Сухих И.Н.-Структура и смысл.Теория литературы для всех-(Культурный код)-2016


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.Игорь Никол ийи Сухих
Структур и смысл: Тиория
литир туры ля йсих
Игорь Никл икойС ухтс


ИгорьНикл ий ьН ль
ССухттсссмы:СТямТтуят:ы:бътIТС.ППпППпэП
зь–О ьО–р и л*+лих ,Н-–и. ииьН–рьО–+ ои. /лНЭх Жг«О р»
Жг«О р-Жььи ОлД з!«мД ПУ…п
Г?:; <78-?-(8<-…П8П(-…

от ия
мыхо :рухлТгяр Икр о бъI . тхуихо
Прлхлхыргпур йТкуэ зохПгппхо ИТйуи-–гигоОкоыпухых
кйрягопригиТэ зрпТигл э уориру *яихо Охлгг б++ йТкй
оТОхи зх рпихорр окппухС лригоТико ,-,.,, ягухяэ я
их. рплг .хйхыоТПрС Н–охОлг. зх/ирур ЭгхяТс Ж«э
ъ++«Iэ НИгоыгС »хялТихяД !ог.ьэ .гпихэ пкт ОТс Уэ
ъ++Уэ ъ++Iэ Нийрыр …… ягуТ ГкппурС уТйхйс ъ++Iэ
Н–ох?Т пхягипухых ягуТД иор пкт О :ТОгл :клыТухя
;х<гйухс ъ+ъIэ НГкппурС уТйхй ийрыр …… ягуТс ъ+ъIэ
Н7и8 р тх8Д ?и(т х окппухС плхягпйхпирс ъ+бI
р тоэ Т иТу)г зхл(Оряюрпь юухл йруТ. р кригль.
кгОйрухя зх лригоТиког ийрыТ НИиокуикоТ р п.плД
/гхорь лригоТико тль япгс пиТлТ ог?кл иТих.рпплгтхяТигл пухых р зогзхтТяТигл пухых хзиТ м :
Икр Фг .х)йх зхпиТяри я хтрй оьт п кгОй.р
зхпхОрь.р зх яягтгйр( я лригоТикохягтгйргэ йх хйТ
р.гги зх уоТСйгС .гог иор пк<гпиягйй хилррь !х-
згояэ /ик уйрык рйигогпйх риТи э Т йг ихл ух кри пь
зх йгСЧ ях-яихоэ я йгС кпзгюйх пхгиТ(ипь игхорь р
зоТуируТД я оТ?тглг Нмлл(пиоТШррс зх.г<гй пиТи рэ
зхпяь<гййг Тпий. яхзохпТ. лригоТикохягтгйрьЧ
Т я-иоги рэ зор япгС ТуТтг.рйхпир р?лх)гйрь уйрыТ
ТтогпхяТйТ пТ.х.к юрохух.к уокык риТиглгС
И горьНик л и й СоурНхкх тсмНикы:СТтя ьНТки
ТыН тькххоя ТНсНикы: т бркмькихо-тькххоя
ТНсНикы:ъИгорь Никол ийи Сухих
Структур и
смысл: Тиория
литир туры ля йсих
Е м Икрэ ъ+У
Е 7Пхо.лгйрг 777 Нм?тТигл пуТь VокззТ „*?Ок-
уТ-*иирукп“сэ ъ+У
м?тТигл пиях *;:Уи*®
 слой -объясиия

?иТ уйрыТ йТзрпТйТ Опиох хиь р п Охл юр.р зг-
огояТ.рIэ йх зортк.яТлТп 6зохтк.яТлТп гтяТ
лр йг яп( .х( Прлхлхыргпук( )р?й 
7Ойгэ иоТтрШрхййг Н/гхорр лригоТикос р
Н–х/ирурс иьыхиг(и у тяк. зхл(пТ.Д Огппрпиг.йхС
пяТлуг оТ?й зохОлг. хи *орпихигль тх »гоортэ
я ухихохС .кригл йх ох(ипь згогт /у?Т.гйх. птТ-
(<рг зогт.ги пиктгйиэ рлр )г гиух.к р?лх)г-
йр( хзогтглгййхС игхогиргпухС ухйШгзШрр хОоТ?-
Шх. ?тгп .х)ги плк)ри тх пр зхо згогр?тТ(<Ть-
пь Пхо.ТлрпипуТь Н/гхорь лригоТико –х/ируТс :
! /х.ТюгяпухыхI
7гпих Н–оТуиргпухС зх/ирурс . я ?хлхихС пгогтр-
йг 7йг хиглхп огТлр?хяТи ртг( ￿
)-юьи и о- *Н-
ь-ор»
тТи прпиг.йхг хзрпТйрг /лг.гйихя р кохяйгС
ктх)гпиягййхых игупиТэ уТур.р хйр зогтпиТяль(ипь
уТу зохПгппрхйТл йх.кэ иТу р хОйх.к риТигл пух-
.к яхпзорьир(
м уих пуТ?Тлэ их х )Тйог рлр ПТОклг йТтх зрпТи
пукйх?
8рлхлхыр( йТ?яТ(и плк)ОхС зхйр.Тйрь –хйр-
.Тйрг игупихяэ иг. Охлгг яглрурэ .х)ги Ои йг .г-
йгг кялгуТигл йхС ?ТтТгСэ г. ￿
гр/и*рьНик/+Н
зпр-хлхырь рлр Пр?руТ
;Т.гТигл йхг хзогтглгйрг пяхгС ягопрр зх/ирур
тТл риТл ьйпурС пуТ?хйру ») ГхтТор . НVоТ..Тир-
уТ ПТйиТ?ррс –хйр.Т(<Ть ыоТ..ТируТ йг зхтог?Т-
ги уол ь ПТйиТ?ррэ Т яхпр<Тгипь гг зхлгих. :хэ
я хилррг хи Огпзогт.гий .г)тх.гирСэ .х)ги /ик
ПТйиТ?р( хО1ьпйри 
илТппру лгйрйр?.Тэ хзроТьп йТ пиТоруТ Vгыгльэ
ухытТ-их оТ?ягойкл трТлгуиргпук( ￿
ьН-–иФ льр р-
/рм
ИиТуТй . йг зохпих НпигульййС Шрлрйтос р Нрй-
пиок.гйи тль зри ьсЧ хй .х)ги пиТи Нрйпиок.гй-
их. тль ОохпТйрьсэ зогпп-зТз гэ Нзх.г<гйрг. тль
зхС.ТййхС ОТОхурсэ йТухйгШэ Нзогт.гих. п ктх)г-
пиягййхС ог? ОхС рлр орпкйух.с
…хиглхп Оэ ихО уйр)уТ зххтрлТ йТ /ихи пиТ-
уТй
У йгг йгпухл ух Ттогпхя
ихллгыТ.-ПрлхлхыТ. зогтхпиТяльгипь ях?.х)-
йхпи хпзхори пуТ?Тййхгэ зохтхл)ри ягйк( пуТ?ук
зох п()ги р п.пл Шглхых
ИиктгйиТ. . йТухйгШ-их оТ?хОоТи пь я .ТигорТлг
р зхтыхихяри пь у /у?Т.гйк
9ухл й. кригль. . к?йТи э йТ уТух. ПкйтТ.гй-
иг пиохьипь кгОйрурэ зх ухихо. хйр оТОхиТ(и
:ТрйТ(<р. ТяихоТ. . кОгтри пьэ их огулТ.йг
хОг<Тйрь Нрпихорр йТ .рллрхй тхллТохяс р НпиТпзхпхОхя пиТи р?ягпий. зрпТиглг.с . ирзрйТь лх-
якюуТ тль зохпиТухя :Ткри пхрйгйр( иТур рпих-
орС йгях?.х)йхэ йх яхи зхйьи э уТу хйр кпиохгйэ .
язхлйгI
:ТухйгШэ япг г<г пТ.хС .йхыхрплгййхС Тктрих-
орр ыТлТуирур VкигйОгоыТэ зохпих риТигль.э . зх-
йьи э г. хилрТ(ипь пихь<рг оьтх. йТ зхлуг я уйр)-
йх. .ТыТ?рйг их.Т п ?ТялгуТигл й.р хОлх)уТ.р р
пихри лр иоТири йТ йр пяхр уохяйг
! оТ?тглг Нмлл(пиоТШррс зх.г<гй пиТи рэ я ух-
ихо хитгл йг яхзохп р зохОлг. оТпп.ТиоряТ-
(ипь Охлгг тгиТл йх ?их . ?Т.гиур йТ зхль Н–оТу-
иргпухС зх/ирурс
УпмУпмПУ…п
I. Пр ктииск я поэтик

Произйииии – тикст
– систим – структур

–огт.гиэ c ухихо. р.гги тглх игхорь Т иТу)г рп-
ихорьI лригоТикоэ хзогтглри йг иТу зохпих ! пиТ-
охС /пигируг хй хОх?йТТлпь уТу зохр?ягтгйрг лриг-
оТикойхг зохр?ягтгйргэ ктх)гпиягййхг зохр?ягтг-
йргIэ пзгШрПруТ ухихохых оТпуояТлТп п зх.х< (
зхйьирь
ЭОо-ЧНль/Н//+й -«–рг

! оТ?йххОоТ?рр гых иоТуихяху Ол хО<рС ?йТ.гйТ-
игл 7зогтглгйрг хОоТ?Т яхпхтри у ртгь. йг.гШух-
ых ПрлхпхПТ V ! 8 Vгыгльэ згогйгпгйй. я окппук(
/пигирук ! V :глрйпур. Нмпукппиях гпи ￿
/Н)-л–Но-
ль/Н//-Н
пх?гоШТйрг рпирй рлр .юлгйрг я ￿
-«–р-
грЭ
ятглгйх Тяихох. .
Им зм
I
! оТ?ярирр /ихых хзогтглгйрь ?Тул(Тгипь япь игх-
орь рпукппияТД гых пк<йхпи э гых оТ?тглгйрг йТ охтэ
оТяйх уТу кплхярь р пк<йхпи уТ)тхых охтТс


ихйуогир?рокь зхйьирг хОоТ?Тэ ПрлхпхП р /пиг-
ирур ыхяхоьи х я?Тр.хтгСпияррэ я?Тр.хзохйруйхяг-
йррэ трТлгуируг хиоТ)гйрь тгСпияригл йхпир р хийх-
югйрь у йгС ияхоШТэ ухйуогийхых р хО<гыхэ зх?йТйрь

:глрйпурС ! V мтгь рпукппияТ ЖВI 66 :глрйпурС ! V ИхОо пхД
! и / щ 7э «Ж И ъ«Ж *яихопург ятглгйрь хыхяТоряТ(ипь хпхОх
»окырг ятглгйрь я ШриТиТ . .хр . м Ир хШгйурэ кяпиягййхыхэ йТыльтйхых р к.х?оригл йхыхэ
хзогтглгййхпир р .йхых?йТйхпир р и з
! иТух. юрохух. зхйр.Тйрр хОоТ? хих)тгпияльги-
пь п ￿
)–-иг/НоН/иН* / ШНи-*
э хиь оТпзохпиоТйгй р
Охлгг ухйуогийг кзхиогОлгйрьД хОоТ? уТу .гиТПхоТ
рлр токыхС иохзэ хОоТ? уТу згопхйТ)э лригоТикойС
ыгохС
! …-… ягуг я /пигируг Тпих рпзхл ?хяТлрп Орхлх-
ыргпург зхйьирьэ зх/их.к хОоТ? зхйр.Тлр уТу )ряхС
хоыТйр?.Д ￿
-–щр/и1Нл -Н
гтрйпиях Пхо. р пхтго)Т-
йрь 7тйТух …… ягу п.гйрл зх?йТяТигл йг хоргйир-
о р ТйТлхырр :Т п.гйк хоыТйргпур. зорюлр .гТ-
йргпургэ игйргпург .гиТПхо р ТйТлхырр
/гхогирур-Пхо.Тлрпиэ хиорШТь япьук( .гиТПр-
?рукэ ПрлхпхПпухг хОхпйхяТйрг ктх)гпиягййхых
ияхогпияТ р Нпхтго)Тйргс яххО<гэ пяглр зохр?яг-
тгйрг у пзгШрПргпухС ПкйуШрр ь?уТД
2!-юги. Нльк .г+ / Нщ- юльНьи1Нл -й 4О/ Шии

/Тур. хОоТ?х.э зогт.гих. йТкур х лригоТиког ья-
льгипь йг лригоТикоТэ Т лригоТикойхпи э их гпи ихэ
их тглТги тТййхг зохр?ягтгйрг лригоТикой. зох-
р?ягтгйрг. <8> Фплр йТкуТ х лригоТиког хги
пиТи йТкухСэ хйТ зорйк)тТгипь зор?йТи „зорг.“ пях-
р. гтрйпиягйй. „ыгохг.“с
ъ

ъ
\ухОпхй Г 7 :хягСюТь окппуТь зх/?рь :ТОохпху згояС –хтпикз
у …лгОйрухяк ъI 66 \ухОпхй Г 7 ГТОхи зх зх/ируг 7э Ж« И ъ«бИк<гпиягйй. тль Пхо.Тл йхС игхорр лригоТик-
о пиТлх зогтпиТялгйрг х НтглТйррс зохр?ягтгйрь
НиТу птглТйТ „9рйгл “сэ НиТу птглТй „»хй ирхи“сI
–хир зТоТллгл йхг ях?йруйхягйрг пг.рхирур уТу
хО<гС йТкур х ?йТухя прпиг.Т их)г зоряглх у
пк<гпиягйй. /пигиргпур. зогхОоТ?хяТйрь. :Тр-
Охлгг оТпзохпиоТйгйй.э хихтярйкяюр. я пихохйк
уТигыхорр зохр?ягтгйрьэ хОоТ?Т р тТ)г ь?уТ я гых
лрйыярпиргпухС пк<йхпир пиТлх зхйьирг ￿
ьН льр
э
хзогтгльг.хг гог? тх.рйрок(<гг я /ихС трпШрзлр-
йг зхйьирг
г/р

:ТрОхлгг зохпихг р ихйхг хзогтглгйрг игупиТ
тТл 7 7 :ТирйД НVтг йги игупиТэ иТ. йги р хО1гуиТ
тль рпплгтхяТйрь р .юлгйрь <8> Фплр зхйр.Ти
игупи юрохух . уТу ￿
/л. ий л/.г/+й г/р -/+й -*-
)иН л
э их р рпукппияхягтгйрг .к?ухягтгйргэ игхорь
р рпихорь р?хОоТ?ригл й рпукппияI р.гги тглх п
игупиТ.р зохр?ягтгйрь.р рпукппияТIс
щ

И йр. .х)йх пххийгпир пихл )г уоТиухг р ихйхг
хзогтглгйрг Б 7 4хи.ТйТД Н…ктх)гпиягййС игупи
. плх)йх зхпиохгййС п.пл !пг гых /лг.гйи пки
/лг.гйи п.плхягс
В
 ! иоТтрШрь иТоикпухС пг.р-
щ
:Тирй 7 7 –охОлг.Т игупиТ б.У+I 66 :Тирй 7 7 ИхОо пхД
! « и / б 7э « И щ+У
В
4хи.Тй Б 7 ИиокуикоТ ктх)гпиягййхых игупиТ «+I 66 4хи.Тй Б
7 7О рпукппияг И–Оэ Ж И ъВхиргпухС юухл рпукппияхэ р лригоТикоТ я Тпийх-
пирэ зхйр.Тлхп уТу ￿
/ь-–и1/р. г/р -/р. лильН*р

! уТгпияг згояхСэ рпхтйхС пг.рхиргпухС прпиг.
оТпп.ТиоряТлпь ь?у
»ль ухоогуийхыхэ лхыргпур хОхпйхяТййхых оТ?ых-
яхоТ х лригоТикойх. зохр?ягтгйрр йгхОхтр.х хОоТ-
<гйрг йг ихл ух у пг.рхиругэ йх р у йгпухл ур. /лг-
.гйиТой. зхйьирь. прпиг.йхС игхорр
ИхылТпйх хтйх.к р? пх?тТиглгС хО<гС игхорр пр-
пиг. 4 :гоиТлТйПрэ ￿
лильН*р 5 юь- -*)иН л /гри-
*-оНйль/ОФ6иЭ юиН*Н/ь-/

7иН*Н/ь+
. зохпигэ тТлгг йгоТ?лх)р.г /лг-
.гйи прпиг. зхтхОйг Пхйг.Т. я прпиг.г ь?-
уТI
Илх)йТь прпиг.Тэ уТу зоТярлхэ хОлТтТги ргоТо-
ргпухС ￿
ль–О ьО–-й
э их гпи тглрипь йТ йгпухл ух
О–-//Нй
э хО1гтрйь(<р ух.злгуп хтйхохтй /лг-
.гйихя и иТух.к ирзк прпиг. .х)йх хийгпир р ктх-
)гпиягййС игупи ￿
зь–О ьО–р 5 О–-/Н/к 5 юиН*Н/ь
.
иТухя Октки уххотрйТи йТюгых оТпп.хиогйрь оТ?-
й лригоТикой прпиг.
4хыруТ р?лх)гйрь игхорр лригоТико я ?йТригл -
йхС пигзгйр ?Тярпри р хи ихыхэ уТук( прпиг.к . зор-
.г. ?Т НгтрйрШкс р?лх)гйрь р ТйТлр?Т
! пяхг яог.ь окппурС зпрхлхы 4 И !ыхипурС зор-
?яТл Ну ?Т.гйг ТйТлр?Тэ оТ?лТыТ(<гых плх)йхг зпр-хлхыргпухг Шглхг йТ пхпиТяйг /лг.гйи р яплгт-
пиярг /ихых игоь(<гых я зохШгппг оТ?лх)гйрь Шглхых
йТ /лг.гйи зхтлг)Т<рг хО1ьпйгйр( пяхСпияТэ зор-
пк<рг Шглх.к уТу Шглх.кэ ТйТлр?х.э оТплгйь(<р.
плх)йхг Шглхг ￿
/р ориНН /Н–рги-Чи*+Н Нои/иШ+» л--
Э–р/.Ф6иН / /ри)–-льНй8Н* /иоН л/-йль/р» )–илО-
6иН ШНи-*О р иг/Нль/-*О Нои/ль/О
с
б

ФтрйрШгСэ ылТяй. зогт.гих. йТюр оТ?.юлг-
йрС р зхпиохгйрСэ Октги ￿
-ьоНик/-Н )–-иг/НоН/иН
ихйггэ гых .Тупр.Тл йх зорОлр)гййТь у огТл йх-
пир ￿
*-оНик
Iэ . Октг. ?Тйр.Ти пь зхтохОй. оТп-
п.хиогйрг. гых пиокуикоэ я?Тр.хпяь?р гых ￿
О–-//Нй
рйхытТ р йТ?яТ(и пПгоТ.рI р
юиН*Н/ь-/

?ихи ылТяйС оТ?тгл зогтяТоьгипь р ?ТягоюТгипь
оТ?ыхяхох. х токырэ Охлгг уокзй гтрйрШТэ Ог? ух-
ихо зхйр.Тйрг ухйуогийхых зохр?ягтгйрь хуТ?яТ-
гипь йгтхпиТихй.Д пиокуикоТ рпукппияТэ пиокуикоТ
лригоТикоэ пиокуикоТ лригоТикойхых зохШгппТ 7т-
йТух пйТТлТ йк)йх тхыхяхори пь х пиокуиког пТ.хС
йТкур х лригоТиког р .гпиг я йгС игхорр лригоТико
р зх/ирур
б
!ыхипурС 4 И ИхОо пхД ! У и / 7э Жъ И «В
Структур литир туройииия
От слубы поим ия
о риторики кроссойок

ГТ?ыхяхо х пиокуиког лригоТикохягтгйрь пихри йТ-
Ти п токыхыхэ Охлгг хО<гых р тогяйгых зхйьирь иТу
кияго)тТ(и рпихорур Тйирйхпирэ плхяТ ￿
4ии-и-щи.
я згогяхтг п ыоггпухых . л(Охя у плхякэ л(Охплх-
яргI р ￿
4ии-и-щ
язгояг япиогТ(ипь к тогяйгыогг-
пухых ПрлхпхПТ –лТихйТ Въ«.щВ« ыы тх й /I иокы
р ?йТгйрС юроху –гояхйТТл йх Прлхлхырь х?йТ-
ТлТ Нххик у кТпир( я ПрлхпхПпур ОгпгтТэ зох-
р?йгпгйр( ПрлхпхПпур оггСсэ Т Прлхлхыэ пххияги-
пиягййхэ . НтокыТ ПрлхпхПпур Огпгтс
7тйТух к хтйхых р? иТур ПрлхпхПхя-Прлхлхыхя
япиогТгипь ПоТы.гйиД Н*лгупрт ыхяхориэ их ярйх8
тглТги япгэ уих з ги гых я Охл юх. ухлргпиягэ Пр-
лхлхыТ.рс ;Т.гТигл йС Прлхлхы-улТппру пхяги-
пухС /зхр * м »хяТико ?ТОТяйх-згорПоТпиргпур
хО1ьпйьл гых п.плД Н–орйр.Ть ях яйр.Тйрг пг.Тй-
иргпухг оТ?ярирг плхяТ „Прлхлхырь“ р ухйигупиэ ух-
ихоС ыхяхори х укл икойхС Ти.хпПгог ?Тпихл й
Огпгтэ . тхл)й зхт „ПрлхлхыТ.р“ зхйр.Ти л(-
тгСэ п ктхяхл пиярг. ягтк<р Огпгт йТ йТкйг иг-.с
У

И /зхр /ллрйр?.Т Прлхлхырь трпиТйШрокгипь хи
ПрлхпхПрр р пиТйхярипь Охлгг пуох.й.э йх яТ)-
й. ?Тйьирг.Д игйрухС р .гихтрухС хО1ьпйгйрьэ
ух..гйирохяТйрь Т зх?тйгг . р?тТйрьI тогяйр игу-
пихяэ зор?йТяТг. хОоТ?Шхя.рэ улТппргпур.р
/Ту зхйьиТь Прлхлхырь . зпрхлхыргпуТь зогтзх-
плуТ р рпихйру япг зхплгтк(<р пзхпхОхя рпплг-
тхяТйрь плхягпй зохр?ягтгйрС
Н8рлхлхырь гпи плк)ОТ зхйр.Тйрьс И И *яг-
орйШгяI
«

Н8рлхлхырь яглри ?йТи р зхйр.Ти япгэ р я /их.
гг яглрухг йТ?йТгйрг я рпихорр глхяггпухС укл -
икос V 7 !рйхукоI
Ж

! :хяхг яог.ь хОйх /ихи зохШгпп тТирок(и зго-
яхС зхлхярйхС …-… ягуТI Нгтрйпиях Прлхлхырр уТу йТ-
кур хуТ?Тлхп я?хояТйх ях япг р?.гогйрьЧ хйТ хпиТ-
лТп )ри к)г йг уТу йТкуТэ йх уТу йТкйС зорйШрзс


:Т оТ?яТлрйТ Прлхлхырр ях?йруТ(и тяг хпйхяйг
йТкйг трпШрзлрйэ зх иоТтрШрр пк<гпияк(<рг я
У
!гпийру тогяйгС рпихорр У № И Ж
«
*ягорйШгя И И 8рлхлхырь 66 иоТиуТь лригоТикойТь /йШрулхзгтрьД
! и / « 7э «ъ ИилО «У
Ж
!рйхуко V 7 !ягтгйрг я р?кгйрг Прлхлхыргпур йТку ВбI 7э
ъ+++ И Уб

*ягорйШгя И И 8рлхлхырь ИилО «оТ.уТ Прлхлхыргпухых ПТукл игиТэ . ￿
ии/щ/ильи р
р ￿
ииьН–рьО–-/НоН/иН
 7йр оТ?лрТ(ипь уТу зх зогт-
.гикэ иТу р зх .гихтк
9и/щ/ильи р
ь?ух?йТйргI . йТкуТ х оТ?йххОоТ?-
й ТпзгуиТ ь?уТД гых пиокуиког ПхйгируТэ ыоТ.-
.ТируТэ лгупруТэ прйиТупрпIэ рпихоргпух. оТ?ярирр
ШгоухяйхплТяьйпурСэ окппурС ь?у …]--- ягуТэ пхяог-
.гййС окппурС ь?уIэ пзхпхОТ ПкйуШрхйрохяТйрь
кпийТь р зрп .гййТь ог э трТлгуи р )ТоыхйI 4р-
игоТикойг игупи . лрю Тпи хО<гых зхль лрйы-
ярпирур ! ! !рйхыоТтхя хзогтгльл /ик хОлТпи уТу
Нигхор( ктх)гпиягййхС огрсI
4ригоТикохягтгйрг р?йТТл йх р.гги тглх йг зох-
пих п ￿
)илк*Н//+*и
э йх п ￿
ЭОо-ЧНль/Н//+*и
игупиТ.р
хиь /их зхйьирг . хтйх р? пТ. плх)й р пзхойэ
у г.к . г<г ягойг.пьI 7йх йг .х)ги хОхСирп Ог?
хОоТ<гйрь у ь?ухя. ТпзгуиТ. зохр?ягтгйрьэ йх йг
.х)ги р пягпирп у йр. 4ригоТикохягтгйрг ?Тйр.Т-
гипь пзхпхОТ.р зогяоТ<гйрь плхяТ я хОоТ?э игупиТ .
я ктх)гпиягййС .ро
;Т тяТ зхплгтйр пихлгирь лригоТикохягтгйрг
зогяоТирлхп я ух.злгуп оТ?йххОоТ?й трпШрзлрйэ
згог)рлх п.гйк Тпих ухйПлруихяТяюр .г)тк пх-
ОхС .гихтхя рпплгтхяТйрь
–ох<г йТТи п ТоТуигорпирур иТу йТ?яТг-
. ￿
/л)-*-щрьНик/+Э ииьН–рьО–-/Но1Нл иЭ оилШи-)ии/
 7йр йгзхпогтпиягййх яоТпиТ(и р? Прлхлхыр-
гпухС зоТуирур р зор?яТй зогтхпиТяри .ТигорТл
тль тТл йгСюгых лригоТикохягтгпухых рпплгтхяТ-
йрь я йТрОхлгг ктхОйхС р ухоогуийхС Пхо.г !пзх-
.хыТигл й.р /ир трпШрзлрйэ язохг.э йТ?яТ(и-
пь кплхяйх ! йр ?Тул(гйТ яТ)йТь Тпи Прлхлхыр-
гпухС оТОхи м. зхпяьирлр )р?й .йхырг уокзйг
кгйг-Прлхлхыр
Фплр зогтпиТяри Прлхлхыргпухг рпплгтхяТйрг
я прпиг.Тиргпур-кзхоьтхгййх. яртгэ йТрйТгипь
хйх я хОлТпир игупихлхырр ￿
,Н ль-и-щи.
хи ￿
ирь

ЦЧxЦus . иуТй э пяь? <плхя> р ￿
щ–Н1
 λόγος . плхяхэ йТ-
куТI . хОлТпи Прлхлхыррэ ?ТтТгС ухихохС ьяльгипь
р?кгйрг ￿
ьН льр р )р*.ь/и р
Д яьялгйрг окухзр-
пгСэ р тТирохяуТ р ТиорОкШрь хзогтглгйрг Тяихо-
пияТIэ хО1ьпйгйрг р п.плТ рйигозогиТШрь р ух.-
.гйирохяТйргI
VлТяйТь Шгл игупихлхыТ . ухоогуийТь зхтыхихяуТ
окухзрпр рлр к)г зкОлрухяТяюгыхпь игупиТ у р?тТ-
йр( ил(гяг зхйьирь игупихлхырр . ￿
)-лиНо/.. р/-
ь-–л р. /-и.
р ￿
-л/-//-й
уТйхйргпурСI ￿
ьН ль
 /гу-
пихлхы рпхтри р? хгяртй пххОоТ)гйрСД зхуТ зр-
пТигл оТОхиТги йТт игупих.э хй зх уТур.-их зорр-
йТ. гых йг ктхялгияхоьги ИлгтхяТигл йхэ зхплгт-
й(( Тяихопук( яхл( Прупрокги охйхлхыргпур пТ-
.Ть зх?тйьь окухзрп рлр р?тТйрг –х/их.кэ хзогтг-лря гг р зхплг и<Тигл йхых р?кгйрь рпзоТяря йгих-
йхпир р хзгТиур зог)йр р?тТйрСэ яхппиТйхяря Шгй-
?хопург р огтТуихопург рпуТ)гйрьэ . зхлкр. хп-
йхяйхС игупиэ хиягТ(<рС зхплгтйгС ТяихопухС яхлг
7тйТух /иТ зохпиТь лхыргпуТь Пхо.клТ я ухйуоги-
йх. зор.гйгйррэ йТ зоТуиругэ йТиТлуряТгипь йТ .йх-
)гпиях рпихоргпур плх)йхпигС *яихо .х)ги хпиТ-
яри йгпухл ух окухзрпгСэ иТу р йг тхягть оТОхик
тх ухйШТэ Т .х)гиэ йТзохиряэ р?тТи игупи я йгпухл -
ур яТорТйиТэ ытг зх?тйрС хгяртйх кпикзТги оТй-
йг.к Цгй?койг р огтТуихопург рпуТ)гйрь ОяТги
иоктйх яхппиТйхяри э зхих.к их згояхйТТл йТь ок-
ухзрп рпг?лТ »Т)г рпихоргпург р?.гйгйрь ыоТ-
Прур р хоПхыоТПрр пиТяьи игупихлхыТ згогт иоктйхС
зохОлг.хС м?тТяТи лр 4х.хйхпхяТэ »го)ТярйТ рлр
тТ)г –кюурйТ пх япг.р хпхОгййхпиь.р хоПхыоТПрр
р зкйуикТШрр р яог.гйр иТург р?тТйрь йТ?яТ(и-
пь трзлх.Тиргпур.рI рлр згогягпир р я зоряйС
тль йТп яртэ иг. пТ.. япг-иТур р?.гйря хпхОгййх-
пир игупиТ?
Иго г?йТь оТОхиТ йТт игупиТ.рэ уТу зоТярлхэ зох-
яхтрипь я иТу йТ?яТг. ТуТтг.ргпур р?тТйрь
ГТОхиТ йТт йр.р хОйх ?Тйр.Тги тгпьирлгирь *уТ-
тг.ргпурС –кюурй я У их.Т ъВ уйрыТI яхтрл
иорйТтШТи лги щ«.ВI :лр?ухг у ТуТтг.рг-
пух.к +-их.йхг р?тТйрг 4 : /хлпихых р?тТяТлхпиортШТи лги ъЖ.бЖI
Ф<г плх)йгг хОпихри тглх п зрпТигль.р-улТппр-
уТ.р …… ягуТ ! ТуТтг.ргпухг р?тТйрг 7 Vхо ух-
ых яул(гй ихл ух гых ктх)гпиягййг зохр?ягтг-
йрьэ йх зохтхл)Тгипь оТОхиТ йТт их.Т.р зкОлрШрпир-
ур р зрпг. м? ?Ттк.Тййхых у пихлгийг.к (Орлг( *
* :лхуТ тяТтШТирих.йхых р?тТйрь ?Т иортШТи зьи
лги Ж+.ъ+бI ктТлхп зхтыхихяри япгых пг. их-
.хяэ р хухйТйрг /ихых зогтзорьирь игоьгипь ях .ылг
Октк<гых :хяхг ТуТтг.ргпухг тяТтШТирих.йхг пх-
ОоТйрг пхрйгйрС * И –кюурйТ хыоТйрряТгипь зхуТ
иог.ь их.Т.рД пзгШрТлрпихяэ к.г(<р лгыух риТи
зкюурйпурС зхгоуэ хгй .Тлх /Ту их оТОхи игу-
пихлхыТ. яТири г<г йТ .йхых тгпьирлгирС
7тйТух игупихлхыр( зхтпигогыТги хзТпйхпи п ток-
ыхС пихохй –хьялгйрг ух.з (игоТ зорйШрзрТл йх
р?.гйрлх оТ?йг хОлТпир укл ико Гкухзрп я /зх-
к /лгуиохйй погтпия ПрупТШрр пиТйхярипь оТориг-
их.э ?Т.гйььп ух.з (игой. ПТСлх.э я ухихох. ог-
?кл иТи зогтюгпияк(<гС оТОхи яохтг О кйрих-
)гй Эг. Октки ?Тйр.Ти пь игупихлхыр Октк<гых р
пхоТйрипь лр /иТ уяТлрПруТШрь?
! хиягиг йТ /ихи яхзохп пхяог.гййС яхл йС
Прлхлхы-Торярпи * 4 ИхОхлгяI зхлхй хзир.р?.ТД
Н?их Октги к)Тпйх рйигогпйх! !х-згояэ и<Тигл -
йгСюг.к ТйТлр?к Октги зхтягоыйки )гпиурС трпу ух.-з (игоТэ зхих.к их пйТТлТ хй Октги зхлйхпи ( пух-
зрохяТйэ зхих. ТуукоТийх Октки п.хиоги 8 / )г
зхйр.Тгю э уТу ктТльгипь ПТСлД рпиогОльгипь кзх-
.рйТйрг х йг.э ыокОх ыхяхоьэ р? хылТялгйрьэ пТ.-их
ПТСл хпиТгипьэ зхуТ ?Тйьихг р. .гпих йг зхйТтхОр-
лхп тль гых-их токыхых –хих. Октки яхппиТйТялр-
яТи пь яхи /ир пгуихо йТ )гпиух. трпугэ ухихог
йг ?Тзхлйгйэ йх ытг Олх их-ихэ яхппиТйТялряТи -
пь укпур кОри ПТСлхя ?их Октги зхлкТи пь иТуТь
.ТиорШТэ уТу Октих иТ. лрпи Ок.Тырэ зх ухихох.к я-
пиоглрлр тохО ( м /их .х)йх Октги уТу-их зиТи -
пь огухйпиокрохяТи ихытТ япг плТтухг Октги яйк-
их р? )гпиухых трпуТэ .х)йх Октги згогСир у зхиг .
япг рпхть<ргэ япг яхть<ргэ япг гойхярур <8> ;Т
.йхых-.йхых лги п.хиор. рпихорр гых <зрпТигль> зх-
рпуТ я рйигойгигэ их хй рпуТлэ йТ уТург пТСи хтрл
И.хиор. /ир пТСиэ уТухС к йгых уокы игйрь –хплг
/ихых згогхтр. у гых пхШрТл й. пгиь.с
+

7уТйряТгипь /иТ ПрлхлхыргпуТь ПТйиТ?рь рох-
йргпурД Торярпи Октк<гых тхл)гй Октги ?Тйьи пь
иТу)г зрпТигл пухС ОТйухяпухС уТоихухСэ ?Тзрпь.р п
уТ.го йТОл(тгйрь я гых зхт1г?тг р тТйй.р гых Тя-
их.хОрль 7х)йх лр зогтпиТяри э ихО ияхогШ х-
трл згюух. . НуТу Эгхяс?I
–хуТ )г ПрлхлхыТ. йТ .йхых лги яТири игупихя р
+
URLД hЦЦjД66wwwcnlЦkru6krЦmclЧs6lmЦЧrkЦurЧ6щбЖокухзрпгС зогтюгпияк(<р /зх
!пзх.хыТигл й.р трпШрзлрйТ.р зх хийхюгйр( у
япзх.хыТигл йхС игупихлхырр ьяль(ипь зТлгхыоТПрь
р рпихйрухягтгйрг
!риН-щ–р4и.
хи ￿
щ–Н1м
jklkmns . тогяйрС р orkjhn .
зрюкI . йТкуТ хО хоктрьэ погтпияТ р пзхпхОТ зрп -
.Т ?ир зоТуиргпург ?йТйрь зх?яхль(и Прлхлхык р
рпихорук огюри иор яТ)йг ?ТтТрД хзогтглри .г-
пих р яог.ь пх?тТйрь окухзрпр р зх ях?.х)йхпир Ти-
орОкирохяТи ггэ их гпи хзогтглри ТяихоТ
–ТлгхыоТПргпург ?йТйрь хпхОгййх йгхОхтр.
рпплгтхяТигль. оТййрэ тхзгТий /иТзхя оТ?ярирь
лригоТико :хл юрйпиях игупихя /ихых яог.гйр р
хОйх йТ?яТ(и ￿
)р*.ь/и р*и
I Тйхйр.й р тхюлр
тх йТп я пзрпуТ Охлгг зх?тйгых яог.гйр :г? зТлгх-
ыоТПргпухых рпплгтхяТйрь йгях?.х)йх йр р?тТйрг
зТ.ьийруТэ йр яул(гйрг гых я рпихорух-лригоТико-
йС ухйигупи
7тйТух ?йТйрг хпхОгййхпигС зхгоуТ зрпТиглгС
р?кТг.хС /зхр йгхОхтр.х р Прлхлхык :хяхых яог-
.гйр :ТСтгййТь я Торяг Тйхйр.йТь окухзрп йТ хп-
йхяТйрр хпхОгййхпигС зхгоуТ .х)ги Ои ТиорОк-
ирохяТйТ зрпТигл( рлр зкОлрШрпик р яул(гйТ я пх-
ОоТйрг гых пхрйгйрС »ль игупихяэ ухихог зорзрп-
яТ(ипь тТййх.к Тяихок зогтзхлх)ригл йхэ я ТуТтг-
.ргпур пхОоТйрь пк<гпиякги пзгШрТл йС оТ?тглDubmk 
ирьм
пх.йригл йхгI
Иль-1/и -/НоН/иН
. япзх.хыТигл йТь трпШрзлр-
йТэ ?Тйр.Т(<Тьпь рпплгтхяТйрг. р улТппрПруТШр-
гС рпихйрухя »ль рпихйрухягтгйрьэ уТу р яххО<г
тль Прлхлхыргпухых ТйТлр?Тэ яТ)йх оТ?ыоТйргйрг
пхОпиягййх ￿
иль-1/и р
р ￿
)-л-«и.
 –огт.ги рпплгтх-
яТйрь . /их игупи-рпихйру »окырг )гэ Тпих хгй
.йхыхрплгййг игупиэ зх?яхль(<рг /ихи игупи р?-
тТи э рйигозогирохяТи э . зхпхОрь
! ?Тярпр.хпир хи Шглр р зогт.гиТ рпплгтхяТйрь
рпихйрур р зхпхОрь .хыки .гйьи пь .гпиТ.р »ль рп-
плгтхяТигль ияхогпияТ –кюурйТ пиТи р ! V :глрй-
пухыхэ Ог?кплхяйхэ зхпхОрь 7тйТух тль рпихоруТ уор-
ирур хйр зогяоТ<Т(ипь я рпихйруэ Т зхпхОрь.р пиТ-
йхяьипь пхрйгйрь р зрп .Т –кюурйТэ пхтго)Т<рг
йг.йхыхрплгййг пк)тгйрь х уориругэ ухихохых зх-
/и их)г риТл р тТ)г пхОроТлпь йх йг кпзглI зорылТ-
при я )койТл
–хплгтйр. ?ягйх. я Шгзр япзх.хыТигл й трпШр-
злрй хуТ?яТгипь ￿
«и«ии-щ–р4и.
. яьялгйргэ кги
р хзрпТйрг оТ?йххОоТ?й рпихйрухя р зхпхОрС тль
р?кгйрь тТййхых ТяихоТэ /зхрэ йТШрхйТл йхС лриг-
оТико ! ?Тярпр.хпир хи зогт.гиТ ятгль(и ￿
-«6иН
р ￿
)Н–л-/рик/+Н
ОрОлрхыоТПрр яул(Т(<рг .Тиг-
орТл хО хтйх. зрпТиглгI И охйхлхыргпухС ихур
?огйрь ОрОлрхыоТПрр оТ?тгль(ипь йТ ￿
ьН О6иН
зх-пихьййС кги .ТигорТлхя ?Т уТухС-их хийхпригл -
йх йгОхл юхС зох.г)киху яог.гйр . йгтгл(э .г-
пьШэ ыхтI р ￿
–Нь–-л)Н ьи//+Н
хяТияТ(<рг тгпь-
ирлгирь рлр тТ)г пихлгирьI :ТухйгШэ зх юрохиг зор-
ялгуТг.хых .ТигорТлТ ОрОлрхыоТПрр .хыки Ои я-
Охохйгэ ￿
–Н -*Н/орьНик/+Н
р ￿
–Нщиль–рШи-//+Н
э
.Тупр.Тл йх зхлйгэ оТпприТййг зог)тг япгых йТ
пзгШрТлрпихя
! тхух.з (игойк( /зхк ОрОлрхыоТПрр пхпиТяль-
лрп лрОх йТкй.р ког)тгйрь.рэ лрОх /йик?рТ-
пиТ.р я иггйрг тгпьирлгирС ! йр Олх иоктйх
яхпзхлйри зохзкпур рлр рпзоТяри хюрОурэ зхих-
.к их згогр?тТйрС /ир ТтогпхяТйй к?ух.к уок-
ык пзгШрТлрпихя зхпхОрСэ уТу зоТярлхэ йг зогтзорйр-
.Тлхп ?лгуиохййг погтпияТ зорйШрзрТл йх р?.г-
йрлр кплхярь р .гихт ОрОлрхыоТПргпухС оТОхи
ГТ?.г<гййг я мйигойгиг пиТог ОрОлрхыоТПрр рлр
пхпиТялгййг йхяг пиТйхяьипь улТппргпур.р зор-
.гоТ.р ырзгоигупиТэ ухихоС лгыух кихйьгипьэ зох-
тхл)Тгипьэ хО1гтрйьгипь п токыр.р –гогяхт Пхйтхя
уокзйгСюр ОрОлрхигу я /лгуиохййк( Пхо.к к)г Ту-
иряйх ртги р оТйх рлр зх?тйх ?Тягоюрипь ?их ?йТ-
ригл йх хОлгыри зогтяТоригл йк( ОрОлрхыоТПрг-
пук( оТОхикэ йх я г.-их р кплх)йри гг 7ОоТ<Тьп у
уТухС-их ?йТригл йхС иг.гэ ияхогпияк пиТохых р х-
охюх р?кгййхых зрпТигльэ рпплгтхяТигл тхл)гй Ок-тги зогтзорйр.Ти хпхОг кпрлрьэ ихО йг ?ТлгО-
йки пь я хОрлрр .ТигорТлхя :г плкТСйх р я тхух.-
з (игойк( /зхк зхьяльлрп ОрОлрхыоТПрр яихохС
пигзгйрэ
«и«ии-щ–р4ии «и«ии-щ–р4ий


/Тур. хОоТ?х.э Шгз япзх.хыТигл й трпШрзлрй .
рпихйрухягтгйрг р зТлгхыоТПрьэ игупихлхырьэ ОрО-
лрхыоТПрь . я пхяхукзйхпир хОгпзгряТги р?кгйрг
ьН льр р ьН льр
э гых яйгюйрэ Пхо.Тл й пих-
охй
;ТтТТ хпйхяй трпШрзлрйэ у оТпп.хиогйр( ухих-
о . згогхтр.э . р?кгйрг ￿
ьН льр р )–-иг/Н-
оН/и.
я гых к)г йг ихл ух яйгюйрэ Пхо.Тл йэ йх
р яйкиогййрэ пхтго)Тигл й ТпзгуиТ
:ТрОхлгг оТпзохпиоТйгййхС ьяльгипь иоглгй-
йТь улТппрПруТШрь хпйхяй лригоТикохягтгпур
трпШрзлрйД Н4<ригоТикохягтгйрг> яул(Тги я пгОь
оьт я?Тр.хпяь?Тйй оТ?тглхяД .гихтхлхыр( р игх-
ор( лригоТикоЧ рпихор( лригоТикоЧ лригоТикойк(
уорирукс


7тйТух пиТикп уорирур я /ихС иорТтг йгхтйх?йТгй
:Тоьтк п зхйр.Тйрг. уорирур уТу Тпир ￿
/рО и - ии-

И.э йТзор.гоД иТйтгл : 4э 8гт(юрйТ 4 7э :гйрйТ 7 * ГкппуТь
ктх)гпиягййТь лригоТикоТ р лригоТикохягтгйргД УуТ?Тигл пзоТях-
йх-ОрОлрхыоТПргпур зхпхОрС п ухйШТ ,]--- я зх «В ы 7э «У

7гСлТ : И 4ригоТикохягтгйрг 66 иоТиуТь лригоТикойТь /йШрулх-
згтрь / В 7э У« ИилО щщьН–рьО–Н
пк<гпияк(и г<г тяг ихур ?огйрь
иорируТ . йг йТкуТэ Т их-их рйхгэ зорйШрзрТл йх
яйгйТкйхгэ йг р.г(<гг хийхюгйрь у пиохых.к ТйТ-
лр?к :Т /ихС зх?рШрр пихьл ?Т.гТигл йС Прлхлхы
7 4 VТпзТохяД НVхяхоьиэ их ШТо( –ихлг.г( зхуТ?Т-
лхп иоктй. .йхыхих.йхг пхрйгйрг ФяулртТэ р хй
пзохпрлэ йги лр Охлгг зохпихых кгОйруТ Фяулрт хи-
ягирлД „! ыгх.гиорр йги ШТопур зкигС“ :х я Прлхлх-
ырр ШТопурС зки гпи э р йТ?яТгипь хйД уорируТ иор-
ируТ йг я оТпюроригл йх. п.плг „япьухг лригоТик-
охягтгйрг“э Т я к?ух.Д иТ хиоТпл э ухихоТь ?Тйр.Тгипь
йг яьпйгйрг.э „их“э „уТу“ р „хиуктТ“э Т хШгйухС „х-
охюх“ рлр „злхх“ /х гпи кпиТйТялряТги лригоТико-
йг огзкиТШрр ?их ￿
/Н /рО р - ииьН–рьО–Н» р ииьН-
–рьО–р - ииьН–рьО–Н
с


Ихтй. хОоТ?х. оТппк)тТ(и .йхырг уорирур /п-
пгрпиргпухых ихлуТ . хи Б м *СгйяТл тТ р и м Эк-
ухяпухых тх пхяог.гйй )койТлрпихя НиорируТ уТу
лригоТикоТс . йТ?яТйрг уйрыр : м :копхяТ «УI
7тйТух п зхтхОйхС ихухС ?огйрь ог?ух пзхоьи .йх-
ырг НйТпихь<ргс Тяихо пирхя р ох.Тйхяэ яиТлур-
яТь уорирук ?Т зогтгл ктх)гпиягййхых ияхогпияТ
НИухл ух .х)йх пзхори х лриуорируг? 4ригоТикоТ
хйТ рлр йги? –рпТиглр уорирур рлр йг зрпТиглр? *

VТпзТохя 7 4 иорируТ уТу пТ.хШгл 66 VТпзТохя 7 4 ;Тзрпр р
язрпур 7э ъ++ И +.+ягт зохпих япг мпукппияхягтэ зрюк<рг х )ряхзр-
прэ пукл зикогэ Торигуикогэ йг зиТ(ипь тТ)г ятТ-
яТи пгОь ?Т )ряхзрпШгя рлр пукл зихохя Эг. хи йр
лриуорирур хилрТ(ипь?с

/Тур. хОоТ?х.э . зхлкТг. зхлйС йТОхо зохир-
яхогТ<р токы токык кияго)тгйрСэ Тйирйх.ргпурС
уяТтоТи НиорируТ . йТкуТ . иорируТ . йг йТкуТ . иор-
ируТ . лригоТикоТ . иорируТ . йг лригоТикоТс
Ггюгйрг пхпихри я их.э ихО яСир ?Т зогтгл
хззх?рШрр НлригоТикоТ . йТкуТсэ зор?йТи уорирук
иоги р. /лг.гйих.э хОлТпи (э яртх. лригоТикойхС
тгьигл йхпирэ оТпзхлТыТ(<р.пь йТ ыоТйрШТ .г)тк
пхОпиягййх лригоТикохС р йТкухСэ зхйьирг. р хОоТ-
?х.
иорируТ зор иТух. зхйр.Тйрр . р их р токыхгэ йхэ
.х)йх пуТ?Ти э . йр их йр токыхг 7йТ . Т.глгхйэ
зорйр.Т(<рС оТ?йк( хуоТпукэ Пхо.к я ?Тярпр.хпир
хи ихыхэ хиуктТ . гг хОх?огяТг.
–ор я?ыльтг Нхи лригоТикос хигилрях яртгй гг
лхыргпурС уТоуТпэ .гиТь?уэ хО1гтрйь(<рС гг п йТ-
кухС х лригоТиког зор япгС пзгШрПргпухС йТкйх-
пир пТ.хых лригоТикохягтгйрьI –х/их.к ях?йруТги
яхзохпД Т ытг )г ?тгп п()гиэ згопхйТ)рэ тяр)гйрг
хОоТ?Т? Фых ?Т.гйьги
–рг/Н–ь+/р/иН *+лии

–ор я?ыльтг Нхи йТкурсэ йТзохиряэ ОохпТгипь я ылТ-

ихйгШурС ! /огирС лрюйрС 4э Жщ И ъб?Т пкО1гуиряйхпи э хШгйхйхпи уорирурэ Т иТу)г пир-
лрпиргпуТь пяхОхтТэ йгхОь?Тигл йТь р тТ)г к)тТь
пхОпиягййх йТкйх.к трпукопк 4(ОхС зорг. р /лг-
.гйи зх/ирур . хи иохзТ тх хОоТ?Т-.Тпур зхтпиТяйх-
ых ТяихоТэ хи Нк)хых плхяТс тх .хйиТ)йхС ух.зх?р-
Шрр . .х)йх зохрлл(пиорохяТи йТ зор.гог уорирурэ
хиьэ ухйгйхэ хйр Октки р.ги плк)гОйС ТоТуигоэ
йТйр?яТьп йТ лхыргпук( пиокуикок
мпхтйк( хззх?рШр( НлригоТикоТ . уорируТс .х)-
йх хзогтглри иТуД ￿
ЕОо-ЧНль/Н//р. ииьН–рьО–р 5
л-гор/иН и о/иЧН/иН *и–рм V–иьи р 5 о/иЧН/иН *+л-
ии - *и–Н

Эгиух хОх?йТри зхлх)гйрг уорирур йТ ык.ТйриТо-
йхС уТоигэ гг ыоТйрШ c пхпгтйр.р хОлТпиь.р зх?ях-
ль(и тяТ поТяйгйрь мпихору лригоТико * м :глгШ-
урС я оТОхр ?Тзрпь зорОгыТги у уклрйТойхС .гиТ-
ПхогД Н–рпТигл . зхяТоэ уориру . тгыкпиТихоэ лриг-
оТикохягт . рпплгтхяТигл р.ргпухых пхпиТяТ зр-
<рэ гг огТуШрр йТ хоыТйр?. р и тс


! ?Тзрпй уйр)уТ Игоыгь »хялТихяТ ях?йруТги
ыгхыоТПргпухг поТяйгйргД НиорируТ . Тпи лриг-
оТико 8рлхлхырь . ухпягййС зохткуи гг иориру
п.хиори йТ лригоТикок р?йкиорэ Прлхлхы . п Олр)ТС-

:глгШурС * м м? зхплгтйр игиоТтгС 66 4ригоТикойТь ыТ?гиТ ЖВ
№ ВВэ щ хуиьОоьюгС ухлхухл йрс


! иго.рйхлхырр 7 7 :ТирйТ уорируТ р Прлхлх-
ыТ-лригоТикохягтТ .х)йх зохиряхзхпиТяри уТу огТ-
лр?к(<р зх хийхюгйр( у игупик зх?рШрр ￿
оири-щи1-
/-льи
р ￿
//Н/рЭ-ои*-льи
ухихоТьэ ухйгйхэ хийхпр-
игл йТэ ягт л(ОхС пиохырС лригоТикохягт . пйТТ-
лТ риТигл р зхих.к йг .х)ги пхяпг. р?ОТяри пь
хи /.хШрхйТл йхыхэ хШгйхйхыхэ Нуориргпухыхс хийх-
югйрь у зогт.гик пяхгых рпплгтхяТйрьI
7зогтглря хпхОС пиТикп уорирурэ . .х)г. ги-
ух зохиряхзхпиТяри токы токык тяг хпйхяйг хОлТ-
пир лригоТикохягтгйрь йТ хпйхяг ￿
ли/Э–-//-щ-
р ￿
оир-
Э–-//-щ-
зхтхтхя у рпплгткг.х.к .ТигорТлк
;ТтТТ ￿
ьН-–ии ииьН–рьО–+
. рпплгтхяТйрг ￿
-«-
6иЭ гр -/-*Н–/-льНй ииьН–рьО–/-щ- ь/-–1Нль/р
и ииьН–рьО–/-щ- )–-иг/НоН/и.
э Т иТу)г Пхо.рох-
яТйрг ￿
лильН*+ )-/.ьий» *Ньр.г+ р
э йТ ухихох. хО
/их. .х)йх ыхяхори 
Иль-–и. ииьН–рьО–+
э рпзхл ?кь игхогиргпург
зхйьирь р иго.рйэ р?кТги зохШгпп ￿
-/ –Нь/-щ- ии-
ьН–рьО–/-щ- –рг/иьи.
. /яхл(Шр( зрпТигльэ оТ?яр-
ирг йТШрхйТл йхС р тТ)г .рохяхС лригоТико ртг(
.рохяхС лригоТико ятярйкл я ухйШг …]--- ягуТ м
! VёигI
7ОоТ<Тьп у игхорр лригоТикоэ . тхОроТг.пь

»хялТихя z Уохур игйрь И–Оэ ъ+ъ И йТухйгШ тх зх/ирур ! оТ?йххОоТ?й гг хзогтглгйр-
ь .х)йх кяртги тх.рйТйикэ п.плхяхг ьтох
! хилррг хи хО<гС игхорр лригоТикоэ оТпп.Ти-
оряТ(<гС /пигиргпургэ зпрхлхыргпургэ ПрлхпхП-
пург яхзохп пххийхюгйрг лригоТико р тгСпияр-
игл йхпирэ зорохтТ я.плТэ зпрхлхырь ияхогпух-
ых зохШгппТэ зохОлг.Т Пхо. р пхтго)Тйрь р зоIэ
зх/ируТ уТу Тпи игхорр лригоТико ?Тйр.Тгипь ухй-
уогий.р игупиТ.р я их. юрохух. зхйр.Тйррэ ухих-
охг хОхпйхяТйх ях яягтгйррI р р Олр)ТСюр. ухйигу-
пих.
;ТтТТ зх/ирур . ￿
иллиНо-/р/иН )–иН*-/» л)-л-«-/»
*НЭр/иг*-/ л/.г/-льи» 2 -/ль–О Шии ЭОо-ЧНль/Н/-
/+Э )–-иг/НоН/ий„
: ! /х.ТюгяпурСIэ я ухихохС
яьяль(ипь
о/иЧН/иН» ои/р*и р л*+ли-/

! ?Тярпр.хпир хи ихыхэ п уТухС ихур ?огйрь р?кТ-
гипь /иТ ухйпиокуШрьэ ятгль(иД
. ￿
1рль/ОФ “-)илрьНик/ОФУ )-юьи О
э хоргйирох-
яТййк( зогр.к<гпиягййх йТ ТйТлр? ￿
-/ –Нь/-щ-
)–-иг/НоН/и.
Ч
. ￿
-«6ОФ )-юьи О
э зогигйтк(<к( йТ зхлйхгэ ￿
ли-
льН*/-Н -)илр/иН –рг/--«–рг/+Э ииьН–рьО–/+Э
2 -/ль–О Ший„
Ч
. ￿
иль-–и1Нл ОФ )-юьи О
э згогОоТпяТ(<к( .х-
пиру хи игхорр у рпихоррэ рпплгтк(<к( ￿
о/иЧН/иН
2 -/ль–О Ший„ и -ьоНик/+Э иЭ юиН*Н/ь-/ /- /–Н*Н-


7зогтглгйй. /иТзх. рпихоргпухС зх/ирур .х)-
йх приТи иТу йТ?яТг.к( ￿
/-–*рьи//ОФ )-юьи-
О
 Ик<гпияхяТяюТь г<г я Тйирйхпир тогяйгСюТь
Н–х/ируТс *орпихигль хийхприпь у /их.к ирзкIэ хйТ
пиТлТ хпхОгййх ялрьигл йхС р ягпх.хС я /зхк улТп-
прШр?.Т :хо.ТиряйТь зх/ируТ ?ТтТги зоТярлТ пх-
?тТйрь НзоТярл йс ктх)гпиягйй игупихяэ гиух
яртри хипикзлгйрь хи /ир зоТярл р уТоТги ?Т йр !
йгС пхгтрйь(ипь /лг.гйи уТу хО<гСэ иТу р ТпийхС
зх/ирур
7тйТух тТл йгСюгг оТ?ярирг лригоТико зхуТ?Т-
лхэ их зоТярлТ пх?тТ(ипь йг зх/ируТ.рэ Т ктх)йр-
уТ.рэ я зх/ируг хйр ихл ух ￿
-л-г/рФьл.
 –х/их.к йхо-
.Тиряйг зх/ирур зхигоьлр пяхг ?йТгйрг р пяхС йТ-
кйС пиТикпэ хпиТяТьп э хтйТухэ яТ)йхС Тпи ( Пхо-
.рохяТйрь йТзоТялгйрС р юухлэ яхть я зохыоТ..-
йг япикзлгйрьэ лригоТикойг .ТйрПгпи
И.плэ х ухихох. ыхяхорлхп ки яюгэ Пхо.рок-
гипь Тяихох. игупиТ р тхл)гй Ои яхпзорйьи риТиг-
лг. :лр?ухС у зх/ируг трпШрзлрйхСэ ?Тйр.ТяюгСпь
пхтй.р яхзохпТ.р . пзхпхОТ.р яоТ)гйрь п.п-
лТэ хоыТйр?ТШргС йгктх)гпиягййэ зорг. зох?Тр-
гпурэ игупихяэ . ОлТ
–иь-–и р


￿
з*м
Д VТпзТохя 7 4 –х/ируТ 66 4ригоТикойС /йШрулхзгтргпурС
плхяТо 7э Ж« И ъб.ъУ/оТтрШрхййТь орихоруТ плТыТлТп р? зьир хпйхя-
й ТпигСэ зогтпиТяль(<р /иТз пх?тТйрь р зохр?-
йгпгйрь кпийхых игупиТД йТх)тгйрг рлр р?хОогигйрг
.ТигорТлТ тль огрЧ гых оТпзхлх)гйргЧ плхягпйхг
яоТ)гйргЧ ?Тзх.рйТйргЧ зохр?йгпгйрг 4гыух ?Т.г-
ири э их иор згоя /лг.гйиТ орихорур пххийхпьипь
п игхогиргпур.р зхйьирь.р иг.э ух.зх?рШрр р пир-
ль
НГрихоруТ р зх/ируТ плТыТ(ипь я хО<к( игхор( лр-
игоТикос

э . йг плкТСйх кияго)тТл : ! /х.Тюгя-
пурС
7ииТлуряТьп хи пг. /пигиргпухС ух..кйруТ-
Шррэ .х)йх зхпиохри иТОлрШкэ я ухихохС яьяльгипь
.гпих зх/ирур погтр токыр пзхпхОхя ТйТлр?Т р рй-
игозогиТШрр лригоТикойхых зохр?ягтгйрь

/х.ТюгяпурС : ! /гхорь лригоТико –х/ируТ щI 7э У И
ъб–ор /их. /лг.гйиэ Н<гзхиурс зх/ирурэ йТОл(тг-
йрь йТт ухйпиокуШргС зорпкипияк(и р я рпихорух-лр-
игоТикойх.э р я ПкйуШрхйТл йх. р?кгйррэ р тТ)г я
пхШрхлхырр лригоТико
! …… ягуг ыоТйрШ /пигиргпухых оТ?тярйклрп э зг-
огпиТлр )гпиух пяь?яТи пь п уТигыхоргС я.плТ
Н»ль /пигиргпухС ?йТр.хпир йг хОь?Тиглгй я.-
пгл р хОь?Тигл йТ хоыТйр?ТШрь . хиОхо р ияхогпухг
пхгиТйрг /лг.гйихяэ хиоТ)гйй р зогхОоТ)гйй
плхях. ! тхук.гйиТл йх. ухйигупигэ яхпзорйр.Т-
г.х. /пигиргпурэ )р?йгййС ПТуи я пТ.х. пяхг.
яоТ)гйрр рпзияТги ылкОхург зогяоТ<гйрь Гг
ртги йг х пирлрпиргпур куоТюгйрь р яйгюйгС хО-
оТ?йхпир ИлхяТ .хыки хпиТи пь йгкуоТюгйй.рэ йТ-
ыр.рэ уТу ыхяхорл –кюурйэ йх я йр тхл)йх ях?йруйкиуТгпиях ктх)гпиягййхых хОоТ?Тс

э . ?Т.гТлТ 4 \
Vрй?Окоыэ пх?тТяюТь игхор( Нзох.г)кихйхС лригоТ-
икосэ тхук.гйиТл йхС зох?
Иххиягипиягййхэ оТпюрорлрп р ыоТйрШ зх/ирур
–хьярлрп рпплгтхяТйрь х зх/ируг Оихяхых зхягтг-
йрь Б 7 4хи.ТйI ийрыТ хО * – Эгхяг йТ?яТги-
пь Н–х/ируТ оТ?тоТ)гйрьс Ф » /хлпиТьIэ х 7 7 ;х-
<гйух . Н–х/ируТ йгтхягорьс * и 5хлухяпурСI ЭТ-
пих я иТух. оТпюрогййх. зхйр.Тйрр зх/ирук ?Т.г-
йьги орихоруТ –огт.гиТ.р рпплгтхяТйрь .хыки Ои
орихоруТ .рПТэ орихоруТ зхпикзуТ 7 7 :ТирйIэ ор-
ихоруТ рпихоррэ орихоруТ яхпихоыТ р тТ)г орихоруТ
уохппхяху
И зх/ирухС Октг. япг-иТур зхл ?хяТи пь /ир. иго-
.рйх.I . пиТлуряТг.пь яп(ткэ ытг .х)г. кяртги я
игупиг я юрохух. п.плг уТу Няпьух. пяь?йх. ?йТух-
ях. ух.злгупгсI йг зохпих пг.Тйиргпук(э йх хтйх-
яог.гййх ￿
/+–ргиьНик/ОФ ль–О ьО–О
э зогтзхлТыТ(-
<к( я?Тр.хзохйруйхягйрг хО1гуиряйхых ￿
г/р1Н/и.
р
рйтрярткТл йхых
л*+лир

–х/их.к .х)йх ыхяхори х зх/ируг Н!хСй р .р-
оТсэ юухл йхых кгОйруТ зхйьийхэ их тТлгух йг уТ)-
тхыхIэ Оихяхых зхягтгйрь р тТ)г яОхоТ р йхюгйрь
уохппхяхуэ йх йгл ?ь . х зх/ируг зглрйхых иТйШТ рлрэ
пуТ)г.э лгийр ыох? р ?ТуТихя ! ьялгйрь зорохт

Vрй?Окоы 4 \ 7 зпрхлхыргпухС зох?г 4э «« И +рлр зохьялгйрь рйпирйуиТэ тТ)г зхлй уоТпхи р
пяхгхОоТ?рьэ йг зогтзхлТыТгипь рйтрярткТл йх Пхо-
.рокг.хых глхяггпухых п.плТ
;ТтТТ ￿
)–р ьи1Нл -й )-юьи и
йг я их.э ихО йТ-
кри пх?тТяТи ктх)гпиягййг игупи /зхТ йхо-
.Тиряй зх/иру зохюлТэ хиь огулТ.йг Оохю(о
х пхрйгйрр Огпипгллгохя зх-зог)йг.к зхзкльой р
яхпиогОхяТйIэ йх я их.э ихО зогтлх)ри йгзохир-
яхогряхгэ прпиг.йхгэ йТыльтйхг хзрпТйрг р пиохг-
йрьэ НухйпиокуШррс р иг. пТ.. хОлгыри оТ?ыхяхо
х зохр?ягтгйрр ;Тйр.Т(<рг .йхых .гпиТ я иоТтр-
Шрхйй Н/гхорь лригоТикос р Н!ягтгйрь я лр-
игоТикохягтгйргс яхзохп хО /пигиргпур уТигыхор-
ьэ Пхо.г р пхтго)Тйррэ зхтоТ)Тйррэ зорохтг я-
.плТ р зо хпиТялгй я пихохйг Гг зхСтги лрю
хО /.зроруг ктх)гпиягййхых Т хиТпир р йгктх)г-
пиягййхыхI зохр?ягтгйрьэ х иг Пгйх.гйТэ пиокуико-
й кохяйь р /лг.гйиТэ ухихог йгзхпогтпиягййх
пяь?Тй пх ?йТгйрг. р п.плх.
–хтхОйхг ?йТйрг .х)ги зхплк)ри р ухйуогий.
зоТуиргпур. к.гйрь. . хи к.гйрь пхрйри зохпихС
пирхияхойС зх?тоТяригл йС игупи тх к.гйрь р-
иТи игупи глхяггпухых зхягтгйрь р рпихорр !пг
хпиТл йхг ?Тярпри хи )глТйрьэ кзхопияТ р иТлТйиТ
;ТылТярг /ихС уйрырэ уТу лгыух ?Т.гири э хоргйир-
охяТйх йТ улТппргпук(э .йхыхуоТийх згогр?тТййк(р ихл ух их зохШрирохяТййк( оТОхик : ! /х.Т-
югяпухых Н/гхорь лригоТико –х/ируТс
ъ+
 …хиь Тя-
ихо кияго)тТлэ их уйрыТ зогтпиТяльги пхОхС хО1гу-
иряйхг хзрпТйргэ гых Н/гхорь лригоТикос . я гг /уп-
иоТлрйыярпиргпух. оТ?тглг Н/г.ТируТс . хиоТ)ТлТ
зх зогр.к<гпияк Пхо.Тл йк( ихук ?огйрь я иоТу-
ихяуг .хиряТэ п()гиТ р ПТОклэ згопхйТ)Т р зоI
7тйТух йТоьтк п Пхо.Тл йхСэ зпрхлхыргпухС р
зпрхТйТлриргпухСIэ пхШрхлхыргпухСэ пиокуикоТл -
йхС р зо ях?.х)йТэ п йТюгС ихур ?огйрьэ ￿
)-юьи-
р о- *Нь-ор
Д прпиг.йхг хзрпТйрг Пгйх.гйхя ктх-
)гпиягййхых игупиТэ уТур.р хйр зогтпиТяль(ипь зох-
ПгппрхйТл йх.к риТигл пух.к яхпзорьир(э зх ях?-
.х)йхпир хр<гййхг хи .гихтхлхыргпур зогтзхп-
лху р зохгуШрС 7зрпяТг.г тТлгг кохяйр р /лг-
.гйи .хыки Ои рпзхл ?хяТй р зоТуиргпур рп-
зхл ?к(ипьI я л(ОхС Н.гихтхлхыргпухСс зх/ируг
ъ+
И. иТу)гД 8х.гйух м ! –оТуиргпуТь зх/ируТ 7э ъ++У 7тйТ-
ух /иТ уйрыТ зхпяь<гйТ йгпухл ур. Тпий.э зогр.к<гпиягййх лрйыяр-
пиргпур.э ТпзгуиТ.Д ул(гя. р плк)гОй. плхяТ.э ШриТийхпир р зо
Структур искусстй
* и поли й глоб льо+ ирийи

9иьН–рьО–р р лильН*р
я уТгпияг гтрйрШ ток-
ыхыхэ Охлгг япхухыхэ кохяйь пк<гпиякги я прпиг.г
рпукппия –гояхйТТл йг зхзиур хп.плгйрь /ихС
прпиг.э улТппрПруТШрр рпукппия хийхпьипь г<г у
ТйирйхС /пигируг р игхорр лригоТикоэ йх р.г(и )р-
яхзрпйСэ .гиТПхоргпурС ТоТуиго
ИхылТпйх ыоггпухС .рПхлхыррэ йТ ыхоТ –ТойТп
рлр Vглрухй к иТпиТл пухых ул(Т Охы уоТпхи *зхл-
лхй ягпйхС р лгих. яхтрл хохяхт п тгяьи ( .к?Т-
.рэ тхгоь.р ;гяпТ р Охырйр зТ.ьир 7йг.х?рйэ хлр-
Шгияхоьяюр.р оТ?йг рпукппияТ
! /ик пг. ( яул(Тлрп иТллрхзТ /зргпуТь зх-
/?рьIэ ?яигозТ лроруТIэ ?оТих л(ОхяйТь зх/?рьIэ
–хлрыр.йрь пяь<гййг ыр.йIэ 7гл зх.гйТ иоТыг-
трьIэ /Тлрь ух.гтрьIэ /гозпрхоТ иТйгШIэ илрх рп-
ихорьIэ УоТйрь Тпиохйх.рьI
4гыух ?Т.гири э их Охл юрйпиях .к? хиягТлр ?Т
лригоТикок р яоТпиТ(<рг р? йгг игТиоТл йхг р зг-
пгййхг рпукппиях :х погтр йр хипкипияхяТлр зхуох-
яригл йрШ злТпиргпур рпукппия ;Тих Олр зогт-
пиТялгй .к? рпихорр р тТ)г Тпиохйх.ррэ ухихог
пгыхтйь йруТу йгл ?ь пгпи р?ь<й.р рпукппияТ.р7тйТух /иТ .рПхлхыргпуТь ухйпиокуШрь пхоТйьлТ
?йТгйрг ипьглгирь !х?йруюгг я ухйШг …… ягуТ ур-
йх йгухихохг яог.ь тТ рйхытТ р пгСТпI япхухзТо-
йх йТ?яТлр тгпьихС .к?хСэ зорпхгтрйьь у зог)йр.
тгяьир
:хлгг оТШрхйТл йТьэ йх япг-иТур зх/иргпуТь пр-
пиг.Т пиохрлТп йТ коТяйряТйррэ хих)тгпиялгйрр
оТ?й рпукппия
Н5ряхзрп . йг.Ть .к?уТэ Т зх/?рь . ыхяхоь<Ть
)ряхзрп сэ . .гиТПхоргпур пПхо.клрохяТл ыогг-
пурС зх/и Ир.хйрт игхппурС ббУ.ВУ ыы тх й /I ?их
яоТ)гйрг тхюлх тх йТп ОлТыхтТоь –лкиТокI
НИогтр .хр Ок.Ты ь йТюгл лрпихуэ . пуТ?Тл Vёигэ .
ытг ь йТ?яТ( ?хтгпиях „?ТпияюгС .к?ухС“ –оТ-
яхэ /их йгзлхх пуТ?Тйх :Тпиохгйргэ пх?тТяТг.хг
?хтгпиях.э похтйр ях?тгСпияр( .к?урс
ъ
 Ихтйхг
поТяйгйрг япиогТгипь р к ПрлхпхПТ 8 9гллрйыТ
Н8рлхпхПрь рпукппияТсэ ЖВъI
:хлгг пиохырг зорйШрз улТппрПруТШрр зогтлх-
)рл .лТтюрС пхяог.гййру Vёигэ йг.гШурС тоТ.Тикоы
р .плригл V ? 4гппрйыэ я /иТзйхС тль рпукппияхяг-
тгйрь оТОхиг Н4Тхуххйэ рлр 7 ыоТйрШТ )ряхзрпр р
зх/?ррс «УУI /Ту)г хзроТьп йТ хзи Тйирйхых рп-
укппияТэ 4гппрйы поТяйрл р?хОоТ)гйрг хтйхС р ихС )г
ъ
?ууго.Тй м – ГТ?ыхяхо п Vёиг я зхплгтйрг ыхт гых )р?йр 7э
Ж И ъЖ ъщ .ТоиТ Жъ ыI.рПхлхыргпухС пШгй р? иохьйпухых ШрулТ ырОгл
)огШТ 4ТхуххйТэ зх яхлг ;гяпТ я.гпиг п пйхя ь.р
кткюгййхых ?.гь.рI я пукл зиког р Н?йгртгс !го-
ырлрь !яхт гых зохиряхогрл иоТтрШрхйй. зогт-
пиТялгйрь.Д зх/?рь р )ряхзрп злТпиргпург рпукп-
пияТ яххО<гI йг пхтйэ Т зохиряхзхлх)й зх зогт-
.гик р пзхпхОТ. яхпзохр?ягтгйрьД Н–огт.гиэ ухих-
ог пТ.р зх пгОг рлр Тпир ухихо ￿
л-лО6Нль/ОФь
о–Ощ )-оиН о–Ощр
э йТ?яТ(ипь иглТ.р ИлгтхяТигл -
йхэ ￿
ьНир л иЭ /иои*+*и л/-йль/р*и
р пхпиТяль(и
зогт.ги )ряхзрпр
–огт.гиэ ухихог пТ.р зх пгОг рлр Тпир ухихо
плгтк(и ￿
-о/и гр о–Ощи*и
ятглгйх Тяихох. . ￿
Им з
Iэ
йТ?яТ(ипь тгСпиярь.р миТуэ тгСпиярь пхпиТяль(и
зогт.ги зх/?ррс
ъъ

м? /ихых зорйШрзрТл йхых йТОл(тгйрь п ухихо.
р пгыхтйь пхылТпй тТлгух йг япгI яоТпиТги улТппр-
ПруТШрь рпукппия зх .ТигорТлк Т ихйггэ зх ￿
л)-л--
«р* лО6Нль/-/р/и.
р ￿
/-л)–и.ьи. ЭОо-ЧНль/Н//-щ-
-«–ргр
Iэ зхпигзгййх зорйьяюТь иоглгййС р тяк-
кохяйгяС ТоТуиго
–х хОх?йТгййх.к 4гппрйых. зорйШрзк ятгль(и
ыокзз ￿
)–-ль–р/ль/Н//+Э ил Олль/
э хОоТ? я ух-
ихо пиохьипь р? /лг.гйихя иглIэ оТпзхлТыТ(<р-
ъъ
4гппрйы V ? 4Тхуххйэ рлр 7 ыоТйрШТ )ряхзрпр р зх/?рр «УУI 66
4гппрйы V ? м?ОоТййхг 7э Ж+ И ВщВпь токы зхтлг токыТэ р ￿
/–Н*Н//+®Э ил Олль/
э р?хОоТ-
)Т(<р плгтк(<рг токы ?Т токых. тгСпиярь 7тйТ-
ух 7гл зх.гйТэ /Тлрь р /гозпрхоТ хиягТлр ?Т рп-
укппияТэ хО1гтрйь(<рг /ик хззх?рШр( /Ту ях?йруТ-
ги иоги ь ыокззТ ￿
)–-ль–р/ль/Н//--/–Н*Н//+Э
рлр
прйигиргпурI рпукппияэ хОоТ? ухихо пк<гпияк(и
р яхпзорйр.Т(ипь хтйхяог.гййх я зохпиоТйпиягй-
йх. р яог.гййх. ТпзгуиТ
!йкиор /ир ыокзз рпзхл ?кгипь р токыхС зорй-
Шрз улТппрПруТШррэ хпйхяТййС йТ пзгШрПруг ь?уТ
уТ)тхых рпукппияТэ йТ пзхпхОйхпир гых я ихС рлр рйхС
Пхо.г яхпзохр?яхтри э хиоТ)Ти тгСпияригл йхпи 
7 зоТуиргпур япгытТ .х)г. пуТ?Ти э их р?хОоТ-
)гйх йТ тТййхС уТоирйг гплр ог ртги х улТппрг-
пухСэ ПрыкоТиряйхС )ряхзрпрI рлр х г. оТппуТ?яТ-
ги /ихи ох.Тй 7иягири )г йТ яхзохпэ их р?хОоТ)Т-
ги ТоригуикойС зТ.ьийру йТзор.гоэ йТхть<ргпь
я –гигоОкоыг зх пхпгтпияк мпТТургяпурС пхОхо р ух.-
злгуп *т.роТлигСпияТIэ йг иТу зохпих
*йТлхырйх хОпихри тглх р п .к?ухС /Ту йТ?-
яТг.г зохыоТ..йг зохр?ягтгйрь Н!ог.гйТ ыхтТс
– м ЭТСухяпухыхIэ ях-згояэ япг-иТур згорПгорСй
я .к?уТл йх. ияхогпиягэ ях-яихоэ р?хОоТ?ригл -
й кплхяйхД йг ?йТь зохыоТ..э . яоьт лр п.х)г.
яр?кТлр?рохяТи э кыТтТи гг гплрэ ухйгйхэ ог йг
ртги хО /лг.гйиТой ?якухзхтоТ)Тйрь яохтг ?ях-йТ ухлхухл руТ рлр зир гых згйрьI /хйх иТу )г хО-
пихри тглх р п прйигиргпур.р рпукппияТ.р ! тоТ.Т-
иргпух. пзгуиТулг рлр я урйх Туиго яхпзохр?яхтьи
яйгктх)гпиягййгэ Оихяг тяр)гйрь р зхягтгйрг
л(тгС ! ОТлгиг згогт йТ.р . хпхОСэ кплхяйС ь?у
иТйШТэ зхтгоуйкиС р пххиягипияк(<р.р яйгОих-
я.р пШгйргпур.р ухпи(.Т.р
/Тур. хОоТ?х.э яйкиор иог ятглгйй ыокзз
йгхОхтр.х оТ?лрТи р?хОоТ?ригл йг я юрохух.
п.плгI р йгр?хОоТ?ригл йг яоТ?ригл йгэ /уп-
зогппряйгI рпукппияТ –гояг я Охл югС пигзг-
йр пзхпхОй яхпзохр?яхтри яйгюй(( огТл йхпи э
НзхтоТ)Ти с гС !ихог . ыхяхоьи х йгС йТ кплхяйх.э
ТОпиоТуийх. ь?уг р Охлгг ￿
/+–рЧрФь
э г. р?хОоТ-
)Т(и
!?Тр.ххийхюгйрь .г)тк оТ?й.р яртТ.р рпукп-
пияТ .х)йх зогтпиТяри я плгтк(<гС иТОлрШг»хпиТихйх гиух зохяхтьипь ыоТйрШ .г)тк яртТ-
.рэ хуТ?Тяюр.рпь я хтйхС улТппрПруТШрхййхС ьгС-
уг 5ряхзрп р пукл зикоТ оТ?лрТ(ипь уТу тяк.го-
йхг р иог.гойхг р?хОоТ?ригл йг рпукппияТ ! плк-
Тг урйх р игТиоТ у /их.к зор?йТук тхОТяльгипь ток-
ыхСД кплхяйхпи зохпиоТйпияТ р Ог?кплхяйхпи яог.г-
йр я иог.гойхС ухохОуг пШгй . Ог?кплхяйхпи зох-
пиоТйпияТ р кплхяйхпи яог.гйр пх?тТяТг.Ть .хй-
иТ)х.I йТ тяк.гойх. зхлхийг /уоТйТ ихйгйхэ я пх-
яог.гййх. рпукппияг пк<гпияк(и зохр?ягтгйрьэ рп-
зхл ?к(<рг зорг. .хйиТ)йхых пихлуйхягйрь яог.гй
я игТиог рэ йТзохиряэ хОйТ)Т(<рг кплхяйхпи э Ниг-
ТиоТл йхпи с зохпиоТйпияТэ я ухихох. оТ?ягоияТги-
пь тгСпияргэ я урйх 7тйТух р /упзгор.гйиТл йхпи
зхтияго)тТги хО1гуиряйхпи /пигиргпухС ыоТйрШэ
иогОк(<гС хпхО кпрлрС тль гг зогхтхлгйрь
»хлыхг яог.ь . зоТуиргпур тяТ ипьглгирь . лр-
игоТикоТ ?Тйр.ТлТ я пг. г .к? хпхОхг .гпихэ их
зхтгоуряТгипь тТ)г ?Тыхлхяух. оТ?йххОоТ?й зх-
пхОрС зх /пигиругД Н4ригоТикоТ р токырг рпукппияТс
! хилррг хи их)г яог.гййх́С .к?урэ хйТ зогтпиТя-
льлТ .ро йТыльтйхэ ухйуогийхэ я к?йТяТг. гоиТэ
зохШгппТ р згопхйТ)Т 7тйТух /иТ йТыльтйхпи О-
лТ трйТ.рйТ р йг пихл ухйуогийТэ уТу р?хОоТ?ригл -
йхпи )ряхзрпр р пукл зикоэ их хиуояТлх зохпихо
яххОоТ)гйр(э плк)рлх зоррйхС Огпухйгйхпир рй-игозогиТШрС улТппргпур зохр?ягтгйрС
Н–х/?рь гпи япюрС охт рпукппияТ !пьухг токыхг
рпукппиях Охлгг рлр .гйгг пигпйгйх р хыоТйргйх я
пяхгС ияхогпухС тгьигл йхпир иг. .ТигорТлх.э зх-
погтпиях. ухихохых хйТ зохьяльгипь <8> 5ряхзрпр
тхпикзгй ягп глхягу . тТ)г яйкиогййрС .ро гых тк-
ТЧ йх р )ряхзрп хыоТйрряТгипь пяТряТйрг. хт-
йхых .х.гйиТ ьялгйрь 7к?уТ зх зогр.к<гпияк я-
оТ?ригл йрШТ яйкиогййгых .роТ ткюрЧ йх яоТ)Тг-
.г г( ртгр йгхитглр. хи ?якухяэ Т ?якурэ .йхых
ыхяхоь ткюгэ йргых йг яыхяТоряТ(и ьпйх р хзогтг-
лгййх к.к –х/?рь яоТ)Тгипь я пяхОхтйх. глхяг-
гпух. плхягэ ухихохг гпи р ?якуэ р уТоирйТэ р хзог-
тглгййхгэ ьпйх яыхяхогййхг зогтпиТялгйрг –хпг-
.к зх/?рь ?Тул(Тги я пгОг япг /лг.гйи токыр рп-
укппияэ уТу О зхл ?кгипь ятокы р йгоТ?тгл йх япг-
.р погтпияТ.рэ ухихог тТй зхох?й уТ)тх.к р?
зохр рпукппия –х/?рь зогтпиТяльги пхОх( яп( Шг-
лхпи рпукппияТэ яп( гых хоыТйр?ТШр( рэ хО1г.ль пх-
Ох( япг гых пихохйэ ?Тул(Тги я пгОг ьпйх р хзог-
тглгййх япг гых ￿
–ргии1и.
с
ъщ
э . гиух Пхо.клрохяТл
ихук ?огйрь улТппргпухС /пигирур ! V :глрйпурС
Ихтй. хОоТ?х. пзкпиь зхир пихлгирг оТппк)-
тТл йТ Охлгг пзгШрТл йх.э к)гэ я пк<йхпирэ пг.рх-
ъщ
:глрйпурС ! V ГТ?тглгйрг зх/?рр йТ охт р ярт ЖВI 6 :глрй-
пурС ! V ИхОо пх / щ И ъУ.ъЖиргпух. ь?уг ПрлхпхП V V 9згиД НГгТл йТь Шгй-
йхпи плхягпйхых ?йТуТэ уТу ?йТуТэ пхпихри я их.э их
/их . ?йТу япгхО<рСэ кйрягопТл йС м /ихС хпхОгй-
йхпир плхях йг игоьгиэ ухытТ пиТйхярипь зогт.гих.
ктх)гпиягййхС укл ико 7йх тхзкпуТги йТрОхлгг
зхлйС згогяхт п л(ОхС токыхС прпиг. ?йТухя :х
йг хОоТийхД йги иТухС токыхС прпиг. ?йТухяэ йТ ух-
ихок( .х)йх Олх О згогягпир плхях хиь О п хи-
йхпригл йх( ТтгуяТийхпи ( <8> м? кйрягопТл йх-
пир плхяТ зохрпигуТги тхпикзйхпи ктх)гпиягйй.
Пхо.Т. япгых тгСпияригл йхых р ях?.х)йхых пхтго-
)Тйрь глхяггпухых хзиТ р ?Т.плТ »Т)г ихэ их
пх?йТигл йх рлр Огппх?йТигл йх р<ги хпяхОх)тгйрь
хи гых япгзхухоь(<гС ялТпир р йгзогулхййхС яхлр
ялТпияхяТи йТт глхягух.э уТу р ихэ их рыйхорок-
ги Охлгг г. рйпиок.гйиТл йк( зорохтк плхяТэ .х-
)ги Ои япг-иТур яхялггйх я гых ктх)гпиягййг
Пхо. яоТ)гйрь :Ткйг игхоррэ игйргпург тх-
пир)гйрь р йТкгйрьэ оТ?ыхяхо лрюгйй тхпкыТ
л(тгСэ ух..гогпуТь огулТ.Тэ ыТ?гийС зприиТШр?.
<Огпп.плгййТь ог э зхх)Ть йТ .гТйргпухг зх-
яихогйрг плхя зхзкыТг.> р йТряйхг йгоТ?к.ргэ . япг
зоТы.Тиргпухг .х)ги пиТи зогт.гих. лригоТико р
плхягпйхых рпукппияТэ .х)ги йТСир я ктх)гпиягййх.
плхяг пяхг ктх)гпиягййх зогтхзогтглгййхг .гпих
:г ихл ух я пяхгС лригоТикойхС пкирэ йх р уТу хтьргзор.гйгйрь япг плхягпйг пх?тТйрьэ тТ)г кпиоТйь-
г.г р? зогт.гиТ лригоТикохягтгйрьэ .хыки ?Тйьи
пяхг .гпих я лригоТиког уТу гг ?ТухййС хО1гуи р
иТур. хОоТ?х. япг-иТур ягойки пь я лригоТикохягтг-
йрг 7х)ги Ои э яглрр( р ?ТяТик /ихС ртгр Охлгг
пххиягипияхяТл О рйхСэ йгплхягпйС ?йТуэ йх я оТп-
зхоь)гйрр ?г.йхых глхягуТ гых йгис
ъВ

и пгогтрйг …… ягуТ зхуТ?Тлхп э их иТухС йгплх-
ягпйС ?йТу зхьярлпьД уТоирйуТэ р?хОоТ)гйрг . пйТ-
ТлТ йТ зхлхийг урйх/уоТйТ урйхэ уТу . зх.йр.э
згояхйТТл йх йТ?яТлр тгпьихС .к?хСIэ ?Тиг. . йТ
/уоТйг иглгяр?хоТ р ух.з (игоТ
иТйТтпурС укл икохлхы 7ТоюТлл 7Тул(/й п хзир-
.рпиргпур. /йик?рТ?.х. зохях?ылТпрл НухйгШ ыТ-
лТуирур VкигйОгоыТсД НЭглхяггпурС охт игзго пк-
<гпиякги я кплхярь „ылхОТл йхС тгогяйр“ <8> !.г-
пих ихых ихО зогяоТири пь я ухлхппТл йк( *лгу-
пТйторСпук( ОрОлрхигукэ .ро пиТл ух.з (игох.э
/лгуиохйй. .х?ых.8с
ъб
НИххО<гйрг иТухых погтпияТ ух..кйруТШррэ уТу ур-
йхэ . /их пххО<гйрг х згогхтг хи лрйгСй пхгтр-
йгйрС у ухйПрыкоТШрь. <8> 7 ях?яоТ<Тг.пь у рй-
ъВ
9зги V V 4ригоТикоТ ъI 66 9зги V V мпукппиях уТу ярт ?йТйрь
7э ъ++« И УВ.Уб
ъб
7Ту-4(/й 7 VТлТуируТ VкигйОгоыТ Ихияхогйрг глхягуТ згТийхС
укл ико УъI иргяэ ъ++В И В«.ВЖул(?ряйхС Пхо.г рухйргпухых хОоТ?Т <8> 7гпих
VкигйОгоыхя пиокуикой тхзк<гйрС ?ТйьлТ йхяТь
.х?ТрйТь Пхо.Т иглгяр?рхййхых хОоТ?Тс
ъУ

И ихо)гпиях. йг ихл ух иглгяр?рхййэ йх р ух.-
з (игой погтпия хО<гйрьэ п ог?ур. оТпюрогйр-
г. укл икойхых зхль НуТоирйурс оТ?ыхяхо х пухохС
п.гоир зоряйхС уйрыр зорхОоглр ТзхуТлрзпрг-
пурС ТоТуиго :х пухл ух яог.гйр ?ТС.ги /ихи зох-
Шгпп р уТург Пхо. хй зор.гиэ хпиТгипь зхуТ йгьп-
й.
Н7зТпйхпи тль уйрыр ?Тул(Тгипь йг я /лгуиохй-
йх. .гихтг зхтТр рйПхо.ТШррэ Т я их.э их игоьги-
пь зхйр.Тйргэ ?Тг.э пхОпиягййх ыхяхоьэ йк)йТ тлр-
игл йТь зхплгтхяТигл йхпи я р?лх)гйрр .плгСэ
ухытТ п.пл .х)йх клх)ри я йг пяь?Тййг .г)тк
пхОхС лрйгСйх улТпиго ИлхяТо п ухохиур.рэ пп-
лТ(<р.рпь хтйТ йТ токык( пиТи ь.р . яхи Ок.Т)йТь
уйрыТ Октк<гых /гупи Октк<гых . ухохиурС р окОлг-
йСэ яохтг огзлру я „55“ рлр „/яриигог“ <8> мйиго-
йги р токырг /лгуиохййг ух..кйруТШрр пТ.р зх пгОг
г<г йг яоТ)тгОй уйр)йхС укл икогэ йТ их хОоТ<Тл
яйр.Тйрг У.Огоих ?ухэ ухытТ ыхяхорлэ ихэ яхзогур
зохохгпияк 7Тул(/йТэ мйигойги . /их зог)тг япгых
.ро игупихяэ р хй ях?яоТ<Тги йТп я ыТлТуирук Vкигй-
ъУ
7Тул(/й 7 –хйр.Тйрг .гтрТД яйгюйрг оТпюрогйрь глхягуТ
УВI 7Ч 5кухяпурСэ ъ++щ И бэ ъУОгоыТ <8> :х пгыхтйь ухйПлруи ях?йруТги йг .г)тк
игупих. р хОоТ?х.э Т яйкиор .роТ игупихя р .роТ хО-
оТ?хя . .г)тк ог)р.х. зхыок)гйрь я хтрй рйПхо.Т-
ШрхййС зхиху р ог)р.х. зхпихьййхых згогул(гйрь
.г)тк оТ?й.р иТур.р зхихуТ.р Уыох?к уйрыг зогт-
пиТяльги йг хиуТ? хи игупиТ уТу иТухяхыхэ Т хиуТ? хи
тлрййхыхэ Шглхпийхых р лрйгСйх япиохгййхых игупиТ
/х )г пТ.хг зохрпхтри р я .рог хОоТ?хяэ ытг Прл -
.к зохиряхпихри улрзс
ъ«

7тйТух плхях йТйхпри хиягийС ктТоэ йг ихл ух
ях?яоТ<Тьп я /лгуиохййк( тгогяй( я яртг ухохи-
урэ ПоТы.гйиТойэ улрзхя игупихя 7йх пхоТ-
йьги пяхр зх?рШрр я урйх р йТ иглг/уоТйг ИШгйТ-
орСэ хпхОгййх .йхыхпгорСйхых иглгПрл .Тэ р.гги
плхягпйк( Пхо.кэ гых хзогтгльги йг )ряхзрпйТь тр-
йТ.руТэ Т Ныхяхоь<рг ыхлхяс иох.г ихыхэ ктТйг
/уоТйр?ТШрр ях?яоТ<Т(и рйигогп у лригоТикойх.к
хорырйТлк
–охтхл)Т(и пк<гпияхяТи р п()гийТь )ряхзрп э р
я .гй югС пигзгйрI зохыоТ..йТь .к?уТ м я ОТлг-
игэ ихО Ои зхйьий.рэ зх-зог)йг.к зорОгыТ(и у
лрОогиих уТу хпхОх.к плхягпйх.к )Тйок
»Т)г пихл тТлгург хи улТппргпухС )ряхзрпр рй-
пиТлльШрр их)гэ уТу зоТярлхэ яул(Т(и плхягпйхг
ъ«
8ок.урй и 7иуктТ рпхтри кыох?Т уйрыг 66 ;йТ.ь ъ++ № hЦЦjД66
{kok|m}Чsrussru6|}k{mk6ъ++66~rhЦ{lIхзрпТйргэ их гпи йг .хыки тх ухйШТ р?ОТяри пь хи Vк-
игйОгоыхяТ Нзохульирьс
Н! рпихорр йТюгых яртТэ я рпихорр „пТзргйпТ“э уйр-
ыТ . Пгйх.гй ТйиохзхлхыргпурСэ ТйТлхырйС зх пк-
ир р?хОогигйр( ухлгпТ <8> …хиь О к)г зх хтйх-
.к их.кэ их йТпк<й. лгОх. лригоТико ьяльги-
пь р.гййх глхяггпухг оТ?йххОоТ?рг р Ог?хОоТ?ргэ
хйТэ лригоТикоТэ хуТ?яТгипь йТтг)й. зохиряхьтр-
г. хи уТур О их йр Олх . р?ягпий р Октк<р
. зхзиху ихиТл йхыхэ .Тппхяхых зхтхтТ у огюгйр(
зохОлг. глхяггпухых пк<гпияхяТйрь иТу прпиг.Т
йоТяпиягййхыхэ зх уоТСйгС .гогэ пиоТхяТйрьэ хйТ ук-
тТ Охлгг /ППгуиряйТэ йг)глр иТ рлр рйТь прпиг.Т
ягохяТйрС рлр ПрлхпхПпуТь тхуиорйТ
–хих.к их йг .х)ги Ои ?Тухйхяэ ?Т<р<Т(<р
йТп хи пТ.р пгОьэ йр хтрй кыхлхяйС ухтгуп йг
зогткп.ТиоряТги йТуТ?ТйрС ?Т зогпикзлгйрь зохиря
лригоТико м погтр зогпикзлгйрС /ир йТрОхлгг
иь)ур. ьяльгипь йг Шгй?койг хыоТйргйрь р и зэ йг
зогтТйрг уйры ухпиок Ик<гпиякги зогпикзлгйрг Ох-
лгг иь)ухг . зогйгОог)гйрг уйрыТ.рэ р йг-игйрг
;Т зогпикзлгйрг /их глхягу оТпзлТряТгипь япгС
пяхгС )р?й (Д гплр )г зогпикзлгйрг /их пхягоюТги
йТШрь . хйТ злТири ?Т /их пяхгС рпихоргСс
ъЖ

ъЖ
:охтпурС м * :хОглгяпуТь лгуШрь Ж«I 66 :охтпурС м * Ихр-
йгйрьД ! В и / И–Оэ ъ z .ъ»Т)г гплр /иТ Тзхлхырь лригоТико рпихоргпур
хОоггйТ р зог)йьь плхягпйТь укл икоТ . я их. рплг
Прлхлхырь . рпг?йги зоТуиргпур йТ йТюр ылТ?Тэ
?ТтТТ л(тгС уйрыр . ?Т<р<Ти гг тх зхплгтйгых зТ-
иохйТ игупиТэ плхяТI
–хплгтйр. риТиглг. йгр?Ог)йх Октги Прлхлхы
Структур литир туры
, слойисом л бирити


-итир турыи роы
.ипорт / стиогр мм / ийик

–охОлг.Т улТппрПруТШрр йгр?Ог)йх япиТги згогт
л(ОхС йТкухСэ р.г(<гС тглх п оТ?йххОоТ?рг. хО1-
гуихя /хйхСэ пиохыхС хОйх приТгипь улТппрПр-
уТШрьэ зохягтгййТь зх уТух.к-их хтйх.к зор?йТукэ я
зохиряйх. плкТг хтрй р ихи )г хО1гуи .х)ги хуТ-
?Ти пь я оТ?й ятглгйй ыокззТ
! /ппг яглрухых ОрОлрхигуТоь р зрпТигль-/упзгор-
.гйиТихоТ … 4 :хогпТ яхпзохр?яхтрипь хзрпТйрг
)ряхий я уриТСпухС /йШрулхзгтрр Н:гОгпйТь р.-
згорь ОлТыхтгигл й ?йТйрСс Н:Т гг тогяйр пиоТ-
йрШТ йТзрпТйхэ их )ряхийг тгльипь йТД ТI зор-
йТтлг)Т<р м.згоТихокэ ОI йТОТл ?Т.рохяТййэ яI
зорокгййэ ыI пхпкйухяэ тI прогйэ гI пуТ?хйэ )I
хитгл й пхОТуэ ?I яул(гйй я /ик улТппрПруТ-
Шр(э рI ОгыТ(<р уТу пк.Тпюгтюргэ уI Огпрплгййэ
лI йТорпхяТйй ихйТСюгС урпи ( р? ягоОл() гС
югопирэ .I зохрэ йI оТ?Оряюр Шягихйк( яТ?кэ хIр?тТлр зхх)р йТ .кс
ъ

! /ихСэ ухйгйхэ зТохтрСйхС улТппрПруТШррэ ытг
уТ)тТь йхяТь ыокззТ ятгльгипь зх йхях.к лхырг-
пух.к зор?йТукэ :хогп тг.хйпиорокги уТу пяхгхОоТ-
?рг .юлгйрь я оТ?й укл икоТ зохОлг.хС .гй-
иТл йхпирэ йТШрхйТл йхых хОоТ?Т .роТ .йхых ?Тйр-
.Тгипь пхяог.гййТь укл икохлхырьIэ иТу р огТл йг
иоктйхпирэ япиТ(<рг згогт прпиг.Тир?Тихох. иокт-
йхклхяр. ьялгйрС ткхяйхС укл ико :гктхялг-
ияхоригл йТьэ ТОпкотйТь п лхыргпухС ихур ?огйрь
улТппрПруТШрь иг. йг .гйгг .х)ги плх)ри пь рп-
ихоргпурэ хОлТтТи хзогтглгййхС хО1ьпйь(<гС пр-
лхСэ иТу их рпплгтхяТигл( зорхтрипь зхл ?хяТи пь
р г(
:хогпхяпуТь зТохтрь р.гги зоь.хг хийхюгйрг у
зохОлг.г лригоТикой охтхя р )Тйохя Н! кгйрр х
)ТйоТ у яхзохпк зорхтрипь зхтхтри хзрпТигл йх
р лхыргпук( улТппрПруТШр( ?Т.гйьи плк)гОйхСэ
зхтпхОйхСэ крияТь лрю ктхОпиях оТпзогтглгйрь
.ТигорТлТ я хзогтглгйй оТ.уТс
щ+
э . ?Т.гирл :
! /х.ТюгяпурС Ихтйк( зорйШрзрТл йк( Огпзорй-
Шрзйхпи р зоТуиргпухг ктхОпиях кп.ТиоряТл р ! \
–охзз я улТппрПруТШрр Пхл улхойхС пуТ?ур !зох-
ъ
:хогп … 4 *йТлриргпурС ь?у »)хйТ УрлурйпТ бъI 66 :хогп
… 4 ИхрйгйрьД ! щ / ъ ГрыТэ В И Жб
щ+
/х.ТюгяпурС : ! /гхорь лригоТико –х/ируТ И ъ+г.э лхыруТ зх.хыТги йТ. р я иТур плкТьД я яья-
лгйрр рйигоПгогйШрхйй зхлгС р хп.плгйрр зох-
иряхогря ьялгйрС
НФплр /их р Ог?к.ргэ я йг. гпи прпиг.Тсэ . кияго-
)тТги –хлхйрС я югупзрохяпух. НVТ.лгигс :г Пхо-
.Тл йТьэ Т ухйуогийТьэ крияТ(<Ть хпхОгййхпир
хО1гуиТ улТппрПруТШрь зх?яхльги кяртги я рпихор-
гпур плх)ряюг.пь )Тйохях. НОг?к.ррс йгухихок(
прпиг.йхпи 
У)г Тйирйг .плриглр зор.гйрлр у лригоТико-
й. игупиТ. иоглгййхг тглгйрг ИхуоТи я НVхпк-
тТопиягс –лТихйТ хзрпяТги иор охтТ зх/?рр р .р-
ПхияхогпияТД хтрй ягп Шглрух. пулТтяТгипь р?
зхтоТ)Тйрь иоТыгтрь р ух.гтрьIЧ токыхС пхпихри р?
япуТ?яТйрС пТ.хых зх/иТ зогр.к<гпиягййх трПр-
оТ.ОIэ иогирС рпзхл ?кги хОТ /ир зорг.Тэ их гпи
Тяихо зоряхтри к)рг огрэ Т я зох.г)киуТ .г)тк
йр.р япикзТги хи пяхгых лрШТэ зхягпиякги /зрг-
пуТь зх/?рь р .йхырг токырг яртI
щ

! Н–х/иругс *орпихигль иТу)г оТ?лрТ(ипь иор
пзхпхОТ зхтоТ)ТйрьД НмОх зхтоТ)Ти .х)йх хтйх.к
р их.к )г хтйр.р р иг.р )г погтпияТ.рэ йх иТуэ их
рлр <ТI Тяихо> их ягтги зхягпияхяТйрг <пх пихохй>э
их пиТйхярипь уг.-их рй.э уТу Vх.гоэ рлр <ОI япг
яог.ь хпиТгипь> пТ.р. пхОхС р йг .гйьгипьэ рлр <яI
щ

з*м
Д –лТихй ИхД ! щ и / Э 7э « И «В.«Уяяхтри> япг зхтоТ)Тг. <я яртг лрШ> тгСпияк(-
<р р тгьигл йс
щъ

8рлхпхПпухг хОхпйхяТйрг зхтхОйх.к лгйгйр(
зортТл я Жъ+-г ыхт Vгыгл э хзогтглря лригоТико-
йг охт п ихур ?огйрь я?Тр.ххийхюгйрь уТигыхорС
лО«?Н ьр
р ￿
-«?Н ьр
р оТпзхлх)ря р я пххиягипиярр
пх пяхр. л(Ор.. зорйШрзх. иорТт
7)и1Нл р.
зх/?рьэ зх Vгыгл(э яхпзохр?яхтри Н
л--
«+ьиН
э я ухихох. пки тглТ оТпуояТгипь пТ.Т зх пг-
Огэ Т зх/и хипикзТги йТ яихохС злТйс
Н»окык(э хОоТийк( /зргпухС зх/?ррэ пихохйк хО-
оТ?кги ￿
ии–и р
 Ихтго)Тйрг гг . япг пкО1гуиряйхгэ
яйкиогййрС .роэ оТ?.юль(<Ть р кяпияк(<Ть тк-
юТэ ухихоТь йг згогхтри у тгСпиярь.э Т ?Ттго)ряТ-
гипь к пгОь я уТгпияг яйкиогййгС )р?йр р зхих.к я
уТгпияг гтрйпиягййхС Пхо. р хухйТигл йхС Шг-
лр .х)ги ОоТи тль пгОь плхягпйхг ￿
лр*-/+–рЧН/иН
пкО1гуиТс
c–р*рьи1Нл р.
зх/?рь пхгтрйьги зогттк<рг
щъ
*орпихигл р ТйирйТь лригоТикоТ 7э «Ж И б –гогяхт 7 4
VТпзТохяТ п гых )г огтТуихопур.р тхзхлйгйрь.р я пухОуТ Ио яхл -
йС згогяхт ! V *ззгл охиТД Нм.гййхэ зхтоТ)Ти я хтйх. р их. )г р
хтйх.к р их.к )г .х)йхэ оТппуТ?яТь х пхОирр уТу х г.-их хитгл -
йх. хи пгОьэ уТу /их тглТги Vх.гоэ рлр )г иТуэ их зхтоТ)Т(<рС хпиТ-
гипь пТ. пхОх(э йг р?.гйьь пяхгых лрШТэ рлр зогтпиТяльь япг р?хОоТ-
)Тг. лрШ уТу тгСпияк(<р р тгьигл йс *орпихигл 7О рпукппияг
зх/?рр 7э б« И ВбIНпзхпхО р?хОогигйрьс я йхяк( Шглхпийхпи Н;тгп э
уТу р я ￿
ю)-лН
э згогт йТ.р юрохух оТ?ягойких тгС-
пиярг п гых Охо ОхС р рпхтх. <8> 7тйТух тгС-
пиярг /их зоххтри згогт йТюр. яйкиогййр. я?хох.
йг ихл ух я пяхгС яйгюйгС Пхо.г уТу йгих огТл -
йх зохрпхтряюгг я зохюлх. р х)ряТ(<гг ихл ух
я оТппуТ?гэ йх . яртр. гых згогт пхОх(э уТу хйх
пягоюТгипь хпхОхС яхлгСэ зохрпигуТь р? йоТяпиягй-
йхпир рлр Ог?йоТяпиягййхпир рйтрярткТл й ТоТу-
игохяэ ухихог ОлТыхтТоь /их.к пиТйхяьипь погтхих-
рг. япгых я ￿
ии–и1Нл -*
п.плг <8> ?иТ хО1гуиря-
йхпи э ртк<Ть хи пкО1гуиТэ р /их пкО1гуиряйхгэ ухих-
охг р?хОоТ)Тгипь я пяхгС огТлр?ТШрр р хО1гуиряйхС
?йТр.хпирэ гпи тк я гых ШглхпийхпирЧ Окткр ￿
оНй-
ль/иН*
э хй хзогтгльги Пхо.к р пхтго)Тйрг ￿
о–р*р-
ьи1Нл -й
зх/?ррс
щщ

! йТТлг ЖВ+- ыхтхя ыгыгл ьйпук( иоТуихяукэ п
йгухихо. кзох<гйрг. р пг.Тир?ТШргСэ яхпзохр?-
ягл я окппухС /пигируг р уорируг ! V :глрйпурСэ ОлТ-
ыхтТоь ухихох.к зохОлг.Т зхлкрлТ гиук( Пхо.к-
лрохяук . НГТ?тглгйрг зх/?рр йТ охт р яртс ?Т-
ылТярг пиТи р-иоТуиТиТэ ЖВI
7О1гуиряйхгэ яйгюйгг ￿
л-«+ьиН
э х ухихох. ￿
–рл-
л рг+/рНьл.» )-/Нль/ОНьл.
Ч пкО1гуиряйхгэ яйкиогй-
йгг ￿
1О/ль/-» )Н–НЧи/р/иН
э ухихохг ￿
/+л рг+/рНьл.
э
щщ
Vгыгл V ! 8 ?пигируТД ! В и / щ 7э « И В.Вър?лряТгипьЧ йТухйгШэ яйгюйг-яйкиогййгг ￿
оНйль/иН
э
зогтпиТялгййхг я Пхо.г йгзхпогтпиягйй глх-
яггпур пихлуйхягйрСэ . иТухяэ зх)ТлкСэ уоТиург
Пхо.кл /зргпухыхэ лроргпухых р тоТ.Тиргпухых
охтхя
млр г<г ухохгД /зхп . ￿
)-/Нль/-/р/иН - л-«+ьии
э
тоТ.Т . ￿
иг-«–рЧН/иН оНйль/и.
э лроруТ . ￿
/+–рЧН/иН
)Н–НЧи/р/и.

?ир оТ?ыоТйргйрь лригоТикой охтхя я ,, ягуг
Олр зхтягоыйки пх.йгйр( п оТ?й пихохй
щВ

И хтйхС пихохйэ оТтруТл йг игхогирур : иох-
гэ * м :глгШурСI яххО<г хиорШТлр йгхОхтр.хпи
охтхяхых лгйгйрьэ Октих О зогзьипияк(<гых зхт-
лрййх.к зхйр.Тйр( лригоТикойхых зохр?ягтгйрь И
токыхС . огыкльой зхзиур оТпюрори иоглгййк(
ирзхлхыр( ?Т пги тртТуиргпухС зх/?ррэ пТироэ ох-
.ТйТ уТу /зхпТ :хяхых яог.гйр рлр ?Т.гйри зхйьирг
охтТ рй.р уТигыхорь.р 
*-оОл+
: 8оТьI
:Т /их. Пхйг зогтзорйр.Т(ипь оТ?йхзлТйхяг
кпрлрь йТСир тхзхлйригл йг Тоык.гйи я ?Т<р-
ик иоТтрШрхййхС улТппрПруТШрхййхС пг. 4ригоТ-
икойг охт пяь?яТлр п р?хОоТ)гйй. яог.гйг.
щВ
иоТиурС хО?хо зохОлг. п.Д 7Тоугяр V 7пйхяйг зохОлг. йТ-
кур х лригоТиког 7э Ж+ И У. ылТяТ Н4ригоТикойг охт р
)ТйосIЧ по иТу)гД …Тлр?гя ! Ф »оТ.Т уТу охт лригоТико 7э ЖУ
И ъъ.щЖ ылТяТ Н»глгйрг лригоТико йТ охтсI/зхп . зохюлхгЧ лроруТ . йТпихь<ггЧ тоТ.Т . Ок-
тк<ггЧ рйхытТ лрорук р тоТ.к .гйь(и .гпиТ.рIэ п
лрйыярпиргпур.р уТигыхорь.р лрШТ лроруТ . зго-
яхгЧ тоТ.Т . яихохгЧ /зхп . иоги г лрШхIэ пх пзг-
ШрПрухС ыхяхоь<гых пкО1гуиТ рйтрярткТлр?рохяТй-
йСэ пххийгпгййС п Тяихох. . я лроругЧ йгхзогтг-
лгййСэ оТпияхогййС я р?хОоТ)гййх. .рог . я /зх-
пгЧ хО1гуирярохяТййСэ яул(гййС я р?хОоТ)гййС
.ро . я тоТ.гIэ п зпрхлхыргпур.р пяхСпияТ.р лр-
йхпир лроруТ . /.хШрхйТл йТь пПгоТэ /зхп . хОоТ?-
йТь пПгоТэ тоТ.Т . лхыргпуТь пПгоТI
ИТ.Т .йхыхрплгййхпи зхтхОй зхзиху р пихС-
ухпи иоглгййхС улТппрПруТШрр пяртгигл пияк(и х
их.э их хйТ хзроТгипь йТ уТург-их ПкйтТ.гйиТл йг
пяхСпияТ плхягпйхыхэ лригоТикойхых хОоТ?Т –х/их.кэ
хиь игхогирур р я пгогтрйг ,, ягуТ приТлр Нйгр?-
ягпий.э ьяль(ипь лр /ир иор уТигыхорр хпйхяхзхлТ-
ыТ(<р.рс
щб
э Vёиг г<г я ухйШг ,]--- ягуТ йг пх.йгяТл-
пьД НФпи ихл ух иор зхтлрййх ￿
)–и–-о/+Н
Пхо. зх-
/иргпухых рпукппияТ . Пхо.Т ьпйхых зхягпияхяТйрьэ
Пхо.Т /йик?рТпиргпухых яхлйгйрь р Пхо.Т лрйх-
ых тгСпиярь . ￿
ю)-л» ии–и р» о–р*р
с
щУ
 м :глрйпурС я
щб
У/ллгу Гэ Ухоогй 7 /гхорь лригоТико ВI 7э «Ж И ъВб
щУ
Vёиг м ! –орохтйг Пхо. зх/?рр 66 Vёиг м ! ;ТзТтйх-яхпих-
йС тряТй 7э ЖЖ И ъъ –оТятТэ поТ?к зхплг /ихых хзогтглгйрь Vё-
иг зогяоТ<Тги Пхо. охтI я пзхпхО зорг.Iэ ухихог Нияхоьи лр-ЖВ ыхткэ ?ТягоюТь оТ?тглгйрг зх/?рр йТ охт р яр-
тэ йТпиТряТлД Н!хи япг охт зх/?рр м ихл ух иорэ
р Охл юг йги р Ои йг .х)гис
щ«

7ОхпйхяТи хзогтглгйрг ￿
)–и–-о/+Н 4-–*+
э уТ-
)гипьэ зх?яхльги пххийгпгйрг лригоТикой охтхя п
оггя.р )ТйоТ.рэ п Пхо.Т.р хОтгййхС оггяхС
тгьигл йхпирэ р? ухихо я ухйШг ухйШхя р яоТпиТги
ктх)гпиягййТь лригоТикоТ
–огтпиТяр.э их йТ. йгхОхтр.х оТппуТ?Ти х уТ-
ух.-их ПТуигэ плкТгэ НпхОирр Оирьсэ яул(Т(<г.
р оггяхг хО<гйрг кТпияк(<р я /их. пхОирр зго-
пхйТ)гС ! уТухС Пхо.г /их ях?.х)йх птглТи ?
!х-згояэ я яртг хигиТэ оТппуТ?Т яйгюйгыхэ пих-
охййгых йТОл(тТигльэ яул(Т(<гых р ТоТуигорпир-
ук .гпиТ . яог.гйрэ р ПоТ? . оТ?ыхяхо кТпийрухяэ
р ух..гйиТорр пТ.хых оТппуТ?руТ
!х-яихоэ я Пхо.г .Тупр.Тл йх хО1гуирярохяТй-
йхСэ Прупрок(<гС лрю плхяТ р огТуШрр кТпийрухя
пхОирь Гхл йТОл(тТигль пягтгипь ?тгп у ?Тзрпр
р яйгюйгС хоыТйр?ТШрр зхлкряюгыхпь игупиТ
!-иоги рэ .х)йх згогтТи плхях хтйх.к р? кТпи-
йрухя пхОирь Оирьэ зогтпиТяри гых .хйхлхыэ гых
ихук ?огйрьэ ухихоТьэ ухйгйх )гэ Октги пк<гпиягййх
Ох пхя.гпийхэ лрОх хОхпхОлгййхс р Нйгогтух8 пхя.г<Т(ипь я пТ.х.
йгОхл юх. пирхияхогйррс
щ«
:глрйпурС ! V ГТ?тглгйрг зх/?рр йТ охт р ярт И щВУхилрТи пь хи зх?рШрр пихохййгых йТОл(тТигль хпх-
ОхС яул(гййхпи ( я прикТШр(э яйкиогййр. ?йТйрг.э
пкО1гуиряйхпи (э /.хШрхйТл йхпи (
Гггя.р )ТйоТ.р-зоххОоТ?Т.р /ир пг.Тир-
й .хтглгС хуТ)кипьД ￿
–Н)-–ьрЧ 5 льН/-щ–р**р

пхяог.гййхС укл икойхС прикТШрр /ик .хтгл .х)-
йх хОх?йТри уТу НзорйШрз иглгуТ.госI . рйир.-
йС ￿
о/Н//и
щЖ
 »хзхлйри /ик иорТтк г<г хтйр. зорй-
ШрзрТл й. )Тйох.-.хтгл (э уТ)гипьэ йгях?.х)йх
»окырг зх?рШрр р ихур ?огйрь пягткипь у ух.ОрйТШрр
хзрпТйй
–охгШрокь /ир оггяг )Тйо-.хтглр я хОлТпи
ктх)гпиягййхых ияхогпияТэ . зхлкТг. /зхпэ тоТ-
.к р лрорук уТу ￿
)–и–-о/+Н 4-–*+
э их гпи кхть-
<рг ухойь.р я зорохтк оггяхых хО<гйрьэ плхягпйх-
ых р?хОоТ)гйрь р хп.плгйрь .роТ р глхягуТ
?зхпэ тоТ.к р лрорукэ иТур. хОоТ?х.э лхырйх оТ?-
лрТи зх йТОхок зор?йТухяэ ухихог .х)йх пягпир я
иТОлрШк
щЖ
Ио ТйТлхырйхг оТппк)тгйргэ хтйТухэ п ТзглльШргС йг у оггя.
)ТйоТ.э Т у ух..кйруТиряй. прикТШрь.Д Н»ль уТ)тхых лригоТикойхых
охтТ .х)йх йТСир оТ?йг ТйТлхырйг яйглригоТикойг ьялгйрь йТ-
зор.гоэ хиги р /зруТэ .хлрияТ р лроруТэ зоТуиргпуТь ОгпгтТ р тоТ-
.ТIс 7Тоугяр V 7пйхяйг зохОлг. йТкур х лригоТиког И ЖъI/ТОлрйхг зогтпиТялгйрг пххийхюгйрС .г)тк лр-
игоТикой.р охтТ.р зх?яхльги кяртги зоррй
иоктйхпигС хтйхзлТйхяхСэ рпих лхыргпухС улТппр-
ПруТШрр /ор лригоТикой охтТ хОоТ?к(и йгпухл ух
згогпгуТ(<рпь хззх?рШрС
–х зогт.гик р?хОоТ)гйрь ￿
-«?Н ьи//+Н
/зхп р
тоТ.Т зохиряхзхлх)й
лО«?Н ьи//-й
лроруг
–х оггяхС Пхо.г ￿
*-/-и-щи1Нл иН
/зхп р лрорук
.х)йх зохиряхзхпиТяри
оири-щи1Нл -й
тоТ.г
–х р?хОоТ)гййх.к яог.гйр ￿
-о/-)ир/-/+Н
тоТ.Т
п гг лрйгСй. яог.гйг. тгСпиярь р лроруТ п Тппх-
ШрТиряй. яог.гйг. згог)ряТйрь зохиряхзхлх)й
/–Н*Н//-*О -/ь–р)О/ ьО
/зхпТэ ытг ￿
–рлл рг - л--
«+ьии
хОь?Тигл йх пхгиТгипь п ￿
л-«+ьиН* –рлл р-
г+/р/и.
! ?Тярпр.хпир хи ихыхэ уТухС зор?йТу . яОг-
ог.э охтхяТь иорТтТ хОоТ?кги йхяк( ух.ОрйТШр(
:х ￿
/р«-– )–иг/р -/
зх?яхльги тхпиТихйх гиух оТ?-
ыоТйрри лригоТикойг охт уТу йгург игхогирг-
пург .хтглрэ Тогирзэ ихэ хтйТухэ йг р?ОТяльги йТп
хи хп.плгйрь плх)й зхыоТйрй ьялгйрСэ х г.
г<г зхСтги ог 
–хплгтй(( ухлхйук йТюгС иТОлрШ .х)йх оТ?яго-
йки э зогтлх)ря г<г хтйк пг.к оТ?лргйрь охтТ пх
пихохй яхпзорйр.Т(<гых пх?йТйрь риТигль-огШр-
зргйиТ
:гхОхтр.х г<г оТ? зхтгоуйки э их лригоТико-
йг охт . йг огТл йхпи плхягпйхых рпукппияТэ Т
йгург зорйШрзэ Тогирзэ тхпиТихйх ТОпиоТуийгигхогиргпург .хтглр ?зхпэ тоТ.к р лрорук йгл -
?ь я?ьи я окур р зохриТи иТ)тС охт огТлр?кгипь
я Охлгг ухйуогий пиокуикойх-пхтго)Тигл й Пхо-
.Тэ ухихог зорйьих йТ?яТи лригоТикой.р )Тй-
оТ.р

-итир турыи ры
Тиксты й клитки

ИяхгхОоТ?рг окппухС лригоТикохягтгпухС иго.р-
йхлхырр я их.э их хйТ пулТтяТлТп пиррСйх я игг-
йрг йгпухл ур пихлгирС р яул(Тги ТйирйС Пхйт
зхир япг зхйьирь пирхягтгйрьIэ ?Тр.пияхяТйрь р?
ПоТйШк?пухыхэ йг.гШухыхэ ТйылрСпухых ь?ухя р пхО-
пиягййх окппург хОоТ?хяТйрь 7зогтглгйрь /зхпТэ
тоТ. р лрорур уТу ￿
–-о-/
йг хО<гзор?йТйй :гух-
ихог игхогирурэ Тзгллрокь у /ир.хлхырр 
4–м
oЧ}rЧ
. НохтсIэ йТ?яТ(и хзрпТййг ыокзз лригоТикой
игупихя )ТйоТ.р ! токыр плкТь зогтлТыТгипь иТ-
уТь улТппрПруТШрхййТь иорТтТД охт . ярт . )Тйо йТ
/ио+
зх/иргпург охт оТ?тгльлэ уТу . зх.йр.э :г-
лрйпурСI :ТухйгШэ г<г я хтйх. иоТтрШрхййх. кзх-
иогОлгйрр тяТ зхплгтйр иго.рйТ .гйь(ипь .гпиТ-
.р р пг.Т зорхОогиТги иТухС яртД ￿
–-о 5 Чр/– 5 Чр/-
–-/р. –рг/-/ио/-льк
 :Т йгг . р Октг. хзроТи пь
я тТл йгСюр оТ?ыоТйргйрьэ рйхытТ рпзхл ?кь . яШгль пирлрпиргпухых ктхОпияТ . я.гпих зхплгтйгых
иго.рйТ гых прйхйр.ргпург яТорТйи ￿
/ио
рлр ￿
Чр/-
–-/р. 4-–*р

–хйьирг охтТэ уТу . к)г ?Т.гирлрэ тхпиТихйх ТО-
пиоТуийх 4ригоТикойг охт тль игэ уих пхылТюТ-
гипь п р пк<гпияхяТйрг.I хуТ?яТ(ипь иог.ь хыох.-
й.р Нлхыргпур.р .гюуТ.рсэ уктТ ппзТгипь Огп-
ухйгйхг .йх)гпиях зохр?ягтгйрС .рохяхС лригоТ-
ико хи Vх.гоТ тх йТюр тйгС . игупихя хО1г.х.
хи йгпухл ур пиохгу рлр тТ)г я хтйк пиохук!I тх
йгпухл ур ипь пиоТйрШ
5Тйо . Охлгг ухйуогийТь р ул(гяТьэ ылТяйТь улТп-
прПруТШрхййТь ьгСуТ яйкиор уТ)тхых охтТэ зх?яхль-
(<Ть згогСир хи ТОпиоТуийхых зорйШрзТ у огТл йх-
пир хитгл йхых игупиТ ИлхяТ Н/зхпс . зоТуиргпур
йрухытТ йг япиогТг. йТ хОлх)уг рлр ирикл йх. лр-
пиг уйрырэ иго.рй Нох.Тйс рлр НоТппуТ?с . ирзр-
йг зхт?Тыхлхяур лригоТикой зохр?ягтгйрС
:х игхогиргпухг зхйьирг р иго.рй Н)Тйосэ зх)Т-
лкСэ г<г Охлгг .йхых?йТйэ г. Н/зхпс Н8ИТ..
Охл й. оТ?тглх. игхорр ух.зх?рШрр ьяльгипь ￿
О1Н-
/иН - Чр/–рЭ
 –хт ОхыТихС йх.гйулТикохС ?тгп пуо-
яТгипь зхлйТь Огппрпиг.йхпи ИуТ?яТгипь хйТ р я
хзогтглгйрр )ТйоТэ р я улТппрПруТШррэ р я хзрпТйрр
–хт „)Тйох.“ зхтоТ?к.гяТгипь пгСТп л(ОТь ыокззТ
зохр?ягтгйрСэ хО1гтрйгйй Ог?оТ?лрйх уТур. зор-?йТух.с
щ
э . ?Т.гТл : м \ох г<г я щУ ыхтк
»ль : ! /х.Тюгяпухых )Тйо Ол НпПгохС иьыхиг-
йрь у хтйх.к Шгйиоксэ НйгухС ихухСэ яхуокы ухихохС
ыокззрок(ипь хитгл йг зохр?ягтгйрь ?ир зохр?яг-
тгйрь .хыки р я Охл югС пигзгйр зорОлр)Ти пь у /их-
.к ТОпхл(ийх.к ирзк )ТйоТэ р ктТльи пь хи йгых Vтг
зогтглэ зхплг ухихохых зохр?ягтгйрг згогпиТги зор-
йТтлг)Ти у тТййх.к )Тйокэ . хзогтглри тхяхл йх
иоктйхс
В+

–хтхОйх.кэ ртк<г.к хи Пхо.Тлр?.Тэ /пигиргпух-
.к огльиряр?.к 7 7 :Тирй р игхогирур гых уок-
ыТ зохиряхзхпиТярлр хйихлхыргпухгэ ПкйтТ.гйиТл -
йх-хО1гуирярпипухг хзогтглгйрг )ТйоТ
Н5Тйо . /их хипихьяюТьпь ирзхлхыргпур кпихСр-
яТь Пхо.Т Шглхых япуТ?яТйрьэ кпихСряС ирз зх-
пиохгйрь Шглхыхс
В

Н8мпхтри зх/ируТ тхл)йТ р.гййх р? )ТйоТ
!гт )Тйо гпи ирзргпуТь Пхо.Т Шглхых зохр?ягтг-
йрьэ Шглхых япуТ?яТйрь
ГгТл йх зохр?ягтгйрг лрю я Пхо.г хзогтглгй-
йхых )ТйоТ ихйпиокуиряйхг ?йТгйрг уТ)тхых /лг-
щ
\ох : м 7гихтхлхырь ихйхых лригоТикохягтгйрь щб.щУI
7э ъ++У И В.б+
В+
/х.ТюгяпурС : ! ИирлрпируТ р пирхплх)гйрг 4э б И б+ъ
В
:Тирй 7 7 м? Торяй ?ТзрпгС у Н–охОлг.г оггя )Тй-
охяс йТТлх б+- ыыI 66 ИхОо пх / б И ъВщ.гйиТ .х)ги Ои зхйьих лрю я пяь?р п )Тйох.с
Въ
э .
йТ гиягои ягуТ оТй юг пПхо.клрохяТйх я уйрыгэ Тя-
ихопиях ухихохС Тпих зорзрпяТ(и 7 7 :Тирйк
5ТйохяТь пиокуикоТ ирзргпуТь Пхо.Тэ .хтгл I
ухйуогир?рокги охтхяг зор?йТур зохр?ягтгйрь р
хоргйирохяТйТ йТ лригоТикойС ухйигупиэ пяь?ТйТ п
зогтюгпияк(<р.р игупиТ.р ихых )г охтТ р оьтТ
5Тйоэ плгтхяТигл йхэ Пгйх.гй ухйигупикТл йС
м.гь тглх п гтрйрй. игупих.э . йргых йг п.х-
)г. пуТ?Ти х гых )ТйохяхС зорохтг
ихойр Охл юрйпияТ лригоТикой )Тйохя яхпх-
тьи у )ТйоТ. Пхл улхой. рлр )г у оТййр. пиТтр-
ь. оТ?ярирь лригоТико –рпТигл я лригоТиког :х-
яхых яог.гйр )Тйо хОйх йг пх?тТгиэ Т ?ТпиТги »Т-
)г гплр ох)тгйрг йхяхых )ТйоТ ктТгипь Охлгг рлр
.гйгг ихйх ?ТПрупрохяТи р тТирохяТи э хй хО-
йх я ?йТригл йхС пигзгйр хзроТгипь йТ Олр?ург )Тй-
о-зогтюгпиягййрур
/Тур. хОоТ?х.э гплр лригоТикойг охт ьяль(ипь
Нлхыргпур.р .гюуТ.рсэ зхпихьйй.р зорйШрзТ.рэ
Прупрок(и их)тгпиягййхпи лригоТико я гг пяь?ь п
яйгюйр. .рох. гог? уТигыхорр пкО1гуиТ р хО1гуиТэ
)Тйо хуТ?яТ(ипь НпхпктТ.рсэ .гТйр?.Т.р лриг-
оТикойхС зогг.пиягййхпирД хйр пяь?яТ(иэ пюряТ(иэ
Въ
7гтягтгя – : 8хо.Тл йС .гихт я лригоТикохягтгйрр ъЖI 7э
щ И ВВхО1гтрйь(и оТ?йг лригоТикойг /зхр м.гййх зх-
/их.к 7 7 :Тирй йТ?яТл )Тйо Няглрур.р огТл -
йхпиь.р лригоТикосэ НзогтпиТяригль.р ияхогпухС
зТ.ьир я зохШгппг лригоТикойхых оТ?ярирьсэ хзогтг-
льь р уТу Нйгург ияготг Пхо. тль хилряур ктх-
)гпиягййхых хзиТсэ НПхо. яртгйрь р хп.плгйрь
хзогтглгйй пихохй .роТс
Вщ

Н…ктх)йру тхл)гй йТкри пь яртги тгСпияригл -
йхпи ылТ?Т.р )ТйоТс
ВВ

»ль зрпТигльэ плгтхяТигл йхэ )Тйо . рпхтйТь
пиокуикоТэ ￿
*-оНик )илк*р
э огТлр?кг.Ть рлр р..Т-
йгйийх зогхтхлгяТг.Ть я зохШгппг ияхогпияТ »ль
риТигль )Тйо . ￿
4-–*Оир Ог/р/р/и.
э ?ТПрупрохяТй-
йТь я зхт?Тыхлхяугэ пгорСйх. ?ТылТярр р хПхо.лг-
йррэ зогтюгпияк(<г. хзиг ?йТух.пияТ п зохр?яг-
тгйрь.р /ихых ТяихоТ »ль рпплгтхяТигль )Тйо . хт-
йТ р? пТ. яТ)й уТигыхорСэ зх?яхль(<Ть яСир
?Т зогтгл ухйуогийхых игупиТэ зогтпиТяри уТоирйк
оТ?ярирь лригоТико
–ог)тг япгых йгхОхтр.х кплхяри пь х йгпухл ур
яТ)й зорйШрзТэ ухихог йТ. зортгипь зорйьи я
уТгпияг Тупрх.
!х-згояэ Ц /хтхохя зхпиклрокги Нпк<гпияхяТ-
Вщ
И. пххиягипиягййхД :Тирй 7 7 ИхОо пх / У И щ«э ъ+Ч / щ
И бЧ / У И Вбб
ВВ
7гтягтгя – : 8хо.Тл йС .гихт я лригоТикохягтгйрр И б+йргэ п хтйхС пихохйэ ￿
иль-–и1Нл иЭ Чр/–-/
э п ток-
ыхС . ￿
ьН-–Ньи1Нл иЭ Чр/–-/
 –гояг пки ог?кл иТи
йТОл(тгйрС йТт огТл йхС лригоТикохСэ яихог . ог-
?кл иТи игхогиргпухС тгткуШррс
Вб
 м? пхтйхых зох-
иряхзхпиТялгйрь ￿
-ьоНик/-щ- )–-иг/НоН/и.
р ￿
р«л--
иФь/-щ- Чр/–р» ШН/ь–р» ь-1 и
уТу йгухС игхогирг-
пухС ТОпиоТуШрр рпхтрлэ уТу . яртглр яюгэ /х.Т-
югяпурС
7гихтх. рпплгтхяТйрь )ТйоТ я згоях. Тпзгуиг
пиТйхярипь улТппрПруТШрь уТу НрйткуиряйС зорг.
оТОхи п /.зроргпур. .ТигорТлх.сэ ях яихох. .
ьи)-и-щи.
э их гпи хзрпТйрг Нхитгл й игупихяэ
иоТуикг. уТу хОоТ?Шэ /иТлхйэ зор.го .х)йх
Олх О тхОТяри Д Н.хтглрс . ￿
Им зм
I тТййхых оь-
тТс
ВУ

Н!х-яихоэ . зохтхл)Тги /хтхохяэ . погтр игх-
огиргпур )Тйохя .х)йх зохягпир тхзхлйригл йхг
оТ?ыоТйргйргэ ятглря ￿
юиН*Н/ьр–/+Н
р ￿
ли-Ч/+Н
)Тйо –гояг хзогтгль(ипь йТлррг. рлр хипки-
пиярг. хтйхых-гтрйпиягййхых пяхСпияТ <8> яихог .
пхпк<гпияхяТйрг. йгпухл ур пяхСпияс
В«

Вб
/хтхохя Ц !ягтгйрг я ПТйиТпиргпук( лригоТикок 7э « И У
ВУ
–Тйухя * ! ГТ?ыТтуТ :ТирйТ 7э б И ъ« ! /пигируг /иТ зох-
Олг.Т Пхо.клрокгипь иТу)г уТу зохиряхзхпиТялгйрг улТппрПруТШрр
р прпиг.Тир?ТШррэ р.г(<рэ пххиягипиягййхэ рйткуиряйС р тгткуиря-
йС ТоТуиго п.Д иТыТй 7 И 7хоПхлхырь рпукппияТ 4э «ъ И УВI
В«
/хтхохя Ц !ягтгйрг я ПТйиТпиргпук( лригоТикок И «:ТухйгШэ я-иоги рэ яТ)йх хилрТи э зх Пхо.клр-
охяуг : м \охэ ￿
-)–НоНииьНии
)ТйоТэ Нухихог
йТлргпияк(и ях япг зохр?ягтгйрь тТййхых )Тй-
оТ р ух.ОрйТШрь ухр йгхОхтр.Т р тхпиТихйТэ их-
О хилрри тТййС )Тйо хи токырсэ хи ￿
л-)Оьль/О-
Ф6иЭ )–иг/р -/
э Нйг яхть<р я хзогтглгйрг )Тй-
оТэ йх зорпкипияк(<р к Охл юрйпияТ зогтпиТяриг-
лгС )ТйоТс
ВЖ
 У зохпи )Тйохяэ плгтхяТигл йхэ тхл-
)гй Ои гтрйпиягййС зор?йТу-хзогтглригл э я-
тглгйрг плх)й зохрпхтри йТ хпйхяТйрр йгпухл -
ур хзогтглриглгСэ рпихоргпург )Тйоэ уТу зоТяр-
лхэ йТоьтк п хзогтглригль.р тхл)й пхтго)Ти оТ?-
йххОоТ?йг пхзкипияк(<рг зор?йТур
7О?хо ухйуогий лригоТикой )Тйохя гпиг-
пиягййх р лхырйх йТТи п /зхпТ

Эпиискии ры
По ступиьк м пойистйой ия

! /ппг Н–ох?Т р .к?Т –гог.роргIсэ яхть<г. я
Шрул Н:рияТсэ ях?йруюрС уТу хп.плгйрг пхОпиягй-
йхС оТОхи йТт ох.Тйх. Н–кюурйпурС тх.сэ * :р-
ихя кзогуТги Прлхлхыхя я зхпзгюйх. кхтг хи зох-
Олг. )ТйоТэ уоТСйг зорОлр?ригл йх. зогтпиТялг-
йрр х зогт.гиг рпплгтхяТйрьэ зогтзхигйрр ухйуоги-
ВЖ
\ох : м 7гихтхлхырь ихйхых лригоТикохягтгйрь И б+.бй хзрпТйрС хО<р. пххОоТ)гйрь.Д Н:г ыхяхор. лр
. лрю х оТ?лррр зх Шягик Тл.Т?Т хи р?к.октТэ япг
г<г йг р.гь я пгОг тТ)г иТухС пигзгйр хОхО<гйрьэ
уТу их их р их . уТ.йр <8> /хэ их пТ.х пхОхС оТ?к-
.ггипьэ Т<г йТ. зохпих г<г йгр?ягпийх <8> мйТг
п гых О йгпго г?й. зхуТ?Тлпь О яхзохп хО хО1-
г.г зохр?ягтгйрь? м иТу р /иТу хзогтгль(и )Тйоэ йх
йруТу йг ягойкипь у пТ.х.к зохпих.к р р?йТТл йх.к
пзхпхОк хзрпТйрь . зх хО1г.кс
мпхть р? уоригорь хО1г.Тэ :рихя зохиряхзхпиТя-
льги ￿
–рлл рг
уТу игупи йг хОь?Тигл йх я огТл йхпирэ
йх . я зорйШрзгIэ пх?тТййС НяоТ?э хтйр. ткх.э ?Т
хтрй „зорпгпи“сэ Нр? хтйхС ихур пхпихьйрь ткТсэ р
–-*р/
э я ухихох. Нйгр?Ог)йх .гйьгипь пТ. Тяихос р
Нйгр?Ог)й хийхюгйрь ТяихоТ п ыгохг. р йТОгыТ(-
<р. игупих.с
В

! тйгяйрухя ?Тзрпь 4 \ Vрй?Окоы гпи ?ТОТя-
йС р зхкригл йС ПрлхлхыргпурС ТйгутхиД Н/рх-
йхя р?ягпийС я иг ыхт зх/и : /рхйхя . ￿
Им зм
I
зохяхтри япикзригл йг рпзиТйрь йТ икопТ игйр-
ур огр –орхтьи огОьиТ хи пиТйуТ 7тйхых р? огОьи
пзоТюряТ(иД
. Эих иТухг оТппуТ??
. ?
В
:рихя * –ьихг р?.гогйрг :Т ыоТйрШг зохпиоТйпияТ р яог.гйр 7э
ъ++ъ И В«.В. ! .х)гиг пуТ?Ти э уТуТь оТ?йрШТ .г)тк оТппуТ-
?х. р ох.Тйх.?
. ! оТппуТ?г л(Ояр йги8
. –х.рлкСиг! 7Тлх лр оТппуТ?хяэ ытг л(Охя гпи !
. :к тТэ йх я оТппуТ?г л(Охя ухохиуТь
/рхйхя ыхяхориД хилрйхг хзогтглгйргс
б+

–рпТигл пухг х<к<гйрг ￿
иг/Оь–и ьН льр
р риТ-
игл пуТь ￿
4-–*Оир Ог/р/р/и.
я тТййх. плкТг пхязТ-
тТ(и мпхтйхС ТоТуигорпирухС игхогиргпур /зр-
гпур )Тйохя хуТ?яТгипь хО1г.
ГТ?ыоТйргйрг ￿
«-ик8-й
р ￿
*ри-й
/зргпухС Пхо.
йг ьяльгипьэ яххО<г ыхяхоьэ йхяхпи ( тль зх/ирур
:х г.к тгСпияригл йх огтух зортТ(и зорйШрзрТл -
йСэ хпх?йТййС р ухйпиокуиряйС ТоТуигоэ пхгтр-
йььэ лхыргпур п.гюряТь зор?йТу хО1г.Т п токыр.р
уоригорь.р р зор?йТуТ.р
7г)тк иг. ох.Тй р оТппуТ? .х)йх приТи зох-
пи.р игхогиргпур.р )ТйоТ.рэ зохиряхзхпиТялгй-
й.рэ пхылТпйх уоригор( Ц /хтхохяТэ ихл ух зх хт-
йх.к зор?йТук . хО1г.к …хиь /их.к зор?йТук йгхОх-
тр.х зортТи йг рпих ухлргпиягййСэ йх р г<г р
йгухихоС тхзхлйригл йСэ уТгпиягййС п.пл
!йгюйг хилрри .ТлС )Тйо хи Охл юхыхэ уТ)ги-
пьэ .х)йх зохпих йТ ылТ?э зх ухлргпияк пиоТйрШ ИоТ-
б+
Vрй?Окоы 4 ;Тзрпр ъб.ъУ ыы 66 ;Тзрпйг уйр)ур !хпзх.рйТйрь
?ппг И–Оэ ъ++ъ И «?кэ ?Т хтрй Нзорпгпис Тяихо пзхпхОгй йТзрпТи э пх-
ылТпйх * :рихякэ йг Охлгг иог тгпьиухя пиоТйрШ
–охр?ягтгйргэ зогяюТ(<гг пхий( пиоТйрШ пиТй-
тТоийхых йТОхоТэ к)г .х)ги зогигйтхяТи йТ пиТикп
ох.ТйТ иТухя я окппухС лригоТиког ух.зТуийг ох-
.Тй /коыгйгяТ рлрэ пуТ)г.э пхяог.гййг ох.Тй
7 икйтгоI
:х я лригоТикойхС зоТуируг . япиогТг.пь п .йх-
ыхпиоТйрй.р ШрулТ.р р уйрыТ.р оТппуТ?хяэ хО1гтр-
йгйй.р зх уТух.к-их зор?йТук згопхйТ)рэ .гпих
тгСпиярьIэ ухихог иг. йг .гйгг йруих йг приТги
ох.ТйТ.р НихйТо.рьс м :ТОгльI И токыхС пихох-
йэ р ?ТылТярг ! 7 VТоюрйТ Н7гй ухохигй урС ох-
.Тйс .х)йх зхйьи ихл ух ПрыкоТл йхД йр хтрй лриг-
оТикохягт рлр риТигл йг пиТйги оТпп.ТиоряТи зь-
ирпиоТйрйС игупи йТоьтк п ох.ТйТ.р
–ор?йТу хО1г.Тэ плгтхяТигл йхэ йг зохпих Пхо.Т-
лгйэ йх хОкплхялряТги яйкиогййргэ пиокуикойг пяхС-
пияТ рпхтй /зргпур )Тйохя !пзх.йр. г<г оТ?Д
Ня оТппуТ?г л(Охя ухохиуТьс ! .Тлх. )Тйог тхл)-
й Ои Нухохиурс япг Нр?хОоТ?ригл йгс пиокуико-
йг /лг.гйиД лхуТл йТь иг.Тэ хыоТйргййС уокы
згопхйТ)гСэ хтйТ прикТШрь рлр пхОиргэ лТзртТойх
хзрпТййг .гпих р яог.ь ! ох.Тйг япг /ир /лг.гй-
и иьыхиг(и у оТпюрогйр(э /упигйпряйхпир
–х-рйх.к зогтпиТялгйх я /ир )ТйоТ р ￿
л-«+ьиН–рлл рг+/р/и.
э зхягпияхяТигл йхг яог.ь 7йх тТ-
)г я Охл югС пигзгйр хзогтгльги пзгШрПрук )ТйоТ
ГТппуТ? .х)ги Ои зхпяь<гй йг хтйх.к лхуТл йх-
.к ухйПлруик р пхОир(э Т хяТияТи яп( глхяг-
гпук( )р?й рлр Ох́л юк( гг Тпи уТу гхяпурС
НмхйсIэ йх р?хОоТ)гйТ хйТ Октги я хпхОх. зхягпи-
яхяТигл йх. оТукопг
–кюурй я зрп .г * * :гпик)гяк ухйгШ .Ть . йТ-
Тлх р(йь Жъб ыхтТI пхягикги Оохпри зрпТи Н
«+ль-
–+Н
зхягпир п ох.Тйиргпур.р згогхтТ.рс ьпйхэ
их ог ртги х уТух.-их .Тлх. )Тйог . ￿
Им зм
I р хО-
оТири пь у ох.Тйк НГх.Тй иогОкги ￿
«-иь-//и
?тгп
р оТйгг ятглгйх Тяихох. . ￿
Им зм
IЧ япуТ?яТС япг
йТрпихс
б

–ор.гйьь йгпухл ух рйк( иго.рйхлхыр(э пхтйк(
хззх?рШр( Пхо.клрокги игхогиру щ+- ыхтхяД Н:х-
ягллТэ гплр .х)йх иТу яоТ?ри пьэ тг.хйпиорокги
зохиряхогргэ я их яог.ь уТу ох.Тй оТпуояТги гых
пх япгС юрохихС р хОпихьигл йхпи (с
бъ

7ОоТ<Тьп у ТйТлхырр п )ряхзрп (э .х)йх поТя-
йри .ТлС )Тйо п ыоТПргпур. йТОохпух.э /пур?х.э
Т ох.Тй . п ?ТягоюгййхС )ТйохяхС уТоирйхСэ ытг ги-
ух япиохгй р и<Тигл йх зохзрпТй п()гиэ ух.зх-
б
–кюурй * И –хлй пхОо пхД ! + и / + 4э « И б.У
бъ
!рйхыоТтхя м * 7 игхорр йхяглл 66 !рйхыоТтхя м * :хо ОТ ?Т
пирл 7э щУ И ъВ?рШрьэ ухлхори »Т)г гплр я хпйхяг ихых р токыхых хт-
йТ иг.Т пхОиргIэ ог?кл иТи Октки пк<гпиягййх хи-
лрТи пь токы хи токыТ
?их поТяйгйргэ ухйгйхэ кплхяйхД .ТлС )Тйо .
йг /пур? тль ох.ТйТ хиь Пхо.Тлрпи приТлрэ их
Охл юТь зхягпияхяТигл йТь Пхо.Т ях?йруТги зкиг.
Шрулр?ТШррэ йТйр?яТйрь йхягллIэ Т пТ.хпихьигл -
йТь /зргпуТь Пхо.Т п хпхО.э хилрй. хи ох.ТйТэ
ыгйг?рпх. р рпихоргС
»окырг /зргпург )Тйо .х)йх хзогтглри к)г уТу
плх)йгД хйр яяхтьипь р? зохпи зкиг. зорялгг-
йрь тхзхлйригл й зор?йТухя р хззх?рШрС
! ШриТиг р? м * !рйхыоТтхяТ зхьярлхп хзогтг-
лгйрг НйхягллТс ЭТпих /ихи иго.рй оТпп.ТиоряТ(и
уТу р?лрюйрС . йТзоТпйх зортк.Тййк( Пхо.ТлрпиТ-
.р иго.рйхлхыргпук( яТорТШр( оТппуТ?ТД Н?их оТ?-
лррг йТр.гйхяТйрС Тпих яяхтрлх я ?ТОлк)тгйрг
рпплгтхяТиглгСэ ухихог пиог.рлрп оТпп.ТиоряТи
йхягллк р оТппуТ? р зо уТу хпхОг пТ.хпихьигл йг
ярт р хзогтгльи зорпк<рг р. хпхОгййхпир <8>
:Т пТ.х. тглг <8> хпйхяйг ух.зх?рШрхййг р
хпхОгййхпир . пзхпхО р?хОоТ)гйрь я йр глхягуТ .
ПкйуШрхйТл йх пхязТтТ(иэ р йТСир зорйШрзрТл йхг
оТ?лррг .г)тк йр.р йгл ?ьс
бщ

бщ
/р.хПггя 4 м 7пйхя игхорр лригоТико В-г р?тэ рпзо 7э «
И щУ+НУрияТь .йхыхягухяк( пкт Ок .ТлхС Пхо.
/зргпухых охтТэ плгткги зор?йТи э их йги ирзхлхыр-
гпур ?йТр. )Тйохя зхуТ?ТиглгСэ зх?яхль(<р
оТ?ыоТйрри йхягллк р оТппуТ? зх хийхюгйр( токы у
токыкс
бВ

Фплр хпиТяТи пь я оТ.уТ хззх?рШрр Охл юхС р .Т-
лхС /зргпур Пхо.э оТ?лррг .г)тк /ир.р )ТйоТ-
.р тгСпияригл йх Октги йг?Т.гийх :х пихри яягпир
тхзхлйригл йС зор?йТу . ￿
Эр–р ьН– иг-«–рЧН//-щ-
л-«+ьи.
э . р иго.рйхлхыргпуТь яТорТШрь зогяоТ-
ирипь я зхйьирСйхг оТ?лррг
7зогтглря оТппуТ? уТу ￿
-«+ /-/Н//ОФ иль-–иФ
э
.э гпигпиягййхэ .х)г. хОх?йТри йхягллк уТу
/Н-«+ /-/Н//ОФ иль-–иФ
э йг яхть<к(э хтйТухэ
?Т оТ.ур юрохух зхйр.Тг.хС йхо. ОкуяТл йх риТ-
л ьйпухг
<>яыы
р х?йТТги Нйхяхпи сI
бб

! гхяпух. Н–орзТтугс ихйурСэ оТйр.С пиктгйи
!Тпрл гяэ п огтур. НиТлТйих. глхяггпур.сэ язго-
яг зхзТтТги я зкОлрйС тх. Фых зхиоьпТги хО-
тгййхпи иТ.хюйгС Ти.хпПго р зхюлхпи хОриТ-
игл йрШ /ихых ?Тягтгйрь :х ( п йр. плкТгипь зор-
бВ
ИухОглгя ! – –х/ируТ оТппуТ?Т !хохйг)э Жъ И бщ
бб
￿
з*м
Д ГкппуТь йхягллТ –охОлг. игхорр р рпихорр И–Оэ щ /го-
.рй Н
/-/Ниир
с япикзТги ?тгп уТу хО<гг хОх?йТгйрг япг .Тл
)ТйохяД я пОхойру яхтьи рпплгтхяТйрь х зох?ТргпухС йхягллгэ пир-
хияхойхС йхягллгэ оТппуТ?гэ Тзхлхыгэ пуТ?угэ хгоуг р тТ)г зхягпирзТтхуэ пиТйхяь<рСпь хпйхяй. пхОирг. р ?ТылТяр-
г.I гхяпухых зохр?ягтгйрь
/г.ТиргпуТь хпйхяТ .хзТппТйхяпухых Н! зхоикс
яйгюйг пхтйТД ягойкяюрСпь р? злТяТйрь .хоьу их)г
зорхтри я зкОлрйС тх.э зохяхтри йх п хтйхС р?
)гй<рй . р лрю киох. к?йТги я йгС пях( пгпиок
8хо.кл к?йТяТйрь ￿
–рлл ргр
ЭгхяТ р ￿
/-/Нии+
7хзТппТйТ пк<гпиягййх хилрТ(ипь 7ОуйхягййТь
рпихорь йоТяпиягййхых зхиоьпгйрь зор пихлуйхяг-
йрр п хОтгйй. ?лх. гиух зохиряхзхпиТяльги-
пь йгхОуйхягййхС рпихорр йгяхл йхых уохяхп.гюг-
йрьэ рйШгпиТ р яйг?Тзйхых ятокы!I гых хиуоирь Ох-
лгг пиохыхг хзогтглгйрг оТппуТ?Т р йхяглл Октги
тТйх зх?тйггэ зор хзогтглгйрр оТ?й яртхя ￿
оНй-
ль/и.
I
Ф<г хтрй .ТлС )Тйо . ￿
л рг р
. я иТух. плкТг
хзогтгльгипь уТу ￿
4р/ьрльи1Нл р. иль-–и.
э хиуо-
их р хиуохягййх йТокюТ(<Ть йхо. зоТятхзхтхОрь
ИуТ?уТ . зохр?ягтгйрг яхлюгОйхыхэ ТяТйи(ойхых рлр
Оихяхых ТоТуигоТэ п ￿
Ольр/-/ -й /р /+*+лНи
э . ых-
яхоьи Пхл улхорпи –орг. я уТ)тхС р? хОх?йТ-
гйй оТ?йхяртйхпигС пуТ?ур йхо.Т зоТятхзхтхОрь
хуТ?яТгипь оТ?лрйхСэ йх
лр*-ШН//-й

Брл/Ф
.х)йх к)г зохиряхзхпиТяри пуТ?уг р хзог-
тглри уТу ￿
Оли-//ОФ иль-–иФ
п кпиТйхяухС йТ йТ-
?ртТигл йхпи э тртТуир?.э Тллгыхор?.э .хоТл йхгзхкгйрг 8хл улхойг рпихурэ зох?ТргпуТь рлр
пирхияхойТь Пхо.Тэ йТлррг я уТгпияг згопхйТ-
)гС )ряхий хуТ)кипь пхзкипияк(<р.р зор?йТуТ.р
пуТ?ур р ОТпйр
бУ

:ТухйгШэ ￿
-1Н–
хОйх зохиряхзхпиТяльгипь оТп-
пуТ?к уТу ￿
–Нрик/р. иль-–и.
э .ТлС зох?ТргпурС
)Тйо п кпиТйхяухС йТ пкыкОк( тхпихягойхпи э йгя-
тк.Тййхпи э зхтлрййхпи ! ?Тярпр.хпир хи зор?йТ-
йрь /ихС кпиТйхяурэ икоыгйгяпург Н;Тзрпур ххийр-
уТс хзогтгль(ипь их уТу уйрыТ оТппуТ?хяэ их уТу Шрул
хгоухя …охйруТл йТьэ уТу зоТярлхэ зхплгтхяТигл -
йхпи пхОирСэ йТлррг оТппуТ?руТэ зоь.хС зкОлр-
ШрпиргпурС яяхт хзьи -иТур ьяль(ипь пхзкипияк(-
<р.р зор?йТуТ.рэ йх йг хзогтглригль.р )ТйоТ
/ТухяТ ирзхлхырьэ рпхтйг игхогиргпург .хтглр
.Тл /зргпур )Тйохя
И Охл юр.р /зргпур.р )ТйоТ.р тглх хОпихри
зох<г 7йр .хыки Ои хзогтглгй йТОхох. зор?йТ-
ухяэ йх йТ хпйхяТйрр ОрйТойхС хззх?рШррД ￿
ю)-)Н. 5
–-*р/

7)-)Н.
иго.рйхлхыргпур /ихи )Тйо хОх?йТТ(и
г<г уТу ￿
ю)и1Нл р. )-ю*р» щН–-и1Нл ий ю)-л
рлр зох-
пих ￿
ю)-л
э хих)тгпияльь . р йг Ог? хпйхяТйрь . охт
р )ТйоI рпихоргпур зогтюгпиякги ох.Тйк р ьяльги-
бУ
И. Тйихлхыр(Д ГкппуТь ОТпйь …]--- . …-… ягухя 4э «« :рОлрх-
игуТ зх/иТ :хл юТь пгорьIпь хтйр. р? тогяйгСюр лригоТикой )Тйохяэ ухойр
ухихохых кхтьи я Пхл улхо Гх.Тй рпихоргпур п.г-
йьги /зхзг(э ях?йруТь зх йТрОхлгг оТпзохпиоТйгй-
й. зогтпиТялгйрь.I лрю я лригоТиког :хяхых яог-
.гйрэ я …]- ягуг иТу йТ?яТг.г ￿
р/ьи1/+й
р ￿
л–Но-
/Н/Н -/+й
ох.Тй . ьялгйрь рйхС )ТйохяхС зорох-
тI
–х/их.к Vгыгл йТ?яТл ох.Тй Нпхяог.гййхС Око-
)кТ?йхС /зхзггСсэ хОх?йТря ПрлхпхПпук( ыоТйрШк
.г)тк йр. р тогяйр. /зхпх.Д Н;тгп э п хтйхС пих-
охйэ яйхя япикзТги ях япгС зхлйхиг ОхыТипиях р
.йхыхпихохййхпи рйигогпхяэ пхпихьйрСэ ТоТуигохяэ
)р?йгйй кплхярСэ юрохурС Пхй Шглхпийхых .роТэ Т
иТу)г /зргпухг р?хОоТ)гйрг пхОирС :х ?тгп хи-
пкипиякги ￿
иг/р1рик/-
зх/иргпухг пхпихьйрг .роТэ р?
ухихохых яоТпиТги йТпихь<рС /зхп Гх.Тй я пхяог-
.гййх. п.плг зогтзхлТыТги к)г ￿
)–-гри1Нл и
кзх-
оьтхгййк( тгСпияригл йхпи 8с
б«
:глрйпурС я НГТ?тглгйрр зх/?рр йТ охт р яртс
тгиТлр?рохяТл /ик ТоТуигорпирукэ хОх?йТря йгух-
ихог зорйШрзрТл йг )Тйохяг зор?йТур-хзогтг-
лриглрД Н?зхзгь йТюгых яог.гйр гпи ￿
–-*р/
 ! ох-
.Тйг . япг охтхяг р пк<гпиягййг зор?йТур /зх-
пТэ п их( ихл ух оТ?йрШг(э их я ох.Тйг ыхпзхтпияк-
(и рйг /лг.гйи р рйхС ухлхори ;тгп к)г йг .р-
б«
Vгыгл V ! 8 ?пигируТ / щ И В«ВПргпург оТ?.го ыгохргпухС )р?йрэ йг ухлхппТл -
йг Прыко ыгохгяэ ?тгп йг тгСпияк(и ОхырД йх ?тгп
ртгТлр?рок(ипь р зхтяхтьипь зхт хО<рС рихы ьялг-
йрь хОуйхягййхС зох?ТргпухС )р?йрс
бЖ

м? пхяог.гйй игхогирухя йТрОхлгг ылкОхухг
хзрпТйрг /зхзгр р ох.ТйТэ Т иТу)г охлр ох.ТйТ я лр-
игоТиког :хяхых яог.гйр тТл 7 7 :ТирйД Н?зхзгь
уТу хзогтглгййС )Тйо ТоТуигор?кгипь иог.ь ￿
-/-
льиьОьи//+*и
гоиТ.рД I зогт.гих. /зхзгр плк-
)ри йТШрхйТл йхг /зргпухг зохюлхгэ „
р«л-иФь/-Н
зохюлхг“э зх иго.рйхлхырр Vёиг р 9рллгоТЧ ъI рпих-
йрух. /зхзгр плк)ри йТШрхйТл йхг зогтТйрг Т йг
лрйС хзи р яоТпиТ(<рС йТ гых хпйхяг пяхОхт-
йС я.пглIЧ щI /зргпурС .ро хитглгй хи пхяог-
.гййхпирэ их гпи хи яог.гйр згяШТ ТяихоТ р гых плк-
юТиглгСIэ ТОпхл(ийхС /зргпухС трпиТйШргСс
б

ихйпирикиряй.р гоиТ.р ох.ТйТ хуТ?яТ(ипьэ
пххиягипиягййхД I Нйг?Тягоюгййхг йТпихь<ггсэ пх-
яог.гййТь тгСпияригл йхпи э Н)р?й Ог? йТТлТ р
ухйШТс уТу зогт.ги р?хОоТ)гйрьЧ ъI лрйС хзи
ТяихоТэ рпзхл ?хяТйрг р. оТ?йххОоТ?й кпий р
зрп .гйй пяртгигл пияэ пзлТялгййэ хоыТйр?х-
яТйй йТ хпйхяг пяхОхтйхых я.плТ уТу рпих-
бЖ
:глрйпурС ! V ГТ?тглгйрг зх/?рр йТ охт р ярт И щъВ
б
:Тирй 7 7 Гх.Тй уТу лригоТикойС )Тйо ВI 66 :Тирй 7 7
ИхОо пх / щ И У«йру ох.ТйТЧ щI рйтрярткТл йСэ ПТ.рл ьойС ухй-
иТуи п /ир. йг?Тягоюгйй. йТпихь<р.э тяр)гйрг
ТяихоТ Ня зхлг р?хОоТ)Тг.хых .роТсэ зх?яхль(<гг
г.к хШгйряТи р?хОоТ)Тг.хг я оТ?й Торигуихйр-
гпур Пхо.Тэ Нзохохри ПТуиэ зогтпуТ?яТи р
ялрьи йТ огТл йхг Октк<ггэ Октк<гг ТяихоТ р риТ-
иглгСсэ . уТу ТяихопуТь зх?рШрь
?ир зор?йТур .хыки Ои тхзхлйгй р йгухихо-
.р токыр.рД Охырэ ыгохрэ ОхыТиор уТу ыгохр /зхзгр
. ТпийСэ хОуйхягййС глхягу уТу ирзргпурС ыг-
охС ох.ТйТЧ .хйхлрийхпи э хтйхпхпиТяйхпи /зрг-
пухых плхяТ япхурС пирл I . ох.Тййг трТлхыр?. р
оТ?йхогрг
У+
Ч хпхОС пиТикп /зхзгр япхурС )ТйоI .
йр?уТь зхйТТлк огзкиТШрь ох.ТйТ уТу )ТйоТ лгыух-
ыхэ оТ?ялгуТигл йхых
Ихзкипияк(<р.р зор?йТуТ.р /зхзгр р ох.ТйТ
хуТ?яТ(ипь пирхияхойТь рлр зох?ТргпуТь Пхо-
.Т –кюурйэ ?Ттк.яТь Нох.Тй я пирТсэ тхл)гй
Ол хыхяТоряТи Нт ьяхл пук( оТ?йрШкс .г)тк йр. р
зох?Тргпур. ох.Тйх.Iэ хипкипиярг рлр йТлррг р.г-
йр ТяихоТ Охл юрйпиях тогяйр /зхзгС Тйхйр.йэ
тТ)г пк<гпияхяТйрг Vх.гоТ я?яТги к рпихорухя
лригоТико пх.йгйрьIэ ?Тягоюгййхпи э Шглхпийхпи
НмлрТтТсI рлр ПоТы.гйиТойхпи окппург
«+ии/+
I
У+
И. хО /их.Д :Тирй 7 7 м? зогтпихорр ох.Тййхых плхяТ ВI 66
/Т. )г И бщ.бб–охткуиряйг /зхр оТ?ярирь /зхзгр . тогяйхпи
р Иогтйгягухя гэ ухытТ хийхпригл йТь Шглхпийхпи
йТШрхйТл йхС )р?йр р )р?йр хитгл йхых глхягуТ
г<г йг ОлТ зхтхояТйТ хО<гпиягйй.рэ пхШрТл й-
.р зохиряхогрь.р р зпрхлхыргпур.р ухйПлруиТ.р
.г)тк л(т .р р яйкиор лрйхпир ?зхзгь уТу )Тйо
.хылТ хзроТи пь лрю йТ хОоТ? .роТэ птглТййхых Нр?
хтйхых укпуТс :ТирйIэ ытг йТШрхйТл йхг г<г гиух
йг зохиряхзхпиТяльлхп ыхпктТопиягййх.кэ лрйхг .
хО<г.кэ я.пгл . огТл йхпирэ зхпикзху . плхякэ
кяпиях . .плр
! :хяхг яог.ь . /зхк пулТтяТйрь йТШрхйТл -
й ыхпктТопияэ хО<гпиягйй р улТппхя ухйПлру-
ихяэ яглрур ыгхыоТПргпур хиуоирС р хзийхС йТк-
урэ ык.Тйрпиргпухых зохплТялгйрь лрйхпирэ зохир-
яхзхпиТялгййхС кйрягопк.кэ . ухойр /зхзгр уТу )Тй-
оТ хуТ?яТ(ипь зхтхояТйй.р Н!х?.х)гй лр *рл-
лгп я /зхк зхохТ р пярйШТ? млр яххО<г „млрТтТ“
йТоьтк п згТий. пиТйух. р иг. Охлгг ирзхыоТП-
пухС .ТюрйхС? м оТ?яг йг рпг?Т(и йгр?Ог)йх пуТ?Т-
йрьэ згпйр р .к?э Т иг. пТ.. р йгхОхтр.г зогт-
зхплур /зргпухС зх/?ррэ п зхьялгйрг. згТийхых
пиТйуТ?с
У
. ?ТтТяТл орихоргпург яхзохп и 7Тоуп
–хзиур ях?охтри /зхзг( я /ир кплхярь НГхп-
У
7Тоуп и ?ухйх.ргпург окухзрпр Жб«.Жб ыхтхя 66 7Тоуп иэ ?й-
ыгл п 8 ИхрйгйрьД ! б+ и / ВУ Э - 7э УЖ И ВЖпрТтТс 7 …гоТпухяТэ ««I кпзгТ йг р.глр :Тзох-
иряэ зхзкльой. пиТйхярипь ях?йруюрС г<г я тогя-
йхпир )Тйо ￿
и–-и- -*и1Нл -й
зх/. . оТппуТ?Т х йр?-
урэ Нох.Тййс ыгохь ь?ух. /зргпухС зх/.
Фтрйпиягйй. Охл юр. /зргпур. )Тйох. хпиТгипь
ох.Тй !зохг.э я ,-, р ,, ягуТ /зхзгь хиТпир
Огоги огяТйюэ ях?ох)тТьп уТу )ТйохяТь оТ?йхярт-
йхпи ох.ТйТ хО /их. зхСтги ог йгпухл ух зх?т-
йггI
! окппухС /пигиргпухС иоТтрШрр р лригоТикойхС
зоТуируг пх яог.гй Иогтйгягухя ь пк<гпияхяТл г<г
хтрй иго.рй тль хОх?йТгйрь /зргпухыхэ зхягпиях-
яТигл йхых )ТйоТ Н
!-/Нльк
яог.гйй лгис . йТ-
?яТгипь тогяйгСюрС зТ.ьийру окппухС лригоТико
ФС йТплгтхяТлр .йхыхрплгййг ￿
/-и/л иН )-/Нльи»
/–р/-О1иьНик/+Н )-/Нльи
э Охлгг зх?тйрг ￿
лрьи–и-
1Нл иН )-/Нльи
,]-- ягуТ
! тТййх. плкТг . япиогТг.пь п зор.гох. ир-
зрйхС /пигиргпухС х.хйр.рр 5Тйо Н–хягпир яог-
.гйй лгис рпихорур лригоТико хзогтгль(и уТу
иНь-)илк
э я токыр тогяйр зТ.ьийруТ зхт юТзухС
зхягпир хОйТок)ряТ(ипь )Тйо рпихоргпухС охйр-
урэ )рирьэ пуТ?урэ йхяглл »огяйгокппуТь ￿
)-/Нльк
ОлТ пухогг Олр)г у зхйьир( /зхпТД оТппуТ? х уТ-
ух.-их яТ)йх. рлр зор.гТигл йх. пхОиррэ рпих-
орьэ зхягпияхяТйрг5ТйохяС п.пл иго.рйк зхзиТлрп зортТи
лрю я …-… ягуг : м :Ттг)трй хийхпрл зхягпи у
НуТигыхорр ох.ТйТс р оТ?ыоТйрряТл )Тйо хзьи -
иТур зх ухлргпиягййх.к зор?йТукД Н7йТ <зхягпи >
гпи р тхл)йТ Ои йг их рйхгэ уТу хткюгялгййС
оТппуТ? зохрпюгпиярСэ зх/иргпухг зогтпиТялгйрг
)р?йр 7и ох.ТйТ хйТ хилрТгипь ихл ух хО1г.х.
/Т. )р?й зогтпиТяльгипь я хОюройхС ыТлгогг уТо-
ирйЧ ?тгп я игпй оТ.Т хтйхых пхуоТ<гййхых хго-
уТ ихохиух пуТ?Ти э зхягпи йг их рйхгэ уТу . ох.Тй
я .рйрТи(ог!с
Уъ
! токыхС огШгй?рр :Ттг)трй зохяхтрл ик )г ыоТ-
йрШк к)г йТ пхтго)Тигл йх. кохяйгэ хзогтгльь зх-
ягпи уТу Н/пур?э пяТияТ(<рС .р.хлгих. хтйк го-
ик п яглрухС уТоирй )р?йр . уоТиурС /зр?хт р? Огп-
зогтгл йхых ох.ТйТ пктгО глхяггпурс
Ущ

:глрйпурС я пиТи г Н7 окппухС зхягпир р зхягпиь ы
Vхыхльс йТ?яТги /их хзогтглгйрг зогуоТпй. р зох-
тхл)ТгиД Н?их хгй ягойхЧ тТэ зхягпи . оТпзТяюрС-
пь йТ Тпирэ йТ ипьр ТпигСэ ох.ТйЧ ылТяТэ яояТй-
йТь р? ох.ТйТс
УВ

Уъ
:Ттг)трй : м 4гихзрпр хиггпиягййхС лригоТико8 ЖщъI 66 :Т-
тг)трй : м 4ригоТикойТь уорируТ ?пигируТ 7э « И щъ
Ущ
/Т. )г И бъ
УВ
:глрйпурС ! V 7 окппухС зхягпир р зхягпиь ы Vхыхль ЖщбI 66 :г-
лрйпурС ! V ИхОо пх / И б+! НГТ?тглгйрр зх/?рр йТ охт р яртс зхяихогйхД
Н
!-/Нльк
гпи ихи )г ох.Тйэ ихл ух я .гй юг. хО1г-
.гэ ухихоС кплТялряТгипь пк<йхпир( р хО1г.х. пТ-
.хых пхтго)Тйрьс
Уб

И токыхС пихохйэ я их )г пТ.хг яог.ьэ их р :г-
лрйпурСэ –кюурй я огШгй?рр йТ уйрык : –ТялхяТ Н/ор
зхягпирс йТ?яТги ТйТлхырйг игупи Н?Тйр.Тигл -
й.р оТппуТ?Т.рсэ Т пяхгС уйрыгэ яул(Т(<гС зохр?-
ягтгйрь .Тлхых )ТйоТэ тТги ?ТылТярг Н–хягпир :гл-
урйТс
!-/Нльк
э иТур. хОоТ?х.э я окппухС иоТтрШрр хзог-
тглрлТп уТу ￿
л–Но/ий ю)и1Нл ий Чр/–
э ухлгОл(<рС-
пь .г)тк ох.Тйх. р оТппуТ?х. 7йТ хтйхяог.гййх
НылТяТэ яояТййТь р? ох.ТйТс р оТпиьйкиСэ зогя-
пряюрС зоряйС хО1г.э йх йТзрпТййС Нр? хтйхых
пхпихьйрь ткТс оТппуТ?
НИиог.лгйрг оТпиьйки гтрйхг пхпихьйргэ йгхОх-
тр.хг тль йТзрпТйрь Охлгг хОюройхых г. оТппуТ?
5 Им зм
I зохр?ягтгйрьэ ?йТух.х уТ)тх.к зрюк<г.к
<8> ИуТ)г.э йТ йгтгл(э п зх.х< ( япгях?.х)й
рпул(гйрС р хыоТйргйрС .х)йх пхоТйри „оТпиь-
йки “I пхпихьйргэ зорйШрзрТл йх ТтгуяТийхг згоях-
.к тй( /ТуТь .Тупр.Тл йТь ях?.х)йхпи хзогтглри
йТ. иТухС )Тйоэ уТу зхягпи с
УУ

Уб
/Т. )г / щ И щъ«
УУ
:рихя * –ьихг р?.гогйрг И ВЖ.В8хо.Тл йС хО1г. зхягпирэ плгтхяТигл йхэ лг)ри
ытг-их .г)тк иортШТи ( р пиТ пиоТйрШТ.р –хл ?кьп
зогтюгпияк(<р.р оТ?ыоТйргйрь.р .г)тк ох.Тйх.
р оТппуТ?х.э .х)йх кяртги я /их. )Тйог Охлгг ухй-
уогийг пиокуикойг зор?йТур-хзогтглриглр
ГТппуТ? х пхОирр р пхОирг оТппуТ?яТйрьэ пх-
ОирСйхг яог.ь р яог.ь зхягпияхяТйрь я Охл юх.
р .Тлх. )ТйоТ Т<г япгых ыТо.хйрок(и токы п ток-
ых.Д оТппуТ? р йхягллТ Опиох р ухохиух ыхяхоьи х
йг.йхых.э ох.Тй НяОТлияТгис тх ухйШТ .йх)гпиях
пхОирС р згопхйТ)гС ИхОирСйхг яог.ь зхягпирэ
уТу зоТярлхэ рйигйпряйхэ лхуТл йхэ уТу я .Тл )Тй-
оТэ Т зхягпияхяТигл йхг яог.ь пиог.рипь у ох.Тй-
йхС юрохигэ зхтохОйхпирэ зогт.гийхС р зпрхлхырг-
пухС хОпихьигл йхпир –хпухл ук пзгШрПргпур. тль
/зхпТ уТу лригоТикойхых охтТ ьяльгипь яихохС Тпзгуиэ
яТ)йгг Пхо.клТ к?йТяТйрь зхягпир р.гййх уТу ￿
*ри--
щ- –-*р/р
э Т йг оТпиьйкихых оТппуТ?Т м.гййх зх/их-
.к )Тйохяг оТ?йхяртйхпир ох.ТйТ р зхягпир я зорй-
Шрзг пхязТтТ(и х г. г<г зхСтги ог ки зх?т-
йггI
!-ю*р
. г<г хтрй погтйрС /зргпурС )Тйоэ ухих-
оС .х)йх хзогтглри уТу пирхияхойС зхягпиях-
яТигл йС оТппуТ?э ￿
льиЭ-ь/-–/ОФ )-/Нльк
Нзгиго-
ОкоыпуТь зхягпи с . )ТйохяС зхт?Тыхлхяху зкюурй-
пухых Н7гтйхых япТтйруТсI7зрпТййк( прпиг.к игхогиргпур /зргпур )Тй-
охя .х)йх зогтпиТяри я яртг плгтк(<гС пг.

Ж ройыи р зойиости ром 
-итир турои «йси»

:хл юрйпиях .Тл /зргпур )Тйохя йг р.г-
(и хО<гзорйьи )Тйохя оТ?йхяртйхпигС /оги ь
пикзгй ирзхлхыргпухС улТппрПруТШрр к йр хипки-
пиякги 7и )ТйоТ . поТ?к згогхтр. у пзгШрПруг рй-
трярткТл йхых ияхогпияТ рлр ухйуогийхых зохр?яг-
тгйрь ОТпйр иолхяТэ Н()йг зх/.с –кюурйТэ зх-
ягпи ЭгхяТ НИигз с р и зI
4рю пуТ?уТ уТу игхогиргпурС )Тйо р.гги пяхр
)Тйохяг оТ?йхяртйхпирэ рпихоргпур плх)ряюргпьг<г йТ Пхл улхойхС пиТтррэ р згогюгтюрг я лриг-
оТикок )Тйохяг Пхо. р.гййх зх/их.к . р яул(-
Тг. гг я прпиг.к лригоТикой /зргпур )Тйохяэ
я хилррг хи лгыгйтэ Олрурэ йг зхлкряюр юрох-
ухых оТпзохпиоТйгйрь я рйтрярткТл йх. ияхогпиягI
7О<гзорйьиТь )ТйохяТь улТппрПруТШрь пуТ?ур иТух-
яТД ￿
/-и8Н«/р. л рг рД «+ь-/р. л рг рД л рг р - Чи-
/-ь/+Э
 мйхытТ у йр. тхОТяль(и ￿
р/р/ьФ–/ОФ л рг-
О
э Т иТу)г иТу йТ?яТг.к(
О*Ои.ьи//ОФ л рг О

4гыух кОгтри пьэ их иТуТь улТппрПруТШрь лхырг-
пур кь?яр.Тэ йТзх.рйТь зорягтгййк( я йТТлг /ихС
ылТя уриТСпук( улТппрПруТШр( :хогпТ »яг зго-
яг оТ?йхяртйхпир хзогтгль(ипь зх иг.Тируг рлр
ТоТуигок я.плТIэ пуТ?уТ х )ряхий . зх ирзр-
й. тль )ТйоТ згопхйТ)Т.э ТяТйи(ойТь . зх хпх-
Огййхпиь. ПТОкл 5ряхийг уТу згопхйТ)р р.г(и-
пь зхир я уТ)тхС яхлюгОйхС пуТ?уг :ихяТь р ТяТй-
и(ойТь пуТ?ур .хыки Ои Олр?ур зх ТоТуигок тгС-
пиярь
7тйТух зоТуиргпур иТуТь улТппрПруТШрь оТОхиТ-
гиэ п хзхохС йТ йгг пхпиТяль(ипь пуТ?хйг куТ?Тиглр
р Тйихлхырр –кюурйпург НИуТ?уТ х .гоияхС ШТогяйг
р х пг.р ОхыТиоьс р НИуТ?уТ х зхзг р оТОхийруг гых
:Тлтгс лгыух оТ?ыоТйрряТ(ипь р хилрТ(ипь токы хи
токыТ зх .йхыр. зор?йТуТ. р.гййх зхих.кэ их хйр
зорйТтлг)Ти у оТ?й. )Тйохя. Пхо.Т.м? )Тйохя оТ?йхяртйхпигС пуТ?ур йТ гг Пхл у-
лхойхС пиТтррI йТрОхлгг гиух хзогтглгйТ р р?кг-
йТ яхлюгОйТь пуТ?уТэ зхих.к их ! \ –охззк я уйр-
ыг Н7хоПхлхырь пуТ?урс ъЖI ктТлхп хзрпТи гг
пиокуикойС рйяТорТйиэ яьяри лг)Т<к( я гг хп-
йхяг ух.зх?рШрхййк( пг.к
У«
 –гояхйТТл йхг Тя-
ихопухг ?ТылТяргэ р?.гйгййхг огтТуихох.э яул(Т-
лх хзогтглгйрг йг )ТйоТэ Т )ТйохяхС оТ?йхяртйх-
пирД Н7хоПхлхырь яхлюгОйхС пуТ?урс
УЖ
 ! зх?тйгС-
юг. зхплгплхярр УУI –охзз .гиТлД НийрыТ п иТ-
ур. ?ТылТярг. Н7хоПхлхырь пуТ?урс . ￿
Им зм
I .хылТ
О пиТи я хтрй оьт п /и(тТ.р ирзТ „7хоПхлхырь ?Т-
ыхяхоТ“э „7хоПхлхырь ОТпйр“э „7хоПхлхырь ух.гтрр“
р и тс
У
 ИТ. рпплгтхяТигл ТйТлхырй. хОоТ?х.
р?крл лрю пиокуикок ук.кльиряйхС пуТ?ур Фых зох-
ыоТ..Т тх пр зхо хпиТгипь йгогТлр?хяТййхС
Фтрйпиягйй. )Тйох.э зхох)тТ(<р. япг йхяг р
йхяг )Тйохяг Пхо.э хуТ?яТгипь я лригоТиког
:хяхых яог.гйр
–-*р/

ихлргпиях хзогтглгйрС )Тйохя оТ?йхяртйх-
пигС ох.ТйТ рпрпльгипь тгпьиуТ.р :ги йруТухС ях?-
.х)йхпир пягпир р я уТук(-их гтрйк( прпиг.к ;ТтТ-
У«

з*м
Д –охзз ! \ 7хоПхлхырь пуТ?ур м?т ъ-г 4э УЖ
УЖ

з*м
Д –охзз ! \ 7хоПхлхырь яхлюгОйхС пуТ?ур 7э ъ++
У
–охзз ! \ Ииокуикойхг р рпихоргпухг р?кгйрг яхлюгОйхС пуТ?-
ур 66 –охзз ! \ 8хл улхо р тгСпияригл йхпи 7э «У И щУТ ?Тул(Тгипь лрю я их.э ихО прпиг.Тир?рохяТи
зорйШрзэ пхылТпйх ухихо. хйр тТ(ипь
–гояС зорйШрзэ зхох)тТ(<рС йТрОхлгг яТ)йк(
)Тйохяк( пгор(э .х)йх хОх?йТри уТу ￿
ль–О ьО–-
/+й
 ! ?Тярпр.хпир хи ихыхэ уТухС /лг.гйи ох.Тй-
йхых зхпиохгйрь яхтри йТ згояС злТйэ пиТйхяри-
пь тх.рйТйихСэ .х)йх ыхяхори х ох.Тйг ￿
р/р/ьФ–-
/-*» )–и иФ1Н/1Нл -*
тх.рйТйихС ухихохых ьяль-
гипь ￿
оНйль/иН
Iэ ￿
«+ь-/-*
р?хОоТ)гйрг хОтгййхС
)р?йрэ ￿
Э–-/и р
э зохиряхзхлх)йТь ТяТйи(огIэ ￿
)лиЭ--
и-щи1Нл -*

//Оь–Н//.. Чиг/к
згопхйТ)ТIэ ￿
л-Ширик-
/--)лиЭ-и-щи1Нл -*
хО1гтрйгйрг тяк зогтюгпияк-
(<р яртхя я оТ?ягойкихСэ тгиТлр?рохяТййхС ￿
р–ьи-
/Н Чиг/и
Iэ ￿
4ии-л-4л -*

иоН.
уТу тх.рйТйиТI р ￿
–--
*р/Н-ю)-)НН
я ухихох. к)г иор зогтюгпияк(<р яр-
тТэ я?Тр.йх згогзлгиТьп э пх?тТ(и уТоирйк ￿
-«6Н/р-
Ши-/рик/-й Чиг/и
э хОоТ? .роТэ йТзх.рйТ(<рС пиТ-
ок( /зхзг(I
:ТрОхлгг р?ягпийС рпихоргпурС яТорТйи ТяТй-
и(ойхых ох.ТйТ р рпихоргпур згоярйТь Пхо.Т ох-
.ТйТ :хяхых яог.гйр яххО<гI йхпри йТ?яТйрг ￿
)иО-
ь-/л -щ- –-*р/р
 Фых ыгохС . лхяуТэ зохСтхТэ злки

ил)м
зруТохIэ хОйх глхягу р? пхШрТл й йр?хя
ОохтьыТэ плкыТэ оТ?хоряюрСпь тяхоьйрйIэ зогигозг-
яТ(<рС оТ?йххОоТ?йг зогяоТийхпир пкт О р я ухй-
Шг )р?йр тхпирыТ(<рС хийхпригл йхых кпзгТ Гх.ТйТпих пиохрлпь уТу оТппуТ? хи згояхых лрШТэ тлрй-
йТь я зорйШрзг . ОгпухйгйТьI рпихорь зорул(гйрС
ШгйиоТл йхых згопхйТ)Тэ их зх?яхльлх Тяихок тТи
юрохук(э зТйхоТ.йк(э )ряхзрпйк(э йх яйгюй((э
зхягойхпийк( уТоирйк ￿
л-/–Н*Н//-й
тгСпияригл йх-
пир /Тур. хОоТ?х.э р зогт.ги пхяог.гййхпи э Т
йг ТОпхл(ийхг зохюлхгIэ р згопхйТ) йг ыгохС-Ох-
ыТио э Т пухогг ТйирыгохСIэ р пзхпхО зхягпияхяТ-
йрь зх?рШрь кТпийруТ р хгяртШТэ Т йг Ог?лрйС
я?ыльт пягокI злкихяпухых ох.ТйТ хуТ?Тлрп зохир-
яхзхпиТялгй /зхзггэ иг. пТ.. гиух хОх?йТря хп-
йхяйг пиокуикойг зор?йТур /зхпТ :хяхых яог.гйр
–лкихяпухС ох.Тй ях?йру пйТТлТ я мпзТйрр Тйх-
йр.йТь Н5р?й 4ТпТорл хэ гых йгя?ыхт р зорул(г-
йрьсэ ббВЧ Н5р?йгхзрпТйрг злкиТ Vкп.ТйТ тг *л -
ПТоТгс 7 *лг.ТйТэ я ъ иэ б.У+ВIэ зхих. укл -
ирярохяТлпь я Vго.Тйррэ 8оТйШрр р токыр гяохзгС-
пур пиоТйТ НИр.злрШрппр.кпс V \ Vор..гл пыТк-
?гйТэ У«УЧ Нмпихорь 5рл :лТ?Т р? ИТйирл ьйс *
Г 4гпТ)Тэ «б.«щбIэ Т я йТТлг …-… ягуТ зхьярл-
пь я окппухС лригоТиког НГхппрСпурС 5рлОлТ?э рлр
–хх)тгйрь уйь?ь VТяорл Ир.хйхярТ ЭрпиьухяТс
! / :Тог)йхыхэ ЖщI мпхтйк( пг.к злкихяпух-
ых ох.ТйТ рпзхл ?хяТл я Н7гоия ткюТс : ! Vх-
ыхл ! лригоТиког ,, ягуТ )Тйо хиТпир уТу пирлр-
?ТШрьI зогтпиТялгй Н»ягйТтШТи ( пикл ь.рс м мл -ПТ р Ф –гиохяТ ъI р йгхухйгйй.р Н–орул(г-
йрь.р ТяТйи(орпиТ 8глрупТ иокльс / 7ТййТ +э
бВI
Иихри зрпТигл( хпиТйхяри ухлгпх зорул(гйрСэ
пягойки п Охл юхС тхохыр я тяхоьйпук( кпТт Ок рлр
.Тлгй урС ыхохтхуэ уТу . зхзТтТг. я )Тйохяхг зох-
пиоТйпиях ￿
л-Ширик/--«+ь-/-щ- “/–р/--)илрьНик/--
щ-У –-*р/р
 –огт.ги гых . )р?й уТухС-их поТяйр-
игл йх йгОхл юхС глхяггпухС хО<йхпир пг. р р
зоI 7ОйС зорг. зхягпияхяТйрь . охйруТэ ухих-
оТь .х)ги Ои пяь?ТйТ п )р?йгхзрпТйрг. уТухых-их
ШгйиоТл йхых згопхйТ)Тэ р?хОоТ)Тг.хых ях яйгю-
йг.э ОрхыоТПргпух. Тпзгуиг :ТрОхл югг оТпзох-
пиоТйгйрг р р?ягпийхпи зхлкрл ТйылрСпурС ОихяхС
ох.Тй …]--- ягуТ Нмпихорь /х.Т »)хйпТэ йТСтгй-
юТс V 8рлтрйыТэ «ВЧ Н–кигюгпиярг …Т.Пор илрй-
угоТс / » И.хллгииТэ ««I ! окппухС лригоТиког
ОихяхС ох.Тй ях?йруТги я йТТлг …-… ягуТ к)г кзх-
.ьйкиС :Тог)йСэ 8 ! :клыТорйI р зоххтри г-
ог? япг пихлгирг – » :хОхоурйэ * ! *.ПригТи-
охяI !ххО<гэ ОихяхС ох.Тй я Пхо.г иТу йТ?яТг-
.хС ОгллгиорпирурIэ яоТпиТ(<рС р? зоь.хых йТОл(-
тгйрьэ хгоухяхых рпплгтхяТйрь )р?йрэ хзогтгльги
лригоТикойС Пхй зхплгтйр иог пихлгирС
–ТоТллгл йх п Оихя. я лригоТиког …]--- ягуТ
оТ?яряТгипь ￿
)лиЭ-и-щи1Нл ий –-*р/
Н7Тйхй 4гпухс* –огяхэ «щЧ НБлрьэ рлр :хяТь ?лхр?Тс 5-5 Гкп-
пхэ «УЧ НИиоТтТйрь .хлхтхых !гоигоТс м ! Vёигэ
««ВIэ тх.рйТйихС ухихохых пиТйхярипь р?хОоТ)гйрг
зохиряхогрС . глхягуТ р .роТэ лрйхпир р пхШрк-
.Тэ л(тгС .г)тк пхОхСэ . пиТйхяь<рпь ￿
//Оь–Н//и-
*и юиН*Н/ьр*и
глхяггпухС лрйхпир ?ихи ирз ох-
.ТйТэ я пк<йхпирэ хиуояТги р япуояТги Няйкиогй-
йгых глхягуТсэ тглТги хО1гуих. р?хОоТ)гйрь р рп-
плгтхяТйрь зохпиоТйпиях глхяггпухых пх?йТйрь !
Гхппрр иоТтрШрь зпрхлхыргпухых ох.ТйТ йТрйТги-
пь п НVгохь йТюгых яог.гйрс 4го.хйихяТ ЖВ+I
з-Ширик/--)лиЭ-и-щи1Нл ий –-*р/
…-… ягуТ р?хО-
оТ)Тгиэ зогтпиТяльги .йхыхпихохйй((э Шглхпийк(э
Ог? яртр. зохзкпухяэ уТоирйк )р?йр м.гййх у
йг.к зог)тг япгых зор.гйр.х хзогтглгйрг 8 ?й-
ыгл пТэ тТййхг огТлр?.кД зоТятряхг я токыр згог-
яхтТ . ягойхгI яхпзохр?ягтгйрг ￿
ьи)и1/+Э Эр–р -
ьН–-/ / ьи)и1/+Э -«ль-.ьНикль/рЭ
«+

! пк<йхпирэ хО /ихС )ТйохяхС оТ?йхяртйхпир ыхях-
орл –кюурйД Н! йТюг яог.ь зхт плхях. ￿
–-*р/
оТ?к-
.гг. рпихоргпук( /зхкэ оТ?ярик( я я.юлгййх.
зхягпияхяТйррс
«

«+
7Тоуп иэ ?йыгл п 8 Ихрйгйрь / щ« 7э Уб И щб ?йыгл п . 7
VТоуйгппэ йТТлх Тзогль ЖЖЖ ыI
«
–кюурй * И НБорС 7рлхплТяпурСэ рлр Гкппург я Уъ ыхткс Их
7 : ;ТыхпурйТ Жщ+I 66 –кюурй * И –хлй пхОо пх / « И «ъи /их.к ирзк ох.ТйТ хОйх зор.гйь(и .гиТПхор-
гпург хзогтглгйрь ￿
гН– ри-» )-льр/иН//-Н /р «-ик-
8-й о-–-щН» л- –р6Н//р. /лНиН//р.
р и з иокзйгС-
юрг гяохзгСпург ох.Тйрпи ях 8оТйШрр 7 тг :Тл -
?Туэ ИигйтТл э ? ;хльIэ *йылрр Э »руугйпэ У /гууг-
огСIэ Гхппрр 4 : /хлпихСэ м И /коыгйгяэ м * Vхй-
ТохяI оТОхиТлр р.гййх я )Тйог пхШрТл йх-зпрхлх-
ыргпухых ох.ТйТэ пх?тТяТь гых рйтрярткТл йг яТ-
орТйи
;Т зогтглТ.р пхШрТл йх-зпрхлхыргпухС иоТтр-
Шрр р? Охл юр окппур зрпТиглгС хуТ?яТгипь »х-
пихгяпурС хпхОгййх я зх?тйр ох.ТйТэ иТу йТ?яТ-
г.х. зьируйр)ррI Фых Нрйхохтйхпи с кяпияхяТлр
к)г киург пхяог.гййрурэ рэ йТзохиряэ зхзиур зх-
тхСир у ох.Тйк »хпихгяпухых уТу у хОйх.к пхШр-
Тл йх-зпрхлхыргпух.к ох.Тйк пиТи ь » –рпТогяТ
Н:хо ОТ ?Т )р?й с х Н–огпикзлгйрр р йТуТ?ТйррсI
хОйТок)ряТлр ылкОхухг зохиряхогрг п рйигйШрь.р
ктх)гпиягййхых .роТ
ИзгШрПрук ох.ТйТ »хпихгяпухых хохюх згогтТги
зТохтрСйхг оТппк)тгйрг /коыгйгяТэ ?ТзрпТййхг п-
йх. токыхых ?йТ.гйрихых окппухых зрпТигльД Н;йТг-
игэ их иТухг хОоТийхг хО<гг .гпих? ихытТ глхягу
ял(Олгйэ к йгых О гипь пготШгэ ухытТ хй пготрипьэ хй
уоТпйгги р и т ?их япг хО<рг .гпиТ * к »хпихгяпух-
ых япг тглТгипь йТхОхохи :Тзор.гоэ глхягу япиог-ирл л яТ Эих хй птглТги? 7йэ гпигпиягййхэ зхОлгт-
йгги р зхпиТоТгипь кОг)Ти рлр пуои пь !х япьух.
зохпих. оТппуТ?гэ к 5(л !гойТэ йТзор.гоэ иТу р Ок-
тги пуТ?Тйх * »хпихгяпурС пуТ)ги йТхОхохиД глхягу
зхуоТпйгл р хпиТлпь йТ .гпиг ?их Октги хОоТийхг
хО<гг .гпих ?их тгюгяхг погтпиях зохпли хор-
ырйТл й. зрпТиглг. * ?Тиг.э к »хпихгяпухых гог?
уТ)тг тяг пиоТйрШ гых ыгохр . я Оогткэ я рппикзлг-
йррэ я лрхоТтуг !гт /ихых йг ОяТгис
«ъ

! пк)тгйрр /коыгйгяТ пуТ?ТлТп йг ихл ух лрйТь
йгзорь?й .г)тк зрпТигль.р пк<гпияхяТлр плх)-
йг хийхюгйрьэ хтйх рпплгтхяТйрг х йр йТ?яТ-
лхп Нмпихорь хтйхС яоТ)тсIэ йх р ылкОрййхг оТ?-
лррг ияхогпур зорйШрзхя ИхШрТл йх-зпрхлхыр-
гпурС ох.Тйрпи /коыгйгя яхюгл я окппук( лригоТ-
икок п огзкиТШргС хОоТ?Шхяхых пх?тТигль иоТтрШрхй-
йхых гяохзгСпухых ох.ТйТэ зх хийхюгйр( у ухихох.к
)Тйохяг Пхо. 4го.хйихяТэ Vхыхльэ /хлпихых я оТ?-
йхС пигзгйр /упШгйиорйI п ылкОхур. йгтхягорг.
р ктрялгйрг. хОйТок)ряТги к »хпихгяпухых пхяпг.
рйг ияхогпург кпиТйхяур . хОоТийхг хО<гг .гпих
–ор.гТигл йхэ их /коыгйгя хтйхяог.гййх Тзгллр-
окги у тгСпияригл йхпир ￿
“юь-щ- /Н «+/рНьУ
р поТяйр-
яТги »хпихгяпухых йг п пхОхС рлр /хлпи.э Т п ПТй-
«ъ
/хлпихС И 4 /коыгйгя я \пйхС –хльйг 66 /хлпихС И 4 7гоур О-
лхых /клТэ «б И щ+иТпих. 5(лг. !гойх. тТ)г хй я р?хОоТ)гйрр глх-
яггпухС зпрхлхырр хуТ?яТгипь ￿
)–-ль+*
оТппуТ?-
рух.I
»хпихгяпурС р пТ. хпх?йТяТл /их ылкОрййхг оТ?лр-
ргД НУ .гйь пяхС хпхОгййС я?ыльт йТ тгСпияригл -
йхпи я рпукппиягIэ р ихэ их Охл юрйпиях йТ?яТги
зхир ПТйиТпиргпур. р рпул(ригл й.э их тль .г-
йь пхпиТяльги пТ.к( пк<йхпи тгСпияригл йхыхс
«щ

» И 4рТгя я йгтТяйгг яог.ьэ зх пкир тглТэ зх-
яихорл икоыгйгяпухг йТОл(тгйргэ .гйьь ?йТу хШгйурД
НФплр зхт зпрхлхыргС оТ?к.ги йТкукэ р?кТ(<к(
?Тухйх.гойхпир ткюгяйхС )р?йрэ их »хпихгяпурС .
пТ.С йгзпрхлхыргпурС зрпТигл р? япг пк<гпияк-
(<р Ф.к йк)йТ йг зпрхлхырьэ Т л(ОТь ях?.х)-
йхпи хпяхОхтри пь хи йггс
«В

»хпихгяпурС хуТ?яТгипь пх?тТиглг. йхяхС )Тйох-
яхС оТ?йхяртйхпир . ￿
4ии-л-4л -щ-
э рлр ￿
иоН-и-щи-
1Нл -щ-
э ох.ТйТ 8рлхпхПпурС ох.Тй я …]--- . зго-
яхС зхлхярйг …-… ягуТ г.к йгзхпогтпиягййх зогт-
югпияхяТлр ПрлхпхПпург зхягпир !хл игоТ р йгух-
ихог ох.Тй йг.гШур ох.ТйирухяI йг зхтрйьгипь
?Тухйх.гойхпиь. хОтгййхС зпрхлхырр я р?хОоТ)г-
«щ
»хпихгяпурС 8 7 ИхОо пхД ! б и / б И–Оэ У И В+б :
: ИиоТхякэ ъУ ПгяоТль 6+ .ТоиТ ЖУ ыI
«В
4рТгя » И Н:гОог)гйрг плхях.с к »хпихгяпухых 66 4рТгя »
И м?ОоТййг оТОхиД ! щ и / щ 4э Ж« И ъЖ«йрр згопхйТ)Т р йг пиог.рипь пиТи ирзргпухС уТо-
ирйхС яог.гйрэ рпихоргпухС /зхр VгохС оТпп.Ти-
оряТгипь ?тгп уТу .плригл э йхпригл уТухС-их )р?-
йгййхС ПрлхпхПрр !пг ох.Тййхг зхпиохгйрг пиТйх-
ярипь огТлр?ТШргС /ихС ртгрэ гг зохягоухС йТ зох-
йхпи ! уТгпияг ПрлхпхПпияк(<гыхэ оТ?.юль(-
<гых пкО1гуиТ .х)ги япикзТи уТу пТ. зрпТигл
рлр Олр?урС г.к ыгохС-зохиТыхйрпи я иТух. плкТг
. р.гг. иТу йТ?яТг.С пхШрТл йх-ртгхлхырг-
пурС ох.ТйIэ иТу р йгпухл ух оТяйхзоТяй згопхйТ-
)гС-ртгхлхыхяэ пзхо .г)тк ухихо.рэ ￿
«-ик8-й оир-
и-щ
э иТу р хпиТгипь йг?Тягоюгйй. 7 7 :Тирй йТ-
?яТл иТухС ох.Тй ￿
)-ии4-/и1Нл и*
р пяь?яТл гых
ох)тгйрг п р.гйг. »хпихгяпухыхI
–ТоТллгл йх п »хпихгяпур. йхяк( )Тйохяк( Пхо-
.к пх?тТги я ЖУ+-г ыхт 4 /хлпихС ихытТ Н!хСйТ
р .рос ОлТ ?ТухйгйТэ /хлпихС йТзрпТл пиТи (-зх-
плгплхярг Н:гпухл ух плхя зх зхяхтк уйрыр „!хСйТ
р .ро“сэ я ухихохС зхлг.ргпур ?Тьярлэ их окппург
яххО<г йг к.г(и зрпТи ох.Тйхя зхтоТ?к.гяТлхп Д
иоТтрШрхйй зпрхлхыргпур рлр пхШрТл йх-зпр-
хлхыргпур ох.ТйхяIэ р хзогтглрл пяхг зохр?ягтг-
йрг зог)тг япгых зх хиорШТигл й. зор?йТуТ.Д НЭих
иТухг „!хСйТ р .ро“? ?их йг ох.Тйэ г<г .гйгг зх/.Тэ
г<г .гйгг рпихоргпуТь охйруТ „!хСйТ р .ро“ гпи
ихэ их хигл р .хы яоТ?ри Тяихо я ихС Пхо.гэ я ух-ихохС хйх яоТ?рлхп с
«б

?их хиорШТигл йхг хзогтглгйрг птглТл зх?риря-
й. : : ИиоТхяД Н7х)йх пуТ?Ти э их окухяхть<Ть
.пл зохр?ягтгйрь . ￿
иоН. щН–-и1Нл -й Чиг/и
 <8
> …ктх)йру тТл йТ. йхяк(э окппук( Пхо.клк ыгохр-
гпухС )р?йр <8> ?их . тгСпияригл йх йгплТй-
йхг ьялгйрг . /зхзгь я пхяог.гйй Пхо.Т рпукп-
пияТс
«У
 Фыхэ я пк<йхпирэ зхттго)Тл р /хлпихСэ йг оТ?
язхплгтпиярр поТяйряТь пяхг пх?тТйрг п НмлрТтхСс
–х?тйгг иго.рй ￿
–-*р/-ю)-)Н.
пиТл хО<гзор?йТй-
й.э йх х<к<гйрг р?ягпийхС кйруТл йхпир )ТйоТэ йТ
ухихохС йТпиТряТл гых пх?тТигл э я хО<г. пхоТйр-
лхп Фплр япг токырг )Тйохяг Пхо. ох.ТйТ р.г-
лр я …… ягуг йгзогояйк( лрйр( оТ?ярирьэ их ох-
.Тй-/зхзгь хпиТгипь Нюикй.сэ гтрйрй. пх?тТ-
йрг. »ль гых ях?йруйхягйрь йгхОхтр.х пхгиТйрг
плрюух. .йхыр хО1гуиряй р пкО1гуиряй зогт-
зхплху
! пк<йхпирэ гтрйпиягйй. хО<гзор?йТйй. хО-
оТ?Шх. )ТйоТ я окппухС лригоТиког зохюлхых ягуТ
хуТ?Тлпь Н/ррС »хйс 7 * 9хлххяТ 7х)йх ыхях-
ори х зх/.г-/зхзгг * / /яТотхяпухых Н!ТпрлрС /го-
урйс 7йхырг токырг ох.Тй . зогигйтгйи йТ /зрг-
«б
/хлпихС 4 : :гпухл ух плхя зх зхяхтк уйрыр Н!хСйТ р
.рос УЖI 66 /хлпихС 4 : ИхОо пхД ! ъъ и / « 7э Жщ И щбУ
«У
ИиоТхя : : 4ригоТикойТь уорируТ 7э ЖВ И ъ«ъпурС пиТикп йг ятго)Тлр зохягоур яог.гйг.э хуТ-
?Тяюрп я лкюг. плкТг ￿
)–-ль-
пхШрТл йх-зпрх-
лхыргпур.р ох.ТйТ.р рйхытТ у иТур. зохр?ягтгйр-
ь. зор.гйь(и хпхОС иго.рй . ￿
)р/-–р*/+й –-*р/
I
/Тур. хОоТ?х.э я хилррг хи токыр )Тйохя оТ?йх-
яртйхпигСэ ох.Тй-/зхзгь . йг ихл ух пиокуикойТьэ йх
р ШгййхпийТь ТоТуигорпируТ ;Т /ихС Пхо.хС пхоТ-
йьгипь япхурС ргоТоргпурС пиТикпэ ТоТуигойС
тль тогяйгых /зхпТ
4хырук оТ?ягоияТйрь ох.Тййхых )ТйоТ .х)-
йх зогтпиТяри уТу ?ТяТи йхя )р?йгйй зох-
пиоТйпияэ оТпюрогйрг /пигиргпухых хО1гуиТэ кплх)-
йгйрг р иоТйпПхо.ТШрр рпхтйхС пиокуикоД йТр-
йТь п ￿
л-«+ьи.
э хпйхяхзхлТыТ(<гС уТигыхорр /зрг-
пухых охтТэ ох.Тй хпяТряТги пйТТлТ гых яйгюй((э
трйТ.ргпук( пихохйкэ ￿
)–и иФ1Н/иН
ТяТйи(ойСIэ
зхих. . пиТиргпухгэ зхяихоь(<ггпьэ хОтгййх-)р-
игСпухг ￿
«+/р/иН
««
ОихяхСIэ ?Тиг. кылкОльгипь я ыг-
охь зпрхлхыргпурСIэ хО1гтрйьгиэ прйиг?рокги япг
/ир зорйШрз пхШрТл йх-зпрхлхыргпурСIэ згогюТ-
ыряТги гог? ыгохьэ Охлгг гиух иоТйпзхйрокьэ зох-
ьяльь гог? йгых ￿
иоНФ
э Тяихопук( .пл ПрлхпхП-
««
/го.рй зорйТтлг)ри 7 7 :Тирйк Н;тгп йги пхОирСэ Т гпи
ихл ух зхяихоь(<ргпь ОяТйрьсэ . зрпТл хй хО хтйхС р? Пхо. ох.Тй-
йхых яог.гйрэ ?Т.гТьэ язохг.э их Нхйх йг .х)ги Ои хпйхяй. яог-
.гйг. ох.ТйТэ хйх рпзхл ?кгипь ох.ТйрпиТ.р уТу зхОхйхг яог.ьэ зг-
огзлгиТгипь п токыр.р8с :Тирй 7 7 ИхОо пх / щ И ъЖ«IпурСIэ йТухйгШэ хиТпир ях?яоТ<Тгипь у пяхгС охтх-
яхС зорохтгэ пх?тТги йхяС прйиг?э ытг ыгохр р Тяихо
пиТйхяьипь Тпиь.р ыоТйтрх?йхых ИхОирь Оирь ох-
.Тй-/зхзгьI
Эгиухг пиокуикойхг оТ?лргйрг )Тйохя оТ?йх-
яртйхпигС ох.ТйТ йг ьяльгипьэ хтйТухэ хО<гзорйь-
и. р пхгиТгипь п .йхыхрплгйй.р )Тйохя.р
хзогтглгйрь.р зх рй. зор?йТуТ.
7 7 :Тирйэ хтрй р? уокзйгСюр рпплгтхяТиглгС
ох.ТйТ я …… ягугэ гых зх/и р Тзхлхыгиэ я ?Тухйгй-
йхСэ йх зхырОюгС я яхгййг ыхт уйрыг НГх.Тй яхп-
зриТйрь р гых ?йТгйрг я рпихорр огТлр?.Тс
«Ж
я хп-
йхяк пяхгС пТ.хС зхтохОйхС улТппрПруТШрр зхлх-
)рл ￿
2)–и/Ши) )-ль–-Н/и. -«–ргр щир//-щ- щН–-.„
 И
/ихС ихур ?огйрь :Тирй оТ?лрТлД
. ￿
–-*р/ ль–р/ль/-/р/ий
НVгохС . тяр)к<Тьпь я
зохпиоТйпияг ихуТэ лрюгййТь пк<гпиягйй ТоТу-
игорпиру р йг йТхть<Тьпь пТ.Т зх пгОг я Шгйиог яйр-
.Тйрь ох.ТйрпиТсIЧ
. ￿
–-*р/ ил)+ьр/и.
Н?их пТ.Ть оТпзохпиоТйгй-
йТь ох.ТййТь оТ?йхяртйхпи я гяохзгСпухС лриг-
оТиког и йгС хийхприпь ?йТригл йхг Охл юрйпиях
япгС ох.ТййхС зохткуШрр 7ро /ихых ох.ТйТ . Тог-
«Ж
￿
з*м
Д :Тирй 7 7 Гх.Тй яхпзриТйрь р гых ?йТгйрг я рпихорр ог-
Тлр?.Т щУ.щЖI 66 :Тирй 7 7 ИхОо пх / щ И Ж+.щщУ »Тлгг
рпзхл ?к(ипь пхоТйряюргпь .ТигорТлйТ рпзиТйрС р Охо О ыгохьэ пхОирьэ зорул(гйрьэ
зохОйС уТ.гй тль ыгохь VгохС япгытТ тТй уТу ых-
ихяС р йгр?.гййС !пг уТгпияТ гых тТй п пТ.хых
йТТлТ р йТ зохиь)гйрр ох.ТйТ лрю зохягоь(ипь р
рпзияТ(ипьсIЧ
. ￿
–-*р/ «и-щ–р4и1Нл ий
рлр ￿
р/ь-«и-щ–р4и1Н-
л ий
хй хзогтгльлпь зх зьир зор?йТуТ.Д зхпиохгйрг
п()гиТ йТ ирзргпур хпхОгййхпиь япьухых )р?йгй-
йхых зкир . ох)тгйргэ тгипияхэ ыхт кгйрь р и тЧ
хипкипиярг зхтлрййхых пиТйхялгйрь ыгохьэ ?Т.г<Т-
г.хых згогрплгйрг. ?Тплкы лрОх уТигыхоргС пТ-
пи ь6йгпТпи ьЧ зхьялгйрг ОрхыоТПргпухых яог.г-
йрэ лгйр.хых зх тлригл й. згорхтТ. . ях?оТпиТ.
р зоЧ яягтгйрг я ох.Тй хуок)Т(<гых .роТ к)г йг
уТу ТОпиоТуийхых ПхйТэ Т уТу рпихоргпухС огТл йх-
пирЧ ТоТуигорпируТ ыгохь НуТу зхлх)ригл й.рэ иТу
р хиорШТигл й.р гоиТ.рсэ ухихогэ хтйТухэ йхпьи
НияготСэ ыхихяС ТоТуигосIЧ
. ￿
–-*р/ льр/-/иН/и.» –-*р/ /-л)иьр/и.
Н! зох-
иряхзхлх)йхпи пиТиргпух.к гтрйпияк ?тгп тТгипь
трйТ.ргпухг гтрйпиях хОоТ?Т ыгохь ИТ. ыгохСэ гых
ТоТуиго пиТйхяьипь ￿
)Н–Н*Н//-й /Нии1и/-й
я Пхо.к-
лг /ихых ох.ТйТ м?.гйгйрг пТ.хых ыгохь зорхОогиТ-
ги
лФЧНь/-Н г/р1Н/иН
8сI
–хплгтйьь оТ?йхяртйхпи оТ?тгльлТп йТ Шгл
зьи ирзхяэ лрю зхплгтйг.к р? ухихоэ ￿
–-*р/О /-л-)иьр/и. / Ог -* л*+лиН ли-/р
э р ОлТ зхпяь<гйТ
уйрыТ Н! йг. пиТйхялгйрг глхягуТ тТгипь я йгоТ?-
ояйхС пяь?р п рпихоргпур. яог.гйг.сI
7тйТух я пТ.хС /ихС ирзхлхырр гпи пхязТтТ(-
<рг хзогтглгйрь ОрхыоТПргпурС ох.Тй хуТ?яТ-
гипь хтйхяог.гййх р иоги гС )ТйохяхС оТ?йхяртйх-
пи (э р иоги р. ирзх. ох.ТйТ пиТйхялгйрьIэ :Тирй
лгыух згогхтри у рй. улТппрПруТШрхйй. зорй-
ШрзТ. ыхиргпурС ох.Тйэ ох.Тй ОТохуухэ огТлрпир-
гпурС ох.Тйэ ыгохргпурС ох.ТйIэ иТу их ылТяй.
зогт.гих. оТ?.юлгйрь тль йгых я /ихС оТОхиг хуТ-
?яТгипь йг пиохыТь )ТйохяТь прпиг.Тэ Т .гйь(<рг-
пь зорйШрз р?хОоТ)гйрь ыгохь
! йТзрпТййх. хтйхяог.гййх п уйрыхС х ох.Тйг яхп-
зриТйрь Охл юх. рпплгтхяТйрр Н8хо. яог.гйр р
охйхихзТ я ох.Тйгс
«
тТгипь рйТь )ТйохяТь ирзхлх-
ырьэ лрю хиТпир пхязТтТ(<Ть п хзрпТййхС ;тгп
я оТ.уТ Тйирйхых ох.ТйТ ятглгй ￿
р/р/ьФ–/+й
–-*р/ ил)+ьр/и.
Н4гяурззТ р илрихПхйис *рллТ
/Тирьэ Н»ТПйрп р …лхьс 4хйыТIэ ￿
р/р/ьФ–/--«+ь-/-й
–-*р/
НИТирорухйс –гиохйрьэ Н;хлхихС хпглс *зк-
лгьIэ ￿
«и-щ–р4и1Нл ий –-*р/
п яТ)йхС хыхяхоухСэ их
иТухых ох.ТйТ Тйирйхпи йг пх?тТлТэ зх/их.к я.г-
пих йгых тТгипь НуоТиурС хО?хо ТяихОрхыоТПргпур
«
:Тирй 7 7 8хо. яог.гйр р охйхихзТ я ох.Тйг щ«.щЖI 66
:Тирй 7 7 ИхОо пх / щ И щВ+.бър ОрхыоТПргпур Пхо.сэ уТу О ?Т.г<Т(<р ох-
.ТйIэ йгОхл юТь ылТяуТ зхпяь<гйТ ￿
–+Шр–л -*О р/р/-
ьФ–/-*О –-*р/О
э Т ?Тиг. зхтохОйх ТйТлр?рокгипь
НоТОлг?рТйпурС охйхихзсэ гых Пхл улхойг хпйхя
ГТОлг :Тирй зхпяьири хитгл йк( уйрыкI . Ог? ихйхС
яртхяхС уяТлрПруТШрр НVТоыТйи(Т р –ТйиТыо(/льс
! /ихС йгпиохыхС ирзхлхырр зог)йрС зорйШрз зхпиох-
гйрь хОоТ?Т ыгохь пхгиТгипь п охйхлхыргпур. Тй-
ирйС ох.ТйI р згопхйТл й. ох.Тй ГТОлгI зор-
?йТуТ.р
! згогоТОхиТййх. яТорТйиг ылТяйхС уйрыр :Т-
ирйТ Н–охОлг. зх/ирур »хпихгяпухыхс йТ згоя
)г пиоТйрШТ гиягоихС ылТя Н5Тйохяг р п()ги-
йх-ух.зх?рШрхййг хпхОгййхпир зохр?ягтгйрС »х-
пихгяпухыхс тТгипь . Ог? пзгШрТл й хзогтглгйрС
. г<г хтйТ йх.гйулТикоТ яртхя ох.ТйТД ОрхыоТ-
ПргпурСэ пхШрТл йх-зпрхлхыргпурСэ ОихяхСэ пг-
.гСйС ох.ТйЧ ТяТйи(ойС ох.Тйэ пиТоС ох.Тй
зорул(гйрСэ ох.Тй-Пгл гихйэ Окл яТойС ох.Тй
Ж+

Ииокуикойгэ иг.Тиргпургэ хШгйхйг зор?йТур пях-
Охтйх пхя.г<Т(ипь я /их. оьтк
7зогтглгйрг ￿
)-ии4-/и1Нл ий –-*р/
я хилррг хи
Охлгг оТпзохпиоТйгйй иго.рйхя ￿
иоН-и-щи1Нл ий
рлр ￿
4ии-л-4л ий
I хуТ?яТгипь йг пихл ух яртхяхСэ
Ж+
:Тирй 7 7 –охОлг. зх/ирур »хпихгяпухых УщI 66 :Тирй 7 7
ИхОо пх / У И б.ъ+пухл ух рйтрярткТл йхС ТоТуигорпирухС ох.ТйТ »х-
пихгяпухых :Тирй йТпиТряТл йТ кйруТл йхпир пх-
?тТййхых »хпихгяпур. )ТйоТэ зхлг.р?рохяТл п оТп-
юрогйй. кзхиогОлгйрг. иго.рйТ р иТу р йг зорягл
токыр зор.гохя зхлрПхйргпухых ох.ТйТI
Гх.Тй Ол йг зогт.гих.э Т рпхтйхС ихухС .ю-
лгйрь :ТирйТ Фыхэ я пк<йхпирэ рйигогпхяТл йг к?ух
зхйьиС )Тйоэ Т пкт ОТ р хОоТ? глхягуТ я зохОлг.Т-
ирйх.э йг?Тягоюгййх.э Нох.Тйр?рохяТййх.с .рог
Н7тйхС р? хпйхяй яйкиогййр иг. ох.ТйТ ьяльгипь
р.гййх иг.Т йгТтгуяТийхпир ыгох( гых пкт О р гых
зхлх)гйрь Эглхягу рлр Охл юг пяхгС пкт Оэ рлр
.гй юг пяхгС глхягйхпир <8> Эглхягу тх ухйШТ
йг яхзлхир. я пк<гпияк(<к( пхШрТл йх-рпихорг-
пук( злхи :ги Пхо.э ухихог .хылр О тх ухйШТ ях-
злхири япг гых глхяггпург ях?.х)йхпир р иогОх-
яТйрьэ я ухихо хй .хы О рпгозТи пгОь ягп тх зх-
плгтйгых плхяТэ уТу иоТыргпурС рлр /зргпурС ыгохрэ
ухихог хй .хы О йТзхлйри тх уоТгя р я их )г яог-
.ь йг згогзлгпуряТи пь гог? уоТь р !пгытТ хпиТ-
гипь йгогТлр?хяТййС р?Оиху глхягйхпирэ япгытТ
хпиТгипь йк)тТ я Октк<г. р йгхОхтр.хг .гпих тль
/ихых Октк<гых !пг пк<гпияк(<рг хтг)т игпй рэ
плгтхяТигл йхэ я уТухС-их .гог ух.рй йТ глхяг-
угIс
Ж

Ж
:Тирй 7 7 Гх.Тй уТу лригоТикойС )Тйо 66 /Т. )г / щ И Ущ–х ￿
)Н–л-/рЧ/-*О
зор?йТук я Охлгг к?ух.э ухйуоги-
йх.э г. к :ТирйТэ п.плгI ятгль(ипь к)г р?ягпи-
йг йТ. злкихяпухС р оШТопурС ох.Тйэ Т иТу)г пк-
<гпияхяТяюрС я окппухС лригоТиког ЖУ+- ыхтхя ￿
–--
*р/ - /-/+Э иФо.Э
хзогтглгйрг ях?йрулх р? зхт-
?ТыхлхяуТ ох.ТйТ Эгойюгяпухых НЭих тглТи ?сI р
зохиряхпихь<рС г.к ￿
р/ьи/ищииильи1Нл ий –-*р/
Н:гуктТс 4гпухяТэ Н!?ОТлТ.кгййхг .хогс –рпг.-
пухыхэ Н:гпс »хпихгяпухыхI
»хяхл йх Тпих )Тйохяг оТ?йхяртйхпир ох.ТйТ
хзогтгль(ипь зх ￿
ОикьО–/--Э–-/-и-щи1Нл -*О )–и-
г/р О
э ухихоС я ?Тярпр.хпир хи /зхрI ухйуогир?р-
окгипь зорйТтлг)йхпи ( ох.ТйТ у пххиягипияк(<г-
.к ￿
ииьН–рьО–/-*О /р)–р/иН/иФ
 Эгиух зохягтгй-
йС зорйШрз тТги плгтк(<к( яртхяк( пгор(Д ￿
р/-
ьи1/+й» л–Но/Н/Н -/+й» –Н/Нллр/л/+й» «р–-1/+й»
)–-л/НьиьНикл ий» лН/ьи*Н/ьрик/+й
рлр ￿
лН/ьи-
*Н/ьриильл ий
Iэ ￿
–-*р/ьи1Нл ий» –Нриильи1Нл ий»
/рьО–риильи1Нл ий» ли*/-иильл ий» л-Ш–Нриильи-
1Нл ий
хи НпхШрТлрпиргпурС огТлр?.сIэ ￿
*-оН–-
/ильл ий» )-ль*-оН–/ильл ий –-*р/

В–Н*Н//-й
зор?йТу я рпих. яртг зх?яхльги ятг-
лри э п хтйхС пихохйэ ￿
иль-–и1Нл ий
р?хОоТ)гйрг
зохюлхыхIэ п токыхС . ￿
4р/ьрльи1Нл ий
ох.Тй уТо-
ирйТ Октк<гыхI Иххиягипияк(<Ть тль йр ихуТ хи-
пгиТ . пхяог.гййхпи . я уТгпияг )Тйохяхых хзог-тглгйрьэ уТу зоТярлхэ йг рпзхл ?кгипьэ зхих.к их у
пхяог.гййхпир хОоТ<гйх Охл юрйпиях ох.Тйй яр-
тхя
Ихяог.гййхпир я гг пхШрТл йх. яТорТйиг зохир-
яхзхпиТялгй ￿
Оь-)и1Нл ий –-*р/
прпиг.йхг хзр-
пТйрг Охлгг пхягоюгййхыхэ г. йТпихь<рСэ .роТI р
–-*р/-р/ьиОь-)и.
.рйкп-кихзрьэ ох.Тй-зогткзог-
)тгйрг . р?хОоТ)гйрг зкыТ(<р зхплгтпиярС пхШр-
Тл йхых оТ?ярирь хО<гпияТI »х.рйТйихС ПТйиТпир-
гпухых ох.ТйТэ язохг.э .х)йх приТи йг охйхлх-
ыргпурС зор?йТуэ Т ТоТуиго я.плТэ ихытТ хй япиТ-
йги я хтрй оьт п )р?йгзхтхОй.э Оихя. ох.Тйх.э
уТу хззх?рШрь г.к
мпихоргпур.р )ТйоТ.рэ ухйуогир?ТШргС ТяТйи(о-
йхых ох.ТйТ уТу игхогиргпухых )ТйоТэ хуТ?яТ(ипь
)–и иФ1Н/1Нл ий
р ￿
оНьН ьи//+й
хи ￿
р/щи
 ЧЦЧcЦmvЧ
. п<руI ох.Тй ! згоях. плкТг п()гийхС хпйхяхС
ох.ТйТ пиТйхярипь рпихг зорул(гйргэ згорзгирьэ
зх?яхль(<Ть ох.Тйрпик зохтг.хйпиорохяТи ыгохр-
гпург пяхСпияТ згопхйТ)гС-зохиТыхйрпихяэ Т иТу)г
оТ?ягойки зТйхоТ.йк( уТоирйк /у?хиргпухых .роТ
зорул(гйргэ уТу р я злкихяпух. ох.Тйгэ пяь?Тйх п
.хирях. зкигюгпиярьэ Огпухйгйхых тяр)гйрьIэ яих-
оТь )ТйохяТь оТ?йхяртйхпи пяь?ТйТ п оТ?ыТтухСэ лх-
ыргпур. оТпзкияТйрг. уТухС-их ?ТыТтур я хпйхяг
тгигуиряТ Т<г япгых зогпикзлгйрг р гых оТпуоиргI:гухихог ох.Тййг )Тйо ях?йруТ(и рэ плгтхяТ-
игл йхэ хзрпяТ(ипь йг пгорСйхэ Т уТу рйтрярткТл -
йг яТорТйиэ зохиряхзхпиТялгййг япг.к ох.Тййх-
.к .Тппряк рлр ?йТригл йхС гых Тпир
7пхОТь Пхо.Т ыТ?гийхС зкОлруТШрр ох.Тйхя ух-
охиур.р хийхпригл йх пТ.хпихьигл й.р ПоТы.гй-
иТ.р зхохтрлТ иго.рй ￿
–-*р/-4НикНь-/
иТу зкОлр-
ухяТлрп зохр?ягтгйрь зогр.к<гпиягййх .Тппхя
)Тйохя . тгигуиряэ зорул(гйгпурС ох.ТйI
–хзиур хО1ьпйри пяхгхОоТ?рг ох.ТйТ ») »)хС-
пТ НУлрппс ъъI зоряглр у ях?йруйхягйр( зхйьирь
2)-ь- л-г/р/и.„
?Тр.пияхяТййхых к зпрхлхыТ У
»)г.пТI ИиокуикойхС хпйхяхС /ихС )ТйохяхС оТ?йх-
яртйхпир пиТл яйкиогййрС .хйхлхы рлр .хйхлхырI хт-
йхых рлр йгпухл ур згопхйТ)гСэ пх?тТ(<рС ог?ух
пкО1гуирярохяТййСэ Тпих йк)тТ(<рСпь я оТпюрП-
охяуг хОоТ? ох.ТййхС огТл йхпир –хпигзгййх иго-
.рй пиТл хОх?йТТи йг хтрй игупиэ Т )Тйохяк( оТ?-
йхяртйхпи ох.ТйТэ хгй пк<гпиягййк( тль …… ягуТ
7 –окпиэ ! !клПэ У 8хлуйгоIэ рпихур ухихохСэ хтйТ-
ухэ йТхтьи к 4 /хлпихых р тТ)г 4 ИигойТ *йТлхыр-
йхСэ уТу . яртглрэ ОлТ пкт ОТ иго.рйТ НзхлрПх-
йргпурС ох.Тйс ;Тр.пияхяТййС 7 7 :Тирй. р?
.к?уТл йхС /пигирурэ хй пиТл Пхо.клхС к?йТяТйрь
тль ох.Тйхя »хпихгяпухых р лрю зхпигзгййх зорхО-
огл Охлгг юрохурС п.плI! б+.У+-г ыхт ПоТйШк?пург игхогирур р зоТу-
ирур зортк.Тлр ￿
/-/+й –-*р/
э рлр ￿
р/ьи–-*р/
Нм?-
.гйгйргс 7 :(ихоТэ б«Ч Н;хлхиг злхтс : ИТо-
охиэ УщI ?ихи )Тйо зохиряхзхпиТяльлпь япгС зог)-
йгС зоТуируг ох.ТйТ р зор?яТй Ол оТ?окюри э хи.г-
йри гых иоТтрШрхййг пиокуикойг зор?йТурД ыгохьэ
п()гиэ гиурС хОоТ? зохпиоТйпияТ р яог.гйр 7тйТух
Опиох яьпйрлхп э их НйхяС ох.Тйс гых рйхытТ
оТпп.ТиоряТ(и уТу хтйк р? Пхо. ох.ТйТ НзхихуТ пх-
?йТйрьсI йг хи.гйрл р ?Т.гйрл НпиТоСсэ Т пиТл г<г
хтйхСэ хгогтйхС гых )ТйохяхС оТ?йхяртйхпи (
–х зор?йТук /.хШрхйТл йхС тх.рйТйиэ огТлр-
?хяТййхых я ох.ТййхС пиокуиког ￿
)р4-лр
ятгль(и
Ф*-–ильи1Нл ий» лрьи–и1Нл ий» щН–-и --–-*р/ьи-
1Нл ий
ох.Тй
ИТ.к( Охл юк( р зохиряхогряк( ыокззк )Тйох-
я Пхо. пх?тТгиэ хтйТухэ ￿
ьН*рьи1Нл ий
зор?йТу
м.гййх зх йг.к ятгль(и ￿
иФ«-//+й» лН*Нй/+й» ю–--
ьи1Нл ий» /-Н//+й» )-ииьи1Нл ий» щН-щ–р4и1Нл ий»
щ-ьи1Нл ий “–-*р/ ьрй/ и ОЧрл-/У» 8)и-/л ий» *-–-
л -й
р и т р и з ох.Тй
/ТухС ирз ох.ТйТ йгзхпогтпиягййх пяь?Тй к)г п
рпих ￿
4О/ Ши-/рик/+* -)–НоНиН/иН*
)ТйоТэ уТу игу-
пиТэ яул(гййхых я р?тТигл пук( пгор( р оТпприТй-
йхых йТ ухйуогийС ирз риТигль /Туэ Пхо.Т.р л(-
Охяйхых ох.ТйТ хуТ?яТ(ипь ￿
–-г-/+й –-*р/» ор*-л ий –-*р/» ЧН/л ий –-*р/
пгйир.гйиТл йТь л(Охя-
йТь рпихорь пх пТпилря. ухйШх.Iэ Пхо.клхС к?йТ-
яТйрь ухихо пиТйхярипь р.гййх пгорСйТь зорйТт-
лг)йхпи р.ь ТяихоТ тль /ихых )ТйоТ пихл )г йгпк-
<гпиягййхэ уТу р тль Пхл улхойхых игупиТI
Жъ
 *йТ-
лхырйх хОпихри тглх п ￿
1Н–/+* –-*р/-*
)ТйохяТь
оТ?йхяртйхпи тгигуиряТIэ Шгл ( ухихохых пиТйхяри-
пь пх?тТйрг Ти.хпПго пиоТТэ зх/их.к яйр.Тйрг
?тгп хОйх згогул(Тгипь йТ зогпикзйруТэ Т п()ги
пиохрипь йг йТ оТ?ыТтуг зогпикзлгйрьэ Т йТ зогплг-
тхяТйррэ зхыхйг
*яихоригийхпи ох.Тййхых )ТйоТэ гых ылТягйпиях
я лригоТиког тяк зхплгтйр ягухя зоряхтри у их.кэ
их иго.рй ￿
–-*р/
зхьяльгипь я ?ТылТярр рлр зхт?Т-
ыхлхяуг пТ. оТ?й игупихяэ йг р.г(<р зоь.хых
хийхюгйрь у лригоТиког уТу рпукппияк ктх)гпиягй-
йхых я.плТД ￿
–-*р/-юллН» –-*р/-иллиНо-/р/иН» о--
О*Н/ьрик/+й –-*р/» –-*р/ «Нг /–р/к.
8 иориру .х-
)ги тТ)г лгуШрр ! :ТОхухяТ х окппухС лригоТиког
йТ?яТи йТпихь<р. ох.Тйх.
:х р я иТух. плкТг зхйьирг хуТ?яТгипь йг пхяпг.
Огпп.плгйй. »Т)г зор хгй юрохух.э я пк<-
йхпирэ .гиТПхоргпух. кзхиогОлгйрр хйх хОх?йТТ-
ги лригоТикойС ухйигупи зохр?ягтгйрь р зх?яхльги
Жъ
￿
з*м
Д !ТСйюигСй 7 Гх?хяС ох.Тй уТу .ТюрйТ )глТйрС 66 :хяхг
лригоТикойхг хОх?огйрг У № ъъ И щ+щ.щщ+иг. пТ.. зхйьи р рйигозогирохяТи гых йТ Пхйг
токыр пуТ)г.э кяртги хилррг лгуШрС :ТОхухяТ хи
хОй НзохПгппхопурс лгуШрСI
Ииокуикойг хзогтглгйрь ТяТйи(ойС рлр зпр-
хлхыргпурС ох.ТйI хуТ?яТ(ипь тль рпплгтхяТиг-
ль йТ.йхых пхтго)Тигл йгг иг.Тиргпур юзрхй-
пурС рлр .хопухС ох.ТйI рлр ПкйуШрхйТл й го-
йС рлр тТ.пурС ох.ТйI :х тль р?тТигль р риТиг-
ль зохпиг ￿
4-–*Оик/+Н Чр/–+
Жщ
пиТйхяьипь яТ)й.
пзхпхОх. хоргйиТШрр я .рог лригоТико
Илх)йхпи ирзхлхырр р улТппрПруТШрр ох.ТйТ ?Т-
ул(Тгипь я гых пзхпхОйхпир у Огпухйгй. иоТйп-
Пхо.ТШрь. ГТ?йххОоТ?рг зор?йТухя р хпйхяТйрС
улТппрПруТШрр зх?яхльги кяртги э их иоглгййТь
пг.Т ￿
–-о 5 Чр/– 5 Чр/–-/р. –рг/-/ио/-льк
тль ох-
.ТйТ хуТ?яТгипь йгтхпиТихйхС –орхтрипь тхзхл-
йригл йх ыхяхори х ирзргпур оТ?йхяртйхпиьэ )Тй-
охя Пхо.Т р и з Фплр ТяТйи(ойС рлр зпрхлхыр-
гпурС ох.Тй . /их )Тйохяг оТ?йхяртйхпир рлр яр-
тэ их тгигуиря рлр ох.Тй НзхихуТ пх?йТйрьс хуТ?-
яТ(ипь к)г плгтк(<гСэ гиягоихС пикзгй ( улТппр-
ПруТШррэ Т гойС ох.Тй уТу оТ?йхяртйхпи тгигуир-
яТ . зьихС
!х?.х)йхэ зор зхзиуТ Охлгг пиохыхС прпиг.Тир-
Жщ
￿
з*м
Д иТяглир ») V м?кгйрг лригоТикой Пхо.кл «УI 66 /Т.
)г И щщ.УВ?ТШрр ох.Тййхых )ТйоТ зортгипь ягойки пь у пиТохС
ртгг : м \охэ зогтлТыТяюгых я оТОхиг Нзх ыоТтТ-
Шрр )Тйохяс рпзхл ?хяТи гпигпиягййх-йТкйк( иго-
.рйхлхыр( хиь зхуТ хйТ яыльтри йгзоряйхIД яртэ
охтэ хиоьтэ пг.гСпиях р и т
ЖВ
:х р я иТух. плкТг пг.Тиргпухг р?хОоТ)гйрг
)ТйохяхС ирзхлхырр ох.ТйТ Октги йТзх.рйТи пух-
огг йг лхыргпухг тгогях яТорТйихяэ Т ярйхыоТтйк(
ыох?т /г. йг .гйгг л(ОхСэ тТ)г пТ.С Пхо.Тл -
йСэ зор?йТу яул(Тги тТййхг зохр?ягтгйрг я уТ-
ухг-их .йх)гпияхэ хоыТйр?кги яхуокы йгых лригоТико-
йС ухйигупи р иг. пТ.. зх?яхльги зор.гйри поТя-
йгйргэ ухихохг : м \ох приТл я лригоТикохягтг-
йрр Нхпйхяй. Туих. лхыргпухых тхуТ?Тигл пияТс

Др м тиискии ры
От тр гиии о бисприил

ИиТйтТоийС хО1г. иоТтрШрхййхС тоТ. ?Тярпри
йг пихл ух хи пзгШрПрур лригоТикойхых охтТэ пухл -
ух хи ях?.х)йхпир гых игТиоТл йхых яхзлх<гйрь !
зорйШрзгэ тгСпиярг я йТпихь<г. яог.гйрэ трТлхыр р
.хйхлхыр .х)йх тлри иТу )г тхлыхэ уТу ох.Тййхг зх-
ягпияхяТйрг :х тоТ.э зх хО1г.к пхзхпиТяр. п ох-
.ТйТ.рэ зоТуиргпур йг пк<гпиякги
ЖВ
\ох : м 7гихтхлхырь ихйхых лригоТикохягтгйрь И б+!?яТ(<г тлрййТь згояТь гхяпуТь з гпТэ ок-
ухзрп ухихохС тхюлТ тх йТп Ог? згояхС пиоТйрШ
рэ плгтхяТигл йхэ Ог? ?ТылТярь хОйх гг р.гйк(и
Н:г?хиШхя<рйТс рлр Н–лТихйхясIэ оТяйТь зх хО1г.к
НЭТСугсэ Н»ьтг !Тйгс р Н!рюйгях.к пТтксэ я.гпиг
я?ьи.э зор )р?йр ТяихоТ иТу р йг ОлТ зхпиТялгйТэ Т
язхплгтпиярр зор пШгйргпухС огТлр?ТШррэ уТу зоТ-
ярлхэ пхуоТ<ТлТп 
7О1г. иоТтрШрхййхС тоТ. . б+.Ж+ пиоТйрШ . я
/зргпух. охтг пхзхпиТяр. п зхягпи ( ! /ир ыоТ-
йрШ тхл)йх зх.гпири пь л(Охг пхтго)Тйрг . уТу
оии//р.
л(Охя э иТу р л(Охя ￿
-–-ь р.
 –х/их.к
/зргпурС уоригорС хО1г.Т у тоТ.Тиргпух.к игу-
пик зхир йгзор.гйр. хО рпул(гйрь Октги пуТ?Тйх
зх?тйггI мпихоргпур тоТ.Тиргпург )Тйо ях?йру-
лр р тхлыхг яог.ь оТ?яряТлрп йТ рйхС хпйхяг
И хп.плгйрь р хзогтглгйрь тоТ.Тиргпур )Тй-
охяэ я пк<йхпирэ йТрйТгипь гяохзгСпуТь зх/ируТ
У)г ШрирохяТййС иоТуиТи *орпихигль Н7О рпукппияг
зх/?ррс я ?йТригл йхС Тпир зхпяь<гй игхорр тоТ-
. *орпихигл тТги хзогтглгйрь тяк ылТяй тоТ-
.Тиргпур )Тйохяэ рпихорь ухихоэ плгтхяТигл йхэ
рпрпльгипь ипьглгирь.р
;йТ.гйрихг Торпихиглгяпухг хзогтглгйрг ￿
ь–рщН-
оии
иТухяхД Н/оТыгтрь гпи зхтоТ)Тйрг тгСпияр(
яТ)йх.к р ?Тухйгййх.кэ р.г(<г.к <хзогтглгй-йС> хО1г.э <зохр?яхтр.хг> ог (э кплТ<гййхС
зх-оТ?йх.к я оТ?лрй гг Тпиьэ <зохр?яхтр.хг>
я тгСпияррэ Т йг я зхягпияхяТйрр р пхягоюТ(<гг зх-
погтпиях. пхпиоТтТйрь р пиоТТ хр<гйрг зхтхОй
пиоТпигСс
Жб

7 токых.э зохиряхзхлх)йх. иоТыгтррэ тоТ.Тирг-
пух. )Тйог юлТ ог я йгпхоТйряюгСпь Тпир Н–х-
/ирурс ! тхюгтюг. тх йТп ПоТы.гйиг гых хзогтг-
лгйрг ихл ух йТ.ггйхД Н
V-*Нои.
8 гпи зхтоТ)Тйрг
<л(ть.> ктюр.э хиь р йг ях япгС р зхтлхпирД ягт
п.гюйхг гпи <лрю > Тпи Ог?хОоТ?йхых ! пТ.х.
тглгэ п.гюйхг гпи йгухихоТь хюрОуТ р кохтпияхэ йх
Ог?Охлг?йгййхг р Ог?яогтйхг8с
ЖУ
Фплр йг зорйр.Ти ях яйр.Тйрг охтхяхг хзогтг-
лгйрг зхтоТ)Тйрг тгСпияр(Iэ ргоТоргпук( Пхо-
.к .юлгйрь яТ)йхг тгСпиярг . ктюрг л(трIэ Т
иТу)г пхзкипияк(<рг зор?йТур кплТ<гййТь ог Iэ
зор?йТу-хзогтглригл иоТыгтрр р ух.гтрр хуТ?яТ-
гипь зохпи. р хгяртй. . ￿
ю*-Ши-/рик/+й ь-/»
ю*-Ши-/рик/р. о-*и/р/ьр
я пиТо зх/ируТ йТ?-
яТг.Ть зТПхпх.Iэ яхзлх<гййТь Тяихох. р зор?яТй-
йТь хзогтглгйй. хОоТ?х. ях?тгСпияхяТи йТ риТ-
Жб
*орпихигл р ТйирйТь лригоТикоТ И ъ+
ЖУ
/Т. )г И Ж 8ТОклТ ?йТ.гйрихых ох.ТйТ У ?ух Нм.ь ох-
?с Ж+I пяь?ТйТ п киоТгййхС окухзрп ( яихохС Тпир Н–х/ирурс
*орпихигльэ зхпяь<гййхС ух.гтрригль ?оригльIД ￿
ль–рЭ» л-ль–рор/иН и -1и6Н/иН “ р-
ьр–лилУ
. я иоТыгтррэ
л*НЭ
. я ух.гтрр
м? /ихых хпйхяйхых зохиряхзхпиТялгйрь ￿
“лиНг+ 5
л*НЭУ
яигуТ(и Охлгг ухйуогийг зор?йТур уТ)тхых
)ТйоТ
ЦгйиоТл й.р ыгохь.р иоТыгтррэ згопхйТ)Т-
.р-зохиТыхйрпиТ.рэ р?ОроТ(ипь хОйх прл йгэ
.х<йг ТоТуиго
м япхурС пхШрТл йС пиТикп .х)йх приТи ыр-
згоОхлхС р яйкиогййгС .ТпюиТОйхпир НЭих оТ?яр-
яТгипь я иоТыгтрр? иТуТь Шгл гг? Эглхягу р йТохт
Икт ОТ глхяггпуТь р пкт ОТ йТохтйТьс
Ж«

Vгохр япикзТ(и я ухйПлруи .г)тк пхОхСэ пхягоюТ-
(и йгухг охухяхг тгСпиярг рлр оТ?троТг. яйкиогй-
йр.р зохиряхогрь.рэ зоряхть<р.р я ПрйТлг у р
ырОглр –орг. /иТ ырОгл . йг зохпиТь плкТСйхпи э
Т ?Тухйх.гойС рихыД Нм?йТТл йС иоТыр?. пхпихри
р.гййх я их.э их я иТухС ухллр?рр хОг пихохй зох-
иряхзхлх)йхпирэ я?ьиг я хитгл йхпирэ ￿
-)–р/ор//+
э
хтйТух тхпирыйки рпирййхых зхлх)ригл йхых п.плТ
пяхр ШглгС р ТоТуигохя хйр .хыкиэ лрю хиорШТь
токык( пихл )г зоТях.гойк( прлк р ￿
/р–О8р.
гг Шг-
лхпийхпи э Т зхих.к хйр я иТухС )г .гог хуТ?яТ(и-
пь ￿
/и/-//+*и
р.гййх ОлТыхтТоь пяхгС йоТяпиягййх-
Ж«
–кюурй * И 7 йТохтйхС тоТ.г р тоТ.г Н7ТоПТ –хпТтйрШТс <злТ-
й пиТи р> Жщ+I 66 –кюурй * И –хлй пхОо пх / « И ВщУпирс
ЖЖ

/оТыргпуТь ырОгл ыгохь тхл)йТ я?яТи пхпиоТ-
тТйрг у йг.кэ зхиоьпир ?оригльэ зохр?ягпир я йг. ￿
р-
ьр–лил
э хр<гйргэ ухихохг р хуТ?яТгипь Шгл ( иоТ-
ыгтрр пк<гпиякги .йх)гпиях иоТуихяху /ихых лрю
хтйТ)т кзхиогОлгййхых *орпихиглг. иго.рйТ . хи
ПрлхпхПпух-/пигиргпур тх .гтрШрйпурI
/ог.ь ылТяй.рэ йТрОхлгг ?йТригл й.р /зхТ-
.р иоТыргпухых ияхогпияТ хОйх приТ(и япхук(
Тйирйхпи ] ягу тх й / . ?прлэ ИхПхулэ ФяорзртIэ
ТйылрСпухг !х?ох)тгйрг ухйгШ …]- . йТТлх …]-- яг-
уТ . У 9гупзро р гых пхяог.гййрурI р ПоТйШк?пурС
улТппрШр?. пгогтрйТ …]-- ягуТ . – ихойгл э 5 ГТ-
прйI
! /ир иор /зхр иоТыгтрьэ ухйгйхэ р.глТ рпихор-
гпург р рйтрярткТл йг оТ?лррьэ йх яоьт лр .х)-
йх Олх ыхяхори х гг яртТ Н?трз-ШТо с ху Въб
тх й /I ИхПхулТэ НVТ.лгис У+I 9гупзроТ р Н8гт-
оТс У««I ГТпрйТ пхпиТяль(и гтрйС игхогиргпурС
)Тйо р.гййх я прлк хОхО<гййхпирэ ТОпиоТуийхпирэ
Охл юхС кплхяйхпир япг хпйхяй пиокуикой /лг-
.гйихя . хи пирхияхойхых ь?уТ тх .рПхлхыргпухС
рлр рпихоргпур-кплхяйхС ПТОкл
Нм? япг пхрйгйрС пТ.г йгзоТятхзхтхОйг
m}vrkmsЧ{blk}cЧI пхрйгйрь тоТ.Тиргпургэ Т р? пх-
ЖЖ
Vгыгл V ! 8 ?пигируТ / щ И б«б.б«УрйгйрС тоТ.Тиргпур . иоТыгтррэ рОх ?оригл тхл-
)гй ?ТОи э зх Охл югС Тпирэ яог.ьэ .гпихэ ь?уЧ
тхл)гй кпрлрг. яххОоТ)гйрь пхылТпри пь я р?ягпи-
йх. йТогрр . у пирТ.э у я.плТ.с
Ж
э . ?Т.гТл
–кюурйэ ях(ь я /зхк Н:хорпТ VхткйхяТс п кплхяй.
иогОхяТйрг. зоТятхзхтхОрь р улТппрШрпипур. зоТ-
ярлх.
ь–НЭ Нои/ль/
. .гпиТэ яог.гйр р тгСпиярь
7ТпюиТОйхпи ?ТтТ иоТыгтрр уТу тоТ.Тиргпух-
ых )ТйоТ яглТ у их.кэ их я оТ?йг /зхр гСэ йТоь-
тк п /зхзггСэ хияхтрлхп япюгг .гпих я )ТйохяхС
ргоТорр И Тйирйхпир тх /зхр улТппрШр?.Т иоТыг-
трь приТлТп ￿
/+л- и* Чр/–-*
 их.гтрьэ йТзохиряэ
.йхырг пихлгирь яхпзорйр.ТлТп уТу ￿
/иг ий Чр/–
э йг
зхиоьпТ(<рС р хр<Т(<рСэ Т оТ?ялгуТ(<рС ?ориг-
ль
их.гтрь зоТуиргпур япгытТ оТпп.ТиоряТлТп я ?Т-
ярпр.хпир хи иоТыгтррэ я зохиряхзхпиТялгйрр гС –х-
.р.х хпйхяйхых зор?йТуТ /.хШрхйТл йхых ихйТ 
л*НЭ
э
Т йг плг?Iэ ух.гтрь я уТгпияг пхзкипияк(<р зор-
?йТухя хилрТлТп ￿
льрьОл-* )Н–л-/рЧр
Н/ТуТь )г
оТ?йрШТ р .г)тк иоТыгтргС р ух.гтргС . хтйТ пиог-
.рипь зхтоТ)Ти ктюр.э токыТь . лкюр. л(ть.э
йг)глр ййгюйргс
+
I р Пхо.хС ?Тягоюгйрьэ ￿
ьи)-*
Ж
–кюурй * И 7 иоТыгтрр ЖъбI 66 –кюурй * И –хлй пхОо пх /
« И ъ«
+
*орпихигл р ТйирйТь лригоТикоТ И В4и/рир
ОлТыхзхлкйТьэ пТпилряТьэ Т йг згТл йТь
оТ?яь?уТI ;Т пги пяхгых зхлх)гйрь ух.гтрь япгытТ
хуТ?яТлТп Олр)г у пхяог.гййхпир р йТШрхйТл йхС
зохОлг.Тируг рэ плгтхяТигл йхэ я яртхях. хийхюг-
йрр .йхыххОоТ?йгг иоТыгтрр
! НИлхяТог игТиоТс – –Тяр

э йТрОхлгг зхлйх.
пзоТяхйруг зх игхорр р рпихорр гяохзгСпухых игТи-
оТэ . ихл ух тяТ )Тйохя иго.рйТэ хийхпь<рпь у
иоТыгтрр пиТи ь ￿
ь–рщНои. )-ииьи1Нл р.
хиплТги у
иг. )г ихойгл( р ГТпрйкIэ ?Тих яртТ. ух.гтрр зхпяь-
<гйх Охл юг тяТтШТир пиТигС
:ТрОхлгг зорйШрзрТл йхг зохиряхзхпиТялгйрг
зоххтри зх лрйрр ￿
оНйль/иН 5 )Н–л-/рЧ
 ! ?Тярпр-
.хпир хи /ихых зор?йТуТ уТу ￿
ль–О ьО–/-й о-*и/р/-
ь+
ятгль(и ￿
-*НоиФ )-и-ЧН/ий
р ￿
-*НоиФ Эр–р -
ьН–-/

! згоях. плкТг тяр)к<гС прлхС тоТ.Тиргпухых
тгСпиярь ьяльгипь пТ.х тгСпияргэ ￿
4р«Оир
п згорзг-
ирь.рэ иТСйТ.р р ?ТыТтуТ.рэ ух.ргпухС зкиТйрШгС
зорг. qum jrn qunэ уярзохуяхэ ухытТ хтйхых згопхйТ)Т
зорйр.Т(и ?Т токыхыхIэ плхягпйхС рыохСэ йгх)ртТй-
йхС ухйШхяухС и /их.к яртк хийхпьипь ух.гтрр тогя-
йгор.пухых тоТ.ТикоыТ –лТяиТ Н:лр?йгШс6Н7гйг-

￿
з*м
Д –Тяр – ИлхяТо игТиоТ Ж«I 7э ! тТл йгСюг. йгух-
ихог хзогтглгйрь тоТ.Тиргпур )Тйохя Шрирок(ипь зх /их.к р?тТ-
йр(.сэ ухйгШ --- . йТТлх -- я тх й /Iэ У 9гупзроТ Них-
.гтрь хюрОхусэ бъ.бщэ Н7йхых юк.Т р? йргыхсэ
бЖ.бIэ 7хл гоТ Н–лкийр ИуТзгйТсэ У«+I
/го.рйхлхыргпур.р яТорТШрь.р ￿
-*Ноии )-и-ЧН-
/ий
хуТ?яТ(ипь ￿
-*Нои. и/ь–ищи» -*Нои. лиьО-
рШий» Э-–-8- лоНир//р. )кНлр
НИиТуТй яхтс ?
ИуорОТэ ЖВ+Ч г.к зорзрпяТ(и р пТ. /ихи иго.рйI
:ТШрхйТл й.р яТорТйиТ.рэ рпихоргпур.р Пхо-
.Т.р ￿
-*Ноии )-и-ЧН/ий
.х)йх приТи риТл ьйпург
cn{{Чmk Чll’ krЦЧэ ￿
-*НоиФ *рл-
э хуТ?Тяюк( ялр-
ьйрг йТ и Vхл тхйр р и VхШШрэ зохиряхпихь<к( гС
cn{{Чmk ЧrumЦkэ ￿
О1Н/ОФ -*НоиФ
Н7ТйтоТыхоТс :
7ТурТягллрэ бЖIэ Т иТу)г рпзТйпук( ￿
-*НоиФ )ир-
6р и 8)рщи
йгухихог ух.гтрр 4 тг !гыТэ иТл тг-
охйТI
мпзхл ?хяТйрг ыохигпуйэ ыокО ух.ргпур
зорг.хяэ Тпих пяь?Тйй п йТохтйхС ￿
р–/р/рик/-й
укл икохСэ ТоТуигойх тль ￿
4р–лр
э ухихоСэ плгтхяТ-
игл йхэ их)г .х)йх зхйр.Ти уТу г<г хтрй рпихор-
гпурС яТорТйи ух.гтрр зхлх)гйрСэ гг .Тлк( Пхо.к
Олр?ухг ПТопк зхйьирг .
«О–иНл
I
»окыТь .ТлТь Пхо.Т ух.гтрр зхлх)гйрС . ￿
/-оН-
/иик
ухохиуТьэ хОйх хтйхТуийТь з гпТ п згпйь.р р
иТйШгяТл й.р йх.гоТ.рI Н»Т! яхтгярл гпи яг< э
Т зохгг япг . ырл сэ . ?Тьяльги я НVхог хи к.Тс ыор-
ОхгтхяпурС Ггзгирлхя 4рю к ЭгхяТ яхтгярл .г-йьги пях( пиокуикойк( тх.рйТйикД хй р?ОТяльгипь хи
.к?ур р зогяоТ<Тгипьэ пхоТйьь ПТОкл йг згор-
згиррэ я ухохиук( ух.гтр( ТоТуигохя НИяТт ОТсэ
Н–огтлх)гйргсэ Н7гтягт сI
! ,, ягуг пяхгхОоТ?йхС иоТйпПхо.ТШргС ух.г-
трр зхлх)гйрС пиТлТ ￿
-*Нои. иоНй
э я ухихохС ПТ-
ОклТ пиТйхярипь пзхпхОх. зТоТтхупТл йхых ?Тхпи-
огйрьэ рпплгтхяТйрь уТухС-их ПрлхпхПпухСэ ртгх-
лхыргпухСэ .хоТл йхС ухйШгзШрр рлр прпиг. и
/ихС оТ?йхяртйхпир зорйТтлг)Ти ух.гтрр ролТйтШТ
: 9хкэ зхл пухых тоТ.ТикоыТ И 7ох)гуТ
V-*Нои. Эр–р ьН–-/
яяхтри йТ згояС злТй зго-
пхйТ)Т »гСпиярг я иТух. плкТг ?Т.гтльгипьэ ПТ-
ОклТ зорхОогиТги йг пТ.хтхпиТихйСэ Т плк)гОйС
ТоТуигоэ яхзохп НЭг. )г япг ?Тухйрипь?с ?Т.гйь-
гипь тль риТигль рлр ?оригль яхзохпх. НЭих /их
?Т глхягу?с ! /их. п.плг югупзрохяпурС Н!г-
йгШрТйпурС укзгШс бУ.б«I зохиряхпихри Них.г-
трр хюрОхусэ Т .хл гохяпург Н/Тои(Пэ рлр 7О.Тй-
<рус УУВIэ Н»хй 5кТйэ рлр иТ.гййС ыхпи с УУбI
. Н–лкийь. ИуТзгйТс их.гтрь.р ТоТуигохя ьяль-
(ипьэ я пк<йхпирэ япг ?йТригл йг окппург ух.гтрр
…]--- . …-… ягухя . Н:гтхохпл с р Н:орыТтрос 8хй-
яр?рйТэ НVхог хи к.Тс VорОхгтхяТэ НГгяр?хос Vхыхльэ
.йхыхрплгййг ух.гтрр 7пиохяпухых
мпихоргпур.р Пхо.Т.р ух.гтрр ТоТуигохя хуТ-?яТ(ипь иТу йТ?яТг.Ть ￿
-*Нои. ьН*)Н–р*Н/ь-/
э
Нплх)ряюТьпь я /зхк 9гупзроТ р :гйТ »)хйпхйТ р
рпхть<Ть р? зогтпиТялгйрСэ хпйхяТйй йТ .гтр-
ШрйпухС ухйШгзШрр гиог иг.згоТ.гйихяэ огыклр-
ок(<р глхяггпухг зхягтгйргс – –ТярIэ р ￿
-*Н-
ои. /–р/-/
. Н/и(т х зхягтгйрр глхягуТ я хО<г-
пиягэ х улТппхя оТ?лррьэ оТ?йрШг погт р ТоТу-
игохяс – –ТярI
»окырг оТ?йхяртйхпир ух.гтрр ятгль(и зх рй.
зор?йТуТ.э рэ плгтхяТигл йхэ хйрэ уТу р я плкТг п яр-
тТ.р ох.ТйТэ иТу рлр рйТг йТулТтяТ(ипь йТ рпхт-
йхг зохиряхзхпиТялгйрг тгСпиярь р згопхйТ)Т
Ияь? )ТйоТ п /зххС тТги ух.гтр( ￿
р/ьи1/ОФ» –Н-
/Нллр/л/ОФ» «р–-1/ОФ» ирллиШильи1Нл ОФ» –Нрии-
льи1Нл ОФ
р и т
!ягтгйрг яйкио )ТйоТ ргоТоргпухС юуТл зх?-
яхльги ыхяхори х япхухС р йр?ухС ух.гтрр йр?ухСэ
гпигпиягййхэ хуТ?яТ(ипь ух.гтрь зхлх)гйрСэ ПТоп
р зоэ япхухС . оТ?йг Пхо. ух.гтрр ТоТуигохяI
ИхШрТл йТь ухйуогир?ТШрь Нйр?ухыхс зх?яхльги трП-
ПгогйШрохяТи ￿
«Оик/р–/ОФ “«О–ЧОрг/ОФУ
р ￿
лри-//ОФ
ух.гтрр
ГТпп.хиогйрг ух.гтрСйхых игупиТ я Тпзгуиг токыр
р–ЭиьН ь-/и1Нл иЭ 4-–*
рлр трППгогйШрТШрь пТ-
.хС уТигыхорр ух.ргпухых зоряхтри у хОоТ?хяТйр(
иТур )Тйохя оТ?йхяртйхпигСэ уТу ￿
иНщ р.
рпзхл -?к(<Ть оТ?йххОоТ?йг Пхо. (.хоТЧ лгыухС ух.г-
тргС йТ?яТ(и я их. рплг ￿
/-оН/иик
Iэ ￿
лрьи–и1Нл р.»
лН/ьи*Н/ьрик/р. “лиНгии/р.У» ии–и1Нл р.» щН–-и1Н-
л р.
ух.гтрь
НVгохргпуТь ух.гтрь ягтги у пихлуйхягйр( зго-
пхйТ)гС япхухых ?яТйрь я тгСпияррэ ?ТягоюТ(<г.-
пь пТпилряхС оТ?яь?ухСэ я ухихох. „йг ях?йруТ-
ги кыох?э я?яТ(<гС к ?оригль пхпиоТтТйрг рлр
к)Тп“ ихойгл I <8> /оТыгтрь пиТйхярипь ыгохрг-
пухС ух.гтргСэ ухытТ пяь<гййхг р иоТыргпухг кпик-
зТги .гпих зпрхлхырр р Око)кТ?йх.к ух.зох.рп-
пкс – –ТярI
VгохргпуТь ух.гтрь хуТ?яТгипьэ иТур. хОоТ?х.э
йТ пТ.хС ыоТйрШг .г)тк тяк.ь ылТяй.р тоТ.Тирг-
пур.р )ТйоТ.р 7пх?йТйрг р /пигиргпухг хпяхгйрг
/ихС ыоТйрШ зоряхтьи у зорйШрзрТл йхС згогпиохС-
уг япгС )ТйохяхС прпиг. тоТ.
! оТппк)тгйрр-иоТуиТиг » »ртох х пхОпиягййхС
з гпг Н–хОхйС пйсэ их)г йТзрпТййх. я Пхо.г
трТлхыТэ хтрй р? згопхйТ)гС оТ?.юльгиД Н! уТ)-
тх. .хоТл йх. ьялгйрр оТ?лрТ(ипь пгогтрйТ р тяг
уоТСйхпир иТ?Тлхп Оэ ихэ иТу уТу япьухг тоТ.Тир-
гпухг зохр?ягтгйрг гпи .хоТл йС хО1гуиэ . я йг.
тхл)й Ои погтйрС )Тйо р тяТ уоТСйр )ТйоТ –х-
плгтйрг к йТп гпи Д ух.гтрь р иоТыгтрь :х глхягу йг
япгытТ ОяТги я ыхог рлр я оТтхпир Ик<гпиякгиэ плг-тхяТигл йхэ йгухихохг оТппихьйргэ оТ?тгль(<гг ух-
.ргпурС р иоТыргпурС )Тйос

 ;Тзхлйри /их оТп-
пихьйрг ОлТ зор?яТйТ ￿
о-*р8/.. “«О–ЧОрг/р.У ь–р-
щНои.
рлр
*Н6р/л р. о–р*р
I
И.гйТ пхШрТл йхых пиТикпТ ыгохь р погтэ я ухих-
охС оТ?яряТгипь ухйПлруиэ зхтгоуйкиТь йхя. хзог-
тглгйрг. иоТыгтррэ ОлТ яртр.. р?.гйгйрг. Ох-
лгг ылкОхухС згогпиохСурД Пхо.рохяТйрг. йхяхС
пиокуикойхС тх.рйТйиэ йхяхых зор?йТуТ-хзогтглр-
игльэ ухихоСэ язохг.э .х)ги Ои хОх?йТгй лрю
уТу хиорШТйрг зогтюгпияк(<гых . хи.гйТ зог)йгых
/.хШрхйТл йхых ихйТ
7пхОгййхпи ( НулТппргпурс тоТ.Тиргпур
)Тйохяэ хиоТ)гййхС я р хзогтглгйррэ ОлТ р?йТ-
Тл йТь ?ТтТййхпи Торигуихйргпухых ?Тягоюгйрь
р япгых /.хШрхйТл йхых пиохь з гп м Тяихо я зох-
Шгппг пхрйгйрьэ р риТигл -?оригл я .х.гйи гг яхп-
зорьирьэ тТ)г йг зогтпиТяльь ухйуогийхых пхтго)Т-
йрьэ иг. йг .гйгг ?йТлр пТ.хг ылТяйхг . ирз уТиТопр-
пТэ ухихоС .х)йх х)ртТи хи тТййхС тоТ. И.г р
плг? Олр р?йТТл йхС оТ.ухС-хыоТйргйрг. тоТ-
.Тиргпухых зрпТигльэ тТ)г гплр хй уТу 9гупзро я
НVТ.лгигсI зиТлпь яйкиор з гп оТ?.и /ик ыоТйр-
Шк /гхогиргпухг хпх?йТйрг ￿
*Н6р/л -й ь–рщНоии
р

»ртох » :гпгт х Н–хОхйх. пйгс «б«I 66 »ртох » ?пигируТ р
лригоТикойТь уорируТ 7э Ж+ И ««.«Жхзи гг зоТуиргпухых пх?тТйрь х?йТТлр йг ихл ух
ог?ухг пОлр)гйрг тоТ.Тиргпухых охтТ п пхяог.гй-
йхпи ( ох.Тйр?ТШр( тоТ.Iэ йх р Ох́л юк( пяхОх-
тк тоТ.Тиргпухых зрпТигль я хпяг<гйрр р?ОоТййхых
ухйПлруиТ *оригуихйргпухг ?Тягоюгйргэ /.хШрх-
йТл йС ихй з гп пиТйхярлрп йг )Тйохя. иогОх-
яТйрг.э Т рйтрярткТл й. ияхогпур. яОхох.
–хпигзгййх ?Т /ир. йхя.э ях?йруюр. я ,]--- ягугэ
тоТ.Тиргпур. )Тйох. куогзрлхп йТ?яТйрг ￿
о–р*+ /
Ог -* л*+лиН ли-/р
э зохпих ￿
о–р*+
 Гхтхяхг р )Тйох-
яхг хзогтглгйрь тТлгух йг плкТСйх пхязТлр »глх я
их.э ихэ ях?йруйкя пихл зх?тйхэ йхяС )Тйо ?ТяТ-
ирл гтяТ лр йг япг тоТ.Тиргпухг зохпиоТйпияхэ пы-
оТя охл к?козрок(<гых ялТпи пТ.х?яТйШТэ зхтОох-
югййхых укукюхйуТэ яиТлуряТ(<гых р? ыйг?тТ йТпих-
ь<рэ охтй тгигС »оТ.Т я к?ух. п.плг плхяТ тх-
яхл йх Опиох хихтярйклТ йТ згорПгор( тоТ.Тирг-
пухых охтТ иоТыгтр( к)г я …-… ягуг р зрюгипь хгй
.ТлхI р пк<гпиягййх зхигпйрлТ ух.гтр(э хпяхря гг
иг.Тиргпухг пхтго)Тйрг р Охл юрйпиях )Тйохя
оТ?йхяртйхпигС
–ог)йьь хззх?рШрь ￿
ь–рщНои. 5 -*Нои.
п прл -
й.э .ТоурохяТйй. згоя. лгйх. п.гйрлТп
рйхСД ￿
о–р*р 5 -*Нои.
э ытг .ТоурохяТййхС хуТ?ТлТп
к)г тоТ.Т их.гтр( игзго пиТлх ях?.х)йх зхйр-
.Ти уТу хтйк р? )Тйохя оТ?йхяртйхпигС тоТ.эуТу тоТ.к п гиух хОх?йТгййхСэ зохягтгййхС гог?
яп( з гпк ух.ргпухС тх.рйТйихС
/го.рй ￿
о–р*р
э я пк<йхпирэ пиТл хОх?йТТи ихл -
ух хтйх . ￿
л-1и/Н/иН» /р)илр//-Н / о–р*рьи1Нл -й
4-–*Н
 ?.хШрхйТл йТь тх.рйТйиТ згогпиТлТ Ои
)Тйохя. хзогтглгйрг. р пиТлТэ уТу тгСпиярг р
згопхйТ)рэ ог?кл иТих. рйтрярткТл йхых Тяихопухых
огюгйрь »оТ.ТиргпурС зрпТигл зхлкрл ях?.х)-
йхпи э уТу Тяихо ох.ТйТ рлр йхягллэ гогтхяТи
п.г р плг? я оТ?лрй зохзхоШрьэ р?ОроТи л(-
ОхСэ яул(Ть пТ.г плх)йгэ ирз Торигуихйргпух-
ых ?Тягоюгйрь з гп
Иххиягипиягййхэ )Тйохяг улТппрПруТШрр тоТ.
йТТлр йТзх.рйТи ТйТлхырйг улТппрПруТШрр ох-
.ТйТД тоТ.Т ￿
иль-–и1Нл р.
иорлхырь * и /хлпих-
ыхIэ ￿
«+ь-/р.
.йхырг з гп йг-ух.гтрр 7пиохяпухыхIэ
)лиЭ-и-щи1Нл р.
з гп ЭгхяТIэ ￿
щН–-и1Нл р.
Н:Т-
югпияргс 4 4гхйхяТIэ ￿
и/ьНииН ьОрик/р.
4 –роТй-
тгллхэ : 9хкIэ ￿
оНьН ьи//р.
Н7юглхяуТс * иор-
пирIэ ￿
–-*р/ьи1Нл р.
Н7ТпуТоТтс 4го.хйихяТIэ ￿
–Н-
риильи1Нл р.
иг )г з гп 7пиохяпухых р ЭгхяТIэ
ли*/-иильл р.
з гп * :лхуТIэ ￿
ю л)–Нлли-/иль-
л р.
Охл юрйпиях тоТ.Тиргпур пхрйгйрС 4 *й-
тоггяТI р и з
! йгухихо оТОхиТ згогрпль(ипь тгпьиур )Тй-
охя яртхяэ яул(Ть иТург /у?хиргпургэ уТу тоТ.Т. ￿
2//Оь–Н//ий *-/-и-щ„» о–р*р- -*Нои.
рлр ￿
о- О-
*Н/ьрик/р. о–р*р

 7тйТух зор?йТур-хзогтглриглр
яртхя /.хШрхйТл йС ихйэ иг.ТируТэ яог.ьэ лригоТ-
икойхг йТзоТялгйргI япг яог.ь .гйь(ипьэ НйТг?)Т-
(ис токы йТ токыТэ ятгльг.г ыокзз )Тйохя .йх-
ыхуоТийх згогпгуТ(ипьэ плгтхяТигл йхэ иТуТь улТп-
прПруТШрь йг р.гги пухл ух-йрОкт зоТуиргпухых
п.плТ
иох.г згогрплгйй оТйггэ рпихоргпур плх)ря-
юрпь хзогтглгйрС зпрхлхыргпуТьэ ох.Тйирг-
пуТь р и з тоТ.ТIэ ?Тплк)ряТ(и яйр.Тйрь йгухихог
зхыоТйрйгэ р.г(<рг пхОпиягййк( лрйр( оТ?ярирь
тоТ.Тиргпург Пхо.
\Ни-о–р*р
ОкуяТл йх ￿
)-Ф6р.л. о–р*р
Ч згояхйТ-
Тл йх . з гпТэ я ухихохС тгСпияк(<рг лрШТ ыхяхор-
лр зхт .к?укэ Т йг зглрэ уТу я хзгогI . )ТйохяТь оТ?-
йхяртйхпи тоТ. я к?ух. п.плг плхяТэ п ￿
-ль–-й
4р«Ои-й
э пиохь<гСпь йТ яйг?Тзй зхяхохиТэ иТС-
йТ р к?йТяТйрьэ гиух зохиряхзхпиТялгйй.р токы
токык ￿
)Н–л-/рЧр*и-*рл р*и
ыгохСэ ?лхтгСэ пиоТтТ(-
<Ть ыгохрйьIэ ￿
4-–ли–-/р//-й» )–НО/Нии1Н//-й ю*--

И.э йТзор.гоД 8охлхя ! Икт О )Тйохя тоТ.Тикоырр 7э «
И В+«.В+ ! зх.г<гййхС ?тгп .хоПхлхыргпухС иТОлрШг ятглг-
йх Охл юг зьиртгпьир )Тйохя оТ?йхяртйхпигС тоТ.Тиргпухых охтТэ
хтйТух зхйьи э г. иоТыргпуТь тоТ.Т Н/ор пгпиос ЭгхяТI хилрТги-
пь хи тоТ.-иоТыгтрр Н»йр /коОрйс :клыТухяТIэ огюригл йх йгях?-
.х)йхШи-/рик/-лькФ
И » :ТлкТиС приТл хпйхяй.
/пигиргпур. ?ТтТйрг. .глхтоТ. Ня?яТйрг ￿
1и-
ль+Э и .– иЭ ю*-Ший
с

Iэ хтйх?йТй. .хоТл й.
/+/-о-*-)-О1Н/иН*

Н7глхтоТ.Т . ?Тягоюгйргэ йгяхл йТь зТохтрС-
йТь Пхо.Т улТппрШрпиргпухС иоТыгтррэ я ухихохС
.Тупр.Тл йх ятглгй ыгохргпургэ пгйир.гйиТл -
йг р иоТыргпург пихохйэ к.йх)гй йгх)ртТййг
оТ?яь?урэ к?йТяТйрь р иоТыргпург ух..гйиТорр ыг-
охгя –хягпияхяТигл йТь пиокуикоТ йг?Олг.ТД л(-
Охя э зогтТигл пияхэ зорйхпь<гг йгпТпи гэ ихо)г-
пиях тхОохтгиглрэ уТоТ р йТыоТтТэ зогплгтхяТйрг уТу
„пиго)гй рйиорыр“с – –ТярI
/ьыхигйрг у пШгйргпур. /ППгуиТ.э зхпихьййгэ
згогхть<рг р? з гп я з гпк згопхйТ)рэ хОлгыТ(-
<рг ТуигоТ. пШгйргпухг огюгйрг хОоТ?Тэ птглТлр
.глхтоТ.к хтйр. р? ылТяйэ Тогирзргпур )Тйохя
Нтхог)рппгопухыхс игТиоТ …-… ягуТ ! пххиягипиярр
п игТиоТл й.р ￿
р*)иОр
.глхтоТ. хОйх йТОроТ-
лрп зохярйШрТл йг иокззД рй)гй( .хлхтТь ыг-
охрйьIЧ згояС л(ОхяйруЧ зогтТигл э ?лхтгСЧ ОлТых-
охтйС хигШЧ юкиэ ух.ру р и з
,–рщи -*Нои.
э рпихур ухихохС яхпхтьи у Тйирйх-
пир язгояг иТу хТоТуигор?хяТл пях( з гпк –лТяи я

:ТлкТиС И » –х/ируТ .глхтоТ. ъ«I 66 :ТлкТиС И » !х-
зохп зх/ирур 4э + И щ+зохлхыг у Н*.ПриорхйксIэ згояхйТТл йх ОлТ п.г-
юТйй. )Тйох.э йхэ уТу р ух.гтрьэ НхиприяТлТп с
хи иоТыгтрр –гопхйТ)р гг хийхпрлрп у йр?юр. плх-
ь. хО<гпияТэ тоТ.Тиргпухг тгСпиярг йг ?ТуТйряТ-
лхп уТиТпиохПхС р ырОгл ( ыгохьэ я ь?уг пхгиТ-
лрп ях?яюгййхпи р хОтгййхпи э зох?Трйхпи 
:х я тоТ.Тикоырр :хяхых яог.гйрэ зхплг кыТпТйрь
улТппргпухС иоТыгтррэ ухытТ пхШрТл йС пиТикп зго-
пхйТ)Т пиТйхярипь йгпк<гпиягйй. тль хзогтглг-
йрь )ТйоТэ Т ь?уэ уТу р я ох.Тйгэ яул(Тги япг оТ?йх-
огрг тгСпияригл йхпирэ иоТырух.гтрь зоТуиргпур
пиТйхярипь хтйхС р? ￿
Чр/–-/+Э –рг/-/ио/-льНй о–р-
*+

,–рщи -*Нои.
. /их Пхо.Тэ хпйхяТййТь йТ пх?йТ-
игл йх. р ог?ух. ухйиоТпиг тоТ.Тиргпур р ух.р-
гпур пШгйэ ытг ТяихопухС ?ТтТгСэ ктх)гпиягййхС
кпиТйхяухС пиТйхярипь пТ. ￿
)–и/Ши) -/ь–рльр
/ихС
зхтгоуйкихпи ( ухйиоТпихя иоТырух.гтрь йТзх.р-
йТги .глхтоТ.кэ йх хйТ р.гги Охлгг хорырйТл йС
р рйигллгуикТл йС ТоТуигоI /оТырух.гтрь иго.р-
йхлхыргпург яТорТШрр . ￿
1Н–/р.» *–р1/р. -*Нои.»
ь–рщи4р–л
I пх?тТги хОоТ? .оТйхСэ зохиряхогряхСэ
Ог?пхтйхС огТл йхпирэ яхтх. р? ухихохС пиТйх-
ярипь йг хпяхОх)тТ(<рС уТиТопрпэ Т ыхо урС п.г
7йТ пиТйхярипь зхзкльой. )Тйох. …… ягуТ НИик-
л ьс ? мхйгпухэ 7 8орюэ 8 »(оогй.Тииэ И 7ох-)гуI ! окппухС лригоТиког …-… ягуТ ?Т.гТигл йг
хОоТ?Ш )ТйоТ зорйТтлг)Ти * ! Икхях-ихОлрйк
Н»глхс р НИ.гои /ТоглурйТсIэ я …… ягуг . : ?
?от.Тйк НИТ.хкОрСШТсIэ 7 * :клыТухяк Н:гысIэ *
! !Т.зрлхяк Н–охярйШрТл йг ТйгутхисI
7тйТух Т<г япгых тоТ.Тикоы …… ягуТ пхрйьги
зохпих ￿
)кНлО» о–р*О» лШН/+»
/.хШрхйТл йТь тх.рйТй-
иТ ухихо хзогтгльгипь я зохШгппг игйрь рлр зох-
п.хиоТ пзгуиТуль –хт?Тыхлхяху иТ.э ытг хй зорпки-
пиякгиI пиТйхярипь йг пихл ух хОх?йТгйрг. )ТйоТ р
яртТэ уТу я пиТохС тоТ.гэ пухл ух Тпи ( Тяихопухых
?Т.плТэ тоТ.ТиргпухС пиокуикоэ рыо п огШрзргй-
их.
c–р*рьи1Нл р. Э–-/и р» )-/Нль/-/р/иН ои. ьН-
рь–р» –-*р/ ои. ьНрь–р» о–р*рьи1Нл р. 4р/ьр-
ги.» ./к и л/-/иоН/и. / о/ОЭ 1рль.Э» о–р*р / ь–НЭ
л/рЭ» *риН/к р. )кНлр ои. /-л)-*и/р/ий» -*/рьр
л*НЭр ои. -ои/- -щ- )Н/ли-/Н–р
/их йг ?ТылТярг
з гпэ Т гг зхт?Тыхлхяху!Iэ ￿
ьиЭр. )кНлр ои. и*)–-/и-
грШии» «риНь / ьН*/-ьН» -)Н–р )Н–/-щ- о/.
. иТух-
я зхир йТкыТт яяТгййг р? Тл .ТйТхя р пОхо-
йрухя зхт?Тыхлхяур з гп окппур тоТ.Тикоыхя +-
ыхтхя
мйигогпйхэ их я йр их)г зорпкипияк(и зхяихо
7тйТух я тТййх. плкТг ог ртги йг х пх?тТйрр йх-
яхых тоТ.Тиргпухых яртТ ￿
л/р
рлр ￿
«риНьр
э Т х улрюр-охяТййхпирэ Пхо.кл йхпир .юлгйрьэ ухихоТь хО-
йТок)ряТгипь зор кпиТйхяуг йТ пкыкОк( хорырйТл -
йхпи 
БНл)–НоНи / о/ОЭ оНйль/и.Э л р/ь–р ь-*- рьр-
–р ь-*
э зогтйТ?йТгййС ￿
ь-ик - ои. лО*рл8Но-
8иЭ
э . пТ.С /у?хиргпурС зхт?Тыхлхяху р? япиоггй-
й йТ.р я пхяог.гййхС тоТ.Тикоырр /Ту их )Тйох-
як( оТ?йхяртйхпи НОгпзогтглТс зор )глТйрр их)г
.х)йх яягпир я уТук(-йрОкт улТппрПруТШр(
:х лкюг /ихых йг тглТи э Т зхпиТоТи пь зхйьи
пзгШрПрук йТзрпТййхых рлр зхпиТялгййхых п зх.х-
< ( Охлгг зоряй зхйьирС
7ОлТпи тоТ.Тиргпухых рпукппияТ зх-зог)йг.к
оТпзхлТыТгипь я зогтглТ .г)тк плг?Т.р р п.гх.
-ириискии ры
«О! ,ы!»/ «Уйы…» и «х…»

4роргпурС охт зогтпиТяльги йТрОхлгг плх)йк(
зохОлг.к тль )ТйохяхС прпиг.Тир?ТШрр –орхилр-
яхпи р .йхыххОоТ?рг лроргпур хОоТ?хяэ уоТиухпи
игупихяэ пирхияхойТь уТу зоТярлхI Пхо.Тэ оТ?йххО-
оТ?рг йТШрхйТл й иоТтрШрС зогзьипияк(и яьялг-
йр( хтйхыхэ тТ)г пТ.хых зохпихыхэ зор?йТуТэ уТур.
я /зхпг хуТ?Тлпь зор?йТу хО1г.Тэ Т я тоТ.г . /.х-
ШрхйТл йТь тх.рйТйиТ 7пйхяТйрь лроргпухС улТп-
прПруТШрр р?йТТл йх хуТ?яТ(ипь оТ?лрй.р –х-
/их.к ях япгхО1г.л(<р /пигиргпур зхпиохгйр-
ь лроргпург )Тйоэ уТу зоТярлхэ прпиг.Тир?рохяТ-
лрп зх оТ?й. зор?йТуТ.э Т йг япиоТряТлрп я гтр-
йк( лрйр(
! ыгыглгяпухС Н?пигиругс погтр ￿
2/ио-/ ии–и и /
л-«ль/Н//-* л*+лиН ли-/р„
пйТТлТ ятглгй игэ
я ухихо НпкО1гуи кпиоТйьги Тпийг хпхОгййхпир
пяхгых кяпияхяТйрь р зогтпиТялгйрьэ зхыок)Тьп ях
япгхО<гг пх?гоШТйрг ОхыТ рлр Охыхяс трПроТ.Оэ
ыр.йэ зпТл.Iэ зхих. игэ я ухихо НпкО1гуиряйхпи
зх/иТ8 к)г ятглгйТ пТ.Т зх пгОгс хтэ згпйрIэ йТ-
ухйгШэ игэ я ухихо Нйгзхпогтпиягййхпи яхпзорьирь
р япуТ?яТйрь пйр.Тгипь8 огПлгупргСс пхйгиэпгупирйэ /лгыррэ зхплТйрь р и зI
7итгл йх ыхяхорипь х )ТйоТэ р?хОоТ)Т(<р
Н/зргпухг пхОиргс я Пхо.г НзхягпияхяТйрьсэ ￿
-л-
/-//-й ь-/» л)-л-« /-л)–и.ьи. и 1О/ль/р лО«?Н -
ьр
э йТпиохгйрг ухихоэ хтйТухэ хпиТ(ипь лрорг-
пур.р ыгохргпург згпйьэ ох.Тйпэ ОТллТтТэ /зрыоТ.-
.Тэ пирхияхогйрг йТ плкТСI иох.г ихыхэ Vгыгл пр-
иТгиэ их пхяог.гййТь г.к зх/?рь 9рллгоI зогхтх-
лгяТги оТ?лррг )Тйохяэ прйиг?рокги Няхпихо)гййхг
кяпиях р япгхО1г.л(<гг оТппк)тгйргс


:глрйпурС я НГТ?тглгйрр зх/?рр йТ охт р яртсэ
я пк<йхпирэ яхпзохр?яхтри /ик улТппрПруТШр(э иТу)г
зорйр.Ть ?Т хпйхяк Нхийхюгйрь пкО1гуиТ у хО<г.к
пхтго)Тйр(э ухихохг хй Огоги тль пяхгых зохр?ягтг-
йрьсэ йх оТпюроьь йх.гйулТикок )Тйохя ?Т пги пх-
йгиТэ пиТйпхяэ зхплТйрьэ пТироэ тк. Охл юрйпиях
)Тйохя яяхтьипь Ог? ихйхых хзогтглгйрьI иох.г их-
ыхэ хй пзгШрТл йх ятгльги Н.йхыхоТ?лрйг пирх-
ияхогйрьэ ухихог иоктйх тТ)г р йТ?яТи хпхОгйй.
р.гйг. !хи хйрэ я.гпиг п згпйг(э пхпиТяль(и рпул(-
ригл йк( лрорук йТюгых яог.гйрс !ягтгйрг зхйь-
ирь ￿
льиЭ-ь/-–Н/и.
уТу О пйр.Тгиэ хи.гйьги зог)-
й(( )Тйохяк( прпиг.к
Ихяог.гййг игхогирурэ хиуТ?яТьп хи ыгыглгя-
пухых зорйШрзТ пххийхюгйрь пкО1гуиТ р хО1гуиТэ з-


з*м
Д Vгыгл V ! 8 ?пигируТ / щ И ВУ.б+щэ б.бъ«иТ(ипь йТСир йхяг хпйхяТйрь лроргпухС улТппр-
ПруТШррэ тТи хзогтглгйрь Н/.зроргпур „хОоТ?Шх-
я“ ирзхяс V 7ТоугярIэ рпзхл ?кь лрю я уТгпияг
зхтпхОйхС пиТок(э рпихоргпук( йх.гйулТикок )Тй-
охя
! ог?кл иТиг ях?йруТ(иД ￿
ьН*рьи1Нл р.
улТппрПр-
уТШрьэ зохпиТь р ктхОйТьэ йх яоьт лр ктхялгияхор-
игл йТьэ хпиТяль(<Ть я пихохйг .йхырг Нп.гюТй-
йгс зохр?ягтгйрь л(ОхяйТьэ ыоТ)тТйпуТьэ Прлх-
пхПпуТь р згС?Т)йТь лроруТIЧ улТппрПруТШрь зх ир-
зк ях?.х)йхС ￿
–НШН)ьи//-й –Нр Шии 1иьрьНи.
.г-
триТиряйТьэ оТ?.юль(<Ть р пкыыгпиряйТьэ яйкюТ(-
<Ть зх/?рьIЧ улТппрПруТШрь зх ￿
ии–и1Нл -й *-орик-
/-льи
хзрпТигл йТь лроруТэ лроруТ-зор?яэ згпгй-
йТь лроруТIЧ ￿
4О/ Ши-/рик/р.
улТппрПруТШрь лр-
йТьЧ .гтрТл йТьэ хОоТ<гййТь у токых.к лрШкЧ прикТ-
иряйТь лроруТI р и з

:г хиуТ?яТьп хи пиТо иго.рйхя р зхйьирСэ
?Т ухихо.р . тхлыТь рпихорьэ зхзохОкг. зохьпйри
зор?йТурэ йТ хпйхяТйрр ухихо иоТтрШрхййхэ тТ)г
Ог? пзгШрТл йхС игхогиргпухС огПлгупррэ ятгльл-
пь ихи рлр рйхС )Тйо
/Тур рпхтй зор?йТухяэ я хилррг хи р?йТТл -
йхых )Тйохяхых лгйгйрь /зхпТ рлр тоТ.э хуТ?яТ-

￿
з*м
Д 7Тоугяр V 7пйхяйг зохОлг. йТкур х лригоТиког И +.
ъгипь йг хтрйэ Т зх уоТСйгС .гог гиог
–гояС . ￿
ю*-Ши-/рик/+й ь-/» ю*-Ши-/рик/р. о--
*и/р/ьр» Эр–р ьН– /-)и-6Н//-й / ии–и1Нл -* )–--
иг/НоН/ии ю*-Шии

:Т /их. хпйхяТйрр ятгль(ипь ￿
-ор
яхпзгяТйрг
зогт.гиТэ лрШТ рлр пхОирьэ яхпихо)гййхг хийхюг-
йрг у йг.кIэ ￿
иоииии.
яхзлх<гйрг кяпияТ Ог?.ьиг)-
йхых пх?гоШТйрьэ ыТо.хйррЧ я ТйирйхС лригоТикогэ
йТоьтк п ￿
ю и-щ-й
э оТпп.ТиоряТлТп уТу Тпи ￿
«О -ии-
1Нл -й
э зТпикюгпухС зх/?ррIэ ￿
юиНщи.
ыокпи э згТл э
)ТлхОТ уТу зогт.ги зх/иргпухых яхзлх<гйрьIэ ￿
лр-
ьи–р
р ￿
ю)ищ–р**р
уТу .ТлТь пТироТ )Тйо п ух.р-
гпухСэ п.гхяхС тх.рйТйихС я оТ?й яТорТйиТ .
хи (.хоТ р ихйухС йТп.гюур тх пТироргпухых хиор-
ШТйрь р пТоуТ?.ТI
м?йТТл йТь иг.ТируТ р?хОоТ)гйрг Ог?.ьиг)йхС
)р?йр зТпикхя р зТпикюгу я ￿
иоиииии
Iэ ПкйуШрь 
ю)и-
щ–р**р
я тхплхяйх. згогяхтг п ыоггпухых х?йТТ-
ги ￿
/ро)илк
Ч згояхйТТл йх хйТ р.рирохяТлТ зхпяьир-
игл йг йТтзрпрэ йТтзрпр йТ .хырлТэ ￿
ю)иьр4ии
э зх-
кгйрьэ л(Охяйг р пТироргпург хОоТ<гйрь р лрю
зхих. пиТлТ )Тйох. ух.ргпур.Iэ пирхияхойС оТ?-
.го иТу йТ?яТг.С /лгыргпурС трпир я ￿
юиНщии
р
ихС )г ￿
ю)ищ–р**Н
э хтргпухг тгпьирпирюрг гиог-
пихзйхых ь.ОТ я ￿
–Олл -й -оН
I хуТ?яТ(ипь тль /ир
)Тйохя пхзкипияк(<р.р зор?йТуТ.р– !Тлгор хпиохк.йх хзогтгльл лрорук уТу НоТ?-
ягойкихг яхпулрШТйргсэ плхягпйх огТлр?хяТййхг
.г)тх.гиргэ Нзхзиук зогтпиТяри лрОх яхппиТйх-
яри погтпияТ.р ТоируклрохяТййхС огр их ￿
Нои/-Н
рлр )г ￿
*/-щ-Н
э ухихохг п.кийх прльипь яоТ?ри уор-
урэ плг?э лТпурэ зхШглкрэ я?тхр р и тс


Фплр зор.гйри /ихи зорг. у улТппрПруТШрр )Тй-
охя зх ихйкэ их Пхо.клхС хт .х)йх приТи ор-
ихоргпур-яхпихо)гййхг яхпулрШТйрг Н7! !!сэ /лг-
ырр . ирхг р ыхо ухг пх)Тлгйрг НУя8сэ пТиро
р /зрыоТ.. . ь?яригл йхг хОоТ<гйрг Н* я!с Н*
яэ йТт.гййг зхих.ур!сIэ ртрллрр . яхпр<гййхг р
ОлТыхыхяг(<гг Н*8с
?.хШрхйТл йг лроргпург )Тйо р.г(и пяхр рп-
ихоргпург яТорТйи ГТ?йхяртйхпиь.р ￿
-о+
я Тйир-
йхС лригоТиког Олр ￿
щи*/
ихо)гпиягййТь згпй я
гпи Охыхя р ыгохгяI р ￿
ои4и–р*«
згопхйТл йС
ыр.й Охык »рхйрпкI –х?тйгг хОТ иго.рйТ зорхОоглр
хОхО<гййС п.плэ ПТуиргпур пиТя прйхйр.ргпур-
.р яТорТйиТ.р Нхтс
! окппухС лригоТикойхС иоТтрШрр …]--- ягуТ хтТ
пиТлТ ягтк<р. )Тйох.э зхохтря ухйгйхэ п хзхохС
йТ зогтюгпияк(<к( иоТтрШр(I йгпухл ух )Тйохя
Пхо. 7 ! 4х.хйхпхя тглрл пяхр хт йТ ￿
)-Э/рик-
/+Н
я гпи яТ)й пхОирС я )р?йр ухохйхяТйй

!Тлгор – 7О рпукппияг 7э щ И В.бхпхО р яхгйй зхОгтД Н7тТ йТ тгй яхпюгпиярь йТ
япгохппрСпурС зогпихл гг яглргпияТ ыхпктТойр р.-
згоТиорШ ФлрпТяги –гиохяй «В« ыхтТсI р ￿
оОЭ-/-
/+Н
згоглх)гйрь зпТл.хяэ ПрлхпхПпург оТ?.ю-
лгйрьэ я их. рплг ?йТ.гйрихг Н!ггойгг оТ?.юлг-
йрг х :х)рг. яглргпияг зор плкТг яглрухых пгяго-
йхых прьйрьсэ «ВщI ! ! иТзйрпи тхОТяльл у йр. хт
/–р/-О1иьНик/+Н» юиНщи1Нл иН
р ￿
р/р –Н-/ьи1Нл иН
э
я Охл юрйпияг пяхг. . зхтоТ)Тйрь VхоТШр( Н7тТ
йТ ияготхпи ткТсэ Н7тТ йТ п.гои пйТсэ Н:г??Т-
Охийхпи сI ! /ир )Тйохя оТ?йхяртйхпиь орихор-
гпурС зТПхп хт зхйр)Тлпьэ хйТ пОлр)ТлТп п ток-
ыр.р лроргпур.р )ТйоТ.рэ яул(Ть оТ?йххОоТ?йС
ОихяхС .ТигорТл хпхОгййх ТоТуигой я /их. хи-
йхюгйрр хт »го)ТярйТI
–х?тйггэ я зкюурйпук( /зхкэ йТпикзрлх яог.ь
оТпШягиТ р /упзТйпрр /лгыррэ иТу)г трППгогйШрох-
яТяюгСпь йТ йгпухл ух )Тйохя Пхо. я ?Тярпр-
.хпир хи зогт.гиТ .глТйхлргпур оТ?.юлгйрС
:Т Пхйг иоТтрШрхйй ￿
иФ«-//-й
р ￿
иро«и6Н/л -й
НИгл пухг улТтОр<гс ! 5кухяпухыхэ згогяхт р? /
VогьI /лгырр ях?йруТ(и ￿
иль-–и1Нл р.
НУ.роТ(<рС
/Тппс и :Ти(юухяТIэ ￿
)-ииьи1Нл р.
Н*йтогС 9г-
й гс –кюурйТIэ ￿
4ии-л-4л р.
Н7пгй с Ф :ТоТий-
пухыхI р тТ)г ￿
лрьи–и1Нл р.
уТу пхгиТйрг /лгырр п
пТирохСэ ￿
юиНщиФ-и//Н ьи/О
хОйх хзогтгль(и Н»к-.кс 4го.хйихяТI
!ихохС зор?йТу-хзогтглригл лроргпур )Тйохя
. ￿
4О/ Ши-/рик/+й
 –х ПкйуШрр ятгль(ипь иТург
оТпзохпиоТйгййг )Тйоэ уТу ￿
)-лир/иН
лроргпухг
зохр?ягтгйргэ хОоТ<гййхгэ ТтогпхяТййхг ух.к-ихэ я
их. рплг ￿
*ро–ищри
э л(Охяйх-ух.злр.гйиТойхг пир-
хияхогйргIэ ￿
ю)ищ–р**р
я пиТох. Тйирйх. п.плг
плхяТ . уТу йТтзрп э я их. рплг ￿
ю)иьр4и.
. йТт-
ыохОйТь йТтзрп Iэ ￿
)Нл/.
яйТТлг . лроргпухг пх-
рйгйргэ зогтйТ?йТгййхг тль згйрьэ язхплгтпиярр
. йг хОь?Тигл йх зх(<ггпьэ йх пхоТйь(<гг згпгй-
йк( пиокуикок р рйихйТШр(Iэ р.г(<Ть я погтйгяг-
ухяхС лроруг пяхр )Тйохяг Пхо. 
рик«р
. киогй-
йьь згпйь х л(Охяйх. пяртТйррэ ￿
лН–Н/рор
. ягго-
йьь згпйьI
:ТухйгШэ г<г хтрй зор?йТу-хзогтглригл лрорг-
пухых )ТйоТ . ￿
4-–*рик/+й
 –х йг.к ятгль(ипь
зохр?ягтгйрь ?ТтТййхС пиокуикоэ иТу йТ?яТг.г
ь/Н–о+Н 4-–*+
 7пхОгййх .йхых зхтхОй )Тйохя
пк<гпияхяТлх я погтйгягухяхС гяохзгСпухС лроругД
ярлТйгл э уТйШхйТ р пгупирйТэ охйтх р охйтгл э иор-
хлги 9рохухг оТпзохпиоТйгйрг я лригоТиког :хях-
ых яог.гйр зхлкрл лрю хтрй )Тйо Иогтйгягухя ь
. ￿
л-/Нь
Д гиойТтШТирпирюргэ пхпихь<гг р? тяк
уТиогйхя-гиягохпирюрС р тяк игоШгихя-иогпирюрС
риТл ьйпурС р ПоТйШк?пурС пхйгиI рлр р? иог ги-ягохпирюрС р ?Тул(ригл йхых тякпирюрь югупзр-
охяпурС пхйгиI
:лТыхтТоь згогяхтТ. р? 7 …ТСь.Т зхлкрлТ р?-
ягпийхпи йх йг пиТлТ зогт.гих. тль зхтоТ)ТйрьI
ияготТь Пхо.Т ТоТОпухС зх/?рр ￿
–О«ри
э рлр ￿
–О«рй.ь
гиягохпирюрг йТ хтйк орП.к рлр п йгорП.к(<р.-
пьэ Нхлхпи.с иоги р. пирх.I
У)г я ,, ягуг я окппухС зх/?рр ятокы пиТл зхзкльо-
й. ?Тр.пияхяТййС р? ьзхйпухС лригоТико )Тйо
Э- О
э рлр ￿
Эрй О
я хорырйТлг . иогпирюргэ пхпихь-
<гг р? « плхыхя 6б.«.б6э згояТь Тпи токыхС ияготхС
Пхо.э ￿
ьр/ и
э зьирпирюрь р? щ плхыТЧ я окппухС зх/-
?рр . зохпих йгорП.хяТййхг иогпирюрг пТ.хых оТ?-
йххОоТ?йхых пхтго)Тйрьэ йгих яохтг ТйирйхС /зр-
ыоТ..I –хьярлрп зх/иэ оТОхиТ(<рг зогр.к<г-
пиягййх я /их. Н.рйр.Тлрпипух.с )Тйогэ Тйихлхыррэ
згогяхт тТ)г йг п ьзхйпухыхэ Т п Оглхокппухых йТ
окппурС!I 7йхыхрплгййг ухллгуШрр иогпирюрС пк-
<гпияк(и я мйигойгиг
Ф<г хтрй оТпзохпиоТйгййС лроргпурС )Тйо .
«риирор
. зохиряхзхпиТяльгипь токыр. зх зор?йТ-
ук ￿
)-/Нль/-/рьНик/-льи
 :ТллТтк уТу )Тйо хОйх
оТпзхлТыТ(и йТ ыоТйрШг /зхпТ р лрорурэ их хийхпь у
згоях.к тль :глрйпухых ОТллТтТ . /зргпухг зохр?-
ягтгйргэ НПТйиТпиргпухгэ йТохтйхг зогтТйргсэ ух-
ихохг рпзхл ?кги зх/и рлр пТ. р?хОогиТги я их. )гохтгIэ их яул(Ть ях яихок( Н–х/?рь лроргпуТь
гпи зхоиогиэ хиоТ)гйрг р ?гоуТлх пхОпиягйй яп-
юр тяр)гйрС ткюр зх/иТ <8> Vог.ри лр хй я хтгэ
зхги лр я згпйгэ )Тлкгипь лр я /лгырр рлр )г зхягпи-
якги я ОТллТтгэ зхяп(тк япуТ?яТги лрйг иТС-
й пхОпиягййхС ткюр зх/иТ Илхях.э хйТ гпи рпиТь
лрйхпи пТ.хых зх/иТ р рпиТь зоТятТс

Iэ их ятг-
льь хпхОк( ыокззк лрох-/зргпур )Тйохя я.гпиг п
ох.Тйх. я пирТэ зх/.хСэ ОТпйгС р хтхСI


–ор иТухС пяхгхОоТ?йхС гиог/иТ)йхС улТппр-
ПруТШрр зорхтрипь пйхяТ япзх.рйТи уриТСпук( /й-
Шрулхзгтр( :хогпТI зор?йТур-хзогтглриглр я ухй-
уогий игупиТ йТрйТ(и йТулТтяТи пь токы йТ ток-
ыТ –хплТйрг .х)ги зх /.хШрхйТл йх.к ихйк хуТ?Ти -
пь /лгыргС зкюурйпухг Ни ЭТТтТгяксIэ пТироТ . зх-
плТйрг. Ни яог.гй<рукс ГлггяТIэ /зриТПрь . /зр-
ыоТ..хС НИгС уТ.гй йТт .хгС ях?л(ОлгййхС )г-
йхС! 6 ФС иТ.э .йг ?тгп зхухС!с . ! * 5кухяпурСэ
згогяхт зхзкльойхС Н?зриТПрр )гйгс ПоТйШк?пухых
зх/иТ …]-- ягуТ 5 »(лхоТйТэ р.г(<гС г<г хухлх тг-
пьиуТ окппур ягопрСIэ пхйги . .ТторыТлх. зкюурй-
пуТь Н7ТтхййТсI
7тйТух иТухг згогзлгигйрг )Тйохя йг тхл)йх йТп

Vхыхл : ! УгОйТь уйрыТ плхягпйхпир тль окппухых (йхюгпияТ
ЖВВ.ЖВбI 66 Vхыхл : ! –хлй пхОо пх / Ж И В«ъ


з*м
Д /р.хПггя 4 м 7пйхя игхорр лригоТико И щЖ.щЖъп.к<Ти 7йх тг.хйпиорокги йгхОТСйк( зхтяр)-
йхпи э трйТ.рйхпи лроргпухых охтТ иох.г ихыхэ
рпхтйг оТ?ыоТйргйрь зх?яхль(и кяртги э ￿
р иН
зор?йТур р ￿
р
пхгтрйь(ипь я ухйуогийх. лроргпух.
зохр?ягтгйрр
7х)йх иТу)г ?Т.гири э их иор ягойр кохяйь
оТпзхлТыТ(ипь я хзогтглгййхС ргоТоргпухС зго-
пзгуирягэ уТу О йТтпиоТряТ(ипь токы йТт токых.э
зорг. Пхо.Тл йхг хуТ?яТгипь тль уяТлрПруТШрр
)ТйоТ яТ)йггэ г. пхтго)Тигл йхг ?.хШрхйТл -
йС ихйэ йТрОхлгг гиух яьяль(<рС зорохтк лрор-
урэ пиТйхярипь хзогтглриглг. )ТйоТ зор хипкипиярр
рйэ Охлгг пиохыр зор?йТухя –хьялгйрг ПкйуШр-
хйТл йхС .хирярохяур хихтярыТги рпхтйк( /.хШр-
хйТл йк( кпиТйхяук я ылкОрйк лроргпухых хОоТ?Тэ
йх йг хи.гйьги гг :ТухйгШэ Пхо.Тл йг хпхОгййх-
пир зог)тг япгых ОохпТ(ипь я ылТ?Тэ зх/их.кэ уТухях
О йр Олх зх ихйк р ПкйуШрр пирхияхогйрг р? В
пирхя пх пиохыхС прпиг.хС орП.э . зог)тг япгых
кп.хиор. я йг. пхйги ухйгйхэ гплр зхтх?огяТг. х
пк<гпияхяТйрр /ихых )ТйоТI ! зохиряйх. плкТг .
О йТТлр рпуТи я йг. /.хШрхйТл йк( тх.рйТйик
7зрпТййТь прпиг.Тэ ухйгйхэ зогтпиТяльги ртгТ-
лр?рохяТййСэ ирзхлхыргпурС яТорТйиэ йрухытТ йг
пк<гпияхяТяюрС я пиохых.э хпх?йТййх. яртг 7 4
VТпзТохя хи.гТги л(ОхзийС зТоТтхупД Н*йирйТьлригоТикоТэ зогтпиТ(<Ть йТ. ?ТухяТййхС я )Тйох-
яг оТ.урэ я л(Ох. кгОйруг р?лТыТг.Ть зогр.к-
<гпиягййх „зх )ТйоТ.“э пТ.Т иТу р йг оТ?оТОхиТ-
лТ пухл ух-йрОкт ктхялгияхоригл йхС игхорр )Тй-
охяс
++

»Т)г игхогирур улТппрШр?.Тэ /зхрэ р?ягпийхС
пяхр. йгрпихя. иьыхигйрг. у йхо.Тиряйхпирэ йг
пихл ух хпх?йТяТлр )Тйохяк( прпиг.кэ пухл ух оТп-
юроьлр йх.гйулТикок иго.рйхяэ ятярыТь йТ зго-
яС злТй игэ ухихог я йТрОхл югС пигзгйр хиягТлр
зхиогОйхпиь. йТзоТялгйрь /г. йг .гйгг )Тйохяхг
.юлгйргэ Нзх/ируТ пирль р )ТйоТс хпиТ(ипь тль
/ихС /зхр хпйхяхзхлТыТ(<р.р ! окппухС лригоТик-
ог зкюурйпухС /зхр их)г зоряй. ьяльгипь )Тй-
охяС зорйШрз хоыТйр?ТШрр пирхияхой пОхойрухя
7йхырг зкюурйпург игупи р.г(и )Тйохяг ?ТылТярь
рлр гиух хзогтглгййг )Тйохяг тх.рйТйи
и ЖВ+-. ыхтТ. прикТШрь ог?ух р?.гйьгипь Ф
* :ТоТийпурСэ зх/и зкюурйпухС /зхрэ пхпиТяльги
пяхС пОхойру НИк.гоурс ЖВъI к)г Ог? оТ?тглгйрь
игупихя йТ )Тйо 8 м /(игяэ г<г хтрй .лТтюрС
пхяог.гййру –кюурйТэ рыйхорокь зог)й(( )Тйохяк(
прпиг.кэ зх .йгйр( Б : /йьйхяТэ НйТхтри <8>
++
VТпзТохя 7 4 –х/?рь р зох?Т . зх/ируТ р орихоруТ 66 мпихорг-
пуТь зх/ируТД 4ригоТикойг /зхр р ирз ктх)гпиягййхых пх?йТйрь
7э В z бУяхт я ктх)гпиягййхС Пхо.г ПоТы.гйиТс
+

Н! иоТтрШрхйй укл икоТ Пхл улхоэ тогяйхпи э
погтйгягухя гэ гяохзгСпухг !х?ох)тгйрг р улТппр-
Шр?.I пирхияхогйрь гиух тглрлрп зх )ТйоТ.Ч я гя-
охзгСпухС укл иког ,-,.,, яя /их тглгйрг пироТги-
пь р плхях „пирхияхогйрг“ пиТйхярипь кйрягопТл -
й. )Тйохя. хОх?йТгйрг. тль япгС ￿
ии–и и
хип(-
тТ иго.рй ￿
льиЭ-ь/-–Н/иН / )–-гН
я ?йТгйрр „лрор-
гпуТь зох?Т“Iс
+ъ
э . ухйпиТирокги 7 4 VТпзТохя
НИирхияхогйргс уТу хО<гг хОх?йТгйрг зохр?-
ягтгйрС лроргпухых охтТэ тгСпияригл йх пиТйхяри-
пь пх яихохС зхлхярй …-… ягуТ оТпзохпиоТйгйй.
р зоряй. . прйхйр.х. плхяТ НлроруТс –ор?йТ-
ух.-хзогтглриглг. охтТ р )ТйоТ хуТ?яТгипь ￿
льи-
Э-ь/-–/р. –Н1к
. уТигыхорь г<г Охлгг Пхо.Тл йТьэ
г. ирз пиохП я ияготхС Пхо.г 7йхыхрплгййг
Тяихопург пОхойрурэ йТ?яТг.г НИирхияхогйрьсэ
уТу О йг крияТ(и пк<гпияхяТйрь НОхл юхых пир-
хияхогйрьс зкюурйпухг хзогтглгйргI зхт йТ?яТйр-
г. НФяыгйрС 7йгырйсэ НтоТ.Тиргпур пирхияхог-
йрСс НVхог хи к.Тс р Н7ТпуТоТтс
ИрикТШрь я лроргпух. охтгэ уТ)гипьэ йТзх.рйТ-
+
/йьйхя Б : !хзохп х /(игяг ъщI 66 /йьйхя Б : 4ригоТ-
икойТь /яхл(Шрь 7э ъ++ъ И ъЖУ
+ъ
VТпзТохя 7 4 Иирхияхогйрг 66 4ригоТикойС /йШрулхзгтргпурС
плхяТо И Въбги зхлх)гйрг я тоТ.г :хяхых яог.гйрэ ытг тоТ.Т уТу
)Тйо Нп1глТс Охлгг тогяйрг )Тйо-ухйукогйи р рй-
трярткТл йС ?Т.пглэ Нзх/ируТ ТяихоТс ихо)гпияк-
ги йТт )Тйохя.р ТоТуигорпируТ.р
7тйТух япг хОпихри йг иТу зохпих –ог)йрг лрор-
гпург иоТтрШрр йг оТ?окюТ(ипьэ йг рпг?Т(и Огп-
плгтйхэ Т йгяртр.хэ йх огТл йх зорпкипияк(и я .хог
)Тйохях йгхзогтглгйй ￿
льиЭ-ь/-–Н/ий
э уТу пк<г-
пияк(и я йТпихь<г. .хог .хопург иггйрь
–ор.гТигл йхэ их Б : /йьйхя я кзх.ьйкихС
пиТи гэ зхуТ?яТь охл /(игяТ уТу зогхОоТ?хяТиг-
ль пиТохС )ТйохяхС прпиг.э йТхтри гых ￿
4–рщ*Н/ьО
ТйТлхыр( я йгС )гД Н7хйк.гйиТл йг Пхо. …]---
ягуТ оТ?лх)рлрп э р зохткуи /ихых оТ?лх)гйрь . и(и-
гяпурС ПоТы.гйи Илхяйх йТ хыох.йг тго)Тярй-
пург Пхо. йТлх)гйх к.гй юригл йхг пигулхэ хтТ
пиТлТ .руохпухзргпухСэ пхпогтхихря пях( прлк йТ
.Тлгй ух. зохпиоТйпиягД „!ртгйрг“ „Фпи йгурС Тпэ
я йхрэ япг.ройхых .хлТй ь8“Iэ „Ий“ „иТу хугТй
хО1г.лги юТо ?г.йхС8“Iэ „ЦрШгохй“ р и т . япг /их
.руохпухзргпург хтс
+щ

/Ту )г хОпихри тглх я …… ягуг –х/ируТ ￿
)Нл/и
э
Ог?кплхяйхэ хзогтглрлТ лроргпухг ияхогпиях ! И
!пхШухых р : 9 7укт)Тяэ хиь зхплгтйрС зоря-
йх йТ?яТл пяхг р?ОоТййхг НИирхияхогйрьс
+щ
/йьйхя Б : !хзохп х /(игяг И ъъ:хл юТь Тпи пирхияхойхС зохткуШррэ уТу р я
зкюурйпук( /зхкэ зогтпиТяльги пхОхС /лгыррэ ￿
)Нл/и
щ–Оль/-щ- л-оН–Чр/и.
э йТт ухихо.р рохйр?рохяТл
к)г ! и и(гл Огуго
! +-г ыхт 7ТьухяпурС пхрйьл пТиро НVр.й
кгйх.кс р НVр.й хОгтксэ Т поТ?к зхплг огяхл(Шрр .
Н7тк огяхл(Шррсэ зор ыоТйтрх?йх. оТ?лррр иг.Тир-
ур иг. йг .гйгг йТплгтк(<к( япхурС пирл р хоТ-
ихопук( рйихйТШр( пиТохС хт
/хйх иТу )г хигилрях яртйТ я …… ягуг иоТтрШрь
зхягпияхяТигл йхС ￿
«рииро+
хи Н:ТллТт х прйг.
зТугигс : z /рхйхяТ тх .йхыхрплгйй ОТллТт их-
ых )г !пхШухыхIэ ￿
о–ОЧНл -щ- )-лир/и.» л-/Ньр» ю)и-
щ–р**+
И \ 7ТоюТу йТ?яТл пяхС пОхойру Н4рорг-
пург /зрыоТ..сэ ихО хилрри р хи иоТтрШрхййх-
ых пТироргпухых зхйр.Тйрь )ТйоТЧ йТзохиряэ иТуТь
/зрыоТ..Т пиТлТ хпйхяй. )Тйох.э йТзор.гоэ к м
7 VкОго.ТйТэ зхлкряюр. рйтрярткТл йхг хОх?йТ-
гйрг
щр–и и
I
+В

+В
мпихорр хитгл й )Тйохя окппухС лрорур зхплгтйр пихлгирС зх-
пяь<гй Тйихлхыррэ р?тТййг я :хл юхС пгорр Н:рОлрхигур зх/иТсД
ГкппуТь /лгырь 4э Ч ИирхияхойТь пТироТ згояхС окппухС огяхл(-
Шрр +б.+«I 4э УЧ ГкппуТь пирхияхойТь пТироТ +Ж.« ых-
тхя 4э «ВЧ ГкппуТь /зрыоТ..Т яихохС зхлхярй …]-- . йТТлТ …… я
4э «бЧ ГкппуТь /зриТПрь 4э ЖЧ –гпйр р ох.Тйп окппур зх/ихя
4э «б И. иТу)гД VоггпуТь /зрыоТ..Т И–Оэ щЧ ?хлхяТ ТоПТД *й-
ихлхырь ОТллТт 7э Ж зх.р.х окппур хОоТ?Шхя )ТйоТ …]--- . йТ-
ТлТ …… я я пОхойру яхтьи иТу)г лригоТикойг ОТллТт ТйылрСпурэ4роргпург )Тйоэ уТу р зохргэ хпиТ(ипь Нзогт-
пиТяригль.р ияхогпухС зТ.ьирс я зохШгппг лригоТ-
икойхых оТ?ярирь

Погр иыи ры:
слойисость и литир тур
Ги и ится окумит?

/октйхпир )ТйохяхС улТппрПруТШрр : м \ох пяь-
?яТл п иТу йТ?яТг.. Н?Тухйх. 4гСОйрШТсД Н7тйх
р? пТ. зорктлря пяхСпияэ уТухг ьяльги йТ. .ро
йг.гШурэ ПоТйШк?пур р то Тяихохя р Пхл улхойг ОТллТтIрлр уТур. . гых йТтгльг.Iэ . /их ￿
/Н)–Н–+//-льк

<8> 7х)йх п кягогййхпи ( пуТ?Ти э их ￿
/Н)–Н–+/-
/-льк НльНль/Н//+Э –.о-/ / ииьН–рьО–Н ./и.Нь-
л. гр -/-*
ятглгйх Тяихох. . ￿
Им зм
Iэ их гпи гплр
ктТпипь зохягпир ТОпхл(ийк( ыоТйрШк .г)тк п.г)-
й.р ьялгйрь.рэ их /их х?йТТгиэ их рпплгтхяТигл
йг ?йТги зох.г)кихй Пхо.э их хйр г<г йг хиуо-
ис
+б

Ихтй. хОоТ?х. оТппк)тТл : ! /х.ТюгяпурСД
Н8иТу О . ихйх йр хзогтгльлрэ япгытТ йТСтгипь
иТухг зохр?ягтгйргэ ухихохг япиТйги йТ пТ.к( ыоТйр-
Шкэ р . йг пуТ)г.э уктТ хйх хийхприпьс
+У

\ох зоряхтри зор.го иТур зох.г)кихй
Пхо.Д Н»оТ.Т я рпих. яртг гпи пзлхюйхС трТлхы
п згопхйТ)Т.р я тгСпиярр »оТ.Т п ог.ТоуТ.р /их-
.к хзогтглгйр( йг зохиряхогриэ зхуТ ктх)гпиягй-
йТь хОоТОхиуТ р оТяйТ йкл(э р хйр .хыки Ои оТп-
п.ТиоряТг. уТу Тпи зор.гТйрьэ йг яхть<рг я
игупи :х уТу Ои п ог.ТоуТ.р уТухых-йрОкт :го-
йТотТ 9хкэ ухихог ?Тйр.Т(и хыох.йС зохШгйи игу-
пиТ рйигогпйх ярплри уТухСI р йг .гйгг ктх-
)гпиягййх хОоТОхиТйэ г. трТлхы? :лр?хпи иТухС
з гп у йхягллг п оТ?ыхяхоТ.р ОохпТгипь я ылТ?Т
7г)тк йр.р р рпихС тоТ.хС .хыки Ои р огТл -
+б
\ох : м 7гихтхлхырь ихйхых лригоТикохягтгйрь И бЖэ У+
+У
/х.ТюгяпурС : ! ИирлрпируТ р пирхплх)гйрг И б+щйх пк<гпияк(и .йхыхрплгййг згогхтйг ярт п
япг кОяТ(<р. ухлргпиях. ктх)гпиягйй Пхо.
я /ир ог.ТоуТ <8>
7хйхлхыргпухС пШгйхС . йТ?яТг. иТук(э ухих-
оТь ?ТйьиТ ог ( хтйхых ТуигоТ 7тйТух .х)йх лр хи-
уТ?Ти я /их. йТ?яТйрр пШгйгэ ытг их )г лрШх ыхях-
ори згогт йТзгопйрух.э ?ТуТйряТ(<р. пШгйк хтйхС
/зрПхйг.хС „7 к)Тп!“ рлр „!хи огюгйргэ тхпихСйхг
яТп“ р и тI?
Vтг ыоТйрШТ .г)тк Тйгутхих. р йхягллхСэ .г)тк
йхягллхС р оТппуТ?х.? Vтг ыоТйрШТ .г)тк пирх. р
зох?хСэ .г)тк лрорухС р /зхпх.?с
+«
:хо Ок п йгзогояйхпи ( \ох зогтлТыТл ягпир п
зх.х< ( Нихй хзогтглгйрС р ихй зхтпгихяс
»гСпияригл йхэ хОх?йТгййг рпплгтхяТиглг.
иоктйхпир огюТ(ипь йТ зкиь кихйгйрь хзогтглг-
йрС !ягть я хзогтглгйрг тоТ. зор?йТу ￿
/ь-–-льН-
)Н//-щ- ьН льр» )р–рьН льр
я ухихоСэ .г)тк зох-
р.э яхтьи йг ихл ух ог.Тоурэ йх р ?ТылТяргэ пзр-
пху тгСпияк(<р лрШэ .хыки иТу)г яхтри зогтрплх-
ярг рлр зогткягтх.лгйргI
+Ж
э . огюТг. НзохОлг.к
9хкс
иТу О йр Ол яглру зТоТигупи я гых з гпТ ог-
.Тоур р зхьпйгйрьэ зх зхтпгиТ. рпплгтхяТиглгСэ пх-
+«
\ох : м 7гихтхлхырь ихйхых лригоТикохягтгйрь И бЖ.б
+Ж

з*м
Д –Тяр – ИлхяТо игТиоТ И ъ«э щ«щпиТяль(и я йгухихо тоТ.Т 9хк зхир гиягои
хО1г.ТIэ хи /ихых хйр йг пиТйхяьипь йхягллхС п оТ?-
ыхяхоТ.р мгоТорь згоярйхых р яихорйхых игупиТэ
хипкипиярг пТ.хпихьигл йхС зТоирр зхягпияхяТигльэ
пхОирь оТппуТ?яТйрь хпиТяль(и /их зохр?ягтгйрг
я оТ.уТ тоТ.Тиргпухых охтТ ! уоТСйг. плкТг
.х)йх зхпиклрохяТи пк<гпияхяТйрг йхяхС оТ?йх-
яртйхпир тоТ. . ￿
)кНл+ ои. 1ьН/и.
. р оТпп.Тиор-
яТи гг уТу пТ.хпихьигл йк( )Тйохяк( Пхо.к
/хйх иТу )г йТ хпйхяТйрр гтрйпиягййхС ухохиухС
огзлрур я ухйШг . йг .х)г. хиуТ?Ти .хйхлхырг-
пухС тоТ.г я гг рпхтйх. хзогтглгйрр ?иТ огзлруТ
хпиТгипь Тпий. плкТг.э зорктхС рйтрярткТл йх-
ых ?Т.плТэ йг оТ?окюТь )Тйохя ыоТйрШ
!ххО<гэ йгзогояйхпи гпигпиягйй оьтхя я зор-
.гйгйрр у лригоТиког рэ пххиягипиягййхэ пк)тгйрь х
Н?ТпзТйрр ояхя р оТ?окюгйрр ыоТйрШс
+
я рпукппияг
…… ягуТ уТ)кипь прл йх зогкяглргйй.р
И хтйхС пихохйэ Охо Ок п йгзогояйхпи ( йТ-
рйТги к)г ктх)йру –киг. Нр?хльШрр р ?Тягоюг-
йрьс :ТирйI хй зортТги пяхг.к зохр?ягтгйр( уТг-
пиягййк( хзогтглгййхпи э иТу рлр рйТг хоргйирок-
ги гых я .рог укл ико ГТ?окюТь ыоТйрШэ хй зхзТ-
+
ИиТи ь Т.горуТйпухых лригоТикохягтТ 4 8ртлгоТ Н–гогпгуТСиг
ыоТйрШэ ?ТпзТСиг ояс УI приТгипь хтйр. р? .ТйрПгпихя зхпи-
.хтгойрпипухС /пигируртТги йг я Огппиокуикойхгэ /пигиргпур йгхПхо.лгй-
йхг зохпиоТйпияхэ Т я ￿
о–Ощ-й Чр/–
рлр пх?тТги йх-
яС )Тйо йТ ыоТйрШТI
И токыхС пихохйэ хзогтглгйрг )ТйоТэ хпхОгййх
игхогиргпухгэ йг тхл)йх р йг .х)ги крияТи япг
Тпийг плкТр р хиулхйгйрь 7йх . .хтгл э Тогирзэ
хоргйиро я зхйр.Тйрр пзгШрПрур ухйуогийхых зох-
р?ягтгйрьэ йх йг ?Т.гйьги пТ.хых зхйр.Тйрь »Т)г
кяртги я з гпг 9хк )Тйохяхг йТокюгйрг . .х)г.
лрю зхих.кэ их пхзхпиТяльг. гг п НрпихС тоТ.хСс
р НйхягллхС п оТ?ыхяхоТ.рсэ Тэ йТзор.гоэ йг п /зхзг-
гС р ОТллТтхС
ИзоТягтлряхэ хтйТухэ их йТоьтк п ￿
)–-«иН*-й щ–р-
/иШ
.г)тк Нрпи.рс /зргпур.рэ лроргпур.р р
тоТ.Тиргпур.р )ТйоТ.р пк<гпиякги зохОлг.Т ￿
Чр/-
–-/ /р щ–р/иШрЭ
р ￿
*НЧ–-о-/+Э щ–О))» Чр/–-/+Э лН-
*Нйль/

VоТйрШэ йТ ухихо зохрпхтри кплх)йгйрг )Тй-
охя Пхо. р ях?йруйхягйрг йхяэ .хыки Ои тяк
ирзхяД ￿
//Н8/иН
. .г)тк ктх)гпиягййхС лригоТик-
охС р плхягпй.р игупиТ.р п рй.р ПкйуШрь.р р
//Оь–Н//иН
. .г)тк оТ?лрй.р лригоТикой.р ох-
тТ.р
!йгюйрг ыоТйрШ тоТ. р лрорур зоТуиргпур
йгзохйрШТг. ;тгп .х)йх хи.гири лрю Пгйх-
.гй иТу йТ?яТг.хС ￿
оиор ьи1Нл -й )-югии
э яхть-<гС я .г)охтхяк( ыокззк тртТуиргпухС лригоТико
х ухихохС йгпухл ух зх?)гI р ￿
о- О*Н/ьрик/-й о–р-
*+
э ухихоТь тль риТигль6?оригль .Тлх хилрТгипь
хи тоТ. хОйхС /ихи зор?йТу хуТ?яТгипь пк<г-
пиягйй. лрю тль рпплгтхяТигль ияхогпухС рпих-
орр з гпэ пхзхпиТяль(<гых тхук.гйи-рпихйрур р
р Тяихопук( иоТйпПхо.ТШр(I
:Т яйгюйр )г ыоТйрШТ /зргпухых охтТ ртги Ту-
иряйС зохШгпп я?Тр.хтгСпиярь р Пхо.рохяТйрь йх-
я )Тйохя –хыоТйрйг п ктх)гпиягййхС лригоТ-
икохС игупи .хыки р.ги ￿
)-г/р/рьНик/ОФ Ольр/-/-
О
иТу йТ?яТг.Ть йТкйх-ктх)гпиягййТь лригоТик-
оТэ ПрлхпхПпуТь р рпихоргпуТь лригоТикоТэ зкОлр-
ШрпируТI рлр кпиТйхяук ￿
юьи1Нл ОФ
.хоТлрпиргпург
иоТуиТи р йТпиТялгйрьI
!п( /ик хОлТпи . .х)г. йТ?яТи ￿
о- О*Н/ьрик-
/-й ииьН–рьО–-й
я юрохух. п.плгIэ ￿
ииьН–рьО-
–-й 4р ьр
я зохиряхзхлх)йхпи ￿
ЭОо-ЧНль/Н//-й
ииьН–рьО–Н
уТу рпукппияк
/+*+лир

! уТ)тхС р? йТ?яТйй ыокзз ях?йруТ(и игупиэ
зорхОогиТ(<рг тхзхлйригл йк( ПкйуШр(э яхпзор-
йр.Тг.г уТу Тпи ухозкпТ ктх)гпиягйй игупихя
хзогтглгййхС /зхрэ Тпи рпихорр лригоТико ! иТ-
ух. плкТг .х)йх ыхяхори х йхя )ТйоТэ оТ?тяр-
ыТь иг. пТ.. ыоТйрШ /зргпухых охтТ
Ик<гпияк(и .йхыхрплгййг пкргэ рйПхо.ТШрхй-йг ТяихОрхыоТПррэ йТзрпТййг тТ)г уокзй.р зр-
пТигль.р р зкОлрукг.г я пзоТяхйруТ рлр зхлй
пхОоТйрь пхрйгйрС иТург ТяихОрхыоТПргпург ?Т-
.гиур йТТл р –кюурйI :х Н:лхг р тк.с VгоШг-
йТ рлр Н»окырг ОгогыТс :ТОхухяТ . /их ￿
р/ь-«и-щ–р-
4и1Нл р. )–-гр
э хпхОС )Тйоэ зор.уТ(<рС у /зр-
гпур.э пиокуикойх зхтхОйС зхягпир рлр ох.Тйкэ йх
р.г(<рС оьт тхзхлйригл й зор?йТухя-хзогтглр-
иглгС их)тгпиягййхпи Ньс зхягпияхяТигль п Тяих-
ох.э пуоиС ТоТуиго я.плТэ ухихоС иг. йг .г-
йгг .х)ги зорпкипияхяТи р я ТяихОрхыоТПррI
*йТлхырйх хОпихри тглх р зохпих п ￿
«и-щ–р4иНй

Фпи )Тйо йТкйхС р йТкйх-зхзкльойхС ОрхыоТПррэ
хоргйирохяТййг йТ ПТуиэ йТ р?лх)гйрг тхпихяго-
й пягтгйрС х зрпТиглгэ кгйх.э зхлрируг р и з –ог-
тгл йСэ рпиС яТорТйи ОрхыоТПрр зрпТигль . Н4г-
ихзрп )р?йр р ияхогпияТсэ зхплгтхяТигл йхг р?лх-
)гйрг ПТуихяэ пхзохях)тТг.хг пплухС йТ рпихйр-
ур *яихо иТур ОрхыоТПрС-лгихзрпгС хОйх тТ)г
йг яйхпьи пяхг р.ь йТ хОлх)укэ пуох.йх хзогтгльь
пгОь уТу НпхпиТяриглгСс :х тТ)г Тяихопург ОрхыоТ-
Прр п ухйШгзШргСэ пкО1гуиряйхС зх?рШргС р оТ?яго-
йки.р хзрпТйрь.р .хыки иьыхиги у /их.к йТкйх-
.кэ тхук.гйиТл йх.к зхл(пк И токыхС пихохйэ Орх-
ыоТПрь ихых )г пТ.хых Н?Т.гТигл йхых глхягуТс
.х)ги оТпзхлТыТи пь к)г зх токык( пихохйк ыоТйр-Шэ зогяоТ<Тьп я ￿
«и-щ–р4и1Нл ий –-*р/
рлр ￿
ЭОо--
ЧНль/Н//ОФ «и-щ–р4иФ
 *яихоТ.р иТур ОрхыоТПрС
Олрэ у зор.гокэ р?ягпийС ПоТйШк?пурС зрпТигл *
7хокТ Н:ТСохйсэ Н/коыгйгясэ Н/ор »(.ТсI рлр пх-
ягипурС рпихору : \ ?Стгл .Тй Н4кйрйсэ Н*зхпихл
ИгоыгСс . х тгуТОорпиг И 7коТя гяг-*зхпихлгI
Ик<гпияк(и тяг ОрхыоТПрр –кюурйТэ пх?тТййг
р?ягпий.р рпплгтхяТигль.р ияхогпияТ зх/иТэ йх
оТпзхлТыТ(<ргпь зх оТ?йг пихохй йгяртр.хС ыоТ-
йрШ .г)тк /зхпх. р тхук.гйиТл йхС лригоТикохС
Н* И –кюурйс ЖI Б 7 4хи.ТйТ . ￿
/рО1/--)-)О-
и.–/р. «и-щ–р4и.
 :г?ТухйгййС Н–кюурйс щб.
ВщI Б : /йьйхяТ .
«и-щ–р4и1Нл ий –-*р/

! ИИИГ . Гхппрр Охлгг яхп .ртгпьир лги п щщI
р?тТгипь Нпгорь ОрхыоТПрСс р?тТигл пурС зхт?Тых-
лхяхуI Н5р?й ?Т.гТигл й л(тгСс гг зогтюг-
пиягййрШгС я …-… ягуг ОлТ ТйТлхырйТь пгорь уйрых-
р?тТигль 8 8 –ТялгйухяТI Фг пхпиТяэ хтйТухэ йгхт-
йхохтгй ! йгС зорпкипияк(и уТу йТкйх-зхзкльойг
ОрхыоТПррэ иТу р ОрхыоТПргпург ох.Тй р ктх)г-
пиягййг ОрхыоТПрр
! их. плкТгэ ухытТ Тяихо оТппуТ?яТги йг ихл ух х
пяхгС )р?йр рлр яххО<г йг х пяхгС )р?йрэ Т х )р?йр
токыр л(тгСэ п ухихо.р г.к тхяглхп япиогТи пьэ
. р.гг. ￿
*Н*Ор–+
. НзхягпияхяТйрг хи лрШТ ТяихоТ
х огТл й пхОирь зохюлхыхэ кТпийрух. рлр хг-яртШг. ухихо хй Олс
+

:г?пукпйС охйруТл йС оТппуТ?э Нглхягг-
пурС тхук.гйис тТ)г зохпихых кТпийруТ ?йТригл -
й пхОирС яТ)гй тль рпихоруТ р .х)ги Ои рй-
игогпгй тль риТигль –орг. тль рпихорухя ргоТо-
рь ￿
г/р1и*-щ-т/Нг/р1и*-щ-
Тпих хОоТийТ хО<гзор-
йьихСД .г.кТо йТзхлгхйхяпухых пхлтТиТ тль йр .х-
ыки Ои рйигогпйгг .г.кТохя пТ.хых :хйТзТоиТ .
р?-?Т йгхОйхпир ихур ?огйрь зохпихых кТпийруТ
ыоТйтрх?й пхОирСэ ухихоТь огтух рйигогпкги пх-
яог.гййрухя Н4(тр ягоьи ихл ух плТягсэ . ?Т.гирл
–кюурй я Н–кигюгпиярр я *о?ок.сэ .г)тк зохр. я
пяь?р п ОрхыоТПргС НйгктТйруТс VорОхгтхяТI
:х гплр .г.кТо ух.зх?рШрхййх хоыТйр?хяТй р
япиохгйэ я йр яягтгйТ зоь.Ть ог * *.ТихяТ
юкилрях зогтлТыТлТ зорялгуТи Тяихохяэ рпзхл ?к(-
<р я .г.кТоТ зоь.к( ог э у кыхлхяйхС хиягипиягй-
йхпирД глхягу йг .х)ги ихйх япзх.йри э их хй ыхях-
орл тгпьи .рйки йТ?Ттэ иг. Охлгг ухытТ ог ртги х
трпиТйШрр я йгпухл ух тгпьирлгирСIэ хйр их)г згог-
хтьи ыоТйрШк .г)тк Оихя.р )ТйоТ.р р )ТйоТ.р
ктх)гпиягйй.рэ хуТ?яТьп г<г хтйр. /зргпур.
)Тйох. рлр тТ)г пг. гС )ТйохяI
Н:ТухйгШэ пТ.г .г.кТоэ пхягоюгййх к)тг
+
4гярШурС 4 * 7г.кТо 66 4ригоТикойС /йШрулхзгтргпурС плх-
яТо И ъУяпьухых я.плТэ Шгйр.г ихл ух зх .гог ягойхС
р ихйхС згогтТр р.р тгСпияригл й пхОирСэ пТ-
.г .г.кТоэ гплр хйр .Тпигопур йТзрпТйэ пхпиТя-
ль(и уТу О зхплгтй(( ыоТй я хОлТпир ох.ТйТэ ?Т-
.уТь гг пхОх(с


ийрыр Охл юхых хО1г.Т р охйхлхыргпухых хяТ-
иТэ ￿
*Н*Ор–/+Н –-*р/+
р тТ)г ￿
ю)-)Ни
э Тпих йТйр-
?Тййг йТ пиго)гй ТяихопухС ОрхыоТПрр зх/их.к
р рйхытТ хзогтгль(и уТу ￿
р/ь-«и-щ–р4ии-*Н*Ор–+

огыкльойх зхьяль(ипь я окппухС лригоТиког иог зх-
плгтйр ягухяэ хОоТ?кь пхОпиягййк( )Тйохяк( иоТ-
трШр( р Тпих хуТ?яТьп тль р пх?тТиглгС ылТяйхС
уйрыхСэ ￿
/ищ-й Чиг/и
 и /их.к оьтк хийхпьипь Н5р?й
р зорул(гйрь *йтогь :хлхихяТэ хзрпТййг р. пТ-
.р. тль пяхр зхих.ухяс «щЖ.«щЧ р?тТй я г-
иог их.Т лрю гог? яхпг. тгпьи лги . Ж«+.
Ж«щIэ Н:лхг р тк.с * м VгоШгйТ Э .ЖЧ Жбб.
ЖУЖIэ Нмпихорь .хгых пхяог.гййруТс ! V ихохлгй-
ух +б.ъIэ иорлхырь *йтогь :глхых Н:Т окОг)г
тяк пихлгирСс щIэ Н:ТТлх ягуТс щщIэ Н7г)тк
тяк огяхл(ШрСс щВIэ Н–хягпи х )р?йрс и V –Т-
кпихяпухых ий .УЧ Вб.УщIэ Н4(трэ ыхтэ )р?й с
м V ?огйОкоыТ ий .УЧ У.УбIэ Н:Т ОгогыТ
:гяс У«I р Н:Т ОгогыТ Игйс «Ж.ЖI м V

:глрйпурС ! V !?ыльт йТ окппук( лригоТикок ЖВ« ыхтТ ИиТи ь
яихоТь 66 :глрйпурС ! V ИхОо пх / Ж И щ«ъ7тхгяШгяхСэ Никопря .хСс : : :гоОгохяхС «ъIэ
Н\ кйгп Гхппр(Д *зхлхырь /.рыоТШррс Г : Vкль / .
щЧ ЖВ.ЖI
:Тоьтк п зохпиоТйй.р зхягпияхяТйрь.р пк<г-
пияк(и ТйТлхырйг зх пиокуиког .Тлг р погтйрг
)Тйо . ￿
*Н*Ор–/+Н -1Н– и» ииьН–рьО–/+Н )-–ь–Н-
ь+
э хОоТ?к(<ргэ гплр плгтхяТи хзогтглгйр( :г-
лрйпухыхэ зхплгтй(( ыоТй я хОлТпир зхягпир р оТп-
пуТ?Т 7г.кТойх-ТяихОрхыоТПргпуТь зох?Тэ иТур.
хОоТ?х.э ылкОхух зохоТпиТги я /зргпурС охтэ хОоТ-
?кь йхяг ярт я уТ)тхС )ТйохяхС ыокззг
:ТухйгШэ г<г хтрй ярт тхук.гйиТл йхС зох?э
лригоТикойх-ОихяхС )Тйо . ￿
о/Н//и
. их)г р.гги
тяхСпиягййк( зорохтк *яихо тйгяйруТ плгткги ?Т пх-
Оирь.рэ Прупрокги р йг п Охл юхСэ Т п хгй ухохи-
ухС трпиТйШррэ Тпих я Пхо.г г)гтйгяй ?ТзрпгС
УпикзТь .г.кТоТ. я згопзгуирягэ я .ТпюиТОйхпир
р ылкОрйг хп.плгйрьэ тйгяйру ярыояТги я йгзх-
погтпиягййхпир р тхпихягойхпир »йгяйрур лригоТик-
охягтТ р Шгй?хоТэ зохПгппхоТ –гигоОкоыпухых кйр-
ягопригиТ * ! :руригйух Ж+щ.Ж««I
ъ
р уорируТэ
тгипухых зх/иТэ .г.кТорпиТ и м Экухяпухых ЖЖъ.
УI
щ
э хяТияТ(<рг йгпухл ух тгпьирлгирСэ пиТ-
ъ
￿
з*м
Д :руригйух * ! »йгяйру / .щ 7э бб.бУ тйгяйру хяТ-
ияТги ЖъУ.Жбб ыыI
щ
￿
з*м
Д ЭкухяпурС и м »йгяйру / .щ 7э ъ+ъ тйгяйру хяТияТгилр кйруТл й.р укл икой.р ьялгйрь.р …-… р …… яг-
ухяэ йх йг зогяоТирлрп иг. йг .гйгг я )Тйохяк( оТ?-
йхяртйхпи /зхпТэ хпиТлрп зх ик пихохйк ыоТйрШ
…ТоТуигойхэ их Оихяг тйгяйрур хОйх зкОлрук-
(ипь к)г зхплг п.гоир Тяихохя
:х тйгяйру р?йТТл йх .х)ги Ои хпх?йТй уТу ￿
ии-
ьН–рьО–/+й Чр/–
э р.рирок(<рСэ ктх)гпиягййх рп-
зхл ?к(<рС йгзхпогтпиягййхпи э пр(.рйкийхпи р
хыоТйргййС ыхор?хйи зхтйгяйхС ?Тзрпр /оТтрШрь
лригоТикойхых тйгяйруТ яТ)йТ тль ПоТйШк?пухС лр-
игоТико :оТи ь ? р 5 Vхйукоэ 5 ГгйТоэ * 5рт
яглр тйгяйрур я иггйрг .йхыр тгпьирлгирСэ Тпих
пТ.р зкОлрукь р?ялггйрь р? йр г<г зор )р?йр
»йгяйру ОоТи гя Vхйуко я зхлйх. яртг пхпиТярл тяТ-
тШТи тяТ их.Т
! окппухС лригоТиког ях?.х)йхпир тйгяйруТ уТу
лригоТикойхС Пхо.э уТ)гипьэ язгояг хпх?йТл ! !
Гх?Тйхя ЖбУ.I 7зкОлрухяТййТь р. пТ.р. иор-
лхырь НУгтрйгййхгсэ ъЧ тяТ НухохОТс Н7зТяюр
лрпи гясэ щэ бI зогтпиТяльлТп р. уТу йгих
йгОяТлхгэ уТу уйрыр г<г йг пк<гпияк(<гых )ТйоТД
Н8мйхытТ .йг уТ)гипьэ их ях .йг зохрпхтри оТ?-
лх)гйрг лригоТикоэ пТ.хых ￿
лО6Нль/р НН
ятглг-
йх Тяихох. . ￿
Им зм
I <8> \ яягл я лригоТикок пТ.хг
.глхйхгэ .р.хлгийхгэ йгяртр.г тяр)гйрь ткюрэ
+.У ыыIзТкирйур ОиТ <8> м к .гйь .гл уТги пиоТййхг кя-
пияхэ их ь ￿
)-лиНо/ий
зрпТигл э п ухихо. лригоТик-
оТ яххО<г зогуоТирипь иох.г лТ.Тэ ухихоС их)г
зогуоТирипь пухох 4(тр пиТйки зохпих ￿
Чиьк
э приТь
п.гюй.э р йгйк)й.э р хияоТиригл й. лригоТихо-
пияхяТи с
В

:х пиокуикойхС хпйхяхС ох?Тйхяпур уйры хуТ?Т-
лТп тТяйх р?ягпийТь Пхо.Т зпрхлхыргпухых тйгя-
йруТэ п ихйхС ПрупТШргС йг пихл ух яог.гйрэ пухл -
ух хОпихьигл пия ох)тгйрь .плр Н;Т йк.р?.Тир-
ухСэ + ысЧ Н:Т /охрШух. .хпиксЧ Н:х йТ ъб тг-
уТОоь +сЧ Н! уТОрйгиг кгтрйгйрьсЧ Н»х)ртТьп
хгогтр зохСир рпзхягтхяТи пьс . /их уТу оТ? хийх-
припь у ихл ух их зохШрирохяТййхС ?ТзрпрIэ зорйШр-
зрТл й. зогтзхигйрг. пр(.рйкийхыхэ зорхилр-
яхыхэ Т йг рпихоргпухых я?ыльтТ йТ огТл й згопх-
йТ)гСэ рпзхягтТл йхСэ уориргпухС кпиТйхяухС у пТ-
.х.к пгОг
7и иТур ￿
ииьН–рьО–/+Э о/Н//и -/
э я ухихоэ уТу
р я .г.кТоТэ \ зхягпияхяТигль р ТяихоТ их)тг-
пиягййэ йк)йх хилрТи э п хтйхС пихохйэ ￿
о/Н//и
р ииьН–рьО–/ОФ 4-–*О
зхягпир рлр ох.ТйТэ ытг
п гг зх.х< ( пх?тТгипь хОоТ? ыгохьэ токыхых зго-
пхйТ)Т Н5койТл –гхорйТс я НVгохг йТюгых яог-
В
Гх?Тйхя ! ! 4рпияТ 66 Гх?Тйхя ! ! <ИхОо пх / щ+ / щ+> И–Оэ
ъ++ И ъ.щ.гйрсэ Н»йгяйру лрюйгых глхягуТс /коыгйгяТIэ Т п
токыхС . кплхяйхг хОх?йТгйрг .йх)гпияТ ыТ?гий
р )койТл й зкОлрШрпиргпур )Тйохяэ яхть<р
зхт хтйхС юТзухСэ тйгяйру уТу ￿
4-–*О )О«ии рШии
Н»йгяйру зрпТигльс »хпихгяпухыхI
5Тйохяк( зорохтк ох?Тйхяпур уйры .х)йх хзог-
тглри р я йгпухл ух рйхС прпиг.г уххотрйТиэ рть йг
хи зх?йТяТигл йхСэ Т хи /иргпухС кпиТйхяур Н?ппг

4–м
Чsskms . зхзиуТэ зохОТэ хгоуI . зох?Тргпухг
пхрйгйрг йгОхл юхых хО1г.Т р пяхОхтйхС ух.зх?р-
Шррэ яоТ)Т(<гг рйтрярткТл йг язгТилгйрь р пх-
хОоТ)гйрь зх ухйуогийх.к зхяхтк рлр яхзохпк р ?Т-
ягтх.х йг зогигйтк(<гг йТ хзогтгль(<к( рлр рп-
гозяТ(<к( иоТуихяук зогт.гиТс
б

?ппг . /их ￿
и/ои/иоОрик/-Н
э зорг. ￿
льииильи1Н-
л и -4-–*иН//-Н
э Т йг лхыргпухгэ зоТы.Тиргпухг
пк)тгйрг »яг пихохй /ппг ￿
“- 1Н*
р ￿
р У
пОлр)Т(и
гых п ктх)гпиягйй. хОоТ?х.э тглТ(и гых г<г хт-
йр. зох?Тргпур. )Тйох. . оТппуТ?х. Ог? я.п-
лТэ хгоух. Ог? ыгохьэ ОгпгтхС п йгяртр.. риТ-
иглг.-пхОгпгтйрух. ;йТ.гйриТь уйрыТ 7 7хйигйьэ
р?ягпийТь я окппух. згогяхтг уТу Н7зис бЖ+Iэ
б
7коТя гя ! И ?ппг 66 4ригоТикойС /йШрулхзгтргпурС плхяТо 
И бУ И. иТу)гД ?зюигСй 7 : :Т згогуогпиуг хОоТ?Т р зхйьирь /п-
пгр?. я укл иког :хяхых яог.гйрI 66 ?зюигСй 7 : –ТоТтхуп йхяр?й
7э ЖЖ И щщВ.щЖ+я хорырйТлг йТ?яТгипь НEsskmsс ! ?ТзТтйхС лр-
игоТиког тяк зхплгтйр ягухя /ппг Олх зхзкльо-
й. )Тйох.э хяТияТ(<р. яп( пПгок ык.ТйриТо-
йхС .плр . ПрлхпхПр(э йТкукэ .хоТл э /пигирук
р лригоТикойк( уорирук ?ппгрпирй ПрлхпхПрь /
иТолгСль р 8 :рШюгэ йТкйг зхпиохгйрь 7 9згй-
ылгоТэ .хоТл йг иоТуиТи р оТ?.юлгйрь V и Эг-
пигоихйТ р и И 4 (рпТэ /пигируТ – !Тлгорэ : :ог-
иТэ … 4 :хогпТ
! окппухС лригоТиког …-… ягуТ /ппг зоТуиргпур хи-
пкипиякги Гх?Тйхя хпх?йТги гых хыох.йг ях?.х)йх-
пир р /пигиргпук( прлк р тглТги ылТяй. )Тйох.
пяхгых ияхогпияТ 7й зхтыхихярл р лрю хиТпир р?-
тТл г<г йгпухл ух их.хя Нлрпи гясэ яул(Ть Н*зх-
уТлрзпрп йТюгых яог.гйрс «.ЖI ! /ппгрпир-
гпух. )Тйог ятго)Тй р .йхыхрплгййг уорирг-
пург пиТи р Гх?ТйхяТ
и /ппг я йТТлг …… ягуТ Тпих хОоТ<Т(ипь * *
:лху р * :глСэ уориргпук( /ппгрпирук укл ирярок-
(и м 8 *ййгйпурС Нийрыр хиоТ)гйрСсIэ Б м *Сгй-
яТл т НИрлк/и окппур зрпТиглгСсIэ и м ЭкухяпурС
Ниориргпург оТппуТ?сIэ ПрлхпхПпук( . : * :го-
тьгя р 4 9гпихя
–х?тйггэ я пхягипук( /зхкэ ухытТ ях?.х)йхпир
пкО1гуиряйхыхэ зТоТтхупТл йхых япуТ?яТйрь пк<г-
пиягййх хыоТйрряТ(ипьэ )Тйо хуТ?яТгипь згорПг-орСйхС Тпи ( /пигирур р лригоТикойхС уорирур ! :
9улхяпурСэ Н:р тйь Ог? пиохурс Б и 7лгюрI
! пхяог.гййхС укл иког /ппг хОоглх йхяк( )р?й
ОлТыхтТоь /лгуиохйй. погтпияТ. хО<гйрь 7йхырг
?Тзрпр я зхзкльой Н5ря )койТлТс ухихог зх-
их. р?тТ(ипь р уйрыТ.рI зогтпиТяль(и пхОхСэ я пк<-
йхпирэ /ппг . пяхОхтйг оТппк)тгйрь йТ ТуикТл йг
зхлриргпургэ хО<гпиягййгэ укл икойг иг.
7гогтйхС рпихйру Пхо.рохяТйрь /зргпур
)Тйохя йТ ыоТйрШг . )койТлрпируТ мйПхо.ТШрьэ
ух..гйиТорСэ огзхоиТ)э згогтхяТь огтТуШрхййТьI
пиТи ь . зкОлрШрпиргпургэ ыТ?гийг )Тйоэ пх пях-
р.р уоригорь.р р хпхОгййхпиь.р пиокуико мэ
йгп.хиоь йТ зхзиур НихгйхС ктх)гпиягййх-
пирс иохзэ рйиорык(<рС ПТОкл йС ?ТыхлхяхуIэ
йгях?.х)йх оТпп.ТиоряТи я хтйх. оьтк п .Тл.р
/зргпур.р )ТйоТ.рэ р зорохтТ . рйТь
7тйТух ￿
-1Н–
. к)г )Тйо йТ ыоТйрШг :ТрйТьп
уТу зохОлг.йТь пиТи ьэ огзхоиТ)э уТоирйуТ п йТикоэ
хй пиТйхярипь зхлйхШгйй. )Тйох. .ТлхС /зргпухС
зох?э хОоТ?кь пхОпиягййг ярт ￿
“)ОьН/-й 5 )–--
«иН*/+й 5 /рО1/+й» -1Н– -)-–ь–Нь» -1Н– /–р/-/У
э
хоыТйр?кьп я Шрулэ зорхОогиТь пхОпиягйй улТп-
прухяэ оТОхиТяюр зогр.к<гпиягййх я /их. )Тйог
7 Ф ИТлиухя-Щгторйэ V м УпзгйпурСэ 7 7 –ор-
юярйэ ях 8оТйШрр . * тг Игйи-?у?(згорIэ я хитгл -йг /зхр пиТйхяьп ягтк<р. )Тйох. НПр?рхлхыр-
гпурС хгоус я окппухС лригоТиког ЖВ+- ыхтхяI
! …… ягугэ хпхОгййх зхплг !ихохС .рохяхС яхС-
йэ п хгоух. зохр?хюлТ г<г хтйТ иоТйпПхо.ТШрь
:Т хпйхяТйрр тйгяйрухя ?ТзрпгСэ огзхоиТ)й ?Т-
орпхяхуэ .г.кТохяэ .йхыхрплгйй Огпгт п хгярт-
ШТ.р оТ?ярир( )ТйоТ прл йх пзхпхОпияхяТлх р?хО-
огигйрг зхоиТиряйхых .ТыйрихПхйТэ Т ?Тиг. р тру-
ихПхйТIэ Торяй рпплгтхяТйрС пх?тТ(ипь к)г йг
хитгл йг хгоур р тТ)г йг Шрулэ Т хоыТйр?хяТй-
йг гтрй. ?Т.плх.э п()гийх япиохгййг уйрырэ
зхпяь<гййг уТух.к-их ?йТригл йх.к рпихоргпух-
.к пхОир(э р?хОоТ)гййх.к п оТ?й ихгу ?огйрьэ
ылТ?Т.р .йхыхрплгййэ я их. рплг оьтхяэ гых
кТпийрухя Н\ р? хыйгййхС тгогяйрс * *тТ.хярТэ
\ :оль р ! ихлгпйруТэ «ВЧ Н:лхуТтйТь уйрыТс *
*тТ.хярТ р » VоТйрйТэ ««.ЖI
7О<гзорйьихых хзогтглгйрь /ихС )ТйохяхС оТ?йх-
яртйхпир йг пк<гпиякги 7Ойх ыхяхоьи х ￿
о- О*Н/-
ьрик/-й /ищН
э тТ)г ￿
о- О*Н/ьрик/-* –-*р/Н
э тТ(и
игйргпург хзогтглгйрь ￿
“*рщ/иь-4-//р. ииьН–р-
ьО–рУ
рлр рпзхл ?к(и .гиТПхо р? п.г)й хОлТ-
пигС пхОхойС ох.Тйэ /зргпур-хохяТь зох?Тэ ￿
–--
*р/--–рь-–и.
э кпийТь рпихорьI
мпул(ригл йх я /их. )Тйог оТОхиТги зрюк<Ть
зх-окппур ОглхокппуТь зрпТигл йрШТ И * *лгупр-гяр НУ яхСй йг )гйпухг лрШхсэ ЖбЧ Н;ТТох-
яТййг п.гои (сэ щЧ НЭгойхОл пуТь .хлрияТсэ
«Ч НVхлхпТ кихзррсэ ъ++ВI –орпк)тгйрг гС :хОг-
лгяпухС зог.рр зх лригоТиког ъ+бI лгыТлр?хяТлх
хгоухяк( )койТлрпирук уТу ьялгйрг Охл юхС лриг-
оТико
Ф<г хтрй )Тйоэ зорюгтюрС я ктх)гпиягййк( лр-
игоТикок р? ыТ?гиэ . Пгл гихй –хйьирь НПгл г-
ихйс р Н/зрыоТ..Тс зохтглТлр пхтйк( /яхл(Шр(Д
зхпигзгййхг пк)гйрг ?йТгйрь р яьялгйрг )Тйох-
яхых зор?йТуТ !йТТлг хОх?йТТь .ТигорТлэ зкО-
лрукг.г йТ ыТ?гийх. лрпиг-яулТтюг 
4–м
~ЧumllЧ .
лрпиэ лрпихуIэ плхях пиТлх йТ?яТйрг. ыТ?гийхС окОор-
ур яйр?к ыТ?гийхС зхлхп зохПгппрхйТл йС )койТ-
лрпипурС иго.рй . ￿
/ )-о/риН
Iэ я ухихохС зкОлрухяТ-
лрп /ппгэ игТиоТл йг огШгй?рр р тТ)г ох.Тй ох-
.Тй-Пгл гихйIэ р лрю зхих. . яртТ игупихяэ Т-
пих зкОлрухяТяюрпь я уТгпияг Пгл гихйТ
]НикНь-/
. /их ￿
-*и1Нл ий -1Н–
п пТирорг-
пухСэ рохйргпухС рлр (.хорпиргпухС иТу йТ?яТг-
.С ￿
)-и-ЧиьНик/+й 4НикНь-/
I /.хШрхйТл йхС тх-
.рйТйихС Нихохль.р Пгл гихйТс я ыТ?гийх. .рог
л(Оьи зюйг .гиТПхоI я окппухС лригоТиког йТ-
ТлТ зохюлхых ягуТ приТлрп ! 7 »хохюгяр р *
! *.ПригТиохяэ я пхягипук( /зхк . 7 7 ;х<гйухэ
м мл П р Ф –гиохя/Тур. хОоТ?х.э оьт ￿
ю)и1Нл иЭ Чр/–-/ /р щ–р/и-
ШрЭ
У
хуТ?яТгипь зхир иТур. )г тлрйй.э уТу )Тй-
охя Нрпихыхс /зхпТД ￿
р/ь-«и-щ–р4и.» «и-щ–р4и.»
*Н*Ор–+
оТ?йхых хО1г.Тэ ￿
о/Н//и » юллН» -1Н– р
*ри+й Чр/–» -1Н– р «-ик8-й Чр/–
ох.Тйр?рох-
яТййС хгоуэ хгоу-ох.Тй?Iэ
4НикНь-/

Илгтк(<рС ог?гоякТо тль Пхо.рохяТйрь зхыоТ-
йрй )Тйохя . ￿
оиор ьи1Нл р. ииьН–рьО–р
п хи-
уоихС .хоТл йхСэ оглрырх?йхСэ йТ?ртТигл йхС игй-
тгйШргС !х?йруТ(<Ть я Пхл улхог рлр йТ хгй
оТййр пиТтрь оТ?ярирь рпукппияТ я Пхо.г /лг.гй-
иТой )ригСпур зхкгйрС ￿
“)-ли-/иШ+» )-щ-/-– и»
лН/ьН/ШииУ
э хйТ зогяоТ<Тгипь я ухохиук( ￿
иль-–иФ л
*-–рикФ “р)-4Нщ*р» Э–и.» р)-и-щ» )–иь1рУ
э я пзгШр-
Пргпург )Тйо погтйгягухяхС лригоТико 
ЧиьиН
пяьихых уТу хОоТ?гШ тль зхтоТ)Тйрь р яхпр<гйрьIэ
я .хоТлрпиргпурСэ оглрырх?йС иоТуиТи
! /зргпурС охт тртТуиргпуТь лригоТикоТ япиоТ-
ряТгипь я Пхо.г к)г р?ягпийхС йТ. ￿
«рл/и
э зохйр?-
яТ(<гС яп( ихл<к /зргпур )Тйохя ￿
)–иь1и
рлр ￿
)р-
–р«-и+ 5 )-/Нль/-/р/и. л *-–рикФ
оТппуТ?-зориТэ
зхягпи -зориТэ ох.Тй-зориТэ пхШрТл йх-ртгхлхыр-
У
! зор.гйгйрр у ОрхыоТПррэ .г.кТоТ. р Олр?ур. р. ьялгйрь. тх-
ук.гйиТл йхС лригоТико рйхытТ рпзхл ?к(ипь иго.рй ￿
)–-*НЧОь-1-
/+Н Чр/–+» )–-*НЧОь-1/р. )–-гр
И.Д Vрй?Окоы 4 \ 7 зпрхлхырг-
пухС зох?г И Ж.+IгпурС ох.ТйI
! лроруг хйТ зохйруТги я ￿
)-лир/иН
Н–рп .х х
зхл ?г ИигулТ у япхухзогяхпхтригл йх.к ыхпзх-
трйк ыгйгоТл-зхокрукэ тгСпияригл йх.к Фь м.зг-
оТихопухых яглргпияТ уТ.гоыгокэ 7хпухяпухых кйр-
ягопригиТ укоТихок р хотгйхя :глхых 7олТэ ИяьиТых
*лгупТйтоТ р Ияьиь *йй уТяТлгок мяТйк мяТйхяр-
к 9кяТлхякэ зрпТййхг «бъ ыхтТс 7 ! 4х.хйхпхяТI
р пхпиТяльги пк<гпиягййк( Тпи /зрыоТ.. я юрох-
ух. п.плг плхяТI
! тоТ.г . ьяльгипь тх.рйТйихС иТур рпихорг-
пурэ пк<гпияхяТяюр я Иогтйгягухя г )Тйохяэ уТу
*-–рииьН
згопхйТ)р зогтпиТяль(и Тллгыхоргпург
хлрШгияхогйрь зхохуТ рлр тхОохтгиглрIэ ￿
*ильН–и.»
*и–р ик
зхпиТйхяур йТ гяТйыгл пург п()ги рлр п(-
)ги р? )р?йр пяьиI

Погр иыи ры:
 ройыи сими+стй
:ор;ология т +ы/ ; т зии/ смих

:х /ир. тглх йг рпгозяТгипь :гпухл ух пхО-
пиягййх ктх)гпиягйй /зргпур рйхытТ п яул(г-
йрг. р тоТ.ТиргпурI )Тйохя .хыки зх пиокуикойх.к
рлр иг.Тиргпух.к зор?йТук хО1гтрйьи пь я ￿
Чр/–--
/-Н лН*Нйль/-
э пхпиТяри йгурС ягоируТл йС )Тй-охяС пог?
cНьН ьи//р. ииьН–рьО–р
яул(Тги я пгОь йг
ихл ух ох.Тй я йгпухл ур оТ?йхяртйхпиьэ йх р ￿
)--
/Нльк» /-/НииО
хтйТух йг оТппуТ?!Iэ ￿
о–р*О
. Охл -
юк( ыокззк зохр?ягтгйрС оТ?й )Тйохяэ хО1гтр-
йгйй ￿
Эр–р ьН–-* 4р«Ои+
?ТыТтуТ . оТ?ыТтуТI р
*-–рик/-й Ольр/-/ -й
зогпикзлгйрг . йТуТ?ТйргI
?ир. иго.рйх. л(Оьи ?лхкзхиогОльи зохПгппрхйТ-
л )ТйоТэ Ог?.гойх оТпюроьь гых ?йТгйрг р йТ?-
яТь тгигуирях. их кыхтйх . хи Н7трппгрс тх Н–ог-
пикзлгйрь р йТуТ?Тйрьс мпихух. улТппргпухых тг-
игуиряТ приТгипьэ .г)тк зохр.э йг ох.Тйэ Т йхягл-
лТ . НУОрСпиях йТ клрШг 7хоыс ? –х ЖВI
*йТлхырйх хОпихри тглх п ￿
4р/ьрльи -й
. .г)тк-
)Тйохя. пг.гСпиях. зохр?ягтгйрСэ я ухихо лрОх
пх?тТгипь хпхОС НктгпйС .росэ зх .йхыр. зТоТ-
.гиоТ. зохиряхзхпиТялгййС .рок Нйхо.Тл йх.ксэ
лрОх /ихи йхо.Тл йС .ро р?.гйьгипь я уТух.-их хт-
йх. хийхюгйрр ￿
./иН/иН* 21Оор„
ыгйрТл йхг йТк-
йхг р?хОогигйргэ зорюглгШ р? зохюлхых рлр Октк<г-
ых р и зI
8ТйиТпиргпук( лригоТикок .х)йх оТ?тглри йТ
иор Охл юрг ыокзз
Vирлли1Нл р. 4р/ьрльи р
э ПТйиТпируТ уТу Пхо.Т
.юлгйрь зохьяльгипь йТ япг. зохиь)гйрр лригоТ-
икойхых оТ?ярирь . хи .рПхя тх пхяог.гййхС лригоТ-ико –охр?ягтгйрь п иТухС кпиТйхяухСэ рпзхл ?к(-
<ргэ уТу зоТярлхэ зорг. яихо)гйрь НрйТухыхс я зор-
яйС .ро зорг. пТ.р к)тг зогт.ги рлр зго-
пхйТ)р . хи т ьяхлТ я оТ?й хОлр ь р х)ряюр
.гоиягШхя тх ктгпй зх.х<йрухя . хОйх ?Тр.-
пияхяТлрп р? Пхл улхоТ рлр пх?тТяТлрп зх Пхл у-
лхой. .хтгль.Iэ оТпп.ТиоряТ(и уТу Тпи Нйхо-
.Тл йхСс лригоТико оТ?й /зх 7пхОгййх яТ)йТ
иТуТь ПТйиТпируТ тль ох.Тйиргпухых рпукппияТ ?
–хэ ? / * VхП.Тйэ оТййрС Vхыхл I
НГх.Тйир?. зохьярл ?йТгйрг ПТйиТпирур тль пх-
яог.гййхпир р ?ТПрупрохяТл гг )Тйохяк( трППг-
огйШрТШр( <8> и пзрпук уТйхйр?рохяТйй ох.Тй-
ируТ.р )Тйохяэ .хиряхяэ зорг.хя зхплгтк(<рг Ог?
.Тлхых тяТ пихлгирь тхОТярлр йг иТу к) .йхыхс
«

7тйТух я пгогтрйг …-… ягуТэ к)г я зхплгох.Тйир-
гпук( /зхкэ ПТйиТпируТ ятгльгипь я хпхОк( хО-
лТпи лригоТикоэ язхплгтпиярр зхлкря йТ?яТйрг
/рО1/-й 4р/ьрльи и
э scmЧ}cЧ ~mcЦmn} 7хирярохяухС
ктгпйхых ?тгп пиТйхярипь йТкйхг хиуоирг рлр
р?хОогигйргэ зхпихьйй. п()гий. .хирях. . зк-
игюгпиярг я Октк<гг рлр йТ токырг злТйгиэ хО-
йхС зоТуирухС . пх?тТйрг Тл игойТиряйхых .роТ 7п-
йхяхзхлх)йруТ.р йТкйхС ПТйиТпирур хОйх приТ-
«
Vгллго 4 –хрпур я рйТух. 7 лригоТикойхС ПТйиТпируг 66 –хрпур
я рйТух. 8ТйиТпируТ р окппуТь лригоТикоТ …… ягуТ 7э В И +(и 5(ль !гойТ НИ ;г.лр йТ 4кйксэ ЖУбI р6рлр V
У/ллпТ Н7ТюрйТ яог.гйрсэ ЖбI ?иТ хОлТпи лр-
игоТико я …… ягуг хО)ряТгипьэ трППгогйШрокгипьэ
яОроТги я пгОь яп( зохОлг.Тирук НхОйхСс лриг-
оТико . хи рпихых зорул(гйрьэ ТяТйи(о иТу йТ-
?яТг.г ￿
-л*и1Нл иН -)Н–+» -л*и1Нл иН «-Н/и и
I
тх плх)йгСюгС пхШрТл йхСэ зпрхлхыргпухС р Пр-
лхпхПпухС зохОлг.Тирур Г :о/тОгорэ И 4г.э * р :
ИиокыТШургI
У)г уТу хззх?рШрь пго г?йхС йТкйхС ПТйиТпируг
ях?йруТги ￿
л рг-1/р. 4р/ьрльи р
э П/йиг?рэ я ухих-
охС иг.э згопхйТ)р р зорг. уТу пиТохС ПТйиТпир-
урэ иТу р ПТйиТпирур йТкйхС рпзхл ?к(ипь п .хоТлр-
пиргпухСэ ух.ргпухС я их. рплг зТохтрСйхСI рлр
рыохяхС кпиТйхяухС 7тйр. р? пТ. ?йТригл й
ьялгйрС пуТ?хйхС ПТйиТпирур …… ягуТ пиТлТ иорлх-
ырь ») Г Г /хлурйТ Н!лТпиглрй ухлгШс бВ.ббIэ
я?яТяюТь .йх)гпиях )р?йгййх-укл икой охлг-
яг рыоI р пхОпиягййх лригоТикой зхтоТ)ТйрС
:Т рпхтг ягуТ гг ?Ти.рлх пг.рих.йхг П/йиг?р »)
Гхклрйы х VТоор –хиигог «.ъ++«Iэ пхпихь<гг р?
гиог ипь пиоТйрШэ згогягтгййхг йТ япг хпйхя-
йг ь?ур .роТэ /уоТйр?рохяТййхг р пиТяюгг зогт-
.гих. зхиигох.Тйрр . ярокпйхых оТпзохпиоТйгйрь
оТ?йххОоТ?й зхтоТ)ТйрС .рок …хыяТоипТ я .Тппх-
яхС укл иког–хйьирг Н)Тйос рпзхл ?кгипь зх хийхюгйр( у уТ)-
тхС р? /ир пПго :хэ я пк<йхпирэ п ихур ?огйрь
ихС иго.рйхлхыргпухС прпиг.э ухихохС . зортго-
)ряТг.пьэ ПТйиТпируТэ уТу р тгигуиряэ . йг )Тйоэ
Т ￿
лН*Нйль/- Чр/–-/
э яул(Т(<гг йгпухл ух )Тй-
охя оТ?йхяртйхпигС ￿
–-*р/р “/рО1/--4р/ьрльи-
1Нл ий –-*р/Д р/р/ьФ–/+й –-*р/ /р 4р/ьрльи1Н-
л -й -л/-/Н» -л*и1Нл р. -)Н–рД 4ии-л-4л р. 4р/-
ьрльи рД –-*р/-Оь-)и.Д р/ьиОь-)и.
. иго.рйхлх-
ыргпург яТорТйи ￿
р -ь-)и.» –-*р/-)–НоО)–НЧоН-
/иН
Ч тТ)г ￿
–-*р/-ю)-)Н.
. уТу ￿
л рг-1/--щН–-и1Нл ОФ
ю)-)НФ
хОйх хзогтгль(и кзх.ьйкик( уйрык /хлур-
йТIэ ТйТлхырйк( йх.гйулТикок ￿
)-/НльНй» “/рО1/-У
4р/ьрльи1Нл ий –рлл рг “/-/НииОУ» л рг О» о–р*О»
«риироО
я йгС ￿
4р/ьрльи1Нл -Н
рлр ￿
1ОоНл/-Н
пиТйх-
ярипь зохпих тхзхлйригл й. )Тйохя. зор?йТух.I
8ТйиТпиргпурС зорйШрз зохйруТги ях япг лригоТико-
йг охтэ хиь йТрОхлгг зохткуиряй. тль хОоТ?х-
яТйрь )Тйохя хуТ?яТгипь хй я /зхпг
Ф<г хтйх )Тйохяхг пг.гСпиях ях?йруТги яйкиор
лригоТико . уТу ШглхпийТь огТуШрьэ ￿
2/р)–р/иН/-
/-льк„
хтйхых лригоТикойхых игупиТ йТ токыхСэ рп-
зхл ?хяТйрг ￿
ьН льр-иль-1/и р
я уТгпияг ￿
ьН*+
э Т
йг зохпихг гых ШрирохяТйрг рлр ?Тр.пияхяТйрг хи-
тгл й .хиряхя –орг. зхйьирг ￿
ьН ль-иль-1/и
йТтх зхйр.Ти я юрохух. п.плгД /их .х)ги Оихитгл йхг зохр?ягтгйргэ ияхогпиях зрпТигльэ )Тйоэ
иг.ТиргпуТь ыокззТ зохр?ягтгйрСэ тТ)г Шглхг лриг-
оТикойхг йТзоТялгйрг
?ик ыокззк )Тйохя : м \ох йТ?яТл ￿
льииильи-
1Нл -й

ИТ.С зохпихС пзхпхО хийхюгйрь .г)тк тяк.ь
игупиТ.р . ￿
)-о–рЧр/иН
Д йгуориргпухг яхпзохр?яг-
тгйрг уТур-их хпхОгййхпигС игупиТ-рпихйруТ ! хи-
лррг хи ￿
)ирщирьр
лригоТикойхых яхохяпияТэ зорзр-
пяТйрь пгОг к)хых игупиТIэ зхтоТ)Тигл пх?тТги
йхяхг зохр?ягтгйргэ хтйТух йТхть<ггпь я йгияхо-
гпухСэ оТОпухС ?Тярпр.хпир хи рпхтйхых игупиТ
/яхогпиях Охл юхых зрпТигльэ кпзг хитгл йхых
зохр?ягтгйрь я?яТ(и хОйх Охл юхг ухлргпиях
зхтоТ)ТйрС !хлйк зхтоТ)ТйрС я Жъ+-г ыхт я?яТ-
лр Н()йг зх/.с –кюурйТэ Т я ЖВ+-г . ияхог-
пиях Vхыхль п зхтоТ)Тйрь г.к йТрйТлр р йгухихог
уокзйг зрпТиглрI :гухихог зохр?ягтгйрь пхяги-
пухС лригоТикоэ йТхть<ргпь я хгяртйхС ?Тярпр-
.хпир хи Н7ТпигоТ р 7ТоыТорисэ зхлкрлр хОртйхг
уориргпухг хзогтглгйрг Н:клыТухя тль Огтйс
–хплгтйгС зх яог.гйр уйрыхСэ я?яТяюгС яхлйк
зхтоТ)ТйрС хи зТохтрСй тх иТу йТ?яТг. ￿
4р/-
4и -/
. пхрйгйрС риТиглгС зх .хиряТ. л(Ор.хых
зохр?ягтгйрьIэ ОлТ уТу оТ? пуТ?хйТь /зхзгь ») Гх-
клрйы х VТоор –хиигог 7трй окппурС Тяихо язкпирлзьийТтШТи ох.Тйхя х /Тйг Vохиигоэ токыхС ТяихопурС
тк/и . гиог их.Т х –хоор VТиигог :Т пТСиг ПТй-
Прухя зох VТоор –хиигоТ . хухлх пг.р ипь игупихя
–хтоТ)Тйрь хОйх хШгйряТ(ипь уТу кгйргпиях
п йр йТрйТлр .йхырг ?Т.гТигл йг зх/и .
:гуоТпхяэ 8гиэ гпи тТ)г оТОхи х НзлТырТиТс 4го-
.хйихяТI рлр ￿
ю)ищ-/ль/-
 7тйТух я ПТйиТпиргпух.
/ппг … 4 :хогпТ Н– го 7гйТоэ Тяихо »хй ирх-
иТс щI зоряйг хШгйур зхтоТ)Тйрь уТу /зр-
ыхйпияТ зТоТтхупТл йх згогхп.плгйД глхягу ух-
йгйхэ я.юлгййСIэ ?Ттк.ТяюрС згогзрпТи ох-
.Тй ИгояТйигпТ Нплхях я плхяхэ пиохуТ я пиох-
уксэ пиТйхярипь гых Тяихох.э рОх /их к)г токыТь уйр-
ыТэ пх?тТййТь п рй.р рйигйШрь.рэ я рйк( /зхк
/оТтрШрхййхг зхйр.Тйрг риТигл пухых яхпзорьирь
р рпплгтхяТигл пур рйигозогиТШрС уТу згогТуШгйик-
ТШрр НУ уТ)тхых риТигль пяхС VТ.лгисI згогйхпри-
пь :хогпх. я пПгок зрп .ТД Н:г пуох(э .йг зогт-
пиТяльгипьэ их хй хпк<гпиярл пяхС ?Т.пглэ р ь р-
иТ( »хй ирхиТ . япгых »хй ирхиТ . иТуэ плхяйх О
гых р?.плрл 7гйТо!с
–хтоТ)Тйргэ плгтхяТигл йхэ .х)ги р.ги йг ихл -
ух /зрыхйпурСэ йх р ияхогпурС ТоТуиго мйхытТ хйх
ТуШгйирокгипь пТ.р. Тяихох.э пиТйхяьп ?ТылТярг.
зохр?ягтгйрь рлр ШрулТД Н–хтоТ)Тйрь ихоТйкс –кю-
урйТэ Н–хтоТ)Тйрг 9рллгокс :гуоТпхяТ 7тйТух яиТух. плкТг хйх ПТуиргпур пиТйхярипь токыр. пир-
лрпиргпур. )Тйох.
! ￿
льииигрШии
хпхОгййхпир зх/ирур игупиТ-рпих-
йруТ яхпзохр?яхтьипь к)г пх пихохйэ п йгухихохС
трпиТйШрр Т<г япгых зогт.гих. пирлр?ТШрр пиТйх-
яьипь зохр?ягтгйрь р Тяихо йг пхяог.гййхпирэ Т
зог)йр лригоТикой /зхI НЭк)хС зогт.гийС ?Т-
.пгл ктх)гпиягййх-зогт.гийСI пирлр?ТШрь ?Т-
пиТяльги плк)ри пяхр. Шгль.э их гпи йхя. пяхр.
?Т.плТ. Иирлр?Тихо зхл ?кгипь к)р. плхях. уТу
к)р. р /ир. ОохпТги лгыук( хО1гуийк( игй йТ /их
плхяхс
Ж

УпиТйхяуТ йТ пирлр?ТШр( ОлТ ТоТуигойТ тль лр-
игоТико ИгогОоьйхых ягуТ зох?Т ! \ :о(пхяТэ 7
* ик?.рйТэ : * ИТтхяпухыхI * ! ЭТьйхя я ъ+-
г ыхт пирлр?хяТл иг.Тирук р )Тйо ох.ТйиргпухС
зхягпир ягухяхС тТяйхпир Н!гйгШрТйпухг ?гоуТлхэ
рлр »рухярййг зхх)тгйрь пигульййхых глхягуТсэ
ъщЧ НБлрьэ рлр !пиогр йТ :хяхтгяр г.сэ ъЖI
! ￿
)р–-оии
игупи-рпихйру ух.ргпур иоТйпПхо.р-
окгипь р тгПхо.рокгипь п Шгл ( хОйТ)гйрь гых
кплхяйхпирэ гых лригоТикойхС зорохт 
Ф*-–ильи-
1Нл р. )р–-ои.
э Олр?уТь пирлр?ТШррI рлр гых трпуог-
триТШрр 
лрьи–и1Нл р. )р–-ои.
э зТохтрь уТу иТух-
Ж
:Тирй 7 7 –охОлг. зх/ирур »хпихгяпухых 66 :Тирй 7 7 ИхОо
пх / У И ъъяТьI
–ор?йТу ух.ргпухых зорзрпяТ(и зТохтрр тТлгух
йг япгытТ Н…хтьгг я …-… ягуг р хухйТигл йх кзох-
ряюггпь к йТп зогтпиТялгйрг х зТохтрр уТу х ух-
.ргпух. )Тйог ог?.гойх пк)Тги яхзохп р ьяльги-
пь зохпих йгТоТуигой. тль хыох.йхых Охл юрйпияТ
зТохтрСс

э . кияго)тТл Б /йьйхя 7тйТух иТург
йгух.ргпург зТохтрр ихйгг Олх О йТ?яТи пир-
лр?ТШрь.р /ир. иго.рйх. рпплгтхяТигл йг зхл ?х-
яТлпьI
–Тохтрр тхпиТихйх гиух оТ?тгль(ипь зх хО1гу-
иТ.Д йТ хитгл йхг зохр?ягтгйргэ йТ ТяихоТэ йТ )Тйо
рлр пирл э йТ лригоТикойхг йТзоТялгйрг :х игхогир-
гпур яТ)йТ зог)тг япгых р охтхяТь трППгогйШрТ-
ШрьД зТохтрохяТйрг хпк<гпияльгипьэ уТу зоТярлхэ п
пхоТйгйрг. охтхяхС зорохт зохр?ягтгйрь –х/их-
.к зТохтрр тгльипь йТ ￿
)–-гри1Нл иН
зТохтрр йТ /зр-
гпург )ТйоIэ ￿
льиЭ-ь/-–/+Н
зТохтрр йТ лрорукэ
Т иТу)г йТ Охл юрг пирхияхойг Пхо.I р ￿
ьНрь-
–рик/+Н
зТохтрр йТ тоТ.кэ ухихог .хыки Ои пх-
рйгйэ уТу р пТ.р тоТ.Тиргпург игупиэ я зох?г рлр
я пирТI

/йьйхя Б : 7 зТохтрр ъI 66 ГкппуТь лригоТикоТ …… ягуТ я
?гоуТлг зТохтррД *йихлхырь 7э щ И щУщ И. иТу)г токырг Тйихлх-
ырр зТохтррД ГкппуТь пирхияхойТь зТохтрь …]--- . йТТлх …… яI 4э
У+Ч ГкппуТь игТиоТл йТь зТохтрь …-… . йТТлТ …… ягуТ 7э «УЧ Их-
ягипуТь лригоТикойТь зТохтрь / .ъ 7э ЖЖ–ТохтрСйг зохр?ягтгйрьэ хтйТухэ йг хОоТ?к(иэ
зхтхОйх ПТйиТпируг рлр тгигуирякэ ргоТоргпук(
)Тйохяк( прпиг.к Фпи ПТйиТпиргпург рлр тгигу-
иряйг ох.Тйэ йх йги ох.Тйхя-зТохтрС ! Охл юрг
)Тйо /зхпТ р тоТ. зТохтрь .х)ги яхтри лрю
уТу пиокуикойС /лг.гйи .йхых иТур .руохзТохтрС
я Н»ягйТтШТир пикл ьс р Н;хлхих. иглгйугс м мл -
ПТ р Ф –гиохяТ рлр я ох.Тйг ! ! :ТОхухяТ Н»ТосI
–Тохтрь уТу пТ.хпихьигл йС )Тйо хОйх .гй юг
тль Охл юр )Тйохя . йТ.йхых .гй югI игупиТ-рп-
ихйруТ Н–х йгзрпТйх.кэ йх йгкухпйригл йх пхОл(-
тТг.х.к зоТярлкэ хохюТь зТохтрь тхл)йТ Ои ух-
охг пяхгых хОоТ?ШТэ рйТг хйТ орпукги зогяоТири пь
я яьлхг зхтоТ)Тйрг –х/их.к япг ох.Тйэ зхягпирэ
Охл юрг оТппуТ? згогзгяТ(ипь я гтрйпиягййх зор-
г.лг.хС Пхо.г . ухохиухС йхягллгэ пхоТйь(<гС я
пяхгС ух.зх?рШрр хпйхяйг охтхяг зор.ги зТох-
трокг.хых )ТйоТ йТзор.гоэ тглгйрг йТ уоххийг
ылТяур рлр зхт?Тыхлхяху у оТппуТ?к йТ хтйк пиоТйрШк
. „ох.Тй-/зхзгь“Iс
ъ+

:лр?ур. зТохтррэ йх р.г(<р. рйк( Шглгяк( йТ-
зоТялгййхпи хуТ?яТгипь )Тйо ￿
ил)-икг-/р/и.
рлр
)Н–Н)Н/р
/их ьялгйрг япиогТгипь лрю я пирх-
ияхойхС зТохтррI ! рпзхл ?хяТйрр Тяихо хОоТ<Т-
ъ+
икюлрйТ 7 : ирплг оТппуТ? 66 ГкппуТь лригоТикоТ …… ягуТ я
?гоуТлг зТохтрр И Жгипь у игупик-рпихйрук уТу погтпияк тль огюгйрь
токыр ияхогпур зохОлг.э Ог? япьухС зхлг.рг-
пухС рлр яхппх?тТ(<гС кпиТйхяур мпзхл ?хяТйрг .
/ихэ уТу зоТярлхэ йТзоТялгййхпи йг ￿
/р ьН ль
э Т
л /-гк ьН ль
 7ОйС .гТйр?. рпзхл ?хяТйрь пх-
пихри я их.э их Тяихо Огоги оТ?.гоэ рйихйТШр(э хи-
тгл йг хОоТ? уТухых-их р?ягпийхых игупиТ-рпих-
йруТ р йТзхлйьги гых рй. пхтго)Тйрг.э Т<г япг-
ых ТуикТл йх-зкОлрШрпиргпур. иТуэ НИхяог.гййТь
згпйьс :гуоТпхяТ рпзхл ?кги лго.хйихяпук( Нихл-
Огл йк(сI
Б /йьйхя я пхтй плкТь ыхяхорл х оТ?лр-
рр ￿
)р–-оий/-льи
р ￿
)р–-ои1/-льи
р йТ.гТл ыоТ-
йрШк .г)тк зТохтргС р рпзхл ?хяТйрг.э йг зортТ-
яТь зхплгтйг.к плхяк иго.рйхлхыргпухых п.плТэ
хОх?йТТь йхяС )Тйо уТу ￿
льиЭ-/-й 4НикНь-/
 Н–Т-
охтрйхпи р гпи зор.гйгйрг зТохтргпур Пхо.
я йгзТохтрСйхС ПкйуШрр мпзхл ?хяТйрг уТухых-лр-
Ох зохр?ягтгйрь уТу .ТугиТ тль йхяхых зохр?ягтгйрь
. хгй Тпихг ьялгйрг –ор /их.э гплр зохр?ягтг-
йрь зорйТтлг)Ти у оТ?й.э йТзор.гоэ иг.Тиргпур.
рлр плхяТой. погтТ.э ях?йруТги ьялгйргэ Олр?ухг
зх Пхо.Тл йх.к зор?йТук у зТохтррэ йх йргых хО-
<гых п йг( зх ПкйуШрр йг р.г(<ггс
ъ
 мпзхл ?хяТ-
йргэ зор тхпиТихйхС гых уоТиухпирэ .х)йх пОлр?ри р
ъ
/йьйхя Б : 7 зТохтрр И щУУ.щУ«п
ю)ищ–р**-й
я пхяог.гййх. гг зхйр.Тйрр
/Тур. хОоТ?х.э ￿
лН*Нйль/- льииильи1Нл иЭ Чр/-
–-/
хяТияТги япг иор лригоТикой охтТ р яул(-
Тги ￿
)-о–рЧр/иН» льииигрШиФ» )р–-оиФ
р ￿
ил)-икг--
/р/иН
 :х зхпухл ук р зор?йТу-хзогтглригл р.г-
ги рпих лригоТикойк( зорохтк пххийхюгйрг п игу-
пих.-рпихйрух.Iэ я оТпюроригл йх. п.плг /ир зх-
йьирь .хыки Ои рпзхл ?хяТй я зор.гйгйрр зоТу-
иргпур у л(Ох.к зохр?ягтгйр(
! пк<йхпирэ йТ хпйхяг ылхОТл йхС рйигозогиТШрр
пирлрпиргпур )Тйохя ях?йрулТ ухйШгзШрь ￿
и/ьН–-
ьН льОрик/-льи
иго.рйэ яягтгййС Б иорпигяхСIэ
пхылТпйх ухихохС Нйги :хыТэ уох.г /гупиТс р л(Охг
зохр?ягтгйрг зогтпиТяльги пхОхС Огппх?йТигл йхг
ил)-икг-/р/иН
зог)йр игупихя рлр пх?йТигл йк( ры-
ок п йр.р .
)-о–рЧр/иН» льииигрШиФ» )р–-оиФ

НиТ)тС игупи ьяльгипь рйигоигупих.Д токырг игу-
пи зорпкипияк(и я йг. йТ оТ?лрй кохяйь я Охлгг
рлр .гйгг к?йТяТг. Пхо.ТД игупи зогтюгпияк-
(<гС укл ико р игупи хуок)Т(<гС укл ико иТ)-
тС игупи зогтпиТяльги пхОхС йхяк( иуТй э пхиуТй-
йк( р? пиТо ШриТи 7Оояур укл икой ухтхяэ Пхо-
.клэ ори.ргпур пиокуикоэ ПоТы.гйи пхШрТл й
ртрх. р и т . япг хйр зхылх<гй игупих. р згог.г-
юТй я йг.э зхпухл ук япгытТ тх игупиТ р яхуокы йгых
пк<гпиякги ь?у иТу йгхОхтр.хг зогтяТоригл йхгкплхярг тль л(Охых игупиТэ рйигоигупикТл йхпи йг
.х)ги Ои пягтгйТ у зохОлг.г рпихйрухя р ялрь-
йрСЧ хйТ зогтпиТяльги пхОхС хО<гг зхлг Тйхйр.й
Пхо.клэ зохрпх)тгйрг ухихо огтух .х)йх хОйТ-
ок)ри э Огппх?йТигл й рлр Тяих.Тиргпур ШриТ-
ШрСэ тТяТг. Ог? уТягус Г :ТоиI
ъъ


Погр иыи ры:
 ры гр и х роой
Сми< ть или р зилить?

»окыхС зки ях?йруйхягйрь йхя )Тйохя хОоТ-
?хяТйрС . хпяхгйрг ￿
//Оь–Н//иЭ щ–р/иШ
.г)тк пТ.р-
.р лригоТикой.р охтТ.р
мйхытТ я .г)охтхях. ткгэ уТу пхгиТйрг япг иог
НпиТос охтхяэ зиТ(ипь рйигозогирохяТи ох.Тй
:хяхых яог.гйрД йТ Пхйг иоТтрШрхййхых зхягпиях-
яТйрь я йг. хОйТок)ряТ(и тоТ.Тиргпухг тгСпияргэ
НплхягпйС игТиос »хпихгяпурСI р лроргпурС /лг-
.гйиэ Нори. лроргпухых Шглхыхс ЭгхяI 7тйТух
иТухг зхйр.Тйрг йг зогтпиТяльгипь кОгтригл й.
–ор.гТигл йхэ их лроргпухг р тоТ.Тиргпухг йТ-
ТлТ йТхтьи к оТ?й Тяихохяэ я оТ?й зохр?яг-
ъъ
￿
Циьм )-
Д мл рй м –хпипиокуикоТлр?. »гухйпиокуиряр?. –хпи.х-
тгойр?. 7э У И ъъУтгйрь !ул(гйрг я ох.Тй тТ)г оТ?ягойки пШгйэ
зхпиохгйй йТ трТлхыгэ рпзхл ?хяТйрг ТппхШрТиря-
йхС ух.зх?рШрр р зоь.хых Тяихопухых плхяТ йг .г-
йь(и охтхяхС зорохт /зхпТД зхягпияхяТигл .х)ги
пхяпг. НоТпияхори пьс я згопхйТ)Тэ я НтоТ.Тирг-
пухС пШгйгс рлр )г ятярйки йТ згояС злТй пхО-
пиягййк( /.хШр( м их р токыхг яхтри я рпхтйк(
кпиТйхяук ох.ТйТэ я гых )Тйохяк( ухйягйШр( ! хОх-
р плкТь зхягпияхяТйргэ ￿
л-«+ьиН –рлл рг+/р/и.
я ухйгйх. пгиг зхтрйьги р згогоТОТияТги /зрг-
пург р тоТ.Тиргпург /лг.гйиэ пиТйхярипь Пхо.хС
?Тягоюгйрь 7 пиТлуряТг.пь п хгогтй.р )Тйох-
я.р яТорТШрь.р ох.ТйТэ зхягпияхяТигл йхС зох?э
Т йг п йхя. лригоТикой. охтх.
:хлгг оТпзохпиоТйгйй.рэ зорг. яхпхть<р.р
йг зохпих у игхоррэ Т у ияхогпур. /упзгор.гйиТ.
Охл юр зрпТиглгСэ хуТ?яТ(ипь зхзиур йг иохСйх-
ыхэ Т тяхСйхых прйиг?Т :ТрОхлгг р?ягпий.р пиТлр
хзи /упзТйпрр йТ пхзогтгл йг игоорихорр тоТ-
.Тиргпухых охтТ
У)г пхяог.гййрур йТ?яТлр зх?тйрг з гп ЭгхяТ
о–р*р*и /рль–-Н/и.
э ТуШгйирокь я йр йг тгСпиягй-
йСэ Т /.хШрхйТл йСэ пкО1гуиряйх-лроргпурС Тп-
згуи язохг.э хйр )гэ пхяог.гййрурэ Тпих кияго-
)тТлрэ их Эгхя пхрйьги ￿
)-/Нльи
э ?Тг.-их хОлг-
уТь р я тоТ.Тиргпук( Пхо.кД лкюг О хй /ихых йгтглТлI !л м :г.рохяр-»Тйгйух ?Т.гТл зх зхях-
тк .хйхлхыхя йгухихо гхяпур ыгохгяД ихйх :лх-
уТ риТгю 
:лху )гэ р?тТяТь пяхр хзи я хОлТпир тоТ.Тико-
ырр Н:ТлТыТйрусэ Н:г?йТух.уТсэ Нихохл йТ злх<Т-
трсIэ йТ?яТл уйрык Н4роргпур.р тоТ.Т.рс +ЖI
*йТлхырйхг хзогтглгйрг пиТлр зор.гйьи у йгухих-
о. з гпТ. 7 7гиголрйуТэ огиохпзгуиряйх йТхтри
Нзх/иргпук( лрорукс я НVхог хи к.Тс ! пхягипухС
тоТ.Тикоырр Олр оТпзохпиоТйгйй )Тйохяг уяТ-
лрПруТШрр ￿
ии–и1Нл р. )кНлр» ии–и1Нл р. о–р*р» ии-
–и1Нл р. -*Нои.

–хт ￿
ии–и1Нл и*
я оТ?й ухйигупиТ зхтоТ?к.гяТ-
гипь их ￿
Эр–р ьН– о–р*рьи1Нл -щ- -/4ии ьр
э я-
оТпиТ(<гых йг р? рйиорырэ Т р? кпихСряхых зхлх)г-
йрь яг<гС их гпи хпйхяхС ятглгйрь яртТ хуТ?-
яТгипь зохиряхзхпиТялгйрг яйкиогййгых р яйгюйгых
тгСпиярьIэ их йгуТь ￿
Оли-//-льк оНйль/и. и )Н–л--
/рЧНй
я иТух. плкТг лроргпуТь тоТ.Т зохирях-
зхпиТяльгипь ОихяхС тоТ.гIэ их ТуШгйирохяТййхпи э
/+оНиН//-льк р -щ--ь- )Н–л-/рЧр
э зогтзхлТыТг-
.хых Тяихопухых klЦЧr Чonэ тяхСйруТ хтйТух иТухС ыг-
охС пк<гпияхяТл к)г я ох.ТйиргпухС тоТ.гIэ их ￿
-л--
«р. –Н1Н/р. *р/Н–р
?тгп хзьи ях?йруТги зохирях-
зхпиТялгйрг ОихяТь ог . зх/иргпуТьэ Тпих пир-
хияхойТьэ ог I7тйТух яйр.Тигл йхг оТпп.хиогйрг тТ)г пТ.
оТтруТл й лрорух-тоТ.Тиргпур /упзгор.гйихя
зхуТ?яТгиэ их хзхойхг зхйьирг ￿
о–р*р
хуТ?яТгипь
тль йр яТ)йггэ г. кихйь(<гг хзогтглгйрг Ихзх-
пиТялгйрг Олхухяпур пхОпиягййх лроргпур зохр?-
ягтгйрС Н:г?йТух.уТс р Н:ТлТыТйрус яоТпиТ(и р?
ОТллТтI п р тоТ.Тиргпур.р ТйТлхыТ.р зхуТ?яТгиэ
их зх/и тхл)гй Ол крияТи иогОхяТйрь охтТэ я
ухихоС згогхПхо.льл пях( /.хШр(Д тгСпиярг зор-
хОоглх лрйгСйС ТоТуиго рпг?лр НуТ)тС яггос
лроргпухС Н:г?йТух.урсIэ зхьярлрп йхяг згопх-
йТ)р рэ пххиягипиягййхэ р оггяг ТоТуигорпирурэ
ТяихопуТь рохйрь зогхОоТ?хяТлТп я хО1гуиряйг
ог.Тоур
9и–и1Нл р. о–р*р
пиТлТ г<г хтйхС ￿
Чр/–-/-й –рг-
/-/ио/-лькФ о–р*+ / Ог -* л*+лиН ли-/р
э хпиТя-
юрп зх пях( пихохйк ыоТйрШэ йг р?.гйря пяхгС ох-
тхяхС зорохтг
–ор.гТигл йхэ их я НИлхяТог игТиоТс – –Тяр
)Тйо п хзогтглгйрг. ￿
ии–и1Нл ий
хипкипияк(и Фпи
лрю иго.рй Нпгйир.гйиТл йТь ух.гтрьсэ хиплТ-
(<рС у Нплг?лряхС ух.гтррсэ ухихоТь хзогтгльги-
пь уТу Н)Тйоэ охтпиягййС Око)кТ?йхС тоТ.гсэ их
гпи тоТ.г я к?ух. п.плг плхяТэ зорг. хОТ иго.р-
йТ пхзохях)тТ(ипь ТйылрСпур. ТйТлхых. {Чlnrk{k
–горПгорСйСэ .ТлхзхйьийС )Тйо пяхтрипь я ухй-Шг ухйШхя у пТ.хС пготШгярйг тоТ.Тиргпухых рпукп-
пияТэ .глхтоТ.гэ тг.хйпиорок(<гС зорйШрз оТ?яр-
яТ(<гыхпь тгСпиярьэ рйиорыр я рпих. яртг
4роргпуТь тоТ.Т уох.г :лхуТэ .х)йх г<г кзх.ь-
йки 7 м ЦягиТгякI хуТ?ТлТп я рпихорр тоТ.Тико-
ырр лхуТл й.э йг р.гяюр. юрохухых ог?хйТйпТ /уп-
згор.гйих. рлр зпгятхйр.х. рй тоТ.Тиргпур
Пхо. /гТио …… ягуТэ ухытТ г.к /их Олх йгхОхтр-
.хэ хОоТ<Тлпь йг у лроргпухС тоТ.гэ Т у НрпихСс
лроругэ йх рйпШгйрохяТл гг зх ?ТухйТ.э йг р.г(<р.
зоь.хых хийхюгйрь у лроргпух.к охтк
*йТлхых. лроргпухС тоТ. зх токык( пихохйк ох-
тхяхС ыоТйрШ .х)йхэ йТягойхгэ приТи иТу йТ?яТ-
г.к( ￿
–-иН/ОФ ии–и О
пирхияхогйрьэ йТзрпТййг хи
лрШТ уТухых-их згопхйТ)Тэ йг пхязТтТ(<гых п Тяихо-
пур. \ р лроргпур. ыгохг.Iэ Т иТу)г ￿
ии–и1Нл иН оир-
и-щи
яохтг зкюурйпухых НГТ?ыхяхоТ уйрыхзохтТяШТ п
зх/их.с р лго.хйихяпухых Н5койТлрпиТэ риТигль р
зрпТигльсI м тТ)г .х)йх хО1гтрйри . пр..гиор-
й.! . зхйьирг. ￿
о–р*рьи1Нл р. ии–и р
э зор гиух.
хпх?йТйрр зорйШрзрТл йхС ￿
ии–и1Нл -й
зорохт /их-
ых тоТ.Тиргпухых хиягиТ лроргпухС тоТ.г –хыоТ-
йрйг )Тйохяг Пхо. зхтгоуряТ(и пк<гпиягй-
йхпи пТ.р охтхя ыоТйрШ
»ль хзрпТйрь р зоТуиргпухых хпяхгйрь ыоТйрШ
.г)тк тоТ.хС р /зхпх. Охл юг япгых птглТл йг.гШ-урС тоТ.Тикоы : :оги И ъ+- ыхтхя хй оТ?яряТл
ухйШгзШр( ￿
/Нр–иль-ьНиН/л -й о–р*рьО–щии
э пки
ухихохС ?Тул(ТлТп я пх?тТйрр ￿
ю)и1Нл -щ- ьНрь–р»
ю)и1Нл -й о–р*+
/ир иго.рй кзхиогОль(ипь :ог-
их. уТу прйхйр.э хиь Т<г хй рпзхл ?кги згояСI
НИШгйТ пиТлТ зхягпияхяТи /гзго к)г оТппуТ?ру
йг рпг?Тл п рпг?йхягйрг. гиягоихС пигйс
ъщ
. иТ-
ухяТ рпхтйТь кпиТйхяуТ йхяхых яртТ тоТ.
–хягпияхяТигл йхпи тхл)йТ ОлТ пх?тТяТи пь п
зх.х< ( пШгйргпур зорг.хя яягтгйрг ириохяэ тг-
.хйпиоТШрь йТ /уоТйг тхук.гйихяIэ йх зог)тг япг-
ых . п зх.х< ( хпхОхС игйрур ТуигопухС рыо Н*у-
иго их)г згогяхзлх<Тлрп йг зхлйхпи ( . хйр пх-
оТйьлр р?ягпийк( трпиТйШр( .г)тк пхОхС р р?хОоТ-
)Тг.. згопхйТ)г.э Охлгг ихыхэ я?яТлр я ?ориг-
лг уориргпухг хийхюгйрг у згопхйТ)кс
ъВ
 ИзхпхОх.
иТухых трпиТйШрохяТйрьэ зхпихьййхС гоихС Оогихя-
пур пзгуиТулгС пиТлр ?хйыр . згпйрэ я ухихо Туиг-
оэ яхть р? хОоТ?Тэ рыоТлр к)г йг згопхйТ)Тэ Т хи-
йхюгйрг у йг.к
744Н ь -1ОЧоН/и.
ъб
э у ухихох.к пиог.рлпь
ъщ
:оги : /гТио ктхяхл пиярь рлр игТио зхкгйрь? щУI 66 :оги
: /гТио / б6ъ 7э Уб И У«
ъВ
:оги : /гТио ктхяхл пиярь рлр игТио зхкгйрь? z У«
ъб
/го.рйэ ТйТлхырйС хпиоТйгйр( я ухйШгзШрр Пхо.Тлрпихя
Н–орг. хпиоТйгйрь к 4 /хлпихых пхпихри я их.э их хй йг йТ?яТги
яг< гг р.гйг.э Т хзрпяТги ггэ уТу я згояС оТ? яртгййк(э Т плкТС:огиэ пяь?яТлпь п йхя. пзхпхОх. ях?тгСпиярь
йТ ?оригль ;ТтТгС /зргпухых игТиоТ пиТйхярлхп
йг оТ?ялггйргэ Т хО<гпиягййхг яхпзриТйрг Нуорир-
гпур .пль<гС лрйхпирсД Н7иййг ?оригл( к)г
йгл ?ь зхпогтпиях. зохпихых я)ряТйрь я ткюгяйС
.ро тгСпияк(<р лрШ хитТяТи пь пяхр. /.хШрхйТл -
й. згог)ряТйрь. Ог? япьухС уорирур р ?йТриэ Ог?
зоТуиргпур ог?кл иТихяI !пг иг. р пхОирь зхт-
ягоыТ(ипь хк)тгйр( /Тух.к хк)тгйр(э ухихохг
йгхОхтр.хэ ихО зхйьи рс
ъУ

7тйТух рпплгтхяТиглр зхуТ?Тлрэ их зорг. зх-
ягпияхяТигл йхпирэ ￿
оиНщигилр
оТппуТ?ТI я.гпих ￿
*и-
*Нлилр
зхуТ?ТIэ пк<гпияхяТлр я игТиоТл йх. рпукп-
пияг р?тТяйТ ыоггпурС хоэ ух..гйиТорр я погтйг-
ягухя тртТуиргпур )ТйоТэ згопхйТ)р-ягпийрур
р ог?хйгоI И токыхС пихохйэ пиокуикоТ Оогихя-
пухС тоТ. ОлТ язхлйг иоТтрШрхййТ р зх?яхльлТ
. уТу я згояС оТ? зохр?хюгтюрСэ зорг. хй кзхиогОльги я хзрпТйрр
яг<р йг иг йТ?яТйрь гг ТпигСэ ухихог зорйьиэ Т йТ?яТги р иТуэ уТу
йТ?яТ(ипь пххиягипиягййг Тпир я токыр яг<Тэ . хО1ьпйьл п.пл
иго.рйТ гых р?хОогиТигл ! : 9улхяпурСэ зх?тйгг зор?йТяюрп э их
плхях йгйТ.гогййх Олх йТзрпТйх п хюрОухС . м ь ихытТ пх?тТл иго-
.рй „хпиоТйгйрг“Ч р иТу уТу к)г .хык пгыхтйь зор?йТяТи пь я их.э их
тглТл ыоТ..Тиргпург хюрОурэ их ь йТзрпТл хтйх „й“ :Ттх „пиоТййС“
Олх йТзрпТи /Ту хйх р зхюлх п хтйр. „й“ рэ уТу пхОТуТ п хиог?Тйй.
кх.э ОгыТги зх .рокс 9улхяпурС ! : 7 игхорр зох? 7э Жщ И
б.Уэ «щI
ъУ
/Т. )гОг?Охлг?йгййк( рйигозогиТШр( погтпияТ.р Торпих-
иглгяпухых игТиоТ
–хпиТйхяур тоТ. :огиТ НиТяуТ?пурС .глхяхС
уокысэ Н7Т.ТюТ икоТ) р гг тгирсIэ оТпюроря ях?.х)-
йхпир игТиоТл йхых рпукппияТэ хтйхяог.гййх зохтг-
.хйпиорохяТлрэ их ухйПлруи ТорпихиглгяпухС р йгТ-
орпихиглгяпухС тоТ.Тикоырр ?Тягоюрлпь зхлйхС зх-
ОгтхС згояхС
7)и1Нл ий ьНрь–
п гых кйрих)гйрг. зорйШрзТ
НгиягоихС пигйсэ хОйТ)гйрг. зорг.Тэ яхялггйр-
г. я игТиоТл йхг зогтпиТялгйрг ?оригль пиТл Тпи (
игТиоТл й /упзгор.гйихя …… ягуТэ йг хи.гйряэ хт-
йТухэ йр пиТохых Туигопухых игТиоТэ йр прпиг. ИиТ-
йрплТяпухыхэ хпйхяТййхС уТу оТ? йг йТ хк)тгйррэ Т
йТ я)ряТйрр я хОоТ? НЭрпих /зргпухых игТиоТ йг
пк<гпиякгиэ иТу )г уТу игТиоТ рпих тоТ.Тиргпухых
р „/.хШрхйТл йхых“ <8> ?зргпурС игТио зхигоьл
<8> пях( хиуохягййх ТйиригТиоТл йк( р огяхл(Шр-
хййк( йТзоТялгййхпи р пиТл зохпих хпхО.э ги-
ух хзогтглгйй. плкТг. игТиоТл йхых зогтпиТялг-
йрьс
ъ«

7)и1Нл р. о–р*р
я ухйШг ухйШхя ОлТ хпх?йТйТ
уТу г<г хтйТ )ТйохяТь оТ?йхяртйхпи тоТ. я к?ух.
п.плг плхяТэ хпиТяюрп я ыоТйрШТ тоТ.Тиргпухых
охтТ –х?тйгг /их зор?йТл р : :огиэ огТОрлрирох-
ъ«
–Тяр – ИлхяТо игТиоТ И ВщВяТя иоТтрШрхййхг тоТ.Тиргпухг тгСпиярг Н9рллго
ктряригл йх гиух яртри трТлгуирук зохиряхогряхг
згогзлгигйргI я пххийхюгйрр ￿
ю)-л 5 о–р*р
 7хр пхО-
пиягййг куТ?Тйрьэ уТпТ(<ргпь /зргпухых игТиоТэ
Тпих тхзкпуТ(и лх)йхг ихлухяТйргэ иТу уТу хйр йх-
пьи уориргпур хззх?рШрхййС ТоТуиго р зхлйхпи (
йТзоТялгй зохиря тоТ.Тиргпухых рпукппияТ .хгых
яог.гйрэ ухихо. зхл ?к(ипь п рпукппиягййхС йгтрТ-
лгуирйхпи ( :Т пТ.х. )г тглг йТтх зохпих пйхяТ
яйгпир /зргпурС /лг.гйи я тоТ.Тиргпухг ияхог-
пиях . ухйгйхэ п зохиряхогрь.р ИяхОхтТ оТпгиТ
тхл)йТ Ои хпйхяТйТ уТу оТ? йТ „?ТяТияТ(<г. зх-
ихуг пхОирС“с ГТОхрС тйгяйру щВЖI
ъЖ

*йТлхых. /зргпухС тоТ. зх токык( пихохйк ыоТ-
йрШэ зхзиухС Тл игойТиряйхых хиягиТ пх пихохй
/зхпТ .х)йх приТи ох.Тй »хпихгяпухых 7зогтг-
льг.г уТу ох.Тй-иоТыгтрр !ь мяТйхяI рлр зхлр-
Пхйргпург ох.Тй 7 :ТирйIэ хйр яйгюйг уТ)ки-
пь тоТ.Тиргпур оТ?ыоТйй.р трТлхыТ.р п ктТлря-
юр.пь ?Т уклрп Тяихох.э лрюгйй.э я поТяйгйрр п
ыгохь.рэ пк<гпиягййхых п.плхяхых р?ОиуТ м иг.
йг .гйгг хгяртйТ р /зргпуТь зорохтТ
НФпи уТуТь-их иТСйТ рпукппияТэ зх ухихохС /зрг-
пуТь Пхо.Т йрухытТ йг йТСтги пгОг пххиягипиярь я
тоТ.ТиргпухС \ тТ)г яго(э их тль оТ?й Пхо.
ъЖ
:оги : 7 лригоТиког 7э ЖЖ И щрпукппияТ пк<гпияк(и р пххиягипиягййг р. оьт зх-
/иргпур .плгСэ иТу их хтйТ .пл йрухытТ йг .х-
)ги Ои яоТ)гйТ я токыхСэ йг пххиягипияк(<гС гС
Пхо.гэ . оТ?1ьпйьл »хпихгяпурС зхулхййрШгэ ?Ттк-
.ТяюгС птглТи рйпШгйрохяук „–огпикзлгйрь р йТуТ-
?Тйрь“ . »окыхг тглхэ гплр ! уТу .х)йх Охлгг зг-
огтглТгиг р р?.гйриг ох.Тйэ пхоТйря хи йгых лрю
уТухС-йрОкт /зр?хтэ тль згогоТОхиур я тоТ.кэ рлрэ
я?ья згояхйТТл йк( .пл э пхягоюгййх р?.гйриг
п()гис
ъ

:ТрОхлгг хпяхгййхС уТ)гипь ыоТйрШТ .г)тк /зх-
пх. р лрорухС !х-згояэ ?тгп р.ггипь ыокззТ иоТ-
трШрхйй рпихоргпур )Тйохяэ Т<г япгых хзогтг-
льг. уТу лрох-/зргпург ох.Тй я пирТэ зх/.Тэ
ОТллТтТI мйхытТ у йр. тхОТяль(и ОТпй(э хткэ пТир-
ок –орп.хиогяюрп у /их.к оьткэ .х)йх ?Т.гири э
их зор?йТух. ￿
ии–и1Нл -щ-
Т<г япгых хуТ?яТгипь
льиЭ-ь/-–/р. 4-–*р
 –хягпияхяТигл йг зохр?яг-
тгйрь я зох?г зорхОогиТ(и пяхр пирхияхой тяхС-
йрухяД ох.Тй . ох.Тй я пирТэ зхягпи . зх/.Тэ йх-
ягллТ . ОТллТтТ
ГТтруТл й. пихохййрух. зохиряхзхпиТялгйрь
пирхияхойхС р зох?ТргпухС Пхо. Ол ! 8 –гог-
яго?гя /оТтрШрхййх ятглря я пяхг. хзиг ￿
юйо-и--
ъ
»хпихгяпурС 8 7 ИхОо пх / б И В ! » 7ОхлгйпухСэ ъ+
ьйяТоь Ж«ъ ыIщи1Нл -й )-юьи и
Нихл ух иор пзхпхОТ ух.зх?рШрхй-
йхых хПхо.лгйрь .ТигорТлТс иор охтТIэ хй я уТ)тх.
р? йрэ зх ТйТлхырр п /зхпх.э зогтлх)рл яртги Ниор
яртТэ оТ?лрТ(<ргпь г.ухпи ( хОоТ?хяс Охл юхСэ
погтйрСэ .ТлСIэ ухихогэ я пях( хгогт э оТ?тгль-
(ипь йТ тяТ улТппТ зох?Т р пиррI
Н7 йТприяТг.э иТур. хОоТ?х.э яхпг.йТтШТи
яртхя зх/иргпур зохр?ягтгйрСэ Т йТхть<Тьпь я
йТюг. оТпзхоь)гйрр йх.гйулТикоТ яртхя рпгоз-
яТгипь ихл ух иго.рйТ.р „оТппуТ?“э „зхягпи “э „ох-
.Тй“э „пирхияхогйрг“э „зх/.Т“ Иихл оТ?ригл йТь
трпзохзхоШрь ьпйх ыхяхориэ ихэ я пк<йхпирэ йх.гй-
улТикоТ яртхя лригоТикойх-ктх)гпиягйй зохр?яг-
тгйрС я игхорр лригоТико йг пк<гпиякгиэ хиь йк)тТ
я йгС х<к<Тгипьс
щ+
э . пхуокюгййх ?Т.гирл игхогиру
/гхогиргпухг ухйпиокрохяТйрг ￿
/-г*-Ч/+Э Чр/-
–-/
э иТур. хОоТ?х.э йг ихл ух йг огюТги зохОлг.
ТоТуигорпирур )Тйохя рпихоргпурэ Т пх?тТги йх-
яг зохОлг. !ул(ря я хзогтглгйрг )ТйоТ пирх-
ияхойк( ог э . лрю кплх)йьг. ?ТтТкэ рОх я пир-
хияхойхС Пхо.г я оТ?йг /зхр огТлр?хяяТлрп
йг ихл ух япг иор охтТэ йх р зоТуиргпур япг хзр-
пТййг )Тйо 4хырйгг зх/их.к приТи пир яих-
щ+
–гогяго?гя ! 8 7пйхя /СтхлхыргпухС зх/ирур !ягтгйрг я лр-
игоТикохягтгйргI 66 –гогяго?гя ! 8 Vхыхл »хпихгяпурСД мпплгтхяТ-
йрь 7э Жъ И ВЖ.б+орй. зор?йТух.э Т йг зор?йТух.-хзогтглриглг.э Т
зохр?ягтгйрь лрох-/зргпухых охтТ оТ?ягпир зх рп-
хтй. охтхя. зх?рШрь.
:х тТ)г гплр зор?йТи пк<гпияхяТйрг хпхОхС
ыокзз лрох-/зргпур )Тйохяэ пххиягипияк(<гых р.
зхйьирь охтТэ р оггяхых )ТйоТ-зохихирзТ япг )г йг
хОйТок)ряТгипь 4рох-/зргпург )Тйо хуТ?яТ(ипь
)ТйоТ.р йТ ыоТйрШТэ Т йг зохткуиТ.р йгухгых яххО-
оТ)Тг.хых лрох-/зхпТ
зьиЭ-ь/-–Н/иН / )–-гН
Пхо.Тэ р?ягпийТь
зог)тг япгых ОлТыхтТоь /коыгйгякI . ях?яоТ<Тьп у
йТюгС иоглгййхС улТппрПруТШрр . лхырйгг япг-
ых хзогтгльи уТу ￿
)–-гри1Нл ОФ ии–и О
э ик рлр рйк(
/.хШр(э яхзлх<гййк( я зох?гэ . г<г хтйк )Тйохяк(
оТ?йхяртйхпи лроргпухых охтТ п ОТллТтйхСэ /лгыр-
гпухСэ пТироргпухС р и т тх.рйТйихС
* ￿
ии–и1Нл ОФ )–-гО
оТпзохпиоТйгййхг я пхяги-
пук( /зхк ьялгйрг р иго.рйIэ йТзохиряэ . уТу г<г хт-
йх ￿
Чр/–-/-Н лН*Нйль/- / ю)-лН
э яул(Т(<гг ох.Тй
огтухIэ зхягпи э оТппуТ? йх йг йхягллк!Iэ хгоуэ .г-
.кТоэ /ппг –ор?йТух.-хзогтглриглг. ?тгп хуТ?-
яТгипь ятяр)гйрг йТ згояС злТй пхОирь оТппуТ-
?яТйрь р /.хШрр зхягпияхяТигль рэ йТзохиряэ хплТО-
лгйрг пхОирСйхых оьтТ
Приильыи и з приильыи
 ры: рой я листи
и рой я м три
,йирх и йиз – по оби
стороы гр иы

иТу О . йр оТпюроьлр )Тйохяк( йх.гйулТикокэ
ухлргпиях ухйуогий лригоТикой зохр?ягтгйрС
хуТ?яТгипь Ог?.гойх Охл югэ г. улТппрПруТШрхй-
й улТппхя . )Тйохя р )Тйохя оТ?йхяртйхпигС
Иххийхюгйрь .г)тк йр.р Октки хийхюгйрь.р Тпи-
йхых р хО<гых
!йкиор пТ.хС )ТйохяхС прпиг. /иТ зохОлг.Т ях?-
йруТги их)г . уТу зохОлг.Т я?Тр.ххийхюгйрь игхог-
иргпур пк<гпияк(<р уТу ртгТл йг .хтглрэ То-
гирзI р рпихоргпур огТл йх пк<гпияхяТяюр р
я оТ?йг /зхр хзогтглгйй. хОоТ?х. йТ?яТяюр-
пьI )Тйохя :ТрОхлгг Огпух.зох.рппйг игхогирур
зогтлТыТ(и ртир пягокэ тгткуиряй. зкиг. . пухй-
пиокрохяТи ?Тухйгййк( )Тйохяк( прпиг.к р ?Тиг.
йТлх)ри гг йТ ухйуогийС .ТигорТл Н:гхОхтр.х
тгткШрохяТи япг ях?.х)йг ух.ОрйТШррэ рпхть р?
яОоТйй уТигыхорС 7Тлх ихыхэ тТ)г гплр хтйТ р?
/ир ух.ОрйТШрС огТл йх йрухытТ йг пк<гпияхяТлТэ. иг. Охлгг тхл)й гг хзрпТи Ч зхтхОйх их.кэ уТу я
прпиг.г 7гйтглггяТ .х)йх хзрпТи пяхСпияТ г<г йг
хиуои /лг.гйихяэ иТу р ?тгп плгткги хзрпяТи
пяхСпияТ )Тйохяэ Т плгтхяТигл йхэ зохр?ягтгйрСэ ух-
ихо зхуТ г<г йгисэ . кияго)тТги Ц /хтхохяэ тль
ухихохых Нрпихоргпург )Тйо хОоТ?к(и Тпи плх)-
й игхогиргпур )Тйохяс
щ

–охпихС хзи иТухС улТппрПруТШрр . яртглр к !
8 –гогяго?гяТэ ухихоС р? яхпг.йТтШТир игхогирг-
пур пухйпиокрохяТйй )Тйохя я огТл йхпир хОйТок-
)рл лрю зьи э я их яог.ь уТу .йх)гпиях рпихорг-
пур )Тйохя хпиТлрп яйг прпиг. –хзиуТ )г кяг-
лрри рплх зор?йТухя р улТппхя зорягтги у их.кэ
их улТппрПруТШргС пиТйги зоТуиргпур йгях?.х)йх
яхпзхл ?хяТи пь
мйхС зки йТ.гТлпь я оТОхиг : м \ох 7й зогт-
лТыТлэ уТу . зх.йр.э пиохри Н.гихтхлхыр( ихйхых
лригоТикохягтгйрьс /.зроргпурэ пйр?кэ хи ухйуоги-
йхых .ТигорТлТД хпк<гпияльи улТппрПруТШр( р ыоТ-
тТШр( огТл й )Тйохя –ор иТух. зхтхтг игхогир-
гпур )Тйохя хуТ)гипь япгытТ .гй югэ г. рпихор-
гпурэ Т зкпи улгиху я )ТйохяхС НиТОлрШг 7гйтг-
лггяТс йг ОктгиД хйТ зхзхлйьгипь ихл ух зор ях?йру-
йхягйрр йхя )Тйохя я лригоТикойхС зоТуиругэ ихэ
уТу . ?йТг.э зохрпхтри йг иТу Тпих
щ
/хтхохя Ц !ягтгйрг я ПТйиТпиргпук( лригоТикок И У–ор зхпиохгйрр иТОлрШ ?ТтТТ зхуТ иТу р йг
хпк<гпиялгййТьI пк<гпиягййх яТ)й. пиТйхярипь йг
ихл ух хзогтглгйрг огТл й )Тйохяэ оТ?йхяртйх-
пигСэ )Тйохя пг.гСпияэ йх р Охлгг гиухг зогт-
пиТялгйрг пиокуикойх-лхыргпур хийхюгйрС .г)тк
йр.р
7гй рйигогпйхС зогтпиТяльгипь зхзкийТь ртгьэ
япуТ?ТййТь .йхых лги йТ?Тт Тяихох. оТОхи х Н.хо-
Пхлхырр йхягллс
–оряйх )Тлкьп йТ плх)йхпи )ТйохяхС улТппр-
ПруТШрр Н7йхырг ￿
–-*р/+
пяхОхтйх .хыки Ои хОх-
?йТгй уТу ￿
)-/Нльи
р хОоТийхэ ￿
)-/Нльи
уТу ￿
–рлл р-
г+
э р ￿
)-/Нльи
р ￿
–рлл рг+
уТу ￿
/-/Нии+
сIэ 7 * –ги-
охяпурС ?Т.гирлД НVхоТ?тх рпул(ригл йгг плкТрэ
ухытТ . .х)г. ухлгОТи пь .г)тк ТоТуигорпируТ.р
тТййхых зохр?ягтгйрь уТу ох.ТйТ рлр уТу оТппуТ?Т р
йхяглл 4хыргпухг оТппихьйрг ?тгп к)г йТпихл ух
яглрухэ их хйх тТги йТ. хпйхяТйрь ыхяхори уТу О
х тяк зогтглТ ктх)гпиягййхС зох?э х тяк ￿
)–Н-
оНик/+Э Чр/–рЭ
 7х)йх Олх Оэ язохг.э йТ.гири
ики г<г р йгухихог ￿
гр)–НоНик/+Н
яглррйД п хтйхС
пихохйэ ктх)гпиягййк( ￿
Э–-/и О
уТухС ьяль(ипьэ я
пк<йхпирэ „!хСйТ р .ро“ рлр „ИхОхоьйг“э р.г(<ргэ
упиТирэ р.гййх иТухС зхт?Тыхлхяху!Iэ п токыхС )г пих-
охй . ￿
р/Н о-ь
э уТу йгухихохг п()гийхг Шглхгэ г<гэиТу пуТ?Ти э йгтхоТОхиТййхг тх йхягллс
щъ

–огтгл йС )Тйо . /ихэ плгтхяТигл йхэ ртгТл -
йТьэ йг р.г(<Ть згогпггйрС п токыр.р )ТйоТ.рэ
йг тхзкпуТ(<Ть пх.йгйрС ￿
4-–*Оир Ог/р/р/и.
яйки-
ор уТ)тхых охтТ !хуокы йгых йТоТпиТ(и зохпиг р
плх)йг игхогиргпург )Тйоэ ?Тиг. . рпихоргпург
)Тйо
;Тзогтгл йг )Тйоэ я иго.рйхлхырр –гиохяпух-
ыхэ . /ихэ п хтйхС пихохйэ згоярйг оггяг )Тйоэ
)Тйо плхягпйхпирэ йгург тхктх)гпиягййг пиоку-
икоэ зхыоТйрйг п пхОпиягййх лригоТикой.р )Тй-
оТ.рэ Т п токыхС . ухйпиокуиряйг хОоТ?Шэ згогоТп-
иТ(<рг )Тйо уТу иТухяхСэ зохр?ягтгйрь п оТ?х.уйк-
ихС пиокуикохС охйруТэ я зхйр.Тйрр –гиохяпухыхэ я
хилррг хи ох.ТйТэ .х)ги Ои ОгпухйгйхСI
–огтгл й )Тйохя я уТ)тх. лригоТикойх. охтг
хуТ)гипьэ гпигпиягййхэ зх тяТ ;Тзогтгл й .х)ги
Ои р Охл югэ рОх ыоТйрШТ .г)тк лригоТикой.р р
Оихя.рэ оггя.р )ТйоТ.рэ уТу . к)г яртглрэ
.х?ТрйТ р пТ.р /ир )Тйо зхтяр)йггэ к)г р?кгй
р п иоктх. зхттТ(ипь хзогтглгйр(
! /зхпг ягойрС зогтгл йС )Тйо хгяртгйэ йх рп-
ихоргпур п.гйьгипьД пйТТлТ /их ￿
ю)-)Н.
э зхих. . ￿
–--
*р/
 :Т пиТикп йр)йгых зогтгл йхых )ТйоТэ пухогг
щъ
–гиохяпурС 7 * 7хоПхлхырь йхяглл 66 Ars PnЧЦmkk !з 7э
ъ« И У.«+япгыхэ тхл)гй зогигйтхяТи ￿
–рлл рг
Д /ихи )Тйо .г-
йгг .ТоурохяТй р Охл юг пяь?Тй п яйгктх)гпиягй-
йхС оггяхС огТл йхпи (
;Тзогтгл й.р )ТйоТ.р тль /зхпТ хуТ)кипь пйр?к
йг ихл ух ￿
р/Н о-ь
ухохиурС кпийС оТппуТ? п йгх)р-
тТййхС ухйШхяухСэ .руохйхягллТIэ йх р ￿
р4-–иг*
зх-
плхярШТэ пгйигйШрьэ ыйх.Тэ .Тупр.ТI уТу рпиху тр-
тТуиргпур р оТ?.юль(<р )Тйохя ОТпйьэ оТ?йг
Пхо. зорир р яххО<г игйтгйШрх?йхС лригоТикоэ
/ппгI
Фплр йгпухл ух хОхпиори .пл э их .х)йхэ ягох-
ьийхэ кияго)тТи э их зхяхС л(ОхС йТШрхйТл йхС
зхягпияхяТигл йхС укл ико хуТ?яТ(ипь ТПхор?.
р Тйгутхи »гогях окппур зхягпияхяТигл й )Тй-
охяэ плгтхяТигл йхэ игхогиргпур оТпиги р? Н–хплх-
ярШ окппухых йТохтТс ! »Тль р пхОоТйрь Тйгутхихя!
–огтлТыТлрп р рйг яТорТйи рпхтй )Тйох-
я гтрйрШэ хпйхяТййг йг йТ пиокуикойх хПхо.лгй-
йх. пхОиррэ Т йТ ирзг зхягпияхяТйрьэ пхОирр оТп-
пуТ?яТйрьэ зхягпияхяТигл йхС ухйягйШррэ . пуТ?уТ
р оТппуТ?
НVхяхоь х пТ. зохпи яртТ зхягпияхяТигл -
йхых рпукппияТэ х ?ТТихй гых Пхо.Тэ .х)йх йТ-
?яТи тяг згояххпйхяД пуТ?ук р оТппуТ? –хягпияк-
(<рС ￿
л рг О
. яг?тгпк< р япгярть<э хй ?йТги япгЧ
р плкюТигл( йг зорхтри я ыхлхяк пзохпри Д хиуктТи /их ?йТгю ? 8хо.Т ￿
–рлл ргр
. зхягпияхяТйрг хг-
яртШТ р кТпийруТ пхОирС ГТппуТ?ру хыхяТоряТги-
пьэ хиуктТ хй /их ?йТгиэ р зхягпиякги лрю х их.э их
хй пТ. тгСпияригл йх яртглс
щщ

:г хОь?Тигл йх пхылТюТи пь п 7 * –гиохяпур. йг
ихл ух я уяТлрПруТШрр Н!хСй р .роТс уТу охйр-
урэ йх р я хзогтглгйрр ягойгых ?Тзогтгл йхых )Тй-
оТ Иухоггэ иТур. )Тйох. тль /зргпухых охтТ хуТ-
?яТгипь йг охйруТ рлр уТухС-их токыхС ох.ТййС
)Тйоэ Т пяго)ТйохяТь пиокуикоТ . ￿
Ши и
Д хО1гтрйгй-
йхг хО<р. ?Т.плх. пхОоТйрг /зргпур зохр?ягтг-
йрС оТ?йхых хО1г.Т
Црулр?ТШрь их)г р.гги пяхр пикзгйр р кохяйрД ￿
ои-
и-щи.
Н»ягйТтШТи пикл гяс р Н;хлхихС иглгйхус м
мл ПТ р Ф –гиохяТIэ ￿
ь–ии-щи.
Н»гипияхсэ Н7иох-
гпияхсэ НБйхпи с 4 : /хлпихыхЧ Н»гипияхсэ Н! л(-
тьсэ Н7хр кйрягопригис 7 Vхо ухыхIэ ￿
ьНь–ри-щи.
НмхпрП р гых ОоТи ьс / 7ТййТЧ Н–оьплрйс 8 *
*ОоТ.хяТI
»Тл юг йТрйТ(ипь ыоТйтрх?йгэ Шрулхзргпург
Шрул Н! зхрпуТ киоТгййхых яог.гйрс 7 –окпиТ
пг. ох.ТйхяIэ НГкыхй-7ТууТо ФпигпиягййТь р пх-
ШрТл йТь рпихорь хтйхС пг. р я /зхк яихохС м.зг-
оррс ? ;хль тяТтШТи ох.ТйхяIэ НЭглхяггпуТь ух-
щщ
ГОйрухяТ 7 * 7трй р? зорг.хя ух.зх?рШрр к /коыгйгяТ 66 ГО-
йрухяТ 7 * м?ОоТййг иокт 7э бЖ И б.гтрьс 7 тг :Тл ?ТуТ Охлгг пхийр ох.Тйхяэ зхяг-
пигСэ хгоухяэ йхягллIэ зогтглх. ухихо хуТ?яТги-
пь ихл ух уоТиухпи ТяихопухС )р?йр
! тоТ.Тиргпух. охтг зогтгл хуТ)кипь я йгзх-
погтпиягййхС Олр?хпир токы хи токыТД ухохиуТьэ ￿
-о/--
р ь/р.
з гпТ . яйр?кэ ￿
*/-щ-р ь/р. о–р*р
рлр ￿
--
*Нои.
. яягокэ зорг. .г)тк иг. р токыр.э уТ)ги-
пьэ йг пк<гпиякги уТгпиягйй хилррС 7х)ги Ои э
я тТййх. плкТг лкюг ыхяхори йг х зогтглТэ Т
х ￿
ль–О ьО–/-* .о–Н
тоТ.Тиргпухых охтТ Н.Тлгй -
уТь тоТ.ТсIэ яхуокы ухихохых Пхо.рокгипь рпихорг-
пуТь )ТйохяТь прпиг.Т
»оТ.Т зх пяхгС зорохтг йг тхзкпуТги ?йТригл -
йхых ухлргпиягййхых оТпюрогйрь Фг йр)йгС ?Тзог-
тгл йхС Пхо.хС .х)йх приТи ухохиурС ￿
*-/-и-щ»
лШН/ О» л Нь1
ух.ргпуТь /пиоТтйТь .рйрТи(оТIэ Т
ягойгС . ￿
о–р*О ои. 1ьН/и.
э пзхпхОйк( оТпюроьи -
пь ?Т пги яихорйхых игупиТ
! лроруг япг .йхыххОоТ?рг рпихоргпур )Тйохя
оТпзхлх)рипь .г)тк ￿
льиЭ-ь/-–Н/иН*
. .ТлхС лр-
оргпухС Пхо.хСэ .ТйрПгпиТШргС лрорур уТу иТух-
яхСэ п уТ)тС оТ? ?Тйхях Пхо.рокг.хС /.хШрхйТл -
йхС тх.рйТйихС . р ￿
«рииро-й
рлр зх/.хС гплр оТ?-
тглри /ихи )Тйо йТ лроргпук( р /зргпук( лрйррI .
Охл юр. лроргпур. )Тйох. йТ зхягпияхяТигл йхС
хпйхяг ;Тзогтгл й.р тль лрорур хуТ)кипь оТ?йх-хОоТ?йг Пхо. Оихяхых пирхияхогпияТ я их.
рплг орП.хяТййг ￿
)-ли-/иШ+ и )-щ-/-– и
э игупи
пх плх)й.р ПкйуШрь.р . ￿
гр ии/р/и.» *-ииь/+
р
и зI . яйр?к р ￿
льиЭ-ь/-–/+й ю)-л» ю)и1Нл р. )-ю*р
. яягок
–огтглТ.рэ тль лрорур р тоТ.э пиТйхяьипь )Тй-
охяг Пхо. /зхпТэ их зхтгоуряТги гых ШгйиоТл -
йхг зхлх)гйрг погтр лригоТикой охтхя ?зргпург
)Тйо яхпзорйр.Т(ипь Т<г япгых уТу .ТйрПгпиТ-
Шрь лригоТико уТу иТухяхС
! Тпзгуиг рпихоргпухС зх/ирур )Тйоэ иТур. хО-
оТ?х.э хуТ?яТ(ипь пиррСйх пулТтяТ(<р.пьэ зох-
иряхогря.э зхтяр)й. .йх)гпиях.э п иоктх. р йг
тх ухйШТ хоыТйр?к(<р.пь я прпиг.к Н8»ТяТи ￿
льр-
ьи1Нл -Н
хзогтглгйрг )ТйоТэ ухихохг зхуояТлх О
япг ьялгйрь )ТйоТэ йгях?.х)йхД )Тйо ￿
л*Н6рНьл.
Ч
згогт йТ.р лх.ТйТь лрйрьэ Т йг зоь.Ть лрйрь гых
/яхл(Шрр <8> –огтпиТяри пгОг )Тйо пиТиргпухС
прпиг.хС йгях?.х)йх8с
щВ
. иТухяТ ихуТ ?огйрь рп-
ихоргпухС зх/ирур
щб

щВ
/йьйхя Б : 4ригоТикойС ПТуи ъВI 66 /йьйхя Б : 4риг-
оТикойТь /яхл(Шрь И У.«+
щб
И. рпплгтхяТйрь йгухихо рпихоргпур )Тйохя Нп.г<гйрСсД
7глгирйпурС Ф 7 I !ягтгйрг я рпихоргпук( зх/ирук /зхпТ р ох.Т-
йТ 7э ЖУЧ ъI мпихоргпуТь зх/ируТ йхяглл 7э +Ч ?зюигСй 7
: –орохтТэ .роэ иТСйру япглгййхС8Д Ирпиг.Т згС?Т)й хОоТ?хя я
окппухС зх/?рр 7э +–ор рпих игхогиргпух. пзхпхОг улТппрПруТ-
Шрр )Тйо пягткипь у гиух хыоТйргййхСэ лхырг-
пур йгкь?яр.хС НиТОлрШг 7гйтглггяТсэ яхпзТоь(-
<гС йТт ухйуогий. .ТигорТлх. Н7 зхпиклрохяТ-
лрэ их пиокуико лригоТикоэ Т плгтхяТигл йхэ р пТ-
.р )Тйо зх.г<Т(ипь йТ ТОпиоТуийх. кохяйгэ п.г-
<гййх. зх хийхюгйр( у огТл й. зохр?ягтгйрь.
–оТярл йгг Олх О пуТ?Ти э их иТухг-их зохр?яг-
тгйрг .ТйрПгпирокги иТухС-их )Тйоэ Т йг ыхяхори э
их )Тйо зорпкипиякги я пТ.х. зохр?ягтгйрр 7тйТух
хийхюгйрг .ТйрПгпиТШрр .г)тк ТОпиоТуий. р ухй-
уогий. р.гги ягохьийхпийк( зорохткэ рй.р плх-
яТ.рэ йги йруТухС йгхОхтр.хпирэ ихО зохр?ягтг-
йрг ягойх яхзлх<Тлх пяхС )Тйоэ /их ихл ух ягохьи-
йхпи * /их ?йТриэ их йруТухС ТйТлр? зохр?ягтгйрС
йг .х)гиэ пиохых ыхяхоьэ йр зхтияготри э йр хзохягоы-
йки игхор( )Тйохя Фплр .йг пуТ)киД иТухг-их зох-
р?ягтгйрг йг яхтри йр я хтйк р? яТюр уТигыхорСэ
плгтхяТигл йхэ яТюр уТигыхорр йруктТ йг ыхтьипьэ их
ь .хык ях?оТ?ри Д яТюг ￿
лиНо-/рьНик/-
йгзоТях.го-
йхэ зохр?ягтгйрь йг тхл)й пхязТтТи п уТигыхорь-
.рэ яоТОхиТйй.р рпплгтхяТигль.рЧ зохр?ягтгйрг
.х)ги .ТйрПгпирохяТи э йТзор.гоэ Охлгг хтйхС уТ-
игыхоррэ Охлгг хтйхых )ТйоТс
щУ
э . хОоТ?Шхях р?лх-
)гййС я?ыльт Нрпихыхс игхогируТ
щУ
/хтхохя Ц !ягтгйрг я ПТйиТпиргпук( лригоТикок И ъъ! Тпзгуиг зоТуиргпухС зх/ирур )Тйо .х)-
йх зогтпиТяри я яртг ￿
Чр/–-/-й иНль/иШ+
рлр
йгпухл ур лгпийрШIэ йТрйТ(<гСпь п зохпигСюрэ
/лг.гйиТойэ ?Тзогтгл й Пхо. р ?ТуТйряТ(-
<гСпь я Огпухйгйхпир пяго)Тйохя Шрулргпур
хОоТ?хяТйрС рлр ￿
Чр/–-/-й *рь–иШ+
э зогтпиТяль(-
<гС рпихоргпурС .ТигорТл я прйохййх. Тпзгуигэ
йх йг яхть<гСэ уТу зор игхогиргпух. ухйпиокрох-
яТйрр )Тйохяэ ?Т гых зогтгл У иТухС .ТиорШ Ок-
тги пяхг ьтох ￿
“)–НоНик/+Н Чр/–+У
э пяхС Шгйио 
ьН--
–Ньи1Нл иН
э ртгТлр?рохяТййг )Тйо уТ)тхых охтТ
. ￿
)–-ль+Н и ли-Ч/+Н
I рэ йТухйгШэ хОюройТь згор-
Пгорь 
иль-–и1Нл иН Чр/–+
э р р?.гйгйрь я оТ?йг
/зхрэ йТШрхйТл йг яТорТйиэ иго.рйхлхыргпург
яТорТШррI
–охплгтри лхырук ￿
Чр/–-/+Э ь–р/л4-–*рШий
э
пзхпхО кплх)йгйрь рпхтй пиокуикоэ р рпихорг-
пург яТорТШрр . пго г?йТьэ кялгуТигл йТь р зхуТ йг
огюгййТь ?ТтТТ

Тиоритиискои/ историискои и
йторскои оприилиии р
7то уст йлий ит ими ?

/гзго йгхОхтр.х зхыхяхори х их.э уТу НкпиТйТя-
лряТ(ипь р.гйТс я тТййх. плкТг . р.гйТ )ТйохяIСоир ии
щщщ плхяТ-хО1ьпйгйрь

- –оТуиргпуТь зх/ируТ

–охр?ягтгйрг . игупи . прпиг.Т .
пиокуикоТ

ИиокуикоТ лригоТикохягтгйрь

ИиокуикоТ рпукппияТ
В+
ИиокуикоТ лригоТико
бщ
4ригоТикойг охт
бщ
4ригоТикойг )Тйо
УВ
?зргпург )Тйо
«+
5Тйохяг оТ?йхяртйхпир ох.ТйТ
Ж«
»оТ.Тиргпург )Тйо

4роргпург )Тйо
щ+
–хыоТйрйг )ТйоД плхягпйхпи р
лригоТикоТ
ВВ
–хыоТйрйг )ТйоД )Тйохяг
пг.гСпияТ
Ущ
–хыоТйрйг )ТйоД )Тйо йТ
ыоТйрШТ охтхя
«б
–огтгл йг р ?Тзогтгл йг )ТйоД
)ТйохяТь лгпийрШТ р )ТйохяТь
.ТиорШТ
Ж«
/гхогиргпухгэ рпихоргпухг р
У/гхогиргпург тгПрйрШрр прпиг.Тир?рокгиэ тх-
зхлйьгиэ кихйьги лригоТикохягтэ игхогиру лригоТик-
о 4(ОТь зх/ируТ р игхорь лригоТико хи *орпихиг-
ль тх йТюр тйгС р /иТ я их. рплгI зогтпиТяльги
огиохпзгуиряйС хзи иТухС прпиг.Тир?ТШрр
! пяхгС оТОхиг игхогируэ гпигпиягййхэ хзроТгипь
йТ ￿
иль-–и1Нл -Н )-/и*р/иН
)Тйохяэ йТ п.пл пк<г-
пияхяТяюр я хзогтглгййк( /зхк иго.рйхяэ ухихо-
.р зхл ?хяТлрп пхяог.гййрур . зохпиг риТиглр р
уорирур
:ТрОхлгг яТ)йх погтр пхяог.гййрухяэ ухйгйхэ
.йгйрг пТ.хых пх?тТигльэ ￿
р/ь-–р
э тль ухихохых )Тйо
. йг Пхо.клТ к?йТяТйрьэ Т
4-–*р ь/-–1Нль/р

*яихопухг хзогтглгйрг )ТйоТ .х)ги Ои ?ТПру-
прохяТйх я ?ТылТярр зохр?ягтгйрь Н–хягпир :глур-
йТсэ НИуТ?уТ х оОТуг р оОугсIэ я гых зхт?Тыхлхя-
уг Н7гтйС япТтйру –гигоОкоыпуТь зхягпи сэ НЭТС-
уТ их.гтрь я гиог тгСпиярьсIэ пхзохях)тТ(<р
гых .ТигорТлТ .йгйрг 4 : /хлпихых х )Тйог Н!хС-
й р .роТс яоТ)гйх я пиТи г-зхплгплхярр . п.
яюгЧ х )Тйог Н–кюурйпухых тх.Тс * V :рихя оТп-
пк)тТги я Тяихух..гйиТорь у ох.ТйкIэ йТухйгШэ я
йгияхогпур окухзрпь зрп .Тэ тйгяйрурI р згог-
пуТ?Т пхяог.гййрухя
:ТрОхлгг зохпихС тль рйигозогиТШрр плкТС . ТО-
пхл(ийхг пхязТтгйрг япг иог зх?рШрСД Тяихо тТгипяхг.к игупик )Тйохяк( уяТлрПруТШр(э хзроТьп йТ
)Тйохяхг .юлгйрг /зхрэ р /ихи иго.рй Ог? пх.йг-
йрС зорйр.Тги лригоТикохягт Н–огпикзлгйрг р йТ-
уТ?Тйргс . ох.Тй я югпир Тпиь п /зрлхых.э НГгяр-
?хос . ух.гтрь я зьир тгСпиярьэ зкюурйпурС НИх-
йгис . тгСпияригл йх гиойТтШТирпирюргэ хзрпяТ-
(<гг я пхйгийхС Пхо.г рпихор( пхйгиТ
ихйгйхэ иго.рй ￿
–-*р/
р ￿
-*Нои.
.х)йх пхзох-
яхтри кихйь(<р.р хзогтглгйрь.р )Тйохя оТ?-
йхяртйхпигСэ .х)йх тхОТяри э их –кюурй рпзхл ?к-
ги риТл ьйпурСэ Т йг ТйылрСпурС ирз пхйгиТ /их р птг-
лТги игхогиру-улТппрПруТихоIэ йх йги йруТур хпйх-
яТйрС зхтягоыТи пх.йгйр( Тяихопург хзогтглгйрь
»окыхС яТорТйи . ТяихопуТь хоргйиТШрь йТ )Тй-
охяк( иго.рйхлхыр( /зхрэ ухихок( яйк)тгй зг-
огп.ТиоряТи лригоТикохягтэ зхих.к их зх?тйгг
п.пл иго.рйхя р?.гйрлпь –кюурйпург Н–хягпир
:глурйТс п ихур ?огйрь )ТйохяхС ирзхлхыррэ ухйг-
йхэ ￿
/-/Нии+
 –охпих я /зхк Пхо.рохяТйрь йхяхС
окппухС зох? ыоТйрШ .г)тк .Тл.р р погтйр.р
)ТйоТ.р Олр г<г йгьпйэ иго.рйхлхырь йг кпихь-
лТп э зхйьирь Нзхягпи сэ НоТппуТ?сэ тТ)г НпуТ?уТс
р НТйгутхис кзхиогОльлрп тхпиТихйх Огппрпиг.йхэ
язгог.г)укэ зорг. НоТппуТ?х.с хОйх йТ?яТлрп
игупи п /упзлрШрийх зорпкипияк(<р. оТппуТ?рух.э
Т я зкюурйпур игупиТ оТппуТ?рур хиь р йТ?яТйэйх Н?Т.ТпурохяТйс хО<р. зхягпияхяТиглг.э пТ.р.
мяТйх. –гиохярг. :глурй.
щ«

! /ихи )г йхягллрпиргпурС оьт . тхл)й яул(-
ри р Н:гтйк( 4р?кс иТоТ.?рйТэ йгхОуйхягй-
йк( рпихор( НухохиухС л(Оярсэ хиь /их зохр?ягтг-
йрг зоряйх йТ?яТ(и пгйир.гйиТл йхС зхягпи (
7О1г. игупиТэ пзгШрПруТ тоТ.Тирйхых тгСпиярь п
укл .рйТШрхййхС ихухС пТ.хкОрСпиях ыгохрйрIэ хи-
пкипиярг зхтохОйхС хзрпТигл йхпир . /ихэ ухйгйхэ
зор?йТур ￿
/-/Нии+
э Т йг зхягпир я их. зхйр.Тйррэ ух-
ихохг хОхпйхяяТлхп яюг
/огирСэ пТ.С плх)йС р рйигогпйС плкТС .
и/ои/иоОрик/--р/ь-–л -Н
хзогтглгйрг )ТйоТ VлТя-
йТь ыхыхлгяпуТь уйрыТ йТ?яТйТ ￿
)-ю*-й
 :х лригоТик-
охягтгйрг оТпп.ТиоряТги Н7гоияг ткюрс уТу ?яг-
йх рпихорр окппухых ох.ТйТэ Т йг зх/. рлр лрор-
урэ рОх я уйрыг зорпкипияк(и япг ирзрйг ох.Тййг
зор?йТурД Охл юхС хО1г.э ирзрйг ПТОклТ р ох-
йхихз злкихяпухых ох.ТйТэ .йхыххОоТ?йг ирзэ хзр-
пТигл йТь хОпихьигл йхпи р ох.Тййхг .йхыхь?рг
*уиряйхпи зхягпияхяТигль ?йТ.гйриг лроргпург
хипикзлгйрьI хуТ?яТгипь пхзкипияк(<р.э рйтряртк-
Тл й. зор?йТух. ыхыхлгяпухых зохр?ягтгйрьэ йх йг
згогяхтри гых я рйк( )Тйохяк( оТ?йхяртйхпи 
щ«
￿
з*м
Д 4к)ТйхяпурС * ! ГТппуТ? я окппухС лригоТикогД ИиТйхялгйрг
)ТйоТ мяТйхяхэ У И щУ.ВVхыхлгяпухг хзогтглгйргэ плгтхяТигл йхэ йг тх-
зкпуТги зоь.хых )Тйохяхых зохигйрьэ Т йк)тТги-
пь я пзгШрТл йх. хО1ьпйгйррэ ухихохг р<ки я зТ-
оТллгль п зх/.хС »Тйиг р иоТтрШргС /зргпухС
зх/. /зхзгрI яххО<г иТухг зхйр.Тйрг зогтлх-
)рл к)г и И *упТухяI рлр я ыхыхлгяпухС ТоТуигор-
пируг я НУгОйхС уйрыг плхягпйхпир8с ЖВВ.ЖВбI
Н.гй югых охтТ /зхзгрсэ зхоТ?ригл йх йТзх.рйТ(-
<гС хзрпТйрг пиокуико Н7гоия ткюсД Н! йхяг
ягур зохр?хюгл охт зхягпияхяТигл й пхрйгйрСэ
пхпиТяль(<р уТу О погтрйк .г)тк ох.Тйх. р /зх-
зггСэ ыгохг. ухихохых ОяТги хиь Тпийхг р йгярт-
йхг лрШхэ йхэ хтйТух )гэ ?йТригл йхг ях .йхыр хи-
йхюгйрь тль йТОл(тТигль ткюр глхяггпухС *я-
ихо ягтги гых )р?й пуях? Шгз зорул(гйрС р згог-
.гйэ тТО зогтпиТяри п иг. я)ряг ягойк( уТоирйк
я гоиТ р йоТяТ я?ьихых р. яог.гйрэ ик ?г.йк(э зх-
ир пиТирпиргпур пяТгййк( уТоирйк йгтхпиТиухяэ
?лхкзхиогОлгйрСэ зхохухя р япгых ихыхэ их хй ?Т.г-
ирл ях я?ьихС /зхг р яог.гйр тхпихСйхых зорялг
я?ыльт япьухых йТОл(тТигл йхых пхяог.гййруТэ р<к-
<гых я Олх.э зохюгтюг. )ря кохухя тль йТпихь-
<гых /Тург ьялгйрь хи яог.гйр тх яог.гйр зхьяль-
лрп к .йхыр йТохтхя 7йхырг р? йр хиь зрпТй р я
зох?гэ йх иг. йг .гйгг .хыки Ои зоррплгй у пх-?тТйрь. зх/иргпур.с
щЖ

–охОлг.Т згогухтрохяурэ згогяхтТ Тяихопур
хзогтглгйрС йТ иго.рйхлхыргпурС )ТйохяС ь?у
йгхтйхуоТийх ях?йруТги я окппухС улТппруг
Н;Тзрпур р? 7гоияхых тх.Тс »хпихгяпухых . ￿
/ищр
-1Н– -/
рлр ￿
)-/Нльк
я ?Тярпр.хпир хи ихыхэ уТу .
хО1ьпйр. пигзгй р ТоТуиго пххийхюгйрь .роТ зох-
р?ягтгйрь п огТл йхпи (I Н;Тзрпур ххийруТс /ко-
ыгйгяТ . Шрул ￿
-1Н– -/
рлр ￿
–рлл рг-/
хзьи -иТур я ?Т-
ярпр.хпир хи ТуШгйиТ йТ огТл йхпир рлр я.юлгй-
йхпир зхягпияхяТйрьI
/хлпихяпухг яйг)Тйохяхг хзогтглгйрг ￿
/ищр
зх
хийхюгйр( у Н!хСйг р .рокс зогяоТирлхп я ￿
Э–-/и О
к 7 * –гиохяпухыхI рлр ￿
–-*р/-ю)-)НФ
хО<гзорйь-
иТь ихуТ ?огйрьI
Щгторйпург ￿
л рг и
рйхытТ хйр р?тТяТлрп п зхт-
?Тыхлхяух. НИуТ?ур тль тгигС р?оьтйхых ях?оТпиТсI
йТ пТ.х. тглг . пхШрТл йх-зхлриргпург ￿
«рл/и
Тл-
лгыхоргпуТь кпиТйхяуТ тль йр яТ)йггэ г. ТоТу-
иго я.плТI
Эгхяпург ￿
-*Ноии
НЭТСуТс р Н!рюйгяС пТтс йр-
г. я пиокуикойх. хийхюгйрр йг хилрТ(ипь хи тоТ.
Н/ор пгпиос р Н»ьть !Тйьс ?их ух.гтрр я уТух.-их
пзгШрПргпух.э гхяпух. п.плгэ зх/их.к лригоТ-
щЖ
Vхыхл : ! УгОйТь уйрыТ плхягпйхпир тль окппухых (йхюгпияТ 66
Vхыхл : ! –хлй пхОо пх / Ж И В«Ж.В«икохягт хзогтгль(и р уТу ￿
)лиЭ-и-щи1Нл иН о–р*+»
ь–рщи -*Ноии
рлр зохпих ыхяхоьи х гхяпух. ир-
зг тоТ.э тглТь рйтрярткТл йС яТорТйи )Тйохя.
хзогтглгйрг.
Н*лг зТокпТс * Vорй йТ?яТл ￿
4НН–иНй
э йх л(ОхС
пзоТяхйру ТоТуигор?кги р уТу ￿
)-/Нльк
рйхытТ п
тхОТялгйрг.
–-*р/ьи1Нл р.
р и зI
–хт?Тыхлхяху Н*орзглТыТ VУ4*Vс * м Ихл)гйр-
ШйТ ￿
-)+ь ЭОо-ЧНль/Н//-щ- иллиНо-/р/и.
рйиго-
зогирок(и уТу Охл юхС тхук.гйиТл йС )Тйо . ￿
о- О-
*Н/ьрик/+й –-*р/» /Нщрьи//ОФ ю)-)НФ

*яихо .х)ги тТяТи )ТйохяС зхт?Тыхлхяху йг япг-
о г?э Т рыоТь п риТиглг. ! ух..гйиТорь у Н–кю-
урйпух.к тх.кс * V :рихя зоряхтри тяТтШТи яхпг.
яТорТйихя хзогтглгйрь )ТйоТ пхОпиягййхых пхрйг-
йрьД Н:Т?яТйрг кпиТйхярлхп э ?Тих уТухг )г оТ?тх-
л г хиуолхп я р?хОогигйрр зхт?Тыхлхяухяэ хзогтг-
ль(<рэ иТу пуТ?Ти э )Тйо! 5Тйо-их ягт к .гйь иТ-
ухСД уТу йТ?хякэ иТухС р Октгиэ )Тйо8 рлрэ уТу зр-
юги .хь зрюк<Ть .ТюрйуТД )Той8с
щ
Иогтр йр
йТоьтк п пго г?й.рэ огТл йх пк<гпияк(<р.р )Тй-
охя.р /иругиуТ.р ухйпзгуи ох.ТйТэ Прлхлхырг-
пурС ох.Тйэ згигоОкоыпурС ох.ТйI згогрпль(ипь иТ-
ург ￿
Чр–/+
э уТу ох.Тй-зохихухлэ ох.Тй-йТуТ?Тйргэ ох-
щ
:рихя * V мпихорь я гиог р?.гогйрь -- –кюурйпурС тх.
…То ухяЧ 7э У И щъ.щщ.Тй-кзо э ох.Тй-зк?о р тТ)г ох.Тй-укйпиуТ.г-
оТ-.хС-токы 7пхОгййх Тпихэ уТу . яртглрэ зорОг-
ыТ(и у ￿
Чр–/р*
пхяог.гййг тоТ.Тикоыр ! зхтхО-
й плкТь )ТйохяТь ТоТуигорпируТ пиТйхярипь йг
яйгюйгСэ ухйигупикТл йхС ТоТуигорпирухС зохр?яг-
тгйрьэ Т /лг.гйих. гых ктх)гпиягййхС пиокуикоэ
йк)тТ(<р.пьэ уТу р зохрг /лг.гйиэ я хОь?Тигл -
йхС рйигозогиТШрр 4ригоТикохягтТ. йгтхпиТихйх
ъЖ Орихяпур хзогтглгйрСэ р хйр зорОгыТ(и у иго.р-
йТ. Нох.Тй-/ппгсэ Нзхпи.хтгойрпипурС ох.Тйс р и з
4(Охг лригоТикойхг зохр?ягтгйрг оТпзхлТыТгипь
.г)тк зхл(пТ.р хО<гых р рйтрярткТл йхыхэ пигогх-
ирзйхых р кйруТл йхыхэ йгзхяихор.хых ￿
/+л рг+/р/и.
р кйрягопТл йхых ￿
-ор
 Б 7 4хи.Тй приТл ￿
юльН-
ьи О ь-ЧоНль/р
р ￿
юльНьи О )–-ьи/-)-льр/иН/и.
оТ?й.р .хтгль.р ияхогпияТ р яхпзорьирьэ йТ хпйх-
яТйрр ухихо ятгль(ипь тяг Охл юрг ыокззэ тяТ
улТппТ лригоТикой зохр?ягтгйрС
В+

мпплгтхяТиглр рпихоргпухС зх/ирур ыхяхоьи х
иог Охл юр /зхТ лригоТикойхых оТ?ярирьД ТоТ-
ргпух. згорхтг ￿
)-юьи и «Нг )-юьи и
э иоТтрШрхйТ-
лрпипух. /иТзг ￿
)-юьи и льии. и Чр/–р
р ях?йруюгС
лрю я тяТ зхплгтйрг пихлгирьэ йТрйТь п /зхр ох-
.Тйир?.Тэ
)-юьи Н р/ь-–р

НИяхСпиягййТь зогтюгпияк(<г.к ирзк ктх)г-
В+
￿
з*м
Д 4хи.Тй Б 7 ИиокуикоТ ктх)гпиягййхых игупиТ И ъ«В.ъЖпиягййхых пх?йТйрь пирлрпиргпуТь р )ТйохяТь Тоык-
.гйиТШрь ?Т.гпирлТп яртгйрг. рпихоргпур. р рй-
трярткТл й. ЦгйиоТл й. „згопхйТ)г.“ лригоТ-
икойхых зохШгппТ пиТлх йг зохр?ягтгйргэ зхтрйгй-
йхг ?ТтТййх.к уТйхйкэ Т гых пх?тТигл э ШгйиоТл йхС
уТигыхоргС зх/ирур . йг И/м4Ь рлр 5*:Гэ Т *!/7Г
/оТтрШрхййТь прпиг.Т )Тйохя ОлТ оТ?окюгйТэ р йТ
згояхг .гпих ятярыТгипь ох.Тйэ пяхгых охтТ „Тйир-
)Тйо“э кзоТ?тйь(<рС зоряйг )Тйохяг иогОхяТ-
йрьс
В

иТу ылхОТл йТь пг.Тэ згояхйТТл йС йТОохпху
рпихоргпухС зх/ирур иТухг зхпиохгйрг згопзгуиря-
йх :х йТ Охлгг ухйуогийх. кохяйг хйх поТ?к )г я-
?яТги яхзохп р иогОкги оТ?йххОоТ?й хыхяхоху
VоТйрШТ .г)тк ￿
)-юьи -й Чр/–р
р ￿
)-юьи -й р/ь--
–р
зохйрШТг.Тэ оТ?.иТ п хОгр пихохй
И хтйхС пихохйэ лригоТикоТэ хпйхяТййТь йТ /пиг-
ируг их)тгпияТэ НПхо.кл йТь лригоТикоТсэ йг ихл -
ух йг рпг?лТ я /зхк ыхпзхтпияТ ТяихоТэ Тэ йТзохиряэ
зхлкрлТ юрохухг оТпзохпиоТйгйргэ Туиряйх хпяхр-
лТ п.г)йг хОлТпир рпукппияТ урйхэ игТиоI »Т)г я
Охл юхСэ пго г?йхСэ япхухС лригоТиког зхплгтйр
В
*ягорйШгя И Иэ *йтоггя 7 4э VТпзТохя 7 4э VорйШго – *э 7р-
ТСлхя * ! иТигыхорр зх/ирур я п.гйг лригоТикой /зх 66 мпихор-
гпуТь зх/ируТД 4ригоТикойг /зхр р ирз ктх)гпиягййхых пх?йТйрь
7э В И щщягухя Олх тхпиТихйх зрпТиглгСэ ухихог йг оТ?ок-
юТлр )Тйо р кзоТ?тйьлр ыоТйрШэ Т рпзхл ?хяТлр
язхлйг иоТтрШрхййг Пхо. ох.Тй »руугйпТэ /ко-
ыгйгяТ р VхйТохяТэ йхяглл 7хзТппТйТ р VорйТэ тоТ-
. р ух.гтрр 7пиохяпухыхI
И токыхС пихохйэ ияхогпуТь рйтрярткТл йхпи
ТяихоТ зхпихьййх зохьяльлТп я лригоТиког тхох-
.ТйиргпухС /зхрэ я оТ.уТ иоТтрШрхйТлрпипухых
)Тйохяхых р пирлгяхых .юлгйрь 7орырйТл йхпи э
йхяр?йТ .хыки зорпкипияхяТи тТ)г я пТ.х. пигогх-
ирзйх. )Тйогэ хиь р я пзгШрПргпур Пхо.ТД Ни
л(Ох.к ухйуогийх.к зохр?ягтгйр( зкОлруТ зхтх-
три п хзогтглгйй.р х)ртТйрь.рэ р хорырйТл йхпи
зорягипиякгипь лрю я их. плкТгэ ухытТ хйТ кпрлр-
яТги х)ртТг.г згог)ряТйрьэ пк<гпиягййх йг р?-
.гйьь р <8> иТ)тТь Пхо.клТ р.гги пяхр ыоТйр-
Шэ р я йр хзогтглгйТ ях?.х)йхпи рпзхл ?хяТи иг
рлр рйг кйруТл йг /лг.гйиэ йг кыох)Ть оТ?окюг-
йрг. пТ.хС Пхо.кл <8> мпукппиях рпзхл ?хяТи
пигогхирзйг ТоТуиго р прикТШрр иТур. хОоТ?х.э
ихО хйр ?Т)рлр йхяхС р рйигогпйхС )р?й (э хпх-
Огййх яТ)йх я Пхо.кл йх. рпукппияг япхухых уТг-
пияТ8с
Въ
/г?рп х оТ?окюгйрр )Тйохя я лригоТиког тяк зх-
плгтйр /зх уТпТгипьэ иТур. хОоТ?х.э йг япгС хОлТ-
Въ
иТяглир ») V м?кгйрг лригоТикой Пхо.кл И щЖ.щпир лригоТикоэ Т хзогтглгййхСэ тхпиТихйх к?ухСэ
гг Тпир . лригоТико ТяТйыТотТ –орг. .гиТПхоТ
НоТ?окюгйргс хийхпригл йТ НГТ?окюри с пиокуикок
ктх)йру .х)гиэ ихл ух пх?тТя йхяк( /Ту йТ .гпиг
/зхзгр ях?йру ох.ТйЧ хиорШТь ох.Тйэ хтйхяог.гййх
пх?тТяТлр НТйирох.Тйс пх пяхр.р )Тйохя.р зор-
?йТуТ.рЧ НкзоТ?тйььс лригоТикокэ йТ пТ.х. тглг ях?-
яоТ<Тлрп у /ппгэ зоь.х.к Тяихопух.к япуТ?яТ-
йр(э ухихохг пиТоюгэ тогяйгг .йхыр пхОпиягййх к-
тх)гпиягйй )Тйохя
/хйгг зх/их.к ыхяхори йг х оТ?окюгйррэ Т хО
р?.гйгйррэ иоТйпПхо.ТШрр )Тйохя пиокуикоэ .х-
тглгСэ Пхо.клэ пигогхирзхя р Тогирзхя Гх.Тй )г
хуТ?яТгипь пухогг йг Тйир)Тйох.э хиорШТ(<р. япг
зогтюгпияк(<рг )Тйохяг иоТтрШррэ Т .гиТ)Тй-
ох.э прйигиргпур. )Тйох.э яОроТ(<р.э яул(Т(-
<р. р я пгОь –х/их.к 7 7 :Тирйэ ыхяхоь х ох-
.Тйр?ТШрр япгС лригоТико р рпплгткь зог)тг япг-
ых ох.Тйэ япгытТ йТзх.рйТл х токыр )ТйоТ р р ох-
лр уТу зогтпиТяриглгС ияхогпухС зТ.ьир я зохШгппг
лригоТикойхых оТ?ярирь
ГТ?лррг .г)тк /пигирухС их)тгпияТ р /пигирухС
зохиряхзхпиТялгйрь я )ТйохяхС злхпухпирэ ягохьи-
йхэ я их.э их я згоях. плкТг )Тйо тгСпияригл йх ья-
льгипь ￿
4-–*Ои-й Ог/р/р/и.
э ях яихох. . ￿
грор1Нй
э тль
огюгйрь ухихохС /ик Пхо.клк йТтх зогтяТоригл йхпхпиТяри »ль ихых ихО хиуои тяго э я згоях.
плкТг йТтх зхтхОоТи ул( р? ыхихяхС пяь?урэ ях яих-
ох. . пйТТлТ /ихи ул( птглТи тль гых к уТ)тхых
хохюгых .ТпигоТ р.г(ипь ?ТыхихяурI
5Тйо хтйхяог.гййх уТигыхорь зохпиТь р плх)йТьэ
/лг.гйиТойТь р рйигыорок(<Ть !пиогТь тТ)г пТ-
.хых йгрпукюгййхых риТигль к зхохыТ ухйуогийхых
зохр?ягтгйрь я яртг йТ?яТйрь пгоррэ зхт?Тыхлхя-
уТэ тТ)г яйгюйгых язгТилгйрь . ￿
ь-ильр. /ищр»
ль–-1 и / ль-и«и
Iэ )Тйо .х)ги пиТи хтйр. р? ылТя-
й хоргйирохя рйигозогиТихоТД хзогтглгйргэ пуТ-
)г.э Н:гпхяс пхШрТл йх-ртгхлхыргпурСэ зТ.Плги-
йСэ ПрлхпхПпурСэ зхлрПхйргпурС ох.Тй?Iэ Н7Т-
пигоТ р 7ТоыТорис пТироргпурС ох.Тйэ .гйрззгьэ
ох.Тй-.рП?Iэ НЭгягйыкоТс пТироТэ кихзрьэ Тйирких-
зрь?Iэ токыр ￿
и/ои/иоОрик/+Э Чр/–-/
зхплгтйр пих-
лгирС к)г я ?йТригл йхС пигзгйр зогтхзогтгльги
зхйр.Тйрг р ктх)гпиягййхых п.плТ
–охСть зх )ТйохяхС лгпийрШг пягок яйр?э . йТ-
ухйгШ тхОроТг.пь тх ухйуогийхых игупиТ6зохр?ягтг-
йрь Илгтк(<рС лхыргпурС юТы Октги к)г юТых.
яйкио гых пхОпиягййхС пиокуико :х р гых йгях?.х)-
йх птглТи э йг крияТь яохтг О ТОпиоТуийхС уТиг-
ыхорр охтТ
Структур литир турого
произйииия
,иртик ли и горизот ли


8 зойыи уройи
хуоистйиого мир
8улг койск я коробок

! йгхухйгййх. ох.Тйг 7 :клыТухяТ ылТяйС ыг-
охСэ ТОпхл(ийх хтрйхурСэ зхигоьяюрС тТ)г л(Ор.к(
ухюукэ зхигозгяюрС уТиТпиохПк п р?тТйрг. згояхых
ох.ТйТэ згогрияТги пяхС игупиД Н/ки .йг йТТлх уТ-
?Ти пь зх яггоТ.э их р? ОглхС пиоТйрШ япикзТги
их-их Шягийхг –орп.ТиоряТьп э <коьп э ь кОгтрлпь
я их.э их /их уТоирйуТ м Охлгг ихыхэ их уТоирйуТ /иТ
йг злхпуТьэ Т иог.гойТь иТу О ухохОхуТэ р я йгС
пуях? пиохур яртйхД ыхори пяги р тяр)кипь я йгС иг
пТ.г Прыкоурэ ухихог хзрпТй я ох.Тйг *э уТуТь
/их ОлТ кялгуТигл йТь рыоТэ р ь йг оТ? )Тлглэ их
ухюур к)г йги йТ пягиг р йгух.к зхуТ?Ти э уТу йТ пиоТ-
йрШг я .Тлгй ухС ух.йТиуг югягльипь л(тр \ кяг-
огйэ их ?яго яиьйкл О лТзк р пиТл пуогпир пиоТ-
йрШк !ххОоТ)Т(э уТухг л(Охзипиях ыхоглх О я ух-юТ г. ылТ?кэ уТу лТзТ ШТоТзТлТ О Окуя!с
»Тл юг /ир тяр)к<ргпьэ ?якТ<рг Шягийг уТо-
ирйур хзрпТй зхтохОйггД ух.йТиТэ я (ыТ ?Т хуйх.э
?якур охьль р ыТо.хйрурэ р-их згТл йг ыхлхпТЧ
йх йТт »йгзох.э лхюТтрйг .хотэ лрШТ л(тгС
я зТзТТэ кыох)Т(<рС пярпи юТюгуЧ Огык<рС глх-
яггуэ япиоглэ гойТь лк)рШТ йТ пйгык к гых ыхлх-
яЧ лкйТэ ыокпийгэ уоТпйхяТиг хыхй ур я пглгйрр
Н!п( )р?й .х)йх Олх О рыоТи я /ик рыокэ ыльтги
я пиоТйрШк8с
Вщ
иТу хО1ьпйри /ик зрпТигл пук( рыок? ! п()г-
иг ох.ТйТ :клыТухя Прупрокги зТоТтхуп .г)охтхяхС
иоТйпПхо.ТШррД ыгохС-Тяихо ятокы зхйр.Тгиэ их зх
.хиряТ. ох.ТйТ пхрйьги з гпк
:х хзрпТйрг .х)йх рйигозогирохяТи уТу кйряго-
пТл йхг р?хОоТ)гйрг зохШгппТ риТигл пухых яхп-
зорьирь р пяь?Тйй п зорохтхС рпукппияТ /пигирг-
пур ухллр?рСД яхи ￿
)и-л р. ль–р/иШр» /р
ухихохС зх-
г.к-их югягльипь ￿
иФои
э . ￿
иг
йгг ятокы япикзТги
их-их Шягийхгэ ￿
ь–НЭ*Н–/р. -–-«-1 р- р–ьи/ р
э .
рД
л /-гк ль–-1 и /ио/-
!
У зох?ТруТ пиохур зогяоТ<Т(ипь я яхлюгОйк( ух-
охОхукэ к зх/иТ . я оТпуоихг хуйх
Вщ
:клыТухя 7 * ;Тзрпур зхухСйруТ /гТиоТл йС ох.ТйI 66 :клыТухя
7 * ИхОо пхД ! б и / В 7э + И ВщВ.ВщбиТу ь хкэ ихО пиохур /ир
;ТОлрэ их хйр плхяТэ
* пиТлрД йгОхэ уоюрэ ягигоэ
Ио Окл яТохя тгогяТ!
ЭихО р? оТпзТйкихС пиоТйрШэ
иТу р? хиуоихых хуйТэ
ГТ?тТлпь пягиэ ?Тзглр зирШэ
»хйклТ )р?йр ылкОрйТ
ВВ

–гогяхть поТяйгйрь6.гиТПхо йТ Охлгг пиохырС
иго.рйхлхыргпурС ь?уэ . хуТ?яТг.пь я Шгйиог
игхогиргпухС зохОлг.Тирурэ пяь?ТййхС п зхйр.Тйр-
г. зорохт ктх)гпиягййхых игупиТ
7ияги йТ яхзохпД ￿
2Чь- /ио/- л /-гк ль–-1 иI„

яртйх лр их-йрОкт пуях? йр яххО<г?I . зоряхтьи
у зорйШрзрТл йх оТ?й. зогтпиТялгйрь. х пиокуик-
ог лригоТикойхых зохр?ягтгйрь рэ пххиягипиягййхэ у
–рг/+* )-юьи р*

–гояС хияги хй хО1гтрйьги оТййр Пхо.Т-
лрпихяэ оТййр пиокуикоТлрпихяэ пзгШрТлрпихя зх
НлрйыярпиргпухС зх/иругсI иТухяД пуях? пиохур йг
яртйх йргыхэ п.пл зх/иргпухых Шглхых пулТтяТ-
гипь р? пг.Тйирур хитгл й плхя р зогтлх)гйрС
VоТ..ТируТ ￿
)-югии
. /их зх/?рь ￿
щ–р**рьи и
зг-
ВВ
Ихухлхя ! : НиТу ь хкэ ихО пиохур /ир8с ВЖI 66 Ихухлхя !
: м?ОоТййг зохр?ягтгйрьД ! ъ и / 7э Ж И +огПоТ?рокь ?ТылТярг ?йТ.гйрихС пиТи р Г 7 \ухО-
пхйТI
Вб
 »окыТь пиТи ь Г 7 \ухОпхйТэ йТзрпТййТь
пхя.гпийх п и 4гяр-Ииохппх.э ОлТ зхпяь<гйТ уТу
оТ? ыоТ..Тиргпур. зорул(гйрь. р оТ?йххОоТ?й.
иоТйпПхо.ТШрь. ?ТылТяйхых пк<гпияригл йхых LЧs
chkЦs я Охтлгохяпух. пхйгиг
ВУ
Д ОклыТухяпурС ухи п
/ир. йг пхылТпрлпь О
Н7ТигорТлх. зх/?рр ьяль(ипь йг хОоТ? рлр /.х-
Шррэ Т плхях –х/?рь гпи плхягпйхг рпукппияхэ рпих-
орь зх/?рр гпи рпихорь плхягпйхпир ИиТоС юухл -
йС иго.рй „плхягпйхпи “ я /их. п.плг язхлйг я-
оТ)Тги йТюк .пл с
В«

Н7ТигорТлэ п ухихо. оТОхиТги рпихорь лригоТик-
оэ р.гги ь?ухяк( зорохтк . Окт их иг.э .хиряэ
зхягпияхяТйрь рлр хзрпТйрь /Тур. хОоТ?х.э рпихорь
лригоТико йг Октги пхпихьигл йТ тх иг зхоэ зхуТ йг
пиТйги рпихоргС плхяс
ВЖ

/Тук( игхор(э пк<гпияхяТяюк( я оТ?йг /зхрэ йх
Вб
￿
з*м
Д \ухОпхй Г –х/?рь ыоТ..Тирур р ыоТ..ТируТ зх/?рр УI 66
Иг.рхируТ И ВУъ.ВЖъ
ВУ
\ухОпхй Гэ 4гяр-Ииохпп и Нихюурс 9Толь :хтлгоТ УъI 66 Ииоку-
икоТлр?.Д ?Т р зохиря 7э «б И ъщ.ъбб ИоД 7кй/й 5 :хтлго я
пягиг уорирур пиокуикоТлрпихя У«I 66 /Т. )г И щб.В+щ
В«
5ро.кйпурС ! 7 ;ТтТр зх/ирур I 66 5ро.кйпурС ! 7 /гх-
орь лригоТико –х/ируТ ИирлрпируТ 4э «« И ъъ
ВЖ
ГрППТиго 7 8хо.Тл йС ТйТлр? р рпихорь лригоТико «+I 66
:хяхг лригоТикойхг хОх?огйрг ъ № И В+хпхОгййх ялрьигл йк( я ,, ягуг ОлТыхтТоь Окойх.к
оТ?ярир( лрйыярпирур р /упзТйпрр гг .гихтхя я ток-
ырг хОлТпир ык.ТйриТойхых ?йТйрьэ я их. рплг я йТк-
ук х лригоТикогэ 7 7 :Тирй йТ?яТл ￿
*рьН–ирик/-й
юльНьи -й

7пхОхг яйр.Тйрг у ￿
*рьН–ии
э у ￿
4-–*Н
лригоТико-
йхых зохр?ягтгйрьэ пхОпиягййх у плхягпйхпир хО1ьп-
йьлхп э .г)тк зохр.э р иг.э их я оьтхяхС уорируг р
ТуТтг.ргпух. лригоТикохягтгйрр тхлыхг яог.ь тТ
р пгыхтйьI оТппк)тТлр х ￿
л-оН–Чр/ии
Ог? хпхОхых яйр-
.Тйрь у пзхпхОТ. гых плхягпйхых яхзлх<гйрьэ хих)-
тгпияльь хОоТ? огТл йхпир п пТ.хС огТл йхпи (
»рлг..г плхяТ Ог? уТоирйур рлр уТоирйур Ог? плхя
7 7 :Тирй зохиряхзхпиТярл иоги (э зТоТтхупТл -
йк(э трТлгуиргпук( зх?рШр(э их)г р.г(<к( ылкОх-
ург ухойр я улТппргпухС /пигиругД лригоТикойхг зох-
р?ягтгйрг йг пк<гпиякги Ог? ь?уТэ йх хйх пк<гпияк-
ги йг ихл ух я ь?уг
Н\?у тль зх/?рр <8> ￿
./и.Ньл. ь-ик - ьНЭ/и1Н-
л и* *-*Н/ь-*м
<8> ￿
xг+ / л/-Нй ии/щ/ильи1Нл -й
-)–НоНиН//-льи / юльНьи1Нл ий -«?Н ь ли-/Нл/--
щ- ил Олль/р /Н /Э-оиь
 <8> Vох.ТтйТь оТОхиТ к-
тх)йруТ йТт плхях. р.гги ухйгйхС Шгл ( гых зог-
хтхлгйргэ рОх /пигиргпурС хО1гуи яоТпиТги йТ ыоТ-
йрШТ плхяэ ыоТйрШТ ь?уТ уТу иТухяхыхЧ йх /их зог-
хтхлгйрг .ТигорТлТ йхпри рпих ￿
и**р/Н/ь/+й Эр-–р ьН–
Д ктх)йру хпяхОх)тТгипь хи ь?уТ я гых лрйы-
ярпиргпухС хзогтглгййхпир йг гог? хиорШТйргэ Т
зкиг. ￿
и**р/Н/ь/-щ- Ол-/Н–8Н/ль/-/р/и.
гыхД к-
тх)йру уТу О зхОг)тТги ь?у гых )г пхОпиягйй.
ь?ухя. хок)рг.э ?ТпиТяльги ь?уэ кпхягоюгйпиякь
гых лрйыярпиргпурэ зогя?хСир пгОь пТ.хыхс
В

?их яоТпиТ(<гг йТ ыоТйрШТ плхя йхяхг хОоТ-
?хяТйрг 7 7 :Тирй Т<г япгых йТ?яТл ￿
юльН-
ьи1Нл и* -«?Н ь-*
э рйхытТ иоТтрШрхййх ￿
-«–рг-*
Н8их.зхйгйи <8> . .х)г. йТ?яТи р хОоТ?Т-
.рэ зхйр.Ть зхт /ир. йг ?оригл йг зогтпиТялгйрьэ
Т хПхо.лгййг .х.гйи пхтго)Тйрьс
б+
I рлр тТ)г
ьН*рьи1Нл и* л-«+ьий/+* *и–-*
Н7г)тк иг. иг-
.ТиргпурС .ро я гых юрохух. зхйр.Тйрр р лрйыяр-
пиргпухг плхях лг)Ти я пхягоюгййх оТ?й злТйТ
р р?.гогйрьс
б
I
–хйьирг ￿
*и–
Октги хпйхяхзхлТыТ(<р. я тТл йгС-
юр оТппк)тгйрьэ рОх хйхэ зор япгС .гиТПхорйх-
пирэ пТ.хС пг.ТйирухС Прупрокги пяь? .г)тк зохр?-
ягтгйрг. р тгСпияригл йхпи ( ￿
“–Нрик/+й *и– 5 ЭО-
о-ЧНль/Н//+й *и–У
р хиягТги зорохтг риТигл пух-
В
:Тирй 7 7 и яхзохпТ. .гихтхлхырр /пигирур плхягпйхых ияхо-
гпияТ ъВI 66 :Тирй 7 7 ИхОо пх / И щ+ъэ щ+В.щ+б ТяихопуТь
оТ?оьтуТ я игупиТ :ТирйТ ?тгп р тТлгг ?Т.гйьгипь укопрях.I
б+
/Т. )г И щ+Ж
б
/Т. )г И щ+ых яхпзорьирь ОклыТухяпуТь ￿
ь–НЭ*Н–/р. -–-«-1 р
э
ухихоТь яртйТ ￿
л /-гк ль–-1 и
э р гпи яоТпиТ(<рС
йТ ыоТйрШТ плхя .роI
4ригоТикойхг зохр?ягтгйрг пхпихри р? ￿
.г+ р
р
*и–р
. згояхг зорйШрзрТл йхг оТ?ыоТйргйрг я
гых пиокуиког –орг. /ир /пигиргпург огТл йхпир
йгоТ?тглр.э йх йТхтьипь я оТ?й злхпухпиьД ыль-
ть ￿

пиоТйрШк р ярть ихл ух плхяТэ . игоьг. .роЧ
ыльть ￿
л /-гк
пиоТйрШк я .роэ . тхл)й згогпиТи
яхпзорйр.Ти игупи я гых лрйыярпиргпухС хзогтг-
лгййхпир
4рйыярпиэ зхтхть<рС у зохр?ягтгйр( пх пяхр.р
пзгШрТл й.р ?ТтТТ.рэ оТпп.ТиоряТги игупи ихл ух
я гых НлрйыярпиргпухС хзогтглгййхпирс Н„ФяыгйрС
7йгырй“ р окппурС лригоТикойС ь?усэ Н7ТьухяпурС
. йхяТихо ь?уТсI :ТряйС риТигл э йТзохиряэ уТу
зоТярлхэ р.гги тглх п Шгййхпиь.р .роТэ йг хОоТ<Ть
яйр.Тйрь йТ ихэ р? гых хйр яоТпиТ(и
;ТтТгС пзгШрТлрпиТ-лригоТикохягтТ оТ?тгль(-
<гых ОТирйпург игхогиргпург кпиТйхяурI пиТйхяри-
пь рпплгтхяТйрг я?Тр.хпяь?гСэ зохШгппТ ￿
ь–р/л4-–-
*рШии ьН льр / *и–
зор хигилрях. зхйр.Тйрр р
оТ?йхзорохтйхпир
:ТыльтйхС . хОоТ?йхС . рлл(пиоТШргС ОТирйпух-
ых оТ?.юлгйрь .х)ги Ои ￿
)р–ро- л u/Нщи/р
 ;йТ-
ги лр ыгохС зкюурйпухых ох.ТйТэ их хй ыхяхори г-иогпихзй. ь.Ох.? !гт уТу р?ягпийхД Н:г .хы хй
ь.ОТ хи хогьэ 6 иТу . йр Орлрп э хилрри с 7тйТух
огзлруТ Н:х(п Д ОокпйрйТь яхтТ 6 7йг йг йТтглТлТ
О яогтТс р зрп .х 7йгырйТ . Ог?кплхяйС ь.О
»глх я их.э их пир . Пгйх.гй ь?уТэ Т 7йг-
ырй . пх?тТййС зкиг. гых Нр..Тйгйийхых зогхтхлг-
йрьс хОоТ?э згопхйТ)э зогОяТ(<рС я ктх)гпиягй-
йх. .рогэ зх токык( пихохйк хи йгяртр.хС ыоТйрШ
:Т их. кохяйгэ йТ ухихох. пк<гпияк(и ь.О р хйгырй-
пуТь пиохПТэ г<г йги 7йгырйТ * иТ.э ытг . ыхяхор.
х ыгохг р пхОирь я гых )р?йрэ к)г йги пирхияхойхС
огр
Ик<гпиякги р?ягпийТь хзиргпуТь рлл(?рь Прыко
р ПхйТVльть йТ орпкйхуэ . яртр. их тяТ хОоТ<гйй
токы у токык иг.й зохПрльэ их Оглк( яТ?к :х .
йрухытТ йг п.х)г. кяртги /ир Прыко хтйхяог.гй-
йх
–охПгппрхйТл йС Прлхлхы-рйигзогиТихо япгяог.ь тхл)гй зх.йри хО /ихС рлл(?рр р гиух оТ?-
лрТи э их я тТййС .х.гйи ьяльгипь тль йгых Прык-
охСэ Т их . Пхйх. 7й яйк)тгй уТу О зхзгог.гй-
йх йТтгяТи оТ?йг хурД згйпйг тль Олр?хокур зх?-
яхлри гиух оТпп.хиоги ПТуикокэ .Тигор( ￿
ьН льр
Ч
лрй? тль тТл йх?хоур . кяртги ￿
*и– / ШНи-*
 –х-
зиуТ йТШгзри япг поТ?кэ пухогг япгыхэ зорягтги у
п.гюй. п.г<гйрь. р йТулТтуТ. Н7ОоТ? 7йгырйТ
япиогирлпь п /Ти ьйхСсIэ хгоиТйрь хО1гуихя пхяго-
югййх рпуТ?ьипь
–хйьирг ктх)гпиягййхых зохр?ягтгйрь уТу Няпг-
хяТияТ(<гых гтрйпияТсэ Н?Т.уйкихых .роТ пТ.хых
зх пгОгс Vгыгл I ях?йрулх к)г я улТппргпухС /пиг-
ируг ! пхяог.гййх. лригоТикохягтгйрр иго.рй ￿
*и–
зхзкльогйэ йх гых рпзхл ?хяТйрг ?ТТпик( иТу р йг
яхтри ?Т оТ.ур .гиТПхоэ зорхОогиТь у их.к )г
зоТуиргпур Ог?оТ?.гойС ТоТуиго
Ик<гпияк(и оТОхи х Н.роТс НФяыгйрь 7йгырйТс
р Н:оТи гя иТоТ.Т?хясэ Vхыхль р /коыгйгяТэ Эгх-
яТ яххО<г р гхяпухС зох? я Тпийхпирэ 8гиТэ ик?-
.рйТ р НИирхя х –огуоТпйхС »Т.гс :лхуТэ пуТ?ур р
ох.Тйир?.Т ! ОрОлрхигй уТиТлхыТ .х)йх хип-
уТи пОхойрур зхт йгх)ртТйй.р Н! .рог »хОохл(-
ОхяТс . .роэ плгтхяТигл йхэ пх?тТги р уориру!I рлр
ылхОТл й.р Н! .рог хиггпиягййхС улТппрурсэ Н7
ктх)гпиягйй .роТсI ?ТыхлхяуТ.р–ортТи зхйьир( Ох́л юк( ухйуогийхпи зиТ(и-
пь п тяк оТ?й пихохй Н–х/иргпурС .ро ТяихоТ .
/их иг зхпихьййг иг.э кпиТйхяурэ .плрэ ухихо.р
зохйр?Тй япг гых зохр?ягтгйрь йТ оТ?й кохяйьэ я
пТ. оТ?й ТпзгуиТэ ух.зхйгйиТ р и з –х/ирг-
пурС .ро .х)йх зогтпиТяльи пгОг я яртг йТОхоТ зх-
тхОй гтрйрШ кплхяйх иг.IсЧ Н!гп /ихи .ро ТоТу-
игой .хиряхя р хО1гуихя хтйхых ТяихоТ я зх/ируг
яоТ?ригл йхпир йТ?яТгипь ￿
)-юьи1Нл и* *и–-*
с .
иТухя рпхтйг кпиТйхяур Нзх/ирур яоТ?ригл йх-
пирсэ оТ?оТОТияТг.хС * и 5хлухяпур. р Б и Щгы-
лхя.
–7 иТу пхуоТ<Т(и пяхС иго.рй рпплгтхяТиглрIэ
плгтхяТигл йхэ хийхприпь у ияхогпияк ТяихоТ я Шг-
лх. Н!пьурС ухйуогийС игупи оТпп.ТиоряТгипь уТу
згогяхт йгухихохС лхуТл йхС иг. йТ ь?у зх/ир-
гпухых .роТ ТяихоТ зкиг. гг ￿
л-/*Н6Н/и.
п зхпих-
ьйй.рсI р р.гги пухогг йг р?хОоТ?ригл йСэ зогт-
.гийСэ Т яоТ?ригл йСэ /.хШрхйТл йС ТоТуиго
Н7плр р иг.с я ухйуогийх. ТйТлр?г ьяйх зогхОлТ-
тТ(и йТт НхО1гуиТ.рс
/Туэ тяк.ь зхпихьйй.р иг.Т.рэ гоиТ.р –7 –Т-
пигойТуТ * и 5хлухяпурС приТги Ниг.к „ухйиТуиТ“
.г)тк зхяпгтйгяй.р .Тл.р зохьялгйрь.р глх-
ягуТ р яглрур.р зохьялгйрь.р )р?йр р япглгййхСс
р Ниг.к „япюгС ПТ?“ рлр „яглрухлгзрь“сэ йх рп-плгткги р гог? НПкйуШрр хуйТ уТу ыхихяхых зогт.г-
иТс ! пиТи г НЭгои зх/иргпухых .роТ *.ТихяхСс
Б и Щгылхя я уТгпияг Олр?урэ зоТуиргпур прйхйр-
.рй зхйьир( –7э рпзхл ?кги иго.рй ￿
ьН*рьи1Н-
л ий -*)иН л» *-оНик *и–р» 2«ргил/+Н„ иоНи» ьН*р-
ьи1Нл -Н .о–-» 2ии1/р. 4ии-л-4и.„
бъ
 ихйуогийг
оТ?лррь .г)тк йр.р р пТ.Т пиокуикоТ –7 хпиТ(ипь
йгзохьпйгйй.р
Ихтйхг ?йТгйрг зортТяТл /их.к иго.рйк р Б 7
4хи.Тй Н…ктх)гпиягййС .ро рлрэ зх яоТ)гйр(
: 7 ?СгйОТк.Тэ „хйихлхырь зх/иргпухых .роТ“I .
йг игупиэ р ихэ их Олх зогт.гих. йТюгых яйр.Тйрьэ
йг .х)ги Ои зороТяйгйх у пиокуиког ихых рлр рйхых
пирхияхогйрь …ктх)гпиягййС .ро хийхприпь у игу-
пик иТуэ уТу .к?уТл йС рйпиок.гйи . у пыоТййхС
з гпг ИиокуикоТ .к?уТл йхых рйпиок.гйиТ йг ьяль-
гипь хО1гуих. йгзхпогтпиягййхых )р?йгййхых згог-
)ряТйрьэ йх хйТ зхигйШрТл йх пхтго)ри я пгОг .йх-
)гпиях ях?.х)йхпигСэ яОхо р ух.ОрйТШрь ухихо
хОоТ?к(и з гпкс
бщ

7 4 VТпзТохяэ йТзохиряэ зогтлТыТги пяхг хзог-
тглгйргэ зиТьп .Тупр.Тл йх кихйри зхйьирг р
бъ
5хлухяпурС * иэ Щгылхя Б и ГТОхи зх зх/ируг яоТ?ригл йх-
пир 7э У И ъщэ ъВэ ъбэ ъъУэ ъУъ.ъУщ
бщ
4хи.Тй Б 7 –х/иргпурС .ро /(игяТ +I 66 4хи.Тй Б 7
м?ОоТййг пиТи рД ! щ и / щ /Тллрйэ щ И «+пк?ри иго.рй Н! лригоТикохягтгйрр р уорируг гпи
кзхиогОригл йхг яоТ)гйргД „ктх)гпиягййС .ро“Д
ктх)гпиягййС .ро иТухых-их зохр?ягтгйрьэ Тяих-
оТэ йТзоТялгйрь 7Ойх хйх р.гги ?йТгйрг хгй
йгхзогтглгййхг р оТпзляТихгД ухытТ хиьи пуТ?Ти э
их пирр –кюурйТ зх пхтго)Тйр( йг зхх)р йТ пир-
р 4го.хйихяТэ их ыхяхоьиД „! пирТ –кюурйТ пхяпг.
рйхС ктх)гпиягййС .ро“ * ухытТ хиьи пуТ?Ти э их
пирр –кюурйТ зх Пхо.г йг зхх)р йТ пирр 4го.хй-
ихяТэ их ыхяхоьиД „! пирТ –кюурйТ пхяпг. рйТь рй-
ихйТШрь“Д токыхг плхях п иТур. )г йгхзогтглгйй.
?йТгйрг.I ! иТух. кзхиогОлгйррэ йгпх.йгййхэ хйх
.Тлхпхтго)Тигл йх р йг яяхтри йТп р? уокыТ тхпТт-
й иТяихлхырС
/г. йг .гйгг плхяТ „ктх)гпиягййС .ро“ .хыки
Ои йТзхлйгй пхтго)Тйрг. язхлйг ухйуогий.э
ихй. р яТ)й. …ктх)гпиягййС .ро . /их ихи .роэ
ухихоС огТл йх р?хОоТ)Тгипь я лригоТикойх. зох-
р?ягтгйрр Т йг ихл ух яххОоТ)Тгипь ?Т йр. р яхуокы
йгыхIэ их гпи пзрпху иг зогт.гихя р ьялгйрС тгС-
пияригл йхпирэ ухихог кзх.ьйки я зохр?ягтгйррэ
уТиТлхы гых хОоТ?хяс
бВ

! ухйуогий ТйТлр?Т 7 4 VТпзТохяТ зхйр.Тйрг
бВ
VТпзТохя 7 4 Н;Т ихэ их ь окур ияхр8с . пирхияхогйрг п хиОох-
югйй. ул(х. 66 VТпзТохя 7 4 м?ОоТййг иокт / ъ 7 пирТ 7э
« И Ж«.роТ уТу пзрпуТ зогт.гихяэ уТиТлхыТ хОоТ?хя ухйуог-
ир?рокгипь р зогтлТыТ(ипь оТ?йг .гихтрур оТОхи
п йр.
7тйТ ягопрь . Нзх Тпиь. огрсД Н7 ярияТ-
г. р язрпяТг. р? пирхияхогйрь пзгояТ япг пк<г-
пияригл йг зх .гог прл ыокззрокь р иг.ТиргпурIэ
зхих. япг зорлТыТигл йгэ зхих. япг ылТыхл м р?
/ир плхя згогт йТ.р пулТтяТгипь ￿
ЭОо-ЧНль/Н//+й
*и–
зохр?ягтгйрьД р? пк<гпияригл й гых ￿
)–Но*Нь-
/+й
р зхйьирСйСI пхпиТяЧ р? зорлТыТигл й гых
1О/ль/Н//р.
р /.хШрхйТл йТьI хуоТпуТЧ р? ылТыхлхя
тгСпиярь р пхпихьйрьэ я йг. зохрпхть<ргс
бб

»окыТь . ТпихийС плхяТо р?ОоТййхых хО1гуиТД
НЭТпихийС иг?Ткокп ь?уТ зрпТигль рлр зохр?ягтг-
йрьэ рлр ыокзз зохр?ягтгйрСI . яхи их иТухг „ктх-
)гпиягййС .ро“ я згогяхтг йТ ь?у ПрлхлхыргпухС
йТкурс
бУ

Фплр ухйШгзШрь Нзх/ирур яоТ?ригл йхпирсэ Нпйр-
.Тьс ухйуогийк( пиокуикокэ ях?яхтри –7 у ТоТуиго-
й. .хиряТ.э ул(гя. иг.Т. зрпТигльэ их зогт-
пиТялгйрг х .рог . Тпихийх. плхяТог хзТпйх зор-
Олр)Тги гых у лрйыярпируг –х.р.х зохОлг.Тирйх-
бб
VТпзТохя 7 4 НИйхяТ икр йТтх .йх(8с 7гихтруТ ТйТлр?Т 66 /Т.
)г И В
бУ
VТпзТохя 7 4 …ктх)гпиягййС .ро 7 ик?.рйТ /г?Ткокп Пхо-
.Тл йС р иг?Ткокп ПкйуШрхйТл йС 66 /Т. )г И ВУпир иТухС кпиТйхяур я хО<гигхогиргпух. злТйгэ х
г. к)г юлТ ог оТйггэ ях?йруТги иоктйхпи я гг зх-
плгтхяТигл йхС огТлр?ТШррэ пяь?ТййТь п ТоТуигох.
.ТигорТлТ
7 4 VТпзТохя яплгт ?Т : м \охI оТ?оТОТияТ-
ги игхор( .роТ уТу иг?ТкокпТ йТ .ТигорТлг лрорурэ
ухохиур пирхияхой зохр?ягтгйрС :х плхяТо -иг-
?Ткокп НФяыгйрь 7йгырйТсэ йг ыхяхоь к)г хО Н*ййг
иТогйрйхСсэ яоьт лр .х)ги плк)ри йгзхпогтпиягй-
й. .ТигорТлх. тль рйигозогиТШррэ ях-згояэ р?-
?Т пяхгС ыох.х?тухпир .ТигорТлх. тль ТйТлр?Т к-
тх)гпиягййхых .роТ ик?.рйТ к 7 4 VТпзТохяТ зх-
плк)рлр ъб пирхияхогйрСэ зорг. иг?Ткокп Ол пх-
пиТялгй лрю тль пк<гпияригл йэ зхих.к их Нпр-
пиг.Тир?ТШрь зорлТыТигл йэ Т иг. Охлгг ылТыхлхя
р йТогрС оТ?оТОхиТйТ г<г йгтхпиТихйхсЧ зогт.г-
их. ТйТлр?Тэ иТур. хОоТ?х.э хуТ?Тлрп ъЖб плхяэ б++
плхяхкзхиогОлгйрСД я зох?г иТук( яОхоук тТтки к)г
згояг яхпг. -тгпьи пиоТйрШIэ ях-яихоэ р?-?Т ох-
.Тййхых оТ?йхогрьэ плх)йхых пххийхюгйрь огр ыг-
охгя р зхягпияхяТигльэ ухихохг иоктйх хихОоТ?ри я
плхяТойхС Пхо.г
:Т зоТуируг йгтхпиТихйхпи рпих НыоТ..Тирг-
пухыхс зхйр.Тйрь .роТ х<к<Тги р 7 4 VТпзТохяэ
рпзхл ?кь я пяхр оТ?ОхоТ иТург Нйгхзогтглгййг
р оТпзляТигс ТоТуигорпирурэ уТу ￿
)–-ль–р/ль/-»/–Н*. и ь-1 р р/ь-–л -щ- “1иьрьНикл -щ-У г–Н/и.
э
ухйуогир?рокь /ик ихук ?огйрь к)г пхяпг. йгыоТ..Т-
иргпур.р зхйьирь.р Н–гояТь пиохПТ . /их я?ыльт
яяго8 !ихоТь пиохПТ . /их я?ыльт яхуокы8 /оги ь
пиохПТ . /их я?ыльт яйкио сIэ хОоТ<Тьп у .гиТПх-
оргпур.э зоТуиргпур йгягорПрШрокг.. хзогтг-
лгйрь. Н–огтпиТяр. пгОг „.ро ЦягиТгяхС“ уТу оТ?х-
.уйкихг ухл Шхэ яохтг зхтухяххОоТ?йхых .ТыйриТс .
х Н–х/.г ях?ткТсI
4хырйгг зх/их.к зхрпуТи пгогтрйк .г)тк /ир.р
тяк.ь зхл(пТ.рэ зх.йь ?Т.гТйрг 7 4 VТпзТохяТ х
Н.рогэ ухихоС ￿
–Нрик/- иг-«–рЧрНьл.
я лригоТико-
йх. зохр?ягтгйррс р? гых йг хОь?Тигл йх плгткги
яяхт х пк<гпияригл й-зогт.гиТI
!пзх.йр. г<г оТ? ОклыТухяпурС я?ыльт ￿
л /-гк
пиохурД я яххОоТ)гйрр риТ(<гых игупи ях?йруТги
ь–НЭ*Н–/р. -–-«-1 р
э я ухихохС ￿
ьН1Нь /–Н*.» о/и-
ЧОьл. 4ищО– и» 8Н/Ни.ьл. иФои» «НщОь и )рорФь
1Ни-/Н1 и
 Утряригл йх зхх)г йТ йгых зТпигойТухя-
пухг хзогтглгйрг НияхогпияТ р ктхияхопияТс я пир-
хияхогйрр Н*яыкписД ￿
2u«–рг *и–р» / ли-/Н ./иН/-
/+й„

7роэ ьяль(<рСпь я плхяТэ яртр.С пуях? пиох-
урэ р.гги ￿
)–-ль–р/ль/Н//--/–Н*Н//+Н --–ои/рь+
Iэ я ухихо ￿
)–Н«+/рФь» лО6Нль/ОФь» /гри*-оНй-
ль/ОФь» -«6рФьл.
ъI уТург-их ￿
лО«?Н ь+» )Н–л-/р-Чи
щI
!–-ль–р/ль/- и /–Н*. 5 оНйль/иН 5 )Н–л-/р-
ЧитщН–-и
. ОТ?хяг пиокуикойг кохяйр рлр зохпих
кохяйрI ктх)гпиягййхых .роТ
–ТоТтхуп зогяоТ<гйрь игупиТ я .ро .х)йх зохтг-
.хйпиорохяТи йТ ухйуогийх. зор.гог 7ОоТир.пь у
йТТлк токыхых ОклыТухяпухых ох.ТйТ я хтйхС р? О-
ик(<р я пхяог.гййхС зоТуируг ягопрСIД Н7тйТ)т
ягпйх(э я Тп йгОяТлх )Тоухых ?ТуТиТэ я 7хпуягэ йТ
–ТиорТоюр зоктТэ зхьярлрп тяТ ыоТ)тТйрйТс !
згояхС )г ПоТ?г пуях? пиохур зохьяльгипь яхлюгО-
йТь ухохОхуТэ Пхо.рокгипь .роэ хОх?йТТ(ипь гых
кохяйрэ ухихог Октки хзогтгльи йТюг яхпзорьирг
тх пТ.хых зхплгтйгых плхяТэ тх ПрйТлТД яог.ь ￿
“-о/р-
Чо+ /Нл/-Ф» / 1рл /Н«+/ри- Чр– -щ- гр рьрУ
. зох-
пиоТйпиях ￿
“/ \-л /Н» /р !рь–ир–8иЭ )–ОорЭУ
. тгС-
пиярг ￿
“)-./ииилкУ
. згопхйТ)р6ыгохр ￿
“о/р щ–рЧор/и-
/рУ

»окыхг ?йТ.гйрихг йТТлх ох.ТйТэ Н;Тярпирс Б
7лгюрэ зогтпиТяльги ик )г уТоирйк .роТ пхяпг. п)Т-
их р я хОоТийх. зхоьтугД 7й ￿
“)Н–л-/рЧУ
. зхги ￿
“оНй-
ль/иНУ
. зх киоТ. я улх?гиг ￿
“/–Н*.-)–-ль–р/ль/-Ум
Эгиог плхяТ йг приТь зогтлхыТI . гиог ТпзгуиТэ
иор кохяйь ктх)гпиягййхых .роТ
–огтпиТялгйрг хО кохяйь плхьэ злТпиТэ пПг-
оТэ ТпзгуиТI ктх)гпиягййхых зохр?ягтгйрь пиТлх язх/ируг зхир хО<гзорйьи. !гохьийхэ Олр)ТСюр.
хОоТ?х. хйх яхпхтри у оТОхиТ. зхл пухых рпплгтх-
яТигль Г мйыТотгйТэ ухихоСэ пплТьп йТ *орпих-
игльэ ятгльл я ктх)гпиягййх. зохр?ягтгйрр ги-
ог плхьД плхС ь?ухя ?якТйрС . п.плхяхС плхС
. зогт.гийС плхС . яртхяхС плхСэ Нухйуогийхг ?ор-
игл йхг ьялгйргэ ухихохг . згог)ряТг.э йТОл(тТь
тТййк( яг< с
–хйьирг ￿
*и–
э язохг.э мйыТотгй рпзхл ?хяТл
ихл ух зх хийхюгйр( у иоги г.к плх(Д Н/хйх иТу )г
хОпихри тглх п „зогтпиТялгйй.р“ я зохр?ягтгйрр
„зогт.гиТ.р“ –ор япг. р .йх)гпияг р оТ?йххОоТ-
?рр хйр иТу)г пяь?Тй токы п токых. р пулТтяТ(ипь я
Охлгг рлр .гйгг пзТьййхг Шглхгэ Ог?кплхяйхэ ОлТых-
тТоь их.кэ их хОх?йТТ(ипь пяь?Тйй.р токы п ток-
ых. зогтлх)гйрь.р Цглхг /их . йТ?яТг. ￿
)–Но-
*Нь/+* ли-Н*
э рлр ￿
иг-«–рЧН//+*
я зохр?ягтгйрр
*и–-*
с
б«

–хтхОйхг зогтпиТялгйрг пиокуико рйхытТ зиТ-
(ипь хпзхори Д Н–хйьирг ￿
О–-//и ьН льр
ягп .Т зох-
Олг.Тирйх ! лрйгСйхС .ТйрПгпиТШрр игупиТ их
гпи я ихСэ ухихоТьэ пхОпиягййхэ р зогтпиТги риТиг-
л(I йги йруТур кохяйгС <8> –х/их.к зхйьирг ￿
О–-/-
/и ьН льр
. зхйьирг рпих игхогиргпухгЧ хйх зор-
б«
мйыТотгй Г »як.гойхпи пиокуико лригоТикойхых зохр?ягтгйрь
В+I 66 мйыТотгй Г мпплгтхяТйрь зх /пигируг 7э Уъ И ъУйТтлг)ри .гиТь?ук пг.рхирурс
бЖ

Илгткгиэ хтйТухэ ях?оТ?ри э их /ир Пгйх.гй япг-
иТур ￿
Нльк
э зорг. хйр пк<гпияк(и йг ихл ух я .г-
иТь?уг пг.рхирурэ йх р я риТигл пух. яхпзорьирр
!гт зхплг зохигйрь ктх)гпиягййхых игупиТ . .х-
)г. хзрпТи уТу .гпихэ ытг зохрпхтри тгСпияргэ иТу
р пТ.х тгСпияргЧ зхпзхори х их.э зхх) рлр йги
ыгохС /уоТйр?ТШрр йТ лригоТикойхых згопхйТ)Т /х
гпи йТюг яхпзорьирг зогхОоТ?кги лрйгСйк( .Тйр-
ПгпиТШр( игупиТ я рйг зхплгтхяТигл йхпирэ оьтэ
ухихог йк)йх уТу-их хОх?йТри э йТ?яТи зхг.к О
йг кохяйь.р?I
7пхОхгэ зТоТтхупТл йхг Оирг лригоТикойхых зох-
р?ягтгйрь ?Т.гТигл йх хзрпяТги 7 7 :ТирйД
Н:Т. пхягоюгййх йггых Охьи пь ихыхэ их /пигир-
гпурС хО1гуи йг .х)ги Ои йТСтгй йр я зпрругэ
йр я .ТигорТл йх. зохр?ягтгйррЧ хй йг пиТйхярипь
яплгтпиярг /ихых уТух(-их .рпиргпух( рлр .гиТПр-
?ргпух( пк<йхпи (Ч я их. )г пТ.х. зхлх)гйрр йТ-
хтрипь р .йхыххОоТ?йС .ро зхпикзуТэ Оирг /ирг-
пухых Vтг йТхтрипь ыхпктТопиях? ! зпрругэ я Пр?р-
ух-.Тиг.Тиргпух. зохпиоТйпиягэ йТ Ок.Тыг ухйпир-
икШрхйй Туихя? Vтг йТхтрипь зоТях? м иг. йг .г-
йгг . хиягипиягййх р.гг. тглх р п ыхпктТопиях. р
бЖ
?ух У Гхл риТигльД мпплгтхяТйрь зх пг.рхируг игупиТ «I
7Ч И–Оэ ъ++б И ъп зоТях.э Охлгг ихых . /ир Шгййхпир хп.плряТ(и р
кзхоьтхряТ(и уТу /.зроргпурС .ТигорТлэ иТу р йТ-
юк зпррукэ зх?яхльь йТ. зогхтхлги гг ыхлк( зпрр-
гпук( пкО1гуиряйхпи с
б

»окыхС яхзохпэ их я зхйр.Тйрр ухйуогийхых згог-
йь кохяйгСэ пзхпхОхя р я?Тр.хпяь?рэ р йх.рйТШрр
хипкипиякги уТухг О их йр Олх гтрйпиях
У+

Фплр пхылТпри пь п зогтлх)гйй. лгйгйрг.э их
рпхтйТь пиокуикоТ р?хОоТ)гййхых .роТ хуТ?яТги-
пь зхтхОйхС р?х.хоПйхСI .рок р?хОоТ)Тг.х.к рэ
уох.г ихыхэ пххийхприпь п хО<гйТкйхСэ ПрлхпхП-
пухС уТигыхоргС НуТоирйТ .роТс уТу Шглхпий. йТк-
й. зогтпиТялгйрг. х тгСпияригл йхпирэ ТоТуиго-
б
:Тирй 7 7 и яхзохпТ. .гихтхлхырр /пигирур плхягпйхых ияхо-
гпияТ 66 :Тирй 7 7 ИхОо пх / И щ+
У+
ИоД 4рТгя » И !йкиогййрС .ро лригоТикойхых зохр?ягтгйрь 66
!хзохп лригоТико УЖ № Ж И «В.Ж«Ч 4хи.Тй Б 7 ИиокуикоТ к-
тх)гпиягййхых игупиТ И +.ВЧ ЭктТухя * – –х/ируТ ЭгхяТ 7э
« И щ.ЖЧ VТпзТохя 7 4 м?ОоТййг иокт / ъ И .ВЧ 7Тоуг-
яр V 7пйхяйг зохОлг. йТкур х лригоТиког И Жщ.ъ …ТоТуигойхэ
их я оТ?й пиТи ь Н4ригоТикойхых /йШрулхзгтргпухых плхяТоьс 7э
Ж«I . Н7ОоТ? ктх)гпиягййСсэ Н–х/ируТсэ НИиокуикоТ лригоТикойх-
ых зохр?ягтгйрьсэ НИиокуикойТь зх/ируТс . тТгипь уоТСйг зохиряхогр-
яТь рйПхо.ТШрь хО кохяйь р /лг.гйиТ р ухйпиТирокгипьД Н:г тхпиры-
йких гтрйпиях я ятглгйрр пиокуикой кохяйгС лригоТикойхых зохр?-
ягтгйрьс п ВъУэ ! И :ТгяпурСIЧ НиТ?Тлхп э их ктх)гпиягййС .ро
йрг. йг хилрТгипь хи тгСпияригл йхых .роТЧ зх/их.к ?тгп г<г йг
яоТОхиТйТ тТ)г хО<гзорйьиТь улТппрПруТШрь .ТигорТлТс п ъбэ 7
4 VТпзТохяIй. тль ихС рлр рйхС /зхр ыгхШгйиоргпуТь р ыг-
лрхШгйиоргпуТь уТоирйТ .роТэ уТоирйТ .роТ : (их-
йТ р ?СйюигСйТI
…ктх)гпиягййС .ро я иТух. плкТг . /их ￿
/-г*-Ч-
/+й *и–
э я ухихох. я оТ?йхС пигзгйр /пигиргпур
зогхОоТ?хяТйэ иоТйпПхо.рохяТй гои хОтгй-
йх-ОихяхС р йТкйхС уТоирй .роТ
иТигыхор( Нктх)гпиягййС .рос . Октг. хийх-
при зог)тг япгых у ￿
-ьоНик/-*О )–-иг/НоН/иФ
 –ор-
г. хйТ р.гги йг хШгйхйСэ Т ТйТлриргпурС п.плД
.ро пиохрипь р я пТ.х. злхх. ох.Тйгэ йх хипкипияк-
ги тТ)г я ?Т.гТигл йх. ПрлхпхПпух. рлр .хоТл -
йх. иоТуиТигД иТ. гпи лрю прпиг.Т .плгСэ ртгС
ихйгйхэ /их зхйьирг .х)йх зор.гйри у ияхог-
пияк зрпТигль я Шглх. р тТ)г у лригоТикойх.к йТ-
зоТялгйр( рлр )Тйок ктх)гпиягййС .ро ох.Тй-
ир?.Т рлр ОТллТтI :х йк)йх зхйр.Ти э их хйх поТ-
?к зорхОогиТги йг /пигиргпур-огТл йСэ Т ￿
иллиНо--
/рьНикл и- -/ль–О ьи//+й Эр–р ьН–
.ро Н!гпгй-
йгС ыох?с рлр НИуТ?ур х ШТог ИТлиТйгс пх?тТй Тяих-
ох. р яхпзорйр.Тгипь л(О. риТиглг. я гых гпиг-
пиягййхС Шглхпийхпир . .ро /(игяТ рлр пуТ?ур уТу
)ТйоТ ухйпиокрокгипь рпплгтхяТиглг.I 7тйТух р я
тТййх. плкТг зхт ￿
*и–-*
зогтзхиригл йгг зхйр-
.Ти йгих
иг-«–рЧН//-Н
э злТпиргпур яоТ)гййхг
/г.э кпиТйхяурэ .плр р зохрС Н.к?уТл йСрйпиок.гйисэ ОлТыхтТоь ухихох.к .ро пх?тТйэ лхыр-
йггэ яплгт ?Т : 7 ?СгйОТк.х.э йТ?яТи ￿
)-юьи1Н-
л -й -/ь-и-щиНй
э рлрэ яплгт ?Т 7 7 :Тирй.э .
4-–*--«–ргОФ6Нй иоН-и-щиНй
э рлрэ йТзор.гоэ ￿
ЭОо--
ЧНль/Н//-й 4ии-л-4иНй
 ! л(Ох. плкТг /их ылк-
ОрййС кохягй зохр?ягтгйрь рлр ияхогпияТэ зх-
ох)тТ(<рС .роэ йх йг ьяль(<рСпь гых яртр.хС Т-
пи (
ИиокуикоТ ктх)гпиягййхых .роТэ гпигпиягййхэ ?Т-
ярпри хи пзгШрПрур лригоТикойхых охтТ 7тйТух хО1-
гуиряйг охтэ /зхп р тоТ.Тэ р.г(и .г)тк пхОхС ых-
оТ?тх Охл юг хО<гых 7ро лроргпухых зохр?ягтг-
йрь .х)ги пиохри пь пк<гпиягййх рйТг
–х/их.к зогт.гих. йТюр оТппк)тгйрС пиТйки
хО1гуиряйг охт р иг )Тйо лрорур лрох-/зрг-
пургIэ ухихог рпзхл ?к(и хийхпригл йх тгиТлр?рох-
яТййг зохпиоТйпиягййх-яог.гййг хОоТ? ГТ?ых-
яхо х пзгШрПруг лроргпухых .роТ . хиулТтяТг.
йТ ухйгШ /ихС ылТя
?уоистйи я риь

–хпухл ук оггяхС кохягй ?Тйр.Тги пуох.йхг зх-
лх)гйрг я пиокуиког зохр?ягтгйрьэ ухихок( . я-
пиоТряТг.э тТтр. хО?хо гых /лг.гйихя уоТСйг лТзр-
тТойх
У

Уохягй ктх)гпиягййхС огр яул(Тги иор хп-
йхяйг ыокзз /лг.гйихяД прпиг.к ￿
льииильи1Нл иЭ
)ирль-/
э прпиг.к ￿
ь–-)-/
р прпиг.к ￿
–иь*и1Нл -й
хо-
ыТйр?ТШрр зохр?ягтгйрь
У
Иирлрпируг ктх)гпиягййхС огр зхпяь<гй .йхыхрплгййг оТ-
Охи лрйыярпихя р игхогирухя ктх)гпиягййхС огр И.Д йТзор.гоД !р-
йхыоТтхя ! ! 7 ь?уг ктх)гпиягййхС лригоТико 7э бЧ !рйхыоТ-
тхя ! ! 7 игхорр ктх)гпиягййхС огр 7э «Ч !рйхуко V 7 7 ь?-
уг ктх)гпиягййхС лригоТико 7э Ч их)гяйрухяТ : * м?ОоТййг
оТОхи зх ь?ук ктх)гпиягййхС лригоТико 7э ъ+Ч /х.ТюгяпурС :
! ИирлрпируТ 4э Жщ
Стилистиискии пл сты
Иим по <к л м

Иирлрпиргпург злТпи ь?уТ ятгль(ипь йТ Пх-
йг ￿
/-–*+
Д хО<гкзхиогОригл йхСэ хО<глригоТикойхС
огр я гг зрп .гййх. р кпийх. яТорТйиТ ?иТ йхо-
.ТиряйТь лгупруТ пх?тТги хпйхякэ оггяк( уТйяк л(-
Охых ктх)гпиягййхых зохр?ягтгйрь
Иирлрпиргпур хуоТюгййг плхяТ . /их хиулхйг-
йрг хи йхо.э пяь?Тййхг п пхШрТл й. рлр игоор-
ихорТл й. кзхиогОлгйрг.э Т иТу)г п рпихоргпур.
оТ?ярирг. ь?уТ7иулхйгйрь хи йхо.Тиряйхых ьтоТ ь?уТ .х)йх
зогтпиТяри я яртг тяк юуТлэ рпихоргпухС трТ-
охййхСI р пхяог.гййхС прйохййхСI хпгС :Т трТ-
охййхС хпр йТхтьипь ыокзз лгупрурэ ухихог я-
тгль(ипь р хпх?йТ(ипь зх зор?йТук йхяр?й рлр кпиТ-
оглхпир зх хийхюгйр( у пхяог.гййх.к пхпихьйр(
ь?уТ
! зохюлх. зх хийхюгйр( у йхо.г йТхтьипь ТоТ-
р?.э рпихор?. р плТяьйр?.
Ж–Эриг*+
. плхяТэ яхпзорйр.Тг.г уТу кпиТог-
лгэ НхОягиюТлгс 4х.хйхпхяIэ зхих.к их яигп-
йгй ￿
/-/+*и ли-/р*и
тль хОх?йТгйрь иг )г пТ.зогт.гихя р ьялгйрС йгтхохпл . зхтохпихуэ хзхр-
яТл йь . пзТл йьэ яруихорь . зхОгтТI
Иль-–иг*+
. плхяТэ кпиТогяюрг зх зоррйг рпг?-
йхягйрь ￿
лр*иЭ )–Но*Нь-/ иии ./иН/ий
Охьорйэ зх-
.г<руэ ?г.пияхэ й/з.Тйэ зрхйгоI
зи././иг*+
. плхяТэ ?Тр.пияхяТййг ￿
иг ШН– -//--
лир/./л -щ- .г+ р
р яул(Т(<рг уТу ТоТр?.э иТу
р рпихор?. Оогыэ тгпйрШТэ ОТихыэ яроТэ .иI
!пг иор ыокзз ктх)гпиягййхС огр .х)йх хО1-
гтрйри зхйьирг. ￿
р–Эриг*-/ / 8и–- -* л*+лиН ли--


sН-и-щиг*+
. йхягэ йгхОйгэ оТйгг йг пк-
<гпияхяТяюрг я хО<г. кзхиогОлгйрр плхяТ :гх-
лхыр?. ях?йруТ(и лрОх уТу ь?ухягэ хОх?йТТ(-
<рг йхягэ оТйгг йг пк<гпияхяТяюрг зогт.ги р ья-
лгйрь йТкйг хиуоирьэ игйргпург р?хОогигйрьIэ
лрОх уТу ￿
и/ои/иоОрик/+Н
э пхОпиягййх ктх)гпиягй-
йгэ зх/иргпург р?хОогигйрь 7пхОгййх Туиряйх иТ-
ург йгхлхыр?. зортк.яТлр Пкикорпиэ ятярйкя-
юрг игхор( пТ.хярихяхых хорырйТл йхыхI плхяТ м?
зхтхОй плхя зхир зхлйхпи ( пхпихри пирхияхог-
йрг ! …лгОйрухяТ Н;Тульирг п.гх.сЧ .йхыхрплгй-
йг Тяихопург йгхлхыр?. япиогТ(ипь я зх/?рр !
7Тьухяпухых *яихопург йгхлхыр?. лрОхэ зхтхОйх
хО<гь?ухя.э зхпигзгййх пиТйхяьипь зоряй.рэ
йхо.Тиряй.рэ хО<гкзхиогОригл й.р плхяТ.рэ лр-Ох йТяпгытТ хпиТ(ипь пяртгигл пиях. Тяихопухых кпр-
лрь п зх.х< ( йхя плхя зх-йхях.к кяртги р зх-
уТ?Ти риТигл( .ро
Вр–/р–иг*+
?Тр.пияхяТйрьI . плхяТэ ухихог я
тТййх. ухйигупиг хпх?йТ(ипь уТу к)ргэ йгзоря-
йгэ /у?хиргпург –хйьирг яТояТор?.хя рпихорг-
пур .гйьгипь р пяртгигл пиякги х йТрОхлгг игпй
ухйиТуиТ п тТййхС укл икохС р ь?ух. ! »огяйгС
Гкпрэ ях яог.ь .хйыхлх-иТиТопухых йТюгпиярьэ .йх-
)гпиях ?Тр.пияхяТйй плхя зхьярлхп р? и(оупур
ь?ухяэ я /зхк –гиоТ - я уТгпияг ь?ухя-тхйхохя я-
пикзТлр йг.гШурС р ыхллТйтпурС ь?урэ я /зхк ФуТ-
игорй -- . ПоТйШк?пурСэ пгыхтйь Охл юрйпиях ?Тр.-
пияхяТйрС . Тйылхь?йг .гйгт).гйиэ зоТС.-иТС.э
зог?гйиТШрьI 7ОлТпи яТояТор?.хя йТ прйохййхС
юуТлг .х)ги Ои хОх?йТгйТ зх хийхюгйр( у йхо.г
уТу
1ОЧ-Н

:Т зохиряхзхлх)йх. зхл(пг хи йхо. зх прй-
охййхС юуТлг ь?уТ хуТ?яТгипь хОлТпи ￿
л/-Нщ-
Д
?тгп оТпзхлТыТ(ипь лгупргпург злТпи охтйхых
ь?уТэ хтйТух яхпзорйр.Т(<ргпь уТу йгйхо.Тиря-
йг рэ плгтхяТигл йхэ зорхОогиТ(<рг зор рпзхл ?х-
яТйрр я лригоТикойх. зохр?ягтгйрр хпхОС п.пл
cириН ьиг*+
. плхяТэ кзхиогОль(<ргпь йТ хзог-
тглгййхС игоорихоррэ ылТяй. хОоТ?х. я зохпихйТ-
охтйхСэ уогпи ьйпухС погтг ! окппух. ь?уг пк<г-пияк(и тяТ хпйхяй трТлгуиТД ()йхокппурС Окоьу .
пягулТэ ыкиТори . ыхяхори I р пгягойхокппурС хоТи
. зТТи э пиТь . зхпиохСуТ тль .глухых пухиТI
λр–щ-/ “р–щ-У
. лгупргпурС злТпиэ яул(Т(<рС
плхяТэ кзхиогОль(<ргпь я хзогтглгййхС пхШрТл -
йхС рлр зохПгппрхйТл йхС погтг зхплгтй(( ыокз-
зк плхя рйхытТ йТ?яТ(и иТу)г ￿
)–-4Нлли-/рииг*р-

I ! ?Тярпр.хпир хи хОлТпир кзхиогОлгйрь ятг-
ль(и юухл йСэ пиктгйгпурСэ зхлриргпурС рлр ях-
охяпухС )Тоыхйэ зохПгппрхйТл йк( лгупрук лгир-
ухяэ криглгСэ ктх)йрухя рлр Туигохя
»рТлгуир?. р )Тоыхй Олр?ур токы токыкэ уТу тях-
(охтйг ОоТи ь м .х)йх хзогтглри р п зх.х< (
хтйхых иго.рйТэ п пххиягипияк(<р. /зригих.Д трТ-
лгуи . /их пхШрТл йС )ТоыхйЧ )Тоыхй . /их игоорих-
орТл йС трТлгуи
! ктх)гпиягййхС лригоТиког пирлрпиргпур хуоТ-
югййг плхяТ р.г(и оТ?лрйг ПкйуШрр 7пйхяйг
ПкйуШрр пирлрпиргпур злТпихя иТухяД
I хОх?йТгйрг йхяэ йг пк<гпияк(<р я тТййхС
укл иког зхйьирСэ зогт.гихя р ьялгйрСД йгхлхыр?.э
яТояТор?.Ч
ъI ТоТуигорпируТ /зхрэ .гпиТ р яог.гйр тгСпиярь
иТу йТ?яТг.С .гпийС ухлхориIД ТоТр?.э яТояТ-
ор?.э трТлгуир?.э )ТоыхйЧ
щI оггяТьэ зпрхлхыргпуТь ТоТуигорпируТ згопх-йТ)ТД япг лгупргпург ыокззЧ
ВI пх?тТйрг хоТихопухС рйихйТШррэ япхухых пирльД
ТоТр?. я юрохух. п.плгэ рйхытТ . йгхлхыр?.Ч
бI пх?тТйрг ух.ргпухых /ППгуиТэ пйр)гйрг пирльД
япг ыокзз лгупрур

Тропы
Иим по листии

,–-)

щ–Н1м
НхОхохисI . плхяхэ кзхиогОлгййхг я зг-
огйхпйх. ?йТгйрр
! хилррг хи пирлрпиргпур злТпихяэ иохзэ уТу
зоТярлхэ Пхо.рок(ипь яйкиор йхо.ТиряйхС ь?ух-
яхС прпиг. ?Т пги оТ?йххОоТ?й згогхп.плгйрСэ
птярыхя ?йТгйрС плхя рлр йгхОйхых пхгиТйрь
йгпухл ур плхя /охз р?тТяйТ приТлрп зор?йТ-
ух. хпхОхС Нктх)гпиягййхпирс огрэ зх/их.к р.гй-
йх р йг япгытТ хзоТятТййх йТ?яТ(и НхОоТ?Т.рс йТ
пТ.х. тглг я зохр?ягтгйрр хОоТ?х. ьяльгипь япгД
р плхяТэ р згопхйТ)рэ р тгСпияргэ р охйхихзI
*йирйг р погтйгягухяг орихорур хиуктТ я
Охл юрйпияг пяхг. р зх?Тр.пияхяТйТ йТюТ иго.рйх-
лхырьI згогрпльлр р хзогтгльлр Охлгг тякпхи иох-
зхя 7пйхяйгэ йТрОхлгг оТпзохпиоТйгййг гтрйр-
Ш .х)йх зогтпиТяри я яртг пяхгхОоТ?йхС пирлр-
пиргпухС лгпийрШэ рть хи Охлгг зохпихых у Охлггплх)йх.к
7)иьНь

щ–Н1м
Нзорлх)гййСсI . уТу зоТярлхэ
-)–НоНиН/иН
э яоТ)Т(<ггэ хтйТухэ йг лхыргпурС
зор?йТу )глг?йС пкйткуIэ Т ￿
-ььН/- г/р1Н/и.
э /.х-
ШрхйТл йхг хийхюгйрг )глг?йС ягуэ )глг?йС г-
лхягуI ! Пхл улхог пк<гпияк(и иТу йТ?яТг.г
)-ль-.//+Н ю)иьНь+
зхлг охяйхгэ тхОоС .хлх-
тгШэ уоТпйТ тгярШТIэ хиоТ)Т(<рг ртгТл йС зор?йТу
зогт.гиТ р зхих.к йТ?яТг.г куоТюТ(<р.р ￿
И/-
ои/иоОрик/+Н ю)иьНь+х
ТI тгиТлр?рок(и р?хОоТ)г-
йргэ згС?Т)Т рлр згопхйТ)Т Н4рю зТкирй ихйурС
яхлхп 6 :лгпири йТ зоТ?тйхС Охох?тгс . /(игяIЧ ОI
яоТ)Т(и Тяихопухг хийхюгйрг Нм )р?й э уТу зх-
п.хиорю п хлхтй. яйр.Тй г. яхуокыэ 6 /ТуТь зк-
пиТь р ылкзТь юкиуТс . 4го.хйихяI
! пиТохС зх/?рр Олр оТпзохпиоТйгй ￿
л-льр//+Ню)иьНь+
лроТ плТтухпиокййТь . »го)ТярйЧ тлТй
йг?ор.х-охухяТь . /(игяI И ихур ?огйрь ыоТ..Тир-
ур пТ.С оТпзохпиоТйгййС /зриги . ￿
)–иирщрьНик-
/-Н )–и лО6Нль/иьНик/-*
 7тйТух /зриги .хыки
Ои яоТ)гй ￿
оНН)–и1рльиН*
рлр ￿
/р–Н1иН* )–и
щирщ-иН
Нм япь ткОоТяТ ?Тюк.ри ￿
8и–- -ииль/Н//-
р ￿
8О*/-
с . /(игяIэ ￿
лО6Нль/иьНик/+*
Н–хоТэ ￿
ои-
ь. *-Н
э япиТяТСс . –кюурйIэ ￿
)–ии-ЧН/иН*
э я их. рп-
лг оТ?ягойки. Н:х йТюг пгягойхг лгихэ уТоруТик-
оТ ()й ?р.8с . –кюурйI ИхгиТйрг. пк<гпияр-
игл йхых п зорлТыТигл й. .хыки хОоТ?хяяТи пь р
токырг иохзД .гиТПхоТэ хуп(.хохй п. тТлггI
з–р//Н/иН
. к)г йг зохпих ТуШгйирохяТйргэ я-
тглгйрг зор?йТуТэ уТу я /зригигэ Т ￿
-ь –+ь-Н» щ–р*-
*рьи1Нл и -4-–*иН//-Н л-)-льр/иН/иН
п токыр.
зогт.гих. рлр ьялгйрг.э я ухихох. ятглгййС зор-
?йТу зогтпиТялгй хигилрях ыхлкОг ылТ?Т . ыхлк-
Огэ уТу йгОхэ ылТ?ТI Ииокуикойх я поТяйгйрр зогт-
пиТялгй иор /лг.гйиТД ТI зогт.ги поТяйгйрь ылТ-
?ТIЧ ОI хОоТ?э п ухихо. поТяйряТгипь зогт.ги йгОхIЧ
яI зор?йТуэ хпйхяТйрг поТяйгйрь ыхлкОхСI VоТ..Т-
иргпург зор?йТур поТяйгйрьД пх(? ￿
р » ли-//-» «Оо-
ь-» )-о-«/-
Ч ияхоригл йС зТтг) пк<гпияригл йх-
ых ?яг?тхС Олгпиьи гг ылТ?Т . поД гг ылТ?Т Олгпиьиэ
уТу ?яг?тIЧ поТяйригл йТь пигзгй зор?йТуТ тгяр-
 р лрШТ ьог ох?Iοрг/Н–/Оь-Н л–р//Н/иН
зогтпиТяльги пхОхС Шг-
зхук иг.Тиргпур рлр .гиТПхоргпур пяь?Тйй
поТяйгйрСэ пиТйхяь<к(пь хпйхяхС ух.зх?рШрр зох-
р?ягтгйрь уТу зоТярлхэ лроргпухыхI рлр гых Тпир
Н–ТоТтх. оТ?ягойкя .хр пиоТйрШ яхСпуТ8с . Н!х
ягп ыхлхпс 7ТьухяпухыхI
uь–иШрьНик/-Н л–р//Н/иН
. зор.гиТ Пхл улхо-
йхых пирль рлр зхтоТ)Тйрьэ пирлр?рШрр зхт йгых Н:г
хпгййрС .глурС тх)тргу 6 :о?)ги :о?)ги пуях?
ик.ТйД 6 Илг? ыхо ург л ги .хлхтгШ 6 :Т пяхС ОТо-
ТийС уТПиТйс . »гл ярыI
\Ньр4-–р

щ–Н1м
НзгогйхпсI . ￿
)Н–Н/-л г/р1Н/и.
п хтйхых зогт.гиТ йТ токыхС ￿
)- лЭ-оль/О
Ч пиокуико-
йх .гиТПхоТ . ￿
л- –р6Н//-Н л–р//Н/иН
э .Тлгй уТь
?ТыТтуТэ я ухихохС зх згогйхпйх.к ?йТгйр( .х)йх
яхппиТйхяри рпхтйхг ?йТгйрг р зор?йТуэ хпйхяТ-
йрг тль поТяйгйрь Н
uьщ-/-–иир –-6р
?хлхиТь 6 :г-
ог?хя. ягпгл. ь?ух.с . ФпгйрйД юк. лрпи гя уТу
глхяггпурС оТ?ыхяхоI \?ухя.рэ ￿
льН–ь+*и *Н-
ьр4-–р*и
згогзхлйгйТ йТюТ ог пхлйШг ￿
/льрНь
р
лроиьл.
Ч ылТ?йхг ьОлхухЧ йхп ухоТОльI
uииШНь/-–Н/иН
. .гиТПхоргпурС згогйхп глх-
яггпур пяхСпия йТ зорохткэ Тпих згогтТгипь Шгзх-
ухС хтйхохтй .гиТПхо Н–х(и тгогя ьэ Олг<ки ях-
тэ 6 4(Охя ( ях?тк оТпияхогйэ 6 м .роэ Шягик<рС
.ро зорохтэ 6 м?Оиух. )р?йр кзхгйс . /(игяIοрл)–-ль–р/Н//р. *Ньр4-–р
уТу р поТяйгйргI
.х)ги пиТи хпйхяхС ух.зх?рШрр зохр?ягтгйрь Н»х-
охыТ )р?йрс –кюурйТI
ИоТяйгйрь р .гиТПхо . зор?йТу куоТюгййхСэ зх-
/иргпухСэ ктх)гпиягййхС огрэ йх р .гпих йТ Шгй-
йхпийхС юуТлг ь?уТ йг ?Туогзлгйх 7йр .хыки пх-
?тТяТи уТу зх/иргпурСэ ях?яюТ(<рСэ иТу р ух.рг-
пурСэ пйр)Т(<рС /ППгуи юкихйС зор.го м :охт-
пухыхД ￿
щиргр р «и–Фгр
р ￿
щиргр р ь-–*-гр
. яхпх-
ть<гг р йрпхть<гг поТяйгйрьI
\Нь-/и*и.

щ–Н1м
Нзгог.гйТ р.гйрсI . ￿
)Н–Н/-л
г/р1Н/и. )- л*НЧ/-льи
э зх огТл йх.к ухйиТуик зогт-
.гихя рлр ьялгйрС я зохпиоТйпияг рлр яог.гйр
улТпп плкюТги . их гпи юухл йрур я улТппгЧ НриТл
ххийх *зклгьэ Т ЦрШгохйТ йг риТлс . их гпи уйрыр
/ир ТяихохяI
зи/Н о-Эр

щ–Н1м
НпххийгпгйргсI . ￿
)Н–Н/-л г/р-
1Н/и. л 1рльи /р ШНи-Н иии л ШНи-щ- /р 1рльк
э я
их. рплг ￿
О)-ь–Н«иН/иН Нои/ль/Н//-щ- 1илир /*Н-
ль- */-ЧНль/Н//-щ-
Н9ягтэ окппурС ухлгиэ окОриэ
ог)гис . р?хОоТ)гйрг –хлиТяпухС Ория к –кюурйТI
Ирйгутхк приТ(и оТ?йхяртйхпи ( .гихйр.рр рлр
пТ.хпихьигл й.э хитгл й. иохзх.
7гиТПхокэ .гихйр.р( р прйгутхк .х)йх йТыльт-
йх зогтпиТяри я яртг ПоТы.гйиТэ /зр?хтТ яххОоТ)Т-
г.хых урйхПрл .Т 7гиТПхоТ . /их ￿
*-/ьрЧ» ль-и -/-/Н/иН
тяк уТтохя-?йТгйрСэ зохр?яхтр.хг пх?тТ-
иглг. .гиТПхо 7гихйр.рь . ￿
)р/-–р*р» ло/ищ
ях-
хОоТ)Тг.хС урйхуТ.го ИрйгутхТ . ￿
О –О)/Н/иН
я
уТтогэ
/+оНиН/иН оНьрии

ИлгтхяТигл йхэ .гиТПхоТ . йТрОхлгг рйтряртк-
Тл йС иохзэ зхих.к их пихлуйхягйрг ?йТгйрС зх
л(Ох.кэ тТ)г пТ.х.к ТппхШрТиряйх.к зор?йТук зох-
р?яхтри пх?тТигл э пхрйригл .гиТПхо зх/их.к
.гиТПхоргпухС я юрохух. п.плг йТ?яТ(и л(Ок(
НкуоТюгййк(сэ рпзхл ?к(<к( оТ?йххОоТ?йг иохз
кпийк( рлр зрп .гййк( ог I 7гихйр.рь )г р пр-
йгутхТ хзроТ(ипь йТ хО1гуиряйг я?Тр.хпяь?р хОх-
?йТТг. зогт.гихяэ зх/их.к ь?ухяг р рйтряртк-
Тл йгэ зх/иргпург .гихйр.рр хуТ?яТ(ипь Олр?ур
!Н–и4–рг

щ–Н1м
Нхухл йТь ог э згогпуТ?сI . ?Т-
.гйТ плхяТэ зоь.х хОх?йТТ(<гых ихи рлр рйхС зогт-
.ги рлр ьялгйргэ ￿
и/-л ргрьНик/+*» -)илрьНик/+*
/+–рЧН/иН*
Ч куТ?Тйрг хтйхых рлр йгпухл ур зор?йТ-
ухя /ихых зогт.гиТ 
)-и/-1/-Н л/Ньии-
. лкйТЧ ￿
-и+-
«Ник –Н/-иФШии» /ь-–р. ль-ииШр» щ-–-о /р sН/Н» зН-
/Н–/р. !рик*и–р
р и з . –гигоОкоыI –горПоТ?э уТу
зоТярлхэ ￿
–рг/иьр.» –рг/Н–/Оьр. *Нь-/и*и.
 –гор-
ПоТ? ТоТуигогй тль уйр)йхС р зкОлрШрпиргпухС ог-
р 8кйуШрр згорПоТ?ТД ТI пх?тТйрг япхухых пирль
я хтТ …]--- ягуТ р зхплгтк(<р зхтоТ)Тйрь-пирлр-
?ТШрьIЧ ОI пх?тТйрг /ППгуиТ зх/ирйхпирэ лрор?.Тк иТоТ.?рйТ р токыр пгйир.гйиТлрпихяIЧ яI рохйрг-
пухг хОыояТйргэ зТохтрохяТйрг лрор?.Тэ згогх-
ть<гых я )г.Тййхпи я.гпих Н(йТь зрих.рШТ /Тлрр
р 7гл зх.гйс пуТ)р зохпих Н.хлхтТь ТуиорпТс .
–кюурйIЧ ыI Охо ОТ п ￿
ьр/ь-и-щиНй
р ыокОхпи ( плх-
ягпйхых яоТ)гйрьЧ я згоях. плкТг згорПоТ?Т.р
?Т.гйь(и Тпих зхяихоь(<ргпь плхяТ 
р/ь-– 2В-й-
/+ и *и–р„
. /хлпихСIэ ях яихох. . плхяТэ йгктхОйг
у кзхиогОлгйр(э ыокОгэ якл ыТойг р зоЧ иТухС зг-
орПоТ? йТ?яТгипь ￿
ю/4Н*иг*-*
Н/ихи пиТуТй йгх-
охюх пгОь ягтгис я.гпих
/-/.Нь
. Vхыхл I
́и)Н–«-ир

щ–Н1м
Нр?лрюгуэ зогкяглргйргсI .
иохзэ хпйхяТййС йТ ￿
)–НО/Нии1Н/ии
э куокзйгйррэ зор-
тТйрр зогт.гик рлр ьялгйр( зогтгл йхых уТгпияТ
VрзгоОхлТ охтпиягййТ ртгТлр?рок(<г.кэ куоТюТ(-
<г.к /зригик млрэ йТзохиряэ иТухС /зриги гпи оТ?-
йхяртйхпи ырзгоОхл VрзгоОхлТ .х)ги яоТпиТи
иТу)г р? .гиТПхоэ зх ыоТ..ТиргпухС Пхо.г зогт-
пиТяльи поТяйгйрг VрзгоОхлэ уТу р .гиТПхоэ О-
яТ(и хО<гь?ухягэ пигоиг Нпих лги игОь йг яр-
тглсIэ р рйтрярткТл йгэ зх/иргпург НГгтуТь зир-
ШТ тхлгири тх пгогтрй »йгзоТс . Vхыхл Ч Н\ ярт-
яТлэ уТу хйТ ухприД 6 Эих я?.Т . их ыхихяТ ухзйТс .
:гуоТпхяI
9иь-ьр
. иохзэ хОоТийС ырзгоОхлгэ ТйирырзгоОх-
лТэ ￿
)–НО*Н/к8Н/иН
Н!Тю юзрШэ зоглгпийС юзрШэйг Охлгг йТзгопиуТс . VорОхгтхяI
u лФ*-–-/» - ли*-–-/

щ–Н1
 Нхпиохк.йх-ылк-
зхгсI . ￿
-/ь–рль/-Н л-1Ньр/иН )–-ьи/-)-и-Ч/+Э
./иН/ий
э ТОпхл(ийТь рлр хийхпригл йТь ￿
р/ьиьНгр
э
тТййТь я хтйхС ыоТ..ТиргпухС ухйпиокуШрр .гои-
яг ткюрэ )ряхС иокзэ хзир.рпиргпуТь иоТыгтрьэ оТ-
тхпи пиоТтТй ьэ ягпглх ыокпири р и зI
И–-/и.
. кзхиогОлгйрг плхяТ я ?йТгйррэ зохирях-
зхлх)йх. хпйхяйх.кЧ пуоиС хуп(.хохй рлр Тйир-
иг?Т Н7иухлгэ ￿
О*/р.
э Оогтгю иэ ыхлхяТ?с . я ОТп-
йг иолхяТ хО хплгЧ НVоТП …яхпихяэ зх/иэ ￿
иФ«и*+й
/Н«Нлр*и
э к) згл ￿
«Нлл*Н–ь/+*и льиЭр*и
йгпТ-
пи г йгяпур Огогыхяс . –кюурй я Н7гтйх. япТтйр-
угс х Ог?тТойх. зх/иг-пхяог.гййругI мохйрь .х)ги
Ои к?йТйТэ хзогтглгйТ ихл ух зх ухйигупик
! хилррг хи пиТо улТппрПруТихохяэ тТ)г /иТ
ухохиуТь лгпийрШТ иохзхя уТ)гипь пхяог.гйй. рп-
плгтхяТигль. р?ОихйхС –х/их.к я уокы ￿
-л/-//+Э
ь–-)-/
яул(Т(и .гиТПхокэ .гихйр.р( рйхытТ зор-
?йТяТь р прйгутхкIэ ырзгоОхлк р лрихикэ Т поТяйг-
йргэ /зригиэ хуп(.хохй хийхпьи у хОлТпир ￿
льииильи-
1Нл иЭ 4ищО–
я.гпиг п ТйТПхохСэ /ллрзпрпх.э рй-
ягопргС р зоI
И токыхС пихохйэ ?йТгйрг иохзргпухых ьтоТ Ог?-
.гойх оТпюроь(иэ оТпп.ТиоряТ(и .гиТПхок р .гих-
йр.р( уТу зогтгл йх юрохук( укл икойк( хззх?р-Шр(э пяь?яТь р р п тякзлТйхяхпи ( пТ.хС пиоку-
ико ь?уТ пхтго)Тйрг . яоТ)гйргэ х?йТТг.хг .
х?йТТ(<ггIэ р п глхяггпухС зпррухС тяТ ирзТ
ТПТ?ррэ оТппиохСпияТ огрД оТ?окюгйрг ТппхШрТШрС
зх пхтпияк рлр зх п.г)йхпирIэ р п ТоТуигорпирухС
рйтрярткТл й ктх)гпиягйй .рохя .гиТПхор-
йхпи 7Тьухяпухых . .гихйр.рйхпи –ТпигойТуТIэ р п
токыр.р яртТ.р рпукппияТ .гиТПхорйхпи лригоТ-
ико . .гихйр.рйхпи урйхI
Уъ

7тйТух я /ихС )г плхяТойхС пиТи г зоряхтрипь
пк)тгйрг * :глхыхэ пк<гпиягййх ухоогуирок(<гых
йгхОхтр.хпи тгиТл йхС прпиг.Тирур р трППгогй-
ШрТШрр Н8хо. р?хОоТ?ригл йхпир йгхитглр. токы
хи токыТэ хйр згогхтьи хтйТ я токык(Ч я йгухихо
Пхо.Т р?хОоТ?ригл йхпир пхя.г<Тгипь оьт Пхо.Д
я /зригиг пхя.г<Тгипь .гиТПхоТэ .гихйр.рьэ прйгу-
тхТЧ п токыхС пихохйэ йТрОхлгг юрохухг хзогтглг-
йрг .гиТПхо иТухяхэ их хйТ яул(Тги я пгОь прйгу-
тхкэ .гихйр.р(Ч я /зригиг прйгутхТ пхя.г<Тги я
пгОг р .гиТПхокэ р .гихйр.р(Ч йТухйгШэ .г)тк поТя-
йгйрг. р .гиТПхохС пк<гпиякги оьт згогхтхяЧ йТ-
зор.гоэ яоТ)гйргД „икТэ уТу ыхоТ“ . гпи ирзрйхг
поТяйгйргЧ яоТ)гйрг „йгОгпйТь ыхоТ“ х икгI гпи
ирзрйТь .гиТПхоТЧ я яоТ)гйрр „икТ ыхох( зляги
Уъ
￿
з*м
Д /хзхохя ! : /охз 66 :хл юхС /йШрулхзгтргпурС плхяТо 
\?ух?йТйрг 7э Ж И бъ+.бъзх йгОк“ . . р.гг. згогхт хи поТяйгйрь у .гиТ-
ПхогЧ я плхяТД „икТ ыхох(“ поТяйгйрг япиогТгипь
п .гиТПхохСЧ рлр я яоТ)гйрьД „ыох?йг хр“э „хрэ
уТу ыох?Т“э „хр ыох?х(“э „ыох?Т хгС“ . я.гпих я?хоТI
. р.гг. япг пиТтрр згогхтТ хи /зригиТ у .гиТПхог
гог? зхпогтпиях поТяйгйрьс
Ущ

»ль пхяог.гййхС рйигозогиТШрр яТ)йТ йг пихл ух
зхтохОйТь прпиг.ТируТ р? тякпхи иохзхя р Прыко иТ-
ухС улТппрПруТШргС зоТуиргпур йгях?.х)йх зхл ?х-
яТи пьIэ пухл ух ￿
4О/ Ши.» –-ик
иохзТ я пх?тТйрр к-
тх)гпиягййхых .роТ Эгиух оТ?лрТи тгпьи иохзхя
яТ)йггэ г. якри пих
:г плгткги иТу)г ?ТОяТи э ихэ йТоьтк п ￿
О –р8Н/-
/-й» *Ньри-щи1Нл -й
ог ( ухихохС зог)тг япгых
рйигогпхяТлТп улТппргпуТь орихоруТIэ пк<гпиякги
ог ￿
р/ь-и-щи1Нл р.
э я ухихохС Охл юрйпиях плхя
кзхиогОльгипь йг я згогйхпйх.э Т я зоь.х. ?йТг-
йрр 4рйыярпикэ ухихоС ?Тйр.Тгипь иохзТ.рэ зоТуир-
гпур йггых пуТ?Ти х Н–хягпиь :глурйТс 7тйТух
/рщр.» /Н-ь–-)и1Нл р.
зох?Т –кюурйТ пихл )г яТ)-
йТ я зхпиохгйрр гых ктх)гпиягййхых .роТэ уТу р зю-
йТьэ .гиТПхоргпуТь я юрохух. п.плгI зох?Т Vхых-
ль »ль зоТуиргпухС зх/ирур ь?ухяхС кохягй зогт-
пиТяльгипь хОоТ?й. йг ПоТы.гйиТойхэ /зр?хтрг-
Ущ
:глС * 7Тырь плхя +I 66 :глС * Ир.яхлр?. ийрыТ пиТигС
7э + И щъщ.щъВпурэ Т ихиТл йхэ пзлхю 

Стихотйор я риь
Стих или и стих?


:итр и р змир

!–-гр и льиЭ
. тяг зохиряхзхлх)йг ￿
4-–*+ -–-
щр/игрШии ЭОо-ЧНль/Н//-й –Н1и
 мпихоргпур пирх-
ияхойТь ог ях?йруТги оТй юг зх ухйиоТпик у огр
ОихяхСэ зох?ТргпухСэ Т ктх)гпиягййТь зох?Т . ья-
лгйрг яихорйхгэ хииТлуряТ(<ггпь хи пирТ :х пг-
ыхтйь пирхияхойТь ог яхпзорйр.Тгипь р хзогтгль-
гипь йТ Пхйг зох?ТргпухС уТу ог п хпхОхСэ тхзхл-
йригл йхС когыклрохяТййхпи (э хОлТтТ(<Ть пзгШр-
Пргпур.
–иь*-*

–ох?Т их)г хОлТтТги хпхО. ори.х.э йх зорохтТ
гых тх ухйШТ йг ьпйТ !х япьух. плкТгэ /ихи ори.
зорйШрзрТл йх хилрТгипь хи пирхияхойхых ори.Т
–ох?ТргпуТь ог лгйрипь пхылТпйх хО<р. ь?-
ухя. ?ТухйТ.Д плхях . прйиТы.Т . зогтлх)гйрг . ТО-
?ТШ . ПоТы.гйи . ШглС игупи ! пирхияхойхС огр
йТ /их лгйгйрг йТулТтяТгипь тхзхлйригл йхг тг-
лгйрг йТ пхр?.гор.г хиог?урэ ухихог иТу р йТ?-
яТ(ипь . ￿
льиЭр*и
. р хОйх ятгль(ипь я хитгл -
йк( пиохукИххиягипиягййхэ р пТ. пир я пирхияхойхС огр тг-
лрипь йг ихл ух йТ плхяТэ йх йТ зхяихоь(<ргпьэ пх-
р?.гор.г хиог?урэ пхпихь<рг р? йгпухл ур плхыхяэ
йТ?яТ(<ргпь
ль-)р*и

зьиЭ 5 //Н8/.. *Н– р
пирхияхойхС огр я гг хи-
лррр хи зох?ТргпухС
зь-)р 5 //Оь–Н//.. *Н–р
пирТэ хилрТ(<Ть хтйр
пирхияхойг зохр?ягтгйрь хи токыр ?иТ яйкиогй-
йьь .гоТ йТ?яТгипь ￿
*Нь–-*
 ИлгтхяТигл йхэ .х)-
йх кияго)тТи Д гплр я зох?г р гпи пяхС ори.э их я йгС
хипкипиякги .гиоргпухг лгйгйрг
! окппух. пирхплх)гйрр рпихоргпур п.гйрлрп
тяг прпиг. ! …]-- р йТТлг …]--- ягуТ пир йг р.гл
яйкиогййгС .гоэ .гиоТэ р Ол хпйхяТй лрю йТ
яйгюйгС .гоуг . ухлргпияг плхыхя я уТ)тх. пирг
/ТухС пир йТ?яТгипь ￿
лииир«и1Нл и*
 –х/и –гиохя-
пухС /зхр * иТйиг.ро зрпТл хтрййТтШТир- р иорйТ-
тШТирплх)йруТ.р
! Жщ+-г ыхтэ ОлТыхтТоь 7 ! 4х.хйхпхяк р !
и /огтрТухяпух.кэ я окппухС зх/?рр йТ п.гйк прллТ-
ОргпухС прпиг.г зорюлТ йхяТь прпиг.Т прллТОх-их-
йргпухых пирхплх)гйрьэ хпйхяТййТь йТ огыкльойх.
гогтхяТйрр ￿
лиик/+Э и лир«+Э
рйхытТ йг пхяпг.
ихйх ыхяхоьиД ￿
Оор–/+Э и «НгОор–/+Э
I плхыхя я пихзг
–х/?рь зхлкихоТ ягухяэ хи 4х.хйхпхяТ тх :лхуТэ
оТ?яряТлТп э рпзхл ?кь япгых зьи хпйхяй .гиохяЕ-–Нй
. тякплх)йС .гио п прл й. згоя. плх-
ых. Н:коь .ылх( йгОх уохгисI
x*«
. тякплх)йС .гио п прл й. яихо. плхых.
Н7хС тьть пТ. гпий зоТярлсI
cр ьиик
. иогплх)йС .гио п прл й. згоя.
плхых. НУиох ик.Тййхгэ киох пгтхгсI
Ж*4и«–рЭий
. иогплх)йС .гио п прл й. яих-
о. плхых. НИогт юк.йхых ОТлТэ плкТСйхсI
Ж/р)Нль
. иогплх)йС .гио п прл й. иоги р.
плхых. Н:Т?хяр .йг иТук( хОригл сI
! ?Тярпр.хпир хи ухлргпияТ зхяихоь(<рпь пихз
я пиргэ хи тлрй пирТ я уТ)тх. .гиог ятгль(и-
пь йгпухл ух ￿
–рг*Н–-/
Д иогпихзйС хогСэ гиог-
пихзйС ь.Оэ югпирпихзйС Т.ПрОоТрС р и з ГТ?-
.го . Охлгг ухйуогийхг зхйьиргэ яртхяхг зх хийхюг-
йр( у .гиок
! иогплх)й .гиоТ хОйх йТ япг прл й .г-
пиТ пихьи ктТогйрь ! тякплх)й .гиоТ зоТяр-
лх. ьяль(ипь уТу оТ? зохзкпур ктТогйрС йТ прл й
.гпиТ пирТ Фплр згояСэ зорягтгййС яюг пир
НФяыгйрь 7йгырйТс пхтго)ри япг гиог йгхОхтр-
. ктТогйрь гиогпихзйхых ь.ОТэ их ях яихох.
пирг иТур ктТогйрС хпиТгипь япгых иор НихытТ йг я
юкиук ?Тйг.хысI
/Тург огыкльойг ￿
)–-)Ол и Оор–Н/ий /р лиик-
/+Э *НльрЭ льиЭр /рг+/рФьл. )и––иЭи.*и
 !ихохСпир НФяыгйрь 7йгырйТсэ плгтхяТигл йхэ р.гги зро-
оррС йТ иоги гС пихзгI –рпТи пирр тякплх)й.р
оТ?.гоТ.р Ог? зроорргя зоТуиргпур йгях?.х)йхД
/их.к зохиряхогТи ?Тухйх.гойхпир окппухС огрэ я
ухихохС я погтйг. йТ хтрй ктТойС плхы зорхтри-
пь тяТ Ог?ктТой :х йТлррг зроорргя йг лх.Тги
ори.ргпухС пг. ь.Охя р хоггя Ирл йг .гпиТ
пирТ лгыух хОйТок)ри зор пуТйтрохяТйрр зохр?йг-
пгйрр пирхя п ТуШгйирохяТйрг.э зхтгоуряТйрг. р
.гиоТI рлр тТ)г япикуряТйрр их лгыух птглТи г-
лхягукэ зоряуюг.к у яхпзорьир( .к?уТл йхых ори-
.ТI
–охиряхзхлх)йхг зроорр( ьялгйрг . ￿
л)-/оНйх
)-./иН/иН Оор–Н/и. /р лир«-* *НльН льиЭр
 НИук-
йТ .йг хиигзгл Д яхй э ыоь? . ягпйхС ь Охлгйс ! /их.
пирг югпирпихзйхых ь.ОТ р? Н7пгйрс * И –кюурйТ
зрооррС йТ иоги гС пихзгэ йх ?Тих пзхйтгС . йТ ги-
ягоихСI ИзхйтгСэ хтйТухэ их)г йг лх.Тги ори.рг-
пухС пг. .гиоТ /хйх иТу )гэ уТу зор пуТйтрохяТ-
йрр прл йг .гпиТ я пихзг п зрооррг. ТуШгйирок(и-
пьэ ктТогйрь я пихзг пх пзхйтгг. НзохылТияТ(ипьсэ
пылТ)ряТ(ипь :Тлррг зроорргя тглТги пир Охлгг
Нлгыур.сэ пзхйтгрэ йТзохиряэ Нкиь)гль(ис гых
!Н-/+
. пирхияхойг .гиоэ пихзТ ухихо пх-
пихри р? гиог плхыхяэ . йТ.йхых ог)г япиогТ(и-
пь я окппух. пирг ! ?Тярпр.хпир хи .гпиТ ктТогйрьр хОх?йТТ(и уТу ￿
)Н-/ Гγ )Н-/ Гς
 –гхйэ уТ)гипьэ
.х)йх пягпир у хОй. ь.ОТ. рлр хогь.э иг. Ох-
лгг их я йр япиогТ(ипь р пягопг.йг ктТогйрьэ
пзхйтгрД зрпТи пирр рпи.р згхйТ.р иТу )г иокт-
йхэ уТу р рпи.р тякплх)й.р оТ?.гоТ.р 7тйТух
йг пяхОхтйхг оТпзогтглгйрг зроорргяэ Т огыкльо-
йхг р йТлррг зхплг прл й .гпи пирТ тглТги зг-
хй ори.ргпур хилрй.р хи хогь рлр ь.ОТ
Н8хйТорурэ пктТорурэ 6 ИуТ)риг-уТ я .йгэ 6 Эих
яртглрэ их плюТлр 6 ! йхйхС я ирюрйг?с Иир-
хияхогйрг м – 7ьилгяТ йТзрпТйх тякпихзй. згх-
йх.-яихо. р яхяпг йг йТзх.рйТги гиогпихзйС
ь.Оэ хиь гых .х)йх зохпуТйтрохяТи р иТур. хОоТ-
?х.
Н;Тюк.глр йТт ?Тихйх. иохпийрур 6 –лТги тгякю-
уТ ШТогяйТ к огурс * /их иогпихзйС згхй-иогирС И
* ФпгйрйТэ их)г йг зхх)рС йТ зьирпихзйС хогС
м? зьирплх)й пихз згйихйхяI зхлкрлТ йгухих-
охг оТпзохпиоТйгйрг лрю хтйТ ?их иТу йТ?яТг.С
-икШ-/л ий ).ьили-Ч/и
. оТ?.го пх пяхОхтй.
оТпзхлх)гйрг. зроорргяэ йх ￿
-«.грьНик/+* лиик-
/+* Оор–Н/иН* / лН–Нои/Н ль-)+» /р ь–НькН* ли--
щН
 –хпухл ук зх/и * ! ихл Шхяэ зхтоТ)Ть йТохт-
йхС згпйгэ хОйх ятгльл уТ)тк( пихзк я хитгл -
йС пирэ гых пирхияхогйрь р.г(и хгй ТоТуиго-
йС йг ихл ух ори.ргпурСэ йх р ыоТПргпурС хОлру:г юк.р иэ ох) э
Изгл. ухлхпх.!
/ йг зхСэ ухпТо э
–ох юрохук пигз !
4ригоТикойТь огяхл(Шрьэ йг хи.гйряюТьэ йх пк<г-
пиягййх оТпюроряюТь ях?.х)йхпир окппухых пирТэ
зохр?хюлТ я йТТлг ,, ягуТ р пяь?ТйТ зог)тг япгых п
р.гйг. ! ! 7Тьухяпухых оТййрг Пхо. иТухых пир-
Т япиогТ(ипьэ хтйТухэ к)г я йТохтйхС зх/?ррI
*уШгйийТь рпих ихйргпуТьI прпиг.Т пиохрипь йТ
ятглгйрр ￿
лиик/+Э» Оор–/+Э *Нль льиЭр
э я их яог.ь
уТу оТпзогтглгйрг плТО .гпи пиТйхярипь пяхОхт-
й.э йгкогыклрохяТйй. .г)тк прл й.рэ ктТой-
.р .гпиТ.р я ТуШгйийх. пирг .х)ги Ои хи йхль тх
яхп .р Ог?ктТой плхыхяI Гри.ргпухС гтрйрШгС я
ТуШгйийх. пирг пиТйхярипь к)г йг пихзТэ Т зхлйх-
ктТойхг плхях –х/их.к тлрйТ пирТ ?тгп р?.гоьги-
пь ухлргпиях. пТ.хпихьигл й плхя ИТ..р оТп-
зохпиоТйгйй.р ьяль(ипь иогктТойрур Н7 пзр.
йх 6 »йг. пхягоюТг. зхпикзурс . 7ТьухяпурСI р
гиогктТойрур Н:рлр ухзиТ –глр ОктихД 6 VорО
VоТО VохО VокОс . 7ТьухяпурСI »окырг ярт Ту-
Шгйийхых пирТ япиогТ(ипь йТ.йхых ог)г
7тйТух тТлгух йг япгытТ пирхияхогйрг зрюгипь
хтйр. р иг. )г оТ?.гох. ! прллТОх-ихйргпух. пир-г оТ?.го .хыки огыкльойх гогтхяТи пь яйкиор хт-
йхых .гиоТ . йТзор.гоэ йггийг пирр зрюкипь г-
иогпихзй. хогг.э Т гийг . иогпихзй. НГТ?
я уог<гйпурС яггоху 6 »гякюур ыТтТлр 6 ;Т яхохиТ
ОТю.Тхуэ 6 Ийья п йхырэ ОохпТлрс . 5кухяпурСI
В-ик/+Н льиЭи
. /их пяхОхтйхгэ йгкзхоьтхгй-
йхг рпзхл ?хяТйрг оТ?йхпихзй пирхя яйкиор хтйх-
ых зохр?ягтгйрь :ТрОхлгг оТпзохпиоТйгй ￿
/-ик/+Н
.*«+
э хохюх зорпзхпхОлгййг у згогтТг кпийхСэ
оТ?ыхяхойхС огр !хл й.р ь.ОТ.р йТзрпТй .йх-
ырг ОТпйр м * иолхяТ р НVхог хи к.Тс * И VорОх-
гтхяТ
*йТлхырйг зохШгпп зохрпхтьи р я ТуШгйи-
йх. пиргД гиогктТойру 7Тьухяпухых .х)ги ?Тяго-
юТи пь тяк- рлр тТ)г хтйхктТой. пирх.
!хл йг пирр плгткги хилрТи хи ￿
«Ни+Э льиЭ-/
э
йТзрпТйй уТу оТ? хзогтглгйй. оТ?.гох.э йх йг
р.г(<р орП.
з/-«-о/+й льиЭ

4–
 НяголрОосI . /их пирэ я ухих-
ох. яйкиогййьь .гоТ хухйТигл йх рпг?Тги р хпиТ-
гипь лрю яйгюйьь .гоуТД ￿
–ргоНиН/иН ьН льр /р л--
иг*Н–и*+Н -ь–Нг и» л-«ль/Н//- льиЭи

7йТ зорюлТ п .хох?Тэ
ГТпуоТпйгяюТьпьэ
:ТзхлйрлТ ух.йТик
*ох.Тих. ях?ткТ р ткхяэ;яхйур. ыхлхпх.
м пхяпг. йгкяТ)ригл йхС у ?Тйьирь.
:хлихяйгС
–хзохОкг. кйрих)ри оТ?тглгйрг йТ пиррэ ?Тзр-
пТи /ихи игупи я пиохук . р зхир йгях?.х)йх Октги
тхыТтТи пьэ их * :лху йТзрпТл йг зх/иргпук( зох-
?кэ Т пяхОхтйС пир !голрОо . зхплгтйьь пикзгй
йТ зкир хи пирТ у зох?г

.и;мы

7гио . ылТяйСэ йх йг гтрйпиягййС зор?йТу пир-
хияхойхС огр :хл юк( охл рыоТ(и иТу)г хухйТ-
йрь пирТ р пзхпхО хоыТйр?ТШрр хитгл й пирхя я
Охлгг уокзйг гтрйпияТ
»ль хзогтглгйрь пирхияхойхых оТ?.гоТ пТ..
яТ)й. хуТ?яТгипь зхплгтйгг ктТогйрг –рооррь
йТ зхплгтйгС пихзг пирТ Ои йг .х)гиД я иТух. плк-
Тг оТ?.го пирТ зорйШрзрТл йх р?.гйьгипь :х зх-
плгтйр. ктТогйрг. пир йг хОь?Тигл йх ?ТягоюТги-
пьЧ зхплг йгых .хыки плгтхяТи г<г йгпухл ух Ог?-
ктТой плхыхя ?ир Няхпирурс уТ)тхых пирТ хО-
йх йТ?яТ(и ￿
–иь*и1Нл и*и - -/1р/и.*и» ирОгОир-

рлр зохпих ￿
–и4*р*и
э зхих.к их зхяихоь(<ргпь
?якур уТу оТ? йТхтьипь я ухйШг пирТ йг плкТСйх я
,-, ягуг орП.к рйхытТ йТ?яТлр
–рНщирлиН*
IИххийхюгйрг ￿
)-лиНо/Нщ- Оор–Н/и.
р ￿
-/Шр льиЭр
тТги згояк( улТппрПруТШр( улТк?клэ рлр орП.
\ОЧл р. –и4*р
. хухйТйрг п ктТогйрг. йТ зх-
плгтйг. плхыг я пирг Н/ плкюТи рпзхягт .х( 6
И(тТ зорюглэ ОлТыхтТо(!с . 4го.хйихяI
λН/л р. –и4*р
. хухйТйрг п ктТогйрг. йТ зогт-
зхплгтйг. плхыг я пирг Н:г?к.й лги кыТпюгг яг-
пгл г 6 7йг иь)глхэ уТу п.кийхг зх.гл гс . –кю-
урйI
cр ьиии1Нл р. –и4*р
. хухйТйрг п ктТогйрг.
йТ иоги г. плхыг хи ухйШТ пирТэ их гпи пхязТтТ(-
<гг п тТуирлргпур. оТ?.гох. 7тйТух тТуирлрг-
пухг хухйТйрг .х)ги р.ги йг ихл ух тТуирл э йх р
токырг .гиоЧ йТзор.гоэ иогпихзйС ь.О Охл юрй-
пияТ пирхя зх/. : * :гуоТпхяТ Них.к йТ Гкпр
)ри хохюхс Н! уТух. ыхтк . оТпприяТСэ 6 ! уТухС
?г.лг . кыТтяТСэ 6 :Т пихлОхяхС тхох)гй уг8сI
Ииррэ хуТйряТ(<ргпь йТ .к)пук( орП.кэ ?як-
Ти хиоярпихэ /йгоырйх зх/.Т 7 Б 4го.хйих-
яТ Н7Шорс йТзрпТйТ пзлхю .к)пур.р орП.Т.рI
5гйпург р тТуирлргпург орП.э йТзохиряэ пх?тТ(и
х<к<гйрг злТяйхпирэ зохиь)йхпирэ йТзгяйхпир
Илгтк(<Ть улТппрПруТШрь орП. . ￿
)- р1Нль/О
л-г/О1и.

,-1/+Н –и4*+
пиохьипь йТ ТОпхл(ийх. пхязТтг-
йрр пирхяхых хухйТйрь хиоь
рНь
. зох.го?
рНь
эягия
Нй
. ок
Нй
. йТТл йг орП. зкюурйпухС Н7пг-
йрI
sНь-1/+Н –и4*+
тТ(и лрю кплхяйхгэ зорОлр-
?ригл йхг пхязТтгйрг 
/–Нг+/р.лк 5 ь–Нг/-льк
.
НИгоыг( Фпгйрйкс 7ТьухяпухыхI
БНо/р. –и4*р
пиохрипь йТ пхязТтгйрр ?якухя зх-
плг зхплгтйгых ктТогйрь уо
-/к
. л(О
-/к
I
Б-щрьр. –и4*р
. /их пхязТтгйрг я пирг иТу)г
хзхойхых зогтктТойхых пхылТпйхых ятхйх
/Н/к.
. ?Т-
О
/Н/к.
. зкюурйпуТь Н»гогяйьсI 7к)пург орП.э
хуТйряТ(<ргпь ылТпй. ?якух.э их гпи п хиуои.
зхплгтйр. плхых.э зохпих хОоггй Ои ОхыТи.р
/хйг орП. зогхОлТтТ(и я окппухС зх/?рр …-…
ягуТ 7тйТух огыкльойхг р зхяихогйрг зоряхтрлх у
/ППгуик зоряйхпирэ ОТйТл йхпир Н»к.Т(э пх яог-
.гйг. . хОоТир.пь у Оглх.к пирк их гпи пирк
Ог? орП. . ￿
Им зм
Iэ . зрпТл –кюурй я пиТи г „–кигюг-
пиярг р? 7хпуя я –гигоОкоы“ . ГрП. я окппух. пир-
г плрюух. .Тлх 7тйТ я?яТги токык( ￿
!ир*Н/к
йг.рйкг.х иТ<ри ?Т пхОхС ￿
р*Н/к
 м?-?Т ￿
1О/ль/р
я-
ыльтяТги йгзог.гййх ￿
ил Олль/-
 их.к йг йТтхглр
иФ«-/к
р ￿
–-/к» ь–Оо/+й
р ￿
1Оо/+й» /Н–/+й
р ￿
ииШН-
*Н–/+й
р зохс
УВ

У)г я …-… ягуг хОйхялгйрг орП. зохрпхтрлх
УВ
–кюурй * И –кигюгпиярг р? 7хпуя я –гигоОкоы Жщщ.ЖщВI 66
–кюурй * И –хлй пхОо пх / « И ъ+б?Т пги орП.хяур яТояТор?.хя р р.гй пхОпиягйй

л рико 5 uл/рико
. к 5кухяпухыхЧ ￿
«-ии/р– 5 «Оик/р–»
ор*р 5 БН/ьр*р
. я НФяыгйрр 7йгырйгсIЧ ￿
л-льр//+Э
–и4*
э я ухихо хтйх плхях орП.кгипь п тяк.ьэ Т<г
япгых плк)гОй.р ￿
“оН/+ 5 щоН /+» ь- ЧН 5 Б-ЧНУД р-
ир*«О–/+Э –и4*
уТу оТ?йхяртйхпир пхпиТяйэ я ух-
ихо пхгиТ(ипь х.хйр. рлр зохпих плхяТэ Олр?-
ург зх ?якТйр( 
льиЭи. 5 льиЭи .» -ьл–-1 и 5 -ь
ль–-1 и» л рир* «О–+* 5 л рир*«О–-*
. я р?ягпийх.
уТлТ.Окойх. пирхияхогйрр » 7рйТгяТ Н! 8рйльй-
тррсI
7тйТухэ яхзогур зогтзхлх)гйр( –кюурйТэ я /зх-
к .хтгойр?.Т зохрпхтри йг хОоТ<гйрг у Оглх.к
пиркэ Т оТпюрогйрг зхйьирь орП. ! пиТи г НиТу
тглТи пирр?с 7ТьухяпурС зхлг.ргпур кияго)тТлД
Н7Оуйхягййх орП.хС йТ?яТ(и пх?якрг зхплгт-
йр плхя я тяк пиохуТэ ухытТ хтрй р ихи )г ктТойС
ылТпйС р плгтк(<рг ?Т йр. ?якур зорОлр?ригл йх
пхязТтТ(и
/Ту ыхяхоьи япгэ р иг. йг .гйгг /их гокйтТ
ихйШгяхг пх?якргэ орП.Т . /их ихл ух хтрй р?
Огпухйгй пзхпхОхя пяь?яТи пиохурэ упиТир пуТ-
?Ти э пТ.С зохпихС р ыокОС
7х)йх орП.хяТи р йТТлТ пиохуД
клрШТ —лрШТ к тхыхя ыхтхя ог?гэ —
р и т
7х)йх орП.хяТи ухйгШ пиохур п йТТлх. плгтк(-
<гСД
Уыо(.С тх)т пухпрл ылТ?Тэ
Т ?Т огюгиухСэ гиухСэ —
р и т
7х)йх орП.хяТи ухйгШ згояхС пиохур р ухйгШ яих-
охСэ хтйхяог.гййх п зхплгтйр. плхях. иоги гС рлр
гиягоихС пиохурД
погтр кгй югогйы
глг-глг
я окппух. пирг оТ?ОроТлпь 9гйыглр
р и тэ р и т тх Огпухйгйхпирс
Уб

–орягтгййг зх/их. ирз орП. хпиТлрп э хтйТухэ
гтрйрй.рэ /упзгор.гйиТл й.р зор.гоТ.р 7Т-
ьухяпурС р токырг зх/и ИгогОоьйхых ягуТ йТТлр
Туиряйх рпзхл ?хяТи ￿
/Нь-1/+Н –и4*+
э хзроТьп
лрю йТ зорОлр?ригл йг пх?якрь йг ихл ух ?ТктТо-
йхых зохпиоТйпияТэ йх р яххО<г зхплгтйр плхя я пир-
Уб
7ТьухяпурС ! ! иТу тглТи пирр? 66 7ТьухяпурС ! ! –хлй пхОо
пхД ! щ и / ъ 7э б И +б.+Уг ! ихС )г пиТи г 7ТьухяпурС кияго)тТгиД Н\ япгытТ
пиТял( пТ.хг ТоТуигойхг плхях я ухйгШ пиохур р тх-
пиТ( у йг.к орП.к ях их О их йр пиТлх ! ог?кл иТиг
.хь орП.хяуТ зхир япгытТ йгхОТСйТ рэ к) ях япь-
ух. плкТгэ тх .гйь йг кзхиогОльлТп э р я плхяТог
орП. гг йгис »гСпияригл йхэ я пирхияхогйрр НИго-
ыг( Фпгйрйксэ ухихохг плк)рлх зор.гох. тль пиТи р
НиТу тглТи пирр?сэ орП.к(ипь йг ихл ух ￿
л*Н8- 5
*Н8-
р пуТйтТл
иль-*
. пя
иль-*
э з
-л)Н/рьк
. я
-л-
)Н/рьк
э йх р и
–Нг/-льк
. я
–Нг+/р.лк» )Н–-1и//+й 5
)–и1и/+» –рлл-)иН/- 5 з-«и/-/

/хйг р йгихйг орП. пхпк<гпияк(и я зх/?рр
…… ягуТ :х ?Т пги йгихй орП. ях?.х)йхпир зх-
/иТ я пяь?яТйрр пирхя йгхОТСйх оТпюрорлрп 

Стро;ик

;Т пги гогтхяТйрь оТ?.гохя р орП. хитгл йг
пирр .хыки хО1гтрйьи пь я огыкльойх зхяихоь(<р-
гпь ыокзз /Тург хО1гтрйгйрьэ Нпяь?урс пирхя йТ-
?яТ(ипь ￿
ль–-4р*и
р оТ?лрТ(ипь зог)тг япгых ￿
)-
-«?Н*О

7рйр.Тл йТь пиохПТ .
о/Ольи8иН

:ТрОхлгг оТпзохпиоТйгйй. яртх. пиохП ьяль-
гипь ￿
1Нь/Н–-льи8иН
э рлр ￿
рь–Н/
* *.ТихяТ йТ-
?яТлТ иТург пиохП НурозрруТ.рсI
ИиохПэ пхпихь<рг р? гийхых рплТ пирхяэ оТп-зохпиоТйгй Охл югэ ягохьийх зхих.кэ их пТ.Т орП-
.Т иогОкги гийхпир
У рпплгтхяТиглгС зорйьих пг.Тиргпур хОх?йТ-
Ти орП. ОкуяТ.р лТирйпухых рйхытТ р окппухыхI
ТлПТяриТД .к)пург . пиохй.р kbIэ )гйпург . зох-
зрпй.р zDIэ тТуирлргпург . иТу)г зохзрпй.р
пх юиорх. EŠ‹ŠI –орг. хтрйТухяг орП.э гпиг-
пиягййхэ хОх?йТТ(ипь хтрйТухя.р ОкуяТ.р
!-–.о- лиНо-/р/и.
орП.к(<рпь пирхя зх?ях-
льги ятглри иор ￿
л)-л-«р –и4*-/ и
р ?ТзрпТи р
п зх.х< ( зохпи Пхо.клэ я?ья ?Т хпйхяк гиягох-
пирюрг-урозрру
з*НЧ/р. “)р–/р.У –и4*-/ р
. пяь? п зх.х< (
орП. пхпгтйр пирхя AAbbI
!Н–Н –Нль/р. –и4*-/ р 5 1Н–Но-/р/иН
орП.к(-
<рпь пирхя AbAbI
uЭ/рь/р. “-)-.л+/рФ6р.» -икШН/р.У
орП.хяуТ .
хО1гтрйгйрг орП.хС ￿
//Н8/иЭ
р ￿
//Оь–Н//иЭ
пирхя
пиохП AbbAI
:хо.хС я окппухС зх/?рр ьяльгипь ￿
1Н–Но-/р/иН
–и4* / ль–-4Н
уТу зоТярлхэ .к)пур р )гйпурэ ог-
)г . иг рлр токыр п тТуирлргпур.рIД /их иТу йТ-
?яТг.хг ￿
)–р/ии- рикьН–/р/лр
 7иулхйгйрь )г хи
/ихых зоТярлТ яхпзорйр.Т(ипь п хпхОхС /.хШрхйТл -
йхпи ( иТуэ :глрйпурС ?Т.гТлэ их гиогпихзйС
ь.О п хтйр.р .к)пур.р хухйТйрь.р я лго.хйихя-пухС зх/.г Н7Шорс Н?якри р хиоярпих зТтТгиэ уТу
ктТо .гТэ зхоТ)Т(<гых пях( )гоияксI
ИиохПТ хзогтгльгипь зх оТ?.гок р орП.гэ Т йг
зх ыоТПргпухС ?Тзрпр –ортк.ТййТь 7Тьухяпур.
иНлН/ р
ятгльги прл йг .гпиТ ТуШгйийхых пирТ
–х/их.к гиягохпирюрг ТпиТь Пхо.Т хоыТйр?ТШрр
пирхияхогйрС 7ТьухяпухыхI .х)ги Ои ?ТзрпТйх я
югпи рлр тТ)г тгпьи пиоху ! иТух. плкТг р.гй-
йх орП.Т зх?яхльги кпиТйхяри зхтлрййг ыоТйрШ
пиохП
:гухихог ярт пиохП п хпхОхС орП.хяухС р.г(и
пзгШрТл йг йТ?яТйрьэ ?Тр.пияхяТййг я.гпиг п пТ-
.р.р Пхо.Т.р р? гяохзгСпухС зх/?рр ￿
,–НЭльи8иН
п
орП.хяухС гог? пир AŒA ŒzŒ zDzI йТ?яТ(и ￿
ьН–-
ШНь-*
рлр ￿
ьН–Ши/-й
иТухС пиохПхС йТзрпТйТ Н:х-
)гпиягййТь ух.гтрьс »ТйигIэ югпирпирюрг пх п.г)-
йхС орП.хяухС AbAbAbI . ￿
лН льи/-й
э яхп .рпирюрг
п орП.хяухС AbAbAbzz . ￿
- ьр/-й
/их пиохПТ зкю-
урйпухС Н7пгйрсI
! окппухС зх/?рр …]--- ягуТ ОлТ зхзкльойТ
-ои1Нл р. ль–-4р
. тгпьирпирюрг п орП.хяухС
AbAbzzEE :хл юрйпиях ихо)гпиягйй р ткхя-
й хт /зхр улТппрШр?.Т хи 4х.хйхпхяТ тх »го)Т-
ярйТ йТзрпТй /ихС пиохПхС
ИТ.Ть тлрййТь р хорырйТл йТь пиохПТ я окппухС
зх/?рр зортк.ТйТэ ухйгйхэ –кюурй. тль Нох.ТйТох.Тйхяс р йТ?яТгипь ￿
-/Нщи/л -й ль–-4-й
 Ииох-
ПТ пхпихри р? гиойТтШТир пирхяэ хоыТйр?хяТйй
зх Пхо.клгД AbAbzzE~~Eoo !п.хиогяюрп э .х)-
йх ?Т.гири э их пиохПТ оТпзТтТгипь йТ иор гиягох-
пирюрь р ?Тул(ригл йхг тякпирюрг ! гиягохпир-
юрь –кюурй рпзхл ?кги япг хО<гзорйьиг я йТюгС
зх/?рр пзхпхО орП.хяур . згогуогпийк(э п.г)йк(
р хзхьпяТ(<к(э ?Тул(Ть пиохПк тякпирюрг. пх
п.г)йхС орП.хС 7йгырйпуТь пиохПТэ иТур. хОоТ-
?х.э пиТйхярипь .Тлгй ухС пиохПргпухС /йШрулхзг-
тргСД ?йТь хиь О хтйк пиохПкэ .х)йх лгыух яхппиТ-
йхяри хпйхяйг пзхпхО орП.хяур
οрг*Н–» –и4*р» ль–-4р
. иор хпйхяйг ТоТуиг-
орпирурэ згогтТ(<гг Пхо.Тл йхг пяхгхОоТ?рг пир-
хияхойхС огр –орг. йТрОхлгг яТ)й. хуТ?яТ-
гипь оТ?.го .гиоI –х/и .х)ги хиуТ?Ти пь хи пиохПэ
пяхОхтйх гогткь орП. 7й .х)ги иТу)г хиуТ?Ти -
пь р хи орП.э хОоТиряюрп у Оглх.к пирк 7гио
япг оТяйх зхтпуТ)ги йТ.э их згогт йТ.р . пирх-
ияхойТь ог :х хиуТ? хи .гиоТ я яголрОог р ?Тзрп
гых пзлхюйхС пиохухС ПТуиргпур зогяоТ<Т(и пир я
зох?к

Ито ия

Ф<г хтйТ ТоТуигорпируТ пирТ Охлгг плх)йТ 7йТ
я .гй югС пигзгйр хзогтгльгипь зх Пхо.Тл й.зор?йТуТ.э йх р.гги рйигыорок(<рСэ хОхО<гййС
ТоТуиго ?их
льиЭ-ь/-–/р. и/ь-/рШи.

»яТ зохиряхзхлх)й ирзТ пирхияхойхС огр . ￿
/р-
)Н//+й
р
щ-/-–/-й
пир
»ль ￿
/р)Н//-щ- льиЭр
ТоТуигой ?Тягоюгййхпи
уТ)тхых пирТ р пиохПэ хипкипиярг згогйхпхяэ хОр-
лрг оТ?йххОоТ?й зхяихохяэ я их. рплг зхяихоТ
пиохП ￿
“–Н4–Н/У
рлр зхяихоь(<рпь я йТТлг р ухйШг
пирхияхогйрь рлр пиохП хтрйТухя пирхя ￿
“ -*-
)-гиШи-//-Н -икШ-Ум
/Тург пирхияхогйрь Тпих пиТ-
йхяьипь хпйхяхС згпгй р ох.Тйпхяэ йх тТ)г зор хО-
йх. игйрр хйр иогОк(и зохиь)йх-.хйхихййхС .Тйг-
оэ
2«Нг*Ог+ рик/-щ- )Н/и.„

VхяхойхС пир пк<гпиякги я тяк хпйхяй яТорТй-
иТ
7оТихопурС пир Тпих йТп<гй япхухС лгупрухС
р иогОкги ихо)гпиягййхых зохр?йгпгйрьэ оТ?.гойхС
тгулТ.ТШрр /ТухяТ хОйТь рйихйТШрь хт
οргщ-/-–/+й льиЭ
.х)ги Ои йТп<гй Оих-
яхС лгупрухСэ рпзхл ?хяТи йгпиохПргпург Пхо.э
яхл йг пирр ?ихи ирз иогОкги игйрь я .Тйгог О-
ихяхых оТ?ыхяхоТэ ПТ.рл ьойхСэ рйир.йхС
«НлНо+

мйихйТШрь я пиргэ уТу р я хОйхС огрэ . Пхо-
.Т ухйиТуиТ ТяихоТ р риТигль :ТзгяйС пир зх/и
пх?тТгиэ р?лряТь ткюкэ хОоТ<Тьп я зохпиоТйпияхэ у
йгяртр.х.к плкюТигл(э .х)ги Ои у :хык НГгтггихОлТухя лгикТь ыоьтТ 6 ;яг?тТ згТл йТьэ яггойьь
?яг?тТ!с . –кюурйI
7оТихопурС пир . ихо)гпиягййТь ог э хОоТ<гй-
йТь у ШТо(э у зкОлругэ у хыох.йхС Тктрихорр НИлк-
юТСигэ ихяТор<р зхих.урэ 6 ТыриТихоТэ ыхолТйТ-ылТяТ-
оь8с . 7ТьухяпурСI
ГТ?ыхяхойС пир . рйир.йТь ОгпгтТэ хОоТ<гйрг
у яртр.х.к рлр йгяртр.х.к пхОгпгтйрукэ йТхть<г-
.кпь йТ оТппихьйрр яиьйкихС окур Н:Тгтрйг п их-
Ох(э ОоТиэ 6 …хигл О ь зхОи 8с . 4го.хйихяI
–хйьи р зхС.Ти рйихйТШр( пирхияхогйрь . ?йТ-
ри птглТи яТ)йС юТы у зхпир)гйр( гых п.плТ

Простр стйо и йримя (хроотоп)


Простр стйо
7 к изобр зить ииго?

VгохС гхяпухС НЭТСурс йТзрпТл пиоТййк( з г-
пк-.хйхлхы хО хтрйхухС Н.рохяхС ткюгсэ Охо(<гСпь
п т ьяхлх. йТ хзкпигяюгС ?г.лг Фг зогтпиТялгйрг
зогтяТоьгипь л(Охзий. трТлхых. ТяихоТ пх пугз-
ирух.-тьтгСД
Н
Триплий.
7 яэ зхигййг пиТог игйрэ ухихог
йхпригп я йхйк( зхок йТт /ир. х?гох.э кпзригйТпэ р зкпи йТ. зорпйрипь ихэ их Октги гог? тягпир
ипь лги!
Сори.
Эгог? тягпир ипь лги йргых йг Октги
Триплий.
/Ту яхи зкпи р?хОоТ?ьи йТ. /их йрг-
ыхс
УУ

»Т)г ￿
/и1Нщ-
э хуТ?яТгипьэ йгхОхтр.х уТу-их
иг-«–ргиьк
!
–охпиоТйпиях р яог.ь . кйрягопТл йг ТоТуигор-
пирур хО1гуиряй лригоТикой охтхя :ги зохр?яг-
тгйрСэ хи ухохиухС ОТпйрэ йхяглл р хтйхТуийхых ях-
тгярль тх .йхыхих.йхых ох.ТйТ р .йхыхТуийхС иоТыг-
тррэ я ухихо хипкипияхяТлТ О Ох́л юТь рлр .гй -
юТь зохпиоТйпиягййх-яог.гййТь оТ?ягоиуТ :г? яхп-
пх?тТйрь я плхяг яхлюгОйхС НухохОхурсэ иог.го-
йхС НуТоирйурс Тяихок йгуктТ зх.гпири згопхйТ)гС
р йгытг оТ?ягойки тгСпиярг
:хэ уТу йр пиоТййхэ я уТгпияг ОТ?хяхых кохяйь
пиокуико ктх)гпиягййхых зохр?ягтгйрь яог.ь-зох-
пиоТйпиях Олр хпх?йТй поТяйригл йх йгтТяйхэ х-
иь хитгл йг гых /лг.гйи зог)тг япгых згС?Т)I р?-
тТяйТ Олр зогт.гих. ТйТлр?Т
! щ+-г ыхт 7 7 :Тирй яягл я /пигирук р лр-
игоТикохягтгйрг иго.рй ￿
Э–-/-ь-)
Д НИк<гпиягййк(
я?Тр.хпяь? яог.гйй́ р зохпиоТйпиягйй хийх-
УУ
Эгхя * – ЭТСуТ ЖУI 66 Эгхя * – –хлй пхОо пх р зрпг.Д !
щ+ и / щ 7э «Ж И ъ.щюгйрСэ ктх)гпиягййх хпяхгйй я лригоТикогэ .
Октг. йТ?яТи ￿
Э–-/-ь-)-*
их ?йТри я тхплхя-
йх. згогяхтг яог.ьзохпиоТйпияхI /го.рй /ихи кзх-
иогОльгипь я .Тиг.Тиргпух. гпигпиях?йТйрр р Ол
яягтгй р хОхпйхяТй йТ зхяг игхорр хийхпригл йх-
пир ?СйюигСйТI <8> ! лригоТикойх-ктх)гпиягй-
йх. охйхихзг р.гги .гпих плрьйрг зохпиоТйпиягй-
й р яог.гйй зор.ги я хп.плгййх. р ухйуоги-
йх. Шглх. !ог.ь ?тгп пык<Тгипьэ кзлхийьгипьэ пиТ-
йхярипь ктх)гпиягййх-?ор..Ч зохпиоТйпиях )г рй-
игйпрПрШрокгипьэ яиьыряТгипь я тяр)гйрг яог.гйрэ
п()гиТэ рпихорр –ор.ги яог.гйр оТпуояТ(ипь я
зохпиоТйпиягэ р зохпиоТйпиях хп.плряТгипь р р?.г-
оьгипь яог.гйг. ?ир. згогпггйрг. оьтхя р плрь-
йрг. зор.ги ТоТуигор?кгипь ктх)гпиягййС охйх-
ихзс
У«

–хтгоуряТь пяь? лригоТикойхых охйхихзТ п пх-
яог.гйй.р зогтпиТялгйрь.р х !пглгййхС хип(-
тТ пплуТ йТ ?СйюигСйТ р ?Т.гТйрг х Няог.гйр
уТу гиягоих. р?.гогйрр зохпиоТйпияТсIэ 7 7 :Т-
ирй хтйхяог.гййх хпх?йТяТл уТу кплхяйС ТоТуиго
поТяйгйрь Н. згогйгпг. гых п(тТ . я лригоТикох-
ягтгйрг . зхир уТу .гиТПхоксIэ иТу р хийхпригл -
йхпи пТ.хС я?Тр.хпяь?р –х/их.к тТ)г я ?ТылТярр
У«
:Тирй 7 7 8хо. яог.гйр р охйхихзТ я ох.Тйг 66 :Тирй 7
7 ИхОо пх / щ И щВгых оТОхи охйхихз йг хО1гтрйьги зохпиоТйпиях р
яог.ьэ Т пиТйхярипь прйхйр.ргпухС ТоТуигорпир-
ухС зохпиоТйпияТ Н8хо. яог.гйр р охйхихзТ я ох-
.ТйгсI
ИриТь Нягтк<р. йТТлх. охйхихзТс яог.ьэ йТ
зоТуируг :Тирй Тпих ятгльл р ТоТуигор?хяТл
охйхихз уТу оТ? зх зохпиоТйпиягйй. зор?йТуТ.
…охйхихз йг ?Т.гйрл р йг хи.гйрл зог)йрг зогтпиТя-
лгйрь х ктх)гпиягййх. зохпиоТйпияг р яог.гйрэ Т
пиТл г<г хтйр.э пзгШрПргпур. Тпзгуих. р рпплг-
тхяТйрь –х/их.к пйТТлТ гпигпиягййх оТ?хОоТи пь
я охлр уТ)тхых /лг.гйиТ /ихых кохяйь зх хитгл йхпир
хиь ыоТйрШТ .г)тк йр.рэ уТу . япухог кОгтр.пьэ
Тпих хуТ?яТгипь зохйрШТг.хСI
:ТТи йк)йх п хгяртйхыхэ йх йг япгытТ хигилр-
ях Пхо.клрокг.хыхД зохпиоТйпиях уТу р яог.ьэ уТу
япг хпиТл йг кохяйр р /лг.гйи зохр?ягтгйрьI йг
зохпих НПхихыоТПрокгипьсэ Т ￿
л-горНьл.» -/ль–О-
и–ОНьл.
я пххиягипиярр п ТяихопухС ?ТтТгС »Т)г
хгоухяхг хзрпТйргэ уТ?Тлхп О зохпих яхпзохр?-
яхть<гг зохпиоТйпиягййх-яог.гййг ТоТуигорпир-
ур огТл йхпирэ йТ пТ.х. тглг р.гги рйк( зорохткэ
зохйр?Тйх ТяихопухС рйигйШргС р иогОкги хиягиТ йТ
яхзохп Н?Тг.?с –х/их.к ПрлхпхП ыхяхоьи х ￿
-/-
ШН)ьОрик/-* )–-ль–р/ль/Н и /–Н*Н/и
лригоТикойх-
ых зохр?ягтгйрь7тйТух зхтхОйТь иоТйпПхо.ТШрь йг хи.гйьги пяь-
?рэ ?Тярпр.хпир зохпиоТйпияТ ктх)гпиягййхых рлр
к)г охйхихзТ?I хи укл икойх-рпихоргпухС огТл йх-
пир 7 * Эгхяэ ?йТ.гйриС Туигоэ злг.ьййру Шр-
ирохяТййхых яюг зрпТигльэ .гиух ?ТПрупрохяТл Т-
оТуигойк( хпхОгййхпи огТл йхых зохпиоТйпияТ р йТ-
?яТл гг ￿
рь*-л4Н–-й
 Н*и.хпПгоТ хуок)Тги япгД йТпэ
тх.Тэ .гпийхпирэ )р?йгййг пхОирь р и т !хСтр-
игэ у зор.гокэ я ОрОлрхигукэ я Шгоухя э йТ улТтОр<гэ
я Охл йрШкэ я ТйируяТойк( лТяукэ р я поТ?к клхяр-
иг Ти.хпПгокэ ухихоТь лрйх йрух.к йг зорйТтлг)ри
–охпих хО<Тьэ хО1гуиряйТь Ти.хпПгоТэ зорпк<Ть их-
.к рлр рйх.к .гпикэ ?тТйр(э клрШг ГТ?лрйг згС?Т-
)р хОлТтТ(и оТ?лрйхС Ти.хпПгохС ГТ?лрйхых ох-
тТ пхОирьэ йТзор.го уТойТяТлэ клрйг зохрпюг-
пиярьэ яог.гйТ ыхтТ их)г р.г(и пхОпиягййк( Ти.х-
пПгок Гх)тгпияхэ зТпТэ :хяС ыхт . япг /их р.гги
пях( хО1гуиряйк( Ти.хпПгок *и.хпПгоТ уТу О яр-
иТги я ях?ткг р ялрьги йТ л(тгСэ хуТ?Тяюрпь я зог-
тглТ гг тгСпиярьс
УЖ

;ТтТгС игТиоТл йхых зогтпиТялгйрь 7 * Эгхя
приТл яхппх?тТйрг НрйтрярткТл йхС Ти.хпПгос
уТ)тхых згопхйТ)Т р НзТоирико Ти.хпПгоэ п.гйь(-
<р токы токыТ я пзгуиТулгс :х я пк<йхпирэ пхтйк(
УЖ
Эгхя 7 * <7 .йхыхзлТйхяхпир ТуигопухС рыо> ббI 66 Эгхя
7 * 4ригоТикойхг йТплгтрг / ъ 7э ЖУ И щВъ?ТтТк язхлйь(и пйТТлТ тоТ.Тикоы рлр пхрйригл
зхягпияхяТигл йхых игупиТ ￿
!р–ьиьО–р рь*-л4Н–
.
/их п.гйТ пг.Тйиргпур ?йТр.э /пигиргпур хпх-
?йТйй хОоТ?хя зохпиоТйпияТ
! /зхпг хйТ пх?тТгипь Т<г япгых п зх.х< ( пиТ-
иргпур ￿
-)илр/ий
э хОйх зохиряхзхпиТяльг. тр-
йТ.руг ￿
)-/Нль/-/р/и.
р ￿
)–.*-й –Н1и
згопхйТ)гС я
токыр ухйШгзШрь хзрпТйрг оТпп.ТиоряТгипь уТу ярт
зхягпияхяТйрьI :х Нихгйгсэ уоТиург ТоТуигор-
пирур зохпиоТйпияТ .хыки Ои яул(гй р я зхягпи-
яхяТйргэ р тТ)г я зоь.к( ог ыгохгя
ЦглхпийС хОоТ? зохпиоТйпияТэ уТу р япг токырг
/лг.гйи ктх)гпиягййхых Шглхыхэ ях?йруТги уТу рй-
игыорок(<рС рихы трйТ.ргпухых оТ?ягоияТйрь зох-
р?ягтгйрь
! тоТ.г хзрпТйрь зохпиоТйпияТ хОйх пхтго)Ти
йТТл йгэ Н?ТпиТяхйгс ог.Тоурэ р п.гйТ охйх-
ихзТ зохрпхтриэ уТу зоТярлхэ йТ ыоТйрШТ тгСпиярС
рлр уТоирй :х хзьи -иТур зохпиоТйпиягййг ТоТу-
игорпирур .хыки НзохоТпиТи с я трТлхыр р .хйхлхыр
згопхйТ)гС
7О кпТт ОТ йТ Огогык Нухлтхяпухых х?гоТсэ пкт -
Ог зх?ТОихС тгухоТШррэ я ухихохС рыоТлТп з гпТ х
Н.рохяхС ткюгсэ зхпихьлх. тяхогэ ытг хпиТйхярлТп
;ТогйТьэ р токыр зохпиоТйпиягйй хОоТ?Т НЭТС-
урс . к?йТг. йг р? Тяихопур ог.Тохуэ Т р? хО<гйрьзгопхйТ)гС
! Н!рюйгях. пТтгс йр хтйТ пШгйТ йг зохрпхтри
я ярюйгях. пТтк! Цягик<рг ярюйгяг тгогя ь лрю
кзх.рйТ(ипь я йТТл йхС ог.Тоуг згояхых тгСпиярьэ
зорг. ухытТ р йруих йг яртриэ зхих.к их НхуйТ
я ух.йТиг ?Туоис /г. йг .гйгг хО1г.йС хОоТ?
ярюйгяхых пТтТ уТу ылТяйхых ыгохь з гпэ огТл йхых
хО1гуиТ р пр.яхлргпухых яхзлх<гйрь уоТпхиэ ыТо-
.хйррэ пТпи ь ях?йруТги я оТ?ыхяхоТэ пзхоТэ яхп-
зх.рйТйрьэ ыог?Т згопхйТ)гС
ихйуогир?ТШрь зохпиоТйпиягйй хОоТ?хя зохрп-
хтри зкиг. яул(гйрь я .ро зохр?ягтгйрь Охлгг
рлр .гйгг зхтохОйхых хзрпТйрь оТ?йххОоТ?й яг-
<гС р зогт.гихя
2ЕОо-ЧНль/Н//+Н )–Но*Нь+ 5 юь- ьН *+лии*+Н
–Нриии» иг -ь-–+Э л-ль-иь иг-«–рЧН//+й *и– ии-
ьН–рьО–/-щ- )–-иг/НоН/и. и -ь-–+Н –рл)-ирщр-
Фьл. / ЭОо-ЧНль/Н//-* )–-ль–р/ль/Н и лО6Нль/О-
Фь / ЭОо-ЧНль/Н//-* /–Н*Н/и„»
. Пхо.клрокги *
– ЭктТухяэ пяь?яТь зогт.ги йг ихл ух п зохпиоТй-
пиях.э йх р пх яог.гйг.э их гпи яул(Ть гых я зх-
ОТирйпур зхйр.Тг.С охйхихз
–гоггй э прпиг.Т р?хОоТ)гйй зогт.гихя хОоТ-
?к(и ￿
)–Но*Нь/+й *и–
э рлр ￿
/Н6/+й *и–
э зохр?ягтг-
йрь
* – ЭктТухя пзгШрТл йх зхтгоуряТлэ их зороТпп.хиогйрр ктх)гпиягййхых зогт.гиТ зорхтрипь
Няог.гййх ТОпиоТырохяТи пь хи пихь<р ?Т тгйхиТиТ-
.р плхясэ их гпи ктх)гпиягййС зогт.ги йТхтрипь
)- ьО ль-–-/О ли-/р» гр
плхях.
–оТятТэ п ихур ?огйрь рпплгтхяТигльэ охл плхяТ
я зх/?рр р зох?г ихйгг ыхяхоьэ я лроруг р /зхпгI пк-
<гпиягййх оТ?лрйТ Н! пирг ктх)гпиягййС зогт-
.ги плри р.гййх п ￿
юьи*
плхях.э йгхиоягй хи йгыхэ
хпиТгипь п йр. р я йг. <8> ! зох?г )г плхяхэ йТор-
пхяТя зогт.гиэ р? пх?йТйрь кхтриэ хпиТяря йТплгт-
пиях я яртг йгплхягпй хОоТ?хяс
У

4(Охзийхэ их 7 7 :Тирйэ оТппк)тТь хО р..Т-
йгйийх. зогхтхлгйрр плхяТ я /пигиргпух. хО1гуигэ
рпзхл ?хяТл зор.го уТу оТ? йг р? /зргпухыхэ Т р?
лроргпухых зохр?ягтгйрьД НФплр О . птглТлр зх-
зиук хзогтглри пхпиТя /пигиргпухых хО1гуиТ зох-
У
ЭктТухя * – –огт.гийС .ро лригоТико 66 мпихоргпуТь зх/ир-
уТД михыр р згопзгуиря р?кгйрь 7э ЖУ И ъбВэ ъЖэ ъ+ И. иТу)г
рпплгтхяТйрь зогт.гихя п оТ?й .гихтхлхыргпур зх?рШрС я хитгл -
йх. зохр?ягтгйррэ ияхогпияг зрпТигльэ лригоТиког хзогтглгййхых зг-
орхтТД :глурй * * ЭктгпйС ?хйиру 7О рпукппияг ктх)гпиягййхС тг-
иТлр к ЭгхяТ 66 :глурй * * ЭриТь »хпихгяпухых р ЭгхяТ 7э «щ И
ъъ.ъъЧ /р.гйру Г » и пр.яхлруг иоТ.яТь я окппухС зх/?рр 66 /окт
зх ?йТухя. прпиг.Т. !з ъ+ /Тоикэ Ж« И щб.ВщЧ /р.гйру Г »
и пр.яхлруг иглгПхйТ я окппухС зх/?рр 66 /окт зх ?йТухя. прпиг.Т.
!з ъ /Тоикэ ЖЖ И бб.УщЧ ЭктТухя * – Илхях . яг< . .ро 7э
ъЧ 5хлухяпурС * и 7гпих хуйТ я зх/иргпух. .рог –ТпигойТуТ 66
5хлухяпурС * иэ Щгылхя Б и ГТОхи зх зх/ируг яоТ?ригл йхпир И
ъ+.ъщр?ягтгйрь –кюурйТ „!хпзх.рйТйрг“Д
ихытТ тль п.гоийхых к.хлуйги юк.йС тгй
м йТ йг.г пихый ыоТтТ
–хлкзох?оТйТь йТль)ги йхр игй 8 р и тэ —
. пуТ?Тлр Оэ их я гых пхпиТя яхтьиД р ыхохтэ р
йх э р яхпзх.рйТйргэ р оТпуТьйргэ р зох . п /ир.р
ШН//-ль.*и
йгзхпогтпиягййх р.гги тглх йТюТ ктх-
)гпиягййТь Туиряйхпи э йТ йр йТзоТялгйТ /пигирг-
пуТь рйигйШрь йТюгых ткТД /иргпухг пхОирг яхп-
зх.рйТйрь р оТпуТьйрь йТюлх /пигиргпухг хПхо.-
лгйрг р ?Тягоюгйрг я /их. зохр?ягтгйрр <8> йх хи-
й(т йг плхяТэ йг Пхйг.э йг .хоПг.э йг зогтлх-
)гйрь р йг пг.Тйиргпург оьтД хйр лг)Ти яйг пх-
тго)Тйрь /пигиргпухых яхпзорьирьэ их гпи яйг к-
тх)гпиягййхых хО1гуиТэ р .хыки зхйТтхОри пь лрю
тль яихорйхых йТкйхых пк)тгйрь /пигирур8 <8>
их.зхйгйиТ.р /пигиргпухых хО1гуиТ тТййхых зох-
р?ягтгйрь ьяль(ипьэ иТур. хОоТ?х.Д „пихый ыоТтТ“э
„йхр игй “э „пяриху яхпзх.рйТйрС“ р зохэ ￿
/- /Н г–и-
ьНик/+Н )–Нольр/иН/и.» /Н )лиЭи1Нл иН )Н–НЧи/р-
/и. /--«6Н и /Н ли-/р
 –орг. ктх)йру р пх?го-
ШТигл I р.гги тглх р.гййх п „ыоТтх.“Д хиигйхуэ я-
оТ)Тг.С ШгоухяйхплТяьйпух( Пхо.х( плхяТэ хийг-
пгй у /ирух-/пигиргпухС Шгййхпир ыхохтТэ зортТяТь
гС Охл юк( ?йТригл йхпи э пиТйхярипь ￿
Эр–р ьН–и-льи -й -/ –Нь/-й ШН//-льи
р уТу иТухяхС яхтри я
/пигиргпурС хО1гуиэ их гпи яхтри йг ￿
ии/щ/ильи1Н-
л р. 4-–*р
э Т
НН ШН//-ль/-Н г/р1Н/иН
с
«+

–огт.ги я /зргпух. р лроргпух. зохр?ягтгйрр
тль 7 7 :ТирйТ йрг. йг хилрТ(ипь токы хи ток-
ыТД хйр оТпзхлТыТ(ипь ￿
)- ьО ль-–-/О ли-/р
э я зхлг
ухйуогийхэ йгзхпогтпиягййх яхпзорйр.Тг. Шгййх-
пигСэ пиТйхяьипь /лг.гйиТ.р /пигиргпухых хО1гуиТ
ктх)гпиягййхых .роТI
НVхохтс р НыоТтс . /их йг оТ?йг плхяТэ Т ￿
–рг/+Н
)–Но*Нь+
э оТ?йг охйхихз
!Т)й. пяхСпиях. зогт.гийхых .роТ ьяльгипь гых
)и-ь/-льк
э ыкпихиТ Фплр зогт.ги я хзрпТйрр я-
пиоТряТ(ипь я оьтэ йТйр?яТ(ипьэ ртки пзлхюй.
зхихух.э р йТ?яТ(и ￿
)-о–-«/-ль.*и
 Фтрйрйк(
зхтохОйхпи э зхтгоуйкик(э зхтТййк( уокзй. злТ-
йх.э хОйх хзогтгль(и уТу
оНьрик

! окппухС лригоТиког зрпТиглг.э ухихоС ￿
*+лиии
)Н–Н1/.*и
э яхпзохр?яхтрл .йхыхрплгййг зхтохО-
йхпирэ пх?тТ(<рг язгТилгйрг ог?яТСйх йТп-
<гййхыхэ злхийхых яг<йхых .роТэ Ол Vхыхл –оТуир-
гпур л(Охг гых хзрпТйрг я Н7гоия ткюТс оТпзк-
Тгиэ ыох.х?трипьэ оТ?оТпиТгипь поТяйгйрь.рэ кхтри
я Огпухйгйхпи /Тухя р?хОоТ)гйрь ыхохтТэ тхохырэ
«+
:Тирй 7 7 и яхзохпТ. .гихтхлхырр /пигирур плхягпйхых ияхо-
гпияТ 66 :Тирй 7 7 ИхОо пх / И щ+Вэ щ+«зх.г<р р кпТтгОэ тТ)г зхукзху хтйхых р? ыгохгя
Н7й <:х?тогя> укзрл укк япгыхэ их зог)тг япгых
зхзТтТлхп йТ ылТ?Т я лТяуТД х.кихяэ укоригл й
пяггуэ злТиухя тль йьй урэ )гогОШТэ р?(.кэ пгогО-
оьйС окух.хСйруэ ыхллТйтпухых хлпиТэ уокзриТихС
.курэ иТОТукэ зрпихлгихяэ пглгтхуэ уТоирйэ ихрл йС
рйпиок.гйиэ ыхоюухяэ пТзхыхяэ ПТьйпхяк( зхпктк йТ-
пухл ух яТиТлх тгйгыс
–огт.гийС .ро ЭгхяТэ йТзохиряэ пиохрипь йТ
ТуШгйирохяТййхСэ ятглгййхСэ зпрхлхыргпур рлр
пр.яхлргпур зхтгоуйкихС тгиТлр …огпих.ТирС-
й. пиТлх ?йТ.гйрихг Ныхолюух Окилурсэ иор)т
рпзхл ?хяТййхг Эгхя.Д я оТппуТ?г Н!хлусэ я зрп -
.г ОоТикэ йТухйгШэ я з гпг НЭТСуТс тль ТоТуигорпир-
ур оТ?лррС зрпТигл пур .Тйго /огзлгяТ р /орыхор-
йТ
Н
Триплий…
￿
“Цр1Н– и/рНьмУ
:Тйк п ихыхэ их ыгохь
оТ?Октрл юк. тх)тьэ Т хпиТл йхг яхй 7зрпТйрг лкй-
йхых яггоТ тлрййх р р?пуТййх /орыхорй яоТОхиТл
пгОг зорг.э г.к лгыух8 У йгых йТ злхирйг Олгпири
ыхолюух Окилур р гойгги игй хи .гл йрйхых ух-
лгпТ . яхи р лкййТь йх ыхихяТэ Т к .гйь р иогзг-
<к<рС пяги лкйэ р ирхг .гоШТйрг ?яг?тэ р тТлгург
?якур охьльэ ?Т.роТ(<рг я Тох.Тийх. ях?ткг8с
«
/орыхорйпух.к зорг.к тгиТлр?ТШрр Эгхя зох-
«
Эгхя * – ЭТСуТ 66 –хлй пхОо пх р зрпг. / щ И ббиряхзхпиТяльги йТОхо иогзлгяпур зх/иргпур зх-
тохОйхпигС »глхэ хтйТухэ йг я их.э их р .йхых
НтлрййхсIэ Т я их.э их хйр йг Нр?пуТййсэ Т ОТ-
йТл й
:хяхг иогзлгяпухг йТТлх ыгохС зохпзТгипь хи
8О*р о-Чо.
I хилрТгипь йг ихл ух згогхтх. хи зх-
тохОйхпигС у тгиТлрэ йх р яТ)йхС тль пТ.хых Эгх-
яТ гпигпиягййхпи (э зохпихихС ! /их. п.плг /огз-
лгя тглТги юТы у иорыхорйпур. зорг.Т. р пиТйхярипьэ
уох.г ихыхэ зхх) йТ ТяихоТ НЭТСурсэ тль ухихохых р
Ныхолюух Окилурс йг Олх зогтглх. уоТиухпир
м * :кйрй япзх.рйТгиэ их Эгхя )ТлхяТлпь г.кэ
уТу иоктйх хзрпяТи .хогэ р НктгпйхСс йТ?яТл
ПоТ?к р? юухл йхых пхрйгйрьД Н7хог Олх Охл -
юхгс
«ъ
 7тйТух йр я Н7ыйьсэ йр я Н»Т.г п пхОТухСс
хй йг тхпирыТги /ихых зогтглТэ зогтлТыТь тхпиТихйх
оТ?ягойкиг хзрпТйрь
«щ

ИТ.С /лг.гйиТойС пзхпхО хОх?йТри зох-
пиоТйпияхэ .гпих тгСпиярь . /их гых ￿
/рг/рьк
 ЭТпих
«ъ
:кйрй м * Эгхя +ВI 66 * – Эгхя я яхпзх.рйТйрь пхяог.гй-
йрухя 7э ЖУ И ВЖщ
«щ
–хтохОйхг поТяйгйрг Vхыхль р ЭгхяТ я /их. Тпзгуиг п.Д »хОрй
Ф И мпукппиях тгиТлр 4э «б 7 охйхихзг .хоь п.Д /хзхохя ! : 7
Нзх/иргпух. ух.злгупгс .хоь р гых зпрхПр?рхлхыргпур хпйхяТ 66
/хзхохя ! : 7рП ГрикТл Ир.яхл 7ОоТ? 7э б И б«б.Уъъ м?
гхяпур зохр?ягтгйрС ?тгп кзх.рйТгипь ихл ух НИигз с я пяь?р пх
поТяйгйрг. пигзр п .хог./их зохрпхтри я згоя )г пиохуТ зохр?ягтгйрь
Н\ гТл йТ згогулТтй р? /рПлрпТс НVгохС йТюгых
яог.гйрсI . Н:ги йргых лкюг :гяпухых зохпзгуиТэ
зх уоТСйгС .гог я –гигоОкоыгЧ тль йгых хй пхпиТяльги
япгс Н:гяпурС зохпзгуисI . Н! яхохиТ ыхпирйрШ ык-
Огойпухых ыхохтТ  я1гТлТ тхяхл йх уоТпряТь огп-
пхойТь йгОхл юТь ОоруТ8с Н7гоияг ткюрсI . Н!
VхоххяхС клрШгэ я хтйх. р? Охл юр тх.хяэ йТох-
тхйТпглгйрь ухихохых пиТлх О йТ ШглС кг?тйС ых-
охтэ лг)Тл киох. я зхпиглрэ йТ пяхгС уяТоирогэ мл ь
мл р 7Олх.хяс Н7Олх.хясI . НихытТ я ыкОгойпух.
ыхохтг И зорг?)рг )ТлхяТлрп йТ пукук р хтйххОоТ-
?рг )р?йрэ их .гпийг )риглрэ уТу О хзоТятяТьп э
ыхяхорлрэ ихэ йТзохиряэ я И гпи ОрОлрхигуТэ игТиоэ
улкОэ ОяТ(и ОТлэ ихэ йТухйгШэ гпи к.йгэ рйиг-
огпйгэ зорьийг пг. рэ п ухихо.р .х)йх ?Тягпир
?йТух.пияТс НмхйсI
4гыух ?Т.гири э их ктх)гпиягййг ихзхйр.
зог)тг япгых тгльипь йТ
–Нрик/+Н
р
/+*+8иН//+Н

! згоях. плкТг тль зрпТигль яТ)йТ тхпихяго-
йхпи э хиплуТ у ?йТух.. р риТигл( огТлрь.э йТ
хпйхяг ухихо я плкТг ктТр ях?йруТги ￿
ЭОо-ЧН-
ль/Н//р. *и4-и-щи.
зохпиоТйпияТэ гых хпхОТь Ти.х-
пПгоТ
! окппухС лригоТиког …-… ягуТ я /их. п.плг зх-
яг?лх ихл ух хтйх.к ыхохтк . йхяхС пихлрШг –кю-урй згояТь ылТяТ НФяыгйрь 7йгырйТсэ Н7гтйС япТт-
йрусэ Н–рухяТь тТ.ТсIэ Vхыхл Н–гигоОкоыпург зхяг-
пирсIэ »хпихгяпурС Н:глг йхрсэ Н–огпикзлгйрг р
йТуТ?Тйргсэ НмтрхисIэ ?Тиг. *йтогС :глС Н–гиго-
ОкоысIэ :лху лроруТ р Н»ягйТтШТи сIэ *.ТихяТ лр-
оруТ р Н–х/.Т Ог? ыгохьсI пх?тТлр ыоТйтрх?йхг хО-
оТ?йхг гтрйпиях НхпхОС ￿
!!НьН–«О–щл ийj
игупиэ их-
йггэ йгурС прйигиргпурС пягоигупиэ п ухихо. пяь-
?яТ(ипь япюрг п.пл р Шглрс
«В

7хпуяТэ ягйТь пхзгойрШТ –гигоОкоыТэ я …-… яг-
уг иТу р йг ктхпихрлТп пяхгС .рПхлхырр Н7хпухя-
пурС игупис йТрйТгипьэ зх)ТлкСэ ихл ух п Н7ТпигоТ
р 7ТоыТорис
Эих )г уТпТгипь окппур зохярйШрТл й ыхохтхя
р тгогяйрэ их ?тгп зрпТигл Т<г япгых хОоТ<Тгипь
у я.юлгйй. ихзхйр.Т.э зорг. зхтТйй. п оТ?-
йхС пигзгй ( кплхяйхпир
! пТироргпурэ кплхяйэ хоргйирохяТйй йТ
Пхл улхо зохр?ягтгйрь ях?йруТ(и Ныхяхоь<ргсэ
ю л)–Нлли//---ШН/-1/+Н
йТ?яТйрьД Vлкзхя я Нмпих-
орр хтйхых ыхохтТс ИТлиухяТ-ЩгторйТэ Иухихзорых-
й гяпу я Н:оТи ь иТоТ.Т?хяс »хпихгяпухыхэ НVх-
оглхяхэ :гглхяхэ :гкох)ТСуТ их)с я Них.к йТ Гкпр
)ри хохюхс :гуоТпхяТ
«В
/хзхохя ! : –гигоОкоы р Н–гигоОкоыпурС игупи окппухС лригоТик-
ос 66 /хзхохя ! : 7рП ГрикТл Ир.яхл 7ОоТ? И ъ«б*яихо зохр?ягтгйрСэ хоргйирохяТйй йТ )р?йг-
зхтхОргэ зогтзхриТ(и йТ?яТйрь п ￿
/Н.//-й лН*р/-
ьи -й
Д иокихыхопу я оТййр НVкОгойпур хгоуТс 7
Ф ИТлиухяТ-ЩгторйТ по яюг Охлгг зх?тйрС Vлк-
зхяIэ ИиТоыхохт я НИхОхоьйТс 4гпухяТэ иТлрйхя я
НVох?гс р :оьр.хя я Н:гпзортТййрШгс * : 7пиохя-
пухыхэ НVхохтху 7укохяс 7 Vхо ухых
–оряй.р тль окппухС лригоТико …-… ягуТ О-
лр ыхохтТ 6 Н7гоияг ткюрсэ Ниих ярйхяТи?с *
м VгоШгйТэ Н*пьс м И /коыгйгяТI рлр И уТу кплхя-
йхг пр.яхлргпухг хОх?йТгйрг л(Охых зохярйШр-
Тл йхых ыхохтТ уох.г ШрирохяТййхых НмхйТсэ /их
.гпих тгСпиярь хтйхС р? ылТя Н»Т. п пхОТухСсЧ Н!
ыхохтг Ис йТ?яТгипь хтйТ р? урйхрйпШгйрохяху Эг-
хяТI
ИТ.С оТпзохпиоТйгййС тгиТлр?рохяТййС хО-
оТ? зохпиоТйпияТ . ￿
)НйгрЧх
НхзрпТйрг зорохтэ юр-
ог . л(Охых йг?Т.уйкихых зохпиоТйпияТ яйгюйгых .р-
оТс
«б

–ор яихох.э юрохух.э зхйр.Тйрр япг ярт зох-
пиоТйпиягйй р?хОоТ)гйрС я лригоТикойх. зохр?-
ягтгйрр .х)йх пягпир у хззх?рШрр ￿
)НйгрЧ 5 и/ьН-
–кН–
хзрпТйрг яйкиогййрэ ?Т.уйки зохпиоТйпияI
рлр тТ)г Охлгг хОхО<гййхД ￿
-ь –+ь-Н 5 гр* /Оь-Н
«б
Щг.глгяТ 4 7 –гС?Т) 66 4ригоТикойС /йШрулхзгтргпурС плх-
яТо И ъ«ъ)–-ль–р/ль/-
«У

Н4ригоТикойхг зохр?ягтгйрг . /их згС?Т) йТ пих-
лг –гС?Т) . /их лригоТикойхг зохр?ягтгйрг йТ ?г.-
лгсэ
««
. ТПхорпиргпур Пхо.клрохяТл пиТоС уриТС-
пурС Тяихо
7их)тгпиялгйрг згС?Т)Т пх япг. лригоТикой.
зохр?ягтгйрг.э ухйгйхэ ьяйхг зогкяглргйрг ИТ-
.хпихьигл йхгэ тх.рйрок(<гг .гпих згС?Т) ?Тйр-
.Тги лрю я иТу йТ?яТг.хС згС?Т)йхС лроругэ я
йгухихо /ппгэ хгоуТ Н4гп р пигз с /коыгйгяТэ
НVлТ?Т ?г.лрс р .йхырг токырг яг<р 7 7 –орюяр-
йТI
ЭгхяпуТь НИигз с . Охл юТь зхягпи э НпигзйТь
/йШрулхзгтрьсэ я ухихохС тяр)гйрг згС?Т)Т йг пх-
зохях)тТги п()гиэ Т пТ.х ьяльгипь п()гих.э хуТ-
?яТгипь я /их. хийхюгйрр рпул(гйрг.э кйрук.х.
7ОйТь охл згС?Т)Т . плк)гОйТьэ зхтпхОйТь 7й
НхОплк)ряТгис токырг кохяйр ктх)гпиягййхых .роТ
8кйуШрхйТл йх /ихи /лг.гйи охйхихзТ .х)йх пяг-
пир у иог. хпйхяй.э яоТпиТ(<р. токы р? ток-
ыТ р я?Тр.хпяь?Тйй. ирзТ.Д ￿
-«?Н ьи//--иг-«–рги-
«У
И. оТОхикэ я ухихохС хззх?рШрь Ог?ыоТйрйхых ПТйиТпиргпухых
р ?Т.уйкихых Оихяхых зохпиоТйпияТ ьяльгипь хпйхяйхСД 4хи.Тй Б 7
–охОлг.Т ктх)гпиягййхых зохпиоТйпияТ я зох?г Vхыхль 66 4хи.Тй Б
7 м?ОоТййг иокт / И Вщ.ВВ«
««
Э)Тй ЭТх /гйр пзхухСй пйхя 66 4рпиТь ягйг пиоТйрШ 7э
Жщ И щщьНик/+й “Чи/-)ил/+йУ» )лиЭ-и-щи1Нл ий и ли*/-ии-
1Нл ий )НйгрЧ

–гояС ирз згС?Т)Т . хпйхяйхСэ ОТ?хяСэ /пигир-
гпур йг .ТоурохяТййС иТоирйТ зорохт яхпзох-
р?яхтрипь оТтр йгг пТ.хСэ зхуТ?яТь плхягпйхг .Т-
пигопиях зрпТигль )ряхзрп я плхягI р пх?тТяТь
зохпиоТйпиях тль оТ?ягоияТйрь хгогтйхых /зр?хтТ
тгСпиярь /Тухя згС?Т)р НФяыгйрь 7йгырйТсэ яхп-
зохр?яхть<рг ыхтхяхС зорохтйС Шрул зохпиоТй-
пиях ?тгп НяиьыряТгипь я тяр)гйрг яог.гйрсэ их
гпи пиТйхярипь охйхихзх.Iэ ыхыхлгяпухг хзрпТйрг
пигзр я Н/ТоТпг :кл Огс НЭгои яТп ях? .рэ пигзрэ уТу
я хохюр к ы Vхыхль!с . зх-риТигл пур яхприрл-
пь :глрйпурСэ зх?ТОя х пяхр уориргпур хОь?Тййх-
пиьIэ .йхырг ?ТпиТяхйг икоыгйгяпург р гхяпург
згС?Т)р
7тйТух я оТ?й зохр?ягтгйрьэ хи Пхл улхойхС
лрорур тх пхяог.гйй ох.Тйхяэ уТоирйТ зорохт
.х)ги згогоТпиТи рпхтйк( р?хОоТ?ригл йк( Пкйу-
Шр( р пиТйхяри пь
)НйгрЧН* оО8и

:Т иТу йТ?яТг.х. ￿
)лиЭ-и-щи1Нл -* )р–рииНииг-

э кзхтхОлгйрр рлр ухйиоТпийх. пхзхпиТялгйрр
згС?Т)Т р глхяггпур кяпияэ хиоТ)гййх. р я прй-
иТупргпухС пиокуикогэ Тпих пиохрипь йТохтйТь згп-
йь Н*э уТО йТ Шяги йг .хох?э 6 м ?р.хС О Шяги
оТпШягиТлрэ 6 7э уТО йТ .гйь йг уокрйТэ 6 :р х г.О ь йг ик)рлТсI р лригоТикойг лроргпург )Тйо
Нилгй и .хС хзТяюрСс р .йхыхг токыхг к ФпгйрйТI
–ТоТллглр?. уТу пзгШрТл йС зорг. япиогТгипь
р я /зргпур )ТйоТ язгояг кяртгййг ыгохг. ых-
о я НиТ?ТуТсЧ тяхСйхг хзрпТйрг ткОТ я Н!хСйг р
.рогс уТу хиоТ)гйрг оТ?й пхпихьйрС *йтогь :хл-
ухйпухых тх р зхплг згояхС япиогр п :ТиТюгС Гхпих-
яхСЧ пТт р улТтОр<г я Нмхйгс их)г уТу тяТ ухй-
иоТпий пхпихьйрь ткюр ылТяйхых ыгохьI
:ТухйгШэ згС?Т)йС хОоТ? .х)ги згогоТпир р
зпрхлхыргпук( ПкйуШр(э пиТи ￿
-«-«6Н/иН*-ли*/--
и-*
э огТлр?ТШргС пк<гпиягйй пихохй Тяихопухых
п.плТ зохр?ягтгйрь
/Тухя и(игяпург Н8хйиТйс НИ.хиорэ уТу хОлТ-
ух. )ря. 6 8хйиТй прь(<рС улкОрипь <8> 7 п.гои-
йхС .плр яхтх.гиэ 6 7 яхтх.ги йгрпих<р.С!сI р
Н!гпгййьь ыох?Тс яОоТпяТь зхплгтйгг гиягох-
пирюрг х НягиогйхС VгОгс я юухл й огпих.Тир-
ьэ пр.яхлргпухг зохр?ягтгйрг х ягйх. хОйхялг-
йрр зорохт зогяоТ<Т(и я Нзохпихс згС?Т)йк( уТо-
ирйукI
:гйТяь?ряхэ йгьяйх пр.яхлрй ОкоТй я НиТзр-
иТйпухС тхугс р? йгых Vорйгяк язгояг ьяльгипь –к-
ыТгяI р пйг)йТь Окоь я Н:гпТс йг плкТСйх пиох-
ур /ихых зкюурйпухых пирхияхогйрь »хпихгяпурС птг-
лТл /зрыоТПх. пяхгых хтйхр.гййхых ох.ТйТI :Тяь?-рях пр.яхлрйТэ пухогг ТллгыхорйТ .хопуТь Окоь
я Н–гпйг х :когягпийругс 7 Vхо ухых зор?я я ухй-
Шг Н–кпи прл йгг ыоьйги Окоь!с р.гги я яртк огях-
л(Шр(I
Илх)й.э .йхыхпихохййр. хОоТ?х.-пр.яхлх. ья-
льгипь ШгйиоТл йС хОоТ? зхплгтйгС гхяпухС тоТ-
. Н!рюйгяС пТтс ;тгп э уТу р я токыр плкТьэ
хОхО<Т(<Ть ?йТр.хпи зохпиоТйпиягййхых хОоТ?Т
зхтгоуйкиТ яйгпгйрг. гых я ?ТылТярг /хйх иТу )г
зхпикзТги Эгхя я зхягпиь НИигз с р Н! хяоТыгсэ
VхйТохя я Н7Ооягс НИиоТпир уоки хОоясэ . зхюк-
ири зхих. 7ТьухяпурСIэ –лТихйхя я НихилхяТйгс
7х)йх хи.гири э йТухйгШэ тяТ зохиряхзхлх)й
пзхпхОТ яул(гйрь згС?Т)Т я .ро зохр?ягтгйрь !
хтйр плкТь хзрпТйрг р.гги ￿
1Нь иН щ–р/иШ+
э кяр-
тгйх пуях? пиохур хитгл йхС ылТяэ /зр?хтТэ пирх-
ияхойхС пиохПэ тоТ.ТиргпухС ог.Тоур ! токыр
. згС?Т) р.гги ￿
ои44Ог/+й Эр–р ьН–
э пхОроТьп я
зохШгппг оТ?ягоияТйрь игупиТ р? .р.хлгий лх-
уТл й кзх.рйТйрС
И йТрОхл югС рпихихСэ я зогтгл й яТорТйиТ
зохтг.хйпиорохяТл /ир кпиТйхяур Эгхя ИтглТя я
НИигзрс згС?Т) ылТяй. ыгохг. зхягпирэ оТпюроря
гых тх ыоТйрШ Шглхых зохр?ягтгйрьэ ях .йхыр токыр
плкТь хй п)р.Тл гых тх тгиТлр рлр йг.йхыхрплгй-
й и<Тигл йх хихОоТйй зхтохОйхпигСН–х .хг.к .йгйр(э хзрпТйрь зорохт тхл)й
Ои ягп .Т уоТиур р р.ги ТоТуиго k jrnjns <упиТ-
ирэ у плкТ(> 7О<рг .гпиТэ яохтг „;Тхть<гг пхлй-
Шгэ укзТьп я яхлйТ иг.йгяюгых .хоьэ ?ТлряТлх ОТы-
охя. ?хлхих.“ р зох8 „4Тпихурэ лгиТь йТт зхяго-
йхпи ( яхтэ ягпглх роруТлр“ . иТург хО<рг .г-
пиТ йТтх Оохпри ! хзрпТйрь зорохт йТтх яТиТи -
пь ?Т .глург Тпийхпирэ ыокззрокь р иТур. хОоТ?х.э
ихО зх зохигйррэ ухытТ ?Туохгю ылТ?Тэ тТяТлТп
уТоирйТэ . хО1ьпйьги хй р я уТгпияг зхлх)ригл йхых
зор.гоТ кзх.рйТги тгиТл э ухихоТь зхих. згогСтги я
„ЭТСук“ п. яюгI . :Тзор.гоэ к игОь зхлкрипь лкй-
йТь йх э гплр и йТзрюгю э их йТ .гл йрйхС злх-
ирйг ьоухС ?яг?тхухС .гл уТлх пигулюух хи оТ?Ор-
ихС Окилур р зхуТирлТп юТох. гойТь игй пхОТур
рлр яхлуТ р и тс
«Ж

–х ТйТлхырр п згС?Т)г. уТу р?хОоТ)гйрг. Нйгок-
ухияхойхыхс гпигпиягййхых зохпиоТйпияТ ях?йруТги
зхйьирг ￿
щ-–-ол -й “О–«р/ильи1Нл ийУ )НйгрЧ
. хзр-
пТйрг хиуоихых зохпиоТйпияТ Шрярлр?ТШрр уТу яих-
охС зорохт 7пйхяйг гых ПкйуШрр пхязТтТ(и п
ПкйуШрь.р згС?Т)Т пгл пухых ! окппухС лригоТиког
хй пк<гпиякги зогр.к<гпиягййх я оТ.уТ к)г кзх.ь-
«Ж
Эгхя * – –хлй пхОо пхД ! щ+ и –рп .Т / И ъВъ *л –
Эгхякэ + .Ть ЖЖУ ыIйкихых НзгигоОкоыпухых игупиТс
«

! оТ?йхохтйх. .ТигорТлг коОТйрпиргпур згС?Т-
)гС хигилрях оТ?лрр. тяг хпйхяйг игйтгйШррэ
ухйиоТпийг згС?Т)к згС?Тйпух.к И хтйхС пихох-
йэ зхзиуТ зхуТ?Ти Н?хор йхяхС уоТпхис Шрярлр-
?ТШрр уТу яихохС зорохтэ п токыхС . к)Тп згогт
НТтр<г. ыхохтТс 7ТьухяпурСIэ хик)тТ(<р. глх-
ягуТ хи НзгояхС зорохтсэ хи токырэ хи пТ.хых пгОь

?уоистйиои йримя
8иит или тяится?

!ог.ь хОйх зогтпиТяльгипь пк<йхпийхСэ ылк-
ОрййхС ТоТуигорпирухС Оирь р я их )г яог.ь . ?Т-
ыТтхйхСэ зхир .рпиргпухСэ п иоктх. зхттТ(<гСпь
хзогтглгйр(
!ог.ь Охл юг зохпиоТйпияТ –охпиоТйпиях .
яг< 
!ог.ь )гэ я пк<йхпирэ .пл х яг<р
5р?й . Пхо.Т яог.гйр иТоз р лг< —
«
И. Тйихлхырр оТ?й )Тйохя НзгигоОкоыпухых игупиТс р гых иг.Т-
иргпур хуогпийхпигСД –гигоОкоы я окппух. хгоуг …-… ягуТ 4э ЖВЧ
иТкорй 7 Vэ иктопуТь V *э 7корй » : ИТйуи-–гигоОкоы я окппухС
лригоТикогД ! ъ и И–Оэ УЧ ИТйуи-–гигоОкоы . –гиохыоТт . 4гйрйыоТт
я окппухС зх/?рр И–Оэ Ч –гигоОкоы я окппухС зх/?рр …]-- . згояхС
гиягоир …… ягуТ И–Оэ ъ++ъЧ –гигоОкоы я зх/?рр окппухС /.рыоТШрр
згояТь р яихоТь яхлйТI И–Оэ ъ++У :хяТь :рОлрхигуТ зх/иТIпыкпиур гых м ихяТо зхлг<г —
пыкпиур !ул(Ть яхлйк р иягот
пкюр !ул(Ть п.гои э —
оТ?.юльги6зхги тТ)г иогпуТ к м :охтпухых
Ж+

4ригоТикойС хОоТ?э уТу . зх.йр.э р.гги яог-
.гййк( зорохткэ зх/их.к я гых пиокуиког яог.ь зор-
пкипиякги зх-оТ?йх.к
!ог.ь . ￿
4-–*р )-ьН/Ширик/-щ- «+ьи.» лО6Н-
ль/-/р/и. ииьН–рьО–/-щ- ьН льр
э х г. . к)г хи-
Тпир ыхяхорлр я пяь?р п )ТйоТ.р :хягллТ р ох.Тй
иогОк(и йг ихл ух оТ?лрй /йгоыгиргпур кпрлрС
хи зрпТигльэ йх р Нухохиухыхс р Нтлрййхыхс яхпзор-
ьирь Ф<г хигилрягг /их оТ?лррг я плкТь игТи-
оТл йхС рйигозогиТШррэ пуТ)г.э яхтгярль р .йхых-
ТуийхС ух.гтрр »Т)г оТ?йС иг.з рпзхлйгйрь йг .х-
)ги коТяйьи /ир пиокуико тх йгоТ?лрр.хпир
7тйТух р иТухг яйгюйггэ Пхо.Тл йхгэ риТигл -
пухг ￿
/–Н*. ьН льр
их)г ?Тярпр.х хи пхтго)Тигл -
йхС пиокуико зохр?ягтгйрьэ хи р?хОоТ)гййхых яог-
.гйрД оТппуТ? рлр зх/.Т .хыки яхпзорйр.Ти пь уТу
ких.ригл йх тлрййгэ ох.Тй . ухохиур.э зохриТй-
й. я?ТлгОэ йТ хтйх. тТйрр
–хтхОйг риТигл пург кпиТйхяур хО1ьпйь(ипь
Ж+
:охтпурС м * ихлОгл йТь /огпухяхых .пТ «бI 66 :охтпурС
м * Иирхияхогйрь р зх/.Д ! ъ и И–Оэ ъ+ / И щ«б :хяТь
:рОлрхигуТ зх/иТIзпрхлхыргпур.р ?Тухйх.гойхпиь.р яхпзорьирь ог-
Тл йхых яог.гйрэ хохюх хзрпТйй.р / 7Тййх. я
ох.Тйг Н!хлюгОйТь ыхоТс ?тгп э уТу р ях .йхыр ток-
ыр плкТьэ лригоТикойхг хзрпТйрг язхлйг тхпих-
ягойх р йг кпикзТги йТкйх.кI И.пл пПхо.клрох-
яТййхых 7Тййх. зТоТтхупТ . я оТ?йхС пухохпир зох-
)ряТг.хых р япзх.рйТг.хых яог.гйр
Н–ор рйигогпйхпир р йхяр?йг пхтго)Тйрь „яог.ь
Ог)ри“э токыр.р плхяТ.р . иТухг пхтго)Тйрг пхуоТ-
<Тги гыхэ ихытТ уТу хтйххОоТ?рг р зкпихиТ хиь)гль(и
р ?Ттго)ряТ(и гых хтс 7тйТух я хОоТийхС згопзгу-
ирягэ зор я?ыльтг йТ зохюгтюгг Ня уокзй .ТпюиТ-
ОТс яхпзорьирг зорйШрзрТл йх .гйьгипьД НVхтэ Ох-
ыТиг пхОирь.рэ зоххтьи ыхоТ?тх .гтлгййггэ г.
зкпигэ Огтйгэ кОхыргЧ р уТу О йгпги ягигоэ р хйр
лгиьи <8> –ор зхлйх. хтйххОоТ?рр пТ.Ть тхлыТь
)р?й х<к<ТлТп О уТу пхяпг. ухохиуТь р зохлгиг-
лТ О йг?Т.гийхс
Ж

ИхтйС Пгйх.гй .х)йх хи.гири р я лригоТико-
йх. яхпзорьирр :пио. уТ)гипь ТяТйи(ойхг яог-
.ь злкихяпухых рлр зорул(гйгпухых ох.ТйТэ йх р
тгСпиярг зхих. .х)йх .йхых р зхтохОйх згогпуТ?-
яТи 7гтлгйй. зогтпиТяльгипь яог.ь охйруТл -
йхых оТппуТ?Т рлр хгоуТэ ытг пхОирСйхпи зорхОог-
Ж
7Тйй / !хлюгОйТь ыхоТ ъВI 66 7Тйй / ИхОо пхД ! + и / щ
7э б И Вб.ВУиТги рпих ухлргпиягййСэ .гТйргпурС ТоТуиго
!пг /ир зохОлг.э хтйТухэ пяь?Тй п .Тлхр?кгй-
йхС зпрхлхыргС риТигльД зор токых. ыхор?хйиг яхп-
зорьирьэ йТзохиряэ злкихяпухС ох.Тй .х)ги зхуТ?Ти -
пь хтйххОоТ?й. йТйр?яТйрг. хтйхохтй /зр?х-
тхяэ Т ухохиурС гхяпурС НОгппхОирСйСс оТппуТ?
. ОхыТи. й(ТйпТ.р р зпрхлхыргпухС трйТ.рухС
7зхойхг тль тТййхС игхорр зхйьирг Нрйигогпйхпир
р йхяр?й пхтго)Тйрьс яоьт лр тхзкпуТги хтйх?йТ-
йк( рйигозогиТШр(
–огт.гих. /пигиргпухых рпплгтхяТйрьэ пххийг-
пгйй. п ктх)гпиягйй. зохпиоТйпиях.э тхл)йх
пиТи йг риТигл пухг яог.ь яхпзорьирьэ Т ￿
/–Н*.
иг-«–рЧН//-Н» л-«+ьий/-Н 5 /–Н*. *и–р

Ик<гпиягйй.р ТоТуигорпируТ.р пхОирСйхых
яог.гйр ьяль(ипь ￿
)–-о-иЧиьНик/-льк
р ￿
)–Н–+/-
/-лькт/Н)–Н–+//-льк

!–-о-иЧиьНик/-льк 5 Э–-/-и-щи1Нл иН щ–р/иШ+
оНйль/и.» –рлль-./иН *НЧоО )Н–/+* и )-лиНо/и*
л-«+ьиН*
 7йТ .х)ги Ои поТяйригл йх йгОхл юхС
уТу зоТярлхэ я йхягллг рлр оТппуТ?гI рлр хяТияТи
йгпухл ух тгпьирлгирС я пг.гСйх. ох.Тйг х )р?-
йр йгпухл ур зхухлгйрСIэ йг ыхяхоь к)г х ПТйиТпир-
гпухС лригоТиког п гг зкигюгпиярь.р ях яог.гйрэ
ытг трпиТйШрь .г)тк йр)йгС охйхлхыргпухС их-
ухС хОйх /их ТяихопуТь пхяог.гййхпи I р хпйхя-й. яог.гйг. тгСпиярь р?.гоьгипь ягуТ.р рлр тТ)г
ипьглгирь.р тгСпиярг ох.ТйТ Ф ;Т.ьирйТ Н7с
зохрпхтри я ……-… ягугэ йг?ТухйгййС ох.Тй-кихзрь
! 8 7тхгяпухых йТ?яТгипь НVхт ВщщЖсI
*йТлхырйхС п ПТйиТпирухС пиокуикохС яог.гйрэ
ихл ух хоргйирохяТййхС огиохпзгуиряйхэ хилрТгипь
яог.гййхС ухйирйкк. Н7ТпигоТ р 7ТоыТорисД оТп-
пихьйрг .г)тк ох.Тйх. 7ТпигоТ р ох.Тйх. х 7Тпиг-
ог пхпиТяльги ?тгп Ог? .Тлхых тяг ипьр лги . яп(
рпихор( .роТ зхплг Гх)тгпияТ …орпихяТ
7тйТух пзлхюйхг яог.гййхг р?лх)гйрг йгях?-
.х)йх зх зоррйТ. уТу зпрхлхыргпур.э иТу р /п-
игиргпур. ! оТййгС Нмпихорр ягоТюйгых тйьс 4
/хлпихС п зорпк<р. г.к ырзгоОхлр?.х. ?ТьярлД Н:хы
хтрй ?йТгиэ пухл ух оТ?йххОоТ?йэ ?Тйр.Тигл й
язгТилгйрС р .плгСэ ухихог ях?Ок)тТ(и /ир язг-
Тилгйрьэ хиь иг.йэ йгьпйэ йх йг .гйгг ихых зх-
йьий ткюг йТюгСэ зоххтри я хтрй тгй Ф)глр О
.х)йх Олх оТппуТ?Ти р иТуэ ихО пТ. О лгыух р-
иТл пгОь р токырг .хылр риТи .гйьэ уТу р ь пТ.э я-
юлТ О хгй зхкригл йТь р ?Тйр.Тигл йТь уйрыТэ
р иТуТьэ их йгтхпиТлх О гойрл йТ пягиг йТзрпТи
гг р ирзхыоТП<рухя йТзгТиТи с
Жъ
 :Тягойхгэ р?-?Т
йгях?.х)йхпир иТухых йгзогояйхых хзрпТйрь Нмпих-
Жъ
/хлпихС 4 : мпихорь ягоТюйгых тйь ЖбI 66 /хлпихС 4 : ИхОо
пхД ! ъъ и / И щВщорь8с иТу р хпиТлТп йг?ТухйгййхС
ИхОирСйхг яог.ь р?хОоТ)Тгипьэ уТу зоТярлхэ
ПоТы.гйиТойхД зхтохОйх оТ?ягойкиг /зр?хт-пШг-
й гогтк(ипь п пк..Той.э уоТиур. хзрпТйрг. ток-
ыр яог.гйй ПоТы.гйихя рлр зохпих к.хлТйрг.
!х япикзлгйрр у Н7гтйх.к япТтйрукс тяТ згС?Т)Т
Н:Т Огогык зкпийй яхлй8с р Н8(йС ыоТтэ 6
–хлйхй пиоТй уоТпТ р тряхсI пхгтрйь(ипь япгых
лрю зхлкпирх.Д Н–охюлх пих лги8с
зЧрьиН
яог.гйр зкиг. гых оТ?йххОоТ?йхС ПоТы-
.гйиТШрр . зоряйСэ йг.ТоурохяТййСэ ухйягйШр-
хйТл йС зор?йТу ктх)гпиягййхых .роТ –охШрирок-
г. г<г оТ? / 7ТййТ Н7йр зхлг?й р йгхОхтр.э .
ыхяхори хй х зохзкпуТ я зхягпияхяТйррэ плхяйх хияг-
Ть 4 /хлпих.кэ . рОх тхлых пхягоюгййх йгях?.х)-
йх оТппуТ?яТи )р?й иТуэ уТу хйТ ухытТ-их оТппуТ?-
яТлТ пгОь пТ.хг и г.к /их зоряглх О? ?их зоряг-
лх О у Огпухйгйхпир р Олх О яюг глхяггпур
прл иих ?ТтТлпь О иТухС Шгл (э ихи йрухытТ йг ухй-
рл Оэ йхэ хОг?к.гя хи зхтохОйхпигСэ кяь? О к)г
я йТТлг :Т зогуоТпйх. зоТ?тйруг зхягпияхяТйрь р
яхпзохр?ягтгйрь зохзкпур рыоТ(и яТ)йк( р йгзог-
.гййк( охл с
Жщ

:Т /их. Пхйг хпхОгййх хпиох яхпзорйр.Т(ипь плк-
Трэ ухытТ яог.ь йг п)р.Тгипьэ Т зкиг. йгзогоя-
Жщ
7Тйй / мхпрП р гых ОоТи ь ъУ.ВщI / ъ 7э УЖ И ббйхых хзрпТйрь ￿
–рль.щи/рНьл.
э йТокюТь зоряйг
ухйягйШрр р зпрхлхыргпург зохзхоШрр 7Ойх иТ-
ухг р?хОоТ)гйрг .хирярокгипь зхыоТйрй.р зпрх-
лхыргпур.р пхпихьйрь.р згопхйТ)Тэ ухихог йруих
йг .х)ги зоТуиргпур зохягори 
/Ту Тпих р?хОоТ)Тги п.гои 4 /хлпихС !х яих-
ох. пгяТпихзхл пух. оТппуТ?г6хгоуг ыгохСэ хПр-
Шго –оТпукрйэ яртри зТтТ(<к( оьтх. п йр. Ох.Ок
Н–охюлТ пгукйтТэ зхуТ?ТяюТьпь Тпх.э . Ох.Ок йг
ояТлх <8> –охюлТ г<г пгукйтТ . пгукйтТэ я ухих-
ок( ШглС .ро кяпияэ .плгСэ йТтг)тэ яхпзх.рйТ-
йрС зох.гл уйкл я гых яххОоТ)гйррс 7зрпТйрг /ихС
пгукйт ?Тйр.Тги зхлихо пиоТйрШ р ?ТуТйряТгипь
хюглх.ль(<гС ихухСД Н7й Ол кОри йТ .гпиг хпухл-
ух. я пгогтрйк ыоктрс
ЖВ

–хягпияхяТигл йхг яог.ь уТ)гипь ?тгп ьяйх оТп-
иьйки. зх поТяйгйр( пх яог.гйг. огТл й.э йх уих
.х)ги /их зохягори р тхуТ?Ти ?!
Ф<г тТл юг зх /их.к зкир ртги ох.Тй ￿
)-ь- р
л-г/р/и.
 ») »)хСп я НУлрппгс р?хОоТ)Тги ихл ух
хтрй тгй )р?йр йгпухл ур хОриТиглгС ролТйтпух-
ых ыхохтТ »кОлрйТ :х /ихи тгй ?Т пги рпзхл ?хяТ-
йрь .йхыхрплгйй пр.яхлргпур Тлл(?рС р .рПх-
лхыргпур зохгуШрС Ог?.гойх оТпиьыряТгипьэ пиТйх-
ЖВ
/хлпихС 4 : ИгяТпихзхл я .Тг 66 /хлпихС 4 : ИхОо пх / ъ
И щщ.щВярипь .хтгл ( япгС .рохяхС рпихорр п гг Нюк.х. р
ьохпи (с
–х-рйх.к хОпихри тглх я тоТ.Тиргпух. зохр?яг-
тгйрр Гг згопхйТ)гСэ трТлхы зогтзхлТыТги прй-
охйр?ТШр( пхОирСйхых яог.гйр р яог.гйр яхпзор-
ьирь И токыхС пихохйэ тоТ.Тикоы зоТуиргпур лр-
югй ях?.х)йхпир зхягпияхяТигл й кпухогйрСэ п)Т-
ирС р зохзкпухяД хй пяь?Тй иг.зх.э пухохпи ( глх-
яггпухС огр
–х/их.кэ хиь ￿
)–-о-иЧиьНик/-льк
тоТ.Тиргпух-
ых яог.гйр .х)ги Ои их)г тхпиТихйх Охл юхС
Н5р?й глхягуТс 4 : *йтоггяТIэ огТл йхг гых
р?хОоТ)гйрг пяхтрипь у тяк.-зьир /зр?хтТ. я ?Тяр-
пр.хпир хи ухлргпияТ пШгйэ Туихя р и тI 8оТы.гй-
иТШрь хОйх зохрпхтри ￿
/р щ–р/иШрЭ
тгСпиярС рлр
уТоирй Н7г)тк иоги р. р гиягои. тгСпиярг. зох-
хтри тяТ ыхтТс . ог.ТоуТэ зохплТряТ(<Ть /ир тяТ
тгСпиярь НЭТСурс ! ух.гтрр 7пиохяпухых Н:г? яр-
й ярйхяТигс яог.гййхС зох.г)киху г<г Охл югД
Н7г)тк згоя. р яихо. тгСпиярь.р зоххтри пг.-
йТтШТи лгис . ог.ТоуТ я йТТлг яихохых тгСпиярь
илТппрШрпипухг иогОхяТйрг ￿
Нои/ль/р о–р*рьи1Н-
л -щ- /–Н*Н/и
Олхэ иТур. хОоТ?х.э йгОг?хпйхяТ-
игл йхэ хиь хзроТлхп йТ токырг зогтзхплур /гг-
йрг яог.гйр яйкиор тгСпиярьэ ТуиТ рлр уТоирй пяь-
?Тйх йг п иогОхяТйрь.р зоТятхзхтхОрьэ Т п зорох-тхС тоТ.Тиргпухых хОоТ?ТД зхуТ ыгохр ыхяхоьиэ яог-
.ь тяр)гипь лрйгСйх р йгзогояйх
Илгтк(<рг яТ)йг ТоТуигорпирур ктх)гпиягй-
йхых яог.гйр .
риН/ор–к
р
Э–-/-и-щи.

VриН/ор–к 5 //Оь–Н//НН л--ь/-8Н/иН л-«+ьий /
ЭОо-ЧНль/Н//-* *и–Н
 иТлгйтТо хОйх хзроТги-
пь йТ зорохтйг ыхтхяхС рлр пкихйС Шрул ! /их.
п.плгэ ягохьийхэ –кюурй ыхяхорл х НФяыгйрр 7йгыр-
йгсД НИ.гг. кягори э их я йТюг. ох.Тйг яог.ь оТп-
рплгйх зх уТлгйтТо(с
Жб
э . рпзоТяльь хзгТиук зго-
яхых р?тТйрь р кияго)тТьэ их гых ыгохр Нтх.хС лгиьи
ях ягп хзхос йг ?р.хСэ Т лгих.
иТлгйтТойхг яог.ь .х)ги р.ги ьяйх рлр йгьяйх
пр.яхлргпурС ТоТуиго ! Олр?ур зх ухйШгзШрр г-
хяпур зхягпиь Н7ыйрс р Н»к/л сэ йТзор.гоэ уТлгй-
тТойг зор.ги пк<гпиягййх ухоогуирок(и п.плх-
яхС рихы зохр?ягтгйрь
! Н7ыйьс йхйхС пзхо тяк ыгохгя х Огпп.плгй-
йхпир )р?йр р згппр.р?.г ог?(.рокгипь пугзирг-
пухС киогййгС огзлрухС оТппуТ?руТД Н:ргых йг оТ?-
Огогю йТ /их. пягигс . р зхплгтйгС згС?Т)йхС хО-
йТтг)ряТ(<гС тгиТл (Д НИиТлх яхпхтри пхлйШгс
! Н»к/лрсэ йТзохиряэ яоТ)тТ згопхйТ)гС ?ТуТйр-
яТгипь р зор.рогйрг. згогт хи1г?тх. Пхй ихогйТ
Жб
–кюурй * И –ор.гТйрь у НФяыгйр( 7йгырйкс 66 –кюурй * И
–хлй пхОо пх / б И У«йТ зТоххтг я юихо.ь<гг .хогэ гых плхяТ.рД Н:р-
уих йг ?йТги йТпихь<гС зоТятсэ ПрйТл й. яйки-
огййр. .хйхлхых. 4Тгяпухых х ях?.х)йхпир л(тгС
ухытТ-йрОкт япг-иТур тхзли тх НйТпихь<гС зоТя-
тс р пугзиргпухС згС?Т)йхС тгиТл (Д НИиТл йТуоТ-
зяТи тх)т с /их иТу)г зхплгтйьь ПоТ?Т зхягпирI
Ик)тгйрг згопхйТ)Т р яог.гййТь уТлгйтТойТь
зор.гиТэ .гйььп .гпиТ.рэ япикзТ(и я плх)йг ухй-
иоТзкйуийг хийхюгйрь
7гяртйх пр.яхлргй р уТлгйтТо Н!рюйгяхых пТ-
тТсД ягпгййгг Шягигйрг ярюгйэ йТтг)т йТ лкюгг
згояхг тгСпияргI . Огпзлхтйгэ ких.ригл йг пзх-
о я оТ?ыТог лгиТ яихохг тгСпияргI . х)ртТг.Ть оТ?-
яь?уТэ зохтТ)Т р.гйрь йТ рпхтг лгиТэ ъъ ТяыкпиТ
иоги г тгСпияргIэ . хи1г?т ыгохгяэ окОуТ тгогя гя
зх?тйгС хпгй (э я хуиьОогэ йТуТйкйг ?р.йр хлх-
тхя гиягоихг тгСпияргI »хпиТихйх .плгййх йТ-
окюри э птярйки уТлгйтТо гхяпухС з гпэ зТоир-
икоТ Ти.хпПго пиТйги зорйШрзрТл йх рйхС
Е–-/-и-щи. 5 юь- л--ь/НлН/иН /–Н*Н/и ЭОо-ЧН-
ль/Н//-щ- *и–р л иль-–и1Нл и* /–Н*Н/Н*
э хОйТок-
)гйрг ?йТухя ￿
//Н8/Нщ- *и–р
я ях?.х)йх. .рог зох-
р?ягтгйрь
7пйхяТ охйхлхырр . рпихоргпург тТиэ тТййг
зоь.х рлр ухпягййхэ п зх.х< ( оТ?йххОоТ?й укл -
икой хиплху кзх.рйТйрг р?ягпий р.гй р пхО-ирСI
…охйхлхырьэ уТу .йхыхуоТийх хи.гТлхп э ьяльгипь
ухйпиокуиряйхС хзхохС укл икойх-ыгохргпухых ох.Т-
йТ /коыгйгяТ р яххО<г гых .гихтТэ хоргйирохяТййхых
йТ яхпзохр?ягтгйрг пр(.рйкийхС огТл йхпирэ НхО-
оТ?Т р тТялгйрь яог.гйрс
Н»гСпиярг ох.ТйТ „7иШ р тгир“ тТирохяТйх /ко-
ыгйгя. п ог?яТСйхС ихйхпи (Д иропТйхя р :Т-
?Тохя зорг?)Т(и я 7То рйх ъ+ .Ть Жб ыхтТ <8>
»гСпиярг ох.ТйТ „:ТуТйкйг“ йТрйТгипь „я хтрй р?
пТ. )Тоур лгийр тйгС Жбщ ыхтТ“э „».Т“ . + Тя-
ыкпиТ ЖУъ ыхтТ р и т :г ихл ух хО<гпиягййг ох.Т-
йэ йх р зхягпирэ тТ)г Тйгутхиргпург оТппуТ? ох-
йхлхыр?рохяТй йг .гйгг пиохыхЧ .э йТзор.гоэ ?йТ-
г.э их тгСпиярг „!гюйр яхт“ зохрпхтри лгих. ЖВ+
ыхтТэ их яхпзх.рйТйрь ИТйрйТ х ПоТйуПкоипур пх-
Оирь хийхпьипь у ?р.г Ж«+ ыхтТЧ оТййгС ягпйхС их-
ых )г Ж«+ ыхтТ хй гтги ?Т ыоТйрШк р ях?яоТ<Тгипь я
.Тг »гСпиярг „–гояхС л(Ояр“ хийхприпь у лгик Жщщ
ыхтТ згогг?т йТ тТк зохрпхтри .Ть!Iэ пхОирь
„:гпТпийхС“ хийгпгй у ?р.г Жщб ыхтТ р и т У /ко-
ыгйгяТ йги зхир йр хтйхых оТппуТ?Т Ог? зоь. рлр
ухпягйй Т<г япгых зоь.I охйхлхыргпур куТ-
?ТйрСс
ЖУ

ЖУ
–к.зьйпурС 4 ! Н7иШ р тгирс ъI 66 –к.зьйпурС 4 ! илТппр-
гпуТь иоТтрШрь 7э ъ+++ И В+щ.В+В/коыгйгяпук( Нихйк( рпихорйхпи сэ Нйгзогоя-
йх зохягтгййк( тТирохяукэ яйгюй(( р яйкиогйй((сэ
4 ! –к.зьйпурС ях?яхтрл у зкюурйпухС юухлг ох-
.ТйТД Н?их пяхгхОоТ?йхг лригоТикойхг ьялгйрг ?Т-
ул(Тгипь я их.э их тгСпиярг оТппуТ?Т зоркохгйх у
хзогтглгйй. тТиТ.э зорг. Тяихо и<Тигл йх ?ТОх-
ирипь х ухйпрпигйийхС пяь?р /ир тТи йТ зохиь)гйрр
япгых оТппуТ?ТЧ тглх пяхтрипьэ плгтхяТигл йхэ у их-
йхС яйкиогййгС охйхлхырр р уТлгйтТо( иТу р?ягпи-
йхэ /иТ йгзогояйТь тТирохяуТ пхзкипиякги япг.к иг-
гйр( „Фяыгйрь 7йгырйТ“ р яххО<г яхтри я зоТярлТ
зкюурйпухых зхягпияхяТигл йхых рпукппияТс
Ж«

Фплр я хО<г. злТйг рпплгтхяТигл зоТяэ их гых
.пл х НйгзогояйхС тТирохяугс НФяыгйрь 7йгыр-
йТс йг пиТлТ хО<гзорйьихС мпзхл ?кь зкюурйпук(
зхтпуТ?укэ лригоТикохягт р зохпих риТиглр йг оТ?
зиТлрп оТпприТи яог.ь ох.ТйТ п ихйхпи ( тх
хтйхых тйь 7уТ?яТгипьэ р.гйрй /Ти ьй зТтТ(и
йТ ъ ьйяТоь Жъ ыхтТэ Т тк/л 7йгырйТ р 4гйпухых
пхпихьлТп В ьйяТоь !ог.ь яхп .хС ылТя ох.ТйТ
хОйх тТирок(и ягпйхС Жъб ыхтТэ ихО зхлкря-
юрС хизхягт /Ти ьй ыгохС кпзглэ я хилррг хи Тя-
ихоТэ я.гпиг п тгуТОорпиТ.р зхзТпи йТ ИгйТипук(
злх<Тт 
7тйТух я зхтхОй Нихйс зхтпгиТ .йхых Нк-
Ж«
–к.зьйпурС 4 ! /коыгйгя-йхягллрпи ъI 66 /Т. )г И ВВВтх)гпиягййхСс ПТйиТ?рр ! йр хтйхяог.гййх рп-
зхл ?к(ипь ПТуи зкюурйпухС ОрхыоТПррэ х ухихо
йг кзх.рйТгипь я ох.Тйгэ куТ?Тйрь я гойхяруТэ хи
ухихо зх/и зхих. хиуТ?Тлпьэ )ряхзрпйг тхыТтур
х пкт Ог ыгохь я иг плкТьэ ухытТ хй йТтхлых рпг-
?Тги р? йТюгых р Тяихопухых зхль ?огйрь зх хтйхС
р? йр 7йгырй ях яог.ь зкигюгпиярь тхл)гй Олэ зх-
тхОйх ИигзТйк ГТ?рйкэ Шгл иор ыхтТ зогтяхтригл -
пияхяТи юТСухС оТ?ОхСйрухяД ягт иТур. гых яртри
ыгохрйь я пяхг. яг<г. пйгI –х токыр. оТпгиТ. тгС-
пиярг ох.ТйТ хуТйряТгипь я Жъ ыхткэ зхир пхя.г-
<Тьп пх яог.гйг. гых хухйТйрь
7тйТух зхзиуТ зхйьи зкюурйпурС пяхОхтйС ох-
.Тй уТу рпихоргпук( охйрук ягтги у пк<гпиягй-
й. зохиряхогрь. р йгоТ?огюр.. яхзохпТ. ! иТ-
ух. плкТг ыгохС хуТ?яТгипь р?хлрохяТйй. хи тяк
ылТяй тль гых охягпйрухя пхОирСД 7иггпиягййхС
яхСй р Пхо.рохяТйрь Октк<р тгуТОорпихя
4хырйгг зхйьи зкюурйпук( ПоТ?к х уТлгйтТог я
зоь.х. р ихйх. п.плг
НФяыгйрС 7йгырйс . ох.Тй п ?Т.гТигл йх ихй.
р?хОоТ)гйрг. ыхтхяхыхэ зорохтйхых ШрулТэ йх п хпх-
О. хийхюгйрг. у рпихорр
–кюурй зрюги йг рпихоргпук( охйрук уТу Октк-
<Ть Нмпихорь –кыТгяТсI р тТ)г йг рпихоргпурС ох-
.Тй у /их.к )Тйок зорйТтлг)ри яохпюТь йТ хпйхягНмпихорр –кыТгяТс НиТзриТйпуТь тхуТсIэ Т ох.Тй
л/-«-о/+й» –-*р/ / льиЭрЭ

/ТухС ох.Тйэ зх.р.х зохгыхэ пяхОхтйх хОоТ<Тги-
пь п рпихоргС !хпзохр?яхть .йх)гпиях згогтТ(<р
ухлхори /зхр тгиТлгС . лрШТэ .хтэ зогт.гиэ тТ)г
йхяг плхяТэ . –кюурй яхл йх оТпзхлТыТги р я рп-
ихоргпухС оТ.уг Жъ+- ыхтхяэ йг зоряь?яТь у ухй-
уогий. рпихоргпур. пхОирь.
Н!ог.ь ох.ТйТ . йг пихл ух рпихоргпухгэ пухл ух
укл икойх-рпихоргпухгэ яхзохп )г охйхлхырр хуТ-
?яТ(ипь йТ згорПгорр ктх)гпиягййхых ?огйрь зх-
/иТс
ЖЖ

мйТг хОпихри тглх п охйхлхыргС ох.ТйТ : –Т-
пигойТуТ Н»хуихо 5ряТыхс 7йТ йТзх.рйТги ико-
ыгйгяпук( йгзогояйк( тТирохяук ИхзхпиТялгйрг
.йхыхрплгйй ухпягйй хиплху зх?яхльги ?Т-
ул(ри э их ылТяйС ыгохС ох.ТйТ охтрлпь я Ж
рлр Жъ ыхткэ гых л(Ор.Ть р ток? ь . йТ окОг)г
яхп .ртгпьи р тгяьйхпи ЦгйиоТл йг згопх-
йТ)р ох.ТйТ хуТ?яТ(ипь охягпйруТ.р *.ТихяхСэ
7Тьухяпухыхэ ЦягиТгяхСэ 7Тйтгл юиТ.Тэ :клыТухяТэ
л(т .р зхплгтйгых зогтогяхл(Шрхййхых зхухлгйрь
БорС 5ряТых зоххтри япг зогтйТ?йТгййг л(-
ть. /ихых зхухлгйрь Нкйрягопригис .рохяТь яхС-
ЖЖ
:ТгяпурС ! И !ог.ь я НФяыгйрр 7йгырйгс 66 –кюурйД мпплгтхяТ-
йрь р .ТигорТл / ,- 4э Жщ И щ+йТэ огяхл(Шрьэ яхСйТ ыоТ)тТйпуТьэ пуриТйрь зх оТ?-
яхохгййхС рпихоргпур.р уТиТулр?.Т.р пиоТйгI р
к.роТги я ъ ыхтк р?-?Т Нхипкипиярь ях?ткТс я ог-
р Н7 йТ?йТгйрр зх/иТс :лху иТу хО1ьпйрл п.гои
–кюурйТЧ –ТпигойТу п()гийх огТлр?кги /ик .гиТПх-
окI йТуТйкйг хгогтйхых Няглрухых згоглх.Тс пиТ-
лрйпухС ухллгуиряр?ТШрр
:х ?Тих я /их. ох.Тйг гпи уТлгйтТойг зТоТтху-
пД я /зр?хтТ ях?яоТ<гйрь 5ряТых я 7хпуяк яог.ь
тяр)гипь йТ?ТтД ыгохр ртки я 7хпуяк хпгй (э Т зхья-
ль(ипь я ыхохтг ягпйхС ъъ ыхтТ
Ж

…охйхлхыргпург хиплур ктх)гпиягййхых .роТ у
огТл йх.к я окппухС улТппруг йТпихл ух зоряйэ
их ! :ТОхухяэ йТрйТь пяхС зхплгтйрС р лкюрС
окппурС ох.Тйэ зхтягоыТги р лгыух.к рохйргпух.к
хпиоТйгйр(Д Н7ОлТй.э йх пягил. тйг. я рпхтг
гиягоихых ТпТ згояхых Тзогль ъ8 ыхтТ рйхпиоТй-
йС уориру ?Т.гирл уТу-ихэ их хиь .йхырг ох.Тйэ
япг йг.гШург йТзор.гоэ йТрйТ(ипь п тТиэ ихл ух
окппург Тяихо . я прлк хорырйТл йхС гпийхпир йТ-
югС лригоТико . йг тхыхяТоряТ(и гтрйрШI к тх.Т
йх.го пг. зх /ТййгйОгоыпухС клрШгэ я ?ТзТтйхС Т-
пир :голрйТэ хпиТйхярлпь .гОгл йС Пкоыхй8с
+
Ж
￿
з*м
Д Икр м : 5ряТых )р?й Д пирр р пиррр 66 Икр м : ГкппурС
уТйхй ийрыр …… ягуТ 7э ъ+щ И бщУ.бщ«э ббВ.ббб
+
:ТОхухя ! ! »То щ«.щЖI 66 :ТОхухя ! ! ИхОо пхД ! б и7тйТухэ пзоьиТя ихйк( рпихоргпук( тТик ?Т .йх-
ыхихрг.э зрпТигл хохюх зх.йрл х йгС Н»гСпиярг
„»ТоТ“ йТрйТгипь Тзогль ъУ ыхтТ р ?ТуТйряТги-
пь ъ р(йь ъ ыхтТ хяТияТь иор ыхтТ р? )р?йр
8гтхоТ VхткйхяТ-ЭготйШгяТэ .хлхтхых /.рыоТйиТ я
:голрйгIс

. ?Тзхлйрл хй лТукйк гог? .йхых лги
Фпи зрпТиглр токыхых ирзТэ тль ухихо рпихорг-
пурС оьт рэ пххиягипиягййхэ охйхлхырь ьяль(ипь тТ-
лгур. Пхйх.э Т йг ТуикТл й. ухйигупих. 7ро .йх-
ыр оТппуТ?хя р тоТ. ЭгхяТ пхтго)риэ уТу . яртг-
лрэ .йх)гпиях уТлгйтТой зор.гиэ йх зхир лрюгй
охйхлхырр !ог.ь .роТ ухйуогий гхяпур зохр?-
ягтгйрС рпихоргпур хтйхохтйх р пяхОхтйх оТпзхлТ-
ыТгипь я ыоТйрШТ гхяпухС )р?йр ЖУ+.+ВI .г)-
тк ЖУ хи.гйТ уогзхпийхых зоТяТI р +б згояТь
окппуТь огяхл(ШрьI ыхтх. –х/их.к зхйьирь Няог.ь
ЭгхяТсэ НгхяпуТь /зхТс хОлТтТ(иэ уТу р Нзкю-
урйпуТь /зхТсэ язхлйг ухйуогий. пхтго)Тйрг.э йх
иоктйх ыхяхори х икоыгйгяпухСэ тхпихгяпухС рлр ихл-
пихяпухС /зхТ
иТлгйтТо р охйхлхырь ктх)гпиягййхых .роТ йТ-
хтьипьэ иТур. хОоТ?х.э я зохиряхогря хийхюгйр-
ГкппурС згорхт / В И–Оэ ъ++ъ И 

:ТОхухя ! ! –огтрплхярг у ТйылрСпух.к згогяхтк оТппуТ?Т
Ниокыс НThЧ zmrclЧсI «щI 66 ! :ТОхухяД jrn ЧЦ cn}Цrk И–Оэ « И
+бь 7йр их пхя.гпийх хоыТйр?к(и яог.гййк( пиоку-
икок зохр?ягтгйрьэ их тх.рйрок(и я ихС рлр рйхС
пигзгйрэ их я?Тр.йх йгСиоТлр?к(ипьэ уТу я йгухих-
о хОоТ?ШТ пхяог.гййхС тоТ.э ытгэ уТу я Нз г-
пг /огзлгяТсэ тгСпиярг зохрпхтри йТ НыхлхС ?г.-
лгсэ я ТОпиоТуийх. рйигллгуикТл йх. зохпиоТйпиягэ
яйг уТлгйтТой р рпихоргпур хоргйирохя ! иТ-
ух. плкТг ылТяйхС ТоТуигорпирухС .роТ хуТ?яТги-
пь ￿
лФЧНь/-Н /–Н*.
э рпихг яог.ь тгСпиярьэ х ухих-
ох. г<г зхСтги ог 

?роотоп
8оль< я пятирк

! ктх)гпиягййх. охйхихзгэ уТу . к)г ?йТг.э
яог.ь р зохпиоТйпиях плряТ(ипьэ хОоТ?кь йхяхг уТ-
гпиях 7 7 :Тирй хи.гТл иор ылТяйг ПкйуШрр
охйхихзхя я пиокуиког зохр?ягтгйрьД ￿
лФЧНь--«–р-
гОФ6ОФ
Н! охйхихзг ?Тяь?яТ(ипь р оТ?яь?яТ(и-
пь п()гийг к?лсIэ ￿
иг-«–ргиьНик/ОФ
Н!ог.ь зор-
хОогиТги я йр кяпиягййх-йТыльтйС ТоТуигоЧ п(-
)гийг пхОирь я охйхихзг ухйуогир?рок(ипьэ хО-
оТпиТ(и злхи (э йТзхлйь(ипь уохя (сI р ￿
Чр/–--«–р-
гОФ6ОФ
Н…охйхихз р.г(и )Тйохях-ирзргпурС Т-
оТуигоэ хйр лг)Ти я хпйхяг хзогтглгйй оТ?йхярт-
йхпигС ох.Тййхых )ТйоТэ плх)ряюгыхпь р оТ?яряТ(-<гыхпь йТ зохиь)гйрр ягухясI
ъ
 :х гых рпплгтхяТ-
йрг охйхихзхя р.глх йг игхогиргпурСэ Т рпихорг-
пурС ТоТуиго рэ зхтхОйх ТйТлр?к )Тйохяэ Олх тТ-
лгух хи пиохыхС прпиг.Тирйхпир
Н/ор ох.Тйй охйхихзТс Тйирйхпир 7 7 :Т-
ирй ятгльлэ зохиряхзхпиТяльь ￿
р/р/ьФ–/-Н» р/р/-
ьФ–/--«+ь-/-Н
р ￿
«и-щ–р4и1Нл -Н /–Н*.
 ! оШТо-
пух. ох.Тйг иТу)г яртгл НТяТйи(ойхг яог.ь я хп-
йхяйх. ыоггпухых ирзТс VлТяТ х ох.Тйг ГТОлг йТ-
?яТгипь НГТОлг?рТйпурС охйхихзс ! пзгШрТл йхС
ылТяг рпплгтхяТй иТу)г НмтрллргпурС охйхихз я
ох.Тйгс
! Н;Тул(ригл й ?Т.гТйрьсэ йТзрпТйй г-
ог? .йхых лги зхплг хпйхяйхС Тпир оТОхи Н8хо.
яог.гйр р охйхихзТ я ох.Тйгсэ уоТиух ТоТуигор?к-
(ипь охйхихзД
. ￿
«-ик8-й о-–-щи
Н»хохыТ хпхОгййх яыхтйТ тль
р?хОоТ)гйрь пхОирьэ кзоТяльг.хых плкТСйхпи (
йх р йг ихл ух тль иТухыхI 7ип(тТ зхйьийТ яТ)йТь
п()гийТь охл тхохыр я рпихорр ох.ТйТсIЧ
. ￿
гр* р
Н;Т.ху йТп<гй яог.гйг.э зорих. рпих-
оргпур. я к?ух. п.плг плхяТэ их гпи яог.гйг.
рпихоргпухых зохюлхых <8> мпихорйхпи ?Т.ухях-
ых яог.гйр зх?яхлрлТ г.к пыоТи тхяхл йх яТ)йк(
ъ
:Тирй 7 7 8хо. яог.гйр р охйхихзТ я ох.Тйг 66 :Тирй 7 7
ИхОо пх / щ И Вб.ВУохл я рпихорр рпихоргпухых ох.ТйТсIЧ
. ￿
щ-льи/-й-лри-/р
НИ ихур ?огйрь п()гийхС р
ух.зх?рШрхййхС ?тгп зохрпхтьи япиогрэ к)г йг
р.г(<рг зог)йгых пзгШрПргпур плкТСйхых ТоТу-
игоТ „япиогр йТ тхохыг“ рлр я „к)х. .рог“э пх?тТ-
(ипь ?Тяь?ур рйиорыэ пхягоюТ(ипь Тпих р оТ?яь?урэ
?тгп э йТухйгШэ их хпхОгййх яТ)йхэ зохрпхтьи трТ-
лхырэ зорхОогиТ(<рг рпул(ригл йхг ?йТгйрг я ох-
.Тйгэ оТпуояТ(ипь ТоТуигоэ ртгр р пиоТпир ыгох-
гясIЧ
. ￿
)–-/и/Ширик/-щ- щ-–-о р
Н–охярйШрТл йС .г-
<ТйпурС ыхохтху п гых ?Тил. Оих. . ог?яТСйх
оТпзохпиоТйгййхг .гпих пягоюгйрь ох.Тйй пхО-
ирС я …-… ягуг8 <8> !ог.ь ?тгп ОгппхОирСйх р зх-
их.к уТ)гипь хпиТйхяряюр.пь ;тгп йг зохрпхтьи
йр „япиогр“э йр „оТ?лкур“ ?их ыкпихгэ лрзухгэ зхл?к-
<гг я зохпиоТйпияг яог.ьсIЧ
. ￿
)-–-щр
Н8?их охйхихз ￿
–игилр
р )р?йгййхых
)Н–Ни-*р
 <8> ! лригоТиког охйхихз зхохыТ япгытТ
.гиТПхоргй р пр.яхлргйэ рйхытТ я хиуоихСэ йх Т-
<г я р.злрШрийхС Пхо.гсI
щ

! уйрыг х »хпихгяпух. зхохы яул(Тлпь я оьт хО-
оТ?хя ￿
–игил/-щ- )–-ль–р/ль/р
иго.рй ￿
Э–-/-ь-)
?тгп хипкипиякгиIэ пххийхпь<гыхпь п ￿
–игил/+* /–Н-
щ
:Тирй 7 7 8хо. яог.гйр р охйхихзТ я ох.Тйг 66 :Тирй 7 7
ИхОо пх / щ И В+.ВВ*Н/Н*
р зорхОогиТ(<гых я ох.ТйТ »хпихгяпухых
)ТйоххОоТ?к(<рС п.плД Н
ВН–Э» /иг» иНль/иШр» )--
–-щ» )–иЭ-Чр.» )и-6ро р
зхлкТ(и ?йТгйрг „ихур“э
ытг пхягоюТгипь ￿
–игил
э оТтруТл йТь п.гйТэ йгх)р-
тТййС згоглх. пкт Оэ ытг зорйр.Т(ипь огюгйрьэ
згогпикзТ(и ?Тзогийк( гоикэ хОйхяль(ипь р ырОйки
»гСпиярг я ох.ТйТ »хпихгяпухых р пхягоюТгипь зог-
р.к<гпиягййх я /ир ихуТс
В

Ирпиг.Тир?рохяТи ягп /ихи хОюройС .ТигорТл
ктТпипь лрю я хтг ПкйтТ.гйиТл й рпплгтхяТ-
йрС зх рпихоргпухС зх/ируг /хл ух хйр зх?яхльи
хитглри тх.рйрок(<ргэ )Тйох- р п()гиххОоТ?к(-
<рг хОоТ? зохпиоТйпияТ р яог.гйр хи Тпийэ пр-
икТиряйэ зогхть<р Н7 ыхяхор. ?тгп ихл ух х
Охл юр хО1г.л(<р р пк<гпиягйй охйхихзТэ .
пзгШрТл йх хыхяТоряТлпь :Тирй . :х уТ)тС иТухС
охйхихз .х)ги яул(Ти я пгОь йгхыоТйргййхг ух-
лргпиях .глур охйхихзхяД ягт уТ)тС .хиря .х-
)ги р.ги пяхС хпхОС охйхихз8с
б
! зхоьтуг зогтяТоригл йхС ырзхиг? .х)йх зогт-
лх)ри йТОхо НОхл юр хО1г.л(<р р пк<гпиягй-
йс охйхихзхя окппухС лригоТико …-… ягуТэ зх-
В
:Тирй 7 7 –охОлг. зх/ирур »хпихгяпухых 66 :Тирй 7 7 ИхОо
пх / У И 
б
:Тирй 7 7 8хо. яог.гйр р охйхихзТ я ох.Тйг 66 :Тирй 7
7 ИхОо пх / щ И В«зиТи пь пхпиТяри ￿
Э–-/-ь-)и1Нл ОФ р–ьО
окппухС
улТппрур яул(Ть р йгухихог ьялгйрь /.рыоТйипухС
лригоТико …… ягуТэ Н?ТухйпгоярохяТяюгСс хОоТ?
зог)йгС ГхппррI
иТ)гипьэ ылТяйэ тх.рйТйий охйхихзхя окп-
пухС лригоТико йТприяТгипь япгых зьи Д ￿
«-ик8-й
щ-–-о
зог)тг япгых –гигоОкоы п гых ￿
ьН ль-*
р я
.гй югС пигзгйр 7хпуяТэ ухихоТь ягп згигоОкоыпурС
згорхт яхпзорйр.ТлТп уТу Охл юТь тгогяйьI . ￿
)–--
/и/Ширик/+й щ-–-о 5 о/-–./л р. Олрок«р 5 оН–Н//.
.
р пяь?яТ(<Ть гиог хОоТ?Т окппухых зохпиоТйпияТ
«-ик8р. о-–-щр

?ир охйхихз трППгогйШрок(ипьэ хОоТ?к(и пзг-
ШрТл йг зТоТтры.э зохпиоТйпиягййх-яог.гййг
)р–ьиьО–+

:хл юхС ыхохтэ ухйгйхэ . ￿
о/-–./л ий о-*
рлр
«-щрьр. /р–ьи–р
п ￿
щ-льи/-й-лри-/-*» оН)р–ьр-
*Н/ь» ьНрь–» –Нль-–р/
э я –гигоОкоыг . ￿
sН/л ий
)–-л)Н ь» \Но/+й /лро/и
рэ п токыхС пихохйэ .
)НьН–«О–щл иН Ощи+» р«р » V-и-*/р
р ￿
зН//р. )и--
6рок

–охярйШрТл йС ыхохт . пйхяТ ￿
оН)р–ьр*Н/ь
р
ьНрь–
э йх к)г п пхяпг. рйхС Ти.хпПгохС поТяйр.
я /их. п.плг зорпкипиярг я Н9рйглрс р НГгяр?хогс
рлр Н7гоия ткюТсЧ игТио я НФяыгйрр 7йгырйгс р
Н»Т.г п пхОТухСсIэ
О)Н1Нл ий о-*» «Оик/р–
УпТт ОТ . иТ )г згогйгпгййТь р? ыхохтпухых ох-
йхихзТ ￿
щ-льи/р.-лри-/» лро
р ￿
)р–
пх пяхгС плх)йхС
ихзхыоТПргСэ
«НлНо р*и» ьН*/+*и рииН.*и

»гогяйь . ￿
–Нльк./л р. иг«р» ШН– -/к» иро«и6Н»
р«р
э хуогпийС згС?Т)Д
/и/р» иНл» –Н р

:хл юТь тхохыТ . их)г Огык<рС зх пихохйТ. ￿
)Нй-
грЧ
э .гл уТйрг л(тгС р зогт.гихяэ ￿
ь–-й р» )-ль-.-
и+й о/-–

иТ)тС тх.рйТйийС охйхихз р.гги йгпухл ухэ
?ТТпик( зоь.х зохиряхзхлх)й ухйиоТпий яТор-
Тйихяэ
рь*-л4Н–

:хл юхС ыхохтэ уТу к)г ыхяхорлхп яюгэ хтйхяог-
.гййх зогуоТпгй р к)Тпгйэ зогтпиТяльгипь уТу зх-
ох)тгйрг. Шрярлр?ТШррэ окухияхойхС уоТпхиэ иТу р
.гпих. ырОглрэ кйрих)гйрь зорохт р глхяггпух-
ых хик)тгйрь
У
 –хлкря улТппргпухг яоТ)гйрг я
Н7гтйх. япТтйругсэ оТпхтьп р плряТьп э /ир тяг
/.хШрхйТл йг тх.рйТйи хзогтгль(и ягп Нзгиго-
ОкоыпурС игупис хи ! и /огтрТухяпухых тх м * :охт-
пухых
:Т зохиряхзхлх)йх. хи Охл юхых ыхохтТ Ти.х-
пПгойх. зхл(пг йг пгягойх.э Т ()йх.!I хуТ?яТ-
гипь кпТт ОТ Н»яхоьйпухг ыйг?тхсэ Н*ййТ иТогйр-
У
–хтохОйгг х охйхихзг Охл юхых ыхохтТ я йТюг. зхйр.Тйрр п.Д
Икр м : и зохОлг.г гхяпухых охйхихзТ 66 Икр м : –охОлг.
зх/ирур * – ЭгхяТ ъ-г р?тэ тхз И–Оэ ъ++« И ъЖВ.щ+йТсэ Н7Олх.хяс . пхй ыгохьэ лроруТ 8гиТэ НЭТСуТс р
Н!рюйгяС пТтсэ Н*йихйхяпург ьОлхурсэ Н5р?й *о-
пгй гяТс р .йхырг Окйрйпург оТппуТ? р? Н/г.й
ТллгСсэ Н»Тос :ТОхухяТ . яхпзх.рйТйрь ыгохьI
И хтйхС пихохйэ кпТт ОТ зогтпиТги ртрллргпур.
.гпих. плрьйрь укл ико р зорохтэ тяхоьйпухых тх-
.Т п гых пг.гСй.р Шгййхпиь.р р пТтТ Н?тг.Т пух-
лху пхуоТ<гййСс
«
э . йТ?яТл кпТт Ок хтрй пиТоС
зх/и
Ж
 ! токыр зохр?ягтгйрь р?хОоТ)Тгипь хОх-
охийТь пихохйТ кпТтгОйхых ОиТ йгухихог ылТя
Н7гоия ткюсэ Н;Тзрпур ххийруТс /коыгйгяТэ Н–х-
югхйпуТь пиТорйТс р НVхпзхтТ Vхлхялгяс ИТли-
ухяТ-ЩгторйТэ НИкхтхлс р оТппуТ? оТййгых :кйр-
йТэ зохиряхзхлх)йг зх ихйк кпТтгОй. уТоирйТ.
Н/г.й ТллгСсI УпТт ОТ зогтпиТги ?тгп .гпих.
кыйгигйрьэ Оихяхых йТпрлрьэ Ог?тгл ь р Огпп.п-
лгййхых пухзртх.пияТ
ихйиоТпи /ир хОоТ?хя хуТ?яТгипь яТ)гй тль
пиокуико Н!рюйгяхых пТтТс НЭих я пх .йхС птг-
лТлрэ –гиьэ хигых ь к)г йг л(Ол( ярюйгяхых пТтТэ
уТу зог)тг? \ л(ОрлТ гых иТу йг)йхэ .йг уТ?Тлхп э
«
»хлыхокухя м 7 –охыклуТ я икпухях 66 Ихрйгйрь уйь?ь м 7 »хл-
ыхокухяТ / И–Оэ ЖВЖ И ВЖ
Ж
И. хО кпТтгОйх. охйхихзгД8! хуогпийхпиь 7хпуяД м? рпихорр
окппухС кпТтгОйхС укл ико …]-- . …-… ягухя 7э «Ч Икр м : 9гй-
юрй р 8гиД )р?й р пирр 66 8ги * * Иирхияхогйрь И–Оэ ъ++ И Въ.
ВУ :хяТь :рОлрхигуТ зх/иТ 7ТлТь пгорьIйТ ?г.лг йги лкюг .гпиТэ уТу йТю пТтсэ . яхпулрШТ-
ги *йь Н–хтк.ТСигэ *йьД яТю тгтэ зоТтгт р япг яТюр
зогтур Олр уогзхпийрурэ ялТтгяюрг )ря.р ткюТ-
.рэ р йгк)глр п уТ)тхС ярюйр я пТткэ п уТ)тхых лрпи-
уТэ п уТ)тхых пияхлТ йг ыльтьи йТ яТп глхяггпург пк-
<гпияТэ йгк)глр я йг плюриг ыхлхпхя8с

. зор-
яйх хиуояТги гС ылТ?Т /охПр.хя
Эгхяэ яйку уогзхпийхых уогпи ьйрйТэ пй оТ?хоря-
югыхпь укзШТэ рйигллрыгйи я згоях. зхухлгйррэ хуТ-
?яТгипь пзхпхОй. я?ыльйки йТ кпТтгОйС охйх-
ихз я гтрйпияг гых зохиряхогря пихохй м хй )г
зхуТ?яТги гых йгр?Ог)йк( ырОгл Д пТт окОьиэ тх.
плх.Т(иэ пухох йТ /их. .гпиг зхьяьипь тТр р тТйр-
ур . л(тр ыхохтТ
! ТйТлхырйх. ухйиоТпийх. хпяг<гйрр зогтпиТ-
ги р охйхихз зохярйШрТл йхых ыхохтТ НГгяр?хос р
Н7гоияг ткюрс Vхыхльэ НVкОгойпург хгоурс Щгт-
орйТэ НVох?Тс р Н:гпзортТййрШТс 7пиохяпухыхэ .йх-
ырг зхягпир р оТппуТ? ЭгхяТэ НVхохтху 7укохяс
Vхо ухыхI И хтйхС пихохйэ /их .гпих зхяихоь(<р-
пь НОяТйрСсэ пгохпир пгоС . ылТяйС Шяги ыхохтТ
Иэ я ухихох. )ряги ыгохрйь Н»Т. п пхОТухСсIэ хт-
йххОоТ?рьэ ?Тилхпирэ ыохюхя рйигогпхя р йрг.
йг хОгпзггйй укл икой зогигй?рС И токыхС .

Эгхя * – Н!рюйгяС пТтс +щI 66 Эгхя * – –хлй пхОо пх
/ щ И ъъ«.ро к)г кигоьйй я Охл юх. ыхохтг гпигпиягйй
глхяггпур пяь?гСэ игзлхиэ хуогпийхых згС?Т)Тэ
Олр?ухых у кпТтгОйх.к …охйхихз зохярйШрТл йхых ых-
охтТ хуТ?яТгипь ытг-их я зох.г)киуг .г)тк Охл -
юр. ыхохтх. р кпТт ОхСэ ухлгОлгипь .г)тк йр.рэ гых
/.хШрхйТл йхг хпяг<гйрг .гйьгипь я ?Тярпр.хпир
хи ихур хипгиТэ хи ихыхэ ￿
л/Н–ЭО
рлр ￿
л/игО
йТзоТялгй
ТяихопурС я?ыльт
ъ++

»гогяйь я окппухС лригоТиког иТу )г игпйх пяь?Т-
йТ п кпТт ОхСэ уТу игпйх пяь?яТ(ипь хйр я окппухС
рпихорр :х хйТ поТяйригл йх зх?тйх р хийхпригл йх
огтух пиТйхярлТп зогт.гих. пТ.хпихьигл йхыхэ Тя-
ихйх.йхых хи кпТтгОйхых охйхихзТэ р?хОоТ)гйрь
Н»гогяйьэ ытг пукТл ФяыгйрСэ ОлТ зоглгпийС
кыхлху8с . йТрйТги –кюурй яихок( ылТяк НФяыгйрь
7йгырйТс зхт хпиТяюр.пь я гойхяруТ ?ТылТярг.
Н»гогяйьс :х р?хОоТ)Тги хйэ я пк<йхпирэ йг тгог-
ягйпурСэ Т кпТтгОйС охйхихзэ кпТтгОйС Ои 7йг-
ырйТ
Vхыхлгяпург хзрпТйрь тгогяйр я Н7гоия ткюТс
их)г прикТиряйэ .р.хлгийэ хйр лрю зхтыхиТялр-
яТ(и хОоТ? кпТт О-оТухярй хгогтйхых згопхйТ-
)Т – ! *ййгйухя г<г я йТТлг Жб+- ыхтхя пх.йг-
ъ++
￿
з*м
Д ГкппуТь зохярйШрьД .рП . игупи . огТл йхпи 7Ч И–Оэ ъ+++Ч
VгхзТйхоТ.Т окппухС укл ико –охярйШрь р гг лхуТл йг игупи 7э
ъ++ВяТлпь я пзхпхОйхпир тгогягйпухС )р?йр клх)ри пь я
оТ.ур иоТтрШрхйй )ТйохяД Н7ыоТйрр.пь зор /их.
хтйр. ?Т.гТйрг.Д гпигпиягййС Ои яоьт лр .х)ги
Ои яхпзохр?ягтгй рпихэ ягойх р п зх/?ргСэ г.к
зорпк<гСэ я кпиТйхялгйй Пхо.Т ййгюйгых рп-
укппияТэ яоТОхиТйй п токыхС Шгл ( р зор токыр
зхяхтТ <8> иТухС ярт Октги р.ги пяг)Тьэ хорыр-
йТл йТь Пхо.Т зохпихйТохтйхых оТппуТ?Тэ . йг ?йТ-
г.с
ъ+

–охоя я /их. йТзоТялгйрр хпк<гпиярлэ хтйТ-
ухэ к)г /коыгйгя я Н;ТзрпуТ ххийруТс ЖВ«.ЖбI
Эки оТй юг зхьярлТп зхягпи » ! VорыхохярТ
Н»гогяйьс ЖВУI –х?тйгг хОоТ? тгогяйр ?Тйр.Тл
4 : /хлпихых НУиох зх.г<руТсэ Н*ййТ иТогйрйТсIэ
зрпТиглгС-йТохтйрухя НУпихрс : : ;лТихяоТипухыхэ
.йхыхрплгййг хгоур V м УпзгйпухыхIэ * – Эгх-
яТ Н7к)рурсэ Н:хяТь тТТсIэ м * :кйрйТ Н»гогя-
йьс р .йхырг оТппуТ?I
И хтйхС пихохйэ тгогягйпурС .роэ зор япгС гых
Огтйхпир р кОхыхпирэ зогтпиТяльлпь ртгТлх.э оТйр-
иглг. йТШрхйТл й ШгййхпигС р пяьий э к)г киоТ-
гйй хОриТигль.р токыр охйхихзхя И токыхС )г
. .гпих. пиоТтТйрС йТохтТэ гых зхир згояхОийхС
трухпир
ъ+
*ййгйухя – ! Гх.Тй р оТппуТ? р? зохпихйТохтйхых ОиТ я
Жбщ ы 66 *ййгйухя – ! иориргпург хгоур И–Оэ ъ+++ И Ж:хл юТь тхохыТ р пяь?ТййС п йгС .хиря р п(-
)ги зкигюгпиярьэ хО1гтрйьь р пяь?яТь токырг тх-
.рйТйийг охйхихзэ зоххтри гог? яп( рпихор(
окппухС лригоТико Н–кигюгпиярг р? –гигоОкоыТ
я 7хпуяксэ пгт .Ть ылТяТ НФяыгйрь 7йгырйТсэ НиТ-
зриТйпуТь тхуТсэ НVгохС йТюгых яог.гйрсэ Н7гои-
яг ткюрсэ Них.к йТ Гкпр )ри хохюхсэ гхяпург
Н…хлхтйТь уохя сэ Н:Т зкирсэ НИигз сэ злТихйхя-
пурС НЭгягйыко –кигюгпиярг п хиуои. пготШг.Iсэ
НИиоТйТ 7коТярьсэ Н!ТпрлрС /гоурйс р Н;Т тТл (
. тТл с * / /яТотхяпухыхI :хл юТь тхохыТ хуТ?-
яТгипь уТу .гпих. плкТСй япиогэ иТу р .гпих.
япиогр пиТо ?йТух.Шгя 7гй Тпих тхохыТ пиТйх-
ярипь Нпр.яхлргпур. зохпиоТйпиях.сэ .гиТПхохС
глхяггпухС )р?йр зкюурйпуТь Н»хохыТ )р?йрсI
:Т згорПгорр охйхихзргпухС уТои окппухС лр-
игоТико хуТ?яТ(ипьэ п хтйхС пихохйэ зх/иргпург
ихзхп ￿
иНлр» льН)и» Фщр» Vр/ ргр
рлр ￿
зи«и–и
. .г-
пих хОриТйрь ШыТй р Оохтьыэ ОлТыхохтй оТ?ОхСйр-
ухяэ Ог?ктго)й ?Тзхох)Шгяэ яхл й уТ?Тухя Н()-
йг зх/.с р Н»кОохяпурСс * И –кюурйТэ лго.хй-
ихяпург Н7Шорсэ Н!Ттр.сЧ Н:/лТс р Н/Т.Тй с р?
НVгохь йТюгых яог.гйрсэ Н/ТоТп :кл ОТс : ! Vхых-
льэ НиТ?Турс 4 : /хлпихыхэ НИхухлрйгШс р токырг пр-
Оропург оТппуТ? ! V ихохлгйухэ оТййрг НОхпьШургс
оТппуТ? 7 Vхо ухыхIэ п токыхС . ￿
Цр)ро
э зогтпиТялгй-йС я оТ?й ргоТоргпур хийхюгйрь р /.хШрх-
йТл й ихйТ зх поТяйгйр( п хОхО<гйй. ￿
–Олл и*
ь-)-л-*
НVхог хи к.Тс * И VорОхгтхяТэ Н4(Шгойс
4 : /хлпихыхэ Н;р.йрг ?Т.гиур х лгийр язгТилгйр-
ьс р Нмыохус 8 7 »хпихгяпухыхэ Н;Т окОг)х.с 7 Ф
ИТлиухяТ-ЩгторйТэ Н!рюйгяС пТтс * – ЭгхяТэ
НИурПс * * :лхуТI
Эгиог р? зьир хзрпТйй тх.рйТйий охйхих-
зхя ?Т рпул(гйрг. кпТт ОIэ уТ)гипьэ хзогтгль(и
оТ?ярирг лригоТико р зохюлхыхэ ,, ягуТ :х йТОхо
лхуТл й охйхихзхя пк<гпиягййх .гйьгипь я пяь?р
п рпихоргпур.рэ игйхлхыргпур.рэ укл икой.р р?-
.гйгйрь.р р плх.Т.р
7и ￿
/ль–Н1/-й ь–-й и
рлр ￿
)-1ь-/-й льр/Шии
уТу
.гпиТ япиог йТ Охл юхС тхохыг к)г я …-… ягуг зох-
рпхтри згогхт у р.г(<р. ик )г ПкйуШр( ￿
/рщ-/-
/-*О О)Н
р ￿
/- грик/-*О )Н––-/О
охухяТь НплкТС-
йТьс япиогТ *йй иТогйрйхС р !охйпухых зохрпх-
три р.гййх иТ.I –х?тйгг у йр. тхОТяьипь ￿
щ-льи/и1-
/+й /-*Н–» гри -Чиор/и. рю–-)-–ьр» ль–-й)и-6ро-
р» ирщН–/р. )Н–Нл+и р
.йхырг йхяглл ! / 9ТлТ-
.хяТI
Н–гигоОкоыпург кылс я …… ягуг п.гйри Нух..к-
йТл йТь уяТоироТсэ хтрй р? тх.рйТйий ыхохтпур
охйхихзхя пхягипухС /зхр 7 ;х<гйухэ Н»ягйТ-
тШТи пикл гяс м мл ПТ р Ф –гиохяТI 8кйуШрркпТт О уТу .гтрТихоТэ зхпогтйруТ .г)тк зорохтхС
р укл икохС хиТпир згогСтки у
ор1Н

–хтохОйхг рпплгтхяТйрг ￿
4-–* /–Н*Н/и / Э–-/--
ь-)Н
тхл)йх пиТи зогт.гих. к)г йг игхогиргпухСэ
Т рпихоргпухС зх/ирур »ль лригоТико …… ягуТэ пх-
ягипухС лригоТико рлр окппухС лригоТико пхяги-
пухС /зхрI хйх ихл ух г<г йТрйТгипь
;ТягоюТь оТОхик х НПхо.Т яог.гйр р охйх-
ихзТ я ох.Тйгсэ 7 7 :Тирй яягл г<г зхйьирг
ь/-–1Нл -щ- Э–-/-ь-)р
э я ухихох. зохрпхтри НхО-
.гй зохр?ягтгйрь п )р?й ( р пхягоюТгипь хпхОТь
)р?й зохр?ягтгйрьсэ Нзхпихьййхг хОйхялгйрг зох-
р?ягтгйрь я ияхогпух. яхпзорьирр плкюТиглгС-р-
иТиглгСсэ р зхпиклрохяТл охйхихзрйхпи пТ.хых
зохШгппТ .юлгйрьД НиТухя О йр Олр /ир п.п-
лэ ихО яхСир я йТю хзи зорих. пхШрТл йС
хзиIэ хйр тхл)й зорйьи уТухг-их яог.гййх-зох-
пиоТйпиягййхг яоТ)гйргэ их гпи зорйьи ?йТухяк(
Пхо.кэ плюр.к( р яртр.к( йТ.р ргохылрПэ .Т-
иг.Тиргпук( Пхо.клкэ плхягпйх-ь?ухяхг яоТ)г-
йргэ орпкйху р тоI :г? иТухых яог.гййх-зохпиоТй-
пиягййхых яоТ)гйрь йгях?.х)йх пТ.хг ТОпиоТуийхг
.юлгйрг ИлгтхяТигл йхэ япьухг япикзлгйрг я пПг-
ок п.плхя пхягоюТгипь ихл ух гог? яхохиТ охйх-
ихзхяс
ъ+ъ

ъ+ъ
:Тирй 7 7 8хо. яог.гйр р охйхихзТ я ох.Тйг 66 :Тирй 7 7–огтпиТяльгипьэ хтйТухэ их яйкиор хО<гых п.п-
лхяхых зохпиоТйпияТ пх?тТяТг.С зрпТиглг. ￿
ЭО-
о-ЧНль/Н//+й Э–-/-ь-)
э р?хОоТ)гййхг зохпиоТй-
пиях-яог.ьэ зог)тг япгых хзогтгльги пзгШрПрук лр-
игоТико уТу иТухяхС
…ктх)гпиягййхг .юлгйрг . /их ￿
о/иЧН/иН )Н–л--
/рЧр / *и–Н
 иТу ихл ух /иТ пяь? рпг?Тгиэ лриг-
оТикоТ зогяоТ<Тгипь я плхягпйхпи э НОкуягййхпи сэ
игупи токыхС зорохт р пиокуикоэ зкпи р охйхихзр-
гпур ?ТПрупрохяТййС я уТухС-их ?йТухяхС Пхо.г
»ль гых ТйТлр?Т р рйигозогиТШрр йк)й к)г рйг уТ-
игыхорр . йг игэ х ухихо юлТ р тТл юг зхСтги ог 
!пьухг япикзлгйрг я пПгок ￿
ЭОо-ЧНль/Н//-щ-
л*+лир
пхягоюТгипь гог? к?ург яоТиТ ￿
иг-«–рЧН//--
щ- и ШН//-ль/- -л*+лиН//-щ- )–-ль–р/ль/р и /–Н-
*Н/и
 /Т.э я /ихС ￿
ь–НЭ*Н–/-й -–-«-1 Н
э хОь?Тигл -
йх их-их зохрпхтри

Ди+стйии


Сюит и ; бул
7 к устроио и+стйии?

»гСпиярг . ￿
–рг/иьиН ЭОо-ЧНль/Н//-щ- *и–р /-
ИхОо пх / щ И В.б++э б+щ/–Н*Н/и» )-лиНо-/рьНик/-льк л-«+ьий / )–-иг/Н-
оН/ии» Нщ- ои/р*и1Нл р. ль–О ьО–рм
»гСпиярг . г<г хтрй Тпзгуи уТигыхорр яог.гйр лр-
игоТикоТэ уТу . зх.йр.э рпукппиях яог.гййх́гIэ я-
оТпиТ(<рС р? охйхихзТ р зорхОогиТ(<рС пТ.хпих-
ьигл йС ТоТуиго
8рлхпхПпук( рйигозогиТШр( уТигыхорр тгСпиярь
уТу ￿
2ои44Н–Н/Ши–-/р//-й //Оь–и лН«. -)–НоНиН/-
/-льи иоНрир» –рг/и/рФ6Нйл. / /иоН )–-ШНллр„
ъ+щ
зогтлх)рл Vгыгл 
мпхтйхгэ хО<гг пхпихьйрг .роТ я .плригл -
йхС пзгукльиряйхСI ухйпиокуШрр Vгыгль . ￿
2«НгоНй-
ль/Н//+й» /Н1/+й / лН«Н )- -й„
э ухихоС ьяльгипь
зогтгл й.э ртгТл й.э яйгяог.гйй. пхпихьйрг.
Огпухйгйхых ткТэ йгр?Ог)йх огТлр?к(<р.пь я уТ-
ур-их яог.гйй оТ.уТ
НГТпзохпиоТйььп ях япг пихохйэ оТпуояТь пгОь
я пяхр хпхОгййхпиьэ зхлйСэ ШглхпийС тк ях-
три р? пхпихьйрь зхухь рэ япикзТь я хОлТпи зохир-
яхзхлх)йхпигС ?ТзкиТййхых ?г.йхых пк<гпияхяТйрьэ
зохиряхзхпиТяльги пгОь пТ.х.к пгОг ! /их. оТпух-
лг хй к)г Охл юг йг я прлТ р?Огыйки иг йгпТпирС
р ОгтпиярСэ ухихог йгоТ?ояйх пяь?Тй пх япг. ух-
йгй.с
ъ+В

ъ+щ
Vгыгл V ! 8 ?пигируТ / И ЖУ
ъ+В
/Т. )г И Ж«! ￿
)–-гри1Нл -* л-ль-./ии *и–р
э ухихохг зорхтри
йТ п.гйк Ох)гпиягййх.к зхух(э ях?йруТ(и оТ?йххО-
оТ?йг ￿
лиьОрШии
э йгург ухйуогийг Тпийг пхпихь-
йрьэ яог.гййг пыкпиурэ яйкиогййг зохиряхогряг р
хОлТтТ(<рг зх/их.к пзхпхОйхпи ( оТ?ярирьэ оТ?о-
яТ НИрикТШрь тхпиТяльги йТ. юрохухг зхлг тль оТ?-
.юлгйрСэ иТу уТу п тТяйр зхо яТ)йгСюгС пихохйхС
рпукппияТ Олх хипуряТйрг рйигогпй прикТШрСэ их
гпи иТурэ ухихог тТ(и зохьяри пь ылкОхур. р яТ)-
й. рйигогпТ. р рпирййх.к пхтго)Тйр( ткТс
ъ+б

7ОйТок)гйрг р хОхпиогйрг зохиряхогрС я уТ-
ухС-их прикТШрр пх?тТги ￿
-ииигиФ
 Н! хпйхяг ухллр-
?рр лг)ри ￿
/р–О8Н/иН
э ухихохг йг .х)ги пхоТйьи -
пь я уТгпияг йТокюгйрьэ Т тхл)йх Ои кпиоТйг-
йх <8> /Ту уТу ухллр?рь йк)тТгипь я оТ?огюгйррэ
плгтк(<г. ?Т Охо ОхС зохиряхзхлх)йхпигСэ их Ох-
ыТиТь ухллр?рь.р прикТШрь ьяльгипь зогр.к<гпиягй-
й. зогт.гих. тоТ.Тиргпухых рпукппияТс
ъ+У
прйх-
йр.рйС ухллр?рр иго.рйэ зор.гйьг.Сэ уТу зоТяр-
лхэ у тоТ.Тиргпур. пиокуикоТ.э .
-/4ии ь
I
Vгыгл зогтлх)рл рйигогпйк( ирзхлхыр( ухллр?рС
ухйПлруихяIэ ухихоТь я оТ?йххОоТ?й иго.рйхлхыр-
гпур хОлр ь Туиряйх рпзхл ?кгипь я лригоТикох-
ягтгйрр
ъ+б
/Т. )г И ъ+Ж
ъ+У
/Т. )г И ъщихллр?рр згояхых ирзТ р.г(и яйгюйрС ТоТуигоэ
?Тул(Т(ипь я ￿
)–-ьи/-–Н1и.Э *НЧоО и/ои/ио-* и
//Н8/и* *и–-*

Н;тгп яйгюйьь зорохтТ п гг Охлг?йь.р р зохр-
.р Огтпиярь.р р плТОхпиь.р зоряхтри у йТокюгйр(
хОйхС )р?йгййхС ыТо.хйррэ их я?яТги ТйиТых-
йр?.с
ъ+«

!ихоТь ыокззТ . ткхяйг ухллр?ррэ зхухь<ргпь
йТ ￿
4иги1Нл иЭ -л/-/рЭ
 ?их ухйПлруиэ хпйхяхС ух-
ихо плк)ри Пр?ргпухг ох)тгйрг Охо ОТ ?Т зоТях
зогпихлхйТплгтрьЧ яоТ)тТ .г)тк ОоТи ь.рЧ оТ?тхо
яйкиор пг.гСпия р трйТпирСЧ оТ?лррь ох)тгйрьэ ?Т-
ул(Т(<рг я пгОг йгпзоТягтлряхпи Ч Охо ОТ ?Т зор-
ярлгырр р и зI рлр )г НпкО1гуиряйТь пиоТпи э зхухь-
<Тьпь йТ зорохтй ?ТтТиуТ иг.згоТ.гйиТ р ТоТу-
игоТс
ъ+Ж
огяйхпи э пукзхпи э ялТпихл(Оргэ хиТпир р
л(Охя I
/оги ь ыокззТ . рпих ткхяйг ухйПлруиэ ях?-
йруТ(<рг уТу ог?кл иТи пх?йТигл й глхяггпур
тгСпиярСэ пяхОхтй зхпикзухя Нм я /ир ухллр?р-
ь ылТяй. ьяльгипь ихэ их глхягу япикзТги я Охо -
Ок п г.-их я пгОг р тль пгОь йоТяпиягйй.э рпирй-
й.э пяьи.э йТялгуТь йТ пгОь ях?.г?трг п гых пих-
ъ+«
Vгыгл V ! 8 ?пигируТ / И ъВ
ъ+Ж
/Т. )г И ъъохйс
ъ+

/рзхлхырь ухйПлруихя хохюх клх)рлТп я хО-
йк( ыгыглгяпук( иорТткэ хтйТух ыоТйрШ .г)тк яих-
охС р иоги гС ыокззхС хуТ?яТ(ипь хгй йгхзогтг-
лгйй.рэ их зор?йТяТл р пТ. ПрлхпхП Фг ятглг-
йрг хзоТятяТлхп иг.э их Vгыгл хоргйирохяТлпь
йТ улТппргпург Пхо. рпукппияТ /зхзгьэ иоТыгтрьIэ
я ухихохС ухйПлруи яихохых охтТ Олр зогхОлТтТ-
(<р.р
Фплр )г рпхтри р? пхяог.гййхыхэ зох?Тргпух-
ых пхпихьйрь .роТэ ытг зоТях ох)тгйрь р ухллр?ррэ
п йр. пяь?Тййгэ ?Тйр.Т(и поТяйригл йх пуох.йхг
.гпихэ .х)йх зогтлх)ри йгпухл ух рйк( ирзхлхыр(э
хпиТяль(<к( згояк( ыокззк я йгзорухпйхягййхпирэ
йх йгпухл ух зх-рйх.к зохяхть<к( ыоТйрШ яйкиор
яихохС р иоги гС ыокзз
»гСпияк(<рС рйтряртэ \э хуТ?яТгипь ях?.к<Т(-
<р. ПТуихох.э яяхть<р. .ро р? йТТл йхых оТяйх-
ягпрь гплр р.ги я яртк рпихоргпухг оТ?ярирг я Шг-
лх.I рлр пх?тТ(<р. рпхтйк( ухллр?р( гплр ыхях-
ори х ухйуогийх. зохр?ягтгйррI
мпихйрух. тяр)гйрь .х)ги хуТ?Ти пь лрОх пихлу-
йхягйрг /ихых \ п .рох. \ р 7:э \ р 7:7Iэ лрОх
пихлуйхягйрг гых п токыр.р \ \ р /Žэ \ р 7:мIэ лрОх
оТ?тяхгйргэ хОйТок)гйрг зохиряхогрС яйкиор йгых
ъ+
/Т. )г И ъъщпТ.хых \ р яихохг \I
/Тур. хОоТ?х.э .х)йх ыхяхори х яйгюйр зорохт-
й р .гиТПр?ргпур Iэ яйгюйр пхШрТл й р пх-
ШрТл йх-зпрхлхыргпур ъI р яйкиогййр зпрхлхыр-
гпур щI ухллр?рь ухйПлруиТI 7тйТух р згояг
тяТ ирзТ пиТйхяьипь зогт.гих. рпукппияТ ихл ух их-
ытТэ ухытТ хйр хп.пль(ипь р зпрхлхыргпур зоглх.-
ль(ипь Н!йгюйрг р яйкиогййрг хОпихьигл пияТэ пх-
пихьйрь р хийхюгйрь зогяоТ<Т(ипь я прикТШр( ихл -
ух гог? ￿
оО8Н//-Н )Н–НЧи/р/иН
э гог? ￿
ль–рльк
э ух-
ихоТь огТырокги йТ /ир хОпихьигл пияТ р пхоТйьгипь
я йрс
ъ+

Н
cНйль/иН
хОоТ?кги ￿
ь–НькФ
пикзгй я их. яхп-
хть<г. оТпп.хиогйррэ ухихох.к . плгтхяТлр тх
пр зхо –гояхС пикзгй ( Олх япгхО<гг ￿
л-ль-.-
/иН *и–р
э яихохС . хзогтглгййТь ￿
лиьОрШи.
<8> .
тхпиоТряТги Vгыгл хгогтйк( иорТтк . м?хОоТ)г-
йрг тгСпиярь уТу гтрйхыхэ Шглхпийхых я пгОг тяр)г-
йрьэ пхтго)Т<гых ТуШр(э огТуШр( р оТ?огюгйрг р
Охо Оэ пхпиТяльги зогр.к<гпиягййС зогт.ги зх/-
?ррэ рОх хпиТл йг рпукппияТ .хыки ?ТзгТилги лрю
хтрй .х.гйи я оТ?ярирр тгСпиярьс
ъ

/Ту хи ПрлхпхПрр . пйхяТ ягойклрп у зх/иругЧ
хи ￿
*и–р
уТу ПрлхпхПпухС уТигыхорр . у зхйьир( ￿
ЭО-
ъ+
/Т. )г И ъъб
ъ
/Т. )г И ъъУ.ъъ«о-ЧНль/Н//+й *и–
Ч хи ртгТл йхых ￿
)- -.
гог? ￿
лиьО-
рШиФ
р ￿
-ииигиФ
. у ￿
оНйль/иФ
уТу зогр.к<гпиягй-
йх.к зогт.гик зх/?ррэ плхягпйхых рпукппияТ
ихйуогий. яхзлх<гйрг.э огТлр?ТШргС тгСпиярь
хуТ?яТ(ипь ￿
лФЧНь
р ￿
4р«Оир
лригоТикойхых зохр?-
ягтгйрь
8ТОклТ ОлТ хтйхС р? ШгйиоТл й уТигыхорС зх/-
ирур *орпихигльД Н–хтоТ)Тйрг тгСпияр( гпи ￿
4р«О-
ир
Ч зхт /ихС ПТОклхС ь оТ?к.г( пхгиТйрг ПТуихя8
<8> »гСпиярь р ПТОклТ пхпиТяль(и Шгл иоТыгтррэ Т
Шгл яТ)йгг япгых иох.г ихыхэ Ог? тгСпиярь йг .хы-
лТ О пк<гпияхяТи иоТыгтрьэ Т Ог? ТоТуигохя .хы-
лТ О <8> миТуэ ПТОклТ гпи уТу О хпйхяТ р ткюТ
иоТыгтррэ Т ?Т йг( к)г плгтк(и ТоТуиго8с
ъъ
Икт ОТ /ир зхйьирС я окппухС зх/ируг йгхтрйТух-
яТ /го.рй ￿
лФЧНь

4–
 suЧЦ . зогт.гиI кзхиогОльги-
пь зоТуиргпур япг.рэ Ог? оТ?лррь /зх р игхогирг-
пур зх?рШрС ￿
]р«Оир

ирьм
~kbulk . оТппуТ?э зхягпи-
яхяТйргэ ОТпйьI тхлыхг яог.ь уТ?ТлТп зхтх?оригл -
й.э Пхо.Тлрпипур. зхйьирг.э иго.рйх.-зТпйух.э
ъъ
*орпихигл 7О рпукппияг зх/?рр И б«э бэ У+ згогяхт ! V *з-
згл охиТI 7 4 VТпзТохя хи.гТгиэ их НТорпихиглгяпухг зхйьирг „пуТ-
?Тйрг“э „.рП“ я лТирйпух. згогяхтг пиТлх хО<гкзхиогОригл й. лр-
игоТикохягтгпур. иго.рйх. „ПТОклТ“сэ йх пТ. зогтзхриТги рпхт-
йС иго.рйэ рОх Нтль *орпихигль „ПТОклТ“ йг пяхОхтйх я.юлгййС
п()гиэ Т р.гййх „пуТ?Тйрг“э .рП р? иоТтрШрхййхых ПхйтТ иоТыргпур
зогтТйрСс *орпихигл р ТйирйТь лригоТикоТ И ъIр?ыхйьг.. р? лригоТико зх зх/ируг хпхОгййх р?
кгОйхСI
Н–хйьирг ПТОкл <8> йг зх.хыТги йТюг.к ТйТлр-
?кэ Т лрю хплх)йьги гых –х/их.к зоТуиргпур я йг.э
п йТюгС ихур ?огйрьэ йги йТтхОйхпирэ р . я тТл -
йгСюг. гых йг кзхиогОльг.с
ъщ

Н! п.плхях. хийхюгйрр ПТОклТ р п()ги зх пк-
ир тглТ прйхйр.рй »ль хзогтглгйрь пхОирСйх-
ых ТпзгуиТ зохр?ягтгйрь йги йгхОхтр.хпир я зхл -
?хяТйрр тяк.ь иго.рйТ.р м? йр йк)йх р?ОоТи хтрй
„п()ги“с
ъВ

4(Охзийхэ их р кгйгэ иТу рлр рйТг зохтхл-
)Тяюрг иоТтрШрр Пхо.Тл йхС юухлэ яйр.Тигл йг
у ктх)гпиягййхС пиокуикогэ йг япгытТ рпзияТлр
йгхОхтр.хпи я оТ?ыоТйргйрр /ир зхйьирС
! НИиокуиког ктх)гпиягййхых игупиТс Б 7 4хи-
.ТйТ ￿
4р«Оир
зорпкипиякги лрю я ШриТиг р? Н/гхорр
лригоТикос : ! /х.Тюгяпухых п. тТлггI 4хи.Тй
хзгорокги зхйьирг. ￿
лФЧНь
э .р.ххтх. кзх.рйТь р
Огпп()гийг игупи :г зхйТтхОрлТп /иТ хззх?р-
Шрь р рпплгтхяТигл( рпихоргпухС зх/ирур йхягллД
Ф 7 7глгирйпурС их)г рпзхл ?кги иго.рй ￿
лФЧНь
э
Тпих прйхйр.ргпур ?Т.гйьь гых хО<р. зхйьирг.
ъщ
/р.хПггя 4 м 7пйхя игхорр лригоТико И У«
ъВ
ИлхяТо лригоТикохягтгпур иго.рйхя 7э «В И Вщ пиТи ь
* м ГгяьурйТIоНйль/иН
ъб

/гхогирур Пхо.Тл йхС юухлэ йТзохиряэ йТпиТр-
яТлр йТ гиух. оТ?лргйрр п()гиТ р ПТОкл ! зго-
ях. р?тТйрр НулТппргпухС зх ихйхпир Пхо.клрох-
яхус Б 7 4хи.ТйI уйрыр : ! /х.Тюгяпухых пуТ?ТйхД
Н8ТОклхС йТ?яТгипь пхяхукзйхпи пхОирСэ пяь?Тй-
й .г)тк пхОхСэ х ухихо пххО<Тгипь я зохр?ягтг-
йрр 8ТОклТ .х)ги Ои р?лх)гйТ зоТы.Тиргпурэ я
гпигпиягййх.э охйхлхыргпух. р зоррййх. зхоьт-
уг пхОирСэ йг?Тярпр.х хи ихыхэ я уТух. зхоьтуг р уТу
хйр яягтгй я зохр?ягтгйрр 8ТОклг зохиряхпихри
п()гиД иг )г пхОирьэ йх я р ￿
иги-ЧН/ии
я их. зхоьт-
угэ я уТух. хйр пххО<гй я зохр?ягтгйррэ я ихС пяь-
?рэ я уТухС тТй я зохр?ягтгйрр пххО<гйрь х йрс !
зор.гТйрр у /их.к .гпик Пхо.клрохяуТ пхуоТ<Тги-
пь р иг. пТ.. кихйьгипьД НиоТиух яоТ)Тьп э ПТ-
ОклТ . /их ихэ „их Олх йТ пТ.х. тглг“э п()ги . ихэ
„уТу к?йТл хО /их. риТигл “с
ъУ

!ртр.хэ /их тяхСйхг хзогтглгйрг йг ктхялгияхор-
лх ТяихоТ ! зхплгтк(<р р?тТйрь игупи Ол ?йТ-
ригл йх оТпюрогйэ йх зор.гТйрг рпг?лхэ Т хзог-
тглгйрь пиТлр Охлгг ьпй.р р уоТиур.рД НИхяхукз-
йхпи пхОирС я р я?Тр.йхС яйкиогййгС пяь?р р
йТ?хяг. ￿
4р«Ои-й
 <8> …ктх)гпиягййх зхпиохгййхг
ъб
￿
з*м
Д 7глгирйпурС Ф 7 мпихоргпуТь зх/ируТ йхяглл И ъВбэ ъб
ъУ
/х.ТюгяпурС : ! /гхорь лригоТико –х/ируТ 4э ъб И щ«оТпзогтглгйрг пхОирС я зохр?ягтгйрр р.гйкгипь
лФЧНь-*
зохр?ягтгйрьс
ъ«

! Пхо.Тл йхС зх/иругэ иТур. хОоТ?х.э п()ги р ПТ-
ОклТ оТ?лрТлрп их зх лрйрр ￿
ил Олль/- 5 оНйль/и-
ьНик/-льк
ПТОклТ . )р?йгййхг зохрпюгпияргэ .Т-
игорТлЧ п()ги . ктх)гпиягййх зхпиохгййхг оТпзог-
тглгйрг пхОирСIэ их п ихур ?огйрь ￿
Э–-/-и-щи1Нл -й
ПТОклТ . гпигпиягййТьэ охйхIлхыргпуТь пяь? э п(-
)ги . НйггпигпиягййТьс ктх)гпиягййТь ухйпиоку-
ШрьI
–ор /их.э ях-згояэ зхйьирг п()гиТ уТу ухйпиоку-
Шрр хуТ?яТлхп йТпихл ух юрохур.э их зхир зх-
уояТлх р яигпйьлх уТигыхор( ￿
-*)-гиШии
пзгШр-
Тл йТь ылТяТ х ух.зх?рШрр я Н–х/иругс : ! /х.Т-
югяпухых хипкипиякгиIЧ ях-яихоэ хззх?рШрь НуТу О-
лх йТ пТ.х. тглг . уТу оТппуТ?Тйхс зохяхШрохяТлТ
йТ яхзохп Нытг Олх?с ях?йруТлх пиоТййхг тль Пхо-
.Тл йхС игхорр зогтпиТялгйргэ их зрпТигл ?йТги
йгук( р?йТТл йх пк<гпияк(<к( огТл йхпи ПТОк-
лэ иоТйпПхо.рокь гг я п()гиЧ йТ пТ.х. тглг /ик
НогТл йхпи с ярияТлр р? п()гиТэ ихО ?Тиг. п
йр. )г гг пхзхпиТяльи IЧ я-иоги рэ зор хипкипиярр
кпиТйхяур йТ ухйпиокуШр( зхйьирь ПТОкл р п()г-
иТ зоТуиргпур пхязТтТлр йг плкТСйх ! : 9улхя-
ъ«
/х.ТюгяпурС : ! /гхорь лригоТико –х/ируТ У-г р?тэ щI 7э
У И Ж+э Ж.ЖъпурС кияго)тТлэ их оТййрС Эгхя зогтпиТяльгипь
Пхо.Тл йх Охлгг пхягоюгйй.э г. Эгхя зх?тйрСЧ
к Эгхйиг пк<гпияхяТлр оТ?йххОоТ?йг зорг. оТ?-
ягоияТйрь п()гиТэ Эгхя хи йр зоТуиргпур хиуТ-
?Тлпьэ зогтзхриТь Нгпигпиягййк(э охйхлхыргпук(
пяь? с Н)р?йгййхых зохрпюгпиярьсI
:хлгг зохткуиряй.э зорг. йг хи.гйь(<р. Пхо-
.Тлрпипухг зхйр.Тйрг ПТОклэ Т зоТуиргпур яОроТ-
(<р. гыхэ хуТ?яТгипь зхйр.Тйрг ПТОкл р п()гиТэ
ухойр ухихохых кхтьи я лригоТикойк( зоТуирук …-…
ягуТ р ухихохг зх?яхльги йгзохиряхогрях хО1ьпйьи
оТ?йххОоТ?йг лригоТикойг ПТуиэ тТ)г йг р.г(-
<рг зоь.хых хийхюгйрь у тгСпияр(
! гиух. оТ?ыоТйргйрр п()гиТ р ПТОкл йТ. зх-
.хыТ(и 7пиохяпурС р Эгхя
ъЖ

Н7орырйТл й. зор?йТгипь япгытТ тоТ.Тиргпухг
зохр?ягтгйргэ я ухихох. пШгйТорк. р ТоТуиго
язхлйг хорырйТл й ?ихых тхяхл йхД ПТОклТ я тоТ-
.Тиргпух. зохр?ягтгйрр тглх йгяТ)йхгэ йх ихл -
ух ПТОклТэ Т йг п()ги –хт п()гих. Тпих оТ?к.гги-
пь к) пхяпг. ыхихяхг пхтго)Тйргэ их гпи пШгйТорк.
пх япг.р зхтохОйхпиь.рэ Т ПТОклТ гпи уоТиурС оТп-
пуТ? х уТух.-йрОкт зохрпюгпияррэ плкТгэ оТппуТ?э
ъЖ
иоТиурС хО?хо рпихорр зхйьирС рйиорыТ р ПТОклТ п.Д –Тяр – Илх-
яТо игТиоТ И ъУ.ъ«э щЖ.В+щлрюгййС япьур уоТпхус
ъ

7зогтглгйрь 7пиохяпур. тоТ.Тиргпур п()гиТ р
ПТОкл зор.гйр.х р у /зргпур. )ТйоТ.э р у ихС
ыокззг лроргпур лрох-/зргпурIэ ухихоТь пяь?ТйТ
п зхягпияхяТигл й. оТ?ягоияТйрг. згог)ряТйрь
ГТ?ыоТйрригл й. зор?йТух. ?тгп хуТ?яТгипь йг
охйхлхырьэ Т ￿
)-и/-ьр» -«?Н*» льН)Н/к )-о–-«/--
льи
р?лТыТг. пхОирС
]р«Оир 5 –рь ий )Н–Нл рг» лЭН*р» )-/Нль/-/р-
ьНик/-Н –НгФ*Н *и–р )–-иг/НоН/и.
 Н8ТОклТ .х)ги
Ои пягтгйТ у йгпухл ур. ПоТ?Т.э хзрпяТ(<р.
пхОирь п)Тихс – –ТярI
м? /ихых зохпихых хзогтглгйрь яигуТги йгпухл ух
яТ)й плгтпиярС
8ТОклТ .х)ги ￿
/+–рльрьк иг –Нрик/-льи
э р? оТп-
пуТ?Т х уТух.-йрОкт )р?йгййх. пхОирр рлр зохрп-
югпияррэ хиь хйТ ьяльгипь ￿
1рлькФ ЭОо-ЧНль/Н//--
щ- *и–р

8ТОклТ .х)ги ￿
гри*ль/-/рькл.
э зохр?ягтгйрь
оТ?й яог.гй р йТохтхя хзроТ(ипь йТ пхтйг ПТ-
Окл иТу йТ?яТг.Ть Нигхорь Оохтьр п()гихяс йТ
пТ.х. тглг р.глТ я яртк ￿
«–-о.1иН 4р«Ои+
Iэ йх /их
зхир йргых йг ыхяхори хО р /пигиргпухС зорохтгэ
ъ
7пиохяпурС * : –охгуи Н–оТярл х зог.рьс »рогуШрр р.згоТ-
ихопур игТиохя ?Т тоТ.Тиргпург зохр?ягтгйрь ЖЖбI 66 7пиохяпурС
* : ИхОо пхД ! ъ и / + 7э «Ж И ъ«У.ъ««зхих.к их ПТОклТ пТ.Т зх пгОг . Нтглх йгяТ)йхгс
8ТОклТ уТу пг.Т я ?йТригл йхС пигзгйр ￿
О–р//и-
/рНь
лригоТикойг охтэ Охл юрг р .Тлг )Тйо
–хягпияхяТйрг р тоТ.ТиргпурС трТлхыэ ох.Тй р оТп-
пуТ?э яхтгярл р зьирТуийТь иоТыгтрь я пяхгС ПТОкл -
йхС рзхпиТпр зогтпиТ(и я Пхо.г ухохиухых лрйгС-
йхыхэ охйхлхыргпухых зхягпияхяТйрь рпихоррIэ йг
хгй хилрТ(<гыхпь зх хО1г.к 8ТОкл Н»Т. п пх-
ОТухСс р Н*йй иТогйрйхСсэ я хилррг хи пТ.р зох-
р?ягтгйрСэ Октки зхир пхр?.гор.
8ТОклТ тхзкпуТги иоТйпзхйрохяТйрг я оТ?йг яр-
т рпукппияТ ирйхэ игТио я оТ?й гых яртТэ яул(Ть
хзгок р ОТлги лрОогиихIэ )ряхзрп иТу йТ?яТг.С
Н)Тйос . п()гийТь уТоирйТIэ .к?уТ зохыоТ..йТьI
.хыки хзроТи пь йТ хтйк р ик )г ПТОклк
И)Тиргэ уоТиухпи э пг.Тирйхпи ПТОкл иг. йг
.гйгг р.гги пяхр зогтгл НГг?(.г зхягпияхяТйрь
гплр хйх ягтгипь пхылТпйх пиокуикоТл й. уоригор-
ь.I зхттго)ряТги рйтрярткТл йхпи пххО<гйрьс –
–ТярI »окыр.р плхяТ.рэ ПТОклТ тхзкпуТги п)Тирг
лрю тх иТухС пг.э я ухихохС ￿
Ог/рНьл.
хзрпяТ-
г.С г( .ро Фплр /ихи зорйШрз йТокюТгипьэ йк)-
йхэ ягохьийхэ ыхяхори х токых. ылкОрййх.э ТОпиоТуи-
йх.?I кохяйг тгСпиярь р рпзхл ?хяТи рйк( иго.рйх-
лхыр(
ихытТ ! : 9улхяпурС я НГТ?ягоияТйрр п()г-иТс хих)тгпиярл ПТОклк НФяыгйрь 7йгырйТс р л(-
Охя ГрйТл тТ р *йт)глрур я хийхпь<гСпь у …] ягук
оШТопухС зх/.г 7 :хьотх Н!л(ОлгййС ГхлТйтсэ
пягть тглх лрю у оТ?йрШг .хирярохяху гог? .йх-
ых лги хй хО1ьпйьл поТяйгйрг уТу йгзхйьик( юкиукIэ
! 7 5ро.кйпурС ог?хййх ях?оТ?рлД Н7 .хылр О
зорпхгтрйри п(тТ )г р?ягпийк( ОТпй( х )коТялг р
ШТзлгэ ытг хпк<гпияльгипь иТ )г п()гийТь пг.Т я
„хОйТ)гййхС“ Пхо.гД „* л(Ори :э : йг л(Ори *Ч ухытТ
)г : зхл(Орл *э их * к)г йг л(Ори :“ »к.Тгипьэ хт-
йТухэ их тль ктх)гпиягййхых язгТилгйрь „Фяыгйрь
7йгырйТ“ /их похтпиях п ОТпйгС ьяльгипь ягп .Т яих-
охпигзгйй. р их ыхоТ?тх пк<гпиягййгг их ылкОхухг
уТгпиягййхг оТ?лрргэ ухихохг пх?тТгипь ОлТыхтТоь
оТ?лрр( иг. <8> я хтйх. плкТг 7йгырйТ р /Ти ь-
йэ я токых. )коТяль р ШТзлрс
ъъ+

8ТОклТэ иТур. хОоТ?х.э я уТухС-их пигзгйр тхл)йТ
яул(Ти хиплур у токыр. кохяйь. .роТ . зохпиоТй-
пиягййх-яог.гййх.к р згопхйТ)йх.к
/г. йг .гйгг зхзиур зхт ялрьйрг. .гихтТ ! \
–охззТ я Н7хоПхлхырр пуТ?урсI оТпп.ТиоряТи тгС-
пиярг зогтгл йх ТОпиоТуийх огыкльойх зхяихоь(ипь
я оТОхиТ зх зх/ируг »ль ПоТйШк?пухых пиокуикоТлр-
пиТ и :ог.хйТ НлхыруТ зхягпияхяТигл й ях?.х)-
ъъ+
5ро.кйпурС ! 7 и яхзохпк х НПхо.Тл йх. .гихтгс ъщI 66 5ро-
.кйпурС ! 7 /гхорь лригоТико –х/ируТ ИирлрпируТ И +ВйхпигСс пяхтрипь у зхплгтхяТигл йхпир иТур тгС-
пиярСД НУлкюгйргэ кктюгйргэ ях?.г<гйргД згиль
зхягпияхяТйрь игзго ?ТиьйкиТэ хиуояТгипь ях?.х)-
йхпи кктюгйрСэ ?Т ухихо.р плгтк(и йхяг ях?.г-
<гйрь зх Шрулкэ ухихоС .х)ги зхяихоьи пь йгхыоТ-
йргййхг рплх оТ? иТ)тТь р? /ир ПТ? пТ.Т .х)ги
оТ?ягоияТи пь тх Огпухйгйхпирс
ъъ

ихйгйхэ и :ог.хй хзрпяТги йг ПТОклк уТу пиоку-
икойС /лг.гйи .роТ зохр?ягтгйрьэ Т пухогг ￿
4р«О-
иО 4р«Ои+»
Пхо.клкэ ух.ОрйТихойк( пг.кэ плрюух.
ТОпиоТуийк( тль ТйТлр?Т хитгл й зохр?ягтгйрС
:р х уТухС НрйтрярткТл йхпир пххО<гйрьс ыхяхори
?тгп йгях?.х)йх ! НлхыргпурС .гюхус п йТтзрп (
Нклкюгйрг . кктюгйрг . ях?.г<гйргс зх.гпиьипь
к)г йг ихл ух НФяыгйрС 7йгырйсэ Н!л(ОлгййС Гх-
лТйтс р ОТпйь х )коТялг р ШТзлгэ йх р япь .рохяТь лр-
игоТикоТ »Т)г я пигогхирзйэ НПхо.кл йс )Тй-
оТ ПТОкл йТь пг.Т хуТ)гипь ухйуогийгг
»ль ухоогуийхых р?лх)гйрь ПТОкл йгхОхтр.х
гиух зогтпиТяльи гг пиокуикок !хзохп х ПТОкл й
гтрйрШТ рэ юрогэ х лгйгйрр кохяйь тгСпиярь хуТ-
?яТгипь ягп .Т йгзохпи
* : !гпглхяпурС я йТОохпуг Н–х/ирур п()гихяс
хзогтгльл гтрйрШк п()гиТ иго.рй ￿
4р«Оир
хй йг рп-
ъъ
:ог.хй и 4хыруТ зхягпияхяТигл й ях?.х)йхпигС УУI 66 Иг-
.рхируТ р рпукппиях.гиорь 7э «ъ И щщзхл ?хяТлэ хиь ог юлТ ПТуиргпур х ПТОклгI уТу
*-ьи/
Д Н–хт .хирях. ь оТ?к.г( зохпигСюк( зхягпи-
яхяТигл йк( гтрйрШкэ хОоТ?йх хиягиряюк( йТ оТ?-
йг ?Тзохп згояхОийхых к.Т рлр Оихяхых йТОл(-
тгйрь <8> –хт п()гих. ь оТ?к.г( иг.кэ я ухихохС
пйк(ипь оТ?йг зхлх)гйрь-.хиря8 <8> ￿
зФЧНь+
. /их плх)йг пг.э я хОоТ?йхпир ухихо ￿
-«-«-
6ииилк
р?ягпийг Туи глхяггпухС )р?йр р зпрр-
ур я гогтк(<рпь Пхо.Т ОихяхС тгСпияригл йх-
пирс
ъъъ

!гпглхяпурС зогтлТыТл р .хтгл э тг.хйпиорок(-
<к( згогхт .хиряТ я п()гиД Н–охпигСюрС охт .хир-
яТ .х)ги Ои яоТ)гй Пхо.клхС k + bД ?лТь .ТгТ
йг л(Ори уоТпТярШк . р ?ТтТги гС хзТпйк( тль )р?йр
?ТтТк иТ)тТь Тпи Пхо.кл пзхпхОйТ яртхр?.г-
йьи пьэ хпхОгййх зхтлг)ри зороТ<гйр( bЧ ?ТтТ .х-
)ги Ои тягэ иор л(Ор.хг йТохтйхг рплхI р ОхлггЧ
зх зкир ОхыТиоь Октги япиогТэ йх р .х)ги Ои р
йгпухл ух /Ту .хиря яоТпиТл я
лФЧНь

ъъщ
–хйьирг ￿
*-ьи/р
уТу зохпигСюгС зхягпияхяТигл -
йхС гтрйрШ яплгт ?Т !гпглхяпур. рпзхл ?хяТлр
Пхо.Тлрпи Н–киг. <8> оТ?лх)гйрь зохр?ягтгйрь
йТ иг.Тиргпург Тпир .э йТухйгШэ тххтр. тх Т-
пигС ￿
/Н–ргирщрН*+Э
э тх пТ. .глур тохОлгйрС иг-
ъъъ
!гпглхяпурС * : мпихоргпуТь зх/ируТ 7э Ж И щ+бэ щ+ъэ щ+
ъъщ
/Т. )г И щ+.Тиргпухых .ТигорТлТ „:Тпикзрл ягго“э „ГТпухл -
йрухя зхлкрл зрп .х“э „VгохС к.го“э „–хлкгйх зрп -
.х“ р и з /г.Т йгоТ?лх)р.хС Тпир зохр?ягтгйрь йТ-
?яТгипь ￿
*-ьи/-*
 ! пк<йхпирэ уТ)тхг зогтлх)гйрг
хОлТтТги пяхр. .хирях.с
ъъВ

И зх.х< ( уТигыхорр ￿
*-ьи/р
: ! /х.ТюгяпурСэ
я хилррг хи * : !гпглхяпухыхэ г<г оТ? оТ?ыоТйр-
ряТги зхйьирь ￿
4р«Оир
р ￿
лФЧНь
Д Н7хиряэ пхгиТ-
ьп .г)тк пхОхСэ хОоТ?к(и иг.Тиргпук( пяь? зох-
р?ягтгйрь И /ихС ихур ?огйрь ПТОклхС ьяльгипь пх-
яхукзйхпи .хиряхя я р лхыргпухС зохпиоТйпиягй-
йх-яог.гййхС пяь?рэ п()гих. . пхяхукзйхпи иг )г
.хиряхя я ихС зхплгтхяТигл йхпир р пяь?рэ я ухих-
охС хйр тТй я зохр?ягтгйрр »ль ПТОкл йгяТ)йхэ
я уТухС Тпир зохр?ягтгйрь риТигл к?йТги х пхО-
ирр р тТгипь лр хйх г.к я йгзхпогтпиягййх. пххО<г-
йрр хи ТяихоТэ рлр я оТппуТ?г згопхйТ)Тэ рлр прпиг-
.хС Охухя йТ.гухя ! п()гиг )г рыоТги охл ￿
//-о
*-ьи/-/
я зхлг яйр.Тйрь риТигль 8ТОклхС .х)ги
плк)ри р тгСпияригл йхг зохрпюгпияргэ йг ятк-
.Тййхг Тяихох. И()ги гпи япгШглх ктх)гпиягй-
йТь ухйпиокуШрьс
ъъб

ИхтйхС ихур ?огйрь зортго)ряТлрп : м \о-
х НФплр .хиря гпи хОоТ? я тгСпияррэ их тгС-
ъъВ
/х.ТюгяпурС : ! /гхорь лригоТико –х/ируТ И Жъ
ъъб
/Т. )г И Жъ.Жщпиярг /их яоТ)Тгипь пуТ?кг.. ылТыхл рлр }n{Ч}
kcЦmn}msIэ йТзор.гоэ „ыгохС пяТиТгипь“ рлр „пяТихяпиях
ыгохь“с
ъъУ
I р яплгт ?Т йр. . 7 4 VТпзТохя Н7хиря
. /их япьухг тгСпияргэ их гпи зхигйШрТл йх уТ)тС
ылТыхлс
ъъ«
I
Ц /хтхохя йТ?яТги .рйр.Тл йг гтрйрШ зх-
ягпияхяТйрь ￿
)-/Нль/-/рьНик/+*и )–Нои-ЧН/и.*и
р зогтлТыТгиэ уТу р !гпглхяпурСэ ?ТзрпяТи р я яр-
тг Пхо.клД ;.гС зхр<Тги ШТопук( тх . Z зхр<Т-
ги ,
ъъЖ

7тйТух иТухг зхйр.Тйрг йг ьяльгипь хО<гзор-
?йТйй. ! \ –охзз я Н7хоПхлхырр пуТ?урс зхуТ-
?Тлэ их .хиря я п.плг !гпглхяпухых йг .рйр.ТлгйД
хй оТ?лТыТгипь йТ хитгл йг ПкйуШрр
VлТяйТь )г зохОлг.Т я их.э их зор коТяйряТйрр
.хиряТ п хитгл й. зогтлх)гйрг. рлр ылТыхлх. .э
уТу р я плкТг п .рох.-пк<гпияригл й. х г. юлТ
ог оТй югIэ игоьг. гых уТу кйрягопТл йхг ТйТлрир-
гпухг зхйьирг И йр. ях?.х)йх оТОхиТи зор ТйТлр-
?г лроргпур зохр?ягтгйрС :х оТ?хОоТи пь я .хир-
яТ тТ)г йгОхл юхых зхягпияхяТигл йхых игупиТ рлр
ъъУ
\ох : м 7гихтхлхырь ихйхых лригоТикохягтгйрь И ВВ
ъъ«
VТпзТохя 7 4 НИйхяТ икр йТтх .йх(8с 7гихтруТ ТйТлр?Т 66 VТп-
зТохя 7 4 м?ОоТййг иокт / ъ И В
ъъЖ
￿
з*м
Д /хтхохя Ц –х/ируТ «щI 66 ИиокуикоТлр?.Д Н?Тс р Нзохиряс
7э «б И ЖВ.ЖЖхОйхС тоТ. Октги иоктйхэ зхих.к их рплх р
хуТ)гипь яглрух
…ТоТуигойхэ их Ц /хтхохя Пхо.рокги р? зхягпи-
яхяТигл й зогтлх)гйрС НОхлгг уокзйк( гтрйрШк
зхягпияхяТйрьсД Н–огтлх)гйрь йг хОоТ?к(и Огпух-
йгй ШгзхгуЧ хйр хО1гтрйь(ипь я Шрулэ ухихог
рйикриряйх оТпзх?йТ(ипь л(О. риТиглг. к йгых
ях?йруТги х<к<гйрг ?Тухйгййхых ШглхыхI р ухихог
язхлйг зхттТ(ипь ТйТлриргпух.к хзрпТйр( ?иТ Ох-
лгг уокзйТь гтрйрШТ йТ?яТгипь ￿
ю)иг-о-*
Ч ыоТйрШТ
/зр?хтТ зх.гТгипь йгзхлй. зхяихогйрг. ягойггэ
иоТйпПхо.ТШргСI йТТл йхых зогтлх)гйрьс
ъъ

И йТюгС ихур ?огйрьэ р.гййх ￿
ю)иг-о
хуТ?яТги-
пь ￿
*и/и*рик/-й Нои/иШНй оНйль/и.
э ухихоТь йгпги
пиокуикойг пяхСпияТ Шглхых »гСпияргэ иТур. хОоТ-
?х.э лгйрипь йТ ￿
ю)иг-о+
э ухихогэ я пях( хгогт э
зогтпиТяль(и иТук( )г .йхыхкохяйгяк( пиокуикокэ
уТу р зохр?ягтгйрг я Шглх.Ч рэ плгтхяТигл йхэ .х)-
йх ТйТлр?рохяТи п зх.х< ( ихС )г прпиг. зхйь-
ирС
Элгйгйрг йТ /зр?хт йг зохпих рйикриряйх зохр?-
яхтрипь риТиглг.э йх Тпих зхтпуТ?Тйх пТ.р. игу-
пих. ! тоТ.г /ир гтрйрШ хОйх хОх?йТТ(ипь уТу
./иН/и.
рлр ￿
лШН/+
р ятгль(ипь зх ￿
)-./иН/иФтОЭ--
оО -ьоНик/+Э )Н–л-/рЧНй» л*Н/Н *Нльр оНйль/и.
ъъ
/Т. )г И ЖЖиии ьН*+
 »Т)г ухытТ пхОпиягййх Тяихопухг тглгйрг
йТ ьялгйрь рлр пШгй хипкипиякги уТу я зх?тйгС тоТ-
.г ЭгхяТIэ хйх лгыух яхппиТйТялряТгипь зх тТйй.
я з гпг рйтруТихоТ.-куТ?Тигль.
! зхягпияхяТигл йхС лроруг иТухС ПкйуШрхйТл -
йхС гтрйрШгС хОйх пиТйхярипь пиохПТ рлр ыокззТ
пиохП
! /зргпух. игупиг ТйТлхырйС п.пл р.гги тг-
лгйрг йТ ылТяэ ылТяурэ оТ?тглгййг зохОглТ.р
ПоТы.гйи р и з 7зьи -иТурэ гплр иТухг Тяихопухг
тглгйрг хипкипиякгиэ гых .х)йх тхуТ?Тигл йх огухй-
пиокрохяТи 
!тглгййС /зр?хт .х)йх ￿
-грщир/иьк
э хиягиря йТ
яхзохп НЭих ?тгп зохрпхтри?с я /зргпур игупиТ
/их Тпих тглТги пТ. ТяихоIэ р йТ?яТи /ик п)Тик(
Пхо.клрохяук п.плТ ￿
ьН*-й
рлр ￿
*-ьи/-*
 :х /их
Октги к)г Нпг.Тсэ уоТиурС згогпуТ? оТ?ягойкихых
зхягпияхяТигл йхых рлр тоТ.Тиргпухых ПоТы.гйиТэ
.хиря уТу ТйТлриргпуТь рйигыорок(<Ть гтрйрШТэ Т
йг уТу п.пл хитгл йхых зогтлх)гйрь
ипиТирэ зор.гоэ зоряхтр.г : ! /х.Тюгяпур.
НГТпухл йрухя зхлкрл зрп .хс р зоIэ . /их .хир-
я я иТух. хОхО<гййх. зхйр.Тйрр »Т)г гплр хйр
япгых лрю ?Тр.пияхяТй р? игупиТэ хйр йг ихл ух
зогтпиТяль(и пгОь .хиря-зогтлх)гйргIэ йх згогтТ-
(и п.пл ПоТы.гйихя-/зр?хтхя–х.р.х р я ?Тярпр.хпир хи ухйуогийхС иг.э /зр-
?хт р.г(и хзогтглгййк( ПкйуШр( я пиокуиког тгС-
пиярь 7О<гг гых лгйгйрг Олх ьпйх к)г *орпихиг-
л( р рпхтрлх р? ТйТлхырС .г)тк рпукппиях. р ог-
Тл й. тгСпиярг. /их .хылх Ои р тгСпиярг .р-
ПТIэ ухихох.к хйх зхтоТ)Тги Н:Т.р зорйьихэ их иоТ-
ыгтрь гпи зхтоТ)Тйрг тгСпияр(э р.г(<г.к р?ягпи-
йС хО1г.э . ягт ОяТги Шглхг р йг р.г(<гг хО1-
г.Тэ . оТппк)тТл *орпихигл . * Шглхг гпи ихэ их
р.гги йТТлхэ пгогтрйк р ухйгШ :ТТлх гпи ихэ их
пТ.х йг плгткги йгхОхтр.х ?Т г.-их токыр.э Т <йТ-
зохиря>э ?Т йр. гпигпиягййх пк<гпиякги р ях?йруТ-
ги их-их токыхг ихйгШэ йТхОхохиэ гпи ихэ их пТ.х
гпигпиягййх плгткги ?Т г.-их зх йгхОхтр.хпир рлр
зх Охл югС Тпирэ Т ?Т йр. йг плгткги йргых ток-
ыхых ИгогтрйТ )г ихэ их р пТ.х ?Т г.-их плгткгиэ
р ?Т йр. их-их плгткги миТуэ йк)йхэ ихО хохюх
плх)гййг пуТ?Тйрь йг йТрйТлрп хиуктТ зхзТлх р
йг ухйТлрп ытг зхзТлхэ Т пххиягипияхяТлр О пуТ-
?Тйй. зхйьирь.с
ъщ+
 –ТоТтхупТл йхС ухоогуирохя-
ухС ылкОхух.плгййхых оТппк)тгйрь тогяйгых Прлх-
пхПТ .х)ги плк)ри яхзохп их? . –окиухяТД НVтг
йТТлх ихых ухйШТэ ухихо. хуТйряТгипь йТТлх?сI
! пххиягипиярр п йТ.ггйй.р *орпихиглг. ПТ?Т-
.р тоТ.Тиргпухых тгСпиярь ятгль(ипь /лг.гйи
ъщ+
*орпихигл р ТйирйТь лригоТикоТ И ъщ.ъВПТОклэ гг Тпирэ ухихог .х)йх пяь?Ти р п ыгыглгя-
пур.р уТигыхорь.рэ х ухихо юлТ ог яюг
УйрягопТл йТь НПТОкл йТь зьирлгйуТс иТухяТ
7 л)-гиШи.

ирьм
ЧxjnsmЦmn . р?лх)гйргэ хО1ьпйг-
йргI . ￿
ю)иг-о-Эр–р ьН–ильи р илЭ-о/-й лиьОрШии и
-л/-//+Э )р–р*Нь–-/ *и–р
.гпих р яог.ьэ згопхйТ-
)рI ! /упзх?рШрр гпи хияги йТ яхзохпэ ￿
л Н*» щоН и
-щор
Октги их-их зохрпхтри э йх яхзохп х их.э ￿
1ь-
)–-иг-йоНь
э хпиТгипь зхуТ йгьпй.
Цр/.г р 5 /Н)-л–Ноль/Н//-Н /р1ри- оНйль/и.»
ю)иг-о )Н–Н–рльр/и. лиьОрШии / -ииигиФ
э хиги-
лряхг хОйТок)гйрг йгухгых зохиряхогрьэ зхьялг-
йрг ях?.к<Т(<гых ПТуихоТэ згояхых я пиокуиког тгС-
пиярь
/о–Ощ

οрг/иьиН оНйль/и. 5 ШН)к -/4ии ь/+Э ю)иг--
о-/-/р–ирШий» /+ьН рФ6иЭ иг гр/.г и» –рг/--«–рг-
/+Н Оги+» )Н–и)Ньии» )Н–Ни-*+» )Н–НЭ-о+ -ь л1р-
льк. /Нл1рлькФ и /р-«-–-ь
япг /ир иго.рй гпи
я Н–х/иругс *орпихигльI ГТ?ярирг тгСпиярь . пТ.С
зохиь)гййС р йгхзогтглгййС кТпиху ПТОклэ х
ухихох. Тпих зохпих ?ТОяТ(и 4(ОхзийС ухйПк?
зохр?хюгл п кгОй. НИлхяТог. лригоТикохягтг-
пур иго.рйхяс пхягипухС /зхр ! хтйхС р? пиТигСэ
уТу р зхлх)гйх я плхяТогэ гпи згогуогпийТь хипл-
уТД Н
cНйль/иН
п. ￿
οрг/иьиН оНйль/и.
с –хп.хиогя
я куТ?Тййх. йТзоТялгйррэ . хОйТок)р.э их .г)тк–рН8/+* льиЭ-*
р ￿
–рг/.г -й
йргых йги Узх.рйТйрг
х оТ?ярирр тгСпиярь йх йг хзогтглгйрг зхйьирьI хО-
йТок)ряТгипь лрю я пиТи г
зФЧНь
ъщ

VОик*и/рШи.
хи ￿
ирьм
cul{Ч} . ягоюрйТI . ￿
/+л-
8р. ь-1 р –рг/иьи. оНйль/и.» лр*+й «-ик8-й -/-
4ии ь/+й ОгНи» )-лиНо/НН и щир//-Н л-«+ьий/-Н
!»ГУV гплр згоя. приТи ￿
/о–Ощ
?Тяь?урI ?ихи /зр-
?хт ПТОкл я .Тл )ТйоТ Тпих йТ?яТ(и ￿
)Ор/ь-й

р/щим
jnm}Ц . ихуТэ хпиоргI
οрг/.г р 5 гр иФ1иьНик/+й ю)иг-о» –рг–Н8Н/иН
-/4ии ьр» )-о/НоН/иН иь-щ-/

;Тяь?уТэ укл .рйТШрь р оТ?яь?уТ я оТ?ягоияТйрр
тгСпиярь хОйх пххийхпьипь .г)тк пхОхСД я укл .р-
йТШрр тхпирыТги япюгС ихурэ ?ТиьыряТгипь я икыхС
ухйПлруийС к?глэ Т я оТ?яь?уг оТ?огюТгипьэ рпго-
зяТгипь р.гййх их пхОиргэ ухихохг хОх?йТрлхп
я ?Тяь?уг
м?лх)гййк( пг.к .х)йх зогтпиТяри я яртг НПТ-
Окл йхС ыкпгйрШс
ъщ
ИлхяТо лригоТикохягтгпур иго.рйхя И Ущэ щ+«э щВ
Сюиты ; бульыи и бис; бульыи
7 к сил «7урок .яб »

ихоогуийСэ НзоТярл йСс згогпуТ? ПТОкл зогт-
зхлТыТги зогтяТоригл йк( ТйТлриргпук( оТОхикД
яьялгйрг р ТтгуяТийхг зогтпиТялгйрг гг ТпигСэ
/лг.гйихя
! зохпиэ .Тл /зргпур )ТйоТ тгСпиярг .х-
)ги пяхтри пь у ыхлхС ПТОклг п .рйр.Тл й. рплх.
хплх)йь(<р /лг.гйихя
!?ыльйг. п /ихС ихур ?огйрь йТ р?ягпийк( пуТ?ук
НикохуТ ГьОТс
Н5рлр-Олр тгт тТ ОТОТэ ОлТ к йр укохуТ Гь-
ОТс . /упзх?рШрьэ рпхтйТь прикТШрьэ р?хОоТ)Т(<Ть
. ьяйх зх Vгыгл(! . ОгпзохОлг.йхг Оиргэ рпик(
тлригл йхпи 
НИйгплТ укохуТ ьрухэ йг зохпихгэ Т ?хлхихгс .?Тяь?уТэ йТокюгйрг оТяйхягпрьэ ях?йруйхягйрг ухл-
лр?ррэ згояхых
/о–Ощ
Д ьрух хуТ?яТгипь ?хлхи.
Н»гт Орл-Орл . йг оТ?Орл :ТОуТ ОрлТ-ОрлТ . йг
оТ?ОрлТс . оТ?ярирг тгСпиярьэ згорзгиррэ ухихог
яул(Т(и япгых тяТ хтйхохтй ?ягйТ
Н7юуТ Ог)ТлТэ яхпирух. .ТйклТ . ьрух кзТ-
лх р оТ?Орлхп с . укл .рйТШрьэ зкТйиТэ йхяхг ￿
/о–Ощ
Д
ьрухэ ухихохг и<гийх зиТлрп оТ?Ори тгт р ОТОТэ
оТ?ОряТгипь хи плкТСйхых зорухпйхягйрь ! хпйхяг
/ихых ￿
/о–Ощ
. ухйиоТпи .г)тк Охл юр. р .Тл.э .г)-
тк пх?йТигл йхпи ( кпрлрС р плкТСйхпи (э зоряхть-
<гС у йгх)ртТййх.к ог?кл иТик
Н–лТги тгтэ злТги ОТОТэ Т укохуТ ыхяхориД „:г
злТ игэ ь пйгпк яТ. токыхг ьрухэ йг ?хлхихгэ Т зох-
пихг“с . оТ?яь?уТэ йТ.гу йТ яхппиТйхялгйрг рпхтйх-
ых оТяйхягпрьэ ях?яоТ<гйрг у зог)йг.к пхпихьйр(
.роТ
7ОоТир.пь у Охлгг плх)йх.к )Тйокэ я ухихох. иг.
йг .гйгг ПТОклТ яьяльгипь п иТухС )г рпихихС р
йТыльтйхпи (э . оТппуТ?к * – ЭгхяТ НИ.гои р-
йхяйруТс
ъщъ

7ро гхяпухых игупиТ лгйрипь йТ яхпг. ухохи-
ур /зр?хтхя п гиух хзогтгльг..р иг.Т.р рлр .х-
иряТ.р я их. зхйр.Тйррэ х ухихох. юлТ ог яюгI
ъщъ
￿
з*м
Д Эгхя * – И.гои рйхяйруТ ЖЖщI 66 Эгхя * – –хлй пхОо
пх р зрпг. / ъ И УВ.УУЭрйхяйру ЭгояьухяД пртри я игТиог I . яйг?Тзйх
рТги йТ лпрйк ыгйгоТлТ ъI . р?ярйьгипь я ?Тлг
щI . р?ярйьгипь я ТйиоТуиг ВI . ыхяхори п )гйхС р
ыхихярипь у йхях.к р?ярйгйр( бI . р?ярйьгипь я тг-
зТоиТ.гйиг УI . зорхтри у ыгйгоТлк п зхплгтйр. р?-
ярйгйрг.э зохяхШрокь гых ыйгя р пхОпиягййС к)Тп
«Iэ . ях?яоТ<Тгипь тх.хС р зх.роТги ЖI
7гяртйхэ их згояС /зр?хт I . /упзх?рШрьэ я ух-
ихохС зогтпиТялгй .гпих р яог.ьэ ылТяйС згопх-
йТ) р гых рпхтйхг пхпихьйргД Н! хтрй зогуоТпйС
ягго йг .гйгг зогуоТпйС /у?гукихо мяТй ».риорг-
яр Эгояьухя пртгл ях яихох. оьтк уогпгл р ыльтгл
я Орйхул йТ „ихойгярл пург ухлхухлТ“ 7й ыльтгл р
кяпияхяТл пгОь йТ ягок ОлТ)гйпияТс
–гогхт у ?Тяь?уг ъI ТуШгйирокгипь Эгхя.э
яул(Тги . зор япгС уоТиухпир игупиТ . /пигиргпухг
оТ?.юлгйрг х гг зорохтгД Н:х ятокы8 ! оТппуТ-
?Т Тпих япиогТгипь /их „йх ятокы“ *яихо зоТяД
)р?й иТу зхлйТ яйг?ТзйхпигС! :х ятокы лрШх гых зх-
.хо<рлхп э ылТ?Т зхтуТирлрп э тТйрг хпиТйхяр-
лхп 8 хй хиягл ылТ?Тэ йТыйклпь р8 Тзр!!!с
;Тяь?ухС хуТ?яТгипь йг пТ. .х.гйи рТйрьэ ух-
ихоС р?хОоТ)гй уокзйхэ ?Т.гтлгййхэ п ьяйхС рохйр-
гС р пхзохях)тТгипь зпгятхПрлхпхПпур. оТ?.ю-
лгйрг. х япгхО<гС зорохтг рТйрь /их г<г прикТ-
Шрьэ хип(тТ тгСпиярг .х)ги зхСир я оТ?й йТзоТя-лгйрьIэ Т гых ухйуогийг хОпихьигл пияТД рйхяйру
рйкл йТ лпрйк ￿
1ОЧ-щ- /р1рик/и р
э ухихоС йрг.
г.к йг кыох)Тги
ГТ?ярирг тгСпиярь ?тгп их)г пгорСйх р пяхтрипь
у гиог. уоТиур. /зр?хтТ.э хО1гтрйгйй. .хирях.
р?ярйгйрь щ.УI
;Тиг. плгткги укл .рйТШрь «I . зхплгтйгг р?-
ярйгйрг йТтхгтлряхых ЭгояьухяТ р ыгйгоТл пурС
йгх)ртТййС ыйгяД Н. –хюгл яхй!!! . ыТоуйкл ятокы
йхя. ￿
/о–Ощ
Эгхя ТуШгйирокги укл .рйТШрхййС
/зр?хт . ￿
Им зм
I зхпрйгяюрС р ?ТиоьпюрСпь ыгйгоТл .
Эих-п? . пзохпрл югзхих. Эгояьухяэ .лгь хи к)ТпТ .
–хюгл яхй!!! . зхяихорл ыгйгоТлэ ?ТихзТя йхыТ.рс
»Тл юг плгткги пихл )г йгх)ртТййТь оТ?яь?уТ
ЖIД Н! )ряхиг к ЭгояьухяТ их-их хихояТлхп :рг-
ых йг яртьэ йргых йг плюТэ хй зхзьирлпь у тягорэ
яюгл йТ клрШк р зхзлглпь8 –орть .ТюрйТл йх тх-
.хСэ йг пйр.Ть ярШ.кйтроТэ хй лгы йТ тряТй р8 зх-
.гос
Н:Т япьурС р йг йТ?тоТяпиякгю пьс ! зор.гйг-
йрр у гхяпух.к зохр?ягтгйр( /иТ зхплхярШТ зор-
хОогиТги зорОлр?ригл йх иТухС яртД Н;Т япьурС р
йг йТр?ярйьгю пьс Гг?кл иТи йгяхл йхых рТ Эго-
яьухяТ хуТ?Тлрп йгх)ртТйй.р Н!го ОлТ)гйпияТс
я ?Тяь?уг хОгойклпь йглгзхС п.гои ( я оТ?яь?уг
–орг. к.роТги зх.роТги!I рйхяйру хи пхОпиягййх-ых пиоТТ згогт йТТл пиях.
8ТОклк гхяпухых зохр?ягтгйрь .х)йх яоТ?ри
я яртг НПхо.клсэ ытг уТ)тТь Тпи зогтпиТялгйТ
ул(гя. ылТыхлх.-.хирях.Д ￿
лиоНи-щи.оНи
/упзх?р-
ШрьI . ￿
1иЭ/Ои
?Тяь?уТI . ￿
иг/и/.ил.
В оТ?Т оТ?ярирг
тгСпиярьI . ￿
л*Н–ьНик/- ил)Ощрил.» ОЧрл/Оил.
укл -
.рйТШрьI .
)-*Н–
оТ?яь?уТI
Эих иТухг НИ.гои рйхяйруТс я )Тйохях. хийх-
югйрр? :г?кплхяйхэ йхягллТ 7 .х)г.э иТур. хОоТ-
?х.э кихйри гг хзогтглгйргэ тТййхг я зогттк<гС
ылТяг :хягллТ . йг зохпих Нпягоюряюггпь йгпл-
Тййхг пхОиргс VёигIэ йх иТухг пхОиргэ зогтпиТя-
лгййхг я хпхОхС пиокуиког тгСпиярь
s-/Ниир 5 *ри+й 4р«Оик/+й ю)и1Нл ий Чр/–
э зох-
иряхзхпиТялгййС я /их. хийхюгйрр токыр. .Тл.
)ТйоТ.э у ухихо. . ягойг.пь ки зх?)г
/гзго )г хи хзрпТйрь ПТОкл згогСтг. у яьпйг-
йр( зорохт п()гиТ »ль 7пиохяпухыхэ уТу . зх.-
йр.э хй яул(Тл Нк) пхяпг. ыхихяхг пхтго)Тйргсэ
НпШгйТорк. пх япг.р зхтохОйхпиь.рс
Ихтйхг зхйр.Тйрг Олх пяхСпиягййх р йгухих-
о. Пхо.ТлрпиТ. Н»глх я их.э их хтйх ПТОклТэ
токыхг п()гиэ . ?Т.гТл Б : /йьйхя . 8ТОклТ .
/их пиТиргпуТь Шгз хийхюгйрСэ пяь?гСэ яг<гСэ хи-
ялггййТь хи плхягпйхС трйТ.рур зохр?ягтгйрь И(-
)ги . иг )г пяь?рэ хийхюгйрь я плхягпйхС трйТ.р-угс
ъщщ

:Т ТйТлхырйх. оТ?ыоТйргйрр пиохрлпь р ТйТлр?
ыхыхлгяпухых п()гиТ я уйрыг * :глхых Н7Тпигопиях
VхыхльсД Н7пхОгййхпи п()гиТ VхыхльД хй йг я.г<Т-
гипь я зогтглТэ хОйх хи.г)гяТйй г.кЧ хй оТ?-
яряТгипь „яйг пгОь“Ч хй пукзэ зохпиэ зор.рирягй я ПТ-
ОклгЧ рОх тхгогй р яылкОлгй я тгиТль р?хОоТ?р-
игл йхпирэ я гг уоТпуТэ я гг ух.зх?рШррэ я плхыхя
хтТэ я ори.г8 <8> И()ги яохп я оТпШягиукЧ гых
!1ь-j
. йТ иор гиягоир я ￿
! р j
Ч яйг ￿
! р j
. уТуТь-их
Ог?окух-Ог?йхыТь ПТОклТ8с
ъщВ
–хйьирг пг. тгСпиярь ПТОклI р гых зхтохОйх-
пигС п()гиТI гпи к)гэ пхОпиягййхэ р я зх/ируг *ор-
пихигльэ хиь хй йг рпзхл ?кги пххиягипияк(<к( иго-
.рйхлхыр(Д Н! тоТ.Т /зр?хт уоТиурэ Т /зхзгь р.р
оТпиьыряТгипьЧ иТу пхтго)Тйрг 7трппгр уоТиухД йгуих
.йхых лги пиоТйпиякги ятТлр хи хиггпияТэ ?Т йр. плг-
три –хпгСтхйэ р хй йТхтрипь я хтрйхгпиягэ Т гых тх-
.Тюйрг тглТ .г)тк иг. я иТух. зхлх)гйррэ их )г-
йрр рпиогОль(и гых р.к<гпиях р ?лхк.юль(и зох-
иря гых пйТЧ пТ. хй ях?яоТ<Тгипь зхплг Окой пур-
иТйрС рэ хиуоя пгОь йгухихо.э йТзТтТги <йТ )гйр-
хя>э пТ. пзТпТгипьэ Т яоТыхя кйрих)Тги !хи пхО-
ъщщ
/йьйхя Б : млл(пиоТШрр ъщI 66 /йьйхя Б : 4ригоТикойТь
/яхл(Шрь И ВУб
ъщВ
:глС * 7Тпигопиях Vхыхль щВI 7э У И ббэ бЖпиягййх пхтго)Тйрг <зх/.>э Т япг зохгг /зр?х-
тс
ъщб

зФЧНь
э иТур. хОоТ?х.э . ￿
ои/р*и1Нл р. ль-–-/р
л-оН–Чр/и.» лН*р/ьи р
йг р?ОоТййэ уТу я ПТОклгэ
Т ￿
/лНЭ ю)иг-о-/ ЭОо-ЧНль/Н//-щ- *и–р
э оТпп.хиогй-
й п ихур ?огйрь оТ?ярирь тгСпиярь
м? /ихых хзогтглгйрьэ уТу р я плкТг п ПТОклхСэ
плгткги йгпухл ух пк<гпиягйй зхпиклТихя
зФЧНь )-и/НН» -«8и–/НН 4р«Ои+
 –оряй.р
ьяль(ипь оТппк)тгйрь хО хипикзлгйрь я НФяыгйрр
7йгырйгсэ ￿
ии–и1Нл иЭ -ьльО)иН/и.Э
я Н7гоия тк-
юТс р и з ! Н7гоия ткюТс гпи р ятглгййТь уТу
йхягллТ я ох.Тйг Н–хягпи х уТзриТйг ихзгСурйгс
пх пяхгС ПТОклхСэ р зхтохОйТь ОрхыоТПрь ЭррухяТэ
п ихур ?огйрь ПТОкл р?лрюйььэ рОх хйТ яул(гйТ
я пиокуикок йг ох.ТйТ пиТйхялгйрьэ Т ох.ТйТ-зх/.
йгтТох. гг .гпих йг я йТТлгэ Т я зхплгтйгСэ хтрй-
йТтШТихС ылТягI !пг /их . ￿
-ьльО)иН/и. -ь 4р«Ои+
э
хи уоТиухС пг.э ьяль(<ргпь иг. йг .гйгг яТ)йхС
1рлькФ лФЧНьр
э хзогтгль(<рг гых пзгШрПрук
И()ги .х)ги оТпюроьи пь р зкиг. ￿
л-1Ньр/и. 4р-
«Ои
рйхытТ я иТур плкТь рпзхл ?к(и иго.рй ￿
лФ-
ЧНь/р. ии/и.
I И()ги Н:гяпухых зохпзгуиТс пулТт-
ъщб
*орпихигл 7О рпукппияг зх/?рр И У 7 4 VТпзТохя я.гпих иго-
.рйТ /зр?хт рпзхл ?кги рйхСД япиТяур *орпихигл р ТйирйТь лриг-
оТикоТ И В+IяТгипь р? оТ?ягойкихых хзрпТйрь Ныгохьсэ хОх?йТгй-
йхых я ?ТылТяррэ рпихорр ктх)йруТ –рпуТогяТ р рпих-
орр зхокруТ –рохыхяТ И()ги Н*йй иТогйрйхСс .
р? зхпихьййхых ухйиоТзкйуийхых пххийгпгйрь НПТОк-
л *ййс р НПТОкл 4гярйТс
]р«Оир )иФл –рг/--«–рг/+Н ю)иг-о+-/льр/ и»
4р«Оир )иФл 4р«Оир
. яхи оТпзохпиоТйгййг ￿
4-–-
*Ои+ лФЧНьр

И()гиэ уох.г ихыхэ .х)ги оТпзхтхОльи пь п ПТОк-
лхС ?Т пги оТ?й ￿
)-/Нль/-/рьНик/+Э лО«?Н ь-/ и
*-ьи/и–-/- )-/Нль/-/р/и.
 мпихор( Ныгохь йТюг-
ых яог.гйрс . к?йТг. хи оТ?й оТппуТ?рухяД 7Ту-
пр.Т 7Тупр.Т Н:/лТсIэ йгйТ?яТййхых зхягпияхяТ-
игль Н7Тупр. 7Тупр.сIэ йТухйгШэ пТ.хых –гхор-
йТ Н/Т.Тй сэ Нийь)йТ 7горсэ Н8ТиТлрписI ! ПТ-
Окл йх. р?лх)гйрр ихыхэ Них Олх йТ пТ.х. тглгсэ
зохиряхзхлх)йхпир оТппуТ?рухя пылТтьипьэ хуТ)ки-
пь йгпк<гпиягйй.р ! п()гиг р.гййх хйр яСтки йТ
згояС злТй
/хйх иТу )г тль ПТОкл Октги йгпк<гпиягййхэ
оТппуТ?ТйТ лр рпихорь я Пхо.г зрпг. Н:гтйг л(-
трсIэ тйгяйруТ Н»йгяйру лрюйгых глхягуТсI рлр
яйкиогййгых .хйхлхыТ НиохиуТьсI р и з »ль п()гиТ
НпхОирг оТппуТ?яТйрьсэ НоТпШягиуТсэ НплхягпйТь
трйТ.руТс зорхОогиТ(и яТ)йхг ?йТгйргэ Тпих хих-
тярыТь я пихохйк пТ.к ПТОклкиох.г ихыхэ я иТух. зхйр.Тйрр уТигыхорь ￿
лФЧН-
ьр
зорхОогиТги ￿
О/и/Н–лрик/+й Эр–р ьН–
э хяТияТь
япг иор лригоТикой охтТ Н:гпп()гийхг лрорг-
пухг пирхияхогйргс Б 7 4хи.ТйI йгях?.х)йхэ рОх
Ог? ￿
ли-/Нл/-й ои/р*и и
йг пк<гпиякги йр хтйх зох-
р?ягтгйрг лригоТико уТу яог.гййхых рпукппияТ
ЭихО зхтгоуйки пзгШрПрук лрорур уТу пкО1гу-
иряйхых охтТэ рйхытТ рпзхл ?к(и зхйьирг ￿
ии–и1Нл ий
лФЧНь
э ухихоСэ я хилррг хи п()гихя я /зхпг р тоТ-
.гэ яхппх?тТгипь зкйуиройхэ зх йг.йхыхрплгйй.
ТуШгйирохяТйй. тгиТль. и лроруг я Охл югС пиг-
згйр зор.гйр.х их хзогтглгйрг .хиряТ уТу п.п-
лТ хитгл йхых зогтлх)гйрь рлр ылТыхлТ \охэ /х.Т-
югяпурСIэ х ухихох. . к)г ыхяхорлр –орг. ТйТ-
лр? зхуТ?яТгиэ их тТ)г иТу йТ?яТг.г НОг?ылТ-
ыхл йг пиррс иг. йг .гйгг яхппх?тТ(и яог.гййк(
трйТ.рук р я куТ?Тййх. яюг п.плг
лФЧНь/+
ъщУ

:гухихог рпплгтхяТиглр йТхтрлр ях?.х)й.
зор.гйьи р у лроргпух.к охтк зорг. йг ихл ух
у зхягпияхяТигл йхС ОТллТтгI зхйьирг ￿
4р«Оир
Д Н*Д
йгуих тТги токых.к ьтЧ !Д йгуих тТги токых.к ьтЧ *
Д /ихи „токыхС“ йгяйхпр.х пиоТтТ(<рС р Ог?йТтг)-
йх Охл йхСЧ ! Д /ихи „токыхС“ пхяпг. йг пиоТтТ(<рСэ
йх ОхыТиС тьть !пуТ?яТйрь * р ! пхягоюгййх
ъщУ
￿
з*м
Д VТпзТохя 7 4 8ги Ог?ылТыхл йС 66 VТпзТохя 7 4 м?ОоТййг
иокт / ъ И ъ.щъЧ Икр м : 9гйюрй р 8гиД )р?й р пирр И ВЖ.бхтрйТухя зх пхтго)Тйр( р пхягоюгййх оТ?лрй зх
кпиог.лгйр(Ч кпиог.лгйрг )г пиТйхярипь ьяй. р?
пхзхпиТялгйрь п токыр.р япуТ?яТйрь.р ! уТ)тх.
япуТ?яТйрр йТлргпияк(и тяг пихохйД пхтго)Т-
йрг р кпиог.лгйрг Уплхяр.пь йТ?яТи пхтго)Тйрг
4р«Ои-й
р кпиог.лгйрг ￿
ьН*-й
 7тйТ р иТ )г ПТОклТ
.х)ги Ои рпихух. оТ?лрй иг. 8ТОклТ хпгййгС
йгзхыхт я пхзхпиТялгйрр п ПТОклхС злТ(<гых уТ-
.рйТ р ухяохя зохоТпиТги иг.хС к(иТЧ я пхзхпиТялг-
йрр п ПТОклхС юТыТ(<гых зх зкпиоь. Оохтьыр зох-
оТпиТги иг.хС Ог?тх.йхпирЧ я пхзхпиТялгйрр п ПТОк-
лхС ягпгййгых йгОТ . иг.хС ихпур хО кюгтюг. р .р-
лх. Олх. р и тс
ъщ«

м тТлгг V 9гйыглр Туиряйх рпзхл ?кги зхйьирг
ПТОкл я ТйТлр?Тэ ятгльь я ух.зх?рШрр лрорг-
пухых зохр?ягтгйрь хпхОС ￿
4р«Оик/+й .–Ол
. пр-
пиг.йхг пхгиТйрг хитгл й ПТОкл 7х)йх Олх
Оэ ухйгйхэ я /их. ухйигупиг ?Т.гйри иго.рй ￿
4р«О-
ир
ыгыглгяпухС ￿
лиьОрШиНй
рлр ыхяхори х ￿
)–Но*Нь-
/+Э оНьри.Э
э йх иго.рйэ р?ОоТййС V 9гйыглрэ лк-
юг згогтТги яог.гййк( трйТ.рук лроргпухых хО-
оТ?Т р хО1гтрйьги оТ?йг лригоТикойг охт :х
ихытТ р ￿
ьН*О
я п.плг V 9гйыглрI ￿
р л-1Ньр/иН
4р«Ои» )-лиНо-/рьНик/-льк -«–рг-/
. .х)г. йТ-
ъщ«
9гйыглр V 7 лроргпухС ух.зх?рШрр ъбI 66 –х/ируТД …огпих.Т-
ирь зх яхзохпТ. лригоТикохягтгйрь 7э ъ И ВВ?яТи ￿
ии–и1Нл и* лФЧНь-*
э яхппиТйТялряТь хтйх-
охтйхпи иго.рйхлхырр
миТуэ п()ги япгытТ Охл юг р плх)йгг ПТОкл 7й
яул(Тги НПТОкл йк( зьирлгйукс зл(п оТ?йххОоТ?-
йг /зр?хтэ хпйхяТййг йТ
л/-«-о/+Э *-ьи/рЭ

Н7хиря зохр?ягтгйрь ОяТ(и оТ?йхохтй –ор
зохпих. згогпуТ?г ПТОкл зохр?ягтгйрь . поТ?к
хОйТок)ряТг.э их .х)йх ￿
-)Ольиьк
э йг оТ?окюТь
пяь?йхпир зхягпияхяТйрьэ р гых хзкпуТи йгл ?ьэ йг
йТокюря зоррййхС пяь?р .г)тк пхОирь.р 7хир-
я йг рпул(Тг.г йТ?яТ(ипь ￿
л/.гр//+*и
Ч .хиряэ
ухихог .х)йх кпиоТйьи э йг йТокюТь Шгл йхпир зор-
рййх-яог.гййхых хтТ пхОирСэ ьяль(ипь ￿
л/-«-о/+-

 »ль ПТОкл р.г(и ?йТгйрг ихл ух пяь?Тййг
.хиря ! п()гиг )г рйхытТ р.гййх пяхОхтйг .хир-
я „хипикзлгйрь“I рыоТ(и тх.рйрок(<к(э хзогтгль-
(<к( зхпиохгйрг зохр?ягтгйрь охл с
ъщЖ

:х ОяТ(и лр иТург зохр?ягтгйрьэ я ухихо ￿
/лН
*-ьи/+ льр/-/.ьл. л/-«-о/+*и
рлрэ токыр.р плх-
яТ.рэ
лФЧНь 2-ь*Н/.Нь„» 2О/и1ь-ЧрНь„ 4р«ОиО
?
7ияги йТ яхзохп тТяйх ыхихя к ЭгхяТД НЭг. зох<г
ПТОклТэ иг. лкюгс
ъщ
Ч НИ()ги тхл)гй Ои йхяэ Т
ъщЖ
/х.ТюгяпурС : ! /гхорь лригоТико –х/ируТ И Жщ
ъщ
Эгхя * – –хлй пхОо пх –рп .Т / ъ И ъ«+ : * 4гСурйкэ 
.Ть ЖЖЖ ыIПТОклТ .х)ги хипкипияхяТи с
ъВ+

»Т)г гплр зхт ￿
лФЧНь-*
Эгхя зхйр.Тги ихэ их
Т<г йТ?яТ(и ￿
ьН*-й» )–Но*Нь-* иг-«–рЧН/и.
Н!?ьл О ь п()гих. )р?й охяйк(э ылТтук(э хОуйх-
ягййк(э уТухяТ хйТ гпи йТ пТ.х. тглгс . я их. )г
зрп .г 4гСурйкIэ их гых яукп я хОлТпир тгСпиярь йг
я?яТ(и пх.йгйрСД зохпихиТэ тххть<Ть тх Нйклг-
яхС ПТОклс
;Т.гТигл йхг гхяпухг оТппк)тгйрг зорзх.йрл
* м икзорйД Н7й иогОхяТл хи зрпТиглгС хОуйхягй-
й )ригСпур п()гихяэ зохпихи р?лх)гйрь р хипки-
пиярь /ППгуий ухлгйгШ „;Тг. /их зрпТи э . йгтх-
к.гяТл хйэ . их уих-их пгл йТ зхтяхтйк( лхтук р зх-
гТл у Игягойх.к зхл(пк рпуТи уТухых-их зор.рог-
йрь п л(т .рэ Т я /их яог.ь гых ях?л(ОлгййТь п тоТ-
.Тиргпур. яхзлг. ОохпТгипь п ухлхухл йр? !пг /их
йгзоТятТэ р я тгСпияригл йхпир /ихых йг ОяТги :Т-
тх зрпТи зохпихД х их.э уТу –гио мяТйхяр )гйрл-
пь йТ 7То г мяТйхяйг !хи р япг м зхих.э ?Тг. /ир
зхт?ТыхлхяурД зпрргпурС /и(тэ )Тйоэ йхягллТ? !пг
/их хтйр зогигй?рр“с
ъВ

Эгхя Ол зогуоТпй. зТохтрпих.э пхрйряюр.
йгпухл ух тгпьиухя хОоТ?Шхя зТохтрС йТ тгигу-
ъВ+
/Т. )г / щ И ЖЖ *л – Эгхякэ Тзогль ЖЖ ыI
ъВ
икзорй * м –Т.ьир ЭгхяТ +ВI 66 * – Эгхя я яхпзх.рйТйрь
пхяог.гййрухя И бщиряйС оТппуТ?э ртгСйк( тоТ.кэ йТкйх-ПТйиТпирг-
пурС ох.Тй я ткг 5(ль !гойТ р и зI м я оТ?ыхях-
ог п икзорй. хй яроикх?йхэ я хтйхС ПоТ?г яхпзохр?-
яхтри ПТОклк ТяТйи(ойхых ох.ТйТ их-их яохтг Н/Т-
рйпиягййхых хпиохяТс ихых )г 5(ль !гойТIэ хплх)-
йгййк( л(Охяй.р р ПрлхпхПпур.р .хиряТ.р пТ-
.хкОрСпиях л(Ор.хСэ зор.рогйрг п л(т .рI ?ихС
ПТОкл йхС охпухюр хй зохиряхзхпиТяльги зохпик(э
Нпукйк( рпихор(сД хйр л(Орлр токы токыТэ зх)гйр-
лрп р Олр йгпТпилря яхпзх.рйТйрь г<г хтйхых
пхяог.гййруТI
! зх?тйр гхяпур яг<Т тглх йг тххтри р тх
/ихых зохпихых пхОирьэ зл(п ?Т.гйьгипь .рйкпх.Д
».риорС мхй ИиТоШгя ￿
/Н ЧН/иьл.
йТ ФуТигорйг
мяТйхяйг НмхйсIэ ктх)йру . йТ 7рп(п Н»х.
п .г?хйрйх.сIэ Т :Ттгй уТ 9к.рйТ йг яхтри ?Т-
.к) йр ?Т пяхгых пукйхых )гйрТэ йр ?Т ял(Олгййх-
ых я йгг кригль ИТюк Н:гягпиТсI млр ихо)гпиякги
пхяпг. /лг.гйиТойТь пг.Т ￿
НЭрии 5 )–иНЭрии» )–иН-
Эри 5 ОНЭри
Д Н–хиТсэ Н…хлхтйТь уохя сэ Н:Т зкирсэ
НИигз сэ Н:Т зхтяхтгсэ НИлкТС р? зоТуирурсэ Н–х
тглТ. плк)Ос
ЭгхяпуТь хпиохиТ зохпихи хпхОгййх хохюх пиТ-
лТ яртйТ п йгухихохых оТппихьйрь . охйхлхыргпух-
ыхэ ыгхыоТПргпухых р /пигиргпухых *йылрСпуТь зр-
пТигл йрШТ ! !клПэ игхогиру .хтгойр?.Тэ я зох-ыоТ..йхС пиТи г НИхяог.гййТь лригоТикоТс йТоьтк
п ») »)хСпх. ятокы япзх.рйТги ЭгхяТ уТу зрпТиг-
ль п хпхО. рйигогпх. у Ниг.й. ылкОрйТ. зпрхлх-
ыррс
Н/хл ух йТюг.к пхяог.гййрук . ях?.х)йхэ ихл ух
окппух.к . рйигогпгй плкТСэ хзрпТййС Эгхя. я
оТппуТ?г „Vкпгя“ ! пктхях. лТ?Тогиг зТоххтТэ ях?-
яоТ<Т(<гыхпь я Гхппр(э лг)Ти Охл йг окппург пхл-
тТи 7 плюр. хОояур оТ?ыхяхохяэ тхыТтяТг.-
пьэ х г. хйр тк.Т(иЧ зхих. хтрй пхлтТи к.роТгиэ гых
кйхпьи зох Илгтк(и г<г йгпухл ух огзлруэ р яхи
к.роТги пТ. VкпгяД гых иглхэ зхх)гг „йТ .хоухя рлр
огт ук“э юяоь(и ?Т Охои *уШгйи я оТппуТ?г оТп-
пиТялгй иТур. йгзоряй. хОоТ?х.э их зхйТТлк
уТ)гипь . р йги яхяпгЧ ихл ух ухытТ ылТ? зхпигзгй-
йх зоряуТги у зхлки .гэ уТуТь ОяТги зхт ягго я
ух.йТигэ р япг зорхОогиТги ог?ург хгоиТйрьэ ихл -
ух ихытТ . зхйр.Тг. яп( .гок ?Тягоюгййхпир оТп-
пуТ?Тэ яп( гых ылкОрйкэ яп( ихйхпи пххиягипиярь гых
?Т.плк ЭгхяТД зрпТигл Огоги их-ихэ их-их р их-их
р ух.зхйкги япг зх-йхях.к :Т?яТи оТппуТ? ух.рг-
пур. рлр иоТыргпур. йгл ?ьД Охлгг ихыхэ . тТ)г
йг кягогйэ .х)йх лр гых р оТппуТ?х.-их йТ?яТи .
плрюух. япг йгьпйх р хиояхйхэ р зхих.э йТп япг-
ытТ крлрэ их оТппуТ? тхл)гй Ои п()гий. р ?Т-ухйгйй.с
ъВъ

Эих )г зохрпхтри п тгСпиярг. я гхяпухС игхорр
р зоТуируг? иТу згогягпир /ир йТОл(тгйрь я прпиг.к
зхйьирСэ ухихок( . оТ?яряТг.?
ИзгШрПрук ПТОкл йхых пиохгйрьэ НПТОкл йхС ык-
пгйрШс хзогтгльгиэ гплр яп.хиоги пьэ ￿
Оик*и/рШи.»
рьрль–-4р
я иоТыгтррIэ йхягллрпиргпуТь зкТйиТ
м.гййх хи япюгС ихур хиприяТ(ипь ?Тяь?уТ р
оТ?яь?уТ
–ор хиОоТпяТйррэ кйрих)гйрр укл .рйТШрр
НПТОкл йТь ыкпгйрШТс зогяоТ<Тгипь я гояьуТэ ?Т-
уокгййТь пхОирСйТь пзроТл . я зоь.хлрйгСйк(
зохяхлхйк( лрйр(э зоррййх-плгтпиягййТь пяь?
/зр?хтхя . я охйхлхыргпук( зхплгтхяТигл йхпи э
гиух хОх?йТгййг .хиря-тгСпиярь Ниих р?хОог-
иги йхяг ухйШ тль з гпэ ихи хиуохги йхяк( /ок :г
тТ(ипь зхтлг ухйШ! VгохС рлр )гйрп рлр ?Тпиог-
лрп э токыхых яхтТ йгисэ . юкири ЭгхяI . я зхиху
зхтохОйхпигС-пхОирС ТуШгйи оТппиТялгй йгзор-
яй. хОоТ?х.I
ъВъ
!клП ! Ихяог.гййТь лригоТикоТ I 66 !клП ! 7ОуйхягййС
риТигл 7э ъ+ъ И ъъЭгхя зогтлТыТги игхор( ￿
«Нл4р«Оик/-щ- лФЧНьр
р .йхыхуоТийх огТлр?кги гг йТ зоТуиругэ зорг. хпх-
Огййх /ППгуийх р /ППгуиряйх . я тоТ.гэ ытг пхО-
ирь г. тТл югэ иг. хигилрягг кхтьи я ?Туклрпйхг
зохпиоТйпияхэ оТпияхоь(ипь я )р?йгййх. зхихуг пх-
яог.гййрур юкирлрэ их я гхяпур з гпТ гиог-
)т йргых йг зохрпхтриэ их гпи уТ)тхг тгСпиярг
яхпзорйр.Тлхп йг уТу пТ.х пхОиргэ Т уТу и<гийхг
х)ртТйргэ хипкипиярг гыхI
ъВщ

Эки зх?тйгг ЭгхяТ пхтйг ртгр япуТ?яТл р
зоТуиргпур огТлр?хяТл я пяхр оТппуТ?Т Т.горуТ-
йгШ 9 *йтгопхйД Н! Т.горуТйпухС лригоТиког ыхп-
зхтпияхяТлх .йгйргэ их оТппуТ? плгткги пиохри ях-
уокы рйиорырэ р йглгзхг ТйылхпТупхйпухг иогОхяТйргэ
ихО оТппуТ? р.гл „.хоТл “э хр<Тл йоТяэ яхпзр-
ияТл гпий ыоТ)тТй р зохгг 5койТл Олр зхл-
й оТппуТ?Т.р п рйиорыхСэ р Охл юрйпиях йТюр игТи-
охя пиТярлр з гп п рйиорыхС „\тхяриТь рйиорыТ“э .
йТ?яТл ь гг я ОгпгтТ п ток? ь.рэ иТу уТу иогОхяТ-
ъВщ
/гхогирур юухл V : –хпзглхяТ рпзхл ?к(и рйк( прпиг.к зхйь-
ирСэ оТ?лрТь ухйШгйиоргпург р охйруТл йг п()ги И.Д …Тлр?гя
! Ф И()ги 66 !ягтгйрг я лригоТикохягтгйрг 7э ъ++В И ъъ+ 7тйТ-
ух /их зохиряхзхпиТялгйрг лрю хиТпир пхязТтТги п хззх?рШргС ПТ-
Окл йС-ОгпПТОкл йС п()гиэ рОх я ыокззк охйруТл й п()гихя хи-
йгпгй Н7трппгьсэ Н»хй ирхис р тТ)г Н*ййТ иТогйрйТсэ зохр?ягтг-
йрь язхлйг ПТОкл йгйрг рйиорырэ зх .хг.к .йгйр(э хиоТяльлх лригоТик-
ок \ приТлэ их йк)йТ йг рйиорыТэ Т Пхо.Т . яг<
ыхоТ?тх .гйгг клхяр.Ть р тхпикзйТь8с
ъВВ
мпихур иТухых зорйШрзТ оТ?ягоияТйрь тгСпиярь
.х)йх кп.хиоги к)г к *орпихигльэ зохиряхзхпиТяря-
югых зохпих плкТСйг пхОирь уТу рпихйру ПТОкл
пхОирь.э уТ)к<р.пь йгхОхтр..рД Н!гт р погтр
йгТьйй пхОирС ктряригл йгСюр.р уТ)кипь игэ
ухихог плкрлрп уТу О йТохйхД йТзор.гоэ уТу я
*оыхпг пиТикь 7рирь кзТлТ р кОрлТ ярйхяйруТ п.гоир
/ихых 7рирьэ ухытТ ихи п.хиогл йТ йггЧ иТург пхОирь
уТ)кипь йг плкТСй.рс
ъВб

ИиТикьэ кОряТ(<Ть кОрСШк р?хОоТ)гййхых глхяг-
уТэ . /ППгуийС ПТОкл йС хт ирзхлхыргпур пхзх-
пиТяр.С п ПТОклхС Н»хй 5кТйТсI ИиТикьэ уТу уро-
зрэ зТтТ(<Ть йТ ыхлхяк плкТСйхых глхягуТэ . плТ-
ОТь /зр?хтргпуТь ПТОклТэ Ня ухихохС /зр?хт плг-
тк(и токы ?Т токых. Ог? ягохьирь р йгхОхтр.хпирс
! Тйылхь?й оТОхиТ зх игхорр п()гиТ Тпих
рпзхл ?кгипь зор.го р? Н*пзгуихя ох.ТйТс V 8хо-
пигоТД Н8ТОклТ . /их зхягпияхяТйрг х пхОирь я
р яог.гййхС зхплгтхяТигл йхпир <8> И()ги . /их
иТу)г зхягпияхяТйрг х пхОирьэ йх зор /их. хпйхя-
йхг ктТогйрг тглТгипь йТ р зоррййхС я?Тр.хпяь?р
ъВВ
*йтгопхй 9 мпихорь оТппуТ?руТ ъВI 7э щб И ъВщ
ъВб
*орпихигл р ТйирйТь лригоТикоТ И ъЖ„ихохл к.гоэ Т ?Тиг. к.голТ ухохлгяТ“ . /их ПТОклТ
„ихохл к.гоэ р ухохлгяТ к.голТ хи ыхоь“ . п()гис
ъВУ

?их ирзхлхыргпур пхтйС п Торпихиглгяпур. зор-
.гоэ йх п рйягопргС иго.рйхя
И йТюгС ихур ?огйрьэ ПТОкл й. ьяльгипь уТу оТ?
яихохг япуТ?яТйргэ Т згояхг зогтпиТяльги Нгхя-
пурСс ирз п()гиТэ йг яул(Т(<рС плкТСэ пхОирг я
зоррййх-плгтпиягййС ПТОкл йС оьтэ Т ярть<рС я
йг. .ТйрПгпиТШр( Н)р?йр яоТпзлхс
/Тухг пиохгйрг тгСпиярь пиТлх я лригоТиког ……
ягуТ ягп .Т оТпзохпиоТйгйй.э Олх згогйгпгйх
я токырг рпукппияТ ￿
“ьНрь– )-/лНо/Н//-льи» 4иик*
«Нг и/ь–ищиУ
р пк<гпиягййх зхигпйрлх иоТтрШрхй-
йг ПТОкл йг пиокуико
Н–ТппТ)рос
ъВ«
! ! :ТОхухяТ йТрйТгипь п лригоТ-
икойхС ОгпгтД зрпТигл )Тлкгипь уорирукэ их )р?й
иТлТйилрягг лригоТикоэ гг зохр?ягтгйрь йгзгогях-
тр. р йгзгогтТяТг.э Т пхрйригль. я кыхтк зкО-
лруг зорхтрипь яуоТряТи р? гг НпяхОхтй ох.Т-
йхяс НТуукоТийг оТппуТ?рурс ! зхтияго)тгйрг зр-
пТигл оТппуТ?яТги Оихяк( рпихор(Д зхг?туТ я зх-
г?тг . яйг?Тзйхг йхйхг зохОк)тгйрг р пх?гоШТйрг
ъВУ
￿
Циьм )-
Д /Т.Тогйух : » /гхогиргпуТь зх/ируТД …огпих.Т-
ирь-зоТуирук. 7э ъ++В И бъ
ъВ«
￿
з*м
Д :ТОхухя ! ! –ТппТ)ро ъ«I 66 :ТОхухя ! ! ИхОо пх /
ъ И ВЖ+.ВЖУйхыр зхьяряюгыхпь йТ ягойгС зхлуг пхпгтТ . яихохг
зохОк)тгйрг хи пиоТюй йхй отТйрС плкТСйх-
ых пзкийруТ . киогййьь хпиТйхяуТ йТ згогыхйгэ пххО-
<гйрг х йТхть<г.пь погтр зТппТ)рохя кОрСШг )г-
й р гг л(ОхяйруТ . зхьялгйрг я яТыхйг п<рухяэ
зохягоь(<р тхук.гйи НИхййх ?ТяхоТл глхягу
йТ ягойгС ухСугэ п<ру хигилрях зхОлТыхтТорлэ я-
югл р? укзгэ яхюгл я плгтк(<гг !хи р япгс
–хих. йТрйТгипь хОпк)тгйрг ях?.х)й лригоТ-
икой хиоТ)гйрС /ихС рпихорр Н* ягт э уТ?Тлхп э
уТу яюлх О яглрухлгзйх . п ихур ?огйрь зрпТигльэ
ухйгйхэ гплр О отТ(<рС зТппТ)ро п йгтхОо.р
йхыТ.р хуТ?Тлпь кОрСШгСэ уТу яглрухлгзйх .х)йх О-
лх О хО1ьпйри гых йхйг плг?э . р ылТяйхгэ уТу
яглрухлгзйх япг О /их клх)рлхп я оТ.ур ухохиухых
оТппуТ?Т :хэ зх-яртр.х.кэ ?Т.пгл ТяихоТэ ?Т.пгл
)р?йр Ол р я /их. плкТгэ уТу р япгытТэ пихуоТи яг-
лрухлгзйггс
иориру йг пхылТюТгипь р ?Т<р<Тги зоТяТ рпукп-
пияТэ я.плТэ лхыргпухС ШглгпххОоТ?йхпирД Н\
?йТ(э их язгТилгйрг йгх)ртТййхпир я л(Ориг тТ-
яТи зкиг. пТ.хС гпигпиягййхС оТ?яь?ур :х йг плрю-
ух. кялгуТСигп /ир. ! )р?йр .йхых плкТСйхыхэ йх
.йхых р йгхОТСйхых Илхяк тТйх япхухг зоТях р?
плкТСйхпир пх?тТяТи йгхОТСйхпи э йгхОТСйхг
тглТи йг плкТСй. м? тТйй плкТСйхпигС яп.хылр О птглТи язхлйг ?ТягоюгййС оТппуТ?э гп-
лр О зогяоТирлр яТюгых зТппТ)роТ я кОрСШкс
–рпТигл э хтйТухэ зохтхл)Тги йТпиТряТи йТ Тя-
ихопух. зоТяг )р?йрД Н»Т-тТэ ь тк.Тл хО /их. \ зор-
ОТярл О йгпухл ух тгиТлгС \ йТ.гуйкл О йТ ихэ их
кОрСШТ пиоТпийх л(Орл )гйк 7Тлх лр их .х)йх зор-
тк.Ти :х ыхог я их.э их йгр?ягпийхэ .х)ги Ои э
)р?й р.глТ я яртк пхяпг. токыхгэ йгих уктТ Охлгг
ихйухгэ ылкОхухг Vхог я их.э их ь йг к?йТлэ зхг.к
отТл зТппТ)роэ р йрухытТ йг к?йТ(8с
Н–ТппТ)рос . рпихорьэ Ныгохь.рс ухихохС хуТ?-
яТ(ипь лригоТикойг )Тйоэ оТппуТ?-.ТйрПгпиэ оТп-
пуТ? х оТппуТ?г р йхягллгэ п()гиг р ПТОклг
*орпихиглгяпуТь ухллр?рь яхпзохр?яхтрипь р к :Т-
ОхухяТэ йх ?йТур хШгйур зорйШрзрТл йх .гйь(ипь
иориру . пхяог.гййС *орпихигл э пихохййру ￿
4р«О-
и+ и /-/Нии+
уТу /ППгуийхых ПТОкл йхых зхягпиях-
яТйрь –рпТигл . гхярТйгШэ ?Т<рийру ￿
лФЧНьр и
–рлл ргр
уТу ￿
/Нгр* /Оь-щ- «Нл4р«Оик/-щ- )-/Нль-
/-/р/и.

:х Н?ТягоюгййС оТппуТ?с уорируТ я йТОхухя-
пухС рйигозогиТШрр зТоТтхупТл йх хуТ?яТгипь Ох-
лгг зох?Трй.э зогтпуТ?кг..э пукй.э г. НоТп-
пуТ? Ог? ухйШТсэ ухихоС зхтОохпрл зрпТигл( иТлТйи-
лряС Тяихо-)р?й 
8ТОкл йС р ОгпПТОкл йС п()ги пиТйхяьипьзхл(пТ.рэ .г)тк ухихо.р тяр)гипь лригоТикоТ зх-
плгтйгых ягуТ
ГТ?йг ирз ТяТйи(ойхых ох.ТйТэ тгигуиряэ ПТй-
иТпируТ р токырг НПхо.кл йгс )Тйохяг пг.гС-
пияТэ йхягллТэ пуТ?уТэ иоТырух.гтрьэ .глхтоТ.Тэ х-
охюх птглТййТь з гпТ . хыох.йТь хОлТпи ПТОкл йх-
ых зхягпияхяТйрь 5р?й э я йр р?хОоТ)гййТьэ зогт-
пиТги зорул(гйрг.э ?ТыТтухСэ р.г(<гС я оТ?яь?уг
хОь?Тигл йк( оТ?ыТтук
ГТппуТ? гхяпухых ирзТ гых рйхытТ йТ?яТ(и окп-
пур. оТппуТ?х.Iэ зпрхлхыргпург зхягпи р ох.Тйэ
хгоуэ /ппгэ оТ?йг ярт ОрхыоТПргпухС р Тяих-
ОрхыоТПргпухС зох?э НйгТорпихиглгяпуТьс тоТ.Т
иоТтрШрр ухихохС хзьи -иТур ртки хи ЭгхяТI . Огп-
ПТОкл йг рлр Н.ТлхПТОкл йгс )Тйо р Пхо.
7йр рпхтьи р? ухйШгзШрр )р?йр уТу иТСйэ ухихок(
.х)йх зхтп.хиоги я гг хОйэ гпигпиягйй Пхо-
.Тэ йх яоьт лр .х)йх зхС.Ти я улгиук ПТОкл р зх-
йьи тх ухйШТ
НИх?тТяТь п()гийг игупиэ глхягу йТкрлпь
оТ?лрТи п()ги я )р?йр рэ иТур. хОоТ?х.э рпихлух-
яяТи ггс
ъВЖ

7х)ги Ои э тглх хОпихьлх р йТхОхохиД глхягу
пйТТлТ йТкрлпь пиокуикорохяТи )р?й э р?ялгуТь
ъВЖ
4хи.Тй Б 7 –охрпх)тгйрг п()гиТ я ирзхлхыргпух. хпяг<г-
йрр 66 4хи.Тй Б 7 м?ОоТййг пиТи рД ! щ и / И ъВър? йгг рпихоррэ Т зхих. птглТл р лригоТикохС –ор-
г. яртги ПТОкл хй йТТл йТ.йхых оТй югэ г.
яхпзорйр.Ти )р?й п()гийх
:Т /ихи яяхт йТиТлуряТ(и йТОл(тгйрь зрпТигль р
згтТыхыТ * И 7ТуТогйух х пзгШрПруг тгипухых яхп-
зорьирь лригоТикоД Н7 йТхтр. ях?.х)й. зх хи-
йхюгйр( у п()гик р ПТОклг зогтлх)ри иТук( Пхо-
.клкД п()ги тхл)гй зх ях?.х)йхпир пиог.ри пь у
зохпихигэ ПТОклТ . у плх)йхпир <8> И()ги „–ог-
пикзлгйрь р йТуТ?Тйрь“ рлр „*йй иТогйрйхС“ . п(-
)ги плрюух. плх)йг тль .хлхтхых хзиТ ?ир п(-
)ги зогтзхлТыТ(и Охл юхг ?йТйрг к риТигль я хО-
лТпир ткхяйхС )р?йр <8> 8ТОклТэ их гпи пг.Т
пхОирСэ яйгюйр пихлуйхягйрС р Охо Оэ йТхОхохиэ
.х)ги Ои пухл кыхтйх плх)йТ р тгСпиягййТ Фплр
п()ги зохпиэ уйрыТ йг Охрипь я иТух. плкТг йруТур
ПТОкл й хтхяэ йруТухС иТрйпиягййхпирэ зогояТй-
й тяр)гйрСэ иТрйпиягйй хпиТйхяхус
ъВ

;Тухй хОоТийхС зохзхоШрхйТл йхпир ПТОкл р п(-
)гиТэ ягохьийхэ пхОл(тТгипь йг ихл ух я рйтряртк-
Тл йх. оТ?ярирр риТигль хйихыгйг?гIэ йх р я Нохтх-
ях.сэ рпихоргпух. оТ?ярирр лригоТико Прлхыгйг-
?гI »яр)гйрг у зохпихиг р рпг?йхягйрг ПТОкл ух.-
згйпрок(ипь кплх)йгйрг. п()гиТэ иогОк(<р. Ту-
ъВ
7ТуТогйух * И Иирл тгипухС лригоТико 66 Гкппург зрпТиглр х
лригоТикойх. иоктг / В 7э бУ И «.«ъиряйхС риТигл пухС оТОхиэ зхрпух. птглТйй зр-
пТиглг. ТуШгйихя йТ пТ. йгх)ртТйй .гпиТ
–прхлхы * 7 4гяртхяэ хииТлуряТьп хи ?Т.гТ-
йрь 8 ?йыгл пТ х ￿
Чи/-льи
р ￿
«-щрьль/Н
тгСпиярь
я тоТ.Т 9гупзроТэ зиТлпь зортТи /ир. зхйьир-
ь. кйрягопТл йС ТоТуигоД Н–хт ￿
Чи/-лькФ
тгС-
пиярь . зхйр.Тг. трйТ.рук пхОирСэ п.гйк прикТ-
ШрСэ Туиряйхг кТпирг згопхйТ)гС я оТ?ярирр п()г-
иТэ р „тяр)гйрг“ я пТ.х. зоь.х. п.плг /ихых плх-
яТ »яр)гйрг ?тгп ￿
//Н8/ННм Б-щрьль/-
тгСпиярь я
йТюг. зхйр.Тйрр . тяр)гйрг ￿
//Оь–Н//НН
э пяь?Тй-
йхг пх п.гйхС .плгСэ ртгСэ оТ?лрй /.хШрхйТл -
й пхпихьйрСэ . тяр)гйргэ зоряхть<гг у ылкОхух.к
оТпуоир( плх)йхС яйкиогййгС )р?йр глхягуТс
ъб+

–ор иТух. зхйр.Тйрр .х)йх ыхяхори х ￿
Чи/-льи
р л/-йль/Н 4р«Ои+
р ￿
«-щрьль/Н р Эр–р ьН–и-
льи Н лФЧНьр
 Фпигпиягййхэ /ир уТгпияТ .хыки пхг-
иТи пь я хтйх. зохр?ягтгйрр ох.Тй »хпихгяпухыхI
р тхл)й оТпп.ТиоряТи пь йг я хШгйхйх.э Т я ТйТ-
лриргпух. злТйг
И()ги р ПТОклТэ зхохС ухйПлруикьэ пхпк<гпияк-
(и йг ихл ух я хитгл йх. зохр?ягтгйррэ йх р я лриг-
оТикойхС рпихорр :хыТиг п()гийг пиокуикоэ рп-
ихоргпур оТ?яряТ(<ргпь зх?)г )ряэ йх Огтй
ПТОкл йэ яхяпг йг трпуогтрирок(и р йг хи.гйь(и
ъб+
4гяртхя * 7 4ригоТикоТ р тгСпияригл йхпи 4э Ж« И Вр 7тйТух я рпихоргпух. оТ?ярирр тгСпиярь .х)йх
?Т.гири йг ихл ух птяры хи ПТОкл у п()гикэ йх р
/упзТйпр( п()гиТ йТ токырг кохяйр ктх)гпиягййхС
пиокуико
»ль *орпихигль ылТяй. /лг.гйих. иоТыгтрр О-
лх япг-иТур тгСпияргэ пуТ?ТйргД Н:х пТ.хг яТ)йхг .
пхпиТя зохрпюгпиярСэ иТу уТу иоТыгтрь гпи зхтоТ)Т-
йрг йг л(ть.э йх тгСпияр( р )р?йрэ пТпи ( р ?лх-
пТпи (э Т пТпи г р ?лхпТпи г ?Тул(Т(ипь я тгС-
пияррэ р Шгл <иоТыгтрр> . уТухг-йрОкт тгСпияргэ Т
йг уТгпияхЧ л(тр )г ОяТ(и уТур.р-йрОкт зх пях-
г.к ТоТуигокэ Т зх тгСпиярь. пТпилря.р рлр йТ-
хОхохи миТу <зх/и> яяхтьи тгСпияк(<р лрШ йг
тль ихыхэ ихО р?хОоТ?ри р ТоТуигоэ йх ОлТых-
тТоь /ир. тгСпиярь. хйр ?ТяТияТ(и р ТоТуигоЧ
плгтхяТигл йхэ тгСпиярь р ПТОклТ пхпиТяль(и Шгл
иоТыгтррэ Т Шгл яТ)йгг япгых иох.г ихыхэ Ог? тгС-
пиярь йг .хылТ О пк<гпияхяТи иоТыгтрьэ Т Ог? Т-
оТуигохя .хылТ Ос
ъб

–х?тйгг п()ги зохр?ягтгйрь .хы пиохри пь йТ г.
кыхтйхД йТ плхягпйхС рыогэ зТоириког охйхихзхяэ йх
Т<г япгых . йТ зпрхлхыргпухС трйТ.руг р?хОоТ-
)гйй ыгохгя
Ирпиг.Т згопхйТ)гС яоТпиТги р? тгСпиярьэ йх зг-
огоТпиТги гых
ъб
*орпихигл 7О рпукппияг зх/?рр И бЖ.б
Пирсо и (гирои)


Оприилиии и оми ия
литир турого пирсо /гироя
От Скотии о Ий ой

–хтхОйх )Тйокэ п()гик р ПТОклгэ иго.рй р зхйь-
ирг ￿
щН–-й
рпзхл ?к(ипь я оТ?йххОоТ?й ухйигупиТ
р зхйр.Т(ипь уоТСйг йгхтйх?йТйх Н! /их. хийхюг-
йрр тх пр зхо ШТори зхлйС Тхп я /пигируг плх-
ягпйхых ияхогпияТ р я хпхОгййхпир я рпихорр лр-
игоТико И.гюгйрг оТ?лрй ихгу ?огйрьэ оТ?-
й злТйхя зхтхтТэ оТ?лрй зорйШрзхя хШгйур
япиогТгипь йТ уТ)тх. юТык –хлх)ригл йг р хи-
орШТигл йг ыгохр хийхюгйрг ТяихоТIэ ТяихОрхыоТ-
Пргпург р хО1гуиряйг ыгохрэ ртгТлр?рохяТййг р
огТлрпиргпургэ ыгохр?ТШрьэ пТироТэ (.хоэ рохйрьЧ
/зргпурСэ тоТ.ТиргпурСэ лроргпурС ыгохСэ ТоТу-
игоэ ирзэ згопхйТ)э ПТОклргпурС ыгохСэ зогплхякиТь
улТппрПруТШрь пШгйргпур Т.злкТД л(Охяйру лрор-
гпурСэ тоТ.ТиргпурСIэ ог?хйгоэ зохпиТу р зох .
япг /ир улТппрПруТШрр р хзогтглгйрь гых пхягоюгй-
йх йг хОхпйхяТйэ йг кзхоьтхгй зх хийхюгйр(
токы у токыкэ тТ р йги гтрйхых зорйШрзТ тль р кзхоь-тхгйрь р хОхпйхяТйрь 7Ойх /ир улТппрПруТШрр
г<г йгуориргпур пуог<ряТ(ипь .г)тк пхОхСс
ъбъ

7 7 :Тирй ухйпиТирохяТл иТухг зхлх)гйрг яг-
<гС зхир пихлгирг йТ?Тт р зиТлпь Няйгпир пиох-
ырС зхоьтху я Пхо.Тл йх пхтго)Тигл йхг хзогтглг-
йрг яртхя ыгохьэ зортТи р. хтйх?йТйС п.пл р пх-
?тТи йгплкТСйк( прпиг.Тиргпук( улТппрПруТШр(
рс йТ хпйхяТйрр хтйхых уоригорьД ихиТл йхС огТуШрр
ТяихоТ йТ ыгохьэ зорйШрзТ яр́тгйрь ыгохь уТу Шглхых
?ихи зорйШрз зорхОогл к 7 7 :ТирйТ пухогг йг
игхогирух-лригоТикойСэ Т ПрлхпхПпурС ТоТуигоэ
зхохтря улТппрПруТШр( йг ыгохгяэ Т пзхпхОхя хО1гу-
иряТШрр Тяихопухых пх?йТйрь я хзогтглгйй яртТ
уТу лригоТикойэ иТу р Н)р?йгййс игупихяД ￿
)-льО-
)- » лр*--ь1Нь-ил)-/Нок» р/ь-«и-щ–р4и.» ии–и1Н-
л ий щН–-й» «и-щ–р4и.» Эр–р ьН–» ьи)» )-и-ЧН/иН»
)Н–л-/рЧ» ЧиьиН
ъбщ
 4гыух ?Т.гири э их /иТ улТппр-
ПруТШрь йг яйхпри пиохырС зхоьтху я зог)йргэ Т тх-
ОТяльгипь у йр.э зортТги хзогтглгйрь. ыгохь г<г
хтйх р?.гогйрг
ГТОхиТ :ТирйТ йг ОлТ ?ТягоюгйТ р зхьярлТп
лрю я « ыхткэ к)г зхплг п.гоир кгйхых :х р их-
ытТэ я хилррг хи токыр ОТирйпур ртгСэ хйТ йг зх-
ъбъ
:Тирй 7 7 <*яихо р ыгохС я /пигиргпухС тгьигл йхпир> ъщ.
ъВI 66 :Тирй 7 7 ИхОо пх / И ъ
ъбщ
/Т. )г И ъ+блкрлТ Охл юхых ог?хйТйпТ ! НпиокуикоТлрпипургс
«+-г ыхтэ уТу р я НПхо.Тлрпипургс ъ+-гэ япьург
оТ?ыхяхо х ыгохг уТ?Тлрп кпиТогяюр.р
Н!ог.гйТ.р . оТппк)тТг. х ИТооТ?рйг ыгохг
хтйхр.гййхС йхяглл 7 тг :Тл ?ТуТ . ￿
Им зм
I иТуэ
плхяйх /ихи глхягу огТл йх пк<гпияхяТлэ плхяйх к
йгых Олх Октк<ггэ Олх пяхг Огппх?йТигл йхгэ пяхь
ткюТЧ .г)тк иг. ог ртги япгых лрю хО ￿
-«–ргН

Ог?лрйхС ухйПрыкоТШрр пр.яхлхяэ пхОоТйй зхт
/иругиухС р.гйр пхОпиягййхыхД ИТооТ?рйIэ Т яхяпг йг
х ￿
ии1/-льи
яхзлх<гйрр ткхяйхС пяхОхтэ рпихйр-
уг глхяггпур .хиряхя р п.плхяхых р?ОиуТIЧ йТ-
юТ ?ТтТТ . зохплгтри ухййхиТШррэ Т йг зохр?ягпир
оТпплгтхяТйргЧ . пиог.р.пь йг у их.кэ ихО к?йТи
зоТятк х ИТооТ?рйгэ Т у их.кэ ихО зхйьи прпиг.Т-
ирук йгухгых зох.г)кихйхыхI игупихяхых ПоТы.гй-
иТД . ятгльг. п зх.х< ( р.гйр ИТооТ?рйI /ихи
ПоТы.гйи ?Тиг.э ихО хй яул(рлпь я уокы йТооТиря-
й ТлрОрэ я прпиг.к „йгоТ?огюр.“ п.плхяэ ях-
югл я хОлТпи .йх)гпиягйй ухтхяэ . пиохых хОо-
яТл пгОь Г :Тоиэ хиорШТь уТу оТ? ихэ йТ г. пиохрлТп
улТппрПруТШрь 7 7 :ТирйТэ . п.плхяхг Шглхг ыг-
охь . :г ох.Тйргпухг йТТлхэ Т згопхйТ) . яхи их
киоТирлх прлк я пхяог.гййх. ох.ТйгЧ зхьялгйрг я
йг. м.гйр ИхОпиягййхых Охлгг йгях?.х)йхс
ъбВ

ъбВ
:Тои Г S6Z «+I 7э В И ъ.щ* ки оТй югэ я ихС )г оТОхигэ зхпяь<гййхС .гт-
лгййх.к игйр( ОТл ?Тухяпухых игупиТэ :Тои зхир
зхяихоьл оТййгых ! 9улхяпухыхД Н–гопхйТ)э иТур.
хОоТ?х.э гпи йг их рйхгэ уТу зохткуи ух.ОрйТих-
орурЧ зор /их. ях?йруТ(<Ть ух.ОрйТШрь хилрТги-
пь уТу хийхпригл йхС кпихСряхпи ( рОх хйТ хОоТ-
?хяТйТ зхяихоь(<р.рпь пг.Т.рIэ иТу р хийхпригл -
йхС плх)йхпи ( рОх /ир пг. хиТпир пхылТпк(ипьэ
Т хиТпир р зохиряхогТи токы токыкI ?иТ плх)йхпи
уТу оТ? р зоряхтри у ях?йруйхягйр( „лрйхпир“ зго-
пхйТ)Тэ р.г(<гС ик )г ух.ОрйТихойк( зорохткэ их
р яукп уТухых-йрОкт Ол(тТ рлр Окуги ярйТс
ъбб

И иг зхо прикТШрь .Тлх р?.гйрлТп :ТюТ ?ТтТТ
Октги ?Тул(Ти пь йг я их.э ихО зогтлх)ри г<г
хтйк хухйТигл йк( улТппрПруТШр( хйТэ ягохьийхэ
зорйШрзрТл йх йгях?.х)йТIэ йх я зхзиуг уТу р я
ылТяг х )ТйоТI зохьпйри зорйШрзэ хОх?йТри йТ-
зоТялгйрьэ я ухихо .х)йх рпплгтхяТи уТигыхор(
ыгохь я пиокуиког ктх)гпиягййхых .роТ
–хрпу пиокуикойхых хзогтглгйрь ыгохь зорхтрипь
ягпир .г)тк тяк.ь уоТСйхпиь.р
»ль йТряйхыхэ Нтгипухыхс риТигл пухых яхпзорь-
ирь х йг. юлТ ог я ухйШг зогттк<гС ылТяIэ Ног-
Тл йхСс уорирурэ иоТтрШрхййхых ТуТтг.ргпухых лр-
игоТикохягтгйрь яихохС зхлхярй …-… . йТТлТ ……
ъбб
/Т. )г И ЖъягуТ згопхйТ) Ол )ря. глхягух.э Ня?ьи.с рлр
зхир я?ьи. . ирзр?рохяТйй.I р? )р?йр р хШгйр-
яТг.. зх/их.к зх /иргпур. уоригорь. И иТур.
зогтпиТялгйрг. пяь?Тй хОь?Тигл йг зхрпур зох-
ихирзхя ТтогпТихя зкюурйпухС л(ОхяйхС лрорур рлр
Нйхя л(тгСс /коыгйгяТэ ЭгойюгяпухыхIэ кухог-
йряюргпь уяТлрПруТШрр ￿
)-и-ЧиьНик/+Э
р ￿
-ь–иШр-
ьНик/+Э
ыгохгяэ пкт йТт лригоТикой.р згопхйТ-
)Т.р р ухпягййхI йТт р пх?тТигль.р
УйрягопригипурС зохПгппхо я йТТлг зохюлхых яг-
уТ .хы пзохпри йТ /у?Т.гйгэ зоТярл йх лр зхпикзр-
лТ /Ти ьйТэ яСть ?Т.к) ?Т ыгйгоТлТ иТухС Тйгутхи
япзх.рйТл хтрй ОяюрС пиктгйи И * !гйыгохяТI
8рлхпхПпук( хпйхяТигл йхпи р пр.яхлргпук(
йгхзогтглгййхпи зортТл зохОлг.г згопхйТ)Т зх-
/и р .рпируэ пй зрпТигль » 4 *йтоггя ! гых иоТу-
иТиг НГх?Т .роТс хзрпяТгипь Н.йхыхплхСйТь !пг-
лгййТьс яртр. р йгяртр. зхт?г.й р йгОгп-
й .рохяэ я хтйх. р? ухихо ￿
*Ньр)–р-«–рг+
ыг-
охгя .рохяхС лригоТико р рпукппияТ япиогТ(ипь р
зохтхл)Т(и хийхюгйрь пх пяхр.р пх?тТигль.рД Н–х-
плг п.гоир я ?йохПг ктх)йруТ-ияхоШТ .гиТзоТхО-
оТ? гых ияхогйрС я 5гоТ.г яртьи гыхэ япиогТ(ипь
п йр.э хО<Т(ипьэ рОх уТо.Т ктх)гпиягййхых ияхо-
гпияТ ялгги гых у йр. 7йхыр.э хгй .йхыр. ыгйр-
ь. рпукппияТ зорхтрипь я пяхг. зхп.гоирр зх.хыТизоТхОоТ?Т. ыгохгя я р яхпх)тгйрр »хпихгяпурС
зхиоТирл ыох.Ттйхг ухлргпиях яог.гйр р прл йТ
зхтйр.Тйрг пяхр .гиТзоТхОоТ?хяэ иТу уТу пТ.хкОрС-
пиях ИиТяохырйТ р ИярторыТСлхяТэ ияхогпур р .гиТ-
.Тыргпур зохтруихяТййхг р.э пОохпрлх зоТ-ИиТяох-
ырйТ р зоТ-ИярторыТСлхяТ я Уо. и йТпихь<г.к .х-
.гйик япг ыгохр »хпихгяпухых к)г зхтйьи р.Д Иярт-
орыТСлхя . я иТоирТлкэ мяТй иТоТ.Т?хя р И.готьухя
тхпирылр 7ТыроТйТ . хтйхых р? .рохя „!пхухых тхл-
)гйпияхяТйрь“ /Т. )г йТхтьипь ИхОТугярэ Эрр-
ухя р токырг ыгохр Vхыхльэ – го :г?кхяэ *йтогС :хл-
ухйпурСэ уйь)йТ 7То ь р п Охл юр.р кпрлрь.р зхт-
йьиТь /хлпи. р? Уо.Т :ТиТюТ ГхпихяТ VёигяпуТь
7ТоыТориТ зогОяТги я хтйх. р? япюр плхгя 9Т-
тТйТуТоТэ Т »хй ирхи тТяйх япикзрл я Ирйулри 7р-
оТэ уктТ пухох япикзри р 8Ткпи <8> »ль глхягуТ п
оТпуояюр.пь ткхяй. ?огйрг. р плкх. япиогТ п
иг.э уих йТ. р?ягпигй р йТ.р л(Ор. уТу *йтогС :хл-
ухйпурСэ иТу )г тхпир)р.Т р ТОпхл(ийх огТл йТэ уТу р
япиогТ п яглрур. глхяггпур. ткх.э ухихо. Ол
4гя /хлпихСс
ъбУ

Н!р)к уТу )ряхыхсэ . ПрыкоТл йх ыхяхоьи х ыгохь
/хлпихых » *йтоггя йг ихл ух х)рярл пяхр л(Ор-
. ыгохгяэ зортТл р. хйихлхыргпурС пиТикпэ йх р
ъбУ
*йтоггя » Гх?Т .роТ 66 *йтоггя » 4 ИхОо пхД ! щ и 7э б
И ВЖэ щ«зхтТорл р. Огпп.гоирг
5гпихук( Охо Ок п згопхйТ)г.э хпухоОлгйрг гых
тгСпиярг. йТТлр Пхо.Тлрпи .йхырг р? йр О-
лр кгйруТ.р !гйыгохяТI ￿
́Н–-й /Н лО6Нль/ОНь» -/
оНирНьл.
. яхи р ылТяйС зхпиклТи ИтглТй *уТурС
*уТургяр хй . зохткуи пхгтрйгйрь ух.ргпухых р
.глхтоТ.Тиргпухых пуТ?ТIэ птглТй 7йгырй хй . хи-
пикзлгйрг я ох.Тйг хипикзлгйрСIэ Т к) »хй ирхи8
НI /рз »хй ирхиТэ иТу зохплТялгййС VгСйг р оТ?-
.кпхлгййС /коыгйгя.э йг гпи згояхйТТл йхг ?Т-
тТйрг ТяихоТ ?ихи ирз ьяльгипь уТу ог?кл иТи тгС-
пиярь зхпиохгйрь ох.ТйТэ иТу уТу Тпих .гТйр?. рп-
зхлйгйрь пх?тТяТл йхяг Пхо. я зх/?рр ъI ИгояТй-
игп я пгогтрйг ох.ТйТ хпх?йТл к)гэ ихэ йТя (ряТь
»хй ирхиТ пяхг( .ктохпи (э хй пх?тТл тяхСпиягй-
йхпи я йг.Ч ихытТ хй рпзхл ?хяТл рлр йТТл зхл ?х-
яТи пь /ихС тгСпияригл йхпи ( я пяхр Шгльс
ъб«

НVгохС яхяпг йг ьяльгипь йгхОхтр.хС зорйТтлг)-
йхпи ( ПТОкл 8ТОклТ уТу прпиг.Т .хиряхя .х)ги р
яхяпг хОхСирп Ог? ыгохь р гых ТоТуигорпирур VгохС
ьяльгипь я ог?кл иТиг п()гийхых хПхо.лгйрь .Тиг-
орТлТ р ьяльгипьэ п хтйхС пихохйэ погтпиях. йТ-
йр?яТйрь .хиряхяэ п токыхС . уТу О яхзлх<гййхС
ъб«
9улхяпурС ! : иТу птглТй »хй ирхи 66 9улхяпурС ! : 7 игхорр
зох? 7э ъ И ««р хлрШгияхогййхС .хирярохяухС пяь?р .хиряхяс
ъбЖ
э .
йгпухл ух зТоТтхупТл йх ?Тул(Тл : ! /х.Тюгя-
пурС ылТяк х ыгохгэ я ухихохС юлТ ог р х зхлх)р-
игл й р хиорШТигл й ыгохьэ р х пзхпхОТ р Т-
оТуигорпирурэ р хО /.хШрхйТл йх. Тяихопух. ?ТтТ-
йрр
Фплр я йТряйх-огТлрпиргпух. зогтпиТялгйрр ыг-
охС оТ?ояТл ыоТйрШ .роТ р Нхи.гйьлс япг ктх)г-
пиягййхг зохр?ягтгйргэ их я Пхо.Тл йхС игхорр лр-
игоТико уТу язхплгтпиярр к пиокуикоТлрпихя р тг-
ухйпиокуирярпихяI хйэ йТзохиряэ пТ. хи.гйьлпь уТу
хпхОТь ктх)гпиягййТь рйпиТйШрьэ кохягй ктх)г-
пиягййхых .роТэ зогяоТ<Тьп йТоьтк п хпиоТйгйрг.
р ихо.х)гйрг.I я зорг.-.хирярохяук
8ТОклк ТоТуигок зохиряхзхпиТяльл к)г *орпих-
игл :гухихог гых пк)тгйрь яыльтьи язхлйг зх-
Пхо.ТлрпипурД Ниох.г ихыхэ Ог? тгСпиярь иоТыгтрь
йгях?.х)йТэ Т Ог? ТоТуигохя ях?.х)йТЧ иоТыгтрр
хгй .йхыр йхягСюр зх/ихя . Ог? ТоТуигохяс
ъб

:х ?тгп ог юлТ йг х НпхуоТ<гйрр юиТихяс Б
: /йьйхяI ?Т пги згопхйТ)Тэ Т х ктх)гпиягййхС
тх.рйТйиг –гопхйТ)гС ыоггпург тоТ.Тикоыр ?Тр.-
пияхяТлр р? ￿
–Нрик/-льи *и4р
э ухихок( хи.гйри О-
лх йгях?.х)йх –х/их.к тТлгг я Н–х/иругс х тоТ.Т-
ъбЖ
/х.ТюгяпурС : ! /гхорь лригоТико –х/ируТ И ъ+ъ
ъб
*орпихигл р ТйирйТь лригоТикоТ И ъъиргпур ТоТуигоТ уТу йгхОхтр.хС Тпир иоТыгтрр
ыхяхорипь зхир пихл )г зхтохОйхэ уТу р х ПТОклг
Иях( игхор( лригоТикойхых згопхйТ)Т 7 7 :Т-
ирй пиохри .г)тк /ир.р тяк.ь зхл(пТ.р . йТикоТлр-
пиргпур. хих)тгпиялгйрг. ыгохь п огТл й. глх-
ягух. р Пхо.Тл й. хих)тгпиялгйрг. п ух.зх?рШр-
хйй. зорг.х. Фых пхОпиягййхС улТппрПруТШррэ х
ухихохС юлТ ог яюгэ зогтюгпияк(и хзроТ(<ргпь
йТ ылкОхук( /пигиргпук( иоТтрШр( хО<рг Пхо.клр-
охяур р хзогтглгйрь
Vгохь 7 7 :Тирй оТпп.ТиоряТги уТу хпхОк(
п.плхяк( рйпиТйШр(э Нп.плхяхг Шглхгсэ Ог? ух-
ихохых ктх)гпиягййхг ияхогпиях йгях?.х)йхД НVг-
охСэ Тяихо-?оригл . яхи хпйхяйг )ряг .х.гйиэ
кТпийрур пхОирь зохр?ягтгйрь8с
ъУ+
VгохС я гых хпхО йТзоь)гййх-зохиряхогря
хийхюгйрь п Тяихох. хзогтгльги пзгШрПрук ктх-
)гпиягййхых яртгйрьД Н?пигиргпухг пхОирг .х)ги
пхягоюри пь ихл ух зор тяк кТпийруТэ зогтзхлТ-
ыТги тяТ йгпхязТтТ(<р пх?йТйрь ихытТ ыгохС р Тя-
ихо пхязТтТ(и рлр хуТ?яТ(ипь оьтх. токы п токых.
згогт лрШх. хО<гС Шгййхпир рлр токы зохиря ток-
ыТ уТу яоТырэ ухйТгипь /пигиргпухг пхОирг р йТ-
рйТгипь /иргпухг зТ.Плгиэ .ТйрПгпиэ хОярйригл -
йТь ог э зхяТл йхг рлр ОлТыхтТопиягййхг плхяхэ
ъУ+
:Тирй 7 7 <*яихо р ыгохС я /пигиргпухС тгьигл йхпир> И ъВ«ОоТй э пТ.ххиги-рпзхягт р зохIЧ ухытТ )г ыгохь
яхяпг йгиэ тТ)г зхигйШрТл йхыхэ . зх?йТяТигл йхг пх-
Оирг иоТуиТиэ пиТи ьэ лгуШрьIЧ иТ. )гэ ытг токыр. пх-
?йТйрг. ьяльгипь хО1г.л(<гг пх?йТйрг :хыТэ р.г-
ги .гпих оглрырх?йхг пхОирг .хлрияТэ укл иэ орик-
ТлIс
ъУ

VгохСэ иТур. хОоТ?х.э зхтхОйх охйхихзкэ хуТ?яТ-
гипь ыоТйрШгС ктх)гпиягййхых ШглхыхД рпг?Тги ыг-
охС уТу Нтокыхг пх?йТйргс . рпукппиях зогяоТ<Тгипь
я /ирукэ йТкукэ оглрыр(
:Тирй ?Т<р<Тги коТяйхягюгййк(э погтй(( зх?р-
Шр( .г)тк хО1гуиряйх-йТикоТлрпиргпур.э хйихлх-
ыргпур. ыгохС . огТл йС глхягуI р рпих /пиги-
пур. ыгохС . погтпиях йТйр?яТйрь .хиряхяI зхйр-
.Тйрг. ыгохь
–гопхйТ) . Тпи Н.роТ ктх)гпиягййхых ияхог-
пияТсэ хилрйхых хи Н.роТ .ги р тгСпияригл йхС
)р?йрсЧ хй ￿
л-гор/
Тяихох.-пх?гоШТиглг.э )ряхзрп-
йх-злТпиргпур хПхо.лгй р /пигиргпур ?Тягоюгй
7тйТух я /ихС /пигиргпухС Туиряйхпир ТяихоТэ гых
ялТпир йТт ыгохг. гпи пяхр зогтглД Н/Т.э ытг к-
тх)йру п пТ.хых йТТлТ р.гги тглх п /пигиргпур.р
яглррйТ.рэ зхлкТгипь птглТййхгэ зкпихг зохр?яг-
тгйргэ йргых йг зогхтхлгяТ(<гг рэ я пк<йхпирэ йг
ъУ
:Тирй 7 7 <*яихо р ыгохС я /пигиргпухС тгьигл йхпир> И +ъ.
+Впх?тТ(<гг йргых Шгййхпийх-ягпх.хых Vгохь йгл -
?ь пх?тТи п йТТлТ р тх ухйШТ р? рпих /пигирг-
пур /лг.гйихяэ йгл ?ь „птглТи “ ыгохьэ хй йг Октги
)ря.э йг Октги „х<к<Ти пь“ гых рпих /пигиргпуТь
?йТр.хпи *яихо йг .х)ги ￿
/+оО*рьк
ыгохьэ лрюгй-
йхых япьухС пТ.хпихьигл йхпир зх хийхюгйр( у ияхо-
гпух.к Туик ТяихоТэ кияго)тТ(<г.к р хПхо.ль(-
<г.к гых *яихо-
ЭОо-Ч/и )–Но/рЭ-оиь
ыгохьэ тТй-
й. йг?Тярпр.х хи гых рпих ктх)гпиягййхых ТуиТэ
хй йг .х)ги зхохтри р? пгОь ыгохьэ иТухС Ол О йг
кОгтриглгйс
ъУъ

\ялььп Тпи ( ктх)гпиягййхых .роТэ ыгохС иг.
йг .гйгг хОлТтТги Нкзхопияк(<гС огТл йхпи (сэ
Нкзокыхпи (сэ п.плхяхС пТ.хтхпиТихйхпи ( :х я
их )г яог.ь хй йг зохпих зогОяТгиэ пк<гпиякги я
ктх)гпиягййх. .рогэ Т пиохрипьэ оТ?яряТгипьэ ухй-
пиокрокгипь ИлгтхяТигл йхэ .хыки Ои хзогтглг-
й йг ихл ух гых иг.Тиргпургэ йх р ух.зх?рШрхййг
ПкйуШрр
! иг.Тиргпух. Тпзгуиг згопхйТ)г. ыгохг.I .
Октг. йТ?яТи л(Охых ￿
лО«?Н ьр» О1рль/ОФ6Нщ- /
–рг/иьии оНйль/и.» лФЧНьр

УуТ?Тйрг йТ пяь? п п()гих. яТ)йхэ рОх я кплхя-
й р Тллгыхоргпур )ТйоТ пуТ?уТэ ОТпйьэ ПТйиТ-
пиргпург )ТйоI згопхйТ)Т.р .хыки пиТи йг ихл -
ъУъ
/Т. )г И ъбВ.ъббух л(трэ йх р )ряхийгэ зогт.гиэ тТ)г Тллгыхорг-
пург зхйьирь »ль /ихых хйр тхл)й Ои ятглгйэ
Няог?Тйс р? охйхихзТэ зогт.гийхых .роТ р згог-
ягтгй йТ кохягй тгСпиярь
ЭкОТоСэ ыйгтхС р уТкоСэ ухйр ррухяпухС иохС-
урэ п ухихо.р хО<Тгипь укго ИглрПТйэ . йг зго-
пхйТ)рэ Т Тпи зогт.гийхых хуок)гйрьэ тгиТлр ыхых-
лгяпухых охйхихзТэ йТоьтк п ррухяпухС юуТиклухС
р оТпзхл?Т(<р.рпьэ уТу оТурэ тхохыТ.р »кО я Н!хС-
йг р .рогсэ ухихоС яртри уйь? *йтогСэ их)г Тпи
згС?Т)Тэ пиТйхяь<Тьпь хОоТ?х.-пр.яхлх. »гСпияк-
(<р. лрШх.э згопхйТ)г. гых .х)йх йТ?яТи лрю
.гиТПхоргпур
/хлпихяпурС …хлпих.го я хтйхр.гййхС зхягпир .
к)г зхлйхШгййС згопхйТ)э уТу р токырг гых ?йТух-
.г зх ухйпух.к иТОкйк 7й зхлкТги зоТях ыхлхпТэ
яхуокы йгых япиоТряТгипь п()ги ! ТйТлхырйхС ох-
лр хуТ?яТ(ипь тгогя ьэ зогт.гиэ рыокюур я ОТпйь
иолхяТэ пуТ?уТ *йтгопгйТ р зо
–гопхйТ) я ктх)гпиягййх. .рогэ йг?Тярпр.х хи
гых )р?йгййхых ТйТлхыТэ . /их япгытТ хткюгялгййС
пкО1гуи . Нуих?с
! лригоТикохягтгпухС пг.рхируг я.гпих иго.р-
йхя НзгопхйТ)с рлр НыгохСс рйхытТ рпзхл ?кгипь зх-
йьирг ￿
р ьр/ь
. Нзогт.ги рлр пк<гпияхIэ пхяго-
юТ(<гг Туи тгСпияргI рлр зхтягоыТ(<ггпь тгС-пияр(с
ъУщ
 7тйТух ухйуогийТь гых рйигозогиТШрь .
яул(гйрг гых я ылкОрййк( йТооТиряйк( пиокуикокэ
р ьр/ь/ОФ *-оНик
э . зх?яхльги кяртги я йг. йг
зохпих ыгохь уТу Тпи ктх)гпиягййхых .роТэ Т гых
хОхО<гййк( ПкйуШрхйТл йк( ТоТуигорпирук Н*у-
иТйи пк<гпияк(и лрю игхогиргпур рлр лхыргпур я
лхыргпухС прпиг.г тгСпиярь рлр йТооТиряйхпирс
ъУВ

*уиТйиэ плгтхяТигл йхэ . /их ￿
и-щи1Нл иН» ль–О -
ьО–/+Н р–ЭНьи)+
э ухихог рпплгтхяТигл яьяльги
я згопхйТ)Т *уиТйи оТпзхлТыТ(ипь йТ рйх. пиоку-
икойх. кохяйг зх поТяйгйр( п злТпиргпур р?хОоТ-
)гйй.р р кТпияк(<р.р я оТ?ярирр п()гиТ ыгохь-
.р х г. г<г зхСтги ог I
Эгиук( ￿
ль–О ьО–/ОФ Эр–р ьН–ильи О
згопхйТ)Тэ
хзроТьп йТ хзи Пхо.Тлрпихя р хтйхяог.гййх зог-
хтхлгяТь гыхэ зогтлх)рлТ 4 \ Vрй?ОкоыД Н4ригоТ-
икойС згопхйТ) . /ихэ я пк<йхпирэ пгорь зхплгтх-
яТигл й зхьялгйрС хтйхых лрШТ я зогтглТ тТй-
йхых игупиТ <8> –хяихоь(<ргпьэ Охлгг рлр .гйгг
кпихСряг зор?йТур хОоТ?к(и пяхСпияТ згопхйТ)Т
<8> Фтрйпиях лригоТикойхых ыгохь йг пк..Тэ Т прпиг-
.Тэ пх пяхр.р хоыТйр?к(<р.р гг тх.рйТйиТ.р 4р-
игоТикойС ыгохС Ол О пхОоТйрг. оТпзляТ(<р-
ъУщ
VогС.Тп * 5э икоиг 5 Иг.рхируТД 7О1ьпйригл йС плхяТо игх-
орр ь?уТ 66 Иг.рхируТ И ВЖщ
ъУВ
–Тяр – ИлхяТо игТиоТ И Жпь зор?йТухяэ гплр О йг зорйШрз пяь?рэ Пхукп Тя-
ихопухС ихур ?огйрьэ хпхОгййх яТ)йС тль оТ?йхйТ-
зоТялгййхС зох? …-… ягуТс
ъУб

–гопхйТ)э плгтхяТигл йхэ хтйхяог.гййх р ￿
ииШ-
э р
лильН*р
п хзогтглгйй.р тх.рйТйиТ.р р Тяихопур.
Пхукпх. –гопхйТ) пиохрипьэ трйТ.ргпур ￿
–рг/Н–-
ь+/рНьл.
э зхплгтхяТигл йх зохьяльгипьэ их зх?ях-
льги зор.гйри у йг.к йгухихог уТигыхорр р иго.р-
йэ ТоТуигор?к(<рг тгСпиярг
мпхтйхС ихухС я пиокуиког згопхйТ)Т хуТ?яТги-
пь гых згояхйТТл йТь ТоТуигорпируТэ НйгуТь .ыйх-
ягййх ях?йруТ(<Ть ухйШгзШрьсэ ￿
4-–*Оир Ог/р/р/и.
э
ухихок( 4 \ Vрй?Окоы йТ?яТги ￿
ю л)-гиШиНй щН–-.

Н–гопхйТ) .х)ги зогтпиТи ?ТыТтухСэ .х)ги зхлк-
ри яог.гййк(э лх)йк( ТоТуигорпирукэ йх хй тТ)г
яог.гййх йг .х)ги Ои йклгяхС яглррйхС И.пл
/упзх?рШрр згопхйТ)Т пхпихри я их.э ихО пх?тТи
риТигл пухг хийхюгйргэ кпиТйхяук яхпзорьирьэ Ог?
ухихохС згопхйТ) йг я пхпихьйрр язхлйьи пяхр
ПкйуШрр –х/их.к пТ.г згояг гых зхьялгйрьэ зго-
яг пххО<гйрь х йг.э кзх.рйТйрь ог?яТСйх тгС-
пиягййэ хиягипиягйй ?их рйтгупэ йТзоТяль(<рСэ
хоыТйр?к(<рС тТл йгСюгг зхпиохгйргс
ъУУ

–охпигСюТь /упзх?рШрьэ .рйр.Тл йС рйтгуп .
ъУб
Vрй?Окоы 4 \ 7 лригоТикойх. ыгохг 4э « И Ж.+
ъУУ
/Т. )г И Жи*. щН–-.

м.гйТ .рПхлхыргпур р рпихоргпур згопхйТ-
)гС тТй зрпТигл( р риТигл( уТу тТййхпи Н»огя-
йьь окппуТь лригоТикоТ йг ?йТлТ хиуоих я.юлгй-
йхых ыгохьэ . ?Т.гТги » И 4рТгя . !пг тгСпияк-
(<рг лрШТ окппур лригоТикой зохр?ягтгйрС …- .
…]-- яя рпихоргпург рлр зогигйтк(<рг йТ рпихор-
йхпи Д :хорп р VлгОэ !лТтр.ро ИяьихплТярэ *лгу-
пТйто :гяпурСэ ».риорС »хйпухС рлр .риохзхлри ир-
зорТй . япг /их уйь? ьэ пяьигэ ргоТор Шгоуярэ л(-
тр пк<гпияхяТяюргэ япхург зх пяхг.к зхлх)гйр( я
хО<гпиягэ кТпийрур уокзй пхОирС зхлриргпухС
рлр оглрырх?йхС )р?йр <8> Фплр я тогяйгокппур
зохр?ягтгйрь р япиогТ(ипь я.юлгййг лрШТэ
их тогяйгокппурС зрпТигл пиог.рипь кягори пяхгых
риТигль я их.э их /ир лрШТ япг )г Олр !.пгл
. ктгпТэ яртгйрьэ пОяТ(<ргпь зохохгпияТ . зр-
пТигл ятТги ?Т огТл йг ПТуиэ р пТ. я хыох.йх.
Охл юрйпияг ягори я р огТл йхпи с
ъУ«

Уплхяйхгэ йгрпихоргпухг р.ьэ плгтхяТигл йхэ
яТ)йС ?йТу оТ?тглгйрь я.плТ р огТл йхпирэ хт-
йТ р? зор.ги ох)тгйрь йхяхС лригоТико
! плкТг я.юлгйй згопхйТ)гС р.ь . р.г-
г. я яртк япг иор гых пхпиТяль(<рг . ПТ.рлр(э р.ь
р хигпияхI пиТйхярипь яТ)йгСюгС Пхо.клхС к?йТяТ-
ъУ«
4рТгя » И Эглхягу я лригоТиког »огяйгС Гкпр 7э «+ И +Жйрьэ Тпих хзогтгль(<гС яп( пиокуикойк( ТоТуиг-
орпирук ыгохь
! ?Тярпр.хпир хи пххийхюгйрь /упзх?рШрр ыгохь
п зхплгтк(<р.р Пхо.Т.р гых зохьялгйрьэ п гых Шг-
лхпийхС ТоТуигорпирухС .х)йх йТ.гири иогпик-
згйТик( ирзхлхыр( р.гйД ￿
щ-/-–.6иН
р.гйТэ ￿
г/О --
/+Н
р.гйТ р ￿
/Нйь–рик/+Н» юльНьи1Нл и /Н -ь*Н-
1Н//+Н
р.гйТ
́-/-–.6иН и*Н/р
хОйх я /ир.хлхыррэ яйкиогй-
йгС Пхо.г ?тгп рпзхл ?к(ипь р пяьиШэ р лТирйпурС
р ыоггпурС Пхйт р.гйэ р пкОпиТйиряТШрь /упзогп-
пряйх хуоТюгййхС лгупрурI пхтго)Ти ылТяйС ТоТу-
игорпиргпурС зорйШрз згопхйТ)Тэ ухихоС язхплгт-
пиярр .йхыхуоТийх хОыояТгипь р зхтияго)тТгипь
! Н:гтхохплгс 8хйяр?рйТ гпи .ктоС ИиТохтк.э
рпихпготгйС –оТятрйэ пярйхзхтхОйС Иухирйрйэ
зохпихткюйх-ыокОТь ыхпзх)Т –охпиТухяТ 7пйхяйхС
ухйПлруи ух.гтррэ рпхтйТь оТппиТйхяуТ згопхйТ-
)гСэ тглгйрг р йТ тяТ лТыгоь хгяртй к)г зор иг-
йрр ТПрюр
/Ту )г зох?оТйх р.гйк(ипь .йхырг згопхйТ)р
НVхоь хи к.Тс 7хлТлрйэ ИуТлх?кОэ Ггзгирлхя хи
4–
 rЧjЧЦЧr . зхяихоьи э /кыхкхяпургIэ Нмпихорр хт-
йхых ыхохтТс ИТлиухяТ-ЩгторйТ –о<э Уыо(.-:ко-
ггяIэ тоТ. 7пиохяпухых »рухС р иТОТйрТ я НVох?гсэ
Vлк.хя я Н:Т япьухых .ктогШТ тхяхл йх зохпихиIэоТййр оТппуТ?хя ЭгхяТ к)г ?йТух.С йТ.э п.го-
игл йх Охь<рСпь йТТл пияТ Эгояьухя я НИ.гоир р-
йхяйруТсэ зхлрШгСпурС йТт?роТигл 7к.глхя я Н…Т-
.глгхйгсэ кйиго –орюрОггя я хтйхр.гййх. оТппуТ-
?гI
Эки Охлгг плх)йг плкТр . 8Т.кпхя 
ирьм
~k{k
. Н.хляТсIэ ИхП ь 
щ–Н1м
Н.ктоТьсI р ЭТШурС зго-
яхйТТл йх Олх Охлгг хигилряхг . ЭТтпурСI к Vор-
ОхгтхяТэ 4ТорпТ 
щ–Н1
 НТСуТсI я Н:гпзортТййрШгс
7пиохяпухых
7гТйр?. ыхяхоь<р р.гй р ПТ.рлрС оТпуояТги
?йТ.гйриТь гхяпуТь Н4хюТтрйТь ПТ.рлрьс У ыг-
йгоТл-.ТСхоТ :клтггяТ ?ТОхлглр ?кОэ зоруТ?ру ыг-
йгоТлТ пхягикги г.к лгри пь ?Тыхяхох. зх иглгыоТ-
Пк к ТуШр?йхых р? ИТоТихяТэ йх йруТу йг .х)ги япзх.-
йри гых ПТ.рлр(э кияго)тТь лрю э их хйТ Нплхяйх
О лхюТтрйТьс ! иггйрг йгпухл ур тйгС хй пТ.
р хуок)Т(<рг р?хОогиТ(и пхоху хтрй яТорТйи лхюТ-
трй ПТ.рлрС . хи ихОлрйТ р 5гогОШхяТ я оТ?-
й Пхо.Т тх Охлгг /у?хиргпур :клТйхяТэ Эгогп-
пгтгл йрухяТэ ;ТпкзхйрйТэ /охСурйТэ Гпрпихыхэ У?-
тгурйТэ яул(Ть я Т?Тоийх. кялггйрр тхОТялгййк(
я пзрпху пхОТ ( ПТ.рлр( ихОглгя 8Т.рлрь згопх-
йТ)Т я ухйШг ухйШхя хуТ?яТгипь 7япхя
:г плкТСйх Тяихох. /ихых лрйыярпиргпухых юг-
тгяоТ пиТл Эгхя »ль пхигй гых оТййр оТппуТ?хяйк)й Олр ипьр ПТ.рлрСэ ухихогэ я пххияги-
пиярр п зх/ирухС уоТиухых оТппуТ?Т-пШгйурэ оТ?ыхяхо-
йхС йхягллэ тхл)й Олр поТ?к тТи /упзх?рШр(э
Пхо.клк к?йТяТйрь –хтхОй.р п.гюй.рэ ?ТОТя-
й.рэ /у?хиргпур.р ыхяхоь<р.р ПТ.рлрь.р згог-
зхлйгй гхяпург ?Тзрпйг уйр)ур 7гТйр?. йх.р-
йТиряйхС оТОхи хиоТ?рлпь р я /их. ух.ргпух. оТп-
пуТ?г
ИТ.хШгййСэ Т йг ихл ух зогтяТоригл йх-/упзх?р-
ШрхййС ТоТуиго иТухС йх.рйТиряйхС рыо зхтго-
уряТ(и плкТрэ ухытТ зорпкипиярг згопхйТ)Т я зохр?-
ягтгйрр пяхтрипьэ я пк<йхпирэ у хтйхС /упзх?рШрр
НИ пяхгС пкзокых( тхохтйхС 6 –оргТл ихлпиС
–кпиьухяЧ 6 Vях?трйэ х?ьрй зогяхпхтйСэ 6 !лТтг-
лгШ йр<р .к)рухяЧ 6 Иухирйрйэ гиТ пгтТьэ 6 И
тги .р япг ях?оТпихяэ приТь 6 7и иортШТир тх тяк
ыхтхяЧ 6 Уг?тйС ПоТйиру –гикюухяэ 6 7хС ОоТи тях(-
охтйСэ :кьйхя 6 ! зккэ я уТоик?гэ п ух?о ух. 6 иТу
яТ.э ухйгйхэ хй ?йТух.Iэ 6 м хипиТяйхС пхягийру 8ль-
йхяэ 6 /ь)глС пзлгийруэ пиТоС злкиэ 6 7О)хоТэ я?ь-
ихйру р юкис НФяыгйрС 7йгырйсэ ыл бэ пиохПТ ……]-I
:хл юрйпиях згопхйТ)гС . зохярйШрТл й ых-
пигС йТ тйг ох)тгйрь /Ти ьй . хТоТуигор?хяТ-
й ыхяхоь<р.р ПТ.рлрь.р-пирлр?ТШрь.р п хиуох-
ягййх пТироргпухС пг.ТйирухСэ их зх?яхльги –кю-
урйк яул(ри я рплх згопхйТ)гС Пхйяр?рйпур ыг-охгя НИухирйрйэ гиТ пгтТьсI р ыгохь зх/. пяхг-
ых тьтр ! 4 –кюурйТ Н7зТпйС пхпгтс Н7хС ОоТи
тях(охтйСэ :кьйхясI :кткр кзх.ьйки г<г тяТ-
)т –гикюухя р :кьйхя иор)тIэ хйр рпг?Т(и р? ох-
.ТйТ йТяпгытТэ рпгозяТьп пяхгС ПТ.рлргС п хт-
йр.-иог.ь /зригиТ.р
и иТур. ыхяхоь<р. р.гйТ. Тпих хОоТ<Тлпь Vх-
ыхл »го)р.хотТ я НГгяр?хогсэ ихохОхуТ я Н7гои-
я ткюТсI :х гых Про.гййТь йх.рйТШрь пиохрипь
зх-рйх.к
»го)р.хотТ . ыхохтхяхСэ ухихох.кэ ухйгйхэ зор-
хтрипь тго)Ти хОяТиглгС я г)хя окуТярШТ р
тТ)г Ори р зх .хотТ.Ч ихохОхуТ . ирТь пухзртх.-
уТ . пг.ТйируТ ПТ.рлрС ?тгп пхягоюгййх зох?оТ-
йТ :х :Тю.Турй . йг пТзх)йруэ Т ОгтйС рйхяйру
м .йхырг токырг ыхыхлгяпург згопхйТ)рэ я хилррг
хи ихохОхурэ йг яяхтьипь р? ПТ.рлррД :х?тогя йг
!оТл .Тй р …лгпиТухя йг :ТлТОхлурй рлр !гоихзоТ-
хя
и йх.рйТШрр ыгохь Н9рйглрс Vхыхл зорюгл зкиг.
тхлыр зхрпухяэ ух.ргпур хиоТ)гйй я игупигД НГх-
трл йрШг зогтхпиТярлр йТ яОхо л(Охг р? иогэ ух-
ихохг хйТ хги яОоТи Д 7хуурьэ Ихппрьэ рлр йТ?яТи
огОгйуТ зх р.гйр .кгйруТ …х?тТ?ТиТ „:гиэ . зхтк-
.ТлТ зхухСйрШТэ . р.гйТ-их япг иТург“ ЭихО кых-
три гСэ оТ?ягойклр уТлгйтТо я токых. .гпигЧ я-юлр хзьи иор р.гйрД /орПрлрСэ »клТ р !ТоТТпрС
Ф<г згогяхохирлр пиоТйрШк . яюлрД –ТяпруТрС р
!ТирпрС „:кэ к) ь яр)кэ . пуТ?ТлТ пиТокТэ . ихэ ярт-
йхэ гых иТуТь пкт ОТ У) гплр иТуэ зкпи лкюг Октги
хй йТ?яТи пь уТу р хигШ гых 7игШ Ол *уТурСэ иТу
зкпи р пй Октги *уТурС“ /Тур. хОоТ?х. р зохр?х-
югл *уТурС *уТургяр :Тю.Турйс
ъУЖ

! йх.рйТШрр ыгохь р.гги Охл югг ?йТгйрг йг ых-
яхоь<Ть /ир.хлхырь р.гйр *уТурС я згогяхтг п ыог-
гпухых ￿
/Нги-«и/+й
Iэ Т ПхйгиргпурС хОлру Шглхыхэ
Н?якухяхС )гпис : 7 ?СгйОТк.IД ?ТзрйТ(<ггпьэ
уТу я уТлТ.Оког рлр пухохыхяхоугэ пхгиТйрг р.гйр
р хигпияТ Нихйгйхэ .х)йх Олх Оэ йгухихо. хО-
оТ?х.э р?Ог)Ти Тпихых пОлр)гйрь Окуя ￿

э йх хОпих-
ьигл пияТ Олр иТухых охтТэ их йруТу йгл ?ь Олх
/их птглТи сэ . рохйргпур зхьпйьл Vхыхл я гойх-
яхС огтТуШррIэ к.гй юригл йС пкППруп ПТ.рлрр
зрпТигл пйТТлТ зохОхяТл токырг яТорТйиД /рюуг-
ярэ :Тю.Тугярэ :Тю.ТухяI
Эррухяэ :х?тогяэ –л(юурйэ …лгпиТухяэ :хОрй-
пурС р »хОрйпурСэ –рпуТогя р –рохыхя Н:гяпурС
зохпзгуисIэ мяТй мяТйхяр –гогогзгйух р мяТй :р-
урПхохяр »хяыхкйэ уТу р .йхырг токырг ыхыхлгя-
пург р.гйТ р ПТ.рлррэ зогтпиТяль(и пхОхС иТург
ъУЖ
Vхыхл : ! 9рйгл ЖВъI 66 Vхыхл : ! –хлй пхОо пх / щ И
Въ?якухяг )гпи
НVхыхлгяпург ирзэ .х)йх пуТ?Ти э р?к.ригл йх
х?ТылТялгй8с
ъУ
. ?Т.гирл рпплгтхяТигл 
!плгт ?Т Vхыхлг. Тпих рпзхл ?хяТл ?якухяг )г-
пи-йх.рйТШрр р 7 * :клыТухя ! Н7Тпигог р 7ТоыТ-
оригс пШгйТ Ог?ктго)йхС НТтпухС зльпурс я огпихоТ-
йг тх.Т VорОхгтхяТ йТуТйкйг р?ягпирь х ырОглр :го-
лрх?Т Нр ятокыэ уТу О пхояТяюрп п Шгзрэ ?ТзльпТ-
лр хОТ ?ТлТэ Т ?Т йр.р ?ТзльпТлТ р ягоТйтТсI пиох-
рипь уТу зТйхоТ.Тэ ытг Охл юрйпиях згопхйТ)гС рп-
гозяТ(ипь пяхгС ПТ.рлргС р Охл юг йрухытТ йг
зхьяьипь я зхягпияхяТйррД Н;ТзльпТл VлкТогя п зх-
/игппхС /Т.ТохС –хлк.гпьШэ ?ТзльпТл ияТйиэ ?Тзль-
пТл 5кухзхя-ох.Тйрпи п уТухС-их урйхТуиорпхС я )гл-
их. злТи г –льпТлрД »оТыкйпурСэ ЭготТурэ .Тлгй -
урС »гйрпурй п ырыТйипухС 9ико.Тй 5хо)г.э зльпТлТ
уоТпТярШТ-Торигуихо Иг.гСурйТ-VТллэ уогзух пяТ-
гййТь йгр?ягпий. я Огл охых)й Оо(уТ –ль-
пТлр пяхр р зорылТюгййг ыхпирэ .хпухяпург р зор-
г?)ргэ зрпТигл мхыТйй р? иохйюиТтиТэ уТухС-их !р-
иь икПиру р? ГхпихяТэ уТ)гипьэ ог)рппгоэ п лрлхя.
лрюТг. йТ яп( <гукэ зльпТлр яртйгСюрг зогтпиТяр-
иглр зх/иргпухых зхтоТ?тглТ 7ТппхлриТэ их гпи –Т-
ярТйхяэ :хыхкл пурСэ ИлТтурСэ 9зрурй р *тгл Пр-
ъУ
»гпйрШурС ! * ;ТтТр р?кгйрь )р?йр р ияхогпияТ Vхыхль 66 »гп-
йрШурС ! * ИиТи р р рпплгтхяТйрь 4э « И щЖйТ :к?тьу8с
ъ«+
! хилррг хи зкюурйпухС зТйхоТ. я
НФяыгйрр 7йгырйгсэ ?тгп йгях?.х)йх пуТ?Ти э зхг-
.к зх/игппТ . –хлк.гпьШэ Т ох.Тйрпи . 5кухзхя :х
хО<Ть кпиТйхяуТ йТ зорктлряхпи э Ог?к.йхпи э ыох-
игпуйхпи пхгиТйрь /ир ПТ.рлрС хгяртйТ
ИхтйС зорйШрз зор.гйьгипь я йх.рйТШрр кплхя-
й р ПТйиТпиргпур згопхйТ)гС Vгохрй( Н.То-
прТйпухыхс ох.ТйТ * /хлпихых ?хяки */лриТэ ыгохр-
й( ыорйхяпухС ох.ТйиргпухС НПггоррс Н*лг зТок-
пТс . *ппхл м.гйТ ?якТи /у?хиргпур р уоТпряхэ йх
их хйр ?йТТиэ пуТ?Ти йгях?.х)йх
7гТйр?. иТухС к)г йг пг.ТйиргпухСэ уТу я Н4х-
юТтрйхС ПТ.рлррсэ Т ПхйгиргпухСэ ?якухяхС йх-
.рйТШрр зогтпиТялгй я йТТлг зхягпир И »хялТих-
яТ Н8рлрТлс VгохС зохпзТгипьэ хыльтяТги пяг)р.
я?ыльтх. пях( ух.йТик р зогяоТ<Тги зоряйг яг-
<р я /у?хиргпург ПТ.рлрр рйхпиоТйШгяД Нм? .оТуТ
язляТги йТю ТоТОпурС зкПруэ тгипург уТглрэ юТи-
ухг ио(.х8 :хй)коэ .Ттг.кТ?гл /о(.х! –орягиэ пр-
й хо иТгллр! ;тоТяпиякСигэ ыгйхппг –кПП!с
ъ«
4гыух ?Т.гири э их ыхяхоь<рг р ?якТ<рг ПТ.р-
лрр р.г(и зоТятТэ ?ТтТййС зх-оТ?йх.кI хигилр-
ъ«+
:клыТухя 7 * 7Тпиго р 7ТоыТориТ ъЖ.В+I 66 :клыТухя 7 *
ИхОо пх / б И У
ъ«
»хялТихя И » 8рлрТл ;Тзрпур ягтк<гых Ж«I 66 »хялТихя И »
ГТппуТ? р? г.хтТйТ И–Оэ ъ+ъ И ъУщяС /упзогппряйС хогхлэ хйр /пигиргпур .Тоур-
охяТй р зхих.к ТоТуигой тль НПхопрохяТййсэ
кплхяй )ТйохяД ух.ргпурэ ПТйиТпиргпур р и з
7Огр. /ир. ыокззТ. зохиряхпихьи р.гйТ )р?йгзх-
тхОйгэ /пигиргпур йг .ТоурохяТййгэ п йклгяхС
/упзогппргС м?хОогиТигл йС я оТййр оТппуТ?Тэ
Эгхя зх?тйгг зоТуиргпур зхлйхпи ( хиуТ?яТгипь
хи йх.рйТиряйхС рыоэ зортго)ряТьп э уТу р я хОлТ-
пир тгСпиярьэ зоТярлТ Нг. зох<гэ иг. лкюгс !Т-
прл гя Н–орзТтхусIэ :рурирй НУригл плхягпйх-
пирсIэ :глрухя НЭглхягу я ПкильогсIэ Vкохя Н»Т.Т
п пхОТухСсIэ :Ттгй уТ 9к.рйТ Н:гягпиТсI . ТоТу-
игойг гхяпург ПТ.рлрр
?ихи зорйШрзэ уТу Тпих к ЭгхяТэ йг?Т.гийх зхт-
гоуйкиэ тхягтгй тх /пигиргпухых зогтглТ :Т?яТйр-
г. Охл юхС з гп хй тглТги пТ.к( оТпзохпиоТйгй-
йк(э уТу хОйх приТ(иэ окппук( ПТ.рлр(э ухихоТь
иг. йг .гйгг их)г пхтго)ри пуоиС ПхйгиргпурС
)гпи 7х)йх пуТ?Ти э их НмяТйхяс ЖЖЖI . рпихорь
тоТ.Тиргпухых зогяоТ<гйрь йг?Ткоьтйхых мяТ́йхяТ
я хОйхых мяТйх́яТ
:г р?хОогиТигл йггэ Т Ог??ТОхийгг хуТ?яТгипь я
/их. хийхюгйрр ! VТоюрй :рг. йг пяь?Тййг ыг-
охр йгпухл ур гых оТппуТ?хя йхпьи хтйк р ик )г ПТ-
.рлр( мяТйхя
Ф<г Охл югг кзох<гйрг йх.рйТШррэ уТу йр пиоТй-йхэ пйхяТ ТуикТлр?рокги кплхяйхпи э зоряхтри у /п-
игиргпухС .ТоурохяТййхпир р яхппиТйхялгйр( /уп-
зогппряйхых хогхлТ У)г к ЭгхяТ ыгохС-зхягпияхяТ-
игл НИукйхС рпихоррсэ хп.пль(<рС пях( пкт Ок
йТ зхохыг п.гоирэ йТ?яТги пгОь :рухлТС ИигзТйх-
яр /ТухС-ихэ зхтгоуряТь иг. пТ..э их ог ртги
х пкт Ог л(Охыхэ япьухых глхягуТ Vгохь ох.ТйТ 8
иТПур Н–охШгппс ?хяки Йх?гП и ! ТОпкотрпипур
тоТ.Т И 7ох)гуТ р.гйТ згопхйТ)гС Тпих пяхтьи-
пь у рйтгупТ.Д зТогй :э зТогй Иэ зТогй : Н;Т-
ОТяТсIэ * *э муп муп Н?.рыоТйисIэ 7й р 7йТ НЭк-
тгпйС яртсI
7тйТух я иТур плкТьэ уТу р я плкТь йх.рйТШрС
п йклгяхС /упзогппргСэ р.ь згогпиТги Ои тхпиТих-
йх гиухС /упзх?рШргС р гг ПкйуШр( . ￿
/*НльН
п р.г-
йг. рлр ￿
/*Нль-
йгых . Огоки йТ пгОь токырг /лг.гйи
ТоТуигорпирур згопхйТ)Тэ зог)тг япгых
)-–ь–Нь

:хэ зог)тг г. згогСир у йг.кэ хи.гир. г<г хт-
йк яТ)йк( хпхОгййхпи р.гйр к)г йг уТу /упзх?рШррэ
Т уТу оТ?яряТ(<гых я ктх)гпиягййх. .рог /лг.гй-
иТ хО<гС ТоТуигорпирур згопхйТ)ТД Н7гй Тпих я
ктх)гпиягййхС лригоТиког хтйх р их )г лрШх йТ?-
яТгипь оТ?лрй.р р.гйТ.р рлр яххО<г р.гйкгипь
оТ?лрй. хОоТ?х.Iэ зорг. йгогтух /ир оТ?лрйг
йТр.гйхяТйрь пиТлуряТ(ипь я хтйхС ПоТ?г рлр )гйгзхпогтпиягййх Олр?ух я игупигс
ъ«ъ

: * УпзгйпурС зоряхтри йгпухл ух зор.гохя иТ-
ур йх.рйТиряй зТоТтры. ИиТоюрС р? ОоТи гя иТ-
оТ.Т?хя я оТ?й ухйигупиТ р п оТ?й ихгу ?ог-
йрь . ».риорС иТоТ.Т?хяэ ОоТи ».риорС рлр ОоТи
».риорС 8гтхохярэ 7риьэ ».риорСэ 7ригй уТэ 7ри-
орС 8гтхохяр
мпихоргпурС ыгохС Н!хСй р .роТс тль оТ?й
згопхйТ)гС . :хйТзТоиэ :Тзхлгхйэ р.згоТихо :Тзх-
лгхйэ к?козТихо р яоТы охтТ глхяггпухыхэ яглрурС
глхягу 7х)йх тхОТяри э их тль – гоТ :г?кхяТэ
ухихоС зиТгипь хОйТок)ри я гых р.гйр ?ягорйхгэ
т ьяхл пухг рплх УУУэ хй йгухихохг яог.ь ьяльги-
пь яхзлх<гйрг. пТиТйI ?ир яТорТШрр зохйруТ(и р
я Тяихопук( ог Д Н*яихо я пяхг. хийхюгйрр у :Тзх-
лгхйк уТу О плгткги ?Т хО<гпиях.э ухихохг хй хзр-
пяТгис
ъ«щ

м? /ир йТОл(тгйрС плгткги яТ)йС яяхт ! ТйТ-
лриргпух. оТпп.хиогйрр згопхйТ)Т . йг р.гг.
зоТяТ яхтри ?Т зогтгл ктх)гпиягйй яТорТ-
ШрС р . Охлгг ихых . тхл)й хоргйирохяТи пь зог)тг
япгых йТ Тяихопук( йх.рйТШр(э гых ихук ?огйрь !
Н!хСйг р .рогс гпи :ТиТюТ ГхпихяТэ йх йги 7Тюр
ъ«ъ
УпзгйпурС : * –х/ируТ ух.зх?рШрр «+I 66 УпзгйпурС : * Иг-
.рхируТ рпукппияТ 7э б И В+
ъ«щ
/Т. )г И ВЖ:хлухйпухС /иТ ыгохрйь . уйь)йТ 7То ьI /хйх иТу
)г я .рог зкюурйпухых ох.ТйТ гпи ФяыгйрС 7йгырйэ
7йгырйэ ФяыгйрСэ тхОоС .хС зорьигл р и зэ йх хи-
пкипиякги 5гйь 7йгырйэ хиь Тяихо р оТппуТ?яТги х
тгипияг ыгохь
*яихопухг р.гйхяТйрг ыгохь хОйх Огппх?йТ-
игл йх кпяТряТгипь р? игупиТэ Т гых йТокюгйрг зох-
р?яхтри ух.ргпурС /ППгуи 7тйТух я токыр плкТь
гых яьялгйрг погтр оТ?йххОоТ?й /упзогппряй
яТорТШрС иогОкги йгухихо кпрлрС

Портрит и типология
литир турого пирсо /гироя
От био+ -изы о
«йутрииго илойик »

:Т?яТя згопхйТ)Т рлрэ зх уоТСйгС .гогэ зортТя
г.к йгурС .рйр.Тл йС оТ?лрригл йС рйтгуп хй
р хйТэ .к)рйТ р )гй<рйТIэ йгхОхтр.х гых ￿
-)илрьк

–хоиоги . /упзх?рШрь Охлгг хыоТйргййТь уТу )Тй-
охяхэ иТу р охйхлхыргпур –хоиоги зхир хипкипияк-
ги я тоТ.г хиь хитгл йг зхоиогийг тгиТлр .х-
ыки япиогТи пь я Тяихопур ог.ТоуТ р огзлруТ ток-
ыр згопхйТ)гСI –хоиоги йг ТоТуигогй тль оТййр
/иТзхя оТ?ярирь лригоТикоД тогяйгокппуТь лригоТ-
икоТ п гг пирлг. Н.хйк.гйиТл йхых рпихор?.Тс » И4рТгяIэ лригоТикоТ улТппрШр?.Т п гг иьыхигйрг. у
ТОпиоТырохяТйр(э хОхО<гйр( йг ?Тйр.Т(ипь зхоиог-
ирохяТйрг. згопхйТ)гС иТу яыльтглр уйь? мыхо
рлр \охплТяйТэ . йг ?йТг. –х лх.хйхпхяпур. р
тТ)г тго)Тярйпур. хтТ. йгях?.х)йх пхпиТяри хиь
О зорОлр?ригл йк( Пхо.клк к?йТяТйрь иг окппур
р.згоТиорШэ ухихо. хйр зхпяь<гй
–гояхйТТл йС зхоиоги . уоТиурСэ кплхяйС
р ртгТлр?рохяТййС ! ?йТ.гйрихС Н:гтйхС 4р-
?гс «ъI : 7 иТоТ.?рйТэ /иТзйхС тль оТ?ярирь
окппухС зох? зхягпир йхягллгIэ зхохтряюгС .йх-
)гпиях зхтоТ)ТйрСэ зхоиоги иог хпйхяй згопх-
йТ)гС йгхОхтр.х пхОроТи я игупиг
4р?Т . ￿
«Но/р.
я /их. ул(гях. хзогтглгйрр тяхС-
йТь пг.ТйируТД йгОхыТиТь р йгпТпийТьIэ ￿
*-и-ор.
р
–рли/р.
Нйг <Тть .хлхтхпир р уоТпхи пяхгСсIэ п
щ-иО«+*и щиргр*и» )+ирФ6и*и
йг уоТпй.р!I ￿
6Н-
р*и
Н<гур гг злТлрэ уТу ?Тоь я ьпйС лгийрС яг-
госIэ п ￿
)-ьО)иН//+* /г-–-*
р ￿
ь–Н)Н6О6и*
я укл -
.рйТШрхййС .х.гйи ￿
лН–оШН*
Н4р?Т пихьлТ п зхикз-
лгйй. я?хох.э п хыйгйй.р <гуТ.рэ п иогзг<к<р.
пготШг.сI
?оТпи . Н.хлхтхС хохюх хтгиС глхягу зорьи-
йхых яртТсэ НпгС ?оТпи Ол тхяхл йх ОхыТиС тяхоь-
йрй п р?оьтй. оТ?к.х. р тхОо. пготШг.э тхОо.
хи зорохтэ йх плТО. р ягиогй.с7Ти ыгохрйр хТоТуигор?хяТйТ пхяпг. уоТиухД /их
Нкяпияригл йТь р тхОоТь пиТокюуТс
–хоиоги иТоТ.?рйТэ уТу . яртр.э йг пхяпг.
зхоиогиД хйр пхтго)Ти приТйхг рплх зогт.гийэ
яйгюйр тгиТлгСэ ухихог йг пхгиТ(ипьэ Т пхзхлТ-
ыТ(ипь п зоь.хС ТяихопухС ТоТуигорпирухС згопхйТ-
)Т
иТу йр пиоТййхэ Олр?ху у иТух.к ирзк зхоиогиТ р
–кюурй я НФяыгйрр 7йгырйгс ЖъВ.ЖщIэ ихэ ях?-
.х)йхэ хО1ьпйьгипь )Тйох. ￿
–-*р/р / льиЭрЭ
 –хои-
огиТ ылТяйхых ыгохь я ох.Тйг йгиэ хиь я згоя ылТ-
яТ зхтохОйх хзрпТй ОрхыоТПрь р хОоТ? )р?йр 7йг-
ырйТ …ТоТуигорпирур 4гйпухых ыл ъэ пиохП ]- . ……I
р /Ти ьй ыл ъэ пиохП ……-] . ……]---I ятглгй я хи-
тгл йг ПоТы.гйиэ йх их)г тТй пк..Тойх р п .р-
йр.Тл й. рплх. р?хОоТ?ригл й зхтохОйхпигСэ
ухихог поТ?к зохгШрок(ипь йТ яйкиогййрС .ро зго-
пхйТ)гСД 4гйпурС . НуоТпТягШ я зхлйх. Шягиг лгисЧ
НяпгытТ яхпихо)гййТь ог р уктор гойг тх злгсЧ
/Ти ьйТ НтруТэ згТл йТэ .хлТлряТсЧ Нр Тпих Шг-
лС тгй хтйТ пртглТ .хлТ к хуйТсЧ Нгг р?йг)гййг
зТл Ш йг ?йТлр рылс
–хоиоги уТу зхлйхШгййТь /упзх?рШрьэ хтрй р? ул(-
гС у ТоТуигок згопхйТ)Т зхьяльгипь я окппухС лр-
игоТиког ихл ух я НVгохг йТюгых яог.гйрс ЖВ+I
VлТяйС ыгохС ?тгп кяртгй тяТ)тД пйТТлТ . ылТ-?Т.р 7Тупр.Т 7Тупр.Т я Н:/лгс Н8хПрШгоэ .х-
лхтхС глхягу лги тяТтШТир зьир8 7й Ол иТухС их-
йгй урСэ Оглгй урСэ йТ йг. .кйтро Ол иТухС йхягй -
урСэ их ь тхыТтТлпьэ их хй к йТп йТ иТяуТ?г йгтТя-
йхсIэ зхих. . зорпиТл й. я?ыльтх. оТппуТ?руТ я
Н7Тупр.г 7Тупр.гс
–хтохОйхг лго.хйихяпухг р?хОоТ)гйрг –гхорйТ
я игупиг ох.ТйТ хйх ?Тйр.Тги хухлх зхлкихоТ пиоТ-
йрШI пзгШрТл йх ятглгйхэ зх.г<гйх я оТ.ук Н/г-
зго ь тхл)гй йТорпхяТи гых зхоиоги8 . ИуТ)к
я ?Тул(гйрг8сI р пиохрипь йТ яТ)й зорйШрзТД
прпиг.йхС пяь?р оТ?й яйгюйр гоиэ уххотрйТШрр
яйгюйгых р яйкиогййгых р я их )г яог.ь . йг?Т.уйких-
пирэ яТорТиряйхпирэ зогтзхлх)ригл йхпир я яьялг-
йрр /ир я?Тр.хпяь?гС яйгюйгых хОлруТ р Няйкиогй-
йгых глхягуТс
7 ￿
–ргщи.о+/рН*
ылТяйхых ыгохь я.гпиг п зхягпи-
яхяТиглг. п хтйхС ихур ?огйрьэ яртр. ихл ух ихэ
их яртри хйД Н8зл йС ОТоТийС пгоикху гыхэ
?ТпигыйкиС ихл ух йТ тяг йр)йрг зкыхярШэ зх?ях-
льл оТ?ыльтги хплгзригл йх рпихг Огл гэ р?хОлр-
Т(<гг зоряур зхоьтхйхых глхягуТЧ гых ?ТзТ-
уТййг згоТиур уТ?Тлрп йТохйх пюри.р зх гых
.Тлгй ухС ТорпихуоТиргпухС окугэ р ухытТ хй пйьл
хтйк згоТиукэ их ь Ол ктрялгй ктхОхС гых Олгтй
зТл Шгяс7тйхяог.гййх зхягпияхяТигл ￿
–ргщро+/рНь
–г-
хорйТ зх /ир. яйгюйр. гоиТ.э япг яог.ь зхтго-
уряТь зогтзхлх)ригл йхпи э хийхпригл йхпи пяхр
йТОл(тгйрСД НФых зххтуТ ОлТ йгОог)йТ р лгйряТэ
йх ь ?Т.гирлэ их хй йг оТ?.ТряТл окуТ.рэ . яго-
йС зор?йТу йгухихохС пуоийхпир ТоТуигоТ !зох-
г.э /их .хр пхОпиягййг ?Т.гТйрьэ хпйхяТййг йТ
.хр )г йТОл(тгйрьэ р ь яхяпг йг хк яТп ?ТпиТ-
яри ягохяТи я йр плгзх <8>8хО ылТ?Т ь тхл)гй
пуТ?Ти г<г йгпухл ух плхя !х-згояэ хйр йг п.гь-
лрп э ухытТ хй п.гьлпь! . !Т. йг плкТлхп ?Т.гТи
иТухС пиоТййхпир к йгухихо л(тгС?! ?их зор?йТу
рлр ?лхых йоТяТэ рлр ылкОхухС зхпихьййхС ыокпирс
ъ«В

–оТуиргпур япг ылТяйг гои ТоТуигоТ –гх-
орйТ пхтго)Типьэ уТу ткО я )глктгэ я /их. ￿
)лиЭ-и--
щи1Нл -* )-–ь–НьН-ю л)-гиШии
хиь хй пихри р йг
я пТ.х. йТТлг ох.ТйТI –х иТух.к зкир р зхСтги
окппуТь лригоТикоТД зхоиоги /коыгйгяТэ ухихог Т-
пих зогяоТ<Т(ипь я оТ?ягойкик( ￿
«и-щ–р4иФ-ю л)--
гиШиФ
э VхйТохяТэ /хлпихыхэ »хпихгяпухыхэ зор япг
рйтрярткТл й хилррьэ пиохьипь йТ пх)р зорй-
ШрзТ
НмйхытТ ! ыхихя пуТ?Ти Д „У иТухых-их ль)ур
зхуТ?яТлрэ их хй )глТги зкигюгпияхяТи зх мй-
ъ«В
4го.хйихя 7 Б VгохС йТюгых яог.гйр ЖВ+I 66 4го.хйихя 7 Б
ИхОо пхД ! В и / В 4э Ж И ъъ+трр“с
ъ«б
э . ток)гпур зТохтрохяТл * ! »ок)рйрй .Т-
йгок /хлпихых я хи?яг йТ НБйхпи сэ пхягикь р?ОТ-
яри пь хи Нзхзхл?йхягйрС у ог?.гойхС ихйухпир ТйТ-
лр?Тс 7тйТух ихлпихяпуТь НтрТлгуируТ ткюрс пиох-
рлТп р.гййх йТ иТух. япг?йТйрр р зох?огйрр ткхя-
йхых я иглгпйх.
Эгхя пхоТйри хО<к( лхырук зпрхлхыргпухых
зхоиогиТ прпиг.йхпи э пяь? яйгюйгых р яйкиогййг-
ыхэ яТорТиряйхпи Iэ йхэ я пххиягипиярр пх пяхгС хО<гС
кпиТйхяухС йТ уоТиухпи э НоТ?ОохпТгис гых зх игупик
р пягтги зхир у уТоТ.?рйпухС рлр зкюурйпухС лТзр-
тТойхпир
ихллгуиряйС зхоиоги пг.гСпияТ /коурй я
Нмхйгс ?Тйр.Тги оТ? я зьи .гй юг .гпиТэ г.
зхоиоги –гхорйТ НИТ. /коурйэ мяТй –гиохярэ зхл-
йСэ уоТпряС Оо(йги п ОТугйТ.рэ кпиоТряТл л(Ор-
игл пург пзгуиТулр п ОлТыхияхоригл йхС Шгл (э пТ.
рыоТл пиТо ыгйгоТлхя р зор /их. уТюльл хгй
п.гюйх 7й ?йТл .йхых Тйгутхихяэ юТоТтэ зхыхяхохуэ
л(Орл юкири р хпиори э р япгытТ к йгых Олх иТухг
яоТ)гйргэ их йгл ?ь Олх зхйьи э юкири хй рлр ых-
яхори пго г?йх 5гйТ гыхэ !гоТ мхпрПхяйТэ ктх<Т-
яТь .рлхяртйТь тТ.Т я jm}cЧ-}Ч|э зрпТлТ ох.Тй р
зхягпир р ххийх риТлТ р яплк пяхр. ыхпиь. »х э
ъ«б
/хлпихС 4 : –гогзрпуТ п окппур.р зрпТигль.р / 7э Уъ И
ЖУ У хуиьОоь ЖбУ ыIФуТигорйТ мяТйхяйТэ .хлхтТь тгякюуТэ рыоТлТ йТ ох-
ьлг 7тйр. плхях.э к уТ)тхых лгйТ пг. р Ол пяхС
иТлТйис
м зх?тйгг тх г<г оТ? кяртгйТ к)г п пкО1гуиря-
йхС ихур ?огйрьэ ылТ?Т.р ылТяйхых ыгохьД НИиТоШг-
як зогтпиТярлр ФуТигорйк мяТйхяйкэ пг.йТтШТирлги-
й(( тгякюукэ хгй зхх)к( йТ .Ти э иТук( )г к-
тх<Тяк( р .рлхяртйк( !оТ)гйрг к йгг Олх г<г
тгипухгэ иТлрь ихйуТьэ йг)йТьЧ р тгяпиягййТьэ к)г
оТ?яриТь ыокт э уоТпряТьэ ?тхохяТьэ ыхяхорлТ х ягп-
йгэ йТпихь<гС ягпйгс
ъ«У

Эгхяпург зхоиоги .хыки зхуТ?Ти пь зхх)р.р йТ
уТоТ.?рйпург . иТур. )г яйгюйг Пхо.Тл й. хзог-
тглгйрг. глхягуТ тяк.ь-иог.ь /зригиТ.р :х йТ
п.гйк ртгТлр?рохяТййхпир р кплхяйхпир уоТпхиТэ
злТ(<рг <гурэ иогзг<к<гг пготШгI зорхтьи О-
ихяг тгиТлр зхлйСэ ктх<ТяТьэ .рлхяртйТьэ оТ?-
яриТь ыокт I :х ылТяйхг оТ?лррг я их.э их зхои-
оги-/упзх?рШрь йг зхтияго)тТгипьэ Т хзохягоыТги-
пь тТл йгСюр. оТ?ярирг. тгСпиярь /ТлТйилряхпи
пг.гСпияТ хуТ?яТгипь .йр.хСэ зогткяпиярг ягп-
й-пТпи ь я хОлруг тхгор хОхоТряТгипь ылкОхур.
йгпТпи г.э йхэ п токыхС пихохйэ я йгухихохС ТППгу-
иряйхпирэ игТиоТл йхпир пг.гСйхых зхягтгйрь хиуо-
ъ«У
Эгхя * – мхй ЖЖI 66 Эгхя * – –хлй пхОо пх / + И
ъВ.ъбяТгипь ылкОхуТь глхяггпуТь зоряь?Тййхпи э зохир-
яхзхпиТялгййТь я ухйШг оТппуТ?Т Ог?ткюр(э х)рог-
йр( пготШТ ылТяйхых ыгохь
ИТ. /ихи ылТяйС ыгохСэ ￿
зьр–ШН/ c*иь–ий И-/+1
э
зогяоТиряюрСпь зохпих я ￿
И-/+1р
Эгхя йгйТяь?р-
ях рпзхл ?кги йг пг.Тйирук р.гйрэ Т гг р?.гйгйргIэ я
оТппуТ?г яхяпг йг хзрпТй мпихор( гых )р?йр пхзох-
ях)тТги япгых хтйТ ТуШгйирохяТййТь зхоиогийТь тг-
иТл Нм пТтьп п йТплТ)тгйрг. я ухльпукэ хй зхтк-
.ТлД „7э йг йТтх О зхлйги “с яихоТь ылТяТI . НиТу
я зхзхлйглр! ! ?Тыхоглрэ ях?.к)Тлрэ йх я хО<г.
я .Тлх р?.гйрлрп с я?ыльт ял(ОлгййхС я йгых ыг-
охрйр гог? гиог ыхтТЧ гиягоиТь ылТяТI . Н–ох-
юлх г<г йгпухл ух лги ИиТоШгя г<г Охл юг зхзхл-
йглэ х)роглэ иь)глх тюри р к)г хтриэ хиурйкя йТ-
?Тт ыхлхяк ихытТ хйэ зклСэ уоТпйСэ гтги я иохСуг
п ОкОгйруТ.р р –ТйиглгС.хйэ их)г зклС р уоТп-
йСэ п .ьпрпи. ?Тилух.э пртри йТ ух?лТэ зохиь-
йкя язгогт зоь.гэ ихйх тгогяьййг окурэ р уорри
япиогй.Д „–оТяТ тго)р!“э их уТоирйТ ОяТги яйкюр-
игл йТьэ р уТ)гипьэ их гтги йг глхягуэ Т ь?гпурС
Охыс хОхО<гййС Огпзх<ТтйС я?ыльт зхягпияхяТ-
игльЧ зьиТь ылТяТI
ъ««

!йгюйг уоТиурС р зохпихС гхяпурС зхоиоги йТ пТ-
.х. тглг хуТ?яТгипь ылкОхур. р плх)й. 7й йг
ъ««
/Т. )г И щъэ щ«э В+поТ?к оТпуояТгиэ Т зхпигзгййх ￿
-ь –+/рНь
р ￿
–рг-«-
ир1рНь
ыгохь ?упзх?рШрь р тТл йгСюТь ТоТуигор-
пируТ згопхйТ)Т хуТ?яТ(ипь йг я хтйх?йТйэ Т я
ухйПлруийэ зохиряхогря хийхюгйрь
–ор хипкипиярр /упзогппряйхых р.гйр-?йТуТэ оТ?-
ягойкихых зхоиогиТ р ОрхыоТПрр ￿
4О/ ШиФ ю л)-ги-
Шии /+)-и/.Нь )Н–/+й ю)иг-о» )Н–/-Н )-./иН/иН и
)–-./иН/иН щН–-.
зхтхОйх их.кэ уТу я ОгпПТОкл -
йх. оТ?ярирр тгСпиярь п()ги япиоТряТгипь уТу ох-
йхлхыргпуТь зхплгтхяТигл йхпи /зр?хтхяI 7тйТух