Тесты биостат

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК НАУКА І ПРЕДМЕТ ВИКЛАДАННЯ

1.
В історії становлення соціальної гігієни важливе значення мала поява так званих народних (суспільних) лікарів. Вони перебували на службі у держави й надавали допомогу простому народу. Де з'явилися перші народні лікарі ?


А
У стародавніх греків


В
У стародавніх римлян


* С
У стародавніх єгиптян


D
У древньому Китаї


Е
В країнах стародавнього Сходу

2.
Важливе значення в становленні соціальної гігієни як науки мали роботи доктора Ж. Рошу. Він уперше у своїй дисертації застосував термін ,,Соціальна гігієна”. У якому році це було ?


А
1634 р.


В
1756 р.


* С
1838 р.


D
1912 р.


Е
1920 р.

3.
Надзвичайно важливе значення для розвитку соціальної медицини мала поява перших праць з цього предмету. Укажіть, у якому році видана книга Ж. Рошара ,,Трактат по соціальній гігієні й санітарній статистиці”:


А
1678 р.


В
1765 р.


С
1790 р.


* D
1888 р.


Е
1912 р.

4.
Значну роль в подальшому формуванні соціально-гігієнічної науки відіграло заснування в Берліні в 1905 році наукового товариства ,,Соціальної гігієни й медичної статистики”. Хто із західноєвропейських соціал-гігієністів заснував це товариство ?


А
Ємиль Ресле


* В
Альфред Гротьян


С
Фридриг Принцинг


D
Людвіг Телеки


Е
Альфонс Фішер

5.
В 1906 році в Київському університеті на кафедрі гігієни був введений курс ,,Основи соціальної гігієни й громадської охорони здоров'я”, що мало велике значення для розвитку соціальної гігієни в Україні. Хто з українських соціал-гігієністів читав цей курс ?


* А
А. В. Корчак-Чепурковський


В
А. М. Мерков


С
С. М. Ігумнов


D
С. А. Томілі


Е
С. С. Каган

6.
В 30-х роках ХХ сторіччя великий внесок у розвиток соціальної гігієни в Україні внесли перші українські підручники з соціальної гігієни. Серед них перший підручник С.С.Кагана, виданий в 1932 році. Укажіть цей підручник:


А
Соціальна гігієна


В
Загальна теорія санітарної статистики


С
Практикум по санітарній статистиці


* D
Нариси по теорії соціальної гігієни


Е
Всі відповіді правильні

7.
Постановою РНК СРСР від 14.10.1934 року ,, Про реорганізацію роботи науково-дослідних установ в галузі охорони здоров'я й гігієни праці” багато науково-дослідних інститутів були закриті на протязі 1934-1938 рр. Стало питання і про перейменування кафедр соціальної гігієни. У якому році кафедри соціальної гігієни були перейменовані в кафедри ,,Організації охорони здоров'я” ?


А
1934 р.


В
1937 р.


* С
1941 р.


D
1945 р.


Е
1949 р.

8.
Після перейменування кафедр ,,Соціальної гігієни” у кафедри ,,Організації охорони здоров'я” медична громадськість тривалий час домагалася відновлення назви й необхідності вивчення суспільного здоров'я. У якому році кафедри були відновлені з назвою ,,Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я” ?


А
1945 р.


В
1949 р.


С
1955 р.


* D
1966 р.


Е
1973 р.

9.
На 2-му Всеукраїнському з'їзді соціал-гігієністів та організаторів охорони здоров'я, з метою наближення до міжнародної термінології, було ухвалено рішення про зміну назви кафедри ,,Соціальної гігієни...,, на ,,Соціальну медицину...,,. Укажіть, в якому році це було ?


А
1987 р.


* В
1990 р.


С
1993 р.


D
1996 р.


Е
1999 р.

10.
Соціальна медицина та організація охорони здоров`я – наука, що вивчає закономірності громадського здоров`я та систему охорони здоров'я. Знання з цього предмету студенти отримують на відповідній кафедрі. Де була створена перша кафедра соціальної гігієни в Україні ?


А
У Київському медичному інституті


B
У Львівському медичному інституті


C
У Дніпропетровському медичному інституті


D
У Донецькому медичному інституті


*E
У Харківському медичному інституті

11.
Соціальна медицина та організація охорони здоров`я – наука, що вивчає закономірності громадського здоров`я та систему охорони здоров'я. Знання з цього предмету студенти отримують на відповідній кафедрі. Де була створена перша кафедра соціальної гігієни в Європі ?


А
У Московському медичному інституті


B
У Харківському медичному інституті


C
У Київському медичному інституті


*D
У Берлінському університеті


E
У Паризькому медичному інституті

12.
Соціальна медицина та організація охорони здоров`я як предмет викладання включає ряд розділів. Яке з наведених положень є одним із розділів предмету ?


* А
Система охорони здоров`я


В
Первинна профілактика захворювань


С
Вторинна профілактика захворювань


D
Параметри навколишнього середовища


Е
Вивчення впливу виробничого середовища на здоров`я населення

13.
Як предмет викладання СМ та ОЗ включає ряд розділів. Визначте, що із наведеного нижче відноситься до одного з розділів предмету ?


* А
Здоров`я населення


В
Первинна профілактика


С
Вторинна профілактика захворювань


D
Параметри навколишнього середовища


Е
Вивчення якості надання медичної допомоги населенню або санітарного епідеміологічного благополуччя населення

14.
Як предмет викладання СМ і ОЗ включає ряд розділів. Визначте, що із наведеного нижче відноситься до одного із розділів предмету ?


А
Параметри навколишнього середовища


В
Первинна профілактика


С
Вторинна профілактика захворювань


*D
Медична статистика


Е
Вивчення якості надання медичної допомоги населенню або санітарного епідеміологічного благополуччя населення

15.
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я в науковій та практичній діяльності використовує різні методи. Який з наведених методів є одним із основних методів СМ та ОЗ ?


* А
Статистичний


В
Санітарного спостереження


С
Лабораторного аналізу


D
Інструментальний


Е
Експедиційний

16.
У цей час в Україні для координації наукових досліджень в області соціальної медицини та організації охорони здоров’я працює науково-дослідний інститут. Укажіть, яку повну назву він має ?


А
Всеукраїнський інститут суспільного здоров’я


* В
Український інститут суспільного здоров’я


С
Всеукраїнський інститут охорони здоров’я


D
Український інститут суспільного здоров’я й охорони здоров’я


Е
Український інститут охорони здоров’я

17.
У цей час в Україні для інформаційного забезпечення фахівців і населення в області соціальної медицини й організації охорони здоров’я видаються журнали ,,Вісник соціальної гігієни й організації охорони здоров’я в Україні” та ,,Охорона здоров’я в Україні”. У яких роках були засновані ці журнали ?


А
1990-1992 р.


В
1993-1995 р.


С
1996-1998 р.


* D
1999-2001 р.


Е
2002-2004 р.


ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.

1.
Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характер. Укажіть, в якому столітті статистика почала формуватися як самостійна наука.


A
XVI столітті


* B
XVII столітті


C
XVIII столітті


D
XIX столітті


E
ХХ столітті

2.
Статистика як самостійна наука почала формуватись в XVII столітті. Важливе значення в її формуванні мали німецькі дослідники Г.Копринг і Г.Ахенваль. Який напрямок в статистиці вони започаткували ?


A
Математичний


* B
Описовий


C
Політичну арифметику


D
Загальну статистику


E
Медичну статистику

3.
Статистика як самостійна наука почала формуватись в другій половині XVII століття, при цьому вона формувалась у двох напрямках, один з яких зародився в Англії. Який напрямок в статистиці було засновано в Англії ?


* A
Математичний


B
Описовий


C
Економічну статистику


D
Загальну статистику


E
Медичну статистику

4.
Статистика, як самостійна наука, почала формуватися в другій половині XVII століття, при цьому вона формувалася в двох напрямках, описовому і математичному (політична арифметика). Вкажіть засновника описової школи статистики.


A
Ф.Гальтон


B
Ф.Остерлен


C
Д.Граунд


D
В.Петті


*E
Г.Ахенваль

5.
Статистика як самостійна наука почала формуватись в другій половині XVII століття, при цьому вона формувалась в двох напрямках, описовому і математичному (політична арифметика). Вкажіть засновника математичної школи статистики.


A
Ф.Гальтон


B
Г.Ахенваль


C
Г.Копринг


* D
В.Петті


E
Ф.Остерлен

6.
Медична статистика, як самостійна галузь, вперше виділилась із статистики населення в 1865 році, після опублікування в Німеччині першого посібника з медичної статистики. Хто є автором цього видання.


A
Г.Копринг


B
Г.Ахенваль


C
Д.Граунд


D
В.Петті


* E
Ф.Остерлен

7.
В медицині та біології математичні методи почали використовуватись значно пізніше, ніж в фізиці та хімії. Медицина та біологія розвивались на основі тільки якісного аналізу явищ і лише в кінці XIX століття були розроблені основи нової науки – біометрії (біостатистики). Хто є родоначальником цієї науки?


А
Г. Ахенваль


*B
Ф. Гальтон


C
Д. Граунд


D
В.Петті


E
Я.Бернуллі

8.
В ході історичного розвитку загальної статистики в її складі почали формуватись різні види статистики. Укажіть, до якої статистики відноситься медична статистика.


A
Економічної


B
Політичної


* C
Соціальної


D
Статистики науки


E
Статистики освіти

9.
В системі охорони здоров’я структурні підрозділи, які забезпечують збір, зберігання і аналіз медичної інформації мають важливе значення. Як називається підрозділ, який забезпечує цей вид роботи в лікувально-профілактичних закладах ?


A
Кабінет статистики


B
Кабінет збору, зберігання та аналізу інформації


* C
Інформаційно-аналітичне відділення


D
Відділ статистики


E
Центр статистики

10.
Статистична сукупність – це велика група відносно однорідних елементів, дій, явищ, які взяті разом в певних межах часу і простору. Що є складовим елементом статистичної сукупності ?


A
Облікова ознака


B
Частина статистичної сукупності


C
Статистична ознака


* D
Одиниця спостереження


E
Ознаки, що підлягають вивченню

11.
Суспільні явища вивчаються з урахуванням різноманітних описових облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ці ознаки ?


A
Моментні


* B
Атрибутивні


C
Кількісні


D
Дискретні


E
Інкретні

12.
Популяційні явища вивчаються з урахуванням великої кількості різноманітних облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ознаки, які мають тільки два значення ?


A
Моментні


B
Атрибутивні


C
Кількісні


D
Дискретні


* E
Альтернативні

13.
Кожна одиниця спостереження має велику кількість різноманітних облікових ознак. Як називаються облікові ознаки, що характеризують об’єкт дослідження, який вивчається на певний момент часу.


* A
Моментні


B
Атрибутивні


C
Кількісні


D
Дискретні


E
Альтернативні

14.
Статистична сукупність складається з одиниць спостереження, їх характеризують облікові ознаки. Як називаються кількісні ознаки, які можуть приймати тільки певні значення ?


A
Моментні


B
Інтервальні


C
Альтернативн


D
Інкретні


*E
Дискретніі

15.
При вивченні захворюваності і смертності населення часто виникає необхідність виявлення впливу факторів зовнішнього середовища на явище, яке вивчається. Як називаються облікові ознаки, під впливом яких змінюються інші, які залежать від них ?


A
Результативні


* B
Факторні


C
Альтернативні


D
Дискретні


E
Інкретні

16.
Для розробки комплексу профілактичних заходів зі збереження та укріплення здоров’я населення, вивчаються різноманітні фактори. Як називаються облікові ознаки, які змінюються під впливом взаємопов’язаних з ними ознак ?


* A
Результативні


B
Факторні


C
Альтернативні


D
Дискретні


E
Інкретні

17.
При проведенні статистичного дослідження часто використовується частина статистичної сукупності, яка відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Як називається ця частина ?


A
Вибірковий масив


B
Монографічний опис


C
Генеральна статистична сукупність


* D
Вибіркова статистична сукупність


E
Основний масив

18.
Вибіркова статистична сукупність – це частина генеральної статистичної сукупності, що відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Що являється особливістю вибіркової сукупності.


* A
Репрезентативність


B
Направлений відбір


C
Неоднорідність сукупності


D
Мала кількість спостережень


E
Чутливість

19.
При графічному відображенні росту школярів 12 років установлено, що ознака має бімодальний (двогорбий) розподіл. На що вказує такий розподіл ?


A
На її репрезентативність


B
На її специфічність


* C
На її неоднорідність


D
На її недостатність


E
На її чуттєвість

20.
Статистична сукупність – це група, що складається з великої кількості відносно однорідних одиниць спостереження, взятих разом в певних межах часу і простору. Що з наведеного нижче може бути одиницею спостереження ?


* A
Окрема особа, окреме явище


B
Певні предмети, явища


C
Певні контингенти осіб


D
Окремий метод дослідження


E
Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються

21.
При вивченні госпіталізованої захворюваності використовувались офіційні статистичні облікові документи: карта хворого, що вибув із стаціонару, історія хвороби та інші. Назвіть одиницю спостереження в цьому випадку:


A
Направлення на госпіталізацію від сімейного лікаря


B
Випадок направлення на госпіталізацію


C
Виклик швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала хворого


*D
Випадок госпіталізації, хворий, що лікувався в стаціонарі


E
Самозвернення до стаціонару

22.
Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності – це один із видів захворюваності населення. Що слід взяти за одиницю спостереження при вивченні цього виду захворюваності ?


* A
Випадок втрати працездатності у зв’язку з захворюванням працівника або працівник, який отримав листок непрацездатності


B
Працівник заводу


C
Працівник заводу, госпіталізований до стаціонару


D
Випадок втрати працездатності у зв’язку з карантином


E
Випадок втрати працездатності у зв'язку з ГРЗ

23.
Смертність немовлят – це один із показників, що характеризує стан здоров’я населення. Що можна взяти за одиницю спостереження при вивченні цієї смертності ?


A
Випадок смерті дитини в постнатальному періоді


B
Випадок смерті дитини в перінатальному періоді


C
Випадок смерті в антенатальному періоді


D
Випадок смерті дитини на першому місяці життя


*E
Дитина, що померла у віці до одного року життя

24.
Визначте одиницю спостереження при вивченні середньої тривалості перебування в стаціонарі хворих в залежності від термінів доставки їх в стаціонар і клінічної форми захворювання:


A
Певний контингент осіб


B
Окремий метод дослідження


* C
Окрема особа


D
Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються


E
Певні предмети, явища

25.
Статистичний метод має широке застосування в соціальній медицині та охороні здоров`я. Визначте, що є одним із основних завдань цього методу ?


* А
Визначення закономірностей рівня здоров`я населення


В
Оцінка вартості медичної допомоги


С
Оцінка вартості амбулаторно – поліклінічної допомоги


D
Розробка біологічних методів профілактики захворювань


Е
Розробка параметрів навколишнього середовища

26.
Медична статистика вивчає питання, пов`язані з медициною, гігієною та охороною здоров`я. Визначте, один із розділів медичної статистики.


А
Аналіз динаміки явищ, що вивчаютьсяСтатистика здоров`я населення


С
Визначення похідних величин


D
Санітарна експертиза проектів


Е
Медико-соціальна експертиза

27.
Медична статистика включає ряд розділів. Яке з наведених положень є одним з її розділів ?


* А
Статистика системи охорони здоров`я


В
Аналіз динаміки явищ, що вивчаються


С
Визначення похідних величин


D
Санітарна експертиза проектів


Е
Медико-соціальна експертиза

28.
Статистична інформація, яка отримана під час проведення дослідження, повинна відповідати певним вимогам. Визначте, одну із цих вимог.


* А
Якісна однорідність даних


В
Поточна реєстрація подій


С
Збирання даних тільки шляхом переписів


D
Збирання даних шляхом анкетування


Е
Збирання даних кореспондентським методом

29.
Статистична інформація повинна відповідати певним вимогам. Що із наведеного нижче є однією із вимог до цієї інформації ?


А
Поточна реєстрація подійПовнота даних


С
Збирання тільки шляхом переписів


D
Збирання шляхом анкетування


Е
Збирання кореспондентським методом

30.
У регіоні Д. за останні 5 років відмічається ріст летальності від інфаркту міокарда. Ситуація вимагає оцінки ефективності роботи кардіологічних стаціонарів регіону. Визначте одиницю спостереження в цьому випадку.


* A
Кардіологічний стаціонар


B
Випадок госпіталізації до кардіологічного стаціонару


C
Оснащення діагностичним обладнанням кардіологічного стаціонару


D
Укомплектованість лікарями-кардіологами


E
Своєчасність звертання за медичною допомогою до кардіологічного стаціонару

31.
Визначте одиницю спостереження при вивченні середньої тривалості перебування в стаціонарі хворих з апендектомією в залежності від термінів доставки в стаціонар і клінічної форми апендициту:


* A
Хворий з апендектомією


B
Хворий, що був госпіталізований у стаціонар


C
Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі


D
Терміни доставки хворого


E
Клінічна форма апендициту

32.
Назвіть статистичну одиницю спостереження при визначенні впливу кількості цукру в крові на загоєння раньової поверхні в післяопераційному періоді:


A
Кількість цукру


* B
Хворий у післяопераційному періоді


C
Аналіз крові


D
Хворий, що має раньову поверхню


E
Хворий, що виписався на доліковування

33.
У епідеміологічному дослідженні проводилося вимірювання рівня артеріального тиску (АТ). До початку дослідження був проведений інструктаж з методики вимірювання АТ, однак метрологічна перевірка вимірювальних приладів не проводилася. Які похибки найбільш ймовірно можуть зустрітися при проведенні цього дослідження і вплинути на вірогідність результатів ?


A
Методичні


B
Випадкові


C
Інформаційні


D
Логічні


*E
Систематичні

34.
В дитячій поліклініці проведено вивчення захворюваності дітей алергічними захворюваннями шляхом викопіювання даних з облікової медичної документації. Відповідно з програмою дослідження для формування вибіркової сукупності в реєстратурі була відібрана кожна третя історія розвитку дитини. Вкажіть, який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники:


A
Спрямований


B
Випадковий


C
Типологічний


* D
Механічний


E
Серійний

35.
У місті Н було проведено соціально-гігієнічне дослідження. У відповідності з програмою дослідження усе населення міста спочатку було розділено по місцю проживання (порайонно), а потім із кожної групи відбиралися пропорційно одиниці спостереження. Вкажіть який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники:


A
Серійний


B
Випадковий


C
Механічний


D
Спрямований


* E
Типологічний

36.
В регіоні А. Відмічається зростання летальності від інсульту. Ситуація вимагає оцінки ефективності роботи неврологічних відділень стаціонарів регіону. Визначте одиницю спостереження в цьому випадку:


A
Оснащення діагностичним обладнанням неврологічного стаціонару


* B
Неврологічний стаціонар


C
Своєчасність звертання до неврологічного стаціонару


D
Забезпеченість населення ліжками неврологічного профілю


E
Укомплектованість стаціонарів лікарями-неврологами

37.
Статистичні дослідження в медицині та охороні здоров`я проводяться переважно на вибіркових сукупностях. Яким вимогам повинна відповідати ця сукупність ?


А
Наявність ,,нульової” гіпотези


* B
Достатнє число спостережень


C
Відсутність коливання ознаки, що вивчається


D
Наявність групування ознаки


E
Якісно неоднорідна сукупність


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ

1.
При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи. Визначте, скільки етапів має статистичне дослідження:


А
Один


B
Два


C
Три


* D
Чотири


E
П'ять

2.
При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об`єктивні дані. Визначте, як називається перший етап статистичного дослідження:


А
Систематичний аналіз


B
Визначення мети і завдань дослідження. Складання плану та програми статистичного дослідження


C
Реєстрація та збирання статистичного матеріалу


D
Розробка та зведення даних, статистичний аналіз


*E
Вибір методу дослідження

3.
На першому етапі статистичного дослідження складають програму збору матеріалу, програму розробки та зведення, програму аналізу. Що передбачає програма збору матеріалу ?


* A
Перелік ознак, що характеризують кожну одиницю спостереження


B
Перелік розроблених таблиць


C
Перелік аналітичних таблиць


D
Перелік шифрів облікових ознак


E
Перелік похідних величин

4.
На першому етапі статистичного дослідження складають програму збору матеріалу, програму розробки та зведення, програму аналізу. Що передбачає програма розробки та зведення матеріалу ?


* A
Розробка макетів таблиць


B
Перелік похідних величин


C
Перелік кодів згідно групування


D
Перелік ознак, що підлягають вивченню


E
Всі відповіді вірні

5.
Статистика є апаратом аналізу, що дозволяє робити обґрунтовані висновки про явище, яке ми вивчаємо. На якому етапі статистичного дослідження проводиться розробка макетів статистичних таблиць ?


A
На третьому


B
На другому


* C
На першому


D
На четвертому


E
На етапі формування задач статистичного дослідження

6.
Ознаки, що вивчаються, можуть бути кількісними (варіаційними) та якісними (атрибутивними). Що з наведеного нижче відноситься до кількісних ознак ?


* A
Вік людини


B
Професія


C
Результати лікування


D
Стать


E
Діагноз

7.
Ознаки, що вивчаються, можуть бути кількісними (варіаційними) та якісними (атрибутивними). Що з наведеного нижче відноситься до якісних ознак ?


A
Частота пульсу


B
Вік людини


C
Рівень кров'яного тиску


*D
Діагноз


E
Вага (маса) дітей

8.
Для вивчення захворюваності сільського населення певної області за об’єкт дослідження були обрані мешканці пунктових сіл. Який метод збору статистичного матеріалу за обсягом слід використовувати у дослідженні ?


А
Комбінований


B
Вибірковий


C
Одночасний


D
Монографічного опису


*E
Основного масиву

9.
Який з методів збору інформації переважніший при вивченні житлових умов студентів медичного ВНЗ за період навчання ?Соціологічний


B
Інтерв’ювання


C
Викопіювання матеріалів


D
Спрямованого відбору


E
Статистичний
10.
Статистичне дослідження проводиться в певній послідовності (поетапно). Що включає II етап статистичного дослідження?


* A
Реєстрація даних, збір статистичного матеріалу


B
Статистичний аналіз


C
Складання плану статистичного дослідження, розробка його програми


D
Розробка даних


E
Втілення результатів дослідження в практику

11.
Лікувально-профілактичні заклади, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, ведуть постійно реєстрацію всіх звернень до поліклініки з приводу захворювань, з профілактичною ціллю та інших. Який вид статистичного спостереження за часом вони використовують ?


А
Суцільний


B
Гніздовий


C
Вибірковий


*D
Поточний


E
Несуцільний

12.
Лікувально-профілактичні заклади, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню ведуть постійну реєстрацію всіх звернень до поліклініки з приводу захворювань, з профілактичною метою та інших. Який вид статистичного спостереження за ступенем охоплення вони використовують ?


А
Індивідуальний


B
Поточний


C
Систематичний


D
Несуцільний


*E
Суцільний

13.
Для вивчення захворюваності сільського населення області за об’єкт дослідження було взято мешканців сіл. Який метод збору статистичного матеріалу за обсягом слід використати в дослідженні ?


А
Вибірковий


* B
Основного масиву


C
Монографічного опису


D
Комбінований


E
Суцільний

14.
В Україні кожні 10 років проводиться перепис населення. Який вид статистичного спостереження за ступенем охоплення при цьому використовується ?


* А
Суцільний


B
Індивідуальний


C
Когортний


D
Несуцільний


E
Систематичний

15.
При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об’єктивні дані. Визначте, як називається другий етап статистичного дослідження ?


А
Вибір об`єкту та одиниці спостереження


B
Шифрування матеріалу


* C
Реєстрація та збирання статистичного матеріалу


D
Вибір методу дослідження


E
Розрахунок похідних величин

16.
В школі №1 було виявлено 200 учнів, які захворіли на кір. Серед них 130 дівчат і 70 хлопців. У віці до 7 років було 30 дітей, 8-10 років-100, 11-14 років-50, більше 14 років-20. Який вид статистичної таблиці треба застосувати для зведення цих даних ?


А
Просту


B
Комбінаційну


* C
Групову


D
Змішану


E
Підсумкову

17.
При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об`єктивні дані. Визначте, як називається третій етап статистичного дослідження ?


А
Складання макетів таблиць


B
Статистичний аналіз


C
Розрахунок похідних величин


D
Вибір ознак, що підлягають реєстрації


*E
Розробка та зведення даних

18.
При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об`єктивні дані. Визначте, як називається четвертий етап статистичного дослідження ?


А
Складання плану заходів


* B
Статистичний аналіз


C
Розробка та зведення даних


D
Розрахунок похідних величин


E
Вибір методу дослідження

19.
При вивченні чинників захворюваності шлунка були взяті такі ознаки: стать, вік, відношення до паління, алкоголю, професія, місце роботи та інші. Який вид статистичної таблиці слід використати в цьому випадку для зведення даних ?


А
Підсумкову


B
Просту


C
Змішану


*D
Групову


E
Спеціальну

20.
Програма розробки матеріалу передбачає складання макетів таблиць. При якій кількості ознак, що вивчаються, складається проста таблиця ?


* А
Одній


B
Двох


C
Трьох


D
Чотирьох


E
П`яти та більше

21.
Програма розробки матеріалу передбачає складання макетів таблиць. При якій кількості ознак, що вивчаються, складається групова таблиця ?


А
Однієї ознаки


* B
Двох і більше ознак, не зв'язаних між собою


C
Двох і більше ознак зв`язаних між собою


D
Комбіновані ознаки


E
Згруповані ознаки

22.
При складанні плану статистичного дослідження необхідно визначити об’єкт дослідження, тобто те середовище, в якому воно буде проводитись. Що може бути об’єктом дослідження при вивченні загальної захворюваності в м. N ?


* A
Кількість осіб, що захворіли


B
Кількість осіб, що захворіли в працездатному віці


C
Кількість дітей, що захворіли у віці 0 – 18 років


D
Кількість осіб із захворюваннями органів дихання


E
Кількість осіб із захворюваннями органів травлення

23.
Смертність – один із демографічних показників, який показує, яка кількість померлих приходиться на 1000 населення. Що можна взяти за об’єкт спостереження при вивченні загальної смертності в районі N ?


A
Кількість померлих у віці до 18 років


B
Кількість померлих серед працездатного населення


C
Кількість померлих у віці 18 років і старші


*D
Кількість осіб, що померли


E
Всі відповіді вірні

24.
Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, містить проста таблиця ?


* A
Одну ознаку


B
Дві ознаки


C
Три ознаки


D
Чотири ознаки


E
П’ять ознак і більше

25.
Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, містить групова таблиця ?


* A
Дві і більше ознак, які не пов’язані між собою


B
Дві і більше ознак, пов’язаних між собою


C
Комбіновані ознаки


D
Одну ознаку


E
Згруповані ознаки


ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ

1.
Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?


* А
Поширеність явища


B
Питома вага показника


C
Розподіл явищ на долі


D
Структура явища


E
Явище в цілому

2.
Для характеристики здоров’я населення дільниці сімейний лікар застосував показник інтенсивності. Що характеризує цей показник ?


А
Питому вагу


* B
Частоту явища у своєму середовищі


C
Співвідношення між явищами, які пов’язані між собою


D
Наочно відображає зміни явища в динаміці


E
Неоднорідність явища, яке вивчається

3.
При аналізі захворюваності, крім показників, які характеризують частоту захворювань серед населення, розраховують також екстенсивні показники. Що характеризує цей показник ?


А
Наочно відображає зміни явища в динаміці


B
Поширеність явища у своєму середовищі


C
Співвідношення між досліджуваними явищами


*D
Питому вагу, структуру явища, що вивчається


E
Неоднорідність явища, яке вивчається

4.
Для оцінки діяльності закладів охорони здоров'я України застосовують показники співвідношення. Що характеризує цей показник ?


А
Питому вагу явища


B
Частоту явища у своєму середовищі


* C
Співвідношення між різнорідними явищами


D
Наочно відображає зміни явища в динаміці


E
Відношення частини явища до цілого

5.
Для характеристики роботи органів та закладів охорони здоров'я часто застосовують показник наочності. Що характеризує цей показник ?


А
Питому вагу


B
Частоту явища у своєму середовищі


C
Співвідношення між досліджуваними явищами


* D
Наочно представляє зміни досліджуваного явища в динаміці


E
Відношення частини явища до цілого

6.
В практичній охороні здоров’я для характеристики захворюваності, смертності використовують інтенсивні показники. Що крім середовища, в якому ці явища відбуваються, необхідно знати для розрахунку інтенсивних показників ?


А
Об'єкт дослідження


B
Розмір статистичної сукупності


C
Розподіл явища на частини


* D
Абсолютні числа досліджуваних явищ


E
Співвідношення між явищем і основою

7.
Для розрахунку екстенсивного показника, що окрім явища в цілому необхідно знати ?


А
Об'єкт дослідження


B
Розмір статистичної сукупності


C
Співвідношення між явищем і основою


D
Дані явища, яке вивчається за минулий рік


*E
Розподіл явища на частини

8.
Показник співвідношення часто використовується для характеристики роботи закладів охорони здоров’я. Які дані необхідно мати для розрахунку цього показника ?


А
Об'єкт дослідження


B
Ціле явище і його складові частини


* C
Явища, незалежні одне від одного


D
Дані явища, яке вивчається за минулий рік


E
Співвідношення між явищем і основою

9.
Що характеризує показник екстенсивності ?


А
Частоту явища


B
Поширеність явища


C
Рівень явища


*D
Структуру явища


E
Динамічні явища

10.
Для характеристики явищ, що вивчаються, розраховують різні види відносних показників. Охарактеризуйте суть показників співвідношення ?


А
Розподіл явища на частини


* B
Відношення між різнорідними величинами


C
Відношення кожної із порівнюваних величин до початкового рівня, прийнятого за 100%


D
Частота явища в середовищі, у якому воно відбувається


E
Відношення зміни явища в динаміці

11.
Що характеризує показник наочності ?


А
Розподіл сукупності на його складові частини


B
Відношення між різнорідними величинами


* C
Відношення кожної з порівнюваних величин до рівня, прийнятого за 100%


D
Поширеність явища, яке вивчається


E
Стандартизацію явища

12.
Визначте, до якого виду статистичного показника відноситься показник поширеності травматизму серед дітей ?


* А
Інтенсивного


B
Екстенсивного


C
Співвідношення


D
Наочності


E
Стандартизованого

13.
Визначите, до якого виду статистичного показника відноситься показник розподілу смертності населення в залежності від її причин ?


А
Інтенсивного


* B
Екстенсивного


C
Співвідношення


D
Наочності


E
Стандартизованого
14.
Поліклініка надає медичну допомогу дорослому населенню. При оцінці її діяльності розраховувались показники поширеності захворювань, структура захворюваності, середнє число відвідувань на одного мешканця на рік, навантаження лікарів на амбулаторному прийомі, забезпеченість населення лікарями, ліжками та інші. Який з наведених показників є показником співвідношення ?


А
Поширеність захворювань


B
Структура захворюваності


*C
Забезпеченість лікарями і ліжками


D
Кількість відвідувань на одного мешканця


E
Навантаження лікарів на амбулаторному прийомі

15.
Для аналізу діяльності амбулаторії з річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник інтенсивності ?


* А
Кількість захворювань до середньорічної кількості населення


B
Кількість лікарів до середньорічної кількості населення


C
Кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань


D
Середньорічна кількість населення до кількості лікарів


E
Питома вага відвідувань до лікарів різних фахів

16.
У місті 100000 мешканців. Із 160 випадків інфекційних захворювань - 75 припадає на грип. Який показник захворюваності на грип відносно всіх інфекційних хвороб треба використати ?


* А
Екстенсивний


B
Інтенсивний


C
Відносної інтенсивності


D
Наочності


E
Співвідношення

17.
В районі Н. 50 тис. Населення. На протязі року було зареєстровано 7000 захворювань. Який показник необхідно використати для характеристики розповсюджуваності захворювань серед населення ?


А
Екстенсивний показник


* B
Інтенсивний показник


C
Наочності


D
Співвідношення


E
Стандартизації

18.
На протязі року в поліклініці, яка обслуговує 60 тис. Дорослого населення, було зареєстровано 108 випадків інфаркту міокарда. Який показник треба використати для розрахунку частоти захворюваності на інфаркт міокарда ?


* А
Інтенсивний показник


B
Екстенсивний показник


C
Наочності


D
Співвідношення


E
Темп росту.

19.
Для характеристики явищ, що вивчаються, розраховують різні види відносних показників. Який з наведених показників є екстенсивним?


А
Зниження захворюваності виразковою хворобою на 13%


B
Рівень забезпеченості населення ліжками гастроентерологічного профілю


* C
Структура хворих виразковою хворобою шлунка серед усіх госпіталізованих у терапевтичне відділення


D
Частота виразкової хвороби у чоловіків віком 30-50 років


E
Поширеність виразкової хвороби в залежності від терміну госпіталізації

20.
При порівнянні з минулим роком рівень захворюваності грипом збільшився на 20%. Який показник використаний для даного розрахунку ?


А
Відносної інтенсивності


B
Співвідношення


* C
Наочності


D
Інтенсивності


E
Екстенсивності

21.
Поліклініка обслуговує 30 тисяч дорослого населення. На протязі року було зареєстровано 11600 захворювань, із них з вперше встановленим діагнозом - 3860. Який вид показника слід застосувати для характеристики розповсюдженості (частоти) захворювань серед населення ?


А
Екстенсивний


* B
Інтенсивний


C
Наочності


D
Співвідношення


E
Інвалідності

22.
На протязі року в поліклініці було зареєстровано 11600 захворювань. Серед них: грип та ГРЗ- 5800, серцево-судинні-3480, захворювання органів травлення – 1300, інших захворювань - 1020. Який вид відносного показника можна розрахувати по цих даних ?


А
Інтенсивний


* B
Екстенсивний


C
Наочності


D
Середню величину


E
Співвідношення

23.
В районі Н. розповсюдженість захворювань серед населення становила 1456 випадків на 1000 населення. Який з наведених нижче показників характеризує розповсюдженість захворювань ?


* А
Інтенсивний


B
Екстенсивний


C
Співвідношення


D
Наочності


E
Стандартизований

24.
В районі Н. з населенням в 35 тисяч чоловік працює 120 лікарів.
Який відносний показник слід розрахувати з цих даних ?


А
Інтенсивний


B
Екстенсивний


* C
Співвідношення


D
Наочності


E
Стандартизований

25.
У структурі загальної захворюваності сільського населення хвороби органів дихання склали 55,0%. За допомогою якого статистичного показника обрахована структура захворюваності сільського населення хворобами органів дихання?


А
Інтенсивного


В
Наочності


С
Співвідношення


D
Середнього арифметичного


* Е
Екстенсивного

26.
Показники народжуваності в Україні в окремі роки становили: 1980-14,8; 1990-12,7; 1998-7,8, 2003 - 8,5. Який відносний показник слід розрахувати з цих даних ?


А
Інтенсивний


B
Екстенсивний


C
Співвідношення


* D
Наочності


E
Стандартизований

27.
Показники смертності в Україні в окремі роки становили: 1980-11,4; 1990-12,1; 1998-16,2, 2003 – 16,1. Який відносний показник слід розрахувати з цих даних ?


А
Інтенсивний


B
Екстенсивний


C
Співвідношення


* D
Наочності


E
Стандартизований

28.
В річному звіті наведені дані про забезпечення населення району ліжками. Який показник використовували в даному випадку ?


А
Інтенсивний


B
Екстенсивний


* C
Співвідношення


D
Наочності


E
Стандартизований

29.
В річному звіті наведені дані про забезпеченість лікарями населення району за ряд років. Який показник використовували в даному випадку ?


А
Інтенсивний


B
Екстенсивний


* C
Співвідношення


D
Наочності


E
Стандартизований

30.
В річному звіті наведені дані, що характеризують структуру виявлених захворювань за рік. Який показник використовували в даному випадку ?


А
Інтенсивний


* B
Екстенсивний


C
Співвідношення


D
Наочності


Е
Стандартизований

31.
В річному звіті наведені дані про рівні поширеності захворювань серед населення району за ряд років. Який показник характеризує поширеність захворювань ?


А
Стандартизований


B
Екстенсивний


C
Співвідношення


D
Наочності


*E
Інтенсивний

32.
При порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на грип збільшився на 30,0%. Який показник використано для ілюстрації ?


А
Інтенсивний


B
Екстенсивний


C
Співвідношення


* D
Наочності


E
Стандартизований

33.
Рівень загальної смертності населення характеризують:


* A
Інтенсивні показники


B
Екстенсивні показники


C
Показники співвідношення


D
Коефіцієнт кореляції


E
Абсолютне число померлих

34.
Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник екстенсивності ?


А
Кількість лікарів до середньорічної кількості населення


* B
Кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань


C
Кількість захворювань до середньорічної кількості населення


D
Середньорічна кількість населення до кількості лікарів


E
Кількість відвідувань до середньорічної кількості населення

35.
В залежності від того, яке явище вивчається (летальність, захворюваність, народжуваність та інше) для розрахунку інтенсивних показників застосовують різні основи: 100, 1000, 10000. Визначить основу для розрахунку демографічних показників:


А
1


B
10


C
100


* D
1000


E
10000

36.
Одним із показників діяльності стаціонару є летальність. Визначить основу для розрахунку показника летальності:


А
1


B
10


* C
100


D
1000


E
10000

37.
Показник екстенсивності характеризує структуру явища. Визначить основу для розрахунку показника екстенсивності:


А
1


B
10


* C
100


D
1000


E
10000

38.
Чисельність населення N-області 270500, кількість померлих - 4180. Який показник можна визначити за цими даними ?


* А
Інтенсивний


B
Екстенсивний


C
Наочності


D
Відносної інтенсивності


Е
Співвідношення

39.
Які дані потрібні для визначення частки випадків дифтерії серед усіх інфекційних захворювань у дітей до 7 років ?


* A
Кількість випадків дифтерії та кількість усіх інфекційних захворювань у дітей до 7 років


B
Кількість дітей до 7 років


C
Кількість усіх інфекційних захворювань у дітей до 7 років


D
Кількість випадків дифтерії серед дітей


Е
Кількість усіх дітей

40.
Було оглянуто 1500 школярів віком 10 років, у 150 з них виявлено сколіоз I стадії. Який відносний показник треба використати для розрахунку частоти сколіозу I стадії у школярів віком 10 років ?


А
Співвідношення


B
Екстенсивний


C
Наочності


* D
Інтенсивний


Е
Відносної інтенсивності

41.
Загальну захворюваність населення характеризує інтенсивний показник. Які дані потрібні для розрахунку загального інтенсивного показника ?


* А
Кількість явища і середовища, які вивчаються, основа для розрахунку


B
Розмір середовища та основа для розрахунку


C
Кількість явища, яке вивчається та основа для розрахунку


D
Абсолютна чисельність явища, яке вивчається, та середовища


Е
Кількість явища та його частини

42.
Наведені дані про питому вагу бронхіальної астми серед усіх алергічних захворювань у дітей. Який показник був використаний ?


А
Наочності


B
Інтенсивності


C
Співвідношення


* D
Екстенсивності


Е
Середні

43.
При вивченні структури захворюваності населення міста А. хвороби органів дихання склали 45,0%. Який статистичний показник відображує питому вагу хвороб органів дихання ?


А
Співвідношення


B
Інтенсивності


C
Наочності


*D
Екстенсивний


E
Відносної інтенсивності

44.
Серед населення міста А. зареєстровано 500 випадків сечокам’яної хвороби на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображена захворюваність населення сечокам’яною хворобою ?


А
Співвідношення


*B
Інтенсивного


C
Наочності


D
Екстенсивного


E
Відносної інтенсивності

45.
Якщо прийняти частоту інфекційного гепатиту в районі А. у 1998р. за 100%, то в наступні роки даний показник буде мати такий вигляд: 1999 р. – збільшення на 62,5%, 2000 р. – збільшення на 25%. Який показник буде використаний при аналізі наведених даних?


А
Екстенсивний


B
Темп росту


C
Інтенсивний


D
Співвідношення


*E
Наочності


ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.

1.
У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення слід застосувати в даному випадку ?


А
Стовпчикову діаграму


* B
Лінійну діаграму


C
Секторну діаграму


D
Картограму


E
Картодіаграму

2.
Який із видів графічного зображення можна використати для зображення зміни температури тіла людини протягом доби (замкнутий цикл) ?


А
Стовпчикову


B
Лінійну


* C
Радіальну


D
Картограму


E
Секторну

3.
Для аналізу представлені дані загальної захворюваності за останні 5 років, укажіть, яку діаграму необхідно використати в цьому випадку ?


А
Картограму


B
Секторну


C
Стовпчикову


D
Внутрішньостовпчикову


* E
Лінійну

4.
Для аналізу наведені дані про структуру захворювань. Укажіть, яку діаграму необхідно використати в цьому випадку ?


А
Картограму


B
Радіальну


C
Стовпчикову


* D
Внутрішньостовпчикову


E
Лінійну

5.
Який з видів графічних зображень можна використати для зображення динаміки рівнів показника загальної смертності ?


А
Стовпчикову


* B
Лінійну


C
Внутрішньостовпчикову


D
Картограму


E
Секторну діаграму

6.
Була вивчена структура первинної захворюваності населення по МКХ-10. За допомогою якої діаграми повинні бути графічно зображені результати даного дослідження ?


А
Стовпчикової


* B
Секторної


C
Радіальної


D
Лінійної


E
Фігурної

7.
Серед причин смертності населення у лікаря загальної практики за останній рік перше місце займають серцево-судинні захворювання (65,0%), друге – новоутворення (13,0%), потім – травми (8,3%) тощо. Яка діаграма ілюструє структуру явищ, що вивчаються ?


А
Стовпчикова


B
Картограма


* C
Секторна


D
Лінійна


E
Радіальна

8.
Захворюваність на шигельоз у районі по місяцях року в абсолютних цифрах становить: січень 6; лютий 9; березень 11; квітень 10; травень 16; червень 23; липень 19; серпень 33; вересень 58; жовтень 19; листопад 11; грудень 5. Усього за рік 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже помісячні відхилення захворюваності на шигельоз від середнього рівня ?


* А
Радіальна діаграма


B
Картограма


C
Стовпчикова діаграма


D
Картодіаграма


E
Секторна діаграма

9.
За даними звернень населення в районну поліклініку було виявлено: у січні 257 випадків захворювань грипом, лютому 222, березні 210, квітні 81, травні 26, червні 5, липні 3, серпні 8, вересні 19, жовтні 29, листопаді 49, грудні 152. Необхідно наочно показати сезонність коливань рівня захворюваності на грип. Який вид графічного зображення найбільш доцільний у даному випадку ?


А
Картограма


B
Секторна діаграма


* C
Радіальна діаграма


D
Гістограма


E
Стовпчикова діаграма

10.
Виберіть вид графічного зображення помісячних відомостей про число зареєстрованих випадків гострих кишкових інфекцій у порівнянні їх із середніми помісячними величинами, які отримані за 5 попередніх років:


* А
Лінійна діаграма


B
Радіальна діаграма


C
Секторна діаграма


D
Фігурна діаграма


E
Криволінійна

11.
Показник малюкової смертності за минулий рік склав – 16,3, у нинішньому році - 15,7. Назвіть вид діаграми, який можна використати для графічного зображення:


А
Секторна


B
Лінійна


C
Внутрішньостовпчикова


*D
Стовпчикова


E
Радіальна

12.
У практиці лікаря загальної практики широко використовуються різні діаграми. Лінійна діаграма відображає:


* A
Динаміку явища, яке вивчається


B
Структуру явища


C
Співвідношення явищ


D
Розмір явищ, які вивчаються


Е
Явища, які мають циклічну закономірність

13.
Крім діаграм для наочності показників здоров’я населення використовуються картограми. Так, за допомогою картограми можна наочно відобразити:


A
Динаміку захворюваності населення України


B
Структуру захворюваності населення України


* C
Рівень захворюваності в різних областях України


D
Захворюваність, яка має циклічну закономірність


E
Помісячні коливання захворювань

14.
Для графічного зображення явищ, що вивчаються, використовуються різні діаграми. В яких випадках виконується внутрішньостовпчикова діаграма ?


* A
Для зображення структури явищ


B
Для зображення динаміки явищ


C
Для зображення співвідношення явищ


D
Для зображення різноманітності явищ


Е
Для зображення середніх величин

15.A
Інтенсивний


B
Екстенсивний


C
Співвідношення


D
Відносної інтенсивності


* Е
Наочності

16.
Рівень загальної смертності в Україні склав: в 2000р. –14,4%, 2001р. – 14,2%, 2002р. – 15,3%, 2003 р. – 16,0%. Який вид діаграми можна використати для зображення цих даних ?


A
Внутрішньостовпчикову


B
Картограму


C
Секторну діаграму


* D
Лінійну


Е
Радіальну

17.
В районі проживає 70 000 населення. З них у віці 0-14 років – 13,0%, 15-49 років – 52,0%, 50 років і старших – 35%. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше відобразити вікову структуру населення району?


А
Радіальна діаграма


*B
Секторна діаграма


C
Лінійна діаграма


D
Стовпчикова діаграма


Е
Картограма

18.
Фотохронометражне дослідження прийому хворих лікарями-терапевтами поліклініки №1 у місті А. в 2003 р. показало, що на підготовку і ознайомлення з медичною документацією витрачається 10,6%, на опитування хворого – 15,1%, на огляд і обстеження – 35,9%, на інші елементи роботи – 38,4% загального часу прийому одного хворого. За допомогою якого виду діаграм можна наочно проілюструвати результати дослідження?


А
Стовпчикова


B
Картодіаграма


C
Лінійна


D
Радіальна


*E
Секторна


ВАРІАЦІЙНІ РЯДИ,
ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ

1.
Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:


А
Сукупність якісних ознак


B
Амплітуда ряду


* C
Частота, з якою зустрічається кожна варіанта


D
Відхилення кожної варіанти від середньої


E
Середнє квадратичне відхилення

2.
Для визначення середніх арифметичних величин складають варіаційні ряди. Як називається кожне числове значення ознаки, яка вивчається ?


A
Мода


B
Частота


C
Середня величина


D
Медіана


*E
Варіанта

3.
На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначить, що з наведеного є параметром варіаційного ряду:


А
Число спостережень


* B
Середня величина


C
Частота варіанти


D
Відхилення варіант від середньої


E
Добуток варіант на частоту.

4.
На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначить, що з наведеного є параметром варіаційного ряду:


А
Число спостережень


B
Частота варіант


* C
Середнє квадратичне відхилення


D
Відхилення варіант від середньої


E
Добуток варіант на частоту

5.
На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначить, що з наведеного є параметром варіаційного ряду:


А
Число спостережень


* B
Середня похибка середньої величини


C
Частота варіант


D
Відхилення варіант від середньої


E
Добуток варіант на частоту

6.
На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначить, що з наведеного є параметром варіаційного ряду:


А
Число спостережень


В
Відхилення варіант від середньої


С
Частота варіанти


*D
Коефіцієнт варіації


Е
Добуток варіант на частоту

7.
Варіаційний ряд характеризують такі параметри як: ліміт, амплітуда, середня величина, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Що з нижченаведеного є також параметром варіаційного рядy?


* A
Середня похибка середньої величини


B
Відхилення кожної варіанти від середньої арифметичної


C
Коефіцієнт варіації


D
Частота варіант


E
Число спостережень

8.
Варіаційний ряд, у якому кожна варіанта зустрічається тільки один раз, називається:


A
Стандартним


* B
Простим


C
Згрупованим (зваженим)


D
Інтервальним


E
Абсолютним

9.
Варіаційні ряди, в яких варіанти можуть бути представлені тільки цілими числами і не підлягають ,,дробленню”, називаються:


A
Простими


* B
Дискретними


C
Складними


D
Інкретними


E
Описуваними

10.
Варіаційні ряди, в яких варіанти можуть бути представлені цілими та дробовими числами, називаються:


A
Простими


B
Дискретними


C
Складними


* D
Інкретними


E
Комбінованими

11.
Варіаційний ряд характеризують різні параметри. Визначте, що з наведеного є параметром варіаційного ряду:


А
Число спостережень


В
Добуток варіант на частоту


С
Частота варіанти


D
Відхилення варіант від середньоїАмплітуда ряду

12.
При вивченні фізичного розвитку студенток першого курсу університету були отримані такі дані (довжина тіла в см):
X 150-153 154-157 158-161 162-165
f 1 3 3 2
Яким є наведений варіаційний ряд ?


А
Простий


В
Складний


* С
Інтервальний


D
Нерангований


Е
Динамічний

13.
При проведенні медико-соціального дослідження вивчався середній зріст новонароджених дітей. При цьому був побудований нижченаведений варіаційний ряд (довжина тіла в см):
X 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63
f 1 3 5 7 5 3 2 1
Яким є наведений варіаційний ряд ?


А
Простий


В
Складний


* С
Згрупований


D
Нерангований


Е
Динамічний

14.
При вивченні успішності студентів 5 курсу медичного факультету необхідно було розрахувати середній бал. При цьому були отримані такі дані (оцінки):
X "2" "3" "4" "5"
f 5 24 75 27
Яким є наведений варіаційний ряд ?


А
Простий


В
Складний


С
Неранговий


*D
Ранговий


Е
Динамічний

15.
Під час періодичного медичного огляду школярів 9 – 12 років в одній із шкіл м. Харкова була проведена оцінка їх фізичного розвитку. На основі даних про їх масу був побудований варіаційний ряд (маса тіла в кг):
X 54 55 56 57 58 59
F 1 1 1 1 1 1
Який це варіаційний ряд ?


* А
Простий


В
Складний


С
Інтервальний


D
Згрупований


Е
Неранговий

16.
При оцінці фізичного розвитку дітей характеризують їх біологічний та морфо-функціональний розвиток. При вивченні одного з показників біологічного розвитку дітей в дошкільних закладах м. N одержали нижченаведений варіаційний ряд (зріст-довжина тіла стоячи в см):
X 95 96 97 98 99 100 101
F 1 1 1 1 1 1 1
Яким є наведений варіаційний ряд ?


А
Неранговий


В
Складний


С
Інтервальний


D
ЗгрупованийНеінтервальний

17.
Поділ хворих виразковою хворобою шлунка за терміном лікування в стаціонарі лікарні (дні):
X 15 16 17 18 19 20
f 1 1 1 1 1 1
Яким є наведений варіаційний ряд ?


А
Згрупований


В
Складний


С
Інтервальний


*D
Інкретний


Е
Неранговий

18.
З метою оцінки морфо-функціонального розвитку дітей, які знаходяться на вихованні в дитячих будинках, побудований варіаційний ряд, який відображає масу їх тіла (маса тіла в кг):
X 55 56 57 58 59 60
F 1 1 1 1 1 1
Яким є наведений варіаційний ряд ?


* А
Ранговий


В
Складний


С
Інтервальний


D
Згрупований


Е
Нерангований


СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ,
МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ

1.
Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознаки


* А
Так


B
Ні


C
Можливо в окремих випадках


D
Можливо при асиметричному розподілі ознак


E
Тільки в генеральних статистичних сукупностях

2.
Для визначення фізичного розвитку студентів були розраховані середні величини росту та маси тіла. Яким вимогам повинен відповідати первинний статистичний матеріал для розрахунку середніх величин ?


А
Наявність „нульової” гіпотези


* B
Якісно однорідна сукупність


C
Відсутність коливання ознаки, що вивчається


D
Наявність групування ознак


E
Найменше число спостережень

3.
Для характеристики медико-біологічних даних широко використовуються середні величини. Яким вимогам повинен відповідати первинний матеріал для їх розрахунку ?


A
Достатня амплітуда ряду


B
Наявність нульової гіпотези


C
Відсутність коливання ознак, що вивчаються


D
Наявність групових ознак


* E
Достатнє число спостережень

4.
Первинний статистичний матеріал, з якого розраховують середні арифметичні величини, повинен відповідати певним вимогам. Що з нижченаведеного відноситься до цих вимог ?


* A
Якісно однорідна сукупність


B
Наявність ,,нульової” гіпотези


C
Відсутність коливання ознак, що вивчаються


D
Достатня амплітуда ряду


Е
Наявність групових ознак

5.
Яку середню арифметичну величину можна розрахувати з варіаційного ряду, де частота кожної варіанти дорівнює одиниці ?


* А
Просту середню арифметичну


В
Зважену середню арифметичну


С
Медіану


D
Амплітуду


Е
Ліміт

6.
Яку середню арифметичну величину можна розрахувати з варіаційного ряду, де кожна варіанта зустрічається з певною частотою ?


А
Просту середню арифметичну


В
Середню гармонійну


С
Середню геометричну


* D
Зважену середню арифметичну


Е
Всі відповіді вірні

7.
До середніх величин відносяться: мода, медіана, середня арифметична та інші. Визначте, як називається варіанта, що займає середнє положення у варіаційному ряду:


А
Середньою арифметичною


B
Простою середньою арифметичною


C
Зваженою середньою арифметичною


*D
Медіаною


E
Модою

8.
Для оцінки медико-біологічних даних, які одержані при проведенні статистичного дослідження, застосовують різні види середніх величин. Що з нижченаведеного найбільш вичерпно характеризує ці дані ?


А
Мода


B
Медіана


* C
Середня арифметична


D
Ліміт


E
Амплітуда

9.
Яка основна властивість використовується при розрахунку середньої арифметичної способом моментів ?


А
Середня величина є узагальнюючою величиною


B
Середня величина займає в будь-якому варіаційному ряді серединне положення


*C
Сума відхилень усіх варіант від середньої арифметичної дорівнює нулю


D
Зміна кожної варіанти на визначене число збільшує на це число і середню величину


E
Всі відповіді вірні

10.
Середні величини мають широке застосування в медицині та організації охорони здоров’я. Яке з наведених положень слід віднести до області практичного застосування середніх величин ?


А
Для характеристики якісних ознак


B
Для порівняння абсолютних даних


C
Для характеристики рівня захворюваності


D
Для характеристики природного руху


*E
Для характеристики організації роботи закладів охорони здоров’я

11.
Середні величини мають широке застосування в медицині та організації охорони здоров’я. Яке з наведених положень слід віднести до області практичного застосування середніх величин ?


* А
Для визначення медико-фізіологічних показників організму


B
Для порівняння абсолютних даних


C
Для характеристики рівня захворюваності


D
Для характеристики природного руху


E
Для характеристики якісних ознак

12.
Який з наведених нижче показників стану здоров'я населення оцінюється середніми величинами ?


А
Демографічні показники


B
Захворюваність населення


* C
Фізичний розвиток


D
Інвалідність


E
Донозологічні стани


ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК

1.
Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?


* A
Ліміт


B
Медіана


C
Мода


D
Середнє квадратичне відхилення


E
Коефіцієнт варіації

2.
Який із критеріїв оцінки ступеня неоднорідності ознак визначається різницею крайніх значень варіант ?


A
Мода


B
Медіана


* C
Амплітуда


D
Середнє квадратичне відхилення


E
Коефіцієнт варіації

3.
В результаті проведеного дослідження встановлено, що середній зріст хлопчиків 10 років складає 127 см, а новонароджених 62 см. Який показник необхідно розрахувати, щоб визначити в якій сукупності коливання ознак було більшим ?


A
Ліміт


* B
Коефіцієнт варіації


C
Амплітуду


D
Середнє квадратичне відхилення


E
Відносну величину

4.
Ліміт і амплітуда характеризують різноманітність ознак у варіаційному ряду по крайніх значеннях варіант. Який параметр варіаційного ряду дає внутрішню характеристику різноманітності варіант у цьому ряду ?


* A
Середнє квадратичне відхилення


B
Відхилення кожної варіанти від середньої арифметичної


C
Коефіцієнт варіації


D
Частота варіант


E
Число спостережень

5.
Який критерій оцінки ступеня неоднорідності ознак є відносною мірою їх різноманітності ?


A
Ліміт


B
Відносна величина


C
Амплітуда


D
Середнє квадратичне відхилення


*E
Коефіцієнт варіації

6.
При оцінці ступеня неоднорідності середнього зросту школярів встановлено, що коефіцієнт варіації склав 9%. Оцініть ступінь варіації досліджуваної ознаки:


A
Дуже низький


B
Високий


C
Середній


*D
Низький


E
Дуже високий

7.
При оцінці ступеня неоднорідності середнього зросту школярів установлено, що коефіцієнт варіації склав 17%. Оцініть ступінь варіації досліджуваної ознаки:


A
Дуже низький


B
Низький


* C
Середній


D
Високий


E
Дуже високий

8.
При оцінці ступеня неоднорідності середнього зросту школярів установлено, що коефіцієнт варіації склав 28%. Оцініть ступінь варіації ознаки:


A
Дуже низький


B
Низький


C
Середній


* D
Високий


E
Дуже високий

9.
Визначте крайні значення варіант варіаційного ряду, якщо відома середня величина систолічного тиску у жінок 40-48 років – 120 мм рт. ст.,
· = ±5 мм рт. ст.:


A
115-125 мм рт. ст.


B
110-130 мм рт. ст.


* C
105-135 мм рт. ст.


D
100-140 мм рт. ст.


E
95-145 мм рт. Ст.

10.
Середній зріст 150 дівчаток віком 12 років дорівнює 137 см при
·= ± 2,0 см. Який відсоток дівчаток може мати зріст у межах від 133,0 до 141,0 см ?


A
58,8%


B
68,3%


C
78,6%


* D
95,5%


E
99,7%

11.
Середній зріст 150 дівчаток віком 12 років дорівнює 137 см при
·= ± 2,0 см. Який відсоток дівчаток може мати зріст у межах від 135,0 до 139,0 см ?


A
58,8%


* B
68,3%


C
78,6%


D
95,5%


E
99,7%

12.
Середній зріст 150 дівчаток віком 12 років дорівнює 137 см при
·= ± 2,0 см. Який відсоток дівчаток може мати зріст у межах від 131,0 до 143,0 см ?


A
58,8%


B
68,3%


C
78,6%


D
95,5%


* E
99,7%

13.
Який відсоток одиниць спостереження буде знаходитись у статистичній сукупності в межах (13EMBED Equation.31415±1
·)?


A
58,8%


* B
68,3%


C
78,6%


D
95,5%


E
99,7%

14.
Який відсоток одиниць спостереження буде знаходитись у статистичній сукупності в межах (13EMBED Equation.31415±2
·)?


A
58,8%


B
68,3%


C
78,6%


* D
95,5%


E
99,7%

15.
Який відсоток одиниць спостереження буде знаходитись в статистичній сукупності в межах (13EMBED Equation.31415±3
·)?


A
58,8%


B
68,3%


C
78,6%


D
95,5%


* E
99,7%

16.
Коефіцієнт варіації окрім середньої арифметичної величини залежить від ?


A
Варіації


B
Частоти варіант


* C
Середнього квадратичного відхилення


D
Значення моди


E
Ліміту

17.
Середнє квадратичне відхилення характеризує ?


A
Величину варіаційного ряду


* B
Різноманітність варіаційного ряду


C
Довжину варіаційного ряду


D
Частоту, з якою зустрічаються варіанти


E
Достовірність результатів статистичного дослідження

18.
На вибірковій сукупності мешканців міста Н. вивчали середній рівень і характер різноманітності таких лабораторних показників: рівень загального білка сироватки крові, швидкості осідання еритроцитів, кількість лейкоцитів та еритроцитів. На підставі якого статистичного критерію необхідно зробити висновок про найбільш різноманітний лабораторний показник ?


* А
Коефіцієнта варіації


B
Критерія Стьюдента


C
Середньої арифметичної зваженої


D
Середнього квадратичного відхилення


E
Середньої арифметичної простої

19.
Середній зріст новонароджених хлопчиків дорівнює 50,9 см при сигмі 1,66, а середня маса тіла – 3432 г. при сигмі 5,00. За якими критеріями можна порівняти ступінь варіабельності цих ознак ?


А
Середнього квадратичного відхилення


* B
Коефіцієнт варіації


C
Ліміту


D
Амплітуди


E
Коефіцієнти асоціації

20.
Середній зріст хлопчиків 6 років становить 116,9 см (
·±4,2 см), середня маса тіла - 22,2 кг (
·±3,4 кг). За допомогою якого показника можна порівняти ступінь варіабельності ознак ?


А
За середнім квадратичним відхиленням


B
За дисперсією


C
За амплітудою рядів


D
За коефіцієнтом кореляції


*E
За коефіцієнтом варіації

21.
При вивченні середнього рівня та характеру різноманітності деяких лабораторних показників отримані такі дані: для загального білка сироватки крові – середнє квадратичне відхилення±4 г/л, коефіцієнт варіації 6%; для ШОЕ – відповідно ±2 мм/год, 23%. Яка з цих ознак є найбільш варіабельна ?


* A
Швидкість осідання еритроцитів


B
Загальний білок сироватки крові


C
Відмінності в різноманітності ознак відсутні


D
Для вивчення різноманітності потрібні додаткові розрахунки


E
Для вивчення різноманітності потрібні додаткові дослідження

22.
Середня частота пульсу у студентів під час екзамену становила 98 ударів за 1 хв. При коефіцієнті варіації 12%. Який рівень різноманітності відповідає цьому коефіцієнту варіації ?


А
Низький


* В
Середній


С
Вище середнього


D
Високий


Е
Дуже високий

23.
Середня частота дихання у студентів 20 років становила 74 за 1 хв. при коефіцієнті варіації 22%. Який рівень різноманітності відповідає цьому коефіцієнту варіації ?


А
Низький


В
Дуже низький


С
Середній


* D
Високий


Е
Дуже високий

24.
Середній термін лікування хворих гострими респіраторними захворюваннями становив 7,7 днів, при коефіцієнті варіації 3,4%. Який рівень різноманітності відповідає цьому коефіцієнту варіації ?


* А
Низький


В
Середній


С
Вище середнього


D
Високий


Е
Дуже високий

25.
При вивченні середньої частоти пульсу й коефіцієнту варіації у студентів у різних станах отримані такі дані:Стан студентів
Спокій
Іспит
Після іспиту
Частота пульсу за хв.
67,7
96,4
81,2
Коефіцієнт варіації
3,4
12,2
21,5В якому стані студентів коефіцієнт варіації відповідає низькому рівню варіабельності ?


* А
Покою


В
Екзамен


С
Після екзамену


D
Екзамен та після екзамену


Е
Не наведено в таблиці


МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ
РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1.
В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?


A
При використанні анкетного методу


B
При проведенні ретроспективного дослідження


* C
При проведенні дослідження на вибірковій статистичній сукупності


D
При проведенні дослідження на генеральній статистичній сукупності


E
При проведенні статистичного дослідження на будь-якій статистичній сукупності

2.
При якому ступені вірогідності результати медико-біологічного дослідження будуть вважатися достовірними ?


A
Не менше 68,3% ступеня вірогідності


B
Не менше 76,8% ступеня вірогідності


* C
Не менше 95,0% ступеня вірогідності


D
Не менше 99,0% ступеня вірогідності


E
Не менше 99,9% ступеня вірогідності

3.
При якому мінімальному значенні критерію вірогідності Стьюдента (t) різниця між статистичними показниками буде достовірною, при кількості спостережень більше 30 ?


A
t
·1,06


B
t
·1,56


* C
t
·1,96


D
t
·2,58


E
t
·2,58

4.
При якому значенні критерію вірогідності Стьюдента (t), різниця між статистичними показниками буде достовірною з вірогідністю безпомилкового прогнозу в 99,0%, при кількості спостережень більше 30 ?


A
t
·1,06


B
t
·1,56


C
t
·1,96


* D
t
·2,58


E
t
·3,26

5.
При якому значенні критерію вірогідності Стьюдента (t), різниця між статистичними показниками буде достовірною з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 99,9%, при кількості спостережень більше 30 ?


A
t
·1,06


B
t
·1,56


C
t
·1,96


D
t
·2,58


* E
t
·3,26

6.
Як правильно провести запис вірогідності отриманих статистичних результатів з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 95% ?


A
р
·5,0


B
р
·0,5


* C
р
·0,05


D
р
·0,005


E
р
·0,0005

7.
Як правильно провести запис вірогідності отриманих статистичних результатів з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 99,0% ?


A
р
·1,0


B
р
·0,1


* C
р
·0,01


D
р
·0,01


E
р
· 0,1

8.
Для оцінки вірогідності використовуються параметричні та непараметричні критерії (коефіцієнти). Який з наведених критеріїв є параметричним ?


* A
Коефіцієнт Стьюдента


B
Критерій знаків


C
Коефіцієнт відповідності


D
Коефіцієнт співвідношення


E
Розрахунок середньої арифметичної

9.
До параметричних критеріїв оцінки достовірності результатів статистичного дослідження відносяться:


A
Критерій Колмогорова-Смирнова


B
Т-критерій Вілкоксона


C
Критерій знаків


* D
Коефіцієнт Стьюдента


E
Коефіцієнт відповідності

10.
Як правильно провести запис вірогідності отриманих статистичних результатів з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 99,9% ?


A
р
·1,00


B
р
·0,01


* C
р
·0,001


D
р
·0,001


E
р
· 0,01

11.
У населеному пункті К. вивчається розповсюдженість злоякісних новоутворень. Отриманий результат P±1,96m. Необхідно вказати ступінь ймовірності безпомилкового прогнозу для отриманого результату:


A
68,0%


B
78,6%


*C
95,5%


D
99,7%


E
99,9%

12.
Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних, а у жінок, які не мають факторів ризику, на 100 пологів було 5 передчасних. Який метод статистичної обробки даних оптимально використати лікарю, щоб оцінити суттєвість різниці у порівнювальних групах ?


* A
Розрахунок критерію Стьюдента


B
Метод стандартизації


C
Розрахунок відносних величин


D
Кореляційний аналіз


E
Розрахунок середніх величин

13.
Пересічна тривалість лікування хворих гіпертонічною хворобою в лікарні №1 становила 17,0±1,0 днів, а в лікарні №2 – 15,0±0,5днів. Чи достовірна різниця між показниками, якщо критерій t=1,79 ?


A
Так


* B
Ні


C
Необхідно розрахувати критерій відповідності (
·2)


D
Необхідно зменшити число спостережень


E
Необхідно визначити коефіцієнт варіації

14.
У медико-біологічних дослідженнях часто виникають ситуації, коли необхідно визначити вірогідність різниці між окремими показниками з використанням критерію t. Яка величина критерію t підтверджує вірогідність різниці між цими показниками (n>30) ?


* A
Більше 1,96


B
Більше 1,5


C
Більше 2,5


D
Більше 3,0


E
Більше 3,5

15.
У практику хірургічного відділення стаціонару було впроваджено методику лапароскопічної холецистектомії. У результаті середня тривалість післяопераційного лікування хворих скоротилася до 3,4±0,8 дня порівняно з 7,3±1,1 дня при звичайній холецистектомії. Яким методом медичної статистики можна підтвердити достовірність різниці показників ?


* A
Розрахунок довірчого коефіцієнта Стьюдента


B
Розрахунок відносних величин


C
Розрахунок коефіцієнта кореляції


D
Розрахунок середніх величин


E
Розрахунок стандартизованих показників

16.
Частота ускладнень при кишковій непрохідності серед прооперованих дітей склала 3,0±0,5%. Необхідно вказати, у яких межах може змінюватися цей показник при ймовірності статистичного прогнозу в 95,5%:


A
1,5 – 4,5%


B
1,0 – 3,0%


C
2,5 – 3,5%


*D
2,0 – 4,0%


E
0,5 – 3,0%

17.
У N-ській області здійснюється позачергова санітарно-гігієнічна експертиза стану водоймищ, для чого створена пересувна лабораторія. Був проведений попередній інструктаж її робітників по методиках досліджень, однак метрологічна перевірка вимірювальних приладів і лабораторного устаткування не здійснювалася. Які похибки найбільш ймовірно можуть зустрітися при проведенні експертизи і вплинути на вірогідність результатів ?


A
Арифметичні


* B
Систематичні


C
Випадкові


D
Логічні


E
Методичні

18.
При аналізі використання ліжкового фонду (середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на лікарняному ліжку) в багатопрофільній лікарні міста К. встановлено, що враховані ознаки мають асиметричний розподіл. Які методи оцінки вірогідності результатів дослідження слід використати в цьому випадку ?


* A
Непараметричні


B
Параметричні


C
Традиційні


D
Системного аналізу


E
Все перераховане

19.
Оцінка вірогідності результатів досліджень є одним із заключних етапів аналізу явища, яке вивчається. При вивченні фізичного розвитку юнаків-школярів (n=100) встановлено, що середня довжина тіла становить 158±1,0см. Яке значення будуть мати довірчі інтервали з вірогідністю 95% ?


A
157-159


* B
156-160


C
155-161


D
154-162


E
153-163

20.
Визначіть довірчі межі середньої арифметичної величини, отриманої при вибірковому дослідженні (120±2,0см) з вірогідністю 95,0%, при кількості спостережень більше 30:


A
118,0-122,0


В
117,0-123,0


* C
116,0-124,0


D
115,0-125,0


E
114,0-126,0

21.
Визначіть довірчі межі середньої арифметичної величини, отриманої при вибірковому дослідженні (120±2,0см) з вірогідністю 99,0%, при кількості спостережень більше 30:


A
116,8-123,2


В
115,8-124,2


* C
114,8-125,2


D
113,8-126,2


E
112,8-127,2

22.
Оцініть, чи достовірна різниця між статистичними показниками при кількості спостережень більше 30, якщо ,,Достовірно”, то з яким ступенем вірогідності безпомилкового прогнозу (t= 1,96):


A
Розходження не достовірніРозходження достовірні з 95,0% ступенем ймовірності


C
Розходження достовірні з 98,0% ступенем ймовірності


D
Розходження достовірні з 99,0% ступенем ймовірності


E
Розходження достовірні з 99,9% ступенем ймовірності

23.
Довірчий інтервал для похідних величин у генеральній сукупності, які були отримані при вибірковому дослідженні, становить собою:


A
Різницю між максимальною і мінімальною варіантами


В
Різницю між двома похідними величинами, які порівнюютьсяІнтервал, у межах якого при заданій імовірності знаходяться значення похідної величини в генеральній сукупності


D
Різницю між наступною варіантою і попередньою


Е
Процентне відношення між похідними величинами, отриманими при вибіркових і генеральних статистичних дослідженнях

24.
З 1000 дітей, які були щеплені від грипу, захворіло 100 дітей, а з 400 не щеплених дітей захворіло грипом 50. Яка з нижче названих методик є найбільш прийнятною для перевірки ефективності щеплення від грипу ?


A
СтаСтандартизація показників захворюваності грипом


В
ОбчВичислення коефіцієнта кореляції


С
ОціОцінка міри варіабельності показників


D
ПерПеревірка точності обчислення показниківОцінка вірогідності різниці захворюваності грипом за критерієм Стьюдента

25.
Аналіз результатів статистичних досліджень включає оцінку вірогідності порівнюваних сукупностей за параметричними та непараметричними критеріями. В яких випадках використовують параметричні критерії ?


A
КолКоли ми не знаємо який розподіл ознаки в сукупності


В
Коли показник має якісну характеристику


С
КолКоли показник має напівякісну характеристику


*D
Коли сукупність має кількісні показники та нормальний (симетричний) розподіл ознаки


Е
Коли сукупність не відповідає нормальному розподілу ознаки

26.
Аналіз результатів статистичних досліджень включає оцінку вірогідності порівнюваних сукупностей за параметричними та непараметричними критеріями. В яких випадках використовують непараметричні критерії ?


* A
Коли сукупність не відповідає нормальному розподілу ознаки та має якісні, напівякісні характеристики


В
Коли сукупність має кількісні характеристики та нормальний розподіл ознаки


С
Коли показник має нормальний розподіл ознаки


D
Коли показник має кількісну характеристику


Е
Коли ми вважаємо, що розподіл ознаки в сукупності підпорядковується закону нормального розподілу

27.
Однією з особливостей вибіркової статистичної сукупності є репрезентативність ознаки. Яке з наведених визначень відповідає цьому поняттю ?


* A
Відповідність з очікуваною ймовірністю параметрам генеральної сукупності


В
Необхідність збільшення числа спостережень


С
Необхідність зменшення числа спостережень


D
Вірогідність безпомилкового прогнозу


Е
Вірогідність помилкового прогнозу

28.
Для оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження розраховують середні похибки. На що вказує середня похибка середньої та відносної величини ?


* A
Якою мірою результати вибіркового дослідження відрізняють від результатів генеральної сукупності


В
На можливу вірогідність середньої величини


С
На можливу вірогідність відносного показника


D
На методичну похибку


Е
На необхідність збільшення кількості числа спостережень

29.
Методика аналізу результатів статистичного дослідження обов`язково включає оцінку вірогідності отриманих результатів. При якому найбільшому значенні середньої похибки середньої арифметичної ми повинні їй довіряти ?


A
Середня похибка перевищує середню величину


В
Середня величина не менше ніж у 4 рази перевищує свою похибку.


С
Середня величина не менше ніж в один раз перевищує свою похибку


*D
Середня величина не менше ніж у 3 рази перевищує свою похибку.


Е
Середня величина і середня похибка рівні між собою.

30.
Проведено клініко-статистичне дослідження дії нового фармакологічного препарату на хворих з ішемічною хворобою серця. Який параметричний критерій (коефіцієнт) може бути використаний для оцінки вірогідності результатів?


А
Коефіцієнт відповідності


B
Критерій знаків


*C
Коефіцієнт Стьюдента


D
Т-критерій Вілкоксона


Е
Критерій Колмогорова-Смирнова

31.
В результаті впровадження нової методики лікування середня тривалість госпіталізації в експериментальній групі хворих склала 12,3±0,2 дні порівняно з 15,4±0,4 днями в контрольній групі хворих, яких лікували за старою схемою. Обчислення якого коефіцієнта (критерію) дає можливість можна оцінити суттєвість різниці цих результатів?


А
Т-критерій Вілкоксона


B
Критерій знаків


C
Критерій відповідності


*D
Критерій Стьюдента (t)


Е
Критерій Колмогорова-Смирнова


НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ
ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1.
При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному, напівякісному та якісному вигляді. Як називаються ці методи статистичного аналізу ?


A
Параметричні методи


* В
Непараметричні методи


С
Методи достовірності результатів статистичного дослідження


D
Якісні методи


Е
Описові методи

2.
Переважна більшість статистичних методик передбачає наявність нормального розподілу варіант у досліджуваній сукупності. Але на практиці зустрічаються не тільки нормальні, але й інші види розподілу ознак. Які методи для оцінки вірогідності різниці необхідно використовувати в цих випадках ?


A
Параметричні методи


* В
Непараметричні методи


С
Методи достовірності результатів статистичного дослідження


D
Нормальні методи


Е
Описові методи

3.
Для оцінки вірогідності різниці результатів, які отримані для однієї групи хворих протягом різних періодів, можуть бути використані різні непараметричні методи. Як називається метод, який базується на підрахунку числа тільки однонаправлених результатів при парному їх порівнянні ?


A
Т-критерій Вілкоксона


* В
Критерій знаків


С
Критерій Колмогорова-Смирнова


D
Критерій відповідності


Е
Всі відповіді вірні

4.
Для оцінки вірогідності різниці за результатами, які отримані для однієї групи хворих протягом різних періодів, можуть бути використані різні непараметричні методи. Як називається метод, який базується на підрахунку числа при парному їх порівнянні не тільки однонаправлених результатів, але і їх величин ?


* A
Т-критерій Вілкоксона


В
Критерій знаків


С
Критерій Колмогорова-Смирнова


D
Критерій відповідності


Е
Всі відповіді вірні

5.
Непараметричні критерії оцінки вірогідності результатів дослідження використовуються в тих випадках, коли необхідно установити вірогідність різниці: 1) у двох взаємопов'язаних або 2) у двох незалежних сукупностях. Які непараметричні критерії можуть бути використані в другому випадку ?


A
Т-критерій Вілкоксона


В
Критерій знаків


* С
Критерій Колмогорова-Смирнова


D
Всі відповіді вірні


Е
Всі відповіді невірні

6.
При оцінці вірогідності різниці статистичних величин у двох статистичних сукупностях, незалежних одна від другої, приймалась нульова гіпотеза, в основу якої покладено припущення про відсутність різниці між цими групами. Який непараметричний метод використовувався в цьому випадку: ?


A
Т-критерій Вілкоксона


В
Критерій знаків


С
Критерій Колмогорова-Смирнова


* D
Критерій відповідності


Е
Всі методи

7.
В результаті проведеної оцінки вірогідності різниці швидкості осідання еритроцитів в 1-ий день і 10-ий день періоду лікування за допомогою непараметричного критерію знаків встановлено, що при кількості спостережень рівному 9, критерій Z = 1. Табличне значення Z0,05 = 2. Оцініть одержаний результат.


A
Різниця швидкості осідання еритроцитів на 1-ий та 10-ий день лікування невірогідна


* В
Різниця швидкості осідання еритроцитів в 1-ий та 10-ий день лікування вірогідна


С
Неможливо зробити висновок на основі цих даних


D
Необхідно додатково вичислити критерій Вілкоксона


Е
Необхідно додатково вичислити критерій Колмогорова Смирнова

8.
Статистична оцінка вірогідності різниці рівня артеріального тиску до та після лікування за допомогою непараметричного Т-критерію Вілкоксона установила, що при кількості спостережень рівному 9, критерій Т=8. Табличне значення Т0,05 = 7. Оцініть одержаний результат.


* A
Різниця рівня артеріального тиску до та після лікування невірогідна


В
Різниця рівня артеріального тиску до та після лікування вірогідна


С
Неможливо зробити висновок на основі цих даних


D
Необхідно додатково вичислити ,,критерій знаків”.


Е
Необхідно додатково вичислити критерій Колмогорова – Смирнова

9.
Проведена оцінка вірогідності різниці збільшення маси тіла новонароджених хлопчиків при різних методах вигодовування (протягом 4 міс. Після народження) за допомогою непараметричного критерію Комогорова-Смирнова виявила, що при кількості спостережень рівному 6, критерій
·2=1,95. Табличне значення
·20,05 = 1,84. Оцініть одержаний результат.


A
Збільшення маси тіла новонароджених хлопчиків від метода вигодовування невірогідна


В
Необхідно додатково вичислити Т-критерій Вілкоксона


С
Неможливо зробити висновок на основі цих даних


D
Необхідно додатково вичислити "критерій знаків"Збільшення маси тіла новонароджених хлопчиків від метода вигодовування вірогідна

10.
Поліклініці необхідно оцінити ефективність різних методів неспецифічної профілактики грипу. Проведений медико-статистичний аналіз виявив, що критерій відповідності (
·2) при кількості ступенів свободи n'=2, дорівнює
·2=6,99. Табличне значення
·20,05 = 5,991. Оцініть одержаний результат.


* A
На ефективність неспецифічної профілактики грипу суттєво впливає метод її проведення


В
На ефективність неспецифічної профілактики грипу не впливає метод її проведення


С
Неможливо зробити висновок на основі цих даних


D
Необхідно додатково вичислити критерій Колмогорова – Смирнова


Е
Необхідно додатково вичислити Т-критерій Вилкоксона


ДИНАМІЧНІ РЯДИ
І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.
Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7, 8,3, 7,8, 7,8, 8.5. Який динамічний ряд наведено ?


A
Моментний


* B
Інтервальний


C
Згрупований


D
Дискретний


E
Відкритий

2.
Рівень захворюваності на хронічний бронхіт за ряд років: 60, 80, 76, 74, 76, 88, 78, 88. Який метод можна використати для вирівнювання цього ряду ?


* A
Збільшення інтервалу спостережень


B
Розрахунок середньої арифметичної


C
Метод стандартизації


D
Метод ,,ХІ-квадрат,,


E
Визначення достатнього числа спостережень

3.
Особливе значення для практичної охорони здоров’я має інформація про зміни, які притаманні демографічним процесам, захворюваності населення, діяльності закладів охорони здоров’я та ін. Що з наведеного нижче дає змогу проаналізувати ці явища ?


* A
Динамічні ряди


B
Кореляційний аналіз


C
Дисперсійний аналіз


D
Оцінка вірогідності показників


E
Оцінка варіаційного ряду

4.
Динамічний ряд характеризують ряд показників. Що з наведеного нижче відповідає поняттю абсолютний приріст динамічного ряду ?


A
Різниця між кожним рівнем ряду та середньою арифметичною


B
Різниця між кожним рівнем ряду та модою ряду


* C
Різниця між даним рівнем та попереднім


D
Різниця між першим та останнім рівнем ряду


E
Різниця між даним рівнем ряду та рівнем, взятим за основу.

5.
З метою аналізу динамічного ряду розраховують його показники. Яке з наведених положень відповідає поняттю темп росту динамічного ряду ?


A
Різниця між кожним значенням ряду та середньою арифметичною


B
Відношення даного рівня ряду до рівня, взятого за основу


C
Різниця між даним рівнем та попереднім


*D
Відношення наступного рівня ряду до попереднього рівня у відсотках


E
Відношення абсолютного приросту до рівня попереднього періоду у відсотках.

6.
З метою аналізу динамічного ряду розраховують його показники. Яке з наведених положень відповідає поняттю темп приросту динамічного ряду ?


* A
Відношення абсолютного приросту до рівня попереднього періоду у відсотках


B
Відношення даного рівня ряду до попереднього рівня у відсотках


C
Відношення даного рівня ряду до рівня, взятого за основу


D
Різниця між кожним значенням ряду та середньою арифметичною ряду


E
Різниця між даним рівнем ряду та попереднім

7.
Народжуваність в одній з областей України за останні 5 років становила 8,7, 8,3, 8,1, 7,8, 7,8. Який вид динамічного ряду наведено ?


A
Моментний


B
Простий


C
Дискретний


D
Інкретний


*E
Складний

8.
Кількість населення в одній з областей України за останні 5 років на 1 січня становила (абсолютні дані в тис.) 2900, 2895, 2790, 2710. Який вид динамічного ряду наведено ?


* A
Простий


B
Дискретний


C
Інтервальний


D
Складний


E
Зважений

9.
Рівень захворюваності на хронічний бронхіт за ряд років становив: 60, 80, 76, 74, 76, 88,78. 88. Який метод вирівнювання динамічного ряду можна використати в цьому випадку ?


A
Визначення достатнього числа спостережень


B
Розрахунок середньої арифметичної


C
Метод стандартизації


D
Метод ,,Хі-квадрат”


*E
Метод ковзної середньої

10.
У практичній охороні здоров’я для оцінки тенденцій, що відбуваються в захворюваності населення використовують динамічні ряди. Яке з наведених положень відповідає поняттю ,,динамічний ряд” ?


A
Набір показників, що характеризують явище на суміжних територіях


* B
Ряд статистичних величин, що відтворюють явище у часі за певні періоди


C
Структура явища за окремі періоди часу


D
Розподіл явища на складові частини


E
Рівень явища на суміжних територіях

11.
Динамічний ряд складається із статистичних величин. Якими величинами можуть бути представлені рівні простого ряду ?


* A
Абсолютними числами


B
Інтенсивними показниками


C
Стандартизованими показниками


D
Показниками співвідношення


E
Показниками наочності

12.
Динамічний ряд складається із статистичних величин . Якими величинами можуть бути представлені рівні складного ряду ?


A
Модою


B
Показниками наочності


C
Абсолютними числами


*D
Середніми величинами


E
Медіаною

13.
Динамічний ряд складається із статистичних величин . Якими величинами можуть бути представлені рівні складного ряду ?


* A
Відносними показниками


B
Абсолютними числами


C
Структурою варіаційного ряду


D
Стандартизованими показниками


E
Показниками наочності

14.
Представлені дані про кількість викликів швидкої медичної допомоги за добу. Який вид динамічного ряду вони представляють ?


A
Варіаційний


B
Інтервальний


C
Дискретний


D
Інкретний


*E
Моментний

15.
Динамічний ряд, в якому його рівні коливаються в значних межах, підлягає вирівнюванню. Яке з наведених понять є методом вирівнювання динамічного ряду ?


* A
Збільшення інтервалів


B
Метод стандартизації


C
Розрахунок середньої арифметичної


D
Метод ,,Хі-квадрат”


E
Метод побудови графіків

16.
Перед тим, як аналізувати дані динамічного ряду, в якому його рівні коливаються в значних межах, необхідно провести вирівнювання ряду. Визначте, яке з наведених понять є методом вирівнювання ряду ?


A
Розрахунок медіани


B
Метод стандартизації


C
Розрахунок середньої арифметичної


*D
Розрахунок групової середньої


E
Абсолютного приросту

17.
З метою аналізу динамічного ряду, в якому його рівні коливаються в значних межах, необхідно провести вирівнювання ряду. Яке з наведених понять є методом вирівнювання динамічного ряду ?


* A
Метод найменших квадратів


B
Абсолютного росту


C
Розрахунок середньої арифметичної


D
Метод стандартизації


E
Метод побудови графіків

18.
З метою аналізу динамічного ряду, в якому його рівні коливаються в значних межах, необхідно провести вирівнювання ряду. Яке з наведених понять є методом вирівнювання динамічного ряду ?


A
Розрахунок медіани ряду


B
Метод ,,Хі-квадрат”


C
Розрахунок середньої арифметичної


D
Метод стандартизації


*E
Метод ковзної середньої


МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ

1.
У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?


A
Дозволяє оцінити динамічні показники


B
Дозволяє порівнювати екстенсивні показники


* C
Дозволяє виявляти вплив неоднорідності досліджуваних груп на досліджуване явище


D
Дозволяє визначити неоднорідність досліджуваних груп


E
Дозволяє порівняти показники співвідношення в неоднорідних групах

2.
При вивченні смертності в двох регіонах, які мають різний статевий та віковий склад населення, отримані такі дані: в районі А смертність дорівнювала 14,0, в районі Б – 16,0. Який статистичний метод треба застосувати для порівняння цих показників ?


А
Динамічні ряди


B
Відносні показники


C
Середні величини


D
Кореляцію


* E
Стандартизацію

3.
При вивченні захворюваності в місті Н. було встановлено, що населення різних адміністративних районів відрізняється за своїм віковим складом. Який із статистичних методів дозволяє виключити вплив цього чинника на показники захворюваності ?


* A
Метод стандартизації


B
Т-критерій Вількоксона


C
Кореляційно-регресивний аналіз


D
Аналіз динамічних рядів


E
Обчислення середніх величин

4.
При розрахунку стандартизованого показника обчислюють різні похідні величини. Які з них можуть відображати дійсну частоту явища в середовищі ?


A
,,Очікувані” числа в групах


* B
Інтенсивні показники


C
Стандартизовані


D
Сума ,,очікуваних” чисел у сукупностях, що вивчаються


E
Екстенсивні

5.
Графічні зображення мають широке застосування для наочного відображення різних статистичних величин. На яких графіках можна відобразити стандартизовані показники ?


A
Секторних


B
Внутрішньостовпчикових


C
Радіальних


*D
Стовпчикових


E
Можна використовувати усі графіки

6.
Для наочного подання різних статистичних величин, а також для їхнього аналізу широко використовуються графічні зображення. На яких діаграмах можна відобразити дійсні й стандартизовані показники в динаміці ?


A
Картограмах


* B
Лінійних


C
Стовпчикових


D
Внутрішньостовпчикових


E
Радіальних

7.
Суть прямого методу стандартизації полягає у виключенні впливу на загальний показник неоднорідності складу досліджуваних груп. Назвіть 3-й етап розрахунку стандартизованих показників ?


A
Вибір і розрахунок стандарту


B
Розрахунок загальних і погрупових показників


C
Визначення стандартизованих показників


* D
Розрахунок очікуваних величин з урахуванням стандарту


E
Порівняння інтенсивних і стандартизованих показників

8.
При порівнянні загальних інтенсивних показників необхідно враховувати, що на їх рівень впливає неоднорідність складу порівнюваних груп. Для усунення неоднорідності застосовують стандартизовані показники. Назвіть 2-й етап розрахунку стандартизованих показників прямим методом:


* A
Вибір і розрахунок стандарту


B
Розрахунок загальних і погрупових показників


C
Визначення стандартизованих показників


D
Розрахунок очікуваних величин з урахуванням стандарту


E
Порівняння інтенсивних і стандартизованих показників

9.
Розрахунок стандартизованих показників прямим методом включає чотири етапи. Назвіть 1-й етап розрахунку стандартизованих показників:


A
Вибір і розрахунок стандарту


* B
Розрахунок загальних і погрупових показників


C
Визначення стандартизованих показників


D
Розрахунок очікуваних величин з урахуванням стандарту


E
Порівняння інтенсивних і стандартизованих показників

10.
Порівняння загальних інтенсивних показників в окремих випадках викликає труднощі внаслідок неоднорідності порівнюваних груп, що обумовлює необхідність розрахунку стандартизованих показників. Назвіть 4-й етап розрахунку цих показників:


A
Вибір і розрахунок стандарту


B
Розрахунок загальних і погрупових показників


* C
Розрахунок стандартизованих показників


D
Розрахунок очікуваних величин з урахуванням стандарту


E
Порівняння інтенсивних і стандартизованих показників

11.
Летальність у терапевтичному відділенні стаціонару склала 1,2%, а в хірургічному -1,8%. Стандартизовані показники летальності відповідно рівні 1,6% і 1,1%. Оцініть дійсний рівень летальності у відділеннях:


A
Летальність у терапевтичному відділенні вище, ніж у хірургічному


B
Летальність у хірургічному відділенні вище, ніж у терапевтичному


C
Необхідно додатково розрахувати показник співвідношення


D
Необхідно додатково розрахувати екстенсивний показник


*E
Якби важкість стану хворих у відділеннях була однаковою, то летальність у терапевтичному відділенні була б вищою

12.
Поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) у місті А 50, а в місті Б -60. Стандартизовані за віком показники складають відповідно 58 і 55. Оцініть приведені дані:


A
Необхідно додатково розрахувати екстенсивний показник


B
Необхідно розрахувати критерій Стьюдента


* C
Якби вікова структура населення в містах була однаковою, то поширеність ІХС була б вище в місті А


D
Якби вікова структура населення в містах була однаковою, то поширеність ІХС була б вище в місті Б


E
Віковий склад населення не впливає на поширеність ІХС

13.
У багатьох випадках порівняння показників захворюваності, смертності та інших неможливе через неоднорідність сукупностей, в яких розраховані ці показники. Застосування якого статистичного методу дає можливість провести порівняння цих показників ?


* A
Методу стандартизації


B
Методу кореляції


C
Т-критерію Вількоксона


D
Оцінки вірогідності відносних величин


E
Оцінки вірогідності середніх величин

14.
Який метод рекомендується використати, якщо необхідно виявити вплив на захворюваність неоднорідності складу працюючих в цехах (за статтю, віком, стажем і т.ін.) ?


A
Непараметричні критерії


B
Інтенсивні показники


C
Середні величини


*D
Стандартизації


E
Екстенсивні показники


Один з етапів розрахунку стандартизованих показників прямим методом є вибір стандарту. Вкажіть, що з наведеного може бути прийняте за стандарт ?

15.
А
Середній рівень явища, яке вивчається (за часом, територією)


B
Середня геометрична величина


* C
Чисельний склад однієї з порівнюваних груп


D
Середня сума явищ у відсотках


E
Явище, яке не характерне для порівнюваних груп

16.
Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Вкажіть, яке з наведених положень відноситься до першого етапу ?


* А
Вибір і розрахунок загальних та погрупових показників


B
Розрахунок середнього рівня показників


C
Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників


D
Розрахунок відхилення ,,очікуваних” величин від інтенсивних показників


E
Розрахунок явища у відсотках

17.
Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Вкажіть, яке з наведених положень відноситься до одного з цих етапів:


А
Розрахунок середнього рівня показників


* B
Вибір і розрахунок стандарту


C
Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників


D
Розрахунок відхилення ,,очікуваних” величин від інтенсивних показників


E
Розрахунок явища у відсотках

18.
Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Вкажіть, що з наведеного відноситься до одного з цих етапів:


А
Розрахунок середнього рівня показників


B
Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників


C
Розрахунок явища у відсотках


D
Розрахунок відхилення ,,очікуваних” величин від інтенсивних показників


*E
Обчислення стандартизованих показників

19.
Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Вкажіть, що з наведеного відноситься до одного з цих етапів:


А
Розрахунок середнього рівня показників


B
Розрахунок явища у відсотках


C
Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників


* D
Обчислення ,,очікуваного” числа у відповідності до стандарту


E
Розрахунок відхилення ,,очікуваних” величин від інтенсивних показників

20.
Стандартизований показник можна розрахувати різними методами. Що з наведеного відноситься до одного з методів розрахунку цього показника ?


А
Простий


B
Груповий


* C
Прямий


D
Змішаний


E
Вибірковий

21.
Показник загальної смертності в районі А становить 11,9, а в районі Б – 15,9. У віковій структурі населення району А частка осіб віком 50 років і понад – 30,0, а в районі Б – 40,0. Необхідно перевірити, чи вплинула на різницю показників загальної смертності неоднорідність вікової структури населення. Яким методом медичної статистики найдоцільніше скористатися в цьому випадку ?


A
Розрахунку відносних величин


* B
Розрахунку стандартизованих показників


C
Розрахунку довірчого коефіцієнта


D
Розрахунку середніх величин


E
Розрахунку коефіцієнта кореляції

22.
Головний лікар МСЧ поставив завдання проаналізувати захворюваність в цехах підприємства. Статевий склад робітників в цехах різний. Який метод статистичної обробки результатів вивчення захворюваності треба використати ?


* A
Стандартизації


B
Кореляції


C
Середні величини


D
Оцінка вірогідності результатів


E
Динамічні ряди

23.
На підприємстві протягом року в першому півріччі з 2000 працюючих чоловіків мали травми 320, з 4000 працюючих жінок – 280. У другому півріччі із 6000 чоловіків травмовано 720, із 2000 жінок – 160. Який метод статистичної обробки даних є оптимальним для усунення розбіжностей у складі працюючих за статтю і різного рівня травм у них та аналізу травматизму на підприємстві ?


A
Розрахунок середніх величин


B
Розрахунок відносних величин


C
Регресивний аналіз


D
Кореляційний аналіз


* E
Метод стандартизації

24.
Стандартизований показник можна розрахувати різними методами. Що з наведеного відноситься до методу розрахунку цього показника ?


А
Простий


B
Груповий


* C
Опосередкований (непрямий)


D
Змішаний


E
Вибірковий

25.
При розрахунку стандартизованих показників використовуються різні методи. Що з наведеного відноситься до методу розрахунку цього показника ?


А
Простий


B
Груповий


C
Вибірковий


* D
Зворотній


E
Змішаний

26.
Оцініть стандартизовані показники інвалідності від серцево-судинних захворювань серед робітників та службовців двох підприємств (підприємство А -2,2% і Б-1,4%), якщо інтенсивні показники відповідно були рівні 1,2% й 1,9%:


А
Необхідно додатково розрахувати екстенсивний показник


B
Необхідно розрахувати критерій Стьюдента


C
Якби соціальний склад працюючих на підприємствах був би однаковим, то інвалідність була б вище на підприємстві А.


*D
Якби соціальний склад працюючих на підприємствах був однаковим, то інвалідність на підприємстві Б була б вище


E
Соціальний склад робітників не впливає на поширеність інвалідності

27.
Оцініть стандартизовані показники захворюваності хребта у водіїв вантажних і легкових автомобілів двох автотранспортних підприємств (А і Б), якщо стандартизовані та загальні інтенсивні показники захворюваності перебувають на одному рівні (відповідно 21 та 35):


А
Необхідно додатково розрахувати екстенсивний показник


B
Необхідно розрахувати критерій Стьюдента


* C
Вид трудової діяльності не впливає на захворюваність хребта


D
Якби структура водіїв за видом діяльності була однаковою, то захворюваність хребта на підприємстві Б була б вище


E
Всі відповіді вірні

28.
Один із етапів розрахунку стандартизованих показників прямим методом є вибір виду стандарту. Вкажіть, що з наведеного може бути прийняте за стандарт:


А
Явище, яке не характерне для порівнюваних явищ


B
Середній рівень явища, яке вивчається


C
Середня геометрична величина


D
Середня сума явищ у відсотках


*E
Сума порівнюваних груп

29.
Середньодобова летальність у хірургічному відділенні міської лікарні №1 у 2001 р.-0,1%,у 2002р.-0,5%. Передбачувана причина росту летальності в 2002 р. - несвоєчасність госпіталізації як результат недосконалої роботи швидкої допомоги. Показники, розраховані за умови однакового розподілу хворих по термінах госпіталізації: у 2001р.-15,0, у 2002р.-11,0. Який метод був використаний для розрахунку цих умовних показників?Стандартизації


B
Кореляції


C
Розрахунку середніх величин


D
Розрахунку відносних величин


E
Аналізу динамічних рядів


КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

1.
За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?


* A
Методом рангової кореляції (Спірмена)


B
Кореляційним відношенням


C
Методом квадратів (Пірсона)


D
Непрямим методом (Стьюдента)


E
Методом східчастої кореляції (Ермлера)

2.
У природі розрізняють дві форми кількісних зв’язків між явищами або процесами: функціональний та кореляційний. Для яких процесів характерний функціональний зв’язок ?


A
Медичних


B
Біологічних


* C
Фізико-хімічних


D
Політичних


E
Соціологічних

3.
Для характеристики зв’язку між ознаками, що вивчаються, розраховують коефіцієнт кореляції різними методами. Визначте, що з наведеного є методом його розрахунку:


А
Метод знаків


B
Метод змінної середньої


C
Метод найменших квадратів


*D
Ранговий метод


E
Метод стандартизації

4.
За результатами моніторингу отримані дані про стан навколишнього середовища і здоров’я населення за рік. Який з методів статистичної обробки даних необхідно використати для оцінки міри впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я населення ?


A
Аналіз динамічного ряду


B
Розрахунок відносних і середніх величин


C
Методи оцінки вірогідності відмінностей


D
Методи стандартизації


*E
Кореляційний аналіз

5.
При вивченні захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані про соціально-побутові умови і шкідливі звички хворих. Яка з нижче наведених методик дозволяє оцінити силу впливу паління тютюну на захворюваність туберкульозом: ?


* A
Обчислення коефіцієнта кореляції


B
Аналіз показників динамічного ряду


C
Обчислення коефіцієнта регресії


D
Обчислення стандартизованих показників


E
Оцінка вірогідності відмінностей показників

6.
У 200 хворих на гіпертонічну хворобу вивчалася величина АТ та вік хворого. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб встановити силу зв’язку між цими ознаками ?


A
Сигмальним відхиленням


B
Коефіцієнтом варіації


C
Коефіцієнтом Стьюдента


*D
Коефіцієнтом кореляції


E
Помилкою репрезентативності

7.
При вивченні захворюваності на дизентерію було встановлено, що в холодні місяці року кількість захворювань зменшується, а в квітні-жовтні підвищується. Який статистичний метод обробки матеріалу треба використати для встановлення зв’язку між захворюваністю та температурними умовами довкілля ?


A
Відносні показники


B
Стандартизації


C
Середні величини


*D
Кореляції


E
Динамічні ряди

8.
На основі даних про захворюваність на гострі респіраторні захворювання та середньомісячну температуру повітря розрахований коефіцієнт кореляції, якій становив - 0,67. Визначте направленість зв'язку між ознаками:


* A
Зворотний зв'язок


B
Прямий зв'язок


C
Сильний зв'язок


D
Середній зв'язок


E
Слабкий зв'язок

9.
На репрезентативній сукупності хворих на пневмонію проведено вивчення зв’язку між температурою тіла і частотою пульсу. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює +0,7. Визначте направленість та силу зв'язку між ознаками, що вивчаються:


A
Прямий слабкий зв’язок


B
Прямий середній зв’язок


* C
Прямий сильний зв’язок


D
Повний зв’язок


E
Дані про взаємозв’язок не достовірні

10.
На основі даних про захворюваність на гострі респіраторні захворювання та середньомісячну температуру повітря розрахований коефіцієнт кореляції, якій становив - 0,67. Визначте направленість зв'язку між ознаками:


A
Прямий зв'язок


* B
Зворотний зв'язок


C
Сильний зв'язок


D
Середній зв'язок


E
Слабкий зв'язок

11.
Аналіз результатів поточного санітарного нагляду за виконанням плану проведення щеплень серед учнів 50 шкіл дозволив з’ясувати, що між рівнем захворюваності на паротит та питомою вагою щеплених існує кореляційний взаємозв’язок, який відображається показником rxy = 0,87. Охарактеризуйте цей взаємозв’язок:


A
Прямий сильний кореляційний взаємозв’язок


B
Середньої сили зворотний кореляційний взаємозв’язок


C
Функціональний взаємозв’язок


D
Середньої сили прямий кореляційний взаємозв’язок


*E
Зворотний сильний кореляційний взаємозв’язок

12.
Спеціальне дослідження, проведене серед осіб молодого віку, дозволило з’ясувати, що між частотою артеріальної гіпертензії та наявністю в анамнезі черепно-мозкової травми існує прямий сильний кореляційний взаємозв’язок. У яких межах має бути значення показника кореляції ?


* A
У межах від (+0,70) до (+0,99)


B
У межах від (-0,70) до (-0,99)


C
У межах від (-0,30) до (-0,99)


D
У межах від (+0,30) до (+0,99)


E
У межах від (-0,70) до (+0,70)

13.
Оцініть кореляційний взаємозв'язок між ознаками, якщо rxy= + 0,31:


A
Прямий, слабкий


B
Прямий, сильний


* C
Прямий, середній


D
Зворотний, слабкий


E
Зворотний, середній

14.
При оцінці взаємозв’язку між віком хворих на гіпертонічну хворобу та рівнем артеріальному тиску коефіцієнт кореляції становив + 0,8:


А
Прямий, слабкий


* B
Прямий, сильний


C
Прямий, повний


D
Зворотний, слабкий


E
Зворотний, середній

15.
Оцініть кореляційний взаємозв'язок між ознаками, якщо rxy= - 0,8:


A
Зворотний, середній


* B
Зворотний, сильний


C
Прямий, середній


D
Прямий, слабкий


E
Зворотний, прямолінійний

16.
Як називається кореляційний зв’язок за направленістю, якщо ознаки, які вивчаються, змінюються по відношенню один до одного пропорційно ?


A
Прямий


B
Криволінійний


C
Зворотний


* D
Прямолінійний


E
Однонаправлений

17.
Як називається кореляційний зв’язок за направленістю, якщо ознаки, які вивчаються, змінюються по відношенню один до одного не пропорційно ?


A
Прямий


B
Зворотний


*C
Криволінійний


D
Прямолінійний


E
Однонаправлений

18.
При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв’язків між різними ознаками. Визначте один із видів статистичного зв’язку між ознаками:


А
Паралельний


B
Дискретний


* C
Прямий


D
Простий


E
Змішаний

19.
При вивченні залежності захворюваності черевним тифом від охоплення населення щепленням встановлено, що між цими ознаками є середньої сили зворотній зв’язок. В якому з цифрових діапазонів знаходиться коефіцієнт кореляції ?


* A
Від –0,30 до –0,69


B
Від –0,70 до -0,99


C
Від +0,01 до +0,29


D
Від +0,30 до +0,69


E
Від +0,70 до +0,99

20.
Проводилось вивчення впливу температури повітря в осінній період на захворюваність гострими респіраторними інфекціями (ГРІ). Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює –0,75. Як буде змінюватись захворюваність на ГРІ при зниженні температури повітря в осінній період ?


A
Зросте на 25%


B
Буде зменшуватись


* C
Буде збільшуватись


D
Зменшиться на 25%


E
Не зміниться

21.
Частота паління серед жінок різних вікових груп становить: у віці до 24 років-36,3%, у віці 25-29 років-36,8%, у 30-34 роки-35,4%, у 35-39 років-33,5%, у 40-44 роки-40,2%. Яку методику слід застосувати для визначення зв’язку між наведеними даними ?


A
Метод обчислення ймовірності


B
Метод визначення лінійного коефіцієнта


C
Метод обчислення коефіцієнта регресії


D
Метод обчислення функціональної залежності


*E
Метод визначення рангового коефіцієнта кореляції

22.
Серед 135 хворих на міастенію проведено дослідження функції зовнішнього дихання, яке показало, що при збільшенні тривалості захворювання зменшується відносний дихальний об’єм. Який статистичний показник буде відображати виявлену залежність між порушенням функції зовнішнього дихання та тривалістю захворювання у обстежених хворих на міастенію ?


* A
Показник кореляційного взаємозв’язку


B
Відносний показник взаємозалежності


C
Показник достовірності різниці двох середніх значень


D
Показник наочності


E
Показник співвідношення

23.
У випадку наявності даних щодо охоплення дітей щепленням у різних адміністративних районах області та рівнів захворюваності на кір, які методики можна застосувати для аналізу залежності захворюваності від рівня охоплення щепленням ?


A
Методику обчислення показника співвідношення


B
Методику визначення питомої ваги нехворівших


* C
Методику визначення рангового коефіцієнта кореляції


D
Методику обчислення показника наочності


E
Методику обчислення ймовірності

24.
Одним із методів встановлення зв’язку між явищами є метод рангової кореляції. Що є основою цього методу ?


А
Визначення варіації ознак


B
Визначення середніх величин ознак, які вивчаються


C
Визначення темпу росту величин порівнюваних ознак


*D
Ранжування порівнюваних ознак


E
Визначення ,,нульової” гіпотези

25.
Яка принципова різниця у встановленні кореляційного зв’язку за допомогою таблиць (графіків) і коефіцієнту кореляції ?


A
Таблиці й графіки дозволяють швидко без спеціальних розрахунків установити наявність зв'язку, напрямок і силу залежності


B
Таблиці й графіки дозволяють більш достовірно визначити наявність, направлення і силу залежності


* C
Коефіцієнт кореляції одним числом характеризує наявність зв'язку, напрямок і силу залежності


D
Таблиці й графіки дозволяють встановити кореляційний зв’язок незалежно від якості ознак, які вивчаються


E
Таблиці й графіки не у всіх випадках можуть установити кореляційну залежність

26.
Метод лінійної кореляції застосовують для оцінки зв'язку, якщо результати представлені:


A
У вигляді різниці між фактичними і "очікуваними" величинами


B
У показниках наочності


C
В напівкількісному вигляді


* D
Точними числовими характеристиками


E
Описово

27.
Що є основою методу лінійної кореляції ?


A
Визначення медіани


* B
Розрахунок відхилень варіант від середніх величин


C
Впорядкування рядів, які порівнюються


D
Визначення коефіцієнта варіації


E
Ранжування рядів

28.
Для оцінки сили й достовірності кореляційного зв’язку між якісними ознаками можна використати:


A
Метод сигмальних відхилень


B
Критерій знаків


C
Метод лінійної кореляції


D
Коефіцієнт співвідношення


*E
Метод рангової кореляції

29.
Наведені дані про рівні захворюваності на дифтерію та кількість щеплень. Які критерії можна використати для встановлення зв’язку в цьому випадку ?


A
Коефіцієнт варіації


B
Коефіцієнт співвідношення


C
Критерій знаків


* D
Коефіцієнт кореляції


E
Показник наочності

30.
Один із методів оцінки коефіцієнту лінійної кореляції є оцінка його за допомогою середньої похибки. Що з наведеного нижче підтверджує вірогідність коефіцієнту кореляції ?


* A
Коефіцієнт кореляції не менше ніж у 3 рази перевищує свою похибку


B
Коефіцієнт кореляції не менше ніж у 2 рази перевищує свою похибку


C
Коефіцієнт кореляції не менше ніж в один раз перевищує свою похибку


D
Середня похибка перевищує коефіцієнт кореляції


E
Коефіцієнт кореляції і середня похибка рівні між собою

31.
Як називається коефіцієнт кореляції, якщо він встановлює взаємозв'язок між трьома й більше досліджуваними ознаками ?


A
Парної кореляції


* B
Множинної кореляції


C
Простої кореляції


D
Парціальної кореляції


E
Багатозв’язаної кореляції

32.
Як називається коефіцієнт кореляції, якщо він встановлює взаємозв'язок тільки між двома досліджуваними ознаками ?


* A
Парної кореляції


B
Множинної кореляції


C
Простої кореляції


D
Двозалежної кореляції


E
Однозв’язної кореляції

33.
При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв’язків між різними ознаками. Визначте один із видів статистичного зв’язку між ознаками:


А
Показовий


* B
Кореляційний


C
Дискретний


D
Простий


E
Змішаний

34.
При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв’язків між різними ознаками. Визначте один із видів статистичного зв’язку між ознаками:


А
Паралельний


* B
Зворотний


C
Дискретний


D
Простий


E
Змішаний

35.
Для характеристики зв’язку між ознаками, що вивчаються, розраховують коефіцієнт кореляції різними методами. Визначте, що з наведеного є методом його розрахунку:


А
Метод знаків


B
Метод найменших квадратів


* C
Метод визначення лінійного зв’язку


D
Метод змінної середньої


E
Метод „Хі – квадрат”

36.
При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв’язків між різними ознаками. Визначте, з якою метою застосовується кореляційний аналіз:


А
Оцінка вірогідності різниці ознак у взаємозв’язаних сукупностях


B
Вивчення ступеню зміни однієї ознаки при зміні іншої ознаки


* C
Вимірювання сили та напрямку зв’язку між ознаками


D
Прогнозування тенденцій зміни ознак


E
Прогнозування зміни ознак

37.
Коефіцієнт кореляції розраховується різними методами. Що є основою його розрахунку методом лінійної кореляції ?


А
Упорядкування порівнюваних рядів


B
Визначення відносних величин та їх відхилень


* C
Визначення середньої величини


D
Визначення коефіцієнта варіації


E
Ранжування рядів

38.
Ознаки (явища), між якими встановлюється зв’язок, можуть бути представлені описово, у напівкількісному вигляді, точними числовими характеристиками та інше. В яких випадках для встановлення взаємозв’язку між ними застосовується метод лінійної кореляції ?


А
Описово


B
У напівкількісному вигляді


C
У вигляді різниці між фактичними та „очікуваними” величинами


D
У показниках наочності


*E
Точними числовими характеристиками

39.
Оцінка вірогідності зв’язку між ознаками проводиться різними методами. Який з наведених критеріїв застосовується для оцінки коефіцієнта лінійної кореляції ?


А
За формулою


B
За граничними знаками


C
У порівнянні з коефіцієнтом лінійної кореляції


D
У порівнянні з коефіцієнтом рангової кореляції


*E
За допомогою його похибки

40.
За результатами п’ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього середовища на показники здоров’я населення. Який статистичний метод треба обрати для оцінки зв’язку між вказаними ознаками?


А
Обчислення коефіцієнта вірогідності відмінностей


B
Обчислення коефіцієнта відповідності


*C
Обчислення коефіцієнта кореляції


D
Обчислення стандартизованого коефіцієнта


Е
Обчислення показників динамічного ряду


ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я

1.
У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різні підходи. Дайте визначення індивідуального здоров'я згідно з теоретичним підходом:


А
Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції


B
Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем


* C
Стан повного соціального, біологічного й психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні захворювання, хворобливі стани й фізичні дефекти


D
Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних і біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів


E
Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

2.
У відношенні до населення поняття ,,здоров’я” розглядається у двох напрямках: індивідуальне здоров’я та здоров’я населення в цілому (популяційне здоров’я). Дайте визначення індивідуального здоров'я згідно з практичним підходом:


* А
Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції


B
Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем


C
Стан повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів й систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь – які захворювання, хворобливі стани й фізичні дефекти


D
Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів


E
Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

3.
В формуванні здоров’я населення важливе місце займає суспільство й усі його інститути. Саме визначення поняття здоров’я неоднозначне й потребує різних підходів. Дайте визначення індивідуального здоров'я згідно з загально-філософським підходом:


А
Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції


B
Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем


C
Стан повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів й систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь – які захворювання, хворобливі стани і фізичні дефекти


D
Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів


* E
Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

4.
Суспільне (популяційне) здоров’я населення залежить від біологічних, природних, соціально-економічних факторів, стану служб охорони здоров’я та інших. Дайте визначення популяційного здоров'я:


А
Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні й соціальні функції


B
Стан організму людини, коли всі його функції урівноважені з навколишнім середовищем


C
Стан повного соціального, біологічного й психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь - які захворювання, хворобливі стани і фізичні дефекти


* D
Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів навколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захворюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів


E
Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

5.
Вкажіть, який із перерахованих показників є інтегрованим для оцінки здоров’я населення й системи охорони здоров’я згідно з критеріями ВООЗ:


А
Захворюваність, смертність немовлят


* B
Середня очікувана тривалість життя, смертність немовлят, якість продуктів харчування, бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми


C
Народжуваність, середня тривалість очікуваного життя


D
Інвалідність, смертність осіб у працездатному віці


E
Захворюваність і травматизм, фізичний розвиток

6.
На формування здоров'я дітей та підлітків впливають різні фактори, в тому числі й спосіб життя. Визначте, що з наведеного нижче характеризує спосіб життя:


А
Якість медоглядів, організація навчально-виховного процесу


B
Рухова активність, організація навчально-виховного процесу, забруднення повітря


C
Психологічний клімат взаємовідносин у сім’ї та колективі, якість харчування, стать, вік


D
Рівень та відповідність навчального навантаження функціональним можливостям учнів, якість харчування, якість лікування, медичні обстеженняПаління, неправильне харчування, шкідлива праця, стреси, гіподинамія, незадовільні побутові умови, наркотики, неповна та багатодітна сім'я, гіперурбанізація

7.
Вивчення стану здоров'я населення дає змогу отримати різнобічну інформацію, в тому числі передбачає розподіл населення за групами здоров'я. Хто відноситься до групи практично здорових:


* А
Особи с факторами ризику, преморбідними станами та ті, що мають в анамнезі не більше 2-3 випадків гострих респіраторних захворювань за рік


B
Особи, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворювань протягом року та не мають хронічних захворювань


C
Особи, які не мають в анамнезі хронічних захворювань або порушень функцій окремих органів і систем. При обстеженні у них не знайдено відхилень від норми


D
Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності


E
Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії декомпенсації та тривалу непрацездатність

8.
Вивчення стану здоров'я населення дає змогу отримати різнобічну інформацію, в тому числі передбачає розподіл населення за групами здоров'я. Хто відноситься до групи здорових:


А
Особи с факторами ризику, преморбідними станами та ті, що мають в анамнезі не більше 2-3 випадків гострих респіраторних захворювань за рік


B
Особи, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворювань протягом року та не мають хронічних захворювань


C
Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії субкомпенсації та нетривалі втрати працездатності


D
Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності


* E
Особи, які не мають в анамнезі гострих респіраторних захворювань, або мають не більше 1 випадку

9.
По визначенню Всесвітньої організації охорони здоров'я коефіцієнт життєстійкості населення – це інтегрований показник, який характеризує стан здоров'я суспільства. Вкажіть, що з наведеного нижче використовують для розрахунку цього показника.


А
Захворюваність


* B
Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми.


C
Народжуваність


D
Інвалідність, смертність осіб в працездатному віці.


E
Захворюваність і травматизм, фізичний розвиток.

10.
Хлопчику 13 років. У нього бронхоектатична хвороба, яка загострюється кожний рік. До якої групи здоров’я його можна віднести ?


* А
4-та група здоров’я


B
2-га група здоров’я


C
3-тя група здоров’я


D
5-та група здоров’я


E
1-ша група здоров’я

11.
Із контингенту дітей III групи здоров’я троє вилікувались від хронічного захворювання і були зняті з диспансерного обліку. Оцініть ,,правильність” дій дільничного педіатра:


А
Дії лікаря правильні – діти обліку не підлягають


* B
Дії неправильні – необхідний перехід до II групи здоров’я


C
Дії неправильні – необхідний перехід до I групи здоров’я


D
Дії неправильні – діти повинні бути під наглядом спеціалістів за профілем патології


E
Дії неправильні – необхідний перехід до III групи здоров’я

12.
При вивченні та оцінці фізичного розвитку можуть використовуватися різні методи спостереження. Що з наведеного нижче є одним із методів спостереження ?


* А
Індивідуалізуючий метод


B
Суцільний метод


C
Метод відносних величин


D
За допомогою коефіцієнта кореляції


E
За показниками захворюваності

13.
Серед провідних факторів ризику хвороб системи кровообігу - ендогенні та екзогенні фактори, керовані і некеровані. Визначте, які з наведених факторів відносяться до ендогенних ?


* А
Артеріальна гіпертензія, гіперхолестерінемія


В
Паління та вживання алкоголю


С
Нераціональне харчування


Д
Незадовільні житлово-побутові умови


Е
Стресові ситуації на роботі й вдома

14.
Серед провідних факторів ризику хвороб системи кровообігу - ендогенні та екзогенні фактори. Що з наведеного нижче є ендогенним фактором ризику цього класу хвороб ?


* А
Паління


В
Вживання алкоголю


С
Порушення обміну ліпідів


D
Артеріальна гіпертензія


Е
Незадовільні житлово-побутові умови

15.
Для оцінки стану здоров'я дітей важливе значення мають різні показники, серед них ,,індекс здоров’я”. Які необхідні дані для розрахунку цього показника ?


* А
Число дітей, що не хворіли протягом року, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом


B
Число дітей, що хворіли не більше 3-х разів протягом року, загальне число обстежених


C
Число дітей, які не мають відхилень в стані здоров’я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом


D
Число дітей І, ІІ групи здоров’я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом


E
Число дітей, які не мають хронічних захворювань, число дітей, які знаходяться під наглядом

16.
На формування здоров’я дітей та підлітків впливає комплекс соціальних, біологічних факторів та чинники навколишнього середовища. Серед цих факторів важливу роль відіграють біологічні фактори. Що з наведеного нижче відносяться до біологічних факторів ?


А
Темпи росту, стан здоров’я матері, неповна сім'я


B
Спадковість, фізичний розвиток, гіподинамія


C
Рухова активність, спосіб життя


* D
Спадковість, конституція, рівень статевої зрілості, вік


E
Генетичний фактор, рівень статевої зрілості, багатодітна сім'я

17.
Визначте, до якої групи здоров'я буде віднесено хлопчика 10 років, якщо відомо, що він протягом року 3 рази хворів на гострі респіраторні інфекції:


* А
Друга група здоров’я


B
Перша група здоров’я


C
Третя група здоров’я


D
Четверта група здоров’я


E
П’ята група здоров’я

18.
Дівчинка 14 років має хронічне захворювання на бронхіальну астму у стадії субкомпенсації. За останній рік було 3 загострення хвороби. Яка група здоров’я у цієї дівчинки ?


* А
Четверта група здоров’я


B
Перша група здоров’я


C
Друга група здоров’я


D
Третя група здоров’я


E
П’ята група здоров’я

19.
Оцінюючи стан здоров’я учнів восьмого класу загальноосвітньої школи, лікар встановив наявність у одного з учнів гіпертрофії мигдалин ІІІ ступеню, хронічний риніт та вегето-судинну дистонію. Функціональні можливості організму знижені. За станом здоров’я цей учень відноситься до:


А
V групи


B
І групи


C
ІІ групи


D
ІІІ групи


* E
IV групи

20.
Мешканцю високогірного району Карпат – 102 роки. Працював вівчарем протягом 45 років. Під час медичного огляду: скарг на стан здоров’я немає, самопочуття добре, АТ – 130/80 мм рт. ст., ЧД – 24 за 1 хв., пульс – 88 за хв., ЖОЛ – 3 л. Інструментальне дослідження стану серцево-судинної системи негативних змін не виявило. Відомо, що батько довгожителя прожив 98 років, дід – 105. Вживав тільки джерельну воду і натуральні продукти. Алкогольні напої вживав рідко. Не палить. Протягом життя ніяких захворювань (окрім нежиті) не було. Який фактор міг найбільше вплинути на тривалість життя ?


* А
Екологічні фактори і генетична спадковість


B
Вживання екологічно чистих продуктів


C
Підвищена фізична активність протягом тривалого часу


D
Відсутність шкідливих звичок


E
Відсутність захворювань протягом усього періоду життя

21.
Дільничний лікар має підготувати на нараду доповідь про стан здоров’я населення своєї території обслуговування. Що з наведеного він повинен використати для характеристики стану здоров'я населення ?


* А
Захворюваність, інвалідність, демографічні показники, фізичний розвиток


B
Соціальний добробут, задоволення якістю життя


C
Середня тривалість лікування хворого, питома вага ускладнень


D
Спосіб життя, забруднення довкілля, генетичні


E
Середня тривалість життя

22.
Періодичні медичні огляди передбачають розподіл дітей за групами здоров'я. До якої групи здоров’я слід віднести школяра, який страждає на ревмокардит у стадії субкомпенсації ?


А
1-ї


* B
4-ї


C
2-ї


D
3-ї


E
5-ї

23.
Головний лікар об’єднаної дитячої лікарні в кінці поточного року провів вивчення стану здоров’я дітей в районі діяльності своєї лікарні. За якою групою показників він оцінював їх здоров’я ?


А
Смертності за статтю, віковими групами


B
Захворюваності, смертності немовлят, інвалідності


C
Захворюваності, фізичного розвитку, смертності немовлят


*D
Захворюваності та смертності за статтю, віковими групами, нозологічними формами


E
Захворюваності, інвалідності

24.
Здоров’я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку та поширеністю донозологічних станів. Який з наведених показників відноситься до демографічних ?


А
Первинна захворюваність


B
Фізичний стан батьків


C
Летальність


D
Травматизм


*E
Загальна смертність

25.
Для ефективного диспансерного спостереження за станом здоров’я населення важлива роль належить своєчасному формуванню груп здоров’я. Вкажіть, скільки виділяють груп здоров’я населення:


А
Дві


B
Три


C
Чотири


* D
П'ять


E
Шість

26.
Спосіб життя безпосередньо пов’язаний з поведінкою населення. Його роль показана в багаторічних комплексних медико-соціальних дослідженнях. Вкажіть, яку долю спосіб життя складає в структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров’я населення:


А
8-9%


B
19-20%


C
20-21%


* D
51-52%


E
70-71%

27.
На стан здоров’я населення впливають: спосіб життя, зовнішнє середовище, біологічні та медичні фактори. Вкажіть, яку долю складає навколишнє середовище у структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров’я населення:


А
8-9%


B
19-20%


* C
20-21%


D
51-52%


E
70-71%

28.
Дослідниками, які займались вивченням стану здоров’я населення і впливу на нього різних факторів, запропоновані класифікації. По одній із них всі фактори розподілені на 4 групи - спосіб життя, біологічні фактори, фактори оточуючого середовища і медичні. Вкажіть, яку долю складають біологічні фактори в структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров’я населення:


А
8-9%


* B
19-20%


C
20-21%


D
51-52%


E
70-71%

29.
Ідея виділення медичних факторів в самостійний вид факторів ризику, які впливають на здоров’я населення, була підтримана соціал-гігієністами і одержала подальший розвиток. Вкажіть, яку долю складають медичні чинники, що впливають на стан здоров’я населення.


* А
8-9%


B
19-20%


C
20-21%:


D
51-52%


E
70-71%

30.
У формуванні рівня здоров’я населення велику роль відіграють так звані фактори ризику, які можуть бути ендогенними та екзогенними, керованими та некерованими. Вкажіть, які з нижче наведених факторів відносяться до ендогенних – керованих:


А
Вік, стать, спадковість


* B
Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея


C
Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини


D
Клімат, природні умови


E
Всі відповіді вірні

31.
Фактори ризику, що впливають на стан здоров’я розподіляються на ендогенні та екзогенні, які можуть буди керованими й некерованими. Вкажіть, які з факторів відносяться до ендогенних некерованих:


* А
Вік, стать, спадковість


B
Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея


C
Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини


D
Клімат, природні умови


E
Всі відповіді вірні

32.
Серед факторів ризику, що впливають на стан здоров’я населення є ендогенні та екзогенні, які можуть бути керованими та некерованими. Вкажіть, які з нижченаведених факторів відносяться до екзогенних керованих:


А
Вік, стать, спадковість


B
Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея


* C
Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини


D
Клімат, природні умови


E
Всі відповіді вірні

33.
У формуванні рівня здоров’я населення велику роль відіграють так звані фактори ризику, які можуть бути ендогенними та екзогенними, керованими та некерованими. Вкажіть, які з факторів відносяться до екзогенних некерованих:


А
Вік, стать, спадковість


B
Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея


C
Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини


* D
Клімат, природні умови


E
Усі відповіді вірні

34.
Хлопчик 11-ти років за останній рік п’ять разів хворів гострими респіраторними захворюваннями. До якої групи здоров’я належить цей хлопчик?


A
Друга


B
Перша


*C
Третя


D
Четверта


Е
П’ята

35.
Серед службовців установи у поточному році не хворіли жодного разу 10%, один - 30%, два рази – 15%, чотири рази хворіли – 5%, всі інші – 5 і більше разів. Яка питома вага службовців, віднесених до І групи здоров’я?40%


B
10%


C
55%


D
60%


E
20%

36.
В умовах населеного пункту на людину одночасно діють декілька несприятливих факторів: атмосферні забруднення різного хімічного та агрегатного складу, шум, електромагнітні випромінювання та деякі інші. Дія цих шкідливих факторів характеризується як:


* А
Поєднана


B
Комплексна


C
Комбінована


D
Змішана


E
Адитивна


МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ
Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

1.
Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення та інших процесів. В Україні протягом останнього десятиліття реєструється від’ємний приріст населення. Який зміст цього поняття ?


* А
Переважання показника смертності над показником народжуваності


B
Переважання показника народжуваності над показником смертності


C
Показник народжуваності відповідає показникові смертності


D
Зменшення кількості населення дитячого віку


E
Збільшення демографічного навантаження

2.
Вікова структура населення району розподілена таким чином: частка дітей (0-14 років) складає 15 %, частка населення у віці 15-49 років – 50 %, частка населення у віці 50 років та старших – 35%. Визнайте тип вікової структури населення району:


А
Стаціонарний


* B
Регресивний


C
Прогресивний


D
Депопуляційний


E
Ретроспективний

3.
Дитина народилася з вродженою вадою серця. Незважаючи на проведене лікування, померла на 32 дні життя. В який спеціальний показник смертності немовлят увійде цей випадок ?


* А
Показник постнеонатальної смертності


B
Показник інтранатальної смертності


C
Показник ранньої неонатальної смертності


D
Показник пізньої неонатальної смертності


E
Показник перинатальної смертності

4.
В останні роки відмічається позитивна динаміка зниження мертвонароджуваності, перинатальної смертності, смертності дітей в постнеонатальному періоді. В той же час, смертність немовлят залишається на достатньо високому рівні. Вкажіть, який з наведених чинників займає перше місце ?


А
Інфекційні та паразитарні захворювання


B
Вроджені аномалії


C
Захворювання органів дихання


*D
Стани, що виникли в перинатальному періоді


E
Захворювання органів дихання

5.
Медична статистика розраховує смертність немовлят з використанням різних формул, які відрізняються одна від одної. Вкажіть, за допомогою якої з наведених формул можна визначити дійсний рівень смертності немовлят ?


* А
Кількість дітей, померлих у віці 0-12 місяців х 1000
Кількість дітей, народжених за рік


B
Кількість померлих дітей х 1000
Кількість дітей, народжених за рік


C
Кількість дітей померлих у віці 0-12 місяців х 1000
Загальна кількість населення


D
Кількість дітей народжених за рік х 1000
Кількість дітей, померлих у віці 0-12 місяців


E
Кількість померлих дітей
Кількість дітей, народжених за рік

6.
Для характеристики демографічних процесів широко використовують відносні показники. До якого з наведених показників відноситься показник природного руху населення ?


А
Екстенсивний показник


* B
Інтенсивний показник


C
Показник наочності


D
Показник співвідношення


E
Показник результативності

7.
При аналізі смертності дітей першого року життя було встановлено, що питома вага неонатальної смертності склала 53,5% від загальної смертності дітей першого року життя. Назвіть, який це тип смертності немовлят ?


* А
Тип А


B
Тип В


C
Тип С


D
Тип D


E
Тип E

8.
Реєстрація народження дітей проводиться згідно місця проживання його батьків, або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до ЗАГСу для реєстрації народження дитини ?


* А
Медичне свідоцтво про народження


B
Довідка пологового будинку про народження дитини


C
Журнал запису пологів в стаціонарі


D
Лікарське свідоцтво про народження дитини


E
Карта розвитку новонародженого

9.
Одним із важливих показників, який характеризує стан здоров’я населення, є середня очікувана тривалість життя. Який віковий показник смертності найбільше впливає на пересічну тривалість життя ?


А
Мертвонароджуваність


B
Смертність дітей старше 1 року


* C
Смертність немовлят


D
Смертність у працездатному віці


E
Смертність серед осіб похилого віку

10.
У великому місті планується комплекс заходів щодо зниженню загальної смертності населення. На яку групу населення слід звернути першочергову увагу ?


А
Працюючі пенсіонери


B
Діти до 15 років


C
Особи 60 років і старші


*D
Особи працездатного віку


E
Особи до 60 років

11.
На металургійному комбінаті великого промислового міста Н. працює 230 чоловіків, які проживають у сільській місцевості і щоденно витрачають 2 години часу на дорогу до комбінату і назад. Визначте, яку міграцію здійснюють робітники:


* А
Маятникову


B
Постійну


C
Сезонну


D
Щоденну


E
Щомісячну

12.
В результаті аналізу смертності немовлят в населеному пункті К. установлено, що в неонатальному періоді помирає 48% дітей від загальної кількості померлих на першому році життя. Визначте тип, смертності немовлят в даному населеному пункті:


А
Тип "А"


* B
Тип "В"


C
Тип "С"


D
Тип "Регресивний"


E
Тип "Прогресивний"

13.
У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. Вкажіть, за допомогою якого показника можна охарактеризувати дану демографічну ситуацію:


* А
Перинатальна смертність


B
Загальна смертність


C
Народжуваність


D
Смертність немовлят


E
Шлюбна плідність

14.
У районі Н., де мешкає 60 000 чоловік, за рік народилося живими 616 дітей. Вкажіть, за допомогою якого показника можна охарактеризувати дану демографічну ситуацію:


А
Коефіцієнт життєстійкості


B
Загальна плідність


* C
Народжуваність


D
Природний приріст населення


E
Шлюбна плідність

15.
Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На сьомий день після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити ?


* А
Медичне свідоцтво про народження


B
Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого


C
Виписка з історії розвитку новонародженого


D
Виписка з історії пологів


E
Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

16.
Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки віддаленого села, яка вдома без надання медичної допомоги народила дитину. Який документ повинен оформити лікар для того, щоб зареєструвати цей випадок народження дитини ?


А
Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу


B
Історія розвитку дитини


C
Історія розвитку новонародженого


D
Історія пологів


*E
Медичне свідоцтво про народження

17.
Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На сьомий день після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня народження дитини це потрібно зробити згідно з чинним законодавством України ?


А
Не пізніше одного місяця


* B
Не пізніше трьох місяців


C
Не пізніше трьох днів


D
Не пізніше одного року


E
Не пізніше десяти днів

18.
Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку мертву дитину. Згідно з чинним законодавством України необхідно зареєструвати випадок мертвонародження в органах реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити ?


* А
Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть


B
Лікарське свідоцтво про смерть


C
Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого


D
Медичне свідоцтво про народження


E
Виписка з історії пологів

19.
Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. Дільничний лікар виписав ,,Лікарське свідоцтво про смерть” і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня смерті це потрібно зробити згідно з чинним законодавством України ?


А
Не пізніше трьох місяців


B
Не пізніше десяти днів


C
Не пізніше одного місяця


* D
Не пізніше трьох днів


E
Не пізніше одного року

20.
Після тривалого захворювання, з приводу якого останніх 7 років знаходився на диспансерному спостереженні в районній поліклініці, вдома помер громадянин С. Згідно з чинним законодавством України випадок смерті потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити в даному випадку ?


* А
Лікарське свідоцтво про смерть


B
Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть


C
Фельдшерська довідка про смерть


D
Виписка з журналу обліку померлих


E
Карта обліку диспансерного спостереження

21.
Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смертності немовлят і визначити, наскільки вона залежить від керованих причин, пов’язаних з недоліками в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Який показник найточніше це відображає ?


А
Частка постнатальної смертності в загальній смертності немовлят


B
Показник смертності немовлят за календарний місяць


C
Показник перинатальної смертності


* D
Частка неонатальної смертності в загальній смертності немовлят


E
Показник смертності дітей у віці до 1-го року

22.
Оргметодкабінету ЦРЛ доручено вивчити народжуваність по всій території району. Завідувач оргметодвідділу доручив це лікарю-статистику. За яким документом в даному випадку буде вивчена народжуваність в районі ?


* А
За корінцем медичного свідоцтва про народження


B
За картою фізичного розвитку дитини


C
За обмінною картою вагітної


D
За результатами переписів населення


E
За довідкою пологового будинку про народження

23.
У структурі населення Н-ського регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років становить 31%, а питома вага осіб віком 50 років і понад – 20%. Оцініть склад населення, що найбільш влучно характеризує дану демографічну ситуацію:


* А
Прогресивний склад населення


B
Імміграція населення


C
Регресивний склад населення


D
Стаціонарний склад населення


E
Еміграція населення

24.
У структурі населення М-ського регіону питома вага осіб віком 0-14 років становить 15 %, а віком 50 років і понад – 30 %. Оцініть склад населення, що найбільш точно характеризує дану демографічну ситуацію:


А
Прогресивний склад населення


B
Імміграція


C
Еміграція


D
Стаціонарний склад населення


* E
Регресивний склад населення

25.
У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років-25%, питома вага населення віком 50 років і понад-така ж сама. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну ситуацію ?


* А
Стаціонарний склад населення


B
Прогресивний склад населення


C
Еміграція населення


D
Регресивний склад населення


E
Імміграція населення

26.
Районним педіатром проведено аналіз смертності немовлят на підпорядкованій території. Які показники були ним використані ?


* А
Смертність дітей віком до 1 року за статтю, причинами смерті та періодами життя


B
Смертність підлітків у районі


C
Смертність дітей за віком, у стаціонарах


D
Смертність дітей віком до 18 років, мертвонароджуваність


E
Смертність дітей до 14 років

27.
У Н-ському регіоні через сприятливі природно-кліматичні, екологічні та соціально-економічні умови відмічено збільшення кількості пенсіонерів, які переїхали до регіону з інших куточків країни. Держадміністрація, оцінивши резервну місткість регіону, ввела ряд пільг, які спричинили аналогічне масове переселення з-за кордону. Вкажіть, який від механічного руху населення відбувається в регіоні:


А
Прогресивний склад населення


B
Стаціонарний склад населення


* C
Імміграція населення


D
Еміграція населення


E
Регресивний склад населення

28.
В поточному році народилося живими 600 дітей. Померли на першому році життя-10. В минулому році народилося живими 550 дітей. Який показник слід розрахувати на основі цих даних ?


* А
Смертність немовлят


B
Народжуваність


C
Загальна смертність


D
Природний рух


E
Перинатальна смертність

29.
Демографічні дані використовуються системою охорони здоров’я для комплексної оцінки стану здоров’я населення, складання науково обґрунтованих прогнозів і цілеспрямованої організації медичної допомоги. Назвіть, яка група показників найбільш точно характеризує демографічну ситуацію:


А
Суцільного перепису населення


B
Народжуваність та летальність


C
Загальна смертність, природний приріст


D
Результати періодичних медичних оглядів


*E
Народжуваність, загальна смертність, природний приріст

30.
Протягом року народилося живим 500 дітей, мертвими - 5. В перші 7 днів життя померло 8 дітей. Який з наведених показників слід розрахувати за цими даними ?


А
Загальну смертність


B
Народжуваність


C
Смертність немовлят


* D
Перинатальну смертність


E
Природний рух

31.
При народженні дитини лікар, якій приймав пологи, констатував, що плід з терміном вагітності до 28 тижнів, довжиною менше 35 см і масою 1000 гр. був народжений без самостійного подиху, але при наявності серцебиття та пульсації пуповини. Кваліфікуйте народження плоду:


* А
Живонароджений


B
Мертвонароджений


C
Викидиш


D
Аборт


E
Перинатальна смерть

32.
Середня тривалість прийдешнього життя населення України складає 67,6 років. ВООЗ у програмі ,,Здоров'я для всіх у двадцять першому сторіччі” визначила показник для України, до якого необхідно прагнути. Вкажіть його:


А
70 років


B
75 років


*C
72 років


D
77 років


E
79 років

33.
Розподіл населення за статтю зумовлений насамперед різним рівнем смертності серед чоловіків і жінок, на що впливають як біологічні, так і соціальні фактори. Яка питома вага чоловіків і жінок у популяції України ?


* А
Чоловіків – 46%, жінок – 54%


B
Чоловіків – 43%, жінок – 57%


C
Чоловіків – 49%, жінок – 51%


D
Чоловіків – 52%, жінок – 48%


E
Чоловіків – 55%, жінок – 45%

34.
Смертність немовлят вагомо впливає на середню очікувану тривалість життя населення. Вона залежить від ряду керованих та некерованих чинників. Вкажіть, який з наведених чинників займає друге місце в смертності немовлят:


А
Захворювання органів дихання


* B
Вроджені аномалії


C
Стани, що виникли в перинатальному періоді


D
Інфекційні та паразитарні захворювання


E
Захворювання центральної нервової системи

35.
Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Кого він повинен взяти за одиницю спостереження у вивченні цієї смертності ?


* А
Дитину, яка померла на першому році життя


B
Дитину, яка померла в перший місяць життя


C
Дитину, яка померла на другому році


D
Дитину, яка померла до сьомого дня життя


E
Дитину, яка померла на третьому році

36.
Серед процесів, які характеризують населення, важливе місце відводиться механічному руху. Як буде називатись міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на тривалий час ?


А
Сезонною


B
Невизначеною


C
Тривалою


* D
Постійною


E
Маятниковою

37.
Міграція змінює чисельність і віковий склад населення в окремих населених пунктах. Як буде називатися міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на нетривалий час ?


* А
Сезонною


B
Невизначеною


C
Короткотерміновою


D
Нетривалою


E
Маятниковою

38.
При аналізі міграції населення її кваліфікують по ряду ознак. Як буде називатися міграція, якщо населення щодня ранком переміщається на нове місце, а ввечері повертається до свого постійного місця проживання ?


А
Сезонною


B
Невизначеною


C
Щоденною


D
Службовою


* E
Маятниковою

39.
Для оцінки процесів відтворювання населення важливе значення має склад його за віком. Який тип вікової структури характерний для населення України ?


А
Від’ємний


B
Стаціонарний


C
Негативний


D
Прогресивний


* E
Регресивний

40.
Основним, найбільш достовірним джерелом відомостей про чисельний склад населення служать періодичні переписи. Яка тенденція спостерігається в статиці населення України ?


А
Збільшення осіб працездатного віку


B
Збільшення в групі до 30 років жінок


C
Збільшення кількості населення


* D
Постаріння населення


E
Зменшення смертності населення в сільській місцевості

41.
Комплекс демографічних показників (рівень і структура загальної смертності та смертності немовлят, середня очікувана тривалість життя, питома вага осіб старше 60 років, тип вікової структури населення, поширеність хронічних неепідемічних захворювань та інші) дозволяє визначити тип патології населення в тій чи іншій країні. Вкажіть, який тип патології населення склався в Україні:


А
Епідемічний


B
Похитний


C
Проміжний


D
Нестійкий


*E
Неепідемічний

42.
Повікові показники населення широко використовуються для оцінки здоров’я населення. Серед них важливе місце займає коефіцієнт демографічного навантаження. Як він визначається ?


А
Співвідношення між народжуваністю і смертністю населення


* B
Співвідношення між особами непрацездатного (діти, пенсіонери) і працездатного віку


C
Співвідношення між середньою тривалістю життя в осіб непрацездатного і працездатного віку


D
Співвідношення між загальним числом інвалідів і кількістю населення


E
Співвідношення між дітьми, які померли на протягом першого року, і особами старше 50 років

43.
Для оцінки соціального, демографічного та медичного благополуччя тієї чи іншої території необхідно враховувати не тільки показники народжуваності та смертності населення, але й інші, серед них показник природного приросту. Як визначається цій показник ?


* А
Різниця між рівнями загальної народжуваності і загальної смертності


B
Різниця між числом народжених (живими і мертвими) і числом померлих


C
Відношення смертності осіб працездатного віку до числа жінок фертильного віку


D
Співвідношення між смертністю немовлят і живонародженими


E
Різниця між народженими живими і мертвими

44.
На основі соціальних, економічних, а також біологічних і географічних факторів, демографія досліджує закономірності явищ і процесів, які відбуваються в структурі, розміщенні і динаміці народонаселення. Який тип природного руху населення характерний для населення України ?


А
Прогресивний


B
Стаціонарний


C
Позитивний


*D
Негативний


E
Регресивний

45.
Показник смертності є одним із показників природного руху. Які тенденції цього показника в Україні ?


А
Зниження смертності


B
Стабілізація смертності


* C
Зростання смертності


D
Зниження смертності серед жителів сільської місцевості


E
Зниження смертності серед жителів міської місцевості

46.
Показники смертності історично використовують для оцінки стану здоров’я населення. Яка основна причина смертності населення України ?


А
Хвороби органів травлення


* B
Хвороби системи кровообігу


C
Нещасні випадки, отруєння і травми


D
Новоутворення


E
Хвороби органів дихання

47.
Смертність недостатньо повно характеризує стан здоров’я населення, оскільки ймовірність смерті неоднакова при різних захворюваннях, але в той же час це значимий демографічний показник. Які захворювання займають друге місце серед причин загальної смертності населення ?


А
Хвороби органів травлення


B
Хвороби системи кровообігу


C
Нещасні випадки, отруєння і травми


* D
Новоутворення


E
Хвороби органів дихання

48.
Структура причин смерті – необхідний показник для характеристики здоров’я населення. Які захворювання займають третє місце серед причин загальної смертності населення ?


А
Хвороби органів травлення


B
Хвороби системи кровообігу


* C
Нещасні випадки, отруєння і травми


D
Новоутворення


E
Хвороби органів дихання

49.
Величина показника смертності залежить від структури населення за віком, статтю та інших важливих характеристик. Яка основна причина смертності дітей в Україні у віці до 14 років ?


А
Хвороби органів травлення


B
Хвороби органів дихання


C
Хвороби нервової системи та органів чуття


* D
Нещасні випадки, отруєння, травми


E
Уроджені аномалії

50.
Рівень і структура смертності обумовлені складною взаємодією багатьох факторів, серед них важливе місце займають вікові групи. Які захворювання займають друге місце серед причин смертності дітей в Україні у віці до 14 років ?


А
Хвороби органів травлення


B
Хвороби органів дихання


C
Хвороби нервової системи та органів чуття


D
Нещасні випадки, отруєння, травми


* E
Уроджені аномалії

51.
На основі даних смертності в статево-вікових групах розраховується показник дожиття. До досягнення населенням якого наступного віку оцінюється цей показник відповідно до рекомендацій ВООЗ ?


А
До 18 років, 55 для жінок і 60 років для чоловіків


* B
До 1 року, 15 років, 45 і 65 років


C
До 6 років, 18 і 50 років


D
До 3 років, 14, 45 і 65 років


E
До 18 і 60 років

52.
Підвищення смертності в Україні за останні роки пов’язане не тільки з постарінням населення, але й з підвищенням смертності серед населення працездатного віку. Яка основна причина смертності населення працездатного віку ?


А
Хвороби органів травлення


B
Онкологічні захворювання


C
Хвороби нервової системи й органів чуття


* D
Нещасні випадки, травми й отруєння


E
Хвороби системи кровообігу

53.
Комплексним показником оцінки стану здоров’я населення є середня тривалість очікуваного життя. Яка в Україні середня тривалість очікуваного життя (років) ?


А
73-75


B
70-72


* C
67-69


D
64-66


E
60-63

54.
Середня тривалість очікуваного життя населення залежить від статі, віку, місця проживання та інших параметрів. Яка в Україні середня тривалість очікуваного життя у чоловіків (років) ?


А
69-70


B
64-66


C
63-61


*D
67-68


E
60-58

55.
Середня тривалість очікуваного життя розраховується на основі повікових показників смертності на даний момент часу за допомогою так званих таблиць дожиття. Який в Україні показник середньої тривалості життя серед жінок (років) ?


А
78-80


B
75-77


* C
73-74


D
70-72


E
67-69

56.
Серед показників смертності населення за віковими групами є смертність немовлят. Що з наведеного відноситься до цієї смертності ?


А
До 7 днів


B
До 28 днів


C
До 56 днів


D
До 87 днів


* E
До 1 року

57.
Для більш детальної характеристики малюкової смертності розраховують показник ранньої неонатальної смертності. Що з наведеного відноситься до цієї смертності ?


* А
До 7 днів


B
До 28 днів


C
До 56 днів


D
До 87 днів


E
До 1 року

58.
На рівень неонатальної смертності дітей впливають різні соціально-біологічні фактори важкокеровані або некеровані (вік матері, стать, маса дитини та інші). Що з наведеного відноситься до цієї смертності ?


А
До 7 днів


* B
До 28 днів


C
До 56 днів


D
До 87 днів


E
До 1 року

59.
Зниження постнеонатальної смертності дітей пов`язано з удосконаленням якості медичної допомоги новонародженим. Що з наведеного відноситься до цієї смертності ?


А
До 7 днів


B
До 28 днів


* C
Від 28 днів до 1 року


D
Від 7 днів до 1 року


E
До 1 року

60.
Малюкова смертність суттєво впливає на середню тривалість очікуваного життя населення. Яка в Україні основна причина смертності немовлят ?


А
Уроджені аномалії розвитку


* B
Стани, які виникли в перинатальному періоді


C
Нещасні випадки, отруєння і травми


D
Інфекційні захворювання


E
Хвороби органів дихання

61.
При аналізі малюкової смертності важливо виявити її фактори і основні причини. Яка причина знаходиться на другому місці серед причин смертності немовлят в Україні ?


А
Нещасні випадки, отруєння і травми


B
Інфекційні захворювання


* C
Уроджені аномалії розвитку


D
Стани, які виникли в перинатальному періоді


E
Хвороби органів дихання

62.
Визначте тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає від 30 до 49% дітей від загальної кількості тих, що померли на першому році життя:


А
Тип А


* B
Тип В


C
Тип С


D
Тип Д


E
Тип Е

63.
Визначте тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає менше 30% дітей від загальної кількості тих, що померли на першому році життя:


А
Тип А


B
Тип В


* C
Тип С


D
Тип Д


E
Тип Е

64.
Серед показників смертності особливе значення має показник смертності немовлят. Укажіть, який тип цієї смертності в Україні:


* А
Тип А


B
Тип В


C
Тип С


D
Тип Д


E
Тип Е

65.
Зниження мертвонароджуваності пов’язане з удосконаленням якості медичної допомоги жінкам під час вагітності. Для розрахунку якого демографічного показника враховують мертвонароджених ?


* А
Перинатальної смертності


B
Ранньої неонатальної смертності


C
Неонатальної


D
Постнеонатальної


E
В усіх перерахованих випадках

66.
Причини смерті дітей на 1-му році життя різні. Що з нижче наведеного займає 1-е місце серед причин смерті дітей цього віку в Україні ?


А
Нещасні випадки, отруєння і травми


B
Інфекційні захворювання


C
Уроджені аномалії розвитку


* D
Стани, які виниклі в перинатальному періоді


E
Хвороби органів дихання

67.
Причини смерті дітей на 1-му році життя різні. Що з нижче наведеного займає 3-е місце серед причин смерті дітей цього віку в Україні ?


* А
Нещасні випадки, отруєння і травми


B
Інфекційні захворювання


C
Уроджені аномалії розвитку


D
Стани, які виниклі в перинатальному періоді


E
Хвороби органів дихання

68.
Материнська смертність - показник, який характеризує якість медичної допомоги, що надається жінкам в період вагітності, при пологах та в післяпологовий період. Що з нижче наведеного відноситься до материнської смертності ?


А
Смертність на протязі вагітності


B
Смертність під час пологів


C
Смертність на протязі 42 днів після пологів, якщо смерть жінки не пов’язана с пологами


D
Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю


* E
Смертність під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю або пологами

69.
Показник материнської смертності враховує жінок, які померли в період вагітності, під час пологів, а також після пологів на протязі 42 днів після закінчення вагітності. Для її розрахунку використовують визначену основу. Яка основа використовується для розрахунку цього показника ?


А
100 000 жінок фертильного віку


B
100 000 вагітних


C
100 000 пологів


* D
100 000 живонароджених


E
100000 живонароджених і мертвонароджених

70.
Показники структури причин материнської смертності визначають роль і значення кожної причини в сукупності. Яка основна причина материнської смертності в Україні ?


А
Травми


B
Кровотечі


* C
Екстрагенітальні захворювання


D
Нефропатії


E
Важкі еклампсії

71.
Для характеристики населення різних країн виділяють типи вікової структури населення. Що характерно для стаціонарного її типу ?


А
Чисельність осіб старших за 50 років перевищує чисельність дітей


B
Чисельність дітей до 14 років перевищує чисельність осіб старших за 50 років


* C
Кількість дітей до 14 років та осіб старших за 50 років приблизно однакові


D
Чисельність осіб у віковій групі 15-49 років переважає


E
Питома вага осіб пенсійного віку переважає

72.
Для розрахунку коефіцієнта малюкової та перинатальної смертності необхідні сукупності померлих в анте-, інтра - й постнатальному періодах; кількість дітей, які народилися живими та померли на першому році життя. Які сукупності необхідні для розрахунку коефіцієнта смертності у віковому періоді 0-7 днів, як структурної одиниці перинатальної смертності ?


А
Число померлих в постнатальному періоді, число дітей, що народилися живими


* B
Число померлих у віковому періоді 0-7 днів, число дітей, що народилися мертвими


C
Число померлих в антенатальному періоді, кількість дітей, які народилися живими


D
Число померлих в інтранатальному періоді, число дітей, що народилися живими


E
Число мертвонароджених, число дітей, що померли на першому тижні

73.
В антенатальному періоді померло 4 дитини, в інтранатальному – 2. Всього померлих на першому році життя - 30, з них на першому місяці - 20, в тому числі на першому тижні – 15. Визначте число померлих в постнатальному періоді:


А
5 дітей


B
6 дітей


* C
15 дітей


D
21 дітей


E
35 дітей

74.
Малюкова смертність має виключно важливе значення в характеристиці демографічних процесів і здоров’я населення. У зв’язку з цим ВООЗ визначає цей показник поряд з середньою очікуваною тривалістю життя як ключовий в оцінці стану здоров’я. Як ви вважаєте, що треба взяти за одиницю спостереження при малюковій смертності


А
Випадок смерті дитини на 1-му місяці життя


* B
Випадок смерті дитини , що померла у віці до 1-го року


C
Випадок смерті в антенатальному періоді


D
Випадок смерті в перинатальному періоді


E
Випадок смерті на 2-ому році життя

75.
В районі К. інтенсивно росте смертність немовлят. Для встановлення можливих причин цього росту ендо- і екзогенного характеру смертність немовлят аналізувалась в конкретних вікових періодах. Необхідно вказати ці періоди (період):


* А
Неонатальний и постнеонатальний


B
Тільки неонатальний


C
Тільки постнеонатальний


D
Ранній неонатальний


E
Ранній неонатальний і неонатальний

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ

1.
В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встановленим діагнозом. На основі якого офіційного документу розраховані ці показники ?


А
Медична карта амбулаторного хворого


* B
Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу


C
Журнал реєстрації хворих


D
Листок непрацездатності


E
Щоденник лікаря

2.
В районі діяльності ЦРБ в поточному році госпіталізована захворюваність склала 200 випадків на 1000 населення. На основі якого офіційного документу розрахований цей показник ?


А
Листок непрацездатності


B
Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу


C
Історія хвороби


*D
Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару


E
Журнал реєстрації хворих

3.
На прийом до лікаря-терапевта поліклініки прийшов пацієнт, у якого він виявив гіпертонічну хворобу. Який офіційний статистичний документ повинен заповнити лікар в цьому випадку ?


А
Історія хвороби


B
Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару


* C
Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу


D
Листок непрацездатності


E
Журнал реєстрації хворих

4.
На машинобудівному заводі проведено поглиблене вивчення захворюваності з тимчасовою непрацездатністю. Назвіть обліковий документ, що використовувався в цьому випадку :


А
Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів


B
Медична карта амбулаторного хворого


C
Звіт про причини тимчасової непрацездатності


D
Лікарняний листок


*E
Особова карта обліку тимчасової непрацездатності

5.
,,Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я” десятого перегляду була затверджена 43 Асамблеєю ВООЗ 1 січня 1993 року. Що є основним нововведенням МКХ 10 ?


* А
Алфавітно-цифрове кодування


B
Алфавітне кодування


C
Цифрове кодування


D
Розподіл захворювань по класах


E
Спільність етіології

6.
У даному році на дільниці лікаря К. міської лікарні №2 зареєстровано 1300 випадків гострих захворювань, 5 випадків з вперше установленим діагнозом хронічних і 35 хронічних захворювань, вперше виявлених у попередні роки. Вкажіть дані, які необхідні для розрахунку ,,розповсюдженості” хвороб:


А
1300; 5


* B
1300; 5;35


C
1300; 35


D
1300


E
5; 35

7.
Протягом трьох років хворий М. знаходився на диспансерному обліку у зв’язку з захворюванням на пневмонію. У даному році він тричі звертався за медичною допомогою з приводу загострення цієї хвороби. Необхідно статистично врахувати ці звернення:


* А
Заповняється тільки один стат.талон з (-) на перше звернення з приводу його загострення


B
На всі три первинні звернення заповнюються статистичні талони зі знаком (+)


C
На жодне первинне звернення стат. талони не заповнюються


D
Стат.талон (+) заповнюється на перше загострення; друге та третє загострення фіксуються статистичними талонами зі знаками (-)


E
На всі три первинні звернення заповнюються стат.талони зі знаком (-)

8.
Визначте основний обліковий документ при поглибленому вивченні захворюваності з тимчасовою непрацездатністю на промисловому підприємстві:Карта особового обліку захворюваності


B
,,Звіт про причини тимчасової непрацездатності”


C
Листок непрацездатності


D
Медична карта амбулаторного хворого


Е
Медична карта стаціонарного хворого

9.
Вкажіть назву медичного документу для реєстрації та аналізу захворюваності гіпертонічною хворобою:


А
Лікарське свідоцтво про смерть


B
Статистична карта вибулого із стаціонару


* C
Талон амбулаторного пацієнта


D
Листок непрацездатності


E
Медична карта стаціонарного хворого

10.
Хвора Н. 21.02. вперше в даному році звернулася до лікаря. Діагноз ГРВІ. Який обліковий статистичний медичний документ повинен заповнити лікар у цьому випадку ?


* А
Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів з позначкою (+)


B
Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів заповнювати не треба


C
Статистичний талон заповнювати треба, але знак (+) не ставити


D
Варто заповнити термінове повідомлення про випадок інфекційного захворювання


E
Необхідна облікова форма не зазначена

11.
Захворюваність населення вивчається різними методами. Вкажіть, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік ,,хронічних” захворювань:


А
Причини смерті


B
Звертання за медичною допомогою


C
Опитування населення


D
Переписи хворих


* E
Медичні огляди

12.
Для аналізу діяльності стаціонару головний лікар запросив статистичні дані про частоту госпіталізованої захворюваності населення району. На основі якого статистичного документу розраховані ці дані ?


* А
Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару


B
Листок руху хворих по стаціонару


C
Історія хвороби


D
Щоденник роботи лікаря


E
Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу

13.
До лікаря сільської лікарської амбулаторії двічі протягом календарного року (у березні та листопаді) звертався пацієнт. У двох випадках йому було поставлено один і той же діагноз – ГРВІ. Як заповнити “Статистичні талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів” для обліку цих випадків захворювань ?


А
На кожен випадок окремо з позначкою “-”


* B
На кожен випадок окремо з позначкою “+”


C
На перший випадок – з позначкою “+”, на другий - з позначкою “-”


D
На перший випадок з позначкою “+”, на другий – не заповнюється


E
На жодний із випадків – не заповнюється

14.
З приводу гострого трахеїту хворий звертався у поліклініку 10.03 і 14.05. При цьому належить заповнити:


* А
Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"


B
Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"


C
Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+" та один талон з позначкою "-"


D
Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-"


E
Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-" та один талон з позначкою "+"

15.
Загальна захворюваність населення вивчається на основі поточної реєстрації всіх звернень з приводу гострих, хронічних та загострення хронічних захворювань в лікувально-профілактичні заклади. Який основний обліковий документ використовується при вивченні загальної захворюваності ?


А
Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів, талон на прийом до лікаря


B
Медична карта амбулаторного хворого


C
Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів, статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару


*D
Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів та талон амбулаторного пацієнта


E
Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів та листок непрацездатності

16.
Сімейний лікар вивчає первинну захворюваність серед пацієнтів своєї дільниці. Що з наведених положень є методикою розрахунку цієї захворюваності ?


* А
Кількість захворювань, які зареєстровані вперше в даному році (всі гострі + вперше в житті виявлені хронічні захворювання) х 1000 / Середньорічна чисельність населення


B
Кількість зареєстрованих гострих захворювань х 1000 / середньорічна чисельність населення


C
Кількість зареєстрованих хронічних захворювань х 1000 / Середньорічна чисельність населення


D
Кількість хронічних захворювань, які зареєстровані вперше в даному році / Середньорічна чисельність населення


E
Кількість захворювань, які зареєстровані вперше в даному році (всі гострі + вперше виявлені хронічні захворювання) / Середньорічна чисельність населення

17.
Госпіталізація хворих відбувається за направленням лікарів поліклінік, диспансерів, швидкої медичної допомоги, при самозверненнях. У всіх цих випадках на госпіталізованого заповнюються певні статистичні документи. Який з наведених облікових документів використовується для реєстрації і вивчення госпіталізованої захворюваності ?


А
Медична карта стаціонарного хворого


* B
Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару


C
Епікриз на стаціонарного хворого


D
Листок обліку руху хворих


E
Лікарське свідоцтво про смерть

18.
Первинна захворюваність на сільській лікарській дільниці з радіусом обслуговування 3-5 км складає 420 випадків на 1000 жителів. В районі, до якого належить ця дільниця, показник первинної захворюваності складає 650 . Яка найімовірніша причина низького рівня захворюваності на дільниці ?


* А
Неповний облік захворювань


B
Постаріння населення


C
Низькій рівень санітарної культури населення


D
Міграція населення


E
Проведені профілактичні заходи

19.
Хворий К. звернувся вперше в календарному році з діагнозом виразкова хвороба шлунка, який був встановлений в минулому році. Як правильно заповнити статистичний талон ?


* А
Статистичний талон заповнити зі знаком (-)


B
Статистичний талон заповнити зі знаком (+)


C
Статистичний талон не заповнювати


D
Статистичний талон заповнити, але не відмітити знака


E
У статистичному талоні відмітити знак (+) і (-)

20.
До лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся хворий, що працює у цеху меблевої фабрики, де покривають меблі фарбами і лаком. Скарги хворого та об’єктивні дані свідчили про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив постраждалого від роботи, призначив лікування і заповнив „Екстрене повідомлення”. У яку з наведених установ він повинен його направити.


А
У спеціалізовану клініку, що підтверджує захворювання


B
На підприємство, де працює постраждалий


C
У медико-санітарну частину підприємства


D
Головному лікарю ТМО


*E
У районну санітарно-епідеміологічну станцію

21.
Одним з видів захворюваності населення є госпіталізована захворюваність. Який обліково-статистичний документ буде використано при її вивченні ?


* А
Статистичні карти хворих, що вибули зі стаціонару


B
Стат.талон зі знаком “+”


C
Стат.талон зі знаком “-”


D
Стат.талон зі знаком “+” чи “-“


E
Журнал відмови в госпіталізації

22.
У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання ?


* А
Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання


B
Медичну карту амбулаторного хворого


C
Контрольну карту диспансерного спостереження


D
Талон амбулаторного пацієнта


E
Медичну карту стаціонарного хворого

23.
На дільниці педіатра К. в кінці року рівень загальної захворюваності виріс на 75%. Що в першу чергу необхідно вивчити для з’ясування причини такого росту ?


А
Необхідно вивчити побутові умови


* B
Необхідно вивчити структуру захворюваності


C
Необхідно вивчити рівень санітарної культури батьків


D
Необхідно вивчити матеріальне становище сімей


E
Необхідно вивчити здоров’я батьків

24.
Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Що з наведеного нижче відноситься до задач первинної профілактики ?


* А
Попередження виникнення захворювань


B
Попередження подальшого розвитку захворювань


C
Попередження ускладнень хвороби


D
Реабілітація


E
Попередження рецидиву захворювання

25.
Вкажіть, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік „хронічних” захворювань:


А
Опитування населення


B
Звертання за медичною допомогою


* C
Медичні огляди


D
Переписи хворих


E
Причини смерті

26.
З яким спеціальним видом захворюваності пов’язана необхідність визначати часто і довгостроково хворіючих (ЧДХ) ?


* А
Захворюваністю з тимчасовою непрацездатністю


B
Загальною захворюваністю


C
Інфекційною захворюваністю


D
Захворюваністю на найважливіші хвороби


E
Захворюваністю за даними медичних обстежень

27.
Під час проведення аналізу захворюваності школярів вікових груп 7-10, 11-14 та 15-17 років встановлено, що один з класів захворювань найбільш поширений. Які це хвороби ?


А
Інфекційні захворювання


B
Хвороби органів травлення


C
Травми й отруєння


D
Хвороби шкіри


* E
Хвороби органів дихання

28.
Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю вивчати поширеність N-ної хвороби на дільниці. За яким документом лікар проводив вивчення цієї хвороби ?


* А
За статистичними талонами з позначками “ + ” і “ – “


B
За журналом профоглядів


C
За картами хворих, що вибули із стаціонару


D
За статистичними талонами зі знаком “ + “


E
За талонами на прийом до лікаря

29.
Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю вивчати патологічну ураженість населення N-ною хворобою на дільниці. За яким документом вивчається патологічна ураженість населення ?


* А
За журналом профоглядів


B
За статистичними талонами зі знаком “ – “


C
За талонами на прийом до лікаря


D
За статистичними талонами зі знаком “ + ”


E
За статистичними талонами зі знаком “ + “ і “ – “

30.
Лікарем-терапевтом вивчається рівень загальної захворюваності населення дільниці. Який обліково-статистичний документ було ним використано з цієї метою ?


* А
Стат.талони зі знаками “+” і “-”


B
Медичні карти амбулаторного хворого


C
Стат.талони зі знаком “-”


D
Статистичні карти хворих, що вибули зі стаціонару


E
Стат.талони зі знаком “-”

31.
У класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 учні не хворіли зовсім, 8 хворіли один раз, 11-двічі, 6-тричі, 4 учні – 4 рази, 5 учнів – 6 разів і більше. Скільки учнів у класі належать до групи часто хворіючих?


А
1 учень


B
15 учнів


* C
9 учнів


D
2 учні


E
4 учні

32.
Госпіталізація хворих відбувається за направленням лікарів поліклінік, диспансерів, швидкої медичної допомоги, при самозверненнях. У всіх цих випадках на госпіталізованого заповнюються певні статистичні документі. Що з наведеного нижче є одним із цих документів ?


* А
Медична карта стаціонарного хворого


B
Епікриз медичної карти стаціонарного хворого


C
Листок обліку руху хворих


D
Листок непрацездатності


E
Лікарське свідоцтво про смерть

33.
Дільничному лікарю доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. Який вид захворюваності визначає групу тривало і часто хворіючих ?


А
Захворювання на найважливіші хвороби


B
Госпіталізована захворюваність


C
Загальна захворюваність


D
Інфекційна захворюваність


*E
З тимчасовою втратою працездатності

34.
Дільничний лікар-терапевт веде амбулаторний прийом. Який статистичний документ використовує лікар для обліку звернень в поліклініку ?


А
Щоденник роботи лікаря


B
Екстрене повідомлення про гострозаразне захворювання


C
Талон на прийом до лікаря


* D
Статистичний талон для реєстрації заключного(уточненого) діагнозу


E
Контрольну карту диспансерного нагляду

35.
Сімейний лікар-терапевт на амбулаторному прийомі у хворого виявив гіпертонічну хворобу і взяв його під диспансерний нагляд. Які статистичні документи у цьому випадку заповнює лікар ?


* А
Статистичний талон для реєстрації уточненого(заключного) діагнозу, карту амбулаторного хворого, контрольну карту диспансерного нагляду


B
Статистичний талон для реєстрації уточненого(заключного) діагнозу, контрольну карту диспансерного нагляду, повідомлення про хронічне захворювання


C
Талон на прийом до лікаря, карту амбулаторного хворого


D
Карту амбулаторного хворого, лікарняний листок


E
Карту вибулого із стаціонару, контрольну карту диспансерного нагляду

36.
Протягом звітного року в місті Н з населенням 20000 зареєстровано 14000 випадків вперше в житті виявлених захворювань. Який показник здоров'я можна обчислити використовуючи ці дані ?


А
Патологічну враженість


B
Структуру захворюваності


C
Поширеність захворювань


D
Окремі види захворюваності


*E
Первинну захворюваність

37.
У сучасних умовах, при розвитку недержавних медичних установ, а також при впровадженні страхової медицини, найбільш повна та достовірна інформація про поширеність захворювань може бути отримана за допомогою даних:


А
Про причини смерті


B
Медичного огляду окремих груп населення


* C
Спеціального вибіркового дослідження


D
Звертанності за медичною допомогою в медичні заклади


E
Опитування населення

38.
Лікарю - терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на дільниці. Яке джерело вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік гострих захворювань ?


* А
Звернення в амбулаторно-поліклінічне відділення


B
Опитування


C
Госпіталізація в стаціонари


D
Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності


E
Профілактичні огляди

39.
На автотранспортному підприємстві за останні 5 років зареєстрований ріст захворюваності робітників радикулітом ( у випадках на 100 працівників)
Рік: 1-й. - 5,3; 2-й. - 5,5; 3-й. - 5,8, 4-й. - 6,1; 5-й. - 6,5.
Яка група факторів в даному випадку більше всього обумовлює зростання захворюваності ?


А
Умови побуту


* B
Умови праці


C
Спадковість


D
Характер відпочинку


E
Умови життя

40.
Серед населення України найбільш високі рівні поширеності мають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення. Вкажіть, які захворювання займають перше місце за поширеністю в загальній захворюваності населення:


* А
Хвороби органів дихання


B
Хвороби системи кровообігу


C
Хвороби органів травлення


D
Травми, нещасні випадки, отруєння


E
Онкологічні захворювання

41.
Первинним звертанням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для гострого захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:


* А
Кожне звертання з приводу гострого захворювання


B
Перше звертання, якщо гострі захворювання етіологічно пов'язані між собою


C
Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, якщо воно привело до госпіталізації хворого


D
Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням тривалістю не менше 3-х днів


E
Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, при якому був виданий лікарняний листок

42.
Укажіть, при якому методі вивчення захворюваності відмічається гіпердіагностика поширеності хвороб ?


А
За даними звертання за медичною допомогою


B
За даними медичних оглядів


* C
Опитування населення


D
За даними про причини смерті


E
За спеціальними вибірковими дослідженнями

43.
В загальній захворюваності населення України перші три місця займають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення. Вкажіть, які захворювання займають третє місце за поширеністю серед населення


А
Хвороби органів дихання


B
Хвороби системи кровообігу


* C
Хвороби органів травлення


D
Травми, нещасні випадки, отруєння


E
Онкологічні захворювання

44.
Одиницею спостереження при вивченні госпіталізованої захворюваності є:


А
Сукупність випадків госпіталізації


* B
Кожен випадок госпіталізації


C
Ліжко-день


D
Тривалість перебування хворого в стаціонарі


E
Оберт ліжка

45.
Скільки класів хвороб включає міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, які пов’язані зі здоров’ям ?


А
7


B
12


C
17


* D
21


E
27

46.
Укажіть, які захворювання займають перше місце за частотою в первинній захворюваності населення:


* А
Хвороби органів дихання


B
Хвороби ендокринної системи


C
Хвороби органів травлення


D
Травми, нещасні випадки, отруєння


E
Онкологічні захворювання

47.
Укажіть, які захворювання займають друге місце за частотою в первинній захворюваності населення ?


А
Хвороби органів дихання


B
Хвороби ендокринної системи


C
Хвороби органів травлення


* D
Травми, нещасні випадки, отруєння


E
Онкологічні захворювання

48.
Є дані про чисельність працівників, число випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності на заводі Н. Який показник можна розрахувати згідно форми 23тн ?


А
Питому вагу тих, хто хворіє


* B
Число випадків непрацездатності на 100 працюючих


C
Число днів непрацездатності на 100 працюючих


D
Структуру випадків і днів непрацездатності з окремих хвороб


E
Середню тривалість одного випадку непрацездатності з усіх хвороб

49.
Обліковий документ для реєстрації та вивчення епідемічної захворюваності серед дітей:


А
Медична карта інфекційного хворого


B
Талон амбулаторного пацієнта


* C
Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення


D
Історія розвитку дитини


E
Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

50.
Які рівні загальної захворюваності за даними звертань населення за медичною допомогою характерні для України (на 1000 населення) ?


А
400-600


B
700-900


C
1000-1300


* D
1400 – 1600


E
1600-1800

51.
Який показник можна визначити на основі даних про чисельність населення і загальну кількість зареєстрованих перших звертань населення в ЛПЗ ?


* А
Поширеність захворювань (загальна захворюваність)


B
Первинна захворюваність


C
Питома ваги захворювань


D
Власне захворюваність


E
Патологічна ураженість населення

52.
Є дані про число працівників на хімічному підприємстві й число днів непрацездатності працюючих. Який показник можна розрахувати згідно форми 23тн ?


А
Поширеність захворювань


B
Число випадків непрацездатності на 100 працюючих


* C
Число днів непрацездатності на 100 працюючих


D
Питому вагу захворілих


E
Індекс здоров'я

53.
Одним з показників, що характеризують захворюваність населення є первинна захворюваність. За якою з наведених формул розраховують первинну захворюваність ?


А
Кількість зареєстрованих гострих захворювань х 1000 / Середньорічна чисельність населення


B
Кількість зареєстрованих хронічних захворювань х 1000 / Середньорічна чисельність населення


C
Кількість хронічних захворювань, що зареєстровані вперше в даному році / Середньорічна чисельність населення


* D
Кількість захворювань, що зареєстровані вперше в даному році (усі гострі + уперше виявлені хронічні захворювання) х 1000 / Середньорічна чисельність населення


E
Кількість всіх зареєстрованих серед населення захворювань / Середньорічна чисельність населення

54.
Які рівні первинної захворюваності за даними звертань за медичною допомогою характерні для населення України (на 1000 населення) ?


А
300-500


* B
600-800


C
900 –1100


D
1200-1400


E
1500-1700

55.
Приведені дані про загальне число випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності серед працюючих на машинобудівному заводі, а також по окремих нозологічних формах. Який показник можна розрахувати відповідно до форми 23тн ?


А
Число випадків непрацездатності на 100 працюючих


B
Число випадків непрацездатності по окремих нозологічних формах на 100 працюючих


* C
Структуру випадків тимчасової непрацездатності


D
Число днів непрацездатності на 100 працюючих


E
Первинну захворюваність

56.
В загальній захворюваності населення України перші три місця займають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення Вкажіть, які захворювання займають друге місце за поширеністю серед населення


А
Хвороби органів дихання


* B
Хвороби системи кровообігу


C
Хвороби органів травлення


D
Травми, нещасні випадки, отруєння


E
Онкологічні захворювання

57.
Первинним зверненням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для хронічного захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:


А
Кожне звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання


* B
Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання в поточному році


C
Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, яке привело до госпіталізації хворого


D
Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання тривалістю не менше 3-х днів


E
Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, при якому був виданий лікарняний листок

58.
Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності ?


* А
Звертання за медичною допомогою


B
Перепис хворих


C
Перепис населення


D
Антропометричні вимірювання


E
Подвірні обходи

59.
Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності ?


А
Перепис хворих


B
Подвірні обходи


C
Антропометричні вимірювання


D
Перепис населення


*E
Медичні огляди

60.
Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного можна використати для вивчення захворюваності ?


А
Перепис хворих


B
Перепис населення


* C
Причини смерті


D
Антропометричні вимірювання


E
Подвірні обходи

61.
Вивчення захворюваності населення має велике значення для діяльності закладів охорони здоров`я. З якою метою використовують ці дані ?


* А
Для характеристики стану здоров`я населення


B
Для оцінки стану здоров`я пацієнта


C
Для визначення витрат на гігієнічне виховання населення


D
Для визначення витрат на лікування одного хворого


E
Для оцінки рівня санітарної культури населення

62.
Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров`я. З якою метою використовують ці дані ?


А
Вивчення витрат на лікування одного хворого


B
Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення


C
Оцінка рівня санітарної культури населення


*D
Планування медичних служб


E
Оцінка стану здоров`я пацієнта

63.
Для діяльності закладів охорони здоров’я велике значення мають дані про захворюваність населення. З якою метою використовують ці дані ?


А
Для визначення витрат на лікування одного хворого


B
Для оцінки рівня санітарної культури населення


* C
Для розробки заходів профілактики захворювань


D
Для визначення на гігієнічне виховання населення


E
Для оцінки стану здоров`я пацієнта

64.
Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров`я. З якою метою використовують ці дані ?


* А
Для оцінки ефективності проведення оздоровчих заходів


B
Оцінки рівня санітарної культури населення


C
Оцінки стану здоров`я пацієнта


D
Вивчення витрат на лікування одного хворого


E
Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

65.
За даними звертань населення за медичною допомогою вивчаються різні види захворюваності. Що з нижченаведеного відносяться до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень ?


А
Патологічна ураженість населення


B
Захворюваність на гострі захворювання


* C
Загальна захворюваність


D
Захворюваність на хвороби системи кровообігу


E
Захворюваність органів дихання

66.
При вивченні захворюваності населення методом обліку звернень за медичною допомогою можна вивчити різні її види. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень ?


* А
Інфекційна захворюваність


B
Захворюваність на гострі захворювання


C
Захворюваність на хвороби системи кровообігу


D
Захворюваність на хронічні хвороби


E
Захворюваність органів дихання

67.
За даними звернень населення за медичною допомогою можна вивчити різні види захворюваності. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень ?


* А
Захворюваність на найважливіші захворювання


B
Захворюваність на хвороби системи кровообігу


C
Захворюваність на хронічні хвороби


D
Захворюваність органів дихання


E
Захворюваність на гострі захворювання

68.
На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані ?


А
Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті


B
Використання клінічних класифікацій


* C
Доступність медичної допомоги


D
Опитування населення


E
Перепис хворих

69.
Який з наведених факторів впливає на повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою ?


А
Опитування населення


B
Перепис хворих


C
Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті


* D
Обсяг та якість медичної допомоги


E
Використання клінічних класифікацій

70.
На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані ?


* А
Рівень санітарної культури населення


B
Використання клінічних класифікацій


C
Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб


D
Опитування населення


E
Перепис хворих

71.
На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані ?


А
Використання клінічних класифікацій


* B
Обов`язкова реєстрація виявлених захворювань


C
Перепис хворих


D
Опитування населення


E
Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб та причин смерті

72.
Вивчення захворюваності проводиться різними методами. Який з методів її вивчення забезпечує найбільш повний облік ,,гострих” захворювань ?


А
Переписи хворих


* B
Звертання за медичною допомогою


C
Медичні огляди


D
Опитування населення


E
Вибірковий

73.
В різних регіонах України загальна захворюваність за даними звертань за медичною допомогою коливається в значних межах. Які з наведених рівнів в середньому характерні для всієї України (в ) ?


А
500-700


B
800-1200


* C
1400-1600


D
1700-2000


E
2000 і більше

74.
Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності характеризують ряд показників. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цих показників ?


А
Кількість населення


* B
Кількість працюючих


C
Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам


D
Кількість госпіталізованих


E
Кількість хворих

75.
При аналізі захворюваності населення обов`язково розраховуються інтенсивні показники. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цього показника ?


А
Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам


B
Кількість госпіталізованих до стаціонару


* C
Кількість населення


D
Кількість осіб, які отримали листок непрацездатності


E
Кількість померлих

76.
Для характеристики структури загальної захворюваності розраховуються екстенсивні показники. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цього показника ?


А
Абсолютне число захворювань, що виявлені при огляді


B
Чисельність населення


C
Число оглянутих осіб


* D
Абсолютне число усіх захворювань, які зареєстровані за даними звертань


E
Число працюючих осіб

77.
Для реєстрації та вивчення загальної захворюваності застосовуються різні облікові документи. На якому з нижченаведених документів реєструється загальна захворюваність ?


А
Історія розвитку дитини


B
Медична картка амбулаторного хворого


C
Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару


* D
Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу


E
Журнал реєстрації диспансерних хворих

78.
Одним з видів захворюваності є інфекційна захворюваність. На якому з нижченаведених документів реєструються ці захворювання ?


* А
Екстрене повідомлення.


B
Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу


C
Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару


D
Карта обліку щеплень


E
Історія розвитку дитини

79.
Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1200 випадків непрацездатності та 12000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності слід розрахувати на основі цих даних ?


А
Число випадків непрацездатності на100 працюючих


* B
Середню тривалість одного випадку


C
Число днів непрацездатності на 100 працюючих


D
Відсоток робітників, які жодного разу не хворіли протягом року


E
Відсоток осіб, які тривало та часто хворіли

80.
Приведені такі дані: на промисловому підприємстві середньорічна кількість працюючих-200 чоловік, які були непрацездатними 12000 днів. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності можна розрахувати на основі цих даних ?


А
Число випадків непрацездатності на100 працюючих


B
Середню тривалість одного випадку


* C
Число днів непрацездатності на 100 працюючих


D
Відсоток робітників, які ні разу не хворіли протягом року


E
Відсоток осіб, які тривало та часто хворіли

81.
Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності вивчається на основі офіційних статистичних документів. Який з наведених документів використовується при вивченні цієї захворюваності ?


А
Талон на прийом до лікаря


B
Карта пацієнта, що вибув із стаціонару


*C
Листок непрацездатності


D
Лікарське свідоцтво про смерть


E
Зведена відомість обліку захворюваності населення

82.
Захворюваність населення вивчається різними методами. Визначте, який з методів вивчення захворюваності забезпечує максимальний облік “гострих” захворювань


* А
Звернення по медичну допомогу


В
Медичні огляди


С
Причини смерті


D
Опитування населення


Е
Всі відповіді вірні

83.
Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу ?


* А
Можливість виділення вперше в житті виявлених і зареєстрованих в поточному році захворювань


В
Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб


С
Виявлення захворювань, що привели до втрати працездатності


D
Виявлення донозологічних станів


Е
Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади

84.
Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу ?


А
Виявлення донозологічних станів


В
Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб


С
Виявлення захворювань, що привели до втрати працездатності


*D
Оперативність обліку захворювань при зверненні населення в ЛПЗ


Е
Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади

85.
Одним із методів вивчення захворюваності є проведення медичних оглядів. Визначте, що з наведеного нижче відноситься до однієї з переваг цього методу:


* А
Виявлення хвороби на початкових стадіях


В
Найбільш повний облік гострих захворювань


С
Вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності


D
Більша економічність


Е
Всі відповіді вірні

86.
Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Визначте, що передбачає вторинна профілактика захворювань:


* А
Попередження подальшого розвитку захворювань


B
Попередження виникнення захворювань


C
Попередження ускладнень хвороби


D
Реабілітацію


E
Попередження рецидиву захворювання

87.
Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є лікарняний листок. Який з показників цієї захворюваності можна розрахувати на його основі ?


А
Захворюваність при проведенні медичних оглядів


В
Загальну захворюваність працюючих


С
Первинну захворюваність працюючих


*D
Кількість випадків непрацездатності на 100 працюючих


Е
Захворюваність по окремих видах

88.
Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є лікарняний листок. Який з показників цієї захворюваності можна розрахувати на його основі ?


* А
Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих


В
Загальну захворюваність працюючих


С
Первинну захворюваність працюючих


D
Захворюваність, виявлену при проведенні медичних оглядів


Е
Захворюваність по окремих видах

89.
Сімейному лікарю доручено вивчити захворюваність із тимчасовою втратою працездатності на прикріпленій дільниці. За допомогою яких облікових документів можна визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності


А
Звіт про тимчасову непрацездатність, довідка про непрацездатність, карти особистого обліку тимчасової непрацездатності


В
Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності


С
Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності, карта хворого, що вибув із стаціонару


D
Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності, лікарське свідоцтво про смертьЗвіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності, зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в лікувальному закладі

90.
Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я побудована за такими принципами: спільна етіологія, локально-патогенетичний, спільний патогенез, локально-етіологічний. Вкажіть, який клас хвороб побудований за етіологічним принципом ?


* А
Інфекційні та паразитарні хвороби


В
Хвороби системи кровообігу


С
Розлади психіки та поведінки


D
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини


Е
Хвороби сечостатевої системи

91.
Серед 11 000 працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 12 000 випадків непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності слід розрахувати на підставі цих даних ?


* А
Кількість випадків непрацездатності на 100 працюючих


B
Середня тривалість одного випадку


C
Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих


D
Питома вага робітників, які жодного разу не хворіли протягом року


E
Питома вага осіб, які тривало та часто хворіли

92.
При вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників машинобудівельного заводу середня тривалість одного випадку склала 20 днів. Які захворювання вплинули на величину показника ?Хронічні


B
Гострі


C
З підгострим перебігом


D
Преморбітні форми хвороб


E
Важкообумовлені

93.
Цеховому лікарю доручено вивчити захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на підприємстві. За допомогою яких статистичних документів можна визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності ?


А
Звіт про тимчасову непрацездатність, картка диспансерного спостереження


B
Звіт про тимчасову непрацездатність, зведена відомість обліку захворюваності населення


C
Листок непрацездатності, картка хворого, що вибув із стаціонару


D
Листок непрацездатності, лікарське свідоцтво про смерть


*E
Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності


ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

1.
Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервової системи та органів чуття, травми та інші. Визначте, які хвороби займають перше місце серед причин інвалідності.


* А
Хвороби системи кровообігу


В
Новоутворення


С
Травми


D
Хвороби органів дихання


Е
Хвороби органів травлення

2.
Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервової системи та органів чуття, травми та інше. Визначте, які хвороби займають друге місце в структурі причин інвалідності


А
Травми та нещасні випадки


В
Хвороби системи кровообігу


С
Хвороби нервової системи та органів чуття


*D
Новоутворення


Е
Хвороби органів травлення

3.
Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервової системи та органів чуття, травми та інше. Визначте, які хвороби займають третє місце в структурі причин інвалідності


А
Хвороби органів травлення


В
Хвороби системи кровообігу


С
Хвороби нервової системи та органів чуття


D
Травми та нещасні випадкиХвороби нервової системи та органів чуття

4.
Інвалідність як статистичне поняття характеризують показники загальної та первинної інвалідності. Визначте, що з наведеного дає змогу розрахувати показник загальної інвалідності:


А
Число осіб, що мають інвалідність серед працездатного населення х 1000 (10000)/ Загальна численність населенняЧисло осіб, які отримують пенсії через інвалідність х1000(10000) / Загальна чисельність населення


С
Число осіб, вперше визнаних інвалідами х 1000 (10000) / Загальна чисельність населення


D
Число осіб, непрацездатного віку, яким встановлена інвалідність х 1000 (10000) / Загальна чисельність населення


Е
Всі відповіді вірні

5.
Інвалідність як статистичне поняття характеризують показники загальної та первинної інвалідності. Визначте, що з наведених положень дає змогу розрахувати показник первинної інвалідності:


А
Число осіб, що мають інвалідність серед працездатного населення х 1000 (10000)/ Загальна численність населення


В
Число осіб, які отримують пенсії через інвалідність х1000(10000) / Загальна чисельність населення


С
Число осіб, непрацездатного віку, яким встановлена інвалідність х 1000 (10000) / Загальна чисельність населення


*D
Загальне число осіб, вперше визнаних інвалідами х 1000 (10000) / Загальна чисельність населення


Е
Всі відповіді вірні

6.
Наведені дані про загальне число осіб, яких вперше визнали інвалідами, та дані про причини інвалідності. Який показник, що характеризує інвалідність, можна розрахувати на основі цих даних ?


* А
Структуру інвалідності за окремими причинами


В
Частоту первинної інвалідності


С
Динаміку первинної інвалідності за окремими причинами


D
Частоту первинної інвалідності за окремими причинами


Е
Нема даних для розрахунку цього показника

7.
Наведені дані про число осіб працездатного віку, яких вперше визнали інвалідами, причини інвалідності та кількість працездатного населення. Який показник інвалідності можна розрахувати на основі цих даних ?


А
Частоту первинної інвалідності за причинами серед всього населення


В
Частоту первинної інвалідності серед всього населення


С
Динаміку первинної інвалідності за ряд років


*D
Частоту первинної інвалідності за її причинами серед працездатного населення


Е
Нема даних для розрахунку цього показника

8.
Серед задач медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) є встановлення причини інвалідності та її виду. Основними причинами інвалідності є захворювання серцево-судинної системи, онкологічні захворювання, травми та нещасні випадки. Який вид інвалідності найбільш часто зустрічається в Україні ?


* А
Внаслідок загального захворювання


В
У зв’язку з трудовим каліцтвом


С
Внаслідок професійного захворювання


D
Інвалідність з дитинства


Е
Інвалідність у колишніх військовослужбовців

9.
Вивчення причин первинної інвалідності відіграє важливу роль в її профілактиці. Визначте головну причину первинної інвалідності серед дорослого населення України


А
Хвороби нервової системи


В
Злоякісні пухлиниХвороби системи кровообігу


D
Травми та отруєння


Е
Психічні розлади

10.
Вивчення інвалідності є важливою медико-соціальною проблемою. Одним з основних показників, що характеризує інвалідність, є первинна інвалідність. Чим зумовлена первинна інвалідність в Україні ?


А
Інвалідністю серед колишніх військовослужбовців


В
Інвалідністю з дитинства


С
Інвалідністю від трудового каліцтва та професійними захворюваннями


D
Інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕСЗагальними захворюваннямиФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ

1.
Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?


А
Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, осифікація кисті за даними рентгенограми, ступінь розвитку статевих ознак. Термін першої менструації у дівчаток


В
Зріст (довжина тіла стоячи), маса та динаміка маси тіла


С
Зріст (довжина тіла стоячи), маса тіла, термін зміни молочних зубів на постійні


D
Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, розмір грудної кліткиЗріст (довжина тіла стоячи), маса тіла, розмір грудної клітки, м’язова сила кисті рук, життєва ємкість легень та інше

2.
Поняття „фізичний розвиток” дітей та підлітків включає характеристики їх біологічного та морфо-функціонального розвитку. Вкажіть, які ознаки характеризують біологічний розвиток дитини ?


* А
Річне зростання довжини тіла, термін зміни молочних зубів, осифікація кисті за даними рентгенографії, розвиток вторинних статевих ознак та інше


В
Зріст, маса та динаміка маси тіла


С
Зріст, маса тіла, термін зміни молочних зубів на постійні


D
Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, розмір грудної клітки


Е
Зріст (довжина тіла стоячи), динаміка маси тіла, осифікація кисті за даними рентгенограми, ступінь розвитку статевих ознак. Термін першої менструації у дівчаток

3.
Фізичний розвиток дітей та підлітків оцінюють за такими групами ознак: антропометричні, фізіометричні, соматоскопічні. Визначте, що з нижченаведеного відноситься до фізіометричних ознак ?


А
Розмір і форма грудної клітки


В
Маса тіла, форма грудної клітки


С
Зріст та маса тіла


*D
Життєва ємність легень, м’язова сила кисті


Е
Вираженість вторинних статевих ознак

4.
Який фізичний розвиток характеризують наступні ознаки: зріст, динаміка маси тіла, вік зміни молочних зубів на постійні, осифікація кисті за даними рентгенограми та інші ?


А
Антропометричний


В
Морфо-функціональний


* С
Біологічний


D
Фізіометричний


Е
Соматоскопічний

5.
Який фізичний розвиток характеризують наступні ознаки: зріст, маса тіла, розмір грудної клітки, м’язова сила кисті рук, життєва ємкість легень та інші ?


А
Антропометричний


* В
Морфо-функціональний


С
Біологічний


D
Фізіометричний


Е
Соматоскопічний

6.
Фізичний розвиток дітей та підлітків оцінюють за такими ознаками: антропометричні, фізіометричні, соматоскопічні. Вкажіть, які ознаки відносяться до антропометричних:


* А
Зріст стоячи, маса тіла, розмір грудної клітки


В
Форма грудної клітки


С
Життєва ємність легень


D
Вираженість вторинних статевих ознак


Е
М’язова сила кисті

7.
Одним із показників, що характеризують фізичний розвиток є соматоскопічні показники. Визначте, що з нижченаведеного відноситься до соматоскопічних показників:


А
М’язова сила кисті


В
Розмір грудної клітки


С
Життєва ємність легень


*D
Будова тіла, форма грудної клітки, артеріальний тиск, пульс та інше


Е
Зріст стоячи, маса тіла


Медико-соціальні аспекти
найважливіших захворювань серед населення

1.
Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше місце в структурі захворюваності населення України на ХСК ?


* А
Гіпертонічна хвороба


В
Ішемічна хвороба серця


С
Церебро-васкулярні захворювання


D
Активний ревматизм


Е
Захворювання артерій, артеріол та капілярів

2.
Серед хвороб системи кровообігу (ХСК) найбільше значення мають гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, церебро-васкулярні захворювання. Визначте, яка з цих хвороб займає друге місце в структурі захворюваності населення України на ХСК:


А
Захворювання артерій, артеріол та капілярів


В
Гіпертонічна хвороба


С
Церебро-васкулярні захворювання


D
Активний ревматизмІшемічна хвороба серця

3.
Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає третє місце в структурі захворюваності населення України на ХСК ?


А
Активний ревматизм


В
Гіпертонічна хвороба


С
Ішемічна хвороба серця


*D
Церебро-васкулярні захворювання


Е
Хронічні ревматичні захворювання серця

4.
Медико-соціальне значення хвороб системи кровообігу визначається великим економічним збитком для суспільства у зв’язку з провідною роллю їх в смертності та інвалідності населення, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та інше. Визначте, яке місце в структурі смертності населення України займають хвороби системи кровообігу


* А
Перше місце


В
Друге місце


С
Третє місце


D
Четверте місце


Е
П’яте місце

5.
Хвороби системи кровообігу є головною причиною смертності населення України. Визначте, яка доля (питома вага) припадає на хвороби системи кровообігу серед всіх причин смертності населення ?


А
До 30%


В
30-40%


С
45-50%


* D
55-65%


С
70% і більше

6.
Хворобам системи кровообігу належить провідна роль в інвалідизації населення. Визначте, яку долю (%) серед вперше визнаних інвалідами складають інваліди від хвороб системи кровообігу ?


* А
В межах від 20 до 29%


В
В межах від 10 до 19%


С
В межах від 30 до 40%


D
30% і більше


Е
До 10 %

7.
Відомо, що хвороби системи кровообігу в Україні приводять до зростання смертності від них при зниженні цього показника в Європейських країнах. Крім того, в Україні вони мають:


А
Північний вектор розповсюдженості патологіїСхідний вектор розповсюдженості патології


С
Північно-східний вектор розповсюдженості патології


D
Південний вектор розповсюдженості патології


Е
Західний вектор розповсюдженості патології

8.
Хвороби системи кровообігу розповсюджені в більшій мірі, ніж усі інші. Найбільше значення серед них, крім ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби, має


* А
Вегето-судинна дистонія


В
Церебро-васкулярна хвороба


С
Гіпертонічна хвороба


D
Стенокардія


Е
Гостра серцева недостатність

9.
Травматизм займає значне місце в структурі захворюваності населення, спричиняючи великі економічні збитки на виробництві та в суспільстві. Крім того, соціально-медичне значення визначається тим, що травми:


А
Є першою причиною смерті населення


В
Є другою причиною смерті населенняЄ третьою причиною смерті населення


D
Є четвертою причиною смерті населення


Е
Є п’ятою причиною смерті населення

10.
Смертність від злоякісних новоутворень має віково-статеві особливості, вона підвищується з віком і досягає максимальних рівнів у :


А
65-69 років


В
70-74 роки


* С
75-79 років


D
80-84 роки


Е
85-89 років

11.
Лікарі первинної медико-санітарної допомоги відіграють значну роль у ранньому виявленні злоякісних новоутворень. В які терміни, у випадку встановлення діагнозу злоякісних новоутворень, лікар повинен заповнити та надіслати до онкодиспансеру облікову форму 090/0 ?


А
Протягом 10 тижнів


В
Негайно подзвонити


С
Протягом тижня


D
Після повторного обстеження


* Е
Не пізніше 3 діб

12.
Вкажіть статеві особливості смертності від злоякісних новоутворень в Україні:


* А
Смертність серед чоловіків вища у порівнянні з жінками у всіх вікових групах


B
Смертність серед жінок вища у порівнянні з чоловіками у всіх вікових групах


C
Смертність серед чоловіків та жінок однакова


D
Смертність серед жінок вища у працездатному віці


E
Смертність серед жінок вища у віці 60 років і старше

13.
Суттєве значення для своєчасного виявлення злоякісних новоутворень має робота первинної медико-санітарної ланки в наданні медичної допомоги. До сімейного лікаря звернувся хворий, в якого за клінічними ознаками встановлено діагноз рак губи. Що повинен зробити лікар у даному випадку ?


А
Визначити необхідне лікування і взяти його на диспансерний облік


В
Дати направлення для додаткового обстеження


* С
Заповнити облікову форму 090/0 і надіслати до онкодиспансеру


D
Направити до лікаря-стоматолога


Е
Заповнити облікову форму 089/0 і надіслати диспансеру та направити хворого до онколога

14.
Смертність від злоякісних новоутворень має віково-статеві особливості. Вона підвищується з віком і досягає максимальних рівнів у:


А
65-69 років


В
70-74 роки


* С
75-79 років


D
80-84 роки


Е
85-89 років

15.
Серед причин інвалідності населення хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервової системи та органів чуття, травми та інші. Визначте, яке місце в структурі інвалідності займають новоутворення


А
Перше місце


* В
Друге місце


С
Третє місце


D
Четверте місце


Е
П’яте місце

16.
Головними причинами смертності населення України є хвороби системи кровообігу, новоутворення, травми, нещасні випадки та отруєння. Визначте, яке місце в структурі смертності населення належить новоутворенням


А
Перше місце


* В
Друге місце


С
Третє місце


D
Четверте місце


Е
П’яте місце

17.
Туберкульоз відноситься до інфекційних захворювань, тому важливе значення відводиться його ранньому виявленню. В які терміни, у випадку встановлення діагнозу туберкульозу, лікар повинен заповнити та надіслати до протитуберкульозного диспансеру облікову карту 089/0


* А
Не пізніше 3 діб


В
Негайно подзвонити


С
Протягом тижня


D
Після повторного обстеження


Е
Протягом 10 діб

18.
Проблема туберкульозу особливо актуальна сьогодні в Україні. Тому кожний лікар повинен знати, що найбільш висока захворюваність на всі форми притаманна віковій групі:


А
30-39 років


В
40-49 років


* С
50-59 років


D
60-69 років


Е
70-79 років

19.
У проблемі боротьби із захворюваністю туберкульозом значне місце відводиться ранньому виявленню й лікуванню цих хворих. Ланкою першого контакту пацієнта з лікарем є первинна медико-санітарна допомога. Сімейний лікар на підставі клінічних даних та лабораторно-інструментальних методів дослідження встановив діагноз туберкульоз легень. Що повинен робити лікар у цьому випадку ?


А
Заповнити облікову форму 090/0 і надіслати до диспансеру


В
Дати направлення для повторного обстеження


С
Визначити схему лікування та взяти на диспансерний облік


D
Направити для консультації до лікаря-пульмонологаЗаповнити облікову форму 089/0 і надіслати до протитуберкульозного диспансеру, направити хворого до онколога

20.
Які характерні особливості захворюваності та смертності від усіх форм туберкульозу за останні роки в Україні ?


* А
Захворюваність та смертність зростають


В
Рівні захворюваності та смертності стабільні


С
Смертність зростає, захворюваність знижується


D
Захворюваність зростає, смертність знижується


Е
Захворюваність знижується

21.
Травматизм – це сукупність травм, які виникають протягом певного часу на певній території серед певної групи населення. Який з наведених видів травматизму займає друге місце в його структурі ?


* А
Вуличний травматизм


В
Дорожньо-транспортний


С
Виробничий


D
Побутовий


Е
Спортивний

22.
Основними видами травматизму є: дорожньо-транспортний травматизм, виробничий, побутовий, вуличний, спортивний. Визначте, який з видів травматизму займає третє місце в його структурі ?


А
Побутовий


В
Дорожньо-транспортний


С
Виробничий


*D
Виробничий травматизм


Е
Спортивний

23.
Однією з головних причин смертності населення України є травми, нещасні випадки та отруєння. Вкажіть, яке місце займає ця причина в структурі смертності населення України :


А
Перше місце


В
Друге місце


* С
Третє місце


D
Четверте місце


Е
П’яте місце

24.
Наркоманія оцінена ООН як глобальне явище. Сьогодні вона охопила майже 100 млн. людей. Перше місце за розповсюдженістю у світі займає:


А
Росія


В
Туреччина


С
Україна


* D
США


Е
Афганістан

25.
До найважливіших проблем захворюваності належить синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Світовим центром епідемії за кількістю випадків вважається


А
Індія


В
АзіяАфрика


D
Австралія


Е
Європа

26.
Основним напрямком боротьби зі СНІДом є профілактика, яка умовно може поділятися на первинну, вторинну та третинну. Яка мета вторинної профілактики ?


А
Попередження зараженняПопередження передачі ВІЛ інфекції від хворої до здорової людини


С
Попередження розповсюдження СНІДу й хвороб, що передаються статевим шляхом


D
Просвіта та освіта населення


Е
Специфічна вакцинація


СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ВООЗ, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ

1.
У розвинутих країнах функціонують багатоукладні системи охорони здоров’я, але з перевагою однієї з базових систем: державної, страхової або приватної медицини. Назвіть країни, в яких переважає державний (національний) сектор в охороні здоров’я ?


* А
Велика Британія


В
Скандинавські країни


С
Сполучені Штати Америки


D
Японія


Е
Східно-Азіатські країни

2.
У розвинутих країнах функціонують багатоукладні системи охорони здоров’я, але з перевагою однієї із базових систем: державної, страхової або приватної медицини. Визначте, в яких з наведених країн переважає страхова медицина в охороні здоров’я населення.


А
Середземноморські країни


В
Велика Британія


С
Сполучені Штати Америки


D
ЯпоніяСкандинавські країни

3.
У розвинутих країнах функціонують багатоукладні системи охорони здоров’я, але з перевагою однієї із базових систем: державної, страхової або приватної медицини. Визначте, в яких з наведених країн в охороні здоров’я переважає приватна медицина


* А
Сполучені Штати Америки


В
Велика Британія


С
Японія


D
Скандинавські країни


Е
Середземноморські країни

4.
Співвідношення трьох джерел фінансування охорони здоров’я (державного, громадського, приватного), яке рекомендують експерти ВООЗ (%):


А
60: 30: 10


B
50 : 45 : 5


C
45 : 45 : 10


D
45 : 35 : 20


*E
60 : 20 : 20

5.
Якими повинні бути витрати суспільства від валового внутрішнього продукту для вирішення основних проблем охорони здоров’я, за визначенням експертів ВООЗ (%): ?


* А
Не менше 6-9%


B
Не менше 3-5%


C
Не менше 5-7%


D
Не менше 10-12%


E
Не менше 7-8%

6.
Всесвітня організація охорони здоров`я є керівним та координуючим органом в міжнародній роботі по охороні здоров`я населення. Визначте, в якому році вона була організована.


* А
У 1948 році


В
У 1923 році


С
У 1940 році


D
У 1945 році


Е
У 1950 році

7.
День ратифікації статуту ВООЗ в усьому світі відмічається як міжнародний день здоров`я. Визначте, коли відмічається цей день.


А
7 квітня


В
14 квітня


С
20 квітня


*D
25 квітня


Е
30 квітня

8.
Мета ВООЗ – досягнення всіма народами якомога вищого рівня здоров`я. Яке з наведених понять відповідає визначенню здоров`я в статуті ВООЗ ?


* А
Здоров`я – це стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних дефектів


В
Здоров`я – це здатність організму повноцінно виконувати свої біологічні та соціальні функції


С
Здоров`я – це умовне статистичне поняття, яке досить повно характеризується комплексом медичних показників


D
Здоров`я – це інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму


Е
Здоров`я – це стан організму, всі частини якого нормально та правильно функціонують

9.
ВООЗ об’єднує 191 країну, які знаходяться в 6 географічних регіонах (Американський, Африканський, Європейський, регіон країн Південно-Східної Азії, Західної частини Тихого Океану, Східний регіон країн Середземномор’я. Де знаходиться штаб-квартира ВООЗ ?


А
У Делі (Індія)


В
У Копенгагені (Данія)


С
У Парижі (Франція)


D
У Нью-Йорку (США)У Женеві (Швейцарія)

10.
Найвищим органом ВООЗ є Всесвітня асамблея охорони здоров`я, яка проводить свої сесії в штаб-квартирі ВООЗ в Женеві. З якою періодичністю проводяться ці асамблеї ?


* А
Один раз у рік


В
Один раз у два роки


С
Один раз у три роки


D
Один раз у три-чотири роки


Е
Один раз у п`ять років

11.
Одним з напрямків діяльності ВООЗ є виконання функцій, які представляють загальнодержавні інтереси. Що з наведеного нижче відноситься до цієї функції ?


А
Допомога окремим країнам у боротьбі з інфекційними захворюваннями


В
Допомога окремим країнам в організації медичної допомоги населенню


С
Допомога окремим країнам у вивченні стану здоров`я населення


*D
Розробка та перегляд ,,Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров`я”


Е
Допомога окремим країнам у боротьбі з хронічними захворюваннями

12.
Одним з напрямків діяльності ВООЗ є виконання функцій, які представляють загальнодержавні інтереси. Що з наведеного нижче відноситься до цієї функції ?


* А
Розробка та перегляд фармакопеї


В
Допомога окремим країнам у організації медичної допомоги населенню


С
Допомога окремим країнам у вивченні стану здоров`я населення


D
Допомога окремим країнам у боротьбі з інфекційними захворюваннями


Е
Допомога окремим країнам у боротьбі з хронічними захворюваннями

13.
В проміжку між засіданнями асамблей вищим органом ВООЗ є виконавчий комітет. Визначте, скільки разів на рік він проводить свої засідання.


* А
Два рази на рік


В
Один раз на рік


С
Один раз у два роки


D
Один раз у три роки


Е
Три рази на рік

14.
Всесвітня організація охорони здоров’я – одна з недержавних організацій ООН. Вона відігріє важливу роль у збереженні та укріпленні здоров’я населення планети. Вкажіть, яка основна мета ВООЗ ?


А
Організація та координація міжнародного співробітництва


В
Надання допомоги державам з питань організації охорони здоров’я


* С
Досягнення всіма народами якомога вищого рівня здоров’я


D
Сприяння у підготовці кадрів для охорони здоров’я


Е
Проведення міжнародних досліджень у галузі охорони здоров’я

15.
З метою надання допомоги державам, враховуючи їх специфічні особливості та потреби в охороні здоров’я, в складі у ВООЗ створенні регіональні бюро. Скільки існує регіональних бюро ВООЗ ?


А
3 бюро


В
4 бюро


С
5 бюро


* D
6 бюро


Е
7 бюро

16.
Європейське регіональне бюро ВООЗ об’єднує 57 країн світу, в тому числі 12 країн Східної та Центральної, 15 нових незалежних держав колишнього СРСР та ін. Де знаходиться штаб-квартира цього регіонального бюро ?


А
У Женеві (Швейцарія)


* В
У Копенгагені (Данія)


С
У Стокгольмі (Швеція)


D
У Варшаві (Польща)


Е
У Парижі (Франція)

17.
З метою надання допомоги державам, враховуючи їх специфічні особливості та потреби в охороні здоров’я, країни-члени ВООЗ розподілені на 6 географічних регіонів. До якого регіону відноситься Україна ?


А
Американського


В
Регіону країн Південно-Східної АзіїЄвропейського


D
Західної частини Тихого Океану


Е
Східного регіону країн Середземномор’я


ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ

1.
Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі. Дайте визначення цій допомозі:


А
Це медична допомога хворим при раптових захворюваннях з тяжким перебігом і постраждалим від нещасних випадків


B
Це допомога хворим, які потребують постійного медичного нагляду, застосування складних методів обстеження та інтенсивного лікування, а також оперативних втручань, що не можуть бути виконані в амбулаторних умовах


C
Це допомога особам, які потребують періодичного медичного спостереження, лікування на догоспітальному етапі та проведення профілактичних заходів


* D
Це комплекс заходів, спрямованих на запобігання захворюванням, ранню діагностику, медичну допомогу особам з гострими та хронічними захворюваннями та реабілітацію хворих та інвалідів з метою продовження їх активного довголіття


E
Це допомога особам, які потребують лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів з використанням природно-кліматичних чинників

2.
В медичний заклад звернулась особа, яка потребує періодичного медичного спостереження, лікування на догоспітальному етапі та проведення профілактичних заходів. Якого виду лікувально-профілактичної допомоги вона потребує ?


А
Швидкої медичної допомоги


B
Екстреної медичної допомоги


* C
Амбулаторно –поліклінічної допомоги


D
Стаціонарної медичної допомоги


E
Санаторно-курортної допомоги

3.
В місті Н. в поліклініку за медичною допомогою звернулась людина. Лікар установив, що вона потребує постійного медичного нагляду, застосування складних методів обстеження та інтенсивного лікування, а також оперативних втручань, що не можуть бути виконані в амбулаторних умовах. Якого виду лікувально-профілактичної допомоги вона потребує ?


А
Швидкої медичної допомоги


B
Екстреної медичної допомоги


C
Амбулаторно – поліклінічної допомоги


* D
Стаціонарної медичної допомоги


E
Санаторно-курортної допомоги

4.
В медичний заклад поступив виклик до людини, в якої раптово розвинулось захворювання з тяжким перебігом. Визначте, якого виду лікувально-профілактичної допомоги вона потребує:


* А
Швидкої медичної допомоги


B
Екстреної медичної допомоги


C
Амбулаторно –поліклінічної допомоги


D
Стаціонарної медичної допомоги


E
Санаторно-курортної допомоги

5.
У наданні лікувально-профілактичної допомоги населенню беруть участь медичні заклади різних рівнів. Які з медичних закладів відносяться до державного рівня ?


А
Центральні районні та районні лікарні, районні та міжрайонні диспансери, дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти


B
Міські лікарні, диспансери, консультативно-діагностичні та медичні центри


C
Обласні лікарні та диспансери, міжобласні та обласні спеціалізовані центри


* D
Спеціалізовані медичні центри, клініки науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів


E
Лікарні, диспансери та медичні центри

6.
У наданні лікувально-профілактичної допомоги населенню беруть участь медичні заклади різних рівнів. Які з медичних закладів відносяться до обласного рівня:


А
Центральні районні та районні лікарні, районні та міжрайонні диспансери, дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти


B
Міські лікарні, диспансери, консультативно-діагностичні та медичні центри


* C
Обласні лікарні та диспансери, міжобласні та обласні спеціалізовані центри


D
Спеціалізовані медичні центри, клініки науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів


E
Лікарні, диспансери та медичні центри

7.
У наданні лікувально-профілактичної допомоги населенню беруть участь медичні заклади різних рівнів. Які з наведених закладів відносяться до медичних закладів сільських адміністративних районів:


* А
Центральні районні та районні лікарні, районні та міжрайонні диспансери, дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти


B
Міські лікарні, диспансери, консультативно-діагностичні та медичні центри


C
Обласні лікарні та диспансери, міжобласні та обласні спеціалізовані центри


D
Спеціалізовані медичні центри, клініки науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів


E
Лікарні, диспансери та медичні центри

8.
Систему охорони здоров'я населення забезпечують різні заклади, які затверджені наказами МОЗ України № 144 від 22 червня 1995 р., № 365 від 04.12.96 р., № 379 від 16.12.96 р. та іншими. До яких типів закладів охорони здоров'я відносяться поліклініки та амбулаторії ?


* А
Лікувально-профілактичних


B
Санітарно-профілактичних


C
Фармацевтичних


D
Медико-соціального захисту населення


E
Інших закладів

9.
До системи охорони здоров'я населення відносяться різні заклади, які затверджені наказами МОЗ України № 144 від 22 червня 1995 р., № 365 від 04.12.96 р., № 379 від 16.12.96 р. та іншими. До яких типів закладів охорони здоров'я відноситься будинок дитини ?


А
Лікувально-профілактичних


B
Санітарно-профілактичних


C
Фармацевтичних


* D
Медико-соціального захисту населення


E
Інших закладів

10.
В системі охорони здоров'я населення працюють різні заклади, які затверджені наказами МОЗ України № 144 від 22 червня 1995 р., № 365 від 04.12.96 р., № 379 від 16.12.96 р. та іншими. До яких типів закладів охорони здоров'я відносяться центри здоров'я ?


А
Лікувально-профілактичних


* B
Санітарно-профілактичних


C
Фармацевтичних


D
Медико-соціального захисту населення


E
Інших закладів

11.
Згідно з “Основами законодавства України про охорону здоров'я” (1992 р.) виділяють первинну, вторинну та третинну лікувально-профілактичну допомогу. Що відноситься до первинної лікувально-профілактичної допомоги ?


* А
Консультація лікаря загальної практики (сімейного), діагностика та лікування основних найбільш поширених захворювань, направлення пацієнта для надання спеціалізованої допомоги, проведення профілактичних заходів, охорона здоров’я дітей та жінок


B
Кваліфіковане консультування, діагностика, профілактика та лікування у лікаря-спеціаліста


C
Допомога, яка надається лікарями (або їх групами), які мають відповідну підготовку в галузі складних для діагностики та лікування захворювань, а також захворювань, що рідко зустрічаються


D
Допомога, яка надається в поліклініці


E
Все вищезгадане

12.
Населенню України надаються різні види лікувально-профілактичної допомоги. Згідно з “Основами законодавства України про охорону здоров'я” (1992 р.) виділяють первинну, вторинну та третинну лікувально-профілактичну допомогу. Що відноситься до вторинної лікувально-профілактичної допомоги ?


А
Консультація лікаря загальної практики (сімейного), діагностика та лікування основних найбільш поширених захворювань, направлення пацієнта для надання спеціалізованої допомоги, проведення профілактичних заходів


* B
Кваліфіковане консультування, діагностика, профілактика та лікування у лікаря-спеціаліста


C
Допомога, яка надається лікарями (або їх групами), які мають відповідну підготовку в галузі складних для діагностики та лікування захворювань, а також захворювань, що рідко зустрічаються.


D
Допомога, яка надається в поліклініці


E
Все вищезгадане

13.
Забезпечення населення України лікувально-профілактичною допомогою в достатньому обсязі та високої якості залежить від різних її видів. Згідно з “Основами законодавства України про охорону здоров'я” (1992 р.) виділяють первинний, вторинний та третинний рівень надання лікувально-профілактичної допомоги. Що відноситься до третинної лікувально-профілактичної допомоги ?


А
Консультація лікаря загальної практики (сімейного), діагностика та лікування основних найбільш поширених захворювань, направлення пацієнта для надання спеціалізованої допомоги, проведення профілактичних заходів


B
Кваліфіковане консультування, діагностика, профілактика та лікування у лікаря-спеціаліста


* C
Допомога, яка надається лікарями (або їх групами), які мають відповідну підготовку в галузі складних для діагностики та лікування захворювань, а також захворювань, що рідко зустрічаються


D
Допомога, яка надається в поліклініці


E
Все вищезгадане

14.
Одним з видів медичної допомоги, яка надається населенню, є стаціонарна допомога. На основі чого визначається потужність стаціонару лікарні ?


А
Кількістю виписаних пацієнтів за рік


B
Кількістю госпіталізованих за рік


C
Кількістю звернень за день


* D
Кількістю ліжок


E
Кількістю прооперованих пацієнтів за рік

15.
Одним з видів медичної допомоги, яка надається населенню, є амбулаторно-поліклінічна допомога. На основі чого визначається потужність міської поліклініки ?


А
Кількістю пролікованих пацієнтів за рік


B
Кількістю штатних лікарів


* C
Кількістю відвідувань за зміну


D
Кількістю штатних лікарів та середнього медичного персоналу


E
Всі відповіді вірні

16.
За діючою номенклатурою, заклади охорони здоров’я, які забезпечують певний рівень медичної допомоги, поділяють за формою власності. Як характеризуються державні заклади ?


* А
Заклади реально забезпечують гарантований безкоштовний мінімум медичного обслуговування, їх діяльність фінансується з відповідного бюджету


B
Заклади, в яких працівники орендують у відповідних органів управління чи державних закладів приміщення та обладнання, а їх праця оплачується за рахунок коштів пацієнтів


C
Заклади, які повністю фінансуються за рахунок пацієнтів


D
Заклади, які надають весь обсяг безплатної медичної допомоги


E
Всі відповіді невірні

17.
Заклади охорони здоров'я, за діючою номенклатурою, розрізняються за формою власності, яка забезпечує певний рівень медичної допомоги. Як характеризуються приватні заклади ?


А
Заклади реально забезпечують гарантований безкоштовний мінімум медичного обслуговування, їх діяльність фінансується з відповідного бюджету


B
Заклади, в яких працівники орендують у відповідних органів управління чи державних закладів приміщення та обладнання, а їх праця оплачується за рахунок коштів пацієнтів


* C
Заклади, які повністю фінансуються за рахунок пацієнтів


D
Заклади, в яких частково оплачується медична допомога


E
Всі відповіді невірні

18.
Заклади охорони здоров'я, за діючою номенклатурою, розрізняються за формою власності, яка забезпечує певний рівень медичної допомоги. Як характеризуються змішані заклади ?


А
Заклади реально забезпечують гарантований безкоштовний мінімум медичного обслуговування, їх діяльність фінансується з відповідного бюджету


* B
Заклади, в яких працівники орендують у відповідних органів управління чи державних закладів приміщення та обладнання, а їх праця оплачується за рахунок коштів пацієнтів


C
Заклади, які повністю фінансуються за рахунок пацієнтів


D
Заклади, в яких праця працівників частково оплачують за рахунок коштів пацієнтів


E
Всі відповіді невірні

19.
Однією з функцій реєстратури є збереження медичних карт амбулаторного хворого населення району, яке здійснюється шляхом позначення їх числовим номером і за першою літерою прізвища пацієнта. Яка система збереження медичних карток використовується в даній поліклініці?


А
Адресна


B
Індексна


C
Самозбереження


*D
Алфавітно-номерна


E
Змішана

20.
Наприкінці року в стаціонарі лікарні були отримані підсумкові дані про кількість хворих, пролікованих протягом року, та середньорічну кількість ліжок, що використовувались для їх лікування. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати за наведеними даними ?


А
Ліжковий фонд стаціонару


*B
Оберт ліжка


C
Середньорічна зайнятість ліжка


D
Середня тривалість перебування хворих у стаціонарі


E
Середня тривалість простою ліжка

21.
Терапевти міської лікарні протягом дня обслуговують населення: на прийомі та на дільниці. Через кожні 2 роки на 3-4 місяці лікарі-терапевти направляються в стаціонар. За якою системою працюють лікарі?


А
Територіальна дільничність


B
Трьох ланкова система


C
Двохланкова система


*D
Чергування


E
Цехова дільничність

22.
Які з показників повинен оцінити лікар терапевтичного стаціонару, аналізуючи якість своєї роботи для атестаційного звіту?


А
Середня зайнятість ліжка протягом року, повнота використання ліжкового фонду


B
Повнота використання ліжкового фонду, оберт ліжка


*C
Летальність, частота ускладнень, середня тривалість лікування


D
Структура госпіталізованих хворих, середньорічна кількість хворих


E
Виконання плану ліжко-днів, навантаженість лікаря-ординатора


ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ

1.
Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:


А
Екстрена медична допомога


B
Направлення на щеплення


* C
Запис на прийом до лікарів поліклініки та викликів до дому


D
Заповнення статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів


E
Видача направлень на дослідження

2.
Головним закладом по наданню амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню є поліклініка, серед завдань якої – надання спеціалізованої допомоги на амбулаторному прийомі та вдома, проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, медико-гігієнічне навчання населення та ін. Що з наведеного є також завданням поліклініки .


А
Надання соціально-правової допомоги


В
Оздоровлення навколишнього середовища


С
Дезінфекція в вогнищах інфекційних захворювань


D
Санаторно-курортне лікуванняПроведення медико-соціальної експертизи працездатності

3.
Серед облікових документів, які заповнює дільничний (сімейний) лікар – медична карта амбулаторного хворого, талон амбулаторного пацієнта, екстрене повідомлення про інфекційне захворювання та ін. Що з наведеного також відноситься до цих документів .


А
Книга реєстрації листків непрацездатності


В
Журнал обліку інфекційних захворювань


С
Журнал щоденних інфекційних захворювань


*D
Контрольна карта диспансерного спостереження


Е
Реєстрація хворих, які були на амбулаторному прийомі

4.
В структурі міської поліклініки є відділення профілактики, в завдання якого входить: організація, облік і контроль за проведенням диспансеризації, раннє виявлення хворих та осіб з високим ризиком захворювання, медико-гігієнічне навчання населення та ін. Що з наведеного також відноситься до завдань цього відділення .


А
Реєстрація інфекційних захворювань


В
Направлення на госпіталізацію при необхідності


С
Заповнення талону амбулаторного пацієнта


* D
Проведення профілактичних медичних оглядів


Е
Проведення заключної дезінфекції

5.
Диспансерний метод – головний метод роботи усіх амбулаторно-поліклінічних закладів. Він передбачає ряд послідовних дій (етапів), серед яких активне виявлення контингентів, що підлягають диспансеризації і взяття їх на облік. Що з наведеного відноситься до наступного етапу цього методу .Активне лікування диспансеризованих


В
Вивчення захворюваності


С
Нагляд за інвалідами


D
Забезпечення працевлаштування непрацездатних


Е
Медико-соціальна експертиза непрацездатності

6.
Диспансерний метод – головний метод роботи амбулаторно-поліклінічних закладів. Він передбачає активне виявлення осіб, які підлягають диспансерному нагляду і взяття їх на облік, активне лікування диспансеризованих та ін. Визначте, що з наведеного є наступною дією відносно диспансеризованих .


А
Вивчення захворюваності


* В
Динамічне спостереження за здоров’ям диспансеризованих


С
Нагляд за інвалідами


D
Медико-соціальна експертиза непрацездатності


Е
Вивчення інвалідності

7.
При аналізі діяльності поліклініки розраховують показники, що характеризують організацію диспансерного нагляду за особами, які цього потребують. Визначити, що з наведеного відноситься до одного із цих показників .


* А
Повнота охоплення диспансерним наглядом


В
Вивчення захворюваності диспансеризованих


С
Нагляд за інвалідами


D
Медико-соціальна експертиза непрацездатності


Е
Працевлаштування частково непрацездатних

8.
Диспансерну роботу поліклініки характеризують такі показники як повнота охоплення диспансерним наглядом, своєчасність проведення лікувально-оздоровчих заходів та ін. Визначте, що з наведеного є також показником цієї роботи .


А
Вивчення захворюваності диспансеризованих


*B
Своєчасність взяття під диспансерний нагляд


C
Нагляд за інвалідами


D
Медико-соціальна експертиза непрацездатності


E
Працевлаштування частково непрацездатних

9.
Одним із структурних підрозділів поліклініки є відділення відновлюваного лікування (реабілітації), основне завдання якого максимальне відновлення працездатності людини з застосуванням різних її видів. Що з наведеного відноситься до одного з видів реабілітації.


А
Санітарно-освітня реабілітація


B
Побутова реабілітація


C
Правова реабілітація


*D
Медична реабілітація


E
Всі відповіді вірні


10.
Основним завданням реабілітації (відновлюваного лікування) є максимальне відновлення працездатності людини з застосуванням різних її видів, серед яких медична реабілітація. Що з перерахованого також є одним із видів реабілітації .


А
Правова реабілітація


B
Санітарно-освітня реабілітація


*C
Соціальна реабілітація


D
Побутова реабілітація


E
Всі відповіді вірні

11.
Серед видів реабілітації медична та соціальна реабілітація. Що з наведеного також є видом реабілітації .Професійна реабілітація


B
Правова реабілітація


C
Побутова реабілітація


D
Санітарно-освітня реабілітація


E
Всі відповіді вірні

12.
Серед сучасних форм стаціонарозамінюючої позалікарняної допомоги населенню – денні стаціонари в поліклініках, домашні стаціонари, лікарняні стаціонари (відділення, палати) денного перебування. Визначте, що є головним завданням денного стаціонару .


А
Проведення первинної профілактики


*B
Більш повне задоволення потреб населення в стаціонарній допомозі


C
Проведення медичних оглядів


D
Обстеження контингентів, що працюють


E
Проведення протиепідемічної роботи

13.
До приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги в тяжкому стані доставлено чоловіка 43 років. Черговий лікар встановив діагноз гострого інфаркту міокарда. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, через 2 роки хворий помер на дачі. Якому фахівцю найбільш доцільно доручити встановити основну причину смерті в даній ситуації ?


* А
Судово-медичному експерту


B
Лікарю швидкої допомоги


C
Черговому лікарю


D
Лікарю-експерту


E
Лікарю-патологоанатому

14.
Серед закладів по наданню медичної допомоги міському населенню є об’єднана лікарня. Що з наведеного нижче є складовою частиною лікарні ?


А
Амбулаторія


В
Діагностичний центр


С
Диспансер


D
Станція швидкої медичної допомогиПоліклініка

415.
Амбулаторно-поліклінічна допомога займає основне місце у медичному забезпеченні населення та надається переважно в поліклініках та амбулаторіях. Вкажіть, чим відрізняється поліклініка від амбулаторії:


* А
Об’ємом та рівнем лікувально-профілактичної допомоги


B
Якістю надання лікувально-профілактичної допомоги


C
Кількістю населення, яке обслуговується закладом


D
Територіальною наближеністю до населення


E
Організаційно-методичною роботою

516.
Аналізуючи результати роботи лікувально-профілактичних закладів міста за минулий рік, підсумкова медрада прийняла рішення розгорнути денні стаціонари в міських поліклініках. З якою основною метою прийняте це рішення ?


А
Збільшення повноти використання ліжкового фонду


B
Скорочення тривалості перебування хворих у стаціонарі


* C
Раціонального використання ліжкового фонду


D
Зменшення летальності при стаціонарній допомозі


E
Оптимізації середньої зайнятості ліжка за рік

17.
У районі діяльності міської лікарні №5 високий рівень захворюваності. Забезпеченість ліжками в межах норми, середньорічна зайнятість ліжка значно перевищує встановлений норматив. Збільшилось число відмов від госпіталізації. Необхідно вказати найбільш ефективний захід, який в даній ситуації зменшить число відмов від госпіталізації:


* А
Інтенсифікувати роботу ліжка через удосконалення роботи поліклініки й відкриття відділення відновлювального лікування


B
Збільшити число ліжок


C
Скоротити тривалість перебування на ліжку


D
Знизити захворюваність


E
Знизити термін лікування

18.
Головна роль у наданні стаціонарної допомоги міському населенню належить багатопрофільній лікарні. Від чого залежить кількість посад середнього медичного персоналу у стаціонарі ?


А
Від графіку роботи


B
Від кількості ліжок


C
Від системи обслуговування


*D
Від кількості ліжок та системи обслуговування


E
Від кількості лікарів

19.
Громадянин С. вдома, перед вечірньою робочою зміною, відчув сильний головний біль, нудоту. Дружина викликала швидку медичну допомогу. Лікар, після огляду пацієнта, констатував підвищення артеріального тиску. Якими повинні бути подальші дії лікаря станції швидкої медичної допомоги ?


* А
Надати медичну допомоги хворому на місці випадку


B
Видати направлення на подальше лікування


C
Провести медико-соціальну експертизу працездатності


D
Провести консультативне обстеження


E
Надати рекомендації щодо подальшого лікування

20.
Для надання невідкладної допомоги населенню на дому та при зверненні до поліклініки з 20-ої до 8-ої години, а також по вихідним дням у поліклініці працює пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги. Хто з лікарів працює на пункті невідкладної допомоги ?


А
Лікар хірург


B
Лікар ортопед-травматолог


* C
Лікар терапевт


D
Лікарі терапевт та хірург


E
Лікарі терапевт, хірург, ортопед-травматолог

21.
Для оцінки результатів роботи районних закладів охорони здоров’я за рік інформаційно-аналітичне відділення ЦРЛ повинно проаналізувати загальну захворюваність населення району. На підставі якого документу медичних закладів можна виконати це завдання ?


* А
Звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувального закладу (ф. № 12)


B
Статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о)


C
Талону амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о, ф. № 025-7/о)


D
Звіту лікувально-профілактичного закладу за рік (ф. № 20)


E
Звіту про причини тимчасової непрацездатності (ф. № 23-тн)

22.
Ефективність діяльності поліклініки залежить від раціональної організації роботи всіх її служб та медичного персоналу. Вкажіть, на який структурний підрозділ поліклініки покладено функції довідково-інформаційного забезпечення населення:


А
Інформаційно-аналітичне відділення


* B
Реєстратуру


C
Кабінет долікарняного прийому


D
Відділення профілактики


E
Лікувально-допоміжні відділення

23.
Захворюваність гінекологічними захворюваннями серед дівчаток СШ №10 за даними медичних профілактичних оглядів на 60% перевищила дані про поширеність цієї патології за звертанням по медичну допомогу Необхідно визначити, який вид профілактичного огляду використовувався в даній ситуації:


А
Попередній


* B
Цільовий


C
Планований


D
Періодичний


E
Поточний

24.
Поліклініка є основним закладом надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги. Вкажіть, чим визначається категорійність поліклініки:


* А
Числом відвідувань у зміну


B
Числом структурних підрозділів


C
Чисельністю медичного персоналу


D
Числом лікарів


E
Числом лікарняних ліжок

25.
Міська поліклініка має складну структуру. До її складу входять: лікувально-профілактичні підрозділи, відділення профілактики, діагностичні підрозділи, реєстратура та інші. Визначте, що з наведеного нижче є однією з задач відділення профілактики ?


А
Запис викликів до дому


В
Видача направлень на лабораторні дослідження


С
Заповнення талону амбулаторного пацієнта


D
При необхідності направлення на госпіталізаціюОрганізація, облік і контроль за проведенням диспансеризації

26.
Однією з основних задач міської поліклініки є організація та проведення диспансерного обліку населення. Яке з підрозділів поліклініки виконує цю функцію ?


А
Інформаційно-аналітичне відділення


* B
Відділення профілактики


C
Кабінет долікарняного прийому


D
Лікувально-діагностичне відділення


E
Лікувально-допоміжне відділення

27.
За характером і змістом профілактичні медичні огляди розподіляються на періодичні, попередні та цільові. З якою метою проводяться періодичні медичні огляди ?


* А
Для забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працюючих.


B
Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу


C
Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень і т.ін.)


D
Направлення на МСЕК


E
Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження

28.
Поліклініка є основним закладом надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню. Визначте питому вагу населення, що лікується в цих закладах (в %):


А
Від 40% до 50%


B
Від 51% до 60%


* C
Від 61% до 80%


D
Від 61% до 70%


E
Більше 80%

29.
Серед профілактичних медичних оглядів важливе місце відводиться попереднім медичним оглядам. Визначте, з якою метою вони проводяться:


* А
Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу або навчання


B
Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень і т. ін.)


C
Періодичного обстеження певних контингентів працівників


D
Для встановлення групи інвалідності


E
Для направлення до санаторно-курортних закладів

30.
Робітник К. оформився на роботу, пройшов медичний профілактичний огляд, результат якого дозволив йому працювати в умовах даного підприємства. Визначте вид медичного профілактичного огляду, який використовувався в даній ситуації:


А
Цільовий


* B
Попередній


C
Плановий


D
Періодичний


E
Поточний

31.
Складні та відповідальні функції дільничної служби потребують планування та координації її взаємодії з іншими підрозділами поліклініки. В яких випадках для цієї роботи вводиться самостійна одиниця – завідувач терапевтичним відділенням ?


* А
Якщо у штаті більше 9 лікарів-терапевтів


B
Якщо у штаті більше 6 лікарів-терапевтів


C
Якщо у штаті більше 12 лікарів-терапевтів


D
Якщо у штаті більше 15 лікарів-терапевтів


E
Якщо у штаті більше 18 лікарів-терапевтів

32.
У поліклініці проводяться реабілітаційні заходи серед одужуючих. Серед них найбільшу кількість складають хворі:


* А
Терапевтичного профілю


B
Неврологічного профілю


C
Хірургічного профілю


D
Травматологічного профілю


E
Психіатричного профілю

33.
У стаціонар міської багатопрофільної лікарні хворі госпіталізуються за направленням лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів, служби швидкої допомоги, а також при безпосередньому їх звернені, при наявності показань. Яку питому вагу серед госпіталізованих складають хворі, доставлені швидкою допомогою ?


А
5%


* B
10%


C
15%


D
20%


E
25%

34.
За характером і змістом профілактичні медичні огляди розподіляються на періодичні, попередні та цільові. З якою метою проводяться цільові медичні огляди ?


* А
Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень та ін.)


B
Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу


C
Періодичного обстеження певних контингентів працівників


D
Направлення на МСЕК


E
Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження

35.
Поліклініка є основним закладом надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню. Вкажіть, в залежності від чого формуються штати міської поліклініки ?


А
Наявних коштів у місцевому бюджеті


B
Рівнів та структури захворюваності


C
Рівнів та структури смертності


*D
Кількість населення, що обслуговується


E
Демографічної структури населення, що обслуговується

36.
Мешканець міста Д., чоловік 50 років, перебуваючи вдома, о 22 годині раптово відчув гострий позагрудинний біль. Для отримання медичної допомоги в цій ситуації необхідно:


* А
Викликати бригаду швидкої медичної допомоги


B
Викликати дільничного лікаря-терапевта


C
Звернутися до кардіологічного стаціонару


D
Звернутися до терапевтичного стаціонару


E
Звернутися до територіальної поліклініки

37.
Поліклініка міської лікарні проводить лікування й діагностику найбільш поширених видів патології лікарями загальної практики, надає діагностичну й консультативну допомогу лікарями-спеціалістами. Які рівні лікувально-профілактичної діяльності реалізуються в даній поліклініці ?


А
Тільки первинна


* B
Первинна і вторинна


C
Тільки вторинна


D
Третинна


E
Вторинна і третинна

38.
Як називається профілактичний медичний огляд, який проводиться перед початком навчання або трудової діяльності ?


* А
Попередній


B
Періодичний


C
Одномоментний


D
Поточний


E
Цільовий

39.
Терапевтичні відділення є основними лікувально-профілактичними підрозділами в соматичних лікарнях. На скільки ліжок проектується однопалатна секція в цих відділеннях ?


* А
25- 30 ліжок


B
60 ліжок


C
50 ліжок


D
Не регламентується


E
Регламентується тільки в міських лікарнях

40.
На роботу в поліклініку центральної районної лікарні прийняли дільничного лікаря М, 35 років. Яку максимальну тривалість робочого тижня, згідно із чинним законодавством можна встановити цьому працівникові ?


А
41 година


B
40 годин


* C
36 годин


D
24 години


E
30 годин

41.
В районну поліклініку звернувся за медичною допомогою працівник локомотиворемонтного заводу, який постійно проживає в іншому районі міста. В реєстратурі йому відмовили у записі до лікаря і запропонували звернутись у свою відомчу поліклініку. Оцініть правильність дій медичного реєстратора.


* А
Неправомірні, бо порушують право на вільний вибір лікаря


B
Правомірні, бо слід дотримуватись дільничного принципу


C
Неправомірні, бо порушують право на медичну допомогу


D
Правомірні, бо слід дотримуватись цехового принципу


E
Неправомірні, бо порушують право на охорону здоров’я

42.
До кардіологічного відділення міської лікарні госпіталізовано 80 хворих на гіпертонічну хворобу та ІХС, з яких 20 хворим при виписці показане подальше оздоровлення. Де найбільш доцільно рекомендувати хворим подальше оздоровлення ?


А
У денному стаціонарі


B
У стаціонарі вдома


* C
У відділенні реабілітації


D
У відділенні реабілітації в умовах поліклініки


E
В умовах профілакторію

43.
У регіоні Д протягом останніх 15 років у віковій структурі населення поступово збільшується частка осіб віком понад 60 років. Якою буде динаміка витрат на надання медичної допомоги в даному регіоні за інших рівних умов (рівень цін, інфляції тощо) ?


А
Витрати зменшаться


B
Витрати не зміняться


C
Витрати зменшаться на 20%


D
Витрати стабілізуються


*E
Витрати збільшаться

44.
Які з показників повинен оцінити лікар терапевтичного стаціонару під час аналізу якості своєї роботи для атестаційного звіту за 3 роки ?


* А
Летальність, частота ускладнень, середня тривалість лікування


B
Виконання плану ліжко-днів, навантаження лікаря-ординатора


C
Повнота використання ліжкового фонду, оберт ліжка


D
Середня зайнятість ліжка протягом року, повнота використання ліжкового фонду


E
Структура госпіталізованих хворих, середньорічна кількість хворих

45.
Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо первинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план ?


А
Заходи щодо підвищення якості життя хворих


* B
Заходи щодо запобігання виникнення захворювань


C
Заходи щодо покращання умов життя хворих


D
Заходи щодо запобігання ускладнень хвороби


E
Направлення хворих на санаторне лікування

46.
Лікарю-терапевту доручено провести аналіз стану здоров’я дорослого населення на підпорядкованій дільниці. Які групи показників буде залучено до цього аналізу ?


* А
Демографічні, захворюваності, інвалідності


B
Способу життя, захворюваності, фізичного розвитку


C
Захворюваності, інвалідності, смертності


D
Народжуваності, захворюваності, способу життя


E
Захворюваності, летальності, фізичного розвитку

47.
Дільничний терапевт міської лікарні після обстеження хворого, 37 років, робітника їдальні промислового підприємства, встановив діагноз: шигельоз. Які його дії в цій ситуації ?


* А
Госпіталізувати хворого до лікарні


B
Надати листок непрацездатності на всі дні хвороби


C
Провести бактеріологічне дослідження


D
Організувати проведення профілактичних щеплень


E
Тимчасово звільнити хворого від роботи

48.
Одним із принципів організації лікувально-профілактичної допомоги в Україні є дільнично-територіальний принцип. Яка чисельність населення повинна бути на територіальній терапевтичній дільниці ?


А
1500 мешканців


* В
1700 мешканців


С
2000 мешканців


D
2500 мешканців


Е
Більше 3000 мешканців

49.
Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню України ґрунтується на ряді принципів. Яке з наведених положень є одним із принципів її надання ?


* А
Єдність лікування та профілактики


B
Участь населення в оздоровчих програмах


C
Вивчення факторів ризику


D
Медико-соціальний захист


E
Лікування вдома

50.
Аналіз прошарку щеплених проти дифтерії підлітків-студентів показав, що близько 14% першокурсників не ревакциновано через незадовільну організацію. Хто з посадових осіб може бути притягнутий до відповідальності ?


А
Медична сестра здоровпункту навчального закладу


B
Лікар-терапевт територіальної поліклініки


C
Лікар-епідеміолог СЕС


D
Лікар-алерголог


* E
Керівник навчального закладу

51.
З метою раннього виявлення захворювань на підприємстві проводяться періодичні медичні огляди працюючих. Хто несе відповідальність за організацію цих оглядів ?


* А
Адміністрація підприємства


B
Адміністрація територіальної поліклініки


C
Адміністрація територіальної СЕС


D
Комітет профспілки підприємства


E
Лікар-профпатолог

52.
До стаціонарозамінюючих форм надання медичної допомоги населенню відносяться: денні стаціонари, домашні стаціонари та палати для денного перебування хворих. В яких закладах організовуються палати для денного перебування хворих в стаціонарі


А
Амбулаторно-поліклінічних закладах


B
Медико-генетичних центрах


C
Диспансерах


* D
Стаціонарних закладах


E
Санаторно-курортних закладах

53.
Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план ?


А
Запобігання виникнення хвороб


B
Усунення причин виникнення хвороб


* C
Запобігання ускладнень хвороб


D
Проведення реабілітаційних заходів


E
Покращання умов життя

54.
Діяльність лікарні оцінюють такими показниками як: середньорічна зайнятість ліжка, середній термін перебування хворого на ліжку та ін. Назвіть одну зі складових, необхідних для розрахунку середньорічної зайнятості ліжка ?


А
Кількість виписаних з видужанням


В
Кількість виписаних хворих


С
Кількість госпіталізованих


D
Кількість госпіталізованих швидкою допомогоюКількість проведених ліжко-днів

55.
Інтенсивність використання ліжок в стаціонарі оцінюється за середньорічною зайнятістю ліжка, середнім терміном перебування хворих на ліжку та ін. Назвіть одну зі складових, необхідних для розрахунку середньорічної зайнятості ліжка ?


* А
Середньорічна кількість ліжок у стаціонарі


В
Кількість хворих, що вибули із стаціонару


С
Кількість госпіталізованих за рік


D
Середній термін перебування хворих на ліжку


Е
Кількість виписаних з видужанням

56.
Одним з показників діяльності стаціонару є середній термін перебування хворих на ліжку. Назвіть одну із складових, необхідних для розрахунку цього показника ?


А
Середньорічна кількість ліжок в стаціонарі


В
Середньорічна зайнятість ліжка


С
Кількість госпіталізованих за рік


*D
Кількість проведених хворими ліжко-днів


Е
Кількість виписаних з видужанням

57.
Одним із показників діяльності стаціонару є середній термін перебування хворих на ліжку. Назвіть одну із складових, необхідних для розрахунку цього показника ?


А
Кількість виписаних з видужанням


В
Кількість госпіталізованих за рік


С
Середньорічна кількість ліжок в стаціонарі


*D
Кількість хворих, що вибули із стаціонару


Е
Кількість госпіталізованих швидкою допомогою

58.
За середніми арифметичними величинами оцінюють деякі показники діяльності поліклініки. Що з нижченаведеного оцінюється цими величинами ?


* А
Кількість відвідувань лікарів на одного мешканця за рік


В
Питома вага населення, яке жодного разу не зверталось до поліклініки


С
Число захворювань, виявлених під час оглядів


D
Кількість відвідувань з приводу хвороб системи кровообігу


Е
Всі відповіді вірні

59.
Лікувально-профілактична допомога залежно від ступеня складності її надання може бути первинною, вторинною і третинною. Визначити, що з наведеного нижче є однією зі складових первинної лікувально-профілактичної допомоги як складової частини первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД):


* А
Консультація лікаря загальної практики (сімейного), діагностика та лікування основних найбільш поширених захворювань


В
Надання спеціалізованої медичної допомоги


С
Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень


D
Лікування в диспансерах


Е
Надання високоспеціалізованої допомоги

60.
У кінці року в стаціонарі лікарні були одержані підсумкові дані щодо кількості хворих, пролікованих протягом поточного року й середньорічну кількість ліжок, які використовувалися при лікуванні хворих. Який показник роботи стаціонару можна розрахувати маючи вище вказані дані?


А
Середню тривалість простою ліжка


В
Середньорічну зайнятість ліжка


С
Середню тривалість перебування хворих у стаціонарі


*D
Оберт ліжка


Е
Ніякий

61.
Хворий внаслідок виробничої травми, яка обумовила значну втрату зору, переніс операцію на очах і потребує підготовки для іншої виробничої діяльності. Який вид реабілітації найбільш доцільно застосовувати лікарю в даному випадку?


А
Медичну реабілітацію


В
Соціальну реабілітацію


С
Повну реабілітацію


D
Психологічну реабілітаціюПрофесійну реабілітацію

62.
Основними розділами роботи дільничного лікаря-терапевта є: лікування хворих, проведення профілактичних заходів, протиепідемічна та організаційно-методична робота. Визначте, що з наведеного нижче відноситься до профілактичної роботи лікаря:


* А
Диспансерне спостереження за хворими, здоровими та особами з факторами ризику


В
Лікування хворих вдома


С
Направлення хворих на стаціонарне лікування


D
Медико-соціальна експертиза тимчасової непрацездатності


Е
Спостереження за особами, що були в контакті з інфекційними хворими

63.
Важливе місце в роботі дільничного лікаря-терапевта займає протиепідемічна робота. Визначте, яке з наведених положень відноситься до цієї роботи:


* А
Своєчасне виявлення інфекційних захворювань


В
Обов’язкова госпіталізація хворого


С
Організація та проведення профілактичних оглядів


D
Проведення заключної дезінфекції


Е
Повідомлення про інфекційного хворого на станцію швидкої медичної допомоги

64.
Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню надають лікарі різних фахів. Визначте, лікарям яких фахів належить провідна роль в наданні цієї допомоги:


* А
Терапевтам та педіатрам (сімейним лікарям)


В
Терапевтам та невропатологам


С
Терапевтам та хірургам


D
Педіатрам та невропатологам


Е
Педіатрам та алергологам

65.
На сільській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки матки. Прийнято рішення здійснити планове обстеження жінок. Який вид медичних оглядів буде проведено?


А
Скринінговий огляд


B
Попередній огляд


C
Поточний огляд


D
Комплексний оглядЦільовий огляд


ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ

1.
В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?


* А
Надання високоспеціалізованої консультативної допомоги


B
Медико-соціальна експертиза тимчасової втрати працездатності


C
Медико-соціальна експертиза стійкої втрати працездатності


D
Здійснення диспансерного спостереження


E
Надання медичної допомоги

2.
В районі А. функціонують: центральна районна лікарня, районна СЕС, 15 сільських лікарських амбулаторій, 1 дільнична лікарня. Який з перерахованих закладів забезпечує вторинну лікувально-профілактичну допомогу населенню району ?


А
Всі перераховані


B
Центральна районна лікарня, районна СЕС


* C
Центральна районна лікарня


D
Центральна районна лікарня й дільнична лікарня


E
Сільські лікарські амбулаторії та дільнична лікарня

3.
В районі А. функціонують: центральна районна лікарня, 4 дільничних лікарні, 12 сільських лікарських амбулаторій. Якому з наведених закладів найбільш притаманні управлінські функції ?


А
Усім перерахованим


* B
Центральній районній лікарні


C
Центральній районній лікарні, дільничним лікарням


D
Центральній районній лікарні й сільським лікарським амбулаторіям


E
Сільським лікарським амбулаторіям і дільничним лікарням

4.
В районі Н. розгорнуті: в райцентрі Н. - центральна районна лікарня, в селищі міського типу С. - районна лікарня. Якою функцією ці заклади охорони здоров’я суттєво відрізняються ?


А
Надання первинної допомоги населенню пунктового центру й приписних дільниць


B
Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню району


C
Надання спеціалізованої стаціонарної допомоги населенню району


*D
Організаційно-методичне керівництво роботою лікувально-профілактичних закладів району


E
Забезпечення швидкою та невідкладною допомогою населення району

5.
На сільській лікарській дільниці проводяться планові флюорографічні обстеження населення. До яких видів медичних оглядів відносяться ці обстеження ?


А
Одномоментні


B
Попередні


C
Поточні


D
Комплексні


*E
Цільові

6.
На сільській лікарській дільниці, де проживає 6700 жителів, розгорнуто лікарську амбулаторію. Посади яких лікарів необхідно встановити в штатному розкладі цієї амбулаторії ?


* А
Терапевта, педіатра, стоматолога


B
Терапевта, педіатра, стоматолога, акушера-гінеколога


C
Терапевта, педіатра, стоматолога, хірурга


D
Терапевта, педіатра, стоматолога, рентгенолога


E
Терапевта, педіатра, стоматолога, акушера-гінеколога, хірурга

7.
При організації лікарських дільниць враховуються: кількість населення, відстань між поселеннями та інше. Якою має бути середня чисельність населення на сільській лікарській дільниці ?


* А
4-5 тисяч чол.


B
2-3 тисячі чол.


C
5-6 тисяч чол.


D
6-7 тисяч чол.


E
7-8 тисяч чол.

8.
В стаціонарі сільської дільничної лікарні посада лікаря-ординатора встановлюється для педіатричного відділення на:


А
10 ліжок


* B
20 ліжок


C
12 ліжок


D
15 ліжок


E
25 ліжок

9.
В стаціонарі сільської дільничної лікарні посада лікаря-ординатора встановлюється для терапевтичного відділення на:


* А
25 ліжок


B
10 ліжок


C
12 ліжок


D
15 ліжок


E
20 ліжок

10.
У стаціонарі сільської дільничної лікарні частка госпіталізованих за соціальними показаннями коливається у межах:


А
5-10%


B
10-20%


C
10-30%


D
30-40%


* E
40-60%

11.
У наданні медичної допомоги сільському населенню важливу роль відіграють ФАПи. Яка частка від усіх звернень сільського населення за медичною допомогою припадає на ці заклади ?


А
10-20%


B
20-30%


* C
30-40%


D
40-50%


E
50-60%

12.
Зменшення середнього терміну лікування у цілодобовому стаціонарі досягається в першу чергу за рахунок:


А
Введення нових форм організації праці в стаціонарах


* B
Покращання роботи амбулаторно-поліклінічних закладів


C
Інтенсифікації лікувально-діагностичного процесу


D
Покращання роботи приймального відділення


E
Покращання роботи служб швидкої й невідкладної допомоги

13.
У наданні медичної допомоги сільському населенню велику роль відіграють ФАПи, на їх долю припадає від 30 до 40% всіх звернень сільського населення. Визначте, чим керуються при розміщенні ФАПів:


* А
Кількістю населення та відстанню від пунктового села


B
Рівнями та структурою захворюваності


C
Наявністю медичного персоналу


D
Наявними коштами у місцевому бюджеті


E
Демографічною структурою населення, що обслуговується

14.
Які лікарі повинні надавати амбулаторну допомогу в сільських лікарських амбулаторіях, якщо чисельність населення на дільниці складає 8 тис. осіб ?


А
Терапевт, педіатр, акушер-гінеколог


B
Терапевт, хірург, стоматолог


C
Терапевт, педіатр, хірург


D
Терапевт, хірург, акушер-гінеколог


*E
Терапевт, педіатр, стоматолог

15.
Які лікарі повинні надавати амбулаторну допомогу в сільських лікарських амбулаторіях, якщо чисельність населення на дільниці складає більше 10 тис. осіб ?


А
Терапевт, педіатр, стоматолог


B
Терапевт, хірург, стоматолог


C
Терапевт, педіатр, хірург


D
Терапевт, хірург, акушер-гінеколог


* E
Терапевт, педіатр, акушер-гінеколог, стоматолог, хірург

16.
У сільському районі ЦРЛ очолює головний лікар, який здійснює загальне керівництво лікарнею. До адміністративно-управлінського апарату відносяться також і заступники головного лікаря з медичної частини, з експертизи тимчасової непрацездатності, з економічних питань та ін. Вкажіть, при наявності якої кількості ліжок в ЦРЛ вводиться посада заступника головного лікаря з медичної частини:


А
30 та більше ліжок


* B
100 та більше ліжок


C
50 та більше ліжок


D
75 та більше ліжок


E
150 та більше ліжок

17.
На території, яку обслуговує сільська дільнична лікарня, проживає 6200 мешканців. Згідно з планом, профілактичним оглядам підлягало 560 робітників сільських господарств із різними факторами ризику. Проведено профілактичні огляди 400 робітників. У 120 осіб виявлено захворювання серцево-судинної системи, з них 90 осіб поставлено на диспансерний облік. Який з показників найбільш доцільно використати для оцінки організації диспансеризації в лікарні ?


* А
Питома вага робітників, охоплених профілактичними оглядами


B
Питома вага осіб, в яких виявлено захворювання


C
Питома вага осіб, які підлягали профілактичним оглядам


D
Частота захворюваності на серцево-судинні хвороби


E
Питома вага осіб з уперше встановленим діагнозом

18.
Одним з чинників, що впливає на організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню є низька щільність розселення його по території. Яку особливість її організації він обумовлює ?


А
Відсутність дільничності


* B
Етапність


C
Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці


D
Відсутність долікарської допомоги


E
Централізація терапевтичної допомоги на сільській лікарській дільниці

19.
Організація медичної допомоги сільському населенню має ряд особливостей. Визначте цю особливість за нижченаведеними положеннями:


* А
Створення пересувних форм лікувально-профілактичної допомоги


B
Відсутність дільничності


C
Відсутність долікарської допомоги


D
Централізація терапевтичної допомоги на сільській лікарській дільниці


E
Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці.

20.
Однією з особливостей організації медичної допомоги сільському населенню є етапність її надання. Скільки етапів вона нараховує ?


А
Один


B
Два


C
Три


* D
Чотири


E
П’ять

21.
Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади відносяться до І етапу організації медичної допомоги ?


А
Національні спеціалізовані центри


B
Обласні медичні заклади


C
Районні медичні заклади


* D
Сільська лікарська дільниця


E
Диспансери

22.
Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади відносяться до ІІ етапу організації медичної допомоги ?


А
Сільська лікарська дільниця


B
Сільська дільнична лікарня


* C
Районні медичні заклади


D
Обласні медичні заклади


E
Національні спеціалізовані центри

23.
Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади відносяться до ІІІ етапу організації медичної допомоги ?


* А
Обласні медичні заклади


B
Районні медичні заклади


C
Сільська лікарська дільниця


D
Сільська дільнична лікарня


E
Долікарняні заклади

24.
Медичну допомогу сільському населенню надають лікарі та середні медичні працівники. Який відсоток (%) від загального числа відвідувань складають відвідування до середніх медичних працівників ?


А
10,0-19,0


B
20,0-29,0


C
30,0-39,0


* D
40,0-49,0


E
50,0 і більше

25.
На першому етапі сільському населенню надається кваліфікована лікарська допомога як мінімум з 3-х спеціальностей. Який заклад охорони здоров’я надає її на цьому етапі ?


А
Районна лікарня


* B
Сільська дільнична лікарня


C
Фельдшерсько-акушерські пункти


D
Диспансер


E
Жіноча консультація

26.
На другому етапі сільському населенню надається кваліфікована лікарська допомога як мінімум з 12-16 спеціальностей. Який заклад охорони здоров’я надає її на цьому етапі ?


* А
Центральна районна лікарня


B
Сільська дільнична лікарня


C
Сільська лікарська амбулаторія


D
Обласна лікарня


E
Обласний диспансер

27.
На третьому етапі сільському населенню надається висококваліфікована та вузькоспеціалізована медична допомога. Які заклади охорони здоров’я надають її на цьому етапі ?


А
Центральна районна лікарня


* B
Обласна лікарня


C
Сільська дільнична лікарня


D
Сільська лікарська амбулаторія


E
Районний диспансер

28.
У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів надає там медичну допомогу ?


* А
Стоматолог


B
Отоларинголог


C
Офтальмолог


D
Невропатолог


E
Ортопед-травматолог

29.
У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів надає там медичну допомогу ?


А
Отоларинголог


B
Офтальмолог


* C
Терапевт


D
Невропатолог


E
Ортопед-травматолог

30.
У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів надає там медичну допомогу ?


А
Отоларинголог


B
Офтальмолог


* C
Педіатр


D
Невропатолог


E
Ортопед-травматолог

31.
Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну та третинну. Які функції передбачає первинна лікувально-профілактична допомога як складова частина вторинної медико-санітарної допомоги ?


* A
Діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань


B
Консультацію та допомогу при складних для діагностики й лікування захворювань


C
Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень


D
Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування


E
Лікування в медичних центрах та диспансерах

32.
Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну та третинну. Які функції передбачає вторинна лікувально-профілактична допомога як складова частина первинної медико-санітарної допомоги ?


A
Діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань


B
Високоспеціалізована допомога при складних для діагностики й лікування захворюваннях


C
Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень


* D
Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування лікарями – спеціалістами


E
Лікування в соматичних лікарнях

33.
Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну й третинну. Які функції передбачає третинна лікувально-профілактична допомога як складова частина первинної медико-санітарної допомоги ?


A
Діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань


* B
Консультацію та допомогу при складних для діагностики й лікування захворювань


C
Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень


D
Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування


E
Лікування в медичних центрах та диспансерах

34.
Лікувально-профілактичну допомогу сільському населенню на різних етапах надають сільські дільничні, обласні лікарні, амбулаторії, диспансери тощо. Назвіть основний заклад третього етапу надання медичної допомоги сільському населенню:


A
Станція переливання крові


B
Центральна районна лікарня


C
Диспансери


D
Бюро судмедекспертизи


*E
Обласна лікарня

35.
На організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню впливають медико-соціальні, соціально-економічні та медико-демографічні чинники. Визначте, що з наведеного нижче відноситься до одного з медико-соціальних чинників


* А
Рівень захворюваності та інвалідності, спосіб життя


В
Принципи фінансування охорони здоров’я


С
Стан шляхів сполучення у сільському районі


Д
Специфіка сільськогосподарської праці


Е
Різні форми власності

36.
Серед чинників, що впливають на організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню, є медико - демографічні чинники. Що з наведеного нижче відноситься до цих чинників ?


* А
Особливості вікового та статевого складу жителів


В
Специфіка сільськогосподарської праці


С
Стан шляхів сполучення у сільському районі


D
Щільність розселення мешканців


Е
Комунально-житлові умови

37.
На сільській лікарській дільниці, де проживає 6700 жителів, розгорнуто сільську лікарську амбулаторію. Посади яких лікарів-спеціалістів є в штатному розписі цієї амбулаторії?


А
Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-акушер-гінеколога, лікаря-хірурга


В
Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-акушер-гінеколога


С
Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-хірурга


D
Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-рентгенологаЛікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога

38.
Хто з медичних працівників апарату управління центральної районної лікарні займається організацією надання спеціалізованих видів медичної допомоги населенню району?


А
Районні спеціалісти.


В
Головний лікар центральної районної лікарні (головний лікар району).


* С
Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення.


D
Заступник головного лікаря центральної районної лікарні з організаційно-методичної роботи.


Е
Завідувач організаційно – методичним кабінетом.

39.
Сімейний лікар, при підозрі захворювання на дизентерію у пацієнта Т., скерував його в інфекційне відділення з метою попередження розповсюдження цієї хвороби. Які першочергові протиепідемічні заходи він повинен провести, після повідомлення про цей випадок в санітарну епідеміологічну службу?


А
Провести дезінфекцію по місцю проживання підозрюваного на дизентерію.


B
Повідомити головного лікаря.


C
Визначити причину захворювання.


* D
Взяти на облік контактних осіб.


E
Провести загальний огляд всіх пацієнтів сімейно-територіальної дільниці.

40.
Серед особливостей організації лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню, є ії етапність та створення пересувних форм. Визначте, що ще відноситься до особливостей надання медичної допомоги цьому населенню


* А
Значна питома вага (%) долікарської допомоги


В
Наявність спеціалізованої медичної допомоги на сільській лікарській дільниці


С
Відсутність дільничності


D
Централізація терапевтичної допомоги на 1 етапі


Е
Здійснення консультативної допомоги

41.
Серед завдань фельдшерсько-акушерського пункту є проведення профілактичних щеплень, виявлення інфекційних хворих, патронаж вагітних і дітей. Визначте, що ще з наведеного відноситься до завдань ФАПу:


А
Надання спеціалізованої допомоги


В
Надання лікарняної медичної допомоги


С
Проведення лабораторних досліджень


D
Стаціонарна допомогаНадання долікарняної медичної допомоги

42.
Центральна районна лікарня – головний заклад надання медичної допомоги сільському населенню. Серед її завдань: надання амбулаторної та стаціонарної спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги, швидкої медичної допомоги, надання консультативної допомоги та інші. Визначте, що з наведеного нижче також відноситься до завдань цієї лікарні:


* А
Організаційно-методичне керівництво роботою всіх ЛПЗ району


В
Надання соціальної допомоги різним контингентам


С
Проведення поточної дезінфекції


D
Проведення санітарно-технічних заходів у районі


Е
Проведення заключної дезінфекції

43.
Серед завдань обласної лікарні – надання вузькоспеціалізованої поліклінічної та стаціонарної допомоги, підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу та інші. Визначте, що з наведеного нижче також відноситься до завдань цієї лікарні.


А
Протиепідемічна робота


В
Організація та проведення оздоровчих заходів


С
Проведення профілактичних оглядів


*D
Організаційно-методична робота серед медичних закладів області


Е
Поточний санітарний нагляд у лікувально-профілактичних закладах


ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.
Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підприємстві, членам їх сімей та населенню, яке проживає в районі діяльності МСЧ


А
Загальна


В
Закрита


С
Відомча


D
ЗмішанаВідкрита

2.
В залежності від того, які контингенти населення обслуговує медико-санітарна частина, вона може бути відкритою чи закритою. Яке з наведених положень характерне для закритої МСЧ ?


А
Надання лікувально-профілактичної допомоги окремим категоріям працюючих


В
Надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам цього підприємства та членам їх сімей


С
Надання лікувально-профілактичної допомоги працюючим на підприємстві, членам їх сімей та населенню, яке проживає в районі діяльності МСЧ


*D
Надання лікувально-профілактичної допомоги тільки працівникам цього підприємства


Е
Надання тільки спеціалізованої медичної допомоги

3.
Медико-санітарна частина, як головний заклад надання лікувально-профілактичної допомоги працюючим на промислових підприємствах, вирішує ряд завдань. Визначте, що з наведеного нижче є одним із цих завдань


А
Реорганізація фельдшерських здоров пунктів в лікарськіМаксимальне наближення до місця роботи медичної допомоги


С
Розробка стандартів якості медичної допомоги


D
Поширення пересувних форм організації медичної допомоги працюючим


Е
Розробка моделі кінцевих результатів

4.
Лікувально-профілактична допомога робітникам промислових підприємств надається різними закладами охорони здоров’я. Назвіть, який з нижченаведених закладів надає медичну допомогу цим робітникам


* А
Медико-санітарні частини


В
Диспансери


С
Діагностичні центри


D
Санітарно-епідеміологічні заклади


Е
Станції переливання крові

5.
Основними принципами організації медичної допомоги працюючим на промислових підприємствах є: профілактична спрямованість, доступність, цехова дільничність. Визначте, на яку кількість працюючих на державних підприємствах з шкідливими та небезпечними умовами праці передбачається посада цехового лікаря-терапевта.


* А
На 1500 працюючих


В
На 2000 працюючих


С
На 2500 працюючих


D
На 3000 працюючих


Е
Більше 3000 працюючих

6.
При обстеженні умов праці в цеху машинобудівного заводу, де проводиться холодна обробка металу, встановлено, що робітники піддаються шкідливій дії шуму. Працівники даного цеху підлягають обов’язковим періодичним медичним оглядам. Якими нормативними документами необхідно користуватись при визначенні переліку протипоказань для роботи в умовах дії шуму ?


A
Постанова №1218 Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України


B
Наказ №45 Положення про медичний огляд працівників певних категорій


*C
Наказ № 555 Про вдосконалення системи медичних оглядів працюючих і водіїв індивідуальних транспортних засобів


D
Постанова №1662 Про затвердження переліку професійних захворювань


E
Постанова №1109 Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні

7.
Для аналізу професійної захворюваності розраховують її показники. Що є основою для розрахунку цього показника ?


A
100 працюючих


* B
10000 працюючих


C
100 мешканців регіону


D
1000 працюючих, що пройшли періодичний медичний огляд


E
на будь-яке число (100, 1000, 10000 тощо) працюючих на підприємстві, в галузі, регіоні в залежності від числа професійних захворювань

8.
При плануванні обов’язкових попередніх і періодичних медичних оглядів робітників промислових підприємств визначається список необхідних для роботи в комісії лікарів-спеціалістів, необхідні лабораторні й функціональні дослідження, періодичність медоглядів і медичні протипоказання для роботи під впливом шкідливого виробничого чинника. Вкажіть, яка інформація вміщується в наказі №555 для кожного шкідливого чинника:


* A
Періодичність медогляду, склад медичної комісії, необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, медичні протипоказання для прийняття на роботу


B
Періодичність медогляду й склад комісії


C
Необхідні лабораторні та інструментальні дослідження


D
Медичні протипоказання


E
Профзахворювання, яке може виникнути

9.
У медико-санітарній частині проводиться відбір групи часто хворіючих. Які критерії при цьому будуть використані ?


* A
4 і більше етіологічно пов’язаних захворювань або 6 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік


B
5 і більше етіологічно пов’язаних захворювань або 6 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік.


C
4 і більше етіологічно пов’язаних захворювань або 5 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік


D
Більше 3-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології


E
Більше 4-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології

10.
На підприємствах зі шкідливими та небезпечними умовами праці штатними нормативами передбачається 1 посада цехового лікаря-терапевта на:


A
2000 працюючих


* B
1500 працюючих


C
2500 працюючих


D
3000 працюючих


E
4000 працюючих

11.
На підприємстві для оцінки стану здоров’я працюючих крім офіційної статистичної форми звітності про причини тимчасової непрацездатності (Ф-23ТН) використовують методику поглибленого аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. На основі якого основного документу ведеться при цьому розробка матеріалів захворюваності ?


* A
Карти особового обліку працівника


B
Історії хвороби


C
Листка тимчасової непрацездатності


D
Медичної карти амбулаторного хворого


E
Статистичного талону для реєстрації заключного діагнозу

12.
У великому промисловому регіоні північно-східної України на підприємстві вугільної промисловості вирішується питання про відкриття самостійної медико-санітарної частини. При якій кількості працюючих на підприємстві вугільної промисловості можна відкрити самостійну МСЧ ?


A
Не менше 3000 працюючих


* B
Не менше 2500 працюючих


C
Не менше 3500 працюючих


D
Не менше 4000 працюючих


E
Не менше 4500 працюючих

13.
Цеховим лікарем на підприємстві щорічно проводиться аналіз стану здоров’я робітників. На які диспансерні групи здоров’я розподіляються робітники підприємства ?


* A
Здорові, практично здорові, хворі за трьома стадіями компенсації патологічного процесу


B
Здорові, хворі на важливі неепідемічні захворювання, практично здорові


C
Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хворі з декомпенсованим перебігом захворювання


D
Здорові, ті , які часто хворіють з компенсованим перебігом хвороби


E
Здорові, хворі на гострі захворювання, хворі з субкомпенсованим перебігом хвороби

14.
Хворий внаслідок виробничої травми, яка обумовила значну втрату зору, переніс операцію на очах і потребує підготовки для іншої виробничої діяльності. Який вид реабілітації найбільш доцільно застосувати лікарю в даному випадку ?


A
Соціальну реабілітацію


* B
Професійну реабілітацію


C
Повну реабілітацію


D
Психологічну реабілітацію


E
Медичну реабілітацію

15.
З 450-ти робітників металургійного заводу, які підлягали профілактичним оглядам у поточному році, оглянуто в поліклініці медико-санітарної частини 378 осіб. У результаті – одного працівника тимчасово відсторонено від роботи, 20-ти – рекомендовано пройти подальше оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, 12-м – надано дієтичне харчування. Який показник, що характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно використати в даному випадку?Повнота охоплення періодичними медичними оглядами


В
Частота виявлення захворювань під час оглядів


С
Питома вага осіб, тимчасово звільнених від роботи


Д
Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування


Е
Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії

16.
Основними принципами організації медичної допомоги працюючим на промислових підприємствах є: профілактична спрямованість, доступність, цехова дільничність. Визначте, на яку кількість працюючих на державних підприємствах з шкідливими та небезпечними умовами праці передбачається посада цехового лікаря-терапевта.


А
На 1500 працюючихНа 2000 працюючих


С
На 2500 працюючих


D
На 3000 працюючих


Е
Більше 3000 працюючих

17.
До завдань медико-санітарної частини відноситься максимальне наближення до місця роботи медичної допомоги, участь у розробці комплексного плану санітарно-оздоровчих заходів та інші. Визначте, яке з наведених положень також відноситься до завдань МСЧ


* А
Запобігання та зниження захворюваності, травматизму та інвалідності на підприємстві


В
Реорганізація фельдшерських здоров пунктів в лікарські


С
Розробка стандартів якості медичної допомоги


D
Поширення пересувних форм організації медичної допомоги працюючим


Е
Розробка моделі кінцевих результатів

18.
Цехові терапевтичні дільниці є одним із видів територіальних дільниць. Визначте, що необхідно враховувати при формуванні цехової дільниці


А
Подібність технологічних процесів та віковий склад працюючих


В
Радіус обслуговування та віковий склад працюючих


С
Чисельність працюючих та їх склад за стажем


D
Віковий склад працюючих та їх склад за стажемЧисельність працюючих та подібність технологічних процесів


ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА

1.
Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покращання демографічної ситуації, на забезпечення здорового всебічного розвитку молоді та дітей. Який розділ “Основ законодавства України про охорону здоров’я” присвячений охороні материнства і дитинства ?


А
П’ятий


B
Шостий


* C
Сьомий


D
Восьмий


E
Дев’ятий

2.
Жінки України беруть активну участь у суспільному житті. Яку питому вагу(%) складають жінки серед працюючих ?


А
45%


B
50%


* C
54%


D
60%


E
65%

3.
Медична допомога жінкам та дітям базується на загальних принципах організації лікувально-профілактичної допомоги, але вона має більш профілактичне направлення і надається поетапно. Скільки етапів виділяють для надання медичної допомоги жінкам та дітям ?


А
2-етапи


B
3-етапи


C
4-етапи


D
5-етапів


* E
6-етапів

4.
Законодавча база охорони здоров’я жінок та дітей в Україні включає більшість визнаних на міжнародному рівні прав людини. В якому році ООН прийняла „Загальну декларацію прав людини?


А
1946


* B
1948


C
1956


D
1989


E
1993

5.
Основним правовим документом в охороні здоров’я є „Основи законодавства України про охорону здоров’я”. У якому році був затверджений цей документ?1992 році


B
1980 році


C
2001 році


D
1987 році


E
1997 році

6.
Діти і молодь є одним з пріоритетів політики держави. Проблеми охорони їх здоров’я відображені в різних національних документах, серед них важливе місце займає міжгалузева комплексна програми „Здоров'я нації”. Який розділ цієї програми присвячений здоров’ю дітей та молоді ?


А
Четвертий


* B
П’ятий


C
Шостий


D
Сьомий


E
Восьмий

7.
Особливе місце в Конституції відводиться проблемам охорони здоров’я дітей. В якій статті конституції України говориться про те, що „діти рівні в своїх правах незалежно від походження, а також від того народжені вони в шлюбі чи ні” ?


А
Ст. 24


B
Ст. 27


C
Ст. 49


* D
Ст. 52


E
Ст. 53

8.
Питання соціального захисту жінок займають важливе місце в Конституції України. В якій статті Конституції України говориться про рівність прав чоловіків і жінок в усіх сферах життя ?


А
Ст. 3


* B
Ст. 24


C
Ст. 27


D
Ст. 49


E
Ст. 52

9.
Здоров’я населення є соціальною цінністю держави. В якій статті Конституції говориться про те, що „кожна людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека – найвища соціальна цінність’’ ?


А
Ст. 2


* B
Ст. 3


C
Ст. 27


D
Ст. 49


E
Ст. 52

10.
Здоров’я населення є національною цінністю держави. В якій статті Конституції України говориться про те, що „кожна людина має невід’ємне право на життя, здоров'я та право на їх захист”?


А
Ст. 2


B
Ст. 3


* C
Ст. 27


D
Ст. 49


E
Ст. 52

11.
Освіта в Україні є найважливішим надбанням держави. В якій статті Конституції України говориться про те, що „кожна людина має право на освіту’’?


А
Ст. 3


B
Ст. 27


C
Ст. 49


D
Ст. 52


* E
Ст. 53

12.
Конституція є основним Законом України. В якій статті конституції України говориться про те, що „кожна людина має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування’’ ?


А
ст. 3


B
ст. 27


* C
ст. 49


D
ст. 52


E
ст. 53

13.
Одним з перших правових актів охорони здоров’я дітей є створення Дитячого фонду ООН. В якому році був створений „Дитячий фонд ООН’’ ?


* А
1946


B
1948


C
1956


D
1989


E
1993

14.
Одним з перших правових актів охорони здоров’я дітей є створення Дитячого фонду ООН. З якого року він став іменуватися дитячим фондом ООН „ЮНІСЕФ” ?


А
1946


B
1948


* C
1953


D
1989


E
1993

15.
В роботі ООН реалізація й захист прав і свобод дитини має пріоритетне направлення. В якому році ООН прийняла ,,Декларацію прав дитини’’ ?


А
1946


B
1948


* C
1959


D
1989


E
1993

16.
В 1991 році Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини. В якому році ООН прийняла цю Конвенцію ?


А
1946


B
1948


C
1956


* D
1989


E
1991

17.
Законодавча база охорони здоров’я жінок і дітей у повному обсязі відповідає міжнародним актам. В якому році на Україні була ратифікована ,,Конвенція про права дитини’’ ООН ?


А
1950


B
1970


C
1980


* D
1991


E
2000


ОРГАНІЗАЦІЯ
АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

1.
Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в першу половину вагітності такі жінки мають відвідувати акушера-гінеколога з профілактичною ціллю ?


* А
Один раз на місяць


B
Два рази в місяць


C
Три рази в місяць


D
Чотири рази в місяць


E
П’ять разів у місяць

2.
На хімічному виробництві робітниця зайнята дозуванням, зважуванням та завантаженням у камеру реакції вихідних продуктів синтезу полімерних матеріалів. Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлена вагітність. Які профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу хімічних чинників на організм робітниці та майбутню дитину ?


А
Збільшення кількості регламентованих перерв


B
Зменшення тривалості робочого дня


C
Зменшення часу дії хімічних чинників


*D
Перевід на роботу, не пов’язану з дією шкідливих чинників


E
Надання додаткових вихідних днів

3.
Під наглядом жіночої консультації протягом року знаходилося 620 вагітних жінок, 310 з них стали на облік у термін до 12 тижнів вагітності. Вкажіть назву показника, за допомогою якого найкраще оцінити діяльність жіночої консультації в даній ситуації:


* А
Своєчасність постановки на облік вагітних у жіночій консультації


B
Повнота охоплення вагітних диспансерним спостереженням


C
Регулярність спостереження за вагітними жінками


D
Частота помилок у визначенні термінів пологів


E
Частота окремих гінекологічних захворювань

4.
Жінка звернулася до жіночої консультації, де їй встановлено вагітність 10 тижнів та поставлено на облік. Скільки разів відвідувати жіночу консультацію протягом вагітності за нормального її перебігу слід порадити жінці ?


А
6-8 разів


* B
12-13 разів


С
14-16 разів


D
16-18 разів


E
10-12 разів

5.
Вагітна стала на облік у жіночій консультації в термін вагітності 11 тижнів і перебувала під наглядом протягом усього строку при нормальному перебігу вагітності. Який з наведених документів обов’язково повинен видати лікар вагітній для госпіталізації до пологового будинку ?


А
Направлення на госпіталізацію


B
Особисту картку вагітної


C
Листок непрацездатності


D
Довідку санепідстанції


* E
Обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні

6.
Жінка стала на облік у жіночій консультації в термін вагітності 10 тижнів і перебувала під наглядом протягом всього строку при нормальному перебігу вагітності. Який строк вагітності є оптимальним у цьому випадку для видачі лікарем обмінної карти пологового будинку, пологового відділення лікарні ?


* А
32 тижні


B
28 тижнів


C
36 тижнів


D
30 тижнів


E
34 тижні

7.
У місті N з населенням 250 000 за рік народилося 420 дітей: 120 пологів були передчасними, 200 пологів - у строк та 100 – запізнілими. Аналіз яких документів дає найкращу можливість отримати інформацію про частоту різних за строком пологів у населеному пункті ?


А
Історія розвитку новонародженого (ф.№112/0)


B
Журнал прийому вагітних та породіль (ф. № 002/0)


C
Особиста карта вагітної (ф.№ 111/0)


D
Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні (ф. № 113/0)


*E
Історія пологів (ф.№ 096/0)

8.
На першому прийомі вагітної акушер-гінеколог дає їй направлення на консультацію до інших лікарів спеціалістів. У яких спеціалістів вона має обов’язково пройти огляд ?


А
Терапевта, ендокринолога


* B
Терапевта, стоматолога


C
Стоматолога, фтизіатра


D
ЛОР-лікаря, окуліста


E
Стоматолога, кардіолога

9.
До управлінського персоналу об’єднаного пологового будинку відносяться: головний лікар, заступник головного лікаря, завідуючий жіночою консультацією, завідуючі відділеннями та інші. При наявності якої кількості лікарів виділяється самостійна посада завідувача жіночої консультації ?


А
П'яти посад акушерів-гінекологів


* B
Шести посад акушерів-гінекологів


C
Семи посад акушерів-гінекологів


D
Восьми посад акушерів-гінекологів


E
Дев'яти посад акушерів-гінекологів

10.
Жіноча консультація об’єднаного пологового будинку забезпечує систематичне спостереження за станом здоров’я вагітних жінок. Яке оптимальне число відвідувань жіночої консультації вагітною жінкою, яка не має ускладнень вагітності ?


А
7-10


* В
12-13


C
15-16


D
20-22


E
Не більше 24

11.
Педіатр відділення новонароджених пологового будинку (неонатолог) проводить лікувально-профілактичні заходи щодо забезпечення фізичного й нервово-психічного розвитку, догляду, обстеження дітей та інше. Яке навантаження лікаря-педіатра (неонатолога) у стаціонарі пологового будинку по нагляду за здоровими дітьми ?


* А
25 ліжок на одного лікаря


B
15 ліжок на одного лікаря


C
20 ліжок на одного лікаря


D
10 ліжок на одного лікаря


E
30 ліжок на одного лікаря

12.
Одним із принципів роботи об’єднаного пологового будинку є дільничність. Відповідно до наказу МОЗ України № 33 від 23.02.2000 чисельність жінок на акушерській дільниці складає:


А
3000 жінок


* B
3300 жінок


C
2500 жінок


D
4000 жінок


E
150 та більше жінок

13.
Педіатр відділення новонароджених пологового будинку (неонатолог) проводить лікувально-профілактичні заходи щодо забезпечення фізичного, нервово-психічного розвитку, догляду, обстеження дітей та інше. Яке навантаження лікаря-педіатра (неонатолога) у стаціонарі пологового будинку в обсерваційному відділенні ?


А
25 ліжок на одного лікаря


B
15 ліжок на одного лікаря


C
20 ліжок на одного лікаря


* D
10 ліжок на одного лікаря


E
30 ліжок на одного лікаря

14.
До управлінського персоналу об’єднаного пологового будинку відносяться: головний лікар, заступник головного лікаря, завідуючий жіночою консультацією, завідуючі відділеннями та інші. При наявності якої кількості лікарів виділяється посада заступника головного лікаря з медичної частини ?


А
10 лікарів включаючи головного лікаря


B
15 лікарів включаючи головного лікаря


* C
20 лікарів включаючи головного лікаря


D
25 лікарів включаючи головного лікаря


E
30 лікарів включаючи головного лікаря

15.
Важливе місце в забезпеченні акушерсько-гінекологічною допомогою займає пологовий будинок. Яке навантаження акушера-гінеколога в фізіологічному акушерському відділенні пологового будинку ?


А
10 ліжок на одного лікаря


* B
15 ліжок на одного лікаря


C
20 ліжок на одного лікаря


D
25 ліжок на одного лікаря


E
30 ліжок на одного лікаря

16.
До стаціонарозамінюючих форм надання медичної допомоги населенню відносяться денні стаціонари, домашні стаціонари, лікарняні стаціонари для денного перебування хворих. В якому медичному закладі створюються денні стаціонари для обстеження й лікування хворих, які знаходяться під диспансерним наглядом ?


А
Акушерських відділеннях стаціонару


B
Консультації ,,Шлюб і сім’я”


C
Гінекологічних відділеннях стаціонару


*D
Жіночих консультаціях


E
Диспансерах

17.
В жіночій консультації спостерігається 230 вагітних жінок, які не мають ускладнень вагітності. Яка періодичність відвідування акушера-гінеколога у першій половині вагітності ?


* А
Один раз на місяць


B
Два рази на місяць


C
Один раз на тиждень


D
Три рази на місяць


E
Чотири рази на місяць

18.
В жіночій консультації зареєстровано 3 тисячі жінок з різними гінекологічними захворюваннями. Знаходяться під диспансерним наглядом 2,5 тис. З якими з нижченаведених станів жінки беруться під диспансерний нагляд ?


А
Екстрагенітальні захворювання


* B
Хворі на ерозію та поліпи шийки матки


C
Ті, що мали в анамнезі багатоплідну вагітність


D
Жінки, які мали в анамнезі аборт


E
Жінки, які мають захворювання системи кровообігу.

19.
Під наглядом жіночої консультації знаходиться 50 вагітних, які не мають ускладнень вагітності. Яка періодичність відвідування цими жінками жіночої консультації у другій половині вагітності ?


А
1 раз на місяць


* B
2 рази на місяць


C
3 рази на місяць


D
4 рази на місяць


E
5 раз на місяць

20.
В жіночій консультації з приводу вагітності спостерігається 180 жінок. З яким із нижченаведених документів вагітна поступає в пологовий будинок ?


А
Індивідуальна карта вагітної


B
Медична карта амбулаторного хворого


C
Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів


* D
Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні


E
Контрольна карта диспансерного спостереження

21.
Під наглядом жіночої консультації знаходиться 300 вагітних жінок. Всі вони обстежені акушером-гінекологом і терапевтом.
Який лікар ще обов`язково проводить обстеження вагітних ?


А
Невропатолог


B
Ендокринолог


* C
Стоматолог


D
Хірург


E
Психіатр

22.
Жіноча консультація обслуговує район, де проживає 20000 жінок старше 15 років. Яка рекомендована чисельність жінок на акушерській дільниці ?


А
2500 жінок


B
3000 жінок


* C
3300 жінок


D
5000 жінок


E
5500 жінок

23.
В жіночій консультації зареєстровано 3000 жінок з різними гінекологічними захворюваннями. Протягом року були непрацездатними 200 жінок. На який максимальний строк дільничний акушер-гінеколог може одноразово видати листок непрацездатності ?


А
На 3 дні


* B
На 5 днів


C
На 10 днів


D
На 12 днів


E
На 3 місяці

24.
Під наглядом жіночої консультації знаходиться 350 вагітних жінок, зі строком вагітності до 12 тижнів звернулося 300 жінок. Який показник діяльності жіночої консультації слід обчислити на основі цих даних ?


А
Частота відвідувань вагітними акушерів-гінекологів з приводу вагітності


* B
Своєчасність звернень до акушерів-гінекологів з приводу вагітності


C
Повнота обстежень терапевтом


D
Частота екстрагенітальних захворювань у вагітних


E
Повнота лабораторних обстежень

25.
В жіночій консультації зареєстровано 500 вагітних жінок. Отримали листок непрацездатності у зв`язку з допологовою відпусткою 300 жінок. На якій термін (днів) видається листок в зв`язку з декретною відпусткою ?


А
Допологова відпустка на 56 днів


B
Післяпологова відпустка на 56 днів або на 70 днів при ускладненнях пологів


* C
Відпустка на 126 днів (70 днів до пологів та 56 після пологів)


D
Допологова відпустка на 65 днів


E
Допологова та післяпологова відпустка на 156 днів

26.
В акушерське відділення на 40 ліжок протягом року поступило 890 вагітних жінок. Який показник діяльності акушерського відділення слід розрахувати за цими даними ?


А
Середню тривалість перебування на ліжку


B
Середньорічну зайнятість ліжка


* C
Оберт ліжка


D
Тривалість перебування вагітної у відділенні


E
Середня чисельність вагітних

27.
В стаціонарі гінекологічного відділення на протязі року лікувалось 6500 жінок, які провели там 102000 ліжко-днів. Який показник діяльності гінекологічного відділення можна розрахувати за цими даними ?


А
Середнє число роботи ліжка за рік


B
Число ліжок у відділеннях


C
Оберт ліжок


* D
Середню тривалість перебування хворого в стаціонарі


E
Планове число роботи ліжка за рік

28.
В стаціонарі гінекологічного відділення середньорічне число ліжок – 250. Протягом року жінками було проведено 95200 ліжко-днів. Який показник діяльності гінекологічного відділення можна розрахувати за цими даними ?


А
Оберт ліжка


* B
Середню зайнятість ліжка за рік


C
Число ліжок у відділеннях


D
Середню тривалість перебування в стаціонарі


E
Планове число днів роботи ліжка за рік

29.
При оцінці діяльності жіночої консультації за рік були виявлені дефекти в її роботі. Який із наведених показників є показником недоліків у роботі (показником дефектів) ?


А
Рівень якості диспансеризації


B
Рівень якості лікування гінекологічних хворих


C
Середня тривалість втрати працездатності


* D
Пізнє взяття вагітних під нагляд (після 28 тижнів)


E
Первинний вихід на інвалідність

30.
Пологовий будинок має ряд структурних підрозділів для надання акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам. Визначте один з основних його підрозділів:


А
Диспансер


* B
Стаціонар


C
Профілакторій


D
Центр здоров`я


E
Організаційно-методичний кабінет

31.
Жіноча консультація у своїй структурі має різні підрозділи.
Визначте один з основних її підрозділів:


* А
Кабінети акушерів-гінекологів


B
Долікарняний кабінет


C
Відділення профілактики


D
Анамнестичний кабінет


E
Відділення профілактичних оглядів

32.
Одним із розділів роботи акушера-гінеколога є диспансеризація жінок. Які жінки підлягають диспансерному спостереженню у цього лікаря ?


А
Хворі та здорові жінки


* B
Жінки, які хворіють на безплідність


C
Жінки, які мали в анамнезі аборт


D
Жінки, які мали в анамнезі багатоплідну вагітність


E
Жінки, які мають шкідливі умови праці

33.
В процесі надання лікувально-профілактичної допомоги жінкам, жіноча консультація вирішує ряд задач. Визначте, яке з наведених положень відноситься до її задач:


* А
Проведення заходів з профілактики ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду та гінекологічних захворювань


B
Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності


C
Працевлаштування вагітних жінок, які мають шкідливі умови праці


D
Проведення оздоровчих заходів на підприємствах


E
Оздоровлення навколишнього середовища

34.
В жіночій консультації крім акушерів-гінекологів важливу роль в охороні здоров’я жінок відіграють лікарі інших спеціальностей (терапевти та стоматологи). На яку кількість дорослого населення виділяється посада лікаря-терапевта в жіночій консультації ?


А
1 посада на 20 тис. населення


B
1 посада на 40 тис. населення


* C
1 посада на 60 тис. населення


D
1 посада на 80 тис. населення


E
1 посада на 100 тис. населення

35.
В жіночій консультації крім акушерів-гінекологів важливу роль в охороні здоров’я жінок відіграють лікарі інших спеціальностей (терапевти та стоматологи). На яку кількість дорослого населення виділяється посада лікаря-стоматолога в жіночій консультації ?


А
1 посада на 20 тис. населення


B
1 посада на 40 тис. населення


C
1 посада на 60 тис. населення


D
1 посада на 80 тис. населення


* E
1 посада на 100 тис. населення

36.
В процесі надання лікувально-профілактичної допомоги жінкам, жіноча консультація вирішує ряд задач. Визначте, яке з наведених положень відноситься до її задач:


А
Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності


B
Працевлаштування вагітних жінок, які мають шкідливі умови праці


C
Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування


*D
Проведення оздоровчих заходів на підприємствах


E
Оздоровлення навколишнього середовища

37.
Серед дівчаток 12-14 років спостерігалось зростання гінекологічних захворювань, 20% з числа хворих мають потребу в стаціонарному лікуванні. Виберіть найбільш раціональне поєднання етапів організації медичної допомоги в даному випадку.


А
Акушер-гінеколог поліклінічного прийому – гінекологічний стаціонар


B
Педіатр – дитячий гінеколог


*C
Педіатр – гінекологічний стаціонар


D
Педіатр – акушер-гінеколог


E
Педіатр – дитячий гінеколог – гінекологічний стаціонар

38.
Жіноча консультація, як головний заклад по наданню амбулаторно–поліклінічної акушерсько–гінекологічної допомоги, може бути як самостійним закладом, а також входити до складу міської лікарні, медико–санітарної частини та інших. Складовою частиною ще якого закладу може бути жіноча консультація.


* А
Складовою частиною самостійної поліклініки.


В
Складовою частиною сільської лікарської дільниці.


С
Складовою частиною діагностичного центру.


D
Складовою частиною санітарно – епідеміологічної станції.


Е
Складовою частиною МСЕК.

39.
Серед завдань жіночої консультації – надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги, проведення заходів з профілактики ускладнень вагітності, пологів, післяполового періоду та гінекологічних захворювань, впровадження сучасних методів профілактики діагностики та лікування та ін. Що з наведеного також відноситься до завдань жіночої консультації.


А
Працевлаштування вагітних.


В
Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.


С
Проведення оздоровчих заходів на підприємствах.


*D
Надання соціально–правової допомоги.


Е
Всі відповіді вірні.

40.
В обов’язки жіночої консультації входить також ведення медичної облікової документації. Це: індивідуальна карта вагітної та породіллі, обмінна карта пологового будинку, лікарський висновок про переведення вагітної жінки на іншу роботу та ін. Що з наведеного також відноситься до цієї документації.


* А
Контрольна карта диспансерного спостереження.


В
Медична карта переривання вагітності.


С
Карта профілактичних щеплень.


D
Протокол патологоанатомічних розтинів.


Е
Всі відповіді вірні.

41.
Серед медичної облікової документації, яку веде жіноча консультація, індивідуальна карта вагітної, обмінна карта полового будинку та ін. Що з наведеного також відноситься до цієї документації.


А
Карта профілактичних щеплень.


В
Медична карта переривання вагітності.


* С
Медична карта амбулаторного хворого.


D
Протокол патологоанатомічних розтинів.


Е
Всі відповіді вірні.

42.
У працюючої жінки захворіла дитина віком 5 років. Діагноз: пневмонія. Дитина не госпіталізована. На який максимальний термін лікар-педіатр дитячої поліклініки має право видати листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною, віком до 5 років?


А
До 3 календарних днів.


В
До 12 календарних днів.


С
До 9 календарних днів.


*D
До 6 календарних днів.


Е
На 14 календарних днів і більше.


ОРГАНІЗАЦІЯ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ

1.
Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загальноосвітній школі виділяється 1 ставка лікаря-педіатра ?


А
На 1000 учнів


* B
На 2500 учнів


C
На 1500 учнів


D
На 2000 учнів


E
На 3000 учнів

2.
Заступник головного лікаря дитячої лікарні з поліклінічної роботи відповідає за лікувально-діагностичну, профілактичну, протиепідемічну та іншу діяльність поліклініки. В яких випадках назначається ця посада ?


А
При наявності 10 лікарів амбулаторного прийому й більше


B
При наявності 15 лікарів амбулаторного прийому й більше


* C
При наявності 20 лікарів амбулаторного прийому й більше


D
При наявності 25 лікарів амбулаторного прийому й більше


E
При наявності 30 лікарів амбулаторного прийому й більше

3.
Завідувач дитячої поліклініки відповідає лікувально-діагностичну, профілактичну, протиепідемічну та іншу діяльність поліклініки. В яких випадках назначається ця посада ?


А
Не менше 10 лікарів амбулаторного прийому


B
Не менше 15 лікарів амбулаторного прийому


* C
Не менше 20 лікарів амбулаторного прийому


D
Не менше 25 лікарів амбулаторного прийому


E
Не менше 30 лікарів амбулаторного прийому

4.
Дитячому населенню надаються різні види лікувально-профілактичної допомоги: поліклінічна, стаціонарна, швидка. Що з наведеного нижче є також одним із видів цієї допомоги.


A
Санітарно профілактична


B
Дезінфекційна


C
Диспансерна

*
D
Санаторно-курортна


E
Протиепідемічна

5.
Серед видів лікувально-профілактичної допомоги, яка надається дітям – стаціонарна, санаторно-курортна, швидка допомога. Що з наведеного є також одним із видів цієї допомоги.

*
A
Амбулаторно-поліклінічна


B
Санітарно-профілактична


C
Дезінфекційна


D
Диспансерна


E
Протиепідемічна

6.
Дітям надаються різні види лікувально-профілактичної допомоги: поліклінічна, санаторно-курортна, швидка допомога. Який ще вид цієї допомоги надається дітям.


A
Дезінфекційна


B
Диспансерна

*
C
Стаціонарна


D
Протиепідемічна


E
Санітарно-профілактична

7.
Серед видів лікувально-профілактичної допомоги, яка надається дітям – поліклінічна, стаціонарна, санаторно-курортна. Що з наведеного є також одним із видів цієї допомоги.

*
A
Швидка та невідкладна допомога


B
Диспансерна


C
Протиепідемічна


D
Дезінфекційна


E
Санітарно-профілактична

8.
Провідним закладом по наданню амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям є поліклініка, яка може бути як самостійним закладом, а також входити до складу інших закладів. Складовою частиною якого з перерахованих закладів може бути дитяча поліклініка.


A
Складова частина діагностичного центру


B
Складова частина дільничної лікарні


C
Складова частина жіночої консультації

*
D
Складова частина дитячої лікарні


E
Складова частина здоровпункту

9.
Крім самостійних дитячих поліклінік амбулаторно-поліклінічну допомогу дітям надають поліклінічні відділення. При якому з перерахованих закладів може функціонувати дитяче поліклінічне відділення.

*
A
При поліклініці центральної районної лікарні


B
При діагностичних центрах


C
При сільських дільничних лікарнях


D
При здоровпунктах


E
При жіночих консультаціях

10.
Провідне місце в наданні амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям належить самостійним дитячим поліклінікам та поліклінічним відділенням при деяких медичних закладах. Визначте, при якому із перерахованих закладів може функціонувати поліклінічне дитяче відділення.


A
Діагностичному центрі


B
Сільській дільничній лікарні


C
Жіночій консультації

*
D
Міській поліклініці


E
Санітарно-профілактичних закладах

11.
Однією із задач, вирішення якої забезпечує дитяча поліклініка, є організація та проведення профілактичних заходів в районі обслуговування. Визначте, що з наведеного також відноситься до задач дитячої поліклініки.


A
Проведення масових антропометричних вимірювань


B
Санаторно-курортне лікування


C
Вивчення гігієнічних умов виховання та навчання дітей


D
Формування ціни медичних послуг дітям


*E
Надання лікувально-консультативної допомоги в поліклініці та вдома

12.
В задачі дитячої поліклініки входить проведення профілактичних заходів, надання лікувально-консультативної допомоги дітям в поліклініці та вдома, дитячих дошкільних закладах та школах. Визначте, що з наведеного також відноситься до задач дитячої поліклініки.


A
Формування ціни медичних послуг


B
Вивчення гігієнічних умов виховання та навчання

*
C
Проведення протиепідемічних заходів


D
Проведення масових антропометричних вимірювань


E
Санаторно-курортне лікування

13.
Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям ґрунтується на ряді принципів. Визначте, що з наведеного є одним із принципів її організації.

*
A
Безперервність в спостереженні за дітьми


B
Моделювання в наданні медичної допомоги


C
Змішаний принцип


D
Адекватність надання медичної допомоги


E
Всі відповіді вірні

14.
Лікувально-профілактична допомога дітям ґрунтується на ряді принципів. Що з наведеного є одним із принципів її надання.


A
Змішаний принцип


B
Адекватність надання лікувально-профілактичної допомоги


C
Моделювання медичної допомоги


*D
Наступність в спостереженні за дітьми


E
Всі відповіді вірні

15.
Лікувально-профілактична допомога дітям ґрунтується на таких принципах як безперервність та наступність в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Визначте, що ще відноситься до принципів її організації.


A
Моделювання лікувально-профілактичної допомоги дітям


B
Змішаний принцип


C
Адекватність надання лікувально-профілактичної допомоги дітям

*
D
Етапність в наданні лікувально-профілактичної допомоги дітям


E
Всі відповіді вірні

16.
Важливим підрозділом дитячої поліклініки є реєстратура в функції якої входить: видача необхідної інформації відвідувачам, реєстрація викликів лікаря до дому, підбір необхідної документації на прийом лікаря. Визначте, що з наведеного також є функцією реєстратури .


A
Заповнення статистичного талону


B
Проведення переписів населення дільниць

*
C
Запис на прийом до лікаря


D
Аналіз відвідувань поліклініки


E
Направлення на санаторно-курортне лікування

17.
В структурі дитячої поліклініки є кабінет долікарського прийому. В його завдання входить: вимірювання артеріального тиску, взяття мазка з зіву для бактеріологічних досліджень та ін. Визначте, що з наведеного також відноситься до його завдань.


A
Проведення профілактичних щеплень

*
B
Видача направлення на обстеження перед вступом в дошкільні заклади та школи


C
Виписка рецептів


D
Навчання матерів методам проведення масажу


E
Всі відповіді вірні

18.
Структурним підрозділом дитячої поліклініки є кабінет (відділення) здорової дитини. Одна із задач цього кабінету – медико-гігієнічне навчання батьків по догляду за дітьми раннього віку. Яке з наведених положень також відноситься до задач цього кабінету.

*
A
Пропагування здорового способу життя


B
Експертиза непрацездатності


C
Контроль за проведенням щеплень


D
Вивчення умов життя дітей


E
Вивчення захворюваності серед дітей

19.
Серед задач кабінету (відділення) здорової дитини дитячої поліклініки медико-гігієнічне навчання батьків по догляду за дітьми раннього віку, контроль за їх нервово-психічним розвитком та ін. Яке з наведених положень також відноситься до задач цього кабінету.


A
Вивчення умов життя дітей


B
Контроль за проведенням щеплень


C
Експертиза непрацездатності


*D
Пропагування грудного вигодування


E
Всі відповіді вірні

20.
Серед видів діяльності дільничного лікаря-педіатра – лікувально-профілактична, організаційна робота, медико-гігієнічне навчання та виховання дітей та їх батьків. Який ще вид діяльності притаманний цьому лікарю.


A
Проведення заключної дезінфекції

*
B
Протиепідемічна робота


C
Оцінка вартості лікування хворих дітей


D
Соціально-правова діяльність


E
Всі відповіді вірні

21.
Одним із головних елементів роботи дільничного лікаря-педіатра є лікувальна робота, яку він проводить на прийомі в поліклініці та вдома. Що з наведеного відноситься до елементів цієї роботи.

*
A
Своєчасна госпіталізація дітей та медико-соціальна експертиза непрацездатності


B
Проведення експертної оцінки вартості лікування і своєчасна госпіталізація дітей


C
Експертиза тимчасової непрацездатності та вивчення захворюваності дітей на дільниці


D
Організація та проведення профілактичних оглядів дітей та вивчення захворюваності дітей на дільниці


E
Проведення експертної оцінки вартості лікування та експертиза тимчасової непрацездатності

22.
До змісту профілактичної роботи дільничного лікаря-педіатра відноситься патронаж новонароджених. Визначте, що з наведеного також відноситься до елементів цієї роботи.


A
Медико-соціальна експертиза тимчасової непрацездатності

*
B
Диспансерне спостереження за дітьми першого року життя


C
Вивчення захворюваності


D
Відбір дітей для стаціонарного лікування


E
Всі відповіді вірні

23.
До змісту профілактичної роботи дільничного лікаря-педіатра відноситься патронаж новонароджених, диспансерне спостереження за дітьми першого року життя та ін. Визначте, що з перерахованого також відноситься до елементів цієї роботи.


A
Вивчення загальної захворюваності


B
Відбір дітей для стаціонарного лікування

*
C
Диспансерне спостереження за хворими дітьми, та здоровими відповідно до вікових груп


D
Експертиза тимчасової непрацездатності


E
Всі відповіді вірні

24.
Одним із елементів протиепідемічної роботи дільничного лікаря-педіатра є рання діагностика інфекційних захворювань та організація ізоляції такого хворого. Що з наведеного також відноситься до елементів цієї роботи.


*A
Організація спостереження за контактними з хворою дитиною


B
Транспортування інфекційних хворих


C
Проведення заключної дезінфекції


D
Вивчення загальної захворюваності


E
Всі відповіді вірні

25.

В структурі дитячої поліклініки є відділення відновлюваного лікування, в складі якого такі кабінети як, ЛФК, масажу, механотерапії. Який з наведених нижче кабінетів також входить до складу цього відділення.


A
Трудотерапії


B
Долікарського прийому


C
Кабінет здорової дитини


D
Кабінет щеплень


*E
Фізіотерапевтичний

26.
Диспансерний метод – головний метод роботи усіх амбулаторно поліклінічних закладів, в т. ч. і дитячої поліклініки. Він передбачає ряд послідовних дій (етапів), серед яких активне виявлення дітей, що підлягають диспансеризації і взяття їх на облік. Визначте, що з наведеного відноситься до наступного етапу цього методу.


A
Вивчення фізичного розвитку дітей

*
B
Своєчасне та комплексне проведення необхідних лікувально-оздоровчих заходів


C
Вивчення умов побуту та навчання


D
Визначення рівня функціонального стану основних систем організму


E
Визначення ступеня опірності організму шкідливому впливу різних чинників

27.
Диспансерний метод – головний метод роботи усіх амбулаторно поліклінічних закладів, в т. ч. і дитячої поліклініки. Він передбачає ряд послідовних дій (етапів), серед яких активне виявлення дітей, що підлягають диспансеризації і взяття їх на облік, своєчасне та комплексне проведення необхідних лікувально-оздоровчих заходів та ін. Визначте, що відноситься до наступного етапу цього методу

*
A
Активне динамічне спостереження за хворими


B
Вивчення фізичного розвитку дітей


C
Визначення рівня функціонального стану основних систем організму


D
Визначення ступеня опірності організму шкідливому впливу різних чинників


E
Всі відповіді вірні

28.

В структурі стаціонару дитячої лікарні є такі підрозділи: приймальне відділення, лікувальні соматичні та спеціалізовані відділення, лікувально-допоміжні та діагностичне відділення та ін. Визначте, що з наведеного також є підрозділом дитячої лікарні.


A
Кабінет здорової дитини


B
Долікарський кабінет


C
Кабінет голкорефлексотерапії

*
D
Ізоляційно-діагностичне відділення


E
Відділення відновлювального лікування

29.
Серед лікувально-профілактичних закладів, що надають медичну допомогу дітям сільських районів – заклади сільської лікарської дільниці, обласні заклади, диспансери та ін. Визначте, які ще заклади надають медичну допомогу дітям.


A
Спеціалізовані центри


B
Центри здоров`я

*
C
Районні заклади


D
Санаторно-курортні заклади


E
Санаторії-профілакторії

30.
Диспансерну роботу дитячої поліклініки характеризують такі показники як повнота охоплення дітей диспансерним наглядом, повнота та своєчасність проведення лікувально-оздоровчих заходів та ін. Що з наведеного є також показником цієї роботи.


A
Первинна інвалідність серед диспансеризованих


B
Захворюваність дітей


C
Летальність серед диспансеризованих


*D
Своєчасність взяття під диспансерний нагляд


E
Всі відповіді вірні

31.
Серед дефектів роботи дитячої поліклініки - пізня госпіталізація дітей з запаленням легень, відмова в госпіталізації, відмова у видачі листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною та ін. Визначте, що з наведеного так же відноситься до показників дефектів.


A
Індекс здоров`я дітей першого року життя

*
B
Обґрунтовані скарги


C
Середнє число відвідувань лікарів-педіатрів


D
Рівень якості лікування хворих


E
Всі відповіді вірні

32.
Серед показників ефективності роботи дитячої поліклініки - ,,Індекс здоров`я дітей ,,. Дайте визначення цьому показнику.

*
A
Питома вага дітей, які не хворіли жодного разу у звітному році


B
Захворюваність дітей 1-го року життя


C
Питома вага дітей, яких зняли з диспансерного обліку в зв`язку з одужанням


D
Частота природжених вад розвитку


E
Всі відповіді вірні

33.
Діяльність стаціонару дитячої лікарні характеризують показники використання ліжкового фонду: середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на ліжку, обіг ліжка. Визначте, що з наведеного необхідно взяти для розрахунку середньорічної зайнятості ліжка.

*
A
Кількість проведених хворими ліжко/днів, середньорічна кількість ліжок


B
Кількість проведених хворими ліжко/днів, кількість вибулих хворих


C
Кількість вибулих хворих, середньорічна кількість ліжок


D
Кількість хворих виписаних з видужанням, кількість ліжок


E
Всі відповіді вірні

34.
Серед показників діяльності стаціонару дитячої лікарні – середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування на ліжку, обіг ліжка. Визначте, що з наведеного необхідно взяти для розрахунку середньої тривалості перебування хворого на ліжку.


A
Кількість хворих виписаних з видужанням, середньорічна кількість ліжок


B
Кількість вибулих хворих, середньорічна кількість ліжок

*
C
Кількість проведених хворими ліжко/днів, кількість вибулих хворих


D
Кількість хворих, середньорічна кількість ліжок


E
Всі відповіді вірні

35.
Діяльність стаціонару дитячої лікарні характеризують показники використання ліжкового фонду: середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на ліжку, обіг ліжка. Визначте, що з наведеного необхідно взяти для розрахунку обігу ліжка.

*
A
Кількість вибулих хворих, середньорічна кількість ліжок


B
Кількість хворих виписаних з видужанням, середньорічна кількість ліжок


C
Кількість проведених хворими ліжко/днів, кількість вибулих хворих


D
Кількість проведених хворими ліжко/днів, середньорічна кількість ліжок


E
Всі відповіді вірні

36.
У районі, який обслуговує дитяча поліклініка, щепленням підлягало 4800 дітей та підлітків, оглянуто дітей 4800, зроблено профілактичні щеплення 4320 особам, у 480 дітей виявлено тимчасові медичні протипоказання. Який показник повноти охоплення профілактичними щепленнями дітей та підлітків, що підлягали щепленням, у цьому районі ?


А
80 %


B
100 %


* C
90 %


D
60 %


E
70 %

37.
На педіатричній дільниці в поточному році знаходилось під наглядом 25 неорганізованих дітей у віці від 2 до 3 років. Яким буде планове число первинних відвідувань для цієї групи дітей ?


А
200 відвідувань


B
20 відвідувань


C
40 відвідувань


D
100 відвідувань


* E
50 відвідувань

38.
На дільниці К. підвищена захворюваність на кір як результат неповного охоплення дітей протикіровою вакциною. Який вид профілактики не реалізований в даній ситуації ?


* А
Первинна


B
Вторинна


C
Третинна


D
Медична


E
Громадська

39.
На дільниці педіатра К. в листопаді поточного року п`яти новонародженим виповнився місяць, у зв’язку з чим патронажна медична сестра запросила їх для огляду в поліклініку. Необхідно указати спеціалістів, які обов’язково повинні оглянути цих новонароджених незалежно від наявності або відсутності у них факторів ризику:


А
Хірург, окуліст


B
Отоларинголог, хірург, невропатолог


C
Невропатолог, окуліст


D
Отоларинголог, окуліст, невропатолог


* E
Невропатолог, окуліст, хірург-ортопед

40.
У дитячому комбінаті ,,Сонечко” протягом останніх років немає спалаху кіру, незважаючи на періодичний ,,занос” цієї інфекції. Назвіть вид профілактики, який має місце в даному дитячому комбінаті ?


* А
Первинна


B
Вторинна


C
Третинна


D
Первинна і вторинна


E
Третинна і вторинна

41.
На педіатричній дільниці поповнення – народилася дитина. Про це повідомила лікаря дільнична медична сестра. Коли вперше лікар-педіатр повинен ознайомитись зі своїм пацієнтом ?


А
Напередодні виписки дитини з пологового будинку


B
У перший місяць після пологів


C
Напередодні пологів


*D
У перші 3 дні після виписки із акушерського відділення


E
Під час першого звернення до лікаря

42.
Важлива роль у забезпеченні якості лікувально-профілактичної допомоги, виконанні санітарно-протиепідемічного режиму, забезпеченні контролю за харчуванням і доглядом хворих в стаціонарі належить заступнику головного лікаря з медичної частини. В яких випадках вводиться ця посада в дитячих лікарнях ?


* А
У кожній лікарні


B
Не менше 300 ліжок


C
Не менше 200 ліжок


D
Не менше 100 ліжок


E
Не менше 75 ліжок

43.
До управлінського персоналу міської об’єднаної дитячої лікарні відносяться: головний лікар, заступник головного лікаря, завідуючі відділеннями та інші. При наявності якої кількості лікарів виділяється самостійна посада заступника головного лікаря з поліклінічної роботи в об’єднаній дитячій лікарні ?


* А
Не менше 20 лікарських посад амбулаторно-поліклінічного прийому


B
Не менше 15 лікарських посад амбулаторно-поліклінічного прийому


C
Не менше 25 лікарських посад амбулаторно-поліклінічного прийому


D
Не менше 30 лікарських посад амбулаторно-поліклінічного прийому


E
Не менше 40 лікарських посад амбулаторно-поліклінічного прийому

44.
Дитячі поліклініки є провідними закладами у наданні лікувально-профілактичної допомоги дітям. До якого віку обслуговує дітей дитяча поліклініка ?


А
До 14 років


B
До 15 років


C
До 16 років


D
До 17років


* E
До 18 років

45.
У дитячій поліклініці, щоб вивільнити лікаря від виконання функцій, не властивих рівню його підготовки, функціонують кабінети долікарняного прийому. Яка основна функція цього кабінету ?


* А
Проведення контрольного годування немовлят, обробка мікротравм, видача довідок про епідемічний стан за місцем проживання та інші


B
Спостереження за здоровими дітьми раннього віку


C
Розробка спільно з дільничним (сімейним) лікарем планів профілактичних щеплень на території обслуговування


D
Консультація хворих дітей


E
Патронаж дітей першого року життя

46.
Серед профілактичних заходів дитячої поліклініки значне місце займають профілактичні щеплення, які виконуються у відповідних кабінетах. Яка основна функція кабінету щеплень ?


А
Спостереження за диспансерною групою хворих дітей


* B
Розробка спільно з дільничним (сімейним) лікарем планів профілактичних щеплень на території обслуговування, організація та їх проведення


C
Керівництво роботою педіатрів відділень поліклініки при виконанні ними профілактичних щеплень


D
Розробка рекомендацій що до організації проведення профілактичних щеплень на педіатричній дільниці


E
Ізоляція хворих у випадках алергічної реакції на профілактичні щеплення

47.
В медичному забезпеченні дітей важливе місце посідає дитяча лікарня. Яке основне завдання цього закладу ?


А
Надання первинної лікувально-профілактичної допомоги дітям


B
Консультативна допомога дитячому населенню


* C
Надання висококваліфікованої медичної допомоги в достатньому обсязі та належної якості


D
Контроль за станом здоров’я дітей, які проживають на території обслуговування


E
Своєчасне надання невідкладної медичної допомоги дитячому населенню

48.
Чіткість роботи дитячої поліклініки в значній мірі залежить від діяльності реєстратури. Яким чином визначаються ставки медичного реєстратора ?


А
Із розрахунку 1 ставка на 5 лікарів


* B
Із розрахунку 1 ставка на 10 лікарів


C
Із розрахунку 1 ставка на 15 лікарів


D
Із розрахунку 1 ставка на 20 лікарів


E
Із розрахунку 1 ставка на 25 лікарів

49.
Дитяча поліклініка має, як правило, два окремих входи, перший вхід - для здорових дітей, другий для хворих. Він веде до фільтру поліклініки, яким сполучений з її вестибюлем, реєстратурою і боксами. Хто працює у фільтрі дитячої поліклініки ?


А
Сімейний лікар (лікар загальної практики)


* B
Медична сестра


C
Молодша медична сестра


D
Дільничний педіатр


E
Педіатр інфекціоніст

50.
Робота педіатричного відділення дитячої поліклініки багатогранна, складна та відповідальна. Належний рівень цієї роботи забезпечує завідувач педіатричним відділенням. В яких випадках встановлюється самостійна посада завідувача відділенням ?


А
При наявності 3-х посад педіатрів


B
При наявності 6-ти посад педіатрів


*C
При наявності 9-ти посад педіатрів


D
При наявності 12-ти посад педіатрів


E
При наявності 15-ти посад педіатрів

51.
Дитяча поліклініка обслуговує район, де проживає 18000 дітей віком до 18 років. Яка рекомендована чисельність дітей на педіатричній дільниці ?


А
500 дітей


B
600 дітей


* C
800 дітей


D
1000 дітей


E
1200 дітей

52.
Під час періодичного медичного огляду виявлено 150 дітей, які потребують диспансерного нагляду. Яку статистичну форму необхідно заповнити для забезпечення диспансеризації цих дітей ?


А
Історія розвитку дитини (ф.112/о)


B
Карта особи, яка підлягає медичному догляду (ф.123/о)


C
Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи – ліцею, дитячого будинку, дитячого садка (ф.026/о)


* D
Контрольна карта диспансерного спостереження (ф.030у)


E
Карта хворих денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома (ф. 003-2/о)

53.
В жіночій консультації на диспансерному облік знаходиться 650 жінок. При якому терміні вагітності необхідно направити інформацію про майбутні пологи в дитячу поліклініку ?


А
В 3 місяці вагітності


B
В 4-5 місяців вагітності


* C
В 6-7 місяців вагітності


D
В 7-8 місяців вагітності


E
В 9 місяців вагітності

54.
У стаціонарах лікарень забезпечують лікувальний процес лікарі-ординатори. Яке навантаження у лікаря-ординатора в педіатричному відділенні об’єднаної лікарні ?


А
10 ліжок


* B
15 ліжок


C
20 ліжок


D
25 ліжок


E
30 ліжок

55.
У стаціонарах лікарень забезпечують лікувальний процес лікарі-ординатори. Яке навантаження у лікаря-ординатора в педіатричному відділенні необ’єднаної лікарні ?


А
10 ліжок


B
15 ліжок


* C
20 ліжок


D
25 ліжок


E
30 ліжок

56.
Завідувач педіатричного відділення стаціонару забезпечує якісне лікування дітей, контролює роботу лікарів-ординаторів, консультує складні питання діагностики, лікування та інші. В яких випадках вводиться самостійна посада завідувача відділенням ?


А
При 40 ліжках і більше


B
При 50 ліжках і більше


* C
При 60 ліжках і більше


D
При 70 ліжках і більше


E
При 80 ліжках і більше


СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ

1.
На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно вирішувати питання первинної та вторинної профілактики серед населення сімейної територіальної дільниці. Який обліковий документ дає уявлення про соціально-економічні та соціально-екологічні характеристики умов життя мешканців дільниці ?


* А
Медичний паспорт сім’ї


B
Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду


C
Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд


D
Довідка з податкової інспекції та районної СЕС


E
Звіт лікувально-профілактичного закладу та районної СЕС

2.
В Україні впроваджується програма удосконалення первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Яку планову питому вагу (%) звернень за амбулаторною допомогою, згідно з цією програмою, повинні будуть забезпечувати сімейні лікарі ?


А
До 100 %


* B
До 80 %


C
До 50 %


D
До 60 %


E
До 40 %

3.
Підвищення якості медичної допомоги населенню можливе при втіленні нових організаційних форм. Сімейна медицина - окремий напрямок розвитку охорони здоров’я України. Функціональною структурною одиницею сімейної медицини є сімейна територіальна дільниця. Яку чисельність населення, за нормативами, повинен обслуговувати сімейний лікар у сільській місцевості ?


* А
1100-1200 мешканців


B
До 1000 мешканців


C
1500-1700 мешканців


D
2000-2200 мешканців


E
До 500 мешканців

4.
Підвищення якості медичної допомоги населенню можливе при втіленні нових організаційних форм. Сімейна медицина є окремим напрямом розвитку охорони здоров’я України. Функціональною структурною одиницею сімейної медицини є сімейна територіальна дільниця. Яку чисельність населення міста, за нормативами, повинен обслуговувати сімейний лікар ?


* А
1400-1500


B
1100-1200


C
До 1000


D
До 2000


E
Не обмежена кількість населення.

5.
Надання якісної допомоги можливо за умови оволодіння відповідними знаннями, вміннями, навичками. Який нормативний документ містить перелік основних вимог до знань, вмінь та навичок сімейного лікаря ?


А
Стандарти якості лікування хворих


B
Положення про лікаря загальної практики – сімейної медицини


C
Положення про відділення загальної практики-сімейної медицини


*D
Кваліфікаційна характеристика лікаря зі спеціальності ,,загальна практика-сімейна медицина”


E
Стандарти акредитації лікувально-профілактичних закладів

6.
Покращення стану здоров’я є основним завданням сімейної медицини. Одним з напрямків цієї діяльності є моніторинг за станом здоров’я кожного індивіда. Який основний статистичний документ дозволяє мати уявлення про стан здоров’я населення сімейної територіальної дільниці ?


А
Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду


B
Медична карта амбулаторного хворого


C
Контрольна карта диспансерного нагляду


* D
Медичний паспорт сім’ї


E
Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в лікувальному закладі серед дорослого та підліткового населення

7.
Важливим кроком щодо покращення діяльності медичних закладів в умовах функціонування сімейної медицини є втілення стаціонарозамінних форм надання цієї допомоги, однією з яких є денні стаціонари при лікувально-профілактичних закладах. На яку кількість соматичних ліжок встановлюється штатна посада лікаря та медичної сестри ?


* А
На 30 ліжок


B
На 50 ліжок


C
На 15 ліжок


D
На 40 ліжок


E
На 25 ліжок

8.
До ефективних фори медичної допомоги, які останнім часом знайшли втілення в практику охорони здоров’я, відносяться денні стаціонари. Визначте, при яких закладах охорони здоров’я вини можуть організовуватися?


* А
При поліклініках


В
При дезінфекційних станціях


С
При станціях переливання крові


D
У лікарнях соціального захисту


Е
При санітарно-епідеміологічних станціях

9.
Ефективність використання ліжкового фонду в умовах сімейної медицини досягається за рахунок впровадження стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги. Що з наведеного відноситься до цих форм ?


А
Ліжка у лікарні соціального захисту


В
Ліжка в сільській дільничній лікарні


С
Спеціалізований стаціонар диспансеру


D
Відділення відновлюваного лікуванняСтаціонар на дому

10.
У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Вкажіть, що з наведеного є однією з моделей організації їх роботи


А
В умовах багатопрофільних поліклінік


В
В умовах спеціалізованих центрів


С
В умовах спеціалізованих диспансерів


*D
Індивідуальна практика


Е
Сумісна робота педіатрів і терапевтів

11.
У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Вкажіть, що з наведеного положень є однією з моделей організації їх роботи ?


А
Сумісна робота педіатрів і терапевтів


В
В умовах спеціалізованих центрів


С
В умовах спеціалізованих диспансерів


D
В умовах багатопрофільних поліклінікГрупова практика в умовах сімейної амбулаторії

12.
У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Вкажіть, яке з наведених положень є однією з моделей організації їх роботи, що використовуються при переході на засади сімейної медицини:


А
В умовах багатопрофільних поліклінік


В
В умовах спеціалізованих центрів


С
В умовах спеціалізованих диспансерів


*D
Групова практика, де кожен лікар є вузьким фахівцем


Е
Сумісна робота педіатрів і терапевтів

13.
Основним медичним закладом, який надає медичну допомогу на засадах сімейної медицини в сільській місцевості є амбулаторія сімейної медицини. За якої мінімальної чисельності лікарів організовується цей заклад ?


А
2 лікаря


* В
3 лікаря


С
4 лікаря


D
6 лікарів


Е
10 лікарів

14.
В умовах міста найбільш доцільною формою надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини є організація відділень сімейної медицини при поліклініках. За якої мінімальної кількості лікарів створюється таке відділення ?


А
2 лікаря


В
3 лікаря


D
4 лікаря


* С
6 лікарів


Е
10 лікарів

15.
Відповідно до рекомендацій ВООЗ надання первинної медико-санітарної допомоги має ґрунтуватися на засадах:


* А
Сімейної медицини (загальної практики)


В
Широкої участі спеціалістів різних профілів у забезпеченні лікувально-профілактичної допомоги


С
Багаторівневої системи надання медичної допомоги


D
Забезпечення лікувально-профілактичної допомоги в повному обсязі


Е
Всі відповіді вірні

16.
Розвиток сімейної медицини в Україні ґрунтується на ряді принципів. Визначте, яке з наведених положень є одним з цих принципів:


* А
Спостереження за досить стабільним контингентом населення


В
Обов’язкове лікування хворих в стаціонарі


С
Обов’язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями


D
Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю


Е
Обов’язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони здоров’я

17.
В основу розвитку сімейної медицини в Україні покладений ряд принципів. Визначте, що з наведеного нижче відноситься до одного з цих принципів:


* А
Забезпечення родині доступної, безперервної, постійної первинної медико-санітарної допомоги


В
Обов’язкове лікування хворих в стаціонарі


С
Обов’язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями


D
Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю


Е
Обов’язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони здоров’я

18.
Серед принципів, на яких ґрунтується розвиток сімейної медицини в Україні, є спостереження за досить стабільним контингентом населення, забезпечення родині доступної, безперервної первинної медико-санітарної допомоги. Визначте, що ще відноситься до одного з цих принципів:


А
Обов’язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони здоров’я


В
Обов’язкове лікування хворих у стаціонарі


С
Обов’язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями


D
Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілюМедико-соціальна підтримка родини

19.
Робота сімейного лікаря має свої особливості. Визначте, що з наведеного нижче визначає цю особливість:


* А
Необхідність прийняття першого рішення щодо розв’язання проблем, з приводу яких до нього звертаються пацієнти


В
Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю


С
Обов’язкова передача хворих з хронічними захворюваннями до інших закладів охорони здоров’я


D
Обов’язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями


Е
Всі відповіді вірні

20.
Сімейний лікар повинен дати характеристику захворюваності населення підпорядкованої дільниці для упорядкування річного звіту про діяльність поліклініки. Який обліково-статистичний документ ним використаний для реєстрації та вивчення загальної захворюваності?


А
Історія розвитку дитини, талон амбулаторного пацієнтаТалон амбулаторного пацієнта, статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу


С
Медична карта амбулаторного хворого


D
Виписка з історії хворого


Е
Листок тимчасової втрати працездатності

21.
У 12-ти пацієнтів сімейний лікар виявив високий рівень цукру у крові та призначив їм відповідне лікування. Кого з членів родини цих пацієнтів лікарю найбільш доцільно негайно перевірити на рівень цукру у крові, щоб заздалегідь провести профілактичні заходи ?


А
Членів родин, де хворий батько


B
Осіб до 15 років


C
Осіб, старших 60-ти років


D
Членів родин, де хвора мати


*E
Усіх членів родини


ЛІЦЕНЗУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ ТА
АКРЕДИТАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

1.
Після проведення акредитації міської лікарні сума набраних балів за стандартами акредитації склала 84% від максимально можливої. У відповідності до вимог наказу МОЗ України від 29.09.97р. № 287 акредитаційна комісія може присвоїти лікарні:


* A
I категорію


B
Вищу категорію


C
II категорію


D
Відмовити в присвоєнні категорії


E
Установити термін повторної акредитації

2.
Після проведення акредитації міської лікарні сума набраних балів за стандартами акредитації склала 76% від максимально можливої. У відповідності до вимог наказу МОЗ України від 29.09.97р. №287 акредитаційна комісія може присвоїти лікарні:


A
I категорію


B
Вищу категорію


C
Відмовити в присвоєнні категорії


*D
II категорію


E
Установити термін повторної акредитації

3.
Після проведення акредитації міської лікарні сума набраних балів склала 93% від максимально можливої. У відповідності до вимог наказу МОЗ України від 29.09.97р. №287 акредитаційна комісія може присвоїти лікарні:


A
I категорію


B
Установити термін повторної акредитації


C
II категорію


D
Відмовити в присвоєнні категорії


*E
Вищу категорію

4.
Лікар-невролог В. звільнився з роботи в міській поліклініці й вирішив займатися приватною практикою – відкрити власний кабінет. Який основний документ йому необхідно мати для цього згідно із чинним законодавством України ?


* A
Дозвіл (ліцензію) на здійснення медичної практики (діяльності)


B
Диплом про закінчення вищого навчального медичного закладу


C
Дозвіл міської санітарно-епідеміологічної станції


D
Сертифікат про закінчення курсів спеціалізації з неврології


E
Виписку з трудової книжки про стаж роботи лікарем-неврологом

5.
В Україні, незалежно від форми власності, всі лікувально-профілактичні заклади 1 раз у 3 роки проходять акредитацію. Для проведення цієї роботи МОЗ України затвердило "Стандарти акредитації ЛПЗ України" (1998 р.). Скільки процентів повинен набрати ЛПЗ від максимально можливої суми балів за стандартами для проходження акредитації ?


A
Не менше 55%


* B
Не менше 75%


C
Не менше 65%


D
Не менше 85%


E
Не менше 95%

6.
При акредитації лікувального закладу комісія виявила, що “у цьому закладі начальник відділу кадрів не проводить контроль за дотриманням закону про прийом і звільнення співробітників”. Яка група стандартів діяльності медичного закладу виявилась не виконаною ?


* A
Загальні стандарти.


B
Управління установою


C
Медико-інформаційної та аналітичної служби


D
Якості лікувально-профілактичної допомоги


E
Медичної допомоги

7.
Висновок експертів з акредитації лікувального закладу такий: “Даний заклад має в кожному підрозділі стандарти якості. Вироблено систему оцінки якості виконання стандартів”. Яка група стандартів діяльності медичного закладу установи виявилась виконаною ?


A
Стандарти управління установою


B
Стандарти медичної допомоги


C
Стандарти медико-інформаційної та аналітичної служби


D
Загальні стандарти


*E
Стандарти якості лікувально-профілактичної допомоги

8.
При оцінці діяльності медичного закладу експерти виявили, що “старша медсестра відділення не має першої кваліфікаційної категорії”. Яка група стандартів діяльності медичного закладу виявилася не виконаною ?


A
Медичної допомоги


* B
Загальні стандарти


C
Кадрового складу


D
Медико-інформаційної та аналітичної служби


E
Якості лікувально-профілактичної допомоги

9.
В м. Н. працюють 15 лікувально-профілактичних закладів у системі первинної лікувально-профілактичної допомоги. Як часто проводиться акредитація цих закладів охорони здоров'я ?


A
Один раз на рік


B
Один раз у 2 роки


* C
Один раз у 3 роки


D
Один раз у 4 роки


E
Один раз у 5 років

10.
Міській дитячій лікарні необхідно пройти акредитацію В який термін акредитаційна комісія зобов'язана провести акредитацію цього закладу ?


A
Протягом 1 місяця


B
Протягом 2-х місяців


* C
Протягом 3-х місяців


D
Протягом 4-х місяців


E
Протягом 5 місяців

11.
Процес акредитації лікувально-профілактичних закладів включає в себе декілька етапів. Скільки етапів містить у собі процес акредитації ?


A
Один етап


B
Два етапи


* C
Три етапи


D
Чотири етапи


E
П'ять етапів

12.
Після проходження акредитації лікувально-профілактичному закладу акредитаційна комісія видає акредитаційний сертифікат. Який максимальний термін дії цього сертифіката ?


A
Не більше 1 року


B
Не більше 2-х років


* C
Не більше 3-х років


D
Не більше 4-х років


E
Не більше 5 років

13.
Лікувально-профілактичні заклади проходять акредитацію з визначеною періодичністю. Хто є ініціатором проходження державної акредитації цим закладом ?


A
Акредитаційна комісія


B
Обласне управління охорони здоров'я


C
Адміністрація відповідного рівня


*D
Заклад охорони здоров'я


E
Міністерство охорони здоров’я

14.
Державна акредитація закладів охорони здоров'я включає три послідовних етапи. Що передбачає 1-ий етап акредитації закладу охорони здоров'я ?


A
Визначення відповідності закладу певній акредитаційній категорії та її присвоєння


B
Перевірка експертами акредитаційної комісії вірогідності наданої інформації, оцінка діяльності ЛПЗ за стандартами акредитації, надання рекомендацій з усунення недоліків, оформлення експертного висновку про діяльність закладу


* C
Самооцінка діяльності закладу охорони здоров'я за стандартами акредитації


D
Видача сертифіката про проходження акредитації


E
Приймання заяви про проходження акредитації

15.
Державна акредитація закладів охорони здоров'я включає три послідовних етапи. Що передбачає 2-ий етап акредитації закладу охорони здоров'я ?


A
Визначення відповідності закладу певній акредитаційній категорії та її присвоєння


* B
Перевірка експертами акредитаційної комісії вірогідності наданої інформації, оцінка діяльності ЛПЗ за стандартами акредитації, надання рекомендацій з усунення недоліків, оформлення експертного висновку про діяльність закладу


C
Самооцінка діяльності закладу охорони здоров'я за стандартами акредитації


D
Видача сертифіката про проходження акредитації


E
Приймання заяви про проходження акредитації

16.
При проходженні державної акредитації пакет документів міської поліклініки знаходиться на 3-му етапі акредитації. Як називається цей етап ?


* A
Визначення відповідності закладу певній акредитаційній категорії та її присвоєння


B
Перевірка експертами акредитаційної комісії вірогідності наданої інформації, оцінка діяльності ЛПЗ за стандартами акредитації, надання рекомендацій з усунення недоліків, оформлення експертного висновку про діяльність закладу


C
Самооцінка діяльності закладу охорони здоров'я за стандартами акредитації


D
Видача сертифіката про проходження акредитації


E
Приймання заяви про проходження акредитації

17.
У пологовому будинку проведена значна робота з підвищення якості надання медичної допомоги. Через який термін може проводитись позачергова акредитація цього закладу охорони здоров'я ?


A
Через 6 місяців після проведення останньої акредитації


* B
Через 1 рік після проведення останньої акредитації


C
Через 2 роки після проведення останньої акредитації


D
Через 3 роки після проведення останньої акредитації


E
Через 5 місяців після проведення останньої акредитації

18.
Акредитаційні комісії проводять свої засідання з певною періодичністю. Як часто акредитаційна комісія проводить свої засідання ?


A
Не рідше 2 разів на місяць


* B
Не рідше 1 разу на місяць


C
Не рідше 1 разу в 2 місяці


D
Не рідше 1 разу в 3 місяці


E
Не рідше 1 разу в 4 місяці

19.
Важливе значення при проходженні закладами охорони здоров’я акредитації мають експерти акредитаційних комісій. Хто має право бути експертом акредитаційної комісії ?


* A
Лікар-фахівець, який має вищу освіту, вищу кваліфікаційну категорію, стаж роботи не менше 10 років і сертифікат позаштатного експерта акредитаційної комісії


B
Лікар-фахівець, який має вищу освіту, вищу кваліфікаційну категорію, стаж роботи не менше 5 років і сертифікат позаштатного експерта акредитаційної комісії


C
Лікар-фахівець, який має вищу освіту, 1-у кваліфікаційну категорію, стаж роботи не менше 10 років і сертифікат позаштатного експерта акредитаційної комісії


D
Лікар-фахівець, який має вищу освіту і сертифікат експерта акредитаційної комісії


E
Лікар-фахівець, який має вищу освіту

20.
Оцінка діяльності закладів охорони здоров'я під час проходження акредитації здійснюється на основі стандартів акредитації, затверджених МОЗ України. Скільки груп мають ці стандарти ?


A
Дві


* B
Три


C
Чотири


D
П'ять


E
Одну

21.
Оцінку діяльності закладів охорони здоров’я під час проходження акредитації здійснюють на основі стандартів акредитації, затверджених МОЗ України.
Яку назву має перша група стандартів акредитації ЛПЗ ?


A
Паспортні дані й характеристика ЛПЗ


* B
Загальні стандарти


C
Якість лікувально-профілактичної допомоги в ЛПЗ


D
Медична допомога пацієнтам


E
Господарська діяльність ЛПЗ

22.
Стандарти акредитації розроблені на основі аналізу існуючої нормативної бази системи охорони здоров’я, вони мають 3 групи. Яку назву має друга група стандартів акредитації ЛПЗ ?


A
Паспортні дані й характеристика ЛПЗ


B
Загальні відомості про ЛПЗ


* C
Якість лікувально-профілактичної допомоги в ЛПЗ


D
Медична допомога пацієнтам


E
Господарська діяльність ЛПЗ

23.
Стандарти акредитації розроблені на основі аналізу існуючої нормативної бази системи охорони здоров’я, вони мають 3 групи. Яку назву має третя група стандартів акредитації ЛПЗ ?


A
Паспортні дані й характеристика ЛПЗ


B
Загальні відомості про ЛПЗ


C
Якість лікувально-профілактичної допомоги в ЛПЗ


* D
Медична допомога пацієнтам


E
Господарська діяльність ЛПЗ

24.
Стандарти акредитації багатогранні, вони різнобічно оцінюють діяльність закладів охорони здоров’я. Скільки стандартів містить у собі перша група стандартів акредитації ЛПЗ ?


A
37


B
120


*C
186


D
204


E
232

25.
Стандарти акредитації багатогранні, вони різнобічно оцінюють діяльність закладів охорони здоров’я. Скільки стандартів містить у собі друга група стандартів акредитації ЛПЗ ?


* A
37


B
120


C
183


D
204


E
232

26.
Стандарти акредитації багатогранні, містять набір критеріїв щодо всіх сторін діяльності закладу, вони різнобічно оцінюють діяльність закладів охорони здоров’я. Скільки стандартів містить у собі третя група стандартів акредитації ЛПЗ ?


A
37


* B
183


C
196


D
204


E
232

27.
При проведенні акредитації відповідною комісією лікувально-профілактичному закладу присвоюється акредитаційна категорія. Скільки акредитаційних категорій мають ЛПЗ ?


A
2 (перша і друга)


B
3 (перша, друга, третя)


* C
3 (вища, перша і друга)


D
4 (вища, перша, друга і третя)


E
2 (вища, перша)

28.
Міській лікарні необхідно пройти державну акредитацію. Скільки їй необхідно набрати балів для досягнення вищої категорії акредитації ?


A
60% і більше


B
75% і більше


C
81% і більше


* D
92% і більше


E
95% і більше

29.
Центральній районній лікарні необхідно пройти державну акредитацію. Скільки необхідно їй набрати балів для досягнення першої категорії ?


A
60% і більше


B
75% і більше


* C
81% і більше


D
92% і більше


E
95% і більше

30.
Амбулаторії сімейного лікаря необхідно пройти державну акредитацію. Скільки необхідно їй набрати балів для досягнення другої категорії ?


* A
75%


B
81%


C
95%


D
92%.


E
70%

31.
Державному міському лікувально-профілактичному закладу необхідно одержати ліцензію на медичну практику. Хто має право видавати цю ліцензію ?


A
Обласне управління охороною здоров'я


* B
Міністерство охорони здоров'я


C
Ліцензійна палата Кабінету Міністрів


D
Кабінет Міністрів


E
Верховна Рада


МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

1.
Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зобов’язань програми “Добровільне страхування репродуктивного здоров’я подружніх пар з ризиком неплідності”. Які умови повинні виконати засновники цього закладу, щоб мати змогу ввійти в систему добровільного медичного страхування ?


А
Заклад повинен пройти державні реєстрацію та ліцензування


B
Заклад повинен пройти державну акредитацію


C
Заклад повинен укласти зі страховиком договір на обслуговування застрахованих


D
Заклад повинен здійснити тільки те, що вказано у пунктах А і С


* E
Заклад повинен здійснити усі заходи, що вказані у пунктах А, В,С

2.
Лікарями-експертами медичної страхової компанії проаналізована якість лікувальної діяльності надавачів медичних послуг. У останніх виникли сумніви щодо правильності оцінок і висновків експертів. Підберіть найбільш дійовий організаційний метод, з нижче наведених, який може збільшити обґрунтованість висновків експертів та відповідно знизити ймовірність появи сумнівів у надавачів медичних послуг ?


А
Акредитація виробників медичних послуг


* B
Застосування стандартів медичної допомоги


C
Атестація медичного персоналу


D
Поточний контроль за медичною допомогою


E
Рубіжний контроль за медичною допомогою

3.
Страхова компанія створює програму ,,Добровільне страхування репродуктивного здоров’я”, яка передбачає покриття витрат на диспансеризацію подружніх пар з ризиком неплідності. Виникла потреба розробити відповідні ціни. Назвіть найбільш придатний для цього метод визначення ціни на медичні послуги ?


А
За вартістю фактично наданого обсягу медичних послуг


B
За розрахунковою собівартістю стандартного набору медичних послуг, що плануються


C
За відношенням жаданого прибутку до витрат, за рахунок яких цей прибуток буде одержано


* D
За формулою: “розрахункова собівартість стандартного набору послуг + прибуток + податки”


E
За принципом “бюджетних оцінок (або розцінок)”

4.
Страхова компанія укладає угоди з надавачами медичних послуг про умови надання медичної допомоги застрахованим, оплату їх послуг та відповідальність сторін. Який чинний Кодекс законів України регулює правила їх укладання ?


* А
Цивільний


B
Податковий


C
Кримінальний


D
Про працю


E
Цивільно-процесуальний

5.
Соціальне страхування базується на ряді провідних принципів. Яке з наведених положень відноситься до одного з цих принципів ?


А
Несолідарність


B
Необов`язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхових фондів


C
Відсутність державної гарантованості виплат на соціальне страхування


D
Часткова участь держави в соціальному страхуванні


*E
Обов`язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхових фондів

6.
Соціальне страхування базується на ряді провідних принципів. Яке з наведених положень відноситься до одного з цих принципів ?


* А
Державна гарантованість виплат на соціальне страхування


B
Необов`язковість фінансової участі застрахованих в формуванні страхового фонду


C
Відсутність державної гарантованості виплат на соціальне страхування


D
Часткова участь держави в соціальному страхуванні


E
Несолідарність

7.
Медичне страхування - один із видів соціального страхування, воно базується на ряді принципів. Визначте, яке з наведених положень відноситься до одного з принципів ?


А
Вибірковість обов`язкового медичного страхування


* B
Загальність обов`язкового медичного страхування


C
Безстроковість для добровільного медичного страхування


D
Терміновість обов`язкового медичного страхування


E
Частковість медичного страхування

8.
Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з основних джерел фінансування ?


А
Благодійні внески


B
Кредити банків


C
Прибутки від цінних паперів


* D
Державний бюджет


E
Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг

9.
Фінансування медичного страхування в умовах страхової медицини здійснюється з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з основних джерел фінансування:


А
Благодійні внески


B
Кредити банків


C
Прибутки від цінних паперів


* D
Відрахування підприємств на медичне страхування


E
Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг

10.
Кошти на медичне страхування в умовах страхової медицини формується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з основних джерел фінансування ?


А
Благодійні внески


B
Кредити банків


C
Прибутки від цінних паперів


* D
Особисті кошти громадян


E
Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг

11.
Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з додаткових джерел фінансування ?


А
Державний бюджет


* B
Благодійні внески


C
Особисті кошти громадян


D
Відрахування підприємств на медичне страхування


E
Місцевий бюджет

12.
Фінансування медичного страхування в умовах страхової медицини здійснюється з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з додаткових джерел фінансування ?


А
Державний бюджет


* B
Прибутки від цінних паперів


C
Особисті кошти громадян


D
Відрахування підприємств на медичне страхування


E
Всі відповіді вірні

13.
Фінансування медичного страхування в умовах страхової медицини здійснюється з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до додаткових джерел фінансування ?


А
Державний бюджет


B
Всі відповіді вірні


C
Особисті кошти громадян


D
Відрахування підприємств на медичне страхування


*E
Кредити банків

14.
Суб`єктами страхової медицини є страхувальник, страховик (застрахований) та лікувально-профілактичний заклад. Визначте, яке з наведених положень відповідає поняттю ,,страхувальник”:


* А
Місцеві адміністрації, установи, організації та фізичні особи, які сплачують страхові внески


B
Особа, на яку поширюється медичне страхування


C
Організація, яка бере на себе фінансовий ризик витрат на медичну допомогу застрахованому


D
Установа, яка надає медичну допомогу


E
Медичний працівник, що веде індивідуальну трудову діяльність

15.
Суб`єктами страхової медицини є страхувальник, страховик та лікувально-профілактичний заклад. Визначте, яке з наведених положень відповідає поняттю ,,страховик” :


А
Установи, організації, місцеві адміністрації, які забезпечують страхування застрахованих


B
Особа, на яку поширюється медичне страхування


* C
Юридичні особи (компанії, фонди, страхові організації), які здійснюють страхову діяльність


D
Установа, яка надає медичну допомогу


E
Медичний працівник, що веде індивідуальну трудову діяльність

16.
Медичне страхування, як система заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини, за формами поділяється на добровільне та обов’язкове. Що з наведеного нижче є однією з характерних особливостей обов’язкового медичного страхування:


* A
Забезпечення державою гарантованого мінімуму медичних послуг


B
Програма медичних послуг визначається договором.


C
Медична допомога при стихійних лихах


D
Медична допомога в повному обсязі


E
Прибутки від цінних паперів

17.
У регіоні впроваджується програма медичного страхування, у зв’язку з чим необхідно оцінити готовність і можливості виробників медичних послуг виконувати цю програму та її вимоги. Підберіть для цієї проблемної ситуації відповідний та найбільш дійовий організаційний метод її вирішення ?


* А
Акредитація медичних закладів


B
Застосування моделей кінцевих результатів


C
Поточний контроль за медичною допомогою


D
Рубіжний контроль за медичною допомогою


E
Запровадження стандартів медичних технологій

18.
Медичне страхування, як система заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини, за формами поділяється на добровільне та обов’язкове. Які послуги для населення забезпечуються добровільним медичним страхуванням ?


* A
Програма медичних послуг визначається договором між страховиком та страхувальником.


B
Забезпечення державою гарантованого мінімуму медичних послуг


C
Медична допомога при стихійних лихах


D
Медична допомога в повному обсязі


E
Прибутки від цінних паперів


КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ ЗА МОДЕЛЛЮ КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
1.
Облік роботи лікаря поліклініки в нових економічних умовах має велике значення. Який з наведених статистичних документів дає можливість максимально врахувати його роботу?


А
Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів


B
Медична карта амбулаторного хворого


* C
Талон амбулаторного пацієнта


D
Талон на прийом до лікаря


E
Листок непрацездатності

2.
Талон амбулаторного пацієнта заповнюється на випадки поліклінічного обслуговування. Що таке випадок поліклінічного обслуговування?


А
Кожне відвідування хворим поліклініки з певною метою


* B
Кожне відвідування хворим поліклініки з певною метою до її реалізації


C
Прийом лікарем пацієнта


D
Будь-яке відвідування поліклініки


E
Відвідування у зв`язку з випискою до роботи

3.
В модель оцінки якості амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню району ввійшли такі показники: рівень інвалідизації, дефекти в роботі, рівень загальної смертності, % імунізації населення, охоплення профілактичними флюорообстеженнями та інші. Який з перерахованих показників є показником дефектів?


* А
Обґрунтовані скарги


B
Рівень інвалідизації


C
Рівень загальної смертності


D
% імунізації населення


E
Охоплення профілактичними флюорообстеженнями

4.
Для контролю за якістю надання медичної допомоги складають стандарти якості. Визначте, що з наведених положень є однією з складових стандарту якості:


А
Вартість лікування


B
Число відвідувань поліклініки на один закінчений випадок


* C
Вимоги до стану хворого, який закінчив лікування


D
Фактичні значення досягнутих показників


E
Нормативні значення показників

5.
У системі охорони здоров’я розробляють і застосовують різні види стандартів медичної допомоги. Яке з положень відноситься до цього стандарту?


А
Вартість лікування


B
Число відвідувань поліклініки на один закінчений випадок


C
Фактичні значення досягнутих показників


*D
Перелік обов'язкових діагностичних обстежень


E
Нормативні значення показників

6.
Основу системи контролю якості складають стандарти якості. Що з наведеного нижче є складовою частиною цього стандарту?


А
Вартість лікування


B
Число відвідувань поліклініки на один закінчений випадок


* C
Необхідний набір лікувальних процедур


D
Фактичні значення досягнутих показників


E
Нормативні значення показників

7.
Контроль за якістю медичної допомоги проводиться на всіх ступенях її надання. Скільки ступенів він містить?


А
2 ступені


B
3 ступені


C
4 ступені


* D
5 ступенів


E
6 ступенів

8.
На кожному із ступенів надання медичної допомоги проводиться контроль її якості. Хто проводить контроль якості медичної допомоги на першому ступені?


А
Лікуючий лікар


* B
Завідуючий структурним підрозділом


C
Заступник головного лікаря з медичної частини


D
Головний лікар лікувально-профілактичного закладу


E
Спеціальна комісія лікувально-профілактичного закладу

9.
Контроль за якістю медичної допомоги проводиться на всіх ступенях її надання. Хто проводить контроль якості медичної допомоги на другому ступені?


А
Завідуючий структурним підрозділом


* B
Заступник головного лікаря з медичної частини


C
Головний лікар лікувально-профілактичного закладу


D
Спеціальна комісія лікувально-профілактичного закладу


E
Спеціальна комісія органу охорони здоров`я

10.
На кожному із ступенів надання медичної допомоги проводиться контроль її якості. Хто проводить цей контроль на третьому ступені?


А
Завідуючий структурним підрозділом


В
Заступник головного лікаря з медичної частини


С
Головний лікар лікувально-профілактичного закладу


* D
Спеціальна комісія лікувально-профілактичного закладу


Е
Спеціальна комісія органу охорони здоров’я

11.
На першому ступені контролю завідуючий відділенням стаціонару проводить експертну оцінку якості діагностики та лікування хворих. Відносно якої кількості хворих (%), що закінчили лікування, проводиться експертна оцінка в цьому випадку?


А
Не менше 10% хворих


В
Не менше 20% хворих


С
Не менше 30% хворих


D
Не менше 50% хворих


* Е
100% хворих

12.
На першому ступені контролю завідуючий відділенням поліклініки проводить експертну оцінку якості діагностики та лікування хворих. Відносно якої кількості хворих (%), що закінчили лікування, проводиться експертна оцінка в цьому випадку?


А
Не менше 10% хворих


В
Не менше 20% хворих


* С
Не менше 30% хворих


D
Не менше 50% хворих


Е
100% хворих

13.
Оцінку якості діагностики та лікування хворих на другому ступені контролю проводить заступник головного лікаря з поліклінічної роботи. Відносно якої кількості хворих (%), що закінчили лікування, проводиться експертна оцінка?


* А
Не менше 10% хворих


В
Не менше 20% хворих


С
Не менше 30% хворих


D
Не менше 50% хворих


Е
100% хворих

14.
На другому ступені контролю заступник головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, що відповідає за роботу стаціонару, проводить експертну оцінку якості діагностики та лікування хворих. Відносно якого числа хворих (%), що закінчили лікування, проводиться експертна оцінка?


А
Не менше 10% хворих


* В
Не менше 20% хворих


С
Не менше 30% хворих


D
Не менше 50% хворих


Е
100% хворих

15.
Щорічно проводиться аналіз та оцінка діяльності закладів охорони здоров`я. Що прийняте за основу цієї оцінки?


А
Забезпеченість населення лікарняними ліжками


B
Забезпеченість населення лікарями


* C
Кінцевий результат з урахуванням стану здоров`я населення


D
Обсяг фінансування на 1 жителя на рік


E
Загальна захворюваність населення

16.
Для оцінки діяльності закладів охорони здоров`я використовують моделі кінцевих результатів. Які показники входять до цієї моделі?


А
Показник інтенсивності


B
Показник екстенсивності


* C
Показники результативності


D
Коефіцієнти диференціації


E
Забезпеченість ліками

17.
Для оцінки діяльності закладів охорони здоров`я використовують модель кінцевих результатів. Які показники входять до цієї моделі?


А
Показник інтенсивності


B
Показник екстенсивності


* C
Показники дефектів


D
Коефіцієнти диференціації


E
Забезпеченість ліками

18.
Основу моделі кінцевих результатів складають дві групи показників: показники результативності та показники дефектів. Визначте, який з наведених показників відносяться до показників результативності?


* А
Поширеність окремих хвороб


B
Обґрунтування скарги


C
Пізня діагностика онкозахворювань


D
Відмовлення в госпіталізації


E
Смертність дітей вдома від пневмонії

19.
Керівництво медичного закладу вирішило вдосконалити рубіжний внутрішній контроль за якістю роботи структурних підрозділів, зробивши при цьому наголос на використанні комплексу показників результативності та показників дефектів. Підберіть найбільш відповідний цій ситуації організаційний метод.


* A
Застосування моделей кінцевих результатів


B
Акредитація медичних закладів


C
Атестація медичного персоналу


D
Поточний контроль за роботою підрозділів


E
Стандартизація медичної допомоги

20.
При визначенні диференційованого нормативу потреби в амбулаторно-поліклінічній допомозі на 1 жителя ураховують деякі фактори. Що з наведеного є таким фактором?


А
Склад населення за групами здоров`я


* B
Склад населення за статтю і віком


C
Професійний склад населення


D
Індекс здоров`я


E
Соціальне положення населення

21.
При визначенні диференційованого нормативу потреби в амбулаторно-поліклінічній допомозі на 1 жителя ураховують деякі фактори. Що з наведеного є таким фактором ?


А
Склад населення за групами здоров`я


* B
Склад населення за статтю


C
Професійний склад населення


D
Індекс здоров`я


E
Соціальне положення населення

22.
В модель оцінки якості стаціонарної допомоги населенню району ввійшли наступні показники: виконання плану ліжко-днів, післяопераційна летальність, випадки внутрішньолікарняної інфекції, хірургічна активність, питома вага патанатомічних розтинів та інші. Який з перерахованих показників є показником дефектів?


А
Хірургічна активність


B
Питома вага патанатомічних розтинів


C
Післяопераційна летальність


D
Виконання плану ліжко-днів


* E
Випадки внутрішньолікарняної інфекції


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

1.
“Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:


А
5 розділів


B
6 розділів


C
7 розділів


* D
8 розділів


E
9 розділів

2.
В “Основах законодавства про загальнообов’язкове України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,, визначені види загальнообов’язкового соціального страхування. Що з нижченаведеного відноситься до одного із видів цього страхування ?


А
Страхування на випадок погребіння


* B
Пенсійне страхування


C
Страхування за віком


D
Страхування по вагітності й пологам


E
Страхування на випадок хвороби

3.
В залежності від страхового випадку ,,Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,, визначені його види. Що з нижченаведеного відноситься до одного із видів цього страхування ?


А
Страхування на випадок хвороби


B
Страхування на випадок погребіння


C
Страхування за віком


D
Страхування по вагітності й пологам


*E
Медичне страхування

4.
В проекті ,,Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,, визначені його види в залежності від страхового випадку. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів цього страхування ?


А
Страхування за віком


B
Страхування в зв’язку з втратою годувальника


* C
Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими народженням дитини


D
Страхування по вагітності і пологам


E
Страхування на випадок хвороби

5.
В залежності від страхового випадку ,,Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,, (проект) визначені види загальнообов’язкового соціального страхування. Що з нижченаведеного відноситься до одного із видів цього страхування ?


А
Страхування по вагітності й пологам


B
Страхування у зв’язку з втратою годувальника


C
Страхування за віком


* D
Страхування на випадок безробіття


E
Страхування на випадок хвороби

6.
В залежності від страхового випадку ,,Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,, визначені види загальнообов’язкового соціального страхування. Що з нижченаведеного відноситься до одного з його видів ?


А
Страхування на випадок хвороби


B
Страхування на випадок погребіння


C
Страхування за віком


D
Страхування по вагітності й пологам


* E
Страхування від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання, які привели до втрати працездатності

7.
У сільській амбулаторії сімейної медицини працює один лікар. На який максимальний термін він має право видавати листок непрацездатності з приводу захворювання?


* А
На 14 днів з наступним направленням хворого на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК)


B
На весь термін захворювання


C
На 4 місяці при безперервному захворюванні протягом календарного року


D
На 5 місяців, якщо протягом календарного року видавалося кілька лікарняних листків


E
На 30 днів з наступним направленням хворого на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК)

8.
Громадянин М., який хворіє на калькульозний холецистит, звернувся за медичною допомогою в приватну клініку, де йому була зроблена операція - лапароскопічна холецистектомія. Після операції пацієнт ще 3 дні знаходився під спостереженням лікарів клініки й не виходив на роботу. Чи буде йому виданий листок непрацездатності?


* А
Ні, не буде


B
Так, на 1 день


C
Так, на 2 дні


D
Так, на 3 дні


E
Так, на 5 днів

9.
Громадянин С. вдома, перед вечірньою робочою зміною, відчув сильний головний біль, нудоту. Дружина викликала швидку медичну допомогу. Лікар після огляду пацієнта констатував підвищення артеріального тиску, надав невідкладну медичну допомогу й рекомендував не виходити на роботу. Чи має право лікар станції (відділення) швидкої медичної допомоги видати цьому пацієнтові листок непрацездатності?


А
Так, на 6 днів


B
Так, на 1 день


C
Так, на 3 дні


D
Так, на 5 днів


* E
Ні, не має права

10.
Громадянці А. по догляду за хворою дитиною був виданий листок непрацездатності на 14 днів. Дитина продовжує хворіти. Який документ має право видати педіатр для продовження тимчасової непрацездатності матері?


* А
Довідку по догляду за хворою дитиною


B
Довідку довільного зразку


C
Листок непрацездатності на 5 днів


D
Листок непрацездатності на 10 днів


E
Листок непрацездатності до видужання дитини

11.
Інженер-хімік у віці 47 років часто й тривало хворіє на професійне захворювання шкіри. Хто приймає рішення про перехід на іншу роботу ?


А
МСЕК


B
Головний лікар


C
Лікуючий лікар


D
Начальник цеху


*E
ЛКК МСЧ

12.
Механізатор лікувався в сільській лікарській амбулаторії, в якій працює тільки один лікар. На який термін цей лікар може видавати листок непрацездатності особисто?


* А
Максимально до 14 днів з наступним направленням до ЛКК


B
Максимально до 10 днів з наступним направленням до ЛКК


C
Максимально до 6 днів з наступним направленням до ЛКК


D
На весь період тимчасової непрацездатності


E
Максимально до 30 днів з наступним направленням до ЛКК

13.
На фельдшерський здоровпункт у вечірній час звернувся хворий з високою температурою, був встановлений факт тимчасової втрати працездатності. Вкажіть порядок експертизи в даному випадку:


* А
Видається довідка про звільнення від роботи в нічну зміну, що використовується для видачі лікарняного листка датою попереднього дня


B
Видається листок непрацездатності на 1 день


C
Видається листок непрацездатності до 3 днів


D
Видається листок непрацездатності на 3 дні


E
Ніякий документ не видається

14.
Хворий Н. тривалий час знаходився на лікуванні з приводу ішемічної хвороби серця. На який максимальний термін (в місяцях) може бути видано листок непрацездатності при безперервному протіканні цього захворювання?


А
До 1-го місяця


B
До 2-х місяців


C
До 3-х місяців


* D
До 4-х місяців


E
До 5-ти місяців

15.
Робітник М. машинобудівного заводу знаходиться на лікуванні з приводу туберкульозу. На який максимальний термін може бути виданий листок непрацездатності при цьому захворюванні?


А
5 місяців


В
6 місяців


C
8 місяців


* D
10 місяців


E
12 місяців

16.
П’ятирічна дитина знаходилась на лікуванні в стаціонарі дитячої лікарні 28 днів. Догляд за нею в цей час здійснювала мати – працівниця одного з підприємств. На який термін повинні видати листок непрацездатності матері дитини?


* А
На весь період перебування в стаціонарі з дитиною


B
Максимально до 14 днів, на решту днів – довідка


C
Максимально до 7 днів, на решту днів – довідка


D
Максимально до 10 днів, на решту днів – довідка


Е
Максимально до 3 днів, на решту днів – довідка

17.
У відповідності з інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (наказ 455 МЗ України, від 13 листопада 2001р.) право на видачу листка непрацездатності хворим надається:


* А
Лікуючому лікарю


B
Завідуючому відділенням поліклініки


C
Головному лікарю


D
Завідуючому поліклінікою


E
Заступнику головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

18.
У відповідності з інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (наказ 455 МЗ України, від 13 листопада 2001р.) право на отримання лікарняного листка в разі наявності тимчасової непрацездатності по захворюванню мають:


А
Учні


* B
Робітники та службовці


C
Звільнені з роботи


D
Військовослужбовці


E
Зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні

19.
Працівник В. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 16 днів. Який порядок видачі листка непрацездатності лікуючим лікарем стаціонару в цьому випадку?


* А
Спільно з завідувачем відділення за весь період лікування


B
З дня госпіталізації в стаціонар максимально до 6 днів


C
Спільно з завідувачем відділення максимально до 14 днів


D
Спільно з ЛКК на весь період лікування


E
З дня госпіталізації в стаціонар максимально до 10 днів

20.
Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 17 днів. Лікувався амбулаторно під спостереженням дільничного лікаря. На який термін в цьому випадку лікуючий лікар може видати листок непрацездатності особисто?


* А
До 10 календарних днів


B
До 6 календарних днів


C
До 30 календарних днів


D
До 14 календарних днів


E
На весь період тимчасової непрацездатності

21.
Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 16 днів. Лікувався амбулаторно. Лікуючий лікар видав листок непрацездатності спочатку на 5 днів і продовжив його до 10 днів. Хто має право продовжити далі листок непрацездатності цьому працівникові?


А
Лікарсько-консультативна комісія


* B
Лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення


C
Медико-соціальна експертна комісія


D
Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності


E
Завідувач відділення або заступник головного лікаря

22.
Працівник Н. внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 32 днів. Лікувався амбулаторно. Лікуючий лікар видав листок непрацездатності спочатку на 5 днів і продовжив його до 10 днів. Який порядок продовження листка непрацездатності цьому працівникові?


* А
Лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення продовжать листок до 30 днів з моменту його видачі, а надалі – ЛКК


B
Лікуючий лікар спільно з ЛКК продовжать до 30 днів, а надалі – МСЕК


C
Через лікарсько-консультативну комісію на час лікування


D
Через медико-соціальну експертну комісію на час лікування


E
Через заступника головного лікаря з експертизи непрацездатності на час лікування

23.
Працівник приватної фірми захворів на ГРВІ. При звертанні до дільничного лікаря, останній констатував факт тимчасової втрати працездатності, однак відмовився видавати листок непрацездатності, мотивуючи своє рішення тим, що пацієнт працює в приватній, а не в державній установі. Чи видається листок непрацездатності працівникам таких установ?


А
Так, видається за умови гарантії оплати його власником фірми


B
Ні, видається тільки працівникам державних установ


C
Ні, видається тільки довідка про тимчасову непрацездатність


*D
Так, видається незалежно від форм власності


E
Ні, не видається ні листок непрацездатності, ні довідка

24.
Працівниця М. знаходилась під спостереженням акушера-гінеколога жіночої консультації з приводу вагітності, яка закінчилась фізіологічними пологами. На який термін повинні видати листок непрацездатності цій жінці за місцем спостереження?


А
На 140 календарних днів


* B
На 126 календарних днів


C
На 70 календарних днів


D
На 56 календарних днів


E
На 180 календарних днів

25.
Непрацездатність робітників та службовців може буди стійкою чи тимчасовою. Що є провідним критерієм відмінності тимчасової непрацездатності від стійкої?


* А
Ступінь функціональних порушень


B
Тривалість перебування на листку непрацездатності


C
Часте перебування на листку непрацездатності


D
Сприятливий прогноз для праці


E
Сприятливий клінічний прогноз

26.
Робітник звернувся до фельдшера здоровпункту металургійного комбінату на початку нічної зміни. Встановлена тимчасова непрацездатність. Необхідно оформити тимчасову непрацездатність:


А
Видається лікарняний лист на 3 дні з наступним направленням до лікаря


* B
Видається довідка довільної форми


C
Видається довідка встановленого зразка


D
Видається лікарняний листок на один день


E
Ніякі документи не видаються

27.
Робітниці 6.03 був зроблений аборт за медичними показаннями, вона знаходилася в стаціонарі по 17.03. На який термін їй видається листок непрацездатності?


А
На 3 дні


B
На 5 днів


C
На 6 днів


D
На 10 днів


* E
На 12 днів

28.
Експертизу тимчасової непрацездатності проводять лікарсько-консультативні комісії (ЛКК). Хто із лікарів входить до складу ЛКК?


А
терапевт, хірург, невропатолог


B
терапевт, хірург, акушер-гінеколог


C
терапевт, травматолог, невропатолог


D
терапевт, хірург


* E
Заступник головного лікаря, завідувач відділення, лікуючий лікар

29.
Службовець А. внаслідок високої гарячки та нездужання не вийшов на роботу. Подзвонив своєму сімейному лікарю додому й попросив відкрити листок непрацездатності. При виконанні якої умови лікар може видати листок непрацездатності цьому пацієнтові?


А
Після проходження комплексного медичного огляду


B
На підставі висновку лікарсько-консультативної комісії


C
При наявності запису в ,,Журналі обліку викликів лікарів додому”


D
При наявності результатів аналізу крові, сечі та флюорографії


*E
Після особистого огляду хворого

30.
Службовець був непрацездатний 6 місяців у зв'язку з переломом стегна. Хто має право дати дозвіл на видачу листка непрацездатності за останні 2 місяці?


А
ЛКК


B
Головний лікар поліклініки.


* C
МСЕК


D
ЛКК разом з головним лікарем поліклініки.


E
Заступник головного лікаря з експертизи працездатності.

31.
Службовець Р. перебував у відрядженні в іншому місті, де захворів і був госпіталізований в стаціонар міської лікарні. З дозволу кого йому повинні видати листок непрацездатності?


* А
Головного лікаря міської лікарні


B
Заступника головного лікаря з експертизи втрати працездатності


C
Завідувача відділення стаціонару


D
Начальника обласного управління охорони здоров’я


E
Заступника головного лікаря з медичної частини

32.
У відповідності з інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (наказ 455 МЗ України, від 13 листопада 2001р.) тимчасова непрацездатність засвідчується?


* А
Лікуючими лікарями, завідувачем відділення та лікарсько-консультативними комісіями


B
Санітарно-профілактичними закладами


C
Медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК)


D
Лікарем швидкої допомоги


E
Центрами здоров’я

33.
У сільській лікарській амбулаторії згідно штатного розкладу працює один лікар. На який максимальний термін цим лікарем (у разі спеціального дозволу) особисто може бути виданий листок непрацездатності ?


А
На 5 днів


* B
На 14 днів


C
На 10 днів


D
На 3 дні


E
На 30 днів

34.
Дільничним терапевтом у робітника хімкомбінату вдома була діагностована побутова травма. Робітник тимчасово непрацездатний. Необхідно оформити тимчасову непрацездатність:


* А
Видається лікарняний листок з першого дня


B
Лікарняний листок відкривається з п’ятого дня звернення


C
Видається довідка встановленого зразка


D
Ніякі документи не видаються


E
Видається довідка довільного зразка

35.
Чоловік 38 років, будівельник, госпіталізований з місця роботи 19 липня з приводу перелому стегна. Був непрацездатний по 19 листопада. Має потребу в продовженні лікування. Хто вирішує питання про подальшу тимчасову непрацездатність?


* А
Спеціалізована МСЕК.


B
ЛКК.


C
Головний лікар поліклініки.


D
Міжрайонна загальна МСЕК.


E
Обласна МСЕК.

36.
Громадянин К., перебуваючи у відрядженні в іншому місті, звернувся до поліклініки з приводу захворювання. Визначте порядок проведення експертизи непрацездатності:


* А
Листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на кількість днів непрацездатності з урахуванням днів, необхідних для проїзду до постійного місця проживання


B
Листок непрацездатності не видається


C
Листок непрацездатності видається не більш, ніж на 10 днів дільничним лікарем з подальшим продовженням разом із завідувачем відділення до 30 днів


D
Листок непрацездатності видається до 10 днів з подальшою видачею довідки довільної форми


E
Листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на кількість днів непрацездатності без урахування днів, необхідних для проїзду до постійного місця проживання

37.
Породілля М. народила дитину на 28 тижні вагітності, яка померла на 6 день після народження. Скільки днів складає післяпологова відпустка в цьому випадку ?


* А
Видається лікарняний лист на 70 днів післяпологового періоду


B
Видається лікарняний лист на 126 днів післяпологового періоду


C
Лікарняний лист не видається


D
Видається лікарняний лист на час перебування в пологовому будинку


E
Видається лікарняний лист додатково на 14 днів

38.
Жінку виписали зі стаціонару з живою дитиною, яка народилася на 29 тижні вагітності. На який максимальний термін жінці буде видано листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами?


А
На 126 днів


B
На 56 днів


C
На 70 днів


* D
На 140 днів


E
Листок непрацездатності не видається

39.
Жінці 37 років проведено за її бажанням операцію штучного переривання вагітності. В післяабортному періоді виникло ускладнення, з приводу якого вона продовжувала лікуватися в гінекологічному відділенні стаціонару. Визначте порядок проведення експертизи працездатності:


* А
Листок непрацездатності (ЛН) видається на весь період перебування в стаціонарі у зв’язку з ускладненням


B
ЛН видається на три дні з приводу аборту з урахуванням дня операції


C
ЛН видається на три дні з приводу аборту та на 14 днів у зв’язку з ускладненням


D
ЛН видається на три дні з приводу аборту, з 4 по 10 день включно видається довідка, з 11-го дня з приводу ускладнень – листок непрацездатності


E
Листок непрацездатності видається на термін до 14 днів включно

40.
До хворого 69 років о 21 годині було викликано швидку медичну допомогу, лікар якої встановив діагноз: гострий інфаркт міокарда. Важкий стан хворого не дозволив госпіталізувати його до стаціонару. Наступного дня викликали лікаря додому. На який термін з приводу догляду за хворим може бути видано листок непрацездатності?


А
Листок непрацездатності видається до трьох днів з подальшим продовженням, але не більше загалом 5 днів


B
Листок непрацездатності не видається


C
Листок непрацездатності видається на весь термін захворювання


D
Листок непрацездатності видається загалом не більше 10-ти днів


*E
До трьох днів з подальшим продовженням до 7 днів з дозволу головного лікаря лікувального закладу

41.
Юнак 18-ти років, після закінчення професійно-технічного училища, проходить обстеження в стаціонарі за направленням військового комісаріату. Який документ буде видано в цьому випадку ?


* А
Довідка довільної форми, засвідчена підписом завідувача відділенням та печаткою лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ)


B
Довідка затвердженої форми про обстеження в ЛПЗ за направленням військкомату


C
Листок непрацездатності (ЛН) на весь термін перебування в стаціонарі


D
ЛН видається не більш ніж на 10 днів


E
ЛН видається не більш ніж на 5 днів

42.
До якого віку дитини (років) можна видавати листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною, яка лікується в амбулаторних умовах?


А
До 3 років


B
До 6 років


C
До 8 років


D
До 10 років


* E
До 14 років

43.
Сімейного лікаря визвали додому до хворого Н, 25 років. На який мінімальний термін (у днях) лікуючий лікар має право видати листок непрацездатності?


А
На 5 днів


B
На 2 дні


C
На 3 дні


D
На 4 дні


* E
На 1 день

44.
В зоні радіаційного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС у працюючої жінки захворіла дитина обструктивним бронхітом. Лікування дитина одержувала амбулаторно. У зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, мати була непрацездатна 19 днів. Який документ засвідчить тимчасову непрацездатність матері й на який строк він буде виданий?


* А
Листок непрацездатності на весь період хвороби


B
Довідку по догляду за хворою дитиною на всі дні


C
Листок непрацездатності на 6 днів +довідка на 12 днів


D
Листок непрацездатності на 10 днів +довідка на 9 днів


E
Листок непрацездатності на 14 днів +довідка на 5 днів

45.
Хворий на інфаркт міокард протягом 4-х місяців знаходився на лікарняному листку. Хвороба прогресує. Вирішується питання про необхідність направлення його на МСЕК. Хто має право в лікувально-профілактичному закладі направити хворого на МСЕК?


* А
Лікарсько-консультативна комісія


B
Лікуючий лікар


C
Завідуючий відділенням


D
Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності


E
Головний лікар

46.
Якщо в родині хворіють двоє або більше дітей одночасно, то як оформляється непрацездатність матері в цьому випадку?


* А
Видається один листок непрацездатності


B
Видається в кожному конкретному випадку окремо


C
Видається довідка установленої форми


D
Видається довільна довідка


E
Потрібної відповіді немає

47.
У аспірантки М. занедужала 1,5-річна дитина й хворіла 14 днів. У родині є непрацююча бабуся, дитина виховується в повній родині. Провести експертизу працездатності по догляду за хворою дитиною:


А
Матері не видається лікарняний лист


* B
Матері видається листок непрацездатності на весь період по догляду за хворою дитиною


C
Матері видається довідка по догляду за хворою дитиною.


D
Матері видається листок непрацездатності на 7 днів, довідка на 7 днів


E
Матері видається листок непрацездатності на 10 днів, довідка на 4 дні

48.
Хворий Т. 45 років прийшов на прийом до сімейного лікаря. Що є основною метою проведення медико-соціальної експертизи тимчасової непрацездатності, при первинному звертанні пацієнта?


* А
Установлення факту й причини тимчасової непрацездатності


B
Оцінка якості проведеної терапії


C
Точна постановка діагнозу


D
Розробка профілактичних заходів


E
Підготовка документації для представлення у МСЕК

49.
Діагноз захворювання, який вписується в листок непрацездатності, називається:


* А
Заключним діагнозом


B
Основним діагнозом


C
Патологоанатомічним діагнозом


D
Діагнозом непрацездатності


E
Експертним висновком

50.
Хворому на підприємстві виділено путівку до санаторію. Дільничний лікар став готувати необхідні для цього медичні документи. Хто буде направляти хворого на санаторно-курортне лікування?


А
Медико-соціальна експертна комісія


B
Профспілковий комітет.


* C
Лікарська консультативна комісія.


D
Дільничний лікар.


E
Лікар вузької спеціальності.

51.
Дільничним лікарем після тривалого диспансерного спостереження прийнято рішення щодо переведення хворого на інвалідність. Хто буде направляти хворого на медико-соціальну експертну комісію?


* А
Лікарська консультативна комісія


B
Завідувач відділення поліклініки


C
Лікар вузької спеціальності


D
Дільничний лікар


E
Завідувач стаціонарного відділення

52.
До лікаря-травматолога звернувся працівник заводу, 35 років. Діагностовано перелом правого передпліччя. Травма сталась під час ремонту квартири. З якого дня після отримання травми лікар має право видати листок непрацездатності потерпілому?


А
З 3-го дня


* B
З 1-го дня


C
З 6-го дня


D
З 10-го дня


E
З 11-го дня

53.
Хворому на туберкульоз легень, 43 роки, після тримісячного лікування в стаціонарі лікар рекомендував санаторно-курортне лікування. Хто має право видавати листок непрацездатності для санаторно-курортного лікування?


* А
Лікарсько-консультативна комісія


B
Лікар-куратор


C
Завідувач відділення


D
Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності


E
Головний лікар лікувального закладу

54.
Хворий протягом 3 міс. перебував на стаціонарному лікуванні з приводу тяжкої травми. На який максимальний термін може надаватися листок непрацездатності хворому під час безперервного лікування в лікувально-профілактичному закладі?


А
1 місяць


B
2 місяці


C
3 місяці


* D
4 місяці


E
5 місяців

55.
Хворий перебуває на лікарняному листку 4 місяці безперервно з приводу травми. Лікування буде тривати ще 1-2 міс. Хто має право продовжити листок непрацездатності даному хворому?


* А
Лікарська консультативна комісія після рішення МСЕК


B
Лікарська консультативна комісія після лікування хворого в стаціонарі


C
Головний лікар медичного закладу


D
Дільничний лікар після погодження із завідувачем відділення


E
Медико-соціальна експертна комісія

56.
На який максимальний термін МСЕК може дозволити доліковування в територіальній поліклініці з відкритим лікарняним листком?


А
1 місяць


B
2 місяці


C
3 місяці


* D
4 місяці


E
На весь термін лікування.

57.
Робітниця 38 років, впала у квартирі й зламала ногу. Непрацездатною була з 10 лютого по 25 квітня. З якого дня травми лікар повинен видати їй листок непрацездатності?


* А
З першого дня


B
З десятого дня


C
З другого дня


D
З шостого дня


E
З третього дня

58.
Чоловік удома отримав перелом плечової кістки, його було доставлено до травмпункту поліклініки. Під час оформлення тимчасової непрацездатності потерпілому треба видати:


* А
Листок непрацездатності з 1-го дня на весь період хвороби


B
Листок непрацездатності на 6 днів і довідку довільної форми


C
Довідку довільної форми


D
Листок непрацездатності за підписом головного лікаря


E
Довідку встановленої форми на 5 днів, а з 6-го дня – листок непрацездатності

59.
У терапевтичному відділенні стаціонару знаходилось на лікуванні 500 хворих, 400 із них працюють. Перед випискою зі стаціонару працюючим видавались листки непрацездатності. Хто має право підписувати листки непрацездатності?


А
Головний лікар, лікуючий лікар


B
Завідувач відділення, заступник головного лікаря з медичної частини


* C
Лікуючий лікар, завідувач відділення


D
Головний лікар, завідувач відділення


E
Завідувач відділення, заступник головного лікаря з медичної частини

60.
У громадянки Н., яка працює, захворіла дитина 7 років. Діагноз: гостре респіраторне захворювання. Усі члени сім’ї також працюють. Дільничний педіатр видав листок непрацездатності на 6 днів (3+3). Дитина продовжує хворіти. Хто має право продовжити листок непрацездатності?


* А
Завідувач відділення, лікуючий лікар


B
Лікуючий лікар, головний лікар


C
Головний лікар, завідувач відділення


D
Заступник головного лікаря


E
Лікар-отолярінголог

61.
Громадянці А. по догляду за хворою дитиною був виданий листок непрацездатності на 14 днів. Дитина продовжує хворіти. Якій документ має право видати педіатр для продовження тимчасової непрацездатності матері ?


* А
Довідку по догляду за хворою дитиною


B
Довідку довільного зразку


C
Листок непрацездатності на 5 днів


D
Листок непрацездатності на 10 днів


E
Листок непрацездатності до видужання дитини

62.
Однією з найважливіших функцій лікарів лікувально-профілактичних закладів є проведення медико-соціальної експертизи тимчасової непрацездатності людини. Кому конкретно з лікарів надається право видачі листка непрацездатності ?


А
Головному лікарю


B
Лікарю кабінету функціональної діагностики


C
Завідувачу відділення поліклініки


* D
Лікуючому лікарю


E
Заступнику головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

63.
До тимчасової втрати працездатності людини з виплатами по соціальному страхуванню приводять різні причини. Що є найбільш частою причиною тимчасової непрацездатності в практиці лікаря – терапевта?


* А
Захворювання


B
Карантин


C
Догляд за хворим членом родини


D
Санаторно-курортне лікування


E
Тимчасове переведення на іншу роботу

64.
При проведенні медико-соціальної експертизи важлива роль надається лікувально-консультативній комісії. При якій кількості лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, створюються лікувально-консультативні комісії (ЛКК)?


А
10 і більше лікарів


* B
15 і більше лікарів


C
5 і більше лікарів


D
20 і більше лікарів


E
25 і більше лікарів

65.
В амбулаторному лікувально-профілактичному закладі, на тривалому лікуванні знаходиться хворий з приводу захворювання на туберкульоз. На який максимальний термін лікувально-консультативна комісія має право продовжити листок непрацездатності ?


А
На 12 місяців


B
На 4 місяці


C
На 5 місяців


D
На 8 місяців


*E
На 10 місяців

66.
В амбулаторії сімейного лікаря (лікаря загальної практики) на лікуванні знаходиться хворий з діагнозом ,,Бронхіальна астма”. На який максимальний термін сімейний лікар має право особисто видати листок непрацездатності?


* А
На 10 днів


B
На 6 днів


C
На 8 днів


D
На 4 дні


E
На 12 днів

67.
У сімейного лікаря (лікаря загальної практики) на лікуванні знаходиться хворий з діагнозом ,,Грип’’. На який максимальний термін він має право одномоментно видати листок непрацездатності у зв'язку з цим захворюванням?


А
На 1 день


* B
На 5 днів


C
На 3 дні


D
На 4 дні


E
На 2 дні

68.
У сільській місцевості до лікаря амбулаторії звернувся сільськогосподарський робітник зі скаргами на нездужання (лікар внесений у список осіб, що мають право видавати одноосібно листки непрацездатності). Був встановлений діагноз обструктивний бронхіт. На який максимальний термін цей лікар має право одноосібно продовжувати листок непрацездатності ?


* А
На 14 днів


B
На 5 днів


C
На увесь час хвороби робітника


D
На 7 днів


E
На 10 днів

69.
Робітник Н. надав у поліклініку путівку по соціальному страхуванню, довідку з місця роботи про наявність тарифної відпустки, її тривалість, санаторно-курортну карту та інші необхідні документи. Хто має право в лікувально-профілактичному закладі направити цього робітника на санаторно-курортне лікування з правом видачі листка непрацездатності?


А
Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності


B
Зав. відділенням


C
Лікуючий лікар разом із зав. відділенням


D
Лікуючий лікар


*E
Лікарсько-консультативна комісія

70.
Хворий після тривалої безперервної прогресуючої хвороби (4 міс.) має потребу в проведенні медико-соціальної експертизи стійкої втрати працездатності. Хто має право направити даного хворого на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК)?


* А
Лікувально-профілактичний заклад (ЛПЗ)


B
Профспілка


C
Органи соцзабезпечення


D
Органи правопорядку


E
Адміністрація підприємства

71.
При проведенні експертизи тимчасової втрати працездатності вирішується ряд задач. Що з наведеного відноситься до завдань цієї експертизи?


А
Визначення групи інвалідності


B
Видача листка непрацездатності на весь термін лікування


* C
Встановлення факту втрати працездатності


D
Видача направлення на МСЕК


E
Видача направлення на санаторно-курортне лікування

72.
При проведенні експертизи тимчасової втрати працездатності лікуючий лікар вирішує ряд задач. Що з наведеного відноситься до його завдань?


А
Визначення групи інвалідності


* B
Встановлення ступеню непрацездатності


C
Видача листка непрацездатності на весь термін лікування


D
Видача направлення на МСЕК


E
Видача направлення на санаторно-курортне лікування

73.
Лікуючий лікар при проведенні експертизи тимчасової непрацездатності вирішує ряд задач. Що з наведеного відноситься до його завдань?


А
Визначення груп інвалідності


B
Видача листка непрацездатності на весь термін лікування


C
Видача направлення на МСЕК


* D
Встановлення причин, що привели до втрати працездатності


E
Видача направлення на санаторно-курортне лікування

74.
При проведенні експертизи тимчасової непрацездатності вирішується ряд задач. Що з наведеного відноситься до завдань цієї експертизи?


* А
Призначення режиму, що сприяє видужанню або поверненню до праці


B
Визначення групи інвалідності


C
Видача листка непрацездатності на весь термін лікування


D
Видача направлення на санаторно-курортне лікування


E
Видача направлення на МСЕК

75.
При проведенні експертизи тимчасової непрацездатності лікуючий лікар вирішує ряд задач. Що з наведеного відноситься до його завдань?


А
Видача направлення на МСЕК


* B
Видача листка непрацездатності


C
Визначення групи інвалідності


D
Видача направлення на санаторно-курортне лікування


E
Визначення рекомендацій, що відповідають умовам праці з урахуванням фаху

76.
При встановленні тимчасової непрацездатності видається лікарняний листок непрацездатності. Хто з лікарів, які беруть участь в експертизі непрацездатності, має право видавати цей листок?


А
Завідуючий відділенням поліклініки


B
Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності


* C
Лікуючий лікар


D
Головний лікар


E
Заступник головного лікаря з лікувальної роботи

77.
Експертизу тимчасової втрати працездатності проводять лікарі лікувально-профілактичних закладів. Лікарі яких закладів не мають права видавати листок непрацездатності?


А
Здоровпунктів


B
Поліклінік


* C
Медичних кооперативів


D
Диспансерів


E
Сільської лікарської амбулаторії

78.
Експертизу тимчасової втрати працездатності проводять лікарі лікувально-профілактичних закладів. Лікарі яких закладів не мають права видавати листок непрацездатності?


А
Здоровпунктів


B
Поліклінік


C
Сільської лікарської амбулаторії


* D
Швидкої медичної допомоги


E
Диспансерів

79.
Експертизу тимчасової втрати працездатності проводять лікарі лікувально-профілактичних закладів. Лікарі яких закладів не мають права видавати листок непрацездатності?


А
Здоровпунктів


* B
Госпрозрахункових поліклінік


C
Поліклінік


D
Диспансерів


E
Сільської лікарської амбулаторії

80.
Медико-соціальну експертизу тимчасової непрацездатності хворого починає лікуючий лікар. Яке першочергове завдання при цьому він виконує ?


А
Видає листок непрацездатності на весь термін лікування хворого.


B
Видає листок непрацездатності в разі необхідності переведення на іншу роботу при професійному захворюванні


C
Видає листок непрацездатності на 4 дні одночасно та до 6 днів взагалі


D
Видає листок непрацездатності на санаторно-курортне лікування


*E
Встановлює факт непрацездатності

81.
Медико-соціальну експертизу тимчасової непрацездатності у хворого починає лікуючий лікар. Визначте, що відноситься до одного із завдань при її проведенні:


* А
Визначення виду непрацездатності


B
Направляє хворого на консультацію до лікарів-спеціалістів


C
Видає листок непрацездатності на весь термін лікування хворого


D
Видає листок непрацездатності на санаторно-курортне лікування


E
Видає листок непрацездатності в разі необхідності переведення на іншу роботу при професійному захворюванні

82.
Продовжити листок непрацездатності після 10-го дня має право завідуючий відділенням. На який максимальний термін він може його продовжити?


А
На весь термін лікування


B
На термін до 10 днів


* C
На термін до 30 днів взагалі


D
На термін до 4 місяців з контролем через кожні 10 днів


E
На термін до 5 місяців з контролем через кожні 10 днів

83.
Лікарську експертизу тимчасової непрацездатності проводять також і дільничні лікарі-педіатри поліклінік. Що з наведеного є функцією педіатрів при її проведенні?


А
Видача матері листка непрацездатності строком на 4 дні одноразово та до 6 днів взагалі


B
Видача матері листка непрацездатності строком на 6 днів одноразово


C
Видача матері листка непрацездатності строком до 14 днів по догляду за хворою дитиною


*D
Видача матері листка непрацездатності, яка здійснює догляд за дитиною, до 3 днів одноразово й до 6 днів взагалі


E
Видача матері листка непрацездатності строком на весь термін хвороби дитини

84.
Конкретні функції з експертизи працездатності виконує завідуючий педіатричним відділенням. Визначте, що з наведеного є його функцією?


* А
Продовження листка непрацездатності з 7-го по 10-й день


B
Продовження листка непрацездатності з 11-го по 14-й день


C
Видача листка непрацездатності на перші 6 днів захворювання дитини


D
Видача листка непрацездатності на весь термін хвороби дитини


E
Продовження листка непрацездатності після 14 днів хвороби дитини

85.
Максимальний термін видачі листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною складає 14 днів. Хто має право продовжити його з 11-го по 14-й день?


* А
Лікарсько-консультативна комісія


B
Лікуючий лікар, зав.віділенням


C
Лікуючий лікар


D
Завідуючий відділенням


E
Лікуючий лікар, головний лікар

86.
У лікувально-профілактичних закладах для проведення експертизи непрацездатності створюється лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). При якій кількості лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, вона створюється ?


А
5


B
10


* C
15


D
20


E
25 і більше

87.
Лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) може очолювати головний лікар або заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності. При якій кількості лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, встановлюється посада цього заступника?


А
10 лікарів


B
15 лікарів


C
20 лікарів


* D
25 лікарів і більше


E
30 і більше

88.
Експертизу тимчасової непрацездатності проводить також – лікарсько-консультативна комісія. Хто з указаних осіб входить до її складу?


А
Заступник головного лікаря з медичної частини


* B
Лікуючий лікар


C
Завідуючий кабінетом обліку та медичної статистики


D
Завідуючий організаційно-методичним відділом (кабінетом)


E
Заступник головного лікаря з поліклінічної роботи

89.
Експертизу тимчасової непрацездатності проводить також лікарсько-консультативна комісія. Хто з указаних осіб входить до її складу?


А
Заступник головного лікаря з медичної частини


* B
Завідуючий відділенням


C
Завідуючий кабінетом обліку та медичної статистики


D
Завідуючий організаційно-методичним відділом (кабінетом)


E
Заступник головного лікаря з поліклінічної роботи

90.
Експертизу тимчасової непрацездатності проводить також лікарсько-консультативна комісія. Хто з названих осіб входить до її складу?


А
Заступник головного лікаря з поліклінічної роботи


B
Заступник головного лікаря з медичної частини


* C
Головний лікар (заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності)


D
Завідуючий кабінетом обліку та медичної статистики


E
Завідуючий організаційно-методичним відділом (кабінетом)

91.
При тимчасовій втраті непрацездатності хворому видається листок непрацездатності. На який максимальний термін (в місяцях) його можна видати при безперервному захворюванні ?


А
1 місяць


B
2 місяці


C
3 місяці


* D
4 місяці


E
5 місяців

92.
Великий обсяг роботи з медико-соціальної експертизи тимчасової непрацездатності виконує лікарсько-консультативна комісія. Що з наведеного є її завданням?


А
Експертиза стійкої втрати працездатності


B
Видача листка непрацездатності на перші 6 днів


C
Продовження листка непрацездатності до одужання (після 6 днів)


D
Продовження листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною з 7 по 10 день


* E
Видача листка непрацездатності при переведенні на іншу роботу після травми, перенесеного інфаркту міокарду, професійного захворювання чи захворювання на туберкульоз

93.
Дитячою поліклінікою був виданий листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною на 14 днів. Кількість днів, на які видано листок непрацездатності:


* A
Відповідає чинним правилам щодо максимального терміну тривалості тимчасової непрацездатності по догляду за хворою


B
Перевищує дозволений чинними правилам термін тривалості тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною на 2 дні


C
Перевищує дозволений чинними правилами термін тривалості тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною на 4 дні


D
Дозволяє продовжити термін тривалості тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною ще на 2 дні


E
Дозволяє продовжити термін тривалості тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною ще на 4 дні

94.
На поліклінічний прийом до лікаря звернувся робітник з гострим респіраторним захворюванням. Виконувати свої професійні обов’язки не може. Весь період непрацездатності лікувався амбулаторно. На який період лікуючий лікар може одноосібно оформити листок непрацездатності робітнику?На 10 календарних днів


B
На 5 календарних днів


C
На 14 календарних днів


D
На 30 календарних днів


E
На весь період тимчасової непрацездатності

95.
Закладами, що беруть участь у проведенні медичних експертиз, можуть бути лікувально-профілактичні заклади, медичні комісії Міністерства оборони та внутрішніх справ, медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи тощо. Визначте заклади, що здійснюють медико-соціальну експертизу тимчасової непрацездатності.


А
Медичні комісії Міністерства оборони


B
Санітарно-профілактичні заклади


C
Медико-соціальні експертні комісії


*D
Лікувально-профілактичні заклади


Е
Медичні комісії Міністерства внутрішніх справ

96.
У працівниці захворіла на вітряну віспу 5-річна дитина. Хвороба тривала 17 днів. Лікування здійснювалось амбулаторно під доглядом матері дитини. Як оформити непрацездатність працівниці в даному випадку?


А
Видається довідка встановленої форми на весь час хвороби дитини


B
Видається листок непрацездатності максимально на 14 днів, на решту - 3 дні - довідка довільної форми


C
Видається листок непрацездатності максимально на 7 днів, на решту - 10 днів - довідка встановленої форми


D
Видається листок непрацездатності на весь час хвороби дитиниВидається листок непрацездатності максимально на 14 днів, на решту - 3 дні - довідка встановленої форми

97.
Громадянин Н. по дорозі на роботу підвернув ногу. При звертанні за медичною допомогою було діагностовано розрив зв’язок правого гомілковостопного суглоба. Лікувався амбулаторно 18 днів. Як оформити непрацездатність у цьому випадку?Видається листок непрацездатності з першого дня на весь період лікування


B
Видається на 5 днів довідка, з 6 дня – листок непрацездатності


C
Видається на 10 днів довідка, з 11 дня – листок непрацездатності


D
Видається листок непрацездатності на 10 днів


Е
Видається листок непрацездатності на 14 днів

98.
На прийом до лікаря звернувся пацієнт із гострою респіраторно-вірусною інфекцією. Хворий непрацездатний. На скільки днів максимально лікар може оформити листок непрацездатності?


А
На 6 днів


B
На 8 днів


C
На 7 днів


D
На 5 днів


*E
На 10 днів

99.
Застрахованого робітника звільнили з роботи за власним бажанням 3.08.2005 р. Цього ж дня він захворів, о 23.30. викликав швидку допомогу і був госпіталізований з діагнозом ,,гострий апендицит”. Який документ видає лікар стаціонару під час виписки хворого?


А
Довідку про констатацію хвороби


*B
Листок непрацездатності з 3.08.2005 р.


C
Листок непрацездатності з 4.08.2005 р.


D
Виписку із карти стаціонарного хворого


Е
Направлення до гастроентеролога

100.
Медична сестра Т. перебувала на обліку в жіночій консультації з приводу вагітності. Під час пологів мало місце ускладнення, що потребувало хірургічного втручання. Є довідка з акушерського відділення. Яка тривалість допологової і післяпологової відпустки має бути в цьому випадку?


А
70 днів до пологів і 56 днів після пологів


B
56 днів до пологів і 56 днів після пологів


C
56 днів до пологів і 70 днів після пологів


*D
70 днів до пологів і 70 днів після пологів


Е
90 днів до пологів і 90 днів після пологів

101.
Працівнику, який знаходиться під диспансерним спостереженням з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, на підприємстві виділили путівку для санаторно-курортного лікування на 24 дні. Тривалість щорічної основної відпустки працівника складає 24 календарних дні, на проїзд до санаторію і назад необхідно витратити 4 дні. Який порядок оформлення тимчасової непрацездатності в цьому випадку?Лікарсько-консультативна комісія видає листок непрацездатності на 4 дні


B
Лікарсько-консультативна комісія видає листок непрацездатності на 28 дні


C
Лікуючий лікар видає листок непрацездатності на 4 дні


D
Лікуючий лікар видає довідку і санаторно-курортну картку на 28 днів


Е
Лікарсько-консультативна комісія видає довідку на 4 дні

102.
До лікаря-травматолога звернувся працівник заводу 35 років. Діагностовано перелом правого передпліччя. Травма сталась під час ремонту квартири. Як оформити непрацездатність потерпілому?


А
Довідка встановленої форми на 5 днів, листок непрацездатності з 6 дня


B
Довідка встановленої форми на 10 днів, листок непрацездатності з 10-го дня


C
Довідка довільної форми на 5 днів, листок непрацездатності з 6-го дня


*D
Листок непрацездатності з 1-го дня


E
Довідка довільної форми на 10 днів, листок непрацездатності з 11-го дня

103.
У працюючої жінки захворіла дитина віком 5 років. Діагноз: пневмонія. Дитина не госпіталізована. На який максимальний термін лікар-педіатр дитячої поліклініки має право видати листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною, віком до 5 років?


А
До 20 календарних днів.


* В
До 14 календарних днів.


С
До 25 календарних днів.


D
До 30 календарних днів.


Е
На 35 календарних днів і більше.

104.
Чоловік, знаходячись дома, отримав перелом плечової кістки та був доставлений до травмпункту поліклініки. При оформленні тимчасової непрацездатності потерпілому треба видати:


А
Листок непрацездатності на 6 днів і довідку довільної форми


B
Довідку встановленої форми на 5 днів, а з 6-го дня листок непрацездатності


C
Довідку довільної форми


D
Листок непрацездатності за підписом головного лікаря


*E
Листок непрацездатності з 1-го дня на весь період хвороби


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ

1.
У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу інвалідності за цими даними?


* А
Загальну інвалідність


B
Показник інвалідизації


C
Структуру інвалідності


D
Рух інвалідів


E
Показник наочності інвалідності

2.
У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. МСЕК протягом звітного року вперше встановила інвалідність 75 непрацездатним. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу інвалідності за цими даними?


А
Загальну інвалідність


* B
Показник інвалідизації


C
Структуру інвалідності


D
Рух інвалідів


E
Показник наочності інвалідності

3.
У населеному пункті на початок року було на обліку 150 інвалідів, протягом року вперше установили інвалідність ще 20 особам, за цей час вибуло 25 (померли, виїхали, визнані працездатними при повторному огляді). Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу інвалідності за цими даними?


А
Загальну інвалідність


B
Показник інвалідизації


C
Структуру інвалідності


* D
Рух інвалідів


E
Показник наочності інвалідності

4.
Медико-соціальна експертиза непрацездатності проводиться закладами охорони здоров’я. Який із закладів має право установити стійку втрату працездатності людини?


А
Лікувально-профілактичні заклади


B
Лікувально-профілактичні комісії


* C
Медико-соціальні експертні комісії


D
Органи соціального страхування


E
Реабілітаційні відділення або центри

5.
Медико-соціальні експертні комісії проводять експертизу непрацездатність населення. Який вид непрацездатності встановлюють ці комісії?


А
Тимчасову


B
Професійну


* C
Стійку


D
Змішану


E
Побутову

6.
Експертизу стійкої втрати непрацездатності або інвалідності проводять медико-соціальні експертні комісії. На який мінімальний термін ними встановлюється інвалідність людини?


А
Не менше 4-5 місяців


B
Не менше 6 місяців


C
Не менше 10 місяців


* D
Не менше 1 року


E
Не менше 2 років

7.
При вивченні захворюваності з тимчасовою та стійкою непрацездатністю використовуються різні облікові документи. Який з наведених облікових документів використовується для реєстрації й вивчення інвалідності?


А
Медична карта амбулаторного хворого


* B
Статистичний талон до акту обстеження в МСЕК


C
Статистична карта пацієнта, який вибув із стаціонару


D
Талон амбулаторного пацієнта


E
Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу

8.
При стійкій непрацездатності в залежності від тяжкості захворювання, ступеню порушення функцій, клінічного й трудового прогнозу встановлюється одна з 3-х груп інвалідності. Інваліди якої групи займають перше місце у структурі первинної інвалідності?


А
Першої групи


* B
Другої групи


C
Третьої групи


D
Усі групи зустрічаються з однаковою частотою


E
Відзначаються незначні відмінності в структурі:

9.
У залежності від тяжкості захворювання, ступеню порушення функцій, клінічного й трудового прогнозу, МСЕК встановлюється одна з 3-х груп інвалідності. Інваліди якої групи займають друге місце у структурі первинної інвалідності?


А
Першої групи


B
Другої групи


* C
Третьої групи


D
Талон амбулаторного пацієнта


E
Відзначаються незначні відмінності в структурі

10.
Первинна інвалідність серед населення України має тенденцію до росту. В яких межах знаходиться рівень первинної інвалідності серед всіх категорій населення України за останні роки (на 10 тис.)?


А
35,0 – 39,0


B
41,0 – 45,0


* C
46,0 – 50,0


D
51,0 – 55,0


E
55,0 – 60,0

11.
При проведенні стійкої експертизи непрацездатності медико-соціальна експертна комісія встановлює причину інвалідності. Яка основна причина первинної інвалідності серед населення України?


А
Новоутворення


* B
Хвороби системи кровообігу


C
Хвороби нервової системи та органів чуття


D
Травми, нещасні випадки та отруєння


E
Хвороби органів дихання

12.
Серед причин інвалідності населення України хвороби системи кровообігу, нервової системи та органів чуття, новоутворення. Які захворювання в структурі причин первинної інвалідності населення України займають друге місці?


А
Хвороби органів дихання


B
Хвороби системи кровообігу


C
Хвороби нервової системи і органів почуття


D
Травми, нещасні випадки й отруєння


*E
Новоутворення

13.
При визначенні стійкої непрацездатності медико-соціальна експертна комісія встановлює причину інвалідності. На якому місці в структурі первинної дитячої інвалідності знаходяться психічні захворювання?


А
На 1-ому місці


* B
На 2-ому місці


C
На 3-ому місці


D
На 4-ому місці


E
На 5-ому місці

14.
При проведенні стійкої експертизи непрацездатності медико-соціальна експертна комісія встановлює причину інвалідності. На якому місці в структурі загальної дитячої інвалідності знаходяться психічні захворювання?


А
На 1-ому місці


B
На 2-ому місці


* C
На 3-ому місці


D
На 4-ому місці


E
На 5-ому місці

15.
До стійкої непрацездатності приводять різні причини. Який з наведених класів хвороб займає перше місце в інвалідності населення України?


А
Хвороби сечостатевої системи


B
Хвороби нервової системи


C
Хвороби органів дихання


*D
Хвороби системи кровообігу


E
Психічні розлади

16.
При обстеженні хворого у медико-соціальній експертній комісії (МСЕК ) його визнано інвалідом. Якою датою йому буде встановлена інвалідність?


А
Днем направлення документів хворого до МСЕК


* B
Днем надходження документів хворого до МСЕК


C
Днем огляду хворого у МСЕК


D
Не пізніше 7 днів з дня надходження документів хворого до МСЕК


E
Не пізніше 7 днів з дня направлення документів хворого до МСЕК

17.
До стійкої непрацездатності приводять різні причини. Який з наведених класів хвороб займає друге місце в інвалідності населення України?


А
Хвороби сечостатевої системи


B
Хвороби нервової системи


* C
Новоутворення


D
Хвороби органів дихання


E
Психічні розлади

18.
До стійкої втрати працездатності приводять різні причини. Який з наведених класів хвороб займає третє місце в інвалідності населення України?


А
Хвороби сечостатевої системи


B
Хвороби нервової системи


* C
Травми


D
Хвороби органів дихання


E
Психічні розлади

19.
До стійкої втрати працездатності приводять різні причини. Яка з наведених причин є найчастішою?


А
Трудове каліцтво


B
Професійне захворювання


* C
Загальне захворювання


D
Каліцтво з дитинства


E
Каліцтво у військовослужбовців

20.
Освідчення хворого МСЕК проводять за направленням лікувально-профілактичних закладів. Який документ, крім ,,Направлення на МСЕК”, повинен мати при собі хворий?


А
Довідку з місця роботи


* B
Листок непрацездатності


C
Медичну амбулаторну карту хворого


D
Заяву хворого


E
Виписку з медичної карти стаціонарного хворого

21.
Експертизу стійкої втрати працездатності здійснює медико-соціальна експертна комісія. Що з наведеного є одним із її завдань?


* А
Санкціонування продовження листка непрацездатності при відсутності ознак інвалідності


B
Продовження листка непрацездатності


C
Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності


D
Встановлення права на отримання соціальної допомоги


E
Працевлаштування інвалідів

22.
Експертизу стійкої втрати працездатності здійснює медико-соціальна експертна комісія. Що з наведеного є одним із її завдань?


А
Продовження листка непрацездатності


* B
Виявлення причин інвалідності


C
Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності


D
Встановлення права на отримання соціальної допомоги


E
Працевлаштування інвалідів

23.
При проведенні експертизи стійкої непрацездатності МСЕК вирішує ряд завдань. Що з наведеного є одним із її завдань?


А
Продовження листка непрацездатності.


B
Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності


* C
Встановлення груп інвалідності


D
Встановлення права на отримання соціальної допомоги


E
Працевлаштування інвалідів

24.
Експертизу стійкої втрати працездатності здійснює медико-соціальна експертна комісія. Що з наведеного є одним із її завдань?


А
Продовження листка непрацездатності.


B
Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності


C
Встановлення права отримання соціальної допомоги


* D
Розробка трудових рекомендацій інвалідам


E
Працевлаштування інвалідів

25.
Одним із завдань МСЕК є переосвідчення інвалідів працездатного віку. Через який термін переосвідчуються інваліди третьої групи?


* А
Через 1 рік


B
Через 2 роки


C
Через 3 роки


D
Через 4 роки


E
Через 5 років

26.
У своїй діяльності МСЕК використовує різні статистичні документи. Який з наведених документів вона використовує?


А
Виписка із протоколу освідчення хворого


* B
Акт освідчення МСЕК


C
Книга реєстрації листків непрацездатності


D
Направлення на МСЕК


E
Книга реєстрації випадків санкціонованого продовження листка непрацездатності

27.
При наявності у пацієнта показань, МСЕК установлює групу інвалідності. Скільки існує груп інвалідності?


А
Одна


B
Дві


* C
Три


D
Чотири


E
П'ять

28.
При проведенні стійкої непрацездатності у хворого нема показань для встановлення групи інвалідності, але він продовжує залишатися непрацездатним. Укажіть, яка основна функція МСЕК в цьому випадку?


А
Трудові рекомендації


B
Виявлення та встановлення групи інвалідності


* C
Санкціонування продовження листка непрацездатності для завершення лікування


D
Встановлення права на отримання соціальної допомоги


E
Продовження листка непрацездатності

29.
На медико-соціальній експертній комісії проводиться огляд хворого, у якого ампутовано обидві ноги. Хворий не може себе обслуговувати, потребує постійної допомоги і догляду. Критеріям якої групи інвалідності відповідають показники здоров’я даного хворого?


А
ІІ А група


B
ІІ група


C
ІІІ група


*D
І група


E
ІІ Б група


ОРГАНІЗАЦІЯ РАБОТИ ЗАКЛАДІВ
САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

1.
У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:


* А
Кожна СЕС району


B
Кожний випадок інфекційного захворювання


C
Укомплектованість лікарями-гігієністами і епідеміологами


D
Своєчасність роботи у вогнищі інфекційного захворювання


E
Якість проведення поточного санітарного надзору

2.
За оцінкою санітарно-епідеміологічної експертизи стан об’єкта “А” відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам, відсутнє перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) шкідливих речовин. До якої групи поточного санепіднагляду слід віднести об’єкт “А” за наведеною оцінкою його санітарно-гігієнічного стану ?


А
До позакатегорійної групи


B
До другої групи


C
До третьої групи


D
До інших групи


* E
До першої групи

3.
За оцінкою санітарно-епідеміологічної експертизи стан об’єкта “Б” не відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам, але відсутнє перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) шкідливих речовин. До якої групи поточного санепіднагляду слід віднести об’єкт “Б” за наведеною оцінкою його санітарно-гігієнічного стану ?


* А
До другої групи


B
До першої групи


C
До третьої групи


D
До групи інших


E
До групи позакатегорійних

4.
За оцінкою санітарно-епідеміологічної експертизи стан об’єкта “В” не відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам, при цьому має місце перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) шкідливих речовин. До якої групи поточного санепіднагляду слід віднести об’єкт “В” за оцінкою його санітарно-гігієнічного стану ?


А
До групи інших


B
До першої групи


C
До другої групи


*D
До третьої групи


E
До групи позакатегорійних

5.
Під час цільової перевірки магазину №2 лікарем з гігієни харчування вилучено з реалізації партію продуктів харчування імпортного походження, які не відповідали вимогам стандартів, що діють в Україні. Яку відповідальність у разі такого порушення може понести підприємець згідно Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” ?


* А
Сплатити штраф у розмірі 100% від вартості реалізованої продукції


B
Сплатити штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат


C
Сплатити штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат


D
Сплатити штраф у розмірі 25% від вартості реалізованої продукції


E
Сплатити штраф у розмірі 35% від вартості реалізованої продукції

6.
При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. Який статистичний документ повинен надіслати лікар в санепідстанцію в даному випадку ?


А
Талон амбулаторного пацієнта


B
Звіт про медичну допомогу дітям


C
Історію розвитку дитини


D
Медичну карту амбулаторного хворого


* E
Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

7.
При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. В який термін у цьому випадку лікар повинен відправити відповідний обліковий документ в санепідстанцію ?


* А
Протягом 12 годин


B
Протягом 6 годин


C
Протягом 24 годин


D
Протягом 36 годин


E
Протягом 48 годин

8.
До міської санепідстанції звернувся приватний підприємець П. з метою одержання висновку стосовно відведення земельної ділянки під будівництво кафе. Елементом якого напрямку діяльності санітарного лікаря з гігієни харчування є даний випадок ?


А
Участь у координації діяльності установ та фізичних осіб


B
Участь у здійсненні та контролі відбору проб


C
Участь у проведенні консультацій установ та фізичних осіб


*D
Участь у здійсненні державного запобіжного санепіднагляду


E
Участь у здійсненні державного поточного санепіднагляду

9.
На директора машинобудівного заводу Н. за порушення санітарно-гігієнічних норм і правил був накладений штраф. Який вид відповідальності застосований до порушника санітарно-протиепідемічних норм і правил ?


А
Кримінальний


B
Дисциплінарний


* C
Адміністративний


D
Моральний


E
Етичний

10.
За порушення санітарно-протиепідемічних норм і правил, що були виявлені санітарним лікарем з гігієни праці при перевірці підприємства, директор заводу виніс догану начальнику цеху, який допустив ці порушення. Який вид відповідальності застосований до порушника санітарно-гігієнічних норм і правил ?


* А
Дисциплінарний


B
Адміністративний


C
Кримінальний


D
Моральний


E
Етичний

11.
При перевірці магазину лікарем з гігієни харчування встановлено факт порушення санітарного законодавства. Через 2 дні після цього був складений протокол про порушення санітарних норм ф. № 391/0. Протокол про порушення санітарних норм складається в термін не пізніше:


А
3 днів


B
7 днів


C
10 днів


D
15 днів


* E
5 днів

12.
При обстеженні санітарним лікарем ринку був встановлений факт торгівлі молоком громадянкою Б. без відповідно оформленої медичної санітарної книжки. Головний лікар СЕC оформив на громадянку Б штраф. Який розмір штрафу накладається на громадян за порушення санітарного законодавства ?


* А
Від 1 до 12 неоподаткованих мінімумів доходів громадян


B
Від 6 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян


C
Від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян


D
Від 2 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян


E
До 1 неоподаткованого мінімуму доходів громадян

13.
При розслідувані причин загибелі риби й водоймищі було встановлено, що це явище було пов’язане з викидом стічних вод підприємства Н в водойму без відповідної очистки. На директора підприємства Н був накладений штраф. Який розмір штрафу за порушення санітарного законодавства на посадових осіб ?


* А
Від 6 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян


B
Від 1 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян


C
Від 1 до 6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян


D
Від 1 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян


E
До 1 неоподаткованого мінімуму доходів громадян

14.
На громадянина С за порушення санітарно-гігієнічних норм і правил був накладений штраф. Добровільна сплата штрафу повинна бути не пізніше :


А
5 днів


* B
15 днів


C
10 днів


D
3 дні


E
30 днів

15.
Санітарно-епідеміологічна служба веде контроль за всіма об’єктами, що розміщені на конкретній території. Який вид санітарно-епідеміологічного нагляду виконує СЕС при контролі за діючими об’єктами ?


* А
Поточний санепіднагляд


B
Запобіжний санепіднагляд


C
Методична робота.


D
Санітарно-просвітня робота


E
Науково-практична робота

16.
Санітарно-епідеміологічна станція організована в сільському районі, що нараховує 25 тис. населення. Якій категорії СЕС сільського району вона відповідає ?


* А
III


B
I


C
II


D
IV


E
V

17.
Санітарно-епідеміологічна станція організована в сільському районі, що нараховує 56 тис. населення. Якій категорії СЕС сільських районів вона відповідає ?


* А
II


B
I


C
III


D
IV


E
V

18.
Санітарно-епідеміологічна станція організована в районі міста, що нараховує 130 тис. населення. Якій категорії міської районної СЕС вона відповідає ?


* А
III


B
I


C
II


D
IV


E
V

19.
Санітарно-епідеміологічна станція організована в районі міста, що нараховує 250 тис. населення. Якій категорії міської районної СЕС вона відповідає ?


А
III


B
I


* C
II


D
IV


E
V

20.
Серед документів санітарного законодавства є „Закон про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення". В якому році був прийнятий цей закон України ?


А
В 1986


B
В 1990


* C
В 1994


D
В 1998


E
В 2002

21.
Скільки розділів має „Закон України про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення’’ ?


А
П'ять


B
Шість


* C
Сім


D
Вісім


E
Дев'ять

22.
В якій статті Конституції України (1996) говориться про те, що держава забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя ?


А
Ст. 45


* B
Ст. 49


C
Ст. 50


D
Ст. 55


E
Ст. 60

23.
В якій статті Конституції України (1996) говоритися про те, що кожен громадянин має право на безпечне для життя й здоров'я навколишнє середовище ?


А
Ст. 45


B
Ст. 49


* C
Ст. 50


D
Ст. 55


E
Ст. 60

24.
Одним з документів, що відноситься до санітарного законодавства, є ,,Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні’’. В якому році воно було затверджено кабінетом міністрів України ?


А
1987 р.


B
1991 р.


C
1995 р.


* D
1999 р.


E
2003 р.

25.
Міська дезінфекційна станція 2-ї категорії створюється в містах з населенням ?


А
До 100 тис


B
От 100 до 200 тис.


* C
Від 200 до 500 тис


D
Від 500 до 1000 тис


E
Понад 1 млн.

26.
Міська дезінфекційна станція 3-ої категорії створюється в містах з населенням ?


А
До 100 тис


* B
До 200 тис


C
Від 200 до 500 тис


D
Від 500 до 1000 тис


E
Понад 1 млн.

27.
Обласні санітарно-епідеміологічні станції 1-ої категорії створюються в областях з населенням ?


А
До 500 тис


B
До 1 млн.


C
До 2 млн.


* D
Понад 2 млн.


E
До 100 тис

28.
Санітарно-епідеміологічні станції сільських районів 2-ої категорії створюються в районах з населенням ?


А
До 20 тис


B
До 30 тис


* C
Від 30 до 60 тис


D
Від 60 до 100 тис


E
Понад 100 тис

29.
В залежності від санітарно-гігієнічного стану, об’єкти держсаннадзору підрозділяються на:


А
Дві групи


* B
Три групи


C
Чотири групи


D
П'ять груп


E
Шість груп

30.
На державну санітарно-епідеміологічну службу України покладаються певні завдання. Визначте, що з наведеного відноситься до її завдань:


* А
Нагляд за дотриманням санітарного законодавства


B
Проведення санітарно-технічних заходів


C
Проведення санітарно-гігієнічних заходів


D
Проведення заходів щодо усунення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища


E
Проведення профілактичних щеплень

31.
Визначте, яка з наведених положень відноситься до завдань, що покладаються на державну санітарно-епідеміологічну службу України:


А
Проведення санітарно-технічних заходів


B
Проведення санітарно-гігієнічних заходів


* C
Нагляд за організацією та проведенням санітарних, протиепідемічних заходів


D
Проведення заходів щодо усунення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища


E
Проведення профілактичних щеплень

32.
На державну санітарно-епідеміологічну службу України покладаються певні завдання. Визначте, що з наведеного відноситься до її завдань:


* А
Проведення санітарно-гігієнічної експертизи та гігієнічної регламентації небезпечних факторів


B
Проведення санітарно-технічних заходів


C
Проведення санітарно-гігієнічних заходів


D
Проведення заходів щодо усунення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища


E
Проведення профілактичних щеплень

33.
У забезпеченні санітарного та епідемічного благополуччя населення важлива роль належить СЕС. Визначте, що з наведеного відноситься до змісту її роботи:


А
Проведення профілактичних оглядів


B
Проведення санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних заходів


C
Проведення профілактичних щеплень


D
Проведення заходів щодо усунення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища


* E
Проведення попереджувального та поточного санітарного нагляду

34.
Лікарі районних СЕС в процесі своєї роботи виконують ряд завдань. Визначте, що з наведеного є одним із завдань цих лікарів:


А
Участь у проведенні періодичних проф. оглядів


B
Участь у проведенні профілактичних щеплень


C
Участь у проведенні санітарно-технічних заходів


* D
Проведення обстеження об’єктів


E
Робота у відомчій лабораторії

35.
Лікарі районних СЕС в процесі своєї роботи виконують ряд завдань. Визначте, що з наведеного є одним із завдань цих лікарів:


А
Участь у проведенні періодичних профілактичних оглядів


B
Участь у проведенні профілактичних щеплень


C
Участь у проведенні санітарно-технічних заходів


* D
Контроль за проведенням періодичних профілактичних оглядів


E
Робота у відомчій лабораторії

36.
Лікарі районних СЕС в процесі своєї роботи виконують ряд завдань. Визначте, яке з наведених положень відноситься до змісту роботи цих лікарів:


А
Участь у проведенні періодичних профілактичних оглядів


B
Участь у проведенні профілактичних щеплень


C
Участь у проведенні санітарно-технічних заходів


* D
Розробка санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів


E
Робота в відомчій лабораторії

37.
Лікарі районних СЕС в процесі своєї роботи виконують ряд завдань. Визначте, що з наведеного відноситься до змісту роботи цих лікарів:


А
Участь у проведенні періодичних профілактичних оглядів


B
Участь у проведенні профілактичних щеплень


C
Участь у проведенні санітарно-технічних заходів


* D
Поглиблена оцінка стану об`єктів санітарного нагляду


E
Робота в відомчій лабораторії

38.
Розподіл праці лікарів санітарно-епідеміологічних станцій може проводитись за різними принципами. Визначте, що з наведеного є одним із принципів розподілу праці цих лікарів:


А
Проблемно-тематичний


B
Колегіальний


* C
Галузевий


D
,,Основної ланки”


E
Колективний

39.
Розподіл праці лікарів санітарно-епідеміологічних станцій може проводитись за різними принципами. Визначте, що з наведеного є одним із принципів розподілу праці цих лікарів:


А
Проблемно-тематичний


B
Колегіальний


* C
Дільнично-територіальний


D
,,Основної ланки”


E
Колективний

40.
Розподіл праці лікарів санітарно-епідеміологічних станцій може проводитись за різними принципами. Визначте, що з наведеного є одним із принципів розподілу праці цих лікарів:


А
Проблемно-тематичний


B
Колегіальний


* C
Змішаний


D
,,Основної ланки”


E
Колективний

41.
Санітарно-епідеміологічна станція у своїй структурі має ряд відділів. Визначте, який з наведених відділів входить до складу СЕС сільського району.


А
Відділ профілактики важливих неепідемічних захворювань


B
Відділ особливо небезпечних інфекцій


C
Кабінет антирабічних щеплень


D
Організаційний відділ


*E
Санітарно-гігієнічний відділ

42.
Санітарно-епідеміологічна станція у своїй структурі має ряд відділів. Визначте, який з наведених відділів входить до складу СЕС сільському району.


А
Відділ профілактики важливих неепідемічних захворювань


* B
Епідеміологічний відділ


C
Кабінет антирабічних щеплень


D
Організаційний відділ


E
Відділ особливо небезпечних інфекцій

43.
При обслуговуванні хворих на дому сімейним лікарем К. зареєстровані два випадки гепатиту В. Стан пацієнтів задовільний. Яким санітарним транспортом буде організована евакуація пацієнтів до інфекційної лікарні?


А
Швидкої медичної допомоги.


* В
Міської дезстанції.


С
Санітарно-епідеміологічної служби.


D
Інфекційної лікарні.


Е
Госпіталізації не потребує.

44.
Лікарі СЕС використовують у своїй роботі різні методи. Що з наведеного є одним із методів роботи цих фахівців ?


А
Облік інфекційних та професійних захворювань


* B
Динамічне санітарне та епідеміологічне спостереження


C
Економічний метод


D
Диспансерний метод


E
Експертні оцінки роботи лікувально-профілактичних закладів

45.
Лікарі СЕС використовують у своїй роботі різні методи. Що з наведеного є одним із методів роботи цих фахівців ?


А
Облік інфекційних та професійних захворювань


B
Диспансерний метод


C
Економічний метод


*D
Лабораторно-інструментальні дослідження


E
Експертні оцінки роботи лікувально-профілактичних закладів

46.
Лікарі СЕС використовують у своїй роботі різні методи. Що з наведеного є одним із методів роботи цих фахівців ?


А
Облік інфекційних та професійних захворювань


* B
Статистичний метод


C
Економічний метод


D
Диспансерний метод


E
Експертні оцінки роботи лікувально-профілактичних закладів


ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

1.
Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?


* А
Ф.Тейлор


B
А.Файоль


C
М.П.Фолет і Е Мейо


D
Г.Бернард


E
Д. Макгрегорі і Р.Макмуррі

2.
Менеджмент, як науково-обгрунтований процес, виник у надрах капіталістичного виробництва. Великий внесок у формування наукового менеджменту внесла неокласична школа. Вкажіть, хто є засновником цієї школи управління?


А
Ф.Тейлор


* B
А.Файоль


C
М.П.Фоллет і Е. Мейо


D
Великі менеджери, президенти компаній


E
Г.Бернард

3.
Велика увага представниками школи людських відносин приділялась технолого-психологічному опрацюванню методів удосконалення праці управлінського персоналу. Хто є засновником цієї управлінської школи?


А
Ф.У.Тейлор


B
А.Файоль


* C
М.П.Фолет і Е. Мейо


D
Г.Бернард


E
Д. Макгрегорі й Р.Макмуррі

4.
Важливою особливістю емпіричної школи, яка відрізняла її від інших шкіл управління, є те, що вона конкретизувала зміст управлінської праці. Вкажіть, хто є засновником емпіричної школи управління?


А
Ф.У.Тейлор


B
А.Файоль


C
М.Фолет і Е. Мейо


* D
Великі менеджери, президенти компаній


E
Д. Макгрегорі й Р.Макмуррі

5.
У 50-х роках ХХ сторіччя сформувалось направлення в розвитку наукового менеджменту, яке одержало назву школи соціальних систем. Хто є засновником цієї управлінської школи?


А
А.Файоль


B
М.П.Фоллет і Е Мейо


C
Великі менеджери, президенти компаній


* D
М.Бернард


E
Д. Макгрегорі й Р.Макмуррі

6.
Важливе значення в розвитку й становленні менеджменту як науки мало створення “Нової школи” або “Теорії сучасного капіталістичного менеджменту”. Хто є засновником цієї школи?


А
А.Файоль


B
М.П.Фолет і Сі Елтон Мейо


C
Великі менеджери, президенти компаній


D
М.Бернард


* E
Д. Макгрегорі й Р.Макмурі

7.
Завідуюча відділенням і профгрупа втретє звернулись до головного лікаря щодо звільнення старшої медсестри, яка працює 17 років. Факти звинувачення підтвердились і визнані старшою медсестрою. Остання проживає з донькою (яка не працює, розлучена) та 9 місячним онуком. Прийміть рішення з позицій менеджменту:


* А
Залишити старшу медичну сестру на посаді з попередженням про звільнення в разі повторного порушення трудової дисципліни


B
Звільнити працівника з роботи, тобто задовольнити вимоги колективу


C
Перевести працівника на іншу посаду


D
Звільнити працівника з роботи і вирішити питання щодо його працевлаштування за межами лікарні


E
Перекласти вирішення цього питання на інших посадових осіб або на громадські організації

8.
На підставі заяви батьків та пояснювальної записки від старшої медсестри приймального відділення начмедом лікарні поданий рапорт головному лікарю про видачу за плату старшою медсестрою ліків на лікування дитини з фонду гуманітарної допомоги. Що повинен зробити керівник у цій ситуації з позицій менеджменту: ?


А
Передати рапорт начмеда завідуючому приймальним відділенням для дійових заходів щодо припинення такої практики


B
Не робити ніяких дій


C
Звільнити старшу медичну сестру з роботи


D
Попередити начмеда про перевищення ним службових обов’язків


*E
Провести службове розслідування, за результатами якого реалізувати дії адміністративного порядку у відповідності до обставин. Про свої дії повідомити начмеда, а якщо факти знайдуть підтвердження – то й колектив

9.
На рівні міського управління охорони здоров’я проводиться аналіз організації роботи стаціонарів. Які показники будуть залучені до цього аналізу?


А
Первинна та загальна захворюваність, смертність, летальність


* B
Середня зайнятість ліжка, середня тривалість госпіталізації хворих, летальність


C
Середня тривалість госпіталізації хворих, захворюваність госпіталізованих, частота співпадіння діагнозів поліклініки та стаціонару


D
Первинна та загальна захворюваність, інвалідність, летальність


E
Обґрунтованість направлення хворих до стаціонару, середня тривалість госпіталізації хворих, захворюваність госпіталізованих

10.
Під головуванням начмеда, комісією за планом перевірялася робота відділення. Підписана всіма членами комісії довідка не виявила істотних недоліків в організації роботи відділення й зауважень до його керівника. Головний лікар, як і члени медради, з матеріалами перевірки не познайомилися. Однак на медраді лікарні начмедом приведені недоліки роботи завідувача відділенням, що граничать з посадовим злочином. Ці факти у подальшому не були ні підтверджені, ні спростовані. Яке рішення необхідно прийняти керівнику ?


* А
Запропонувати начмеду пояснити невідповідність висновків роботи комісії і його виступів. Вчинок начмеда, як керівника комісії і посадової особи, оцінити негативно з наступним застосуванням покарання адміністративного порядку


B
Ніякого рішення не приймати щодо оцінки роботи відділення, посилаючись на сформоване непорозуміння


C
Організувати повторну перевірку відділення, з огляду на виступ заступника головного лікаря з медичної частини, і прийняти надалі рішення в залежності від обставин


D
Роботу відділення оцінити за матеріалами довідки комісії


E
Передати матеріали в суд

11.
Дільничний лікар Л. 14.05.01 р. написала заяву про звільнення з роботи за власним бажанням з 17.05.01 р. Неможливість відробити 2 тижні перед звільненням вона пояснила в заяві необхідністю зміцнення ослабленого здоров'я дитини у віці 8 років, що пов'язано з поїздкою її до моря. Квитки на літак придбані, дата вильоту - 17.05.01р. Головний лікар, пояснюючи, що так швидко він не може знайти їй заміну, просив відробити 2 тижні й виліт відкласти. Лікар Л. 17.05.01р. на роботу не вийшла. Які дії головного лікаря будуть правомірними ?


А
Звернутися в профспілковий комітет поліклініки з проханням дати згоду на звільнення лікаря Л


B
Звільнити лікаря Л. за прогули


C
Дочекатися приїзду лікаря Л. і зажадати письмове пояснення


*D
Звільнити лікаря Л. за власним бажанням, відповідно до поданої заяви


E
Оголосити лікареві Л. догану і звільнити її

12.
Лікар М. терапевтичного відділення ЦРЛ звільнений за прогул, бо він передчасно покинув робоче місце. Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку ЦРЛ робочий день закінчується о 17.00, лікар М. пішов о 15 годині 45 хв. Суд визнав звільнення необґрунтованим і відновив лікаря на роботі. Рішення суду обґрунтовано, тому що до прогулу прирівнюється відсутність на робочому місці без поважних причин:


* А
Більше трьох годин протягом робочого дня


B
Цілий робочий день


C
Більше двох годин протягом робочого дня


D
Два робочих дня


E
Не менше чотирьох годин за два робочих дня

13.
Для ефективного управління системою охорони здоров’я важливо виділяти основні ієрархічні рівні управління. Які рівні управління має охорона здоров’я в Україні?


* А
Базовий, регіональний, державний


B
Регіональний, обласний, районний


C
Міський, обласний, сільський


D
Базовий, державний


E
Обласний, регіональний

14.
Процес управління – це сукупність взаємопов'язаних операцій, які здійснюються по визначеній технології керівниками, спеціалістами або службовцями за допомогою різних методів, машинних систем і окремих технічних засобів. Вкажіть із скількох технологічних фаз складається процес управління?


А
2-х технологічних фаз


B
3-х технологічних фаз


* C
4-х технологічних фаз


D
5-ти технологічних фаз


E
6-ти технологічних фаз

15.
Вироблення й прийняття управлінського рішення за своєю природою є результатом психологічного акту. Вкажіть, скільки стадій включає в себе вироблення та ухвалення управлінського рішення?


А
2 стадії


B
3 стадії


* C
4 стадії


D
5 стадій


E
6 стадій

16.
Найбільш важливі управлінські рішення доводяться до відома колективу в формі наказу, розпоряджень, приписань. Вкажіть, з якої кількості розділів складається наказ у структурному відношенні?


А
2-х розділів


B
3-х розділів


C
4-х розділів


* D
5-х розділів


E
6-х розділів

17.
Складання плану реалізації управлінського рішення може доручатися, на розгляд керівника, любій посадовій особі, але затвердження його може здійснювати визначена посадова особа. Хто є цією особою?


А
Той, хто його розробляв


* B
Той, хто затвердив управлінське рішення


C
Тільки керівник закладу


D
Трудовий колектив


E
Рада трудового колективу

18.
В процесі виконання управлінського рішення проводиться попередній, направляючий, фільтруючий та заключний контроль. Що передбачає попередній контроль?


* А
Дозволяє уникнути необґрунтованих висновків на етапі вироблення управлінського рішення


B
Дозволяє вносити певні корективи в процесі управлінського рішення


C
Дозволяє відмінити прийняте рішення


D
В процесі реалізації корекції не вносяться, але дія співробітників оцінюється за принципом ,,Зроблено –добре чи погано”


E
Здійснюється контроль з оціночними показниками, з виходом на кінцеві результати

19.
Контроль - це систематична позитивна оцінка діяльності системи, яка направлена на приближене фактичне виконання плану-завдання до запланованого результату. Яка дія характерна для направляючого контролю?


А
Дозволяє уникнути необґрунтованих висновків на етапі вироблення управлінського рішення


* B
Дозволяє вносити визначені корективи в ході виконання управлінського рішення


C
Дозволяє відмінити прийняте рішення


D
У процесі реалізації управлінського рішення корекції не вносяться, але дії співробітників оцінюються за ,,Зроблено добре чи погано “:


E
Здійснюється контроль з оціночними показниками, з виходом на кінцеві результати

20.
Значна роль в забезпеченні ефективного процесу управління відводиться заключному контролю. Яка дія характерна для цього контролю?


А
Дозволяє уникнути необґрунтованих висновків на етапі вироблення управлінського рішення


B
Дозволяє вносити певні корективи в ході виконання управлінського рішення


C
Дозволяє відмінити прийняте рішення


D
У процесі реалізації управлінського рішення корекції не вносяться, але дії співробітників оцінюються за принципом ,, Зроблено добре чи погано “.


* E
Здійснюється контроль з оціночними показниками, з виходом на кінцеві результати

21.
Керівникам, які управляють охороною здоров’я, важливо знати методологію різних видів контролю виконання управлінських рішень. Яка дія характерна для фільтруючого контролю?


А
Здійснюється на етапі вироблення управлінського рішення


B
Дозволяє вносити певні корективи в ході виконання управлінського рішення


C
Дозволяє відмінити прийняте рішення


* D
У процесі реалізації управлінського рішення корекції не вносяться, але дії співробітників оцінюються за принципом ,, Зроблено добре чи погано”


E
Здійснюється контроль за оціночними показниками, з виходом на кінцеві результати

22.
В процесі управління системою охорони здоров’я безперервно виникають ситуації, коли керівнику необхідно приймати різні управлінські рішення. Що таке управлінське рішення?


* A
Розгорнутий в часі логічний, психологічний, правовий акт, орієнтований на досягнення мети


B
Спосіб дії на систему


C
Соціальний акт, який вміщує постановку мети, перелік засобів і методів для її вивчення


D
Форма дії, яка вміщує норми, правила, рекомендації та способи й встановлює субординацію


E
Вибір способу дії і декларації про бажані результати

23.
На сільській лікарській дільниці, де проживає 6100 мешканців, протягом останніх двох років не проводились флюорографічні обстеження. Головний лікар центральної районної лікарні видав наказ про обстеження всього населення дільниці протягом поточного року. При підведенні підсумків з’ясувалось, що за рік було обстежено 14%. З якої причини, на Вашу думку, управлінське рішення залишилось не виконаним ?


А
Незрозумілою була мета рішенняНе були створені умови для виконання управлінського рішення


С
Підлеглі не були зацікавлені щодо виконання рішення


D
Управлінське рішення було погано сформульованим


Е
Управлінське рішення залишилось не зрозумілим для підлеглих

24.
Текст наказу повинен бути змістовним, коротким, максимально зрозумілим, а виконавець повинен розуміти не тільки цілі і мотиви рішення, але і ту відповідальність, яка покладається на нього. Вкажіть, що таке наказ?


* A
Розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції


B
Правовий акт, що приймається в колегіальному порядку для розв’язання найважливіших питань


C
Акт, що визначає основні правила організації і діяльності установ та організацій


D
Документ, в якому викладають правила, що регулюють спеціальні сторони діяльності


E
Документ, що видається з поточних питань

25.
Перша фаза процесу управління це розробка й прийняття управлінського рішення. Який із наведених видів контролю здійснюється на цій фазі?


* A
Попередній


B
Направляючий


C
Фільтруючий


D
Заключний


E
Поточний


МЕТОДИ Й ЗАСОБИ МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНОГО
НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

1.
Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво збільшується значення цієї роботи. Що з наведеного є принципом медико-гігієнічного виховання населення ?


А
Територіальний характер


В
ДирективністьДержавний характер


D
Оптимізація управління охороною здоров’я


Е
Спадковість

2.
З переходом на засади сімейної медицини суттєво збільшується значення медико-гігієнічного навчання та виховання населення. Що з наведеного є одним з принципів проведення цієї роботи ?


А
Оптимізація управління охороною здоров’я


В
Директивність


С
Територіальний характер


*D
Високий науковий рівень


Е
Спадковість

3.
Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво збільшується значення цієї роботи. Що з наведеного є одним з принципів медико-гігієнічного виховання ?


* А
Диференційований підхід з огляду на цільові групи


В
Директивність


С
Територіальний характер


D
Оптимізація управління охороною здоров’я


Е
Спадковість

4.
Медико-гігієнічне навчання та виховання населення ґрунтується на ряді принципів. Яке з наведених понять є одним із принципів медико-гігієнічного виховання ?


А
Спадковість


В
Директивність


С
Територіальний характер


D
Оптимізація управління охороною здоров’яОбов’язковість участі всієї медичної організації в цих заходах

5.
Система медико-гігієнічного навчання виконує певні функції, які спрямовані на:


* А
Формування здорового способу життя


В
Оптимізацію системи управління охороною здоров’я


С
Надання первинної медико-санітарної допомоги


D
Поліпшення якості надання медичної допомоги


Е
Поліпшення фінансування охороною здоров’я

6.
У медико-гігієнічному навчанні та вихованні населення беруть участь різні заклади охорони здоров’я. Які з наведених закладів проводять цю роботу ?


А
Бюро судово-медичної експертизи


В
Центри медичної статистики


С
Організаційно методичні центри обласних лікарень


*D
Лікувально-профілактичні заклади


Е
Організаційно-методичні кабінети центральних районних лікарень

7.
Реалізацію програм формування здорового способу життя виконують різні заклади охорони здоров’я. Які з наведених закладів беруть участь у реалізації цих програм ?


* А
Санітарно-профілактичні заклади


В
Центри медичної статистики


С
Організаційно - методичні центри обласних лікарень


D
Бюро судово-медичної експертизи


Е
Організаційно-методичні кабінети центральних районних лікарень

8.
У реалізації програм формування здорового способу життя беруть участь різні заклади охорони здоров’я. Які з наведених закладів проводять цю роботу ?


* А
Спортивно – оздоровчі комплекси


В
Центри медичної статистики


С
Організаційно - методичні центри обласних лікарень


D
Бюро судово-медичної експертизи


Е
Організаційно-методичні кабінети центральних районних лікарень

9.
У медико-гігієнічному навчанні та вихованні населення беруть участь різні заклади охорони здоров’я. Які з наведених закладів проводять цю роботу ?


А
Організаційно-методичні кабінети центральних районних лікарень


В
Центри медичної статистики


С
Організаційно - методичні центри обласних лікарень


D
Бюро судово-медичної експертизиЦентри здоров’я різних рівнів

10.
Медико-гігієнічне навчання та виховання населення не тільки задача закладів охорони здоров’я. Які з наведених закладів беруть участь у проведенні цієї роботи ?


А
Центри медичної статистикиНавчально-освітні заклади


С
Організаційно - методичні центри обласних лікарень


D
Бюро судово-медичної експертизи


Е
Організаційно-методичні кабінети центральних районних лікарень

11.
Медико-гігієнічне виховання населення проводиться різними методами. Що з наведеного є одним з методів гігієнічного виховання населення ?


* А
Метод індивідуальної санітарної пропаганди


В
Експертний метод


С
Статистичний


D
Комбінований


Е
Образотворчий

12.
Медико-гігієнічне виховання населення проводиться різними методами. Що з наведеного є одним із методів гігієнічного виховання населення ?


А
Комбінований метод


В
Експертний метод


С
Статистичний метод


*D
Метод групової санітарної пропаганди


Е
Образотворчий метод

13.
Медико-гігієнічне виховання населення проводиться різними методами. Що з наведеного є одним з методів гігієнічного виховання населення ?


* А
Метод масової санітарної пропаганди


В
Експертний метод


С
Статистичний метод


D
Комбінований метод


Е
Образотворчий метод

14.
Вирішення задач пропаганди здорового способу життя можливе при використанні відповідних засобів. Що з наведеного є одним із засобів санітарно-просвітньої пропаганди ?


А
Навчальні засоби


В
Образотворчі засоби


С
Комбіновані засоби


D
Масові засобиНаочні засоби

15.
Вирішення задач гігієнічного виховання населення можливе при використанні відповідних засобів. Що з наведеного є одним із засобів санітарно-просвітньої пропаганди ?


* А
Технічні засоби


В
Образотворчі засоби


С
Комбіновані засоби


D
Масові засоби


Е
Навчальні засоби

16.
Вирішення задач гігієнічного виховання населення можливе при використанні відповідних засобів. Що з наведеного є одним із засобів санітарно-просвітньої пропаганди ?


А
Масові засоби


В
Образотворчі засоби


С
Комбіновані засоби


*D
Друковані засоби


Е
Навчальні засоби

17.
Медико-гігієнічне навчання населення ґрунтується на ряді основних принципів. Назвіть, що з наведеного є одним із принципів цього навчання ?


А
Проведення профілактичних оглядів


В
Територіальний характер медико-гігієнічного навчання


С
Директивність у проведенні медико-гігієнічного навчання


D
Безкоштовність його проведенняЗагальнодоступність медико-гігієнічного навчання

18.
Серед основних принципів медико-гігієнічного навчання населення – виховний його характер, масовість, науковість. Визначте, що з наведеного нижче також відноситься до принципів медико-гігієнічного навчання:


* А
Оптимістичний характер медико-гігієнічного навчання


В
Територіальний характер медико-гігієнічного навчання


С
Директивність у проведенні медико-гігієнічного навчання


D
Безкоштовність його проведення


Е
Проведення профілактичних оглядів

19.
Медико-гігієнічне навчання населення проводиться з метою покращання санітарно-епідеміологічного стану регіону, збереження та зміцнення здоров’я населення, підвищення його працездатності. Що також є метою медико-гігієнічного навчання населення ?


А
Територіальний характер медико-гігієнічного навчання


В
Оптимізація управління охороною здоров’я


С
Планування охорони здоров’я


D
Пропаганда спеціалізованої медичної допомогиДосягнення населенням активного довголіття

20.
Медико-гігієнічне навчання населення передбачає ряд завдань. Що з наведеного нижче відноситься до найважливіших завдань цього навчання ?


* А
Пропаганда здорового способу життя


В
Територіальний характер медико-гігієнічного навчання


С
Оптимізація управління охороною здоров’я


D
Планування охорони здоров’я


Е
Пропаганда спеціалізованої медичної допомоги
13PAGE 1422515
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 422035
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий