ГИА всемирная история 11 класс Ладыченко 2013


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Ðåêîìåíäîâàíî ̳í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè,
Ò.Â. Ëàäè÷åíêî, ß.Ì. Êàìáàëîâà
Центр навчально-методичної літератури
Ф ивІройлф гнІщжоп ибгебооя емя српгжежооя ежрзбгопї сІетфнлпгпї бужтуб
чІї Іи гтжтгІуояпї ІтупрІї емя 11-ц лмбтІг ибдбмяопптгІуоІц обгшбмяойц иблмбеІг.
БужтубчІкоІ ибгебооя нбюуя об нжуІ сжржгІрйуй уб пчІойуй рІгжоя тхпрнпгб
оптуІ Ітупрйшопї лпнсжужоуоптуІ гйсфтлойлІг. Ф ивІройлф гнІщжоп 15 гбрІбоуІг,
лпзжо и ялйц глмюшбє сп 10 (12 – емя фшоІг српхІмяойц 11-ц лмбтІг тфтсІмяоп-
Ф ибгебоояц 1–8 уб
12 (емя фшоІг српхІмяойц 11-ц лмбтІг тфтсІмяоп-
дфнбоІубропдп обсрянф) србгймяойк гбрІбоу (Б, В, Г, Д) спиобшбєуятя ф
вмболф гІеспгІежк. Дмя српгжежооя ДСБ
г лмбтбц српх№мяопдп р№гоя
српсп
офєнп ибнІтуя ибгебоя 4 уб 8 ф лпзопнф и 15 гбрІбоуІг гйлпобуй гІеспгІеоп –
11, 12. Збгебооя 9 уб 10 гйлпофюуятя об плржнйц спегІкойц српмІопгбойц
Збгебооя сжржевбшбюуя сжржгІрлф тхпрнпгбоптуІ г фшоІг срженжуойц лпнсж
ужоуоптужк: срптупрпгпї, црпопмпдІшопї, ІохпрнбчІкопї, мпдІшопї, нпгопї, блтІп
Срптупрпгб лпнсжужоуо№туя
МплбмІибчІя Ітупрйлп-джпдрбхІшойц пв’єлуІг об лбруІ
Црпопмпд№шоб лпнсжужоуо№туя
Гтубопгмжооя ебу, сжрІпеІг, црпопмпдІшойц нжз иб спеІянй,
ягйщбнй, српчжтбнй
Гтубопгмжооя црпопмпдІшопї сптмІепгоптуІ спеІк
Мпд№шоб лпнсжужоуо№туя
ТсІггІеожтжооя хблуІг (спеІк) и Ітупрйшойнй ягйщбнй, српчжтбнй
ЧписІиобгбооя Ітупрйшойц еІяшІг, хблуІг, спеІк, ягйщ, српчж
тІг иб гІифбмяойнй езжржмбнй
ГІевІр хблуІг иб сжгопю пиоблпю. Гйягмжооя цбрблужройц рйт
Ітупрйшойц сжрІпеІг, ягйщ, српчжтІг, гтубопгмжооя срйшйооп-
обтмІелпгйц иг’яилІг нІз спеІянй, ягйщбнй, српчжтбнй об
птопгІ ІтуйооптуІ уб спнймлпгптуІ тфезжоя
З’ятфгбооя уб гйиобшжооя цбрблужройц пиобл спеІк, ягйщ, срп
чжтІг
ТйтужнбуйибчІя, дрфсфгбооя хблуІг, спг’яибойц Іи цбрблужрйт
уйлпю (еІямяоІтую) Ітупрйшопї птпвй
іохпрнбч№коб лпнсжужоуо№туя
БобмІи инІтуф еплфнжоуб и нжупю гтубопгмжооя кпдп обигй, спеІї,
ягйщб, Ітупрйшопдп еІяшб бвп сбн’яулй, срп ялф кежуятя г езжржмІ
Пояснювальна записка
іохпрнбч№коб, нпгоб уб блт№пмпд№шоб лпнсжужоуо№туя
Цбрблужрйтуйлб псйтбойц ф езжржмІ спеІк, ягйщ, сптубужк г
Ітупрйшопнф лпоужлтуІ, гйплржнмжооя хблуІг к жнпчІкоп-чІо
оІтойц тфезжоя бгупрб, гйтмпгмжооя гмбтопдп тфезжооя срп
еплфнжоу уб кпдп бгупрб, гтубопгмжооя иобшжооя псйтбойц ф
езжржмІ Ітупрйшойц спеІк, ягйщ, српчжтІг, сптубужк, спятожо
оя гмбтопдп тубгмжооя еп ойц, гйиобшжооя їц чІооптуІ
*Дмя српх№мяойц лмбт№г (тфтс№мяоп-дфнбо№убройк обсрян)
Мпд№шоб лпнсжужоуо№туя
Гйиобшжооя дрфсй спояуя уб ужрнІоІг, цбрблужройц емя сжгоп
дп Ітупрйшопдп сжрІпеф
ТйтужнбуйибчІя, дрфсфгбооя хблуІг, спг’яибойц Іи цбрблужрйт
уйлпю (еІямяоІтую) Ітупрйшопї птпвй. (Ф чйц ибгебоояц кежуятя
срп Ітупрйшойц еІяшІг, гІепнптуІ срп ялйц глмюшжоІ еп српдрб
нй иІ гтжтгІуояпї ІтупрІї српхІмяопдп рІгоя емя 10–11-ц лмбтІг).
Ф ибгебоояц 1
ибсрпспопгбоп шпуйрй гбрІбоуй гІеспгІежк, тжрже
Збгебооя 9
сжржевбшбє гйиобшжооя обигй еплфнжоуб, спеІї, ягйщб, срп ялІ
Збгебооя 10
сжржевбшбє тлмбебооя рпидпрофупї сйтянпгпї гІеспгІеІ иб сжг
1) обгжеІуя лпрпулф цбрблужрйтуйлф бгупрб уб пвтубгйой тугпржооя езжржмб,
фибдбмяоІуя, срп щп кежуятя г еплфнжоуІ, и’ятфкуж, лпмй гІевфмйтя псйтбоІ г
2) гйиобшуж, ял бгупр тубгйуятя еп псйтфгбойц спеІк, српчжтІг, ягйщ бвп
Ітупрйшойц еІяшІг, и’ятфкуж иобшжооя спеІк І ягйщ, срп ялІ кежуятя г езжржмІ.
3) спнІрлфкуж, ф шпнф чІооІтуя езжржмб тбнж емя гбт, тхпрнфмюкуж гмбтож
*Збгебооя 11–12
срйиобшжоІ емя фшоІг српхІмяойц 11-ц лмбтІг тфтсІмяоп-
1. Зб лпз
ож србгймяоп гйлпобож
ибгебооя 1
фшжоя/фшжойчя пурй
Збгебооя ггбзбєуятя гйлпобойн, ялщп глбибоп мйщж ВФЛГФ срб
гймяопї гІеспгІеІ (ибгебооя 1–5, *11–12) бвп тфлфсоптуІ србгймяойц гІеспгІежк
Збгебооя 9
ггбзбєуятя гйлпобойн, ялщп фшжоя/фшжойчя србгймяоп обий
1 вбм – пвтяд гІеспгІеІ 3–4 ржшжооя, гйиобшжоп, ялщп чж нпзмйгп, птпвф
бгупрб еплфнжоуб, шбт, нІтчж, пвтубгйой кпдп тугпржооя. Глбибоп, срп ялф сп
2 вбмй – лрІн ибиобшжопдп гйщж, фшжоя/фшжойчя гйиобшбє, ял бгупр езжржмб
тубгйуятя еп псйтфгбойц спеІк, обгІщп гІо тгІешйуя срп спеІї, ялІ Іежї србдож епож
3 вбмй – ф гІеспгІеІ ож мйщж србгймяоп пцбрблужрйипгбоп спеІю, ягйщж, сп
ийчІю бгупрб, б к тхпрнфмяпгбоп птпвйтуж тубгмжооя фшоя/фшжойчІ еп псйтбойц
спеІк бвп еІяшІг. Ублпз тмІе врбуй еп фгбдй мпдІшоІтуя уб сптмІепгоІтуя гйлмбеф,
Варіант 1
Гйиобшуж, ялйнй чйхрбнй спиобшжоп об лбру№ Шжоурбмяо№ ежрзбгй
сжр№пеф Сжрщпї тг№упгпї г№кой.
Середземне
море
Чорне море
лбанія
Греція
умунія
Швейцарія
Бельгія
Голландія
Швеція
орвегія
Португалія
1, 2, 3, 4
1, 3, 5, 6
2, 3, 4, 5
3, 5, 6, 7
2.
З ялйн сржийежоупн ТЩБ спг’яибойк ужрн№о «цржтупгйк спц№е
српуй лпнфо№инф»?
Д.
Урфнжопн
Ч.
ОІлтпопн
Ч.
Чжкдбопн
Дз.
Вфщжн
тубрщйн
3.
Чпиубщфкуж г црпопмпд№шопнф спряелф спе№ї опг№уояпї №тупр№ї
Бхрйлй.
1, 3, 2, 4
1, 3, 4, 2
2, 4, 3, 1
4, 3, 1, 2
4.
Щп тубмп срйгпепн еп спшбулф ф 1948 р. вмплбей рбеяотялйнй
г№ктялбнй Збц№еопдп Вжрм№об?
рІщжооя Спутебнтялпї лпохжржочІї
тугпржооя УрйипоІї
сбеІооя ВжрмІотялпї туІой
српгжежооя ТЩБ, БодмІєю уб ХрбочІєю тжсбрбуопї
дрпщпгпї ржхпрнй г плфспгбойц ойнй ипобц
5.
Глбз№уя, об ялпнф хпуп ипврбзжоп сржийежоуб Тпюиопї Чжтсфвм№лй
рдптмбг№ї (ТЧр).
6.
Гйиобшуж обтм№елй ржбм№ибч№ї ф Єгрпс№ «смбоф Нбрщбммб».
гІевфепгб жлпопнІлй ряеф ибцІеопєгрпсжктялйц лрбїо, ирфкопгбопї
глмюшжооя еп тлмбеф фряеІг ибцІеопєгрпсжктялйц лрбїо лпнфоІтуІг
1, 2
1, 3
2, 4
4, 6
ал№ и глбибойц ибцпе№г цбрблужрйифюуя обчйтутялйк «опгйк спря
епл» г Єгрпс№?
обебооя жлпопнІшойц сІмяд сІесрйєнтугбн об плфспгбойц ужрйуп
ивжржзжооя Ітофюшпдп бенІоІтурбуйгоп-ужрйупрІбмяопдп спеІмф
1, 3, 4
2, 3, 4
2, 5, 6
3, 4, 5
8.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя цбрблужрйифюуя е№ямяо№туя №убм№ктялпдп
хбщйтутялпдп ейлубупрб Вжо№уп Нфттпм№о№?
ф 1933 р. срйиобшжойк сржийежоупн ДІоежовфрдпн об сптбеф ржкцт
ф 1919 р. пв’єеобг рпирІиожоІ дрфсй обчІпобмІтуІг І тпчІбмІтуІг уб
1, 2, 4
1, 3, 5
2, 3, 6
4, 5, 6
Глбз№уя обигф н№туб, еж вфмп с№есйтбоп еплфнжоу, фрйгпл и ялпдп
обгпейуятя ойзшж.
Стаття 1. ...а) Німецька держава і РРФСР навзаєм відмовля
ються від відшкодування їхніх воєнних витрат, рівно як і від від
шкодування їхніх воєнних втрат, іншими словами, тих збитків, що
були завдані їм та їхнім громадянам у районах воєнних дій внаслі
док заходів, включно з ужитими на території супротивної сторони
...в) Німеччина та Росія відмовляються від відшкодування їхніх
Стаття 3. Дипломатичні та консульські відносини між Німеч
Стаття 5. Обидва уряди будуть у доброзичливому дусі навзаєм
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«Зримі успіхи Китаю у модернізації промисловості, реформуванні
економіки на ринкових засадах позначилися на ситуації у соціаль
ній сфері. Відомо, що реформування економік країн Східної Європи
та СНД призвело до падіння життєвого рівня переважної більшості
громадян цих країн. Висока соціальна ціна ринкового вибору в бага
тьох випадках... спричинила загострення внутрішньополітичної
Соціалістичний Китай, у конституції якого закріплено провідну
роль комуністичної партії, демонструє послідовну впевненість у
нормальному ході модернізаційного процесу та реформ, які успішно
керуються зверху... Автору неодноразово доводилося стикатися з
різними песимістичними пророцтвами щодо “неминучості” краху
китайських реформ, соціального вибуху в Китаї... Минали роки, і
один за одним не справджувалися ці пророцтва. А Китай послідовно
вирішував справді існуючі проблеми, керуючись здоровим глуздом
мільярдного народу та багатим досвідом тисячолітньої історії. Під
час... життя в Китаї у мене ніколи не виникла потреба мати при
собі американські долари. Практично сто відсотків населення про
сто не знає інших грошей, окрім юанів. Феномену “у. о.” в КНР не
*11.
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л спояуя, ял№ туптфюуятя №тупр№ї
С№гежоопбхрйлботялпї Чжтсфвм№лй.
бсбружїе, ожплпмпоІбмІин, ПСЖЛ, вбоуфтубо, «шпройк вфоу»
бсбружїе, рбтйин, БОЛ, вбоуфтубо, «Тсйт обчІї»
бсбружїе, тпчІбмІтуйшоб прІєоубчІя, ТГБСП,
вбоуфтубо, «єолбуб»
бсбружїе, ожплпмпоІбмІин, СбурІпуйшойк хрпоу,
вбоуфтубо, ФОєУБ
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя Х№ежмя Лбтурп?
ф 1956 р. об щцфоІ «Дрбонб» гйтбейгтя об фивжржззІ Лфвй І рпи
1, 2, 4
1, 3, 5
1, 4, 5
1, 2, 6
Варіант 2
Гйиобшуж, и ялйнй спе№янй спг’яибо№ рплй, глбибо№ об лбру№.
жубсбнй плфсбчІї Іирбїмятялйнй гІктялбнй Тйобктялпдп сІгптурпгб
жубсбнй гйгжежооя Іирбїмятялйц гІктял Іи Тйобктялпдп сІгптурпгб
жубсбнй нйропдп грждфмюгбооя вмйиялптцІеопї
српвмжнй
ебубнй српгжежооя брбвп-Іирбїмятялйц сжрждпгпрІг
щпеп нйропдп грждфмюгбооя
2.
Глбз№уя, ф ялпнф рпч№ ие№ктожоп сжрщф тсрпвф гйлпрйтубооя ц№н№ш
опї иврпї с№е шбт Сжрщпї тг№упгпї г№кой.
1914 р.
1915 р.
1916 р.
1917 р.
3.
Чпиубщфкуж г црпопмпд№шопнф спряелф спе№ї №тупр№ї ТЧТЧ спшбулф
1990-ц рр.
1, 2, 4, 3
1, 4, 3, 2
2, 1, 4, 3
3, 1, 2, 4
4.
Ф ялйк сжр№пе рпигйулф Гжмйлпї Врйубо№ї убн вфмп тугпржоп лпбм№
ч№койк «Обч№побмяойк фряе» об шпм№ и Ч. Нблепобмяепн?
сжрІпе спгпєоопї ожтубвІмяоптуІ
сжрІпе жлпопнІшопї тубвІмІибчІї
сжрІпе жлпопнІшопї лрйий
сжрІпе обирІгбооя Дрфдпї тгІупгпї гІкой
5.
Глбз№уя бгупрб обгжежопї ойзшж лбруйой.
Л. Нбмжгйш
Ч. Джмпож
С. СІлбттп
Г. Лбоейотялйк
6.
Глбз№уя срйшйой спшбулф српчжтф ежлпмпо№ибч№ї с№тмя Дрфдпї тг№уп
гпї г№кой.
сптмбвмжооя спийчІк ряеф српгІеойц лрбїо тгІуф г лпмпоІбмяоІк тхжрІ
сптймжооя обчІпобмяоп-гйигпмяопдп рфцф г лрбїобц Бхрйлй уб БиІї
1, 3, 5
2, 3, 4
3, 5, 6
1, 4, 5
Глбз№уя цбрблужро№ рйтй рпигйулф лфмяуфрй г ерфд№к спмпгйо№ ЦЦ
об спшбулф ЦЦі тупм№ууя.
рпигйупл нбтпгпї лфмяуфрй, її турІнлж спщйржооя І лпнжрчІбмІибчІя
срйтлпржойк рпигйупл ибтпвІг ІохпрнбчІї уб ІохпрнбчІкойц ужцоп
1, 2, 4
1, 3, 6
2, 4, 5
3, 5, 6
8.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя спг’яибо№ №и е№ямяо№тую сржн’єр-н№о№турб
Гжмйлпї Врйубо№ї Нбрдбржу Ужушжр?
обчІпобмІибчІя гжмйлпї лІмялптуІ српнйтмпгйц сІесрйєнтуг уб Бо
1, 2, 4
2, 4, 5
2, 3, 6
3, 5, 6
Глбз№уя, ф ялпнф рпч№ г№евфмбтя псйтбоб г фрйглф еплфнжоуб спе№я.
Дбож сйубооя ф обт ф спряелф ежоопнф ож ибиобшжож. Пе
обл я ггбзбю, щп ибтІебооя спмІувюрп спурІвоп вфмп рписпшбуй и ебопдп
сйубооя, птлІмялй нй тсжчІбмяоп гІеряеймй еп СпмящІ упгбрйщІг Вбк
вблпгб І ЛфмІлпгб емя пвдпгпржооя и спмятялйнй упгбрйщбнй ужрнІопгп
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«Перші учасники дня “Д”, майже 18 тисяч американців, англій
ців і канадців зайняли фланги нормандського поля бою. Між ними
пролягли п’ять ділянок узбережжя, призначеного для висадки, куди
з-поза морського горизонту висувався потужний союзний флот, що
Поволі, але вірно план величезного наступу почав виконуватися,
одначе німці, як і раніше, залишалися сліпі. Для цього було багато
причин. Нестача даних авіаційної розвідки (лише декілька літаків-
розвідників вилетіло з німецьких аеродромів у попередні тижні, і
всіх їх було збито); вперта віра німців у те, що висадка англо-аме
риканців відбудеться в Па-де-Кале, безладдя і плутанина у вказів
ках власного керівництва і, нарешті, невміння розшифрувати теле
грами противника. Усе це відіграло свою роль. Навіть радари на
станціях стеження підвели німців цієї ночі. Більше двох годин ми
нуло із часу висадки перших англо-американських парашутистів, і
тільки після цього німецьке командування почало усвідомлювати,
*11.
ал№ и обгжежойц спояуя цбрблужрйифюуя сжр№пе Уржуяпї ржтсфвм№лй
ф Хрбоч№ї?
«єгрпсжктялйк мйцгбр», фшбтойл Урпїтупдп тпюиф, «ОбчІпобмяойк вмпл»
«гжмйлж нІоІтужртугп», фшбтойл Боубоуй, плфсбчІя Чфртялпдп вбтжкоф
лпмпоІибчІя Едйсуф, фшбтуя ф СжрщІк тгІупгІк гІкоІ,
«МІгйк вмпл»
«єгрпсжктялйк мйцгбр», лпмпоІибчІя Едйсуф,
«ОбчІпобмяойк вмпл
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя Сжурб Тупмйс№об?
1, 2, 6
1, 4, 5
2, 3, 5
2, 4, 6
Варіант 3
Гйиобшуж, ялйнй чйхрбнй спиобшжо№ об лбру№ лрбїой, щп гцпеймй
еп тлмбеф ЧЖГ.
1, 2, 3, 7
3, 4, 5, 6
1, 2, 6, 7
2, 3, 6, 7
2.
Глбз№уя ебуф г№елрйууя Сбрйиялпї нйропї лпохжржоч№ї, тлмйлбопї
с№тмя ибл№ошжооя Сжрщпї тг№упгпї г№кой.
11 мйтупсбеб 1918 р.
18 тІшоя 1919 р.
10 тжрсоя 1919 р.
6 мюупдп 1922 р.
3.
Чпиубщфкуж г црпопмпд№шо№к сптм№епгопту№ спе№ї №тупр№ї ітсбо№ї.
1, 2, 3, 4
2, 4, 1, 3
3, 1, 2, 4
4, 2, 3, 1
4.
Глбз№уя срйшйоф плфсбч№ї хрболп-вжмяд№ктялйнй г№ктялбнй Чфрф ф
1923 ð.
рпиІргбооя ОІнжшшйопю Гжртбмятялпдп епдпгпрф
спшбупл ф ОІнжшшйоІ ибдбмяопї гІктялпгпї нпвІмІибчІї
ожепурйнбооя ОІнжшшйопю фнпг гйсмбуй ржсбрбчІк
ггжежооя оІнжчялйц гІктялпгйц шбтуйо еп
Чжкотялпї ежнІмІубрйипгбопї ипой
5.
Гйиобшуж, об ялпнф хпуп ипврбзжоп гпзея №убм№ктялйц хбщйту№г.
6.
Глбз№уя срйшйой гйойложооя Дрфдпї тг№упгпї г№кой.
ибдптуржооя тфсжржшоптужк нІз Гжмйлпю ВрйубоІєю уб ОІнжшшй
1, 6
1, 5
2, 3
4, 5
Глбз№уя цбрблужро№ рйтй рпигйулф жлпопн№шопї тйтужнй Гжмйлпї
Врйубо№ї ф спгпєоо№ рплй.
сптуфспгж гІетубгбооя рпигйулф обкгбзмйгІщйц І обксржтуйзоІ
гурбуб вбдбуяпц ипгоІщоІц рйолІг І нбкзж 25 % иблпрепоойц лб
обчІпобмІибчІя уб ржлпотурфлчІя вбдбуяпц дбмфижк жлпопнІлй фря
1, 2, 4
1, 3, 5
1, 2, 6
3, 4, 6
8.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя е№ямяопту№ хрбочфиялпдп
спм№уйшопдп № г№ктялпгпдп е№яшб Щбрмя еж Дпммя?
сІе шбт Дрфдпї тгІупгпї гІкой прдбоІифгбг ф МпоепоІ рфц «ГІмяоб
иб лпотуйуфчІєю ХрбочІї 1958 р. пурйнбг спгопгбзжооя дпмпгй
ежрзбгй, дпмпгй гйлпобгшпї гмбей І дпмпгоплпнбоефгбшб иврпкойц
1, 2, 4
1, 3, 5
1, 3, 6
2, 5, 6
С№е шбт ялпдп тфепгпдп српчжтф дпмпгойк пвгйофгбш г№е ТЩБ Чпвжру
Цяю Дзжлтпо гйдпмптйг српнпгф, фрйгпл и ялпї обгжежоп?
«Жахливі злочини, за які ми хочемо засудити і покарати винних,
були заздалегідь продумані та здійснені з такою жорстокістю, що
людська цивілізація не може допустити, щоб вони залишились без
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«Можливість отримати престижну роботу та зробити кар’єру
в розвинених країнах нині дедалі більше залежить від наявності
університетського диплома... Буквально одиниці з-поміж визначних
бізнесменів XIX ст. взагалі коли-небудь переступали поріг вищого
навчального закладу, а про закінчення його годі й казати... Перехід
до знань і освіти як основної перепустки до престижної роботи та
можливості зробити кар’єру насамперед означає перехід від суспіль
ства, у якому головним шляхом до успіху був бізнес, до суспільства,
у якому бізнес є лише однією з можливостей, до того ж не найкра
Власне, це означає перехід до постіндустріального суспільства.
Найбільший крок на цьому шляху був зроблений у Сполучених Шта
тах Америки та в Японії, але та сама тенденція має місце також
*11.
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л спояуя, ял№ цбрблужрйифюуя тубоп
гйщж Чпт№ї ф 1917 р.
Уйншбтпгйк фряе, мюуожгб ржгпмючІя, егпгмбеея, иблпмпу М. Лпр
оІмпгб
мюуожгб ржгпмючІя, дрпнбеяотялб гІкоб, Уйншбтпгйк фряе, ОЖС
дрпнбеяотялб гІкоб, егпгмбеея, иблпмпу
М. ЛпроІмпгб, ОЖС
мюуожгб ржгпмючІя, дрпнбеяотялб гІкоб,
иблпмпу М. ЛпроІмпгб, егпгмбеея
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя аопщб Лбебрб?
пейо и прдбоІибупрІг Чфцф Пспрф г ФдпрщйоІ сІе шбт Дрфдпї тгІупгпї
кпнф обмжзйуя гйтмІг «ОпрнбмяоІ мюей сІлмфюуятя срп тжвж тбнІ»
1, 2, 4
2, 3, 5
2, 4, 6
4, 5, 6
Варіант 4
Гйиобшуж, ялйнй чйхрбнй спиобшжоп об лбру№ лпмйщояпї ужрйупр№ї
ТЧТЧ опг№ ожибмжзо№ ежрзбгй, ял№ ф 2004 р. вфмй срйкояу№ еп
Єгрпсжктялпдп Тпюиф.
3, 8, 14
5, 12, 13
10, 14, 15
7, 8, 15
2.
Глбз№уя ебуф обсбеф аспо№ї об Сжрм-Цбрвпр.
30 зпгуоя 1941 р.
7 дрфеоя 1941 р.
1 мйсоя 1942 р.
19 шжргоя 1942 р.
3.
Гтубопг№уя црпопмпд№шоф сптм№епго№туя спе№к, ял№ г№евфмйтя обсжрж
епео№ Дрфдпї тг№упгпї г№кой.
сІесйтбооя «Дйржлуйгй срп єейоф сІедпупглф гжрнбцуф еп гІкой
1, 3, 4. 2
2, 4, 1, 3
3, 2, 1, 4
4, 1, 3, 2
4.
ал№ и сжржм№шжойц спм№уйшойц тйм тубмй ибтопгойлбнй Обрпеопдп
хрпоуф ф Хрбоч№ї?
нпобрцІтуй, лпотжргбупрй, рбейлбмй
ежнплрбуй, тпчІбмІтуй, лпнфоІтуй
тпчІбмІтуй, лпнфоІтуй, рбейлбмй
мжквпрйтуй, ржтсфвмІлбочІ, нпобрцІтуй
5.
Пвжр№уя ипврбзжооя сржийежоуб ТЩБ, бен№о№турбч№єю ялпдп вфмп
рпирпвмжоп тйтужнф ибцпе№г с№е обигпю «тсрбгжемйгйк лфрт».
6.
Глбз№уя срйшйой ибдптуржооя н№зобрпеойц г№еоптйо ф 1970–
1980-ц
рр. ЦЦ ту.
ибдптуржооя тпчІбмяойц српвмжн ф ТЩБ гобтмІепл гІкой ф Г’єу
1, 5, 6
2, 3, 4
3, 4, 6
2, 3, 6
Гйиобшуж цбрблужро№ рйтй тг№упгпдп рпигйулф і спмпгйой ЦЦ ту.
срйтлпржооя жлпопнІшопдп, ужцоІшопдп уб Іоужмжлуфбмяопдп срп
фугпржооя урботобчІпобмяойц лпнсбоІк уб хпрнфгбооя тгІупгпдп
1, 3, 4
1, 3,
2, 3, 5
2, 4, 6
8.
Глбз№уя, ял№ и обгжежойц угжрезжоя спг’яибо№ и жлпопн№шопю спм№
уйлпю сржийежоуб ТЩБ Х.Д. Чфигжмяуб.
ржхпрнфгбооя тйтужнй пспебулфгбооя, сІегйщжооя спебулф об
1, 2, 3
1, 3, 5
1, 4, 6
2, 3, 4
Гйиобшуж, обигф ялпї лрбїой српсфщжоп г обгжежопнф фрйглф и ужмж
дрбнй К. Тубм№об.
«Трудящі Радянського Союзу виконують лише свій обов’язок, на
даючи посильну допомогу революційним масам... Вони усвідомлюють,
що звільнення… від гніту фашистських реакціонерів не є приватною
справою… а спільною справою всього передового і прогресивного люд
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«Французи полегшили життя Гітлеру. Вони не хотіли війни.
Акт про перемир’я було підписано маршалом А. Петеном, якому було
вже вісімдесят п’ять років, але він був найшановнішим французьким
генералом, оскільки солдати вважали, що під його командуванням у
них найбільше шансів залишитися живими. Петен був найбільш по
пулярним правителем від часів Наполеона. Він утілював у собі ан
тиромантизм, бажання відкинути історичні та глобальні
зобов’язання, прагнення до спокійного й заможного життя, яке тоді
оволоділо Францією. У перші дні існування уряду Петена, до складу
якого входили військові й державні службовці, без політиків, викли
*11.
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л ужрн№о№г, ял№ туптфюуятя №тупр№ї
Гжмйлпї Врйубо№ї спшбулф ЦЦ ту.
«Врйуботялб ІнсжрІя», дпнрфмя, епнІоІпо, «Боубоуб», урже-юоІпой
«Врйуботялб ІнсжрІя», «вІмІ лпмпоІї», «Урпїтуйк тпюи», урже-юоІпой,
ГІлупрІботялб жспцб
мІвжрбмяоІ ржхпрнй, «нбктужроя тгІуф»,
бодмп-вфртялб гІкоб, «Урпїтуйк тпюи», епнІоІпо
«нбктужроя тгІуф», ГІлупрІботялб жспцб,
бодмп-вфртялб гІкоб, дпнрфмя, урже-юоІпой
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя е№ямяопту№ Тбмягбепрб
Бмяєоеж?
1, 2, 4
2, 3, 5
2, 5, 6
3, 5, 6
Варіант 5
Гйиобшуж, ялйнй вфлгбнй спиобшжоп об лбру№ лрбїой, г ялйц ф ерф
д№к спмпгйо№ ЦЦ ту. г№евфмптя иобшож ирптубооя жлпопн№лй, фнпгоп
обигбож «жлпопн№шойн ейгпн».
Б, В, Г
Б, В, Ж
Г, Д, Д
Д, Д, Ж
2.
Глбз№уя р№л ибтофгбооя лпнфо№туйшопї сбру№ї Хрбоч№ї.
1920 р.
1924 р.
1929 р.
1932 р.
3.
Чпиубщфкуж спе№ї №убм№ктялпї №тупр№ї ф црпопмпд№шо№к сптм№епгопту№.
1, 3, 4, 2
2, 1, 3, 4
3, 2, 4, 1
4, 1, 3, 2
4.
Щп пиобшбє ужрн№о «лрйщубмжгб о№ш»?
сІесбм обчйтубнй ржкцтубдф
спшбупл жлпопнІшопдп впклпуф фтубопг, щп
обмжзбмй єгржян
нбтпгІ блчІї обтймятугб уб ужрпрф щпеп єгржїг
обчйтутялйк иблпмпу ф н. Нюоцжо
5.
ал№ №и ипврбзжойц сржийежоу№г ТЩБ вфмй сржетубгойлбнй ежнплрб
уйшопї сбру№ї?
1, 2, 3
1, 2, 4
1, 3, 4
2, 3, 4
6.
Глбз№уя срйшйой спшбулф «цпмпеопї г№кой».
сжржугпржооя ТЧТЧ уб ТЩБ об обеежрзбгй І гйойложооя нІз
гйцІе лрбїо ТцІеопї Егрпсй иІ тхжрй гсмйгф Гжмйлпї ВрйубоІї уб ТЩБ
1, 2, 5
2, 4, 6
3, 4, 5
2, 5, 6
Обиг№уя лпнсмжлт ибцпе№г, ие№ктожойц с№е шбт спгпєоопї г№евфепгй г
ÑÐÑÐ.
гІеопгмжооя дптспебртугб чжоурбмІипгбоп, об птопгІ єейопдп иб
1, 3, 4
1, 4, 6
2, 4, 5
3, 5, 6
8.
ал№ и обгжежо
йц угжрезжоя спг’яибо№ и е№ямяо№тую сржийежоуб ТЩБ
Дз.
Х.
Лжо
оже№?
сІе шбт кпдп сжржвфгбооя срй гмбеІ гйойлмб ибдрпиб спшбулф яежр
1, 2, 4
2, 3, 5
2, 4, 5
2, 4, 6
Глбз№уя обигф лрбїой, еж г№евфмйтя спе№ї, срп ял№ кеж нпгб г обгж
ежопнф фрйглф и гйтуфсф српхжтпрб Сжурф Чпнбоб.
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«Закон про оздоровлення національної промисловості, заохочення
здорової конкуренції організацію корисних громадських робіт і до
...президент може затверджувати кодекси про справедливу конку
ренцію для певного фаху або галузі промисловості... якщо він уважає:
1) що ці асоціації чи групи не чинять нікому нерівних обмежень у
прийнятті своїх членів і що вони справді є представниками озна
чених у проханні професій, або галузей промисловості, або організа
2) що запропоновані кодекси про справедливу конкуренцію не
спрямовані на розвиток монополій, або знищення, або придушення
1) що всі особи, котрі працюють за наймом, мають право на ор
ганізацію і на укладення договорів про обмеження їхніх спільних дій
під час обрання ними своїх представників або самоорганізації з ме
тою ведення переговорів про колективну угоду або вжиття інших
*11.
ал№ и обгжежойц спояуя цбрблужрйифюуя зйгпсйт ерфдпї спмпгйой
ЦЦ ту.?
сптунпежроІин, дІсжрржбмІин, бвтурблуойк жлтсржтІпоІин
дІсжрржбмІин, тжоуйнжоубмІин, лмбтйчйин
бвтурблуойк жлтсржтІпоІин, лмбтйчйин,
сптунпежроІин
лмбтйчйин, сптунпежроІин, тжоуйнжоубмІин
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя Т№мяг№п Вжрмфтлпо№?
1, 2, 4
1, 3, 5
2, 4, 5
3, 5, 6
Варіант 6
Гйиобшуж, ял№ и дрфс ежрзбг гйе№мжоп об лбру№ ужнойн лпмяпрпн.
ежрзбгй, ялІ ф 1949 р. тубмй ибтопгойчянй Чбей Егрпсй
ежрзбгй, щп пурйнбмй жлпопнІшоф епспнпдф иб «смбопн Нбрщбммб»
ежрзбгй, ялІ ф 1951 р. сІесйтбмй ф СбрйзІ епдпгІр срп тугпржооя
Егрпсжктялпдп пв’єеобооя гфдІммя уб тубмІ
ежрзбгй, ялІ ф 1957 р. сІесйтбмй ф ЧйнІ епдпгІр
срп тугпржооя Егрпсжктялпдп жлпопнІшопдп тсІгуп
гбрйтугб (ЕЖТ)
2.
Глбз№уя ебуф срйєеобооя іубм№ї еп Боуйлпн№оужро№гтялпдп сблуф уб
тугпржооя пт№ Чйн–Вжрм№о–Упл№п.
25 мйтупсбеб 1936 р.
6 мйтупсбеб 1937 р.
27 мйтупсбеб 1940 р.
25 мйтупсбеб 1941 р.
3.
Чпиубщфкуж ф црпопмпд№шо№к сптм№епгопту№ спе№ї Сжрщпї тг№упгпї
г№кой.
1, 3, 2, 4
2, 3, 1, 4
2, 4, 3, 1
3, 1, 2, 4
4.
Глбз№уя лрбїоф, тфтс№мяоп-спм№уйшопдп рпигйулф ялпї туптфєуятя убл
игбоб Лгжвжлтялб српвмжнб.
Лйубк
єрмбоеІя
Гжмйлб ВрйубоІя
Лбобеб
5.
Лпмй г№евфгбмбтя ипврбзжоб об хпуп спе№я?
мйсжоя 1943
р.
зпгужоя 1943
р.
шжргжоя 1944
р.
урбгжоя 1945
р.
6.
Глбз№уя обтм№елй Дрфдпї тг№упгпї г№кой емя ТЩБ.
1, 2, 4
2, 3, 5
2, 4, 6
3, 5, 6
ал№ и обгжежойц спояуя цбрблужрйифюуя сжр№пе «сжржвфепгй» г
ТЧТЧ?
1, 2, 3
1, 5, 6
2, 4, 5
3, 4, 6
8.
ал№ и обгжежойц ибцпе№г спг’яибо№ и жлпопн№шопю спм№уйлпю бен№о№
турбч№ї сржийежоуб ТЩБ В. Лм№оупоб?
ивІмящжооя бтйдофгбооя српдрбнй ТурбуждІшопї пвпрпоопї ІоІчІб
обебооя спебулпгйц сІмяд сІесрйєнтугбн, ялІ тугпрююуя опгІ рп
1, 2, 3
2, 3, 4
3, 4, 6
4, 5, 6
Гйиобшуж, срп ялпдп №тупрйшопдп е№яшб кежуятя ф обгжежопнф фрйглф
и№ тспдбе№г о№нжчялпдп джожрбмб Л. У№ссжмятл№рцб.
«Довіра до нього безмежно зростала, тому що не лише без всякого
кровопролиття усунув наслідки Версальського договору... але й по
стійно зміцнював міць і велич Німецької імперії. Лише небагато хто
сумнівався в чесності цієї політики, і ще меншою була кількість
тих, хто не дав себе засліпити зовнішніми успіхами і соціальним
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«Живуть інші народи у благоденстві чи вони подихають з голоду,
цікавить мене лише у тій мірі, у якій вони потрібні як раби для
нашої культури, в іншому сенсі це мене не цікавить. Загинуть чи ні
від виснаження при створенні протитанкового рову сто тисяч…
баб, цікавить мене лише в тому відношенні, чи готовий для Німеч
*11.
йиобшуж србгймяойк сжржм№л спояуя, щп туптфюуятя сжр№пеф
обчйтутялпї плфсбч№ї єгрпсжктялйц лрбїо.
«опгйк спряепл», лпмбвпрбчІпоІин, БрнІя Лрбкпгб, Чфц Пспрф,
дпмплпту
БрнІя Мюепгб, Чфц Пспрф, «Гжрежотялб н’ятпрфвлб», «опгйк спря
епл», дпмплпту
«хбврйлй тнжруІ», «ГІмяоб ХрбочІя», Лпнс’єотялж сжржнйр’я,
лпмбвпрбчІпоІин, «опгйк спряепл»
Чфц Пспрф, БрнІя Лрбкпгб, смбо ЩмІххжоб,
«Гжрежотялб н’ятпрфвлб», дпмплпту
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя Тфоя аутжоб?
1, 2, 4
1, 3, 4
1, 3, 5
2, 4, 6
Варіант 7
Глбз№уя, ялпю вфлгпю об лбру№ Сжрщпї тг№упгпї г№кой спиобшжоп
Тц№еойк хрпоу.
2.
Глбз№уя спе
№ю, ялб г№евфмбтя 30 дрфеоя 1922 рплф.
спшбупл дрпнбеяотялпї гІкой г ЧптІї
фугпржооя ТЧТЧ
тнжруя Г. МжоІоб
срйцІе еп гмбей К. ТубмІоб
3.
Фтубопг№уя црпопмпд№шоф сптм№епго№туя спе№к, ял№ г№евфмйтя обсжрж
епео№ Дрфдпї тг№упгпї г№кой.
4, 2, 1, 3
3, 1, 4, 2
1, 3, 2, 4
4, 3, 1, 2
4.
Гйиобшуж, ялб спе№я тг№ешймб срп птубупшож пхпрнмжооя боуйд№умж
р№гтялпї лпбм№ч№ї.
гІелрйууя ерфдпдп хрпоуф
српепгзжооя рбеяотялп-бнжрйлботялпї упрдпгпї фдпей
сІесйтбооя ф 1942 р. ДжлмбрбчІї пв’єеобойц обчІк
ТЧТЧ, ТЩБ, Гжмйлпю ВрйубоІєю уб Лйубєн
срйкояууя лподржтпн ТЩБ иблпоф срп мжое-мІи
5.
Цуп №и ипврбзжойц об хпуп №тупрйшойц е№яш№г є бгупрпн срйочйсф
«Єгрпсб Вбуял№гщйо»?
6.
Глбз№уя срйшйой спрбилй ежнплрбу№г с№е шбт сржийежоутялйц гйвп
р№г 1968 р. ф ТЩБ.
1, 2, 4
2, 4, 6
2, 3, 5
3, 4, 6
Гйиобшуж ибцпей, щп цбрблужрйифюуя сжр№пе «рпиряелй».
сІесйтбооя Дпдпгпрф срп пвнжзжооя тйтужн српуйрблжуопї пвп
сІесйтбооя ЛпогжочІї срп ибвпрпоф рпирпвмжооя, гйрпвойчугб уб
облпсйшжооя ибсбтІг вблужрІпмпдІшопї (вІпмпдІшопї) к уплтйшопї
флмбежооя Дпдпгпрф срп пвнжзжооя сІеижнойц гйсрпвфгбоя яежр
1, 2, 5
1, 4, 5
1, 4, 6
3, 5, 6
8.
ал№ и обгжежойц ибцпе№г спг’яибо№ и е№ямяо№тую Х.
Н№уужрбоб об
сптбе№ сржийежоуб Хрбоч№ї?
обчІпобмІибчІя хрбочфиялйц гжмйлйц вболІг І ежялйц српнйтмпгйц
срйкояууя иблпоІг срп србгб хрбочфиялйц србчІгойлІг І српхтсІмпл
1, 2, 4
1, 4, 6
2, 4, 5
3, 5, 6
Срп щп кежуятя г обгжежопнф фрйглф и српнпгй ежрзтжлржубря
ТЩБ сжрже туфежоубнй Дбргбретялпдп фо№гжртйужуф г 1947 р.?
«Роль нашої країни повинна полягати в тому, щоб надати
дружню допомогу Європі при складанні програми її економічного від
новлення, а потім в повну міру можливостей допомогти проведенню
програми в життя. Ця програма повинна бути спільною для всіх і
вироблена спільно, якщо не всіма європейськими країнами, то ба
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«Індіра Ганді була видатним державним діячем і жорстким по
літиком. Вона тримала в покорі все керівництво правлячої партії
та безжально викидала за борт тих, хто вичерпав свою корисність
або чия лояльність викликала у неї сумніви. Проте Індіра не була
диктатором у демократичній країні. Вона чутливо реагувала на
прояви громадської думки, рахувалася з опозицією, з мінливими на
На закритих нарадах покійний прем’єр-міністр полюбляла нага
дувати, що у держави не існує постійних друзів і ворогів, постій
ними є лише національні інтереси. Саме це й було основою її патріо
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л спояуя, ял№ цбрблужрйифюуя сжр№пе
спшбулф ЦЦ ту. емя іубм№ї.
нпобрцІя, «МІвжрбмяоб жрб», лпмпоІбмяоб спмІуйлб, фшбтуя ф
БоубоуІ, српнйтмпгп рпигйофуйк СІгежоя
хпртпгбоб ІоефтурІбмІибчІя, «МІвжрбмяоб жрб», фшбтуя ф УрпїтуІк
фдпеІ, српнйтмпгб СІгоІш, лпмпоІбмяоб спмІуйлб
фшбтуя г БоубоуІ, псжрбчІя «ЧйтуІ рфлй», «МІвжрбмяоб жрб», срп
нйтмпгб СІгоІш, лпмпоІбмяоб спмІуйлб
жлпопнІшоІ ржхпрнй, чжоурбмІибчІя гйрпвойчугб,
српнйтмпгп рпигйофуйк СІгежоя, фшбтуя г БоубоуІ,
лпмпоІбмяоб спмІуйлб
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя цбрблужрйифюуя е№ямяо№туя о№нжчялпдп
спм№уйшопдп е№яшб Джмянфуб Лпмя?
гйтуфсбг српуй рпищйржооя ЕТ уб ггжежооя єгрп ял єейопї дрпщп
1, 2, 4
1, 3, 5
2, 4, 6
3, 5, 6
Варіант 8
Гйиобшуж, ял№ спе№ї ипврбзжоп об лбру№.
гІелрйууя ерфдпдп хрпоуф г ЕгрпсІ (1944 р.)
спшбупл Сжрщпї тгІупгпї гІкой (1914 р.)
дрпнбеяотялб гІкоб г єтсбоІї 1936–1939 рр.
сжрщйк жубс Дрфдпї тгІупгпї гІкой (1939–1941 рр.)
2.
Глбз№уя ебуф срйиобшжооя В. Нфттпм№о№ дмбгпю №убм№ктялпдп фряеф.
21 зпгуоя 1920 р.
27 зпгуоя 1921 р.
24 зпгуоя 1922 р.
30 зпгуоя 1922 р.
3.
Чпиубщфкуж ср№игйщб бнжрйлботялйц сржийежоу№г ф спряелф їцояпдп
сжржвфгбооя срй гмбе№.
1, 3, 2, 4
2, 4, 1, 3
3, 4, 2, 1
4, 3, 1, 2
4.
Щп тсрйшйоймп гйойложооя ф 1948–49 рр. лпохм№луф н№з фряебнй
ТЧТЧ уб рдптмбг№ї?
гцІе рдптмбгІї еп Чфцф ожсрйєеобооя
гІктялпгІ еІї Обрпеоп-гйигпмяопї брнІї
гтуфс рдптмбгІї еп ОБУП
српгжежооя лжрІгойчугпн рдптмбгІї ожибмжзопї
гофурІщояпї уб ипгоІщояпї спмІуйлй
5.
Гйиобшуж, с№е шбт ялпї н№зобрпеопї лпохжржоч№ї вфмп ирпвмжоп чж
ôîòî.
Гбщйодупотялб лпохжржочІя
Сбрйиялб лпохжржочІя
Спутебнтялб лпохжржочІя
Лрйнтялб (амуйотялб) лпохжржочІя
6.
Глбз№уя срйшйой жлпопн№шопдп ирптубооя ТЩБ ф 1990-ц рр.
1, 2
1, 5
2, 4
3, 6
Гйиобшуж цбрблужро№ рйтй жлпопн№шопдп рпигйулф српг№еойц лрбїо
тг№уф ф і спмпгйо№ ЦЦ ту.
срйтлпржож жлпопнІшож ирптубооя српгІеойц лрбїо тгІуф г 1920-ц рр.
хпрнфгбооя ф ряеІ єгрпсжктялйц лрбїо упубмІубропдп уйсф жлпоп
1, 2, 4
1, 4, 6
2, 3, 5
3, 5, 6
8.
ал№ угжрезжооя спг’яибо№ и е№ямяо№тую г№епнпдп врйуботялпдп спм№
уйшопдп е№яшб Д. Ммпке-Дзпрезб?
пшпмюгбг врйуботялф ежмждбчІю об СбрйиялІк нйроІк лпохжржочІї
иб кпдп србгмІооя єоеІя пурйнбмб тубуфт епнІоІпоб Гжмйлпї ВрйубоІї
мжкунпуйгпн еІямяоптуІ кпдп фряеф вфмп дбтмп «Чпивфейуй Гжмйлф
1, 2, 4
2, 3, 4
1, 3, 5
3, 4, 6
Гйиобшуж, срп ялф №тупрйшоф птпвф кежуятя ф обгжежопнф фрйглф
лойдй «Нпобрцй Єгрпсй: епм№ ейобту№к».
«Так скінчилось правління Прекрасного принца, чия фатальна
слабкість – більш серйозна, ніж його особиста прив’язаність, – по
лягала в тому, що йому не хотілось бути королем. Церемоніальні й
традиційні сторони цього історичного інституту ніколи йому не
імпонували. Він не змінював поглядів відтоді, як юнаком писав у
щоденнику: “Що за порожнеча і марнування грошей, енергії – усі ці
державні прийоми. Ось єдине, що я думаю про всі ці вистави і цере
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«Переможці нав’язали німцям усе те, що було ідеалом, до якого
здавна прагли ліберальні країни Заходу... У національному житті
німецького народу утворилася зяюча порожнеча... Ваймарська респуб
ліка за усіх її чеснот і досконалостей розглядалася як щось нав’язане
ворогом... Порожнеча розкрилася, і через деякий час у цю порожнечу
вступив неприборканий маніяк, носій і виразник найзлоб
ніших по
чуттів, які коли-небудь роз’їдали людське серце, – єфрейтор Гітлер».
*11.
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л спояуя, ял№ цбрблужрйифюуя рпигй
упл О№нжшшйой об спшбулф ЦЦ ту.
ржтсфвмІлб, лбкижр, лпочжоурбчІя гйрпвойчугб, юолжртугп,
впрпуявб «иб нІтчж сІе тпочжн»
ржкцтубд, лбкижр, тпчІбм-ежнплрбуІя, лпмпоІбмяоб спмІуйлб, урбот
лпоуйожоубмяоб ибмІиойчя
тпчІбмяоп прІєоупгбоб ежрзбгб, урже-юоІпой,
ржкцтубд, лпмпоІбмяоб ІнсжрІя, лпочжоурбчІя
гйрпвойчугб
тпчІбм-ежнплрбуІя, «жлпопнІшож ейгп», тужрмІодпгб
ипоб, урже-юоІпой, лпмпоІбмяоб спмІуйлб
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя Мжцб Гбмжотй?
1, 2, 4
1, 2, 6
2, 4, 5
2, 3, 6
Варіант 9
Гйиобшуж, ялйнй чйхрбнй спиобшжоп об лбру№ ужрйупр№ї, щп г№е№
кщмй еп ТЧТЧ иб р№щжооян Спутебнтялпї лпохжржоч№ї 1945 р.
1, 2, 3
1, 2, 5
1, 5, 6
2, 3, 4
2.
Глбз№уя р№л, ф ялпнф вфмп с№есйтбоп Нббтур№цутял№ фдпей.
1990 р.
1992 р.
1994 р.
1996 р.
3.
Фтубопг№уя црпопмпд№шоф сптм№епго№туя №тупрйшойц спе№к, щп г№е
вфмйтя г лрбїобц Би№ї ф н№згпєоойк сжр№пе.
1, 3, 4, 2
2, 1, 4, 3
3, 2, 4, 1
3, 4, 1, 2
4.
алйк лрйужр№к вфмп гияуп иб птопгф спе№мф г 1947 р. іое№ї об ег№
плржн№ ежрзбгй?
тпчІбмяойк фтурІк
обчІпобмяоІтуя
лфмяуфрб
ржмІдІя
5.
Об ялпнф хпуп ипврбзжоп е№яшб, ялйк обнбдбгтя ептядуй ожибмжз
опту№ тгпєї лрбїой ожобтймяойчялйнй нжупебнй впрпуявй?
6.
Глбз№уя срйшйой «Гжмйлпї ежсржт№ї» г ТЩБ.
1, 3
2, 4
3, 5
5, 6
Глбз№уя цбрблужро№ рйтй спм№уйлй лрбїо тпч№бм№туйшопї пр№єоубч№ї.
1, 2, 4
1, 3, 4
2, 3, 5
3, 4, 6
8.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя спг’яибо№ и е№ямяо№тую сржн’єр-н№о№турб
Гжмйлпї Врйубо№ї Г. Чжрш№ммя?
пейо и ІоІчІбупрІг тугпржооя боуйдІумжрІгтялпї лпбмІчІї Іи ТЩБ уб
бгупр гІепнпї српнпгй ф ХфмупоІ, ялб тубмб сжржефнпгпю спшбулф
1, 3, 4
1, 4, 5
2, 4, 6
4, 5, 6
Гйиобшуж обигф еплфнжоуб, фрйгпл и ялпдп обгжежоп.
«В ядерну епоху людство повинно виробити “нове політичне мис
лення”, нову концепцію світу, що дає надійні гарантії виживання
Світ, що дістався нам у спадок, належить теперішньому та
майбутньому поколінням. І це вимагає, аби пріоритет надавався
загальнолюдським цінностям. Повинне визнаватися право кожного
народу та кожної людини на життя, свободу, мир і прагнення до
щастя. Має поважатися право кожного народу на власний вибір –
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«До якого миру повинні ми прагнути? Не “Pax Аmericana”,
язаного світові американською військовою зброєю... В добу, коли
великі держави володіють значними і відносно невразливими ядер
ними силами, тотальна війна не має сенсу. Вона не має сенсу тому,
що лише один-єдиний ядерний заряд майже в десять разів перевищує
вибухову силу всіх бомб, скинутих авіацією союзників під час Другої
світової війни. Тотальна війна не має сенсу в часи, коли смертельна
отрута ядерних вибухів буде розноситись вітром і водою, землею і
насінням до найвіддаленіших куточків земної кулі й до поколінь, які
ще навіть не народились. Сьогодні мільярди доларів, які витрача
ються на закупівлю озброєння з єдиною метою – мати гарантію, що
воно ніколи не знадобиться, – є необхідністю для підтримання миру.
По-друге: давайте переглянемо наше ставлення до Радянського
Союзу... Як американцям, нам глибоко неприємний комунізм... Але
ми віддаємо належне російському народові за численні досягнення у
науці та освоєнні космосу, у розвитку економіки, промисловості й
Серед споріднених рис, притаманних обом нашим країнам, най
сильніша — це обопільна відраза до війни. Жодна нація в історії війн
не постраждала більше, ніж Радянський Союз під час Другої світо
вої війни... Третина території цієї країни, а також дві третини її
індустріальної бази перетворилися на пустелю – це втрати, еквіва
Тож давайте не будемо заплющувати очі на наші розбіжності,
але й, водночас, звернемо пильну увагу на наші спільні інтереси та
засоби, якими наші розбіжності можуть бути вирішені. Адже
не, що нас об’єднує, – ми всі живемо на цій маленькій планеті.
Ми всі дихаємо одним повітрям. Ми всі вболіваємо за майбутнє
наших дітей. І всі ми смертні... Ми повинні сприймати світ таким,
яким він є, а не таким, яким він міг би бути, якби історія останніх
*11.
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л спояуя, щп туптфюуятя №тупр№ї ТЩБ
спшбулф ЦЦ ту.
ужцоІшойк српдржт, «Тсрбгжемйгйк лфрт», «спмІуйлб гжмйлпдп
лйклб», нІмІубрйибчІя, ІннІдрбчІя
нпопспмІибчІя, «Опгйк лфрт», «спмІуйлб гжмйлпдп лйклб», ІннІдрб
чІя, ІипмячІпоІин
егпсбруІкоб тйтужнб, «ейсмпнбуІя епмбрб», ужцоІш
ойк српдржт, нІмІубрйибчІя, ІипмячІпоІин
«тсрбгжемйгйк лфрт», «опгб ежнплрбуІя», «ейсмп
нбуІя епмбрб», ІннІдрбчІя, ужцоІшойк српдржт
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя Сбвмп С№лбттп?
1, 2, 4
1, 3, 4
2, 5, 6
3, 5, 6
Варіант 10
Гйиобшуж, ялйнй вфлгбнй спиобшжоп об лбру№ лрбїой, ф ялйц ф
1930-ц рр. вфмп гтубопгмжоп упубм№убро№ уб ейлубупртял№ ржзйнй.
Б, Г, Д
Г, Д, Ж
В, Ж, Е
Д, Ж, Е
2.
Глбз№уя ебуф српдпмпщжооя ожибмжзопту№ Спмящ№.
1 мюупдп 1917 р.
11 мйтупсбеб 1918 р.
25 мйсоя 1919 р.
22 лгІуоя 1920 р.
3.
Чпиубщфкуж глбибо№ епдпгпрй єгрпсжктялйц ежрзбг ф црпопмпд№ш
опнф спряелф їц флмбебооя.
1, 4, 2, 1
2, 1, 3, 4
2, 3, 4, 1
4, 3, 1, 2
4.
Глбз№уя обигф спм№уйшопдп лфртф, ие№ктоюгбопдп лжр№гойчугпн ЛОЧ
и нжупю хпртпгбопї спвфепгй лпнфо№инф.
«лфмяуфроб ржгпмючІя»
«опгІ рфвжзІ»
«гжмйлйк турйвпл»
«опгб жлпопнІшоб спмІуйлб»
5.
Гйиобшуж хпуп спм№уйлб, с№е шбт сжржвфгбооя ялпдп срй гмбе№ г№е
вфмбтя Лбрйвтялб лрйиб.
Гйиобшуж цбрблужро№ рйтй ипго№щояпї спм№уйлй Хрбоч№ї иб сржий
ежоутугб Щбрмя еж Дпммя.
дмпвбмяоб єгрпсжктялб ІоуждрбчІя иб срйочйспн «ВбуялІгщйоб –
1, 2, 4
1, 3, 4
1, 3, 5
2, 4, 6
8.
ал№ и обгжежойц ужрн№о№г № спояуя спг’яибо№ и сжржвфгбооян
Н.
Црфщпгб об сптбе№ сжрщпдп тжлржубря ШЛ ЛСЧТ уб Дпмпгй Чбей
Н№о№тур№г ТЧТЧ?
мІвжрбмІибчІя тфтсІмяопдп зйууя уб ржбвІмІубчІя зжруг тубмІотялйц
1, 2, 5
1, 4, 5
1, 4, 6
3, 5, 6
Глбз№уя р№л, лпмй г№евфмйтя спе№ї, срп ял№ кежуятя г фрйглф еплф
нжоуб.
«Роберт Кеннеді виглядав змученим... Він сам сказав, що не був
удома шість днів і шість ночей. “Президент знаходиться у скрут
ному становищі, – сказав Роберт Кеннеді. – І він не знає, як з нього
вийти... Ми хочемо просити... передати послання... Хрущову по не
офіційних каналах... Кеннеді просить прийняти його пропозиції і
взяти до уваги особливості американської системи. Навіть хоча
президент дуже проти початку війни із Кубою, невідворотний лан
цюг подій може спричинити це незалежно від його волі... Якщо ситу
ація триватиме довше, президент не впевнений, що військові не
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«“Якщо я не отримаю нафту Майкопа та Грозного, – говорив
Гітлер командувачу 6-ї армії генералу Паулюсу перед початком літ
нього наступу, – тоді я буду змушений закінчити цю війну”. Сталін
міг сказати те ж саме. І йому була потрібна доставка нафти через
Каспійське море і Волгу до Центральної Росії. Після захоплення
Сталінграда німці заблокували б останній маршрут доставки на
фти через Каспійське море і Волгу до Центральної Росії і тим самим
*11.
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л спояуя, ял№ г№еоптяуятя еп №тупр№ї
ірбоф ерфдпї спмпгйой ЦЦ
– спшбулф ЦЦі ту.
боуйщбцтялб Ітмбнтялб ржгпмючІя, ржхпрнй Нптбеейлб, «вІмб
ржгпмючІя», ОбчІпобмяойк хрпоу, иблпой щбрІбуф
бдрброб ржхпрнб, лфмяуфроб ржгпмючІя, Ірбоп-сблйтуботялб гІкоб,
ОбчІпобмяойк хрпоу, ржхпрнй Нптбеейлб
«вІмб ржгпмючІя», лфмяуфроб ржгпмючІя, ржхпрнй Н. Дбфеб, иблпой
щбрІбуф, Ірбоп-уфржчялб гІкоб
ржхпрнй Н. Дбфеб, ОбчІпобмяойк хрпоу, бдрброб
ржхпрнб, Ірбоп-уфржчялб гІкоб, боуйщбцтялб
Ітмбнтялб ржгпмючІя
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя Упнбщб Нбтбрйлб?
пейо Іи ибтопгойлІг ибдбмяопобчІпобмяопї спмятялпї српхтсІмлй
1, 4, 5
2, 3, 4
2, 4, 5
2, 3, 6
Варіант 11
Гйиобшуж, ялйнй чйхрбнй спиобшжоп об лбру№ лрбїой, щп гцпеймй
еп тлмбеф Боубоуй обсжржепео№ Сжрщпї тг№упгпї г№кой.
Середземне
море
урецька
Чорне море
лбанія
Греція
умунія
Болгарія
Швейцарія
Бельгія
Голландія
Швеція
орвегія
Португалія
1, 2, 3
1, 3, 4
1, 3, 4
3, 5, 6
2.
Глбз№уя сжр№пе «рйтпгйц вфоу№г» г аспо№ї.
тжрсжоя–зпгужоя 1918 р.
тІшжоя–вжржижоя 1919 р.
лгІужоя–мйсжоя 1920 р.
шжргжоя–гжржтжоя 1921 р.
3.
Чпиубщфкуж г црпопмпд№шо№к сптм№епгопту№ спе№ї Дрфдпї тг№упгпї
г№кой.
обсбе яспотялпї бгІбчІї об гпєооп-нпртялф вбиф ТЩБ Сжрм-Цбрвпр
1, 4, 3, 2
2, 1, 4, 3
2, 4, 1, 3
4, 3, 2, 1
Варіант 11
4.
алж и обгжежойц спояуя цбрблужрйифє жлпопн№шоф спм№уйлф спмя
тялпдп фряеф об спшбулф 1990-ц рр.?
«тпчІбмІин и мюетялйн пвмйшшян»
«щплпгб ужрбсІя»
«гІурйоб тпчІбмІинф»
«тпчІбмяож рйолпгж дптспебртугп»
5.
Гйиобшуж №нжоб спм№уйшойц е№яш№г, ипврбзжойц об хпуп.
В. Ожубояяцф, Ч. Чжкдбо, а. Брбхбу
є. ЧбвІо, Дз. Вфщ, а. Брбхбу
є. ЧбвІо, В. ЛмІоупо, а. Брбхбу
є. ЧбвІо, В. ЛмІоупо, Ц. Нфвбрбл
6.
Глбз№уя обтм№елй «Чфцф 4 урбгоя» 1919 р. г Лйубї.
иояууя и сптбе српяспотялй обмбщупгбойц лйубктялйц тбопгойлІг
гІенпгб лйубктялпдп фряеф гІе сІесйтбооя Гжртбмятялпдп нйропдп
1, 3
2, 3
3, 5
4, 6
ал№ и глбибойц спмпзжоя туптфюуятя смбоф «Пту»?
сжржугпржооя зйужмІг плфспгбойц тцІеопєгрпсжктялйц лрбїо об
Варіант 11
Іи ТцІеопї Егрпсй 46–51 нмо птІв уб ибтжмжооя обклрб
1, 2, 5
1, 3, 4
2, 4, 5
2, 5, 6
8.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя спг’яибо№ и е№ямяо№тую сржийежоуб ТЩБ
Чжкдбоб?
срйцймяойл турбуждІї зпртулпдп ежрзбгопдп рждфмюгбооя жлпоп
ф сжрІпе кпдп сжржвфгбооя срй гмбеІ жлпопнІшоб тйтужнб ТЩБ иб
ф 1983 р. српдпмптйг ТЧТЧ «ІнсжрІєю имб» уб пдпмптйг срп спшбупл
1, 2, 3
2, 3, 5
1, 2, 6
3, 4, 6
Гйиобшуж, срп ял№ спе№ї кежуятя ф обгжежопнф фрйглф и угпрф бодм№к
тялпдп №тупрйлб E. Kappб.
«У кожного періоду історії є свій драматичний символ. Одним з
таких символів став озброєний матрос, який закрив Установчі
збори “тому, що караул стомився”. Але за зовнішньою недбалістю
приховувалась певна занепокоєність більшовиків про можливі на
слідки їх свавілля. Демонстрація на підтримку Установчих зборів,
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«При підписанні Акта капітуляції Німеччини Г. Жуков відчував
себе не лише командувачем фронту, який узяв Берлін, або заступни
ком Верховного головнокомандувача, а й людиною, яка представляла
в цій залі ту армію і той народ, котрий зробив більше за інших. У
його поведінці не було ані пихи, ані презирства... він поводився з
тією жорсткою простотою, яка має бути притаманна переможцю
Незабаром і серед переможених німецьких генералів, і серед ко
лишніх союзників знайшлися люди, які намагалися применшити
Варіант 11
внесок С
РСР у перемогу. Однак тоді, у травні 1945 р., різних думок
щодо цього питання не існувало. Про це свідчить і поведінка фельд
маршала В. Кейтеля, який підписував Акт капітуляції. Він з вели
чезною увагою спостерігав лише за Г. Жуковим. Це була гірка, тра
гічна цікавість переможеного до тієї сили, яку він найбільше нена
*11.
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л спояуя, щп туптфюуятя №тупр№ї
Бгтурп-Фдпрщйой спшбулф ЦЦ ту.
ефбмІтуйшоб нпобрцІя, обчІпобмяоІ рпицпезжооя, «лмбсуйлпгб
ІнсжрІя», «єгрпсжктялйк мйцгбр», спмІуйлб «опгйц тгпвпе»
«вптоІктялб лрйиб», ефбмІтуйшоб нпобрцІя, ржмІдІкоІ рпицпезжооя,
«лмбсуйлпгб ІнсжрІя», пвнжзжоІ тбнпгряеоІ србгб
«лмбсуйлпгб ІнсжрІя», обчІпобмяоІ рпицпезжооя,
ржкцтубд, урже-юоІпой, пвнжзжоІ тбнпгряеоІ србгб
дпнрфм, ефбмІтуйшоб нпобрцІя, спмІуйлб «опгйц
тгпвпе», «вптоІктялб лрйиб», «лмбсуйлпгб ІнсжрІя»
Варіант 11
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя Джпрд№я Зфлпгб?
пейо и ІоІчІбупрІг ггжежооя гІктял ПГД еп Чжцптмпгбшшйой ф
гІе ІнжоІ ТЧТЧ срйкнбг лбсІуфмячІю оІнжчялйц иврпкойц тйм
1, 2, 5
1, 3, 6
2, 4, 5
3, 4, 6
Варіант 12
Гйиобшуж, лпмй г№евфгбмйтя спе№ї, спиобшжо№ об лбру№.
гжржтжоя 1939 р.
лгІужоя 1940 р.
мйтупсбе 1942 р.
шжргжоя 1944 р.
2.
Глбз№уя, ф ялпнф рпч№ н№о№тур иблпрепоойц тсрбг Хрбоч№ї Б. Вр№бо
гйтфофг №ежю тугпржооя вмплф лпоуйожоубмяойц єгрпсжктялйц ежр
збг «сбо-Єгрпсб».
1920 р.
1934 р.
1930 р.
1932 р.
3.
Чпиубщфкуж г црпопмпд№шо№к сптм№епгопту№ спе№ї, щп г№евфмйтя с№тмя
ибгжрщжооя Сжрщпї тг№упгпї г№кой.
1, 3, 4, 2
2, 1, 4, 3
3, 4, 2, 1
4, 2, 1, 3
4.
Глбз№уя, щп тсрйшйоймп спм№уйшоф лрйиф 1972 р. г ТЩБ.
фвйгтугп Дз. ЛжоожеІ
«Фпужрджкутялб тсрбгб»
спшбупл гІкой ф Г’єуобнІ
«шпроІ вфоуй»
5.
Гйиобшуж хпуп спм№уйлб, и спм№уйшойн лфртпн ялпдп спг’яибо№
спояууя «сжржвфепгб», «срйтлпржооя», «дмбто№туя», «опгж спм№уйшож
нйтмжооя».
6.
Глбз№уя обтм№елй Сжрщпї тг№упгпї г№кой.
рписбе ЧптІктялпї, ОІнжчялпї, Бгтурп-Фдпртялпї уб Птнботялпї Ін
фугжрезжооя српгІеопї рпмІ Гжмйлпї ВрйубоІї уб ХрбочІї ф тгІупгІк
1, 3
2, 5
3, 4
3, 6
Гйиобшуж цбрблужро№ рйтй тпч№бмяопї спм№уйлй іое№ї ф ерфд№к спмп
гйо№ ЦЦ – об спшбулф ЦЦі ту.
1, 2, 4
1, 3, 6
1, 4, 5
2, 4, 6
8.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя спг’яибо№ и е№ямяо№тую Н.
Дпрвбшпгб?
гцпейг еп тлмбеф Джрзбгопдп лпнІужуф и обеигйшбкопдп тубоф (ДЛОТ)
ф сжрІпе кпдп сжржвфгбооя срй гмбеІ спшбгтя опгйк жубс «цпмпеопї
1, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 5
3, 5, 6
Глбз№уя, лпмй, еж № лйн вфмп с№есйтбоп ибягф, фрйгпл и ялпї обгжежоп.
«Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реаль
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«Я завжди казав, що наша вина у розв’язанні війни проти захід
них держав дорівнювала приблизно 50 відсоткам, тому що все-таки
вони були авторами Версальського договору. Але наша вина у війні
проти Сходу – стовідсоткова. Це була підступна і неспровокована
*11.
алйк и обгжежойц сжржм№л№г спояуя г№еоптйуятя еп сжр№пеф сжрж
цпеф г№е лпохрпоубч№ї еп тс№грпв№уойчугб ф н№зобрпеойц г№еоптйобц?
ПрдбоІибчІя и сйубоя вжисжлй к тсІгрпвІуойчугб г ЕгрпсІ, «опгж
спмІуйшож нйтмжооя», ЦбруІя емя опгпї Егрпсй, ДпдпгІр (ТОП-1)
ПрдбоІибчІя и сйубоя вжисжлй к тсІгрпвІуойчугб г ЕгрпсІ, вІспмяр
ойк тгІу, «рпиряелб», Сбдфптялйк рфц, «вжрмІотялб лрйиб»
«рпиряелб», вІспмяройк тгІу, «опгж спмІуйшож нйтмжооя», «Лбрйвтялб
лрйиб», ДпдпгІр (ТОП-1).
вІспмяройк тгІу, српдрбнб ОБУП «Сбруожртугп
ибрбей нйрф»,
«опгж спмІуйшож нйтмжооя», дполб
пиврпєоя, ЦбруІя емя опгпї Егрпсй
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя Ужпепрб Чфигжмяуб?
ибсрпгбейг иблпо срп лпоурпмя обе гйдпупгмжооян цбршпгйц срп
блуйгоп сІеурйнфгбг лпочжоурбчІю гйрпвойчугб І тугпржооя нпоп
1, 2, 4
1, 4, 5
2, 5, 6
3, 5, 6
Варіант 13
Гйиобшуж, ялйнй чйхрбнй спиобшжоп об лбру№ лрбїой, щп гцпеймй
еп Урпїтупдп тпюиф обсжржепео№ Сжрщпї тг№упгпї г№кой.
Середземне
море
урецька
Чорне море
лбанія
Греція
умунія
Болгарія
Швейцарія
Бельгія
Голландія
Швеція
орвегія
Португалія
1, 3, 4
1, 4, 5
2, 5, 6
3, 4, 6
2.
Глбз№уя ебуф обсбеф обчйтутялпї О№нжшшйой об ТЧТЧ.
22 шжргоя 1939 р.
22 шжргоя 1940 р.
22 шжргоя 1941 р.
22 шжргоя 1942 р.
3.
Гтубопг№уя црпопмпд№шоф сптм№епго№туя спе№к, ял№ г№евфмйтя обсжрж
епео№ Дрфдпї тг№упгпї г№кой.
2, 1, 4, 3
2, 3, 1, 4
3, 4, 1, 2
4, 2, 3, 1
4.
Гйиобшуж, ялб спе№я г№евфмбтя с№е шбт сжржвфгбооя С.Ж. Урюеп об
сптуф сржн’єр-н№о№турб Лбобей.
гйиобооя фряепн Гжмйлпї ВрйубоІї ожибмжзоптуІ Лбобей
обебооя хрбочфиялІк нпгІ ф лрбїоІ тубуфтф ерфдпї обчІпобмяопї
гйиобооя тфгжржоІужуф Флрбїой уб гтубопгмжооя
и ожю ейсмпнбуйшойц гІеоптйо
ггжежооя Іотуйуфуф лбобетялпдп дрпнбеяотугб
5.
Глбз№уя, об ялпнф хпуп ипврбзжоп сжрщпдп сржийежоуб ожибмжзопї
Чпт№ї.
6.
Глбз№уя обтм№елй с№есйтбооя Нюоцжотялпї фдпей.
1, 2, 4
2, 3, 5
3, 4, 6
1, 5, 6
Гйиобшуж цбрблужро№ рйтй рпигйулф лфмяуфрй ф српг№еойц лрбїобц
тг№уф і спмпгйой ЦЦ ту.
спягб опгйц зборІг, спг’яибойц иІ игфлпибсйтпн, рбеІп, лІожнбуп
1, 2, 4
1, 3, 6
2, 3, 5
4, 5, 6
8.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя спг’яибо№ и е№ямяо№тую спмятялпдп спм№
уйшопдп е№яшб М. Гбмжотй?
1, 4, 5
2, 3, 4
2, 4, 5
2, 3, 6
Глбз№уя обигф н№туб, еж вфмп с№есйтбоп епдпг№р, фрйгпл и ялпдп
обгпейуятя.
«Стаття 1. Даний договір знаменує собою новий етап у процесі
створення як ніколи раніше згуртованого союзу народів Європи, у
якому рішення приймаються якомога відкритіше і максимально на
Союз засновується на базі Європейського співтовариства, допов
неного сферами політики і формами співробітництва, відповідно до
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«Лютнева революція 1917 p., що повалила династію Романових,
була стихійним вибухом невдоволення мас, доведених до відчаю тяго
тами війни і явною несправедливістю в розподілі життєвих тягот.
Вона була із захопленням зустрінута і використана широкими вер
ствами буржуазії та чиновництва, які втратили віру в систему са
модержавного управління й особливо в самого царя та його радників.
Перший Тимчасовий уряд складався саме з представників цієї час
тини населення. Революційні партії не брали участі безпосередньо у
*11.
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л спояуя, щп туптфюуятя сжр№пеф
пвмбщуфгбооя тг№уф с№тмя Сжрщпї тг№упгпї г№кой.
Гжртбмятялб лпохжржочІя, «вптоІктялб лрйиб», УрІбопотялйк нйр
ойк епдпгІр, фдпеб «ежг’яуй ежрзбг», МІдб ОбчІк
Гбщйодупотялб лпохжржочІя, Гжртбмятялйк нйройк епдпгІр,
«нбрпллботялб лрйиб», МІдб ОбчІк, фдпеб «шпуйряпц ежрзбг»
Джофжиялб лпохжржочІя, епдпгІр ф Чбсбммп, Гжртбмятялйк нйройк
епдпгІр, МІдб ОбчІк, фдпеб «с’яуй ежрзбг»
Спутебнтялб лпохжржочІя, Тжгртялйк нйройк
епдпгІр, МІдб ОбчІк, фдпеб «ежг’яуй ежрзбг», епдп
гІр ф Чбсбммп
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя Хрботфб Н№уужрбоб?
иб кпдп сржийежоутугб вфмп пвнжзжоп ежрзбгож рждфмюгбооя срп
1, 2, 3
2, 3, 4
2, 4, 5
2, 4, 6
Варіант 14
Г№ктялпг№ спе№ї ялпдп сжр№пеф Дрфдпї тг№упгпї г№кой спиобшжоп об лбру№?
гжржтжоя 1939 р.
шжргжоя 1941 р.
мйсжоя 1943 р.
шжргжоя 1944 р.
2.
Глбз№уя ебуф спшбулф бощмютф Бгтур№ї.
7 вжржиоя 1936 р.
12 вжржиоя 1938 р.
30 гжржтоя 1938 р.
3.
Чпиубщфкуж спе№ї Сжрщпї тг№упгпї г№кой г црпопмпд№шо№к сптм№епгопту№.
2, 1, 3, 4
3, 1, 2, 4
4, 3, 1, 2
1, 3, 4, 2
4.
Глбз№уя, ялб и ржхпрн тпч№бмяопї тхжрй вфмб српгжежоб г ТЧТЧ с№е
шбт сжржвфгбооя срй гмбе№ М. Вржзоєгб.
ивІмящжооя лбсІубмпглмбежоя ф зйумпгж вфеІгойчугп
иойзжооя сжотІкопдп гІлф емя зІопл еп 55 рплІг, емя шпмпгІлІг еп
60 рплІг
ибсрпгбезжооя 7-дпейоопдп рпвпшпдп еоя
обебооя лпмдптсойлбн србгб об щпрІшоф гІесфтулф
уб сжотІкож ибвжисжшжооя
5.
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л №нжо цфепзойл№г, щп є бгупрбнй чйц
лбруйо.
Т. ДбмІ, Л. Нбмжгйш, Г. Лбоейотялйк, С. СІлбттп
Л. Нбмжгйш, Т. ДбмІ, С. СІлбттп, Г. Лбоейотялйк
С. СІлбттп, Л. Нбмжгйш, Г. Лбоейотялйк, Т. ДбмІ
Т. ДбмІ, Г. Лбоейотялйк, Л. Нбмжгйш, С. СІлбттп
6.
Глбз№уя срйшйой ибц№еопо№нжчялпдп «жлпопн№шопдп ейгб».
иобшож ирптубооя лбсІубмпглмбежоя ф гІктялпгф српнйтмпгІтуя ф
обягоІтуя ежщжгпї рпвпшпї тймй, птпвмйгп сІтмя ржсбурІбчІї оІнчІг
я ЗбцІеоІк ОІнжшшйоІ хІоботпгпї епспнпдй иб «смбопн Нбр
рждфмюгбооя ежрзбгойнй турфлуфрбнй дптспебртялпї еІямяоптуІ
1, 3, 4
1, 4, 5
2, 3, 5
3, 5, 6
Глбз№уя, ял обийгбюуятя лжр№го№ прдбой Єгрптпюиф.
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 4, 6
3, 5, 6
8.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя спг’яибо№ и е№ямяо№тую г№епнпдп хрбо
чфиялпдп спм№уйшопдп е№яшб З. Лмжнботп?
1, 2, 3
1, 3, 4
2, 5, 6
4, 5, 6
Срп ял№ спе№ї кежуятя г обгжежопнф фрйглф еплфнжоуб?
«Дубчек. Хотілося б, щоб комуністи зрозуміли всю реальність
становища ...але боюся, що не зрозуміють, оскільки і я сам не розу
мію. Я вважаю, що таке збройне вторгнення було передчасним, тим
більше, що не були використані внутрішні збройні сили і решта ор
ганів примусу... Я... вважаю те, що сталося, ...найбільшою політич
ною помилкою, що має трагічні наслідки. З вашого боку була не
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«По суті справи, пан Черчілль стоїть зараз на позиції підпалю
Можливо, хтось має намір забути ті колосальні жертви, яких
зазнав радянський народ, забезпечуючи визволення Європи від гітле
рівської навали. Постає питання, кого може здивувати те, що Ра
дянський Союз, прагнучи підтримати
свою безпеку в майбутньому,
намагається домогтися того, щоб у цих країнах існували лояльні до
Я не знаю, чи поталанить пану Черчіллю та його друзям органі
зувати після
ругої світової війни новий воєнний похід проти Схід
ної Європи. Проте якщо й поталанить, хоча дуже малоймовірно...
*11.
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л ужцо№шойц гйобцпе№г л№очя ЦЦ

спшбулф XXI
ту.
сжртпобмяойк лпнс’юужр, ужмжгІипр, нбдоІупхпо, сймптпт, нпвІмя
ойк ужмжхпо
сжртпобмяойк лпнс’юужр, ужмжгІипр, єоужрожу, србмяоб нбщйоб,
лптнІшоб рблжуб
ужмжгІипр, нбдоІупхпо, ужмжхпо, лптнІшоб рблжуб,
хпупбсбрбу
сжртпобмяойк лпнс’юужр, нпвІмяойк ужмжхпо,
тф
сфу
ойлп
гж ужмжвбшжооя, єоужрожу, DVD
српдрбгбш
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя Вбрблб Пвбнй?
сІесйтбг и сржийежоупн ЧптІї епдпгІр срп тлпрпшжооя турбуждІшойц
1, 4, 5
1, 3, 6
2, 4, 5
2, 3, 6
Варіант 15
Гйиобшуж, ялпю вфлгпю спиобшжоп об лбру№ ужрйупр№ї, щп тубмй срй
шйопю лпохм№луф н№з іое№єю уб Сблйтубопн ф 1947–1949
рр.
2.
Глбз№уя сжр№пе «рйтпгйц вфоу№г» ф аспо№ї.
тжрсжоя–зпгужоя 1918 р.
тІшжоя–вжржижоя 1919 р.
лгІужоя–мйсжоя 1920 р.
шжргжоя–гжржтжоя 1921 р.
3.
Чпиубщфкуж г црпопмпд№шопнф спряелф спе№ї №тупр№ї лрбїо Тц№еопї
Єгрпсй.
српдпмпщжооя лпбмІчІкойн фряепн ожкурбмІужуф Фдпрщйой уб її
1, 4, 2, 1
1, 3, 2, 4
2, 3, 4, 1
4, 2, 1, 3
4.
Глбз№уя обигф ужпр№ї, щп тубмб птопгпю лфртф жлпопн№шойц ржхпрн
лбочмжрб ХЧО М. Жрцбреб.
«уржуІк щмяц»
«опгйк лфрт»
«щплпгб ужрбсІя»
«тпчІбмяож рйолпгж дптспебртугп»
5.
Пвжр№уя хпуп, об ялпнф ипврбзжоб спм№уйшоб е№яшлб, ялф срйкояуп
обийгбуй «ибм№иоб мже№».
6.
лбз№уя обтм№елй тсрпвй сжржгпрпуф, ие№ктожопї ДЛОТ ф 1991 р. г
ÑÐÑÐ.
српдпмпщжооя ожибмжзоптуІ ряепн тпюиойц ржтсфвмІл: ЖтупоІєю,
МбугІєю, Флрбїопю, НпмебгІєю, Бижрвбкезбопн, Фивжлйтубопн,
1, 2, 3
2, 4, 5
2, 3, 6
4, 5, 6
Гйиобшуж цбрблужро№ рйтй тфтс№мяоп-спм№уйшопдп зйууя г ТЧТЧ
сжр№пеф црфщпгтялпї «г№емйдй».
ибсрпгбезжооя срйочйсф лпмжлуйгопдп лжрІгойчугб г сржийеІї ШЛ
1, 2, 4
1, 3, 5
2, 4, 5
3, 5, 6
8.
Глбз№уя, ял№ и обгжежойц угжрезжоя спг’яибо№ и е№ямяо№тую Нбп
Шижефоб.
1, 2, 3
1, 2, 5
2, 3, 5
3, 4, 6
Гйиобшуж обигф еплфнжоуб, фрйгпл и ялпдп обгжежоп.
«Стаття 160. …німецька армія не повинна налічувати більше
семи дивізій піхоти і трьох дивізій кавалерії. …загальна чисель
ність… не повинна перевищувати ста тисяч осіб… Загальний чи
сельний склад офіцерів… не повинен перевищувати чотирьох тисяч…
Німецький Великий Генеральний штаб та будь-які інші подібні
формування будуть розпущені та не можуть відновлюватися в жод
Стаття 181. …сили німецького флоту не повинні перевищувати
в озброєних суднах: 6 броненосців, 6 легких крейсерів, 12 контр-
Стаття 198. Військові сили Німеччини не повинні мати ніякої
10.
Српбобм№ифкуж фрйгпл и №тупрйшопдп езжржмб уб ебкуж кпнф пч№олф.
«Якщо один із членів Ліги вдасться до війни всупереч усім взя
тим на себе зобов’язанням, то він іpso facto вважається агресором
стосовно до решти членів Ліги. Члени Ліги зобов’язані негайно пере
рвати з ним усі торговельні й фінансові відносини, заборонити гро
мадянам своїх держав вступати в контакти з громадянами дер
У такому випадку Рада вважає своїм обов’язком рекомендувати
урядам зацікавлених країн використовувати військові сили, морські й
повітряні, завдяки яким члени Ліги можуть допомогти тим збройним
силам, які примусять поважати зобов’язання, взяті на себе Лігою.
Член Ліги, який буде винним у порушенні одного з зобов’язань договору,
може бути виключеним з організації. Рішення про виключення ухвалю
*11.
Гйиобшуж србгймяойк сжржм№л спояуя, щп туптфюуятя №тупр№ї Чпт№ї
спшбулф ЦЦ ту.
нбоІхжту 17 зпгуоя, рптІктялп-уфржчялб гІкоб, вІмящпгйин, Уржуяп
шжргожгб нпобрцІя, «тупмйсІотялб лрбгбулб»
«лрйгбгб ожеІмя», вІмящпгйин, рптІктялп-яспотялб гІкоб, спгтубооя
об лржктжрІ «Гбряд», Джрзбгоб ефнб
Уржуяпшжргожгб нпобрцІя, Джрзбгоб ефнб, нбоІхжту 17 зпгуоя, «лрй
гбгб ожеІмя», «тупмйсІотялб лрбгбулб»
тупмйсІотялІ ржхпрнй, рптІктялп-уфржчялб гІкоб,
спгтубооя об лржктжрІ «Гбряд», вІмящпгйин,
нбоІхжту 17 зпгуоя
*12.
ал№ и обгжежойц угжрезжоя туптфюуятя рижхб С№мтфетялпдп?
1, 2, 4
2, 3, 5
2, 4, 5
1, 4, 5
Увага!
Відмічайте тільки один варіант відповіді в рядку варіантів відпо
відей до кожного завдання. Будь-які виправлення в бланку недопустимі.
Якщо ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну
відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташовано
му внизу бланка відповідей.
Бланк відповідей
та
на державну підсумкову атестацію
назва предмета
иб лфрт тубрщпї щлпмй
фшоя (фшжойчІ) __________________лмбтф
назва навчального закладу
прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку
ГбрІбоу №_______________
ВСЕСВ
Ф ибгебоояц 1–8 (емя фшоІг српхІмяопдп рІгоя
– ибгебооя
1–6 уб *11–12) србгймяоф гІеспгІея спиобшбкуж уІмялй убл:
Збгебооя 9, 10 гйлпофюуятя об плржнйц брлфщбц.
Щпв гйсрбгйуй гІеспгІея еп ибгебооя, ибсйщІуя кпдп опнжр
ф вІмйц срянплфуойлбц мІгпрфш:
7(*11)
Увага!
Відмічайте тільки один варіант відповіді в рядку варіантів відпо
відей до кожного завдання. Будь-які виправлення в бланку недопустимі.
Якщо ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну
відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташовано
му внизу бланка відповідей.
Бланк відповідей
та
на державну підсумкову атестацію
назва предмета
иб лфрт тубрщпї щлпмй
фшоя (фшжойчІ) __________________лмбтф
назва навчального закладу
прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку
ГбрІбоу №_______________
ВСЕСВ
Ф ибгебоояц 1–8 (емя фшоІг српхІмяопдп рІгоя
– ибгебооя
1–6 уб *11–12) србгймяоф гІеспгІея спиобшбкуж уІмялй убл:
Збгебооя 9, 10 гйлпофюуятя об плржнйц брлфщбц.
Щпв гйсрбгйуй гІеспгІея еп ибгебооя, ибсйщІуя кпдп опнжр
ф вІмйц срянплфуойлбц мІгпрфш:
7(*11)
ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ
ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ
ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ
ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ

Приложенные файлы

  • pdf 1054744
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий