Особливості контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з природознавства та предмету «Я у світі»


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Особливості контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з природознавства та предмету «Я у світі» підготувала Федірко О.Г. вчитель початкових класів КЗ “Білоріченська ЗОШ I-III ст.” член районної творчої групи вчителів початкових класів “Впровадження Державного стандарту в НВП школи I ступеня” Мета природознавства в початковій школі формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. Природознавча компетентність це здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні і пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи в сфері відносин “людина – природа”. формування певних умінь Змістовні лінії предмета“Природознавство” “Об’єкти природи” “Взаємозв’язки у природі” “Земля – планета Сонячної системи” “Україна на планеті Земля” “Рідний край” “Охорона та збереження природи” “Методи пізнання природи” Методи перевірки навчальних досягнень учнів з природознавства індивідуальна розповідь; бесіда;дослід;практичні роботи;письмова перевірка;тестові завдання;самостійні роботи;проектна діяльність. Спеціальні методи пізнання природи Уміння спостерігати Уміння виконувати дослід Практичні уміння Об’єкти контролю природознавства знання про предмети і явища природи, взаємозв’язки і залежності між ними;уміння виконувати різні види навчально-пізнавальної діяльності щодо об’єктів природи;уміння застосовувати спеціальні методи пізнання об’єктів природи (спостереження, дослід); уміння цілеспрямовано виконувати практичні дії з об’єктами природи;уміння оцінювати об'єкти природи, а також поведінку свою й інших людей у природі. Види контролю учбових досягнень учнів з природознавства поточний тематичний (4 рази на рік) дає можливість учителю з’ясувати сформованість в учнів знань, умінь, навичок; учитель з’ясовує індивідуальні досягнення кожного школяра: знання фактичного матеріалу, сформованість уявлень, уміння будувати відповідь; учитель коригує відповіді дітей, фіксує помилки, виявляє труднощі у засвоєнні навчального матеріалу. усна форма письмова форма контрольні роботи самостійні роботи Види перевірки та методи, екскурсії Види контролю, кількість та складова перевірних робіт по класах з природознавства 1 клас(вербальне оцінювання) 2 клас(І семестр - оцінювання без балів за рішенням педради) 3 клас 4 клас I семестр II семестр I семестр II семестр I семестр II семестр I семестр II семестр Контрольнаробота - - 2 2 2 2 2 2 До 10 хв До 15-20 хв До 15-20 хв (завдання різного характеру: репродуктивні, продуктивні, відкриті, інтегровані й графічні) Письмові самостійні роботи завдання різного характеру: репродуктивні, продуктивні, відкриті, інтегровані й графічні До 10 хв 15-20 хв .Поточний контроль Практичні роботи*(за програмою) 4 4 9 4 Дослідницький практикум*(за програмою) 5 5 6 10 Міні-проекти (за програмою)* 2 6 2 2 за вибором учителя, оцінюється вербально Екскурсії 5 4 1 1 *поточне оцінювання здійснюється за результатами бесід, спостережень, практичних робіт, дослідів, проектів, тестових і творчих завдань, дидактичних ігор тощо. Типи завдань для перевірки знань учнів Усна перевірка пригадай; прочитай; розкажи; вибери. Письмова перевірка продовж речення; встав пропущені слова; напиши; познач; з’єднай; допиши. Характер завдань для письмової перевірки знань учнів репродуктивні; продуктивні; відкриті; життєві; компетентнісно – орієнтовані; інтегровані; графічні. Різновиди тестових завдань завдання з вибором правильної відповіді; альтернативні завдання(з вибором відповіді “так”/ “ні”); завдання на вилучення зайвого; завдання на встановлення відповідності елементів двох множин; завдання на встановлення логічної послідовності; завдання із закритою(на доповнення) відповіддю; завдання з відкритою відповіддю; комбіновані завдання. Практичні роботи на уроках природознавства Практична діяльність учнів з матеріальними об’єктами природи (натуральні предмети, гербарні й колекційні зразки);матеріалізованими формами (малюнки, моделі, муляжі, схеми). Практичні завдання:на застосування природознавчих знань у практично-дієвій формі;на виконання розумових дій в матеріальній або матеріалізованій формі з використанням природних об’єктів або їх зображень, схем. Дослідницький практикум на уроках природознавства Виявляє знання: про ознаки і властивості об’єктів і явищ природи; про прилади і матеріали, які використовуються для проведення досліду та їх призначення; про спосіб виконання діяльності; про виконання дослідів для виявлення конкретних ознак, властивостей, умов; про уміння користуватися приладами, необхідними для проведення досліду. Види проектів з природознавства Проекти iнформаційно-пізнавальні творчі пошукові дослідницькі короткотермінові інтегровані Мета проектів предмета “Природознавство” залучення до пошукової діяльності; організація роботи в групах; уміння співпрацювати; уміння відчувати себе членом команди; поглиблення знань учнів з предмету; розвиток інтересу до дослідницької роботи; формування умінь працювати з інформаційними джерелами, проводити спостереження та робити висновки. Оцінювання навчального проекту Вербальне Самооцінювання Взаємооцінювання Особливості оцінювання предмета “Я у світі” в початковій школі Мета предмета “Я у світі” особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські, загальнокультурні і національні цінності, соціальні норми, громадянську активність, толерантне ставлення до відмінностей культур, традицій, різних точок зору. Об’єкти контролю предмета “Я у світі” знання, які відображають види соціального досвіду; досвід реалізації способів діяльності в соціальній сфері; досвід творчого застосування набутих способів діяльності в змінених ситуаціях; досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу. Перевірка навчальних досягнень учнів Поточний контроль Тематичний контроль Методи усної перевіркибесідарозповідь учня Методи письмової перевіркисамостійні роботитестові завдання на основі поточного оцінювання після засвоєння учнями змістових лінійписьмова форма (тести, тестові завдання) Засоби оцінювання навчальних досягнень учнів під час поточної перевірки текстовий та ілюстративний матеріали підручника; життєві ситуації до окремих тем; сконструйовані різнорівневі завдання; практичні роботи в дієвій формі; самооцінювання та оцінювання однокласниками. Види перевірки та методи, екскурсії Види контролю, кількість та складова перевірних робіт по класах 3 клас 4 клас I семестр II семестр I семестр II семестр Письмові самостійні роботи Поточний контроль (тести, текстові завдання різного характеру: репродуктивні, продуктивні, відкриті, інтегровані й графічні) Практична робота - 1 - - Соціальні проекти (за вибором учителя, оцінюється вербально) Зведений перелік перевірних робітз курсу «Я у світі» в 3-4 класах за новим Державним стандартом Проекти в початковій школі Проект «Захистим природу» Проект «Лікуємось без ліків» Проект«Народний календар в прикметах та повір’ях» Проект «Мій домашній улюбленець» Творчі роботи учнів «Створюємо казки» «Оживи предмет» «Народний календар» Співпраця з батьками в проектній діяльності

Приложенные файлы

  • ppt 1588816
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий