Иже во святых отца нашего Прокла, архиепископа Константинопольскаго, Избранное


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
23
-
ΑΡΧΙΕΠΙΣκοπqχρ///
Κ
Ω
Ν
Σ
Τ
Α
Ν
Τ
Ι
Ν
Ο
(Τ(ί
Πόλεως
ζα
ευεκσκόμάρα.
Ν
<<
οθι
9Ο'
Β.
ΡR
Ο
Ο
Ι.
Ι
Α
R
C
Η
Ι
Ε
Ρ
ΙS
Ο
Ο
Ρ
Ι
C
ΟΝ
SΤΑΝΤΙΝΟΡΟ
LΙΤΑΝΙ
Οpulcula,
gua
reperiri
ΡΟtucfunt
omnia,
2Χ4noprimum
Gracέο
ζatinέjuwδία
«dita
ό"rtcenβta,
Εx
Bibliotheca
GΕVΕRΗΑRΤΙ
ΕLΜΕΝΗoasrl,
3ξ2ξί
ΣξζΣξ.
Ι.
γ
GD
VΝΙ
ΒΑΤΑ
γ
ο
Ry
Μ.
Αpud
Ι
Α
C
ο
Β
v
Μ
Μ
Α
R
c
τ.
Μ
/{
(ΥΑ
«
-,---
-
ν
-
ι
-'
-
--
*..
ν
ξ
.
-
--
--
Υ
-
-
-..
"
-
--
+
-
G
Εν
ΕR
Η
ΑRΤ
vs
Ε
Ι.
Μ
Ε
Ν
Η
Ο
R
S
Τ
Ι
V.
--
-
κ",
Ζ
Άββίβ,
(Νανενεndoφ
Clariβmofήθ"
G
Ε
Ο
Κ
G
ΙΟί.
Άβιν
-
>-.
«Υ
SΤΑΜ
ΡΕLΙ

Ρε
R
Ι
Ν
Τ
Ε
Ν
D
ΕΝΤΙ
LubccenfiΤheologo
eximio.s.D.
ΕΡ
F
Ε
Ε
R
o
tibί
ΣΝ%$'
rινerende/Pre
ΝΚΑΝ
/al,
Prodi
Εpi
βopi
Con/tanti
Δ»
mopolitani
ma
%
ximi
cen/μ3
ζ"
2
Β
nomini,
kripto
ris,
fideiήue
Catholice
propugmatori,
accrrimί
οριβula
τaria,
φueadού
-
---
2
rkendaε
Ε
Ρ
ΙsΤo

ruenda,
ζ9
ex/tinguendas
quafjue
/μεκιati
herek
nitido
«σαφerto/er
mone
compo/ait.
Incitaνιt
meadillo
rum
editionemtum
confideratio
infα.
lici,
κνίrnei,
tum
impia
importunitas
noνorumgigantum,
4ui/6lennibuafi
rjsagitatiquotidieproveniunt,49/pi,
ni,
argutiarum
φlaquti,4u.g/tionum
lacellant/tatumomnipolenti,
Dei,
Re
gi,
«terminativitatem/acrilggί,
νεν
borumjaculi,
appetunt,
Spiritus/an
είi
Deitateminfunitëabnegant:quod
/emper,quodubiφue,quodab
omnibus
creditumefi,indubium
τocant:fidem
quam
totum
per
orbem
terrarum
con
fitctur
Εccle/ia,
fal/itatemappellant,
4uoβunqμε
4nte/e
magifierή
ordine.
preditos,
errarεφ/emptrcrrajanon
minu,
audatier
quamfitrioso
afβνε.
rant.Μitiam
Serνatum,Βlandratan,
Ώayidem,
D
ΕD
IcΛΤο
RΙΑ.'
ι
Τaνίdem,Socinum,0/terodum,Smal.
dium,
«σ'
cateras
pg/ies,/anξίcado
rande
Τrinitati,
ho/ic
conjuratos:«φ'
τιnum.Αndream
Tuditiumtibi/altem
dabo,
injelicem/irculum
Photiniane
praνίtatis.Ωμίdillenon
dixitξquidnon
1cmcrario
impetu
in/antiam
Triadem
εffudit
:
4uidnon
molitus
efiut
Chri
/ium
ω
Spiritum
/antium
de
maje,
/iati,
throno
deturbaret
Εxtateju,
*/CriptumadIoannem
Laβίtium
equi.
έedit.
tem
Polonum,
ηuo
aborbeconditoιx"Ά
θ
-
-
0
-
V13ξ
Α11.
0rci
faucibus
nullum
prodjt
pg/tilen-x.
Εε.
-
tius.
Profram
tibideinnumeri,
εjus
bla/bbcmj,
pauca.
Ι.
Αίt,
Confef
(ionisformulam
qua
Αthanafii
nomine
circumferτιIr,
itemάue
Νicanum
Symbolum
non
efic
pictaticonfentaneum,ίtdexhu
κmano
(enfu
&
frigidorum
So
*
και
phi
Ε
Ρ
1s
r
ο
Ι.
Α
phifiarumargutijs
depromtum,
ΙΙ.
Νggat
unius
Deitrinitatem,
&trium
unitatem,
ΙΙΙ.
Com
municationξ
idiomatum,iden
titates,relationes
&
confubftan
tialitatem
portenta
verborum
nppellat.iV.Νontres
Icdquatuor
Deos
colcre
nos
caluminiatur.
V.
Patrem
folum
vere
&
proprié
Γeum,
Chriftumimproprium,
Spiritum
fanétum
metaphori
cum
appellat.
VI.
ΕxΤrinitate
particulam
decifam
efie
&utero
virginis
veluticuidam
ergaftulo
inclufam,bla/phemat.
VIί.
Duas
tantum
perfomasin
cα:lo
reliétas
effecum
tertiain
terram
delap(a
in
matris
uterum
feabfirufit,
nu
gatur.VΙΙΙ.
Αuguftinum
Τrini
tatisimaginaric,
&
cx
(omnio
-
patre
D
ΕD
IcΑ
το
R1
Α.
patrecdita
authorcm
proclamat.
ΙΧ.
Deum
Spiritui
[anéto
&
Chrifto
majorcm,quemfccitin
ducit,
Chriftum

efit
invitibi
lem,nonaternumnequcalcipίο
Deum,
ftdDeum
a
Dco
Patre,
Ρatre
minorem
4/jerit
:
quem
nunquam
Apoftoli
Deum,
(cd
virum
noftri
fimilem
vocarunt.
ΧΙ.SpiritumfanétünonDeum
efle,
non
per(onam,
non
invo
candum
ίympbatico
errore
iκcitatus
dicere
pra/amit.
Ηcc/unt
magna,
magnorum
deliramenta
barcticorurg,
multi,
multorum
βculorum
a//en/io
ne
comprobatis
anathematihni,
pro
fligata
fortiter
και
felicitεr
oppugna,
ta,4u.ebodieprofanamantιτεntilant,
ωrccidνa
opinione
difhmant,
homί
ne,
extremcabjetli,
literarum
rudes,
Χς
4
/tudio.
Ε
Ρ
Ι
sΤe

/tudiorum
profani,
experte,
artium
nίβ/6rdidarum:quo
adbenefundata
Juperiorumin/tituta
τίolanda,
kita,
"Ρatrum
comνellenda,
definita
majo
rum
refindenda,
incorrupteτεtu/ia
-ti,
caftβimo
limite,
profanandos,/6
lain/Citia,
typhus,
improbitas,
G
no
νεllecurio/itati,
libidoin/ligat:
quίβ
paucorum
τ8/anic,uniνer/orumante
po/ailjent/amitatem,ϊntra/acraria
Ca
tholica
fidei/alνι
εβpotuiljent,
φuί
nunc
perditioberrant
«σ'
alio
in/ola
tium
perditioni,
/ue
perdere
non
ce/
/ant:
idunum/tudentes,atabantiqua
fide,
adnoνtlanperfidiam,
abanti
4ua/amitate,adnoνitati,
τg/aniam,ab
antiqua
luce,
ad
novitati,
ααcitatem
animo
hominumaνοcent:propinante,
τomνίνι,
/ui,
ab
initiodulcia,
ζ9
cum
inebriatifuerintlatale
τίrusmβent.
-
Ωμί,

και
ίσΑro
RΙΑ.
Ωμί,
/ati,
digne
poterit
τραπία
φ'
impudentiam
depradicare,quafal/ita
tis
patronί,
τκritati,
propugnatore,
erroris
&ο
dementiein/imulant,
reli
gionem
τeterem
tanquam
ludum
nu
garumafptrmantur,
divinielagi
ora
αula
noνο
ω
inu/itatomoreinterpre
tantur,
Patrum
βripta
contemnunt,
ipβ/6lt/Cilicet/apiente,
ώστltimabac
«tate
o
calodelapβ,
4u
curva
corri.
gant,φ
errantimundo
comiter
τlam
/aluti,
monfirent:
quorum
τίrulenta
ora

calumnio/is
criminatione,
συν
θεό
peculiari
libello
(quemadmodum
tibi
promiβ)
di/pungam,
φ'
ενiden
tβmisrationibuademonfirabo,τete
ra
imo
νεttratoriaelleω
millie
jam
ab
orthodoxa
antiquitate
εχplo/a,
de
4uibus
ilitanquamnoνί,
gloriantur.
Ά(unc
Produm
noirum
in
antece/
*
5
/um
ΕΡΙsr.
DΕDΙCΑ
το
RΙΑ.
/hmdo:debellatortmaccrrimum
Μop
/ug/lane
improbitatis,
ηuemaccipe.
tibi
in/riptum
,
monumentum
σ'
te
/iemme
cin
teot/ervantic,
magnique
interno
amoris,quem/ola
τirtu8,htt
manitas,
9
prudentia
tua
peperit,
aluit,
φ/βrvaνit.
Hamburgί
ΚΙΙΙ,
Είd.
Tecembr.
Iuliani.
Αnno
Chri
/ii
Μ.
D.
CΧΥΙ.
ΑΜΙ
r
11
":3.4.4..."
ξ
ξέι
και
το
να
σφ"
ΑΜΙcΕ
L
ΕCΤΟR.
ΕΑΒΕ
ibί
Ρrocli
Αr
ΕΕ:
chidρiίcopί
Conftan
ΕΕ:
inipolitani
opuίςula,
ή
munc
primum
jun
Η
ΕξζξΗΕ
έtim
Grαco
&
Latinξ
τäita
&reccafita,
Εuitille
a
prima-
.
.
νααίαte
Lettor,Schola(άueftudios"
frequentavit,
&
Rhctorica
oρεία"
dcdit,
breviquς
in
omnί
diίciplina
honcίia
excclluit.
yid.socημιι,
Εctlt/hiίt.lib.7.ο.19,38,4o:"43
Νicεφ.Calliβus
lit.
14."Ρ,3
7.ώ
(εφ.Ιιι:
Gία
co-Romanumfol.298.
Liύει
synod.
Grac.edit.
Ρappi
pag.52.53,
σεdrenκιfol,
28
τ.
Βaronίκε
το
νόημl.άη.c
cc
cΧΧΧΙV.oarphή"
in
Chroniίο
Ειιltβαβιιο,
Ροίiguamin
virum
ovatifict,
fami
-
-
-
liariter
"ΡRΕFΑ
Τ1ο
ίiariterufus
cft
Αttico
Εpiίζopo,
cuί
amanuenfis
operam
pra:ίtitit,
φucm
in
literis
&
virtutibusadmodum
pro
ficientem
Αtticus
Εpiίcopus
ad
gra
dum
Diaconatus
evexit,
Dein
a
Si
finnio
Εpi(copus
Cyzici
detignatus
cft,
&
poίtca
antiftesfattus
Εcclefiae
Conίtantinopolitanz,
quam
magna
Ο
4
Gμα
εκfa"
30κπ.Ε.
Cohί.
Romanz
rai
ειοκίς,
ικβη.
:
ν
4
1
τ"
ί
4:
Ρarte
3.
Conc.
Ερbt/,
ήol.7to.edit,
"
Α'
/
-"»
Roman,
ait.
θείας
λόγoν
ορθοτομών
διεκήρυξε
σαφώς
ο
Commelin.
fol.
24ε.
cum
laude
rexit,
omnibus
homini.
bus,inprimis
Τheodofio
Imperatori
percharus
&
aftimatus.
Scripίitin
(igncm
Εpittolam
de
Fidead
-Αrme
nio;",
cui
nos
propter
cximiam
pic
tatem
,
gua
abundat,
primum
dedi
mus
locum.
Facit
illius
libri
pcrho
notificam
mcntioncm
Iuftinianus
Ιmperator
1.7.ff.4.Cod.defum.Τri
nitat.
&
quinta
Synodus
Collatione
φuinta
&
(extafol.
377.
&
578.
Το
mo
(ecundo
cditionis
Romana
,
&
Cyrillus
Εpi(copus
Αlexandrinus
Εpίftola
ad
loannem
Αntiochenum
*Εντήσεός
Αριδμίες
απςολή
τόντης
αλη
οστώτατός
τε
και
θεοπβέςατος
αδελφός
ημών
-
ν
Α
23
Α
D
L
a
cΤο

Μ.
και
πανεπίσκοπος
ΠρόκλΘ.,
ανηρέυσεβής,
και
τοις
τα
ορθά
2jaφέφεσιν
ανάποδύεθαι
με
μελετηκώς
ότι
και
νικάν
έθος
αάτω,πςεσβεύον
ί
η
αλήθειαν.
Ιn
Εpiβρla
adΟΑrmenio,
εμη"βrmontm
τιςritata
rtξίε
tračiaret,
«tβrto
pradicaτit
/anlijβimus
ό
reli-
gioββmus
fater
ηρβer
ό
Coέφιβοφus
Protlua,
τίrpius,
ό"
addertamen
adver

κοι,
4κί,
ημενιδία
/ant,
φerwartunt,
εκcrcitatus,
ώ,
εκ
τεritati,
afrtione
υί
είoriam
reportarea/actus.
Εt
Εpiftola
ad
Αnaftafium,
Αlexandrum
&
Μar
tinianum
monachos,"
&ς.
Ηacβntit
"φριος
mobiβum
amantiβimμ,
Chriffi/anίio-
ΕίΕ
νum
Patrum
ahora,
ό
Proclus
ip/e,
qui
Άι:
ηunc/aκδίc
Con/tantinopolitane
Εcclcβε
Commtlin.
τbronum
adormat,
religioββmus
ό"pήβ
βmus
Paterό
Coέφίβοpus.Scripβtinim,
ήρβ
ad
orientale,
φήβimo,
Εφιβοφοι
εν
θες
τενί4:
Εtincarnata
εβab/4ue
Con
φcr/fone,
ηui/petiti
εκφcr,
na/aitur,
na
/aturautrm
/ecundum
carnem,
φuiprin
είpiocaret,
proficit
τ'tro/acandum
corpus
«tate,
φui
natura
perfδίiβimus
gβ,
ό"
paβtone,
βfiner,
4uip4βioniίμ
βρε
rtφ",
PR
ΑΕΕ
ΑΤ
Ι
ο
-
rior,
ηρη
ηuυ
crat
/άβinuit
rύmiumtlia",
βdquofaάκ
εξt,
βιβrpti,
Corpora
pa/G
βeniύμα.
Εt
Dionyίius
Εxiguus
Αb
basRomanus
epiίiolaad
Felicianum
*Τοmr.Bi.
Pattorcm
*:
Τheodoίο
Ιmperatore
re
Ε
2ente
Rampaύlicam,
difίφήίt
Τheodori
"Μopβιβenecivitaκ,
φcrSyriam
atquo-,
Αrmeniam,pravamfidencorruptoSym
bolo
rudiύμφύψula
εκorββunt
intimarr,
αa/iditate
βύtiliβma
bcatam
Trinita
1cmβο
ania
είknticφradirintt,4t
Chri
βum
Dominum
nυβrum
ίύηditortmuni
φerβtati,
anum
εκ
Τrinitatemalateau,
jattrentur
:
amie
/qucύatar
bacintpta
βεtemtriiati
abβrdita,
atquia
Chri
βum
conβat
φerum
είfe
Deumό
Domi
num,
quatuor
per/ona
in
tribue
aβrue
rtnt,
duosqüe
Drifilio
procaldabiopre
dicarant.
Sadhuic
impictatibaata
Pro
είus
Confantinopolitanus
Αrchiφίβορας
in
literi
ad
υΑrmanio,
definata
mirε
ούββen
docuit
Chrifum
Dominum
no
βrum
,
ώ,
in
principio
γrrham
apad
ΙDrum:
Drum
τεrbum
unum
de
Τrinita
κg/8-',
ptrqutn
omniafiί7a/ant
Ά
ΡΑμίρ
Α
Ρ
LE

ο
RΕΜ.
Ρaulote/fante
unus
Dominus
Ιtβι,
Chri
βus,ptrquem
omnia,
ό
pro/aluteno/fra
aundem
τ'trum
hominem
fačium
unum
manβ//e
Filium,
nec
ηuariam
in
Τrinita.
re
creτίβ
φer/onan.
Citant
practerca
hanc
Οrationem
Iohannes
Μaxen
rius
in
Catholica
profcflione
de
Chrifto,
&
Αgobardus
Εpiίcopus
Lugd.pag.33.Liberatus
Diaconusin
Βreviario,
cap.
1ο.
Ι
Ι.
Loco
pofui
ciuίdem
Ηomi
liam
de
Domini
ηρβri
Ιε/u
Chriβt2Νa
1ίτitate,
guam
habuit
Εpiίcopus
ad
huc
Cyzici
conftitutus
,
in
Εc
clefia
Conftantinopolitana
vivo
&
&
pracfidente
adhuc
Νcίtorio,
quae
cxtat
Τomo
Ι.Conciliotum
genera
lium
par.1.cap.Ι.editionis
Romana,
&
in
Commcliniana
Ηeidelbergen
f
fol.249.
ΙΙΙ.Οrationem
in
Τransformatio.
κem
Domini,
quam
ex
Cod,
ms.
Βi
bliothcca
Palatina
nunc
primum
vulgamus
Gracé
&
Latiné,
(cd
ad
modum
corruptam,
Communicavit
C4ΙΥΥ
Ρ
R
Ε
Ε
Α
Τ
Ι
ο
eam
nobiίcum
Ianus
Gruterus
Ι.Ο.
ΙlluίtriffimiάucΡrincipis
Ρalatini
Bi
bliothecarius,
vir
&
mca
laude
&
(c
culo
maior;qua
etiam
extatinCher
foncίο
Caffe
Τauricae,
ut
notat
Ρο(.
(evinusinappcndice
Biblioth.facrae.
fol.Ι
Ι9.
ΙV,
Literas
Synodicas
ad
Dom
num
Εpiίcopum,
guarcxtant
Graecά
in
Concilio
Chalcedoncnfiaάtione
14.fol.394.
V.
Εpiftolam
ad
Ιoannem
Αn
tiochia:
Εpi(copum,qua
habcturLa
tina
faltcm
in
quinta
Synodo
colla
tione
5.
&
6,
fol.
363.
&
fol.377.
tomo
2.
cditionis
Romana.
VΙ.
Ιterum
habcs
Εpittolamad
Domnum
cx
interpretalione
Dio
ny(ij
Εxigui,
guam
cx
membranis
nofiris
Concilij
Chalccdoncnfistibi
cxhibcmns.
V
Ι
Ι.
Comparet
interpretatioli
belli
defide
ad
Αrmanio,
ejuίdem
Dio...
πyfij
Εxigui,
guam
cx
Bibliotheca
Ρatrum
Τom.Ι.
fol.4ο
6,
dcίcripίi,
VΙΙ
Ι.
λD
LE
cro
RεΜ.

Ι.
Εx
Bibliotheca
Palatina
&
ms.Cod.
tibiofferinius
homiliam
in.
chri/?i
natalitia
Grace
folum
3
(edita
focdc
a
librarijsacceptam,ut
fentum,
nifi
in
paucis,afίcqüinéqucas,
Volui
.
.
.
tamcn.ihcmendatafa.
potius
dare,
φuarh
totam
omittëτσ.:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
Χ.
Habesfragmentum
de
Τradi
1ione
diτάae
Liturgiει
αίGuilhelmά
:
Μorelliα
Ρaritijs
Αn.
Μ.
D.
Ι.
Χ.
Ι.
.
.
.δ.
cditarn.ii:
ο
"...ο::3::::.ευ
.
:::::
εί:
""
:
Χ."Ηomiliarhififtinath
in
ltudam
.
.
Ινήanna
Gbryββrmήίquam
Βatonius:
rccitat
ex
antiquaticétionario
to
mo3,
Αnnal.num.3.ad
Αn.
Chrifti.
C
CCG
ΧΧΧΙ
ΙΧ.
Αν
.
:
Ηacc.(unt,
cμια
reperirccgo
potui,

Ρroclihύjasxoperibus
Ediditpra
tcrca.cgrcgiam
orationcm
(iipcrver.
ba
Ezechiclis,
cap.
39.
Κaticimartfli:
βominatontragoζά
Μagog,cujus
me-"Lib.νετί:
minit
Socratcs",
δ:
aliann,
in
illud
Ά
Εfaia.cap.g,
Pacrnutastinυθά,quam
Εί:
cίtatΤhcodorus
Μonachus,
&
Patrcs
τα
(anti,
lit.
ConcilijChalccdonenfis*,
In
Paβρ-Ά.39

3%
%.
ηθής

165
Ρ
R
&
Ε
Α
Τ
Ι
ο
nem
Domini,
in
Sanίium
Αndream
Αρσ.
βρίum,
de
grata
Τhcologia,
ut
obfervat
*
Τom.
2.
Pofievinus
in
apparatu
facro
*
&

Ά.
pcodicc*,
-
Ε,
Μotitut
fub
Τheodoho
ΙΙ.anne
Chrifti
C
C
CC
Χ
L
V
1.
Cum
(e
+
Νittphor
difict
annos
x
1
Ι.
&
men(estres".
Ε.
Ε.
hας
οbitct
de
Procίο
nofiro,
Εξεί
Rogamus
obnixo
omnesbona

tom.
6.
Αn-
tis
candidatos,vera
&
antiqua
picta
";
44"
tis
amatores,
erudito(άue
Bibliothe
Ε.
catios,
ut
fiquidhujus
Proclipcnes
οίioίra."
(ehabcnt,in
publicum
profcrant,aut
nobiίcum
communiccnt.
Ηος
in
fcliciίcculo
talium
virorum
(criptis
quibus
certat
pictascum
cruditione.
Certé
cum
de
Dco
&
τεbus
divinis
fermo
eft,
cauto,
proprie
&
magna
cumrcvercntia
loguuntur,
mcc
paf
αν
"i
fim
cruάant
tot
mδfira
opinionum
Ε
&blafphemiarum,ut
novinofiri,qui
prodcunt
cottide
fanatici,
quorum
:
:
Iibri
(catcnt
impuris
καινοφωνίας,
(i
nuofiscircuitionibus,
flexuofisam
...
:-
Κ.
-
bagibus.
Α
Ρ
LΕCΤoRΕ
Μ.
bagibus,
&
inutilibus
fyllogifmis,
quibus
fiatus
laceffitur
omnipollca
tis
Dei,
&
(implcx
fideiratio
conve!
Ηitur.
Sanë
efict
o
re
Chriftiana
illo
1orum
praccipitcm
in
(cribendo
te
meritatem
&
αθυροσέμες
γλώσσας
ar
tiffimis
vinculis
ftenari,
gua
&
fide
Jium
animas
ladunt,
δ
(cip(osinin
ferni
pracipitium
detrudunt,
ut
ait
fanξtiftimus
Αlexandrinorum
Εpi
(copus
Cyrillus".
Scd
de
his
alibi
+Liί.2.ιια:
foriafe
commodioι
εαροίiulandiΆ
Ιocus
crit,
nunc
have
mi
Lcέlor,
δί
Ε"
brevi
Αδίa
Latina
Contiίηchakedomen-
-
β
ά
nobis
exfpctta,
ex
membranis
vetuftiffimis
infinitis
locis
cmcnda
ta,
δ.
Νοτιs
illufirata.
Ι
Ν
ΡR
Ο
Ο
Ι.
Ι.
και...
ί4:
",4
::
..".
4
,"ιθ
Χ
..
.
Α.
R.
Ο
Η
Ι
Ε
Ρ
ΙS
Ο
Ο
Ρ
Ι.
.
.
.
Conftantinopolitani
-
opuίcula
--
λι
Clariβimo
Wiro
G
a
v
Ε
R
Η
Α
R
r
ο
:
Ε
Ι.
Μ
Ε
Ν
Η
Ο
R.
S
Τ
Ι
Ο
.
.
.
nunc
primum
junétim
-ε.
::
in
lucem
edita.
...:
ΜΕ
Ν
lumen
illud/plendidum
quo
Grecia
Ε
Ηlorcίa!
olim
terra
PRocLys
horridir
Ιacuititnebrinanc
tot
anno
obruta
,
Ό,
aureum
almi
rore/filan,
nείiaria,
"Flamenή,
calefi
cloquentia
afiacm,
Εatuit
to
anno,
nomincip/o
incognitum,
εyMendaήjadum
μίiqμε.culpatcmpori,
Ωardtunίia
vitiμ
atque
barbario
inficit.
.
Dancemrdentράκεινά
ΕΙΜΕΝΗoRsτινς,
Τerβι
tenebrassrtddiditά,
priffinum.
ΡRocLo
decortm,
ηui
coru/out
omnibu,
Εκinde/κcli,
luce
fülgetitnoυa,
Όerum
percnnifama
adorea
inclytam,
Τnum
υίgebit
nomen
,
idά/ήualida
-
επzetuent
tenebre
oblivionum
tinguare,
Όir
magne,
no/fri
lucidum/aclt
accus,
Τarqucm
recentrm
PRocLvs
a/picit
diem,
Όitamά,
βtrant
poβmodum
plura
noυam-,
LVCΑS
ΗoLSΤΕΙΝΙ
vs.
Το
Υ
-,
Ϊ)
//.
-!
/
.
7
Άβίfolio
-
\
/
("(ί
/,
/
Ναίμι
(άψ/
-
Ζ-Υ
Τ
ο
Υ
Ε
ΝΤΑΤΊ
ο
Ι
Σ
Π
Α
Τ
Ρ
Ο
Σ
Η
Μ
Ω
Ν
ΠΡΟΚΛΟΥ
Ε
Π
Ι
Σ
Κ
ο
π
ο
r
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝο
ΥποΛΕΩΣ
τα
(ωζόμύρα.
2.
είνος
ΕρεΨΕξΝΕΦΕ
Εξ3"
Π
Ρ
Ο
Κ
Λ
Ο
Υ
Α
Ρ
Χ
Ι
Ε
-
πισκόπε
Κωνσαντινεπίλεως,
πώς
Αβρώμίες,
Περλ
πίσεως,
Τοις
θεοφιλετάτις
και
θεοσεβεσάτοις
ώπι
σκόπις
6
πζεσβυτέροις,
και
Χρχιμαν
ήίταις
τις
καισι
κ7'
πάσα
τίδ
Αρ
ίδρία
η
ορθοδοξs
αγίας
έκκλησίας,
ΠρόκλΘ,
εν
κυελω
χαίρειν.
Υμετρίως
αδελφοι,
πωέχεεν
ημών
τlώ
ψυχίο
βήνλο
Ιγισμόν
τη
τυράννω
λύπη
και
άλ
έτρωσεν
η
φήμη
των
νεαρών
ή
απάτης
ζιζανίων
2
άπερ
έναγχΘ
τή
υμετέρα
πανέργως
επέασειξε
χωρα
ο
κοινός
της
Φύσεως
εχθρός.
τσλήfieιν
κός
αφορήτως
η
των
απ&υκτών
εξωθεν
ακοή
τίο
'μή
πω
περγυμναθείσαν
έντή
τοιαύτη
μελέτη
ψυχίαύ,
6
τοσούτω
τσλέον
χαλεπώτερο
τοξώa,
και;'βάθες
είσω,
ΟΖζ.
Ρ
R
Ο
C
L
Ι
Ε
Ρ
Ι
s
C
ο
β
Confantinopolitani
ad
Αr
Α
--
κ.
/
-,"ν.
mcnios,
De
Fide.
Ν
ρίου"
(Ά'
Ν
Dei
amantiffimis
ae
religiotifimis
Εpifcopis
&
Ρrefbyteris
&
Αrchimandritis
peruni
verfam
Αrmeniam
orthodoxac
fanθia
Εc
clefiac,
Proclus
in
Domino
gauderc.
Ιnterprete
Αntonio
Αgelfίο
Εpiβρpo
Αrtrntnβ.
ΗΝ
ψ
Ν
τiolento
marore
ιonfudit

4-
/autiavit
rumor
novalorum
ac
fallarium
είganiorum,
ηua
ntφer
in
τεβra
regione
τommuni,
illa
no/fra
na
ture
inimicκ
ιμlide
/μφerβminaτit.
Solar
enim
triξίium
rtrum
rumor
intolt
rabili
τιμlnere
animum
ptrcuttrc,
non
dum
jμβnodi
εκcrcitationibus
afhttum:
ranto4ue
accrύiu
firit
,
talaque
altiu,
Α
2
inβ.
Ο
ο
Ν
madiocriter,
faires,ani
mum
rationemηuc
notiram
4
ΡR
ο
C
L.
ΑD
ΑRΜ
Ε
Ν.
1η/ζή,
ήuanto
perialum
non
in
concreta
rorpori
natura
βεftt
,
βd
gliβente
fa
κga/aύ"tform
animiβatamobβdet,
/tr
mone
di
crgan,
pνείto/am
1/am
Fidei
φε//cm
ain
diki/am
είβ,
aut
pror/α,
deψredatione
(htlatano,
Crmnematcnim
Φirtuttm
ή
εκφcttnaam
putant,
in
ήai
ίun
ratzoni,
τί
ηen
fitrit
culpa
natu
re
materiali,
υίβnrata
και
omne
quoque
φlliam
a
prudentiίu,
τlra
jure
fugian
dam
ccn/atur,
ηuippe
(am
εκ
adver/o
γugner
cum
ijβι
natura
to
ip/04uod
εβ
αρmtra
naturaή
.
Situt
enim
id
quod
ntile

cligentibas
,
nece/ario
tuen
dam
εβ,
iia
ηuod
ju/modi
non
εί,
ac
peizu
contrarian
,
aut
praβn
rφεί
/endazν
ε",
aat
β
metuitar,
ηe
ετε
nfiί
βίWaito
prκtήτρmdam,
rituti
igi
tar
mula
β.
βεείς",
banc
antem
τα
τιδα:/faitranί,
βες
ζcntiles
44i
trro
rg
dirinίμr
,
ό
ηuorum
diβεrnendi
βbiiiiiiitni
ignoraiioditinitaii,
φίβα
rat,
βά
Chrijiani,
ήii
Fidei
lact
ηen
πά"ήρείο
Maniiiii)
katerit:
.
fίim
και
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
"...
/1
2.
:
",
ί
jo/itie

και,
και,
-
1
---
-
-
D
Ε
:
F
I
D
Ε.
5
ζ
θούσα
αβέλη,
όσω
τον
κίνδuυον
και
πει
τίδ
3'ζώματος
ίσησί
παχύτητα,
αλλά
\
2/
«,
-
Φs"

/
-
Υ
Υ
.
τον
αύλον
πολιορκεί
τ.
Φήμωκις
,
γε
έν
τιμον
ή
πίσεως
λίαφρυλάπι,
ή
ελεφ
νώς
διερρήχθαι,
η
παντελώς
σεσυλήθαι
μάθioν
πάσα
μυο
γαρ
Σξετή
σβιτσέ
δασος
υπάρχει
,
τις
ε
λογικον
μή
αμαυρώθείσιν
υzσο
της
ύλης.
πάπι
«Α
*
Η
Α'
δι
Ν
2.
2
f
..
"
3
κακια
βδελυκτη
σοκ
απήκότως
της
«Ο
φρονέσι
κρίνεται,
οια
δή
και
έναν,
στότητα
πολεμξσα
τη
φύση
τώ
τοβα
τ/
".
φύσιν.
ωασερ
κός
τό
συμφέρον
γοις
2
"
3
Α'
Λ
αιρεμλόοις
,
αναγκαίως
αβιμάχητον,
έτω
το
μή
τνιέτιν,
αλλά
αντικείμε
yόy
ή
παρόν
Σποβολής
άξιον
,
ή
τσεοσ
δοκόιδυον
αέ
μη
σύμβή
ίδ
σοκ
αλλότριον.
Αρετής
μύο
ouυ
εί
δει
πολλά.
Διαφέρως
δωρίσαντο
αβί
ταύτης,
οίτε
υπό
πλαύης
αγχόμύροι
Α'
Υ!
2
/
ισ.
α23μενοι.
έλλυες,
και
το
ακριβές
της
24ακρί
σεως
υπό
της
σβι
το
θείον
αγνοίας
θπισκοτέρδυοι
και
οι
24α
πίσεως
οξυ"
οφθαλμες
της
2/gνοίας
πεφωτισμέ
"νοι
Χρμπανοί,
και
πως
τον
τής
δι
3
κακο
ο
ΡRocL.
ΑD
ΑκΜΕΝ.
Δ'
«Αν
«ν
1
-
Φ.
και
ανης
ήλιοντζανώς
2ψα
της
ομο
β'
2
ΔΥ
/
«
\
V
λογίας
ατενίζειν
διωάωροι,
οι
μύο
κορ
σύς
οικείοις
λογισμός
ώασες
εν
σκότ!
«σενασταίοντες,
και
ανηγεμόναύτην
έχον
πεΨπό
πωλήψεως
εννεν,
επισφα.
λώς
εδώεσι
τοις
λογισμός
μόνίύ
εν
οις
δογματίζεσι
ψηλαφώντες
τίδρέg
σαν
,
και
άςατον
των
όρωμώύων
φυ'
Δελ
3
/
και/
Α
"
το
5
ή
αληθούς
θεωρίας
όμμα,
ή
αμβλυώ#οντες
υπό
αςόνε
,
ή
πηρω
θέντες
υπό
αλαίης
απώλεσαν,
κοι
φασιν
Σρετής
τί#αρα
είδη
είναι
,
δή.
καιoπιυάυ
φημι,
θ
φρόνησιν,
σωφρο
3
"
«/
3
ΥΝ
σποίο
τι
και
ανδρείαν.
απερ
ε,
και
καλά
δοκά
τυγχαίων,
χθαμαλά
τε
"Η,
και
σε
γλύ
ήχεται,
και
κα.
τώτίεα
της
και
έρανε
τιγχανε
αψί.
δΘ.,
ανδρείαν
καρ
Φήσαντες
τίύ
πεδς
τίδύλ4υ
παλώ
κά)
σωφροπιόμυ,
α"
και
των
παθών
κράτΘ
και
φρό
νησιν,
τίύ
όντ"
πολιτείας
αεισοκρά
τεια
,
έ
δικαιοσκύψω
τίδ
αείτην
3'
ίσου
μερίδα,
το
βίω
ως
γε
ένόμισαν
τάξιν
άνομοθέτησαν
χαλινώσαντες
τό
ορω
D
Ε
Ε
Ι
D
Ε.
.
7
/αβitia
alariu
per
Confβionem
intaen
tur.
Illi
namημc
in
/μά
τogitationibμ,
τιςlat
inttncίrώ
oféndenter,
o
propter
anticipatam
opinioncm,
animum
baben
re,
duceacrcίiore
deftitutum,
(uaramra
riotinationum
duδίu
prriculo/wn
iter
in
&rediuntar,
nihil
in
ή,
4μα
decernant,
prattrfίακam
ό
injiabilam
τίβbilium
νεruυ
natκram
attrείiantas,
αιum
φcre
αontemplationάacicmaαι
φίtempora
he
betem
babcant,
aut
arrori,
τitio
obtaca
1am
ami/erint.
-Αiunt
cmim
quatuorc/e
[pecic,
τirtuti,
ide/f,ju/fitiam,
pruden
τiam,temφcrantiamatfortitudinam:
4κε
ίitct
bone
atque
honcβε
ε//e
τidcantur,
βumitamen
repunt,
ό"ιίrιa
terram
in
natant,
ό"longe
infariora/ant
ιαίgβt
fa
βigio.
Cumanimfortitudinem
diκcrint,
4ua
adverβω
materiam
Ιαίiatur,
actem
parantiamqμε
τitiapaβίont/1μεβperat,
ό"prudentiamqua
ingubernazione
Rei
φμblica
φίωrimum
φ0llet,
ju/fitiam
pra
1crca
optimam
illam
εqualitatu
diβribu
ίionem
:
buicquidem
τitz
at
ipβ
φuta
bani,ordintmίon/titutrunt,ιumbac
djί
Α
4
πέtione
8
ΡRoς
Ι.
Α
Ρ
ΑR
ΜΕ
Ν.
witionei/amin
airamque
partem
εκρεβ
Τ/α
immoaarantiam
reprcβίβnt,
βd/αθ
timia
aliφuid,
όκεβntivita
pre/?an
1ίμα
δεηuccogitarς-,
πεqμε
εκprintrς-'
poiatrant,
Ά
ptή
οίβurati
oraά
inβ
picntiam,4uantamin
ipβfait,
τίrtuti
τiή
afirinies,
ερm
in

ξanχ«m
qμε
τidemiar,
incίβrunt,
nihilημείü/aύ
ίime
ό
ιαίc/fi
conver/ationi
perβmile
αύκιεβrunt,
gai
τιςro
ptr
Fidem
iίμ
minato
babant
ριμlo,
corda,
quorum
inβruίior
ac
magikr
efi
htatua
Pauία,
τirtutem
definiξrunt
εί:
ηua
no
ad
Deum
ευchiί,
ό
εα
φue
in
terra
/ant,
ordinate
moderatur,
itaφut
hic
ή/ετίν
in
omnibus
relebrandur,
malta
onume
1.coι,
15,
ήavit
facia,
τίrtuti,
βd
tria
θες
pra
ντί:13
είpha
preditaτit.
Fidem,
βεm,
arita
1cm
:
εκφuibus
Fida,
ηua/φιrnaturam
fant,
largitar
hominiύua,
rebus
intel.
ligibilibus
admiβεη,
φui
adhut
mate-
riale
indumtntum
ζεfat
multi
paβio
nibu,
obnoxiam
mam
4με
Αngelorum,
rtliquarήmqμου
incorportarum
τirtu
καιum
matwra
prύριιν
ικαίkntiamigno
".
--
-----
rat,
-
.
,
-
*
.
.
.
.
.
*.
»
Η
D
Ε
Ε
Ι
Ρ
Ε
,
ο
όρω
τίω
εφ'
εκάτερα
τα
πλείονΘ
αμε
τζίαν
υψηλόνδ
και
της
τσαρέσης*λέ-
και
ί,
λέω,
ξεως
κρέιήον,
εδε
νοήπει
εδε
εκθέθαι
τι
ήδμυήθησαν,
αλλά
το
απινέτω
της
πεπωρωμώύης
καρδίας
βιαστόμβροι
τό
γε
επ'
αυτής
τίύ
2ξετίμι,
τοις
όρω
μαύοις.
αυτίύ
τocρέκλεισαν
μόνον
και
μη
-
δεν
συγχωρήσαντες
έχει
υψηλον
τε
και
της
των
gρανών
«όκοσμίας
εφάμιλ
λον,
οι
σιέ
γε
πεφωτισμδύο
2ψάπίσεως
τές
οφθαλμός
της
καρδίας,
ών
κα
θηγητής
και
διδάσκαλΘ
ο
μακάρμΘ,
υπάρχει
ΠαύλΘ.,
αρετίδ
ωρίσαντο
τίω
αεός
τον
θεόν
ανασίiερέσαν,
και
τα
τσβιγμό
ον
τάχa
πηδαλιsχέσαν.
Τοιγαρέν
αυτός
έτζ,
ο
έν
πάσιν
αοίδι
μΘ,
πολλά
μυο
απηρίθμησεν
αρετής
ά
δη
τgία
όϊε
ταύτα
εξαίρεζα
ανεβόησεπί
σιν,
ελπίδα,
και
αγάπην,
ών,
ήμύο
πί
πς,
χαρίζεται
τις
ανθρώποις
τα
υπέρ
/
φύσιν
,
τις
νοητοίς
ήδη
καταμιγνυσα
τον
φ'
-
"-
Α
Α
κ,
τ/
«
/
έτι
φορέντα
το
πολυπαθές
τής
ύλης
ιμά
πονά
γαρ
ή
των
αγγέλων
και
των
λοι,
πων
απίρκων
διωάμεων
ήγνόησε
24α
-
Α'
Α
και
μέγεθος
έν
το
ΡRocL,
Α
D
ΑRΜ
Ε
Ν.
και
και
οι
»
,
Α'
Α'
/

\
μέγεθος
φύσις,
τούτων
τις
χαμωκι
βα
δίζεσι,
και
θα
γής
κυλινδεμδόοις
αυ
θρώπις
τω,
θπισήμω,
χαρίζεται
η
πίτις,
ποσάγουπό
πτώ
βασιλικό
και
9
"
/

φ
".
\
αιχηματίσω
θρόνω
και
ακριβή
τko
έλαμψιν
ένιεισα
της
αναρχε
και
ακτί
σε
φύπως,
τη
τε
οικεία
ασραπή,
και
τίύ
αχλμό
των
αιώθήσεων
απελαύνκ
σα,
και
είτι
παχύ
ο
νεφώδες
των
τήδε,
2νέ
Σπατήσασα,
ποιοι
χαρτςανώς
ακεί
να
δράν
α
τω
μή
φθάνεθαι
δράται;
δ
τώ
απερσίτω
καταλαμβάνεται.
Η
3
ελπις
σόκ
ονειροπολείν
αξίως
ως
αν
τις
είπει,
αλλά
γυναίως
κρατών
εν
τοις
πα
ρέσι
ω%ασκούαζί
τα
μέλλονία
της
αναμφιβόλg
πληροφορίας
το
μήπω
παρόν
τω
χρόνω
ως
ένεσός
ήδη
το
λι
γισμό
έγχaεκζέσης
,
και
2εδόν
τα
πωσδοκώμύρα
υσ'
όψιν
άγούσης,
υπερβάα
κέρ
ή
ελπίς
τα
εμποδών
κωλύμαία,
πωάήa
ε
πιθοιώ
πως
α'
ερώιδρον,
το
ω%αρρέον
τέ
zςόνε
τη
το
μέλλοντΘ,
3
έσ/νικώσα.
Η
δαγάπη
τα
καθ'
ημάς
μυτηρίg
έτί
ε
κεφά
λαθy,
D
Ε
Ε
Ι
D
Ε.
ΙΙ
rat,
εorum
βientiam
hominibus
qui
hu
mi
repunt,
ό
in
terra
τolutantur,largi
πur
Fides.cum
adregakm
thronum
qucm
mula
claudunt
figure,
φίrdutat,
ώ,
iίius
principio
Caranti,
ώ,
increate
natare
είa
νum/plendorcm
immittat,
βιο4uc
fulgore
non
modo
/en/aum
raliginem
εκφclat,
τιrum
etiam
juicquid
hic
crafam
ό"
nubilum
cβά
nυβro
intelkίia
diβutiat.
Facit
enim
μt
ca
κίare
αρm/ficiat,
ημc
εο
ήpβ
ημod
ad
ra
φerting:
non
pοιεβ,
αon/iciuntur
,
ό:
ao
ip/6,
ημod
/art
inaccefa
,
ιomprehendantar.
Spe
au
rem
εfficit
non
ut
belle
βmnicmus,
ut
έta
dicam,
βdut
/frenue
in
pra/entιbus
fatura
tencamus
και
αιμη
firma
illa
κcrti
πudo
id
quod
tempore
mondum
εβ
pra
βn
,
ιδgitationi
perinde
ac
β
tam
ad.
ε/βt,
exhibcat,
ό
4μα
εκφείfantur,ptne
/ab
αβεδίum
φcrducat.
Spe,
anim
objo
έza
impedimenta
tranβrtdiens,
de/ido
rantem
cum
deβderato
αοnncoiit,
fit
κάmque
tempori
naturam
futurarum
rerum
compνεhenβone
βρtrat.
Charita
εφcro
Ά
religioni,
nρβra
caput
εξί,
-
Η&ς
ι
Α
",
12
P
RocL.
ΑD
Α
RΜΕ
Ν.
Ηco
namηuc
Deum
Warbum
κum
pre
βn
jugiter
ε/ct
in
terra,
ad
no
per
κdrnem
τ'tnire
per/utfit.
ΟΑmθε
igi
1ar
inter
β
conveniunt
,
nam
Fides
βειulum
εβ
εharitatä,
ώ,
rharita
ron
firmatio
Fidei.
Credimus
Deum
Wer
ίκη
air
puβοηem
incarnatom
,
ό:
pio
credimus.
hac
namque
βlati,
no
#re
fitndamentum
εβ:
quin
etiam
di
Ιigimus
cum
qui
propter
no
forman
βrτί
βιβepit,
ita
at
neo
mutatio
nam
afam
/a
e
natura
/άhirer,
neque-'
Τrinitati
acρεβίθηση,
ficerct
.
Οmni,
ita4ue
chrifianu,
ηut
non
cβfide
ό,
βε
ό
αθiritate
dive,
,
id
non
εβ,
ηued
dititur
,
atημc
otiam
β
corpa
/aum
έm
/ϊντίtuccm
redigerε
τίdratur,
cό,
ab
animί
φαβοniha,
είβ
liber,
oum
τirtutem
tantummodo
moralem
perfo
cerit,
υιίiorie
coronam
haud
com/e
ηuctur
,
ηuippe
qai
adifam
per
agni
tionem
divinitata
minime
perτ'ene
νit,
ηui
κοκρη
tram
εβ
dijrihator.
Fέ.
de,
igitar,
que
omnium
βcut
pradiκ
ή,
τirtuam
c/
caput
,
βηccra
(erwetar,
zziήiί
Ρ
Ε
Ρ
Ι
Ρ
Ε.
Ι
3
λα#έθω
ανόθ%
κς
,
μηδέν
κίβδηλων
λαιον
αυτή
γαρ
ί
θεδν
λόγον
θπί
γης
αει
παρόντα
ελθείν
2ψα
σαρκος
εδυ
σώπησεν,
εκάτερα
είνuυ
αλήλας
συμ
βαίνει
,
ή
ιδίκες
πίτι,
έπήρόν
έπν
αγάπης
ή
θ
αγάπη
βεβαίωσις
υzσάρ
χει
πίσεως
,
πισώοιου
ότι
ο
θεός
λό
χος
απαθώς
εσαρκώθη
,
και
«όσεβώς
πισώοιδυ,
αύτη
γαρ
της
θμετέρας
σω.
τηρίας
ή
κρηπίς
αλλά
και
αγαπώιδυ
τον
δι'
ημάς
τί
3
δελg
μορφ4ο
λα
βέντα
;
ό
μήτι
φύσεως
τροπίύ
υzσο
μείναντα
,
μήτε
τσcoσήκüυ
τη
τεκάδι
εργασάιδυον.
Πάς,
είνuυ
χιζιπανός
ο
Ν
-
"
Σ
/
Ν
2
/

μη
τσλετών
πίσ7,
6
ελπίδ,
3
αγάπη,
σοκ
έσιν
ο
λέγεται
αλλ'
ει
6
δοκεί
πλ
λάκις
δελαγωγείν
το
(ώμα
,
δ
των
της
ψυχής
παθών
ελαύθερμάζεν
τίδ
ηθικίδ
μόνίω
Σξετίμ
κατορθώσας
των
της
νίκης
στφαίων
σόκ
αξιέται
2
οία
δή
σες
εκώνοντή
θεολογία
μήΦθάσας
τον
βραβώτüυ
όντα
των
σεφαίων
τσί
σις
τοίνuυ
καθε
περέφίμ,
»
πασών
των
Σξετών
υπάρχεσα
κεφάλαιον,
Φυ
*
επη
:
14
PR
ο
CL,
ΑD
ΑRΜ
Ε
Ν.
επαγομόη
éκλογισμών
ανθρωπίνων
μή
τι
μάυ
βεβήλοις
*
κενοφωνίας
ωπίθολgρδύη,
αλλ'
είσω
των
«ύαγγε
λικών
τε
δ
Σποπολικών
μδύεσα
όρων
μηδενός
τολμώντας
παρεγχειρείν
τη
δι'
ής
εσώθηιδυ
,
ο
άύ
εν
τω
βαπτίσ
ματι
τη
γλώfin
εχειρογραφήσαμδυ
Σπόπεμπεται
γαρ
τό
ύψΘυ
της
τσίσεως
πάσαν
έφοδον
θεάσους
,
και
τολμαν"
και
μόνον
ανθρωπίνω,
αλλά
6
υπό
φύσεως
ασαρκg
κορυφεμύοίω,
και
μα
καρίκαι
Παυλg
βοώντος
εαό
ημείς
ή
άγγελΘ
εξερανών
«ύαγγελήσηται
υμάς
παρ
ό
παρελάβετε,
ανάθεμα
έσω.
ληrύργάν
γαρ
άγγελΘ
ετάχθη
,
και
ογματίζειν,
ο
όπισφαλές
τυγχανει
το
μή
έκασον
εν
οις
ετάχθ
εμιδύειν,
αλλ'
δjπιχειρείν
τοις
υτσερ
Φύσιν,
ώσε
ει
ο
τι
της
φύσεως
ο
γολμών
επέ
γοιτο
αξιόπισον,
ασ%%δεκτος
έσω
ή
καινοτομία
και
κηρύγματος,
Φυλάξωμου
πίνuυ
ανυπόκτως
α
παρελάβομύρ,
α
μετεώρκσον
αεί
οπι
τω
θησαυρώ
της
αίστως,
τι
της
ψυχής
2jgνοίγοντες
όμ
μα,
το
Ε
Ε
Ι
D
Ε.
15
nihilax
bumani,
ratincinationibus
adul
1eratum
admittens,
neque
profana
το
ιum
nouitatibu
inquinata,
βd
intra
Εταngelico,
ό
ΟΑφοίiolito,
termino,
ευηβtien
,
ita
ut
memo
preter
ram
ali
ήaid
audeat
,
per
quάm
/aluati/amus,
ό,
ηuam
in
bapti/mate
lingua
minifie
rio
βrip/imus.
?Νam
/ablimita
Fidcί
omnim
audacia
imptium
conatumque
νεφείit,
non
modo
humanum,
φerumer
έam
ab
incorporta
natura
/ablimiiεν
admοtum,
bcato
Paulo
dicente
:
β
no
Galώ.α.
4ut
angelue
de
calo
ευαηgeliΚautritυο
ba
pratar
id
quod
accεφίβt
,
anathe
ma
βt.
In
minitirandi
namque
ordi
ne
locatus
e/f
angelus
,
non
dogmata
preβribιndi
:
ό
pericult/um
/anc
εβ
non
in
eo
jurmque
ordinc
ιon//lare
in
quυ
αρllocatu
εβ,
βd
c4
ηua

pra
naturam
/uam
/e
aggredi:
itaque
β
4uid.au/us,
natura
(με
4/trat
auίio
ritatem
,
praditationa
nouita
nt
re
αipiatar,
lgitur
qua
aιαφimus,
τίgi
ίantiβme
βrvemus,
defixam/imper
in
Fiati
the/auro
animi
aticm
habcntes.
guid
Ι
6
ΡRocL.
ΑD
Α

Ε
Ν.
2uid
autcm
δ/trήμιμri,
accepimus,
ni
β
bρο
pror/μι,
ηuod
Deu,
τιςrbo
man
aam
condidit,
ό
ίrrataram
que
pria
.
non
arat,
produxit
:
ηuod
(ge
natu
rali
rationale
animal
hone/iaτit
:
4μ0d
cius
libero
arbitrio
mandatum
dedit
-
.
.
.
.
.
.
.
εndican,
φuid
εκpediret,
μt
optima
cle
δίione
quod
rrat
noxiam
φίtarct,
ηuod
ille
etiam
τoluntarius
homini,
ad
de
teriora
motus,
contamatcm
εκφulit
ί
paradi/6:
1and
prκterta
per
pairc,

patriarcha,
per
legem,
ώ,
judice,
ό,
propheta,
alla
formator
naturam
cru
diτιit
ut
pcocata
rtβucret
,
jaja
aδίio
nibω
βuderct
:
4μ0d
φ0/frtm0
ιum
τρlentiύμα
nota
pccoatum
dominarc
1ur
,
diabolus
τίro
in
panam
delin
quendi
Communt
muture
totius
εκitium
εκίgercr,
juipφe
Cum
lex
naturali,
ού
βurata
είkt,
ό
βripta
contemmeren
tur,
ό
ηuamυμ
Prophete
moncrent
atpote
homine,
qua
facienda
afent,
non
ramen
α
τitio
ac
permitte
liberarent,
έum
denique
Deu
ip/e
figura
κaren,
/ine
initio,
incircumβripta
ό
ρmni
poten,
»
Ε
Ε
Ι
Ρ
Ε.
17
μα.
τι
δή
άκ
τάν
γραφών
παρελά
βομου,
ή
πάντως
τέτο,
ότι
ο
θεός
εδη
μιέργησε
λόγω
τον
κόσμον,
και
παρήγα
γο
και
πεότερον
έσαν
τüυ
κτίσιν
ότι
νό
μω
φυσικά
το
λογικεν
ετίμησε
ζώον"
ότι
δέδωκεν
«βτολίδ
τώ
αυτεξεσία,
υποδεικνύς
το
συμφέρον,
ίνα
Φύγη
τή
καλλίση
αιρέσ
το
βλάπloν,
και
ότι
η
εθελέστΘ
τσcός
το
χείρον
και
ανθρωπg
ορμή
>
εξόρκσον
εποίησε,
τον
απίθη
2'
αξαδάτου
έπ
24α
πατέρων
2
ξ
27Ζζ
τζιαρχων,
και
νομs,
και
κρκτων,
κ,
τσα
φητών
επαίδύσεν
ο
ταλάσης
τίύ
φύ
σιν,
καταφρονείν
μύο,
και
αμαρτάνειν,
φροντίζειν
δ,3
δικαιοπραγών,
ότι
τέ
λΘ
ως
επεκράτι
βελομδύων
ημών
ή
αμαρτία,
ο
δ
2jgβολΘ
δίκίω
2'
πλημμελών
απήτί
η
"φύσεως
πανωλε
θρίαν,οια
δή
ο
και
φυσικού
νόμs
αμαυ
ρωθέντες,
και
3
γραήg
φαυλιώθέντος,
6
zών
πεοφητών
ως
ανθρώπων
υπομνη
σάντωνξπςακτίg,αλ
σοκ
εξαρπασάν
των
3χείρονος
αυτός
ο
θεός
ο
ααημάτι
ν
Υ
Ψ
9
/

-
στς,
ο
άναρχGλ,
ο
"-έκκε
Ά
-
2?09
«
,
-
1
";
".
18
PRocL.
Α
D
ΑRΜ
Ε
Ν.
τιδuύαμΘ
λόγος
ελθών
εσαρκώθη.
το
γαρ
δuυατεν
παρίύ
απ'βgλομώύω
και
λαβώντίδ&δέλg
μορφάδ,έγύετο
σαρξ,
και
ετέχθη
όκ
παρθένε,
πανταχόβελό
μυρG
δείξαι,
ότι
κάf
αλήθίαν
γέγονεν
αίθρωπος
αναγκαίως
φάρ
τη
φύση
πα
ρέπονται
αι
Σέχα
και
τα
αγήματα,
και
τα
πτέθη
εδεγαρ
λέγιο
«ύαίγελισης
ότι
εί
σήλθεν
εις
τέλειον
ανθρωπον,
αλλ'
εγώετ
σάρξ
ετσ'
αυτίύ
τίύ
καταβολ4ύ
έφύ
πως
φθάσας,
6
εις
τüυ
2ρχία
της
γρέ
σεως
αύαδραμών.ώασες
γαρ
οτικέιθμος
κ;"
φύσιν
αίθρωπος,
συκ
6ύθυς
τέλει(Θ,
πής
ενεργίας
πώεισιν.
αλλ'
αυτή
η
κα
ταβολή
ή
φύσεως,
πρώτον
γίνι)
πάρξ,
είπα
τώχρόνω
καταμικρόν
περσλαμβά
νει
τα
πεος
απαρτισμόντ
αιώθήστώντε
και
ενεργειών
πιντελέσας
διευάμεις,
έτως
ο
θεός
λόγος
επ'
αυτüύτίύ
αρχίύ
και
ρί
ζα
"ανθρωπείας
γνέσεως
αναδιαμων,
πτώτον
γέγονε
σάρξει
τραπείς
εις
σάρκα,
με
γυοιτο,
ιδύειγάρή
θεότης
αλλοιώσεως
ανωτέρα
επείπερ
ετςεήioν,
παρρεέσης
φύπως
πίθος
ήρα,
αιδίg
βαείωσαύτως
«.
.
.
.
.
εχάσης
D
a
F
1
D
a.
19
poten,
Warbum
advenien,
incarnatum,
εβ,
adcraι
εκjm
1/t
po//e
cam
ταίtt,
ό"
formam
/
rotatapien
ιaro
fadium
o/f,
ό
καιum
εκ
γirgine,
abique
τolan,
οβendere
τι
cre
(e
hominemfaάam.ip/am
«nim
naturam
nece/ario
ό
έmitta
ό,
βabita
ό
paβίonc,
ιonβquuntar.
?Νε
que
enim
diti:
Εταngelt/la
in
hominem
1am
perfcίium
introfe,
βdcarnem
/a
άum
είk,
adipβ
no/fra
natura
primor
dia
perτεntens,
ό
ad
ip/agentrattoni,
initta
recurrens.
Sicut
anim
qui
natura
ordinegignitur
homo,
nom/faum
perfo
είκ,

οφcrandum
prodit,
(κd
ip(a
na
1ura
initia
φrtman
ιαro
funt,
d.inde
1cmpore
progrediente
paulatim
υιrt
ac
ιήpiant
qua
ad
intιgritatιm
βm/uum
ό"
operationum
κonferant.
βς
D
Ε
vs
rer
bum
ad
p/a
initia
radicemque
genera
rioni,
bumana
recurren,
,
primum
caro
χaάum
εβ,
non
quodin
carnem/h
τεν
βm,
abβt,
manei
namηue
divinita
om
πimatabilitate/αφerior,
mutatio
enim,
κatura
ftaentώ
εβpaβίο,
βdpartnna
il
ίi«ac/tmφcrcodem/β
babιntimodo
na
-
Β2
4fίyάρ
2ο
ΡRoc
L.
ΑD
Α
R
Μ
Ε
Ν.
ture,
incommutabilita,
ε/fpropria.
Fa
temar
ig
tur
utri/ήue
(ariptar
εφορίθμ.
ntente,
,
ό
αιτηrm
fačium
ε//e,
ό"βντι
formam
accepiίk,
ό
utraquepic
intelle,
άfe/alati,
noba
(ant
βmina.
Νam
per
έdquoddixit,
Fačium
εβ,
indiτiduam
/amme
unioni,
ύim
Ευungelifa
βbin
dirat.Ρt
anim
unita
dividtin
duas
uni
1ate,
non
pοrg/f,
nam
βdividatur,
iam
non
crit
unitas,
βddualita,
βοηuodper
/ammam
anionem
of
unum,
nanquam

dao
dividatar.
Forro
φerbum,
Ας
αερit,
natura
immobilitatem
declarat.
?ζam
quia
omne
qaodft,
aut
non
εκε
βente
fit,
ut
alum
quod
ante
non
crat,
aut
rx
aliquo
extante
in
aliud
conφerti
Εκod.
7.
tur,
at
?Νili
facnta
εκaqμί,
in/angui
"
ηcm
/unt
mutata
,
ό
neutrum
diτina
nature
Congruit,
ηcηue
enim
εκ
nulli,
extantibus
produίius
εβ,
ηui
numquam
initium
babuit,ηeque
εκaliqutύκ
εκian
tibμs
immutatum
illud
incommutabile
τerbum,
idco
diφina
Scriptura
ut
μεν
και
"atrumque
Verbum
ώ,
immatabilitatems
Dtitati,
ό
mγ#trή
individuam
anita
"
.
.
-
,
"
ΑΥ€Ά.
D
και
Ε
Ι
D
Ε.
2
Ι
εχέσης
το
ατζεήίον
ίδιον.
φαμβο
ouυ
εκατέρας
κευξημδύΘ.
πής
γραφικαλς
"
«/
ν
Χ
/
<
2
Φωναίς
ότι
και
έγύει-
σαρξ,
και
έλαβε
τίμ
3δέλg
μορφ4δ,
και
εκάτερα
«ύσε
βώς
νogρθρα
,
(ωτηρίας
ημίν
τυγχά
να
περματα,
2!ά
μυο
κά,
3'
εγώε",
το
αδιαίρετον
της
άκρας
ενώσεως
ο
«ύα/
γελισης
υπαινίfiεται
.
ώασερ
γαρ
ή
μο
ν
9
λ
/
2
Λ
/
νας
σόκ
αι
τμηθείη
ας
μονάδας
σίύο.
Φ.
\
Φ
"\
δι
/
2
λ
καιν
η
γαρ
εις
παντα
αιρεμώη,
συκ
αν
αυ
\
3.
Α'
τ/
\
Ν
ν
\
μονας
,
αλλα
δυάς
καιτω
το
εν
κ7
τίμ,
άκραν
ένωσιν
σοκαι
διαιρεθείη
εις
δύο,
το
δ
έλαβε,
βοά
το
άτζεήoν
της
φύ
σεως.
επίδη
γαρ
πάν
το
γινόμύρον
ή
εξ
συκ
όνες
γίνε),
ως
ο
έρανος
μή
πώ
τερον
ών.
ή

3'
υσάρχοντς
αλλοιξ
ε
\
-9
&
ν
2
"/
πή,
ως
το
Νειλώον
ρείθρον
εξ
ύδα
3
α'
/
«
-
Λ'
Ψ.
φος
εις
αίμα
μετεβλήθη
εκάτερα
σΊε
θπι
της
θείας
φύσεως
αύαρμοσα
.
και
τι
γάρ
εξ
σοκ
όντων
παρήχθη
ο
αεί
αύαρχ@
έτι
έξ
όντων
ετράπη
ο
αναλλοίωτΘ
λόγος.
Δια
εδ.
δ'
ε
κατέρων
και
σε
άτζεήoν
της
θεότητΘ.,
Υ
\
3
β'
7"
Α"
ε
/
και
το
αδιαίρετον
και
μυσηρία
,
η
θεία
Β
3
υzσεμ
22
PRoct.
Αυ
ΑκΜε
Ν.
υπεμφαίνεσα
γραφή
τι,
εγώετο,
είπε
και
τι,
έλαβεν,
όκήρυξεν
ίνα
2jα
μύο
23'
πεοτέρα
το
ενικoν
3
περσώπου
πα
εασήση,
24α
5
3
ετέρκαι
το
αναλλοίωτον
της
φύσεως
όκβοηση.
Εγύετο
πίνuυ
ό
θεός
λόγος,
τελει(Θ.
ανθρωπος,
και
κολο
Gωσαντος
τüυ
άτζε#ioν
φυσιν
3
υσέρ
έννοια
θαύματος,
αλλά
πίς!
τι
τοιέτο
μεμαθήκαμάυ,
σόκ
ερώνη
κατηλείφα
μου.και
γυόμδυΘ.
ανθρωπος
,
(ώζει
τώ
ομοιοπαθεί
το
κό"
σαρκα
ομόφυλον
γε
νΘ,
όκτίσας
μου
τ'
αμαρτίας
το
χρέος
τώ
υσέρ
απάτω,
Σπιθανόνως
αιθρω.
πος
καταργησας
ή
τον
το
κραγος
έχοντα
3θανατου,τουτέπ,
την
24gίβολον,
ως
μι
σοπόνηρΘ.
θεός
τούτι
νόμκαι
το
δuυατόν
υ
πέδειξε
2jρι
και
πληρώσαι
πάσαν
δικαιο
πιόίω
και
τη
φύση
τίύ
πεοτέραν
«ύγέ
νψαν
απεδωκεν
2ja
3'
Ζιμήσαι
τώ
έναν
θρωπήσαι
ή
όκ
γης
παρ'
αυτ8/2jaπλα
«θείσαν
φύσινιάς
τσίνuυ
εσιν
ήός
τριάδα
κόρ
ομοέσιον
περσκuυέντες,
τέταρτον
τό
αριθμό
σοκ
θπισφέρομου,
αλλ'εσίν
ας
ήδς
ο
αναρχως
έκπατζός
η
ε
-
»
Η
F
1
D
ε.
2
3
zem
indicaret,
Fadium
εβ,dixit,ό
τεν
bum
Αccepit,
pronuntiaτit
,
μt
priore
τιςrbo
unilatcm
φer/ona
commendaret,
altero
autcm
immulabilitattm
matara
predicaret.
Deu
igitar
Warbum
faάω
εβhomo
perftoiu,
βdit4
μt
miratulum
quod
intelligentiam
βρcrat,
immutabi
Ιam
naturam
non
imminutrit,
βdidfide
diditimus,
non
inquiβtione
ιρηprthen
dimus.
Ακfaiίκ,
θρmρ,
ιώgnato
/βιun
dum
ιarnem
gentri
φer
idήμοd
crat
β
militar
pa/abil:
/alutcm
tribuit,
cum
ριιιαtiquidcm
dabitum,
tanquan,
ήρm0
pro
omnibu,
mortuu
,
perβίνiίβι.
de
Λtrκκίβt
autιm
tanquam
εκccratormali
Γeu
i/um
qui
babthat
morti,
impe
rium,
id
εβ,
diabolum,
ό"lagem
ε/epυβ
βbilem
oβendit,
omnem
implendo
jujii
τiam,
naturaά
no/frapriffinam
nobili
1atem
rejituit,
in
coquodhom0/4δίκι,
naturam
ά/
de
terra
formatam
bonora
φit.
γnu
igitur
cβfilius
:
nam
trinita
1cm
τom/abβantiaiiter
cum
adoremω
quarium
numero
monadjtimus,βdunκ,
έβfiliu
βnc
initio
de
patro
natu",
φer
-
Β
4.
quem,
7
24
PR
o
cL.
ΑD
ΑRΜ
ΕΝ.
-
και
Dionyf.
ineffabili.
ter
αρρή
τως.
qucm
βcula
faάa
εβcrιdimu
:
ranκκι
radici
roaterna,
ille
ex
patre
ritra
fία
κum
εκortus,
Verbum
εκ
illa
mentr*
in
/eparabiliter
ό
φroctden,
ό
manen".
nam
atiamβ
in
terri,
τίβι,
εβ,
non
ta
πmentβάgenerante/junίius.
Ηio
τoluit
/alvareqacm
formavit,
ό
φuidem/al
τατιit
,
ateram
inhabitan,
κοκmmunem,
»atura
januam
,
ηuem
κum
/aa
inhabi
1ationeύenediκίβι,
ώ"generatione
ούβ
καικα/kt
,
partu
qui
/upra
naturam
fait
οβendit/e/apra
rattoncm
faif
hominem
jačium.
Εrgo
Dru
rerbum
non
alter
ε/f
Chriβue,ό
alter
Deus:duo
namηue
filio,
natura
divina
non
noυit.ille/ola
anigenitum
gennit
:
aύi
anim
non
εβ
conjunίite
generantiam,
tht
dualitaage
PhiliΡ
2
meratorum
ήon
invenitar.
n
nomineΙe
β,
Chrifi
omnegenufkίiitar,
calefium,
rerre/trium
ό
infornoνum.2μod/ialius
εβChriίia,
preter
Drum
rarbum,
ne
αεfe

φuram
bominem
ε//e
Chrifian,
at
βupidi
homine,
dicunt.
Siautem
φα
νια
θ0mυ
εβ
Chriβω,
φuomodo
iίum/a
pra
εja
natara
Conditionem
Cakβia
τε
-
«
-
--
#β?"Α%.»
ο
Ε
Ε
Ι
D
π.
25
δ'έοξυ
αιώνας
πισώοιδυ
γεγονήθ'
ο
πιναίδΘ
τη
ρίζ
κλάδΘ.,ο
αρόσως
όκ
πατζος
έκλάμψας
ο
αχωρίσως
ξ
νοξαεριών
τε,
και
μύων
λόγος,
είγαρ
και
θ%ι
γης
ώφθη,
αλλά
και
γρήσαντος
σόκ
έχωcλώθη
έτις
ήθέλησε
ζωπαι
ον
έ
πλασε,
και
έσωσέ
γε,
μήτρα
oικήσας
τίύ
κοινία
της
φύσεως
πύλάυ,
άδ
και
τη
oικήσφ
ευλογίσας,
ο
τη
γυνήσι!
σφρα
γίσας,έδειξε
τώ
υτσερ
φύσιν
τόκω,
εαυ
τον
υzσέρ
λόγον
ενανθρωπήσαντα
Ουκ
άλΘ
ouυ
ο
Χρισης,
και
άλλΘ.
θεός,
ο
θεός
λόγος,
σίύο
κόρ
ήες
ή
θεία
φύ
σις
συκ
οίδεν
ο
μόνΘ.,
μονογυή
έγύνη
σεν,
ένθα
γάρ
συκ
έστ
συζύγία
των
Ζ
κέντων,
εκεί
έχ
ευρίσκί)
διυάς
των
Ζίκτημδύων,
εν
τω
ονόμασι
ΙησούΧεισοδ'
πάν
γόνυ
κάμαia,
επουρανίων,
και
ε
πιγείων,
και
καταχθονίων,
ει
δάλΘ,
εσίν
ο
Χρισης
οδ%
τον
θεόν
λόγον
α
ναγκαίως
ψιλος
ανθρωπος
ο
Χρισης,
κ7'
τον
των
εμπλήκτων
λόγον,
ει
διε
ψιλός
άνθρωπΦ
ο
Χρισης,
πως
τα
και
φύσιν
αυτόν
ποτιμά
τα
κράνια,
-
γο
$
26
PRocL.
ΑD
ΑR
ΜΕ
Ν.
και
γονυπετε,
τüυ
επωνυμίαν
3
ήίio
νΘ.,
πώς
δ
αν
δεξώμεθα
τις
περ
φητικάς
φωνάς
βοώσας
ο
θεός
ημών
θ%ί
γης
άφθη
,
και
της
ανθρώποις
πιοανεφάφη,
όπlασία
γαρ
φησί,
τüό
κ7'
σάρκα
Φανέρωσιν
και
πιοαναφο
φίο
ονομάζει
τίύ
θ%ι
καιρό
μίλαν
θρώπων
πολιτείαν,
εν
ή
δημοσιεύων
ο
άφ}ονΘ
το
τσαντοδuύαμονέδειξεν,
ότι
ως
παντοκράτωρ,
και
ο

έμεινε
δι'
εαυτόν,
και
ο
ηθέλησε
γέγονεν
δι'
ημάς.
Ει
δε
τισ
σκανδάλg
παραίτια
γίνεται
τα
ασαργανα,
και
η
εν
φάτνη
ανά
κλισις,
και
η
εν
εξόνοις
ό"
σάρκα
αύ
ξησις,
και
το
καθαυδήσαι
έν
πλοίω,
και
σε
κοπάσαι
οδοιπορήσαντα,
και
το
πνή
σαι
εν
καιρώ,
6
όσα
τω
φ’
αλήθίαν
γεγονότι
συμβαίνει
ανθρώπω"ίτωσαν
ώς
κωμωδομύτες
τα
πάθη,
Σρνouύται
τίιό
φύσιν
Σρνέρυμοι
δ
τίύ
φύσιν,
και
πι
σεύεσι
τη
οικονομία
μη
πιστύoντες
σίε
τη
οικονομία
,
ζημιouύται
τίω
ζώτη
είαν,
είμύο
γάρ
εξωλίθησεν
Σπε
γε
νέπως
κόσμε
είς
τον
βίον
ανθρωπίΘ.,
ετέραν
Β
Ε
Ε
Ι
D
Ε.
27
κcrantαν,
ό
ad
in/artora
nomtn
genu
fίcάuntrquomodo
cliam
accepturt
(umω
ή
γrophetica
oracula
riamanita.
Dru,
nu
φεν
1m
terrώ
τi/μ
εβ,
ό
cum
hominiύμι
τοnτκr/atu
P
Άζam
υίβοηcm
dicit
hoc
έp/am,quod
εβ
in
carne
manife/tatus:
ό,
conτεr/ationem
appellat
illam
φ/am
ad
tempus
εκm
hominibu,
αρκmmorationemν,
in
qua
il
minime
inυέdu
ut
omnjρο,
|
ientiam
/aam
declararet,
offendirquod
ranηaam
omnipoun
ό
ίd
quad
crat
manβtpropter
β,
ό"φuod
τolairfλίiu,
εβpropternor,
2αθd
βnonnulu
κca
βontm/andaliprabant
fa/aie,
ό"illa

prafρι
τιςlinatio,
ό
illudintemporεβ
candum
Carnem
augmentum,ό
ημod
in
navi
dormierit,
ό
εκ
itintrεβιfatiga
tu,ό
είμrierit
in
tempore.ό.
ημειum4
faάϊο
βcandam
τεritatem
homini
con
τeniunt,
noυcrint/edum
φ4βιone,
irri
dent,ncgare
naturam,
dumquenaturam,
negant
non
credere
di/pen/ationem
:
non
κredente,
τκro
diίpen/ationem,
damnum
factrcβίαιά,
Νamβικquocondita
εβ
mundu,4uifjanminban
vitam
";
β
2
Βaruch.3,
2s
PaocL.
ΑD
ΑR
ΜΕΝ.
,
allam
φraterhano
natura
τiam
in.
grafu,
idoiitndant
qui
ιontentioβ
ad.
τer/antων,
ό
tunc
demum
(άa
delira
menta
conteκant.
Srdβhaς
βnt
watura
αρmmuni,
initia,
ό
Deus
Warbum
reτι.
rajačius
c/f
homo,
curqui
naturam
αon.
fientar,
paβίonc,
irrident
και
ΟΑlterwm
ήgitur
εκduobμs
aligant,
aut
crubεβen
te,
de
paβionibus
naturam
mcgent,
«ό,
αum
Μanich.eu
κρηβnticnter,
inter
im.
pio
an/eantur
aat
βlacrum
ικίncar.
ηatione
proφenicn,
admittant,
de
pa/.
βonibus
non
crubgβant,
ηua
nature
con.
τιniunr.
ΟΜiror
autem
hominum
4men
tiam
novam
εrrora
iter
ingredientium,
ogoacy-
Εgonamquctum
unum
fltum
εβ/ίiam,
τillusdicit,
ac
pio
diditιrim,
unam
incarnati
Dri
Ειοηθιεorbροβιβn,
μιφι
αιη
κmuβι
incάτη:ί:
4μi
paβιους
φeriuίit,
όqui
miracula
&item
Αρcr/ecit.cardiτiniorareticanta,bamilio.
Ε"
ra
φιν
jocam
irrident
2
κι
εnim
fdem
ξε"afarertt,β,
cum
Dίμ
είβι
acrarbum
ακί.
bypofiafis.βertt,
φίrmanendo
quoderatfačium
ε/β
αarnem,
ό:
infantam,
ώ,
ήσminem,tanto
Sarramento
nulla
mutationετiolaroidem
έp/e-'
-
Ρ
Ε
Ε
Ι
Ρ
Ε.
29
δίωγέγονε
ετέραν
τ%%
ταύτίμ
φύσεως
βαδίσας
οδον,δίκνυτωσαν
οι
Φιλένοικοι
και
τότε
τες
οικείες
υφαινέτωσανλήρες,ειδάυτη
τής
κοινής
φύσεως
ή
Σρχή,
ο
3
θεός
λόγος
κα
τα
αλήθίαν
γέγονεν
άνθρωπς,τέ
χάριν
στιυομολογομύτες
ή
φύσιν
σκώπjsσι
τα
πάθη,
θατερον
ένεκατέρων
επιλεξάθω
σαν,
ή
επαιαζuυόιδιοι
τα
πάθη,2ρνείθω
σανή
φύσιν,
και
τα
Μανιχαίων
φρονών
τες
τοις
ασεβέσι
πιυτετάχθωσαν
ή
ει
περ
σίε%)
σε
άκ
ή
ενανθρωπήσεως
κέρδΘ.,
ομολογοιώτες
ή
φύσιν,
μή
αλαμυέθω
σαν
τα
τη
φύση
συμβαίνοντα
πάθη,
θκυ
μάζω5
ο
άφρενοβλάβιαν
ή"
κενάς
ο
ες
απάτης
ανατιμνόντων,
εγώρας
ένα
ειδώς
τε,
ο
διδαχθείς
ευσεβώς
ήδν,μίαν
ο
μολογώ
ή
τε
σαρκωθένες
θεέ
λόγευ
πόςασιν
ενόςτι
όντας
τότε
τα
πάθη
υτσο
μείναντες,
ότε
τα
θαύματα
θελεσιεργή
σαντες,
τεχάρλνταθεώτερα
σιωπώντες,
ταήfiaνακωμωδέσιν,
ίνα
γαρ
πισώσηται
ότι
θεός
ων,
ξ
λόγος
υτσάρχων,2
μείνας
γ
\
β
Α'
2.
ζαρξ,
έβρέφος,
6
άνθρωπος,
μηδεμιάς
ροπής
τιμυσήειονυβο,
έπει
αμνη"g
και
καινά,
Dionyί,
3ο
ΡRoc
L.
Α
D
ΑRΜ
Ε
Ν.
και
όντως
αυτές
και
θαυματουργά
,
και
πάακ,
2jρι
μάδ
των
σημείων
το
ειναι
ο
ίύ
αινιfiόμδυΘυ.
2)a
dlε
των
τσαθών,
το
γμέθαι
ο
έπλασε
πιςούμόμΘ
ένα
τοί,
νuυ
και
τον
αυτόν
αϊδίως
τε
και
έτσι
εχάτων
σαρκωθέντα
ομολογοδιδμ
ήον,
μηδέν
επισάγοντες
τη
φύση
νόθον,
και
δεν
γαρ
σβιfiον
εν
τω
θρόνω.
Αλλά
πάντως
όκείνο
το
πλυθρύλητόν
μοι
ερέσι,
πλέκοντις
συλλογισμες
Σζάχνης
αώθειεςέρες,
ει
ή
τριάς
φησιν
όμοέ
σΘ.
,
ή
τριας
απαθής,
ο
διε
θεός
λογος
εν
τη
τριάδι
οράται
και
ο
λό
γΘ
άρα
απαθής,
είδ
ο
θεός
λόγΘ.
απαθής,
ευρέθήσε)
ο
φαυρωθείς
έπρG),
τοβα
τον
θεόν
λόγον
τον
απαθή.
*
και
τως
ισόν
αράχνης
υφαίνεσιν
οι
ταύτα
λέγοντες,
και
καθ'
υδάτων
γράφκσιν
οι
τα
κενά
ταύτα
μελετώντες
«σερβλή
ματα,
φάσκοντες
κέρ
είναι
σοφοι,
ε,
μωράντησαν,
και
εσκοτίθη
η
απεύε
τις
ατων
καρδία.
Λημών
κόρ
εφ
θαλμός
ηλίg
ακτίνας
καθαρώς
και
δέ
χεται,
και
αιώνεσκ
2jgνοια
πίστως
και
περ
D
Ε
Ε
Ι
D
Ε.
3
Ι
έρβ
φιηβιitύat
miracula,
σ'
/b/finebat
paβont,
per
βgnaquidem
β
manβfe
ημoderatβgnifican,
per
paβionc,
auten,
ad/e
faίium
t/equodformaτεrat,
con
jirman,
Vnum
igitar
ό
ιundem
filium
αonfitamur,
ώβmpitιrnum,ό
in
nοτίβ
βmi,
temporibu,
incarnatam
,
diτina
πatura
nihiladalttrinum
adjcientιr.
ni
ήilanim
βιφινταιuom
εβ
in
illo
throno.
Δed
iίwapror/ta
maltorum
/armoncai
τιμlgatum
dirent,
ό"βίlogέβno
aranca
νκm
ttli,
infirmiorc,
tcκent.
Si
Τrinita,
εβqu/dem
εβntia,
profiίio
Τrinita
β
άmφαβίbila.
βd
Dια
γrrbum
in
Τrini
1ate/βείiatur
:
rarbum
Ά
εβimφ4β
βίik,
2μια
βΡεκ.
rerbum
β
inφαβ
Iajς.",
βbile,
ιοίigitur
crgo
rucifίκum
alium
εβ
φrκter
Drum
γtrbum
quod
β
im
p4βibile,
rare
telum
aranta
tικunt
qui
θας
dicant,
ό"βribunt
in
aqui,
ηui
ba,
inanc,
proφoβtione:
meditantar.
Dittn
ta
enim
βεβ/apitntr:/fultijačii/ant,
ό
οίβuratum

inβpien:
τον
εονum.
ΩΝamlippus
κulκ
βla
radio
non
reti
γίt,
όmtn:
infirma/ablimitatιm
Fiati
-"
,
770/9
32
.
PR
o
cL.
ΑD
ΑR
Μ
Ε
Ν.
πon
admittit.
2μidigitar
no
adifa
di
εimus
'
7Νimirumquodadrationem
at
1inct
divinitati,
,
αρm/ab/fantialem
ό:
ήmpaβιbilem
εβΤrinitatem:
nε%
επίrn
ιum
ipβm
ditimus
pa//am
fai/c
,
ratione
diτlnitati,
pafam
ditimκι.
η4taranam
que
divina
nallam
recipit
paβionem.
Sea
τοηfiente,
Deum
Warbum
umam
Trini
1ati,
per/onam
incarnatam
,
ii,
ηui
cum
Εide
βιβitantur,
cau/am
afίrimus
in
telligendi
4aare
βt
incarnatu,
Ζζam
ήaia
Dau
rarbum
φαβιonc,
deirutre
τokbat,
φuarumfinώ
mor
crat,
ό
im
mortal,
illa
natura
paβione,
in

ad
mittarenon
φρterat:
βenim
σmni,
φ4βίο
αρmφοβtarum
rerum
φugna
εβ
atque
(e
ditio,
in
immateriali
autcm
ό/ingulari
βίβαntianula
cβcomφοβtio,
non
igitar
εο
portingit
φαβio,
ubinon
εβ
comp0β
iίο
:
τolen
igitur,
τ't
pradiximus,
de
βratre
φαβtone
φua
rationalem
carnem
ορprimeύant,
ηuarum
βmma
arx
crat
interitus,
incarnatar
εκ
νirgine
at
ne
τit
ipβ
Dcκ
γΕRΒvΜ,ό
habitu
for
matarκt
hom",
idenim
ipβρlacuit,
ό"
"εκίna
D
Ε
Ε
Ι
D
Ε.
3
3
Ι
ί
και
περσιέται
ύψΘ
.
τι
πήuυ
Φαιάο
ημεις
και
ότι
και
τον
λόγον
της
θεότητες
ή
τεκάς
ομοέστός
επ
και
απαθής
και
δ
Ν
Λ'
>
Ν.
/
--
'
2αρ
Φασκοντες
αυγέν
πεπονθένα
,
τώ
λό
γώ
ή
θεότητες
φαμύο
αυτν
πεποιθέ
ναι
ανεπίδεκτες
γαρ
η
θεία
φύσις
παν
Α
/
3
«»,
2
«

ΥΝ
ν
τις
πτήθους
.
αλλ'
ομολογgντες
τον
θεόν
λόγον
τον
ένα
ή
ΤριάδΘ.
στσαρκώώαι,
διδόαμυρ
τίύ
αιτίαν
3
νοείν
τίς
μό
πίσεως
ερωτώσι
δι'
ο
εσαρκώθη.
επηδή
ραρ
ή
βέλε:
θεές
λόγΘ
καταργήσαι
/
φ'
Μ
"?
«
/
τα
πάθη,
ών
πέρας

ο
θάνατος
περ
σίεώθαι
δ
πάλιν
τα
παθη
ή
ανόλεθρΘ.
φύσις
εχ
οία
τείύ
ε
γαρ
πάν
πάθΘ
στέσις
εσί
και
μάχη
των
παθέτων,
77ξ
Ν.Α
\
και/
..
&
Α'
ίδ
Α'
/
ρλ
)
το
άυλον
6
μόνον
gδεμία
σπιόθεσις,
σόκ
άρα
οκέι
έφθανε
πάθος
εθα
εδε
/
/
\.
σπιώθεσις
τυγχανει
,
βεληθείς
κιγα
ρέν
τα
τυραινέιτα
τίδ
λογικάυ
σάρ
/

\
Α'
και
παθη
καταργήσαι
,
κατά
περέφη
,
ών
ακρόπολις
υσήρχεν
ο
θά
ναες
,
σαρκεόται
άκ
παρθένε
ως
οί
δεν
ο
θεός
λόγΘ
.
και
Ά
ως
αίθρωπις,
τούτο
γαρ
ηυδόκησε
και
C
χέy05
34
PR
o
c
L.
Α
Ρ
Α
RΜΕ
Ν.
κενεί
εαυτόν
εν
δέλg
μορφή
μηδεμίαν
ή
θεότητες
σβιγραφίύ
υπομείνας
6
έ
τω
ζώζει
πάντε
αιθρώπινον
γύΘυ,
εν
τη
σαρκι
μάο
αυτ"καταργήσας
τα
πτά
θη,
φυλάξας
ή
απg'απαθή
τίύ
θεότη
τα
2ψει
τούτο
και
ο
Γαβριήλ
«Φαίγελιζό
ιδι'Θ-
τüυ
&
τεχθέντες
αυθεντία
και
διιναμιν,
έβόα
προς
τlώ
Μαρκάμ,
αυ
τις
κέρ,
Φησί,
ζωσι
τον
λαόν
αυτ8'
Στο
των
ανομιών
απαν.
λαός
δ
συκ
αν
είη
ανθρώπου,
αλλά
θεά,
καισι
αν
απαλλά
ξειε
τόν
κόσμον
αμαρτημάτων
ο
μέή
φθο
ράς
εισπηδήσας
εις
τον
βίον,
και
τίμι
Σά
1
και
τον
λαόν
αυτέ
τίς;
Ιη
σες
χάο
ή
γρέσεως
συκ
έχηκώς
ακατηγό
ρητον,
αλλα
αναγκαίως
ο
αυτός
θεός
τε
ων
6
ανθρωπος,
και
διαιρέιδωΘ.
εις
δύο,
αλλά
ρόμων
εις,
24α
μό,
3

γuυακός
%ρνηθάδα,δεικνυς
ότι
αίθρωπος
24α
δ
2ασαυδιάσως,
και
φυλάξει
τίμ
πκούσαν
παρθένον
μαρτυρεώρ®.
ότι
έτ
θεος
έ.
σωσz
γον
*
κοσμον
Ιησες
Ο
Χεμσος
ελθών
θπί
γης
και
τις
ανθρώπις
πωανατρα
"

«
Ν
".
"
,
»Υ
φcίς
ε;
Ο
ο
2εισος
ψιλός
έφ7y
άνθρωπος,
Σ

και
τι
ξ
Αν
ή
-
2
-
2
2
καικ
αυτός
ο
θεός
λίγΘυ,
πως
εκτιπ
7Ζύ
7Ζy
-
".
Γ
Ε
Ε
Ι
ο
Ε.
3
5
!
ν
εκinamit
βmrtip/am
in
/orm,
βντί,
η
μίfam
/ae
Daiiati,
Circum/trψtionem
admitzens"ό
βρc
modo
/alutem
uniτεν
Jo
θνηίnumgeneri
tritήit,
in
fμα
44i
άξη
ανηepaβοnc,
dtβrucη,,/cd
/uam
Ηλεμιιικ
/artan
imραψibikm.
Ημης
"
..
οθαι"/im
ιum
Gabriel
naβenta
auδίο-
",
νέταίειο
ao
potentiam
annunziaνει
,
dixit

Μarium:hβ/alvum/arie,
Ρύpulum
Luc,2,
/bum
a
partaiί
εοrum.
Ρθpalu,
auttm
και
όρκίηάβd
Dri
β:
ncήμεημηάκη,
άpeccati,
liferarc
Ρυίεβqui/jui,
in
hanc
τiiam
φιν
αρκruptiψntm
intraτκrit,
αό,
non
4abucrit
εκφεν,
ιulpa
nativitati,
εκordium.Scdnate/ario
idem
ram
Deu,
ό
θomo
ε/ει,
non
in
duo
diφιβu,
βd
καμ"
permanen,
per
idquod
εν
mnic
"επ41μ.
ε/,/e
hominem
ε/e
demen/ra
τί:
·
Ρtridautem
φuod/ino
ronianίiione
"αίμ",
όquod
maircm
τirginem
βνυα-
Βίοnyf:
τίι,
φuod
Deu
/tdeclaratu,
ιβ,/al
Sρίνuίη

Φατίt
mundum
Ιtβu
chrifu,
μίi
φίνι,
Ε
in
trr*,
ό
ιum
hominibu,
ιιηφer/a.
ΙefusChri.
*"
ε/f.2αραβchrifία,
φuru
bomοέβ,
tus
qυινε.
ό
mοn
p/e
Dau
γινίμπη,
4uomodo
in
Ε"
(εία
C
2
?
prin.
"
3
6
ΡRo
cL.
ΑD
ΑRΜ
Ε
Ν.
-"
1.Cor.8.
φrincipio
arca
υut
omnia,4ai
tuno,at
ipβ
dicunt,
non
crat
&
Νam
βpυβremus
in
κreaturi,
homo
fait,
liquet
ii,
jure
ante
illum
filerant,
creationem
largire
non
poiui/e
Chrtifum,
ηuipφe
ήui
ut
parus
ήomo
pββcrius
produξίus
fuit.
gaomν
do
igitur
Paulus,
ait
η
κma
Dominus
Ιt/us
Chri/fu,
φcrquem
omnia.
Νamβ
prr
Chriffum
omnia,
liquet
Chrifium
Deum
ε//e
Warburή,
Εφ4ngeliίia
te/fan
ίoan.Ι.
Αθt.2.
Αa,1
7,
re:
In
principio
arat
rarbum,
ό
κεν
bum
arat
Αφud
Deam,
ό
Deu
erat
rarbum
,
hoc
crat
in
principio
apua
ΙΟιum,
omnia
φer
ip/hm/ada/ant.
Si
igitur
Ευdngelifa
dicit,
omnta
ε/e
φcr
rarbum
fačia,ό
βος
ήρβm
beatra
Pau
lu,
interpretan
ait
,
Κnu,
Dominus
Ιε
βu
Chrifu
par
φuem
omnia
,
liquet
Chritium
ε//e
Deum
Warbum,
guodβ
τort
profarunt
εκdivini,
littra,inqui
bus
homo
εf
appellatu
,
rum
dicat
Pe
trus
:
Ιe/amά
Νazartth,
τirum
appro
barum
&
Dro,
ώ,
Paulus
ad/erat:
Ιn
τi
roinq«o/fatuit/dam
praben
omnibus.
ώ
φ/β
Domina
de

fattatar:
2aid
Άφέ"
»
=
F
,
ο
ε.
37
τα
πάντα
ον
Σοχή
τότε
σηκών,
ει
γαρ
μεταγμέτερΘ
της
διμεργίας
ο
ανθρω
πος,
«όδηλον
ως
τις
πεδαύτg/τίο
γένε
σιν
σοκ
εχαρίπατ’
ο
χρισός,
οια
δήμε
ταγμέσερΘ
περαχθείς
ως
ψιλος
αύ
θρωπος,
πώς
έν
ΠαύλΘ
εβόα,
άς
κύ
εμΘ
Ιησούς
οχεισος,
δι'
και
τα
πάντα
ει
γαρ
2jρι
τρισον
τα
πάντα,
«όδηλον
ότι
αξισος
θεός
επ
λόγΘυ,
3'Ευαίγελισοδ'
βοώντος,
ο
Σρχή

όλόγΘ.,
και
ο
λό
γΘ.

πεός
τον
θεόν,
6
θεός
ίδ
ο
λό
γΘ
έτος

όν
2οχή
πεός
τον
θαν
πάντα
δι'
αυτ8/εγένετ",
εί
τoίνuυ
ο
αύαγ
γελισης
βοά,
ότι
δια
3'
λόγg
τα
πάντα
εγένετο,
και
ο
ΠαύλΘ
τοδε
ερμüυώων
λέγl,
εις
κύρκΘ
Ιησούς
κρισης
δι
και
τα
πάντα
«ύδηλον
ότι
ορισός
θεός
εσι
λό
γΘυ.
Ειδσοφέρειεν
τας
εν
πής
θείας
2ξαφαίς
φωνας,
ένας
κέκληται
αύ
θρωπος,
και
Πέτζκαι
λέγοντος
Ιησεν
την
Σπό
Ναζαρέτ
ανδρα
και
3
Παύλg
λέγοντΘ
,
όν
ανδοί,
ώ
ώρισε,
πίσιν
το
δαχών,
και
αυτ8'
τού
δεασότου
αβί
εαυτ8'
λέγοντΘ
τί
με
ζητείτε
Σπο
C
3
κτείναι
ξ
και
ΡRocL.
ΑD
ΑRΜ
Ε
Ν.
Ν
κτέιναι
ανθρωπον
ίτωσα
ως
η
δια
νο
θείαν
απελείφθησαν
της
γραφικής
όν
νοίας,
ή
2ψα
πονηρία
αεος
τίμ'
εαυτών
μοχθηρχαν
2ψαφέφεπ
τα
καλώς
γgα.
Φέντα
και
ανθρωπος
χάρ
ετικό
αληθφαν
ο
εξισος
αλλά
τούρ
γέγονεν,
και
αεότερον
ων
ει
μη
μόνον
θεός
ώασερ
γαρ
θεός
και
κτισός,έτως
ο
αυτές
βανθρωπος
και
φαν
σατός,
ο
ώασερ
τω
πατρικό
τιμ
θεότη
τα
ομοεσπΦ.,
έτως
ο
αυτος
και
τη
παρθέ
νω
κατα
τίω
σάρκα
ομόφυλΘυ,
παντα
χε
τι
αληθείας
ξμυσηgλε
πεολαμπέ
σης,
και
πάσης
απαθης
aγολαζάσης,
είδ
μη
έπκε
θεόν
ή
παρθένθ.
2δε
πολλg
θαύματος
αξία
ή
αφθορGν,
πλαι
γαρ
6
άλλα
γuυαίκες
όκδρποφόρησαν
τώ
βίω
δικαίες,
ει
δ
πεοφητών
γλώωσαι
7ο
άρρηγν
περσαλπίζεσαι
μυgήρκον,
βοώσιν,
ιδε
η
παρθένθέν
χαφιέξει,
ο
τέξεται
ήδν,
και
καλέσουπ
το
όνομα
αυτ8'
Εμμανgήλ
ο
ερμάιάζων
ο
Γα
έρχήλ,
φάσκα.
μεθ'
ημών
ο
θεός
ξ'
χάριν
λία
τko
τοό
τεχθέντΘ
συγ
καπέβαπν,
τμό
ήόξαν
της
πκούσης
[?
Ε
Ε
Ι
D
Ε.
3
Ο
τηr
φueriti,
interfacre
bominema
"Αβίβ
Ιoan,8,
rint
β
autper/gnitam
afηut
nρη
βri
pture
ταμίigenium,
aut
φιν
malttiam
4ua
banξfripta
(unt,
ad/uam
improbi
"atcm
φιννεrtere.
Νam
ό,
5ono
e/ire
τera
Chrήβu,
βd
hoc
fiίius
c/f,
αιm
-
prius
non
ε//et
nίβ
tantummodo
Dια.
Δicur
enim
Data
ef
non
treatus,
βo
idem
.
quoηuehomo

non
imaginalionefίius.
.
ό
ήuemadmodum
Patri
fitundum
di
Φinitatem
rom/abstantiala,βς
idem
ip/
κmatri
βιundam
tarnem
αυgnatus,
tta
μt
ubique
τεrita,
myHerή
prafulgear,
omnβue
deceptioni,
fraus
remoia
βt.
.2μod
β
Wirgo
non
Deum
genuit,
ηco
magno
digna
crit
illa
inviolata
mirata.
1ο
:
malt
εβquidem
ό
alia
mu'rercia
/fo,
homine,
haiς
/κculo
protulcrunt.
Si
autrm
Ραφhtiarum
τυce,
ηyβerium
ad
εo
ino/abile
prκtinente,
τlamant
:
Ες-Ιαι
π.
ας
τίrgo
in
μtero
habebit,
ώ,
φariet
fί.
Ιium
ώ,
τριαίunt
nomtn
aius
Εmanual:
quod
interpretatu
εβ
qubriel,
dicens.
Ζζούiβum
Deus,
ιur
propter
ήaβentά
Μatth.τ.
incίinationam,
gioriamparicnic,
ampu-
-
C
4
tant"
4ο
ΡRocL.
ΑD
ΑκΜΕΝ,
rant
:
Scd
pror/ta
illudopponent
ao
di
αent:
Οmnequodnaβitur,6ja/damgene
νά
εβcum
generante,
βίgitar
homo
g/f
qμε
genuit,
nece/β
εβhominemrqμυηue
ε//aquί
εκ
ca
natu
εβ.
Κείic
τηuidem
dicitä:/ed
tuncparitn
eiu/acm
generi,
partum
cdit
,
ιum
βιundum
naturam
progreditur
partus.naturala
autampar
εκα
εκοrdium
corruptio
εβ,
4uia
om
mixtio
quoi
corruptiontm
practdit:
hiς
φcro
ιum
buiu,
iniurie
necogitatio
ηui
dem
fuerit,
βd
miraculam/apra
ratio
na
καρtum
ε/ββίum/it
,
abi
βψra
natu
ram
ε/fpartus,
ibiqai
na/citur
Deus
ef;
Confitcmur
igitur
Candem
ό
mundum
κondidi/β,
6
legem
dedife,
Propheta,
ήμοηue
in/pirafe,
ό
in
nouiβmi,
tem
poribas
incarnatum,
ό
Αpρθρle,
ad
/a
έuitmgentium
ό
populorum
4"βatum
/hi/e,
Fugiamu
igilar
turbia"ό
ια
ne/o,
deceptionam
riφοι,
ήargβ,
inquam
ακm
Dao
pagnanta
:
Οχίrή
in/aniam
di
τidentem
indivi/am
Τrinitatem:
Εa
κomή
audariam,
4uz
intra
cognitioni,
θ0/fra
terminu,
naturam
incomprehen
βbi
»
Ε
Ε
Ι
D
και.

πβικόπjsσιν;
Αλλ'
αντιτιθέασιτσαύθως
τούτο
τσαν
το
ίικτόμυυόν
Φηστ,
ομόφυ
λον
υσάρχει
τη
Δικτούση
,
ε
τρίνuυ
2'
ε
-
ν
9
άνθρωπος
ή
τεκούσα
,
άνθρωπG)
α
/

:
/
2,
7
Α
ναγκαίως
και
ο
τεχθείς,
ώλόγως
φατε
ώ
έπι
αλλα
το
ομόφυλοντίκτή
ή
ωδί
νgσα,
όταν
κατά
φύσιν
περβάη
ο
τό
κΘ
φυσικού
δ
τόκου
το
περοίμιον
Λ'
Σ
\
Ν
/
--
ν
φθορ%
επίδη
και
μίξ
αοηγείται
της

-9
/
--
ν"
9
φθοράς
ενθάδεδ
της
ύβρεως
ταύτης,
και
δε
έννοια
,
αλλα
εχε24%ώθη,
ύπερ
λό
γον
το
θαύμα,
όπου
υποέρ
φύσιν
ο
τό
κος,
οκεί
ο
τεχθείς
θεός.
Ομολογουμέρ
τείνuυ
τον
αυτόν,
και
τον
κόσμον
ω%%.
γαγόντα,
και
τον
νόμον
δεδωκότα,
και
εν
πεοφήταις
εμπνώσαντα,
6
επ'
εχα
"
<
τ"
Ν
-
/
Τά)y
σαρκωθέντα
»
και
σύν"
Χποσολ8ς
εις
(ωτηρίαν
εθνών
τε
έ
λαών
αλιό
/

Υ

αντα,
Φύγωώκrύς
θηλειες
και,
βις
βορώδεις
της
ατσατης
ρυακας
τας
θεομαχους
λέγω
αιρέσεις.
Τίμ
Α
ρείε
μανία
διαιρέσαν
τίδ
αμέρισον
/
Ψ.
/
/
τριάδα
τίδ
Ευνομίg
τόλμαν,
π8.
Λ.
"-
Μ-
9
Α"
κλείεσαν
τη
γνώσει
τίιο
ακατάληπιον
φύσιν.
42
P
RocL.
ΑD
Α

Ε
Ν.
φύσιν
τίμι
Μακεδονίg
λύασαν,
χωρί
ζεσαν
της
θεότητε,
η
αχωρίσως
άκ
γ
"ν-
<
πρώ,
λυον
πνεύμα
και
τίμι
νεότώ
κτον
ταυτίμ
έ
κανάυ
βλασφημίαν,
τüό
τον
Ιεδαισμών
κατα
πολύ
εις
βλασ
Λ.

Ο
γ
",
Λ
και/
7
φημίαν
νικώσαν
οι
ιδυ
γαρ
τον
ονια
ήδν
αθετουσι
,
ζημιομύτες
τίω
βίζαν
3
κλάδε
οι
δ,
τω
όντι
και
έτερον
επφ.
"
-
/
α
Λ
\
σαγκαισι,
σηλιτεύοντες
ως
πολυγονον
τίμι
ακήρατον
φυσιν
είπω
διμ
ouυ
ιό
Παύ

-
&
γ
"
α

&
"
λ9'
Χρχσός
εσινή
ειρίύη
ημων
και
ο
ποιη
σας
τα
αμφότερα
έν,
Ι«δαίον
γαρ
και
έλλίμα
2/α
3
βαπjίσματΘ
εις
ένα
καινον
έκτισεν
άνθρωπον,
ενώσας
τη
δυ
νάμει
τα
ή
πολιτείας
διεσώτα.
Φρκήέ
τωσαν
τ
κατάκρισιν
οι
νεωτροποιοι
εις
9
/
7"ν
.
Ο
Α
ν
9
ασέβειαν
οι
γεία
μάρ
διεσώτα
εις
συμ
φωνίαν
ηνώθη
ο
δ
ενώσας
εις
δυάδα
τό
γε
επ'
αυτής
διηρέθη.
Αλά
λοιπόν
το
μή.
κος
των
λόγων
παρεις,
θπι
τίύ
παντο
Α
Σ
γ
-.
"
«
W.
"
ν
μίαν
έλεύσημωί
του
ορθά
δόγματΘ»,
ε;
Ζιςθέλει
γνωναι
κατα
αλήθφαν
ότι
αυτός
Σ)
«
Φ',
ν.
/
«Wν
α
ν
εφιν
ο
εις
κ
μονος
ηος,
ο
πείν
τον
Αβραάμ
ν
Α

και
3
και
"
/
γρεώαι
ών,
και
ετσ'
εσχάτων
πζοκόψας
πφία
4
D
Ε
Ε
Ι
D
Ε.
43
βbilem
includit
:
UMacedonή
rabicm,
que
Spiritum
in/parabilitar
proceden
1cm
&
Deirate/θμηgit:
Ananc
quoque
nu
γεν
/abricatam
novanque
bla/phemian,
que
ludaiβnum,quodadbla/phemia
ma
&nitudinrm,
longe/aparat.
Illi
namque
dumtam
jui
Filiue
είt,
reprobani,
ramo
radicom
privant,
bi
ν.
ultra
hunt
qui
ε/f
Filius,
alium
adjcientt,
intemara
bikm
naturam
tanquam
multigenam
de-
notant,
Dicamu
ergo
tum
Paulo.chri.
Εphef2.
βus
βpax
κυβra,
qui
fρtit
utrumque
μnum.
Nam
Iadeum
ό
φ
κιum
ριν
bapti/mum
in
anum
novum
hominem
αondiait,
unicn
potentia
ηua
conτίr/a
ίione
dβdabant.Ηorreant
damnationem
-
πουκ
impictati,
auδίorc
,
βημldem
tum
aiβdentia
in
anam
rontordiam
anita
βnt,
ά
qui
univit,
ηuantum
in
illu
fait,
in
dao
εβdiui/a./ed
iamomi/a/crmo
ηύ
longitudine
,
ad
compendium
τ'tri
aogmati,
τεniam,
Siquώ
αμφίt
τιure
co-
".
gnυβcrc
iίum
ε//e
unum
ac
βίum
Fi
lium,
ηuί
εβ
anteqaam
Abraam
feret,ό
in
nowiβmά
proficithat
atait
at
(apitn.
fi4
44
ΡRocL.
Αυ
ΑR
ΜΕ
Ν.
-
Κom.9,
βmen
Chrifiam
Dominum,
κρlaudarat,
Εκod.4.
ίia
βcundam
Carmen
,
nam
tius
diτ'ini
1a
βmφer
εβperfačia,
interroget
Ρau
lum
qui
pictatem
φerβnabit,
offenden,
εum
otiam
φοβquam
εκ
Iudaάβιundum
εarnem
εκririt,
Drum
ε//e
ante
/acula,
αμm
enim
de
Iudei
lo4ucretur,
ό:
ingra
1am
illam
Dροηue
rebellam
gentcm
pro
φter
-Αbraam
genti,
radiccm,
ό:
eius
βα
dixit.
[2μprum
είfadoptiofiliorum]
ρlamahat
enim
Dau,
per
Prophetas:
Fi
lius
meu,
primogenitus
Ιβ
atl,
Ιό
glo
ria]
mam
ii,
jao,
Dεμ,
tamηuam
nutrix
ge/tabat,
immen/am
gloriamaβdua
mi
racula
ιonférabant.
ό
te#amenta,
per
que
ipβ
Αbraam
multiplicatio
ό
θε
mediίiio
εβpromi/a.
ό
legi/latio,
illa
in
Είος"ό
monicdigito
Daiβripta,"ό
οίβηuium,
eftin
Grac
co,
(ed
in
quo
divino
rultai
βrvicbant,
ό"promίβ
Dίοηγt&/a,
tum
iύa
terra
Palaiting,
tum
omne,
Certe
re
.
guiritur.
genta,
φer
(eman
Αbraha
banadicende,
quorum
Patras,
qui
in
errori,
nolie
tan
quam
fidai
laminaria/ant
εκorti,
nrque
τ.huc
u/ήucβetit
beatu,
Paulus.non
enim
εκ
1aofhitiί
εκ
Μariapartus,εκ
εοα
pr!
Ι
-
D
a
F
1
D'
Ε.
45
Α'
Α
ς
Α'
\
,
και
2"
\
2
ν.
σοφία
και
ηλικία
καία
σαρκα,
εχει
γαρ
αει
ή
θεότης
αυτοτε
τέλειον
ερωτάτω
Παύ
λον,
6
αυτές
βροντήσι
τίδ
«σέβειαν,
δεικνυς
ότι
και
εξ
εδαίων
ποελθών
το
κ;"σάρκα
θεός
υσάρχει
περαιώνι®.
φάσκων
γαρ
πβι
των
Ιgδαίων,
κάι
σεμνuύων
το
αχάρισον
και
θεομάχον
έθνΘ.
2ja
τίωβίζα
εν
Αβραάμ
και
τ'
ασέρμα
τον
δεασότkν
κρισον,
έτως
λέγl
,
ών
φησιν
ή
ήοθεσία,
εβόα
γαρ.
θεός
έν
πεοφήταις
ήός
πζωγέτκός
με
Ισραήλ
και
η
διόξα
[με:
άμε
τζον
γαρ
πζοσώδούε
δόξαν
τις
τζοφο
φορεμόοις
τα
επάλληλα
θαύμαζα
και
6
αι
2jαθήκαι
αι
πως
τον
Αβραάμ
το
πλήθος
και
τίδ
&λογία,
παρεγ
χυώσαι,
και
η
νομοθεσία
,
ή
αν
όρει
δα
κτύλω
θεέ
γραφείσα.
*
και
αι
επαγ
γελεία
ή
τι
γή
της
Παλεσίνης,
και
το
24α
ασέρματος
και
Αβραάμ
ευλογηθήναι
πάντα
τα
έθνη
ων
οι
πατέρες,
οι
έντονυ
κτί
της
πλαίης
ανατείλαντες,ως
πί4
έως
φωςήρες
και
εξών
οχετός,
και
σκέτη
μίες
τούτων
ΠαύλΘ.
εδ.
γαρ
αφ'
και
ο
όκ
Μα
και
ο
λατρεία
'
ής
θεώιε
λάτρουον,
46
PR
cc
L.
ΑD
ΑR
ΜΕ
Ν.
εκ
Μαρίας
τίκος,
έκετεξανάρχα
λό
γg
ή
ύπαρξις
αλλ'
ευθύς
επήγαγε,το
κα
τα
πάρκα,
ίνα
υποσημείνηται
τίδ
και?
"κισ.
σίύ
κ;"
σάρκα
φαέρωσιν,
αλλ'
και
*κ7'
τüήθεό,
θεότητα,
τητα
γόνησιν.
τις
μύο
ouυ
έπν
έτος
ο
τρισες
ο

παρθένg
γυνηθεις
,
o
όν
ασηλαίω
χωρηθείς
ως
οίδεν,
ο
εν
φάτνη
κίκαια».
*
ανακληθείς,
ότώ
χρόνω
κ;
σάρκα
9εις
αυξήσας,
ο
μέχρι
των
κατωτάτω
της
γής
καζαβάς,ο
παντα
τα
της
παρκός
υπομεί
νας:ίνα
πισωσηται
ότι
κατά
αλήθία
γέ,
γονεν
αιθρωπος,
ο
σύκ
άλλΘ
ών
το
5%
τεν
καζαβαντα,
αλλ'
αυτός
ων
και
οκαία
βας,
και
αναβας
και
γαρ
ανέβη
αεότε
βο",
αλλά
κατέβη,
οία
δή
και
προκοπής
θεός,
μη
γίύοιτο,
αλλα
δι'
ευαπλαχνίαν
αί
θρωπος
τούτε
γαρ
έδεόμεθα,
μήπαρ
εμέ
μάθης
ή
παρ'
άλλs
άνος
αλλά
τόξα
Παύλg
τε
το
δα
πατρός
όν»ποκαλύψή
μαθόντος
τον
ήίν.
3
φάσκοντες
ότεδ
ευ
όκησεν
ο
θεός
ο
αφορέσας
με
έκκοιλίας
μητζός
μs
και
καλέσας
2ja
της
χάριτος
αυτ8'Σποκαλύψας
τον
υδ,
ατε
εν
εμοί,
έτις
κόρ
σε
διδάξει
αληθώς
τις
επνο
Ιη
σες
ο
D
Ε
Ε
Ι
D
Ε.
47
pit
Werbo
principio
taranti
initium,/ta
moκ
intuίtt,
Ι/κιundam
Carntm)
at
ma
niftβationem
iliam
/ačiam
in
tarne,
non
&enerationamβιundum
diainitatam
m
dicarer,
guitnam
giικr
Chrifa,
hit
βt
εκrirgine
natus,
hic
in/tlanta,
ut
p/e
novit,
collocatu
,
4ic
in
pra/φ
rrchna
tu
,
ήic
tempora
βιundum
ιurnam
au
αίμ,,
θic
qai
u/4ue
ad
infmas
partt,
tar
ra
de/andit,
hic
φui
omnia
qua
carnά
/ant,/abήt,
unfarm
facertzτεrt

βο
minem
faδίum/hi/e,
hic
ηua
non
aliu,
εβαί
to
ηuide/tandit,
βdquide/tandit,
ήp/ecβό
φui
afendit:
non
enim
prius
αβendit,/d
dt/tandit,
aiφρtequt
non
β
κundum
progrεβionem
Deu,
Ά
abβt,/ed
propter
/uam
mtβritordiam
homo,
nam
.
βac
re
indigtbamus
:
hic
inquam
qui
nam
βt
nolt
a
me
aut
at
alio
aliquo
dβε
re,
/ed
a
fanto
Paulo,
jui
Filium
ab
ip/0
Patre
per
rετεlazionem
diaitit,at
dixit:
Cam
autιmplatnit
Deo,
ηκi/grtgavit
me
εκ
μte
o
matri,
mra,
ό
τρtaτit
φεν
Galat.1,
ζratium
/uam,
μt
rιτεlaret
Ftlium/uum
tn
me,
i,
manqut
ηumam
βt
14/a,
Chri
45,
48
PR
ο
CL.
ΑD
Α

Ε
Ν.
Roman.9,
είus,τιre
te
dριείit,claman":
Εκφuita,
chriffus
/ειundam
Carnem,
4uic/f/uφεν
θmnia
banadiίfu,
in/trula.
2atm
adi
tum
ιalumnia
ha
htati
Pauli
τεrba
ii,
ηuί
αοητitiart/tudent,
non
obfruant:
Τixit
cum
Chrijam,
μt
οιfenderti,τεre
ήominem
fačium
:
dixit
cum
εκ
iudai,
βιundum
Carnem,
at
indicaret
non
εκ
ηuo
incarnatu
εβ,
εκco
ε/ειαφί//e
:
di
κit
eum
ε/fé,
μt
initium
non
babere
de
τlararet,
dixit
eam/aper
omnia,at
trca
ruratotiu,
εfe
Dominum
pradicaret.di
κitήρ/am
Daum,
me
ifius
paβioniήμ,
ό,
.
ήabiiu
decφtt,
immortalem
tia,
natu
νam
mcgemus
dixit
fιnediίium,
κι
εμm
-
1amηuam
omnipotenttm
adoremus;
non
1anήuam
con/εντιum
calumnicmurdiκίt
εκm
in/acula,
ut
oittndat,quita
βαιula
φενίοαρηdidi
perpetuo
in
ipβ,
utDeum
φrκdicari.
Cum
giίμη
ήabcamu,
Chri
Λum
o
Dame/ed
benediίium,ή/am
adoremus,
ditarra/qut
adver/u,
to
qθε
aliter
(entiunt.
Stήua
Spiritum
Chrift:
π.cor,2.
ηρη
hafet,
hic
non
εβ
aus,
no
aattro
/en/am
Chrifit
habemus
idroηκε
εκρο
-
-
έjazνί,5
D
a
F
1
D
Ε.
53
θές
ο
χρισος,
βοών,
έξ
ών
ο
χρισες
το
κ7'
σαρκα,
ο
αν
θπι
πάντων
θεός
«βλο
γηές
εις
σου
αιώνας
πίαν
παρείσδυ
σιν
συκοφαντίας
σεκ»πιτάχίζει
τα
Παύ
λg
ρήματα
της
φιλολοιδόροις;
είπεν
αυ
τον
ίξισεν
,
ίνα
δείξη
ότι
φ'
αλήθίαν
γέγινε
αίθρωπΘ»,
είπεν
αυτόν
εξ
Ιs
δαίων
το
ξ"
σάρκα
,
ίνα
δείξη
ότι
συκ
αφ
και
εσαρκώθη
έκτοτε
μένον
υπάρχει"
είπεν
αυτόν
όντα,
ίνα
άναρχον
βροντήση,
απεν
αυτόν
όπι
πάντων,
να
της
κτίσεως
δεασότίμ
κηρύξη
είπεν
ανένθεον,
ίνα
μή
πεις
τα
πάθη
και
το
αήμα
δελεα-
.
θέντις,
τkύ
ανώλεθρον
αυτΨ2ρνησώμε

φύσιν
είπε
αυτόν
«ύλογητών,
ίνα
ως
παντικεάτιρα
«οσκuυήσωμου
,
αλ'
έχ
ως
πύδαλον
συκοφαντώμου
είπαν
αυτόν
ας
οξυ"αιώνας,
να
δείξω
ότιπερ
ο
Α'
/
-
,
Α'
9».
Α/
3.
"2
λογω
τέτες
δημιεργήσας
3
αιδίως

&Α)
εις
θεολογείται».
Εχοντες
και
γεν
χςισον
Κ.
"Λ'
W
Ν.
9
\
2"
ο
όνταθεον,
και
&ύλογητόν,
αυτο
ποσ
ιuυήσωμο
λέγοντας
πως
οξυ
επρο
ιόξες
ει
τις
πνεύμα
και
εισε
σοκ
έχει,
ίτΘ
συκ
έπν
αυτώ
ημέις
3
νuύ
αρι
τύ
έχoιδυ
,
διό
και
σωσδεχόμεθα
D
σαύ
4
και
ο
ΡRocL.
ΑD
ΑRΜ
Ε
Ν.
τιώ
δίξα
και
μεγάλεθεέ
ξζωτήρΘ
ή
μιών
Ιησέχ
εισέ,ός
Σποδώσ.
εις
μάυ
«β
σεβέσι,
τα
ήδόξης
έπαθλα
εις
3
αθες
τέσι,
τα
ή
τόλμης
θ%ίχειρα,
Ταύτα
δ
σcός
τίύ
υμετέρανεπετείλαμάν
αγάπην,
όκ
τ'
υμετέρων
περτςαπέντες
λιβέλων,
Λ'
ών
πεός
ημάς
διεπέμψαόθε
φήσαντες
*
proprie:
λυμεώνα,
ίναι
και,
*
πρατιλόγεςα
θρώ
-
ficCyrillus
πgς
εαυτες
επίσφρήσαι
τη
υμέτερα
χω
τόιτ".
Ε
ραβ«λομάνες
24α
πονηρών
γξαμμάτων,
Ε.
ότών
αντιθέσεων
υψώδονύμαγνώσεως
2,3
δίπ.,
2/ggρέφψν
το
ατλέν
ο
αμαβανώφ"
ή
λ"
και
"έρθοδόξ«πίσεωςκάλΘ.
αλλά
τα
3μα
Ά.
καείεπαύλε
και
πάλι
φημιτιοευμέξ
π.""
βλέπετε
μήτις
υμάς
έται
ο
συλαγωγών
2jά
η
φιλοσοφία
και
κενής
απάτης,κ?τ
-
αδ%δοσινή
άκαιοβόλων
ανθρώπων
και
και
κατα
καιρισίν,
θεμέλιον
και
άλλον
έδεις
.
διώα)θέίναι
«όσεβές
πίσεως
το
δ%
ά
κεί
,
μόνον,ός
ετιν
Ιησές
και
εισής
τήκετε
πίνuυ
-
έκένι
πνώματι,
μια
ψυχή
πιναθλέντες
-ετή
πήςίξ
Ευαγελία
και
μη
ήυρόμιμοι
εν
μηδενίύπο
ή
αίικίμώων,αλάφυλάτ
πντες
τις
αξκδόσίς
ας
παρελάβετε
των
:
,
και
αγίων
.
1,---
-
ν.
D
&
F
1
D
Ε.
.
.
και
1
ίiamu
gloriam
magni
Dri
ό
/altato
ra
nofrile/α
Chrifiήφui
readei
büφήi
dem
ηui
pic/antiunt,/μεfidai
pramia:
ii,
auram
ηui
cum
reprobrant,
/με
an
datια
mtrίrdem.
Ηκε
τε/re
charitati
direximus,
υιβra
permott
libula,
φuo,
ad
no
miββu
,
βgnificante
pιβήiro,
ηκυβum
homint
at
τίrborumporicnia
μro/ronic
in
τεfram
regionem
irruίρ
β,
βήdante
pίrverβ,
βripίύ,
ό,
φ
φοβtionibusβίβ
nomini,
βιοηfia
βήpli
τιm
at
puram
rcίfa
Fidei
[petitn
per
υcrιort.
Std
go
υοι
ιενum
bcati
Fauli
Colof2.
τίrha
admonto
:
Κidate
ne
4μώ
τρs
de
ήiat
per
Philoβphian
ό
inancm
fal.
latiam/acandum
traditiontm
nugadium
βήuminum,
ό
non
βcundam
Chrifum.
Fundamentam
animaliudpia
Fidanc-
-
"mo
pote/f
pontre,
prκter
id
quod
φοβ.
ιum
ε",
ήμοdwβ
chrifκι
Ιβα,
Σιμε
"igitor
in
ano/firita,
μήanime
tolo,
θαναηtes
fidai
Ευungelj,
ό
in
na/ο
itrrrawiniab
adver/arji
,
βd
cuβodite
"traditione,
ηκώ
κιαρίβα
ή/anίia

1
.
.
.
.
.
.
.
Ι)
2
.
htara
και
2
PRocL.
Ηo
Μ
Ι
Ι
Ι
Α
θcati,
Patribus
qui
apua
Νicaamν
νε
ίiam
Fidem
adiderunt,
ό
ά/anίia
4.
ίcati,
τira
Βaβlio
ό
Gregorio,
ό
reli
φuάφμέιωrn
ifi,
cadem
βήβrκκί,
4μο-,
rum
nomina/antin
libroΦita
omnem'
φρίιβαra
faternitatem
go
όqui
me.
κκm
/ακί
/alutama,
-
Ξ.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Η
"
-
-
"
Ηomilia
de
Domini
nρίtrikfu
Chri
ti
nativitate:
quod
deipara
fitbcata
,
ίigo
Μεί
2
και
3
ατμ.
πες
μς
"
-
"
Deus
tantum.hcque
purus
homo,(cd
Εmanuel
inconfuso
&
inconimuta.
biliter
Deus
&homo.
"
,
*
-
--
.
ν
ι"
.
"
,"
,
Α.
*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ίκιεφκας».
και
"εν
και
-
-
!
Ε
Ι.
v
s
D
Ε
Μ
Ρ
R
ο
C
Ι.
Ι.
Τ
Η
ε
ο
Ρίο
κ
ο
Ρ
Ε
Ι
Τ
Α
Ν
ο
κ.
-
:
".
"
"
-
"
.
"
-
-
Μ.
Ιείταθάκουφαία
Ά

ίνες
μηgημα
4ά.4εάξακρεοτέρας
κίψ4αερίcπαίκρε«/εκιέραμέκιέ.
έtatkrationεκλ4ρκίrno
κα
46ηκελία
Contiπει
εhim
ca/kmonia
/anίitiatifηκε
Α
ΙΝ
Ν
Α
ΤΙ
γ,
D
ο
Μ
Ι
Ν
Ι.
3
3
ί

;
αγίωνόμακαείων
πατέρων
τωνό,
Νι:
καία
η
ορθόδοξονπίςινόκθεμίων,éτών
Γρηγόριον,
δί,
λοιπών
ή
αυτοίς
ομοφρόκ
νων,
ώντα
ονόματα,
ένβίζλω
ζωής.πά-,
σαντίύ
πιθυμη
αδελφότηζα,εγώ
πκαπ
/
ειπω
όμοι
ποσαγορώομύρ,
το
Υ
Α
Υ
Το
Υ
πΡοκ
Αο
Υ
ομιλία
εις
τίύ
ένανθρώπησιν
και
κυ
είκαι
ημών
Ιησοδzςισέ,
ότι
θεοτόκος
έτίν
η
αγία
παρθένθ.
Μαρία,
ο
ότι
ο
τεχθείς
έτε
θεός
γυμνός,
έπαϊ
θρωπος
ψιλός,
αλλ'
Εμμανgήλ
τυγ
χαίει,θεός
και
ανθρωπος,
ασυγχύτως
και
αμεταβλήτως
υπάρχων,
Ιγλώfiαν,
αδελφοί,
πώς
ευφη
μία
καλά
και
η
παράσα
εορτή
της
πανελθέσιν
ωφελείας
γίνε)ποξενθυ"
και
μάλα
ακότως,
αγνώας
κερ
έχει
Αρθενική
πανήγυρις
σήμερον
τüυ
κεφκα.
34
.
PRocL.
ΗoΜΙτήA
ν"
υπόθεσιν,
και
3
γύες
των
γιωακάν
καύχημα
το
τελέμψον
και
δόξα
και
θή
λεΦ.,
2jρι
τüδόν
καιρώ
μητέρα
και
παρ
θένον:
επέρασις
αύτη
και
εξαίσι(Θ
ή
σύ
νοδΘ.
ιδε
φαρ
γή
και
θάλαήα
δορυφορεί
τη
παρθένω
ήμου,
τα
νώτα
πής
ολκάσι
γαλάρως
έφατλωσασα
ή
άμε
τα
ίχνη
των
βαδιζόντων
ακωλύτως
τοδαπέμ
πουσα
σκιρτάτω
ή
φύσις,
και
γuυαίκες
Άμώνται
χορζέτω
η
ανθρωπότης,
και
παρθένοι
δοξάζονται:
όπου
γαρ
έπλεό
ναθεν
η
αμαρτία,
υτσερεαβίωπαύσεν
ή
χάρμς,
πωεκάλεσε
μάο
υμάς
έιθαύτα
η
αγία
και
θεοτόκος
παρθέν(Θ.
Μα
εία,
το
αμόλμυτιν
της
παρθενίας
κει
μήλιον,
ο
λογικός
3.
δαύτέρg
Αδάμ
παραδεισος
,
το
έργασήρκον
της
ενώ
σεως
των
φύσεων
,
ή
πανήγυρις
3'

τηελε
πωαλάγματος,
ή
παςας,
εν
ή
ο
λόγΘ
όνυμφεύσατε
τίω
σάρκα,
ή
μψυχΦ,
της
φύσεως
βάτΘ.,

το
της
θείας
ωδίνΘ
πυρ
και
κατά--
καυσμα
ή
όντως
κεφη
νεφέλη.
ή
Ν
τι
.
.
.
w.
-,
--
-
-
ν
τι
επικρεβίμ
μεπιζώματΘ
βα
-
.
.
.
-
.
*
στόπο
Ι
Ν
ΝΑΤ

Ι
Τ.
Do
Μ
Ι
Ν
Ι,
και
5
teriam,
iufiamquo
faminci
generi,
iationem.
Nequt
anim
φulgari,
ma
ri
βxai
per
virginem,
ό
matrem
in
φore
acceβt
gloria.
De/derabila/anc
ncque
inaudita
c/f
θες
νirgini,
ό:
tra
copula,
Ecce
tnim
ό
terraά
ma
υirginem
honorant,
ό
οίβquή
cau/a
1aam
(attfites/tipantur,
hoc
quidem
fa
navigantibu
dor/α
βιθfernen,
τero
τiatorum
τεfigia
inofon
έdirt.
1.
Εκulietnatara,bonorantur
firmi
εhoro,
humana
dutat
natura
ό
ιαν
"a
canter.gίorifζantur
υirgine
rhi
Rom,
m
abandaτιit
deliύium,
βperaύunda
ώgratia.
Sacra
Daipara
Μaria
in
ιm
no
coogit.
Ηες
ilibaιετίrginita
νuru,
if
the/aurus,
decu/ηue

ον
nentum
:
hat/piritali
(ecundi
Λdami
"adi/κ
θες
υηitaram
inter
βnatu
um
officint
:
hες
βίutarά
reconcilia
ta
panegyrά
:
bει
thalamus,
in
quo
bum
humanam
oarnem/ibi
de/pom/a
bες
animatus
nature
rubμs,
ηαεm
Εκod.
3.
ini
partua
igni,
non
comθαβίt
:
hac
'είετά
illanuber,qazβper
Cherubim
Ifai.τρ.
.
.
.
.
.
.
ΙΟ
4.
/βden
36
Paoct.
Howτιτλ
Ιudic.ε.
Ιμc.τ.
5en.3•
8cm.4.
/edentem
incorpore/aegcβατit.hacφel,
/κ,
mundiβimum
παί4/tipίμτία
madeκι,
εκ
ηuo
paβον
συcm
induit,
θες
anciίla
εβ,
ό:
mater,
τirgρό
ιαίum:
όac/ola
pon,
εβ,
φcrquem
Deω
ad
homine,
dcβεn
dit:h.ες
admiranda
ilhu
aconomia
tela,
εn
qua
Ά
quodam
made
admira
θilώ
illius
unioni,
tuntca
com/zίia
εβ.cu
ius
quidem
textor
εκfiti
Spi,
ita,
/an
δίκι;
mctrix,
τirtua
εκ
alto
abambranις
lan4τειu#a
-Αdami
φείΪά;
trama,
im
γράata
φirgini,
ιuro
,
radiκι
ιεκtorius,
immtn/ags/fanti,
gratia,
artifέκ,
τιςr
bum
φer
auditum
iίMaplam.
2αέ
τίdit,
quu
audιτίt
talia
και
Incircumβriptκα
Γcus
μttrum
inhabitat,
ηucm
απlinan.
αψiant,υcnterιompleκα
εβ
υίrginά.
Αitamcη,
4μι
εκτίrgine
ma/oitur,
κες
βίκ,
Deus
εβ,
nει
φurus
rar/am
homo,
έdem4
adtua,multren",qμα
4μonaάφιο
αμti
ianua
εκuttrat,
βίuta
g/fium
raddi
dit.
Νam
aki/arpensparinobedientiam
τir«/aum
εκβιαςrat,
ibi
φerbun"μcro
βedicntiam
ingrcfam,
πίνum
βhitem
φίum
εκκdiβοατίt:
φndepcocatorCain
primκι
ΙΝ
ΝΑΤ1v,
DoΜ
ΙΝ.
37
σάσασα,
ο
και
εξερανέ
ύετε
καθαρώ
ζαπς
πόκΘ,
εξε
ο
ποιμάο
σε
πεό
βατον
ενεδύσατε
ή
δέλη
δ
μήτηρή
παρ
θένΘ
και
έρανός,
η
μόνη
θεώ
προς
ανθρώπες
γέφυρα
και
ο
φρικτές
και
οί
κονομίας
ίσος,
έν
και
αρρήτως
υφανθη
ή
ενώσεως
καιτών
και
περισουργός
ιδο
το
πνεύμα
π
άγιων
έεθος
3,
ή
εξύ
ψες
θπισκιάσασα
διύαμις,
έρχον
3,
το
αρχαίον
και
Αδάμ
κωδιον
κρόκη
3,
η
έκ
παρθίνε
αμόλμυτΘ
σαρξ,
κερκίς
5,
ή
αμίτζιτς
και
φορέσαντό,
χάρις
τεχνίτης,
ο
δ'
ακοής
είσσηδήσας
λόγΦυ.
σίς
άδε,
τίς
ήκεαν,
έτι
μήτραι
ο
θεός
ααβγεάήως
ώκησεν,
και
ον
έρανός
σεκ
*χώρησε,
κατήρ
ή
παρθένα,
σύκ
εσε
ναχώρησιν
Αλ
όκ
γιμαικός
εγνήθη
θεός
και
κμνός,
και
άνθρωπς
έψιλος,
é
πάλ4υ
ζωτηρίας
και
τιχθως,
τίδ
πάλαι
η
αμαρτίας
έδειξε
θύραν,
όπου
κάρ
ο
όφις
2jα
ή
αδακοής
τον
ιόν
ενέχειν,
άκεί
ο
λόγΘ.
δια
ή
υπακοής
εισελθών,
τον
ναόνέζωοτλάτησεν
όθεν
ο
πτώπς
ή
αμαρτίας
Κάϊν
αοέκυψε,
όκά
58
ΡRocL.
Ηo
Μ
τLΙΑ
4"
ακάθεν
ο
3'
γύgς
λυτρωτής
γρίφος
αασόρως
έβλάσησεν.
σοκ
ήαμυθη
ο
Φιλανθρωπος
τίύ

γuυαικος
ω
δίνα.
ζωή
και

το
πραγματώό
μόνον
σόκ
εμιάνθη
οίκήσας
μόρκα,
άπερ
αυτής
ανυβρίσως
εδημιέργη
σεν.
ή
μή
τσαρθένΘ.
έμεινεν
ή
μή
σηρ,
ψιλός
ανθρωτσΘυ
ο
τεχθάς,
δ.
και
το
δ%δοξΘ,
ο
τόκος
ει
δε
και
εξ
τόκων
έμεινε
τσαρθένΘ
,
6κάν(Θ
α
φράσως
έγρνήθη,
ο
και
των
θυρών
κεκλεισμόόων
ακωλύθως
εισελθών
,
και
ο
τίύ
συζυγίαν
τών
φύσεων
ο
θωμάς
ανακεκβάγ{
λέγων,
ο
κύρμός
μs,
και
ο
θεός
μg.
Μη
επαισκuυθης
τkύ
ωδί
να
ώ
άνθρωπε
,
αύτη
γαρ
ημίν
γέγο

ζωτηρίας
αφορμή
ει
μη
γαρ
άκ
γuυακός
έγρνήθη,
συκ
αν
απέθανεν
ει
μη
απέθανεν,
συκ
αν
δια
3'
θα
νάτκαι
κατήργησε
τον
το
κράτος
έχονία
και
θανάτα,
τουτέπ,
τον
διάβολον
.
:
--
.
-
ουχ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
-
.
.
.
.
.
.
.
..
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
.
.
.
.
.
"
...
",
ι
ΙΝ
ΝΑΤ1
νΙΤ.
Do
ΜΙΝΙ.
59
primus
tner/it,
indegantrώ
no/fri
a/cr
τον
Chriβκ
βne
βmineprodjt.clemen,
Γεω
εκ
κομliere
naβtnon
crubuit,
jaod
εnim
4gebatur,
Φita
trat.
ΝμίWam
inde
iίειontrahit
labum,
ηuρd
intra
τίβιra,
qμε
αίtra
omnem
dadccorünoram,
ιondi
derat,inhabitat.
2uodβea,quagenuit,
τίrgo
non
permanβt;κε%
άqui
natu,
8β,
«liudquam
φurus
homo
εκtitit.atque
ita
portus
illenihiladmiratione
dignum
ha
θchit.
guodβίfactiamροβpartum
τir
ginitatcmilla/am
ratinuit,üίitra
omnem
ιontroτ'trβam
arιano
modo
εκ
ca
orru,
εβ,quem,ιumper
clau/ajanua
ingrafu,
--
ε//et,
Αρoβola
Τhoma
in
gemina
natura
/θέβfcntem
agnρυit
,
Agnitumque
non
ab/1ae
ingenti
βαφore
buiuβemodiφοια
ιόφellavit:
Dominus
meus
ό"Deu
mcus.
2ζε
έgitur,
ο
bρme,
partum
banc
ενu
bgβendum
cen/ta.
Ηic
cnimβίμ
/aluti,
antidotumnobi
attalit.Νamβεκmalie
rematus
non
έβι,
mortem
utiqμcηρm
op
petiυjβt.220dβmortau,
mont/ei,ntz
illum
ήμοφueper
mortem
de/fruκiffet,ηui
morti,
baύεύμι
imperium,
hυς
εβ
Ά

ίνη
φ
Α',
ricbr,2,
".
γ
σο
PR
ο
CL.
Η
οΜ
tLΙΑ
Ιωm.
Porro
autcm,
μι
αναθitcάο
ηνίακ
macωlam
a/crgitβdomum,φκαπν/ονιά
εκrr«κεται,
δηcρίκrat:nεφκίωικmβgu
έναν
εκβιέt,
dum
υ4/ραίωπ,
4μodβηκε
"4",
εκεονεβηgit:
ita
εκattro
τίrgίνκο
prodjίk,
pυνέβmam
είνακαηennibil,
44idqωση
ρο4αίr.
224m
enim
είtra
al
4m/ailaύcmform"υςrat,εκόμcqμογue,
πω4,
m
κuίειρηναίiaprotoβι,
ο
υα.
"εννέαφuoρommνηαίitertaiαθηgrapha,
αουβίiagβιόatere.inquoarma
adνεϊβα,
κrorιcr/aύνεγαάaβnt:o
arύκm,εκφασ.,
καέωνεαρlonu,
βne/amine
eκortu
εβ,
ό
,
templam,
εκφuo
Deu
naturam
non
de
Ρ(al.199,
και.Cor.π.
.
"ναι"ns,
βάεκm,qαέεθΣκcardo
βιu».
aam
ordincm
Μείθιβdrc,
inducης,
no.
/fri
miβricordia
rerύam
caro
fiίiam
εβ,
είβtudai
Dominoidaβύeraminon
.
αredaaf.
Deω
ήominάforman
indair,
ramcίβ
Gentεr
miraculan,
θυο
βιίβκ.
went.rnd
Αpoβolar
Predicawα
chri
Jία",
Iadεμφαidem/tandaίνη»,
Θε»ti
έκτκroβαίιιιίτη.
quandoqaiden
my
βerήθμιωτέm,
atήκd
omnemήκmνκ
κamrationem
εκcrda,nυαιωρκυνινwην
-
δί

ΝΑ
ΤΙν.
DoΜΙΝ.
61
ουχ
ύβομς
Σόμτέκτονι,
μάναι"
εφ'
οίς

ώ
ώκοδόμησεν
σόκ
μιαίνει
πηλός
εν
κε
εαμέα,
ανακαινίζοντα
όπερ
έπλασε
σκεύΘ.,
ούτως
ουδεμιαίνει
τον
άκραν
τον
θεόν
,
σε
εκ
παρθενικής
γαςρός
ποελθών.

και
πλάωων
σοκ
μο
λαόη,
2/2
ταύτα,
σωλθω
άκ
-
μάθη,
ώ
γασης,
έν
ή
τι
της
κοινής
ε
λόθερίας
2.
Ε,
σικεζάγη.
ώ
κοιλία,
εν
ή
το
κό"
και
θανάτε
όπλον
ε
χαλκούθη,
ώ
άρνεα
,
εν
ή
ο
τής
φύ
πως
γεωργός
αασόρως
εβλάφησαν
ώ
ναός,
αν
και
ο
θεός
γέγονεν
ιερώς
και
τάο
φύσιν
μείαβαλών,
αλλά
την
φ'τίύ
πέξιν
Μελχισεδέκ,
διοίκην
ενδυσείμε
"Θ,
ο
λόγος
πάρξεγύτη,
κάνοι
Ικ
δαίοι
ασιςώσιν
εξαντι
τό
κυρίω,
ο
9εός
μομφίο
2
αιθρώπg
εφόρεσε,
κάν
οι
Ελάμες
κωμωδέσι
το
θαύμα:
24οι
γαρ
πότ",
Ιεδαίοις
ιθαύσκάνδαλαν,
Ελλησι
σε
μωεία
ο
ΠαύλΘ,
βοά,
έγαρ
μυσηείκτίύ
διώαμιν
συκ
έγνω
σαν"
επίδή
υτσερ
λέγιν
φο
θαύμα,
β4
γας
δα,
ΡRocL.
ΗοκrtΙΑ
.
Α
"
κας
έγνωσαν
,
σόκ
αι
την
κύρια
της
δόξης
εφαύρωσαν,
ει
μη
κόρ
ο
λόγΘ,
ώκησε
κασέρα,
σίκ
αλ
εκα
θέθη
ή
πάρξ
ojπί
ξ'
αγίg
θρόνg.
ει
τα
θεώ
ύβρις
εις
μήτςαν
ίύ
έ
αλάσεν
εισελθείν
,
άρα
και
τις
αγ.
γέλοις
ύβρις
ανθρώπω
2ακονών,
ο
φ
\
ομό
κατά
φύσιν
απαθής,
γέγονε
δι'
Α"
-
οίκπν.
πολυπαθής
σοκ
ακ
ασβοκ9
σε
γένεθεί
ο
κριτές
,
μη
γέ.
νοι"
,
αλλά
δι'
οίκτο
γέγονεν
αίθμω
τσΘ.
,
ως
πτσούοιδο
σοκ
αίθρω.
αν
Σποθεωθέντα
κηρύfiκδυ
,
αλλά
θεόν
αρκωθέντα
ομολογούμόυ,
τüό
οί
κείαν
δέλάν,
επερςάψατε
μητέρα,
ο
καΪ
καισίαν
αμήτως
,
και
κά/
οικονο
Α.
,
ΑΥ..
...
*
ΤΟ
Ν
**
..
»
-
/
3
ωy
Φ.
μία
θα
γης
απάτωρ,
επα
πώς
ο
αυτός
αμήτωρ
,
και
απάτωρ
κατα
..
Υ.
3)
\
και/
τ
9
τον
Παύλον;
και
ψιλός
αίθρωης,
σοκ
αμήτα,
είχα
κερ
μητέρα
και
γυμνός
θεδε,σόκ
απάτωρ,
έχει
χαρ.
πιπεακό
.
.
.
.
.
.
.
,
δ
ο
.
.
*
*
-"
-
-
-
-
-
.
.
.
.
-
1
Ν
Ν
Α
Τ
Ι
ν.
D
ο
Μ
Ι
Ν.
63
Si
tsim
ιogηοτίfant,niίψuam
gloria
D0-
1.
Cor,
2,
mini
crucifίκi/ant.Strarbumulcrum

-
inhabita//tt,
κεφ.
α4ro
quog,
iltus/atrum
illam
thranum
occupa/βι.
2uod/i
4gn0.
rnininfam
/f
Dro
inuterum,
ηuem
iφβ
.
formarat,
iίWabi,
crit
εηgρό
angeli,
4κο-
:
:
:
:
ηας
prohro/am
#0mini
mini/frare.
2ai
ita4./ειundumpropriam
naturam
4
impatibili,
εβ,
και
proptermtram
trgano,
η:/ericordiam
pluritu
perpcβionib.
οί
nρκiu
εβfiί7μ.
Λεβ,
Chriffu
prr/αι
αεdentia
υίrturum
intramtnta
faέ7κ
εβ
7εκ.,abβιντεriίutfide,
ne/trapradicat,
Deus
miίtricordia
ptrmotus,
faδίua
εβ
ήomo.
Νεή
bominem
rur/amdtificatum
φradicamuss/adDeum
intarnarum
ιonfί
tamur:βquidzqui
βιundum
propria
na
turam
matrcm
ne/att,
nullum4/trandum
carni,
dtβεη/ationem
patrèm
in
terra
a
gncβtt
i
propria
antilamβhin
matrom
ad/tivit.
Νam
quomodo
iακta
Ρauίύβne
Heb.7.
patrcό
matre
g/sβtnim
purus
homo
εί,
μtiή
nonβnt
matrεθβ.
Μairtm
εnim
ha
bει.Κarfum
βpurκι
Deus
g/fhauddκbie
...
κόβntpatre
β.Ηabει
εnimpairιm.Νύς
.
.
.
.
.
.
.
"
η/β/θ
64
ΡRocL.
Ηo
Μ
ΙΙΙΑ
τκro
anκ,
idem4/ine
matre
εβ,
μt
rerum"
εοnditor
εβ,βnepatrerήr/am
εβ,at
homo
εβ.
2ainό
1p/4ημοφ,
Ανιθάκgeli
τίrgi
ηem
/alutanta
apφείlatio
ot/erύanda
hic
και
τιnit.
14
ήamηκε,
ηuilatan
illud
man
Ιμc,
μια
τέή
Μaria
detuίit,
Gabrieli,
momen
/ortic
batur.
Ειφetaqua/o,
gabrielinterpreta
tum
βnat
η
audi
ό
diβε,
idem
utique
βnat
ηund
Drug
ό
ήomo.
2aia
crgo
είle,qua
annuntiabar,
Dru,
arat
&
homo,
ηuo
difcn/ationί,
my/fariamfaciliu
per
βddear,rti
miraculânomini
ratiοnean
ricipat.Αdventu
και/amprimum
diβε,
ό"tanc
incarnati
τirtutà
laudibuί
εύche.
Ηumana
natura
propter
φeccata
muίιά
obfriίiadebita
tenebatur;neqqaoddebe
όat,
alla
ratione
dφendtrepotcrat.
Ρεν
Αdamum
namg
omnciptctato
ήuaβrbi
rοgraphίidederamus,omne/4
diabola,
in
"βrtituttmrtdogtrat.
Εttnim
corporeno
"
/fropermultuγεβιonibut/abjcίio,
τείuti
charta
a/as,no/fra
τι
cnditionapretia
o/fέ
tabat,
φαβronmή
debitum
maligna,
ille
fiίβrius,minitabundu
obotalo
nobüφο
πεθαι,4
no
mίττηβικd/ηρlitium
του
dtήma
ς:
Α"
Ι
Ν
Ν
Α
Τ
1
ν.
Do
Μ
Ι
Ν
Ι.
65
σε
ο
αυτός
αμήτωρ
μου,
ως
πλά
gής"
απάτωρ
σΊε
,
ως
%
πλάσμα,
*
άνθρωπί
Αιδέθητι
κάν
τυλ
τσερσηγcρλαν
3
Σξ
χαγγέλει
ο
τάδ
Μαρκαμ
«βαγγε
λισάρδμΘ
,
Γαβριήλ
ελέγετο
.
τι
δ
ερμία
«ύεται
Γαβριήλ
,
μάθε
ακού.
σας,
θεός
και
ανθρωπΦ.
έπει
οιώ
ο
παρ'
αυτ8'
«βαγγελιζόμα.Θ.
,
θεός
έσι
6
ανθρωπος,
παρέλαβεν
ή
περς
ηγορία
ε
θαύμα,
ίνα
πισώσνται
τίδ
οικονομία
,
μάθε
τίδ
αιτίαν
της
πα
ρεσίας,
Θ
δόξασον
τίο
δuύαμιν
3'
σαρ
κωθέντες,
πολλά
ώφειλεν
εξ
αμαρ
τιών
ή
των
ανθρώπων
φύσις,
και
ή
αέρα
προς
το
τέΘ.,
24α
γάρ
και
Α
δάμ
πάντες
τίδ
αμαρτία
εχειρογρά
φησαν
δέλες
ημάς
κατείχε
ο
2jά-
βολΘ.
.
.
τας
ανας
ημών
τσεσέφερε
-
*
γραφή
κερημώΘ
τω
πολυπαθε,
ή-
"κάτι
μών
ζώματι
εισήκει
ο
κακός
ή
παθών
Α
τσλασοΙράφος,όπισείων
''
τη
κτέΘ.,
.
κρ/
66
Ρ8
ο
C
L.
Η
οΜ
Ι

Α'
-
:
και
απαιτών
ημάς
τίμι
δίκίμ
έδε
εί
νuυ
δυοιν%ιότερον,
η
πάσιν
επαχθήνα
τον
»
:
ν
Ο
/
»
δή
Α
Λ

της
καταδίκης
θεόνατον,
επήδη
και
παν
7ξζ
ήμαρεν,
ήτοιέτον
δοθήνα,
τσεός
αν
-
τίδοσιν
τίμημα,
ώ
πάν
υσήρχε
δικαίως
μα
πεδς
παραίτησιν.
ανθρωπος
ρύο
ομυ
ζώσαι
σόκ
ήδuύαρ.
υz
έκειτο
κες
τώ
/
"-
ε
Α'
2/
y
Α'
κίες
της
αμδρτίας,
αγελΘ.
εξαγορά
σαθαι
τί»
ανθρωπότητα
σοκ
αφυεν,
ή
πόρφγαρ
τιέτgλύτgs,
λοιπόν
ouυ
ο
α
ναμάρτητος
θεός
υπέρ
των
ημαρτηκό
2
-
»
κ.
3
/
των
Σποθανείν
ώφειλεν,
αύτη
γάρ
ελεί
"-
-
Α'
φο
"
«
.
.
/
Α"
φ
>
πετη
μόνη
και
κακg
η
λύσις.
Τί
ομύ;
αυ
τος
ο
πάσαν
φύσιν

μη
όντων
εις
το
και
αι
σ%
2
Ν
ξ'
δε
Ν
είναι.
ή"
δ%
γαγων
,
ώ
μηδεν
τσος
παρο
χ4δ
άπρον,
εξεύρε
τις
κατακρίτοις
ζωία
ασφαλεπότüυ,
και
τώ
θανάτω
y
'
-

/
λύσιν
«ύπτεπεστέτίμ
,
και
γίνεται
αύ
θρωπς
εκ
παρθένg,
ως
οίδεν
αυτές,
λό
«Α»
κ.ά
<
4μευ
-

2
Α.,
γύ:
2αβ
εμμευσαι
το
θαύμα
και
διμώ
θ,
"Ν,
κ.
**
"ξ'
,
Λ
:
*
,
Ν
ν
<
και
Σποθνήσκει
ώ
έγύετα"
και
λυθρέται
ώ
4
-
3
-".
Λ.
*
Α'
-
»
φ'
ύπσήρχε,
και
τόν
λέγοντα
Παόλον,
όν
ώ
έχορδο
τίδΣπολύτζωσιν
2jo
3
αίματος
αύτκ".
2
και

Ν
Α
Τ
Ι
γ
Ι
Τ.
D
ο
Μ
ΙΝ.
67
demnationtmηue
dipoβείat.
Εrat
itaque
alterurrum
duorum
ntιr/arium
:
aut
ut
omne,
propter
rondinationtm
prκtipita,
abirtnt
in
mortem
(omne,
tnim
partaτε
rant)aut
κrrtt
at
talu
in
prttii,
darctur,
αui
omni,
/αφpttabat
ju/fifcatio
ad
racu
/andum.
Αtqut
homo
quodptιratidtbito
/abiattret,/alvare
nύpoterat.
Ακgelu,
τι.
ηuod
tantiίredemptroni
prttium
ipβntn
/μφpettret,
humanumgtnu
radimtre
ne
quitat./upercrat
igitur,u!
Dru,
μια
on
nium
φectati,
mortrctur,
ηui
nullipttrato
ούmυκius
crat
:
atηue
τηica
hac
rebiabat
mali/ρlutio.
Ι/e
itaque,
qui
univer/am
naturam
εκ
nihiloproduκcrat,
ιuiή
mul
la
ad
crogandum
jacultadttrat,
τitam
norti
ιόdemnationiή
addiίft,
reptrit
ta
τίβmam,
morti/ή/olutiontm
datantiβί
ma,
dum
nimirum
εκ
τirgine,
modoquέ
/ο/κ
ή/e
noτlt(mula
anim
oratio
miracu
Jum
hoc
a/cqui
τalet)
humana
naturam
4/amit,
a/ampramη
in
mortem
contra
dii,tumque
in
modum
rtdamotioni,
pre
1ium
difρίτlt,
juκta
ilad
Pauli:
In
quo
#attmus
rιdtmφtionίper/4ηgaintm
ήρ
-
-
Ε
2
.
Jius,
Εpheft:
ο8,
ΡRocL.
Ηo
Μ
Ι
Ι
Ι
Α
Rom,
3.
βus,percatoramq,
remiβionem,
o
ra/fa
pendum
!
immortalitatem,quam
ip/e
ha
θthat
par
βιάmortem
alti,
τότiliat.Εju/,
molinuίu
unquam
fhit,ntrg/i,nco
trit,
quam
unu
ώ/olu,
ife,qui/acandum
di
/pen/ationam
εκ
τirgine
natu,
β
Dru,
βmul

ήum0,
non
(ρlam
idpretiam
ha
bens,quo
rrorum
maltitudiniredimenda
par
r/kt./edeia/modi,quod
multà
partiύ.
εκcclerct.
Νautfilia
είi,indivi/am
κum
patraunioncη
retinct;ut
τaro
rerum
οφέ
fax
nuliu,
τίrtati,
indiget.ut
autcm
mi
βricors,imman/aincκhau/faή
mi/aricor
dia
atqueβmpathia
pollet.deniq,
μt
φυσ
tif?κ,digniβimu
c/f,ηui
apuapatra
in
terredat.
Ηorii
autem
omnium
nihilan
quamβmile,
nihil
aquale
in
alioquopiam
romφeria.
Cόβdtra
immenβm
ilius

nignitatem,
ultroad
mortem
condemna
zus,
mortem,
ηua
κracifixoribu,
debeba
tur,
de/fruxit,
deci/orum%
iniquitatem,
in/eleratorum/alutem
conφertit.
Ρο//e
itaq,
/alτ'are,
υίrium
puri
homi.
ήί,
non
crat,
namipβ
φuo4/alvatoregge
όat,taxta
illud
Panli.
omnts,inηait
pac
(47'
ξ'
ΙΝ
Ν
Α
Τ
Ι
W.
D
ο
Μ
Ι
Ν
Ι.
69
αυτg',
τίύ
άφεσιν
των
αδαήiωματων,
ώ
των
μεγάλων
πραγμάτων!
άλλοις
ε
πςαγματώσατο
το
αθάνατον,
αυτός
κες
υσήρχεν
αθάνατος,
τοιέτΘ
γαρ
αλ
λΘ
και
οικονομίαν,
έτε
γέγονεν
,
έτε
4ο,
έτε
εσαι
ποτέ,
η
μόνΘ
ο
όκ
παρθένε
Ν
Ν
Ν
3,
y
y
τεχθείς
θεός
και
ανθρωπος
συκ
αντίζα
λαντούεσαν
μόνον
έχων
τίμ'
αξίαν
τώ
τσλήθq
των
υποδίκων
αλλά
και
πάταις
ψήφοις
υπερέχεσαν,
ένμάρ
τό
ήoς
ει
ναι
το
ατοδ9λακτον
(ώζων
πεός
τον
Λ'
*...Μ
--
\
Ν
-.
/
πατέβα.

0
τω
δημιεργος,
γο
της
διμα
μεως
αποσδεες
έχων
έν
δ
τω
φιλοι
κτίρμωνι,
το
εις
συμπάθίαν
υzσέρβλητον
εδ
/
Α.
Α

Σ.
40
ν.
"
έδημοσί4ύσεν
ον
)
τω
Σξζιερός,
το
εις
«ο
δ%ςαπναξιόπσον
φέρωνώνεδεν
«ό
ροι
ίς
αν
επ'
&δενί
ισον,
ή
το
δαπλήπoν
πώπιτείρα
κάς
αυτ8'
τίύ
φιλανθρω
πία
εκώνκατακριθείς,ϊκ7
των
φαυρω
σαύτων
έλυσε
θάνατον,
και
ανέτρεψε
τίδf
2ποκτίναντων
αιομίαν,
εις
ταιoμησαν
"
r-
και
/
Α'
ν
-
Μ
των
ζωτηρίαν
ανθρώπε
είνuυ
ψιλέ,το
"-
2
ς
-

2
»
ν
7"
(ώσαι
σοκ

και
γαρ
και
αυτός
έδεια"
και
/

ό,
W
"

/
ζώζονες,
και
Παθλοντ
λέγονται,
ότι
πίν
Ε
3
7ές
7ο
ΡRo
cL.
Ηo
Μ
Ι
LΙΑ
«/
Υ
«
--
"-
δό
Τ?
τες
ήμαρτον
,
ο
υσερένται
της
δόξης
και
θεέ,
και
τα
εξής
επίδη
ouυ
η
αμαρτία
εν
Λ
-
Λ
"-
Λο
/
ταύτης
ύσώθμυοντώ
2ψαβόλω
τσος
ηγυ,
ο
2ψαβολΘ
τέτοντώ
θανάτωπα
ρέπεμπε
τι
κάρτοι
έν
μεγίσω
κινδuύς
τα
καθ'
ημάς
περήγυ,
βόν
Σπόροις
άυ
ή
λύσις
3
θανάτε
οι
πεμφθέντες
ιατςδι
κατηγόρgν.
τίouυ,
ως
είδον
οι
σεοφήται,
μείζoν
τέχνης,
ανθρωπg
ή
τζαύμα,
εν
εξgρανg
επεβόων
ιατζόν
και
ο
ιδιο
έλε
γε,κυρκεκλίνον
έρανες,
και
καββηθι,
άλ
λΘ.,
ίασαι
με
κύριε,
διαθήσοκαι
έτε
βΘ
εξέγΦροντίδ
διωασείαν
σg,
βελθε
Σ
\
-
ς
".
ν
2
/
>
εις
το
ζώσαι
ημάς,
άλΘυ,
ει
όντως
οί
"
.
.
«
\
..
ΓιΆ
-
"
»/
\
κήσ:
ο
θεός
μί7
ανθρώπων,
αλλΘ.,
ζαχύ
περκαταλαβέτωπαν
ημάς
οι
οικτιρμοί
σε
κύρμε,
ότι
είiωχεύσα
δυ
ζρόδρα
έτερος,
οιμοι
ότι
Σπολωλεν
ευλαβής
Σπο
ή
γής,
και
ο
κατορθών
ένανθρώποις
εχ,
υzσαρχή,
άλΘ.,
ο
θεός
εις
τβοήθία
μ2
πεοχές,
κύριε
εις
το
βοηθήσαίμοι
τσεθσον
άλλος,
«Λ
-

ς
,
"
«Α'
2
-
έσον
όσον
ο
ερχόιδυ3
ήξει,
έg
γξονιοί.
άλΘ.,
επλανήθηνώς
σεόβακν
Σπολω
\
/
"-,
-
"
α
"2
λός,ζήτησυντ
δελόνζκαι
την
ελπίζοντα.
Οπί
-
σέ,
άλ
Γ------
πΝ
Ν
Α
Τ
Ι
ν
ΙΤ.
D
ο
Μ

Ι.
7
Ι
κατ'crunt,ό
ξgent
gloria
Dai.
2μja
τ.
pectatum
φcrcatorcm
diabolo
ού/fringe
θat,ούβriίiumή
diabolus
in
mortempre
είpitem
agchat,
να
βumana
in/ammam
dβrimen
adduάε
ακrneύan/ar.
nco
ult
Jiberationί,
βεββ0/treύat
guart
Pro
pbeta,
4ui
animari:
medict
de/inatifue
rant,
concionabantarquidem,
ό
inca/i
bant;τεram
abi
inβιδίum
uulnus
huma
na
indu/fria
majus
c/o
animadvertebit,
ιαίgβά
medici
open
implorabant,
ό
θic
quidemattύat:
Inclina
ιαίο,
ώ.
Αιβεnde,
pΕΙ.
τι

altus,βna
me
Domine,
ό"βnabor.aliu,
Hicr,
τ7.
εκcita
poiίtiam
tum
ό,
τjeniad/iίτιn-""79,
dum
not.alius,7ζumηuid
τενό
Deu,
υιro
3.Reg
8.
ήabitabit
inter
homine,"alius,tilo
antici
Pfal.78.
pant
no
miβricordiktue,
quia
piapore,
fiίfi/amu
nima
,
aliua,
hea
me,
φerήι
Μichae.
7.
pius
i
terra,
ό
non
εβ
inter
homine,
4ui
κquitati
fudeat:
alius,
Deu,
in
adjato.
ΡΙal.69.
rium
mcά
intende,
Domine
ad
adiuυan
dam
mafe/fina:aliu,
Λdhut
φu/fam
ό
Ηabac.α.,
qui
υcnturu
εβ,τιcniet,ώ
non
tardabit:
alius,
Εrraτίβιut
ουί,
1με
perήί:4uart
ΡΙal.1
τ8,
(ervum
tuum
Domine
βerantem
in
re.
Ε
4.
alius
72
ΡRocL.
ΗoΜ
τιτΑ
Ρfal.49.
Calat,
;
Φ
8
altus,
Φιua
manifέβι
τεnier,
Deu,
no
βerό
non
βkbit
Illegitur,qui/aapte
natura
Rex
εβ,
humanam
naturam
ty
rannide
oppre/am
non
de/exit,ncή
per
ηuβι
miβricor,
Deus,ut
perpetuoιθlga
1a
diabolo
tencretur
:
/ca
τεκίt
ille,
ηκε
βmperpraβn
addβ,
propriumηue/in
καιuinem
nofricau/a
in
redemptioni,
pre
riumpro/andens,ό
carnem,quam
ετir
gine/a/raperat,in
commutationem
morti
deden,
mundum
i
kgί,
maladićίο
rede
mit,mortem
de/fruxit.
Αtque
huc
illud
Paulirandt.
Chriίfu,aii,no
redemit
de
multdiίio
legi.
2ai
itaqut
no
rtdamit,ό
Ιμdae,
non
purus
e/f
homo,bumana
enim
natura
peccati
βrτitute
oppre/attncha
1μr:/ed
ntque
iantum
quoque
Dra
crat
βumana
natura
de/fitutua
,
corpu,
anim,
ήabebat,ό
Μanichae,niβenim
meindai/2
βι,menon
(alvafet,
γtrumqai
εκ
τirgi
nt
prod/t,ille
me
κόaemnationi
ohnoxium
4//ampβι.
2aofi,at
admirandaquadam
αρmmutatio
hit
interτιntri!
dato
namq,
βiritu
accapit
carnem,
idem
rum
τirgi
κε,
ό"εκ
τίrginc,
Εthic
ηuidem
ip/am
-
οίκm.
ΙΝ
ΝΑΤ
1ν.
Do
Μ
Ι
Ν
Ι.
73
σέ.
άλΘ.,
ο
θεος
εμφανώς
ήξει,
ο
θεός
ημών,
6
και
αβ%
πωπησεται
και
παρείδε
τείνuυ
τίω
φυσιν
τüυ
ανθρωπίνιμ
το
εαννεμόοίω
ο
φυσι
βασιλεύς
υσαρ
χων
σύκ
αφήκεν
εις
θέλΘ
είναι
το
2jαβόλω
υzσεύθυνον
ο
φιλοικτίρμων
θεός.
αλλ'
ήλθεν
ο
αεί
παρων
και
κατε
όαλε
λύτρον
το
ίδιον
αίμα,
και
εδωκεν
υπερ
και
γυες,
αντάλλαίμα
τωθανάτω,ο
εκ
παρ
θένg
εφορεσε
ζωμα
και
εξηγοράσατε
τον
κόσμονόκ
ή
καταρας
2
νομs,θανάτω
τ
θανατον
καταργήσας
και
βοά
ΠαόλΘ.,
φξισος
ημάς
εξηγοραπ,

ή
κατάρας
και
νόμs.
o
τίruυ
*
αγοράσας
ημάς,
και
ψι.
+
,
ένα
λός
αίθρωπος
ώ
Ιgδαίε
ή
καρ
ανθρώπων
βάσας.
φύσις
τη
αμαρτία
δεδέλω"
αλλ'
έτι
μάο
θεός
γυμνός
ανθρωπότητος,
ζώμα
γαρ
είχεν
ω
Μανιχαϊε
είμή
γαρ
ένε.
δύσατε
εμε,
συκ
αν
έσωσεν
εμε,
αλλ'
εν
τήγασολ
της
παρθένε
ο
Σποφίμνάιδμος,
τον
καπίδικον
όνεδύσα",
και
εκεί
το
φρικτον
γέγονε
πωάλλαγμα
δες
κάς
πνεύμα,
έλαβε
σάρκα,
ο
αυτός
μίλ
της
παρθένε,
βόκ
της
παρθένε,
τεμάο
επε
.
*
σκίασαν,
74
ΡRocL.
Η
o
ΜΙLΙΑ
σκίασεν,
ο
δεπαρκώθη
εξ
αυτής
ει
άλΘν
όχοςισος,
6
αλΘ
ο
θεός
λόγος,
σοκ
έτι
τριας,
αλλά
τετςας
μή
34σης
εν
της
οι
κονομίας
καιτωνα
τον
άνωθεν
ύφανέν,
μη
μαθητώθής
Αρείω
εκείν(Θ
γαρ
ασε
βων,τüυ
καισίαν
τέμνει
συ
τίμ
πινάφειαν
μή
μέριζε
ίναμήμερκώθής
Σπο
και
θεέ.
τις
επέφανεν,
είπέ
μοι,
τις
έν
σκότ
και
σκιά
θανάτε
καθημώοις,
ανθρωπος,
και
πως,
και
γαρ
ον
σκότ
διήγε,
κ7'
Παόλον
τον
λέγονία,
ος
ερρόσατο
ημάς
εκ
της
εξεσίας
και
σκότες
ή
δίμ
γαρ
ποτε
σκό
Υ";
»
κ;"
γο
γεγραμμώον.
τις
ouυ
επέ
φανε;
Δαυιδ
σε
διδάσκί,
λέγων,
ευλο
γημβόG),
ο
ερχόρδωΘ
όν
ονόματι
κυ
είg.
aπε
φανερώς
ώ
Δαυίδ,
αναβόησον
τή
ίχύι,
και
μη
φείση,
ως
σάλπιγία
ύ
ψωπιν
τίδ
Φωνίύ
σου,
είπε
τις
έτΘ.,
κύρκΘ,
ο
θεός
των
δuυάμεων
θεός
κύρ,
3
,
και
επέφανεν
ημίν,
ο
γαρ
λόγΘ.
σαξ
έγύετο,
πωήλ}ον
αι
φύ
σίς,
ο
ΙΝ
ΝΑ
ΤΙ
ν
ιτ.
Do
ΜΙΝΙ.
7,
ρbumbravit,
ille
τ'tro
εκ
illa
carnem
in
duit.Si
alius
εf
Chriffus,ώ
alita
itύ
Dei
τενbum,iam
no
Τrinit
ta
in
divini,
crit,
βdquaternita.nam
ό,
Chrifla
φu0ηue
Ρaiiata
εκφer
non
εβ.
Νolidiψεή(iiio
"""".
na
tantcam
de/uper
contextam
(Cindere:
nolidi/tipulus
είβ
Αrή.
ΙΔe
anim
impic
ε//entiam
βcat,
tu
nοίi
dividere
conjun
αίionem,ne
dividuri,
i
Dao.
Sea
dio,ού
βcro,
acqui/bamappiruit
ii,
1μi
in
te-
Luc.τ.
ηebri,
ώ,
in
umbra
morta
(edabanrfβο
mo
ne
2
at
quomodo
homo
in
tenebra
di
φer/in,
prευalait"
nam
juxta
Ρauli
do-
colof
r.
άrinam
de
pote/fate
tenebrarum
no
eri-
Ερhef;
puit:
Εramu
anim
aliquando
tenebra,
βcutβriptum
εβ.Ερημί,
ειχθille,qui4p
paruitnobaf
Davidad
hoc
tiύire/pondet.
Ρfil.1
τ7,
Scribit
autcm:
Βrnadidiue
4uίτεnit
in
no
mine
Domini.Α:
olaritadic
David,qaiβ
namβtille,εκclama
quantum
τίribus
pυ-
ΙΩi.58.
ta,
mec
αε/β,
,
εκalta
quaβ
tuύa
υoccm
,
tuam,
ό
editit0,4ui/ham
ille/it.
Domi-
ΡΙal.117,
nu,
Dcus
(inquit)τirtutwm,
Daus
Domi
nu,
ό
illuxit
nobi,
.
Werbum
enim
Ca
ro
/ačium
εβ,
dμεquc
in
anum
βmulΙoan",
(70βΖ
ί
76
PRocL.
Ηo
Μ
Ι
LΙΑ
>.
Cant.3.
Ιοan.
19.
ρcnet.3.
Ιoan,
τ.
τpicrunt
nature:
at
id
Citra
allam
omni
κυ
ιρηfinβοnem.Vanit
quidem
ad/aίνan
dum,
βdό"pati
ημυημc
illum
oportuit.
Αιφuomodoutraquchac
feripotatrant"
Ηomopurus/alvare
non
poterat,
Dρα
/olua
parinequibat.
guidigitar
Ip/e
,
Εmmanuel
Daus
fačiu,
εβ
θomo,
ώ,
id
quidan
1401arat./1ίνατ'it,quodυcro/a
δίκm
efραβιone
/aύjt.rnderum
Εccle
βιβnagogam
corneret/pina
illum
toro
naatem,
ίgen,
tanium
fatinu,
aiebat:
Εμlie
Iera/i
am
εκiteώ
τidetecoronam,
qua
Coronaτit
eam
mater/ua.
Ip/e
ate
nim
/pineam
Coronam
portaτitcό
(pina
ramβntentium
ετεrtit.
Idam
trar
in
β
na
parrά
ώ,
έm
attro
τίrginia.
Ιtem
deti
nebatarinter
malri,
brachia,
ό
farcha
ΡΙal.το;.
1μr/αφίr
τεntorum
penna
.
Ιdem
ab
Μatt.9
ΟΑηρείi,
adprafatur,
ώ,
αμm
publicani,
Εzec.
το
man/e
azoambchat.
Κίκ
Cherubin
4/pi
Ιoan.
18.
αere
audeύanι
ό
Piίttus
interrogabar.
Seruus
Colapha
αεdebat,
ό"ήρβ
craatura
Μatt.27,
θorrabat,
Crucifigebatar,ό
1hronu,
glo
ria
non
deβrebatur.
Ιn/epulthro
rontla.
ΡΙαι,
ιο4
daύatar,ό
talam
μti
pcίlam
εκtandebat.
Ιήία
γ'
"
-
ΙΝ
ΝΑ
ΤΙν.
DoΜ
1
Ν.
77
σίς,
και
ασύγχυτΘ
έμεινεν
ή
ένωσις,
Ηλθε
ζώα,
αλ
καιτία
και
παθείν.
πά,
μό
δuυατεν
εκαπρα
5
άνθρωπος
ψιλές
(ώσαι
συκ
άυε'θεός
γυμνός
παθών
σόκ
ήδuύα",
τί
έν:
αυτές
ων
θεός
ο
Εμμα
Ν
Α'
και/
«
«Α
ν
?
»»
νgήλ,
γέγονεν
άνθρωπος
και
ο
»
Ε
«\,
Λ
Λ'
Αν
θ
\
β
«
σωσεν,
ο
ο
γέγονεν,
έπαθεν,
λja
τιόγο
ως
είδεν
ή
6κκλησία
στφανώσασα
αυτόν
τ:
ακάθαις
τίμ
πιναγωγάδ,
θρίμωδέσα
τüυ
τόλμίμ,
έλεγε
θυγατέρες
Ιερsσα
λήμ,
εξέλθετε
και
ίδετε
τον
σέφανον,
όνε
Λ
>
V
ι
/
>
»
Μ.
\
σεφάνωσεν
αυτεν
ήμήτηρ
αυτ&αυτές
γαρ
<
ν.
3.
"
*
-
/
/
Α
\
-
και
τον
ακάνθινον
εφόρεσε
σεφάνον,
ο
τίιό
των
ακανθών
έλυσεν
Σπόφασιν.ό
αυτές,
έν
κόλποις
τσατζός,
και
εν
γασελ
παρθέ
νg,
ο
αυτός
όν
αγκάλας
μητρός,
και
θ%ί
περύγων
ανέμων,
ο
αυτές
υσ'
αγέλων
περσεκιμείτο,
κτλόνας
πιoανεκλίνετε.
\
Ν
»
-
"
κ
--
τα
στραφίμ
και
τσεφσέβλεπε,
και
Πιλάτες
ήρώτα,
ο
δελΘ.
εβραπιζε,
βή
κτίσις
έ
y
Ν
»ν
?
/
Ν
-
/
ν
φρχήεν.
δ/7τι
σαυρκαι
επηγνυτο,
και
ο
θρό
<,
W.
"
>
>
"
-
/
νΘυ
της
δόξης
σύκ
έγιγύμνωτο,
όνταφω
w
Μ
3.
Α
>
$
/
«
\
κατεκλείετο
,
και
εν
εεανόν,
εξέτίνεν
ωσεί
δερριν.
και
και
αφραίτως
"
και
8
ΡRocL.
Η
οΜΙΙ
Ι
Α
...
δερόν
εν
νεκροίς
ελογίζετο,
και
τον
άδια
εσκύλ8ζεν.
ώδε
τσλαίΘ.
εσυκοφαντεια",
6
éκε
άγΘ
εδοξολογείτω,
ώ
και
μυση-.
ε/και
βλέπω
τα
θαύματα,
και
ανακηρύτην
τüόθεότητα.ορώ
τα
πάθη,β
συκ
Σρνέμωκι
τμή
ανθρωπότηζα,αλλ'
ο
Fμμανεηλ,φύ
στως
ιδυ
πίλας
ανέωξε
ως
αίθρωπος,
παρθενίας
δ
κλειθρα
και
διέρριξεν
,
ως
θεός
αλλ'
έτως
6κμήτρας
εξήλθεν,
ως
δι'
ακοής
εισήλθεν,
*
αφθτίρτως
εξήλθε,
κΖ'
τον
σερφήτίμ
Ιεζεκιήλ
τίν
λέγοντα,
επέστεψέ
με
o
κύρκΘ
και
τίμ'
οδόν
της
Α'
πύλης
των
αγίων
της
εξωτέρας,
έβλε.
πέσης
κ7'ανατολάς,
και
αύτη

κε
κλεισρούη
και
είπε
κύρκΘ
τσεός
με,
ηε
-
Λ'
/
ε
Λ
r/
/
.
2'
-
ανθρώπ8,ή
πύλη
αυτη
κεκλέσιό,
η
ίςαι,
σίκαιοιχθήσ5)
και
έδεις
και
μη
διέλθη
δι'
αυτής,αλλ'
η
κύρ/Θ
ο
θεός
Ισραήλ
μό
νΘ-
αυτές
εισελ6ύσι)
και
εξιλαύσεται,
και
έςαι
η
πύλη
κεκλφσμό,
η.
ιδε
Σπέδειξις
έναργής
ή
αγίας
6
θεοσέκg
Μαρίας,
Λ'
2
«ν
"-
"
λυέσω
τείνuυ
αντιλογία
πάσα,
6
τή
των
22αφών
καταφωτιζωμέθα
γνώση,ίνα
και
βασιλείας
ερανών
τόχο
μου
εις
οξυ"
αιώνας
των
αιώνων,
Αμίαύ,
Τώ
ι
«
ΙΝ
Ν
Α
Τ
1
ν.
D
ο
Μ
Ι
Ν.
79
Εα-
λnter
mortuo,
reputabatur,
ώ,
infirnum
dafoliabat.Ηic
ut
datφιor
ralamnit
af
Μatt27.
fitithaturibint
/antius
glorifatalur
o
mγferή
magnitudinem!
miracula
τideo,
6
diτinitattmpradito
cernυ
φαβhone,
ό
bumanitatem
non
nego,
7Νatura
por
ta
re/eraτit
Emmanuelut
homos/ed
τir
ginitati,
είau/tra
non
φiolaτit
nequeper
ruφit,
ut
Dru,
Ita,
ιnim
εκ
μtero
e/f
4.grtfue,
βιut
prraurem
ingre/us.
Ita
natus,
βαμt
κontφtu
:
ηui
impatibilitar
facrat
i/ap/as,
incorruptibilitar
εβ
είa-
",
p/μ3.
Ιnde
Propheta
Εzcchielaiabat,
Con-
Εzec.44,
φertit
me
Dominu,
ad
τiamφorta
San
δίuarή
εκteriori,quart/ficiebatadorià
tem,ό
crat
alau/a.
Εt
dixit
Dominus
ad
me,
Fili
homini,porta
hacalau/a
trit,no
.....
aperietur,ό
τir
nontranβetptream:/ed
...
Γρminu,
Dau,
ιβnel
(ρlu
ip/e
ingredie
turώ
ζredictur,ό
crit
portaclauβι.
Εn
ετiden,
demonjiratio
/acra
deipara
τir
gini,
Μaria,
Dirimatur
proinda
omni,
contradiίito,βripturarumή
illuminemar
Jairntia,
quo
regnum
calorum
τom/equa-
........."
marin/acula
(αιμίorum,
Αmtn.
τ,
5

Ν

-
ζ
Ρ
R
ο
C
L
Ι
Α
R
C
Η
Ι
Ε.
Ριίcopi
Confantinopolitani
(er
mo
in
facrolandtam
Τransfigura
tioncm
Domnni
Dei
ac
Scrvato
ris
nofiri
Ιefu
Chrifti.
"
Gite
o
amici,
hodierno
quojac
die
the/iuro,
Ετιungelico,
appνεhenda
nus,at
hint
more/alito
dιτltta,qua
ιαn
δίi,
copioιε/apbeditantur.neculounquan,
rempre
defauntψromamus.
υαρίte,ite,
νum
(ingulart
/apιentra
praditam
da
"

αεm/quamar
Ι
acam
at
Chrifam
εκαεί.
/hm
in
montem
a(tendentrm,ό
Ριίrum,
Λacoham
ό
Ιoannem
artina
ifau,
tranβ.
figurationa
ιεβe,
a/alcentem
/bείicma.
Ι.uc.9.ver.
Αffumptis
enim,
inquit,
Petro,
&
la
28»
cobo,
&
Ioanne,
afc
ndit
Dominus
in
montcm
exceltum
Ιn
montem
εκ
αεί/am
«βendrt
,
in
quo
Μoyβ,
ό
Εlia
κolloquehantur
rum
Chriξfo.
In
montems
εκαεί/um,
abi
leκό
ννophete
rum
gratta
κρητικr/ahantur
:
In
montem
εκcel/um,
in
πzod,12,
4μο
Μογίε,
I
olin
l
mačiato
agno
pa/thali
p0/fc.
Ηtύraorήm/angaine
a/cr/it,
mon
ΆβΖή
8
Ι
"j.
Π
Ρ
Ο
Κ
Λ
Ο
Υ
Α
Ρ
Χ
Ι
Ε
Π
Ι
Σ
ΚΟ-
-
πg
Κωνςαντινεπόλεως
λόγΘ,
εις
τίδαγία
μεταμόρφωσιν
και
κυρία
δ
Θεό
και
ζωτήρΘυημών
Ιησε
Χρισέ.
Εύτε
φίλοι,και
σήμερον
ή
«ύαιγε,
λικών
αόκνως
εφαψώμεθα
θη
σαυρών,
ίνα
εκείθεν
πωήθως
*αρρυζώ.,
μ.
μεθα
ταλέτoν
αφθόνως
άπασι
μεριζό
κύκ.
κόρον
και
εδαμώς
εδέππ
*δαπανώς
κm,
λ.:
μδυον
δεύπτω
πανσόφω,
και
καλώς
ο-
παίρν.
δηγεμύτι,
και
πάλιν
ακολgθήζώμύρ
Λεκά,
ίνα
δωίδιο
τον
Χρισεν
εις
όρθ,
υψηλόν
αναβαίνονζα
και
Πέτζον,
και
Ιάκωζον,
και
Ιωαννών
της
θείας
μείαμορφώσεως
λαμβάνονζαμάρτυρας
αδαλαβών
κός
φησί"τ
Πέτγονείς
όρφ.υψηλιν
ανήλ:
+πε,
τώ,
θενο
δέσσότης,
όρθ,
υψηλών
ανήλθεν,ό,
"
ώ
Μωυσής
ο
Ηλίας
διελέγοντο
τώΧρισώ"
όρΘ
υψηλόν,
ενώ
νόμΘ
και
πεοφήται
πιυωμίλοιuυ
τη
χάριτι
όρ®
υψηλόν,
ενώ
Μωυής
ο
τά
πάαα
εν
αμνονζφα
γιάσας,
και
το
αίμαί,
τας
φλιάς
των
αρυσώ
Φ
Φ.
φι

Ρ"
Εβραίων
*
ραντίπις
όρ®
υψηλόν,
Ά
C9
\
82
PR
o
cL.
Η
οΜ
Ι
LΙΑ
Σίς
2ξ"
μελή,
έν
ώ
Ηλίας
ο
τον
βομύ
παρ
όκείνg
"με
9
&3;»
λίσας,
και
τίμι
δί
ύδατΘ
θυσία
ον
πυελ
δαπανήσας,
όgΘ
υψηλον,όν
ώ
Μωσης
ο
9
,

Α"

"
«ψυ
Α'
ανοίξας
κ%,
κλειστές
της
ερυθράς
τα
θνgη
μαζα,
όρG)
υψηλόν,όν
ο
Ηλίας
ο
κλεί

εμςεί-
σας
και
ανοίξας
των
υετών
τα
*
ομβρή
Αεάπο,
ματα
όρG)
υψηλόν,
ίναμάθωσινοι
πε
Υ
-τ/

Λ'
Ν
Δ'
ελ
Πέτζον,
και
Ιωάννüυ,και
Ιάκωβον,
ότι
αυτές
εσιν,
ώ
πάν
γόνυ
κάμψει
επε
Α"
-
κ"

Α'
«φ
εανίων
βόπιγείων
και
καίαχθονίων
τgώς
Α'
Φ
3
-,
φάρ
μόνες
αήδκλαβών
εις
όρ(Θ
ανήλ
θεν
οδεασέτης,
και
πάντας
αδαλαβών,
έτε
πάντας
καταλιπών
και
φθονήσας
τοις
*Α'
"ω»
/
2)
9
/
"
άλλοις
της
δόξης
σέκ
«τελετέρες
κεί
3
\
και
"
4
"
ρ'
{
νας,
και
τας
εννέα
λυπήσας
δίκαιΘ
γας
*
Ιε5ύαλ
ων
δίκαια
τα
πάνζα
διέπή
εναλογιζό
μόνΘ
πάνζας
και
της
πως
αλλήλες
αγάπης,
εμερίζων,
ες
4ύωσεναλ
επί
δήπερ
αναξιΘυ
άό
της
θείας
όψεως,
και
της
φοβεράς
εκείνης
δήiασίας,
ο
μέλ
λων
γίνεθαι
πωδότης
Ιούδας,
τέτgχά
οι
συν
αυτώ
και
τες
άλες
καζαλιμ
4.--
.
Α'
Οι
\
Αν
-
-
πινα
βWάζ,
κακείνω
ως
μη
μονω
κα
..
ζαλειφθέντι
Ι
Ν
Τ

ΝsFI

R.
D
ο
Μ.
83
ttm
εκεί/um,
abi
Elia,
ηui
boυcm
φer
3.Reg
18.
membra
in
frafadiτίβι,
ό:/acriftium
-
aquaperfa/am
igne
κom/ampβι:
montem
εκτείfam,
abi
Μoy/e,
qairnbrimarώ
ιom
pagem
αφcruitό
alauβι:
montem
εκκcl-
3.Rξ8,
17.
2m,inquo
Εlia,
ηutaquarum
agmina
in-
&
18.
βibuit
ό,
produκit,
in
montem
denique
εκαεί(am
!
aβendit]
at
diβcrent
Petrus
Jacobus,
Ioanne,
ό
φαί
αμrn
ifi,
crant,
quodipβεβιά,cui
omnegenu
[β]ficίiat
τα
lettium
actεrνεβrium,
ό"/abterrante-
Ρhil,2ιν,
rum.
Τribu,
anim
duntaκat
a/ampti,
1ε,
aβεκdit
Dominus,
non
omne,
afumen,
πεqucomne,
relinquen,
non
quodcateri,
ήβάgloriam
inυiderct,
aat
τiliore
εο,
judicaret,
ntque
ut
noτιn
ifίοι
ιρηfrifia-
1
νει:
(ιum
enim
jκβu,
βι
omnia
iuβe
di
βεκβι,
κmiu
in/far
omne,
2/fiman,
ηες
εανum,
quo
ιρmiumκcrat,
mutwam
ame
νεη
diτείlen;)
/ea
cum
lada
,
ημi
ip/am"
.
arat
prodituru,
indignu,
είβι,quidiτε.
και
num
hocβείiaculum,
ό
tremendam
τέ-
-
βonem
(βείiarct,
bac
de
anβ
ήρβηνό"
reliημum
Αφoβolorum
chorwm
[inβα]re
ίηuit,
τι
haorationeilfitanquan
nonβί,
ύ.
Ε
2
dirt-
-
84.
ΡRocL.
Ηo
Μ
Ι
LΙΑ
dereligio,
omnem
in
φοβerum
εκcu/ationώ
pretextum
prariptrct,
ό
hoβe
trts/aff
".
"
riente,
βcandum
lagem
tranfigurationώ
"'
producercticβει,rcliquotβcum
animotir
Μatth.18,
ιumfίνantas.lpk
εhim
dicit:Paterjufte,
ν.16.
(crva
eos,
ut
&
ipίi
unum
(int,
prout
"ο".
7
ν.
&
nos
unum
fumus.
Ειεnim
am
τί
Χ
Ι.»
deat
lada
rirca
montem
Αndrcam,
Τho
nam,
Philφpum,
ό"rtliquo
ipβ
adium
είου,
non
marmuranta,ncqueronquaren
ο
tes,
nequς
ιοητiciantes,
βdgaκdiogau
dentει,
ό/μfragiumiladaαίitu,
datam.
ό
letitiam
κommunem
ακm
abβntibu,
νιφutantes,
minime
εκcu/aripotwit,
cum,
Ιehan.
12.
in
nullo
antea
neglcδίue
ε//et
miracu
νόμος
3,
Ιο
-
βd
quibabebai
marβpium,
ό
Μa
νετί:29,
τις
anguanto
inungenti
i
Chriβι
φedc,
Ι
aύ/ήuccaa/α
βιοτεηβbat,
ό
m4gifrum,
auβι
φlanε
temararto
boβιθμα
φvodidit.
2μία
φοrro
ai:
Εταngeltβaf
Τranf
formatu(άue
cft
coram
eis,
inηait,
&
confpcέti
(unt
[

Ι
Μoy(cs
&
Εlias
cum
co
colloquentcs.
-Αt
Petrus,mo
re
/μο
βmper
prectφι,
ηuo
menti,
oιμία
καnquan
antaaa/arpa/et,
conficatu
ιο!
Ιθηutnic,
"
"
ΙΝ
Τ
RΑΝsF
1
G
VR,
DoΜ.
85
"
ζαλειφθέντι
πάσα
Σπολογία
ες
ύσε
ρον
*
Σπυκλήση,
και
της
μεταμορφώ-
και
Ιeg.»a»
στως
τες
τρεις
αυτάρκίς
κατά
τον
νόμον
κλείση.
θπιασάσηται
μάρτυρας,
ον
εαυτοίς
κα.
τα
ψυχίω
και
τες
λοιπές
αβιφέρον
ζας,
αυτός
κέρ
φησί
*
φύλαξον
αν
και
Ιoan.ca,
τας
πάτερ
δίκαιε,
ίνα
δ
αυτή
ενώσι,
κα-
7
νοι.
,
θώςκαιημάς
νίζώ,
ερών
και
Ιάδας
Ά
το
8%
τό
όρΘ.
Ανδρέαν,
Θωμάν
Σ)
Φί.
Ά,
λιπσον,
δ
τε,
λοιπες
μετ'
αυτν
24α.
Ε
Ά.
τρίβοντας
9
δεδε
γοίγόζοντας,
σ5κ.
αλά
κάς
μοι,
ίνα,
νακτώντας,
και
λοιδορώντας
αλλά
έχαί-
πιθυθο:
ροντας,
ο
κοινüό
τις
Σπούσιν
τίμ
άνω-
"""
3εν
ψήφον
λογιζομδύες,
ότιώχαράν,
αναπλόγητΘ
παντελώς
ασήρχεν,
ως
εις
καιδεν
ουδέποτε
ή
θαυμάτων
παρδρα
θείς
αλλά
ο
ε
γλωοσοκόμον
έχων,
και
τη
το
μύρον
άλίψάση
αναιτίως
βασκαέ
νων
και
τον
διδάσκαλο
τολμηρώς
πίς
εχθροίς
περδιδές.
*
*
τί
φησιν,
και
Ενίdctut
μέαμορφών
εμπόθεν
ατού,
και
Ά
ώφθησαν
αυτοίς
Μωυσής
ο
Ηλίας
μετ'
ξGllξ.
αυτά
σαλαλέντες
απώ,
αλλ'
ο
Πέ
τςΘ
ως
αεί
αβί
πένζα
θερμός
ων,
όμ
μασι
2jρινοίας
ες
σόκ
ίδε
ποτε
θεωρήσας
F
3
συλλα,
ν
86
ΡRocL.
ΗoΜ
ΙΙ.
ΙΑ
και
ημιπί,
συλαλαμάτας
απώ
και
το
πολύ
*
μετgί
θ'Αζgo
σας
και
θαύματΘ.,
και
το
το
89ίδοξον
Ο?ζό
πήσας
ή
θείας
έκλάμψεως,
καλόνκα
λά
τέρημον
τίπονδσκίωοποιός
εξαλιέων
πωέκοήεν,
τό
(ωτήριβοών,
ποιήσωιδν
τζής
σκίνας,
σόιμία,
ο
Μωσή
μίαν,
ο
Ηλία
μίαν,
σόκ
ειδώς
ολέγξ,
καλώς
ο
πάνσοφος>πολογείται
Λεκάς
σοκ
ειδώς
Φησιν
δλέγξ,
αλλ'
ω
τ
μαθητών
κορυ
-
φαίε
και
αοπότε
των
Σπιςόλων
Πέτζε,
ί.
*ίκινεία,
ζαπίνας"
ενοίας
σcoπετώεθαι
θέλφς,
ολογισμός
ανθρωπίνος
καθυβρίζεις
τα
θεία
:
6
τζάς
σκίωας
εγείρφ
οι
ερήμω
λέγΦς,
ομότιμο
της
δέλοις
ορίζ
τον
δεασότών,
και
το
Χρισώ
μία
σκίαμό,
*
ίσ,
επτίγΦ.
δ
τις
δυσιν
εξ
ίσου
οικοδομών.
*
θ#ίγ4.
μή
κάρ
εξαγίg
πνώματΘ.
ώς
έτΘ,
πινελήφθη
Μωσης,
μη
γας
παρθέν(Θ,
μήτηρέτεκεν
τον
Ηλίαν,ως
τέτον
ή
πανα
γία
παρθέν(Φ,5
μήγαρ
έμβρυονόκμή
τζας
επέίνωΜωσέα,καθάπερτέκνοπτό
δρομος,
μήκιρένερανόςεμίύυσεν.
Ηλιά
άγύνησινμάγοι
περσικuόνησαν
Μωσέως
-
ξε
:
κ".
-
>
.
.
.
.
πι
"
.
.
.
.
.
.
*
-
".
-
-.
*
-"
,
..
-
.
.
.
.
.
.
,
-
-
-
-
.
.
.
.
.
.
ε
ι
ΙΝ
τRΑΝs+1Gν
R.
Do
Μ.
"7
αιηuente,
ιωrn
ipβ,
magnitudinemηrir",
αίi
paudρcrponden::
κεφ"
αonβdtrans
aivini
(plondora
inβkntiaή
ώ
ηρτίta
εεκ,ιοίκm
iiium
de/rια"
bonum
τ'0ζaf,
εκφίβatore
faάκι
ιμίcrnaculorήfabrica
μονάum/arύatorem

αοκ"με"
φενbü:
Μatth.17.
Ρacianίustriatabernacula,
ή"
unίi,
γε",
δ:
Μoy
(iunum,δ«Εlia
unum,ntβίtn!
Ε
φuiddiccret,
quemadmodi
optime
ίp/am
ι
Japientiβmμ,
Εμια
εκcuβι,
ncίciens,
ίηηuit,
guiddicercί.
"""".
ή
Ρctrc,
aijiίρύlorum
εμφuί
ό;
antcβgnan4,
4μία
Είπήli
ενιαίιξίμ
ό
humana
αρgiία"
νε,
divina
infam",
ό"tri"
tabarnacula
ις
εκείιιιιινum
in
acβrto
diιά.
"
paricum
Domino
κοήβitui,
dignitateό
4onore,
ώ,
Chrifo
ί4ύργηdrulum
μήκη"
Ρ
ό,
Αμούμήii,
εκ
«ημοκdifίανε
κonari
και
-
Νam
εκSpirit"
/amδίο
ημικμdmodum
βίς
κοητερικιεβ
Μοιβ
'
2(!"
τirgo
mater
φερενίι
Εliam
φutmadmodum
ήunς
/an
εί/amarirgo"nήinβητί""""Ά.
φή
Μοηβη,
ηucmadmodum
θνη"Ε
βrt
Iobanne
Pl
Ngn,
ααlum
indicaτίt
Ει,
η
τιμή,
και
ηum
Μagioun"
Ε
4
υΜoyβ,
88
ΡRocL.
ΗoΜΙΙΙΑ
"Άρβικdoraruminum
Μο,ιβ,
ό"Είΐκι
*alia
adidcrunt
κmiraculafaat
Ιegione,
Da
"".
*
"ανακα
εκ
θominiίμαιεκεκμη,
και
Μογβ,
V.
Ι
2

-
9
-
Εxodi
14.
"η"ando
irat«ε#,
ό
ίμαι,
ptrcutient
ν.2τ.
"
marrdiτίβικιακ,
τειο
Μagi/crDeuβ.
"ohan
6,
Ρermare
amύμlan,
είύι
Ρεϊνή
φrofindum
ν.
19.
"/βcit.
Είia
pretatu,
βrinamφέ.
Μίh.τι
Ά
Ά
-
%
Ά
\
ν.
25.
"καίupliανit,ειu/aemήή
μmamor.
3
Reg
7
αιώνεβ/titaτir,
Ηicίτενο
/0βηuamά
φί
"""""./βαιionεις
ατικd/et,qminφιέliada/atia
τir,ό
ad
in/aro,
και/ή,
φenetraτit,
omne,
1"έεφιίτε
initi
itnchäιμητικήβmno
"g"εάκι.
Νείgituraica
faciarύετία
"θετηaculantiucόοι
bonum
εί:
nos
Riccffc.
?Vibil
όμωanή,nihilbumile,
ni
βίharreni,»ihilhumi
/erpent./βdβρcr
"/"Ρεβρtrmaquare
ηuinnaήνααήίμα
ί"άριαίt
non
terroβνιά.
2άρmθdo
enim
baniίεβno,
ific
εfe
μέtβrpen
Αdamum
\.
"4"καίεnotinή,
duropίim
ακικης
4άαακitai/arιmcή,ό.
Ρaradiβ
adita
εκ
Geneζ
3,
εί"βις
κύitn
βdore
τιultu
tanem
come
Ε.
.
ανάσα
εfauditimμ,,
μί;/Ε/pirarεό,

*
tromer,
βperterran
Cain.didiίimu,αίι
V,
12»

"
,
-
«
Ρ
-
υ
-
"είiίβαίile,nibilfrmum,
βdomaia
mo.
Μήβή/0
-
-
Colof.
3•
verΙ
1.2.
ΙΝ
ΤRΑΝs
F
1

R.
DoΜ.
89
"
Μ.
Λ
ν
Ά
-
Ν.
Α'
πιασαρκανα;μήγαρΜωσης
και
Ηλίας
ται
αύτα
εργάσαντ
θαύματα,
η
λεγεώνας
δαιμόνων
εξανθρώπων
απήλασαν;Μωσης
-
Σn
και
αη"Α
Ψ
«
//Υ
("
"
και
leg.
ώς
γαρ
*
οργίώθη
ποπ,
ο
ράβόω
παπέξας
γίθη.
διειλε
το
πέλαγΘ».
ο
δ
σύς
διδάσκα-
θ'
λΘ
Ιησούς
όνθαλά#η
πεζύσας,σοι
τώ
Πέτρωβατών
εποίησε
τον
βυθόν,
ο
Ηλίας
ικετόσας,
επλήθμυε
της
χήρας
το
ηy

Ν.
Δ/
«
Μ
.
2
/
.."
αλώρον
και
τον
ταύτης
joν
ανέςησαν
άκ
νεκρών,
ο
3
σε
μαθητίύ
εξ
αλιέων
λα-
.
.
βών
εν
ολίγοις
άρπις
χιλιάδας
*
éκόρε-*
κ"
σε,
έτoν
άδko
απήντησε
τες
απ'
αιώνΘ.
"
όκειται
καθώδοντας,
μή
πίνuυ
λέγε
Πέτζε,
ποιήζωιδυ
τζείς
σκίμιας
μηδε
καλόν
ήμαάς
ώδε
είναι
μηδέν
ανθρώπι
νον,
μηδέ
ταπίνον,
μηδέν
γήινον,
μηδεν
\
w
και/
Α'
Υ
και/
/
*
Ά
ΤΖg
C&%ζω
φρόνφ,
τα
άνωζήτί,
ως
ο
ΠαύλΘ
μίωσίν
μή
τι
θαίγής,
πώς
\
\
&
Αν
\
5δ.
ς
«/
και"
2αβ
καλόν
ημάς
78
ώδε
είναι,
όπου
όφις
/
"
3'
Υ
συρίσαςτόν
πζωτότσλασον
έβλαψεν,
ο
τεν
τη%%δεισον
έκλίσεν,
όπετάρτον
ονιδρώ
τηπg
περ(ώπg
εώθίφνηκέσαιδυ,
όπου
V

Α'
»Υ-)
Ψ
-'
--
\
/.

τένειν
και
τρέμειν
όπι
τής
γής
2ψα
κάϊν
έμαθημάρ,
όπου
πνίγιεν,
εδέν
όπε
πάντα
Ε
και
παρε
9o
Ρ
RocL.
Η
ο
ΜIL
Α.
παρελαύσεται
ροπή.πώς
ενήμάς
ώδικα
λόν
είναι,ει
ενταύθα
Χρισηςκατελίμπα
*,
τενημάς,
τινΘ
χάρμ
έκλινεν,
ένερανός
και
σήguod
%.
/
9
ρ
-"
-
\
Α'
άcξί
π
Τ*
κατ'βη,
ει
όνταύθα
Χρισος
κατελίμ
Πns-
πανεν
ημάς,
τινΘ
χάριν
συγκατέβητώ
πεσόνί,
και
τον
κάμαμονήκρεν
οι
καλόν
έσιν
Ά
τγής
εις
μάτίμ
όκλήθης
ή
ερανών
κλειδέχΘ.
πουκάρπιτέλοιπόν
ήσιμοι
ή
βασιλείας
αι
κλεις,
είτο
όρος
+
leg.
»π
και
το
ποθείς
*
Σπο#άτε
λοιπόν
άερανόν
"ή",
ει
σκίωας
εγείρειν
θέλφς,
αίδαίτηπαι
το
καλέιθαι,
εάκκλησίαςθεμέλιΘ
μετε
μορφώθη
γάρ
Χεμσες,
σοκααλώς,
αλλ'
ίναήμιν
υποδείξη
ή
μέλεσαν
ή
φύσεως
μεταμόρφόσιν,
ο
τίύμέλεσαν
θ%ι
των
νεφελώνόν
φωτίμετ'
αγέλων,
δώτίραν
ζωτήριον
έλαύσιν
αυτός
κέρ
έσιν
ο
τι
Φώς
αναβαλλόμδυος
ως
ιμάτιον
και
κριτής
υσαρχί
ζώντων
και
νεκρών.όβεν
Μωσήν
και
Ηλίαν
παρήγαγε,
τι
25χαίωνόψεων
πο
εασήσας
τα
σήμαντρα
και
τί
Φησινομέγας
τ
ευαγιελίων
γραφεύς
έτιαότε"λαλέν
τΘ
νεφέλη
φοτίνη
επεσκίασεν
αυτές.
και
ιδού
φωνή
άκ
της
νεφέλης
λέγου
σα,
ούτός
έπι
ο
ήός
με
ο
αγαπητές,
C!"

ΤR
ΑΝs
F1

R.
Do
Μ.
91
manto
tranβbunt.2μomodoigiturbonam
εβno
biς
εfρεβChrifu
no
ilit
dereli
quit,
cuiagraiία
ιαίου
αείinκυ#,
όacβ
Ραι,
τα.
αεndit:/tChriβι«
και
illicdarchquit,tuίμ
νετίτο.
gratia
una
de/tádit
cum
lapβ,ό
itcentem
εκitaτit
fβέρnum
είfin
terra
Commora
νίύθμβra
τριαtus
ενιαίοrή
cίατiculartκι,
4uemenim
και/κm
tibiimφοβerumpraβα
έunt
claτι
τέgnitαle/fa,ββuita
monti,
.
.
.
.
dcβderio
tenoκά
ιαίicuravaimφοβcrum
.
.
.
.
.
depone,
βεdificaretabernacala
αμφιά,
β
poncritulâώ"nomtnfändamenti
Ειιίεβα.
Μatth.16.
Νοn
remer
enim
transformatus
tit
Chri,
vetf13.
βκ",/edutnabi,
repre/entarctfuturam
ma
zure
transformationί,ό/άturum
alterum,
adventum
ατkβcm
κum
Αngela
innubi-,
αμε.
:
θμό
ζnt.
[dtήρβdioitur,
ψισdβtamί-
Ρ(al.ro".
δίκνίumiνe
tamηκam
τ'e/fimento,
ηuedβι
εί,
α,
index
υίτακm
σmortworum.άιρείra
Ε.
ΨΜοχβn
ό
Εliam
antiquaruκυτήίουum
:
:
:
ββen,
produκit
βgilla,
2μίdρονκο
dicit
:
magnia
il.
Ευάηgeliorum/triφιοr.
Ηας
Ά
autcm
ip(o
diccnte,
obotta
cft
nu-
.
.
.
.
besquzinumbravitcos,
&
cccevox
:
:
:
:
extitit
onube
dicens:
Ηiς
είt
Ε
"
,"
ι
illc
/
τ.:
:
«
ί
".
1.
92
Paoct.
Ηo
ΜΙΙΙΑ
ille
mcus
dilcέtus,
in
quo
acquie(co,
ipsüauditc.Αdhucait
ipβΡetro
loguξιεε
ιαίο
4μ4βεκ
adver/6
Pater
in
ήκιτκrba
prorumpit.
guidnamPatrcrquidtandem
docciίbonume/cίκωmaάtraineipβω
ού
ίiίκ
ε
ί
ζcmerituoiniνiam/acί,
βιαίκε
εάοάusa,ntrdum/olidam
cognitioκmβ.
ίiationa
paroopi/fiί
2(onnet"traiία
ηνί
Μatth.τε,
dictύat,
Tucs
Chriftusfiliusille
bei
"επί
16,
viventist
tantamiratulatoram
νiaiβέ,
εμ4utrm
Βarlonaό
Simonadbμε
ει"ton
/fitaite
ralorum
ria
υίgeram,
ό
nondum
4κdatiam
mauticam
εκuijfi,acreatiam
bac
εn
parteteconβίio
βrvatorώ
ορponi,
ne
/oirn,
ηuiddica:
Diκit
animtibi,Οpor
Μatth.26.
tet
me
pati,
ό"tuaώ,
neguaquam
erit
"τ.δ.
33.
tibihoc
Iternm
aiκit:
Οffendeminiin
.
me
omnes,ό"εκίnquiregonunquam
offendar,
Τaύtrnatainm
edificare
tuφά
Είi,
44.
Chrifo,anatum
Μιyβό
Εliailliquinna
Ε
34...
εκκηdit
ralam,
είquimctήfundaτitter
Ε
γ'
καn,mareτοέκιεns,
dβrmamanro/tabi.
verf26.
Liant,
Τabermaculum
εί,4uiaccendit.lumi
":"3
mariacali,όatharaatcέκdit,όquiomnia
"""
κm
της
/κcula
(αςuίο
ίondidit,
ta
έκrnacμίμη,
Ι
Ν
Τ
RΑΝ
sF
I
GV
R.
DoΜ.
93
ενώ
ευδόκησα,
αυτή
ακέετε
έτι
φησίν
αυτ"
Πέτζκαι
λαλέντΘ»,
έρανόθεν
αν
τέλεξεν
ο
πατήρ
τίδητα
Πέτζε,
τίδητα
/
ν
?
/
Α
/
περπατούη,
καλόν
είναι
λέγΦς
τον
τόπον,
επελάθg
σκυτά
,
αλλα
τω
γίύφ
φθονείς,
έτω
παιδαγώγησα,
έπω
ή
αζΦαλή

<
«
Δ'
Α/
9
\
ήθ
γνώσιν
τής
ήδτητΘ
έμαθες;
και
συ
ήώα,
ο
λέγων,
σό
ει
ο
Χεμσος
ευόςτο
Θεό
και
ζωντΘ,
ποαύταθαόμαζακατύδες,σόδ
βαρΙωνά
δΣίμωνέτι
υπάρχk;"ρανών
σε
κλειδέχον
κατέτησε,
και
της
ναυτηλίας
φ'
Α
9
Ν.
9
ιπέθg,
ιδε
κ.
κ7'
Αυ
επτο
ιταμον
σοκ
απεθg",
ισg
και
κ7
τετο
9
Α
"
Αν
Φ
«ν
"
\
9
ανθίςασαι
τη
και
ζωήρΘ.
βgλή,
μή
εί
δώς
ο
λίγίς
ειπε
καρ
πεδά
μ,
παθείν,
3
λέγΦς,εμήίςαι
πιξτ
είπε
πάλιν,σκαν
Α"
Αν
%

θ
2)
5
δαλιώθήσεώθεόνεμοι,
ολέγής,αλλ'εγα
και
σκανδαλιώθήσομωκι.
σκίωίδεγείραι
θέλφς
τώ
Χρισώσον
Μωση
και
Ηλία
κοινί
ότώ
Χρισώ,
τω
άμα
εκτείναντι
τον
ερανόν,
τη
αν
*Α'
"
Ν
Α'

Α
σκηνίω
τω
άμα
εμοι
θεμελιώσαί,
ή
γην,
σκίνιών
τωάμα
έμοι
συστίλανί,θάλασ
-
/
/
\
Αρν
σαν,
και
σερεώματι
πήξαντι,
σκίμιμύ
τώ
Φωτήρας
άναψανί,
αιθέρα
πυρώσανί,
ο

πάντα
συν
εμδι
το
αιώνων
δημιεργή,
ρΖζy??.
και
"
"....
94.
ΡR
o
cL.
Η
ο
Μ
1LΙΑ
κίσ,
ήριτί"
σαφ9,
και
Locus
fuίpcθus
demenda,
σαντι,
σκίω4ο
τα
εξ
εμέ
και
υμών,
σκη
νίωτώ
εφέμου,και
μεθ'
υμών,(κίμιμότώ
αμήτωρκθεώ;
σηίμιμότώ
λαβόνί,
σκη
νίωή
*
ηρετήσαρκασέρα
παρθενικάο,
έκών
επιδήσό
σκίμιάς
εγείραι
βελώς,
μη
ειδώς
όπερ
λέγής
έγω
νεφέλη
φω
τψνή
χρησιέιάμΘ.
σκίωή,
και
τους
παρόν
ζας
καλύψας,
οκ
τών
υψίσων
βοώ.
έτΘ
εσιν
ο
θός
με
ο
αγαπητός
και
Μωσης,
ουκ
Ηλίας,
αλλ'
ούτΘ
σόκ
άλΘ
ενάλω,
αλλ'
ούτΘ.,
ώς
και
ο
αντΘ
ούτΘ
όν
ώ
ευδόκησα,
αυτό'α
κούεπ
Μωσης
δίκαιΘ
αλ
έν
τούτω
ηυδόκησα,
Ηλίαν
ανέλαβον,αλα
-ύτον
απέςίλα.
*
εντσαρθένον,
ως
εις
ένου,
εανόν,
ε
εκ
παρθένκεις
ανεν,
τον
ουρα:
νόν
ουδείς
γαρ
φησιν
αναβέβηκεν
εις
εν
ουρανόν,
ει
μηδάκτου
ουρανού
καζβάς,
εική
πώuυκατήλθενθ%ι
υγής,
ειμδύ!
δίωεκώςόπι
έγής
εική
εαυτήνάκένωσεν,
éμορφίο
δούλg
θελήσας
έλαβεν,
ειμή
μείνας
ό
ίύ,
γέγονεν
όπερ
έπαι
ειμή
ταυρόν
καθ'
υμάς
δι
ύμάς
υπομείνη"
και
τώοικείω
αίμαίιτινκόσμονεξαγορά
σί,
Σεγεί
η
οικονομία,
διδύ!
πι
πάλαι
Τζω9
ν

ΤRΑΝs
και
τον
R.
Do
Μ.
93
bernacμlam
ci,
ηui
εκ

ό,
εκ
τobί,
εff,
rabernacalum
εί,44imcικm
ό,
τούιβum
ε/f,
tabernacaluή@Dao
matre
carenti,
ta
bernaculumβbi
ipβ/kmenti,
ηuode4git
μteram
τίrginalem.Ρroinde
cum
tibiani
mu
εβtabernaculafabricare,πιβιέ,
ηuid
dica
go
locotabermaculiωβu
lucida
κube
praβntibμιά
opertà
εκattaclamo:
Ηic
σft
Filius
meus
dilcάus,
ηό
Μοχβι,
κοι»
Είia,
βdhic
non
aliκι,
now
aliwd,
βα
ήic
anκ,
ό,
εάemν,
hicin
quo
acquicvi,
ipίum
audite.
Ιωβκ
εβ
ΟΑΜαχβ,
τ'e
ram
in
boς
«ιημicνε.
Είiam
ignto
ικrru
/μύνείium
rείεφι,
βd
buno
miβ
τirgi
nem
tanquan
in
ιαίο
εκ
Pirgine
υdtwwν,
in
idemν
ιαίum.
Νullus
cnim,
inquir,
Iohan.3.
afcendit
in
coclum,
nifi
guidcίcen-
νετί:13.
ditocα-lo,
Fναβra
argoin
bancicrram,
perφcnit,
βperpetuoin
bao
terramanet
:
fu/traββίpβinamivit,/ormάβrviβon
ες
accepta,
niβpermanicn
idquodarar,
Philip.
2.
faiiu
εβia,
quodmonarat,
niβίrucewa.
"7,
ρμdτο
propter
υο,
φertalerit,
ό"proprio
/ακguine
mwndum
rademarit,
divinepro
τidentia
di/pan/atioιε//at,
ό
4ωacunque
Propbtta
-
96
PRocL.
Η
οΜ
Ι
Ι
ΙΑ
Propheta
olim
pradiκcrunt,
incertarca
Μatth.16,
αίει".βddefine
Petrcίες/φia,
ηua/ant
verf.
2
3.
Μarc.8.
verf.33.
Ρ[al.88.
νετί.
13.
Ρhilip.
2.
vetf.
9.
40minum/adque/ant
Βai.
Ηic
aniή»
εί;
Riίiu,
mcua
diίcίiu,
in
4μ0
acquicβο.
Εά
εnim
haoνocea,
ή/outor,
ad
το
ηuidem
έm
hoc
monte,
adIoannem
τaroin
iordane
#ντίο,μtiterum
τεrum
4icatProphetaqui
εκείdmaτίt,Τhabor
&Ηermonin
no
minetuoexuitabίit,quonominείHις
εβ
Fili«meu
dikίius,
drnavi
ενίη
ήβ
namen,4μυde/f/apra
omnenomen.reram
aica",όamico,quidcβΤhabρνό
Ηarmon
iσnomincίκο
εκκίiaύunt:
Αdverteizitar
manteω
όaiβe
Thabor
ήicήρβmoη
εβ,
αθέτolair
Chriίωtransfigurari,
ό
ιεβι.
nonio
Patra
Filiω
dilcξίωdeclaratur,μι
modoaωdiviβά.Harmon
τ.parφμ
ηρη,
εβprope
Iordancm,
μίichrύβια
Baptisa
εκfώit,
ειά
iefimonium
a
Patre
ό,
Spi
rite/anίi"εκθiύitum,quodβικiliμaiίς
Είω.
Ιn
θάauobu
montiία/anίiίβmυ,
Pater
confirmare
τolen
filiationem,
ό,
έσης
ό"iamβcand
acclamat:
Ηice/iFi-
-
Ε"εωaikάω
inquoacquisβο,
ήρβιν
«κάte,
2aianimήβm
audit,
etinών
κre
-
audit
Ι
Ν
Τ
R
Α
Ν
s
F
1

R.
DoΜ.
97
των
περφητών
αβέβαια
βήματα
αλλα
παύσαι
Πέτζε
ομή
τα
τ'
ανθρώπωνφρό
νί,
αλλά
τα
2
Θεό.έας
κέρετιν
ο
θόςμε
εαγαπητς,é,
ώηυδόκησα,
αυτό
ακέσα
τε,
διήή
γαρ
τη
σβι
αυτό
τοιαύτη
κέτςη
και
Φωνή
όπιμύο
υμών,
εν
τω
όρφτά
τω"όπλδ
Ηωάννg,όντωΙορδάνη
ποταμώ"
ίνα
πάλι
περφήτης
αληθεύση
βοήσας
θαβώρ
δερμων
έντώ
ονόματί
σουαγαλ
λιάσονται
ποίωονόμαίgξτό,
επνο
jές
με
ο
αγαπητός,
εχαρλσα"γάραάτω
ο
Παό
λος,τειασέρ
πάν
όνομα
αλλ'
ερείς
πάντως
αγαπητέ,τι
επθαβώρ
και
ερμών
έντώ
ονό
ματι
(και
αγαλλιάσονται
μάθανε
τρίνuυ
στευετως
γεθαβαβτά
τό
ες,
τ'
όρGυ,
ένθα
θελήσας
μετεμορφώθη
ο
Χρισης
και
ήδς
α
γαπητς
έμαρτυρήθη
*
αβί
πατζος,
ως
και
η
οξη
Σζτίως
ηκάσατε
το
ό
ερμωνιάμ,
όρΘ.
μικρόν
είγος
Ι
ορδάνg,
gβεληθείς
εβαπjί
ώθηΧρισης
και
ήδς
αγαπητός
τόξα
πατζός
εμάρτυρήθη
και
πνώματος.όντέτεις
της
δυσίν
όρεσινό
άςαντΘ
πατήρ
βεβαιών
ή
υότητα,
6
τότε
και
νuύ
άκ
δούτίρg
βοά
και
σής
ετινό
ήός
μs
ο
αγαπητός,όν
ώηυδόκη
πι,
αυτό
ακέετε
όραραίτα
ακέων,
και
εμ
και
93
ΡRocL.
Η
ο
Μ
Ι
LI
Α
εμέ
ακές,
και
ος
αν
αυτόν
έπαιχμυθη,
και
τες
αυτό
λόγες,
εγώ
αυτενέπαιχμυ
θήσομωκι
έν
τη
δόξημε,
έτων
αγίωναγ.
γέλων
αυτώ
ένακάετειατλάσως,ακά
κως,
ααβιέργως,
πίσ7
ζητώντες,
αλε
γλώfinμετςομύτες,αλ
και
λόγως
τον
λό,
γον
σαθμίζοντες,
αρκεί
φάρ
ΠαόλΘ,
ο
ρήτωρ
χαλινών
των
αβίεργον,
και
πάνζας
διδάσκων
ανενδοιάσως
βοάν
ώ
βάθΘ,
τλέτε
και
σαφίας,
και
γνώσεωςθεύ"
ως
ανεξερόνη(ατα
κρίματα
αυτά,
και
ανε,
ξιχνίαςοια
οδοι
αυτά
!
απ'ή
δόξα
εις
τές
αιώνας,
Αμίιό.
-
ΙΝ
ΤRΑΝs:
I

R.
Do
Μ.
99
ι
audit,
ώ,
ηuemtunque
pudacritip/ίμ,
ό
Μαίοι
εί
/armonum
cius,
me
ipβue
pudebit
in
glo-
Ε:
3.
ria
mea
ό:/anίioram
Αngelorum.
Ιρβm
νοτί:26.
έgitur
audittnonfiίie,nonβ",
βdφκre
ό"af/4ue
curioβtate,
fidel
cum
14uartn
tes,
kd
lingua
non
mtticnics,
mco
τεrbί,
γzrbumφοndtrantιr.Sufficit
anim
Paulu,
είcorator,qui
curio/
frana
inήcit,ο
om
ne,
iia
indubitantor
omni
bεβtationς",
...,
βρoβια
εκτίμημrodραι,
ο
Ρrofunda:
Ά
aivitias,tum
(apicntig,tum
cognitio-
ver1.33,
nis
Dei,
guaminίςrutabiliafuntju
dicia
cius,
&
ciusvia
impervefügabi
1cs,
Ιρββtgloriain/κιula.Αmen.
-
1
.
".
-
ι,
"
.
ί
.
ΣξζΣξζ
-.
ν.
.
.
.
.
Η
οο
ΡRoctΙ
ΕΡ
Ιsτο
LA
η
S
Α
Ν
CΤ1SS
Ι
Μ
Ο
ΕΤ
D
Ε
ί
amantidimo
fratri
&
confacer
,
doti
Domno,
Proclus
in
--
Γomino
(alutcm.
Ο
Ηaritas
mutaa,
Deo
dilcέ7ίβime,
Αν
maximum
in
hoc
εβ
donum.
Κin
αicn,
εnim
ad
concordiam
οφtimus
artifίκ
Dra
maturamημάfabricatu
εβ,
:
:
"
θcηευθlantia
to
onjunxit,
ηui
rations
"""""
rtgantar,
ut
dum
aήaliorum
ca/a,
pro
μrio,
durrrent,
ac
unu/ήai/ήμc
εκ
/e
rt"
alteriu
mctiretur,
in
inβίubikm
κonβn
/ioni,
μηunimitatem
ca.conntoirrentar,
qua
uniu
natura/ant.
Εa
enim
qua
af.
fiίiu
dijanίia/ant,nece/ario
in
mutuum
εκitium
ruunt,
ημε
τιro
τoluntait
unita
βnt,
non
fatikifirmitate
propria
dila
ίuntur.
rriag
&
beatu
Paulu
multitu
.
dinem
fidelium
&
tonjumδίiontm
Εκcle
Ερhef,
βε,
corporicomparaτit,dicens:
ro
είia
1:Cor.12.
τοrpus
Christi
ό
membra
εκparte:
om
ηjηρpradian:
ημltitudini
tonfiratio
ήιή,
ό"εκαoncordia
membrorum
prohi
ίtn",
ηecontentioni,
morbν,ιuibella
/unt
4mica
,
SτNobΙc
Α.
Ι
ΟΙ
Τό
όσιωτάτω
και
θεοφιλετάτω,
και
συλ4τεργό
Δόμνω,
ΠρόκλΘ
όν
κυρίω
χαίρειν
Τ
Ο
φιλάλληλον,
θεοφιλέσατε,
μέ
γις
εν
εν
τέτω
τυγχανει
δώρον,
πωδεσμών
γάρεις
ομογνωμοπώίω
ο
Σξι
σοτέχνης
θεός,
ίύ
εδημιέργησε
φύσιν,
το
2jgθέσι!
οξυ"
λόγω
διοικουμύρες
πωέ
σφιγξενίν
οικψέμύρoιτά
αλλήλων
πάθη,
Α
ε/
2
-
3
«
\
Το
ε
?
-
2
και
εκαστς
εφ
εατ'
τg
ετιρεμείςων,εις
άλυτον
συμπαθείας
ομοφροπώμο
πιν
πλέκοι»
τα
ομοφυή,
τα
μάο
γαρ
αφετώ.
τα
φ’
αέσιν,
πως
τίδαλλήλων
αναχ
καίως
επείγεται
φθοράν
τα
δ4δωμώύα
κ7'
γνώμία,
και
ραδίως
Σπολιςαίνει
3οι.
χάκαι
ασφαλές,
διό
και
ομακάεμΘ,
ΠαύλΘ
το
πλήθος
των
πισών,
και
το
συή
κρότημα
της
εκκλησίας,
(ώματι
απά
κασε,
λέγωνομείς
εσέσώμα
Χεμσέ,και
μέλη
εκμέλες,πάντως
24αγορώων
τίδ
και
πλήθες
σύμπνοιαν,
και
απαγορώωννο
σεΐν
τίύ
φιλοπόλεμον
αντίφασιν,
όκτός
3
των
Ιο2
ΡRocL.
Ε
Ρ
ΙsroLΑ
κ
ασ9πτ-'
τουομένων,
των
μελών
συμφωνίας,
πώς
τίδταύτα
γράφω,θεοφιλέσατε
μικρό
ανάχ«μα
θέν,
ο
θεοφιλέστατος
Θπίσκοπος
της
Περ
βίαιων
άκκλησίας
ΑθανάστΘ
απσον
«
-

/
2
Λ
Τ
ι
»
ομά,
και
τολήfisσαν
και
μετζιως
σου
α
Α'
9
/
/
/
κέοντας
απεθράοησε
τραγωδίαν,φήσας,
τ:
W
,
\
/
ν
ν"
σου'
αυτ8"κληρικές,
ωασερ
Σποδυσκμέ
νες
λογισμόνη
υποχίρλότητος,
και
νο
μίπανίας,
2ρκάν
αυτοίς
όκ
και
βέλεσαι,
δ
ς
«
/
y
>
,
Μ.
είναι
ιεροτυράννοις,απώσαθαι
μου
αυτήν
ή
εκκλησίας
πιό
έδει
δικαίω
λόγω,
και
τογε
επ'
αυτής,
και
όσον
ήκεν
εις
μανίας
υτσερβολίδ,
καθελάν,
6
τοις
έργοις
τσει
σαι,
ότι
εν
τη
γνώμη
τ%
περτουομδύων,
Σ)
\
.
\
»

Α'
"ν"
/
-
--
αλλα
μη
όν
τη
ψήφω
τ
και
ονων
,
η
των
ίερών
κρατύνεται
τάξις'
οίκονόμες
τε,
και
φροντιστές
και
οικεία,
αυθεντία
θπισή
να
τη
εκκλησία,
ο
τ
ιερών
δέλτων
τσβιε
λείν
το
όνομα
Εθπισκπούοντος
και
πιο.
"
9
-
9
δο
2,
Λ
\\
σόμως
ειπείν,
αναφανδόν
εξορχήσαάθ
τ.
όκκλησιασικάυ
«ύταξίαν,
περώθεις,
ως
έθρεψεν
αυτών
ή
π8ι
τα
τοιαύτα
γέλμαν
ή
των
πάλαι
παρ'
αυτών
αιοσιεργηθέντων
σόκ
«όλογες
συγνώμη
τοίς
γαρ
πεδ
αίτε'τα
όμοια
πτπιήκοτις,
οδω
τίύ
ορ
μίδ
*
-----
---
-
SΥΝ
ο
Dτο
Α.
πο3
4mica,
laborcm.μ.
Cur
autam
bac
(βri
Εam,
Dei
amantiβime
pater,
rogo
pau
ίulum
μt
agnoβcrenegraτκrώ.Driami
τίβjmus
Εccίβκ
Ferrhtnorum
Ερίβopus
ΨΑthanaβu,
incredibilem/imal,
ό"aa
dicntihua
non
mediocriter
mole/fam
Τra
ξαdiamdcβετit,dicensiclarico:/μο,
τείut
abjcίia
ιogitatione/abicίiioni,ό"putan
τι
βbi(offictre
τoluntatem,
at
εβnt/a
αrorum
γranni,
εκφuli/β
εμm
ab
Eccle
βa,
ιumήujia
ratio
nuka/abβticrat
:
ό,
4uantam
adco,
attinct,
in
tantam
τ'4/a
niam
εκili/e,
at
ctiam
damnarcnt
rum,
ώ
οφeriύμ,
perfaadercnt,
jaia
in
τolun
1ateprocacium,
ό
non
in
accreto
rega
Ιarum,/atrorum
ordoιonββat:
aconomo,
autem
ό"curatorc
propria
φolantatειον
βituife
ΕcclcβεDei,ό"Ερίβοφinomen
de
/acra
diptychi,
afίκlifς,
ό"at
brεφiter
diκcrim,
palam.
Ειςle/iaficum
ordinim
εκφuliίβ:adjciens,quoniam
nutrivit
είr
αa
hac
βorumpre/amptionem
τι
cteribus
εorum
ό"βelerati
optribua
non
rationa
biίεφιnia
data.
Νan
prειεβribu,
εjus
βmilia/acienta,indegradujkίio,
impe
G
4
#ίύMy
Ιο4.
ΡR
ο
dr.
ΕΡΙsτο
LA
1.
Εor.12,
tam
/aum
ad
φήora
Cumularnnt,
ram
γrius
merita
pana
non
/aitinutrint,
adiluilla
dato,
at
ntque
in
φοβtrum
βbi
zamperarent.
Scd
tu,
Deiamantiβtme,
digημre,
ά
nobarogatusίφott,
anim)ιon
/acardota
infirmitate,
iibi
propria,
εffi
αεre,
οίκdian,
pracipue
bcato
Paulo
di
αcntt:
Si
patitur
unum
membrum,
com
patiuntur
omnia
membra
:
ό"
βημidam
longe
ab
urbe
Αntiochina
ατita
rom/fi
1ata
gt,
inqua
bες
φεrpetrata
no/tantar,
aliquo,
Datamanliβtmorum
Εpiβορorum
έpβurbi
τicinoi,
per(ona
non
actipien
ia,
ad.audiendum
banc
au/am/anίiita
1aa
dφutet.
Formida!
anim
religioββί
ηum
metrapolitanum
Εpiβοφum
,
ran
φuam
τ'ε/ana
flamma
inimitorum
cjκ,
εκ
odio
adver/ia
cum
τin
prabcntem
arque
materiam.
Ει
βηuidem
convićii
futrint,in
quiύμs
actu/antar,
ήdequibus
αonqueritur,
ό,
ηui/aperbiam
Ab/alom
έmitati/unt,
βmili
εκcmφlopkίiantur.
Sic
anim
odit
Deus
co,
ηuiadver/uά
φ4
rre
armantur,
μt
patrum
inφ4/ort
in
omnimundo
in/amia
noiat.
Νοτfaatem,
ν
Φεί
SΥΝ
ο
D
I
cΑ.
1ο
και
μίύθπι
το
χάρον
έκορύφοσαν,
εφ'
οίς
μήπάλαι
αξιαν
δεδώκαπ
δίκίμ
3'μηδε
αύθις
(ωφρονήσαι
έχηκοπς
εφόδιοναλ
αυτές,θεοφιλέσατε,καβαξίωσον,
παρ'
ή
μών
δυσωπέμωΘυ,
διόασαι
γαρ
οικίω
πιθαι
και
πωιφέως
τας
αόθενείας,
μάλι
ςα
πιθόμουΘ
τω
μακαρίω
Παύλω
βοώντ,
ε,
πάχει
εν
μέλΘ
συμπάχει
πάντα
τα
μέλη,
και
ει
μακράν
των
Αν
ποχέων
μεγαλοπόλεως
ή
πόλις,ενή
ταυ
τα
εδραματgργηθη,
απωκίται,
άνας
των
ασυγκτόνων,
και
αποσωτσλήπιων
θεοφι
λεσάτων
όπισκόπων
ακεσαι
δυτσοθέ
σεως
ύφοράται
γαρ
τόνθεοφιλέσατον
θπί
σκοπον
"μητςοπόλεως,
ώςτή
της
μανίας
τι
αντιπάλων
φλογί
τίω
όκ
δυσμώμίας
κά)
αυτώ'αδκαόνταδuύαμώτεδύλην.
2ει
ελεγχθείεν
εφ'
οίς
ήπάθησαν
οι
παρ'
αυτg"καίαβοώιδυοι,
6
εις
Σπόνοιαν
τον
Αβεσαλώμ
εκείνον
μιμησάιδυοι,
επίσης
όκείνω
δέξαώχό
τίδοκg
τοξαδάμα
τις
ιμωρίαν,
έτω
γαρμισά
ο
θεός
σήυ"
κ?
πατέρων
οπλιζομύες,
ως
εν
πάση
τη
κτίσjσηλιτόψ
σου"πατζαλοίας.oιδαδ,
G
και
θεοφι
πο6
ΡRocL.
ΕΡrs
Το
L
Α.
και
και
θεοφιλέσατε,
ώς
πόντας
σβι#υοτόμδρος
εν
ασλάγχνοις
Χρισέ,
ο
γέμων
συμπα
θείας,
οικειώση
τον
πρεσβύτίμ,και
Σπυ
μάξεις
αυτΨε
της
θλίψεως
δάκρυον,και
χαρή
ατωτο
μισοπόνηρον,
ο
σουλφ,
ιερο
σαόης
θπιβάλες,"ιξοόυ
ελέγχες
οργή
δικαίαύξησάμδυΘ.,
και
αμuύη,τι
πρέπον
εχέση
ωίδασκώάσις
έκ
ποδών
γμέθαι,
"γνώμίν
πονηράν*νόμίω
το
κοινόν"ιεροπιόης
κα
ζαβλάπίεσαν,
θ%ισημόνως
όκτίμνων,
ει
\
δι
Α'
ί,
Τ"ν
"-
"/
Α
δεί

γαρ
οoιη
ιας,σου,
τολμώντας,α
μη
δεί,και
ν

Α"
/
ε
<
εις
τοσέτο
φθάνοντας
θράσες,ώς
και
τοι
έτον
καταυλμάν,
δι'
ών
ιερωπιδίωκα
θυφρίζεσιν,
οίκτείρανακρίτως,
αφ'ών
ν
ν
Α
y
Α'
"Ν-

τον
έλεόν
αβιανομίαςθηρώνται,
ο
αβ%
καλέιν,
λείπε)
εδέν,
ή
παντας
σου
των
εκκλησιών
τσεοεσωτας
παίγνιον
είναι
δ
7:
2jαβολικών
οργάνων,
αλλ'
ο
θεός
θπίξτε
(έτσίμλθεοσέβειαν
τσεοεχειρίσα",
θ7π.
τώ
και
τσαύφ
αδικίας,
και
τόλμας
ανασέλ
λψ,και
ιερωπιύη
καμνέση
βοηθών,
6
ή"οι
κείαςλοιδορίαςχωρανμήπαρέχφ
αλ
λαμί724αγνωσιν,
τώρου
συκοφαντεμέ
νω
είγεσυκοφαντείται,
βοηθών,
τι
δσυκο
φαντέντα,
Sy
Νo
D
ισ
Α.
1ο7
ΙΟιi
amantiβme,
quoniam
omne,
com
Ρkίien
in
Chrifi
τίβcribμα,
ό
κοmmi
βrations
planu.com/olatera
(encm,ό
lt
κrymas
rjustribulationi,
abfarge,
ώ,
te
είimprobitati,
οβrtm
εκbibaba,ό/ater
doιήadυcr/ario,
φοβconτίδtionem
faro
ri
iuβο
ό"competenti
τlndiίia
βιβήcien,
εκφtlc,
malum,
4μ0d/trφιηdo
paβttar,
ό"communitatem/acardotήladit,/apitn.
rtr
εκcidens.
Ζζamβquά
ιonιefaru,
μι
ρra/amφιοribas
,
ό
inconτιnienter
in
zantam
procacitatem
εκilitntibus,
μt
/a
αcrdotium
dadccorent,
mi/ericordia
ift,
βnciudiciofiat,
εκ
εοφuodmiβricordiam
pro
βclerc
deprecari
κonantur
,
nihil
f
rtliquum,
Άμt
omnt:
Εκdefarumpre
βtle,
in
lu/am
ό
ορprobriumfant,
ipβ,
quojuc
diabolici,
inβrumentu.
Scd
Dru,
ad
hoctuam
religio/itatempraordinavit,
κr
ό"inju/fitia
remoτεa,
ό
pra/am
ρlione,
ιomprima,
ό/actrdotio
laboran
ii/uccarras,
ό"propria
maladiiii,
ίριum
non
prabca
:
βdpββαognitionem,ciqui
dtmqui
calumniam
patitur,
adiutorium
fra:
illumτιroquioalumniam
facit,β
τιare
Λ
χο8
ΡRocL.
ΕΡ
Ιs
Τo
L
Α
φere
cβcalamniatus,aύβinda.Ζζon
igi
zurrua
religioβta
arbitrctur,
4uia
zan
4uam
adiniariam/eda
Αntiocheae
ma
κima
ιέυitati,
huς
τεnit
memoratu,
Dai
amantiβimus
Εφιβοpus
:
βd
mctuen,
4μ0/dam,βιut
ait,βditionibus
gauάenter,
ό"paβioni
propria
militantes,
dedit
ad
ήemφus
looam
ir2:
nam
alioquin
patien
εiam,
ό
man/actudinem,
ό"iuβitiam
ιua
religioβtati,
predicare
non
ce//at:
nto
«t
aειαβt,
(abβt
hoc)/2dat
bacproβin
έerceβto
adanimum
τεracundia
φerme
φendum
ε//et
gravior.
Itaque
illi
com
πmeatu
pra/βntibus
littera
dato
confidere
εμβmu
go
arque/anίitβmu:
Εptβορκ,
ό"αυn/1ίcrdo,
no/ferCyrilu
,
φuod
pro
pter
obaritatem,
ηue
continctur
in
noba,
ήaben,
rετεrentiam
βribcntibus,
harum
ίiterarum
geralum
moda
omnibus
adia
τaha.
omnem,
φue
tetum
εβ,
in
Chriξίο
fraternitatem,μίurimum/alato,
ν
Ε
ΡΙ
S7
Νο
D
το
Α.
Ιο9
φαντιuύτα,όγε
αληθώς
συκοφαντεί.cκ
τέμνειν.
μή
τείνuυ
νομίση
σου
ή
θεοσέ6ία,
ως
εφ'
ύβρει
και
θρόνκαι
ή
μεγίσης
Αντιο
χέαν
πόλεως
κατέλαβε
τα
τήδε
ο
μνημο
ν&θεις
θεοφιλέςακς
επίσκοπος
αλλ'
&
/
/

τ--
,
υφορώρύμός
ίνας,
ως
φησί
Ούυ-
Gρα
χάς
χαίροντας,6
οικείω
πάθη
σεατώο
μύες,δέδωκε
πως
καιρόν
τίποντή
οργή,
Σ
ΥΝ
/
3
Λ'
«/

επει
τό,
τε
ανεξίκακον,
βήμερον,
και
φιλο
δίκαιον
της
σής
θεοσεβείας
κηρύfiων
και
παύεται,και
άλλΘ
σοκ
αιτιώμουΘ.,μή
γύoιγ
,
αλλα
δυσωπών
αιδεσιμωτέραν
γμέθ
τίύ
επ'αιτωμεσιτείαν,
διό
και
τις
παρέσιν
αυτόν
έφο2jάσαντες
γξαμμασι
σω
,
γ'
2
.
."
\
e
c
,
,
r
γ-)
/
θαρρείν
είπεμθυ,εγώ
τι
και
ο
οστώτατες
οπί
-
-
Κ
ν
".
-
ν
σκοπος,
και
συλλειτεργος
ημών
ΚύριλλΘ.,
ως
2ja
τίμ
κρατούσαν
εν
ημίν
αγάπίο
αιδεώθεις
οξυ
θπιθείλανίας,
βοηθήσφς
πάντως
τόκομίσαντι,
πάσαν
τίδ
σιιόπι
...
αδελφότητα
πλάσα
πωσαγορώω.
-
-
:
:
:
:
4
,
"
.
.
.
Α
.
.
-
-
.
.
.
Η
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
*
,
η
,
ί
''
Σ
Ι
Ο
ί
Ε
Ρ
Ι
s
Τ
Ο
L
Α
Ρ
R
ο
C
L
I
Εpifcopi
Conίtantinopolitani
ad
Iohannem
Epiίco-
*

.
.
pum
Αntiochia.
Α
Rύirror
te
cognρβcre,religioββme,
magί
υcro
Corto
βio,
non
quamli
θεί
ή
Dco
κοίigere
mercedem
co,
ηui
in
dormitabilimenia
ocuίο
Εccltβιβitain,
τigilant
mειεβitatiίμι,
ηρίie
dicqμε
pro
αμrarcώ
εφηβιίcre,
quattnus
beni
4ai
aem
regatar
omne,quantum
populi
fami
ίiariterconjunίiam,
ό
άrtprobi,
είχa
nia
puraβι
orthodoκα
βda
providin
1iamφero
mercatur
hoc,
4μodβιundam
pre/amptiontm
interim
adνείβriorum,
ήabear
morbum,
ό
at
in
camdam
βnβm
ό,
obedientiam
transferati,
maximέdi
τina
tlamanteβriptura,
gui
edaxit
di
gnum
ab
indign",
βίκια,
ηξum
crit.
Si
znim
mcgligere
proximo
labcnta,
adde
1eriora,
ώ,
βcordia
pναφ0βtirapinam
fa
δέος
faucibus
lapίτoraci,
hominum,irre
εκβίila
damnationώ
εκρcrimtntummi
π4/4ζ
Ιςrcm.
15,
ΡR
ο
CL.
Ε
Ρ
Ιs
Τ.

Ν
ο
D.
Ι
Ι
Ι
-"
ηatur
dormitanti,
mercenarium,non
pa
βρrem,dtβdio/am
ό
di/aluturn
βriptu
νάτοιαnte
:
quomodo
non
per
omnia
ia
βum
εβ,
βudio/am
quidem
in
talibu
per
βqui,
dt/idie/am
φero
in
urgentibus
είύ
gitare"Ιn
εθdam
tnim
μtraque/imilia
ad
τituφcrationen
εκίβunt,ό:
irretu/abilia
adrondemnationam,
ό
bρς
4μβdex
qui
bu
aliqui
ipβngligenier
τίτit,
τiden
re,
adhoriatur
in
κmulationem
deterio
rum,ό
ημod
pactante
infidem,
ό
de
Ιinquentes
inφitam,
non/latim
corrigit,
ίictt
de/βiticη,
εκtra
tale/applicium
non
εβ
com/fitutκα.Εiu/modi
φcro
εκcmplam
non
εκ
merefingo,/adax
divini,
Scripίμ
ru
eruditur/fribo.
Ηali
ile
aiate/atiga-
1.Βεει».
1a",
ό"in
Silopertinentia
adlggtm/acri
foans,
ipβ
ηuidam
non
operabatar
qua
putri
audtbant,
κουφίrabatur
τιro
illa,
μ0/fquam
nρη
φrohibthat
partante
:
4μ0
κiam
βιundum
τεram
rationem
,
ηρη
νη
prohibertjingitia,agenticognatum
εβ.Ε.
&ο":
iitrum
φutri
aiiioniίκι
ζradum
iniu
rianic,
indigno:
βper
quzφιραίαnt,/a
ακrdoti
demonβranic,
wonβίum
είiqui
--
--"
Ι
:
2
ΡRocL.
ΕΡ
Ιs
Το
LA
έur
operabantur,
Cadtύant,
βd
cnimad
percaήίum
alio,
cυριαίant,
imaginem
peccall/εβamuluntibκ
ρνoponentιs.Pro
μter
quod
pariter
illatum
εβ
βpplirium
ώ
εί,
ηui
impia
ficerant,
ώ,
είφut
non
τ.Reg4
prohιέuit.Patrianimadτίrtutem
noruit
βcordiafilia
autem
pernitiem
intulitin
εmendatio
,
ώβncκ
injuvtnam
tempe
βate
naufagtampafu,
εβ,
pro
quibus
af:
/bδίum
non
gubernaύit
incrιpanione
Ita
oportet,
religigββime,can
jui
βrtitu
εβ
prκείk
popuίο,
ό"tentrchaftnaβαrdo
iή,non/olamprocurire
quomodo
ipβpro
bu,
appareat,/eduzό
bocηuodahip/0di
-
ritur,βι
parum
ab
omni
τit"parattont.
Ηος
cnim
quod
priα
είf,
είβ
admiran
dum,
fadnon
tale,
qualc
εβbρς,quod
φ0/f
ifad
diίium
:
ηuanto
illud
qutdem
in
anamiolun
perficientem
ta
qazad
τirtu
iemprtinent
concludit,
hoιτιromalio,
,
η
proύidentia
(αίνοι
fician
per
βngular
pictutύ
induità
confidentiam.
-Αdquid
φero
duo
"ηuodmultureclamant
hic
reli
gioβΚimum
Edr/enorύ
Εpikopum
Iban,
κυκβίumquidam
clariciΕdefani
ό
Μο
-
και
...
**..
machi,
SΥΝ
ο
D
1c.Α.
Ι
Ι
3
nachi,
βd
enim
etiamprimate,
o
clari
ήmiίitia,
ηuiύκ,
νεάκ
fidticalidu,
gelu,
acconditur,
ηuodtantam
diligit
2Χεβονή
έηβniam,
ato
qνεdam
Capitula,
44κ
βψpo/θi
βripto
a
nofi,
ad
Αrmenio
to
κmo,
ό
direxitua
reτεremrie,
φua/inι
βuliaόγro/ana,
σomnipknaimφίcta,
1e,transferret
τρce
Syrorum
ότιranβnit
έeret"θique,ό
multi,
inconβderatόβm
pliciorum
audita
lefonem
pernitioforum
/"βίpientiίμα,
γεν/baderia
βρtr:
βcut
addicaium
θf
Dei
Εccltβε.
Φαεquando
ρεrkίtionem
αυgnoυcraffiήarodigης
r"
ικm
omni
alacritate
cum
compaliere,
ερη"
φαidemβrήριο
adArmenio,βίβri.
θενε,ταnilώηκium
vero
magώ
τενεπηση
βriloquium,τ'elquodgβτ'eriu
diccreΙα
adioam
impictatem
capitalorumi/orum
ανηdemnantam,
τίτα
τριε
σύ.
*
βίτα
4/ηε
mani,
anathematizare
dementiam.Fla
gitiam
«nim
εβτirum
non
manifeHέο
/fendi,4uala
e/f,
Siquidam
cnimtapitu
4wam
illorum,
ηuρd
nontrcdomφνύμα
βαθtat,defendat:
βadgfinβabiliίμιο
gitativniίκ.
Είdai
τείτενέργmm
tenρν,
-
Η
φκοnρλ»
2
Ι
4
ΡΕ
ο
C
!..
Ε
Ρ
ΙsΤο
Ι.Α
Βaruch,
3.βenim
ό
τίβu
cβcarne,/edi4ceratin
quomo?o
duo
dicit
Filio,
unam
quidem
ante/acula,alterum
τενό
in
ultimi"
τεί
quomodo
Chri//u,
alter
pretar
Deum
φerbum
"
τε!4uomodo/μψεr
terramν
τέ
βm,
ό
hominibus
conυcr/atum
calam
niatur
parum
aliqacm
,
βιut
unum
εκ
ιοίia
natum,
βd
non
ip/κm
ημι
εξί
βne
principio
ό
intrtabilώ,
adqκcm
non
ε
/fimabituraltar,
βιundum
Prophetam
:
ίarnalue,
ηui
omni
principio
/ώρtrior,
βmni
τaro
paβίone
liber
,
omni
τεro
fran/latione
ό
immutatione
alienκι,
qui
εκ
Patre/pknduit
βper/en/am,
ό"
εκ
τirgine
orικ
εβ/κφerrationcm,
ήκε
βος
φίρα
ε/f
ortaύil:
in
Dcitate
mon
ad.
mitzit,
ό
βρς
4μ0d
εβphantaβe
in
tar
ηcrcήίil
:
φui/κundum
Dri
τενίtatem,
ό
Deu
e/f,
ό"faξίμ,
εβΗomo,
ώ
είud
quidan
φuod
arat
φermanβι,
bρο
τινό
guρdfiίia
εβ,/alvamftzit.
Ηic
igitar
εβ
μηua
Filiω
κmigenita.
Sednon
ita
quidemptrvtr/a
mtate,
ό
αυgitationa
άementia
Capitalorum
βorum
gtnitort,
ήaύii,impiorumabortivornm
d"βbiptr
α
.
nitia/orm/κ
SΥΝ
ο
D
IcΑ.
Ι
Ι
και
κίtioβrum
Patra,
apparatrant.
Drinde
βmemoratus
communi/er
lba
cogno/ait
αa
que
ad
djiruίtioncm
legentium,
ό,
audientiam
ετomita/unt
oapitula,
βαμε
ό
arbitroreum
prudentιm
con/titutum,
όapacritia
diτιni,
Scripturi,
nutritum,
abominariaa
ό
rrήκcre,
ίρηfidenti
τριε
αό
nontrabcβcntefronte,
4uodin
anima
/apit
9/fendit,
omnia
/uίječia
ad
Αrme
nia,
φίβοla
capitala
aθήoien
calcan,at
pote
diabolica
in/ani
einυentione,
conβε
ruta,
ό
οnnia
anathimate
digna
e//e»
judican
:
ut
da
τίro
hoς
τιςram/zienter,
φωibit/unt
omnes,iam
indiβrtiam
ron
jidentιr
αορίtationem
adillum
babcant.
2Χες
cnim
oportet,
religioββime,
βαμtό,
ipβηρbi,
ιυηβntics,
co,
de/picare,4uiβne
gaa/4
laduntur,
ad
deteriora
impatwmν
βabente
:/edplurimam/accrcrationen,
κorum,qaiβandaliΚantur,μrindiβrttiσ.
εκtandatarin
omne,
κum
concordia,bor
νέβcnic,
maximo
terribiliβάmam
ikam
in
Εμικgeljstondemnationem,
ημιφνο
Μatth.18,
μηο
humilium
βandalizatoinβrtarau-
4antiί,
υcldeficientibu.Sichim
bcatκι
Η
2
Panlu,
Σ
16.
ΡR
o
cL.
ΕΡΙs
το
LA
1.Τim,4,
ad
Τit.
2.
Ηebr,1
τ.
.."
-το
4ήimiwm
bonorantem,
ό
mirantem
,
β'
Ρaulu,
εκcmφla
bonoram
φerum
βιεν
aote,
είβ
legitimε
βatuit,
jaomodo
non
magάfiati
auέlore,
ό,
doδίort,
βneqaa
Γιόφlacere
impoβίbile
εft
:
2Χ4m
alie
qμεάam
τίrtutcs,apoteεκmoriύμper
fiίiionem
accipientεί,naturam
bakniad
zmendationen
dotiricό:
Fide,
τεroβία,
φu«εβ
maturaώ
ναtione/φerior,
μίpote
καιuicρνopinquan,
ημcd/mρενέβ,
ό
ma
ικraintelligibile,
ό
inoccupabile,
dφνε
βenβone,6
omniφίrtotemtlior
εβ,
φcr
ήρς
βίwwrtdam
charitati,
ηeodquiίπε
diεάν
Deus,propter/olarocharitairm
βρ
mofaάκιβ.
Rogo
igitar/tadiumadβε
ρήξίiam,
Cognoβε
enim,
religioββime,
ηuodwon
aiήίuidam
gratificabiturme
πmoratκ.
Εφιβοφκι
Ιύκι,
ρύβιάaan
pra
βntiφίβοίε,
ηuantumβbiipβ.
Ηabebir
εhim
no»
βίκη,
το
ηui
naής
deip/odu.
ίitánt,
admirante,
cum»,
βdenim
είiam
βntiίβϊmam
nofrum
Patrιm
Fresίγιε
νκη»,
ό,
Ανιήimamaritan,
Daimariams
τέdeaι
βρienίrm
oaqμε
φia
Fiati
fant,
emwνιοι».άιροι,
βρtraήνεόυκίςat",
memoratκ,
SΥΝ
ο
D
το
Α.
Ι
17
πmemoraru
/antitβima
proptανιήari
ratem
no»mediocriter
lateratur,
φuodή
4uidchentin
divinioriύκ
γredicare,
in
aάνιεβιακιαβntar,βοιχείο
direntium,
βυcinυidia
criminantium,
Propterquod
σύ
Τhcυάorum
reverendiβάmum
no/fre
Εccltβε
Diaconum
ad
taam
cωm
chartώ
νεφerentiam
direκέ,μιαogκοβα,νείigio
ββme,quodnon
contemptibikm./id/iu
die/amνεκίβimocaω/α
φιrfiίtiontmν.

R
Ο
Ο
Ι.Ι
Α
R
CΗΙ
ΕΡΙSCΟ.
9
Ι
Ε
Ρ
Ι

ο
L
Α

Ν
ο
Ρ
Ι
cΑ,
ad
Domnum
Εpi(copum
Αntio
chenum
,
pro
caufa
Αthanafij
Ρerrenorum
Εpi(copi.
ΑΝc
rΙss
ΙΜ
ο
ό"
Da0
amantiβ
ιβmo,
fatri
ό
con/acardott
Down",
Procίας
in
Domino
S.
Charita/an
ίia
m4gnίεβdonum.
γincien,
animν

αoncordiam
magnua
artifέκ
Deus,
natu
πmquamφcratκίνβιάφοβtione,φενθο
-
Η
3
diβο
2
18
Ε
Ρ
ts
rot
Α
ai/ponente,
con/trinait,
atfamiliares/α
αien
alitratrapa/int,
όmρκι,
σανε
τμήaceju/aam
nature
cκίβtnit,
«ίκεκγκ,
ηenfaram
per
conβnβιm
κονφίβrtoni,
έm/oluίticm
complt
artι.Εa
βqύdenjnκ
Ρrocalaύ
ε%ξϊκβnt
adtorrμμrioréalto
ram
nece/arroperdaranturiqματικro
υο
ίuntate
unita/ant
κon/1ίik
άtutela
pro
ria
dilabuntur.
Kndeώ
beatu,
Paulu,
πmultitudisrm
fidelium,
ώ,
continuatio
Εphef
5,
κrm
Εcdgβε,torporitomparavit,dicens,
"9οι
"
κο
εβä
ιοrpus
Chrifii,
ώ.
ntmbra
εκ
membro,omnino
praditan
multitudini,
κοκίpirationem
ό"prrrontordiam
mcm
brorum,
interdiccη,
είf
laκςκcndum
in
αontrntione,
ηue
bείi
amica
g/f.
Carau.
rem
#κcβriύam
Dee
4maniίβtme
Pater,
rφgopauίulum
at
agncβa,
Droamantiβ
Ιβma
Εctlsβε
Ferranoram
Epiβορμ
Α.
thanafίκι,
ώ,
incredibilemβmuί,
ώ,
au
dientiίμηό
mediocritermokβam
φύm.
pam
defievit,
diten
clarico,
βιοητεlur
εκμιο
καιione/abitίitoni,ό"pwtantsβ
bi/affiere
τoluntatem,μι
βnt/accrdo
rityranni,
εκpalikeum
at
Εκείβι,
αμη
.
.
.
:
:
:
γΑrio

Νon
1c
Α.
Ι
Ι
9
νκtiοnula/aύββcret,
ό,
ηuantamadro,
attinct,
in
tanlam
τε/aniam
εκiίife,
με
atiamdamnaren
eum,
ό
οφerthus
cre
dirent,
ηuiain
υoluntate
protatium,ό,
ηenindctrcto
regularwm,
conββant
or
aine/accrdoium,ακonomo,
auικm
ό
ια
ratore
propria
τoluntate
con/tituentantes
Ειοίεβe
Dai,ό
Εριβοφinomenda/acri,
αγρtichi,
auf"νεκτεινό
μr
brετίtcrdiκε
rin,ηefindβιmεEccle/ia/ficumordinem
in/inuat
difolutum,
adήcien",
ηuonian
nutriτit
Circa
hac
iforum
pra/amptio
ηcm
in
τιateribu,
corum,
ό/βckβu
ope
ribμ
,
non
ratiοnabilibμα
τεhia
data,
Νamprκιεβribuciusβmilia
facienter,
έmφctum/kan
adptioraitintra
cumula
νunt,can
non
olimpanam
dignanυββί
nutrint,
at
de
Catero
baberent
temptra
menti
τiatitum.
Sadra
Dao
amantiβί
πma,dignarcλι
nobarogatus
(φρtt,
anim)
τibipropria
αρm/accrdoium
infirmitates
εfficere,
ούedien,
pratiφκε
Β.Ρaulo
di
αεnti,
Sipatitur
unam
membram.com
patiuntur
omnia
membra:
ό"βquidem
λοκge4ύarbc.Αntiochrnaciτίtaιίύβituta
Η
4
.
Εβ,
1.6Ζor,
I
2,
Ι

ΕΡ
ΙsΤot
Α.
,
":
4β,
"4μα
bεσdivulgaιμείς
mυβnntur,
έμηum
#αιρηνική,
prafati
Εφιβορί,
«έήκαν
νευίrendβtworών
Εφήβορο
",
pβ*rtiφίcinωm,
per/θμώκοπίας.
*ήΡίεκίium
adaudiendακ
/anoiita
tua
αφurct.
Formida
εhim
religioββimum
άσινημάtanum
Ερίβορα»,
ranquάτι
/"Jίunmainimitorώναίκ,
adver/a
άωτίrtutempraύρκιε»
4tq:
materiam,
Ε"βquidem
κοστίti,fίκrint,
inquiύμ,
«εια/antur,
ηκοι
incία"at,
tanηuam/ώ.
γtrύiam
baύενιε,
ωάββίρη,
είin
iίμην
ferint
imitati,
βmiί
εκcmpίο
φίcίian
",
διεροίησdit
bεκια,
φαι
adver/ta
Κ"mitor,
«ιραινα»
εκτιβικ,
ηui
""απέmundo
mγάmianoιερικό.
2ζουέ
εκrim
Dερ
ακαριίβtme,
qασmiamonoia
α"ρίξίtn
incβλίβι
τέβeribws,σή
τοκ
"βιόιίitate
plenω
εκβι»,
αon/olabενά
βα",
ό
lichγma
oiα
ινήίπονά
4ύβerζε,
,
ώ,
tn
boccuί
Δαίο/α
/άπι
κωala
4ziaύiία,
ό,
/κcrdotή
adver/ario,
pe/?
Ζα"πιδίionίκη
fürora,iu/fo,ό.
αυmptten

τίπαίtie
/μέήcic,
εκφιüc
onnem
Ρεβtman
ταίrnίμιτη,
»
ό"
αρmwanem
«
"
/acar
S
Υ
Ν
Θ
D
1
c
Α.
Ι2
Ι
βterdoιήφιβemβίtnterabβinder
Nam
Ιβ
4μάκοητείkrit,
a
pre/amptoriύμα
θ'
εκρητκmienter
in
tantam
procacttaren»
εκίlientiύκι,ut
ό,
Daoper
Pontiβιε,
κοή
νωmeliam
in/orreaudcant,
miβricordia
είuβneiadiciofiat,
εκφuibu
oleκmini
φuitati,
βρφlicationibus
aucupctur,
ni
ήilgβreliquum
niβωtήantomnium
Βo
είιβινύρναβue,
inluίμηνό
opνοθriam,
ό"ρεν
θες
βntaatar
Αiaύolitaminfνα
κmentum.
Scd
Dιu
adhoc
tuam
religio
βtatempraordinavit,αιό
iniafitια
το.
πmoνια,
ό"pra/amptione
ab/?inda,
ό"
/acardotiolaborantiba/accurra,όmal,
τα
malediίtionibu
loικm
non
praύca
:
βd
φοβ
agnitionem,
ει
ηuidem
1αιρα
ίumnίκmpatitur,4diatoriumfora
ilium
τενό
4μείαlumniamfacit,
βυcro
tβία
ιumniator,aύ/cinda.
Νοn
igiturtuart
άgioβta
arbitrctur,quia
tanquam
adin
εάνlamβdi,
o
Αntioίhenz,
hicφικiime
morata
reverendiβimus
Ερίβopus:
(ed
metucn,
ηue/aam
(βcutaii)
βditioniία
εοηgaudanti,,
ό
φ4βionipropria
mili
ιanic,
deditadrtmφαίκum
ir*
:
p2.
Η
και
tirntiams
Ι
?
z
22
ΕΡΙsr.
S?
Νο
Ρ
Ι
σΑ.
ίientiam
τεν",ώ
man/actudinem,ό
ia
βίtian
adbuc
tua
religioβtati,
Pradi
εand"
κυκ
ιεfat.?Νερtn
quolibatacca/at,
(abβιβυς)
βd/applicatοportunamin/β
ερmpoβtionem
εffici.
Vndeό"pra/anti
bu
eum
literi,
conβlantε,
ασηfideredi
κimus
ago
atque/anίtiβima,
Εριβοφu,
ό
τοn/acardo
nofer
Cyrilus,
propter
oharitatemqμε
ισntincturin
ησθά.
Ηa
έen
itaquereverentiam/tribcntibus,βα
rum
literaram
garalam
modi,
omnibu,
adiuταθά.
omnem,
que
tacuwείt,
in
Chrifofaternitaicm,
plurimum/αίμιο.
22:3:23
δ'3,
δίζ%.
ΡRocLI
Χ
2
3
ε
2.
Ο
C
.
Ι
C
Ο
ΝSΤΑ
Ν
Τ
Ι.
noρolitani
ad
Αrmenios
de
Fide
Εριfiola
Dionyίio
Exiguointer
prctc.
"
Ε1
amantiβ,
ό,
τεntrabiliύμ,
ΙΟ
Ερίβορί,ό
Presbyter",ό
-άν
εhimandritz
orthodoκα,
/anί7α
partotam
-Αrmeniam
Είckβε,Procία
in
Domino,
S.
Νon
madiocriter,
Fr4
rres,
confudit
animam
no/frum,ό.

νore
τιμίidiβϊmo
(autiavit
rumornυφιί.
lorum
errorazioaniorum,qua
nupι
νε
/ireregioni,
ελίidiβimus
natura
oδησα
ημtnimicu
inβτit.Ιntolerabilitertήim
zrήia
auditur
com/aετit
animam
υulne
rare,
ηu«buiuβmodimeditationiύι"
εκ
εrcitaia
non
fitrit,
tantoάρtrnicioβιω
jacalatur
in
altum
tela
dtfgans,
44anto
dβrimennon
corpu
φριfit,
βαβαιαια
πηentäεκφugnarècontindiίθpinione
diβ
βminant,φίηerandum
Ρidei,
φθfimtn
ram
και
djβίfin
lathrymabiliitr
Ά
Άγf0
Σ
24
ΡRoet.
Α
Ρ
Α
R
ΜΕ
Ν.
furtopenitus
εfe/αθlatum,
omnώ
1μί
dom
oirtu,
εκptιβάι,
ή
quiύκι
νationon
εβreb«ακdterialiύκ,
ούβurata,
omnaά
πωalitiaά
bene/anticntibμ,
non
immeri
νό
/igienda
έκαicatur,
κιφotequa
o
re
gione
adver/eture/βntic,
ip/α
αontra
na
εμram
βne
dabitationς
/abββenι,
ναης
βιutidquodaliltβιmνη
εβnccefario
ια
βυdiendum,
ita
quod
non
εκρcdit,
βα
proύaturadυcr/am,
aat
can
przβο
εβ,
νερcliendum,
«κι
βwetaiturne
accidat,
βίiciιέprecavendumν.
Ρirtuta
iraqας
,
βccic
plurime
Ηanc
autem
ταrio
dιβ
πicruntβνε
Gentiίει,
4μο
εννονpr4/o
εαι,lamenή
diβrationία
corum
ignoratio
αιτίinitati,
ούβurat
:
(eu
Chrifiani
4ai
fide
reίia
menti,
οιuίο,
είluminato,
1
υ
έente
,
βίcm
jafitiε
φer
confoβίσνικ
τlariuintantur
Illinamqάeinβάκου
βί7,
τείutin
tencύνώ
ούerranter,
baύen
τεβάt/en/απ'βαενείioreprecipitcm,εο
gitationibω
nitunturindertώ,
nibilinής
φωe
dicernant
preter
βακam
ό
inβaύi
έem
naturam
rerum
τifibilium
prr/ora
*ante",
υcre
auten
contemplationά
in
ruiίκης
.
Β
Ε
Ε
Ι
Ρ
Ε.
Ι
2
και
πuitan
4at
canβι
temporalibu
baύenter
implicitwm,
aκι
εrroribu,
ούιακatum.
ΟΑjunt
enimquatuwr/petic
c/k
τίrtutώ,
idcti,
ju/fitiam,
prudentiam,
fortitudi
ηem,
tamparantiam,
4μαίitct
bon4/ίπι,
ήumi
tamen
νφunt
,
ό
κrga
terrana
projείie/ant,
dum
infariora
ιαίg/fi/a
/figioιoυρνούantur
Fortitudintmnam
φάediκcrunt,
luίiam
adverβω
ικrnemν.
7zmνφerantiam,
ηua
de
4/κίinum/amit
/abigatioκε
νiίiorian
:
Pradantiam,
qua
in
ισητκr/ationeriτήlioφtatarowti
πει
inβituta:
Ιμβitiam,
υφίimam
«ηκε
μortionem.
Ηuncautrm
(κίputabanter)
τita
ordiner»lege/anκcruni,iwmodera
1amatq,ilititum
reprimente
buiu/nodε
aefinitionibω
ααφείitum.
-Αliam
τιτο
ό"praβnti
νita/ublimiμa,
ntηκε
κυρίta
re,
mcηue
depromerετικlatrum,
βdinβ
pienti
όρύβurato
κorderiκέβnt
τirtw
rem,
Juantum
adβ,
τίβbilibustantamν
ηrodortύκα
ιηcludere,
nibil
ti
tribuentes
εκimium,
ό
ιαίcβι
ήabitatiomeconds
num,
gaι
τεro
per
Fiatm
iίuminate,
#abιnt
otal
ιοrda,quorumpra/elat4κ.
.
-
m4ζί
τε
"
/
126
PR
ο
CL.
Α
D
Α

Ε
Ν.
Α'
magifier
εβbcatiβimus
Paulu,
eam
dt.
finiαnt
ε//e
τιrtutem
qua
no
ad
Daums
/έmpercίcυans,
ordinanterregit
in
ter
ra.
Ηio
igiturper
omnia
φentrabila
Α
γρίiolu
multa,
4uidemβειic,
τίrtuti,
e
numcrat,/td
praciφαι
fiaem,/βcm,
εha
ritatem
commendat
:
quarum
fide,

pra
naturammarita
hominibus
bona
lar
gitur,ιητίβbilibus
co,
admifens,quiad
ήμο
multipltιrtus
οθηοκίu
paβionibμα
indumenta
circum/trunt
:
gui
enim
ΟΑngelorum
rehηuarumqucincorporca
rum
τίrtatum
naturam
propoβtt/abli
mitate
mcβιunt,
horam
dβψίinam
bo
mintbaquigradiantur
humi,
ό
τolu
ranturinpuίτκre,Fidc,
attribuit,
regali
throno
Άinυίβbiliqui
raret
omni
for
ma
no,
εκbibιns,tertamή
illafirationem
nature
increata
βmper
/ine
initio
ma
ηenti,
inβnuant,
2μ2
ctiam
falgorcβιο
βm/am
materialem
diβutions,
ενα//um#
ac
mtbulo/am
intuituw
nρβra
menti,
εκ
ρμrgan,
crga
illa
alaro
κonβicare,
qua
rancex
partepe/ant
τldericum
cenβn
1arinφιβύilia,
ό
ιρmprehandi
ιum
in
--
acιεβές
D
Ε
Ε
Ι
D
Ε.
Σ
27
aικεβibilia
ε//e
credantar.
Spc,
autcm
non
dignata/ρmnij,
μt
diritur,
inhare
re,
βd
credita
fürtitar
ratincn,
in
pre
/entibμβbi/aturajampraparat,
όad
εκείκdendamdubictattm,quodnecadcβ,
ranquam
pre/an
ogitationξιomφlcίii
rar/ub4βείiuφenί
ηuzprκβelaniarad
autan
adver/a.
Dequibus
Sφείimφιdi.
ηenta
tranβrtdiens,proprmodumφίβ.
bilibus
rebκ.
εα
φακdcβdaräturadncίjit,
fίuxam
tempora
imanitatum
/aturorum
dikβίione
pror/ta
εκuφcram".
Charitas
τ'tro
/anίia
Religioni,
nρβra
ιulmιη
ό"
αφut
β.
Per
han
enim
Dιμικmpra
/tn
iugitcraferinterra,
ad
no
percar
ntm
τnniredignatu,
εβ:
rtraqήeigitar
κmeritoβbi
κρη/entiunt:
Fidc,
animcha
ritata
tββcculum,
ό
κbaritajidtipro
batar
εκfβcrafirmamentum.
ζrιdimus
quod
Dru,
τίrbum
impaβibilitιrintar
natu
εβ,
ό
pio
trtaimu:
:
baccnimf.
des,
/alatine/ira
fundamentum
εί:ίο
gne/itur.ldairιο
εύφuiφropterno://ίς
pirformam
(εντι,
diligimas,
ηuintana
1μrε
βια
μίfam
matabilitatem//finair,
.."
ήfρ,
128
PR
o
cL.
ΑD
Α
R
ΜΕ
Ν.
Galat.1,
ηcc
4κgmentum
Trinitati
aικεβίt.omni,
itaή
Chrifianus,qainρκεβdιτκ,
Fide,
Spe,
Charitate,
idquoddicitur,
non
gβ:
βd
atβ
τίdctur/aam
ιαβίgarc
corpuβα
ίum
ό
dnimapaβionibus
liber
ε/6-',
in
moralemtantummodoυirtutemίβεφro.
βciens,ncquaquam
coronam
τίίίoria
αοκ
βηuitar,
μtφρte
qai
monadillam/amper
4gnitionem
divinitatώ
εκitnderit,
4με
αorona
tribait
ή
4ai
foriiter
φεντίνια
κcm
luίiantur,
Iatcά
Fide,
4κε
omnium
(βcutpradiκι)bonorum
raput
εβ,
βrφe
rurintaίia,
nihilhumanώadinφentioni
θυ:
di/onum
praféren,
ημίiprophanώ
τρcamnρτitatthu,
turbida,
ηua
manen,
infa
Ευangelico
αιημe
Αpoβolito
ter
mino,
nalita
perτicacifhrore
φίρlatur:
Propter
banc
anim
βίνati
βmu:
Φ
ήaic
inBaptiβmate
lingui/ubβrip/mu!.Αlti
tudo
βημidem
fideitunίiam
in/argenti,
ακdaciam
temtritatemή
pro/fernit,
ηες
ήumanam
tantum,
βdό
iforum,
ηuί
natura
incorporta/ablimantar,
Ε.
Paulo
dicantc:
Αutβκοι,aut
υΑngela
detela
Ενangelisavrrit
τρύaprattridquodac
αφήβά,
-
Β
Ε
Ε
Ι
D
ε.
129
ttpίβu,anathemaβι:
υΜini|frarenamά
prκcφιum
εβ
Αngelo,non
dogm4
ιompo
nere
y.
Ειφericulo/um
nimi,
cββκguία,
ηθηή,
4μibu
ordinati/antφermancre-',
βd
appeterι
υcle
("pra
men/aram
qμε
minime
natura
conίε{a
(ant.
Idcρά
είβ
βb/fantia
praférarquidfide
dignamνείle
τldcatur,
non
crit
νικεφtabilu
innρτμικα
pradicationa
rt/pondit,
2μodaccφimu,
igitur
indormilabili
κura
(ένυιημs,
ad
έht/aurum
fidai
menti,
οιulo,
iugiter
cle
τantει.
guidautem
de/triprari,
aαιφέ
κιua,
niβquod
Deω
ταίο/ko
mundum".
Ά
αreaturam
qua
nontratpro
daxit
εκmibiίο
!
Ειquia
naturalilage»
rationaleanimalhonoraτit,datur
eima
datum,ut
quoderatοptimum
non
lattrct
είu
arbitriή,
βdmcliori
propoβtonρκία
dtcίinaret.
Ειquodile/ponranta
τolun
tate
in
deteriora
prolapβ«,
εκ
terrύ
Pa
radiβper
incίκdicntiam/aάκ
εβ,4ωρα
denique
perpatre,
Patriarcha,
kgtrή,
iudicr,
ό"
Propheta,
naturam
qμέfών
mavitinβrμκtt,
μtφειςdtaquidemca
τεrtr,
ad
facienda
τεroqμε
";;;
Ι
όίiφέ
-
3
και
ο
Ρ
RocL.
ΑD
Α
κ
Μ
Ε
Ν.
Ιohan,
Ι.
βίititudinem
gererει,
βr
ut
deliίfa
im
periam
φuυηuc
mobi,
υolentibu
obline
κεnt,
ό
θονum
rau/a
Diaύolu,
in
natura
de/ετίret
εκitium:
μtφote
rum
lex
natu
rala
obβίειμβracβετει,
ό/tripta
pνε
τηricatiorctorperat:
Prophetκηuoqucy
βcut
homine,
momercnt
qua
oportertt.
Ρίι
έβdabimminentepernicieliberare
ηonp/ent
:
Deu
formacaren,
βncini
tio
intircum/ariptus,
ό
omnipotan,
τεν
έum
in
tarne
τιnicns(adjianim
ifiφοβ
βquodτμlt)
βmpβrforman/trφι
ικro
faύius,
natu
εκPirgine,
τolew
abique-,
monβrarequia/κundum
υcritatemfieri
βοmodignatu
είf.
Νaturam
βqaidem
τorpoream,
ά
εκοrdia,
ό
habitus,
pa/.
Ιβone/jύe
nece/ario
(abβquuntur:
Νon
εnim
dicit
Εuangclt/faquodin
bomiκm.
par/cάκm
Deu
ingrefus
citφutafaάκι
εβιαro
naturanofira
primordioip/a
ton
tingent.Situtenim
homonataraliteredi
ru
nonβatin
procedit
operatione
perfé.
ίia,
kaprimήΆ
aepoβtioβmtnώ
ε/.
frtturzaro,acinde
procefh
tempori,
τίrn
βmitήνειon/ommationtm/en/oum
ope
-
ι
ratio
-
.
.
.
."
τ
ο
ε
ξ
ι
ο
ε.
13
Ι
νationumή
κontineat:
ita
Dau
φετίμη"
ip/ainuta
o
radiccm
humana
m/fit".
ήioni,
attingen,
φwamum
faάκ,
Εβιάr",
non
ronυcr/ia
(ηκodafβt)
in
arήξη»,
manβι
εnim
divinita
omnimutabilita
ιε
βρcrior,
φuia
mutatio
naturafίωtniί,
ε#paβιο,
ιάκ,
αμtem
partnna
βmpiter
κεφάς
iia
k
habιnίμ
είkniία
γropriεια
εβ,
atincommutabila
par/ευcret,
ririβ
ηάς
ίguκrdιτιnaScriptara
αίcntει
φροί
ίu
,
ditimω
φuia
ότανofioiu
εβ,
ό:
/ormamβrφίλοιφit,
Εκμtroque,pιεία
ιείladia/aminanoba/alutäεκίfunt
:
Ρεν
έd
εnim
quod
υιrbώm
εανο
fμέfam
εθ,
individuam
(κmma
ipβα
2άμναίου"
Εύangcίβadedarat:
5ita
animβng"
ίarita,
in
dua
βηgularitate
airimino"
poicΗ
(aliοηutin
ba
diviβ,jam
no»
ενί"
jingularitώ
μddualita)
itaquodanum
εβμικta/ammam
adunationan»,
ηεφκα
quam
in
duo
poteri
allarationepariri.
#eridautem
quod
forma
kντι
4dβη»
pβι,
natura
divina
incommoiabilitair
iimatur:
2aia
omncήαρά
fit,
aωί
έκαν
ηuodaκήίtri
fainmίβ,
κι
ιαίum
quod
-
Χ
2
4%/6
-
132
PRocL.
ΑD
ΑR
ΜΕΝ.
Α
ante
non
crat:
aut
εκ
ευquodafi,inaliud
Επoa.π.
οnvertilur,
ut
furnia
Nil
fuminuin
βnguinem
commutata,
Staattrqüe
mo
du
divina
/abjianiiε
protatuή
incon
gruas:
Νam
nto
εκmula
extantibupro
Ζεβh,
βmperβncinitio
permanen;;κει
Δ.
έχaliηύa
matiria
έδύtrfu
of
bεμιφer.
{
bum
in/aa
incommulabilitate
parf/icη.
ldiίνιο
φάνbacό
Daihatainίommulabi
ίititem,
o
individuum
/acramantidi
Φina
Stripturatejiatar,
ηuodfaάκm
εβ
demon/trans,όquoda/ampβrin/inaanυ:
κιρίr
primam
βηgularitatem
natura,
φιήθηz
μtriu/juέtommendat,
per
alte
Ά.
ήθίian
-
iiz
diύina
pronuήciat.
Dou
gi
ην
φer
bμη/iίΐμι
είt
homoperfačiu,
ηοκ
immi.
ημtinatara
Dcitatά,
ad/tipulanta
mira
κuloήuodintrfigentiam
nolframenti,
εκ
ιεdit:
idm/ampertipimu
fide,
nonin
ηuiβtion,
ροίgimuύ.
Ειfiίiu
homoιο
ξnatai
βcίidam
carnem,
generi/alatem
ίributiφει
βmilitudinemp4βιonum,
φες.
ati
ήμidem
dabitum
βίύin
(dumqακ
βnt
bomini,
1crperρεία
μro
omniύμε
-
-
-
και
..."
moritar)
.
-
--".
"
".
"
-
-
.
-'
...
..."
"--
»
Ε
Ε
ι
ο
Ε.
-.
Ι
3
moritar)de/fracn:
autcmrum,4uibuίς
ιεί
ηρνιά
imperium,
idof,
Diabolum:
βcutzqαβιmu,
Deu
logώ
εtiam
qαρά
εratimφοβίbileficit
εβφοβίbile,omncη
impίcndoju/fitiam,όβίβantianoitrε
priiiinam
nofilitatem
claritatemqάς-,
rcifituit
φer
hoς
φuod
homo
faάμ,
εξί,
βonoraτii
tum
quem
pβdeterraforma
φerar.
Waκι
ίgttur
εξί
Filiuυ,
αημ,
ειέ
Γaminκι:
Τrinitatem
nάmque
uniμιεβ
/antia
κόβttmar,
ηuartam
nullatenu,
ad
mittante
in
Τrinitate
φcr/βnam.Scd
με
diκimus,anu,
είi
Filiu:/ine
initio
de
Pa
τηe
natu,
φer
ημέfačia
radimus/acala
:
Κama,
εκ
radiceconβmpiternu
de
Pa
1re
ortκ,
incfabilimodo,τerbum
menti,
inβparabilitar
proceden,
ό:
intimus
permaκκι:
2Χάm
είβ
in
terrüτήκω
εί,
βd
non
cβάgenitoredivi/a:
Ηio
τρίuit
(αίτιαrcquem
ιδdidit,
quinimo/Gίταυit,
τιulvam,ιommunem
ήaturajanuam
di
gnanterinhabitan",quam
ό/άa/abδίifί,
τατit
pra/artia,
ό"
natiνutale
βgnaτit
parium,4ui/pra
naturam
εβ:
incom
γrcίκηβύiίiter/λίiam
hominέβ
demon
Ι
3
βranς.
134
Ρκοσι.
Αυ
ΑκκεN.
Jiranι.
Νοn
gitur
alter
eitchrifμι,
ό,
alter
Dau,
τεrbunυ,
(quodaύβt)
duo;
enimfilio,
naturadiύina
non
ποτίt:κιπα,
Ρhilip.
2.
πmigenitumgenuit,
abi
enim
now
εβge
nerantium
topula,
illic
qualitatem,
non
pνιενά
inυcnire
na(tentium
In
nomint
Ιe/a
chriftiomneginu
fίcδίitur
ιαίεβtü,
terre/trium,
ό
in/ornorum
Sialter
eiί
chriβω
prκter
Drum
υgrbum,
nece/&
,
εβ,
atpurus
homo
βt
Chrifus,
ό"
ήί.
modo
eum
ultranatara
meritamaak/fia
τεnerantur,
ό,
εiquimino
efigenafie
ίient
guomodo
cliam
prophetica
atten
aimus
oracala
clamantibμα
,
φαοniam
Deu
nofer
in
rerra
τίβα,
ο
ιαπm
bo
miniύμtonυcrβικ
είtiriβommnamή
aicit
Propheta
manife/tationem
quain
αarnefλίia
tiί,
ό
ιοητεrfitionem
ηua
1cmporaliter
cum
hominibus
rommara
ιua2/,
ιuiusβn
inυιdia
bonita
pitiatά
/ua
declaraτit
adventum
.
2aia
βcut
σmnipotan
,
ώ
ηuoderatmanβtpropter
β,
Ά
ημodτοίuit/ačiu
gβprupter
κοι.
2uod
βforte
unquam
βαndalitan/am
ασmmoτεnt
infantia
radimenta,
ό
ίκ
ει,
:
-και
-
φrafίρι
.
τ,
Ε
Ε
Ι
Ρ
ε.
135
Ι!!
prεβρt
reclimatio,
«tή,
η
ικmφονε/κιun.
aamzarnew
profiίΐμι,
ηcc
non
ό
ηuυά
dormierit
in
naτι,
4κcd
εκ
itintre
fati.
gatwβι,
φuodpυβjejunia
εβrurit,
illaή
omnia
qua/ecundam
τεritattm/atioho
πmini
αοκrigerant:
noυcrint
qui
βa
re
prchandunt,
ηuod
bunawaν
πggent
in
Chriίio
naturam
:
καςακιε,
«atcm
natu.
νam,
diβοβtioniminimειredant:
non
κreditει
τιςro
diβευ/ationi,/aluti,
damna
ρcr/anticnt:
ctβηκoaά
ιόβειμtion
mun
di,
ηua
in
banc
τίtam
conβat
hominem
εί/4
proicίium,
altuditerqui/ηuam,
φra
1er
θος
και
η
ώ,
εκgre/κ
εfi,
o/fendant
αontentiόβ,
ό
ιμης
dcwμην
βια
delira
menta
κontexant.
Sέτκro
"βα/ant
rom
muni,
natura
primordia
:
Deu,
aatcm
τκrbum,
βιundum
τεritatem/aάλω
εβ
ήomo
:
τomfiente
naturam
αντιιμpt
rantpaβιonem.o-Αlterum
έgitureligant
2
duoίκι,
αμr
crubεβente
de
contwwείχε,
abiurent
naturam,ό
υΜanithei
morbά
adβίii
cum
imφήσdeputantor,
autβία
ανum
qασάεβ
εκ
incarnatione,
/ωβιφiant
fatante
βίβantiamν,
πριν
κουβtnaantur
...
.
.
.
Ι
4.
dt
136
PRος
Ι.
Α
Ρ
ΑκΜΕ
Ν.
α"
Ρ"βοηbu",
4κε
βέβα»tiam
com/ε.
4θκήiί".
Αdmirorό
corum
demturian,
4"έκρυα
deccρtionαitineragradiumωνε
ξg"κά"4άeanamβίium,
βομredρίΐκι
βα"Ριέαςroβιαφstm
Dείτεrtiinιαν.
*aiίβέβantiam
είkproβιεorirnoaωιται
«κιβenίειοφuip"βιοκερcrιαίιιατηκε
ηνίracula
optraiω
είi,
ηuarationcaiφι.
Ιohan.
1,
"iora
retitent,
hamiίioriίκι
aerogant"
Κ?
εθimfdem
factra
υcrύum
κάνευ,
44oderat,faάκ,
είt
caro,ide/tin/inιά,
βomo
perfράκ.
Τanto/acrameωισημία
ιοαναβοσεφίρlato,
idemipβ
κrήricίκι
mirαcuίεό
iniaria
ββivitai
pιν
βgna
4κίdem
dϊτιna
"4"β/eid,
ηκυάtra
in
Jία"an,
perpaβοηξε
μαιεnjačiam
φααα
form4τε"at
manifέβαιη,
κηρm
εξίιακ
εμηdemfiliampradicanκιό
Ρatrio»
βmpirernum,
ό:
in
noυίβmά
temφeri
έκ,
incarnatawa,nibiladuίterinωmziίνι
κεκαεννεφιηjtω
εκβrcmc.2Von
επικ
poιεθ%
αίiqaid
in
thronυ/αφιηfμνην.
διά
είμd
mihi
/αριηumero
τμίgatum,
Joria/ε/αθήuian",
κάenιε,
βίαζήίνο,
έφθαίνει
aranca
κίρ.
5i
friniίμεία
4.
Α
βή?g&
-
D
Ε
Ε
Ι
D
ε;
"
137
κmiuefantia,
prokίio
Τrinita
imp4βί
bila
permanet.2άρdβΤrinita,ό"Deκι
τεrbum
Trinitate
tonβititwr,
impaβίbi
4,
φermanet,
ο
Dau,
τενbum
impaβέ-
θila
adprobatar.
guodβDeu,
τενbum
imφαβbila
εβ,mυcnitturquicrκtήίκια
5/falter
prater
imφ4βίbilen
Drum
τεν
μm.
rare
tela
tεκunt
arancκ,
4αι
ίβa
depromαnt:in
aqua/cribunt
quipropoβ
είont,
incptiβma
meditanικr,
ηuirum
Κ
/2ditercη
βρίcnter,
βultifaάιfanto
"
ούβκratum
εβ
inβpicn,
corcorum:
lip
γκ
εnim
κulus/ρla
radio,
φure
non
raci
pit,ό
inβrma,
animu,
altitudinemβdai
κρη
ταίctintucri,
2μίdigituradi/fano,
dicinαι
2
ήaoniam
βcundum
rationem
ΙΟcitatu/anίia
Τrinita
ό
κmiu
cβεβ
βntia,
ό:
impaβibilu
perβυcrat
:
Νις
enim
dicente
Filium
pa//um,
rationς
,
Ικitati,
εκmpafam
/antimus:
Divina
βquidam
matura
ημlam
prorβe
recipit
φαβionem
:
Scd
κonfidente
Drum
τεν
έωm
anamν
εκ
Τrinitate
incarnatκm,
tri
έμimω
intelligendi
materiamνή
ημt
β.
αείtigr/άβειάtur,
ιurincarnaridignatu:
---
1
5
είύ,
--
138
PR
ocL.
Αb
Ακ
Μ
Ε
Ν.
ε#24ia
enim
decrcυcratDeu
φerύμη,
/
Ρhilip.
2.
Μatth,
Ι.
αβrwerepaβιone",
φuarum
mor
termi.
και
θαύεύειur,
ββίpereτινό
ραβιοηcυ,
inυiolatila
naturanonpoteratt44ia
om
ηά
ραβιντεία,
αόρυβιάproύaιανικfέντε
ί"άσκη:
in/piritaliaωtem
σβηgalari
βέβασίia
κοnροβιio
nulla
εH
,
ηcίiίας
Ραβtopertingtbai,
μίicόροβιίο
κοκrat)
τοίcn",
κι
pradiκi,
de/irwενε
Ρεβione,
qua
rationalecorpus
"ppreferant,
φua.
"α"
έmieritu,
trar/prema
munitio
(με
η"υit
Dεαστικrbum)
incarnatar
εκ
νιν
gine,
ό
θabitvinvenituratήomo
:
4μο
"ιση"βο
εκιnanirεβ
νoluit/orma»
quo
44mmodoβrvi/αίipien,
ημίαιη
14mιη
αίrranβrφιtonem
(με
Deitari,
admiι.
"ε",
Ρer
φuam
rtiam/aluten
omni
θα.
"αν"generι
τοntulu
carne/ααραβιοπει
εκίcrmini,
Dcitatcηνpropriamimpaβι.
θikm/νταη.Idaircό
Gabrielaωthorita
tan
atημερotentiam
nafentisinβnuan,
4icha!
adλtariam,
injuitni,/aίυum/α
είει
φιρμίum/aum
άγειραιά
κοκκm,
βρ.'
Εμία
ακum
non
pοιείi
bominacβ,
βά
Ρεί,
κεκαπdam
aύiniquitatiίκειται
:
quι
D
και
Ε
Ι
D
π.
Ι
39
αίbιncυitampariter
cum
corruptione
intrανέt,
inculpabil:non
haben
καιέτε,
ιati,
εκordium,/ednece/arie
Dεα
βινμί
ό,
θomo
non
diφίβι,
in
duo,
βdperma
nen,
onu,
per
idquodρκmuίσεπαίρι.
iuν,βρminem/Racmonβrans,
perid4μ
tcm
φαodβne
coniugcό
matrιm/νται
εntaάam,
Deam
φror/a,
inβnuan,
/al
τιum
firit
populum
βιum.
2μι
και
Ιεία,
Βat.3
chrifu,
ηuiφenit
in
terra,
ό
ιμη
bo
minibu
ίοκυcr/ata
εβ.
Siautem
Chri
βα,
Ε
bomρεβ,
ό
non
ip/e
εβ
Dews
τerbum,
φuomodo
in
principioινεμυιι
omnia,
cum
tunς
μtimφήad@rant,
non
ενaι
η
Νam
κum
po/frtmu,
increatarά
βοκοβι,
βchriβω
homoparu
είi,
on
βat
quodaaqua
ante/ς
ενάι,
neqaaqωam
ανικής
ρotuerit
τείut
ρύβmodumfaiίμι,
Ειquomodo
Paala
aiabat,
r'nu,
Domi.
ημί
Ιμρ,
chrifία
φcrqucm
omnia"
δί
autem
per
chrifium
fačia
βnt
omnia,
manίββum
εξί
φαρά
chriffus
Deu,
ε#
ν
«Α.
-
-
*
-
-
-
-
-
φerύμη
Ετ'angeliβa
tetiante.
In
princi.
Ioa
ριο
εναιτενbum,
ό
νιτίκm
rat
φια
τοεμη,
ό
Deuttraι
νιτbum,
bνιεκάθεο
γrinci.
14ο
ΡRoct:
Αb
ΑκΜ
ε
Ν.
principio
apad
Deam,
omnia
peripβm
fiίia/unt.
Εt
ipβm
qμοφ,
Pauίκτίnter
pretan
ait:rna,
Dominκ,
Ιe/arChriίta,
τColots,
μεν
ηκm
omnia,
guare
dioitur,
ήμο.
Αθ.
2

Ιohan.1.
niam
Chrifu

Dau,
τκrύά.
Δiaωtem
i4aproforüt
τocc,
divini,
iiterώ
cditas
quiία,
Chrifia,
bρm0
είt
apφclaiut
,
di.
αcnic
Petro:
Ιe/μη
ά
Ζζacareth
τirum
«pprobatum
α
Droin
υοθά.
Εt
Pauίο
te
"9""""
ianιεβmilitar
Ιnviro
inquopraβηέτί,
Ιοhan,
8,
Αθ.
17,
βdem
μraitan
omnibus.
ΕιήpβDomino
ae/β
είamante
:
2μid
mcquariti,
σcci
άart
hominem
:
Νουcrintautamperin
ικriam
β
Δcriφιure/anίλε
intelligentia
privart,
autctrιo
per
malitia»
deβri,
ημιa
τείint
qua
bene
ιonβripta/ant,
ad
propriam
refίεόϊtrepraτitatcm.Νamό
ήomo/ecundum
τιςritatem
dicitar
Chri
βα,
βd
hoc
fiίiu
eft,4uod
priua
non
εrat,
niβtamen
modo
Dεκ
:
/tour
enim,
Ρεμ,
ιncreatus
έβ,
βς
idenυ
ήρβ
bomo
φerfiίia
εβ,nuάam
Ά
Jizpror/k
admittani.
Ειηuemadmodum
εβ
Ρatriβρίidum
Dtiratemconβίβan
rialá,
β
idem/anίia
Virgini/acundam
Ω4/??β778
λ
D
Ε
Ε
Ι
Ρ
Ε.
-
,
141
εarnemprobatart/iconβmila,
ubiqμς-,
τeritatεrclacente
myβerή,omniή
νεκιο
ta
φιnitu
filfiate,
Siauiem
Dium
τir
gonon
genuit,
κccmagnortn/εύaturin
ταδia
miraculo:
Μultzβηuidem
ό
alie
mulierctiuβοι/2culo
protalerant.
Νaή»
ίingua
Prophetica,
incfabilitatembaiμι
/acramentipracinentatajcbant
:
Εάει
ξ
τίrgoinattrotoncipia,όρaria
Filium"
ό,
τι
καθitur
nomen
eiu,
Εmmanual.
2αυd
Gabriel
inurprania
εH
dirtn",
"
χοίiβαιη
Dεια,
αν
μπορtir
naβεnia
έκclimationen,
gloriam
paritntά
atta:
ηuani
και
Ά
ηpponant.diten:
te
:
omnequodnaβaurgtnerantiβmiί:
tomprofitor.Siigitorhowochquίηξε.
naii,
netefariίquiεκεάmatu
ε/,
homo
εβ.
224β
υινήimiliration:
φοιήia
de
promitά.
Scάtuno
partmβbiptr
omnia
parturien,
εáit
quando
jaxti
naturam
ιontingtt
όγάrtia.Νaturala
autampar:
iuritiona
εκordium
torruptio
εβ,
φuia
&
τommixtionimprκtedit
δήm
autcm
bu
Ά
iniurix
natfficio
εβ./aprahama
πm
inuίttium
tonβut
βmiratuίμη,

-
.
.
και
αύι
-
,
-
--
--
,
-
.
.
.
.
"!
-
142
ΡκocL.
Α
Ρ
ΑκΜΕΝ.
.
.
μύi/ωφra
naturam
partua
εβ,
1ίiqai
na
βitur,
Deu
cf.
Conficmar
gitur
cum
άrnandum
fitilkdenibiίο,ό:ίegen
de
dife,
Prophetaquoqutinψira/-',
ό,
ηοτίβέmi,
incarnatum
c/e
temporaba,
ΟΑφοβοίοι
είiam
miβίβ
ad/alutemgen.
tiκη
αιθμς
φρpμίorum,
Fugianω
itaque
ή
τοnβίiakdνίiona,
futniabarcticorum
αicopernitio/a,
Dιοά
inimitarontagia,
Ανάοεβηίται,
4μ,
Τrinitairm
inβpa
rabikm/ab/faniή:
dividit:
Εunomήau
datiam,4κιnaturamincomprehenβbilem
intra
βίcatiam
humanitaia
includit:
επιπτήκirahim,
φutβηκεfrαι
αβεβ
τηua
Daiμιάβnim5ράικm,ο
ιή.
Κραξιέιίter
piecedenum.
Nonon
ό,
hancntφerrιmά,
nρτμrnή
bla//bcmian
ηualwaaorum
impictatιm
multipligitcr
εκmperaredignρβιικr.
1/inamάFilium
κίganic,
ramum
niiuntar
λradice
con
τκάre.
Η
τετο
buicφuiεβ,
αίium/φer
4.
indacintos,intemtrafikm/ab/fantidian
4uamin
fatum
multipίittm
diffamare"
.
.
contendunt.
Ditamu
ergo
ιum
Paulo
"Ρύει."
Cίrήίκι
βρακmofra,
φαίfititutraφικ
ν'
ή##7η
:
\
b
ε
F
1
ο
ε.
.
.
143
anum:
Ιμdaum
namqάεό
gentikm
per
Βaptiβnum
in
noτιμm
hominem
re/orma
τit,
ιoniumgen,
τίrtute
quo,
αφητεr/atio
βque/trabat
Idtirto
repertora
noτ
«im
pictatu,
damnationam
ηκα
βbiimminct
αontremi/cant,
ηuandoin
anam/epara
1am
redicrι
ιoncordiam,ό
φuiani
υίt
in
duo
quantum
ad
iko
attinct
derivatur.
Scd
omilfa
jam
prolixitate
βrmoni,
ad
ιompandium
rείii
dogmati,
τιniam,

qui,
τιμlt
no/e
τκratiterqaomodo
idem
έpββtana
d
nonβίωm
Filiu
Αύνaha
manen",
ό:
in
noυίβϊmώ
βουηdum
oar
nem
βρίtntia
ό
«tate
proficiens:
wam
Ικiia
tius
βmφertdquod
φιrfiίium
cit
poβλdet,
interroget
Paulam,ό
pβpic
iati,
Sacramentum
φrotinu,
intonabit
,
οβenden,
ηuod
anam
εκ
Ικdai,
ortus
β
ακndum
oarnem
Deu,
βmptternκ,
εκί
/fat:ίρηutn
enim
de
Ηabraά
ό"rtbείtm
nationem
ingratamή
ιοίlaudan
propter
raditrm
υjddictt
Αbraham,
όγropter
βmenchri/um,ita
pronunciatiquorum,
ιnquit,εβAdoptiofiliorum.
clamatanim
in
Prophtti
:
Filia
mcu
primugenitu,
-
.
.
Ιβnti,
Roman.9.
«.
144
PRocL.
Αb
ΑRΜ
Ε
Ν.
\
Ιβ4cl,
όgioria.
Infinitam
namφής-,
ξίbriam
εί,
qui
probati
runc
crant
mort
bus,
divina
miracula
con/archant,ό
te
Αament"per
qαε-Αbrahamultiplicatio
βmini
jtpromifι,
όkgi/atio
qazin
monte
digito
Dίicon/cripta
εβ,
ό
οίβ.
ημιμη
ημodiuino
oultuί
βrτίεύμαι,
ό,
Ε
4μιθμ.
νε!
terra
Pale/ina
ναι
είrta
banadiğio
in
/amine
Αbrabε
Gen.
είbμικοίua
εβuniver/ί,
φuorum
Patrει
4ui
inβις
ζηναntis
nράιτεία
lami.
Ά
ακorti,
ό:
εκφui
έκρήrifώ.
Νέcinήι/ειμkatiβίγκι
Ρακικ.
2ζεεεhim
εκφuopartu
de
Μa
κία
εκεοεβ
φertiβnciniiίο
εκrantáερ
βntia
Sadmρκίhtulitβείidam
carner,
κι
maniffationem
ημεfačia
εβtncar.
δε,
κουίlamnativitatem
diviήam
«ιεν
πιασάς
βgniβαι.
9μά
giarcβι
ήίς
Chri/fu",
ηut
natu
εβεκ
τηrgine,
qutm
βεί"καίεhit
"tromηνίiu
pretή,
ήuiin
γ
βρίjacuu,
φκιβιάdν»oarnemram
γο"«ενετίt,
ηuίηue
adinfariora
ιεννε
"
"4:ίζεndent,
omniaημειurna/ontmira
έιά
αφανιακ
(γίνει,
βάr/ara
-
4κια
ν
»
Ε
Ε
Ι
Ο
Ε.
145'
ήuia
φeratitar
homofačius
είt,
nto
alter
ε//e
prater
cum
ήai
de/candit
,
βd
idem
quide/βendit
ip/e
είt
ηut
a/cndit
:
non
rnimprius
aβendit,/edde/κcndit:
uipote
quinon
εκpromotione
Dau
εβ,
βdpro
pttrmiβricordiamqua
indigchamκα,θ0
modignantertfέή"8/f:
ηuά
εβ,ά
mς-,
τε!ά
ηuolibet
alio7on
raquirat,"βd

Αpo/foίo
ηui
Filiumptrrιτκlationtm
di-
Gal.
1,
εit
Ρatri3,
τμm
dicit.
Cum
autcm
pla
rait
εί,qui
me
βgrgavitdeatero
matri,
κca,ό
τοιavitpergratiam/aam,ai
re
τεlartifilium/uum
in
me.
Ηic
namque
qui,
8/f,
lt/a
Chriβu
φεναιίter
doce-
.
bit,
εκclaman:
Εκφuibu,
Chriffusβ-
Romσ:
εμmdam
Carnβqai
εβ/αφer
omnia
Dεμι
bencdiίiu
in
βcala.
Ηac
Panίτεrba,
quam
/abreptionem
calumnia
corum
qιά
,
prava
diligunt
habercρtrmittuni:
Dixit
εnim
Chriftum,
μt
o/findai
ημoniamβ
αandum
τιςriratcm
Datafačiu
e/f
bomυ:
ΙΟικit
ram
εκ
Ικdaά
βcundum
carnξ,
μt
έηβηκι
4aia
non
εκ
illo
temporequo
εβ
incarnatκι,
εκίβat:
Dixit
cum
quiciί,με
εκmβncinitio
dιclara:
Dixittumβρεν,
0mhί4,
146
PRocL.
Α
Ρ
ΑRΜΕ
Ν.
4.
Κom.8,
,
".
"
.
"
-
omnia,at
totita
Creatura
Deminum
pra
dicat:
Dixit
cum
Dominum
κεφ4β.ioni
bus
habiιμή
traduίii
intemeratam
cius
audcamu
nξgarc
/uίβ.intiam
:
Dixit
benediίium,
at
adorcmus
cum
tanηuam
omnipotentcm
βppliciter,
ntout
con/ar
τιum
oalumniji,
apΡάamus
:
Diκit
cum

(αιωla,μt
deman/Ri,at
άφuino,
τεν
bo
arca
υit
pro/aa
divinitate,
ικgi
άmobi,
#onore
celebratar.
Habcnte
itaqνεChri
βum
ώ"εκίβεntem,
ώ,
Drum,ό
bencdi
έ7μηυ
in/κιula,τιεncrrmur
cumut
Domi
nam,dicenic,
adβrtoribug
εκrerorum
do
matam:Siquά/piritum
Chrήfinon
ha
Ά
κontβcius,
no
autä
βnβmChri
"/ii
habemus
:
idtircό
ό,
εκφείiamu
ad
τkatum
giorie
magni
Dri
ό
Salvatori,
ήo/frile(ή
Chrήίiquipio
quidem
τίτιn
fibu
gloria
raddct
coronam
:
ή
autom
ήμι
εκaccréant
rum,
audatie
Corun
ton
dignarείituci.
Η
κα
τg/fratharitatidi
riginia
pro
libelli,
τιβra,
quo
ad
no;
djfinarčaraia
adβυcranίει
φως/aam
-p:/liforoi
homine,
υcrborύ
portanta
pro
οίto
irruiίο
τρ/freproviίκια,
φρίξnics
φuibu/aam
...
*
-
5
Ε
Ρ
Ι
D
ε.
'
147
quibu/aam
βriptà
όρppoβtionibusfalβ
nomina/ticntikβmplicemώ
infac4ian,
rcέ7.efidaipulchritudinem
con/lantiamά
ptrτικrtero
y.Sadago
τo
itcrum
B.
Pauli
Coίερ
2,
τerbi,
admonto
:
τίdetencqui,
το
deci-
1.Col.3.
pia
per
philoβphiam
όinanέfallaciano
βιundum
traditionξhominumτgnacom
βίiantium,
ό
nonβcundum
Chriβum.
-
Ρundamentum
autamaliad/anίia
Fidei
Phil,
το
ntmopottβpontreprateridquodφοβtum
εβ,
φuodali
Chri/ina
Itβω.
Stateigitur
in
ano
Spiritu
unanimει,
αρllaboranic:
fidai
Ευάηgelj,ό
in
nuίο
terraminiaύ
adυcr/arή,αβediente
traditionc,
φωas
actiφίβü,/ίτεάβnξία
όbcatiβimi,
Pa
tribu,ηuiapud
Νicaam,
βdempromal-
ga/c
nρβuntur/eu
ά/anίii,
ό
τιςneran
ai,
Ba/ilio,
Gregorio,
ac
reliquά
eadem,
βntièntibμ.
:
guorum
nomimain
libro
τite/iripta/ant.
omnemfraternitatem
ημετobi/ium
in
Chrifo
είi,
go
ό"4uί
metam/untφlurimum/alutamω.
ΙΟata
Conβantinopol.
Con/alatuφήβί.
Ε
de:
morum
τίωή
υΑνgψ.
3.
ό
και
κ.
Ε.
#tman:
4.
""".
ΣΤ.4
Κ2,
ΠΡΟ
-
---"
-"
148
ΡRocL.
Η
o
ΜΙLΙ
Α
**..".
-
«",
.
:
:
::ς
-
--
-->'
Π
Ρ
Ο
Κ
Λ
Ο
Υ
Α
Ρ
Χ
Ι
Ε
Π
Ι
Σ
κο
η
και
Κωνσταντίνg
πόλεως
εις
α
γέθλιον
-"

"τέ
κυρίg
ημών
Ιησε
Χεκσέ.
Λ
Αμπεά
και
τ%άδοξφ,
τ"
υzσο
κειμώνης
εορτής
ή
ύ
θεσις.λαμ
παιδο,
ότι
ξένώ
ανθρώπι;ζωτηρίαν
επήγαγε
ή
αβρίδοξΘ.
σιέ
ότι
την
φύσεως
χ
,
.
"
,'
-
-
-
-
-
νόμον
όνίκησεν
ο
τόκΘ.
φύσις
μύο
γαρ
αγνοεί
την
τεκέσαν
μητέρα
ή
θχάρις
και
τικέτα
έδιζεν,
και
παρθένον
έφύλαξε,
και
Άξ
έβλαψεν,
ώγής
Σπόρε
καρπόν
βλασηπέ,
Αδάμ
ενα
δ%δεισον,
μάλλον
δ3
αίδ%
Άένδοξοτέρα
ιτσαρχεσαι
γ
μδυ
γαρ
θεέγεώργιον
γέγονεν
ή
ή
κατά
σαρκαθεον
w,
ο
υ
"
.
.
ν.
.
.
.
•",
ν
αυτεν
έγεώργησε
δεύτε
έν
πάντες
της
τά.
δεάποτε
μητέρ(Θ.
μου
τές
γάμες
χωρώ
ζώρθω
*
παρθεν(3
γαρ
και
γαμώ
ωμόιη
της
αλλά
τας
ανυφώκιας
αυτής
οδuόας

και
ή
κ
ν
ν
Αν
ρε:
τιμήσωμάο,
μήτηρ
γαρ
και
ανού
κόμων
ελύετο,
και
ανδρός
πειραν
σύκέλαβε,
και
-
«"
ρ.
"
.
-
επαΐς

ΝΑτIV
ΙΤ,
Do
Μ.
149
ο
πής
ορφαν(Φ.
έχ
«βρίσκεται,
δεύτε
ιδωμύο
γατέραν
πλατυτέραν
της
κτί
στως
ο
γαρ
εκεί
μή
χωρέιβυΘ.,
έν
ταύθα
αςενοχώρητΘ
έχώρησε,
και
ο
έν
-
Λ
<
»
Ν
Ν

τη
χήρλ
και
αυτüυ
τίύ
τέκεσαν
βα
σάζων,
μί;
πάντων
υπό
σκότης
βατό
ζεται
δεύτε
ίδωμου
τίω
αλατίμητον
πί.
τραν
έν
τη
παρθενική
αρχαξγή
υπερ
φυώς
φερομόμυ,
και
τüυ
φύσιν
μί
.
βλάπίεσαν,
και
τον
κόσμον
εδράζεσαν.
δεύτε
ίδωμου
ήως
ποντιπορέσης
αθεώρη-
-
Λ.
-
/
\
\
<
>
Α'
την
πορειαν,
βυθιστάσης
μου
εν
Σξχέκα
γ

Α
/
τ-

κον,άλιώσάσης
δ
τον
πτωτότσλασονής
και
η
είσοδΘ.
ανισόρητΘ,
έή
έξοδΘυ
ανερ.
μίαύαύτΘ,
δ«ότε
ίδωμώμ
τ
νοητινόφιν,
την
τη
θυγατρι
της
«ύας
τσcoσoμιλέντα,
και
το
γραμμάτιον
ή
αύξακοής
ακυρouύ
τα
δευτείδωμου
το
φώς
της
θεότητΘ
ως
24αφανές
τε
(ώματΘ
ακτίνας
εκ
πέμπον
τής
χάριτΘ
γuυαίκες
τζεχί,
«Λ'
Α
3
ν
/
τωσαν
ότι
γuυή
και
θανάτg
δεικνύφ
Φυ
τεν,
αλλά
ζωής
τίκτί
καρπόν
παρθένοι
(μυτςεχέτωσαν,
ότι
παρθέν(Θ
έτεκεν,
και
.
-
τüυ
παρθενία
αιχμύαζα
,
αλλα
τίδ
Εzech.44.
-
Κ
3
αφθαρ
-
15ο
ΡRocL.
Η
ΘΜΙLΙΑ
αφθαρσία,
(φραγίπισα,
εξήλθε
γαρ
το
βρέφΘ.,
και
ακεραίες
τές
κοιτώνας
της
2αςρος
απέλιπεν
τειξαν
αφεις
όν
περ
αθήκη
της
χάριτΘ»,
οίον
«όρεν
γο
της
φύσεως
εργασηeκoν
μητέρες
τζεχέτω
σαν,
ότι
μήτηρ
παρθένΘ.,
το
ξύλον
2jρι
σής
αδακοής,διατ8'ξύλg
"ζωής
διορ
θάσατν
θυγατέρες
τρεχέτωσαν,
ότι
μη
κικής
αδακοής
ύβρινθυγαθρος
υσα
κρή
εξεδίκησεν,
πατέρες
τζεχέτωσαν,
2jρι
τον
επ'
έχατον
ή
αιώνων
τεχθέντα
βρέ
-
φΨτρεχέτωσαν,
2ψα
τι
εν
φάτνη
ασαρ
,
γανέιθυονβρέφΘ.
ποιμαίες
τρεχέτωσαν,
2ja
εν
εκπαιθενικής
αμνάδΘ
περελ
θόνζα
ποιμαύα
ο
γαρ
ποιμώδήξενωπαγγν
τέ
ζώματΘ
δώρα
τσβιέθετη
και
ο
λύ
κΘ
τον
αμνόν
ειδώς,
κεχίμιώς
σβιέτζε
χεν
αλατες
μάδεδίναςηκόνησεν,
33
αμώμα
αμνε
σοκ
ιχυπ
γεύσαθαι,
ή
γαρ
σαρξ
αυτ8'
σοκ
είδε
2jαφθοράν
ο
γαραμνός
τον
λύκων
άπαξκτεινε,και
τες
απ'
αιώνΘ
έξαίμεται
ηνάγκασεν
εξ
Μatt,
12
σον
Ιωνάν
εξελκασας
όκτέκήτες
τον
άν
-
-
-
θρωπmν.
"
1onκ
2.
αυτής
της
γαφος
και
παμφάγgθηρός,
ος
Σ»
ν
ΙΝ
ΝΑ
ΤΙν.
Db
Ι
Ν
Ι.
1
και
1
θρωπον
βασιλείς
συντζεχέτωσαν,
ότι
ο
βασιλεύς
ήδόξης
ανζλεργίδα
τα
ασάρ
γανα
τσβιέθετ.
άρχοντες
συντςεχέτωσαν,
ότι
ο
άρχων
της
ειρίαύης
εν
τω
παρθενικό
εργασηρίω
χαλκούσας
το
όπλο
και
ζώ
ματΘ,
και
συμώσας
αιτώτη
αχράντω
θεότηί,
εν
πολέμιον
2jzβολον
δι
αυτ8'
έθανάτωσεν.
ύπατοι
συντςεχέτωσαν,
ότι
ο
επgeάνι(Θ.
τον
οπίγΦον
κατέβαλεν
ύπα
τον,
δίφρον
έχων
καλλιπςεπή
τμόθεοτόκον
Μαρίαν
τώ
άγαν
παίικιντίλι
άσσορον
οιόρκα
λίθες
έχεσα
τιμίες,
των
αγίων
τές
βίες,
μαργαρίτας
ατιμήτες
των
τσεοφητών
τας
πλυίμήτες
πεορρήσίς,
εφουσον
σκορπίζων
της
αταξίας
τον
επον,
αλλ'
αύασλαγχνίας
βραβώύων
της

τηρίας
τον
επονιδιώται
τρεχέτωσαν,
ότι
ο
κριτής
ιδιωίικονιμάτιον
εαβιέθετ",
ίνα
τον
κλέήikυ
2jgβολον
δι
αυτο
θώρακι
κρυπlόμ&μον
ξένον
το
ένδυμα,
και
κανό
ζάτον
το
ιμάτιον,
και
η
πήξις
αίδ%δο
ξΘυ
ος
ανθρώποις
τέχνης
αμέτοχG-
ώ
παρθένθ
κόρη
αασφρόγομε,
και
μήτης
αλόχαύτε
πόθεν
λαβgσα
το
έρμον
κα
Κ
4
πσκ6ύ
4.

*
-
1
και
2
ΡRocL.
ΗoΜΙΙ.
ΙΑ
τεσκάλασας
ιμάτιον,
ο
σήμερον
οδεασότης
".
ενεδύσατε;
ποιονδ«όρες
ίσον
γαςρός,
ένθεν
τον
αραφον
χιτώνα
εξύφανας
ακgko
της
φύσεως
αντί
και
παρθένε
είπον
φυ
λά#ων
γάρ
τάξιν
τω
παρθενικό
τέκω
τον
,
λόγον,
εγώ
ιμάτιον
σαρκος
δίχα
κοινω
G
νίας
ανδρός
σοκ
οίδα
ποιμο
όμως
ισος
ene[.3,α,
.
\
ν
Ν
Ν
/
»
Ν.
Λ'
ρυφ%α
ποιεί
τα
ενδύμαζα
όνεδύσα»
Αδάμ,
και
εγυμνώθη
και
φύλλα
συκής
μετ'
αλαγμύης
αβιεβάλετο
όθεν
εις
διόρ,
θωσιν
και
φθαρέντΘ
χιτώνΘ.
ή
σοφία
εαυτίύ
τον
χιτώνα
τ8
(ώματΘ
όντω
παρθενικω
εργασηρίω
κερκίδ
θεϊκής
ερ
γασίας
εξυφαναζω
σβιέθετο,
θέλω
σιε
24α
τες
απίσες
Ιεδαίες
και
εν
παρθένον
ερωτήσαι.
ειπέμoι
παρθένε,
τί
σε
μητέρα
σco
των
γάμων
εποίησε,
μήτηρ
εγώg
και
77Ζζ
θένΘυ
διέμψας,
πληροφόρησαν
τές
-
Ά
ότι
παρθένθ
έγύνησε
έμφρα
ξοντών
απίσων
τάσόμαζα,
ή
δτή
διευά
μς
Σποφθεγίεται,
πώς
ξενίζονται
οι
Ιεδαίοι,
ότι
παρθέν(Φ
εγώνησε,
και
έμ
Φραξον
των
απίσων
τα
σόμαία.
ή
3
τη
δuυάμ{Σποφθεγίεται,
πώς
ξενίζονται
οι
--
Ιεδαίοι,
τ
Ν
Ν
Α
Τ
Ινι
τ.
Do
Μ.
Ι
5
και
Ιεδαίοι,
το,
παρθέν(Θ
εγύνησε,
και
και
ξενίζωνται,
πώς
ράβδΘ
ξηρα
ωίδα
φύ-
Νum.
17
σινεβλάσησεν
βλέπεσιν
αρρεζόν
βακτη-
Ηebr.9,
είαν
υzτο
τέγης
βλασήσασαν,
και
σόκ
ερωτώσι,
πόθενή
πώς
αβ
έμε
δμελε.
τωσιν
αεί,
ιδε
η
τσαρθένΘυ
εν
γασρί
λήψεται,
ό
τέξε)
υόν
βλέπεσι
το
βρέ-
Εωί
7.
φΘ.,
και
πράγμαζαράπιεσιτή
τικέζη,
και
τσατίραζήτεσιν,
και
τίμιμητέρα
παρ
θένον
αναγνώσκεσιν
ειπατέρα
ζητείς,ώ
Ιεδαίε,
και
σήμερον
γρηθέντΘυ
ήξ,
ακgε
3
βοώντΘ,
κύρμΘ.
είπεν
πεός
μέ.
ηός
Ρfal.
2.
Αλ8
είσυ,
εγώ
σήμερον
γεγόνηκα
σε
σύκ
εγώ
(και
acό
αιώνων
γρνήτωρ,
και
άλλο
δέ
πg
σήμερον
τιχθέντΘ
τσατήρ,
ει
απά
τωρ,
λεγέθω
ο
σήμερον
τεχθείς,
ώσσερέν
2
έπ,
ει
έμίς,
ονομαζεώθωήός,
άς
κας
ηός
υπσο
δύο
τσατίρων
γυναθαι
και
πέ
φυκεν
εγώ
σήμερον
γεγόνηκά
σε,
σήμε
/
Α"
Σ"
•ν
ρον
γάρ
ο
της
δικαιοπιόης
ήλι(Θ.
εκ
της
Μικr,
τσαρθενικής
νεφέλης
ανέτίλεν,
ο
λαός
γαρ
ο
καθηιδύΘ.
έν
σκότ!
είδε
φως
μέ,
ΕΙa
9.
.
και
σήμερον
ο
άσσορΘ
τόκΘ,
όκ
της
"
αγεωργήτε
παι2jάδΦ
εβλάτησε,
και
-
5
λιμώ
ν
154
P
RocL.
Η
ο
Μ1L
Α.
λιμά
τό
κόσμο
4ύφραθέ).
σήμερον
χω,
ελς
μίξεως
τόκΘ-
ήθησεν
εκ
της
αλο
-
χώτg
καφρος,
και
πάσα
κτίσις
τώ
απά
Εuc.2,7
πρι
βρέφ4
ποζΦέροι
τα
ξένια
ή
γή
Ε
τίύ
φάτνίω,
αι
πέτζαι
τας
λιθένας
υ
Φ
Φ
θ
ν
και/
\
Λ
-
4
Ε,
δείας
τα
οφίτι
(πήλαινα
τέλύτίο
ξεπεί:
Βηθλεέμ
οι
άνεμοι
τίδυτσακοίύ,
ή
Ρtal.8.9
θαλαοτα
τίμι
υποταγήν
τα
κύμαζα
"Ε".
τίο
καλ4ύμο,
ο
βυθός
τε,
ιχθύας,
οι
ίδι,
Ά.
ιχθύες
εντατήρα,
αι
πηγαι
τίδΣαμα
Μarc,
1,4
ράτιν,
ή
έρημΘ
τον
Ιωαννίν
τα
κτίδη
Ε
γεν
τσώλον
τα
πετίνα
τίωσβισεράν,
οι
ε:
:ς.'
'μάγοι
τα
δώρα,
αι
γuυαίκες
Ά;
σ.Ι,7.
θαν
αιχήρα
τίύ
Α
ιναν.
αι
σειρα
τίδ
ΕΕ;
***
Ελιζαβεθ.
α
τσαρθένοι,
τko
θεοτόκον
ibid.2
;.
/
α
\.
-
.
.
.
Μ"
α
Ιοh,
12,
13
Μαβλαν.
οι
πιρέρες
τί»
υιονωδίαν.
οι
Luc.τέ,13
ιερείς
Σιμεώνα
οι
παίδες
τα
βαΐα
,
οι
Ά
Ε
αμαρτωλοί
τον
τελώνω,
τα
έθνη
τίμ)
Ι.uc,
7,
46,
χαναναίαν
ή
αιμοριέσαι
τίμ
πίσιν
ή
Luc.19,
Ι.
πόρνη
γο
μύρον.
τι
ένδρα
τον
Ζακχαίον»
Μat.27,38
τα
ξύλα
τον
σαυρόν,
ο
ταυρος
τον
λησήν
Αθ.
22,7
οι
λό
όν
Παύλον
η
α'
\
w,
-
5
/
ΙΜatt.
2,
Ι.
04
άθη,
α
ιον,
ή
αναπλή
πι
απ.
Αθ.,
1,2.
.
e2'
ο
αήρ
την
νεφέλίμ,
ο
8βανος
τ8ς
Σuo
1,28
αγέλες,
ο
Γαβριήλ
εν
αζτασμόν,
και
-
,
ν
\
.
γο
Ι
Ν
Ν
Α
Τ
Ι
γ
ΙΤ.
Do
Μ.
155
Ψ
-.
/
ν
«...
"
"
έχαίρεκιχάρτα",
έκριθεί"
ζs,
και
όκ
σέ,
6
πεδσέ,
ένσοι
εισελθών
άς
ηυδόκησαν,
και
εξελθών
εκ
σούιώς
ήθέ.
λησε
σcό
σέ,
ώς
σε
πάσης
έννοίας,
άρ
ρηπς,
αρώτος
αμίαντες,
απαθής,
"να
'
και/
?
Α"
μάρτητος,
άφρασης,
άμεσίτζότος
και
θεο

Ν
.
"
ΆΟ...
-

Ν
Α.
πςεπώς
γυνηθεις
άκ
και
θεά
και
τσατζός,
έν
9

9
Α'
2.
Ν
"-
9
Λ
/
ερανοίς
αμήτως,
θπικής
απάτωρ
δόξαίucε
.
Α"
Φ.
/
<,
Ν.
>ΥΓ)
Ν
-
2
/
J"
»
ένυψίσοις
θεό,
ο
θπί
γης
ειράόη,
έναν
θρώποις
ευδόκια
,
νuύ
δαεί,
6
εις
τούς
αιώνας
των
αιώνων,
το
Υ
156
ΤΟΥ
Ε
Ν
Α
Γ
Ι
Ο
Ι
Σ
ΠΑΤΡ
Ο
Σ
ημών
Πρόκλg
Αρχιεπισκόπε
Κων.
ραντινgπόλεως
σβι
αβαδόπως
της
θείας
λψτεργίας,
-
-
Ι
Ι
Ολλοι
μυρτινες
και
άλλοι
ή
τές
ίερες
Απσόλες
διεδεξαμδόνων
θείοι
ποι
μθύες
βδιδάσκαλοι
ή
εκκλησίας,τίύ
της
μυσικής
λειτgργίας
έκθεσιν
εγγράφως
ΧΖζβ
ταλιπόντες,
τή
όκκλησία
παραδεδώκασιν,
εξών
όπζώτοι
έτοι
22ψαπτύσιοι
τυίχανg
σιν
ό,τι
μακάρμΘ.Κλήμης,ο
και
κορυφαίκ
των
Α'πσόλων
μαθητής
και
23αδοχΦ.,
αυτό
των
ιερών
Α'ποσόλων
ύσαγορ6ύστάν
των
και
ο
θείος
ΙάκωβΘ,
ο
τ.
Ιεροσολυμι.
».
*
/
w
Λ
Υ

των
cχκλησίας
τ'
κληρονλαχων,
και
ταυ
σης
πζώτΘυ
θπίσκοφσΘυ
υποσό
3
πρώτε
και
μεγάλε
Αρχιερέως
Χρισε
το
θεξ
ημών
κατασαθείς
οδμέγας
Βασίλει(Θυμό
ταυ
τανε
ραθυμον
έκατωφερές
τ'
ανθρώπων
9εωρών,
ο
24α
τετ
ελάτεργίας
μήκΘ.
όκνέντων,
αύτίμ
και
αβιfiko
και
μακράν
είναι
νομίζων,αλατ
ήπαευχομώύωντε
και
ακρο
Ι
37
ν--
Β
Ε
ΑΤ
Ι
Ρ
Α
Τ
R
ΙS
Ν
Ο
S
ΤΗ
Ι
Ρrocli
Αrchicpiίcopi
Confianti
nopolitani,
dc
Τraditione
divinac
Liturgia
-
-
ΕRΜ
γ
Ι
Τ
Ι
ήuidam
ό,
aljεκ
εο
rum
namcr",4μί5.Αρββ0/μ/κιεβ
βrunt,
Pafiore,
ό"
Dρίiori,
Εικίβερις
tart
inβgna,myitica
Liturgia
εκφοβtio
nem
in/βripturtliίiam
Εκκίεβε
traaide
runt.Ιnterbo
τενό/άciίερκimumίκwm
οίtinent,
Beatu
ille
Clemin,qμί
Αροπο
Ιονίi
Principa
dikipuίκι,ό,
είμ/dem/ας
αεfor
ab
ipβι
5.Αρβ/foli,
declaratus
fait:
ό:
D.lacobus,ώ
αμ:
Εκκίεβ4Ηigroβίymi
rana
adminitiratioβrte
ούτκmii,eis/jμε
primu,
Ερέβορμ,
ά/άκmma
ά"
maximo.
Pontifice
Chritie,
Dcono/froconξίitutκα
ε#.
Ροβea
φerύ
Βaβίius
magna
cum
ho
minum
Liturgieprolixitatemββidien
tiam
0/tttantiam
όψropenβοηκmpar/pi
αεrct(non
ημodlongáόψroliκam
cam
είβ
ip/e
arbitrarttursβdut
iam
audientium
quamν
Ι
και
3
PR
ο
CL.
D
Ε
ΤRΑDΙΤ,
»*
ήuamuna
orantiam
Commodo
ερm/aleraf,
corumή
βcordiam
εκ
longiori
temporύ
morapromanantem
cajtgaret,
φιnitu/ή
tolerat)
rrdačiam
in
compέdiam
Εccle/iz
recitandam
exhibait.Pe/fφuam
Serτιator
notter
in
calam
4//amptus
cΗ,
Αpolioli,
pria/ήuam
prr
orbem
terrarum
di/perge
rtntar,
compirantibus
animάadiatodit.
orandum
ώτίrtabantur,ό"cam
maltam
ερm/θlationemin
myθitoillo
Dominitor
κοι"
βcrificiopoβtaminυcnίβι,
βιββί

ό,
longioraziontliturgiam
decanta
βant.
bει.h.divina
una
ram
aπendira
tion
coniumίia
tattrürch
anicponenda
εκiξίimabant,aiq
maiori
όalείriori
νε
ram
divinaram
ό"βίriftή/icro/indii
είudio
4o
deβderio/fagrabant,
dj
allad
proliκέdmpkίichantur,quodin
memoria
βmφer
baberent
illud
τενίσm
Domini,
diίrmώ.
Ηατεfitorpus
mcή,ό
hoc
ficite

mtanωώmemorationem,
ό,quiman
datataarnam
meam,ό
bibitmcum/an
gainέ,in
memanti,όegoinco.2μarcώ.
αρmtrito/piritu
multaprecc,
decantabit,
aivininumenimpenβoritc.Εnimυcro
-
#4/χz
Α"
D
:
v
Ι
Ν.
Ι.
Ι
Τ
v

Ι
ΑΕ.
159
ακροωμδόων
ραθυμον
2jά
το
πολύ
3
χρό
νκαβανάλωμα
εκκόπjων,
όπτιμώτε
βον
παρέδωκε
λέγεθαι,
μετά
την
εις
καιρα
νές
αναληψιν
και
(ωτήρΘ
ημών,
οι
Σπό
σολοι,
πεο
και
εις
τίιο
οικεμβόίμ
πάσαν
24ατσαρίδα
2
εμθυμαδόν
άβεισκόμε
νοι
,
εις
τσέ9σευχας
πανημέρΑ&ς
ετζεπον
η",
και
τίμι
και
δεασοίικά
(ώματΘ.
μυ
σικüυ
ίερεργίαν
«ο
δριμύθιον
ώρηκότες,
διεξοδικώταζα
αυτίω
ήδον
τέα-
κέρ
και
τι
διδάσκίν
πάντων
πουγιαίτερoνηρύν
π.
πλά
δ
μάλλον
μεταβφροσύνης
και
πλείσης
χαράς
ήσαν
αερσκαρτερέντις
τη
στιάυτη
θεία
τελετή,
αει
και
κυρκακείμεμ
νημδύοιλόγκαι,
τέτο
ές
το(ωμά
μs,
λέ
γοντΘ.
και,
τότε
ποιείτε
εις
τüό
εμάο
ανάμνησιν,
και,
ο
τζώγων
με
τίύ
σάρ
κα,
και
πίνων
με
το
αίμα,
εν
εμοί
μέ
νφ,
καγω
έν
αιτω.
διο
και,
πνέυμαί,
πιν
τετζιμμυώνω
πλάς
ευχας
έμελπον,
το
θείον
όκλιπαρόντες
και
μάο
αλλά
κοι
.
.
.
78'ς
16ο
Ρ8
ο
CL.
D
Ε
Τ
RΑD
1Τ.
τες
εξ
Ιεδαίων
και
εθνών
νεοφωτίσες
της
τής
χάριτΘ»
εθίζοντες,
και
τα
πεθ
της
χαριτΘ.
αξαλείπήν
διδάσκοντες,
σκια
της
χαρκτΘ
υπάρχοντες,
ευσεβώς
ε.
παιδαγώγgν.
24α
τιsτων
τοίνuυ
ευχών
τίύ
θπιφοίτησιν
τ8
αγίg
πνεύματΘ.
τεοσεδόκων,
όπως
τη
αυτ8"θεία
παρεσία
τον
περκείμύρον
εις
ιεραργία
άρτον
και
δίνονύδαάμεμιγώύον,
αυτό
εκείνο
το
ζώ
μα
και
αίμα
τέ
(ωτήρΘ.
ημών
Ιησg
Χρι
σε
2ποφίμύη
τε
και
αναδείξη
όπερ
σόκ
έλαίioν
και
μέας,
τέ
νuυ
γίνεται,
και
-
μέιζι
πιντελείας
τg
αιών®
γρήσεται,
αλλ'
οι
μετέπφά
το
σερρόν
6
θερμόν
της
πίσεως
Σποβαλόντες,
όν
πής
και
κόσμε
πράξεσι
και
φροντίσι
καταγρόμδροι,
ο
μήκΘ.,
ώς
έφία,
είπών,
της
λίτgργίας
οίκνέντες
,
μόλις
εφοίτων
εις
τίύ
θείαν
ακρόασιν
τώνδεασοίικών
βημάτων,
διόδ
ο
θείΘ.
Βασίλει(Θ
θερατσώλική
τινίμε
θόδω
ερώμύρος,
θπιτομώτερον
(αύτίμ
α
παγιέλ4.
μετ'
και
πολύ.dlε
πάλιν
ο
ημέτε
ρος
πατήρ,
ο
τίύγλώfiαν
κρυσές
Ιωάν
νης,
της
των
περβάτων
ζωτηρίας
οια
-
πιμία,
-,
4.
..
DIν
Ι.Ν.
Ι.
Ι
Τ
ν
RG
Ι
Ε
.
.
161
tam
εκ
Ικdaά,
ήaam
εκgentiύμε,to
qui
reren:
iάaminati
crät,ή,qua
adgratium
αonβquendan
facichant,
afμεfaciente,
4κκάantrdonύgratiερmitιenda,dυαιη
res,
αμmipβ
ε//ant
umbragratia,
pro
in
jormarüt.Perha
itaή
prett
Spiritua
S.
adventum
εκβείiaύant,
at
jta
dtτικα
φνεβntiapropυβtύ
in
βcrifainmpanem
ό,
τinum
aqua
permixtum,
ipβm
iίud
«orpω,
ό/anguinemβrτ'atori,
nofri
k
βι
Chrifiefficiat.
2aiquidem
religie/κ,
ritua
otβνταιur
ad
hocu/4,
tόφus,
ώ,
ad
ήhtm
a/15/irulimanchit.
Sadqupo/fra
ardor
drtonβantiafideiabicόfa,aδίioni

ό
κura/ecali
huium
intenti,prolixi
ratë,at
dixi,
Liturgia
fa/fidire
καφcrunt,
τiκ
acης
τlxφuidempotutritadduci,
at
aiτina
τίrborum
Dominicorum
rarita
tioniintere/ent.
2uarcquβη,
φcrmotus
Γ.Βa/iliug,μt
buic
malo
medicinaminυτ
nirct,
rationem
ό
methodum
racitandi
quibrcυίβmepofat,tradidit.
Paulo
μοβ
Βcatu
nυβer
Patar
Ioannt",
ηuipropter
auream
είφuentiafames,
auream
digi
1arbahcrc
iκguam,
de
ovium/alute,
at
Ι.
pa/fortms
162
R
RocL.
D
και
ΤRΑDΙ
Τ.
paβorem
dιαι,μnice/6ίiritua,rationemά
άκbacilitati,
natura
humanε
babcni,
σmnem
εκιω/ationί,
an/am,
ό"
/atani
κum
prειεκium
radigitu
ετκίkre
/fu
duit.
Μaliaitaque/ωβulit,
breτlortmά
ρcragendimodampraβripβι:nemρκ
θ0.
κίπε,
libertati,
ώοιήporiβimum
aman
έει,
adver/arή
diίputationiίκα
είrcum
τenti,

haς
tal:
Αφοβοlica
ό,
divina
zradittancabduccrentar,
4μcmadmodam
βαμd
vauctin
hedicrnum
diam
multώ
ικ
partibμα
θ%
ήρβm
tentafe/apiβϊme
de
prchanβfacrunt,
ΡRΟCΙ.Ι
b
Ιν
ΙΝ.
Ι.1ΤVRG
1
Α,
163
ή
πιμίύ
ποθύμως
κηδόμύρG),
άσε
τίδ
της
ανθρωπίνης
φύσεως
ραθυμία
έφο
εάν,
αεόρριζαν
πάσαν
σαζανικίδ
τσcόφα
σιν
ήβgλήθη
Σποασάσαθαι
διό
και
τα
πολλά
επέτμε,
και
σανταμώτερον
τελείως
διετάξατε,
ίνα
μη
κατα
μικρον
οι
άνθρωποι
ελαόθερία
να
δαολίδ
τα
μάλιςα
φι
λέντις
τοις
3
ανίπκλg
2jgλογοισμός
εξ
απατώμδυοι,
της
τοιαύτης
Σπoσoλικής
δ
θεϊκής
το
δαδόπως
αφισώνται,
ως
πιλδι
πολλάκις
πλαχόσε
τετ
2jaπςαίiόμιμοι
και
μέτζιτής
σήμερον
έφωεάθησαν,
f.
2
,
ΡRΟ:
--
»
«ί.
ισ4
:
PRocL.
Ο
R
Ατττο
ΡΒΟ
C
L
Ι
Ε
ΡΙS
Ο
Ο
Ρ
Ι
Ο
Ο
Ν.
ίtantinopolitani
Ρancgyrica
ora
tiό,
in
Ioannem
Chryίοftomum.
ΥΕ
RτΕ
graria
Deofatre,
adriβ
βmi,
modo
inenarrabili,
4μ0din
domo
tiu,
in
qua
/acra
intonuit
tuba,
(nempe
lohannes)
pacifice
agitur,ό
βne
pralj,
in
ηua/ιατίβime
/acramσ.
dulita
εβίγra,
ό
audientium/pirituale
νεφίtturβεί7atalum,
in
qua
Εuangelica
έητ'alait
arundo,ό"fioribu,
orthodoxie
portus
impletur.
Εβfiίia
Iohanna
mνε
moria
omnibus
citiba
rate,
βc
ut
rεδίο,
fidei
trahat
:
non
enim
βcρίβε,
ίrabει
pίβatorum
rate,βcatrtξίο:/idetrahit
lo
βannia/olemnitas.
ogratiam,
finem,
ό"
ίοιum,
ό
κmpus
τintentιm!
tempus
anim/φeraτit
amor,
finem
autaminτι
έ74
υitii
memoria:locusquidam
non
clau
/it/acardoti
miracula:/adin
Ρonto
jacct,
ώ
in
orθetιrrarum
laudatur,
ό
ίonga
rninh
offentan,
του,olamat:
opus
meum
Φ'9,
Ι
Ν
Ι
ο
ΑΝ:
C
Η
R
Υs
os
Τ.
163
τύ,
εβt
in
Domino.
Ilcrum
Iohanne
is
τerbi,
prctio/ε
μradicationi
margarita,
βripture
impollut
ε
ι
Dte
inβirate
bi
bliotheca,
diτina"
tbt/aurus
intelligtn
τiκ,βudi0β,
maniύu
adυcr/us
Ιmperia
ίcm
aτανitiamfalκ
acutiβima,τιεhemens:
diluυium
barcticorum,quinon
blaκdicω
rem
potentiam,
υcl
odio
dabacchantom
pertimuit
(βιut
Ιοβph.)
Οχίζgyptiam.
Scd
pauro
minorum
laudiύμ,
mavrm".
ηragna
re
gεβantem
mergendamatto
nita.
nuίw
animdignelaadabit
Ioban
nem,
dum
non
είialius
lohannes,
βιur
anim
undarumftquentia,it4innamera-,
θili,
inundantium
multitude,
ό
laύο
νantium
induβria
ώ,
fortitado
ό
ma
gίβerjspή,
inundant,ό"ιurrant.
In
coli
βertaiáβίtnde/tant
radή,
ημorum
alio
Sol
Daiiati,
τοπιίartβit,
alioinundatio
fit
orthodoxorum,
alioidalorumperditio
innotuit,
altocrrora
cmcndatio,
alio
Sy
nagoganaditate
κdifitia
(blendent,
alio
anora,
allo
o
ιαίi,
corona
fulgent
gratia,
ο
Sartrdo,
ruia,
tantum
induβria
la
κrum,quantum
iϊri,
fuaτιβmiodorc,
ο
«
.
-.
-
L
3
ήθηβ%
166
PR
o
cL1
ο
RΑΪ
1ο
-
3
fίζανίt
Μ
momen
non
mcgan:
aiia:
οιognomth
rid.
acn,
βcciem
aίia
τita:
ό
lingua
ipβ,
τιτli,
altier:
όπmagiβtr
Εaangelica
toni
rruatemφeran
:
Iohannt,
iβε,
Ινbannt,
έβε,
ile
pradicator,
έβe
tuία,
βc
inιon
τμίβω,
βεβne/artitutc:
ille
βne
βίia,
έβεβηgulari
:
ille
τίrgo,ίβειαβtiati
de
/εκβr,
ifeinartmo
bapitΚansiβεin
ιέ
τitatcratia
mittens,
illειοrripitbar
ad
μlterantam,
ύβετorripithat
raptores,
ille
εμφite
ampatatu
afi,
jittandem
con
βantiampra//irre
nom
dabitaτit
:
ille
τη
ίartert
incία/κ
είi,
βιfη
εκiliode
portata./ant
buicmultiplicata
cartami
na,proφler
bυς
ηuίικό
corona.
Ιohannt,
κam
bcatiβmo
Paulo
nano
εlamat:
Βonuodor
Chriffi/amus.
om
πιm
loιum
omni
liberaτit
crrore-'.
Ιή
Εφht/oarten
Μida
*nadaτit:
In
Phry
gia
matrtm,qua
Dcoramaitcharar,βne
βίjιficit
:

Ca/artapublita
martiricia
ήonari
τμιua
βoliκτit:
In
Syria
Drum,
imφωgnanic
Synagoga
ευαικατ’it
:
Ιθ
Ρεrfide-
τεrbum
pictatu
(minaτίr.
κbiqut
orthwdρκεjiati
radict
pυβit.
Μκηdww
ΙΝ
Ι
ο
Α
Ν.
CΗRΥ
sos
r.
ι
67
υWandum
Drinotitia
lingua
replcυit:
Δibro,
conβripβι:
ratia/aluti,
εκφ4nβt
:
Cum
Iohanne
de
paterno
τεrbo
theola
gίεαυit
:
ιum
Patro
piam
confίβοnem
jondavi:
:
cum
Paulo
propιerfidemβα.
dorc,
εfudit:
ιumpiβatoribu,
ortho
dρκιενειededuxit.
Ο
Ιohannes,
tua
qui
dam
τίta
4ηκia,
mor,
autcmglorio/a,/β
ίchγum
τ'ero
beatum,
κεκαε;
4μtem
ζορίο(α:
Gratiaά,
miβricordia
Domini
νοβrt
Itβ
Chrifi
rum
Dco
Patrιό,
spiritu/anίio,gioriapoteβκι
ό,
magnificentiain
(αιμία
/κιμlorumν.
*κ*
Ε
Ι
Ν
Ι
s.
Εtrata
:
--
,
-
-
:
"
.
:
.
.
.
--
Εrrata
operatum.
Ρ44.2.υεηβ17
μήπω,
Pag.5.9.4.2ψe
σξυλέσαίbidυ.
16.
δοκώμύνον.
Pag.13
υ.
12.πεθ
θήκίω.
Pag.
14
υ,
17
ετάχθη.
Ρag.
π5.τ,2o.
pro/ëlege/ant,
Pag.
17.
υ.ό.όν
σολίω.
Pag.go.υ.5.
αίδιον.
Ρag:33.υ.
13.
ανώλεθρΘ.
Ρag.37.τ.2.
δημιεργίας.
Ρag.
33.υ.
13.απάτης.
Ρag.41,
ν.2
φασιν.
ΡΑζ.
σο,
ν.11.
ψώδωνόμκ.
Ρag.
54.τ.4.
άυτη.
Pag.75.τ.σ.τέλΘ.
Ρag.74
ν.11,
έβρύσατο.
Ρaz,77
υ
18,
τελώνας.
Ρag
73.υ,4,
ανα
κηρύτία,
υcr/.,
8.
pro
ή
lag,
ο
υcr/.
19.
εξε
λάσεται
υ.
22.λυέθω.
Pag.30.
υ.
11.
lege,
Αζε,ittrum
Lucam
qui
ώ/apιentero
pra
εiare
no,
ducit/equamar,
uterc,
Pag.3β.
τκr/
1ο.
σεφατα,
Pag.
φο,
υ.3.
έe
κνες.
Φ.
Ι.)".
μεταμόρφωσιν.
Φ.
23.
Φωτίνη,
92.υ.
ait.
dele/κculσ.
93,
υ,
ο,
τοιαύτα.
De
bis,
εκmdide
Letfor,te
admoncndum
cen/aimu,
εκ
εκrtralcυiora
quzdam
ficile
corriga,τιε
niamή,
juam
tibiβmiltinrepeti,nobi,
non
dencgabi.
-
Ι
Ν
ΡR
Ο
C
L
Ι
Α
R
C
Η
Ι
Ε
pifcopiConfantinopolitaniΕpi
ftolam
De
Fide,
δt
Οrationem
in
Νatalem
Scrvatoris,
Variantes
Lcάioncs.
--
Υνέχεεν]
Parificnfis
editio,
quat
prodijt
ex
Οfficina
Carola
GuiHardae
anno
Chrifti
Μ.
D.ΧΧΧΙΧ.
πωέχ&υεν
habet.
Ν'.
Και
έτςωσενl
Parif,
κατέτρωσιν.
Απευκτων]
Parif:απακτών.Μale,
Τοξέυ!]
Parif
τοξάψ.
Μale.
ν
Εισωθέσα]
Pari(.
εσωτάσα.
Μale.
Παχύτητα]πάντητα.
Μalé.
Βδελυκτή]Parifή
3
λυκτή.Ιncριά,
Πάσα
σιέ
κακία
ΙVide
Platoncmin
Τheatcto,
fol.176.
.
.
.
.
Συμβήνα]
Parif.
συμμήναι.
Μalε.
ΑνηγεμόναυτινjParif
ανηγμέναπν.
Μ,
Επισφαλώςl
Parif,
θ%τφαλώς,
Μ.
Μ
.
Βαλ.
..
4
και
...
"
Αν
-
Η
ί
x

\
κ
καδίζεπνl
Ρarif.
βαδίζεπ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Αιγά
των
αγγέλων
απίρκωνj
Vίας
πο:
tas
ad
Gennadium
Οc
Ecclcί,
,
dogmat,
Cap
Χια
.
.
.
.
.
}
παχυj
Pariί
παν
ΜaΙε.
.
.
η
Φθτίνεθαι
]
Ρariί.
φθάναθαι,
ί.
Αναμφιβόλg
Η
Ρatif.
αναφιβάλg,
Μ.
Ποιείγαρτςανώς
εκείνα
δεάν!
Vndcre
έtε
ait
Αuguftinus
Τraά.
ΧL
Ι.
Ια
-
1ohannem,&Εnchiridio
in
Lau
και
rent,
caΡ.
V!
"
Ι.
,
-
ρaidgββdes,niβcreacrequodnότιαε".
-
Ενχόρησέσης)
Parif,
«ύχίρησέσις,
Σχεδόν)
Ρarif.
αζώδδν.Μ.
-
.
.
"
Εσι)
Pariί
αυτή.Μ.
.
.
.
.
.
-
ΒραβώτίδParifβραβατώ.
Μ.
-
οντα
των
σεφάνων
3
Αάdit
Pariί
τις
υπέρ
Σξετης
γρναίως
αθλήσασ.
-
ΑνίθευτΘυ]Pariί
ανόθατΘ
Μ.
-
Εκλογισμών]
Pariί.όκλρησμόν
Μ.
.
.
Επαιδύσεν]
Patiί,
έπαιδαπν.Μ.
Πλάσης]
πλάσης.
Μ.
Ευθ.δ.
:
PariΙ.
&θύ.
ra,]
Parifσας,
"
...
"
ο
καιρώτα
lFaήί
ηάς":
Μ.
.
ο
Καμ
\
-
«.
Ι
7
Σ
ν
*
Απαλλάξοι]
Parif,
απαλλάξ3.
ΚάμπήψΙ
Ρariί.
καμψ4.
Εν
πλοίω
]
Parif.
έντώ
πλοί,
."
ΣαρκωθέντΘ
θεέ
λόγg:
θεέ
non
cftin
"
...
Ρarif.
"
.
.
.
.
.
.
Αιδίως]
Ρatif.
αιδίον.
.
.
-
Ευρέθήσεται
ο
αυρωθείς
έπρG.
Gξάφν
θεον
λόγΘ
απαθή
]
Ηac
ut
(uper
fiua
rcété
delet
cditio
Ρarificn
fis,
ηcquc
in
Latina
vcrfiοnc
ha,
"
bcntur.
.
.
.
.
"
ςησί
Ρarifφή.Μ.
"".
1
-
,
Αλλ'
αντιθέαπ]
αλ
noncίtin
Pariί.
..
Αλί6ύσατα]
Pariί.αλιάσαντα
Μ.
Βιρβιδώi,
Pariίβυρβεδί;.Μ.
Αθετέθij
Pariί
αθεγέσι.Μ.
Ευσέβιαν]Pariί.ασέβεια,Μ.
Τροφ"φοβερύβοις
]
Parif,
πεοφορεμέ
4/0ίς».
ΕπήγαγlΡetitizijκκ.Μ.
-"
,
ΕυσπλαγχνίανjParif
αασλαγχνία,
Μ.
Ευδόκησή
ΡatiΙ.
«δόκησαν,
-
..
-
Παράδοσιν]Ρariί
παράδυπν.
Ευσεβέσι]
Pariί,
ασεβέσι,
Μ.,
Αθετάση
Ρariί,
αθεγέστ,
Μ.
.
.
--
Μ
2
Αμάγο
172
Α'μαγγανώτον]
Parif
αμαγγάνατον,
Κενής
J
Parif.
ξενής,
Μalé.
Οmnis
Chriftianus
qui
non
cft]
Vide
Νotas
no(tras
ad
Ηomi
liam
facram
pag.
19
3.
-
,
Fidcs
(inccra
(crveturΙΖeno
Vero
nέfis
epifcopus
Defide
pag.247.
ο
φuam
mikra
εβfide,
φαα»
τιrba
αoncinnant.
Ο
φuam
debala,
τιήu,
qκοιidic
diβίpantur
τarή,
argumen
1ationibus
membra.oquamindefin
β,
4μα
regum,jadioam,diτitam,4li
quotien
atiam
quodpejκ,
βgίtium
dcβdcrat
per
momenia
patrooinia.
Οφμαm
turpa,
acίubrica,deqμοίudit
alitna/ententia.
ο
φuan
aduίtera,
qua
non
agnoβit
quo
auίiorzβt
nata.
ο
44am
ridicuί/4,
ηua
duobu,
confi
gentiία
Chrifiana,
ab
alterΦeorum
βnotran/άacitar,
φcrfida;cum
tran/
daύia
facrit,
fide,
τocatur.
Ο
φαση,
non
τera,βfačiionibu,
pellet.ο
φuam
publicana,
caju
fabulantur
atiam
prophani/acreta.Ο
θμam
pre/ampra,
qua
maτιult
magi,
nυνεfa
latitudini
βιε
173

/az
κredi,
ηuam
antiquitati,
Ρrofanis
vocum
novitatibus
inqui
nata.]
Cujufmodi
(unt.
Αn
Drus
/μίjcίiu,
accidentibus
!
Αn
Dru,
dj
βntialiterimmenβαι,όubiq,
φraβn!!
Αn
Dra:
infinituυ!
Αn
Dau
in
aliqμα
loιο!
Αν
Deur.comροβια,
δηναίcria,
ό:forma
:
Αη
Βμ,
1mmutabila
at
ε//entia,
βς
τρluntaia
!
Αn
Deu,
φεν
atβur/am
conήcit
de
faturi
!
Αn
in
Dεοτίβοpraβntium
όφrattritorum
πmagi
tarta.guam
futurorή:
δ.
mille
talia,
qua
a
cercbrofis
magiίiris,
guosultima
hacatas,
vcteris
ός
vera
Ecclefia
hoftes
tulit,
paffim
inculcantur,
nullautilitatc,δΖ
ccr
ta
pernicic
&
τιuina
(implicιοτü.
Νοn
guod
in
carnem
fit
yetfum
I]
Vide
Νotasad
Gennadium,
c.2.
ΙDuos
namque
filios
divina
natura
non
novit]
Vide
Νotasad
Gen
nadium,
cap.2.
-
Νatura
divina
nullam
recepit
pa(.
(ioncm.
Ι.
Νοια
ad
Gennadium,
ΩaΡ.
2•
-
-
Μ
και
Quρd
174,
Ωuρd
matrcm
Virginem
(crvavit)
Νota
ad
Gennadium,cap.69.
·
ί
Fugiamus
Αrrij
vcfaniá.)Ηacc
vetba
,
citat
Pelagius
PΡ.
cpiίt.
ad
Εliam
Εpiίcop.
Αςuilejcntem,
&quin
κα
Synodus
Collat.ν.
f552.363.
Μacedonijrabiem.)
Νοια
ad
Gen
nadium
cap.
4.
.
.
.
.
.
.
.
Ιnfρclunca
ερίlatus)Hujus
φelun.
ca:
meminit
Οrigcneslib.1,
con
tra
Cclfum.
Sozomenus.lib.
Ι.
Εcclef
Hittoria.Hieronymusad
Μarcellam
epift.
18.Εufcbius
De
Demonίt.
Ειuangclicalib.8.
ς.
5.
Vt
cum
tanquann
omnipotentcm
adorcmus.)
Vide
notas
ad
Gen
nadium,caΡ.Ι...
ε
;
..
.
.
.
.
.
.
-
3,
2
και
Ι
Ν
ο
κ
Α
τ
ι
ο
Ν
ΕΜ
:
De
natalifcrvatoris.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
«
η
Ωροφορά.
]
Romana
cditioδο,
ρυφορεί.legit.
.
.
.
.
.
3
Υφασιλώτατα)
εφάπλώσασα
R.Ε.
Αί
παρθένοι]
R.Ε.
και
παρθένει,
.
.
.
.
.
κ.
:
Σιιυς
ή
"
ί
-
Ι73
Εξαγόρασμl]
R.Ε.
εξαγοράσαώα.
Σμυεκάλεσεν
ημάςjR.Εισμόδημάς
έν--
ταύτα
ή
α
και
θ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Μαρία.]
Μalo
omiflumin
R.Ε.
Εχώρησεν.]
R.
Ε.
έχώρησε,
.
,
Α.
Πύλη]
R.Ε.
πύλίω.
.
Εκάθεν.
Κ.Ε.
οκά.
Εφ'οίς]
R.
Ε.ένεις.
Κανέλληνες
κάνοι
ελλ.
R.Ε.
-
ΑνθρωπG).]
R.Ε.
πλάσμα
.
"
...
"
Πρώτον.]
non
eftin
R.
Ε.
.
.
.
.
.
.
.
Εχίρογραφήσαμύρ
έχψρογξαφήσα,
R.Ε.
:
Χάρτη]
Β.
Ε.
2ξαφή,
"...
.
.
-
-
Γαρ
ζωσαι]
R.Ε.
&νζ...
"
',
Χ.
ΑναμάρτητΘ.]
R.Ε.
ά.
θεός.
".
Αυτη
ελοίπετο]
R.Ε.
άυτη
γας
ε,
και
Ο'
]
R.Ε.
ώ.
...:
κ%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Θεός
τε]
R.Ε.
non
habetvotcm
τε.
:
Φιλoίκτίρμων]
R.Ε.
φιλοικτίρμονι,
Ανυπέρβλητον..]
R.Ε.
υπέρβλητον.
Ανθρώπg
κοινέ)αν.
ψυλέ.
-,
-
4
:
Της
δόξηςgθεέ.]ΜalcinRoman.edit
additum
τ.δ.τ.
θεά,
και
τα
εξής.
-
Α'ασόροις
η
λύσις]α,
άυ
η
λ.
γδ
θανάτκ
-
-
'
"
.
.
.
ξ,
.
w
"R,
Ε,
ι

Μ
και
".
Αιθιο,
-
χ
Υι
ν
176
.
-
Ανθρωπίνης]R.Ε.ανθρω.
ε.
Η
νεκών
εφόρεσε
σάρκα
j
R.
Ε,
ο
εκ
παρ
θένεέ,
ζωμα
.
.
.
.
.
.
Αγοραπς
1R.
Εεξαγοράσας.
Ο'μδυ]
Rom.cdit.το
μόδ.
"
.
.
.
.
Ρoft
τέτζας
addit.R.Ε.μή
37ίσης.
Και
πώς
ήδύνατο
ον
σκότ!
2jgίγων
R.Ε.
και
τσεκάρ
ε
σ
διήγε.
.
.
.
.
.
Πώςην
διμματόν,
αμφότεραγμέθαι]R.Ε.
τσι
η
δε
εκάτερα,
catcradclct.
Επαθεί
R.
Ε.
έπαθεν,
Τόλμαν]
Τόλμίω.
-
Εγυμνέτ
R.Ε.
έγεγύμνωτο,
Ανέωξενl
R.Ε.
ανέωξεν.
-
Ετέχθη)
R.Ε.
εγγυνήθη.
Εν
Χρισώ
Ιησού
το
κυρίω
ημών.)
Ηac
non
funtin
editione
Romana.
Ιn
partu
&
poft
pattή
virginitatem
illafam
rctinuit)
Εleganter,ut1olet,
ΖenoVeronenίisScrm.
Ι.
Ι.De
Νat.
Chrifti,pag.225.Εtenim
Dra
Dai
Fi
ίia,
temporeco/fituto
diβimulatainterim
πmaje/tate
ab
etherea
(ede
φre/ιδίus
in
pradeftinata
rirginartmφίοβίime:
ca
/framelatur,1aibalattήitrinfonditur,
-
-
έκν
...
»
--
177
inbominξgigniturus,idem4/alve,
ηuod
arat,maduatar
εβ,
ηuυdnon
crat.
Μix
1κ:
itaημchumaκαζανήi/e
fingit
infan
1cm,
ο
Μaria/perbusemicat
τιnter
non
muntreconjugali,
/edfidς-
φινbo,
non
βmine
deccm
menβum
fajidia
ne/itt
:
κφρte
qua
in
βίrcatortmmandiconce
γit,
partaritnon
dolore,
βdgaudio.Μira
γε
εκultan,
εκφonitin/antem
totiu
na
ίure
antiφuitaic
majorcm.
Intercaruda
πongenuit/ata.
mandam,non
μί4//olet,
έm/ansfa/a,
ingrediensβδte
τliartptan
1apraτή,
lathrymi
auficatar.Νan
ma
tcreju
tantipartu
ponderεικbaufa
to
ri,
palkn,
jacuit
rgβίuta
τίβcriba.
non
Εiliu
matra,
aut/aά
εft
ulli,
βrdibus
delibutus
:
ncηκε
εnim
reτενα
aliquid
είrca/ababarepoβt
immandam,quibμ
manigeneri,
φείtata,/orde",ό
macula
τεnerat
mundatarus,
Daniquepurgatio
πει,
ημε/anttarditateptricule/a,
nulla
arum
maternoram
τίβcrumproβcuta
/ant
damna..2(44a
adhibita
rudi
fata
/acto
morefomenia.neq,
εnimfairts,θά
ροκratindigerc,
1με4ctήρcrtin
uterum,
5
mtrut-
.
178
meracra
Filiam
animaram
omnium
δalvatorem
o
magnum
Sacramentum.
ontaria
rirgo
incorrupta
concepit.
Ροβ
εontentum
rirζο
μιperit:
φοβpartam
Κirgo
φermanβι,
Ιra
Chrifta:
in
bomi-
ninή/8/icitnaβί,
φucmadmoaum
homo
,
non
porei
nafi.
Νonigituraudiendt
Ηtividius,
lovinianus,δ
lubricino,
fititiovatores,quiaudacia
diale&icς
aftisinflati,&
(upercilio
luministu-
midt,
iHotunr
ο
νειρώδη
κομψόματα
,
indhi
curiofitate
recoquunt.
Νam
fiper
hatcenteri
corrupta
efittinte
gritas
Μaria
(utipfi
volunt)
non
de
.
Virgine
Chriftus
natus
cfict;
eum
ά;
fahέο,
φuod
abίit,
de
Virgine
Μaria
.
naturn
tota
confitcretur
Εcclefia,
qua
irnitaris
ejus
mattem
cottidic
patitnfertibra
ejus,
&
Virgo
efi,
at
ait,
Β.
Αιίguίtinusin
Εachtridio
ad
"
laurentium
tom:3.cap,34
fία
ιό,
".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
κ.
-
179
"
...
".
"
...
"
ΕξΝ
Είγουμενίκcίο
Μν
}
ci,
cίνισbibliopole
Lei
&
den/i,dua
ProdiΗμ/ορί
Con/tantinopolitani0ratione,
jμισεκ
αorruptiβimo
Μ".
codice
έχεή/e
ram.Ειs
dumνulgareparatΙjpogra
pbus,fortd/ortunaimlpexit
Clφprie
/lantiβimus
νir,
Ianne
Μeur/ius,
ΙCω
Profe/jor
Leidenβ,
ηuί,
itgt
belleni/mi
peritβhnus,
loda
aliquot
male
afέξlain
illi,
per/inavitfalκί,
ter,
caήue
per
Lucam
Ηolitinium,
juventm
eximium,
ώ,
propter
opti
masarte,
μιας/tudioβ
colit,
mobi,
percharum,benίψienobikuniconihiί"
iiicaνίt,
φuibus
te,
crudite:
Lcέior,
βαίltreholui,
"
"

τ
Ν
13Ο
-ξ-Ε-Ε-3-3
ξ
ΙΝ
Η
ο
Μ
Ι
Ι
Ι
ΑΜ
Ρ
R.
Ο
C
L
I
:
Ι
Ν
ΝΑΤΙνιτΑΤΕΜ
-
c
Η
R
Ι
s
Τ
Ι
ol.
Viri
Ι.
Μ
Ε
ν
R
s
Ι
Εmchdationcs.
και
Αμπέα
και
το
δαδοξο-
τι
τσο-
33
κειμήλης
εορτής
η
υπόθεσις.
Ι
Ε\3
Scrib
Ψτσοκ.
εορτής
η
υπόθεσις.
ΕΑ"
της
αρκδοξ5.55ππνού.
----
στως
νόμονjΤranfpofita
verba
.
fic
reftitιιο.
«ξαδοξίg-
θ,
όπ
τόντ
φύσεως
νόμον,
&c.
ν.
**
-
Φύσις
8
αγνοεί
τίμιτεκάσαν
μητέe9.]Ριι
το
mutilum
locum,
atque
excidiffένer
bum
παρθένον,
τ-ttitucndumήue
φύσις
και
αγνοεί
τίιο
παρθένον
τεκέπιν
μητέρα.Confir
matconjcάturam
m
am
verbo
(equen
t12
και
Ι
8
χ
«τσακρή,
/
tia.
ή
όχάρμς
επκέσι
έδήξεν,
και
παρθένον
εφύλαξεν,
και
μητέea
εποίησεν.
-
Ω
γής
«απόρs
καρπόν
βλασησάσης
σωτή
εμον!
]
cribe
ώταασόρκ.
Δεύτε
εν
παντες
ή
και
δεσσότg
μητέρφ•μή
Τ"
Υ
,
ν
/
Α
"
σου
γάμες
χωρήσωμών,
παρθένθ,
δ
και
γά
μω
ωμόιηπς,
αλα
τας
ανεφάζκτες
αυτής
οδύ
νας
τιμήσωμήμ,
J
Reftituo..δεύτε
έν,
πάντες
τι
τέδεατότε
μητέρθμήσου
γάμες
χορώ
σωμψ
παρθέν
ήδ,
ο
γάμον
αμύητΘ".αλιό
της
ανυμφώσου
αυτής.
-
Δεύτε,
ιδωμών
γαςέes
αλατυτέeριν
"κτί
στως,
]
Rcété
in
Μs.
erat
γατέegν
,
guod
non
mutandum.
Νam
pofterioris
avi
Gracci
γαςέe9
diccbant
in
nominativo,
Ρro
γασης,
αμalia
nobis
multa
obfervata,
in
noltro
Glofiario
Graecobarbaro.
Δεύτε,
ιδωμών
+
αλατόμητον
πείggν
εντή,
&c.]
Reίcribρ.
δ.
ί,
ή
ατόλμητον
πείσgν
:
Δεύτε,
ίδωμψυκωσ'ποντοπρεσης
αθεώρηπν
πορείαν
1
Scribend.δ.
ίνηός
ποντοπυράσης,
Μήτης
παρθένΟ
το
ξύλον
246'
τ"το
όχα
κοής,
δι'
αυτg"
ξύλs
τ"ζωής
διορθώσατο.]
Μa
legeminatum
verbum
2ψ6.Refcribo.
ότι
μήτηρ
α.
το
ξύλον
τ'
«%ακοής
249'
και
ξύλα
τ.
Υ.δ.
κα",
το
δακοής
ύβεμνθυγαίρος
«ίτσα
κοίμι
εξεδίκησεν
Ί
Οmnino
ίcribendum
Διαι
182
*
Διατόν
επέχατον
"αίανoντεχθέντα
πμ
τέρα
1Scrib,επ'
έχάτων
"αιώνωντεχθέντα.
ο
ίδ
ποίμluυ
τίμ
ξενώπαγείν
7ού
σώματG
δώeg.
φθιέθετο.
]
R
ςftituo.o
γαρπτιμίατία
ξένοπαγή
τάσώματες
δορgν
αξιέθετο.
-
όγάρ
αμνός
φλύκgν
άπαξκτείνε,
κά,
7-υς
2
:
".
"
ΕΥΑ:
*
"Σ:
?
.
.
.
.
.»,"
.
.
.
.
...
Η
Ο.
.
.
.
.
.

Εαιδί"
άμεσα
ηνάγκασε
ΙScribς
ο
σύύ"απ'
αιώνζ
εξεμέστμήνάγκασε
".
"
οτι
ο
βασιλάς
ανταλwργίδα
τα
τσαγανα
τβιέθετο.]
Sérib.
ο
βασιλούς
αιθαλεργίδια,
τα
σπάργανα
σ.
Εlegiter
τα
ασάργανα
νό
cat
αυθαλεργίδια,q
ιτε
τ'
αλgργίδΘ-
άξια».
Και
συμώσας
από
τη
αίξάντω
θεότητί
]
Scrib.
και
συμώσας
κυτό.
.
Τον
άγαν
παπκίν
]
Scribe.
ή
αγαν
τσα.
πκόν.
"
-
'
Τlώ
αποξον
σάρκα.]
Refcribe,
quem
άdihodim
&ratiήMs
τίιο
άσσορον
σαρκαν,
Ρόftξίiores
Graci
die-bant
σάρκα,
Ρro
''
σάρξ
:
ut
infinita
ςjus
formae.Vide
Glo(
-
fariiin
hoftrum
Grαξobarbarum.
Ανθες
έχεσαι
τιμίους]
Scrib.λθες
έχασαν
λιμίες,
.
τής
αταξίας
ή
έπον]
Scrib.
"
αζξίας
τον
αίτιον.Εtmox.τ
(ωτηρίας
τον
έπον.Ιterum
ίcribς
1,
σ.
αίτιον.
.
.
Και
κανότατον
τη
μάπον]Ιn
Μs,
eratικό
καινοττάρων
τωeμμάτιόν,
Sctibo.
και
καινο
σεβον
το
ρ
μάτιονς
..
--
"-,
..
ε
183
Η
σοφία
εαυτίμ
τον
χιτώνα
τέσώμαπ,
εν
τώ
παρθενικώ
εργασηρίω
κερκιδι
θεϊκής
εργα
σίας
εξυφάνασω
ωθιέθετ-,
]
Scrib.
ή
σοφία,
έαμήή
τον
χθώνα
τ.
σ.
ε.
1.
π.ε.
κ.
θ.ε
εξυφά
να
σκ
τσ.
.
.
.
.
.
Η
ό
τήδμυαμς
Σατηφθέγγέθ
ασώς
ξενίζον%)
οι
Ι'κδαίοι,ότι
παρθένζ",
εγγόνησε,
και
έμΦξα
ξoν
διαπίςων
τα
ςόμαζα.
ή
31%
δuυάμ{Σπο
φθέγγέ),
πώς
ξενίζον%)
οι
Ι'sδαίοι,το
παρθέ
ν@
εγγυησε,
«
και
ξενίζον%),
τώς
ράβδΦ
ξηeg:
το%ά
φύσπνεβλάσησεν.]
Αbundant
vérba,
male
repetita
ab
ofcitante
librario.
Εii
ce,&
rcίcribe.
ή
δ
τη
δuυαμς
Σποφθέγγεθ.
πώς
ξενίζονται
οι
Ι«δαίοι,ότι
παρθέν(3"εγέν
νησε
και
και
ξενίζον"),
πώς
ραβδΘ
ξηe9'
«ο
δή
φύσιν
έβλαςησεν,
Εν-
Εκ
εαγεωργήτε
παιδιάδΦΙScribe.εκα
αγεωργήτε
πεδιάδΘ.,
Τ.
...
:
:
:
"...
<
-
""
.
-
*
:
-
-
,
...
".
-
-
-

»,
"
"ε"
..]
.
Εrrata
-Α'
Εrrata
quzdamadhuc
de
prehenfaficcortige,
Pag.
14.lin,2
δtriίtin
margine
ν.
*
καινοφωνίας
Dionyβ
Pag.25
7),
17.
ονόματι
Pag.45,
υιr/
19.παλαισίνης.
Pag.34.τ.τltim,
τον
Pag.92.τ.5
ώ.
Ράg.89.Φ.
15
ημάς,
Pag.93.φ.4.σεο
πετιύη.
Ρ4g.94.τ.2.
επ'
Ράg.95.τ.
21.ptrmanth,
Pag.
97.τ.
7.
Ιωαννg.
Pag.
το
Ι.
τ.
16.
οικείg,
1o2.
τ'.9.
β4
λεάξ.
ΡΑg.
:
65
ν.6,
πινιερέως.
γ.
12.
ασcoσωπoλήπίων,
Pag,
το6.
τ.14.
κα
θυβρίζεσιν,
Ραζ,
Ιο9.Φ.18.
όπιστίλαν
κς,
-
21906

Приложенные файлы

  • pdf 2336569
    Размер файла: 8 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий