Иан Уайброу — Малютка Волк-1. Книга безобразий -2009


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ê- 1
. *i{
1
Þ¾

+
ra
.ir
t
I
t
½
Õ
5Ðf
ãÍì
ltÐPæáo/Ðâì
"ll݀
ã/oáâ!
I
¸aÝ
Ãaft6poã
/vLA^î-TkA
XyÔolÚÝØÚ
dïDï
KoÛï
BopoÝæoÒ
Text áopyright
ThÕ author
to ÌÕ
the author
B Ðd
¿o íÚud
Ò át-
¿Õp. á
ÜaÜa u
çmoÑot oØ &ulyvu ß ÌÕbïmìTlpabuß 0qoÑpa3uu u gaãlaÑomaß?ßãî ܹahì, ÚaÚ Úoâ? a-mo iñÕßarlu ?mo
ÞÚÕ}IÕ toèÕ/I ÕéÕ to ÃÝìrÔoÓo o×Õpa.BÕÔì BÌI ¿PÕÚPaáÝo ×ÝaÕTÕ: ï ÝÕÝaBØ)Úy ¿yTÕIIIeÁTB¸Ï' TaÚ ßoçÕ¼y ï to/I-)ÚÕÝ TaéÃITÌcÏ 3a áoTÝØ IvÈUIÌ to TÕMÝoÓo, áÌIPoÓo ´Õáa'B ÍTy
oÑÕÔaÛ Ýa
¼ÕHï ÚaÚaÏ-To
ß0Ô ]ÕÜÛÕØ
r ]1
l|'l Ói]l'.ll
â- 71
íâoÓo oÝo
ÝØII, ÇTo
6ìlÛâl áÚa×aTì:
Ò ÁâparßÝo¼
ÕÒïâì¿pa-ÒØÛ ±Õ×o6pa×ع.[ïÔîrßÚØ BÕÔØÚoÓo 3ÔroÚØ ¸ ½Õ
ÚaÚ oÝ
t
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
t
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
t
t
I
I
I
ÔoÑpìIÕ
¿oáTy¿Ú¸.

�´aÚÕ
á¼aáTÕp¸/I
MÝÕ
B
á
)ÚÕ/ITÌI¼¸
Bí»ÇÌ'INI'I
fâIa·aÜØ.
A
ÕéÕ

ÚaÚ
¸ÝoÓta
vI
¸·B¸½¸TÕ)
áÚalÚÕâ.
ÃÒÕpÕtl,
çTo
ÕÓo
Ø
¿aßa
ÔoÑpìI
Ú
HÕ¼y
ãI
3a
TP¸tÕBïTÌ
·Õ¼Õ»Ì
B
IIIÚo´y
ÕÓo
ÝÕ
¿oáÌI/IaÎT.
ÔæopoÓy
/IÕTaIoéÕÓo
·¼Õï
¸ÚÝÕT

�oÑÚopáTBa,
To
MaÜa
BÐêot
áìLmìtÙ
no
Õop]âo
ÆÐÛîâÚÐ
BoÛÚ
/*
flÕÝì
3-ti
--rta'2

'-*-+;-*-J
,/.
,/'
hewãlïfl
DoÔuØa.
(
gpaurtor
rãlaäánbo
I
p,o7otuÕ
æÐ}lÐ
æ
¿Ðna!
A-g-gx,
oxoTÝØKØ
ßoÙÜaßØ
MÕÝï
Ò
ÃÝìrÔoÜ
ßÕáã'
6p-
Íâo
g
nou,tãfutt,
áo
.t,lÝotj
á,n
v',^{pfr;;.
°
/ìt
pçÁo^
eÐnu,ì,ÍÐ?
ælãâ
ÚÐ
44
ÜoÙ ßyâì
ámb o
¼oáToB ¿PoèÕ´,
çÕ¼ ÓoBopØ/I ¿aßa.
xoPoèIo' ÚoÓ´a
èIyMÝÌIÙ, ÝÕ
; i;ìo,.I i-,.,,| +f\.Ð
t.
hIã,llÝoà€Ç€ÝáÚ
(
oÐ,f)uâÕ,

9
np9Çãeì,\
æÕßìl¹ ´ÕÝì
oçÕÝÌ á¼ÕèÝo,
6ìtâì áocØáÚo¹.
l
oTBÕçaî:
-
¿oÔo;Ú´¸.³e,
TaÚ
ï
vI
ÕÁTÌ
�ÚØÒoâÝoÕ!
oÝa
áßpaèIØBaÕT:
-
XoâÕÔoáì
Ñìt
×}IaTÌ
ÚaÚoÕ?
Hy'
'
Õiâ'
Ø
cÚa×a»,
a
oÝa
ÚaÚ
×aopÕT
´a
ÚaÚ
ßoÑÕåØâ,
xq-åd.
µÕ
ßoÚyßÚ¸
oºa×a»¸ÁÌ
B¿o»ÝÕ
BÚyáÝÌIM¸,
ÚpoÜÕ
ÚaÚoÓo-To
6ÕÔoÓo
¿oPoèÚa
Ò
ÚopoÑov-
ÚÕ.

ÝÕÓo
ï·ÌIÚ
Ýaça/I
¿y×ÌIp¸TÌáÏ..'
BÐè
uánÛÕÒÐÒvØu¹áï
\Ð,lîâÚÐ
Bo,'Ú
l-
-
!ßoºL
-
/r\
17
pa´ ¿oÚ¸}IyTì
´o ´ÕPeByiIIÚØ
ßoçâoÒìtÙ Ïé¸Ú,
¸ áMoÓ
BáÕ BoÚp)rÓ
Ó»yßoÕ ßyâÕßlÕáâÒØÕ?
ToÔìÚo çTo
ÚaÚ ºpØÚyÝ
IIoÕ·´ ×aBÌI/I
Ò×6ØpaÎáì ¿o ÚpyâoÙ,
BìI TÕ¿ÕPÌ y´oB/IÕTBopÕÝÌI'
TÕ¼ áTaÝoB¸TáÏ
TaÚ BÌIáoÚo'
B´PyÓ áMoTPÎ'
B Ýaça/Ie.
ÚoÓta Ï
xoTÕ/IoáÌ ßP¸/IÕçì.
B ÓopÕ
TyÝÝÕ»Ì ¸
râa´II¸ÁÌ }ra´
ÈÕpáâì
y
MÕlIï
BáTaIIa
ÔìrÑoÜ.
HoçÕÒaâì
Ýa
åo/Io´Õ
ï
}tÕ
co6ØpaÛáï.
BÔoxÝyÒ
�ßoÓßyÑÚÕ'
ï
BOIIIÕÛ
Ø
Ûo6oÚa´'
�ßoÑÕÚaÔ,
ßoÑÕÖaÛ.
Ï
ÚpØtaÛ:
HØçÕÓotßÕÝÌÚ¸
ÝÕ
6oîáì,
)ÚÕÛTÌIÕ
ÓIIa×a
-
tPy×Ìï
�TÕ¼l{oTìr!
BÔpyÓ'
¿PÕ´áTaBìâÕ
áÕ6Õ'
Mo¸
á/IoBa
BÕP}IylI¸áÌ
Úo
M}IÕ'
To,IIÌÚo
pìIça/I¸
oÝØ
ÕéÕ
á¸lIìÝÕÕ!
·aâaØÒ
´ÌIxaݸÕ,
ï
¼ça/Iáï
¸
¼Ça¿áÏ,
ßoÚa
ÝÕ
oçyT¸rIÁÏ
Á½aPÃ-
�ÚØ.
ÃÒØ´ÕTì
¼Õáïæ,
oáBÕéaîéع
tÕPÕBÝî
äaÝØÝÝìIÙ
TopïoÚ,
-
BoT
áçaáTìe
âaÚ
áçaáâìÕ!
TÐÚ
ï
u
oKa·aJ|áï
×ñÕáì'
Bom.
3Ðáët1aÎ
Ýál
åo0ã.
¿podoÛíÚã
âaÒmpa.
14
I
I
y äoÝaPï Ýa PìIÝoçÝoÙ ßÛoéa-t¸, Ï ÑìIáâpo ×aáÝy/I - xP-P-Pnn,CßÛîÏ I/I B´PãÓ BÝÕ3aßÝo
¿pï¼o B
ÝaçaÛa íTo
ÜaÛìl¹ Ø ¼oÓ
¸ ßPoçyÎ
ºãÇa /IÕTyçØx
¸3 ¼ÕHï
TìI MÕÝï
Ï B
�´pyÚoÚ, ´a
Óo´ Ýa×a´
ÒÝìÜtaB}Io, áÚPÌIBaïáÌ oT »o»¸Æ¸'1, oI1 '1 fiïÔrÞrßÚaBeÛØÚع 3ÛroÚa BáTpÕTØ»l.IÁÌ B ¿Õéepax ÁÛoÜaÝ-ÝìIÕ ºÛìtÚØ, ¸ÜeÝÝo ToÓ´a y flïÔrorߺ¸ ¸ ·apo-´¸»aÁÌ ¼ÌIá»Ì: á¿PÏTaBIII¸áì B ÁâparßÝoÜ »eÁÃ,oáIIoBaTÌ èIÚo/Iy Æ»Ï 'IÁT'IHIIìIx ×ÒÕpÕÙ. f,ïÔrÞrßÚaßooÑÕéa»' ÕÁ»¸ M¸áTÕP ¿poxÒoáT á y¼oÜ
HÌIÕ po´¸Te»¸,
r{ÕÝÏáÊÕáTìi-_ LIâo oÝ áÚa·a/r? - ßÕpÕÁl1poC¸;T Ï.- [)Ý tsÕ»Õ/I ìlÝÕ yÑl,tp aTÌÁÏ, a ÕéÕ ÔÞ6aÒØß' aIT.o, Õáj1'1 M¾Ï /Ia¿a åoÂÌÚoÓ´a_Ýi,{6yßì ¿ÕpÕáT/YI]I,{ ³iopo³ è]Úo,ÆÌ1) GÂ{ ³{p¸ÓoToBI4T ÝÕßÔÞxoÙI 6ãÛì_ti}| Il· ¼oIIå
¸ »oMaÝÌI¼
ݸ á
ÜØáâÕp ¿poåÒoáT
ïÔîßÚÕÍâo ï o 6ãÛìoÝÕ... ÃrÚ ÕÁII¸ [ïÔrorè-Úa co6lrpa»ÁÏ ÁBap¸TÌ áBoÕÓo ´yçèÕÓo
Ï ¸
TìIM¸ Bo,lIç̸M¸
po)ÚØ. BØÔeßØ
B ïé¸Ú
ÁâparèÝìIÙ ÔÕá.
}IÕÓo tIÕ
¿oÔÝoçì ßoá^Õ
ÚoI{æÕ ÚoHÆoB
ÑÕ× ÒoßpoáoB.
¿a»aTÚy ßoáTaB¸TÌ
ÚyáT, åoTÌ
ÝÕâ, ×a¼opoḴo
ßPï¼o áÕilçac'
TaÚyÎ Ópï3Ì
l{o BáÕ
Bìt ÒÕÔì
¸ ÚTo-To,
ÒïâØ¿-¿paÒØ ÛaÜ Ì-ÌÕ×o6pa×ع.Ýo Óo´oá BáÕ

yïaáÝo
áTPaèÝo
Ø
ÓPo¼Úo
¿PoPìIça/r:
-9-ç-g-P-P-P!9ìup_p-a¹áïnp-p-oÇÌ,ttæÇmo)K}të¹KoÜoºéePá-
mul
¸áve3ÝÆ,
4
mo
ÉaC
KáK
Òo3ÌÜ9
nÌl/.\eáoá
-
moÔÌKo
me±ï
æ
Bæ-
geÐu!
-
H-Ýo
ÒÕ´Ì
Ï
BaIII
ß»ÕMïHHØÚ,
M-ÜaÛîâÚa
B-BoÛÚ.
HÕyåÕ/IØ
BÌI
ÝÕ
ßo´y縻'1
½¸
o´ÝoÓo
¿aßØÝoÓo
n-n-¿¸áìÜa?
-
a 3aTÕM
BÝoBÌ ¿poÚPa/IáÏ
Á3a´¸ ¸
ÏÕÓo Ú tæ/IØÝ}IoÙ ÒÕpÕÒÚÕoT 3¼Õï
ÕÓo B
ÑìI ÒìI,
ï Ø
Harß
ÔÕÒØ×:
ÇÕvr
åã}ÚÕ,
ïÔèÚ- CnoKo¹Ýo! - oTBÕTØ/I o}I ¸ Bt{pyÓ ÚaÚ ×aáoßÕ/I' ÚaÚ ×aßìIåTÕ» -y)Úaá.ToçÝo yÑìÕân' - ßo´yÜa» Ï, Ýo TyT ¼ÕÝï oáÕH¸,ßo, ¸ Ï ·aºP:,lÇa»:.- A y ¼ÕÝï ÕéÕ eáTì Úyça ¿¸po)ÚÚoÒ' IIo oIIØ B rIÕÁã áßPïTaÝÌI. BáÕTBo¸ 6ãÔãâ,
ÝoçÌ B
·ÕPÚa/Io ¸
áTaII áTPaèIeÝ,
¸, aKºãPaTÝo BáÕ
áTa» )Ú´aTì
¼o/IotoMy Bo/IÚy
ïÔîèÚBoPça»:- P-P, ânÌl árrd.±áK, më çñ máKo¹ Üegne}fHÌl¹?- Ï-âo ÚaÚ pa× }IopMaÛìÝìIÙ, ßpoáTo ÓpÏ3Ø TyT
Tt: ÞlJLtrl-Ð: oLJÐ t¸l l Ôl I-ELl AI I llthI
ÚLl^^ t.,aì^|
|^ .|.1 â¿,aÔLllÐ .\lJl
Ho Ï
paááÚa)Ú¸TÕ, a
×o/IoTyî 3Ûyro
Âálá çmo
yÓa´ìIBaTì �ÜoÚÝo?
Bë/re×/ræt noKd
oìÜáHéuÚ! Âeìe
çTo xo/Iot¸»ëݸK
×a ÑÕÔÚaܸ,
ïÔîèÚPaááÕP´¸»ÁÏi ×aPÌIçaÛ vI º¸HãrIcï
¼oÎ âÕTPa´Ì
J IA
áÚyç}Iaï-ßPÕáÚyçÝÕÙrßaï. CÕÓoÔÝï
° ÝoÇÌî
ÝÕ ¼oÓy'
ºpoÜÕ ÚaÚ
3´ÕáÌ ½aãÇ\lrláÏ?
åÕPyÓaTì-áÏ ÚaÚ á»Õ´yÕT Ø To ÝÕ
oçÕÝì o´ØÝoÚØÙ
ïÔîèÚÚaÚ ·aBTpaÚ Õ¼y
¿o´aÝo, a
Ø- Çmoì g)lGá BáejlïmÌ! ¸áÇe3Ýu, ÜáÔeº. ¸9æ Bo 9BoP-P æ xomÌggmÌ }Ia.gÇÆáÌ.Ï ßoáßyrßa.ß ÕÓo Ø ßoèIÕ´B áat ´}âì Ø ßÌIxTÕTì. ¿yxoT ot{yBaIIçØÚoB
¿o´yæa» Ï.
y×ÝaÕT' ÚaÚ¸Õ
¸ ÝÕ
y Baá Ýa ÚpìItèÕ?- YìØp -P -P
Ýaâ? BÕÔì
Ðtt,t u×ÕoÛo
ïÔîßÚÙµÜy íâo ßoÝpaBØTÁÏ' ã1oÝ áÚDI(ÕT:CaÜoÕ /IyçèÕÕ Ø· ToÓo' çTo ¼ÝÕ
áaÜaï /Iyçèaï
o´ÝoÙ ÝorÚÚoÙ.
6ìlÛ ßpoáTo
ïÔîèÚåoTÌ ï y)I(Õ ¸ ¿oáTØÓæÕ/IÌIx äØ ¿paÒØÛa ±Õ×o6pa×Øiâ', Ýo ÝÕ ßoPa
ÕÒïâì¿paBvI» - ´Õ»o-To¿yáTïÚoBoÕ, ï yåÕ ÑoÛìèIÕ ¿o.IIoBØÝìI ×HaIo.
ÒaÜ ÜoÕ
IIpaB¸/I ¼ÝÕ
Ýe y´a´oáì.
ÚyxÝÕ. HÕÑoáì
æ 6?-
ïÔèÚØÕáâìÑoÛìrßyéÕÕ ¸ �ÃIaÁ½o ¿ÌI/IÌÝoÕ×ÕpÚa/Io. BvÕpa oÝ ßpoBÕ/I ¿ÕPÕtݸ¼ MØH¸MyM çaáa çÕTÌIpÕ, BáÕ /Iî-6oÒaÛcï áoÑoÙ, ãI ÁaNI }IÕ ×aMÕT\III' ºaº·a¿¸Áa» íTo ¿paBãIIIo Ha áTÕÚIIÕ. (´ï-´îèÚa Ûlo6Øâ áe6ï caÜo×aÑÒÕÝÝo!)A ï ÝÕ 6ãÛì ´yPaÚ ÕÓo áÕÑÕ B TÕT-Pa´ì Pa· ¸ ×a¿¸áa». ÁÔeÛaÛ tÕ/Io -rãÛï¹ á¼Õ´o, BoT ï ¸ ¿o¿IÕ/I Ýa ¿po-Óy»Úy. AÒoáì, ßo´yMa/I ï, ÚTo-ÝØ6ãaì
}lãI¼¸' BÌI´yMaTÌ
ToÓÔa á¿Poá¸
ÚoâopìIÙ çaá,
-
3açeÜ?
-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ï
AoÝ
Ï
BìIXBaT¸II
¿pØÓ/IaèÕHØÕ
Ø
3aPÌIça/I
TaÚ
y)ÚaáÝo,
ÚaÚ
To»ÌÚo
MoÓ.
B
oTÚpÌIToM Bo×t{}xÕ.
a ÕéÕ
Ha ÚpoTax.
ßoâÞÜ oÝ
ÑìIÔo ßo/IÝo'
ïÔîèÚÝÕ yá¿oÚoØ/Iáï' ¿oÚa
áÕ6Õ, H¸
ce6ï B
ïÔîèÚÕçTo Ýa ÍToT Pa× y/IoBÚa ÝÕ ápaÑoTa,ßa, a o}I pa×o-- 3áÒmp4 gBæ9æælÌ, ºá.º
åoTÌ ÚaÚoÓo-}IØ6ãÔì
áa¼oÓo ×aåy-
Taɸ» ¼Õ}Iï
BÕâpotãfllÝãlo ÓPïty.
ÁoÔÝìIrßÚo y)ÚÕ ÝaçØÝa/Io
ïÔîÚBÕ/IÕ´ãÛì16Ýãâìáï to ãâÛÕit, ßotáTaB¸Tì¼op´y ßot áÕBÕpÝìIÙ BÕTÕP
Ïãåe pa×¼ÕçTa/Iáï
ÓopïÝÕÙ áoá¸áÚÕ,
ïÔÚ¿ÌIxTÕ,ß ¸ ´Ã»¸3o BáÕx
ïÔîßÚØÁT aÝ,IBIIII¸ÁÌBáÕ ÚPaáHÕÕ ¸
¸ çyTÌ
¿PoÚPyTØ»áÏ pa·
CÕÔìÜoÕ ¿paÒØÛo
Ò ºÝØÓÕ
åBoáT ¸
ÓoÒop¸T, çTo
tIÕ BáTaTÌ.
ÚoâopìIÙ ¼ÝÕ
ÝaÔeß ÕÓo
ï Ø
6ìâÛØ yáTaÝoB/IÕÝÌI:
×Ýalo' xoTì
ce6e, ï
¸ ÝÕáçaáTÝìIÙ,
ee 6a6ãÛï.
oT ¼¸áâÕpa
ïÔîßÚÕ�¸·»oII/I»i- ¿oáßyâÛaf,l' fiïÔîrèÚa ' Ï fIP¸´ÃlvIa», ÚaÚ âÕ6Õ ¸·»IÓ.ãITÌ o´Ýy ¼¸-´ÕÝÌÚyÚ), á/IatÕÝìÚyî' Ma/IÕÝÌÚyÎ tÕBoçÚy Ò ÚpaáÝoÙ lßa¿oçÚÕ. ÊÑÕBáÕÓo »ã»lIÌ }Ia´o ¿ÕpÕo´ÕTìáï eÕ 6a6ãÛÕ¹lfiïÔrorßÚa áÚa×a,ß' çTo Ó´yßeÕ yçÕÝØÚa /y ÝÕÓo ÕéÕ ÝÕ ÑìIÔo. A ÕéÕ o}I áÚa×a», { (çTo TÕßÕpÌ yå( ï ToçÝo ݸÚoÓta
To BáÕ áBo¸
Ho ÝØçÕÓo,
¿oToM B×ÓIIïÝy/I
³Ü, ¼-9o,
ïÔîèÚBáÕMáaM ×a¿P aB»Ï», oÝ ÝÕ ¿o3BoII¸/I ¼ÝÕ ÝØ áBï×aTì 6a6ãÛìÚã, ½¸ ·aáã:ÝÃTìÕÕ B ß/IaâïÝoÙ èÚaä. ¿pØrßÛoáÌ
B´pyÓ oTÚy´a
ݸ Bo×ÌMØáì
pyÚe oÝa
±yÔì Ï
ÑoßìèIoM ¿pa×´}I¸çÝoÜ
áBoÕ¼ ¿yáTo¼
±ÕÔÝìIÙ, ÝÕáçaáTÝìIÙ
ïÔèÚa! ¿oÚa Ï :ÝoÁ¸»Áï ×a 6ãâepÑpoÔaÜØ,¿p¸èÕ´ tPoBoáÕÚ, áTyÚÝy´ [ïÔîrß- GÚy ßo ÛÑy, ÒáßoPo/I
ÒìI ¿oÝؼaÕTÕ,
ßPo¸×oIII/Io HÕçTo
Ø× ºoÛ-
BoÚPyÓ ÝÕÓo
áe¹çac ¿po´¸ÚTyÕT ¼Ýe ߸á̼o
ïÔÞßÚMÝÕ oáTa»oáÌ BÌIyç¸TÌ BáÕÓo »¸In̺aÚ rÚÕ TÕ¿ÕpÌ Üoï ÜÕÔaÛì?- 3}Iá.Çum, me±e He noÒe×Ao. Tìl
yBÕPÕÝ, çTo
ÇepmoBáKæ ÇçgoÒuéHaï
áÚa×a» Ó´Õ'
Ia»aTº'L,
Õ´ÌI
¸
BáÕÓo
ÝÕoÑxo´¸^,{oÓo.
o-H¸Ñy´Ì
ÑoÔìrßoe
¸
BÚyáÝoÕ,
TaÚoe,
Í
cÂà°Èl.{ë¹
.t\
A-g
ÚozDa-mo npÐÒuÛìÝìtÙ
¿paÒÔa, ßoçToBoÓo
Ýa´o ÚaÚ-To
xo/Io´Ýo )ÚÕ
áÌçToBáÕ y)ÚÕ ×aÝïTÌI 6oÛìâllãéØÜØ´Ýï BáÎ ßaáTÌ ¸áÚo/Io/I, ÚoÓ´a \-¿ÌITa,IIáÏ ¿ÕPÕÚyá¸TÌ. ºalÚÕâáï,íâo ÑÕ×oÑPal¸e 3oBÕTáï �ÕÚ, Ôa? oÝ âa-ÚoÙ oáâpìrÙ, ßpïÜo oÑåÕÓ ¼ÝÕ ï3ìIÚ.
B ÛîÑoÜ
ïÔîèÚØÝBÐtæ o×ïÑteèÙ ÜÐÛbçuKI|ÐlîâÚÐ ±p .p.Ipp7otuÕ IçÐ u ¿Ð!ºaÚ ÒìI, ÝatÕÎáÌ,
y)ÚÕ ÝÕ
¼oï èÕPáTÌ
çyî ï,
áBØáTÚoM, ×aBTpa
çTo ÚaÚoÙ-âo
6o¹áÚayTa I¿ypèa»Ø
Ýa¼HoÓo áêÕÔo6ÝÕÕ'
áïMoåÕâ,BáÕ tæÕ»o B To¼' çTo ï ÝÕyÚ´to)ÚØit - ÝÕ 3ÝaÎ. o´ØÝ Ø× lo¹áÚayToBoÓ/IïHyIIáÏ' ÃB\1´Õ» ¼ÕÝï ¸ ÓoBoP¸T:- &#x,Tj ;&#x/TT0;&#x 13 ;&#xTf -;Ά.;d -;.2;&#x Td ; Tj;&#x /TT;� 11;&#x Tf ;%.6; -1;&#x.92 ;&#xTd t;&#xo Tj;&#x /TT;� 14;&#x.5 T; 33;&#x.6 2;&#x.16 ;&#xTd B;&#x Tj ;&#x/TT0;&#x 13 ;&#xTf 1;.68;&#x 0 T; To;&#x' Tj;&#x /TT;� 13;&#x.5 T; 31;&#x.92 ;�.24;&#x Td ;&#xTo T;&#xj /T;&#xT0 1;.5 ;&#xTf 2;.36;&#x 0 T; T;&#xj /T;&#xT0 1;.5 ;&#xTf 1;.16;&#x 0.2; Td;&#x yto;&#xit T;&#xj /T;&#xT0 1; Tf;&#x 77.; -;.68;&#x Td ;&#x- Tj;&#x /TT;� 14;&#x Tf ;.6; 8.; T; T;&#xj /T;&#xT0 1; Tf;&#x 20.; 0 ;&#xTd 3; . T;&#xj /T;&#xT0 1;.5 ;&#xTf 3; .84;&#x 0 T; o ;&#xTj /;&#xTT0 ; T; 39;&#x.36 ;�.48;&#x Td ;&#x Tj ;&#x/TT0;&#x 12.; Tf;&#x 21.; 0 ;&#xTd l;&#xoayT;&#xoBTj;&#x /TT;� 11;&#x.5 T; -3;d.3; -1; .2 ;&#xTd o;&#x/IHy;&#xII' ;&#xTj /;&#xTT0 ;.5;&#x Tf ;g.6; -3;&#x.12 ;&#xTd B; Tj;&#x /TT;� 12;&#x.5 T; 46;&#x.08 ;.84;&#x Td ;&#x Tj ;&#x/TT0;&#x 12 ;&#xTf 3;.56;&#x 0.2; Td;&#x Tj;&#x /TT;� 11;&#x.5 T; 12;&#x.24 ;� Td;&#x oBo;&#xPT:T;&#xj /T;&#xT0 1; Tf;&#x -14;.28;&#x -26;&#x.16 ;&#xTd -;&#x Tj ;&#x/TT0;&#x 11.; Tf;&#x 18.;r 5;&#x.76 ;&#xTd p;&#xy000;´pyÚoÚ, Ýy I4 BÃI´\ ã âe6ï|. flaÒaØ ÜìI âÕÑÕ ßoÜoåÕÜ, a?BÔpyÓ áTaIIo TÕMÝo. A ÚoÓÔa Ï oçÝy´áï, To ÑìrÛ yåÕ B »aÓÕpÕ. &#x Tj ;&#x/TT0;&#x 13 ;&#xTf 2;.8 ;�.24;&#x Td ; Tj;&#x /TT;� 12;&#x Tf ; 0;&#x Td ; p. ;&#xTj /;&#xTT0 ; T; 46;&#x.8 0;&#x Td ;ÃÚaá!¼ÕÝï ·aÁýû;.lB ¼ÕIèoº Ýa ¼o/Iݸ¸, ×aáTÕÓÝû¸ ¿o áa¼yî
ToT çÕIIoBÕÚ
CoåÓØâÕ MoÕ
ÝÕT B
áßØáÚÕ ÓoáâÕÙ.
¿oToMy çTo
âoÛìÚo çâo
íÝoÝØ âaÜ,B IIeÁã' TPÕÝØpoB aII¸ÁÊ. ¸Ü ÝaÔo 6ìâÛo ¿poÚpaáTÌáÏ
oíÕ?a floÛÕbÚu
ßÛIoÝyTÌ áBï×aTÌ
TaÚ Íâo
ïÔèÚØÝBÌT¿9CKÝO¹ íK3A µÝá´aTì ¿PoéÕ ¿PoáToÓo'° eáÛØ áTaTÌ ç/IÕÝo¼ íâoÙ ×a¼ÕçaTÕIIÌ-ÝoÙ opÓa½¸3aÆ'7'1, To ×aßpoáTo ¼o)ÚÝo Úy-çy MÕ´a´ÕÙ ßoÛyvØâì!! ¿paÒÔa, ÁíÜ áÚa×aÔ,çTo Ýa´o ¿PØÝïTì ÑoÙáÚayâáÚyÎ ¿p¸ÁÏ|ã.B íâoÜ-âo Ø ×aÓBo×´Úa: ÚaÚ )ÚÕ 6ìrâì ßo-ÝaáToïéÕÜy ¿»oX|lIÃt Ø B To )ÚÕ
{r_
:
r´.
v
---â1-
_='
tt-_
+-^*l
F
'o'
ÕéÕ o´ØÝ
ÛaÓÕpì ¸
TaÚØM' çTo
̸ BìI BáÕ á¼oå(ÕâÕ ÜÝoÙ Óopt¸TÌáï. ºpØÚyÝy áÚa)Ú¸TÕ'çâoÑ ÓoToBØIIáï' BÕPI{yáÌ' ¿oBÕáÕ ÛØÜáï|. ¿pÕÔáâaÒ Ûïî áe6e, ÃBI4´I/IT ¼ÕÝï¸ áÚa)ÚÕT:- ¿pØÒeâ, ¼aÛîâÚa BoÛÚ, ÔaBeÛØÚØil ·ÔîÚa áâaÛ|.YP-P-P-ã-ã-ã-ã!I|Ð,tloâÚÐTÌI ÕéÕ x)r)Úe' çÕ¼nææ/ãâ7 á Ð}|lto Í1Ýanæætæ _ æÌl.. tJ
¿poáâo Úyçy
Ba¼ paááÚa×aTÌ.
Ûî6Ûî ßØ-
áÕ6Õ, Bo)ÚaToÓo
ßPoáTo ÚÔaáá!
To ¼o)ÚÝo
¸ Óo-
¿a»aTÚy ßoáTaB¸TÌ, B
Ï' º
áßpaèØBaTÌ' çTo
a BoT
- oTBÕçaÎ, - íâo ÜoÙflïÔrorèÚa BeÛØÚØil ·ÛîÚa.AÚeÔa Ø ÓoBopØT:- ¿poáâØ, toPoÓyèa'Ýo B
¸ ÚaÚ-To
a ¿o
ÝØçÕÓo B
ÒìItßÕÔ' ¸ MeÝÏ
TÌI ßoÚØÝÕèIÌ
)ÚØ3Ýì ÝÕçTo
ßoTo¼y' çTo
TÕ¼, çTo
âÕ6Õ ×BaÝØÕ
I/I TqI,I
oÓpoÜl{ÌIÕ, a
ßo/IÚ ÝaÚoPM¸TÌ
/IÎ0/IÎ OO/IìIßÕ
çTo IIØ
ïÕ»Õâyç¸Õ¼ÌIr߸ B oçÚax (èyvy). Ho ï
ÒeâoÚ ¸
áoopytØ/I ßPÕBoáåotÝoÕ
Ba¼ ¸ÝTÕpÕáÝo).
yîTÝo' ßpoáTo
TyT TaÚoÕ!!
ÚaÚ ÝØÚoÓÔa!
¼yáoP ÚPyÓoM.
o6êïáݸ», çTo
áïÚaÚ ¼ØáTÕp ¿po-xBoáT ¿o)Ú¸BaÕT.A oÝ ÚaÚ ×aÚp¸Ç¸T- Ímom oìÜá}ttææK}lá âØe}fï }lánaÔ! 0l{ ÜeÝ6I áÒï3á..t! llrleælÚæá 9eÝÌÓ4âttæ æáÚd.^fr! Báe BBePx g}toÜ nePeBeP}lgÐ! KourÜáp-p!TÃ, ^ ¸ HÕ BÌItÕp)Úa´' ÓoBopÎ:- ´ïÔîèIÚa' TìI )ÚÕ y Haá áoBáÕ¼ 6eÔÝìlil,
ÚaÚ! »aÔÝo,
ßØáaâì' ßoPa
-p -P
-P -P
TaÚ' çTo
ßo´MÕTa/I, MÌI/I'
ÒÕáì ºoÔ/IÕtå('
ïÔîßÚa - Ï Ø Ó»a3o¼ MopÓÝyTÌ tIÕ ÃáTIÕrI - B3ï/I taÁÊe» BáÕ [IoÚo/IatÝoÕ ¿ÕçÕÝÌÕ Ø ßPoÓ»oTØ/I BáIo¼oî BÕP¼ØIßÕ.IIÌ. ºaÚoÙ å(Õ oÝ oÑÖopa - oÝ ÝÕTo/IÌÚo ¼aÚapoÝ ÝÕ
Hï TPïßÚo¹
TÌI ¿o/IyçØ´
ÜÝÕ 3Ûyî
ápa×y ¼ÕÝï
ÓPyáTHo, ßoTo¼y
Ýaßuu,4ã Õée.
o}Ia áTa/Ia
I{o TìI
6aÝÚÕ ÝaßØáaÝo:
6oÛìrèØx Úo´¸çÕáTBax
ï´ÎèÚe B ßaáTÌ, ÚaÚ B To¿Úy. BáÕ ØáçÕ×/Io' a oÝ áÝoBa (âoÝeÝìÚØÜÓo/IoáÚoÜ) áÚa×aÔ:- A ÕéÕ o´Ýy ÑaÝo.lÚy ÜolÚÝo?- Ho, [ïÔâorßÚa' ÍTo å(Õ
ÑpaâØèrÚØ BoÝro纸,
6aÝÚØ, ÚoToPyî
¼o)ÚÝo áÕÑÕ
ïÔîèÚpaáÚPÌI/I ¿aáTÌ IIIØpoÚo-è¸PoÚo, a ï To»ìÚo Ø yá¿ÕBa/I çToHaÚ/IatÌIBaâì äaáoÛì ÛoßaâoÙ.HaÚoÝÕæ oÝ ßp¸çMoÚ}IylI' ×aBPa-lÆa/I Ó/Ia3IÛIJIaNII4' I,I 3aBonI/I»|- ¼áÔo, xoÇg ±oÐÌée! A }IÇ ±ËámP-Po âul4P-Pæt B J14ÓePÌ æ nP-Pæ}Ieáæ eée!- Ho, '{ïÔrorßÚa, a ÚaÚ ÖÕ ¼oï
/IoáÌ Ýa¹âØ,
ÚaßoP. ¼oÓØÛÚa
ïÔîßÚØIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIflÕÝì45-Ùflopozu€ l|Ð'+toÇÚâ u ¿ÐnoqÚÐ!N|-gÐ, ÚaÚ áÚa×aTÌ' ´a)I(Õ Ø ÝÕ 3ÝaÎ. B o6éÕÜ, íâoÙ ÝoçÌÚ)fiïÔâorèÚo it ÛpØÚÛîǸ»aÁÌ ÝÕ 6 oÔìtßaï ÝÕßPØïT}Io áTÌ.Ï ce¹çac 6ãÔã ×aÝïT: Ýa´o ÕÓo ¿oxopoݸTÌ'
ïÔî¿ÚáxBaTØBIIIvIcÌ 3a )Ú¸BoT, 6eraÛ ¿o ´o¼y.A Ò rÚØÒoTÕ y ÝÕÓo B×PÌIBaIIaáì äaáoÛì -ÚPoî.HoÏ áâaÛ ÚPØçaTÌ:[ïÔîrßÚa' íTo äaáoÛì 6ãpÛØâ! IIoïØáì ÝÕ¼Õt/IÕÝ}Io, a ï oÚÝo oT-¸ oçÕÝì âÕ6ï ßpoèy' ÝÕ ßotxo´¸ Ú oÓÝÎ.oII IyIÕÝï }IÕ
³Ôa×Øé¸ ÕÓo
ïÔîߺ€- üo»ÏrI Ï, - �ßoÚaÛyÙáTa' ´ÕP)ÚØáÌ ßo´a´ÌèIÕ oT oÓÝï!- Âeìe }Ie }tággânÌ âØel{ï áBoæÜæ ��((ánááÆìo-¿o)KáÐç¹ámá! - oPa]IoÝ Ø 6ÕÓaÔ ×a ÜÝoÙ ßo toÜy. ¿oáÛÕÔÝÕÕ, çTo ï yá»ìIèaÛ,6ìlÛo: - sl Po.×-ÜÄlá9 me±.ïi ï nPæxÐonl{g me±ï, ï nPæ±Ìîl ¿@±$, nÔoxo¹ Üe´omKd. ÒoÔK!!!Íâo ÑìtÔØ ÕÓo
Úa¼¸}Iy' BÌIåBaTØ»
Å(aÛÚo ÕIo,
íâo BÌI
ïÔîèÚBpa/I Á TPØI Úopo6a, ÑyÔâo ÑìI oÝ ÑÕÔÝìIÙ, HÕáçaáTÝìl¹l (¿?Ð/ut,o ·.)Ï âoÛìÚo çTo èIaTaÛáï ßo Áa´Ã, ¸ ¼ÝÕ ×axoTÕ/Ioáì ÝÕ¼Horo ÛpØ6paTÌÁÏ'ÁÜoâpro, ¿pïMo B ÆBÕTax �»eI;.lT âpã6a. ¸ âãâ N{}IÕ TaÚ Ò âpyÑov'lÁTa IIo-ØÓpaTÌ 3axoTÕ/IoáÌ - ÔroÑÛro B áa)ÚÕ ¿ÕpÕ¿açÚaTÌáï. Boâ ï ãI 3a»Õ·Ò âpãÑã, MÝÕ 6ìIÔ0 BÕáÕ,ßo, Ýo B Ýoáy TaÚ ×aéeÚoTa,¿o'çTo ï paÁÇI,7-vIåa-a-a»ÁÏ - °ßÇX¸_|°_l°|BÔPÃÓ ÚaÚ B Ó/Ia×aå ×a6ÛÕcâØT -.1',1 '1 r,i l,', i : l ,..ti.'.. AX,Bom Ó´Õ .{ïÔrorßÚa åPaHãI» ÕÓo! AÙ ÔaâpyÑa! ! !))rilIIItttIt-ffIftÊßÕpì ÜìI ' .i.!i.,]i i !:.i,Ï ÝapØáoÒaÛ cÕ6ï Ýa
c 6oÛì-
çTo ¿poØáxo´Øâ?
¿paÒØÛ ±Õ×oÑpa×æ¹,Ã
ÓpyáTØTÕ, ¿oToMy
ïÔîèÚBÕÛØÚoÓo 3ÔroÚy. oÝ ¸ BßPaB´ã
gAÜØÜ go±o
ÝÕ ÚaÚ¸M-To
ÛïÛlÛÞdcuÕ?o luÚoÛbÝozo Òo·p ÐcmÞÁµP¸Ï (¼A»ÎTÚA Bo»Ú)¸aa ÃйÑpoyaoâÒÕâáâÒeÝÝìIÙ pÕÔaÚâop
¿oÔßØáaÝo B ßÕçaâì
íÚ×. ·aÚa×
¸×Ôaâ eÛìáÚaï
oâßÕçaâaÝo ßo
Í»eÚâpoÝÝìIx ttoáØâÕ»eÙ Ø×ÔaâeÛìáâÒa
TÒÕpì, ßp.
il| È|
| È
ê--\
-\-
-
v}+t\AÌt¹
4FÁ
g'À
il
/
#A
#*
**
ttÔ¾µ
¾×µPo
(\
j
ê-\
-,_/
à
ÛÇh*
bt
µ
i\
/ i\
(wo;::#
Ecµfut,
BCµfu{,
%Ørgx
Í9]ro
IrT/³CÌØVto
l
-±ã
ÆéoÙ
oßÛuzÝuK
KoÛÛÕ'ílá
Ð
XumP',
-
É
ßoØÐÛãÙáßIÐ,
áKÐ?Iáarßl
ÝÐ0oÕÛo
Í|tÎ
2nt,-
^^*:"*
¹oè¸
fufÐ.l¸Õ
ê
XèmPîÕ.
Ò,,
!
oÕ,
0ÛaÝ"",
nn*u-;;;I³ÐnÕ,
ZrrÎ
1fuÝg
#;::;{!;,i;:::#;:::,:::v"
Y"·"^
-...."
"*"*
;;;:;;":;:#oPalftlÆÕ
0o6pa1êét,¸.
-
,
-pÕhÛouáuÛ
¹ÝÕ,
Ï-
0áÕ
¹oÙ
ßPulGlÝãmêáï
Ï
ÚDïÊîèKg
EÕÛaæofuã

áI
ItÕ
Õzo.
Xomï.
Pf
nl,:-
'3
o.tLlo\g
ßoáÛÐ.Ûa
0t
ï
ILoÛãzã
;
;;::;:
:;
ÐlPÕèÐß
u,o,|u,oKIt,¸ÕÝï,
l¸Ýoi
Õopiumêáï.
Ñ'mo
*o-,,|#*êáï
1ol¸oti,
o,
tl
0áÕ
ÑãÄ*
fufÐÛîmKÐ
EoÛæ
g
ll7ÒíggÒ.'50089×l|

Приложенные файлы

  • pdf 2844169
    Размер файла: 9 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий