Алгоритм запуска сервиса UDS Game(для бизнеса)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
õêØçóõììÝâêàÚåæÛæßØçëéâØ
̈́͌èç͌ñ͌æì͉Ö͉ð͌íï͊ïë͊å͍ëò͉͌ðí͉ñ͉íëó͊ïêëëë
̽ìíûô͊ïë̼͊ìì͉͏ïñð͍͌͐͌èëñð͍͊æëôï͏ûî͌è͍͉͊óëûæ
͎ë͎ñ͊î͉͊èîëïë͎ñ͍͉óëü͎͍͊æë͎͉ñö͉ñ͊íùï͌ð͍͌æ͍͊ü͊ñ
×ïñ͊ç͍͉óëüå͉êè͉ïïø͎͐ë͎ñ͊îøæåëêï͎͊ð͍͌ó͎͎͊øì͌îð͉ïëë
ï͉͎ñ͍͌͋ì͉͏ô͑ñ͉͌ðí͉ñï͉ì͌ðí͊ïëüë͎ðë͎͉ïëüå͉íí͌æ7&5
)#/'æì͌ïñ͍͌íùï͌ì͉͎͎͌æ͎͌͋ë͎ñ͊î͊
Ó͍͊ïèë͍͌æ͉ïë͊ñ͍͌ç͌æø͐ñ͌ô͊ì͎͌ó͎͊ñ͊͋ëïñ͍͊ï͊ñ͍͎͊͏͍͎͌æ
ì͌îð͉ïëë
̈́͌èç͌ñ͌æì͉ð͍͎͊͌ï͉í͉ëï͎ñ͍͏ìñ͉éê͉ð͏͎ì͎ë͎ñ͊îø
î͌ñëæ͉óëë͉ññ͎͊ñ͉óëü
̽ï͊è͍͊ïë͊ï͊͌å͐͌èëî͌͋è͌ì͏î͊ïñ͉óëëë͎ì͍ëðñ͌æ


͍͆͊æë͎7&5)#/'ï͊ð͉ï͉ó͊ü͌ñæ͎͊͐å͌í͊êï͉͎͊͋ͅð͉ì͌æøæ͉ñù
íëó͊ïêëûï͏éï͌æñ͌îåëêï͎͊͊çè͊͌ï͉î͌é͊ñð͍ëï͎͊ñëð͌íùê͏
͍̈́͌ç͍͉îî͉å͏è͊ñ͍͉å͌ñ͉ñùñ͌íùì͌æñ͌î͎í͏ô͉͊ì͌çè͉ó͊ïï͎͌ñù
æøç͌èøð͌íùê͉ëè͊üð͍͌è͏ìñ͉͎͌êæ͏ôïøåëêï͎͊͏
͍̈́͊͊è͍͉͎ð͉ì͌æì͌͋íëó͊ïêëëï͊͌å͐͌èëî͌͌ð͍͊è͊íëñùó͊íëë
͎͍͌ìë͍͉͎ð͍͊è͊íëñùê͌ïø͌ñæ͊ñ͎ñæ͊ïï͎͌ñëëì͍ëñ͍͊ëë͌ó͊ïìë
͍͊ê͏íùñ͉ñ͉
͂͊͐æ͉ñ͉͊ñì͌îð͊ñ͊ïñï͎͌ñëæî͉͍ì͊ñëïç͊!͂͊ï͏éï͌å͌üñù͎ü
ð͍ëæí͊ì͉ñùæï͊õïë͎͐ð͊óë͉íë͎ñ͌æ
͆ë͎ñ͊îï͉üç͊ï͍͉͊óëüì͉ô͎͊ñæ͊ïï͌ç͌ì͌ïñ͊ïñ͉èíüð͍ëí͌é͊ïëü
Эê͉í͌ç͏͎ð͉͊͐
͉́ñ͍͊ë͉íøëï͎ñ͍͏ìóëëë͎ñ͉ïè͉͍ñø7&5)#/'Эç͌ñ͌æø͊
ï͉͍͉å͌ñìëð͌êæ͌íüûöë͎͊úì͌ï͌îëñù͎ëíøëæ͍͊îü
èÝßëãôêØêąĆúøėĂĆĄćøąĀėúĉýĈúĀĉý8'6*$0(
ðØÛæîÝåàÚØöéÚæàéêØèêæÚóÝ
ÚæßäæÞåæéêààåÝæÙíæÜàäóÝ
ÚãæÞÝåà÷
÷ ÚãØÜÝãÝîãàîÝåßàà
͎͎͌ñ͉æíüûëì͌ïñ͍͌íë͍͏ûðí͉ïæï͊è͍͊ïëü
͌å͏ô͉ûð͍͎͊͌ï͉íë͎ð͌íùê͌æ͉ïëû͎͍͊æë͎͉7&5)#/'
͌å͎͊ð͊ôëæ͉ûî͌ñëæ͉óëûë͎í͉é͊ïï͏û͍͉å͌ñ͏͎æ͌͊ç͌ð͍͎͊͌ï͉í͉
ëïò͍͌îë͍͏ûð͌ì͏ð͉ñ͊í͊͋͌ê͉ð͏͎ì͎͍͊͊æë͎͉í͌üíùï͎͌ñëë͏ô͏
ëîð͌íùê͌æ͉ñù͎ü
͌å͎͊ð͊ôëæ͉ûî͉ñ͍͊ë͉íùï͏ûëñ͊͐ïëô͎͊ì͏ûå͉ê͏èíü
ð͌íï͌ó͊ïï͍͉͌͋å͌ñø͎͍͊æë͎͉ ì͌îðùûñ͍͎͊æø͐͌è͌îæ×ïñ͍͊ï͊ñ
͎î͉͍ñò͌ïï͉å͉ê͊K15ëíë̼ïè͍͌ëèñ͊͋åíñ͊ïñøëñè 
ð͍͌è͏îøæ͉ûëð͍͎͌ôëñøæ͉ûî͉͍ì͊ñëïç͌æ͏û͎ñ͍͉ñ͊çëûæ
͉ï͉íëêë͍͏ûè͉ïïø͊͌å͍͉ñï͎͌͋æüêëèíü͌ðñëîëê͉óëë͍͉å͌ñø
èØéçèÝÜÝã÷ößæåóæêÚÝêéêÚÝååæéêà
çØèêåÝè*,6 êæêâêæçèÝÜæéêØÚàããàîÝåßàö
ì͉ô͎͊ñæ͊ïï͌ëð͌íï͍͉͎͎͌ì͉êøæ͉͊ñîï͊͌æ͌êî͌éï͎͌ñëð͌íùê͊
ð͌î͌ç͉͊ñîï͊ï͉í͉èëñùð͎͌ñ͌üïï͏ûì͌îî͏ïëì͉óëû͎͎͌í͏éå͌͋
ð͌èè͍͊éìë)+5ëì͌îð͉ïëüîë͎͌ð͍͌æ͌éè͉ûöëîë͎͍͊æë͎7&5
ð͍͌æ͌èëñî͌è͍͉͊óëû͉ìì͉͏ïñ͉î͌͊͋ì͌îð͉ïëëæ͎͍͊æë͎͊7&5
ð͍ë͌ðí͉ñ͊ð͌å͊êï͉íëôï͌î͏͍͉͎ô͊ñ͏͍͌ç͉ïëê͌æøæ͉͊ñð͍͌ó͎͎͊
͌åî͊ï͉è͌ì͏î͊ïñ͉îë
ð͍͊è͎͌ñ͉æíü͊ñ͌å͍͉êóøëë͎͐͌èïëìëî͉ñ͍͊ë͉í͌æèíü
å͍͊ïèë͍͌æ͉ïëüñ͍͌ç͌æø͐ñ͌ô͊ìëëïñ͍͊ï͊ñðí͌ö͉è͌ì
ì͌ï͎͏íùñë͍͏͊ñî͊ïüð͌æ͌êïëì͉ûöëîæ͌ð͍͎͉͌îð͍ë
ï͊͌å͐͌èëî͎͌ñëð͍ëæí͊ì͉ü͎ð͊óë͉íë͎ñ͌æð͌æï͊è͍͊ïëû͎͍͊æë͎͉
ì͌ï͎͏íùñë͍͏͊ñî͌͋ð͍͎͊͌ï͉íæ͎í͏ô͉͊ï͊͌å͐͌èëî͎͌ñë
͏æ͊è͌îíü͊ñ͌å͌åï͌æí͊ïëü͎͍͐͊æë͎͉7&5)#/'ï͌æø͐
ò͏ïìóëü͐ëï͎ñ͍͏î͊ïñ͉͐ëñ͉ìè͉í͊͊
æ͎͊çè͉ï͉͐͌èëñ͎üï͉͎æüêëæ͍͉å͌ô͊͊æ͍͊îü
çæÜè÷Üïàâà ÚåÝðåàÝéçÝîàØãàéêó
êĀćĆûĈøČĀĀĀĈýĂăøĄąēýøûýąĊĉĊúø
å͍͊ïèë͍͏ûññ͍͌ç͌æø͊ñ͌ôìë
͎͌êè͉ûñ͉͏èë͌æëê͏͉íùïø͋ì͌ïñ͊ïñ
àąĊýûĈøĊĆĈēĄøĈĂýĊĆăĆûĀĂĆąĉċăĔĊøąĊē
ð͍͌æ͌èüñëïñ͊ç͍͉óëû͎͎ë͎ñ͊î͌͋͏ô͊ñ͉
ì͌ï͎͏íùñë͍͏ûñð͌ë͎ð͌íùê͌æ͉ïëû͎͍͊æë͎͉7&5)#/'
͉æñ͌î͉ñëêë͍͏ûñå͉êøè͉ïïø͐
æø͎ñ͉æíüûñ͏êì͎͌ð͊óë͉íùïø͊ï͉͎ñ͍͌͋ìë
600øûýąĊĉĊúø
ï͉ð͌íïüûñ͎͌ó͎͊ñë͎͌êè͉ûñæë͍͏͎ïø͋ì͌ïñ͊ïñ
ëďýùąēýĎýąĊĈē
àúýąĊĆĈē
ê͉ïëî͉ûñ͎üì͍͎͎͌î͉͍ì͊ñëïç͌î͍͌ç͉ïëê͉óë͊͋
ò͎͊ñëæ͉í͊͋ð͍͉êèïëì͌æ
êøāąēýćĆĂċćøĊýăĀ
ð͌ê͉ð͍͎͌͏ìíë͊ïñ͉͎͌͏ö͎͊ñæíüûñì͌ïñ͍͌íù
ì͉ô͎͊ñæ͉͍͉å͌ñøð͍͎͊͌ï͉í͉
èÝßëãôêØêėćĆąĀĄøĖďýĄÿøąĀĄøĖĉĔĉøĄøďĊĆĆĊüøĖąø
øċĊĉĆĈĉúąýĐąĀĄĉćýĎĀøăĀĉĊøĄ
Ţ̽øåë͍͉ûð͌è͍üèôëì͉͏͎ñ͉ï͉æíëæ͉û͎͍͌ìëë͎ñ͌ëî͎͌ñù
ëïñ͊ç͍͉óëë ð͍ëï͊͌å͐͌èëî͎͌ñëë͎ð͌íùê͏ûè͊î͌æ͍͎͊ëûï͉͎͊îù
Ţ̼è͉ðñë͍͏û͎ì͍ëðñøð͌è͎ð͊óëòëì͏î͌͊ç͌åëêï͎͉͊
ŢÙñæ͍͊éè͉ûåûèé͊ñï͉å͍͊ïèë͍͌æ͉ïë͊ñ͌ô͊ì̓å͍͉ö͉û͎ù
æð͉͍ñï͍͎͊ì͏ûñëð͌ç͍͉òëû͍͉͎ð͊ô͉ñøæ͉ûRQUî͉ñ͍͊ë͉íø
Ţ̓ò͍͌îíüû͎͌ó͎͊ñë͆ë͎ñ͊îï͌ðëõ͏͎͍͌͊æë͎͊7&5)#/'
Ţ͎͆͌ñ͉æíüûì͌ïñ͊ïñðí͉ïèíüæ͎͊͐ëïò͍͌î͉óë͌ïïø͐ì͉ï͉í͌æ
Ţ͉ͅêî͊ö͉ûëïò͍͌î͉óëû͌ï͌æ͌͋ð͍͌ç͍͉îî͊í͌üíùï͎͌ñë7&5
)#/'æè͍͏é͎͊ñæ͊ïïø͐ëïñ͍͊ï͊ñ͍͎͊͏͍͎͉͐
Ţ͆ë͎ñ͊îï͎͌͌êè͉ûëïò͌ð͌æ͌èø͎͍͌͊æë͎͊7&5)#/'
̿ͅÖÙØá͇̼͇͎ë͎ñ͊îï͎͌͊͌êè͉ïë͊ëïò͍͌î͉óë͌ïï͌ç͌ð͌íü
ðØÛåØïàåØöéàéêÝäåëöèØÙæêë
Ţäê͉͍͏ôëí͎üúì͎ð͍͊ñï͌͋ð͌èè͍͊éì͎͌͋ð͊óë͉íë͎ñ͌æ7&5)#/'
ŢÙè͊íëíð͍ë͎ñ͉íùï͌͊æïëî͉ïë͊ëï͎ñ͍͏ìñ͉é͏ð͍͎͊͌ï͉í͉
Ţ̓å͎͊ð͊ôëíð͍͎͊͌ï͉í͎͌ð͍͌æ͌èëñ͊íùï͌͋æ͎ð͌î͌ç͉ñ͊íùï͌͋
è͌ì͏î͊ïñ͉óë͊͋
Ţ͍̈́͌è͏î͉í͎ð͎͌͌åøæ͌æí͊ô͊ïëüð͌ì͏ð͉ñ͊í͊͋æ͎͌åøñëüë͉ìóëë
Ţ͉ͅê͍͉å͌ñ͉íî͌ñëæ͉óë͌ïï͏û͎͊ñì͏èíüð͍͎͊͌ï͉í͉
̿ͅÖÙØá͇̼͇͎͌ñ͍͏èïëìëëìíë͊ïñøæ͌æí͊ô͊ïøæð͍͌ó͎͎͍͉͊å͌ñø
ðØÛæÙÝéçÝïàÚØöäæêàÚØîàö
ëïØéêåàâæÚçèæîÝééØ
Ţ͊ͅç͏íü͍ï͎͌͌æ͍͊õ͉ûì͌ïñ͍͌íùïø͊ê͉ì͏ðìëëð͍ëæí͊ì͉û
kñ͉͋ïø͐ð͌ì͏ð͉ñ͊í͊͋zæ͎æ͌ë͐ñ͌ôì͉͐ð͍͌è͉é
ŢÚëì͎ë͍͏ûë͏ôëñøæ͉ûð͌ì͉ê͉ñ͊íëð͍ëî͊ï͊ïëü͎͍͊æë͎͉7&5
̿ͅÖÙØá͇̼͇ü͏æ͍͊͊ïæç͍͉î͌ñï͌îë͎ð͌íùê͌æ͉ïëë͎͍͊æë͎͉7&5
ðØÛØåØãàßàèëöçèæÜÝãØååëöèØÙæêë
Ţäæ͎͊çè͉êï͉û͎æ͌͋k͇̓̈́zìíë͊ïñ͌æëð͌ì͏ð͉ñ͊í͊͋
Ţä͌ñ͎í͊éëæ͉ûúòò͊ìñëæï͎͌ñù͎͌ñ͍͏èïëì͌æ
Ţä͏ôëñøæ͉ûçí͏åëï͏ð͌͏͍͌æïüî͍͊ì͌î͊ïè͉óë͋
Ţä͏ôëñøæ͉ûúòò͊ìñëæï͎͌ñù͌òòí͉͋ïì͉ï͉í͌æ
Ţäð͍ëî͊ïüû͎ìæ͌êï͏û͉ï͉íëñëì͏
Ţä͏ô͉͎ñæ͏ûæ͌åî͊ï͊͌ðøñ͌îî͊éè͏ì͌îð͉ïëüîë
èÝßëãôêØê÷ćĈĀąĀĄøĖĕČČýĂĊĀúąēýĈýĐýąĀėąøĆĉąĆúý
ćĆăċďýąąēčĂøďýĉĊúýąąēčĀĂĆăĀďýĉĊúýąąēčćĆĂøÿøĊýăýā
Ţäì͍͍͌͊ìñë͍͏ûî͉͍ì͊ñëïç͌æ͏û͎ñ͍͉ñ͊çëû
Ţä͌ðñëîëêë͍͏û͎ë͎ñ͊î͏î͌ñëæ͉óëëð͍͎͊͌ï͉í͉
Ţäð͍͎͊͊î͉ñ͍ëæ͉ûåûèé͊ñø
èÝßëãôêØê÷ąøĐýăĀĀĉćĈøúĀăüĆćċđýąąēýĆĐĀùĂĀ
ðØÛâæåêèæãàèëöèØÙæêëéàéêÝäó
ðØÛÜÝãØöèØÙæêëåØÜæðàÙâØäà
͆ëï͍͐͌ïëêë͍͌æ͉íë͎ë͎ñ͊îø
ì͉͎͎͌æ͌ç͌͏ô͊ñ͉ëï͉ôë͎í͊ïëü
͉͎ͅðë͎͉íëð͌͏͍͌æïüîëê͉ð͏͎ñëíë
͎ë͎ñ͊î͏ï͉ôë͎í͊ïëüå͉íí͌æ
͍̈́͌õíë͍͊çë͎ñ͍͉óëûëî͌è͍͉͊óëûæ
͎͍͊æë͎͊ð͍͌æ͊íë͌ðí͉ñ͏
Ö͉å͍͊ïèë͍͌æ͉íëñ͍͌ç͌æø͊ñ͌ôìë͎͉͋ñ
ë͎͌ó͎͊ñë
̓å͎͊ð͊ôëíëñ͍͌ç͌æø͊ñ͌ôìë
ï͊͌å͐͌èëîøîëèíüìíë͊ïñ͌æ
ëïò͍͌î͉óë͌ïïøîëî͉ñ͍͊ë͉í͉îë
å͍͌õû͍øæëè͉͊͌͏èë͍͌͌íëìë 
͎͆͌ñ͉æëíëðí͉ïæø͐͌è͉͏æ͊è͌îí͊ïë͋
ë͍͊ìí͉îøæî͌åëíùï͌îð͍ëí͌é͊ïëë
͉͂êï͉ôëíëë͌å͏ôëíëî͊ï͊èé͍͉͊
͌ñæ͊ñ͎ñæ͊ïï͌ç͌ê͉ì͌ïñ͊ïñë͍͉å͌ñ͏
͎ì͌îî͊ïñ͉͍ëüîëæî͌åëíùï͌î
ð͍ëí͌é͊ïëë
͍̈́͌ëï͎ñ͍͏ìñë͍͌æ͉íëíëï͊͋ïø͋
ð͍͎͊͌ï͉í ð͍͌è͉æó͌æì͌ï͎͏íùñ͉ïñ͌æ
͉èîëïë͎ñ͍͉ñ͍͌͌æ 
̽ï͊è͍ëíë͎ë͎ñ͊î͏î͌ñëæ͉óëë
ð͍͎͊͌ï͉í͉ð͍͉͌å͌ñ͎͊7&5)#/'
äÝé÷îèØÙæêóéÝèÚàéØ
äÝé÷îóèØÙæêóéÝèÚàéØ
ð͎͌ñ͌üïïø͐ìíë͊ïñ͌æ͏͎ñ͉ï͌æëíë
ð͍ëí͌é͊ïë͊
́ëïëî͏î͌ðí͉ñð͍͌æ͌èüñ͎ü
̹íë͊ïñ͎ì͉üå͉ê͉ëì͌íëô͎͊ñæ͌
͍͊ì͌î͊ïè͉óë͋͌ñìíë͊ïñ͌æ͎ñ͉åëíùï͌
͍͉͎ñ͏ñ
͍͆͊èëìíë͊ïñ͌ææøüæëíëëï͉ç͍͉èëíë
íëè͍͊͌æ͍͊ì͌î͊ïè͉óë͋
̽î͌åëíùï͌îð͍ëí͌é͊ïëë͍͊ç͏íü͍ï͌
æø͐͌èüñï͌æ͎͌ñë͉ìóëëëì͏ð͌ïø
͍͎̈́͊͌ï͉íëìíë͊ïñø͎úïñ͏êë͉êî͌îë
å͊ê͏͎ëíëüð͌íùê͏ûñ͎ü7&5)#/'
äÝé÷îèØÙæêóéÝèÚàéØ
ïÝâãàéêõêØçæÚÚåÝÜèÝåà÷8'6*$0(
äÝé÷îèØÙæêóéÝèÚàéØ
äÝé÷îèØÙæêóéÝèÚàéØ
ð͌íï͎͌ñùû͌ì͏ðëíë͎ù
Ô͊ñ͉íùï͌ð͌è͎ôëñ͉íë͎ì͌íùì͌
͎úì͌ï͌îëíëï͉͍͊ìí͉î͊ëî͉͍ì͊ñëïç͊
åí͉ç͌è͉͍ü7&5)#/'
̽ì͌îð͉ïëëîëïëî͏î͍͉êæî͎͊üó
ð͍͌͐͌èüñ͎͌åøñëü͎͏ô͉͎ñë͊î͎͍͊æë͎͉
̹íë͊ïñ͎ì͉üå͉ê͉ð͍͊èð͍ëüñëü
͎͌å͍͉ï͉ë͍͉͎ñ͊ñ
̈́͌ì͏ð͉ñ͊íë͉ìñëæï͌ð͌íùê͏ûñ͎ü
ð͍ëí͌é͊ïë͊î
̈́͌ì͏ð͉ñ͊íë͎ñ͉íëô͉ö͊æ͌êæ͍͉ö͉ñù͎ü
̓ðí͉ñëíëìíë͊ïñ͎ì͏û͉å͌ï͊ïñ͎ì͏û
ðí͉ñ͏ï͉ç͌èæð͍͊͊è
̈́͌ì͉ê͉ñ͊íë͌ðí͉ñô͍͊͊ê͎͍͊æë͎7&5
)COG͎ñ͍͊îüñ͎üì
ïÝâãàéêõêØçæÚÚåÝÜèÝåà÷8'6*$0(

͍͆͊æë͎7&5)#/'ï͊üæíü͊ñ͎ü͍͊ìí͉îï͌͋
ðí͌ö͉èì͌͋ëç͊ï͍͉͊ñ͍͌͌îñ͍͉òëì͉
͍͆͊æë͎7&5)#/'ï͊ç͉͍͉ïñë͍͏͊ñ͏æ͊íëô͊ïëü
ìíë͊ïñ͎ì͌͋å͉êøëñ͌æ͉͍͌͌å͍͌͌ñ͉ì͌ñ͍͌͌͊æ
å͌íùõëï͎ñæ͎͊í͏ô͉͊æê͉æë͎ëñ͌ñì͉ô͎͊ñæ͉͍͉å͌ñø
ð͍͎͊͌ï͉í͉Эæñ͌îôë͎í͊ë͎͎ë͎ñ͊î͌͋í͌üíùï͎͌ñë
͍͆͊æë͎7&5)#/'ï͊ç͉͍͉ïñë͍͏͊ñê͉ð͏͎ì͉ð͍͌ó͎͎͉͊
͍͊ì͌î͊ïè͉óë͋ï͎͌ð͎͌͌å͎ñæ͏͊ñ͊ç͌͏͎ëí͊ïëû
ë͏͎ì͍͌͊ïëû͉ñ͉ìé͊ð͌êæ͌íü͊ñ͌óëò͍͌æ͉ñù
͍͊ì͌î͊ïè͉óëë

Приложенные файлы

  • pdf 3093721
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий