Методичн.розробка рекомендації до проектування..Міністерство Освіти і науки, молоді та спорту України


Новоград-Волинський промислово-економічний технікум
.

Рекомендації до проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення


Методичні рекомендації до курсового проектування з предмету „ Електропостачання промислових підприємств і цивільних будівель ” за спеціальністю 05050104 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд ” для студентів ІІІ курсу денного і ІУ курсу заочного відділень та для дипломного проектування для студентів ІУ курсу денного і У курсу заочного відділень.Укладач : Р.Л.Буркова
Рецензент:

Викладач електротехнічних
дисциплін Тарасюк В.В.


Розглянуто на засіданні
циклової комісії
електротехнічних дисциплін.

Протокол №____від „___”____201___р.

Голова циклової комісії _________
Р.Л.Буркова
м. Новоград-Волинський
2013р.
2
Передмова.

Методичні рекомендації до проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення є навчальним посібником для студентів навчальних закладів, що навчаються по спеціальності: 05050104 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд ” і відповідають учбовому плану з предмету „Електропостачання промислових підприємств і цивільних будівель ”. Зміст посібника висвітлює проблеми електричного проектування та експлуатації систем електропостачання промислових і комунально-побутових об’єктів.


1.Загальні відомості до курсового проектування.

Курсове та дипломне проектування з предмету «Електропостачання підприємств та цивільних будівель» має своє метою систематизувати, розширити та поглибити теоретичні знання студентів, навики самостійної роботи з нормативною, довідниковою, методичною та навчальною літературою. При виконанні курсового та дипломного проектування студенти повинні знайомитись з сучасними досягненнями в галузі проектування систем електропостачання з метою використання новітніх технологій в свої розробках.
«Методичні вказівки» дозволяють повністю, посилаючись на теоретичний курс, виконати завдання курсового проектування і включають методику розрахунків та необхідні довідникові дані з урахуванням вимог Національних стандартів України ДСТУ Б А.2.4-21:2008 «Силове електрообладнання. Робочі креслення» та ДСТУ Б А.2.4-24:2008 «Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення».
Курсовий проект виконується згідно індивідуального завдання та складається з двох частин:
1). Пояснювальна записка.
2.) Графічна частина.
Пояснювальна записка повинна складатись з 35-45 листків формату А4 (297х210мм). Графічна частина складається з трьох креслень формату А1 (594х841мм):
а). План розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж;
б.) Принципова схема живильної та розподільчих мереж;
в). Схема обліку електроенергії.
2). Економічна частина.
3). Охорона праці та безпека життєдіяльності:
а) техніка безпеки;
б) екологія та безпека життєдіяльності.
Графічна частина збільшується наступними кресленнями:
4). Схема обліку електроенергії.
5.) Звідна таблиця економічних розрахунків.

Пояснювальна записка повинна оформлятись згідно вимог єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД) і виконується пастою або комп’ютерним набором. Титульний лист є першим листом пояснювальної записки, завдання на курсовий проект вкладається в пояснювальну записку після титульного листа.
На кожному листі викреслюється рамка,що утворює поля:
ліворуч - 20мм, зверху, знизу та праворуч – 5 мм. Відстань від тексту до рамки повинна бути не менше: на початку та вкінці рамки - 10 і 5 мм відповідно, зверху та знизу -10 мм.
Викладення матеріалу пояснювальної записки потрібно вести від першої особи у множині: («визначаємо», «вибираємо») або може бути використана неозначена форма:

3

(«вибирається», визначається»). При виконанні розрахунків провинні бути винесеними формули в окремі строчки.
Послідовність викладення матеріалу в пояснювальній записці повинна відповідати змісту курсового або дипломного проекту. Всі розділи записки повинні викладатись грамотно і коротко. Скорочувати слова в тексті і надписах не дозволяється, за винятком: (табл., мал.).
Кожен розділ повинен починатись з нового листа. Заголовки розділів та підрозділів необхідно виділяти в червоний рядок. Відстань між заголовком та подальшим текстом повинна бути не менш 10-15 мм, а між підзаголовком та останнім рядком попереднього тексту – 20 мм.
В процесі виконання розрахунків потрібно приводити розрахункову формулу в буквенних позначеннях, в які слід підставляти числові значення і відповідь записувати без проміжних розрахунків. Буквенні позначення величин, що входять у формулу потрібно розшифровувати.
При багатократних повторюючих однотипних розрахунках потрібно привести розрахункову формулу та привести один приклад розрахунку, всі інші результати розрахунків занести в таблицю.
Розрахунки потрібно виконувати в міжнародній системі СІ.
При посиланні на літературу, в квадратних дужках потрібно вказувати той порядковий номер, який дана довідникова використана література займає в списку літератури, що вказується в кінці записки. Література в списку вказується в алфавітному порядку по прізвищам авторів, назві літератури, з вказівкою видання та року і обов’язково на мові видання.
Наприклад:
Література.

1. Коновалова Л.Л.,.Рожкова Л.Д. «Электроснабжение промышленных предприятий и установок» Издательство «Энергоатомиздат», 1989г.
2. Коннов А.А.»Электрооборудование жилых зданий», Издательский дом «Додэка-ХХІ», 2005г.
3. Конюхова Е.А. «Электроснабжение обьэктов», Издательство «Академия», 2001г.
4. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю., «Электроснабжение промышленных предприятий» Издательство «Высшая школа», 1979г.
5. Липкин Б.Ю. «Электроснабжение промышленных предприятий и установок» Издательство «Высшая школа», 1990г.
6. Національний стандарт України ДСТУ Б А.2.4-24:2008 «Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення».
7.Національний стандарт України ДСТУ Б А.2.4-21:2008 «Силове електрообладнання. Робочі креслення».
8.Пожежна безпека .Нормативні акти, протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва». Пожежінформтехніка, 2001р.
9. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, Укрархбудінформ, Київ,2001р.
10. Правила улаштування електроустановок, видавництво «Індустрія», 2006р.
11. Рожкова Л.Д., Козулин В.С., «Электроборудование станций и подстанций», Издательство «Энергоатомиздат», 1987г.
12 .«Справочник снабженца. Электроустановочное оборудование, светильники, лампы,» Издательство «Торговый дом металлов», 2006г.
13. «Справочник снабженца. Кабели, провода, шнуры, заводы-изготовители», Издательство «Торговый дом металлов», 2005г.
4


Всі таблиці та ілюстрації повинні нумеруватись в межах розділу. Номер ілюстрації складається з порядкового номера розділу і порядкового номера ілюстрації: (наприклад Табл.2.3.1, мал..4.2.1). Найменування ілюстрації поміщуються над нею, пояснюючі дані під нею.
Закінчену пояснювальну записку необхідно зброшурувати та переплести, прошивши її з лівої сторони на відстані 10 мм від краю. Всі листики записки повинні бути пронумеровані.
Закінчений проект викладач перевіряє, при правильному виконанні підписує його та допускає до захисту. Якщо проект в цілому або частково виконаний неправильно або з помилками, викладач повертає його на доопрацювання із зауваженнями.
Під час захисту студент доповідає про виконаний проект: повідомляє тему завдання, приводить коротку характеристику об’єкту проектування, приводить основні проектні рішення, робить висновки. Під час захисту курсового проекту студенту можуть бути задані питання, як по проекту, так і по всьому курсу предмету.
При оцінюванні курсового проекту враховується його зміст, обґрунтованість прийнятих рішень, послідовність викладення матеріалу, розрахунків, наявність оригінальних розробок, якість зовнішнього оформлення та достатність відповідей на запитання викладача. По результатам захисту виставляється диференційована оцінка.
Плани розташування електрообладнання, як правило, поєднують з планами прокладання електричних мереж та улаштування заземлення і занулення. Плани розташування і прокладання електричних мереж виконують на будівлю або частину будівлі з урахуванням технологічних вузлів та черги будівництва. Масштаби креслень приймають відповідно до ГОСТ 2.302 з урахуванням забезпечення чіткого зображення електрообладнання та електричних мереж.
На планах розташування додатково до вимог ДСТУ Б.А2.4-4 показують:
будівельні та технологічні конструкції, трубопроводи та інші комунікації , що визначають траси прокладання електричних мереж, або використовуються для їх кріплення і прокладання у вигляді контурних обрисів - суцільними тонкими лініями відповідно до ГОСТ 2.303;
найменування відділень, цехів, приміщень, тощо, якщо це визначає характер прокладання електричних мереж;
найменування або позначення електромашинних приміщень, приміщень щитів керування, кабельних тунелів та інших електротехнічних споруд;
електрообладнання та електричні мережі у вигляді умовних графічних зображень з вказівкою літерно-цифрових позначень за принциповими схемами, кабельних або кабельно-трубних журналів.
Електрообладнання та електричні мережі на планах розташування наводять у наступному складі:
електроприймачі, трансформаторні підстанції, комплектні електротехнічні пристрої, апарати, тощо;
шино проводи (магістральні, розподільчі, тролейні);
тролейні лінії та ділянки електричної мережі, виконані шинами на ізоляторах;
траси відкритого прокладання кабелів і проводів на конструкціях, у коробах, на лотках, у трубах, каналах, тунелях;
кабельні конструкції, якщо креслення їх установлення не поєднані з планами прокладання проводів та кабелів;
труби прихованого прокладання проводів і кабелів у підлозі, у землі та фундаментах;
магістралі заземлення і занулення.
5

Принципову схему електропостачання живильної та розподільчих мереж виконуються згідно форм 1-4. При розробленні схем за формами 2-4 керуються наступним:

принципову схему виконують в однолінійному зображенні, при цьому нейтральний провідник N, захисний провідник PE, суміщений нейтральний і захисний провідник PEN окремою лінією не зображують;
у трифазних три -, чотири - та п’ятипровідникових мережах зображення та позначення фаз вказують тільки для одно - і двофазних ліній;
умовні графічні зображення електричних приймачів, пускових і захисних апаратів на принципових схемах виконаних за формами 2 і 3, як правило, не наводять, а вказують над лінією їх літерно-цифрові позначення, типи та технічні дані;
електроприймачі, що підключаються безпосередньо до живильної магістралі, показують на принципових схемах живильної мережі;
у графі «Магістраль» (форма 2) вказують літературно-цифрові позначення магістралі, її координати відповідно до плану розташування електричного обладнання ( за необхідності), тип шино проводу та його номінальний струм (матеріал та переріз шин – для магістралей нетипового виготовлення), напругу;
у графі «Розподільчий пристрій» (форма 3,4) вказують літературне і цифрове позначення розподільчого пункту або розподільчого шинопроводу, його координати відповідно до плану розташування електрообладнання ( за необхідності), тип (для НКУ- позначення габаритного креслення загального виду), напругу, Рвст. та Ірозр.- для пунктів, заданих «у ланцюжок»;
У графі «Ірозр.» окрім вказаних параметрів (за необхідності) вказують величину втрати напруги
·U, %.
На принципових схемах не наводять:
технічні дані електрообладнання, марки, перерізи та довжину кабелів і проводів, позначення та довжину труб, якщо вони поставляються комплектно з технологічним обладнанням або передбачені робочою документацією нестандартного обладнання;
марки, перерізи та довжини проводів у межах НКУ- номенклатурного устаткування:
марки, перерізи та довжини кабелів та проводів, позначення та довжини труб для електроприймачів, для яких усю необхідну інформацію стосовно кабелів, проводів та труб неможливо навести на принциповій схемі (наприклад, мережі з розгалуженими ланцюгами керування). Дані стосовно цих кабелів, проводів та труб поміщають у кабельному та кабельно-трубному журналах.
На кресленні кожної принципової схеми, виконаної відповідно до форми 2 або 3, наводять потребу кабелів та проводів відповідно до форми 5, а також потребу труб відповідно до форми 6. У таблиці потреби включають кабелі, проводи і труби, технічні дані котрих вказані у принциповій схемі.
· Специфікацію електрообладнання до плану розташування електрообладнання, конструкцій і деталей до плану розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж виконують відповідно до форми 7 додатка Ж ДСТУ Б А2.4-4.
Кабельно-трубний журнал виконують за формою 7. В кабельно-трубний журнал включають кабелі, проводи та труби для тих електроприймачів, для яких можливо забезпечити всю необхідну інформацію про кабелі, проводи та труби на принципових схемах живильної та розподільчої мереж, виконаних за формами 2 і 3. Для мереж, де доцільно виконання принципових схем за формою 4 або за довільною формою, ведення кабельно-трубного журналу обов’язкове.
При відкритому прокладанні мереж (без труб) графи кабельно-трубного журналу, що відноситься до труб не заповняють. При виконанні креслень прокладання кабелів методом
6

трас ведуть кабельний журнал за формою 8. У графі «Ділянка траси кабелю» вказують позначки ділянок траси за планом прокладання електричних мереж. У кабельному журналі наводять таблицю потреби труб за формою 6.
Завдання на курсовий проект видає керівник проекту.

Наприклад: Спроектувати електропостачання об’єкту комерційного призначення електропостачання об’єкту комерційного призначення встановленою потужністю 5кВт, напругою живлення 380 В, електропостачання слід виконати самонесучим ізольованим проводом від опори №66 існуючої ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-241.2.Завдання на курсовий проект.

1.Загальна частина.

1.Вступ.
1.2.Характеристика споживачів електроенергії та визначення категорії надійності електропостачання.

2.Розрахункова частина.

2.1. План зовнішнього електропостачання.
2.2. Планування розташування розподільчих шаф об’єкту проектування.
2.3. Розрахунок електричних навантажень освітлювальних та силових мереж.
2.4. Складання планів розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж.
2.5. Компенсація реактивної потужності.
2.6. Складання принципових схем живильної та розподільчих мереж.
2.7. Вибір кабельно-провідникової продукції та захисних апаратів.
2.8. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання.
2.9. Розрахунок заземлюючого пристрою.
2.10. Складання схеми обліку електроенергії.
2.11.Література.
2.12.Зміст.

3.Графічна частина.
1. План розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж;
2. Принципова схема живильної та розподільчих мереж;
3. Схема обліку електроенергії.

При проектуванні об’єкту деревообробки, складських та будівель, вибухонебезпечних будівель, в розрахунковій частині потрібно показати розрахунки та виконання блискавкозахисту будівлі.

1.Вступ.

В цій частині проекту потрібно висвітлити загальні відомості про системи електропостачання об’єктів проектування. Наприклад, завдання на проектування: спроектувати електропостачання об’єкту комерційного призначення встановленою

7

потужністю 5кВт, напругою живлення 380 В, електропостачання слід виконати самонесучим ізольованим проводом від опори №66 існуючої ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-241.

Наприклад, вступна частина проекту наступна:

Електрика давно і міцно ввійшла у всі галузі народного господарства. Основна перевага електричної енергії - це відносна простота виробництва, передача, подрібнення та перетворення.
Системи електропостачання об’єктів поділяються : по виду виробництва електроенергії на електричні станції;
по передачі, перетворенню і розподілу електричної енергії на електричні мережі та підстанції;
по споживанню електроенергії у виробничих та побутових потребах на споживачі електроенергії.
Електричною станцією називається підприємство, на якому виробляється електрична енергія, в залежності від виду первинної енергії всі електричні станції поділяються на теплові, гідравлічні, атомні, вітряні та інші.
Споживачем електричної енергії називається частина виробничої установки, що отримує електроенергію від джерела живлення і перетворює її в механічну, теплову, хімічну, світлову, електростатичну і електромагнітну. Сукупність електроспоживачів виробничих установок цеху, корпусу, підприємства, що приєднані за допомогою електричних мереж до загального пункту живлення називається електроспоживачем.
Сукупність електричних станцій, ліній електропередач, підстанцій та споживачів, що об’єднані загальним безперервним процесом вироблення, перетворенням, розподілом теплової та електричної енергії, називається енергетичною системою.
Єдина енергетична система (ЄЕС) об’єднує енергетичні системи окремих районів, з’єднуючи їх лініями електропередач.
Частина енергетичної системи, що складається з генераторів, розподільчих пристроїв, підвищуючи та понижуючих підстанцій, ліній електричної мережі та споживачів електроенергії називається електроенергетичною системою.
Електричною мережею називається сукупність електроустановок для передачі і розподілу електроенергії, що складається із підстанцій і розподільчих пристроїв, з’єднаних лініями електропередач і працюючих на певній території. Система електропостачання об’єкту об’єднує понижуючі та перетворювальні підстанції, розподільчі пункти, електроспоживачі та лінії електропередач.
Приймання, перетворення та розподіл електроенергії виконується на підстанції - електроустановці, що складається із трансформаторів або інших перетворювачів електроенергії, розподільчих пристроїв, пристроїв керування, захисту, вимірів та допоміжних пристроїв.
Розподіл електроенергії без її перетворення або трансформації виконується на розподільчих підстанції (РП).
Електричні мережі поділяються по наступних признаках:

1.Напруга мережі. Мережі можуть бути напругою до 1 кВ - низьковольтними або низької напруги (НН), і вище 1 кВ - високовольтними, або високої напруги (ВН).
2. Рід струму. Мережі можуть бути постійного та змінного струму. Електричні мережі виконуються в основному по системі трифазного змінного струму, що є найбільш доцільним, тому що при цьому може виконуватись трансформація електроенергії. При великому числі однофазних електроспоживачів від трифазної мережі виконуються однофазні відгалуження.
8

3.Призначення. По характеру споживачів і від призначення території, на якій вони знаходяться, вони поділяються: міські мережі, мережі промислових підприємств, мережі електричного транспорту, сільські мережі. Крім того, присутні районні мережі, що призначені для з’єднання потужних електричних станцій і підстанцій на напрузі вище 35кВ, мережі міжсистемних зв’язків, що призначені для з’єднання потужних
електроенергетичних систем на напрузі 330кВ і більш. Крім того застосовуються живлячі та розподільчі мережі.
4.Конструктивне виконання мереж. Лінії електропередач можуть бути повітряними, кабельними і струмопровідними. Підстанції можуть бути відкритими та закритими.

1.2.Характеристика споживачів електричної енергії та визначення категорії електропостачання.

Згідно ПУЕ всі споживачі електроенергії по надійності і безперервності електропостачання поділяються на три категорії.
І категорія - електроспоживачі, перерва в електропостачанні яких може привести до небезпеки життя людей або до значних збитків, пов’язаних з пошкодженням обладнання, масовий брак продукції, порушення складного технологічного процесу виробництва. Електроспоживачі 1-ої категорії повинні мати два незалежні джерела живлення, перерва в електропостачання допускається лиш на час автоматичного відновлення живлення.
ІІ категорія - електроспоживачі, перерва в електропостачанні яких може привести до масового недовипуску продукції, простою робочих місць та механізмів, промислового транспорту, порушення нормальної життєдіяльності значної кількості міських та сільських жителів. Для електроспоживачів ІІ категорії перерва в електропостачанні можлива на час для включення резервного електропостачання, для них можлива перерва на час необхідних для включення діями чергового персоналу або оперативною виїзною бригадою, але не більше 24 годин. Рекомендується два незалежні джерела живлення. Допускається електропостачання від одного джерела живлення (одне або два джерела живлення вирішується конкретно в залежності від значення, яке має дане підприємство в народному господарстві країни і від місцевих умов).
ІІІ категорія - всі інші споживачі, які не підходять до споживачів І та ІІ категорії (наприклад, електроспоживачі допоміжних цехів, що не визначаються технологічним процесом основного виробництва. Живлення цієї категорії може виконуватись від одного джерела живлення, проте якщо по місцевим умовах можна забезпечити живлення від іншого джерела без затрат, то застосовується резервне живлення і для цієї категорії електроспоживачів.
В цій частині проекту потрібно детально проаналізувати режими роботи споживачів об’єкту, віднести їх до тієї чи іншої групи та визначити до якої категорії надійності і в цілому відноситься об’єкт.
Споживачами об’єкту комерційного призначення можуть бути світильники, побутова техніка, що живиться від розеток 220В, електроінструмент, вентилятори і т.п., переважна більшість яких працюють в довготривалому режимі роботи. Проаналізувавши режими роботи споживачів відносимо в цілому об’єкт комерційного призначення до ІІІ категорії надійності електропостачання.


9


2.Розрахункова частина.

2.1.План зовнішнього електропостачання.

В цій частині проекту показуємо живлення об’єкту проектування від джерела живлення та вказуємо марку, кількість та переріз кабелю живлення або проводу, вказуємо заземлення розподільчих шаф, висоту будівлі, загальні розміри, назву. План зовнішнього електропостачання викреслюється на аркуші А4 пояснювальної записки у вибраному масштабі. Виконуємо специфікацію до плану зовнішнього електропостачання форми 7 додатка Ж ДСТУ Б А2.4-4. Наприклад, викреслюємо план зовнішнього електропостачання двоповерхового об’єкту комерційного призначення:
13 EMBED Visio.Drawing.11 141511


2.2. Планування розташування розподільчих шаф об’єкту проектування.


На Аркуші А4 викреслюємо план об’єкту, вказуємо розміри приміщень, висоту до стелі та плануємо встановлення розподільчих шаф.
Наприклад, викреслюємо плани об’єкту комерційного призначення: розташування приміщень на І та на ІІ поверсі.
Враховуючи технологічні процеси, вимоги пожежної безпеки та електробезпеки плануємо встановити ввідно-облікову шафу в приміщенні сходової клітини на І поверсі та позначимо її – ВРП. На ІІ поверсі плануємо встановити незалежну розподільчу шафу ЩО2 в коридорі, що є зручним для експлуатації, тому що шафа розташована при виході зі сходів на ІІ поверсі. В приміщенні топкової на твердому паливі плануємо встановити окрему розподільчу шафу ЩО1, так як топкова має окремий вхід, що незалежний від приміщень комерційного призначення на І поверсі. Живлення розподільчих шаф позначаємо буквами: Н2- кабель живлення розподільчої шафи ІІ поверху, Н-3 - кабель живлення розподільчої шафи топкової на І поверсі. Вибір типів кабелів, умови прокладки та перерізи виконаємо в розділі 2.7.

13 EMBED Visio.Drawing.11 1415
13
Табл.2.2.1.

13 EMBED Visio.Drawing.11 1415


14
2.3. Розрахунок електричних навантажень освітлювальних та силових мереж.

Основою проектування підприємств є визначення розрахункових значень електричних навантажень. Розрахункова максимальна потужність, що споживається електроспоживачами підприємства або об’єкту завжди менша суми номінальних потужностей цих електроспоживачів. Потрібно правильно визначити розрахункове навантаження електричних навантажень, тому що завищене розрахункове електрона-вантаження приводить до подорожчання провідникового матеріалу мереж та подорожчанню будівництва. А занижений розрахунок максимальної розрахункової потужності може привести до зменшення пропускної здатності, до додаткових втрат потужності, перегріву проводів та кабелів і відповідно до скорочення терміну служби.

Визначення електронавантажень освітлювальних електроприймачів.


Для освітлювальних електроприймачів з лампами розжарювання струм навантаження визначається:

Іном.=Рфо./Uном.ф;

де: Рф.о – активна потужність одного або групи освітлювальних електроспоживачів, що приєднані на фазну напругу в кВ;
Uном.ф – номінальна фазна напруга мережі в кВ.

Для освітлювальних електроприймачів з люмінесцентними та ртутними лампами струм навантаження визначається:

Іном.=Рфо./Uном.фхcos
·о;
де: cos
·о = 0,95 для люмінесцентних ламп,
cos
·о = 0,57 для ртутних ламп.
Струм навантаження трифазної освітлювальної мережі визначається:

Іном.=Ро./
·3х Uном.ф:

де: Ро - сумарна активна трифазна потужність освітлювальної мережі, всі електроспоживачі якої приєднуються на фазну напругу.
Для обчислення електронавантажень потрібно знати геометричні розміри приміщень та висоту підвісу світильників.
13 EMBED Visio.Drawing.11 1415
15

Приміщення: - Довжина - а, ширина – b;
- Коефіцієнти відображення стелі, стін та підлоги.

Світильники: - Коефіцієнт використання світильника;
- Розрахункова висота (відстань між світильником та робочою поверхнею).

Лампи: - Тип лампи;
- Потужність.

Норми: - Нормуюча освітленість.


Допоміжні матеріали: - таблиця коефіцієнтів використання, додаток 2;
- таблиця коефіцієнтів відображення, додаток 3;
- таблиця рекомендуємих рівнів освітлення, додаток 4;
- таблиця рівня світлового потоку, додаток 5.

Визначаємо площу приміщення:

S = а х b;
Визначаємо індекс приміщення:


· = S/(h1 – h2)(a + b);

Визначаємо кількість світильників, необхідних для освітлення приміщення:

N = E S 100/ u n Фл Кз;
де: Е - нормуюча освітленість горизонтальної площини, лк, додаток 4;
S – площа приміщення, м2;
Кз – коефіцієнт запасу освітленості, додаток 6
U – коефіцієнт використання освітлювальної установки, додаток 2;
Фл – світловий потік однієї лампи, додаток 5;
n – число ламп в одному світильнику.

Наприклад, потрібно визначити число світильників для встановлення в торгівельному залі на І поверсі:
З плану розташування об’єкту комерційного призначення на І поверсі визначаємо розміри та площу:

S = (5,45х5,5) = 29,97м2;

Визначаємо показник приміщення:


· =29,97/3,0(5,45+5,5)=0,9;

Визначаємо кількість світильників, необхідних для освітлення торгівельного залу:
N =300х29,97х100/48х4х1150х1,0= 4 світильника. Вибираємо тип світильників – ARS/S-418 (додатки 7,8,9,10,11).
Аналогічно виконуємо розрахунки для інших приміщень, результати обчислень зводимо в табл. 2.3.1

16
Табл.2.3.1
.
Назва
приміщен.
Площа
S (м2)
Індекс
приміщ.
·
Нормуюча освітл.
Е, лк
Коефіц.
використ.
u
Коефіц.
запасу
Кз
Тип
світиль-
ника
Розра-
хунк.
потік
Фл
К-сть
N

Торгівельний зал
29,97
0,9
300
48
1,0
ARS/S-418
1150
4Визначення електронавантаження для силових електроспоживачів.

Струм кожного електроспоживача визначається як і для великої кількості електроспоживачів по наступній формулі:

Іном.=Рном./
·3Uном.хcos
·х
·ном;


де: Рном - номінальна активна потужність електроспоживача;

Uном - номінальна лінійна напруга мережі;
сos
·– номінальний коефіцієнт потужності навантаження;

·ном - номінальний к.к.д.
Рном, Uном, сos
·,
·ном- повинні прийматись по каталогу (паспорту) електродвигуна.

Для багатоприводного електродвигуна номінальний струм приймається з урахуванням сos
·,
· найбільш потужного електродвигуна:

Іном.=
·Рном./
·3Uном.хcos
·х
·ном;

де:
·Рном – сума номінальних потужностей електроспоживачів.

Номінальний струм трифазної випрямляючої установки або трансформатора:

Іном.=S/
·3Uном.;

Для однофазних електроприймачів силової мережі, що підключені на фазні напруги:

Іном.=Рф/ Uном.ф.х cos
·х
·ном;

де: Рф - активна потужність однофазного електроприймача,
Uном.ф. – номінальна фазна напруга мережі в кВ.
17

Результати обчислень силових споживачів зводимо в табл. 2.3.2.

Табл.2.3.2
№ п/п
Назва верстату
Потужність, кВт
Напруга,
кВ

·
cos
·
Ір, А
18

2.4. Складання планів розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж.


На планах розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж для виконання креслення на форматі А1 намічаємо встановлення обладнання силового призначення, намічаємо встановлення розеток напругою 220В та силових роз’ємів або кабельних розеток напругою 380В, вибираємо типи світильників з урахування ступеня захисту та показуємо місце встановлення на планах з вказівкою відстані між світильниками, показуємо апарати включення мереж освітлення, показуємо аварійне освітлення, якщо потрібно пристрої пожежної сигналізації.

Наприклад, викреслюємо плани об’єкту комерційного призначення: розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж на І та на ІІ поверсі.

План розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж І поверху.


13 EMBED Visio.Drawing.11 141519

Електрообладнанню присвоюємо номери позначень та буквенні позначення, вибрані перерізи проводів та кабелів, що виконуються в розділі 2.7 також вказуються на цих же планах. На планах А1 також вказуємо відомість установки силового обладнання та дані про групові щитки з автоматичними вимикачами.

13 EMBED Visio.Drawing.11 141513 EMBED Visio.Drawing.11 1415

20

План розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж ІІ поверху.13 EMBED Visio.Drawing.11 141513 EMBED Visio.Drawing.11 1415

21

.
13 EMBED Visio.Drawing.11 141522
2.5. Компенсація реактивної потужності.

Потужність компенсуючого пристрою визначається як різниця між фактичною найбільшою реактивною потужністю Qм навантаження і межовою реактивною потужністю Qе, яка передається підприємству енергосистемою по умовах режимах її роботи:
Qк.п.= Qм – Qе = Pмtg
·м – Pмtg
·е = Pм (tg
·м – tg
·е),

Де: tg
·м – фактичний тангенс кута, що відповідає потужності навантаження;
tg
·е – оптимальний тангенс кута, що відповідає встановленому значенню від енергосистеми.

Бажаний коефіцієнт потужності для деяких підприємств приводиться в табл.. 2.5.1.

Табл.. 2.5.1
№п/п
Назва підприємства
Коефіцієнт потужності соs
·

1
Підприємства суспільного харчування
0,98

2
Продовольчі магазини
0,8

3
Промислові магазини
0,9

4
Школи
0,92

5
Дитячі садки-ясла
0,97

6
Кінотеатри
0, 95

7
Суспільні будівлі: виконкоми, бібліотеки і т.п.
0,87

8
Готелі
0,85

9
Хімчистки
0,8


Якщо соs
· невідомий, то можна приймати tg
·е =0,25 для підприємств промисловості в Житомирській області.

По результатам обчислень вибирається компенсуючий пристрій з додатку 16 або з Інтернету.


23

2.6. Складання принципових схем живильної та розподільчих мереж.

Принципову схему живильної та розподільчої мереж виконуємо згідно форми 4. На плані вказується типи захисних апаратів, перерізи, назви та довжини живлячих ліній, тип лічильника та його параметри, які вибирається в розділі 2.7. Падіння напруги в процентах в кінці живлячих ліній розраховується по наступній формулі:


·U=M/CS;

Де: С – коефіцієнт, який залежить від матеріалу проводу та величини напруги, вибирається з табл. 2.6.1

Значення коефіцієнту С для розрахунку падіння напруги.

Табл.2.6.1.
Напруга мережі, В
Система розподілу мережі
Коефіцієнт С проводів та кабелівмідних
алюмінієвих

380/220
Трифазна з нульовим проводом
77
46

380/220
Двофазна з нульовим проводом
34
20

220
Однофазна двох провідна змінного або постійного струму
12,8
7,7

220/127
Трифазна з нульовим проводом
25,6
15,5

220
Трифазна три провідна
11,4
6,9

220/127
Двофазна з нульовим проводом
4,3
2,6

127
Трифазна три провідна
8,6
5,2

110
Двохпровідна змінного або постійного струму
3,2
1,9

36
Трифазна
0,68
0,42

36
Двохпровідна змінного або постійного струму
0,34
0,21

36
Те саме
0,153
0,092

24
Те саме
0,038
0,02313 EMBED Visio.Drawing.11 1415

25


Наприклад, визначаємо падіння напруги в кінці живлячої лінії до ЩО1 від ВРП. Позначення лінії Н-3. Вибраний переріз кабелю 4мм2, довжина лінії 17м. Визначаємо величину падіння напруги:·U=M/CS;

Момент М визначаємо: М=РхL=1,2х17=20,4кВтхм; Довжина-L=17м.
З табл.2.6.1 вибираємо С=12,8, переріз кабелю 4мм2, підставляємо значення:


·U=20,4/12,8х4=0,4%.

Результати обчислень падінь напруги для принципової схеми живильної та розподільчої мереж зводимо в табл.2.6.2.

Табл.2.6.2.
Назва лінії
Р,кВт
L, км
М,кВтхм
С
S, мм2

·U, %

Н2
1,8
14
25,2
12,8
4
0,4

Н3
1,2
17
20,4
12,8
4
0,4Згідно планів розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж І поверху та ІІ поверхів слід виконати схеми розподільчої мережі від розподільчих шаф ЩО1, що плануються встановити на І та ЩО2 на ІІ поверсі по формі 3. Дані схеми викреслюються на форматі А4 та вкладаються в пояснювальну записку. Наприклад, для обчислення електронавантажень групової лінії освітлення №5 в торгівельному залі на І поверсі складаємо розрахункову потужність світильників, що входять до даної лінії:

Р№5=п хРодн.лампи х N;
Де: п – кількість ламп в світильнику;
Родн. - потужність однієї лампи;
N – кількість світильників.
Р№5=4х18х4=288Вт;

Отже, потужність групи №5 дорівнює 0,3кВт, для розподільчої схеми ЩО1 враховуючи резерв потужності приймаємо Р№5=0,5кВт.
Результати обчислень потужності групових мереж та визначення розрахункових струмів заносимо до табл.. 2.6.3.

13 EMBED Visio.Drawing.11 1415
13 EMBED Visio.Drawing.11 141528


.
Табл.2.6.3

Назва групов.
мереж
Тип світиль-ників
Сумарна потужність,
кВт
Напруга мережі,
кВ
cos
·о
Струм навантаж.
Ігр.,А

№2
ЛПО26 1х40,
НББ 64-60
0,2
0,22
0,95
0,9На планах розташування з’єднуємо групи світильників, приєднуємо їх до розподільчих шаф або шаф освітлення, наносимо позначення груп :№1,2,3 і т.п., проектуємо встановлення однополюсних вимикачів на один або два ланцюги з умови пожежної безпеки та зручності включення вимикачів, які вказуються на планах. Даний план викреслюється на аркуші А1: Таким же чином студенти виконують проектування плану електропостачання приміщень. Групова мережа освітлення сходової клітини повинна бути виконана окремою лінією.

29

2.7. Вибір кабельно-провідникової продукції та захисних апаратів.


Відомо, що провідники електричної мережі при проходженні по них струму згідно закону Джоуля-Ленца нагріваються. Надто висока температура нагрівання провідника може привести до передчасного зносу ізоляції, погіршенню контактних з’єднань і пожежної небезпеки. А тому встановлюються межі допустимих значень температур нагрівання провідників в залежності від марки та матеріалу ізоляції провідника в різних режимах. В довідниковій літературі приводяться значення допустимих температур нагрівання провідників, згідно з якими встановлюються значення допустимих струмів нагрівання Ідоп.
При розрахунках мережі по нагріванню спочатку вибирають марку провідника в залежності від характеристики середовища приміщення та способу прокладки мережі. Потім переходять до вибору перерізу провідників по умовах допустимих струмів нагрівання. Для цього порівнюють розрахунковий струму із допустимим струмом нагрівання по наступній умові:

Ідоп..
·Ір.;

де: Ідоп. - допустимий струм нагрівання (додаток 13);
Ір. – розрахунковий струм електроспоживача.

Якщо умови прокладки провідника відрізняються від нормальних, то допустимий струм навантаження визначається з поправкою на температуру та кількість прокладених кабелів в одній траншеї:
Ідоп.І =Кп1 Кп2 Ідоп.;

де: Кп1. – поправочний температурний коефіцієнт;
Кп2 – поправочний коефіцієнт, який залежить від кількості паралельно прокладених кабелів та від відстані між ними.
Для електроспоживачів, що працюють в повторно-короткочасному режимі вибір провідників по нагріванню виконується по умові:

Ідоп..
·Іпв
·ПВ/0,875;

де: Іпв. – струм повторно-короткочасного режиму;
ПВ- термін включення;
0,875-коефіцієнт запасу.
Згідно ПУЕ переріз провідника перераховують тільки при ПВ
·0,4, тобто для електроприймачів з терміном циклу до 10 хв. та тривалості робочого періоду не більш 4 хв, а також для перерізів мідних проводів більше 6 мм2 і алюмінієвих більше 10 мм2. Для мідних проводів перерізом до 6мм2 і алюмінієвих до 10 мм2 включно струмові навантаження по нагріванню приймаються, як для струмів з довготривалим режимом роботи.
В процесі експлуатації електричної мережі можливі порушення нормального режиму роботи, а саме: перевантаження та короткі замикання, при яких різко зростає струм в провідниках. Тому перерізи кабелі та проводів перевіряються на допустимий струм нагрівання.

Розрахункові вирази для вибору апаратів захисту в силових та освітлювальних мережах.

30

Табл. 2.6.1.

Апарат захисту

Лінія до одного силового ел.приймача

Лінія до групи
силових ел.приймачів
Освітл. мережа для ламп розжарюв та люмінісцент.

Освітл. мережа
для ламп з ДРЛ, ДРИ


Плавка вставка

1.Іном.вст.
·Іном.ел.сп.
2.Іном.вст.
·Іпуск/
·;
1.Іном.вст.
·Ір.
2.Іном.вст.
·Ікр./
·;
Іном.вст.
·Ір;
-

Іном.вст.
·1,2Ір;
-


Тепловий розчіплювач
автоматичн.
вимикача
з нерегульов.
.зворотньо
залежн.характ. від струмуІспр. т.р. .
·1,15Іном.ел.прийм.;


Іспр.т.р..
·1,1Імакс;


Іспр.т.р
·Ір;


Іспр.т.р
·І,3р;

Тепловий розчіплювач
автоматичн.
вимикача
з регульов.
.зворотньо
залежн.характ. від струмуІспр. т.р. .
·1,25Іном.ел.прийм.;


Іспр.т.р..
·1,1Імакс;


Іспр.т.р
·Ір;


Іспр.т.р
·І,3р;

Комбінований
розчіплювач
автомат.вимик.
з регульов.
зворотньо
залежною
характерист.


Іспр. комб.
·1,25Іном.ел.прийм.;

Імит.спр. .
·1,2Іпуск

Іспр. комб. .
· 1,1Імакс;

Імит.спр. .
·1,25Ікр.

Іспр. комб. .
· Ір;

-


Іспр. комб. .
· І,3Ір;

-


Комбінований
розчіплювач
автомат.вимик.
з нерегульов.
зворотньо
залежною
характерист.Імит.спр. .
·1,5Ікр;--


де: - Імит.спр. - струм спрацювання електромагнітного розчіплювала автоматичного вимикача;
Ір – розрахунковий струм електроспоживача;

Іспр.т.р. – струм спрацювання теплового розчіплювала автоматичного вимикача;

Іном.вст. - номінальний струм плавкої вставки;
31

Іспр.комб. – струм спрацювання теплового розчіплювала автоматичного вимикача з комбінованими розчіплювачами;

Іном.ел.сп.- номінальний струм електроприймача;

Імакс.- струм в загальній лінії електропостачання споживачів;

Ікр. – короткочасний струм лінії;

Короткочасний струм в лінії визначається:

Ікр. = Іпуск1макс.спож.+Імакс.-Іном.1макс.спож. при п=2-3;

де: п – число електроспоживачів.

Ікр.= Іпуск1макс.спож.+(Імакс.-КвІном1.макс.спож.) при п
·3;

Імакс.=
·Рном./
·3Uном.хcos
·;

де:
·Рном - сума приєднаних до даної лінії електроприймачів;

cos
· - для найбільш потужного електроприймача.

Примітка: при встановленні автоматичних вимикачів в шафі та для ліній до силових електроприймачів, що не мають в своєму складі електродвигунів, підвищуючі коефіцієнти 1,25; 1,15 та 1,1 не вводяться.
Вибрані перерізи проводів та кабелів слід перевірити на відповідність вибраного апарату захисту з умови:
Ідоп.
·Кзах Ізах;

де - Кзах – коефіцієнт захисту або кратність довготривалих допустимих струмів для мереж (додаток 18);
Ізах.- струм спрацювання теплового розчіплювала автомату.

Наприклад, на плані розташування електрообладнання згідно завдання на проектування встановлене електрообладнання – тобто шліфувальний верстат.
Номінальний струм визначається верстату визначається по наступній формулі:

Іном.=Рном./
·3Uном.хcos
·х
·ном;

Іном.= 7/1,73х0,38х0,8х0,78=17,1А;

Іпуск=КІном;

де: - к-кратність пускового струму з додатку 1.

Іпуск=5,5х17,1=94,1А;

Вибираємо автоматичний вимикач серії СВ1-63/3 з Іном.=63А, Іт.р.=25А (додатки );
тому, що Іт.р=25А
·1,15х17,1=19,7А;
32

З додатку 13 вибираємо кабель живлення: з двох умов:

1).Ід.
·Іном.;

2).Ід. .
·Кзах.Іт.р;
Перевіряємо умови:
1).49А.
·17,1А.;

2).49А
·1х25А.

Струми освітлювальної мережі визначені в табл.2.6.3. Тепловий розчіплювач освітлювальної мережі слід вибирати не нижче 10А. При виборів теплових розчіплювачів автоматичних вимикачів слід враховувати селективність захисту: тобто тепловий розчіплював наступного автомату по шляху від споживача до джерела живлення має бути на ступінь більшим від попереднього теплового розчіплювала, що вказано на приведених схемах живильної та розподільчої мереж в розділі 2.6.

Результати всіх інших обчислень силових та освітлювальних мереж проектованого об’єкту зводимо в табл.2.7.1.

Табл.2.7.1.
Назва
електро-.
споживача

Р,кВт

Іном.,А

Іпуск.,А

Тип захисн.
апарату

Іт.р.
А


Імитспр.,
А
Тип проводу
або
кабелю
та переріз

Ід.,А

1
Шліфувальний
в-ст
7
17,1
94,1
СВ1-63/3
25
250
ВВГ-
4х4мм2
49

2
Лінія освітлення №9
0,3
1,4
-
ВА47-29/1
16
160
ППВ-3х1,5мм2
27
33
2.8.Розрахунок струмів однофазного короткого замикання.

В мережах до 1кВ з глухо заземленою нейтраллю повинно бути виконано занулення - металевий зв'язок захищаємих частин електроустановки з джерелом живлення. При пошкодженні ізоляції в установці з глухозаземленою нейтраллю виникає струм однофазного короткого замикання:

Ік=Uф/Zn+Zт;

де: Uф – фазна напруга мережі;
Zn =
·R2n+X2n – повний опір петлі фаза - нульовий провідник;
Zт - повний опір трансформатора при замиканні на корпус, значення приведені в табл.
2.8.1.

Табл.2.8.1.

Потужність
трансформатора, кВА

40

63

100

160

250

400

630

1000

Розрахунковий опір, Zт ,Ом

0,65

0,413

0,26

0,162

0,104

0,065

0,043

0,027


Струм короткого замикання по петлі фаза-нульовий провідник, повинен привести до миттєвого відключення пошкодженої ділянки, для цього кратність струму короткого замикання до струму уставки автоматичного вимикача (номінального струму теплового розчіплювала або плавкої вставки ближнього запобіжника) повинна нормуватись згідно ПУЕ по табл. 2.8.2.


Табл.2.8.2.
Вид
захисного апарату
Кратність в приміщеннях
з нормальними умовами
Кратність в приміщеннях
з нормальними умовами

Запобіжники
3Іном.пл.вст.
4Іном.пл.вст.

Автоматичні вимикачі із зворотно залежною характеристикою

3Іном.т.р.

6Іном.т.р.

Автоматичні вимикачі
з електромагнітним
розчіплювачем
1,4Іном.т.р. при Іном.
·100А;
1,25Іном.т.р. при Іном>100А
1,4Іном.т.р. при Іном.
·100А;
1,25Іном.т.р. при Іном>100АПовний опір кола однофазного короткого замикання з врахуванням активних та індуктивних опорів петлі «фазна-жила-алюмінієва оболонка» трижильних кабелів з паперовою ізоляцією в алюмінієвій оболонці Zп в Ом/км
Табл.2.8.3.


Переріз жил в мм2
Марки кабелів


АГ, АБ
ААГ, ААБ,
АШв
ААШв


Матеріал жил


мідь
алюміній
мідь
алюміній

6
5,02
7,71
4,98
7,67

10
3,33
4,95
3,31
4,92

16
2,35
3,36
2,31
3,33

25
1,81
2,46
1,79
2,44

35
1,39
1,85
1,37
1,83

50
1,09
1,42
1,07
1,40

70
0,84
1,07
0,83
1,06

95
0,67
0,84
0,66
0,83

120
0,57
0,71
0,56
0,70

150
0,42
0,53
0,44
0,54

185
0,36
0,45
0,36
0,45

240
0,31
0,37
0,29
0,36


Повний опір кола однофазного короткого замикання з врахуванням активних та індуктивних опорів петлі «фазна жила-нульова жила» чотирижильних кабелів з паперовою ізоляцією Zп в Ом/км.
Табл.2.8.4.

Кількість та переріз жил в мм2
Без врахування провідності свинцевих та алюмінієвих оболонок
З урахуванням провідності алюмінієвої оболонки


Матеріал жил


мідь
алюміній
мідь
алюміній

3х4+1х2,5
14,83
25,3
-
-

3х6+1х4
9,5
16,22
4,74
7,49

3х10+1х6
6,09
10,39
3,06
4,73

3х16+1х10
3,71
6,33
2,01
3,08

3х25+1х16
2,34
4
1,38
2,1

3х35+1х16
2,08
3,55
1,06
1,57

3х50+1х25
1,37
2,34
0,78
1,16

3х70+1х25
1,24
2,12
0,61
0,87

3х95+1х25
0,9
1,53
0,48
0,69

3х120+1х35
0,85
1,44
0,41
0,58

3х150+1х1х50
0,61
1,04
0,31
0,45

3х185+1х50
0,58
0,99
0,27
0,37Повний опір кола однофазного короткого замикання з врахуванням активних та індуктивних опорів петлі «фазна-нульовий провід» проводок, що виконані проводами або кабелями з гумовою або пластмасовою ізоляцією, що прокладені пучком в оболонках без врахування провідності металевих оболонок Zп в Ом/км.
Табл.2.8.5.

Переріз одножильних проводів або чотирижильних кабелів мм2
Матеріал проводів
(жил)
Переріз одножильних проводів або жил чотирижильних кабелів в мм2
Матеріал проводів
(жил)

фазного
нульового
мідь
алюміній
фазного
нульового
мідь
алюміній

2,5
2,5
17,38
29,64
50
16
1,8
3,06

4
2,5
14,12
24,08
50
25
1,3
2,22

4
4
10,86
18,52
70
25
1,18
2,01

6
4
9,04
15,43
70
35
0,93
1,59

6
6
7,22
12,34
95
35
0,85
1,45

10
6
5,78
9,88
95
50
0,67
1,13

10
10
4,34
7,41
120
35
0,8
1,37

16
10
3,53
5,92
120
70
0,49
0,84

25
10
3,04
5,19
150
50
0,58
0,99

25
16
2,23
3,70
150
70
-
0,82

35
10
2,79
4,77
185
50
0,56
0,95

35
16
1,98
3,35
185
95
-
0,59


Повний опір кола однофазного короткого замикання з врахуванням активних та індуктивних опорів петлі «фазна-нульовий провід» з урахуванням провідності стальної труби проводок, що виконані проводами з алюмінієвими жилами з гумовою та пластмасовою ізоляцією, що прокладені в стальних електрозварювальних (тонкостінних) трубах в Ом/км
Табл.2.8.6.

Переріз проводів в мм2
Зовнішній діаметр та товщина стінки труби в мм


20х1,6
26х1,8
32х2
47х2

фазного
нульового
Величина струму однофазного короткого замикання в А100
200
100
200
100
200
100
200

2,5
2,5
17,93
17,36
17,64
16,89
-
-
-
-

4
2,5
12,44
11,85
12,21
11,36
11,66
11,14
-
-

6
2,5
9,41
8,8
9,07
8,3
8,61
8,08
8,14
7,5

6
4
9,1
8,59
8,81
8,16
8,42
7,95
8
7,46

10
6
-
-
6,17
5,58
5,82
5,41
5,44
4,94

16
10
-
-
-
-
4,1
3,76
3,79
3,35

25
10
-
-
-
-
-
-
3,2
2,65

35
16
-
-
-
-
-
-
2,5
2,11


Повний опір кола однофазного короткого замикання з врахуванням активних та індуктивних опорів петлі «фазна-нульовий провід» повітряної лінії, що виконана голими алюмінієвими проводами, в Ом/км
Табл.2.8.7.

Переріз фазного проводу в мм2
Переріз нульового проводу в мм2


16
25
35
50

16
4,86
-
-
-

25
4,01
3,18
2,76
2,43

35
3,59
2,76
2,53
2,01

50
3,25
2,43
2,01
1,69

70
-
2,21
1,78
1,47

95
-
2,07
1,66
1,35


Розрахунок занулення зводиться до визначення опору фазних та нульових провідників, підрахунку струмів короткого замикання та порівняння кратності струму к.з. з нормуючою величиною.
Наприклад, потрібно перевірити надійне відключення автоматичного вимикача відгалуження при однофазному к.з. в самій віддаленій точці, на принциповій живильної та розподільчої мереж в розділі 2.6 визначаємо, що самою віддаленою буде розподільча шафа ЩО1, що заживлена кабелем ВВГ-3х4мм2 довжиною 17м і захищається

36

автоматичним вимикачем ВА47-29/1 з Іт.р.=25А. Визначаємо повний опір петлі фаза - нуль (табл.2.8.4):

Zn=ZохL;

де: Zо - повний питомий опір кабелю в Ом/км (з табл. 2.8.4);

L – довжина кабельної лінії в км.

Zn=14,83х0,017=0,251Ом;

Zт = 0;

Ік=220/0,251=876,5А;

Перевіряємо умову надійного спрацювання автоматичного вимикача відгалуження до розподільчої шафи:


Ік.з.
· 3Іт.р.;

876,5
· 3х25=75А.

Умова виконується. Надійність спрацювання автоматичних вимикачів для інших відгалужень також перевіряємо, результати обчислень зводимо в табл. 2.8.8.


Табл. 2.8.8
Назва відгалуження
Тип та переріз кабелю або проводу
Довжина відгалуження L в км
Повний опір
Zо,Ом/км
Струм 1-ф короткого замикання
Ік.з., А
Струм теплового розчіплювала автомату, А

Відгалуження до ЩО1
ВВГ-3х4мм2
0,017
14,83
876,5
25

Відгалуження до ЩО2
ВВГ-3х4мм2
0,014
14,83
873,0
2537

2.9.Розрахунок заземлюючого пристрою.

Захисним зануленням в електроустановках до 1000В називається навмисне з’єднання частин електроустановки, що нормально не знаходяться під напругою, з глухо заземленою нейтраллю генератора або трансформатора в мережах трифазного струму або з глухо заземленою середньою точкою джерела в мережах постійного струму.

Схема занулення елементів електрообладнання в установках до 1000В з глухо заземленою нейтраллю, мал.2.9.1.

Мал. 2.9.1.
13 EMBED Visio.Drawing.11 1415де: 1 - захисний нульовий провідник;
2 – корпус автоматичного вимикача;
3 – корпус електродвигуна.

При пошкодженні ізоляції (замиканні фази на корпус) утворюється однофазне коротке замикання струму Струм короткого замикання (далі –к .з.), що протікає по петлі фаза-нуль, повинен привести до миттєвого відключення пошкодженої ділянки. Задача занулення полягає в утворенні найменшого опору на шляху проходження струму однофазного к.з. та створенню надійного відключення автоматичних вимикачів або запобіжників або пускачів.
Заземлюючий пристрій складається із заземлювачів та заземлювальних провідників. В якості заземлювачів використовують в першу чергу природні заземлювачі: прокладені в землі стальні водопровідні труби, труби артезіанських скважин, стальна броня і свинцеві оболонки силових кабелів, що прокладені в землі, металеві конструкції будівель та
38

споруд, що мають надійний контакт в землі, різного роду трубопроводи, що прокладені в землі. Забороняється використовувати в якості природних заземлювачів трубопроводи горючих рідин, газів, алюмінієві провідники та кабелі, що прокладені в блоках, тунелях, каналах. Опір розтікання струму з цих заземлювачів визначається шляхом замірів.
Якщо опір природних заземлювачів недостатній, то застосовують штучні заземлювачі.
Штучні заземлювачі можуть бути з чорної сталі без покриття або з покриттям, нержавіючої сталі і міді. Матеріал, який використовується для заземлювачів і заземлювальних провідників, повинен бути електро - хімічно сумісним з матеріалом з’єднувальних та контактних елементів.
Мінімальні розміри заземлювачів та заземлювальних провідників, прокладених в землі мають відповідати табл. 2.9.1.
Табл. 2.9.1.
Матеріал
Характер.
зовнішн.
поверхні
Тип зазем-
лювачів
Діаметр,
мм
Переріз,
мм2
Товщина стінки,мм
Товщина
покриття,
мкм

Ст.чорна
Без покриття
Для вертикальн.
заземлювачів:
круглий

16---

Ст.чорна
Без покриття
Для горизонтал.
заземлювачів:
круглий
прямокутна штаба
профіль
10

-
--

100
100-

4
4-

-
-

Ст.чорна
з покритям
Гаряче
оцинковане
покриття
Для вертикальних заземлювачів:
круглий16--70

Ст.чорна
з
покритям
Гаряче
оцинковане
покриття
Для горизонтал.
заземлювачів:
круглий
прямокутна штаба
профіль10

-
--

90
90-

3
350
Ст.чорна
з
покритям
Гальванічне
мідне покриття
покриття
Для
вертикальних
заземлювачів:
круглий14--250

Ст.чорна
з
покритям
Гальванічне
мідне покриття
покриття
Для
горизонтальних
заземлювачів:
круглий10--250

Нержавіюча сталь
Без
покриття
Для вертикальних заземлювачів:
круглий16--70

Нержавіюча сталь
Без
покриття
Для горизонтал.
заземлювачів:
круглий
прямокутна штаба
профіль10

-
--

90
90-

3
350
Мідь
Без
покриття
круглий
12
-
-
-

Мідь
Без
покриття
Прямокутна штаба

-


50

2

-

Мідь
Без
покриття
Труба
20
-
2
-

Мідь
Без
покриття
Канат
багатодротовий
1,8 для
кожного з дротів35


-


-


В усіх випадках в електроустановках до 1кВ з глухо заземленою нейтраллю переріз заземлювального провідника, який з’єднує струмопровідну частину джерела живлення із заземлювачем повинен бути:
- не менш 6мм2 - для міді;
- не менш 16мм2 – для алюмінію;
- не менш 50мм2 – для сталі.
Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму в будь-яку пору року не повинен перевищувати 2,4,8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380, 220В джерел трифазного струму або 380, 220, 127В джерела однофазного струму. На кінцях повітряних ліній електропередач як з неізольованими, так і самоутримними ізольованими проводами або відгалужень від них довжиною понад 200 м слід влаштовувати повторні заземлення РЕN- (РЕ) –провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого приєднують нейтраль трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим 15, 30, 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерел трифазного струму або 380, 220, 127В джерела однофазного струму.
При використанні штучних заземлювачів потрібно знати, що одинокі заземлювачі, що закладені в грунт, не впливають один на інший, якщо відстань між ними не менша 40м.
Так, як одинокі заземлювачі розташовують в землі на відстані 2,5-3м, то струми, що стікають із заземлювачів в землю викликає явище взаємного екранування між заземлювачами, яке полягає в тому, що поле розтікання струму кожного окремого заземлювача обмежується полями сусідніх заземлювачів. В результаті екранування загальна провідність групи заземлювачів не рівна сумі провідність одиночних заземлювачів. Опір розтікання складного заземлювача визначається:

R
· = R1/n
·;

де:
· – коефіцієнт екранування трубчатих заземлювачів, який залежить від числа, взаємного екранування. Опір розтіканню заземлювачів в основному залежать від питомого опору грунту
·
· , який в свою чергу залежить від складу грунту, вологи, температури, щільності прилягання грунту, наявності розчинних солей. Із зміною пори року змінюються і опори розтіканню заземлювачів.
Величини питомих опорів грунту по дослідних даних:
40

Пісок вологий - 10-100 Ом м;
Гравій, щебінь -200 Ом м;
Орена земля, змішаний грунт (глина, вапно, щебінь) – 10 Ом м;
Суглинок або глина (вологість 20% по об’єму) - 4-6 Ом м;
Глина (вологість 40% по об’єму) - 1-4 Ом м;
Кам’янистий грунт - 400 Ом м.
Грунт навколо заземлювача є неоднорідним, наявність в ньому піску, будівельного сміття та грунтових вод пливає на його опір, а тому ПУЕ рекомендує визначити питомий опір
·
· грунту шляхом безпосередніх вимірів в тому місці, де розміщуються заземлювачі. При цьому потрібно враховувати сезонні коливання питомого опору. Збільшення питомого опору землі в зимній час і сухий літній час враховується за допомогою коефіцієнтів підвищення. Коефіцієнт підвищення залежить від стану грунту під час замірів і кількості опадів, що випали безпосередньо перед замірами.

Розрізняють три значення коефіцієнтів:

·
·1- питомий опір відповідає приблизно мінімальному значенню (грунт вологий), перед вимірами була велика кількість опадів;

·
·2- питомий опір відповідає приблизно середньому значенню (грунт середньої вологості), перед вимірами була невелика кількість опадів;

·
·3- питомий опір відповідає приблизно найбільшому значенню (грунт сухий), перед вимірами ь опадів не було).

Розрахунковий питомий опір грунту в місці розташування пристрою:


·
· =
·
·вим.
·
·;

де:
·
·вим.- виміряний питомий опір грунту;

·
· - коефіцієнт підвищення опору.

Розрахункові значення коефіцієнтів підвищення опору для різних груп та глибин закладки,

табл.2.92.
Характер грунту
Глибина
закладки, м

·
·1

·
·2

·
·3

Суглинок
0,8-3,8
2,0
1,5
1,4

Садова
земля (0,6м)
нижче шар глини

0-3

-

1,32

1,2

Гравій з глиною, нижче
глина

0-2

1,8

1,2

1,1

Вапно
0-2
2,5
1,51
1,2

Гравій з піском
0-2
1,5
1,3
1,2

Торф
0-2
1,4
1,1
1,0

Пісок
0-2
2,4
1,56
1,2

Глина
0-2
2,4
1,36
1,2

41

Опір одного пруткового заземлювача визначається:

Rо.пр.=0,00227
·
·;

Число вертикальних заземлювачів визначається:

n = Rо.пр/
·Rз;


· залежить від відношення а/l (додаток 24).


Приклад, потрібно визначити кількість заземлювачів пристрою заземлення до ввідно-облікової шафи.
Приймаємо, в місці спорудження пристрою заземлення глина, виміряний питомий опір в червні місяці був 0,4х104 Ом см;
Розрахунковий питомий опір:

·
· =
·
·вим.
·
·;

З табл. 2.9.2 приймаємо
·
·2=1,36;


·
· = 0,4х 104х1,36=0,544х104 Ом см;

В якості заземлювачів приймаємо пруткові заземлювачі перерізом 16мм згідно ПУЕ. Визначаємо опір одного заземлювача:
Rо.пр.=0,00227
·
·;

Rо.пр.=0,00227х0,544х104=12,3Ом;

Приймаємо розміщення заземлювачів в ряд з відстанню між ними 2,5м і довжиною заземлювача 2,5м, тобто а/l=1, тоді з додатку 24
·=0,68;
Визначаємо кількість заземлювачів, приймаючи, що опір заземлення має бути 4Ом.

n = 12,3/0,68х4=5шт.

В специфікації буде записано: довжина вертикальних заземлювачів-5х2,5=12,5м, горизонтальних: 4х2,5=10м.


42

2.10.Складання схеми обліку електроенергії.

Розрахунковим обліком електроенергії називається облік виробленої, а також відпущеної споживачам електроенергії для грошового розрахунку за неї. Лічильники, що встановлені для розрахункового обліку, називаються розрахунковими лічильниками.
Технічним (контрольним) обліком електроенергії називається облік для контролю витраченої електроенергії всередині електростанції, підстанції, підприємств, в будівлях,
квартирах, тощо. Лічильники, що встановлені для технічного обліку, називаються лічильниками технічного обліку.
Лічильники для розрахунку електропостачальної організації зі споживачами електроенергії рекомендується встановлювати на межі поділу мережі (за балансовою приналежністю) електропостачальної організації та споживача. Для підприємств, що розраховуються з електрозпостачальною організацією за максимумом заявленої потужності, слід передбачити встановлення лічильника з вказівником максимуму навантаження за наявності одного пункту обліку, за наявності двох або більше пунктів обліку - застосування автоматизованої системи обліку електроенергії. Лічильник електроенергії слід встановлювати на межі поділу основного споживача і стороннього споживача (субабонента), якщо від лінії або трансформаторів споживачів живиться ще сторонній споживач, що перебуває на самостійному балансі. Для споживачів кожної тарифікаційної групи слід установити окремі розрахункові лічильники.
Лічильники реактивної енергії повинні встановлюватись:
- на тих самих елементах схеми, на яких установлено лічильники активної енергії для споживачів, що розраховуються за електроенергію з урахуванням дозволеною до використання реактивної потужності;
- на приєднаннях джерел реактивної потужності споживачів, якщо за ними проводиться розрахунок за електроенергію, видану в мережу енергосистеми, або контроль заданого режиму роботи.
Клас точності трансформаторів струму і напруги для приєднання розрахункових лічильників електроенергії повинен бути не більше 0,5. Допускається використання трансформаторів напруги класу точності 1, для вмикання розрахункових лічильників класу точності 2,0.
Для приєднання лічильників технічного обліку допускається використання трансформаторів струму класу точності 1,0, а також вбудованих трансформаторів струму класу точності 1,0, якщо за для отримання класу 1,0 потрібне встановлення додаткових комплектів трансформаторів струму.
Трансформатори напруги, що використовуються для приєднання лічильників технічного обліку, може мати клас точності нижче 1,0.

Наприклад, згідно завдання для вибору лічильника в принциповій живильної та розподільчої мереж об’єкту комерційного призначення визначаємо струм:

Ір.=
·Рном./
·3Uном.хcos
·;

Ір.= 5./
·1,73х0,38х0,95=8,0А;


З додатку 29 вибираємо лічильник трифазний для обліку активної енергії прямого включення типу НІК 2301 АП1, Іном.=5-100А, Uном.=3х220/380В, класу точності 1. На аркуші А4 пояснювальної записки викреслюємо схему обліку електроенергії, мал. 2.10.1. Облік проектуємо виконати на межі розподілу, тобто у ввідно-обліковій шафі ВРП.

43


Мал.2.10.1


13 EMBED Visio.Drawing.11 141544
Проектування блискавкозахисту.

При проектуванні об’єктів деревообробки, складських та будівель, вибухонебезпечних будівель, в розрахунковій частині потрібно показати розрахунки та виконання блискавкозахисту будівлі.

Наприклад, потрібно розрахувати блискавкозахист столярного цеху розмірами 54,6мх18,4м2. Висота будівлі 6м, дах двоскатний висотою 5м, стіни залізобетонні, дах виконаний з шиферу. Виконуємо розрахунки згідно ДСТУ Б.В.2.5-38:2008:


13 EMBED Visio.Drawing.11 1415

На аркуші А4 викреслюємо конструктивне виконання блискавковідводів.
45
13 EMBED Visio.Drawing.11 1415

На аркуші А4 викреслюємо схему зон захисту блискавковідводів.

46

13 EMBED Visio.Drawing.11 1415

47

Наприклад, потрібно розрахувати блискавкозахист нежитлової будівлі розмірами 33,4мх+6,0м2 з виступом будівлі розмірами 6,6х8,3. Висота будівлі 6м, дах плоский, стіни залізобетонні, дах виконаний з залізобетонних плит. Плануємо встановити блискавкозахисну сітку зверху даху покрівлі.

На аркуші А4 викреслюємо конструктивне виконання блискавковідводів.
48
13 EMBED Visio.Drawing.11 1415

На аркуші А4 викреслюємо схему зон захисту блискавковідводів.

49
13 EMBED Visio.Drawing.11 1415


50

2.11.Література.

В даному розділі приводиться перелік використаної літератури при виконання завдання курсового проекту.


Наприклад:

Література.

1. Коновалова Л.Л.,.Рожкова Л.Д. «Электроснабжение промышленных предприятий и установок» Издательство «Энергоатомиздат», 1989г.
2. Коннов А.А.»Электрооборудование жилых зданий», Издательский дом «Додэка-ХХІ», 2005г.
3. Конюхова Е.А. «Электроснабжение обьэктов», Издательство «Академия», 2001г.
4. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю., «Электроснабжение промышленных предприятий» Издательство «Высшая школа», 1979г.
5. Липкин Б.Ю. «Электроснабжение промышленных предприятий и установок» Издательство «Высшая школа», 1990г.
6.Методичні рекомендації до курсового проектування з предмету „ Електропостачання промислових підприємств і цивільних будівель ” за спеціальністю 05050104 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд ” для студентів ІІІ курсу денного і ІУ курсу заочного відділень та для дипломного проектування для студентів ІУ курсу денного і У курсу заочного відділень., 2013р.
7. Національний стандарт України ДСТУ Б А.2.4-24:2008 «Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення».
8.Національний стандарт України ДСТУ Б А.2.4-21:2008 «Силове електрообладнання. Робочі креслення».
9.Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. 2008р.
10.Пожежна безпека .Нормативні акти, протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва». Пожежінформтехніка, 2001р.
11. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, Укрархбудінформ, Київ,2001р.
12. Правила улаштування електроустановок, видавництво «Індустрія», 2006р.
13. Рожкова Л.Д., Козулин В.С., «Электроборудование станций и подстанций», Издательство «Энергоатомиздат», 1987г.
14 .«Справочник снабженца. Электроустановочное оборудование, светильники, лампы,» Издательство «Торговый дом металлов», 2006г.
15. «Справочник снабженца. Кабели, провода, шнуры, заводы-изготовители», Издательство «Торговый дом металлов», 2005г.
16. Інтернет.
51

2.12.Зміст.

В даному розділі приводиться зміст проекту, наприклад:

1.Загальна частина.
1.Вступ стор.1.

1.2.Характеристика споживачів електроенергії та визначення категорії надійності електропостачання стор.2-3.

2.Розрахункова частина.

2.1. План зовнішнього електропостачання стор.4-5.
2.2. Планування розташування розподільчих шаф об’єкту проектування стор.6-10.
2.3. Розрахунок електричних навантажень освітлювальних та силових мереж стор.11-13.
2.4. Складання планів розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж стор.12-14.
2.5. Компенсація реактивної потужності стор.15-18.
2.6. Складання принципових схем живильної та розподільчих мереж стор.19-21.
2.7. Вибір кабельно-провідникової продукції та захисних апаратів стор.22-24.
2.8. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання стор.25-27.
2.9. Розрахунок заземлюючого пристрою стор.28-30.
2.10. Складання схеми обліку електроенергії стор.31-32.
2.11.Література стор.33
2.12.Зміст стор.34

52

Додаток 1
Номінальні потужності, к.к.д. та соs
· електродвигунів серії А2, АО2 .

Потужність, кВт
К.К.Д. при частоті
3000об/хв.
К.К.Д. при частоті
1500об/хв.
сos
·
при частоті
3000об/хв
сos
·
при частоті
1500об/хв

К=Іп/Ін

0,4
-
0,68
-
-
5,5

0,6
-
0,72
-
0,86
5,5

0,75
0,775
0,86
0,76
0,77
5,5

0,8
0,78
0,745
0,86
0,78
5,5

1,1
0,795
0,78
0,87
0,8
6,0

1,5
0,805
0,8
0,88
0,81
6,0

1,7
0,815
0,815
0,87
0,82
6,0

2,2
0,83
0,825
0,89
0,83
6,0

2,8
0,84
0,835
0,88
0,84
6,0

3,0
0,845
0,835
0,89
0,84
7,0

4,0
0,855
0,86
0,89
0,85
7,0

4,5
0,855
0,855
0,88
0,85
7,0

5,5
0,86
0,87
0,89
0,86
6,5

7,0
0,87
0,87
0,89
0,86
7,0

7,5
0,87
0,885
0,89
0,87
7,0

10,0
0,88
0,885
0,89
0,87
7,0

11,0
0,88
0,89
0,89
0,85
7,0

14,0
0,875
0,885
0,87
0,88
7,0

15,0
0,88
0,9
0,9
0,85
7,0

18,0
0,88
0,885
0,89
0,89
6,0

18,5
0,89
0,91
0,91
0,85
6,5

22,0
0,88
0,90
0,9
0,89
6,0

28,0
0,89
0,90
0,9
0,88
6,0

30,0
0,89
0,91
0,9
0,91
6,0

37,0
0,91
0,925
0, 89
0,885
7,0

40,0
0,89
0,94
0,91
0,91
7,0

45,0
0,92
0,9
0,925
0,89
7,0

55,0
0,9
0,925
0,92
0,92
6,0

75,0
0,9
0,925
0,92
0,92
6,0

90,0
0,925
0,89
0,928
0,89
6,0

100,0
0,915
0,93
0,92
0,92
6,5


Додаток 2
Таблиця коефіцієнтів використання світильника ARS /R (S)

Стеля
80
80
80
70
50
50
30
0

Стіни
80
50
30
50
50
30
30
0

Підлога
30
30
10
20
10
10
10
0

0,6
53
38
32
37
35
31
31
27

0,8
60
45
38
44
41
38
37
34

1,0
65
51
48
49
46
43
42
38

1,25
70
57
49
54
51
48
47
44

1,5
72
61
52
57
54
51
51
47

2,0
76
66
56
61
57
55
54
51

2,5
78
70
59
64
60
58
57
54

3,0
80
73
62
67
62
60
59
57

4,0
81
76
64
69
63
62
6158


5,0
82
78
65
70
65
64
62
60Таблиця коефіцієнтів використання світильника ЛПО 118,136,158

Стеля
80
80
80
70
50
50
30
0

Стіни
80
50
30
50
50
30
30
0

Підлога
30
30
10
20
10
10
10
0

0,6
47
26
19
25
24
19
18
13

0,8
56
33
25
32
30
24
24
18

1,0
62
39
29
37
35
28
28
22

1,25
68
45
35
43
40
34
33
26

1,5
72
50
39
47
44
38
37
30

2,0
78
58
46
53
49
43
42
34

2,5
82
64
51
58
53
48
46
38

3,0
85
68
55
62
56
51
49
42

4,0
89
74
60
67
60
55
53
45

5,0
92
78
63
70
62
58
55
48


Таблиця коефіцієнтів використання світильника НПО, НПБ, НББ

Коефіцієнти відображення
Коефіцієнти використання

Стеля
80

Стіни
80

Підлога
30

0,5
34

0,6
42

0,7
47

0,8
51

0,9
55

1,0
58

1,1
60

1,25
63

1,5
67

1,75
70

2,0
73

2,25
74

2,5
76

3,0
78

3,5
79

4,0
80

5,0
82
54
Додаток 3
Таблиця коефіцієнтів відображення.

Площина з матеріалів з високим відбиттям
80

Площина з білою поверхнею
70

Площина із світлою поверхнею
50

Площина із сірою поверхнею
30

Площина із темно-сірою поверхнею
20

Площина із сірою поверхнею
10


Додаток 4
Рекомендуємі норми освітленості приміщень.

Назва приміщення
Е норм., лк

Склади, комори масел і лакофарбу вальних матеріалів
75

Склад з розливом масла на складі
75

Склад без розливу масла на складі
50

Склад із зберігання вантажів
200

Склад з розвантажування-завантажування
150

Ел. приміщення з постійним перебув. людей
200

Ел. приміщення з періоди. перебув. людей
150

Котельна
75

Машинні зали насосів
200

Приміщення конденсаційні, теплові пункти
150

Компресорні
200

Вентиляційні
50

Оглядова яма автомобілів
200

Мийка агрегатів
150

Ділянка діагностики
200

Ділянка шиномонтажу
300

Ділянка ремонту
200

Ковалько-ресорне
200

Ділянка електрообладнання і приладів живлення
200

Вулканізаторна
300

Слюсарно-механічна
300

Фарбоприготування для легкових автомобілів
300

Фарбоприготування для вантажних автомобілів
200

Агрегатна легкових автомобілів
300

Агрегатна вантажних автомобілів
200

Кабінети і робочі кабінети
300

Приміщення для персоналу
150

Коридори, сходові клітини
75

Бухгалтерія
300

Столова
200

Мийна посуду
200

Торгівельні зали із самообслуговуванням
400

Торгівельні зали без самообслуговуванням
300

Перукарня
400


Додаток 5
Світловий потік люмінесцентних ламп.
PHLIPS TL D Standart 18W
1150 лм

PHLIPS TL D Standart 36W
2850 лм

PHLIPS TL D Standart 58W
4650 лм

PHLIPSPL-L/4p 36W
2900 лм


Метало-галогенні лампи (65-120лм/Вт),
Компактні люмінесцентні лампи (80-100лм/Вт),
Лампи розжарювання ( 8-15лм/Вт),
Ртутні лампи(40-60лм/Вт),
Натрієві (70-150 лм/Вт).
Додаток 6
Коефіцієнт запасу освітленості.
Назва приміщення
Кз при газорозрядн.
лампах
Кз при газорозрядн.
лампах

Слюсарно-механічні відділення

1,5

1,3

Збірні відділення
1,5
1,3

Інструментальні і шліфувальні відділення

1,5

1,3

Ковальські і термічні

1,8

1,5

Зварювальні та термічні відділення

1,8

1,5

Ремонтні відділення автогаражів

1,5

1,3

Оглядові ями
1,5
1,3

Відділення кожноденного
обслуговування

1,8

1,5

Закрита стоянка
1,5
1,3

Агрегатне механічне відділення

1,5

1,3

Шиномонтажне відділення
1,5
1,3

Ковальсько-ресорне відділення

1,8

1,5

Адміністративно-побутові приміщення

0,8

1,0

56
Світильники по своїм характеристикам, способу застосування, встановленню мають класифікацію, в якій букви означають наступне:

Перша буква означає джерело світла по виду використаної лампи:

Н- розжарювання загального призначення;
Л-пряма трубчата люмінесцентна;
Э-ерітемна люмінесцентна;
Б-бактерицідна;
К-ксенонова;
И-кварцево-галогенна.

Друга буква означає спосіб встановлення світильника:

С-підвісний;
П-стельовий;
В-вбудований;
Д-прибудований;
Б-настінний;
Н- настільний, опорний
Т-напідложний;
К-консольний, торцювальний;
Р-ручний.

Третя буква означає основне призначення світильника:

П-для промислових і виробничих будівель;
О-для суспільних будівель;
Б-для житлових приміщень;
У-для зовнішнього освітлення;
Р-для рудників і шахт;
Т-для кінематичних і телевізійних студій.

Ступінь захисту світильника характеризується ІР. ІР складається з двох цифр: перша характеризує захист від проникнення твердих частин, пилюки, друга характеризує захист від попадання капель води.

Перша цифра характеристики:
0-захисту немає;
1-захист від проникнення твердих тіл розміром>50мм;
2-захист від проникнення твердих тіл розміром >12мм;
3- захист від проникнення твердих тіл розміром >2,5мм;
4- захист від проникнення твердих тіл розміром >1,0мм;
5-захист від пилюки;
6-повний захист від пилюки.

Друга цифра характеристики:
0-захисту немає;
2-захист від капель води, що падають вертикально;
3-захист від капель води, що падають під кутом 150;
57

4-захист від бризок води;
5- захист від струї води;
6-захист від хвиль води;
7-захист при зануренні в воду;
8-захист при тривалому зануренні в воду.

Додаток 7.
Світильники з лампами розжарювання вологостійкі.

Назва світильника
Потужність
Вт
Ступінь захисту
Застосування

НПБ 1101(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1301(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1102(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1302(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1104(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1304(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1201(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1401(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1202(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1402(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1203(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1403(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1204(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1404(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1105(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1305(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1106(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1306(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1107(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1307(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1108(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1308(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1205(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1405(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1206(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1406(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1207(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1407(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ 1208(100Вт)
100
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістю

НПБ1408(60Вт)
60
1Р44
для загального освітлення житлових та виробничих приміщень з підвищеною вологістюДодаток 8
Світильники з лампами галогенними.

Назва світильника
Потужність
Вт
Ступінь захисту
Застосування

ИО 150
150
ІР54
Для підсвічування вітрин, експозицій, рекламних стендів, щитів,фасадів будівель, загальне житлових і адміністративних будівель

ИО 300
300
ІР54
-//-

ИО 500
300
ІР54
-//-

ИО 1000
300
ІР54
-//-

ИО 1500
300
ІР54
-//-


60
Додаток 9

Світильники з лампами розжарювання точкові.


Назва світильника
Потужність
Вт
Ступінь захисту
Застосування

R50
40
ІР20
Для офісів, кімнат для переговорів, невеликих продуктових та промтоварних магазинів, магазини високої моди, бутики

R63
60
ІР20
-//-

R80
60
ІР20
-//-

G50R
50
ІР20
-//-


Додаток 10

Світильники з лампами розжарювання захищені.

Назва світильника
Потужність
Вт
Ступінь захисту
Застосування

НСП 03-60-00160

ІР54
Для освітлення сирих, запилених виробничих приміщень сільського призначення, для освітлення виробничих приміщень з нормальними умовами

НПБ 16-75
75
ІР54
-//-

НПБ 18у-75-001
75
ІР22
-//-

НПБ 16-75
75
ІР54
Для загального та допоміжного освітлення житлових та допоміжних приміщень

НПБ 64-60
60
ІР20
-//-

НПБ 01-75-036
75
ІР22
-//-

ПСХ-60
60
ІР53
Для загального освітлення сільськогосподарських приміщень

НПБ 02-60-003
60
ІР53
-//-

НПП 01В-60-011
60
ІР54
-//-

Овал-60
60
ІР44
Для загального освітлення приміщень з підвищеною вологістю та запиленістю

Овал-60
100
ІР44
-//-

НББ 20У-60-002
«Элипс»
60
ІР44
-//-

НББ 20У-100-002
«Элипс»
60
ІР44
-//-


100
ІР44
-//-

НББ 64-60-022 Селена3
60
ІР54
Для освітлення допоміжних приміщень, сходових клітин, гаражів, підвалів, вологих і запилених приміщень, адміністративно-побутових,будівель і житлових будинків

НББ 64-60-023 Селена3А
60
ІР54
-//-

НББ 64-100-020 Селена31
100
ІР54
-//-

НББ 64-100-021 Селена31А
100
ІР54
-//-

НПП 03-100
100
ІР64
Для загального та допоміжного освітлення виробничих та сільськогосподарських приміщень підвищеної вологості.

Rondo
100
ІР44
Для приміщень з підвищеною вологістю та запиленістю

НББ 20У-100-016
«Дельта»
100
ІР44
-//-

НСП 01-100-001
100
ІР52
Для загального та допоміжного освітлення виробничих і сільськогосподарських приміщень

НСП 02-100-021
100
ІР52


НСП 02-200-021
200
ІР52


НСП 41-200-001
200
ІР52


НСП 02-100-003
100
ІР52


НСП 02-100-022
100
ІР52


НСП 02-200-022
200
ІР52


НСП 41-200-003
200
ІР52


НСП 20-500-111
500
ІР52
Для освітлення пильних і вологих промислових приміщень

РСП 05-125
125
ІР53
Застосовуються для промислових приміщень і складів, монтаж на трубу
G3/4-B або монтажний профіль

РСП 05-250
250
ІР53
-//-

РСП 05-400
400
ІР53
-//-

РСП 16-400-001
400
ІР52
-//-

РСП 12-700-001
400
ІР52
-//-


Додаток 11

Світильники з люмінесцентними лампами.

Назва світильника
Потужність,
Вт
Ступінь захисту
Застосування

ЛПП-01 1х20
18
ІР20
Для адміністративних, суспільних, допоміжних приміщень з нормальними умовами

ЛПО 11У-18-212
18
ІР20
-//-

ЛПО 30-18-206
18
ІР20
-//-

ЛПО-01 2х20
2х18
ІР20
-//-

ЛПБ 59 2х18-006
2х18
ІР20
-//-

ЛПО 01 4х20
4х18
ІР20
-//-

ЛПО 4х18
Ореол 11
4х18
ІР20
-//-

ЛПО 01 1х20
36
ІР20
-//-

ЛПО 11У-36-212
36
ІР20
-//-

ЛПО 30-36-206
36
ІР20
-//-

ЛПО 01-2х40
2х36
ІР20
-//-

ЛПО 06В 2х36
Сириус-2
2х36
ІР20
-//-

ЛПО 01-4х40
4х36
ІР20
-//-

ЛПО 4х40
Ореол 12
4х36
ІР20
-//-

ЛПО 26 1х20
1х18
ІР65
Для освітлення підсобних та промислових підприємств з високим рівнем вологості і запиленості.

ЛПО 26 2х20
2х18
ІР65
-//-

ЛПО 26 1х40
1х36
ІР65
-//-

ЛПО 26 2х40
2х36
ІР65
-//-

ЛПО 26 1х65
1х58
ІР65
-//-

ЛПО 26 2х65
2х58
ІР65
-//-

Сигма 118
1х18
ІР65
-//-

Сигма 218
2х18
ІР65
-//-

Сигма 136
1х36
ІР65
-//-

Сигма 236
2х36
ІР65
-//-

Сигма 156
1х56
ІР65
-//-

Сигма 256
2х56
ІР65
-//-

ПВЛМ 2х40
2х40
ІР53
-//-

ЛСП 22 2х65
2х80
ІР53
-//-

ЛСП 22 2х40
2х40
ІР53
-//-

ОРК-240
2х36
ІР54
-//-

ЛПП 04В-2х18
2х18
ІР54
-//-

ЛПП 04В-2х36
2х36
ІР54
-//-

PRB/R 418
4х18
ІР20
Для внутрішнього освітлення офісів, обчислювальних центрів, торгівельних залів, банків

ARS/R 418
4х18
ІР20
-//- в підвісну стелю

PRS/R 418
4х18
ІР20
-//-

ARS/R 218
2x18
ІР20
-//-

ARS/R 236
2x36
ІР20
-//-

OTK/R 418
4х18
ІР20
-//-

OTR/R
4х18
ІР20
-//- в підвісну стелю

PRB/S 418
4х18
ІР20
-//-

ARS/S 418
4х18
ІР20
-//-

DR OPL 418
4х18
ІР20
-//- в підвісну стелю

OTK/R 218
2х18
ІР20
-//-


64
Додаток 12

Коефіцієнти використання електроприймачів та коефіцієнти потужності.

Назва електроприймача
Коефіцієнт використання
Кв
Коефіцієнт потужності
соs
·

Металорізальні верстати дрібносерійного виробництва з нормальним режимом роботи_ дрібні токарні, стругальні, довбальні, фрезерувальні, свердлильні, карусельні і розточувальні0,12-0,14
0,4-0,5

Те ж при крупносерійному виробництві
0,16
0,5-0,6

Штампувальні преси, автомати,
верстати: револьверні, обдиральні, зубофрезерувальні, крупні токарні, стругальні, фрезерувальні, карусельні і розточувальні0,170,65

Приводи молотів, ковальських машин, волочильних верстатів, очисних барабанів і інше

0,2-0,24

0,65

Переносний інструмент
0,06
0,5

Вентилятори і ексгаустери
0,6-0,65
0,8

Насоси, компресори, двигун-генератори
0,7
0,8

Крани, візки при ПВ=25%
0,05
0,5

Крани, візки при ПВ=40%
0,1
0,5

Елеватори, транспортери, шнеки, незблоковані конвейєри
0,4
0,75

Елеватори, транспортери, шнеки, зблоковані конвейєри
0,55
0,75

Зварювальні трансформатори дугового зварювання
0,2
0,4

Однопостові зварювальні двигун-генератори
0,3
0,6

Багатопостові зварювальні двигун-генератори
0,5
0,7

Зварювальні машини шовні
0,2-0,5
0,7

Зварювальні машини стикові та шовні
0,2-0,25
0,6

Зварювальні дугові автомати
0,35
0,5

Печі опору з автоматичним завантаженням виробів, сушильні шафи, нагрівальні прилади


0,75-0,8


0,95

Печі опору з неавтоматичним завантаженням виробів
0,5
0,95

Індукційні печі низької частоти
0,7
0,35


Додаток 13

Умови вибору ефективного числа.

Найчастіше використовуються умови:

При n
· 5, Кв.с. <0,2; m
·3; Рном.
·const,

ne=ne*
·n;
де: коефіцієнт використання середній - Кв.с.;
показник силової збірки – m; m=Pmakc1/Pmin1;

При n
· 5, Кв.с.
·0,2; m
·3; Рном.
·const,

ne=2
·Рном./Рном.1;
Додаток 14

Умови вибору коефіцієнту максимуму-Км.
Ефективне число ел. прийм. nе
Коефіцієнт максимуму Кмакс. при Кв


0,1
0,15
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

4
3,43
3,11
2,64
2,14
1,87
1,65
1,46
1,29
1,14
1,05

5
3,23
2,87
2,42
2,0
1,76
1,57
1,41
1,26
1,12
1,04

6
3,04
2,64
2,24
1,88
1,66
1,51
1,37
1,23
1,1
1,04

7
2,88
2,48
2,1
1,8
1,58
1,45
1,33
1,21
1,09
1,04

8
2,72
2,31
1,99
1,72
1,52
1,4
1,3
1,2
1,08
1,04

9
2,56
2,2
1,9
1,65
1,47
1,37
1,28
1,18
1,08
1,03

10
2,42
2,1
1,84
1,6
1,43
1,34
1,26
1,16
1,07
1,03

12
2,24
1,96
1,75
1,52
1,36
1,28
1,23
1,15
1,07
1,03

16
1,99
1,77
1,61
1,41
1,28
1,23
1,18
1,12
1,07
1,03

20
1,84
1,65
1,5
1,34
1,24
1,2
1,15
1,11
1,06
1,03

25
1,71
1,55
1,4
1,28
1,21
1,17
1,14
1,1
1,06
1,03

30
1,62
1,46
1,34
1,24
1,19
1,16
1,13
1,1
1,05
1,03

40
1,5
1,37
1,27
1,19
1,15
1,13
1,12
1,09
1,05
1,02

50
1,4
1,3
1,23
1,16
1,14
1,11
1,1
1,08
1,04
1,02

60
1,32
1,25
1,19
1,14
1,12
1,11
1,09
1,07
1,03
1,02

100
1,21
1,17
1,12
1,1
1,08
1,08
1,07
1,05
1,02
1,02

140
1,17
1,15
1,11
1,08
1,06
1,06
1,06
1,05
1,02
1,02

200
1,15
1,12
1,09
1,07
1,05
1,05
1,05
1,04
1,01
1,01

240
1,14
1,11
1,08
1,07
1,05
1,05
1,05
1,03
1,01
1,01

300
1,12
1,1
1,07
1,06
1,04
1,04
1,04
1,03
1,01
1,01

Додаток 15
ne*=
nI/
·n
Рe*=РІ/
·Рном


1,0
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1


0,005
0,005
0,005
0,006
0,007
0,007
0,009
0,01
0,011
0,013
0,016
0,019
0,024
0,030
0,039
0,051
0,073
0,11
0,18
0,34

0,01
0,009
0,011
0,012
0,013
0,015
0,017
0,019
0,023
0,026
0,031
0,037
0,047
0,059
0,076
0,1
0,14
0,2
0,32
0,52

0,02
,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,070,09
0,011
0,014
0,019
0,026
0,36
0,51
0,71

0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,11
0,13
0,16
0,21
0,27
0,36
0,48
0,64
0,81

0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,12
0,15
0,18
0,22
0,27
0,34
0,44
0,57
0,72
0,86

0,05
0,05
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,1
0,11
0,13
0,15
0,18
0,22
0,26
0,33
0,41
0,51
0,64
0,79
0,9

0,06
0,06
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,12
0,13
0,15
0,18
0,21
0,26
0,31
0,38
0,47
0,59
0,7
0,83
0,92

0,08
0,08
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,15
0,17
0,20
0,24
0,28
0,33
0,4
0,48
0,57
0,68
0,79
0,89
0,94

0,1
0,09
0,1
0,12
0,13
0,15
0,17
0,19
0,22
0,25
0,29
0,34
0,4
0,47
0,56
0,66
0,76
0,85
0,92
0,95

0,15
0,14
0,16
0,17
0,2
0,23
0,25
0,28
0,32
0,37
0,42
0,48
0,56
0,67
0,72
0,8
0,88
0,93
0,95


0,20
0,19
0,21
0,23
0,26
0,29
0,33
0,37
0,42
0,47
0,54
0,64
0,69
0,76
0,83
0,89
0,93
0,950,25
0,24
0,26
0,29
0,32
0,36
0,41
0,45
0,51
0,57
0,64
0,71
0,78
0,85
0,9
0,93
0,95
0,3
0,29
0,32
0,35
0,39
0,43
0,48
0,53
0,6
0,66
0,73
0,8
0,86
0,9
0,94
0,95

0,35
0,33
0,37
0,41
0,45
0,5
0,56
0,62
0,68
0,74
0,81
0,86
0,91
0,94
0,95


0,4
0,38
0,42
0,47
0,52
0,57
0,63
0,69
0,75
0,81
0,86
0,91
0,93
0,950,45
0,43
0,47
0,52
0,58
0,64
0,7
0,76
0,81
0,87
0,91
0,93
0,95
0,5
0,48
0,53
0,58
0,64
0,7
0,76
0,82
0,89
0,91
0,49
0,95

1,0
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

0,55
0,52
0,57
0,0,63
0, 69
0,75
0,82
0,87
0,91
0,94
0,95


0,6
0,57
0,63
0,69
0,75
0,81
0,87
0,91
0,94
0,950,65
0,62
0,68
0,74
0,81
0,86
0,91
0,94
0,95
0,7
0,66
073
0,8
0,86
0,90
0,94
0,95

0,75
0,71
0,78
0,85
0,90
0,93
0,95


0,8
0,76
0,83
0,89
0,94
0,950,85
0,8
0,88
0,94
0,95
0,90
0,85
0,92
0,95

1,0
0,95

Додаток 16
Технічні характеристики косинусних конденсаторів.
№п/п
Конденсатор ККС
Номінальна напруга,кВ
Номінальна потужність
кВАр
Повна ємкість,
mf
Номінальний струм,
А

1
0,4-3-3
0,4
3
59,7
4,3

2
0,4-5-3
0,4
5
99,5
7,2

3
0,4-6-3
0,4
6
119,4
8,7

4
0,4-7,5-3
0,4
7,5
149,2
10,8

5
0,4-8-3
0,4
8
159,2
11,5

6
0,4-10-3
0,4
10
198,9
14,4

7
0,4-12-3
0,4
12
238,7
17,3

8
0,4-14-3
0,4
14
278,5
20,2

9
0,4-15-3
0,4
15
298,4
21,7

10
0,4-16-3
0,4
16
318,3
23,1

11
0,4-18-3
0,4
18
358,1
26,0

12
0,4-20-3
0,4
20
397,9
28,9

13
0,4-25-3
0,4
25
497,4
36,1

14
0,4-30-3
0,4
30
596,8
43,3

15
0,4-40-3
0,4
40
795,8
57,7

16
0,4-50-3
0,4
50
994,7
72,2

17
0,4-60-3
0,4
60
1193,7
86,6

Додаток 17
Конденсатори типу УКХХ-0,4-ХХХ Уз (MOELLER)
Потужність
Струм в А
Тип шафи
К-сть ступеней регулювання
Потужність 1-шої ступені

25
36,2
І
4
2,5

30
43,5
І
4
2,5

35
50,7
І
5
2,5

40
58,0
І
5
2,5

50
72,7
І
6
2,5

60
87,2
І
6
2,5

70
108,7
І
5
5

80
126,7
І
5
5

90
140,4
І
5
5

100
174,4
ІІ
5
5

120
203,4
ІІ
6
10

140
232,6
ІІ
6
10

160
261,6
ІІ
7
10

180
290,8
ІІ
7
10

200
319,8
ІІ
8
10

220
327,1
ІІ
8
10

240
364,7
ІІ
6
40

250
377,9
ІІІ
10
10

280
436,1
ІІІ
11
10

300
465,2
ІІІ
10
10

350
508,5
ІІІ
10
10

390
579,7
ІІІ
11
20

430
651,3
ІІІ
12
10

460
701,4
ІІІ
12
20

480
736,2
ІІІ
12
40

520
794,5
2хІІІ
13
40

560
852,7
2хІІІ
14
40

600
911,2
2хІІІ
15
40


Розміри шаф.

Тип І-750х1400х300мм
Тип ІІ-720х1400х300мм
Тип ІІІ-900х2200х600ммДодаток 18
Коефіцієнт захисту або кратність довготривалих допустимих струмів для мереж.
Струм або тип захисного апарату
Коефіцієнт захисту


Мережі, для яких захист від перевантажень обов’язковийМережі, що не потребують захисту від перевантажень


Провідники з гумовою ізоляцією або аналогічною по тепловим характеристикам ізоляції


Кабелі з паперовою ізоляцієюВибухо-пожежонебезпечні приміщення, житлові, торгівельні приміщення і т.п.
Невибухо і пожежобезпечні виробничі приміщення підприємствНомінальний струм плавкої вставки

1,25

1,0

1,0

0,33

Струмки вставки автоматичного вимикача, який має лише розчіплював миттєвої дії1,251,01,00,22

Номінальний струм розчіплювала автоматичного вимикача з нерегульованою зворотно залежною від струму характеристикою1,01,01,01,0

Струм спрацювання розчіплювала автоматичного вимикача з регулюємою зворотно залежною від струму характеристикою
1,0
1,0
0,8
0,66
Додаток19
Технічні характеристики грозових розрядників.
Призначення розрядника
Тип розрядника
Un,
B
Uc,
B
Up,
кВ
In,
кА
Im,
кА
Переріз приєднаних проводів,
мм2

В - для захисту на вводі об’єкту або групової повітряної лінії
(ІІ ступінь захисту)ОПС-В/4380420
<2,0
30606-25

С – для захисту на відгалуженнях від групової лінії(третя ступінь захисту)


ОПС1-С/2
ОПС1-С/4


220
380


320
420


<1,2
<1,7
20
20


40
40


6-25
6-25

D – для захисту споживачів від залишкових стрибків напруги на ввідній шафі (четверта ступінь захисту)ОПС1-D/2
ОПС1-D/4
220
380320
420<1,0
<1,7
5
510
1406-25
6-25


Де: Un – номінальна робоча напруга, що встановилась;
Uc - максимальна робоча напруга;
Up - рівень захисту або залишкова напруга на розряднику;
In - номінальний імпульсний струм через розрядник;
70

Im - максимальний імпульсний струм через розрядник.

Додаток 20

Технічні характеристики автоматичних вимикачів ВА47-29, ВА47-100

Технічні характеристики
ВА47-29
ВА47-100

Номінальна робоча напруга, Ue,В
~230/400
~230/400

Номінальний робочий струм, Ін,А
0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10;
13;16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
10; 16; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100

Найбільша відключаєма здатність, не менш, кА

4,5

10 (при со
·=0.45)

Максимальний переріз проводів, що приєднуються до зажимів

25

35

Число полюсів
1,2,3,4
1,2,3,4Додаток 21
Технічні характеристики автоматичних вимикачів ВА88-32, ВА88-33, ВА88-35, ВА55-37, ВА88-40, ВА88-43

Найм. пар.
ВА 88-32
ВА 88-33
ВА 88-35
ВА 88-37
ВА 88-40
ВА 88-43

Ном. роб. напруга Uе,В

~400

~400

~400

~400

~400

~400

Ном. частота
струму,Гц

50

50

50

50

50

50

Максимальний номінальний струм,А

125

160

250

400

800

1600

Номінальний струм теплового розчіплювала, Іп, А
12,5; 16; 20; 25; 32;40;50; 63; 80; 100; 125
16; 20;25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160
125; 160; 200; 250
250; 315;400
400; 500; 630; 800
800; 100; 1250; 1600

Уставка електромагнітного розчіплювача

500А

10Іп

10Іп

10Іп

10Іп

Регулюв.
Додаток 22

Технічні характеристики автоматичних вимикачів СВ1-63, СВ2-63

Технічні характеристики
СВ1-63
СВ2-63

Номінальна робоча напруга, Ue,В
~230/400
~230/400

Номінальний робочий струм, Ін,А
1; 3; 6; 10;
16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
1; 2; 3; 4; 5; 6; 10;
16; 20; 25; 32; 40; 50; 63

Найбільша відключаєма здатність, не менш, кА

4,5

6,0

Максимальний переріз проводів, що приєднуються до зажимів,мм2

25

25

Число полюсів
1,2,3
1,2,3


Додаток 23
Технічні характеристики диференціальних автоматичних вимикачів АД-12,АД-14

Технічні характеристики
АД-12
АД-14

Номінальна робоча напруга,Ue, B
~230
~440

Максимальний переріз проводів, що приєднуються до зажимів,мм2

25

25

Число полюсів
2
4

Номінальний робочий струм, Ін,А
6; 10;
16; 20; 25; 32; 40; 50; 63

16; 20; 25; 32; 40; 50; 63

Номінальний відключаємий с диференціальний стру (уставка),І
·п,мА

10,30,100,300

30,100,300

Найбільша комутаційна здатність в кА

4,5

4,5Додаток 24

Технічні характеристики диференціального автоматичного вимикача RCBO
Тип
RCBO


Номінальна напруга,В
230,380

Номінальний струм,А
63

Струм теплового розчіплювала,А
6; 10; 16; 20; 25; 32- для 1,2,3,4-х-полюсного;
40,50,60- для 1,2-,3,4-х-полюсного

Відключаємий диференціальний струм,мА
10,30,100,300

Час відключення
<0,4

Відключаєма здатність, макс. на струми
·40А
6; 4,5

Число полюсів
2,3,4,1+N; 2+ N; 3+ N

Переріз проводів
1-25мм2
72

Додаток 25

Технічні характеристики ввідно-облікових шаф «Элетон» Украина

Шафи обліку і розподілу ел.енергії
Розміри в мм
Виконання
Назва

Однофазна на 8груп
220х411х132
192х383х132
Внутрішнє
зовнішнє
ЯУР-1Вм
ЯУР-1Нм

Однофазна з дифреле на 7руп
260х442х142
236х402х142
Внутрішнє
зовнішнє
ЯУР-1Вдр-м
ЯУР-1Ндр-м

Однофазна з дифреле на 10груп
260х442х142
236х402х142
Внутрішнє
зовнішнє
ЯУР-1Вдр
ЯУР-1Ндр


Трифазна на 10груп
280х530х142
242х490х142
Внутрішнє
зовнішнє
ЯУР-3В
ЯУР-3Н

Трифазна з дифреле на 5груп
280х530х142
242х490х142
Внутрішнє
зовнішнє
ЯУР-3Вдр-м
ЯУР-3Ндр-м

Трифазна з дифреле на 16груп
370х540х142
332х500х142
Внутрішнє
зовнішнє
ЯУР-3Вдр
ЯУР-3Ндр

Трифазна з дифреле на 24групи
452х550х142
зовнішнє
ЯУР-3Ндр-б

Однофазна на 8 модулів
480х217х160
вбудоване
ЩКУ 1.8/м (з магнітом)

Однофазна на 8 модулів
480х217х160
вбудоване
ЩКУ 1.8/з (із замком)

Трифазна на 12 модулів
588х300х160
вбудоване
ЩКУ 3.12/м (з магнітом)

Трифазна на 12 модулів
588х300х160
вбудоване
ЩКУ 3.12/з (із замком)

Трифазна на 24 модуля
588х446х160
вбудоване
ЩКУ 3.24/м (з магнітом)

Трифазна на 24 модуля
588х446х160
вбудоване
ЩКУ 3.24/з (із замком)

Трифазна на 36 модулів
588х482х160
вбудоване
ЩКУ 3.36/м (з магнітом)

Трифазна на 36 модулів
588х482х160
вбудоване
ЩКУ 3.36/з (із замком)

Трифазна на 48 модулів
588х556х160
вбудоване
ЩКУ 3.48/м (з магнітом)

Трифазна на 48 модулів
588х556х160
вбудоване
ЩКУ 3.48/з (із замком)

Однофазна на 8 модулів
452х210х170
навісна
ЩКН 1.8/з+о (із замком та вікном)

Однофазна на 8 модулів
452х210х170
навісна
ЩКН 1.8/з (із замком)

Трифазна на 12 модулів
550х295х195
навісна
ЩКН 3.12/з+о (із замком та вікном)

Трифазна на 12 модулів
550х295х195
навісна
ЩКН 3.12/з (із замком)

Трифазна на 24 модуля
550х487х195
вбудована
ЩКУ 3.24/м (з магнітом)

Трифазна на 24 модуля
550х487х195
вбудована
ЩКУ 3.24/з (із замком)


Додаток 26

Технічні характеристики ввідно-розподільчих пристроїв
Тип ВРУ
Номінальний струм вводу, А
К-сть відгалужуючих
однофазних автоматів на струм до 63А
К-сть відгалужуючих
трифазних автоматів на струм до 63А
К-сть відгалужуючих
трифазних автоматів на струм до 100А

ВРУ-76М-1
250
18
5
4

ВРУ-76М-2
250
13
2
4

ВРУ-76М-3
250
18
5
4

ВРУ-76М-4
250
13
2
4

ВРУ-78М-4
250
14
8
2

ВРУ-78М-4
250
6
8
2

ВРУ-78М-4.1
400
14
8
2

ВРУ-78М-4.1
400
6
8
2

ВРУ-78М-5
250
6
6
6

ВРУ-78М-5.1
400
6
6
6

ВРУ-78М-8
250
18
3
3

ВРУ-78М-8
250
6
3
3

ВРУ-78М-8.1
400
18
3
3

ВРУ-78М-8.1
400
6
3
3

ВРУ-78М-9
250
24
1
4

ВРУ-78М-9
250
15
1
4

ВРУ-78М-9.1
400
24
1
4

ВРУ-78М-9.1
400
15
1
4

ВРУ-78М-10
250
30
1
5

ВРУ-78М-10
250
21
3
4

ВРУ-78М-10.1
400
30
1
5

ВРУ-78М-10.1
400
21
3
4Додаток 27
Розподільчі шафи «Элетон» Украина.

Шафи розподілу ел.енергії
Розміри в мм
Виконання
Назва

Шафа розподілу
265х205х140
Навісна на 6 модулів
ЩН-6/з

Шафа розподілу
265х205х140
навісна на 6 модулів
ЩН-6/м

Шафа розподілу
265х310х140
навісна на 12 модулів
ЩН-12/з

Шафа розподілу
265х310х140
навісна на 12 модулів
ЩН-12/м

Шафа розподілу
575х205х140
навісна на 18 модулів
ЩН-18/з

Шафа розподілу
575х205х140
навісна на 18 модулів
ЩН-18/м

Шафа розподілу
420х310х140
навісна на 24 модулів
ЩН-24/з

Шафа розподілу
420х310х140
навісна на 24 модулів
ЩН-24/м

Шафа розподілу
575х310х140
навісна на 36 модуля
ЩН-36/з

Шафа розподілу
575х310х140
навісна на 36модуля
ЩН-36/м

Шафа розподілу
730х310х140
навісна на 48 модулів
ЩН-486/з

Шафа розподілу
730х310х140
навісна на 48модулів
ЩН-48/м

Шафа розподілу
275х211х132
вбудована на 6 модулів
ЩУ-6/з

Шафа розподілу
275х211х132
вбудована на 6 модулів
ЩУ-6/м

Шафа розподілу
275х320х132
вбудована на 12 модулів
ЩУ-12/з

Шафа розподілу
275х320х132
вбудована на 12 модулів
ЩУ-12/м

Шафа розподілу
585х211х132
вбудована на 18 модулів
ЩН-18/з

Шафа розподілу
585х211х132
вбудована на 18 модулів
ЩУ-18/м

Шафа розподілу
430х320х132
вбудована на 24 модулів
ЩУ-24/з

Шафа розподілу
430х320х132
вбудована на 24 модулів
ЩУ-24/м

Шафа розподілу
585х320х132
вбудована на 36 модуля
ЩУ-36/з

Шафа розподілу
585х320х132
вбудована на 36модуля
ЩУ-36/м

Шафа розподілу
740х320х132
вбудована на 48 модулів
ЩУ-486/з

Шафа розподілу
740х320х132
вбудована на 48модулів
ЩУ-48/м


Додаток 28
Розподільчі пункти
Призначені для розподілу електричної енергії, захисту електроустановок напругою до 660В змінного струму
Тип
Наявність ввідного вимикача
Номінальний струм,А
К-сть однополюсних автомат.вимикачів
К-сть триполюсних автомат.вимикачів
Габарити
Hх Lх B,
мм

ПР11-1045-21У3
-
100
6
-
400х650х200

ПР11-3045-21У3
-
100
6
-
400х650х200

ПР11-3045-54У1
-
100
6
-
400х650х200

ПР11-1046-21У3
1
100
6
-
500х650х200

ПР11-3046-21У3
1
100
6
-
500х650х200

ПР11-3046-54У1
1
100
6
-
500х650х200

ПР11-1047-21У3
-
100
-
2
400х650х200

ПР11-3047-21У3
-
100
-
2
400х650х200

ПР11-3047-54У1
-
100
-
2
400х650х200

ПР11-1048-21У3
1
100
-
2
500х650х200

ПР11-3048-21У3
1
100
-
2
500х650х200

ПР11-3048-54У1
1
100
-
2
500х650х200

ПР11-1049-21У3
-
100
3
1
400х650х200

ПР11-3049-21У3
-
100
3
1
400х650х200

ПР11-3049-54У1
-
100
3
1
400х650х200

ПР11-1050-21У3
1
100
3
1
500х650х200

ПР11-3050-21У3
1
100
3
1
500х650х200

ПР11-3050-54У1
1
100
3
1
500х650х200

ПР11-1051-21У3
-
250
12
-
500х650х200

ПР11-3051-21У3
-
250
12
-
500х650х200

ПР11-3051-54У1
-
250
12
-
500х650х200

ПР11-1052-21У3
1
250
12
-
1000х650х200

ПР11-3052-21У3
1
250
12
-
1000х650х200

ПР11-3052-54У3
1
250
12
-
1000х650х200

ПР11-3053-21У3
-
250
-
4
500х650х200

ПР11-3053-54У1
-
250
-
4
500х650х200

ПР11-1054-21У3
1
250
-
4
1000х650х200

ПР11-3054-54У3
1
250
-
4
1000х650х200

ПР11-3055-21У3
-
250
6
2
500х650х200

ПР11-3055-21У3
-
250
6
2
500х650х200

ПР11-3055-54У1
-
250
6
2
500х650х200

ПР11-1056-21У3
1
250
6
2
1000х650х200

ПР11-3056-21У3
1
250
6
2
1000х650х200

ПР11-3056-541У3
1
250
6
2
1000х650х200

ПР11-1057-21У3
-
250
18
-
600х650х200

ПР11-3057-21У3
-
250
18
-
600х650х200

ПР11-3057-541У3
-
250
18
-
600х650х200

ПР11-1058-21У3
1
250
18
-
1000х650х200

ПР11-3058-21У3
1
250
18
-
1000х650х200

ПР11-3058-541У3
1
250
18
-
1000х650х200

ПР11-1059-21У3
-
250
-
6
600х650х200

ПР11-3059-21У3
-
250
-
6
600х650х200

ПР11-3059-541У1
-
250
-
6
600х650х200

ПР11-1060-21У3
1
250
-
6
1000х650х200

ПР11-3060-21У3
1
250
-
6
1000х650х200

ПР11-3060-541У3
1
250
-
6
1000х650х200

ПР11-1061-21У3
-
250
12
2
600х650х200

ПР11-3061-21У3
-
250
12
2
600х650х200

ПР11-3061-541У1
-
250
12
2
600х650х200

ПР11-1062-21У3
1
250
12
2
1000х650х200

ПР11-3062-21У3
1
250
12
2
1000х650х200

ПР11-3062-541У3
1
250
12
2
1000х650х200

ПР11-1063-21У3
-
250
6
4
600х650х200

ПР11-3063-21У3
-
250
6
4
600х650х200

ПР11-3063-541У1
-
250
6
4
600х650х200

ПР11-1064-21У3
1
250
6
4
1000х650х200

ПР11-3064-21У3
1
250
6
4
1000х650х200

ПР11-3064-541У3
1
250
6
4
1000х650х200

ПР11-1065-21У3
-
250
24
-
800х650х200

ПР11-3065-21У3
-
250
24
-
800х650х200

ПР11-3065-541У1
-
250
24
-
800х650х200

ПР11-1066-21У3
1
250
24
-
1000х650х200

ПР11-3066-21У3
1
250
24
-
1000х650х200

ПР11-3066-541У3
1
250
24
-
1000х650х200

ПР11-1067-21У3
-
250
-
8
800х650х200

ПР11-3067-21У3
-
250
-
8
800х650х200

ПР11-3067-541У1
-
250
-
8
800х650х200

ПР11-1068-21У3
1
250
-
8
1000х650х200

ПР11-3068-21У3
1
250
-
8
1000х650х200

ПР11-3068-541У3
1
250
-
8
1000х650х200

ПР11-1069-21У3
-
250
18
2
800х650х200

ПР11-3069-21У3
-
250
18
2
800х650х200

ПР11-3069-541У1
-
250
18
2
800х650х200

ПР11-1070-21У3
1
250
18
2
1000х650х200

ПР11-3070-21У3
1
250
18
2
1000х650х200

ПР11-3070-541У3
1
250
18
2
1000х650х200

ПР11-1071-21У3
-
250
12
4
800х650х200

ПР11-3071-21У3
-
250
12
4
800х650х200

ПР11-3071-541У1
-
250
12
4
800х650х200

ПР11-1072-21У3
1
250
12
4
1000х650х200

ПР11-3072-21У3
1
250
12
4
1000х650х200

ПР11-3072541У3
1
250
12
4
1000х650х200

ПР11-1073-21У3
-
250
6
6
800х650х200

ПР11-3073-21У3
-
250
6
6
800х650х200

ПР11-3073-541У1
-
250
6
6
800х650х200

ПР11-1074-21У3
1
250
6
6
1000х650х200

ПР11-3074-21У3
1
250
6
6
1000х650х200

ПР11-3074-541У3
1
250
6
6
1000х650х200

ПР11-1075-21У3
-
250
30
-
800х650х200

ПР11-3075-21У3
-
250
30
-
800х650х200

ПР11-3075-541У1
-
250
30
-
800х650х200

ПР11-1076-21У3
1
250
30
-
1200х650х200

ПР11-3076-21У3
1
250
30
-
1200х650х200

ПР11-3076-541У3
1
250
30
-
1200х650х200

ПР11-1077-21У3
-
250
-
10
800х650х200

ПР11-3077-21У3
-
250
-
10
800х650х200

ПР11-3077-541У1
-
250
-
10
800х650х200

ПР11-7077-21У3
-
250
-
10
800х650х200

ПР11-7077-54У3
-
250
-
10
800х650х200

ПР11-1078-21У3
1
250
-
10
1200х650х200

ПР11-3078-21У3
1
250
-
10
1200х650х200

ПР11-3078-541У1
1
250
-
10
1200х650х200

ПР11-7078-21У3
1
250
-
10
1200х650х200

ПР11-7078-54У3
1
250
-
10
1200х650х200

ПР11-1079-21У3
-
250
24
2
800х650х200

ПР11-3079-21У3
-
250
24
2
800х650х200

ПР11-3079-541У1
-
250
24
2
800х650х200

ПР11-1080-21У3
1
250
24
2
1200х650х200

ПР11-3080-21У3
1
250
24
2
1200х650х200

ПР11-3080-541У3
1
250
24
2
1200х650х200

ПР11-1081-21У3
-
250
18
4
800х650х200

ПР11-3081-21У3
-
250
18
4
800х650х200

ПР11-3081-541У1
-
250
18
4
800х650х200

ПР11-1082-21У3
1
250
18
4
1200х650х200

ПР11-3082-21У3
1
250
18
4
1200х650х200

ПР11-3082-541У1
1
250
18
4
1200х650х200

ПР11-1083-21У3
-
250
12
6
800х650х200

ПР11-3083-21У3
-
250
12
6
800х650х200

ПР11-3083-541У3
-
250
12
6
800х650х200

ПР11-1084-21У3
1
250
12
4
1200х650х200

ПР11-3084-21У3
1
250
12
4
1200х650х200

ПР11-3084-541У3
1
250
12
4
1200х650х200

ПР11-1085-21У3
-
250
6
8
800х650х200

ПР11-3085-21У1
-
250
6
8
800х650х200

ПР11-3085-541У1
-
250
6
8
800х650х200

ПР11-1086-21У3
1
250
6
8
1200х650х200

ПР11-3086-21У3
1
250
6
8
1200х650х200

ПР11-3086-541У3
1
250
6
8
1200х650х200

ПР11-1087-21У3
-
400
18
-
600х650х200

ПР11-3087-21У3
-
400
18
-
600х650х200

ПР11-3087-541У1
-
400
18
-
600х650х200

ПР11-1088-21У3
1
400
18
-
1000х650х200

ПР11-3088-21У3
1
400
18
-
1000х650х200

ПР11-3088-541У3
1
400
18
-
1000х650х200

ПР11-1089-21У3
-
400
-
6
600х650х200

ПР11-3089-21У3
-
400
-
6
600х650х200

ПР11-3089-541У1
-
400
-
6
600х650х200

ПР11-1090-21У3
1
400
-
6
1000х650х200

ПР11-3090-21У3
1
400
-
6
1000х650х200

ПР11-3090-541У3
1
400
-
6
1000х650х200

ПР11-1091-21У3
-
400
12
2
600х650х200

ПР11-3091-21У3
-
400
12
2
600х650х200

ПР11-3091-541У3
-
400
12
2
600х650х200

ПР11-1092-21У3
1
400
12
2
1000х650х200

ПР11-3092-21У3
1
400
12
2
1000х650х200

ПР11-3092-541У3
1
400
12
2
1000х650х200

ПР11-1093-21У3
-
400
6
4
600х650х200

ПР11-3093-21У3
-
400
6
4
600х650х200

ПР11-3093-541У1
-
400
6
4
600х650х200

ПР11-1094-21У3
1
400
6
4
1000х650х200

ПР11-3094-21У3
1
400
6
4
1000х650х200

ПР11-3094-541У3
1
400
6
4
1000х650х200

ПР11-1095-21У3
-
400
24
-
800х650х200

ПР11-3095-21У3
-
400
24
-
800х650х200

ПР11-3095-541У1
-
400
24
-
800х650х200

ПР11-1096-21У3
1
400
24
-
1200х650х200

ПР11-3096-21У3
1
400
24
-
1200х650х200

ПР11-3096-541У3
1
400
24
-
1200х650х200

ПР11-1097-21У3
-
400
-
8
800х650х200

ПР11-3097-21У3
-
400
-
8
800х650х200

ПР11-3097-541У1
-
400
-
8
800х650х200

ПР11-1098-21У3
1
400
-
8
1200х650х200

ПР11-3098-21У3
1
400
-
8
1200х650х200

ПР11-3098-541У3
1
400
-
8
1200х650х200

ПР11-1099-21У3
-
400
18
2
800х650х200

ПР11-3099-21У3
-
400
18
2
800х650х200

ПР11-3099-541У1
-
400
18
2
800х650х200

ПР11-1100-21У3
1
400
18
2
1200х650х200

ПР11-3100-21У3
1
400
18
2
1200х650х200

ПР11-3100-541У3
1
400
18
2
1200х650х200

ПР11-1101-21У3
-
400
12
4
800х650х200

ПР11-3101-21У3
-
400
12
4
800х650х200

ПР11-3101-541У1
-
400
12
4
800х650х200

ПР11-1102-21У3
1
400
12
4
1200х650х200

ПР11-3102-21У3
1
400
12
4
1200х650х200

ПР11-3102-541У3
1
400
12
4
1200х650х200

ПР11-1103-21У3
-
400
6
6
800х650х200

ПР11-3103-21У3
-
400
6
6
800х650х200

ПР11-3103-541У1
-
400
6
6
800х650х200

ПР11-1104-21У3
1
400
6
6
1200х650х200

ПР11-3104-21У3
1
400
6
6
1200х650х200

ПР11-3104-541У3
1
400
6
6
1200х650х200

ПР11-1105-21У3
-
400
30
-
800х650х200

ПР11-3105-21У3
-
400
30
-
800х650х200

ПР11-3105-541У1
-
400
30
-
800х650х200

ПР11-1106-21У3
1
400
30
-
1200х650х200

ПР11-3106-21У3
1
400
30
-
1200х650х200

ПР11-3106-541У3
1
400
30
-
1200х650х200

ПР11-1107-21У3
-
400
-
10
800х650х200

ПР11-3107-21У3
-
400
-
10
800х650х200

ПР11-3107-541У1
-
400
-
10
800х650х200

ПР11-3707-21У3
-
400
-
10
800х650х200

ПР11-3707-541У1
-
400
-
10
800х650х200

ПР11-1108-21У3
1
400
-
10
1200х650х200

ПР11-3108-21У3
1
400
-
10
1200х650х200

ПР11-3108-541У1
1
400
-
10
1200х650х200

ПР11-3708-21У3
1
400
-
10
1200х650х200

ПР11-3708-541У1
1
400
-
10
1200х650х200

ПР11-1109-21У3
-
400
24
2
800х650х200

ПР11-3109-21У3
-
400
24
2
800х650х200

ПР11-3109-541У1
-
400
24
2
800х650х200

ПР11-1110-21У3
1
400
24
2
1200х650х200

ПР11-3110-21У3
1
400
24
2
1200х650х200

ПР11-3110-541У3
1
400
24
2
1200х650х200

ПР11-1111-21У3
-
400
18
4
800х650х200

ПР11-3111-21У3
-
400
18
4
800х650х200

ПР11-3111-541У1
-
400
18
4
800х650х200

ПР11-1112-21У3
1
400
18
4
1200х650х200

ПР11-3112-21У3
1
400
18
4
1200х650х200

ПР11-3112-541У3
1
400
18
4
12800х650х200

ПР11-1113-21У3
-
400
12
6
800х650х200

ПР11-3113-21У3
-
400
12
6
800х650х200

ПР11-3113-541У1
-
400
12
6
800х650х200

ПР11-1114-21У3
1
400
12
6
1200х650х200

ПР11-3114-21У3
1
400
12
6
1200х650х200

ПР11-3114-541У3
1
400
12
6
1200х650х200

ПР11-1115-21У3
-
400
6
8
800х650х200

ПР11-3115-21У3
-
400
6
8
800х650х200

ПР11-3115-54У1
-
400
6
8
800х650х200

ПР11-1116-21У3
1
400
6
8
1200х650х200

ПР11-3116-21У3
1
400
6
8
1200х650х200

ПР11-3116-541У3
1
400
6
8
1200х650х200

ПР11-1117-21У3
-
250
-
4
600х650х200

ПР11-3117-54У1
-
250
-
4
600х650х200

ПР11-3118-21У3
1
250
-
4
1000х650х200

ПР11-3118-54У3
1
250
-
4
1000х650х200

ПР11-3119-21У3
-
400
-
6
800х750х200

ПР11-3119-54У1
-
400
-
6
800х750х200

ПР11-7119-21У3
-
400
-
6
800х750х200

ПР11-7119-54У1
-
400
-
6
800х750х200

ПР11-3120-21У3
1
400
-
6
1200х650х200

ПР11-3120-54У1
1
400
-
6
1200х650х200

ПР11-7120-21У3
1
400
-
6
1200х650х200

ПР11-7120-54У1
1
400
-
6
1200х650х200

ПР11-3121-21У3
-
630
-
8
1000х650х200

ПР11-3121-54У1
-
630
-
8
1000х650х200

ПР11-7121-21У3
-
630
-
8
1000х650х200

ПР11-7121-54У1
-
630
-
8
1000х650х200

ПР11-3122-21У3
1
630
-
8
1200х650х200

ПР11-3122-54У1
1
630
-
8
1200х650х200

ПР11-7122-21У3
1
630
-
8
1200х650х200

ПР11-7122-54У3
1
630
-
8
1200х650х200

ПР11-7123-21У3
-
630
-
12
1200х650х200

ПР11-7123-54У1
-
630
-
12
1200х650х200

ПР11-7124-21У3
1
630
-
12
1500х750х200

ПР11-7124-54У3
1
630
-
12
1500х750х200Додаток 29

Технічні параметри лічильників електроенергії.

Призначення
Тип
Струм, А
включення
облік
напруга
Клас точності

Однофазний
НІК2102-02
5-60
пряме
акт.енергії
220
1

трифазний
НІК 2301 АК
5-10
трансформаторне
акт.енергії
3х220/380
1

трифазний
НІК 2301 АП1
5-100
пряме
акт.енергії
3х220/380
1

трифазний
НІК 2301 АП2
5-60
пряме
акт.енергії
3х220/380
1

трифазний
НІК 2301 АП3
5-120
пряме
акт.енергії
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АК1
5-10
трансформаторне
акт.енергії
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АК1Т
5-100
Комбінованого
включення
акт.енергії,
багатотарифн.
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АП1
5-100
пряме
акт.енергії
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АП1Т
5-100
пряме
акт.енергії,
багатотарифн.
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АП2
5-60
пряме
акт.енергії

3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АП3
5-120
пряме
акт.енергії

3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АП3Т
5-10
трансформаторне
акт.енергії
багатотарифн.
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРК1
5-10
трансформаторне
акт. і реакт енергії
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АР1Т
5-10
трансформаторне
акт. і реакт енергії
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРП1Т
5-100
пряме
акт. і реакт енергії,багатотарифн.
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРП2Т
5-60
пряме
акт. і реакт енергії,багатотарифн.
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРП3
5-120
пряме
акт. і реакт енергії
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРП3Т
5-120
пряме
акт. і реакт енергії
багатотарифн.
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРТ1
5-10
трансформаторне
акт. і реакт енергії

3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРТ1Т
5-10
трансформаторне
акт. і реакт енергії
багатотарифн.
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРП1
5-100
пряме
акт. і реакт енергії

3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АР1Т
5-100
пряме
акт. і реакт енергії, багатотарифн.
3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРП2
5-60
пряме
акт. і реакт енергії

3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРП2Т
5-60
пряме
акт. і реакт енергії,
багатотарифн.

3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРП1
5-100
пряме
акт. і реакт енергії

3х220/380
1

трифазний
НІК 2303 АРП3
5-100
пряме
акт. і реакт енергії

3х220/380
1

однофазний
Меркурій 201
5-60
пряме
акт.енергії
220
1 або 2

однофазний
Меркурій 201
10-80
пряме
акт.енергії
220
1 або 2

однофазний
Меркурій 200
10-60
пряме
акт.енергії, багатотарифн.
220
1 або 2

трифазний
Меркурій 232
5-7,5
трансформаторне
акт.енергії
3хх220/380
1 або 2

трифазний
Меркурій 230ART
5-7,5
трансформаторне
акт.енергії
3х220/380
1 або 2

трифазний
Меркурій 2310AT
5-60
пряме
акт.енергії,
багатотарифн.
3х220/380
1 або 2


86

Додаток 30.
Технічні параметри трансформаторів струму.

Тип
Номінальний первинний струм, А
Номінальний вторинний струм, А
Клас точності
Номінальна напруга, кВ

Т-0,66
20,30,40,50,75,100,150,
200,300,400,600
5
0,2; 0,5S;
0,5; 1,0
0,66

ТШ-0,66
200,300,400,600
5
0,2; 0,5S;
0,5; 1,0
0,66


Додаток 31.
Допустимий довготривалий струм для проводів і шнурів із гумовою та полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами.

Переріз
струмопровідної
жили, мм2
Струм,А для проводів, прокладених


відкрито
В одній трубідвох
одножильних
трьох
одножильних
чотирьох
одножильних
одного
двожильного
одного
трижильного

0,5
11
-
-
-
-
-

0,75
15
-
-
-
-
-

1
17
16
15
14
15
14

1,2
20
18
16
15
16
14,5

1,5
23
19
17
16
18
15

2
26
24
22
20
23
19

2,5
30
27
25
25
25
21

3
34
32
28
26
28
24

4
41
38
35
30
32
27

5
46
42
39
34
37
31

6
50
46
42
40
40
34

8
62
54
51
46
48
43

10
80
70
60
50
55
50

16
100
85
80
75
80
70

25
140
115
100
90
100
85

35
170
135
125
115
125
100

50
215
185
170
150
160
135

70
270
225
210
185
195
175

95
330
275
255
225
245
215

120
385
315
290
260
295
250

150
440
360
330
-
-
-

185
510
-
-
-
-
-

240
605
-
-
-
-
-

300
695
-
-
-
-
-

400
830
-
-
-
-
-Додаток 32.
Допустимий довготривалий струм для проводів із мідними жилами з гумовою ізоляцією в металевих захисних оболонках і кабелів із мідними жилами із гумовою ізоляцією в свинцевій, полівінілхлоридній, найритовій або гумовій оболонці, броньований і неброньованих.

87

Переріз
струмопровідної
жили, мм2
Струм для проводів і кабелів як з нульовою так і без неї, А


одножильних
двожильних
трижильних


При прокладанні


у повітрі
у повітрі
у землі
у повітрі
у землі

1,5
23
19
33
19
27

2,5
30
27
44
25
38

4
41
38
55
35
49

6
50
50
70
42
60

10
80
70
105
55
90

16
100
90
135
75
115

25
140
115
175
95
150

35
170
140
210
120
180

50
215
175
265
145
225

70
270
215
320
180
275

95
325
260
385
220
330

120
385
300
445
260
385

150
440
350
505
305
435

185
510
405
570
350
500

240
605
-
-
-
-


Додаток 33.
Допустимий довготривалий струм для кабелів із алюмінієвими жилами із гумовою або пластмасовою ізоляцією в свинцевій, полівінілхлоридній та гумовій оболонках, броньованих і неброньованих.

Переріз
струмопровідної
жили, мм2
Струм для кабелів, А


одножильних
двожильних
трижильних


При прокладанні


у повітрі
у повітрі
у землі
у повітрі
у землі

2,5
23
21
34
19
29

4
31
29
42
27
38

6
38
38
55
32
46

10
60
55
80
42
70

16
75
70
105
60
90

25
105
90
135
75
115

35
130
105
160
90
140

50
165
135
205
110
175

70
210
165
245
140
210

95
250
200
295
170
255

120
295
230
340
200
295

150
340
270
390
235
335

185
390
310
440
270
385

240
465
-
-
-
-Довготривалі допустимі струми для чотирижильних кабелів (додаток 33) з пластмасовою ізоляцією на напругу до 1кВ можуть вибиратись як для трижильних кабелів, але з коефіцієнтом 0,92.
88

Додаток 34.
Технічні характеристики самонесучих ізольованих проводів низької напруги.

Номінальний переріз
мм2
16
25
35
50
70
95
120

Номінальний діаметр жили без ізоляції
мм
4,9
6,2
7,3
8,6
10,0
11,5
13,0

Номінальний діаметр ізольованої жили
мм
7,1
8,7
9,8
11,6
13,0
14,9
16,4

Допустиме довготривале струмове навантаження
А
93
112
138
168
213
268
296

Опір при постійному струмові при температурі 200
Ом/км
1,91
1,20
0,868
0,641
0,443
0,32
0,254
89

13 EMBED Visio.Drawing.11 1415
13 EMBED Visio.Drawing.11 1415
13 EMBED Visio.Drawing.11 1415
92
13 EMBED Visio.Drawing.11 141593

13 EMBED Visio.Drawing.11 141513 EMBED Visio.Drawing.11 1415
13 EMBED Visio.Drawing.11 1415
13 EMBED Visio.Drawing.11 1415
13 EMBED Visio.Drawing.11 1415


97

Зміст методичної розробки

Передмова.2

1.Загальні відомості до курсового проектування.2

1.Вступ6
1.2.Характеристика споживачів електроенергії та визначення категорії надійності електропостачання.8

2.Розрахункова частина..9

2.1. План зовнішнього електропостачання.....9
2.2. Планування розташування розподільчих шаф об’єкту проектування11
2.3. Розрахунок електричних навантажень освітлювальних та силових мереж14
2.4. Складання планів розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж..18
2.5. Компенсація реактивної потужності22
2.6. Складання принципових схем живильної та розподільчих мереж..23
2.7. Вибір кабельно-провідникової продукції та захисних апаратів29
2.8. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання33
2.9. Розрахунок заземлюючого пристрою...37
2.10.Складання схеми обліку електроенергії..42
Проектування блискавкозахисту.44
2.11.Література...50
2.12.Зміст.51

Додатки 1-34..52
Форма 1...89
Форма 2...90
Форма 3...91
Форма 4...92
Форма 5,6........93
Форма 7...94
Форма 8...95
Форма 9...96
Зміст методичних рекомендацій..............97
 DFJLRTZ\bdjltv~Ђ€ЉЊФЦЪЬвдкмтфью
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·зовнішній вигляд грозових розрRoot EntryTIMES NEW ROMAN
Times New RomanМаса , Шафа вводу і обліку ШМР
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Times New RomanШафа вводу і обліку ШМР , Ђ
·
·
·
·
·
·
·, , 54 Пристрій заземлення
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Пристрій заземленняTIMES NEW ROMANВертикальний заземлювач
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Times New RomanTimes 15w RomanВертикальний заземлювач, діаметром , Горизонтальний заземлювач
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Горизонтальний заземлювач, діаметром , Самонесучий ізольований провід
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Самонесучий ізольований провід 1
кВ ГОСТ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·кВ ГОСТ 89 Змонтувати Повторне заземлення
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Повторне заземлення30 Двоповерховий єкт комерційного призначення
. . кВ Л
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·кВ Л3  
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·
·т
·PТ 1
·
·Т
·ГО
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·—
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ж
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Б
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·o
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·p
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·?
·
·
·
·
·
·
·ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·П
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·O
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·o
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·п
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Р
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ф
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·†
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·o
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·о
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·С
·
·
·
·
·есуч
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·і
·
·
·
·
·
·
· к
·
·
·ОС
·
·
·
·
·
·-8
·
·A
·
·
·
·
·
·
·
·і
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·‘
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Џ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·џ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_
·ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·‘
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·o
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·K
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·d
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc 5815185
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий