Адвокатура каз силлабус


Оқытушы туралы мәлімет:
Байжұманова Айгерім Мажибекқызы – мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі
Байланыс телефоны: 87014268037, Nurai310707@mail.ru
Оқыту уақыты: сабақ кестесі бойынша
Консультация уақыты: кафедра кестесі бойынша
Пән: Адвокатура
Уақыт: бекітілген бойынша
Кредит: 3
Пән пререквизиттері. Бұл пәнді оқу үшін студенттер мына төмендегі пәндерді меңгерулері тиіс: «Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы», «Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы».
Пән постреквизиттері: Бұл пәнді оқып үйрену келесі пәндерді оқуы үшін қажет: «Сот дәлелдемесінің теориясы», «Прокурорлық қадағалау» «Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдеу теориясы», «Қылмысты саралаудың теориялық негіздері» және т.б.
Қазақстан Республикасының конституциясында (ІІбөлім 12 бап) адам мен азаматтың құқықтары бостандықтары баянды етілп, кепілдік берілген. Азаматтардың заң кепілдігіне алған құқықтарының сақталуын Мемлекеттік, соның ішнде Құқық қорғау органдары қамтамасыз етеді. Осы тұрғыдан тұлғаның құқықпен қорғалуы, азаматтың қоғаммен мемлекеттің алдындағы міндеттерін орындай отыра, өзінің барлық құқықтарын пайдалануына толық мүмкіндік жасалуы алдындағы сапқа шығады. Конституциялық кепілдіктерді толық жүзеге асыру үшін құқық қорғау органдары жұмысының нышаны мен тәсілдерін демократия ағымына икемдеу, болашақ заңгерлерді оқыту мен тәрбиелеудің сапасын көтеру қажет. Азаматтардың құқықтарымен міндеттерінің сақталуы мен қорғалуы азаматтармен ұйымдарға кәсіби заң көмегеін көрсету қызметінің негізгі принциптерін анықтайтын адвокатура сияқты қоғами –құқықтық институтпен де тығыз байланысты. Курстық оқыту негізінде адвокаттық қызметті реттейтін қолданыстағы заңнама, жоғарыда тізбеленген мәселелер бойынша жетекші Қазақстандық және Ресейлік ғылымдардың жұмыстары ірге тасы болып қаланды. Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет туралы 1997 жылы 5-ші желтоқсандағы Заң адвокаттардың жұмыс қоғамы маңызды нарықтық экономикалық жаңадан қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясының ең қымбат қазына ретінде адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтарын жария етуіне байланысты нарықтық жағдайда адвокаттар ұйымын және қызметін реттеу үшін қабылданады. Осы заңға сәйкес адвокаттар алқалары азаматтар мен ұйымдар құқықтарын қорғау барысында алдына қойылған мақсаттарын әр-түрлі тәсілдермен атап айтқанда: қылмыстық және азаматтық істер бойынша білікті заң көмегін көрсету, ұйымдар тапсырмасымен сотта өкілдік ету заң тұрғысынан ақыл-кеңес беру.
Адвокаттың қызметті қолданыстағы заңаманың теориясы мен тәжірбиесін терең білуге нгізделеді. Сонымен қатар, кәсіби адвокаттық қызмет азаматтық және қылмыстық іс жүргізуді, азаматтық, қылмыстық, әкімшілік құқық және соттағы дәлелдеу теориясын, т.б. жетік және дәйекті игеруді талап етеді. Бұған дейін студенттер оқыған пәндермен қатар, «Қазақстан Республикасындағы адвакатура және адвокаттық қызмет» курсының арнайы пән ретінде адвокаттық қызметтің теориялық негізін қалыптастырудағы орныерекше.
Курстың мақсаттары:Адвокаттық қызмет қағидалары және олардың заңдылықтарын түсіндіру; Қазақстан Республикасындағы адвокаттық қызметті реттейтін қолданыстағы заңнаманың зерттеу және білімді тексеру; Азаматтар мен ұйымдарға әртүрлі заң көмегін түрлерін көрсеттетін адвокаттардың практикалық қызметінде теориялық білімді қолдану дағдысын қалыптастыру; Қоғамдық инсттитутар, құқық қорғау органдары жүйесіндегі адвокатураның орны мен рөлін адвокатураның қызметін және іс- әрекетін ұйымдастырудың негізгі нысандары мен принциптері және т.б. зерттеу.
6. Курсқа қатысушы студенттерге қойылатын талаптар
Студеттер өз міндеттерін құқықтарын пайдалана отырып дұрыс орындауы.
Өзіндік жұмысқа және СОӨЖ сабағына әр тақырыпқа тіркелген оқулық пен әдебиеттермен және Заңдармен дайындалуы керек. Соңғы рет енгізілген заңдардағы өзгертулер мен толықтыруларды бақылап отыруы және топпен талқылауы керек. Орыс тіліндегі ақпараттарды қазақ тілінде сауатты аудара білуі керек. Сессия кезінде деректерді тез және тыңғылықты ұғына білуі керек. Бақылау жұмысын жазып өткізуі керек. СӨЖ тақырыптары бойынша коллоквиум тапсыру. Тәжірибе мен теорияны салыстыра білуі және қорытынды емтиханды жоспар бойынша сауатты тапсыруы қажет.
Пәннің міндеті:
Студенттердің заң жөнінен ойлау қабілетін дамыту, қылмысты саралау мәселелерінде оны дұрыс қолдануға машықтандырып үйрету, жинақталған білімді басшылыққа ала отырып, өзінің қоғамға пайдалы қызметінің тиісті салаларында оны дұрыс пайдаланып, заңдылықтың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету болып табылады.
Бұл пән «қылмыстық іс жүргізу қатынастар» модулінің элективті таңдау пәні болып табылады. Адвокатура осыған байланысты құқық бұзушылықтың, сондай-ақ жауаптылықтың пайда болу жағдайларын белгілейді. Пәннің бағдарламалық мазмұны 4 модульге бөлінген.
Қалыптасатын құзіреттіліктер:
коммуникативті: қазақ, орыс, шетел тілдері, қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология, коммуникативті стратегия саласындағы білімдерді меңгеру, конструкциялық диалог ауқымындағы біліктері мен дағдыларының болуы, көпмәдениетті, көпэтикалы, көпконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты болу;
технологиялық: педагогикалық инноватика, педагогикалық технология саласындағы білімдерді меңгеру, педагогикалық технологияларды пайдалану мен осы салада іздену, бағалау, саралау және қолдану біліктері мен дағдыларын меңгеру, жаңашылдыққа қабілетті болу, педагогикалық шеберлікті жетілдіруге ұмтылу, ынталылығы мен еңбекқорлығын көрсете білу;
бақылаушы: педагогикалық менеджмент саласындағы білімдерді меңгеру, педагогикалық мониторингті іске асыру, педагогикалық өлшемдер мен индикаторлар жүйесін жасау, бақылау-бағалау материалдарын әзірлеу, алынған нәтижелерді түсіндіріп беру біліктері мен дағдыларын меңгеру, өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі бақылауға, әділдікке, ақиқатқа ұмтылу.
Осы пәнді оқыту үрдісінде келесі компетенцияларды қалыптастыруға бағытталған:
а) түйіндік құзіреттілік (ТҚ)
- Адвокат ретінде кәсіби қызметінде заман талабына сай білімді болу;
- алған білімі негізінде құқықтың әр саласынан хабары болып, білімін көрсете білуі;
- үнемі ізденісте болу.
б) пәндік құзіреттілік (ПҚ)
- Сот процессінде сөйлеу шеберлігі, дауыс мәнері, өзіне қарата білу қабілеті мен мәдениетті болуы, қызметінде ортамен тіл табысуға бейім болуы;
- инновациялық технологияларды қолдану шеберлігінің болуы;
- өзінің жан-жақтылығын арттыруға ұмтылысының болуы;
в) арнайы құзіреттілік (АҚ)
- Адвокатура пәні бойынша алған білімін, дағдыларын іс жүзінде дұрыс пайдалана білуі;
- біліктілігі жоғары, тәжірибесі мол адамдардың тәжірибесінен үлгі алып, кеңейтіп, қолдана білуі;
- нормативтік-құқықтық актілер туралы білімінің болуы мен оның өзгерістеріне ілесе алуы, нормативтік құқықтық құжаттармен жұмыс жасай білуі тиіс; - кез келген тығырықтан шығу үшін шешім қабылдай білу қабілеті мен сын айта білу, ойын жүзеге асыру қабілетінің болуы.
Бағалау саясаты
Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі
Әріппен белгіленген баға Бағаның цифрлік эквиваленті Пайыздық мөлшері Дәстүрлі түрде бағалау
A 4.0 95-100 Өте жақсы
A- 3.67 90-94 B+ 3.33 85-89 Жақсы
B 3.0 80-84 B- 2.67 75-79 C+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2.0 65-69 C- 1.67 60-64 D+ 1.33 55-59 D 1 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
Пән бойынша студенттің білімін балмен бағалау көрсеткіші
Бағаланатын бағдар
(позиция) 1-8 аптадағы бағалау мөлшері 9-15 аптадағы бағалау мөлшері Баллдың максималдық (жоғары) мөлшері Электронды журналға балл қоюдың кезеңі
Арнайы зерттеушілік 1 1 100 балл 8,15
ӨЖ 1 1 Әрбір ӨЖ –ге 100 баллдан 4,7,11,
14 апталарда
Аралық бақылау 1 1 Әр аралық бақылауға 100 баллдан 8 және 15 аптада
Кіру рұқсатының рейтенгісі R 1 100 8 апта Кіру рұқсатының рейтенгісінің R 2 100 15 апта Академиялық кезеңдегі кіру рұқсатының рейтенгісі R= (R1 + R2)/2 100 15 апта Жазбаша емтихан ЖЕ 40 16-17 апта
Қорытынды баға І = R*0.6+E*0.4 100 Баға қоюдын критерилері (мысалы)
Бақылау түрі Максимальдық баға Оқытушының журналына балл қойылатын мерзімі
Ағымдық бақылау:
Сабаққа қатысуы 1 сағ – 5 балл
үй тапсырмасын орындауы
семинарлық сабақтың орындалуы
белсеңділігі (лекция барысындағы жауаптары, өз бетінше ізденуі, тапсырмаларды орындауы),
Сабаққа қатысуы, ӨСӨЖ сабақтың орындалуы
100
15
15
20
20
30 Әр аптада
СӨЖ 1*
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3
Тапсырма 4 100
25
25
25
25 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне сәйкес
СӨЖ 2
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3
Тапсырма 4
Тапсырма 5
Тапсырма 6
Тапсырма 7
Тапсырма 8 100
10
15
15
10
10
10
10
20 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне сәйкес
СӨЖ 3
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3 100
20
35
45 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне сәйкес
СӨЖ 4
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3 100
30
35
35 СӨЖ тапсырмаларының тапсыру кестесіне сәйкес
Аралық бақылау 1: коллоквиум
Сабаққа қатысуы
Үй тапсырмасын орындауы
Глосарий 100
10
50
40 3апта
6апта
8апта
Аралық бақылау 2: коллоквиум
Сұрақ 1- баға 1
Сұрақ 2- баға 2
Сұрақ 3- баға 3
Қорытынды баға: (баға1+баға2+баға3)/3 100
30
40
30 15 апта
*СӨЖ мазмұны силлабустағы СӨЖге арналған кестеде көрсетілген

Күнтізбелік-тақырыптық жоспары
№ Мазмұны Сағат саны Апта
Модуль 1. «Адвокатураның даму тарихы»
1
Дәріс 1. Адвокатура курсының ұғымы, пәні және міндеттері
Практикалық сабақ 1.
Адвокатура және адвокаттық қызмет курсының ұғымы, пәні және міндеттері. Адвокатураның түсінігі, маңызы. Адвокатураның мақсаттары мен бағыттары. Адвокатура курсының жүйесі.
ӨСӨЖ 1.
1.« Адвокатураның даму кезеңдері» пәнінін ұғымы, мақсаты. (конспект)
2. Адвокатураның принциптері (сызба сызу)
3. Адвокатураның функциялары (конспект) 2
1
1 1апта
2 Дәріс 2. Адвокатураның пайда болу және даму тарихы
Практикалық сабақ 2.
Еуропа елдеріндегі адвокатураның пайда болуы және даму тарихы. Қазақ құқығындағы адвокаттық қызметтің элементерінің болуы.
ӨСӨЖ 2.
1. 1864 ж. Соттық-құқықтық реформаға дейінгі Ресейдегі адвокатура (конспект)
2. Алғашқы заң кеңестері (конспект).
3. Адвокатура – қоғамдық бірлестік (презентация) 2
1
1 2 апта
Модуль 2. « Адвокаттың қызметі»
3 Дәріс 3,4.
Адвокатура және адвокаттық қызметінің түсінігі, пәні және мақсаттары.
Практикалық сабақ 3,4.
Адвокатура ұйымының және қызметінің қағидалары және нысандары. Адвокатура мен адвокаттық қызмет түсінігі, мәні, мақсаттары. Адвокаттық қызмет және оны ұйымдастыру нысаны. Адвокатура мен адвокаттық қызметтің тәуелсіздігінің кепілдемесі.
ӨСӨЖ 3,4.
1.Адвокатура қызметінің ұйымдастырылу қағидалары (презентация)
2. Адвокаттық қызметтің белгілері (конспект)
3.Адвокаттар алқасының құқық қорғау органдарымен және басқа да мемлекеттік органдармен, үкіметтік емес және қоғамдық бірлестіктремен арақатынасы (сызба сызу).
СӨЖ 1.
1. Адвокатура курсының мақсаты мен ерекшеліктері.
2. 1905 жылғы адвокатураның реформалары
3. Адвокаттық қызметтің және адвокаттың тәуелсіздігінің кепілдері.
4. Адвокаттық кәсіптің қағидалары және негізін қалаушы халықаралық шарттар
(СӨЖ-ң КТЖ-ң тапсырмасына қараңыз) 4
2
2
25 3,4 апта
4 Дәріс 5.
Қазақстан Республикасының адвокаттық қызметінің құқықтық негізі.
Практикалық сабақ 5.
Қазақстан Республикасында адвокатура қызметінің құқықтық негізі. Адвокаттық қызметтің құқықтық реттеудегі негізгі қайнар көздері. Адвокатураның және адвокаттық қызметтің басқа құқық салаларындағы құқықтық негіздері.
ӨСӨЖ 5.
1.Адвокаттық қызметтің және адвокатураның құыққтық негіздері (презентация)
2.Адвокаттар алқасының Жарғысы және Қазақстан Республикасы адвокаттар Одағының нормалары адвокаттық қызметтің енгізгі қайнар көзі ретінде (конспект)
2
1
1 5 апта
5 Дәріс 6,7.
Қазақстан Республикасының адвокаттық қызметінің құқықтық негізі.
Практикалық сабақ 6,7.
Адвокаттық қызметті құқықтық реттеудің негізгі қайнар көздері. Адвокаттық қызметтің қағидалары мен халықаралық-құқықтық стандарттары.
ӨСӨЖ 6,7.
1.Адвокаттық қызметтің және адвокатураның құқықтық негіздері (презентация)
2.Адвокаттар алқасының Жарғысы және Қазақстан Республикасы адвокаттар Одағының нормалары адвокаттық қызметтің негізгі қайнар көзі ретінде (конспект)
СӨЖ 2.
1. Адвокатура курсының мақсаты мен ерекшеліктері.
2. 1905 жылғы адвокатураның реформалары
3. Адвокаттық қызметтің және адвокаттың тәуелсіздігінің кепілдері.
4. Адвокаттық кәсіптің қағидалары және негізін қалаушы халықаралық шарттар
(СӨЖ-ң КТЖ-ң тапсырмасына қараңыз) 4
2
2
20 6,7 апта
6 Дәріс 8, 9.
Адвокаттардың құқықтық жағдайы. Адвокаттық қызметті лицензиялау тәртібі.
Практикалық сабақ 8,9.
Қазақстан Республикасындағы адвокат. Адвокаттың көмекшілері мен стажерлары. Адвокаттық қызметпен айналысушыларға қойылатын талаптар.
ӨСӨЖ 8,9.
1. Адвокаттық қызметті жүзеге асыруды лицензиялау: түсінігі және талаптары (конспект).
2. Аттеслациялау тәртібі (презентация).
3. Аттестациялық комиссияның шешімі - Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің адвокатқа лицензия бергуе негіз ретінде (конспект).
4. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері (презентация). 4
2
2 8,9 апта
Аралық бақылау 1 (бақылау жұмысы)
7 Дәріс 10.
Адвокаттар алқасының ұйымдастырушылық-құқықтық мәртебесі, оның органдары. Практикалық сабақ 10.
Адвокаттар алқасының ұғымы және мәні. Адвокаттар алқасының құқықтық табиғаты. Адвокаттар алқасын құруға қойылатын талаптар. Адвокаттар алқасының негізгі мақсаттары. Адвокаттар алқасының Жарғысы: қойылатын негізгі талаптар.
ӨСӨЖ10.
1. Адвокаттар алқасының органдары (презентация)
2. Адвокаттар алқасына мүшелік және адвокаттар алқасының мүшелерінің тең құқылығы (конспект).
3. Адвокаттар алқасының мүшелерінің құқықтары мен міндеттері (таблица құрастыру заңды негізге ала отырып).
4
2
2
20 10 апта
8 Дәріс 11.
Заң консультациясы, адвокаттық кеңсе, адвокаттық қызметті ұйымдастырудың нысандары.Практикалық сабақ 11.
Азаматтардың адвокаттарды таңдау еркіндігі. Өкілдік ету және қорғау кезіндегі адвокатқа төленетін төлемдер. Заң кеңестері – адвокаттар алқасының президиумының ұйымдастырылуымен құрылған құрылымдық бөлімдер ретінде.
ӨСӨЖ 11.
1. Адвокаттық қызметті жеке жүзеге асыратын адвокаттардың құқықтары мен міндеттері ( конспект) .
2. Жеке тұлғаларға адвокаттық қызметті көрсету ерекшеліктері (конспект)
3. Заңды тұлғаларға адвокаттық қызметті көрсетудің ерекшеліктері (конспект).
СӨЖ 3.
1. Адвокаттық қызметке лицензия беруден тас тарту: негіздері және тәртібі.
2. Адвокаттар алқасына мүшеліктен туындайтын құықтар мен міндеттер
3. Адвокаттар алқасының мүшелерінің еңбек ақысы.
4. Адвокаттардың құқықтық жауаптылығы: негіздері және тарту нысандары.
5. Адвокаттар алқасының органдары .
6. Адвокаттар алқасынан шығару: негізі және құқықтық салдары.
7. Қазақстан Республикасындағы адвокаттар Одағының құқықтық мәртебесі және қызметінің негіздері.
8. Заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің негізгі мәселелері және түрлері.
(СӨЖ-ң КТЖ-ң тапсырмасына қараңыз) 2
1
1
20 11апта
9
10 Дәріс 12.
Қазақстан Республикасы адвокатурасының ұйымдық-құқықтық нысандары.
Практикалық сабақ 12.
Заң этикасының негізгі категориялары. Адвокаттық этиканың түсінігі, пәні және мазмұны. Адвокаттық этиканың негізгі қағидалары. Адвокаттық қызметте этикалық нормаларды жүзеге асыру тәсілдері.
ӨСӨЖ 12.
1. Моральдық-этикалық нормаларды бұзғаны үшін жауаптылық (конспект).
2. Адвокаттың іс жүргізу және іс жүргізу емес өндірістерге қатысудағы этикасы (эссе). 2
1
1 12 апта
Дәріс 13.
Заңды және жеке тұлғаларға адвокаттардың құқықтық көмегі.
Практикалық сабақ 13.
Адвокаттық қызметтегі ораторлық өнердің мәні. Адвокат сөзінің мәдениеті: түсінігі және мазмұны. Адвокаттың сөз шешендігі. Сот сөзінің негізгі элементтері.
ӨСӨЖ13.
1. Сот сөзінің ауызша сипаттамасы (конспект)
2. Адвокаттың жазбаша сөзінің мәдениеті (конспект) 2
1
1 13 апта
11 Дәріс 14.
Адвокаттың кәсіби этикасы.
Практикалық сабақ 14.
ҚР адвокаттар Одағының органдары және олардың өкілеттігі. Адвокаттардың халықаралық Одағы. Халықаралық Одақ басшы органдары,құрылу тәртібі және құзіреті.
ӨСӨЖ 14.
1.Қызмет бабындағы өкілеттікті теріс және асыра пайдалану (конспект)
2. ҚР адвокаттар Одағы (презентация)
3. Адвокаттардың халықаралық Одағы (конспект)
СӨЖ 4.
2
1
1 14 апта
12 Дәріс 15.
Шетелдердегі адвокатура (АҚШ адвокатурасы).
Практикалық сабақ 15.
Англиядағы адвокатура. Баристер және солисторлар институты. Соттық инндар. Барристер Кеңесінің Сенаты. Кіші және үлкен барристерлер. Корольдік адвокаттың мәртебесі.
ӨСӨЖ 15.
Германиядағы адвокатура (конспект). Германияда адвокатпен көрсетілетін заң көмегінің түрлері (талица құрастыру).
Адвокаттар алқасы, оның органдары (презентация жасау). 2
1
1 15 апта
Аралық бақылау 2.
Емтихан Барлығы: дәріс
практикалық сабақ
СӨЖ(оның ішінде ОСӨЖ) 30
15
90 Семинарлық сабақтарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау
№1 тақырып. Адвокатура пәнінің түсінігі, пәні және мақсаты.
Қазақстан Республикасының Адвокатура курсының пәні түсінігі және оның міндеттемелері. Адвокатураның түсінігі. Адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптері. Адвокатура курсының жүйесі, адвокатураның қайнар көзі.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
№2 тақырып. Адвокатураның пайда болу және даму тарихы.
Адвокаттар алқасы. Адвокаттар алқасының құқықтың негіздері. Адвокаттар алқасының мақсаттары. Адвокаттар алқасының міндеттері. Адвокаттар алқасының мүшелері. Адвокаттар алқасының органдары төралқа. Жалпы жиналыс төралқаның төрағасы. Тексеру комиссиясы.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
3-тақырып. Адвокатура және адвокаттық қызметтің түсінігі, мәні және мақсаттары. Адвокаттық қызметтің қағидалары және ұйымдастырылу нысандары.
Адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтары. Адвокаттар алқасы мүшелерінің міндеттері. Адвокаттар алқасы мүшелерін алқадан шығару тәртібі. Адвокаттар алқасы мүшелерінің тәртіптік жауапкершілігі.
Әдебеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
4-тақырып. Қазақстан Республикасындағы адвокатура қызметінің құқықтық негіздері.
Англиядағы адвокатура. Олардың құқықтары. Германиядағы адвокатура Ресей Федерациясындағы адвокатура.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
5-тақырып. Адвокаттың құқықтық мәртебесі. Адвокаттық қызметті лицензиялау тәртібі.
Адвокаттық қызмет туралы заңдар. Адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптері. Адвокаттар көрсететін заң көмегінің түрлері.
Адвокаттар көрсеткен көмекке ақы төлеу, қорғау және өкілдік етумен байланысты шығындарды өтеу. Заң көмегіне ақы төлеуден босату.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
6-тақырып. Адвокаттар алқасының ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары, оның органдары.
Қазақстан Республикасындағы адвокат. Адвокаттың көмекшілерімен тағлымдамадан өтушілер Адвокаттың лицензиясы. Лицензия беруден бас тарту. Лицензияның күшін тоқтата тұру. Лицензияны кері қайтарып алу және оның күшін жою. Адвокаттың өкілеттіктерін куәландыру. Адвокаттың құқықтары. Адвокаттың міндеттері.Адвокаттың қызметінің кепілдіктері. Адвокат құпиясы.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
7-тақырып. Адвокаттық контора, заң кеңестері: адвокаттық қызметті ұйымдастырудың нысаны ретінде. Адвокаттардың жеке және заңды тұлғаларға құқықтық көмек көрсетуі.
Қоғамдық қауіпсіздік саласындағы лауазымдық қылмыстар түсінігі, түрлері. Терроризм және бандитизм және олардың қауіптілік дәрежесі.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
8-тақырып. Адвокаттардың кәсіби этикасы.
Адвокаттың қызметті ұйымдастыру нысандары. Адвокаттыр алқасы. Адвокаттар алқасының жарғысы. Адвокаттар алқасының органдары. Адвокаттар алқасы мүшелері. Жалпы жиналыс (конференция). Адвокаттар алқасының төралқасы. Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы. Адвокаттар алқасының тексеру комиссиясы. Адвокат кеңсесі. Адвокаттар алқасынан шығару. Заң консультация.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
9-тақырып. Адвокаттардың ораторлық өнерінің негіздері.
Азаматтық іске қатысу түсінігі. Азаматтық іс бойынша адвокаттың сенім білдірілген өкілдің өкілеттігі. Адвокаттың сот қаулыларына шағым жасауына және қайта қарауына қатысуы.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
10-тақырып. Адвокаттардың қылмыстық іс жүргізуге қатысуы.
ҚР адвокаттар Одағының органдары және олардың өкілетігі. Адвокаттардың халықаралық Одағы. Халықаралық Одақ басшы органдары,құрылу тәртібі және құзіреті.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
11-тақырып. Адвокаттардың азаматтық іс жүргізуге қатысуы.
Заңның орындалуын қамтамасыз ету. Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия беру тәртібі. Адвокаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдардың аттестациядан өту Ережелері.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
12-тақырып. Адвокаттардың басқа да юрисдикциялық іс жүргізулерге қатысуы.
Қылмыстық іс жүргізудің түсінігі мен міндеттері. Қылмыстық іс жүргізудің сатылары. Қылмыстық іс жүргізудің ұғымы, қарым қатнас. Қылмыстық іс жүргізудің ғылымы. Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздерінің ұғымы, түрлері.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
13-тақырып. Адвокаттық қызметтің психологиясы.
Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің түсінігі және маңызы. Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің жүйесі.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
14-тақырып. Адвокаттық қызметтің тактикалық аспектілері.
Қылмыстық ізге түсудің негіздері. Қылмыстық ізге түсуді болырмайтын мән-жайлар. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырмауға мүмкіндік беретін мән-жайлар.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
15-тақырып. Шетелдердегі адвокатура
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың түсігі және оларды классификациясы. Қылмыстық іс жүргізуді жүзеге асырушы мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары. Қылмыстық іс жүргізуге мүдделі тұлғалар. Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы өзге де тұлғалар.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
ОСӨЖ сабақтарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау
№1 тақырып. Адвокатура пәнінің түсінігі, пәні және мақсаты.
Қазақстан Республикасының Адвокатура курсының пәні түсінігі және оның міндеттемелері. Адвокатураның түсінігі. Адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптері. Адвокатура курсының жүйесі, адвокатураның қайнар көзі.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
№2 тақырып. Адвокатураның пайда болу және даму тарихы.
Адвокаттар алқасы. Адвокаттар алқасының құқықтың негіздері. Адвокаттар алқасының мақсаттары. Адвокаттар алқасының міндеттері. Адвокаттар алқасының мүшелері. Адвокаттар алқасының органдары төралқа. Жалпы жиналыс төралқаның төрағасы. Тексеру комиссиясы.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
3-тақырып. Адвокатура және адвокаттық қызметтің түсінігі, мәні және мақсаттары. Адвокаттық қызметтің қағидалары және ұйымдастырылу нысандары.
Адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтары. Адвокаттар алқасы мүшелерінің міндеттері. Адвокаттар алқасы мүшелерін алқадан шығару тәртібі. Адвокаттар алқасы мүшелерінің тәртіптік жауапкершілігі.
Әдебеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
4-тақырып. Қазақстан Республикасындағы адвокатура қызметінің құқықтық негіздері.
Адвокаттық қызмет туралы заңдар. Адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптері. Адвокаттар көрсететін заң көмегінің түрлері.
Адвокаттар көрсеткен көмекке ақы төлеу, қорғау және өкілдік етумен байланысты шығындарды өтеу. Заң көмегіне ақы төлеуден босату.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
5-тақырып. Адвокаттың құқықтық мәртебесі. Адвокаттық қызметті лицензиялау тәртібі.
Адвокаттық қызмет туралы заңдар. Адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптері. Адвокаттар көрсететін заң көмегінің түрлері.
Адвокаттар көрсеткен көмекке ақы төлеу, қорғау және өкілдік етумен байланысты шығындарды өтеу. Заң көмегіне ақы төлеуден босату.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
6-тақырып. Адвокаттар алқасының ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары, оның органдары.
Қазақстан Республикасындағы адвокат. Адвокаттың көмекшілерімен тағлымдамадан өтушілер Адвокаттың лицензиясы. Лицензия беруден бас тарту. Лицензияның күшін тоқтата тұру. Лицензияны кері қайтарып алу және оның күшін жою. Адвокаттың өкілеттіктерін куәландыру. Адвокаттың құқықтары. Адвокаттың міндеттері.Адвокаттың қызметінің кепілдіктері. Адвокат құпиясы.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
7-тақырып. Адвокаттық контора, заң кеңестері: адвокаттық қызметті ұйымдастырудың нысаны ретінде. Адвокаттардың жеке және заңды тұлғаларға құқықтық көмек көрсетуі.
Қоғамдық қауіпсіздік саласындағы лауазымдық қылмыстар түсінігі, түрлері. Терроризм және бандитизм және олардың қауіптілік дәрежесі.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
8-тақырып. Адвокаттардың кәсіби этикасы.
Адвокаттың қызметті ұйымдастыру нысандары. Адвокаттыр алқасы. Адвокаттар алқасының жарғысы. Адвокаттар алқасының органдары. Адвокаттар алқасы мүшелері. Жалпы жиналыс (конференция). Адвокаттар алқасының төралқасы. Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы. Адвокаттар алқасының тексеру комиссиясы. Адвокат кеңсесі. Адвокаттар алқасынан шығару. Заң консультация.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
9-тақырып. Адвокаттардың ораторлық өнерінің негіздері.
Азаматтық іске қатысу түсінігі. Азаматтық іс бойынша адвокаттың сенім білдірілген өкілдің өкілеттігі. Адвокаттың сот қаулыларына шағым жасауына және қайта қарауына қатысуы.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
10-тақырып. Адвокаттардың қылмыстық іс жүргізуге қатысуы.
ҚР адвокаттар Одағының органдары және олардың өкілетігі. Адвокаттардың халықаралық Одағы. Халықаралық Одақ басшы органдары,құрылу тәртібі және құзіреті.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
11-тақырып. Адвокаттардың азаматтық іс жүргізуге қатысуы.
Заңның орындалуын қамтамасыз ету. Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия беру тәртібі. Адвокаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдардың аттестациядан өту Ережелері.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
12-тақырып. Адвокаттардың басқа да юрисдикциялық іс жүргізулерге қатысуы.
Қылмыстық іс жүргізудің түсінігі мен міндеттері. Қылмыстық іс жүргізудің сатылары. Қылмыстық іс жүргізудің ұғымы, қарым қатнас. Қылмыстық іс жүргізудің ғылымы. Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздерінің ұғымы, түрлері.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
13-тақырып. Адвокаттық қызметтің психологиясы.
Адвокаттың псиотехникалық қарым-қатынасы. Әңгімелесушінің сыртынан психологиялық бақылау жасау, азаматтардан мәлімет алу кезіндегі адвокаттың психологиялық бақылауы мен ұйымдастыруы.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
14-тақырып. Адвокаттық қызметтің тактикалық аспектілері.
Қылмыстық ізге түсудің негіздері. Қылмыстық ізге түсуді болырмайтын мән-жайлар. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырмауға мүмкіндік беретін мән-жайлар.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
15-тақырып. Шетелдердегі адвокатура
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың түсігі және оларды классификациясы. Қылмыстық іс жүргізуді жүзеге асырушы мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары. Қылмыстық іс жүргізуге мүдделі тұлғалар. Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы өзге де тұлғалар.
Әдебиеттер:
1. С. Тыныбеков. Адвокатура и адвокатская деятельность в РК. –Алматы: Жеті Жарғы, 2011. -325 с.
2. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. - Алматы, 2010.- 348б.
3. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы. -Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.-Алматы: Қазақ университетi, 2014. -138б.
СӨЖ-ның жалпы мақсаты мен әдістемелік нұсқаулықтары
Адвокатура пәні бойынша СӨЖ мына жағдайларды қарастырады:
- білімгерлердің белсенділігі мен жан-жақты ізденуінде қазіргі замандағы теория мен практиканы ұштастырудың жаңа нысандары мен әдістерін ойластыру (әртүрлі ойындар, мәселені талқылау, ситуациялық жағдайлар ойластыру, т.б.);
- тақырыпты өз бетінше теориялық жағынан талдау, жоспарын құру, аннотация жасау, іздену (өз таңдауы бойынша);
- пән тақырыптары бойынша кішігірім сөздік құрастыру;
- шағын топ болып зерттеудің жобасын жасау, презентациялау;
Курсты оқу барысында білімгерлер тақырыптарға қатысты деректер көзімен жұмыс жасауға:
- криминалистика пәні бойынша әдебиеттер мен нормативтік-құқықтық актілермен танысу (ғылыми, оқу, заң терминдері, заңдар, анықтамалар), яғни кітапханада әртүрлі дерек көзімен жұмыс жасауға, ізденуге тырысады;
- талап бойынша тақырыпқа сай әдебиеттерді көрсетуге және нақты сол дерекпен жұмыс жасауға дағдыланады;
- дерек көздері бойынша ойын анық жеткізуге, жоспар жасауға, тезистер, конспект жасауға, тақырыпқа қатысты хабарламалар алуға, реферат жазуға;
- дерек көздеріне сүйене отырып, өз көзқарасын ұстауға, нақты дәлелдер келтіруге, ойын жинақтауға;
Әдебиеттермен жұмыс жасай отырып, мәселені талқылауға белсене қатысады.
Білімгерлердің ізденіс қабілеттерін дамытуға және белсенділіктерін арттыруға көп көңіл бөлінеді:
- ситуациялық жағдайларды ойластыру, талдау жасау;
- пікірталастар тудыру, өз құқықтарына нұқсан келген жағдайларды анықтау, тығырықтан шығу жолдарын іздестіру, тез ойын жинақтау;
- күнделікті өмірде құқығына жиі нұқсан келетін кездерді анықтау, мәселені қоя білу, нақты сүйенетін фактілерді көрсету;
- тақырыпқа қатысты проблемалық сұрақтарды қоя білу.
СӨЖ-дің күнтізбелік – тақырыптық жоспар

№ Тапсырмалардың мазмұны Сағат саны Тапсыру
мерзімі Тексеру формасы
1 1. Адвокатура курсының мақсаты мен ерекшеліктері.
2. 1905 жылғы адвокатураның реформалары
3. Адвокаттық қызметтің және адвокаттың тәуелсіздігінің кепілдері.
4. Адвокаттық кәсіптің қағидалары және негізін қалаушы халықаралық шарттар 20 4 апта конспект
конспект
презентация
конспект
2 1. Адвокаттық қызметке лицензия беруден тас тарту: негіздері және тәртібі.
2. Адвокаттар алқасына мүшеліктен туындайтын құықтар мен міндеттер
3. Адвокаттар алқасының мүшелерінің еңбек ақысы.
4. Адвокаттардың құқықтық жауаптылығы: негіздері және тарту нысандары.
5. Адвокаттар алқасының органдары
6. Адвокаттар алқасынан шығару: негізі және құқықтық салдары.
7. Қазақстан Республикасындағы адвокаттар Одағының құқықтық мәртебесі және қызметінің негіздері.
8. Заңды тұлғаларға қызмет көрсетудің негізгі мәселелері және түрлері. 20 7апта презентация
конспект
конспект
эссе
схема
конспект
конспект
конспект
3 1.Адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтары.
2.Адвокаттар алқасы мүшелерінің міндеттері.
3.Адвокаттар алқасы мүшелерін алқадан шығару тәртібі. 15 11 апта конспект
конспект
презентация
4 Шетелдердегі адвокатура.
Германиядағы адвокатура.
Ресейдегі адвокатура. 20 14 апта презентация
конспект
презентация
Барлығы 75 Глоссарий
1. Адвокат - жоғары заң білімі бар, адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия алған, міндетті түрде адвокаттар алқасының мүшесі болып табылатын жəне осы Заңмен регламенттелетін адвокаттық қызмет шеңберінде кəсіптік негізде заң көмегін көрсететін Қазақстан Республикасының азаматы.
2. Адвокатура - қылмыстық iстер бойынша қорғау, əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша, сондай-ақ қылмыстық жəне азаматтық істер мен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша өкілдік ету,сондай-ақ азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, сондай-ақ заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау мен iске асыруға жəрдемдесу мақсатында заң көмегiнiң өзге де түрлерiн көрсету жөнiндегi адвокаттардың қызметi.
3. Адвокаттар алқасы - жеке жəне заңды тұлғаларға бiлiктi заң көмегiн көрсету үшiн, адвокаттардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бiлдiру жəне қорғау үшiн, осы Заңда белгiленген өзге де мiндеттердi орындау үшiн құрылатын адвокаттардың коммерциялық емес, кəсiби, өзiн-өзi басқаратын жəне өзiн-өзi қаржыландыратын ұйым
4. Адвокат құпиясы - адвокатқа жүгіну фактісі, көмек сұрап өтініш жасаған адамман жəне басқа да адамдармен жасаған ауызша жəне жазбаша келіссөздердің мазмұны туралы, көмек сұрап өтініш жасаған адамның мүдделерінде жасалатын əрекеттердің сипаты мен нəтижелері туралы мəліметтер, сондай-ақ адвокаттың заң көмегін көрсетуіне қатысты өзге ақпарат.
5. Адвокаттар алқасы - жеке жəне заңды тұлғаларға білікті заң көмегін көрсету, адвокаттардың құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру жəне қорғау, “Адвокаттық қызмет туралы” заңда белгіленген өзге де міндеттерді орындау үшін құрылатын адвокаттардың коммерциялық емес, кəсіби, өзін өзі басқаратын жəне өзін өзі қаржыландыратын ұйым.
6. Адвокаттық əдеп - жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін барынша жақсы қорғауға жəрдемдесу мақсатында қолданыстағы заңнама, адвокаттар алқасының Жарғысы жəне адвокаттардың кəсіптік əдеп Ережесі шеңберінде реттелген жəне практика жүзінде қалыптасқан адвокаттың мінез құлқының нормасы.
7. Адвокаттарды аттестациялау - адвокаттар алқасының төралқасы бес жылда бір рет ұйымдастрып өткізу кезінде адвокаттың уəсіби білімі мен дағдыларын негізгі өлшем ретінде қолдану арқылы адвокаттың заңнама нормаларын білуін тексеру жəне бағалау.
8. Адвокаттық қызметпен шұғылданғысы келетін адамдарды аттаестациялау - əділет Аттестациялау комиссиясы ұйымдастырған тетілеу өткізу жолымен қоданыстағы заңнама туралы үміткерлер білімін тексету жəне əңгімелесу өткізу жолымен үміткерлердің кəсіби білімі мен практикалық дағдыларын анықтау.
9. Адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығын беретін лицензия - бұл əділет аттестациялық комиссиясы шешімі негізінде Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі берген лицензияда көрсетілген адамға осы қызметпен шұғылдану үшін беретін рұқсат.
10. Адвокатура - азаматтар мен ұйымдарға білікті заң көмегін кəсіптік негізде заң шегінде көрсететін тұлғалар қызметінің ұйымдық нысандары мен мазмұнын айқындайтын қоғамдық құықықтық институт.
11. Заң көмегі - адвокаттың консультация, түсініктеме беру талап қою өтініштері, шағымдарды, қолдау хаттарды жəне құқықтық сипаттағы өзге де құжаттарды құрастыру, сот ісінде, сондай-ақ одан тысқары басқа іс əрекеттерді белсенді жасау жолымен азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен мүддесін қорғаудың барлық заңды құралдары мен əдістерін пайдалану.
12. Құқықтық көмек - бұл сот, əділет жəне тергеу органдарының екі немесе бірнеше мемлекет жасаған шарттар нагізінде бір-біріне азаматтық, отбасылық жəне қылмыстық істерді шешу үшін жəрдемдесу жөніндегі қызметі.
13. Заңда тыйым салынбаған өзге де заң көмегі - Жарғылар əзірлеу жəне заңды тұлғалар құжаттарынтіркеуге даярлау; заң кеңесшілері жоқ ұйымдарды заң көмегімен қамтамасыздандыру жəне заң көмегі ретінде заңда аталғандардан басқа заңда тыйым салынбаған өзге де осындай қызмет түрлерін көрсету.
14. Қорғау - қылмыс жасады деп сезік келтірілген адамдардың құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету, айыптауды жоққа шығару немесе жеңілдету, сондай-ақ заңсыз қылмыстық ізге түсуге ұшыраған адамдарды ақтау мақсатында қорғау тарабы жүзеге асыратын іс-жүргізу қызметі.
15. Кəсіби қорғау - адвокат-қорғаушының айыпталушыны, сезіктіні қорғау міндеті тəртібімен заңда белгіленге құралдармен жəне əдістермен жүзеге асыру жөніндегі қызметі, бұл қызметтің мақсаты олардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды, сондай-ақ заң көмегін көрсетуді қамтамасыз ету болып табылады.
16. Қорғану тарабы - сезікті, айыпталушы, олардың заңды өкілдері, қорғаушы, азаматтық жауапкер жəне оның өкілі.
17. Қорғаушы - заңда белгіленген тəртіппен сезіктілер мен айыпталушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды жүзеге асыратын жəне оларға заң көмегін көрсететін адам.
18. Қорғаушылар - адвокаттар, айыпталушылардың жұбайы (зайыбы), жақын туыстары немесе заңды өкілдері, өз бірлестіктері мүшелерінің істері бойынша кəсіподақтың жəне басқа да қоғамдық бірлестіктердің өкілдері.
19. Лауазымды адамдар - мемлекеттік функцияларды (өкімет өкілінің функцияларын) тұрақты, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша жүзеге асыратын не мемлекеттік органдарда ұйымдастырушылық-өкілдік немесе əкімшілік шаруашылық функцияларын орындайтын адамдар.
Аралық бақылау сұрақтары
1 аралық бақылау (коллоквиум сұрақтары)
Адвокатураның мақсаты.
Адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметінің қағидалары.
Адвокаттар көрсететін заң қызметінің түрлері.
Адвокаттар көрсететін көмекке ақы төлеу.
Заң көмегіне ақы төлеуден босату.
Адвокат дегеніміз кім ?
Қорғаушы дегеніміз кім ?
Қорғаушының міндетті түрде қатысуы.
Қорғаушыны шақыру, тағайындау және ауыстыру тәртібі, оның қызметіне ақы төлеу.
Қорғаушыдан бас тарту.
Қорғаушының өкілеттілігі.
Бас сот талқылауына қорғаушының қатысуы.
Адвокаттың көмекшілері мен тағлымдамадан өтушілер.
Адвокаттың лицензиясы.
Лицензияның күшін тоқтата тұру.
Лицензияны кері қайтарып алу және оның күшін жою.
Адвокаттың өкілеттіктерін куәләндіру.
Адвокаттың құқықтары.
Адвокаттың міндеттері.
Адвокаттың кәсіби мінез-құлық нормалары.
2 аралық бақылау (коллоквиум сұрақтары)
Адвокаттың мәртебесі.
Қазақстан Республикасындағы адвокат.
Адвокаттың көмекшілерімен тағлымдамадан өтушілер Адвокаттың лицензиясы.
Лицензия беруден бас тарту.
Лицензияның күшін тоқтата тұру.
Лицензияны кері қайтарып алу және оның күшін жою.
Адвокаттың өкілеттіктерін куәландыру.
Адвокаттың құқықтары. Адвокаттың міндеттері.
Адвокаттың қызметінің кепілдіктері.
Адвокат құпиясы.
Адвокаттық қызметті ұйымдастыру .
Адвокаттың қызметті ұйымдастыру нысандары.
Адвокаттыр алқасы.
Адвокаттар алқасының жарғысы.
Студенттердің білімін бақылау және бағалау материалдары
«Адвокатура» пәні бойынша емтихан сұрақтары
Адвокаттар алқасының органдары.
Адвокаттар алқасы мүшелері.
Жалпы жиналыс (конференция).
Адвокаттар алқасының төралқасы.
Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы.
Адвокаттар алқасының тексеру комиссиясы.
Адвокат кеңсесі.
Адвокаттар алқасынан шығару.
Заң консультация.
Адвокаттың азаматтық істер бойынша заң көмегін көрсетуі
Азаматтық іске қатысу түсінігі.
Азаматтық іс бойынша адвокаттың сенім білдірілген өкілдің Өкілеттігі.
Қорғаушыны шақыру, тағайындау және ауыстыру тәртібі, оның қызметіне ақы төлеу.
Қорғаушыдан бас тарту.
Қорғаушының өкілеттілігі.
Бас сот талқылауына қорғаушының қатысуы.
Адвокаттың көмекшілері мен тағлымдамадан өтушілер.
Адвокаттың лицензиясы.
Лицензияның күшін тоқтата тұру.
Лицензияны кері қайтарып алу және оның күшін жою.
Адвокаттың өкілеттіктерін куәләндіру.
Адвокаттың құқықтары.
Адвокаттың міндеттері.
Адвокаттың кәсіби мінез-құлық нормалары.
«Адвокатура» пәні бойынша үлгілік тест тапсырмалары
1. Ұлыбританиядағы адвокатура қандай институттарға бөлінеді?
А. Солистор, Барристор және Атторнеи
B. жеке және жалпы
C. ұлттық және шетелдік
D. азаматтық және қылмыстық
E. жоғарғы және төменгі
2. Ұлыбританиядағы «ұлттық» адвокатура қай жылы пайда болды?
A. 1285 жылы
B. 1830 жылы
C. 1951 жылы
D. 1389 жылы
E.1574 жылы
3. Германия Федеративтік Республикасының «адвокаттық қызмет туралы» федералды заңнамасы қай жылы қабылданды?
A. 1959 жыл 1 тамыз
B. 1858 жылы
C. 1967 жылы
D. 1875 жылы
E. 1956 жылы
4. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамаға сәйкес адвокаттарға салынатын айыппұл мөлшері неше айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс?
A. жеті жүз елу айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды
B. жүз айлық есептiк көрсеткiштен
C. бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен
D. екі жүз айлық есептiк көрсеткiштен
E. сегіз жүз айлық есептiк көрсеткiштен
5. Мемлекеттік кіріс органында тiркеу есебiне қою туралы,адвокаттың тіркелу есебі туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген мерзiмдерiн бұзу қандай жауапершілікке әкеп соғады?
A. тәртіптік оның ішінде ескертуге
B. ешқандай жауапкершілікті туындатпайды
C. бас бостандығынан айырады
D. өлім жазасы
E. дұрыс жауабы жоқ
6. Aдвокаттың азаматтық іс бойынша процестік құқықтары, әрекеттері қай құжатта көрсетілуі тиіс?
A. сенімхатта көрсетілуі тиіс
B. арызда
C. өтініште
D. ұсынымда
E. бұйрықта
7. Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет туралы заңнамасының талаптарын бұза отырып, заң көмегін көрсету туралы тапсырма қабылдаған адвокаттар сотта тапсырма бойынша өкіл бола алады ма?
A. бола алмайды
B. рұқсат етіледі
C. кей жағдайларда
D. ішінара
E. дұрыс жауабы жоқ
8. Адвокаттың нақты істі жүргізуге арналған өкілеттіктері немен куәландырылады?
A. ордермен
B. арызда
C. өтініште
D. ұсынымда
E. бұйрықта
9. Адвокат көрсеткен заң көмегіне ақы төлеу және қорғау мен өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеу мөлшерін кім белгілейді.?
A. Қазақстан Республикасының Үкіметі
B. Парламент
C. соттар
D. маслихат депутаттары
E. орталық комиссия
10. Адвокат көрсеткен заң көмегіне ақы төлеу және қорғау мен өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеу тәртібі Қазақстан Республикасының қай министрлігі бекіткен заң көмегіне ақы төлеу қағидаларында белгіленеді?
A. Әділет министрлігінің
B. қаржы
C. ішкі істер
D. қорғаныс
E. юстиция
11. Судья істі сот талқылауына дайындау кезінде қозғалған іс бойынша азаматтың мүдделерін білдіру және қорғау үшін ресми өкіл- кімді тағайындайды?
A. адвокат
B. төралқа
C. жәбірленуші
D. талапкер
E. сарапшы
12. Cот адвокаттың әрекет қабілеті шектесе,адвокат өз қызметін жалғастыра алады ма?
A. жалғастыра алмайды.
B. рұқсат етіледі
C. кей жағдайларда
D. ішінара
E. дұрыс жауабы жоқ
13. Cот адвокатты әрекет қабілеттілігі жоқ деп таныса,адвокат өз қызметін жалғастыра алады ма?
A. жалғастыра алмайды.
B. рұқсат етіледі
C. кей жағдайларда
D. ішінара
E. дұрыс жауабы жоқ
14. Қылмыстық іс жүргізуде қорғаушы ретінде кім қатысады?
A. адвокат
B. куәгер
C. прокурор
D. тергеуші
E. сот
15. Кім заңда белгiленген тәртiппен сезiктiлер мен айыпталушылардың құқықтары мен мүдделерiн қорғауды жүзеге асыратын және оларға заң көмегiн көрсететiн адам болып табылады ?
A. қорғаушы
B. куәгер
C. прокурор
D. тергеуші
E. сот
СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-2016
Ф.4.09-33
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандыруларының картасы
Адвокатура
(пәннің атауы)
№ Шифр Әдебиет атауы Бар болуы Ескерту
Кітапханада
% Негізгі
1 Х629.08(2К)я73
Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет [Мәтін] / Е. Алауханов.- Алматы, 2010.- 348бет. 100 2 Х629.08(2К)я73
Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет [Мәтін]: Оқу құралы / Г.Б. Мейірбекова.- Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б. 1 3 Х629.08(2К)я7
М80 Қазақстан Республикасындағы адвокатура [Мәтін]: Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 138б. 10 4 Х628(2К)-324
Қ18
ҚР-ның Қылмыстық кодексіне түсінік [Мәтін]: – Алматы: ЖШС Баспа, 2001-704 бб 10 5 Х628.10(2К) - я73
Қ18 ҚР –ның Қылмыстық құқығы. [Мәтін]: Жалпы бөлім / жауапты редакторлары Е.О.Алауханов, С.М.Рахметов - Алматы: Жеті жарғы , 2011- 272 бб 17 6 Х628.10(2К)-3
Қ18 ҚР-ның Қылмыстық кодексі: 2014 жылы 03 шілдеде қабылданған ресми мәтін [Мәтін]:2-ші басылым-Алматы: Жеті жарғы, 2014-504 бб . 15 7 Х628.10(2К) - я73
Н28 А.В.Наумов Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. [Мәтін]:Лекциялар курсы / А.В.Наумов – Қайта өңделіп және толықтырылып, 2 ші басылуынан аударылды / аударған Н.О. Дулатбеков – Астана: Фолиант, 2011 – 660 бб 20 Қосымша
9 Х628.10 1 (2К)
Ә67 С.М.Әпенов «Қылмысқа қатысушылық: Теория және практика мәселелері» [Мәтін]: Оқулық / С.М.Әпенов-Алматы: Заң әдебиеті, 2014 -332 бб. 20 100 10 Х628.10 1 (2К)
Ә67 С.М.Әпенов «Қылмысты квалификациялаудың ғылыми негіздері» [Мәтін]: / С.М.Әпенов-Алматы: Заң әдебиеті , 2006 -173 бб 20 100 Интернет ресурстар
www.pravo.by/‎ www.zakon.kz/www.adilet.gov.kz/ruwww.juristlib.ru/‎ pravouch.com http://www.elsevier.com/ Дәрістер кешені
1-тақырып. Адвокатура пәнінің түсінігі, пәні және мақсаты.
Жоспар:
1.Қазақстан Республикасының Адвокатура курсының пәні түсінігі және оның міндеттемелері.
2.Адвокатураның түсінігі. Адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптері.
3.Адвокатура курсының жүйесі, адвокатураның қайнар көзі.
Негізгі ұғымдар:ҚР-ғы адвокат, Адвокат кеңсесі, Адвокаттар коллегиясы, Адвокаттық құпия, Адвокатура.
ҚР-дағы адвокатура мен адвокаттық қызмет туралы – заң құқықтық пән ретінде адвокаттар алқасының ұйымдастырылуы мен қызметінің түрлері, басқару органдары, кім адвокат бола алатынын, оның еңбек ақысын төлеудің тәртібі, адвокаттардың және адвокаттар алқасының құқықтық мәртебесі, адвокат пен адвокатура алқасы арасындағы қарым- қатынас және адвокаттар кеңсесінің жұмысы туралы оқытылады.
Сонымен қатар адвокаттық қызметтегі кейбір ерекшеліктер, адвокатура мен адвокаттық қызметтің құқықтық негіздері, басқа тұлғалармен қарым- қатынасы заңмен негізделіпе реттелетінін оқытады
Адвокатураның мақсаты, « ҚР-дағы адвокат қызметі туралы» 5- желтоқсан 1997 жылы қабылданып, 2001 жылы 11 шілдедеу өзгертулер, толықтырулар енгізілген Заңына сәйкес, адвокатураның мақсаты адамның өз құқықтарын сотта қорғауға және білікті заң көмегін алуға мемлекет кепілдік берген және ҚР-ның Конституциясымен баянды етілген әр адамның құқығын қорғауды жүзеге асыруға көмек көрсетіп, жәрдемдесуге бағытталған.
Адвокаттық қызмет, жоғарыда көрсетілген Заң, ҚР-ның Конституциясы,Қылмыстық, Азаматтық іс жүргізу Кодексістері және тағы да басқа заң актілерімен белгіленіп реттелген.
Адвокатура ҚР-дағы « Адвокатура және адвокаттық қызмет туралы»- Заңға сәйкес құрылып, қызметін атқарады.
Адвокат өз қызметін жүзеге асыруда тәуелсіз, заң тиым салмаған әдістерін және құралдарын пайдалана алады.
Заңда көрсетілген жағдайлардан басқа кезде оның қызметіне ешкімнің араласуға құқы жоқ.
Ол кәсіби мінез-құлық нормаларын ұстану және адвокаттық құпияны сақтауға міндетті.
2-тақырып. Адвокатураның пайда болу және даму тарихы
Жоспар:
1.Адвокаттар алқасы. Адвокаттар алқасының құқықтың негіздері.
2. Адвокаттар алқасының мақсаттары. Адвокаттар алқасының міндеттері. Адвокаттар алқасының мүшелері.
3. Адвокаттар алқасының органдары төралқа. Жалпы жиналыс төралқаның төрағасы. Тексеру комиссиясы.
Негізгі ұғымдар: Адвокаттарды аттестациялау, Адвокат этикасы, Адвокат көрсететін құқықтық көмек.
Адвокаттар алқасы адвокаттық қызметпен айналысуға ниет білдірген, жасы заңда көрсетілген жасқа толған, ақыл есі дұрыс, жоғары білімі бар және екі жылдан кем емес тәжрибеден өткен ҚР-ның Әділет министрлігі біліктілік алқасында, біліктік емтихан тапсырған, адвокаттық қызмет атқаруға негіз болатын лицензиясы бар, сол сияқты адвокаттық қызмет істеуге ниет білдірген, бұрын өз міндеттерін атқарған кезде теріс қылықтар жасағаны не заңды бұзғаны үшін судьялық қызметтен босатылғандардан басқа адамдардан құралады.
Адвокаттар алқасы заңға сәйкес жеке және заңды тұлғаларға білікті заң көмегін көрсету үшін, заңда көрсетілген құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру үшін және сұраушының заңды талаптарын басшылыққы ала отырып қорғау үшін құрылған, кәсіби, өзін-өзі басқаратын, өзін-өзі қаржыландыратын, коммерциялық емес ұйым болып танылады.
Адвокаттар алқасы адвокаттардың тек жалпы жиналысы алдында ғана есеп береді. Адвокаттық қызмет туралы заңды және адвокаттар алқасы Жарғысын өз қызметінде басшылыққа алады.
Астаналық қала немесе Республикалық маңызы бар қала және Облыстық аумақта бір ғана адвокаттар алқасы құрылып жұмыс атқарады.
Мемлекеттік органдардан адвокаттар алқасын құру үшін арнайы рұқсаттық болуы қажет емес.
Адвокаттар алқасының Жарғысы мыналарды қамтиды: Оның атауын,қызметін,мақсаттарын, олардың құқықтары мен міндеттерін, мүшетікке қабылдау, оны тоқтата тұру мен тоқтату, құрылымын, құзіретін, заң консультатциясын құру мен олардың жұмыс тәртібін, Жарна төлеу, тегін заң көмегін көрсету тәртібі, аттестациядан өткізу, жауапкершілігі мен оған тарту тәртібі, алқаны құру, қайта құру мен тоқтату, таратылған жағдайда мүлік тағдырын шешу мәселелері.
Жоғарғы органы: Адвокаттар алқасының жоғарғы органы болып алқа мүшелерінің жалпы жиналысы немесе конференциясы,ал оның атқарушы органы болып, төралқа, бақылаушы органы- тексеру комиссиясы болып есептеледі.
3-тақырып. Адвокатура және адвокаттық қызметтің түсінігі, мәні және мақсаттары. Адвокаттық қызметтің қағидалары және ұйымдастырылу нысандары.
Жосапр:
Адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтары.
Адвокаттар алқасы мүшелерінің міндеттері. Адвокаттар алқасы мүшелерін алқадан шығару тәртібі.
Адвокаттар алқасы мүшелерінің тәртіптік жауапкершілігі.
Негізгі ұғымдар: Адвокаттық қызметке кедергі келтіру, Мемлекеттік құпия, Іс бойынша дәлелдеме, Дәлелдеу.
Адвокаттар алқасы заңға сәйкес жеке және заңды тұлғаларға білікті заң көмегін көрсету үшін, заңда көрсетілген құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру үшін және сұраушының заңды талаптарын басшылыққы ала отырып қорғау үшін құрылған, кәсіби, өзін-өзі басқаратын, өзін-өзі қаржыландыратын, коммерциялық емес ұйым болып танылады
Адвокатура коллегиялық орган болып табылады, оның ең жоғарғы органы Жалпы жиналысы. Сол жалпы жиналыста тұрақты жұмыс істейтін орган Алқа мүшелері сайланады. Алқа мүшелері жасырын дауыспен төраға, оның орынбасарын және тексеру комиссиясын сайлайды..
Олар заң талаптарын сақтауға, адвокатураны ұйымдастыру мен оның қызметінің қағидаларын басшылыққа ала отырып, кәсіптік мінез- құлық нормаларының талаптары мен адвокаттық құпияны сақтауға, заң бойынша қатыса алмайтын істерден бас тартуға, іс бойынша адвокаттың көмегін сұрап өтініш жасаған адамның жағдайын нашарлататын құқықтық позиция ұстамауға, адвокат қылмыстық іс бойынша қабылданған тапсырмадан бас тартуға құқы жоқ және ол қорғалатын адамның немесе адвокаттың өзінің көзқарасы бойынша әділетсіз үкім шығарған жағдайда заңда белгіленген тәртіппен шағым жасауға, адвокаттар мемлекеттік қызметте болуға және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тиым салынады. Оларға оқытушылық, ғылыми немесе шығармашылық қызметпен айналысуға рұқсат етіледі.
4-тақырып. Қазақстан Республикасындағы адвокатура қызметінің құқықтық негіздері.
Жспар:
Англиядағы адвокатура. Олардың құқықтары.
Германиядағы адвокатура Ресей Федерациясындағы адвокатура.
Негізгі ұғымдар: Халықаралық адвокаттар Одағы, Лицензия, Коммерциялық емес ұйым.
5-тақырып. Адвоакттың құқықтық мәртебесі. Адвокаттық қызметті лицензиялау тәртібі.
Жоспар:

Адвокаттық қызмет туралы заңдар.
Адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптері. Адвокаттар көрсететін заң көмегінің түрлері.
Адвокаттар көрсеткен көмекке ақы төлеу, қорғау және өкілдік етумен байланысты шығындарды өтеу. Заң көмегіне ақы төлеуден босату.
Негізгі ұғымдар: Қорғау, Қорғаушы, Талапкер,Адвокаттық қызметтің міндеті, Ордер
Адвокаттық қызмет «Адвокаттық қызмет туралы» Заң, ҚР Конституциясы, Қылмыстық, Азаматтық іс жүргізу кодекстері және басқа да заң актілерімен реттелген.
Адвокат өз қызметін заң консультациясы арқылы жүзеге асырады не дербес немесе басқа адвокаттармен бірлесіп, сондай-ақ дара адвокаттық кеңсе құруға құқылы.
Адвокат қызметі мына қағидаларды басшылыққа алады, олар: оның тәуелсіздігі, заңда тиым салынбаған әдістер және құралдармен өз қызметін жүзеге асыруы, заңда көрсетілгеннен басқа мән-жайда өз қызметіне басқалардың араласуына жол бермеу, кәсіби мінез құлық нормаларын ұстану.
Заң көмегі: Шешілуі кәсіби заң білімдерін қажет ететін мәселелер бойынша консультациялар, түсіндірмелер, кеңестер мен жазбаша қорытындылар беру, талап қою арыздарын, шағымдар мен құқықтық сипаттағы құжаттар жасау, анықтау, тергеу және соттарда мемлекеттік және өзге органдар, ұйымдарда, азаматтармен қарым- қатынастарда жеке және заңды тұлғалардың өкілддігі мен оларды қорғауды жүзеге асыру, қылмыстық істер жөнінде қәсіби қорғауды тек адвокаттар ғана жүзеге асырады.
Ақы төлеу. Заң көмегіне ақы төлеу мөлшері, қорғаумен және өкілдік етумен байланысты шығындарды өтеу, көмек сұрап келген адамммен адвокат жасаған келісім шарт негізінде белгіленеді.
Егер көмек сұрап келген адамның семья жағдайына тағы басқаға байланысты ақы төлеуге мүмкіндігі болмаса, онда заңда көрсетілген жағдайларда, ақы Республикалық бюджеттен төленеді. Мерзімі мен мөлшері анықтаушу мен тергеуші қаулыларында, сот үйғарымында көрсетіледі.
Барлық жағдайларда да көрсетілген заң көмегі үшін ақы төлеу мөлшері оның соңғы 2 айдағы орташа жалақысынан төмен болмауы тиіс.Оның тәртібі Үкімет қаулыларында көрсетілген.
Ақы төлеуден басату. Алимент өндіріп алу туралы асыраушысы қайтыс болғанда, жұмысқа байланысты денсаулығының бұзылуы, Отан соғысына қатысушылар, оларға теңестірілгендер, 1,2 топтағы мүгедектер, мерзімді әскери қызметтергілерге, зейнетақылар мен жәрдемақылар тағайындау туралы өтініштерді дайындау, ақтау мәселелері т.б.

6-тақырып. Адвокаттар алқасының ұйымдастурышылық-құқықтық нысандары, оның органдары.
Жоспар:

Қазақстан Республикасындағы адвокат.
Адвокаттың көмекшілерімен тағлымдамадан өтушілер Адвокаттың лицензиясы. Лицензия беруден бас тарту. Лицензияның күшін тоқтата тұру.
Лицензияны кері қайтарып алу және оның күшін жою. Адвокаттың өкілеттіктерін куәландыру.
Адвокаттың құқықтары. Адвокаттың міндеттері.Адвокаттың қызметінің кепілдіктері. Адвокат құпиясы.
Негізгі ұғымдар: Адвокаттар коллегиясының органы, Адвокатураның тәуелсіздік қағидасы,Адвокаттар коллегиясының өзін-өзі басқаруы
Адвокат міндетті түрде адвокаттар алқасының мүшесі болып табылатын және заңмен реттелетін адвокаттық қызмет шеңберінде кәсіптік негізді заң көмегін көрсететін ҚР-ның азаматы.
Жоғарғы білімді, заңгер мамандығы бойынша екі жылдық еңбек өтілімі бар және адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия алған адам адвокат бола алады.
Қасақана қылмысы үшін сотталған, белгіленген тәртіппен әрекетке қөабілетсіз немесе әрекеттер қабілеті шектеулі деп танылған, адвокаттар алқасынан шығарылған, сондай-ақ босатылған, жағымсыз қылық жасағаны үшін құқық қорғау органдарынан босатылған адам адвокат бола алмайды.
Адвокаттың міндеттері: Ол заң талаптарын сақтауға, адвокатураны ұйымдастыру мен оның қызметінің қағидаларын басшылыққа ала отырып, кәсіптік мінез- құлық нормаларының талаптары мен адвокаттық құпияны сақтауға, заң бойынша қатыса алмайтын істерден бас тартуға, іс бойынша адвокаттың көмегін сұрап өтініш жасаған адамның жағдайын нашарлататын құқықтық позиция ұстамауға, адвокат қылмыстық іс бойынша қабылданған тапсырмадан бас тартуға құқы жоқ және ол қорғалатын адамның немесе адвокаттың өзінің көзқарасы бойынша әділетсіз үкім шығарған жағдайда заңда белгіленген тәртіппен шағым жасауға, адвокаттар мемлекеттік қызметте болуға және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тиым салынады. Оларға оқытушылық, ғылыми немесе шығармашылық қызметпен айналысуға рұқсат етіледі.

7-тақырып. Адвокаттық кеңсе, заң кеңестері: адвокаттық қызметті ұйымдастырудың нысаны ретінде. Адвокаттардың жеке және заңды тұлғаларға құқықтық көмек көрсетуі.
Жоспар:

Адвокаттың қызметті ұйымдастыру нысандары.
Адвокаттыр алқасы. Адвокаттар алқасының жарғысы. Адвокаттар алқасының органдары.
Адвокаттар алқасы мүшелері. Жалпы жиналыс (конференция). Адвокаттар алқасының төралқасы. Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы. Адвокаттар алқасының тексеру комиссиясы. Адвокат кеңсесі. Адвокаттар алқасынан шығару. Заң консультация.
Негізгі ұғымдар: Кеңсе, Адвокаттар кеңсесі, Заң консультациясы
8-тақырыпАдвокаттардың кәсіби этикасы.
Жоспар:
1.Азаматтық іске қатысу түсінігі
2..Азаматтық іс бойынша адвокаттың сенім білдірілген өкілдің
өкілеттігі
3.Адвокаттың сот қаулыларына шағым жасауына және қайта
қарауына қатысуы
Негізгі ұғымдар: Үкімнің күшіне енуі, Шешімнің күшіне енуі, Ордер, Аппелациялық шағым, Қадағалау органы.
Әрбір адам азаматтық істер жүргізу кодекісінің және Конституцияға сәйкес өзінің бұзылған немесе бұзылуы мүмкін және даулы құқықтарын, бостандықтарын, заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы.
Олар азаматтық процес барысында білікті заң көмегін алуға құқы бар. Ал адвокаттар оларға заңда көрсетілген тәртіппен көмек көрсете отырып, азаматтық істі заңға дәл сәйкестікпен дұрыс шешуге өз көмегін көрсетеді. Кез келген құқыққа қол сұғушылықта, заң бұзушылық кімні тарапынан орын алғанына қарамастан, адвокаттар өз көмектерін заңда көрсетілген барлық құралдармен және әдістермен жүзеге асырады. Процеске қатысушы тараптардың құқықтары мен міндеттерін қатаң сақтай отырып, істің мән-жайын толық, обьективті анықтау үшін заңда көзделген барлық шараларды қолданады.
Адвокат өзіне сенім білдірген азаматтың азаматтық ісін жүргізуді қабылдауы немесе одан бас тартуы мына жағдайда орын алады.
Егер сұраушының талаптарының немесе наразылықтарының заңдылығына көзі жетсе, дәлелдемелер заң жолымен алынған шын дәлелдемелер болса, істің қолайлы шешілуіне көзі жетсе,.Дәлелдеме тексеріс барысында ақиқатқа сәйкестігі анықталса ғана шындық деп саналады.
Мына жағдайда бас тартады:Сұраушының мүдделеріне қайшы келетін адамға бұрын заң көмегін көрсетіп жүрсе, бұл іс бойынша бұрын судья, тергеуші, анықтаушы, прокурор, маман, сарапшы, куә ретінде қатынасса, істі қараушы лауазымды тұлғамен туыстық қатынаста болса.
9-тақырып.Адвокаттардың ораторлық өнерінің негіздері.
Жоспар:
1.Қылмыстық іске заң көмегін көрсету түсінігі
2.Қорғаушы ретінде қатысуды жоққа шығару мән-жайлары
3.Қорғаушының процесуальдық жағдайы
Негізгі ұғымдар: Үкімнің күшіне енуі, Шешімнің күшіне енуі, Ордер, Аппелациялық шағым, Қадағалау органы.
Адвокаттың қылмыстық процеске қатысуы, оның қызметінің ең маңызды бөлігі.
Адвокаттық қорғау дегеніміз- қылмыс жасады деп сезік келтірілген адамдардың құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету, оған келтірілген күдікті немесе айыпты жоққа шығару, не жеңілдету. Ал егер заңсыз түрде қылмыстық ізге түсу орын алса, онда соған ұшыраған адамды ақтау мақсатында қорғау іс- әрекетін жүзеге асыру.
Заң қорғаушы ретінде жіберілуі мүмкін адамдарды атап көрсеткен, солардың негізгісі адвокат.
ҚІЖК-не сйкес адвокат қылмыс жасады деп сезік тудырылған сезікті адам ұсталған, айыпталушы деп танылған, не айыпталғанға дейін бұлтартпау шарасы қолданылған сәттен бастап іске жіберіледі.
Қылмыстық іс бойынша кәсіби қорғауды тек адвокаттар ғана жүзеге асырады.
Адвокат қорғаушы ғана емес, ол сот ісі саласына тартылған, кез келген тұлғаның заңды құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ететін тәуелсіз кепіл, сөйтіп олардың құқықтарын тиімді қорғауға ықпал ететін тұлға.
Айыпталушы мен сезікті кез келген сәтте қорғаушыдан, басқа қорғаушыны шақырудан бас тартуға немесе өз бетінше қорғануға құқылы, бірақ соған қарамастан, мына жағдайларда оған жол берілмейді: Сезікті мен айыпталушы кәмелетке толмаса, олар дене немесе психикалық кемістігінен өзін қорғау құқығын өз бетінше бетьінше жүзеге асыра алмаса, сот ісі жүргізілетін тілді білмесе, айыпталушы мәжбүрленіп стационарлық сот-психатриялық саптамаға жіберілсе.
10-тақырып. Адвокаттардың қылмыстық іс жүргізуге қатысуы.
Жоспар:
1.ҚР адвокаттар Одағының органдары және олардың өкілетігі
2.Адвокаттардың халықаралық Одағы
3.Халықаралық Одақ басшы органдары,құрылу тәртібі және құзіреті
Негізгі ұғымдар: Одақ, Адвокаттар Одағы,Демократия, Жариялылық, Коференция
«Адвокаттық қызмет туралы» Заң, олРеспубликадағы адвокаттық қызметтің негізі. Онда адвокаттар мен олардың алқаларының арасындағы өзара қатынасты реттеу көрсетілген.
Бірақ бұл Заң адвокатураның өзге де нысандарының болуына өз әсерін тигізбейді және өзге ынтымақтастықтар, адвокаттар ассоциясын, адвокаттар гильдиясын, Адвокаттардың халықаралық Одағы, адвокатура құрылымының демократиялық негіздерінің одан ары жетілдіруге бағытталғанын көрсетеді.
Жоғарыдағы ынтымақсастықтардың негізгі мақсаты адвокаттардың тәуелсіздігін нығайту, олардың мүдделерін лауазымды адамдар мен олардың құқыққа қарсы жат әрекеттерінен қорғау болып табылады.
ҚР-на 1991 жылы адвокаттардың және оның алқаларының құқығын қорғау, мемлекеттік, мемлекеттік емес органдармен және ұйымдармен өзара ықпалдастық және халықаралық-құқықтық қатынастар субьектілерімен ынтымақтастықты нығайту мақсатында Адвокаттар Одағы ұйымы құрылған.Ол ұйым ретінде 1992 жылы 31 тамызда ҚР Әділет министрлігінде тіркелген.Мақсаты: құқықтық мемлекет құруға қатысу, тиімді заң көмегін көрсетуге қатысу, адвокаттардың бірлігі мен ынтымақтастығын қамтамасыз ету, дүниежүзілік қауымдастық қабылдаған адвокатураның тәуелсіздігін, еркіндігі қағидаларын, кепілділікті насихаттау, тарату т.б.
Міндеті:Бастауыш ұйымдардың әдістемелік, оқыту және ғылыи қызметтерін үйлестіру, тәжрибе алмасуға көмек көрсету, Заң шығарушылықта өз пікірін білдіру,Мемлекеттік мадақтар мен марапаттауға, қоғамдық көтермелеуге ұсыну.
Қағидалары:Демократиялық, мүшелердің еріктілігі мен теңдігі, өзін-өзі басқару, заңдылық және жариялылық
Адвокаттар Одағының Жоғарғы органы сьезд, атқарушы органы тексеру комиссиясы болып табылады. Одақтың барлық сайланбалы лауазымдарына бір адам қатарынан екі мерзімнен артық отыра алмайды. Сьезд бен конференция ҚР Адвокаттар Одағының қызметіне қатысты кез келген мәселені шешуге құқылы. Сьезд кемінде бес жылда бір шақырылады. Кезектен тыс сьезд төралқаның өз бастамасымен немесе Одақтың кем дегенде 100 мүшесінің талабы бойынша 2 ай мерзім ішінде шақырылады. Сьездге сайланған делегаттардың үштен екісі қатысқанда ғана заңды болып танылады.
Одақтың Президенті Әділет министрлігі біліктілік комиссиясының мүшесі, Жоғарғы Со кеңесі құрамына енгізіледі.
28 шілде 1992 жылы адвокаттардың халықаралық Одағы құрылып жұмыс істей бастады, орны Москва қаласы. Штаб- пәтері Брюселде, ал Заңгерлердің халықаралық қауымдастығының штаб- пәтері Лондонда орналасқан. Оның қызметі Арменияда,Белорусте,Қазақстанда, Қырғызстанда, Латвияда, Түрікменстанда, Өзбександа, Украйнада, Ресейде қамтылған.
Белорусь пен Украйнада оның бөлімшесі, Қазахстанда филиалы, Латвияда өкілдігі бар. Бұл Одақтар адвокаттық қызметпен айналыспайды, олардың қызметі алқаларын басқармайды, тек халықаралық- құқықтық қатынас негізінде олардың заңды құқықтары мен мүдделерін білдіріп қорғау болып табылады.
11-тақырып. Адвокаттардың азаматтық іс жүргізуге қатысуы.
Жоспар:
Заңның орындалуын қамтамасыз ету.
Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия беру тәртібі. Адвокаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдардың аттестациядан өту Ережелері.
Негізгі ұғымдар: Адвокаттыққа мүшелікті тоқтату,ҚР адвокаттар Одағы, Жалпы жиналыс немесе конференция,
12-тақырып. Адвокаттардың басқа да юрисдикциялық іс жүргізулерге қатысуы.
Жоспар:
1. Қылмыстық іс жүргізудің түсінігі мен міндеттері.
2. Қылмыстық іс жүргізудің сатылары.
3. Қылмыстық іс жүргізудің ұғымы, қарым қатнас.
4. Қылмыстық іс жүргізудің ғылымы.
5. Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздерінің ұғымы, түрлері.
Негізгі ұғымдар:процесс, саты, іс жүргізу.
Қылмыстық процестің негізгі мазмұны анықтама тергеу органдарының, прокуратура мен соттың қылмыстың бетін ашу, қылмыс жасағанда айыпты адамдарды анықтап, оларды жазаға тартуға бағытталған әрекеттерді құрайды. Қылмыстық процесте өзіндік құқықтары мен мідетері бар өзге де субъектілер қатысады. Бірақ, сонда да мемлекеттік органдардың бұл салада орны бөлек. Қылмыстық іс жүргізуге байланысты тергеу және сот органдарының қызметі заңда белгіленген тәртіпке сай жүргізіледі. Заңда тергеу және сот әрекеттерін жүргізу, процессуалдық шешімдерді қабылдау тәртібі нақтылы белгіленген. Бұл тәртіп, құқық қорғау органдарының қайсысына болса да бірдей. ҚІЖК-нің 8-ші бабында Қылмыстық іс жүргізудің міндеттері нақты және толық көрсетілген. Қылмыстың бетін ашу деп- қылмыстың оқиғасын және айыпты адамдарды анықтауды түсіну керек. Қылмысты тез арада ашу деп- қылмыстық істі қозғау, қылмыс оқиғасымен айыпты адамдарды анықтау мерзімін қылмыс жасалған уақытты неғұрлым жақындығын түсіну керек. Қылмысты толық ашу дегеніміз –қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге қажетті барлық мән-жайларды анықтау. (ҚІЖК 117 б). Айыпталушыларды әшкерелеу дегеніміз- қылмыс жасауға, қатысы бар барлық адамдарды, олардың жолдарын анықтау, оларға қатысты дәлелдеме жинау. Заңды дұрыс қамтамасыз ету дегеніміз- анықтау, тергеу органдарының прокуратура және соттың қылмыстық және қылмыстық процессуалдық заңдардың талаптарын қатаң сақтау. Қылмыстық іс жүргізу деп- анықтау органы, тергеуші прокурор мен соттың қылмыстық тез арада толық ашу, айыпталушыларды әшкерелеу және заңның дұрыс қолданылуын қамтамасыз ету, сөйтіп қылмысты істеген әр бір адамның әділетті жазалануын және айыпты бірде бір адамның қылмыстық жауапкершілікке тартылмауын және сотталмаған жағдайларда заңда көрсетілген тәртіптерге сай қылмыстық істі қозғау, тексеріп қарау, шешуге, сот шешімін орындауға бағытталған әрекеттерді түсінеміз.
Қылмыстық процесс бұл мемлекеттік органдардың лауазымды иелерінің, басқа тұлғалардың қатысуымен жүргізілетін әрекеттердің жиынтығы. «Қылмыстық процесс» және «сот әділдігі» ұғымының ара қатнасы: 1. Бір жағынан сот әділдігі ұғымы, қылмыстық процесс ұғымына қарағанда кеңірек, өйткені, сот әділдігі тек қылмыстық істер бойынша ғана емес, азаматтық, әкімшілік істер бойынша да жүзеге асырылады. 2. екінші жағынан «Сот әділдігі» ұғымы қылмыстық процесс ұғымына қарағанда тар мағынада қолданылады. Себебі, сот әділдігін тек сот жүзеге асырады, ал қылмыстық процесті соттан басқа анықтау, тергеу органдары, прокуратура жүзеге асырады.
«Процесс» жылжу, қозғалу, алға қарай жылжу дегенді білдіреді(латын сөзі). Қылмыстық процесс дегеніміз мемлекеттік органдардың заңға сәйкес әрекеті ғана емес, бұл- қылмыстық іс өтетін, сатыларға бөлінген процессуалдық әрекеттердің жүйесі. Саты (стадия) – алдында тұрған ерекше міндеттері бар қылмыстық іс жүргізуге қатысушы өздерінің субъектілерінің тобы бар, өзіне тән қылмыстық іс жүргізу тәртібі (процессуалдық формасы), шешімдері, құқықтық қатнастары, заңда белгіленген іс жүргізу мерзімі бар қылмыстық іс жүргізудің дербес кезеңі. Қылмыстық істердің көбісі бір бірін жүйелі түрде қарастыратын алты сатыдан өтеді:
Қылмыстық істі қозғау сатысы – қылмыстық процестің бастапқы сатысы. Бұл сатыда қылмыстың белгілерінің бар-жоқтығы туралы мәселе шешіледі (қоғамға қауіптілігі, жазалануы, кінәләнуы). Бұл сатының мерзімі -3-10-30 тәулік. Бұл саты қылмыс туралы мәлімет түскен кезден басталып қылмыстық істі қозғау немесе қылмыстық істі қозғаудан бас тарту туралы шешіммен аяқталады.
Алдын ала тергеу сатысы- бұл қылмыстық іс қозғалғаннан кейін басталып, істі сотқа жіберумен немесе қылмыстық іс ті қысқарту туралы шешім шығарумен аяқталады. Бұл саты екі нысанда жүргізілуі мүмкін: а) алдын ала тергеу - мерзімі 2 ай, ұзартылуы мүмкін (предварительное расследование); б) анықтау-мерзімі 10-30 тәулік (дознание). Қылиыстық істі қозғау сатысы барлық істер бойынша міндетті болса, алдын ала тергеу сатысы жеке айыптау істері бойынша жүргізіледі. Қылмыстық ізге түсудің (айыптаудың) нысандарына байланысты қылмыстық процесстер қылмыстық істер үш категорияға бөлінеді: 1 Жеке айыптау істері 32-33 бап. Бұл істер тек жәбірленушінің арызы бойынша қозғалып, жәбірленушімен айыпталушының бітісіне орай қысқартылады. Сонымен қатар жеке айыптау істері бірден соттар қозғалып, олар бойынша алдын ала тергеу жүргізілмейді. Бұл жерде іс бірден сот талқылауына өтеді. 2 Жеке жариялы айыптау істері. Бұл істер тек жәбірленушінің арызы бойынша қозғалып, жәбірленушімен айыпталушының бітісуіне іс қысқартылмайды. Жеке жариялы айыптау істері бойынша алдын ала тергеу міндетті. 3 Жариялы айыптау істері. Бұл істер жәбірленушінің арызының болу болмауына байланысты қозғалады, және олар бойынша плдын ала тергеу міндетті. М: кісі өлтіру.
Басты сот талқылауын тағайындау сатысы –Бұл саты аяқталған істің прокуратурадан сотқа түскенуақытынан басталып, басты сот талқылауын тағайындау, не істі қайта тергеуге жіберу, не істі қысқарту, не істі соттылығы бойынша басқа сотқа жіберу туралы шешім қабылдаумен аяқталады. Бұл сатыда істің басты сот талқылауында қаралу мүмкінділігі шешіліп, істің сотта қаралуына жағдай жасалады. Бұл саты 2 нысанда жүргізіледі: а) судьяның жеке өзінің басты сот талқылауын тағайындау мәселесін шешуі; б) алдын ала тыңдау жүргізуі (Мерзімі 5 тәулік).
Басты сот талқылау сатысы – Бұл саты қылмыстық процестің шешуші және орталық сатысы. Бұл сатыда 2 негізгі мәселе шешіледі: кінәлілігі және жаза туралы мәселе. Бұл қылмыстық процестің өзге сатыларына қарағанда орталық орын алады. Себебі, оның алдындағы сатылар басты сот талқылау қарағанада дайындық саатылары болып табылады да, одан кейінгі сатылар басты сот талқылауының шешімін тексеріп, орындауға бағытталған. Бұл саты үкім шығарумен (айыптау немесе ақтау) немесе қылмыстық істі қысқартумен не істі қайта тексеруге жіберумен аяқталады.
Заңды күшіне енбеген сот шешімі тексеру сатысы. Үкім заңды күшін жариялаған уақытынан бастап 10 тәуліктің ішінде енеді. Егер осы мерзімде ұкімге шағым немесе наразылық түсетін болса, осы саты жүзеге асырылады. Бұл саты 2 нысанда жүзеге асырылуы мүмкін:
а) апелляциялық тәртіппен; б) кассациялық тәртіппен.
Аппеляциялық тәртіп 2003 жылдан бастап жүзеге асырыла бастады. Бұл жағдайда қайта тексеру жүргізіледі. Бұл саты үкімді өзгеріссіз қалдырумен, не оны өзгертумен, не оны бұзумен аяқталуы мүмкін.
Үкімді орындау сатысы – бұл заңды күшіне енбеген үкімді орындауға үкім шығарған топтың кірісуі.
Осы сатыларға қоса қылмыстық процестің 2 ерекше сатысы бар. Олардың ерекше деп аталуының себебі- бұл сатыларды заңда күшіне енген және орындалып жатқан сот шешімдері қайта тексеріледі. 1. Қадағалау сатысы не істі қайта қарау (надзорнре производство). 2. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі қайта қарау.
13 тақырып. Адвокаттық қызметтің психологиясы.
Жоспар:
1. Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің түсінігі және маңызы.
2. Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің жүйесі.
Негізгі ұғымдар: принцип, жариялылық жүйесі, презумпция.
Принцип сөзі латын «Принципум» -негіз, түпкі бастама мағынасын білдіреді.
Қылмыстық іс жүргізу принциптері дегеніміз- қылмыстық іс жүргізудің құрылымын анықтап, оның алдында тұрған мақсаттарын орындауға негізделген және құқықтық нормада бекітілген құқықтық қағидалар. Принциптер әрқашанда алғашқы құқықтық норманы құрайды, соған сәйкес жекелеген нормалар құралып, олар принциптің мазмұнын негіздейді. Принциптер бекітілуіне байланысты міндетті түрде орындалуын көздеп, өз құзыретін білдіреді. Бұл іс жүргізетін мемлекеттік органдардың осы принциптер негізінде әрекет жасап, одан ауытқуына болмайтынығын білдіреді. Қылмыстық процессуалдық принциптердің көбісі ҚР-ның Конституциясында бекітілген. Конституциялық принциптер қылмыстық іс жүргізудің барысында көрініс табады. Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің маңызы (9 бап):
1) Принциптер іс жүргізудің мәнін көрсетіп белгілейді; 2) Принциптер құқықтық нормалардың жалпы жүйесін құрып, қылмыстық іс жүргізу заңының негізін қалайды; 3) Заңда белгіленген пртнциптерді бұзу, іс бойынша қабылданған шешімдерді заңсыз деп тануға негіз болады; 4) Принциптерді бұзу нәтижсінде алынған деректер дәлелдеу күшін жояды және жарамсыз б.т.
Қылмыстық іс жүргізу принциптерін екі топқа бөлуге болады: 1 ҚР-ның Конституциясында бекітілген принциптер. 2 Конституцияда көрініс таппаған принциптер. Барлық принциптер бір-бірімен тығыз байланысты болып, қылмыстық процестің міндеттерінің орындалуына біркелкі әсер етеді.
Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің жүйесі. Жүйелері:
1. Заңдылық принципі (ҚР Конституциясы 4 б, ҚІЖК 10 б)- жалпы құқықтық принцип. Ол анықтау тергеу органдарының, прокурор мен соттың басқа да іске қатысушылардың заңды дәл және бұлтартпай орындауын талап етеді.
2. Адамдардың заң мен сот алдындағы теңдігі (ҚР Конституциясында 14б, ҚІЖК 21 б) Бұл принцип қылмыстық іс жүргізудің барлық сатысына тән.
3. Адамның жеке басына тиіспеушілік принципі (ҚР Конституциясы 16б,ҚІЖК 14 б).
1) Сезікті ретінде ұсталғанда тек 132 бапта крсетілген негіздер бойынша жол беріледі. Сезікті ретінде ұстаудың мерзімі 72 сағатпен шектелген. 2) Бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алуға тек 139, 150 баптарда көрсетілген негіздерге сай жол беріледі. Қамауға алуға болады тек прокурордың санкциясымен, не соттың шешімімен. Алдын ала тергеуде қамауға алудың ең шеткі мерзімі 1 жыл (12 ай). Бұл уақыт өтісімен міндетті түрде босатылуы тиіс. 3) Қамауға алынбаған адамдарды сот психиаторлық сараптамасын жүргізу үшін, медициналық мекемеге мәжбүрлеп орналастыруға тек соттың шешімімен ғана жол беріледі. 4) Қамауға алынбаған адамдарға қатысты сот медициналық сараптамасын жүргізу үшін, медициналық мекемеге мәжбүрлеп орналастыруға не прокурордың санкциясы, не соттың шешімімен ғана жол беріледі. 5) Процеске қатысушылардың еш қайсысына күш қолдануға, қатал әрекет жасуға болмайды. 6) Ешкімді де адамдардың өміріне не денсаулығына қауіп туғызатын іс әрекеттерге қатыстыруға болмайды.
4. Адамның жеке өмірінің құпиясын қорғау принципі. (ҚР Конституциясы 18 б, ҚІЖК 16 б). 1) Адамның жеке өмірі, отбасылық құпиясы заңмен қорғалады. Қажет болған жағдайда тергеуші адамның өмірінің мәліметтерін жарияламау мақсаттарында тергеу әрекеттеріне қатысудан қолхат алуы мүмкін. Ал кеңес Одағы кезінде сот отырысы жасырын түрде өткізілуі мүмкін еді. 2) Әркімнің жеке салымдарымен жинаған қаражаттарының, жазған хаттарының, телефон сөйлесімдерінің, почта-телеграф жөнелтімдерінің құпиясы сақтаулы болуы тиіс. М: телефон арқылы сөйлесімдерге тыңдау жүргізуге,почта жөнелтімдерін қрауға тек прокурордың санкциясымен ғана жол беріледі.
5. Адамдардың қадір қасиетіне қол сұқпау принципі (ҚР Конституциясы 17б,ҚІЖК 13, 233б). Адамдардың абыройын түсіретін қадір қасиетін кемсітетін шешімдер мен іс-әрекеттерге тиым салынады. М: адамның денесін қарау үшін куәландыру жүргізгенде осы әрекетке қатысатын тұлғалар тексерілетін тұлғамен бір жынысты болуы тиіс (дәрігерден басқа).
14 тақырып. Адвокаттық қызметтің тактикалық аспектілері.
Жоспар:
1. Қылмыстық ізге түсудің негіздері.
2. Қылмыстық ізге түсуді болырмайтын мән-жайлар.
3. Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырмауға мүмкіндік беретін мән-жайлар.
Негізгі ұғымдар: ізге түсу.
Қылмыстық ізге түсу органдары: прокурор (мемлекеттік айыптаушы), тергеуші, анықтау органы, анықтаушы. . Қылмыстық ізге түсу (айыптау)-бұл қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекет пен оны жасаған адамдарды, оның кінәлілігін анықтау мақсатында, мұндай адамға жаза немесе басқа да мәжбүрлеу шараларын қолдануды қамтамасыз ету үшін ж. а. қызмет.
Жасалған қылмыстың сипаты мен ауырлығына қарай қылмыстық ізге түсу мен сотта айыптау жеке, жеке-жариялы және жариялы түрде жүзеге асырылады. Жеке айыптау істері жәбірленушінің өтініші бойынша ғана қозғалады және оның айыпталушымен бітісуіне орай іс қысқартылады. Жеке-жариялы айыптау істері жәбірленушінің шағымы бойынша ғана қозғалады және тек ҚР ҚК 67 бабында көрсетілген мән-жайларда ғана бойынша жәбірленушінің айыпталушымен бітісуіне орай іс қысқартылады. Жариялы айыптау істері бойынша қылмыстық ізге түсу жәбірленушінің шағым беруіне қарамастан жүзеге асырылады.
Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырудың жалпы шарттары:
1. Қылмыстық сот ісін жүргізу міндеттерін орындау мақсатында қылмыстықьізге түсу органы өз құзыреті шегінде қылмытсң белгілерін тапқан әрбір жағдайда қылмыст оқиғасын белгілеуге, қылмыс жсаған кінәлі адамдарды анықтауға, оларды жазалауға заңмен көзделген барлық шараларды қолдануға міндетті. 2. Қылмыстық ізге түсу органы жәбірленушіге сот әділдігіне қол жеткізуін қамтамасыз етуге және қылмыстпен келтірілген зиянды өтеу шараларын қолдануға міндетті. 3. Қылмыстық ізге түсу органы қылмыстық процестегі өзінің өкілеттілігін қандай да болсын органдар мен лауазымды адамдарға тәуелсіз және ҚІЖЗ сай жүзеге асырылады. Қылмыстық іс бойынша объективті зерттеу жүргізуге кедергі келтіру мақсатында қылмыстық ізге түсу органына қандай түрде болса да ықпал ету заңмен белгіленген жауаптылыққа әкеп соқтырады.
Қылмыстық із қозғауға болмайтын, ал қозғалған іс тоқтатылуға тиісті жағдайлар:
1) қылмыс оқиғасы мен әрекетте қылмыс құрамының болмауы; 2)егер ол жасаған әрекет үшін жаза қолдануды жойса, рақымшылық ету актісінің салдары; 3) мерзімінің ескіруіне байланысты; 4) жеке айыптау істері бойынша айыптаушының айыптаудан бас тартуы; 5) өзі туралы белгілі бір айыптау бойынша соттың заңды күшіне енген үкімі не қылмыстық ізге түсудің мүмкін еместігін белгілейтін соттың күшін жоймаған қаулысы бар адамға қатысты; 6) белгілі бір айыптау бойынша қылмыстық ізге түсу органының қылмыстық ізге түсуден бас тарту туралы күшін жоймаған қаулысы бар адамға қатысты; 7) қылмытық іс қозғау оған медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін қажет жағдайларды қоспағанда, қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекетті есе кіресілі- шығасылы жағдайда жасаған адамға қатысты; 8) іс бойынша іс жүргізу қайтыс болған адамды ақтау немесе істі басқа адамдарға қатысты тергеу үшін қажет жағдайларды қоспағанда, қайтыс болған адамға қатысты; ҚР ҚК ережелеріне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатылға жататын адамдарға қатысты. Қылмыстық ізге түсу органы қылмыстық іхге түсуді жоққа шығаратын жағдайды байқағаннан кейін сотқа дейінгі іс жүргізудің кез келген сатысында қылмыстық із қозғаудан бас тарту туралы немесе қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы шығарады. Прокурор істі соттың басты талқылауында қарау басталғанға дейін оны соттан кері қайтарып алуға және қысқартуға да құқылы. Қылмыстық ізге түсуді жоққа шығаратын мән-жайларды байқаған сот қылмыстық істі қысқарту туралы мәселені шешуге міндетті.
15 тақырып. Шетелдердегі адвокатура.
Жоспар:
Дәріс жоспары:
1. Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың түсігі және оларды классификациясы.
2. Қылмыстық іс жүргізуді жүзеге асырушы мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары.
3. Қылмыстық іс жүргізуге мүдделі тұлғалар.
4. Қылмыстық іс жүргізуге қатысушы өзге де тұлғалар.
Негізгі ұғымдар: қатысушылар, тараптар,субъект.
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар- дегеніміз қылмыстық іс жүргізігенде белгілі бір міндеті, қызметі (функциясы) бар, процессуалдық құқықтар мен міндеттері бар мемлекеттік органдар, лауазымды адамдар және азаматтар. Белгілі бір субъект қылмыстық іс жүргізуге қатысушы болып саналу үшін төменгі талаптарға сай болу керек: 1. Заңда аталынуы керек. 2. белгілі бір процессуалды функцияларды ж.а. крек.
3. Заң бойынша белгіленген процессуалдық құқықтары мен міндеттері болуы керек.
Процесске қатысушылардың кейбіреулері іске қысқа мерзімде қатысады (куәгер, маман), ал басқа біреулері қылмыстық процестің бірнеше сатысы бойынша (тергеуші, сот), немесе қылмыстық іс жүргізудің басынан аяғына дейін қатысады (прокурор). Тараптар – сот талқылауында бәселестікпен тең құқықтылық негізінде айыптауды және айыптаудан қорғауды ж.а. органдар мен лауазымды адамдар. Тораптар екі топқа бөлнеді: Айыптау тарабы: мемлекеттік айыптаушы (прокурор), жеке айыптаушы, жәбірленуші, азаматтық талапкер және олардың заңды өкілдері мен өкілдері. Қорғану тарабы: сотталушы, қорғаушы сотталушының заңды өкілдері, азаматтық жауапкер, оның өкілі. Қылмыстық прцесстің субъектісін олардың алдында тұрған міндеттеріне, қорғалатын мүддесіне, жүзеге асыратын функциясына қарай келесі топтарға бөлуге болады:
1 топ. Қылмыстық іс жүргізуді жүзеге асырушы мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар. Оларға қылмыстық іс жүргізудің міндеттерін ж.а. жүктелген. Олар келесі функцияларды жүзеге асырады: а) тергеу функцияларын (тергеу органы); б) қадағалау функцияларын (прокурор); в) сот әділдігін жүзеге асыру функцияларын (сот). Мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың қылмыстық процестегі әрекеттері мемлекеттің, қоғамның және азаматтардың мүдделерін қорғауға бағытталған.
2 топ. Қылмыстық іс жүргізудегі мүдделі тұлғалар. Олардың іс әрекеттері өз мүдделерін қорғауға бағытталған. Олар: а) сезікті, айыпталушы (сотталушы); б) жәбірленуші; в) жеке айыптаушы; г) материалдық мүдделері қылмыстық істі шешумен байланысты азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкер.
3 топ. Қылмыстық іс жүргізгенде басқалардың мүддесін қорғайтын тұлғалар:
а) айыпталушының қорғаушысы; б) айыпталушының заңды өкілі; в) жәбірленуші, жеке айыптаушы, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкердің өкілдері. Бұлардың іс әрекеттері өздері өкіл болып отырған тұлғаларлың мүдделерін қорғауға бағытталған.
Анықтаушы. 1. Анықтаушы - өз құзіретінің шегінде қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуді жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік лауазымды адам.
2. Анықтаушы заңда айқындалған нысандарда сотқа дейінгі іс жүргізудің басталуы және жүзеге асырылуы туралы шешім қабылдауға, заңда оларды анықтау органы бастығының бекітуі, прокурордың санкциясы немесе соттың шешімі көзделген жағдайларды қоспағанда, дербес шешімдер қабылдауға және тергеумен басқа да іс жүргізу әрекеттерін жүргізуге құқылы.
3. Алдын – ала тергеу жүргізу міндетті емес, қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу кезінде анықтаушы осы Кодекстің 37-тарауында көзделген алынып тасталатындарды қоспағанда, алдын-ала тергеу жүргізу үшін ҚІЖ Кодексінде көзделген ережелерді басшылыққа алады.
4. Анықтаушы алдын-ала тергеу жүргізілу міндеті қылмыстық істер бойынша кідіртуге болмайтын жағдайларды анықтау органдары бастығынығ тапсырмасы бойынша қылмыстық іс қозғауға, сондай-ақ шұғыл тергеу әрекеттерімен жедел іздестіру шараларын жүргізуге, ол туралы жиырма төрт сағаттан кешіктірмен прокурор мен алдын-ала тергеу органын хабардар етуге міндетті.
5. Анықтаушы соттың, прокурордың, алдын-ала тергеу органын және анықтау органын жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу туралы, қылмыстық процеске қатысушы адамдардың қауіпсіздігі шараларын қолдау туралы тапсырмалары орындауға міндетті.
6. Анықтау органы бастығының нұсқаулары анықтаушы үшін міндетті. Анықтау органы бастығының қылмыстық істер жөніндегі нұсқауына прокурорға шағым жасалуы мүмкін. Нұсқауларға шағым жаслау, қылмыстың саралануы мен айыптаудың көлемі, айыпталушыны сотқа беру үшін істі прокурорға жолдау туралы немесе қылмыстық істі қысқарту туралы нұсқауларды қоспағанда, олардың атқарылуын тоқтатпайды.
Пайдаланатын әдебиеттер тізімі:
Негізгі әдебиеттер:
1. Алауханов Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. / Е. Алауханов.- Алматы, 2010.- 348б.
2. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. Оқу құралы / Г.Б. Мейірбекова.- Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.
3. Мухамадиева Г.Н. Қазақстан Республикасындағы адвокатура. Оқу құралы / Г.Н. Мухамадиева.- 2-басылым.- Алматы: Қазақ университетi, 2014.- 138б.
4. Қазақстан Республикасындағы адвокаттық қызмет туралы заң 05.12.1995 жылы қабылданған // «Параграф» ақпапаттық жүйесі.
Қосымша әдебиеттер
1.Р.М.Алиев Расследование уголовных дел налоговой полинией Учебно-практическое пособие. Алматы , ТОО «Аяи Эдет», 2008 г
2.А.Ф.Аубакиров История становления криминалистических знаний в Казахстане. В сб. Науные труды Высшей школы «Әділет», Алматы 2008 г
3.М.А.Арыстанбеков, А.О.Шакенов «Криминалистика» / Оқу –әдістемелік құрал, Қарағанды, 2003 ж
4.А.Ф.Аубакиров «Криминалистическая экпертиза машинописных текстов»/ Караганда, 2001 г
5. А.Ф.Аубакиров «Криминалистическая цифровая фотография»/ Алматы, 2001 г
6. А.Н.Ахпанов «Проблемы уголовно-процессуального принуждения в стадии предварительного расследования» / Алматы, 2007 г.
7. О.Я.Баев «Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон»/ Воронеж, 2007 г.
8.О.Я.Баев «Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Основы размещения и предупреждения» / Воронеж, 2004 г.
9. О.А.Бандура, В.Г.Лукашевич «Криминалистическая версия: гносеологический, логический и психологический аспекты» / Киев, 2001 г.
10.В.П.Бахин «Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования» / Киев, 2006г.
11. Р.С.Белкин «Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике» / Москва, «Юрист» 2007 г
12.Р.С.Белкин «Курс криминалистики» / Москва, «Юрист» 2007 г
13.Р.С.Белкин «Очерки криминалистической тактики» / Волгоград 2003 г.
Арнайы аудиториялар, кабинеттер, зертханалардың тізімі
№ Арнайы аудиториялар, кабинеттер, зертханалардың тізімі Саны Ауданы (кв.м.)
1 Сот залы – 231 аудиторияда:
Жүргізілетін пәндер: Азаматтық іс жүргізу, Қылмыстық іс жүргізу
1 36 кв.м.
2 Криминалистикалық лаборатория 223 а аудиторияда:
Жүргізілетін пәндер: Криминалистика, Криминология, Қылмыстық іс жүргізу құқығы 1 20 кв.м.

Приложенные файлы

  • docx 8815737
    Размер файла: 118 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий