НМКД Сучасна акс¦олог¦я

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ДИСЦИПЛІНИ

“Сучасна аксіологія”


Галузь знань 0203 – гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020301 – філософія

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

_________денної_і заочної_____________ форми навчання
(денної, заочної, екстернатної, дистанційної, вечірньої)

ННІ історії і філософії

Кафедра __філософії_____________________________________________

Укладач: кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
(науковий ступінь, учене звання, ініціали, прізвище)

Рецензент: доктор філософських наук, професор кафедри філософії Д.І. Говорун; кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії П.В. Кретов
(науковий ступінь, учене звання, ініціали, прізвище)


Затверджено на засіданні кафедри філософії
(протокол № від р.)


Завідувач кафедри _______________ О. В. Марченко
(підпис)


Черкаси 2010 р.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Сучасна аксіологія


Навчальна програма

Черкаси – 2010
УДК
ББК


Сучасна аксіологія: Програма навчальної дисципліни / Розробник: С.Д. П’янзін; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2010.
ISBN
Розробники:
С.Д. П’янзін, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії.
Рецензенти:
Д.І. Говорун, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
П.В. Кретов, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.


Затверджено Вченою радою Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького
(протокол № __ від ___ _____________ 200__ р.)


ISBN

ББК
УДК© Черкаський національний університет, 2010.СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„Сучасна аксіологія”

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Курс:
Підготовка (бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 1,5

Модуль: 1

Змістових модулів: 3

Загальна кількість годин: 81

Тижневих годин: 2

Шифр та назва напряму
6.030100 – Філософія

Шифр та назва спеціальності 6.030100 – Філософія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Обов’язковий
Рік підготовки: 4
семестр: 8

Лекції
(теоретична підготовка): 16 годин
семінари (практичні): 16 годин

Самостійна робота:
49 годин

вид підсумкового контролю: екзамен (усний)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета навчального процесу полягає в тому, щоб допомогти студентам засвоїти основоположні принципи й головні теоретичні системи аксіології. Сприяти формуванню знань про логіку процесів і тенденції ціннісного розвитку суспільства, сучасний стан аксіологічних досліджень, ціннісних моделей соціальної реальності та їх структурних елементів; оволодінню первинними навичками пізнання аксіологічного й ціннісного аналізу дійсності, пошуку рішення ціннісних проблем і прогнозування ціннісних запитів і конфліктів сучасної людини.
Завдання курсу:
1) сформувати загальне уявлення про предмет, ознайомити з основами термінологічної, теоретичної та практичної сторони аксіології;
2) розширити й поглибити знання студентів про цінності й ціннісне;
3) сформувати уміння побудови аксіологічного дискурсу;
4) поглибити знання: з історії зарубіжної та вітчизняної аксіологічної думки, проблем розвитку й методики ціннісного аналізу людини, питань формування й функціонування ціннісної реальності, структури, сфер і форм існування цінності, основних положень ряду спеціальних аксіологічних теорій;
5) виробити практичні навички визначення, аналізу й пошуку шляхів вирішення аксіологічних проблем;
6) відпрацювати вміння системного аналізу понятійно-категоріального апарату в аксіології, уміння застосувати діалектичний метод до аксіологічної проблематики.
Основні знання й уміння
1. Студенти повинні мати знання про:
- проблематику, завдання та функції аксіологічного дослідження;
- головні аксіологічні категорії та поняття;
- специфіку аксіологічного пізнання;
- методику аксіологічного аналізу ціннісного та проблем суспільного розвитку;
- проблеми масштабного членування історичного процесу;
- історію вітчизняної і зарубіжної аксіологічної думки;
- основні положення ряду спеціальних аксіологічних теорій.
2. Студенти повинні вміти:
- створювати аксіологічний дискурс;
- володіти методами та принципами аксіологічного аналізу;
- застосовувати діалектичний метод до аксіологічної проблематики.
3. Знати основні поняття: цінність, ціннісне, цінністіння, методи дослідження цінності, ціннісна система, сутність, структура й спосіб існування цінності, ціннісна діяльність.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Сучасна аксіологія"
Структура та обсяг годин за темами курсу (стаціонар)

Тема
Кількість годин, відведених на:


Лекції
семінар. заняття
Лабораторні
заняття
Самостійну роботу
Індивідуальну роботу

Змістовий модуль 1.
Історико-філософський генезис поняття цінності й інтерпретація аксіологічного в європейській традиції

Тема 1.1. Проблема цінності в історії філософської думки.
2
0

4


Тема 1.2. Цінність як поняття: теоретико-методологічні основи.
4
0

5


Тема 1.3. Факт “сутності людини” у світі цінностей та антропологізм логіки оцінок.
2
0

3


Змістовий модуль 2.
Головні форми існування цінності та рівні її відображення людиною

Тема 2.1. Практика як фундаментальна форма існування цінності.
2
0

3


Тема 2.2. Світогляд як форма існування цінності.

2
0

3


Тема 2.3. Культура як форма існування цінності.
2
0

3


Тема 2.4. Філософія як синтез і методологія дослідження цінностей людини.
2
0

5


Змістовий модуль 3.
Історичний аналіз теорій цінності

Тема 3.1. Філософія про цінності від Давнього світу до Середньовіччя.
0
0

3


Тема 3.2. Ідея цінності від Ренесансу до століття Просвіти.
0
0

3


Тема 3.3. Століття Просвіти. На шляху до теорії здатності судження.
0
0

3


Тема 3.4. Виникнення "філософії цінності".
0
0

3


Тема 3.5. Проблема цінності й історичний матеріалізм.
0
0

3


Тема 3.6. Аксіологія 20 століття.
0
0

3


Тема 3.7. Логіко-семантичний і семіотичний аналіз цінності.
0
0

3


Тема 3.8. Феноменологічна інтерпретація цінностей.

0
0

3


Всього годин
16
16

49Структура та обсяг годин за темами курсу (заочне відділення)
Тема
Кількість годин, відведених на:


Лекції
семінар. заняття
Лабораторні
заняття
Самостійну роботу
Індивідуальну роботу

Змістовий модуль 1.
Історико-філософський генезис поняття цінності й інтерпретація аксіологічного в європейській традиції

Тема 1.1. Проблема цінності в історії філософської думки.
0
0

1


Тема 1.2. Цінність як поняття: теоретико-методологічні основи.
4
4

3


Тема 1.3. Факт “сутності людини” у світі цінностей та антропологізм логіки оцінок.
0
0

1


Змістовий модуль 2.
Головні форми існування цінності та рівні її відображення людиною

Тема 2.1. Практика як фундаментальна форма існування цінності.
0
0

3


Тема 2.2. Світогляд як форма існування цінності.

0
0

1


Тема 2.3. Культура як форма існування цінності.
0
0

3


Тема 2.4. Філософія як синтез і методологія дослідження цінностей людини.
0
0

1


Змістовий модуль 3.
Історичний аналіз теорій цінності

Тема 3.1. Філософія про цінності від Давнього світу до Середньовіччя.
0
0

1


Тема 3.2. Ідея цінності від Ренесансу до століття Просвіти.
0
0

1


Тема 3.3. Століття Просвіти. На шляху до теорії здатності судження.
0
0

1


Тема 3.4. Виникнення "філософії цінності".
0
0

1


Тема 3.5. Проблема цінності й історичний матеріалізм.
0
0

1


Тема 3.6. Аксіологія 20 століття.
0
0

1


Тема 3.7. Логіко-семантичний і семіотичний аналіз цінності.
0
0

1


Тема 3.8. Феноменологічна інтерпретація цінностей.

0
0

1


Всього годин
4
4

21
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Історико-філософський генезис поняття цінності й інтерпретація аксіологічного в європейській традиції

ТЕМА 1.1. Проблема цінності в історії філософської думки.
1. Античне розуміння цінності.
2. Онтологічна парадигма Платона.
3. Семіотично-предметна парадигма Аристотеля.
4. Середньовічне тлумачення цінності.
5. Ренесансне бачення цінності.
6. Новочасне сприймання цінності.
7. "Переоцінка цінностей" у 20 столітті.

ТЕМА 1.2. Цінність як поняття: теоретико-методологічні основи.
Змістовно-інформаційний метод дослідження цінності.
Переплетення об’єктивного й суб’єктивного в ціннісному.
Онтологічна заданість ціннісно-діяльнісного.
Сходини впорядкування ціннісного.
Сутність, структура й спосіб існування цінності.
Функції цінності.

ТЕМА 1.3. Факт “сутності людини” у світі цінностей та антропологізм логіки оцінок.
Природа, сутність і цінності людини.
Цінності й розвиток антропологічних уявлень.
Діалектика випереджального відображення й ціннісно-діяльнісного.
Цінністіння як сутність людини.
Механізм і спрямованість людського оцінювання.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Головні форми існування цінності та рівні її відображення людиною

ТЕМА 2.1. Практика як фундаментальна форма існування цінності.
Ціннісна основа практичних відносин.
Трудова теорія та цінності.
Лабільність і мобільність ціннісних значень.
Вектор аксіогенезису.
Духовно-практичний спосіб осягнення світу й "хірургічна процедура" феноменологічної редукції.

ТЕМА 2.2. Світогляд як форма існування цінності.
Основні напрями розуміння світогляду.
Співвідношення понять в структурі світогляду.
Світоспоглядання та цінності.
Світорозуміння та цінності.
Світозлиття та цінності.
Типологія світогляду. Сфери світогляду.

ТЕМА 2.3. Культура як форма існування цінності.
1. Цінність як єдинороздільна цілісність культури.
2. Аксіологічна модель культури.
3. Зовнішнє й внутрішнє культури.
4. Культура як інше першої природи.

ТЕМА 2.4. Філософія як синтез і методологія дослідження цінностей людини.
1. Діалектика співвідношення філософії та цінностей.
2. Філософія в ціннісному універсумі.
3. Філософія як протиставлення ціннісних відносин.
4. Філософія як "вічна" цінність.
5. Ціннісне обернення філософії.
6. Філософія як міра відповідальності.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
Історичний аналіз теорій цінності

ТЕМА 3.1. Філософія про цінності від Давнього світу до Середньовіччя.
1. Передісторія цінності.
2. Давня Індія: дерево пізнання добра й зла.
3. Давній Китай: "Що любити, що ненавидіти?"
4. Античність: "Людина є мірою всіх речей?".
5. Середні століття: Бог – Благо – Істина – Краса.

ТЕМА 3.2. Ідея цінності від Ренесансу до століття Просвіти.
Ренесанс: гуманізація цінності й цінність людини.
Суб’єкт – Благо – Краса (Франція, Нідерланди, Німеччина, Англія).
Англія 18 ст.: нравственність краси.
Англія 18 ст.: краса нравсвенності.

ТЕМА 3.3. Століття Просвіти. На шляху до теорії здатності судження.
Проблема смаку. Смак як ціннісне відношення. Від Б. Грасіана-і-Моралєса до Д. Дідро.
Естетика як філософська дисципліна. О.Г. Баумгартен. І.Г. Зульцер.
І. Кант про цінність і естетичне.
Ф. Шиллер про цінність і естетичне.

ТЕМА 3.4. Виникнення "філософії цінності".
Цінність як філософська категорія. Від І.Г. Фіхте до Г. Лотце.
"Переоцінка цінностей". Ресентимент: А. Шопенгауер і Ф. Ніцше.
"Вчення про загальнозначущі цінності" неокантіанства. В. Віндельбанд і Г. Ріккерт.
"Цінність і повинність": Г. Мюнстерберг і І. Кон.
"Відмінності в цінності": Г. Коген і Е. Кассірер.

ТЕМА 3.5. Проблема цінності й історичний матеріалізм.
Цінність і вартість.
Класове в ціннісному відношенні.
Загальнолюдське в ціннісному відношенні.
Марксистська аксіологія.

ТЕМА 3.6. Аксіологія 20 століття.
Психологічний підхід в аксіології: А. Мейнонг, Дж. Сантаяна, Ф. Шибутані.
"Натуралістична" аксіологія: Р.Б. Перрі та Дж. Дьюї.
Соціологічний підхід в аксіології: М. Вебер і Е. Дюркгейм.
Теологічна аксіологія: Г. Марсель, Ж. Марітен, Д. Гільдебранд.

ТЕМА 3.7. Логіко-семантичний і семіотичний аналіз цінності.
"Аксіологічний інтуїтивізм" Дж. Мура.
"Неореалізм" Б. Рассела.
"Аналітична" аксіологія Л. Вітгенштейна.
Аксіологія неогегельянства. Б. Кроче.
Семіотика в аксіології: Ф. де Соссюр і Ч. Морріс.

ТЕМА 3.8. Феноменологічна інтерпретація цінностей.
"Ціннісна об’єктивність": Е. Гуссерль.
"Інтерсуб’єктивність цінності" та ресентимент: М. Шелер.
"Царство цінностей": М. Гартман.
Трансформація феноменологічної аксіології в екзистенціалізмі: М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю.
Аксіологія постмодерну.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Теми для ІНДЗ
Шелер М. Ресентимент в структурі моралей.
Риккерт Г. Про систему цінностей.
Благо та істина: лінії розходження та сходження.
Феноменологія сприйняття.
Бог и царство Боже як основа цінностей.
Лоський М.О. Умови абсолютного добра.
Маслоу А. Аксіологічні основи психології буття.
Цінність як міждисциплінарне поняття.
Герменевтика цінностей.
Ціннісне: проблема обґрунтування.
Підстави логіки оцінок.
Смисл культури, її рівні та цінності.
Істина та цінності.
Філософське дослідження природи цінностей.
Ресентимент. Ф. Ніцше та М. Шелер.
"Ціннісна об’єктивність": Е. Гуссерль.
Трансформація феноменологічної аксіології в екзистенціалізмі: М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю.
Проблема світогляду в сучасній філософії: ціннісний аспект.
Аксіологія постмодерну.
"Аксіологічний інтуїтивізм" Дж. Мура.
Соціологічний підхід в аксіології: М. Вебер і Е. Дюркгейм.
Теологічна аксіологія: Г. Марсель, Ж. Марітен, Д. Гільдебранд.
Психологічний підхід в аксіології: А. Мейнонг, Дж. Сантаяна, Ф. Шибутані.
Смак як ціннісне відношення. Від Б. Грасіана-і-Моралєса до Д. Дідро.
"Натуралістична" аксіологія: Р.Б. Перрі та Дж. Дьюї.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: інформаційно-репродуктивний, пошуковий, продуктивно-практичний.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: індивідуальна бесіда, перевірка СРС.

Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання з навчальної дисципліни "Сучасна аксіологія"
СРС
Екзамен (усний)
Загальна сума

Семінари
ІНДЗ


50


100


24

26
СРС – самостійна робота студента
ІНДЗ – індивідуальне навчально-дослідне завдання
Шкала оцінювання знань
Рейтинговий показник
Оцінка у національній шкалі
Оцінка ECTS

90 – 100
Зараховано
5 (відмінно)
A (відмінно)

82 – 89


4 (добре)
В (добре)

75 – 81


С (добре)

68 – 74


3 (задовільно)
D (задовільно)

60 – 67


E (задовільно)

35 – 59
Незараховано
2 (незадовільно)
FX (незадовільно)

1 – 34

_
F (незадовільно)


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: першоджерела, підручники, словники, опорні конспекти лекцій.
РЕСУРСИ: Інтернет, електронні адреси бібліотек: http://www.lib.ru [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

ЛІТЕРАТУРА
Основна
Абишева А.К. О понятии "ценность" // Вопросы философии. – 2002. – № 3.
Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. – М., 1998.
Аксиология, или философское исследование природы ценностей. Культурология. XX век. – М., 1996.
Анисимов С.Ф. Введение в аксиологию. – М., 2001.
Батищев Г.С. Истина и ценности // Познание в социальном контексте. – М., 1994.
Большаков В.П. Смысл культуры, ее уровни и ценности / Административный сервер НоаГУ. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. – СПб., 1996.
Гайденко П.П. Проблемы рациональности на исходе ХХ века // Вопросы философии. – 1991. – № 6.
Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1998.
Горнштейн Т.Н. Философия Н.Гартмана (Критический анализ основных проблем онтологии). – Л., 1969.
Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.
Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.
Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. – М., 1999. – Кн. 1.
Єрмоленко А.М. Етичні норми і цінності: проблеми обґрунтування. – К., 1997.
Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – Раздел 1V. Аксиология.
Ивин А.А. Аксиология. – М., 2006.
Ивин А.А. Логика норм. – М., 1973.
Ивин А.А. Основания логики оценок. – М., 1970.
Ильин В.В. Аксиология. – М., 2005.
История философии /Под ред. В.П. Кохановского. – Ростов-на-Дону, 1999.
Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996.
Каган М.С. Философская теория ценности. – СПб., 1997.
Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – М., 1991.
Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К., 1997.
Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. – 1996. – № 4.
Лой А.Н. Сознание как предмет теории познания. – К., 1988.
Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М., 1995.
Лосев А.Ф. Теория стиля у модернистов // Литературная учеба. – 1988. – № 5.
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1982.
Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. – М., 1991.
Лосский Н.О. Ценность и Бытие, Бог и царство Божие как основа ценностей. – М., 1994.
Малахов В.А. Культура и человеческая целостность. – К., 1984.
Маслоу А. Психология бытия. – М., 1977.
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – СПб., 1999.
Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры. – М., 2005.
Огурцов А.П. Благо и истина: линии расхождения и схождения // Благо и истина: классические и неклассические регулятивы. – М., 1998.
Парахонский Б.А. Стиль мышления. Философские аспекты анализа стиля в сфере языка, культуры, познания. – К., 1982.
Попович М.В. Философские вопросы семантики. – К., 1979.
Проблема человека в западной философии. – М., 1988.
Риккерт Г. О понятии философии // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998.
Риккерт Г. О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998.
Сагатовский В.Н. Ценность и смысл // Философские науки. – 1987. – № 10.
Смысл жизни в русской философии. Конец XIX начало XX веков. – СПб., 1995.
Социальная философия Франкфуртской школы. – М., 1975.
Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. – М., 1985.
Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии. – 1989. – № 10.
Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. – М., 1994.
Сумерки богов: Ф.Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж. Сартр. – М., 1989.
Ухтомский А.А. Душа человека. – СПб., 1996.
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – М., 1977.
Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Время и бытие. – М., 1993.
Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философия ценности. – К., 1996.
Хюбнер К. Критика научного разума. – М., 1994.
Ціннісні орієнтації (аналіз соціально-філософських концепцій Заходу 80-90-х років). – К., 1995.
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.
Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. – М., 1999.
Шелер М. Формализм в этике и материальная природа ценностей // Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994.
Шохин В.К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. – М., 2006.
Додаткова
Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – Раздел IV. Аксиология.
Новая философская энциклопедия. – М., 2000-2001.
Современная западная социология. Словарь. – М., 1990.
Философский энциклопедический словарь. – М., 1997.
Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


ПОГОДЖЕНО
Начальник департаменту навчально- методичної роботи,
доцент
_______________ М.Н. Гаврилюк
“ ” __________________ 2010 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи,
доцент
____________ Ю.В. Андріяко
“ ” ______________ 2010 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни “Сучасна аксіологія”

для студентів напряму підготовки 6.030100 Філософія
(шифр і повна назва)
спеціальності 6.030100 Філософія,
(шифр і повна назва)
спеціалізації 6.030100 Філософія
(шифр і повна назва)
____________денної_і_заочної___________ _ форми навчання
(денної, заочної, екстернатної, дистанційної, вечірньої)

ННІ історії і філософії

Кафедра __філософії_____________________________________________

Укладач: к. філос. н., доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
(науковий ступінь, учене звання, ініціали, прізвище)
Рецензенти: доктор філософських наук, професор кафедри філософії Д.І. Говорун; кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії П.В. Кретов
(науковий ступінь, учене звання, ініціали, прізвище)


Затверджено на засіданні кафедри філософії
(протокол № від р.)


Завідувач кафедри _______________ О.В. Марченко
(підпис)

Черкаси – 2010 ВСТУП

Робочу програму укладено відповідно до навчального плану спеціальності 6.020301 Філософія___________________________
Робочу програму Схвалено на засіданні кафедри філософії (протокол №1 від 30 серпня 2010 р.)
Робоча програма розрахована на студентів ____ІV___ курсу

____денної і заочної_____ форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

_________бакалавр_______
(бакалавр, спеціаліст, магістр)
рограма побудована за вимогами кредитно-модульної (модульно-рейтингової) системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти.

ТРУДОМІСТКІСТЬ КУРСУ
(для денної форми навчання)

Семестр
Кількість навчальних тижнів
Кількість год. на тиждень
Розподіл годин
Усього
Кількість кредитів
Кількість кредитів за ECTS
Аудиторні
Самостійна робота
Індивідуальна роботаЛекції
Практичні
Семінари
Лабораторні
Контрольні
Консультації
Усього1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8
18

81
1,5

16
16

49


Разом
25
0,5

10

010
15


(для заочної форми навчання)
Семестр
Кількість навчальних тижнів
Кількість год. на тиждень
Розподіл годин
Усього
Кількість кредитів
Кількість кредитів за ECTS
Аудиторні
Самостійна робота
Індивідуальна роботаЛекції
Практичні
Семінари
Лабораторні
Контрольні
Консультації
Усього1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8
18


Разом
81
1,5

4

4
73
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,
ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Мета викладання дисципліни
Головна мета навчального процесу полягає в тому, щоб допомогти студентам засвоїти основоположні принципи й головні теоретичні системи аксіології. Сприяти формуванню знань про логіку процесів і тенденції ціннісного розвитку суспільства, сучасний стан аксіологічних досліджень, ціннісних моделей соціальної реальності та їх структурних елементів; оволодінню первинними навичками пізнання аксіологічного й ціннісного аналізу дійсності, пошуку рішення ціннісних проблем і прогнозування ціннісних запитів та конфліктів сучасної людини.
Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння
Програма курсу побудована з урахуванням досягнень сучасної аксіології. Завдання курсу – 1) розширити й поглибити знання студентів про цінності й ціннісне; 2) сприяти оволодінню студентами уміннями побудови аксіологічного дискурсу.
У ході вивчення дисципліни студенти набувають знання: з історії зарубіжної та вітчизняної аксіологічної думки, проблем розвитку й методики ціннісного аналізу людини, питань формування й функціонування ціннісної реальності, структури, сфер і форм існування цінності, основних положень ряду спеціальних аксіологічних теорій.
Крім отримання теоретичних знань студенти виробляють практичні навички з визначення, аналізу й пошуку шляхів вирішення ціннісних проблем.
У процесі навчання відпрацьовуються уміння щодо системного аналізу понятійно-категоріального апарату в аксіології, уміння застосувати діалектичний метод до аксіологічної проблематики. Все це сприятиме наближенню теоретичних знань до майбутньої практичної діяльності чи наукової роботи.
СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Структура та обсяг годин за темами курсу (стаціонар)

№ з/п
Тема
Кількість годин
Форма контролю знаньУсього
Аудиторні
Самостійна робота
Індивідуальна робота

Лекції
Практичні
Семінари
Контрольні
Усього
1
210
11

Змістовий модуль І
Історико-філософський генезис поняття цінності й інтерпретація аксіологічного в європейській традиції

1
Проблема цінності в історії філософської думки

2

0


4

Співбесіда

2
Цінність як поняття: теоретико-методологічні основи

4

0


5

Співбесіда

3
Факт “сутності людини” у світі цінностей та антропологізм логіки оцінок

2

0


3

Співбесіда

Змістовий модуль ІІ
Головні форми існування цінності та рівні її відображення людиною

4
Практика як фундаментальна форма існування цінності

2

0


3

Співбесіда

5
Світогляд як форма існування цінності

2

0


3

Співбесіда

6
Культура як форма існування цінності

2

0


3

Співбесіда

7
Філософія як синтез і методологія дослідження цінностей людини

2

0


5

Співбесіда

Змістовий модуль ІІІ
Історичний аналіз теорій цінності

8
Філософія про цінності від Давнього світу до Середньовіччя

0

2


3

Співбесіда

9
Ідея цінності від Ренесансу до століття Просвіти

0

2


3

Співбесіда

10
Століття Просвіти. На шляху до теорії здатності судження

0

2


3

Співбесіда

11
Виникнення "філософії цінності"

0

2


3

Співбесіда

12
Проблема цінності й історичний матеріалізм

0

2


3

Співбесіда

13
Аксіологія 20 століття

0

2


3

Співбесіда

14
Логіко-семантичний і семіотичний аналіз цінності

0

2


3

Співбесіда

15
Феноменологічна інтерпретація цінностей

0

2


3

СпівбесідаРазом
25
16

16


49

Екзамен (усний)Структура та обсяг годин за темами курсу (заочне відділення)

№ з/п
Тема
Кількість годин
Форма контролю знаньУсього
Аудиторні
Самостійна робота
Індивідуальна робота

Лекції
Практичні
Семінари
Контрольні
Усього
1
210
11

Змістовий модуль І
Історико-філософський генезис поняття цінності й інтерпретація аксіологічного в європейській традиції

1
Проблема цінності в історії філософської думки

0

0


1

Співбесіда

2
Цінність як поняття: теоретико-методологічні основи

4

4


3

Співбесіда

3
Факт “сутності людини” у світі цінностей та антропологізм логіки оцінок

0

0


3

Співбесіда

Змістовий модуль ІІ
Головні форми існування цінності та рівні її відображення людиною

4
Практика як фундаментальна форма існування цінності

2

0


3

Співбесіда

5
Світогляд як форма існування цінності

2

0


1

Співбесіда

6
Культура як форма існування цінності

0

0


1

Співбесіда

7
Філософія як синтез і методологія дослідження цінностей людини

0

0


1

Співбесіда

Змістовий модуль ІІІ
Історичний аналіз теорій цінності

8
Філософія про цінності від Давнього світу до Середньовіччя

0

0


1

Співбесіда

9
Ідея цінності від Ренесансу до століття Просвіти

0

0


1

Співбесіда

10
Століття Просвіти. На шляху до теорії здатності судження

0

0


1

Співбесіда

11
Виникнення "філософії цінності"

0

0


1

Співбесіда

12
Проблема цінності й історичний матеріалізм

0

0


1

Співбесіда

13
Аксіологія 20 століття

0

0


1

Співбесіда

14
Логіко-семантичний і семіотичний аналіз цінності

0

0


1

Співбесіда

15
Феноменологічна інтерпретація цінностей

0

0


1

СпівбесідаРазом
81
4

4


21

Екзамен (усний)


Тематика та зміст лекцій *
(* зірочкою позначені теми, які виносяться на аудиторне опрацювання на заочному відділенні)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Історико-філософський генезис поняття цінності й інтерпретація аксіологічного в європейській традиції

Лекція 1
Тема 1. Проблема цінності в історії філософської думки
Лекції – 2
Семінари – 0
Сам. роб. – 4
Логіка викладу:
Античне розуміння цінності.
Онтологічна парадигма Платона.
Семіотично-предметна парадигма Аристотеля.
Середньовічне тлумачення цінності.
Ренесансне бачення цінності.
Новочасне сприймання цінності.
"Переоцінка цінностей" у 20 столітті.

Лекція 2
Тема 2. Цінність як поняття: теоретико-методологічні основи*
Лекції – 4
Семінари – 0
Сам. роб. – 5
Логіка викладу:
Змістовно-інформаційний метод дослідження цінності.
Переплетення об’єктивного й суб’єктивного в ціннісному.
Онтологічна заданість ціннісно-діяльнісного.
Сходини впорядкування ціннісного.
Сутність, структура й спосіб існування цінності.
Функції цінності.

Лекція 3
Тема 3. Факт “сутності людини” у світі цінностей та антропологізм логіки оцінок
Лекції – 2
Семінари – 0
Сам. роб. – 3
Логіка викладу:
Природа, сутність і цінності людини.
Цінності й розвиток антропологічних уявлень.
Діалектика випереджального відображення й ціннісно-діяльнісного.
Цінністіння як сутність людини.
Механізм і спрямованість людського оцінювання.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Головні форми існування цінності та рівні її відображення людиною

Лекція 4
Тема 4. Практика як фундаментальна форма існування цінності
Лекції – 2
Семінари – 0
Сам. роб. – 3
Логіка викладу:
Ціннісна основа практичних відносин.
Трудова теорія та цінності.
Лабільність і мобільність ціннісних значень.
Вектор аксіогенезису.
Духовно-практичний спосіб осягнення світу й "хірургічна процедура" феноменологічної редукції.

Лекція 5
Тема 5. Світогляд як форма існування цінності
Лекції – 2
Семінари – 0
Сам. роб. – 3
Логіка викладу:
Основні напрями розуміння світогляду.
Співвідношення понять в структурі світогляду.
Світоспоглядання та цінності.
Світорозуміння та цінності.
Світозлиття та цінності.
Типологія світогляду. Сфери світогляду.

Лекція 6
Тема 6. Культура як форма існування цінності
Лекції – 2
Семінари – 0
Сам. роб. – 3
Логіка викладу:
1. Цінність як єдинороздільна цілісність культури.
2. Аксіологічна модель культури.
3. Зовнішнє й внутрішнє культури.
4. Культура як інше першої природи.

Лекція 7
Тема 7. Філософія як синтез і методологія дослідження цінностей людини
Лекції – 2
Семінари – 0
Сам. роб. – 5
Логіка викладу:
1. Діалектика співвідношення філософії та цінностей.
2. Філософія в ціннісному універсумі.
3. Філософія як протиставлення ціннісних відносин.
4. Філософія як "вічна" цінність.
5. Ціннісне обернення філософії.
6. Філософія як міра відповідальності.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Мета та завдання самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів зорієнтована на модульно-рейтингову систему оцінювання знань, вона є базовим елементом університетської освіти, закономірним продовженням лекційної роботи викладача і студента і – головне – виявленням організованості студента, рівнем володіння матеріалом курсу.
Самостійна робота передбачає – 1) вироблення умінь опрацювання наукової та довідкової літератури; 2) вироблення навичок самостійного дослідження конкретного аксіологічного матеріалу.
Її результативність оцінюється різними формами контролю, балів, передбаченими Положенням про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра філософії.

Форми організації самостійної роботи
Основною формою контролю за самостійною роботою студентів з курсу „Сучасна аксіологія” є рівень знань при аналізі аксіологічної літератури та робота над ІНДЗ, здатність до філософського мислення, виявлених при різних формах контрольної перевірки, в тому числі і під час лекцій.

Вказівки до підготовки ІНДЗ
ІНДЗ із сучасної аксіології є обов’язковим елементом навчального процесу. Мета такого виду роботи – це набуття навичок самостійного осмислення аксіологічної літератури, поглиблене дослідження певної проблематики за обраною темою, співставлення різних позицій і вироблення власної точки зору. Виступаючи одним з основних засобів організації самостійної роботи студента в міжсесійний період, письмові роботи служать формою звітності про власні навчальні досягнення студента, рівень його знань і ставлення до учбової дисципліни.
До комплексу вимог щодо оформлення ІНДЗ включаються: вимоги до змісту роботи, об’єму і термінів подання на перевірку.

Структура ІНДЗ
1. План.
2. Вступ.
3. Виклад змісту.
4. Висновки.
5. Перелік використаної літератури.

Вимоги до оформлення ІНДЗ
Робота повинна бути надрукована грамотно.
В тексті не допускаються неточність цитат, закреслення, скорочення слів (крім загальноприйнятих).
На титульному листі обов’язково вказується тема, номер курсу і назва групи, де навчається студент, прізвище і ініціали автора, науковий ступінь, звання і прізвище з ініціалами викладача.
Об’єм роботи повинен становити від 10 до 15 сторінок друкованого тексту, кегль 14, інтервал – 1,5; посилання даються у квадратних дужках, де перша цифра вказує на джерело в переліку літератури, а друга – номер сторінки (сторінок).
Сторінки нумеруються у верхньому правому куті.
В кінці роботи необхідно наводиться перелік використаної літератури.
Дані про джерела наводяться в повному обсязі.

ІНДЗ виявляє вміння читати, ретельно аналізувати й концептуально розуміти аксіологічні тексти. Такий вид роботи – це письмова відповідь на доволі широке і чітко сформульоване питання за опрацьованим самостійно матеріалом. Вона повинна показати, що студент успішно освоює навчальну дисципліну, всю літературу, що рекомендована викладачем.
Від студентів вимагається уважне відношення до орфографії, пунктуації й стилю викладення, тому що погрішності в мові впливають, і істотно, на чистоту аргументації, а, отже, й на загальну оцінку.
Академічна етика:
всі наявні в ІНДЗ виноски ретельно перевіряються й забезпечуються "адресами". Випадки плагіату повинні бути виключені. Плагіат є не що інше, як присвоєння авторства. Більш конкретно, до плагіату відноситься:
а) включення у свою роботу цитат з робіт інших авторів без вказівки на це (у вигляді відповідного посилання);
б) близький до тексту переказ якогось "місця" з чужої роботи без відсилання до неї;
в) використання чужих ідей без вказівки першоджерела.
Такі вимоги відноситься також і до джерел, знайдених в Інтернеті. Нічого принципово нового тут немає – потрібно просто вказати повну адресу сайту (сайтів). Студенти повинні писати роботи своїми словами, згадуючи всі використані джерела інформації. Пряме цитування повинне бути зведене до мінімуму й не перевищувати 40-50 слів. Наприкінці письмової роботи обов'язково дається список усіх використаних джерел.

Форма контролю: індивідуальна перевірка
Оцінювання: 0-26 балів

Теми для ІНДЗ (обов’язково)
1. Шелер М. Ресентимент в структурі моралей.
2. Риккерт Г. Про систему цінностей.
3. Благо та істина: лінії розходження та сходження.
4. Феноменологія сприйняття.
5. Бог и царство Боже як основа цінностей.
6. Лоський М.О. Умови абсолютного добра.
7. Маслоу А. Аксіологічні основи психології буття.
8. Цінність як міждисциплінарне поняття.
9. Герменевтика цінностей.
10. Ціннісне: проблема обґрунтування.
11. Підстави логіки оцінок.
12. Смисл культури, її рівні та цінності.
13. Істина та цінності.
14. Філософське дослідження природи цінностей.
15. Ресентимент. Ф. Ніцше та М. Шелер.
16. "Ціннісна об’єктивність": Е. Гуссерль.
17. Трансформація феноменологічної аксіології в екзистенціалізмі: М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю.
18. Проблема світогляду в сучасній філософії: ціннісний аспект.
19. Аксіологія постмодерну.
20. "Аксіологічний інтуїтивізм" Дж. Мура.
21. Соціологічний підхід в аксіології: М. Вебер і Е. Дюркгейм.
22. Теологічна аксіологія: Г. Марсель, Ж. Марітен, Д. Гільдебранд.
23. Психологічний підхід в аксіології: А. Мейнонг, Дж. Сантаяна, Ф. Шибутані.
24. Смак як ціннісне відношення. Від Б. Грасіана-і-Моралєса до
· Д. Дідро.
25. "Натуралістична" аксіологія: Р.Б. Перрі та Дж. Дьюї.

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Перевірка підготовленості студентів з навчальної дисципліни передбачає виявлення: 1) рівня та обсягу теоретичних знань; 2) ступеня оволодіння пропонованими методами дослідження.
Знання оцінюються за відомими критеріями: 1) відповідність змісту відповіді темі; 2) повнота та послідовність розкриття теми; 3) фактична точність, точність вживання категорій, понять, термінів; 4) обізнаність у літературі з предмету; 5) уміння висловити власну точку зору на проблему (питання), що розглядається.

оцінювання самостійної роботи
Педагогічний досвід викладання навчальної дисципліни "Сучасна аксіологія" показує, що студенти філософського відділення навчально-наукового інституту історії та філософії переважно сумлінно ставляться до виконання завдань щодо аналізу аксіологічної літератури в межах самостійної роботи студентів (СРС), яка є обов’язковою формою навчання, а тому такий вид роботи оцінюється в межах 0-3 бали (загальна сума – 45 балів).
3 бали виставляється за ґрунтовне, повне, логічно висвітлене питання, за переконливу аргументацію, що супроводжується правильною ілюстрацією, за точність слововживання, стилістичну єдність, граматичну правильність.
1-2 бали виставляється за виклад, який значною мірою задовольняє норму, але є суттєві помилки у висвітленні питання, відсутня аргументація, помилки в ілюстраціях, бракує єдності стилю, добір слів не завжди вдалий.
0 балів виставляється за фрагментарну відповідь, збіднену лексику і поняттєву будову.

Аналіз аксіологічної літератури (додатково)
Форма контролю: бесіда
Оцінювання: 0-3 бали
Тема 1. Проаналізувати: Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. – 1996. – № 4.
Тема 2. Проаналізувати: Абишева А.К. О понятии "ценность" // Вопросы философии. – 2002. – № 3.
Тема 3. Прочитати: Єрмоленко А.М. Етичні норми і цінності: проблеми обґрунтування. – К., 1997.
Тема 4. Проаналізувати: Ивин А.А. Основания логики оценок. – М., 1970.
Тема 5. Прочитати та проаналізувати: Ціннісні орієнтації (аналіз соціально-філософських концепцій Заходу 80-90-х років). – К., 1995.
Тема 6. Прочитати: Каган М.С. Философская теория ценности. – С-Пб., 1997.
Тема 7. Прочитати: Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. – М., 1998.
Тема 8. Прочитати та проаналізувати: П’янзін С.Д. Ґенеза поняття "цінність" в античній філософії: методологічний аспект // Вісник Черкаського університету. Збірник наук. праць. Вип. 154. – Черкаси: ЧНУ, 2009.
Тема 9. Прочитати та проаналізувати: Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1982..
Тема 10. Прочитати та проаналізувати Розділ 3 у книзі: Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. – М., 1994.
Тема 11. Прочитати та проаналізувати Розділ 4 у книзі: Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. – М., 1994.
Тема 12. Прочитати та проаналізувати Розділ 5 у книзі: Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. – М., 1994.
Тема 13. Прочитати та проаналізувати Розділ 6 у книзі: Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. – М., 1994.
Тема 14. Прочитати та проаналізувати: Витгенштейн Л. Культура и ценности // Человек. – 1991. – № 5.
Тема 15. Прочитати та проаналізувати: Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философия ценности. – К., 1996. та Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. – М., 1999.

оцінювання екзамену
Екзамен з предметів філософського циклу передбачає три теоретичні питання. Слід ураховувати, що 50 балів виставляється за усну відповідь при умові, що студент повно і послідовно розкрив тему, виявив обізнаність у літературі з предмету, переконливо й обґрунтовано висловив власну точку зору на проблему, що розглядається, проілюстрував відповідь самостійними прикладами, дотримуючись при цьому норм літературної мови.
35-50 балів виставляється, якщо студент правильно, достатньо повно розкрив тему (не менше ніж на 80%), однак в окремих місцях:
– порушив послідовність викладу матеріалу;
несистемно осмислив матеріал;
виявив недостатню самостійність суджень;
допустив неточність фактичного характеру;
зробив помилку у застосуванні філософської термінології;
добрав не дуже переконливі приклади;
30-34 бали ставиться при відповіді на всі питання не менш ніж на 60%, однак є істотні недоліки:
– непослідовність викладу матеріалу;
несистемне осмислення матеріалу;
не продемонстрував самостійних суджень;
допустив неточності фактичного характеру;
зробив помилки у застосуванні філософської термінології;
навів непереконливі приклади;
14-29 балів ставиться при відповіді на всі питання не менш ніж на 40%, однак:
– є суттєві порушення у послідовності викладу матеріалу:
є чимало помилок фактичного характеру;
– поверхово орієнтується в літературі з предмету;
наводить окремі приклади;
порушення логіки умовиводів;
помилки в мовному оформленні реплік.
5-13 балів може бути виставлено при відповіді на всі питання менш ніж на 20% і при цьому допущено погрішностей більше, ніж для 7-8 балів.
1-4 бали виставляється, якщо виконані окремі фрагменти завдання.
0 балів виставляється при повній відсутності відповідей як на основні, так і додаткові питання.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Античне розуміння цінності.
Онтологічна парадигма Платона.
Семіотично-предметна парадигма Аристотеля.
Середньовічне тлумачення цінності.
Ренесансне бачення цінності.
Новочасне сприймання цінності.
"Переоцінка цінностей" у 20 столітті.
Змістовно-інформаційний метод дослідження цінності.
Переплетення об’єктивного й суб’єктивного в ціннісному.
Онтологічна заданість ціннісно-діяльнісного.
Сходини впорядкування ціннісного.
Сутність, структура й спосіб існування цінності.
Функції цінності.
Природа, сутність і цінності людини.
Цінності й розвиток антропологічних уявлень.
Діалектика випереджального відображення й ціннісно-діяльнісного.
Цінністіння як сутність людини.
Механізм і спрямованість людського оцінювання.
Ціннісна основа практичних відносин.
Трудова теорія та цінності.
Лабільність і мобільність ціннісних значень.
Вектор аксіогенезису.
Духовно-практичний спосіб осягнення світу й "хірургічна процедура" феноменологічної редукції.
Основні напрями розуміння світогляду.
Типологія світогляду. Сфери світогляду.
Співвідношення понять в структурі світогляду.
Світоспоглядання та цінності.
Світорозуміння та цінності.
Світозлиття та цінності.
Цінність як єдинороздільна цілісність культури.
Аксіологічна модель культури.
Зовнішнє й внутрішнє культури.
Культура як інше першої природи.
Діалектика співвідношення філософії та цінностей.
Філософія в ціннісному універсумі.
Філософія як протиставлення ціннісних відносин.
Філософія як "вічна" цінність.
Ціннісне обернення філософії.
Зміст поняття ресентименту. Ф. Ніцше та М. Шелер.
Філософія як міра відповідальності.


Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання з навчальної дисципліни "Сучасна аксіологія"
СРС
Екзамен (усний)
Загальна сума

Семінари
ІНДЗ


25


100


24

26
СРС – самостійна робота студента
ІНДЗ – індивідуальне навчально-дослідне завдання
Шкала оцінювання знань
Рейтинговий показник
Оцінка у національній шкалі
Оцінка ECTS

90 – 100
Зараховано
5 (відмінно)
A (відмінно)

82 – 89


4 (добре)
В (добре)

75 – 81


С (добре)

68 – 74


3 (задовільно)
D (задовільно)

60 – 67


E (задовільно)

35 – 59
Незараховано
2 (незадовільно)
FX (незадовільно)

1 – 34

_
F (незадовільно)


МЕТОДИ НАВЧАННЯ: інформаційно-репродуктивний, пошуковий, продуктивно-практичний.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: індивідуальна бесіда, перевірка СРС, іспит.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література (першоджерела)
Абишева А.К. О понятии "ценность" // Вопросы философии. – 2002. – № 3.
Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. – М., 1998.
Аксиология, или философское исследование природы ценностей. Культурология. XX век. – М., 1996.
Анисимов С.Ф. Введение в аксиологию. – М., 2001.
Батищев Г.С. Истина и ценности // Познание в социальном контексте. – М., 1994.
Большаков В.П. Смысл культуры, ее уровни и ценности / Административный сервер НоаГУ. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. – СПб., 1996.
Гайденко П.П. Проблемы рациональности на исходе ХХ века // Вопросы философии. – 1991. – № 6.
Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1998.
Горнштейн Т.Н. Философия Н. Гартмана (Критический анализ основных проблем онтологии). – Л., 1969.
Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.
Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. – М., 1999. – Кн. 1.
Єрмоленко А.М. Етичні норми і цінності: проблеми обґрунтування. – К., 1997.
Ивин А.А. Аксиология. – М., 2006.
Ивин А.А. Логика норм. – М., 1973.
Ивин А.А. Основания логики оценок. – М., 1970.
Ильин В.В. Аксиология. – М., 2005.
Каган М.С. Философия культуры. – С-Пб., 1996.
Каган М.С. Философская теория ценности. – С-Пб., 1997.
Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – М., 1991.
Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. – 1996. – № 4.
Лой А.Н. Сознание как предмет теории познания. – К., 1988.
Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М., 1995.
Лосев А.Ф. Теория стиля у модернистов // Литературная учеба. – 1988. – № 5.
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1982.
Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. – М., 1991.
Лосский Н.О. Ценность и Бытие, Бог и царство Божие как основа ценностей. – М., 1994.
Малахов В.А. Культура и человеческая целостность. – К., 1984.
Маслоу А. Психология бытия. – М., 1977.
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – СПб., 1999.
Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры. – М., 2005.
Огурцов А.П. Благо и истина: линии расхождения и схождения // Благо и истина: классические и неклассические регулятивы. – М., 1998.
Парахонский Б.А. Стиль мышления. Философские аспекты анализа стиля в сфере языка, культуры, познания. – К., 1982.
Попович М.В. Философские вопросы семантики. – К., 1979.
Проблема человека в западной философии. – М., 1988.
Риккерт Г. О понятии философии // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998.
Риккерт Г. О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998.
Сагатовский В.Н. Ценность и смысл // Философские науки. – 1987. – № 10.
Смысл жизни в русской философии. Конец XIX начало XX веков. – СПб., 1995.
Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. – М., 1985.
Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии. – 1989. – № 10.
Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. – М., 1994.
Сумерки богов: Ф.Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж. Сартр. – М., 1989.
Ухтомский А.А. Душа человека. – СПб., 1996.
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – М., 1977.
Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Время и бытие. – М., 1993.
Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философия ценности. – К., 1996.
Хюбнер К. Критика научного разума. – М., 1994.
Ціннісні орієнтації (аналіз соціально-філософських концепцій Заходу 80-90-х років). – К., 1995.
Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. – М., 1999.
Шелер М. Формализм в этике и материальная природа ценностей // Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994.
Шохин В.К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. – М., 2006.

Навчально-методична література (підручники і посібники)
Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.
История философии / Под ред. В.П. Кохановского. – Ростов-на-Дону, 1999.
Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К., 1997.
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.
Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. – Раздел 1V. Аксиология.

Додаткова література
Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002.
Философский энциклопедический словарь. – М., 1997.

3. КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ

РЕЦЕНЗІЯ
на комплексні контрольні роботи з навчальної дисципліни “Сучасна аксіологія” по виявленню якості фахової підготовки студентів 4-ого курсу ННІ історії і філософії освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Зміст представлених комплексних контрольних робіт по виявленню якості підготовки бакалаврів повністю відповідає вимогам навчальної та робочої програми курсу “Сучасна аксіологія”.
Комплексні контрольні роботи містять значний блок питань, що відносяться до основоположних принципів і головних теоретичних систем аксіології, проблем розвитку й методики аналізу аксіології як філософської науки, питань формування й функціонування ціннісної реальності, основних положень ряду спеціальних аксіологічних теорій і досліджень. Значна увага приділяється основам термінологічної, теоретичної та практичної сторони аксіологічного знання; аксіологічному дискурсу та сферам і формам існування цінності.
Необхідно відзначити і те, що до комплексу пропонованих робіт включено найбільш актуальні питання і проблеми сучасної аксіології, значна частина яких присвячена з’ясуванню особливостей історичного розвитку ціннісної думки, що дозволяє виявити розуміння студентами значення аксіології у її становленні та розвитку.
Вважаю, що представлені комплексні контрольні роботи відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України і можуть бути рекомендовані для проведення контролю якості залишкових знань студентів з дисципліни “Сучасна аксіологія”.

Доктор філософських наук, професор
зав. кафедри філософії
Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького О.В. МарченкоРЕЦЕНЗІЯ
на комплексні контрольні роботи з курсу “Сучасна аксіологія” по виявленню якості фахової підготовки студентів 4-ого курсу ННІ історії і філософії освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

Представлена на рецензію тематика комплексних контрольних робіт повною мірою відображає вимоги навчальної і робочої програми й спрямована на виявлення якості залишкових знань з курсу “Сучасна аксіологія”.
Ураховуючи загальний гуманітарний вектор підготовки фахівців з філософських наук, автор контрольних завдань правомірно ставить мету з’ясувати, якою мірою студенти опанували тією сумою аксіологічних знань, які дозволяють їм виявити своє ставлення до світу, його сучасного стану розвитку, а також місця та ролі в ньому аксіологічного знання.
Важливою рисою завдань з комплексної контрольної роботи є їх системнна завантаженість. Адже саме системний аналіз понятійно-категоріального апарату в аксіології, уміння застосувати діалектичний метод до аксіологічної проблематики є тим важливим інструментом, який розкриває характер світоглядної, філософсько-методологічної і загальної культури філософа. Правомірними є завдання, які пов’язані зі з’ясуванням того, якою мірою студенти опанували основні аксіологічні категорії та поняття.
Розподіл питань по варіантах за обсягом і складністю є рівномірним. Запропоновані завдання до комплексної контрольної роботи з курсу "Сучасної аксіології" охоплюють зміст навчальної і робочої програми, відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України і можуть бути рекомендовані для проведення контролю за якістю залишкових знань студентів.

Кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії
Черкаського державного
технологічного університету О.В. КулєшовМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор, професор
___________ А.І. Кузьмінський

“___“______________2010 р.


ПАКЕТ
КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни Сучасна аксіологія

______________________________________________
(повна назва дисципліни за навчальним планом)
для студентів 4 курсу

спеціальності 6.030100-філософія
(шифр і найменування)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


Рецензенти: доктор філософських наук, професор Марченко О.В.

кандидат філософських наук, доцент Кулешов О.
(науковий ступінь, вчене звання, посада, ініціали, прізвище)ПОГОДЖЕНО Схвалено на засіданні кафедри
Проректор з науково-педагогічної філософії
роботи, доцент
______________________________
____________ Ю.В.Андріяко (протокол № від __ 2010 р.)
Начальник департаменту навчально- Завідувач кафедри, професор
методичної роботи, доцент _______________ О.В. Марченко
______________ М.Н. Гаврилюк
“___” ___________2010 р.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 1
Науковий статус аксіології.
Головні положення марксистської теорії цінностей.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 2
Функції аксіології.
Логіка розвитку античної аксіології.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 3
Ренесансне бачення цінності.
Зміст категорії "цінність".

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. МарченкоМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 4
Логіка розвитку середньовічної аксіології.
Матеріалізм та ідеалізм у сучасній аксіології.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 5
Новочасне сприймання цінності.
Мобільність ціннісних значень.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 6
Загальна логіка розвитку антропологічних уявлень.
Механізм людського оцінювання.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 7
Канали ціннісної мобільності.
Ціннісна типологія світогляду.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 8
Проблема смислу життя.
Аксіологічний фактор в історії.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 9
Співвідношення цінностей в структурі світогляду.
Аксіологічна модель культури.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 10
Зовнішнє й внутрішнє культури.
Аксіологічний критерій прогресу.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 11
Культура й цивілізація.
Світогляд: структура й сутність.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 12
Культура як інше першої природи.
Свобода й відповідальність особистості.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 13
Індивід. Індивідуальність. Особистість.
Форми ціннісного освоєння дійсності.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 14
1. Діалектика співвідношення філософії та цінностей.
2. Онтологічна парадигма Платона.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки: 0301 – філософія
Спеціальність: 6.030100 – філософія
Навчальна дисципліна: Сучасна аксіологія

Комплексна контрольна робота
Білет № 15
1. Семіотично-предметна парадигма Аристотеля.
2. "Переоцінка цінностей" у 20 столітті.

Укладач: доцент кафедри філософії С.Д. П’янзін
Завідувач кафедри, професор О.В. Марченко4. Екзаменаційні білети та методичні рекомендації до них

Екзаменаційний білет з навчальної дисципліни "Філософія історії" складається з двох питань, які зорієнтовані на перевірку знань теорії та виявлення умінь і навичок аксіологічного аналізу суспільно-історичного та філософського матеріалу. Питання білетів включають увесь об'єм Програми навчального курсу "Сучасна аксіологія".
При відповіді на теоретичне питання необхідно дати визначення базовим поняттям, указати основні аспекти проблеми, проілюструвати кожне положення відповіді.
Відповідь також передбачає компетентну орієнтацію в аксіологічній літературі та науковій літературі аксіологічного спрямування.


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 1

1. Лабільність і мобільність ціннісних значень.
2. Сутність, структура й спосіб існування цінності.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія

Екзаменаційний білет № 2

Аксіологічна модель культури.
Онтологічна заданість ціннісно-діяльнісного.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 3
Культура як інше першої природи.
Переплетення об’єктивного й суб’єктивного в ціннісному.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 4

Діалектика співвідношення філософії та цінностей.
Змістовно-інформаційний метод дослідження цінності.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія

Екзаменаційний білет № 5

Філософія в ціннісному універсумі.
Новочасне сприймання цінності.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 6

Філософія як протиставлення ціннісних відносин.
Ренесансне бачення цінності.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 7

Середньовічне тлумачення цінності.
Філософія як "вічна" цінність.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 8

Семіотично-предметна парадигма Аристотеля.
Ціннісне обернення філософії.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 9

Онтологічна парадигма Платона.
Зміст поняття ресентименту. Ф. Ніцше та М. Шелер.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 10

Античне розуміння цінності.
Філософія як міра відповідальності.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 11

Сходини впорядкування ціннісного.
"Переоцінка цінностей" у 20 столітті.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 12

Природа, сутність і цінності людини.
Функції цінності.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. МарченкоЧеркаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 13

Цінності й розвиток антропологічних уявлень.
Діалектика випереджального відображення й ціннісно-діяльнісного.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 14

Цінністіння як сутність людини.
Механізм і спрямованість людського оцінювання.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна філософія історії


Екзаменаційний білет № 15

Вектор аксіогенезису.
Трудова теорія та цінності.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 16

Духовно-практичний спосіб осягнення світу й "хірургічна процедура" феноменологічної редукції.
Основні напрями розуміння світогляду як системи цінностей.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 17

Типологія світогляду. Сфери світогляду.
Співвідношення понять в структурі світогляду.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 18

Світоспоглядання та цінності.
Світорозуміння та цінності.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 19

Цінність як єдинороздільна цілісність культури.
Світозлиття та цінності.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Кафедра філософії
ННІ історії і філософії
Навчальна дисципліна Сучасна аксіологія


Екзаменаційний білет № 20

Ціннісна основа практичних відносин.
Механізм і спрямованість людського оцінювання.

Затверджено на засіданні кафедри філософії
протокол № 1 від "30" серпня 2010 р.

Укладач: доц. С.Д. П’янзін
Зав. кафедрою: проф. О.В. Марченко


13PAGE 15Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 8818958
    Размер файла: 510 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий