Методичні рекомендації для виконання КП ТЕА АТП..

Зміст
с.
Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки проекту...5
Вступ...8
1 Загальний розділ...10
1.1 Технічна характеристика об’єкту обслуговування.10
1.2 Режим роботи виробничих підрозділів автотранспортного підприємства..10
1.3 Призначення і склад робіт в проектованому підрозділі....11
2 Технологічний розділ.......12
2.1 Розрахунок виробничої програми .......12
2.1.1 Вихідні дані нормативів ТО і ремонту.12
2.1.2 Прийняті коефіцієнти коректування нормативів.12
2.1.3 Розрахунок прийнятих нормативів по ТО і ремонту..13
2.1.4 Розрахунок загального річного пробігу автомобілів..15
2.1.5 Розрахунок кількості дій за рік для всього АТП.16
2.1.6 Розрахунок кількості ТО за зміну.16
2.1.7 Вибір методів організації технологічного процесу ТО автомобіля..16
2.1.8 Розрахунок кількості СО поєднаних з ТО1 і ТО2...17
2.1.9 Розрахунок нормативних річних трудомісткостей по ТО і ПР..17
2.1.10 Розрахунок річної трудомісткості робіт по самообслуговуванню..19
2.2. Визначення загальної річної трудомісткості робіт в виробничому підрозділі..19
2.3 Визначення кількості постів виробничого підрозділу......20
2.4Розрахунок кількості робітників виробничого підрозділу....20
2.5 Розрахунок і підбір обладнання .21
2.6 Визначення площі підрозділу.22
2.7 Опис і обґрунтування плану підрозділу.23
2.8 Розробка виробничого процесу в підрозділі.23
3 Організаційний розділ25
3.1 Організація робочих місць в проектованому підрозділі...25
3.2 Умови праці в проектованому підрозділі...25
3.3 Режим праці і відпочинку26
3.4 Виробнича естетика..26
4 Вимоги охорони праці в проектованому підрозділі.27
5 Конструкторський розділ28
5.1 Обґрунтування необхідності розробки конструкції......28
5.2 Призначення, будова і робота конструкції ....28
6 Показники проекту..30
Перелік використаних джерел...31
Додаток 1 – Режим повернення та випуску рухомого складу ...32
Додаток 2 - Нормативи трудомісткості робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту ДТЗ....32
Додаток 3 – Періодичність технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів .33
Додаток 4 – Нормативи пробігу до капітального ремонту та тривалості простою в ТО і ПР34
Додаток 5 – Значення коефіцієнту К1, що враховує категорії умов експлуатації ..34
Додаток 6 - Значення коефіцієнту К2, що враховує модифікацію рухомого складу і організацію його роботи35
Додаток 7 – Значення коефіцієнту К3, що враховує природно-кліматичні умови експлуатації рухомого складу...35
Додаток 8 – Значення коефіцієнту К4, К4/, що враховує пробіг з початку експлуатації.35
Додаток 9 - Значення коефіцієнту К5, що враховує кількість технологічно сумісних груп рухомого складу....36
Додаток 10 - Розподіл трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту за видами робіт...37
Додаток 11 – Річні фонди часу виробничих робітників.38
Додаток 12 – Приблизний розподіл трудомісткості робіт по самообслуговуванню.38
Додаток 13 – Форма маршрутної технологічної карти.38
Додаток 14 Форма операційної карти..39
Додаток 15 – Форма сторінки змісту проекту.40
Додаток 16 – Форма етикетки...42
Додаток 17 – Форма титульного аркуша пояснювальної записки.43


Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки проекту
Текстові документи пояснювальної записки (ПЗ) виконують рукописним, машинописним або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша паперу білого кольору формату А4.
Вручну текст пишуть чорним кольором (чорнилом, тушшю або пастою).
Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (зображення) машинописним способом або від руки. Виправлення повинно бути чорного кольору. Пошкодження аркушів текстових документів і сліди неповністю видаленого попереднього тексту не допускається.
Третій і наступні аркуші ПЗ, окрім додатків, повинні мати основні написи за ГОСТ 2.104. Розмір основного напису першого за листом (ами) завдання аркуша ПЗ - 40x185 мм. На ньому подається зміст ПЗ. Розмір основного напису для наступних аркушів ПЗ - 15x185 мм.
Розділи, підрозділи, пункти і підпункти необхідно нумерувати арабськими цифрами і писати з абзацного відступу.
Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту, за винятком додатків.
Після номера розділу, підрозділу, пункту і підпункту у тексті крапку не ставлять.
Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти, як правило, заголовків не мають. Заголовки записують буквами більш крупнішого шрифту з великої літери без крапки у кінці, не підкреслюючи.
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті ПЗ.
Таблиця може мати назву, яку пишуть малими літерами (крім першої великої) над таблицею після номера таблиці через дефіс.
У разі перенесення частини таблиці назву розміщують тільки над першою частиною таблиці.
Слово «Таблиця - » зазначають один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» - з зазначенням номера таблиці.
Переносячи частину таблиці на наступну сторінку, необхідно повторювати в кожній частині таблиці її головку і боковик.
Таблиці, за винятком таблиць додатків, потрібно нумерувати арабськими цифрами в межах розділу.
Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.
Таблиці зверху, ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями. Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, яка обмежує таблицю, не проводять.
Головка таблиці повинна бути відокремлена лінією від решти таблиці.
Таблиця -Рисунок 1 – Структура таблиці
Між числами, які виражають крайні значення (від до), ставиться три крапки: у 67 разів; 3035 м/с; HRC 5458.
Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Шрифт формул має бути більшим, ніж написаний основний текст.
Формули і рівняння у ПЗ слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу арабськими цифрами, які записують на рівні формули праворуч у круглих дужках.
Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремленого крапкою, наприклад формула (2.3) – третя формула другого розділу.
Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів та розмірності величин, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою, якщо вони не пояснені раніше у тексті ПЗ, у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.
Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Символ відділяють його від розшифровки знаком тире. Остання розшифровка закінчується крапкою, а проміжні – крапкою з комою.
Посилання в тексті ПЗ на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками.
Джерела у переліку розташовують згідно рекомендацій та послідовності використання у тексті ПЗ.
У випадку цитування з джерел потрібно вказати номер сторінки, наприклад «[3, с.250]».
При посиланні на текст ПЗ слід писати: «.згідно з 3.1», «.(рисунок 3.1)», «за формулою (3.1)», « у відповідності з таблицею 4.1», «у відповідності з додатком 1» і т. ін.
Зміст ПЗ оформляється на окремих аркушах і розміщують після завдання на проект.
Слово «Зміст» розміщують посередині сторінки з великої літери. Над номерами сторінок розташовують позначення «с.».
ПЗ повинна мати тверду або м’яку обкладинку. На зовнішньому боці передньої обкладинки розміщують етикетку.
Нумерація аркушів ПЗ і додатків, які входять до її складу, повинна бути наскрізною. Таблиці та ілюстрації, розміщені на окремих аркушах, включаються в нумерацію аркушів ПЗ.
Першим аркушем ПЗ є титульний лист, другим – завдання на курсовий проект, третім аркушем є «Зміст» курсового проекту.

Вступ
Розвиток підприємств України за світовими стандартами потребує підвищення рівня та ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг, що базуються на нових рішеннях у галузі техніки, технологій, організаційних форм і методів господарської діяльності.
Нове конкурентне середовище вимагає від підприємств постійного пошуку шляхів і способів утримання завойованих на ринку позицій та розширення сфери діяльності як гарантії подальшого стабільного розвитку. У цих умовах починають діяти такі фактори, як вартість і якість наданих послуг. Причому ці чинники дуже тісно пов'язані між собою.
Якість транспортних послуг передусім залежить від технічного стану дорожніх транспортних засобів. У той же час ускладнення конструкції автомобілів зумовлює більш жорсткі вимоги до їх технічного обслуговування і ремонту. Крім того, підвищуються вимоги держави щодо надійності і безпечності автомобільного транспорту як джерела негативного впливу на навколишнє середовище та дорожньо-транспортних пригод. Вирішення цих завдань безпосередньо стосуються сфери технічного обслуговування, діагностики і ремонту автомобілів.
Одним з основних джерел підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах ринку є скорочення витрат. Економія паливних, енергетичних, матеріальних і сировинних ресурсів у процесі експлуатації автомобілів залежить від їх технічного стану, рівня організації матеріально – технічного постачання, зберігання автомобілів, нормування витрат експлуатаційних матеріалів і запасних частин. Отже, в процесі технічного обслуговування і ремонту автомобілів забезпечується їх надійність та передумови ефективної експлуатації.
Методи проектування нових, а також реконструкції і технічного переозброєння діючих автотранспортних, автообслуговуючих та авторемонтних підприємств істотно впливають на рівень технічної готовності ДТЗ, обсяг одночасних і поточних витрат на їх утримання. Однак глибоке, комплексне вивчення теоретичних основ розробки технічних і організаційних нововведень, вирішення проблем їх практичної реалізації неможливе без формування підготовлених фахівців.
Курсовий проект передбачає за мету закріпити та систематизувати знання студентів, які отримані при вивченні дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів”, розвити навички студентів в самостійній роботі та навчити їх практично застосовувати теоретичні знання при організації технічного обслуговування та ремонту автомобілів.
Курсовий проект складається з пояснювальної записки об’ємом 30 – 40 аркушів та графічної частини в об’ємі 2 аркушів формату А1.
Пояснювальна записка повинна містити основні розрахунки та пояснення, пов’язані з розрахунком виробничої програми підприємства, розробленим технологічним процесом, підбором засобів технологічного оснащення, технологічною документацією за встановленим змістом.
Графічна частина повинна містити технологічний план проектованого об’єкту та розроблений детальний технологічний процес технічного обслуговування чи ремонту вузла, агрегату автомобіля.

1 Загальний розділ
1.1 Технічна характеристика об’єкту обслуговування
В даному підрозділі курсового проекту, необхідно дати чітку технічну характеристику об’єкту обслуговування (автомобіля) за наступними рекомендаціями: колісна формула; номінальна вантажопідйомність у тоннах (кілограмах) або кількість місць; повна маса в тоннах (кілограмах); габаритні розміри в метрах (міліметрах); тип двигуна та його модель; найбільша швидкість із повним навантаженням (км/год); контрольна витрата палива (л/100 км). основні дані двигуна та його систем, характеристики трансмісії, коліс і підвіски, систем керування, електрообладнання, кабіни, кузова, додаткового обладнання, заправні об'єми, а також дані для регулювань і контролю. Технічна характеристика автомобіля повинна бути підібрана згідно теми курсового проекту. Технічна характеристика може бути виконана як в табличній формі (довільній) так і в текстовій формі.

1.2 Режим роботи виробничих підрозділів автотранспортного підприємства
Режим експлуатації рухомого складу автотранспортного підприємства (АТП) та режим роботи виробничих підрозділів ТО і ПР взаємопов’язані та визначається числом робочих днів рухомого складу в році, числом змін за добу, кількістю робочих днів в тижні, тривалістю робочої зміни, а також за тривалістю випуску та прийому рухомого складу.
Згідно Кодексу законів про працю України та статті 50,51, 52, 53 тривалість робочого часу протягом тижня не повинна перевищувати 40 годин при п’ятиденному та шестиденному робочому тижні, а при виконанні робіт у шкідливих умовах, тривалість робочого тижня скорочується до 36 годин.
Тривалість приймання та випуску автомобілів, визначається в залежності від їх кількості (див. додаток 1).
Для виробничих підрозділів ТО і ПР рекомендується приймати двохзмінну або однозмінну форму організації праці. Слід врахувати, що щоденне обслуговування (ЩО) та перше технічне обслуговування (ТО – 1) необхідно проводити в міжзмінний час, тобто після того, як автомобілі повернулися в АТП із лінії, ТО – 2 необхідно проводити в першу зміну. Роботу зони або постів поточного ремонту (ПР) необхідно організовувати в першу або в першу та другу зміну. Роботу виробничих дільниць по ПР необхідно організовувати в першу зміну.
Згідно із кількістю днів роботи автомобілів та кількістю змін роботи, які задані в завданні на курсове проектування необхідно скласти графік режиму роботи виробничих підрозділів ТО і ПР АТП в табличній формі.


Таблиця 1.1 – Режим роботи виробничих підрозділів АТП
Назва підрозділів
Д РРП
Період роботи на протязі доби3-я зміна
1-а зміна
2-зміна1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Випуск автомобілів
305


Х
Х

Робота на лінії
305Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Повернення автомобілів
305Х
Х
Зона ТО – 1
255
ХХ
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Зона ПР
255
Х


Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Зона ЩО
305
ХХ
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Зона ТО – 2
255
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Виробничі відділення
255
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Проектований підрозділ
255
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

де ДРРП – дні роботи виробничих підрозділів ТО і ПР в році, дн..
Дні роботи виробничих підрозділів ТО і ПР рекомендується приймати за наступними вимогами:
дні роботи зони ЩО в році залежать від кількості днів роботи автомобілів в році;
випуск та повернення автомобілів (робота КТП) залежить від кількості днів роботи автомобілів в році;
дні роботи зон ТО і ПР, а також виробничих дільниць ПР, рекомендується приймати по п’ятиденному робочу тижні.

1.3 Призначення і склад робіт в проектованому підрозділі
В даному підрозділі курсового проекту необхідно чітко визначити призначення проектованого підрозділу, а також детально визначити перелік робіт, які плануються до виконання.
Перелік робіт виконується в текстовій формі. Необхідно також визначити місце даного проектованого підрозділу у загальному технологічному процесі обслуговування і ремонту автомобілів АТП, виявити організаційні і технологічні зв’язки проектованого підрозділу з іншими виробничими підрозділами.

2 Технологічний розділ
2.1 Розрахунок виробничої програми
2.1.1 Вихідні дані нормативів ТО і ремонту
Таблиця 2.1 - Вихідні нормативи по ТО і ремонту
Марка автомобіля
Періодичність, км
Пробіг до КР
Простій в ТО і ПР
Простій в КР, Дкрв
Трудомісткість, люд - год


ТО-1
ТО-2ЩО
ТО-1
ТО-2
ПР на 1000км


L1в
L2в
Lкрв
dторв
Дкрв
tшов
t1в
t2в
tпрв
де L1в – нормативна періодичність ТО – 1,км; (див. додаток 3)
L2в – нормативна періодичність ТО – 2,км; (див. додаток 3) Lкрв – нормативний пробіг до капітального ремонту,км; (див. додаток 4)
dторв – тривалість простою рухомого складу при ТО і ПР, дн/1000км; (див. додаток 4)
tщов – нормативна трудомісткість ЩО, люд-год; (див. додаток 2)
t1в – нормативна трудоміскість ТО – 1, люд-год; (див. додаток 2) t2в – нормативна трудоміскість ТО – 2, люд-год; (див. додаток 2)
tпрв – нормативна трудомісткість ПР, люд-год/1000км; (див. додаток 2)
2.1.2 Прийняті коефіцієнти коректування нормативів
Прийняті коефіцієнти коректування нормативів наведені в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 - Прийняті коефіцієнти коректування нормативів
Коефіцієнти
Значення коефіцієнтів коректування


Періодичності
Простоїв в ТО і ПР
Трудомісткості


ТО
КР

ТО
ПР

К1


-
-


К2
-

-К3


-
-


К4
-
-
-
-


К4/
-
-

-
-

К5
-
-
-
де К1 – коефіцієнт, що враховує категорії умов експлуатації; (див. додаток 5)
К2 – коефіцієнт, що враховує модифікації рухомого складу і організації
його роботи ; (див. додаток 6)
К3 – коефіцієнт природнокліматичних умов експлуатації рухомого складу;
(див. додаток 7)

К4 - коефіцієнт коректування нормативів питомої трудомісткості ПР;
(див. додаток 8)
К4/ - коефіцієнт тривалості простою в ТО і ремонті в залежності від пробігу з початку експлуатації; (див. додаток 8)
К5 – коефіцієнт, що враховує кількість технологічно сумісних груп рухомого складу. (див. додаток 9)
2.1.3 Розрахунок прийнятих нормативів по ТО і ремонту
Розрахунок періодичності до ТО – 1
Нормативна періодичність до ТО – 1 13 EMBED Equation.3 1415, км, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.1)
Розрахункова кратність пробігу до ТО – 1 13 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415, (2.2)
де 13 EMBED Equation.3 1415- середньодобовий пробіг рухомого складу, км (згідно завдання на курсове проектування).
Приймаємо 13EMBED Equation.31415- ціле число.
Прийнята періодичність до ТО – 1 13 EMBED Equation.3 1415, км, обчислюється за формулою
13 EMBED Equation.3 1415. (2.3)
Розрахунок періодичності до ТО-2
Нормативна періодичність до ТО – 2 13 EMBED Equation.3 1415, км, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415, (2.4)
Розрахункова кратність пробігу до ТО – 2 13 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415, (2.5)
Приймаємо 13EMBED Equation.31415 - ціле число.
Прийнята періодичність до ТО – 2 13 EMBED Equation.3 1415, км, обчислюється за формулою
13 EMBED Equation.3 1415. (2.6)
Розрахунок пробігу до капітального ремонту
Нормативний пробіг до капітального ремонту 13 EMBED Equation.3 1415, км, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.7)
Розрахункова кратність пробігу ТО – 2 до пробігу капітального ремонту 13 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.8)
Приймаємо 13EMBED Equation.31415- ціле число.
Прийнятий пробіг до капітального ремонту (ресурс) автомобіля 13 EMBED Equation.3 1415, км, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415, (2.9)
Нормативний простій автомобіля в ТО і ПР 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415. (2.10)
Простій автомобіля в капітальному ремонті на авторемонтному заводі (АРЗ) 13 EMBED Equation.3 1415,дні визначається за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.11)
де ДД - дні поставки автомобіля на АРЗ і назад в АТП, дн.
Дні поставки автомобіля на АРЗ і назад в АТП приймаються умовно з розрахунку відстані від АТП до АРЗ.
Формула (2.11) використовується тільки при розрахунку для пасажирських АТП.
Розрахунок нормативів трудомісткості ТО і ПР
Розрахунок нормативів трудомісткості ТО і ПР проводимо табличним методом.
Таблиця 2.3 - Розрахунок нормативів трудомісткості ТО і ПР
Вид дій
Розрахункова формула і розрахунок

ЩО
13EMBED Equation.31415 (2.12)

ТО-1
13EMBED Equation.31415 (2.13)

ТО-2
13EMBED Equation.31415 (2.14)

СО
13EMBED Equation.31415 (2.15)

ПР
13EMBED Equation.31415 (2.16)
Прийняті до розрахунку основні нормативи по ТО і ПР автомобіля
Прийняті до розрахунку основні нормативи по ТО і ПР автомобіля наведено в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4 - Прийняті до розрахунку нормативи
Марка автомобіля
Lсд
L1
L2
Lкр
dтор
Дкр
tщо, люд-
год
t1, люд-
год
t2, люд-
год
tсо, люд-
год
tпр, люд-
год2.1.4 Розрахунок загального річного пробігу автомобілів
Кількість днів експлуатації автомобіля за експлуатаційний цикл 13 EMBED Equation.3 1415, дн., обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415. (2.17)
Кількість днів простою автомобіля за експлуатаційний цикл 13 EMBED Equation.3 1415, дн., обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415, (2.18)
де Кв – коефіцієнт виконаних ТО і ПР в експлуатаційний час, який залежить від режимів роботи виробничих підрозділів, Кв=1.
Коефіцієнт технічної готовності рухомого складу 13 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415. (2.19)
Коефіцієнт випуску рухомого складу 13 EMBED Equation.3 1415 обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.20)
де 13EMBED Equation.31415 - дні роботи автомобілів в році, дн. (згідно завдання на курсове проектування);
13EMBED Equation.31415 - кількість календарних днів в році, дн.
Загальний річний пробіг автомобілів 13 EMBED Equation.3 1415, км, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.21)
де 13 EMBED Equation.3 1415 - інвентарна кількість автомобілів, од (згідно завдання на курсове проектування);

2.1.5 Розрахунок кількості дій за рік для всього АТП
Розрахунок кількості дій для всього АТП за рік проводимо табличним методом.
Таблиця 2.5 - Річна кількість ТО для всього АТП
Вид дій
Розрахункова формула і розрахунок

КР
13EMBED Equation.31415 (2.22)


ТО-2
13EMBED Equation.31415 (2.23)

СО
13EMBED Equation.31415 (2.24)

ТО-1
13EMBED Equation.31415 (2.25)

ЩО
13EMBED Equation.31415 (2.26)


2.1.6 Розрахунок кількості ТО за зміну
Розрахунок кількості ТО за зміну проводимо табличним методом
Таблиця 2.6 - Кількість ТО за зміну
Вид дій
Розрахункова формула і розрахунок

ТО-2
13EMBED Equation.31415 (2.27)

ТО-1
13EMBED Equation.31415 (2.28)

ЩО
13EMBED Equation.31415 (2.29)


13EMBED Equation.31415 (2.30)


2.1.7 Вибір методів організації технологічного процесу ТО автомобіля
В сучасних АТП застосовують два методи організації технологічних процесів ТО автомобілів – методи універсальних та спеціалізованих постів.
При методі спеціалізованих постів весь об’єм робіт даного ТО виконується на декількох спеціалізованих (по агрегатах, вузлах, видах робіт) постах. Метод спеціалізованих постів найбільш прогресивний, оскільки при такому методі підвищується продуктивність праці.

Рекомендації по вибору методів ТО автомобілів:
ЩО (мийка і сушка автомобіля) приймається потоковим методом на механізованих установках при кількості ЩО за годину – 15-30 авт/год. При меншій кількості 13 EMBED Equation.3 1415 приймається метод універсальних постів з ручною шланговою або частково механізованою мийкою.
ТО-1 і ТО-2 виконуються потоковим методом при кількості ТО за зміну не менше: для ТО-1 – 12-15 обслуговувань, для ТО-2 – 4-6 обслуговувань. Менше з вказаних значень для автомобілів з більш високою трудомісткістю ТО. При кількості ТО за зміну меншій вищевказаного приймається метод універсальних постів, як правило з відокремленням мастильних робіт на окремий пост.
Прийняті методи організації технологічного процесу наведено в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7- Прийняті методи організації технологічного процесу
Вид дій
Прийнятий метод
Обґрунтування прийнятого методу

ЩОТО-1ТО-2
2.1.8 Розрахунок кількості СО поєднаних з ТО1 і ТО2
Кількість СО поєднаних з ТО2 13 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.31)
де 13EMBED Equation.31415 - прийнятий період виконання СО 13EMBED Equation.31415 днів.
Кількість СО поєднаних з ТО1 13 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415. (2.32)


2.1.9 Розрахунок нормативних річних трудомісткостей по ТО і ПР
Розрахунок річної трудомісткості ТО для всього автопідприємства проводимо табличним методом.Таблиця 2.8- Річна трудомісткість ТО для всього автопідприємства
Вид дій
Розрахункова формула і розрахунок

ЩО
13EMBED Equation.31415 (2.33)

ТО-1
13EMBED Equation.31415 (2.34)

ТО-2
13EMBED Equation.31415 (2.35)

СО
13EMBED Equation.31415 (2.36)

ПР
13EMBED Equation.31415 (2.37)

ТО і ПР
13EMBED Equation.31415 (2.38)


Трудомісткість СО при ТО113 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.39)
Трудомісткість СО при ТО213 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.40)
Трудомісткість ПР при ТО113 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.41)
де 13EMBED Equation.31415 - відсоток трудомісткості супутнього ПР, який виконується при ТО1 13EMBED Equation.31415 [1,с.79]
Трудомісткість ПР при ТО213 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.42)
де 13EMBED Equation.31415 - відсоток трудомісткості супутнього ПР, який виконується при ТО2 13EMBED Equation.31415 [1,с.79]


2.1.10 Розрахунок річної трудомісткості робіт по самообслуговуванню
В склад робіт по самообслуговуванню входять: обслуговування та ремонт технологічного обладнання, виготовлення та ремонт пристосування, виготовлення нестандартного обладнання та інструментів.
В окремих видах робіт по самообслуговуванню можуть приймати окремі виробничі відділення АТП: ковальсько-ресорне, зварювальне.
Загально річна трудомісткість робіт по самообслуговуванню13 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.43)
де 13EMBED Equation.31415 - відсоток трудомісткості по самообслуговуванню:
13EMBED Equation.31415 при загальній кількості автомобілів в АТП 100-200авт., 13EMBED Equation.31415 при загальній кількості автомобілів в АТП 201-400авт.,
13EMBED Equation.31415 при загальній кількості автомобілів в АТП більше 400автомобілів.
2.2. Визначення загальної річної трудомісткості робіт в виробничому підрозділі
Трудомісткість робіт в виробничому підрозділі 13 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415, (2.44)
де Т(і) – загальна річна трудомісткість
Впос – відсоток трудомісткості, який виконується в виробничому підрозділі (див. додаток 10).
Трудомісткість робіт по самообслуговуванню в виробничому підрозділі 13 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.45)
де Ввсам – відсоток трудомісткості робіт по самообслуговуванню, який виконується в виробничому підрозділі (див. додаток12).
Загальна трудомісткість робіт в виробничому підрозділі 13 EMBED Equation.3 1415, обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.46)


2.3 Визначення кількості постів виробничого підрозділу
Кількість постів окремого виду робіт 13 EMBED Equation.3 1415, од обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.47)
де 13EMBED Equation.31415 - річна трудомісткість для конкретного виду робіт, 13EMBED Equation.31415;
13EMBED Equation.31415- коефіцієнт резервування постів для компенсації нерівномірності їх завантаження; [1,с.187 ];
13EMBED Equation.31415 - число днів роботи виробничого підрозділу, дн.;
13EMBED Equation.31415 - число робочих змін протягом доби;
13EMBED Equation.31415 - тривалість робочої зміни, год.;
13EMBED Equation.31415 - середнє число робітників, що одночасно працюють на посту; [1,с.288 ];
13EMBED Equation.31415 - коефіцієнт використання робочого часу поста, [1,с.289 ].
Кількість постів окремого виду робіт розрахувати згідно теми курсового проекту.

2.4 Розрахунок кількості робітників виробничого підрозділу
Явочна кількість працівників 13 EMBED Equation.3 1415 обчислюється за формулою
13EMBED Equation.31415 (2.48)
де Фр.м – річний фонд часу робочого місця виробничих робітників, год.
13 EMBED Equation.3 1415 (2.49)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – кількість днів основної відпустки, дні. (див. додаток 11);
13 EMBED Equation.3 1415 – кількість днів додаткової відпустки, дні, 13 EMBED Equation.3 1415 [1,с.92 ];
13 EMBED Equation.3 1415 - кількість днів невиходу на роботу з поважних причин,
13 EMBED Equation.3 1415 [1,с.92 ];
13 EMBED Equation.3 1415 - тривалість робочої зміни (див. таблицю1.1).
Штатна кількість працівників 13 EMBED Equation.3 1415 обчислюється за формулою
13 EMBED Equation.3 1415 (2.50)
де 13 EMBED Equation.3 1415 - річний обсяг робіт на дільниці, зоні, посту, 13 EMBED Equation.3 1415 (формули 2.3, 2.4, 2.7, 2.8);
13 EMBED Equation.3 1415 - річний ефективний фонд часу робітника, 13 EMBED Equation.3 1415 (див. додаток 11).
Отриману кількість робітників необхідно розподілити по розрядах в табличній формі, враховуючи інтервал розрядів.
Таблиця 2.9 – Розподіл штатних робітників по розрядах
Всього
По розрядах
13 EMBED Equation.3 1415
Фактичний
середній
розряд


1
2
3
4
5
6


де 13 EMBED Equation.3 1415 - середній розряд робітників при ТО і ПР автомобілів [1,с. 290].

2.5 Розрахунок і підбір обладнання
Обладнання для виконання робіт в підрозділі приймається у відповідності з технологічної необхідністю, виходячи з умов забезпечення технологічних процесів ТО і ПР у даному виробничому підрозділі та номенклатури робіт згідно із п. 2.1 технологічного розділу курсового проекту. Підібране обладнання заносять у відомість технологічного обладнання.
При складанні відомості технологічного обладнання для проектованого підрозділу рекомендується все обладнання поділити на чотири групи (в залежності від його призначення) та записувати в такій послідовності:
1 Підйомно – транспортне і підйомно оглядове обладнання – кран – балки, електротельфери, талі, монорейки, конвеєри, підіймачі, перекидачі, оглядові канави, естакади та ін.. Це обладнання призначено для підіймання та транспортування важких агрегатів і вузлів автомобіля, а також для підіймання та огляду автомобіля та проведення робіт по ТО і ПР знизу та збоку автомобіля;
2 Основне технологічне обладнання і прилади – стаціонарні, пересувні та переносні стенди, верстати (загально – виробничі та спеціалізовані), діагностичне обладнання, ремонтне обладнання, мийні установки та ін.;
3 Організаційна оснастка і допоміжне обладнання – верстаки, столи, шафи, стелажі, ящики, підставки, цистерни та ін.;
4 Пристрої та інструменти – універсальні та спеціалізовані пристрої для виконання окремих операцій (різноманітні знімачі, оправки), універсальні та спеціалізовані комплекти інструменту (комплект для діагностування системи живлення, комплект інструменту для діагностування двигуна), набори інструменту, спеціалізовані інструменти (динамометричні ключі, спеціальні ключі та ін.).Таблиця 2.2 – Відомість технологічного обладнання проектованого підрозділу
Ч.ч.
Номер на плані
Обладнання, прилади, пристрої, інструмент
Модель, тип
Кількість
одиниць
Габаритні розміри, мм
Площа, м2
Потужність,
кВтОдиниці
Загальна


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Підйомно – транспортне і підйомно оглядове обладнання

1
6
Мобільний кран для зняття двигунів
EU K 05 SP
1
1400х650
0,91
0,91
-Основне технологічне обладнання і прилади

3
4
Мобільна установка для роздавання моторної оливи
SAMOA
326000
1
Ш 500
0,2
0,2
-Організаційна оснастка і допоміжне обладнання

9
1
Верстак слюсарний двотумбовий
2ТВ5
2
1500х620
0,93
1,86
-Пристрої та інструменти

14
-
Ключ динамометричний
5123-2 СLТ HAZET
1
-
-
-
-

15
-
Набір щупів із подвійною шкалою
FB333O
1
-
-
-
-


2.6 Визначення площі підрозділу
Для розрахунку площі виробничих приміщень використовуємо аналітичний (приблизний) метод – за питомою площею, яка припадає на один автомобіль, одиницю обладнання або одного робітника.
Площа зони (поста) ТО, ПР, діагностування 13 EMBED Equation.3 1415 при тупиковому методі обслуговування обчислюється за формулою
13 EMBED Equation.3 1415 (2.51)
де 13 EMBED Equation.3 1415 - площа одного автомобіля, найбільшого за габаритами, 13 EMBED Equation.3 1415;
13 EMBED Equation.3 1415- розрахункове число постів в зоні технічного обслуговування, поточного ремонту, діагностування;
13 EMBED Equation.3 1415- сумарна площа виробничого обладнання, розташована поза площею,
зайнятого автомобілями, 13 EMBED Equation.3 1415;
13 EMBED Equation.3 1415- коефіцієнт щільності розташування постів.
13 EMBED Equation.3 1415приймається рівним 4 – 6. Менші значення 13 EMBED Equation.3 1415вибираються для великогабаритних автомобілів і при числі постів не більше 10 [1,с.155].
Площа зон ТО і діагностування при потоковому методі обслуговування 13 EMBED Equation.3 1415 обчислюється за формулою
13 EMBED Equation.3 1415 (2.52)
де 13 EMBED Equation.3 1415 - довжина приміщення, визначена сумою габаритної довжини автомобілів і відстаней між автомобілями й елементами будівлі, м. [1, додаток 33].
13 EMBED Equation.3 1415- ширина приміщення, визначена сумою габаритної ширини автомобіля та відстаней між автомобілем, обладнанням і елементами будівлі, м. [1, додаток 33].
Площа виробничої дільниці ПР 13 EMBED Equation.3 1415обчислюється за формулою
13 EMBED Equation.3 1415 (2.53)
де 13 EMBED Equation.3 1415- сумарна площа виробничого обладнання, 13 EMBED Equation.3 1415;
13 EMBED Equation.3 1415- коефіцієнт щільності розташування обладнання.
Примітка: 1 Значення 13 EMBED Equation.3 1415залежить від призначення виробничого приміщення, характеризується щільністю розташування обладнання в приміщенні і визначається згідно норм [1, додаток 30].
2 Розрахункова площа проектованого підрозділу може бути дещо змінена при виконанні планування: до 20% - для приміщень з площею до 100 13 EMBED Equation.3 1415; до 10% - для приміщень з площею понад 100 13 EMBED Equation.3 1415 [1,с. 155].

2.7 Опис і обґрунтування плану підрозділу
Опис та обґрунтування плану підрозділу відповідає першому аркушу графічної частини курсового проекту, тому даний підрозділ необхідно виконувати паралельно із виконанням креслення.
В даному підрозділі курсового проекту, необхідно описати:
- розташування проектованого підрозділу у виробничому корпусі АТП;
- будівельні вимоги до приміщення, дати характеристику стін, віконних прорізів, дверей, воріт [1, додаток 31];
- обґрунтувати прийняте розташування технологічного обладнання у відповідності з технологією виконання робіт в проектованому підрозділі.

2.8 Розробка виробничого процесу в підрозділі
Обсяги робіт ТО і ПР, які виконуються в будь – якому виробничому підрозділі підприємства (дільниці, зоні, посту), можна об’єднати в окремий виробничий процес (наприклад поточний ремонт двигуна в моторній дільниці). У свою чергу виробничий процес, залежно від обсягів робіт в підрозділі може бути поділений на окремі технологічні процеси (наприклад, заміна поршневих кілець). Кожен технологічний процес містить перелік операцій, які складаються з переходів.
В даному підрозділі курсового проекту необхідно розробити загальний виробничий процес проектованого підрозділу згідно схеми 1 та рекомендацій [1,с. 197200].

Рисунок 1 – Загальна структура виробничого процесу ТО і ПР проектованого підрозділу
На основі розробленого виробничого процесу ТО і ПР, необхідно розробити декілька технологічних процесів ТО і ПР в проектованому підрозділі (за завданням керівника проекту).
Зразок схеми розробленого технологічного процесу подано в літературі [1,с. 199].
В якості другого аркуша графічної частини курсового проекту, необхідно розробити маршрутну технологічну карту на весь технологічний процес (за завданням керівника проекту) (див додаток 9) та літературу [1,с. 200201].
На основі маршрутної технологічної карти необхідно розробити операційну карту для окремої операції [1,с. 201202] згідно додатка 10.
3 Організаційний розділ
3.1 Організація робочих місць в проектованому підрозділі
Робоче місце – зона трудової діяльності виконавця, оснащена технологічним устаткуванням, пристосуванням та інструментом для виконання конкретної роботи.
Кожен виробничий підрозділ ТО і ПР налічує деяку кількість робочих місць. Організація робочих місць у межах одного виробничого підрозділу постових чи дільничних робіт ТО і ПР передбачає:
визначення кількості та розташування робочих місць у приміщенні проектованого підрозділу. При цьому враховується те, що один пост може мати декілька робочих місць;
розподіл всього обсягу робіт між постами та робочими місцями та закріплення за кожним робочим місцем переліку робіт відповідних видів;
закріплення робітників відповідних спеціальностей і кваліфікації для виконання робіт на робочих місцях.
Організацію робочих місць рекомендується виконувати паралельно з підбором технологічного обладнання для проектованого підрозділу та попереднім його плануванням. Це дасть можливість попередньо визначити кількість і розташування робочих місць, які забезпечать виконання всього переліку запланованих робіт.
Результати організації робочих місць в проектованому підрозділі необхідно занести в таблицю 3.1.
Таблиця 3.1 – Організація робочих місць в проектованому підрозділі
Номер поста
Номер робочого місця
Місце виконання робіт
Види робіт на робочому місці, агрегати і системи, які обслуговуються
Число виконавців
Спеціальність, розряд

1
2
3
4
5
6

Примітка: Приклад виконання організації робочих місць наведено в літературі [1,с. 142147].

3.2 Умови праці в проектованому підрозділі
Умови праці – сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров’я і працездатність робітника під час виконання певної роботи. Несприятливі умови праці призводять до великих втрат робочого часу, підвищують захворюваність робітників і знижують якість виконуваних робіт.
В даному підрозділі курсового проекту необхідно дати характеристику нормативам температури, відносної вологості, швидкості руху повітря в робочій зоні проектованого підрозділу [1, додаток 36], значення кратності повітрообміну [1, додаток 37], кількості шкідливих речовин при роботі двигуна автомобіля [1, додаток 38] , нормативи природного та штучного освітлення [1, додаток 42]. Характеристику вищевказаних нормативів умов праці, необхідно подавати в табличній формі згідно додатків, в яких вони приводяться.

3.3 Режим праці і відпочинку
Режим праці та відпочинку - це встановлені для кожного виду робіт порядок чергування та тривалості періодів роботи й відпочинку, які підтримують високу працездатність, зберігають здоров'я працівників, він передбачає правильне чергування часу роботи з мікропаузами та перервами на відпочинок з урахуванням специфіки виробництва або виконуваних функцій.
В даному підрозділі курсового проекту необхідно на основі пункту 1.2 даних методичних рекомендацій, розробити режим праці та відпочинку для робітників проектованого підрозділу та подати його у вигляді таблиці.
Таблиця 3.2 – Режим праці і відпочинку проектованого підрозділу
Назва
Зміни роботи
Всього
Примітка


1
2
31 Загальна кількість робітників


2 Початок роботи


3 Обідня перерва


4 Кінець роботи3.4 Виробнича естетика
Виробнича естетика приміщення проектованого підрозділу в значній мірі впливає на психологічний стан працюючого робітника, що в свою чергу впливає на продуктивність і якість виконання робіт, таким чином потрібно приділяти увагу не тільки дотриманню чистоти і порядку, але і різнокольоровому оформленню інтер’єру, який вибирають із врахуванням характеру приміщення.
В даному підрозділі курсового проекту, необхідно підібрати раціональне колірне вирішення приміщення згідно рекомендацій, які подані літературі [2,с. 331335].


4 Вимоги охорони праці в проектованому підрозділі
В даному підрозділі курсового проекту необхідно описати загальні вимоги охорони праці для проектованого підрозділу згідно рекомендованої літератури [3]. Велику увагу при розробці вимог охорони праці, необхідно приділити безпечній експлуатації компресорних установок, підіймачів, верстатів, оглядових канав та естакад, якщо такі заплановані в проектованому підрозділі.
Опис загальних вимог охорони праці, проводиться за наступними пунктами:
вимоги безпеки перед початком роботи;
вимоги безпеки під час роботи;
вимоги безпеки після закінчення роботи;
вимоги безпеки при виникненні аварійної ситуації.
5 Конструкторський розділ
5.1 Обґрунтування необхідності розробки конструкції
В даному підрозділі курсового проекту необхідно обґрунтувати доцільність розробки конструкції для проектованого підрозділу

5.2 Призначення будова і робота конструкції
Для виконання цього пункту потрібно на наступному аркуші пояснювальної записки (розмір основного напису 15x185 мм) виконати з допомогою креслярського інструменту ескіз пристрою, вказавши арабськими цифрами позиції складових його частин. Під ескізом необхідно розмістити пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок - », наприклад, «Рисунок 5.1 – Знімач універсальний». В підрисунковому тексті наводиться також розшифровка позицій пристрою. Ескіз виконується без дотримання масштабу, але з приблизним дотриманням пропорцій (допускається виконання від руки). Контури деталі виконуються суцільною тонкою лінією. Деталь вважати прозорою і тому необхідно зображати всі видимі елементи пристрою. Кількість зображень пристрою повинна бути мінімальною, але достатньою для повного уявлення про його будову і роботу.
В цьому підрозділі курсового проекту дається опис призначення, будови та роботи пристрою з посиланням на його ескіз, причім не потрібно обмежуватись лише перерахунком деталей конструкції. Потрібно пояснити їх взаємозв’язок і розташування, наприклад “Даний пристрій складається із таких основних частин: основи (3) до якої кріпляться всі основні частини, по середині основи знаходиться різьбовий отвір М28, в який закручується силовий гвинт (2), обертання даного гвинта проводимо за допомогою ручки (1). По торцях планки знаходяться захвати за допомогою яких фіксується підшипник. На кінці силового гвинта знаходиться опорна п’ята (5), яка при обертанні гвинта дає можливість зменшити силу тертя. Захвати складаються з трьох частин: планок (6), захватів (8) та двох консолей (4). Дані частини з’єднані між собою за допомогою болтів з гайками і шайбами”.Рисунок 5.1 – Знімач універсальний
1 – ручка, 2 – силовий гвинт, 3 – основа, 4 – консоль, 5 – опорна п’ята, 6 – планка, 7 – вісь, 8 – захват.6 Показники проекту
В даному розділі курсового проекту зводяться основні технічні показники розрахунку проектованого підрозділу та заносяться в таблицю.
Таблиця 6.1 – Показники проекту
Показники
Умовні позначення
Одиниці виміру
Значення

Річна кількість ТО – 1 для всього автопідприємства
N1
шт


Річна кількість ТО – 2 для всього автопідприємства
N2
шт


Річна кількість КР для всього автопідприємства
Nкр
шт


Коефіцієнт технічної готовності

·т
-


Загальний річний пробіг
Lрп
км


Трудомісткість робіт в виробничому підрозділі
Тпрв
люд-год


Кількість штатних працюючих
Рш
чол


Середній розряд працюючих

-


Загальна виробнича площа підрозділу
F
м2


Загальна потужність струмоспоживачів
N
КВт


Перелік використаних джерел

1 Дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Ю. Кукурудзяк, О. В. Рудь, Л. В. Кукурудзяк. - Вінниця : Едельвейс і К, 2010. - 335 с. : рис., табл.
2 Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 478с.
3 Пістун І.П. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. – К.: П68 Основа, 2007
4 Марков О.Д. Станции технического обслуживания автомобилей. – К.: Кондор, 2008. – 536 с. 16 цветн. ил.
5 Першин В.А. Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 413 с. : ил.
Рябцун С. О. Довідково - нормативні матеріали для курсового і дипломного проектування студентам спеціальності 5.090240 „ Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ". Надвірнянський коледж. Надвірна, 2009. – 18с.
7 Михайлів В.Л., Савчук В.А. Методичні вказівки для виконання технологічного розділу дипломного проекту студентам спеціальності 5.090240 „ Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів ". - Надвірна: 2003 - 58с.

Додаток 1 – Режим повернення та випуску рухомого складу
Кількість рухомого складу
Тривалість пікового повернення (випуску) протягом доби, год.


Автомобілі - таксі
Автобуси
Вантажні
автомобілі
Відомчий транспорт

до 50
2
1,5
1,5
1,0

від. 50 до 100
3
2,5
2,5
1,5

" 100" 200
3,5
2,8
2,7
2,0

" 200" 300
4,0
3,0
3,0
2,2

" 300" 400
4,2
3,5
3,3
2,5

" 400" 600
4,5
-
3,7
3,0

" 600" 800
4,6
-
-
-

" 800" 1000
4,8
-
-
-

від. 1000
5,0
-
-
-


Додаток 2 - Нормативи трудомісткості робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту ДТЗ
Дорожні транспортні засоби тип, клас
Трудомісткість


ЩО
ТО-1
ТО-2
ПР
люд-год/
1000 км
люд-год на одне обслуговування


1
2
3
4
5

Легкові автомобілі

Особливо малого класу (робочий об'єм двигуна до 1,2 л, суха маса автомобіля до 850 кг)
0,20
2,0
7,5
2,5

Малого класу (робочий об'єм двигуна від 1,2 до1,8 л, суха маса автомобіля від 850 до 1150 кг)
0,30
2,3
9,2
2,8

Середнього класу (робочий об'єм двигуна від1,8 до 3,5 л, суха маса автомобіля від 1150 до 1500 кг)
0,50
2,9
11,7
3,2

Автобуси з бензиновим двигуном

Особливо малого класу (довжина до 5 м)
0,50
4,0
15,0
4,5

Малого класу (довжина 6,07,5 м)
0,70
5,5
18,0
5,5

Середнього класу (довжина 8,09,5 м)
0,80
5,8
24,0
6,2

Великого класу (довжина 10,512,0 м)
1,00
7,5
31,5
6,8

Автобуси з дизелями

Середнього класу (довжина 8,09,5 м)
0,80
5,8
24,0
6,2

Великого класу (довжина 10,012,0 м)
1,40
10,0
40,0
9,0

Особливо великого класу (довжина 16,518,0 м)
1,80
13,5
47,0
11,0

Вантажні автомобілі з бензиновим двигуном

Бортові автомобілі вантажністю, т:

0,4
0,20
2,2
7,3
2,8

1,0
0,30
2,4
7,6
2,9

2,5
0,42
2,9
10,8
3,6

4,0
0,45
3,0
10,9
3,7

5,0
0,50
3,5
12,6
4,0

7,5
0,55
3,8
16,5
6,0Продовження додатку 2
1
2
3
4
5

Автомобілі-тягачі. Маса напівпричепа з вантажем, т:

6,510,5
0,35
4,10
11,6
4,6

12,0
0,45
4,15
11,9
4,8

до 18,5
0,55
4,20
18,2
6,6

Автомобілі-самоскиди вантажністю, т:

3,03,5
0,48
2,5
10,5
4,3

5,05,8
0,80
3,1
12,4
4,6

Вантажні автомобілі з дизелями

Бортові вантажністю, т:

8,0
0,75
3,4
13,8
6,7

12,0
0,67
3,5
14,7
6,7

20,0 і понад
1,65
27,1
53,6
16,4

Автомобілі-тягачі. Маса напівпричепа з вантажем, т:

17,75
0,35
3,20
12,5
6,0

19,1
0,67
3,74
15,95
6,35

26,0
0,67
3,85
16,17
6,82

Автомобілі-самоскиди вантажністю, т:

8,0
0,50
3,91
15,87
6,90

10,0
0,55
3,91
16,67
9,77

12,0
0,55
4,04
16,91
7,13

27,0
0,60
13,5
60,5
20,35

40,0
0,60
13,7
60,7
24,95

Причепи

Одновісні вантажністю до 3,0 т
0,1
0,4
2,1
0,4

Двовісні вантажністю, т:

до 8,0
0,3
1,0
5,5
1,4

8,0 і понад
0,4
1,6
6,1
2,0

Напівпричепи вантажністю, т:

11,5
0,3
0,9
4,5
1,3

13,5
0,3
1,0
4,5
1,4

20,0
0,3
1,0
5,0
1,45


Додаток 3 – Періодичність технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів
Тип ДТЗ
Періодичність видів технічного обслуговування, км


ЩО
ТО 1
ТО-2


Автомобілі легкові, автобуси
Один раз на добу незалежно від кількості робочих змін

5000

20 000

Автомобілі вантажні, автобуси на базі вантажних автомобілів або з використанням їх базових агрегатів, автомобілі повно-приводні, причепи і напівпричепи

4000
16 000

Додаток 4 – Нормативи пробігу до капітального ремонту та тривалості простою в ТО і ПР
Тип рухомого складу
Ресурс (пробіг) до капітального ремонту (КР), не менше, тис. км.
Тривалість простою вТО і ПР
Дн./1000 км
КР,
дні

Легкові автомобілі
Особливо малого класу
125
0,15


Малого класу
150
0,18


Середнього класу
400
0,22


Автобуси
Особливо малого класу
350
0,2
15

Малого класу
400
0,25
18

Середнього класу
500
0,3
18

Великого класу
500
0,35
20

Особливо великого класу
400
0,4
25

Вантажні автомобілі, вантажопід’ємністю, т:
до 1 включно
150
0,25


від 1 до 3
175
0,3


від 3 до 5
300
0,35


від 5 до 6
450
0,38


від 6,0 до 8,0
300
0,43


від 8,0 до 10,0
300
0,48


від 10,0 до 16,0
300
0,53


Автомобілі самоскиди кар’єрні
30 т
200
0,65


42 т
200
0,75

Додаток 5 – Значення коефіцієнту К1, що враховує категорії умов експлуатації

Категорія умов експлуатації
К1 для коректування нормативів


періодично-сті ТО
питомої трудомісткості ПР
пробігу до капітального ремонту
витрати запасних частин

І
1,0
1,0
1,0
1,00

II
0,9
1,1
0,9
1,10

III
0,8
1,2
0,8
1,25

IV
0,7
1,4
0,7
1,40

V
0,6
1,5
0,6
1,65

Додаток 6 - Значення коефіцієнту К2, що враховує модифікацію рухомого складу і організацію його роботи
Модифікація рухомого складу та організація його роботи
К2 для коректування нормативів


трудомісткості ТО і ПР
пробігу до КР
витрати запасних частин

Базовий автомобіль
1,00
1,00
1,00

Сідельний тягач
1,10
0,95
1,05

Автомобілі:
з одним причепом
1,15
0,90
1,10

з двома причепами
1,20
0,85
1,20

Автомобілі-самоскиди:
при роботі на плечах понад 5 км
1,15
0,85
1,20

з одним причепом або при роботі на коротких плечах (до 5 км)
1,20
0,80
1,25

з двома причепами
1,25
0,75
1,30

Спеціалізований рухомий склад (залежно від складності обладнання)
1,10 1,20

-Додаток 7 – Значення коефіцієнту К3, що враховує природно-кліматичні умови експлуатації рухомого складу
Кліматичний район
К3 для коректування нормативів


періодичності
ТО
питомої трудо-
місткості ПР
пробігу
до КР
витрати запасних
частин

Помірно теплий
1,0
0,9
1,1
0,9Додаток 8 – Значення коефіцієнту К4, К4/, що враховує пробіг з початку експлуатації
Пробіг з початку експлуатації, у частках від нормативного до КР
Автомобілі


Вантажні
Автобуси
Легкові


К4
К/4
К4
К/4
К,
К/4

до 0,25
0,4
0,7
0,5
0,7
0,4
0,7

понад 0,25 до 0,50
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7

понад 0,50 до 0,75
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

понад 0,75 до 1,00
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,3

понад 1,00 до 1,25
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,4

понад 1,25 до 1,50
1,4
1,3
1,5
1,4
1,6
1,4

понад 1,50 до 1,75
1,6
1,3
1,8
1,4
2,0
1,4

понад 1,75 до 2,00
1,9
1,3
2,1
1,4
2,2
1,4

понад 2,00
2,1
1,3
2,5
1,4
2,5
1,4
Додаток 9 - Значення коефіцієнту К5, що враховує кількість технологічно сумісних груп рухомого складу
Кількість автомобілів, які обслуговуються і ремонтуються на автотранспортному підприємстві
К5 для технологічно сумісних груп рухомого складу


Менше 3
3
Більше 3

до 100
1,15
1,20
1,30

понад 100 до 200
1,05
1,10
1,20

понад 200 до 300
0,95
1,00
1,10

понад 300 до 600
0,85
0,90
1,05

понад 600
0,80
0,85
0,95


Додаток 10 - Розподіл трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту за видами робіт
Види робіт ТО і ПР
Відсоткове співвідношення за видами робіт


Автомобілі
легкові
Автобуси
Автомобілі вантажні
Автомобілі – самоскиди
кар’єрні
Причепи і напівпричепи

1
2
3
4
5
6

ЩОД


Мийні
15
10
9
10
30

Прибиральні (включно з сушінням і обтиранням)
25
20
14
20
10

Контрольно - діагностичні
13
12
16
1
15

Заправні
12
11
14
12
-

Ремонтні (усунення дрібних несправностей)
35
47
47
46
45

Разом ЩОД
100
100
100
100
100

ЩОТ


Прибиральні
60
55
40
40
40

Мийні (включно з сушінням і обтиранням)
40
45
60
60
60

Разом ЩОТ
100
100
100
100
100

ТО - 1


Діагностика загальна (Д- 1)
15
8
10
8
4

Кріпильні, регулювальні, мастильні та ін..
85
92
90
92
96

Разом ТО - 1
100
100
100
100
100

ТО - 2


Діагностика поглиблена (Д-2)
12
7
10
5
2

Кріпильні, регулювальні, мастильні та ін..
88
93
90
95
98

Разом ТО - 2
100
100
100
100
100

Поточний ремонт (ПР), постові роботи


Діагностика загальна (Д- 1)
1
1
1
1
2

Діагностика поглиблена(Д-2)
1
1
1
1
1

Продовження додатку 10
1
2
3
4
5
6

Регулювальні і розбірно – складальні роботи
33
27
35
34
30

Зварювальні роботи:
4
5
-
8
-

- для рухомого складу з металевими кузовами
-
-
4
-
15

- з металодерев’яними кузовами
-
-
3
-
11

- з дерев’яними кузовами

-
2
-
6

Жерстяницькі роботи:
2
2
-
3
-

- для рухомого складу з металевими кузовами
-
-
3
-
10

- з металодерев’яними кузовами
-
-
2
-
7

- з дерев’яними кузовами
-
-
1
-
4

Фарбувальні роботи
8
8
6
3
7

Деревообробні роботи:
-
-
-
-
-

- для рухомого складу з металодерев’яними кузовами
-
-
2
-
7

- з дерев’яними кузовами
-
-
4

15

Разом постових робіт ПР
49
44
50
50
65

Дільничні роботи по ПР


Агрегатні роботи
16/15
17
18
17
-

Слюсарно – механічні роботи
10
8
10
8
13

Електротехнічні роботи
6/5
7
5
5
3

Акумуляторні роботи
2
2
2
2
-

Ремонт приладів системи живлення
3
4
4
4
-

Шиномонтажні роботи
1
2
1
2
1

Роботи вулканізаційні
1
1
1
2
2

Ковальсько – ресорні роботи
2
3
3
3
10

Мідницькі роботи
2
2
2
2
2

Зварювальні роботи
2
2
1
2
2

Жерстяницькі роботи
2
2
1
1
1

Арматурні роботи
2
3
1
1
1

Оббивні роботи
2
3
1
1
-

Таксиметричні роботи
-/2
-
-
-
-

Разом дільничних робіт по ПР
51
56
50
50
35

Разом робіт по ПР
100
100
100
100
100


Примітки:
ЩОД – роботи по щоденному обслуговуванню, які виконуються щоденно;
ЩОТ – роботи прибирання і миття перед ТО – 1, ТО – 2 і ПР;
Розподіл обсягу робіт ЩО наведено для виконання миття механізованим методом;
У розділі “Дільничні роботи” для легкових автомобілів у чисельнику вказано обсяг робіт для автомобілів загального призначення, а в знаменнику – для автомобілів – таксі;
Додаток 11 – Річні фонди часу виробничих робітників
Професія робітників
Кількість днів основної відпустки в році
Річний ефективний фонд часу робітника 13 EMBED Equation.3 1415

Мийники і прибиральники рухомого складу
15
1860

Слюсарі з ТО і поточного ремонту агрегатів, вузлів, устаткування, мотористи, електрики, шино монтажники, слюсарі – верстатники, столяри, оббивальники, арматурники
18
1840

Слюсарі з ремонту приладів системи живлення, акумуляторники, ковалі, мідники, зварювальники, вулканізаторники
24
1820

Маляри
24
1610


Додаток 12 – Приблизний розподіл трудомісткості робіт по самообслуговуванню
Види робіт
%

Ковальські
2

Зварювальні
4

Бляхарські
4

Слюсарні
16Додаток 13 – Форма маршрутної технологічної карти
Зміст роботи:________________________________
Зона (дільниця, пост) _________________________
Число виконавців, розряд______________________

Назва та номер операції
Технологічне обладнання
Організаційна оснастка
Пристрої та інструменти


Додаток 14 – Форма операційної карти
Додаток 15 – Форма сторінки змісту проектуПродовження додатку 15Додаток 16 – Форма етикетки

Додаток 17 – Форма титульного аркуша пояснювальної записки

13PAGE 1513PAGE \* MERGEFORMAT141715


13PAGE \* MERGEFORMAT14315Назва таблиці

Номер таблиці

Заголовки граф

Головка

Підзаголовки граф

Боковик (графи для заголовків та рядків)

Рядки горизонталі

Графи (колонки)

Виробничий процес ТО і ПР проектованого підрозділу


Технологічний процес 1


Технологічний процес 2Технологічний процес 3Операція 1


Операція 2


Операція 3


Операція n


Операція 1Операція 2Операція 3Операція nОперація 1Операція 2Операція 3Операція n
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 8829817
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий