Методичка №1 по ТЕА-АТП та СТО


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1


Мета курсової роботи


Мета виконання курсової роботи з дисципліни “Технічна експлуатація
автомобіля “


закріпити теоретичні знання і навички самостійного
прийняття рішень при організації технічного обслуговування транспортних
засобів на прикладі підприємс
тв автомобільного транспорту. Для
виконання курсової роботи по даній дисципліні студент повинен добре
орієнтуватись в таких дисциплінах як: “Будова автомобіля”, “Автомобільні
експлуатаційні матеріали”, “Креслення”, ”Охорона праці” і розуміється в
досконало
сті володіти знаннями по дисципліні “Технічна експлуатація
автомобіля”.

У курсовій роботі студент повинен вміти виконувати необхідні
експлуатаційно


технічні розрахунки, враховуючі прийняту в нашій
державі планово


запобіжну систему технічного обслуговув
ання і ремонту,
вміти підбирати необхідне технологічне обладнання та оснастку які
потрібні для виконання технологічного процесу в повному об’ємі для
даного відділення. Добре розумітися в питаннях охорони праці, техніки
безпеки, виробничої санітарії.

Дан
ий курсовий проект складається з розрахунково


пояснювальної
частини, технологічної карти, і графічної частини, яка складається з двох
листів креслень формату А1. Розрахунково


пояснювальна частина і
технологічна карта входить в склад пояснювальної запис
ки.

Розрахунково


пояснювальна записка складається з таких розділів:


Вступ


Коротка технічна характеристика.


Розрахунок циклової виробничої програми.


Розрахунок

річної виробничої програми для всього парку автомобілів
в


кількісному виразі.


Розрахунок до
бової програми обслуговування автомобілів.


Розрахунок річної виробничої програми по усім видам робіт у
трудовому виразі.


Розрахунок
відділення (зони).


Заходи по техніці безпеки у відділенні (зоні).


Виробнича санітарія.


Протипожежні заходи.


Скласти карту те
хнологічного процесу.


Список використаної літератури.2


Вступ


У Вступі студент повинен коротко викласти задачі, переваги та недо
-
ліки автомобільного транспорту над іншими видами транспорту, шляхи
розвитку автомобільного транспорту України, надати хар
актеристику прий
-
нятої в державі системи технічного обслуговування і поточного ремонту
автотранспортних засобів. Задачі технічних служб по підтримці автомо
-
бі
лів в технічно справному стані

для забезпечення якості виконання
транспортної роботи при дотриманн
і безпеки дорожнього руху


2. Коротка технічна характеристика


У цьому розділі студент повинен вивчити, та привести в розрахунково


пояснювальній записці технічну характеристику тієї марки автомобіля,
яка надана йому згідно завдання В цьому розділі також
необхідно
відобразити регулювальні данні по даній марці транспортного засобу.

Технічна характеристика повинна в себе включати приблизно такий
перелік параметрів технічної характеристики і регулювальних даних:


Загальні данні


Марку транспортного засобу;

В
антажопідйомність (кількість місць);

Маса спорядженого автомобіля;

Повна маса;

Габаритні розміри;

Максимальна швидкість;

Контрольна витрата палива.


Двигун


Модель, тип;

Кількість і розташування циліндрів;

Діаметр циліндрів та хід поршня;

Робочій об’єм ц
иліндрів;

Порядок роботи циліндрів;

Максимальна потужність;

Сорт палива.


Трансмісія


Зчеплення;

Коробка передач;

Передаточні числа коробки передач;

Карданна передача;

Задній міст;

Головна передача.

3


Ходова частина


Передня підвіска;

Задня підвіска;


Рульо
ве керування


Тип рульового керування;

Передаточне число;

Рульовий вал;

Рульова трапеція.


Гальмівна система


Робоча гальмівна система:

Передні гальмівні механізми;

Задні гальмівні механізми;

Привід робочих гальм;

Стоянкова гальмівна система;


Регулювальні

дані


Тепловий зазор між коромислом и клапаном;

Зазор між електродами свічки;

Мінімальна частота обертання колінчастого валу в режимі холостого
ходу;

Прогин пасів:

Вентилятора;

Водяного насосу;

Компресору;

Насосу гідро підсилювача;

Вільний хід педалі зче
плення;

Повний хід педалі зчеплення;

Вільний хід штовхача поршню головного циліндру зчеплення;

Хід вилки вимкнення зчеплення;

Вільний хід педалі гальм;

Повний хід педалі гальм;

Зазор між колодками і барабаном;

Кути встановлення передніх коліс:

Сходження к
оліс;

Розвал коліс;

Поперечний нахил шкворня;

Повздовжній нахил шкворня;

Кут виверту коліс

Кут випередження запалення (кут випередження вп
о
рску);

4


Зазор між контактами переривача;

Вільний хід рульового колеса;

Циклова подача секціями ПНВТ;

Кут початку пода
чі палива секціями ПНВТ;

Тиск початку впорскування палива форсункою.

5


З.Розрахунок циклової виробничої програми


Виробнича программа АТП по ТО характеризується числом технічних
обслуговувань, які плануються на певний період часу(рік, доба).

Визначення
виробничої програми базується на цикловому методі
розрахунку
, який використовується в практиці проектування АТП.

Під циклом слід розуміти пробіг автомобіля до його КР або списання,
тобто ресурсний пробіг.

Перед тим, як розпочати розрахунок циклової виробни
чої програми
по технічному обслуговуванню та ремонту
,

проводиться

коректування
вихідних нормативів міжремонтного пробігу і обслуговування згідно
завдання. Це коректування проводимо з урахуванням коефіцієнтів
К
1

2

З
. Якщо добуток цих коефіцієнтів буде ме
нш ніж 0,5, то будемо
приймати 0,5 .

[1.
с.
108
-
112

таблиця 59
-

62
]
Таблиця 3.1
-

Таблиця коректування норм міжремонтного пробігу і
періодичності технічного обслуговування
.


Найменування
дії

Вихідний
норматив,
км

Коефіцієнти

Результати
коректування,

км

К
1

К
2

К
3

Пробіг до КР


+

+

+


Періодичність
ТО
-
1


+

-

+


Періодичність
ТО
-
2


+

-

+К
1
-

коефіцієнт, що залежить від умов експлуатації.

К
2
-

коефіцієнт, що залежіть від модифікації автомобіля .

К
3
-

коефіцієнт, що залежіть від природно
-

кліматичних умов.


Таблиця 3.2
-

Таблиця коректування періодичності ТО і КР по умовах
серед
ньодобового пробігу .


Найменування

дії

Умовне
позначення

Результати
коректування
,

км

Коректування

Прийнято до
розрахунку, км

Середньодобовий
пробіг

L
сд


-


ТО
-

1

L
ТО
-

1
ТО
-

2

L
ТО
-

2
Пробіг до КР

L
КР

3.1. Розрахунок кількості капіт
альних ремонтів за цикл.


6N
кр ц

=

(3.1)


де
N
кр.ц

-

кількість капітальних ремонтів за цикл;


L
ц

-

цикловий пробіг автомобіл
я;

L
ц
=

L
кр


L
кр

-

пробіг автомобіля до капітального

ремонту.3.2. Розрахунок кількості
ТО
-

2
за цикл.


N
то
-


=

, (3.2)

де
N
ТО
--

кількіст
ь ТО
-

2 за цикл;


L
ТО
--

пробіг до

ТО
-

2 .3.3. Розрахунок кількості
ТО
-

1

за цикл.


N


т
O
-
1

ц


=


,(3.3)

де
N
ТО
-
-

кількість ТО
-

1 за цикл;L


ТО

-

1

-

пробіг автомобіля до
ТО
-

1
.


3.4. Розрахунок кількості ЩО за цикл.
N
що=

, (3.4)


де
N
що.ц

-

кількість щоденних о
бслуговувань за цикл;


L
сд

-

середньодобовий пробіг автомобіля;


К =
1

-

коефіцієнт, що враховує через скільки днів

виконуються
прибирально
-

ми
йн
і

роботи.
Приймаємо до уваги,

що автомобілі
щоденно виконують
ПМР(враховано також роботи для
додатко
-
во
го
миття
агрегатів та вузлів перед ТО,ПР та діагностичними
роботами).

7


4. Розрахунок річної виробничої програми для всього парку


автомобілів в кількісному виразі.


4.1. Розрахунок кількості днів простою одного а
втомобіля у всіх


видах обслуговування за рахунок змінного часу.


Д
пр

=
N
кр ц
·q
кр
+
N
то
-


·q
то
-
2
+
=,(4.1)


Приймаємо
Д
пр

=
д
е
,
Д
пр

-

дні простою одного автомобіля у всіх видах обслуговування за


рахунок змінного часу;N
кp.ц
-

кількість капітальних ремонтів;


q
кp

-

дні простою автомобілів у к
апітальному ремонті. [1,
с 104

табл. 57];

q
ТО
-

2
-

дні простою автомобіля у технічному обслуговуванні. 1
день
;

К
зм

-

простій у поточному ремонті за рахунок змінного часу.


[по завданню];

q
пp

-

простій у
ТО
,
ПР
,

днів на 1000 км пробігу
[1,

с
104

табл. 57].4.2. Розрахунок коефіцієнта технічної готовності парку.Т
=

, (4.2)


де

т
-

коефіцієнт технічної готовності автомобілів
.


Д
ец

=

, (4.3)


де
Д
ец

-

дні експлуатації за цикл.


4.3. Розрахунок коефіцієнта випуску автомобілів.


в

=

,


(4.4)


де
Д
рр

-

дні роботи автомобілів за рік [
по завданню
];


Д
к

-

дні календарні .


4.4. Розрахунок к
оефіцієнта переходу від циклу до року.=

, (4.5)


де

-

коефіцієнт переходу від циклу до року


4.5. Розрахунок річної програми по
ЩО

для усіх автомобілів., (4.6)


де
N
що.р

-

кількість щоденних обслуговувань за рік;


А
і

-

кількість автомобілів.

84.
6. Розрахунок річної програми по
ТО
-

2

для усіх автомобілів.
,

(4.7)де
N
ТО


2 р

-

кількість обслуговувань по
ТО
-

2

за рік .4.7. Розрахунок

річної програми по
ТО
-

1

для усіх автомобілів.
,(4.8)де
N
то
-


-

кількість обслуговувань по
ТО
-
1

за рік .


4.8. Визначаємо кількість сезонних обслуговувань за рік.(4.9)

95. Розрахунок добової програми обслуговування


автомобілів.5.1. Розрахунок кількості
ЩО

за добу.


N
що.д

=

,


(5.1)


де
N
що.д
-

кількість
ЩО

за добу


Д
р
з що

-

дні роботи
зони ЩО

за рік .


Приймаємо
N
що.д

=


5.2. Розрахунок кількості
ТО
-
1

за добу.


N
то
-
1.д

=

,


(5.2)


де
N
то
-
1.д

-

кількість
ТО
-
1

за добу


Д

рз ТО
-

1

-

дні роботи зони ТО
-

1 за рік


Приймаємо
N
то
-
1.д

=
5.3. Визначаємо кількість
ТО
-
2

за добу.


N
то
-
2.д
=

,

(5.3)

де
N
то
-
2.д

-

кількість
ТО
-
2

за добу


Д
рз ТО
-

2

-

дні роботи зони ТО
-

2 за рік
Приймаємо

N
то
-
2.д
=10
6. Розрахунок річної виробничої програми по усім
видам робіт у трудовому виразіПеред тим як визначити річну трудомісткість по усім видам діяльності
необхідн
о скоректувати нормативну трудомісткість з використанням
коефіцієнтів
К
1
, К
2
, К
З
, К
4
, К
5
.

Таблиця 6.1
-

Таблиця коректування нормативів трудомісткості


Найменування

дії

Норм
атив,
люд.
-
год.

Коефіцієнти

Приймаємо до
розрахунку,


люд .
-

год.

К
1

К
2

К
3

К
4

К
5

ЩО


-

+

-

+

-


ТО
-
1


-

+

-

+

-


ТО
-
2


-

+

-

+

-


ПР на 1000
км пробігу


+

+

+

+

++
-

вибрати коефіцієнт


Коефіцієнти приймаємо з заг
ально діючих норм проектування
АТП[
1

,
ст.108
-
112

таблиця 59
-

62
]

Нормативи трудомісткості приймаємо з
[
2

,
ст.
14

додаток Д
]


6.1. Розрахунок річної трудомісткості по щоденному обслуговуванню.
Т

що.
р

=

,

(6.1)д
е
,

Т

що.
р

-

річна трудомісткість по щоденному обслуговуванню
t
що.


-

розрахункова трудомісткість
ЩО
.


6.2. Розрахунок річної трудомісткості по
ТО

1.
Т
то
-
1.
р
=

,
(6.2)
д
е
,

Т
то
-
1.р

-

річна трудомісткість по
ТО

1
t
то
-
1

-

розрахункова трудомісткість
ТО
-
1
.


6.3. Розрахунок річної т
рудомісткості по
ТО
-
2
.


Т
то
-
2.р

=


,
(6.3)
д
е
,

Т
то
-
2.р

-

річна трудомісткість по
ТО

2
t
то
-
2

-

розрахункова трудомісткість
ТО
-

2
.
11


6.4. Розрахунок річної трудомісткості по
CO.
T
СО.р

=


,


(6.4)
де,
T
СО.р
-

річна трудомісткість по
СО


S %
-

відсоток від трудомісткості
ТО
-
2

[
5.
с
16.

п
2.11.2
]


6.5. Розрахунок річної трудомісткості по
ПР.


Т
ПР.

=

,
(6.5)
де

Т
ПР

-

річна трудомісткість по
ПР


t
пр
-

розрахункова трудомісткість по
ПР


6.6. Розрахун
ок трудомісткості
ТО
-
2 дільниць
.


Т
то
-

=

,
(6.6)
де
Т
то
-

-

трудомісткість
ТО
-
2 дільницьП
д

= 20%
-

процент робіт від
ТО
-
2

що виконуються на дільниці.


6.7. Розрахунок трудоміс
ткості
ТО
-
2 на постах
.Т
то
-
2 пост
= (
Т
то
-
2.р
+
Т
СО.р
)
-
Т
ТО
-
2 д

= ,(6.7)
де

Т
то
-
2 посттрудомісткість робіт по
ТО

2 що виконуються на


постах


6.8. Розрахунок загальної трудоміст
кості
Т
заг. .ПР

поточного ремонту.Т
заг пp
=T
пp
+T
тo
-


= ,(6.8)
де
Т
заг пp
-

загальна трудомісткість поточного ремонту


6.9. Розрахунок сумарної трудомісткості робіт.Т

сум.

=
Т
що.р

то
-
1.р

то
-
2пост

пр.заг

(6.9)де
Т

сум

-

сумарна трудомісткість робіт.


6.10. Розрахунок трудомісткості робіт по самообслуговуванню.
Т

сам

=

, (6.10)

де
К
сам.

-

коефіцієнт самообслуговування
[
4 с 209
]12

6.11. Розрахунок загальної трудомісткості по парку
.Т
заг

=
Т
сум

+ Т
сам

= ,

(6.11)де
Т
заг
-

загальна трудомісткість по парку13


7. Розрахунок відділення (зони).

В даному розділі курсового проекту необхідно розкрити такі питання, як :


Призначення відділення та технологія робіт у ньому


Розрахунок трудомісткості і кількості працівників відділення (зони)


Розрахунок необ
хідної кількості постів відділення (зони) ,як що потрібно.


Вибір необхідного обладнання та оснастки, які потрібні для виконання в
повному об’ємі технологічного процесу.


Розрахунок площі відділення (зони).

Послідовність та методика виконання розрахунку діль
ниць та зон
відрізняються між собою тому в даній методиці приведені розрахунки
дільниць та зон в яких виконуються роботи по технічному обслуговуванню
і ремонту автомобілів.


7.1. Призначення відділення та технологія робіт у ньому.


В даному розділі студе
нт повинен описати призначення відділення
(зони), перерахувати основні види робіт які виконуються в даному
відділенні (зоні), описати технологію виконання робіт в даному
підрозділі, надати схему технологічного процесу виконання робіт.Розрахунок дільниць
.

7.2. Розрахунок трудомісткості відділення і кількості працівників.

7.2.1
Розрахунок
трудомісткості відділення.


Т
в

=
Т
пр. заг


, (7.1)


де П
-

процент робіт від загальної трудомісткості робіт, що безпосередньо


виконується в проектуємому приміщенні [1
,

с 112,
т
аблиця

63].


Т
в
-

трудомісткість відділення


7.2.2
Розрахунок

штатної кількості робітників.


N
шт

=

, (7.2)


де
N
шт

-

штатна кількість робітниківФ
р.ш
-

фонд робочого часу штатного робітника.
Ф
р.ш.

= [ Д
к( Д
в
+ Д
св
+ Д
відп
+ Д
хвор
) ]
= (7.3)


Д
к

-

дні календарні за рік;


Д
в
-


вихідні дні;


Д
св

-

кількість святкових днів;


Д
відп


-

кількість днів відпустки в рік;


Д
хвор
-

дні хвороби за рік;


t
зм

-

тривалість робочої зміни.Приймаємо

N
шт

=

14


7.2.3
Розрахунок

явочної кількості працівників.


N
яв

=


, (7.4)


де
N
яв

-

явочна кількість працівниківФ
р.я

-

фонд робочого часу явочного робітника.


Ф
р.я.

=

к( Д
в
+ Д
св
) ]


(7.5)


Приймаємо
N
яв

= .


7.3 Розрахунок необхідної кількості постів відділення.(як що пот
рібно)Х
п

=

, (7.6)

де Р
-

кількість працівників які одночасно працюють на посту


[1.
с 34.
т
аблиця
13.];


К
н

-

коефіцієнт нерівномірно
сті завантаження поста,


[1 .
с 33.
т
аблиця

12.]


К
B

-

коефіцієнт використання п
остів[1. с 100

аблиця
53.];


Д
рр
-

дні роботи відділення за рік


n

-

кількість змін [1. с 7.
т
аблиця
3.];


t
змтрива
лість робочої зміни

7.4.

Вибір необхідного обладнання та оснастки

Технологічне обладнання і оснастка вибирається згідно табеля
технологічного обладнання. Для цього необхідно в табелі обладнання найти
своє відділення (зону) і підібрати все необхідне технолог
ічне обладнання і
оснастку враховуючи при цьому тип і кількість одиниць рухомого складу. Все
підібране технологічне обладнання і оснастка заноситься в таблицю 7.1Таблиця 7.1
-

Таблиця п
ідбору технологічного обладнання і оснастки .

Найменування
обладнання

Модель і
характеристика

Кількість , шт

Габаритні розміри, мм

Площа
одиниці,
м
2

Загальна
площа,

м
2

Установочна
потужність, кВт15


Продовженн
я таблиці 7.1

Найменування
обладнання

Модель і
характеристика

Кількість , шт

Габаритні розміри, мм

Площа
одиниці,
м
2

Загальна
площа,

м
2

Установочна
потужність, кВтВсього


S
об
=Після того як вибране все технологічне обладнання і оснастка необхідно
визначити загальну площу всього обладнання, для цього перемножити
габаритні розміри обладнання таким чином визначивши площу одиниці потім
помножити її на кількість і визначити

загальну площу. Далі всі загальні площі
сумуються і визначається загальна площа обладнання в плані
S
об


7.5.

Розрахунок площі відділення.
Площу відділення можна визначити двома способами:

а) по кількості робітників

б) по площі, яку займає все обладнанн
я в плані


7.5.1 Визначаємо площу відділення по кількості робітників.F
від
=
f
1

+
f
2

= ,

(7.7)

де
f
1

-

площа, що відведена під першого робітника. [4.т11.228];


f
2

-

площа, що відведена під кожного наступного робітника.


[4.

с228.
т
аблиця
11.];


7.4.2 Визначаємо площу по обладнанню.F
від
=

,(7.8)


де
S
об

-

сумарна площа, яку
займає все обладнання в плані.


[табл
иця
. 7.1];


К
п

-

коефіцієнт густини обладнання [4.

с 228
т
аблиця
11.]


16


в тих випадках коли у відділенні передбачається розташування поста ТО
або ПР з заїздом автомобіля в приміщення, т
о площа відділення
розраховується по такій формулі.
F
від
=
, (7.9)


Кінцеву площу визначаємо з урахуванням будівельного фактору, тобто
розмір сторін відділен
ня має бути кратним 3.

Приймаємо площу
____м
2

розмірами сторін _____ м. Площа
відділення
(зони)

може відрізнятись від розрахункової на 10% при
F

ІООм
2

і на 20% при
F
100м
2
.


Розрахунок зони діагностики.


7.2. Розрахунок трудомісткості діагностичних робі
т.

,

(7.1)(7.2)


де
Т
д1

-

трудомісткість діагностування Д
-

1;
К
1

-

процент робіт загального діагностува
ння від об'єму робіт ТО


1;


[
1.
с 112.
т
аблиця

63

](7.3)


де

Т
д2

-

трудомісткість діагностування Д


2;


К
2

-

процент робіт діагностуванні

при

ТО


2
[
1. с 112. таблиця 63

]
;


(7.4)де
Т
ДПР

-

трудомісткість робіт діагностування

при

ПР;


Т
пр пост

-

трудомісткість постових робіт ПР;


К
ПР

-

процент робіт

полюбленного

діагностування

при
ПР


[
1. с 112. таблиця 63

]
;(7.5)


де Т
пр пост

-

трудомісткість робіт по поточному ремонту що виконується


на постах


П


процент робіт по ПР що виконуються на постах


[
1
. с 112. таблиця 63

]

177.3. Розрахунок необхідної кількості постів зони діагностування.
(7.6)
де
Ф
рм

-

фонд робо
чого місця.
;Д
рр

-

дні роботи в рік , згідно завдання по кількості днів роботи зони


ТО
-

1, ТО
-

2, ПР.


t
зм

-

довжина зміни роботи зони приймаємо з [1,
с 7.
табл
иця

3];


n

-

кі
лькість змін.
n

= 1
-

2 з [1
. с 7.

табл
иця

3];


Р

= 1
-

2 чол.
-

кількість одночасно працюючих на постах з


[1, с 7. таблиця 3]
;


К
н

-

коефіцієнт нерівномі
рності завантаження постів з


[1.с 33

табл
иця

1
2
];


К
в

-

коефіцієнт використання постів з [1,

с 100

табл
иця

53].


Як правило, всі діагностичні роботи виконуються на 3
-

х паралельних
проїзних чи тупикових постах в зони діагностування. Спосіб виконання


операційно
-

постовий. Для рівномірної за
грузки постів всі
діагносту вальні

р
оботи розподіляємо на постах рівномірно.

При розрахунковій кількості постів більше 3
-
х потрібно

збільшити час роботи зони діагностування, або обладнати зону з окремими
постами на яких виконуються однотипні роботи.

При

о
статочному визначенні кількості постів необхідно враховувати
тип діагностичного обладнання (стенди тягових якостей і ходової частини
розташовують на окремих постах).


7.4. Розрахунок штатної кількості працівників зони

діагностування.

(7.7)

де
Ф
р.ш

-

фонд робочого часу штатного робітника (вираховуємо аналогічно


як для зони ПР).


7.5. Розрахунок явочної кількості працівників.
(7.8)

де
Ф
ря

-

фонд робочого часу явочного робітника (вираховуємо


аналогічно, як для зони ПР
).

18


Розрахунок зони

ПР


7.2 Розрахунок необхідної кількості постів зони ПР.

7.2.1
Розрахунок

трудо
місткості зони ПР.(7.1)


де

П

-

процент робіт від загальної трудомісткості поточного ремонту, щобезпосередньо виконується в проектуємому приміщенні
(на постах)


[1
с 112

аблиця 6
3]


7.2.2
Розрахунок

к
ількості постів зони ПР.

(7.2)


де,
П
1
-

процент робіт ПР що виконуються в першу зміну, приймаємо


згідно з завданням.


Д
р.р
-

дні роботи зони за рік. Приймаємо з завдання.


t
з
-

тривалість зміни

при

5
-
денній робочій неділі.

t
з
=8г
од.Р
-


кількість працівників які одночасно працюють на посту


[1.

с 34
т
аблиця
13.]


К
н
-

коефіцієнт нерівно
мірності завантаження поста,[1
.

с 32
т
аблиця

12.]К
в

-

ко
ефіцієнт використання постів
[1
.

с 100.
т
аблиця
53.]

Кількість універсальних і спеціалізованих постів приймаємо згідно


[ 1.

с 97.
т
аблиця
50.] Необхідно привести в пояснювальній записці
розрахунок кількості постів та описати які на них виконуються роботи.


7.3 Розрахунок кількості пр
ацівників.


7.3.1
Розрахунок


штатної кількості робітників.

(7.3)


де,

N
шт

-

штатна кількість робітниківФ
р.ш
-

фонд робочого часу штатного робітника.
Ф
р.ш.

= [
Д
к( Д
в
+ Д
св
+ Д
відп
+ Д
хвор
)

]
= (7.4)


Д
к


-

дні календарні за рік;


Д
в
-


в
ихідні дні;


Д
св

-

кількість святкових днів;


Д
відп

-

кількість днів відпустки в рік;

19Д
хвор
-

дні хвороби за рік;


t
зм

-

тривалість робочої зміни.Приймаємо

N
шт

=


7.3.2
Розрахунок

явочної кількості працівників.
(7.5)


де
N
яв

-

явочна кількість працівників
Ф
р.я

-

фонд робочого часу явочного робітника.


Ф
р.я.

=

к( Д
в
+ Д
св
) ]

Приймаємо
N
яв

= .


7.3.3
Розрахунок

явочної кількості працівників в проектуємому

приміщенні ПР


що працюють в першу зміну.(на постах)

(7.6)


Після розрахунку по вище приведеній формулі потрібно звірити кількість
працюючих з кількістю постів. Кількість робітників на посту не повинна
перевищувати 2
-
х чоловік.


Розрахунок зони

TO

-

1.

7.2
. Вибір мето
ду обслуговування.

7.2.1.
Розрахунок

ритму виробництва
TO

-

1.
хв (7.1)


де
t
3
M

= 8 год.
-

час роботи зони ТО


1;


К
зм

= 1
-

кількість змін;


N
то
-


-

кількість ТО
-

1 за добу.


7.2.2.
Розрахунок

такту тупикового поста.(7.2)

де
П
OC

-

такт тупиково
го поста, в хв
.
;


t
т
o
-
1

-

трудомісткість одного ТО


1, в хв;


Р

-

кількість

працівників

які одночастно працюють

на посту приймаємо


з

[1,
с 34

табл
иця

1
3
];


t

п
ep

= 1
-

3

хв.
-

час встановлення авт
омобіля на

пост.

20Умовою

проведения ТО
-

1

поточним

способом

є

виконаннянерівності:


2
-

3

R
.7.3. Розраховуємо роботу лінії ТО
-

1.7.3.1. Розрахунок необхідної кількості постів ТО
-

1.(7.3)


де
Х
п


-

кількість постів зони


Для проведення
ТО
-

1 кількість постів на лінії як правило не перевищує
З, а якщо більше, то необхідно приймати декілька паралельно розташований
ліній.


7.3.2. Розрахунок кількості ліній в зоні ТО


1 .


(7.4)

де


п л

-

такт поста лінії
л

п л

-

такт лінії
;


М
л

-

кількість ліній


Для визначення
л

і
п л

кожного із постів визначаємо кількість явочних
працівникі
в зони ТО
-

1.
7.3.3. Розрахунок кількості явочних робочих в зоні ТО


1 .(7.5)

де
Ф
р. я

-

фонд робочого часу явоч
ного працівника, або місця

при


однозмінній роботі. Визначаємо так як і в інших дільницях.


7.3.4. Розрахунок середньої кількість працівників на посту лінії.
(7.6)

де
Р
с


середня кількість працівників на посту


X
п

-

кількість постів


7.3.5. Розрахунок такту лінії.
(7.7)

де

-

час переміщення автомобіля з посту на пост; (7.
8
)


L
а

-

довжина автомобіля;

21а
-

дистанція між автомобілями a = 1,5
-

2 м

[1. с11.

табл
иця

7];


Р
с

-

середня кількість працюючих на посту;


V
o

-

швидкість конвеєру
V
o

= 2
-

3
.


Х
п лкількість постів на лінії


Для забезпечення ритмічної роботи лінії необхідно виконання умови
(7.9)


де
t
П1
,

t
П2
,
t
П3

-

відповідна трудомісткість робіт на посту;


Р
1

2

з

-

середня кількість працівників на одному посту.


Для вик
онання даної умови необхідно розбити об’єм робіт по ТО


1 по
постам лінії з врахуванням спеціалізації робіт , їх раціональній послідовності
виконання , а також трудомісткості по постам. При цьому трудомісткість робіт
по постам повинна бути приблизно одна
ковою. Загальну кількість робочих на
лінії обслуговування рекомендується приймати не менше 5


6 робочих.
Керуючись додатком 6 [7], та додатком [
4.216.6
] проводимо розподіл робіт ТО
по всіх постах.

На
приклад:

пост 1


діагностичні, регулювальні,
кріпильні
, зовнішній огляд автомобіля (система
запалення, система живлення, люфт рульового керування, люфт підшипників передніх
коліс, підкачування шин, встановлення передніх коліс.)

пост 2


діагностичні, регулювальні,
кріпильні
, (регулювання фар, система
сигналі
зації, система гальм.)

пост 3


мастильні, заправочні та
очисні

роботи.


7.3.6. Розрахунок трудомісткості робіт на посту ТО
-

1.

(7.10)

де,
t
п1трудомісткість робіт на першому пості.


П
-

процент робіт що виконується на даному посту. (з додатку 6 [7]).


7.3.7. Розрахунок кількості працівників на кожному із постів.а) явочна кількість на першому посту
.
(7.
11
)

де
П
1

-

процент

робіт на посту (з додатку 6 [7]).Р


-

кількість працівників на посту №1Ф
р.я

= (Д
к

-

Д
в

+ Д
св
)
·

t
зм

(7.12)

22


Аналогично
проводимо

розрахунок по
-

другому
,та інших постах.
Кількість
Р
я

може бути не цілим

числом.

Це значить, що працівники повинний
переходити з

поста на пост. Кількість працівників на постах повинна
дорівнювати загальній кількості їх в зоні

TO

-

1.


7.3.8. Розрахунок тактів кожного із постів.
(7.1
3
)

де

п1такт поста №1


Р


-

кількість працівників на посту №1;


t
п

-

взяти з попередніх розрахунків. t
п

= 1
-

2 хв.
По аналогічній формулі визначаємо такти інших постів. Якщо умова
формули (7.7
) виконується то розрахунок виконано вірно. Потрібно також щоб
п1


л
.7.4. Розрахунок площі приміщення зони ТО
-

1.


7.4.1. Розрахунок необхідної довжини конвеєру.

(7.14)

де
L
a

-

довжина автомобіля;


а

-

відстань між автомобілями на конвеєрі;


L
к

-

прийняти для конкретно вибраного конвеєру.


7.4.2. Розрахунок довжини приміщення зони ТО
-

1.

(7.1
5
)


де

-

відстань від автомобіля до дверей (вибираємо [1, табл.67]).


7.4.3. Розрахунок площі приміщення.
(7.1
6
)


де
b

-

ширина приміщення повинна бути взята згідно [ 1.

с 11.

табл
иця
. 7] з


дотриманням відстані між боковими частин
ами автомобілів та стінами


і обладнанням.
(7.1
7
)

де
В
а

-

ширина автомобіля;


b

-

відстань до обладнання від автомобіля.

23


Розрахунок зони ЩО.7.2. Розрахунок роботи зони ЩО.


7.2.1. Розрахунок ритму виробництва зони ЩО.
(7.1)

де
Т
зм

= 8 год.
-

час роботи зони в зміну;


С

-

кількість змін залежить від розміру АТП може бути 1, 1,5 чи 2.


R
щ о


ритм зони щоденного обслуговування


7.2.2. Розрахунок необхідної кількості ліній.
, аб
о

(7.2)


де
W
-

продуктивність мийки в автомобілях на годину
(
мийку доцільно


вибрати з додатку 4 [7]
)


М
що

-

повинно

бути цілим

числом

і не перевищувати 2, а якщо


більше, то відповідно збільшуємо час роботи зони

ЩО
.


7.2.3. Розрахунок тактів постів.При

розрахунку враховуємо те, що час простою автомобіля на посту
прибиральник робіт повинен не перевищувати часу на

його миття. Такт другого
поста, тобто миття автомобіля буде дорівнювати


, або
, (7.3)


Умовою безперервної роботи зони ЩО є умова:

п1


п2


пз
,

тому вираховуємо необхідну кількість працівників на першому посту.

7.2.3. Розрахунок кількості працівників на першому посту.
(7.4)


де
t
приб

-

трудомісткість прибиральних робіт.(7.5)


де К
-

коефіцієнт вибираємо з [1, табл.63] для у
мов туалетної мийки


автомобілів;


P
1

-

кількість працівників на посту прибирання розрахована по


формулі не повинна перевищувати допустиму згідно[1
табл.
13].
Як
що

Р
1

велике чис
ло, то використовуємо декілька

24


прибиральних постів;


К
м

= 0,6
-

0,9
-

коефіцієнт механізації робіт (враховує застосування


прибиральних машин).

Враховуючи те, що на третьому посту встановлено механізовану сушку, в
якій продукт
ивність дорівнює мийці, а люди на ній відсутні ,то розрахунок по ній
не проводимо, так
-
як умова безперервної роботи зони ЩО виконується.


7.3. Розрахунок кількості працюючих зони ЩО.

7.3.1. Розрахунок кількості операторів на мийці.
(7.6)


де
М
що

-

кількість ліній;


n

-

кількість ліній, що обслуговуються одним оператором.


При ручному управлінні
n

= 1
, а при автоматизованому
n

= 2


3.


7.3.2. Розрахунок кількості технологічно необхідних працівників в зоні

ЩО.
(7.7)


де Р
п

-

кількість прибиральників.


7.3.3. Розрахунок річної трудомісткості робіт з врахуванням їх механізації(7.8)


де
Ф
рм

-

річний фонд робочого
часу

можна визначити

згідно формули
Ф
рм

= [Д
к

-

Д
в

+ Д
св
)]
·

t
зм

(7.9)


де
Д
к

-

календарні дні за рік;


Д
в

-

вихідні дні;


Д
св

-

святк
ові дні;


t
зм

= 8


7 год.


7.3.4.
Розрахунок

штатної кількість працівників зони.

(7.10)
25


де
Ф
шт

-

фонд робочого часу штатного працівника

(вираховуємо

аналог
ично

як і для зони ПР.)


7.4. Площа зони ЩО.


(7.11)

(7.12)де
L

-

довжина зони;


Х
що

-

кількість постів на лінії ЩО (прийнято 3 поста);


L
a

-

довжина автомобіля


а і а'

-

віддаль між автомобілями та автомобілями і воротами прийняти з
[1,
табл.

6 і 7];


b

-

ширина приміщення (залежить від габаритів мийного обладнання.


Рекомендовано для однієї лінії приймати 9 м).


26


Розрахунок зони ТО
-
2

7.2.
Розрахунок

кількості постів обслуговування зони
ТО
-
2.

7.2.1
Розрахунок

трудомісткості робіт зони ТО
-
2.


Т
з.то
-
2

=
Т
то
-
2
.пост
+
Т
пр.соп
.
-

Т
д
-
2

= люд.


год (7.1)

де,
Т
пр.соп.

-

трудомісткість робіт супутнього ПР, яка складає до 20%


від Т
то
-
2
;


Т
д
-
2

-

трудомісткість діагностувальних робіт вибираємо з


додатку 6 стр.82 :


-

для легкових автомобілів складає
-

11% від Т
то
-
2


-

для автобусів
-

6% від Т
то
-
2


-

для вантажних
-

8% від Т
то
-
2

7.2.2

Розрахунок

ритму виробництва зони.
хв. (7.2)

де,
Т
зм


-

час роботи зони ТО
-
2
за добу;


N
т
o
-
2

д

-

кількість ТО
-
2 за добу.


7.2.3
Розрахунок

такту поста.хв. (7.3)

де,
Р

-

кількість працівників одночасно працюючих на посту,вибираємо з таблиці 13 [1]


N
TO
-
2

р
.

-

кількість ТО
-
2 за рік


Т
з.то
-
2

-

трудомісткість річна ТО
-
2


t
nep

-

час заїзду автомобіля на пост для тупикових постів


7.2.4
Розрахунок

кількості спеціалізованих змащувальних постів.Хзм = (7.4)


де,
Ф
рм

-

річний фонд робочого часу місця, вибираємо з таб.1 [1]
Т
зм

=
К х Т
з.то
-
2

=

(7.5)Т
зм

-

трудоміскість змащувальних робіт,


К

-

процент змащувальних робіт вибираються з [7.т. 6]


К
н
-

коефіцієнт нерівномірного заїзду автомобілів на пост [1. т. 12 ]


К
в

-

коефіцієнт використання поста, вибираємо з [1. т.53]Приймаємо
Х
зм

=


27


7.2.5
Розрахунок

загальної кількості універсальних постів в зоні ТО
-
2.
(7.6)

Всі показники формули вибираємо аналогічно як і в попе
редньому
розрахунку. Кількість постів повинна бути цілим числом. Рекомендується
приймати 50% постів з оглядовими канавами, а решту


з під
йо
мниками.

Приймаємо
Х
то
-
2

= постів


7.3

Розрахунок

площі зони ТО
-
2.


7
.3.1. Вибір необхідного обладнання
та оснастки.

Технологічне обладнання і оснастка вибирається згідно табеля
технологічного обладнання. Для цього необхідно в табелі обладнання найти
своє відділення (зону) і підібрати все необхідне технологічне обладнання і
оснастку враховуючи при
цьому тип і кількість одиниць рухомого складу. Все
підібране технологічне обладнання і оснастка заноситься в таблицю 7.1
Таблиця 7.1


Таблиця підбору технологічного обладнання і оснастк
и .


Найменування
обладнання

Модель і
характеристика

Кількість , шт

Габаритні
розміри, мм

Площа
одиниці,
м
2

Загальна
площа,

м
2

Установочна
потужність, кВт

Ціна,

грн

Вартість,

грн
S
об
=

7.3.2

Розрахунок площі зони.
(7.7)

де,
S
об

-

загальна площа обладнання без врахування підйомників на


постах та автомобілів


f
a

-

площа яку займає автомобіль в плані


(7.8)

28К
н

-

коефіцієнт густини обладнання . [4

.11
. 228
]


Приймаємо
F
то
-
2

=


м
2


Кінцеву площу визначаємо з урахуванням будівельного фактору, тобто
розмір сторін відділення має бути кратним 3.

Приймаємо площу
____м
2

розміра
ми сторін _____ м. Площа відділення
може відрізнятись від розрахункової на 10% при
F
> ІООм
2

і на 20% при
F
100м
2
.


7.4 . Розрахунок кількості працюючих робітників зониШтатна і явочна кількість працівників зони ТО
-
2 вираховується

таким чином як і

для інших дільниць підприємства.

Площу зони можна визначити двома способами:

а) по кількості робітників

б) по площі, яку займає все обладнання в плані

7.4.1 Розрахунок штатної кількості робітників.


(7.9)


де
, Ф
р.ш
= [Д
к
св
+ Д
вих
+ Д
від

+ Д
хв
)]
·

t
зм

= (7.10)


Ф
р.ш


фонд робочого часу одного штатного працівника


Приймаємо
N
шт
=

7.4.2 Розрахунок явочної кількості праці
вників.
(7.11)


де ,
Ф
ря

= [Д
к
св
+ Д
вих
)]
·

t
зм
=


Ф
ря
-

фонд робочого часу одного явочного працівника


Приймаємо
N
яв

=

7.4.3 Розрахунок явочної кількості працівників в проектуємому приміщенні
зони

ТО
-
2, що працюють в першу зміну.(на постах)

(7.12)

Після розрахунку по вище приведеній формулі потрібно звірити
кількість працюючих з кількістю постів. Кількість робітників на посту
не повинна перевищувати 2
-
х чоловік.


29


Порядок розрахунку виробничої програми СТО.

Розрахунок кількості автомобілів, що будуть обслуговуватись

на
СТО,

де, А
СПИС


кількість автомобілів певної групи в районі обслуговування


СТО
. В дипломному проекті враховується перспектива


збільшення марки автомобіля.


К
СТОкоефіцієнт що враховує долю автомобілів яки користуються


послугами СТО. Приймаємо в межах 0,6÷1


N
СТОкількість однот
ипних СТО в місті.


Розрахунок кількості заїздів на СТО за рікде,
N
зкількість заїздів на СТО в рік,


n
зчисло заїдів одного автомобіля на СТО в рік,
[1
табл. 53
]


Визначаєм
о режим роботи СТОПрийняти Д
р СТОдні роботи СТО


T
зтривалість робочої зміни, год


С


кількість змін.

Режим роботи приймаємо згідно рекомендацій
[1. табл 51]


Розрахунок орієнтовної трудомісткості ТО та ПР н
а 1000км пробігу
автомобілів.

де,
t
орорієнтовна трудомісткість ТО та ПР на 1000км пробігу,


t
норм


нормативна трудомісткість ТО та ПР на 1000км пробігу


[1. табл 52]


К
ккоефіці
єнт, що враховує приробно


кліматичні умови


[1. табл 14 для ПР]30


Розрахунок орієнтовного значення річної трудомісткості ТО та
П
Р
автомобілів на СТО.
де, А
СТОкількість автомобілів даної марки,t
ор

-

питома трудомісткість


l
оррічний пробіг кожної групи.


Визначення орієнтовної кількості робочих постів

де, 075


доля постових робіт на СТО


К
НПкоефіцієнт нерівномірності подачі автомоб
ілів на пости ,


К
НП

=1,2


Ф
рярічний фонд робочого часу одного робітника, год


С


кількість робочих змін.


Рn


кількість робітників на одному робочому пості,
[1. табл 28]-

коефіцієнт вик
ористання поста,
=0,95

1.табл.29


N
Мкількість постів мийкиN
ПВ
-

кількість постів приймання та видачі, приймається 1
-
2 постиВ
изначення розрахункової питомої трудомісткості ТО та ПТ
на1000км пробігу автомобілів

де, К
розмкоефіцієнт що враховує розміри СТО. Приймається


згідно
[1. табл ]
-

до 5
-
1,05, від 5 до 10
-
1,0, від 10 до 15
-
0,95 і.т.д.Розрахунок трудомісткості ТО та Р для автомобілів кожної груп
и

де, Т
СТОтрудомісткість ТО та ПР СТО, люд.


год


А
СТО
-

кількість автомобілів кожної групи , що обслуговуються на


СТО


t
ррозрахункова трудомісткість ТО та ПР на 1000км кожної групи
l
ррічний пробіг кожної групи автомобілів


31


Загальна трудомісткість ТО та ПР СТО

де, Т
СТО 1
, Т
СТО2,
Т
СТО3

-

трудомісткість кожної групиРозрахунок трудомісткості по видах робіт та місцю їх виконання.

Ро
зрахунок робіт здійснюється згідно
[1. табл54, табл55 ]


де, П
від(зони)відсоток робіт, що виконується у відділенні, зоні

розподіл занести в таблицю.

Види робіт

Розподіл
по видах,
%

Розподіл по місцю виконання

На

робочих постах

У виробничих відділеннях

%

люд.


год

%

люд.


год

Контрольно
-

діагностичні

6

100

1530

-

-

……………………….


Електро
-

технічні

50

80

1020

20

245

Всього

100

32


8.
Заходи по техніці безпеки у відділ
енні (зоні).В даному розділі студент повинен описати вимоги що ставляться до
робітників при виконанні всіх робіт в даному відділенні (зоні), а також вимоги
до технологічного обладнання та оснастки.


9.Виробнича санітарія.


В даному розділі студент п
овинен описати вимоги що ставляться до
приміщення, освітлення, опалення, водопостачання, каналізації, стиснутого
повітря


10.Протипожежні заходи.В цьому розділі

студент повинен скласти протипожежні заходи,
яких повинні дотримуватись робітники під час ви
конання робіт в
приміщенні даної дільниці (зони), а частості описати яки засоби для
гасіння пожеж повинні знаходитись в приміщенні дільниці(зони), де вони
повинні зберігатись і коли перевірятись. Якщо в приміщенні даної
дільниці (зони) використовуються та
зберігаються вогненебезпечні
речовини описати де та як вони повинні зберігатись. Описати хто
відповідальний за протипожежну безпеку у відділенні (зоні), і т.д..11.Складання карти технологічного процесу.В даному розділі студент повинен скласти кар
ту технологічного
процесу, згідно завдання. Перед тим, як приступити до складання карти
технологічного процесу студент повинен вивчити будову даного вузла
або системи по якім необхідно скласти карту технологічного процесу.
При складанні технологічної карти

студент повинен знати, які операції
виконуються та їх послідовність при технічному обслуговуванні та
поточному ремонті даного вузла або системи. Після того як студент
визначився з кількістю та послідовністю операцій, можна приступати до
розробки кожної о
перації по переходам. Назва операції пишеться в
називному падежі, а переходи в наказному падежі. В технічних вимогах
технологічної карти уточнюються параметри, та особливості виконання
робіт. Якщо при виконанні даного переходу використовувалось якесь
техно
логічне обладнання та інструмент то вони заносяться у відповідну
графу бланку технологічної карти. В бланку технологічної карти також
проставляється трудомісткість. Трудомісткість проставляється тільки по
операціям. Також в технологічній карті проставляєть
ся розряд робітника
які виконує дану роботу. В технологічній карті вказується місце
виконання даної операції. По закінченні складання технологічної карти
33


студент може приступати до виконання одного з листів графічної
частини курсового проекту, а вчасності
до виконання карти ескізів.


Виконання плану відділення (зони)


Перед виконанням планувального рішення відділення (зони) необхідно
на листі формату А1 розміром 594 х 841 мм. накреслити рамку, її виконують
суцільною товстою лінією на відстані 5 мм. від
верхньої, нижньої, та правої
сторони. Зліва залишають поле шириною 20 мм для підшивки креслень.В правому нижньому кутку креслення розташовують основний надпис. В
лівому верхньому кутку креслень розташовують рамку розмиром 70 х 14 мм, в
яку вписують поз
начення креслення, яке розвернуто на 180
0
. Основний надпис
повинен мати розмір 185 х 55 мм.

По закінченню виконання рамки креслення можна приступати до
визначення масштабу креслення для цього необхідно визначити скільки
вільного місця залишил
ось на листу. Для визначення вільного місця на листу
необхідно по вертикалі відняти відстані основної 55 мм та додаткової 14 мм
рамок, а також відстані для розташування розмірів в середньому по 30


40
мм, по горизонталі віднімаються відстані для розташув
ання розмірів також по
30


40 мм. Віднявши всі ці розміри і визначивши вільне місце необхідно
визначити масштаб, для цього поділити розміри відділення на вільне місце на
34


листі та вибрати масштаб із стандартного ряду.


Креслення технологічних планувальних

рішень по ГОСТ 2.302


68
виконуються в масштабах, які встановлені на креслення для всіх галузей
промисловості та будівництва:


Масштаби зменшення


1: 2; 1 : 2,5; 1 : 4; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 15; 1 : 20;


1
: 25; 1 : 40; 1 : 50; 1 : 75; 1 :100; 1 : 200;


1 : 400; 1: 500; 1 : 800; 1 : 1000.


Масштаби збільшення


2 : 1; 2,5 : 1; 4 : 1; 5 : 1; 10 : 1; 20 : 1; 40 : 1;50 : 1; 100 : 1.


Масштаб креслення вказується у відповідній графі основного надпису,
буква М не пишеться.


План відділення (зони) зображається у вигляді розрізу в горизонтальній
площині, якій проходить через дверні віконні пройми.


Для виконання план
увального рішення спочатку необхідно нанести сітку
осьових стін та колон. Зліва та знизу осі закінчуються колами діаметром 7 ... 9
мм., в яких проставляються марки осей. Осі, яки розташовані в доль
відділення (зони), маркіруються знизу до верху літерами,

а розташовані
поперек відділення (зони)


з ліва на право арабськими цифрами. По
закінченні нанесення осей викреслюють план відділення (зони) і умовними
позначеннями, позначають вікон дверей.


При виконанні контурів будівлі необхідно враховувати природнокліматичні умови, яки вказані в завданні на курсове проектування. В
залежності від природно


кліматичних умов товщина стін буде такою:

Холодна, дуже холодна зона: основна стіна


510 мм;


перегородка


2
60 мм.

Всі інші зони: основна стіна


3
8
0 мм,


перегородка


260 мм.


На технологічних планувальних рішеннях контури зовнішніх стін та колон,
яки попали у розріз, виконуються лінія
ми товщина яких дорівнює 0,8...1 мм.,
контури внутрішніх стін, перегородок, простінків та вікна товщиною 0,3мм.,
контури обладнання, і умовні графічні позначення


лініями товщиною 0,2
...0,5 мм. Товщина всіх ліній на кресленні залежить від величини крес
лення та
розмирів зображення на ньому.


За габаритами плану вказуються наступні розміри:Розміри простінків, вікон, дверей;Відстані між розбивочними осями;Відстані крайніми осями стін.

35


В нутрі плану вказується:Прив’язка внутрених стін та перегородок до
розбивочних осей ;Розміри дверей;Прив’язка обладнання яке стоїть на до стін;Умовні позначки.

Обриви для дільниці або всієї будівлі виконується суцільною лінією з
ізломами,а якщо тільки стін, такЯкщо на планувальному рішенні використо
вувались умовні позначки, то
обов’язково в нижній частині листа розшифровка, тобто значення кожного
умовного графічного елемента з вказанням назви.

Наприклад:Умовні позначки

Позначення

Найменування


Електроенергія


Місце
ва витяжкаПо закінченню побудови зовнішніх стін необхідно розставити в
приміщенні дільниці технологічне обладнання. Технологічне обладнання
розставляється таким чином верстаки, станки знаходились біля вікон, стелажі,
ванни для миття подалі від основни
х робочих місць. Те

36


технологічне обладнання яке встановлюється на фундаменті розташовується на відстані не
менш 500

700 мм від стін, щоб його можна було обслуговувати та ремонтувати

Умовні позначення технологічного обладнання


Під’ємник двох стійковий

електромеханічнийПід’ємник гідравлічний канавний двох плунжерний
Під’ємник гідравлічний канавний одно плунжерний

Під’ємник для вивішування автобусів
Підйомник електромеханічний 4
-

х стійковий
стаціонарнийПідйомник електромехані
чний 4
-

х стійковий
платформний
Підйомник електромеханічний 4
-

х стійковий з
пересувними стійкамиМонорельс з електротельфером


МонорельсПідвісний однобалочний кран

37
Кран балкаКран консольно поворотнийОпрокидувач для легкових
автомобілівПідйомник пневматичний напільнийДомкрат гаражний


Повітря роздавальна колонкаПерегородка збірна щитоваБак для мастила з

насосом


Бак для охолоджувальної рідиниБак фарбоподаючий


Борторозширювач

38
Важільні ножи
ціВанна для зливу електролітуВанна загартувальнаВанна для мийки деталейВанна для мийки деталейВанна для перевірки камерВерстак бляхарника


Верстак електрикаВерстак для ремонту АКБ
Верстак з ванною для мідника
Верстак маляра

39
Верстак слюсарнийВерстат вертикально
-

свердлильнийВерстат вертикально
-

свердлильнийВисічні ножиціВипрямляч


Візок для перевезення коліс вантажних автомобілів


Візок з під ємною платформою для перевезення АКБГайковерт для гайок коліс


Гайковерт для стрем’янок ресор

40
Гідравлічний пресВулканізатор шинЕлектричний дистилятор


ЕлектрошафаЗаточний верстат
Зварювальний трансформаторЗіг машинаЗмащувальна установкаШафа
інструментальна


Камерна електрична піч

41Контрольно


випробувальний стенд для перевірки
електрообладнанняЯщик для відходівЯщик для ганчір’яЯщик для обтирочних матеріалівМашина для точкового зварюванняМашина електро
-
закроєчнаМиюча машинаНаковальнаНастільно


свердлильний станок


Перевірочна плитаПідкранові шляхи

42
Стелаж під металПневматичний спредерПортал самохідний для сушки автобусаПост для перевірки відцентрових обмежувачівПост
для перевірки форсунокПрес гідравлічнийПрес настільний ручнийПрилад для перевірки фарПрилад для розливу електролитуПристрій для зняття КПППристрій заміру витрат пального з баком

43
Рейковий ручний пресРеостат навантажув
альнийРухомий обдирочно


шліфувальний верстатРучна клеємішалкаЗварювальний трансформаторВертикально


свердлильний станокВерстак для проточки колекторівВерстат для шліфування фасок клапанівВерстат ножовочний відрізнийВерстат плоско шліфувальнийСтелаж для зарядки АКБ

44Стелаж для бутлівСтелаж для колісСтелаж для ресорних листів

Стелаж для склаСтелаж поличний


Стенд для гарячої обкатки двигунаСтенд для випробування та регулювання ПНВ
ТСтенд для випробування ресор


Стенд для демонтажу шинСтенд для збирання ресор

45
Стенд для зрізання гальмівних накладокСтенд для клепки накладокСтенд для перевірки гідравлічних гальмСтенд для перевірки пнемо обладнанняСтен
д для регулювання рульових механізмівСтенд для ремонту двигунівСтенд для ремонту двигунівСтенд для ремонту карданних валів

46
Стенд для ремонту КППСтенд для ремонту передніх та задніх мостівСтенд для ремонту редукторів задніх мос
тівСтенд для ремонту рульових механізмівСтенд для рихтовки ресорних листівСтенд “Карбютест”Стіл зварювальникаСтрем’янка пересувнаСушилка інфрачервоного випромінювання

47ВізокТокарно


гвинторізний станокТокарно


г
винторізний станок 16К20ТрапУніверсально фрезерний станокУстановка для закалювання ресорних листівУстановка для заповнення пошкоджень сирою гумоюУстановка для нанесення анти корозійного покриття

48

Установка для прокачування га
льмівної системиПост для миття претизиційних деталейФарбомішалкаШтатив для балонів з киснем
Ящик для піску
Ацетиленовий генератор


Вана для приготування електроліту


Верстат поперечно
-

стругальний


Верстата ножовочно відрізний


Візок для перевезення АКБ знятиз з автомобіля


Візок для перевезення бутлів з кислотою

49Візок для перевезення газових балонів


Вана для промивки АКБ


Зіг машина


Кран пересувний


Прилад для очистки свічок
запалення


Прилад для перевірки пружності пружин


Прилад для перевірки системи запалення


Стенд для динамічного балансування коліс


Стенд для випробування генераторів


Стенд для випробування газового обладнання


Стенд для випробування паливних

баків


Стенд для випробування стартерів


Стенд для випробування радіаторів

50Стенд для ремонту радіаторів


Стенд для демонтажу шин


Стенд для перевірки відцентрових обмежувачів
обертів двигуна


Стенд для перевірки переривачів


Мотор тестер


Стенд для ремонту радіаторів


Установка для прискореного заряду АКБ


Шафа сушильна


Ящик для вугілля


Прилад для перевірки та регулювання світла фар


Стенд для демонтажу шин легкових автомобілів51
Умовні позначення


Ваку
ум


Вода


Підвід охолоджувальної рідини


Електроенергія


Охолоджувальний засіб /емульсія/


Захисний газ


Конденсат


Відвід охолоджувальної рідини


Місцева витяжка


Міський газ


Пара


Природний газ


Робоче місце


Стиснуте повіт
ря


Стічна вода

52Відсос повітря


Повітря (вентиляція)


Гаряча вода

t


Гаряча вода

t


53


Приклади типових планів відділень.Моторне відділення


1.
Я
щик для ганчір’я.

2.

Ящик з піском.

3.

Стелаж поличний.

4.

Прилад для виміру витрати палива.

5.

Електрошафа.

6.

Реостат навантажувальний.

7.

Стенд обкаточно


гальмівний.

8.

Бак для охолоджувальної рідини.

9.

Стелаж поличний.

10. Стелаж поличний для деталей які потребують ремонту
.

11. Умивальник.

12. Вана для миття деталей.

13. Стіл для дефектовки деталей.

14. Шафа для інструменту.

15. Верстак слюсарний.

16. Ящик для відходів.

17. Стенд для розбирання та збирання головок блоку циліндрів.

18. Стелаж для колін валів.

19. Шафа для пр
иладів та матеріалів.

20. Стіл для приладів.

5421. Прилад для шліфування клапанів.

22. Прилад для шліфування клапанних сідел.

23. Стенд універсальний для випробування масляних насосів та


фільтрів.

24. Стенд для випробування водяних насосів.

25. Стан
ок точільно


шліфувальний.

26. Прес.

27. Стіл монтажний металевий.

28. Стенд для розбирання та збирання
Vподібних двигунів.

29. Таль електрична.
55Карбюраторне відділення1.

Стелаж поличний.

2.

Вана для митт
я деталей.

3.

Шафа для інструменту.

4.

Верстак слюсарний.

5.

Точільно


шліфувальний.

6.

Прес ручний.

7.

Прилад для перевірки обмежувача числа максимальних обертів
колінчастого вала.

8.

Стіл під обладнання.

9.

Стенд для випробування карбюраторів і бензонасосів “Карбютест”.

10.

Нас
тільно


свердлильний верстат.

11.

Ящик для ганчір’я.

12.

Ящик для відходів.

13.

Ящик для піску.


56


Електротехнічне відділення


1
. Умивальник.

2. Стелаж поличний.

3. Ящик для обтирочних матеріалів.

4. Прилад для очищення і перевірки свічок запалювання.

5. Прила
д для перевірки щиткових контрольно


вимірювальних приладів.

6. Прилад для перевірки приладів системи запалювання.

7. Стіл під обладнання.

10.

Універсальний контрольно


випробувальний стенд.

11.

Стіл металевий для дефектації.

12.

Настільно


свердлильний верстат.

13.

Пр
ес ручний

14.

Верстак слюсарний.

15.

Тумбочка для інструменту.

16.

Електрозаточний станок.

17.

Верстат для проточування колекторів.

18.

Ящик з піском.

19.

Ящик для відходів.

20.

Круглий стіл електрика, що обертається.

21.

Підставка для інструментів.

22.

Прилад для перевірки якорів генератора
.

23.

Слюсарні лещата.

24.

Пристрій для розбирання і збирання генераторів.

25.

Пристрій для відвертання башмаків генераторів і стартерів.

57
Міністерство освіти і науки України

Житомирський автомобільно
-
дорожній коледж

Національного трансп
ортного університетуПроект організації

зони ТО


2


Пояснювальна записка до курсового проекту


26
КП. 015000. 000 ПЗ


Перевірив : Ю.В. Маланюк
Виконавець: С.О Нечипорук201
3

58ЗМІСТ


Стор.
Вступ ...........................................................................................


2. Коротка технічна характеристика автомобіля .....................


3.
Розрахунок циклової вир
обничоі програми.................................


4. Розрахунок річної виробничої програми для всього парку


автомобілів в кількісному виразі ................................................


5. Розрахунок добової програми обслуговування автомобілі
в
.
..


6. Розрахунок річної виробничої програми по усім видам


діяльності у трудовому виразі
..
.................................................


7. Розрахунок
відділення7.1. Призначення
відділення

та технологія робіт у н
ьому
.........


7.2.Розра
хунок кількості працівників
.............................
.
...............


7.3. Вибір необхідного обладнання та оснастки....................
.....
.


7.4. Розрахунок площі
відділення
.
....................................................


8. Заходи по охоро
ні праці та
виробничій санітарії
....................


9. Протипожежна безпека ............................
.......
...........................Список використаних джерел
.........
...........................................


Змн
.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

26
КП. 027000.000 ПЗ


Розро
б.

Чернявський


Перевір.

Маланюк Ю.В.


Реценз.Н. Контр.З
а
тверд.


Проект


в
ідділення паливної
апаратури


розрахунково
-

пояснювальна записка

Літ.

Акрушів


ЖАДК 3Рс
-

900

59

Позн.

Найменування

Модель

Кільк.

Габарити, мм

Примітка

1

Стенд для монтажу і демонта
-

ТЕСО
-

1

2020×1720

1
,
2
6
кВт


жу

шин вантажних авто

550
N
2

Стенд для статичного балан
-

BL656

1

1000×1500

0,4
кВт


сування коліс вантажних авто

3

Ванна для перевірки гермети
-

Ш
-
902

1

1265
×
876чності камер

4

Станок для переховки камер

ТА
-
255

1

410
×
330

1,5 кВт

5

Вулканізаційний станок

ВАЗМ

1

1500
×
600

4,69 кВт

6

Вішалка для камер

Ш
-
511

1

Ø 800


7

Верстак слюсарний

Ф
-
527

1

1100
×
800


8

Стелаж для шин вантажних

Ф117СБ

1

1
860
×
850
авто

9

Гайковерт для
відкручува
ння

МП 3103

1

1180
×
575

0,6 кВт


і закручування гайок

10

Установка для очистки

Р


101

1

700
×
450дисків коліс

11

Підємник для підйому і вивіски

ПНП
-1

6000
×
1120вантажних авто

12

Ша
фа для інструменту

влас. виг.

1

1100
×
800


13

Ящик з піском


1

470
×
320


14

Ящик для відходів


1

500
×
400


15

Спредер

6184 М

1

910
×
670


1
6

Візок для перевозки коліс

Б
-

103

1

1176
×
930


17

Вулканізатор для шин

RB
-
20

1

1000×800

1,0
кВт26
КП
.012000.0
00
Зм
.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Розробив

Притика
План шиномонтажного
відділення

Літ.

Лист

Листів

Перевір.

Маланюк
н


1

2

ЖАДК

Н.
контр
.

Кліменчук60


Затверд.

Куз
ьмінськГрупа 4Рс
-
926


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ1.

Міністерство тран
спорту України
«
Положення про технічне
обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту
»

1998 р.


2.

Минавтотранс РСФСР, НИАТ «Краткий автомобильный
справочник» 1985 г.


3.

Минавтотранс РСФСР «Общесоюзные нормы технологического
про
ектирования предприятий автомобильного транспорта» 1986
г.


4.

Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів:
Підручник.

К.: Знання


Прес, 2003.


511 с.


5.

Г.В. Крамаренко, И.В. Барашков «Техническое обслуживание
автомобилей» 1982 г.


6.

А.С. Лес
ин «Техническое обслуживание автомобилей» 1971 г.


7.

«Техническая эксплуатация автомобилей» под редакцией
Г.В.Крамаренко, 1983 г.


8.

Л.Н. Давидович «Проектирование предприятий автомобильного
транспорта» 1975 г.9.

Державний нормативний акт по охороні праці
«
Пра
вила охорони
праці на автомобільному транспорті
»

1997

р.


10.

Минавтотранс РСФСР «Гаражное и ремонтное оборудование»
1974 г.


11.

Журнал
и

«
Автомобильный транспорт
»
,
«
Сигнал
»
.


12.

А.М. Хаскин
«
Черчение
»

1985

г.61


Додатки

Додаток №11.1
Числові значення коефіцієнтів К1 коректування нормативів в залежності від
категорії ум
ов експлуатації рухомого складу


Примітка: відкоректовані нормативи пробігу до КР і періодичність ТО рухомого
складу потрібно

до цілих десятків кілометрів з урахуванням кратності між
собою і кратності середньодобового пробігу


1.2 Числові значення коефіцієнтів К2 коректування нормативів в залежності від
модифікації рухомого складу і організація його роботи


1.3
Числові значення

коефіцієнтів К3 коректування нормативів в залежності від
природо
-
кліматичних умов експлуатації рухомого складу по ГОСТ 21624
-
811.4 Числові значення коефіцієнтів К4 коректування нормативів трудоємності
ТО і ТР в залежності від кількості одиниць технолог
ічно сумісного рухомого
складу


1.5 В залежності від способу зберігання рухомого с
к
ладу нормативи
трудоємкості ТР коректуються з допомогою коефіцієнта К5;
62


Додаток 1


6364


Додаток №2

1.6 Розподілення т
рудоєм
н
ості ТО і ТР по видам робіт варто приймати по
даним
[3
. с 112. таб. 63.
]


Назва видів робіт ТО і ТР

Відсоткове співвідношення по видам робіт

Автомобілі
легкові

Автобуси

Автомобілі
вантажні

Автомобілі
самоскиди
позашляховики

Причепи і
напівпричепи

1

2

3

4

5

6

ЩО

Туалетні роботи

Прибиральні

55

55

40

20

40

Миючі

5

5

10

20

10

Підсумок:

60

60

50

40

50

Поглиблені роботи

Прибиральні

30

30

40

40

30

миючі

10

10

10

20

20

Підсумок:

40

40

50

60

50

Всього:

100

100

100

100

100

ТО
-
1

Загальне діагност
ування

15

8

10

8

4

1

2

3

4

5

6

Кріпильні, регулювальні,
мастильні і інші роботи

85

92

90

92

96

Всього:

100

100

100

100

100

ТО
-
2

Поглиблене діагностування

12

7

10

5

2

Кріпильні, регулювальні,
мастильні і інші роботи

88

93

90

95

98

Всього:

100

100

100

100

100

ТР

Постові роботи

Загальне діагностування

1

1

1

1

2

Поглиблене діагностування

1

1

1

1

1

Регулювальні розбирально
-
збиральні роботи

33

27

35

32

30

Зварювальні роботи

4

5

---

6

---

Для рухомого складу з
металевими кузовами

---

---

4

---

15

З
метало
-
деревяними кузовами

---

---

3

---

11

65


З деревяними кузовами

---

2

---

3

---

Бляхарні роботи

2

2

---

3

---

Для рухомого складу з
металевими кузовами

---

---

3

---

10

З метало
-

дерев’яними

кузовами

---

---

2

---

7

З
дерев’яними

кузовами

---

---

1

---

4

Малярні роботи

8

8

6

3

7

Дерево оброблювальні роботи

---

---

---

---

---

Для рухомого складу з метало
-

дерев’яними

кузовами

---

---

2

---

7

З
дерев’яними

кузовами

---

---

4

---

15

Підсумок:

49

44

50

46

65

Дільничні роботи

Агрегатні роботи

17/1
5

17

18

17

---

Слюсарно
-
механічні роботи

10

8

10

8

13

Електротехнічні роботи

6/5

7

5

5

3

Акумуляторні роботи

2

2

2

2

---

Ремонт приладів системи
живлення

3

3

4

4

---

Шино монтажні

1

2

1

2

1

Вулканізаційні роботи

1

1

1

2

2

Ковально
-
ресорні роботи

2

3

3

3

10

Мідницьки роботи

2

2

2

2

1

Зварювальні роботи

2

2

1

2

2

Бляхарні роботи

1

2

1

1

1

Арматурні роботи

2

3

1

1

1

Обойні роботи

2

3

1

1

1

Таксомоторні роботи

---
/2

---

---

---

---

Різноремонтні роботи

---
/1

1

---

---

---

Підсумок:

51

56

50

54

35

Всього

100

100

100

100

100


Примітка: 1.Розподілення об’єму робіт ЩО приведено приблизно до
виконання миючих робіт механізованим методом.


2.В розділі «Дільничні роботи» для легкових автомобілів в
чисельнику вказані об’єми робіт для автомобілів заг
ального призначення, в
знаменнику
-
для автомобілів


таксі.


3.Додаткові об’єми робіт по
поточному
ремонту приладив газової
системи живлення (таб
л
. 60)


Постові роботи
-

25%


Дільничні роботи
-

7
5%


4.Для спеціалізованого рухомого складу, оснащеним додатковим
обладнанням, розподілено об’ємів робіт технічного обслуговування і текучого
ремонту потрібно проводить з урахуванням конструкторських особливостей
обслуговує мого рухомого складу.

66Додаток №
3

1.7

Т
ривалість простою автомобілів в ТО та ПР на 1000км пробігу, та в КР

[3
. с 104. таб. 57.
]


Тип рухомого
складу

Характеристика
рухомого складу

Тривалість простою, не більше

В ТО та ПР, днів
на 1000кп
пробігу,
q
пр

В КР, днів
q
кр

1

2

3

4

Легкові
ав
томобілі

Особливо малого
класу

0,1

12

Малого класу

0,15

12

Середнього класу

0,2

12

Автобуси

Особливо малого
класу

0,2

15

Малого класу

0,25

18

Середнього класу

0,3

18

Великого класу

0,35

20

Особливо великого
класу

0,45

25

Вантажні
автомобілі

О
собливо малої
вантажопідйомності

0,25

15

Малої
вантажопідйомності

0,3

15

Середньої
вантажопідйомності

0,3

15

Великої
вантажопідйомностіСв. 5,0т до 6,0т

0,35

20

Св. 6,0т до 8,0т

0,4

20

Особливо великої
вантажопідйомностіСв. 8,0т до 10,0
т

0,45

22

Св. 10,0т до 16,0т

0,5

22

Автомобілі
самоскиди
позашляховики
Вантажопідйомності
27т

0,55

30

Вантажопідйомності
40т

0,6

35

Вантажопідйомності

75т

0,65

35

671

2

3

4

Причепи

Одновісні малої та
середньої
вантажопідйомності

0,05

10

Дв
овісні середньої
та великої
вантажопідйомності

0,07

10

Двовісні особливо
великої
вантажопідйомності

0,1

12

Важковози

0,15

15

Напів причепи

Одновісні середньої
та великої
вантажопідйомності

0,07

10

Одновісні особливо
великої
вантажопідйомності

0,1

12

Багатовісні
особливо великої
вантажопідйомності

0,12

12

Важковози

0,15

15


Додаток №

4


1.8 Норма пробігу до капітального ремонту
[3. с 103. таб. 56.]Тип рухомого складу

Клас,
вантажопідйомність
рухомого складу

Норма пробігу до КР не
менше,
тис.км

1

2

3

Легкові автомобілі

Особливо малого класу

120,0

Малого класу

160,0

Середнього класу

300,0

Автобуси

Особливо малого класу

260,0

Малого класу

320,0

Середнього класу

360,0

Великого класу

380,0

Особливо великого
класу

300,0

681

2

3

Вантажні автомобілі

Особливо малої
вантажопідйомності

200,0

Малої
вантажопідйомності

175,0

Середньої
вантажопідйомності

200,0

Великої
вантажопідйомності

300,0

Особливо великої
вантажопідйомності


Св. 8,0т до 10,0т

350,0

Св. 10,0т до 16,0т

250
,0

Автомобілі самоскиди
позашляховики

Всі типи

150,0

Причепи

Одновісні малої та
середньої
вантажопідйомності

120,0

Двовісні середньої та
великої
вантажопідйомності

120,0

Двовісні особливо
великої
вантажопідйомності

200,0

Важковози

300,0

Напів п
ричепи

Одновісні середньої та
великої
вантажопідйомності

120,0

Одновісні особливо
великої
вантажопідйомності

120,0

Багатовісні особливо
великої
вантажопідйомності

200,0

Важковози

300,0Додаток № 5

1.9
Значення коефіцієнта самообслуговування

[
4
.
с
209
]


Кількість
автомобілів на
АТП

100


200

200


400

Більш 400

К
сам
%

15


12

12


10

10


8


69


Додаток №

6


1.
10

Значення коефіцієнту щільності обладнання, па питомої площі відділення


на одного працюючого.

[
4
. с
228
. таб.
11
.]


Відділення

К
п

f
р1
/ f
р
2

Слюсарно


механічне

3,5

8/5
-

12/10

Ковальсько


ресорне

5,0

20/15

Мідницьке

3,5

10/8

Бляхарське

4,5

12/10

Зварювальне

4,5

15/10

Деревообробне

5,0

15/12

Обойне

3,5

15/10

Арматурне

4,5

8/5

Електротехнічне

3,5

10,5

Малярне

4,
0

30/15
*

Шиноремонтне

4,0

15/10

ОГМ

4,0

-

Шиномонтажне

4,0

15/10

Акумуляторне

3,5

15/10

Паливної апаратури

3,5

8/5

Кузовне

4,5

30/15*

Агрегатне

4,0

15/12

Склад палива та оливи

2,5

-

Склад гуми

2,5

-

Склад запчастин,
агрегатів та матеріалів

2,5

-

Кладова інструменту

2,5

-

Кладова водійського
інструменту

2,5

-

* площа визначається з врахуванням заїзду автомобіля в відділення. В
чисельнику вказане значення на перше робоче місце, а в знаменнику на кожне
наступне


Додаток № 7


1.
11 Значення

коефіцієнту трудомісткості СО в залежності від клімату.[
5
. с
16
.
п
.
2.11
.

2
]


Клімат

S
%

Дуже холодний та дуже жаркий сухий

50%

Холодний та жаркий сухий

30%

Інши

20%70


Житомирський автомобільно


дорожній коледж

Національного транспортного
університету


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


“Методика виконання курсового проекту
по технічній експлуатації автомобілів”

Склав : Маланюк Ю.В.


розглянуто і затверджено на
засіданні циклової комісії протокол
№ ____ від __________


Голова комісії
Малан
юк Ю.В.

20
1
3


Приложенные файлы

  • pdf 8830178
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий