Робочий зошит Основи аудиту 2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕХНОЛОГІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ОСНОВИ АУДИТУ


Робочий зошит
для проведення практичних робіт

Студента(ки) ____________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові
_______________ курсу _____________________ групи

Спеціальності 5.0350901 «Бухгалтерський облік»
071 Облік і оподаткування

Вінниця 2017

Укладач: Мазуренко С.В. – викладач Технологічно-промислового коледжу ВНАУ


Розглянуто і схвалено на
засіданні циклової комісії
економічних дисциплін

Протокол № ______ від ____ ____ 2017 р.

Голова ц/к ___________________ Поліщук Н.М.Робочий зошит розроблено з метою глибокого засвоєння навчального матеріалу та формування навичок і вмінь роботи з нормативними документами та документацією аудиторських фірм.
Програмою дисципліни «Основи аудиту» передбачено 24 години практичних занять
Тематика практичних занять
Назва теми
Кількість годин
№ практичного заняття
Оцінка
Підпис викладача

Суть, предмет та метод аудиту
2
1Правові основи органі-зації аудиту в Україні.
2
2Організація процесу аудиту.
2
3Аудиторький ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту.
4
4
5Аудиторські докази
4
6
7Аудиторський висновок та інші підсумкові документи аудитора.
4
8
9Методика та організація надання аудиторських послуг
4
10
11Особливості аудиту в комп'ютерному середовищі
2

12Всього
24


Практична робота №1
Правові основи організації аудиту в Україні.
Тема: Розроблення установчих документів. Складання переліку документів, необхідних для отримання сертифіката. Розв’язання ситуаційних завдань.
Мета:
- закріпити знання щодо основних положень аудиторської діяльності в Україні;
- сформулювати уявлення про організаційне забезпечення і управління аудиторською діяльність в Україні;
- закріпити знання щодо прав, обов’язків і відповідальності аудиторів;
- одержати навички роботи з нормативними документами з аудиторської діяльності;
- виконати передбачені практичні завдання.
Обладнання: бланки документів
Завдання:
1. Складіть і заповніть у відповідності до обраної Вами аудиторської
фірми:
1) Заяву суб’єкта аудиторської діяльності;
2) Реєстраційну картку на внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської
діяльності.

2. Ситуаційні завдання
1). Визначте правомірність допуску до складання іспиту на отримання сертифіката аудитора наступними особами:
- громадянка України, що працює 4 роки на посаді головного бухгалтера і має вищу освіту за фахом «Облік і аудит»

- громадянин Росії, що працює на посаді економіста-фінансиста протягом 6 років

- студент 5-го курсу спеціальності «Облік і аудит», що має досвід роботи помічником бухгалтера на протязі 4 років

- головний бухгалтер фірми з середньою економічною освітою і стажем роботи 12 років

- менеджер фірми з стажем роботи 7 років, який є громадянином Білорусії, і має вищу економічну освіту.


2). Громадянин України Петренко А.І., який має кваліфікаційний сертифікат на заняття аудиторською діяльністю вирішив одноосібно проводити аудит. Для цього він склав договір на проведення аудиту з АТ “Дорбуд”. Які документи, окрім перерахованих в завданні, повинен надати Петренко А.І. для того, щоб його діяльність була законною.


3). Аудиторська фірма “Консульт” вирішила стати одним із засновників торгово-комерційного підприємства “Стандарт” у формі ТОВ. При цьому безпосередньо вона не бере участі в господарській діяльності підприємства. Охарактеризуйте ситуацію з погляду законодавства.3. Визначте відмінності аудиту від ревізії та оформіть їх за наведеною
таблицею:
Ознака
Аудит
Ревізія


За метоюЗа замовленнямЗа характером відносинЗа правовим регулюваннямЗа об’єктамиЗа витратамиЗа завданнямЗа результатами
4. Складіть і заповніть у відповідності до обраної Вами аудиторської
фірми:
Установчий договір;


Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: основні положення аудиторської діяльності в Україні
Вміти: працювати з нормативними документами з аудиторської діяльності
1. Інформація про фірму.
Назва аудиторської фірми:
Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Моноліт»,
Скорочена назва – ТОВ «АФ «Моноліт» ;
Ідентифікаційний код: 21357002;
Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 1943 від 26 січня 2001року, рішення № 98; свідоцтво дійсне до 23 серпня 2015 року згідно рішення АПУ від 23 жовтня 2010 року за № 224/3;Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 159131 від 09.06.1998р.
Адреса місцезнаходження:
Юридична адреса – 20300, м. Умань, Черкаської обл., вул. Ленінської Іскри, 184, кв. 6,
Фактична адреса – 20300, м. Умань, Черкаської обл., вул. Леніна, 50 кв. 51;
Контактні телефони: 050 312 72 82, ф. 04744 3 25 70;
Адреса електронної пошти: info@monolit-elita.com.ua,
Адреса сайту: http://www.monolit-elita.com.ua.
2. Інформація про керівника аудиторської фірми.
Посада керівника аудиторської фірми: директор;
П. І. Б. директора: Безуглова Наталія Іванівна;
Номер і дата видачі сертифіката: Сертифікат аудитора Серія А № 003025, виданий 19 грудня 1996 року, реєстраційний номер 3253;
Сертифікат аудитора дійсний: до 19 грудня 2015 року, згідно рішення АПУ від 30листопада 2010 року за № 222/2;
Контактний номер телефону: 050 312 72 82.
3. Система внутрішнього контролю якості.
Назва підрозділу (посади), що відповідає за внутрішній контроль якості: аудитор, відповідальний за функціонування та вдосконалення системи контролю якості в ТОВ «АФ «Моноліт», наказ № 6 від 23 грудня 2013 року;
П І Б. відповідального: Кучинська Маргарита Павлівна,
Номер і дата видачі сертифіката: Сертифікат аудитора Серія А № 003855, виданий 25 червня 1999 року, реєстраційний номер 79;
Сертифікат аудитора дійсний: до 25 червня 2018 року, згідно рішення АПУ від 25 квітня 2013 року за № 268/2;
Диплом АССА по Міжнародній Фінансовій Звітності (DipIFR на російській мові).
Контактний телефон: 050 312 72 82;
Адреса електронної пошти: monolit@granit-elita.com.ua.
4. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Моноліт», Ідентифікаційний код 21357002, згідно рішення АПУ від 19 грудня 2013 року за № 286/4, п.1, визнана такою, що пройшла перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.
5. Інформація щодо укладення договору страхування професійної відповідальності.
ТОВ «АФ «Моноліт» уклала Договір № 002-402302/023ДВ, від 14 жовтня 2014 року, добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) з страховиком ПрАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», предметом якого є майнові інтереси , які не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним в процесі своєї професійної (аудиторської) діяльності шкоди третім особам. Страхова сума складає 250 000,00гривень.
Копія документа, що підтверджує укладення договору страхування професійної відповідальності.
6. Інформація про відповідність критеріям для проведення обо'язкового аудиту.
ТОВ "АФ "Моноліт" включено до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обв'язкового аудиту з 06 лютого 2014 року.
7. Інформація про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.
Аудиторська фірма "Моноліт", відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 30 січня 2014 року за №257, включено до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, про що видано Свідоцтво за реєстраційним № 0098 від 30.01.2014 року, дійсне до 23.08.2015 року.

АУДИТОРСЬКІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ УКРАЇНИ
_________________________________
(ПІБ директора аудиторської фірми)
_________________________________
(Серія та № сертифіката)


ЗАЯВА
попередньо легалізованого суб’єкта аудиторської діяльності – аудиторської фірми
Прошу внести до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
_____________________________________________________________________________
(назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код)
Адреса_____________________________________________________________________
(місце розташування з поштовим індексом, телефон, факс)
Державна податкова районна інспекція ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(назва, адреса)
Засновники фірми (учасники, акціонери) з числа сертифікованих аудиторів: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ПІБ, відомості про сертифікат, частка в статутному капіталі фірми в % )
Відомості про філії, відділення, представництва фірми_____________________________
Кількість аудиторів_____________________________________________________________
До заяви додаються:
1. Реєстраційна картка
2. Копія чинної ліцензії на аудиторську діяльність
3. Звіт про аудиторську діяльність за 9 місяців 200_ року за затвердженою АПУ формою
4. Відгук РВ АПУ (РВ САУ) на подані документи
5. Документ про оплату за включення до реєстру

Аудиторська фірма зобов’язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів України.


М.П.

«__»_______________20_ р. __________________________________

Дата і номер реєстраційної заяви «__»_______________20__р. №___


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Аудиторська фірма “______________________________________________”
(повна назва)
_________________________________________________________, 20___р.
(місто,район)
_____________________________________________ “ ”___________________20___р.
(місце укладання договору) (дата укладання договору)
Сторони чинного договору:
Громадяни України____________________________________, сертифікат ________________________ _________________________, що мешкає за адресою _________________________________________ _______________________________________________________________________________,паспорт:
(поштовий індекс, область,район,місто,село,вулиця,будинок,квартира)
серія______№_____________________,виданий “___”__________20__ __________________________
(число,місяць,рік,орган ВС)
_________________________________________,в особі_________________________________________
(повна назва юридичної особи) (ПІБ)
що діє на підставі__________________________,зареєстровано______________________№______від
“___”____________________р.,розташованого за адресою________________________________________
далі - “Учасники”, керуючись Законом України “Про господарські товариства”, “Про власність”, “Про аудиторську діяльність”, Господарським кодексом України уклали цей договір про таке:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Учасники створюють товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “_____________________________” (далі “Фірма”);
1.2.Назва Фірми:
- повна: товариство з обмеженоюю відповідальністю “Аудиторська фірма “_____________________”
- скорочена: ТОВ “Аудиторська фірма“_______________________________”;
1.3.Місцезнаходження Фірми ________________________________________________________________;
(повна адреса)
1.4.Метою створення діяльності Фірми є надання аудиторських послуг суб'єктам підприємницької діяльності,фізичним особам, а також одержання прибутку (доходу) в інтересах Учасників і трудового колективу Фірми.
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ФІРМИ
2.1.для забезпеченння діяльності Фірми за рахунок вкладів Учасників утворюються статутний капітал у розмірі_______________ (___________________________________________________________) гривень.
2.2. Статутний капітал розподіляється між учасниками у таких частках:
_____________________________________ - ______________________________________________
(ПІБ фізичної особи,учасника ТОВ) (частка у статутному капіталі)
що становить_____________________________________________________________________________
(внесок у гривнях або майновому еквіваленті)
________________________________________ - ____________________________________________________
(назва юридичної особи,учасника ТОВ) (частка у статутному еквіваленті)
що становлять_____________________________________________________________________________
(внесок у гривнях або майновому еквіваленті)

2.3. __________________________________________________, вносить указаний у п.2.1. Договору вклад
(ПІБ фізичної особи,учасникаТОВ)
у статутний каітал Фірми у вигляді:

2.4.___________________________________________________________,вносить указаний у п.2.1. Договору вклад
(назва юридичної особи. Учасника ТОВ)
у статутний капітал Фірми у вигляді:
________________________________________________________________________________________Порядок формування статутногокапіталу:
2.5.1. До моменту реєстрації Фірми кожен Учасник зобов'язаний внести не менше, як 30% вкладу.
2.5.2. Учасники зобов'язані повністю внести вклад не пізніше одного року після реєстрації Фірми. У разі невиконання цього зобов'язання Учасник сплачує за час прострочки 10% річних із недонесеної суми.
2.6. Фірма має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів учасників. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів. Зменшення статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів не допускається.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФІРМИ
3.1. Учасники Фірми мають право:
- брати участь в управлінні стравами Фірми в порядку, визначеному в установчих документах;
- брати участь у розподілі прибутку Фірми та одержувати його частку;
- вийти в установленому порядку з Фірми;
- одержувати інформацію про діяльність Фірми. На вимогу учасника Фірма зобов'язана надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Фірми про її діяльність, протоколи загальних зборів;
-інші права згідно із Статутом Фірми, цим Договором та чинним законодавством України.
3.2. Учасники Фірми зобов'язані:
-дотримуватись установчих документів Фірми й виконувати рішення загальних зборів й інших органів управління Фірми;
- виконувати свої зобов'язання перед Фірмою, зокрема, пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;
- не розголошувати комерційної таємниці й конфедиційної інформаціїї про діяльність Фірми;
-нести інші зобов'язання, якщо це передбачено законодавством України.
3.3. Учасник Фірми може за згодою решти Учасників відступити свою частку (її ми чи сама Фірма не скористалися правом переважного придбання такої частки за умови дотримання вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”. Передача частки третім особам і перехід усіх прав та обов'язків можливі тільки після повного внесення вкладу Учасника Фірми, який поступився такою часткою.
3.4. Частка Учасника Фірми може бути придбана самою фірмою. У цьому випадку Фірма зобов'язана передати її іншим Учасникам чи третім особам у строк, який не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі Фірми, проводяться без урахування частки, придбаної Фірмою.
3.5. При виході з Фірми Учасник повинен подати нотаріально завірену заяву до вищого органу Фірми.
3.6. При виході Учасника з Фірми йому виплачується вартість частина майна Фірми, пропорційно його частці в статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Фірми, і в строк до 12 місяців після виходу. На вимогу Учасника й за згодою загальних зборів вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.
3.7. Учаснику , який вибув, сплачується належна йому частка прибутку, одержаного Фірмою в даному році до моменту виходу Учасника. Майно, передане Учасником Фірми тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
3.8. Учасника Фірми, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Фірми, може бути виключено з Фірми рішенням , за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більше , як 50% загальної кількості голосів. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.
3.9. При виключенні Учасника з Фірми настають наслідки, передбачені пп 3.6., 3.7. цього Договору.
При реорганізації юридичної особи, Учасника Фірми, або у зв'язку зі смертю громадянина , Учасника Фірми, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Фірми за умови дотримання вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”
4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання.
4.2. Зміни й доповнення до цього Договору вносяться на підставі рішення зборів Учасників Фірми.
4.3. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

______________________________ ___________________
(назва юр.особи) (підпис)
_________________________________ _____________________
(ПІБ учасника Фірми) (підпис)

Практична робота №2
Організація процесу аудиту.
Тема: Складання листа-пропозиції, анкети, листа-замовлення, листа-зобов'язання та договору на аудиторську перевірку
Мета:
- сформулювати уявлення про організаційне забезпечення і управління аудиторською діяльність в Україні;
- закріпити знання щодо прав, обов’язків і відповідальності аудиторів;
- виконати передбачені практичні завдання.


Завдання 1.
1. Розробити лист-пропозицію, анкету, лист-замовлення, лист- зобов’язання та договір на проведення аудиту за довільними даними.
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: основні положення аудиторської діяльності в Україні

Вміти: працювати з нормативними документами з аудиторської діяльності

Лист - зобов’язання
про згоду на проведення аудиту
Директору підприємства
____________________________
від “__” _______ 200_ р.
Ваші пропозиції про проведення аудиту достовірності інформації фінансової звітності на _________________ нами прийняті. Згідно з міжнародними стандартами аудиту України перевірці підлягають баланс, додатки балансу, звіти про фінансові результати та їх використання, регістри бухгалтерського обліку і первинні документи.
Аудит проводиться нами відповідно до чинного законодавства України. Мета аудиту – дати оцінку повноти і достовірності визначення та відображення фінансових результатів Вашого підприємства. Для обґрунтування своїх висновків ми використовуємо тести перевірки достовірності інформації фінансової звітності.
Відповідальність за надану інформацію несе керівництво.
Просимо підписати і повернути копію цього Листа з Вашими зауваженнями.
Підпис _________________ Дата «___»___________20__р.


Лист-пропозиція аудиторської фірми по наданню клієнтам аудиторських послуг
_________________________________________
__________________________________(адреса)
р/р ______________________________________
КОФ ______________________ МФО ________
Сертифікат серії __________ Рішенням АПУ від
_______________. №___, термін дії сертифікату
продовжено до _________________________р..
Голові правління ____________________________________
Ми ___________________пропонуємо окремі пов'язані з аудитом (супутні) послуги, передбачені
міжнародними стандартами та національними нормативами аудиту.
Ось основні:
оглядову перевірку;
узгоджені процедури (операційну перевірку);
компіляцію.
підтвердження формування Статутного фонду
Оглядова перевірка
Метою оглядової перевірки є висловлення аудитором висновку про те, чи відповідає порядок здійснення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності на підприємстві вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні чи міжнародним
стандартам бухгалтерського обліку.
Узгоджені процедури (операційна перевірка)
Узгоджені між аудитором і Замовником процедури перевірки здійснюються з метою задоволення інтересів Замовника стосовно дослідження інформації з окремих питань.
Наприклад:
1. Перевірка правовстановлюючих та внутрішніх документів:
експертиза установчих документів;
перевірка наявності та дотримання ліцензій, дозволів на здійснення відповідних видів діяльності;
експертиза внутрішніх нормативів та положень.
2. Перевірка окремих питань бухгалтерського обліку:
нематеріальних активів;
основних засобів;
фінансових інвестицій;
інших необоротних активів;
запасів;
коштів і розрахунків (в т.ч. з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами);
власного капіталу;
доходів, витрат (в т.ч. порядку калькулювання собівартості продукції) та фінансових результатів.
3. Перевірка іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємств та фінансових установ:

· операцій з валютними цінностями;

· фондових операцій;

· окремих господарських чи комерційних операцій;

· порядку відображення касових операцій та організації готівкового

· обігу;

· організації системи документообігу;

· оцінка формування обов'язкових резервів і фондів, тощо.
Аудит розрахунків з бюджетом включає:
визначення податків, зборів, платежів, платниками яких відповідно до законодавства є
підприємство з урахуванням встановлених пільг;
перевірку правильності обліку податків (зборів, Платежів) та заповнення податкових звітів;
перевірку повноти та своєчасності сплати податків.
Компіляція
Процедури компіляції передбачають здійснення трансформації облікових даних у відповідності до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (ІРК5) або прийнятих в Росії, Польщі, Канаді, США
принципів, В ході компіляції аудитор залучається до виконання бухгалтерських робіт, що пов'язані зі збереженням, класифікацією і узагальненням фінансової інформації.
Компіляція не передбачає формування аудиторських доказів стосовно повноти та достовірності облікової інформації, однак користувачі трансформованої фінансової звітності отримують гарантію того, що інформація подана згідно з визначеними вимогами.
Підпис _________________________Анкета
для опитування керівника підприємства-замовника
при проведенні аудиторської перевірки
1. Вид діяльності Вашого підприємства: виробнича, комерційна, наукова, інша(зазначити яка)._______________________________________
2. Форма власності ______________________________________________
3. Мета діяльності Вашого підприємства __________________________
4. Чи проводилась реструктуризація підприємства і коли ? ____________
5. Якими формами прийняття рішення Виробництв віддаєте перевагу ?
Одноосібним, колегіальним, колективним.
6. Які форми контролю застосовуються на Вашому підприємстві ?
Внутрішній аудит, зовнішній аудит, внутрішні ревізії (потрібне підкреслити).
7. Чи організовано на Вашому підприємстві внутрішній аудит ? Так. Ні. (потрібне
підкреслити).
8. Хто на Вашому підприємстві здійснює облікову діяльність ? (потрібне підкреслити).
Штатний бухгалтер. Бухгалтер-сумісник. Бухгалтерія (штат). Інші (зазначте хто).
9. Чи є у Вас труднощі в організації проведення обліку ? Так. Ні.
10. Зазначте причини цих труднощів: ______________________________
11. Перелічіть джерела формування інформаційно-правової бази на підприємстві:
Законодавчі акти.
Органи державної влади.
Спеціальна література.
Інформаційні системи.
Інші _______________________________________________________________
12. Чи є у Вас потреба в консультаційних послугах ?
Так. Ні.
13. Консультаційні послуги з яких проблем Вам потрібні ?
Створення організаційної структури
Організації технологічного процесу
Аналізу результатів фінансової діяльності
Техніки ведення бухгалтерського обліку
Розробки стратегії розвитку підприємства
(ваш варіант)
4. Освіта ______________________________________________________
5. Загальний стаж роботи ______________________________________
6. Стаж роботи на керівні посаді ____________________________
7. Вік ______________________________________________________Договір № __________
про проведення незалежної аудиторської перевірки
м. ______________________ «__» _______________ 200_ р.
Підприємство ______________________, в особі _____________________________ , який діє на підставі Статуту, назване у подальшому – «Замовник», з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «_____________» (свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № __________, видане рішенням Аудиторської палати України № __________ від «__»________200_р.), назване у подальшому - «Аудитор», в особі директора
_______________________________________, який діє на підставі статуту, з іншої сторони, при спільному згадувані «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Замовник доручає, а Аудитор бере на себе зобов’язання по проведенню аудиторської перевірки достовірності
фінансової звітності Замовника за період _______.
1.2. Метою проведення аудиту фінансової звітності Замовника є висловлення аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах нормам чинного законодавства України.
1.3. Аудитор самостійно визначає масштаб проведення аудиторської перевірки, тобто обсяг процедур, необхідних для проведення аудиту, з урахуванням національних нормативів аудиту та вимог чинного законодавства України.
1.4. У разі виникнення протиріч відносно переліку питань, обумовлених у п.1.1 цього Договору, Сторони вирішують ці протиріччя шляхом переговорів та консультацій.
1.5. Надані послуги, що складають предмет цього Договору, повинні бути кваліфікованими, конкретними, визначеними, можливими до практичного застосування, а також повинні відповідати чинному законодавству України та досягненням економічної науки.
2. Зобов’язання Аудитора
2.1. Аудитор зобов’язаний надавати Замовнику всі оплачені ним послуги на високому професійному рівні в установленому порядку, обсязі та в обумовлені цим Договором строки.
2.2. Аудитор постійно обробляє інформацію, що отримує у процесі співробітництва із Замовником, про господарську діяльність останнього та на підставі отриманих даних розробляє пропозиції, втілення яких має забезпечити Замовнику економічний ефект.
2.3. Аудитор зобов’язаний виділити для роботи із Замовником достатню кількість власних фахівців та закріпити їх на виконанні необхідних робіт.
2.4. При виконанні зобов’язань, що передбачені Договором, Аудитор взаємодіє з економічною, бухгалтерською та іншими службами Замовника, якщо існує така необхідність.
2.5. Аудитор зобов’язаний сприяти Замовнику в інших галузях, що виходять за межі перемету цього Договору, на підставі додатково укладений угод.
2.6. Аудитор зобов’язаний не надавати третім особам ніякої інформації про Замовника та його фінансово-господарську діяльність, що стала відома Аудитору в процесі виконання ним зобов’язань по Договору.
2.7. Аудитор зобов’язаний надати Замовнику аудиторський висновок відносно аудиторської перевірки в строк, обумовлений цим Договором.
2.8. Інші зобов’язання аудитора:

· дотримуватися вимог якості аудиторських згідно стандартів та нормативів аудиту в Україні, законодавчих актів України;

· інформувати Замовника, якщо в процесі роботи виявиться її недоцільність;

· невідкладно інформувати Замовника про всі виявлені під час перевірки недоліки та помилки.
3. Зобов’язання Замовника
3.1. Замовник зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі проводити оплату послуг Аудитора по цьому Договору.
3.2. Замовник зобов’язаний сприяти Аудитору в процесі діяльності останнього по цьому Договору, забезпечити отримання Аудитором інформації, необхідної для виконання зобов’язань по Договору. Інформація повинна надаватися в необхідній Аудитору формі в строк не більш ніж 3 (три) дні з моменту отримання запиту.
3.3. У разі, якщо для виконання Аудитору потребується додаткові відомості або документація, Замовник повинен надати її в строк не більш ніж 3 (три) дні з моменту вимоги.
3.4. Замовник зобов’язаний відмовитися від будь-яких дій, що можуть вплинути на незалежну думку Аудитора.
3.5. За вимогою Аудитора Замовник зобов’язаний відновити облікові дані та усунути виявлені недоліки та порушення, відсутність або наявність яких заважає проведенню перевірки. При цьому на період відновлення облікових даних або усунення недоліків Аудитор має право припинити перевірку, а перебіг строку
виконання перевірки призупиняється.
4. Сума Договору
4.1. Загальна вартість послуг, які Аудитор зобов’язаний надати Замовнику згідно цього Договору за весь строк
його дії, встановлюється в сумі ______________________________ грн.___ коп.
(___________________________________________________________________)без
ПДВ згідно з п.3 Указу Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99.
5. Порядок розрахунків
5.1. Замовник перераховує Аудитору аванс у розмірі __ % від вартості послуг згідно п.4.1 Договору в строк до 10
(десяти) банківських днів з дати укладення цього Договору.
5.2. По закінченню виконання робіт по цьому Договору Аудитор передає Замовнику Акт виконаних робіт, в якому міститься перелік конкретних послуг, що надав Аудитор, та вказується загальна вартість наданих послуг. При відсутності взаємних претензій сторони підписують Акт у встановленому порядку в строк до
________ банківських днів з моменту його надання Аудитором.
5.3. Замовник проводить оплату послуг Аудитора в строк до ________ банківських днів від дня підписання Акту
приймання виконаних робіт (наданих послуг)в сумі, визначеної цим актом з урахування раніш перерахованого авансу.
5.4. За підсумками роботи по цьому Договору Аудитор надає Замовнику Аудиторський висновок.
6. Термін виконання робіт
6.1. Робота по Договору починається Аудитором протягом _______ банківських днів з дати отримання авансу, передбаченого п.5.1 Договору.
6.2. Аудитор зобов’язаний закінчити роботу по Договору та надати Замовнику Аудиторський висновок в строк не пізніше _____ днів з дати початку виконання робіт по Договору.
6.3. У разі, якщо Замовник затримує підписання Акту приймання виконаних робіт, то строк надання Аудиторського висновку, вказаний у в п.6.2 Договору, збільшується на кількість днів затримки підписання акту.
7. Відповідальність сторін
7.1. По Договору Аудитор несе відповідальність:

· за якість виконаних робіт згідно умовам Договору та національних нормативів аудиту в Україні;

· за дотримання принципів аудиту при виконанні робіт;

· за дотримання обумовлених Сторонами термінів проведення робіт;
7.2. По Договору Замовник несе відповідальність:

· за достовірність наданої Аудитору інформації;

· за виявлені Аудитором відхилення та порушення у фінансово-господарській діяльності Замовника, а
також за фінансові результаті та звітність по них;

· за невиконання зобов’язань прийому та сплати винагороди за роботу;

· за початкові залишки коштів при першому проведенні аудиту;

· згідно чинного законодавства України у разі невиконання рекомендацій аудитора щодо виправлення виявлених недоліків та помилок;
7.3. У разі якщо Аудитор не надає Замовнику замолені та оплачені ним послуги по цьому Договору, то Аудитор зобов’язаний повернути отриману від Замовника повну суму платежу (або авансу) в строк до ______ банківських днів після письмового звернення Замовника.
7.4. Якщо Замовник, всупереч встановленим п.5.3 Договору термінам, несвоєчасно оплачує роботу Аудитора, то він сплачує Аудитору пеню в розмірі 0,2 процента від загальної суми Договору за кожен день прострочення, але не більше __ % від загальної суми Договору.
8. Особливі умови
8.1. В залежності від рівня суттєвості перевірки та інших притаманних аудиту обмежень існує можливість і навіть ймовірність того, що будь-які навіть суттєві помилки можуть залишитися не віднайденими.
8.2. Якщо Замовник не виконав вимоги Аудитора щодо усунення недоліків та помилок, останній має право взагалі припинити перевірку. При цьому Замовник сплачує Аудитору компенсацію вартості понесених ним витрат на момент припинення перевірки.
9. Термін дії Договору та порядок його продовження
9.1. Договір діє з дня його підписання до повного виконання сторонами зобов’язань по цьому Договору.
9.2. За взаємною згодою сторін Договору термін його дії може бути подовжено.
10. Юридичні адреси та підписи сторін
Аудитор: Замовник:
_______________________________ _____________________________
код ЄДРПОУ ___________________ код ЄДРПОУ _________________
Адреса:________________________ Адреса:_______________________
Р/р ___________________________ Р/р __________________________
______________МФО____________ _____________МФО____________
Від Аудитора: Від Замовника:

Директор _________(______________) _________(______________)

Лист-замовлення
на проведення аудиторських послуг
___________________ “___”_________р.
Клієнт ________________________ Адреса _________________________
Поточний рахунок _________________ у відділенні банку _________
м. (c/)______________________________ МФО ____________________
доручає аудиторській фірмі провести аудит відповідно до
ліцензії___________________(договір________від __________________20__р.)
такі аудиторські роботи:
Провести перевірку стану бухгалтерського обліку за період з ________
20_р. до ________20_р. в частині відповідності його чинним нормативно-
правовим актам і законодавству.
Надати практичну допомогу для удосконалення бухгалтерського обліку
_______________________________________________
(підприємство)
Скласти висновки про відповідність даних балансу і фінансової звітності
(декларації) аналітичному і синтетичному обліку у
____________________________________________________________
За період з ____________ 20__р. до __________20__р.
Участь замовника у отриманні необхідних даних для виконання робіт:
Надання всіх необхідних первинних документів____________________
Повне найменування кінцевого результату роботи __________________
Терміни виконання в цілому і за етапами __________________________
Протокол погодження договірної ціни
Клієнт __________________________________________ й Аудиторська фірма
________________________________ Виконавець, погодили договірну вартість
роботи на суму ____________ грн.
У разі якісного виконання роботи Замовник сплачує Виконавцю надбавку до
договірної ціни ___________ % що становить у сумі _______________ грн.
_________________________ грн.
(прописом)
У разі здавання роботи неналежної якості Виконавець одержує оплату зі знижкою
на ______ %
Замовник перераховує Виконавцю аванс під виконання робіт у розмірі _______ %
від договірної вартості роботи на суму ______________ грн. ____________________ грн.
(прописом)
Після підписання акта здавання-приймання робіт Клієнт перераховує або сплачує
готівкою у триденний термін Виконавцю належну суму за виконану роботу.
Керівник _________________________________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(ініціали, прізвище)
М. П.
Заявку до виконання прийняла Аудиторська фірма ________________
Юридична адреса виконавця
Адреса ______________________________________________________
Поточний рахунок __________________ у банку __________________
м. ______________ МФО ______________________________________
Генеральний директор Аудиторської фірми ______________________
(ініціали, прізвище)
М.П. “___” ____________200_ р.


Практична робота №3
Аудиторький ризик і оцінювання системи
внутрішнього контролю і аудиту.
Тема : Аудиторський ризик і оцінка системи внутрішнього контролю в аудиті.

Мета: оволодіння методикою визначення аудиторського
ризику та його складових, набуття навичок з’ясування видів перекручень та їх впливу на формування фінансової звiтностi підприємства.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:
роздатковий матеріал, калькулятор.


Короткі відомості з теоретичної частини роботи:

1. Сутність та складові аудиторського ризику, методика його визначення. Аудиторський ризик – це ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, якщо фінансові звіти містить суттєво викривлену інформації.
Є інформаційний, підприємницький та аудиторський ризик. Інформаційний ризик передбачає собою ймовірність того, що у публічній фінансовій звітності підприємства (організації) містяться істотні помилки чи неточності. Цей ризик існує не для аудиторів, а для користувачів фінансової звітності акціонерів, інвесторів, кредиторів, державних органів тощо, яких може ввести в оману недостовірна інформація. Інформаційний ризик не можна ототожнювати з аудиторським, бо він є лише стимулом для замовників аудиторських послуг, адже висновок аудиторів це певна гарантія достовірності фінансових звітів підприємств.
На інформаційний ризик у ринкових умовах прямо впливає ризик підприємницької діяльності, який залежить від багатьох факторів: від законодавчої системи, податкової політики, конкуренції тощо. Цей ризик також прямо не пов'язаний з аудиторським і стосується конкретного підприємства чи організації. Таким чином, види ризиків, які розглянули беруть до уваги аудитори, але прямого функціонального зв'язку з показником аудиторського ризику згадані види ризиків не мають.
Аудиторський ризик це наслідок двох чинників: ризику того, що можуть бути суттєві помилки, а також того, що цих істотних помилок не виявлять.
Аудиторський ризик має такі складові: внутрішньогосподарський (властивий) ризик, ризик контролю, ризик невиявлення (процедурний ризик).
Внутрішньогосподарський ризик (IR) це ризик того, що в реєстрах бухгалтерського обліку і відповідно у фінансовій звітності клієнта міститься недостовірна інформація.
Ризик засобів контролю означає ризик того, що не можна своєчасно запобігти можливим викривленням залишку на рахунку (або класу операцій), які можуть бути суттєвими, або їх не можна своєчасно виявити та виправити за допомогою систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.
Чим ефективніше система внутрішньогосподарського контролю, тим нижче рівень ризику контролю.
Ризик невиявлення означає ризик того, що аудиторські процедури по суті не дозволяють виявити спотворення залишків коштів по рахунках бухгалтерського обліку або груп операцій, що може бути істотним по окремо або в сукупності з перекрученнями залишків коштів за іншими рахунками бухгалтерського обліку або групи операцій.
Ризик невиявлення відрізняється від властивого ризику і ризику контролю тим, що дані ризики існують незалежно від аудиторської перевірки фінансової звітності і визначаються особливостями здійснюваної діяльності підприємства, а також специфікою окремих операцій.
Ризик невиявлення є показником ефективності і якості роботи аудитора і залежить від: порядку проведення конкретної перевірки; кваліфікації аудиторів; ступеня їх попереднього знайомства з діяльністю економічного суб'єкта.
Аудитор зобов'язаний на основі оцінки властивого і ризику невідповідності контролю визначити допустимий у своїй роботі ризик невиявлення і з урахуванням мінімізації ризику невиявлення спланувати відповідні аудиторські процедури.
Існують два основні методи оцінки аудиторського ризику: оціночний (інтуїтивний); кількісний.
Оціночний (інтуїтивний) метод полягає в тому, що аудитори, виходячи з власного досвіду і клієнта, визначають аудиторський ризик на підставі звітності в цілому або окремих груп операцій, як високий, ймовірний або малоймовірний і використовують цю оцінку в плануванні аудиту.
Кількісний метод передбачає кількісний розрахунок численних моделей аудиторського ризику і є найбільш точним.
Ризик супроводжує будь-яку діяльність. Немає практичного способу звести аудиторський ризик до нуля. Рішення про прийнятність ступеня ризику приймає аудитор на основі очікувань користувача. І для того, щоб заздалегідь визначитися, наскільки ризиковано проведення аудиту на тому чи іншому підприємстві, аудитор розраховує величину прийнятного аудиторського ризику.
Прийнятний аудиторський ризик (ПАР) - це суб'єктивно встановлений рівень ризику, який готовий взяти на себе аудитор.
Прийнятний аудиторський ризик (ПАР) виражає міру готовності аудитора надати позитивний висновок без застережень за умови, що ймовірність існування суттєвих помилок у фінансовій звітності клієнта після проведення аудиту не перевищує величини ПАР, яка може коливатися в межах від 0 до 1 (або від 0% до 100%). Практично аудитор завжди прагне мінімізувати значення ПАР, оскільки високе значення цього показника загрожує фінансовими втратами у випадку конфлікту з клієнтом, а також падінням іміджу аудитора (аудиторської фірми).
Міжнародними і національними нормативами аудиту передбачено моделювання аудиторського ризику. Орієнтовна модель аудиторського ризику може мати вигляд такого алгоритму:
ПАР = ВРРК РН (1)
де ПАР прийнятний аудиторський ризик (Desired audit risk );
ВР внутрішньогосподарський ризик (Inherent risk);
РК ризик контролю (Control risk);
РН ризик невиявлення (Detection risk).Модель аудиторського ризику за якісними критеріями
Властивий ризик (ВР)
Ризик контролю (РК)
Ризик не виявлення помилок (ДР)
Аудиторський ризик (АР)

Низький
Низький
Високий
Високий

Низький
Середній
Середній
Високий

Середній
Середній
Середній
Середній

Низький
Низький
Середній
Низький

Високий
Високий
Низький
Низький


2. Поняття суттєвості в аудиті та методика її оцінювання. Суттєвість - це ймовірність того, що застосовувані аудиторські та інші, в тому числі юридичні, експертні та інші процедури дозволяють визначити наявність помилки у звітності економічного суб'єкта та оцінити їх вплив на прийняття відповідних рішень її користувачам. Інформація про окремі активи, зобов'язання, доходи, витрати і господарських операціях, а також складових капіталу вважається суттєвою, якщо її пропуск або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансової (бухгалтерської) звітності.
Як же пов'язана суттєвість з аудиторськими ризиками? Між суттєвістю і аудиторським ризиком існує зворотна залежність, тобто чим вище рівень суттєвості, тим нижче рівень аудиторського ризику, і навпаки. Зворотна залежність між суттєвістю і аудиторським ризиком приймається аудитором до уваги при визначенні характеру, строків проведення та обсягу аудиторських процедур. Наприклад, якщо після закінчення планування конкретних аудиторських процедур аудитор визначає, що прийнятний рівень суттєвості нижче, то аудиторський ризик підвищується.
3. Вивчення та оцінювання аудитором системи внутрішнього контролю. З метою успішного функціонування підприємства, підвищення рівня рентабельності, збереження та збагачення його активів необхідний налагоджений механізм управління, найважливішим елементом якого є повсякденний внутрішній контроль.
Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.
Система внутрішнього контролю включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.
1. Середовище контролю, де відбуваються операції, це заходи і записи, які характеризують загальне ставлення керівництва і власників підприємства до діючої системи внутрішнього контролю, значення діючої системи внутрішнього контролю для підприємства.
2. Система бухгалтерського обліку це заходи і записи підприємства, шляхом яких бухгалтерські операції оформлюються в регістрах бухгалтерського обліку. Така система визначає, збирає, аналізує, підраховує, класифікує, записує, підсумовує і надає інформацію про операції та інші заходи.
3. Незалежні процедури перевірки це аудиторські процедури, які використовуються аудитором для визначення того, чи були фінансово-господарські операції клієнта належним чином санкціоновані, правильно оформлені і відображені в облікових регістрах, а також чи всі помилки в процесі ведення справ і реєстрації даних по них виявляються максимально швидко.
При вивченні системи внутрішнього контролю необхідно оцінити вплив одержаних результатів на подальшу перевірку достовірності фінансової звітності підприємства.
Аудитор зобов’язаний оцінювати систему внутрішнього контролю клієнта не менше ніж наступні три етапи:
1) загальне ознайомлення з системою внутрішнього контролю;
2) первинна оцінка надійності системи внутрішнього контролю здійснюється на основі методики і прийомів, які аудиторські організації розробляють самостійно.
3) підтвердження достовірності оцінки системи внутрішнього контролю.
Практика аудиту дозволяє виділити такі основні процедури, за допомогою яких аудитор може отримати розуміння функціонуючої на підприємстві системи внутрішнього контролю:
- дослідження результатів попередніх аудиторських перевірок;
- аналітичне дослідження інструктивних та розпорядчих документів підприємства, які регламентують функціонування СВК.
- співбесіда з працівниками підприємства.
- відслідковування операцій.
- перевірка документації підприємства.
- спостереження за виконанням процедур контролю.
Процедури підтвердження достовірності оцінки системи внутрішнього контролю здійснюються в період перевірки на основі методики і прийомів, які розробляються аудиторською організацією самостійно
Методи, які використовуються системою внутрішнього контролю, спрямовані на реалізацію поставлених цілей та завдань, і включають:
1) бухгалтерські методи (застосування плану рахунків і подвійний запис, проведення інвентаризації і документування господарських операцій, балансове узагальнення);
2) управлінські методи (визначення центрів відповідальності та центрів виникнення витрат, нормування витрат);
3) контрольно-ревізійні методи (перевірка документів, арифметичної точності розрахунків; вивчення дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування, запит і підтвердження тощо).
Зміст і послідовність виконання завдань:
Завдання 1.
Дати відповідь на такі поняття, згідно варіанту у таблиці (табл.1).
Таблиця 1
Варіант 1
Варіант 2

Аудиторський ризик
Внутрішньогосподарський ризик

Суттєвість
Система внутрішнього контролю

Прийнятий аудиторський ризик
Не виявлений ризик

Завдання 2.
1. Виконати завдання, поставивши вiдповiднi позначки навпроти наведених нижче тверджень.
2. Надати пояснення відносно кожної з вiдповiдей.
3. Результати відобразити у таблиці (табл.2).
Таблиця 2
Оцінка аудиторського ризику
№ з/п
Твердження
Так «+»
Ні «-»
Пояснення

1.
Чим вищий властивий ризик та ризик контролю, тим нижчим повинен бути ризик невиявлення2.
Аудитори зацікавлені в найнижчих зазначеннях загального аудиторського ризику3.
Аудитор може повністю покладатися на ефективність системи внутрішнього контролю, щоб не виконувати ряду процедур4.
Властивий ризик та ризик контролю можуть бути меншими або дорівнювати нулю5.
Ризик виявлення ніколи не дорівнює нулю6.
Визначення загального аудиторського ризику дозволяє уникати підприємницького ризику7.
Властивий ризик і ризик контролю не залежить від аудитора8.
Неможливо дати безумовно-позитивний висновок в умовах високого властивого ризику та ризику контролю9.
Якщо рівень ризику контролю виявиться завищеним на етапі планування, то аудитору необхідно виконати додаткові процедури10.
Чи можна вважати фактором підвищеного ризику контролю зміну облікової політики підприємства?
Завдання 3.
Використовуючи формулу загального аудиторського ризику, визначити необхідні складові за умовою завдань.
Визначити ризик невиявлення, виходячи з того, що аудитор обчислив властивий ризик - 0,75, ризик контролю - 0,3 та планує скористатись максимальним рівнем загального аудиторського ризику.
Визначити прийнятий рівень властивого ризику, виходячи з того, що аудитор планує ризик невиявлення - 0,4, обчислив ризик контролю - 0,3 та планує скористатися мінімальним рівнем загального аудиторського ризику.
Після виконання роботи студент повинен:
Знати: фактори, що впливають на властивий ризик; характерні риси аудиторського ризику, властивого ризику, ризику контролю, ризику невиявлення і підприємницького ризику аудитора; суть внутрішнього контролю,.

Вміти: визначити та оцінити властивий ризик та ризик контролю; прогнозувати ризик невиявлення та встановлювати суттєвість відхилень; вивчити і оцінити систему внутрішнього контролю, перевірити виконання суб’єктами внутрішнього контролю контрольних функцій, виявити причини, що зумовлюють ризик внутрішнього контролю, використовувати різні методи вивчення системи внутрішнього контролю.

Практична робота №3
Аудиторський ризик і оцінювання системи
внутрішнього контролю і аудиту.
Тема : Складання анкети процедур внутрішнього контролю

Мета: оволодіння методикою визначення аудиторського
ризику та його складових, набуття навичок з’ясування видів перекручень та їх впливу на формування фінансової звiтностi підприємства.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:
роздатковий матеріал, калькулятор.

Зміст і послідовність виконання завдань:
Скласти Листок оцінки властивого ризику та ризику контролю, Тест внутрішнього контролю, Тест оцінки внутрішнього контролю власного капіталу , Тест внутрішнього контролю дебіторської заборгованості та розрахувати попередню оцінку ризику контролю .
Рекомендації до виконання завдання.
Розглянемо метод оцінки внутрішньогосподарського ризику за результатами опитування осіб, відповідальних за складання бухгалтерської звітності у аудируемого особи. Для цього необхідно заповнити спеціальну анкету (тест) . В анкеті визначається рівень ризику по кожній відповіді і в цілому по підприємству.
Позитивна відповідь у кожному з розділів анкети позначається плюсом. Відповідь за рівнями ризику оцінюється за 3-бальною системою:
ь низький ризик - 1 бал;
ь середній ризик - 2 бали;
ь високий ризик - 3 бали.
Рівень ризику в цілому визначається шляхом підсумовування балів, виставлених за відповіді на запитання. Сума балів порівнюється з діапазонами значень.
Значення внутрішньогосподарського ризику в залежності від кількості балів
Рівень ризику Сума балів
(Діапазон значень)
Низький 1 - n
Середній n +1 - 2n
Високий 2n +1 - 3n
Інтервал (n) для розрахунку діапазону значень визначається шляхом ділення максимально можливої кількості балів за підсумками анкети на кількість значень рівнів ризику, тобто на 3 (високий, середній, низький).
Наприклад, у анкеті розглядається 43 фактора ( з них 12 з низьким рівнем ризику, 23 – з середнім, 8 – з високим), які впливають на оцінку внутрішньогосподарського ризику. Так як найвища оцінка за кожним критерієм дорівнює 3, то максимально можлива кількість балів за результатами анкети складе 129 балів (43 * 3 = 129). Таким чином, інтервал n дорівнює 43 (129 / 3 = 43).
Рівень ризику Сума балів
(Діапазон значень)
Низький 1 - 43
Середній 44 - 86
Високий 87 - 129
У наведеному прикладі кількість відповідей за рівнями ризику склало 12, 23 і 8. Виходячи з 3-х бальної оцінки кількість балів по тесту:
(12 * 1) + (23 * 2) + (8 * 3) = 82.
Дана сума балів потрапляє в діапазон значень від 44 до 86, отже, внутрішньогосподарський ризик середній.

Після виконання роботи студент повинен:
Знати: фактори, що впливають на властивий ризик; характерні риси аудиторського ризику, властивого ризику, ризику контролю, ризику невиявлення і підприємницького ризику аудитора; суть внутрішнього контролю, завдання внутрішнього контролю, суб’єкти внутрішнього контролю, мету вивчення системи внутрішнього контролю, методи вивчення системи внутрішнього контролю.

Вміти: визначити та оцінити властивий ризик та ризик контролю; прогнозувати ризик невиявлення та встановлювати суттєвість відхилень; вивчити і оцінити систему внутрішнього контролю, перевірити виконання суб’єктами внутрішнього контролю контрольних функцій, виявити причини, що зумовлюють ризик внутрішнього контролю, використовувати різні методи вивчення системи внутрішнього контролю.
Листок оцінки властивого ризику та ризику контролю
_______________________________(назва підприємства)
Номер
Етап робіт визначення ризику схвалення замовника
Склав:____________дата __________Перевірив _______ дата ______________

Питання
Ризик
Джерела
інформаціївисокий
низький


Зовнішні фактори властивого ризику (загальний стан галузі)

1. Який загальний стан економіки галузі?
- спад виробництва
- депресія
- зростання ділової активності
2. Чи вплинули негативно на розвиток підприємств у галузі:
- загальний стан економіки в Україні
- picт рівня інфляції
- чинне законодавство
- зміни офіційного обмінного курсу іноземних валют
- зміни ставки % банків за короткостроковий кредит
Інші
3. Чи відноситься продукція галузі до:
- конкурентоспроможної
- швидко старіючої
- енергоємної
- матеріалоємної
- трудоємної
4. Чи характерний для галузі тривалий виробничий цикл?
5. Чи залежить галузь від імпортних поставок паливно-мастильних матеріалів, енергії, сировини тощо?
6. Чи відбувались у галузі протягом звітного періоду:
банкрутства(консервація виробництва)
забастовки
7. Чи отримує галузь значні дотації від уряду?
8. Чи спостерігались значні зміни у тенденції прибутковості
(збитковості) серед підприємств галузі?
Внутрішні фактори властивого ризику та ризику контролю

1. Яка форма власності підприємства?
державна
приватна i т.д.
2. Як здійснюється керівництво підприємством?
- одноосібне
- колегіальне
3. Чи має керівництво:
- достатню кваліфікацію
- практичний досвід роботи
4. Чи має керівництво негативну репутацію?
5. Чи є ознаки недостатньої чесності керівництва?
6. Чи не знаходиться керівництво під чиїмось впливом?
7. Чи здатне керівництво на невиправ-даний ризик?
8. Чи є причини у керівництва прикра-сити фінансовий стан підприємства (перекрутити його показники)?
9. Чи відбулися у звітному періоді (очікуються найближчим
часом після його закінчення) зміни:
у складі керівництва
у складі власників
форми власності
10. Чи існує чіткий розподіл функціо-нальних обов’язків на підприємстві?
11. Чи співпадає реальний розподіл повноважень членів керівництва з формальним?
12. Чи передбачений організаційною структурою підприємства
- орган внутрішнього контролю?
- ревізійна комісія
- відділ внутрішнього аудиту
- інші
13. Чи усвідомлює керівництво важливість бухгалтерського
обліку?
14. Чи немає конфлікту між керівництвом та головним
бухгалтером?
15. Чи здійснюються інвентаризації перед складанням річної
звітності?
16. Чи укладені договори про матеріальну відповідальність у
передбачених законодавством випадках?
1 7: Чи відбулись зміни у складі традиційних користувачів
звітності у звітному періоді (передбачаються найближчим
часом після його закінчення)?
18. Чи були випадки крадіжок, зловживань на підприємстві?
19. Чи спостерігається висока плинність кадрів серед:
- Працівників бухгалтерії
- матеріально відповідальних ociб
20. Чи є підприємство позивачем (відповідачем) у судовій
справі?
21. Чи є філії (дочірні підприємства)?
22. Чи вистачає підприємству власних оборотних коштів?
23. Чи використовуються підприємством позики?
24. Чи спостерігається високий рівень постійних витрат?
25. Чи є підприємство збитковим (прибутковим)?
26. Чи були значні фінансові втрати на підприємстві?
27. Чи залежить підприємство від:
незначної кількості замовників
незначної кількості постачальників
28. Чи носять постійний характер порушення зобов'язань:
постачальників перед підприємством
підприємства перед замовниками
29. Чи здійснює підприємство кілька видів діяльності?
30. Які форми оплати переважають на підприємстві:
Готівкова
безготівкова
обмін
31. Чи здійснювались нетрадиційні господарські операції
протягом звітного періоду?
32. Який спосіб обліку реалізації застосовується на
підприємстві
нарахування
касовий
33. Чи високий рівень складності здійснюваних господарських
операцій?
34. Чи здійснює підприємство зовнішньоекономічну
діяльність?
35. Чи застосовується на підприємстві:
ручна обробка інформації
комп'ютерна
36. Чи здійснювались перевірки діяльності підприємства у
звітному році:
ДПАУ
-вищестоящою організацією
-іншими уповноваженими органами (вказати, якими саме)
37. Чи проводився аудит у попередньому звітному періоді?
38. Чи сплачувало підприємство значні санкції по податках i
платежах:
-у попередньому звітному періоді
-протягом звітного періоду
39. Чи при попередньому аудиті
-піднімались питання обмеження аудиту
-виникали суперечки щодо розміру оплати
-інші конфлікти із аудиторами чи аудиторськими фірмами
-зафіксовані недоліки у системі внутрішнього контролю
-порушувалась незалежність аудиторів
40. Чи відбувались у звітному періоді:
-зміни в обліковій політиці підприємст-ва
-зміни у виробничій діяльності (освоєння нових видів
діяльності, продукції тощо)
-маркетинговій політиці (освоєння нових ринків збуту, нова
цінова політика тощо)
41. Чи є ще якісь особливі обставини, що можуть вплинути на
оцінку ризику?

Попередня оцінка власного ризику:
Низький_______середній______високий
(потрібне обвести)
Тест внутрішнього контролю
Аудиторська фірма______________________________________
Підприємство ______________________________________
Період, що перевіряється ________________________________


Зміст питання
Bapiaнти відповіді
Примітки
Так
Hi
Інформа-ція
відсутня1
Чи існує на підприємстві служба внутрішнього контролю.

2
Кому підпорядкована ця служба:
головному бухгалтеру;
раді директорів;
керівництву;

3
Хто розробляє політику внутріш-нього контролю.

4
Чи існує на підприємстві взаємозамінність.

5
Як часто здійснюється підвищення кваліфікації фахівців.

6
Вкажіть вимоги до фахівців внутрішнього контролю.

7
На підприємства служба внутрішнього контролю
використовує:
типові форми документів;
розроблені самостійно;

8
Фінансова звітність до затвер-дження керівництвом
Перевіряється службою внутрішнього контролю.

9
Чи формуються та надаються керівництву звіти служби внутрішнього контролю.

10
Чи здійснюються перевірки системи обліку та фінансової звітності реваншною комісією.

11
Чи затверджується звітність на річних загальних зборах акціонерів (засновників).

Аудитор_______________________________________(підпис)
Тест оцінки внутрішнього контролю власного капіталу
Аудиторська фірма "______________________________"
Фірма-клієнт _______________________________


Зміст питання
Bapiaнти відповіді
Примітки
Так
Hi
Інформа-ція
відсутня1
Чи існує на підприємстві служба внутрішнього контролю.


2
Чи не було випадку відмови реєстрації статутного
капіталу державними органами.

3
Чи своєчасно була проведена підписка на акції.

4
Чи не було випадку відмови від підписки акціонерами.

5
Чи своєчасно були внесені кошти на реєстраційний рахунок.

6
Чи відповідає розмір зареєстрованого статутного
капіталу мінімальному розміру, зазначеному в ГК України.

7
Чи був випадок зміни розміру статутного капіталу (якщо так, то вказати причини в примітках).

8
Чи дотримується підприємство діяльності, яка зазначена в його статуті.

9
Чи емітує підприємство акції, які вільно обертаються на ринку цінних паперів.

10
Чи були випадки вторинної емісії цінних паперів.

11
Чи створює підприємство резерви (наявність резервного капіталу).

12
Чи не було помилок при оцінці активів, внесених до статутного капіталу.


Перевірив _________________________________ (Підпис)
Тест внутрішнього контролю дебіторської заборгованості
Аудиторська фірма "___________________________"
Підприємство ___________________________
Період перевірки з «__»___________200_р. по «__»_____________200_р.


Зміст питання
Bapiaнти відповіді
Примітки
Так
Hi
Інформа-ція
відсутня1
Чи є в наявності на підприємстві служба, яка контролює розрахунки з покупцями та замовниками.

2
Чи є на підприємстві відділ бухгалтерії для роботи з покупцями та замовниками.

3
Як організований розрахунок з покупцями та замовниками:

· Одержання авансів;

· Оплата після доставки;

4
Чи одержання авансів залежить від виписки рахунків.

5
Чи виписка рахунків залежить від направ-лення і збереження товарно-мате-ріальних цінностей.

6
Чи були випадки повернення з якихось причин (невідповідність якості, кількості продукції) продукції покупцями.

7
Чи ведення аналітичного обліку дебі-торської заборгованості залежить від ведення головної книги.

8
Чи у випадку виходу у відпустку працівника, який займається веденням розрахунків з покупцями,призначають іншого працівника виконувати його
обов’язки.

9
Чи обмежений доступ до бази даних по розрахунках з покупцями та замовниками.

10
Скільки осіб має доступ до цієї бази даних.

11
Чи нумеруються документи, які стосуються відвантаження продукції (накладні, рахунки-фактури).

12
Чи контролюються недійсні та невикористані рахунки.

13
Чи затверджені прейскуранти для виставлення рахунків.

14
Чи перевіряється і контролюється термін оплати дебіторської заборгованості.

15
Чи виписки з банку фіксує і перевіряє особа, яка не пов"язана з обліком дебіторської заборгованості.

16
Чи перевіряються виписані клієнтами рахунки перед відвантаженням продукції.

17
Чи відвантажена кількість продукції звіряєтьсяч з кількістю у виставлених рахунках-фактури.

18
Чи класифікується дебіторська заборгованість за строками оплати.

19
Чи вчасно контролюються і вирішують-ся скарги замовників і питання, зв"язані з виставленням рахунків- фактури.

20
Чи бували випадки на підприємстві невідвантаження замовлень

21
Чи створюється на підприємстві резерв сумнівних боргів.

22
Чи адекватність резерву на покриття сумнівних боргів по рахунках періо-дично оцінюється відповідальною
особою.

23
Чи ведеться на підприємстві:
Книга реєстрації виписки накладних на відвантаження

24
Чи існує графік документообігу на підприємстві.

25
Чи були на підприємстві випадки не-вчасної передачі документів на відвантаження в бухгалтерію.

26
Чи проводиться інвентаризація дебітор-ської заборгованості на підприємстві.

27
Чи використовується у розрахунках взаємозалік.

Перевірив _______________________________________(підпис)

Практична робота №5
Аудиторські докази
Тема: Характеристика доказів за критерієм їх достовірності
Мета: сформулювати уявлення про фактори, що впливають на твердження щодо достатності і відповідності аудиторських доказів;
закріпити знання щодо класифікації аудиторських доказів;
одержати навички визначення доказового значення аудиторських доказів;
закріпити знання щодо тестів і процедур одержання аудиторських доказів;
виконати передбачені практичні завдання.
Матеріально-технічне оснащення робочого місця:
роздатковий матеріал, інструкційна картка.

Зміст і послідовність виконання завдань:
Завдання 1
За даними приведеними в таблиці привести класифікацію аудиторських доказів:
№п.п.
Ознака класифікації
Види аудиторських доказів

1
Відношення до об'єктів аудиту


2
Стадії аудиторського процесу


3
Джерела отримання доказів


4
Форма подання


5
Щодо місця виникнення


6

Процедури, внаслідок яких отримані аудиторські докази


Завдання 2
Вихідні дані:
Аудитором були проведені наступні процедури:
перевірка документів про реєстрацію транспортних засобів;
перевірка документів на їх придбання;
перевірка фактичної наявності транспортних засобів;
отримання усних підтверджень від продавця транспортних засобів.
Визначити, які із запропонованих процедур нададуть дані про право власності компанії на транспортні засоби.
Завдання 3
Проведені наступні процедури аудиту:
перевірка віднесення на рахунок 28 «Товари» товарів, які знаходяться на зберіганні в іншому місці;
співставлення даних аналітичного обліку по рахунку 28 «Товари» і інвентаризаційної відомості (при цьому особливе значення приділяється коштовним товарам);
перевірка правильності обліку залежаних та застарілих товарів;
перевірка повноти кодування товарно-матеріальних цінностей за даними інвентаризаційної відомості і поточного обліку.
Необхідно: Визначити, з яких із запропонованих процедур будуть отриманні найбільш точні дані про оцінку товарів.
Завдання 4
Вихідні дані:
Є чотири групи даних, які доказують правильність облікових показників:
інвентаризаційні описи об’ємів незавершеного виробництва, отримані при фактичному огляді;
журнали-ордери і первинні документи по рахунку 23 «Виробництво»
журнали-ордери і первинні документи по рахунку 26 «Готова продукція»
докази чіткості обліку запасів, отриманих в результаті проведеної в фірмі інвентаризації, на якій був присутній аудитор.
Необхідно: Встановити ступінь надійності приведених доказів (висока, середня, низька)
Завдання 5
Вихідні дані:
Є документи отриманні із наступних джерел:
від третіх осіб
від клієнтів на основі зовнішніх даних
від клієнтів на основі внутрішніх даних
зібрані аудитором на основі бухгалтерських записів фірми-клієнта.
Оцінити дані докази з точки зору їх надійності і записати в порядку її зростання.
Завдання 6
При здійсненні аудиторської перевірки фірми К аудитором були зібрані наступні докази:
аналіз фактичних витрат, підготовлений працівником фірми К;
виписка з реєстру акціонерів, затверджуюча наявність акцій в приватності фірми К;
акт інвентаризації матеріальних цінностей за результатами інвентаризації проведеної за участю аудитора.
Розподілити докази за ступенем їх вагомості і записати в порядку зростання.
Після виконання роботи студент повинен:
Знати: Що розуміють під аудиторськими доказами.; нормативну базу достатності і відповідності аудиторських доказів.
Вміти: застосовувати процедури отримання аудиторських доказів.
Практична робота №6
Аудиторські докази
Тема: Характеристика методів збору доказів. Встановлення вибіркового інтервалу і порядку проведення випадкової вибірки.
Мета: сформулювати уявлення про фактори, що впливають на твердження щодо достатності і відповідності аудиторських доказів;
закріпити знання щодо класифікації аудиторських доказів;
одержати навички визначення доказового значення аудиторських доказів;
закріпити знання щодо тестів і процедур одержання аудиторських доказів;
виконати передбачені практичні завдання.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:
роздатковий матеріал, калькулятор.

Зміст і послідовність виконання завдань:
Завдання 1.
Підприємством ВАТ “Промінь” було укладено договір поставки металопластикового профілю Приватній фірмі “Крос-вікно”. Умови договору було виконано частково. Документи, що підтверджують здійснення поставок викликали у аудитора сумніви щодо їх достовірності. Які процедури отримання аудиторських доказів аудитор повинен застосувати. Назвіть необхідні для формулювання аудиторської думки докази з урахуванням їх доказового значення.
Завдання 2
Які докази повинен отримати аудитор для встановлення повноти, законності та достовірності наведених операцій. Завдання виконайте у формі таблиці.
Операції з
Аудиторські докази


Зовнішні
Внутрішні
Візуальні
Документальні

грошовими коштами

основними засобами

матеріалами

дебіторської заборгованості

оплати праці

довгострокових кредитів

кредиторської заборгованості


Завдання 3
При перевірці касової дисципліни аудитором було застосовано документальну перевірку. Згідно з прибутковим касовим ордером №38 від 02.02.20 р. до каси надійшла виручка, здана реалізатором Петренко, у розмірі 2430 грн. В касовій книзі вказана сума оприбуткована 02.02.20 р. При зіставленні зі звітом касира було встановлено, що на відміну від касової книги, в звіті касира ця сума відсутня. Аудитором було застосовано додаткові процедури отримання аудиторських доказів – опитування робітників. Реалізатор Петренко дав письмове роз’яснення, згідно якого він не підтвердив факт внесення готівки до каси 02.02.20 р.
Які процедури використав аудитор для отримання аудиторських доказів? Які аудиторські докази було отримано аудитором? Які висновки повинен зробити аудитор на підставі отриманих аудиторських доказів?

Завдання 4

З’ясуйте, якими письмовими доказами може бути підтверджена або спростована зібрана аудитором інформація по розрахункам з підзвітними особами. Наведіть методи збору доказів.

№ з/п
Інформація зібрана аудитором
Письмові докази


Видача грошових коштів особам на господарські потреби згідно з наказом керівника. Наказ керівника підприємства на видачу коштів Івановій П. С. відсутній.Видача грошових коштів з каси в підзвіт працівнику Петрову В. П., який не є працівником підприємства.Видача грошових коштів особам, які не звітували за попередній звіт.Відсутність в авансових звітах про відрядження відміток у місцях перебування.Невідповідність підзвітних сум по авансовому звіту та прикладеними до нього документами.Видача грошових коштів у підзвіт, що перевищують суми, зазначені в кошторисі.Виплата грошових коштів згідно з авансовим звітом, де відсутня печатка у посвідчені за місцем перебування. Некоректне складання бухгалтерських записів за операціями розрахунків з підзвітними особами.Неправильне виведення залишків по підзвітним особам на кінець звітного року. Невідповідність записів у авансових звітах та в головній книзі по рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.
Після виконання роботи студент повинен:
Знати: Що розуміють під аудиторськими доказами.; нормативну базу достатності і відповідності аудиторських доказів.

Вміти: застосовувати процедури отримання аудиторських доказів.

Практична робота №7.
Аудиторський висновок та інші підсумкові документи аудитора.
Тема: Оформлення робочих документів аудитора відповідно до програми аудиту
Мета: - сформулювати уявлення про документування в аудиті;
- одержати навички складання попередньої документації ;
- закріпити знання щодо оформлення робочої документації та її класифікації;
- виконати передбачені практичні завдання.

Практичні завдання.
Завдання 1.
На основі даних умови завдання згрупуйте робочі документи за стадіями процесу аудиту:
робочі документи підготовчо-узгоджувальної стадії;
робочі документи робочо -дослідницької стадії;
робочі документи завершально-результативної стадії.
Результати оформіть у вигляді таблиці

Номер документу
Назва робочого документу
Стадія застосування (або використання)


Договір на аудиторську перевіркуЗагальний план аудитуРобоча програма аудиторської перевіркиДокументація аналізу й оцінки системи бухгалтерського облікуДокументація оцінки внутрішнього контролюДокументація оцінки аудиторського ризикуБалансЗвіт про прибутки і збиткиЗвіт про рух грошових коштівЗвіт про власний капіталПримітки до фінансової звітностіОпис облікової політики підприємстваАкт виконання робітПояснювальна записка від керівника про достовірність і повноту наданої аудитору інформаціїАудиторський висновокАудиторські тестиАкти звіркиКопія статуту підприємства-клієнтаКопія установчої угодиПротокол загальних зборів акціонерівЗвіт аудитора перед замовникомІнформація про розподіл дивідендівІнформація про використання методів оцінки запасівВитяг із висновку внутрішнього аудитуІнформація попереднього незалежного аудитуЗавдання 2.
Скласти програму та план аудиторської перевірки на підприємстві .
Програма аудиту
Організація, що перевіряється: _______________________
Період аудиту: _______________________
Кількість людино-годин на перевірку: ______________________
Керівник аудиторської перевірки: ______________________
Склад аудиторської групи: _______________________

Перелік аудиторських процедур
Період проведення
Виконавець
Робочі документи аудитора

1
2
3
4
5Директор АФ ___________ _____________ ______________
Керівник аудиторської перевірки _____________ ______________

Загальний план аудиту
Організація, що перевіряється: _______________________
Період аудиту: ______________________
Кількість людино-годин на перевірку: ______________________
Керівник аудиторської перевірки: ______________________
Склад аудиторської групи: _______________________

Заплановані види робіт
Період проведення
Виконавець
Примітки

1
2
3
4
5

Директор АФ ___________ _____________ ______________
Керівник аудиторської перевірки _____________ ______________
Після виконання роботи студент повинен:
Знати: класифікацію робочих документів аудитора.
Вміти: складати попередню документацію та оформляти робочу документацію та здійснювати її класифікацію.
Практична робота №8.
Аудиторський висновок та інші підсумкові документи аудитора.
Тема: Складання проекту аудиторських висновків
Мета: - одержати навички складання аудиторського висновку;
одержати навички вибору виду аудиторського висновку;
виконати передбачені практичні завдання.
Практичні завдання.
Завдання 1.
Використовуючи наведену таблицю, проаналізуйте подані види аудиторських висновків і умови їх видачі. Віднесіть необхідні умови до відповідного виду аудиторського висновку.
Види аудиторських висновків
Умови їх видач

Безумовно-позитивний
За умови наявності не фундаментальної невпевненості та незгоди

Умовно-позитивний
Якщо дотримані такі умови:
- аудитор отримав вичерпну інформацію і пояснення, необхідні для проведення аудиту; - надана інформація є достатньою для відображення реального стану суб'єкта перевірки;
є адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду достовірності та повноти змісту інформації;
фінансову документацію складено згідно з прийнятою суб'єктом перевірки системою бухгалтерського обліку, яка відповідає існуючим законодавчим і нормативним вимогам;
- звітність ґрунтується на достовірних облікових даних, які не містять протиріч;
- форма звітності відповідає затвердженій у встановленому порядку

Відмова від висловлення думки
При наявності фундаментальної невпевненості

Негативний
При неможливості на підставі наведених аргументів сформулювати висновок про стан справ у клієнта


Завдання 2.
Використовуючи таблицю, яку наведено нижче, проаналізуйте подані обставини, що є умовами видачі різних видів аудиторських висновків. Вкажіть вид аудиторського висновку за наявності наведених умов.

Обставини аудиторської перевірки
Вид аудиторського висновку

Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов несуттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства


Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов суттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства


Незгода з управлінським персоналом щодо облікових рішень, що суттєво впливають на фінансову звітність підприємства


Незгода з управлінським персоналом щодо облікових рішень, що несуттєво впливають на фінансову звітність підприємстваЗавдання 3.
Скласти проект аудиторського висновку.

Після виконання роботи студент повинен:
Знати: Як визначають поняття і сутність аудиторських доказів?
Якими є види аудиторських доказів.
Вміти: застосовувати методи та прийоми аудиту під час отримання аудиторських доказів.


Аудиторський висновок
__________________________________________________________
(назва підприємства)
_________________________________
(код ЄДРПОУ)
внесена в реєстр аудиторських фірм під № ____________
рішенням Аудиторської Палати України від «__»_________200_р. № ______
(свідоцтво про державну реєстрацію № _________ від «__»_________200_р
До Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Про достовірність бухгалтерського обліку і фінансової звітності
_______________________________________________________________________
(назва підприємства)
на «__» _________ 20__р.
м.______________ «__»_________20__р
Мною, аудитором ________________________________ (сертифікат серії ___ №
______________) – директором Аудиторської фірми “____________________”, у відповідності з чинним законодавством України, проведена аудиторська перевірка стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності “_____________________”. Перевірка проводилась на підставі первинної документації, бухгалтерських регістрів, засновницьких, реєстраційних та інших документів, які визначають правовий статус та характеризують фінансово-господарську діяльність “___________________”.
1. Основні відомості про аудитора.
Незалежний аудитор –“_______________________________________________”, внесена у реєстр аудиторських фірм під № ______ рішенням Аудиторської Палати України від «__»_________200_р.
№ _____ (свідоцтво про державну реєстрацію № _________ від «__»_________200_р).
Місцезнаходження: _______________________, телефон/факс ______________.
2. Основні відомості про емітента.
Аудитор підтверджує правильність таких даних про емітента:
Повна назва –______________________________“________________________”
Ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності за ЄДРПОУ –
___________________________.
Юридична адреса “___________”: __________________________________. Аудиторська перевірка проводилася за адресою фактичного місцезнаходження “________________”:
__________________________________________.
Підприємство зареєстровано ______________________ державною адміністрацією
м. _________ «__»_________200_р. Реєстраційний номер № __________. “___________________”
створено згідно установчої угоди та статуту, розробленого згідно норм Закону України “Про підприємства в Україні”, Закону України “Про власність”, Закону України “Про підприємства”, Закону України “Про господарські товариства”.
Статут та Установчий договір “________________” було викладено в новій редакції та зареєстровано _______________________ державною адміністрацією м. ________
«__»_________200_р.
Основні види діяльності ________________________:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________.
Відомості про засновників та про статутний капітал:
Для забезпечення діяльності “__________________” за рахунок внесків учасників утворено Статутний фонд у розмірі
_________________________ (__________________________________________) грн.
Додаткові відомості про товариство:
Основний розрахунковий рахунок у національній валюті № _______________ відкрито в
“________________________”, МФО ________________________.
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність у звітному періоді були такі посадові особи товариства:

· Директор – _______________________________________________;

· Головний бухгалтер – ______________________________________.
3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.
Аудит на підприємстві провадився на підставі договору № ____________ від
«__»_________20 _р.
Аудиторська перевірка проводилась у період з «__»_________20 _р по
«__»_________20 _р.
Відомості про масштаб проведеної перевірки: аудиторську перевірку було проведено у відповідності з вимогами Закону України Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. № 3125-XII та Міжнародних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності та бухгалтерському обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Крім того, шляхом тестування здійснено також оцінку відповідності даних звітності з метою оподаткування бухгалтерського обліку. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. Підставою для проведення аудиторської перевірки є домовленість сторін. Аудит здійснювався з використанням формального, контрольного, арифметичного, аналітичного i вибіркового контролю фінансової звітності, первинної документації, облікових регістрів. За підготовку фінансової звітності несе відповідальність керівництво підприємства. Проведення аудиту було спрямовано на одержання достатніх доказів відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок або порушень.

4. Внаслідок проведеного аудиту встановлено наступне:
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Аналіз показників фінансового стану підприємства
На підставі отриманих облікових даних Аудитор здійснив аналіз показників фінансового стану підприємства, розрахувавши такі показники:

Показник
Формула розрахунку

на
«__»_________
20 _р

на
«__»_________
20 _р


1
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
Грошові кошти

Поточні зобов’язання2
Коефіцієнт загального
покриття
Оборотні активи

Поточні зобов’язання3
Коефіцієнт швидкої
ліквідності
Грошові кошти +
дебіторська заборгованість

Поточні зобов’язання4
Коефіцієнт фінансової
незалежності
Власний капітал

Пасиви балансу5
Коефіцієнт покриття
зобов’язань власним
капіталом
Власний капітал

Поточні зобов’язання
6. Висновок по проведенню аудиту.
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Аудитор ______________________________________
Два екземпляра аудиторського висновку отримав _____________________________
підпис П. І. Б. дата

Практична робота №9
Методика та організація надання аудиторських послуг.
Тема заняття: Оформлення договору на надання відповідних аудиторських
послуг, не пов'язаних з аудитом.
Мета заняття: сформулювати уявлення про ознаки класифікації аудиту та
його види; проаналізувати сутність принципів надання аудиторських послуг; закріпити знання щодо класифікації аудиторських послуг; засвоїти зміст аудиторських послуг.
Учбово-наочне приладдя: 1. Зразок договору
2. завдання
Послідовність виконання практичної роботи.
Завдання 1
1. В договорі на проведення аудиту вказуються основні аспекти відповідальності сторін. Основні з них вказано в таблиці, що наведена нижче. З’ясуйте, відповідальну сторону за наступне:
Аспект відповідальності
Відповідальність


Аудитора
Замовника

за достовірність наданої аудиторам інформаціїза якість виконаних робітза дотримання термінів робітза виявлені відхилення і порушення, за фінансові результати і звітність по ниху разі невиконання рекомендацій аудитораза істотні помилки, що можуть залишитися незнайденимиза дотримання принципів аудиту при виконанні робітза початкові залишки при першому проведенні аудитуза порушення умов конфіденційності інформаціїза невиконання зобов'язань прийому і оплати винагороди за роботуза помилки, що виявленні по завершенню аудиторської перевіркиЗавдання 2.
Скласти Договір на надання послуг, супутніх аудиту , використовуючи наступні рекомендації:

ДОГОВІР НА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ
ПОСЛУГ


Місто Дата
Суб`єкт аудиторської діяльності в Україні, незалежна аудиторська фірма _____________ (свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та приватно-пратикуючих аудиторів №______ від _____) надалі по тексту - Виконавець, в особі ______________, діючого на підставі Статуту та суб`єкт підприємницької (господарської ) діяльності в Україні _________________ в особі ______________ діючого на підставі __________, надалі Замовник з другої сторони, відповідно до чинного законодавства України уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору
Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов`язання надавати персоналу Замовника________________________________________________________________.
Крім того, один раз на тиждень Виконавець робить та передає Замовнику моніторинг законодавства по питанням, пов”язаним з господарською діяльністю Замовника.
Аудиторські послуги охоплюють поточну (минулу, перспективну) діяльність Замовника.
Мета надання консультаційних послуг - виказування незалежної професійної думки у формі порад та роз`яснень економіко-правових ситуацій, які виникають (виникли, плануються, передбачаються) в ході діяльності Замовника.
Консультаційні послуги надаються Замовнику за його письмовим або усним запитом. Для цього Замовник назначає серед своїх працівників осіб, які уповноважені звертатися із запитами згідно Договору та завжди інформувати про це аудиторську компанію.
Терміни та форма надання послуг узгоджуються в додатках до Договору, або шляхом обміна кореспонденцією.
2. Вартість робіт та порядок розрахунків
2.1 За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі ____________ за місяць.
Оплата здійснюється у національній валюті України та в безготівковій формі.
Податок на додану вартість та інші непрямі податки, що можуть бути запроваджені після укладання цього договору, будуть додатково включені до остаточної суми винагороди.
Оплата роботи Виконавця здіснюється Замовником незалежно від відповідності характеру консультації та їх сприйняттям персоналом Замовника (тобто, чи позитивно, або негативно сприймає зміст консультацій Замовник).
3. Порядок здачі і прийому результатів робіт
Консультування здійснюється з питань та у формі, визначених пп.1.1-1.6 цього Договору.
По закінченні місяця сторони укладають Акт прийому-передачі робіт, який є підставою для сплати послуг Виконавця.
4. Зобов`язання сторін
Виконавець в ході надання послуг зобов`язаний:
- дотримуватися вимог чинного законодавства України, Національних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України;
- уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу, власників (учасників) та не використовувати ім`я Замовника і закриті за його рішенням дані в засобах масової інформації;
- зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході спілкування інформації;
- не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника;
- дотримуватися доброзичливості і нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому;
- повідомляти керівництво Замовника про суттєві невідповідності (відхилення) безпосередньо після їх виявлення та ідентифікації в ході консультування;
- за вимогою Замовника документально обгрунтувати надані консультації.
Замовник консультування зобов`язаний:
- забезпечити Виконавцю доступ до будь-якої інформації, потрібної останньому для виконання робіт за цим договором;
- сприяти отриманню в разі потреби інформації в будь-яких третіх осіб;
- своєчасно та у будь-якому обсязі надавати Виконавцю усі необхідні йому дані та документи;
- звертатися за власний рахунок до третіх осіб ( за рекомендаціями Виконавця) за офіційними роз`ясненнями;
- зберігати комерційну таємницю стосовно отриманих консультацій і не поширювати їх серед третіх осіб;
- своєчасно прийняти та сплатити роботу Виконавця по цьому договору у відповідності з його умовами.
5. Права сторін
5.1 Кожна з сторін цього договору має право припинити його дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим договором з обгрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення сторона - ініциатор припинення дії договору зобов`язана здійснити повідомлення другої сторони не пізніше ніж 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона - ініциатор припинення дії договору виплачує іншій стороні договору компенсацію у розмірі _____ % від загальної варості робіт за п. 2.1 цього договору.
За письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних фінансових (матеріальних) компенсацій.
6. Відповідальність сторін
Відповідальність Виконавця регламентується статтями 22-26, а відповідальність Замовника статтями 28-30 Закону України “Про аудиторську діяльність”, іншим чинним законодавством України.
Замовник та Виконавець несуть відповідальність за дотримання своїх зобов`язань (розділ 4) викладених в цьому договорі.
За неякісне виконання взятих на себе зобов`язань по цьому договору Виконавець та Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно вимог чинного законодавства а суперечки між ними вирішуються в судовому порядку.
7. Інші особливі умови
Замовник несе повну відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (юридичну силу); за виявлені в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та за звітність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності які не перевірялися до цієї перевірки або перевірялися іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудиторів по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок, тощо).
Аудиторська гарантія, яка за національними нормативами аудиту означає наявність достатньої кількості доказів для виказування професійної думки, Виконавцем Замовнику або третім особам не надається.
8. Реквізити сторін

Виконавець: Замовник:
Після виконання роботи студент повинен:
Знати: Як визначають поняття і сутність аудиторських доказів?
Якими є види аудиторських доказів.
Вміти: застосовувати методи та прийоми аудиту під час отримання аудиторських доказів.


Практична робота №10
Методика та організація надання аудиторських послуг
Тема заняття: Складання заключного звіту на консультаційні послуги.

Мета заняття: закріпити знання з класифікації аудиторських послуг.

Учбово-наочне приладдя: завдання

Послідовність виконання практичної роботи.

Завдання 1.

Заповніть таблицю, проставляючи відповідну позначку, яка підтверджує сумісність аудиторських послуг з проведенням обов’язкового аудиту:

Види аудиторських послуг
сумісні з проведенням обов’язкового аудиту
несумісні з проведенням обов’язкового аудиту

Оглядова перевіркаОпераційна (тематична) перевіркаКомпіляціяВедення облікуВідновлення облікуОрганізація бухгалтерського облікуСкладання фінансової звітностіЗахист бухгалтерської та податкової звітності в податкових органахВиправлення помилокУдосконалення діючої системи облікуАвтоматизація облікуПлануванняАналізНадання консультаційНавчальне консультуванняПроведення семінарів, підвищення квалі-фікації облікового персоналу підприємствНавчання облікового персоналуВидання методичних розробок з бухгал-терського обліку, оподаткування, аналізу, аудиту

Завдання 2.
Заповніть таблицю, проставляючи відповідну позначку, яка підтверджує класифікацію аудиторських послуг за змістом:
Види аудиторських послуг
Послуги дії
Послуги контролю
Інформаційні послуги

Оглядова перевірка
Операційна (тематична) перевірка
Компіляція
Ведення обліку
Відновлення обліку
Організація бухгалтерського обліку
Складання фінансової звітності
Захист бухгалтерської та подат-кової звітності в податкових органах
Виправлення помилок
Удосконалення діючої системи обліку
Автоматизація обліку
Планування
Аналіз
Надання консультацій
Навчальне консультування
Проведення семінарів, підви-щення кваліфікації облікового персоналу підприємств
Навчання облікового персоналу
Видання методичних розробок з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу, аудиту

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати:Як класифікують аудиторські послуги за змістом?
Які аудиторські послуги відносяться до послуг дії?

Вміти: проводити класифікацію аудиторських послуг за змістом.13PAGE \* MERGEFORMAT14115
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 8830705
    Размер файла: 636 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий