! Аудит (каз) (1)

Арнайы п‰ндер
бойынша мемелекеттік емтихан _шін
«Аудит» п‰нінен тестік сaраKтар

1 Аудит – бaл:
Республика заSдылыKтарына с‰йкестігін ж‰не олардыS сенімділігін баCалау маKсатында жеке ж‰не заSды тaлCалардыS KаржылыK есептілік ж‰не басKа Kaжаттарын аудиторлармен т‰уелсіз тексеру;

2 АудиттіS даму сатылары:
сараптау, кеSес беру, ™ндірістік, аналитикалыK;

3 Аудит п‰ні –бaл
KаржылыK Kaжаттарды JР заSдылыKтарымен кезеSдік с‰йкестендіру т‰сілі;

4 Аудит т_рлері:
міндетті, бастамашы, ішкі ж‰не сыртKы;

5 АудиторлыK т‰уекелділіктіS т_рлері:
ішкі баKылаудан, ажыратылмайтын, таба алмау;

6 АудиттіS маKсаты:
KаржылыK есеп бекітілген талаптарCа с‰йкес барлыK маSызды аспектілері бойынша Kaрылды ма, сол туралы аудитордыS ™з ойын aсыну м_мкіндігі;

7 АудиттіS міндеті:
KаржылыK есеп бекітілген талаптарCа с‰йкес барлыK маSызды аспектілері бойынша Kaрылды ма, сол туралы аудитордыS ™з ойын aсыну м_мкіндігі;

8 Аудит принциптері:
т‰уелсіздігі, объективтілік, к‰сіби біліктілік, KaпиялылыCы;

9 JР-да аудиторлыK KызметтіS KaKыKтыK негіздері:
аудиторлыKKызметтуралызаSмен аудит стандарттары;

10 Аудитор – бaл
маманданCан комиссия аттестаттаCан ж‰не «аудитор» мамандыCын алCаны туралы маманданCан ку‰лік номері к™рсетілген, жеке м™р соCылCан ку‰лігі бар, жеке тaлCа;

Тексеру барысында табылCан Kателіктер мен алаяKтыK фактіне аудитор жауапкершілік алады ма?
жауапкершілікті к‰сіпорын басшысы алады

Аттестациядан ™ткен тaлCа, Kандай Kaжат алады?
ку‰лік ж‰не жеке м™р (печать);

ЕSбек аKыны есептеу бойынша аудит ж_ргізуде тексерілетін басты Kaжаттар:
нарядтар, табель, бaйрыKтар, есепайырысу ведомостісі;

Аттестациядан ™те алмай KалCан тaлCа, неше жылдан кейін Kайтадан аттестацияCа жіберіледі:
1 жылдан кейін;

12 Ж_ргізілген аудиттіS н‰тижесі Kандай Kaжатта Kaрылады?
аудиторлыK Kорытынды;

Аудиторлар, аудиторлыK мекемелер мен аудитталатын субъектініS арасында Kандай Kaжат негізінде Kатынас Kaрылады?
келісім-шарт;

АдиторлыK Kызмет:
аудитті ж_ргізуде аудиторлыK мекеме мен аудиторлардыS к‰сіпкерлік Kызметі

АттестацияCа кім жіберіледі?
жоCары білімі бар ж‰не экономика,Kаржы, есепталдау, баKылау - -ревизия немесе KaKыK саласында 5 жылдан кем емес жaмыс т‰жірибесі бар, тaлCа;

Аудит негізиKандай_ш элементтен кaралCан ?
концепция, постулат ж‰не стандарт

Т‰уелсіздік, адалдыK, объективтілік, к‰сипкерлік, купиялылык, профессионалдык т‰ртіп ж‰не техникалык стандарттарCа с‰йкестік аудиттіS Kандай б™лімдеріне жатады?
аудит KызметініS принциптері
АудиттіS акпарат к™зі не болып табылады ?
есеп саясаты, KаржылыK есеп берушілік

АудиторлыK корытынды к‰сіпорынныS KаржылыK есеп берушілігіне Kандай баCа бере алады ?
абсолюттик сенімділік деSгейі

ЖоCарCы компетентті органдар талабы бойынша ™ткизилетін аудит Kалай аталады ?
Міндетті;

20 240 ХАС нені Kарастырады?
алаяKтыK пен Kателікті;
АудиторлыK тексеристіS негізгі маKсаты:
КлиенттіS есебініS д‰лдігін ж‰не объективтілігін JР ЗаSыныS талптарына с‰йкес орындалуын KадаCалау;

Ерікті аудит – бaл:
Экономикалык субъектініS еркімен жургізілетін аудит;

Аудитор – мамандарды кім аттестациядан ™ткізеді:
Біліктілік комиссиясы;

СаKтандыру Kызметіне аудиторлыK тексеріс ж_ргізу _шін лицензияны кім береди?
JР aлттык Банки;

Лицензия келесі жаCдайларда Kайтарылып алынады:
лицензия алу кезінде к_м‰нді аKпараттар берілген болса;

230 ХАС нені Kарастырады?
аудитор KызметініS жоспарлануын;

Jатені табыSыз: «JаржылыK есептілік аудитініS маKсаты мен жалпы принциптері ХАС келесі принциптерді кaрайды:
Жауаптылык;

Аудитор тексерис жасап болып, клиентке есепті берген соS, аудиторлардыS Kорытындысы мен ескертуі негізделген нормативтік актилері бойынша аKпарат беруден бас тартты. Ол, бaл жaмыс аудиторлыK тексеріске жасалCан келісім – шартта к™рініс тапKан жоK деген тaжырымCа келді. ОныS ‰рекетін баCалаSыз:
«АудиторлыK Kызмет туралы» JР Занында мaндай акпараттарды алуCа клиентке кaKыK бермейді;

К‰сіпорын аудиторлыK фирмаCа кешендік Kызметке келісім – шарт жасауын ™тинді: алдымен Бухгалтерлік баланс кaрып, есептілігін жасап, содан соS тексеріп, аудиторлыK корытынды беру:
Бaлай істеуге JР АудиторлыK Заны тыйым салады;

АудиторлыK фирма ™зі акцинонер болып табылатын _лкен мекемеге аудиторлыK тексеріс ж_ргізу маKсатында келісім – шарт жасасты. Бaнадй жаCдайда келісім – шарт жасау м_мкин бе?
JолданыстаCы нормативтік кaжттар бойынша мaндай келісім – шарт жасау м_мкін емес;

Аудит ™ткізу бойынша келісім – шарт бекіткеннен кейін аудиттелетін субъект аудиторлыK фирмаCа Cимараттарын жалCа беру туралы aтымды aсыныс жасады. АудиторлыK фирма басшылыCыныS ‰рекетін к™рсетіSіз:
`сынысты Kабылдамау;

АлаяKтыK сипатталады:
АрифметикалыK Kателер Kорытындысынан болCан KаржылыK аKпараттардыS бaрмалаушылыCынан немесе шаруашылыK Kызмет фактісін дaрыс к™рсетпегендіктен;

БайKамау Kаупі – бaл:
Аудитормен ж_ргізілетін процедуралар кезінде маSызды Kателіктерді байKамау Kаупі;

АудитордыS т‰уелсіз тестілері дегініміз:
дaрыстыCын ‰рі заSдылыCын аныKтау маKсатында шаруашылыK операцияларын тексеру;

АудиторлыK процедуралар дегеніміз:
тексеру барысында м‰ліметтерді алу маKсатындаCы аудитордыS наKты ‰рекеті;

АудиторлыK тексерісті ж_ргізуге арналCан келісім – шарт – бaл:
Клиент – аудитор араKатынасын реттейтин ресми Kaжат;

Аудитор мен клиенттіS арасындаCы араKатынасты реттейтин негізгі Kaжаттар:
АудиторлыK тексеристи ж_ргізуге арналган келісім – шарт;

АудиторлыK тексеріс мерзімі аныKталады:
АудиторлыK тексеріске жасалCан келісім – шартпен;

АудитордыS негізгі жaмыс Kaжаттары:
Аудит жоспары мен баCдарламасы; аудитормен жасалCан Kaжаттар, субъектімен жасалCан хат – хабарлар;

БаKылау ол:
аудитордыS Kарауымен есеп ‰рекеттерінін ж_ргізілуін баKылау

Егер аудитор т_гендеугекатыссаол:
т_гендеу процесініS Kалай ж_ргізіліп жатKанын баCалау керек;

42.Іріктемелі тексерудіS т_рлері Kандай?
жаппай, ішінара;

АудиторлыK фирманыS аудитін ™ткізу туралы келісім-хат клиентке жіберіледі:
аудит ™ткизуге келісім жасалCанCа деиін

АудиттіS басты максаты ол:
KаржылыK есептіS жалпы шынайылыCын, к‰сипорынныS KаржылыK -шаруашылыK операцияларыныS заSдылыCын аныKтау
Ажырамас т‰уекелділік бaл:
маSызды бaрмалаушылыKтардын бух.есепте, есеп бабында, бір типтік шаруашылыK операцияларында, aйымнын жалпы есебінде ішкі бакылау ж_йесі аныKтаCан Cа дейін пайда болу м_мкіндігі.
Jателердін табылмау т‰уекелдігі – ол
тексеріс кезінде аудиторлыK ‰рекеттер маSызды сипаттаCы есепте бар бaрмалаушылыKтарды айKындауCа жол бермейді деп аудитордыS субъективті т_рде аныKтаCан м_мкін жаCдайы.
БаKылау тауекелдігі – ол
к‰сіпорындаCы Kолданылатын бухгалтерлік есеп ж_йесі ж‰не ішкі баKылау ж_йесініS маSызды Kателерді дер кезінде аныктамау ж‰не т_зетпеу м_мкіндігі.

Аудит стандарттарыныS міндеті неде?
KаржылыK есеп аудиті кезинде аудиторCа к™мек к™рсету

АудиторлыK Kызметті реттеудегі бірінші деSгейлі Kaжатты атаныз
«АудиторлыK Kызмет туралы» JР ЗаSы

Банк аудитімен айналысу KaKыCына лицензияны Kандай aйым береді?
`лттыK банк

АлаяKтыKKа жатады
ШаруашылыK операциялар м‰нін бaрмалау

БасKарушы тобыныS, KызметкерлердіS, _шінші жаKтыS ішінен бір немесе бірнеше адамдардыS KаржылыK есептіліктіS дaрыс емес к™рсетілуіне ‰келетін ‰дейі жасалCан KылыCы
АлаяKтыK

АлаяKтыKKа жатпайды
міндетті реквизиттер жоKтыCы

АудиторлыK т‰уекелдік дегеніміз не?
KаржылыK Kорытынды есепте елеулі бaрмалаушылыK болCан к_нде аудитордыS соCан с‰йкес емес аудиторлыK Kорытынды беріп Kою т‰уекелдігі

МаKсатKа Kол жеткізуге ‰сер ететін оKиCалардыS болып Kалу м_мкіндігі.... деп аталады
Т‰уекелдік

ЗаS талаптарына с‰йкес аудит Kалай жіктеледі ?
міндетті, ерікті

«Аудитор» термині нені білдіреді?
тыSдаушы

Аудит функциясына жатпайды
делдалдыK


АудиттіS р‰симделу ретин корсетиниз:1)багдарлама 2) келісім шарт 3)келісім -хат 4)аудиторлыK есеп
3,2,1,4

Аудиторлар жaмыс сапасын баKылау ол?
негізгі аудитордыS ™з ассистенттерініS жaмысын баKылауы

АудиторлыK фирманыS к™рсеткен Kызметін кім т™лейді?
тапсырыс беруші

ЖоспарлаудыS негізгі маKсаты:
Аудитті тиімді ж_ргізуді Kамтамасыз ету

АудиттіS мерзімдері ж‰не к™леміне Kарай жалпы стратегия мен егжей-тегжейлі т‰сілдерді жасау –бaл
Аудит баCдарламасы

Алдын-ала жоспарлау кезеSі Kандай жaмыстарды Kамтиды?
БарлыKаталCан жaмыстарды Kамтиды

Алдын ала жоспарлау кезеSі аудитор жaмысыныS т™мендегісін Kамтиды
Аудитті орындау _шін персонал тандау

АудиторлыK т‰уекелдік компоненттерініS ™зара байланысы:
ішкі шаруашылыK т‰уекелдігі «+» баKылау т‰уеклдігі «+» т‰уекелдіктіS табылмауы;

АудиторлыK процедуралардыS к™лемі ж‰не мерзімі, сипаты аудит ж_ргізудіS Kандай кезеSінде аныKталады?
алдын ала зерттеу;

СыртKы аудиттіS ішкі аудиттен ерекшелігі болып табылатыны не?
т‰уелсіздік;

АудиторлыK тексеріс жоспарын Kaрады:
Тексерісті ж_ргізетін аудитор;

Аудит баCдарламасыныS мазмaны:
АудиторлыK процедуралар тізімі мен оларды ™ткізу мерзімі;

Дaрыс жауапты таSдаSыз: 220 «АудиторлыK жaмыстыS сапасын баKылау» ХАС Kарастырады:
Ішкі аудитке талап;

БаKылау:
АудитордыS Kатысуымен есеп процедураларыныS орындалуын баKылау ‰дісі;

АудиторлыK есептіS Kорытынды б™лігі:
АCымдыK к_н Kойылады;

АудиторлыK есепке Kол Kояды:
АудиторлыK фирма басшысы мен тексерісті ж_ргізуші аудитор ж‰не клиент – aйымныS басшылыCы;

Д‰лелдік маCынасына Kарай Kaжаттар т™мендегідей болады:
алCашKы,Kaрама,бейресми,к™мекші;

Клиент пен аудитордыS ™зара байланысын ж‰не ™ткен аудитті аныKтайтын Kaжаттар:
міндеттемехат;

ішкі бакылау ж_йесін баCалау не _шін ж_ргізіледі?
аудиттіS масштабын баCалау мен жоспарлау _шін;

Аудитор аудиторлыK есепке міндетті т_рде кіргізуі керек:
АудиторлыK д‰лелдемелер;

Iрiктеу кезiндегi т‰уекелдiлiк дегенiмiз не?
ІБЖ-мен Kателердi байKамау т‰уекелi
Jай тaжырым дaрыс?
егер iшкi баKылаудыS т‰уекелi т™мен болса, iрiктеу к™лемi азаяды

Iрiктеу элементтерiн таSдаудыS Kандай ‰дiстерi бар?
кездейсоK, ж_йелi, аралас

Тексеру кезiнде аудиттi ж_ргiзу келiсiм - шартын ™згертуге бола ма?
болады, егер оCан жеткiлiктi негiздер болса

"JазаKстан аудит" аудиторлыK компаниясы Kай жылы KaрылCан?
1993ж

АудиттiS т_гендеуден айырмашылыCы неде?
JЕ дaрыстыCын маKaлдау, Kызмет к™рсету

АудитордыS субъект алдындаCы кiн‰сi мен жауапкершiлiгi Kалай аныKталады?
сотпен

Тексерiлетiн субъектiнiS басшысы ж‰не жaмысшылары мiндеттi:
ауызша не жазбаша т_сiнiктеме беру.

Iшкi баKылау:
келiсiммен бекiтiледi

Jай д‰лел дaрыс?
_шінші жаKтыS аKпараты

АудиттiS стандартттары Kалай топтастырылады?
халыKаралыK ж‰не aлттыK

АудиторлыK есеп Kандай негiзгi б™лiмдерден тaрады?
кiрiспе, аналитикалыK, Kорытынды

Аудит теориясыныS элементтерi:
концепциялар, постулаттар мен стандарттар

АудиторлыK aйыммен аудиторлыK Kорытынды міндетті т_рде кімге aсынылады?
тек aйымCа

Ішкі аудитор тексерудіS барысы туралы кімніS алдында есеп береді?
басшылыKтыS

АудитордыS басты мiндетi болып, ІБЖ-ні,баKылау процедураларын ж‰не субьект саясатыныS бiрдейлiгiн келесi функциялар бoйынша тексередi?
KаржылыK есеп берудi бекiтуге ІБЖ-нiS ‰серi

Дaрыс емес аудиторлыK Kорытынды ненi бiлдiредi?
есеп беру субъектiнiS KаржылыK н‰тижелерiн к™рсетпейдi

АудиторлыK Kорытындыдан бас тарту ненi бiлдiредi?
есеп беру туралы пiкiрiн бiлдiрмейдi
АудиторлыK KорытындыныS кiрiспе б™лiмiнде не к™рсетiледi?
KaжаттыS аты, аудит туралы жалпы сипаттама
ОперациялыK аудит- бaл KaрылCан субъектiнiS процедуралары мен ‰дiстерiн тексеру
™нiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн баCалау _шiн

Аудитор этикасы- бaл аудиторлыK ж‰не iшкi фирмалыK аудиторлыK стандарттардыS талаптарын саKтау
заSмен бекiтiлген талаптарды саKтау

АудиторлыK тексерудi ж_ргiзу келiсiмi дегенiмiз - субъект - аудитор ™зара Kарым -Kатынасын сипаттайтын ,,,
екi жаKты келiсiмiн к™рсететiн Kaжат

АудиттiS стандарты Kандай б™лiмдерден тaрады?
жалпы, жaмыс, есеп беру стандарттарынан

102 К‰сіби аудитке Kажеттілік Kандай себептерден туындайды?
сенімділік пен шынайылыKты растау Kажеттілігінен;
103 ЖарCылыK капитал к‰сіпорын KaрCан кездегі Kатысушылар салымыныS жиынтыCы болып табылады. ЖарCылыK капиталды белгілеу мен Kалыптастыру т‰ртібі ж‰не пайдалану шаруашылыK ж_ргізуші субъектініS іс KызметініS ™рісі мен жаCдайына, aйымдастыру KaKыKтыK т_ріне байланысты. Бaл меншікті капиталдыS Kай т_рі?
жарCылыK капитал аудиті;

104 240 ХАС нені Kарастырады?
алаяKтыK пен Kателікті;
105 230 ХАС нені Kарастырады?
аудитор KызметініS жоспарлануын;

106 Аудит барысында шаруашылыK субъектілерініS KаржылыK табыстылыK к™рсеткіштерін талдау _шін Kандай ‰діс Kолданылады.
дедукция-индукция;

107 400 ХАС нені Kарастырады?
т‰уекелдікті ж‰не ішкі баKылауды баCалауды;

108. 220 ХАС нені Kарастырады?
аудиторлыK жaмыс сапасын баKылауды;

109 Аудитор Kaжаттамасы Kалай жіктеледі?
есептілік, есептен тыс ж‰не талдамалыK;
110 АудиторлыK тексеруді aйымдастыру ‰дістемесініS негізгі ережесі Kандай?
нормативтік база, п‰ндік сала,клиентпен жазысKан хат;


111 АудиторлыK сaраKтарды ‰зірлеу нені Kарастырады?
жазбаша растауды алуды;


112 Аудитор айCаKтарыныS Kандай т_рлерін білесіздер?
бастапKы ж‰не енгізбелі;


113 АудиторлыK т‰уекел дегеніміз не?
баKылау процедуралары;

114 Ішкі аудиттіS даму кезеSдері Kандай?
дедалдыK тексеру, ж_йені тексеру, басKару функцисына ену;

115 Аудит ‰дісі- талдау нені Kарастырады?
жекеден жалпыCа ойша тaжырымдауды;

116 АудитордыS т‰уелсіз тестілері дегініміз:
есептік операцияларды тексеру;

117 Тексеру барысында табылCан Kателіктер мен алаяKтыK фактіне аудитор жауапкершілік алады ма?
жауапкершілікті к‰сіпорын басшысы алады

118 Аудиторлар палатасы – бaл
барлыK жауаптары дaрыс.

119 АудиттіS м‰ні неде?
KаржылыK есептілікті тексеру арKылы т‰уелсіз пікір білдіруде;

120 JаржылыK есептілік бойынша аудиторлыK есеп Kандай талаптар мен жаCдайларCа с‰йкес жасалады?
KолданыстаCы заSнын талаптарына;

121 Міндетті аудит неге байланысты еткізілуі м_мкін?
заSмен белгіленген жаCдайCа;
122 СыртKы аудиттіS ішкі аудиттен айырмашылыCы неде?
маKсаттары мен субъектілерінде;

Аудитор мен клиенттіS ™зара Kарым-Kатынасы Kалай Kaрылады?
аудиторлыK Kызмет туралы нормативтік-K_-KыKтыK актініS талаптарын саKтау негізінде;

124 АудиторлыK Kызметпен айналысу K_KыCына ие болу _шін аттестациядан ™туге Kай т_лCалар жіберіледі?
жоCары білімі ж‰не ‰кономикалыK, каржы, есептік-талдама-лыK, ревизиялыK-баKылау салаларында немесе KaKык сала-сында жaмыс істеген _ш жылдыK т‰жірибесі бар т_лCа;

125 JазаKстан РеспубликасындаCы жыл сайынCы міндетті ау-диторлыK тексеруге экономикалыK субъектілердіS Kайсысы жатады?
заS актілерініS талаптарына с‰йкес Kызмет т_рі мен aйымдастырушылыK
кaKыKтык формаларына Kарамастан кез келген ‰кономикалыK субъектілер;

126 Аудитор мыналардыS Kайсысы негізінде тексеруді сапасыз ж_ргізген жаCдайда материалдыK т_рCыдан жауап береді?
аудитор мен клиент арасындаCы келісімшарт шарттары негізінде;

127 Аудитор т‰уелсіз аудиторлыK тексеруді ж_зеге асыру барысында Kай нормативтік-нaKыKтыK актілердін н_сKалары мен талаптарын басшылыKKа алуы керек?
ХалыKаралык аудит стандарттарын;


128 Аудит стандарттары нені аныKтайды?
аудиттіS принциптерін, ауKымын ж‰не ‰дістемесін;


129 Аудитордын жaмыс стандарты Kандай жаCдайларды Kамтиды?
аудиторлыK тексеру ж_ргізудіS негізгі ережесін;

130 Белгілі бір шаруашылыK субъектілерін аудиторлык тексеруден ™ткізудіS бірыSCай т‰сілдемесін Kаи нормат K_KыKтыK актілер аныKтайды?
аудиттіS жaмыс баCдарламалары;

131 Аудитор мен клиент арасындаCы ™зара «арым-катьшасты реттейтін негізгі KркатKа т™мендегі келтірілгендердш каи сысы жатады?

аудиторлык тексеруді ™ткізудіS келісімшарты;

132 АудиторлыK д‰лел болып не саналады?
тексеру барысында аудитор жинаCан аKпарат;

133 АудиторлыK есептіS Kaрамы неден тaрады?
енгізбелі (енгізілетін), талдамалыK ж‰не Kорытынды б™лімдерден;

134 АудиторлыK Kызмет сапасын баKылау мынаCан келіп тіреледі:
тапсырыс берушініS ™зіне aсынылCан аудиторлык есептіS сапасын тексеруіне;

135 АудиторлыK тексерудіS ‰дісі ретінде нені т_сінуге болады?
аудиторлыK Kызметте Kолданылатын амалдар мен т‰сілдерді;136 Ішкі баKылау ж_йесін баCалау не _шін ж_ргізіледі?
аудит ауKымын жоспарлау _шін;
137 АудитордыS міндетіне тексеру н‰тижелері бойынша клиентке міндетті т_рде жаCымды аудиторлыK есеп беру кіреді:
жоK, б_л тексерудіS н‰тижесімен аныKталады;


138 АудиторлыK стандарттар Kай себептерге байланысты клиенттіS ішкі баKылауын Kарастыруды aйCарады?
аудиторлыK тексерудіS баCыттары мен ауKымын аныKтау _шін;

139 АудиторлыK KызметтіS маKсаты Kандай Kaжатта аныKталCан?
«АудиторлыK Kызмет туралы» JР ЗаSында;

140 Jандай элементтер ішкі ж‰не сыртKы аудит _шін бірдей?
аудиттіS объектісі мен ‰дістері;

141 БастапKы Kaжаттардан, бухгалтерлік тіркелімдерден ж‰не басKа да к™здерден алынCан аудиторлыK м‰лімет Kалай б™лінеді?
тікелей ж‰не жанамаCа;

142 Шот корреспонденциясын жасауда аудитордыS Kателігін тауып, т_зеу аудиттіS Kай функциясына байланысты?
™ндірістік;

143 АудиттіS Kандай типтері болады?
операциялыK, талапKа с‰йкестік, KаржылыK есептілік;

144 СыртKы аудиттіS аудиторлыK айCаCын алу _шін пайдаланылмайтын процедураны к™рсетіSіздер:
оперативтік баKылау;

145 АудиторлыK тексеруде Kандай Kaжат алCа шыCады?
келісімшарт ж‰не жазбаша келісім;


146 Негізгі KaралдардыS пайдаланылатын орнында бар болуы мен саKталCаны туралы ішкі
аудиттіS аKпарат к™зі:
т_гендеу карточкасы;

147 СыртKы аудиттіS еS маSызды принципі?
т‰уелсіздік;

148 АудитордыS негізгі маKсаты:
KаржылыK есептіліктіS шындыKKа жанасымдылыCын (шынайылыCын) аныKтау;
149 Т‰уекелдікке негізделген аудиттіS міндеті Kандай?
шаруашылыK ж_ргізуші субъект KызметініS осал т_хын ж‰не «Kиын межесін» тексеру;

150 К‰сіби аудиттіS маKсаттарына Kол жеткізуді Kамтамасыз ететін принцип:
ымыралыK;

151 АйCаKтыK деSгейі темен Kaжат:
аныKтамалар, баяндау хаттар;

152 АудиттіS Kай кезеSінде аудиторлыK процедуралар ж_зеге асырылады?
аудитті орындауда;

153 Jандай KaжаттыS ресмилікке K_KыKтыK м‰ртебесі бар?
аудиторлыK есеп;

154 Jандай аудиттіS маKсаты шаруашылыK ж_ргізуші субъект KызметініS ‰кімшілік белгілеген ережеге с‰йкестігін аныKтау болып табылады?
ішкі;

155 АудиторлыK т‰уекелдік компоненттерініS ™зара байланысы:
шаруашылыK ішіндегі т‰уекелдік (х) баKылау т‰уекелдігі (х) табылмау кауіп-катері;

156 АудиторлыK айCаK мыналардыS Kайсысына негізделеді?
елеулілікті тексерудіS процедураларына;

157 СыртKы аудитті ж_зеге асыратын субъект:
аудитор мен аудиторлыK aйым;

158 Аудит ж_ргізудіS Kай кезеSінде аудиторлыK процедураныS сипаты, к™лемі ж‰не мерзімі аныKталады?
алдын ала танысу (зерттеу);

160 МыналардыS Kайсысы аудиттіS функциясына кірмейді?
aйымдастыру;

161 Аудитор аудитті ж_ргізгенде нені басшылыKKа алады?
KоCамдыK м_ддені;

162 БарлыK пайдаланушылар _шін аудиторлыK есептіS ашыK болатын б™лігі:
Kорытынды;


163 АудиттіS эволюциялыK даму Kанша кезеSнен тaрады?
_ш кезеSнен;

164 К‰сіби аудиттіS тарихи отаны:
`лыбритания;

165 АудиттіS Kай кезеSінде K_жат айналысы зерделенеді?
ж_йелі зерделеуде;

166 ТауарлыK-материалдыK KорлардыS т_гендеу тізімдемесіне сипаттама беріSіздер:
жинаKтыK Kaжат;

167 К‰сіпорынныS жaмыс уаKытын пайдалану туралы оперативті есебініS аKпаратына мыналардыS Kайсысы жатады?
бастапKы;

168 НаKты баKылаудыS т‰сілдерін Kалай б™луге болады?
сараптыK баCа;

169 JаржылыK есептілік аудитініS негізгі маKсаты:
KаржылыK есептіліктіS шынайы ‰рі объективті жасалCаны туралы т‰уелсіз пікір білдіру;

170 Аудитор есептік жазбаларды ж_ргізу ж_йесін Kандай маKсатта баCалайды?
есептік жазба бойынша аKпараттыS сенімділігін баCалау;

171 Аудитор KaжаттардаCы операцияларCа рaKсат етілгендігін неге тексеретінін т_сіндіріSіздер:

™кілетті т_лCалар тарапынан операцияларды санкциялауCа Kойылатын талаптарды саKтау _шін;

172 Осылай сендіру д_рыс па? АныKтаSыздар:
бухгалтерлік есеп толыK 100 % дaрыс болуы м_мкін емес;

173 КлиенттіS KаржылыK есептілік туралы аудиторлыK есебі мынаны білдіреді:

KаржылыK есептіліктіS объективтілігі мен шынайылыCы туралы аудиторлыK aйымныS пікірін;

174 Сіз сауда aйымында аудитті ™ткізу бойынша басшы болып табыласыз Сізге осы aйымда бас бухгалтердіS лауазымын aсынды делік Бaл лауазымды сіз Kандай жаCдайда кабылдап алар едіSіз?
егер aсыныс аудит ™ткізілген соS бір айдан кейін айтылса;

175 АудитордыS табысы неге байланысты?
аудиторлыK тексерудіS KиындыCына;
176 Т‰уекелдіктерді талдаудын т_пкі маKсаты мыналардыS Kайсысын баCалауда?
табылмау Kауіп-Kатерін;

177 АжыраCысыз т‰уекелдік неCaрлым жоCары болса табылмау Kатері соCaрлым болады:
т™мен;

178 Тексерілетін субъектініS басшылары ж‰не лауазымды тaлCасы мынаны орындауы тиіс:
аудитордыS сaрау салуы бойынша жазбаша т_рде аудиторCа т_сініктеме беруді;

179 Т™менде келтірілген д‰лелдердін еS сенімдісін аныKтаSыздар:
аудитор наKты тексеру кезінде тапKан аяKталмаCан ™ндірістіS к™лемі туралы айCаK;

180 АудиторлыK т‰уекелдік:
KаржылыK есептілікте аныKталмаCан елеулі Kателік пен бaрмалаушылыKтыS болу ыKтималдыCы;

181 Аудиторларды аттестациялау ж™ніндегі біліктілік комиссиясы мыналардыS Kайсысы бойынша Kaрылып ‰рекет етеді?
аудиторларды аттестациялау бойынша т‰уелсіз aйым ретінде;

182 АудиторлыK есептіS талдамалыK б™лігі кімге баCытталуы тиіс?
аудиттелген субъектініS басшысына;

183 Табылмау Kауіп-катері дегеніміз:
аудитор тексеру барысында Kолданатын аудиторлыK проце-дуралар наKты бар ™рескел бaрмалаушылыKтарды таба алмау ыKтималдыCын субъективті тaрCыдан аныKтау;

184 Jандай Kaжатта аудитор KызметініS маKсаты аныKталCан?
«АудиторлыK Kызмет туралы» JР ЗаSында;

185 АудиторлыK aйым бейпрезентативтік іріктемені Kолдана алатын Kандай жаCдайда болуы м_мкін?
тексерілген жиынтыкта елеулі кателік жоK;

186 АудиттіS міндеттеріне мыналардыS Kайсысы кірмейді?
аудитордыS к‰сібилігін арттыратын т‰сілді ‰зірлеу;

187 Аудит стандарты дегеніміз - бaл:
аудитті ™ткізудіS негізгі ережесі ж‰не бірыSCай базалыK талап;

188 Субъект басшысыныS aсынысы (™тініші) нені білдіреді?
KаржылыK есептілікте елеулі ыKпалын тигізетін м‰селелер бойынша аKпаратты субъект басшылыCыныS ауызша немесе жазбаша т_рде беруін сaрауды;

189 Тексеру барысында аныKталCан салыK заSын бaрмалаCан фактілерді аудитор салыK органдарына хабарлауCа міндетті ме?
салыK органдарыньщ талабы бойынша міндетті;

190 ШаруашылыK ж_ргізуші субъектілерге материалдыK активтер т_скен кезде аудитор Kандай Kaжаттарды оKып-білуі, зерделеуі керек?
келісімшарттар-м‰мілелер (контрактілё;

191 Jaрылтайшылар салCан материалдыK емес активтер Kан-дай K_нмен ескеріледі?
бастапKы K_нмен;

192 МатериалдыK емес активтердіS аудитінде аудитор шаруа-шылыK ж_ргізуші субъектіні «Гудвилл» ретінде баCалаCан ж™н Б_л:
фирма беделініS кaнмен бейнеленуі;

193 Аудитор Kандай KaжаттардыS к™мегімен к‰сіпорынCа негізгі KaралдардыS т_суін аныKтайды?
Kабылдау-тапсыру актілері;

194 Аудитор негізгі K_ралдарды сактауды Kамтамасыз ететін Kандай шараларCа назар аударады?
негізгі Kaралдар объектілері к_зетініS сенімділігін, талдамалыK есепті ж_ргізу;

195 Аудитор негізгі K_ралдардыS істен шыCуын Kандай K_жат-тар негізінде аныKтайды?
шыCыс актілер, есептен шыCару;

196 К‰сіпорынныS негізгі KaралдарыныS іс ж_зіндегі бар-жо-Cын тексеру сипаты мыналар бойынша аныKталады:
т_гендеу тізімдемесі мен салыстыру ведомосы;

197 АмортизациялыK есептеу ‰дістемесін аудитор мыналар бойынша аныKтайды:
амортизациялыK есептеу ведомосы;

198 Негізгі K_ралдардыSаудиторлыK тексеру баCдарламасы неден басталады?
баланс пен бас кітаптыS с‰йкестігін тексеруден;

199 ШаруашылыK ж_ргізуші субъект бір есепті кезеS ішінде негізгі KaралдардыS тозуын есептейтін Kанша ‰дістерді KолданCаны ж™н?
бір;


200 Аудитор негізгі Kaралдарды жалCа алудыS Kандай мерзімдерін назарда aстауы тиіс?
KысKа мерзімді;
13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 8830815
    Размер файла: 260 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий