Есеп жане аудит мем емтих сурактары


ҚОРЫТЫНДЫ МЕМЛЕКЕТТІКАТТЕСТАЦИЯҒА ЕНГІЗІЛГЕН СҰРАҚТАР ТІЗІМІ
Бухгалтерлік есеп принціптері
1. Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде
2. Бастапқы құжаттар, реквизиттері және оларды толтыру тәртібі
3. Бухгалтерлік есептің концепциялары
4. Түгілдеу бухгалтерлік есеп әдістінің элементі ретінде.
5. Екіжақтылық қағидасы және баланстық теңдік
6. Бухгалтерлік есептің ролі және маңызы.
7. Екі жақты жазу және бухгалтерлік есеп шоттары
8. Шаруашылық операциялары туралы түсінік. Екі жақты жазудың мәні.
9. Есепті кезең және қаржылық есептілікті дайындау
10. Есепті кезең. Кіріспе бухгалтерлік баланс.
11. Кірістер және ақша қаражаттының есебі
12. Топтамалық және талдамалық шоттар, оларды қолдану және өзара байланысы.
13. Қорлар және сатылған өнімнің өзіндік құны
14. Қорлар жайлы түсінік. Қорлардың жіктелуі. Қорларды бағалау әдістері.
15. Ұзақ мерзімді активтер: есебі, тозуы және амортизациясы
16. Ұзақ мерзімді активтер жайлы түсінік, олардың жіктелінуі.
17. Шығыстар және кірістер есебі
18. «Шығыстар» және «ұсталымдар» түсінігінің мәні.
19. Ақша каражаттары мен оның эквиваленттерінің есебі
20. Ақша қаражаттары мен оның эквиваленттерінің есебін ұйымдастыру.
21. Дебиторлық қарыздар есебі
22. Дебиторлық қарыздар, оның түрлері: қысқамерзімді және ұзақ мерзімді, саудалық және саудалық емес дебиторлық қарыздар.
23. Қорлар есебі (ХҚЕС 2)
24. Қорлар есебін ұйымдастыру.
25. Негізгі құралдар есебі: бастапқы тану, бағалау және амортизация (ХҚЕС 16, ХҚЕС 36)
26. Негізгі қүралдарды жіктеу. Негізгі құралдарды бағалау.
27. Материалдық емес активтердің есебі (ХҚЕС 38)
28. Материалдық емес активтер есебін ұйымдастыру.
29. Міндеттемелер есебі (ХҚЕС 19, ХҚЕС 23, ХҚЕС 37)
30. Міндеттемелер есебін ұйымдастыру.
31. Табыстар мен шығыстарды тану (ХҚЕС 18)
32. Табыстар мен шығыстар түсінігі. Табыстар мен шығыстарды тану критериилері.
33. Меншікті капитал есебі
34. Жарғылық капитадды қалыптастыру тәртібі және оның ұйым түріне байланысты мөлшері.
35. Қаржылық есептілікті ұсыну (ҚЕХС I)
36. Қаржылық есептіліктің мақсаты. Қаржылық есептіліктің компоненттері.
37. ҚР бухгалтерлік есепті құқықтық реттеу
38. Бухгалтерлік есептін компьютерлік нысаны.
39. Шоғырландырылған және бөлек қаржылық есептілік
40. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну.
41. Инвестициялық меншік (ХҚЕС 40)
42. Бухгалтерлік есептегі регистрлер немесе тіркелімдер нысанының жалпы түсінігі.
43. Ақшаның бухгалтерлік есебі және уақытша құны
44. Ақша қаражаттарының есебі және есептілікте көрсетілуі .
45. Жал есебі (ХҚЕС 17)
46. Жалдың жіктелуі. Жал алушылардың қаржылық есебінде жалдың бейнеленуі.
47. Бірлескен қызметке қатысу (ХҚЕС 31)
48. Біріккен қызмет нысадары. Бірігіп атқарылатын бақылау. Шарттық келісім.
49. Қаржылық ивестицияларды бағалау және оның есебі.
50. Қаржылық ивестициялар есебін ұйымдастыру.
51. Валюталық бағамдар өзгерісінің әсері. Шетелдік қызмет
52. Шетел валютасындағы операцияларды функционалды валютада бейнелеу. Бастапқы тану.
53. Табысқа салынатын салық (ХҚЕС 12)
54. Салық базасы. Ағымдағы салық міндеттемелері және ағымдағы салық активтерін тану.
55. Акциядан пайда (ХҚЕС 33)
56. Бағалау. Акциядан базалық пайда. Пайда. Акциялар.
57. Есеп саясаты, есептеме бағаларындағы өзгерістер мен қателіктер (ХҚЕС 8)
58. Есеп саясаты. Есеп саясатын таңдау және қолдану.
59. Байланысты тараптар (ХҚЕС 24)
60. Байланысты тараптар туралы ақпараттарды ашып көрсету.
61. Басқару есебі туралы негізгі түсінік
62. Басқару есебі бухгалтерлік есеп жүйесінің элементі ретінде.
63. Шығындардың жіктелуі
64. «Шығындар және шығыстар» туралы түсінік. Шығындар -басқару есебінің негізгі бір объектісі ретінде.
65. Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру
66. Шығындарды бөлу және топтастыру. Негізгі өндіріс есебі. Көмекші өндіріс есебі.
67. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдістер
68. Үрдіс-пе үрдіс калькуляциясы
69. Тапсырыстық және функционалды калькуляция
70. Шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың тапсырыстық әдісі.
71. Нормативтік және стандарттық калькуляция
72.Шығындар есебінің жеделдігіне және оларды бақылауға байланысты калькуляциялаудың әдістері: нақты және нормативтік шығындар есебі.
73. Шығындар баптары бойынша ауытқу есебі мен талдауы
74. Шығындар баптары бойынша «Ауытқулар» түсінігі, ауытқулардың пайда болуына түрткі болатын себептер.
75. Өзіндік құнды шығындарды толық үлестіру бойынша (абзорпшн-костинг) және айнымалы шығындар бойынша калькуляциялау
76. «Директ - костинг» жүйесіндегі өнімнің өзіндік құнына кіретін шығындар.
77. Зиянсыздықты талдау
78. Зиянсыздықты талдау: оның мақсаты мен тәсілдері. Зиянсыздық нүктесі және мақсатты пайда.
79. Кешенді өндіріс шығындарының есебі және тарату әдістері.
80. Жанама өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау
81. Бюджеттеу, бюджет түрлері және бюджеттік бақылау
82. Бюджеттеудің мақсаты мен міндеттері. Ұйым бюджетінің функциялары.
83. Басқару шешімдерін қабылдау
84. Шешімдер қабылдау үрдісіндегі есептік ақпарат. «Релевантты ақпарат» түсінігі.
85. Ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдер қабылдау
86. Күрделі қаржы салымы сметасын құрудың мақсаты мен сатылары.
87. Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі орны мен түсінігі
88. Салық есебі жекеше ақпараттық жүйе ретінде. Салық есебінің объектісі және пәні.
89. Корпоративті табыс салығы есебі (12 ХҚЕС “Табыс салығы”)
90. Корпоративті табыс салығы. Корпоративті табыс салығының ставкалары.
91. Жылдық жиынтық табысқа салық есебі
92. Жылдық жиынтық табыстың ағымдағы салық есебін жүргізу тәртібі.
93. Тіркелген активтерге салық есебі
94. Тіркелген активтерді жөндеуге жұмсалған шығыстар бойынша шегерімдер тіркелген активтер бойынша басқа да шегерімдер есебі.
95. Басқа да төлемдер мен сыйақы бойынша салық есебі
96. Басқа да төлемдер мен сыйақы бойынша салық есебіне жалпы түсінік.
97. Салықтық бақылаудың мәні және оны құқықтық реттеу.
98. Салықтық бақылауды реттеудің негізі және оны есепке алудың тәртібі. ҚР салық кодексі.
99. Салық заңдылығын сақтау бойынша құжаттық тексеру есебін ұйымдастыру және жүргізу
100. Салық есебін ұйымдастыру және салықтық есеп беруді құру, жасау, дайындау тәртібі.
АУДИТ
1.Сыртқы аудиттің түрлері және маңызы
2. Қазақстанда аудиттің қалыптасуы және дамуы.
3. ҚР аудиторлық қызмет және оны нормативтік -құқықтық реттеу
4. ҚР аудиторлық қызметті жүргізуді анықтайтын құқықтық-нормативтік актілерге шолу. 5. Аудиттің стандарттары мен аудиторлардың мамандық этикасы
6. Аудитгің халықаралық стандарттары мен олардың сипаттама-сы. ҚР аудит стандарттары.
7. Қателер мен алаяқтық, олардың елеулілігін бағалау
8. Елеулілік түсінігі - қателіктер және заңсыз әрекеттер.
9. Аудиторлық тәуекелділік және оның маңызы
10. Аудиторлық тәуекелділік және оның құрамы. Ажырамас тәуекелділік және оны бағалау. Бақылау тэуекелділігі. Таба алмау тәуекелділігі.
11. Аудиторлық дәлелдеулерді алудың әдістері және оны ұйымдастыру
12. Аудиторлық дәлелдер және оның түрлері.
13. Аудитордың жумысының сапасын бақылау
14. Аудит жүргізгенде, жұмыс сапасын бақылау, аудиторлық фирмаларда, аудиторлардың жұмысын ұйымдастыру.
15. Клиенттің ішкі бақылау жүйесі
16. Ішкі бақылау жүйесі және оның құрамы (ІБЖ).
17. Сұрыптауды пайдалану
18. Сұрыптаудың аудиттегі негізгі қағидаттары.
19. Аудиторлық тексеруді жоспарлау
20. Аудитордың клиентпен алдынала танысуы (бастапқы жоспар).
21. Электрондық дайындалған көрсеткіштер аудиті
22. Компьютермен дайындалған көрсеткіштер аудитіне қойылатын талаптар.
23. Аудиторлық қортынды: жасау тапсыру тәртібі
24. Аудиторлық қортынды құрылымы мен түрлері сөзсіз, тексерусіз жасалған аудиторлық пікір.
25. Аудит сапасын бақылау
26. Аудит сапасын бақылау, аудиторлық фирмаларда, аудиторлардың жүмысын ұйымдастыру.
27. Қортынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері
28. Аудиттің ақпаратгық жүйесіне қойылатын талаптар. Қаржылық есеп элементтер аудитінің мақсаты.
29. Сатып алу кезенінің аудиті
30. Сатып алу кезеңінің шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары.
31. Өндіріс кезеңінің аудиті
32. Өндіріс кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары.
33. Қаржылық қортындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті
34. Сату кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудиттің бағытгары.
35. Ақша қаражаттарының аудиті.
36. Кассадағы ақша қаражаттарының аудиті.
37. Ұзақ мерзімді активтердің аудиті
38. Материалдық емес активтердің аудиті. Негізгі құрал-жабдықтарының аудиті.
39. Инвестициялау кезеңінің аудиті
40. Инвестициялау кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары.
41. Міндеттемелер мен капиталдың аудиті
42. Кредиторлық қарыздар аудиті.
43. Аудитте талдау тәсілдерін пайдалану
44. Аудиттің іс құжаттарында және қаржылық есепте талдауды пайдалану. Коэффициенттерді талдау және шешім қабылдау.
45. Аудиттің қортынды кезеңі
46. Аудиттің қортынды кезеңінде пайдаланатын аудит тәсілдері.
47. Аудиттің басқа да түрлері ілеспе қызметтері
48. Ішкі аудит. Операциялық аудит. Басқа да ілеспе қызметтер.
49. Қаржылық бақылау мағынасы және оның мәні мен жүйесі
50. Шаруашылық субъектілердің қызметіне бақылау жасаудың жалпы түсінігі.
51. Қаржылық бақылау мен тереңдетілген аудиттің әдіснамасы, принциптері мен механизмдер жүйесі
52. Бақылау ісінің принциптері мен тетіктерінің типтері.
53. Қаржылық бақылау мен тереңдетілген аудиттің әдептік-құқықтық тетіктері
54. Бақылаушылық-аудиторлық қызметтің құрылымы және функциялары.
55. Қаржылық бақылаудың ақпаратпен қамтамасыздандыру
56. Қаржылық бақылаудың маңыздылығы және аудиторлық тәуекел
57. Бақылап – тексеру жұмыстарын ұйымдастыру
58. Ревизияның тағайындалуы, мақсаттары мен міндеттері.
59. Бақылау шараларын жүргізу ерекшеліктері
60.Экономикалық субъектінің ішкі бақылауын бағалау жүйесі.
61. Арнайы бақылау және бекітілген активтердің аудиті
62. Арнайы бақылаудың стратегиясы мен бекітілген активтердің аудиті.
63. Арнайы бақылау және міндеттемелер аудиті
64. Ағымдағы мндеттемелердің аудиті.
65. Компанияның капиталы мен қаржылық жағдайына басқарушылық аудит
66. Капитал мен қаржылық жағдайға басқарушылық аудитінің мақсаты.
67. Мемлекеттік сектордың қаржылық бақылауы мен аудиті
68. Республикалық және жергілікті бюджеттің қаржыларын пайдалануды бақылау.
69. Мемлекеттік ұйымдардың ревизиясы мен оған бақылау жасау
70. Мемлекеттік мекемелердегі қаржыландыру жоспарын құрастыруға бақылау.
71. Банктік аудит пәні мен міндеті
72. Банкте аудитті ұйымдастыру негіздері, есеп элементтері.
73. Банкте есеп-операционды жұмыстырының аудитін ұйымдастыру
74. Банктің есеп-операционды құрылымы, оның қызметтері.
75. Банк балансы және оны тексеру принциптері
76. Банкте синтетикалық және аналитикалық есептің ұйымдастырылуы және оны тексеру.
77. Коммерциялық банктердегі құжат, құжат айналымы және бақылау
78. Банк ішілік бақылау міндеті және оның түрлері. Ішкі аудит мақсаты.
79. Коммерциялық банктердегі есеп айырысу және кассалық операциялардың аудиті
80. Банктің касса ревизиясын жүргізу тәртібі және аудиті.
81. Банкаралық корреспонденттік қатынастар аудиті
82. Банкаралық корреспонденттік қатынастарды ұйымдастыру негізі. Лоро шоты. Ностро шоты.
83. Коммерциялық банктердегі ақша ағымдарын дисконттау. Болашақтағы және ағымдағы құнның аудиті
84. Коммерциялық банктердегі ақша ағымдарын дисконттау аудиті.
85. Коммерциялық банктердегі несие операцияларының аудиті
86. Коммерциялық банктердегі несие операцияларының аудитінің маңызы.
87. Коммерциялық банктердегі депозиттік операциялар аудиті
88. Коммерциялық банктердегі депозиттік операциялар аудитін ұйымдастыру.
89. Коммерциялық банктердегі бағалы қағаздар және шетел валютасымен операциялар аудиті
90. Бағалы қағаздармен банктің активті және пассивті операциялар аудиті.
91. Банктің негізгі құралдар, қорлар, материалдық емес активтері операцияларының аудиті
92. Банктің негізгі құралдар, қорлар, материалдық емес активтері операцияларының аудитін ұйымдастыру.
93. Банктің кірістері мен шығыстарының аудиті
94. Коммерциялық банктердің кірісі мен шығысының құрамы және аудитін жүргізу тәртібі.
95. Банктің меншікті капиталымен операциялар аудиті
96. Банкпен жарғылық капиталды қалыптастыру және аудитін ұйымдастыру.
97. Банктің салық салу аудиті
98. Банктің салық салу аудитін ұйымдастыру.
99. Екінші деңгейлі банктердің қаржылық есеп берудің аудиті
100. Қаржылық есептілік аудитінің мәні және мақсаттары міндеттері.
Экономикалық талдау
1. Экономикалық талдаудың пәні мен міндеті, объектісі және мазмұн
2. Экономикалық талдаудың мазмұны. Индукция және дедукция әдістері.
3. Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері
4. Экономикалық талдаудың сипаттамалық ерекшеліктері.
5. Факторлық талдау мәні мен мақсаты
6. Детерминдік және стохастикалық әдістердегі факторларды жүйелендірудің негізгі тәсілдері.
7. Қаржылық коэффициенттер әдісі
8. Қаржылық коэффициенттер. Төлемқабілеттілік және өтімділік көрсеткіштері.
9. Басқарушылық талдаудың негізі
10. Басқарушылық талдаудың ақпарат көздері. Басқарушылық талдаудың ерекшеліктері мен негізгі кезеңдері, мазмұны.
11. Компанияның маркетингтік қызметін талдау
12. Өнімге сұранысты және тапсырыстар портфелінің қалыптасуын талдау.
13. Өнімді өткізу және өндірісті талдау
14. Өндірістік нәтижелерді талдаудың ақпарат көздері мен міндеттері.
15. Өндірістік ресурстарды қолдануды талдау
16. Өндірістік ресурстарды қолдануды талдаудың ерекшелігі.
17. Өнімнің өзіндік құнын талдау
18. Өнімнің өзіндік құнын талдаудың ақпарат көздері, маңызы және міндеттері.
19. Қаржылық талдаудың негізі
20. Қаржылық талдаудың мақсаты мен міндеті.
21. Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау
22. Кәсіпорынның активтері мен пассивтерінің құрылымын талдау: пассив құрылымын талдау, актив құрылымын талдау.
23. Баланс өтімділігін талдаудың мақсаты мен мәні
24. Өтімділік және төлемқабілеттілік түсінігінің экономикалық мазмұны.
25. Қаржылық тұрақтылықты талдау
26. Қаржылық тұрақтылықтың абсолюттік көрсеткіштері.
27. Ақша ағынын талдау
28. Ақша қаражаттары және олардың баламаларының түсінігі. Компанияның ақша қаражаттарын талдаудың мақсаты.
29. Ұйымның табыстылығын талдау
30. Ұйымныңның табыстары мен шығыстарын талдау.
31. Экономикалық талдаудың негіздері
32. Экономикалық талдау және теориялық таным.
33. Қаржылық және басқарушылық талдаудың пәні, мақсаты және түрлері
34. Қаржылық және басқарушылық талдаудың пәні мен объектілері.
35. Қаржылық және басқарушылық талдаудың әдістері мен тәсілдері
36. Салыстыру тәсілі. Көрсеткіштерді салыстырмалы түрде келтіру әдістері.
37. Факторлық талдаудьң әдістемесі
38. Факторлык талдаудың түсінігі, мақсаты және типтері.
39. Детерминациялық талдаудағы факторлар әдістерін өлшеу тәсілдері
40. Интегралды әдіс және экономикалық талдаудың логарифмдеу әдісі.
41. Талдаудың экономика- математикалық тәсілдері
42. Экономика-математикалық үлгілеу. Нәтижелік көрсеткіштердің өзгеруіне факторлардың сандық әсерін талдау әдістері.
43. Резервтерді анықтау мен есептеу әдістемесі
44. Резервтер түсінігі, экономикалық мәні және олардың жіктелуі.
45. Қаржылық талдау түсінігі, мәні, міндеттері және ақпараттық қамтамасыз етілуі
46. Қаржылық талдау, басқару шешімдерін қабылдау базасы ретінде.
47. Баланстың құрамын және өтімділігін талдау
48. Қаржылык тұрақтылықгы талдау. Төлем қабілеттілігін және өтімділікті талдау.
49. Қаржылық коэффициентті талдау
50. Рентабельділік және табыстылық коэффициенттері.
51.Қаржылық нәтижелерді талдау
52. Кәсіпорынның банкротқа ұшырау тәуекелділігін диагностикалау.
53. Маржиналдық талдау негізінде басқару шешшдерін негіздеу әдістемесі
54. Өнімдерді ендіру көлемі мен шығындар арасындағы функциялық (атқарымдық) байланыстарды талдау.
55. Өнімдерді өндіру мен сатуды талдау
56. Өнімдерді сату, өндіру бойынша жоспардың орындалуын және динамикасын талдау.
57. Капиталды қалыптастыру мен орналастыруды талдау
58. Кәсіпорынның капиталды қалыптастыру көздерінің динамикасы мен құрамын және нақты барын талдау.
59. Кәсіпорын капиталын интенсивті және тиімді пайдалануын талдау
60. Капиталды пайдаланудың интенсивті және тиімділік көрсеткіштері.
61. Өнімнің (жұмыс, қызмет) өзіндік қүнын талдау
62. Өндірілген өнімдердің 1 теңгесіне кеткен шығындарды талдау.
63. Негізгі құралдарды пайдалануды талдау
64. Кәсіпорынның өндірісті негізгі құралдармен қамтамасыз етілуін талдау.
65. Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау
66. Материалдық ресурстардың тиімді пайдалануын талдау.
67. Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау
68. Еңбек ресурстарын тиімді пайдалануды талдау.
69. Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау
70. Кәсіпорынның баға саясатын талдау. Өнімнің бәсекеге қабілетгілігін талдау.
71. Саудадағы есепке алудың негізгі қағидаларын талдау
72. Саудадағы бухгалтрлік есепке алудың бағыт-мақсаттары және ұйымдастыру қағидаларын талдау
73 . Саудадағы тауарлардың нақты өзіндік құнын қалыптастыру тәртібін талдау
74. Саудадағы тауарлардың өзіндік құны. Тауарлық қорлардың бағасын талдау.
75. Көтерме саудадағы тауарлық операцияларды ресми құжаттауын талдау
76. Сауда кәсіпорнындағы тауар және ыдысты сапасы және саны бойынша қабылдауды құжаттауын талдау.
77. Бөлшектік саудадағы тауарлық операцияларды ресми құжаттауын талдау
78. Халыққа сатылған тауарлармен есептесу шараларын талдауды ұйымдастыру.
79. Саудадағы бухгалтерлік есептегі тауарлық шығындарды есепке алуын талдау
80. Саудадағы тауар шығындарының түрлерін талдау.
81. Тауарларды сақтау орындарында және бухгалтерияда есепке алуын талдау
82. Тауарларды және бос ыдысты сақтау орындарында және бухгалтерияда есепке алуын талдау.
83. Сатып алынған тауарларды түгендеуін талдау
84. Тауар және ыдысты түгендеу қорытындыларын анықтау және есепке талдау.
85. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есебін ұйымдастыру ерекшеліктерін талдау
86. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы өзіндік өнімді өндіру және сатудың ерекшеліктерін талдау.
87. Тауарларды сату шығындарын есепке алуын талдау
88. Сауда жүйесіндегі тауар және қызметтерді көрсету шығындарының маңыздылығын талдау.
89. Саудадағы кірісті /пайданы/ есепке алуын талдау
90. Сауда іс-әрекетінен түскен түсімді мойындау тәртібі. Түсімді есептеу әдісімен жүргізілетін қағида негізінде қалыптастыру ерекшеліктерін талдау.
91. Экспорттық және импорттық тауарлы операцияларды есепке алуын талдау
92. Экспорттық және импорттық операцияларды ұйымдастырудың негізгі шарттарын талдау.
93. Қазақстан экономикасының салаларында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың жалпы принциптерін талдау
94. Қазақстанда өндірістік салалардың жалпы сипаттамасы және түрлеріне (ауылшаруашылық, құрылыс өндірісі, көлік шаруашылықтары) талдау жасау.
95. Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есебін талдау
96. Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы өзге қорлардың есебі және құжаттық рәсімделуін талдау.
97. Құрылыс ұйымдарындағы бухгалтерлік есебін талдау
98. Медігерлік құрылыс ұйымындарының орталық қоймаларындағы құрылыс материалдарының есебі және құжаттық рәсімделуін талдау
99. Автокөлік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есебін талдау
100. Автокөлік кәсіпорындарындағы үстеме шығыстардың есебі мен бөлу тәртібін талдау

Приложенные файлы

  • docx 8830841
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий