Баука СБТ 3


КІРІСПЕ
Ұялы байланыс — радиобайланыстың ұялы желіге негізделген бір түрі. Оның жалпы қамту аумағы жеке базалық станциялардың қамту аумағымен анықталатын ұяшықтарға бөлінген. Ұяшықтар бір-бірін көмкеріп, желі құрайды. Тегіс және ашық жердегі қамту аумағының базалық станциялары шеңбер пішінді болып келеді, сондықтан олардан құралған желі алты бұрышты ұяшықтардан құралған бал арасының ұяшығына ұқсас болып келеді. Желі бірдей жиілікте жұмыс істейтін, кеңістікте таралатын қабылдағыш-таратқыштардан, қозғалыстағы абоненттердің орнын алдын ала анықтау және оның бір қабылдағыш-таратқыштың қызмет көрсету аумағынан басқа қызмет көрсету аумағына ауысу кезіндегі байланыстыңүзіліссіздігін қамтамасыз ететін коммутаторлық жабдықтардан тұрады.
GSM-900 — қозғалмалы байланыс жүйесінің ең кең тараған түрі. Оператордың жиілік ауқымы 890—960 МГц. GSM-900 стандартының басқа стандарттармен салыстырғандағы басты артықшылығы телефон аппараттары өлшемдерінің шағын болуы және аккумуляторының зарядталмай ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуі. GSM операторында орнықты байланыс ең жақын базалық станциядан (үдеткіштер мен антенналар қолданғанда) 35 км-ге дейін жетеді.
Есептеу үшін берілген деректер:
S,км21000
r, км 2,1
N 24
,шақыру/сағ. 2
T, мин 5
GOSB 0.02
Кейбір  GSM-900 стандартының сипаттамаларыЖіберілетін қозғалмалы станса мен қабылдағыш базалық станса жиілігі  (қайта қайту арнасы), МГц 890-915
Қабылдағыш жылжымалы станса мен таратылатын  базалық станса  (тікелей арна), МГц 935-960
Байланыс арнасы жолағының кеңдігі, кГц 200
Арналар ұйымының сұлбасыTDMA
А және В Эрланг моделінің қызмет көрсету сапасының көрсетілімдері
N=24, B үлгі, GOSB = 0.02, яғни Трафик = 17
Тапсырма
Байланыс жүйесі GSM стандарты бойынша абоненттерге қалалық аудан аумағында S км2 қызмет көрсетеді. Ұяшықтың орташа радиусы r. Базалық стансадағы  (ұяшықта) арналар саны С. Түскен шақырулардың орташа жиілігі. Орташа сөйлесу ұзақтығы Т минутпен есептеледі. Шақыру блокировкасының ықтималдылығы  GOSB.
Байланыстың шарттары бойынша жүйенің сыйымдылығын анықтау. Берілген мәндер бойынша мыналарды есептеу:
1) ұяшықтың гексагональды ауданын,  км2;
2) Ұялы желі жүйесіндегі (ССС) соталар санын Nс анықтау;
3) Берілген блокировкадағы ықтималдылық кезінде бір ұяшықтағы трафиктің қарқындылығын анықтау;
4) барлық жүйенің  сомалық трафигі ;
5) бір абоненттің орташа трафигі ;
6) жүйенің қызмет көрсете алатын абоненттер саны ;
7) мобильдік байланыс жүйесінің арналар саны ;
8) бірарнағакелетінабоненттер саны ;
9) біруақыттақызметкөрсетілетінминималдыабоненттер саны;
10) жүйелікбайланыстабіруақыттақызметкөрсетілетінсалыстырмалыабоненттер саны.
Тапсырманың орындалуы:
Массалық қызмет көрсету жүйесі   болып табылатын мобильді байланыс жүйесі сапасын бағалаудың негізгі параметрлерлері - келіп түскен шақырулар ағынының параметрлері.
Жүктеменің аса көп уақыты үшін бұл шақырулар ағынының кездейсоқ шамалары:
бірлік уақытта келіп түскен шақырулар саны (шақырулар қарқындылығы немесе келіп түскен шақырулардың орташа жиілігі);
T – бір шақырудың қызмет көрсету уақыты (шақырылу қызметінің орташа ұзақтығы, тәулік, сағат, минут, секунд);
орташа трафик  (трафиктің қарқындылығы, сыйымдылық қарқындылығы, ағындар сыйымдылығы, бір абоненттің орташа трафигі), (эрл)
                                                                                                      
Көп таралған, бірнеше ұялы байланыс жүйесінің модельдері бар:
1) Эрланг А моделі; –күту уақытының және қызмет көрсету уақыты шектеулі жүйе;
2) Эрланг B моделі – бас тарту жүйесімен (шақырулар, келіп түскендер, барлық арналар бос болмаған сәтте жойылады);
3) Эрланг C моделі – күту жүйесімен (шақырулар, келіп түскендер, барлық арналар бос болмаған кезде, кезекке тұрып арна босағанын күтуде болады).
Қызмет көрсету деңгейі (англ. Grade of Service – GOS) – бұл арнадағы жүйеде, жүйенің аса көп уақыты (ЖАУ) концентрациялық сыйымдылығымен рұқсат алуының шарасы.
1. Ұяшықтың гексагональды ауданын анықтау,  км2:
км2
2. Ұялы желі жүйесіндегі (ССС) соталар санын Nс анықтау:
,
3. Берілген блокировкадағы ықтималдылық кезінде бір ұяшықтағы трафиктің қарқындылығын анықтау:
N=24, B үлгі, GOSB = 0.02, яғни Ас= 17 Эрл
4. Барлық жүйенің  сомалық трафигін анықтау:
Эрл
5. Бірабоненттің орташа трафигі, А:
Эрл
6. Жүйенің қызмет көрсете алатын абоненттер саны, Nаб:
абонент
7. Мобильдік байланыс жүйесінің арналар саны, Nk:
немесе
8. Бір арнаға келетін абоненттер саны, Nаб1:
абонент
9. Бір уақытта қызмет көрсетілетін минималды абоненттер саны, Nmin:
абонент
Жүйелік байланыста бір уақытта қызмет көрсетілетін салыстырмалы абоненттер саны, :


Тапсырма 1.2
1 n арналар санымен телекоммуникациялық жүйенің η (ПӘК) тиімділігін анықтау (n-абоненттербелсенділігімен мобильди байланыс үшін кестесін қарау немесе α бір абонент  желісіндегі жүктемені Эрл. кестесін қарау).
2 n базалық станциясының арналар санының байланысы кезіндегі       Рқар = 0,015 мүмкіндік қарсылықтар базалық станцияны қызмет ететін N ұялы байланыс желісінің мобильді терминалдар санын анықтау.
2.1 кестеСынақ кітапшасының соңғы саны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
α, Эрл 0,01 0,015 0,02 0,025 0,01 0,015 0,02 0,025 0,01 0,015
n 10 25 15 20 20 15 25 30 15 35
Қысқаша теориялық мәліметтер.
Телекоммуникациялық желіні  базалық станциядан БС және (немесе коммутатор) n арналар санынан тұратын «жұлдыз» типті қажеттілік бойынша арналарды елестету арқылы  қарастырамыз.
Хабардың барлық қорек көздерінің статистикалық сипаттамалары бірдей деп санаймыз.
λ арқылы уақыт бірлігіндегі  бір абоненттен басталатын  байланыстағы  шақырулардың орташа санын және β арқылы  бір абоненттің байланыс сеансының орташа ұзақтығын  белгілейміз. Онда Т уақыт λβТ ішіндегі таза жұмыс  уақыты болып саналады.
Т уақыт ішіндегі  бір абоненттің салыстырмалы жұмыс уақыты  λβТ/Т=α тең болады, және де ол абонент белсенділігі немесе бір абоненттен желіге түсірілген жүктеме деп аталады. α шамасын (ауқымсыз) Эрлангта есептеу  (0 ≤ α ≤ l) қабылданған.
Ұялы байланыс желісінде жұмыс жасайтын  мобильдік абонент үшін     α = 0,015 – 0,020 Эрл жүктемені қабылдайды, бір сағаттағы ең жоғарғы жүктеме (ЕЖЖ).
N желі абоненттерінің жүктемесі бар  Nα  ЭРЛ. Теория жүзінде бұқаралық қызмет көрсету барлық абоненттердің шақыруларының қосынды ағыны  абоненттер санының өсуі кезінде  N >>1 салдарсыз қарапайым деп аталады және Пуассон таратылуы арқылы сипатталады.
Телекоммуникациялық арналарды қолдану тиімділігі(яғни телекоммуникациялық жүйенің ПӘК-і)  РОТК=0,01 үшін η шамасының графигі  2.1 суретте берілген.

2.1 сурет – РОТК = 0,015 кезінде телекоммуникациялық арналарды қолдану тиімділігіТелекоммуникациялық арналарды қолдану тиімділігі  (1-Рқар)Nα  байланысты:
η=(1-Рқар)Nα/n
Nα=η*n1-PоткNα= 0.6*251-0.015=15.22 Қорытынды
Есептеу-графикалық жұмысты орындау барысында ұяшықтың гексагональды ауданы, ұялы желі жүйесіндегі (ССС) соталар санын, берілген бұғаттаудағы ықтималдылық кезінде бір ұяшықтағы трафиктің қарқындылығы, барлық жүйенің  сомалық трафигі, бір абоненттің орташа трафигі, жүйенің қызмет көрсете алатын абоненттер саны, мобильдік байланыс жүйесінің арналар саны, бір арнаға келетін абоненттер саны, бір уақытта қызмет көрсетілетін минималды абоненттер саны және жүйелік байланыста бір уақытта қызмет көрсетілетін салыстырмалы абоненттер саны анықталды. Есептеулер негізіне бас тарту жүйесі, яғни Эрлангтың В моделі алынды.
Жасалынған жұмыс барысында алынған нәтижелер бойынша келесі қорытындыға келуге болады, транкинг идеясы негізінде жүйе ресурстары барлық абоненттер санынан көп кіші бола алады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Aгатаева Б.Б., Сарженко Л.И., Зайцев Е.О. Технология беспроводной связи. Методические указания к расчетно-графическим работам  (для специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации). – Алматы: АУЭС, 2014. – 25 с.
Бабков В. Ю., Вознюк М. А. Сети мобильной связи. Частотно-территориальное планирование. – М.: Телеком, 2007. – 224 с.
Ратынский М.В.   Основы сотовой связи / Под ред. Д.Е. Зимина. - М.: Радио и связь, 2000. – 356 с.
Коньшин С.В. Технологии беспроводной связи: Учебное пособие. - Алматы: АИЭС, 2003. – 32 с.


Приложенные файлы

  • docx 8832232
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий