Бауыржан К


«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Инфокоммуникациялық технологиялар кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Пәні Телекоммуникациялық жүйелерді моделдеу
Мамандығы 5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Орындаған: Манапова Акмарал.
Тобы РЭТк-14-1
Студенттік билет номері: 143142
Нұсқа: 12
Қабылдаған ИКТ каф. ассистенті Аширбаева С.М.
___________ ___________«____» ____________201___ж.
(бағасы) (қолы)
Алматы 2016
Мазмұны
Бірарналы жаппай қызмет көрсету жүйесін модельдеу
Қарапайым ағынмен жұмыс істейтін бірарналы ЖҚЖ-ны модельдеу
Көпарналы жүйені модельдеу
Гистограммаларды құру
Бірарналы қабыл алмау тәртібімен жұмыс істейтін ЖҚЖ-нің сипаттамаларын есептеу
Көпарналы қабыл алмау тәртібімен жұмыс істейтін ЖҚЖ-нің сипаттамаларын есептеу
1. Бірарналы жаппай қызмет көрсету жүйесін модельдеу
Бір қызмет көрсету арнасы бар жөндеу бөлімшесіне ағымдық жөндеуді қажет ететін, істен шыққан байланыс құрылғылары келіп түседі. Келіп түсу уақытының аралығы А±В сағат аралығында бір қалыпты үлестірілген. Жөндеу уақыты да M±N сағат аралығында бір қалыпты үлестірілген. Жөндеу келіп түсу реті бойынша жүргізіледі. GPSS World бағдарламасында жөндеу бөлімшесінің К тәулік ішіндегі жұмысының моделін құру керек.
Модельдеу нәтижесінде келесі көрсеткіштерді анықтау:
а) арнаны пайдалану коэффициенті;
ә) байланыс құрылғысының орташа жөндеуде болу уақыты;
б) жөндеуге келіп түскен байланыс құрылғыларының саны;
в) кезекте күткен байланыс құрылғыларының ең көп мәні;
г) кезекте күткен байланыс құрылғыларының орташа саны;
ғ) орташа кезекте күту уақыты.
Нұсқа №9 A,B
6,3 M,N
6,5 K
3

1.1 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің терезесі

1.2 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің нәтижесі
Модельдеу нәтижесінде келесі көрсеткіштерді анықтау:
а) арнаны пайдалану коэффициенті – 0,986;
ә) байланыс құрылғысының орташа жөндеуде болу уақыты – 5,955;
б) жөндеуге келіп түскен байланыс құрылғыларының саны – 1192;
в) кезекте күткен байланыс құрылғыларының ең көп мәні – 15;
г) кезекте күткен байланыс құрылғыларының орташа саны – 4,384;
ғ) орташа кезекте күту уақыты – 26,281
2. Қарапайым ағынмен жұмыс істейтін бірарналы ЖҚЖ-ны модельдеу
Бірарналы ЖҚЖ-ны бір телефондық жол ретінде қарастырайық. Қызмет көрсету жүйесінің кірісіне екпінділігі λ болатын тапсырыстардың (шақырулардың) қарапайым ағыны келіп түседі. Қызмет көрсету уақыты параметрі μ –ге тең көрсеткіштік заңмен үлестірілген. GPSS ортасында күтумен жұмыс істейтін бірарналы ЖҚЖ моделін құру керек.
Құрылған модель көмегімен келесілерді орындау қажет:
а) φ арнаны пайдалану коэффициенті мен λ келген ағынның екпінділігі арасында тәуелділік орнату, сонымен қатар, 10 тәжірибе үшін λ шамасын 0,01 қадаммен өзгерте отырып, φ=fλ тәуелділігінің графигін тұрғызу;
б) q орташа кезек ұзындығы мен μ қызмет көрсету уақытының екпінділігі арасында тәуелділік орнату, сонымен қатар, 10 тәжірбие үшін μ шамасын 0,01 қадаммен өзгерте отырып, q=fμ тәуелділік графигін тұрғызу;
Нұсқа
№ μ
көрсеткіші λ
екпінділігі
9 0,39 0,29

2.1 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің терезесі

2.2 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің нәтижесі
Құрылған модель көмегімен келесілерді орындау қажет:
а) φ арнаны пайдалану коэффициенті мен λ келген ағынның екпінділігі арасында тәуелділік орнату, сонымен қатар, 10 тәжірибе үшін λ шамасын 0,01 қадаммен өзгерте отырып, φ=fλ тәуелділігінің графигін тұрғызу;
б) q орташа кезек ұзындығы мен μ қызмет көрсету уақытының екпінділігі арасында тәуелділік орнату, сонымен қатар, 10 тәжірбие үшін μ шамасын 0,01 қадаммен өзгерте отырып, q=fμ тәуелділік графигін тұрғызу;
λ ϕ t3,44 0,637 0,29 3,45 0,639 0,28 3,46 0,637 0,28 3,47 0,642 0,28 3,48 0,64 0,28 3,49 0,638 0,28 3,5 0,642 0,28 3,51 0,641 0,28 3,52 0,639 0,28 3,53 0,628 0,28
2.3 сурет - φ=fλ тәуелділігінің графигі
µ 𝑞 t2,56 0,939 0,39 2,57 0,82 0,38 2,58 3,936 0,38 2,59 1,172 0,38 2,6 4,833 0,38 2,61 1,17 0,38 2,62 0,997 0,38 2,63 1,007 0,38 2,64 1,448 0,37 2,65 2,199 0,37
2.4 сурет - q=fμ тәуелділік графигі
1.3 Тапсырма 3. Көпарналы жүйені модельдеу
Көпарналы ЖҚЖ кірісіне екі түрлі тапсырыс келіп түседі, біріншісі түрі өзіне қызмет көрсетуі үшін m қызмет көрсету арнасын, ал екіншісі - n қызмет көрсету арнасын қажет етеді. Көршілес тапсырыстардың келіп түсу аралығы бір қалыпты заңмен үлестірілген және (А±В) уақыт бірлігін құрайды. Қызмет көрсету уақыты кездейсоқ, бір қалыпты заңмен үлестірілген және (С±D) уақыт бірлігін құрайды. Жүйе жұмысының жалпы уақыты Т.
Көпарналы ЖҚЖ моделін GPSS тілінде құрастыру қерек. Модельдеу нәтижесінде ЖҚЖ жұмысының сапасының (QoS) келесі көрсеткіштерін анықтау қажет:
а) әр тапсырыс түрі үшін кезектегі орташа күту уақыты;
б) ЖҚЖ - ға түсетін, әр тапсырыс түрінің жалпы саны;
в) кезекті күтудегі, әр тапсырыс түрінің максималды саны;
г) кезекті күтудегі, әр тапсырыс түрінің орташа саны.
Нұсқа
№ m n 1 түрі үшін A,B 2 түрі
үшін A,B 1 түрі
үшін C,D 2 түрі
үшін C,D Т
9 9 8 28,4 15,4 25,9 16,2 440
A STORAGE 9
B STORAGE 8
GENERATE 28,4QUEUE mstkENTER A,9DEPART mstkADVANCE 25,9LEAVE A,9TERMINATE 1
GENERATE 15,4QUEUE mstkENTER B,8DEPART mstkADVANCE 16,2LEAVE B,8TERMINATE
GENERATE 440
TERMINATE 1
START 1

3.1 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің терезесі

3.2 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің нәтижесі
Көпарналы ЖҚЖ моделін GPSS тілінде құрастыру қерек. Модельдеу нәтижесінде ЖҚЖ жұмысының сапасының (QoS) келесі көрсеткіштерін анықтау қажет:
а) әр тапсырыс түрі үшін кезектегі орташа күту уақыты – 0,450;
б) ЖҚЖ - ға түсетін, әр тапсырыс түрінің жалпы саны – 9,16;
в) кезекті күтудегі, әр тапсырыс түрінің максималды саны – 1;
г) кезекті күтудегі, әр тапсырыс түрінің орташа саны – 0,037.
1.4 Тапсырма 4. Гистограммаларды құру
Телекоммуникациялық компанияның сall – центріне абоненттерден шақырулар келіп түседі. Шақырулар келіп түсуіндегі уақыт аралығы экспоненциалды заң бойынша үлестірілген және орташа мәнін А бірлік уақытын құрайды. Оператормен сөйлесу уақыты бірқалыпты заң бойынша үлестірілген және (В±С) аралығында орналасқан. Операторлар саны N-ға тең,
кезектің ұзындығы К шамасымен шектелген. Егер де шақыру келіп түскенде, кезектің ұзындығы 10-нан асып кетсе, онда шақырулар шығын болады.
Жұмыс уақытының ағымында (8 сағат) сall – центрдің функционалдық моделін GPSS World жүйесінде құру керек.
Модельдеу нәтижесінде келесілерді орындау қажет:
а) шақырудың шығын болу ықтималдығын анықтау;
б) абоненттерге қызмет көрсету уақытының гистограммаларын құру, яғни кезектің ұзындығы мен кезекте болу уақытының;
в) шақырудың шығын болу ықтималдығының К мәніне тәуелділігін, К мәнін 1 – ге тең қадаммен өзгерте отырып, құрастыру.
Нұсқа
нөмірі № A
(сек) B
(сек) C
(сек) N K
12 14 126 7 21 7
OPERATOR STORAGE 21
TRANSIT TABLE Q$KEZEK,0.6,1,10KUTU QTABLE KEZEK,12,6,10GENERATE (EXPONENTIAL (1,0,14))
TEST L Q$KEZEK,7,KETUQUEUE KEZEK
ENTER OPERATOR
DEPART KEZEK
ADVANCE 126,7LEAVE OPERATOR
TABULATE TRANSIT
TERMINATE 0
GENERATE 28800
KETU TERMINATE 1
START 1
4.1 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің терезесі

4.2 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің нәтижесі

4.3 сурет -TRANSIT кестесі

4.4 сурет -KUTU кестесі
4.1 кесте - Шақырудың шығын болу ықтималдығының К мәніне тәуелділігі.
К 2 3 4 5 6 7
Ршығ 0,000487 0,000487 0,000487 0,000487 0,000487 0,000487
К 8 9 10 11 12
Ршығ 0,000487 0,000487 0,000487 0,000487 0,000487

4.1 кесте - Шақырудың шығын болу ықтималдығының К мәніне тәуелділігі.

Приложенные файлы

  • docx 8832316
    Размер файла: 519 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий