111-5-ПИ-ИЭО АЭС 2009+1


ТитулЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

Посада
П.І.П
Підпис
Дата

Головний інспектор
Ю.О.ПавловНачальник відділу – помічник генерального директора з питань правової роботи
С.С.КлимецьНачальник УОНтаОП
В.А.АрхіповНачальник ВТС
В.М.ОстаповГолова профспілкового комітету
ВП РАЕС
О.М.Гнатюк


РОЗРОБНИКИ

Посада
П.І.П
Підпис
Дата

В.о.начальника РЦ-1
В.В.СінюкінЗаступник начальника цеху з ремонту,
реконструкції та ресурсу
І.В.Гончаров

ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ ОТРИМАВ:
№ п/п
П. І. П.
Посада
Підпис

ЗМІСТ

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ 5
13 TOC \o "1-1" 141 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6
2 ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ДОПУСКУ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 8
3 ЗОНА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПЕРЕЛІК ЗАКРІПЛЕНОГО ОБЛАДНАННЯ 9
4 ОБСЯГ ЗНАНЬ 10
5 ОБОВ’ЯЗКИ 11
6 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 17
7 ПРАВА 19
8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 21
15Додаток А Перелік нормативно-правових документів та виробничої документації ВП "Рівненська АЕС", які повинен знати та виконувати інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції І категорії 22
Лист ознайомлення 24
Лист перегляду 25
Лист ознайомлення із змінами 26
Лист зауважень та пропозицій 27
В документі всього: 27 аркушів
ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
АЕС
-
атомна електрична станція

БЩУ
-
блоковий щит управління

УПАГР
-
управління з питань аварійної готовності та реагування

ВТН
-
виробничо – технічне навчання

ДПД
-
добровільна пожежна дружина

ЗН РЦ-1
-
заступник начальника реакторного цеху №1

ЗСР
-
зона суворого режиму

ІЕ
-
інженер з експлуатації устаткування АЕС І категорії

КВП
-
контрольно – вимірювальні прилади

НД
-
нормативна документація

НЗРЦ-1
-
начальник зміни реакторного цеху №1

ОП
-
охорона праці

ПБ
-
пожежна безпека

ОРВ
-
оператор реакторного відділення

ПІУР
-
провідний інженер управління реактором

ПТМ
-
пожежно-технічний мінімум

ППБ
-
правила пожежної безпеки

РВ
-
реакторне відділення

РЦ-1
-
реакторний цех №1

САОЗ
-
система аварійного охолодження зони

СНЗ РЦ-1
-
начальник зміни реакторного цеху №1(старший)

СОРВ
-
старший оператор реакторного відділення

ТРЕ
-
технологічний регламент експлуатації

ЩРК
-
щит радіаційного контролю


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дана “Посадова інструкція. Реакторний цех №1. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції І категорії” 111-5-ПІ-РЦ-1 визначає вимоги до кваліфікації, обсягу знань, обов’язків, взаємовідносин, прав та відповідальності інженера I категорії з експлуатації устаткування атомної електростанції реакторного цеху №1.
Посадова інструкція розроблена на заміну "Посадової інструкції. Реакторний цех №1. Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції І категорії” 111-5-ПІ-РЦ-1, затвердженої 28.02.2006р., в відповідності з чинним законодавством України :
Законом України "Про охорону праці";
Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";
Кодексом законів про працю України;
на підставі наступних документів:
"Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС" НП 306.2.103-2004;
"Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" Випуск 62, ч.2, 2006р., м. Краматорськ;
"Системи підготовки персоналу АЕС України" ГСТУ 95.1.07.04.047-2000;
"Положения по организации работы с персоналом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" ПЛ-К.0.18.005-03;
"Положення про реакторний цех №1" 031-1-01-QA-04-111;
"Регламента работы оперативного персонала" 102-2-Р-ПТС;
"Положення про професійне навчання працівників ВП "Рівненська АЕС" 181-2-П-НТЦ;
«Положення про складання та ведення виробничої документації», 102-2-П-ВТC.
Дану посадову інструкцію повинні знати:
інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції І категорії .
З даною посадовою інструкцією повинні бути ознайомлені:
начальник зміни цеху (старший);
начальник зміни цеху;
провідний інженер з управління реактором;
начальник цеху ;
заступник начальника цеху з експлуатації;
провідний інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції.

ІЕ відноситься до категорії "професіонал", за характером виконуваної роботи відноситься до групи “оперативний персонал“.
Основне призначення ІЕ - організовувати безпечну, надійну та економічну роботу обладнання цеху, встановленого в зоні суворого режиму, згідно з регламентами та діючими інструкціями, забезпечувати безпечні умови праці. Здійснювати оперативне керівництво ОРВ та СОРВ блоків №1,2.
Призначення, переведення та звільнення ІЕ здійснюється наказом генерального директора ВП РАЕС за поданням начальника цеху з дотриманням вимог чинного законодавства України.
На посаду IE призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на попередніх посадах з експлуатації устаткування атомної електростанції не менше 2-х років.
ІЕ проходить атестацію на відповідність посаді в атестаційній комісії ВП "Рівненська АЕС", що призначається генеральним директором у відповідності з "Положенням про порядок проведення атестації працівників ВП "Рівненська АЕС" 051-5-П-ВК.
ІЕ повинен мати I групу з електробезпеки.
ІЕ являється особою, що забезпечує ядерну безпеку.
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ДОПУСКУ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
До призначення на самостійну роботу ІЕ повинен пройти:
медогляд;
вступний та первинний інструктаж з ОП та ПБ;
необхідну підготовку згідно індивідуальної програми підготовки;
первинну перевірку знань;
дублювання;
протиаварійне та протипожежне тренування.
ІЕ проходить перевірку знань в комісії №2 ВП РАЕС, яка призначається наказом генерального директора.
Чергові перевірки знань у ІЕ проводяться з:
ППБ, ПРБ, ПОП, ДНАОП – 1 раз на рік;
ПНЯРБ, ПТЕ, інструкції, схеми, в обсязі знань для своєї посади – 1 раз на 2 роки
Допуск ІЕ до дублювання на робочому місці оформляється розпорядженням заступника головного інженера з експлуатації в "Журнале административных распоряжений главного інженера" з дублюванням в "Журнале административных распоряжений РЦ-1".
Тривалість дублювання ІЕ на основному робочому місці встановлюється екзаменаційною комісією залежно від стажу і досвіду дублера.
Розпорядження про допуск до дублювання доводиться до відома дублера і відповідального за дублювання під підпис.
Допуск ІЕ до самостійної роботи оформляється наказом генерального директора ВП РАЕС за позитивними результатами перевірки знань та дублювання.
Забороняється допуск до самостійної роботи ІЕ, який не пройшов медогляд, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки та перевірку знань.
Повторний інструктаж проводиться ІЕ не рідше ніж 1 раз на місяць.
Позачергові перевірки знань у ІЕ повинні проводитися згідно "Положения по организации работы с персоналом государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания "Енергоатом" ПЛ-К.0.18.005-03.
ІЕ, отримавши при перевірці знань незадовільну оцінку, не допускається до самостійної роботи. Повторний термін складання іспитів призначається не пізніше, ніж через один місяць. При незадовільному результаті повторної перевірки знань питання про подальше перебування на посаді вирішується в установленому законодавством України порядку.
IЕ, який мав перерву в роботі від 2 тижнів до 2 місяців, перед допуском до роботи проходить дублювання на протязі 1ч2 змін. Після перерви в роботі від 2 до 6 місяців строк дублювання повинен бути збільшений до 3ч6 змін. Після перерви в роботі більше 6 місяців дія попереднього екзамену на посаду втрачає свою силу. ІЕ повинен пройти усі необхідні види професіональної підготовки та процедури допуску до самостійної роботи.
ЗОНА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПЕРЕЛІК ЗАКРІПЛЕНОГО ОБЛАДНАННЯ.
Робоче місце IЕ - прим. А-246 в зоні суворого режиму, позначка +6.5. Телефон 64-6-82.
В зону обслуговування IЕ входять:
обладнання, арматура і трубопроводи систем ядерної енергетичної установки та обладнання, арматура і трубопроводи допоміжних систем реакторних установок, розміщені в зоні суворого режиму блоків 1,2 згідно (Положение о распределении оборудования и систем между подразделениями РАЭС( 102-5-П-ПТС.
ОБСЯГ ЗНАНЬ
Перелік нормативно-правових документів та виробничої документації ВП "Рівненська АЕС", які повинен знати та виконувати ІЕ, викладений в Додатку А.
ІЕ повинен керуватися в своїй діяльності:
законами України, указами Президента України, постановами і розпорядчими документами Кабінету Міністрів України у відповідності до Закону України в області використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.
розпорядчими документами та нормативно-правовими актами Мінпаливенерго України, органів державного регулювання з ядерної та радіаційної безпеки;
державними стандартами, галузевими і міжгалузевими нормативними документами, які діють в області використання ядерної енергії;
міжнародними нормами і правилами в області використання ядерної енергії, застосування яких в Україні встановлено відповідними законодавчими та правовими актами;
статутними, організаційними, нормативними, виробничими документами НАЕК "Енергоатом" та ВП "Рівненська АЕС" згідно з переліком виробничої документації РЦ-1 «111-4-ПЕ-РЦ-1»;
організаційно-розпорядчими документами (наказами, розпорядженнями, рішеннями, протоколами та ін.) керівництва НАЕК “Енергоатом” та ВП "Рівненська АЕС";
колективним договором ДП НАЕК “Енергоатом”, положеннями про оплату праці і преміювання, основами економіки виробництва.

ОБОВ’ЯЗКИ
IЕ є старшим оперативним працівником РЦ-1 в зоні суворого режиму і зобов’язаний особисто чи через підлеглий персонал:
Забезпечувати безпечну, надійну і економічну роботу устаткування, відповідно до вимог діючої в атомній енергетиці нормативно-технічної документації, вести постійне спостереження за технічним станом і роботою устаткування відповідно до правил технічної експлуатації, інструкцій та інших діючих, нормативних документів.
Координувати роботу підрозділів атомної електростанції в межах своїх повноважень під час виникнення ядерно небезпечного режиму.
Вживати заходи щодо відновлення нормальних умов експлуатації устаткування; забезпечувати технічний стан систем безпеки і систем, важливих для безпеки, згідно з діючими виробничими документами.
Проводити технологічне перемикання в схемах устаткування, підтримувати заданий режим роботи систем та устаткування, періодично проводити обходи і огляди устаткування та робочих місць, визначати дефекти в роботі устаткування для подальшого їх усунення ремонтним персоналом; брати участь у складанні дефектних відомостей, бланк-програм, програм, технічних рішень на ремонт і реконструкцію устаткування РЦ.
Контролювати виконання графіка ремонтних робіт, технічного обслуговування, налагодження та випробувань устаткування, перевірки захистів і блокування; проводити огляди устаткування РЦ.
Здійснювати організаційно-технічне керівництво та контроль за виконанням робіт з випробування та регулювання устаткування, підготовці і виведенню в ремонт, брати участь у його прийманні з ремонту і монтажу.
Контролювати правильність ведення робіт за нарядами і допусками, здійснює допуск персоналу до проведення ремонтно-налагоджувальних робіт; забезпечує робочі місця персоналу технічною і експлуатаційною документацією, ознайомлення персоналу із змінами, доповненнями у виробничих інструкціях та технологічних схемах.
Брати участь у проведенні протиаварійного і протипожежного тренування; контролювати та забезпечувати правильність ведення оперативної документації персоналом.
Здійснювати експлуатацію реакторної установки у суворій відповідності з «Технологическим регламентом безопасной эксплуатации энергоблока №1 РАЭС» 1-Р-РАЭС, «Технологическим регламентом безопасной эксплуатации энергоблока №2 РАЭС» 2-Р-РАЭС та інструкціями з експлуатації систем та обладнання.
Чітко і оперативно виконувати всі оперативні розпорядження НЗ РЦ-1, ПІУР.
Вимагати через НЗ РЦ-1, від начальників змін суміжних цехів запису дефектів, виявлених на устаткуванні і обладнанні РУ та її допоміжних системах, в журнали дефектів, та їх усунення.
Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.
Підтримувати належну чистоту приміщень, закріплених за зміною в зоні суворого режиму.
Підтримувати належну чистоту приміщень, закріплених за зміною в зоні суворого режиму.
Забезпечувати вологе прибирання приміщень, закріплених за зміною, не рідше одного разу на 10 днів.
Підтримувати чистоту приміщень і обладнання РВ.
Виконувати розпорядження начальника цеху, заступників начальника РЦ-1, СНЗРЦ-1, ПІЕ, ПІРіР.
Координувати дії підлеглого персоналу з діями персоналу інших цехів.
Забезпечувати безаварійне переключення в технологічних схемах і на обладнанні РЦ-1.
Доповідати НЗРЦ-1 про всі порушення в роботі обладнання.
Організувати забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту органів дихання і шкіри, медичними засобами захисту, приладами дозиметричного контролю.
Виконувати планові заходи по забезпеченню безпеки експлуатації АЕС, підвищенню стабільності роботи підприємства, надійного захисту персоналу.
Складати та перевіряти бланки переключень, бланки програм в технологічних схемах і на обладнанні РЦ-1.
Виконувати щозмінні роботи згідно "Регламента техобслуживания, опробования оборудования систем важных для безопасности РЦ-1. Блок № 1, 2" 111-1-РТ-РЦ-1.
Виводити обладнання РВ в ремонт та приймати його з ремонту з дотриманням вимог "Положения по выводу оборудования в ремонт и вводу в работу" 102-16-П-ПТС.
Стежити за наявністю та вживати заходи до своєчасного поповнення необхідного запасу матеріалів, ганчір’я, масел і т. і., для забезпечення нормальної роботи змін.
Проходити заняття по всіх встановлених формах навчання відповідно до наказів, розпоряджень по РАЕС.
Готувати робочі місця для виконання робіт по нарядах.
Здійснювати організаційні заходи по забезпеченню безпечних умов праці при виконанні робіт по нарядах та розпорядженнях на обладнанні РВ.
Сумлінно виконувати обов’язки по підтриманню протипожежного стану в РЦ-1, викладені в «Инструкции о мероприятиях по пожарной безопасности РЦ-1.Блок №1,2» 111-1-ПБ-РЦ-1 та в "Регламенте техобслуживания, опробования оборудования систем важных для безопасности РЦ-1. Блок № 1, 2" 111-1-РТ-РЦ-1.
Виконувати вимоги, що передбачені колективним договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
Додержуватись вимог нормативно-правових актів з ОП та ПБ:
дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами ви- робництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, первинними засобами пожежегасіння;
проходити періодичні (щорічні) медичні огляди в терміни, встановлені наказом по РАЕС”.
IЕ повинен працювати по затвердженому графіку чергування оперативного персоналу РАЕС. Порушення графіку чергування забороняється. Заміщення допускається у виняткових випадках та на підставі адміністративного розпорядження по РЦ-1. Чергування на протязі двох змін безперервно забороняється. Перед зміною IЕ зобов’язаний пройти медичний огляд.
IЕ під час чергування забороняється займатися справами, що не відносяться до виконання службових обов’язків (читання книг, газет, розмови з сторонніми особами на теми, не зв’язані з виробництвом і т. і.). Під час чергування ІЕ зобов’язаний ставити до відома НЗ РЦ-1, ПІУР про своє місцеперебування.
ІЕ при появі на робочому місті вищого керівництва РАЕС (включаючи оперативний персонал) та керівництва цеху (генеральний директор, головний інженер, головний інспектор, заступник головного інженера з експлуатації, НЗС, НЗБ, НЗ РЦ-1, ПІУР, АТП РЦ-1) повинен доповісти про стан підвідомчого йому обладнання і технологічних систем.
Забезпечувати ядерну безпеку шляхом:
виведення в ремонт і введення в роботу устаткування систем, що впливають на реактивність активної зони;
безпечного виконання ядерно-небезпечних робіт згідно затвердженим програмам у всіх режимах експлуатації реакторної установки;
контролю, технічного обслуговування і безпечної експлуатації СБ і СВБ;
проведення планових опробувань і випробувань систем і їх елементів, що впливають на ядерну безпеку.
Дотримуватись вимог по забезпеченню якості при виробництві згідно діючих регламентів, інструкцій по експлуатації та інших нормативних документів що входять до "Перечня производственно-технической документации РЦ-1, ИЭ, СОРО, ОРО" 111-4-ПЕ-РЦ-1.
Під час прийманні-здачі зміни дотримуватись вимогам "Регламента работы оперативного персонала" 102-2-Р-ПТС, а саме:
Перед прийомом зміни ІЕ зобов’язаний:
прибути на робоче місце (прим.А-246) за 15 хвилин до початку зміни встановленим маршрутом і прийом зміни починати на робочому місці з одержання інформації від попередньої зміни про стан на блоках, підвідомчому обладнанні, ознайомлення з документацією;
отримати відомості від IЕ, що здає зміну, про стан обладнання, за яким необхідно вести особливо пильне спостереження для попередження травматизму персоналу, неполадок та аварій, про помічені недоліки в роботі систем автоматичного регулювання, захистів, блокіровок та сигналізації;
ознайомитися з записами в оперативній документації згідно "Перечня производственно-технической документации РЦ-1. ИЭ, СОРО, ОРО" 111-4-ПЕ-РЦ-1 за час, минулий після свого останнього чергування;
перевірити комплектність та стан оперативної і технічної документації на своєму робочому місці, комплектність і стан інструменту і засобів індивідуального захисту, чистоту приміщення А246 та комори для інструменту;
шляхом особистого обходу ознайомитися зі станом та режимом роботи обладнання, засобів пожежегасіння, звертаючи особливу увагу на загальний стан обладнання, що знаходиться в роботі, резерві, ремонті, чистоту приміщень, відсутність води в них згідно маршруту обходу устаткування РЦ-1 і об'єму робіт ІЕ на маршруті обходу устаткування при прийомі зміни (згідно 111-1-РТ-РЦ-1);
ознайомитися зі станом і режимами роботи обладнання при прийомі рапортів від СОРВ, ОРВ, доповісти НЗ РЦ-1 про стан і режими роботи обладнання, комплектність персоналу, про зауваження та дефекти по обладнанню і готовність прийняти зміну;
Після дозволу НЗБ прийом-здачу зміни оформити підписами IЕ, що приймає зміну та ІЕ, що здає з вказівкою дати і часу;
В випадку не виходу на чергування IЕ наступної зміни, ІЕ повинен повідомити про це НЗРЦ-1 і залишатися на чергуванні до прибуття ІЕ наступної зміни і здачі йому чергування, виконати вимоги прийому - здачи зміни для приймаючої зміни (прийняти доклади підлеглого персоналу, дати рапорт НСРЦ -1 приймаючої зміни).
Перед складанням зміни ІЕ зобов’язаний:
за 30 хвилин до кінця зміни закінчити всі планові перемикання;
за 15 хвилин до кінця зміни закінчити оформлення документації;
усно повідомити приймаючого зміну ІЕ про стан основного обладнання, про всі зауваження у роботі обладнання за час свого чергування.
Прийом та здача зміни забороняється:
при проведенні операцій по виведенню реактора в критичний стан. Прийом-здача зміни при проведенні водообміну проводиться з дозволу ГІС із записом в оперативних журналах;
при виникненні і/чи ліквідації аварійних режимів на закріпленому устаткуванні;
при перехідних режимах на закріпленому устаткуванні і при виробництві оперативних перемикань;
при неправильно або не повністю виконаній процедурі прийому-здачі зміни;
при неявці змінника;
за наявності у змінника медичних протипоказань щодо допуску до роботи;
при забороні здачі зміни вищестоящим оперативним начальником.
В процесі прийому-здачі зміни забороняється:
проведення планових переходів і перемикань на устаткуванні, планові зміни режимів роботи блоку і його систем;
транспортно-технологічні операції з ядерним паливом, будь-які роботи на системах контролю підкритичності реакторної установки, а також операції по зміні загрузки і складу активної зони;
прийом устаткування після ремонту.
Примітка: При непрацездатному обладнанні чи ненормальному режимі його роботи, прийом і здача зміни допускається тільки з дозволу НЗ РЦ-1.
Проводити обходи і огляди приміщень та обладнання по маршруту обходу устаткування РЦ-1, під час зміни ІЕ і об'єму робіт ІЕ на маршруті обходу устаткування під час зміни ( згідно 111-1-РТ-РЦ-1).
Якісно вести оперативну документацію згідно "Перечня производственно-технической документации РЦ-1. ИЭ, СОРО, ОРО" 111-4-ПЕ-РЦ-1.
Ознайомлюватися з розпорядженнями в "Журнале административных распоряжений РЦ-1", "Журнале технических распоряжений РЦ-1" та "Журнале технических изменений РЦ-1", "Журнале директивных материалов РЦ-1".
Співробітничати з адміністрацією АЕС в справі організації безпечних та нешкідливих умов праці, особисто вживати заходи, в об'ємі своєї посадової інструкції, до усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу життю чи здоров'ю його, або навколишніх людей чи природному середовищу, повідомляти про небезпеку своєму безпосередньому керівнику.
Забезпечувати збереження оперативної, технічної та іншої документації
·, інструменту, засобів індивідуального захисту, пристосувань що знаходиться на робочому місці IЕ.
У разі виникнення ядерно небезпечного режиму, прийняти міри до відновлення нормальних умов експлуатації РУ в відповідності з діючими інструкціями. Про кожний випадок доповідати НЗ РЦ-1, керівництву цеха.
Якщо в РВ виникає безпосередня загроза життю персоналу чи цілісності обладнання, IЕ зобов’язаний доповісти про це НЗ РЦ-1 і вжити термінових заходів для запобігання виниклій небезпеці.
IЕ повинен знати і виконувати заходи по забезпеченню безпеки експлуатації АЕС, а при виникненні надзвичайних ситуацій користуватись "Планом захисту персоналу реакторного цеху №1 в умовах радіаційної аварії, пожеж та інших надзвичайних ситуацій" 111-1-ПЛ-РЦ-1, знати основні вимоги, плани і нормативні (керівні) документи по забезпеченню захисту персоналу, особливості захисту персоналу при аварії на АЕС, особливості профілактики радіаційних уражень, свої функціональні обов’язки.
З моменту виникнення аварії і до початку роботи комісії по розслідуванню причин аварії, вживати заходи по збереженню обставин аварії, стану КВП, сигналізації, захистів обладнання, якщо це не загрожує безпеці персоналу, цілісності обладнання та розвитком аварії.
При виявленні пожежі (ознак горіння):
негайно повідомити про це за телефоном 101 у пожежну охорону (при цьому не- обхідно назвати адресу об’єкта, указати поверховість будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище) і начальника зміни АЕС (блоку, цеху);
ужити (за можливості) заходів для евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі і збереження матеріальних цінностей.
5.49 Якщо стався нещасний випадок, терміново організувати надання першої допомо- ги потерпілому, повідомити про це керівника підрозділу, працівників відділу охорони праці, зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров(ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків) а також вжити заходів з не допущення подібних випадків.
Телефон виклику швидкої допомоги: 64-5-03-здоров пункт, 103-місто.
5.50 При виникненні нещасного випадку в ЗСР:
негайно повідомити про нещасний випадок НЗ ЦПУ СФЗ по телефонам 62-890, 62-896, НС РЦ-1(БЩУ), НЗ ЦРБ (ЩРК);
по можливості надати інформацію про потерпілого (ПІБ, підрозділ, посада, вид отриманої травми, стан потерпілого);
надати вичерпну інформацію про місце нещасного випадку (будівля приміщення, відмітка, можливий шлях евакуації)
надати інформацію про себе(доповідача) (ПІБ, підрозділ, посада);
найближчим шляхом евакуації (вказаним НЗ ЦПУ СФЗ), по можливості, прийня- ти міри по транспортуванню (виходу/виносу) потерпілого до здоров пункту (міс- ця прибуття чергового фельдшера здоров пункту, для надання невідкладної до- помоги), підтримуючи його життєдіяльність.
5.51 IЕ зобов’язаний негайно вжити заходи для пошуку і усунення джерел радіоакти- вних газів в приміщеннях РЦ-1, а також джерел втрат теплоносія з першого кон туру і борного концентрату з баків САОЗ та ББК.
5.52 Виконувати вимоги, що передбачені колективним договором та Правилами внут- рішнього трудового розпорядку підприємства.
5.53 Організовувати роботу з персоналом РЦ-1 згідно вимог "Положения по организа- ции работы с персоналом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Енергоатом" ПЛ-К.0.18.005-03, в тому числі:
проводити планові інструктажі підлеглому персоналу щомісячно, а також позапланові інструктажі на основі адміністративних розпоряджень;
вести повсякденну виховну роботу в зміні;
навчати підлеглий персонал по всіх встановлених формах навчання відповідно до наказів, розпоряджень по РАЕС без відриву від виробництва.
Проводити реєстрацію, прийом устаткування з ремонту в комплексі обліку дефектів обладнання (далі по тексту - КОДО).
ІЕ при виробництві перемикань, пуску і останові обладнання повинен керуватись діючими розпорядженнями, та нормативними документами ВП РАЕС.
ІЕ при проведенні ремонтних робіт повинен керуватись діючими розпорядженнями, та нормативними документами на ВП РАЕС.
При виникненні аварії чи оголошенні аварійного стану на блоці з(ясувати характер аварії, зберігати спокій і чітко віддавати розпорядження підпорядкованому персоналу своєї зміни розпорядженнями.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
IЕ підпорядкований: безпосередньо - СНЗ РЦ-1, при виконанні своїх обов’язків під час чергування безпосередньо - НЗ РЦ-1, адміністративно – НРЦ-1.
При одержанні розпорядження від персоналу якому ІЕ підпорядкований, ІЕ зобов’язаний повторити команду, отримати підтвердження про правильність розуміння завдання, що стоїть перед ним. Виконавши розпорядження, зробити запис в оперативному журналі та негайно, не очікуючи запиту доповісти про виконання особі, що віддала розпорядження, з вказівкою часу і змісту виконаних операцій.
При одержані розпорядження від адміністративно-технічного персоналу цеха, IЕ повинен спочатку доповісти НЗ РЦ-1, після чого приступити до виконання розпорядження.
При видачі розпорядження IЕ зобов’язаний вказати загальну ціль, порядок і умови майбутніх дій, при цьому забороняється в одному розпорядженні об'єднувати завдання, направлені не до однієї мети. Після виконання завдання отримати доповідь про виконання розпорядження. Забороняється приймати доповідь про виконання розпорядження від особи, якій воно не давалось.
Прийом і здача зміни.
IЕ, прибувши в прим. А-246 (на чергування), повинен прийняти зміну від попереднього чергового IЕ, а після закінчення роботи здати зміну наступному по графіку IЕ. Залишення чергування без здачі зміни забороняється.
За несправність обладнання, порушення режиму роботи систем, чистоту робочих місць, не відмічених при прийомі зміни, несе відповідальність IЕ, що прийняв зміну.
При проведенні переключень при ліквідації аварій персонал, що вийшов на зміну, використовується по розсуду особи, яка керує ліквідацією аварії, чи проведенням переключень.
При довготривалій ліквідації аварії, залежно від її характеру, допускається передача зміни з дозволу головного інженера.
При прибуття на робоче місце IЕ вищого оперативного персоналу, вищого адміністративно-технічного персоналу РАЕС чи РЦ-1, IЕ повинен доповісти про стан обладнання, що знаходиться в його веденні. IЕ, на протязі зміни, усно інформує НЗ РЦ-1, ПІУР бл. 1, 2 про стан і результати огляду обладнання, доповідає про допуски до роботи по нарядах, своєчасно робить записи в оперативному журналі ІЕ.
ІЕ зобов'язаний надавати інформацію що стосується його виробничої діяльності на вимогу наступних посадових осіб:
генерального директора Рівненської АЕС;
головного інженера Рівненської АЕС;
головного інспектора Рівненської АЕС;
заступників головного інженера Рівненської АЕС;
керівників РЦ-1, яким він підпорядкований;
оперативного персоналу, якому він підпорядкований.
Отримавши розпорядження від адміністративного персоналу цеху та вищестоящого керівництва АЕС, ПІЕ зобов’язаний погодити його виконання з ЗНРЦ-1 з експлуатації (НРЦ-1).
Примітка: розпорядження оперативного характеру, що віддаються адміністративним персоналом цеху та вищестоящим керівництвом АЕС, повинні погоджуватися з НЗ РЦ-1, за винятком випадків, що запобігають порушенням у роботі устаткування та обладнання і аваріям. У будь-якому випадку, після виконання розпорядження, IЕ зобов’язаний доповісти про виконання особі, що віддала розпорядження і НЗ РЦ-1.
Якщо ІЕ не згоден з отриманим розпорядженням від безпосереднього керівника, він повинен обґрунтовано заперечити. При отриманні повторного розпорядження - виконати розпорядження.
Розпорядження одержані IЕ від вищестоящого оперативного персоналу, що стосуються посадових обов’язків ІЕ, підлягають негайному виконанню, якщо вони не суперечать діючим інструкціям, ППБ, ОП, ПНЯРБ, НПАОП, ПТЕ. Забороняється виконувати розпорядження, що загрожують життю і здоров’ю людей чи збереженню матеріальних цінностей, В такому випадку необхідно поставити до відома вище керівництво.
Спірні питання між ІЕ та підлеглим персоналом вирішуються НЗРЦ-1 (ЗНРЦ-1 з експлуатації).
ІЕ оперативно підпорядковані: СОРВ, ОРВ.
Порядок заміщення ІЕ.
У разі потреби короткочасного заміщення, ІЕ що заміщується до свого відходу зобов'язаний попередити про це особу, що заміщає його на цей час, указавши місце свого перебування, передбачуваний час відсутності й особливості експлуатації устаткування, що обслуговується їм. Крім того, він зобов'язаний одержати дозвіл на заміщення в НЗРЦ-1.
Примітка - у виняткових випадках дозволяється заміщення ІЕ - СОРВ, якщо СОРВ був допущений у встановленому порядку до самостійної роботи на посаді ІЕ.
У разі потреби заміщення ІЕ на тривалий час, з причин не зв'язаних з безпосереднім виконанням посадових обов'язків протягом зміни, заміщення виконується як прийом-здача зміни за розпорядженням НЗРЦ-1.
Заміщення ІЕ виконується з письмового дозволу начальника цеху чи його заступника або СНЗРЦ-1, і узгоджене з НЗРЦ-1.
У випадку виникнення непередбачених обставин перешкоджаючих виходу на роботу згідно графіка роботи оперативного персоналу (хвороба, непередбачені сімейні обставини і т.і.) ІЕ зобов'язаний завчасно довести до відома адміністрацію РЦ-1.
Заміщення оформляється розпорядженням у журналі адміністративних розпоряджень РЦ-1.
У випадку неспроможності ІЕ виконувати свої обов’язки, до прибуття і прийняття зміни у встановленому порядку новим ІЕ, його обов’язки виконує НЗРЦ-1.
IЕ може тимчасово виконувати обов’язки СОРВ.

ПРАВА
IЕ має право:
Віддавати усні розпорядження підлеглому оперативному персоналу своєї зміни в частині ведення режиму роботи обладнання і вимагати їх виконання, дотримуючись чинного законодавства.
Проводити переключення на технологічному обладнанні і системах реакторного цеху.
Самостійно зупинити обладнання, якщо він вважає, що подальша робота його загрожує безпечній роботі реакторної установки, чи життю людей.
В випадку виробничої необхідності та при ядерно-небезпечних режимах припиняти ремонт, випробовування чи проведення пусконалагоджувальних робіт.
Контролювати недопущення перебування в приміщенні працівників, працюючих на обладнанні в приміщеннях РЦ-1 що не мають права перебувати в цих приміщеннях, що порушують правила ОП, РБ, ПБ чи тих, що заважають нормальній експлуатації обладнання, доповівши про порушення НЗ РЦ-1.
Вимагати через НЗ РЦ-1 від начальників змін ЦТАВ, ЕЦ, ТЦ, ХЦ, ЦРБ, чергового інженера ЦВіК, виконання операцій, необхідних для нормальної роботи обладнання реакторної установки і її допоміжних систем.
Вимагати від персоналу, що працює на обладнанні РЦ-1 виконання ним вимог ПОП, ПРБ, ППБ.
Контролювати і вимагати від підлеглого оперативного персоналу своєї зміни виконання ПТЕ, ПОП, ПРБ, ППБ, посадових та виробничих інструкцій, розпоряджень по цеху.
Вимагати при веденні оперативних переговорів дотримання вимог «Регламента работы оперативного персонала»102-2-Р-ПТС.
Оглядати приміщення та обладнання РЦ-1.
Залучати ремонтний персонал через НЗ РЦ-1 до виконання ремонтних робіт.
Якщо ІЕ вважає розпорядження вищестоящого оперативного персоналу помилковим, він має право заперечити. Повторне розпорядження, якщо воно не суперечить вимогам НД, підлягає обов'язковому виконанню. При цьому, якщо створюється небезпека для життя і здоров'я людей чи цілісності устаткування, необхідно доповісти про це вищестоящому оперативному персоналу і відмовитися виконувати розпорядження.
Подавати пропозиції НЗ РЦ-1 про заохочення, або накладення стягнення на підлеглий оперативний персонал своєї зміни. Ставити питання перед НЗ РЦ-1 про відсторонення від роботи чергового персоналу своєї зміни, якщо він не виконує своїх посадових обов’язків.
Одержувати від інших підрозділів РАЕС документацію і зведення, потрібні для виконання виробничих обов'язків при виконанні технологічних операцій в приміщеннях і на обладнанні РЦ-1.
Брати участь в технічних нарадах з питань експлуатації, безпеки АЕС, підготовки персоналу і ставити на них організаційно-технічні питання перед керівництвом РЦ-1, АЕС про стан обладнання цеху, якості підготовки персоналу, його побутових умов, стану промсанiтарiї цеху.
Допускати по нарядах на обладнання та приміщення РЦ-1.
Бути проінформованим роботодавцем під особистий підпис про вимоги пропускного режиму, умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до законодавства України і колективного договору ДП НАЕК "Енергоатом".
Відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя або здоров’я, або для людей які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. IЕ зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є, а також страхового експерта з охорони праці.
При проведенні робіт з особливо шкідливими умовами праці на пільги та компенсації, які надаються за роботу в таких умовах згідно чинного законодавства України, колективного договору ДП НАЕК “Енергоатом" та результатів атестації робочих місць.
На позачерговий медогляд, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці. За час проходження медичного огляду за ІЕ зберігається місце роботи та середній заробіток.
ІЕ має право на підтримку кваліфікації за рахунок АЕС.
ІЕ має право ставити перед своїми безпосередніми керівниками, а також у ході підпорядкованості, перед кожним керівником підрозділу РАЕС, любе питання, що стосується до його безпосередньої діяльності.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
IЕ несе персональну відповідальність згідно чинного законодавства України за:
Невиконання даної посадової інструкції.
Порушення вимог нормативних документів, інструкцій та положень.
Порушення законодавчих та нормативних актів з ОП та ПБ, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представникам професійних спілок.
Відмову виконувати розпорядження вищого керівництва, адміністрації ВП РАЕС.
Випадки аварій, загоряння, виробничого травматизму, які відбулися з його вини та підлеглого персоналу.
Надання недостовірної інформації та неправильність оформлення документів у відповідності з вимогами нормативних документів.
Незбереження закріпленого обладнання, що обслуговує, приладів, техдокументації.
Недотримання пропускного режиму особисто та підлеглим персоналом.
Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку ВП РАЕС.
Неналежну чистоту обладнання та приміщень, закріплених за зміною.
Допуск сторонніх осіб у приміщення і до закріпленого устаткування.
Ухилення від проходження, періодичного медичного огляду.


Додаток А
Перелік нормативно-правових документів та виробничої документації ВП “Рівненська АЕС”, які повинен знати та виконувати інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції І категорії

Позначення документу
Назва документу
Обсяг знань


1
2
3

Закони України, постанови Кабінету Міністрів України


Кодекс законів про працю України.
Глави: III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII


Закон України “Про охорону праці”
Статті: 1(12; 14, 17(20; 44.

Правила та норми з ядерної та радіаційної безпеки
ПНЯРБ

ПН АЭ Г-7-008-89
Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
Глави та пункти: 1., , 5.1.1(5.1.8, 5.1.12, 5.2.ч5.5., 5.6., 5.7, 6., 7.1., 7.3., 8ч12.

ПН АЭ Г-10-021-90

Правила устройства, эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций
Крім розділів 5, 6, 7.

ПНАЭ Г-5-020-90
Правила устройства и эксплуатации систем аварийного охлаждения и отвода тепла от ядерного реактора к конечному поглотителю
Крім розділу 5.

НП 306.2.145-2008
Правил ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском
В повному обсязі.

НП 306.2.141-2008
Загальні положення безпеки атомних станцій
В повному обсязі

НРБУ-97 ДГН 6.6.1.-6.5.001-98

Норми радіаційної безпеки України
Глави: 1ч5, 7

Нормативно-правові акти з охорони праці та пожежної безпеки
НПАОП, НАПБ

НПАОП 0.00-1.07-94
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
(С изменениями 1997г.)
Розділи: 1; 4: п.4.6, 4.9; 5; 6: п.6.2, 6.3; 7: п.7.2, 7.3; 10: п.п. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.6, 10.1.9, 10.1.11, 10.1.12, 10.3.1ч10.3.5, 10.3.13, 10.3.24, 10.3.26.

НПАОП 0.00-1.11-98
Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води
Розділи: 1; 4: п. 4.6, 4.9; 5; 7; 11; 13(15.

НПАОП 40.1-1.02-01
Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж
Розділи 1; 2; 3; 4: п. 4.1(4.4, 4.7(4.12, 4.13.1ч4.13.3; 5. Додатки 1(4.

РД 34.03.702
Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования
В повному обсязі

НАПБ Б.01.014-2007
Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій
Глави: 1; 3; 5; 6; 7: п. 7.1(7.2.2., 7.2.4, 7.3; 8; 9: п.9.1, 9.4; 10; 11; 13: п.13.2; 14;
Додатки: 8, 9, 12

НПАОП 0.00-6.02-04
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
(Постанова КМУ № 1112 від 25.08.04р.)

Пункти:
- 1ч6;
- 7ч39;
- 40;
- 93ч106.

Галузеві керівні документи (керівні документи) - ГКД (КД).

ГКД 34.20.507-2003
Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила(зі змінами).
Розд.: 1; 5: п.5.1ч5.3, 5.5, 5.6, 5.7.2, 5.12ч5.19; 6: п.6.2; 7: п.7.3; 8: п.8.7, 8.9; 9; 10; 12: п.12.2, 12.11, 12.13, 12.15; 13: п.13.3ч13.5, 13.7, 13.9.

Виробнича документація

111-5-ПІ-РЦ1
Посадова інструкція. Реакторний цех № 1. Провідний інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції
В повному обсязі


Регламенти, експлуатаційні схеми, інструкції з експлуатації обладнання, з охорони праці, з пожежної безпеки
Згідно переліку
111-4-ПЕ-РЦ-1


Правила внутрішнього трудового розпорядку ВП РАЕС
В повному обсязі

132-4-Э-РБ
Инструкция о порядке перемещения груза и персонала через границы зоны строгого режима и территории АЭС
Глави: 2; 3.

132-1-Э-РБ
Инструкция по радиационной безопасности
Ривненской АЭС.
Глави: 1ч5, 7; додатки: 1ч4, 7, 9ч12.

1-ПБ-РАЕС
Загальнооб'єктова інструкція про заходи з пожежної безпеки в ВП "Рівненська АЕС"
Глави та пункти: 1ч4; 5: 5.1.1ч5.1.8, 5.3.8; 6: 6.1, 6.2, 6.5, 6.8, 6.15ч6.18; 7; 8: 8.1, 8.2. 8.4, 8.7; 11.

081-2-02-ПБ-РАЕС
Інструкція по застосуванню і утриманню первинних засобів пожежегасіння та внутрішніх пожежних кранів (кран-комплектів) на об'єктах ВП "Рівненська АЕС"
В повному обсязі

111-1-ПБ-РЦ1
Инструкция о мероприятиях по пожарной безопасности. РЦ-1
В повному обсязі

181-2-П-НТЦ
Положення про професійне навчання працівників ВП РАЕС
Глави: 1ч3; 4: 4.1ч4.3; 5: 5.1ч5.2.

111-1-ПЛ-РЦ-1
План захисту персоналу реакторного цеху №1 в умовах радіаційної аварії, пожеж та інших надзвичайних ситуацій.
В повному обсязі

031-1-01-QA-04-111
Положення про реакторний цех №1
В повному обсязі

Лист ознайомлення


П.І.П
Посада
Вивчив та знаю
Ознайомлений
підпис
дата
підпис
дата

Лист перегляду


Дата
Перелік змін та доповнень з вказівкою № пов.п.п., стор., дати їх внесення та ким затверджені
Начальник РЦ-1
Начальник ВТС
Генеральний директор

1
2
3
4
5Лист ознайомлення із змінами
(Наказ) Повідомлення. № ________


П.І.П
Посада
Підпис
Дата
Примітка

1
2
3
4
5
6
Лист зауважень та пропозицій

№ п/п
Зміст запису
Посада
П.І.П

13PAGE 15
Арк.


111-5-ПІ-РЦ-1
13 PAGE 142315

Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Приложенные файлы

  • doc 8833683
    Размер файла: 551 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий