Биогеография сил новый 2015


І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті СМЖ ЖМУ Е/ОӘК.09-2015
3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ Оқу-әдістемелік кешені Ф.4.09-26
28.05.2015 ж.
Жаратылыстану-техникалық факультеті
Жаратылыстану пәндері кафедрасы
БЕКІТЕМІН
Ұйымдастыру жұмысы, әлеуметтік және студенттік сұрақтар бойынша проректор
п.ғ.д,проф. __________
М.Ж.Мальтекбасов
«_____» ________2015 ж.
Биогеография пәнінің
ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Мамандықтар: 5В011600– География
Оқу формасы: күндізгі
Талдықорған 2015 ж.
Оқу-әдістемелік кешенді 5В011600 – «География» мамандығына арналған ҚР МЖБС мен типтік оқу бағдарламасына негізделіп, жаратылыстану пәндері кафедрасының аға оқытушысы Карбозова Ж.Ж. құрды.
__________________________
(оқытушының қолы)
Жаратылыстану пәндері кафедрасының отырысында қаралды.
« » 2015 ж. № хаттамасы
Кафедра меңгерушісі ______________Б.Қ. Өксікбаев
Жаратылыстану-техникалық факультетінің
әдістемелік бюросында мақұлданды
« » 2015 ж., № хаттамасы
Факультеттің ӘБ төрайымы ____________Р.А.Садуакасова
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті СМЖ ЖМУ Е/ОӘК.09-2015
3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ Силлабус Ф.4.09-28
28.05.2015 ж.
Жаратылыстану-техникалық факультеті
Жаратылыстану пәндері кафедрасы
СИЛЛАБУС
Пән: Биогеография
Оқу нышаны: Күндізгі
Курс: 2, 3
Семестр: 3,5
Несие саны: 3
Барлық дәрісханалық сағат: 135 соның ішінде:
Дәрістер: 30
Сарамандық жұмыс: 15
ОСӨЖ: 45
СӨЖ: 45
Аралық бақылау - 2
Дифференциалды сынақ– 3,5 семестр
Талдықорған 2015 ж.
Оқытушының аты-жөні: Карбозова Ж.Ж. жаратылыстану пәндері кафедрасының магистрі, аға оқытушысы,тел.87014540590
Сабақ сағаттары: сабақта бекітілген кесте бойынша.
Консультациялар (office-hour): Кафедрадағы консультациялар кестесі бойынша
Пән: Биогеография
Пәннің пререквизиттері: Биогеография пәніне мектеп бағдарламасы бойынша география және биология пәндерінен алған білімдердің логикалық жалғасы ретінде оқытылады.
Пәннің постреквизиттері: аталған пәнді оқыту келесі пәндерді терең игеру үшін қажет: «Геоэкология және табиғатты қорғау», «Қазақстанның физикалық географиясы».
Пәнге берiлген қысқаша сипаттама.
Пән элективті міндетті компонент «Жаратылыстану және биогеграфия модулі ». Биогеография- жануарлар дүниесі мен өсімдіктердің жер шарында таралу ерекшеліктерін зерттейтін жалпы жертану, жалпы физикалық-география ғылымдарының саласы болып табылады. Биогеография – организмдердің материктер мен мұхиттардағы тарихи шығу-тегі мен таралу аймақтарын анықтай отырып биоценоздық, ландшафтық тұрғыдан сипаттайды.
Қазіргі кезде биогеографины оқып үйренудің маңызы өте зор. Биогеографияның білім жер шарындағы фауна мен флораның таралу аймақтарын зерттей отырып организмдерді аудандандастыру арқылы халық шаруашылығын дұрыс ұйымдастырып мемлекеттің экологиялық - әлеуметтік проблемаларын шешудегі ролі ерекше.
Биогеография – жаратылыстану ғылымдарының зерттеу әдістерін меңгере отырып физикалық география, экономикалық география, биология, зоология, ботаника, картография, геология, морфология, экология және т.б. ғылым салаларымен тығыз байланыста кешенді зерттеулер жүргізеді.
Георафия мамандықтары үшін өте маңызды курстың бірі өйткені болашақ географтар жер шарындағы өзі туған өлкесінің жануарлар мен өсімдіктердің көптұрлілігі, табиғаттағы саны, тығыздығы, таралу ерекшеліктері туралы білуі тиіс. Болашақ географ мамандар тек қана орта мектептерде пән мұғалімдері болумен шектелмей мемлекеттік табиғатты тиімді пайдалану және қорғау салаларында да жұмыс істеуі бүгінгі күннің талабы. Сондықтан биогеография курсын оқыту студенттердің теориялық және практикалық білім деңгейлерін дамыта отырып, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мен қорғау мәселелерін жан-жақты меңгерген білікті маман болып шығуларына себебін тигізеді. Пәнің бағдарлама мазмұны төрт модульге бөлінген.
Курсты оқытудың мақсаты:
Жер шарының аймақтарындағы белгілі бір түрдің популяциялары мекендейтін ареалдарды зерттеу. 
Жануарлар организмдерінің географиялық таралуының сипатын анықтайтын себептерді табу.
Табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен фаунаның қалыптасу заңдылықтарын анықтау.
Келешекте жануарлар дүниесінің өзгеруін болжау.
Биогеография – жер шарының өсімідік жамылғысы мен жануарлар дүниесін зерттейтін ғылым. Биогеографияның құрамдас бөлігі болып зоогеография саналады. Зоогеография жер шарындағы жануарлардың таралуын және таралуының жалпы заңды-лықтарын зерттейді. Биогеографияның негізгі обьектісі болып фауна саналады.
Биогеография – жер шарындағы жануарлардың экологиялық жағдайын, климатқа, рельефке, мұхиттқа алыс-жақын орналасуына тәуелді екенін көрсетеді. Жануарлардың таралу заңдылықтарын зерттейді.
Қурстың құрылымы мен көлемі: Биогеографияның негізгі объектісі – фауна. Биогеография регистрациялық салыстырмалы, және каузалді (себепті) болып бөлінеді. Биогеографияның - экологиялық биогеография, генетикалық биогеография, ареалография, фаунистика, географиалық биогеография деген бөлімдері бар. Бұлардың әрқайсысы өзіндік мәселелерді шешеді.
Биогеография – систематика, палеонтология, экология ғылымдармен тығыз байланысты. Өйткені биогеография сол ғылымдар деректеріне суенеді
Палеография, ландшафтану, физикалық география, геология және басқа да гуманитарлық пәндермен тығыз байланыста болады.Биогеография курсын толық тыңдаған студент білуі тиіс:
- жер шарындағы организмдердің көптұрлілігі жәйлі:
- өсімдіктер мен жануарлардың жер шарының географиялық белдеулері бойынша таралу ерекшеліктері:
- биогеографиялық ұғымдар мен терминдерді:
- организмдердің жер шарында таралуын шектейтін факторла:
- жер шарының фауналық және флоралық аудандастыруы:
- туған өлкесінің биотасының биогеографиялық аудандастыру ерекшеліктері оның халық шаруашылығындағы маңызы туралы білуі тиіс:Курстың теориялық негіздерін меңгерген студент білуі тиіс:
- жер шарының қазіргі фаунасы мен флорасының биогеографиялық аудандастырылуының экологиялық негіздерін жетік білу:
- туған өлкесінің биотасына биогеографиялық талдау жасай алу:
- туған өлкесінің биогеографиялық картасын жасап, биоресурстарды үнемі пайдалануды, ондағы өзгерістерге баға бере алатын жан-жақты білікті маман:

Баға қою саясаты
Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі
Әріппен белгіленген баға Бағаның цифрлік эквиваленті Пайыздық мөлшері Дәстүрлі түрде бағалау
A 4.0 95-100 Өте жақсы
A- 3.67 90-94 B+ 3.33 85-89 Жақсы
B 3.0 80-84 B- 2.67 75-79 C+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2.0 65-69 C- 1.67 60-64 D+ 1.33 55-59 D 1 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
Пән бойынша студенттің білімін балмен бағалау көрсеткіші
Бағаланатын бағдар
(позиция) 1-8 аптадағы бағалау мөлшері 9-15 аптадағы бағалау мөлшері Баллдың максималдық (жоғары) мөлшері Электронды журналға балл қоюдың кезеңі
Ағымдық бақылау 7 7 Әрбір бағалауға 100 баллдан Апта сайын (бірінші аптадан басқа)
СӨЖ 2 2 Әрбір СӨЖ –ге 100 баллдан 4,7,11,14 апталарда
Аралық бақылау 1 1 Әр аралық бақылауға 100 баллдан 8 және 15 аптада
Кіру рұқсатының рейтенгісі 1 R1 100 8 апта
Кіру рұқсатының рейтенгісінің R2 100 15 апта
Академиялық кезеңдегі кіру рұқсатының рейтенгісі R= (R1 + R2)/2 100 15 апта
Дифф. сынақ -реферат D 100 16-апта
Қорытынды баға І = R*0.6+E*0.4 100 Баға қоюдын қағидалары
Бақылау түрі Максимальдық
баға Оқытушының
журналына балл қойылатын мерзімі
Ағымдық бақылау:
қатысу: 1 сағ.-5 балл
үй тапсырмасын орындауы
тәжірибелік сабақтың орындалуы
белсеңділігі (лекция барысындағы
жауаптары) 100
10
30
30
30 Әр сабақта
СӨЖ 1
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3
100
30
40
30 4-апта
СӨЖ 2
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3
100
30
30
40 7-апта
СӨЖ 3
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3
100
20
35
45 11-апта
СӨЖ 4
Тапсырма 1
Тапсырма 2
Тапсырма 3 100
30
35
35 14-апта
Аралық бақылау 1: бақылау жұмысы
Сұрақ 1- баға 1
Сұрақ 2- баға 2
Сұрақ 3- баға 3 100
30
35
35 8-апта
Аралық бақылау 2: коллоквиум
Сұрақ 1- баға 1
Сұрақ 2- баға 2
Сұрақ 3- баға 3 100
30
35
35 апта
Курс саясаты
Дәрiстердiң тақырыбы бойынша алдын-ала дайындық;
Практикалық сабақта студентке қажет құрал: сурет дәптер, түрлi-түстi карандаштар, сызғыш, өшiргiш;
Сабақтан кешiкпеу;
Себепсiз сабақтан қалмау;
Оқытушының келiсiмiмен жiберiлген сабақтарды тапсыру;
Ғылыми-әдiстемелiк нұсқауларға ұқыпты болу.
Академиялық тәртiп және этика саясаты
Сабақ үстiнде сөйлемеу, ұялы телефондарды сөндiру;
Үй тапсырмаларын уақытылы және мiндеттi түрде орындау;
Тиянақты және мiндеттi болу;
Аудиторияларда тазалықты сақтау;
Iс-тәжiрибелiк сабақтарда белсендiлiк көрсету;
Баяндамалар арнайы дайындалып, оқытушыларға бақылауға берiлед
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
№ Мазмұны Сағат саны Апта
Модуль 1 «Биогеографиялық ұғымдар мен терминдер»
1
Дәріс 1. Кіріспе. Биогеография пәні, оны оқыту мақсаттары мен міндеттері. 2 апта
Практикалық сабақ 1. Биогеографиялық ұғымдар мен терминдер. Фауна мен флораның қалыптасу кезеңдері. 1 ОСӨЖ 1. Биогеографиялық зерттеулер, оның әдістері. 1 2 Дәріс 2. Биосфера биотасының қалыптасу кезеңдері, оның геохимиялық ерекшеліктері. 2 2 апта
Практикалық сабақ 2. Қазақстан фаунасы мен флорасының генефондысы. 1 ОСӨЖ 2. Биосферадағы геохимиялық зат айналымдары . 1 3 Дәріс 3. Ареал оның құрылымы 2 3 апта
Практикалық сабақ 3. Қазақстанның зональдық аудандастырылуы. 1 ОСӨЖ 3. Эндемиктер мен реликті организмдер. 1 4 Дәріс 4. Биоценоздар, оның қалыптасуы. 2 4 апта
Практикалық сабақ 4. Африканың өсімдіктері мен жануарлар әлемі 1 ОСӨЖ 4. Биоценоздағы организмдерді есепке алу жолдары, оның мазмұны. 1 СӨЖ 1.
1.Биосфера туралы түсініктерді толықтыру және даму эволюциясы.
2. Ареал. Биогеография ғылымының даму кезеңдері және негізін салушы ғалымдар.
3.Фауна мен флораның қалыптасу кезеңдері. 20 Модуль 2. «Организмдердің жер бетіне таралу ерекшеліктері »
5 Дәріс 5. Жер шарындағы организмдердің көп түрлілігі. 2 5 апта
Практикалық сабақ 5. Австралияның өсімдіктері мен жануарлар әлемінің ерекшеліктері. 1 ОСӨЖ 5. Организмдердің көптүрлілігі проблемасы. 1 6 Дәріс 6. Жер шарындағы зональдық аудандастырылуы 2 6 апта
Практикалық сабақ 6. Солтүстік Американың фаунасы мен флорасы. 1 ОСӨЖ 6. Туған өлкенің фаунасы мен флорасының көптүрлілігін есепке алу, оның практикалық маңызы. 1 7 Дәріс 7. Құлықтағы организмдердің горизантальды және биіктік белдеулер бойынша таралуы. 2 7 апта
Практикалық сабақ 7. Оңтүстік Американың флорасы мен фаунасы. 1 ОСӨЖ 7. Организдердің биіктік белдеу бойынша таралуы.Негізгі немесе шектеуші факторлар. 1 СӨЖ 2.
1.Биотикалық аудандастырудың П.Второв пен Н.Н.Дроздов жасаған жүйесі.
2.Организмдердің кеңістікте таралу ерекшеліктері, оның жолдары.
3.Эндемиктер мен реликті организмдер. 15 8 Дәріс 8. Құлықтың фауналық аудандастырылуы 8 апта
Практикалық сабақ 8. Еуразияның фаунасы мен флорасының ерекшелігі. 1 ОСӨЖ 8. Қазіргі замаңғы фаунаның қалыптасу кезеңдері. 1 1 Аралық бақылау (бақылау жұмыс) Модуль 3. «Құрлықтың биогеографиялық бөлінуі»
9 Дәріс 9 .Нотогей патшалығы 2 9 апта
Практикалық сабақ 9. Антарктиданың өсімдіктер және жануарлар әлемі. 1 ОСӨЖ 9. Қазіргі замаңғы флораның қалыптасу кезеңдері. 1 10 Дәріс 10. Неогей патшалығы. 2 10 апта
Практикалық сабақ 10. Нотогей патшалығының облыстары мен аймақтарына сипаттама. 1 ОСӨЖ 10. Құрлықтың табиғат зоналары. 1 11 Дәріс 11. Арктогей патшалығы 2 11 апта
Практикалық сабақ 11. Неогей патшалығының облыстары мен аймақтарына сипаттама. 1 ОСӨЖ 11. Құрлықтың фауналық аудандастырылуы. 1 СӨЖ 3.
1. Саванналар. Мангралар.
2.Шөлдер. Субтропиктік қалың жапырақты ормандар және бұталар.
3. Далалар және прерилер. 15 12 Дәріс 12. Құрлықтың флоралық аудандастырылуы 2 12 апта
Практикалық сабақ 12. Арктогей патшалығы. Барлық облыстарға смпаттама беру. 1 ОСӨЖ 12. Құрлықтың флоралық аудандастырылуы. 1 Модуль 4 «Дүние жүзілік мұхиттың биогеографиялық бөлінуі»
13 Дәріс 13. Организмдердің дүниежүзілік мұхиттарда таралуы. 2 13 апта
Практикалық сабақ 13. Мұхиттардың экологиялық облыстары. 1 ОСӨЖ 13. Мұхиттарда тіршілік ететін организмдердің көптүрлілігі. 1 14 Дәріс 14. Мұхиттардың биогеографиялық аудандастырылуы. 2 14 апта
Практикалық сабақ 14. Мұхиттардың биогеографиялық жіктелуі. Әр облыс бойынша сипаттама беру. 1 ОСӨЖ 14. Аралдар биогеографиясы 1 СӨЖ 4.
1.Жануарлар әлемі, олардың көп түрлілігі.
2.Жануарлар ситематикасының қазіргі жайы.
3.Өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің негізгі түрлері оның табиғаттағы, ауыл шаруашылығындағы, адам өміріндегі маңызды өкілдері. 25 15 Дәріс 15. Биогеографиялық аудандастырудың практикалық маңызы. 2 15 апта
Практикалық сабақ 15. Жергілікті өлкенің биогеографиялық картасын жасау. 1 ОСӨЖ 15. Қазақстан зоогеографиясы 1 2 Аралық бақылау ( бақылау жұмыс) Емтихан Барлығы: дәріс
пр.саб.
СӨЖ (оның ішінде ОСӨЖ) 30
15
90 Студенттердің өздік жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар Білім беру үрдісінде неғұрлым жоғары жетістіктерге қол жеткізудің арнайы бір формасы бұл студенттерге практикалық жұмыстарын ұйымдастыру. «Валеология» пәнінің оқытушысы студенттерге курстың бөлімдері және тақырыптарына сәйкес тапсырмалар беріп отырады.Әр берілген тапсырмаға мақсаты,қарастырылатын мәселелері,әдістемелік нұсқаулары және әдебиеттері ұсынылады.
Өз бетінше жұмыс істегенде студент оқытушының нұсқауларына сүйене отырып, ұсынылған әдебиеттер мен материалдарды пайдаланып,берілген мәселелер бойынша тапсырмаларды орындауы тиіс.
Өз бетінше жұмыс істей отырып, студент белгілі бір тақырыпқа байланысты ойлау,ой қорыту және сол тақырып бойынша қажетті материалдарға талдау жасау қабілетін арттырып отырады.Өз бетімен ғылыми-зерттеу жұмысымен айналасу кезінде студенттің тақырыпты тереңдеп меңгеруін,зерттеу әдістерін игеруіне үлкен мүмкіншілік туады.
Мақсаты мен міндеті:
-Студенттердің дербес өз бетімен жұмыс жасау қабілетін дамыту ;
-Студенттің курсты мүмкіндігінше толық меңгеруін қамтамасыз ету ;
- валеология пәнін тереңдете білу үшін қажетті материалдарды игерту ;
- Өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазу әдістерін меңгерту ;
Әдістемелік нұсқаулар :
Студент өз бетінше жұмыс істей отырып,мыналарды ескеру тиіс :
- аталған тақырыптың өзектілігін анықтауды ;
- Берілген мәселерінің әдебиеттерде қамтылу деңгейін ;
- Әр тақырып бойынша материалдарды жүйелеу және талдауды ;
-орындалған жұмыстың берілген жоспарға сәйкес келуін,тапсырманы орындау барысында негізгі ұғымдар мен түсініктерді қамтуды ;
СӨЖ-дің күнтізбелік-тақырыптық жоспары
№ Тапсырмалардың мазмұны Сағат саны Тапсыру мерзімі Бақылау формасы
1 1.Биосфера туралы түсініктерді толықтыру және даму эволюциясы.
2.Ареал. Биогеография ғылымының даму кезеңдері және негізін салушы ғалымдар.
3.Фауна мен флораның қалыптасу кезеңдері. 20 4 - апта Презентация. Конспект
2 1.Биотикалық аудандастырудың П.Второв пен Н.Н.Дроздов жасаған жүйесі.
2.Организмдердің кеңістікте таралу ерекшеліктері, оның жолдары.
3.Эндемиктер мен реликті организмдер. 15 7-апта реферат, слайд
3 1. Саванналар. Мангралар.
2.Шөлдер. Субтропиктік қалың жапырақты ормандар және бұталар.
3. Далалар және прерилер. 15 11-апта Баяндама, реферат
4 СӨЖ 4.
1.Жануарлар әлемі, олардың көп түрлілігі.
2.Жануарлар ситематикасының қазіргі жайы.
3.Өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің негізгі түрлері оның табиғаттағы, ауыл шаруашылығындағы, адам өміріндегі маңызды өкілдері. 25 14-апта Реферат
Барлығы: 75 № 1 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Биогеографиялық ұғымдар мен терминдер. Фауна мен флораның қалыптасу кезеңдері.
Мақсаты: Биогеография ғылымы, оның ғылымдар арасындағы алатын орны, зерттеу облысы, даму тарихи және маңызың анықтау.
Тапсырма:
1. Биогеографиялық ұғымдар мен терминдер. Ареал.
2.Әлем флорасы мен фаунасы ғылымының даму кезеңдері және негізін салушы ғалымдар.
3. Биогеографиялық зерттеулер, оның әдістері. Әлем флорасы мен фаунасы оқытудың экологиялық негіздері.
№ 2 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Қазақстан фаунасы мен флорасының генефондысы.
Мақсаты: Қазақстанда көп және сирек кездесетін фауна және флора өкілдерін зерттеу.
Тапсырма: 1. Өсімдіктер мен жануарлардың ҚР картасызба түрлік құрамын құру.
2.Карта сызбада эндемикалық және реликті түрлерді таралуын көрсету және жұмыс дәптеріне жазу. Картада ҚР басты маршруттарын көрсету.
3. Жұмыс дәптеріне ҚР зоналарын оқытылатын түрлердің кеңістікте таралуына қорытынды жасау
№ 3 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Қазақстанның зональдық аудандастырылуы.
Мақсаты: Қазақстанның зональдық аудандастырылудың негізгі түрлерің анықтау
Тапсырма:
1.Жер шарындағы негізгі зональдық аудандастырылуы.Тундра. Орманды тундра.Суық поляр Қоңыржай белдеудің қылқан жапырақты, жалпақ жапырақты ормандары. Орманды дала және дала зонасы. Жартылай шөлейтті аймақтар. Шөлді зонасы. Субтропикалық құрғақ ормандар мен бұталар зонасы. Субтропиктер. Саванналар. Тропикалық сирек ормандар. Құрғақ және ылғалды тропикалық ормандар.
2.Қазақстанның зональдық аудандастырылуы.Қазақстан атлас картасың қолдана отырып табиғат зоналарды кескін картаға белгілеңдер.
3. Әр зонаға сипаттама жасаңдар.
№ 4 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Африканың өсімдіктері мен жануарлар әлемі
Мақсаты: Африканың флора және фаунасы мен эндемикалық және реликті түрлерімен танысу.
Тапсырма:
1. Африканың табиғат зоналарындағы өсімдіктер мен жануарларына карта сызба нұскасын құрастырыңдар
2.Африканың эндемикалық және реликті өсімдіктері мен жануарлар түрлерін сонымен қатар экваторлық түрлерін сипатта.
Бақылау сұрақтары: 1.Африка саванналары мен шөлейттерінде мекендейтін жануарлар әлемі.
2. Африканың саванна зонасының өсімдігі мен жануарларын сипатта.
3. Африканың құрып бітуге айналған  жануарлардың  қатарын ата.
4. Эфиоп облысының фаунасы немен ерекшеленеді.
№ 5 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Австралияның өсімдіктері мен жануарлар әлемінің ерекшеліктері.
Мақсаты: Австралияның флорасы мен фаунасының түрлерін анықтау, аумақтың эндемикалық және реликтілік түрлерін бөліп алу.
Тапсырма:
1.Австралияның табиғат зоналарың кескін картаға түсіріңдер
2. Австралияның табиғат зонасының флорасы мен фаунасының реликті және эндемикалық түрлерін картада шартты белгілермен көрсетіндер:
3. Материктегі қорықтары мен ұлттық парктерінің территориясын жақсылап танысып оларды кескін картаға белгілеңдер.
Бақылау сұрақтар.
1.Австралияның мәңгі жасыл және субтропикалық ылғалды ормандары қайда орналасқан?
2.Австралия материгінің табиғи ерекшелігі неде.
3. Барлық Австралия экосистемасына жалпы қандай заңдылықтар тән?
4. Қалталы жануарлардың қандай түрі көп кездеседі және олардың жойылу себептері?
5. Табиғат зонасы қандай және қай материкке ұқсас.
№ 6 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Солтүстік Американың фаунасы мен флорасы.
Мақсаты: Солтүстік Американың флора және фаунасы мен эндемикалық және реликті түрлерімен танысу.
Тапсырма:
1. Солтүстік Американың флорасы сипаттама.
2. Солтүстік Американың фауна ерекшелігі.
3. Солтүстік Америка мен Еуразияның флорасы мне фаунасының салыстырып сипатта.
4. Кескін картаға табиғат зоналарың, эндемик және реликт өсімдіктер мен жануарларың көрсет.
Бақылау сұрақтары:
№ 7 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Оңтүстік Американың флорасы мен фаунасы.
Мақсаты: Оңтүстік Американың флора және фаунасы мен эндемикалық және реликті түрлерімен танысу.
Тапсырма:
1. Оңтүстік Американың флорасы сипаттама.
2. Оңтүстік Американың фауна ерекшелігі.
3. Оңтүстік Америка мен Африканың флорасы мне фаунасының салыстырып сипатта.
4. Кескін картаға табиғат зоналарың, эндемик және реликт өсімдіктер мен жануарларың көрсет.
№ 8 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Еуразияның фаунасы мен флорасының ерекшелігі.
Мақсаты: Еуразияның флора және фаунасының ерекшеліктерімен танысу.
Тапсырма:
1. Еуразияның Американың флорасы сипаттама.
2. Еуразияның Американың фауна ерекшелігі.
3. Кескін картаға табиғат зоналарың, эндемик және реликт өсімдіктер мен жануарларың көрсет.
№ 9 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Антарктиданың өсімдіктер және жануарлар әлемі.
Мақсаты: Антрактиданың флора мен фаунасының түрлік құрамын қарастыру, эндемикалық және реликті түрлерін белгілеу.
Тапсырма:
1. Антарктиданың өсімдіктер және жануарлар әлемінің ерекшелігі неде.
2.Презентация
№ 10 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Нотогей патшалығының облыстары мен аймақтарына сипаттама.
Мақсаты: Нотогей патшалығының облысының, аймақтарың сипаттама жасау.
Тапсырма:
1.Қазіргі заманғы фаунаның қалыптасу кезеңдері. В. Г. Гептнер мен Н.А. Бобринскийдің фауналық аудандастыру жүйесі.
2.Австралия облысының сипаттамасы.
3.Папуасс,Австралия, Жаңа Зеландия, Полинезия және Гавайя аймақтарын сипаттау.
4.Кескін картаға фауналық патшалықтарды сызып көрсет.
№ 11 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Неогей патшалығының облыстары мен аймақтарына сипаттама.
Мақсаты: Неогей патшалығының облысының, аймақтарың сипаттама жасау.
Тапсырма:
1.Неотропика облысының сипаттамасы.
2.Орталық Америка, Антиль, Бразтлтя және Чили - Патагон аймақтарын сипаттау.
3.Кескін картаға фауналық патшалықтарды сызып көрсет.
№ 12 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Арктогей патшалығы. Барлық облыстарға смпаттама беру.
Мақсаты: Арктогей патшалығының облысының, аймақтарың сипаттама жасау.
Тапсырма:
1.Эфиопия, Үнді – Малай облыстарын сипаттау.
2.Голарктика, Эфиопия облыстарын сипаттау.
3.Кескін картаға фауналық патшалықтарды сызып көрсет.
№ 13 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Мұхиттардың экологиялық облыстары.
Мақсаты: Мұхиттарда тіршілік ететін организмдердің көптүрлілігің анықтау.
Тапсырма:
1.Мұхиттардағы организмдердің таралуына әсер ететін факторлар.
2.Мұхиттардың экологиялық облыстары. Бенталь, супралитораль, литораль, сублитораль, биталь, абиссаль және пелагиаль қабаттары, олаға жалпы сипаттама беру.
№ 14 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Мұхиттардың биогеографиялық жіктелуі. Әр облыс бойынша сипаттама беру.
Мақсаты: Мұхиттардың биогеографиялық жіктелуің ерекшеліктерің анықтау.
Тапсырма:
1. Мұхиттардың биогеографиялық жіктелуі.
2.Арктика, Бореальды Атлантика, Бореальды Тынық мұхит, Тропикалық Тынық мұхит.
3.Нотальді-Антарктикалық, Антарктикалық облыстары. Әр облыс бойынша сипаттама беру.
№ 15 Практикалық жұмыс
Тақырыбы: Жергілікті өлкенің биогеографиялық картасын жасау.
Мақсаты: Биогеографиялық аудандастырудың практикалық маңызы.
Тапсырма:
1.Биогеографиялық аудандастырудың табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мен реттеудегі маңызы. Биогеографиялық карта.
2.Пайдалы немесе зиянды организмдердің географиялық таралуы,топтануын оқып –үйретудің маңызы.
3.Жергілікті өлкенің биогеографиялық картасын жасау.
4.Биогеографиялық аудандастырудың практикалық маңызы.
Дифференциалдық сынақа арналған реферат тақырыптары
Организмдердің жер бетінде таралу ерекшеліктері.
Биосфера биотасының қалыптасу кезендері. Оның геохимиялық ерекшеліктері.
Биоценоздар оның қалыптасуы
Жер шарындағы организмдердің көптүрлігі.
Биосферадағы геохимиялық зат айналымдары.
Организмдердің көптүрлігі проблемасы.
Орнанизмдердің биіктік белдеу бойынша таралуы.
Құрлықтың фауналық аудандастырылуы.
Құрлықтың флоралық аудандастырылуы.
Мұхиттардың биогеографиялық аудандастырылуы.
Нотогей патшалығы.
Неогей патшалығы.
Арктогей патшалығы.
Казақстан Республикасының орманды даланың өсімдіктер әлемі
Казақстан Республикасының орманды даланың жануарлар әлемі
Казақстан Республикасының даланың өсімдіктер әлемі
Казақстан Республикасының даланың жануарлар әлемі
Евразияның дымқыл экваторлы және муссонды ормандардың аймақтары
Евразияның шөлдер және жартылай шөлдердің өсімдіктер мен жануарлар әлемі.
20.Евразияның тундраның өсімдіктер мен жануарлар әлемі. 21.Биогеографиялық аудандастырудың практикалық маңызы.
22. Биогеографияның негізгі түсініктемелері.
23. Африканың саванна аймағының өсімдіктер мен жануарлар әлемі.
24. Евразияның тайганың өсімдіктер мен жануарлар әлемі.
25. Евразияның дала аймағының өсімдіктер мен жануарлар әлемі.
26. Қазақстандағы сирек кездесетін құстар және оларды қорғау.
27. Қызыл Кітапқа еңген түрлерді-қорғаудағы ролі.
28. Казақстан Республикасының шөл аймағының өсімдіктер әлемі.
29. Казақстан Республикасының шөл аймағының жануарлар әлемі.
30. Казақстан Республикасының таулы аймағының өсімдіктер әлемі.
31. Казақстан Республикасының таулы аймағының жануарлар әлемі.
32. Солтүстік Американың Преридін өсімдіктер мен жануарлар әлемі.

Бірінші аралық бақылау сұрақтары
Биогеография пәні, оны оқыту мақсаттары мен міндеттері.
Биогеография ғылымы, оның ғылымдар арасында алатын орны, зерттеу облысы, даму тарихы және маңызы.
Биогеографиялық ұғымдар мен терминдер.
Биогеографияны оқытудың экологиялық негіздері.
Биосфера биотасының қалыптасу кезеңдері, оның геохимиялық ерекшеліктері
Биосфера туралы түсініктерді толықтыру және даму эволюциясы.
Фауна мен флораның қалыптасу кезеңдері.
биотикалық аудандастырудың П.Второв пен Н.Н.Дроздов жасаған жүйесі.
Антарктика, Австралия ориенталды Мадагаскар, Кап, Эфиопия, Неотропикалық және голарктикалық патшалықтарға сипаттама беру.
Организмдердің жер бетіне таралу ерекшеліктері
Организмдердің жер бетінде пайда болуы.
Құрлықтағы алғашқы кедергілер.
Жер бетіндегі таралу ерекшеліктері мен оның жолдары.
Эндемиктер мен реликті организмдер.
Биоценоздар, оның қалыптасуы
Биоценоз оның құрылымы., қазіргі жағдайы туралы жана көзқарастар.
Биоценоздың түр және экологиялық құрылымы.
Биоценоздағы организмдердің қарым-қатынастары.
Биоценоздағы организмдерді есепке алу жолдары, оның мазмұны.
Жер шарындағы организмдердің көп түрлілігі
Жер шарындағы организмдер, олардың жіктелуі.
Организмдердің көп түрлігі. Организмдердің қазіргі систематикалық жағдайы.
Жануарлар әлемі, олардың көп түрлілігі. Жануарлар ситематикасының қазіргі жайы.
Өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің негізгі түрлері оның табиғаттағы, ауылшаруашылығындағы және адам өміріндегі маңызды өкілдері.
Жер шарындағы аймақтық аудандастырылуы
Екінші аралық бақылау сұрақтары
Суық поляр даласы. Тундра. Орманы тундра. Қоңыржай белдеудің қылқан жапырақты, жалпақ жапырақты ормандары.
орманды дала және дала зонасы. Жартылай шөлейтті аймақтар. Шөлді зонасы.
Субтропикалық құрғақ құрғақ ормадар мен бұталар зонасы. Субтропиктер. Саванналар.
Тропикалық сирек ормандар. Құрғақ және ылғалды тропикалық ормандар.
Құлықтағы организмдердің горизантальды және биіктік белдеулер бойынша таралуы
Құрлықтағы географиялық белдеулер. Табиғат зоналары.
Жылу белдеулері – тропикалық, субтропикалық, қоңыржай, қоңыржай суық белдеуі, суық белдеуі және поляр белдеуі.
Биік белдеулер, оның құрылымы.
Құлықтың фауналық аудандастырылуы
Нотогей патшалығы – Австралия облысы – Папуасс, Австралия, Жаңа Зеландия, Полинезия және Гавая, оларға сипаттама беру.
Неогей патшалығы – Неотропика облысы – Орталық Америка, Антиль, Бразилия және Чили-Патагон, оларға сипаттама беру.
Арктогей патшалығы – Эфиопия, Үнді-Малай және Голарктика.
Құрлықтың флоралық аудандастырылуы
Қазіргі заманғы флораның қалыптасу кезеңдері.
Голарктика, Палеарктика, Неотропика, Кап, Австралия және Голантарктикалық патшалықтары.
Әрбір патшалықтардың облыстарын ажырата біліп, флоралық сипаттама беру.
Организмдердің дүниежүзілік мұхиттарда таралуы
Мұхиттарда тіршілік ететін организмдердің көп түлілігі.
Организмдердің таралуына әсер ететін факторлар.
Мұхиттардың экологиялық облыстары.
Бенталь, ссубралитораль, литораль, сублитораль, батиль, абиссаль және пелагиаль қабаттары, оларға сипаттама беру.
Мұхиттардың биогеографиялық аудандастырылуы
Мұхиттардың биогеографиялық жіктелуі.
Арктика, Бориальді Атлантика, Бориальді Тынық мұхит, Тропикалық Атлантика, Тропикалық Атлантика, Тропикалық Тынық мұхит, Нотальді – Антарктикалық, Антарктикалық облыстары.
Әр облыс бойынша сипаттама беру.
Глоссарий
Амазонка флоралық бөлімі – неотропикадағы көлемі жағынан ең үлкені. Бұл флоралық бөлімде – Амазонка бассейні орналасқан, негізінен жазық, тегіс жерлер. А.Гумбольдтың зерттеу жүмыстары жүргізген, жаңбырдың көбірек жауатын, орманды – Гилей деп атаған жері.
Анд флоралық бөлімі-Батыс Америка жағалауынан оңтүстік тропика, солтүстік материк шегіне дейін созылып жатыр. Жері өсмідік түрлеріне бай болмағандықтан өздеріне тән ерекшеліктері бар – бір эндем тұқымдасы, бірнеше жүз эндем туысы өсіп тұр.
Анд флоралық тармағы- геологиялық құрылымы жағынан жас, үштік дәуірдің екінші жартысында пайда болған. Ылғалды, аралас тропикалық орман. 2000 м биіктіктен басталып ылғи тұман болып тұратын нефелогилей белдеуі басталады.
Австралия патшалығы-Австралия материгі жанындағы Тасмания, Кенгру аралдарымен Сулавеси, жаңа Гвинея, Соломонов, Жаңа Каледония, Жаңа Гебрид, Фиджи аралдары кіреді. Бұл патшалықтың биофлотасының қалыптасуы Мезозой кезеңіндегі ежелгі Гондвананың бөлінуімен байланысты атайды.
Балдырлар (Algae) — жасушаларында хлорофиллдары бар, өз бетінше органикалық заттар жасап шығара алатын төменгі сатыдағы өсімдіктер тобы.
Бұталы тундра аймағы-Кола түбегінен бастап Лена өзеніне дейін шығысқа қарай созыла орналасқан. Бұталы өсімдіктерді қарлы жамылғы қабат жауып тұрады да қыстың, көктемнің суық желінен өсімдік бүрлерін, жас бұтақтарын, аман сақтап отырады. Ағаш өсімдіктер кездеспейді.
HYPERLINK "http://finansenaauto.info/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1" \o "Вегетатив (әлі жазылмаған)" Вегетативтік көбею-су түбіне жайылған негізгі өркендерге жаңадан сабақтар пайда болуы арқылы бір клеткалы немесе шоғыр түзетін түрлер клеткаларының екіге бөлінуімен атаймыз Голарктикалық флора-солтүстік тропикадан сырт жерлерде де, өсмідік түрлері, туыстары, тұқымдастары үш материктерде де жалғасқан. Әрбір облыс жер көлемінің бірдей болмауы өсімдік түрлерінің, формацияның әртүрлілігі, бір жерде аз, бір жерде шоғырлануы, жер бедері мұхит пен теңізден континетпен шектелуін айтамыз. Динго ( HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96" \o "Латын тілі" лат. Canis lupus dingo) - мүмкін адамдармен бірге, HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B)" \o "Австралия (құрлық)" Австралияға енген ит түрі. Түсі көбінесе сарғыш, бірақ динго арасында басқа түстілері де кездеседі, сонымен қатар дақтысы да бар. Евразия тундрасы - Жылдың орташа температурасы қыста да салқын 2-3 ай, жазы ең жылы ай шілде 10-14С. Қысы ұзақ та суық, ызғарлы , қар қалыңдығы жұқа, суық жел қарды үріп сайлы жерлерді толтырып тастайды.
Жасыл балдырлар — төменгі сатыдағы HYPERLINK "http://finansenaauto.info/ubezpieczenie/w/kk/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA" \o "Өсімдік" өсімдіктердің бір тобы. Табиғатта кең тараған. Негізінен HYPERLINK "http://finansenaauto.info/ubezpieczenie/w/kk/%D0%A2%D2%B1%D1%89%D1%8B_%D1%81%D1%83" \o "Тұщы су" тұщы суларды мекендейді. Тұзды және теңіз суларында, HYPERLINK "http://finansenaauto.info/ubezpieczenie/w/kk/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B" \o "Топырақ" топырақта тіршілік ететін түрлері де кездеседі.
Конду- Кемірушілердің Амазонка ойпатының және Оңтүстік Американың басқа аудандарының ормандарына тән өкілі — ағашқа жақсы өрмелейтін тұтқыр құйрықты ағаш жайрасы.
Колибри- Американың орнитофаунасын жеке алғанда тропиктік ормандардың сипатты өкілі, гүлдердің тәтті шірнесімен қоректенетін бұл түрлі түсті кішкене құстар, насеком-құс деген аталған.
Кондор- Андының құстары, әдетте, материктің шырысындағы туыстар мен тұқымдастардың таулық эндемик түрлерінен тұрады. Жыртқыш құстардың, ішінде бұл отрядтың ең ірі өкілі.
Туко-туко- кемірушілерден саванналар мен далаларда вискача және топырақта тіршілік етеді.
Қызыл балдырлар багрянкалар (Rhodophyta)- теңіздерде, су түбінде таралған балдырдың ең үлкен бөлімі. Қызыл балдырлар теңіздерде су асты жартастарына, HYPERLINK "http://finansenaauto.info/ubezpieczenie/w/kk/%D0%A0%D0%B8%D1%84" \o "Риф" рифтерге, үлкенді-кішілі домалақ, қиыршық тастарға, құмға, ал майда түрлері ірі балдырларға жабысып өседі.
Кап патшалығы - Оңтүстік Африка континентінің шеткі бөлігін алып жатыр. Бұл патшплықтың шекарасы Роджерс кемелінің солтүстігіне дейін созылып жатыр. Бұл солтүстіктегі Оранжевый өзені мен оңтүстікке ағып жатқан өзендердің суайрығы болатын Роххефелдбер және Новефелдберг жоталарының тізбегі болып табылады. Қалталылар, қалталы жануарлар - төменгі сатыдағы аңдар (Metatherіa) – сүтқоректілердің бір класс тармағы. Солтүстік Америкада төменгі бор кезеңінен, ал Еуропада эоцен – миоцен дәуірлерінен белгілі. Австралия, Тасмания, Жаңа Гвинея, Үлкен Зонд аралында, Оңтүстік, Орталық және Солтүстік Америкада кездеседі. Лама - жабайы ламанының түрі — вигонь (викунья —және гуанако (L guan icoe) белгілі. Бұрынғы кезде оларды үндістер еті мен жүніне бола аулап көп қырған. Гуанако тек тауда ғана емес, сонымен бірге патагония тау үстірті мен Пампада да өседі. Қазіргі кезде жабайы лама сирек кездеседі. Андыдағы Үндістер үй ламасының екі түрін — кәдуілгі лама мен альпаканы есіреді. Неотропикалық биогеографиялық аймақ-шекарасы Калифорния мен Мексиканың оңтүстік бөлігенен басталып 40° оңтүстік белдеугу дейінгі құрлықты және Орталық Америкаға таяу аралдарды басып өтеді. Калифорния түбегінен Мексика шығанағы Антиль архипелагы, Багам аралы, Флорида шығанағы (Атлант мұхиты, Гавана), Кариб теңізі, Гвианск қыраты, Амозонка, Анд, Оңтүстікке, 40° оңтүстік ендікте Хуна- Сернандес аралдары кіреді. Неотпропик патшалығы -Антарктика патшалығының солтүстігіндегі шекарасынан оңтүстік Америка материгінің негізгі бөлігін және орталық Америкадағы Кариб архипелагымен солтүстігінде Флорида мен Калифорнияға шейінгі бөлікті атайды.
Неарктика патшалығы -бұл патшалық бүткіл Оңтүстік Американы және оған жататын араларды алып жатыр. Бұл патшалық Оңтүстіктен Неотропиканың шекарасына дейін.Соның ішінде неотропикалық патшалықтан биофилоталық аудандар бөлініп шығады.
Орманды тундра зонасы – тундра мен тайганың орманды зоналық шекарасы. Орманды тундра ағаш өте сирек, солтүстікке қарай оданда сирек нағыз тундралық формация құрады.
Палеартика патшалығы- Арабия түбегі мен Үндістан және Үндіқытаи жерлерін қоспағанда Евразия материгі түгелдей кіреді. Сонымен бірге Палеарктика патшалығына солтүсік Африка кіреді.
Палеогеографиялық флора-әрбір облыс жер көлемінің бірдей болмауы өсімдік түрлерінің, формацияның әртүрлілігі, бір жерде аз, бір жерде шоғырлануы, жер бедері мұхит пен теңізден континетпен шектелуі – жердің геологиялық өсмідіктердің тарихи дамуы.
Тундра ареалы – Скандинавия түбегінің солтүстік жағалауы Кола түбегі, Пона өзені, Ақ теңідің солтүстік жағалауы, Канин түбегі, Нарьян – Марь, Салехард, Таз, Енисей, Хатанги, Анабар, Пур, Лена, Индигирко, Нижнеколымск, Анадырь өзені, Колыма жотасы, Гижичинск, Корфа шығанағы. Солтүстік мұзды мұхит жағалау аралдары, солтүстік Америкада, Чукотка, Аляска, Шығыс Сібір таулы аудандары.
Тропикалық Америка - флоралық құрамы жағынан ертеде қалыптасқан өсімдік түрлері көп. Аумағы үлкен – Антиль архипелагынан бастап, Багам аралы, Оңтүстік Флорида, Орталық Американың,Мексиканың оңтүстік бөлімі,40˚ оңтүстік ендіктегі оңтүстік Америка материгі енген.
Циклоцвет- пальма өсімдігіне ұқсас эндем, ағаш, шөптесін түрлері бар. Жапырағы желпуіш тәріздес.
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті СМЖ ЖМУ Е/ОӘК.09-2015
3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандыруларының картасы Ф.4.09-33
28.05.2015 ж.
Биогеография
пәнінің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы
Тьютор: Карбозова Ж.Ж.
Мамандық: 5В011600 - География
Несие саны: 3
Пәннің циклы: базалық пәндер
Студенттер саны: 6Әдебиетте-рдің түрлері № Шифр Әдебиеттің аты Бар Ескер-
ту
Кітапхана мен кафедрада Қамтамасыз етілуі
% Негізгі 1 Д171
К27
П 125 1. Дарлингтон Ф. – Биогеография, пер. Санг. М. 1966 ж. 4 2 2 Д17 Я73 Д149 Гептнер В.Г. – Общая Биогеография М-Л 1936 ж. 5 2,5 3 Д17 Я73 Д 150 Зенкевич Л.А. – Фауна и биологическая продуктивность моря т 1-2 1947 ж. 4 2 4 Д17 Я73 М 350 Лопатин И.К. - Основы зоогеографии Минск В. шк. 1980 ж. 5 2,5 5 Д17 Я73 П 350 Пузанов И.И. – Биогеография М. 1938 ж. 4 2 6 Д17 Я73 М 198 Бобринский Н.А. – География животных 2 изд. М 1961Қосымша: 5 2,5 7 Д17 Я73 Б 350 Наумов Г.В. Краткая история биогеографий М. 1963 г. 4 2 8 Д17 Я73 К 190 Нейл У. География жизни. М. 1973 г. 5 2,5 9 Д17 Я73 Л191 Ярошенко П.Д. Общая биогеография М. 1975 г. 4 2 10 Д17 Я73 Ю 35 Леме Ж. Основы биогеографий М. 1976 г. 5 2,5 Қосымша 1 Д12
Я73 Д 235 Второв П.П. Биогеография материков М. 1975  4 2 2 Д17 Я73 П.П.Второв, Н.Н.Дроздов, Материктер биогеографиясы Москва. 1984г. 5 2,5 3 Д17 Я73 С91 А.Г.Воронов Биогеография М. 1984г. 4 2 Электронды 8 сыныпқа арналған электронды оқулығы 7 сыныпқа арналған электронды оқулығы 10-11 сыныптарға арналған электронды оқулығы 9 сыныпқа арналған электронды оқулығы Анықтама Көрсететін көрнекі құралдар (соның ішінде Интернет) электронды тасымалдау-шылардағы динамикалық және статикалық көрнекі құралдар Каф-да, оқыту-ның жеке қорында

Приложенные файлы

  • docx 8840005
    Размер файла: 948 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий