Биогеография 2 курс


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Ш. ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ
ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ
«Биология және география» кафедрасы «БЕКІТЕМІН»
ПФ деканы:
Көшімова.Б.Ә._______
«__ » ________ 2013ж

СИЛЛАБУС
Пәні: Биогеография
Мамандығы: 5B 011600 – География
Оқыту түрі: күндізгіБарлығы: 2 кредит
Курс: 2 Семестр 3
Дәріс сабақтары: 30 сағатТәжірибелік сабақтар: 0 сағатЗертханалық сабақтар: 30 сағатБарлық аудиториялық сабақ: 30
СӨОЖ: 15
СӨЖ: 45 Еңбек сыйымдылығы: 90
Емтихан: 3 семестрде АҚТАУ, 2013 ж
Құрастырған:
«Биология және география» кафедрасының доценті, г.ғ.к. Шалабаева.Г.С.
Негіздеме: Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты (22.06.2006ж.) мен Абай атындағы ҚазҰПУ (хаттама №2, 27.10.2006ж.) ұсынған типтік бағдарламасына сәйкес жасалынды.
«Биология және география» кафедрасының отырысында бекітілді
« » __________2013ж Хаттама №

Кафедра меңгерушісі _____________ Л.Е.Бисенова Педагогика факультетінің оқу- әдістемелік бюросында мақұлданды « » __________2013ж Хаттама №

Төраға ______________ Б. Ә Көшімова1. Оқытушы жайлы мағлұмат: «Биология және география» кафедрасының доценті Г.С Шалабаева
Ақтау қаласы, РМКҚ «Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті» 32 ш/а, (С корпус),
Педагогика факультеті
Биология және География кафедрасы 2-06 аудитория.
Тел: 8 (7292) 42-58-04
2. Пән туралы мәліметтер:
Биогеография
Кредит саны -2
Өткізетін орны – 32 ш/а, С оқу ғимараты
Сабақтың өткізілу уақыты – сабақ кестесі бойынша
Пәннің
коды Пән Курс Семестр Кредиттер саны Дәрістер Практика сабақ Лаборат.
сабақ СӨЖ Барлық сағат
BG 1211 Биогеорафия 2 3 2 30 - 30 90
135
3. Пререквизиттер – биогеография экология негіздерімен пәнін меңгеру үшін экология және биологиялық, географиялық пәндер бойынша базалық білімді меңгеру, әдебиеттер мен жұмыс жасай білуі, қорытындылап бақылау нәтижесін тұжырымдауы, табиғатта жасалған, практикалық, зертханалық өз ойын сауатты айта алатын болуы керек.
4. Постреквизиттер – Жер шарындағы ағзалардың көптүрлілігін жайлы, өсімдіктер мен жануарлардың жер шарының географиялық белдеулері бойынша таралуын, биогеографиялық ұғымдар мен терминдерді түсіну.
5. Курс туралы қысқаша мәлімет: Оқу жоспары бойынша Биогеорафия пәнін оқу үшін 2 кредит бөлінген, еңбек сыйымдылығы 135 сағат, дәріс 30 сағат, зертханалық 30 сағат, СӨЖ 75 сағат. Сабақтың түрлі формасы өзіне тән арнайы міндеттерді атқарады. Дәріс сабақтарында курстың басты мақсаты теориялық негізі ашып көрсетіледі. Практикалық сарамандық сабақтар студенттерді әдістемелік іскерлік қалыптасуына мүмкіндік беретін белгілі бір нақты әдістемелік міндеттер мен мәселелерді шешуге әзірлейді.
Пәнді оқытудағы мақсат:
Биофилоттардың яғни жердегі тарихи дамуды көрсету, планетадағы заңдылықтар және жер облыстарымен биофилоталық патшалықтарды үйрету. Жер шарындағы және туған өлкенің жануарлары мен өсімдіктердің көптүрлілігі, табиғаттағы саны, тығыздығы, таралу ерекшеліктері т.б. түсінік қалыптастыру.Биогеография әдістерімен, оқыту обьектісімен танысу, Экологиялық биогеографияны білу, айыру, Биофилотикалық патшалықтарымен құрлық облыстарының филогенетикалық байланысын картадан бөліп көрсете білу:
Теңіз, мұхит, тоған су биогеографиясының ерекшеліктерін түсіну.
Пәнді оқып үйрену барысында күтілетін қорытынды:
Өсімдіктер жамылғысы және жануарлар әлемінің таралу ерекшеліктері
Биотоп, биоценоз, биогеоценоз, ландшафт, фация, биота, ареал т.б. ұғымдарының мәнін түсіндіру.
Биогеографияның негізгі бөлімдері болып флоростикалық-фаунистикалық, аймақтық, экологиялық және тарихи деп бөлу.
Құрлықты фаунистикалық тұрғыдан Жаңа Зеландия, Австралия, Полинезия, Неотропикалық, Австралиялық, Кап, Антрактикалық облыстарға бөлу.
Мынадай дағдыларды қалыптастыру қажет:
Жер шарының қазіргі фаунасы мен флорасының биогеографиялық аудандастырылуының экологиялық негіздерін жетіп біліп шығады. Туған өлкесінің биотасына биогеографиялық талдау жасай алады. Туған өлкесінің биогеографиялық картасын жасап био ресурстарды тиімді пайдалануды үйренеді.
Пәннің маңызы мен рөлі: Биогеография жануарлар дүниесін мен өсімдіктердің жер шарында таралу ерекшеліктерін зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Биология мамандары үшін өте маңызды, өйткені болашақ биологтар өз өлкесінің жануарлар мен өсімдіктерін көптүрлілігін , табиғаттағы саның тығыздығын, таралу ерекшеліктерін білуге тиіс.
6. Студенттердің білімін, біліктілігін және дағдыларын бағалау жүйесі:
Студенттің білімі мен қабілетін бағалау кестесі
% Әріптік жүйе бойынша Баллдар Дәстүрлі
95-100 А 4 Өте жақсы
90-94 А- 3,67 85-89 В+ 3,33 Жақсы
80-84 В 3 75-79 В- 2,67 70-74 С+ 2,33 Қанағаттанарлық
65-69 С 2 60-64 С- 1,67 55-59 D+ 1,33 50-54 D- 1 0-49 F 0 Қанағаттанарлықсыз
7. Пәннің саясаты мен жүргізілуі:
Міндетті талаптар:
- дәрістерге, тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу;
- бақылаудың барлық түрлерінен мерзімді есеп беріп отыру;
- қатыспаған сабақ тапсырмаларын кейін тапсыру;
Рұқсат берілмейді:
- кешігу және сабақтан қалу;
- сабақ үстінде өзге істермен айналысу;
- тапсырмаларды мерзімінде тапсырмау .т.б.
8. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ –ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР
8.1. Пәннің тақырыптық жоспар
№ Тақырыптар мазмұны Сағаттар саны
ДӘРІС ТЖ ЗЖ СОӨЖ CӨЖ
1 Кіріспе. Биогеография пәнінің даму тарихы және мақсат,міндеттері. 2 - 2 2 4
2 Биосфера және зат айналымы. 2 - 2 1 4
3 Тірі организмдер, оның классификациясы мен систематикасы 2 - 2 1 4
4 Климаттық, биотикалық және антропогендік факторлар 2 - 2 1 4
5 Биоценоз, биота, биогеоценоз, фация. 2 - 2 1 4
6 Ареал және өсімдіктермен жануарлардың шығу орталықтары 2 - 2 1 4
7 Организмдердің таралу ерекшеліктері. 2 - 2 2 4
8 Жер шарының негізгі зональдық аудандастырылуы. 2 - 2 2 4
9 Құрлықтағы организмдердің горизонтальды және биіктік белдеулер бойынша таралуы. 2 - 2 2 4
10 Құрлықтың фауналық аудандастырылуы. 2
-
2
2 4
11
Құрлықтың флоралық аудандастырылуы. 2
-
2
2 5
12 Организмдердің дүние жүзілік мұхитта таралуы. 2 - 2 2 5
13 Мұхиттардың биогеографиялық аудандастырылуы. 2 - 2 2 7
14 Биогеографиялық географиялық аудандастырудың практикалық маңызы. 2 - 2 2 5
15 Қазақстандағы биокөптүрліліктің қазіргі жағдайы мен оның пайдаланылуына экологиялық баға беру 2 - 2 1 5
Барлығы 15 - 30 23 67
Дәріс №1.
Тақырыбы: КІРІСПЕ. БИОГЕОГРАФИЯ ПӘНІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ МАҚСАТ,МІНДЕТТЕРІ.
Дәріс мазмұны:
Биогеография пəнінің мақсат-мүдделері жəне мазмұны.
Биогеографиялық ғылым дамуының негізгі кезеңдері.
Биогеография пəнінің басқа ғылым салаларымен байланысы.
Негізгі әдебиеттер: №4,№6 (55-60 беттер)
Қосымша әдебиеттер: №8,№4(9-13,111-117,8-12 беттер)
№ 1 – Зертханалық жұмыс.
Тақырыбы: Жер шарындағы флора мен фаунаның таралу әркелкілігі
Негізгі әдебиеттер: №1,№2,№3(10-13,131-141,119-212 беттер)
Қосымша әдебиеттер: №1,№4(9-13,111-117,8-12 беттер)
Дәріс №2.
Тақырыбы: БИОСФЕРА ЖӘНЕ ЗАТ АЙНАЛЫМЫ.
Дәріс мазмұны:
Оттек айналымы.
Көміртек айналымы.
Фосфор айналымы.
Су айналымы.
Азот айналымы.
№ 2 – Зертханалық жұмыс.
Тақырыбы: Евразия материгінің флорасы мен фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелгілігін анықтау
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(17-19,120-124,18-20 беттер)
Қосымша әдебиеттер №4,№2,№6(114-119,22-28,25-28 беттер)
Дәріс 3.
Тақырыбы: ТІРІ ОРГАНИЗМДЕР, ОНЫҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ МЕН СИСТЕМАТИКАСЫ
Дәріс мазмұны:
Жер шарындағы тірі организмдердің таксономиялық категориялары мен жүйесі.
Организмдердің көп түрлілігі.
Жер шарының флоралық аудандастырылуы.
Жер шарының фауналық аудандастырылуы
№ 3 – Зертханалық жұмыс.
Тақырыбы: Евразия материгінің флорасы мен фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелгілігін анықтау
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(125-128,30-33,26-32 беттер)
Қосымша әдебиеттер №2,№3,№5(28-31,29-32,135-136 беттер)
Дәріс №4.
Тақырыбы: КЛИМАТТЫҚ, БИОТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАР
Жер шарындағы тірі организмдерге абиотикалық факторлардың әсері.
Жер шарындағы тірі организмдерге биотикалық факторлардың әсері.
Тірі организмдерге антропогендік әсері флорасы мен фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелкілігін анықтау.
№ 4 – Зертханалық жұмыс.
Тақырыбы: Африка материгінің флорасы мен фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелкілігін анықтау.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3 (35-37,139-140,36-39 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№4,№6(32-36,39-41,139-143 беттер)
Дәріс №5.
Тақырыбы: БИОЦЕНОЗ, БИОТА, БИОГЕОЦЕНОЗ, ФАЦИЯ.
Биогеоценоздың құрылысы мен қызметі.
Биотаның алатын орны биогеография ғылымында.
Биогеоценоз, фацияға сиппаттама.
№ 5 – Зертханалық жұмыс.
Тақырыбы: Солтүстік Америка материгінің флорасы мен фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелкілігін анықтау
Негізгі әдебиеттер: №1,№2,№3(41-451,37-140,39-41беттер)
Қосымша әдебиеттер: №4№5,№6(40-45,142-147,45-48 беттер)
Дәріс №6.
Тақырыбы: АРЕОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Дәріс мазмұны:
Ареалдың құрылымы мен типтері.
Ареалдар шекарасы.
Ареалдардың қалыптасуы мен дамуы.
№ 6 – Зертханалық жұмыс.
Тақырыбы: Оңтүстік Америка материгінің флорасы мен фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелкілігін анықтау
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(47-50,49-50,1 41-151 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(50-53,56-58,57-59 беттер)
Дәріс №7.
Тақырыбы: ОРГАНИЗМДЕРДІҢ ТАРАЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Дәріс мазмұны:
Құрлықтың фауналық жіктелуі.
Құрлықтың флоралық жіктелуі.
№ 7 – Зертханалық жұмыс.
Тақырыбы: Австралия материгінің флорасы мен фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелкілігін анықтау.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №8.
Тақырыбы: ЖЕР ШАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЗОНАЛЬДЫҚ АУДАНДАСТЫРЫЛУЫ.
Дәріс мазмұны:
Құрлықтың негізгі биомдары.
Ылғалды мəңгі жасыл тропиктік ормандар.
Сирек тропиктік ормандар жəне бұталар.
Саванналар.
Мангрлар.
Шөлдер.
Субтропиктік қалың жапырақты ормандар жəне бұталар.
Далалар жəне прерилер.
Қоңыржай белдеудің жалпақ жапырақты ормандары.
Қылқан жапырақты ормандар аймағы.
Тундралар.
№8 – Зертханалық жұмыс.
Тақырыбы: Антрактида материгінің фларасы мен фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелкілігін анықтау
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №9.
Тақырыбы: ҚҰРЛЫҚТАҒЫ ОРГАНИЗМДЕР ГОРИЗАНТАЛЬДІ ЖӘНЕ БИІКТІК БЕЛДЕУЛЕР БОЙЫНША ТАРАЛУЫ.
Дәріс мазмұны:
Орманды дала зонасы
Дала зонасы.
Шөлейт зонасы.
Шөл зонасы.
Биік таулы аймақ ландшафтысы
№9 – Зертханалық жұмыс.
Антрактида материгінің фларасы мен фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелкілігін анықтау
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №10.
Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАНДЫ БИОГЕОГРАФИЯЛЫҚ АУДАНДАСТЫРЫЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.
Дәріс мазмұны:
Қазақстанның экологиялық жүйесінің алуан түрлілігі.
Биоресурстардың азаю процестері
№10 – Зертханалық жұмыс.
Организмдердің Атлант мұхитында таралуы
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №11.
Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ФЛОРА МЕН ФАУНА ТҮРЛЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ.
Дәріс мазмұны:
Қазақстандағы флораның қазіргі жағдайы.
Қазақстандағы фауна түрлерінің қазіргі жағдайы.
№11 – Зертханалық жұмыс.Организмдердің Үнді мұхитында таралуы
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №12.
Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗБАЛЫҚ ФЛОРА МЕН ФАУНАНЫҢ ӘР АЛУАНДЫҒЫ.
Дәріс мазмұны:
Қазақстандағы қазбалық флора әр алуандығы.
Қазақстандағы қазбалық фаунаның əр алуандылығы.
№12 – Зертханалық жұмыс. Организмдердің Солтүстік мұзды мұхитында таралуы
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №13.
Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАНДЫ ТАБИҒАТ ЗОНАЛАРЫ БОЙЫНША БИОГЕОГРАФИЯЛЫҚ АУДАНДАСТЫРЫЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.
Дәріс мазмұны:
Қазақстанның жазық-аласа таулы бөлігі
Орманды дала.
Шөлейт зонасы.
Шөл зонасы.
Биік таулы аймақ ландшафтысы№13 - Зертханалық жұмыс. Жер шарының флористикалық және фаунистикалық аймақтары
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №14.
Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАН ҚОРЫҚТАРЫ МЕН ҰЛТТЫҚ БАҚТАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ АЛУ.
Дәріс мазмұны:
Ақсу-Жабағылы қорығы
Алакөл қорығы.
Алматы қорығы.
Барсакелмес қорығы.
Батыс Алтай қорығы.
Қаратау қорығы.
Қорғалжың қорығы.
Марқакөл қорығы.
Наурызым қорығы
№14 - Зертханалық жұмыс.
Жер шарының флористикалық және фаунистикалық аймақтары Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №15.
Тақырыбы:
Қазақстандағы биокөптүрліліктің қазіргі жағдайы мен оның пайдаланылуына экологиялық баға беру.
№15 - Зертханалық жұмыс.
Қазақстанның флорасы және фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелкілігін анықтау
Негізгі әдебиеттер: (№9,№6,№13,№11 88-90 беттер)
Қосымша әдебиеттер:(№6,№9,№10 66-84,88-120 беттер)
9. Курстық жұмыс ООЖ бойынша қарастырылмаған.
10. СӨЖ тапсырмалары және оларды орындау кестесі
№ Сабақ тақырыбы Тапсырма Бақылау түрі Қолданылатын әдебиеттер Тапсыру мерзімі
1 Кіріспе. Биогеография пәнінің даму тарихы және мақсат,
міндеттері. Биофилоттық патшалықтар Реферат Нег әд 5 (100-104 бет), 7 (54-57 бет); қос әд: 4 (с.67-69) 2 Биосфера және зат айналымы. Реликті ареалдар
Слайд Нег әд 6 (10-17 бет), 7 (54-57 бет); қос әд: 3(102-111 бет) 3 Тірі организмдер, оның классификациясы мен систематикасы Солтүстік мұзды мұхит флорасы ме фаунасы Баяндама
Негізгі әдебиет Атлас карталары 4 Климаттық, биотикалық және антропогендік факторлар Атлант мұхит флорасы ме фаунасы Реферат Нег әд: 5 (147-156 бет), қос әд: 2(36-41 бет) 5 Биоценоз, биота, биогеоценоз, фация. Үнді мұхит флорасы ме фаунасы Слайд
Нег әд: 3 (162-175 бет), қос әд: 1 (72-83 бет) 6 Ареал және өсімдіктермен жануарлардың шығу орталықтары Антрактида мұхит флорасы ме фаунасы Слайд-шоу Нег әд: 223-250 беттер 7 Организмдердің таралу ерекшеліктері Австралия флорасы ме фаунасы Баяндама
Нег әд: 92-95бет 8 Жер шарының негізгі зоналдық аудандастырылуы Оңтүстік Америкасы мұхит флорасы ме фаунасы Реферат
слайд - шоу Нег әд: 3 (162-175 бет), қос әд: 1 (72-83 бет) 9 Құрлықтағы организмдер горизантальді және және биіктік белдеулер бойынша таралуы Африка флорасы ме фаунасы Интерактивт1к такта Нег әд 8 340-355, қос әд: 3 61-92 10 Құрлықтың фауналық аудандастырылуы Солтүстік Америка флорасы ме фаунасы Реферат Нег әд 5 248-261 қос әд: 1 391-397 11 Құрлықтың флоралық аудандастырылуы Еуразия флорасы ме фаунасы Слайд Нег әд 7
125-150 қос әд: 25
32-41 12 Организмдердің дүние жүзілік мұхиттарда таралуы Тынық мұхит флорасы ме фаунасы Баяндама Нег әд 5
66-85 қос әд: 27 12-22 13 Мұхиттардың биогеографиялық аудандастырылуы Биогеография географиялық қабықтың басты компонентері ретінде Слайд Нег әд 7
125-150 қос әд: 25
32-41 14 Биогеографиялық аудандастырудың практикалық маңызы. Биогеографияның басқа ғылымдамен байланысы Интернеттен іздену Нег әд 11 340-355 қос әд: 25
365-383 15 Кіріспе. Биогеография пәнінің даму тарихы және мақсат,
міндеттері. Биофилоттық патшалықтар Реферет Нег әд 5 (100-104 бет), 7 (54-57 бет); қос әд: 4 (с.67-69) 16 Биосфера және зат айналымы. Реликті ареалдар
Слайд Нег әд 6 (10-17 бет), 7 (54-57 бет); қос әд: 3(102-111 бет) 17 Тірі организмдер, оның классификациясы мен систематикасы Солтүстік мұзды мұхит флорасы ме фаунасы Баяндама
Негізгі әдебиет Атлас карталары 18 Климаттық, биотикалық және антропогендік факторлар Атлант мұхит флорасы ме фаунасы Реферат Нег әд: 5 (147-156 бет), қос әд: 2(36-41 бет) 19 Биоценоз, биота, биогеоценоз, фация. Үнді мұхит флорасы ме фаунасы Слайд
Нег әд: 3 (162-175 бет), қос әд: 1 (72-83 бет) 20 Ареал және өсімдіктермен жануарлардың шығу орталықтары Антрактида мұхит флорасы ме фаунасы Слайд-шоу Нег әд: 223-250 беттер 11. Аралық және қорытынды бақылау жұмыстар
Биогеографияның басқа ғылымдармен байланысы.
Биогеография –географиялық қабықтың басты компоненті ретінде.
Биосфера-тіршілік ортасы.
Жер шарының өсімдік белдеулері.Көптүрлілігі.
Жер шарының жануарлар дүниесі.Көптүрлілігі.
Ареалдың қалыптасуы,түрлері.
Биіктік белдеулердің жалпы сипаттамасы.
Аралдар фаунасы мен флорасы.
Ішкі сулардағы тіршілік.
Эндемиктік жануарлар мен өсімдіктер.
Реликтті жануарлар мен өсімдіктер.
Тропиктік сулардың экожүйесі.
Ылғалды мәңгі жасыл тропикалық ормандар.
Саванналар. Мангро ормандары.
Мангро ормандары.Қазіргі тілдік семьялар және олардың топонимдер қалыптастырушы рөлі.
2 Аралық бақылау (15-ші аптада өткізіледі)
1.Биосферадағы геохимиялық зат айналымы.
2.Организмдердің көптүрлілігі проблемасы.Топонимикантерминологиясы
3.Ағзалардың биіктік белдеу бойынша таралуы.
4.Құрлықтың табиғат зоналары.
5.Қазақстанның Қызыл кітабы.ық жаңа терминдердің қалыптасуы
6.Іле Алатауының өсімдік және жануарлар дүниесі.
8.Сирек және азайып бара жатырған өсімдіктер мен жануарлар.
9.Нотогея патшалығы.
10.Арктогей патшалығы..
11.Солтүстік америка эндемдері.
12.Австралия эндем жануарлары..
13.Тұзды су гидробионттарына сипаттама.
14.Қазақстанның эндем ағзалар ареалы.
15.Қазақстан дала зонасының флорасы мен фаунасы.
12. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі:
Ахаганяни.О.Е.Биогеография,Минск 1992.Н.Б.Байшалов., Ж.А.Бұламбаев Өндірістің техникалық – экономикалық негіздері Алматы, 2008ж
Афанасьев.А.Л.Зоогеография Казахстана,Алматы 1960.
Бобринский.Н.А.т.б .География животных,Москва 1975. 4.1987Ярощенко.П.Д.Общая биогеография ,Москва 5.1975..Второв.П.П.Дроздов.Н.Н.Биогеография, Москва1975.
Қосымша әдебиеттер :Второв.П.П.Дроздов.Н.Н.Криволуцкий.В.Е.Мяло.Е.Г.Биогеография с основами экологий ,Москва 2003.
Шафер.В.Основы общей географий растений.,Москва 1956.
Богданов.Д.В.Зональность океанов и морей, Природа 4,1961.
Сағындықов.Ж .Өсімдіктер географиясы, Алматы 1997.
Зенкевич.Л.А. Моря СССР ,их фауна и флора.
Атлас мира.

Приложенные файлы

  • docx 8840332
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий