Биогеография силлабус — копия


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Ш. ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТЫ
«Биология және география» кафедрасы
«БЕКІТЕМІН»
Институт директоры:
_______ Көшімова Б, Ә
«__ » ________ 2013ж
СИЛЛАБУС
Пәні: Биогеография
Мамандығы:5В011600-«География»,050113 – Биология
Оқыту түрі: күндізгі
Барлығы: 3 кредит
Курс: 2 Семестр 3
Дәріс сабақтары: 30 сағат
Тәжірибелік сабақтар: 15 сағат
Зертханалық сабақтар: 0
Барлық аудиториялық сабақ: 45 сағат
СОӨЖ: 23 сағат Еңбек сыйымдылығы: 135сағат
СӨЖ: 67 сағат
Емтихан: 3,4 семестр

АҚТАУ, 2013 ж
Құрастырған:
«Биология және география» кафедрасының доценті Сағындықова Э.Ө
Негіздеме: Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты ҚР МЖМБС және Абай атындағы ҚазҰПУ (27.10.2006ж.) ұсынған типтік бағдарламасына сәйкес жасалынды.
«Биология және география» кафедрасының отырысында бекітілді

« » 2013ж Хаттама №

Кафедра меңгерушісі _____________ Л.Е.Бисенова
«Педагогикалық технологиялар» институтының Әдістемелік кеңесінде мақұлданды
« » 2013ж Хаттама №5

ОӘҚ төрағасы ______________ Г. А. Қалиева

1. Оқытушы жайлы мағлұмат: «Биология және география» кафедрасының доценті Сағындықова Э. Ө, оқытушы Серікбаева А. Қ
Ақтау қаласы, РМКҚ «Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті» 32 ш/а, (С корпус),
Педагогикалық технологиялар институты
Биология және География кафедрасы 1-07 аудитория.
Тел: 8 (7292) 42-58-04
2. Пән туралы мәліметтер:
Биогеография
Кредит саны -3
Өткізетін орны – 32 ш/а, С оқу ғимараты
Сабақтың өткізілу уақыты – сабақ кестесі бойынша
Пәннің
коды Пән Курс Семестр Кредиттер с аны Дәрістер Практика сабақ Лаборат.
сабақ СОӨЖ СӨЖ Барлық сағат
BG 4301 Биогеография 2 3 3 30 15 - 45 45 135
3. Пререквизиттер – биогеография экология негіздерімен пәнін меңгеру үшін экология және биологиялық, географиялық пәндер бойынша базалық білімді меңгеру, әдебиеттер мен жұмыс жасай білуі, қорытындылап бақылау нәтижесін тұжырымдауы, табиғатта жасалған, практикалық, зертханалық өз ойын саутты айта алатын болуы керек.
4. Постреквизиттер – Жер шарындағы ағзалардың көптүрлілігін жайлы, өсімдіктер мен жануарлардың жер шарының географиялық белдеулері бойынша таралуын, биогеографиялық ұғымдар мен терминдерді түсіну.
5. Пән туралы қысқаша мәлімет: Бағдарлама 0,5 жылдық (семестр 7) 52,6 сағат көлеміндегі міндетті түрдегі курсқа есептелген: 30 сағат дәріс, 30 сағат тәжірибе, зертхана 0 сағат, 0 сағат СӨЖ, 7,6 сағат СОӨЖ. Емтихан: 5 семестрде
Пәнді оқытудағы мақсат:
Биофилоттардың яғни жердегі тарихи дамуды көрсету, планетадағы заңдылықтар және жер облыстарымен биофилоталық патшалықтарды үйрету. Жер шарындағы және туған өлкенің жануарлары мен өсімдіктердің көптүрлілігі, табиғаттағы саны, тығыздығы, таралу ерекшеліктері т.б. түсінік қалыптастыру.Биогеография әдістерімен, оқыту обьектісімен танысу, Экологиялық биогеографияны білу, айыру, Биофилотикалық патшалықтарымен құрлық облыстарының филогенетикалық байланысын картадан бөліп көрсете білу:
Теңіз, мұхит, тоған су биогеографиясының ерекшеліктерін түсіну.
Пәнді оқытудың міндеттері:
Өсімдіктер жамылғысы және жануарлар әлемінің таралу ерекшеліктері
Биотоп, биоценоз, биогеоценоз, ландшафт, фация, биота, ареал т.б. ұғымдарының мәнін түсіндіру.
Биогеографияның негізгі бөлімдері болып флоростикалық-фаунистикалық, аймақтық, экологиялық және тарихи деп бөлу.
Құрлықты фаунистикалық тұрғыдан Жаңа Зеландия, Австралия, Полинезия, Неотропикалық, Австралиялық, Кап, Антрактикалық облыстарға бөлу.
Пәннің маңызы мен ролі: Биогеография жануарлар дүниесін мен өсімдіктердің жер шарында таралу ерекшеліктерін зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Биология мамандары үшін өте маңызды, өйткені болашақ биологтар өз өлкесінің жануарлар мен өсімдіктерін көптүрлілігін , табиғаттағы саның тығыздығын, таралу ерекшеліктерін білуге тиіс.
Биогеография пәнінің оқытудың нәтижесінде студенттер: Жер шарының қазіргі фаунасы мен флорасының биогеографиялық аудандастырылуының экологиялық негіздерін жетіп біліп шығады. Туған өлкесінің биотасына биогеографиялық талдау жасай алады. Туған өлкесінің биогеографиялық картасын жасап био ресурстарды тиімді пайдалануды үйренеді.
6. Студенттердің білімін, біліктілігін және дағдыларын бағалау жүйесі:
Студенттің білімі мен қабілетін бағалау кестесі
% Әріптік жүйе бойынша Баллдар Дәстүрлі
95-100 А 4 Өте жақсы
90-94 А- 3,67 85-89 В+ 3,33 Жақсы
80-84 В 3 75-79 В- 2,67 70-74 С+ 2,33 Қанағаттанарлық
65-69 С 2 60-64 С- 1,67 55-59 D+ 1,33 50-54 D- 1 0-49 F 0 Қанағаттанарлықсыз
7. Курстың саясаты мен жүргізілуі:
Студент төмендегі шарттарды орындауға міндетті:
Дәріс және сарамандық сабақтарға қатысуға тиіс, ол студенттің ағымдық рейтингіне әсер етеді;
Сабаққа кешікпеуге тиіс. Ауырған жағдайда дәрігердің анықтамасын көрсетуге, қалған сабақтары бойынша тапсырмалар алып, оны орындауға тиіс;
Сабақ үстінде артық сөйлеуге, газет – журнал оқымауға;
Оқу ісіне белсенді араласуға;
Үй тапсырмасын тиянақты орындауға;
Сабақтан себепсіз қалмауға;
Курстастары мен оқушылар алдында этика сақтап, байланыс жасауға;
Сыртқы түрі мен киім этикалық нормаға сай болуға тиіс.
8. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ –ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР
8.1. Пәннің тақырыптық жоспары
№ Тақырыптар мазмұны Сағаттар саны
ДӘРІС ТЖ ЗЖ СӨЖ СОӨЖ
1 Кіріспе. Биогеография пәнінің даму тарихы және мақсат,міндеттері. 2 1 - 4 4
2 Биосфера және зат айналымы. 2 1 - 4 4
3 Тірі организмдер, оның классификациясы мен систематикасы 2 1 - 4 4
4 Климаттық, биотикалық және антропогендік факторлар 2 1 - 4 4
5 Биоценоз, биота, биогеоценоз, фация. 2 1 - 4 4
6 Ареал және өсімдіктермен жануарлардың шығу орталықтары 2 1 - 4 4
7 Организмдердің таралу ерекшеліктері 2 1
- 6 6
8 Жер шарының негізгі зоналдық аудандастырылуы 2 1 - 4 4
9 Құрлықтағы организмдер горизантальді және және биіктік белдеулер бойынша таралуы 2 1 - 5 5
10 Құрлықтың фауналық аудандастырылуы 2 1 - 2 2
11 Құрлықтың флоралық аудандастырылуы 2 1 1 1
12 Организмдердің дүние жүзілік мұхиттарда таралуы 2 1 1 1
13 Мұхиттардың биогеографиялық аудандастырылуы 3 1 1 1
14 Биогеографиялық аудандастырудың практикалық маңызы. 2 2 1 1
Барлығы 30 15 - 45 45
Дәріс №1.
Тақырыбы: КІРІСПЕ. БИОГЕОГРАФИЯ ПӘНІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ МАҚСАТ,МІНДЕТТЕРІ.
Дәріс мазмұны:
Биогеография пəнінің мақсат-мүдделері жəне мазмұны.
Биогеографиялық ғылым дамуының негізгі кезеңдері.
Биогеография пəнінің басқа ғылым салаларымен байланысы.
Негізгі әдебиеттер: №4,№6 (55-60 беттер)
Қосымша әдебиеттер: №8,№4(9-13,111-117,8-12 беттер)
№ 1 – Тәжірибелік жұмыс.
Тақырыбы: Жер шарындағы қазіргі фауна мен флорасының шығу тегі.
Негізгі әдебиеттер: №1,№2,№3(10-13,131-141,119-212 беттер)
Қосымша әдебиеттер: №1,№4(9-13,111-117,8-12 беттер)
Дәріс №2.
Тақырыбы: БИОСФЕРА ЖӘНЕ ЗАТ АЙНАЛЫМЫ.
Дәріс мазмұны:
Оттек айналымы.
Көміртек айналымы.
Фосфор айналымы.
Су айналымы.
Азот айналымы.
№ 2 – Тәжірибелік жұмыс:
Тақырыбы: Биосфера биотасының қалыптасу кезеңдері, оның геохиялық ерекшеліктері.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(17-19,120-124,18-20 беттер)
Қосымша әдебиеттер №4,№2,№6(114-119,22-28,25-28 беттер)
Дәріс 3.
Тақырыбы: ТІРІ ОРГАНИЗМДЕР, ОНЫҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ МЕН СИСТЕМАТИКАСЫ
Дәріс мазмұны:
Жер шарындағы тірі организмдердің таксономиялық категориялары мен жүйесі.
Организмдердің көп түрлілігі.
Жер шарының флоралық аудандастырылуы.
Жер шарының фауналық аудандастырылуы
№ 3 – Тәжірибелік жұмыс:
Тақырыбы: Таксономиялық әртүрлілік орталықтары.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(125-128,30-33,26-32 беттер)
Қосымша әдебиеттер №2,№3,№5(28-31,29-32,135-136 беттер)
Дәріс №4.
Тақырыбы: КЛИМАТТЫҚ, БИОТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАР
Жер шарындағы тірі организмдерге абиотикалық факторлардың әсері.
Жер шарындағы тірі организмдерге биотикалық факторлардың әсері.
Тірі организмдерге антропогендік әсері флорасы мен фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелкілігін анықтау.
№ 4 – Тәжірибелік жұмыс:
Тақырыбы: Жер беті организмдерінің таралуындағы биіктік белдеулері.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3 (35-37,139-140,36-39 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№4,№6(32-36,39-41,139-143 беттер)
Дәріс №5.
Тақырыбы: БИОЦЕНОЗ, БИОТА, БИОГЕОЦЕНОЗ, ФАЦИЯ.
Биогеоценоздың құрылысы мен қызметі.
Биотаның алатын орны биогеография ғылымында.
Биогеоценоз, фацияға сиппаттама.
№ 5 – Тәжірибелік жұмыс:
Тақырыбы: Ареалдардағы тіршілік.
Негізгі әдебиеттер: №1,№2,№3(41-451,37-140,39-41беттер)
Қосымша әдебиеттер: №4№5,№6(40-45,142-147,45-48 беттер)
Дәріс №6.
Тақырыбы: АРЕОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Дәріс мазмұны:
Ареалдың құрылымы мен типтері.
Ареалдар шекарасы.
Ареалдардың қалыптасуы мен дамуы.
№ 6 – Тәжірибелік жұмыс:
Тақырыбы: Жер шарының негізгі зональдық аудандастырылуы.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(47-50,49-50,1 41-151 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(50-53,56-58,57-59 беттер)
Дәріс №7.
Тақырыбы: ОРГАНИЗМДЕРДІҢ ТАРАЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Дәріс мазмұны:
Құрлықтың фауналық жіктелуі.
Құрлықтың флоралық жіктелуі.
№ 7 – Тәжірибелік жұмыс:
Тақырыбы: Құрлықтағы организмдердің ендік және биіктік белдеулер бойынша таралуы.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №8.
Тақырыбы: ЖЕР ШАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЗОНАЛЬДЫҚ АУДАНДАСТЫРЫЛУЫ.
Дәріс мазмұны:
Құрлықтың негізгі биомдары.
Ылғалды мəңгі жасыл тропиктік ормандар.
Сирек тропиктік ормандар жəне бұталар.
Саванналар.
Мангрлар.
Шөлдер.
Субтропиктік қалың жапырақты ормандар жəне бұталар.
Далалар жəне прерилер.
Қоңыржай белдеудің жалпақ жапырақты ормандары.
Қылқан жапырақты ормандар аймағы.
Тундралар.
№8 – Тәжірибелік жұмыс:
Тақырыбы: Құрлықтың фауналық аудандастырылуы.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №9.
Тақырыбы: ҚҰРЛЫҚТАҒЫ ОРГАНИЗМДЕР ГОРИЗАНТАЛЬДІ ЖӘНЕ БИІКТІК БЕЛДЕУЛЕР БОЙЫНША ТАРАЛУЫ.
Дәріс мазмұны:
Орманды дала зонасы
Дала зонасы.
Шөлейт зонасы.
Шөл зонасы.
Биік таулы аймақ ландшафтысы
№9 – Тәжірибелік жұмыс: Құрлықтың флоралық аудандастырылуы.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №10.
Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАНДЫ БИОГЕОГРАФИЯЛЫҚ АУДАНДАСТЫРЫЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.
Дәріс мазмұны:
Қазақстанның экологиялық жүйесінің алуан түрлілігі.
Биоресурстардың азаю процестері
№10 – Тәжірибелік жұмыс: Организмдердің Атлант мұхиттында таралуы
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №11.
Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ФЛОРАМЕН ФАУНА ТҮРЛЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ.
Дәріс мазмұны:
Қазақстандағы флораның қазіргі жағдайы.
Қазақстандағы фауна түрлерінің қазіргі жағдайы.
№11 – Тәжірибелік жұмыс: Үнді мұхиттында организмдердің таралуы.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №12.
Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗБАЛЫҚ ФЛОРА МЕН ФАУНАНЫҢ ӘР АЛУАНДЫҒЫ.
Дәріс мазмұны:
Қазақстандағы қазбалық флора әр алуандығы.
Қазақстандағы қазбалық фаунаның əр алуандылығы.
№12 – Тәжірибелік жұмыс: Организмдердің Солтүстік Мұзды мұхитта орналасуы.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №13.
Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАНДЫ ТАБИҒАТ ЗОНАЛАРЫ БОЙЫНША БИОГЕОГРАФИЯЛЫҚ АУДАНДАСТЫРЫЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.
Дәріс мазмұны:
Қазақстанның жазық-аласа таулы бөлігі
Орманды дала.
Шөлейт зонасы.
Шөл зонасы.
Биік таулы аймақ ландшафтысы
№13 - Тәжірибелік жұмыс: Жер шарының флористикалық және фаунистикалық аймақтары.
Негізгі әдебиеттер №1,№2,№3(53-56,54-57,159-162 беттер)
Қосымша әдебиеттер №1,№3,№4(57-60,65-68,169-170 беттер)
Дәріс №14.
Тақырыбы: ҚАЗАҚСТАН ҚОРЫҚТАРЫ МЕН ҰЛТТЫҚ БАҚТАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ АЛУ.
Дәріс мазмұны:
Ақсу-Жабағылы қорығы
Алакөл қорығы.
Алматы қорығы.
Барсакелмес қорығы.
Батыс Алтай қорығы.
Қаратау қорығы.
Қорғалжың қорығы.
Марқакөл қорығы.
Наурызым қорығы
№14 - Тәжірибелік жұмыс:
Қазақстанның флорасымен фаунасына жалпы сипаттама және таралу әркелкілігін анықтау.
Негізгі әдебиеттер: (№9,№6,№13,№11 88-90 беттер)
Қосымша әдебиеттер:(№6,№9,№10 66-84,88-120 беттер)
9. Курстық жұмыс ООЖ бойынша қарастырылмаған.
10. СӨЖ , СОӨЖ тапсырмалары және оларды орындау кестесі
№ Сабақ тақырыбы Тапсырма Сабақ түрі (СӨЖ, СОӨЖ) Бақылау түрі Ұсынылатын әдебиеттерге сілтеме, парақ беті. Тапсыру уақыты
(апта)
1 Кіріспе. Биогеография пәнінің даму тарихы және мақсат,
міндеттері. Биофилоттық патшалықтар СОӨЖ Реферат Нег әд 5 (100-104 бет), 7 (54-57 бет); қос әд: 4 (с.67-69) 1 апта
2 Биосфера және зат айналымы. Реликті ареалдар
СОӨЖ Слайд Нег әд 6 (10-17 бет), 7 (54-57 бет); қос әд: 3(102-111 бет) 2 апта
3 Тірі организмдер, оның классификациясы мен систематикасы Солтүстік мұзды мұхит флорасы ме фаунасы СОӨЖ Баяндама
Негізгі әдебиет Атлас карталары 3 апта
4 Климаттық, биотикалық және антропогендік факторлар Атлант мұхит флорасы ме фаунасы СОӨЖ Реферат Нег әд: 5 (147-156 бет), қос әд: 2(36-41 бет) 4 апта
5 Биоценоз, биота, биогеоценоз, фация. Үнді мұхит флорасы ме фаунасы СОӨЖ Слайд
Нег әд: 3 (162-175 бет), қос әд: 1 (72-83 бет) 5 апта
6 Ареал және өсімдіктермен жануарлардың шығу орталықтары Антрактида мұхит флорасы ме фаунасы СОӨЖ Слайд-шоу Нег әд: 223-250 беттер 6 апта
7 Организмдердің таралу ерекшеліктері Австралия флорасы ме фаунасы СОӨЖ Баяндама
Нег әд: 92-95бет 7 апта
8 Жер шарының негізгі зоналдық аудандастырылуы Оңтүстік Америкасы мұхит флорасы ме фаунасы СОӨЖ Реферат
слайд - шоу Нег әд: 3 (162-175 бет), қос әд: 1 (72-83 бет) 8 апта
9 Құрлықтағы организмдер горизантальді және және биіктік белдеулер бойынша таралуы Африка флорасы ме фаунасы СОӨЖ Интерактивт1к такта Нег әд 8 340-355, қос әд: 3 61-92 9 апта
10 Құрлықтың фауналық аудандастырылуы Солтүстік Америка флорасы ме фаунасы СОӨЖ Реферат Нег әд 5 248-261 қос әд: 1 391-397 10 апта
11 Құрлықтың флоралық аудандастырылуы Еуразия флорасы ме фаунасы СОӨЖ Слайд Нег әд 7
125-150 қос әд: 25
32-41 11 апта
12 Организмдердің дүние жүзілік мұхиттарда таралуы Тынық мұхит флорасы ме фаунасы СОӨЖ Баяндама Нег әд 5
66-85 қос әд: 27 12-22 12 апта
13 Мұхиттардың биогеографиялық аудандастырылуы Биогеография географиялық қабықтың басты компонентері ретінде СОӨЖ Слайд Нег әд 7
125-150 қос әд: 25
32-41 13 апта
14 Биогеографиялық аудандастырудың практикалық маңызы. Биогеографияның басқа ғылымдармен байланысы СОӨЖ Интернеттен іздену Нег әд 11 340-355 қос әд: 25
365-383 14 апта
11. Аралық және қорытынды бақылау тапсырмалары.
№1 (8-аптада өткізіледі)
Биогеографияның басқа ғылымдармен байланысы.
Биогеография-географиялық қабықтың басты компоненті ретінде.
Биосфера-тіршілік ортасы.
Жер шарының өсімдік белдеулері.Көптүрлілігі.
Жер шарының жануарлар дүниесі.Көптүрлілігі.
Ареал қалыптасуы,оның түрлері.
Биіктік белдеулердің жалпы сипаттамасы.
Аралдар флорасы мен фаунасы.
Ішкі сулардағы тіршілік.
10. Эндемдік жануарлар мен өсімдіктер.
11. Реликтті жануарлар мен өсімдіктер.
12.Тропиктік сулардың экожүйесі.
13.Ылғалды,мәңгі жасыл тропиктік ормандар.
14.Саванналар.
15.Мангро ормандары.
№2 аралық бақылау (15-аптада өткізіледі)
1. Биосферадағы геохимиялық зат айналымы.
2.Организмдердің көптүрлілігі проблемасы.
3.Организмдердің биіктік белдеу бойынша таралуы.
4.Құрлықтың табиғат зоналары.
5.Қазақстанның Қызыл кітабы.
6.Іле Алатауының өсімдік және жануарлар дүниесінің әртүрлілігі.
7.Сирек және азайып бара жатырған өсімдіктер мен жануарлар.
8.Нотогея патшалығы.
9.Неогея патшалығы.
10.Арктогея патшалығы.
11.Солтүстік Америка эндемиктері.
12.Австралияның эндемик жануарлары.
13.Тұзды су қоймаларының гидробионттарына сипаттама.
14.Қазақстанның эндемик ағзаларының ареалы.
15.Қазақстан дала зонасының флорасы мен фаунасы.
12.ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі:
Ахаганяни.О.Е.»Биогеография» Минск 1992
Афанасьев.А.Л.Зоогеография Казахстана Алматы 1960.
Бобринский.Н.А.және т.б География животных Москва1975.
Ярощенко.П.Д.Общая биогеография Москва1975..
Григорьева.Е.П.Жакупова,Н.У.Биогеография Алматы1976
6. Второв.П.П.Дроздов.Н.Н.Биогеография. Москва 1978
7. Воронов.В.А.Биогеография с основами экологии. Москва 1987.
8. Воронов.А.Г.Взаимоотношение животных и растений в различных географических зонах. Москва1973.
9. Алехин.В.В.Растительность СССР в основных зонах. Москва 1980.
10. Шафер.В.Основы общей географии растений Москва 1956 .
11. Богданов.Д.В.Зональность океанов и морей, «Природа»4,1961
12. Зенкевич.Л.А.Моря СССР, их фауна и флора. Москва 1955..

Қосымша әдебиеттер:
1.Второв.П.П.Дроздов.Н.Н.Криволуцкий.В.Е,Мяло.Е.Г.Биогеография с основами экологии.Москва. 2003.
2.Второв.П.П.Дроздов.Н.Н.Мяло.Е.Г. Биогеография мира, Москва. 1985
3.Второв.П.П.Дроздов.Н.Н.Биогеография материков, Москва. 1974
4.Жайық өңірі-Приуралье ,Орал 1996
5.Власова.Т.В.Материктердің физикалық географиясы. 1,2 бөлімдер.
6.Природно-ресурсный потенциал и проектируемые обьекты заповедного фонда Западно-Казахстанской области,Орал 1998.
7.Атлас мира.
8.Рябчиков.А.М.Физическая география материков и океанов,Москва 1988
9.Ұ.Есназарова Қазақстанның физикалық географиясы 8-кл
10.Ж.Сағындықов.Өсімдіктер географиясы Алматы-1997ж
11.Оспанова Г.С,Бозшатаева Г.Т,Экология А-2003ж
Ақтау қаласы, РМКҚ «Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар
және инжиниринг университеті» 32 ш/а, (С корпус),
Педагогикалық технологиялар институты
Биология және География кафедрасы 2-07 аудитория.
Тел: 8 (7292) 42-58-04

Приложенные файлы

  • docx 8840334
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий