биофизика тест


A
- Ампер заңы;
+ Стокс заңы;
- Киргофф заңы.
?
Қалыпты жағдайда жүректің электр осі мен бірінші тарам аралығындағы -бұрышы тең:
- 0-30° ;- 10°-40°;
+ 40° - 70° ;- 70° - 90° ;- 90° - 120° .
?
_Эйтховен моделінде α бұрышы - бұл
+ Жүректегі электрқозғаушы күш векторы мен I тарам сызыгы арасындағы бұрыш;
- Жүректегі электрқозғаушы күш векторы мен II тарам сызығы арасындағы бұрыш;
- Жүректегі электрқозғаушы күш векторы мен III тарам сызығы арасындағы бұрыш;
- Жүректегі электрқозғаушы күш векторы мен IV тарам сызығы арасындағы бүрыш;
- Жүректегі электрқозғаушы күш векторы мен V тарам сызығы арасындағы бүрыш.
?
_ЭКГ-да α бұрышы қалыпты жағдайда болады
+ 40° жэне 70° аралығында;
- 20° жэне 40° аралығында;
- 70° жэне 90° аралығында;
- 90° жэне 120° аралығында;
- 120° жэне 160° аралығында.
?
Радон элементінің полоний элементіне айналуы кайсысына мысал болып табылады?
- Бета-ыдырау;
+ Альфа-ыдырау;
- Иондану;
- Поляризация;
- Активация.
?
Полоний элементінің қорғасын элементіне айналуы қайсысына мысал болып табылады:
- Иондану;
- Бета-ыдырау;
+ Альфа-ыдырау;
- Поляризация;
- Активация.
?
Нейтрон мен протонның ядро ішінде бір-біріне айналуын қалай атайды?
- Альфа-ыдырау;
+ Бета-ыдырау;
- Иондану;
- Поляризация;
- Активация.
?
Тритий элементінің гелий элементіне айналуы кайсысына мысал болып табылады?
- Альфа-ыдырау;
+ Бета-ыдырау;
- Иондану;
- Поляризация;
- Активация.
?
Рубидий элементінің криптон элементіне айналуы қайсысына мысал болып табылады?
- Альфа-ыдырау;
+ Бета-ыдырау;
- Иондану;
- Поляризация;
- Активация.
?
Төменде берілген құбылыстардың қайсысы статистикалыққа жатады?
- Өздігінен индукция;
- Тұрақты токқа ұлпалардың кедергісі;
+ Радиоактивті ыдырау;
- Сұйықтықтың беткейлік керілуі;
- Атомды спектр.
?
Сәулелендірілген заттың элементіне берілетін энергияның сол элементтің массасына қатынасын қалай деп атайды?
- Экспозиционды доза;
+ Сәуленің дозасы;
- Эквивалентті доза;
- Салыстырмалы биологиялық тиімділік;
- Сапа коэффициенті.
?
Ток көзіндегі кернеумен салыстырғанда шыгыс кернеуінің қанша есе көп екенін көрсететін коэффициент қалай Դпп атапады?
- Сапа коэффициенті
-`Өткізу коэффициенті;
- Өшу коэффициенті;
- Пайдалы әсер коэффициенті
+ Күшейту кпэффициенті.
?
Берілген денеден өтетін сэуле ағынының сол"денегн түуетїн сэуле ағынына қатынасын қалай деп атайды?
- Сапа коэффициенті
+ Өткізу коэффициенті;
- Өшу коэффициенті;
- Пайдалы әсер коэффициенті
- Күшейту коэффициенті.
?
Иондаушы сэулелердің дозасын өлшейтін аспап қалай аталады?
- Поляриметр;
- Полярограф;
- Актинометр;
+ Дозиметр;
- Энцефалограф.
?
Қандай аспап дозиметрге жатады?
- Полиграфтар мен поляриметрлер.
- Радиометрлер мен актинометрлер;
- Полярографтар мен рентгенометрлер;
- Актинометрлер мен полярографтар;
+ Радиометрлер мен рентгенометрлер;
?
Орындалған жұмыстың жылытқыштан алған жұмысшы заттардың жылу мөлшеріне қатынасы аталады:
- Сапа коэффициенті;
- Өткізу коэффициенті;
- Өшу коэффициенті;
+ Пайдалы әсер коэффициенті;
- Күшейту коэффициенті.
?
Тербеліс амплитудасының азаю жылдамдығының деңгейі аталады?
- Сапа коэффициенті;
- Өткізу коэффициенті;
+ Өшу коэффициенті;
- Пайдалы әсер коэффициенті;
- Күшейту коэффициенті.
?
Толқын ұзындығын өзгертпей-ақ ұзынтолқынды рентген сәулесінің шашырауы қалай деп аталады?
- Тұрақты;
+ Когерентті;
- Уақытша;
- Комптон эффектісі;
- Поляризацияланған.
?
Толқын ұзындыгын өзгерте отырып ұзынтолқынды рентген сэулесінің шашырауы қалай деп аталады?
- Когерентті;
- Тұрақты;
- Уақытша;
+ Комптон эффектісі;
- Поляризацияланған.
?
Рентген сәулесін жұту мен электронды шығару арқылы жүретін атомның ионизациялану құбылысы қалай деп аталады?
- Фотосенсибилизация;
- Фотостимуляция;
+ Фотоэффект;
- Фотопериодизм;
- Фотореактивация.
?
Ультрадыбыс деп нені түсінесің?
- Бұл ортаның жұмсақ механикалық тербелісі;
- Бұл ортаның жұмсақ электрлік тербелісі;
- Бұл ортаның серпімді магниттік тербелісі;
+ Бұл ортаның серпімді механикалық тербелісі;
- Бұл ортаның серпімді электрлік тербелісі;
?
Ультрадыбыстың жиілігі қандай диапазонды қамтиды?
- Диапазоны: 20-дан 50-ге дейінгі Гц аралығы;
- Диапазоны: 20 Гц-тен 20 кГц дейінгі;
- Диапазоны: 20 кГц-тен 50 кГц-ке дейінгі;
- Диапазоны: 20 кГц-тен 20 МГц-ке дейінгі;
+ Диапазоны: 20 МГц-тен 50 МГц-ке дейінгі.
?
Ультрадыбыс әсерінің қандай түрлерін білесің?
- Электрлік, суық;
- Магниттік, электрлік, суық;
- Электромагниттік және жарық;
- Потенциальды, жарық және кинетикалық;
+ Механикалық, химиялық және жылулық.
?
Тітіркендіргіштен қабылданатын сезімнің арифметикалық прогрессияда дамуының нәтижесінде оның деңгейінің геометриялық прогреспен өсуін қалай түсіндіруге болады?
- Кулон заңымен;
- Ом заңымен;
- Вебер-Фехнер заңымен;
- Бугер-Ламберт-Бэр заңымен;
+ Маллюс заңымен.
?
Дыбыс тербелістері есту сезімін туғызады. Оларды ажырату қабылданған:
- Екпінді толқын, шу, музыка;
- Музыка, сөйлеу, жарылыс;
- Тон, сойлеу, шу;
+ Тон (музыкалық дыбыстар), шу, дыбыстық екпіндер;
- Екпінді толқын, шу, музыка, сөйлеу.
?
Адам қандай диапазондағы дыбысты барынша қабылдай алады?
- 10-200 Гц;
- 200-600 Гц;
- 600-1000 Гц;
+ 1000-2500 Гц;
- 2500-3000 Гц.
?
Кибернетика қандай ғылым?
- Биожүйелердің морфологиясының жалпы заңдары жайындағы ғылым;
- Биожүйелердің функцияларының жалпы заңдары жайындағы ғылым;
+ Әртүрлі жүйелердегі байланыс пен басқарудың жалпы заңдары жайындағы ғылым;
- Организмнің биоэнергетикасының жалпы заңдары жайындағы ғылым;
- Биожүйелердің құрылысының жалпы заңдары жайындағы ғылым.
?
Биожүйенің ішкі ортасының гомеостазы деп нені түсінесің?
- Биожүйенің ішкі орта параметрлерінің тұрақсыз болуы;
+ Биожүйенің ішкі орта параметрлерінің тұрақты болуы;
- Биожүйенің ішкі орта параметрлерінің үнемі жоғарылауы;
- Биожүйенің ішкі орта параметрлерінің үнемі төмендеуі;
- Биожүйенің ішкі орта параметрлерінің кейде жоғарылауы, кейде төмендеуі.
?
Функциональды жүйе деп нені түсінесің?
- Организмнің әртүрлі функцияларының орындалуын қамтамасыз ететін органдар жиынтығы;
- Организмнің белгілі бір функциясының орындалуын қамтамасыз ететін оқшауланған орган мен ұлпа;
- Организмнің белгілі бір функциясының орындалуын қамтамасыз ететін әркелкі органдар мен ұлпалардың жиынтығы;
+ Организмнің белгілі бір функциясының орындалуын қамтамасыз ететін біркелкі органдар мен ұлпалардың жиынтығы;
- Организмнің әртүрлі функцияларының орындалуын қамтамасыз ететін оқшауланған орган.
?
Н.М.Амосов бойынша жүйелерді реттейтін қанша тип бар? Қандай?
- Жүйелерді реттейтін екі тип бар - химиялық және нервтік;
- Жүйелерді реттейтін бір тип бап - нерв жүйесі;
+ Жүйелерді реттейтін төрт тип бар - химиялық спецификалық емес жүйе; эндокринді немесе гормондық жүйе; вегетативтік нерв жүйесі; бас миы және орталық нервтік;
- Үш тип - клеткалық, ұлпалық және органдық;
- Бір немесе екі тип бар - нервтік немесе органдық және организмдік.
?
Термодинамика - қандай ғылым?
- Биожүйенің дифференциялау заңдылықтары туралы ғылым;
- Биожүйенің даму заңдылықтары туралы ғылым;
- Биожүйенің өсу заңдылықтары жөніндегі ғылым,
+ Энергияның бір түрден екінші түріне айналу заңдылықтары туралы ғылым;
- Биожүйенің көбею заңдылықтары туралы ғылым.
?
Термодинамика қандай сұраққа жауап бере алмайды?
- Зерттелетін процестің ПҒК неге тең?
- Энергетиктердің көзқарасымен қарағанда берілген процестің өту мүмкіндігіне;
- Энергетиктердің көзқарасымен қарағанда берілген процесс қандай бағытта ағып өту мүмкіндігіне;
- Берілген процесс қандай шекке дейін ағып өтуіне;
+ Әртүрлі құбылыстардың табиғаты мен механизмі қандай екендігіне;
?
Термодинамиа қандай сұраққа жауап береді?
- Әртүрлі құбылыстардың табиғаты мен схемасы қандай екендігіне?
+ Энергетиктердің көзқарасымен қарағанда берілген процесс ағып өту мүмкіндігіне, қай бағытта және қандай шекке дейін ағып өте алады?
- Энергетиктердің көзқарасымен қарағанда берілген процестің қарқындылыгы мен жылдамдығы қандай?
- Әртүрлі құбылыстардың механизмі қандай?
- Әртүрлі құбылыстардың құрылысы мен құрылымы қандай?
?
Термодинамика қанша заңмен негізделеді?
- Термодинамиканың бір заңымен;
+ Термодинамиканың үш заңымен;
- Термодинамиканың екі заңымен;
- Термодинамиканың төрт заңымен;
- Термодинамиканың бес заңымен.
?
Жүйе деп нені түсінесің?
- Қоршаған ортадан бөлінбеген жеке алынған материалды объект;
- Қоршаған ортадан бөлінбеген материалды объекттердің жиынтығы;
- Қоршаған ортадан бөлінбеген энергетикалық процестердің жиынтығы;
+ Қоршаған ортадан бөлінбеген материалды объекттердің жиынтығы;
- Қоршаған ортадан бөлінбеген құрылымдық заттардың жиынтығы.
?
Термодинамикалық жүйенің қанша типі белгілі?
- бір тип;
- Екі тип;
- Екі-үш тип;
+ Үш тип;
- Төрт тип.
?
Оңашаланған (изолированный) термодинамикалық жүйе деп нені түсінесің?
- Қоршаған ортамен затпен ғана алмасатын жүйе;
- Қоршаған ортамен энергиямен ғана алмасатын жүйе;
- Қоршаған ортамен затпен де, энергиямен де алмасатын жүйе;
- Қоршаған ортамен затпен алмаспайтын, тек қана энергиямен алмасатын жүйе;
+ Қоршаған ортамен затпен де, энергиямен де алмаспайтын жүйе.
?
Жабық жүйе деп ненітүсінесің?
- Қоршаған ортамен энергиямен де, затпен де алмаспайтын жүйе;
+ Қоршаган ортамен тек энергиямен алмасып, ал затпен алмаспайтын жүйе;
- Қоршаған ортамен затпен де, энергиямен де алмасатын жүйе;
- Қоршаған ортамен затпен алмасып, ал энергиямен алмаспайтын жүйе;
- Бір уақытта қоршаған ортамен энергиямен де, затпен де алмаса алатын жэне алмаспайтын жүйе.
?
Ашық жүйе деп нені түсінесің?
- Қоршаған ортамен энергиямен алмасатын, ал затпен алмаспайтын жүйе;
- Қоршаған ортамен энергиямен де, затпен де алмаспайтын жүйе;
+ Қоршаған ортамен энергиямен де, затпен де алмасатын жүйе;
- Қоршаған ортамен затпен алмасатын, ал энергиямен алмаспайтын жүйе;
- Қоршаған ортамен бір уақытта энергиямен де, затпен де алмаса алатын жэне алмаспайтын жүйе.
?
Термодинамикалық жүйелерінің қандай типтерін білесің?
- Жартылай ашық, жабық, оқшауланған;
- Жартылай жабық, ашық, түйықталған;
- Жабық, тұйықталған, жартылай оқшауланған;
+ Оқшауланған, түйықталған, ашық;
- Жартылай ашық, жартылай жабық, жартылай түйықталған.
?
_Энергия деп нені түсінесің?
- Энергия - салмақтың көрсеткіші;
- Энергия - жылдамдықтың көрсеткіші;
- Энергия - материя қозғалысының белгілі бір түрінің екінші түріне айналғанда көрсететін сапалық өлшемі;
- Энергия - жылу көрсеткіші;
+ Энергия - материя қозғалысының белгілі бір түрінің екінші түріне айналғанда көрсететін сандық өлшемі.
?
_Энергияның қанша түрін білесің?
- Энергияның екі түрі;
- Энергияның үш түрі;
+ Энергияның төрт түрі;
- Энергияның бес түрі;
- Энергияның алты түрі.
?
_Энергияның барлық түрін атап беріңіз?
- Механикалық, химиялық;
- Химиялық, электрлік;
+ Кинетикалық, потенциалды, химиялық, электрлік;
- Жылу, кинетикалық;
- Электрлік, химиялық, жылу.
?
Жұмыс дегеніміз не?
- Жұмыс - бұл салмақ көрсеткіші;
- Жұмыс - бұл күштің көрсеткіші;
+ Жұмыс - бұл энергияның бір түрінен екінші түріне айналу өлшемі;
- Жұмыс - бұл энтропияның көрсеткіші;
- Жұмыс бұл байланысқан энергия өлшемі.
?
_Энергияның бірінші заңы нені анықтайды?
- Жүйедегі энергияның барлық жиынтығы сол жүйеде болатын өзгерістерге тәуелсіз, динамикалық шама болып қалатынын анықтайды.
- Жүйедегі энергияның барлық жиынтығы сол жүйеде болатын өзгерістерге тәуелсіз, тұрақсыз шамада қалатынын анықтайды;
- Жүйедегі энергияның барлық жиынтығы сол жүйеде болатын өзгерістерге тәуелсіз, үнемі жоғарыға өсіп тұратынын анықтайды;
- Жүйедегі энергияның барлық жиынтығы сол жүйеде болатын өзгерістерге тәуелсіз, үнемі төменге қарай әлсірейтінін анықтайды;
+ Материалды жүйедегі энергияның барлық жиынтығы сол жүйеде болатын өзгерістерге тәуелсіз, тұрақты шамада қалатынын анықтайды;
?
Жүйенің ішкі энергиясы деп нені түсінесің?
- Берілген жүйедегі барлық энергия түрінің жалпы жиынтығының бір бөлігі;
+ Берілген жүйедегі барлық энергия түрінің жалпы жиынтығы;
- Берілген жүйедегі тек байланысқан энергия;
- Берілген жүйедегі тек бос энергия;
- Берілген жүйедегі жылу энергиясы.
?
Жүйенің ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?
- Жүйеге берілген және жұмыспен істелген негэнтропияның алгебралық қосындысына тең;
- Жылу мен негэнтропияның алгебралық қосындысына тең;
+ Жұмыспен істелген және процестен берілген жылудың алгебралық қосындысына тең;
- Байланысқан және бос энергияның алгебралық қосындысына тең;
- Энтропия мен жұмыстың алгебралық қосындысына тең.
?
Жұмыстың қандай түрлерін білесің?
- Химиялық жұмыс;
- Физикалық жұмыс;
- Космостық, механикалық жұмыс;
+ Механикалық, химиялық, электрлік; осмостық жұмыс және жарқырау;
- Су асты жұмыс, қара жұмыс, көтермелі жұмыс, ауырлық жұмыс.
?
Жылудың қандай түрі Сізге белгілі?
- Жалпы жылу.
- Белсенді жылу;
- Негізгі жылу;
- Қосымша жылу;
+ Біріншілік және екіншілік;
?
Клетка энергиясының (жанғыш) универсальды көзі не болып табылады?
- Белок;
- Көмірсу;
- Май;
- Аденозинмонофосфор қышқылы;
+ Аденозинтрифосфор қышқылы.
?
Организмдегі барлық процестер ПҒК-тің қандай %-мен жүреді?
- ПҒК-тің 100%-мен;
- ПҒК-тің 100%-тен көп;
+ ПҒК-тің 100%-інен аз;
- ПҒК-тің 0%-мен;
- ПҒК-тің 200%-мен;
?
Термодинамиканың екінші заңының мэнісі нені білдіреді?
- Энергия айналуының барлық процестері жылуды жұтуымен жүреді;
+ Энергия айналуының барлық процестері энергия бөлшектерінің жылу түрінде шашырауымен жүреді;
- Энергия айналуының барлық процестері энергияны жүлуымен жүреді;
- Энергия айналуының барлық процестері заттардың шашырауымен жүреді;
- Энергия айналуының барлық процестері заттарды жүтуымен жүреді.
?
Қайтымды термодинамикалық процесс деп нені түсінесің?
- Егер жүйенің бастапқы қалпына қайта өтуіне энергияның қосымша бөлінуі қажет болса;
- Егер жүйенің бастапқы қалпына қайта өтуіне сырттан энергияның қосымша жүмсалуы қажет болса;
+ Егер жүйенің бастапқы қалпына қайта өтуіне сырттан энергияның қосымша жұмсалуы қажет болмаса;
- Егер жүйенің бастапқы қалпына қайта өтуіне қосымша жылу қажет болмаса;
- Егер жүйенің бастапқы қалпына қайта өтуіне қосымша энтропия қажет болмаса.
?
Қайтымсыз термодинамикалық процесс деп нені түсінесің?
- Егер жүйенің бастапқы қалпына қайта өтуі жылудың жұмсалуымен байланысты болса;
- Егер жүйенің бастапқы қалпына қайта өтуі энтропияның жұмсалу қажеттілігімен байланысты болса;
+ Егер жүйенің бастапқы қалпына қайта өтуі сырттан келетін энергияның жұмсалу қажеттілігімен байланысты болса;
- Егер жүйенің бастапқы қалпына қайта өтуі энергияның жұмсалуын қажет етпесе;
- Егер жүйенің бастапқы қалпына қайта өтуі заттың жұмсалуымен байланыссыз болса.
?
_Энтропия деп нені түсінесің?
- Бұл энергияның шашырау, деградациялану жэне мәнділігін жою шамасы, сондай-ақ процестің қайтымсыздылық өлшемі;
+ Бұл процестің қайтымдылық шамасы;
- Бұл біріктірілген энергияның шамасы;
- Бұл энергияның өсу жэне процестің қайтымдылық шамасы;
- Бұл процестің қайтымдылық деңгейінің шамасы.
?
Бос энергия деп нені түсінесің?
- Бұл жұмыстың орындалуына қолданылмайтын жүйенің ішкі энергиясының бір бөлігі;
- Бұл жылу түрінде толық бөлінетін жүйенің ішкі энергиясының бір бөлігі;
- Бұл организмнің өсуіне қолданылмайтын жүйенің ішкі энергиясының бір бөлігі;
+ Бұл жұмыстың орындалуына қолданылатын жүйенің ішкі энергиясының бір бөлігі;
- Бұл организмнің көбеюіне қолданылмайтын жүйенің ішкі энергиясының бір бөлігі.
?
Байланысқан энергия деп нені түсінесің?
+ Бұл жұмыстың орындалуына қолданылмайтын, жылу түрінде пайдасыз шашырайтын ішкі энергияның бір бөлігі;
- Бұл жүмыстың орындалуына қолданылатын ішкі энергияның бір бөлігі;
- Бұл организмнің көбеюіне қолданыла алатын ішкі энергияның бір бөлігі;
- Бұл организмнің өсуіне қолданыла алатын ішкі энергияның бір бөлігі;
- Бұл жылу түрінде шашырамайтын ішкі энергияның бір бөлігі.
?
Термодинамикалық тепе-теңдік деп нені түсінесің?
- Бұл бос энергиясы максимум мэніне, ал энтропиясы минимальды мәніне тең болатын жүйенің күйі;
+ Бұл бос энергиясы нольге, ал энтропиясы максимум мәніне тең болатын жүйенің күйі;
- Бұл бос энергиясы мен энтропиясы максимальды мэніне тең болатын жүйенің күйі;
- Бұл бос энергиясы мен энтропиясы минимальды мәніне тең болатын жүйенің күйі;
- Бұл жұмысты жасау қабілеттілігі максимальды мәніне тең болатын жүйенің күйі.
?
Термодинамикалық функциялардың қандай түрі Сізге белгілі?
- Негэнтропия;
- Салмақ;
- Температура, көлем, қысым;
+ Температура, көлем, қысым, энергия, энтропия, энтропияның өзгеру жылдамдығы;
- Энтропия, энергия, негэнтропия, салмақ.
?
_Экстенсивті термодинамикалық функция деп нені түсінесің?
- Жүйенің салмағына байланысты емес функция;
- Жүйедегі микробөлшектер санына байланысты емес функция;
- Жүйенің өлшеміне байланысты емес функция;
- Жүйенің құрылысына байланысты функция;
+ Жүйедегі микробөлшектер санына немесе салмағына байланысты функция.
?
Механикалық энергияны термодинамикалық функция түрінде қалайша өрнектеуге болады?
- ТР;
- P+V;
- Sm;
+ PV;
- ТТ.?
Интенсивті термодинамикалық параметрлер деп нені түсінесің?
- Жүйедегі бөлшектер санына немесе салмағына байланыстылықты;
+ Жүйедегі бөлшектер санына немесе салмағына байланысты еместілікті;
- Жүйе құрылысына байланыстылықты;
- Жүйе құрылысына байланысты еместілікті;
- Жүйенің салмағына байланыстылықты.?
Жылу энергиясын термодинамикалық функция түрінде қалайша өрнектеуге болады?
- ЕР;
+ TS;
- T+S;
- I+T;
- IТ.
?
Негэнтропия деп нені түсінесің?
- Бұл салмақ;
- Бұл жылу;
- Бұл дұрыс (оң) энтропия;
+ Бұл теріс энтропия;
- Бұл кұрылым.?
Организмнің стационарлы күйі деп нені түсінесің?
- Уақыт бойынша организм параметрлерінің өзгеруі;
- Уақыт бойынша организм параметрлерінің төмендеуі;
- Уақыт бойынша организм параметрлерінің жоғарылауы;
+ Уақыт бойынша организм параметрлерінің тұрақтылыгы;
- Уақыт бойынша организм параметрлерінің динамикасы.
?
И.П.Пригожин принципінің мәні неде?
- Стационарлы күйде энтропияның өсу жылдамдығы теріс мәнде болады;
- Стационарлы күйде энтропияның өсу жылдамдығы нольге тең;
+ Стационарлы күйде энтропияның өсу жылдамдығы мүмкіндігінше оң және минимальды мәнде болады;
- Стационарлы күйде энтропияның өсу жылдамдығы негэнтропияның мәніне тең болады;
- Стационарлы күйде энтропияның өсу жылдамдығы бос энергияның мәніне тең болады.
?
Тұрақсыз стационарлы күй қалай сипатталады?
- Минимальды жылдамдықпен энтропияның қосымша өсірілуімен сипатталады;
+ Максимальды жылдамдықпен энтропияның қосымша өсірілуімен сипатталады;
- Нольдік жылдамдықпен энтропияның қосымша өсірілуімен сипатталады;
- Бірдей жылдамдықпен энтропияның қосымша өсірілуімен сипаталады;
- Теріс жылдамдықпен энтропияның қосымша өсірілуімен сипатталады.
?
Гомойотермді (жылы қанды) жануарлар өзінің дене температурасын реттейді:
- Мінез-құлқын өзгерту есебінен;
+ Дене температурасының тұрақтылығын реттеуі (алмасу процестерінің өзгерісі) және мінез-құлықын өзгерту есебінен;
- Мінез-құлықты өзгерту және тамақтан бас тарту есебінен;
- Тамақтану режимінің ауысуынан;
- Суды коп қабылдау есебінен.
?
Пойкилотермді (суық қанды) жануарларға жатады:
- Құстар;
- Шөпқоректі жануарлар;
+ Насекомдар (жэндіктер);
- Жыртқыштар;
- Дельфиндер.
?
Пойкилотермді (суық қанды) жануарларга жатады:
- Құстар;
- Шөпқоректі жануарлар;
- Бауырмен жорғалаушылар;
+ Жыртқыштар;
- Дельфиндер.
?
Гомойотермді (жылы қанды) жануарларға жатады:
- Насекомдар (жәндіктер);
+ Шөпқоректі жануарлар;
- Бауырмен жорғалаушылар;
- Балыктар;
- Қосмекенділер.
?
Гомойотермді (жылы қанды) жануарларға жатады:
- Насекомдар;
+ Құстар;
- Бауырмен жорғалаушылар;
- Балықтар;
- Қосмекенділер.
?
Ε - энергия активациясы аталады:
- Жануарлардың қоректік затының құрамындағы энергиясы;
+ Молекулалардың соғылуларынан химиялық реакцияның тоқтатылу нәтижесінде молекулаларда болатын энергия;
- Химиялық реакциялар кезінде молекулалардың қабылдайтын энергиясы;
- Молекулалардың өзара соқтығулары нәтижесінде химиялық реакцияны тудыратын молекулалардағы энергия;
- Химиялық реакция кезіндегі бөлінетін энергия.
?
Термодинамиканың қандай жүйесі табиғи физикалық әлемде кездеспейді?
- Ашық жүйе;
- Биожүйелер;
- Жабық жүйе;
- Биогеоценоз;
+ Оңашаланған жүйе.
?
_Энергияның сақталу заңы бүл:
- Термодинамиканың 2-ші заңы,
+ Термодинамиканың 1-ші заңы;
- Пригожий принципінің математикалық өрнегі;
- Кулон заңы;
- Ньютон заңы.
?
Тірі организм термодинамикалық жүйенің қандай түріне жатады?
- Жабық жүйеге;
+ Ашық жүйеге;
- Оңашаланған жүйеге;
- Элементарлық жүйеге;
- Жартылай жүйеге.
?
Төменде берілген тірі жүйелердің қайсысын салыстырмалы түрде жабық жүйе деп санауға болады?
- Аквариумдағы балықтарды;
- Қыстап шығатын дәнді;
- Саңырауқұлақтарды;
- Қыстайтын суырлар;
+ Спораларды.
?
Термодинамикалық көзқараспен қарағанда адамның қандай тіршілік ету ортасы жабық жүйеге жатады?
- Қала;
- Пәтер;
- Ауыл;
- Теңіздегі яхта (қайық);
+ Космостық корабль.
?
Биофизикалық позиция бойынша біздің Жер планетамыз жатады:
- Жабық жүйеге;
+ Ашық жүйеге;
- Оңашаланган жүйеге;
- Элементарлық жүйеге;
- Жартылай жүйеге.
?
Не себепті біздің Жер планетамыз термодинамикалық ашық жүйеге жатады?
- Себебі, Күн сәулесі түсіп тұрады;
- Себебі, газтәрізді атмосферасы бар;
+ Себебі, қоршаған әлем дүниесімен зат және энергиямен алмасу процесі жүреді;
- Себебі, әлем кеңістігінде Жер үлкен жылдамдықпен қозғалады;
- Себебі, жер бетінен ылғал тұрақты буланады.
?
_Энергияның сақталу заңы бұл:
- Ғылыми гипотеза;
- Физикалық теория;
+ Экспериментті дәлелденген табиғат заңы;
- Философиялық қорытынды;
- Ғылыми сенгіштік.
?
Не себепті тірі организм тамақтағы энергияны 100% пайдаланбайды?
- Себебі, энергияның барлық айналу процесі жылуды жұтуымен жүреді;
- Себебі, организмдегі барлық процестер энергияны жұтуымен жүреді;
+ Себебі, энергияның барлық айналу процесі энергияның бір бөлігін жылу түрінде таратады;
- Себебі, энергияның барлық айналу процесі заттарды бөлу түрінде жүреді;
- Себебі, энергияның барлық айналу процесі заттарды жұту арқылы жүреді.
?
_Эволюция процесінде ПҒК 100%-тен жоғары болатын алмасу процестерін пайдаланатын тірі организмдер пайда бола ала ма?
- Жоқ, себебі энергияның барлық айналу процесі жылуды жұтуымен жүреді;
- Жоқ, себебі организмдегі барлық процестер энергияны жұтуымен жүреді;
+ Жоқ, себебі энергияның барлық айналу процесі энергияның бір бөлігін жылу түрінде таратады;
- Жоқ, себебі энергияның барлық айналу процесі заттарды бөлу түрінде жүреді;
- Жоқ, себебі энергияның барлық айналу процесі заттарды жұту арқылы жүреді.
?
Биообъекттен өткен тұрақты токтың уақыт бойынша төмендеуі неге байланысты?
- Диффузия құбылысына байланысты;
+ Поляризация құбылысына байланысты;
- Сіңірілу құбылысына байланысты;
- Өткізгіштікке байланысты;
- Деполяризация құбылысына байланысты.
?
_Электрондық поляризацияның релаксация уақыты неге тең?
- 10-16-10-14 сек;
- 10-10-10-8 сек;
- 10-4-10-2 сек;
+ 10-1 - 1 сек;
- 1 - 3 сек;
?
Иондық поляризацияның релаксация уақыты неге тең?
- 1 - 5 сек;
+ 10-2-1 сек;
- 10-8-10-4 сек;
- 10-12-10-8 сек;
- 10-14-10-12 сек;
?
Дипольдік (ориентациялық) поляризацияның релаксация уақыты неге тең?
- 10-18-10-14 сек;
- 10-14-10-12 сек;
+ 10-13-10-7 сек;
- 10-6-10-1 сек;
- 1 - 3 сек;
?
Макроқұрылымдық поляризацияның уақыты неге тең?
- 10-16-10-12 сек;
- 10-12 -10-8 сек;
+ 10-8-10-3 сек;
- 10-2-10-1 сек;
- 1 - 3 сек;
?
Беткейлік поляризацияның уақыты неге тең?
- 10-16-10-14 сек;
- 10-13-10-10 сек;
- 10-10-10-7 сек;
- 10-6-10-4 сек;
+ 10-3-1 сек;
?
_Электролиттік поляризацияның уақыты неге тең?
- 10-16-10-13 сек;
- 10-12-10-8 сек;
- 10-7-10-5 сек;
+ 10-4-10-2 сек;
- 3 - 5 сек;
?
Импеданс деп нені түсінесің?
- Объекттің сыйымдылық кедергісі;
- Объекттің омдық кедергісі;
- Объекттің бөлшектік кедергісі;
+ Объекттегі кедергілердің жалпы қосындысы;
- Объекттің потенциалы.
?
Реография әдісі деп нені түсінесің?
- Қанға толу өзгерісінің себебінен органдардағы биопотенциалдардың өзгерісін тіркеу әдісі;
- Қанға толу өзгерісінің себебінен органдардың сәулелену өзгерісін тіркеу әдісі;
+ Қанға толу өзгерісінің себебінен органдардың кедергілерінің өзгеруін тіркейтін әдіс;
- Қанға толу өзгерісінің себебінен органдардың температурасының өзгерісін тіркейтін әдіс;
- Қанға толу өзгерісінің себебінен органдардың оптикалық қасиеттерінің өзгерісін тіркейтін әдіс.
?
Реоэнцефалография әдісі деп нені түсінесің?
- Лимфоайналысын тіркейтін әдіс;
- Органдағы қан айналысын тіркейтін әдіс;
+ Мидагы қан айналысын тіркейтін әдіс;
- Перифериялық (шеткі) қан айналысын тіркейтін әдіс;
- Жалпы қан айналысын тіркейтін әдіс.
?
Дитермия деп нені түсінесің?
- Емдік мақсатында ұлпаны жогары температурамен жасанды қыздыру әдісі;
+ Емдік мақсатында ұлпаны жогары жиіліктегі токпен жасанды қыздыру әдісі;
- Емдік мақсатында ұлпаны төмен жиіліктегі токпен жасанды қыздыру әдісі;
- Емдік мақсатында ұлпаны айнымалы жиіліктегі токпен жасанды қыздыру әдісі;
- Емдік мақсатында ұлпаны айнымалы температурамен жасанды қыздыру әдісі.
?
Индуктотермия деп нені түсінесің?
- Бұл емдік мақсатында биообъектіге төмен жиіліктегі магнит өрісімен әсер ету;
- Бұл емдік мақсатында биообъектіге төмен жиіліктегі электр өрісімен әсер ету;
- Бұл емдік мақсатында биообъектіге жоғары жиіліктегі электр өрісімен әсер ету;
+ Бұл емдік мақсатында биообъектіге жоғары жиіліктегі магнит өрісімен әсер ету;
- Бұл емдік мақсатында биообъектіге айнымалы электр өрісімен әсер ету.
?
УВЧ-терапия деп нені түсінесің?
- Бұл ультражоғары жиіліктегі жарық-температура өрісін қолдану терапиясы;
- Бұл ультражоғары жиіліктегі магнит өрісін қолдану терапиясы;
- Бұл ультражоғары жиіліктегі температура өрісін қолдану терапиясы;
- Бұл ультражоғары жиіліктегі жарық өрісін қолдану терапиясы;
+ Бұл ультражоғары жиіліктегі электр өрісін қолдану терапиясы;
?
Жүрек биопотенциалдарын тіркеу неліктен векторлық шамамен беріледі?
- Себебі, жүрек теріс зарядталған;
- Себебі, жүрек оң зарядталған;
+ Себебі, жиырылған жүрек электр тогының көзі болып табылады;
- Себебі, кез келген өлшенген заряд вектор болып табылады;
- Себебі, жиырылу кезінде жүректе потенциалдар жоғалып кетеді.
?
Физикалық процестер бойынша жүрек еттері жатады:
- Электр зарядына;
- Вакуумдагы электр диполіне;
+ Ток тудыратын дипольді электр генераторына;
- Электр өрісіне;
- Потенциалдар айырмасына.
?
Аз шамадағы 25-50 мА электр тогымен зақымдалу неге қауіпті?
- Берілген ток адам организмінде айтарлықтай өзгерістер тудырмайды;
- Қозғалу белсенділігінің артуы және кеңістікте бағдарлаудың жоғалуы мүмкін;
- Сезімталдылығының өзгеруі және үрейлену күйінің дамуы мүмкін;
+ Жүрек еттерінен ток өткенде ондағы жеке талшықтарының тәртіпсіз жиырылуын тудыра отырып жүректің тоқтап қалуы мүмкін;
- Органдардың шала күйіп қалуы және дене ұлпаларының булануы мүмкін.
?
_Электр тогымен зақымдалу дәрежесі қандай факторлармен анықталады?
- Ток күшінің шамасымен;
- Ток жиілігімен;
+ Ток күшінің шамасымен, ток жиілігімен, әсер ету ұзақтығы мен кенеттен әсер ету, адамның сол кездегі күйі мен қоршаған ортаның (ылғалды, құрғақ) жағдайымен;
- Кенеттен әсер еткенде, адамның сол кездегі күйі мен қоршаған ортаның (ылғалды, қүрғақ) жағдайымен ғана;
- Адамның сол кездегі күйі мен қоршаған ортаның (ылғалды, қүрғақ) жағдайымен ғана.
?
Жүректен өтетін ток жүрек циклының қандай фазасында қауіпті?
- Жүрек еттерінің жиырылу кезінде;
+ Жүрек еттерінің босаңсуы кезінде;
- Жүрек еттерінің қозуы кезінде;
- Жүрек циклының кез келген фазасында бірдей қауіпті;
- Қарыншалардың қозған кезеңінде.
?
Қандай ток жібермей ұстап қалады?
- 10-20 мА шамасындағы ток, себебі электр тізбегімен қосылған адам өздігінен босана алады;
- 0,10-5 мА шамасындагы ток, себебі мұндай жағдайда токтың тек әсері ғана сезіледі;
+ 30-40 мА жоғары шамасындағы ток, себебі мүндай ток бұлшық еттердің еріксіз жиырылуын тудырады жэне сырттан бөтен адамның көмегін қажет етеді;
- Айнымалы кернеуі бар ток;
- Тұрақты кернеуі бар ток.
?
Қандай ток ұстап қалмай жібереді?
- Айнымалы кернеуі бар ток;
- 0,10-5 мА шамасындағы ток, себебі мұндай жағдайда токтың тек әсері ғана сезіледі;
- 30-40 мА жоғары шамасындағы ток, себебі мұндай ток бұлшық еттердің еріксіз жиырылуын тудырады және сырттан бөтен адамның көмегін қажет етеді;
+ 10-20 мА шамасындағы ток, себебі электр тізбегімен қосылған адам өздігінен босана алады;
- Тұрақты кернеуі бар ток.
?
Қандай токты табалдырық тогы деп атайды?
- 10-20 мА шамасындағы ток, себебі электр тізбегімен қосылған адам өздігінен босана алады;
+ 0,10-5 мА шамасындағы ток, себебі мұндай жағдайда токтың тек әсері ғана сезіледі;
- 30-40 мА жоғары шамасындағы ток, себебі мұндай ток бұлшық еттердің еріксіз жиырылуын тудырады және сырттан бөтен адамның көмегін қажет етеді;
- Айнымалы кернеуі бар ток;
- Тұрақты кернеуі бар ток.
?
Қандай токты табалдырық тогы деп аталынады?
- 10-20 мА шамасындағы ток, себебі электр тізбегімен қосылған адам өздігінен босана алады;
+ 0,10 мА шамасына дейінгі ток, себебі мұндай жағдайда токтың әсері де сезілмейді;
- 30-40 мА жоғары шамасындағы ток, себебі мұндай ток бұлшық еттердің еріксіз жиырылуын тудырады және сырттан бөтен адамның көмегін қажет етеді;
- Айнымалы кернеуі бар ток;
- Тұрақты кернеуі бар ток.
?
Неліктен қоршаған ортаның ылғалдылығы электр тогымен зақымдалу мүмкінділігін арттырады?
- Ылғалдың артуы токтың әсер ету уақытын өзгертеді;
- Ылғалдың артуы өтетін токтың жиілігін жоғарлатады;
+ Ылғалдың артуы терідегі кедергіні 10 есе, 100 есе төмендетеді;
- Ылғалдың артуы электр тогымен зақымдалу мүмкіндігін өзгертпейді;
- Ылғалдың артуы терідегі кернеуді төмендетіп электр тогымен зақымдалу мүмкіндігін төмендетеді.
?
Неліктен тұрақты ток пен айнымалы токтың әсер етуі әртүрлі?
- Себебі, тұрақты ток пен айнымалы ток тек электрондардың қозғалуымен ғана сипатталады;
- Себебі, тұрақты ток тек иондардың қозғалуымен, ал айнымалы ток - электрондардың қозғалуымен ғана сипатталады;
- Себебі, айнымалы ток адам терісінен өтпейді;
+ Тұрақты ток өткенде поляризация процесі дамиды және сыртқы әсерге қарсы бағытталған ЭҚК (ЭДС) пайда болады;
- Айнымалы ток өткенде поляризация процесі артады және сыртқы әсерге қарсы бағытталған ЭҚК (ЭДС) пайда болады.
?
_Электромиограмма дегенді қалай түсінесің?
- Бұл бұлшық ет ұлпаларының серпімділік өзгерісін графиктік түрде тіркеу;
- Бұл бұлшық ет ұлпаларындағы температураның өзгеруін графиктік түрде тіркеу;
- Бұл бұлшық ет ұлпаларындағы қысымның өзгеруін графиктік түрде тіркеу;
- Бұл бұлшық ет ұлпаларындағы импеданстың өзгеруін графиктік түрде тіркеу;
+ Бұл бұлшық ет ұлпаларындағы биопотенциалдардың өзгеруін графиктік түрде тіркеу;
?
Ток күшін қандай бірлікпен өлшейді?
- Децибел;
+ Ампер;
- Ом;
- Бэр;
- Вольт.
?
Тірі ұлпалардың кедергілерін қандай бірлікпен өлшейді?
- Децибел;
- Ампер;
+ Ом;
- Бэр;
- Вольт.
?
Мембраналардағы потенциалдар айырмасын қандай бірлікпен өлшейді
- Децибел
- Ампер
- Ом
- Бэр
+ Вольт
?
Нерв-Бұлшық ет препаратын әртүрлі металдардан жасалған пинцетпен жанастырса, онда қандай қүбылыс байқалады
- Ештеңе де болмайды
- Бұлшық еттердің босаңсуы мен созылуы байқалады
+ Бұлшық еттердің қозуы мен жиырылуы байқалады
- Бұлшық еттердің түсі өзгереді
- Бұлшық еттердің тежелуі мен созылуы байқалады.
?
Иондаушы сәуле деп нені түсінесін
- Бұл 10 эВ-дан темен энергиямен сәулелену
- Бұл 8 эВ-ға тең энергиямен сәулелену
+ Бұл 10 эВ-дан жоғары энергиямен сәулелену
- Бұл 5 эВ-дан жогары энергиямен сәулелену
- Бул 5 эВ-дан томен энергиямен сәулелену
?
Рентген сәулесі қай кезде пайда болады
- Заттардың жоғары температурада ыдырауынан пайда болады
- Заттардьң темен температурада ыдырауынан пайда болады
+ Заттардың радиоактивті ыдырауынан пайда болады
- Заттардьң механикалық ыдырауынан пайда болады
- Заттардың сәулелік ыдырауынан пайда болады
?
Иондаушы сәулемен зақымдау процесі қанша фазадан түрады
- Бір фаза
- Екі фаза
+ үш фаза
- Терт фаза
- Бес фаза
?
Радиоактивті сәуленің әсер ету механизмін түсіндіретін қандай теорияларды білесің
- Жарылыс және жылу теориялары
- Жарылыс және суық теориялары
- Толқындық процестердің теориялары
- Механикалық және жылулық әсерлердің теориялары
+ Нысана (мишень), тікелей әсерлесу, тікелей әсерлеспеу, тізбекті процестер теориялары
?
Басқа ядролардың немесе элементарлық бөлшектердің сыртқа шығарылуымен байланысты тұрақсыз ядролардың өздігінен ыдырауы қалай аталады
+ Радиоактивтілік
- Автотолқын
- Поляризация
- Ионизация
- Автоматизация
?
Адам қандай диапазонындағы дыбысты қабылдай алмайды?
- 1000-2500 Гц
- 20-600 Гц
- 600-1000 Гц
+ 1-10 Гц
- 2500-3000 Гц.
?
Әртүрлі жиіліктегі дыбыстардың сезу табалдырығын өлшейтін аспап қалай аталады
- Омметр
+ аудиометр
- Вольтметр
- Термопара
- Термометр
?
Дыбыс қарқындылығын қандай бірлікпен өлшейді
- Ом
- Ампер
+ Децибел
- Бэр
- Вольт
?
Жұту спектрі деп нені түсінесін
- Жұту шамасы объектіге түскен сәуленің көлеміне тәуелді деп түсінуге болады
- Жұту шамасы объектіге түскен сәуленің қуатына тәуелді деп түсінуге болады
- Жүту шамасы объектіге түскен сәуленің тығыздығына тәуелді деп түсінуге болады
- Жүту шамасы объектіге түскен сәуленің температурасына тәуелді деп түсінуге болады
+ Жұту шамасы объектіге түскен сәуленің толқын ұзындығына тәуелді деп түсінуге болады
?
Люминесценция дегеніміз не?
- Суықтан басқа кез келген энергия түрінен қозған объектінің жарықтануы
- Кинетикадан басқа кез келген энергия түрінен қозған объектінің жарықтануы
+ Электрондардың қозган деңгейінен бастапқы деңгейіне өтуімен байланысты жүретін молекулалардың жарқырауы
- Төмен температурадан басқа кез келген энергия түрінен қозган объектінің жарықтануы
- Жогары температурадан басқа кез келген энергия түрінен қозған объектінің жарықтануы
?
Фотоэффект деп нені түсінесін
- Бұл механикалық күштің әсерінен атомдардан электрондардың босануы;
- Бұл электр күшінің әсерінен атомдардан электрондардың босануы;
- Бұл жоғары температураның әсерінен атомдардан электрондардың босануы;
+ Бұл электромагнитті сәуленің әсерінен атомдардан электрондардыц босануы;
- Бұл химиялық күштің әсерінен атомдардан электрондардыц босануы.
?
Фотоэлектрлік эффектте не түзіледі
- Позитрон түзіледі;
+ Шапшаң электрон түзіледі;
- Екіншілік квант түзіледі;;
- Позитрон және екіншілік квант түзіледі;
- Қозған электрон түзіледі.
?
Комптон-эффектісінде не түзіледі
- Позитрон және қозған электрон түзіледі;
- Қозған электрон түзіледі;
- Шапшаң электрон түзіледі;
- Позитрон және екіншілік квант түзіледі;
+ Электрон және екіншілік квант түзіледі.
?
_Электронды-позитронды эффектіде не түзіледі
- Қозған және шапшаң электрондар түзіледі;
- Шапшаң электрон және екіншілік квант түзіледі;
- Қозған электрон және екіншілік квант түзіледі;
+ Электрон және позитрон түзіледі;
- Қозған электрон түзіледі.
?
Фотобиологиялық процесс деп нені түсінесін
- Бұл потенциалды энергияны жұтқан кезде биожүйеде жүретін процестер.
- Бұл жылу энергиясын жүтқан кезде биожүйеде жүретін процестер;
- Бұл затты жұтқан кезде биожүйеде жүретін процестер;
- Бұл кинетикалық энергияны жүтқан кезде биожүйеде жүретін процестер;
+ Бұл сәулелі энергияны жүтқан кезде биожүйеде жүретін процестер;
?
Фотолюминесценция деп нені түсінесін
- Бұл электронның қозған төменгі синглетті деңгейден негізгі деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция;
+ Бұл электронның қозған жоғарғы деңгейден негізгі деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция;
- Бұл электронный негізгі деңгейден қозған төменгі синглетті деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция;
- Бұл электронның төменгі қозған синглетті деңгейден жоғарғы қозған деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция;
- Бұл электронның негізгі деңгейден жоғаргы қозған деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция.
?
Флюоресценция деп нені түсінесін
- Бұл электронның негізгі деңгейден қозған төменгі синглетті деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция;
- Бұл электронның қозған жоғарғы деңгейден негізгі деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция;
+ Бұл электронның қозған төменгі синглетті деңгейден негізгі деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция;
- Бұл электронның төменгі қозған синглетті деңгейден жоғарғы қозған деңгейге өтуімен байкалатын люминесценция;
- Бұл электронның негізгі деңгейден жоғарғы қозған деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция.
?
Фосфоресценция деп нені түсінесін
- Бұл электрондардың төменгі қозған синглетті деңгейден жоғарғы триплетті деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция;
- Бұл электрондардың негізгі деңгейден триплетті деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция;
- Бұл электрондардың триплетті деңгейден қозған синглетті деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция;
+ Бұл электрондардың триплетті деңгейден негізгі деңгейге өтуімен байқалатын люминесценция;
- Бұл электрондардың жоғарғы қозған деңгейден триплетті деңгейге өтуімен байқалатын юминесценция.
?
Митогенетикалық сәуле деп нені түсінесін
- Субстраты липид болып табылатын инфрақызылды сәуле;
- Субстраты липидтер мен су болып табылатын ультракүлгінді сәуле;
+ Субстраты белоктар мен көмірсутек болып табылатын ультракүлгінді сәуле;
- Субстраты белоктар мен липидтер болып табылатын көзге көрінетін сәуле;
- Субстраты көмірсутек және су болып табылатын көзге көрінетін сәуле.
?
Биолюминесценция дегеніміз не
- Бұл толқын ұзындығы 200-250 нм болып келетін сәулеленудің көзбен қабылдануы;
- Бұл толқын үзындығы 250-300 нм болып келетін сәулеленудің көзбен қабылдануы;
- Бұл толқын ұзындығы 310-420 нм болып келетін сәулеленудің көзбен қабылдануы;
+ Бүл толқын ұзындығы 420-710 нм болып келетін сәулеленудің көзбен қабылдануы;
- Бұл толқын үзындыгы 710-810 нм болып келетін сәулеленудің көзбен қабылдануы;
?
Өте әлсіз жарқырау дегеніміз не
- Бұл тірі объектінің ультракүлгін және рентген аймағында жататын спектрмен сәулеленуі.
- Бұл тірі объектінің радиотолқын аймағында жататын спектрмен сәулеленуі;
- Бұл тірі объектінің ультракүлгін аймағында жататын спектрмен сәулеленуі;
- Бұл тірі объектінің радиотолқын және ультркүлгін аймағында жататын спектрмен сәулеленуі;
+ Бұл тірі объектінің көзге көрінетін және инфрақызыл аймағында жататын спектрмен сәулеленуі (360-800 нм);
?
Лазер сәулесінің қандай ерекшеліктері бар
- Қуатты, күшті, иісі бар;
- Полихроматты, әртүрлі бағытталған, әртүрлі фазалы;
- Тұрақсыз, поляризацияланбаған;
+ Когерентті, монохроматты, поляризацияланған, бағытталған;
- Когерентті емес, полисызықты, полибағытталған.
?
Монохроматты сәуле дегеніміз не
- Бірнеше жиіліктің полисинусоидты тербелуімен берілген сәуле;
- Екі жиіліктің тікбүрышты тербелуімен берілген сәуле;
+ Бір жиіліктің синусоидты тербелуімен берілген сәуле;
- Бірнеше жиіліктің үшбүрышты тербелуімен берілген сәуле;
- Екі жиіліктің бисинусоидты тербелуімен берілген сәуле.
?
Лазер сәулесі - когерентті дегенді қалай түсінесін
- Бірнеше тербелістегі немесе толқындағы процестердің уақыт бойынша келіспеген ағыны;
- Бір тербелістегі процестің уақыт бойынша келіспеген ағыны;
- Бірнеше тербелістегі процестің уақыт бойынша түрақсыз ағыны;
+ Бір тербелістегі процестің уақыт бойынша тұрақсыз ағыны;
- Бір тербелістегі процестің уақыт бойынша тұрақты ағыны.
?
Лазердің қандай типтерін білесін
- Гранитті, спиртті, мақталы;
- Ағашты, алмасты, көмірлі;
+ Газды, қатты денелі, жартылай өткізгішті, сүйық;
- Алтынды, күмісті, темірлі, айналы;
- Сутекті, оттекті, қорғасынды.
?
Диффузды потенциал деп нені түсінесін
- Иондардың әртүрлі қозғалуы нәтижесінде екі газды орталардың бөліну шекарасында пайда болады;
- Иондардың әртүрлі қозғалуы нәтижесінде газ және сұйық орталардың бөліну шекарасында пайда болады;
+ Иондардың әртүрлі қозғалуы нәтижесінде екі сұйық орталардың бөліну шекарасында пайда болады;
- Иондардың бірдей қозғалуы нәтижесінде екі қатты орталардың бөліну шекарасында пайда болады;
- Иондардың бірдей қозғалуы нәтижесінде қатты және сүйық орталардың бөліну шекарасында пайда болады;
?
Поляризацияланбаған жарық деп нені түсінесін
- Векторларының амплитудалары барлық бағытта бірдей емес;
- Векторларының амплитудалары барлық бағытта бірдей;
- Векторларының амплитудалары бір жаққа қарай бағытталған;
+ Векторларының амплитудалары әртүрлі жаққа қарай бағытталған;
- Векторларының амплитудалары барлық бағыттарында бірдей емес.
?
Ортаньң сыну көрсеткішін қалай түсінесін
- Ортадан тыс жатқан жарық жылдамдығының ортаның жарық жылдамдығына көбейтіндісі (туындысы).
- Ортаның жарық жылдамдығының сол ортаның жарық жылдамдығына қатынасы;
- Ортадан тыс жатқан жарық жылдамдығының ортадан тыс жатқан жарық жылдамдығына қатынасы;
- Ортаның жарық жылдамдығының ортадан тыс жатқан жарық жылдамдығына қатынасы;
+ Ортадан тыс жатқан жарық жылдамдығының ортаның жарық жылдамдығына қатынасы;
?
Поляризацияланған сәулені қандай сәуле көзі береді
- Күн;
- Сынап шамы;
+ Лазер;
- Қыздырылатын шам;
- Неонды шам.
?
Монохроматты сәулені қандай сәуле көзі береді
- Күн;
- Сынап шамы;
+ Лазер;
- Қыздырылатын шам;
- Неонды шам.
?
Монохроматты сәулені қандай сәуле көзі бере алмайды
- Жартылай өткізгіш лазер.
- Қатты затты лазер;
- Сұйық кристалды лазер;
- Газды лазер;
+ Күн;
?
Поляризацияланған сәулені қандай сәуле көзі бере алмайды
- Жартылай өткізгіш лазер.
- Қатты затты лазер;
- Сұйық кристалды лазер;
- Газды лазер;
+ Күн;
?
Газды гелий-неонды лазердің жүмысы кезінде қандай атомдар көмекші қызмет атқарады
- Аргон;
+ Гелий;
- Неон;
- Көмірқышқыл газы
- Оттегі.
?
Газды гелий-неонды лазердің жүмысы кезінде қандай атомдар негізгі қызмет атқарады
- Аргон;
- Гелий;
+ Неон;
- Көмірқышқыл газы;
- Оттегі.
?
Газды көмірқышқылды лазердің жүмысы кезінде қандай атомдар негізгі қызмет атқарады
- Аргон;
- Гелий;
- Неон;
+ Көмірқышқыл газы
- Оттегі.
?
Квантты генератор болып саналатын лазер қандай сәуле шығарады
- Бос күйіндегі сәулені;
+ Еріксіз бөлінетін сәулені;
- Байланысқан сәулені;
- Айнымалы сәулені;
- Тұрақты сәулені.
?
«Қоныстанғандық инверсиясы» деген термин нені анықтайды
- Атомдардагы бөлшектердің екі деңгейде орналасуы Больмановскийге пропорциональды болады, яғни коп энергиясы бар бөлшектер көп болады;
- Атомдардагы бөлшектердің екі деңгейде орналасуы қалыпты жағдайына кері болады, ягни көп энергиясы бар бөлшектер аз болады;
+ Атомдардагы бөлшектердің екі деңгейде орналасуы Больмановскийге кері болады, ягни көп энергиясы бар бөлшектер коп болады;
- Атомдардагы бөлшектердің екі деңгейде орналасуы Больмановскийге кері болады, ягни аз энергиясы бар бөлшектер көп болады;
- Атомдардагы бөлшектердің екі деңгейде орналасуы Больмановскийге кері болады, ягни көп энергиясы бар бөлшектер аз болады.
?
Қоныстангандық инверсия кезінде лазерде байқалады
- Теріс температуралар және сынудың нольдік көрсеткіші бар орта;
- Температуралар теңдігі және сынудың тең көрсеткіші бар орта;
+ Теріс температуралар және сынудың теріс көрсеткіші бар орта;
- Tepic температуралар және сынудың оң көрсеткіші бар орта;
- Оң температуралар және сынудың теріс көрсеткіші бар орта.
?
Неліктен төменқарқынды лазер сәулесін көзге түсіруге болмайды
- Жүректің соғу қызметі тоқтап қалады;
- Тыныс алу қызметі тоқтап қалады;
- Ақылдан айырылуы мүмкін;
+ Көру пигменттерінің күйіп кетуінен уақытша көрмей қалуы мүмкін;
- Рефлекторлық қозудан көздің қозғалғыштығы жогалуы мүмкін.
?
ЛГН-21 гелий-неонды лазер кандай диапазонда сәуле шыгарады
- 290-340 нм;
- 740 нм;
+ 628 нм;
- 470 нм;
- 700-780 нм.
?
Гелий-неонды лазер сәулесінің түсі қандай
- Ақ;
- Жасыл;
- Сары;
+ Қызыл;
- Κөκ.
?
Неліктен адамдар және көптеген жануарлар әртүрлі түстерді ажырата алады
- Себебі, әртүрлі көру пигменттері спектрдің әртүрлі бөлігін барынша аз мөлшерде жұтады.
- Себебі, айнымалы түрде барынша жүтатын көру пигменті болады;
- Себебі, мидың әртүрлі бөлігі спектрдің әртүрлі бөлігін барынша сезеді;
- Себебі, әртүрлі көру пигменттері спектрдің бір бөлігін өте көп мөлшерде жүтады;
+ Себебі, әртүрлі көру пигменттері спектрдің әртүрлі бөлігін барынша жүтады;
?
Қандай заттардың оптикалық активтілігі басым болады
- Әртүрлі заттардың атомдарының.
- Судың;
- Майлардың;
- Тұздардың;
+ Қанттардың;
?
Қандай заттардың оптикалық активтілігі басым болады
- Түздардың;
- Судың;
- Майлардың;
+ Аминқышқылдарының;
- әртүрлі заттардың атомдарының.
?
Қандай оптикалық белсенді заттар солға айналмалы келеді
- Су;
+ Аминқышқылдары;
- Майлар;
- Тұздар;
- Қанттар.
?
Қандай оптикалық белсенді заттар оңға айналмалы келеді
- Аминқышқылдары;
- Су;
- Майлар;
- Тұздар;
+ Қанттар.
?
Жердегі биожүйелерге энергияның келіп түсуін қандай негізгі фактор анықтайды
- Теңіз деңгейінен жоғарылау жағдайы.
- Жердің гравитациялық өрісі;
- Жердің магниттік өрісі;
- Жердің электрлік өрісі;
+ Күн сәулесі;
?
_Электрофорезді қалай түсінесін
- Дисперсті фазадағы бөлшектердің электр өрісінде аттас зарядталған электродқа қарсы бағытталған қозғалысы.
- Дисперсті фазадағы бөлшектердің электр өрісінде қарама-қарсы зарядталған электродқа қарсы бағытталған қозғалысы;
- Дисперсті фазадағы бөлшектердің электр өрісінде қарама-қарсы зарядталған электродқа қарай бағытталған қозғалысының болмауы;
- Дисперсті фазадағы бөлшектердің электр өрісінде қарама-қарсы зарядталған электродқа қарсы бағытталған қозғалысының болмауы;
+ Дисперсті фазадағы бөлшектердің электр өрісінде қарама-қарсы зарядталған электродқа қарай бағытталған қозғалысы;
?
Ионофорезді қалай түсінесін
- Лазер сәулесінің көмегімен зақымдалмаған тері мен шырышты қабық арқылы организмге әртүрлі дэрілік заттарды енгізу әдісі.
- Айнымалы токтың көмегімен зақымдалмаған тері мен шырышты қабық арқылы организмге әртүрлі дәрілік заттарды енгізу әдісі;
- Айнымалы магнит өрісінің көмегімен зақымдалмаган тері мен шырышты қабық арқылы организмге әртүрлі дәрілік заттарды енгізу әдісі;
- Тұрақты магнит өрісінің көмегімен зақымдалмаған тері мен шырышты қабық арқылы организмге әртүрлі дәрілік заттарды енгізу әдісі;
+ Түрақты токтың көмегімен зақымдалмаған тері мен шырышты қабық арқылы организмге әртүрлі дәрілік заттарды енгізу әдісі;
?
Заттардың активті тасымалдануын қалай түсінесін
- Электрохимиялық градиент бойынша молекулалар мен иондардьщ тасымалдануы;
- Электрохимиялық градиент бойынша молекулалар мен иондардьщ темен бағытқа қарай тасымалдануы;
- Электрохимиялық градиент бойынша молекулалар мен иондардьщ жогары багытқа қарай тасымалдануы;
+ Электрохимиялық градиентке қарсы молекулалар мен иондардьщ тасымалдануы;
- Қан тамырлары арқылы молекулалар мен иондардьщ тасымалдануы.
?
Аномальды осмосты қалай түсінесін
- Осмостық және электрлік градиенттердің бір мезгілде болуымен байланысты белоктарды тасымалдау процесі;
- Осмостық және электрлік градиенттердің бір мезгілде болуымен байланысты липидтерді тасымалдау процесі;
- Осмостық және электрлік градиенттердің бір мезгілде болуымен байланысты көмірсутекті тасымалдау процесі;
+ Осмостық және электрлік градиенттердің бір мезгілде болуымен байланысты суларды тасымалдау процесі;
- Осмостық градиентімен қоса иондарды тасымалдау процесі.
?
Осмос деген үғымды қалай түсінесін
- Жартылай өткізгіш мембрана арқылы еріген заттың төменгі концентрациясынан жоғаргы концентрациясына қарай белок молекулаларының қозгалысы.
- Жартылай өткізгіш мембрана арқылы еріген заттың төменгі концентрациясынан жогаргы концентрациясына қарай су молекулаларының қозгалысы;
- өткізгіш мембрана арқылы еріген заттың жогары концентрациясынан төменгі концентрациясына қарай су молекулаларының қозгалысы;
- өткізгіш мембрана арқылы еріген заттың төменгі концентрациясынан жоғаргы концентрациясына қарай су молекулаларының қозғалысы;
+ Жартылай өткізгіш мембрана арқылы еріген заттың жоғары концентрациясынан төменгі концентрациясына қарай су молекулаларының қозгалысы;
?
Адгезия деп нені түсінесін
- Бұл клеткалардың бүзылуы.
- Бұл клеткалардың бір-бірінен тебілуі;
- Бұл клеткалардың бір-біріне тіркесуі;
- Бұл клеткалардың бір-біріне антагонизмі;
+ Бұл клеткалардың дифференциациясы;
?
Құрылымдық белоктар дегенді қалай түсінесін
- Бұл ферментативтік активтілігі жоқ белоктар;
- Бұл биологиялық процестерді бүзатын белоктар;
- Бұл биологиялық процестерді басып тастайтын белоктар;
+ Бұл биологиялық процестерді активтендіретін белоктар;
- Бұл ферментативтік активтілігі бар белоктар.
?
Каталитикалық белоктар дегенді қалай түсінесін
- Бұл биологиялық процестерді басып тастайтын белоктар;
- Бұл биологиялық процестерді бүзатын белоктар;
+ Бұл ферментативтік активтілігі бар белоктар;
- Бұл ферментативтік активтілігі жоқ белоктар;
- Бұл биологиялық процестерді тежейтін белоктар.
?
Биопотенциал дегенді қалай түсінесін
- Биожүйедегі бірнеше сүйықтық (қан, сілекей, т.б.) нүктелер арасындағы потенциал айрымы.
- Тірі ұлпадағы бір нүктенің потенциалы;
- Сүйек үлпасындағы бір нүктенің потенциалы;
- Тері үлпасындағы бір нүктенің потенциалы;
+ Тірі ұлпаның биоэлектрлік активтілігін бейнелейтін екі нүкте арасындағы потенциалдар айырымы;
?
Баротерапия дегенді қалай түсінесін
- Бұл төмендетілген немесе жоғарылатылған оттекті қысымды емдік мақсатында қолдану;
- Бұл төмендетілген немесе жоғарылатылған сутекті қысымды емдік мақсатында қолдану;
+ Бұл төмендетілген немесе жоғарылатылған атмосфералық қысымды емдік мақсатында қолдану;
- Бұл төмендетілген немесе жоғарылатылған электрлік токты емдік мақсатында қолдану;
- Бұл төмендетілген немесе жоғарылатылған жарық ағынын емдік мақсатында қолдану.
?
Гемолиз деген не
- Гемоглобиндердің бүзылу процесі;
- Лейкоциттердің бұзылу процесі;
+ Эритроциттердің бүзылу процесі;
- Клеткалардың бүзылу процесі;
- Клеткалық ядролардың бұзылу процесі.
?
Тұтқыр сұйықтықтың қозғалу формуласын есептегенде дене қозғалысына әсер етпейтін жорамал жасалған: дене қозғалысына не әсер етпейді
- Жердің тартылуы;
+ Сүйықтықтың түтқырлығы;
- Сұйықтық орналасқан түтіктерді қабырғасы;
- Қозғалу жылдамдығы;
- Қозғалатын дененің пішіні.
?
Тұтқыр сүйықтықтағы дененің қозғалу формуласын есептегенде дене қозғалысына әсер етпейтін жорамал жасалған: дене қозғалысына не әсер етпейді
- Жердің тартылуы;
- Сұйықтықтың түтқырлығы;
+ Сұйықтық орналасқан түтіктердің қабырғасы;
- Қозғалу жылдамдығы;
- Жердің тез қозғалуы.
?
Тірі организмдегі қан айналу зандылықтарын зерттейтін биофизиканың бөлімі қалай аталады
- Термодинамика;
- Акустика;
+ Гемодинамика;
- Механика;
- Гемолиз.
?
Тірі организмдердің дыбысты қабылдау зандылықтарын зерттейтін биофизиканың бөлімі қалай аталады
- Термодинамика
+ Акустика
- Гемодинамика
- Механика
- Гемолиз
?
190.Эритроциттердің бұзылу қүбылысы қалай аталады
- Осмос
+ Гемолиз
- Фильтрация
- Транспирация
- Диализ
?
Гипертоникалық ерітіндіге орналастырылған эритроциттердің өзгеру процесі қалай аталады
- Осмос
+ Гемолиз
- Фильтрация
- Транспирация
- Диализ
?
Гипотоникалық ерітіндіге орналастырылған эритроциттердің өзгеру процесі қалай аталады?
- Осмос;
+ Гемолиз;
- Фильтрация;
- Транспирация;
- Диализ.
?
Гемолиз дегеніміз қандай құбылыс
- Эритроциттердің қан арнасына бөлінуі;
+ Гипотоникалық ерітіндіге орналастырылған эритроциттердің бұзылуы;
- Эритроциттердің жарақаттанған жерде бөлінуі;
- Қан плазмасының бауырда түзілуі;
- Қан плазмасының бүйректерде түзілуі.
?
Фотодинамикалық гемолиз дегеніміз не
- Гипотоникалық ерітіндіге орналастырылған эритроциттердің бұзылуы;
- Гипертоникалық ерітіндіге орналастырылған эритроциттердің бұзылуы;
+ Жарық әсер еткен кездегі эритроциттердің бұзылуы;
- Изотоникалық ерітіндіге орналастырылған эритроциттердің бұзылуы;
- Жарықпен әсер еткен кездегі эритроциттердің бүтінділігінің сақталу.
?
Фотодинамикалық гемолиз тудырады:
- Удың қанға әсер етуін.
- Дыбыстың қанға әсер етуін;
- Жылудың қанға әсер етуін;
- Вибрацияның қанға әсер етуін;
+ Жарықтың қанға әсер етуін;
?
Урометрия деген не
- Қанның меншікті салмағын анықтайтын аспап;
- Сілекейдің меншікті салмағын анықтайтын аспап;
- Лимфаның меншікті салмағын анықтайтын аспап;
- Клеткалардың меншікті салмағын анықтайтын аспап;
+ Несептің меншікті салмағын анықтайтын аспап;
?
Синергетика дегеніміз не
- Уақытты ұйымдастыру жайындағы ғылым;
+ Кеңістікте және уақыт бойынша өздігінен ұйымдастырылуы жайындағы ғылым;
- Биообъекттердің қүрылымдық ерекшеліктері жайындағы ғылым;
- Биожүйелердің статикалығы жайындағы ғылым;
- Биожүйелердің динамикасы жайындағы ғылым.
?
Қандай жүйені детерминделген жүйе деп атайды
- Әрекетін бірыңғай үндестікпен сипаттауға болмайтын және элементтері бір-бірімен белгісіз түрде ықтималдық заңдары бойынша өзара эрекеттесетін жүйе;
- Элементтері бір-бірімен өзара эрекеттесетін және оның эрекеті бірыңғай үндестікпен белгіленетін жүйе;
- Бірыңғай үндестікпен белгіленуге мүмкіндік беретін және өзара белгілі бір тэртіппен эрекеттесетін элементтері жоқ жүйе;
+ Элементтері белгілі бір қатаң тэртіппен эрекеттесетін және оның эрекеті бірыңғай үндестікпен белгіленетін жүйе;
- өзара эрекеттесетін элементтері жоқ жүйе.
?
Қандай жүйені ықтималдылық жүйе деп атайды
- Элементтері белгілі бір қатаң тәртіппен эрекеттесетін және оның эрекеті бірыңғай үндестікпен белгіленетін жүйе;
- Элементтері бір-бірімен өзара әрекеттесетін және оның эрекеті бірыңғай үндестікпен белгіленетін жүйе;
- Бірыңғай үндестікпен белгіленуге мүмкіндік беретін және өзара белгілі бір тәртіппен әрекеттесетін элементтері жоқ жүйе;
+ әрекетін бірыңғай үндестікпен сипаттауға болмайтын және элементтері бір-бірімен белгісіз түрде ықтималдық заңдары бойынша өзара әрекеттесетін жүйе;
- өзара әрекеттесетін элементтері жоқ жүйе.
?
Биокибернетикалық көзқарас бойынша тірі организмдердің датчигі:
- Қаңқа;
- Бұлшық еттер;
- Қан;
+ Сезу органдары;
- Ми.
?
Автотербеліс дегенді қалай түсінесіндер
- Тұрақты сыртқы әсер болған кездегі қандай да бір жүйеде болатын өшетін тербеліс.
- Айнымалы сыртқы әсер болмаған кездегі қандай да бір жүйеде болатын өшетін тербеліс;
- Айнымалы сыртқы әсер болған кездегі қандай да бір жүйеде болатын өшпейтін тербеліс;
- Айнымалы сыртқы әсер болған кездегі қандай да бір жүйеде болатын өшетін тербеліс;
+ Айнымалы сыртқы әсер болмаған кездегі қандай да бір жүйеде болатын өшпейтін тербеліс;
?
Айнымалы сыртқы әсер болмаған кездегі қандай да бір жүйеде болатын өшпейтін тербеліс қалай аталады
- Синусоидальды тербеліс;
- Тригонометриялық тербеліс;
- Апериодты тербеліс;
+ Автотолқынды тербеліс;
- Жекеленген тербеліс.
?
Организмнің қандай жүйесі автотербелісті жүйеге жатады
- Репрордуктивті жүйе;
+ Жүрек жүйесі;
- Тірек-қимыл жүйесі;
- Жабынды жүйе;
- Генетикалық жүйе.
?
Жүректің жиырылу ырғағының шығу көзі:
- Жартылай аи тэрізді клапандар;
- Қарыншалар;
- Толық веналар;
+ Синус түйіні;
- үшжақтаулы клапан.
?
Медицинада жеке органдардың немесе олардың жеке бөліктерінің температурасын өлшеуге қолданылатын және түрлі металдардан қүралған қүрылғы қалай аталады
- Термометр;
+ Термопара;
- Амперметр;
- Манометр;
- Вольтметр.
?
Денеден шығатын сәулені өлшеу арқылы дене температурасын анықтайтын әдіс қалай аталады
- Поляриметрия;
- Полярография;
- Кардиография;
+ Оптикалық пирометрия;
- Томография.
?
Тура күн радиациясының қарқындылығын өлшейтін аспап қалай аталады
- Поляриметр;
- Полярограф;
+ Актинометр;
- Томограф;
- Энцефалограф.
?
Мидағы потенциалдарды тіркейтін аспап қалай аталады
- Поляриметр;
- Полярограф;
- Актинометр;
- Томограф;
+ Энцефалограф.
?
Тірі үлпалардан өтетін токтың жиілігіне электрөткізгіштің шамасы:
- Тәуелді емес;
- Тура пропорционалдылықпен тәуелді;
- Кері пропорционалдылықпен тәуелді;
+ Жиіліктің өсуімен біршама максимальды шамаға дейін өседі;
- Экспоненциальды тәуелділікте болады.
?
Зақымдалмаған қалыпты клеткалар мен үлпалардың электрөткізгіштік дисперсиясының коэффициенті:
- Токтың күшіне тәуелді;
- Организмнің эволюциялық қатарда орналасуына тәуелді;
- Токтың кернеуіне тәуелді;
- Омдық кедергінің шамасына тәуелді;
+ Өтетін токтың жиіліктерінің айырмашылыгына тәуелді.
?
Өлген ұлпаның электрөткізгіштік дисперсиясының коэффициенті:
- Нольге жақындайды;
- Жүзге жақындайды;
- Бірге жақындайды;
+ Онға жақындайды;
- Елуге жақындайды.
?
_ЭКГ-ның моделін жасағанда дипольді қоршап тұрған орта қандай болады
- Біркелкі, изотропты, шектелген;
- Біркелкі емес, анизотропты, шексіз;
- Біркелкі, анизотропты, шектелген;
+ Біркелкі, изотропты, шексіз;
- Біркелкі емес, изотропты, шектелген.
?
Жүмыс циклы кезінде жүректің интегральді электр векторының бағыты мен шамасы не себепті өзгереді
- Жүрек қарыншасының жиырылуынан;
+ Жүректің әртүрлі құрылымдарын қозу толқыны бір реттілікпен қамтиды;
- Кардиомиоциттердің метаболисттік белсенділігінен;
- Атриовентрикулярлы түйіншікте толқындарды өткізу жылдамдығының төмендеуінен;
- Пуркинье талшықтарының реполяризациясынан.
?
_Эйтховеннің анықтамасы бойынша үшбұрыштың төбелеріне қойылып, екі нүктенің арасындағы потенциалдар айырмасын өлшеуге қолданылатын нүктелер:
- Сол қол, оң қол, оң аяқ;
+ Сол қол, оң қол, сол аяқ;
- Сол қол, сол аяқ. оң аяқ;
- Оң қол, сол аяқ, оң аяқ;
- Сол қол, сол аяқ, жүрек.
?
215.Калориметрдің әсер ету принципі төмендегінің қайсысын бір реттілікпен өлшеуге негізделген
- Жарық ағының жиілігін;
- Жарық ағының толқын үзындығын;
+ Жарық агының карқындылыгын;
- Кюветалардың қалыңдығын;
- Кюветалардың биіктігін.
?
_Электромагнитті толқынның көзге көрінетін спектрлер бөлігінің диапазоны:
- 1 мм - 760 нм;
+ 760 нм - 380 нм;
- 380нм- 10 нм;
- 103-1 мм;
- 1 нм-ден кіші.
?
Профессор А.К.Подшибякинның анықтамасы бойынша акупунктуралық нүктелерге жатады:
- Электрөткізгіштігі жоғары, потенциалы томен, электркедергісі темен жерлер;
- Электрөткізгіштігі темен, потенциалы темен, электркедергісі темен жерлер;
+ Электрөткізгіштігі темен, потенциалы жогары, электркедергісі темен жерлер;
- Электрөткізгіштігі темен, потенциалы жоғары, электркедергісі жогары жерлер;
- Электрөткізгіштігі темен, потенциалы темен, электркедергісі жогары жерлер.
?
Сутектік көрсеткіш немесе ортаның рН нені көрсетеді
- Сутегі иондарының концентрациясын;
- Сутегі иондарының концентрациясының натуральды логарифмін;
+ Сутегі иондарының концентрациясының ондық логарифмін;
- Теріс белгісімен алынған сутегі иондарының ондық логарифмін;
- Теріс белгісімен алынған сутегі иондарының натуральды логарифмін.
?
Жарықтың бір квант энергиясы
- Электро-магниттік толқынның жиілігіне кері пропорциональды;
+ Электро-магниттік толқынның жиілігіне тура пропорциональды;
- Электро-магниттік толқынның ұзындығына тура пропорциональды;
- Жарықтың жылдамдығына тура пропорциональды;
- Жарықтың жылдамдығына кері пропорциональды.
?
Төменде көрсетілген қасиеттердің кайсысы лазер сәулесіне жатпайды
- Монохроматтылык;
- Когеренттілік;
- Поляризацияланған;
+ Шашыраған;
- Барлығы да дүрыс.
?
Когерентті сәулені алу үшін келесі жағдайларды сақтау керек
- Барлық берілгендер дүрыс;
- Қайтымды байланыс жасайтын айналардың ортасына жүмыс затын орналастыру қажет;
- Жартылай мөлдір айнаның шағылту коэффициентіне тәуелді болатын табалдырық мэнінен жұмыс затының беретін күшеюі үлкен болу керек;
+ Жұмыс затының инверсті қоныстануға қабілетті болу керек;
- Барлық берілгендер дұрыс емес.
?
_Электрокардиограммада Ρ тісі қозудың нәтижесін көрсетеді.
- Барлық берілгендер дұрыс.
- Қарынша Бұлшық еттерінде қозудың таралуы;
- Қарыншада қозудың толық басталу кезімен сәйкес келеді.
- Пуркинье талшығының екінші реполяризация фазасын кескіндейді;
+ Жүрекше Бұлшық еттеріндегі қозу;
?
_Электрокардиограммада QRS тісі қозудың нәтижесін көрсетеді.
- Жүрекше Бұлшық еттеріндегі қозу;
+ Қарынша Бұлшық еттерінде қозудың таралуы;
- Қарыншада қозудың толық басталу кезімен сәйкес келеді.
- Пуркинье талшығының екінші реполяризация фазасын кескіндейді;
- Барлық берілгендер дүрыс.
?
_Электрокардиограммада ST тісі қозудың нәтижесін көрсетеді.
- Жүрекше Бұлшық еттеріндегі қозу;
- Қарынша Бұлшық еттерінде қозудың таралуы;
+ Қарыншада қозудың толық басталу кезімен сәйкес келеді.
- Пуркинье талшығының екінші реполяризация фазасын кескіндейді;
- Барлық берілгендер дұрыс.
?
_Электрокардиограммада R тісі қозудың нәтижесін көрсетеді.
- Жүрекше Бұлшық еттеріндегі қозу;
+ Қарынша Бұлшық еттерінде қозудың таралуы;
-Қарыншада қозудың толық басталу кезімен сәйкес келеді.
- Пуркинье талшығының екінші реполяризация фазасын кескіндейді;
- Барлық берілгендер дүрыс.
?
_Эйтховен ЭКГ тіркеуді үсынды
- Екі тарам бойынша;
+ үш тарам бойынша;
- Терт тарам бойынша;
- Бес тарам бойынша;
- Алты тарам бойынша.
?
Фотоэлектроколориметрдегі жүмыстарда кюветаларды таңдап алады
- Ерітіндідегі бояу қарқындылығына сәйкес визуальды;
- Ерітінді концентрациясына сәйкес;
- Толқын ұзындығына сәйкес;
+ Барлық берілгендер дұрыс;
- Зерттеу мақсатына сәйкес.
?
Лазер сәулесін зерттегенде поляроидты не үшін қолданады
- Лазер сәулесінің монохроматты сәуле екенін корсету үшін;
- Лазер сәулесінің когерентті сәуле екенін көрсету үшін;
- Лазер сәулесінің бір түсті сәуле екенін көрсету үшін;
+ Лазер сәулесінің поляризацияланған сәуле екенін көрсету үшін;
- Лазер сәулесінің шашыраңқы сәуле екенін көрсету үшін
?
Лазер сәулесін зерттегенде монохроматорды не үшін қолданады
- Лазер сәулесінің поляризацияланған сәуле екенін көрсету үшін;
- Лазер сәулесінің когерентті сәуле екенін көрсету үшін;
- Лазер сәулесінің бағытын корсету үшін;
+ Лазер сәулесінің монохроматты сәуле екенін корсету үшін;
- Лазер сәулесінің шашыраңқы сәуле екенін көрсету үшін
?
Монохроматор нені зерттеуге көмектеседі
- Лазер сәулесінің поляризацияланған сәуле екенін;
- Лазер сәулесінің когерентті сәуле екенін;
- Лазер сәулесінің бағытын;
+ Лазер сәулесінің монохроматты сәуле екенін;
- Лазер сәулесінің шашыраңқы сәуле екенін.
?
Лазер сәулесінің негізгі қасиеті:
- Лазер сәулесі әртүрлі түсті;
- Лазер сәулесі әртүрлі фазалы;
+ Лазер сәулесі монохроматты;
- Лазер сәулесінің жүлылуы;
- Лазер сәулесі шашыраңқы.
?
Төмен жиіліктегі лазер сәулесі көзге түскенде не зақымдалады
- Көз бүршағының (хрусталик) формасы өзгереді;
- Нұрлы қабық түссізденеді;
- Көз қарашығы ұлғаяды;
- Көз бұршағы көмескіленеді (мутнеет);
+ Фоторецептор клеткаларында көру пигменті өзгереді («күйіп қалады»).
?
Фотон ие болады:
- Толқындық қасиетіне
- Кванттық қасиетіне;
+ Толқындық және кванттық қасиетіне;
- Когеренттілік қасиетіне;
- Поляризацияланған қасиетіне.
?
Қараңғы жерге бейімделген адам көзі қанша фотонды жүтқанда жарықты сезе алады:
- 1 000 000 0000 фотоннан артық;
- 1 000 000 фотон шамасында;
- 100 фотоннан артық;
- 1000 фотон шамасында;
+ 10 фотон шамасында.
?
Адам көзі көретін диапазоны:
- 100-190 нм;
- 1000-1200 нм;
- 1-10 см;
+ 400-700 нм;
- 10-100 см.
?
Адам көзі көрмейтін диапазон:
- 620-700 нм.
- 440-590 нм;
- 590-620 нм;
- 400-700 нм;
+ 100-190 нм;
?
Көздің қандай қүрылымы диафрагманың биологиялық аналогы болып табылады:
- Шыны тәрізді дене.
- Торлы қабық;
- Көз бүршағы;
- Көз қабағы;
+ Көз қарашығы;
?
Сауытша (колбочки) клеткаларында пигменті болмаса адамның көруі қандай болады:
- Полихромды;
+ Ахроматты;
- Көп түсті;
- Бұлыңғыр (анық емес);
- жақыннан көргіштік.
?
Ультракүлгіннен ультрадыбыс қалай ажыратылады:
- Ультракүлгін Бұл механикалық толқын, жиілігі 2.104-10102.104 Гц;
- Ультрадыбыс бул электромагниттік толқын;
- Ультрадыбыс және ультракүлгін бір-бірінен ажыратылмайды;
+ Ультракүлгін Бұл электромагниттік толқын, ал ультрадыбыс - Бұл механикалық толқын жиілігі 2.104-10102.104 Гц;
- Ультрадыбыс және ультракүлгін Бұл терминдер синонимдер.
?
Ультрадыбыс пен ультракүлгін арасында не жалпы болып саналады:
- Ультрадыбыс және ультркүлгін Бұл терминндер синонимдер;
+ Ультрадыбыс және ультракүлгін Бұл толқындық процестер;
- Ультрадыбыс және ультркүлгін Бұл электромагниттік толқындар;
- Ультрадыбыс және ультркүлгін Бұл механикалық толқындар;
- Ультрадыбыс және ультркүлгін Бұл гравитациялық толқындар.
?
Адамның көзі не себепті инфрақызыл диапазонында көрмейді:
- Сауытша клеткаларының жұту максимумы толқын үзындығы көк, жасыл және қызыл диапазонында жатыр;
- Сауытша клеткаларының жүту максимумы инфрақызыл диапазонында жатыр;
- Сауытша клеткаларының жүту максимумы ультракүлгін диапазонында жатыр;
- Родопсиннің ультракүлгін және жасыл диапазонында жүту максимумы болады;
+ Родопсин және сауытша пигменттерінің жүту максимумы инфрақызыл диапазонында жатқан жоқ.
?
Адамның көзі не себепті ультракүлгін диапазонында көрмейді:
- Сауытша клеткаларының жұту максимумы тоқын ұзындығы көк, жасыл және қызыл диапазонында жатыр;
- Сауытша клеткаларының жұту максимумы инфрақызыл диапазонында жатыр;
+ Ультракүлгін сәулелер көздің сыну ортасында толығымен жұтылады;
- Родопсиннің ультракүлгін және жасыл диапазонында жұту максимумы болады;
- Родопсин және сауытша пигменттерінің жүту максимумы инфрақызыл диапазонында жатқан жоқ.
?
Қандай электрмагниттік толқындарды адам көзі көк түс ретінде қабылдайды
- 620-700 нм.
- 440-590 нм;
- 590-620 нм;
- 400-700 нм;
+ 450-480 нм;
?
Қандай электрмагниттік толқындарды адам көзі қызыл түс ретінде қабылдайды:
- 440-590 нм;
+ 620-760 нм;
- 590-620 нм;
- 400-700 нм;
- 620-700 нм.
?
Қандай электрмагниттік толқындарды адам көзі жасыл түс ретінде қабылдайды:
+ 510-575 нм;
- 440-590 нм;
- 590-620 нм;
- 400-700 нм;
- 620-700 нм.
?
246.Қандай электрмагниттік толқындарды адам көзі сары түс ретінде қабылдайды:
- 590-620 нм;
- 440-590 нм;
+ 575-585 нм;
- 400-700 нм;
- 620-700 нм.
?
Қандай электрмагниттік толқындарды адам көзі күлгін түс ретінде қабылдайды:
- 400-700 нм;
- 440-590 нм;
- 590-620 нм;
+ 380-450 нм;
- 620-700 нм.
?
Қандай электрмагниттік толқындарды адам көзі қызғылт сары (оранжевый) түс ретінде қабылдайды:
- 620-700 нм.
- 440-590 нм;
- 590-620 нм;
- 400-700 нм;
+ 585-620 нм;
?
Қандай электрмагниттік толқындарды адам көзі көгілдір түс ретінде кабылдайды:
- 400-700 нм;
- 440-590 нм;
- 590-620 нм;
+ 480-510 нм;
- 620-700 нм.
?
Сауытша (колбочки) клеткалары адамның қандай көруін қамтамасыз етеді:
- Жақыннан көргіштікті.
- Ахроматты;
- Алыстан көргіштікті;
- Бұлыңғыр (анық емес); + Полихромды;

Приложенные файлы

  • docx 8842585
    Размер файла: 78 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий