воуд


1.Паралингвистикалық тәсілдер:
D) Фонациялық тәсіл
F) Кинетикалық тәсіл
H) Графикалық тәсіл
{Правильный ответ}=D, F, H
{Семестр}=7

$$$002
Трансформациялық әдіс кемшіліктері:
C) Дәстүрлі лингвистикадағы сияқты конструкцияларды талдау жеке сөйлемдер деңгейінде ғана жүзеге асады
E) Белгілі бір конструкцияға байланысты трансформация тізімін зерттеуші күні бұрын емес, тек қана өз интуициясы негізінде анықтай алады
G) Трансформациялық ережелерді қатаң сақтау кейбір қиындықтарды туғызады
{Правильный ответ}=C, E, G
{Семестр}=7
$$$003
Дистрибутивті әдіс міндеттері:
A) Кез келген конструкция ішіндегі лексика-грамматикалық байланыстарды зерттеу
C) Жеке сөздер мен сөздер кластарының мағынасының құрамын айналасындағы сөздер негізінде анықтау
E) Сөздер мен сөз кластары ерекшеліктерінің сандық мөлшерін анықтау
{Правильный ответ}=A, C, E
$$$004
Салыстырмалы-тарихи зерттеудің кемшіліктері:
C) Тілдік тарихи үрдістерді зерттеу атомарлық (жүйелі түрде емес) сипатта болады
E) Тілдегі өзгерістердің заңы мен қайта құрастыру әдістері тек қана фонология мен морфологияда ғана мүмкін
G) Тарихи көзқарасты әсірелеу, оны тілді танып білудің жалғыз жолы ретінде қарастыру, синхронияға деген қызығушылықтың жоқтығы
$$$005
Ішкі реконструкция әдісінің міндеттері:
C) Нақты бір тілдің тарихи даму заңдылықтарын айқындау
E) Ежелден қалған ескерткіштер мен аномалияларды немесе тілдік қатынас нәтижесінде пайда болған жаңа формаларды анықтау
G) Тілдік жүйедегі тарихи өзгерістердің мерзімі мен себептерін анықтау
$$$001
Трансформациялық әдістің мақсат-міндеттері:
A) Композитадан бастап сөйлемге дейін кез келген құрылымның семантикалық ерекшеліктерін зерттеу
D) Туынды конструкциялардың пайда болу ережелерін зерттеу
E) Кейбір жағдайларда конструкция элементтерінің пропозициялық құрылымын өзгертпейтін сөзді синониммен ауыстыруға болады
F) Әртүрлі синтаксистік құрылымдардың тепе-теңдегін және бір айтылымның мағыналық айырымын түсіндіру
$$$002
Лингвистикалық әдістердің ішіндегі ең көнесі және ең көп тарағаны:
B) Сипаттамалы
E) Статикалық
G) Синхрондық
$$$003Салыстырмалы-тарихи әдіс өзінің даму барысында өткен кезеңдер:
C) ХІХ ғасырдың І жартысындағы Ф. Бопп, Р. Раск, А. Х. Востоков, Я. Гримм және А. Шлейхер еңбектеріндегі әдістің тууы
F) Жас грамматистер еңбектеріндегі әдістің дамуы, фонетикалық заң мен аналогия ұғымдарының пайда болуы
H) Тіл білімінің соңғы жетістіктерін қолданумен байланысты сипатталатын ХХ ғ. 50 ж. – қазіргі кезеңнің бас
$$$004Синхрониядағы номографиялық әдістің зерттеу мақсатына қарай бөлінеді:
B) Салыстырмалы әдіс
D) Салғастырмалы әдіс
F) Типологиялық әдіс
$$$005
Е.Д.Поливанов математика мен лингвистика аралығындағы мына шектесу нүктелері туралы тоқталады:
С) Кимографиялық қисықтар талдауы
F) Диалектологиялық статистика
H) Этимологияның ықтималдылық теориясын анықтаудағы ықтималдылық теориясының қосымшалары
$$$006
Таксономиялық әдіс:
C) Зерттеу объектілері бір-бірімен күрделі иерархиялық қатынастарда болатын және танымдық тәртіппен жүйеленетін әдіс
D) Лингвистикалық объектілерді классификациялау ережелері мен принциптерінің жиынтығы
E) Бұл әдіс алғашқыда ботаникада және зоологияда (жануарларды топтастыруда) қолданылды
$$$007
Әдістер бір-бірімен деңгейлер арқылы ерекшеленеді:
D) Жалпығылымилық
F) Арнайы-ғылыми
H) Нақты-проблемалық
$$$008
Дескриптік тіл білімі өкілі Л.Блумфилдтің «Тіл» (1933) еңбегінің ғылыми мәні:
C) Жасграмматизм өкілдерінің психологизмі мен «ментализмін» сынап, лингвистиканы нақты ғылымға айналдыру үшін ресми белгі (формалды критерий) қажет деді
E) Тілдік деңгейлер мен оның «дистрибутивтік талдауының» деңгейі белгіленді
G) Басым бірлік сөз емес, морфема болып табылды
$$$001
Типологиялық топтастыру жасаған ғалымдар:
F) Ф.Шлегель, А.В.Шлегель
G) Х.Штейнталь, А.Шлейхер
H) Э.Сепир
{Правильный ответ}=F, G, H
7
$$$002
Э.Сепирдің көп сатылы типологиясы бойынша тілдер бөлінген:
C) Негізгі нақты ұғым, деривациялық ұғым
E) Нақты немесе аралас реляциялық ұғым
G) Таза реляциялық ұғым
$$$003Прагматика:
E) Тілдік таңбалармен оны қолданушы адамдардың қарым-қатынасын көрсетеді
G) Сөйлеу қарым-қатынасының барлық параметрін зерттеуді нысана етеді, сөйлеу мақсатын көрсетеді
H) Коммуниканттардың коммуникативтік пиғылымен және сұхбаттасу мән-жайымен санасқан жеке қарым-қатынасы
$$$004
Прагмалингвистика үрдістері:
B) Жағдаят
E)Коммуниканттардың стратегиясы
G) Коммуникативтік ниетін жүзеге асыру үшін тілдік құралдарды талдау
$$$005Субстратпен байланысты мәліметтер:
A) Я.Бредсдорф
B) ХVIII ғ.
D) Екі тілдің тоғысуы кезінде жеңген тілдің құрамында сақталып қалған жеңілген тілдің іздері
$$$006
Суперстрат:
C) Байырғы тұрғындардың тілінде сақталып қалған келімсіктер тілінің іздері
E) В.фон Вартбург енгізген
G) Субстратқа антоним
$$$001Сөйлеу хабарламасы мына белгілер арқылы сипатталады:
C) Предикативтілік
E) Модальдылық
G) Коммуникативтік толыққандық
$$$002
Когнитивтік лингвистиканың пайда болуы байланыстырылады:
E) 1989 ж. өткен Луйсбургтегі симпозиуммен
F) Халықаралық Когнитивтік Лингвистикалық Ассосациямен (АҚШ)
H) 1950 ж. ортасындағы Дж.Миллердің (АҚШ) еңбегімен
$$$003Когнитивтік тіл білімі:
C) Табиғи тілді сана әрекетінің көрінісі, ойдың тікелей шындығы ретінде зерттейді
E) Тілдің қолданылу механизмін түсіндіруді және соған лайық оның моделін жасауды мақсат етеді
G) Машиналық аударма, ақпараттық-ізденіс, есептеу жүйесімен байланысты бірқатар қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік береді
$$$004
Сөйлем:
C) Формасы, қызметі жағынан синтаксис жүйесіндегі сөзге не сөз тіркесіне қарама-қарсы қойылып қаралатын негізгі грамматикалық категориялардың бірі
E) Пайымдауды, бірнәрсе жайында айтылған пікірді білдіретін кез келген күрделенген синтаксистік құрылым
H) Тілдік таңбалардың мағыналық және тұлғалық байланысы негізінде түзілген жүйелі тізбе
$$$005Салыстырмалы-тарихи тіл біліміндегі синтаксис мәселесі бойынша шыққан алғашқы еңбектер:
B) Ф.И.Буслаев. «Тарихи грамматика» (1858) Б. Дельбрюк «Suntaktische Forschungen» (1871)
D) А.А. Потебня «Орыс грамматикасы жазбаларынан» (1874) Фр. Миклошич «Славян тілдерінің салыстырмалы синтаксисі» (1874)
F) К.Бругман Б. Дельбрюк «Үндіеуропа тілдерінің салыстырмалы синтакисі» (1893)
$$$006Қазақ тіл біліміндегі аралас құрмалас сөйлемге байланысты мәліметтер:
C) «Аралас құрмалас сөйлем» терминін енгізген С.Аманжолов
E) Жай сөйлемдердің құрмаласа байланысуының үшінші тәсілі емес, сол екі тәсілдің бір құрмалас сөйлем ішінде бірдей қатысқан түрі
F) Құрамындағы компоненттері бір-бірімен салаласып та, сабақтасып та байланысады
{Правильный ответ}=C, E, F
$$$007
«Сөйлем-айтылыстың ішкі ұйымдасуы бағыну деңгейінің жүйесі мен соған сәйкес сөз тұлғалаларының иерархиясы», – деп айтқан ғалымдар:
C) О. Есперсен
E) Л.Теньер
G) Н.Хомский
{Правильный ответ}=C, E, G
{Курс}=4
{Семестр}=7
$$$008Синтаксисте қолданылатын әдістер:
B) Дистрибутивті әдіс
D) Трансформациялық әдіс
F) Компоненттік талдау әдісі
$$$009
Ч.Филлмор сөйлем құрылымын келесі семантикалық функциялардың көмегімен сипаттауды ұсынады:
A) Агент, қабылдау субъектісі, адресат
E) Құрал, объект, дереккөз (түпнұсқа)
H) Мақсат, уақыт, орын
$$$010
Аналитикалық тілдер:
A) Сөздердің грамматикалық мағыналары атауыш сөздердің орын тәртібі, оларға тіркескен көмекші сөздер, интонация арқылы берілетін тілдер
D) Дербес мағыналы сөздер мен көмекші сөздердің тіркесімінен жасалған біртұтас морфологиялық категориялар тудыратын формалар жүйесі
F) Аналитикалық тілдер тобына ағылшын, француз, дат, болғар, жаңа парсы т.б. тілдер жатады
{Правильный ответ}=A, D, F
$$$001
Грамматикалық мағынаға жатады:
D) Субъект пен объектінің мағынасы
F) Құрмалас сөйлемдердің шылау арқылы байланысы
G) Сөз таптарында қалыптасқан жалпы сөзжасамдық мағыналар
$$$002А.А.Шахматов сөз таптарын жіктеудегі маңызды критерийлер ретінде көрсетті:
B) Субстанцияны
D) Сапа мен қасиетті
F) Іс-әрекет қалпы мен қатынастарды
$$$003
Әрбір сөйлеу хабарламасы сипатталады:
B) Коммуникативтік толықтық
D) Предикативтілік
F) Модальдылық
$$$001Дискурс:
C) Экстралингвистикалық, яғни әлеуметтік, мәдени, психологиялық факторлармен байланыста болатын мәтін
E) Қатысымның табысты жүзеге асуын қамтамасыз ететін тілден тысқары (әлеуметтік, мәдени, психологиялық) фактілерді ескере отырып, жан-жақты, толықтай қарастырылатын сөйлеу, нақты мәтін
G) Мәтіннің ырғақпен, интонациямен және т.б. белгілерге сәйкес ұйымдасуы
$$$002
Фонологиялық оппозициялар:
B) Привативті
D) Градуальды
F) Эквиполентті
$$$003
И.А.Бодуэн де Куртэне еңбектері:
A «Фонема»
C)«Фонология»
E) «Латын фонетикасы бойынша дәрістер»
$$$004
Аморфты тілдер:
A) Қытай, бирман, вьетнам
D) Лаос, сиам, бамана
F) Тай, кхме
$$$001
Сөйлеуші мен тыңдаушы бір-бірін түсінуі үшін қажетті жиынтықтар:
D) Артикуляциялық жиынтық
F) Акустикалық жиынтық
H) Ұғымдық (мағыналық) жиынтық
$$$002
Парадигматика:
А) Тіл жүйесін зерттеудегі екі аспектінің бірі
С) Тіл бірліктерінің тік қалпындағы қатынастары
E) Лингвистикалық топтарға тән жиынтықтың тілдік жүйесі
$$$003
Cинтагматика:
B) Тілдік единицалардың горизонтал (көлденең) қалпы
D) Тілдік единицалардың арасында болатын, тура қалыптағы байланыс
F) Тілдік единицалардың бір-бірімен тікелей тіркесуінен пайда болатын ерекше қатынастардың талдауы
$$$004
Э.Косериу бойынша сөйлеудің деңгейлері:
C) Жеке тұлғаның сөйлеу
E) Норма
G) Құрылымдық
$$$005
Тіл және сөйлеу қарастырылатын жазықтықтар:
B) Норма
D) Узус
H) Жүйе
$$$001
Прага лингвистикалық мектебінің өкілдері:
B) В.Матезиус, Б.Гавранек
G) Р.Якобсон, С.О.Карцевский
H) Н.Трубецкой Б.Трнка
$$$002
Прага лингвистикалық мектебінің негізгі жетістіктері:
C) Фонема туралы ілім жете қарастырылды (оның анықтамасы, белгілер арқылы диффренциальдылығын, оппозициялығын, бейтараптылығын сипаттау)
E) Әдеби тіл және оның нормалары туралы ілімнің қарастырылды
адам болмысын түсіндірді
G) Қарапайым тілді поэтикалық тілден ажыратып көрсету тілдің поэтикалық қызметінің механизмдері талданды
$$$003
Копенгаген структурализмі өкілдері:
C) Л.Ельмслев
D) Х.Ульдалль
F) В.Брёндал
$$$004
Я.В.Лоидің көрсетуінше, глоссематикада білдірілген оң пікірлер:
A) Теорияның жетекші ролі
C) Нақты тілдік құрылымдарды жалпылау
G) Тіл білімі синтезінің жолын ең алғаш рет символдық логика және семиотика арқылы көрсетілуі
$$$005
Копенгаген мектебіне тән принциптер:
E) Құрылым – дерексіз таза қары-қатынастар схемасы
F) Тілдің мағыналық, дыбыстық жағын ескермеді
G) Морфема үшін мәтін – оның айналасындағы морфемалар
$$$006Структурализмнің Прагалық бағытының негізгі жетістіктері:
B) Синхрондық фонология ғана емес, сонымен қатар тарихи фонология да болуы мүмкін
E) «Тілдік одақ» деген ұғымды да енгізді
H) «Сөйлемнің актуальды мүшеленуі» ілімін енгізді
$$$001
Еуропалық неогумбольдтшылдық теорияны қалыптастырды:
A) Л.Вайсбергер
E) Х.Глинц
F) А.Мейе
{Семестр}=7
$$$002
Дескриптивтік лингвистика тәжірибесіндегі құнды болған ой-пікірлер:
A) Дистрибуцияның әртүрлі типтерін сипаттау
C) Тілді сипаттауда объективті, бірізді және әдетте қарама-қайшылықсыз әдісті ұсынды
F) Фонемалар мен суперсегментті құбылыстарды – екпін, тон және т.б. талдау әдістерін әзірлеу
$$$003«Дистрибуция» сөзінің мағынасы:
жемісі дегенді білдіреді
С) Белгілі бір тілдік элементтердің сөйлеу процесінде қолданылатын орны, мәтіні дегенді білдіреді
D) Латын тілінен аударғанда, «жайылу, таралу» деген мағынаны білдіреді
F) Элементтерді талдау арқылы тілдің құрылымдық сипатын айқындау дегенді білдіреді
$$$004
А.Шлейхердің тілдерді типологиялық белгісіне қарай топтастыруы:
B) Қопарылмалы
D) Түбір
G) Жалғамалы
$$$005
«Флексияға жатпайтын морфологиялық мәнге ие буынға бөлінетін тілдер» лингвистикалық универсалия әдісі іс жүзінде барлық тілдерді бөлген топтар:
C) Флективті тілдер (орыс, араб және т.б.)
E) Флективті емес тілдер (түрік, моңғол және т.б.)
H) Морфологиялық мәнге ие буынға бөлінетін флективті емес тілдер (синтетикалық тілдер)
$$$006
Сепир-Уорф болжамына қатысты анықтамалар:
B) Сыртқы дүниені танып білу тәсілдері мен ой жүйесі тіл құрылымы арқылы анықталады
D) Ойдың логикалық құрылымын тіл анықтайды
H) Шындықтың танылу сипаты оны танып білуші субъект ойлайтын тілге байланысты
$$$007
Неогумбольдтшылдық тіл философиясының негізгі қағидалары бойынша:
C) Тіл адамның танымдық мүмкіншілігін арттырумен бірге, оны шектеп те отырады
E) Тіл адамның ой-санасын, жалпы таным процесін анықтайды
G) Тіл мәдениет пен адамдардың мінез-құлқын, дүниетанымын анықтайды
$$$008
«Лингвистикалық ықтималдылық болжамын» ұсынған ғалымдар және мектеп:
B) Э.Сепир
E) Б.Уорф
G) Неогумбольдтшылдық мектеп өкілдері
$$$009
Сепир-Уорф болжамының қағидалары:
B) Шындықтың танылу сипаты субъект ойлайтын тілге байланысты
D) Сыртқы дүниені танып білу тәсілдері мен ой жүйесі тіл құрылымы арқылы анықталады
E) Басқа мағыналарға негіз болатын
G) Ойдың логикалық құрылымын тіл анықтайды
$$$010
Когнитив ғылымының негізінің қалануымен байланысты ұғымдар:
C) Дж.Миллер (АҚШ)
D) ХХ ғ. 50 ж.
F) «Танымдық үдерістер жиынтығы»
$$$001
Ф.Фортунатовтың тіл біліміндегі алатын орны:
C) Синхрония және диахрония категорияларын енгізді
E) Еңбектерін поляк, орыс, словен, чех, неміс, француз, итальян, литва және жаңа еврей (идиш) тілдерінде жазды
G) Мәскеу лингвистикалық мектебінің қалыптастырушысы
$$$002
Көрнекті тіл зерттеушісі Ф.де Соссюрдің тіл біліміндегі ой-пікірлері:
D) Жалпы тіл біліміне ішкі лингвистика, сыртқы лингвистика ұғымдарын енгізді
E) Таңба таңбалаушы мен таңбаланушыдан құралады
F) Диахрониялық тіл білімі, синхрониялық тіл білімі
$$$003
Неограмматика ағымының негізінде қалыптасты:
D) Қазан лингвистикалық мектебі өкілдері еңбектері
F) Академик Ф.Ф.Фортунатов және Мәскеу лингвистикалық мектеп еңбектері
H) Ф.де Соссюр және оның ізбасарларының еңбектері
$$$004
Структурализм мектептерінің басын біріктіретін қағидалар:
B) Тіл «ішкі элементтері бір-бірімен тығыз байланысты, бір бүтін, біртұтас жүйе, біртұтас құрылым»
D) Тіл білімінің негізгі міндеті – тілдің құрылымын, жүйесін зерттеу, тілдің құрылымдық элементтері арасындағы байланысты талдау
F) Тіл – таңбалар жүйесі. Тілдік бірліктердің барлығы жеке-жеке таңба
$$$001
А.Шлейхердің еңбектері:
A) «Тілдің морфологиясы туралы»
C) «Үндіеуропа тілдерінің қысқаша салыстырма грамматикасы»
E) «Неміс тілі»
$$$002
Жас грамматистік ағымның лингвистикалық принциптері:
D) Тілге материалдық сипат тән
E) Ататілді іздемей, тілдердің үздіксіз даму заңдылығын ашты
G) Реконструкциялауға келмейтін көне тілден гөрі қазіргі заман тілдері мәнбілеріне баса көңіл бөлді
$$$003
В.фон Гумбольдттың лингвистикалық концепциялары:
D) Тілдердің типологиялық жағынан дамуының келешегін көрсетті
G) Тілдің грамматикалық құрылысын халықтың психологиялық үйлесіміне тәуелді дегенді айтады
H) Тіл – өлі өнім емес, жасампаз үдеріс
$$$004
Г.Штейнтальдің тіл танымына енгізген терминдері:
C) Апперцепция, сана
E) Ассоциация, жады
G) Перцепция
$$$005
Жас грамматизм бағытының өкілдері:
A) К.Бругман, Б.Дельбрюк
С) Г.Пауль, А.Лескин
F) Г.Остгоф
$$$006Семантика ғылым ретінде XIX ғ. ІІ жартысынан бері В.фон Гумбольдттың идеясының негізінде ғалымдардың еңбектерінде жарық көре бастады:
D) А.А.Потебня
F) Х.Штейнталь
H) В.Вундт
$$$001
Ф.Бопп:
D) Тіл білімі тарихында салыстырмалы-тарихи тіл білімінің негізін салушы
F) «Санскрит тілдерінің жіктелу жүйесін грек, латын, парсы және герман тілдерімен салыстыру жүйесі туралы» еңбегінде тілдердің туыстығын айқындады
H) «Малай-полинезий тілдерінің үндіеуропа тілдерімен туыстығы туралы» еңбегінде алғаш рет «үндіеуропа тілдері» атауын қолданды
$$$002
Я.Гримм еңбектерінің мәні:
A) Историзм принципін ұстанды
E) Тіл – біздің тарих, біздің мұра
G) Тілде табиғи ағза сияқты өмір сүруінің үш кезеңі болады: қалыптасу (сөз мағыналарының қалыптасуы мен дамуы), флексияның жетілуі, ойдың анықтығына ұмтылу
$$$003
Конструктивті синтаксистің қарастыратын мәселесі:
C) Сөйлем мен айтылымның ішкі құрылымы
E) Сөздердің тіркесімділік мүмкіндіктері
G) Сөздер аралығындағы байланыс түрлері
$$$004
В.фон Гумбольдттың тіл біліміндегі ғылыми көзқарастары:
B) Тілдерді синхрондық деңгейде салыстырды, сөйтіп типологиялық белгілеріне қарап кең тұрғыда жіктеді
D) Ф.Бопп пен Я.Гримм лингвистикалық еңбектерінің философиялық базасын қорытындылады
F) Тілдің қалыптасуы адамның ішкі қажеттіліктерімен шарттасады, – деді
$$$001
ХVIII ғасырда тілдің шығуы туралы теорияны енгізген ғалымдар:
B) Ж.Ж.Руссо
E) Д.Дидро
H) И.Гердер
$$$002
Тілдің шығуы туралы мәселе Ф.Энгельстің еңбегінде сөз етілді:
D) «Неміс идеологиясы»
F) «Маймылдың адамға айналу процесіндегі еңбектің ролі»
H) «Табиғат диалектикасы».
$$$003
Тіл философиясының бастамашылары:
C) Аристотель
D) Ж.Ж.Руссо
H) В.фон Гумбольдт
$$$004
У.Джонстың 1786 ж. шыққан «Азиялық зерттеулер» еңбегіндегі қорытындылары:
D) Үнділердің әдеби тілі, яғни санскрит тілінің лексикасы грек, латын тілдерінің лексикасына өте ұқсас
E) Санскрит тілі грамматикалық құрылысы жағынан грек, латын тілдеріне өте ұқсас
G) Үнділердің әдеби тілі, яғни санскрит тілі мен грек, латын тілдерінің түп төркіні бір болу керек
$$$005
XVII-XVIII ғ. тіл білімі өкілдері:
B) Ж.Руссо
C) Н.Г.Гердер, У.Джонс
D) Д. Дидро
$$$006
Тілдің шығуының одағай теориясына байланысты ой-пікірлер және оның авторы:
B) «Одағайлар адамның ең алғашқы сөздері еді. Алғашқы сөздерде дыбыс пен мағына бір-бірінен бөлінбеген, біртұтас болатын. Кейіннен олар бір-бірінен ажырасты»
C) Одағай теориясын жақтаушылардың бірі – орыс лингвисі Д.Н.Кудрявский (1887-1920)
F) Алғашқы адамдар айналадағы заттармен танысқанда өздерінің алған әсерлерін еріксіз шығарылған дыбыстар арқылы білдірген
$$$001
Пор-Рояль грамматикасы авторларының ұстанымдары:
B) Логикалық категориялардың тілде бейнелену тәсілдерін айқындау
E) «Сөйлеу өнерінің табиғи негіздерін» айқындау
F) Тілдің ойды қалыптастыратын, ойды білдіретін құрал екенін айқындау
H) Барлық тілдерге ортақ принциптерді айқындау
$$$002
Латын тілі грамматикасының эталон ретінде барлық кезде қолданыла алмайтынын айтты:
D) Дж.Уоллис «Ағылшын тілі грамматикасы»
E) М.В.Ломоносов «Ресей грамматикасы»
G) Л.Зизани «Славян грамматикасы»
$$$003
Бодуэн де Куртенэнің фонология теориясы бойынша пікірі:
A) Дыбыстың физикалық және функционалдық қасиеттері сәйкеспейді
F) Фонемалардың дивергенциялық және корреляциялық құбылыстары бір-бірінен ажыратылуы керек
H) Дыбыс «өтпелі физиологиялық-акустикалық құбылыс», фонема дыбыс туралы тұрақты ұғым ретінде «дыбыстың психикалық эквиваленті»
$$$001
VII-XII ғғ. Араб тіл білімінде ерекше зерттеген салалар:
A) Фонетика
D) Лексика
F) Морфология
$$$002
Веданы зерттеу бағыттары:
D) Сөздің дыбыстық жүйесі мен айтылу мәнері
E) Жеке сөздер мен сөз тіркестері және олардың мән-мағынасы
F) Жыр құрылысы мен өлең өлшемдері
$$$003
Көне Грек тіл білімінің кемшіліктері:
C) Тілді логика, философия ғылымдарының бір саласы ретінде қарастыру
D) Тілді дамып, өзгеріп отыратын құбылыс деп санамау
E) Тілдік категорияларды логикалық категориялармен теңестіру
$$$001
Дескриптивтік мектептің негізгі өкілдері:
A) Ф. Боас
C) Э. Сепир
F) Л. Блумфилд
$$$002
Дескриптивтік мектептің қарастырған мәселелері:
E) Лингвистикалық терминдерді айқындау
G) Мәтін талдаудың әдіс-тәсілдерін қалыптастыру
H) Тілдің статикалық күйін эмпирикалық әдіспен зерттеу
$$$003
Дескриптивтік мектептің басқаша атаулары:
B) Дескриптивтік әдіс
C) Сипаттама тіл білімі
E) Америка структурализмі
$$$004
Картотекалық әдістің пайдаланылатын тіл білімі белгілері:
F) Фразеология
G) Лексикология
H) Лексикография
Қордабаев Т; Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі, Алматы, 2004.
$$$005
Картотекалық әдісте жүргізілетін жұмыс түрлері:
A) Тіл деректерін топтау
B) Тіл деректерін есептеу
D) Тіл деректерін саралау
$$$006
Дескриптивтік мектептің кемшіліктері:
D) Тілдің өзгеру, даму сипатына мән бермеді
G) Тілдің ойды қалыптастыру қызметіне мән бермеді
H) Сөйлеудің ойлаумен, ұғыммен байланысын ескермеді
$$$007
Ғылыми зерттеудің жүргізілу үдерістері:
D) Қажетті деректерді жинау
E) Деректерді сұрыптау, талдау
H) Деректер негізінде ғылыми тұжырым жасау
$$$008
Зерттеу мақсатына жету құралдары:
B) Әдіс
G) Әдістеме
H) Әдіснама
$$$009
Әдіснама:
C) Дүниеге көзқарас
G) Философиялық принцип
H) Дүниені танып-білудің жолы
$$$010
Бақылау әдістемесімен жұмыс істеуге қажетті шарттар:
E) Тәжірибесі болғаны шарт
F) Тіл білімінен дайындығы болуы шарт
G) Қалыптасқан әдет-дағдысы болуы тиіс
$$$011
Зерттеу жұмыстарында жиі қолданылатын әдістеме түрлері:
B) Бақылау
G) Деректерді есепке алу
H) Деректерді салыстыра қарау
$$$012
Картаға түсіру әдістемесінің басқаша атаулары:
C) Диалектография
D) Картография әдістемесі
G) Лингвистикалық география
$$$013
Салыстыра қарау тәсілінің беретін нәтижелері:
E) Тіл деректерін өзара ажырата жіктеуге жәрдемдеседі
F) Тіл деректерінің өзіндік өзгешеліктерін ашуға септеседі
G) Тіл деректерінің өзіндік сипатын айқындауға көмектеседі
$$$014
Эксперименттік әдістемеде қолданылатын аспаптар:
B) Кимограф
E) Магнитофон
F) Осциллограф
$$$015
Әдістеменің әдістен айырым белгілері:
E) Деректі сұрыптауды айқындайды
F) Қажетті деректі жинауды анықтайды
H) Деректі тиімді пайдалануды айқындайды
$$$001
В. И. Кодуховтың оқулығында жіктеліп берілген лингвистикалық әдіс түрлері:
C) Сипаттама
E) Салыстырмалы
H) Нормативті-стилистикалық
$$$002
Сипаттама әдіске тән белгілер:
E) Тілді синхрондық аспектіде зерттейді
F) Зерттеу нысанының өткенін ескермейді
G) Тілдің тарихи даму жолдарына бармайды
$$$003
Лингвистикалық зерттеу әдістері:
B) Сипаттама
D) Құрылымдық
G) Математикалық
$$$004
Құрылымдық әдістің сипаттама әдістен айырмашылығы:
E) Тілдік элементтердің өзара байланысын ашу
G) Тілдік элементтердің өзара қатынасын сипаттау
H) Тілдік элементтердің дистрибуциясын айқындау
$$$005
Тілдік талдауда тілдік тұлғаларды сипаттау, талдау кезеңдері:
B) Деректер іріктеледі
C) Деректер талдауға түседі
F) Деректер мүшелерге жіктеледі
$$$006
Математикалық (сандық) әдістің ғылымға қосар үлесі:
A) Тілдік қабаттың қызметін айқындайды
F) Тіл деректерін электронды аударуға көмектеседі
G) Тіл құрылымының сандық шамасын айқындайды
$$$007
Салыстырмалы әдістің түрлері:
C) Салыстырмалы
D) Салыстырмалы-тарихи
E) Тарихи-салыстырмалы
$$$008
Тарихи-салыстырмалы әдістің қолданылу орындары:
C) Тілдің өзгеру, даму жолдарын зерттеуде
G) Тілдегі өзгерістердің заңдылықтарын ашуда
H) Тілдің өзгеруіне түрткі болған фактрларды ашуда
$$$009
Тарихи-салыстырмалы әдістің қамту мәселелері:
B) Тілдің о бастағы құрылымын тану
D) Тілдің құрылымдық өзгерістерге түсу себептерін ашу
E) Тілдегі болатын жаңаның ескіден артықшылығын айқындау
$$$001
Дүниежүзі тілдерінің типологиялық жіктелімін алғаш жасаған ғалымдар:
B) А. Шлегель
C) Ф. Шлегель
E) В. Гумбольдт
$$$002
Типологиялық зерттеу әдісінің салыстырмалы-тарихи әдістен айырмашылығы:
A) Жүйе құрылымы салыстырылады
C) Туыстығы жоқ тілдер де салыстырылады
F) Тілдердің типтік ортақ сипаттарын айқындайды
$$$003
А. Шлегельдің типологиялық жағынан жіктеген тілдер тобының атауы:
C) Аморфты
D) Флективті
G) Агглютинативт
$$$004
Тілдер типін ажыратуда типологиялық белгі ретінде алынатын нысандар:
B) Сөз құрылымы
F) Синтаксистік қатынастар
H) Сөздердің тұлғалық түрленісі
$$$005
А. Шлейхердің салыстыра зерттеген тілдері:
A) Неміс
E) Балтық
F) Славян
$$$006
Типологиялық әдістің қолданылатын нысандары:
A) Тілдерді жіктеуде
B) Шет тілін оқытуда
H) Салыстырмалы сөздіктер жасауда
$$$007
«Лингвистикалық типология» терминінің басқаша аталымдары:
A) Типологиялық әдіс
B) Салыстырмалы әдіс
F) Типологиялық тіл білімі
$$$001
Сөйлеу әрекетін құраушы элементтер:
C) Есту
E) Ұғыну
F) Тыңдау
$$$002
Тілдегі құбылыстарды бір-бірінен ажырату критерийлері:
C) Қызметі
D) Тұлғасы
F) Мазмұны
$$$003
Р.А. Будаговтың еңбегінде танылған грамматиканың зерттеу нысандары:
B) Сөз құрылысы
C) Сөйлем құрылымы
D) Сөз тізбегінің жүйесі
E) Сөз тіркесі құрылымы
$$$004
Тілдік қатынас нәтижесінде туындайтын құбылыстар:
A) Субстрат
C) Суперстрат
D) Интерстрат
$$$005
Сөйлемге тән белгілер:
D) Сөйлемге ғана бастауыш-баяндауыштық үлгі тән
F) Сөйлем коммуникативтік қызметімен сипатталады
H) Сөйлемнің грамматикалық мағынасы предикативтілік
$$$006
Сөз тіркестерінің түрлері:
B) Жалаң
C) Аралас
G) Күрделі
$$$007
Синтаксистік қатынастың түрлері:
D) Атрибутивтік
F) Комплективтік
G) Предикативтік
$$$008
Сөз тіркесіне тән белгілер:
D) Толық мағыналы кемінде екі сөздің тіркесі
F) Грамматикалық жағынан өзара байланысты тіркес
G) Сөйлем арқылы тілде коммуникативті қызмет атқара алады
$$$001
Грамматикалық құрылыстың негізі:
C) Шақ категориясы
E) Септік категориясы
F) Сан-мөлшер категориясы
$$$002
Грамматикалық категориялардың әлем тілдерінде берілу тәсілдері:
C) Ішкі флексия
E) Көмекші сөздер
G) Сөздердің орын тәртібі
$$$003
Агглютинация құбылысы тән тілдер тобы:
A) Түркі
C) Монғол
D) Фин-угор
{Семестр} = 7
$$$004
Ішкі флексия тәсілін қабылдайтын тілдер:
A) Араб
C) Еврей
F) Герман
$$$005
Сөздердің орын тәртібі тәсілі белсенді қызмет атқаратын тілдер:
C) Қытай
G) Француз
H) Ағылшын
$$$006
Аналитикалық тәсіл құрамында қамтылатын сыртқы тәсілдер:
D) Интонация
G) Көмекші сөздер
H) Сөздердің орын тәртібі
$$$007
Синтетикалық тәсіл құрамында қаралатын ішкі тәсілдер:
A) Екпін
C) Қосарлану
E) Ішкі флексия
$$$008
Грамматикалық құрылыстың тілдік бірлігін грамматикалық категория деп қарайтын ғалымдар:
B) Л.В. Щерба
F) В.В. Виноградов
G) А.М. Пешковский
$$$009
Грамматикалық категориялар ұғымына байланысты әлем тілдерінің өзара жіктелуі:
C) Грамматикалық категориялардың саны мен құрамына қарай
E) Грамматикалық категориялардың сөз таптарына қатысына қарай
G) Грамматикалық категориялардың әртүрлі құрамда кездесуіне қарай
$$$010
Сөз құрамындағы морфемаларда кездесетін диффузия құбылысының белгілері:
C) Түбір мен түбірдің арасында кездеседі
E) Түбір мен қосымшаның аралығында байқалады
H) Сөздер мен сөз тіркестерінің айтылу жағына әсер етеді
$$$011
Сөздердің морфемалық құрамын өзгеріске түсіретін құбылыстар:
B) Сіңісу
D) Жылысу
G) Күрделену
$$$012
Грамматикалық құрылымда болатын түрлі құбылыстардың әсері:
D) Актив қабат пассив қабатқа өтеді
E) Пассив қабат актив қабатқа өтеді
H) Қосымшалар тұлғасы жағынан ықшамдалады
$$$013
Грамматикалық мағынаның лексикалық мағынадан ерекшелігі:
A) Тұрақтылығын сақтайды
E) Логикалық ұғыммен ғана ұштасады
G) Қатынас категориясы алғашқы орында
$$$014
Тіл дамуында аналогиялық принцип бойынша жасалған сөздер:
B) Оқырман
D) Көрермен
E) Қадырмен
{Семестр} = 7
$$$015
Тілде дифференциация заңы бойынша жасалған сөздер:
A) Ілім
B) Білім
D) Ғылым
$$$001
Ғылымда фонема теориясының ғылыми негізін жасаған ғалымдар:
C) Л.В. Щерба
E) Б. де Куртенэ
G) Н.С. Трубецкой
$$$002
Дауысты дыбыстардың сөз мағынасын ажыратуға әсері болатын тілдер:
C) Неміс
F) Француз
H) Ағылшын
$$$003
Тіл дыбыстарының қысқа не созылыңқы айтылуынан сөз мағынасы өзгермейтін тілдер:
B) Орыс
C) Татар
E) Қазақ
$$$004
Фонетиканың зерттеу нысаны:
B) Тіл дыбыстарының ішкі заңдылықтары
F) Тілдің қызметінде көрінетін дыбыстық өзгерістер
G) Тіл дыбыстарының жайын тек диахрондық тұрғыдан қарастыру
H) Дыбыстардың ауызша және жазба түрі арасындағы байланыстар
$$$005
Дауыстылардың дауыссыздардан артикуляциялық ерекшелік сипаты:
A) Фонациялық ауа баяу шығады
B) Дыбыстау мүшелеріне күш түспейді
C) Фонациялық ауа еш кедергісіз шығады
$$$006
Созылыңқы дауыстылар кездесетін түркі тілдері:
C) Алтай
E) Гагауз
G) Қырғыз
$$$007
Фонетикалық заңдылық түрлері:
B) Элизия
C) Метатеза
D) Редукция
$$$008
Сөз басында, сөз ортасында, сөз соңында бір дыбыстың қосылып айтылу процестері:
D) Протеза
E) Эпитеза
F) Эпентеза
$$$009
Дыбысқа тән өзіндік белгілер:
B) Бір жақты таңбалық қасиетке ие
D) Тілдің ең кішкене материалды бөлшегі
H) Дербес тұрып толық мағына білдіре алмайды
$$$001
Тілдің жүйелік, құрылымдық сипатын алғаш танытқан ғалымдар:
E) В. Гумбольдт
F) Б. де Куртенэ
H) Ф. де Соссюр
$$$002
Тілдік тұлғалар байланысының типтік түрлері:
B) Синтагмалық
D) Иерархиялық
G) Парадигмалық
$$$003
Иерархиялық қатынаста болатын таңбалар:
B) Сөйлем
D) Морфема
E) Сөз тіркесі
$$$004
Екі жақты таңбалар:
A) Сөз
C) Сөйлем
G) Сөз тіркесі
$$$005
Тілдің негізгі қызметтері:
C) Танымдық қызметі
D) Метатілдік қызметі
H) Қарым-қатынастық қызметі
$$$006
Жасанды тілдер:
A) Идо
E) Волапюк
G) Эсперанто
$$$007
Қазіргі табиғи халықаралық тілдер:
A) Араб
E) Қытай
H) Ағылшын
$$$008
Қоғамдық ғылым түрлері:
A) Логика
D) Эстетика
G) Археология
$$$009
Жаратылыстану ғылымдарының түрлері:
B) Физика
C) Геология
F) Физиология
$$$010
Иерархиялық қатынастың өзіне тән белгілері:
A) Сөз сөйлем құрамында болады
D) Морфема сөздің құрамында болады
G) Сөз тіркесі сөйлемнің құрамында болады
$$$011
Тіл деңгейлерінің қалыптасу принциптері:
B) Әрбір тіл деңгейінің дербестік сипаты болуы шарт
D) Бір деңгейдегі тіл элементтері біртектес болуы шарт
H) Бір деңгейдегі тіл элементі одан жоғарысының құрамында болуы шарт
$$$012
Синтагмалық қатынастың өзіндік сипаты:
D) Тіл элементтерін көлденең бағытта зерттейді
F) Тіл элементтерін синхрондық тұрғыда қарайды
H) Тілдің бір мезгілдік деңгейіндегі күйін зерттейді
$$$013
Парадигмалық қатынастың өзіндік сипаты:
C) Тіл элементтерін тік бағытта қарастырады
E) Тіл элементтерін диахрондық тұрғыда қарайды
G) Тілдің әр мезгілдік деңгейіндегі күйін зерттейді
$$$014
Кеңестік тіл білімі теориясының ең көрнекті өкілдері:
A) Л.В. Щерба
E) И.И.Мещанинов
F) В.В. Виноградов
$$$015
Ф. де Соссюрдің тіл мен сөйлеуге қатысты айтқан дұрыс тұжырымдары:
A) Сөйлеу тіл қалыптасу үшін қажет
B) Тіл мен сөйлеу екі бөлек құбылыс
D) Тіл сөйлеу түсінікті болу үшін қажет
$$$001
Жүйелік-құрылымдық тіл білімінің пайда болу, қалыптасу себептері:
C) Тілдің практикалық қызметінің күрделене түсуі
E) Нормативтік грамматикаға жеткілікті мән берілмеуі
F) Тілдің ішкі заңдылықтарының шиеленісе түсу мәселесі
$$$002
Жүйелік-құрылымдық тіл білімінің негізгі жетістіктері:
A) Тілдік деректерді жүйе элементтері ретінде сипаттап, жүйеледі
C) Структуралық ұстаным тілді іштей реконструкциялауға көмектеседі
D) Структуралық әдіссіз дыбыстық жүйе тарихи жағынан зерттелінбейді
$$$003
Глоссематиктердің негізгі мақсаттары:
A) Мәтіндерді түгендеу
C) Тілдегі тұрақты құбылыстарды табу
G) Өз тұжырымдарын математикалық логикаға бағындыру
$$$004
Прага мектебінің зерттеулеріндегі тұжырымдардың глоссематиктерден айырмашылығы:
C) Синхронияның рөлін диахрониямен тең қарады
G) Тіл жүйесін үнемі өзгерісте болатын құрылым деп қарады
H) Тілдің құрылымдық және қызметтік сипатын қатар алып қарады
$$$005
Прага және Копенгаген мектептеріне өзара ортақ тән сипаттар:
A) Тілді таңбалар жүйесі деп санайды
D) Тілді зерттеуде интеграциялық ұстанымда болады
F) Тілді біртұтас жүйе, бір бүтін құрылым деп қарайды
$$$006
Копенгаген лингвистикалық мектебінің кемшіліктері:
A) Синхрондық зерттеуге шешуші мән берді
C) Сөйлеуді узусқа, нормаға қарсы қойып қарады
E) Фонетиканы физика, физиологияның нысаны деп қарады
$$$007
Прага лингвистикалық мектебінің кемшіліктері:
A) Поэтикалық тілдің рөлін аса жоғары бағалады
B) Поэтикалық тіл мен практикалық тілді қарсы қойды
H) Функционалдық тілдер тұжырымында ұлттық тілдің тұтастығын ескермеді
$$$008
Функционалды лингвистика өкілдерінің зерттеген тіл мәселелері:
C) Фонология
G) Тіл мәдениеті
H) Әдеби тіл нормасы
$$$009
Прага лингвистикалық мектебінің қол жеткізген жетістіктері:
A) Әдеби тіл мәселелерін талдап берді
B) Лингвистиканы функционалдық жағынан қарады
C) Синхрония мен диахронияны бірлікте алып қарады
$$$010
Прага лингвистикалық мектебінің негізгі өкілдері:
C) Р. Якобсон
D) В. Матезиус
F) Н. Трубецкой
$$$011
Копенгаген лингвистикалық мектебінің негізгі ұстанымдары:
B) Тілді таза қатынастардың кестесі деп қарады
F) Тілді шындық өмірден, басқа ғылым салаларынан бөліп қарады
H) Зерттеу жұмысынан салыстырмалы-тарихи әдісті алып тастауды ұсынды
$$$012
Лондон лингвистикалық мектебінің үлес қосқан тіл білімі салалары:
B) Мәтін лингвистикасына
F) Әлеуметтік тіл білімінің қалыптасуына
H) Функционалды грамматиканың қалыптасуына
$$$013
Копенгаген лингвистикалық мектебінің негізін салушылар:
C) В. Брендаль
D) Х. Ульдалль
E) Л. Ельмслев
$$$014
Функционалдық лингвистиканың басты өкілдері:
B) Б. Трнка
E) В. Матезиус
G) Н. Трубецкой
$$$001
Неогумбольдтшылдық теориясының негізгі сипаты:
B) Тілдің семантикалық жағын зерттеді
F) Тілді халық мәдениетімен байланыста зерттеуге мән берді
H) Тілдің ой-сана мен танымдық үдерістегі қызметін аса бағалады
$$$002
Б. Уорф идеяларындағы қателіктер:
B) Тілдің рөлін шамадан тыс асыра бағалады
F) Ойлау мен шындық дүниенің рөлін төмендетті
H) Тілді зерттеуде нәсілдік сипатты тұжырым жасады
Тіл мен ойлаудың байланысы жөніндегі көзқарастар:
C) Тіл мен ойлауды тең қараған бағыт
D) Тілдің рөлін асыра бағалаған бағыт
H) Тіл мен ойлау екі бөлек дүние деген бағыт
$$$004
Неогумбольдтшылдық теориясын жақтаушылар:
A) В. Вундт
E) А.А. Потебня
F) Х. Штейнталь
$$$005
Неогумбольдтшылдық теориясы кезеңіндегі ғылыми зерттеу бағыттары:
B) Тіл философиясы
D) Жеке тілдер мәселесі
H) Салыстырмалы грамматика
$$$006
В. Гумбольдттың тіл мен этностың байланысы жөніндегі көзқарасын дамытушылар:
B) Б. Уорф
D) Э. Сепир
G) Л. Вайсгербер
$$$007
В. Гумбольдттың тіл мен этнос байланысына қатысты концепциясы:
A) Әр халықтың рухы әр басқа
D) Халық тілі – оның рухы, халық рухы – оның тілі
E) Тіл – адамды сыртқы дүниемен байланыстырушы
$$$008
Америка этнолингвистика мектебінің В. Гумбольдт идеясын жалғастырудағы қателіктері:
E) Қоғамның рухани жағы – халық психологиясына тәуелді деуі
G) Тіл қоғамның барлық саласында шешуші, нұсқаушы рөл атқарады деуі
H) Тілдердің әртүрлі болуы олардың ойлау дәрежесінің әртүрлілігінен деуі
$$$009
Э. Сепир мен Б. Уорфтың тіл мен танымға, тіл мен мәдениетке қатысты еңбектері:
A) «Тіл»
D) «Лингвистиканың жайы»
E) «Тіл, ойлау және шындық»
$$$010
Америка этнолингвистикалық мектебінің Германия мектебінен өзгешелік белгілері:
B) Тұтас тайпа тілі материалдарын зерттеді
C) Тіл мен мәдениетті негізгі нысан етіп алды
H) Тіл білімі мен этнографияны антропологияның тарауы деп қарады
$$$001
Тіл білімінде ХХ ғасырда пайда болған ғылым салалары:
F) Психолингвистика
G) Лингвомәдениеттаным
H) Әлеуметтік тіл білімі
$$$002
Ф. де Соссюрдің негізгі жаңалықтары:
D) Тілді таза тіл білімі аспектісі деп қарады
E) Парадигматикалық және синтагматикалық қатынастарды көрсетті
G) Тіл мен сөйлеудің екі бөлек құдысы екенін дәлелдеді
$$$003
Ф. Де Соссюрдің негізгі кемшіліктері:
D) Тіл өз ішінде, өзі үшін қарастырылуы керек деді
E) Тілдік жүйені тек синхронды құбылыс деп тапты
F) Экстралингвистикалық факторды жете ескермеді
Ф. де Соссюрдің ғылыми идеяларын жалғастырушы шәкірттері:
A) А. Сешэ
B) А. Мейе
D) Ш. Балли
$$$005
Тіл біліміндегі әлеуметтік бағыттың негізгі өкілдері:
A) А. Мейе
B) А. Сешэ
E) Ж. Вандриес
$$$006
Тіл білімінде әлеуметтік бағыттың қарастырған мәселелері:
A) Тіл – әлеуметтік құбылыс
D) Тілдің дамуы мен өзгеруі – қоғамдық шарт
H) Тілдердің өзара әрекеттестігі – қоғамдық-тарихи фактор шарты
$$$007
Антуан Мейенің тіл ғылымындағы кемшіліктері:
D) Лингвистиканы әлеуметтанудың бір саласы деп есептеді
E) Тіл құрылысын қоғамдық құрылысқа тәуелді деп қарады
G) Тілдегі психологизм идеясы ықпалынан толық шыға алмады
$$$008
«Сөздер мен заттар» мектебінің негізгі өкілдері:
C) Г. Шухардт
E) Р. Мерингер
H) В. Мейер-Любке
$$$009
«Сөздер мен заттар» мектебінің өзіндік ұстанымдары:
C) Сөзді зат белгілейді деп тапты
F) Семантиканы зерттеумен айналысты
G) Тілдерге типология жасауды ұсынды
$$$010
Әлеуметтік бағыттың Франциядағы көрнекті өкілдері:
A) А. Мейе
C) П. Лафарг
G) Ф. де Соссюр
$$$011
Неолингвизм бағытының басты кемшіліктері:
E) Экстрлингвистикалық мәселелерге көп көңіл бөлді
F) Тілдің жүйелік, құрылымдық сипатына мән бермеді
H) Тіл өміріндегі индивиуумдар рөлін асыра бағалады
$$$012
Неолингвизм бағытының негізін салушылар:
C) В. Пизани
D) М. Бартоли
F) Д. Бонфонте
$$$013
Неолингвизм бағытының ғылымдағы басқаша атаулары:
B) Ареалдық лингвистика
E) Кеңістік лингвистикасы
G) Лингвистикалық география
$$$014
Неолингвизм бағыты жасаған соны тұжырымдар:
B) Тілді рухани іс-әрекет және көркем творчество деп таныды
C) Тілдік деректерді синхрондық, диахрондық аспектіде зерттеді
H) Лингвистикалық географияның ұстанымдары мен белгілерін айқындады
$$$015
Структурализмнің бастау алған кезеңдері:
B) Женева лингвистикалық мектебінен
D) Көне Үнді тіл біліміндегі Панини еңбегінен
G) Арно мен Ланслоның Әмбебап грамматикасынан
$$$016
Структуралық мектептерге тән ортақ сипаттар:
A) Тілді таңбалар жүйесі деп санайды
D) Тілді зерттеуде интеграциялық ұстанымда болады
F) Тілді біртұтас жүйе, бір бүтін құрылым деп қарайды
$$$017
Структуралық тіл білімінің туу, қалыптасу себептері:
C) Тілдің практикалық қызметінің күрделене түсуі
E) Нормативтік грамматикаға жеткілікті мән берілмеуі
F) Тілдің ішкі заңдылықтарының шиеленісе түсу мәселесі
$$$018
Структурализмді дамытқан басты мектептер:
A) Прага мектебі
F) Копенгаген мектебі
G) Дескриптивтік мектеп
$$$019
Структуралық тіл білімінің жетістіктері:
A) Тілдік деректерді жүйе элементтері ретінде сипаттап, жүйеледі
C) Структуралық ұстаным тілді іштей реконструкциялауға көмектеседі
D) Структуралық әдіссіз дыбыстық жүйе тарихи жағынан зерттелінбейді
$$$020
Структуралық тіл білімінің кемшіліктері:
A) Тілді халықтан бөліп алып қарады
C) Тілді қоршаған орта шындығының белгісі ретінде қарамады
E) Статика мен синхронияны көп мөлшерде абсолюттендіріп көрсетті
$$$001
ХІХ ғасырда қалыптасқан лингвистикалық бағыттар:
A) Логикалық
D) Натуралистік
H) Жас грамматистер
$$$002
Жас грамматистер бағытының негізін салушылар:
A) Г. Пауль
B) К. Бругман
D) Б. Дельбрюк
$$$003
В. Гумбольдттың еңбектері:
B) «Ява аралындағы Кави тілі туралы»
E) «Адамзат тілі құрылысының әр алуандығы туралы»
H) «Грамматикалық форманың қалыптасуы және оның идеяның дамуына әсері»
$$$004
В. Гумбольдттың философиялық-тілдік ілімін негізгі жалғастырушылар:
A) В. Вундт
E) А.А. Потебня
G) Х. Штейнталь
$$$005
Компаративистиканың І кезеңінде айрықша дамыған тіл мәселелері:
B) Тіл философиясы
D) Жеке тілдер мәселесі
G) Салыстырмалы грамматика
$$$006
В. Гумбольдттың тіл ғылымы тарихында негізін қалаған мәселелер:
D) Жеке тіл білімі
E) Жалпы тіл білімі
F) Тіл философиясы
$$$007
В. Гумбольдт зерттеулерінде көтерілген проблемалар қатары:
C) Тіл мен ойлау
D) Тіл мен қоғам
G) Тіл мен мәдениет
$$$008
Логикалық бағыттың негізгі мақсаты:
C) Ойлаудың танытқыштық қызметін айқындау
E) Тілдік категориялардың логикалық сипатын айқындау
H) Логикалық және тілдік категориялар арасындағы қарым-қатынасты зерттеу
$$$009
Тілді логикалық бағытта қараған ағымдар:
A) Көне Грек философтары
F) Орта ғасырдағы схоластикалық ғылым
H) ХІХ-ХХ ғ
$$$010
Жас грамматистер бағытының жетістіктері:
F) Диалектілердің пайда болу себептерін талдап, ашып көрсетті
G) А. Шлейхердің тілдің дамуына байланысты пікірін жоққа шығарды
H) Тілдік элементтерді тіл заңдылығы бойынша сәйкес келуін тексерді
$$$011
Жас грамматистер бағытының кемшіліктері:
A) Туыс тілдерді салыстыруға көңіл бөлмеді
B) Тілдің жүйелі құбылыс екендігін ескермеді
G) Тілдік өзгерістерді интралингвистикалық факторлардан ғана іздеді
$$$012
Психологиялық бағыттың ірі негізгі өкілдері:
A) В. Вундт
C) А. Потебня
F) Г. Штейнталь
$$$013
Қазан лингвистикалық мектебі қарастырған негізгі мәселелер:
A) Фонема туралы ілім
F) Тіл мен сөйлеудің ара қатысы
H) Тілдің индивидуалдық және әлеуметтік сипаты
$$$014
А. Шлейхердің тіл біліміне қатысты айтқан кері пікірлері:
B) Тілдің дамуын тірі ағзамен салыстыруы
D) Тілді тарихтан бұрынғы, тарихтан кейінгі деп қарауы
H) Типологиялық жіктелімде бір тілді екінші тілден жоғары қойып қарағаны
$$$015
Мәскеу лингвистикалық мектебінің негізгі өкілдері:
C) А.А. Шахматов
E) Ф.Ф. Фортунатов
G) А.М. Пешковский
$$$016
Мәскеу лингвистикалық мектебінің тіл ғылымындағы жетістігі:
C) Тілдің әлеуметтік мәніне көңіл аудара алды
E) Жалпыхалықтық әдеби тілдің қалыптасуымен айналысты
H) Фонетикамен қатар грамматика саласында да құнды пікірлер қалдырды
$$$017
Қазан лингвистикалық мектебінің негізгі өкілдері:
D) Н.В. Крушевский
F) В.А. Богородицкий
G) Бодуэн де Куртенэ
$$$001
ХІХ ғасырда салыстырмалы-тарихи тіл білімінің негізін салушылар:
A) Р. Раск
B) Ф. Бопп
D) Я. Гримм
$$$002
Я. Гриммнің тілдерді салыстыра зерттеу бағытының мақсаты:
C) Неміс тілінің қалыптасу, даму жолдарын ашу
F) Неміс тіліндегі түрлі диалектілерді өзара салыстыру
H) Неміс тілін герман тіліне жататын басқа тілдермен қатар қою
$$$003
ХІХ ғасырда ғалымдардың тілдер туыстығын ашудың негізгі белгілері деп көрсеткен ұстанымдары:
B) Тілдердегі негізгі сөздік қор ұқсас болуы тиіс
C) Тілдер грамматикалық жағынан ұқсас болуы керек
F) Дыбыс алмасуындағы заңдылықтары ұқсас болуы керек
$$$004
Тілдердің туыстастығын ашуда негізгі зерттелетін тілдік жүйелер:
C) Синтаксистік
E) Фонологиялық
G) Морфологиялық
$$$005
Салыстырмалы-тарихи әдіс нәтижесінде туған еңбектер:
C) Түркі тілдерінің сөздігі
E) Неміс тілі грамматикасы
F) Исланд тілінің шығу тарихы
$$$006
Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің кемшілігі:
C) Жорамалдан туған ататіл мәселесіне аса мән берді
D) Туыс тілдердің өзара ұсқамайтын деректері зерттелмеді
H) Тілдің лексикасын, семантикасын, синтаксисін жете зерттей алмады
$$$007
Тілдер туыстастығының негізгі кепілі:
D) Негізгі сөздік қордағы бірлік
E) Сөз туғызушы формалар бірлігі
F) Дыбыс заңдарындағы жақындық
$$$008
ХІХ ғасырда жарық көрген еңбектер:
A) «Тілдің шығуы»
E) «Ява аралындағы Кави тілі туралы»
H) «Ежелгі солтүстік тілдері және неміс, ислан тілдерінің шығуы туралы»
$$$009
Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің ІІ кезеңінің негізгі өкілдері:
B) А. Потт
E) А. Шлейхер
H) Г. Штейнталь
$$$010
Ф. Бопп еңбектеріндегі кемшіліктер:
A) Синтаксис зерттелмеді
G) Фонетиканы морфологияға тәуелді етіп қарастырды
H) Үндіеуропа тілдерін кавказ, индонезия тілдерімен туыстас деп қарады
$$$011
Я. Гриммнің ғылыми тұжырымдарындағы негізгі жетістіктер:
E) Дауыссыз дыбыстардың тарихи өзгерістерін ашып берді
F) Неміс тілі лексикасындағы сөздердің мағынасын түсіндірді
H) Грамматика мен туыс тілдер фонетикасын тарихи тұрғыдан қарады
$$$012
Ф. Бопптың ғылымға қосқан үлесі:
A) Грамматикалық жүйенің бірлігін дәлелдеді
B) Салыстырмалы-тарихи әдістің негізін салды
C) Ғылымға «үндіеуропа тілдері» атауын енгізді
$$$013
Р. Расктың ғылыми жетістіктері:
A) Этимологияға анықтама берді
F) Исланд тілін көне грек, латын тілдерімен салыстыра алды
G) Тіл туыстығын ашуда грамматиканы негізгі нысан етіп алды
$$$014
В. Гумбольдттың тілдерді типтік тұрғыдан жіктеудегі негізгі қателігі:
B) Даралаушы тілдерді дамудың төменгі тобы деп қарағаны
C) Флективті тілдерді дамудың ең жоғарғы тобы деп қарағаны
D) Агглютинативті тілдерді дамудың ортаңғы тобы деп қарағаны
$$$015
В. Гумбольдттың идеялары мен тұжырымдары нәтижесінде қалыптасқан мектептер:
C) Әлеуметтік тіл білімі
E) Психологиялық бағыт
F) Тілдегі структурализм
$$$001
ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. тілдің шығуы мәселесін көтерген зерттеушілер:
C) Ж. Руссо
F) Н. Гердер
H) Г. Лейбниц
$$$002
Тіл философиясын зерттеушілердің негізгі идеялары:
A) Жасанды тіл құрастыру
B) Философиялық тіл жасау
G) Әлемдегі тірі тілдер жөнінде дерек жинау
$$$003
ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. тіл философиясын зерттеушілер:
A) А. Бекон
D) Р. Декарт
G) В. Лейбниц
$$$004
Тіл философиясын зерттеушілердің концептуалдық мақсаты:
B) Тіл философиясын негіздеу
F) Тілді философиялық тұрғыдан түсіндіру
G) Философиялық грамматика жасауға тырысу
$$$005
ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. философиялық бағыттар:
A) Рационалды бағыт
C) Эмпирикалық бағыт
H) Лингвистикалық-философиялық бағыт
$$$006
ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. тіл философиясын дамытқан елдер:
D) Англия
G) Франция
H) Германия
$$$007
ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. зерттеулердегі тілдің шығуына байланысты қамтылған пікірлер:
B) Тілді табиғи түрде пайда болды дейді
D) Тілді дыбысқа еліктеуден шыққан дейді
G) Одағай сөздерге еліктеуден шыққан дейді
$$$008
В. Лейбництің ғылымдағы дұрыс көзқарастары:
D) Санскриттің Еуропа тілдерімен туыс екендігін таныды
E) Фин және венгр тілдерінің өзара жақындығын көре білді
F) Үндіеуропа тілдерінің ата тілі еврей тілі дегенді жоққа шығарды
$$$009
Ғылымда тілдің шығуына байланысты болжамдар мен теориялар:
C) Еліктеу теориясы
D) Эмоционалды теория
G) Қоғамдық шарттасу теориясы
$$$010
Ф. Энгельстің тілдің шығуына қатысты еңбектері:
D) «Табиғат диалектикасы»
G) «Семьяның, жеке меншіктің шығуы»
H) «Маймылдың адамға айналу процесіндегі еңбектің рөлі»
$$$001
Араб грамматикасының бөлімдері:
A) Фонетика
C) Синтаксис
F) Морфология
$$$002
Араб тіл білімінде өзара байланыста зерттелген мәселелер:
E) Сөздердің сөйлемдегі орын тәртібі
F) Сөз таптары және сөйлем синтаксисі
G) Тілдің шығуына байланысты мәселелер
$$$003
Орта ғасырда өзара салыстырыла зерттелген тілдер:
B) Түркі
D) Парсы
G) Моңғол
$$$004
Орта ғасыр дәуірінің Еуропа тарихындағы бөліну кезеңдері:
A) 3-5 ғасырлар арасы
B) 6-10 ғасырлар арасы
E) 11-16 ғасырлар арасы
$$$005
Қайта өркендеу дәуірінде көтерілген лингвистикалық проблемалар:
C) Жаңадан ашылған тілдерді зерттеу
G) Ұлттық тілдердің қалыптасып, дамуы
H) Көне дәуір лингвистикалық ой-пікірін дамыту
$$$006
Қайта өркендеу дәуірінің негізгі лингвист өкілдері:
B) И. Рейхлин
D) И. Скалигер
E) П. де Алкала
$$$007
Қайта өркендеу дәуірі тіл білімінде шыққан сөздік түрлері:
A) Екі тілдік
D) Түсіндірме
E) Салыстырма
$$$008
Пор-Рояль грамматикасының қателігі:
C) Тілді логиканың құрамында қарастырғаны
E) Грамматиканы әмбебап болады деп танығаны
H) Грамматиканы логикалық категория деп қарағаны
$$$009
Пор-Рояль грамматикасына негіз болған тілдер материалдары:
A) Көне грек тілі
C) Көне еврей тілі
G) Көне француз тілі
$$$010
Пор-Рояль грамматикасының басқаша атауы:
B) Әмбебап грамматика
D) Универсал грамматика
H) Рационалды жалпы грамматика
$$$011
Пор-Рояль грамматикасында қарастырылған тіл салалары:
C) Фонетика
E) Синтаксис
G) Морфология
$$$012
Қайта өркендеу дәуірі тіл білімінде жарық көрген еңбектер:
B) «Грек тілі қазынасы»
C) «Латын тілі қазынасы»
F) Еврей тілі грамматикасы»
$$$013
М. Қашқаридың «Сөздігіндегі» мазмұндық жаңалықтар:
C) Түркі тілдерінің классификациясы жасалған
G) Түркі тайпаларының ең көне әлемдік картасы жасалған
H) Түркі тілдерінің фонетикасы мен грамматикасынан деректер берілген
$$$014
Әбу Насыр әл-Фарабидің трактаттарындағы тіл мәселелері:
A) Сөз туралы
C) Орфоэпия заңдары
E) Сөз тіркестері мәселелері
$$$015
Тұңғыш түркі лингвистері:
E) Махмұд Қашқари
F) Әбу Әли ибн Сина
G) Әбу Насыр әл-Фараби
$$$016
Қайта өркендеу дәуірінің кезеңдері:
A) Ағарту кезеңі
E) Ренессанс кезеңі
G) Реформация кезеңі
$$$001
Классикалық тіл білімдері:
A) Көне Грек тіл білімі
G) Көне Қытай тіл білімі
H) Көне Үнді тіл білімі
$$$002
Көне грек философтары көтерген мәселелер:
B) Грамматика мәселелері
F) Тілдің шығуы жөніндегі мәселе
G) Зат пен оның атауы арасындағы байланыс
$$$003
Көне Грек тіл білімін сипаттайтын негізгі белгілер:
B) Стилистиканың негізін салғаны
G) Философияның бір саласы ретінде қалыптасқаны
H) Гомердің «Илиада», «Одиссея» жырлары тілін зерттегені
$$$004
Көне Қытай тіл білімін сипаттайтын негізгі белгілер:
B) Фонология мәселесіне ден қойғандары
E) Әр сөзге жеке таңба белгіле бергендігі
H) Көне сөздердің мағыналарын айқындау
$$$005
Көне Қытай лингвистикасының негізгі міндеті:
D) Тілдегі әр сөзге жеке таңба тағайындау
E) Ол таңбалардың мағынасын ашып беру
G) Таңбалардың қолдану жолдарын айқындау
$$$006
Жазу мен ғылымның алғашқы бастамалары болған елдер:
B) Египет
F) Таяу Шығыс
G) Месопотамия
$$$007
Көне Үнді тіл білімін сипаттайтын белгілер:
A) Санскрит тілін зерттегені
D) Фонетикаға аса мән бергені
G) Морфологияны жете зерттегені
$$$008
Біздің заманымызға жеткен көне дәуірлік сөздіктер:
A) Эрья
E) Фан янь
F) Шо вянь
$$$009
Көне Грек тіл білімінде Александрия мектебін қалыптастырып, грамматика ілімін дамытушылар:
B) Дискол
F) Платон
H) Самофракийский
$$$010
Көне Қытай иероглифінің нормаланған стильдері:
C) Уставтық
F) Жылдам жазу
H) Жартылай уставтық
$$$011
Көне Үнді тіл білімінде «Веда» жыры тілін зерттеудің негізгі бағыттары:
B) Грамматикасын зерттеу
F) Лексикасы мен этимологиясын зерттеу
H) Фонологиялық жүйесін қарастыру
$$$012
Көне Үнді тіл білімінің жетістігін ерекше бағалаған ғалымдар:
A) В. Томсен
B) Д. Лайонз
G) И.А. Бодуэн де Куртенэ
$$$013
Көне Қытай тіл білімінің ерекше ықпалы болған тіл білімдері:
E) Корея
G) Вьетнам
H) Жапония
$$$014
Көне Грек тіл білімінде аз зерттелген тіл білімі салалары:
В) Фонетика
C) Синтаксис
F) Лексикология
$$$015
Ғылымда сөздік шығару ісін алғаш қолға алған тіл білімдері:
D) Көне Түркі тіл білімі
F) Көне Қытай тіл білімі
G) Орта ғасыр Араб тіл білімі
$$$016
Аристотель жіктеп көрсеткен тілдегі сөздер тобы:
A) Есім
C) Етістік
G) Жалғауыш
$$$017
Көне Түркі тіл білімінде М. Қашқаридың бөліп зерттеген түркі топтары:
A) Оғыз
C) Түркі
H) Қыпшақ
$$$018
Стоиктер мектебінің тіл білімі ғылымына әкелген жаңалықтары:
D) «Сөз таптары» терминін ғылымға әкелді
F) Грек тіліндегі септіктерді айқындап, атау берді
H) Грек тіліндегі дыбыстарды дауысты, дауыссызға бөлді
$$$019
Идеографиялық жазудың көне нұсқалары:
D) Қытай
F) Шумер
H) Мысыр
$$$020
Көне шумер тілінің алтай тілдерімен туыстығы жөнінде пікір айтқан ғалымдар:
A) Ф. Хоммель
B) С.П. Толстов
G) А.С. Аманжолов
$$$001
Дистрибутивтік әдістің міндеттері:
A) Кез келген конструкциялар ішіндегі лексика-грамматикалық байланыстарды зерттеу
B) Сөйлемдегі сөздердің айналасындағы элементті жасанды түрде ауыстыру арқылы семантикалық байланыстарын анықтау
C) Сөздер мен олардың тіркестерінің сандық (валенттілік) ерекшеліктерін анықтау
$$$002
Трансформациялық әдістегі негізгі ұғымдар:
A) Сөйлемдердің элементарлы типтері - синтаксистік жүйенің іргетасы
B) Трансформация – ядро сөйлемнен жаңа сөйлем алуға байланысты жүргізілетін операция
C) Трансформа – сөйлем-ядродан алынған жаңа сөйлемдер
$$$003
АҚШ құрылымдық лингвистика бағытының бір тармағы трансформациялық талдау мектебінің өкілдері:
A) Н. Хомский
B) Р. Лиз
C) З. Херрис
$$$004
АҚШ құрылымдық лингвистика әдістерін белгілеңіз:
A) Дистрибутивтік талдау
B) Трансформациялық әдіс
C) Тікелей құрастырушылар әдісі
$$$005
Ішкі реконструкция тәсіліне тән сипаттар:
A) Бір тіл ішіндегі тілдік фактілер салыстырылады
B) Интралингвистикалық сипатқа ие
C) Тілдер диахрониялық тұрғыдан қарастырылады
$$$006
Құрылымдық талдаудың мақсаттары:
A) Тілдің құрылымдық бірліктері арасындағы шекараны анықтау
B) Деңгейлер бірліктері арасындағы синтагмалық байланыстарды анықтау
C) Бір деңгей мүшелері арасындағы парадигмалық байланыстарды анықтау
$$$007
Қолданбалы лингвистиканың мәнісі:
A) Тіл құрылымы мен қызметі туралы білімнің лингвистикалық емес пәндердегі әрекеті арқылы анықталады
B) Тіл теориясының түрлі практикалық салаларда жүзеге асырылуы
C) Тілдік жүйенің түрлі салалардағы қызметін оңтайландыру
$$$001
Психолингвистика әдістерінің мақсаты:
A) Адамның сөйлеу әрекетін, сөйлеуді түсініп қабылдау және оны тудыру үдерісін зерттеу
B) Ана тілі мен өзге тілдің сәби және ересектер тарапынан меңгерілу үдерістерін зерттеу
C) Тілдік жүйе бірліктері мен ережелері тұрғысындағы мәліметтердің психикалық шынайылығын тексеру
$$$002
Сыртқы реконструкция тәсіліне тән сипаттар:
A) Туыстас тілдер арасындағы тілдік фактілер салыстырылады
B) Интерлингвистикалық сипатқа ие
C) Туыстас тілдердің аса көне күйі жаңғыртылады
$$$003
Статистикалық әдістеме – бұл:
A) Мәтінге авторлықты анықтауда қолданылатын әдістеме
B) Қайсы бір автордың идеостилін анықтауда қолданылады
C) Бұл әдістеменің нәтижелерінің бірі – жиілік сөздіктер
$$$004
Глоттохронология немесе қатыстық хронология әдістемесі – бұл:
A) Тілдегі өзгерістердің қаншалықты тұрақтылығын анықтайды
B) Тілдегі өзгерістердің қандай жылдамдықпен жүріп жатқанын анықтайды
C) Тілдегі құбылыстардың мезгілдік ретін, қай құбылыстың бұрын я кейін пайда болғанын анықтауға көмектеседі
$$$005
Салыстырмалы-тарихи тіл білімі әдістерінің негізгі қағидалары:
A) Салыстыруға негіз тіл дәуіріне тән көне сөздер тартылуы тиіс, мысалы, туыстық, сан, дене мүшелері, өсімдік, жануарлар атаулары
B) Туыстықты анықтаудағы ең сенімді өлшем – жартылай сәйкестілік және жартылай сәйкессіздік – б/ф: брат и frater
C) Туыс тілдерге тән үдерістер типке топтасуы мүмкін
$$$006
Антиномия әдісі – бұл:
A) Материалды өзара қайшылықты қағидалар түрінде ұсыну тәсілі
B) Мұнда өзара қайшылықты қағидалардың әрқайсысы логикалық тұрғыда дәлелді болып табылады
C) Өзара ажырамас бірлікте, сол уақытта өзара қайшылықта табылатын бір құбылыстың екі жағын қамтиды
$$$007
Қолданбалы лингвистика әдістерінің мақсаты:
A) Сөздіктер құрастырудың теориясы мен тәжірибесі
B) Өзге тілді оқыту әдістемелерін талдау
C) Аударматану, ақпараттарды автоматты өңдеу
$$$001
Салғастырмалы мен типологиялық тіл біліміне тән сипаттар:
A) Тілдер синхрониялық тұрғыдан қарастырылады
B) Дүние жүзі тілдерінің барлығына тән құрылымдық ұқсастықтар принципін негіз етеді
C) Генетикалық қатыстылығына қарамастан тілдер құрылымындағы ұқсастықтар, айырмашылықтар салғастырылады
$$$002
Типологиялық бағыттың зерттеу аспектілері:
A) Универсология (лингвистикалық әмбебаптарды зерттеу)
B) Систематология (лингвистикалық типтер жүйесін анықтау және осы типтерге сәйкес дүние жүзі тілдері н классификациялау)
C) Характерология (генетикалық топтардың типологиялық ерекшеліктерін анықтау)
$$$003
Дүние жүзі тілдері классификациясының негізгі типтері:
A) Генеалогиялық
B) Ареалдық
C) Типологиялық
$$$004
Тілдік әмбебаптардың түрлері:
A) Абсолюттік
B) Статистикалық
C) Типологиялық заңдылықтар
$$$005
Алғашқы типолог ғалымдар:
A) Фридрих фон Шлегель
B) В.фон Гумбольдт
C) Франц Бопп
$$$006
Типологиялық ұқсастықтың факторлары:
A) Адам және оның тілінің табиғи бірлігі, жалпылығы
B) Тілдердің құрылымдық-жүйелік жағынан тұрақтылыққа ұмтылысы
C) Нақты бір тілдің типологиялық қатыстылығы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін
$$$001
Сөйлемге тән белгілер:
A) Мәтіннің негізгі тілдік бірлігі
B) Сызықты түрде орналасқан тілдік элементтердің тізбегі
C) Шындық үзіктері туралы ақпаратты (білімді) жеткізеді
$$$002
Трансформациялық бағытқа тән синтаксистік қағидалар:
A) Синтаксистік жүйе элементарлы сөйлемдер жиынтығынан тұрады
B) Сөйлемдердің элементарлы типтері ядро сөйлемдер деп танылады
C) Элементарлы сөйлемдерден түрлі ұзындықтағы әр түрлі жаңа сөйлемдер алуға болады
$$$003
И.И. Мещаниновтың синтаксистік типологиясы бойынша сөйлемдер құрылысының 3 типі:
A) Номинативті конструкция
B) Актив конструкция
C) Эргативті конструкция
$$$004
И.И. Мещанинов бойынша синтаксистік дамудың пассив кезеңіне тән белгілер:
A) Логикалық субъект пен объект бір біріне кірігіп кетеді
B) Етістік іс-әрекеттің сабақты және салт түрлерін көрсете алмайды
C) Сөзден құралған комплекс бір бүтін тұтастық ретінде танылады, сөз бен сөйлем ажыратылмайды
$$$005
И.И. Мещанинов бойынша синтаксистік дамудың эргативтік кезеңіне тән белгілер:
A) Іс-әрекеттің субъектісі ерекше эргативтік септікте тұрады
B) Іс-әрекеттің объектісі атау септігінде тұрады
C) Инкорпорация әлсіреп, кейін мүлдем жойылады
$$$006
Сөйлемдегі актантқа тән сипаттар:
A) Етістік-предикат айналасындағы семантикалық элементтер
B) Етістік арқылы білдірілген іс-әрекетке тікелей қатысушылар
C) Оның санына қарай етістіктің валенттілігі анықталады
$$$007
Прага лингвистикалық мектебі ұсынған сөйлемнің актуалды мүшеленуі теориясының мәні:
A) Сөйленістің мақсатқа бағыттылығы, яғни функционалдық жағы зерттелуі тиіс
B) Коммуникативті мүшелену формалды-грамматикалық мүшеленуге сәйкес келмейді
C) Сөйлемнің коммуникативті мүшеленуіне сәйкес сөйленіс «ескі» білім – тема және «жаңа» хабар – ремаға мүшеленеді
$$$001
Грамматика терминінің кең мағынадағы түсінігі:
A) Тілдің қызмет етуінің жалпы заңдылықтары және осы заңдылықтарды зерттеуші сала
B) Жеткізу өресіне қарсы қойылатын мазмұн өресі тұрғысындағы ғылым.
$$$002
Интерфикске тән белгілерді көрсетіңіз:
A) Екі түбірді біріктіретін қосымша
B) Сөзжасам үшін қолданылады
C) Функционалдық жағынан «байланыстырушы» категориясына енеді
$$$003
Грамматика термині зерттеу нысаны тұрғысынан алғанда ... білдіреді:
A) Тілдің грамматикалық құрылымын
B) Тіл бірліктерінің бір бірімен қатынасқа түсу заңдылықтарын
C) Тіл бірліктерінің құрылу ережелерін
$$$004
Грамматика термині ғылым саласы тұрғысынан алғанда ... білдіреді:
A) Лингвистиканың бір тармағы
B) Сөз формаларын, сөз тіркестерін зерттейтін сала
C) Сөйлем және оның түрлерін зерттейтін сала
$$$005
Қосарлану тәсілінің грамматикалық мағынасы:
A) Болжалды мағына
B) Жіктеу, даралау мағына
C) Жинақтылық я жалпылық мағына
$$$006
Граммемаға тән сипаттар:
A) Лексемалар арасындағы категориялық байланыстарды білдіреді
B) Екіжақты бірлік, байланыстырушылық, конгруэнттілік қызметтер атқарады
C) Грамматикалық мағынаға ие
$$$007
Функционалды грамматикаға тән сипаттар:
A) Сөйленіс мәнісін білдіруге қатысқан грамматикалық бірліктердің қызмет ету заңдылықтарын зерттеуге, сипаттауға бағытталады
B) Мағынадан формаға қарай талдайды
C) Атқарып тұрған қызметінен оның құралдарына қарай талдайды
$$$001
Негізгі фонетикалық супрасегментті бірліктер:
A) Екпін және оның түрлері
B) Интонация, ритмика
C) Энклитика, проклитика
$$$002
Вариантқа тән белгілер:
A) Сөйлеуде жүзеге асырылады
B) Фонетикалық қоршауына қарай ықпалға түсіп, үнемі өзгерісте болатын элемент
C) Семантикалық қоршауына қарай ықпалға түсіп, үнемі өзгерісте болатын элемент
{Правильный ответ} = A, B, C
$$$003
Фонемаға тән белгілер:
A) Мағына ажыратушылық қызметке ие бірлік
B) Жеткізу өресіндегі ең кіші бірлік
C) Фонологиялық оппозиция мүшесі
$$$004
Сөйлеу дыбыстарының 3 аспектісі:
A) Акустикалық (физикалық)
B) Функционалдық
C) Артикуляциялық (биологиялық)
$$$005
Негізгі фонетикалық сегментті бірліктер:
A) Буын және оның түрлері
B) Дыбыс және оның түрлері
C) Такт, фраза
$$$006
Фразаға тән сипаттар:
A) Мағыналық бірлікті білдіретін негізгі единица
B) Сөйлемше, кейде сөйлемнің бір бөлігі бола алады
C) Оның тұтастығы интонациялық құралдар арқылы жасалады
$$$007
Динамикалық немесе лебізді екпінге тән сипаттарды белгілеңіз:
A) Фонетикалық супрасегментті бірлік
B) Бір буынның басқа буындардан айырықша күшті айтылуы арқылы ажыратылады
C) Фонациялық ауаның қарқыны буынның күшімен байланысты болады.
$$$001
Тіл – құрылымға тән сипаттар:
A) Аналитикалық құбылыс
B) Біртұтастықты құрайтын әр тектес элементтердің жиынтығы
C) Тіл деген тұтастықтың ішкі ұйымдасуы
$$$002
Тіл –жүйеге тән сипаттар:
A) Күрделірек бірлік түзетін өзара шарттас, өзара байланысты элементтердің жиынтығы
B) Бір тектес элементтердің өзара қатынасы
C) Синтетикалық құбылыс
$$$003
Тілдің әр деңгейі бірліктеріне тән қасиеттер:
A) Әр деңгейдің бірліктері олардың барлығына ортақ кейбір арнайы қасиеттерге ие
B) Жоғарылау деңгей бірлігі одан төменірек деңгей бірлігінен құралады
C) Әр деңгей бірлігі кез келген мәтіннен анықтала алады
$$$004
Парадигматикалық қатынасқа тән сипаттар:
A) Тіл бірліктерінің қайсыбір мәнді белгілерінің ұқсастығы бойынша топтастырылуы
B) Тік байланыс тән
C) Бір топқа енетін бірліктер сөйлеу ағынында бір уақытта көріне алмайды
$$$005
Тіл деңгейлеріндегі аралық қабаттар (ярустар):
A) Морфонология
B) Сөзжасамдық деңгей
C) Фразеологиялық деңгей
$$$006
Иерархиялық қатынасқа тән сипаттар:
A) Күрделілік деңгейі бойынша қатынас
B) Дыбыстың морфемаға, морфеманың сөз құрамына енуі
C) Әр тектес элементтердің қатынасы
$$$007
Сверхпарадигма мен суперпарадигмаға тән сипаттар:
A) Тіл бірліктерінің ең көлемді шектік бірлестігі
B) Бір парадигма мүшелерінің одан гөрі ірі тіл деңгейне бірігуі
C) Тіл жүйесінің деңгейлері
$$$001
Құрылымдық лингвистика бағытының басты өкілі Ф.де Соссюр бойынша тілдің жүйе ретіндегі басты қасиеттері:
A) Тіл жабық жүйе ретінде табылады
B) Жүйе мүшелерінің барлығы тепе-теңдікте табылады
C) Тілдік жүйе статикалық сипатқа ие
$$$002
Дескриптивтік лингвистиканың басқа құрылымдық бағыттардан ерекшелігі:
A) Прагматизм, бихевиоризм және позитивизм теорияларын таратты
B) Тұрғылықты үндіс халқының тілін зерттеу дәстүрін қалыптастырды
C) Иммигранттармен байланысты тілдің практикалық мәселелерін қарастырды
D) Синтаксистік талдауда сөйлемнің актуалды мүшеленуі теориясын жасады
$$$003
Прага лингвистикалық мектебінің негізгі концепцияларын белгілеңіз:
A) Функционалдылық – сөйленістің мақсатқа бағыттылығы
B) Құрылымдылық – тілдің құрылымдық сипаты және оның бөліктерінің өзара байланыстылығы
C) Бастауыш және баяндауышқа мүшелену сөйлемнің грамматикалық құрылымын ғана ашатын формалды мүшелену ретінде коммуникативті мүшеленуге қарсы қойылады
$$$004
Глоссематика – бұл:
A) ХХ ғ. 30-50 жж. Батыс еуропалық тіл білімі бағыты
B) Тіл білімін формалды логикамен байланыстыруға тырысады
C) Тіл құрылымын мағынаға қатысы жоқ тілдік элементтердің, формалардың жиынтығы деп қарады
$$$005
Н. Трубецкойдің «Основы фонологии» еңбегіндегі қағидалары:
A) Тіл және сөйлеу бірлігі негізінде фонетика мен фонологияны ажыратты
B) Морфонология – морфемалардың фонемалар арқылы көріну жолдары, заңдылықтары туралы ғылым
C) Фонемалардағы дифференциалдық белгілерді анықтады
$$$006
Генеративтік лингвистика – бұл:
A) ХХ ғ. АҚШ лингвистикалық бағыты
B) Тілдік құрылымдарды формалдық тұрғыдан танытады
C) Сөйленістің тууын формалдық тұрғыдан танытады
$$$007
АҚШ құрылымдық мектебі тікелей құрастырушылар бағытының негізгі қағидалары (Л. Блумфилд):
A) Синтаксистік әрбір конструкция өз құрамы бойынша бинарлы (жұптық)
B) Құрастырушылар сөйлемдегі тікелей байланысты сөздер болып табылады
C) Сөйлемде тікелей байланыстары жоқ сөздер құрастырушылар емес
$$$001
ХХ ғ. неогумбольдтшылдық бағыттың өкілдері:
A) Л. Вайсгербер
B) Б. Уорф
C) Э. Сепир
$$$002
В.фон Гумбольдттың тіл және таным тұрғысындағы тұжырымдары:
A) Кез келген тіл тұрғысынан оның ұлттық сипаты туралы айтуға болады
B) Адам өзге бір тілді терең меңгерген болса, оны әлем бейнесін танудың басқа бір позициясын жаулады десе болады
C) Тіл – адамның саналы әрекетінің жемісі емес, сол уақытта ол – шығармашылық үдеріс
$$$003
Тіл және ойлау арақатынасы тұрғысынан ойлауға тән белгілер:
A) Ойлау жеке индивидке тән
B) Материалды, адамның сөйлеу және әрекет ету актісінде жүзеге асырылады
C) Әлем туралы білім жүйесінің жаңадан білім алу, адамдармен пікір алмасуда қолданылуы
$$$004
Тіл және таным арақатынасы тұрғысындағы лингвистикалық ықтимал болжамы (Сепир-Уорф болжамы):
A) Ойлау тілге тәуелді ғана емес, ол белгілі бір деңгейге дейін әрбір тілге тәуелді
B) Біз әлемді тану үдерісінде, оны өз ана тіліміз нұсқаған бағытта зерттеп, танимыз
C) Тіл формасы – бұл ойды білдіру үшін тіл тарапынан таңдалған спецификалық тәсіл. Мысалы, американдық үндістер тілі
$$$005
Тіл және ойлау арақатынасы тұрғысынан ойлауға тән белгілер:
A) Вариант – анықталған жағдаяттағы вербалды және бейвербалды әрекет әдеп-қылығы
B) Түрлі өмірлік жағдаяттағы индивидуалды әдеп – құлық
C) Пікір алмасу, сондай-ақ бейвербалды әрекет барысындағы индивидуалды ойдың қалыптасу, түзілу үдерісі
$$$006
А.А. Потебняның ойда сөздің жасалу үдерісі тұрғысындағы тұжырымдары:
A) Апперцепция, ассимиляция және ассоциация сияқты психикалық заңдылықтармен басқарылатын түсініктердің түзілу үдерісі
B) Сөзде таңбаланатын белгіні қайта тануға болады, ол түсінік деп аталады.
C) Пайымдау – ойдың негізгі формасы
$$$007
А.А. Потебня бойынша адамның ойлау әрекетінің кезеңдері:
A) Көзге көрінген зат / ішкі форма – қабылданушы заттың негізгі белгісі
B) Заттың сезімдік бейнесі (қабылдаудың жиынтығы) / елестету (қабылдауды салыстыру)
C) Апперцепция, пайымдау, түсінік
$$$001
Австрия лингвисі Г. Шухардтың басты қағидалары – ...:
A) Сөздер тарихын лингвистикалық талдау арқылы ғана емес, заттар тарихы арқылы да зерттеуге болады
B) Тіл – индивидуумның жемісі, сөздер тарихы – сөздерді қолданушы жеке адамдар тарихы
C) Зат – алғашқы; ол ештеңеге тәуелсіз өмір сүреді. Сөздің өмірі затқа байланысты
$$$002
ХХ ғ. тіл біліміндегі бағыттар мен мектептерді белгілеңіз:
A) Сөздер мен заттар мектебі
B) Женева социологиялық мектебі
C) Эстетизм
$$$003
Эстетеизм мектебінің басты қағидалары:
A) Тіл білімінің негізі – стилистика, стилистика – эстетиканың бір саласы
B) Тіл – жеке адамның рухани шығармашылығы
C) Тілді жасайтын да қалыптастыратын да рух. Тілдің дамуы рухқа тәуелді
$$$004
Неолингвизм мектебінің негізін салушылар:
A) Дж. Бонфанте
B) Дж. Бартони
C) М. Бартоли
$$$005
Социологиялық мектептің өкілдері:
A) Ф.де Соссюр, Ш. Балли
B) А. Сеше, А. Мейе
C) Ж. Вандриес, Э. Бенвенист
$$$006
Социологиялық мектепке тән сипаттар:
A) Индивидуалистік бағытқа қарама-қайшы
B) Тілді дүниеге келтірген де, ілгері дамытқан да – қоғамдасқан адамдар
C) Тіл мен сөйлеуді ажырату арқылы әлеуметтікті индивидуалдықтан бөледі. Тіл – ұжымдық
$$$007
Құрылымдық лингвистика мектептерінің барлығына ортақ қағидалар:
A) Тіл жүйесі қатынас, байланыстарға негізделген
B) Лингвистиканың бірден бір пәні – тіл, тілді бір бүтін, біртұтас жүйе ретінде зерттеу
C) Тіл – өзіндік ережесі бар жүйе. Тіл субстанция емес, форма
$$$001
В.фон Гумбольдттың еңбектері:
A) О возникновении грамматических форм и их влиянии на
развитие идей
B) О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития
C) О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества
$$$002
Натуралистік бағыттың өкілі В А. Шлейхер:
A) Санскриттің үндіеуропа тілдерінің ата тілі емес екенін, оның шығыс үндіеуропа тілдерінен (иран, үнді) кейін қалыптасқаны туралы алғаш айтқан ғалым
B) Литва тілі жүйесін зерттеп, көне тілдік құбылыстардың көп сақталуына орай, оның үндіеуропатану үшін маңыздылығын көрсеткен ғалым
C) Ағылшын, француз тілдерін морфологиясының тым қарапайымданып кетуін негізге алып, «кері кеткен (регресс)» тілдер деп есептеді
$$$003
И. Шмидттің «Толқын теориясына» сәйкес:
A) Бір тілдегі белгілі сипаттар басқа жақта тармақтала бастаған, бір тілде қайсы бір жаңа құбылыс пайда болса, ол бірте бірте жан жақтағы бірқатар тілдерге таралған
B) Балтық-славян тілдері – герман және иран-үнді тілдерінің екі арасындағы жалғастырушы буын
C) Географиялық жақын орналасқан тілдер арасындағы ұқсастықтар бір бірінен шалғай тілдерге қарағанда көп
$$$004
В. фон Гумбольдттың дүние жүзі тілдерінің даму бірлігі идеясы бойынша:
A) Тілдер дамуының анықталған шектігіне жеткеннен кейін олар өзгеріске түспейді
B) Дүние жүзі тілдерінің барлығы бірдей дамудың анықталған кезеңдерін бастан өткереді және әрқайсысы әр түрлі жылдамдықпен өткереді
C) Тілдер дамуының екінші кезеңінде олардың құрылымдары, бәрінен бұрын грамматикасы мен фонетикасы қалыптасады
$$$005
В. фон Гумбольдттың лингвистикадағы диалектикалық әдісі, тілдік антиномиясы бойынша:
A) Тіл және ойлау ажырамас бірлікте және ішкі қайшылықта табылады
B) Тіл – әрекеттің өзі және әрекеттің нәтижесі ретінде
C) Тілдегі еріктілік, еркінділік және уәжділік
$$$006
Жас грамматистер тарапынан ұсынылған ғылыми қағидалар:
A) Тілдік құбылыстар тілдік жүйедегі байланысынан бөлініп алынып, жеке қарастырылуы тиіс
B) Жаңа тілдік формалардың жасалу үдерісінде, фонетика-морфологиялық өзгерістерде аналогия маңызды рөл атқарады
C) Ең алдымен, қазіргі тірі тілдерді зерттеу керек, олар лингвистикалық және психологиялық заңдылықтарды анықтаудағы база болып табылады
$$$007
Жас грамматистер бағытына тән сипаттар мен қағидалар:
A) Психологиялық бағыт
B) Лингвистика теориясының негізі – индивидумдар психологиясы
C) Лингвистиканың міндеті – индивидтердің тілін зерттеу
$$$001
Ф. Бопп бойынша тілдердің типологиялық классификациясы:
A) Нағыз түбір тән емес, яғни жалғануға бейім түбірлі тілдер, мысалы, қытай тілі
B) Бір буынды түбірлер тән тілдер, етістік және есімдік түбірлерінің жалғануы арқылы сөз жасалатын үндіеуропа тілдері
C) Екі буынды үш дауыссыздан тұратын етістік түбірлі тілдер, грамматикалық формалар түбірдің ішкі модификациясы арқылы жасалады, семит тілдері
$$$002
А.Х. Востоковтың салыстырмалы-тарихи тіл біліміне қосқан тұжырымдары:
A) Өлі тілдер ескерткіштерін тірі тілдер және диалектілер деректерімен салғастыру қажеттілігі
B) Орыс тілі тарихының 3 кезеңін көрсетті: көне орыс XIV ғ. дейін; 2) орта орыс XIV ғ.-дан XVIII ғ.-ға дейін, яғни М.В. Ломоносовқа
C) Дыбыстық сәйкестіктерді басшылыққа ала отырып, славян тілдерінің генетикалық туыстығын анықтады
8.Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің негізгі қағидалары:
A) Түрлі тілдердегі сөздердің сәйкес келуін туыстық негізінде емес, кірме сөздер тұрғысынан түсіндіруге болады
B) Ата тілді толықтай қалпына келтіру мүмкін емес, алайда оның фонетикалық, грамматикалық басты мәліметтерін түзуге болады
C) Туыстық бірлік бір негіз тілден шығу тұрғысынан түсіндіріледі
$$$004
Ф. Бопптың тіл біліміндегі жетістіктері:
A) Бір тілдің формаларын басқа тілдегі формалар арқылы түсіндіріп, салыстырмалы грамматикалардың жазылуына жол ашты
B) Үндіеуропа тілдерінің грамматикалық құрылысындағы генетикалық ортақ элементтерді іріктеп, жүйеледі
C) Тілдердің типологиялық классификациясын талдаушы
$$$005
И. Шмидттің салыстырмалы-тарихи тіл білімі үшін маңызды қағидалары:
A) Ата тіл ата тек шежіресі – бұтақ, тармақ түрінде емес, толқын түрінде бөлінген әрі әр тіл екі жағынан да көптеген туыс тілдерге ие болған
B) Туыстықты анықтаудағы ең сенімді өлшем – жартылай сәйкестілік және жартылай сәйкессіздік – б/ф: брат и frater
C) Герман тілдері – келть және славян тілдерінің екі арасындағы жалғастырушы буын
$$$006
Я. Гриммнің адамзат тілі дамуының 3 кезеңі туралы идеясы бойынша:
A) 2 кезең – флексия ең жетілген даму шегіне жетуі
B) Алғашқы кезеңде түбірлер мен сөздер пайда болды, тіл әуенді (мелодикалы), бірақ тым шұбалыңқы болған
C) Тілдер дамуының 3 сатысына ойды жеткізудегі анықтылыққа талпыныс тән: аналитикалық, флексиядан бас тарту, қазіргі жаңа грек, роман, парсы тілдері
$$$007
Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің жетістіктері
A) Ата тілді реконструкциялау арқылы нақты бір тілдің даму тарихын қарастыру
B) Тілдерді зерттеуде тарихилық идеясы мен салыстыру әдісін енгізуі
C) «Тіл жүйесі», «диахрония», «синхрония» сияқты ұғымдарды лингвистикаға енгізулері
$$$001
И. Гердердің тілдің шығуы теориясына байланысты тұжырымдары:
A) Тілдің шығуы және оның даму тарихы ойлаумен тығыз байланысты
B) Тілді құдай жаратқан жоқ, сондай-ақ ол кездейсоқ та пайда болған жоқ
C) Тілдің пайда болуы адам ойы мен сезімінің дамуы барысындағы заңды құбылыс
$$$002
ХҮІІІ ғ. Филогенетикалық концепциялардың авторлары:
A) Ж.Ж. Руссо
B) Д. Дидро
C) И. Гердер
$$$003
Ж. Ж. Руссоның концепциялары:
A) Әлеуметтік келісім және тілдің эмоционалды шығу тегі немесе еліктеуіш теорияларын ұсынушы
B) Тілдің шығуын адамдардың ішкі сезімін білдіруімен байланыстырды
C) Алғашқы адамдардың қауіп-қатерлерден сақтануы барысында бірігіп, инстинкты түрде дауыс беруінен басталады
$$$004
Қайта өрлеу дәуіріндегі негізгі 3 тілдік философиялық концепция:
A) Ағылшын эмпиризмі (Бэкон, Локк)
B) Француз рационализмі (Декарт)
C) Лейбництің ғылыми-философиялық концепциясы
$$$005
Ф. Бэконның философиялық грамматикасының ерекшеліктері:
A) Тілді зерттеуде эмпирикалық әдісті дәріптеді
B) Грамматиканы әріптік және философиялық деп бөлді
C) Сөздер мен заттар, сөздер мен ой арасындағы қатынастарды қарастырды
$$$006
Д. Локктың тілдік философиялық концепциялары:
A) Сөз – ойдың түйсікті, сезіммен қабылданатын белгісі, ал сөз мағынасы – таным мен түсініктің, яғни ойдың орнын ауыстыратын қабілеті деп көрсетті
B) Сөз мағынасын субъективті және объективті деп бөлшектеді
C) Сөз мағынасын идивидуалды / қоғамдық, жалпы / нақты деп бөлшектеді
$$$001
Пор-Рояль грамматикасы авторларының Р. Декарт философиясы негізіндегі тұжырымдары:
A) Парасат операциялары: түсінік (ұғым), пайым, ой түйіні
B) Түсінік – бұл есімдер (зат есім, сын есім), есімдік, артикльдер; пайым – бұл етістіктер, етістіктен жасалған сөз таптары, жалғаулықтар, еліктеуіштер
C) Ой түйіні – бұл байланысты мәтін
$$$002
Юлиус Цезарь Скалигердің «О причинах латинского языка» еңбегіндегі тұжырымдары:
A) Грамматиканың міндеттерін ономасиология тұрғысынан анықтауға тырысты
B) Барлық сөздерді 2-ге бөлді: негізгі және көмекші
C) Сөздерді қайсы бір сөз табына жатқызуда мағыналық критерийді басшылыққа алуды ұсынды
$$$003
«Пор-Рояль грамматикасының» негізгі теориялық концепциялары:
A) Тіл – ойды жарыққа шығарушы, тіл категориялары – бұл логикалық категориялардың көрсеткіші
B) Логика мен грамматика өзара байланысты
C) Логика барлық адамдарда біркелкі, ойлау қағидалары да бірдей, сондықтан ортақ бір ғана грамматика болуы тиіс
$$$004
1660 ж. «Рационалды грамматика» авторларының тілдік тұжырымдары:
A) Грамматика – бұл сөз өнері, тіл және сөйлеу өнері
B) Сөйлеу – таңба арқылы ойды білдіру
C) Таңба ретінде сөзді түсінді
$$$005
1506 ж. латын тілінде жазылған Рейхлиннің көне еврей грамматикасында алғаш қолданылған морфологиялық ұғымдар:
A) Түбір
B) Аффикс
C) Суффикс
$$$006
«Пор-Рояль грамматикасы» авторлары – А. Арно және К. Ланслоның алға қойған негізгі міндеттері:
A) Жалпы тілдерге ортақ, әмбебап тілдік құбылыстарды анықтау
B) Тіл категориялары мен құбылыстары, логикалық категориялар арасындағы байланыстарды, арақатынасты анықтау
C) Сөз табиғатын, олардың құрылысын, сөздер мен олардың мағыналары арасындағы қатынастарды зерттеу
$$$001
Зат және оның атауы арасындағы сәйкессіздіктер туралы Демокрит тұжырымдары:
A) Көп ұғымдар сөзбен белгіленбеген, көптеген ұғымдардың бірнеше атаулары бар
B) Көптеген сөздердің бірнеше мағыналары бар
C) Бір сөз басқа сөзді алмастыра алады
$$$002
М. Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрк» еңбегінде көрсетілді:
A) Түркі тілдерінің классификациясы
B) Түркі тарихи фонетикасы мен грамматикасы бойынша мәліметтер
C) Тарих, география, этнография, поэзия, фольклор туралы мәліметтер
$$$003
Орта ғасырдағы араб лингвистикасының жетістіктері:
A) Дыбыс пен әріп арасын аса айқын ажыратты
B) Сөз таптарының есім, етістік және көмекші сөздер деген жіктеуін Аристотельге дейін көрсетті
C) Семит тілдеріне тән 3 дауыссыздан тұратын түбірді көрсетті
$$$004
Грамматист Панинидің үнді тіл біліміне қосқан үлесі:
A) Үнді тілінің алғашқы нормативтік грамматикасын құрастырушы
B) Санскрит және Вед әдебиеті тілдерін фонетика, морфология, сөзжасам бойынша салыстырды.
C) Салыстырмалы әдістің алғашқы үлгісін көрсеткен ғалым
$$$005
Аристотельдің «Поэтика» еңбегіндегі тілмен байланысты мәселелер:
A) Сөз таптарының классификациясы
B) Есімдер – дербес мағынаға ие, мезгілдік реңктері жоқ сөздер
C) Етістіктер - мезгілдік реңктері бар, дербес мағынаға ие сөздер
$$$006
Көне грек-рим тіл білімінде александриялық грамматикалық ілім жүйесін қалыптастырушылар:
A) Аристарх Самофракийский
B) Дионисий Фракийский
C) Апполоний Дискол
$$$001
ХІХ ғасырдағы әдеби, мәдени өмірдің ерекше құбылысы:
A) Саяси-әлеуметтік жағдаяттар мен мемлекеттік құрылыстағы жаңалықтар
B) Саясаттың өзгеруі
C) Мектептердің ашылуы
D) Қазақ кітаптарының алғаш рет баспадан жарық көре бастауы
E) Қазақ әдебиетіндегі қайшылықтардың болуы
F) Діни бағыттағы туындылардың жаңғыруы мен дамуы туралы
G) Халық тұрмысының хал-ахуалы
H) Қазақ әдебиетінің біртіндеп жаңа әдебиет арнасына түсе бастауы
{Правильный ответ} = A, D, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. 4-том.Алматы, 2005. 18б.
{Характеристика} = 1
{Курс} =4
{Семестр} = 7
$$$002
ХІХ ғасырда қазақ халқы туралы көркем шығарма жазған орыс қаламгерлері:
A) В.А.Ушаков
B) И.А.Крылов
C) В.И.Даль
D) А.А.Пушкин
E) Д.М.Мамин-Сибиряк
F) Е.Онегин
G) С.Есенин
H) М.Лермонтов
{Правильный ответ} = А,С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = Г.С.Умарова, С.Ғ.Шарабасов. Қазақ әдебиетінің тарихы. Астана,2007. 111 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
ХІХ ғасырдағы тарихи жырлар туралы зерттеу жазған ғалымдар:
A) Д.Қалдабекұлы
B) Ә.Марғұлан
C) М.Хасенов
D) Е.Ысмайылов
E) Х.Әдібаев
F) М.О.Әуезов
G) З.Қабдолов
H) М.Қаратаев
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} =2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. 4-том.Алматы, 2005. 22 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
ХІХ ғасырдағы әдеби-көркемдік даму үрдісіндегі дәстүрлі негіздер:
A) Баспасөз жанрлары
B) Жыраулар поэзиясындағы әлеуметшілдік сарын
C) Романшылдық үлгілері
D) Жыраулар поэзиясының көркемдік бітімі
E) Діни ағартушылық
F) Нәзира дәстүрі
G) Социалистік реализм ұстанымдары
H) Фельетон жанры
{Правильный ответ} = В, D, Е
{Сложность} =2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. 4-том.Алматы, 2005. 16 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
ХІХ ғасыр қазақ әдебиетінде қозғалған өзекті мәселелер:
A) Патшалық отарлау саясатына қарсы күрес
B) Ұлттық дәстүр
C) Ұлттық азаттықты аңсау
D) Аңыздар
E) Бостандық
F) Тұрмыс жырлары
G) Ертегілер
H) Баспа беттерін шығару
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншалиев. ХІХ ғасыр әдебиеті.6-кітап.Алматы, 1992. 5 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
С.Мұқановтың «Қазақтың ХҮІІІ–ХІХ ғасырлардағы әдебиет тарихынан очерктер» (1942) еңбегіндегі бөлімдер:
A) «Аңыздар туралы»
B) «Бостандық күресі»
C) «Эпикалық туындылар»
D) «Айтыстар туралы»
E) «Батырлар жыры»
F) «Зар заман»
G) «Өсиетнама»
H) «Манас»
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = С.Мұқанов. Қазақтың ХҮІІІ–ХІХ ғасырлардағы әдебиет тарихының очерктері. Алматы, 2002.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетіде ән-өлең жанрын дамытқан шығармашыл тұлғалар:
A) Әнші-орындаушы
B) Драматург
C) Көсемсөзші
D) Шығарушы-композитор
E) Аудармашы
F) Мысалшы
G) Сал-серілер
H) Сыншылар
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншалиев. ХІХ ғасыр әдебиеті.6-кітап.Алматы, 1992. 6 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушылары:
A) М.Жолдасбеков
B) Ш.Уәлиханов
C) М.Мағауин
D)Ы.Алтынсарин
E) Қ.Өмірәлиев
F) А.Құнанбаев
G)Б. Майлин
H) І. Жансүгіров
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Г.С.Умарова, С.Ғ.Шарабасов. Қазақ әдебиетінің тарихы. Астана,
2007. 11 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
ХІХ ғасырда басым дамыған айтыс өлең түрлері:
A) Қыс пен жаздың айтысы
B) Қайым айтыс
C) Түре айтыс
D) Өлі мен тірінің айтысы
E) Жұмбақ айтыс
F) Күн мен түннің айтысы
G) Кемпір мен шал айтысы
H) Жануарлар айтысы
{Правильный ответ} = В, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. 4-том. Алматы, 2005.41 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Тұрмыс-салт жырларымен байланысты айтыстар:
A) «Наурыз»
B)«Бәдік»
C) «Жар-жар»
D) «Қыз ұзату»
E) «Тұсау кесер»
F) «Бесік той»
G) «Ас беру»
H) «Ұрын бару»
{Правильный ответ} = А, В, С
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. 4-том. Алматы, 2005.41 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
ХІХ ғасырдағы айтыс түрлері:
A) Қала мен дала айтысы
B) Лирикалық айтыс
C) Ру айтысы
D) Салт айтысы
E) Романтикалық айтыс
F) Трагедиялық айтыс
G) Жұмбақ айтысы
H) Кеңес айтысы
{Правильный ответ} = С, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ фольклорының тарихы.Алматы,1991.275б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
ХІХ ғ.дәстүрлі айтыстың жүйріктері:
A) Қашаған
B) Шәді
C) Нұрым
D) Мақыш
E) Абыл
F) Асан
G) Қазтуған
H) Бернияз
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ фольклорының тарихы.Алматы,1991.275 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Т.Тебегеновтың ақындар айтысын бөлуі:
A) Мұсылмандық ағартушылық айтыстар
B) Әлеуметтік қайшылықтар
C)Еларалық, ұлтаралық айтыстар
D) Жануарлар
E) Наным-сенім айтысы
F) Діни айтыстар
G) Жазба айтыстар
H) Батырлық
{Правильный ответ} = А, С, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Т.Тебегенов. Халық ақындары шығармаларындағы әдебиет пен фольклор дәстүрі. Алматы, 2001. 332б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Импровизацияның мектебі:
A) Еліктеушілер
B) Жай айтушылар
C) Бақсы, жыраулар
D) Стиль
E) Жазба
F) Батырлар
G) Ұқсау
H) Айтыс ақындары
{Правильный ответ} = В, С, Н
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев.Қазақ фольклорының тарихы.Алматы,1991.276 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
«Біржан - Сара» айтысының айтыс түрлеріне қарай жіктелуі:
A) Ру айтысы
B) Жұмбақ айтыс
C) Дін айтысы
D) Әлеуметтік айтысы
E) Қыз бен жігіт айтысы
F) Бәдік айтыс
G) Жазба айтысы
H) Өлі мен тірінің айтысы
{Правильный ответ} = А, D, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.42 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
М.Әуезовтің зерттеулері бойынша айтыстың алғаш жиналуына үлес қосқандар:
A) Ш.Уәлиханов
B) Н.Наушабаев
C) В.Радлов
D) Ш.Жәңгіров
E) Ә.Диваев
F) М.Қалтаев
G) М.Дулатов
H) М.Жұмабаев
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.42 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Қоқан езгісіне қарсылық білдірген батырлар:
A) Жанқожа батыр
B) Қарасай батыр
C) Есет батыр
D) Қобыланды батыр
E) Мұсабек батыр
F) Жәнібек батыр
G) Шора батыр
H) Керей батыр
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 170 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Қоқан билігіне қарсы шыққан Мұсабек батыр туралы айтушылар:
A) Майлықожа ақын
B) Махамбет
C) Т.Отарбаев
D) Х.Сүйіншәлиев
E) Абыл ақын
F) Жамбыл
G) Нұржан
H) Біржан
{Правильный ответ} = А, С, D
{Сложность} = 3
{Учебник} =Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 33 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Қоқан езгісіне қарсы сарында толғаулар айтқан ақындар:
A) Майлықожа Сұлтанқожаұлы
B) Шәді Жәңгіров
C) Құлыншақ Кәмелұлы
D) Нұржан Наушабаев
E) Асан Сәбитұлы
F) Мақыш Қалтаев
G) Шоқан Уәлиханов
H) Мәделі Жүсіпқожаұлы
{Правильный ответ} = А, С, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 171 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Құлыншақ ақынның туындылары:
A) «Тар заман»
B) «Дүние - ол бір көлдің қасқалдағы»
C) «Мұнар күн»
D) «Мазақ қылма, Көлбайым»
E) «Жетім қыз»
F) «Әркім әуес қылады қолда жоғын»
G) «Бұдырайған екі шекелі»
H) «Толарсақтан саз кешіп»
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 171 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Майлықожаның адамгершілік сипаттағы ғибратты толғаулары:
A) «Үш жігіт»
B) «Мұнар күн»
C) «Ноғай мырзаға»
D) «Манас»
E) «Қасқыр»
F) «Тілек»
G) «Нарын»
H) «Зұлыс»
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 176 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Майлықожаның аллегория тәсілімен құрылған толғаулары:
A) «Тілек»
B) «Қасқыр»
C) «Бұлбұл»
D) «Ұлы арман»
E) «Өсиетнама»
F) «Тотықұс»
G) «Балқадиша»
H) «Кәрілік»
{Правильный ответ} = В, С, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 193 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Күлгейлік ақындық мектеп өкілдері:
A) Асан
B) Майлықожа
C) Абыл
D) Мәделі
E) Бұқар
F) Құлыншақ
G) Сара
H) Жаяу Мұса
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 107 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Мәделіні ұстаз тұтқан:
A) Майлықожа
B) Асан
C) Құлыншақ
D) Бұқар
E) Қазтуған
F) Шал
G) Абыл
H) Базар
{Правильный ответ} = А, С, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 109 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
ХІХ ғасырдағы айтыскер ақын әйелдер:
A) Ұлбике
B) Әселхан
C) Ақбала
D) Сара Тоқтамысова
E) Шолпан Иманбаева
F) Жұмаш
G) Сара Тастанбекқызы
H) Бұрым
{Правильный ответ} =А, С, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 70 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Әдебиет үлгілері:
A) Ән өлең
B) Деректі баян
C) Шығыстық қисса дастандар
D) Әдеби көркем сын
E) Ғұмырбаяндағы эссе
F) Тарихи жырлар
G) Психологиялық роман
H) Шығарма
{Правильный ответ} = А, С, F,
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 1993. 53 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Абайдың аударма өлеңдері:
A) «Тұрыпты бір сұлу қыз хан қолында»
B) «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын»
C) «Қартайдың қайғы ойлаудың, ұйқы серген»
D) «Дымқыл тұман сыз бүршік»
E) «Қызарып сұрланып»
F) «Асау терек долданып»
G) «Әсемпаз болма әрнеге»
H) «Өлең – сөздің патшасы»
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 1993. 9 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
ХІХ ғасырдағы айтыс ақындары:
A) Мәделі
B) Жаяу Мұса
C) Бұқар
D) Шоқан
E) Майлықожа
F) Мұхит
G) Абай
H) Мақыш
{Правильный ответ} = А, D, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 1993. 36 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Ыбырай Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» жинағына енген шығармалар:
A) Төл шығармалары
B) Драмалық туындылар
C) Ауыз әдебиеті үлгілері
D) Шығыс қиссалары
E) Аудармалары
F) Айтыстары
G) Фантастикалық туындылар
H) Эпикалық
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 1993. 43 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Ы.Алтынсариннің еңбектері:
A) «Тәңірі»
B) «Мақтубат»
C) «Шарият-ул-ислам»
D) «Қазақ хрестоматиясы»
E) «Жоңғар очерктері»
F) «Күнделік жазбалар»
G) «Қазақ халық поэзиясы үлгілері»
H) «Әдебиет танытқыш»
{Правильный ответ} = В, С, D
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 1993. 44 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Абайдың шығармашылық жанрлық бағыттары:
A) Нақыл сөз
B) Қара сөз
C) Драма
D) Сатира
E) Комедия
F) Айтыс өлең
G) Мадақ өлең
H) Кітап басу
{Правильный ответ} = А, С, D
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 1993. 49 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Абай сынаған мақал-мәтелдер:
A) «Ата көрген оқ жонар»
B) «Ағасы бардың –жағасы бар»
C) «Ақ айланар, қара байланар»
D) «Атадан мал тәтті, алтынды үйден жан тәтті»
E) «Қорыққанға қос көрінер»
F) «Алтын көрсе періште жолдан таяды»
G) «Атың шықпаса-жер өрте»
H) «Бала, баланың ісі шала»
{Правильный ответ} = D, F, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 1993. 51 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Сал мен серінің ұқсастығы:
A) Сегіз қырлы
B) Әнші, күйші
C) Аудармашы
D) Ақын
E) Публицист
F) Прозаик
G) Драматург
H) Емші
{Правильный ответ} = А, В, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет.(ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда,2006. 32 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Біржан салдың әндері:
A) «Тілек»
B) «Қаламқас»
C) «Көкейкесті»
D) «Тентек»
E) «Жігіттер жаман сөзді кәсіп етпе»
F) «Айтпай»
G) «Дудар-ай»
H) «Күреңді мінер ме екенбіз»
{Правильный ответ} = С, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет.(ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 34 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Біржан салдың жорға аттың сипатын суреттейтін әндері:
A) «Күйші»
B) «Құлагер»
C) «Қобыланды»
D) «Телқоңыр»
E) «Буырылтай»
F) «Ақсеркем»
G) «Күлдір де күлдір кісінетіп»
H) «Ақбақай»
{Правильный ответ} = D, E, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет.(ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 35 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Ақан сері туралы көркем шығарма жазған жазушылар:
A) Б.Майлин
B) І.Жансүгіров
C) І.Есенберлин
D) Ғ.Мүсірепов
E) М.Қалтаев
F) С.Жүнісов
G) М.Жұмабаев
H) З.Қабдолов
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет.(ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 42 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Cал-серілер:
A) Сара
B) Біржан
C) Абыл
D) Ақан
E) Асан
F) Мұса
G) Мұрат
H) Шалкиіз
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} =1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 1992. 160 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Біржан салдың әні:
A) «Бурылтай»
B) «Қыз сипаты»
C) «Жанбота»
D) «Көңіл сыры»
E) «Көкек»
F) «Әйелдер сипаты»
G) «Сүйген жардан айырылдым»
H) «Байлар хақында айтқан өлеңі»
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 1992. 162 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Ақан серінің адамның ғұмыр жас кезеңдеріне арналған шығармалары:
A) «Жігіт туралы»
B) «Тілек»
C) «Кәрілік»
D) «Мұнар күн»
E) «Жиырма бес»
F) «Ер жігіттің қадірін»
G) «Жастық шақтар»
H) «Шағырмақ бұлт жай тастар»
{Правильный ответ} = С, Е, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 1992. 785 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Ақан серінің ғашықтық әндері:
A) «Балқадиша»
B) «Қаламқас»
C) «Нұрила»
D) «Мақпал қыз»
E) «Дегдар қыз»
F) «Сара»
G) «Мұңды қыз»
H) «Жетім қыз»
{Правильный ответ} = А, С, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 770 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Махамбет толғаулары:
A) «Күлдір де күлдір кісінетіп»
B) «Ереуіл атқа ер салмай»
C) «Ей, Қатағанның хан Тұрсын»
D) «Еспенбет»
E) «Тарланым»
F) «Үш қиян»
G) «Бала зары»
H) «Мен едім»
{Правильный ответ} = B, E, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев.ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 37 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Махамбеттің «Баймағамбет сұлтанға айтқаны» шығармасы мазмұнының құрылымы:
A) Халық арманы, жер-су үшін күресі
B) Дінді уағыздауы
C) Исатай ісінің әділдігі, Махамбеттің екінші Исатай ретінде көрінуі
D) Оқуға, білімге шақыруы және баспа беттерін жариялау жайында
E) Әйел теңсіздігін жою туралы
F) Мадақтау, достық туралы
G) Халық ақындары жағдайы туралы
H) Халық пен хандар арасындағы қайшылықтың бітімсіздігі
{Правильный ответ} = А, С, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} =Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994.80 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Махамбет Өтемісұлының арнаулары:
A) «Тарланым»
B) «Үш қиян»
C) «Баймағамбет сұлтанға айтқаны»
D) «Өсиетнама»
E) «Тайманның ұлы Исатай»
F) «Жетім қыз»
G) «Зар заман»
H) «Ей, Қатағанның хан Тұрсын»
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев.ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 35 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Махамбет шығармаларының жанрлары:
A) Драма
B) Элегия
C) Арнау
D) Толғау
E) Эпос
F) Романс
G) Сонет
H) Мадригаль
{Правильный ответ} = В, С, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994.80 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Қ.Жұмалиев зерттеуі бойынша Махамбет жырларында кездесетін ұйқас түрлері:
A) Шұбыртпалы
B) Шалыс
C) Егіз
D) Кезекті
E) Қара өлең
F) Ерікті
G) Толымды
H) Жабық
{Правильный ответ} = А, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994.85 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Махамбет толғауларында кездесетін аллегориялық ұғым:
A) Лашын
B) Екі бөшке
C) Қаршыға
D) Қарға мен түлкі
E) Аққу, шортан ћәм шаян
F) Маймыл мен айна
G) Ақсұңқар
H) Маса
{Правильный ответ} = А, С, G
{Сложность} = 2
{Учебник} =Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994.85 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Х.Досмұхамедұлының пікірі бойынша Махамбет:
A) Домбырашы
B) Драмашы
C) Жырау
D) Эпосшы
E) Суретші
F) Жорықшы
G) Батыр
H) Айтыскер
{Правильный ответ} = А, С, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 33 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Махамбеттің өз бейнесін танытатын толғаулары:
A) «Еңселігім екі елі»
B) «Алаң да, алаң, алаң жұрт»
C) «Мен едім»
D) «Бұдырайған екі шекелі»
E) «Қылыштай қиғыр алмас ем»
F) «Қамыстың басы майда, түбі сайда»
G) «Күлдір де күлдір кісінетіп»
H) «Заман-ай»
{Правильный ответ} = А, С, Е,
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 251 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$009
Махамбеттің 7-8 буынды толғаулары:
A) «Күлдір де күлдір кісінетіп»
B) «Еменнің түбі сары бал»
C) «Қамыстың басы майда, түбі сайда»
D) «Толарсақтан саз кешіп»
E) «Бұдырайған екі шекелі»
F) «Бұл дүниенің жүзінде»
G) «Ей, Қатағанның хан Тұрсын»
H) «Абылай, Ботақанды сен өлтірдің»
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 252 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$010
Махамбеттің «Мұнар күн» толғауында кездесетін көріктеу құралдары:
A) Ассонанс
B) Эпитет
C) Аллегория
D) Сарказм
E) Ирония
F) Антитеза
G) Айқындау
H) Қайталау
{Правильный ответ} = В, G, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 255 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$011
Махамбеттің «Ау қызғыш құс, қызғыш құс» толғауында кездесетін көріктеу құралдары:
A) Егіздеу
B) Мысқыл
C) Арнау
D) Кекесін
E) Айшықтау
F) Түйдектеу
G) Меңзеу
H) Эллипсис
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 255 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$012
Махамбеттің көтеріліс барысында туған өлеңдері:
A) «Соғыс»
B) «Исатай деген ағам бар»
C) «Жәңгірге»
D) «Қызғыш құс»
E) «Мұнар күн»
F) «Мен, мен едім, мен едім»
G) «Ұлы арман»
H) «Баймағамбетсұлтанға айтқаны»
{Правильный ответ} = А, В, С
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Ал., 1992. 63 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$013
Махамбет – дара ақындық тұлға:
A) Сыншыл ақын
B) Бұқарашыл ақын
C) Күрескер ақын
D) Діни ағартушы ақын
E) Әнші ақын
F) Қиссашыл ақын
G) Айтыскер ақын
H) Сатиралық ақын
{Правильный ответ} = В, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = С.Қазыбайұлы.Х - ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиеті. Ақтөбе,
2004. 130 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$014
Махамбет поэзиясының тіл ерекшелігін зерттеушілер:
A) Х.Досмұхамедұлы
B) І.Жансүгіров
C) Қ.Жұмашев
D) С.Мұрат
E) Қ.Өмірғалиев
F) М.Мырзахметұлы
G) А.Еспембетов
H) Д.Қамзабекұлы
{Правильный ответ} = С, D, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. 4-том. Алматы, 2005. 256 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$015
Махамбет туындыларының буын саны:
A) 7
B) 7-8
C) 11
D)6
E) 5-6
F) 12
G) 9
H) 9-10
{Правильный ответ} = А, В, С
{Сложность} =3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. 4-том. Алматы, 2005. 251 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$016
ХІХ ғасырдағы халық қозғалысына байланысты туған реалистік халық әдебиетінің арнасы:
A) Драмалық шығармалар
B) Халық көтерілісінің өзін жырлайтын шығармалар
C) Күрестің өзін емес, кейбір ішкі оқиғаларды, қайшылықтарды көрсетеді
D) Батырлар жыры
E) Жер-су,қонысымен қоштасу түріндегі толғаулар
F) Ғашықтық жырлар
G) Тұрмыс-салт жырлары
H) Адамның жақсы және жаман қасиеттерін танытатын жырлар
{Правильный ответ} = В, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994.90 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Махамбеттен ілгерідегі жыраулық мектеп өкілдері:
A) Қазтуған
B) Доспамбет
C) Шалкиіз
D) Абыл
E) Қашаған
F) Қобылан
G) Шал
H) Көтеш
{Правильный ответ} = А, В, С
{Сложность} =2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. 4-том. Алматы, 2005, 84 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Махамбет күйлері:
A) «Қайран Нарын»
B) «Ақсақ Темір»
C) «Сарыарқа»
D) «Күйші»
E) «Өкініш»
F) «Ақсақ құлан»
G) «Жұмыр қылыш»
H) «Домбыра»
{Правильный ответ} = А, Е, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 18 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Махамбеттануда елеулі еңбек жазған зерттеушілер:
A) Р.Бердібай
B) Қ.Жұмалиев
C) М.Қаратаев
D) Б.Аманшин
E) А.Нұрқатов
F) Б.Сахариев
G) М.Тәж-Мұрат
H) Г.Болатова
{Правильный ответ} = В, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. ( ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 20 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Махамбет поэзиясындағы жыраулар поэзия негіздеріне тоқталған зерттеушілер:
A) Қ.Жұмалиев
B) С.Мұқанов
C) З.Қабдолов
D) Б.Майлин
E) О.Бөкей
F) І.Жансүгіров
G) М.Жұмабаев
H) І.Есенберлин
{Правильный ответ} = А, В, С
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 17 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Махамбеттің арнау өлеңдері:
A) «Көкбайға»
B) «Сүлейменге»
C) «Баймағамбет сұлтанға»
D) «О, Барақ жас, Барақ жас»
E) «Күлембайға»
F) «Абыралыға»
G) «Жәңгірге»
H) «Қылыштай қиғыр алмас ем»
{Правильный ответ} = А, С, G
{Сложность} =1
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. ( ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 17 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Махамбет Өтемісұлы:
A) Жорық жырауы
B) Сазгер, күйші
C) Драматург
D) Рухты ақын
E) Суретші
F) Ағартушы
G) Прозашы
H) Ертегіші
{Правильный ответ} = А, В, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Махамбеттің Исатайға арналған өлеңдері:
A) «Қылыштай қиғыр алмас ем»
B) «Исатай деген ағам бар»
C) «Тарланым»
D) «Арғымаққа оқ тиді»
E) «Зар заман»
F) «Бұдырайған екі шекелі»
G) «Ақсеркем»
H) «Буырылтай»
{Правильный ответ} = В, С, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы,1992.44 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Махамбеттің мұңды, шерлі толғаулары:
A) «Бұл заманда не ғаріп?»
B) «Жалған дүние»
C) «Айналайын, Ақжайық»
D) «Адыра қалған Нарында»
E) «Асқар, асқар, асқар тау»
F) «Ай, заман-ай, заман-ай»
G) «Тар қамау»
H) «Бөгенбай өліміне»
{Правильный ответ} = В, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы,1992. 45 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$009
Махамбет толғауларындағы сұрай арнау:
A) «Мұнар күн»
B) «Қайда бар»
C) «Жалған дүние»
D) «Толарсақтан саз кешіп»
E) «Күн қайда»
F) «Тарланым»
G) «Бұдырайған екі шекелі»
H) «Тілек»
{Правильный ответ} = В, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы,1992. 60б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$010
Махамбеттің нақылға толы толғаулары:
A) «Ай артында бір көл бар»
B) «Күлдір де күлдір кісінетіп»
C) «Мен тауда ойнаған қарт марал»
D) «Қамыстың басы майда, түбі сайда»
E) «Аспандағы бозторғай»
F) «Жігіттер жаман сөзді кәсіп етпе»
G) «Ай, заман-ай, заман-ай»
H) «Өлгенде не өлмейді»
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} =Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы,1992. 61б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$011
Махамбет толғауларының жанры:
A) Толғау
B) Ирония
C) Жыр
D) Сонет
E) Терме
F) Драма
G) Эпиталама
H) Мадригаль
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 243 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$012
Махамбет толғауларында көп кездесетін көріктеу құралдары:
A) Эллипсис
B) Теңеу
C) Шендестіру
D) Градация
E) Инверсия
F) Литота
G) Егіздеу
H) Гротеск
{Правильный ответ} = В, С, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 244 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$013
Махамбеттің ата тегіне қатысты зерттеулер айтқан зерттеушілер:
A) Х.Досмұхамедұлы
B) М.Тәж-Мұрат
C) З.Қабдолов
D) Қ.Мәдібаев
E) Т.Рахымжанов
F) А.Байтұрсынұлы
G) А.Қыраубайқызы
H) Н.Әбуталипов
{Правильный ответ} = А, В, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 243 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$014
Махамбеттің жыраулығы жайлы зерттеген ғалымдар:
A) М.Қаратаев
B) Х.Досмұхамедұлы
C) Ш.Уәлиханов
D) М.Әуезов
E) А.Қыраубайұлы
F) А.Байтұрсынұлы
G) М.Мағауин
H) Г.Болатова
{Правильный ответ} = В, D, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 243 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$015
Махамбет толғауларын кейінгіге жеткізушілер:
A) Қуан жырау
B) Мұрат ақын
C) Абыл ақын
D) Ығылман Шөреков
E) Асан қайғы
F) Доспамбет
G) Шалкиіз жырау
H) Шал ақын
{Правильный ответ} = А, В, D
{Сложность} =3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 243 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$016
Махамбет Өтемісұлы:
A) Мысалшыл ақын
B) Жауынгер жырау
C) Айтыскер ақын
D) Шыншыл ақын
E) Сарай ақыны
F) Әнші ақын
G) Сыршыл ақын
H) Аудармашы
{Правильный ответ} = В, D, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 243 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
ХІХ ғасырдағы қисса-дастандар:
A) «Ләйлі-Мәжнүн»
B) «Қамар сұлу»
C) «Жүсіп-Зылиқа»
D) «Бақытсыз Жамал»
E) «Бозжігіт»
F) «Ақ Білек»
G) «Қаламқас»
H) «Жетім қыз»
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің тарихы. Алматы, 1996. 189 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
ХІХ ғасырдағы діни тақырыптағы қиссалар:
A) «Масғұт»
B) «Кербаланың шөлінде»
C) «Сал сал»
D) «Ер Көкше»
E) «Зарқұм»
F) «Махаббатнаме»
G) «Тотынама»
H) «Өсиетнаме»
{Правильный ответ} = В, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = С.Исаев. Қазақ әдеби тілінің тарихы. Алматы, 1996. 190 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
«Қазақ әдебиетінің Шығыс әдебиетімен байланысы» ғылыми-зерттеу жұмысында қисса-дастандар жіктелген топтар:
A) Стильдік
B) Реалистік
C) Жақсы мен жаман қасиеттердің айырмашылығын танытатын туындылар
D) Драмалық
E) Дінді уағыздайтын
F) Лиро-эпостық жырлар
G) Көршілес елдер мен шығыс халықтарының прозалық туындылары
H) Шығыс сюжетіне құрылған, бірақ төл шығарма сипаттас туындылар
{Правильный ответ} = Е, G, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.17б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Дінді уағыздайтын қисса-дастандар:
A) «Сал-сал»
B) «Шағырмақ бұлт жай тастар»
C) «Зарқұм»
D) «Би Темірге»
E) «Сейітбаттал»
F) «Абылай, Ботақанды сен өлтірдің»
G) «Кебеже қарын кең құрсақ»
H) «Қатағанның хан Тұрсын»
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.35б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Шығыс халықтарының ежелгі аңыз-әңгімелері, классикалық әдебиет өкілдерінің дастандары:
A) «Шаһраман»
B) «Сейфүлмәлік»
C) «Ер Қосай»
D) «Шәкір-Шәкірат»
E) «Білгір адам»
F) «Шора батыр»
G) «Жетім қыз»
H) «Мұнар күн»
{Правильный ответ} = А, В, D
{Сложность} = 3
{Учебник} =Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.214 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
ХІХ ғ.аяғы мен ХХғ. басында қазақ әдебиетінің, фольклорының дамуына үлес қосқан ақындарға берілген атаулар:
A) «Жырау»
B) «Ақын»
C) «Нәзирашыл ақын»
D) «Күйші»
E) «Сазгер»
F) «Шешен»
G) «Шайыр»
H) «Қиссашыл ақын»
{Правильный ответ} = C, G, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.214 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Нәзирагөйлік дәстүрде қайта түлеген шығармалар:
A) «Қисса Жүсіп»
B) «Қарттыңұлына айтқан өсиеті»
C) «Қиссаси Рабғузи»
D) «Жұмжұма»
E) «Үш ауыз сөз»
F) «Білгір адам»
G) «Шал мен ажал»
H) «Ер Қосай»
{Правильный ответ} = A, C, D
{Сложность} = 2
{Учебник} =Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.214 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
ХІХ ғасырдағы тарихи жырлар:
A) «Ер Жафал мен Таңшебер қыздың қиссасы»
B) «Кенесары - Наурызбай»
C) «Үш ауыз сөз»
D) «Қисса-и Наурызбай төре Қасымұлы»
E) «Құламерген»
F) «ҒазыретіҒали»
G) «Ибраһим және ойын шаһит ұлы»
H) «Бекет батыр»
{Правильный ответ} = B, D, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.214 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$009
Нәзирагөйлік дәстүрдің әдеби байланыс түріндегі көрінісі жайлы пікірлер айтқан:
A) Н.Наушабаев
B) Ш.Жәңгіров
C) Б.Майлин
D) М.Әуезов
E) Х.Әдібаев
F) Н.Келімбетов
G) С.Сейфуллин
H) А.Қыраубаева
{Правильный ответ} = D, F, H
{Сложность} = 2
{Учебник} =Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.214 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$010
Нәзирагөйлік дастандар:
A) «Жүсіп-Зылиха»
B) «Насихат қазақия»
C) «Фархад-Шырын»
D) «Сарыарқаның кімдікі екендігі»
E) «Ләйлі-Мәжнүн»
F) «Манзұмат қазақия»
G) «Ағаш ат»
H) «Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз»
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.214 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$011
ХІХ ғасырдың соңындағы қиссашыл ақындар:
A) Шәді Жәңгірұлы
B) Ақылбек пен Сабал
C) Үкілі Ыбырай
D) Жаяу Мұса
E) Мәулен Жұмашұлы
F) Шәңгерей Бөкейұлы
G) Естай ақын
H) Біржан сал
{Правильный ответ} = А, B, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. Қазақ әдебиетінің тарихы Алматы, 2006.691б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$012
Қазақ әдебиетінің классикалық Шығыс әдебиетімен өзара сабақтастығын зерттеген ғалымдар:
A) Р.Нұрғали
B) Б.Майтанов
C) Т.Есембеков
D) Ж.Рахманова
E) М.Базарбаев
F) М.Әуезов
G) Ә.Марғұлан
H) С.Ержанова
{Правильный ответ} = E, F, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.16б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$013
«Хұсрау-Шырындағы» мақал-мәтелдер:
A) «Жараспас барша жерде от пенен су»
B) «Су түбінде асыл тас, жел толқытса шығады»
C) «Сабырменен тілекке жетсе болар»
D) «Баяғы жартас бір жартас»
E) «Барша күннің аты жаз болмас»
F) «Әке көрген оқ жонар»
G) «Өнер алды-қызыл тіл»
H) «Білмеген елде көп»
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 2
{Учебник} =Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.214 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$014
XIX ғасырдағы Орта Азия елдері әдебиетіне тараған дастандар:
A)«Шайтанның саудасы»
B) «Хикаят Орқа-Күлше»
C) «Ләйлі – Мәжнүн»
D) «Рүстем дастан»
E) «Мұңлық-Зарлық»
F) «Тахир Зунра»
G) «Жүсіп-Зылиха»
H) «Сал-сал»
{Правильный ответ} = С, D, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. Қазақ әдебиетінің тарихы Алматы, 2006.691б {Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$015
«Хұсрау-Шырын» дастанының кейіпкерлері:
A) Саудагер
B) Суретші
C) Мариям
D) Асан
E) Мехинебану
F) Үсен
G) Қобыланды
H) Жылқышы
{Правильный ответ} = B, C, E
{Сложность} = 1
{Учебник} = Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.273 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$016
Жазба әдебиетті дамытушы ақындар:
A) Ж.Шайхысламов
B) А. Сәбитұлы
C) А.Сабалұлы
D) С.Тастанбекқызы
E) Ш.Жәңгіров
F) Ш.Тіленшіұлы
G) Қ.Бөрібайұлы
H) Қ.Сүйінішұлы
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 1
{Учебник} = Н.Келімбетов. Ежелгі дәуір әдебиеті. Алматы, 2005.42б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Зар заман ақындары:
A) Дулат
B) Біржан
C) Мұрат
D) Сара
E) Қазтуған
F) Шортанбай
G) Қашубай
H) Шалкиіз
{Правильный ответ} = A, C, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншалиев. ХІХ ғасыр әдебиеті.6-кітап.Алматы,1992.4 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Зар заман поэзиясындағы негізгі сарындар:
A) Ғашықтық сарын
B) Отарлаудың озбырлығы
C) Табиғатты қастерлеу
D) Жерден айырылу
E) Әсемдікке баулу
F) Дін жайы
G) Отырықшылық
H) Қарулы көтеріліс
{Правильный ответ} = B, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қ.Өмірәлиев. ХҮ-ХІХ ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі. Алматы.1976.270б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Зар заман толғауларының негізгі сарыны:
A) Елмен қоштасу
B) Кәсіп үйрету
C) Жерді аңсау
D) Бірлікке шақыру
E) Жастарды тәрбиелеу
F) Орыс оқуына тарту
G) Еркіндік
H) Әсемдікке баулу
{Правильный ответ} =A, C, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қ.Өмірәлиев. ХҮ-ХІХ ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі. Алматы, 1976.270б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Зар заман ағымын, зар заман ақындарын зерттеген ғалымдар:
A) Т.Есембеков
B) Н,Ғабдуллин
C) А.Ескембетов
D) М.Қалтаев
E) Ш.Елеукенов
F) С.Сейфуллин
G) Б.Омаров
H) Т.Пірәлиева
{Правильный ответ} = A, E, G
{Сложность} =3
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 8 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Әбубәкір Кердерінің ақындық өнері жайлы зерттеулер жазған:
A) М.Иманғазинов
B) Т.Сыдықыв
C) Ш.Дәдебаев
D) А.Қыраубайқызы
E) Р.Тұрысбек
F) М.Жұмабайұлы
G) Б.Омарұлы
H) С.Бермағамбетов
{Правильный ответ} = F, G, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 14 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Ақмолла Мұхамедиярұлының туындылары:
A) «Мұнар күн»
B) «Көктем»
C) «Жаз»
D) «Күз»
E) «Манас»
F) «Масғұт»
G) «Балқадиша»
H) «Жетім қыз»
{Правильный ответ} = B, C, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 8 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Шернияз ақын мұраларын зерттеушілер:
A) Б.Майлин
B) М.Қалтаев
C)С.Мұқанов
D) Ш.Жәңгіров
E) М.Көпеев
F) Ш.Дәдебаев
G) Қ.Жұмалиев
H) З.Қабдолов
{Правильный ответ} = C, E, G
{Сложность} = 3
{Учебник} =Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. ( ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 22 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Шернияз қатар жүрген ақындар:
A) Махамбет
B) Асан
C) Абыл
D) Қазтуған
E) Қашаған
F) Бұқар
G) Қобылан
H) Шәлгез
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. ( ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 22б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$009
Шернияз шығармаларын жырлап таратушы ақындар:
A) Алыш
B) Сүйінбай
C) Махамбет
D) Әріп
E) Шашубай
F) Жаяу Мұса
G) Біржан
H) Мәделі
{Правильный ответ} = A, В, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 2006. 488 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$010
Әбубәкір Кердерінің айтыстары:
A) Сүйінбаймен
B) Қожахметпен
C) Жамбылмен
D) Құлымбетпен
E) Шөжемен
F) Нұрыммен
G) Шалмен
H) Абылмен
{Правильный ответ} = B, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 13 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$011
Мұрын жырауға Мұрат ақын шығармашылығының негізгі арналары:
A) Айтыс
B) Эпикалық дастандар
C) Ғашықтық лирика
D) Толғау
E) Қара сөз
F) Мысал
G) Мемуар
H) Күнделік
{Правильный ответ} = А, В, D
{Сложность} = 3
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 2006. 661 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$012
Мұрат ақын жырлаған тарихи тұлғалар:
A) Абылай
B) Қарасай
C) Қази
D) Бұқар
E) Қазтуған
F) Жәнібек
G) Жәңгір
H) Есім
{Правильный ответ} = B, C, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 2006. 678 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$013
Дулат ақынның «Он бес жас қайда» толғауының басқа жыраулар поэзиясымен үндестігі:
A) Бұқар
B) Асан
C) Шал
D) Қазтуған
E) Абыл
F) Шортанбай
G) Майлықожа
H) Мәделі
{Правильный ответ} = A, C, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992.444б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$014
Шернияз ақынның өлеңдері:
A) «Ақтан жас»
B) «Бір патшалық бір кезде»
C) «Исатай деген ағам бар»
D) «Нағашысына айтқан әзілі»
E) «Қоғалы көлдер,қом сулар»
F) «Әлем мен Қазы биге»
G) «Дүние ол бір көлдің қасқалдағы»
H) «Дүниедегі астық тәтісі»
{Правильный ответ} = D, F, H
{Сложность} =1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 489б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$015
Алмажан Азаматқызы «Жетім қыз» дастанының кейіпкерлері:
A) Ақын қыз
B) Саудагер
C) Жәңгір хан
D) Сағитжан
E) Молда
F) Дегдар қыз
G) Сұраншы батыр
H) Құртқа
{Правильный ответ} = A, C, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 41 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$016
Шернияз толғаулары:
A) «Тостағанды қолға алып...»
B) «Ай, Қази би, Қази би...»
C) «Мұнар күн»
D) «Баймағамбетке айтқаны»
E) «Жетім қыз»
F) «Толарсақтан саз кешіп»
G) «Бұдырайған екі шекелі»
H) «Тілек»
{Правильный ответ} = A, B, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 41 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Шортанбай Қанайұлының діни танымын дамытудағы ықпалды шығырмашылық тұлғалар:
A) Қожа Ахмет Иассауи
B) Сүлеймен Бақырғани
C) Ақтамберді
D) Абыл
E) Ахмет Иүгнаки
F) Шәді
G) Мақыш
H) Нұржан
{Правильный ответ} = A, В, E
{Сложность} = 2
{Учебник} =Қазақәдебиетінің тарихы. 4-том. Алматы, 2005. 419 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Шортанбай Қанайұлы туралы ғылыми зерттеулер жазған ғалымдар:
A) М.Әуезов
B) Т.Есембеков
C) С.Мұқанов
D) Ы.Дүйсенбай
E) М.Иманғазинов
F) Р.Нұрғали
G) С.Мақпыров
H) Ш.Рахманова
{Правильный ответ} = A, C, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. 4-том. Алматы, 2005. 419 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Шортанбай айтысқан ақындар:
A) Орынбай
B) Дулат
C) Шөже
D) Асан бұғы
E) Абыл
F) Қобылан
G) Шәлгез
H) Сара
{Правильный ответ} = A, C, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет.(ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 8 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Шортанбай туындыларының тақырыбы:
A) Ғашықтық сарында
B) Табиғат лирикасы
C) Отарлау саясаты
D) Халық жағдайы
E) Әйел теңсіздігі
F) Замана зары
G) Драмалық
H) Оқу-білімге шақыру
{Правильный ответ} = C, D, F
{Сложность} =2
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет.(ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 10 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Шортанбай толғаулары:
A) «Ағашты тауға үй салып»
B) «Мұнар күн»
C) «Аяқты қия басу жоқ»
D) «Жетім қыз»
E) «Заман ақыр боларда»
F) «Тілек»
G) «Күлдір де күлдір кісінетіп»
H) «Кәрілік»
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 323 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Шортанбай толғауларындағы теңеулер:
A) «Арыстандай айбатты»
B) «Аюдайын ақырған»
C) «Жолбарыстай қайратты»
D) «Жөнсіз оқтай қаңғырып»
E) «Қырандай күшті қанатты»
F) «Ұстараның жүзіндей, аударылған дүние»
G) «Күмістей күлкі»
H) «Телегей теңіз»
{Правильный ответ} = B, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 329 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Шортанбай айтыстары:
A) Кемпірбаймен
B) Абылмен
C) Қалдыбаймен
D) Орынбаймен
E) Мәделімен
F) Шалмен
G) Сарамен
H) Жамбылмен
{Правильный ответ} = A, C, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 323 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Шортанбайды Зар заман ағымының айтушы өкілі деп таныған еңбектер:
A) М.Әуезов.Әдебиет тарихы. Алматы, 1991.
B) А.Байтұрсынов. Әдебиет танытқыш. Алматы, 1991.
C) С.Мұқанов. Қазақтың ХYІІ-ХІХ ғ.ғ.әдеб. тарих. очерктер.Ал.,1942.
D) Р.Бердiбаев. Қазақ эпосы. Алматы, 1982. 256 б.
E) Б.Омарұлы.Зар заман поэзиясы. Алматы,2001
F) Х.Досмұхамедұлы. Аламан. Алматы, 1991.-176 б.
G)Уәлиханов Ш. Таңдамалы шығармалары. Алматы, 1985.381 б.
H) Төреқұлов Н., Қазбеков М. Қазақтың би-шешендері. Алматы:1993.- 400 б.
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 317 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$009
Шортанбай толғаулары:
A) «Қожа емес едім, сарт едім»
B) «Мұнар күн»
C) «Мұның өзі қар заман»
D) «Тілек»
E) «Жетім қыз»
F) «Бір пара жанды малды қып»
G) «Ай, Заман-ай, заман-ай»
H) «Кәрілік»
{Правильный ответ} = A, C, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 317б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$010
Шортанбай толғаулары:
A) «Тілек»
B) «Дұғай сәлем айтайын»
C) «Кәрілік»
D) «Сөз айтайын Асанға»
E) «Толарсақтан саз кешіп»
F) «Бір тәңірге аян-ды»
G) «Жігіттер жаман сөзді кәсіп етпе»
H) «Шағырмақ бұлт, жай тастар»
{Правильный ответ} = B, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 318 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$011
Шортанбай туралы құнды пікірлер жазылған 1933-34 ж.ж. Алматыда шыққан ХІХ ғ.мен ХХ ғ.қазақ әдебиетінің оқу кітабының авторлары:
A) М.Әуезов
B) М.Жолдыбаев
C) Б.Майлин
D) Ә.Қоңыратбаев
E) Ш.Жәңгірұлы
F) Н.Наушабаев
G) М.Қалтаев
H) С.Мақпыров
{Правильный ответ} = A, B, D
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 421 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$012
Шортанбай шығармаларын жинаушылар:
A) Т.Ысмайылов
B) Т.Есембеков
C) Т.Рахымжанов
D) Ә.Марғұлан
E) А.Еспембетова
F) Ш.Кәрібаев
G) С.Мақпыров
H) Ш.Дәдебаев
{Правильный ответ} = A, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 421 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$013
Қазақ әдебиетінің тарихындағы Зар заман ағымының М.Әуезов айқындаған кезеңдері:
A) Әлеуметшілдік
B) Отырықшылық
C) Ұлт азаттық
D) Ісшілдік
E) Ағартушылық
F) Халықшылдық
G) Бұқарашылдық
H) Дін мен мәдениет шыға бастаған
{Правильный ответ} = A, С, Н
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 419 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$014
Шортанбай туындыларында қозғалған негізі мәселелер:
A) Замана күйі
B) Ел мінезі
C) Ақшаның шығуы
D) Отырықшылық
E) Шығармашылық
F) Жауапгершілік
G) Аударма ісі
H) Кітап басу
{Правильный ответ} = A, В, C
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы.4-том. Алматы, 2005. 320 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$015
«Қазаққа жазу дінмен келді»деп тұжырым жасаған зерттеушілер:
A) А.Байтұрсынұлы
B) М.Қаратаев
C) М.С.Сильченко
D) Х.Әдібаев
E) С.Ержанова
F) Х.Досмұхамедұлы
G) С.Асылбекұлы
H) В.В.Радлов
{Правильный ответ} = A, F, Н
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақәдебиетінің тарихы. 4-том. Алматы, 2005. 320 б
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$016
С.Мұқанов Шортанбайдың зары туралы:
A) «Зар заман»
B) «Бала зар»
C) «Өлер зар»
D) «Кедейлік туралы»
E) «Ер туралы»
F) «Әйел туралы»
G) «Саясы жоқ бәйтерек»
H) «Тарланым»
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 1
{Учебник} = Мұқанов С. Қазақ ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы әдебиеті тарихынан очерктер. Алматы, 1942.128 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Дулат Бабатайұлының туындылары:
A) «Өсиетнама»
B) «Мұнар күн»
C) «Масғұт»
D) «Сүлейменге»
E) «Асқар таудың сәні жоқ»
F) «Тілек»
G) «Бала зары»
H) «Кәрілік»
{Правильный ответ} = A, D, E
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. 4-том.Алматы, 2005. 209 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Дулат арнаулары:
A) «Тілек»
B) «Бараққа»
C) «Сүлейменге»
D) «Жұртыма»
E) «Кеңесбайға»
F) «Жәңгірге»
G) «Тұрсын ханға»
H) «Баймағамбетке»
{Правильный ответ} = B, C, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. 4-том.Алматы, 2005. 209 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Дулат Бабатайұлының шығармашылық мұрасын арнайы зерттеген ғалымдар:
A) Қ.Өмірәлиев
B) С.Ержанова
C) Қ.Жұмалиев
D) М.Иманғазинов
E) Б.Омаров
F) Р.Тұрысбек
G) С.Асылбекұлы
H) С.Мақпыров
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет.(ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 6 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Дулаттың өлең өрімі, тіл қолданыс шеберлігін зерттеген ғалымдар:
A) Қ.Өмірәлиев
B) А.Байтұрсынұлы
C) Р.Сыздықова
D) Ғ.Тоғжанов
E) Х.Сүйіншәлиев
F) С.Мақпыров
G) Ш.Уәлиханов
H) А.Темірболат
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Дулат Бабатайұлы дастандарының кейіпкерлері:
A) Ер Қосай
B) Бақсы
C) Жарасқұл
D) Жетім қыз
E) Ақсақ Темір
F) Ақын қыз
G) Манас
H) Асан
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 225 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
З.Серікқалиев жауапкершілігімен 2002 жылы басылған Дулат Бабатайұлы туралы кітаптар:
A) «Өсиетнама»
B) «Жырау тағылымында»
C) «Бала зары»
D) «Тұнық тұма»
E) «Айтыс»
F) «Эпос»
G) «Хикаят Орақ-Күлше»
H) «Хал-ахуал»
{Правильный ответ} = A, B, D
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 203 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Дулат Бабатайұлы шығармаларында кездесетін А.Байтұрсынов классификациясындағы толғау түрлері:
A) Сап толғау
B) Эпиталама
C) Марқайыс толғау
D) Сонет
E) Жай толғау
F) Серілік
G) Намыс толғау
H) Сайыс
{Правильный ответ} = A, C, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 29 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Дулат Бабатайұлының нақыл түріндегі, шешендік арнау сипатындағы толғаулары:
A) «Тілек»
B) «Мұнар күн»
C) «Баласына айтқаны»
D) «Жетім қыз»
E) «Кеңесбайға»
F) «Манас»
G) «Сүлейменге»
H) «Бөгембай өліміне»
{Правильный ответ} = C, E, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 209 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$009
Дулат Бабатайұлының әдеби мұрасын зерттеушілер:
A) Б.Майлин
B) Ш.Жәңгірұлы
C) Н.Наушабаев
D) М.Көпеев
E) Х.Сүйіншәлиев
F) С.Мақпыров
G) М.Мағауин
H) Ы.Дүйсенбаев
{Правильный ответ} = E, G, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 211 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$010
Дулат Бабатайұлының «Өсиетнама» жинағындағы мысалдар:
A) «Екі бөшке»
B) «Түлкі мен тырна»
C) «Маймыл мен айна»
D) «Сарышымшық»
E) «Қара қарға»
F) «Бақа мен өгіз»
G) «Бір патша»
H) «Қарға мен түлкі»
{Правильный ответ} = D, E, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005. 221 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$011
Дулат Бабатайұлының мысал өлеңдері:
A) «Ақтан жас»
B) «Ата қоныс Арқадан»
C) «Бір патшаның бір кезде»
D) «Шымшық пен бөдене»
E) «Тауды екіге жарасын»
F) «Шаштараз»
G) «Сүлейменге»
H) «Тегімді менің сұрасаң»
{Правильный ответ} = С, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 28б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$012
Дулат Бабатайұлының туған жер, ата қоныс жайын толғаған туындылары:
A) «Шаштараз»
B) «Тас ағының екпіні»
C) «Сары шымшық»
D) «Бір патшаның бір кезде»
E) «Ақ жайлау мен Сандықтас»
F) «Шымшық пен бөдене»
G) «Сөзім бар да, көзім жоқ»
H) «Атақоныс Арқадан»
{Правильный ответ} = В, E, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 24 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$013
Қ.Өмірәлиевтің Дулат өлеңдерін композициялық жақтан бөлуі:
A) Терме өлең
B) Ұйқассыз өлең
C) Аралас ұйқасты өлең
D) Ұйқастағы жолмен синтаксистін құрылыс сәйкес келетін шумақты өлең
E) Толғау өлең
F) Он бір буынды қара өлең
G) Ішкі шумақты ұйқасы әрі шумақ аралық ұйқасы бар ұйқасы тұтас өлең
H) Басқа ұйқасқа құрылған өлең
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} =1
{Учебник} =Қ.Өмірәлиев.Қазақ поэзиясының жанры және стилі Алматы, 1983. 34 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$014
Стиль, өлең жазу тәсілі кездесетін Абай өлеңдері:
A) «Сабырсыз, арсыз, еріншек»
B) «Көзімнің қарасы»
C) «Қартайдық қайғы ойладық»
D) «Көшенбайға»
E) «Алланың өзі де – рас, сөзі де– рас»
F) «Бір сұлу қыз тұрыпты хан қолынды»
G) «Әсемпаз болма әрнеге»
H) «келдік талай жерге енді»
{Правильный ответ} = А, D, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 24 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$015
Қ.Өмірәлиев Дулат өлеңдерін зерттеу бағыттары:
A) Композициялық құрылым
B) Айтыс жанрымен сабақтастығы
C) Зерттеу тарихы
D) Жанақ ақын поэзиясымен сабақтастығы
E) Сөз қолданыс
F) Ұйқассыз өлең
G) Орыс поэзиясы ықпалы
H) Жаңа түр табуы
{Правильный ответ} = A, Е, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Өмірәлиев Қ. Қазақ поэзиясының жанры және стилі. Алматы, 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$016
Дулат Бабатайұлының дастандары:
A) «Еспембет»
B) «Тілек»
C) «Шаштараз»
D) «Ер Сайын»
E) «Өсиетнама»
F) «Күлтегін»
G) «Ер Көкше»
H) «Манас»
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 1992. 18 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Он-он бес жас шамасында Мұрат Мөңкеұлына берілген атақтар:
A) Ділмәр
B) Күйші
C) Тақылдақ
D) Сазгер
E) Суретші
F) Әнші
G)Өнері судай тасыған
H) Эпик
{Правильный ответ} = A, C, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. 1992. 208 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Мұрат айтысқан адамдар:
A) Асан
B) Абыл
C) Жантөлі
D) Қобылан
E) Бала Ораз
F) Жамбыл
G) Шашубай
H) Жылқышы
{Правильный ответ} = C, E, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. 1992. 208 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
М.Әуезов мағына жағынан бөлген айтыс түрлерінің Мұрат поэзиясындағы үлгілері:
A) Ру күндестігі
B) Білім таласы
C) Ру мақтанышы
D) Сатарлық
E) Мінесу
F) Әлеуметтік
G) Дін жұмбағы
H) Жастар тәрбиесі
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 12 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Мұраттың эпикалық туындыларының кейіпкерлері:
A) Саудагер
B) Қарасай
C) Асан
D) Қази
E) Манас
F) Орақ
G) Жетім қыз
H) Ақын қыз
{Правильный ответ} = B, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті.Алматы,1992.227 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Мұрат ақын шығармаларының жанрлық түрлері:
A) Арнау өлең
B) Қара сөз
C) Күнделік жазбалар
D) Айтыс өлең
E) Мысал өлең
F) Ән өлең
G) Қисса өлең
H) Эпикалық жыр
{Правильный ответ} = A, D, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті.Алматы,1992.228 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Мұрат ақынның болыстық билікке,патшалық сайлауға наразылық ниетіндегі туындылары:
A) «Айжарыққа»
B) «Қарақожа болысқа»
C) «Тілек»
D) «Есенғали болысқа»
E) «Мұнар күн»
F) «Кәрілік»
G) «Баймағамбетке»
H) «Әбдрахманға»
{Правильный ответ} = A, B, D
{Сложность} = 3
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті.Алматы,1992.228 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Мұрат ақынның әсемдік әлемін танытатын туындылары:
A) «Тілек»
B) «Аттан сұлу болар ма?»
C) «Манзұмат қазақия»
D) «Жалп-жалп ұшқан жапалақ»
E) «Дүниенің төрт бұрышы»
F) «Хикаят Орақ-Күлше»
G) «Хал-ахуал»
H) «Ғибратнама»
{Правильный ответ} = B, D, E
{Сложность} =3
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті.Алматы,1992.230 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Мұрат Мөңкеұлының термелері:
A) «Өлім»
B) «Қыз»
C) «Мұнар күн»
D) «Жалғаншы фәни жалғанда»
E) «Кәрілік»
F) «Жетім қыз»
G) «Әйел туралы»
H) «Жігіт туралы»
{Правильный ответ} = A, B, D
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$009
Мұрат ақынның хат түріндегі шығармалары:
A) «Еліне жазғаны»
B) «Бір досқа»
C) «Тілек»
D) «Кәрілік»
E) «Ғибратнама»
F) «Хал-ахуал»
G) «Оқудан қайтқан жігітке хат»
H) «Шайтанның саудасы»
{Правильный ответ} = A, B, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$010
Мұрат ақынның Х.Досмұхамедұлы жаздырып алған жырлары:
A) «Қарасай-Қази»
B) «Шайтанның саудасы»
C) «Хал-ахуал»
D) «Ғибратнама»
E) «Жетім қыз»
F) «Манас»
G) «Шәлгез»
H) «Қазтуған»
{Правильный ответ} = A, G, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$011
Мұрат ақынның «Үш қиян», «Сарыарқа» дастандарының негізгі сарыны:
A) Оқуға шақыру
B) Атамекен зары
C) Әсемдікке баулу
D) Елден айырылу
E) Жерден айырылу
F) Жастар тәрбиесі
G) Табиғатты аялау
H) Адами қасиеттер
{Правильный ответ} = B, D, E
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$012
Мұрат ақынның өмір, тіршілік туралы толғаулары:
A) «Мұнар күн»
B) «Үлгілі сөзді сөйлейін»
C) «Өлім»
D) «Кәрілік»
E) «Не деп айтсам жарасар»
F) «Сарыарқаның кімдікі екендігі»
G) «Мұсылмандық шарты»
H) «Насихат қазақия»
{Правильный ответ} = B, C, E
{Сложность} = 2
{Учебник} =Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$013
Мұрат ақынның шығармалары:
A) «Сарыарқаның кімдікі екендігі»
B) «Насихат қазақия»
C) «Шайтанның саудасы»
D) «Сыйқыттың тойын бастауы»
E) «Қазақтың айнасы»
F) «Мұсылмандық шарты»
G) «Елге сәлем»
H) «Оқудан қайтқан азаматқа»
{Правильный ответ} = D, G, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$014
Мұрат Мөңкеұлының шығармашылығын зерттеушілер:
A) Х.Досмұхамедұлы
B) Б.Омаров
C) Қ.Мәдібай
D) Т.Есембеков
E) Ш.Рахманова
F) Ш.Дәдебаев
G) А.Байтұрсынұлы
H) М.Жұмабайұлы
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 11 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$015
Мұрат Мөңкеұлының «Үш қиян» дастанында айтылған жер атаулары:
A) Еділдің бойы
B) Жайықтың бойы
C) Қарқаралы
D) Маңғыстаудың бойы
E) Алатау маңы
F) Іле бойы
G) Түркістан
H) Арыс жағасы
{Правильный ответ} = A, B, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Cүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 131 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$016
Мұрат Мөңкеұлының толғаулары:
A) «Үш қиян»
B) «Cарыарқа»
C) «Тілек»
D) «Қазтуған»
E) «Жастық шақ»
F) «Хал-ахуал»
G) «Хикаят Орқа-Күлше»
H) «Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз»
{Правильный ответ} = A, B, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 12 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Шоқан Уәлихановтың «Қазақ халық поэзиясының түрлері жөнінде» еңбегіндегі өлең түрлері:
A) Марқайыс толғау
B) Түйдектеу
C) Жыр, жоқтау
D) Сап толғау
E) Қайым өлең
F) Толымды ұйқас
G) Қара өлең, өлең
H) Шалыс ұйқас
{Правильный ответ} = C, E, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев.Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994. 122 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Шоқан Уәлихановтың хаттары:
A) Ф.М.Достоевскийге
B) Н.И.Ильминскийге
C) А.Н.Майковке
D) В.В. Катаринскийге
E) Ф.Д.Соколовқа
F) Г.А.Колпаковскийге
G)А.Веселовскийге
H) Е.Мелетинскийге
{Правильный ответ} = A, C, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006.44б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Ш.Уәлихановтің ел мәдениеті туралы көлемді еңбектері:
A) «Шаман дінінің қазақ арасындағы қалдықтары»
B) «Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз»
C) «Қазақ жұртының осы күнгі әңгімесі»
D) «Елдегі мұсылманшылдық туралы»
E) «Құлжа күнделіктері»
F) «Сенбе жанның бәрі дос еді деп»
G)«Хикаят Орақ-Күлше»
H) «Манзұмат қазақия»
{Правильный ответ} = A, D, E
{Сложность} =2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев.ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы,1992.821 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Ш.Уәлихановтың фольклор танудағы зерттеулері:
A) «Өлі мен тірі»
B) «Манзұмат қазақия»
C) «Абылай мен оның батырлары туралы аңыз»
D) «Хикаят Орақ-Күлше»
E) «Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз»
F) «Ұлы жүз қазақтарының ертедегі аңыздары»
G)«Қазақтың айнасы»
H) «Қазақ жұртының осы күнгі әңгімесі»
{Правильный ответ} = A, C, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев.ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы,1992.824б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Ш.Уәлихановтың Омбы Кадет корпусында оқып жүрген уақыты:
A) 1847
B) 1848
C) 1853
D) 1854
E) 1845
F) 1844
G) 1854
H) 1855
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 3
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев.ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы,1992.835б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Шоқан Уәлихановтың өмірі мен еңбектері туралы зерттеулер жазған қазақ ғалымдары:
A) А.Есембетов
B) М.Әуезов
C) Ә.Марғұлан
D) М.Иманғазинов
E) С.Мұқанов
F) С.Асылбеков
G) С.Мақпыров
H) З.Бисенғали
{Правильный ответ} = B, C, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев.ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы,1992.820б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Ш.Уәлихановтың саяхаттары:
A) Тарбағатайға
B) Түркістанға
C) Қырғыз еліне
D) Жайық өңіріне
E) Сыр бойына
F) Моңғолияға
G)Қашқарияға
H) Алтай өлкесіне
{Правильный ответ} = A, C, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 44б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Ш.Уәлихановтың ғылыми очерктері мен күнделіктері:
A) «Қазақтың айнасы»
B) «Насихат қазақия»
C) «Құлжа күнделіктері»
D) «Хикаят Орқа-Күлше»
E) «Алтын шаһар»
F) «Шайтанның саудасы»
G) «Қашқария туралы»
H) «Қазақтың айнасы»
{Правильный ответ} = C, E, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006.45 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$009
Ш.Уәлиханов еңбектерін бастырып шығарған шетелдік зерттеушілер:
A) Г.Н.Потанин
B) Е.Мелетинский
C) И.Веселовский
D) П.М.Мелиоранский
E) В.Жирмунский
F) Б.Томашевский
G)А.Камю
H) М.Бахтин
{Правильный ответ} = A, C, D
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 46 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$010
Шоқан еңбектерінің шетел тілдерінде жарық көруі:
A) Француз
B) Ағылшын
C) Неміс
D) Араб
E) Парсы
F) Өзбек
G) Татар
H) Армян
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 46 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$011
Шоқанның көркем әдебиеттегі бейнесі:
A) Pоманда (С.Мұқанов)
B) Пьесада (С.Мұқанов)
C) Повесте(С.Бегалин)
D) Поэзияда (М.Жұмабаев)
E) Новеллада (Д.Атантай)
F) Әңгімеде(Ы.Алтынсарин)
G) Эсседе(Ғ.Мүсірепов)
H) Эпоста(Нысанбай жырау)
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 2
{Учебник} = Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. (ХY- ХYІІІ ғасыр және ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті). Құрастырушылар: Ұ.Жанбершиева, С.Шандыбаев, Г.Оралова. Қызылорда, 2006. 46 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$012
Шоқан Уәлихановтың Питербургте таныс болған озық ойлы тұлғалар:
A) Е.П.Ковалевский
B) Ждан-Пушкин
C) Капустин
D) Г.Н.Потанин
E) А.Н.Бекетов
F) Гонсевский
G) С.Ф.Дуров
H) П.С.Паллас
{Правильный ответ} = А, Е, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә.Молдаханов. Мұхтар Әуезов – фольклортанушы.Алматы,1997.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$013
Шоқан Уәлиханов зерттеулерінде есімдері аталған тұлғалар:
A) Асан
B) Орынбай
C) Абыл
D) Жанақ
E) Мәделі
F) Жамбыл
G) Шөже
H) Нұржан
{Правильный ответ} = B, D, G
{Сложность} =2
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$014
Шоқан Уәлиханов атаған дала өмірі жырланған шығармалардығы ұқсастықтар:
A) Көшпелі ел тұрмысы
B) Жігіт туралы
C) Сұлу табиғат
D) Әйел теңсіздігі
E) Оқу-білім жайы
F) Рулық тартыс
G) Бала тәрбиесі
H) Жастық шақ
{Правильный ответ} =A, C, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$015
Шоқан Уәлихановтың Қырғыз Алатауына екінші сапарынан жазылған еңбектері:
A) «Жоңғария очерктері»
B) «Қазақ халық поэзиясы үлгілері жөнінен»
C) «Қызғыздар туралы жазбалар»
D) «Тәңірі»
E) «Сот реформасы туралы»
F) «Қазақтардағы шамандықтың қалдықтары»
G) «Қытай империясының батыс провинциясы және Құлжа қаласы»
H) «Абылай және оның батырлары туралы»
{Правильный ответ} = A, C, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 2005.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$016
Шоқан Уәлихановтың еңбектері:
A) «Қырғыздар туралы қолжазбалары»
B) «Хикаят Орақ-Күлше»
C) «Манзұмат қазақия»
D) «Қазақтардағы шамандықтың қалдықтары»
E) «Батыр Баян»
F) «Қырғыздың шежіресі»
G)«Хал-ахуал»
H) «Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз»
{Правильный ответ} = A, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Г.С.Умарова,С.Ғ.Шарабасов. Қазақ әдебиетінің тарихы.Астана, 2007. 129 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Ыбырай Алтынсариннің шығармалары:
A) «Қыпшақ Сейітқұл»
B) «Әке мен бала»
C) «Бай баласы мен жарлы баласы»
D) «Екі бөшке»
E) «Хал-ахуал»
F) «Шайтанның саудасы»
G) «Мұсылмандық шарты»
H) «Әділ-Мария»
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 2
{Учебник} = Г.С.Умарова, С.Ғ.Шарабасов. Қазақ әдебиетінің тарихы. Астана, 2007. 131 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Ыбырай Алтынсариннің этика, мінез-құлық, әдептілік, достық идеясына жазылған әңгімелері:
A) «Қарға мен құрт»
B) «Жаман жолдас»
C) «Ақымақ дос»
D) «Әділ-Мария»
E) «Ананың анасы»
F) «Ананың арашасы»
G) «Қазақтың айнасы»
H) «Шайтанның саудасы»
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994. 131 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Ыбырай Алтынсариннің өнер-білім тақырыбына жазылған өлеңдері:
A) «Кел, балалар, оқылық»
B) «Өнер-білім бар жұрттар»
C) «Қарға мен құрт»
D) «Балқожаның хаты»
E) «Бай баласы мен жарлы баласы»
F) «Жаман жолдас»
G) «Ақымақ дос»
H) «Шайтанның саудасы»
{Правильный ответ} = A, B, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994. 134 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Ы.Алтынсариннің табиғат лирикасы:
A) «Таулар»
B) «Жаз»
C) «Қыс»
D) «Жаз шыққанда»
E) «Өзен»
F) «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай»
G) «Күз»
H) «Көктем»
{Правильный ответ} = B, D, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994. 134 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Ы.Алтынсариннің мысал жанрындағы туындылары:
A) «Егіннің бастары»
B) «Бай баласы мен жарлы баласы»
C) «Екі шыбын»
D) «Жаз»
E) «Мұсылманшылықтың тұтқасы»
F) «Қарға мен түлкі»
G) «Аурудан аяған күштірек»
H) «Өзен»
{Правильный ответ} = A, C, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994. 134 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Ы.Алтынсариннің сатира жанрында жазылған туындылары:
A) «Екі бөшке»
B) «Аққу, шортан һәм шаян»
C) «Мақта қыз бен мысық»
D) «Аласы ағайынның алаңдатады»
E) «Маса»
F) «Фітнелік күннен күнге барады асып»
G) «Маймыл мен айна»
H) «Залым төреге»
{Правильный ответ} = D, F, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994. 134 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Ыбырай Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясына» енген шығармалар:
A) Өлеңдер
B) Жоқтау
C) Әңгімелер
D) Сыңсу
E) Роман
F)Мысалдар
G) Айтыс
H) Драма
{Правильный ответ} = A, C, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994. {Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Ыбырай Алтынсаринніңбалаларға үлгі ететін жәндіктері:
A) Өрмекші
B) Құмырсқа
C) Маймыл
D) Аққу
E) Қарлығаш
F) Шортан
G) Шаян
H) Маса
{Правильный ответ} = A, B, E
{Сложность} =1
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$009
Ы. Алтынсариннің «Таза бұлақ» әңгімесінің кейіпкерлері:
A) Саудагер
B) Молда
C) Келбетті жігіт
D) Асан
E) Бай
F) Үсен
G) Есек
H) Суретші
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 864 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$010
Ы.Алтынсарин хаттарының негізгі тақырыбы:
A) Оқу жұмысының жайы
B) Оқулық шығару, мектеп ашу
C) Елдегі әлеуметтік қайшылықтар және басқа көптеген өмірлік мәселелер
D) Егін жайлы
E) Жақсы мен жаман адами құндылықтар жайында
F) Философия туралы
G) Әсемдік туралы
H) Батырлық жайында
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 3
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті. Алматы, 1992. 864 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$011
Ы.Алтынсариннің хаттары:
A) «Н.И.Ильминскийге»
B) «В.В. Катаринскийге»
C) «Ф.Д.Соколовқа»
D) «Е.Мелетинскийге»
E) «Ф.М.Достоевскийге»
F) «А.Н.Майковке»
G) «А.Веселовскийге»
H) «Г.А.Колпаковскийге»
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} =1
{Учебник} = Ы.Алтынсарин. Өнер-білім бар жұрттар.Алматы, 1991.139б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$012
Ы.Алтынсариннің арнаулары:
A) «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым»
B) «Кел, балалар, оқылық!»
C) «Жұртыма»
D) «Әй, достарым!»
E) «Баймағамбетке»
F) «Әбдрахманға»
G) «Әй, жігіттер!»
H) «Мен жастарға сенемін!»
{Правильный ответ} = B, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ы.Алтынсарин. Өнер-білім бар жұрттар.Алматы, 1991.12б
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$013
Ы.Алтынсариннің прозалық шығарма үлгілері:
A) Новелла
B) Очерк
C) Ертегі аңыз үлгісіндегі әңгіме
D) Эссе
E) Естелік
F) Күнделік
G) Ғақлия сөздер
H) Мысал үлгісіндегі өнеге сөздер
{Правильный ответ} = A, C, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев. Қазақ әдебиетінің тарихы. Алматы, 1992. 859 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$014
Ы.Алтынсариннің оқу-ағарту мәселелері туралы жазбалары:
A) «Қостанай бекінісінде қазақ қыздарына арнап мектеп ашу туралы»
B) «Қазақтың бас ақыны»
C) «Қазақ әдебиетінің классигі»
D) «Екі кластық мектептің меңгерушісіне нұсқау хат»
E) «Ақын поэзиясының тіл кестесі»
F) «Торғай облысы халық ағарту ісінің жайы туралы»
G) «Тіл тағылымы»
H) «Баяншы»
{Правильный ответ} = A, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ы.Алтынсарин. Өнер-білім бар жұрттар.Алматы, 1991.125б
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$015
Ы.Алтынсариннің төл әңгімелері:
A) «Қар ға мен түлкі»
B) «Бай мен жарлы баласы»
C) «Екі шыбын»
D) «Киіз үй мен ағаш үй»
E) «Қайырымды түлкі»
F) «Қыпшақ Сейітқұл»
G) «Екі бөшке»
H) «Маймыл мен айна»
{Правильный ответ} = B, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ы.Алтынсарин. Өнер-білім бар жұрттар.Алматы, 1991.41 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$016
Ы.Алтынсарин шығармалары:
A) «Мұсылманшылықтың тұтқасы»
B) «Топ жарған»
C) «Қазақ хрестоматиясы»
D) «Гүлкәшима»
E) «Өнер-білім бар жұрттар»
F) «Мұсылмандық шарты»
G) «Насихат қазақия»
H) «Әділ-Мәрия»
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ә.Қоңыратбаев. Қазақ әдебиетінің тарихы.Алматы, 1994.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Абайдың табиғат лирикасы:
A) «Жаз»
B) «Аяз»
C) «Қыс»
D) «Қар»
E) «Күз»
F) «Жаңбыр»
G) «Егін»
H) «Көл»
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 1
{Учебник} = Х.Сүйіншәлиев.ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті.Алматы, 1992. 218 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Абай аударма жасаған орыс ақындары:
A) Пушкин
B) Жуковский
C) Лермонтов
D).Крылов
E) Есенин
F) Черный
G) Брюсов
H) Маяковский
{Правильный ответ} = A, C, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Д.Омаров. Абайдың рухани мұрасы. Алматы, 2007.37 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Абайдың әйгілі «үш сүюі»:
A) Адамның Алланы сүюі
B) Табиғатты сүюі
C) Әсемдікті сүюі
D)Адамның адамзатты сүюі
E) Ғаламды сүюі
F) Өнерді сүюі
G) Адамның әділетті сүюі
H) Білімді сүюі
{Правильный ответ} = A, D, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Д.Омаров. Абайдың рухани мұрасы. Алматы, 2007.53 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Абай арнаулары:
A) «Баймағамбетке»
B) «Әбдірахманға»
C) «Тұрсын ханға»
D) «Оспанға»
E) «Көкбайға»
F) «Әй, жігіттер!»
G) «Мен жастарға сенемін!»
H) «Есім ханға»
{Правильный ответ} = B, D, E
{Сложность} = 1
{Учебник} = Д.Омаров. Абайдың рухани мұрасы. Алматы, 2007. 188 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Абайдың 37-қара сөзінде айтылатын нақылдың бірі:
A) Баяғы жартас бір жартас
B) Өнер алды-қызыл тіл
C) Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей
D) Қайратсыз ашу-тұл
E) Атаға қарап ұл өсер
F) Тұрлаусыз ғашық-тұл
G)Ел құлағы - елу
H) Шәкіртсіз ғалым-тұл
{Правильный ответ} = D, F, Н
{Сложность} = 3
{Учебник} = Д.Омаров. Абайдың рухани мұрасы. Алматы, 2007.350 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Абайдың ақын шәкірттері:
A) Шәкәрім
B) Ақылбай
C) Асан
D) Мағауия
E) Абыл
F) Шәлгез
G) Шоқан
H) Біржан
{Правильный ответ} = A, B, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Д.Омаров. Абайдың рухани мұрасы. Алматы, 2007.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Абайтану тарихының даму кезеңдері:
A) Діни-ағартушылық бағытта зерттелуі
B) М.Әуезов дәуіріне дейінгі
C) Ағартушылық-демократтық бағытта зерттелуі
D) Абайтанудағы М.Әуезов дәуірі
E) М.Әуезовтен кейінгі уақыттағы
F) Азатшыл-демократтық бағытта зерттелуі
G) Жазба әдебиетке дейінгі дәуір
H) Жазба әдебиеттен кейінгі дәуір
{Правильный ответ} = B, D, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Д.Омаров. Абайдың рухани мұрасы. Алматы, 2007.13 б.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Абай өлеңдері:
A) «Қансонарда бүркітші шығады аңға»
B) «Тілек»
C) «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
D) «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы»
E) «Кәрілік»
F) «Толарсақтан саз кешіп»
G) «Күлдір де күлдір кісінетіп»
H) «Оқуға шақыру»
{Правильный ответ} = A, C, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Д.Омаров. Абайдың рухани мұрасы. Алматы, 2007.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$009
Абайтанушы ғалымдар:
A) М.Әуезов
B) Н.С.Смирнова
C) Қ.Жұмалиев
D) Т.Омаров
E) Қ.Жұбанов
F) З.Сейтжанұлы
G) М.Иманғазинов
H) С.Асылбекұлы
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Д.Омаров. Абайдың рухани мұрасы. Алматы, 2007.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$010
Абай туралы зерттеу-мақалалар:
A) «Қазақтың бас ақыны»
B) «Стиль-өнер ерекшелігі»
C) «Қазақ әдебиетінің классигі»
D) «Поэзияны тегі мен түріне қарап бөлу»
E) «Ақын поэзиясының тіл кестесі»
F) «Шындықтың болмысқа қарым-қатынасы»
G) «Өлең өнерінің қағидалары»
H) «Поэтика»
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Д.Омаров. Абайдың рухани мұрасы. Алматы, 2007.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$011
Абай өлеңдері:
A) «Көзімнің қарасы»
B) «Балқадиша»
C) «Желсіз түнде жарық ай»
D) «Жігіттер жаман сөзді кәсіп етпе»
E) «Қаламқас»
F) «Әпитөк»
G) «Сарыарқа»
H) «Ақ сиса»
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Д.Омаров. Абайдың рухани мұрасы. Алматы, 2007.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$012
Абай қара сөздерінің жанры туралы тоқтамдар:
A) Ғақлия
B) Нақлия
C) Тастих
D) Новелла
E) Эссе
F) Юмор
G) Мысал
H) Повесть
{Правильный ответ} =A, B, C
{Сложность} = 1
{Учебник} = Г.С.Умарова, С.Ғ.Шарабасов. қазақ әдебиетінің тарихы. Астана, 2007. 135 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$013
Ғ.Есімнің Абай шығармаларындағы Алла ұғымының қисындалу жолдарын көрсетуі:
A) Алла – шындық,ақиқат.Өлшеусіз
B) Космологиялық мәнде. Алла әлемді жаратушы құдірет
C) Гносиологиялық тұрғыда. Ислам дінінде Алланы тану оның елшісі арқылы болмақ
D) Ресей патша үкіметі дін саясатына қарсылық
E) Ислам философиясын терең меңгеру
F) Махаббат діні
G) Сыншыл ақылдың шартты діні
H) Дидактикалық ой иірімдері
{Правильный ответ} = С, Е, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Г.С.Умарова, С.Ғ.Шарабасов. Қазақ әдебиетінің тарихы. Астана, 2007. 135 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$014
Абайдың қаламгерлік ұстанымына ықпал болған орыс адамдары:
A) Михаэлис
B) Гоголь
C) Чехов
D)Долгополов
E) Горький
F) Блок
G)Гросс
H) Тэффи
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Г.С.Умарова, С.Ғ.Шарабасов. Қазақ әдебиетінің тарихы.Астана, 2007. 135 б.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$015
Абайдың 17- қара сөзінде зер салынған негізгі ұғымдар:
A) Қайрат
B) Ақыл
C) Жүрек
D) Өнер
E) Өлең
F) Әңгіме
G) Әсемдік
H) Айтыс
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 2
{Учебник} = Абай. Екі томдық шығармалар жинағы. Алматы, 1995.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$016
Абай поэмалары:
A) «Ескендір»
B) «Гүлкәшима»
C) «Топ жарған»
D) «Масғұт»
E) «Батыр Баян»
F) «Адасқан өмір»
G) «Әзім әңгімесі»
H) «Кедей»
{Правильный ответ} = A, D, G
$$$001
Бастауыш дегеніміз:
А) ойды тиянақтап тұратын мүше
В) айтылатын ойға негіз болатын мүше
С) субъектінің ісін, қимылын білдіретін мүше
D) субъектінің сындық сапасын білдіретін мүше
E) қимылдың субъектісі болатын мүше
F) қимыл процесінің объектісі болатын мүше
G) зат есімдердің сапасын анықтайтын мүше
H) сөйлемдегі басқа мүшелерге тәуелсіз мүше
{Правильный ответ} = B, E, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Құрама баяндауышты сөйлем:
А) Жаңбыр жауды
В) Жаңбыр жауып жатыр
С) Ол күрсініп қояды
D) Олар екеу екен
E) Біз де студент болғанбыз
F) Үйіміз қаланың сыртында
G) Сіз оны білетін шығарсыз
H) Ұйқышылдық жақсы емес
{Правильный ответ} = D, E, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Баяндауыштың грамматикалық тұлғалары:
А) жіктік жалғауы
В) тәуелдік жалғауы
С) иелік форма
D) атау септік жалғауы
E) барыс септік жалғауы
F) табыс септік жалғауы
G) жатыс септік жалғауы
H) көмектес септік жалғауы
{Правильный ответ} = A, C, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Есім баяндауышты сөйлем:
А) Әкем - сәулетші
В) Анам жұмыс істемейді
С) Ағам – банк қызметкері
D) Әпкем – университет студенті
E) Өзім жоғары сыныпта оқимын
F) Отбасымызбен кешке жиналамыз
G) Бәріміздің сүйікті ісіміз – ән айту
H) Ән айту бізге қанмен берілген сияқты
{Правильный ответ} = A, C, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Етістік бастауышты сөйлем:
А) Жұмыс – өмірлік іс
В) Тіршілік негізі - еңбек
С) Өмір сүру – еңбек ету
D) Көрмес – түйені де көрмес
E) Кішіпейілділік – кісінің көркі
F) Мәуелі ағаш - майысқақ
G) Бір көрген – таныс, екі көрген - біліс
H) Балалы үйдің ұрлығы жатпас
{Правильный ответ} = C, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Тек бастауыш пен баяндауыштан құрылған сөйлем:
А) Биыл қыс ерте түсті
В) Қар мол болды
С) Күн суық екен
D) Суықтан шаршадық
E) Суық екі айға созылды
F) Тезірек күн жылыса екен
G) Жылылықты аңсап жүрміз
H) Көктем жақындап қалды
{Правильный ответ} = B, С, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Баяндауышқа тән белгілер:
А) айтылған пікірдің субъектісі болу
В) субъектінің қимылы, сапасы болу
С) сөйлемнің басында орналасу
D) сөйлемдегі есім сөздерді анықтау
E) сөйлемдегі ойды тиянақтау
F) сөйлемдегі етістік сөздерді анықтау
G) сөйлемдегі қимылдың объектісі болу
H) бастауышқа қатысты, бағынышты мүше болу
{Правильный ответ} = B, E, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Айқындауыш қатыстқан сөйлем:
A) Өзім ұшырған қыраныма, Нұрланыма, жұрт жапқан жалаға мен де сеніп жүр деп пе ең.
B) Жас баланың жұдырығындай сүйкімді сол бір жұдырықты жұтып қояр ма еді деп, мен оған да қызыға қарадым.
C) Баян бәйбіше аң таң.
D) Ауылдан бүгін ертелеп келген Асқар Ботакөзбен жолығу үшін оның үйіне кетті.
E) Қоңырау соғылды.
F) Сейдехан болыс Құрбан ұстаны әулетімен осы шеңгелдіге асырып көшірген.
G) Қоңырау соғылып, сабақ басталды.
H) Ала бұлтты аймақ.
{Правильный ответ} = A, C, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Қыстырма қатысқан кісінің көңіл-күйін, сезімін білдіретін сөйлем:
A) Айттым, бітті!
B) Кесіп айтатын мінезі бар екен.
C) Мағзом, шыныңды айт, менің ойым жақсыға жетелейді.
D) Кеше келгелі қағазға шұқынып отыр.
E) Әй, қара бала, кеше не болды?
F) Бір ғажабы, екі қабат үйлер бір-біріне ұқсамайды.
G) Егіс биыл, бақытымызға қарай, жеңіспен аяқталды.
H) Обалы не керек, жарты жолға дейін қуып, жете алмады.
{Правильный ответ} = F, G, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Таза эмоциялық қатынасты білдіретін лепті сөйлем:
A) Ботагөз екеуміз ән шырқасақ
B) Осындай жігіт болсайшы
C) Мынау жақсы екен
D) Аш көзіңді, жауыз
E) Қорықпа, жеңгей
F) Қандай ғажап көрініс
G) Суыққа тоңу дегенді біле ме олар
H) Ал ендеше айтпайсың ба
{Правильный ответ} = A, B, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Лепті сөйлем білдіретін мән-мағыналар:
A) Күмәндану, өтініш
B) Қорқу, сескену, өкіну
C) Тілек, көксеу, арман ету
D) Сұрау, өтіну
E) Асыра мақтан ету, масаттану
F) Баяндау, хабарлау
G) Бұйыру, сұрау
H) Бұйыру, тілеу
{Правильный ответ} = B, C, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Риторикалық сұрақ арқылы берілген сөйлемдер:
A) Осындай әңгіменің керегі қанша?
B) Ыстыққа шыдауды білемісің, сен?
C) Ерлердің ісі бітер ме?
D) Қайда барасың?
E) Ендігәрі сөйлегеніңді көрмейін!
F) Қалаға шықпайсың ба?
G) Танысуға бола ма?
H) Үйге барсақ қайтеді?
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 3
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Хабарланған жайдың шындыққа қатынасты нақты сөйлемдер:
A) Марат кітапханаға келе жатыр
B) Қанат кітапханаға келді
C) Самат кітапханаға ертең келеді
D) Жанат кітапханаға келетін шығар
E) Алма кітапханаға келуі мүмкін
F) Жанар кітапханаға келуі тиіс
G) Алмас кітапханаға келмейтін болар
H) Асылан кітапханаға келмейтін болармын деген
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 2
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Сұраулы сөйлемдердің мағынасына қарай жіктелуі:
A) Жетек сұрақты білдіретін сөйлемдер
B) Түрткі сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемдер
C) Анықтаушы сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемдер
D) Негізгі сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемдер
E) Күман мәнді білдіретін сұраулы сөйлемдер
F) Альтернативтік сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемдер
G) Ашық сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемдер
H) Нақтылау мәнді білдіретін сұраулы сөйлемдер
{Правильный ответ} = B, F, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Предикативтік іс-әрекеттің, сапаның, сынның іздеулі екенін білдіретін сөйлемдер:
A) Келгелі не істедіңіз?
B) Олар не үшін қалды?
C) Ол қашан келіпті?
D) Сонда айтпағың не?
E) Жұмысыңыз қайда?
F) Қандай вагонға алдыңдар?
G) Қанша кісі жұмысқа шықты?
H) Кімге жолықтың?
{Правильный ответ} = A, D, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Жалпылама жақты сөйлем:
A) Сізге асықпай ұйықтап тұруға болады.
B) Бұл жөнінде адам еңбегін жер қылып айтуға болар еді.
C) Айлы түн.
D) Аға сөйлеп, іні сөйлегеннен без.
E) Осы аз күн ішінде Оязбен менің жауаптасуым мүмкін.
F) Сенің бұлайша ойлауың мүмкін емес.
G) Көре-көре көсем болады, сөйлей-сөйлей шешен болады.
H) Сұрай-сұрай Меккені де табады.
{Правильный ответ} = D, G, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Жалпылама жақты сөйлемнің жасалу жолдары:
A) 2 жақтың жіктік жалғауы арқылы, бірақ көпке арналған пікірді білдіретін сөйлемдер болады
B) Етістіктердің ашық, бұйрық райларында келуі арқылы беріледі
C) 2 жақтың бұйрық рай етістіктен болған мақал-мәтел ретіндегі сөйлемдер болады
D) Шартты рай мен «болар еді» көмекші етістігінің тіркеуі арқылы
E) Мақал-мәтелдер мен афоризмдердің 3-жақтық тұлғаларынан жасалады
F) Субъектіні білдіретін сөз ілік септігі формасында қатысады
G) Бас мүшелері у тұлғалы қимыл есімдері (тұйық етістік) арқылы жасалады
H) Аналитикалық форманттар ыңғайында құрылған тұйық етістіктер керек модаль сөзімен тіркесіп келеді
{Правильный ответ} = A, C, E
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Екі негізді сөйлемдер:
A) Кәрі әже күндегі машығы бойынша бесік жырын айтады.
B) Кәмшат тез ұйықтамайды.
C) Оның ұйқысы келмейді.
D) Күннің суығын ай!
E) Оған жылы жүру керек.
F) Дәрігерлер солай ескерткен.
G) Сенің айтуың керек.
H) Маған араласуға болмайды.
{Правильный ответ} = A, B, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Екі негізді жайылма сөйлем:
A) Олар әңгімелесіп отыр.
B) Кеше күні бойғы әңгімеде Абай өз әкесі туралы үлкен кісілердің аузынан ең алғаш сын сөздерін есітті.
C) Абзал шапшаң қимылдайды.
D) Бұлтты аспан.
E) Жаңбыр жауа бастады.
F) Кәрі әже күндегі машығы бойынша бесік жырын айтады.
G) Сенің баруың керек.
H) Менің ойым.
{Правильный ответ} = B, С, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Екі негізді жалаң сөйлем:
A) Жолаушылар жол бойы ән салып келді.
B) Қымызды әжем сүйіп ішетін.
C) Оқушылар келді.
D) Жаңбыр құйып тұр.
E) Жағалбайлы елімен құда болғанбыз.
F) Қар биыл қалың жауды.
G) Дидар оқиды.
H) Диханшылар егіннің бітік болғанына риза болды.
{Правильный ответ} = C, D, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Екі негізді жалаң сөйлем:
A) Құстар қайтты.
B) Құстар жылы жаққа қайтты.
C) Құстар жылы жаққа ерте қайтты.
D) Еділ оянды.
E) Еділ ерте оянды.
F) Еділ кешегіден ерте оянды.
G) Нағашым кеше атпен келді.
H) Нағашым келді.
{Правильный ответ} = A, D, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = Қазақ грамматикасы. Астана – 2002, Ұстағалиева А. Қазақ тілінің жай сөйлемі. Алматы, 2012., Садирова К.Қ. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. Ақтөбе, 2013., Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2009., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы, 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Етістік қатыстырмай құралған сөйлем:
A) Қараңғылық
B) Түн салқын
C) Жаңбыр
D) Оспан келді
E) Әрине, болдым
F) Жаңбыр аяқталды
G) Түн салқын болды
H) Жер тоңазыды
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 2
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Айқындауыш мүше қатысқан сөйлем:
A) Мен саған өзімше, жүргізушіше, айтайын.
B) Артынан, Абай ұғындырған соң, олар үндемей қалды.
C) Кеше, мамырдың онында, немерем алғашқы қадамын жасады.
D) Ұзын бойлы, өңі сұп-сұры, жұқалтаң келген кісі екен.
E) Басы аппақ, денесі керген төстіктей белгілі ақын келді.
F) Асан семізше келген қырықпа қызыл тоқтыны алып келді.
G) Бастықтың дауысы көп сөйлегендіктен қарлықты ма, айқалағандықтан қарлықты ма, әйтеуір қарлықты.
H) Түсінбегендіктен, түсіне алмағандықтан сезбей қалар деп ойлады.
{Правильный ответ} = A, B, C
{Сложность} = 1
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Бірыңғай мүшелер қатысқан сөйлемдер:
A) Күн күле шығып, арқан бойы көтерілді.
B) Мына қыз-кедейдің қызы
C) Ауылдың бір шеті - ат шаптырым
D) Асқар сағатына қараса, сағат тоғыз болып қалған екен.
E) Өзі бір тәжірибелі адам секілді көрінеді.
F) Абай, Біржан, Әйгерімдер тысқа шығып, оларды аттандырып жатыр.
G) Бәкен қуанған да, ренжіген де жоқ.
H) Жұрт кешкі шаруаларын жайғап, малдарын қотаңдап жүр.
{Правильный ответ} = F, G, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Бірыңғай мүшелерді байланыстыратын шылаулар:
A) септеулік шылаулар
B) демеулік шылаулар
C) ыңғайлас жалғаулықтары
D) талғаулықты жалғаулықтары
E) қарсылықты жалғаулықтары
F) себептік жалғаулықтары
G) дейін, шейін септеуліктері
H) -ақ, -ай демеуліктері
{Правильный ответ} = С, D, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Етістік бастауышты сөйлем:
A) Бір көрген-таныс, екі көрген-біліс
B) Балалы үйдің ұрлығы жатпас
C) Тіршілік негізі-еңбек
D) Мәуелі ағаш-майысқақ
E) Айтарым ол емес
F) Жұмыс-өмірлік іс
G) Көрмес-түйені де көрмес
H) Кішіпейілділік-кісінің көркі
{Правильный ответ} = A, G, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Баяндауышы етістіктің күрделі тұлғасынан болған сөйлем:
A) Студенттер емтиханға дайындалып жүр
B) Қазір олар кітапханада отыр
C) Адамның баласы бол
D) Қонақтар үйге қарай бет бұрды
E) Құнанбай қасына жиырма-отыз атты жиылып қалды
F) Олар ертемен аттанбақ
G) Жиналыстан кеш шықты
H) Үйден жеткенше қашан
{Правильный ответ} = A, D, E
{Сложность} = 3
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Предикативтілікті танытатын белгілер:
A) Обьектілік қатынас
B) Айқындауыштық қатынас
C) Субьектінің қатысуы
D) Атрибуттық қатынас
E) Абстрактілік қатынас
F) Модальдық форма
G) Шақтық форма
H) Жақтық форма
{Правильный ответ} = F, G, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Етістікті сөз тіркесі:
A) Келген адам
B) Жасыл алма
C) Көшені аралау
D) Еңселі үй
E) Нашар оқушы
F) Адал жар
G) Саған бола аялдадық
H) Түгел жиналды
{Правильный ответ} = C, G, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Етістікті сөз тіркестері сыңарларының байланысы:
A) Cан есім мен зат есім
B) Есімше мен зат есім
C) Зат есім мен зат есім
D) Есімдіктер мен зат есім
E) Зат есім мен сын есім
F) Зат есім мен етістік
G) Сын есім мен етістік
H) Үстеу мен етістік
{Правильный ответ} = F, G, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Есімді сөз тіркестері сыңарларының байланысы:
A) Үстеу мен етістік
B) Зат есім мен етістік
C) Зат есім мен зат есім
D) Етістік пен зат есім
E) Сын есім мен зат есім
F) Есімдік пен етістік
G) Сын есім мен етістік
H) Сан есім мен етістік
{Правильный ответ} = C, D, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Етістікті сөз тіркесі сыңарлары арасындағы қатынас:
A) анықтауыштық
B) толықтауыштық
C) пысықтауыштық
D) субъектілі-предикаттық
E) атрибуттық
F) адвербиалдық
G) айқындауыштық
H) ыңғайластық
{Правильный ответ} = В, C, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Сөз тіркесі синтаксисінің зерттеу обьектісі:
A) Сөздердің сөз тіркесін құраудағы қызметі
B) Бір ұғымды білдіретін сөздер
C) Сөздер жасалуының жолдары
D) Сөздердің байланысу тәсілі мен түрлері
E) Сөз таптарының басқа сөздермен тіркесу қабілеті
F) Сөздің құрамы
G) Сөздердің қосарлануы
H) Сөздердің мағына өзгерісі
{Правильный ответ} = A, D, E
{Сложность} = 1
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Сөз тіркесі болу үшін:
A) Құрамындағы кем дегенде толық мағыналы екі сөз болу керек
B) Олардың арасындағы грамматикалық қатынас жойылуы шарт
C) Олардың арасында жаңа грамматикалық мағына пайда болуы керек
D) Предикативтік қатынаста тұруы шарт
E) Екі сөзден құралып, бірақ лексикалық бір түйдек мағына жасайтын тіркес болуы шарт
F) Олар салаласа немесе сабақтаса байланысады
G) Құрамында бір толық мағыналы сөз болуы керек
H) Толық мағыналы сөз бен көмекші сөз қатысуы шарт
{Правильный ответ} = A, C, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Есімше басыңқылы күрделі сөз тіркестері:
A) корпустің дәрігері
B) оқуға түсе алмай қалған
C) аймақты билеп-төстеген
D) үйдегі темір пеш
E) естілген аяқ сықыры
F) басына сәлде киген
G) далаға шыққан кісі
H) қаламмен жазды
{Правильный ответ} = B, C, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Еркін сөз тіркестер:
A) Етпетінен жату
B) Зат көру
C) Етпетінен түсу
D) Жіп жалғау
E) Жүрек жалғау
F) Қол көру
G) Ауырдың асты
H) Бауырына алу
{Правильный ответ} = A, B, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Синтаксистік мағына:
A) Сөз мағыналарының қатынасы
B) Сөз бен сөздің қатынасы
C) Синтаксистік тұлғалардың арасындағы абстрактілі қатынас
D) Синтаксистік тұлғалардың жалпылық сипаттағы қатынасы
E) Тіл мен ойдың ара қатынасы
F) Тіл фактілері арасындағы қатынас
G) Ұғым мен мағына қатынасы
H) Семантикалық байланыс қатынасы
{Правильный ответ} = B, C, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Синтаксис саласын жаңаша көзқараста зерттеп жүрген соңғы буын ғалымдар:
A) М.Балақаев
B) Қ.Қ.Жұбанов
C) К.Қ.Садирова
D) Т.Н.Ермекова
E) Қ.Есенов
F) Б.Шалабай
G) Ә.Аблақов
H) С.Аманжолов
{Правильный ответ} = C, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Синтаксиске қатысты алғашқы зерттеулер мен еңбектер:
A) А.Байтұрсынұлы «Тіл-құрал» (3-кітап)
B) Әмір Р., Әмірова Ж. «Жай сөйлем синтаксисі»
C) Исаев С.М. «Қазақ тілі»
D) Қ.Қ.Жұбанов «Жаңа грамматиканың жаңалықтары»
E) С.А.Аманжолов, С.Н.Сауранбаев «Қазақ тілі грамматикасы»
F) С.А.Аманжолов, А.Әблақов, И.Ұйықбаев «Қазақ тілі грамматикасы»
G) С. Жиенбаев «Қазіргі қазақ тілі»
H) М.Балақаев., Т.Қордабаев «Қазіргі қазақ тілі. Синтаксис»
{Правильный ответ} = A, D, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991. Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Синтаксис ілімін құруда, оның қызметі мен міндетін анықтаудағы бағыттар:
A) Синтаксисті логикаға негізделген сөйлем және сөйлем мүшелері туралы ілім ретінде құру
B) Синтаксисті сөз тіркестері, сөздердің өте кең мағынада түсінілетін бірлестіктері (тіркестері) туралы ілім ретінде құру
C) Сөйлеудегі логикалық категорияларды табу ілімі
D) Сөйлеудегі жеке сөздердің тіркесі туралы ілім
E) Формальды логикалық негізде құралған сөйлем туралы ілім
F) Синтаксисті сөйлем туралы ілім мен сөз тіркесі ілімнің бірлігі (синтезі) ретінде құру
G) Пайымдау, субьект, обьект, предикат бірлігі туралы ілім
H) Синтаксисті сөйлем туралы ілім мен сөз тіркестері туралы ілімнің единицасы ретінде құру
{Правильный ответ} = A, B, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991, Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007. Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Синтаксисте зерттелетін обьектілер:
A) Дыбыстардың қосарлануы
B) Сөз мағынасы мен ұғымы
C) Мәтін құрылымы
D) Сөйлем типтері
E) Сөздердің жасалуы
F) Сөздердің қосарлануы
G) Сөз тіркестерінің түрлері
H) Сөздерді таптастыру
{Правильный ответ} = C, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Синтаксистің зерттеу обьектісі:
A) Сөздердің құрылымы
B) Сөздердің байланысы
C) Сөйлемдердің құрылымы
D) Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі
E) Сөздердің мағынасы
F) Морфемалар тіркесімі
G) Сөздердің көп мағыналылығы
H) Дыбыстардың тіркесімі
{Правильный ответ} = B, C, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Синтаксистің негізгі ұғым – категориялары:
A) Синтаксистік тұлға – бірліктер
B) Дыбыстық байланыстар
C) Шартты бірліктер
D) Мағыналық қатынастар
E) Мағына тұтастығы
F) Синтаксистік мағына
G) Синтаксистік қатынастар
H) Жүйе құрылымы
{Правильный ответ} = A, F, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Қазақ тілі синтаксисіндегі ұлттық таным:
А) сөз тіркесі матаса байланысу формасынан көрінеді
В) меңгеріле байланысқан сөз тіркесінен көрінеді
С) сөздердің байланысу амалдарынан көрінеді
D) зат есім мен зат есім тіркесіндегі атрибуттың қатынасынан көрінеді
E) сын есім - зат есім тіркесіндегі атрибуттың қатынасынан көрінеді
F) актуальданатын мүшенің баяндауыштық орын алуынан көрінеді
G) есімді, етістікті сөйлем құрылымынан көрінеді
H) атаулы сөйлем құрылымынан көрінеді
{Правильный ответ} = А, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Қазақ тіліндегі меншіктіліктік қатынас:
А) атау септігі тұлғасынан көрінеді
В) ілік септігі мен тәуелдік жалғаулы сөз тіркесінен көрінеді
С) ілік септігінің нолдік тұлғасы мен тәуелдеулі сөз тіркесі тұлғасынан көрінеді
D) жіктік жалғаулы сөз тіркесінен көрінеді
E) тәуелдік формалы зат есімнен, заттанған есім тұлғасынан көрінеді
F) орын тәртібі арқылы байланысқан сөздер тіркесінен көрінеді
G) жанама септіктер арқылы байланысқан сөз тіркесінен көрінеді
H) табыс септігі арқылы байланысқан сөз тіркесінен көрінеді
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Атрибуттық қатынастағы сөз тіркесі:
А) биік тау
В) таудың басы
С) балалы әйел
D) көп балалы
E) баланың анасы
F) ағаш есік
G) қолтаңба
H) үкімет үйі
{Правильный ответ} = А, С, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Мекендік қатынастағы сөз тіркестері:
А) ауылдың баласы
В) ауылды сағынды
С) ауылға кетті
D) ауылы алыс
E) ауыл баласы
F) ауылда болып
G) ауылдан қайтты
H) ауылмен қоштасты
{Правильный ответ} = C, F, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Әр түрлі құрылыммен берілген мағыналы сөйлем:
А) Әсет бүгін жұмысты аяқтады
В) Ертең жаңа нысанда жұмыс бастайды
С) Әсет бүгін осы жұмысты аяқтағанды жөн көрді
D) Бүгін жұмысты аяқтайтын - Әсет
E) Әсеттің бүгін аяқтайтыны - осы жұмыс
F) Жұмыс аяқталған соң біраз демалады
G) Жұмысты аяқтаған соң біраз демалар
H) Демалыс жұмысты аяқтауға байланысты
{Правильный ответ} = А, D, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Еліктеу сөз қатысқан экспрессивті - эмоциялы сөйлем:
А) Түнгі тыныштықты бұзып тұрған – сағаттың сырт - сырт дыбысы
В) Ол тып - тыныш сабақ оқып отырған еді
С) Бөлмеде басқа селт еткізер дыбыс жоқ
D) Ақырын тұрып, тырп - тырп басып, терезеге жақындады
E) Желдеткішті ашып жіберді
F) Сыртта жауын да тырс - тырс тамшылап тұр
G) Ылғалды ауа лап етіп ішке енді
H) Салқын ауа бойын бірден сергітіп жіберді.
{Правильный ответ} = D, F, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
«Қайталау» синтаксистік амалы:
А) кездейсоқ пайда болған
В) сөйлеу үстінде инерциямен пайда болған
С) коммуникативтік мақсатпен пайда болған
D) ойды мойындатып айту мақсатында пайда болған
E) қимылға қосарлап айту мақсатында пайда болған
F) қимылды қосарлап айту мақсатында пайда болған
G) қимылдың қарқынды болғанын эмоциялы баяндау үшін пайда болған
H) қосарланған сөздер жасау үшін пайда болған
{Правильный ответ} = С, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Ойды мойындатып айту мақсатындағы қайталауға қатысқан сөйлем:
А) Сен қыз қалай - қалай сөйлейсің?
В) Ол отырды, отырды да кенет айқай салды
С) Бұл пікірді алғаш айтқан мен, мен
D) Жаздың күні жып - жылы су, жып - жылы
E) Ойлайсың, ойлайсың, бірақ ой түбіне жетпейсің
F) Осы ісіңнің дұрыс - бұрыстығын ойланшы, ойлан!
G) Балам, балам, тұра қойшы
H) Балам, тұршы, тұра қойшы
{Правильный ответ} = С, F, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Қимылдың қарқынды болғанын эмоциялы баяндау мақсатында қайталау:
А) Мақұл, мақұл, келістім
В) Сен, сен, сен кінәлісің бәріне
С) Ол тек өзіне, өзіне ғана сенетін
D) Ашуы ішіне сыймай, айқайлады кетті, айқайлады кетті
E) Қарамағындағылар мөлиіп - мөлиіп отыр
F) Ал біз оны тыңдап - тыңдап, әбден мезі болдық
G) Ақырын - ақырын тұрып кеттік
H) Былай шығып алып, ал кеп күл, ал кеп күл
{Правильный ответ} = D, F, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Есім баяндауышқа эмоциялық мағына үстеп тұрған қайталау:
А) Балам, алаңсызсың - ай, алаңсызсың
В) Бұл істеріңе кейін өкінбе, өкініп қалма
С) Айттым, айттым, құлақ түрмедің
D) Апа, апатай, неге ғана сені тыңдамадым екен
E) Бәріне кінәлі өзім, тек өзім
F) Өзіме өзім келейінші, бәрін түзеймін
G) Ол қолыңнан келсе жарадың, ұлым, жарадың
H) Тек жақсылық ойлайтын жүрегің сенің аппақ - ау сірә, аппақ - ау
{Правильный ответ} = А, Е, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Пікірді шегеру (диафрагмалау) амалы арқылы ойды білдіру ерекшелігі:
А) Ауызекі сөйлеу стиліне тән
В) Көркем әдебиет стиліне тән
С) Сөйлеудегі түпкі құрылым
D) Түпкі сөйлемге вариант құрылым
E) Етістік - баяндауыш болымсыз сөйлемге синонимдес құрылым
F) Есім - баяндауышты болымсыз сөйлемге синонимдес құрылым
G) Етістік - баяндауыш болымды сөйлемге синонимдес құрылым
H) Есім баяндауышты болымды сөйлемге синонимдес құрылым
{Правильный ответ} = А, D, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
«Шегеру» амалымен құрылған сөйлем:
А) Әкесі баласын ойлаған жоқ
В) Әкесі баласын ойламады
С) Баласын ойлаған әке жоқ
D) Әйтсе де баласы оған кінә тақпады
E) Әйтсе де баласы оған кінә таққан жоқ
F) Әйтсе де оған кінә таққан бала жоқ
G) Бірақ әкесі мұны түсінген жоқ
H) Бірақ мұны түсінген әке жоқ
{Правильный ответ} = С, F, Н
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Шегеру амалымен құралған сөйлем:
А) Сенің бұл ұсынысыңды қабылдай алмаймын
В) Бұл ісіңді қабылдай алар жайым жоқ
С) Мына жаңбырдың басылар түрі жоқ - ау
D) Мына жаңбыр басылмайтын сияқты ғой
E) Бұл жаңбыр жуық арада басылмайды
F) Жуық арада басылар жаңбыр жоқ
G) Жаңбыр жуық арада басылар емес
H) Жаңбыр жуық арада басыла қоймас
{Правильный ответ} = В, С, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Р.Әмір пікірі бойынша үндеу амалы ретінде жұмсалатын сөз:
А) шылау сөз
В) одағай сөз
С) еліктеу сөз
D) қаратпа сөз
E) модаль сөз
F) қыстырма сөз
G) бөгде сөз
H) жалпылауыш сөз
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Болымсыз пікірді білдіретін сөйлем:
А) Мен сізге уәде беремін
В) Сізге берген уәдем уәде
С) Келемін десем, келем
D) Бұл жаңалықты іште сақтай алмадым
E) Байқамай айтып қойғаным бар емес пе
F) Байқамай айтып қойыппын
G) Мұндай жағдай енді қайталанбайды
H) Енді аузыма берік боламын
{Правильный ответ} = В, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Қаратпа сөз қатысқан сөйлем:
А) Сәлеметсіздер ме, балалар!
В) Рахмет, отырыңыздар
С) Кәне, сабаққа дайынсыңдар ма?
D) Жаңа сабақты бастайық
E) Бүгінгі сабақта біраз мәселені түсіндік
F) Сұраққа жауаптарыңыз дұрыс
G) Жобалауымша, негізгі мәселені түсініпсіздер
H) Әсел, тақтаны өшіре салшы
{Правильный ответ} = А, С, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Қыстырма сөз қатысқан сөйлем:
А) Қалай, жақсы жеттің бе?
В) Қайда орналастың?
С) Мейрамханада орын бар ма екен?
D) Айтпақшы, осында ағаң тұрмай ма?
E) Дегенмен, мейманхана дұрыс - ау...
F) Жарайды, бала, орналаса бер.
G) Демалып, өзіңе - өзің келіп ал.
H) Мүмкін, кешке кіріп шығармын.
{Правильный ответ} = D, E, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Үндеу қызметін атқаратын сөздер:
А) пікірді хабарлайды
В) пікірге эмоцияны қоса жеткізеді
С) пікірдің шындыққа қатынасын білдіреді
D) айтылған ақпаратқа субъект пікірін қоса жеткізеді
E) тыңдаушының назарын аударту үшін қолданылады
F) әр түрлі қатынастағы бейнені жеткізу үшін қолданылады
G) біреудің сөзін өзгертпей, сол күйінде жеткізу үшін қолданылады
H) тұлғалас сөздерді жинақтап айту мақсатында қолданылады
{Правильный ответ} = В, D, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Одағай сөз қатысты сөйлем:
А) Ертең күн суытатын сияқты
В) Сірә, ертең күн суытар
С) Балам, жылы киініп жүр
D) Түу, күні бұрын мазасызданбаңызшы!
E) Жарығым, ойлағаным – сенің қамың - ай
F) Бәсе, солай дейтінімізді білгем...
G) Ештеңеге бас ауыртпайтын беу жастық - ай!
H) Шынында, жастық шақ ең бір бақытты кезең!
{Правильный ответ} = D, F, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Сөйлем құрамында кездесетін бөгде сөздер:
А) кірме сөз
В) қыстырма сөз
С) төл сөз
D) автор сөзі
E) термин сөз
F) цитата
G) төлеу сөз
H) диалект сөз
{Правильный ответ} = С, F, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Бөгде сөз қатысты сөйлем:
А) Ол менің мамандығым жайлы сұрады
В) – Сіздің мамандығыңыз не? – деп сұрады ол
С) Мамандығым журналист екенін айттым
D) Білуімше, оның мамандығы журналист
E) «Қайратсыз ашу – тұл, тұрлаусыз ғашық – тұл (Абай)
F) Абайдың айтқаны дүниенің үлкен көл, заманның соққан жел екендігі
G) Абайдың «Қара сөздерінде» осындай нақыл сөздер бар
H) Бұл сөздер бізді алға жетелеуші - шамшырақ
{Правильный ответ} = В, Е, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Бұйрықты сөйлемнің мақсаты:
А) жауап алу
В) ақпаратты жеткізу
С) тыңдаушыны іске қосу
D) ақпаратпен көңіл - күйін қоса жеткізу
E) тыңдаушыдан талап ету
F) өтініш, тілек мәнін жеткізе сөйлеу
G) таңдану мақсатымен сөйлеу
H) эмоциямен жауап беру
{Правильный ответ} = С, Е, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Реплика ретіндегі лепті сөйлем:
А) – Айналаға қарашы! Дүние қандай ғажап!
В) – Шіркін, мына көк майсамен жалаңаяқ жүгірсе ғой!
С) – Баланың көзінше мұны айтпағанымыз жөн. – Қайдағы бала?!
D) – О, о, үлкен жігіт болыпсың ғой! Менімен бірдей бопсың
E) – Түу, мың рет қайталадың ғой! – Тоқтатшы!
F) – Сен бұл жайында біліп пе ең? – Білмегенде!
G) – Әкеліңіз, әже, мен көтерейін... – Өркенің өссін, қарағым!
H) – Осы да әңгіме ме? – Әңгіме демегенде!
{Правильный ответ} = С, F, Н
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Сөйлеушінің эмоциясы қоса жеткізілген сөйлем:
А) Мен сізге уәде беремін
В) Сізге берген уәдем уәде
С) Келемін десем, келем
D) Бұл жаңалықты іште сақтай алмадым
E) Байқамай айтып қойғаным бар емес пе
F) Байқамай айтып қойыппын
G) Мұндай жағдай енді қайталанбайды
H) Енді аузыма берік боламын
{Правильный ответ} = В, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Талап ету мәніндегі бұйрықты сөйлем:
А) Мен тамақ істейін
В) Сендер үйді жинаңдар
С) Әкең біраз демалып алсын
D) Кешке бәріміз бір дастарқанға жиналайық
E) Енді әркім өз шаруасымен айналысатын болсын
F) Түсінсеңіздер, қайта беріңіздер
G) Қанат, сен маған көмектесіп жіберші
H) Айгүлді де ерте кел
{Правильный ответ} = В, Е, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Өкіну мәніндегі лепті сөйлем:
А) Түу, қызық екенсің!
В) Түу...у, ұмытып кетіппін ғой!
С) Бұл қай мазағың?!
D) Бұл мазақ пен қорлықтан сақтай көр!
E) Осылай боларын ертерек ұқсамшы!
F) Астана аз ғана уақытта осыншама қалай өзгерген?!
G) Мұнда сәл ертерек көшіп келгенде ғой!
H) Әлі - ақ жаңа Астананың жас тұрғыны боламын!
{Правильный ответ} = В, Е, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Cес көрсету мақсатындағы бұйрықты сөйлем:
А) Кіріңдер үйге!
В) Тотатыңдар ерегіскенде!
С) Ерегісті тоқтату керек!
D) Ерегісіп көр!
E) Аттан түссін!
F) Түспесең қой!
G) Түспей көр!
H) Ерегісуші болма!
{Правильный ответ} = D, G, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Леп белгісі қойылатын эмоциялы сөйлем:
А) Жап есікті
В) Есікті жапты да кетті
С) Оған не жоқ десеңші
D) Ой - й, оған не жоқ
E) Қап, ертерек ойлансамшы
F) Ойланбақ түгіл ойланамын
G) Ойлануын ойланам - ау
H) Ойландым да қалдым
{Правильный ответ} = А, D, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Бір негізді сөйлем:
А) Бір ғана негізгі мүшесі бар сөйлем
В) Екі негізгі мүшеден құралған сөйлем
С) Бір бас мүшеге негізделіп құралған сөйлем
D) Екі бас мүшеге негізделіп құралған сөйлем
E) Екі бас мүшеге негізделген, бірақ толымсыз сөйлем
F) Зат есімге негізделіп құралған предикативтілікке ие сөйлем
G) Баяндауыш мүшеге негізделіп құралған сөйлем
H) Субъектілік - предикаттық құрылымға негізделген сөйлем
{Правильный ответ} = С, F, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Бір негізді сөйлем түрлері:
А) жалаң сөйлем
В) жайылма сөйлем
С) белгілі жақты сөйлем
D) жалпылама жақты сөйлем
E) жақсыз сөйлем
F) толымды сөйлем
G) толымсыз сөйлем
H) атаулы сөйлем
{Правильный ответ} = D, Е, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Атаулы сөйлемдер:
А) Түннің қараңғысын - ай
В) Қап - қара түн
С) Түн қап - қараңғы
D) Түк көрмей келемін
E) Кенет, алдымнан біреудің шыға келгені
F) Жүрегім тас төбеме шықты
G) Мұндайда не істеріңді білмей, қатты сасып қаласың
H) Не жөн сұрарымды, не жылдамдатып кетіп қалуды білмедім
{Правильный ответ} = А, В, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Жалпылама жақты сөйлем:
А) грамматикалық бастауышы қатысқан сөйлем
В) логикалық бастауыш қатысқан сөйлем
С) бастауышы жоқ, бірақ оны баяндауыштар арқылы табуға болатын сөйлем
D) баяндауышы үш жаққа ортақ болатын сөйлем
E) бастауыш қатыспаған, баяндауышы негізінен екінші, үшінші жақта болып келетін сөйлем
F) иесі белгісіз іс - әрекеттің орындалуы жайлы айтылатын сөйлем
G) мақал - мәтелдер мен афоризмдердің құрылысындағы сөйлем
H) бас мүшесі белгілі жақта тұрғанымен, семантикасы жалпыланған сөйлем
{Правильный ответ} = Е, С, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Белгісіз жақты сөйлем:
А) Қонақ асыңа емес, қабақ - қасыңа риза
В) Досы көппен сыйлас, досы азбен сырлас
С) Қарыз күліп келеді, жылап қайтады
D) Қыздың басына ақ, қара орамал тартпаған
E) Досқа күлкі қылма, дұшпанға таба қылма
F) Жақсы дос үшін жан пида
G) «Үйкүшік болмасын» деп ұл баланың кіндігін алысқа лақтырып жіберген
H) Баланы санамайды және санын айтпайды
{Правильный ответ} = D, С, Н
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Жақсыз сөйлем:
А) Дария жанынан құдық қазба
В) Қол жағалаған аштан өлмес
С) Қорыққаннан жүрегім тас төбеме шықты
D) Қарманған қарап қалмас.
E) Ұстаны соққан пышағынан танисың.
F) Қысың тұман болсын, ауыруың тұмау болсын.
G) Өзен ағысын бөгеуге болады, өмір ағысын бөгеуге болмайды.
H) Бұл тапсырманың бүгін орындалуы керек
{Правильный ответ} = С, G, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Атаулы сөйлемнің ерекшелігі:
А) бастауыш - баяндауыш болып құралады
В) баяндауышқа негізделіп құралады
С) сөйлемнің тірегі атау сөз болады
D) сөйлемнің тірегі қимылды білдіретін сөз болады
E) жауап алу мақсатында құралған сөйлем болады
F) оқиғаны, құбылысты экспрессивті хабарлау мақсатында құралған сөйлем болады
G) субъектіге тән сапаны эмоциямен білдіру үшін құралады
H) тыңдаушыны іске қосу мақсатында құралған сөйлем болады
{Правильный ответ} = С, F, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Екі негізді сөйлем ерекшелігі:
А) сөйлемнің екі мүшесі арқылы құрылады
В) тұрлаулы мүшелердің екеуіне негізделіп құрылады
С) екі тұрлаусыз мүшеге негізделіп құрылады
D) сөйлем жақты болып құрылады
E) сөйлем жақсыз болып құралады
F) жұмсалу аясы кең болады
G) құрылымдық потенциалы тар болады
H) ауызекі сөйлеуде аз қолданылады
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Болымсыз пікірді білдіретін сөйлем:
А) Мен сізге уәде беремін
В) Сізге берген уәдем уәде
С) Келемін десем, келем
D) Бұл жаңалықты іште сақтай алмадым
E) Байқамай айтып қойғаным бар емес пе
F) Байқамай айтып қойыппын
G) Мұндай жағдай енді қайталанбайды
H) Енді аузыма берік боламын
{Правильный ответ} = В, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Болымды пікірді білдіретін сөйлем:
А) Суға кеткен тал қармайды
В) Дерті бардың дәрмені жоқ
С) Ауру қалса да әдет қалмайды
D) Қарғаның көзін қарға шоқымайды
E) Ителгінің баласы ілмей қалмас
F) Естіген құлақта жазық жоқ
G) Өз өлтірмейді, жат жарылқамайды
H) Аңдыған жау алмай қоймас
{Правильный ответ} = А, Е, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Екі негізге сүйеніп құралған сөйлем:
А) Жаздың бір мамыражай күні
В) Отбасымыз түгел тау етегіне жиналдық
С) Таза ауа жұтып, демалып қайтпақпыз
D) Гүрілдей аққан тау өзені
E) Шыңға өрмелеген шыршалар
F) Шыршада ағаштан ағашқа секірген тиындар
G) Бәрі - бәрі ғажап!
H) Осы әдеміліктен соң қалаға кеткім келмейді - ау
{Правильный ответ} = В, С, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Бастауышы етістіктен болған сөйлемнің ерекшелігі:
А) логикалық субъектіні актуализациялау
В) қимыл - әрекетті актуализациялау
С) актуальды сөзді баяндауыш позициясына шығару
D) сөйлемді қимыл мен логикалық қатынасына құру
E) сөйлемді субъект пен оның сындық сапасының қатынасына құру
F) сөйлемді зат пен қимыл - әрекет қатынасына құру
G) сөйлемді зат пен оның заттық сапалы қатынасына құру
H) сөйлемді субъект, оның қимылы қатынасына құру
{Правильный ответ} = А, С, D
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Биноминативті сөйлемдердің ерекшелігі:
А) Бастауышы зат есім – баяндауышы етістік
В) Бастауышы етістік – баяндауышы зат есім
С) Бастауышы зат есім – баяндауышы зат есім
D) Сөйлемді ұйымдастыратын амал – орын тәртібі
E) Бастауыш пен баяндауыштың қатынасы субъект пен оның қимылы
F) Бастауыш пен баяндауыштың қатынасы қимыл мен оның логикалық субъектісі
G) Бастауыш пен баяндауыш қатынасы зат пен заттың сапасы
H) бастауыш пен баяндауыштың қатынасы субъект пен оның сыны
{Правильный ответ} = С, D, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Биноминативті жай сөйлем:
А) Асқар - студент
В) Тұратын жері - жатақхана
С) Ол үшінші курста оқиды
D) Болашақ мамандығы журналист
E) Қазір қазақ радиосында тәжірибеден өтіп жүр
F)Оның жақсы журналист болғысы келеді
G) Сабағы жақсы, ізденісі мол
H) Біз одан көп үміт күтеміз
{Правильный ответ} = А, В, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Сөйлем дегеніміз:
А) құрылымдық, коммуникативтік дербес тұлға
В) құрылымдық, коммуникативтік дербестігі жоқ тұлға
С) пысықтауыштық қатынастағы сөздер тобы
D) объектілік қатынастағы сөздер тобы
E) атрибуттық қатынастағы сөздер тобы
F) предикативтік қатынастағы сөздер тобы
G) күрделенген атауыштық тұлға
H) пікір алу үшін жұмсалатын тілдік тұлға
{Правильный ответ} = А, F, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Жай сөйлемнің ерекшеліктері:
А) жай пікірді хабарлайды
В) күрделі пікірді хабарлайды
С) бірнеше предикативтік қатынасқа негізделеді
D) бір ғана предикативтік қатынасқа негізделеді
E) компоненттері сөз тұлғалар, сөз тіркестері болады
F) компоненттері предикативтік бірліктер
G) компоненттер арасынан нақты мағыналық қатынас туындайды
H) сөйлем ішіндегі интонация кідіріс компоненттер ара жігін ажыратады
{Правильный ответ} = А, D, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Іс иесімен оның қимыл - әрекеті қатынасына құрылған сөйлем:
А) Аспан ашық
В) Жұлдыздар жарқырайды
С) Қол ұстасып келе жатқан - екеу
D) Осылай келе жатқаны – бір - бірін ұнатқандығынан
E) Жігіт пен қыз өзен жағалап ұзақ қыдырды
F) Олар жап - жас, әрі бір - біріне жарасымды
G) Қайтатын мезгілдің жақындағанын меңзеген қыз орнынан тұрды
H) Жігіттің де орнынан тұрғаны – шарасыздықтан ғана
{Правильный ответ} = В, Е, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Зат пен оның сындық, сандық сапасының қатынасынан құрылған сөйлем:
А) Жұмыс аяқталды
В) Ертең демалыс
С) Биыл қар қалың
D) Қалың болатыны – екі ай бойы жауған еді
E) Кешеден бері күн жылы
F) Достармен шаңғы тебуге бармақпыз
G)Шаңғылар сақадай сай дайын
H) Бәріміз ертемен Шымбұлақта жиналамыз
{Правильный ответ} = С, Е, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Жалаң болып құралған сөйлем:
А) Концерт аяқталды
В) Көрермендер тарай бастады
С) Кейбіреулер әншілерден қолтаңба алып жатыр
D) Енді біреулер тезірек шығуға асығып барады
E) Біз де есікке қарай аяңдадық
F) Жүргізуші күтіп тұр екен
G) Көлікке отырдық
H) Көлік жылдам оталды
{Правильный ответ} = А, В, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Жайылма сөйлем:
А) Қала үлкен
В) Көшелері түп - түзу
С) Зәулім үйлер көп
D) Мәдени орындар, саябақтар да көп
E) Мереке күндері оларда әр түрлі шаралар өтеді
F) Біз осы қала тұрғынымыз
G) Қаламыз өсіп - өркендеді
H) Айтып отырғанымыз - Алматы
{Правильный ответ} = С, Е, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Сөйлемді толымсыз етіп құру:
А) пікірді жан - жақты жеткізу амалы
В) пікірді нақтылап жеткізу амалы
С) үнемдеп сөйлеу амалы
D) тыңдаушыға әсер ету амалы
E) тыңдаушыны сөзге тарту амалы
F) стильдік қайталауды болдырмау амалы
G) стильдік өзгешелікті көрсету амалы
H) жедел пікірлесу амалы
{Правильный ответ} = С, F, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Р.Әмір. Жай сөйлем синтаксисі. А., 1983.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Сөйлем ішіндегі айқындауыш мүшенің ерекшелігі:
А) анықтайтын сөзінің алдынан орналасады
В) анықтатын сөзінен кейін орналасады
С) өзі анықтайтын сөзімен тұлғалас келеді
D) анықтайтын сөзімен синтаксистік қатынаста болады
E) анықтайтын сөзімен бірыңғай қатынаста болады
F) анықталушы сөз бен анықтаушы сөз әр түрлі мүше
G) анықтаушы мен анықталушы сөзге екі бөлек сұрақ қойылады
H) сөйлемдегі мүшелік қызметі тұрақты
{Правильный ответ} = B, С, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Айқындауыш мүше қатысқан сөйлем:
А) Қарның ашса, қазан ас, ет болмаса, сазан ас
В) Сазан балықтың қуырылған еті тіл үйретеді
С) Біздің үй балық, оның ішінде сазан етін ұнатады
D) Өтірік сөз жанға қас, өткір пышақ қанға қас
E) Өтірік, өсек, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ – бес дұшпан
F) Ол әңгіменің өтірік, ойдан шығарылған, екенін түсінді
G) Ата - ана өз баласы, өз өмірінің жалғасы, үшін бәрін істейді
H) Балам, сен менің өмірімнің жалғасысың
{Правильный ответ} = B, С, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Жалғаулықтар арқылы байланысқан бірыңғай мүшелі жай сөйлем:
А) Бірде араз, бірде тату болса да, олардың болғаны жақсы
В) Ағайын бірде мені, енді бірде Салтанатты шақырады
С) Ағайын өкпеге қиса да, өлімге қимайды
D) Ағайынды өкпеге де, өлімге де қимаған дұрыс
E) Шетелде оқу қиын, бірақ қызықты екен
F) Ол шешуі қиын бірақ қызықты осы есепті бір ай шығарды
G) Кейде қар жауады, кейде жаңбыр жауады
H) Биылғы қыс кейде қарлы, кейде жаңбырлы
{Правильный ответ} = B, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Жалғаулықтар арқылы байланысқан бірыңғай мүшелі жай сөйлем:
А) Ағайын бірде араз, бірде тату
В) Ағайын бірде мені, енді бірде Салтанатты шақырады
С) Ағайын өкпеге қиса да, өлімге қимайды
D) Ағайынды өкпеге де, өлімге де қимаған дұрыс
E) Шетелде оқу қиын, бірақ қызықты екен
F) Ол шешуі қиын, бірақ қызықты осы есепті бір ай шығарды
G) Кейде қар жауады, кейде жаңбыр жауады
H) Биылғы қыс кейде қарлы, кейде жаңбырлы болғанмен, малға жайлы
{Правильный ответ} = B, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Бірыңғай мүшелерді байланыстыратын шылаулар:
А) мен, бен, пен
В) себебі, өйткені, сондықтан
С) кейін, дейін, шейін
D) бірақ, дегенмен, әйтсе де
E) үшін, арқылы, туралы
F) қатар, қабат, жайында
G) не, немесе, кейде, бірде
H) сияқты, секілді, тәрізді
{Правильный ответ} = A, D, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Жалпылауыш мүше қатысқан сөйлем:
А) Ата - әжем, әке - шешем және кіші інім ауылда тұрады
В) Ағам, әпкем, өзім – үшеуіміз қалада оқудамыз
С) Ауылда қалған бесеуін – атам - әжемді, әке - шешемді және інімді үшеуіміз де сағынамыз
D) Олар да бізді - ағамды, әпкемді, мені сағынып жүрген шығар
E) Жақында бәріміз – ата - әжем, әке - шешем және бауырларым бас қосамыз
F) Ағам мен әпкем маған үнемі қамқор боп жүреді
G) Мен оларды, бауырларымды арқа тұтамын
H) Біз үшеуіміз де ата - анамыздың сенімін ақтауға тырысамыз
{Правильный ответ} = B, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерінің коммуникативтік мақсаты:
А) пікірді тиянақтау
В) ақпаратты жеткізу
С) сөйлемнің іргесін кеңейту
D) пікірді ықшамдап жеткізу
E) субъект пен оның әрекетін беру
F) субъект пен предикатты толық сипаттау
G) предикаттық қимыл мен сапаны нақтылау
H) пікірді экспрессивті баяндау
{Правильный ответ} = C, F, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$008
Бірыңғай баяндауышты жай сөйлем:
А) Мұғалім оқушыларды түгендеді, сабақты бастады
В) Мұғалім оқушыларды түгелдеді, сабақ басталды
С) Бүгін күн жылып, қар еріді
D) Жер ылайсаң, шылқып жатыр
E) Жастардың киінісі жеңіл, әрі ыңғайлы
F) Түс қайта күн бұлттанып, аспан түнере бастады
G) Түнде алдымен жаңбыр, сосын қар жауатынын хабарлады
H) Үйімізге тезірек жетуге асығып, көлікті шыдамсыздана күтіп тұрмыз
{Правильный ответ} = А, D, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Толықтауыш қатысқан сөйлем:
А) Жұт жеті ағайынды
В) Ағайынды жігіттердің мінездері ұқсас
С) Ағайынды алыстан сыйлаған дұрыс
D) Жемісті ағаштың басы төмен
E) Жемісті күзде тойып жейміз
F) Білімді мыңды жығады
G) Мыңды жығатын – білімді
H) Білімді өміріңе серік ет
{Правильный ответ} = С, E, H
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Анықтауыш қызметіндегі сөздер:
А) заттың атауын білдіреді
В) заттың қимылын білдіреді
С) қимылдың сынын білдіреді
D) заттың сынын білдіреді
E) қимылдың мезгілін білдіреді
F) заттың мөлшерін білдіреді
G) қимылдың мөлшерін білдіреді
H) Заттың түр-түсін білдіреді
{Правильный ответ} = D, F, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Сөйлемдегі пысықтауыштың ерекшеліктері:
А) сөйлемге бастауыш мүшемен тіркесіп енеді
В) сөйлемге баяндауышпен тіркесіп енеді
С) табыс септік арқылы байланысады
D) жанама септіктер арқылы байланысады
E) ілік септігі арқылы байланысады
F) үстеу сөз табынан жасалады
G) есім мен есімнің тіркесуінен жасалады
H) Етістіктің есіммен тіркесуінен жасалады
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Сөйлемдегі тура толықтауыштың белгісі:
А) табыс септігіндегі сөз
В) жанама септіктердегі сөз
С) салт етістіктермен тіркесетін сөз
D)сабақты етістіктермен тіркесетін сөз
E) заттың қимылын білдіретін сөз
F)заттың сынын білдіретін сөз
G) қимылдың объектісін білдіретін сөз
H) қимылдың амалын білдіретін сөз
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Анықтауыш қатысқан сөйлем:
А) Шешен сөз бастар, батыр қол бастар
В) Шешеннің тілі артық, шебердің қолы артық
С) Ұялмас бетке талмас жақ береді
D) Үндемеген пәледен құтылады
E) Үлкен бастар, кіші қостар
F) Үлкен пышақ ұялғаннан өтер
G) Наданмен дос болғанша, кітаппен дос бол
H) Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады
{Правильный ответ} = B, C, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Жанама септікті пысықтауышты сөйлем:
А) Автобус аялдамаға тоқтады
В) Ата-бабаларымыз бұрын түйемен көшкен
С) Ал қазір тек көлікпен жүреді
D) Асыққаннан үйге аяқ киіммен кіріп келді
E) Кіргенінен шыққаны тез болды
F) Ашуланғаны сонша, кіргеннен айқалады
G) Айтқанынан ештеңе ұқпады
H) Сөзге түсінбейтін адам қиын
{Правильный ответ} = А, D, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Үйірлі анықтауышты сөйлем:
А) Ұзын бойлы кісі үйге еңкейіп енді
В) Бойы ұзын кісілер бұл үйге еңкейіп кіреді
С) Біз оқыған университетте баламыз да оқып жүр
D) Біздің ұстаздарымыздың оларға да үйретері көп
E) Үні жоқтың міні жоқ
F) Ақ көңілдің аты арып, тоны тозбас
G) Кең пейілдің ішінде кен жатады
H) Шын жомарт жоқтығын елемейді
{Правильный ответ} = B, С, Е
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Бастауыш дегеніміз:
А) ойды тиянақтап тұратын мүше
В) айтылатын ойға негіз болатын мүше
С) субъектінің ісін, қимылын білдіретін мүше
D) субъектінің сындық сапасын білдіретін мүше
E) қимылдың субъектісі болатын мүше
F) қимыл процесінің объектісі болатын мүше
G) зат есімдердің сапасын анықтайтын мүше
H) сөйлемдегі басқа мүшелерге тәуелсіз мүше
{Правильный ответ} = B, E, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Құрама баяндауышты сөйлем:
А) Жаңбыр жауды
В) Жаңбыр жауып жатыр
С) Ол күрсініп қояды
D) Олар екеу екен
E) Біз де студент болғанбыз
F) Үйіміз қаланың сыртында
G) Сіз оны білетін шығарсыз
H) Ұйқышылдық жақсы емес
{Правильный ответ} = D, E, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Баяндауыштың грамматикалық тұлғалары:
А) жіктік жалғауы
В) тәуелдік жалғауы
С) иелік форма
D) атау септік жалғауы
E) барыс септік жалғауы
F) табыс септік жалғауы
G) жатыс септік жалғауы
H) көмектес септік жалғауы
{Правильный ответ} = A, C, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Есім баяндауышты сөйлем:
А) Әкем - сәулетші
В) Анам жұмыс істемейді
С) Ағам – банк қызметкері
D) Әпкем – университет студенті
E) Өзім жоғары сыныпта оқимын
F) Отбасымызбен кешке жиналамыз
G) Бәріміздің сүйікті ісіміз – ән айту
H) Ән айту бізге қанмен берілген сияқты
{Правильный ответ} = A, C, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Етістік бастауышты сөйлем:
А) Жұмыс – өмірлік іс
В) Тіршілік негізі - еңбек
С) Өмір сүру – еңбек ету
D) Көрмес – түйені де көрмес
E) Кішіпейілділік – кісінің көркі
F) Мәуелі ағаш - майысқақ
G) Бір көрген – таныс, екі көрген - біліс
H) Балалы үйдің ұрлығы жатпас
{Правильный ответ} = C, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Тек бастауыш пен баяндауыштан құрылған сөйлем:
А) Биыл қыс ерте түсті
В) Қар мол болды
С) Күн суық екен
D) Суықтан шаршадық
E) Суық екі айға созылды
F) Тезірек күн жылыса екен
G) Жылылықты аңсап жүрміз
H) Көктем жақындап қалды
{Правильный ответ} = B, С, H
{Сложность} = 3
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Баяндауышқа тән белгілер:
А) айтылған пікірдің субъектісі болу
В) субъектінің қимылы, сапасы болу
С) сөйлемнің басында орналасу
D) сөйлемдегі есім сөздерді анықтау
E) сөйлемдегі ойды тиянақтау
F) сөйлемдегі етістік сөздерді анықтау
G) сөйлемдегі қимылдың объектісі болу
H) бастауышқа қатысты, бағынышты мүше болу
{Правильный ответ} = B, E, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = М.Балақаев. Қазіргі қазақ тілі.- Алматы, 1992.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Синтаксистік мағына:
A) Сөз мағыналарының қатынасы
B) Сөз бен сөздің қатынасы
C) Синтаксистік тұлғалардың арасындағы абстрактілі қатынас
D) Синтаксистік тұлғалардың жалпылық сипаттағы қатынасы
E) Тіл мен ойдың ара қатынасы
F) Тіл фактілері арасындағы қатынас
G) Ұғым мен мағына қатынасы
H) Семантикалық байланыс қатынасы
{Правильный ответ} = B, C, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Синтаксис саласын жаңаша көзқараста зерттеп жүрген соңғы буын ғалымдар:
A) М.Балақаев
B) Қ.Қ.Жұбанов
C) К.Қ.Садирова
D) Т.Н.Ермекова
E) Қ.Есенов
F) Б.Шалабай
G) Ә.Аблақов
H) С.Аманжолов
{Правильный ответ} = C, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Синтаксиске қатысты алғашқы зерттеулер мен еңбектер:
A) А.Байтұрсынұлы «Тіл-құрал» (3-кітап)
B) Әмір Р., Әмірова Ж. «Жай сөйлем синтаксисі»
C) Исаев С.М. «Қазақ тілі»
D) Қ.Қ.Жұбанов «Жаңа грамматиканың жаңалықтары»
E) С.А.Аманжолов, С.Н.Сауранбаев «Қазақ тілі грамматикасы»
F) С.А.Аманжолов, А.Әблақов, И.Ұйықбаев «Қазақ тілі грамматикасы»
G) С. Жиенбаев «Қазіргі қазақ тілі»
H) М.Балақаев., Т.Қордабаев «Қазіргі қазақ тілі. Синтаксис»
{Правильный ответ} = A, D, E
{Сложность} = 2
{Учебник} = Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991. Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Синтаксис ілімін құруда, оның қызметі мен міндетін анықтаудағы бағыттар:
A) Синтаксисті логикаға негізделген сөйлем және сөйлем мүшелері туралы ілім ретінде құру
B) Синтаксисті сөз тіркестері, сөздердің өте кең мағынада түсінілетін бірлестіктері (тіркестері) туралы ілім ретінде құру
C) Сөйлеудегі логикалық категорияларды табу ілімі
D) Сөйлеудегі жеке сөздердің тіркесі туралы ілім
E) Формальды логикалық негізде құралған сөйлем туралы ілім
F) Синтаксисті сөйлем туралы ілім мен сөз тіркесі ілімнің бірлігі (синтезі) ретінде құру
G) Пайымдау, субьект, обьект, предикат бірлігі туралы ілім
H) Синтаксисті сөйлем туралы ілім мен сөз тіркестері туралы ілімнің единицасы ретінде құру
{Правильный ответ} = A, B, F
{Сложность} = 3
{Учебник} = Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991, Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007. Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Синтаксисте зерттелетін обьектілер:
A) Дыбыстардың қосарлануы
B) Сөз мағынасы мен ұғымы
C) Мәтін құрылымы
D) Сөйлем типтері
E) Сөздердің жасалуы
F) Сөздердің қосарлануы
G) Сөз тіркестерінің түрлері
H) Сөздерді таптастыру
{Правильный ответ} = C, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Синтаксистің зерттеу обьектісі:
A) Сөздердің құрылымы
B) Сөздердің байланысы
C) Сөйлемдердің құрылымы
D) Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі
E) Сөздердің мағынасы
F) Морфемалар тіркесімі
G) Сөздердің көп мағыналылығы
H) Дыбыстардың тіркесімі
{Правильный ответ} = B, C, D
{Сложность} = 1
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Синтаксистің негізгі ұғым – категориялары:
A) Синтаксистік тұлға – бірліктер
B) Дыбыстық байланыстар
C) Шартты бірліктер
D) Мағыналық қатынастар
E) Мағына тұтастығы
F) Синтаксистік мағына
G) Синтаксистік қатынастар
H) Жүйе құрылымы
{Правильный ответ} = A, F, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А.: Санат, 2009., Исаев С.М. Қазақ тілі. А.: Өнер, 2007., Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. А.: Рауан, 1991., Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. А.: Қазақ университеті, 2012., Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. А.: 1998., Сайрамбаев Т. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Әнес және К.Шаймердинова. А.:Абзал-ай. 2014.
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Морфология єылымыныѕ зерттеу нысаны:
A) сґздіѕ дыбыстыќ ќўрамы
B) cґздіѕ байланысу тјсілі
C) сґз таптары
D) сґйлем мїшесі
E) сґз ќўрамы
F) сґйлем тїрлері
G) сґз тіркестері
H) сґздердіѕ тїрлену жїйесі
{Правильный ответ} = С, E, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ќазаќ тілініѕ грамматикасы. – Алматы, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Ќимыл маєынасын білдіретін сґз:
A) отыр, тўр, жатыр
B) паћ-паћ, ойпырай
C) кїлкі, мінез, ой
D) біреу, екі, їш
E) кїл, оќы, тоќы
F) айтыс, білім, білгіш
G) айт, ал, бер
H) ќызыл, аќ, кґк
{Правильный ответ} = А, Е, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Бірыѕєай кїрделі сґздер ќатары:
A) кїздігїні, дала
B) жолсерік, той-томалаќ
C) жалєау, јліпби
D) фотосурет, бала-шаєа
E) ЌазТАГ, балалыќ
F) мая-мая, темір-терсек
G) адамгершілік, ќалам
H) шымшуыр, жаѕылтпаш
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ќазаќ тілініѕ грамматикасы. – Алматы, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Дара сґз:
A) баспасґз
B) некен-саяќ
C) талапкер
D) аќбозат
E) бїгін
F) аялдама
G) ґткір
H) пединститут
{Правильный ответ} = C, F, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Бiрiккен сґз:
A) ата(ана)
B) Ала(кґл)
C) бір(неше)
D) еѕбек(кїн)
E) ќыз(ќырќын)
F) ат(шана)
G) он(екi)
H) соѕєы(сґз)
{Правильный ответ} = В, С, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ќазаќ тілініѕ грамматикасы. – Алматы, 2002
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Ўрып-соєу.Ќос сґзініѕ жасалу жолы:
A) кґсемше–тўйыќ етiстiк
B) зат есiм–зат есiм
C) есiмдiк–кґсемше
D) одаєай–шылау
E) сын есiм–сын есiм
F) етістік–етістік
G) етістіктіѕ категориялары арќылы
H) зат есімніѕ категориялары арќылы
{Правильный ответ} = A, F, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Морфологияныѕ басты ўєымдары:
A) сґз, сґз формасы
B) сґздердіѕ байланысу тїрлері, јріп
C) сґз, сґйлем мїшелері
D) грамматикалыќ маєына, грамматикалыќ амалдар
E) дыбыс, орфография
F) аналитикалыќ тјсіл, буын
G) сґздердіѕ байланысу тјсілдері, фонема
H) грамматикалыќ категориялар, сґз таптары
{Правильный ответ} = А, D, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = Момынова Б., Саткенова Ж. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. –Бўл оќу ќўралы.Есімдер.–Алматы: Арыс, 2007
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Етістікке тјн грамматикалыќ категориялар:
A) кґптік категориясы, септік категориясы
B) шырай категориясы, жіктік категориясы
C) тјуелдік категориясы, сан-мґлшер категориясы
D) есімше категориясы, етіс категориясы
E) кґптік жалєаулары, жўрнаќтар
F) шаќ категориясы, жаќ категориясы
G) септік категориясы, сґз тудырушы жўрнаќтар
H) рай категориясы, кґсемше категориясы
{Правильный ответ} = D, F, H
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Зат есiмге де, етiстiкке де жалєанатын ќосымша морфема:
A) жіктік жалєаулары
B) кґптік жалєаулары
C) -мын, -мін
D) септік жалєаулары
E) -сыѕ, -сіѕ
F) тјуелдік жалєаулары
G) -ша, -ше
H) -шыќ, -шік
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Грамматикалыќ категория тїзiлуi їшiн ќажеттi шарт:
A) грамматикалыќ маєына мен оны тудырушы грамматикалыќ форма (кґрсеткiш) болуы шарт
B) грамматикалыќ маєына мен формалар синтагмалыќ ќатынас тїзуі шарт
C) сґз тудырушы ќосымшалардыѕ болуы шарт
D) грамматикалыќ маєына мен грамматикалыќ форманыѕ (кґрсеткiш) арасында сјйкестiк болуы шарт
E) нґлдік форманыѕ болуы шарт
F) бірнеше сґз таптарына ортаќ болуы шарт
G) грамматикалыќ маєына мен формалар парадигмалыќ ќатынас тїзуі шарт
H) грамматикалыќ маєына мен формалар парадигмалыќ јрі синтагмалыќ ќатынас тїзуі шарт
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Момынова Б., Саткенова Ж. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. –Бўл оќу ќўралы.Есімдер. – Алматы: Арыс, 2007
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Грамматикалыќ маєыналар парадигмасына ќажетті шарттар:
A) ќўрамындаєы маєыналар бiрiн-бiрi жоќќа шыєаруы керек
B) ќўрамындаєы маєыналар бiрiн-бiрi жоќќа шыєармайды
C) бiрiнiѕ орнына бiрi жўмсалмауы тиiс
D) бiрiнiѕ орнына бiрi жўмсала алады
E) парадигмалыќ тїрлену жїйесі бірнеше сґз таптарына ортаќ болуы тиіс
F) парадигмалыќ тїрлену жїйесі тек зат есімдерге тјн болуы шарт
G) парадигмалыќ тїрлену жїйесі тек етістікке тјн болуы шарт
H) парадигмалыќ баєанныѕ ґзi бiрiн-бiрi жоќќа шыєарудан жјне толыќтырудан тўрады
{Правильный ответ} = А, С, Н
{Сложность} = 3
{Учебник} = Момынова Б., Саткенова Ж. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. –Бўл оќу ќўралы.Есімдер. – Алматы: Арыс, 2007
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Септік категориясына тјн ерекшелік:
A) септік жалєаулары синтагмалыќ ќатынас тїзе алады
B) септік категориясы бiр жїйе, парадигма ќўрай алады
C) жалєаулары бірініѕ орнына бірі жўмсалуы тиіс
D) септік жалєауларыныѕ маєынасы заттыѕ баєытын, шыќќан жерiн, ненiкi, кiмдiкi екендiгiн, ќайда жатќанын, кiммен болєандыєын аныќтай алады
E) септік жалєаулары шаќтыѕ ќатынасты білдіреді
F) септiк жалєаулары бірініѕ орнына бірі жўмсала алмайды
G) септік категориясы бiр жїйе, парадигма ќўрай алмайды
H) септік жалєаулары жаќтыќ ќатынасќа ќўрылады
{Правильный ответ} = В, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Момынова Б., Саткенова Ж. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. –Бўл оќу ќўралы.Есімдер. – Алматы: Арыс, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Бiр грамматикалыќ категория парадигмасыныѕ јр тїрлi формада айтылуы:
A) -єа, -на, -а
B) -мен, -бен, -пен
C) -ыз, -із, -з
D) -ны, -ды, -н
E) -нан, -тен, -дан
F) -лар, -тер, -дер
G) -да, -де, -нда
H) -ныѕ, -діѕ, -тыѕ
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Атауыш сґздер:
A) дербес маєыналы сґздер
B) ґз алдына жеке сґйлем мїшесі бола алатын сґздер
C) лексикалыќ маєыналары солєындаєан сґздер
D) жаѕа сґз жасауєа негіз болатын тўлєа
E) грамматикалыќ маєыналары басым сґздер
F) тек грамматикалыќ ќызмет атќаратын сґздер
G) јр алуан грамматикалыќ ќатынастарды білдіретін сґздер
H) жеке сґйлем мїшесі бола алмайтын сґздер
{Правильный ответ} = А, В, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Кґмекші сґздер:
A) кґмекші есім
B) атауыш сґздер
C) їстеуші есімдер
D) одаєай сґздер
E) шылау сґздер
F) етістіктер
G) кґмекші етістік
H) їстеулер
{Правильный ответ} = А, Е, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Басќа сґз таптарыныѕ сапалыќ ќызметке ауысуына ќатысты ќолданылатын термин:
A) сындану
B) адъективтену
C) вербалдану
D) сын есімге айналу
E) прономиналдану
F) їстеулену
G) адвербиалдану
H) субстантивтену
{Правильный ответ} = А, В, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Момынова Б., Саткенова Ж. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. Есімдер. – Алматы: Арыс, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Aналитикалыќ тјсіл:
A) сґздердіѕ бірігуі арќылы жасалады
B) сґздерге жўрнаќтардыѕ жалєануы арќылы жасалады
C) есімдерден есім тудыратын ќосымшалар арќылы жасалады
D) сґздердіѕ ќосарлануы арќылы жасалады
E) деривациялыќ ќосымшалар арќылы жасалады
F) реляциялыќ ќосымшалар арќылы жасалады
G) сґздердіѕ тіркесуі арќылы жасалады
H) сґздерге жалєаулардыѕ жалєануы арќылы жасалады
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Ґнiмдi -лыќ жўрнаєы:
A) дерексіз есім тудырады
B) болжалдыќ сан есімдер жасайды
C) сапалыќ сын есімдер жасайды
D) наќты зат атауларын жасайды
E) белгісіздік есімдіктерін жасайды
F) мезгiлдiк, мекендiк маєынаны бiлдiретiн зат есiмдерді жасайды
G) маќсат їстеулерін жасайды
H) ґткен шаќ етістіктерін жасайды
{Правильный ответ} = А, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Момынова Б., Саткенова Ж. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. Есімдер. – Алматы: Арыс, 2007
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Кґнеленген формалар арќылы жасалєан їстеулер:
A) ендiгiјрi
B) кейбір
C) жасырын
D) зорєа
E) кейде
F) ешќашан
G) шалќасынан
H) мўнша
{Правильный ответ} = D, Е, G
{Сложность} = 3
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Адамзаттыќ есімдер:
A) туыстыќ атаулар
B) зоономдер
C) хронимдер
D) топонимдер
E) кјсiп, мамандыќ иесi атаулары
F) документонимдер
G) лауазым атаулары
H) таєам атаулары
{Правильный ответ} = А, Е, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Момынова Б., Саткенова Ж. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. Оќу ќўралы.Есімдер. – Алматы: Арыс, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Басќа сґз табыныѕ зат есім орнына жўмсалды:
A) субстантивтену
B) есімдікке айналу
C) вербалдану
D) адъективтену
E) заттану
F) прономилдану
G) зат есімше тїрлену
H) адвербиалдану
{Правильный ответ} = А, Е, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Момынова Б., Саткенова Ж. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. Есімдер. – Алматы: Арыс, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Бiр буынды тїбiр зат есiмдер:
A) су, бу
B) терезе, кереге
C) жапыраќ, топыраќ,
D) жер, кїн
E) балта, балєа
F) аєаш, ќора
G) ќол, жол
H) абысын, ажын
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Момынова Б., Саткенова Ж. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. Есімдер. – Алматы: Арыс, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Кјсiп, мамандыќ иесi атауларын жасайтын жўрнаќ:
A) -шы
B) -ма
C) -ты
D) -кер
E) -паз
F) -хана
G) -гер
H) -ыл
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Момынова Б., Саткенова Ж. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы.Оќу ќўралы.Есімдер. – Алматы: Арыс, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Еркелету мјнін їстейтін жўрнаќтар:
A) -ш
B) -лыќ
C) -ша
D) -дай
E) -жан
F) -шік
G) -тай
H) -ыс
{Правильный ответ} = А, Е, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ќазаќ тілініѕ грамматикасы. – Алматы, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Туынды зат есім:
A) ноќта
B) кґсеу
C) бўрєы
D) тўсау
E) арќан
F) божы
G) ґткір
H) шідер
{Правильный ответ} = В, С, D
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Зат есімге тјн категориялар:
A) кґптік
B) шырай
C) кґсемше
D) рай
E) септік
F) етіс
G) тјуелдік
H) шаќ
{Правильный ответ} = А, Е, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ќазаќ тілініѕ грамматикасы. – Алматы, 2007
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Етiстiктерден зат есiм тудыратын ґнiмсiз жўрнаќтар:
A) -уыл,-уiл
B) -шы, -ші
C) -ыс, -іс
D) -пекiл, -маќыл, -мекiл
E) -ты, -лы
F) -паз, -кер
G) -уыр, -паш
H) -хана, -стан
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. - Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Сапалыќ сын есім:
A) жарыќ бґлме
B) ќарлы ќыс
C) таудай талап
D) їлкен їй
E) ќўмды жер
F) аќ мата
G) малды ауыл
H) сїтті сиыр
{Правильный ответ} = А, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Ќатыстыќ сын есім:
A) аппаќ, жап-жарыќ
B) ќысќы, басыѕќы
C) аќылды, сабырлы
D) ќызыл ала, їлкенірек
E) балалы-шаєалы
F) жасылдау, кґгірек
G) ќара, ќоѕыр
H) аса їлкен, тым кіші
{Правильный ответ} = В, С, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Сапалыќ сын есімдердіѕ білдіретін маєыналары:
A) заттыѕ тїр мен тїсі
B) заттыѕ саны
C) заттыѕ дјмі мен иісі
D) заттыѕ аты
E) заттыѕ кґлемі мен аумаєы
F) заттыѕ ќимылы
G) заттыѕ мезгілі
H) заттыѕ мекені
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Сын есім жасайтын -шаѕ, -шеѕ жўрнаќтары жалєанатын сґздер:
A) кґйлек, ауру
B) ќарыз, парыз
C) бой, тер
D) білім, кеѕес
E) кјсіп, јзіл
F) сґз, кір
G) ыза, намыс
H) жем, жала
{Правильный ответ} = А, С, F
{Сложность} = 2
{Учебник}= Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Синтаксистік тјсіл арќылы жасалєан сын есімдер:
A) сўрамсаќ, тілемсек
B) кґк сўр, аќ ала
C) ќызыл-жасыл, јлем-жјлем
D) жергілікті, тўрєылыќты
E) кеѕ маѕдайлы, ќызыл шырайлы
F) ќабаєан, сїзеген
G) јскери, мјдени
H) батыл, жеѕіл
{Правильный ответ} = В, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Салыстырмалы шырай формалы сын есім:
A) аќшылтым
B) сап-сары
C) ґте жаќсы
D) ќалпаќтай
E) тым јдемі
F) ќызылдау
G) їп-їлкен
H) кґгірек
{Правильный ответ} = А, F, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$007
Тјуелденген сын есім:
A) Жаманыѕ жоќ.
B) Сеніѕ балаѕ.
C) Жаќсыѕ ќайсы?
D) Ешкіміѕ жоќ.
E) Адалдыѕ адалдыєы осы ма?
F) Айтарыѕ бар ма?
G) Кімніѕ баласы?
H) Біреуіѕ кел.
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Сан есім:
A) заттыѕ мґлшерін білдіреді
B) заттыѕ атауын білдіреді
C) заттыѕ сапасын білдіреді
D) санныѕ ретін білдіреді
E) санныѕ шамасын білдіреді
F) ќимылдыѕ мекенін білдіреді
G) саныѕ мезгілін білдіреді
H) заттыѕ ќасиеттерін білдіреді
{Правильный ответ} = А, D, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Туынды сан есім жасайтын жўрнаќтар:
A) -ыншы
B) -лы
C) -сыз
D) -кер
E) -ер
F) -ды
G) -ау
H) -паз
{Правильный ответ} = А, Е, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Кґбейтілмелі тјсіл арќылы жасалєан кїрделі сан есімдер:
A) он бір
B) жїз сегіз
C) тоєыз жїз
D) елу бес
E) тоќсан тоєыз
F) сексен екі
G) екі жїз
H) тґрт мыѕ
{Правильный ответ} = С, G, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Сан есімніѕ маєыналыќ топтары:
A) сапалыќ, мезгіл
B) сын-ќимыл, мекен
C) топтау, есептік
D) мґлшер, сын-бейне
E) маќсат, себеп-салдар
F) болжалдыќ, реттік
G) еліктеу, бейнелеуіш
H) жинаќтыќ, бґлшектік
{Правильный ответ} = С, F, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Топтау сан есімі:
A) жиырма їштен
B) жиырма-отыздан
C) ондаєан
D) екі жарым
E) жїз ќаралы
F) ќырыќ шаќты
G) алпыстай
H) екіден
{Правильный ответ} = А, В, Н
{Сложность} = 1
{Учебник}= Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Бґлшектік сан есім жасайтын сґздер:
A) жарты
B) ќаралы
C) шамалы
D) ширек
E) шаќты
F) бґлік
G) -ер ќосымшасы арќылы
H) -дей ќосымшасы арќылы
{Правильный ответ} = А, D, F
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Есімдіктердіѕ маєыналыќ топтары:
A) жіктеу, сілтеу, жалпылау
B) сапалыќ, ќатыстыќ
C) сўрау, ґздік
D) жанды, жансыз
E) белгісіздік, болымсыздыќ
F) топтау, болжалдыќ
G) бґлшектік, реттік
H) мґлшер, кїшейту
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Мен ешќашан елімді сатпаймын! Сґйлемдегі есімдіктердіѕ тїрі:
A) сілтеу, жалпылау
B) жіктеу, болымсыздыќ
C) жіктеу, сілтеу
D) 1-жаќ жіктеу есімдігі, кїрделі белгісіздік есімдігі
E) жіктеу, ґздік
F) 1-жаќ жіктеу есімдігі, кїрделі болымсыздыќ есімдігі
G) жекеше тїрдегі жіктеу есімдігі, аналитикалыќ тјсілмен жасалєан болымсыздыќ есімдігі
H) жіктеу, ґздік
{Правильный ответ} = В, F, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Сілтеу есімдіктерініѕ септелген тїрі:
A) бўным, анасы
B) анау, осынау
C) бўным, осыным
D) мынаєан, мынаны
E) осыда, осымен
F) осыѕ, сонысы
G) бўны, осы
H) осыныѕ, анаєан
{Правильный ответ} = D, Е, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Белгісіздік есімдігіне тірек болатын сґздер:
A) бір
B) кім
C) јр
D) неше
E) јлде
F) еш
G) ґз
H) ќашан
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Жалпылау есімдіктеріне жататын сґздер:
A) бјрі, барлыќ
B) ешбір, ешкім
C) кїллі, тїгел
D) јлдеќалай, јлдеќашан
E) ќандай, ќалай
F) анау, мынау
G) мен, біз
H) барша, бїкіл
{Правильный ответ} = А, С, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Ќимыл-ќозєалыс етістіктері:
A) жарќыра, кїркіре
B) ауна, аудар
C) іш, же
D) босат, кґтер
E) зыт, домала
F) ќуан, жыла
G) сыз, ґлше
H) ќаш, секір
{Правильный ответ} = В, Е, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Ойлау-сґйлеу етістіктері:
A) айт, сґйле
B) кїл, ґкін
C) де, ескер
D) ґс, ґн
E) жатта, ойла
F) ки, шеш
G) јпер, јкет
H) жантай, тўр
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Есім негізді етістіктер:
A) жўдырыќта, ґрле
B) жїгір, секір
C) ашулан, кґмектес
D) бар, кел
E) айтќыз, кіріс
F) сабала, кел
G) жуын, таран
H) сына, тазар
{Правильный ответ} = А, С, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Аналитикалыќ етістіктер:
A) бара сал, келе сал
B) јпер, јкел
C) барды, келді
D) барса екен, келсе екен
E) бармады, келмеді
F) барєысы келді, келгісі келеді
G) бармаќ, келмек
H) баратын, келетін
{Правильный ответ} = А, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Ќўранды етістіктер:
A) жјрдем ет
B) ала сал
C) ќызмет жаса
D) јкел
E) кґмек кґрсет
F) апар
G) тґбе шашы тік тўру
H) тґбесі кґкке екі елі жетпеу
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник}= Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Етістік категориялары:
A) кґптік
B) септік
C) тјуелдік
D) есімше
E) сан-мґлшер
F) етіс
G) шырай
H) рай
{Правильный ответ} = D, F, Н
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Туынды тїбір салт етістіктер:
A) кїлімде, жымыѕда
B) ал, бер
C) жолыќ, кішірей
D) айт, оќы
E) ќайраттан, намыстан
F) тес, тїзе
G) кґзде, баянда
H) сабында, сыйла
{Правильный ответ} = А, С, Е
{Сложность} = 2
{Учебник} = Оралбаева Н. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. – Алматы, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Салт етістікті сабаќтыєа айналдыратын етістік ќосымшасы:
A) -ыс
B) -дай
C) -дір
D) -кіз
E) -ген
F) -тір
G) -а
H) -іп
{Правильный ответ} = С, D, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Оралбаева Н. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. – Алматы, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Тіркес ќўрамында сын есімніѕ ќасиеттерін кґрсететін етістік ќосымшасы:
A) -єан, -ген
B) -ып, -іп
C) -маќ, -мек
D) -а, -е
E) -єалы,-гелі
F) -ыс, -іс
G) -ќыз, -гіз
H) -атын, -етін
{Правильный ответ} = А, С, Н
{Сложность} = 2
{Учебник} = Оралбаева Н. Ќазіргі ќазаќ тілініѕ морфологиясы. – Алматы, 2007
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Модальділікті білдіретін етістік формалары:
A) есімше
B) кґсемше
C) етіс
D) шартты рай
E) ќимыл есімі
F) ќалау рай
G) ашыќ рай
H) тўйыќ етістік
{Правильный ответ} = D, F, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Іс-јрекеттіѕ јлі болмаєанын, сґйлеу кезінен кейінгі сјтте орындалатынын білдіретін шаќ тїрі:
A) жедел ґткен шаќ
B) болжалды келер шаќ
C) таныќ ґткен шаќ
D) маќсатты келер шаќ
E) неєайбыл осы шаќ
F) бўрынєы ґткен шаќ
G) ауыспалы келер шаќ
H) ауыспалы осы шаќ
{Правильный ответ} = В, D, G
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$001
Їстеулердіѕ маєыналыќ топтары:
A) сапалыќ, ќатыстыќ
B) мезгіл, мекен
C) мґлшер, сын-ќимыл
D) жинаќтыќ, бґлшектік
E) септеулік, демеулік
F) жалпы, жалќы
G) салт, сабаќты
H) маќсат, топтау
{Правильный ответ} = В, С, Н
{Сложность} = 1
{Учебник}= Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$002
Субстантивтенген їстеулер:
A) кґптеледі
B) тјуелденеді
C) жіктеледі
D) вербалданады
E) септеледі
F) адвербиалданады
G) адъективтенеді
H) прониминалданады
{Правильный ответ} = А, В, Е
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 0
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$003
Кїрделі їстеу:
A) бїгін
B) кешке
C) жаздай
D) жоєары
E) тґмен
F) биыл
G) таѕертеѕ
H) кїзде
{Правильный ответ} = А, F, G
{Сложность} = 1
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$004
Кїшейткіш їстеумен тіркесіп тўрєан сґз:
A) тіпті ўзаќ
B) аса ќажет
C) жаѕа келді
D) ќап-ќараѕєы
E) сонша кґп
F) тым ќараѕєы
G) арбаѕдаєан ќимыл
H) осыншама кісі
{Правильный ответ} = А, В, F
{Сложность} = 2
{Учебник} = Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$005
Бірігу жјне ыќшамдалу жолымен жасалєан їстеулер:
A) ала жаздай
B) јзірше
C) ендігјрі
D) ќолма-ќол
E) биыл
F) зорєа-зорєа
G) енді-енді
H) бїгін
{Правильный ответ} = Е, С, Н
{Сложность} = 2
{Учебник}= Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7
$$$006
Зат есімдерден жасалєан їстеулер:
A) балаша
B) жастай
C) баяєыда
D) кїздей
E) ескіше
F) біраз
G) кґйлекшеѕ
H) екеулеп
{Правильный ответ} = А, D, G
{Сложность} = 1
{Учебник}= Ысќаќов А. Ќазіргі ќазаќ тілі. – Алматы, 1991
{Характеристика} = 1
{Курс} = 4
{Семестр} = 7

Приложенные файлы

  • docx 8856937
    Размер файла: 257 kB Загрузок: 13

Добавить комментарий