физика_каз_ВОУД


Математика
1. Квадратная матрица
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
2. Баған-матрица
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
3. Қатар-матрица $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
4. Мына өлшемді матрицалардың айырмасын табуға болады:
$ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE
5. Мына өлшемді матрицалардың қосындысын табуға болады:
$ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE
6. Мына өлшемді матрицалардың көбейтіндісін табуға болады:
$ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE
7. QUOTE матрицасының екінші ретті миноры
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
8. QUOTE анықтауышты былайша есептеуге болады:
$ Сарриус ережесі бойынша
$ анықтауышты қандайда бір қатардың элементтеріне жіктеу арқылы
$ анықтауышты қандайда бір бағанның элементтеріне жіктеу арқылы
9. QUOTE $ 18 $ бүтін сан $ натурал сан
10. QUOTE $ 1 $ натурал сан $ оң сан
11. QUOTE $ 94 $ бүтін сан
12. Мына матрица үшін кері матрицаны табуға болады:
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
13. Матрицаның рангы мына жағдайларда өзгермейді:
$ кез-келген екі қатарын (бағанын) ауыстырғаннан
$ кез-келген қатарының (бағанының) элементтерін QUOTE 0 санына көбейткеннен
$ кез-келген қатардың элементтеріне QUOTE 0 санына көбейтілген басқа қатардың элементтерін қосқаннан
14. QUOTE матрицасының QUOTE миноры
$ -5 $ теріс сан $ бүтін сан
15. QUOTE матрицасының QUOTE алгебралық толықтауышы
$ 5 $ оң сан $ бүтін сан
16. QUOTE матрицасының рангы
$ 3 $2-ден артық $ 1-ден артық
17. Біртекті теңдеулер жүйесі -
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
18. Біртекті емес теңдеулер жүйесі -
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
19. QUOTE және QUOTE нүктелері берілген. QUOTE векторының абсциссасы
$ 3 $ бүтін сан $ оң сан
20. QUOTE және QUOTE нүктелері берілген. QUOTE векторының ординатасы
$ -4 $ бүтін сан $ теріс сан
21. QUOTE және QUOTE нүктелері берілген. QUOTE векторының ұзындығы
$ 5 $ бүтін сан $ оң сан
22. QUOTE және QUOTE нүктелері берілген. QUOTE кесіндісінің ортасының абсциссасы $ оң сан $ 3,5 $ теріс сан
23. QUOTE және QUOTE нүктелері берілген. QUOTE кесіндісінің ортасының
ординатасы $ 0 $ бүтін сан $ теріс емес сан
24. QUOTE және QUOTE векторларының скаляр көбейтіндісі
$ теріс сан $ -6 $ бүтін сан
25. QUOTE және QUOTE векторларының арасындағы бұрыш
$ QUOTE $ сүйір $ бірінші ширекте
26. QUOTE және QUOTE векторларының векторларының векторлық көбейтіндісі деп төмендегі шарттарды қанағаттандыратын QUOTE векторын атайды
$ QUOTE векторына да, QUOTE векторына да перпендикуляр
$ осы векторлармен реттелген оң үштік құрайды
$ ұзындығы QUOTE және QUOTE векторларынан құрылған параллелограммның ауданына тең
27. Векторлардың компланарлық шарты
$ аралас туынды нөлге тең
$ осы векторлардан құрылған параллелепипедтің көлемі нөлге тең
$ осы векторлардан құрылған пирамиданың көлемі нөлге тең
28. Екі вектордың векторлық көбейтіндісінің модулі
$ осы векторлардан құрылған параллелограммның ауданына тең
$ теріс емес сан
$ осы векторлардан құрылған үшбұрыштың екі еселенген ауданына тең
29. Үш вектордың аралас көбейтіндісінің модулі
$ теріс емес сан
$ осы векторлардан құрылған параллелепипедтің көлеміне тең
$ осы векторлардан құрылған пирамиданың алты еселенген көлеміне тең
30. QUOTE және QUOTE векторлардан құрылған параллелограммның ауданы $ 6 $ бүтін сан $ оң сан
31. QUOTE түзуі
$ QUOTE өсімен QUOTE бұрыш жасайды
$ QUOTE өсінен 3-ке тең кесінді қияды
$ QUOTE нүктесі арқылы өтеді
32. QUOTE түзуі
$ QUOTE өсіне параллель $ QUOTE өсінен QUOTE 3-ке тең кесінді қияды
$ QUOTE нүктесі арқылы өтеді
33. QUOTE түзуі
$ QUOTE өсімен QUOTE бұрыш жасайды $ QUOTE өсіне параллель
$ QUOTE өсінен 4-ке тең кесінді қияды
34. QUOTE түзуі
$ QUOTE өсінен 6-ға тең кесінді қияды
$ QUOTE өсінен 3-ке тең кесінді қияды
$ QUOTE жалпы теңдеуге ие
35. QUOTE және QUOTE нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
36. QUOTE және QUOTE нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
37. QUOTE және QUOTE нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
38. QUOTE және QUOTE түзулері
$ параллель
$ QUOTE бұрыш жасайды
$ бірдей бұрыштық коэффициентке ие
39. QUOTE және QUOTE түзулері
A) әртүрлі бұрыштық коэффициентке ие
$ бірдей бұрыштық коэффициентке ие
$ 0° бұрыш жасайды
$ параллель
40. QUOTE және QUOTE түзулері
$ әртүрлі бұрыштық коэффициентке ие
$ перпендикуляр
$ 90° бұрыш жасайды
41. QUOTE және QUOTE түзулері
$ әртүрлі бұрыштық коэффициентке ие
$ перпендикуляр
$ 90° бұрыш жасайды
42. QUOTE түзуінде жатқан нүкте
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
43. QUOTE жазықтығында жатқан нүкте
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
44. QUOTE жазықтығы
$ QUOTE өсінен 2-ге тең кесінді қияды
$ QUOTE өсінен 3-ке тең кесінді қияды
$ QUOTE өсінен -5-ке тең кесінді қияды
45. QUOTE жазықтығы
$ QUOTE өсінен 2-ге тең кесінді қияды
$ координаталық өстерден 2-ге тең кесінділер қияды
$ координаталық өстерден бірдей кесінді қияды
46. QUOTE түзуі
$ QUOTE нүктесі арқылы өтеді
$ QUOTE векторына параллель
$ QUOTE түзуіне параллель
47. QUOTE және QUOTE түзулері
$ параллель
$ QUOTE бағыттаушы векторына ие
$ 0° бұрыш жасайды
48. QUOTE шеңбері үшін
$ QUOTE
$ центр QUOTE нүктеде
$ QUOTE нүктесі шеңбердің ішінде
49. QUOTE шеңбері үшін
$ центр QUOTE нүктеде
$ QUOTE
$ QUOTE нүктесі шеңбердің бойында
50.
$ үлкен жартыось QUOTE
$ кіші жартыось QUOTE
$ фокустар арасындағы қашықтық QUOTE
51. Для эллипса QUOTE
$ үлкен жартыось QUOTE
$ кіші жартыось QUOTE
$ фокустар арасындағы қашықтық QUOTE
52.
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
53.
$ фокусы QUOTE $ директриса теңдеуі QUOTE $ төбесі QUOTE
54. Для параболы QUOTE
$ төбесі QUOTE нүктеде $ директриса теңдеуі QUOTE $ фокусы QUOTE
55. QUOTE сферасы үшін
$ центрі QUOTE нүктеде $ QUOTE $ QUOTE нүктесі сферада жатыр
56. QUOTE эллипсоидының төбесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
57. QUOTE гиперболоиды
$ QUOTE бір қуысты $ QUOTE бірдей жартыөстермен $ QUOTE өсі бойымен созылған
58. QUOTE теңдеуі мына бетті анықтайды:
$ төбесі координата басы болатын параболоид
$ эллипстік параболоид
$ тармағы QUOTE өсімен оң бағытталған параболоид
59. QUOTE теңдеуі мына бетті анықтайды
$ параболоид $ гиперболалық параболоид $ екінші ретті бетті
60. Жұп функция $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
61. Тақ функция $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
62. Жұп та емес, тақ та емес функция
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
63. Периодты функция $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
64. $ QUOTE $ оң сан $ нақты сан
65. $ -1 $ бүтін сан $ теріс сан
66. $ нақты сан $ QUOTE $ теріс сан
67. $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
68. $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
69. $ бүтін сан $ 1 $ оң сан
70. $ QUOTE $ оң сан $ нақты сан
71. QUOTE функциясы үшін
$ QUOTE – үзіліс нүктесі $ QUOTE – анықталу облысы
$ QUOTE нүктеден басқа барлық нүктелерде үзіліссіз
72. Функция QUOTE $ QUOTE – үзіліс нүктесі
$ QUOTE – анықталу облысы $ QUOTE – үзіліс нүктесі
73. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі туындысы
$ QUOTE $ оң сан $ нақты сан
74. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі туындысы
$ QUOTE $ оң сан $ нақты сан
75. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі туындысы
$ 6 $ нақты сан $ оң сан
76. QUOTE қисығына QUOTE нүктеде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті $ 1 $ нақты сан $ оң сан
77. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі туындысы арқылы мынаны анықтауға болады:
$ QUOTE өсі мен қисыққа осы нүктеде жүргізілген жанама арасындағы бұрышты
$ QUOTE өсі мен қисыққа осы нүктеде жүргізілген жанама арасындағы бұрыштың тангенсін
$ қисыққа осы нүктеде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициентін
78. QUOTE функциясы $ QUOTE аралығында кемиді
$ QUOTE аралығында өседі $ QUOTE нүктеде максимумға ие
79. QUOTE қисығы $ минимумға ие $ QUOTE аралығында ойыс
$ иілу нүктесі жоқ
80. Кривая QUOTE $ QUOTE аралығында дөңес
$ QUOTE аралығында ойыс $ QUOTE – иілу нүктесі
81. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі екінші ретті туындысы $ -4 $ теріс сан QUOTE $ бүтін сан
82. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі екінші ретті туындысы
$ QUOTE $ бүтін сан $ QUOTE
83. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі екінші ретті туындысы $ 6 $ бүтін сан $ оң сан
84. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
85. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
86. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
87. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
88. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
89. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
90. Анықталмаған интегралдың қасиеттері
$ QUOTE
$ QUOTE
$ QUOTE
91. Тікелей интегралдау арқылы табылатын интеграл
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
92. Айнымалыны ауыстыру тәсілімен табылатын интеграл
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
93. Бөліктеп интегралдау арқылы табылатын интеграл
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
94. Квадрат үшмүшелікте толық квадратты ажырату тәсілімен табылатын интеграл $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
95. Анықталмаған коэффициенттер (жай бөлшектерге жіктеу) тәсілімен табылатын интеграл
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
96. QUOTE универсал ауыстырын қолдану арқылы табылатын интеграл
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
97. $ QUOTE $ оң сан $ рационал сан
98. $ QUOTE $ оң сан $ рационал сан
99. $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
100. $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
101. QUOTE сызықтарымен шектелген фигураның ауданы$ QUOTE $ рационал сан $ оң сан
102. QUOTE сызықтарымен шектелген фигураның ауданы$ QUOTE $ оң сан $ рационал сан
103. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
104. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ 3 $ оң сан $ бүтін сан
105. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ бүтін сан $ 6 $ оң сан
106. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ бүтін сан $ 6 $ оң сан
107. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ 4 $ бүтін сан $ оң сан
108. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ 0 $ бүтін сан $ нақты сан
109. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы
$ бүтін сан $ нақты сан $ 0
110. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы$ 1 $ бүтін сан $ оң сан
111. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы$ нақты сан $ 0 $ теріс емес сан
112. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы$ 0 $ нақты сан $ теріс емес сан
113. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ нақты сан $ оң сан $ 2
114. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ 0 $ бүтін сан $ теріс емес сан
115. QUOTE айқын емес функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ -1 $ бүтін сан $ теріс сан QUOTE
116. QUOTE айқын емес функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ -1 $ бүтін сан $ теріс сан
117. QUOTE айқын емес функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ -1 $ бүтін сан $ теріс сан
118. QUOTE айқын емес функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ бүтін сан $ оң сан $ 2
119. QUOTE функциясын экстремумге зерттеу үшін мыналар қажет:
$ QUOTE $ кризистік нүктелер $ QUOTE
120. QUOTE функциясы мынаған ие:
$ QUOTE $ экстремумге $ QUOTE стационар нүктеге
121. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеу
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
122. Екінші ретті дифференциалдық теңдеу
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
123. Үшінші ретті дифференциалдық теңдеу
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
124. Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
125. Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
126. Екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеудің QUOTE сипаттаушы теңдеуінің түбірлері
$ QUOTE $ екі түбірі де теріс сан $ екі түбірі де бүтін сан
127. $ QUOTE $ рационал сан $ оң сан
128. $ 0 $ теріс емес сан $ бүтін сан
129. $ QUOTE $ рационал сан $ оң сан
130. $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
131. $ QUOTE $ рационал сан $ оң сан
132. $ QUOTE $ рационал сан $ оң сан
133. сандык катарынын мушелерi
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
134. сандык катарынын мушелерi
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
135. сандык катарынын мушелерi
$ QUOTE 1 $ QUOTE $ QUOTE
136. сандык катарынын мушелерi
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
137. катарынын бесiншi мyшесi
$ QUOTE $ теріс сан $ рационал сан
138. катарынын тогызыншы мyшесi
$ QUOTE $ оң сан $ рационал сан
139. Жинақтылыққа Даламбер белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
140. Жинақтылыққа Кошидің радикалдық белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
141. Жинақтылыққа Кошидің радикалдық белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
142. Жинақтылыққа Лейбниц белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
143. Жинақтылықтың қажетті белгісі орындалатын қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
144. Жинақтылыққа салыстыру белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
145. Жинақтылыққа Даламбер белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
146. Жинақтылықтың қажетті белгісі орындалатын қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
147. Даламбер белгici бойынша катар
$ жинақты $ жинақты, өйткені QUOTE $ жинақты, өйткені QUOTE
148. Кошидi радикалды белгici бойынша катар
$ жинақсыз $ жинақсыз, өйткені QUOTE $ жинақсыз, өйткені QUOTE

149. Лейбниц белгici бойынша катар
$ жинақты $ жинақты, өйткені QUOTE
$ жинақты, өйткені QUOTE
150. Кошидi радикалды белгici бойынша катар
$ жинақсыз $ жинақсыз, өйткені QUOTE $ жинақсыз, өйткені QUOTE
ММ
1. Квадратная матрица
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
2. Баған-матрица
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
3. Қатар-матрица $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
4. Мына өлшемді матрицалардың айырмасын табуға болады:
$ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE
5. Мына өлшемді матрицалардың қосындысын табуға болады:
$ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE
6. Мына өлшемді матрицалардың көбейтіндісін табуға болады:
$ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE $ QUOTE и QUOTE
7. QUOTE матрицасының екінші ретті миноры
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
8. QUOTE анықтауышты былайша есептеуге болады:
$ Сарриус ережесі бойынша
$ анықтауышты қандайда бір қатардың элементтеріне жіктеу арқылы
$ анықтауышты қандайда бір бағанның элементтеріне жіктеу арқылы
9. QUOTE $ 18 $ бүтін сан $ натурал сан
10. QUOTE $ 1 $ натурал сан $ оң сан
11. QUOTE $ 94 $ бүтін сан
12. Мына матрица үшін кері матрицаны табуға болады:
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
13. Матрицаның рангы мына жағдайларда өзгермейді:
$ кез-келген екі қатарын (бағанын) ауыстырғаннан
$ кез-келген қатарының (бағанының) элементтерін QUOTE 0 санына көбейткеннен
$ кез-келген қатардың элементтеріне QUOTE 0 санына көбейтілген басқа қатардың элементтерін қосқаннан
14. QUOTE матрицасының QUOTE миноры
$ -5 $ теріс сан $ бүтін сан
15. QUOTE матрицасының QUOTE алгебралық толықтауышы
$ 5 $ оң сан $ бүтін сан
16. QUOTE матрицасының рангы
$ 3 $2-ден артық $ 1-ден артық
17. Біртекті теңдеулер жүйесі -
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
18. Біртекті емес теңдеулер жүйесі -
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
19. QUOTE және QUOTE нүктелері берілген. QUOTE векторының абсциссасы
$ 3 $ бүтін сан $ оң сан
20. QUOTE және QUOTE нүктелері берілген. QUOTE векторының ординатасы
$ -4 $ бүтін сан $ теріс сан
21. QUOTE және QUOTE нүктелері берілген. QUOTE векторының ұзындығы
$ 5 $ бүтін сан $ оң сан
22. QUOTE және QUOTE нүктелері берілген. QUOTE кесіндісінің ортасының абсциссасы $ оң сан $ 3,5 $ теріс сан
23. QUOTE және QUOTE нүктелері берілген. QUOTE кесіндісінің ортасының
ординатасы $ 0 $ бүтін сан $ теріс емес сан
24. QUOTE және QUOTE векторларының скаляр көбейтіндісі
$ теріс сан $ -6 $ бүтін сан
25. QUOTE және QUOTE векторларының арасындағы бұрыш
$ QUOTE $ сүйір $ бірінші ширекте
26. QUOTE және QUOTE векторларының векторларының векторлық көбейтіндісі деп төмендегі шарттарды қанағаттандыратын QUOTE векторын атайды
$ QUOTE векторына да, QUOTE векторына да перпендикуляр
$ осы векторлармен реттелген оң үштік құрайды
$ ұзындығы QUOTE және QUOTE векторларынан құрылған параллелограммның ауданына тең
27. Векторлардың компланарлық шарты
$ аралас туынды нөлге тең
$ осы векторлардан құрылған параллелепипедтің көлемі нөлге тең
$ осы векторлардан құрылған пирамиданың көлемі нөлге тең
28. Екі вектордың векторлық көбейтіндісінің модулі
$ осы векторлардан құрылған параллелограммның ауданына тең
$ теріс емес сан
$ осы векторлардан құрылған үшбұрыштың екі еселенген ауданына тең
29. Үш вектордың аралас көбейтіндісінің модулі
$ теріс емес сан
$ осы векторлардан құрылған параллелепипедтің көлеміне тең
$ осы векторлардан құрылған пирамиданың алты еселенген көлеміне тең
30. QUOTE және QUOTE векторлардан құрылған параллелограммның ауданы $ 6 $ бүтін сан $ оң сан
31. QUOTE түзуі
$ QUOTE өсімен QUOTE бұрыш жасайды
$ QUOTE өсінен 3-ке тең кесінді қияды
$ QUOTE нүктесі арқылы өтеді
32. QUOTE түзуі
$ QUOTE өсіне параллель $ QUOTE өсінен QUOTE 3-ке тең кесінді қияды
$ QUOTE нүктесі арқылы өтеді
33. QUOTE түзуі
$ QUOTE өсімен QUOTE бұрыш жасайды $ QUOTE өсіне параллель
$ QUOTE өсінен 4-ке тең кесінді қияды
34. QUOTE түзуі
$ QUOTE өсінен 6-ға тең кесінді қияды
$ QUOTE өсінен 3-ке тең кесінді қияды
$ QUOTE жалпы теңдеуге ие
35. QUOTE және QUOTE нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
36. QUOTE және QUOTE нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
37. QUOTE және QUOTE нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
38. QUOTE және QUOTE түзулері
$ параллель
$ QUOTE бұрыш жасайды
$ бірдей бұрыштық коэффициентке ие
39. QUOTE және QUOTE түзулері
A) әртүрлі бұрыштық коэффициентке ие
$ бірдей бұрыштық коэффициентке ие
$ 0° бұрыш жасайды
$ параллель
40. QUOTE және QUOTE түзулері
$ әртүрлі бұрыштық коэффициентке ие
$ перпендикуляр
$ 90° бұрыш жасайды
41. QUOTE және QUOTE түзулері
$ әртүрлі бұрыштық коэффициентке ие
$ перпендикуляр
$ 90° бұрыш жасайды
42. QUOTE түзуінде жатқан нүкте
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
43. QUOTE жазықтығында жатқан нүкте
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
44. QUOTE жазықтығы
$ QUOTE өсінен 2-ге тең кесінді қияды
$ QUOTE өсінен 3-ке тең кесінді қияды
$ QUOTE өсінен -5-ке тең кесінді қияды
45. QUOTE жазықтығы
$ QUOTE өсінен 2-ге тең кесінді қияды
$ координаталық өстерден 2-ге тең кесінділер қияды
$ координаталық өстерден бірдей кесінді қияды
46. QUOTE түзуі
$ QUOTE нүктесі арқылы өтеді
$ QUOTE векторына параллель
$ QUOTE түзуіне параллель
47. QUOTE және QUOTE түзулері
$ параллель
$ QUOTE бағыттаушы векторына ие
$ 0° бұрыш жасайды
48. QUOTE шеңбері үшін
$ QUOTE
$ центр QUOTE нүктеде
$ QUOTE нүктесі шеңбердің ішінде
49. QUOTE шеңбері үшін
$ центр QUOTE нүктеде
$ QUOTE
$ QUOTE нүктесі шеңбердің бойында
50.
$ үлкен жартыось QUOTE
$ кіші жартыось QUOTE
$ фокустар арасындағы қашықтық QUOTE
51. Для эллипса QUOTE
$ үлкен жартыось QUOTE
$ кіші жартыось QUOTE
$ фокустар арасындағы қашықтық QUOTE
52.
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
53.
$ фокусы QUOTE $ директриса теңдеуі QUOTE $ төбесі QUOTE
54. Для параболы QUOTE
$ төбесі QUOTE нүктеде $ директриса теңдеуі QUOTE $ фокусы QUOTE
55. QUOTE сферасы үшін
$ центрі QUOTE нүктеде $ QUOTE $ QUOTE нүктесі сферада жатыр
56. QUOTE эллипсоидының төбесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
57. QUOTE гиперболоиды
$ QUOTE бір қуысты $ QUOTE бірдей жартыөстермен $ QUOTE өсі бойымен созылған
58. QUOTE теңдеуі мына бетті анықтайды:
$ төбесі координата басы болатын параболоид
$ эллипстік параболоид
$ тармағы QUOTE өсімен оң бағытталған параболоид
59. QUOTE теңдеуі мына бетті анықтайды
$ параболоид $ гиперболалық параболоид $ екінші ретті бетті
60. Жұп функция $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
61. Тақ функция $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
62. Жұп та емес, тақ та емес функция
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
63. Периодты функция $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
64. $ QUOTE $ оң сан $ нақты сан
65. $ -1 $ бүтін сан $ теріс сан
66. $ нақты сан $ QUOTE $ теріс сан
67. $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
68. $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
69. $ бүтін сан $ 1 $ оң сан
70. $ QUOTE $ оң сан $ нақты сан
71. QUOTE функциясы үшін
$ QUOTE – үзіліс нүктесі $ QUOTE – анықталу облысы
$ QUOTE нүктеден басқа барлық нүктелерде үзіліссіз
72. Функция QUOTE $ QUOTE – үзіліс нүктесі
$ QUOTE – анықталу облысы $ QUOTE – үзіліс нүктесі
73. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі туындысы
$ QUOTE $ оң сан $ нақты сан
74. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі туындысы
$ QUOTE $ оң сан $ нақты сан
75. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі туындысы
$ 6 $ нақты сан $ оң сан
76. QUOTE қисығына QUOTE нүктеде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті $ 1 $ нақты сан $ оң сан
77. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі туындысы арқылы мынаны анықтауға болады:
$ QUOTE өсі мен қисыққа осы нүктеде жүргізілген жанама арасындағы бұрышты
$ QUOTE өсі мен қисыққа осы нүктеде жүргізілген жанама арасындағы бұрыштың тангенсін
$ қисыққа осы нүктеде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициентін
78. QUOTE функциясы $ QUOTE аралығында кемиді
$ QUOTE аралығында өседі $ QUOTE нүктеде максимумға ие
79. QUOTE қисығы $ минимумға ие $ QUOTE аралығында ойыс
$ иілу нүктесі жоқ
80. Кривая QUOTE $ QUOTE аралығында дөңес
$ QUOTE аралығында ойыс $ QUOTE – иілу нүктесі
81. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі екінші ретті туындысы $ -4 $ теріс сан QUOTE $ бүтін сан
82. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі екінші ретті туындысы
$ QUOTE $ бүтін сан $ QUOTE
83. QUOTE функциясының QUOTE нүктедегі екінші ретті туындысы $ 6 $ бүтін сан $ оң сан
84. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
85. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
86. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
87. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
88. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
89. QUOTE функциясының алғашқы функциясы
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
90. Анықталмаған интегралдың қасиеттері
$ QUOTE
$ QUOTE
$ QUOTE
91. Тікелей интегралдау арқылы табылатын интеграл
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
92. Айнымалыны ауыстыру тәсілімен табылатын интеграл
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
93. Бөліктеп интегралдау арқылы табылатын интеграл
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
94. Квадрат үшмүшелікте толық квадратты ажырату тәсілімен табылатын интеграл $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
95. Анықталмаған коэффициенттер (жай бөлшектерге жіктеу) тәсілімен табылатын интеграл
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
96. QUOTE универсал ауыстырын қолдану арқылы табылатын интеграл
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
97. $ QUOTE $ оң сан $ рационал сан
98. $ QUOTE $ оң сан $ рационал сан
99. $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
100. $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
101. QUOTE сызықтарымен шектелген фигураның ауданы$ QUOTE $ рационал сан $ оң сан
102. QUOTE сызықтарымен шектелген фигураның ауданы$ QUOTE $ оң сан $ рационал сан
103. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
104. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ 3 $ оң сан $ бүтін сан
105. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ бүтін сан $ 6 $ оң сан
106. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ бүтін сан $ 6 $ оң сан
107. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ 4 $ бүтін сан $ оң сан
108. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ 0 $ бүтін сан $ нақты сан
109. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы
$ бүтін сан $ нақты сан $ 0
110. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы$ 1 $ бүтін сан $ оң сан
111. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы$ нақты сан $ 0 $ теріс емес сан
112. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы$ 0 $ нақты сан $ теріс емес сан
113. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ нақты сан $ оң сан $ 2
114. QUOTE функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ 0 $ бүтін сан $ теріс емес сан
115. QUOTE айқын емес функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ -1 $ бүтін сан $ теріс сан QUOTE
116. QUOTE айқын емес функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ -1 $ бүтін сан $ теріс сан
117. QUOTE айқын емес функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ -1 $ бүтін сан $ теріс сан
118. QUOTE айқын емес функциясы үшін QUOTE дербес туындысы $ бүтін сан $ оң сан $ 2
119. QUOTE функциясын экстремумге зерттеу үшін мыналар қажет:
$ QUOTE $ кризистік нүктелер $ QUOTE
120. QUOTE функциясы мынаған ие:
$ QUOTE $ экстремумге $ QUOTE стационар нүктеге
121. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеу
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
122. Екінші ретті дифференциалдық теңдеу
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
123. Үшінші ретті дифференциалдық теңдеу
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
124. Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
125. Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
126. Екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеудің QUOTE сипаттаушы теңдеуінің түбірлері
$ QUOTE $ екі түбірі де теріс сан $ екі түбірі де бүтін сан
127. $ QUOTE $ рационал сан $ оң сан
128. $ 0 $ теріс емес сан $ бүтін сан
129. $ QUOTE $ рационал сан $ оң сан
130. $ QUOTE $ бүтін сан $ оң сан
131. $ QUOTE $ рационал сан $ оң сан
132. $ QUOTE $ рационал сан $ оң сан
133. сандык катарынын мушелерi
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
134. сандык катарынын мушелерi
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
135. сандык катарынын мушелерi
$ QUOTE 1 $ QUOTE $ QUOTE
136. сандык катарынын мушелерi
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
137. катарынын бесiншi мyшесi
$ QUOTE $ теріс сан $ рационал сан
138. катарынын тогызыншы мyшесi
$ QUOTE $ оң сан $ рационал сан
139. Жинақтылыққа Даламбер белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
140. Жинақтылыққа Кошидің радикалдық белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
141. Жинақтылыққа Кошидің радикалдық белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
142. Жинақтылыққа Лейбниц белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
143. Жинақтылықтың қажетті белгісі орындалатын қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
144. Жинақтылыққа салыстыру белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
145. Жинақтылыққа Даламбер белгісімен зерттелетін қатардың жалпы мүшесі $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
146. Жинақтылықтың қажетті белгісі орындалатын қатардың жалпы мүшесі
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
147. Даламбер белгici бойынша катар
$ жинақты $ жинақты, өйткені QUOTE $ жинақты, өйткені QUOTE
148. Кошидi радикалды белгici бойынша катар
$ жинақсыз $ жинақсыз, өйткені QUOTE $ жинақсыз, өйткені QUOTE

149. Лейбниц белгici бойынша катар
$ жинақты $ жинақты, өйткені QUOTE
$ жинақты, өйткені QUOTE
150. Кошидi радикалды белгici бойынша катар
$ жинақсыз $ жинақсыз, өйткені QUOTE $ жинақсыз, өйткені QUOTE
Физика
Ньютонның бірінші заңының толық анықтамасы:
$ Денеге эсер ететін күштердің векторлық қосындысы нольге тең болса, онда дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайды
Бұрыштық үдеудің өрнегі: $ QUOTE $ QUOTE
Потенциалдық энергия: $ Денеге басқа денелер немесе өрістер тарапынан болатын механикалық әсердің өлшемі болып табылады;
Инерциалдық санақ жүйесі:
$ Инерция заңы және басқа да Ньютон заңдары орындалатын жүйе
Импульс моментінің векторлық өрнегі: $ QUOTE
Бұрыштық жылдамдық пен бүрыштық үдеудің өлшем бірлігі:
$ [ QUOTE ] = рад/сағ; [ QUOTE ] = рад/сағ2 ; $ [ QUOTE ] = рад/мин; [ QUOTE ]= рад/мин2;

Жылдамдық пен үдеудің елшем бірлігі:
$[ QUOTE ] = м/с; [а] = м/с2 $[ QUOTE ] = м/мин; [а] = м/мин2.
Газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға арналған өрнек: $ QUOTE
Идеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштан алынган жылу Q1= 42 кДж. Қыздырғыш Т1 температурасы салқындатқыш Т2 температурасынан 3 есе артық болса, газ қандай жұмыс жасайды: $ 28 кДж $ 28 QUOTE 103 Дж
Түракты көлемдегі идеал газдың мольдік жылу сыйымдылыгы:
$ QUOTE $ QUOTE
Қатты денеге тән қасиеттер: $ Пішін мен көлем тұрақтылығы
Электрлік ығысу: $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
Токтың қуаты: $ QUOTE $ QUOTE

Кернеулік пен потенциал арасыедағы байланыс:
$ QUOTE $ QUOTE
Токтың жүмысы: $ QUOTE $ dA=UIdt
Ұзындығы 4 м, бойымен 6 А ток өтетін түзу өткізгіш индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарымен 30° бүрыш жасай орналасқан. Өткізгішке эсер ететін күш: $ 3000 мН; $ 0,003 кН
Индуктивтілігі 0,8 Гн электромагниттің орамдарында 0,02 с аралығында ток күші 3 А - ге бірқалапты өзгергенде пайда болатын ездік индукция э.қ.к.:
$ 0,12кВ; $ 120 000 мВ;
0,1 с ішінде ток күші 5 А - ден 3 А - ге дейін бірқалыпты кемитін, индуктивтілігі 2 Гн катушкадагы ездік индукция э.қ.к: $ 40 В;

Электр тербелістерінің дифференциалдық тендеуі QUOTE + 0,3 QUOTE + 4n2q = 0 түрінде берілсе, осы тербелістердің өшу коэффициент! неге тең:
$ 0,15с-1; $ 15 QUOTE 10-2 с-1.
Дифференциалдық теңцеуі болатын тербелісте периодты түрде эсер ететін күштің қандай жиілігінде резонанс күбылысы байқалады:
$ 12,56 с-1; $ 4 QUOTE с-1; $ 753,6мин-1
Тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы 50 нКл, ал контурдагы максималь ток 1,5 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын үзындығы: $ 6280 см;
Бугер заңының өрнегі: $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
Интерференцияның минимум шарты: $ QUOTE
Радиактивтік ыдыру заңының өрнегі:
$ QUOTE $ QUOTE
Бірқалыпты айналмалы қозғалыс кезіндегі бұрыштық жылдамдығы:
$ QUOTE ;
Суретте келтірілген денеге әсер ететін үйкеліс күші:

$ QUOTE $ QUOTE QUOTE

Магниттік индукция векторының циркуляциясы: $ QUOTE
Лездік жылдамдық модулі: $ QUOTE ; $ QUOTE ;
Бойль – Мариот заңы: $ QUOTE ;
Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы:$ QUOTE ; $ QUOTE ;
Броундық бөлшектер:
$ Молекулалардың бей-берекет соқтығыстарының әсерінен қозғалатын бөлшектер
Тербеліс жиілігі: $ QUOTE ;
Лоренц түрлендірілуі:$ QUOTE = QUOTE ;
Массасы 500 кг автомобиль орнынан бірқалыпты үдемелі қарқын ала отырып, 10 с уақыт ішінде 20 м/с жылдамдыққа ие болды. Автомобильге әсер ететін барлық күштердің қорытқы күші: $ QUOTE QUOTE
Термодинамиканың бірінші бастамасы: $ QUOTE
Ток күшінің тығыздығы: $ QUOTE ; $ QUOTE $ QUOTE
Джоуль – Ленц заңының дифференциалдық түрі:
$ QUOTE $ QUOTE ; $ QUOTE
$ Диэлектрик ішіндегі қорытқы өрістің керенеулігі:
$ QUOTE $ QUOTE ;
Ток күші:$ QUOTE
Тоғы бар дөңгелек өткізгіштің центріндегі магнит өрісі:
$ QUOTE $ QUOTE ; $ QUOTE
Тұйық контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының өзгерісі келесі жағдайларда болады:
$ Уақытқа қатысты тұрақты магнит өрісінде контурдың немесе оның бөліктерінің орнын ауыстыру салдарынан магнит ағыны өзгереді
$ Өткізгіштер және олармен қоса еркін заряд тасымалдаушылары магнит өрісінде қозғалған кезде магнит ағыны өзгереді
$ I ток тудыратын, индуктивтілігі L катушканың магнит өрісінің энергиясы:
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE ;
Серіппелі маятниктің еріксіз тербелістерінің теңдеуі:
$ QUOTE
$ QUOTE $ QUOTE
Массасы m ядроны көкжиекке QUOTE бұрыш жасай лақтыру үшін А жұмыс жасалған. Ядро жерге құлайтын уақыт:
$ QUOTE ; $ QUOTE ; $ QUOTE
Жиілігі 5 МГц электромагниттік толқын диэлектрлік өтімділігі QUOTE магнитті емес ортадан вакуумге өтеді. Оның толқын ұзындығының өзгерісі:$ 17,6 м;
Материалдық нүкте амплитудасы 4 см және периоды 2 с болатын гармониялық тербеліс жасайды. Егер нүктенің қозғалысы 2 см күйінен басталатын болса, онда нүктенің қозғалыс теңдеуі:
$ QUOTE см; $ QUOTE м
Көптеген экспериментаторлар фотоэффекттің келесі заңдылықтарын тұжырымдады:
$ Әрбір зат үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы, яғни сыртқы фотоэффект мүмкін болатын ең кіші QUOTE жиілік мәні анықталады
$ Фотоэлектрондардың максималь кинетикалық энергиясы жарықтың жиілігі артқан сайын сызықты түрде артады және оның интенсивтілігіне тәуелді емес
Кирхгоф заңы бойынша қара дене үшін энергетикалық жарқыраудың спектральдық тығыздығы:
$ QUOTE $ QUOTE ;
Электрон импульсі (электрон массасы 9,1 QUOTE 10-31кг, Планк тұрақтысы QUOTE толқын ұзындығы 520 нм фотон импульсына тең болу үшін, оның жылдамдығының мәні: $1,4 км/с; $ QUOTE ;

Қуаттын өлшем бірлігі: $ Вт; $ Дж/с;
Бірқалыпты өзгермелі қозғалыс кезіндегі, нүкте жолының ұзындығы:
$ QUOTE ; $ QUOTE ; $ QUOTE ;
Ілгерілемелі қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы:$ QUOTE ;
Қозғалмайтын остің маңында дене айналатын болса, онда үдеудін нормаль құраущысы
$ QUOTE ; $ QUOTE ; $ QUOTE ;
Молекулалардың микроскопиялық параметрлері: $ Масса; $ Зат мөлшері;
Массасы m газ үшін Менделеев-Клапейрон теңдеуі: $ QUOTE $ QUOTE ;
Көлем элементінде микробөлшекті табудың ықтималдылығын сипаттайтын Ψ толқындық функция келесі шаттарды қанағаттандыруы тиіс: $ Көпмәнділік;
Галилей түрлендіруі: $ QUOTE ; $ QUOTE
Қатты дене жүйесінің тұйықталғандығын сипаттайтың қатынас $ QUOTE
Идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша үлестірілу заңы:
$ QUOTE ;
$ QUOTE ; $ QUOTE
Вакуумдағы электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы: $ QUOTE ;
Тізбектін тұйықталған бөлігінде Q зарядтың орнын ауыстыру үшін жұмсалатын бөгде күштер жұмасы: $ QUOTE
Белгіленген бөлікте электр өрісінің жұмысы: $ QUOTE ;
Меншікті магниттік моменттің QUOTE векторының бағытына проекциясы келесі мәндердін бірін қабылдай алады: $ QUOTE
Электромагниттік индукция құбылысы:
$ Құйынды токтар өткізгішті қыздырады
$ Механикалық энергияның электрик энергия түрленуі
Егер QUOTE айн/с жиілікпен айналатын біліктің кинетикалық энергиясы QUOTE Дж болса, онда біліктің QUOTE импульс моменті:
$ QUOTE ; $ QUOTE
Электромагнитті толқынның дефференциалдық тендеуі: $ QUOTE ;
Тербелмелі контур икемделген вакумдағы электромагниттік толқын ұзындығы 12 м. Егер контурдағы максималь ток 1 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындығы максималь заряд шамасы:
$ 0,00637 мКл; $ 6370 пКл;
Қалыңдығы QUOTE жұтқыш затқа кірерде және шығарда жазық монохроматты жарық толқындарының интенсивтіліктерінің байланысы:
$ QUOTE ; $ QUOTE ;
Үдеудің тангенциал құраушысы: $ QUOTE ;
Дененің бірқалыпты айналу периоды: $ QUOTE ; $ QUOTE ;
Радиусы R шеңбер бойымен қозғалған нүктенің сызықты жылдамдығы:
$ QUOTE ; $ QUOTE $ QUOTE
Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі: $ QUOTE ;
Молекулалардың макроскопиялық параметрлері: $ Концентрация; $ Көлем; $ Қысым;
Электрлік өріс:
$ Қоршаған кеңістікке кез-келген зарядталған денемен тудырылады;
Кулон заңы: $ QUOTE ;
Бозондар: $ Спиндері ноль және бүтін бөлшектер;
Егер QUOTE осінің бойымен орналасқан стержень QUOTE жүйесіне қатысты тыныштықта болып, К жүйесіне қатысты жылдамдықпен қозғалатын болса, онда оның К жүйесіндегі ұзындығы:
$ QUOTE ; $ QUOTE ; $ QUOTE ;
Егер дене гравитациялық өрісте тартылыс центрінен қандай-да бір r қашықтықта орналасып, қандай-да v жылдамдыкка ие болатын болса, онда оның толық механикалық энерги
$ QUOTE ; $ QUOTE ;
Кез-келген серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы: $ QUOTE
Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы:
$ QUOTE ; $ QUOTE ;
Барометрлік формула: $ QUOTE ;
Екі біртекті изотропты диэлектриктердің шекарасында еркін зарядтар болмаған жағдайда, шекаралық аймақ үшін келесі қатынас орындалады:
$ QUOTE ; $ QUOTE ;
Жазық конденсатор энергиясы: $ QUOTE ;
Егер 1 контурдағы QUOTE ток өзгеретін болса, онда 2 контурда индукцияланатын:
$ QUOTE ;
Магниттік индукцияны келесі формула арқылы есептеуге болады:
$ QUOTE
Толқындық сан: $ QUOTE ; $ QUOTE ;
Денелердің экваторда салмағы болмауы үшін, Жердегі (Жер радиусы QUOTE ) тәуліктің ұзақтығы: $ 5067,07 с; $ ≈1 ч 25 мин;
Протон (протон заряды , ал оның массасы QUOTE , біртекті магнит өрісіне, өріс бағытына QUOTE бұрышпен ұшып кіріп, радиусы QUOTE бұранда сызықтар бойымен қозғалады. Егер магнит өрісінің индукциясы QUOTE болатын болса, онда протонның кинетикалық энергиясы: $ ≈689* QUOTE Дж; $ ≈6,89* QUOTE ;
Тербемелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы 50 нКл, ал контурдағы максималь ток 1,5 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын ұзындығы:
$ 62,8 м
Комптон эффектісіндегі QUOTE толқын ұзындықтар айырымы θ шашырау бұрышынан келесі түрде тәуелді:
$ QUOTE ; $ QUOTE
Егер қандай-да бір радиоактивті изотоп үшін ыдырау тұрақтысының шамасы QUOTE болатын болса, онда атомдардың бастапқы массасының 75% ыдырайтын уақыт:
$ 3,47*; $ 40,11 тәулік;
Уақыттың t мезетіндегі материальдық нүктенің лездік үдеуі:
$ QUOTE $ QUOTE Түзусызықты бірқалыпты өзгермелі қозғалыс кезіндегі үдеу: $ QUOTE
Ілгерімелі қозғалыс жасайтын дененің кинетикалық энергиясы: $ QUOTE $ QUOTE
Молекулалардың орташа арифметикалық жылдамдығы: $ QUOTE
Электр өрісінде сынамалы молекуласының ілгерілемелі қозғалысына сәйкес келетін орташа кинетикалық энергиясы:
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
Диэлектриктердің типтері:
$ Полярсыз молекулалары бар диэлектриктер$ Полярлы молекулалары бар диэлектриктер
$ Молекулаларының иондық құрылымы бар диэлектриктер
Фермиондар:
$ Ферми-Дирак статитикасына бағынатын бөлшектер
$ Антисимметриалық толқындық функциялармен сипатталатын бөлшектер$ Спиндері жартылай бүтін бөлшектер
$ Тұйықталған жүйе құрамына кіретін, екі өзара әсерлесетін дене үшін импульстың сақталу заңы: $ QUOTE $ QUOTE
Массасы m дене, блок арқылы асып лақтырылған және массасы M денеге байланған жіпке ілінген (суретте келтірілген). Егер барлық жүйе а үдеумен қозғалатын болса, онда массаса М дененің қозғалыс теңдеуі:

$ QUOTE
Массасы QUOTE дененің тартылыс өрісінде dR қашықтыққа орын ауыстыруына қажетті жұмыс:
$ QUOTE $ QUOTE
Больцман үлестірілуі: $ QUOTE $ QUOTE
Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы:
$ QUOTE $ QUOTE Тізбек бөлігі үшін Ом заңы (ток көзі болмаған жағдайда): $ QUOTE
Конденсатор жапсарларының арасы диэлектрикпен толтырылған жағдайда олардың потенциалдар айырымы: $ QUOTE Түзу токтың магнит өрісі: $ QUOTE $ QUOTE
Электронның орбиталды магниттік моменті:
$ QUOTE
Идеал жылулық машина Карно циклі бойынша жұмыс жасайды. Қыздырғыштан алынған жылу мөлшерінің 80%суытқышқа беріледі. Егер машина қыздырғыштан QUOTE жылу мөлшерін алатын болса, онда циклдың QUOTE п.ә.к.:
$ 0,2 $ QUOTE
Серіппелі маятниктің қозғалыс теңдеуі: $ QUOTE $ QUOTE
Инерция моменті 150кг*м2 болатын тұтас дискі түріндегі маховик, 240 айн/минжиілікпен айналады. Тежеуіш күштің әсері басталғаннан 1 мин уақыт өткен соң ол тоқтайды. Тежеуіш күштің моменті: $ 62,8 Н*м $ 0,628*10+2 Н*м
Егер магнит өрісінің бірқалыпты жоғалуы кезінде 0,1 с уақытта катушкада индукцияланатын ЭҚК 10 В болатын болса, 1000 орамы бар катушканың әрбір орамын қиып өтетін магнит ағыны:
$ 1 Вб
Шағылған сәуле толығымен поляризациялану үшін, екі ортаның шекарасына QUOTE бұрыш жасай түскен сәуле келесі шартты қанағаттандыруы тиіс: $ QUOTE $ QUOTE
Вин заңы бойынша QUOTE функциясының максимумына сәйкес келетін QUOTE толқын ұзындығының QUOTE температурадан тәуелділігі: $ QUOTE
QUOTE -ыдырауы: $ QUOTE $ QUOTE
Потенциалдық энергия:
$ Шамасы жагынан бірлік уақыт ішінде жасалған жұмысқа тең
$ Жүйе күйінің функциясы
Потенциалдық күш: $ Кулон күші $ Тыныштық үйкеліс күші
Консервативтік күштер:
$ Жұмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің бастапқы және соңғы орындары арқылы анықталатын күштер
$ Жүмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің соңғы орнымен анықталатын күштер
Күш: $ Денеге басқа денелер немесе өрістер тарапынан болатын механикалық әсердің өлшемі болып табылады $ Күштің әсерінен дене үдемелі қозғалысқа енеді немесе өлшемдері мен пішінін езгертеді
Оське қатысты күш моментінің теңдеулері: $ QUOTE $ QUOTE
Скалярлық шама: $ Қуат
QUOTE $ N = QUOTE $ N = Fv
Ілгерілемелі қозғалыс үшін динамиканың негізгі заны: $ QUOTE = QUOTE $ QUOTE = m QUOTE $ QUOTE = m QUOTE
Үдеудің тангенциал құраушысы: $ QUOTE = QUOTE $ QUOTE = QUOTE
Қуаттың өлшем бірлігі: $ (H QUOTE м)/c $ Bт $ Дж/c
Бор постулаты:
$ Атомдағы өзгермелі күйлерге стационар орбиталар сәйкес келмейді
$ Атомда өзгермелі күйлер болады
Идеал газдың бір молекуласының ілгерілемелі қозғалысына сәйкес келетін орташа кинетикалылық энергиясы:
$ QUOTE = QUOTE kT $ QUOTE = QUOTE
Молекулалардың макроскопиялық параметрлері:
$ Қысым $ Концентрация $ Температура
Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы: $ QUOTE = QUOTE
Екі дененің абсолютті орталық серпімді соқтығысы үшін сақталу заны:
$ QUOTE
Жермен байланысқан санақ жүйесінде, массасы m кез-келген денеге әсер ететін ауырлық кұші: $ QUOTE $ QUOTE
Адиабаттық процесс ұшін термодинамиканың бірінші бастамасы:
$ QUOTE $ QUOTE
Диэлектрик ішіндегі қорытқы өрістің керенеулігі;
$ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
Вакумдағы электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы: $ QUOTE
Тізбектің тұйықталған бөлігінде Q зарядтың орнын аустыру ұшін жұмсалатын бөгде күштер жұмысы: $ QUOTE
Ом заңының дифференциалдық түрі: $ QUOTE $ QUOTE $ QUOTE
Тұйық контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының өзгерісі келесі жағдайларда болады:
$ Уақытқа қатысты тұрақты магнит өрісінде контурдың немесе оның бөліктерінің орнын ауыстыру салдарынан магнит ағыны өзгереді
$ Контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының өзгерісі тыныштықтағы контурдағы электр ерісінің өзгерісімен байланысты
$ Контурды қиып (тесіп) өтетін магнит ағынының езгерісі тыныштықтағы контур маңындағы магнит өрісінің уақыт бойынша өзгерісімен байланысты
I ток тудыратын, индуктивтілігі L катушканың магнит өрісінің энергиясы:
$
QUOTE
Электромагниттік индукция құбылысы:
$ Контурда пайда болған ЭҚК минус таңбасымен алынған контурмен шектелген бетті қиып өтетін магнит ағыныньщ езгеріс жылдамдығына тең
$ Магнит ағыны өзгерген кезде еткізгіш контурда ЭҚК пайда болуы
$ Контурдағы индукциялық ток тудырған магнит өрісі магниттік ағынның өзгерісіне қарсылық білдіреді
Контурдагы зарядтың ( QUOTE кездегі) еркін өшетін тербелістерінің дифференциалдық теңдеуі:
$ QUOTE
Массасы 0,8 кг арба инерттілікпен 2,5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Арбаның үстіне 50 см биіктіктен массасы 0,2 кг ермексаз құлап, оған жабысып қалады. Осы соқтығыс кезінде ішкі энергияға түрленген энергия мөлшері:
(еркін түсу үдеуі g = 10 м/с2) $ 1500 мДж $ 1,5 Дж
Материалдық нүкте амплитудасы 4 см және периоды 2 с болатын гармониялық тербеліс жасайды. Егер нүктенің қозғалысы 2 см күйінен басталатын болса, онда нүктенің қозғалыс теңдеуі: $ QUOTE
Тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын ұзындығы 12 м. Егер контур даты максималь ток 1А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы:
$ 6370 пКл
Шағылған сәуле толығымен поляризациялануы үшін, екі ортаның шекарасына QUOTE бүрыш жасай түскен сәуле келесі шартты қанағаттандыруы тиіс:
$ QUOTE
Малюс заңына сәйкес поляризатордан екінші рет өткен жарық интенсивтілігі табиғи жарық интенсивтілігіне келесі түрде тәуелді: $ QUOTE
Электрон импульсі (электрон массасы 9,1 QUOTE 10 -31 кг, Планк тұрақтысы һ = 6,626 QUOTE 10 -31 Дж QUOTE с), толқын ұзындығы 520 нм фотон импульсына тең болу үшін, оның жылдамдығының мәні:
$ 1,4 • 103м/с$ 1,4 км/с $ 1400 м/с
_Электрондық және өлшеу техникасының негіздері_қаз
Егер элементтің кедергісі токтан немесе келтірілген кернеуге байланысты болса, онда мұндай элементтің аталуы:
$ сызықты $ тура байланысты сипаттамасы бар элемент
$ сызықты ВАС-ы бар элемент
Электрондардың дрейфті тогының тығыздығы:
$
$
$
n-p ауысуының КЗО-ғы (кеңістіктік заряд облысы) көлемді зарядтың өрісінің қалыптасуы:
$ донор және акцептор қоспаларының теңестірілмеген зарядтарымен
$ екі әртүрлі аттас зарядталған қабаттармен
$ теңестірілген күймен (мұнда диффузиядан болатын негізгі тасымалдаушылардың аз тогы және түйісу өрісінің әсерінен болатын негізгі емес тасымалдаушылардың тогы, бұл токтар бір-бірін теңестіреді).
Температураның өсуімен жартылай өткізгіштегі қоспа диффузиясы процесінің өту жылдамдығы:
$ өседі
$ процестің өту уақытына байланысты өседі
$ процестің өту уақытына және енгізетін қоспалардың (акцепторлық немесе донорлық) түріне байланысты өседі
Кремнилік аспаптың құрылымындағы сапфирлі кремний қышқылының (SiO2) қолданысы:$ p-n құрамында
$ қорғау және тұрақтандырғыш жаппаны қалыптастыру үшін
$ сапфирлі кремний космостық бағдарламаларда қолданылады, ол сәулеленуге жоғары мықтылығымен түсіндіріледі
Диодтың вольт-амперлік сипаттамасы (Шокли теңдеуі):
$
$ $
Өрнектелмеген р-жартылай өткізгіштің Ферми деңгейі мына жерде орналасады:
$ тыйым салынған аймақта, валенттік аймақтың жоғары бөлігіне жақын
$ тыйым салынған аймақтан валенттік аймақтың максималды мәніне дейінгі аралық
$ өткізгіштік аймақтан өтіп, валенттік аймаққа жетеді
Сыйымдылық ретінде қолданылатын диод:
$ варикап
$ варактор
$ параметрлік диод
p-n ауысуының ВАС суреттеуі, бұл:
$ $ Шокли формуласы$
Жартылай өткізгіштердің тыйым салынған аймағының ені:
$ 3 эВ-тен аз, тыйым салынған аймақтың ені ~ 0.3 эВ-те аз жартылай өткізгіштер тар аймақты жартылай өткізгіштер деп аталады
$ 3 эВ-тен көп, тыйым салынған аймақтың ені ~ 0.3 эВ-те көп жартылай өткізгіштер кең аймақты жартылай өткізгіштер деп аталады
$ сипаттық мәні 0,1-4 эВ құрайды
Жартылай өткізгіштердегі заряд тасымалдаушылардың бағытталған қозғалысының негізгі мүмкін болатын түрлері:
$ диффузиялық және дрейфтік
$ заряд тасымалдаушылардың қозғалысы концентрация айырымына байланысты
$ заряд тасымалдаушылардың қозғалысы электрлік өріс кернеулігіне байланысты
Диффузиялық ұзындық:
$ диффузиялық қозғалыс кезіндегі бос жүрістің ұзындығы
$ заряд тасымалдаушылардың концентрациясы диффузиялық қозғалыс кезінде 5 есеге азаятын ара қашықтық
$ L = Dt
p-n ауысудың кері кернеуінің өсуі (модуль бойынша) кезінде тосқауылдық сыйымдылықтың өзгерісі:
$ сызықты заң бойынша азаяды
$ азаяды
$ сол кернеудің модулі бойынша сәйкесінше азаяды
Аз айнымалы сигнал кезінде p-n ауысудың эквиваленттік сұлбасы:
$
$
Токты беру коэффициенті болып табылатын, h-параметр:
$ h21
$
$
Туннельдік диодтың вольтамперлік сипаттамасы:
$
$ туннельдік диодтың ВАС-ы теріс дифференциалдық кедергінің бөлігімен сипатталады
$ туннельдік диодтың ВАС-ы жабық күйді, өтпелі процесті және ашық күйді көрсетеді
Биполярлық транзистордың активті жұмыс істеу режимінде p-n ауысудың дифференциалдық кедергілері келесі түрде сипатталады:
$ эмиттерлік ауысудың кедергісі аз, ал коллекторлық ауысудікі көп
$ эмиттерлік және коллекторлық диодтарды ауыстурудың сызықсыз динамикалық моделінен алынған, БТ аз сигналды сұлбасындағы кернеу мен токтың аз ғана өсішелерінің арасындағы байланыс
$ RЭ=dU/dI((T/IЭ)
Жартылай өткізгіш аспаптың 1 шықпасының атауы:
$ эмиттер
$ заряд тасушылардың инжекциясы болатын электрод
$ негізгі заряд тасымалдаушы электрондар жинақталған аймақ
ОБ немесе ОЭ қосылу сұлбаларында, токты тура беру коэффициенті жиілікке қатты тәуелді:
$ ОЭ қосылу сұлбасында
$ токты қайталағыш сұлбасында токты тура беру коэффициенті жиілікке аз ғана тәуелді
$ ток бойынша, кернеу бойынша және қуат бойынша күшейту коэффициенттері өте жоғары сұлба, токты тура беру коэффициенті жиілікке аса тәуелді
h11 көрсеткішінің анықтамасы:
$
$ кіріс кедергі
$ кірістегі кернеудің кірістегі токқа қатынасын көрсететін көрсеткіш
ОБ сұлбасымен қосылған транзистордың h21 токты беру коэффициентінің анықтамасы:
$
$ =IК/IЭ
$ бұл шығыс коллектор тогының эмиттер тогына қатынасы
Өте жақсы жоғары жиілікті қасиеттері бар, дрейфті немесе дрейфсіз транзисторлар:
$ дрейфті
$ коллекторлық ауысудың жоғарғы шектік кернеуі сақталғанда, w, rb, Ск шамаларының бір уақыттағы азаюын сипаттайтын транзистор
$ базада қоспаның шоғыры бірқалыпсыз туындайтын және ол сыртқы кернеулерден тәуелсіз болатын, транзистор
Коллекторлық кернеумен базаның қалыңдығын модуляциялау дегеніміз, бұл
$ коллекторлық ауысудың енінің өзгеру салдарынан коллекторлық кернеу өзгерген кезде базаның қалыңдығының өзгерісі
$ коллекторлық токтың эмиттерге әсер етуі азайған кездегі өзгеріс
$ теріс коллектор-база кернеуін ұлғайтқан кездегі шығыс сипаттаманың көтерілуі, бұл кезде коллектор тогы артады
Биполярлық транзистордың қосылу сұлбалары:
$ ОЭ $ ОБ $ ОК
ОЭ сұлбасы бойынша қосылған транзистордың h21 ток беру коэффициентінің анықтамасы:
$
$ коллектор эмиттер кернеуі тұрақты болған кезде, коллектор тогының база тогына қатынасы
$ коллектор эмиттер шығыс кернеуі тұрақты болған кезде, шығыс коллектор тогының кіріс база тогына қатынасы
ОЭ сұлбасымен қосылған n-p-n текті транзистордың активті режимдегі ауысуларының ығысуы:

$ $ $
Коллекторлық кернеу мен базаның қалыңдығын модуляциялау деп:
$ коллекторлық ауысудың енінің өзгеру салдарынан коллекторлық кернеудің өзгеруі кезінде базаның қалыңдығының өзгерісі
$ UКБ кернеуін ұлғайтқан кезде сипаттамалардың солға ығысуы
$ Эрли эффекті
Эмиттер дегеніміз -
$ базаға негізгі заряд тасымалдаушылардың инжекциясы болатын транзистор аймағы
$ базада заряд тасымалдаушыларды диффундирлейтін және рекомбинациялайтын аймақ
$ коллектордан аз, бірақ базадан үлкен аймақ
Биполярлық транзистордың коллектор тогы пайда болатын заряд тасымалдаушылар:
$ база аймағында және коллектор аймағындағы бар негізгі емес заряд тасымалдаушылар
$ n-p-n текті транзисторда негізгі емес заряд тасымалдаушылар, кемтіктер
$ p-n-p текті транзисторда негізгі емес заряд тасымалдаушылар, электрондар
Кіріс кедергі болып табылатын h – параметр: $ h11
$ кіріс кернеудің кіріс токқа қатынасы $ h22 кері көрсеткіш
Салынған аспаптың құрылымы бұл:

$ биполярлық транзистор
$ бұл негізгі тасымалдаушылардың эмиттерден базаға инжекциясы, базада диффузия және коллектор аймағында экстракция болатын, транзистордың үш ауданы
$ екі өзара әсерлесетін р-n ауысуы арқылы көрсетілген Эберс-Молл моделі
Өрістік транзистордың кернеуді күшейтуге арналған және қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштері:
$ құйма тиектік сипаттаманың тіктігі S (өрістік транзистордың сипаттамасының тіктігі):
$ ішкі дифференциалдық кедергісі Rішкі:
$ күшейту коэффициенті:
Үш электродты жартылай өткізгіш, құрылымы екі электронды-кемтіктік ауысудан тұратын аспап бұл - $ биполярлық транзистор
$ екі диодта нобайланатын аспап $ база тогымен басқарылатын аспап
Транзисторды заряд тасымалдаушылармен қамтамасыз ететін электрод, ол:
$ эмиттер $ шығарушы электрод $ анод
Ортақ эмиттермен қосылған биполярлық транзистордың қосылу сұлбасында, сипаттаманы түсіру көрсетілген.

$ шығыс сипаттаманы $ транзистордың шығысындағы ВАС
$ IК=f(UКЭ), IБ=const болғанда
Ортақ эмиттермен қосылған биполярлық транзистордың қосылу сұлбасында сипаттаманы түсіру көрсетілген:

$ кіріс сипаттаманы
$ транзистордың кірісіндегі ВАС
$ IБ=f(UБЭ), UКЭ=const болғанда
Биполярлық транзистордың статикалық сипаттамалары:
$ кіріс $ шығыс $ тура ток бойынша беріліс
Биполярлық транзистордың ортақ эмиттермен қосылған сұлбасы үшін h21 көрсеткіші келесі түрде анықталады:
$ h21= dIК/dIБ, UКЭ = const болғанда $ h21 – токты күшейту коэффициенті
$ шығыс кернеу тұрақты болғанда, шығыс токтың кіріс токқа қатынасын көрсетеді
Биполярлық транзистордың базасының енін тар етіп жасайды, себебі:
$ минимал база тогын алу үшін
$ транзистордың күшейткіштік қасиетін арттыру үшін
$ коллекторлық ауысуда үлкен қуат бөлінеді
Құйма мен бастаудың n+ облысын қалыптастыру үшін қолданылатын қоспалар:
$ фосфор, бор $ V топтың элементтері
$ жартылай өткізгішке қарағанда бір топқа үлкен элементтер
Арнаның ұзындығы:
$ n-текті немесе p-текті бастау және құйма облыстарының ара қашықтығы
$ бастау мен құйма облыстарының ұзындығын қосқандағы ара қашықтық және олардың арасындағы аралық қашықтық
$ тиекпен басқарылатын төсеме бөліктегі арнаның ара қашықтығы
Табалдырықтық кернеу:
$ Si-SiO2 жазығының қасындағы электрондар концентрациясы төсемдегі кемтіктер концентрациясынан 2 есеге көп кезіндегі кернеу
$ бұл индукцияланған арналы оқшауланған тиекті транзистор үшін тиек-бастау кернеуі, онда құйма тогы берілген мәнге жетеді
$ айрықшаланған құйма тогы көрінетін тиек кернеуі
Кедейленген қабат қалыңдығының үлкеюі ... болады:
$ тиек пен төсем, құйма мен бастау арасында туындайтын екі электрлік өрістердің бір-біріне әсерінен
$ арнаның қалыңдығы мен қиғаш кесуі тиектегі кернеудің өзгерісінен
$ құйма тогының өзгеруі, яғни жүктеме тізбегіндегі ток қуатты қорек көзіне қатысты да өзгеруінен
Бастаудан құймаға дейін арнасы болатын аспаптың жұмыс параметрінің облысы:
$ модуляция облысы $ ішкі тиектік облыс
$ КЗО (кеңістіктік заряд облысы)
Шартты белгіленулер: 1) қондырылған р-арналы оқшауланған тиекті МДЖ-транзистор, 2) индукцияланған n-арналы және бір ауысулы транзистор
$$

$

Өрістік транзистордың тіктігінің анықтамасы:
$
$ өрістік транзистордың тіктік сипаттамасы биполярлық транзисторға қарағанда 1-2 ретке кем, сондықтан жүктеменің аз кедергісі кезінде өрістік транзистор каскадының күшейту коэффициенті биполярлық транзистордағы осы секілді каскадтың күшейту коэффициентінен аз$
Суретте көрсетілген транзистор ... деп аталады

A) индукцияланған n-арналы МДЖ-транзистор
$ p-n-ауысуымен басқарылатын және n-арналы өрістік транзистор
C) қондырылған n-арналы МДЖ-транзистор
D) p-n-ауысуымен басқарылатын және p-арналы өрістік транзистор
E) индукцияланған р -арналы МДЖ-транзистор
$ күшейткіш ретінде қолданылатын транзистор
$ диэлектрик қабаты болмайтын транзистор
Суретте көрсетілген транзистордың дұрыс жауабы:

$ индукцияланған n-арналы МДЖ-транзистор
$ негізгі заряд тасымалдаушысы электрон болып келетін индукцияланған арналы МДЖ-транзистор
$ заряд тасымалдаушысы теріс болып келетін индукцияланған арналы МДЖ-транзистор
Суретте көрсетілген транзистор ... деп аталады

$ қондырылған p-арналы МДЖ-транзистор
$ қондырылған МДЖ-транзистор, мұнда негізгі заряд тасымалдаушылары болып кемтіктер саналады
$ қондырылған р-арналы оқшауланған тиекті өрістік транзистор
Егер элементтің кедергісі токтан немесе келтірілген кернеуге байланысты болса, онда мұндай элементтің аталуы:
$ сызықты $ тура байланысты сипаттамасы бар элемент
$ сызықты ВАС-ы бар элемент
Электрондардың дрейфті тогының тығыздығы:
$ $ $
Температураның өсуімен жартылай өткізгіштегі қоспа диффузиясы процесінің өту жылдамдығы:
$ өседі $ процестің өту уақытына байланысты өседі
$ процестің өту уақытына және енгізетін қоспалардың (акцепторлық немесе донорлық) түріне байланысты өседі
n-p ауысуының КЗО-ғы (кеңістіктік заряд облысы) көлемді зарядтың өрісінің қалыптасуы:
$ донор және акцептор қоспаларының теңестірілмеген зарядтарымен
$ екі әртүрлі аттас зарядталған қабаттармен
$ теңестірілген күймен (мұнда диффузиядан болатын негізгі тасымалдаушылардың аз тогы және түйісу өрісінің әсерінен болатын негізгі емес тасымалдаушылардың тогы, бұл токтар бір-бірін теңестіреді).
Кремнилік аспаптың құрылымындағы сапфирлі кремний қышқылының (SiO2) қолданысы:
$ қорғау және тұрақтандырғыш жаппаны қалыптастыру үшін
$ диэлектрик ретінде
$ сапфирлі кремний космостық бағдарламаларда қолданылады, ол сәулеленуге жоғары мықтылығымен түсіндіріледі
Өрнектелмеген р-жартылай өткізгіштің Ферми деңгейі мына жерде орналасады:
$ тыйым салынған аймақта, валенттік аймақтың жоғары бөлігіне жақын
$ тыйым салынған аймақтан валенттік аймақтың максималды мәніне дейінгі аралық
$ өткізгіштік аймақтан өтіп, валенттік аймаққа жетеді
Сыйымдылық ретінде қолданылатын диод:
$ варикап $ варактор $ параметрлік диод
p-n ауысуының ВАС суреттеуі, бұл:
$ $ Шокли формуласы $
Диодтың вольт-амперлік сипаттамасы (Шокли теңдеуі):
$ $
$
Жартылай өткізгіштердің тыйым салынған аймағының ені:
$ 3 эВ-тен аз, тыйым салынған аймақтың ені ~ 0.3 эВ-те аз жартылай өткізгіштер тар аймақты жартылай өткізгіштер деп аталады
$ 3 эВ-тен көп, тыйым салынған аймақтың ені ~ 0.3 эВ-те көп жартылай өткізгіштер кең аймақты жартылай өткізгіштер деп аталады
$ сипаттық мәні 0,1-4 эВ құрайды
Жартылай өткізгіштердегі заряд тасымалдаушылардың бағытталған қозғалысының негізгі мүмкін болатын түрлері:
$ диффузиялық және дрейфтік
$ заряд тасымалдаушылардың қозғалысы концентрация айырымына байланысты
$ заряд тасымалдаушылардың қозғалысы электрлік өріс кернеулігіне байланысты
Диффузиялық ұзындық:
$ диффузиялық қозғалыс кезіндегі бос жүрістің ұзындығы
$ заряд тасымалдаушылардың концентрациясы диффузиялық қозғалыс кезінде 5 есеге азаятын ара қашықтық $ L = Dt
p-n ауысудың кері кернеуінің өсуі (модуль бойынша) кезінде тосқауылдық сыйымдылықтың өзгерісі:
$ сызықты заң бойынша азаяды $ азаяды
$ сол кернеудің модулі бойынша сәйкесінше азаяды
Туннельдік диодтың вольтамперлік сипаттамасы:
$
$ туннельдік диодтың ВАС-ы теріс дифференциалдық кедергінің бөлігімен сипатталады
$ туннельдік диодтың ВАС-ы жабық күйді, өтпелі процесті және ашық күйді көрсетеді
Аз айнымалы сигнал кезінде p-n ауысудың эквиваленттік сұлбасы:
$ $
$
Биполярлық транзистордың активті жұмыс істеу режимінде p-n ауысудың дифференциалдық кедергілері келесі түрде сипатталады:
$ эмиттерлік ауысудың кедергісі аз, ал коллекторлық ауысудікі көп
$ эмиттерлік және коллекторлық диодтарды ауыстурудың сызықсыз динамикалық моделінен алынған, БТ аз сигналды сұлбасындағы кернеу мен токтың аз ғана өсішелерінің арасындағы байланыс
$ RЭ=dU/dI((T/IЭ)
Жартылай өткізгіш аспаптың 1 шықпасының атауы:
$ эмиттер
$ заряд тасушылардың инжекциясы болатын электрод
$ негізгі заряд тасымалдаушы электрондар жинақталған аймақ
Токты беру коэффициенті болып табылатын, h-параметр:
$ h21 $ $
ОБ немесе ОЭ қосылу сұлбаларында, токты тура беру коэффициенті жиілікке қатты тәуелді: $ ОЭ қосылу сұлбасында $ токты қайталағыш сұлбасында токты тура беру коэффициенті жиілікке аз ғана тәуелді
$ ток бойынша, кернеу бойынша және қуат бойынша күшейту коэффициенттері өте жоғары сұлба, токты тура беру коэффициенті жиілікке аса тәуелді
h11 көрсеткішінің анықтамасы:
$ $ кіріс кедергі
$ кірістегі кернеудің кірістегі токқа қатынасын көрсететін көрсеткіш
ОБ сұлбасымен қосылған транзистордың h21 токты беру коэффициентінің анықтамасы:$ $ =IК/IЭ
$ бұл шығыс коллектор тогының эмиттер тогына қатынасы
Өте жақсы жоғары жиілікті қасиеттері бар, дрейфті немесе дрейфсіз транзисторлар: $ дрейфті
$ коллекторлық ауысудың жоғарғы шектік кернеуі сақталғанда, w, rb, Ск шамаларының бір уақыттағы азаюын сипаттайтын транзистор
$ базада қоспаның шоғыры бірқалыпсыз туындайтын және ол сыртқы кернеулерден тәуелсіз болатын, транзистор
Коллекторлық кернеумен базаның қалыңдығын модуляциялау дегеніміз, бұл
$ коллекторлық ауысудың енінің өзгеру салдарынан коллекторлық кернеу өзгерген кезде базаның қалыңдығының өзгерісі
$ коллекторлық токтың эмиттерге әсер етуі азайған кездегі өзгеріс
$ теріс коллектор-база кернеуін ұлғайтқан кездегі шығыс сипаттаманың көтерілуі, бұл кезде коллектор тогы артады
Биполярлық транзистордың қосылу сұлбалары: $ ОЭ $ ОБ $ ОК
ОЭ сұлбасы бойынша қосылған транзистордың h21 ток беру коэффициентінің анықтамасы:
$
$ коллектор эмиттер кернеуі тұрақты болған кезде, коллектор тогының база тогына қатынасы
$ коллектор эмиттер шығыс кернеуі тұрақты болған кезде, шығыс коллектор тогының кіріс база тогына қатынасы
ОЭ сұлбасымен қосылған n-p-n текті транзистордың активті режимдегі ауысуларының ығысуы:
$ $ $
Коллекторлық кернеу мен базаның қалыңдығын модуляциялау деп:
$ коллекторлық ауысудың енінің өзгеру салдарынан коллекторлық кернеудің өзгеруі кезінде базаның қалыңдығының өзгерісі $ UКБ кернеуін ұлғайтқан кезде сипаттамалардың солға ығысуы $ Эрли эффекті
Эмиттер дегеніміз - $ базаға негізгі заряд тасымалдаушылардың инжекциясы болатын транзистор аймағы $ базада заряд тасымалдаушыларды диффундирлейтін және рекомбинациялайтын аймақ
$ коллектордан аз, бірақ базадан үлкен аймақ
Биполярлық транзистордың коллектор тогы пайда болатын заряд тасымалдаушылар:
$ база аймағында және коллектор аймағындағы бар негізгі емес заряд тасымалдаушылар
$ n-p-n текті транзисторда негізгі емес заряд тасымалдаушылар, кемтіктер
$ p-n-p текті транзисторда негізгі емес заряд тасымалдаушылар, электрондар
Кіріс кедергі болып табылатын h – параметр:
$ h11 $ кіріс кернеудің кіріс токқа қатынасы $ h22 кері көрсеткіш
Салынған аспаптың құрылымы бұл:

$ биполярлық транзистор
$ бұл негізгі тасымалдаушылардың эмиттерден базаға инжекциясы, базада диффузия және коллектор аймағында экстракция болатын, транзистордың үш ауданы
$ екі өзара әсерлесетін р-n ауысуы арқылы көрсетілген Эберс-Молл моделі
Өрістік транзистордың кернеуді күшейтуге арналған және қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштері:
$ құйма тиектік сипаттаманың тіктігі S (өрістік транзистордың сипаттамасының тіктігі):
$ ішкі дифференциалдық кедергісі Rішкі:
$ күшейту коэффициенті:
Үш электродты жартылай өткізгіш, құрылымы екі электронды-кемтіктік ауысудан тұратын аспап бұл -
$ биполярлық транзистор
$ екі диодта нобайланатын аспап
$ база тогымен басқарылатын аспап
Транзисторды заряд тасымалдаушылармен қамтамасыз ететін электрод, ол: $ эмиттер $ шығарушы электрод $ анод
Ортақ эмиттермен қосылған биполярлық транзистордың қосылу сұлбасында, сипаттаманы түсіру көрсетілген.

$ шығыс сипаттаманы $ транзистордың шығысындағы ВАС
$ IК=f(UКЭ), IБ=const болғанда
Ортақ эмиттермен қосылған биполярлық транзистордың қосылу сұлбасында сипаттаманы түсіру көрсетілген:

$ кіріс сипаттаманы
$ транзистордың кірісіндегі ВАС
$ IБ=f(UБЭ), UКЭ=const болғанда
Коллекторлық ауысудың енін эмиттерлік ауысудың еніне қарағанда үлкен етіп жасайды, себебі:
$ эмиттерден келген барлық тасымалдаушыларды жинау үшін
$ коллекторда экстрация үрдісін орындау үшін
$ коллекторлық ауысуда үлкен қуат бөлінеді
Биполярлық транзистордың статикалық сипаттамалары:
$ кіріс $ шығыс $ тура ток бойынша беріліс
Биполярлық транзистордың ортақ эмиттермен қосылған сұлбасы үшін h21 көрсеткіші келесі түрде анықталады: $ h21= dIК/dIБ, UКЭ = const болғанда
$ h21 – токты күшейту коэффициенті $ шығыс кернеу тұрақты болғанда, шығыс токтың кіріс токқа қатынасын көрсетеді
Биполярлық транзистордың базасының енін тар етіп жасайды, себебі:
минимал база тогын алу үшін
$ Минимал база тогын алу үшін
$ транзистордың күшейткіштік қасиетін арттыру үшін
$ коллекторлық ауысуда үлкен қуат бөлінеді
Құйма мен бастаудың n+ облысын қалыптастыру үшін қолданылатын қоспалар:
$ фосфор, бор $ V топтың элементтері
$ жартылай өткізгішке қарағанда бір топқа үлкен элементтер
Арнаның ұзындығы:
$ n-текті немесе p-текті бастау және құйма облыстарының ара қашықтығы
$ бастау мен құйма облыстарының ұзындығын қосқандағы ара қашықтық және олардың арасындағы аралық қашықтық
$ тиекпен басқарылатын төсеме бөліктегі арнаның ара қашықтығы
Табалдырықтық кернеу:
$ Si-SiO2 жазығының қасындағы электрондар концентрациясы төсемдегі кемтіктер концентрациясынан 2 есеге көп кезіндегі кернеу
$ бұл индукцияланған арналы оқшауланған тиекті транзистор үшін тиек-бастау кернеуі, онда құйма тогы берілген мәнге жетеді
$ айрықшаланған құйма тогы көрінетін тиек кернеуі
Кедейленген қабат қалыңдығының үлкеюі ... болады:
$ тиек пен төсем, құйма мен бастау арасында туындайтын екі электрлік өрістердің бір-біріне әсерінен
$ арнаның қалыңдығы мен қиғаш кесуі тиектегі кернеудің өзгерісінен
$ құйма тогының өзгеруі, яғни жүктеме тізбегіндегі ток қуатты қорек көзіне қатысты да өзгеруінен
Бастаудан құймаға дейін арнасы болатын аспаптың жұмыс параметрінің облысы:
$ модуляция облысы
$ ішкі тиектік облыс
$ КЗО (кеңістіктік заряд облысы)
Суретте көрсетілген транзистор ... деп аталады

$ p-n-ауысуымен басқарылатын және n-арналы өрістік транзистор
$ күшейткіш ретінде қолданылатын транзистор
$ диэлектрик қабаты болмайтын транзистор
Шартты белгіленулер: 1) қондырылған р-арналы оқшауланған тиекті МДЖ-транзистор, 2) индукцияланған n-арналы және бір ауысулы транзистор
$$ $
Өрістік транзистордың тіктігінің анықтамасы:
$
$ өрістік транзистордың тіктік сипаттамасы биполярлық транзисторға қарағанда 1-2 ретке кем, сондықтан жүктеменің аз кедергісі кезінде өрістік транзистор каскадының күшейту коэффициенті биполярлық транзистордағы осы секілді каскадтың күшейту коэффициентінен аз$
Суретте көрсетілген транзистордың дұрыс жауабы:

$ индукцияланған n-арналы МДЖ-транзистор
$ негізгі заряд тасымалдаушысы электрон болып келетін индукцияланған арналы МДЖ-транзистор
$ заряд тасымалдаушысы теріс болып келетін индукцияланған арналы МДЖ-транзистор
Суретте көрсетілген транзистор ... деп аталады

$ қондырылған p-арналы МДЖ-транзистор
$ қондырылған МДЖ-транзистор, мұнда негізгі заряд тасымалдаушылары болып кемтіктер саналады
$ қондырылған р-арналы оқшауланған тиекті өрістік транзистор
Тиристорды жабық күйге басқару тогы арқылы жеткізуге болады ма:
$болады, егер басқару электродына теріс импульс берсе
$ болады, егер n-текті базаға басқару импульсінің теріс импульсін берсе
$ болады, егер n-текті анодқа басқару импульсінің теріс импульсін берсе
Тринисторды ауыстырып қосу мезетін басқару іске асады -
$ базалық аймақтарға тасымалдаушыларды енгізу арқылы
$ тиристорды тұрақты жабық күйден, тұрақты ашық күйге ауыстыру үшін анодтағы кернеуді үлкейту керек
$ басқару электродына кері полярлы импульс беру керек
Тиристордың ауысып қосылуын басқаруды қамтамасыз ететін, сұлба:
$
$ бұл оң кернеу полюсі түсірілетін сұлба
$ бұл р – текті басқару электродына кернеу түсіре отырып, ауыстырып қосу кернеуін реттеуге болатын сұлба
Тиристор мен симмистордың вольт-амперлік сипаттамасы:
$ $ $
Динистордың құрылымының ортаңғы ауысуы жабық, ал шеткі ауысулары ашық болатын кезде, сипаттамадағы аралық:

$ ОА
$ бұл токтың мәні аз аралық
$ бұл тиристор теріс дифференциалдық кедергі мәніне жетпеген кездегі аралық
Динистордың сипаттамасынан теріс дифференциалдық кедергісі бар аралық:

$ АВ $ бұл базалық аймақтарға негізгі заряд тасымалдаушылар енгізілмеген аралық
$ бұл басқару тогының шамасы аз болатын аралық
Үш немесе оданда көп р-n-ауысуы бар, вольт-амперлік сипаттамасында теріс дифференциалдық кедергісі бар жартылай өткізгіш аспап бұл -
$ тиристор $ ауыстырып қосқыш аспап $ тринистор
Бұл аспап екі тұрақты күйде бола алады – жабық немесе ашық, жабық күйінде оның кедергісі үлкен болып, ол аз ғана ток өткізеді, ал ашық күйінде оның кедергісі аз, ал одан ағатын ток үлкен болады, бұл –
$ тиристор $ ауыстырып қосқыш аспап $ симмистор
Аспапта ауыстырып қосу нүктесінен кейін кернеуді төмендеткен кезде токтың өсуі, dI/dU тең теріс көбейтіндісінің пайда болу себебі:
$ теріс дифференциалдық кедергі $ dU/dI
$ тиристордың вольт-амперлік сипаттамасында АВ аралығының кедергісі
Атауы грек тілінен (thyra – есік және резистор) алынған, монокристалдағы төрт қабатты құрылымды, екі тұрақты күйі бар, үш немесе одан да көп түзеткіш электронды-кемтіктік ауысуы бар, бір күйден екіншісіне басқару импульсі арқылы ауысып қосыла алатын жартылай өткізгіш аспапты:
$ тиристор $ динистор $ ауыстырып қосқыш аспап
Аспапта вольтамперлік сипаттамасының кері тармағы бар және ол тура тармағына шағылысқан симметриялы, айландыру жиілігін реттеу үшін қолданылады...
$ симмистор $ ауыстырып қосқыш аспап
$ ВАС кері дифференциалдық кедергісі бар, екі аймағы бар аспап.
Сигналдық тізбектердің немесе коммутацияның аз тогы бар тізбектердің гальваникалық ағытылуы үшін қолданылатын аспаптар:
$ оптрондар
$ сәуле шығарғышқа келетін кіріс электрлік сигналы фотоқабылдағышқа әсер ете келіп, оның өткізгіштігін өзгертетін жарық ағынына түрленетін оптоэлектронды құрылғы
$ құрамында сәуле шығарғыш мен фотоқабылдағыш бар аспап
Суретте көрсетілген оптожұп:

$ диодтық оптрон
$ шығысында құрамды транзисторы бар оптоэлектронды құрылғы
$ жарық сигналы электрлік сарынды шақыратын фотоқабылдағыштағы диод
Фотоөткізгіштік әсері, яғни жарық кезінде жартылай өткізгіштің кедергісінің өзгеруінде қолданылатын оптожұп:
$ резисторлық оптрон $ R-дағы оптрон $ динисторлық оптрон
Талшықтық жарық өткізгіш, бұл –
$ оптикалық мөлдір шыныдан жасалған жіңішке жіп.
$ аз диаметрлі шыны жіп.
$ ені бірнеше микрон болатын шыныталшық.
Сәуле шығарғыш диодтың әрекеті ... негізделген.
$ ижекциялық электролюминисенция құбылысына
$ жарықты күшейту және лазер принципі бойынша жұмыс істейтін сәуле шығарғышты пайдалануға
Бақылау оптроны бар кернеу тұрақтандырғышы сұлбасында ... орындалады.

$ светодиодпен өндірілетін сәулелену қуаты $ фотоағын деңгейі
$ сәуле шығарғыштың өткізгіштігі
Светодиод қоректену көзіне шектеуіш кедергі арқылы ... үшін қосылады.
$ жұмыс токты шектеу үшін
$ жарық тогын басқару үшін
$ қажетті ток мәнін таңдау үшін
Светодиодтың жарықтық сипаттамасы:
$
$ L=f(Iтура) жарықтанудың тура токтан тәуелділігі
$ бұл сипаттама сызықсыздығымен ерекшеленеді
Кері ығысудың жарықтық ағыны болмаған кезінде фотодиод арқылы токтың жүруі:
$ жарық ағыны болмаған кезде фотодиод арқылы ток жүрмейді
$ кері ығысуда ток ешқандай жағдайда жүрмейді
$ фотодиодтың жарықтануы кезінде жарықтық ағынға пропорционалды түрде кері ток өседі, кедергі азаяды
Диодтық оптронның шартты белгіленуі:
$ $ $
Резисторлық оптронның шартты белгіленуі:
$ $ $
Тиристорлық оптожұптарды ... қолданған дұрысырақ.
$ үлкен қуатты жоғары вольтты тізбектерден басқарудың логикалық тізбектерінің гальваникалық ағытылуын сақтау үшін
$ қуатты тиристорларды басқару үшін
$ гальваникалық ағытылуды болдырмау үшін
Оптожұптың қабылдағышы ретінде ... қолданған дұрыс.
$ фоторезисторды $ фотодиодты $ фототиристорды
Ішкі фотоэффект кезінде болатын жағдайлар:
$ эат электрондарының қозуы
$ бос заряд тасымалдаушылар концентрациясының өзгерісі
$ заттың электрлік қасиетінің өзгерісі
Суретте бейнеленген, электрлік сигналдарды күшейтуге арналған құрылғы:
$ екі p-n ауысуы бар, токты, кернеуді, қуатты күшейтуге арналған аспап
$ үш жұмыс режимі инжекция, рекомбинация және экстракция бар аспап
$ биполярлық транзистор
Күшейткіштердің жіктелуі:
$ күшейтілген сигналдардың тегі бойынша
$ сигналдың уақыт бойынша өзгеру сипаты бойынша
$ қолданылатын элементтердің тегі бойынша
Суретте бейнеленген сипаттама:

$ АЖС $ күшейту коэффициентінің жиілікке тәуелділігі
$ өткізетін жиілік аумағы бейнеленген сипаттама
ТЖК жоғарғы жиіліктердегі амплитудалы-жиіліктік сипаттамасындағы құлаудың түсіндірмесі:
$ сұлбаның төмен кіріс кедергісімен
$ тосқауылдық зарядтау және разрядтауға арналған элементтің болуынан
$ коллекторлық жүктеменің болуынан
Кері байланыс (КБ) тізбегі орындайтын функция:

$ шығыс кернеудің бір бөлігі күшейткіштің кірісіне қайта оралады
$ КБ әсері, қорытынды сигналды күшейткіштің кірісіне тікелей не үлкейтуге немесе кішірейтуге әкеле алады
$ күшейтілген сигналды тұрақтандырады
Егер ТЖК алшақтатқыш сыйымдылықты үлкейтетін болса, амплитудалы жиіліктік сипаттаманың өзгерісі:
$ $ $
Сұлбада салынған ток күшейткіші:

$ ортақ эмиттермен қосылған қарапайым күшейткіш каскад
$ биполярлық транзистор негізіндегі күшейткіш $айнымалы ток күшейткіші
Бейнеленген күшейткіш:

$ ортақ бастаумен қосылған күшейткіш каскад
$ өрістік транзистор негізіндегі күшейткіш каскад
$ ортақ бастаумен қосылған және бастау тізбегінде ығыстыру көзі бар күшейткіш каскад
Құрылғыны сипаттайтын көрсеткіштер:
$ Кернеу бойынша күшейту коэффициенті
$ Ток бойынша күшейту коэффициенті
$ энергия көзінен жүктемеге, кернеу, ток, қуатты жүктемедегі кернеу, ток, қуатқа пропорционал сәйкестендіруді қамтамасыз ете отырып, энергия ағынын басқаратын күшейткіш
ТКБ бар күшейткіштің кіріс кернеуі мен кері байланыс кернеуінің арасындағы фазалық ығысу:
$ 180 $ $ /2+/2
Күшейткіштерден тұратын, автоматты басқару жүйесін талдау және синтездеу үшін қолданылатын формулалардың атаулары:

$ ток бойынша күшейту коэффициентінің логарифмдік түрде жазылуы
$ кернеу бойынша күшейту коэффициентінің логарифмдік түрде жазылуы
$ қуат бойынша күшейту коэффициентінің логарифмдік түрде жазылуы
Сұлбада бейнеленген күшейткіштің атауы:

$ бастау тізбегінде ығысу көзі бар күшейткіш каскад
$ сигнал көзінен бастауға қосылған тізбекте ығысу көзі бар күшейткіш каскад
Суретте бейнеленген сұлба:

$ эмиттерлік қайталағыш $ ортақ коллектормен қосылған сұлба
$ күшейткіш сұлбасы
Егер ЖЖК алшақтатқыш сыйымдылықты үлкейтетін болса, амплитудалы жиіліктік сипаттаманың өзгерісі:
$ $ күрт оңға ығысатын сипаттама
$ жиілігі жоғарғы мәнді жиіліктен үлкен болатын сипаттама
Суретте бейнеленген сұлба:

$ екі тактілі қуат күшейткіші $ теріс кері байланысы бар сұлба
$ екі әр текті биполярлық транзистордағы күшейткіш
Сұлбада диодтардың қолданылуы:

$ теріс кері байланысы бар сұлба
транзисторлардың жұмыс нүктесін ығыстыруды тудыру үшін
$ теріс кері байланысы бар сұлба
база тогының бастапқы мәнін таңдау үшін
$ теріс кері байланысы бар сұлба
транзистордың жабылу мәнін таңдау үшін
Қуат күшейткішінің сұлбасындағы С0 сыйымдылығының атауы:


+ Eк
- Eк

R1
R2
Д1
Д2
Т1
Т2
Uкір

Со

$ теріс кері байланысы бар сұлба алшақтатқыш
$ теріс кері байланысы бар сұлба бөлектеткіш
$ теріс кері байланысы бар сұлбаекі тактілі күшейткіш пен жүктемені ажыратқыш
Rк резисторын тұйықтап қойғанда, күшейткіштің күшейту коэффициентінің өзгеруі:

$ теріс кері байланысы бар сұлба күшейткіштің күшейту коэффициенті нөлге тең болады
$ теріс кері байланысы бар сұлба Kp=0 $ Ku=0
Суретте бейнеленген сұлба:

$ екі каскадты реостатты кернеу күшейткіші
$ ортақ эмиттер сұлбасымен қосылған кернеу күшейткіші
$ үлкен күшейту коэффициенті бар күшейткіш
Са1 және Са2 сыйымдылықтарын азайтсақ, күшейткіштің күшейту коэффициентінің өзгеруі:

$ төменгі жиілік аймақтарында азаяды
$ Са1 және Са2 алшақтатқыш сыйымдылықтары күшейту коэффициентін азайтады
$ күшейту коэффициентін төмендетеді
Сэ конденсаторын және Rэ резисторын тұйықтаған кезде, күшейткіштің күшейту коэффициентінің өзгерісін суреттеңіз:

$ күшейткіштің күшейту коэффициенті үлкейеді
$ Ku0
$ ток, кернеу және қуат бойынша күшейту коэффициенті үлкейеді
R1 шамасын үлкейткенде, сұлбадағы өзгеріс:

$ транзистордың жұмыс нүктесінің ығысуы азаяды
$ база тогы азаяды
$ кіріс тогының бастапқы мәндері азаяды
Rк шамасын үлкейткенде, күшейткіштің күшейту коэффициентінің өзгерісі:

$ үлкейеді $ Ku0 $ Kp0
Күшейткіштің негізгі көрсеткіштері:
$ күшейту коэффициенті $ RКІР және RШЫҒ $ жиілік аумағы
Дифференциалдық каскад және операциалық күшейткіштер _Электрондық және өлшеу техникасының негіздері_қаз
Дифференциалдық күшейткіштегі синфазалық кернеу
$ күшеймейді $ күшеймейді, өйткені кірісте сигналдың күшеюі жоқ
$ күшеймейді, өйткені синфазалық сигнал бөгеуіл балып саналады
Дифференциалдық күшейткіштің жоғары кіріс кедергісі бар элементтік базасы:
$ қондырылған арналы МДЖ – транзисторлары
$ индукцияланған арналы МДЖ – транзисторлары
$ МДЖ – құрама транзисторлар
Қорек кернеуі Eқ мәндерінің синфазалық кернеудің максималды жіберілетін мәндеріне әсері:
$ әсер етпейді $ параметрлері өзгермейді $ күшейту параметрлері өспейді
ОК-гі ығысудың шығыс кернеуі:
$ Uкір=0 кезінде ОК шығысындағы кернеу
$ кіріс потенциалының 0-ге тең болған кездегі шығыстағы потенциалдар айырымының болуы
$ кірісі нөлге жақын кездегі шығыс кернеуінің болуы
Суретте көрсетілген сұлба, бұл -

$ дифференциалды күшейткіш $ айырымды-теңгерімді каскад
$ кірісінде фазаның айырымы бар операциялық күшейткіштің кіріс каскады
ОК теңгерімсіздігінің себептері:
$ ОК каскадтарындағы транзистор параметрлерінің бірдей еместігі
$ қорек көздерінің тұрақсыздығы
$ коллектор кедергілерінің бірдей емес мәндері
Теріс кері кернеу ... мүмкіндік береді.
$ тура сызықты кесінділі апроксимацияланған қисықты жасауға
$ керекті күшейту коэффициентіне жетуге
$ сұлбаның тұрақтылығы мен орнықтылығын жоғарылатуға
ОК кірісіндегі диодтарды қондыру ... керек.

$ ОК-ті кірістегі тесілуден сақтау үшін
$ тесілуге алып келетін кіріс параметрлерінің өсуін болдырмау үшін
$ кірістегі үлкен токтарды өскен жағдайында шектеу үшін
ОК аналогтық сұлбалардағы теріс кері байланысты (ТКБ) пайдаланудың себептері:
$ күшейтудің динамикалық диапазонын арттыру
$ төмен және жоғары жиіліктер арасындағы аралықты арттыру
$ ТКБ енгізу күшейткіштің барлық сипаттамаларын жақсартуға мүмкіндік береді
ОК синфазалық сигналының әлсіреу коэффициентінің тәуелділігі ... болады.
$ эмиттерлік токтың тұрақтылығынан
$ бір түйінге қосылған электродтардағы токтың тұрақтылығынан
$ эмиттер облысындағы ток шамасының тұрақтылығынан
Дифференциалды күшейткіштің синфазалық кернеуінің күшейтілуі:
$ күшейтпейді, дифференциалды күшейткіш кіріс сигналдарының айырымын, ал синфазалық бірдей сигналдарды күшейтеді
$ күшейтпейді, өйткені бұл бөгеуіл болып саналады
$ күшейтпейді
ОК синфазалық сигналының әлсіреу коэффициентінің әсері, бұл:
$ эмиттерлік токтың тұрақтылығы $ Rэ=const
$ эмиттерлік токты тұрақтандыру үшін ТТГ қолдану
Идеалды ОК-і сипаттайтын көрсеткіштер:
$ Rкір → ∞ $ Кu→ ∞ $ КI → 0
ОК-гі гиратор:
$ индуктивтілік эквиваленті
$ L эквиваленті
$ синтезделген индуктивтілік
ОК (операциялық күшейткіш) құрылғысының негізгі кірістері мен шығыстары:

$ 1 кіріс – терістемейтін кіріс, яғни шығыс сигнал кіріспен фаза бойынша сәйкес келеді
$ 2 кіріс – терістейтін кіріс, яғни шығыс сигнал кіріспен қарама-қарсы фазада
F) 1 кіріс – жерге қосу кірісі
$ +Еқ және– Еқ – екі қорек көзінің Еқ немесе екіполярлы қорек көзінің шықпалары
Суретте көрсетілген сұлба:

$ Шмидт триггері
$ екі орнықты теңділік күйі бар және аналогты сигналды импульстік сигналға түрлендіретін құрылғы
$ басқарылатын компаратор
Суреттегі көрсетілген сұлба:

$ терістейтін күшейткіш $ сигналды -ға айналдыратын күшейткіш
$ сигналды 1800С-ға айналдыратын күшейткіш
Терістейтін күшейткіштің кернеу бойынша күшейту коэффициенті:
$ Kкб= - (Rкб / R)
$ KU=Uшығ/Uкір=-I1(R1+Rкб)/I1R1=1-Rкб/R1
$ кері байланыс кедергісінің теріс мәнді R-ға қатынасы
Амплитуда-жиіліктік сипаттама (АЖС) – күшейту коэффициентінің жиіліктен тәуелділігі суретте көрсетілген
$

$ логарифмдік масштабтағы линеариялық сипаттама –Боде диаграммасы
$
Сызықтық сұлба, бұл:
$ кіріс және шығыс кернеу сигналдары сызықтық оператормен байланысқан сұлба
$ кіріс және шығыс ток сигналдары сызықтық оператормен байланысқан сұлба
Идеалды операциялық күшейткіштің күшейту коэффициентінің мәні:
$ $ шексіздік $ күшейту коэффициентінің шегі болмайды
Идеалды операциялық күшейткіштің шығыс кедергісінің мәні:
$ нөлге жақын $ 0 $ төмен мәнді
Сигналдарды аналогтық өңдеу құрылғылары_Электрондық және өлшеу техникасының негіздері_қаз
Автотербелісті мультивибратор тепе-теңділігінің күйі:
$ мұнда екеуі де орнықсыз
$ берілген ұзақтығы және параметрлерді қайталау жиілігі бар
$ екі квазиорнықты тепе-теңділік күйі бар
Суретте көрсетілген сұлба:

$ кернеу қайталағышы
$ 100% кері байланысы бар құрылғы
$ шығысында кіріс сигнал қайталанатын құрылғы
Суретте көрсетілген сұлба:

$ терістемейтін күшейткіш
$ шығысында кіріс сигнал форма бойынша қайталанатын құрылғы
$ Rос= 0, R1=→КU = 1 болатын құрылғы
Күтуші мультивибратордың шығыс импульстерінің ұзақтығының анықталуы:
$ сұлбаның параметрлері $ сұлба элементтері шамаларының мәні
$ қуыстылық
Суретте көрсетілген сұлба:

$ компаратор
$ кернеуді салыстыру құрылғысы
$ аналогты сигналды тіректік кернеумен салыстыруға арналған құрылғы
Мультивибратор сұлбасында C1конденсаторының атауы:

$ уақыт беруші $ уақытты қоюшы элемент
$ заряд және разряд элементі бар тізбек
Суретте көрсетілген сұлба:

$ күтуші мультивибратор
$ тікбұрышты қалыпқа жақын электрлік тербелістерді өндіретін электрондық құрылғы
$ көптеген гармоникаларды өндіретін құрылғы
Мультивибратор оң полярлықта импульстерді өндіреді, шығыс импульстерінің полярлығын өзгерту үшін сұлбада жасалынатын қажеттілік:

$ диодты кері бағытта аудару
$ диод арқылы өтетін токтың бағытын ауыстыру
$ диодты тура немесе кері бағытта қосу қажет
Реттелетін ұзақтығы мен қуыстылығы бар импульстік сигналдарды қалыптастыруға арналған құрылғы:
$ таймер $ біртактілі және көптактілі құрылғы
$ бұл құрылғының негізінде мультивибраторлар, бірвибраторлар және кернеу түрлендіргіштері тұрғызылады
Мультивибратор сұлбасында R резисторының аталуы:

$ уақыт беруші $ уақытты қоятын элемент
$ уақыт және период элементі бар тізбек
Талап етілген параметрлері бар тікбұрышты қалыптағы импульстерді қалыптастырудың электрондық түйіні:
$ мультивибратор $ 100% екі каскадты резистивті күшейткіш
$ импульстер генераторы
Мультивибратор сұлбасында D2 диодының аталуы:

$ алып тастаушы $ шектегіш
$ керексіз параметрлерге қарсы тұруды орындағыш
Мультивибратор шығыс импульстері ұзақтығының тәуелділігі:

$ С1 конденсатор зарядының уақытынан
$ сыйымдылық элемент зарядының уақытынан
$ терістейтін кірістегі жинағыш элементтің уақытынан
Вин көпірінің фаза жиіліктік және амплитудалы жиіліктік сипаттамасы:

$ $ $
Вин көпірінің фазалық ығысуы:

$ 0. $ 3600 $ толық емес цикл
Квазирезонанстық жиілікте үш буынды RC-тізбектерінің (R-параллель) фазалық ығысуы:

$ 180 $ $ (/2+/2)
Квазирезонанстық жиілікте үш буынды RC-тізбектерінің (С -параллель) фазалық ығысуы:
$ -180 $ $ -(/2+/2)
Метрология_Электрондық және өлшеу техникасының негіздері_қаз
Негізгі өлшем бірліктердің туындысы:
$ Ом $ Вольт
Пайда болу себебіне байланысты қателіктер бөлінеді:
$ объективті $ субъективті
Электрлік, механикалық және жылулық шамалардың біріккен өлшем бірлігі:
$ Ватт $ кВатт $ МВатт
Электрлік және магниттік шамалардың өлшемдер аймағына негізгі бірлік ретінде кіреді:
$ Миллиампер $ Ампер
Дәлдік бойынша ерекшеленетін аспаптар:$ эталондық
Аспаптардың негізгі қателігі:
$ абсолютті қателік $ салыстырмалы қателік
Электр параметрлерді анықтау үшін қолданылатын өлшем бірлігі:
$ Ампер $ Ватт
Өлшеуіш техниканың құрама бөлшектері:
$ өлшеуіш аспап
$ жалғастыратын сымдар немесе пневматикалық түтіктер
Электр өлшеу бірлігі: $ вольт $ ом
Электрмагниттік өрістің параметрлерін анықтауға қолданылатын өлшем бірлігі: $ Н/Кл $ Вольт
СИ жүйесіндегі негізгі өлшем бірліктер:
$ ампер, кельвин, моль, кандела, радиан, стерадиан
Стандарттау және сертификациялау_Электрондық және өлшеу техникасының негіздері_қаз
Өлшем орындалады тек қана: $ нақты жолмен
Халықаралық бірліктер жүйесінің құрамында бар:
$ жеті негізгі бірлік
$ екі қосымша және жеті негізгі бірлік
$ жеті негізгі және радиан мен стерадиан
Халықаралық бірліктер жүйесіне (БЖ) кіретін бірлік:
$ Метр $ Килограмм $ Ампер
Магниттік өрістің параметрлерін анықтауға қолданылатын өлшем бірлік:
$ метр $ вебер
Өлшеудің әдістері: $ біріккен $ жанама
Тұрақты ток электронды вольтметрдің қарапайым сұлбасының құрамында болады:
$ магнитэлектрлік өлшеу механизмі $ кіріс кернеу бөлгіші
Кедергі термометрлерінің көмегімен температураны өлшейтін сұлба:
$ автоматты көпірдің сұлбасы
$ теңестірілген көпірдің үш сымды сұлбасы
Кернеу өлшейтін аспап:
$ мультиметр $ вольтметр $ компенсатор
Берілген сигналды сандық код түріне түрлендіретін өлшеу-есептегіш кешеннің негізгі бөлшегі:
$ аналогты-сандық түрлендіргіш
$ өлшеуіш аспап $ нормалаушы түрлендіргіш
Аналогты электрмеханикалы аспаптарда қарсы әрекет етуші момент жасалады:
$ шиыршықты серіппенің көмегі арқылы
$ электрмагнитті өрістің энергиясы арқылы
Фазалы ығысу бұрышын өлшеу үшін электромеханикалық фазометрлердің арасынан жиі қолданылады:
$ импульсті фазометрлер $ жылулы логомерлі фазометрлер
$ магнитэлектрлі логомерлі фазометрлер
Радиотехника және телекоммуникациялар негіздері
Радиотехника және телекоммуникациялар негіздері
Орта толқынды диапазондар:
$ Жиілігі 2 ден 3 МГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
$ Жиілігі 1 ден 2 МГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
Аса жоғары жиілікті толқынды диапазондар
$ Жиілігі 3 тен 10 ГГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
$ Жиілігі 10 нан 30 ГГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
Изотропты антенна:
$ Жоғалулары болмайды
Басқару жүйесін орналастыру қағидасына қарай желілер бөлінеді:
$ Аралас
$ Ортактандырылган
$ Ортактандырылмаган
Кері байланыспен жүйенің әр түрлі бөлімдері қамтылған болады:
$ Байланыс арнасы
ISDN-нің D-каналдарының ерекшеліктері:
$ Түтынушыдан тұтынушыға хабарламаны тарату
$ Шакырылатын номердi идентфикациялау
$ Достелер коммуникациясы бар желiге катысу
ISDN дамудың екінші кезеңінде:
$ Берілген желі түтынушыларды кең жолақты цифрлық арналармен қамтамасыз етеді
$ Физикалық орта ретінде цифрлық телефондық арналар қолданылады
Асинхронды тарату режимі:
$ Бекітілген өлшемдегі үяшықтар түрінде мэліметтер тарату
$ Бекітілген үзындықтағы дестелердің жоғары жылдамдықта таратылуын қамтамасыз ететін дестелер коммутация технологиясы
$ Символдардың кадр синхронизациясын қамтамасыз ететін тарату
Шығыс тізбегіне қойылатын негізгі талаптар:
$ Соңғы күшейткіштің антеннамен үйлесуі
$ Міндетті түрде жоғары ПӘК-ті алу
$ Жолақтан тыс гармониктарды сүзу
Радиоқабылдағыш құрылғысындағы түрлендіргіштің негізгі функциялары:
$ Берілген таңдап алуды қамтамасыз ету
$ Гармоник коэффициентін минималды түрде алу
$ Жиiлiк диапазондагы кайта курады камтамасыз ету
11. Үзіліссіз сигнал көрсетеді:
$ QUOTE

12. Квантаудың бірқалыпсыз шкаласымен кодалау үшін келесі тәсілдер қолданылуы мүмкін:
$ Аналықты компандирлеу
$ Цифрлық кодалау
$ Сызықсыз кодалау
13. Ақпарат:
$ Қандайда бір объектіні бақылау,өлшеуді қорытындылау туралы мәлімет
$ Дереккөзінен келіп түсетін хабар
14. Топтық сигналдың жеке арналық сигналдарға бөлінуі қалай жүзеге асады:
$ Бөлуші құрылғылар
$ Сүзгілеуші құрылғылар
$ Ажыратушы курылгылар
15. SDH коммутаторының атқарылатын функциялары:
$ VC виртуальды контейнерлермен маршрутизациялау
$ VC виртуалды контейнерлеріне қатынау
$ Бір нүктеден бірнеше нүктелерге ағындарды тарату
16. PDH-тің Еуропалық стандарттына мультиплексирлеу коэффициенттері сэйкес келеді:
$ п = 30, k = 4
$ n = 30, m = 4
$ n = 30,1 = 4
17. SDH желісінің архитектурасы:
$ Жалпы көріністің ажыратылған желі архитектурасы
$ «Сақина-сақина»типті архитектурасы
$ Радиальды-сақиналы архитектурасы
18. Транспорттық байланыс желі қүрамы:
$ Қатынас байланыс желілері
$ Аймақтық байланыс желілері
$ Калааралык байланас желі
19 Дауыс сапасын анықтайтын бірінші дәрежелік факторлар болып табьшады:
$ Кешігу уақыты
$ Кешігу дисперсиясы
$ Уяшыктарды жогалту ыктималдыгы
20. Радиолокалды жүйелер мыналар үшін арналған:
$ Ақпаратты бөліп шығару үшін
$ Ақпаратты жинау үшін
$ Ақпаратты өңдеу үшін
21. Е, F ионосфералық қабаттар мыналардың таралуына эсер етеді:
$ Километрлік толқындардың
Радиоқабылдағыш құрылғының негізгі электрлік көрсеткіштері:
$ Таңдап алуы
$ Диапазондылық
$ Сезімталдылық
23. ISDN тұтынушылары үшін ең маңызды келесі артықшылықтар:
$ Түтынушының бір жолында төрт негізгі арналарды ұйымдастыру бар абоненттік жолдардың тәжірибелік құндылығын төмендетеді
$ Барлық қызметтер үшін унифицирленген бірыңғай жалпылама байланыс желісі эксплуатация унификациясына және техникалық қызмет көрсетуіне алып келеді
24. Байланыстың жылжымалы желісін түрғызу қағидалары:
$ Бірікпеген үяшықтагы жиілікті қайта қолдану, өйткені ол белінген жиілік диапазонасын қолданғанда тиімділікті үлғайтуға кемектеседі
$ Щақыруларға қызмет көрсетуде ораталықпен басқарылады, ол жылжымалы абонентті бір үяшықтан келесі үяшыққа көшу кезінде мобильдік байланыспен қамтамасыз етеді
25.ATM ( ATM adaptation layer, AAL) адаптация деңгейінің қызметтері:
$ Желінің жоғары деңгей протоколдарының хабарламаларын керек формат ұяшығына түрлендіреді
$ Бүлінген мәліметгерді қалпына келтірумен айналысады
Радиотехника және телекоммуникациялар негіздері
Электромагниттік өрістер теориясының дамуына үлесін ең кеп қосқандар:
$ Д.Максвелл
$ Герц
Электрбайланыс желісі өз алдына күрделі жиынтықтьіғын көрсетеді:
$ Тарату жолдарының
$ Желілік тораптардың
Цифрлық тарату жүйесінің сызықтық күре жолының аппаратурасы өзіне қосады:
$ Сызықтық регенератор
$ Станциялык регенератор
$ Кода турлендiргiшi
Импульстык богеуiл келесiнi корсетедi:
$ Коммутациялык шу
$ Импульстердiн кыска уакыттык тiзбектерi
$ Дискреттi
Хабарлар болады:
$ Әріптік және цифрлық
$ Үзіліссіз
Цифрлық (дискреттік) тарату әдісі мен коммутацияның артықшылықтары:
$ Орнықтыға жақын қабылдау әдістерін іске асырудың қарапайымдылығы
Цифрлық тарату режимдерінің типтері:
$ Синхронды тарату режимдері
$ Символ немесе биттерді, топтарды тарату
$ Асинхронды тарату режимдері
Айнымалы биттік жылдамдықпен көрсету қызметі ток көзімен келесі параметрлермен келісіледі:
$ Үяшықтардың қуаттау жылдамдығы
$ Үяшықтардың пиктік жылдамдығы
$ Пиктік жүктеменің максималды өлшемі
Радиоқабылдағыш қүрылғысындағы радиожиілікті күшейткіштің негізгі функциялары:
$ Берілген таңдап алуды қамтамасыз ету
$ Пайдалы сигналды кушейткiш
$ Жиiлiк диапазонындагы кайма курады камтамасыз ету
Жиіліктік-модульденген сигалдардың негізгі ерекшеліктеріне мыналар жатады:
$ Модульденген сигналдың өте кең жолағы
Радиоқабылдағыш қүрылғысындағы кіріс тізбегінің негізгі функциялары:
$ Пайдалы сигналды күшейту
$ Міндехті түрде жоғары ПӘК-ті алу
Фидерлік жүйе арналған:
$ Электромагниттік тербелістерді радиожүйе каскадтарының арасымен жіберу үшін
$ Электромагниттік тербелістерді таратқыштан анхеннаға жіберу үшін
$ Электромагниттік тербелістерді антеннадан қабылдағышқа жіберу үшін
Кепарналы тарату жүйелерінің қүрамында қолданылуына қарай күшейткіштер ажыратылады:
$ Жеке
$ Топтық
$ Сызыкты
PDH-тің үшінші АҚШ стандарттына цифрлық сигналдық деңгей сәйкес келеді:
$ Т1, Т2
$ ТЗ, Т4
$ Т2, ТЗ
США мен Канадада қабылданған PDH-тің стандарттына мультиплексирлеу коэффициенттері сэйкес келеді:
$ п = 24,1 = 7;
$ п = 24, т = 4;
Әртүрлі деңгейдегі мультиплексорлар түрлері:
$ STM-4/16
$ STM-1
Біріншілік желі:
$ Желілік станциялар, желілік тораптар жэне тарату линияларының жиынтығы
$ Кепарналы ТКС аппаратураларынан құралған, әмбебап немесе типтік арналар тарату жиынтығы
$ Тағайындалу жэне байланыс түрлеріне қарай бөлімдерсіз барлық арналар жиынтыгы
Физикалық арна арқылы трафикты таратуға байланысты маңызды сипаттамалар:
$ Мәліметтерді тарату жылдамдығы
$ Белгілі бір жүктеме
$ Бос канал
Цифрлық АТС қосылуын келесідей бөлуге болады:
$ абоненттік ISDN
$ цифрлық абоненттік
$ Аналогты абоненттiк косылу
Пойтинг векторы өлшемі:
$ Е жэне Н бүрыштары арасымен
$ Н магниттік өріс кернеулігімен
$ Е электрiк корнеуiмен
Ионосфералық қабаттар (максимумдар) мынадай әріптермен белгіленеді:
$ D
$ F
Электромагниттік толқындардың таралу ортасы параметрлері:
$ Магниттік индукция
$ Поляризация
$ Электрлік кернеулік
Дискретті хабарды тарату (ДХТ) жүйесінің техника-экономикалық параметрлері:
$ Бағасы
$ Улкен олшемi
$ Массасы
ISDN-де техникалық интеграция, сонымен қоса диалогтік байланыс пен тапсырыс бойынша байланыс үшін қызметтер интеграциясы жүзеге асады. Ол тұтынушыға пайдалы қызметтер тізбегін алуға жэне жаңа мүмкіндіктермен қамтамасыз етеді:
$ Желімен ақпарат алмасу (кең еткізу қабілеті бар қосымша арна арқылы) жэне пайдалы ақпарат алмасу кезінде кедергісіз қосылыс ұйымдасқан кезде
$ Үнемді және әр түрлі ақпарат түрін алмасу мүмкіндігі салдарынан байланыстың көп жақты қолданылуы
ATM технологиясы қамтамасыз етеді:
$ 10 мбит/с--тен бірнеше гбит/с-ке дейін мәліметтерді тарату жылдамдығының иерархиясын
$ Глобалды және локалды протоколдардың (IP, Ethernet, ISDN) өзара әсері
Орта толқынды диапазондар:
Жиілігі 30 дан 300 МГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
Жиілігі 30 дан 100 кГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
Жиілігі 2 ден 3 МГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
Жиілігі 200 ден 300 кГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
Жиілігі 1 ден 2 МГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
Жиілігі 10 нан 30 МГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
Аса жоғары жиілікті толқынды диапазондар $
$ Жиілігі 3 тен 10 ГГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
$ Жиілігі 10 нан 30 ГГц аралығындағы радиожиілікті тербелістер
Изотропты антенна:
$ Жоғалулары болмайды
Басқару жүйесін орналастыру қағидасына қарай желілер бөлінеді:
Аралас
¥зақ мерзімді
Динамикалық
Оперативті
Квазистатистикалық
Статистикалық
Кері байланыспен жүйенің әр түрлі бөлімдері қамтылған болады:
$ Байланыс арнасы
ISDN-нің D-каналдарының ерекшеліктері:
Сипаттамаларды шұгыл түрде қадағалау
Түтынушыдан тұтынушыға хабарламаны тарату
Мәліметтер арналары үшін (64кбит/ с) салыстырмалы түрде кең жиілік жолағы
Дауысқа, мәліметтерге және жалға алынған жолдарға арналған желілерге қатынау
Дауыстық сигнал жолағындағы модемдерге қарағанда қателік коэффициенті төменірек
ISDN дамудың екінші кезеңінде:
ISDN интегралды қызмет көрсететін меншікті цифрлық желі қүрылады
Дәстүрлі аналогты телефондық желі цифрлық интегралды желіге түрленеді
Цифрлық коммутация тәсіліне ауысу сипатгалады
Дауыс пен ақпаратты бірыңғай цифрлық қалыпта таратуға мүмкіндік береді
Берілген желі түтынушыларды кең жолақты цифрлық арналармен қамтамасыз етеді
Физикалық орта ретінде цифрлық телефондық арналар қолданылады
Асинхронды тарату режимі:
Тасымалдауды басқару технологиясы
Бекітілген өлшемдегі үяшықтар түрінде мэліметтер тарату
Қабылдаушы және таратушы қүрылғының уақыт бойынша синхронизациясына негізделген мәлімметтер тарату
Мәліметтерді блок, биттер синхронизациясы түрінде тарату
Бекітілген үзындықтағы дестелердің жоғары жылдамдықта таратылуын қамтамасыз ететін дестелер коммутация технологиясы
Символдардың кадр синхронизациясын қамтамасыз ететін тарату
Шығыс тізбегіне қойылатын негізгі талаптар:
Кең диапазонды жиілікте жоғары жиілікті тербелістерді алу
Жоғары жиілікті тербелістердің талап бойынша қойылған түрақтылығын қамтамасыз ету
Модуляция түрлерін өзгерту
Соңғы күшейткіштің антеннамен үйлесуі
Міндетті түрде жоғары ПӘК-ті алу
Тербеліс формасы гармоникалыққа жақын болуы тиіс
Жолақтан тыс гармониктарды сүзу
Радиоқабылдағыш құрылғысындағы түрлендіргіштің негізгі функциялары:
Пайдалы сигналды бөгет сигналдар қоспасынан бөлу
Берілген таңдап алуды қамтамасыз ету
Гармоник коэффициентін минималды түрде алу
Ақпараттық сигналды декодалау
Жоғары жиілікті тербелістерді демодуляциялау
Үзіліссіз сигнал көрсетеді:
Амплитуда бойынша шектелген

Уақыт бойынша шектелген
QUOTE

Квантаудың бірқалыпсыз шкаласымен кодалау үшін келесі тәсілдер қолданылуы мүмкін:
Импульстік декодалау
Аналықты компандирлеу
Аналықты кодалау
Цифрлық кодалау
Сызықсыз кодалау
Ақпарат:
$ Қандайда бір объектіні бақылау,өлшеуді қорытындылау туралы мәлімет
$ Дереккөзінен келіп түсетін хабар
Топтық сигналдың жеке арналық сигналдарға бөлінуі қалай жүзеге асады:
ЦАТ құрылғылар
Бөлуші құрылғылар
Күшейткіш қүрылғылар
Соңғы қүрылғылар
Сүзгілеуші құрылғылар
Біріктіруші қүрылғылар
АЦТ қүрылғылар
SDH коммутаторының атқарылатын функциялары:
$ VC виртуальды контейнерлермен маршрутизациялау
$ VC виртуалды контейнерлеріне қатынау
$ Бір нүктеден бірнеше нүктелерге ағындарды тарату
PDH-тің Еуропалық стандарттына мультиплексирлеу коэффициенттері сэйкес келеді:
п = 30, k = 4
n = 30, m = 3
n = 24, m = 4
n = 24, k = 3
n = 30, m = 4
n = 30,1 = 4
SDH желісінің архитектурасы:
$ Жалпы көріністің ажыратылған желі архитектурасы
$ «Сақина-сақина»типті архитектурасы
$ Радиальды-сақиналы архитектурасы
Транспорттық байланыс желі қүрамы:
Қатынас байланыс желілері
Аймақтық байланыс желілері
Радиорелейлік байланыс желілері
Тар бағыттағы байланыс желілері
Офистік байланыс желілері
Барлық бағыттағы байланыс желілері
Жер серіктік байланыс желілері
Дауыс сапасын анықтайтын бірінші дәрежелік факторлар болып табьшады:
Кешігу уақыты
Қалмайтын сигналды қайтарып тастау
Дестелерді жогалту
Джиттер және дестелерді жоғалту
Өткізу қабілеті
Радиолокалды жүйелер мыналар үшін арналған:
$ Ақпаратты бөліп шығару үшін
$ Ақпаратты жинау үшін
$ Ақпаратты өңдеу үшін
Е, F ионосфералық қабаттар мыналардың таралуына эсер етеді:
Метрлік толқындардың
Декаметрлік толқындардың
Гектометрлік толқындардың
Сантиметрлік толқындардың
Километрлік толқындардың
Миллиметрлік толқындардың
Субмиллиметрлік толқындардың
Радиоқабылдағыш құрылғының негізгі электрлік көрсеткіштері:
Таңдап алуы
Жөндеу жүмысына жарамдылығы
Эргономділік
Жұмыстың тұрақтылығы мен үстанымдылығы
Диапазондылық
ПӘК
Сезімталдылық
ISDN тұтынушылары үшін ең маңызды келесі артықшылықтар:
$ Түтынушының бір жолында төрт негізгі арналарды ұйымдастыру бар абоненттік жолдардың тәжірибелік құндылығын төмендетеді
$ Барлық қызметтер үшін унифицирленген бірыңғай жалпылама байланыс желісі эксплуатация унификациясына және техникалық қызмет көрсетуіне алып келеді
Байланыстың жылжымалы желісін түрғызу қағидалары:
$ Бірікпеген үяшықтагы жиілікті қайта қолдану, өйткені ол белінген жиілік диапазонасын қолданғанда тиімділікті үлғайтуға кемектеседі
$ Щақыруларға қызмет көрсетуде ораталықпен басқарылады, ол жылжымалы абонентті бір үяшықтан келесі үяшыққа көшу кезінде мобильдік байланыспен қамтамасыз етеді
ATM ( ATM adaptation layer, AAL) адаптация деңгейінің қызметтері:
$ Желінің жоғары деңгей протоколдарының хабарламаларын керек формат ұяшығына түрлендіреді
$ Бүлінген мәліметгерді қалпына келтірумен айналысады
Радиотехника және телекоммуникациялар негіздері
Электромагниттік өрістер теориясының дамуына үлесін ең кеп қосқандар:
Г.Маркони
А.Попов
Т.Эдисон
Д.Максвелл
А. Вольта Ғ) У.Смит
Электрбайланыс желісі өз алдына күрделі жиынтықтьіғын көрсетеді:
$ Тарату жолдарының
$ Желілік тораптардың
Цифрлық тарату жүйесінің сызықтық күре жолының аппаратурасы өзіне қосады:
Концентратор
Мультиплексор
Сызықтық регенератор
Маршрутизатор
Коммутатор
Аналықты-цифрлық жабдықтар
Импульстық бөгеуіл келесіні көрсетеді:
Ақ шу
Коммутациялық шу
Таржолақты модуляцияланған сигналды керсететін
Импультердің артынан үзіліссіз жүрген тізбегі
Импульстердің қысқа уақыттық тізбектері
Хабарлар болады:
Күре жолды
Арналық
Сенімді
Әріптік және цифрлық
Үзіліссіз
Цифрлық (дискреттік) тарату әдісі мен коммутацияның артықшылықтары:
Қабылдау үрдісіне ЭЕМ-ді енгізу мүмкіндігі
Орнықтыға жақын қабылдау әдістерін іске асырудың қарапайымдылығы
Сенімділікті жоғарылату алгоритмдерін жүзеге асырудың күрделілігі
Орнықтыға жақын тарату әдістерін іске асырудың қарапайымдылығы
Бірарналы желілер облысындағы жетістіктер
Цифрлық тарату режимдерінің типтері:
Синхронды тарату режимдері
Симметриялы тарату режимі
Плезиохронды тарату режимі
Символ немесе биттерді, топтарды тарату
Асинхронды тарату режимдері
Айнымалы биттік жылдамдықпен көрсету қызметі ток көзімен келесі параметрлермен келісіледі:
Максималді биттік пульсация
Орташа биттік пульсация
Үяшықтардың минималды жылдамдығы
Үяшықтардың қуаттау жылдамдығы
Ағындарды басқару
Үяшықтардың пиктік жылдамдығы
Пиктік жүктеменің максималды өлшемі
Радиоқабылдағыш қүрылғысындағы радиожиілікті күшейткіштің негізгі функциялары:
Антеннаның бірінші күшейткіш каскадымен үйлесуі
Берілген таңдап алуды қамтамасыз ету
Міндетті түрде жоғары ПӘК-ті алу
Пайдалы сигналды бөгет сигналдар қоспасынан бөлу
Ақпараттық сигналды декодалау
Жиіліктік-модульденген сигалдардың негізгі ерекшеліктеріне мыналар жатады:
Максималды таралған модуляция түрі
Модульденген сигналдың өте кең жолағы
Жоғары ПӘК алу мүмкіндігі
Бөгетқорғанысы ете жоғары
Гармоник коэффициентіне талаптар қою аса маңызды емес
Модульденген сигналдың мүмкіндігі минумум болатын жолақ
Радиоқабылдағыш қүрылғысындағы кіріс тізбегінің негізгі функциялары:
$ Пайдалы сигналды күшейту
$ Міндехті түрде жоғары ПӘК-ті алу
Фидерлік жүйе арналған:
Таңдап алуды қамтамасыз ету үшін
Ақпараттық хабарламаларды жіберу үшін
Электромагниттік тербелістерді радиожүйе каскадтарының арасымен жіберу үшін
Шақыртулар туралы хабарламаларды жіберу үшін
Жогары ПӘК-ін алу үшін
Электромагниттік тербелістерді таратқыштан анхеннаға жіберу үшін
Электромагниттік тербелістерді антеннадан қабылдағышқа жіберу үшін
Кепарналы тарату жүйелерінің қүрамында қолданылуына қарай күшейткіштер ажыратылады:
Сызықсыз
Жеке
Интегралды
Соңғы
Дифференциалды
Топтық
Аралық
PDH-тің үшінші АҚШ стандарттына цифрлық сигналдық деңгей сәйкес келеді:
DSJ3, DSJ4
Е4, DS1
ЕЗ, DS3
Т1, Т2
DS2, Е5
ТЗ, Т4
Т2, ТЗ
США мен Канадада қабылданған PDH-тің стандарттына мультиплексирлеу коэффициенттері сэйкес келеді:
$ п = 24,1 = 7;
$ п = 24, т = 4;
Әртүрлі деңгейдегі мультиплексорлар түрлері:
STM-2
STM-4/16
STM-3
STM-1
STM-1/32
STM-4
Біріншілік желі:
Бір түрдегі байланыс арнасының жиынтығы
Желілік станциялар, желілік тораптар жэне тарату линияларының жиынтығы
Кепарналы ТКС аппаратураларынан құралған, әмбебап немесе типтік арналар тарату жиынтығы
Бір тағайындау арнасының жиынтығы
Тағайындалу жэне байланыс түрлеріне қарай бөлімдерсіз барлық арналар жиынтыгы
Физикалық арна арқылы трафикты таратуға байланысты маңызды сипаттамалар:
Мәліметтерді тарату жылдамдығы
Мэліметгерді тарату сыйымдылығы
Байланыс арнасының сыйымдылығы
Белгілі бір жүктеме
Бос канал
Цифрлық АТС қосылуын келесідей бөлуге болады:
абоненттік DLC
абоненттік ISDN
абоненттік IDLC
синхронды абоненттік
асинхронды абоненттік
абоненттік ATM
цифрлық абоненттік
Пойтинг векторы өлшемі:
Е жэне Н бүрыштары арасымен
Н магниттік өріс кернеулігімен
В магниттік индукциясымен
Е жэне Ф бұрыштары арасымена
В жэне g бұрыштары арасымена
Ионосфералық қабаттар (максимумдар) мынадай әріптермен белгіленеді:
Е
А
С
В
G
Ғ
Электромагниттік толқындардың таралу ортасы параметрлері:
Магниттік ағын
Магниттік индукция
Абсолютті диэлектрлік өтімділік
Электрлік өріс потенциалы
Поляризация
Абсолютті магниттік өтімділік
Электрлік кернеулік
Дискретті хабарды тарату (ДХТ) жүйесінің техника-экономикалық параметрлері:
Бағасы
Температуралық жұмыс ауқымы
Механикалық сипаттамалары
Өткізу қабілеті
Тоқтаусыз жұмыс істеудің орташа уақыты
Жұмыс хаттамалары
ISDN-де техникалық интеграция, сонымен қоса диалогтік байланыс пен тапсырыс бойынша байланыс үшін қызметтер интеграциясы жүзеге асады. Ол тұтынушыға пайдалы қызметтер тізбегін алуға жэне жаңа мүмкіндіктермен қамтамасыз етеді:
$ Желімен ақпарат алмасу (кең еткізу қабілеті бар қосымша арна арқылы) жэне пайдалы ақпарат алмасу кезінде кедергісіз қосылыс ұйымдасқан кезде
$ Үнемді және әр түрлі ақпарат түрін алмасу мүмкіндігі салдарынан байланыстың көп жақты қолданылуы
ATM технологиясы қамтамасыз етеді:
$ 10 мбит/с--тен бірнеше гбит/с-ке дейін мәліметтерді тарату жылдамдығының иерархиясын
$ Глобалды және локалды протоколдардың (IP, Ethernet, ISDN) өзара әсері

Приложенные файлы

  • docx 8856951
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий