2016-2017 жт воуд


5В072700, 5В072800 мамандықтарына Химия пәнінен ВОУД сұрақтары
3-ЖАУАП
1$$$. Кейбір реакциялар үшін активтенедіру энергиясы (ЕА) және реакцияның жылу эффектісі (∆H) мынадай мәндерге ие: ЕА=100 кДж/моль; ∆H=-20 кДж. Катализатор қатысында ЕА және ∆H мәндері тең болуы мүмкін:
ЕА=60, ∆H= -20
ЕА=50, ∆H= -20
ЕА=40, ∆H= -20
ЕА=60, ∆H= +20
ЕА=50, ∆H= +20
ЕА=70, ∆H= +20
ЕА=50, ∆H= +20
2$$$. Кейбір реакциялар үшін активтендіру энергиясы (ЕА) және реакцияның жылу эффектісі (∆H) мынадай мәндерге ие: ЕА=50 кДж/моль; ∆H= +40 кДж. Катализатор қатысында ЕА және ∆H мәндері тең болуы мүмкін:
ЕА=30, ∆H= +40
ЕА=20, ∆H= +40
ЕА=10, ∆H= +40
ЕА=60, ∆H= +40
ЕА=70, ∆H= +40
ЕА=80, ∆H= +40
ЕА=90, ∆H= +40
3$$$. Молекулалығы (М) және реакция реті (n) FeO+ C↔ Fe+CO:
М=2
n=0
М≠n
М=1
n=2
М=0
n=1
4$$$. Молекулалығы (М) және реакция реті (n) CO+Cl2↔ COCl2:
М=2
n=2
М=n
М=1
n=0
М=0
n=1
5$$$. Реакция жылдамдығы:
Активтендіру энергиясы кері пропорционалды
Концентрацияға тура пропорционалды
Температураға тура пропорционал
Қысымға кері пропорционалды
Температураға кері пропорциона
Қысымға кері пропорционалды
Активтендіру энергиясы тура пропорционалды
6$$$. Реакция жылдамдығы жоғары болған сайын:
Химиялық реакцияның константасы жоғары мәнді
Активтендіру энергиясы аз шама
Жартылай айналу периоды аз шама
Химиялық реакцияның константасы аз
Активтендіру энергиясы улкен шама
Жартылай периоды үлкен
Жартылай периоды кіші
7$$$. Идеал ерітінділердің заңдары:
Рауль
Вант-Гофф
Коновалов
Генри
Лавуазье-Лаплас
Гесс
Авогадро
8$$$. Температураның жоғарылауынан төмендегі заттың судағы ерітіндісі өседі:
Нарий карбонаты
Натрий ацетаты
Натрий нитраты
Кальций карбонаты
Мыс сульфаты
Натрий сульфаты
Натрий роданиді
9$$$. «Ерігіштік көбейтіндісі» түсігінін қолданады:
Кальций карбонаты
Күміс хлориді
Барий сульфаты
Калий гидроксиді
Натрий сульфаты
Калий сульфаты
Магний гидроксиді
10$$$. ЕК(Ba3(PO4)2=6*10-39 кезіндегі тұнбаға түсу жағдайына барий фосфаты иондары концентрациясы көбейтіндісінің мәні:
1,5*10-24
15*10-23
6*10-21
3*10-44
6*10-43
6*10-42
6*10-22
11$$$.Дұрыс тұжырымды көрсетіңіз(КК-аз еритін қосылыс иондарының тепе-теңдіксіз концентрацияларының көбейтіндісі, ал ЕК-тепе-теңдікті концентрацияларының көбейтіндісі):
КК<ЕК кезінде тұнба ериді
КК>ЕК кезінде тұнба түседі
КК=ЕК кезінде тұнба ерітіндімен тепе-теңдікте болады
КК>ЕК кезінде тұнба ерітіндімен тепе-теңдікте болады
КК>ЕК кезінде тұнба түседі
КК=ЕК кезінде тұнба түседі
КК=ЕК кезінде тұнба ериді
12$$$. ЕК( PbСІ2 )=1,7*10-5 кезіндегі PbСІ2-нің тұнбаға түсу жағдайы
[Pb2+]*[СІ-]2 =2,2*10-2
[Pb2+]*[СІ-]2 =3,4*10-4
[Pb2+]*[СІ-]2 =5,6*10-3
[Pb2+]*[СІ-]2 =1,1*10-8
[Pb2+]*[СІ-]2 =1,1*10-8
[Pb2+]*[СІ-]2 =1,2*10-8
[Pb2+]*[СІ-]2 =1,3*10-8
13$$$. Жүйе СаСО3→Са2++СО32- үшін ерігіштік көбейтіндісін(ЕК) қолданып, оның тұнбаға түсу жолын көрсетіңіз(ЕК(СаСО3)=5*10-9):
CdCl2; EK(CdCO3) =2.5*10-14
MnCl2; EK(MnCO3) =8.8*10-11
AgNO3; EK(Ag2CO3) =6.2*10-12
NiCl2; EK(NiCO3) =1.3*10-7
MgCl2; EK(MgCO3) =1*10-6
K2CO3 EK(MgCO3) =1*10
K2SO3 EK(MgCO3) =1*10
14$$$.BaSO4 ерігіштік көбейтіндісі (ЕК)1,1*10-10тең. BaSO4(г/л) ерігіштігін есептеу:
2,45*10-3г/л
24,5*10-4г/л
0,245*10-2г/л
2,45*103г/л
24,5*104г/л
0,245*102г/л
2,45*10-4г/l
15$$$. Mg(OH)2 магний гидроксидінің 180С-та ерігіштігі 1,7*10-4моль/л тең. Осы температурада ерігіштік көбейтіндісін есептеу.
1,96*10-11
19,6*10-12
0,196*10-10
19,6*10-11
19,6*10-13
1,96*10-10
1,96*10-14
16$$$. Келесі қышқылдар үшін молярлық және нормалдық концентрациялары бір-біріне тең:
HBr
HNO3
HCl
H2CO3
H2SO4
Hl
H2SO3
17$$$. Молярлық және нормалдық концентрациялары бір-біріне тең болатын негіздер үшін:
NaOH
NH4OH
KOH
Cu(OH)2
Al(OH)3
Mn(OH)2
Fe(OH)3
18$$$. Тұздар үшін эквиваленттік факторы 1-ге тең:
NaNO3
NaCl
AgNO3
ZnSO4
Cu(NO3)
Na2S
Na2CO3
19$$$. Қатты заттың ерігіштігі тәуелді:
еріген заттың полярлығы
еріткіштің полярлығы
температуралар
қысым
катализатор
гибиторларин
катализатор табиғаты
20$$$. КОН ерітіндісімен реакциясында, егер КН₂РО₄; К₂НРО₄; К₃РО₄ түзілсе, Н₃РО₄ - тің эквиваленттік молярлық массасы тең:
A) 98
B) 49
C) 32,7
D) 44
E )50
F)5 8
G)60
21$$$.Халькогендер;
Халькогены:
A) S
B) Se
C) O
D) F
E) Cl
F) Br
G) Cr
22$$$. Амфотерлі элементтер:
A) Al
B) Zn
C) Be
D) C
E) Si
F) Hf
G) Ti
23$$$.Ауыр металдар:
A) Хром
B) Марганец
C) Темір
D) Натрий
E) Күміс
F) Калий
G) Магний
24$$$.Электронның құлауы мына атомдарда байқалады:
A) Хром
B) Молибден
C) Мыс
D) Темір
E) Натрий
F) Калий
G) Магний
25$$$.37Cl, Cl 36, Cl35 изoтоптардың атом ядролары:
A) 17p+18n
B) 17p+19n
C) 17p+20n
D) 17p+21n
E) 17p+22n
F) 17p+17n
C) 17p+21n
26$$$. К+, Cl3+ , F- иондарының электрондық формуласы:
A) 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S1
B) 1S2 2S2 2p6 3S2 3p5
C) 1S2 2S2 2p5
D) 1S2 2S2 2p6 3S2 1
E) 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 3d1
F) 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 3d2
G) 1S2 2S2 2p6 3S1
27$$$. Мына элементтер атомдарының негізгі күйінде 1 және 3 жұптаспаған электрондар болады:
A) N
B) P
C) Li
D) Mn
E) O
F) H
G)K
28$$$. n3, n4, n5 деңгейлерінде электрондардың максималь саны:
A) 18
B) 32
C) 50
D) 62
E) 16
F)20
G)25
29$$$.1S-, 2S -и 4S- орбитальдардан кейін толтырылады:
A) 2s
B) 2p
C) 3d
D) 5p
E) 3s
F) 4d
G)4s
30$$$.Мына элементтер қатарында электртерістілік төмендейді:
A) Cl- S –P- Si -Al
B) Br- Se- As- Ge- Ga
C) O -N –C- Si- Ca
D) Be- B-C -H -Al
E) Na –Al- C –H- Cl
F) B -Si –As- C- H
G) B -Si –As- 0- H
315$$$. Мына қатарларда атом радиустары артады:
A) F –Cl- Br
B) Li –Na- K
C) N –P- Bi
D) Mg -Ba -H
E) Zn -Li -O
F) Al -B -Si
G) K-S –
32$$$.Фосфор атомында:
A) 15протондар
B) 16 нейтрондар
C) 15 электрондар
D) 15нейтрондар
E) 16 протондар
F) 18нейтрондар
G) 19 протондар
33$$$.Ауыспалы элементтерге сәйкес келеді:
A) d – элементтер
B) ІВ тобы
C) ІІІВ тобы
D) s - элементтер
E) ІІА тобы
F) p – элементтер
G. ) ІІВ тобы
34$$$. Бас квант саны анықтайды:
A) Электрондық қабатта электрондардың максимал санын
B) Электрондық орбиталдің мөлшерін
C) Атомдағы электронның энергиясын
D) Электрондық орбиталдің пішінін
E) беттік тегіс түйіндерінің саны
F) электронның орбиталь моментінің мөлшерін
G)Энергетикалық деңгей
35$$$. 3d, 4f, 7s электрондарға сәйкес келетін қосымша l квант сандарының мәні:
A) 2
B) 3
C) 0
D) 5
E) 4
F) 6
G) 7
36$$$. Атомның негізгі күйінде электрондарының энергетикалық деңгейлерде, деңгейшелерде және орбиталдарда орналасуы анықталады:
A) Паули принципімен
B) Хунд ережесімен
C) Клечковский ережесімен
D) Шредингер теңдеуімен
E) Бор постулаттарымен
F).Атомдар
G.)Молекулалар
37$$$.2s, 3p, 3d энергетикалық деңгейшелерде максимал электрон сандары:
A) 2
B) 6
C) 10
D) 12
E) 14
F) 32
G).15
38$$$.3d, 5f, 2s энергетикалық деңгейшелерде максимал электрон сандары:
A) 10
B) 14
C) 2
D) 18
E) 24
F)18
G)20
39$$$. Кәдімгі жағдайда хлор әрекеттесетін қосылыстар
A)калий иодидімен иод түзіп
B) калий бромидімен бром түзіп
C) темірмен темір (III) хлоридін түзіп
D) темірмен темір (II) хлоридін түзіп
E) перманганатпен марганец хлоридін түзіп
F) оттекпен оксид түзіп
G) дихроматпен хром (III) хлоридін түзіп
40$$$. Күміс хлориді мына қосылыстарда ериді.
A) аммиакта
B) аммоний карбонатында
B) натрий карбонатында
C) аммоний сульфатында
D) сілтілерде
E) күкірт қышқылында
G). калий цианидінде
41$$$. Үшінші периодта солдан оңға қарай натрийдан хлорға қарай:
A) атомдардың иондану потенциалы артады
B) электрон қосылғышығы артады
C) атомдардың электртерістілігі артады
D) атомдардың иондану потенциалы кемиді
E) электрон қосылғышығы төмендейді
F) атомдар радиустары артады
G.) Электртерістілігі кемиді
42$$$. Бериллий топшасы элементтерінде жоғарыдан төмен қарай , берилийден барийге қарай;
A) атомдардың иондану потенциалы кемиді
B) электрон қосылғышығы төмендейді
C) атомдар радиустары артады
D) увеличение потенциала ионизации
E) электрон қосылғышығы артады
F) элементтер радиустары төмендейді
G) атомдардың электртерістілігі артады
43$$$. Бериллий топшасы элементтерінде жоғарыдан төмен қарай , берилийден барийге қарай;
A) атомдардың иондану потенциалы кемиді
B) атомдардың электртерістілігі кемиді
C) элементтер радиустары артады
D) атомдардың иондану потенциалы артады
E) электрон қосылғышығы артады
F) элементтер радиустары кемиді
G)электртерістілігі артады
53$$$. Жәй заттар – типтік тотықсыздандырғыштар:
A) сутегі
B) көміртегі
C) магний
D) оттегі
E) озон
F.) натрий
G.) хлор
44$$$. Мына қатарларда солдан оңға қарай иондар радиустары өседі:
A) Al+3, Mg+2, Na+
B) Be+2, Mg+2, Ca+2
C) Cl-, S-2, P-3
D) Na+, Mg+2, Al+3
E) Ca+2, Mg+2, Be+2
F) P-3, -3, S-2, Cl-
G.) S-2, Cl-
, 45$$$. sp3, sp2, sp типті гибридтену молекласының кеңістіктік құрылымы:
A) тетраэдр
B) жазық үшбұрыш
C) сызықтық
D) жазық квадрат
E) ромб
F) гантель
G) шар
46$$$. АО- дың sp-гибридтенуі молекулаларда:
A) СО2
B) HCN
C) C2H2
D) C2H6
E) H2CO3
F) H2SO4
G) CuCl2
47$$$. АО- дың sp2-гибридтенуі молекулаларда:
A) C6H6
B) BF3
C) H2SiO3
D) СО2
E) HCN
F.) HCI
G). SО2
48$$$. АО- дың sp3-гибридтенуі молекулаларда:
A) C2H6
B) NH3
C) CCl4
D) C2H4
E) COCl2
F) CO2
G)H2O
49$$$. CH4, PCl5 және SF6 молекулаларында көміртектің, фосфор және күкірттің гибридтену түрі:
A) sp3
B) sp3d
C) sp3d2
D) spd
E) sp
F) sp3d3
G) ) sp3d5
50$$$. BeCl2 BF3 және SF6 молекулаларында бериллий, бор және күкірттің гибридтену түрі:
A) sp
B) sp2
C) sp3d2
D) sp33d
E) spd
F) spd4
G) sp2d
51$$$. sp-гибридтенуі мына электрон бұлттарының қабысуымен түзіледі:
A) s – s
B) s - px
C) px - px
D) py - py
E) pz - pz
F.) px - pz
G.) p - sx
52$$$.Сызықтық конфигурация мына молеклаларда:
A) СО2
B) BeF2
C) HgCl2
D) NH3
E) H2O
F) SO3
G. ) SO2
53$$$.Тригональді жазық конфигурация мына молеклаларда:
A) BF3
B) AlCl3
C) GaH3
D) СО2
E) BeF2
F) HgCl2
G) NH3
54$$$. Тетраэдрлік конфигурация мына молеклаларда:
A) SiCl4
B) CH4
C) GeH4
D) C2H4
E) COCl2
F) H2CO3
G) H2SO4
55$$$. Сызықтық, тетраэдрлік кеңістіктік құрылым мына молекулаларда:
A) BeCl2
B) CO2
C) CH4
D) H2S
E) H2O
F.)HCI
G.)HI
56$$$.Көміртек диоксиді молекуласының құрылысы, σ- және π – байланыстарының саны,
көміртегі атомнының гиридтену түрі:
A) сызықтық
B) 2σ және 2π
C) sp
D) бұрыштық
E) 2σ және 0π
F) sp²
G.) sp3
57$$$.Коваленттік полюссіз байланыс мына молекулаларда:
A) H2
B) O2
C) СІ2
D) Na2O
E) Mg
F) HCl
G)NaCI
58$$$. Коваленттік полюсті байланыс мына молекулаларда:
A) HCl
B) НІ
C) НҒ
D) H2
E) O2
F) СІ2
G) NаСІ
59$$$. Мына қосылыстарда ең жоғарғы иондану дәрежесі:
A) K-Cl
B) K-I
C) Na-Cl
D) S-H
E) Fe-Cl
F.) F-Cl
G.) C-H
60$$$. Мына бөлшектерде донорлы – акцепторлы механизм бойынша байланыс түзілді:
A) NH
B) ВH
C) H2SiF6
D) GeH4
E) C2H4
F) COCl2
G). CCl2
61$$$.Ассоциаттарды түзуге қабілетті молекулалар:
A) Суда
B) Аммиак
C) Гидразин
D) Тұз қышқылы
E) Күкірт қышқылы
F) Натрий гидроксиді
G)Тұз қышқылы
62$$$.Донор бола алады:
A) Азот
B) Хлорид-анион
C) Оттегі
D) Бериллий
E) Сутегі
F) Кремний
G) Темір
63$$$. Акцептор бола алады:
A) Темір
B) Кремний
C) Сутегі
D) Азот
E) Фторид-анион
F) Оттегі
G) Хлорид-анион
64$$$. Ковалентті байланыс қасиеті:
A) бағытталуы
B) қанығуы
C) полярлығы
D) иондану дәрежесі
E) диссоциация
F).иондану
C.)электртерістілігі
65$$$. Азот молекуласында σ- және π- байланыстарының саны, байланыс еселігі:
A) 3
B) 1σ
C) 2π
D) 2
E) 3π
F) 2σ
G. ) 3σ
65$$$. Фтор молекуласында σ- және π- байланыстарының саны, байланыс еселігі:
A) 1
B) 1σ
C) 0π
D) 3
E) 1π
F) 2σ
G)5
66$$$. Хлор молекуласында σ- және π- байланыстарының саны, байланыс еселігі:
A) 1
B) 1σ
C) 0π
D) 2
E) 2π
F) 2σ
G)5
67$$$. ВБ теориясы бойынша көміртегі (II) оксиді молекуласында:
A) С және О атомдарының қос байланысы 2р- электрондардың жұптасуы есебінен түзіледі
B) біреуі - донорлы-акцепторлы механизм бойынша С бос 2р-орбиталі есебінен, О электрондық жұбынан
C) үштік байланыс
D) қос байланыс
E) бір байланыс алмасу механизмі бойынша түзіледі
F.)төрттік байланыс
G).электрон жұбы
68$$$. Көміртегі (IV) оксиді молекуласына тән:
A) 2π- байланыстар
B) 2σ- байланыстар
C) сызықтық молекула
D) 1σ-, 2π- байланыс
E) тетраэдр
F) sp3-гибридтену
G.) sp2-гибридтену
69$$$. Орталық атомының sp –гибридтенуі молекулада:
A) CO2
B) COS
C) CS2
D) CH4
E) COCl2
F) CSCl2
G) ) CCl2
70$$$. Орталық атомының sp2 –гибридтенуі молекулаларда:
A) COCl2
B) CSCl2
C) H2CO3
D) CCl4
E) Cl2
F) C2H2
G). C2H4
71$$$. Орталық атомының sp3 –гибридтенуі молекулаларда:
A) CCl4
B) CH4
C) NH3
D) C6H6
E) CO2
F. ) C3H6
G. ) C2H4
72$$$. σ- байланыс электрондық бұлттардың қаптасуы кезінде түзіледі:
A) s - s
B) s - px
C) px - px
D) py - px
E) py - pz
F) pz - pz
G. ) py - pz
73$$$. Донорлы-акцепторлы механизм бойынша түзіледі:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)HCI
74$$$.σ-байланысына, π- и δ- байланысына, σ- и π- σ- байланысына қатысады:
A) σ-байланысына s-орбиталдардың электрондары
B) σ- және π- байланысына р-орбиталдардың электрондары
C) σ-, π- және δ- байланысына d-орбиталдардың электрондары
D) σ- және π- байланысына s және p -орбиталдардың электрондары
E) σ-, π- және δ- байланысына s және p -, d-орбиталдардың электрондары
F) σ- байланысына s және p -орбиталдардың электрондары
байланысына s және p -орбиталдардың электрондары
G) σ-связывании – тек d-орбиталдардың электр
75$$$. Cl2, SO2, HCN молекулаларының кеңістіктік конфигурациясы:
A) гантел тәрізді
B) бұрыштық
C) сызықтық
D) жазықүшбұрыштық
E) тетраэдрлік
F.).үшбұрышты
G.) шар
76$$.Орталық атомның sp-, sp2-, sp3-гибридті орбиталдарының геометриялық пішіні:
A) сызықтық
B) жазық үшбұрыштық
C) тетраэдр
D) бұрыштық
E) октаэдh
F) сызықты
С) гантель
77$$$. Орталық атомның sp2-, sp3d-, sp3d2 -гибридті орбиталдарының геометриялық пішіні:
A) жазық үшбұрышты
B) тригоналді бипирамида
C) октаэдр
D) бұрышты
E) тетраэдр
F) сызықтық
G)пирамида
78$$$.Мына молекулада валенттік бұрыш 180о тең:
A) BeCl2
B) CO2
C) XeF2
D) H2O
E) H2S
F) SO2
G) ) СO2
79$$$. Бейтараптану реакциясы:
A) HCl + NaOH  NaCl + H2O
B) 2HCl + Ca(OH)2  CaCl2 + 2H2O
C) HNO3 + KOH  KNO3 + H2O
D) Fe(OH) 3  Fe(OH) 3  Fe2 O3 + H2O
Fe2 O3 + H2O
E) Zn + CuSO4  ZnS Fe(OH) 3  Fe2 O3 + H2O
O4 +H2O
F) Fe(OH) 3  Fe2 O3 + H2O
G) Fe(OH) 3  Fe2 O3 + H2O
80$$$.FeCl3 гидролизі күшейеді:
A) Сілті қосқанда
B) Температурны жоғарылатқанда
C) FeCl3 концентрациясын жоғарылатқанда
D) Қысымды жоғарылатқанда
E) Катализаторды қосқанда
F) Қышқылды қосқанда
G.)Температураны төмендеткенде
81$$$. Na2CO3 гидролизі күшейеді:
A) Қышқылды қосқанда
B) Температурны жоғарылатқанда
C) Na2CO3 концентрациясын жоғарылатқанда
D) Қысымды жоғарылатқанда
E) Катализаторды қосқанда
F) Сілті қосқанда
82$$$.FeCl3 гидролизі әлсірейді:
A) Қышқылды қосқанда
B) FeCl3 концентрациясын төмендеткенде
C) Температурны төмендеткенде
D) Қысымды жоғарылатқанда
E) Катализаторды қосқанда
F) Сілті қосқанда
83$$$. Al(NO3)3 гидролизі әлсірейді:
A) Қышқылды қосқанда
B) Al(NO3)3 концентрациясын төмендеткенде
C) Температурны төмендеткенде
D) Қысымды жоғарылатқанда
E) Катализаторды қосқанда
F.) Қысымды төмендеткенде
84$$$. Сірке қышқылының диссоциациялану тұрақтысы 1,8 ∙ 10⁻5 . 0,1 М калий ацетаты ерітіндісінде гидролиздену тұрақтысы, гидролиздену дәрежесі және [OH-] тең:
A) 5,56 ∙10-10
B) 7,5 ∙ 10
C) 7,5 ∙ 106
D) 9,59 ∙103
E) 6,8 ∙ 106
F) 4,5 ∙ 10
85$$$. Сілтілік орта мына тұздар ерітінділерінде:
A) Nа 2S
B) K2CO3
C) Na2SO3
D) NaNO3
E) KCl
F) Na2SO4
86$$$. Сулы ерітінділерінде қайтымсыз гидролизденеді:
A) алюминий сульфиді
B) фосфор (V) хлориді
C) бор хлориді
D) натрий фосфаты
E) цезий нитраты
F) темір (III) нитраты
87$$$.Тек тотықтырғыш қасиет көрсетеді:
A) HNO3
B) K2CrO4
C) H2O2
D) MnO2
E) Cr2(SO4)3
F ) . Fe2(SO4)3
88$$$. Тек тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді:
A) K2S
B) FeSO4
C) HCl
D) H2Cr2O7
E) K2MnO4
F) PbO2
89$$$. Тотықтырғыштық-тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді:
A) MnO2
B) Cr2(SO4)3
C) H2O2
D) Na2S
E) CO2
F) Mn(NO3)2
90$$$. Молекулаішілік тотығу-тотықсыздану реакциясы:
A) 3AuF  AuF3 + 2Au
B) 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2
C) 2KNO3  2KNO2 + O2
D) CaCO3  CaO + CO2
E) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
F) Zn + HCl  ZnCl₂+
91$$$. Диспропорциялану реакциясы:
A) 3CrO2  Cr2O3 + CrO3
B) 4KClO3  KCl + 3KClO4
C) NH4NO2  N2 + 2H2O
D) CH4 + H2O  CO + H2
E) CO + H2O  CO + H2
F.) CO2 + H2O  CO + H2
92$$$. Қай реакция тотығу-тотықсыздану реакциясы бола алады:
A) Аg + Н2SO4  Аg2SO4 + SO2 + Н2O
B) КМnO4 + КОН  К2МnO4 + O2 + Н2O
C) Н2S + НСlO  S + НСl + Н2O
D) Nа2СrO4 + Н2SO4  Na2Сr2O7 + Н2O + Nа2SO4
E) Вi(NО3)3 + 2КОН  Вi(ОН)2NО3 + 2КNО3
F) Н2SO4 + ВаС12  ВаSO4 + 2НСl
93$$$. Қай реакция тотығу-тотықсыздану реакциясы бола алмайды:
A) Н2SO4 + ВаС12  ВаSO4 + 2НСl
B) СuSO4 + КОН  Сu(ОН)2 + К2SO4
C) Nа2Сr2O7 + NаОН  2Nа2СrO4 + Н2O
D) НСlO4 + SO2 + Н2O  НСl + Н2SO4
E) К2МnO4 + Н2O  КМnO4 + МnO2 + КОН
F) СаН2 + Н2O  Са(ОН)2 + Н2
G)
94$$$. НСlO4 + SO2 + Н2O  НСl + Н2SO4 реакциясындағы тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш және тотығу-тотықсыздану реакциясының типін анықтаңыз:
A) НСlO4
B) SO2
C) Молекула аралық
D) НСl
E) Н2SO4
F) Диспропорциялық
95$$$.Аg + Н2SO4 = Аg2SO4 + SO2 + Н2O реакциясындағы тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш және тотығу-тотықсыздану реакциясының типін анықтаңыз:
A) S+6
B) Аg
C) Молекула аралық
D) Н+
E) S+4
F. ) S+2
96$$$.PbO2 реакциясында тотықтырғыш:
A) PbO2 + MnSO4 + HNO3 
B) PbO2 + Н2О2 
C) PbO2 + КI + НNO3(разб) 
D) PbO2 + CaO 
E) PbO2 + NaOH 
F) PbO2 + О2 
97$$$.KJ + H2O2 + H2SO₄  J2 + K2SO₄ + H2O реакциясында сутегі пероксидінің, калий иодидінің рөлін және теңдеудің оң жағының коэффициенттерінің қосындысы нешеге тең:
A) Тотықтырғыш
B) Тотықсыздандырғыш
C) 4
D) Орта
E) Катализатор
F) Лиганд
98$$$. FeSO4 + K2CrO4 + H2SO4  …… реакциясында тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш және тотықтырғыш қабылдаған электрондар санын анықтаңыз:
A) Хром
B) Темір
C) 6
D) оттегі
E) 1
F) 8
99$$$. PbS + H2O2  PbSO₄ + H2O реакциясындағы сутегі пероксидінің моль санын, тотықсыздандырғыштың берген электрондар саны мен тотықтырғыш қабылдаған электрондар санын анықтаңыз:
A) 4
B) 8
C) 2
D) 3
E) 5
F.)10
100$$$. S + H2O + Cl2 H2SO4 + HCl реакциясындағы тотықсыздандырғыштың берген электрондар саны мен тотықтырғыш қабылдаған электрондар санын және теңдеудің оң жақ бөлігінің коэффициенттер қосындысын анықтаңыз:
A) 6
B) 2
C) 8
D) 3
E) 5
F) 7
101$$$ Оптикалық белсенді амин қышқылы:
A) Аланин
В) Изолейцин
С) Лейцин
D) Глицин
Е) 1-Аминобутан қышқылы
F) 3-Амино-2,2-диметилбутан қышқылы

102$$$ Соңғыөнiмі:

A) 2-нитро-2-метилбутан
B) Диметилэтилнитрометан
C) Нитроизоамил
D) 1-нитро-2-метилбутан
E) 2-нитро-3-метилбутан
F) 2-метил-4-нитробутан
103$$$ Коноваловтың реакциясы жүретін жағдайлар:
A) Бастапқы зат-алкан
B) Бастапқы зат-бензол
C) Сұйытылған азот қышқылы қатысында
D) Жоғары температурада
E) Бастапқы зат-алкен
F.) Төменгі температурада
104$$$ Таутомерия қай қосылысқа сипаттама болады:
Нитроэтан
Ацетон
Пропаналь
Бутадиен
Уксусная кислота
Этанол
105$$$
Біріншілік аминотобының ығысуы:

A) 3500-3300 см -1 аймағында екі сіңіру сызықтарының болуы
B) 1650-1500 см -1 аймағында интенсивті сіңіру сызықтарының болуы
С) 960-650 см -1 аймағында кең сіңіру сызықтарының болуы
D) 3500-3300 см -1 аймағында бір сіңіру сызықтарының болуы
E) 3500-3300 см -1 аймағында сіңіру сызықтарының болмауы
F) 960-650 см -1 аймағында сіңіру сызықтарының болуы
106$$$ Х1, Х2, ХЗ заттары бұл:
\s
A) CH2(OH) – CH2Cl
B) CH2(OH) – CH2(OH)
C) CH2(ONO2) – CH2(ONO2)
D) CH3CH(OH) – CH2Cl
E) CH2 (ONO2) – CH2(OH)
F.) Жоғары температурада
107$$$ Оптикалық активті қосылыстар:
A) 2-Гидроксипропаналь
B) Сүт қышқылы
C) 2-Аминопропаналь
D) Пропан-2-ол
E) 2-метилпропаналь
F) Пропантриол-1,2,3
108$$$ Өзара изомерлi қосылыстар:
1\s2. \s3. \s 4. \s
A) 1,3
B) Метоксиметан, этанол
C) Диметил эфирі, метилкарбинол
D) 1,2
E) 2,3
F) 3,4
109$$$ Өзара изомерлi қосылыстар:
\s
A) 1,3
B) Диметилкетон, метилсірке альдегиді
C) Ацетон, пропаналь
D) 2,3
E) 3,4
F) 1,2
110 $$$ Альдегидтерге жататын қосылыстар:
A) C4H8O
B) C2H4O
C) CH2O
D) C4H9OH
E) C5H11OH
F.) C6H11OH
111$$$ Альдегидтерге жататын қосылыстар:
A) C5H10O
B) C9H18O
C) C3H6O
D) C4H9OH
E) C5H11OH
F) C6H13OH
112$$$ Канницаро реакциясына түсетiн қосылыс:
A) HCHO
В) Үшметилсіркеальдегиді
С) 2,2- диметилбутаналь
D) (CH3)2CHCHO
Е) CH3CH2CH2CHO
F) CH3CHO
113$$$ Альдегидтердiкетондардан ажырату їшiнқайсы реагент қолданылады?
A) Ag(NH3)2OH
В) Фелинг ерітіндісі
С) Толленс реагенті
D) HBr
Е) PCl5
F) H2, Pt, P
114$$$ Циансутектіңальдегидке қосылу механизмінің негізгі стадиясы:
A) Циансутектіңцианид-ионға айналуы
B) Алкоксид-ионның түзілуі
C)Алкоксид-ионның протондануы
D) Карбонил тобының цианид ионға айналуы
E) Алкенил-ионның түзілуі
F.)
Алкан-ионның түзілуі
115$$$ Альдегидтер мен кетондарданозонолиз әдісімен алкендердің алынуы:
A) \s
B) \s
C) \s
D) \s
E) \s
F) \s
116$$$ Спирттердің тотығуы арқыл альдегидтер мен кетондардың алынуы:
A)\s
B)
\s
C)
\s
D)
\s
E)
\s
F)
\s
G)
\s
117$$$ Қанықпаған альдегидтердің тотықсыздану ерекшеліктері:
A) Көміртек-көміртекті қос байланысқа ықпалды реакция
B) Көміртек-оттекті қос байланысќа ықпалды реакция
C) Литий алюминий гидридініңқатысында
D) 160С –тан төмен температура
E) Магнийқатысында
F) Суды бөлінуі
118$$$ Соңғы өнiм:

А) Ацетон + метаналь
B) Диметилкетон + формальдегид
C) Фенолмен бірге алынған+формалин тїрінде қолданылады
D) 2-моль этаналь
E) 2-моль ацетон
F) Ацетон + этаналь
119$$$ Ароматты емес құралымды карбонилді қосылыстардыѕ ИК спектрлерінің сипаттары:


A) 900-650 см -1 аймақта кїшті сіңіру сызықтарының болмауы
B) 1850-1650 см -1 аймақта кїшті сіңіру сызықтарының болмауы
С) 3700-2800 см -1 аймақта кїшті сіңіру сызықтарының болмауы
D) 3700-2800 см -1 аймақта кїшті сіңіру сызықтарының болуы
E) 900-650 см -1 аймақта кїшті сіңіру сызықтарының болуы
F.) 800-750 см -1 аймақта кїшті сіңіру сызықтарының болуы
120$$$ Ж. И. Иоцич реакциясын не үшін қолданады:
А) CH3 C≡CH+ CH3 MgBr→ CH3C≡C- MgBr+ СН2О → CH3C≡C-СН2ОН
B ) CH≡CH + C2H5 MgBr → HC≡C-MgBr + CH3СНО → HC≡C-СН(CH3)ОН
C) HC≡C-R + CH3 MgI → IMg-C≡C-R + СН2О → R-C≡CСН2ОН
D)HC≡CH + H2O (MgSO4) →CH3-CНО
E) HC≡CH + HCl → H2C=CHCl +НСІ → H3C-CHCl2
F) СН3-С≡СН +Н2О (НgSО4)→ СН3-СО-СН3
121$$$ Берілген қосылыстың озондау нәтижесінде түзіледі:
\s
A) Пропион альдегиді
B) Ацетальдегид
C) Формальдегид
D) Май альдегиді
E) Метилэтилкетон
F) Глиоксаль
122$$$ Қай қосылыстан магний органикалық синтез арқылы екiншiлiк спирт алуға болады?
A) Этаналь
B) Бутаналь
C) Пентаналь
D) Метаналь
E) Ацетилен
F) Этилен тотыєы
123 $$$ Сутекті байланыстарын шығаратын қосылыстар:
A) Амин
B) Карбон қышқыл
C) Спирт
D) Алкан
E) Жай эфир
F.) Алкен
124$$$ Коваленттік байланыстың сипаттамалары:
A) Полярлыєы, полярлануы
B) Байланыс энергиясы
C) Байланыс ұзындығы
D) Байланыс беріктігі
E) электр тығыздығының жабылуы
F) Электртерістілігінің шкаласы
125$$$ Ciрке қышқылымен изомерлі қосылыс:
A) HCOOCH3
B) Метилметаноат,
C) Құмырсқа қышқылының метил эфирі
D) CH3CHO
E) CH3CH2OH
F) CH3COOH
126$$$ Бір ассиметриялы көміртек атомды қосылыс:
A) CH3CH(NH2)CH2COOH
B) СН3СН(ОН)СООН
C) СН3СНСlCHO
D) HOOC-COOH
E) HOOCCH2CH2COOH
F) CH3COCH2COOC2H5
127$$$ Карбон қышқылдарына жататын қосылыстар:
A) H3C-CH2-CH2-COOH
B) H3C-CH(CH3.-COOH
C) H3C-CH2-CH-CH2-COOH
D) C3H6O
E) C4H9OH
F) C3H5O
128$$$ Құмырсқа қышқылын алу тәсілдері:
A) Бутанның сұйық фазалы тотыєуы
B) Метанолдың тотығуы
C) Құмырсқа қышқылының глицеринді эфирлерінің ыдырауы
D) Циклопропил сірке қышқылыныѕ гидролизі
E) Альдегидтің тотығуы
F) Сірке қышқылды ашу
129$$$ Адипин қышқылын алу тәсілі:
A) Циангексанныѕ екі стадиялы тотығуы
B) Бутадиеннің гидрокарбонилденуі
C) Циклогексанолдың тотығуы CrO3
D) Циклогексанолдың тотығуы CrO2
E) Этилацетатпен натрий этоксидініңәрекеттесуі
F) Кольбе- Шмитта реакциясы
130$$$ Қымыздыққышқылыныѕ тотығу ерекшеліктері:
A) Калий перманганатымен тотығады
B)Қышқыл ортада тотығады
C) СО2 мен су түзіледі
D) Сілтілік ерітіндіде калий перманганатымен тотығады
E) Калий оксидінің түзілуі
F) Сутегі пероксидінің түзілуі
131$$$ Соѕғы өнiм:

A) 2 мольсiрке қышқылы
B) 2моль этан қышқылы
C)Спиртті ашыту арқылы алынған 2 моль қосылыс
D) 2 моль этанол
E) 2 моль этилен
F) 2 моль метан
132$$$ «Х» реакциясының өнімі:
\s
A) Акрил қышқылы
B) Пропен қышқылы
C) QUOTE б-қанықпаған карбон қышқылы
D) Винил карбон қышқылы
E) Пропен қышқылы
F) Проин қышқылы
133$$$ Х зат:
\s
A)Үшметил сірке қышқылы
B) 2,2-диметил пропан қышқылы
C) Неовалериан қышқылы
D) Үшметил карбокси метан
E) Изоамил қышқылы
F) Изопентан қышқылы
134$$$ Х зат :
\s
A) Нитрил сірке қышқылы
B) Ацетонитрил
C) Этаннитрил
D) Ацетамид
E) Бутилонитрил
F) Пентаннитрил
135$$$ ИҚ-спектрдің сипаттары:
А) Валентті ығысуы
B) Сіңіру сызыєы
C) Сіңіру интенсивті
D) Спин-спинді әрекеттесу
E) Толқын ұзындығы
F) Толқын ені
136$$$ Жоғарылау қышқылдыққасиет көрсететін Бренстед қышқылдары:
A) Хлорсірке қышқылы
B) Фторсірке қышқылы
C) Цианосірке қышқылы
D) Этил сірке қышқылы
E) Сірке қышқылы
F) Фенол
137$$$ Жоғарылау қышқылдық қасиет көрсететін Бренстед ќышќылдары:
A) 2-хлорбутан қышқылы
B) 3-хлорбутан қышқылы
C) 4-хлорбутан қышқылы
D) Бутан қышқылы
E) Метан қышқылы
F) Метанол
138$$$ Реакция өнімдерінің дұрыс аталуы:
\s
A) Метилацетат және натрий хлориді
B) Метил этаноат және натрий хлориді
C) Сірке қышқылының метилді эфирі және натрий хлориді
D) Сірке қышқылының этилді эфирі
E) Этан және натрий хлориді
F) Этилбутират және натрий хлориді
139$$$ Алкандарға жататын қосылыстар:
A) CH4
B) C2H6
C) C3H8
D) C2H2
E) CH2OH
F) CH3OH
140$$$Алкандарға жататын қосылыстар:
A) C6H14
B) C5H12
C) C3H8
D) C2H4
E) C3H6
F) C3H4
141$$$ Алкандарға жататын қосылыстар:
A) C10H22
B) C8H18
C) C7H16
D) C2H2
E) CH3COOH
142$$$ Алкандарға жататын қосылыстар:
A) C2H6
B) C5H12
C) C3H8
D) C2H2
E) CH3COOH
143$$$ Алкендерге жататын қосылыстар:
A) C2H4
B) C3H6
C) C4H8
D) C6H14
E) C2H6
144$$$ Аминдерге жататын қосылыстар:
A) CH3CH2NH2
B) (CH3CH2)2 NH
C) (CH3CH2)3 N
D) (CH3CH2)2 NO2
E) CH3CONH2
145$$$ Алкендерге жататын қосылыстар:
A) C8H16
B) C2H4
C) C5H10
D) CH3COONa
E) C6H5OH
146$$$ Алкендерге жататын қосылыстар:
A) C5H10
B) C7H14
C) C3H6
D) CH3COONa
E) C6H5OH
147$$$ Алкиндерге жататын қосылыстар:
A) C2H2
B) C3H4
C) C4H6
D) C6H12
E) C8H16
148$$$ Алкиндерге жататын қосылыстар:
A) C8H14
B) C6H10
C) C5H8
D) C6H12
E) C8H16
149$$$ Алкиндерге жататын қосылыстар:
A) C10H18
B) C12H22
C) C6H10
D) C6H12
E) C8H16
150$$$ Алкиндерге жататын қосылыстар:
A) C9H16
B) C14H26
C) C8H14
D) C6H12
E) C8H16
151$$$ Алкиндерге жататын қосылыстар:
A) C5H8
B) C3H4
C) C4H6
D) C6H12
E) C8H16
152$$$ Алкадиендерге жататын қосылыстар:
A) C10H18
B) C12H22
C) C6H10
D) C6H12
E) C8H16
153$$$ Алкадиендерге жататын қосылыстар:
A) C9H16
B) C14H26
C) C8H14
D) C6H12
E) C8H16
154$$$ Спирттерге жататын қосылыстар:
A)C6H5-CH2 ОН
B) C2H5OH
C) C3H7OH
D) C6H5-C3H7
E) C6H3(CH3.3
155$$$ Спирттерге жататын қосылыстар:
A) C4H9OH
B) C5H11OH
C) C6H13OH
D) C6H5-CH=CH2
E) C6H3(CH3)3
156$$$ Альдегидтерге жататын қосылыстар:
A) C2H4O
B) C3H6O
C) C4H8O
D) C4H9OH
E) C5H11OH
157$$$ Альдегидтерге жататын қосылыстар:
A) C4H8O
B) C2H4O
C) CH2O
D) C4H9OH
E) C5H11OH
158$$$ Альдегидтерге жататын қосылыстар:
A) C2H4O
B) C5H10O
C) C4H8O
D) C4H9OH
E) C5H11OH
159$$$ Альдегидтерге жататын қосылыстар:
A) C5H10O
B) C9H18O
C) C3H6O
D) C4H9OH
E) C5H11OH
160$$$ Аминдерге жататын қосылыстар:
A) CH3CH (CH3)NH2
B) (CH3CH2)2 NH
C) (CH3 CH2CH2)3 N
D) (CH3CH2)2 NO2
E) CH3CONH2
161$$$ Карбон қышқылдарына жататын қосылыстар:
A) C6H5COOH
B) C15H31COOH
C) C17H35COOH
D) C3H6O
E) C4H9OH
162$$$ Карбон қышқылдарына жататын қосылыстар:
A) H-COOH
B) H3C-COOH
C) H3C-CH2COOH
D) C3H6O
E) C4H9O
163$$$ Карбон қышқылдарына жататын қосылыстар:
A) H3C-CH2-CH2-COOH
B) H3C-CH(CH3.-COOH
C) H3C-CH2-CH-CH2-COOH
D) C3H6O
E) C4H9OH
164$$$ Біріншілік галогеналкандар:
А) CH3-Cl
B) СІ-CH2-CH2-CH3
C) CH3-CH2- CH2-CH2-Cl
D) CH2СІ-CHСІ-CH3
E) CH3-CHСІ-CH3
165$$$ Екіншілік нитроқосылыстарға жататын қосылыстар:
А) CH3-CH(NO2)CH3
B) CH3-CH(NO2) C2H5
C) CH3-CH2CН(NO2)CH3
D) CH3-CH2NO2
E)CH3CH2CH2NO2

166$$$ Біріншілік галогеналкандар:
A) CH3-(CH2)5 Cl
B) СІ-CH2-CH2-CH3
C) CH3-CH2-CH2-Cl
D) CH2СІ-CHСІ-CH3
E) CH3-CHСІ-CH3
167 $$$ Екіншілік галогеналкандар:
A) CH3-CHСІ-CH3
B) CH3-CHСІ- C2H5
C) CH3-CH2-CНСІ-CH3
D) CH3-CH2-Br
E) CH3CH2CH2-Cl
168 Алкендер:
A) 2-бутен
B) Изобутилен
C) Пропилен
D) Пропин
E) Ацетон
169$$$ Біріншілік алкилдер:
А) CH3-CH2-CH2-
B) CH3-CH(СН3.-CH2-
C) H2C-C(СН3.2-CH2 -
D) CH3-CH2-CH3
E) CH3-CH2-CH(СН3).-
170$$$ Екіншілік алкилдер.
A) (CH3)2-CH -
B) (CH3)2-CH-CH(СН3)-
C) CH3-CH2-CH(СН3).-
D) CH3CH2CH2-
E) CH3-C(СН3) 3-
171$$$ Қосылыстардың класы және аталуы:
\s
A) Жай эфир. Диэтил эфирі
B) Жай эфир. Этил эфирі
C) Жай эфир. Күкірт эфирі
D) Күрделі эфир. Этил эфирі
E) Жай эфир. Кетон
172$$$ Толық метил алмасқан этилен:
A) Тетраметилэтилен
B) Симм.диметилбутилен
C) 2,3-Диметил-2-бутен
D) Бутилэтилен
E) Этилэтилен
173 $$$ Жүйелік номенклатура бойынша аталуы «изооктан»: (октандық саны 100 мотор отыны):

A) 2, 2, 4-Триметилпентан
B) изооктан
C) изопропилтрет.бутилметан
D) 1, 1, 3, 3-Тетраметилбутан
E) 2, 2, 4-Метилпентан
174$$$ Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
A) 3, 3-Диметилбутан-2-oл
B) Метилтрет.бутилкарбинол
C) Втор.неогексиловый спирт
D) 3,3- Диметилпентан -4-oн
E) 3 - Mетил-3-этилбутан-2-
175$$$ Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
A) 2,2-Диметилпропан-1-oл
B) Неопентиловый спирт
C) Трет.бутилкарбинол
D) 2,2-метилпропан-1-oл
E) 2,3-диметилбутан -1-oл
176$$$ Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
A) 3,3-Диметилбут-1-ин
B) Трет.бутилацетилен
C) Диметилэтинилметан
D) 2, 2-Диметилбут-3-ин
E) 3, 3- Диметилпентин
177$$$ Үш номеклатура бойынша аталуы:

A) Трет.бутилэтинилметан
B) Неопентилацетилен
C) 4, 4-Диметилпент-1-ин
D) 2, 2- Диметилпент-4-ин
E) Необутилацетилен
178$$$Үш номеклатура бойынша аталуы:

A) 4-Метилпент-1-ен
B) Изобутилэтилен
C) Изопропилвинилметан
D) 2-Метилэтилпент-4-ен
E) Втор.бутилэтилен
179$$$Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
A) 2-метилбутан
B) Диметилэтилметан
C) Изопентан
D)3-метилбутан
E) Этилизопропилметан
180 $$$Үш номеклатура бойынша аталуы:

A) Метилэтилизопропилметан
B) 2,3-Диметилпентан
C) Диметилвтор.бутилметан
D) Метилпропилметан
E) 2-Диметилпентан
181$$$Үш номеклатура бойынша аталуы:

A) 2,2-Диметилпентан
B) Триметилпропилметан
C) Этилтрет.бутилметан
D) 4,4-Диметилпентан
E) Триметилизопропилметан
182$$$Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
А)2,3 – диметилпентан
B) Метилэтилизопропилметан
C) Диметилвтор.бутилметан
D) 3,4 – диметилпентан
E) 1,1,2 – триметилбутан
183$$$Рационалдық номенклатура бойынша ацетонның, хлороформның және неопентанның аталуы:
A) Трихлорметан
B) Диметилкетон
C) Тетраметилметан
D) Тетрахлорметан
E) Метилэтилкетон
184$$$Формуласы көрсетілген қосылыстың аталуы:
\s
A) Изопропилметан
B) Триметилметан
C) Изобутан
D) Метилпентан
E) Метилпропан
18$$$Үш номеклатура бойынша аталуы:
\s
A)2,3 – Диметилпентан
B) Метилэтилизопропилметан
C) Диметилвтор.бутилметан
D) 3,4 – Диметилпентан
E) 1,1,2 – Триметилбутан
186$$$ 2,2-диметилпентан изомері:
A) н-Гексан
B) 2,3-Диметилпентан
C) 2,4-Диметилпентан
D) 2-Метилбутан
E) Бутан
187$$$ Келтірілген қосылыстардың қайсысы құрылымдық изомер:
a)CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3
b)H2C = C(CH3)CH2 – CH3
c) CH2 = C = CH – CH2CH3
d) HC ≡ C – CH (CH3)CH3
e) (CH3)2 С= CH – CH3
A) Қосылыстар a, b, e
B) Пент-1-ен, 2-метилбут-1-ен, 2-метилбут-2-ен
C) Пропилэтилен, несимм.метилэтилэтилен, триметилэтилен
D) Қосылыстар a, c, d
E) Қосылыстар b, d, e
188$$$ Өзара изомерлi қосылыстар:
1\s2. \s3. \s 4. \s
A) 1,3
B) Метоксиметан, этанол
C) Диметил эфирі, метилкарбинол
D) 1,2
E) 2,3
189$$$ Өзара изомерлi қосылыстар:
\s
A) 1,3
B) Диметилкетон, метилсірке альдегиді
C) Ацетон, пропаналь
D) 2,3
E) 3,4
190$$$Ciрке қышқылымен изомерлі қосылыс:
A) HCOOCH3
B) Метилметаноат,
C) Құмырсқа қышқылының метил эфирі
D) CH3CHO
E) CH3CH2OH
191$$$ Изомерi жоқ алкан:
A) этан
B) метан
C) пропан
D) бутан
E) пентан
192$$$ Келесі қосындылардың қайсысы изомер:

A) A и B
B) C и F
C) J и K
D) A и C
E) B и E
193$$$ Құрылымдық изомерлер:
A) CН3-СН2-OН және СН3-О-СН3
B) CH3 -CH 2-CH2 -CH3 және CH3 CH (CH3) CH3
C) CH≡C-CH2 -CH3 және Н2C═ C═CН-CH3
D) CН3-СН2-OН және СН3-СНО
E) CН3-СН2-СНО және СН3-О-СН2-СН3
194 $$$Кумурленген диен:
A) 1,2-пропадиен
B) 2,3-пентадиен
C) 1,2-бутадиен
D) 1,3-бутадиен
E) 1,3-пентадиен
195$$$ Қосарланған диендер:
A) Дивинил
B) Изопрен
C) Пента-1, 3 -диен
D) Пропадиен
E) Бута-1, 2-диен
196 $$$Кумурленген диен:
A) CH2=C=CH2
B) CH2=C=CH-CH3
C) CH3-HC=C=CH-CH3
D) CH2=CH-CH2-CH=CH2
E) CH2=CH-CH=CH2
197$$$Диен көмірсутектер:
А) C5H8
B) C4H6
C) C3H4
D) C4H8
E) C4H10
198$$$ Цис-, транс- изомері мүмкін қосылыстар:
A) Метил-2-бут-2-ен
B) Гекс-2-ен
C) Пент-2-ен
D) Бут-1-ен
E) 2-метилпропен
199$$$ Цис-, транс- изомері мүмкін қосылыстар:
A) 2-Метилбут-2-ен
B) Гекс-2- ен
C) Пент-2- ен
D) Бут-1- ен
E) Метилпропен
200$$$ Оптикалық активті қосылыстар:
A) 2-Гидроксипропаналь
B) Сүт қышқылы
C) 2-Аминопропаналь
D) Пропан-2-ол
E) 2-метилпропаналь
2-ЖАУАП
1$$. Полярлы молекулалар:
H2O
НCl
CO2
CH4
C2 H4
O2
C6 H6
2$$. Атомдық орбитальдардың қаптасуынан түзілетін сигма байланыс:
s – s
p(x) - p(x)
f- p(x)
d- p(y)
p(y) - p(y)
p(z) - p(z)
d- p(z)
3$$.Дипольді моменті нөлге тең молекулалар:
CO2
CH4
NH3
H2S
H2O
H3O
NH4
4$$. Орталық атомы sp3- гибридтелу болатын молекулалар:
NH3
H2O
BеCl3
SO2
BCl3
CO2
NO2
5$$. π- байланыстардың саны бірдей молекулалар:
C4 H8 және О2
C3 H6 және О2
C2 H6 және О2
C2 H4 және О2
C2 H2 және О2
C2 H2 және О2
C4 H6 және О2
6$$. Күшті полярлы байланысқан заттар:
H2O; ЭТ(Н)=2,1; ЭТ(О)=3,5
HF; ЭТ(Н)=2,1; ЭТ(F)=4,0
CH4; ЭТ(Н)=2,1; ЭТ(C)=2,5
H2S; ЭТ(Н)=2,1; ЭТ(S)=2,5
HCl; ЭТ(Н)=2,1; ЭТ(Cl)=2,8
H2Se; ЭТ(Н)=2,1; ЭТ(Se)=2,4
HBr; ЭТ(Н)=2,1; ЭТ(Br)=2,6
7$$. Метан молекуласының орталық атомының гибриттелу түрі, геометриялық формасы, немесе валенттік бұрышы:
Sp3
109028
1200
Sp2
900
60
1110
8$$. СО2 молекуласының орталық атомыныңгибридтелу түрі,геометриялық формасы,немесе валенттік бұрышы:
Sp
1800
1200
Sp2
900
Бұрыштық
Тетраедр
9$$. Аммиак молекуласының орталық атомының гибридтелу түрі немесе геометриялық формасы немесе валенттік бұрышы:
Sp3
107030
1200
Sp2
900
sp3d
төртбұрыш
10$$. Азот молекуласындағы тотығу дәрежесі, валенттілігі(В) немесе байланыс түрі:
үш байланыс
В=3
Қос байланыс
В=0
Тотығу дәрежесі=-3
Бір байланыс
В=1
11$$. Аммиак молекуласындағы тотығу дәрежесі немесе валенттілігі немесе байланыс түрі:
үш байланыс
В=3
Қос байланыс
В=0
Тотығу дәрежесі=0
В-0
Екі байланыс
12$$. Байланыстары S- және p-электрон бұлттарының бүркесуі арқылы түзілген молекула:
NH3
PH3
NH4Cl
O2
NCl3
BCl3
BаCl2
13$$. Тең қабырғалы үшбұрыштың формасы бар молекулалар:
BCl3
ВІ3
PH3
СО2
NCl3
NH3
BеCl2
14$$. d-АО химиялық байланыс түзуде мына элемент үшін қатыса алмайды:
N
F
Cl
S
P
Br
Se
15$$.BеCl2 молекуласының геометриялықформасы немесе валенттік бұрышы немесе гибридтену типі:
Sp
1800
1200
Sp2
900
150
109
16$$. Сутектік байданыс түзуге икемді зат:
Фторсутек қышқылы
Су
Метан
Силан
Фосфин
Тұз қышқылы
Этан
17$$. Молекулалардағы донорлы-акцепторлы байланыс түзілу шарттары:
Акцептор рөлін атқаратаны атом (атомдар тобы)
Донор рөлін атқаратаны атом (атомдар тобы)
Жұптаспаған электрондары бар элемент атомдары
Атомдар арасындағы күшті атомды байланыс
Атомдар арасындағы әлсіз полярлы байланыс
Атомдардың үлкен радиусы
Атомдардың кіші радиусы
18$$. Азоттың валенттігі мен тотығу дәрежесі абсалюттік шамасы бойынша сай келмейтін молекулалар:
N2
NH4Cl
NO2
NCl3
NH3
Mg3N2
Na3N
19$$. Анионды комплекс
Na2[Pb(OH)4]
K3[AlF6]
[Cu(H2O)4]SO4
[Cd(NH3)4]SO4
[Co(NH3)2(NO2)3]
Co(NH3)2(NO2)4]
Cd(NH3)2]SO4
20$$. Гидроксокомплекс:
Na2[Pb(OH)4]
K[Al(OH)4]
[Cu(H2O)4]SO4
[Cd(NH3)4]SO4
[Co(NH3)2(NO2)3]
[Cu(NH3)4]SO4
[Co(NH3)2(NO2)3]
21$$.Аминокомплекстер:
[Zn (NH3)4]SO4
[Cu(NH3)4]SO4
[Cu(H2O)4]SO4
Na2[Pb(OH)4]
[Co(NH3)2(NO2)3]
K[Al(OH)4]
[Cr(NH3)5Cl]SO4
22$$. Комплексті негіздер:
[Zn (NH3)4] (OH)2
[Cu(NH3)4] (OH)2
[Cu(H2O)4]SO4
Na2[Pb(OH)4]
[Co(NH3)2(NO2)3]
K[Al(OH)4]
[Cr(NH3)5Cl]SO4
23$$. Аралас комплекстер:
[Cr(H2O)5Cl]Cl2
[Cr(NH3)5Cl]SO4
[Cu(H2O)4]SO4
[Zn (NH3)4] SO4
[Zn (NH3)4] SO4
[Zn (NH3)2] SO4
[Zn (NH3)4] SO4
24$$. Катионды комплекс:
[Cr(NH3)5Cl]SO4
[Cu(NH3)4] SO4
Na2[Zn(OH)4]
K2[PtCl4]
[Co(NH3)2(NO2)3]
[Zn (NH3)4] SO4
[Zn (NH3)2] SO4
25$$.Ацидокомплекс:
K2[Co(SO3)2]
Na[Fe(SCN)4]
K[Al(OH)4]
[Cu(H2O)4]SO4
[Cu(NH3)4] SO4
Na2[Pb(OH)4]
[Cd(NH3)4] SO4
26$$. Алмасу реакциясы тән комплексті иондар:
[Ag(CN)2]2-; KT =1.0*10-23
[Fe(CN)6] 4-; KT =1.0*10-24
[Ag(NH3)2]+; KT =5.9*10-24
[Ag(NO2)2]+; KT =1.3*10-3
[CuCl4]2-; KT =6.3*10-6
[AgCl2]-; KT =1.8*10-5
[Fe(SCN)4] - ; KT =2.9*10-5
27$$. Сулы ерітіндісіндегі Cu2+ иондарын айқындау қиынға түсетін қосылыс:
[Cu(NH3)4] SO4
[Cu(H2O)4]SO4
Cu(NO3)2
CuSO4* H2O
[Zn (NH3)4] SO4
[Zn (NH3)4] SO4
[Zn (NH3)3] SO4
28$$. Комплекстүзушінің концентрациясы неғұрлым төмен болатын ион:
[Ag(CN)2]2-; KT =1.0*10-21
[Hg(SCN)4] 2- ; KT =1.0*10-22
[Ag(NH3)2]+; KT =5.9*10-8
[Ag(NO2)2]+; KT =1.3*10-3
[AgCl2]-; KT =1.8*10-5
[Fe(SCN)4] - ; KT =2.9*10-5
[Fe(SCN)4] - ; KT =2.4*10-5
29$$. Аминокомплексті алуға болатын реакция:
CuSO4 + NH4ОН→
CdSO42+ NH4ОН→
CuSO4 + NH4Cl→
Na2SO4+ NH4 NО3 →
Na2SO4+ NH4Cl→
Na2SO4+ NH4ОН →
Cu (OH)2+ NH4Cl →
30$$. Алюминий гидроксокомплексін алуға болатын реакция:
AlCl3+6KOH→
Al(OH)3+3KOH→
AlCl3+ 3NH4ОН→
AlCl3+ H2O→
Al(OH)3+3HCl→
AlCl3+3KOH→
Al(NO3)3+3NaOH→
31$$. Реакция бойынша калийдің тетрайодоплюмбатын (ІІ) алуға болады:
PbI2↓+2KI→
Pb(NO3)2+4KI→
Pb(NO3)2+2KI→
Pb(NO3)2+2HI→
Pb(OH)2+2HI→
Pb(OH)2+3HI→
Pb(OH)2+4HI→
32$$.Тетраэдр конфигурациясы бар комплексті ион:
[Al(OH)4]-
[Zn(NH3)4]2+
[Fe(CN)6]3-
[Cr(OH)6] 3-
[CoCl6]3-
[PdCl4]2-
[CoCl4]3-
33$$. Комплексті қосылыстарға тән реакциялар:
Алмасу
Орынбасу
Гидротану
Гидролиз
Электролиз
Қосылу
Полимерлену
34$$. Молекулада донорлы-акцепторлы байланыс түзіледі:
[Cu(ОH)4]SO4
NH4Cl
Cu(NO3)2
CuSO4* H2O
CuSO4
CuCl2
CuBr2

35$$. Комплекстер – диамагнитиктер, орталық атомның конфигурциясы:
d6
d10
d2
d3
d4
d5
d12
36$$. Комплекстің сыртқы және ішкі сфераларының иондары арасындағы байланыс:
Иондық
Күшті полярлы коваленттік
Сутектік
Ковалентті аз полярлы
Донорлы-акцепторлы
Металдық
Полярлық
37$$. Комплекстік ионда координациялық сан анықтайды:
Комплекс түзуші гибридтелу типі
Комплекстің геометриялық формасы
Комплекс түзуші мен лигандалар арасындағы байланыс
Комплекстің ерігіштігі
Комплекстің тұтқырлығы
Комплекстің химиялық белсенділігі
Комплекстің термиялық мықтылығы
Комплекстің химиялық тұрақтылығы
38$$.Жалпақ квадратты формалы комплексі бар иондар:
[Аu(CN)4]-
[Pd(NH3)4]2+
[Fe(CN)6] 3-
[Cr(OH)6]3-
[CoF6]3-
[Ag(NH3)2]+
[Ag(NH3)4]+
39$$.Термодинамиканың бірінші заңының дұрыс анықтамасы:
Оқшауланған жүйенің энергиясы тұрақты
Бірінші ретті мәңгі двигатель болуы мүмкін емес
Екінші ретті мәңгі двигатель болуы мүмкін емес
Бірінші ретті мәңгі двигатель болады
Екінші ретті мәңгі двигатель болады
Екінші ретті двигатель болады
Бірінші ретті двигатель болады
40$$. Термодинамиканың екінші заңының дұрыс анықтамасы:
Жылу өздігінен суық денеден ыстық денеге ауысуы мүмін емес
Екінші ретті мәңгілік двигатель болуы мүмкін емес
Бірінші ретті мәңгілік двигатель болуы мүмкін емес
Бірінші ретті мәңгілік двигатель болады
Екінші ретті мәңгілік двигатель болады
Оқшауланған жүйенің энергиясы тұрақсыз
Үшінші ретті мәңгілік двигатель болады
41$$. Түзілі энтальпиясы 0-ге тең заттар:
I2(қатты)
O2(г)
I2(ж)
I2(г)
O3 (г)
С(алмаз)
Н(г)
42$$. Күйдің термодинамикалық функциялары:
Энтропия, энтальпия
энтропия, Гиббс энергиясы
энтропия, жылу
Энтальпия, жылу
Энтропия, жұмыс
Жұмыс, Гоббс энергиясы
Жұмыс, Энтальпия
43$$. Мәндері жүйенің бастапқы және соңғы күйімен анықталатын термодинамикалық функциялар:
Энтропия, энтальпия
Энтропия, Гиббс энергиясы
Энтропия, жылу
энтальпия, жылу
энтропия, жұмыс
термодинамика
Гесс заңы
44$$. Энтропия(S) нөлге ұмтылады:
Идеалды кристалл үшін
Т→0К
Газ тәріздес заттар үшін
Сұйық заттар үшін
Қатты заттар үшін
Т→298К
Т-273
45$$ Кез-келген температурада реакция өз бетінше өтеді:
Энтропияның өсуімен экзотермиялық
Энергия бөлінуімен және жүйенің көлемінің артуымен
Энтропияның төмендеуімен, экзотермиялық
Энергия бөлініуімен және жүйенің көлемінің төмендеуімен
Энтальпияның артуымен және энтропия факторының төмендеуімен
Энтропия артуымен, эндотермиялық
Энтропия төмендеуімен, эндотермиялық
46$$. Төмен температурада реакция өз бетінше өтеді:
Энтропия төмендеуімен, экзотермиялық
Энергия бөлінуімен және жүйенің көлемінің төмендеуімен
Энтропия артуымен, экзотермиялық
жүйенің көлемінің артуымен
Энтальпия және энтропия факторларының артуымен
энтропия артуымен,эндотермиялық
Энтропия төмендеуімен, эндотермиялық
47$$. :Жоғары температурада реакция өздігінен өтеді:
энтропия артуымен, эндотермиялық
жүйенің көлемінің артуымен және энергия жұтылумен
Энтропия төмендеуімен, экзотермиялық
Жүйенің көлемінің кемуінен
Энтропиялық фактордың төмендеуімен
Жүйенің көлемінің артуымен және энергия жұтылумен
Энтальпия және энтропиялық фактордың төмендеуімен
48$$. Өздігінен реакция жүрмейді:
Энтропия төмендеуімен, эндотермиялық
жүйенің көлемінің төмендеуімен және энергия жұтылумен
энтропия артуымен,экзотермиялық
Жүйенің көлемінің артуымен және энергия бөлінуімен
Энтальпия және энтропиялық фактордың төмендеуімен
Энтропия артуымен, экзотермиялық
Энтропия көлемінің кемуінен
49$$.Реакция өтуінің термодинамикалық мүмкіндігін анықтайды:
Гиббс энергиясы
Гельмгольц энергиясы
энтропия
Энтальпия
Жұмыс
Жылу
Ішкі энергия
50$$. Энтропия артатын реакция:
2H2O2→ H2O+O2
N2O4↔2NO2
CO+Cl2↔ COCl2
H2+Cl2↔ 2HCl
C+O2↔ CO2
N2 +3H2↔ 2NH3
N2 +O2↔ 2NO
51$$.Энтропия төмендейтін реакциялар:
CO+Cl2↔ COCl2
2CO2↔C+CO2
H2+Cl2↔ 2HCl
2H2O2→ H2O+O2
C+O2↔ CO2
Cu+Cl2↔ CuCl2
C+O3↔ CO3
52$$. Жылу эффектілері нөлден жоғары реакциялар:
N2O4↔2NO2
CH4+ 2H2O ↔ CO2+4H2
4P+5O2↔ 2P2O5
CaO+CO2↔CaCO3
2C+O2↔ 2CO
N2 +3H2↔ 2NH3
2CO+O2↔ 2CO
53$$. Жылу эффектісі нөлден төмен реакциялар:
2H2O2→ H2O+O2
N2 +3H2↔ 2NH3
PCl5↔ PCl3+ Cl2
NH4Cl↔ NH3+ HCl
FeO+C↔Fe+CO
CH4+ 2H2O ↔ CO2+4H2
N2O4↔2NO2
54$$.Өз бетінше жүретін N2 +3H2↔ 2NH3 Гиббс энергиясының (∆G), немесе энтальпия(∆H) несесе энтропия(∆s) өзгеру белгісі:
∆H>0
∆S>0
∆H<0
∆G>0
∆G=0
∆S=0
∆S<0
55$$. Гесс заңы есептеуге мүмкіндік береді:
Изобаралық процестердің жылу эффектісі
Изохоралық процестің жылу эффектісі
Гиббс энергиясын
Гельмгольц энергиясын
Энтропиясын
Гесс заңы
Изотермиялық
56$$. Жүйе үшін энтропияның максималды мәні:
2 моль Br2(газ)
4 моль Br2(газ)
1 моль Br2(сұйық)
1 моль Br2(кристал)
2 моль Br2(кристал)
4 моль Br2(кристал)
6 моль Br2(кристал)
57$$. Тура жүретін реакцияның молекулалығы мен реттілігі бір-біріне тең реакция:
А(ер)+2В(ер) →D
А(г)+2В(г) →D
А(ер)+2В(2) →D
А(к)+2В(к) →D
А(к)+2В(г) →D
А(к)+В(ер) →D
А(г)+2В(к) →D
58$$. Жылдамдық жүйенің көлем бірлігіне заттың концентрациясының өзгеруісен анықталатын реакциялар:
H2+Cl2↔ 2HCl
2CO+O2↔ 2CO2
Cu(ОH)2→ CuО+ H2O
2Na+Cl2↔ 2NaCl
2Na + 2H2O→ 2NaОH+ H2
Fe+CuCl2↔FeCl2+Cu
4KClO3 →3KClO4+KCl
59$$.Жылдамдық фазааралық аумағының бірлік бетіндегі заттың концентрациясының өзгеруімен анықталатын реакциялар:
2Na+Cl2↔ 2NaCl
Fe+CuCl2↔FeCl2+Cu
H2+Cl2↔ 2HCl
2CO+O2↔ 2CO2
HNO3+KOH→ KNО3+ H2O
2C+O2↔ 2CO2
HNO3+KI→ KNО3+HI
60$$.Реакцияның активтілік энергиясының шамасына (Е, кДж) қарап, қандай жағдайда реакцияның жылдамдығын өлшеу мүмкін емес:
20
140
80
50
100
75
90
61$$. Химиялық тепе-теңдіктің белгісі:
VT=VK
K=1
V(тура) =0
V(кері) =0
V(тура) < V(кері)
К >1
К<1
62$$.Химиялық тепе-теңдікті оңға ығыстыру белгілері:
К >1
V(тура) >V(кері
V(тура) =0
V(кері) =0
V(тура) < V(кері)
V(тура) = V(кері)
К<1
63$$.Химиялық тепе-теңдікті солға ығыстыру белгілері:
К<1
V(тура) < V(кері)
V(тура) =0
V(кері) =0
V(тура) >V(кері
V(кері) =0
V(тура) = V(кері)
64$$.Өнімдер концентрациясы туралы дұрыс тұжырым:
К>1, өнімдер концентрациясы реагенттер концентрациясынан артық
К=1, реагенттер және өнімдер концентрациясы бір-біріне тең
К=1, өнімдер концентрациясы реагенттер концентрациясынан артық
К=1, өнімдер концентирациясы реагенттер конценетрациясынан кем
К=1, реагенттер концентрациясы нөлге тең
К=1, өнімдер концентрациясы нөлден артық
К=1, өнімдер концентрациясы нөлдене кем
65$$. Мына реакция: N2 +3H2↔ 2NH3, ∆H<0 үшін химиялық тепе-теңдіктің кері реакция бағытына ығысатын жағдай:
Аммиактың концентрациясы өскенде
Азоттың концентрациясы кемігенде
Аммиактың концентрациясы кемігенде
Азоттың концентрациясы өскенде
Сутектің концентрациясы өскенде
Температура төмендегенде
Қысым өскенде
66$$. Қысымның өзгеруі химиялық тепе-теңдіктің ығысуына ешқандай әсер етпейтін реакция:
N2 +O2↔ 2NO
C+O2↔ CO2
N2 +3H2↔ 2NH3
2NO+O2↔2NO2
2CО+O2↔ 2CO
CO+Cl2↔ COCl2
FeO+ C↔ Fe+CO
67$$. Тепе-теңдік жүйеде қысымның жоғарылауының әсері тепе-теңдіктің тура бағытта ығысуына әкелетін реакция:
2NO+O2↔2NO2
4P+5O2↔ 2P2O5
PCl5↔ PCl3+ Cl2
N2O4↔2NO2
2NH3 ↔N2 +3H2
CO+Cl2↔ COCl2
FeO+ C↔ Fe+CO
68$$. Химиялық тепе-теңдік жүйесі Cl2(е)+ H2O(ж)↔ HCl(е)+HClО(е) мына заттарды қосқанда ығысады:
NaOH
Cl2
NaCl
NaClO
HCl
HClO
Hl
69$$.Экзотермиялық процесс үшін өнімнің шығымы:
Температураны арттырғында төмендейді
Температураны төмендеткенде артады
Температураны жоғарылатқанда төмендейді
Қысымды көтергенде артады
Концентрацияны арттырумен артады
Қысымды төмендеткенде артады
Концентрацияны төмендеткенде артады
70$$.Эндотермиялық процесс үшін өнімнің шығымы:
Температураны жоғарылатқанда артады
Температураны төмендеткенде кемиді
Температураны жоғарылатқанда кемиді
Қысымды көтергенде артады
Концентрацияны арттырғанда артады
Қымымды төмендеткенде артады
Концентрацияны кеміткенде артады
71$$.Жүйенің қысымын екі, үш, төрт есе кеміткенде CО2+Н2↔ CO+ H2O реакция жылдамдығы сәйкесінше төмендейді:
4есе
9есе
2есе
3есе
5есе
6есе
8есе
72$$.Бір мезгілде қысымды 4 есе кеміткенде, CO+Cl2↔ COCl2 температураны 600 (γ=2) арттырғанда реакция жылдамдығы артады:
0,4*10есе
40*10-1 есе
0,8*10 есе
80*10-1 есе
0,08*102 есе
0,2*10 есе
0,5*10есе
73$$. Сутегінің қысымын екі, үш,төрт есе арттырғанда N2 +3H2↔ 2NH3 реакция жылдамдығы сәйкесінше артады:
8 есе
27 есе
2 есе
3 есе
4 есе
6 есе
10 есе
74$$. А+2В↔ C жүйе үшін, реакцияның (К) тепе-теңдік константасын және А және В заттарының бастапқа концентрациясын есептеңіз, тепе-теңдік концентрациялары [А]=0,06 моль/л, [В]=0,12 моль/л, [С]=0,216 моль/л;
К=2,5
[А0]=0,276моль/л
[А0]=0,376моль/л
[В0]=0,652моль/л
[А0]=0,476моль/л
[В0]=0,476моль/л
К=3,5
75$$. 5л өлшеуіш колбада 25,4г І2 және 64 г НІ бар. Егер тепе-теңдік константа20-ға тең болса, НІ, І2 тепе-теңдік молярлы концентрациясын (см) және сутегінің массасын есептеу қажет:
См(НІ) = 0,1 моль/л
См(І2) = 0,02 моль/л
См(НІ) = 0,2 моль/л
См(І2) = 0,04 моль/л
m(Н2) = 0,5 моль/л
m(Н2) = 0,3 моль/л
См(І2) = 0,06 моль/л
76$$. Фридель-Крафтстың катализаторы:
А) AlCl3
B) FeBr3
C) awsd
Д) KMnO4
Е) Н2SO4
F) ) Н2SO3
G)CO2
77$$.Соңғы өнім:

A) Толуол
B) Метилбензол
C) Кумол
Д) Анилин
F) Бензойн қышқылы
G) м-Бензальдегид

78$$ Соңғы өнімді анықтаңыз:

Толуол
Метилбензол
Бензол
Кумол
п-Ксилол
м- Ксилол
о-ксилол
79$$ Пирокатехиннің (1,2-диоксибензол)физикалық қасиеттерін және формуласын анықтаңыз:
A) Тбалқу = 1050С
B) Тқайнау = 2450С
С) Тқайнау = 1820С
Д) Тбалқу = 350С
Е) Тбалқу = + 30,6 0С
F) Тбалқу = 350С
G) Тқайнау = 1920С

80$$ Ароматтық сипат көрсететін Хюккель ережесіне сәйкес пи-электрондар саны:
A) 34
B) 38
C)7
D) 13
E) 11
F) 3
G) 25
81$$ Төмендегі ароматты емес қосылыстарды көрсетіңіз:
А) Гексан
B) Циклогексан
C) Бензол
D) Бензол
E) Нафталин
F) Антрацен
82$$Алкандар, алкендер және алкиндердің геометриялық формаларының сипаттамалары:
Тетраэдрлік конфигурация
Жазық конфигурация
Цилиндрлік конфигурация
Үшбұрыштық конфигурация
Е.) Конус тәрізді конфигурация
F.)Төрт бұрышты конфигурация
83$$ Ароматтық сипат көрсететін Хюккель ережесіне сәйкес пи-электрондар саны:
A) 6
B) 12
C)8
D) 7
E) 11
F) 3
84$$ Фуран тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Пиросілекей қышқылы
B) Фурфурол
C) Пиррол
D) Индол
E) Тиофен
F) Хинолин
85$$.Пиррол тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Пирролидин
B) Гемин
C) Пиррол
D) Фуран
E) Пиросілекей қышқылы
F) Фурфурол
86$$. Индол тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Индол
B) Триптофан
C) Гетероауксин
D) Пирролидин
E) Пиросілекей қышқылы
F.) Сілекей қышқылы
87$$ Азол тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Пенициллин
B) Пилокарпин
С) Индол
Д) Пирролидин
E) Гетероауксин
F) Гетероауксин
88$$. Пиран тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Хромон
B) Антоциан
C) Триптофан
D) Индол
E) Пенициллин
F) Сульфатиазол
89 $$
Пиридин тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Пиперидин
B) Пиридин
C) Триптофан
D) Хромон
E) Пенициллин
F) Пилокарпин
90$$
Пурин тобына жататын косылыстарды анықтаңыз:
A) Триазин
B) Нуклеин қышқылдары
C) Триптофан
D) Пиперидин
E) Пилокарпин
F.) Хромон
91$$ Бензендиолдарды анықтаңыз:
A) Пирокатехин
B) Гидрохинон
С) Пилокарпин
D) Пиперидин
E) Нуклеин қышқылдары
F) Пиридин
92$$. Үш атомды фенолдардың аталуы:
A) Флороглюцин
B) Пирогаллол
C) Гидрохинон
D) Пиперидин
E) Нуклеин қышқылдары
F) Пиридин
93$$. Үш атомды фенолдардың аталуы:
A) Флороглюцин
B) Пирогаллол
C) Гидрохинон
D) Пиперидин
E) Нуклеин қышқылдары
F) Пиридин
94$. Ароматтық критериялар:
Химиялық
Құрылысы бойынша
Гибридизация
Изомеризация
Активті
Активсіз
95$.$ Ароматтық қатардағы қосылу реакциясына жататындар:
Ауадағы оттекпен тотықтыру және озонолиз
Жарықта хлорлау
Альдегидтермен конденсациялау
Гидратация
Кетондармен конденсациялау
Жану реакциясы
96;$$Бензолды сульфирлеуге қолданылатын қосылыстар:
Хлорсульфон қышқылы
Олеумом
Сірке және күкірт қышқылдарының қоспасы
Араластырылған хлорсульфон қышқылы
Араластырылғанкүкіртқышқылы
Араластырылған олеумом
97$$ Бензолды ацилдеу төмендегі қай қосылыстармен жүргізіледі?
Галогенангидридтармен
Карбон қышқылдарымен
Спирттермен
Амидтермен
Диолдармен
Күрделі эфирлермен
98$$. Бензолды нитрлеу төмендегі қай қосылыстармен жүргізіледі?
Нитроний тұздарымен
Концентрлі азот және күкірт қышқылдарының қоспасымен
Нитроний тұздарының балқымасымен
Араластырылған азот қышқылымен
Концентрлі азот және араластырылған күкірт қышқылдарының қоспасымен
Азот қышқылы
99$$Бензолды нитрлеуге қолданылатын белсенді нитрлеуші агенттер:
Нитрлеуші қоспа HNO3 +Н2SO4
KNO3+ Н2SO4
Ацетилнитрат
HNO3 + Н2О
Ni-тұз;
спирт
100$$ Келтірілген қосылыстардыңқайсысы құрылымдық изомер:
a)CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3
b)H2C = C(CH3)CH2 – CH3
c) CH2 = C = CH – CH2CH3
d) HC ≡ C – CH (CH3)CH3
e) (CH3)2 С= CH – CH3
A) қосылыстар a, b, e
B) Пент-1-ен, 2-метилбут-1-ен, 2-метилбут-2-ен
C) қосылыстар c, d
D) қосылыстар a, c, d
E) қосылыстар b, d, e
F) қосылыстар b, c, d
101$$ Полюссіз коваленттік байланысы бар ... қосылыстар:
A) СН4, С2H6, C7H8, C4H10
B) C7H8, C6H5CH (CH3.2, HC≡C−CH3
C) HC≡C−CH3, CH3O CH3, (C6H5)2C(O), С2H4
D) C6H5CH (CH3.2, С3H6, CH2=CH-Br
E) CH3Cl, CH4, C2H6, CH3CHO
F) CH2=CH-Cl, C3H8, C2H6, C6H12
102$$
Тармақталған пентан:
A) Тетраметилметан
B) 2,2-Диметилпропан
C) Диметилбутан
D) Неопентан
E) Этилпропан
F). Этан
103$$ Қайсы қосылыста оптикалық изомерия болуы мүмкiн:
A) Бутан-2-ол
B) Метилэтилкарбинол
C) Диметилбутан
D) Бутан-1-ол
E) Бутаналь
F) Бутанон
104$$ Көмірленген диен:
A) CH2=C=CH2
B) CH2=C=CH-CH3
C) H2C=CH-CH2-CH=CH2
D) CH2=CH-CH2-CH=CH2
E) CH2=CH-CH=CH2
F) CH2=CH-CH2-CH=CH-CH3
105$$ Алкиндердіңқұрылысы:
A) Алкин құрылысы - сызықты
B) Валенттік бұрышы 180
C) Валенттік бўрышы 109,5
D) Алкин құрылысы кеңістікте-тетраэдр
E) Алкин құрылысы жазықтыќта-үшбұрыш
F) Алкин құрылысы кеңістікте-пирамида
106$$ Қабысқан диендердің тқрақтылығы төсіндіріледі:
A) Молекулалар геометриясымен
B) Байланыс энергиясымен
C) Электрон бұлттарының резонансымен
D) Дипольдіѕ моментінің шамасымен
E) Молекула құрылысымен
F.) Электрон бұлттары
107$$ Карбон қышқылдарының ең маңызды өкілдері:
A) Сірке қышқылы
B) қўмырсқа қышқылы
C) Хлорлы қышқыл
D) Глицерин қышқылы
E) Ацетон
F) Амин қышқылы
108$$ Оңай ажырайтын топ:
A) - Cl
B) – Br
C) – CH3
D) -NH2
E) -OH
F) -SH
109$$ Метан → Нитроэтан
Өзгерісті жүргізуге қажетті реагенттер:
A) Cl2(hv)
B) Вюрц синтезі
C) H2SO4
D) HNO3 (конц)
E) Кольбе синтезі
F.) H2SO3
110$$ Спирттердің еѕ маңызды өкілдері:
A) Метанол
B) Н-пропанол
C) Бензальдегид
D) Пропаналь
E) Трет-бутил спирті
F) Этилен
111$$ Электрофилді бөлшектер:
A) Сутек катионы
B) Нитроний катионы
C) Сутек атомы
D) Галоген радикалы
E) Галоген анионы
F) Сутек анионы
112$$ Индуктивті эффект анықталады:
A) Молекулада гетероатомның болуымен
B) Қарапайым байланыс бойыша электрондардың ығысуы арқылы
C) р- байланыс жүйесі бойынша электрондардың ығысуы арқылы
D) Молеклада гетероатомныѕ болмауы
F) Тұыйқ тізбекті жүйенің болуымен
F) Молекуланың копланарлы болуымен
113$$Тұрақты радикалдарға жатады:
A) Аллил-радикал
B) Трет-бутил-радикал
C) Этил-радикал
D) Метил-радикал
E) Пропил-радикал
F). Этан
114$$ Нуклеофилдік қасиет көрсетеді:
A) Бөліспеген электрон жұбы бар бейтарап молекулалар
B) Бөліспеген электрон жұбы бар атомдар
C) Электрондар
D) Катиондар
E) Радикалдар
F) Протондар
115$$ 2,2-диметилпентан изомері:
A) н-Гексан
B) 2,3-Диметилпентан
C) Неопентан
D) 2-Метилбутан
E) Бутан
F) Изопентан
116$$ Цис-, транс- изомері мүмкін қосылыстар:
A) Метил-2-бут-2-ен
B) Гекс-2-ен
C) Пент-1-ен
D) Бут-1-ен
E) 2-метилпропен
F) Гекс-1-ен
117$$ ,- Түйіндескен жүйелерге жататын қосылыс:
A) Бута -1,3-диен
B) Пента-1,3-диен
C) Бромбут-1-ен
D) Ацетамид
E) Аллил-радикал
F.) Ацетилен
118$$ Үштік байланыс табиғаты сипатталады:
A) Жоєары поляризациялануымен
B) SP – гибридизациямен
C) Байланыс ұзындыєымен 0,154 нм
D) Байланыс ұзындығымен 0,134 нм
E) SP3- гибридизациямен
F) SP2 – гибридизациямен

119$$ Мезомерлі эффектініңқатысында анықталады:
A) Еселік байланыстардыѕ қабысуы нәтижесінде
B) Еселік байланыстардыѕ ароматты сақиналармен қабысуы нәтижесінде
C) Орынбасарлар нәтижесінде
D) Тұйықталған еселік байланыстар нәтижесінде
E) Копланарлыққұрылыстың болмауы нәтижесінде
F) Циклдік жїйе нәтижесінде
120$$ Алкандар, алкендер, алкиндердегі көміртегі атомына тән валенттік бұрыш
A) 1090
B) 1200
C) 2400
D) 900
E) 450
F) 1080
121$$ \s Көмертек атомының будандасуы:
А) sp2
B) sp3
C) spd
D) spd2
E) d2sp
F.) d3sp
122$$ sp2- Будандасу тән:
A) Алкендерге
B) Этиленді көмірсутектерге
C) Қаныққан көмірсутектерге
D) Алкандарға
E) Алкиндерге
F) Ациклдік көмірсутектер

123$$ Реакция өнімдері:
\s
A) Пропан
B) Этан
C) Изопропан
D) Ас тұзы
E) Пентан
F) Бутен
124$$ Вюрц реакциясы арқылы қайсы қосылыстан гександы алуға болады:
A) 1-Бромпропан
B) Бромметан+бромпентан
C) Бромпентан
D) 2-Бромпропан
E) 2-Бромбутан
F) Бромэтан
125$$ Изобутил және үшіншілік бутил спирттерінен суды бөлгенде түзілетін алкендер:
A) 2-метил-1-пропен
B) Симметриялы емесдиметилэтилен
C) 2-метилбутен-1
D) 1-бутен
E) 2-бутен
F.) d2sp
126 $$ Кучеровтың реакциясына түсетін қосылыстар:
A) Бутин
B) Пропин
C) Бутан
D) Бутен
E) Этан
F) Пропен
127$$ Динедерді алу жолдары:
A) бутан-бутенді фракциясыныѕ каталитикалық дегидрленуі
B) Алкалоидтардың дегидратациясы
C) Жоғарғы температурада бензолдың гидрленуі
D) Галогеналкандардыңдегидрогалогенденуі
E) Этанальдан бутадиенніңтүзілуі
F) Алкендердің тотығуы
128$$ Белгiсiзқосылыс:

A) Изобутан
B) 2-метилпропан
C) Изопентен
D) Пропан
E) Бутан
F.)Этилен
129$$ Полимерлену реакциясына түспейтiн қосылыстар:
A) Пропан
B) Изобутан
C) Этилен
D) Пропилен
E) Метилэтилен
F) Пропен
130$$
Соңғы өнiм:
A) Бутадиен -1,3
B) Дивинил
C) Бутадиен
D) Бутадиен -1,2
E) Бут-1-ен
F) Бут-2-ен
131$$ Белгiсiзқосылыс:

A) Ацетилен
B) Этин
C) Пропаналь
D) Этилен
E) Этан
F). Метан
132$$ Соңғы өнім:
2-бромбутан+ KOH(спирт) X
A) Диметилэтилен
B) Бут-2-ен
C) 1-Бутен
D) Метилэтилен
E) Бутан
F) Бут-1-ен
133$$ Қышқылдыққасиетiнiң өсуiне қарай қатар құрыңыз.
1. этан2. этилен3. ацетилен
A) 1<2<3
B) Метилметан, этен, этин
C) 1<3<2
D) 2<1<3
E) 3<2<1
F) 2<3<1
134$ $Гекс-1-ин, гекс-1-ен, гексан ИК-спектрлерінің сипаттамасы:

A) 3000-2800 см -1 аймағында күрделі сіңіру сызықтарының болуы
B) 1680-1640 см -1 аймағында сіңіру сызықтарының болуы
С) Симметриялы алкиндерде симметрия бойынша тиімді болуы
D) 3000-2800 см -1 аймағында күрделі сіңіру сызықтарының болмауы
E) 680-1630 см -1 аймағында интенсивті сіңіру сызықтарының төмендеуі
F) 2300-2100 см -1 аймағында интенсивті сіңіру сызықтарының төмендеуі
135$$ Марковников ережесі симметриясыз алкендерге әсер еткенде орындалады:
A) Галогенсутектер
B) Хлорлықышқылы
C) Галогендермен
D) Металдармен
E) Альдегидтермен
F.)Алкандар
136$$
СН – қышқылдар:
A) 2-нитропропан
B) Нитроэтан
C) Анилин
D) Їшнитрометан
E) Этиламин
F) Метиламин
137$$Зайцев ережесі бойынша элиминирлеу реакциясында тїзіледі:
A) Біршама орын алмасқан алкендер
B) Біршама тұрақты алкендер
C) Орын алмаспаған алкендер
D) Аз орын алмасқан алкендер
E) Жоғары жылулықпен гидрленген алкендер
F) Тұрақсыздау алкендер
138$$; Озонидті сумен ыдыратқанда ацетон мен сірке альдегидініңқоспасын беретін алкен:
A) 2-метилбут-2-ен
B) Үшметил этилен
C) 3-Метил-1-бутен
D) 2-Метилбут-1-ен
E) Бут-1-ен
F) Бут-2-ен
139$$ Екіншілік галогеналкандар:
A) CH3-CHСІ-CH3
B) CH3-CHСІ- C2H5
C) СІ-CH2-CH2-CH3
D) CH3-CH2-Br
E) CH3CH2CH2)
F.) CH3CH2CH2-Cl
140$$Үшномеклатурабойыншааталуы:
\s
A) 2,2-Диметилпропан-1-oл
B) Неопентиловый спирт
C) 2- диметилпропан -3-oл
D) 2,2-метилпропан-1-oл
E) 2,3-диметилбутан -1-oл
F) 2,2-диметилбутан-2-oл
141$$ Оптикалық белсенді спирт:
A) Бутан-2-ол
B) Пентан-2-ол
C) Метанол
D) Бутанол-1
E) 2-метилпропан-2-ол
142$$Оптикалық белсенді қосылыстар:
A) 2-Хлорбутан
B) 2-Аминобутан
C) Этанол
D) 1-хлорбутан
E) 1-хлорпропан
143$$ Полюсті коваленттік байланысы бар ... қосылыстар:
A) CCI4, CH3CH2NH2
B) CH2=CH-Cl, CH3OCH3
C) CH4, C6H6
D) C3H8, C6H12
E) CH4, C2H6
144$$ р,р-Түйіндесуі тән:
A) Винилхлоридке
B) Стиролға
C) Ксилолға
D) Толуолға
E) Этилхлоридке
145$$қайсы қосылыстан магний органикалық синтез арқылы бiрiншiлiк спирттi алуға болады:
A) Этилен тотығы
В) Формальдегид
С) Метилэтиленкетон
D) Этилен
Е) Этан
146$$Соңғы өнiм:

A) Бутанол-2
B) Метилэтилкарбинол
C) Изобутанол-1
D) Бутанол-1
E) Пропилкарбинол
147$$ SN 2 реакция сипатталады:
A) Реакцияның екінші реттілігі арқылы
B) Бипирамидалы ауыспалы қосылыстардың түзілуімен
C) Реакцияның төмен жылдамдығы
D) Катализатор қатысында
E) Реакцияның бірінші реттілігі арқылы
148$$Элимирлену реакцияларына түседі:
A) Дигалогеналкандар
B) Спирттер
C) Кетондар
D) Қышқылдар
E) Альдегидтер
149$$ Екіншілік нитроқосылыстарға жататын қосылыстар:
А) CH3-CH(NO2)CH3
B) CH3-CH(NO2) C2H5
C) H2C=CH-NO2
D) CH3-CH2NO2
E)CH3CH2CH2NO2
150$$ 10%-тік қышқыл ерітіндісін алу үшін тығыздығы 1,4 г/см3 200 мл 68%–тік азот қышқылы ерітіндісіне қосуға қажетті су көлемі.
A)
B)
C) 15.62г
D)1.63.10г
E)16.25г
151$$ ВаSO4ерігіштік көбейтіндісі (ЕК) 1,110‾10тең. ВаSO4 (г/л) ерігіштігін есептеу.
A)
B)
C)
D) 24.5г/л
Е) 0.245г /л
152$$ Mg(OH)2 магний гидроксидінің 180С-та ерігіштігі 1,7 10‾4 моль/л тең. Осы температурада ерігіштік көбейтіндісін есептеу.
A)
B)
C)
D)0.19
E) 19.6
153$$. Келесі қышқылдар үшін молярлық жэне нормалдық концентрациялары бір-біріне тең:
A)
B)
C)
D) HI
E) HF
154$$. Молярлық және нормальдық концентрациялар бір біріне тең болады негіздер үшін:
A)
B)
C) H2O
D) NaCI
E) CaCI2
155$$. Тұздар үшін эквиваленттік факторы 1-ге тең:
A)
B)
C)
D) KJ
E) NaOH
156$$ Газдарды еріткенде Гиббс энергиясының , энтальпияның , энтропияның өзгеру белгісі:
A)
B)
C)
D)H=O
E) S=O
157$$. Натрий карбонаты еруі кезінде Гиббс энергиясының , энтальпияның және энтропия белгісі өзгеруі:
A)
B)
C)
D) G=O
E)H=O
158$$. Натрий сілті ерітіндісінің еруі кезіндегі Гиббс энергиясының , энтальпияның және энтропияның таңбасының өзгеруі:
A)
B)
C)
D) H=O
E) S=O
159$$. Кристаллогидраттар:
A) Құрамында кристалданған суы болады
B) Құрылымында су молекуласы болады
C) Еритін заттар мен еріткіштің өзара әрекеттесу өнімдері
D) Құрылымында су молекуласы болмайды
E) Ерігіш заттар
160$$ Ерітіндіде еритін заттың дисперстік бөлшегі бойынша ажыратады:
A) Нағыз
B) Коллоидты
C) Өрескел дисперсті
D) Ерітінді
Е) Еріткіш
189. Еру шегінің дәрежесі бойынша ерітінділер бөлінеді:
A) Қаныққан
B) Аса қаныққан
C) Қанықпаған
D)
Коллоидты
E) Дисперсті
161$$ 320 г 10%-дық күкірт қышқылы ерітіндісіне 80 г су қосылған. Алынған ерітіндідегі қышқылдың массалық үлесі:
A)
B)
C)
D) 80,10
E) 0.802
162$$. 250г 18%-дық және 200 г 4,5%- дық NaOH ерітіндісін құю арқылы алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі:
A)
B)
C)
D)0.12
E) 1200
163$$ Егер 500 мл натрий гидроксиді ерітіндісінде 3,4 гидроксид –ион болса, еріген заттың молярлық концентрациясы (моль/л):
A)
B)
C)
D)40
E) 0.04
164$$. кристаллогидратында судың массалық үлесі 62,94%. Судың молекула санын (n) анықтаңыз .
A)
B)
C)
D)100
E)100.10
165$$. 140 г 40%- дық калий гидроксиді ерітіндісін дайындау үшін қажетті калий оксидінің массасы (г):
A)
B)
C)
D) 560
E) 5.6
166$$. Ерітіндінің массалық үлесі - еритін заттардың массасы:
A) 100г ерітіндіде
B) 0,1 кг ерітіндіде
C) QUOTE г ерітіндіде
D) 32,6 г
E) 0,0326 кг
167$$. Дұрыс тұжырым таңда:
A) мәні тек әлсіз электролит үшін қажет.
B) мәні кез келген электролит үшін қажет.
C)
D)Күшті электролиттер
Е)мәні тек күшті электролит үшін қажет.
168.$$ Бірдей жағдайдаболғанда,электролитті ата:
A)
B)
C)
D) HCI
E) HI
169$$. Бірдей жағдайда болғанда,электролит:
A)
B)
C)
D) HI
E) H2S
170$$. мәні қажет электролит:
A)
B)
C)
D)HCI
E)NaOH
171$$. Диссоциация константасы анықталатын электролит:
A)
B)
C) H2S
D) HI
E) NaCI
172$$ Электролиттік диссоциация константасы() мәнін қолданып,ең әлсіз электролитті ата:
A) ;
B)
C)
D)
E)NaCI Kd-2.3
173$$. Электролиттік диссоциация константасы()мәнін қолданып,әлсіз электролитті көрсет:
A)
B)
C)
D)HCI
E) H2S
174$$. Сатылап диссоциацияланатын электролиттер:
A) , ,
B) , ,
C) ,
D) CaCI2.NaCI.
E) KCI.NaOH.H2S
175$$. Бір сатыда диссоциацияланатын электролиттер:
A)
B)
C) NaOH
D) KCI
E) KOH
176$$ Электрөткізгіштігі жоғары болатын электролиттер:
A)
B)
C) NaCI
D)Na2S
E)HCI
177$$ қысқартылған иондық-молекулалық теңдеу үшін реагенттерді таңдаңыз:
A)
B)
C) NaCI.KCI
D) NaOH
E) NaCI.
178$$ қысқартылған иондық-молекулалық теңдеу үшін реагенттерді таңдаңыз:
A)
B)
C)
D)NaOH.HCI
E) HI.NaOH
179$$. қысқартылған иондық-молекулалық теңдеу үшін реагенттерді таңдаңыз:
A)
B)
C)
D)NaCI.H2S
E) BaCI2.HCI
180$$. Көмір қышқылы () қасиеттеріндегі қателіктерін көрсет:
A) Бір сатыда диссоциацияланады.
B) Тек қышқылдық тұз түзеді .
C) Екі сатыда диссоцияланады
.
Үш сатыда диссоцияланады
Тек негіздік тұз түзеді
181$$. Иондық реакциятеңдеуін жазғанда ион түрінде жазылатын тек мыналар:
A) Күшті қышқылдар.
B) Күшті негіздер.
C) Еритін орта тұз.
Д), Ерімейтін тұз
Е), Қышқылдар
182$$ Электролиттік диссоциация күшейеді, егер:
A) Еріген заттың полярлығы артса.
B) Электролит ерітіндісін сұйылтса.
C) Температураны жоғарылатса.
D) Температураны төмендетсе
Е) Еріткіштің полярлығы төмендесе
183$$. Бір сатыда диссоциацияланатын тұздар:
A) , ,
B),
C),
D)Na2SO4.Ca(OH)2
E) FeCI3.MgCI2
184$$. Химиялық тепе-теңдік молекуланың иондарға диссоциациялану жағына ығысады, егер:
A) Еріген заттың полярлығы артса.
B) Электролит ерітіндісін сұйылтса.
C) Температураны жоғарылатса.
Д .) Температураны төмендетсе
Е.) Ерітіндінің полярлығы төмендесе
185$$ Аррениустің диссоциациялану теориясы қолданылатын ерітінділер:
A) Әлсіз электролиттердің сұйылтылған ерітіндісі .
B) Әлсіз негіздің сұйылтылған ерітіндісі.
C) Әлсіз қышқылдың
Д.) Газ күйіндегі заттар
Е.) Сұйық заттар
186 $$ 0,3 моль/л натрий ортофосфатының 1л сулы ерітіндісінің құрамында 0,27 моль натрий ионы бар. Тұздың диссоциациялану дәрежесі:
A)
B)
C)
Д.)50%
Е).80%
187$$. Константа диссоциациясы К= 5·10‾8 тең 0,1 М НСlО ерітіндісіндегі сутек иондарының концентрациясы:
A)
B)
C)
D) 0.6 моль
E) 0.7моль
188$$. Диссоциациялану дәрежесі 1,32· 10‾ тең 0,1 М сірке қышқылының ерітіндісінің диссоциациялану константасы:
A)
B)
C)
D)175
E) 180
189$$. Электролиттердің күшін анықтаудағы дұрыс тұжырым:
A) Неғұрлым α үлкен болса,соғұрлым электролит күші көп болады.
B) Неғұрлым КД үлкен болса,соғұрлым электролит күші көп болады.
C) Неғұрлым байланыстың полярлығы жоғары болса, соғұрлым электролит күші көп болады.
D) Неғұрлым байланыстың полярлығы төмен болса, соғұрлым электролит күші аз болады
E) ) Неғұрлым α кем болса,соғұрлым электролит күші аз
190$$. Мына электролиттер үшін электролиттік диссоциация – қайтымды процесс:
A)
B)
C) NaOH.
D) NaCI
E) Na2S
191$$. Электрөткізгіштік жүйесі реакция үшін артады:
A)
B)
C) H2S+ NaOH
D) NaCI+HCI
E) Na2S+NaOH
192$$. Диссоциациялану дәрежесі 1,3% болатын 0,1 М сірке қышқылы ерітіндісіндегі сутек иондары концентрациясы:
A)
B)
C) 0.13
D) 0.013
Е) 0.13
193$$. Нейтралды ортаның жағдайы:
A)
B)
C)
D)
E)
194$$. Қышқылдық ортаның жағдайы:
A)
B)
C)
D) pH=7
E) pH
195$$. Сілтілік ортаның жағдайы:
A)
B)
C)
D) pH=7
E) c(H)=c(OH)
196$$. Натрий сульфаты ерітіндісі үшін:
A)
B)
C)
D)c(OH)=c(H)
E) c(H)=pH
197$$. Мырыш нитраты ерітіндісі үшін:
A)
B)
C)
D) pY=7
E) c(H)=c(OH)
198$$. Натрий карбонаты ерітіндісі үшін:
A)
B)
C)
D)pH=7
E) pH=10
199$$. Натрий ацетаты ерітіндісінде сутек иондарының концентрациясы мүмкін болатын шама:
A)
B)
C)
D)
E)pH=0
200$$. Алюминий хлориді ерітіндісінде сутек иондарының концентрациясы мүмкін болатын шама:
A)
B)
C)
D)
E)10М

1-жауап.
1$.Химияның стехиометриялық заңдары:
Массаның сақталу
Фарадей заңы
Энштейн заңы
Гесс заңы
Термодинамика
Гиббс энергиясы
2$. Құрылым бірлігі иондар болатын заттар:
Натрий хлориді
Күкірт оксиді
Темір
Оттек
Фосфор
Фосфор оксиді
3$. Күрделі заттар:
Қант
Алмаз
Күкірт
Озон
Графит
Карбин
4$. 0,2 г натрий гидроксидіндегі молекулалар саны:
3,01*1021
3,01*1024
6,02*1023
60,2*1021
0,602*1019
601*101
5$. 110г көмірқышқыл газындағы молекулалар саны:
1,5*1024
3,01*1024
6,02*1023
60,2*1021
0,602*1019
60,2*1022
6$. Орынбасу реакциясы:
Fe+ Cu Cl2→ FeCl2+ Cu
2Na+Cl2→2NaCl
NiCl2+2NaOH→Ni(OH)2+2NaCl
HNO3+KOH→KNO3+H2O
Cu(OH)2→ CuO+H2O
4KClO3→KCl+3KClO4
7$.HNO3+KOH→KNO3+H2O реакция болып саналады:
Алмасу
Орын басу
Қосылу
Айырылу
Тотығу
Тотықсыздану
8$. Қосылу реакциясы:
2Na+Cl2→2NaCl
Zn+ Cu Cl2→ ZnCl2+ Cu
NiCl2+2NaOH→Ni(OH)2+2NaCl
HNO3+KOH→KNO3+H2O
Cu(OH)2→ CuO+H2O
Fe+ Cu Cl2→ FeCl2+ Cu
9$.Тотығу-тотықсыздану реакциясы:
2Na+Cl2→2NaCl
Cu(OH)2→ CuO+H2O
NiCl2+2NaOH→Ni(OH)2+2NaCl
HNO3+KOH→KNO3+H2O
NH4Cl→NH3 +НCl
СаО+СО2→ СаСО3
10$. Гелий бойынша тығыздығы 10,5 және құрамы (массалық бөлігіне байланысты):С -85,71%, Н-14,29% бар заттың: молярлық массасы, формуласы, атауы:
42 г/моль
44 г/моль
Пропан
С3Н8
С3Н4
Пропин
11$. Құрамында 60% метан және 40% этан бар 10 л газ қоспасын жағу үшін қажетті оттегінің (қ.ж.) көлемі:
2,6*10л
6,2*10л
0,62*102л
620*10-1л
2,6*102л
62*10-1л
12$.200 г алюминий сульфидіндегі алюминийдің массасы:
7,2*10г
2,7*10 г
0,27*102 г
270*10-1г
7,2*10-1г
0,72*10-2г
13$. 5,1 г аммиактың 4,48 л (қ.ж) хлорсутекпен өзара әрекеттесуінен алынған аммоний хлоридінің массасы:
1,07*10 г
2,7*10г
0,27*102 г
270*10-1г
1,07*10-1г
1,07*10-2г
14$. Құрамы( массалық бөлігі бойынша): С-54,54%, Н-9,1%, О-36,36% және ауа бойынша тығыздығы 3,03 болатын заттың болярлық массасы, формуласы, атауы:
88 г/моль
74 г/моль
Пропан қышқылы
С2Н5СООН
СН3СООН
Сірке қышқылы
15$.Гомогенді реакция:
HNO3+KOH→KNO3+H2O
СаО+СО2→ СаСО3
FeО+С→Fe+СО
2Na+Cl2→2NaCl
Fe+ Cu Cl2→ FeCl2+ Cu
2Na+l2→2Nal
16$.Гетерогенді реакция:
FeО+С→Fe+СО
2CO+O2→2CO2
HNO3+KOH→KNO3+H2O
Н2+Cl2→2НCl
N2+3H2→2NH3
2 NО+О2→2NО2
17$. Эндотермиялық тура бағытта реакция:
N2О4↔2NО2
4Р+5O2→2Р2O5
СаО+ CO2→ СаСО3
2C+O2→2CO
N2+3H2→2NH3
2H2O2→Н2O
18$. Экзотермиялық тура бағыттағы реакция:
2H2O2→H2O+ O2
Р Cl5↔ РCl3+Cl2
NH4Cl→NH3 +НCl
FeО+С→Fe+СО
СН4+H2O→ CO2+4H2
N2О4↔2NО2
19$. 245 г бертолле тұзын(формуласы)алуға кеткен сілті мен хлордың зат мөлшері:
12 моль сілті
6 моль сілті
12 моль хлор
KClO4
KClO2
68моль сілті
20$. Минимальды энергия тұрғысына сәйкес атомдық орбитальдарды электрондармен толтыру реті:
4s→3d
4p→3d
3d→4s
3d→3p
4p→4d
4s→4p
21$. Бас және орбиталь квант сандарының қосындысы бірдей шама болатын :
5s
6d
4s
4f
5p
3p
22$. Электрондық формула 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 сәйкес келетін бөлшек:
Ar
Na+
F
Fe+3
Mg+2
Fe+2
23$. Негізгі (А) топқа жататын элементтер:
3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
3s2 3p6 3d3 4s2
3s2 3p6 3d4 4s2
3s2 3p6 3d5 4s2
4s2 4p6 4d10 5s2
4s2 4p6 5s2
24$. Период бойынша солдан оңға қарай:
Атом радиусы кемиді
Атом радиусы артады
Элементтің электртерістілігі кемиді
Иондану энергиясы кемиді
Иондану энергиясы өзгермейді
Атом радиусы өзгермейді
25$. Топ бойынша жлғарыдан төмен қарай:
Атом радиусы артады
Атом радиусы кемиді
Элементтің электртерістілігі артады
Иондану энергиясы артады
Иондану энергиясы өзгермейді
Атом радиусы өзгермейді
26$. Қозған күйдегі үш жұптаспаған электроны бар:
Бор
Скандий
Иттрий
Кремний
Германий
Цирконий
27$. Бір топтағы элементтерде периодты түрде қайталанады:
Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрондар саны
Атом ядросының заряды
Ядродағы электрондар саны
Элементтердің атомдық массасы
Ядродағы протондар саны
Ядродағы нейтрондар саны
28$. 24 электрон үшін бас орбиталь және магнит квант сандары:
n=3
n=4
l=1
m=0
m=-2
l=0
29$. Сыртқы деңгейін аяқтауға төрт электрон жетпейтін элементтер:
Кремний
Скандий
Иттрий
Бор
Гафний
Цирконий
30$. Атомның иондану энергиясына қатысты:
Атомның ядро мен едәуір әлсіз байланысқан электронды тартып алуға қажетті минималды энергия
Атомнан ядромен едәуір әлсіз байланысқанэлектронды тартып алуға қажетті максималды энергия
Иондану энергиясы көп болған сйын,элементтің металдық қасиеті күшті байқалады
Иондану энергиясы аз болған сайын атом электрондарын қиын береді
Иондану энергиясы көп болған сайын атом электрондарын оңай береді
Атомға бір электрон қосылған кездегі бөлінетін минималды энергия
31$. Бірінші негізгі топтың элементтері үшін жоғарыдан төмен:
Электртерістігі төмендейді
Электртерістілігі жоғарылайды
Иондану энегриясы жоғарылайды
Электрон тартқыштығы жоғарылайды
Иондану энергиясы өзгермейді
Иондану энергиясы өзгереді
32$. Элементтердің металдық қасиеттері жоғарылайды:
2s2 →5s2
5s2 →2s2
4s2 →4s2 4р6
5s2 р1→2s2 2р1
4s1 →3s2 р5
2s1 →2s2 р2
33$. Элементтердің бейметалдық қасиеті артады:
4s2 →4s2 4р6
2s2 →5s2
2s2 р5→5s2 р5
2s2 р1→5s2 р1
3s2р5 →3s2
3s2р1 →3s1
34$. Бейметалдық қасиеті анық білінетін элемент атомының валентті электрондарының электрондық конфигурациясы:
4s2 р5
4s2 р1
4s2 р2
4s2
2s1
6s1
35$. Күкірт элементінің соңғы электроны үшін оның максималды қозған күйінде бас орбиталь немесе квант сандары:
n=3
n=4
l=1
m=0
m=-2
m=-4
36$.Қозған күй мүмкін болмайтын элемент:
Хром
Скандий
Иттрий
Бор
Гафний
Цирконий
37$. Бөлшек радиусы артады:
Cl+5→ Cl-1
Cl-1→ Cl+5
Cs+→ Na+
I-→ F-1
Na→ Cl
Sb→ N
38$. Электробейтарап атом теріс зарядталған ионға айналады:
Ne> Np
Ne> Np
Ne< Z
Np < Ne
Np = Ne
Ne= Z
39$. Электробейтарап атом оң зарядталған ионға айналады:
Ne< Np
Nр >Nе
Np ˃ Ne
Np = Ne
Ne= Z
Ne= р
40$. Типтік металдардың атомдарының электрондық құрылысының ерекшеліктері:
Электртерістігі екіден аз
Электртерістігі екіден жоғары
Атомдарының сыртқы электрондарының саны екіден көп
Иондану энериясы жоғары
Электрон тартқыштығы жоғары
Атом радиусы төмен
41$. Ауыспалы металдардың атомдардың электрондық құрылысының ерекшеліктері:
Электртерістігі екіден аз
Электртерістігі екіден жоғары
Соңғы электрон s-деңгейшені толтырады
Иондану энериясы төмен
Электрон тартқыштығы аз
Атом радиусы кіші
42$.Типтік металл еместердің атомдарының электрондық құрылысының ерекшеліктері:
Электртерістігі екіден жоғары
Электртерістігі екіден аз
Атомдардың сыртқы электрондарының саны екіден көп
Иондану энериясы жоғары
Электрон тартқыштық жоғары
Соңғы электрон d-деңгейшені толтырады
43$. NaOH әрекеттесе алады:
Күшті қышқылмен
Кез келген негізбен
Әлсіз негізбен
Күшті негізбен
Кез келген негізбен
Әлсіз негізбен
44$. Амфотерлі гидроксидтер әрекеттеседі:
Күкірт қышқылымен
Мыс гидроксидімен
Никель гидроксидімен
Күкіртті қышқылмен
Көмір қышқылымен
Азотты қышқылмен
45$. Оксидінің жалпы формуласы Э2О5 болатын оксоқышқыл
H3PO4
H2CO3
HClO4
H2SO4
H2S
H2SO4
46$. Суда еритін оксид:
Na2O, CO2
SiO2, K2O
SO3, ZnO
NiO, SO2
Al2O3,P2O5
MgO, CO2
47$. Оксидтің сумен әрекеттесуі кезінде алынатын гидрооксидтер:
NaOH
Be(OH)2
Zn(OH)2
Mg(OH)2
Bi(OH)3
Ва(OH)2
48$.Зертханада гидроксидтердің ерімтал тұздарын сілтімен әрекеттестіру жолымен алынатын металдар:
Mg, Zn
Na, K
Li, Cs
Mg, Na
Be, Ba
Be, Na
49$. Be(OH)2 әрекеттесуі мүмкін:
Күшті қышқылмен
Кез-келген негізбен
Тек күшті қышқылмен
Кез –келген қышқылмен
Тек сілтімен
Әлсіз қышқылмен
50$. Қышқылдық-негіздік қасиет көрсететін гидроксидтер:
Zn(OH)2 және Al(OH)3
Li OH және Al(OH)3
Ba(OH)2 және Cr(OH)3
NaOH және Mn(OH)2
KOH және Zn(OH)2
Ba(OH)2 және KOH

51$. Калий гидроксиді әрекеттесетін оксид:
SO3
Na2O
MgO
CaO
BaO
BaO
52$. Мүмкін емес реакциялар:
Na2SO4+H2CO3→
Na2SiO3+H2SO4→
NaNO2+HCl→
Na2CO3+HCl→
Na2SO3+HNO3→
Na2S2 O3+ H2SO4→
53$.Реакция барысында негіздік тұз түзіледі:
Mg(OH)2+HNO3→
NaOH+HCl→
KOH+HCl→
NH4 OH+HCl→
Zn(OH)2+HNO3→
NH4 OH+HI→
54$ Кальцийдің қышқылдық тұзы:
Ca(HCO3)2
Ca(OH)2
CaOHNO3
CaCO3
CaSO4
CaOHCl
55$. Қышқылдық тұз түзетін қышқыл:
Күкірт және күкіртті қышқыл
Азотты және күкірттісутек қышқылы
Хлорлы және көмір қышқылы
Тұз және күкірт қышқылы
Азот және ортофосфор қышқылы
күкірт қышқылы
56$. Реакция барысында қышқылдық тұз түзіледі:
H2CO3+ NaOH→
HCl+ NaOH→
HNO3+ NaOH→
HCl +Ca(OH)2→
HClO+Ca(OH)2→
HF+ KOH→
57$. Реакция барысында негіздік тұздар түзілетін реакциялар:
H2CO3+NiCl2+H2O→
HCl+ NaOH→
Na2CO3+FeCl3+H2O→
Na2CO3+AlCl3+H2O→
Na2CO3+ H2O→
HF+ KOH→
58$. НЭО→НЭО2→НЭО3 қатар бойынша оксоқышқылдардың күші артады, себебі:
Элементтің радиус кішірейеді
Элементтің радиусы өседі
Элементтің заряды азаяды
Элементтің радиусы өзгермейді
Элемент пен оттек арасындағы әсерлесу азаяды
Оттек пен сутек арасындағы әсерлесу күшейеді
59$. Be(OH)2→ Mg(OH)2→Ca(OH)2→Sr(OH)2→Ba(OH)2:
Негіздердің күші артады
Элемент пен оттегінің арасындағы өзара әрекеттесулер артады
Негіздің күші төмендейді
Термиялық беріктігі төмендейді
Оттегі мен сутегі арасындағы өзара әрекеттесулер төмендейді
Термиялық беріктігі артады
60$. Мына қатар бойынша HNO3→HPO3→HAsO3:
Оксоқышқылдардың күші төмендейді
Оттегі мен сутегі арасындағы өзара әрекеттесулер күшейеді
Оксоқышқылдардың күші артады
Термиялық беріктігі артады
Элемент пен оттегінің арасындағы өзара әрекеттесулер нашарлайды
Элементтің заряды төмендейді
61$. Мына қатар бойынша HNO3→ H2SO4→ HСlO4:
Оксоқышқылдардың күші артады
Оттегі мен сутегі арасындағы өзара әрекеттесулер күшейеді
Оксоқышқылдардың күші төмендейді
Элементтің заряды төмендейді
Элемент пен оттегінің арасындағы өзара әрекеттесулер нашарлайды
62$.Аррениус бойынша:
Қышқыл-бұл сутегі ионын беретін қосылыс
Қышқыл- протон доноры болатын қосылыс
Негіз- бұл протон акцепторы болатын қосылыс
Амфолит- бұл жағдайларға тәуелді протон доноры немесе акцепторы болатын қосылыс
Қышқыл- электрон жұбын қабылдайтын молекула немесе ион
63$. Бейтараптану реакциясының нәтижесінде алуға болатын тұздар:
Қышқыл
Кешендік
Қос
Аралас
Күрделі
64$. Тұздардың термиялық беріктілігін салыстыруға болады, егер ол :
Бірдей катионннан, бірақ әртүрлі анионнан түзілсе
Кез келген катиондардан және аниондардан түзілсе
Бірдей катиондардан және аниондардан түзілсе
Түрлі катиондардан және аниондардан түзілсе
Күшті негіздік катиондардан және кез-келген қышқыл анитонынан түзілсе
65$. Иондардың поляризациясы тұрғысынан тұздардың термиялық беріктілігін шартты салыстыруға болады:
BaCO3 -MgCO3
BeSO4 – Ba(NO3)2
SrCO3 - Pb(NO3)2
BeSO4 – CaSO3
BeCl2 - MgCO3
66$. Гидроксидтердің қышқылдық-негіздік сипаттамасын ескере отырып, мүмкін болатын реакция:
Zn(OH)2+HCl→
Cu(OH)2+HCN→
Cu(OH)2+ NaOH →
Mg(OH)2+ NaOH →
HClO+H2SO3→
67$. Ca(H3PO4)2-бұл:
Қышқылдық тұз
Кешендік тұз
Қос тұз
Аралас тұз
Преципитат
68$. (NH4)Fe(SO4)2- бұл:
Қос тұз
Кешендік тұз
Қышқылдық тұз
Аралас тұз
Қарапайым тұз
69$.ІА және 7А топтары элементтері атомдарының арасындағы байланыс:
Иондық
Сутектік
Ковалентті аз полюсті
Донорлы-акцепторлы
Металдық
70$. Күшті электролиттер молекулаларындағы байланыс түрі:
Иондық
Сутектік
Ковалентті аз полюсті
Донорлы-акцепторлы
Металдық
71$. Мына элемент атомдары арасында иондық химиялық байланыс түзіледі:
Ba және Cl
P және O
N және Cl
C және O
S және O
72$. Орталық атом sр гибридтелу болатын молекулалар:
C2H2
CH4
SO2
C2H4
PH3
73$. Сутекпен сутектік байланыс түзетін элемент:
F
S
C
Br
P
74$. Молекулалары өзара сутектік байланыс арқылы байланысқан заттар:
Су
Ацетилен
Күкіртсутек
Бензол
Фосфин
75$ Химиялық байланыстың полярлығы нөлге тең:
CH4
CO2
SO2
C2H4
НCО2
76$.Алкандардың жалпы формуласын көрсетiңiз
А) CnH2n+2
В) CnH2n
С) CnH2n–2
Д) CnH2n–6
Е) CnH2n–4
77$.Алкендердiң жалпы формуласын көрсетiңiз.
А) CnH2n
В) CnH2n+2
С) CnH2n–2
Д) CnH2n–6
Е) CnH2n–4
78$.Алкадиендердiң жалпы формуласын көрсетiңiз.
А) CnH2n–2.
В) CnH2n–6
С) CnH2n
Д) CnH2n–4
Е) CnH2n+2
79$.
Алкиндердiң жалпы формуласын көрсетiңiз.
А) CnH2n–2
В) CnH2n–4
С) CnH2n–6
Д)CnH2n
Е.)CnH3n
80$.Қайсы қосылыстар алкандарға жатады?
1) С6Н12 2) С5Н12 3) С4Н10 4) С2Н2 5) С4Н8
А) 2,3
В) 1,2
С) 3,4
Д) 4,5
Е) 1,5
81$.Қайсы қосылыстар алкендерге жатады?
1) С3Н8 2) С4Н8 3) С4Н10 4) С5Н10 5) С2Н2
А) 2,4
В) 1,5
С) 2,3
Д) 1,3
Е) 4,5
82$.Қайсы қосылыстар алкиндерге жатады?
1) С3Н4 2) С6Н12 3) С5Н10 4) С4Н6 5) С4Н8
А) 1,4
В) 2,3
С) 1,2
Д) 2,5
Е) 3,5
83$.Табиғатта көп тараған алканды көрсетіңiз.
А) метан
В) бутан
С) октан
Д) гексан
Е) гептан
84$.Изомерияның неше түрi бар?
А) Екi
В) Үш
С) Төрт
Д) Алты
Е).Сегіз Бес
85$.Органикалық қосылыс пентанның құрамындағы атомдар қандай байланыспен байланысқан?
А)Коваленттiк.
В) Семиполярлық
С)Сутектiк
Д)Иондық
Е) Донорлы-акцепторлық


86$.Көрсетiлген қосылыстың құрамындағы екiншiлiк көмiртек атомының саны:

А) 0
В) 2
С) 3
Д) 4
Е) 6
87$.Көрсетiлген қосылыстың құрамындағы екiншiлiк көмiртек атомының саны:

А) 3
В) 2
С) 1
Д) 0
Е) 4
88$.Көрсетiлген қосылыстың құрамындағы бiрiншiлiк көмiртек атомының саны:

А) 4
В) 1
С) 0
Д) 2
Е) 3
89$.Көрсетiлген қосылыстың құрамындағы үшiншiлiк көмiртек атомының саны:

А) 0
В) 2
С)1
Д) 4
Е) 3
90$.Көрсетiлген қосылыстың құрамындағы төртiншiлiк көмiртек атомының саны:

А) 0
В) 2
С)3
Д) 4
Е) 1
91$.Көрсетiлген қосылыстың құрамындағы үшiншiлiк көмiртек атомының саны:

А) 2
В) 1
С) 3
Д) 0
Е) 4
92$ Тұрақтылығы жоғары бос радикалды көрсетiңiз.
А) (CH3)3
В) CH3H2
С) H3
Д)(CH3)2H
Е) CH3CH2H2
93$.Тұрақтылығы жоғары карбокатионды көрсетiңiз.
А) (CH3)3
В) H3
С) (CH3)2
Д) CH3
Е) CH3H -CH3
94$.Құрамында тек sp3 - гибридтелген көмiртек атомы бар қосылысты көрсетiңiз.
А) бутан
В) бутен-1
С) бутин-1
Д) бутадиен-2,3
Е) изобутилен
95$.Құрамында тек sp2 - гибридтелген көмiртек атомы бар қосылысты анықта.
А) бутадиен-1,3
В) бутен -2
С) бутин-1
Д) бутан
Е) гексан
96$ – NR2 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Бірінші түр орынбасары
B) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
C) Мета орынға бағыттаушы
D)Екінші түр орынбасары
E) Электрон акцептор
97$. – NHCOR функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
C) Екінші түр орынбасары
D)Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
E) Электрон акцептор

98$.– N=N –функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
C) Екінші түр орынбасары
D)Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
E) Электрон акцептор

99$.– CH3 функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
C) Мета орынға бағыттаушы
D)Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
E) Электрон акцептор
100$.– CH2-функционалдық тобы бензол сақинасындағы орынбасардың қай түріне жатады:
A) Орто және пара орындарға бағыттаушы
B) Нуклеофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды оңайлатады
C) Электрон акцептор
D)Электрофильдік реагенттермен өтетін реакцияларды қиындатады
E) Мета орынға бағыттаушы

Приложенные файлы

  • docx 8856963
    Размер файла: 6 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий