АСД_ВОУД_каз


1. Алгоритм деп атауға болды:
A)[1.0] базардан сатып алуы керек азық – түлік тізімі
B)[-0.5] телебағдарламалар программасы
C)[-0.5] сабақ кестесін
D)[0.5] жиналмаған түрдегі шкафты дұрыс жиналу туралы инструкция
E)[0.5] ұшаққа билет сатып алу үшін жүргізуі керек әрекеттер тізімі
F)[-0.5] деректерді шығару әдістерін
2. Абстрактілі сызықты емес деректер құрылымы:
A)[-0.5] стектер
B)[1.0] көп байланысқан тізімдер
C)[-0.5] кезектер
D)[-0.5] кестелер
E)[0.5] ағаштар
F)[0.5] графтар
3. Алгоритм құру кезінде қосымша алгоритмдерді мына түрде қолдануға болады:
A)[1.0] Модулдер
B)[-0.5] Мантисса разрядтылығына
C)[-0.5] Сегменттерге
D)[0.5] Автономды бағдарлама немесе библиотекалық жанама бағдарлама
E)[0.5] Тек автономды модуль
F)[-0.5] Тек библиотекалық жанама бағдарлама
4. Алгоритмдердің асимптотикалық уақыттық күрделілік белгілеулеріне берілетін корректілі түсініктемелері:
A)[1.0] О(n3) -тапсырма өлшемін екі еселеу, керекеті уақытты сегіз есе өсіреді
B)[-0.5] О(n) – тапсырма өлшемін екі еселеу, бірақ керекеті уақытты өсірмеу
C)[-0.5] О(n2) -тапсырма өлшемін екі еселеу, керекеті уақытты екі есе өсіреді
D)[-0,5] О(n2) -тапсырма өлшемін екі еселеу, керекеті уақытты екі бірлікке өсіреді
E)[0.5] О(n) – тапсырма өлшемін екі еселеу, әрі керекті уақытты екі еселеу
F)[0.5] О(1) – жұмыс уақыты тұрақты, ол тапсырма өлшеміне тәуелді емес
5. а және b екі бүтінсанды айнымалының мәндері орын ауысатын программа фрагменті:
A)[1.0] t:= a; a:= b;b:=t
B)[1.0] a xor b; b:= a xor b; a:= a xor b
C)[-0.5] a:= b; b:=a
D)[-0.5] t:= a; a:= b; b:=a
E)[-0.5] t:= a; a:= b; b:=t
F)[-0.5] a:= a xor b; b:= a xor b
6. Алгоритмдік тілдердегі программалаумен байланысты емес программалау
A)[-0.5]
B)[1.0] Сызықты программалау
C)[0.5] Динамикалық программалау
D)[0.5] Сызықты емес программалау
E)[-0.5]
F)[-0.5]
7. Алгоритмнің формальды анықтамасы XX ғасырдың ғалымдарымен байланысты:
А)[-0.5] Әл-Хорезми
В)[1.0] Алан Тьюринг
С)[0.5] Пост
D)[-0.5] Шыңғыс хан
E)[-0.5] Фердауси
F)[0.5] А.Марков
8. Алгоритм түсінігін қалыптастыру үшін келесі жолдар белгілі:
А)[-0.5] предикаттарды есептеу
B)[1.0] Черчтің лямбда-есептеулері
C)[-0.5] логикалық функциялар теориясы
D)[0.5] Есептеу (рекурсивті) функциялар теориясы
E)[-0.5] графтар теориясы
F)[0.5] ақырлы және ақырсыз автоматтар теориясы
9. Алгоритмнің күрделілігін анықтайтындар
A)[-0.5] логикалық функциялар
B)[1.0] элементарлы амалдар саны
C)[0.5] берілгендердің реті
D)[-0.5] графтар теориясы
E)[0.5] циклдың қайталану саны
F)[-0.5] ақырсыз автоматтар
10. Арифметикалық өрнектердің сәйкестік формалары және осы өрнектерді көрсететін бинарлы ағаштардың өтулерінің әдістері
A)[1.0] инфиксті форма – ағаштың симметриялы тәртіппен өтуі
B)[0.5] префиксті форма – ағаштың тікелей тәртіппен өтуі
C)[0.5] постфиксті форма-ағаштың кері тәртіппен өтуі
D)[-0.5] индексті форма – ағаштың тікелей тәртіппен өтуі
E)[-0.5] префиксті форма – ағаштың симметриялы тәртіппен өтуі
F)[-0.5] постфиксті форма – ағаштың тікелей тәртіппен өтуі
11. Алгоритмнің қасиеттері:
A)[1.0] көпжақтылық
B)[-0.5] орындалғыш
C)[-0.5] ұзақтық
D)[0.5] дискреттілік
E)[-0.5] бірмәнділік
F)[0.5] нәтижелік
12. Алгоритмнің күрделілігін анықтауға арналған ережелер
A)[1.0] O(k*f)=O(f)
B)[0.5] O(f*g)=O(f)*O(g)
C)[0.5] O(f+g)=O(f)+O(g)
D)[-0.5] O(k*f)<>O(f)
E)[-0.5] O(f*g)<> O(f)*O(g)
F)[-0.5] O(f+g)=O(f)+O(g)
13. Алгоритмнің негізгі қасиеттері
A)[1.0] Жалпылық
B)[-0.5] Квадраттық
C)[0.5] Нақтылық
D)[-0.5] Тармақталғандық
E)[-0.5] Сызықтық
F)[0.5] Дискреттілік
14. Ауыстырылатын сұрыптауға жататындар:
A)[-0.5] қойып сұрыптау
B)[1.0] жедел сұрыптау
C)[-0.5] блоктық сұрыптау
D)[0.5] көпіршікті сұрыптау
E)[-0.5] таңдап сұрыптау
F)[0.5] шейкерлік сұрыптау
15. “Ақ жәшіктің” стратегиялық әдісі:
A)[-0.5] Қателіктер және орындап көру әдісі
B)[1.0] Шешімдерді жабу әдісі
C)[0.5] Шартты жабу әдісі
D)[-0.5] Шарттың орындалу әдісі
E)[-0.5] Қызмет етуші диаграмма әдісі
F)[0.5] Операторларды жабу әдісі
16. Алгоритмдер күрделілігінің асимптомикалық нақты бағалауының рефлексивтілік, симметриялық және транзитивтік қасиеттері:
A)[1.0] f(n) = (f(n))
B)[-0.5] f(n) = (g(n))g(n)≠ (f(n))
C)[-0.5] f(n) = (g(n))g(n)≥ (f(n))
D)[-0.5] f(n) ≠ (f(n))
E)[0.5] f(n) = (g(n)) және g(n)=(h(n))f(n)=(h(n))
F)[0.5] f(n) = (g(n))g(n)=(f(n))
17. Алгоритмдер күрделілігінің асимптотикалық бағасы , , О мен а және b сандарының арасындағы қатынастар үшін келесі параллельдерді жүргізуге болады:
A)[-0.5] f(n)= (g(n)) ≈ a≤b
B)[1.0] f(n)= O(g(n)) ≈ a≤b
C)[-0.5] f(n)= (g(n)) ≈ a=b
D)[0.5] f(n)= (g(n)) ≈ a=b
E)[-0.5] f(n)= O(g(n)) ≈ a≥b
F)[0.5] f(n)= (g(n)) ≈ a≥b
18. Алгоритді ұсыну формалары:
A)[0.5] сөздік
B)[0.5] графикалық
C)[1.0] псевдокод
D)[-0.5] сызықтық
E)[-0.5] квадраттық
F)[-0.5] циклдық
19. Алгоритмдердің асимптотикалық уақыттық күрделілік белгілеулеріне берілетін корректілі түсініктемелері:
A)[-0.5] O(1) - тапсырма өлшемін екі еселеу, әрі керекті уақытты еселеу
B)[1.0] O(1) – жұмыс уақыты тұрақты, ол тапсырма өлшеміне тәуелді емес
C)[0.5] O(n) - тапсырма өлшемін екі еселеу, әрі керекті уақытты екі еселеу
D)[-0.5] O(n) – тапсырма өлшемін екі еселеу, бірақ керек уақытты өсірмеу
E)[-0.5] O(n2) - тапсырма өлшемін екі еселеу, керекті уақытты екі есе өсіреді
F)[0.5] O(n3) - тапсырма өлшемін екі еселеу, керекті уақытты сегіз есе өсіреді
20. Алгоритмдер күрделілігінің О-бағалануы үшін келесі арақатынастар шынайы:
A)[-0.5] O(f/g)=O(f)*O(g)
B)[-0.5] O(k*f)=k*O(f)
C)[-0.5] O(f*g)=O(f)/O(g)
D)[1.0] O(k*f)=O(f)
E)[0.5] O(f+g), O(f) және O(g) доминантына тең
F)[0.5] O(f*g)=O(f)*O(g)
21. Алгоритмдердің күрделілігінің асимптотикалық талдауында грек әріптері келесіні білдіреді:
A)[1.0] О –күрделіліктің жоғарғы бағасы
B)[0.5] - күрделіліктің нақты бағасы
C)[-0.5] - күрделіліктің нақты бағасы
D)[0.5] - күрделіліктің төменгі бағасы
E)[-0.5] - күрделіліктің төменгі бағасы
F)[-0.5] - күрделіліктің жоғарғы бағасы
22. Абстрактілі деректер түрі:
A)[-0.5] көпмүше
B)[0.5] стектер
C)[1.0] кезектер
D)[-0.5] көрсеткіштер
E)[0.5] тізімдер
F)[-0.5] кестелер
23. Статикалық деректер құрылымы:
A)[-0.5] символдар
B)[1.0] жазбалар
C)[-0.5] нақты сандар
D)[0.5] векторлар
E)[-0.5] бүтін сандар
F)[0.5] көпмүшелер
24. Бинарлы амалдар:
A)[-0.5] -А
B)[1.0] «*» көбейту
C)[0.5] «+» қосу
D)[0.5] «%» бөлгеннен кейінгі қалдығы
E)[-0.5] !А, логикалық терістеу
F)[-0.5] А
25. Деректер түрі анықтайды:
A)[1.0] Осы түрге қолданылатын мүмкін операциялар көпмүшесін
B)[1.0] Компьютер жадысындағы көрсетілім форматын
C)[-0.5] Айнымалы идентификаторларын
D)[-0.5] Осы түрдегі деректермен жүргізілетін алгоритмдері
E)[-0.5] Осы түрдегі деректер қолданылуы мүмкін программа операторын
F)[-0.5] Деректерді шығару әдістерін
26. Ішкі жолдарды іздеу алгоритмдері:
А)[-0.5] Евклид алгоритмі
B)[1.0] Бойер-Мура алгоритмі
C)[-0.5] Дейкстра алгоритмі
D)[-0.5] Форд алгоритмі
E)[0.5] Кнут-Моррис-Пратт алгоритмі
F)[0.5] Рабин-Карп алгоритмі
27. Құрылымдық программалау методологиясына сәйкес:
А)[-0.5] базалық конструкциялар есептің түріне байланысты өңделеді
B)[1.0] программа үш негізгі базалық конструкция типтерінен құрылған құрылымды көрсетеді: тізбектей орындалу, тармақталу, цикл
C)[0.5] программаны өңдеу қадамдық түрде, «жоғарыдан төмен» әдісі бойынша орындалады
D)[0.5] программаның қайталанатын фрагменттері (немесе қайталанбайтын, бірақ өзімен логикалық бүтін есептеу блоктарынан тұратын) программа ішілік түрде безендірілуі мүмкін
E)[-0.5] басқаруды керек орынға беру үшін шартсыз ауысу операторлары қолданылады
F)[-0.5] басқаруды керек орынға беру үшін шартты ауысу операторлары қолданылады
28. Келесі көрсеткішті инициализациялау әдістері бар:
A)[1.0] бар объектінің адресін көрсеткішке меншіктеу
B)[1.0] бос мәнді көрсеткішке меншіктеу
C)[-0.5] көрсеткішке true немесе false мәнін меншікиеу
D)[-0.5] массивтің бірінші элементінің мәнін көрсеткішке меншіктеу
E)[-0.5] айнымалының мәнін көрсеткішке меншіктеу
F)[-0.5] бірінші элементті көрсеткішке меншіктеу
29. Стектің дұрыс берілген анықтамалары:
A)[0.5] элементтермен жұмыс LIFO принципі бойынша ұйымдастырылатын деректер құрылымы
B)[0.5] ең соңғы элементіне ғана қатынауға болатын сызықты тізім
C)[1.0] элементтерді енгізу және алып тастау тек тізімнің бір жақ шетінен орындалатын ауыспалы ұзындықты тізбекті тізім
D)[-0.5] бір қатынау нүктесі бар сызықты емес деректер құрылымы
E)[-0.5] элементтерді енгізу және алып тастау екі жақ шетінен де жүзеге асырылатын тізім
F)[-0.5] элементтермен жұмыс FIFO принципі бойынша ұйымдастырылатын деректер құрылымы
30. Рекурсияға байланысты дұрыс емес тұжырымдамалар:
A)[-0.5] Рекурсия түрі, бұл кезде А процедурасы В процедурасына қатынаудан тұрады, ал В А – ға жанама қатынай алатындығын көрсетеді
B)[-0.5] Рекурсивті алгоритм – тікелей немесе жанама шақырудан тұратын алгоритм анықтамасы
C)[-0.5] Рекурсия түрі, бұл процедура тікелей деп аталатын өзіне өзі қатынау
D)[1.0] Рекурсия бұл - факториалды табу үшін есептеу үрдісін ұйымдастыру әдісі
E)[0.5] Екілік рекурсивті функция, бұл оның рекурсиясының тереңдігі екіге тең екендігі
F)[0.5] Рекурсия тереңдігі– бұл бастапқы мәндердің саны
31. «Бөліп ал да басқар» парадигмасы қолданатын алгоритмдер:
A)[1.0] екілік іздеу
B)[0.5] жедел сұрыптау
C)[0.5] біріктіріп сұрыптау
D)[-0.5] таңдап сұрыптау
E)[-0.5] Евклид алгоритмі
F)[-0.5] Шейкерлік сұрыптау
32. Рекурсияға қатысты корректілі анықтамалар
A)[1.0] Рекурсия базасы – бұл тривиальды жағдай, бұл кезде есептің шешімі сірә бар болады, яғни функцияның өзіне қатынауын талап етпейді
B)[1.0] Рекурсивті алгоритм – бұл алгоритм, тікелей немесе жанама осы алгоритмді шақырудан тұратын анықтама
C)[-0.5 Рекурсия факториалды табу үшін есептеу үдерісін ұйымдастыру әдісі
D)[-0.5] Рекурсия тереңдігі – бұл бастапқы мән
E)[-0.5] Евклид алгоритмі
F)[-0.5] Шейкерлік сұрыптау
33. Процедуралық модульдер келесі қасиеттермен мінездемеленеді:
A)[-0.5] Модуль жұмысы басқа модуль жұмыстарынан тәуелді
B)[-0.5] Модульдің кіріс және шығыстарының саны өз еркніше алынады
C)[1.0] Бір кіріс және бір шығыстың бар болуы, яғни стандартты IPO (Input-Process-Output) принципі таратылады
D)[0.5] Функионалды аяқталғандылық-модуль бастапқы өңдеуді аяқтау үшін жеткілікті, толық құрамда әрбір жеке функцияның таратылуы үшін регламенттелген операциялар тізімін орындайды
E)[0.5] Логикалық тәуелсізділік-программалық модульдің жұмысының нәтижесі тек бастапқы деректерден ғана тәуелді болады, бірақ басқа модульдердің жұмысына тәуелді емес
F)[0.5] Модульдің нәтижелік деректерінің жиынының логикалық типі болады
34. Массив элементтерін сұрыптау әдістері:
A)[-0.5] Эйлер сұрыптау
B)[-0.5] Графтар көмегімен сұрыптау
C)[1.0] Тікелей таңдау
D)[0.5] Тікелей алмастыру
E)[-0.5] Гаммильтондық сұрыптау
F)[0.5] Тікелей жалғау
35. Біріктіру алгоритмдеріне байланысты корректілі тұжырымдамалар:
A)[-0.5] серия – бұл барлық элементтер тізбегін біреселік өңдеу әрекеті
табиғи біріктіру – бұл сұрыптау кезінде барлық мүмкін сериялардан екі ең ұзыны біріктірледі
B)[-0.5] балансталған біріктіру – бұл табиғи біріктіру, бұл кезде фазаларды таратудан кейін қосымша файлдардағы сериялар бірдей
C)[-0.5] сыртқы сұрыптау – бұл ЖСҚ (ОЗУ) орналасқан деректерді сұрыптау
D)[1.0] табиғи біріктіру – бұл сұрыптау кезінде барлық мүмкін сериялардан екі ең ұзыны біріктірледі
E)[0.5] көпжолды біріктіру – бұл деректер n (n>2) қосымша файлдарда таратылатын сұрыптау
F)[0.5] екіжолдық біріктіру – бұл сұрыптау кезінде деректер екі қосымша файлдарға таратылады
36. Бинарлы ағашты «жүріп өтуде» («обход») келесі әдістерді қолдануға болады:
A)[-0.5] қадамдармен жүріп өту
B)[1.0] кері ретпен (postorer)
C)[-0.5] сол жақ ішкі ағаштар арқылы жүріп отыру
D)[0.5] орталықтанған (inorder)
E)[0.5] тура ретпен (preorder)
F)[-0.5] бағыттар арқылы сұрыптау
37. Бинарлы ағашты аралау әдістері:
A)[-0.5] кілттердің кемуі бойынша
B)[-0.5] диагональ бойынша
C)[-0.5] кілттердің өсуі бойынша
D)[0.5] кері тәртіппен
E)[1.0] симметриялы аралау
F)[0.5] тікелей тәртіппен
38. Процедураға-бағытталған тілдерде ішкі программаларды қолдану кеңінен тәжірибеленуде, олар үшін келесілер шынайы:
A)[1.0] ішкі программа тақырыбында оны сипаттау үшін көрсетілетін параметрлер формалді деп аталады
B)[-0.5] ішкі программада сипатталған объектілер, шақырылған программа ішінде қолжетімді болып табылады
C)[0.5] ішкі программаны шақыру кезінде көрсетілетін параметрлер фактілі параметрлер деп аталады
D)[-0.5] егер идентификаторлардың әрекеттері бірнеше кірістірілген ішкі программаларға таратылған болса, онда мұндай идентификаторлар локалды деп аталады
E)[0.5] шақырылған программада сипатталған объектілер глобалді деп аталады және осы программамен шақырылатын процедуралар ішінде қолжетімді болады
F)[-0.5] негізгі программадан ішкі программаны шақыру үшін оны шақыру орнынан сипаттау керек
39. n = 3, n= 4, n= 5 болған кезде Фибоначчи сандарын есептеу үшін рекурсивті шақырулар саны тең:
A)[-0.5] 10
B)[0.5]3
C)[1.0] 5
D)[-0.5] 9
E)[-0.5] 12
F)[0.5] 2
40. Сыртқы жадыда ақпараттарды тиімді сақтауды қамтамасыз ететін Б-ағаштардың қасиеті:
A)[-0.5] әрбір бетте теңдей n кілттер бар
B)[1.0] әрбір бет өзімен жапырақты көрсетеді, әйтпесе m+1 мұрагері болады, мұндағы m + беттегі кілттер саны
C)[-0.5] беттер жапырақтар әртүрлі деңгейде болады
D)[0.5] әрбір беттің көп дегенде 2n кілттері, және аз дегенде n кілті болады (түбірлерден басқа)
E)[0.5] барлық беттер-жапырақтар бір деңгейде болады
F)[-0.5] әрбір беттің екі мұрагері бар
41. Циклдерді қолдана отырып есептеулерді тиімдеу үшін келесі тиімдеу әдістері қолданылады:
A)[1.0] циклдерден инвариантты есептеулерді шығару
B)[-0.5] тек қайталау саны белгілі циклдерді ғана қолдану
C)[-0.5] кейін берілген шарттары бар циклдерді
D)[-0.5] цикл санағыштары ретінде тек бүтін айнымалыларды ғана қолдану
E)[0.5] циклдерді біріктіру және ашу
F)[0.5] индуктивті айнымалылары бар операцияларды ауыстыру
42. Хештеу кезіндегі коллизияларды рұқсат ету әдістері:
A)[-0.5] трапеция әдісі
B)[1.0] ашық адресациялау әдісі
C)[0.5] шынжырлар әдісі
D)[-0.5] қадамдық бөлшектеу әдісі
E)[-0.5] квадрат ортасы әдісі
F)[0.5] сызықты мақұлдау әдісі
43. Құрылымдық программалаудың маңызды ерекшеліктері:
A)[-0.5] бастапқы деректерде қолданылатын функциялар жиыны түрінде программалар құру
B)[-0.5] объектілерді деректер жиыны және олармен жүргізілетін операциялар ретінде құру
C)[0.5] модульдік
D)[-0.5] шартсыз операторларын максималды қолдану
E)[0.5] декомпозиция мүмкіндігі (ұқсамайтын жобалау)
F)[1.0] базалық құрылымдардан олардың суперпозицияларын нақты бір есептің шарттарына сәйкес құру мүмкіндігі ұқсайтын жобалау
44. Динамикалық айнымалылардың біркелкі корректілі бекітімдері:
A)[-0.5] динамикалық айнымалылар программа орныдалуынан бұрын құрылады
B)[1.0] динамикалық айнымалылар үймелерде программа орындалуының барысында құралады
C)[-0.5] динамикалық айнымалылардың бастапқы мәні nil
D)[0.5] динамикалық айнымалыларды жіберілетін сәйкес типтегі өлшемдерге арналған операцияларда қолдануға болады
E)[0.5] динамикалық айнымалылардың өз атаулары болмайды
F)[-0.5] динамикалық айнымалыларға оларға қатынау үшін идентификатор меншіктеледі
45. Программалық қамтаманы тестілеу әдістері:
А)[1.0] «қара жәшік» әдісімен программаларды тестілеу
B)[-0.5] аяқтау тестілеуі
C)[-0.5]операторлар бойынша тестілеу
D)[-0.5] модулдер бойынша тестілеу
E)[0.5] «ақ жәшік» әдісімен ПҚ тестілеу
F)[0.5] «сұр жәшік» әдісімен софттарды тестілеу
46. Кәдімгі NP – толық есептер:
A)[-0.5] графты эйлер циклын табу есебі
B)[-0.5] желідегі максималды ағын есебі
C)[1.0] коммивояжер есебі
D)[0.5] иыққап жайындағы есеп
E)[-0.5] графтағы ең қысқа жол есебі
F)[0.5] гамильтон циклын табу есебі
47. көпмүшелігі үшін келесі қасиеттер орынды:
A)[1.0] егер k=const және k≥d, онда p(n)=O(nk)
B)[-0.5] егер k=const және k<d, онда p(n)=o(nk)
C)[-0.5] егер k=const және k=d, онда p(n)=O(nk)
D)[-0.5] егер k=const және k>d, онда p(n)=(nk)
E)[0.5] егер k=const және k=d, онда p(n)=(nk)
F)[0.5] егер k=const және k≤d, онда p(n)=(nk)
48. Ішкі программаға параметрлерді беру әдістері:
A)[-0.5] Меншіктеу операторларының көмегімен
B)[-0.5] Шартсыз өтулердің көмегімен
C)[1.0]] Мәні бойынша
D)[0.5] Сілтеме бойынша
E)[-0.5] Енгізу операторының көмегімен
F)[0.5] Аталуы бойынша
49. Элементар деректерге:
А)[-0.5] көпмүше түріндегі деректер
В)[-0.5] жазба түріндегі деректер
C)[1.0] көрсеткіш түріндегі деректер
D)[0.5] символдық түрдегі деректер
E)[0.5] логикалық түрдегі деректер
F)[-0.5] массив түріндегі деректер
50. Рекурсивті триада (есепті рекурсивті әдіспен шешу этапы):
A)[-0.5] бастапқы мәндерді анықтау
B)[1.0] база бөлу
C)[-0.5] рекурсивті функцияларды сипаттау
D)[-0.5] шақырылатын процедура тізімін анықтау
E)[0.5] параметризация
F)[0.5] декомпозиция
51. Сызықты деректер құрылымы болып табылады:
А)[1.0] массивтер
B)[-0.5] графтар
C)[-0.5] ағаштар
D)[1.0] тізімдер
E)[-0.5] байланысқан тізімдер
F)[-0.5] бинарлы ағаштар
52. Тұрақты сұрыптаулар:
A)[-0.5] Шелла
B)[1.0] біріктіріп
C)[-0.5] пирамидалы
D)[-0.5] жедел
E)[0.5] таңдаумен
F)[0.5] көпіршікпен
53. Тұрақты емес сұрыптаулар:
A)[1.0] Шелла
B)[-0.5] біріктіріп
C)[0.5] пирамидалы
D)[-0.5] таңдаумен
E)[0.5] жедел
F)[-0.5] көпіршікпен
54. Сыртқы сұрыптаулар кезінде қолданылатын түсініктемелердің корректілі емес анықтамалары:
A)[0.5] сыртқы сұрыптау – ЖСҚ (ОЗУ) сұрыптау
B)[-0.5] біріктіру-бұл екі реттелген серияларды қазіргі кезде қолжетімді элементтерді циклдық таңдаудың көмегімен бір реттелген тізбекке біріктіру процесі
C)[-0.5] серия – бұл кілттер бойынша реттелген элементтер тізбегі
D)[0.5] серия – реттелмеген элементтер тізбегі
E)[-0.5] фаза – бұл барлық элементтер тізбегін бірретті реттеу бойынша жүргізілетін әрекеттер
F)[1.0] серия ұзындығы – элементтер тізбегін бірретті өңдеу кезіндегі әрекеттер
55. Сыртқы сұрыптаулар кезінде қолданылатын түсініктемелердің корректілі емес анықтамалары:
A)[-0.5] сыртқы сұрыптау – ЖСҚ (ОЗУ) сұрыптау
B)[-0.5] серия ұзындығы – элементтер тізбегін бірретті өңдеу кезіндегі әрекеттер саны
C)[1.0] серия – бұл кілттер бойынша реттелген элементтер тізбегі
D)[-0.5] серия – реттелмеген элементтер тізбегі
E)[0.5] фаза – бұл барлық элементтер тізбегін бірретті реттеу бойынша жүргізілетін әрекеттер
F)[0.5] тарату – бұл реттелген серияларды бірнеше қосымша файлдарға бөліп тарату
56. 10 элементтен (3 5 6 8 12 15 17 18 20 25) тұратын массивтен 6 санын бинарлы іздеу кезінде нөлдік іздеу жүргізілетін бірінші және екінші итерациялар кезіндегі массив бөлігі:
A)[-0.5] 3 5 6 8 12
B)[1.0] 6 8
C)[0.5] 3 5 6 8
D)[-0.5] 15 17 18 20 25
E)[0.5] 3 5 6 8 12 15 17 18 20 25
F)[-0.5] 15 17 18 20
57. С++ келесі түрдегі көрсеткіштерді ерекшелейді:
A)[-0.5] пакет көрсеткіші
B)[-0.5] класс көрсеткіші
C)[1.0] void көрсеткіші
D)[0.5] объект көрсеткіші
E)[0.5] функция көрсеткіші
F)[-0.5] дәреже көрсеткіші
58. «Бөліп ал да басқар» парадигмасы қолданылмайтын алгоритмдер:
A)[-0.5] Біріктіріп сұрыптау
B)[-0.5] Биссекция әдісі
C)[-0.5] Жедел сұрыптау
D)[-0.5] Екілік іздеу
E)[1.0] Қойып сұрыптау
F)[1.0] Таңдап сұрыптау
59. Рекурсивті объектілерге жататындар:
A)[1.0] факториал функциясы
B)[-0.5] символдар
C)[-0.5] қарапайым сандар
D)[-0.5] логикалық функциялар
E)[-0.5] нақты сандар
F)[1.0] натурал сандар
60. Рекуррентті арақатынастармен берілген екінші , үшінші және төртінші тізбек мүшелері
rn+1=2 – , r1=2:
A)[-0.5] 5/3
B)[-0.5] 1/3
C)[1.0] 3/2
D)[0.5] 4/3
E)[0.5] 5/4
F)[-0.5] -1/2
61 Көпмүшелермен жүргізілетін операцияларда логикалық операцияларды байланыстыратын Х және Ү көпмүшелері түріндегі і барлық базалық элементтер үшін шынайы, эквивалентті арақатынастар:
A)[-0.5] i IN (X+Y)=( i IN X) AND (i IN Y)
B)[-0.5] i IN (X-Y)=NOT( i IN X) OR (i IN Y)
C)[-0.5] i IN (X*Y)=NOT( i IN X) OR NOR (i IN Y)
D)[0.5] i IN(X-Y)=( i IN X) AND NOT ( i IN Y)
E)[1.0] i IN(X*Y)=( i IN X) AND ( i IN Y)
F)[0.5] i IN(X+Y)=( i IN X) OR ( i IN Y)
62. O(n*logn) күрделілігін сұрыптау алгоритмтдері:
A)[0.5] екілік ағаштың көмегімен
B)[0.5] біріктіріп сұрыптау
C)[-0.5] қойып сұрыптау
D)[-0.5] блоктық
E)[1.0] Хоара жедел сұрыптауы
F)[-0.5] көпіршікпен
63. O(n2) күрделілігін сұрыптау алгоритмдері:
A)[1.0] таңдаумен
B)[-0.5] біріктірумен
C)[-0.5] екілік ағаштың көмегімен
D)[0.5] көпіршікпен
E)[-0.5] жедел
F)[0.5] қойып сұрыптау
64. rn+2=rn-rn+1+5, r1=0 және r2=1 рекурентті арақатынастармен берілген тізбектің үшінші, төртінші және бесінші мүшелерін табыңыз:
A)[-0.5] -4
B)[-0.5] 3
C)[1.0] 7
D)[-0.5] 5
E)[0.5] 2
F)[0.5] 4
65. Кезектердің дұрыс берілген анықтамалары:
A)[-0.5] элементтермен жұмыс LIFO принципі бойынша ұйымдастырылатын деректер құрылымы
B)[-0.5] ең соңғы элементіне ғана қатынауға болатын сызықты тізім
C)[1.0] элементтерді енгізу тізімнің бір жақ шетінен, ал алып тастау екінші жақ шетінен орындалатын ауыспалы ұзындықты тізбекті тізім
D)[0.5] элеметтерге қатынау «бірінші кірген-бірінші шығады» тәртібі бойынша деректер құрылымы
E)[-0.5] элементтерді енгізу және алып тастау екі жақ шетінен де жүзеге асырылатын тізім
F)[0.5] элементтермен жұмыс FIFO принципі бойынша ұйымдастырылатын деректер құрылымы
66. Екілік үйме (пирамидаб max-heap) –бұл берілген шарттарды қанағаттандыратын екілік ағаш:
A)[-0.5] соңғының алдыңғы қабатының төбелерінің бір-бірден ұрпағы болуы мүмкін
B)[-0.5] ең соңғы қабат оңнан солға қарай толтырылады
C)[-0.5] жапырақтар тереңдігі бірнеше қабатқа ерекшеленуі мүмкін
D)[-0.5] тамырдың бір ұрпағы бар
E)[2.0] ең соңғы қабат солдан оңға қарай толтырылады
F)[-0.5] ең соңғы қабат оңнан солға қарай толтырылады
67. Кезек дегеніміз:
A)[-0.5] кез келген элементіне сұраныс жасауға (шақыруға) болады
B)[-0.5] тізім екі жағынан да жабық
C)[-0.5] тізім қою және өшіру үшін бір жағынан ғана ашық
D)[1.0] FIFO принципіне негізделген
E)[1.0] бірінші келген бірінші кетеді
F)[-0.5] соңғы элементін таңдауға болатын тізім
68. rn+2=2*rn+rn+1, r1=-1 және r2=-1 рекурентті арақатынастармен берілген тізбектің үшінші, төртінші және бесінші мүшелерін табыңыз:
A)[-0.5] 4/3
B)[-0.5] 3/2
C)[1.0] -5
D)[0.5] -11
E)[0.5] -3
F)[-0.5] 3
69. rn+2= QUOTE +2, r1=1 және r2=-4 рекурентті арақатынастармен берілген тізбектің үшінші, төртінші және бесінші мүшелері:
A)[-0.5] 5/4
B)[1.0] -33/8
C)[-0.5] 1/2
D)[-0.5] 9/2
E)[0.5] 7/4
F)[0.5] -2/7
70. Паскальдағы жолдармен жұмыс жасайтын процедуралар мен функциялар:
A)[0.5] Delete
B)[-0.5] Mod
C)[-0.5] Cos
D)[-0.5] Sqrt
E)[0.5] Concat
F)[1.0] Upcase
71. Паскальдағы жолдармен жұмыс жасамайтын процедуралар мен функциялар:
A)[-0.5] Delete
B)[1.0] Add
C)[0.5] Cos
D)[0.5] Sin
E)[-0.5] Concat
F)[-0.5] Upcase
72. Логикалық түрдегі деректермен келесі түрдегі операциялар жүргізіледі:
A)[-0.5] қиылысу
B)[1.0] терістеу
C)[0.5] конъюнкция
D)[0.5] дизъюнкция
E)[-0.5] бөлу
F)[-0.5] конкатенация
73. Деректер құрылымына қолданылатын негізгі амалдар:
A)[-0.5] қайтару
B)[1.0] құру, жаңарту
C)[-0.5] көбейту, бөлу
D)[1.0] таңдау, жаңарту
E)[-0.5] белгілеу
F)[-0.5] жылжыту, қыстыру
74. Бүтін сандық арифметикада қосу операциясы қайтарады:
A)[1.0] Byte
B)[0.5] Shortint
C)[0.5] Word
D)[-0.5] Real
E)[-0.5] Real, ShortInt
F)[-0.5] Float
75. СТБ ИСО/МЭК 12207-2003 стандарты бойынша бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклінің ұйымдастыру процесстеріне жатады:
A)[-0.5] программаны құру
B)[-0.5] әзірлеуші жұмысы мен міндеттерін анқытау
C)[-0.5] программаның сапасын қамтамасыз ету
D)[2.0] оқыту
E)[-0.5] верификациялау
F)[-0.5] өнімнің құжатын дайындау
76. СТБ/ИСО МЭК 12207-2013 стандарты бойынша бағдарлама қамтамасыз етудің өмірлік циклі процестердің келесі топтарына бөлінеді:
A)[-0.5] өңдеу
B)[1.0] негізгі
C)[1.0] ұйымдастыру
D)[-0.5] басталу
E)[-0.5] аяқталу
F)[-0.5] соңғы
77. СТБ ИСО/МЭК 12207-2003 стандарты бойынша бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклінің көмекші процестеріне жатады:
A)[-0.5] программаны құру
B)[-0.5] әзірлеуші жұмысы мен міндеттерін анқытау
C)[-0.5] есептің қойылымын тұжырымдау
D)[0.5] өнімнің құжатын дайындау
E)[0.5] веривикациялау
F)[1.0] программаның сапасын қамтамасыз ету
78. Б-ағаштарының қасиеттеріне байланысты айтылған ойлардың ішінде корректілі емес бболып табылатындары:
A)[-0.5] Б-ағаштың түбірінде бір де бір кілт сақталмауы мүмкін
B)[-0.5] Б-ағаш балансировкаланған ағаш
C)[-0.5] Б-ағаш қатты тармақталған ағаш
D)[1.0] Б-ағаштың түйіні, n кілттері бар, 2n ұрпағы бар
E)[-0.5] Б-ағашының түйіні, n кілттерді сақтайды, әрі n+1 ұрпағы болады
F)[1.0] Б-ағаш - бинарлы ағаш
79. Сызықты программа болып табылатын мінездемелік белгілері:
A)[1.0] Операторларды олардың жазылу реті бойынша орындау
B)[-0.5] Программада шартты өту операторының бар болуы
C)[-0.5] Программада цикл операторларының бар болуы
D)[0.5] Программада цикл операторларының болмауы
E)[-0.5] Программада шартты өту операторларының бар болуы
F)[0.5] Программада шартты және шартсыз өту операторларының болмауы
80. Құрылымдық түрдегі деректер компонентіне дұрыс қатынау:
А)[-0.5] жазба компоненттеріне – in арақатынас операциясының керектігін тексерудің көмегімен
В)[-0.5] массив компоненттеріне – жолдар компоненттерінің атауы бар селектордың көмегімен
С)[-0.5] жазба компоненттеріне – есептелетін і индескі бар селектордың көмегімен
D)[1.0] жазба компоненттеріне – жолдар компонентінің атауы бар селектордың көмегімен
E)[-0.5] массив компоненттеріне - in арақатынас операциясының керектігін тексеру көмегімен
F)[1.0] Көпмүше компоненттеріне – in арақатынас операциясының керектігін тексерудің көмегімен
81. Паскальдағы динамикалық жадымен жұмыс жасауға арналған процедуралар мен функциялар:
А)[1.0] ODD
B)[-0.5] GETMEM
C)[-0.5] NEW
D)[0.5] TRUNC
E)[0.5] CONCAT
F)[-0.5] PRED
82. Рекурентті арақатынастар арқылы өрнектелген тізбектер: а) 2, 4, 16, 256; б) 2, 0,5, 2, 0,5, 2; в) 2, 5, 8, 11, 14
A)[0.5] an+1=an+3, a1=2
B)[-0.5] an+1=an*3, a1=2
C)[-0.5] an+1=an+6, a1=2
D)[1.0] an+1=an+(-1)n*1,5, a1=2
E)[-0.5] an+1 =an+(-1)n+1*1,5, a1=2
F)[0.5] an+1=(an)2, a1=2
83. Екілік ағаштағы іздеудің негізгі операциялары:
A)[1.0] REMOVE
B)[1.0] INSERT
C)[-0.5] ADD
D)[-0.5] LEFT
E)[-0.5] ODD
F)[-0.5] RIGHT
84. n элементтен тұратын массивтегі сызықты іздеу кезіндегі ең жақсы, ең жаман және орташа жағдайларындағы салыстырулар саны:
A)[-0.5] log n
B)[-0.5] n/3
C)[-0.5] n+1
D)[1.0] 1
E)[0.5] n
F)[0.5] n/2
85. Тікелей қосу әдісімен N элементтен тұратын массив сортталады. Табу керек MmaX:
A)[1.0] Mmax=(N*n+3*n-4)/2.
B)[-0.5] Mmax=2*N-2.
C)[0.5] N=10, Mmax=68.
D)[-0.5] Массивтің бастапқы ретінен тәуелді болады.
E)[-0.5] Mmax=2N.
F)[0.5] N=2, Mmax=3.
86. Программа құрылымын бақылау үшін үш түрлі бақылау қолданылады:
A)[1.0] сквозной бақылау
B)[-0.5] модуль бойынша бақылау
C)[-0.5] итерационды бақылау
D)[-0.5] логикалық бақылау
E)[0.5] аралас бақылау
F)[0.5] статикалық бақылау
87. Объектіге – бағытталған программалаудың негігі идеясы:
A)[-0.5] модульдік
B)[-0.5] құрылымдылық
C)[1.0] инкапсуляция
D)[-0.5] уноморфизм
E)[0.5] мұрагерлену
F)[0.5] полиморфизм
88. Логикаға кері әсер ететін программалық қателіктердің жіктелуі:
A)[1.0] синтаксистік
B)[0.5] семантикалық
C)[0.5] прагматикалық
D)[-0.5] құрылымдық қателіктер
E)[-0.5] компиляция қателігі
F)[-0.5] орындалу кезіндегі қателік
89. Сызықты тізімдер:
A)[-0.5] графтар
B)[-0.5] жолдар
C)[0.5] дектер
D)[0.5] стектер
E)[-0.5] массивтер
F)[1.0] кезектер
90. Синтаксистік қателік:
A)[1.0] жақшалардың келісілмегені
B)[0.5] резервтелген сөздерді қате жазу
C)[0.5] аталған типтегі қателікті компилятордың көмегімен табуға болады
D)[-0.5] семантикалық
E)[-0.5] нөлге бөлу
F)[-0.5] аталған типтегі қателікті компилятормен табылмайды
91. Фиббоначи тізбегі:
A)[0.5] 1, 1, 2
B)[0.5] 1, 1, 2, 3
C)[1.0] 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13
D)[-0.5] 1, 1, 2, 3, 8, 13, 23
E)[-0.5] 1, 2, 3, 4, 5, 6
F)[-0.5] 1, 1, 2, 3, 8, 13
92. Ауыстырылатын сұрыптауға жататындар:
A)[-0.5] қойып сұрыптау
B)[1.0] жедел сұрыптау
C)[-0.5] блоктық сұрыптау
D)[0.5] көпіршікті сұрыптау
E)[-0.5] таңдап сұрыптау
F)[0.5] шейкерлік сұрыптау
93. Көрсетілген сұрыптау түрлерінің арасынан ауыстыру сұрыптауына жатпайтындары:
A)[1.0] Шелла сұрыптауы
B)[-0.5] көпіршік сұрыптау
C)[-0.5] шейкерлік сұрыптау
D)[0.5] қойып сұрыптау
E)[0.5] таңдап сұрыптау
F)[-0.5] пирамидалы сұрыптау
94. Жалпы әдістің жоқтығынан болатын тапсырмаларды логикалық соңнын болмағандағынан шеше алмау есептері:
A)[1.0] Пи санына жазудағы тоғызды тарату
B)[0.5] Санды есептеу
C)[0.5] Гильберттің оныншы мәселесі
D)[-0.5] Соңғы белгіленген жәшіктегі Пост машинасы
E)[-0.5] «Тоқтау» мәселесі
F)[-0.5] Алгоритмнің эквиваленттілігі мәселесі
95. “Ақ жәшіктің” стратегиялық әдісі:
A)[-0.5] Қателіктер және орындап көру әдісі
B)[1.0] Шешімдерді жабу әдісі
C)[0.5] Шартты жабу әдісі
D)[-0.5] Шарттың орындалу әдісі
E)[-0.5] Қызмет етуші диаграмма әдісі
F)[0.5] Операторларды жабу әдісі
96. Базалық алгоритмдік құрылымдардың түрлері:
A)[0.5] сызықты
B)[-0.5] арифметикалық
C)[-0.5] файлдық
D)[1.0] циклдық
E)[-0.5] тұйық
F)[0.5] тармақталған
97. n f(n)=3.1n2+100n+106 функциясының реті
A)[1.0] О(n2)
B)[1.0] Квадраттық
C)[-0.5] O(1)
D)[-0.5] O(n3)
E)[-0.5] O(en)
F)[-0.5] O(n)
98. Дұрыс тұжырым...:
A)[1.0] Массив элементі өсу бойынша сортталған: a[1]<a[2]<…<a[n];
B)[1.0] Массив элементі кему бойынша сортталған: a[1]>a[2]>…>a[n];
C)[-0.5] Массив элементі кемуі емес бойынша сортталған: a[1]<=a[2]<=…<=a[n+6];
D)[-0.5] Массив элементі кемуі бойынша сортталған: a[1]<a[2]<…<a[n];
E)[-0.5] Массив элементі өсуі бойынша сортталған: a[1]>a[2]<…>a[n];
F)[-0.5] Массив элементі кему бойынша сортталған: a[1]>a[2]>…>a[n];
99. Жай өсетін функциялардан жылдам өсетін функцияларға ауысу жылдамдығы келесі функция критерийлері бойынша реттелген, оны келесі варианттардан көруге болады:
A)[-0.5] O(n), O(1), O(n2)
B)[1.0] O(nlogn), O(n3), O(2n)
C)[-0.5] O(n), O(2n), o(n2)
D)[0.5] O(1), O(n), O(1)
E)[-0.5] O(n2), O(n), O(logn)
F)[0.5] O(logn), O(n2), O(nn)
100. Компьютердегі бүтінсанды және нақты арифметиканы салыстыру:
A)[-0.5] бүтінсанды арифметика операциялары жуықталған, ал нақты арифметика – нақты нәтижелер береді
B)[1.0] бүтін сандар өздерінің нақты мәндерімен көрсетіледі, ал нақтылар - жуықталған
C)[-0.5] бүтін санды арифметика операциялары нақты арифметика операцияларына қарағанда жай орындалады
D)[0.5] бүтінсанды арифметика операциялары нақты арифметика операцияларына қарағанда жылдам орындалады
E)[-0.5] нақты сандар өздерінің нақты мәндерімен көрсетіледі, ал бүтіндер – жуықталған
F)[0.5] бүтінсанды деректер нақтылырымен салыстырғанда анықталған мәндер диапазоны аз болады
101. Компьютер жадысында графты көрсету әдістері:
A)[1.0] инциденттілік матрицасы
B)[-0.5] барлық төбелердің тізімі
C)[-0.5] изоляцияланған төбелер тізімі
D)[-0.5] екіден шектес емес төбелер тізімі
E)[0.5] шектестік матрицасы
F)[0.5] қабырғалар тізімі
102. Иерархиялық деректер құрылымы:
A)[1.0] екілік ағаштар
B)[-0.5] қарапайым граф
C)[0.5] N –арлы ағаштар
D)[0.5] иерархиялық тізім
E)[-0.5] бағытталған граф
F)[-0.5] бағытталмаған граф
103. Рекурентті объектілер:
A)[-0.5] қарапайым сандар
B)[1.0] факториал функциясы
C)[0.5] бинарлы ағаштар
D)[0.5] натурал сандар
E)[-0.5] предикаттар
F)[-0.5] логикалық функциялар
104. Деректер түрі анықтайды:
A)[1.0] Осы түрге қолданылатын мүмкін операциялар көпмүшесін
B)[1.0] Компьютер жадысындағы көрсетілім форматын
C)[-0.5] Айнымалы идентификаторларын
D)[-0.5] Осы түрдегі деректермен жүргізілетін алгоритмдері
E)[-0.5] Осы түрдегі деректер қолданылуы мүмкін программа операторын
F)[-0.5 ] Деректерді шығару әдістерін
105. x4+a1x3+a2x2+a3x+a4 көпмүшелігінің мәнін Горнер схемасы арқылы есептеу кезінде қолданылатын көбейтулер саны:
A)[1.0] 3
B)[-0.5] 6
C)[0.5] 9
D)[0.5] 2
E)[-0.5] 5
F)[-0.5] 7
106. Сызықты емес құрылымдар:
A)[0.5] Стек
B)[0.5] Кезек
C)[1.0] Бірбағытты және қосбағытты тізімдер
D)[-0.5] Массив
E)[-0.5] Жиын
F)[-0.5] Жазба
107. Бинарлы ағаштарға сәйкес корректілі тұжырымдамалар:
A)[0.0] бинарлы ағашта кез-келген төбенің дәрежесі екіге тең
B)[0.0] бір ғана мұрагері бар бинарлы ағаштағы түйінді жапырақ деп атайды
C)[0.0] n деңгейлі кез-келген бинарлы ағаш 2 n түйіннен тұрады
D)[1.0] бинарлы ағаш қатал бинарлы деп аталады, егер жапырақ болып табылмайтын әрбір түйінінің бос емес оң және сол ішкі ағаштары болса
E)[0.5] n парақты қатал бинарлы ағаштың 2n-1 түйіндері болады
F)[0.5] n деңгейлі толық бинарлы ағаштың 2n жапырақтары болады
108. N элементінен тұратын массив тікелей қосу әдісімен сортталады. C min табу керек:
A)[1.0] N= 1000, C min= 999
B)[-0.5] N= 10, C min= 44
C)[-0.5] Компиляторға тәуелді
D)[0.5] N= 100, C min= 99
E)[0.5] N= 10, C min= 9
F)[-0.5] N= 10, C min= 100
109. N элементтен тұратын массив тікелей қосу әдісімен сортталады. Сmaх табу керек:
A)[0.5] N=4, Сmax=4
B)[0.5] N=5, Сmax=6
C)[-0.5] Сmax=n-1
D)[-0.5] Массивтің бастапқы ретінен тәуелді болады
E)[-0.5] N=4, Сmax=5
F)[1.0] Сmax=(n*n+n-4)/4
110. Алгоритмінің күрделілігін анықтайтындар:
A)[0.5] элементарлы амалдар саны
B)[0.5] берілгендердің реті
C)[-0.5] жедел жады моделі
D)[-0.5] массивтің бастапқы реті
E)[-0.5] тұрақтылардың саны
F)[1.0] циклдың қайталану саны
111. Көмекші бағдарламаның мүмкін болатын көмекші бағдарламасы:
A)[0.5] ішкі және нақты бағдарламалар
B)[0.5] нақты бағдарламалар
C)[-0.5] массивті бағдарламалар
D)[-0.5] циклды бағдарламалар
E)[-0.5] ауқымды бағдарламалар
F)[1.0] ішкі бағдарламалар
112. Массивтің элементтері:
A)[-0.5] Массивтің диагоналі
B)[1.0] Массивтік айнымалы шамалар
C)[-0.5] CRT модулінің бірнеше процедуралары мен функциялары
D)[-0.5] массивтің бастапқы реті
E)[-0.5] тұрақтылардың саны
F)[1.0] Массивті құрайтын айнымалы шамалар
113. Мәліметтер құрылымы өзгермелілігіне қарай бөлінеді:
A)[-0.5] күрделі
B)[-0.5] қарапайым
C)[1.0] жартылай статикалық
D)[0.5] динамикалық
E)[0.5] статикалық
C)[-0.5] екілік
114. Тармақталу конструкциясы алгоритм ретінде келесі түрде берілуі мүмкін:
A)[1.0] толасыз ажыратушы
B)[-0.5]сызықтық құрылым
C)[-0.5] есептеуіш бар цикл
D)[ 1.0] толымсыз ажыратушы
E)[-0.5] іздеу
F)[-0.5] өткізу
115. Алгоритмдеу кезінде кез-келген күрделі жұмыс төмендей этапқа бөлінеді:
A)[1.0] модулдерге
B)[-0.5] сегменттерге
C)[-0.5] фрагменттерге
D)[1.0] элементарлы операцияларға
E)[-0.5] стек
F)[-0.5] сандық жүйеге
116. Нақты сандармен жұмыс жасау дәлдігі ЭЕМ мына бөлігіне байланысты:
A)[-0.5] динамикалық жады көлеміне
B)[-0.5] оперативті жадыға
C)[1.0] машина разрядтылығына
D)[0.5] сандық жүйеге
E)[0.5] мантисса разрядтылығына
F)[-0.5]жады разрядтылығына
117. Екілік ағаштарға байланысты тұжырымдамалар
A)[-0.5] һ биіктіктегі толық екілік ағаш 2 һ түйіндерден тұрады
B)[1.0] һ биіктіктегі толық екілік ағаш 2һ+1-1 түйіндерден тұрады
C)[0.5] өзбетінше алынған екілік ағаштағы жапырақтардың саны 2 дәрежедегі түйін саннан бірге көп болу керек
D)[0.5] һ биіктіктегі екілік ағаштағы түйіндердің 2һ+1-1 аспауы керек
E)[-0.5] һ биіктіктегі толық екілік ағаштың жапырақтарының саны 4һ тең болуы керек
F)[-0.5] һ биіктіктегі толық екілік ағаштың жапырақтарының саны 2һ тең болмауы керек
118. Логикалық деңгейде моделін ерекшелейтін деректер
A)[2.0] иерархиялық
B)[-0.5] логикалық
C)[-0.5] арифметикалық
D)[-0.5] физикалық
E)[-0.5] символдық
F)[-0.5] сандық
119. Біріктіру алгоритмі үшін дұрыс:
A)[-0.5] бастапқы мәндер ішінара сұрыпталған жағдайда тура біріктіру тәсілін қолдану тиімді
B)[2.0] ұзындықтыры m және n болатын екі тізбекті біріктіргенде ұзындығы m+n болатын жаңа тізбек алынады
C)[-0.5] массивтерді сұрыптауда жиі қолданады
D)[-0.5] балансты біріктіруге қарағанда тура біріктіру тәсілі тиімдірек
E)[-0.5] ұзындықтыры m және n болатын екі тізбекті біріктіргенде ұзындығы m*n болатын жаңа тізбек алынады
F)[-0.5] массивтерді реттеуде жиі қолданады
120. Күрделілігі O(n*logn) болатын сұрыптау алгоритмдері
A)[1.0] біріктіріп сұрыптау
B)[-0.5]блокты сұрыптау
C)[1.0] екілік ағаштың көмегімен сұрыптау
D)[-0.5] таңдаумен сұрыптау
E)[-0.5] көпіршікті сұрыптау
F)[-0.5] Шейкерлік сұрыптау
121. Циклдік алгоритм:
A)[1.0] алгоритм бірнеше рет қайталанып орындалады
B)[-0.5] шарт орындалса алгоритм бір цикл бойынша орындалады
C)[0.5] арифметикалық, командалық деп аталады
D)[0.5] бір әрекет бірнеше рет орындалады
E)[-0.5] бір сызық бойынша орналасқан
F)[-0.5] бір шарт бойынша орындалады
122. Бинарлы ағашты аралау әдістері:
A)[-0.5] диагональды тәртіппен
B)[-0.5] төбелерді нөмірлеу тәртібімен
C)[0.5] тікелей тәртіппен
D)[0.5] кері тәртіппен
E)[-0.5] өз еркінше
F)[1.0] симметриялы аралау
123. Екілік іздеу ағашы –бұл келесі қосымша шарттар орындалатын екілік ағаш:
A)[1.0] екі ағаш та –сол және оң,іздеудің екілік ағашы болып табылады
B)[-0.5] әрбір түйіннің ең болмағанда бір ішкі ағашы бос
C)[1.0] таңдап алынған х түйіннің барлық сол ішкі ағаш түйіндеріндегі деректер кілтінің мәні негізгі х түйінінің деректер кілтінің мәнінен кем емес
D)[-0.5] барлық бинарлы іздеу ағашының жапырақтары бір деңгейде орналасады
E)[-0.5] оң ағаш кілтінің мәні түйіннің өзінің кілтінің мәнінен кіші
F)[-0.5] әрбір түйіннің бос емес оң және сол ішкі ағаштарры болады
124. Var X: Byte; Меншіктеу операторында мүмкін болмайтын құрылым:
A)[-0.5] Х:= 100
B)[1.0] X:= 256
C)[1.0] X:= 256; -1
D)[-0.5] X:= 200
E)[[-0.5] X:= 128
F)[-0.5] X:= 255
125. Алгоритмдер теориясының асимптотикалық және практикалық талдау әдістері келесі
мүмкіндіктерді береді:
A)[1.0] тиімді алгоритмді таңдауға
B)[1.0] алгоритмнің уақыттық бағалауларын алуға
C)[-0.5] деректерді өңдеуге
D)[-0.5] өрнектерді тексеруге
E)[-0.5] кірістік деректерді енгізуге
F)[-0.5] кірістік деректерді өңдеуге
126. Программалық қамтамасыз етудің өмірлік циклының модельдері:
A)[-0.5]тіркес моделі
B)[-0.5] сызықтық модель
C)[1.0] RAD моделі
D)[0.5] спираль моделі
E)[0.5] каскадты модель
F)[-0.5] сызықтық емес модель
127. Программалық қамтамасыз етудің өмірлік циклінің спиралдік моделі процестеріне жатады:
A)[2.0] өнімді дайындаудың келесі қадамын жобалау
B)[-0.5] нәтижені талдау
C)[-0.5] қызметкерлерді үйрету
D)[-0.5]талаптардың сәйкестігін тексеру
E)[-0.5] өнімнің құжатын дайындау
F)[0.5] жабдықтарды сатып алу
128. NxN матрица берілген. Осы матрицаның диоганальдағы элементтерін алу үшін қандай шарт орындалуы тиіс
A)[1.0] i= j || i+j=N-1
B)[1.0] i+j=N-1
C)[-0.5] i+j=N+1
D)[-0.5] i>j || i+j=N+1
E)[-0.5] i=j && i+j=N+1
F)[-0.5 ] i=j && i+j
129. Айнымалыларға мәнді 2 түрде беруге болатын жағдай:
A)[-0.5] талдау арқылы
B)[-0.5] көпжақтылық
C)[-0.5] біржақтылық
D)[1.0] меншіктеу арқылы
E)[1.0] меншіктеу және клавиатурадағы енгізу бұйрығы
F)[-0.5] таңдау арқылы
130. Алгоритмдік аяқталмағандыққа алып келетін қателік:
A)[-0.5]Әдістің қателігі
B)[-0.5] Әдістің дұрыс қолданылмағандығы
C)[-0.5] Компиляцияның қателігі
D)[1.0] Есепті шешудің жалпы әдісінің болмауы
E)[0.5] Логикалық аяқталмағандық
F)[0.5] есептің ақпараттық анықталмағандығы
131. Мәліметтер типі анықтайды:
A)[-0.5] Санау жүйесін
B)[-0.5] Жиындарды
C)[1.0] Жадыда мәліметтерді көрсету фонрматын
D)[-0,5] Мәндерге мүмкіндік етілмейтін операцияларды
E)[-0.5] Есептерді шешу тиімділігін
F)[1.0] Жадыда мәліметтерді көрсету форматын және мәндерге мүмкін етілетін жиындарды
132. Динамикалық деректердің өрісі бола алады:
A)[-0.5] көрсеткіштер
B)[-0.5]кестелер
C)[1.0] массив, вектор
D)[1.0] ақпараттық өріс
E)[-0.5] бұтақтар
F)[-0.5] сызықтық тізімдер
133. Көрсеткіш:
A) деректердің статикалық құрылымына жатады
~%0% жадының бос орнын нұсқайды
~%0% басқа айнымалының мәнін өзінде сақтайды
~%50% басқа айнымалыға немесе жадының бөлігіне нұсқайды
~%25% деректердің динамикалық құрылымына жатады
~%25% басқа айнымалының адресін өзінде сақтайды
}
134. Стек:
{
~%0% деректердің статикалық құрылымына жатады
~%0% енгізу, шығару екі жақтан ғана жүргізілетін тізбек
~%50% элементтер саны, олардың реті программаның орындалу барысында өзгере алады
~%25% LIFO кезегі
~%25% абстрактілі деректер
~%0% деректердің диинамикалық құрылымына жатады
135. Сызықты тізімдермен келесі амалдар орындалады:
{
~%0% к-сыншы түйінді (узел) өшіруге болмайды
~%50% сызықты тізімді екі немесе бірнеше тізімдерге бөлуге болады
~%25% сызықты тізімнің көшірмесін жасауға болады
~%0% сызықты тізімнің көшірмесін жасауға болмайды
~%25% сызықты тізімдегі түйіндердің (узел) санын анықтауға болады
~%0% к-сыншы түйінді (узел) өшіруге болады
}
136. Типтің негізгі қағидалары:
{
~%0% бүтін немесе нақты типтер айнымалына немесе өрнекті қабылдай алады
~%50% тұрақты, айнымалы, өрнек болып табылатын кез-келген тип
~%0% тек қана жолдық тип мәліметтердің жиынынан тұрады
~%50% мәліметтердің кез-келген типі мәндерінің жиынын және айнымалы, өрнекті анықтайды
~%0% мәліметтер типі мәндер жиынтығынан тұрмайды
~%0% мәліметтер типі айнымалылар жиынтығынан тұрмайды
137. R алгоритмі рекурсивті конструкциямен қарастырылады, егер:
A)[-0.5] құрылымы сызықтық болса
B)[-0.5] параметрлер мәні өзгерсе де, нәтиже тұрақты болса
C)[2.0]қандай да бір қадамда ол тура немесе жанама түрде қайтадан өзіне қатысса
D)[-0.5] цикілдік құрылым қолданылса
E)[-0.5]кірістірілген цикл қолданылса
F)[-0.5] параметрлер мәні өзгермесе де, нәтиже тұрақты болса
138. F(n) функциясының мәндері келесі рекурсиялық қатынаспен есептеледі, мұндағы n -натурал сан:
F(1)
F(n)= F(n-1)*n, мұнда n>1
Фукцияның дұрыс мәндері
A)[-0.5] F(3)= 12
B)[2.0] F(5)= 120
C)[-0.5] F(4)= 120
D)[-0.5] F(4)= 12
E)[-0.5] F(2)= 6
F)[-0.5] F(6)= 6
139. Рекурсияға байланысты корректілі анықтамалар:
A)[2.0] рекурсия-өзіне сілтеме көрсететін объект анықтамасы
B)[-0.5] рекурсия-есептеу үдерісін ұйымдастыру әдісі, бұл кезде көп еселік басынан аяғына өтулер орындалады
C)[-0.5] екілік рекурсивті функция, бұл оның рекурсияның тереңдігі екіге тең екендігі
D)[-0.5] рекурсия базасы-бұл ең көп бір уақытта функцияларға рекурсивті қатынау саны
E)[-0.5] рекурсия-факториалды табу үшін есептеу үрдісін ұйымдастыру әдісі
F)[-0.5] рекурсия базасы-бұл функцияларға рекурсивті қатынау саны
140. Есептеу қателігі:
A)[-0.5] массивтің шегінен индекс шығып кеткенде болатын қателік
B)[-0.5] айнымалының сипатталмаған мәні
C)[1.0] арифметикалық операцияны орындау кезінде туатын қателік
D)[-0.5] жады көлемінен шығып кету
E)[1.0] нөлге бөлу
F)[-0.5] адрестеу қателігі
141. Сорттау әдісі класстарға бөлінеді:
A)[-0.5] сызықтық және кубтық
B)[-0.5] ленталық
C)[-0.5] жапсарласқан
D)[1.0] массивті сорттау, файлды сорттау, ішкі және сыртқы сорттаулар
E)[1.0] ішкі және сыртқы сорттау
F)[-0.5] сызықтық және тармақталған
142. Жолдағы іздеу алгоритмі:
A)[-0.5] Қосу алгоритмі
B)[2.0] Боуер және Мур алгоритмі
C)[-0.5] Евклид алгоритмі
D)[-0.5] Қою алгоритмі
E)[-0.5] Көпіршік алгоритмі
F)[-0.5] сызықтық
143. А= (32,95,16,82,24,66,35,19,75,54,40,46,93,68) тізімін Шелл әдісімен сұрыптағанда d= 5 үшін пайда болатын ішкі тізімдер:
A)[-0.5] А5,1= (32,35,68)
B)[1.0] А5,1= (32,66,40)
C)[-0.5] А5,3= (66,35,19)
D)[0.5] А5,2= (95,35,43)
E)[0.5] А5,3= (16,19,93)
F)[-0.5] А5,1= (32,95,16)
144. Var X:integer, Меншіктеу операторы:
A)[-0.5] X:= университет
B)[1.0] Х:= 32767
C)[-0.5] X2:= 100
D)[1.0] X:= -32768
E)[-0.5] X:= 1,1E+4
F)[-0.5] X:= 2,5
145. Модульді қолдану:
A)[1.0] артықшылығы: жобалаудың қарапайымдылығы және программаның әрі қарай қызмет етуі
B)[1.0] артықшылығы: программаны орындаудың қысқартылуы
C)[-0.5] кемшілігі: жиі қолданатын модулдерге дайын кітапханаларды қолдануға мүмкіндіктің болмауы
D)[-0.5] артықшылығы: өткізу операторы программаның кез-келген жерінен басқарылады
E)[-0.5] кемшілігі: жобалау күрделілігі және әрі қарай программаның қызмет етуі
F)[-0.5] артықшылығы: жобалау күрделілігі және әрі қарай программаның қызмет етуі
146. Динамикалық айнымалылардың біркелкі корректілі бекітімдері:
A)[1.0] динамикалық айнымалыларды жіберілетін сәйкес типтегі өлшемдерге арналған операцияларда қолдануға болады
B)[1.0] динамикалық айнымалылардың сөз атаулары болмайды
C)[-0.5] динамикалық айнымалылардың бастапқы мәні –nil
D)[-0.5] динамикалық айнымалылар программа орындалуынан бұрын құрылады
E)[-0.5] динамикалық айнымалылармен көрсеткіштерге жүргізілетін орындауға болады
F)[-0.5] динамикалық айнымалыларға оларға қатынау үшін идентификаторлар меншіктеледі
147. Құрылымдық программалаудың негізгі принциптері:
A)[-0.5] программа бір программистпен өңделген монолитті блокты көрсетеді
B)[-0.5] егер ішкі прграмма қолдансаңыз, онда ол программа шақырылған орынға орналасады
C)[1.0] қайталанатын немесе логикалық толық блокты көрсететін программа фрагменттері подпрограмма түрінде безендірілуі мүмкін
D)[0.5] программаны өңдеу қадамдық түрде, «жоғарыдан төмен» әдісі бойынша орындалады
E)[0.5] кез-келген программа үш негізгі базалық конструкция типтерінен құрылған құрылымды көрсетеді
F)[-0.5] программа бір программистпен өңделген бірнеше блокты көрсетеді
148. Программалау методологиялары:
A)[1.0] объектіге - бағытталған
B)[0.5] процедуралы - бағытталған
C)[0.5] операцияльды - бағытталған
D)[-0.5]графикалық бағытталған
E)[-0.5] функционалды бағытталған
F)[-0.5] операциондық
149. Циклды қолдана отырып есептеулерді тиімділеу үшін келесі тиімдеу әдістері қолданылады:
A)[-0.5] цикл санағыштары ретінде тек бүтін айнымалыларды ғана қолданады
B)[-0.5] тек қайталау саны белгілі циклді ғана қолдану
C)[1.0] циклді біріктіру және ашу
D)[0.5] индуктивті айнымалылар бар операцияларды ауыстыру
E)[0.5] циклдан инвариантты есептеулерді шығару
F)[-0.5] тек қайталау саны белгісіз циклді ғана қолдану

150. Функция тәртібінің ассимптотикалық салыстырылуы үшін дұрыс белгіленген интерпретациялар:
A)[-0.5] f төменнен g (тұрақты көп мүшеге дейін нақтылықпен) функциясымен асимптотикалық түрде шектелген
B)[1.0] f, g –ға асимптотикалық домерлену
C)[-0.5] f төменнен g (тұрақты көп мүшеге дейін нақтылықпен) функциясымен асимптотикалық түрде шектелген
D)[-0.5] жоғарыдан және төменнен g-ға функциясымен асимптотикалық түрде шектелу
E)[0.5] f, g –ға асимптотикалық эквивалентті
F)[0.5] g, f –ға асимптотикалық доминирленеді
151. Алгоритм күрделілігін келесі шамалары бойынша қарастыруға болады:
A)[1.0] алгоритмнің жұмыс уақыты
B)[0.5] алгоритм жұмысына қажетті жад көлемі
C)[0.5] программа өлшемі
D)[-0.5] алгоритмнің жалпылық қасиеті
E)[-0.5] анықтылығы
F)[-0.5] кері қайтуы
152. Кезектің қарапайым тиімді қасиеттері:
A)[-0.5] элемент саны n-1 элементтен аспайды
B)[2.0] head, tail атрибуттарын қолданады
C)[-0.5] соңғы элемент бірінші жойылады
D)[-0.5] LIFO қасиетіне ие
E)[-0.5] массивтің екі жағынан жойылады
F)[-0.5] массивтің соңынан жойылады
153. Ағаштың формалды түрде анықталуы қай ғалымдардың жұмыстарынан бастау алды?
A)[0.5] К.Г. фон Штаудт
B)[1.0] Г.Р.Кирхгоф
C)[0.5] Артур Кэли
D)[-0.5] Алан Тьюринг
E)[-0.5] Пост
F)[-0.5] Черч
154. Алгоритмдердің асимптотикалық уақыттық күрделілік белгілеулеріне берілетін корректілі түсініктемелер:
A)[0.5] О (1) – жұмыс уақыты тұрақты ол тапсырма өлшеміне тәуелді емес
B)[1.0] О(n) – тапсырма өлшемін екі еселеу әрі керекті уақытты екі еселеу
C)[0.5] О (n3) - тапсырма өлшемін екі еселеу керекті уақытты сегіз есе өсіреді
D)[-0.5] О (n2) - тапсырма өлшемін екі еселеу керекті уақытты сегіз есе өсіреді
E)[-0.5] О (n) - тапсырма өлшемін екі еселеу керекті уақытты сегіз есе өсіреді
F)[-0.5] О (0) - тапсырма өлшемін екі еселеу керекті уақытты сегіз есе өсіреді

155. (6,3,2,8,1,7,4,5) бастапқы тізбек үшін тікелей таңдап сұрыптау алгоритмнің тізбектей қадамының нәтижесінде алынатын тізбектер:
A)[0.0] (1,3,6,2,8,4,7,5)
B)[0.0] (1,2,3,6,4,5,8,7)
C)[1.0] (1,2,3,8,6,7,4,5)
D)[0.0] (1,2,6,3,4,8,5,7)
E)[0.5] (3,2,1,8,6,7,4,5)
F)[0.5] (1,3,2,8,6,7,4,5)
156. f(n)=n, f(n)=n!, f(n)=2n функциясының дұрыс берілуі
A)[0.0] f(0)=0, f(n)= f(n-1)+2
B)[1.0] f(0)=0, f(n)=f(n-1)+1
C)[0.0] f(0)=2, f(n)=f(n-1)+2
D)[0.5] F(0)=1, f(n)=n*f(n-1)
E)[0.5] F(0)=1, f(n)=2*f(n-1)
F)[0.0] f(0)=1, f(n)=f(n-1)+2
157. rn+2=3* rn - rn+1, r1=1 және r2=2 рекурентті арақатынасымен берілген тізбектің үшінші, төртінші және бесінші мүшелерін табыңыз:
А)[1.0] 1
B)[0.0] 2
C)[0.0] -1
D)[0.5] 5
E)[0.5] -2
F)[0.0] -5
158. Рекурентті қатынастардың корректілі мысалдары:
A)[1.0] xn+1=xn+n, x0=0
B)[0.5] xn+1=2-xn2, x0=2
C)[-0.5] xn+1=8+xn-1
D)[0.5] xn=xn+1+1, x0=1
E)[-0.5] xn+1=xn+xn-1, x0=0
F)[-0.5] xn=xn-6, x0=2
159. Тікелей қосу әдісімен N элементтен тұратын массив сортталады. Табу керек Mmin:
A)[1.0] Mmin=3(N-1)
B)[-0.5] Mmin=2*N-2
C)[0.5] N=10, Mmin=27
D)[-0.5] Массивтің бастапқы ретінен тәуелді болады
E)[0.5] N=5, Mmin=12
F)[-0.5] Mmin=2(N+1)
160. Var p: pointer;
A)[1.0] Pointer – типтелген көрсеткіш
B)[1.0] P айнымалысы 4 байт жады орын алады
C)[-0.5] Р айнымалысы сегменттен 2-байт орын алады, 2 байт жылжытуға ие болмайды
D)[-0.5] Pointer – типтелген көрсеткіш
E)[-0.5] Р айнымалысы 2 байт орын алады
F)[-0.5] Р айнымалысы 1 байт орын алады
161. , f(n)=2n/100-100 кезінде, f(n)=n! кезінде, кезінде f(n)=9.3n2+107.4n+103 функциясының тәртібі келеі түрде болады
A)[1.0] O(n2)
B)[0.5] O(2n)
C)[0.5] O(nn)
D)[-0.5] O(n)
E)[-0.5] O(1)
F)[-0.5] O(n+1)
162. Факториалды есептеудің формуласы (Стирлинг формуласы бойынша нақты және жақынырақ)
A)[1.0] n!=n (n-1)! , n>0; 0!=1
B)[0.5] n!=
C)[0.5] n!
D)[-0.5] n!=n+1
E)[-0.5] n!=1
F)[-0.5] n!=n+1+..+n
163. Нұсқаушы айнымалысы үш күйде бола алады:
A)[1.0] Жады бөлінген қандай-да бір айнымалының адресінен тұрады
B)[0.5] Арнайы бос nil адресінен тұрады
C)[0.5] Анықталмаған күйде болады
D)[-0.5] көрсеткіш түрінде болады
E)[-0.5] өз еркінше қатынау файлдары
F)[-0.5] O(n+1)
164. Сыртқы деректер құрылымына:
A)[1.0] өз еркінше қатынау файлдары
B)[0.5] деректер қоры
C)[0.5] тізбекті қатынау файлдары
D)[-0.5] O(n)
E)[-0.5] O(1)
F)[-0.5] O(n+1)

Приложенные файлы

  • docx 8857063
    Размер файла: 119 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий