Воуд шпор


Механика
Күш моментi: -векторы модулі rFsinα өрнегіне тең вектор
Консервативтік емес күштер Жұмысы траекториядан тәуелді күштер. Жұмысы толық механикалық энергияның айырымына тең күштер. Жұмысы жол ұзындығынан тәуелді күштер
Жалпы жағдайда күш жұмысы қандай өрнек арқылы табылады?
Стокс кедергi күшiнiң өрнегiн көрсетiңiз
Күштің элементар жүмысы формуласымен өрнектеледі формуласымен өрнектеледі ,Күштің элементар орын ауыстыруға скалярлық көбейтіндісі мен олардың арасындағы бұрыш косинусына көбейтіндісін айтады.
Қуаттың өлшем бірлігі: Вт Дж·с-1
Бернулли теңдеуiн қолдануға болады, егер: ағыс-ішкі үйкеліс мүлдем жоқ ағыс болса , ағыс-идеал сұйықтың стационарлық ағысы болса , ағыс-идеал сұйықтың ағысы болса
Өлшем бірлігі «кг·м/с» болатын физикалық шама: импульс
!Жер бетiнен қашықтыққа алыстатқан денеге Жердiң тарту күшi:
!Екі күш және дененің бір нүктесіне түсірілген. және векторлары арасындағы бұрыш . Осы күштердің тең әсерлі күшінің модулі:
гармониялық тербелiстi сипаттайтын өрнек:
өшетiн тербелiстің өрнегі: x = ae-tcos(ωt + α) + 2β +ω02 x =0
М.н. импульс моментi нөлге тең, егер: м.н. радиус векторы м.н. импульсiне коллениар болса, м.н. радиус векторы м.н. импульсiне параллель болса. м.н. радиус векторы м.н. импульсi арасындағы бұрыш нөлге тең болса
Мылтықтан массасы m оқ V жылдамдықпен атылады. Массасы оқтың массасынан 500 есе үлкен бекітілмеген мылтықтың жылдамдығы: Жылдамдықтар лабораториялық жүйеге байланысты анықталады. V/500 V=500·υтеңдігіндегі υжылдамдығымен. оқтың жылдамдығынан 500 есе аз жылдамдықпен
Солтүстiк полюстен экваторға ұшып келе жатқан самолетке әсер етушi Кориолис күшiнің бағыты: батысқа оң жаққа қарай бағытталған (шығыстан батысқа)
Бастапқы кезде тыныш тұрған массасы 1 кг денеге 3с уақыт ішінде 2Н күш әсер етеді. Дененің осы уақыт аралығында жүрген жолын тап: 9 м 900 cм 9000 мм
Нүктеге әсер ететін қорытқы күштің векторы қалай бағытталған, егер нүкте шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалса: Күш жылдамдық векторына перпендикуляр бағытталған. Күш шеңбердің центріне қарай бағытталған. Күш үдеу векторына параллель бағытталған
Егер динамометрдің пружинасы массасы 500г жүк ілгенде 4 мм-ге ұзарса, онда салмағы 10Н жүкті ілгенде мынадай ұзарады: 8·10-3 м 8 ммМассасы m, радиусы R жұқа сақинаның массалық центірінен өтетін сақинаның жазықтығына перпендикуляр өске қарасты инерция моменті: (м1/р-2)агылшынша д-диаметр .(мд2/4) д-диаметр
Радиустары бірдей тұтас цилиндр мен шар көлбеу жазықтықпен сырғанамай бірдей биіктікпен домалап келеді. Шар мен цилиндрдің жылдамдықтарының және үдеулерінің қатынасы: шардың жылдамдығы үлкен. шардың үдеуі үлкен.
Жердiң тартылыс өрiсiндегi екi дене бiр нүктеден құлай бастайды. Екiншi дене бiрiншi денеден соң 2 с кейiн қозғалысын бастайды. Бiрiншi дененiң қозғалысының басталуынан 3с кейiнгi бiрiншi денеге салыстырғандағы екiншi дененiң жылдамдығы қандай? Ауаның кедергiсiн еске алмаңдар.
20 м/с (72 км/саг, 0,02 км/с)
Бөлшек сағат тілімен шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Қай вектор бөлшектің толық үдеуінің векторы болып таблады? (схема бойынша және формулалар) (4, а(н)=нв2/р) агылшынша
Серпiмдi соқтығыс кезiнде энергия алмасуы максимум болу үшiн қандай шарт болуы керек? Массалары бiрдей бөлшектердiң соқтығысы центрлiк соқтығыс болуы қажет. Массалары бiрдей бөлшектердiң симметрия өстері бір түзудің бойында жататын соқтығыс болуы қажет. (Массалары бiрдей бөлшектердiң соқтығысы мандайлык соқтығыс болуы қажет)
Радиусы R, массасы m бiртектi шар қозғалмайтын өстi ωжылдамдықпен айналады. Өс шар бетiне жанама бойымен орналасқан. Осы қозғалыстың кинетикалық энергиясы Е: E = (7/10)mR2ω2 E=0,7m/R-2ω-2
200 кВт қуаттты дамыта отырып, 20 м/с жылдамдықпен қозғалатын электровоз қанша тарту күшін туғызады? 10000 Н
Молекулалық физика
Идеал газдың бір молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы:
1м3 көлемдегі мыс атомдарының саны (Мыстың молярлық массасы , оның тығыздығы ): ( )
Газ молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы -ға тең болатын температура:
Молекулалардың орташа еркін жүру жүру жолының ұзындығын есептеуге арналған формула: ( . )~( )
Тұрақты қысымда Па пәтердің ішіндегі ауа көлемі 20 дм3 жоғарылайды. Газдың атқаратын жұмысы ( ) )
Газ күйінің адиабатты өзгеру процесі кезінде міндетті түрде орындалатын шарт: қоршаған ортамен жылу алмасу процесі өтпейді қоршаған ортамен жылу алмасу болмайды
Т=const болған жағдайда ыдыстың ішіндегі газдың жартысын шығарады. Бастапқы қысымымен салыстырғанда қысымын 3 есе жоғарылату үшін ыдыстағы қалған газдың абсолют температурасының көтерілуі:
Жылуөткізгіштік:
Суретте молекулалардың жылдамдықтар бойынша (Максвелл таралуы) таралу функциясының графигі көрсетілген. Штрихталған аудан нені көрсетеді:
Температурасы Т=260 К су буының молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
Бір циклдің ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алатын және суытқышқа 60 Дж беретін жылу машинасының ПӘК қаншаға тең: 40%
0,4
Карно циклы бойынша жұмыс жасайтын идеал жылу машинасының ПӘК-і:

Карноның кері циклы арқылы жұмыс істейтін суытқыш машина қоршаған ортаның температурасы –та камерада, температурасын сақтауы қажет. Машинаның камерасынан Q = 140 кДж жылуды шығаруға машина қандай жұмыс жасауы қажет:
Карно циклі бойынша жұмыс істейтін жылу машинасының қыздырғышының температурасы суытқыштың температурасынан n=1,6 есе жоғары. Машина бір циклдің ішінде A = 12 кДж жұмыс жасайды. Жұмыстық заттың изотермиялық сығылуы үшін атқарылатын жұмыс:
Көлемдері бірдей екі баллон алынған. Біреуінде 1 кг газтәріздес молекулярлық азот бар, ал екіншісінде газтәріздес молекулярлық сутегі бар. Газдардың температуралары бірдей. Сутегінің қысымы . Азоттың қысымы:
Диаметрі см, Юнг модулі Па құрыш стерженьді Н күшпен сыққандағы салыстырмалы деформация:
Қысымы азот молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы тең болса, осы жағдайдағы азот молекуласының концентрациясы (молярная масса азота):
Ван-дер-Ваальстік газдың молінің - ішкі энергиясы мына өрнекпен анықталады
Ұстараның құрыш жүзінің қалыңдығы 0,08 мм және ол жартылай сақинаға майыстырылған. Жүзінің сыртқы қабаты созылыңқы етіп, ал ішкі қабаты сығыңқы етіп жасалған. Радиусы 1 см болатын ортаңғы сызық бөлігінде деформация жоқ. Құрыштың Юнг модулі 2Па тең. Кернеудің мәні:
200 кПа қысымда және 240К температурада газдың көлемі 40л тең болса газдағы заттың мөлшері қандай болады ( R=8,31 Дж/Кмоль): 0,004 кмоль 0,004∙103 моль
Цилиндрде ауыр поршеннің астында көмірқышқыл газы бар, оның массасы кг. Газ К температураға қызады. Атқарылатын жұмыс:
3300 Дж
Тракторға құрыш трос арқылы соқа қосылған. Трос материалының мүмкін кернеуі ГПа. Егер соқаның қозғалуына топырақтың кедергісі Н құрайтын болса, тростың көлденең қимасының ауданы
Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілген. Азоттың ішкі энергиясын жоғарылатуға жұмсалған жылу: 70 Дж
Жылу алмасу кезінде энергияны тасымалдау Фурье заңына бағынады:
Жылуөткізгіштік процесін өрнектейтін (сипаттайтын) негізгі теңдеу:
Термодинамиканың бірінші бастамасының {изотермдік, изохоралық және изобаралық) процестерге қолданылуы T= const V=const P=const
Клапейрон-Клаузиус теңдеуінің дұрыс жазылу түрлері
Тұрақты көлемдегі {гелий, азот және көмірқышқыл газдарының} молярлық жылусиымдылықтары 20,77 Дж/(моль К) 12,46 Дж/(моль К) 25 Дж/(моль К)
Массасы m мұзды еріткендегі энтропияның өзгерісі (мұздың меншікті балқу жылуы )
Молярлық массасы М екі атомды газдың жылусиымдылығының дұрыс формуласы, егер газдың тұтқырлығы белгілі болса
Графиктегі бейнеленген процестердің дұрыс реті
p = const, изобаралық ұлғаю 2- 3 T = const, изотермдік сығылу 1-2 V = const, изохоралық ұлғаю 3-1
Газ V1 көлемнен V2 көлемге бір рет изотермдік, ал екінші рет изобаралық және үшінші рет адиабаталық ұлғайады. Осы процестердің дұрыс өрнектелген түрі
= 0, адиабата 1 – 2
= 0, адиабата 1 – 211 p = const, изобара 1- 21
{Изохоралық, избаралық және адиабаталық} процестердің ішкі энергиясының өзгерісі dU= -. dU = . dU= - pdV + .
(dU = . dU = 0 . dU = – )
(V = const, C = CV, . , C = 0, . p = const, C = CP, n =0)
{, dU және } шамалары процеске және күй функциясына жатады
, - процесс . dU – күй функциясы . , - процесс, ал dU – күй функциясы.
{Ең ықтимал, орташа квадраттық және орташа арифметикалық } жылдамдықтардыңың дұрыс формулаалары

Газдардағы жылуөткізгіштік коэффициенті және тұтқырлық коэффициентін өзара байланыстыратын дұрыс формула = cv
Газдардағы D диффузия коэффициенті және тұтқырлық коэффициентін өзара байланыстыратын дұрыс формула = D
Леннард-Джонс потенциалының дұрыс формуласы

Изопроцестер теңдеуіндегі политропа көрсеткішнінің дұрыс көрсетілген мәні адиабата, = const, n = изохора, V = const, n =
изобара, p = const, n = 0
Жылдамдық векторына арналған Максвелл үлестірім заңының дұрыс формуласы

Молекулалардың жылулық қозғалысының жылдамдық модуліне арналған Максвелдің үлестірім заңының дұрыс формуласы
Нақты газдарға арналған вириальдық теңдеудің дұрыс түрі
Температура тұрақты T = const болған кездегі тұтқырлық коэффициентінің және жылуөткішгіштік коэффициентінің қысымға р тәуелділігінің дұрыс формуласы және қысымға тәуелді емес. және қысым р өзгергенде өзгермейді. және қысым р өзгергенде тұрақты
Қысым тұрақты p = const болған кездегі тұтқырлық коэффициентінің және жылуөткішгіштік коэффициентінің температураға T тәуелділігінің дұрыс формуласы ; T0,5, T0,5
Ядролық физика (Төменгі энергиялардағы ядролық физика)
Ядроның T жартылай ыдырау периоды мен орташа өмір сүру уақытының өзара тәуелділігі: T/τ=ln2
Сұрыптау ережелері рұқсат еткен мультипөлділігі L электрлік өтулер үшін мен алғашқы және ақырғы күйлердің жұптылықтары:
Уран- 238 ядросы шығаратын альфа-бөлшектердің кинетикалық энергиясы 4.18 МэВ. Осы ядроның ыдырау энергиясы
Массасы 1 г дайындаманың құрамында 10 мкг 24Na болса, 1 тәуліктен кейін дайындаманың меншікті активтілігі қандай болады? 24Na изотопының жартылай ыдырау периоды 15 сағат:
Бета – ыдырау кезінде ....... шығарылады: Электрон
Электрондық қарпуда ядроның массалық санының өзгеруі:
Радиоактивті дайындамалардың бета-спектрінің үздіксіздігінің себебі: Электронға қоса тағы бір бөлшек шығарылуы
Гамма-өту кезінде ядроның электр зарядының өзгеруі:
Гамов-Теллер өтуінде ядроның спинінің ..... мүмкін:
Зарядталған ауыр бөлшектер мен электрондардың затпен әсерлесулерінің сипаты: олардың электр зарядтары бірдей.бірдей күш өрісінде ауыр бөлшектің үдеуі кіші.бірдей күш өрісінде жеңіл бөлшектің үдеуі үлкен
Нейтриноның затпен әсерлесу қимасы σ ..

Зарядталған жеңіл бөлшектер зат арқылы өткенде энергияның қандай шығыны басым болады? Т>Тс болса, радиациялық . Т<Tc болса, иондау, Т>Тс болса, радиациялық.Т<Tc болса, иондау
Комптон эффект қимасының ( атомдық ) ортаның Z атомдық нөміріне тәуелділігі:
Комптон эффекті салдарынан:
Ядролық реакцияларда: бариондық заряд сақталады.электрлік заряд сақталады . лептондық заряд сақталады
Ядролық реакциялар үшін энергияның сақталу заңы:М1, М2 – реакцияға дейінгі және одан кейінгі реакцияға қатысатын бөлшектердің массаларының қосындысы; Т1, Т2 - олардың кинетикалық энергияларының қосындысы, Q – реакция энергиясы.
Бөлшек пен антибөлшектің ...... бірдей
Стационар ядролық жүйелер үшін орындалатын үш әмбебап сақталу заңы:
Резонанс:
Зарядталған ауыр бөлшектердің иондау шығындары ортаға қалай тәуелді? Z - заттың атомдарының реттік нөмері, N – бірлік көлеміндегі атомдар саны, ne ‒ ортаның бірлік көлеміндегі электрондар саны
Электрон: Теріс зарядталған элементар бөлшек


Приложенные файлы

  • docx 8857125
    Размер файла: 224 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий