ВОУД тест МКЖ


Тестік сұрақтары жинағы (ВОУД)
Атрибут:
Тораптық кұрылым мен байланысты
Мәнді сипаттайды+
Екі жақты байланысты көрсетеді
Иерархиялық құрылым мен байланысты
Бинарлы байланысты көрсетеді
Объектің сипаттамаларын бейнелейді+
Объекттің қасиеті+
Бір жақты байланысты көрсетеді
Базадағы деректердің қасиеттері
Қорғау, Бүтіндік
Логикалық тәуелсіздік, қосалқылаудың болмауы
Интеграция, бүтіндік, қосалқылаудың болмауы
Тәуелсіздік, қосалқылаудың болмауы
Бүтіндік, қосалқылаудың болмауы
Қосалқылаудың болмауы
Тәуелсіздік, интеграция
Физикалық тәуелсіздік, қорғау, қосалқылаудың болмауы
Деректер базасының жүйесі
Программалау ортасы+
Қоршаған ортадағы ақпараттан тұрады
Жазбаларды компьтерлік сақтау жүйесі+
Тек қана есептеулер орындайды
Төменгі деңгейлі программалау тілі
ДББЖ-дан тұрады+
Программалау технологиясының бір бөлігі
Қосымшалардан тұрады+
4. ДББЖ негізгі функциясы
нормализациялау
шифрлеу
сақтау+
модуляциялау
деректерді анықтау+
кодтау
өңдеу+
аналог-цифрлық турлендіру
SQLқызметтері
Деректерді бірлесе пайдалану+
Кестелердегі деректерді байланыстыру
Физикалық жадыда деректерді ұйымдастыру
Деректерді жобалау кезінде қолданылады
Деректерді ұйымдастыру+
Деректерді құрылымдау
Жадыдағы деректерді көрсету
Деректерді өңдеу
Бастапқы индекс
Кесте аралық байланысты көрсетеді
Парольді анықтауды
Кестенің қасиеттерін береді
Деректерді реттеуде қолданылады
Кілттік өрістер бойынша құрылады
Кілттік емес өрістерден құрылады
Мәндердің дұрыстығын тексереді
Жазбалардың физикалық орналасуын өзгертпейді
Кілттік өріс
Нөлге тең емес бірегей мәндерден тұрады
Кортеж
Сыртқы кілт
Атрибут
Жазба
Бастапқы кілт
Жазбаны бір мағыналы анықтайды
Бағынышты кестеде орналасады
8. Талаптарды тұжырымдау мен талдау кезеңінде
Логикалық және физикалық жобалау жасалады
ДБ колдану сферасы анықталады
Жиналған ақпаратты талдау үшин қолайлы түрге түрлендіру
ДББЖ бағытталған схема құрылады
Физикалық жобалау жасалады
Концептуалды жобалау жасалады
Ақпаратта жинау жасалады
Логикалық жобалау жасалады
9. Деректерді берудің қолданушылық деңгейі
Деректерді индекстеумен байланысты
Программалық конструкциялар қолданылады
Деректердің сақталу құрылымын көрсетеді
Дб- мен мағыналық әрекеттесу деңгейі
Деректерді компьютерде беру деңгейі
Деректерді физикалық жазба түрінде сақтайды
Тілдік конструкциялар қолданылады
Деректерді логикалық жазба түрінде сақтайды
10. Бүтіндік қаситеті:
Дәректердің қатесіздігі
Деректердің интеграциясы
Деректердің дәлдәгә
Физикалық тәуелсіздік
Деректердің анықтылығы
Логикалық тәуелсіздік
Деректердің қауіпсіздігі
Деректердің құпиялығы
11. Жүктеу операциясы:
Деректер базасының көшірмесін алады
Деректерге қол жеткізу тәсілдерін өзгертеді
Деректер базасын экплуатациялаудың алдында орындалады
Деректер базасына өзгертулер енгізу
Логикалық модельді өзгертеді
Бір рет қана орындалады
Деректер базасын қайта жобалауға мүмкіндік береді
Деректер базасын бастапқы толтыруды білдіреді
12. Физикалық тәуелсіздік
Физикалық ұйымдастырудың өзгеруі қосымшаны өзгертпейді
Физикалық ұйымдастырудың өзгеруі деректер схомасын өзертпейді
Физикалық ұйымдастырудың мүмкін болатын өзгерістерінентәуелсіздік
Бағдарламалар пакетінің логикалық өзгеруден тәуелсіздігі
Деректердің логикалық ұйымдастыру қосымшаны өзгертпейді
Барлық қосымшаны өзгертусыз логикалық құрылымды өзгерту мүмкіндігі
Жалпы логикаллық құрылымның мүмкін болатын өзгерісінен тәуелсіздік
Барлық қосымшаны өзертусіз деректер схемасын өзгерту мүмкіндігі
13. Қатынастарды қалыпты күйге келтіру
Қатынастардың тиімді құрылымын жасау
Схема бөлшектерін құру
Деректер базасын қайта құрылымдау
Деректер базасын қайта ұйымдастыру
Байланыстардың тиімді құрылымын жасау
Қосымша жасау
Схемасын құру
Деректердің қайталануын жою
14. Екінщші индекс:
Кеесте ралық байланыс түрін көрсетеді
Мәндердің дұрыстығын тексереді
Парольді анықтайды
Жазбалардың физикалық орналасуын өзгертпейді
Кілттік емес өрістерден құрылады
Деректерді реттуде қолданылады
Кілттік емес өрістер бойынша құрылады
Кестенің қасиеттерін береді
15. Индекстелген өріс:
Іздеу, таңдау операцияларын жеңілдетеді
Тек қана есептеулерде қолданылатын деректерді сақтайды
Жазбаларды сұпһрыптайды және реттейді
Басқа программаларда құрылған объекттерді сақтайды
Жазбаның бірегей иденфикаторы
Бір өріс бойынша құрылатын индексті анықтайды
Тораптық компьтердің адресін сақтайды
Деректерді еңгізудің дұрыстығын бақылайды
16. Реляциялық алгебра
Деректердің физикалық құрылымын сипаттайды
Нормализацичлау кезінде қолданылады
Қатынастардың манипуляциялауда қолданылатын операциялар жүйесі
Интерактивті сұраныс аппараты
Индекстеу тәсілін көрсетеді
Реляциялық қатынастарға орынтадалатын операциялар жүйесі
Математикадлық аппарат
Концептуалды жобалауды қолданылады
Концептуалды жобалау кезеңінде:
А) Логикалық және физикалық жобалау жасалады.
В) ДБ қолдану сферасы анықталады.
С) Логикалық жоба жасалады
D) Жинақталған ақпаратты талдау үшін қолайлы түрге түрлендіру жасалады.
E) Физикалық жобалау жасалады.
F) Реляциялық модельдер терминде суреттеу жасалады.
G) Концептуалды жоба жасалады.
H) ДББЖ-нен тәуелсіз схема құрылады.
18. ДБ іске асыру мен қолдану фазасындағы кезең:
A) ДБ көшірмесін алу.
B) ДБ жұмысын жасау.
C) ДБ іске асыру
D) Логикалық жобалау
E) Физикалық жобалау
F) Талаптарды тұжырымдау мен талдау
G) ДБ бейімдеу мен модификация
H) Концептуалды жобалау
19. ДБ қолдану саласын келесіден анықтайды:
A) Концептуалды жобалау нәтижесінен
B) Қызметкерлермен әңгімелесуден
C) Тәжірибеден
D) Физикалық жобалау нәтижесінен
E) Ұйымның ақпараттық схемасынан
F) Бөлімшелер арасындағы ақпараттық ағындардан
G) Өндірістің ақпараттық схемасынан
H) Өндірістің ұйымдастырушылық құрылымынан
20. Теориялық-жиындық сипаттағы қатынастар
A) Элементтердің эквиваленттілік қатынас
B) Предикатты қатынас
C) Логикалық амалдар қатынастары
D) Символдық типті ақпаратты реттеу
E) сатылық қатынас
F) Белгілі бір жиынға тиістілік
G) Логикалық функция аргументтерінің қатынастары
H) Сандарды салыстыру
21. Сілтемелік бүтіндік орындау үшін:
A) Бағыныщты кестедегі жазбаларөшіріледі
B) Тек қана кілттік өріс өшіріледі
C) Кілттік өрістің мәндерін өзгертуге тыйым салынады
D) Деректердің бірлігі қамтамасыз етуі керек
E) Кілттік өрістің мәндерін өшіруге тыйым салынады
F) Бағынышты кестедегі жазбалар өзгертіледі
G) Индекстерді өшіруге рұқсат етіледі
H) Тек қана кілттік өріс өзгертіледі
22. Кілт бойынша тура іздеу алгоритмі:
A) Деректер кілт арқылы мекен жайына сәйкес келеді
B) Итерациялық болып табылады
C) Кілт деректердің логикалық орналасуын асәйкес келеді
D) Әрбір блок үшін шекаралық мағына беріледі
E) Деректер блоктарға бөлінеді
F) Кілт деректердің мекен жайына сәйкес келеді
G) Кілт деректердің физикалық орналасуына сәйкес келеді H) Тізім қолданады
23. Қиылысатын сұраныстар :
A) Деректерді топтау үшін шарт беріледі
B) Есептеулерді орындайды
C) Макростарды қолданады
D) Безендіру құралдарын қолданады
E) Деректерді баспаға шығарады
F) Нәтижесі жинақты кесте түрінде болады
G)Деректердібаспағашығарады H) Деректерді енгізуді қаматамасыз етеді
24. Каскадты өшіру барысында:
A) Барлық индекстер өшіріледі
B) Бағынышты кестедегі жазбалар да өшіріледі
C) Referantial іс-әрекет Integrity пунктінде орындалады
D) Бағынышты кестедегі жазбалар жаңартылады
E) Тіл драйверін орнатады
F) Тек қана кілттік өрісті өшіреді
G)Текқанасыртқыкілттіөшіреді
25. Access-те «Амалдарды құрушы» терезесіндегі Year(Date())- Year([STUD]![Data_rojd]) амалында:
A) Year(Date()) ағымдағы жылды береді
B) Year() функциясы жақшадағы жылды береді
C) Year(Date())сфункциясы жақшада жазылған аргументен жылды табады
D) Ағымдағы жыл шығарылады
E) Студенттің туған шығарылады
F) Студеттің туған жылы мен ағымдағы жылын береді
G) Студенттің туған айы шығарыладыH) Студенттің туған жылы шығарылады
26. Операциялық жүйе:
А) артық деректердің болмауын қамтамасыз етеді
В) ДББЖ-мен жұмыс істеуді ұйымдастырады
С) жүйелік программалық қамтамының бір бөлігі
D) файлдар менеджерінен тұрады
E) программалық орта
F) жүйенің бүтіндігіне жауап береді
G) Тәуелсіздіктң қамтамасыз етеді
27. Физикалық жазбаның құрылымы:
A) жиындар
B) индекстер
C) кодталған деректер элементі
D) кілттер
E) файлдар
F) көрсеткіштер
G) массивтер
H) қызметтік деректер
28. Концептуалды жобаны құру тәсілі:
A) кодтауды қолдану арқылы жүзеге асырылады
B) обьекттерді қатынастар, ал қаситеттерін – атрибуттар түрінде сипттаумен байланысты
C) дереттерді қысуды қолдану арқылы жүзеге асырылады
D) деректерді реляциялық модель терминінде сипаттаумен байланысты
E) «Болмыс-атрибут-байланыс» формасын қолданумен байланысты
Ғ) деректер базасының схемасын қалыптастырумен байланысты
G) қолданбалы программаның блок схемасын құрумен байланысты
H) схема бөлшектерін жобалау арқылы жүзеге асырылады
29. Каскадты өшіру барысында:
A) бағынышты кестедегі жазбалар жаңартылады
B) барлық индекстер өшіріледі
C) Referential іс әрекет Integrity пунктіне орындалады
D) тек қана кілттік өрісті өшіреді
E) сілтемелік бүтіндікпен байланысты
Ғ) тіл драйверін орнатады
30. Қиылысатын сұраныстар
A) есептеулерді орындайды
B) деректерді топтау үшін шарт беріледі
C) нәтижесі жинақты кесте түрінің болады
D) деректерді енгізуді қамтамасыз етеді
E) макростарды қолданады
Ғ) деректерді баспаға шығарады
G) сұраныстардың негізгі типінің бірі
31. Access-те «Амалдарды құрушы Year (Dates()))- Year ([Stud])![Data_rojd]) амалында:
A) студенттің туған жылы мен ағымдағы жылдың айырмасы есептеледі
B) студенттің туған айы шығарылады
C) Year (Dates()) ағымдағы жылды береді
D) Year (Dates()) функциясы жақшада жазылған аргументтен жылды табады
E) студенттің жасы есептеледі
32 . ДБ қолдану саласын келесіден анықтайды:
A) физикалық жобалау нәтижесінен
B) ұйымның ақпараттық схемасынан
C) тәжірибеден
D) концептуалды жобалау нәтижесінен
E) қызметкерлермен әңгімелесуден
Ғ) өндірістің ақпараттық схемасынан
H) бөлімшелер арасындағы ақпарттық ағындардан
33. ДБ іске асыру мен қолдау фазасындағы кезең:
A) ДБ іске асыру
B) ДБ жұмысын талдау
C) концептуалды жобалау
D) ДБ бейімдеу мен модификация
E) физикалық жобалау
Ғ) Логикалық жобалау
G) ДБ көшірмесін алу
H) Талаптарды тұжырымдау мен қолдану
34. Концептуалды модельдің қолдануылуы:
A) Обьектілер, атрибуттар, қатынастар және құрама обьектілерінен тұрады
B) обьектілер және олардың арасындағы моделі
C) пәндік облыстың ақпараттық моделі болып табылады
D) талаптарды тұжырымдаудан тұрады
E) физикалық жазбаларды сипаттайды
Ғ) деректерге қол жеткізу тәсілін көрсетеді
G) деректер элементтерін орналастыруды анықтайды
H) деректер базасын қолдану сферасын анықтайды
35. Деректерді берудегі физикалық деңгей:
A) обьекттер жиынтығын көрсетеді
B) деректерді индекстеумен байланысты
C) деректерді тілдік конструкциясымен беру
D) мағыналық болып табылады
E) деректердің жадыда сақталуы ескерілмейді
Ғ) файлдарды сақтаумен байланысты
G) семантикалық болып табылады
H) деректерді компьютерде беру деңгейі
36. ДББЖ-де триггердің тағайындалуы:
A) бірнеше сұраныстардың біріктіреді
B) деректердің бүтіндігін іске асырады
C) қолданушының аутентификациясы
D) деректерді жаңарту, қосу, өшіру кезінде автоматты турде орындалады
E) басқа программаларын шақыру үшін
Ғ) қорытынды есеп берулерді құру
G) деректердің аутентификациясы
H) базадағы деректердің өзгеруін бақылау жасайтын инструмент
37. Қиылысатын сұраныстар:
A) деректерді қамтамасыз етеді
B) макростарды қолданады
C) деректерді топтау үшін шарт беріледі
D) сұраныстардың негізгі типінің бірі
E) есептеулерді орындайды
38. Каскадты өшіру барысында:
A) бағынышты кестедегі жазбалар жаңартылады
B) барлық индекстер өшіріледі
C) Referential іс әрекет Integrity пунктіне орындалады
D) тек қана кілттік өрісті өшіреді
E) сілтемелік бүтіндікпен байланысты
Ғ) тіл драйверін орнатады
39. Access-те «Амалдарды құрушы Year (Dates()))- Year ([Stud])![Data_rojd]) амалында:
A) студенттің туған жылы мен ағымдағы жылдың айырмасы есептеледі
B) студенттің туған айы шығарылады
C) Year (Dates()) ағымдағы жылды береді
D) Year (Dates()) функциясы жақшада жазылған аргументтен жылды табады
E) студенттің жасы есептеледі
40. 1:М жазуы:
«Бір бірге» байланысы
Схема бөлшектерінің элементтері
Деректердің бүтіндігін білдіреді
«бір көпке» байланысы
Бір жазбаға екінші кестенің көп жазбасы сәйкес келеді
Мәлімет аралық байланыс түрі
Мәлімет өндеуден негізгі есептері:
Нормализациялау
Қайта ұйымдастыру
Детализациялау
Сұрыптау
Іздеу
Агрегаттау
Құрылымдау
Деректер базасы:
Деректер банкінің құрамына кіреді
Объектілер жиынын бейнелейтін, аты бар деректер жиынтығы
Есептеу жүйесі
ДББЖ
Техникалық құралдар кешені
44. Базалық тіл:
Әмбебап бағдарламалау тілі
Критерий бойынша деректерді таңдайды
Арифметикалық операцияларды орындауға мүмкіндік береді
Қажетті элементті табу функциясын қолдайды
Қосымша мен ДББЖ арасында интерфейсті іске асырады
Деректерді логикалық сипаттайды
ДББЖ іске асырады
44. Реляциялық есептеуде А(х1,у1,х2,у2,...) символы:
А қатынасының атрибуттарын өсуі бойынеша орналастырады
Қатынастың у1,у2,... атрибуттарын көрсетеді
А қатынасының атрибуттарын топтайды
А қатынасының атрибуттарын кемуі бойынша орналастырады
Логикалық операцияны көрсетеді
QBE:
Реляциялық есептеу командасы
Пәндік облыстың моделін көрсетеді
Деректерді бір немесе бірнеше кестеден алады
Web-бет құрады
Сұраныстардың құрылымданған тілі
Реляциялық модельде «атрибут»:
Кортежді білдіреді
Өрістерді біріктіреді
Сұраныс нәтижесін көрсетеді
Сұранысты орындау
Жазбаны іздейді
Орфографияны тексереді
Келесі объекттер арасында М:М байланысын орнатуға болады:
Пәндер, топтар
Топ, эдвайдер
Студент, топ
Тауар, сатып алушы
Студент,оқытушы
Accsess-те сұраныстар терезесіндегі ! (леп) белгісі:
Кестелерді біріктіреді
Өрістерді біріктіреді
Сұраныс нәтижесін көрсетеді
Сұранысты орындау
Жазбаны іздейді
Орфографияны тексереді
Қолданушы талаптарын өңдеу тілі
Критерий бойынша деректерді таңдайды
Табии тілге жақын болады
Әмбебап бағдарламалау тілі
Дректерді көрнекі түрде шығарады
Деректерді баспаға шығарады
Белгілі сұраныс бойынша деректерді таңдайды
Схема бөлшектері:
Деректер базасын жалпы физикалық сипаттау
Деректердің интеграциясын көрсетеді
Қолданушымен қолданылатын деректерді суреттеу
Нормализациялау үшін керек
Шынайы өмірдің бөлігі
Сақталатын барлық деректерді жалпы логикалық суреттеу
Access-те сұраныстар терезесіндегі ∑ белгісі:
Сұранысты орындау
Конструктор режімін қосады
Топтық операциялар
Өрістерді біріктіреді
Кестелерді біріктіреді
Орфографияны тексереді
Бүтіндік шектеулерінің мысалы:
Атрибуттың типі мен форматы
Архивтеу
Кілттік өріс мәндерінің қайталануы
Міндетті атрибуттарда бос мәнің болмауы
Маскілеу
Хабарламалар аутенфикациясы
Схема:
Жазбалар орналасатын жады
Сақталатын деректердің жалпы логикалық суреттелуі
Қосымшаға қол жеткізу құралы
Деректер базасын жалпы физикалық сипаттау
Сұраныс тілі
ОЖ құрамына кіреді
Объект:
Өзінің қасиеттерімен сипатталады
Процесстің сипаты
График түрінде беріледі
ЭЕМ-дегі программа
Пәндік облыс
Граф түрінде беріледі
ДББЖ:
Деректер базасын басқару жүйесін
Деректер банктерін басқару жүйесін
Деректер банкін басқару жүйесін
Деректер базасын басқаруға арналған тілдік,программалық құралдары
Жүйе,басқару,деректер қауіпсіздігін
Деректер қауіпсіздігін басқару жүйесін
Деректер базасы дегеніміз:
Есептеу жүйесі
Техникалық құралдар кешені
Жоғары деңгейдегі тіл интерфейсі
ДББЖ
Есептеу жүйесінде сақталатын деректер массиві
Төменгі деңгейдегі тіл интерфейсі
Мәлімет өңдеудің негізгі есептері:
Қайта ұйымдастыру
Детализациялау
Нормализациялау
Сұрыптау
Құрылымдау
Реляциялық модельде «атрибут»:
Негізгі түсінік болып табылады
Торапты сипаттайды
Байланыстарды сипаттайды
Иерархиялық деңгей
Доменді құрайды
Қатынас:
Доменнің өлшем бірлігі
Иерархиялық ДБ өңдеудің негізгі бірлігі
Оларға операциялар жүйесін қолдануға болады
Реляциялық ДБ өңдеудің негізгі бірлігі
Объектті-бағытталған модельге қолданылады
Қатынатың қуаты:
Жолдар мен бағандар саны
Кестедегі бағандар саны
Иерархиялық деңгейді көрсетеді
Декарттық көбейту нәтижесі
Жазбалар саны
Атрибуттар саны
Есеп берулер:
Деректерді басу құрылғысына шығарғанда қолданылатын объект
Байланысқан деректерді енгізу мен қарап шығу үшін
Деректерді баспаға шығарады
Қажетті мәліметтерді іріктеп алады
Деректерді сақтайды
Келесі объектілер арасында М:М байланысын орнатуға болады:
Студент,топ
Студент,оқырман билетінің нөмері
Топ,староста
Тауар,сатып алушы
Пәндер,топтар
Студент,оқытушы
Схема:
Операциялық жүйесінің құрамына кіреді
Деректер базасын жалпы физикалық сипаттау
Сақталатын деректердің жалпы логикалық суреттелуі
Деректердің байланысын көрсетеді
Объектілердің аттарын,атрибуттар мен байланыстарын көрсетеді
.Деректерді өзгерту кезінде бүтіндікті бақылау:
Екінші индекстер салыстырылады
Сыртқы кілттер өзгертіледі
Бағынышты жазбалары жоқ жазбалар өзгертіледі
Бағынышты жазбалары жоқ жазбалар өшіріледі
Кілттік өрістер өзгертіледі
Егер бағынышты жазбалар бар болса,өзгерту бұғатталады(блок)
Каскадты жаңартуды қолдану
Бүтіндік шектеулердің мысалы:
Маскілеу
Міндетті атрибуттарда бос мәннің болмауы
Архивтеу
Қолданушының аутентификациясы
Атрибуттың типі мен форматы
Хабарламалар аутентификациясы
Иерархиялық құрылымда:
Байланысқан деректер арасында тізімдер ұйымдастырылады
«Бастапқы-туғызылған» байланысы болады
Сатылы тәуелсіздік болады
Деректер деңгейлер бойынша бөлінеді
Элементтер ретсіз орналасады
Тура қол жеткізу қолданылады
Элементтер арасында байланыс болмайды
Бір түбір болады
ДБ қайта құрылымдау:
ДБ көшірмесін алады
Деректерді ұйымдастырудың тәсілі дұрыс емес болғанда
ДБ қайта программалауды қажет етеді
Деректерге қол жеткізу тәсілдері дұрыс болмағанда
Қосымшаларды қайта тексеруді қажет етеді
Жадының фрагменттелуі болғанда жасалады
ДББЖ мен бос жады анықталғандағы қателіктер
Фамилиялары А әріпінен басталатын студенттерді шығару:
SELECT Kod,Group FROM STUD WHERE Name LIKE A%
SELECT Kod FROM STUD WHERE Name LIKE A*
SELECT* FROM STUD WHERE Name Like A_
SELECT*FROM STUD WHERE Name A %
SELECT Kod,Name From STUD WHERE Name Like A %
SELECT*FROM STUD WHERE Name LIKE A%
SELECT COUNT (DISTINCT_id) FROM VED операторы:
Нәтижесі бір жолдан ғана тұрады
Студенттердің нөмірін кемуі бойынша орналастырады
Нөмір бойынша топтайды
Студенттердің нөмірін өсуі бойынша орналастырады
Студенттердің нөмірін шығарады
Stud_id өрісінің қайталанбайтын мәндерінің санын санайды
Түбірлік тип:
Сегменттерден тұрады
Көрсеткіштерден тұрады
Иерархиялық модельде қолданылады
Тізімдерден тұрады
Өрістерден тұрады
Өзі ішкі тип болмайды
Атрибуттардан тұрады
Логикалық модель-деректер схемасы құрылады:
Физикалық жобалау кезінде
Концептуалды жобалау кезеңінде
Талдау мен жобалау кезеңінде
Логикалық және физикалық жобалау кезеңінде
ДБ іске асыру кезеңінде
Талаптарды тұжырымдау және талдау кезеңінде
Атрибут:
Обьекттің сипаттамаларын бейнелейді
Иерархиялық құрылыммен байланысты
Бір жақты байланысты көрсетеді
Бинарлы байланысты көрсетеді
Обьекттің қасиеті
Мәнді сипаттайды
Торапаттық құрылыммен байланысты
Екі жақты байланысты көрсетеді
Түзету операциясы:
Деректерге қол жеткізу тәсілдерін өзгертеді
Деректер базасын бастапқы толтыруды білдіреді
Қажетсіз деректерді жою үшін жасалады
Деректер базасына өзгертулер енгізу
Бір рет қана орындалады
Деректер базасының көшірмесін алады
Деректер базасын қайта жобалауға мүмкіндік береді
Жаңа деректерді енгізу
Деректерді түзету операциясы:
Қайта ұйымдастыруды жасайды
Қайта құрылымдауды жасайды
Критерий бойынша іздейді
ДБ бастапқы мәлімет пен толтырады
ДБ жаңа деректерді қосады
ДБ көшірмесін алады
ДБ құрамын өзгертеді
Ескі немесе қажет емес деректерді өшіреді
Қорғау қамтамасыз етеді:
Қосалқылаудың болмауы
Интеграция
Құпиялылық
Рұқсатты қатынау
Бүтіндік
Артықтық
Қауіпсіздік
Тәуелсіздік
SELECT DISTINCNT Stud_id FROM VED операторы:
Stud_id өрісінің жазбаларын кемуі бойынша орналастырады
Жазбаларға агрегатты функцияларды қолданады
Жолдарды қайталайды
Stud_id өрісінде қайталанусыз тізім шығарады
Stud_id өрісіндегі қайталанбайтын жазбалар шығарылады
Предикат қайталанатын жазбаларды алып тастайды
Access-те Амалдарды құрушы терезесіндегі Year (Date())-Year([Stud]![Data_rojd] амалында:
Year (Date()) функциясы студенттің туған жылын береді
Year (Date()) ағымдағы жылы береді
Студенттің жасы есептеледі
Студенттің туған жылы шығарылады
Year () функциясы жақшада жазылған аргументтен жылды табады
Каскадты өшіру барысында:
Тек қана кілттік өрісті өшіреді
Тек қана сыртқы кілтті өшіреді
Бағынышты кестедегі жазбалар да өшіріледі
Бағынышты кестедегі жазбалар жаңартылады
Сілтемелік бүтіндікпен байланысты
Referential іс-әрекет Integrity пунктінде орындалады
Қиылысатын сұраныстар:
Деректерді енгізуді қамтамасыз етеді
Деректерді топтау үшін шарт беріледі
Сұраныстардың негізгі типінің бірі
Макростарды қолданады
Безендіру құралдарын қолданады
Деректерді баспаға шығарады
Есептеулерді орындайды
Қол жеткізу тәсілі:
Бағдарламалық құралдар жиынтығы
Нормализациялау ережелері
Бүтіндікті қамтамасыз ету
ДБ физикалық қол жеткізуді басқарады
Тәуесіздікті қамтамасыз етеді
Деректердің логикалық құрылымы
Интеграцияны қмтамасыз ету
Деректерді сыртқы жадыда сақтауды қамтамасыз етеді
Интеграция:
Деректердің дұрыстығын қамтамасыз етеді
Артық мәліметтің болмауын қамтамасыз етеді
Көптеген тұтынушыларға арналған деректер жиынын ұйымдастыру
Логикалық тәуелсіздікті іске асырады
Деректердің бүтіндігін қамтамасыз етеді
Базада әрбір қолданушы мен бағдарламаның мақсаттары сақталады
Физикалық тәуелсіздікті іске асырады
Әр қолданушы өзіне қажетті мәлімет алады
HAVING сөйлемі:
Топтардың санын санайды
ORDER BY үшін WHERE сияқты қолданылады
Бағанды өсуі бойынша сұрыптайды
Шығарылатын топтарды көрсетеді
SELECT операторына GROUP Byкілттік сөзімен қолданылады
Кестені қатынас деп есептеуге болады,егер:
Фреймдік модель қолданылса
Бағандар аттары әртүрлі болса
Семантикалық торап қолданылса
Бағытталған граф қолданылса
Кестенің әрбір жолының құрылымы бірдей болса
WHERE конструкциясы:
Шартқа жауап беретін жолдарының санын табады
Бағандарды өсуі бойынша ораластырады
Шартқа қоюға мүмкіндік береді
Өрістерді біріктіреді
Бағандарды кемуі бойынша орналастырады
Агрегаттық функцияларды біріктіреді
85.Сұраныстар терезесіндегі баға өрісі бойынша ?00 критерийінің нәтижесі:
Үш нөлден тұратын сандар
100,200,300,400,500,600,700,800,900
Екі нөлмен аяқталатын төрт және одан да көп орынды сандар
Екі нөлден тұратын сандар
Бірінші символдың орында кез келген сан, қалған екі символ нөлге тең
Тек қана екі нөлмен аяқталатын үш орынды сандар
Кез келген екі нөлмен аяқталатын сандар
86. Пәндің облысы- ақпарат – деректер облысы
А) қоршаған дүниенің адам көзқарасындағы көрінісімен байланысты
В) Техникалық құралдарымен байланысты
С) Есептеу жүйесімен байланысты
Д) Хабарлама түсінігімен байланысты
Е) Есептеу желісімен байланысты
F) Шынайы өмірдің бөлігімен байланысты
G) «Деректер банкі»- Деректер базасы – ДББЖ түсінігімен байланысты
H) Ақпарат түсінігмен байланысты
87. Деректерді өшіру кезінде бүтіндікті бақылау
А) Екінші индекстер салыстырылады
В) Каскадты жаңартуды қолдану
С) Екінші индекстер салыстырылады
Д) Бағынышты жазбалары жок жазбалар өзгертіледі
E) Каскадты өшіру қолдану
F) Бағынышты жазбалар жоқ жазбалар өшіріледі
G) Егер бағынышты жазбалар бар болса, өшіру бұғатталады
H) Кілт өрісті жаңартылады
88. Деректер банкінің құрылымына кіретін жүйелер:
А) Сараптау
В) ДБ, есептеу
С) ДББЖ, техникалық құралдар
Д) Радиотехникалық
Е) Автоматиканың техникалық құралдары
F) Байланыс
G) ДБ әкімі, сөздік
H) Телекоммуникациялық
89. М:М жазуы:
А) Жиынның бір элементінің көп элемент сәйкес келеді және керісінше
В) Мәлімет аралық байланыс түрі
С) АТрибут типі
Д) Схема бөлшектерінің элементтері
Е) Көп көпке байланысы
F) Бір көпке байланысы
G) Деректердің бүтіндігін білдіреді
90. Деректер банкінің есептеу жүйесі:
А) Ақпаратты өңдеу процесін автоматтандыратын құрылғылар жиыны
В) Деректер базасының сөздігі
С) Деректерді беруде қолданылатын протокол
Д) Деректерді көрсету моделі
Е) Тек қана ақпаратты қорғау сұрақтарына іске асырады
F) ЭЕМ- мен басқа да құрылғылар жиынтығы
91. Қосымша:
А) Есептеу жүйесі
В) Деректер базасының сөздігі
С) Қолданбалы есепті өңдеуе қолданылады
Д) Желідегі компьютерлер жиыны
F) Қызмет етуші персонал
92. Сұраныстар терезесінде Студент Туған күні өрісі бойынша between 01.01.1990 and 31.12.1990 критерийінің нәтижесі:
А) Тек қана қаңтар мен желтоқсан айында туған студенттерді шығарады
В) Тек қана 1 қаңтар немесе 31 желтоқсанда туған студенттерді шығарады
С) Тек қана 1990 жылдың 1 қаңтарында туған студенттерді шығарады
Д) 1990 жылдың туған студенттерді шығарад
Е) 1990 жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейінгі туған студенттер
F) Тек қана 1990 жылдың 31 желтоқсанында туған студенттерді шығарады
G) Тек қана 1 қаңтар мен 31 желтоқсанда туған студенттерді шығарады
93. SQL қызметтері:
А) Деректерді ұйымдастыру
В) Деректерді өңдеу
С) Деректеді жобалау кезінде қолданылады
Д) Кестелердегі деректерді байланыстыру
E) Жадыдағы деректерді көрсету
F) Деректерді құрылымдау
G) Физикалық жадыда деректерді ұйымдастыру
H) Деректерді бірлесе пайдалану
94. QBE тілінде орындалатын операциялар:
А) Физикалық жобалау
В) Деректерге есептеулер қолдану
С) Құрылымдау
Д) Деректерді таңдау
Е) Деректерді өзгерту, өшіру
F) Логикалық жобалау
G) Нормализациялау
H) Концептуалды жобалау
95. Access- те форма құру тәсілі:
А) Макростық
В) Автоформа
С) Гиперсілтемелік
Д) Процедуралық
Е) Қолданушылық
F) Стандартты түрдегі форма
96. Access- те сұраныстар терезесінде сәйкес өрістегі А* жазуы:
А) Кіші «а» әрпінен басталатын жазбаларды да шығарады
В) Тек үлкен «А» шығарады
С) А* символын шығарады
Д) * символын шығарады
Е) Тек кіші «а» әрпін шығарады
F) Біріншісі А әрпінен басталатын екі әріптен тұратын сөзді ғана шығарады
97. Логикалық сипаттағы қатынастар:
А) Логикалық функция аргументтерінің қатынастары
В) Иерархиялық қатынас
С) Символдық типі ақпаратты реттеу
Д) Элеменнтердің эквивалентілік қатынасы
Е) Белгілі бір жиынға тиістілік
F) Логикалық амалдар қатынастары
G) Предикатты қатынастар
H) Сандарды салыстыру
98. Иерархиялық құрылымында:
А) Тура қол жеткізу қолданылады
В) Сатылы тәуелділік болады
С) «Бастапқы- туғызылған» байланысы болады
Д) Деректер деңгейлер бойынша бөлінеді
Е) Бір түбңр болады
F) Элементтер арасында байланыс болмйды
G) Элементтер ретсіз орналасады
H) Байланысқан деректер арасында тізімдер ұйымдастырылады
99. Байланыс құрылымда:
А) Деректер деңгейлер бойынша бөлінеді
В) Сатыда тәуелділік болады
С) Элеметтер арасында қатаң анықталған байланыстар жоқ
Д) Бастапқы- туғызылған байланысы болады
Е) Бастапқы туғызылған байланысы болады
F) Элементтер арасында байланыс болмайды
G) Элементтер ретсіз орналасады
H) Бір түбір болады
100. Деректерді сұрыптауда:
А) Ішкі сұрыптауды бөлуге болады
В) Деректер өзгертіледі
С) Жаңа мәлімет қосылады
Д) Мәлімет тасымалданады
Е) Сыртқы сұрыптауды бөлуге болады
F) Деректер өшіріледі
G) Мәлімет сақталады
H) Деректер кілт бойынша алдын ала белгіленеді
101. Деректерді енгізу кезінде бүтіндікті бақылау:
А) Қосымша кестеге кез келген мәнді енгізуге болады
В) Қосымша кестенің байланыс өрісі негізгі кестемен салыстырылады
С) Бағынышты жазбалары жок жазбалар өзгертіледі
Д) Екінші индекстер салыстырылады
Е) Екінішті кезекте деректер қосымша кестеге енгізіледі
F) Бағынышты жазбалары жоқ жазбалар жаңартылады
G) Алдымен деректер негізгі кестеге енгізіледі
H) Бағынышты жазбалары жоқ жазбалар өшіріледі
102. Қол жеткізу тәсілі:
А) ДБ физикалық қол жеткізуді басқарады
В) Бүтіндікті қамтамасыз ету
С) Деректерді сыртқы жадыда сақтауды қамтамасыз етеді
Д) Деректердің логикалық құрылымы
Е) Тәуелсіздікті қамтамасыз ету
F) Нормализациялау ережелері
G) Бағдарламалық құралдар жиынтығы
H) Интеграцияны қамтамасыз ету
103. Құрлымның түрлері:
А) Графиктік
В) Логикалық
С) Массивтік
Д) Символдық
Е) Тізімдік
F) Тораптық
G) Иерархиялық
H) Байттық
104. SELECT COUNT (DISTINCT Stud_id) FROM VED операторы:
А) Студенттердің нөмірін өсуі бойынша орналастырады
В) Ved кестесі бойынша сынақ тапсырған студенттердің санын санайды
С) Студенттердің нөмірін шығарады
Д) Студенттердің нөмірін кемуіә бойынша орналастырады
Е) Stud_id өрісінің қайталанбайтын мәндерінің санын санайды
F) Stud_id өрісінің жалпы санын санайды
G) Нөмір бойынша топтайды
105. ДББЖ:
А)FoxBase,FoxPro,AccessB)Word,BP Win
C)Raional Rose
D)Excel,Power Point
E)Prolog,ER Win
106. QBE:
A)Сұранысты визуалды түрде қалыптастырылады
B)Сұраныстың құрылымданған тілі
C)Реляциялық есептеу командасы
D)Пәндік облыстың моделін көрсетеді
E)Web-бет құрады
107. ДББЖ:
A)Деректер банкін және базасын басқару жүйесін
B)Деректер базасын басқару жүйесін
C)Деректер банктерін басқару жүйесін
D)Деректер қауіпсіздігін асқару жүйесін
E)Операциялық жүйенің бір бөлігін
108. Тораптық модельде:
A)Екі өлшемді кестелер қолданылады
B)Қатынастар қоданылады
C)Шындар доғалар түсінігі қолданылады
D)Ағаш түріндегіқұрылым қолданылады
E)Байланыстарды өзгерту ДБ құрылымын өзгертуді талап етеді
F)Көп көпке байланысын іке асыруа болады
109. Деректер базасының жүйесі:
A)Жазбаларды компьютерлік сақтау жүйесі
B)ДББЖ-дан тұрады
C)Қоршаған ортадағы ақпараттан тұрады
D)Тек қана есептеулер орындайды
E)Қосымшалардан тұрады
F)Төменгі деңгейлі программалау тілі
110. Деректер базасы адмнистраторының функциясы:
A)ДБ жұмыс істейтін қосымшаны жасайды
B)Қайта құрылымдауды ұйымастырады
C) Қолданбалы программаларды құру
D) Деректер базасын қолдаужәне басқару жүргізеді
E)Деректерді қорғау шараларын іске асырады
111. Access-те форма құр тәсілі:
A)Стандартты түрдегі форма
B)Қолданушылық
C) Макростық
D) Автоформа
E)Конструктор(Жобалаушы)
112. Short типі
A)Жоғарғы типі 32767
B)Символдар қатары
C) Ақшалық сома
D) Төменгі диапазоны-32768
E)Графиктік көрініс
F)Логикалық мән
113. 1:М жазуы
A)Бір жазбаға екінші кестенің көп жазасы сәйкес келеді
B)Схема бөлшектерінің элементтері
C) «Көп-көпке»байланысы
D) «Бір көпке»байланысы
E)Деректердің бүтіндігін білдіреді
F)Атрибут типі
G) «Бір-бірге»байланысы
114. Клиент-сервер типті ақпараттық жүйе:
A)ДБ html-құжат түрінде беріледі
B)ДББЖ программалары функционалды балансты жүйе
C) Серверден тұрады
D) Клиенттен тұрады
E)Файл-сервер типті жүйе
F)Тек қана Интернет технологиясына кестеленеді
115. Деректерді берудің қолданушылық деңгейі:
A)Деректерді логикалық жазба түрінде сақтайды
B) Деректерді физикалық жазба түрінде сақтайды
C) Деректердің сақталу құрылымы ескеріледі
D) Программалық конструкциялар қолданылады
E)тілдік конструкциялар қолданылады
F)ДБ-мен мағыналық әрекеттесу деңгейі
116. Select Stud_id,Data,MAX(ocenka)FROM VED GROUP BY Stud_id,Data операторы
A)Әрбір күні студенттермен алынған ең үлкен бағаны шығарады
B) Әрбір студенттің ең үлкен бір бағасын ғана шығарады
C) Тек қана жақсы баға алған студенттерді шығарады
D) Барлық студенттердің ең үлкен бір бағасын ғана шығарды
E)Ең үлкен баға алған студенттерді шығарады,бірақ күні ескерілмейді

Приложенные файлы

  • docx 8857366
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий