ПСХ тест ВОУД


«Психология және адам дамуы» пәнінен тест сұрақтары (500)
1. Психологияның дамуына үлес қосқан ғалымдар:
А) Р.Декарт, Л.Рубинштейн, В.Вундт
В) Л.Пирогов, А.Соколовский
C) К.Ушинский, Я.Коменский
D) Т.Плакса, Б.Теплов
Е) Ш.Амонашвили, В.Сухомлинский
2."Рефлекс" ұғымын ғылыми тұрғыда тұңғыш сипаттаған кім және оның мағынасы төмендегідей
А) Декарт
B) Жүйке жүйесінің негізгі актісі
C) Мидан бұлшық етке қарай «жануарлар рухының» бейнеленуі
D) Адамның миында жүретін дәстүрлі емес процестер
Е) Тіршілікке қабілетті табиғи тәннің формасы
F) Мидағы орталық анализаторлар
H) Жүйке жүйесінің талдағыштары
G) Қан тамырларының ұштасуы
3."Энтелехия" туралы айтқан кім және оның мағынасы қандай?
А) Аристотель
B) Тіршілікке қабілетті табиғи тәннің формасы
C) Жан тәннің энтелехиясы ретінде
D) Түрлі білімдер, ұғымдар, танымдық операциялар
Е) Психиканың фактілері, заңдылықтары, механизмдері
F) Мидың жоғары ұйымдастырылған материя қасиеті
G) Субъективті қоршаған шынайлықты бейнелеу
H) Қоршаған шынайлықты бейнелейтін нерв жүйесінің қасиеті
4.XIX ғасырда адам психикасының қыр-сырын табиғи тұрғыдан іздестірген орыстың революцияшыл демократтары
А)А И.Герцен
B) Н.Г.Чернышевкий
C) В.Г.Белинский
D) К. Роджерс,
Е) Г.Олпорт,
F) А.Маслоу
G) З.Фрейд
H) К.Юнг
5.XX ғасырдағы психология ғылымы сипаттайтын американдық бағыт бихевиоризм:
А) Мінез-кұлкықты сыртқы ортаның әсер етуіне организмнің беретін жауабының жиынтығы деп түсіндірді,
B) Сананы негізгі зерттеу объектісі деп санамады,
C) Адамның мінез-кұлқын жеке қарастырды
D) Мінездің еңбекке байланысты қасиеттері
Е) Ұжымға, адамға қатысты қасиеттер өзінің-өзіне қатынасы
F) Физиологиялық белсенділікке деген қажеттілік
G) Сенсорлық стимуляцияға деген қажеттілік
H) Генетикалық қажеттіліктер
6.А.Маслоу бойынша адамның үшін маңызды қажеттіліктері
А) Физиологиялық қажеттіліктер
B) Қорғаныс қажеттіліктері
C) Танымдық қажеттіліктер
D) Генетикалық қажеттіліктер
Е) Адамгершіліктік қажеттіліктер
F) Рухани қажеттіліктер
G) Діни қажеттіліктер
H) Күнделікті қажеттіліктер
7.А. Маслоу бойынша физиологиялық қажеттіліктерге қандай қажеттіліктерді
жатқызуға болады
А) Тамаққа деген қажеттілік
B) Физиологиялық белсенділікке деген қажеттілік
C) Сенсорлық стимуляцияға деген қажеттілік
D) Адамгершіліктік қажеттіліктер
Е) Діни қажеттіліктер
F) Рухани қажеттіліктер
H) Күнделікті қажеттіліктер
G) Ақиқатқа деген қажеттңлңк
8.Э.Фрейд бойынша өмір инстиктері
А) Құмарлық
B) Ұстанымдар
C) Рәміздер
D) Тылсым күштер
Е) Қағидалар
9.Фрейдизм және неофрейдизм тұлға теорияларының негізін қалаушылар
А) З.Фрейд, А.Адлер, К. Юнг
B) А.И.Герцен, А. Адлер
C) Н.Г.Чернышевкий, З.Фрейд
D) В.Г.Белинский, К. Юнг
Г.Олпорт, А.Маслоу
10.Фрейдтің айтуынша ұнамсыз жағдайлар:
А) санадан тыс сфераға ығыстырылады
B) адам ұнамсыз жағдайларды еске алмауға тырысады
C) ұнамсыз жағдайларды ойламауға тырысады
D) Түрлі білімдер, ұғымдар, танымдық операциялар
Е) Рефлекс, стресс
F) Дағды, әдет, әрекет
G) Индукция, дедукция
H) Аккомодация, пікір
11.Ж.Пиаженің генетикалық эпистемологиясын қалыптастыратын ғылым жиынтығы:
А) Түрлі білімдер, ұғымдар, танымдық операциялар
B) Рефлекс, стресс
C) Дағды, әдет, әрекет
D) Индукция, дедукция
Е) Аккомодация, пікір
12.Гуманистік психологиядағы тұлға мәселесін қарастырған ғалымдар
А) К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу
B) З.Фрейд, А.Адлер, К.Юнг
C) А.И.Герцен, А.Адлер
D) Н.Г.Чернышевкий, З.Фрейд
Е) В.Г.Белинский, К.Юнг

13.Психологияның шетел ағымдары:
А) Психоанали, Бихевиоризм
B) Гештальтпсихология, Фрейдизм
C) Детерминизм, Мәдени - тарихи теория
D) Парапсихология, Гуманистік психология
Е) Бихевиоризм, Доминанта теориясы
F) Гуманистік психология, Френология
G) Френология, Педалогия
14.Психоанализ бағытының бастапқы өкілдері
А) З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер
B) Г.Олпорт, А.Маслоу
C) К.Роджер, А.Маслоу
D) А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевкий
Е) Ш.Амонашвили, В.Сухомлинсий,
15.Психология ғылым ретінде дамуында ХХғ 30-50 ж.ж. аралығындағы сипаттамасы:
А) Мәдени - тарихи теорияның пайда болуы,
B) Психологиядағы ашық дағдарыстың болуы,
C) Шетел ғылымында бихевиоризм, психоанализ, гештальпсихология ағымдарының пайда болуы
D) Детерминизм теориясының пайда болуы
Е) Парапсихология, Гуманистік психология ағымдарының пайда болуы
F) Доминанта теориясы ағымдарының пайда болуы
G) Френология ағымдарының пайда болуы
16.Психология ғылымында мінездің қасиеттерінің топтасуы мынандай:
А) Мінездің еңбекке байланысты қасиеттері
B) Ұжымға, адамға қатысты қасиеттер
C) Мінез-кұлкықты сыртқы ортаның әсер етуіне организмнің беретін жауабының жиынтығы
D) Адамның мінез-кұлқын жеке қарастырды
Е) Тіршілікке қабілетті табиғи тәннің
формасы
17.Психология ғылымының негізгі әдістері
А) бақылау
B) табиғи эксперимент
C) зертханалық эксперимент
D) Контент анализ
Е) Психоанализ
F) Анкета
G) Әңгімелесу
H) Тест
18.Психологияда қай елдің ғалымдары мен ғылыми мектептері зерттеу обьектісіне мінез-құлықты талдады?
А) Бихевиоризм
B) Уотсон
C) АҚШ
D) Психоанализ
E) Гештальтпсихология
F) Неофрейдизм
G) Гештальтизм
H) Когнитивизм
19.Психологиядағы "іс-әрекет" мәселесін көтерген ғалымдар және ол қандай категорияның біреуінен туындаған:
А) әрекет
B) қимыл
C) А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн
D) Түрткі
Е) Мотив
F) Қажеттілік
G) Интеллект
H) Ш.Амонашвили, В.Сухомлинсий,
20.Психология ғылымының зерттейтін пәні болып табылатын:
A) Психиканың фактілері, заңдылықтары, механизмдері
B) Адамның рухани жан-дүниесі
C) Адамның санасы
D) Адамның миында жүретін дәстүрлі емес процестер
E) Адамның мінез-құлқы
21.Бихевиоризм мектебінің негізін салушы:
А) Дж. Уотсон
В) В.Келер
С) Б.Спиноза
D) Э.Торндайк
Е) Э.Толмен
22.Мәдени-тарихи теорияның негізін салған психологты кім?
А) Л.С.Выготский
В) А.Н.Леонтьев
С) П.Я.Гальперин
D) С.Л.Рубинштейн
Е) АВ.Брушлинский
23.Адамның өмірі барысында қандай-да бір заттарға мұқтаж болуы - бул:
А) Қажеттіліктер
В) Мотив
С) Тілек
D) Құмарлық
Е) Қанағаттану
24.Бихевиористтердің зерттеу пәні болып не табылады:
А) Мінез-қүлык
В) Санадан тыс
С) Сана
D) Интеллет
Е) Бағдар
25.Адамдарды қандай да болмасын іс-әрекетке итермелейтін негізгі қозғаушы күш, бір нәрсеге мұқтаждануы:
А) Түрткі
В) Мотив
С) Қажеттілік
D) Арман
Е) Әдет
26.Психология бұл:
А) Психикалық процесінің даму және өту зандыдықгары туралы ғылым
В) Адамның мінез құлқы туралы ғылым
С) Адамның жан дүниесі туралы ғьілым
D) Сана туралы ғылым
Е) Ми әрекеті туралы ғылым
27.Ішкі бағдар теориясының негізін салушы орыс психологы:
А) Д.Н.Узнадзе
В)А. Р.Лурия
С) А.Н.Леонтъев
D) С.Л.Рубинштейн
Е) П.П.Блонский
28.Психология өз алдына дербес эксперименттік ғылым болып бөлініп шыққан жыл:
А) 1879ж
В) 1869ж
С) 1889ж
D) 1889ж
Е) 1921 ж
29.Іс-әрекеттің айрықшаланатын ерекшеліктері:
А) Мотивациясы, нәтижелері,
B) Есептеулері, көлемі
C) Қорытындылауы
D) Тақырыптары
Е) Келісулері, пікірлер
30.Іс-әрекеттік иерархиясы психологиялық тұрғыдан түсіндіру үшін А.Н.Леонтьев қолдаған ұғымдар:
А) Мағына, мотив, қажеттілік
B) Қабілет, дарындылық
C) Қарым-қатынас, достық
D) Бейімділік, іскерлік
Е) Іс-әрекет түрлері
31.Iс әрекеттiң негiзгi элементтерi:
А) Себеп, мақсат, операциялық объект
В) Себеп, мақсат, үмiт, сенiм
С) Объект, зат, қатынас
D) Объект , мақсат, зат
Е) Барлық жауабы дұрыс
32. Дағды түрлері:
А) Сенсорлық, әрекеттер
B) Меңгеру, интеллектілік
C) Жаттығулар, қайталау
D) Үйрену, білу
Е) Шартты, шартсыз
33.Психологиялық эксперментті жүргізудің тиімділігі
А) Бір мезгілде зерттеп білуге мүмкіндіктің болуы
B) Оңаша және жеке қарастыруға мүмкіндіктің болмауы
C) Жасандылығы
D) Көпшілікпен
Е)Тереңдігімен
34.Белгілі жоспар бойынша жүйелі түрде біраз уақыт бойына адамның психикалық ерекшеліктерін қадағалау әдісі:
А) Әңгіме
В) Байқау
С) Эксперимент
D) Тест
Е) Лонгитюд
35.“Байқау табиғаттың ұсынғанын жинайды, ал тәжірбие табиғаттан өзінің тілегенін алады” – деп айтқан ғалым
А) В.Вундт
В) А.Ф.Лазурский
С) И.П.Павлов
D) И.М.Сеченов
Е) Қ.Жарықбаев
36.Эксперимент әдісінің психология ғылымында бөліну саны:
А) 2
В) 1
С) 3
D) 4
Е) 5
37.Психологияны эксперименттік жолмен зерттеудің негізін салушы:
А) В.Вундт
B) А. Ф.Лазурский
C) И.П.Павлов
D) А.Бине
Е) Қ.Жарықбаев
38.Тұңғыш рет лаборатория ашылған жыл:
А) 1879ж
В) 1889ж
С) 1869ж
D) 1899ж
Е) 1910ж
39.Табиғи экспериментті психологияға тұңғыш енгізген ғалым:
А) А.Ф.Лазурский
В) В.Вундт
С) И.П.Павлов
D) И.М.Сеченов
Е) А.Алдамұратов
40.Психологиялық-педагогикалык эксперимент түрлері:
А) Бақылаушы,
B) Белгілеуші,
C) Қалыптастырушы
D) Бақылау
E) Тест
F) Сауалнама
G) Шкалалау
H) Эксперимент
41.Шынайы өмірдегі түрлі сыртқы психикалық құбылыстарды алдын-ала ойластырып, мақсатты түрде қабылдау әдісі:
A) Бақылау
B) Тест
C) Сауалнама
D) Шкалалау
E) Эксперимент
42.Психологияның міндеттері:
А) Окыту мен тәрбиелеу,
=Психикалык кұбылыстардың мәнін және олардың заңдылыктарын түсінуге уйрету,
C) Психикалық құбылыстарды және олардың зандылықтарын баскаруға үйрету
42.Лангитюдтiк әдiс дегенiмiз не?
А) Адамның бiр қасиетiн ұзақ уақыт зерттеу
В) Әр жастағы психиканың сапасын тиiп- қашып зерттеу
С) Лабораториялық зерттеу
D) Анкеталық зерттеу
Е) Зейiн қасиеттерiн зерттеу.
43.Эксперимент әдiсiнiң қандай түрлерi бар ?
А) Лабораториялық, табиғи
В) Табиғи, күнделiктi
С) Табиғи, автономды
D) Жабық,күнделiктi
Е) Сандық және сапалық.
44.«Бақылау» қандай жағдайда жүргiзiледi ?
А) Жағдай жасалмай - ақ табиғи түрде
В) Лабораториялық жағдайда
С) Сабақ ұстiнде
D) Дұрыс жауап жоқ
Е) Ауа райы жылы болған кезде
45.Тәжірибие кезеңдері:
А) Констатация, оқыту, қалыпқа келтiру
В) Тұрақты, жабық
С) Келiсiмдi, ашық
D) Дайындық, констатация
Е) Үнемi өзгерiп отырады
192. Тест жүргiзуден “инструкция” дегенiмiз не?
А) Зерттеу барысына нұсқау
В) Зерттеу барысын қорытындылау
С) Ойынның шарты
D) Оқудың компонентi
Е) Зерттеу барысы
46.Психикалық процесті немесе жалпы жеке тұлғаны бағалайтын стандартталған психологиялық сынақ:
A) Бақылау
B) Өзін-өзі бақылау
C) Әңгіме
D) Эксперимент
E) Тестілеу
47.Психика дегеніміз:
А) Мидың жоғары ұйымдастырылған материя қасиеті
B) Субъективті қоршаған шынайлықты бейнелеу
C) Қоршаған шынайлықты бейнелейтін нерв жүйесінің қасиеті
D) Ми мен анализаторлардың кейбір туа біткен анатомиялық физиологиялық ерекшеліктері
E) Мидың іс-әрекеті
F) Субъективті қоршаєан шынайлықты бейнелеу
G) Жанның психикалық бейнелеуі
H) Қоршаған шынайлықты бейнелейтін нерв жүйесінің қасиеті
48.Психика:
А) Объекгивті дүниенін субъектнвті таңдамалы бейнесі,
B) Қоршаған объективті дүниені оның байланыстарымен және қатынастарымен бірге бейнелеуге кабілетгі тірі жоғары ұйымдаскан материянын қасиеті,
C) Объективті шындықты гүйсік, қабылдау, елестету, сезім, ерік, ойлау аркылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті
D) Адамның өз әрекеттерімен қылықтарын реттеу
E) Сигналдық жүйесі
F) Адам санасының заттарға және көріністерге таңдаулы бағыттыы
G) Бұл адамның өз іс-әрекетінде негізгі сұрақтарында шоғырлануы
H) Орталық нерв жуйесінің мушесі
49.Психикалық бейне:
А) Адамның өзінің ішкі, психологиялык дүниесінің де бейнесі,
B) Механикалық енжар көшіру
C) Өзінен кейін із қалдырмайды
D) Бұл адамның өз іс-әрекетінде негізгі сұрақтарында шоғырлануы
E) Орталық нерв жуйесінің мушесі
50.Психикалық процестерге жататын танымдық процестерді атаңыз:
А) Түйсік
B) Қабылдау
C) Зейін
D) Эмоция
E) Ерік
F) Мотив
G) Сезім
H) Темперамент
51.Психикалық процестердің мәдени тарихи даму концепциясының авторы кім және қай уақытта негізделді?
А) Выготский
B) ХХ ғ. ширегінде
C) Кеңес психологиясы
D) С.Л. Рубинштейн
E) А.Н. Леонтьев
F) А.Ф.Лазурский
G) И.П.Павлов
52.Психикалық тойтарыс беру формалары
А) перцептивтілік
B) Тәртіптілік
C) сенсорлық
D) Жеке бейсаналық
E) Ұжымдық бейсаналық
F) Бақылау
G) Өзін-өзі бақылау
H) Интенсивтілігі
53.Психиканы түсінудегі іс-әрекеттік тұрғыдан келуді кімдер және қай мектеп негіздейді?
А) Kеңес психологиясы
B) С.Л. Рубинштейн
C) А.Н. Леонтьев
D) Выготский
E) ХХ ғ. ширегінде
F) А.Ф.Лазурский
G) В.Вундт
H) А.Бине
54.Юнг адамның өзіне және объектіге
бағытталуын экстраверт және интроверт деп бөліп көрсетеді. Сонымен қатар ол жоғарыда айтылғандарға қосымша ретінде тағы қандай 3 типті бөліп көрсетеді
А) Интуитивті
B) Ойшыл
C) Эмоционалды
D) Сана
E) Жеке бейсаналық
F) Ұжымдық бейсаналық
G) Бақылау
H) Өзін-өзі бақылау
55.Юнг бойынша адам психикасының 3 деңгейі
А) Сана
B) Жеке бейсаналық
C) Ұжымдық бейсаналық
D) Жеке даралық
E) Адамның жеке белсенділігі
F) Интенсивтілігі
G) Тұрақтылығы
H) Әрекеттілігі
56.Б.Г. Ананьев бойынша адам ұйымдасуының деңгейлері
А) Индивид
B) Тұлға
C) Жеке даралық
D) генетика
E) Адамның жеке белсенділігі
F) Өзін-өзі бақылау
G) Тәртіптілік
H) Тұлға дамуындағы өзгерістер
57.Тұқым қуалаушылық механизмдердің адамның мінез-құлқына әсер етуін зерттейтін пән
А) генетикалық психология.
B) биология
C) Физиология
D) Нейропсихология
E) Салыстырмалы психология
F) Антропология
G) Детерминизация генетика
58.Тұлға … әсерінен дамиды
А) Фиологиялық алғышарттар
B) Әлеуметтік орта
C) Адамның жеке белсенділігі
D) Интенсивтілігі
E) Т ұрақтылығы
F) Әрекеттілігі
G) Бейсаналы жетілу
H) Эстетикалық сезім
59.Тұлға бағыттылығының қасиеттері
А) Интенсивтілігі
B) Тұрақтылығы
C) Әрекеттілігі
D) Тұрақты даму
E) Бейсаналы жетілу
F) Эстетикалық сезім
G) Тұлға дамуындағы өзгерістер
H) Тұлға дамуының динамикасы
60.Тұлға бұл-
А) Әлеуметтік жүйелік сапасы, қызмет әрекетінің және қарым-қатынастың қамтылуы
B) Дара қоғамда өзіндік орын алатын өзінің ортасына пайдасын келтіретін,өзіне тән дағдылық, әлеуметтік, психологиялық қабілеттіктерімен ерекшелінеді.
C) Айқын адам белгілі бір қоғамның жетекшісі болатын , қызметтік түрдің нақты түрімен айналысатын өзінің айналасымен қарым-қатынасын және дағдылық психологиялық қабілеттіліктердің мойындалуы
D) Қоғамдық-тарихи категория
E) Адамның қоғамдық тарихи және онтогенетикалық дамуының біршама кеш нәтижесі
F) Қоғамда белгілі бір жағдайға ие, белгілі бір қоғамдық роль атқаратын саналы индивид
G) Тұлға дамуындағы өзгерістер
H) Тұлға дамуының динамикасы
61.Тұлға дамуындағы гуманистік бағыт бойынша метақажеттілікті сипаттайтын негізгі түсініктер
А) Тұрақты даму
B) Бейсаналы жетілу
C) Эстетикалық сезім
D) Адамның қоғамдық тарихи және онтогенетикалық дамуының біршама кеш нәтижесі
E) Қоғамда белгілі бір жағдайға ие, белгілі бір қоғамдық роль атқаратын саналы индивид
F) Рухани, қоғамдық, матриалдық түсініктер
G) Адамгершілік, ақыл, еңбек бірлігі
H) Оқу, еңбек, спорттық бірлігі
62.Тұлға психологиясы дамуының 3 кезеңі
А) Философиялық-әдеби
B) Клиникалық
C) Тәжірибелік, рухани, қоғамдық, матриалдық
D) Адамгершілік, ақыл, еңбек
Е) Оқу, еңбек, спорттық
F) Қарым-қатынас, сана
G) Баспана, киім
H) Әлеуметтік орта
63.Тұлға психологиясындағы когнитивтік және әлеуметтік-когнитивтік бағыттың өкілдері
А) Дж. Келли
B) А. Бандура
C) Дж. Роттер
D) К. Роджерс,
Е) Г.Олпорт,
F) А.Маслоу
H) З.Фрейд
G) К.Юнг
64.Тұлға психопатологиясы бағытының өкілдері
А) Леонгард
B) Личко
C) Зейгарник
D) Лазурский
E) Зейгарник
F) С.Л. Рубинштейн
G) А.Н. Леонтьев
H) Выготский
65.Тұлға ретінде адамның жүріс-тұрысына не әсер етеді
А) Моралдық нормалар
B) Әлеуметтік орта
C) Мінез-құлық
D) Даму, тәрбие
Е) Қажеттілік
F) Мотив
G) Іс-әрекетке дайындық жағдайы
H) Ерік
66.Тұлға-бұл:
А) Адамның коғамдык тарихн және онтогенетикалык дамуының біршама кеш нәтижесі,
B) Қоғамдық-тарихи категория
C) Бейсаналы жетілу, эстетикалық сезім,
саналы индивид бірлігі
D) Адамның қоғамдық тарихи және онтогенетикалық дамуының біршама кеш нәтижесі
E) Қоғамда белгілі бір жағдайға ие, белгілі бір қоғамдық роль атқаратын саналы индивид
F) Рухани, қоғамдық, матриалдық түсініктер
G) Адамгершілік, ақыл, еңбек бірлігі
H) Оқу, еңбек, спорттық бірлігі
67.Тұлғаның адамгершілік қасиеттеріне жатады:
А) Патриотизм, гуманизм, ұжымшылдық, толеранттылық
В) Ортадағы көзқарасқа мойынсұну
С) Тұлғаның әлеуметтенуі
D) Айтқан сөзге сенушілік
Е) Тұлғаның ерік-жігері, шындыққа көз жеткізушілік
68. Жекелік психологиялық қасиет
А) Темперамент
В) Икемділік
С) Мінез
D) Ерік
Е) Фрустрация
F) Есте сақтау
G) Елестеу барысы
H) Ойлау
69.Тұлғаны зерттеген кеңестік ғалымдар
А) С.Л. Рубинштейн
B) А.А. Бодалев
C) А.Н. Леонтьев
D) Личко
E) Зейгарник
F) С.Л. Рубинштейн
G) А.Н. Леонтьев
H) Выготский
70.Тұлғаны зерттеудегі динамикалық теорияларды қандай ерекшеліктері бойынша бөлуге болады
А) Тұлға дамуындағы қайта құрылу
B) Тұлға дамуындағы өзгерістер
C) Тұлға дамуының динамикасы
Е) Темперамент дамуының динамикасы
B) мінез дамуының динамикасы
F) қабілет дамуының динамикасы
G) Дамудағы өзгерістер
H) Тәрбиедегі өзгерістер
71.Тұлғаның индивидуалды қасиеттеріне не жатады:
А) Темперамент
B) мінез
C) қабілет
D) Байқағыштық
Е) Апперцепция
F) Тұрақтылық
G) Әсемдік,
H) Сұлулық
72.Тұлғаның қасиеттері
А) темперамент
B) Мінез
C) Қабілет
D) Даму, тәрбие
Е) Қажеттілік
F) Мотив
G) Іс-әрекетке дайындық жағдайы
H) Ерік
73.Тұлғаның мәнді сипаттамалары:
А) Дүниетанымның мазмұны, психологиялық мәні
B) Қоғамдық-тарихи категория
C) Дүниетанымынын, сенімдсрінің тұтастыгы мен қоғамдагы өз орнын сезіну деңейі
D) Іс-әрекетке дайындық жағдайы
Е) Іс-әрекет пен өмір жағдайлары
F) Әрбір әлеуметтік дәуір
G) Қоғамдық қағынастардың тарихи дамуы
H) Тұлғаның топты бағалауы топқа қатынасы
74.Тұлғаның өз іс-әрекетін мен түрлі психикалық процестерін детерминициялау және реттеу қаситеті:
А) Ерік
B) Ерік бақылауы
C) Санасын бақылау
D) Тұлға құрылымы
Е) Мотивация
F) Қажеттілік
G) Мотив
H) Құндылық бағыттары
75.Тұлғаның типтік мінезінін қалыптасуына әсер ететін факторлар:
А) Іс-әрекет пен өмір жағдайлары,
B) Әрбір әлеуметтік дәуір,
C) Қоғамдық қағынастардың тарихи дамуы
D) Құндылық бағыттары
E) Қызығушылық
F) Идеалды
G) Қажеттілік
76.Тұлғаның үш компоненті
А) Тұлға құрылымы
B) Мотивация
C) Тұлғаның дамуы
D) Тұлға қасиеттерінің белгілі бір кешені
Е) Әлеуметтік шартталған ерекшеліктерді
F) Темперамент, бағыттылық, қабілет
G) Қажеттілік
H) Іс-әрекетке дайындық жағдайы
<question 1> .Жаңа туған нәрестенің санасы "таза тақта" тәрізді болады деген анықтаманы ұсынған кім және ол қай ел мен бағыттың өкілі:
<variant> сенсуализм
B) Дж.Локк
C) Англия
D) Детерминизм
Е) А.А. Бодалев
F) А.Н. Леонтьев
G) Мотивация
H) Леонгард78.К.К. Платонов тұлға құрылымының келесі деңгейлерін бөліп көрсетеді
А) Тұлға қасиеттерінің белгілі бір кешені
B) Әлеуметтік шартталған ерекшеліктерді
C) Темперамент, бағыттылық, қабілет
D) Қимыл әрекет
Е) Ой тәсілі
F) Психикалық күй
G) Таным процесі
H) Ерік
79.Тұлғаның өзін-өзі бағалауы деген, бұл:
А) Тұлғаның өз іс-әрекетін, бейімділіктерін, қабілеттіліктерін бағалауы
В) Адамның сырт бейнесін есте сақтау және бағалау
C) Қимыл әрекет
D) Ой тәсілі
D) Психикалық күй
Е) Таным процесі

80. Аз мағыналы, бірақ маңызды бөлшектерді байқап қалатын жеке тұлғаның қасиеті:
А) Байқағыштық
В) Апперцепция
С) Мінез
D) Иллюзия
Е) Тұрақтылық
81.Адамның материалдық қажеттіліктері:
А) Еңбек құралдары, тамақ, баспана, киім
B) Әсемдік, сұлылық
В) Сый-құрмет, мадақтау
Д) Ләззат, рахаттану
Е) Бақыт, денсаулық
82.Қажеттіліктердің түрлері:
А) Рухани, қоғамдық, матриалдық
B) Адамгершілік, ақыл, еңбек
C) Оқу, еңбек, спорттық
D) Қарым-қатынас, сана
Е) Баспана, киім
83.Жеке тұлғаның бағыт-бағдары:
A) Тұрақты түрткілердің (мотивтердің) жиынтығы
B) Даму, тәрбие
C) Қажеттілік
D) Мотив
E) Іс-әрекетке дайындық жағдайы
84.Мотив түрлеріне жатпайды:
A) Шартсыз рефлекция
B) Құндылық бағыттары
C) Қызығушылық
D) Идеалды
E) Қажеттілік
G) Психикалық процесс мен кейіп қалыптар
F) Іс-әрекет нәтижесін бағалау және өзіне мәлімет беру
H) Тұлғаның топты бағалауы топқа қатынасы

85.Белгілі бір объектіге неменсе құбылысқа әсерленушілік:
А) Интуиция
В) Интелект
С) Иллюзия
D) Қызығушылық
Е) Өтеу
86.Іс-әрекет мотивтері не болып табылады?
А) Қажеттіліктер
В) Сезімдер
С) Сана
D) Идеал
Е) Пікірлер
87.Адамның материалды және рухани құндылықтарды қүру және өз кажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында шындықгы өзгертуге бағытталған адамның іс-әрекеті:
А) Еңбек
В) Оку
С) Заттық
D) Негізгі
Е) Ойын
88.Жеке тұлғаның дамуына оның кемелденуiне негiз болар биологиялық процестерге мынадай бағытты қояды:
А) Биогенетикалық
В) Психогенетикалық
С) Социогенетикалық
D) Екi факторлы
Е) Биоәлеуметтiк
89.Жеке тұлға қоғамда қай бағыт бойынша қалыптасады және дамиды?
А) Социогенетикалық
В) Психогенетикалық
С) Биогенетикалық
D) Екi факторлы
Е) Биоәлеуметтiк
90.Адамдардың өзара әрекетi, бiр-бiрiмен ақпараттар алмасуы дегенiмiз-
А) Қарым-қатынас
В) Iс-әрекет
С) Әрекет
D) Мiнез-құлық
Е) Белсендiлiк
91.Басқа адамдардың сауалдарына жауап ретiнде қандай да бiр мәлiмет беру, ой-пiкiрлерiмен, шешiмдерiмен алмасу:
А) Ақпараттық
В) Координациялық
С) Қозғаушы
D) Амотивтi
Е) Түсiну
92.Қашықтықтан қарым-қатынас жасау:
А) Телефон, факс, телекөпір
B) Жанынан, алыстан
C) Бетпе-әңгімелесу
D) Бірге әңгімелесу
Е) Ыммен сөйлесу
93.Вербалдық емес қарым-қатынас құралдары
А) сөйлем
В) іштей сөз
С) пантомимика
D) ауызекі тіл
Е) коммуникация
G) ымдау
F) мимика
H) тіл
94.Вербальді қарым-қатынас құралдары
А) белгілер
В) ойды білдіру
С) сөз
D) қылық
Е) тіл
G) таңбалар
F) сөйлеу
H) пантомимика
95.Адамдар арасында хабар алмасуын, жүзеге асыратын іс-әрекет?
А) Қарым-қатынас
В) Ойын
С) Оқу
D) Еңбек
Е) Спорт
96.Бірлескен іс-әрекетті жасаудағы адамдар арасындағы байланыс:
А) Қарым-қатынас
В) Онтогенез
С) Филогонез
D) Монолог
Е) Қызығушылық
97.Кіші топтағы адамдар саны:
А) 2-3-тен 20-30 дейін
В) 10-нан 150 дейін
С) 20-дан 35 дейін
D) 50-ден 100 дейін
Е) 1-ден 10 дейін
98.Топтың жоғары дәрежеде ұйымдасқан түрі:
А) Ұжым
В) Корпорация
С) Ассоциация
D) Топ
Е) Композиция
99.Референттік топ келесімен сипатталады:
A) Адам оның мақсаттарымен құндылықтарын қабылдайды
В) Субъектіге артықтау ерекше статусы бар топ, (құнды-бағдар ретінде)
С) Бір мақсаты бар және ортақ іс–әрекетпен бірлескен топ
E) Онда бірлік жоқ
F) Ішінде барлық қатысушылары-көшбасшылары
G) Адам оның мақсаттары мен құндылықтарын қабыл алмайды
H) Ол жасанды түрде жасалынады
100.Топ аралық қарым-қатынастардағы когнитивті аймақ негізін калай бөлеміз
А) Әлеуметтік категория
B) Әлеуметтік идентификация
C) Коллективизм
D) Топ
Е) Композиция
F) Үлкен
G) Шағын
H) Ресми
101.Топ арасында коммуникативті процесс жүзеге асу үшін не керек?
А) Хабар беруші
B) Мәлімет
C) Хабар алушы
D) Ойшыл адам
Е) Ортақ мақсат
F) Әлеуметтанушы
G) Бірлестік
H) Қауымдастық
102.Топ дегеніміз:
А) Ортак мақсат мүддеге бағытталган адамдар кауымдастыгы ,
B) Ортак максат кездеп, бір кенісі ікте белгілі уакыт ішінде бір бірімен коян- колтық араласып іс-әрекетке түсетіндер,
C) Әлеуметтік тұтастықтан белгілі бір нышандары негізінде бөлінетін адамдардың шектеулі шамадағы қауымдастыгы
D) Әлеуметтік категория
Е) Әлеуметтік идентификация
F) Топтық индивидке деген қысымы
G) Топтық ауыз бірлік қасиеттері
H) Топта пайда болатын конформизм жағдайы
103.Топ лидері болу үшін керек негізгі факторлар
А) Жас шамасы
B) Өз ісін жете білуі
C) Жұмыс процесі өтіп жатҚан жерде еркін қозғалуы
D) Өндірістік істердегі іс-әрекеті
Е) Іс-әрекеттегі белсенділігі
F) Әлеуметтік жұмыстар
G) Бірлескен еңбек
H) Жоспарлау
104.Топтағы адамдар қарым-қатынасы әсіресе неден байқалады:
А) Өндірістік істердегі іс-әрекеті
B) Іс-әрекеттегі белсенділігі
C) Әлеуметтік жұмыстардан
D) Бірлескен еңбек
E) Жоспарлау
F) Жас шамасы
G) Істі жете білуі
H) Жұмыс процесі өтіп жатқан жерде еркін қозғалуы
105.Топтық қарым-қатынасқа тән ережелерге не жатады?
А) Мақсатқа жету
B) Бірлескен еңбек
C) Жоспарлау
D) Қысым
Е) Аудитория
F) Ережелер
G) Кабинет
H) Іс-әрекет
106.Топтық негізгі феномендері:
А) Топтық индивидке деген қысымы
B) Топтық ауыз бірлік қасиеттері
C) Топта пайда болатын конформизм жағдайы
D) Істі жете білуі
Е) Жұмыс процесі өтіп жатқан жерде еркін қозғалуы
F) Бір мақсаты бар және ортақ іс–әрекетпен бірлескен топ
G) Ішінде барлық қатысушылары-көшбасшылары
H) Адам оның мақсаттары мен құндылықтары
107.Топтық тиімді жұмыс жасауына әсер ететін факторлар:
А) Ережелері
B) Ұйымшылдығы
C) Топ мүшелерінің мәртебесі
D) Ойшыл адам
Е) Ортақ мақсат
F) Әлеуметтанушы
G) Бірлестік
H) Қауымдастық
108.Топтың дамуы үш көрсеткіш әсерінен жүзеге асады:
А) Топтың негізгі қызметінің бағасы
B) Топтың әлеуметтік нормаға келуі
C) Топ мүшелерінің дамуы
D) Әлеуметтік категория
Е) Әлеуметтік идентификация
F) Коллективизм
G) Аудитория
H) Отбасы
109.Топтың негізгі параметрлері:
А) Топтық композиция
B) Топтық құрылым
C) Топтық процестер
D) Әлеуметтік категория
Е) Әлеуметтік идентификация
F) Коллективизм
G) Ресми
H) Композиция
110.Топтың түрлерін көрсетініз?
А) Үлкен
B) Шағын
C) Ресми
D) Әлеуметтік категория
Е) Әлеуметтік идентификация
F) Ұжым
G) Аудитория
H) Отбасы
111.Төменде берілген түйсіктердің қайсылары рецепторлардың негізгі түрлеріне сәйкес келеді:
А) Көру сезімі, дәм сезу, есту сезімі
B) иіс сезу, сипап сезу, көру сезімі
C) дәм сезу, есту сезімі, көру сезімі
D) Салқынды,жылыны білдіреді
Е) Тактильді
F) Ауырғанды білдіреді
G) Тус көру кезіндегі сезімдер
H) Автоматтандырылған есту сезімі, көру сезімі
112.Төменде келтірілген қызметтердің қайсысы эмоция қызметтеріне жатады:
А) бағалау
B) реттеу
C) түрткі
D) еңбек
Е) Сыйласу
F) Достасу
G) Сырласу
H) бақылау
113.Төменде көрсетілген түсініктердің қайсысы ойлау операцияларына жатпайды:
А) бір ізді образдар
B) елестету
C) қиялдау
D) Ой қорытындысы
Е) Индукция
F) Дедукция
G) Пікір
H) ұғым
114.Төменде көрсетілгендердің қайсысы еріктік қасиеттерге жатады:
А) табандылық
B) қайсарлық
C) батылдық
D) Данышпандылық
Е) Салмақтық
F) Әділдік
G) Төзімділік
H) дәлдік
115.Сана бұл
А) Тек адамаға сай, барлық формасын біріктіретін тойтарудың психикалық формасы
B) Әлеуметтік категория
C) Әлеуметтік идентификация
D) Жеке танылмаған тітіркендіргіштерге қайтарьшған жауаптар,
Е) Тус көру кезіндегі психикалык құбылыстар,

116.Санаға тән:
А) Дүниені оның мәнді байланыстары мен қатынастарында бейнелеу
B) Ортак мақсат мүддеге бағытталган адамдар кауымдастыгы ,
C) Ортак максат кездеп, бір кенісі ікте белгілі уакыт ішінде бір бірімен коян- колтық араласып іс-әрекетке түсетіндер,
D) Әлеуметтік тұтастықтан белгілі бір нышандары негізінде бөлінетін адамдардың шектеулі шамадағы қауымдастыгы
Е) Адамның материалды және рухани құндылықтарды қүру және өз кажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында шындықгы өзгертуге бағытталған адамның іс-әрекеті
F) Жеке тұлғаның дамуына оның кемелденуiне негiз болар биологиялық процестерге
G) Санасыздык көрсеткіштері
H) Жеке танылмаған тітіркендіргіштерге қайтарьшған жауаптар,

117.Төмендегі психикалық күйлердің қайсысы тұрақты болып табылмайды:
А) аффект
B) махаббат
C) депрессия
D) қорқыныш
Е) мазасыздық
118.Уақыттың жетіспеушілігі жағдайында қандай ойлау жүзеге асады:
А) интуитивті
B) практикалық
C) оперативті
D) бір ізді образдар
Е) елестету
F) қиялдау
G) Ой қорытындысы
H) Индукция
119.Формальді топты нығайта түсетін психологиялық әрекеттер:
А) Ұнату
B) Сыйласу
C) Достасу
D) бағалау
Е) реттеу
F) Тәрбиелiк
G) Бедел
H) Эмпатия
120.Адамның қоғамдағы онтогенетикалық дамуының жоғарғы сатысы, бұл:
А) Даралық
В) Индивид
С) Жеке тұлға
D) Iс-әрекет субъектiсi
Е) Индивидум
121.Генетикалық факторларға негiзделген адам қасиетi:
А) Нышан
В) Тәрбиелiк
С) Бедел
D) Немқұрайлылық
Е) Эмпатия
122.Әлеуметтiк факторлармен анықталатын жеке тұлғалық қасиеттерi, бұл:
А) Құндылық бағыттары
В) Механикалық ес
С) Инстинкт
D) Музыкалық есту қабiлетi
Е) Эстетикалық талғам
123.Психикалық құбылыстардың пайда болу, және қалыптасу заңдылықтары туралы ғылым
А) Психология
В) Психика
В) Педагогика
D) Психогенетика
Е) Дефектология
124.Психикалық құбылыстар неше топқа бөлінеді?
А) 3
В) 1
С) 2
D) 4
Е) 10
125.Адамның түрлі көңіл-күйінің тұрақты компоненттері
А) Психикалық қалып
В) Психикалық қасиет
С) Психикалық процесс
D) Психика
Е) Сана
126.Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері:
А) Психикалық процесс
В) Психикалық қалып
С) Психикалық қасиет
D) Психика
Е) Зейін
127.Бір адамды екінші бір адамнан ажыратуға негіз болатын ерекшелік:
А) Психикалық қасиет
В) Психикалық қалып
С) Психикалық процесс
D) Психика
Е) Ерік сапасы
128.Психикалық қасиеттерді ата.
А) Мінез, темперамент, қабілет
В) Шабыт, зерігу, белсенділік
С) Шабыт, мінез, түйсік
D) Түйсік, қабылдау, ойлау
Е) Бақылау, бақылампаздық
ТҮЙСӘК
129.Сыртқы дүние құбылыстары мен заттарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелері арқылы жүйке жүйесінде бейнеленуі:
А) Тері түйсітері
B) Қабылдау
C) Зейін
D) Ес
Е) Ойлау
130.Түйсінудің алғашқы пайда болуына ықпал ететін тітіргендіргіштің минималдық мөлшері – аталады:
A) Төменгі табалдырық
B) Жоғары табалдырық
C) Дифференцировка
D) Сезімталдық
E) Сензитивтілік
131.Әлемді танудағы сезгіштіктің формасын қай таным үрдісі анықтайды?
A) Түйсіну-қабылдау
B) Қиял-ойлау
C) Эмоция-ес
D) Қабылдау-қиял
E) Эмоция-қиял
132.Тері түйсінулерінің түрлері
А) Салқынды, жылыны білдіреді
B) Тактильді
C) Ауырғанды білдіреді
D) Iшкi түйсінулер
Е) Эффекторлар
F) Тітіркену түйсіктері
G) Қозғалысты білдіреді
H) Ауа қысымын білдіреді
133.Ағзаның iшкi ортасынан бейнелеудiң әсерiне бағытталған рецепторлар:
А) Интерорецепторлар
В) Экстрорецепторлар
С) Проприорецепторлар
D) Iшкi
Е) Эффекторлар
134.Рецепторлары бұлшық еттерде, буындарда орналасқан түйсiктi атаңыз
А) Проприорецептивтi
В) Iшкi
С) Экстрорецептивтi
D) Интерорецептивтi
Е) Сыртқы
135.Экстрорецептивті сезімдер бұл-
А) жарық сезім
В) аштық сезімдері
С) тактикалық сезімдер
D) ауру сезімдері
Е) тепе-теңдік сезімдері
F) мимика
G) көру,есту
H) тездету сезімі
136.Түйсік -
А) Адамның есінде бөлек өзіндік және сапалық заттардық, құбылыстардың тікелей оның ағзасына әсер ететін сезім
B) Адамның миына әсер ететін заттар мен құбылыстардың өзіндік жеке ми қабығында бейнеленуі
C) Адамның анализаторына тікелей әсер ететін қоздырғыштары.
D) Адамның кстрорецептивті сезімдер
Е) Адамның қабылданатын заттардың iшiнен маңызды бөлшектердi байқай бiлу қасиетi
F) Бір анализатор сезімділігінің өзара әрекеттесу нәтижесінде басымдылығы
G) Тітіркендіргіштердің әсерінен басқа сезім анализаторларының пайда болуы
H) Терінің фото сезгіштігінің жоғарылауы
137.Түйсіктің немесе сезгіштіктің өзгешеліктерін атаңыз:
А) Синестезия
B) Сенсибилизация
C) Адаптация
D) Аккомадация
Е) Модальдылық
F) Түс көру
G) Галлюцинация
H) Эйдитизм
138.Түйсіктің түрлері ?
А) Өзімізден тыс-қары заттардың, құ ылыстардың қасиеттерін сәулелендіретін
B) Денеміздің, ішкімүшелеріміздің кү йін (жағдайын) сәу лелендіретін
C) Дене мүшелері-нің қозғалысы мен бір қалыпты жағдайын білдіреді
D) Тітіркендіргіштер әсерінен анализаторлардың сезімділігінің біртіндеп бейімделуі
Е) Объективті тіркелген, бірақ адамның санасыз ағзаның тітіркендіргіштерге жауап қайтаруы
F) Бір анализатор сезімділігінің өзара әрекеттесу нәтижесінде басымдылығы
G) Тітіркендіргіштердің әсерінен басқа сезім анализаторларының пайда болуы
H) Терінің фото сезгіштігінің жоғарылауы
139.Түйсіну дегеніміз не?
А) Құбылыстарды бейнелендіру
B) Психикалық процесс
C) Сезгіштік қасиет
D) Адаптация
Е) Синестезия
F) Сенсибилизация
G) Аккомадация
H) Модальдылық
140.Түрлі себептерге байланысты шындықтағы объектілерді қате қабылдау:
А) иллюзиялық процесс
B) жалған қабылдау
C) иллюзия
D) Адаптация
Е) Синестезия
F) Сенсибилизация
G) Аккомадация
H) Модальдылық
141.Сыртқы жағдайларға бейiмделу үшiн сезiмталдықтың өзгерiсi;
А) Адаптация
В) Синестезия
С) Сенсибилизация
D) Аккомадация
Е) Модальдылық
142.Бiр мезгiлде қоздырғыштардың бiр сезiм мүшелерiнен басқа сезiм мүшелерiне әсер етуде сезiмталдықтың күшейюi:
А) Сенсибилизация
В) Синестезия
С) Адаптация
D) Модальдылық
Е) Аккомадация
143.Қарама-қарсыға полярлық әсер етушi тiтiркендiргiш шақырған түйсiк өзгерiсiнiң амплитудасы оның физикалық құбылыс негiзiне қарағанда үлкен болып көрiну тиiмдiлiгi қалай аталады:
А) Қарама-қайшы
В) Шеткi
С) Ореол
D) Плацебо тиiмдiлiгi
Е) Пигмалион тиiмдiлiгi
144.Адамның қабылданатын заттардың iшiнен маңызды бөлшектердi байқай бiлу қасиетi:
А) Байқағыштық
В) Перцептивтi әрекеттер
С) Иллюзиялар
D) Түйсiну
Е) Константтылық
145.Оптикалық тітіргендіргіштің әсері жойылғаннан кейін біраз уақыт сақталатын көру түйсігі:
A) Бірізді бейнелер
B) Қабылдаудың иллюзиясы
C) Түс көру
D) Галлюцинация
E) Эйдитизм
146.Сфинкс, айдаһардың бейнесін жасауға елестің қандай әдістері қолданылады:
A) Агглютинация
B) Гиперболизация
C) Өткірлік
D) Онкретизиция
E) Типизация
147.Адаптация деген не?
А) Тітіркендіргіштер әсерінен анализаторлардың сезімділігінің біртіндеп бейімделуі
В) Объективті тіркелген, бірақ адамның санасыз ағзаның тітіркендіргіштерге жауап қайтаруы
С) Бір анализатор сезімділігінің өзара әрекеттесу нәтижесінде басымдылығы
D) Тітіркендіргіштердің әсерінен басқа сезім анализаторларының пайда болуы
Е) Терінің фото сезгіштігінің жоғарылауы
148.Сезім мүшелеріне тікелей әсер етуде құбылыстар мен заттардың жеке қасиеттерінің бейнелену процесі:
А) Түйсіктер
В) Қабылдау
С) Ес
D) Ойлау
Е) Қиял
149.Рецепторлардың орналасу ерекшеліктеріне орай түйсіктердің түрлері:
А) Проприоцепторлар ,
B) Сезгіштер
C) Анализаторлар
D) Талдағыштар
E) Tітіркендіргіштер
150.Рецепторлардың орналасуына қарай түйсіктің түрлері:
А) Проприоцепторлар
B) Экстрорецепторлар
C) Интероцепторлар
D) Сезгіштер
E)Анализаторлар
F) Талдағыштар
G)Tітіркендіргіштер
H) Жүйке орталықтары
Қабылдау:
151.Қабылдау:
А) Бұл заттар мен құбылыстардың өздеріне тән белгілерінің мәнін түсінуде тікелей тұтас күйінде сезімдік бейнеге түсіру
В) Біріктіру қызметін керек ететін құрылымды әрі психикалық әрекет белсенді
C) Затты тұрақты тұтастай жүйе ретінде бейнелеу
D) Заттың сөзбен өрнектеліп, белгілі түсінікке қосылуы және адамның жеке дара ерекшклігін білдіретін сезімі
Е) Заттың жеке қасиеттерінің бейнесі
152.Апперцепция дегеніміз не?
А) Өткен тәжірибеге қабылдаудың тәуелділігі
В) Өткен тәжірибеге қабылдаудың тәуелділігі
С) Заттың мағыналық мәніне қабылдаудың тәуелділігі
D) Объектілендіру актісіне қабылдаудьң тәуелділігі
Е) Қате қабылдау
153.Қабылдаудағы иллюзия дегеніміз не?
А) Объектіні қабылдаудағы дүрыс емес интепретация
В) Дұрыс емес түйсік апперцепция
С) Дұрыс емес, бұрмаланған қажетгілікпен қабьлдану
D) Дұрыс емес бағдар концентрация
Е) Жаңсақ наным-сезімдердің әсері
154.Қабылдау деген не?
А) Заттар мен кұбылыстарды тұтас бейнеленуі
В) Шартты рефлекс
С) Түйсіктер жиьнтығы
D) Информация жинақтау
Е) Ойша болжамдау
155.Зейін адам еркіне қарай бөлінеді:
А) Ырықсыз, үйреншікті
B) Тікелей, жанама
C) Түпкілікті, орнықты
D) Ұзақ мерзімді, тікелей
Е) Шоғырлануы, тұрақтылығы
156.Топтық зейінге қажет:
А) Өзара тексеру, лабораториялық тәжірибеде, сыныпта
B) Бақылау жұмысында, жеке тапсырмада
C) Сынақ уақытысында,
D) Өзіндік жұмыста
Е) Жеке тапсырмаларды орындау барысында
157.Мақсат қоюсыз пайда болатын зейін түрі:
А) Ырықсыз
В) Ырықты
С) Қалыптасқан
D) Сыртқы
Е) Ішкі
158.Зейінді бір обьектіге тұрақтандырып, сонымен қатар бірнеше іс-әрекет түрлерімен айналысу зейіннің қай қасиеті?
А) Зейіннің бөлінуі
В) Зейіннің шоғырлануы
С) Зейіннің аударылуы
D) Зейіннің тұрақтылығы
Е) Зейіннің көлемі
159.Зейiн - бұл сананың нақты бiр затқа анық және нақты бағытталуы. Бұл бағыттылық:
А) Таңдамалы
В) Шашыраңқы
С) Бөлiнушiлiк
D) Санасыз
Е) Саналы
160.Зейiннiң көру және естуге байланысты жiктелуiнiң негiзiн құрайтын:
А) Жетекшi анализатор
В) Заттың көрiнiсi
С) Материяның өмiр сүру формасы
D) Практиканың байланыс сипаты
Е) Талдау - жинақтау әрекетi
161.Зейiннiң объектiге, оның қандай да бiр өзгешелiктерiнiң күшiне сай бағытталуы қалай аталады?
А) Ырықты
В) Тұрақты
С) Ырықсыз
D) Ырықтыдан кейiнгi
Е) Әдейi емес
162.“Ырықсыз зейiн” және “енжар зейiн” терминдерi:
А) Синонимдер болып табылады
В) Зейiннiң түрлерiн бiлдiредi
С) Енжар зейiн ырықсыз зейiннiң бiр түрi болып табылады
D) Ырықсыз зейiн енжар зейiннiң бiр түрi
Е) Зейiннiң әртүрлi ерекшелiктерiн бiлдiредi
316.Сананың нысанаға бағытталуының дәрежесi -зейiннiң қандай көрсеткiшi болып табылады:
А) Шоғырлануы
В) Көлемi
С) Бөлiнушiлiгi
D) Ауысуы
Е) Тұрақтылығы
164.Объектiлердiң немесе оның бөлiктерiнiң санын бiр мезгiлде анық және нақ қабылдауда зейiннiң қандай қасиетi көрiнедi:
А) Көлемi
В) Шоғырлануы
С) Бөлiнушiлiгi
D) Ауысуы
Е) Қарқындылығы
165.Адамның мақсатқа орай кедергілерді жеңумен өз қылық әрекеттерін қолдап, реттей білу қасиеті:
А) Зейін
В) Қабілет
С) Табандылық
D) Темперамент
Е) Жігер
F) Түйсік
G) Ерік
H) Ырықсыз зейін
166.Ес дегеніміз – бұл:
A) Мнемикалық әрекет
B) Рефлекторлық әрекет
C) Интеллектуалдық әрекет
D) Инстинктивті әрекет
E) Перцептивті әрекет
167.Ес процесіндегі байланыстар:
А) Онтогенез
В) Филогенез
С) Адаптация
D) Ассоциация
Е) Доминанта
168.Естің уақыт-мерзімге қарай топтастырылуы:
А) Қысқа және ұзақ мерзімді
B) Көру, есту
C) Есте қалдыру, қайта жаңғырту
D) Иіс және сипап сезу
Е) Эмоциялық, орғаникалық
169.Ес процестері:
А) Ұмыту
B) Тану, амнезия
C) Қабылдау
D) Ойлау
Е) Өшіру
170.Адам ойының түрлі формаларын еске қалдыра алу қабілеті естің қандай түріне жатады:
A) Сөз-логикалық
B) Эмоциялық
C) Образдық
D) Оперативтік
E) Қозғалыс
171.Эйдетикалық ес дегенiмiз не?
А) Жадтың түрi
В) Зейiннiң түрi
С) Эмоцияның түрi
D) Қабылдаудың заңдылығы
Е) Мұғалімдер
172.Бұрын қабылдағанды қайта кезіккенде еске түсіру:
А) Тану
В) Қайта жаңғырту
С) Есте сақгау
D) Ұмыту
Е) Арнайы есте қалдыру
173.Қабылдау астарында жатқан уақытша жүйке байланыстарының негізі:
А) Объективтік шындық
B) Объективация
C) Шынайылық процесі
D) Қабылдаудың заңдылығы
Е) Тұтастылығы
F) Заттылығы
G) Тұрақтылығы
H) Cипатыллығы
174.Қабылдау ерекшеліктері:
А) Тұтастылығы
B) Заттылығы
C) Тұрақтылығы
D) Уақытша жүйке байланыстары
Е) Жүйкелік байланыстар
F) Нерв жүйесінің уақытша байланысы
G) Объективация
H) Шынайылық процесі
175.Қабылдау негізін құрайтын бас миындағы физиологиялық процесс:
А) Уақытша жүйке байланыстары
B) Жүйкелік байланыстар
C) Нерв жүйесінің уақытша байланысы
D) Қабылдаудың заңдылығы
Е) Тұтас байланыстар
F) Заттылығы
G) Тұрақтылығы
H) Cипатыллығы
176.Қабылдау түрлері
А) Кеңістікті қабылдау
B) Уақытты қабылау
C) Қозғалысты қбылдау
D) Ажыратып қабылдау
Е) Бөліп қабылдау
F) Бөлек-бөлек қабылдау
G) Өткенді қайта қабылдау
H) Апперцепциялық процесс
177.Қабылдаудағы дивергенция процесінің мәні:
А) Ажыратып қабылдау
B) Бөліп қабылдау
C) Бөлек-бөлек қабылдау
D) Қозғалысты қабылдау
Е) Бөліп қабылдау
F) Уақытша қабылдау
G) Өткенді қайта қабылдау
H) Апперцепциялық процесс
178.Қабылдаудың адамның жалпы психикалық тұрмысы мен өткен тәжірибесінің мазмұнына байланыстылығы:
А) Апперцепция
B) Өткенді қайта қабылдау
C) Апперцепциялық процесс
D) Кеңістікті қабылдау
D) Өзгеріссіз қайталау
Е) Қайталай беру
F) Жаттандылық
G) Тұтастай бейне тұрғызу
H) Әсердің жеке элементтерін бейнелеу
179.Қабылдаудың анықтамаларын табыңыз:
А) Затты немесе құбылысты бейнелеу
B) Тұтастай заттық түрде бейнелеу
C) Сезім мүшелері арқылы заттардың тұтас бейнеленуі
D) Өзгеріссіз қайталау
Е) Қайталай беру
F) Кеңістікті қабылдау
G) Өткенді қайта қабылдау
H)Әсердің жеке элементтерін бейнелеу
180.Қабылдаудың барлық елеулі белгілерін қамтитын жауапты таңдаңыз.
А) Сезім мүшелері арқылы заттардың тұтас бейнеленуі
B) Сыртқы ортаны психикалық тұрғыда моделдеу
C) Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарын объективті бейнелеу
D) Өткен тәжірибе бейнесін жаңғырту
Е) Жалпылаған бейне түзу
F) Сананың объектке бағытталуы
G) Тұтастай бейне тұрғызу
H) Әсердің жеке элементтерін бейнелеу
181.Қабылдаудың қай ерекшелігі арқылы,біз әлемді тұрақты және тұтас қабылдаймыз:
А) Тұрақтылығы
B) Тұтастылығы
C) Константтылығы
D) Уақытшалыңы
Е) Жүйелігі
F) Байланыстылығы
G) Объективация
H) Шынайылығы
182.Қабылдаудың негізгі ерекшеліктерін атаңыз:
А) Тұтастылығы
B) Мағыналылығы
C) Заттылығы
D) Өзгеріссіз қайталау
Е) Қайталай беру
F) Жаттандылық
G) Тұтастай бейне тұрғызу
H) Әсердің жеке элементтерін бейнелеу
183.Қабылдаудың негізігі қасиеттері:
А) Заттылық
B) Константтік
C) Тұтастылық
D) Өзгеріссіз қайталау
Е) Қайталай беру
F) Жаттандылық
G) Тұтастай бейне тұрғызу
H) Әсердің жеке элементтерін бейнелеу
184.Қабылдаудың физиологиялық негізін қарастырған ғалымдар:
А) П.К.Анохи
B) И.П.Павлов
C) И.М.Сеченов
D) Ж.Пиаже
Е) Д.Гартли
F) Н. Радишев
G) А.Лазурский
H) Б.Бехтереев
185.Нақты заттарды қате қабылдау
А) Алдану
B) Галлюционация
C) Иллюзия
D) Индукция
Е) Дедукция
F) Ой қортьндылары
G) Ұмыту
H) Адаптация
186.Ес процесстері:
А) Есте қалдыру, қайта жаңғырту, ұмыту.
В) Индукция, дедукция, ой қортьндылары, ұмыту.
С) Көңіл, аффект, қайта жаңғырту, стресс.
D) Сезгіштік, иллюзия, адаптация,
Е) Жалпылау, салыстыру, абстракциялау, нақгылау.
187.Амнезия дегенiмiз не?
А) Есте сақтау қабiлетiнiң бұзылуы
В) Ойлау қабiлетiнiң нашарлауы
С) Қабылдаудың күшеюi
D) Мидың зақымдануы
Е) Құбылыс.
188.Ес процесінің мәні:
A) Өткен тәжірибе бейнесін жаңғырту
B) Жалпылаған бейне түзу
C) Сананың объектке бағытталуы
D) Тұтастай бейне тұрғызу
E) Әсердің жеке элементтерін бейнелеу
189.Механикалық есте қалдырудың негізі
А) Өзгеріссіз қайталау
B) Қайталай беру
C) Жаттандылық
D) Жалпылаған бейне түзу
E) Сананың объектке бағытталуы
F) Тұтастай бейне тұрғызу
G) Әсердің жеке элементтерін бейнелеу
H) Өткен тәжірибе бейнесін жаңғырту
190.Реминисценцияның мәнісі:
А) Кешігіп еске түсіру, бірден еске түсіруден неғұрлым жақсырақ, толығырақ болады
B) Бірден еске түсіруден қарағанда кешігіп еске түсіру неғұрлым жақсырақ, толығырақ болады
C) Кешігіп еске түсіру, толығырақ болады
D) Жалпылаған бейне түзу үрдісі
E) Сананың объектке бағытталуы
F) Тұтастай бейне тұрғызу
G) Әсердің жеке элементтерін бейнелеу
H) Өткен тәжірибе бейнесін жаңғырту
191. Кешігіп еске түсіру, бірден еске түсіруден неғұрлым жақсырақ, толығырақ болады, бұл:
А) Реминисценцияның
В) Синтез
С) Абстракция
D) Жалпылау
Е) Дедукция
192.Эмоциялық ес – есте сақтау және қайта жаңғырту...
A) Иістер
B) Қимылдар
C) Эмоция
D) Құбылыстардың эмоциялық түрі
E) Сезім
F) Дыбыстар
G) Ой
H) Ұсыныстар
193.Практикалық ойлаудың бағыты:
A) Нақты тапсырмаларды шешуге
B) Жалпы заңдылықтарды табуға
C) Себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға
D) Бейімділікке
E) Заңдарды табуға
194.Обьекттің ұқсастығы мен айырмашылығы қойылатын ойлау операциясы:
А) Салыстыру
В) Есептеу
С) Талдау
D) Жүйелеу
Е) Абстрактылау
195.Жалпыдан жекеге қарай жүретін ой корытындысы:
А) Дедукция
В) Ой қорытындысы
С) Индукция
D) Пікір
Е) Пайымдау
196.Ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке бөліктерге бөлу:
А) Анализ
В) Синтез
С) Абстракция
D) Жалпылау
Е) Дедукция
197.Объектінің элементтерін, қасиеттерін, қатынастарын, т.б. бөлетін ойлаудың операциясы:
А) Талдау
B) Анализ
C) Сараптау
D) Дедукция
Е) Ой қорытындысы
F) Индукция
G) Пікір
H) Пайымдау
198.Ой қорытындыларын анықтаңыз:
А) Жекеден жалпыға қарай жасалады
B) Жалпыдан жекеге қарай жасалады
C) Ұқсас белгілері бойынша жасалады
D) Талдаудан қорытынды жасалады
Е) Ой қорытындысы жасалады
199.Ой қорытындыларының түрлері:
А) Индукциялық
B) Аналогиялық
C) Дедукциялық
D) Талдау
Е) Ой қорытындысы
F) Нақтылау
G) Пікір
H) Пайымдау
200.Ой операциялары:
А) Талдау,
B) Абстракциялау,
C) Салыстыру
D) Индукциялық
Е) Синтез
F) Ой қортьндылары
G) Ұмыту
H) Адаптация
201.Ой операциялары
А) Анализ, синтез
B) Салыстырма, жалпылау
C) Абстракциялау, нақтылау
D) Индукциялық
Е) Синтез, ұмыту
F) Ой қортьндылары
G) Ұмыту
H) Адаптация
202.Ой процесінің негізіндегі қисын формалары мен операциялары:
А) Сөз.
B) Сөйлеу
C) Тіл
D) Дедукция
Е) Ұғым ойдың формасы
F) Сөз, ой қорытындысын жасауға икемдiлiк
G) Ойдың бұзылуы
H) Қиялға ұласуы
203.Ой формалары
А) индукция, дедукция
B) ой тўжырымы
C) түсінік, пікір
D) Анализ
E) Синтез
F) Абстракция
G) Жалпылау
H) Дедукция
204.Ойлау дегеніміз:
А) Объективті шындық қорытындысы
B) Әлеуметтік жағдаймен ұштасқан, тілме нтығыз байланысты процесс
C) Әлеуметтік жағдайдың жалпы және жанама бейнеленуі
D) Ішкі рухани дүниесіи байытады
E) Дүниетанымдық көзкарасын калыптастырады
F) Қоғамдағы тарихи мағлұматтар мен білім қорын меңгереді
G) Әлеуметтік жағдаймен ұштасуы
H) тілмен тығыз байланыстылығы
205.Ойлау мәселесін зерттеген психологтары:
А) Ж.Пиаже.,
B) Д.Гартлн.,
C) А.Н. Радишев.
D) П.К.Анохи
Е) И.П.Павлов
F) И.М.Сеченов
G) Ж.Пиаже
H) Ж.Руссо
206.Ойлау операцияларын айқындаңыз:
А) Топтастыру
B) Жалпылау
C) Анализдеу
D) Пікір
Е) Ұғым
F) Сөз
G) Ұмыту
H) Қиял
207.Ойлау процесінің басты ерекшелігі
А) Түрлі заңдылықтарды ашу
B) Әлеуметтік жағдаймен ұштасуы
тілмен тығыз байланыстылығы
C) Фактiлерден, көргендерiнен қорытынды жасай бiлу
D) Пікірді жеткізу
Е) Ұғым ойдың формасы
F) Сөз, ой қорытындысын жасауға икемдiлiк
G) Ойдың бұзылуы
H) Қиялға ұласуы
208.Ойлау түрлеріне жатпайды:
А) Үйреншікті
B) Ырықты
C) Ырықсыз
Е) Ұғым ойдың формасы
D) Вербалды сөйлеу
F) Сөз, ой қорытындысын жасауға икемдiксіз
G) Ойдың бұзылуы
H) Қиялға ұласуы
09.Ойлау түрлеріне жатпайтынын көрсетіңіз:
А) Белсенді ойлау
B) Ырықты ойлау
C) Енжар ойлау
D) Анализ
E) Синтез
F) Абстракция
G) Жалпылау
H) Дедукция
210.Эмоциялар әр-алуандығына қарамастан мынадай ортақ қасиеттермен сипатталады:
А) Сапалы белгі
B) Интенсивтілігі
C) Ұзақтығы
D) Перцептивті
Е) Сенсорлы
F) Үйреншікті
G) Ырықты
H) Ырықсыз
211.Ойлауды қабылдаудан ажырататын көрсеткіштер:
А) әлеуметтік жағдаймен ұштасуы
B) жалпыланғандығы мен жанамаланғандығы
C) тілмен тығыз байланысты
D) ұзақ мерзімді
Е) қысқа мерізімді ойлау
F) абстракциялануы
G) формалары
H) операциялары бар
212.Ойлаудың анықтамасы:
А) Адам соның арқасында заттар мен шындық құбылыстарын олардың елеулі белгілері бойынша бейнелендіретін және олардың ішінде әр түрлі байланыстарды ашатын психикалық процесс,
B) Сырткы дүниені бейнелеудің ең жоғарғы формасы,
C) Сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының байланыс қатынастарының мида жалпылау және жанама түрде сөз аркылы бейнеленуі
D) Психикалық процестерде бар заттардық бейнесі
Е) Құбылыстардың қайта өңделу жолын елестету
F) Өткен тәжірибенің негізінде елестету
тілмен тығыз байланыстылығы
G) Фактiлерден, көргендерiнен қорытынды жасай бiлу
H) Бірнеше пікірден жаңа пікір шығаратын ойлау формасы:
213.Ойлаудың басқа процестерден айырмашылығы:
А) абстракциялануы
B) формалары
C) Өзін-өзі бақылау
D) Интроспекция
E) Сублимация
214.Адамдармен қарым-қатынаста белгілі бір шекті сақтау, адамдардың «өкпелі» шегін анықтау этикетінің типі.
А) Тактикалық қабілет
В) Гуманизм принціпі
С) Мейірімділік
Д) Сыпайылық
Е) Сезімталдық
215.Ойша жекелеген бөліктен тұтасқа өтуге мүмкіндік беретін ойлау операциясы:
А) Синтез
B) біріктіру
C) жинақтау
D) бүтіндік
Е) әсірелеушілік
F) елестету
G) агглютинация
H)Ұғым жылдамдығы
216.Оқу әрекеті арқылы адам:
А) Ішкі рухани дүниесіи байытады,
B) Дүниетанымдық көзкарасын калыптастырады ,
C) Қоғамдағы тарихи мағлұматтар мен білім қорын меңгереді.
D) Фактiлерден, көргендерiнен қорытынды жасай бiлу
Е) 3ат және кұбылыстарды ортақ қасиеттері бойынша ойша біріктіру ой әрекеті
F) Ой қорытындысын жасауға икемдiлiк
G) Ойдың формасы
H)Ойын жұмбақтап жеткізу
217.Бірнеше пікірден жаңа пікір шығаратын ойлау формасы:
A) Ой қорытындысы
B) Пікір
C) Ұғым
D) Сөз
E) Қиял
218.Ой жүйелiгi дегенiмiз не?
А) Фактiлерден, көргендерiнен қорытынды жасай бiлу
В) Ойдың бұзылуы
С) Ой қорытындысын жасауға икемдiлiк
D) Ойдың формасы
Е) Ойын жұмбақтап жеткізу
219.Ой формалары
А) аналогия
В) синтез
С) индукция, дедукция
D) Салыстыру
E) Ойдың бұзылуы
F) Абстракция
G) Интроспекция
H) Сублимация
220.Ой операциялары
А) анализ, синтез
В) салыстырма, жалпылау
С) абстракциялау, наќтылау
D) типизация
Е) әсірелеушілік
F) елестету
G) агглютинация
H)Ұғым
221.Ой процесінің негізіндегі қисын формалары мен операциялары:
A) Сөз.
В) Рефлекс.
С) Ассоциация.
D) Дін
Е) Инстинкт.
F) типизация
G) Сөйлеу
H)Тіл
222.3ат және кұбылыстарды ортақ қасиеттері бойынша ойша біріктіру ой әрекеті қалай аталады?
А) Жалпылау
В) Аналз
С) Синтез
D) Абстракция
Е) Салыстыру
223.Жекелік ойлаудағы қасиеттер мен құбылыстар
А)Адаптация
В)саналылық
С) бүтіндік
D) Сензивти амалдық
Е)Көлем
224.Ойлаудың амалдары:
А) Жүйелеу, салыстыру, талдау, біріктіру
В) Қабылдау, түйсіну
C) Қадағалау, басқару
Д) Бақылау, байқау
Е) Есте сақтау
225.Төмендегі берілгендердің ішінен ойлау формасын белгілеңіз:
А) Ой қорытындылау
В) Айқындау
С) Абстракция
D) Анализ
Е) Синтез
226.Ой тәсілдері:
A) Жалпылау, салыстыру, нақтылау, талдау, біріктіру
B) Есте қалдыру, қайта жаңғырту, ұмыту, тану
C) Сезгіштік, иллюзия, адаптация, сенсибилизация
D) Қызығу, талғам, мұрат, сенім
E) Ұғым, пікір, ой қорытындылары
227.Эгоцентрикалық сөйлеу неге көмектеседi?
А) Өз әрекетiн жоспарлап жүзеге асыруға
В) Өз қимылын реттеуге
С) Дұрыс сөйлеуге
D) Кiтап оқуа
Е) Қатесіз сөйлеуге
228.Көптеген білімдерді меңгеру, сөздік қордың кеңеюі негізінде жеткіншектік жаста қай процесс қарқынды дамиды:
А) Сөйлеу
В) Ойлау
С) Қабылдау
D) Түйсіну
Е) Есте сақтау
229.Бір адамның сөзі, яғни баяндамашының, лекгордың сөзі сөйлеудің қай түріне жатады?
А) Монолог
В) Ауызша сөйлеу
С) Ішкі сөйлеу
D) Диалог
Е) Жазбаша сөйлеу
230.Адам бұрын қабылдамаған заттар мен құбылыстардың бейнелерін құруы -бұл:
А) Қиял
В) Ойлау
С) Ес
D) Түйсіну
Е) Қабылдау
231.Көркем әдебиетті оқығанда қатысатын қиял түрін көрсетіңіз:
А) Әсерлесу (воссоздающий)
В) Ырықты
С) Ырықсыз
D) Шығармашылық
Е) Арман
232.Шығармашылық қиял байқалады:
А) Музыкада, сәулет өнерінде
B) Міндеттері орындауда
В) Ережелерді орындауда
Д) Физиологиясында
Е) Мақсатында, әркетінде
233.Қиялдың өзіндік дәрежесіне қарай бөлінуі:
А) Арман, қайта жасау
B) Үйреншікті
C) Ырықты
D) Фантастикалық
Е) Мұң, қиял
234.Көркем әдебиетті оқығанда қатысатын қиял түрін көрсетісіз:
А) Ырықсыз-үйреншікті
В) Суретті
С) арман
D) әсерлесу
Е) Ырықсыз
F) Креатив
G) үйреншікті
H) Шығармашылық
235.Қиялдың түрлері
А) Арман
В) Қиялдар
С) Фантазия
D) Ұсыныстар
Е) Қабылдау
236.Қиял – бұл:
А) Психикалық процестерде бар заттардық бейнесі
B) Құбылыстардың қайта өңделу жолын елестету
C) Өткен тәжірибенің негізінде елестету
D) Адам соның арқасында заттар мен шындық құбылыстарын олардың елеулі белгілері бойынша бейнелендіретін және олардың ішінде әр түрлі байланыстарды ашатын психикалық процесс
E) Сырткы дүниені бейнелеудің ең жоғарғы формасы
F) Сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының байланыс қатынастарының мида жалпылау және жанама түрде сөз аркылы бейнеленуі
G) Шындықтың бейнеленуі
H) Жүйке жүйесінің даму
237.Қиялды зерттеген ғалымдар
А) Т.Рибо
B) Г.Уоллес
C) Г.С.Альтилуллер
D) П.К.Анохи
E) И.П.Павлов
F) И.М.Сеченов
G) Ж.Пиаже
H) Ж.Руссо
238.Қиялдың бір түрі аглютинация көрінетін ертегілердегі кейіпкерлер
А) Кентавр
B) Адам-амфибия
C) Свинкс
D) Зевс
E) Пырақ
F) Афина
G) Су перісі
H) Алтын балық
239.Қиялдың жасалу жолдары
А) Аглютинация
B) Схематизация
C) Акцентировка
D) Арман
E) Қиялдар
F) Фантазия
G) Қабылдау
H) Логотип
240.Қиялдың түрлері
А) Арман
B) Қиялдар
C) Фантазия
D) Аглютинация
E) Схематизация
F) Акцентировка
G) Қабылдау
H) Логотип
241.Көптүрлі эмоция көріністері арасындағы бастапқы көңіл шарпулар:
А) Қуаныш, таңдану, қорқыныш, рахат
B) Аффект, ашулану, ыза
C) Қайғы, мұң, арман
Д) Мұңаю, куану
Е) Стресс, эмпатия
242.И.М.Сеченов пен И.П.Павлов ілімі бойынша ерікті әрекеттердің негізі:
А) Матриалдық процесс
B) Механикалық процесс
C) Ерікті әрекеттер
Д) Еліктеу
Е) Стресс
243.И.П.Павлов бойынша адамға тән мінез типтерінің бөлінуі:
А) Ойшыл тип
B) Орташа тип,
C) Жоғары тип
Д) Төменгі тип
Е) Симптомкомплексті тип
244.Тұлғаның өзін-өзі саналы түсінуімен байланысты, өзін-өзі реттеу қасиеттерінің жиынтығы:
A) Өзін-өзі бақылау
B) Итроспекция
C) Сублимация
D) Рефлекция
E) Идентификация
245.Елестету образдарынан тудыруға жатпайтындар:
A) Конформды
B) Гиперболизация
C) Схематизация
D) Агглютинация
E) Типті
246.Материалистік философия:
A) Психиканы материядан кейінгі екінші құбылыс деп қарастырады
B) Психиканы сыртқы дүние мәселесі ретінде қарастырмайды
C) «Абсолюттік жан» идеясы
D) Психика мен материяны тең бірлікте қарастырады
E) Ақыл-ой мен жанды елемейді
247.Психологияның объектісіне жатпайды:
A) Генетика
B) Қарым-қатынас
C) Сана
D) Мінез-құлық
E) Бейсаналық
248.Адам бүкіл психикалық әрекетінің, санасының белгілі заттарға құбылыстарға, олардың белгілі бір қасиеттерімен ерекшеліктеріне бағытталуы қандай процесті білдіреді:
A) Зейін
B) Қиял
C) Назар
D) Шоғырлану
E) Ойлау
249.Қандай ерекшелік адамды жеке тұлға ретінде сипаттамайды:
A) Нейродинамикалық қасиет
B) Өзіндік сана
C) Белсенділік
D) Өзін-өзі басқару
E) Даралық
250.Әрқашанда қабылдау:
A) Тұтастық
B) Бөлінушілік
C) Заттылық
D) Құрылымдық
E) Таңдамалы
251.Ойлау әрекетін сатылау кезеңімен қалыптастыру теориясының авторы:
A) Гальперин
B) Лазурский
C) Пиаже
D) Леонтьев
E) Мясищев
252.Сыртқы нақты іс-әрекеттің саналық ішкі әрекетке айналуы?
A) Интериорезация
B) Экстериорезация
C) Идеалды операция
D) Сыртқы көрініс
E) Проприорезаци
253.Материалдық әлемнің құбылыстары мен заттарының жекеленген қасиеттерінің бейнеленуі:
A) Түйсік
B) Ерік
C) Қабілет
D) Темперамент
E) Мінез
254.Адам психикасы дегеніміз не?
A) Тірі өмірмен, заттар әлемімен өзара байланысының жоғарғы формасы
B) Адамның белсенділік қызметі
C) Шындықтың бейнеленуі
D) Жүйке жүйесінің даму
E) Адамның ақпаратты алу қабілеттілігі
255.Объектіге көңіл аудару дәрежесі бұл-
А) Зейіннін шоғырлануы
В) Зейінің көлем
С) Зейінің ауысуы
D) Зейінің бөлінушілігі
Е) Зейінің тарату
256.Зейіннің физиологиялық негізін доминанта теориясы бойынша тусіндірген:
А) Ухтомский
В) Маслоу
С)Торндайк
D) Дж.Морено
Е) Юнг
257.Зейіннің интенсивті ұзақ физиологиялық негізі:
A) Бірінші сигнал системасы
B) Екінші сигнал системасы
C) Анализатор
D) Рецептор
E) Бас ми қыртысындағы оптимальды қозу
258.Нервтік процестер қандай параметрлермен сипатталады?
A) Қозу және тежелу
B) Күші, тепе-теңдік, қозғалғыштығы
C) Ұзақтық және еселік
D) Саналылық және санасыздық
E) Қозғалғыштық және өткізгіштік
259.Қарым-қатынас ең алдымен көру қозғалыс жүйесіне байланысты өз ішіне ым-ишара, пантомима тағы басқа қамтитын тілдесу:
A) Вербальды емес
B) Жест арқылы
C) Вербальды
D) Жай тілдесу
E) Монологтық
260.Қарым-қатынастың перцептивтік жағы:
A) Қабылдау және бір-бірін бағалау
B) Жолдасқа деген іс-әрекет
C) Ой барьері
D) Көзбен қарым-қатынас
E) Ақпарат алмасу
261.Ресми топқа мысал келтіріңіз?
A) Жоғарғы оқу орнының студенттері
B) Мектеп сыныбы
C) Жұмыс бригадасы
D) Отбасы
E) Мемлекет
F) Ұлт
G) Ерлі зайыптылар
H) Көршілер
262.Референттік топ келесімен сипатталады:
A) Адам оныѕ мақсаттарымен қўндылықтарын қабылдайды
B) Субъектіге артықтау ерекше статусы бар топ, (құнды-бағдар ретінде)
C) Бір мақсаты бар және ортақ іс –әрекетпен бірлескен топ
D) Отбасындағы ережелер
E) Мемлекет заңдарын ұстанатын топтар
F) Ұлттық бірлікті қолдайтындар
G) Ерлі зайыптылар өмірдің құндылықтары
H) Жоғарғы оқу орнының студенттері
263.Модальдық, нитенсивтілік, ұзақтылық нені сипаттайды?
A) Түйсіну
B) Қиял
C) Ес
D) Қабылдау
E) Ой
264.Эстетикалық сезім дегеніміз не:
A) Әдемілікті сезіну
B) Адамның басқа адамдарға және қоғамға қатысты ішкі көңіл-күйі
C) Белсенділікті төмендететін сезімдер
D) Адам іс-әрекетімен байланысты сезімдер
E) Танымдық іс-әрекетімен байланысты сезімдер
265.Меншіктік және криминальді-дүниеқорлық мақсатпен өткізу топ әрекеті арқылы сипатталады:
A) Сотқарлар тобы
B) Кооперация
C) Ұжым
D) Ассоциация
E) Шартты топ
266.Темперамент типтері:
А) Сангвинг, меланхолгик
B) Мінез, қабілет
C) Индукция, дедукция
D) Красис, мінез
Е) Қасиет, сезім
267.Мелонхолик типінің көрсеткіштері:
А) ішкі өмірі күрделі
B) жайбасар
C) уайымшыл
D) белсенділігі,
Е) Қайырымдылық
F) тұрақтылығы
G) Адалдық
H) Еңбексүйгіштік
268.Мінездің дамуына өзіне тән емес мынадай вариаттары акцентуация болады:
A) Қабілеттің әлеуметтік адаптацияда артылуы
B) Көңіліне алу
C) Психопатиялық қауіп-қатер
D) Қабілеттің әлеуметтік адаптацияға төмендеуі
E) Амбиваленттік жағдайдың доминанттық формадағы қажеттілік
269.Мінез құрылымының ерекшеліктері:
А) Адамның жеке басы, белсенділігі, тұрақтылығы
B) Жалқаулық
C) Қайырымдылық
D) Адалдық
Е) Еңбексүйгіштік
270.Темперамент типтері:
А) Сангвинг, меланхолгик
B) Мінез, қабілет
C) Индукция, дедукция
D) Красис, мінез
Е) Қасиет, сезім
271.Мінез құрылымының ерекшеліктері:
А) Адамның жеке басы, белсенділігі, тұрақтылығы
B) Жалқаулық
C) Қайырымдылық
D) Адалдық
Е) Еңбексүйгіштік
272.Мінез құрылымының ерекшеліктеріне жататындар:
А) белсенділігі
B) тереңдігі
C) ауыспалылығы
D) Адалдық
E) еңбексүйгіштік
F) жалқаулық
G) Төзімділік
H) Адалдық
273.Мінездің түрлеріне не жатады
А) Мақсатқа талпынғыштық
B) шыдамдылық
C) қыңырлық
D) Адалдық
E) еңбексүйгіштік
F) жалқаулық
G) қайсарлық
H) Шыншылдық
274.Мінездің еңбекке байланысты қасиеттері:
А) Адалдық
B) еңбексүйгіштік
C) жалқаулық
D) Тазалақ
Е) қайсарлық
F) Шыншылдық
G) Белсенділік
H) ұшқырлық
275.Мінез-құлықты түсіндіру жолдары бойынша барлық тұлға теорияларын қандай 3 түрге бөлуге болады
А) Психодинамикалық
B) Социодинамикалық
C) Интеракционистік
D) Доминанттық
Е) Физиологиялық
F) Нейродинамикалық
G) Анатомиялық
H) Биогенетикалық
276.Өмір барысында адамның өзіне-өзінің қатынасын білдіретін, өзін бағалай алуынан көрінетін мінез бітістері:
A) Қарапайымдылық, өркөкіректік, батылдық, жасқаншақтық
B) Батылдық, жалқаулық, ұқыптылық
C) Еңбек сүйгіштік, жалқаулық, ұқыптылық, салақтық
D) Мақсат, сенім, мотив, мінез-құлық
E) Темперамент, қабілет, бағалау
277..Қазіргі замандағы шет елдік мінезтанудың бағыттары:
A) Конституционалды-биологиялық, психоаналитикалық,идеологиялық
B) Бихевиоризм, гештальт, фрейдизм
C) Дуализм, когнитивтік, мінез-құлықтық
D) Фрейдизм, идеологиялық, әлеуметтік
E) Психогенетикалық, гуманистік, неофрейдизм
278.Мінез акцентуациясы деп:
A) Психогендік жағдайда мінездің кейбір кескіндерінің күшеюі
B) Білімді жаңа құрылымда қолдану
C) Туа біткен мінез кескіні
D) Шыдамдылықта көрінетін жеке адамның еріктік қасиеті
E) Жеке адамның эгоцентрлік көрінісі
279.Мінез патологиясынан, мінез акцентуациясының мәнді айырмашылығын көрсеткен ғалым:
A) Ю.Б.Гиппенрейтер
B) К. Леонгард
C) А.К.Ковалев
D) В.В.Богословский
E) Л.Н.Щербаков
280.Мінез акцентуациялары:
А) Гипертимді, эпилептоидты, параноиды, шизоидты, сензитивті, истероиды, циклоидты, психоастеник, еліктегіш конформды
B) Темперамент, мінез, қабілет
C) Афазия, аграфия, апатия, аффект
D) Зоофобия, ксенофобия, агрофобия
Е) холерик, флегматик, меланхолик
281.Астениктің (алжуа адамның) сипаттамасы:
А) Нәзік денелі, қушық кеуде, тар иықты, қол-аяғы серейген
B) Кіші не орта денелі, етщең
C) Бұлшық етті, дене бөлшектері өзара сәйкес дамыған
D) Биік кеуделі, қарынды, қысқа мойын
Е) Ірі, қарулы денелі
282.Сезімдердің атқаратын қызметтері:
А) адамның жан дүниесін реттеу
B) ағза жұмысын реттеу
C) ояту
D) тұлғаның психологиялық қасиеттерінің жеке дара үйлесі
E) белсенді тойтарыс жүйелі қасиеті
F) қойылған міндеттер сәтті іске асу шарты болатын адамның жеке –психологиялық ерекшеліктері
G)адамның психологиялық ерекшеліктері
H) Шыдамдылықта көрінетін жеке адамның еріктік қасиеті
283.Сезімді сипаттаудың белгілері
А) саналы түрде
B) биіктік
D) ерікті
C) махаббат
D) патриотизм
E) ұят
F) мақсат
G) сенім
H) мотив
284.Сезімнің түрлері:
А) махаббат
B) патриотизм
C) ұят
D) әдет
E) сенім
F) мотив
G) мінез-құлық
H) қорку
285.Темперамент бұл-
А) Дағдылық ерекшеліктері жүйке жүйесіндегі іс-әрекеті байланыс және ара-қатынас процессі,қозуы және тежелуі
B) Тұлғаның дағдылық ерекшеліктері,оның өзіндік психикалық қылығының анықталуы
C) Тұлғаның өзіндік психикалық дианмикалық процесстерінің бейнеленуі
D) Темперамент – қойылған міндеттер сәтті іске асу шарты болатын адамның жеке –психологиялық ерекшеліктері
E) білім, іскерлік, дағдылар сәтті қалыптастыруға ықпал ететін адамның психологиялыќ ерекшеліктері
F) қарым-қатынаста және іс-әрекетте қалыптасатын индивидтің жүйелі әлеуметтік қасиеті G) психиканың жеке-дара табиғи динамикакық көріністер жиынтығы
H) іс-әрекеттің талаптарына сай тұлғаның психологиялық қасиеттерінің жеке дара үйлесі
286.Темперамент дегеніміз не?
А) Темперамент- туа пайда болатын қасиет
B) Темперамент- адамның жалпы қозғалысынан да, психиканың кұші мен тереңдігінен де жақсы байқалып отырады
C) Темперамент – ағзаның физиологиялық өзгешеліктерімен, әсіресе жоғарғы жүйке қызметінің тума қасиеттерімен шарттас психикалық құбылыс.
D) Темперамент – қойылған міндеттер сәтті іске асу шарты болатын адамның жеке –психологиялық ерекшеліктері
E) білім, іскерлік, дағдылар сәтті қалыптастыруға ықпал ететін адамның психологиялыќ ерекшеліктері
F) жоғары ұйымдастырылған материяның белсенді тойтарыс жүйелі қасиеті
G) психиканың жеке-дара табиғи динамикакық көріністер жиынтығы
H) іс-әрекеттің талаптарына сай тұлғаның психологиялық қасиеттерінің жеке дара үйлесі
287.Гиппократтың Гуморальды теориясы бойынша холерикт қандай сұйыққа сәйкес келеді?
А) Сары өт
В) Қара өт
С) Қан
D) Шырын
Е) Сары және қара өт
288.Темперамент жайлы физиологиялық ой кімнен басталады?
А) Гиппократтан
В) Платоннан
С) Демокриттен
D) Галеннен
Е) Аристотелден
289.Темперамент қасиеттеріне жататын:
А) субъективизация
B) Эмоция күші
C) үрейлілік
D) енжарлық
E) салмақты
F) шынайылық
G) селсоқ
H) әлсіз тип
290.Темпераментті алғаш сипаттаған:
А) Гиппократ
В) Платон
С) Аристотель
D) Кречмер
Е) Б.Спиноза
291.Танымға деген ұмтылыста көрінетін жоғарғы сезім:
А) Ақыл-ой
В) Қызығушылық
С) Табандылық
D) Адамгершілік
Е) Эстетикалық
292.Іс-әрекетте және қарым-қатынаста көрінетін дербес адамның жеке даралық ерекшеліктерінің бірлігі:
А) Мінез
В) Зейін
С) Темперамент
D) Қиял
Е) Қажеттілік
293.Мінез- қоғамдық қарым-қатынастардың.....
А) Жиынтығы
В) Қалпы
С) Бейімделуі
D) Қабілеттілігі
Е) Кереғарлығы
294.Қасиеттер дегеніміз:
А) адам санасындағы объективті шынайлықтың заттары мен көріністер қасиеттерінің біртұтас кешендерінің тойтарысы
В) қарым-қатынаста және іс-әрекетте қалыптасатын индивидтің жүйелі әлеуметтік қасиеті
С) қойылған міндеттер сәтті іске асу шарты болатын адамның жеке –психологиялық ерекшеліктері
D) білім, іскерлік, дағдылар сәтті қалыптастыруға ықпал ететін адамның психологиялыќ ерекшеліктері
Е) жоғары ұйымдастырылған материяның белсенді тойтарыс жүйелі қасиеті
F) психиканың жеке-дара табиғи динамикакық көріністер жиынтығы
G) іс-әрекеттің талаптарына сай тұлғаның психологиялық қасиеттерінің жеке дара үйлесі
295.Темперамент түрлерін көрсетіңіз
А) холерик
B) мелонхолик
C) сангвиник
D) оптимист
Е) интроверт
F) экстроверт
G) астеник
H) пикник
296.Флегматик бұл
А) күшті тип
B) селсоқ
C) салмақты
D) қызба
D) енжарлық
E) салақтық
F) шынайылық
G) селсоқ
H) әлсіз тип
297.Холерик қалай анықталады?:
А) қызба
B) атылғыш
C) күшті тип
D) баяулық
E) салақтық
F) шынайылық
G) селсоқ
H) әлсіз тип
298.Холерик қалай анықталады?:
A) аралас тип
В) қызба
С) атылғыш
D) салмақты,құбылмалы
Е) кішті тип
F) шынайылық
G) селсоқ
H) әлсіз тип
299.Флегматик бұл :
A) күшті тип
В) аралас тип
С) селсоқ
D) қызба
Е) атылғыш
F) шынайылық
G) құбылмалы
H) әлсіз тип
300.Сангвиник дегеніміз
А) салмақты
В) атылғыш
С) селсоқ
D) күшті
Е) қызба
F) шынайылық
G) әлсіз тип
H) құбылмалы
301.Тұлғаның біртұтас қасиеттері қорғаныс механизмдеріне жатады:
А) Проекция
B) Фалликалық,
С) Генитальды
D) Оральді
Е) Гумертальді
302.Тұлғаның өз іс-әрекетін мен түрлі психикалық процестерін детерминициялау және реттеу қасиеті
A) Ерік
В) Қиял
С) Ерік бақылауы
D) Эмоциялары
F) Санасын бақылау
G) Ой
H) Шығармашылық
303.Адамның айналадағы заттарға және құбылыстарға деген қарым-қатынасы:
А) Сезім
В) Эмоция
С) Достық
D) Ғашықтық
Е) Махаббат
304.Қиындықта барлық күшiн дамыту, кез-келген құмарлықпен кiрiсуге қабiлеттiлiк, алдына қойған мақсатқа жетудi үнемi қадағалау, қай мiнез қасиетiне жатады:
А) Күштiлiк
В) Әлсiздiк
С) Қарама-қайшылық
D) Жұмсықтық
Е) Тарлылық
305.Темперамент пен мiнез арасында қандай ұқсастық бар:
А) Жеке тұлғаның қасиетi болып табылады
В) Тұлғаның қалыптасуына әсер етпейдi
С) Танымдық процесс болып табылады
D) Сананың психикалық ерекшелiгi болып табылады
Е) Iс-әрекеттiң нәтижелi орындалуына әсер етпейдi
306.Темпераменттің физиологиялык негізі:
А) Жоғарғы жүйке типі
В) Шартты рефлекс
С) Шартсыз рефлекс
D) Нервтік байланыстар
Е) Жоғарғы жүйке қызметі
307.Мінез:
А) Психикалық касиет38. Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи даму теориясында психиканың сыртқы практикалық іс-әрекетпен жақындасу бағыттары:
B) Еңбектің іс-әрекетінің және адамның психикалық құрылымы мен адамның практикалық іс-әрекетінің ерекшеліктері
Б) Интеллектуалды танымдық сфера мен адамның қршаған ортамен байланысының ерекшеліктері
В) Нәрестенің эмоционалды қатынасы мен оның жандануы арқылы дамуына мүмкіндігі
D) Жасөспірімдердің интимді-тұлғалық қатынасы
Е) Адамның практикалық іс-әрекеттерінің ерекшеліктері
Қабілет
308.Қабілет анықтамасы:
А) Жемісті іс-әрекетті қамтамасыз ететін жеке тұлғаның жеке-даралық психологиялық ерекшеліктері
В) Нышандардың жоғарғы көрінісі
С) Жеке тұлғаның даралық ерекшеліктері
D) Білім, іскерлік, дағдының көрінісі
Е) Дарындылықтың негізгі белгісі
309.Қабілеттердің қалыптасу ерекшеліктері байланысты:
А) Тәрбиешісіне, мұғаліміне
B) Санасына, өзіне
В) Достарына
D) Қоршаған ортасына
Е) Физиологиясына
310.Кейбір арнаулы қабілеттіктердің кең көлемде дамуын зерттегендер:
A) Ю.Б.Гиппенрейтер, О.В.Овсянникова
B) А.Н.Леонтьев, М.П.Кравца
C) С.Л.Рубинштейн, А.В.Брушлинский
D) К.А.Абульханова-Славская, В.М.Русалова
E) Э.А.Голубевой, Б.М.Теплов
311.Іс-әрекеттің жеке салаларында ғана көрініп, оның нәтижелі орындалуына мүмкіндік беретін қабілет:
A) Арнаулы қабілет
B) Шығырмашылдық қабілет
C) Жалпы қабілет
D) Дарындылық
E) Талант
312.Қабілеттіліктің дамуының негізгі физиологиялық ерекшелігі:
A) Нышан
B) Темперамент
C) Ойлау
D) Дарындылық
E) Арнайы қабілет
314.Қабілет жайлы сөз қозғағанда төменгі жағдайларды ескерген жөн:
А) Тарихи даму процесінде қалыптасады, адам табиғатын құрайды
C) Іс-әрекетті сәтті орындауға ыөпал етеді
В) Ойлау дәрежесін
D) Адамды бір-бірінен ерекшелейді
Е) Жеке басын жетілдіруіне байланысты
315.Қабілеттілік
А) Жеке адамның өзіндік психологиялық дербес сәйкестігі, оның қабілеттілік қызметтері мен қамтамасыз ететін жоғары деңгейі
В) адамның мұндай психикалық ерекшеліктері тәуелді білім қабілеттері, дағдылары, бірақ кейбір дағдылары ќолынан келетін іс-јрекеттері сјйкес келмейді.
С)адамныѕ есінде бїтін комплекстін заттар жјне обьективтілік јлемніѕ ќўбылысыныѕ бейнеленуі
D) Әлеуметтік сапаныѕ жүйесі, қарым-қатынас өзіндік дағдыларын иелену
Е) Жоғарғы ұйымдастырылєан кеңістік жүйесі, жасалған активті бейнелену, субьектік, обьектік әлемі
F) Өзіндік табиғи даєдылар- шартты динамикалық психиканың айқындалуы
G) Адамның дербес психикалық ерекшеліктері жетістікке жетуінің дағдылары және шартты түрде жұмыстың орындалуы
H) Адамның бiлiмi мен дағдысына байланысты қалыптасатын жеке бастық ерекшелiк
316.Адамның бiлiмi мен дағдысына байланысты қалыптасатын жеке бастық ерекшелiк:
А) Қабiлет
В) Жекебас бағыттылығы
С) Темперамент
D) Мiнез
Е) Мотивация
317.Қабiлет дамуына алғы шарт болып не табылады:
А) Нышан
В) Бағыттылық
С) Темперамент
D) Мiнез
Е) Белсендiлiк
318.Арнайы қабiлеттер қай жаста қалыптаса бастайды:
А) Мектеп жасына дейiнгi шақты
В) Нәрестелiк шақта
С) Кiшi мектеп жасында
D) Орта мектеп жасында
Е) Жасөспiрiмдiк шақта
319.Iс-әрекеттiң кез-келген түрiнде жоғарғы табысқа жетудi қамтамасыз ететiн адам қабiлетiнiң даму деңгейi:
А) Талант
В) Арнайы қабiлет
С) Дарындылық
D) Данышпандық
Е) Жалпы қабiлет
320.Адам қабiлетiнiң дамуындағы нышанның бастамасы:
А) Дарындылық
В) Арнайы қабiлет
С) Талант
D) Данышпандық
321.Б.М.Теплов «қабілеттің»үш түрін көрсеткен:
А) қабілетпен бір адамның келесісінен өзгешеленетін дербес психологиялық ерекшеліктер түсіндіріледі
B) қабілет деп қандайда бір немесе көптеген әрекеттердің орындалуының табыстылығына қатысы бар жалпы алғанда дербес ерекшеліктерді атайды
C) Қабілет түсінігі аталмыш адамда қалыптастырылған дағдылармен немесе іскерлікпен, сол білімділікпен сәйкес келмейді
D) Жеке адамның биологиялық тума қасиеттері:
Е) Шығармашылык іс - әрекетті орындауға мүмкіндік беретін кабілеттің жоғарғы деңгейі
F) Қиын жағдайларда туындайтын нервтік-психикалық күштену
G) Тек адамға ғана тән психикалық бейнелеудің жотаргы формасы
H) Саналы түрде сан рет қайталап орындалатын әрекет
322.Талант дегеніміз не?
А) талат әрекет негізінде айқындалады
B) талант-бұл қабілеттің белгілі бір үйлесімділігі
C) жекелеген айырушы қабілетті айтамыз
D) Сәтті іс-әрекеті қамтамасыз ететін тұлғаның жеке психологиялық ерекшеліктері
Е) Білім, іскерлік, дағды
F) Туа біткен өмірлік білім әрекетті орындауға мүмкіндік беретін кабілет
G) Кәсіби мамандық түрлеріне қажеттілік
323.Шығармашылык іс - әрекетті орындауға мүмкіндік беретін кабілеттің жоғарғы деңгейі:
А) Данышпандык
В) Нышан
C) Талант
D) Интуиция
Е) Интеллект
324.Қабілеттілік дегеніміз
A) Сәтті іс-әрекеті қамтамасыз ететін тұлғаның жеке психологиялық ерекшеліктері
В) Білім, іскерлік, дағды
С) Туа біткен өмірлік білім
D) Ми мен анализаторлардың кейбір туа біткен анатомиялық физиологиялық ерекшеліктері
Е) Іс –әрекеттің талаптарына сай, қойылған міндеттер сәтті іске асу шарттары болып табылатын тұлғаның жеке психологиялық ерекшеліктері
F) Данышпандылық
G) Шабыт
325.ысаналы түрде сан рет қайталап орындалатын әрекет:
А) Әрекет үйрену, дағдылану, жаттығу
B) Қимыл, белсенділік
C) Ойлау әрекеті,
Д) Қимыл-қозғалыс
Е) Тежелу, байсалдылық
326.Тұлға:
А) Іс-әрекеттің, қарым-қатынастың сана мен өзіндік сананың белсенді субъектісі және адамның мәнді сапасының жүйесі
B) Болмысты тану көзі ретінде индивид және өзінің жеке дамуының көрсеткіші
C) Табиғи тіршілік иесі және қозғалғамалы жан иесі
D) Белсенділікті жеткізуші және құрастырушы тіршілік етуші
Е) Дербес өмір сүретін ағза және белсенді әрі құрастырушы бола алатын тіршілік иесі
327.Рухани қажеттіліктер орындау тәсіліне қарай сезімдерін туғызады:
А) Ләзаттану, рахат
B) Еңбекке және адамдарға қарым-қатынасқа қажеттілік
C) Тамаққа, киімге, баспанаға қажеттілік
D) Оқуға, білімге қажеттілік
Е) Кәсіби мамандық түрлеріне қажеттілік
328.Жеке адамның биологиялық тума қасиеттері:
А) Рефлекторлық қызмет, темперамент, истинктер
B) Ерік, эмоция, сезімдер
C) Ойлау қабылдау
D) Ойлау, пікір, ұғым
Е) Мінез-құлық қозғалыс
329.Ж.Пиаженің интеллект дамуының сенсорлы сатысында қалыптасуы:
А) Адаптация
B) Әрекет схемасы
C) Индукция
D) Рефлекстер
Е) Аккомодация
330.Қиын жағдайларда туындайтын нервтік-психикалық күштену:
А) Стресс
В) Эмоция
С) Көңіл-күй
D) Сезім
Е) Құмарлық
331.Тек адамға ғана тән психикалық бейнелеудің жотаргы формасы:
А) Сана
В) Рефлекс
С) Ерік
D) Эмоция
Е) Түрткі
332.Сананың пайда болуы негізі:
А) Еңбек пен қоғамдық қатынастардан. Еңбек пен қоғамдық қатынастардан
В) Табиғаттан
С) Табиғаттан тыс күштен
D) Тума беріледі
Е) Адамның өзіндік әрекетінен
333.Ерік қасиеттері:
А) табандылық
B) өзін-өзі басқару
C) әрекеттер мен шешімдердің саналы түрде жүруі дүниетанымның қалыптасуы
D) адамгершілік қасиеттерінің дамуы, сезім борышын тәрбиелеу
E) Қалау, яғни жасай алу ептілігін меңгеру
334.Ерікті тәрбилелеудің негізгі шарттары:
А) дүниетанымның қалыптасуы, адамгершілік қасиеттерінің дамуы, сезім борышын тәрбиелеу
B) Қалау, яғни жасай алу ептілігін меңгеру
C) өз әрекетін бағалау әдетін қалыптастыру, оның салдарын түсіну, оларға сыртқы көзқараспен қарау
D) табандылық
E) өзін-өзі басқару
F) әрекеттер мен шешімдердің саналы түрде жүруі
G) мақсатқа бағытталған
H) психиканың бір жағы
335.Ерікті тырысу елестері мына дәрежеге бөлінеді
А) нәтижелі
B) әдейі, қасақана
C) Дифференциялық өзін-өзі басқару
D) әрекеттер мен шешімдердің саналы түрде жүруі
E) мақсатқа бағытталған психиканың бір жағы
336.Еріктік әрекет дегеніміз не:
А) мақсатқа жетудің құралдары мен әрекеттің мақсатын алдын ала есептеу
B) қандай жолмен және қандай тәсілмен әрекет жасау
C) ырықсыз психикалық процестерді ырықты процестерге ауыстыруды
D) адамның өз-өзін бақылауын
=адамның өзінің алдына саналы мақсат қоюын
337.Сана мен іс-әрекет бірлестігі жайлы кім айтты және ол жайлы мақала қай уақытта жарық көрді?
А) С.Л.Рубинштейн, 1934ж
B) Ш.Вильям, 1976 ж
C) Э.Фрейд, 1967ж
D) С.Холл, 1956ж
Е) Х.Т.Шерьязданова, 2000ж
338. Сана мен іс-әрекеттің бірлігі принципі:
А) Іс-әрекет - сананың белсенділігінің формасы
B) өз әрекетін бағалау әдетін қалыптастыру
оның салдарын түсіну
C) өзін-өзі басқару
D) әрекеттер мен шешімдердің саналы түрде жүруі адамның өзінің алдына саналы мақсат қоюы
Е) Өзіндік санасы, ақыл-ойының дамуының тұрақтануы
339. Эмоциялық құбылыс құрылымындағы компонентті көрсетіңіз:
А) эмоционалды уайым
B) қажеттілік
C) күлу немесе жылауы
D) дербес қарым-қатынасы
Е) даралық ерекшелік
340. Тірі жәндіктер психикасының алғашқы даму сатысы?
А) Сенсорлық
В) Интеллектуалдық
С) Коммунативтілік
D) Перцептивтілік
Е) Аддитивтік
341. Объективті дүниенің субъективті бейнесі бұл-...
А) Психика
В) Қиял
С) Әдіс
D) Ғылым
Е) Қабілет
342. Л.С.Выготский бала дамуының заңдылығын бөліп көрсетті:
А) Бала дамуындағы эволюция және инволюция байланысы, бала дамуының бірқалыптылығы, циклдік және дамудың бірқалыпты еместігі
B) Бала дамуындағы метаморфоздар, бала дамуындағы шартты рефлекстер
C) Физикалық өзгерістер, бала дауындағы дене қимылдарының үйлесімділігі, белсенді әрекеттер
D) Әлеуметтік өзгерістер, бала дамуындағы белсенді қарым-қатынастыр, бала өз ортасымен байланысының шексіздігі
Е) Биологиялық өзгерістер, бала дауындағы белсенді биологиялық өзгерістерде үйлесімділіктің болуы
343.Бала даму динамикасының параметрлерін зерттеген ғалымдар:
А) Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев
B) Аристотель, Сократ, Платон
C) Э.Фрейд, Ш.Вильям
D) С.Холл, В.Франклин
Е) Әл-Фараби, Х.Т.Шерьязданова
344.Сәбилік кезеңде баланың психикалық дамуының негізгі факторлары:
А) Заттық әрекеттер, ойын әрекеттер
B) Еңбек әрекеттері
C) Оқу іс-әрекеті
D) Шығармашылық әрекеттер
Е) Жазу әрекеттері
345.1-3 жасқа дейінгі балаларды тәрбиелеу кезінде мән беру бағыттары:
А) Кинестезиялық сезінуі, тік жүруі және сананың таңбалы қызметі
В) Өзіндік санасы, ақыл-ойының дамуының тұрақтануы
C) Ойын, еңбек, әрекеттері
D) Өзін бағалауы,
Е) Кеңістікке кеш бейімделуі
346 Бала өмірге келгенде алғашқы әрекеттерінің көрінуі:
А) Айғайлауы, жылауы
B) Күлу немесе жылауы
C) Дүниені танып білумен
D) Баланың дербес қарым-қатынасы
Е) Еңбектеуі мен жүруі
347. Баланың сөйлеу белсенділігінің даму кезеңі:
А) 1,5-2-3 жаста
B) 2-6-7 жаста
C) 6,5-7 жаста
Д) 10-11 жаста
Е) 0,5-1,5 жаста
348. Баланың психикалық дамуының тік жүруді меңгеруінің факторлық мағынасы:
А) Еркін қарым-қатынасқы түсу, кеңістікке бағдарлану, қозғалыс
B) Сөйлеуді меңгеру
C) Жүруді игеру
D) Еңбектеп үйренуі
Е) Секіре білуі
349.Кіші мектеп жасының оқу міндеттері:
А) Бағалау, бақылау, оқу әрекеті
B) Экспериментік
C) Лангитюдті әдісі
D) Психологиялық әрекет
Е) Психикалық даму
350.Р.М.Грановская эмоциялық құбылыстарды қарастыруы:
А) Құбылыстар арасындағы аффектілерді және дүниелерді
B) Адамдар арасындағы қатынасты
C) Дүниетанымдылықты иегру
D) Адам жан дүниесінің құбылыстарын
Е) Іс-әрекет нәтижелерін
351.Эмпатия дегенiмiз не?
А) Баланың iшкi жан дүниесiн дәл қабылдай бiлу
В) Баланың кемшiлiгiн байқамау
С) Ересектердiң жан-дүниесiн түсiне бiлу
D) Тәрбиеге көп мән беру
Е) Туғаннан 3 жасқа дейін
352.Бөбектiк шақтағы негiзi iс-әрекет?
А) Заттық- манипуляциялық
В) Заттық-жағдайлық
С) Әрекеттiк-эпизодтық
D) Әрекеттiк – жадайлық
Е) Заттық әрекеттік.
353.Пассивтi сөздiк қор дегенiмiз не?
А) Баланың түсiнетiн сөзiнiң саны
В) Баланың өзi айтатын сөз саны
С) Сөздердi қате айту
D) Былдырлап сөйлеуi
Е) Ым-ишарасыз сөйлеу
354.Дамудың әлеуметтiк багытының негiзiн салушы ғалым:
А) Дж.Локк
В) Г.Галлилей
С) В.Валлон
D) Р.Декарт
Е) Н.Гуткина
355.А.Валлон жылау туралы не дедi?
А) Алдын-ала бiрдеменi сезу
В) Қарын аштықтың белгiсi
С) Анасын шақыру
D) Қарым-қатынас iздеу
Е) Жазалаудың нәтижесi
356.Өзiндiк сана сезiм қашан қалыптасады ?
А) 1-3 жаста
В) 0-1 жаста
С) 3-7 жаста
D) 7-8 жаста
Е) Туған күннен бастап
357.3-7 жастағы сөйлем құру ерекшелiгi
А) Сандық және сапалық жағынан өзгередi
В) Сандық жағынан өзгередi
С) Сапалық жағынан өзгередi
D) Өзгермейдi
Е) Көлемі жағынан өзгереді
359.3 жастагы ақыл-ой дамуының анықтаушы мәнi?
А) Сананың таңбалық қызметi
В) Әрекеттердi меңгеру
С) Дүниеге көзқарас
D) Басқаларға елiктеуi
Е) Тұрақты iс-әрекетпен айналысу.
360.Менменсудiң негiзi не?
А) Ерегiсу мен қыңырлық
В) Қыңырлық пен сенгiштiк
С) Бұзықтық пен көнгiштiк
D) Кiнәмшiлдiк, тәртiптiлiк
Е) Өзiндiк бағаның жоғарылығы.
361.Сюжет дегенiмiз не ?
А) Ойында көрiнетiн болмыс өрiсi
В) Ойындық әрекеттер
С) Ойын ережелерi
D) Ойын барысы
Е) Ой қорытындысы.
362.Ф.Шиллер қандай теорияның авторы?
А) Жұмсалмай қалган қуат
В) Рахаттану
С) Амалсыздық
D) Көңiлсiздiк
Е) Доминанта
363.А.Н.Леонтьев тұлға жайлы не айтты?
А) Мектеп жасына дейiнгi кез тұлғаның алғашқы құрылу кезi
В) Бөбектiк шақ тұлғаның көрiну кезi
С) Жеткiншектiк шақ тұлғаның қалыптасу кезi
D) Қарттық шақтағы жеке қасиетiнiң көрiнуi
Е) Адам баласының жүре пайда болатын қасиетi
364.Қазақтарда 7 айдан 12 айға дейiнгi кезең атауы:
А) Еңбектеу жасы
В) Тiк жүру жасы
С) Елiктеу жасы
D) Алғашқы қимылдар жасау кезi
Е) Кемелдену жасы.
365. Геккельдiң эволюция заңы:
А) Онтогенез филогенездiң қысқара қайталануы
В) Филогонез онтогенездiң қысқара қайталануы
С) Екеуiнiң қатар қайталануы
D) Дамудаы өзгергiштiктiң болуы
Е) Табиғи сұрыпталудың негiзiнде өмiр сүру.

366. «Генензис» дегенiмiз не ?
А) Пайда болу, қалыптасу
В) Өзгеру
С) Пайда болу, анықтау
D) Дүниеге келу
Е) Ген құрылымының өзгеруi.
367. Жастық шақтағы қарама-қарсы сапа?
А) Ұқсастық, мойындамаушылық
В) Белсендiлiк таныту,енжарлық
С) Дербестiк, сенiмсiздiк, ұят
D) Көпшiлдiк, менменсу
Е) Әрекетшiлдiк, мақсаткерлiк.
368.3-7 жас аралығын ғылыми тұрғыдан қалай атайды ?
А) Мектеп жасына дейiнгi кезең
В) Сәбилiк шақ
С) Нәрестелiк шақ
D) Бөбектiк шақ
Е) Кiшi мектеп жасы.
369.Тiлдiң лексикасы мен граматикалық ережелерiн меңгеру жасы
А) 1-3 жасқа дейiн
В) 3-7 жасқа дейiн
С) 1-7 жасқа дейiн
D) 5-7 жасқа дейiн
Е) Барлық жаста.
370.Даму психологиясының тармақтарын ата
А) Балалар психологиясы, ересектер психологиясы, геронтопсихология
В) Балалар психологиясы, эксперименттiк психология
С) Еңбек психологиясы, спортр психологиясы,
D) Әлеуметтiк психология
Е) Фрейдизм, гештальтпсихология, анимизм,сенсуализм.
371. Автономдық сөйлеу қай жасқа тән?
А) Нәрестелiк шаққа
В) Бөбектiк шаққа
С) Жеткiншектiк шаққа
D) Cәбилiк шаққа
Е) Барлық жасқа
372.Хронологиялық жас дегенiмiз не?
А) Жасына сай iшкi және сыртқы белгiлерiнiң үйлесiмдiлiгi
В) Ақыл ойының жасына сай дамуы
С) Адамгершiлiк қасиетiнiң дамуы
D) Баланың көңiл күйiнiң бұзылуы
Е) Құрсақтағы даму жасы
373.Оқыту қандай аймаққа бағытталуы қажет?
А) Жақынаралық даму
В) Актуалды даму
С) Өзгермей даму
D) Дұрыс жауап жоқ
Е) Көңiл-күй компоненттерiне
374.Геккельдiң эволюция заңы дегенiмiз не?
А) Онтогенез филогенездiң қысқара қайталануы
В) Филогонез онтогенездiң қысқара қайталануы
С) Екеуiнiң қатар қайталануы
D) Жас ерекшелігін аеықтау
375.Педология дегенiмiз не?
А) Бала, iлiм
В) Өзгерiлмейтiн, iлiм
С) Даму, iлiм
D) Психика
Е) Бiлiм және мектеп
376.Сензитивтiк кезең дегенiмiз не?
А) Адам психикасының дамуындағы аса нәтижелi кезі
В) Нәтижесiз кез
С) Дағдарыстық кез
D) Ерекше кез
Е) Психикасының дамуындағы ауыспалы кез
377. Оқу iс әрекетi қай жастағы iс-әрекет болып табылады?
А) Кiшi мектеп жасында
В) Жеткiншектiк жаста
С) ектеп жасына дейiнгi шақта
D) Бөбектiк шақта
Е) Барлық жауабы дұрыс.
378. Дағдарыстың белгiлерi:
А) Қызығушылықтың бәсеңдеуi, қырсықтық, ынтаның жоғалуы
В) Қырсықтық, үлгерiмнiң төмендеуi, тәртiптiң жақсаруы
С) Ынтаның жоғалуы, тiл алғыштық
D) Барлығы дұрыс
Е) Белсендiлiктiң артуы, ашуланшақтық, ұмытшақтық.
379. Ақыл-ой дамуының кезеңдерiн көрсет:
А) Сенсомоторлық интеллект, нақтылы операциялар, формальды операциялар
В) Репрезентативтiк интеллект, сенсо-моторлық интеллект, ұгым
С) Формальды операциялар, сенсо-моторлық интеллект, интериоризация
D) Дұрыс жауабы жоқ
Е) Интериоризация, экстериоризация, репрезентативтiк интеллект.
380.Эгоцентризм дегенiмiз не?
А) Баланың ерекше интеллектуалдық көзқарасы
В) Ақыл-ой дамуының дәрежесi
С) Интеллект
D) Өзгенiң айтқанын iстеу
Е) Адамның дүниетанымы мен сенiмi
381. Жадырау комплексi дегенiмiз не?
А) Арнайы эмоциялық қимыл реакциялары
В) Қажеттiлiктi қанагаттандыру
С) Жармасу
D) Ему
Е) Ойда –жоқта туындайтын қимылдар.
382. Бала өмiрiнiң алғашқы екi айындағы ерекшелiк:
А) Барлық анализаторлардан шартты рефлекстер жасалады
В) Интеллектiсiнiң дамуы
С) Анализаторлардың өз қызметiн атқармауы
D) Дұрыс жауабы жоқ
Е) Есту анализаторының ғана қызмет етуi.
383.Н.Хомский тiл туралы не айтты?
А) Тiлге икемдiлiк туа берiледi
В) Тiлге икемдiлiк жүре пайда болады
С) Бала сөйлеуге дайын туылады
D) Барлық жауабы дұрыс
Е) Тiл қатынас құралы
384.7 айда бала қалай отырады?
А) Сүйеусiз отырады.
В) Сүйемелдеу арқылы
С) Ешкiмнiң көмегiнсiз
D) Дұрыс жауабы жоқ
Е) Отыра алмайды.
385.Тұрақты кезең белгiсi не?
А) Өзгерiстiң аздығы
В) Қарқындылық
С) Әсерленушiлiк
D) Өзгерiстiң көптiгi
Е) Өзгерiстiң жоқтығы
386.Эволюция дегеніміз не?
А) Алға қарай даму
В) Даму күшiн арттыру
С) Даму деңгейiн анықтау
D) Дамуды жоққа шығару
Е) Керi қарай даму.
387. Кiшi мектеп жасындағы әлеуметтiк қатынас аймағы
А) Мектеп ,көршiлерi
В) Ата-анасы, аға-әкпелерi
С) Ата-анасы
D) Дұрыс жауабы жоқ
Е) Таныс ересек адамдар.
388.Кәсiптiк индентификация дегенiмiз не?
А) Өмiрiн белгiлi бiр мамандықпен байланыстытыру
В) Мамандыққа қызығушылық танытпау
С) Жаңа жетекшiлiктiң болуы
D) Еңбекке араласу
Е) Мамандығын ауыстырып тұру
389. Мектепте оқуға психологиялық дайындық түрлерi
А) Интеллектуалдық, жекелiк
В) Жекелiк, сапалық
С) Жалпылық, тiкелей
D) Интеллектуалдық, жалпылық
Е) Жеклiк, жалпылық
390. 6 жастан мектепке оқуға келген балалардың қатынас аймағы
А) Мұғалiмге, балаларға, өзiне деген қатынастары
В) Мұғалiмге, өзiне, ата-аналарына
С) Балаларға, ата-аналарына, бауырларына
D) Өзiне, мұғалiмге, көршiлерiне
Е) Анасына,жаңа туған балаларға.
391. Баланың мектепте оқуға жекелiк жағынан дайын болуы үшiн не қажет
А) Ықыласы, оқушының iшкi позициясы
В) Ықыласы, қызығушылығы
С) Оқулығы, ойыншығы
D) Мақсаты, оқушының iшкi позициясы
Е) Мақсаты мен мiндетi
392. Қыр көрсету” дегенiмiз не?
А) Қоршаған ортаның назарын өзiне қарату арқылы табысқа жетудi көздеу қасиетi
В) Жақсы оқып, тәртiптi болу
С) Табандылық топта отырып өз дегенiне жету
D) Ән айтып, би билеу арқылы өзiн көрсету
Е) Барлық жауабы дұрыс
393. Эльконин ұсынған оқу iс-әрекетiнiң компоненттерi
А) Мотивация, оқу тапсырмалары, оқу операциялары, бақылау
В) Оқу тапсырмалары, оқу операциялары, баға алу
С) Бақылау, тыңдау, үй жұмысын орындау
D) Мотивация, мұғалiмдi тыңдау, бақылау
Е) Тыңдау, оқу, жазу, бақылау, бағалау.
394.Оқу бала үшiн не болып табылады?
А) Әрекеттену
В) Ынталану
С) Қанағаттану
D) Қатынасқа түсу
Е) Мақсатқа жету
395.Оқудағы бақылаудың соңы не болып табылады?
А) Бағалау
В) Мадақтау
С) Ренжу
D) Түсiну
Е) Жазалау
396.Бала оқу процесi кезiнде неден аулақ болуы керек
А) Механикалық есте сақтаудан
В) Логикалық ойлаудан
С) Ерiк күшiн жұмсаудан
D) Тәртiп бұзудан
Е) Зейiннiң бөлiнуiнен
397. Л.С.Выготский енгізген, әр жасқа тән баланың қоршаған ортамен қатынасын сипаттайтын түсінік:
А) Дамудың әлуметтік жағдайы
В) Эмоционалды қатынас
С) Моральды - тұлғалық қатынас
D) Сензитивті жас
Е) Дағдарысты кезең
398. Л.С.Выготский енгізген, әр жасқа тән баланың қоршаған ортамен қатынасын сипаттайтын түсінік:
А) Дамудың әлуметтік жағдайы
В) Эмоционалды қатынас
С) Моральды - тұлғалық қатынас
D) Сензитивті жас
Е) Дағдарысты кезең
399. Дамудың бір кезеңінен екіншісіне ауысудың себебі неде:
А) Жетекші әрекет типінің өзгеруінде
В) Қоршаған ортасында
С) Жасының өсуінде
D) Психикасының өзгеруінде
Е) Оқу-тәрбие процесінің күрделенуінде
400. Психологиялық жасты дамудың әлеуметтік жағдайы, негізгі іс-әрекет, психологиялық жаңа құрылымдар негізінде қарастыруды кім ұсынды:
А) Д.Б.Эльконин
В) Л.С.Выготский
С) Л.И.Божович
D) А.Н.Леонтьев
Е) С.Л.Рубинштейн
401. Маңызды психикалық жаңа құрылымдарын пайда болуымен байланысты әрекетті көрсетіңіз:
А) Жетекші іс-әрекет
В) Ортақ іс-әрекет
С) Өнімді іс-әрекет
D) Заттық іс-әрекет
Е) Жанама іс-әрекет
402. Психика дегеніміз:
A) Орталық нерв жүйесінің мүшесі
В) Мидың жоғары ұйымдастырылған материя қасиеті
С) Ерекше адами қызметі
D) Мидың іс-әрекеті.
Е) Субъективті қоршаєан шынайлықты бейнелеу
Ж) Жанның психикалық бейнелеуі
З) Қоршаған шынайлықты бейнелейтін нерв жүйесінің қасиеті
403. Биологиялық жас - бұл:
А) Адам өмірінің орташа ұзақтығы
В) Қоғамдық нормаға адам жағдайының сәйкестік деңгейі
С) Орта талаптарына адамның бейімділігін көрсетеді
D) Осы уақытқа дейін қол жеткізген психологиялық даму деңгейі
Е) Әлеуметтік нормаларға адамның сәйкестігі
404. Психологиялық жас-бұл:
А) Адамның орта талаптарына бейімділік деңгейін көрсетеді
В) Адам өмірінің жыл, ай, күнмен сипатталуы
С) Адам өмірінің орташа ұзақтығы
D) Осы уақытқа дейін қол жеткізген психологиялық даму деңгейі
Е) Өткен өмірінің ұзақтығы
405. Адам дамуы – бұл:
А) Тұлғаның сыртқы және ішкі әлеуметтік және табиғи факторлардың әсерімен қалыптасу процесі
В) Болып жатқан жағдайларға аса сезімталдықтан байқалатын адамның сипаттық ерекшелігі
С) Өз әрекетін жоспарлай білу
D) Баланың психикалық дамуы
Е) Қарым-қатынас жасай білуі
406. Фрейд бойынша Эдип комплексі қашан дамиды:
A) Фалликалық кезеңде
B) Оральдық кезеңде
C) Генетальдық кезеңде
D) Анальдық кезеңде
Е) Жасырын кезеңде
407. Фрейд теориясына сәйкес жеке адамдағы тазалық, қызғаныш немесе қырсықтық секілді тұлғаның мінез қасиеттері адамның әрекет нәтижесінде қалыптасады:
A) Анальдық кезеңде
B) Аральдық кезеңде
C) Фалликалық кезеңде
D) Генитальдық кезеңде
Е) Жасырын кезеңде
408. Петровский бойынша тұлғаның даму фазасы өтеді:
A) Бейімделу, индивидуализация, интеграция
B) Оральдық, анальдық, фалликалық
C) Адамгершілікке дейін, шартты, шарттыға дейін
D) Жасырын, генитальдық, анальдық
Е) Эгоцентризм, өзіндік сана орнығу
409. Электра комплексі, Фрейд бойынша дамиды
A) Фалликалық кезеңде
B) Жасырын кезеңде
C) Оральдық кезеңде
D) Генитальдық кезеңде
Е) Пубертаттық кезеңде
410. Дамудың мәдени - тарихи теориясы қай дамуды көздейді:
А) Адамның танымдық функцияларын
В) Тұлғаның кәсіби сапаларын
С) Индивидуумның формальды қасиеттерін
D) Адамның мәдени деңгейін
Е) Денелік дамуын
411. Л.С.Выготский дамуды қандай кезендерге бөлді:
A) Дағдырысты, қалыпты
B) Қысқы мерзімді ұзақ мерзімді
C) Жас ерекшеліктік
D) Қалыпты, жүйелі
Е) Бірізді
412. Нақтылы әлеуметтік ортаны есепке алда отырып бала өзінің жекелік дамуында қандай фазалардан өтеді:
A) Адаптация, инвидуализация, интеграция
B) Оральдық кезең, анальдық кезең
C) Фалликалық кезең, генитальды кезең
D) Жасырын, генитальды, анальды
Е) Эгоцентризм, өзіндік сана, өзіндік сенім
413. Қоғамдық құндылықтар мен нормалар балаларға не арқылы беріледі:
A) Тәрбиелеу
B) Қарым-қатынас
C) Тұқым қуалау
D) Оқыту
Е) Нақыл сөз
414. Даму психологиясында қарастырылады:
A) Психикалық, денелік және жалпы даму
B) Интеллектуалдық, денелік және психикалық даму
C) Ақыл-ойлық, психикалық және соматикалық даму
D) Денелік, ақыл-ойлық және жалпы даму
Е) Психосоматикалық даму
415. Сензитивтілік:
A) Онтогенетикалық дамудағы ерекше сезімталдық
B) Ата-ана ролін меңгеру
C) Әлеуметтік ортадағы әке мен ана болуды сезіну
D) Баланың психологиялық дамуы
Е) Адамның интеллектуалдық дамуы
416. Баланың дамуы дегеніміз:
A) Бір жас кезеңінен екіншісіне өту
B) Білім, іскерлік, дағдылардыберу процесі
C) Туғаннан кемел жаққа дейінгі ағзаның жеке дамуы
D) Өз бетінше даму
Е) Ересектердің тәрбиесі
417. Тұқым-қуалаушылық дегеніміз:
A) Ата-аналарынан мұра қалған потенциал
B) Жүре пайда болған фактор
C) Интеллектуалдық даму негізінде фактор
D) Аз зерттелген ая
Е) Туа берілген қасиеттер
418. Ішкі жағдайлардың сыртқы әрекетке ауысу процесі
A) Экстериоризация
B) Интроспекция
C) Коммуникация
D) Синестезия
Е) Бейімделу
419. Дамудың қозғалушы күшінің ең жақсы жағдайлары болады:
A) Интериоризация процесінде
B) Білім аккумуляциясында
C) Қалыпты игергенде
D) Эктериоризация процесінде
Е) Белсендіру кезінде
420. Жекелік әрекет пен «мен өзім» түсінігінің пайда болуы қай жас ерекшелік кезеңінің орталық жаңа құрылымын құрайды:
А) Ерте сәбилік
В) Жеткіншек шақ
С) Нәрестелік
D) Жасөспірімдік шақ
Е) Мектеп жасына дейінгі кез
421. Кіші мектеп жасында естің қай түрі белсенді дамиды:
А) Ырықты ес
В) Қысқа мерзімді ес
С) Оперативті ес
D) Ырықсыз ес
Е) Ұзақ мерзімді ес
422. Кіші мектеп жасында іс-әрекеттің басым түрі:
А) Оқу-танымдық іс әрекет
В) Оқу-кәсіби іс-әрекет
С) Нәтижелі іс-әрекет
D) Ойын іс-әрекет
Е) Қарым-қатынас
423. Жаңа туған баланың қалыпты бойы:
А) 42-56 см
В) 48-56 см
С) 45-65 см
D) 48-50 см
Е) 40-45 см
424. Жаңа туған баланың қалыпты салмағы:
A) 2,5-3 кг
B) 2,5-4 кг
C) 2,5-4 кг
D) 3-4,5 кг
Е) 2-4,5 кг
425. Баланы қатал ережелермен бағындырып, көндіріп отыруға негізделген ата-ана стилі:
A) Демократиялық стиль
B) Индифферентті стиль
C) Либерельді стиль
D) Авторитарлы стиль
Е) Ересектердің тәрбиесі
426. Нәрестелік кезең:
A) 2-3айдан-1 жаса дейін
B) 1 жастан – 4 жасқа дейін
C) Туылғаннан – 2 жасқа дейін
D) 2 жастан – 4 жасқа дейін
Е) 1 жастан – 5 жасқа дейін
427. Іс-әрекеттің жетекші түрі:
A) Қарым-қатынас, заттық және ойын
B) Интроспекция, бейімделу, қатынас
C) Ойлану, елестету, есте сақтау
D) Бағдарлау, ойнау, жүгіру
Е) Бағдарлау, бақылау,
428. Нәрестелік кезеңнің жетекші іс-әрекеті түрі:
A) Үлкендермен эмоционалдық қарым-қатынас
B) Заттық әрекет түрі
C) Еңбек ету әреткеті
D) Ұйықтау әрекеті
Е) Белсенді әрекеті
429. Эгоцентрикалық сөз - бұл::
А) Баланың іс-әрекетінде өзіне қарта айтылатын сөзі
В) Баланың ерекестерге бағыттаған сөзі
С) Баланың жылау арқылы тұсіндіру сөзі
D) Баланың көңіл-күйін білдіретін сөзі
Е) Баланың сөйлей қалу
430. Автономиялық сөйлеу түрінің саны:
А) 3
В) 7
С) 2
D) 5
Е) 10
431. Автономиялық сөйлеу дегеніміз не?:
А) Баланың сөйлеуі үлкендердің сөйлеуіне ұқсамауы
В) Баланың сөздік қорының анықтығы
С) Баланың өзімен іштей сөйлеу әрекеті
D) Баланың сөйлеу техникасы
Е) Баланың сөздік қорының толық дамуы
432. Акселерация дегеніміз ол:
А) Баланың шапсаң даму
В) Баланың дамудан кеш қалуы
С) Қартаю жасында даму
D) Баланың сөздік қоры
Е) Баланың жас ерекшелігі
433. Эриксон дағдарысты қалай атады
А) Прогресс пен регресс-арасындағы талдау сәтi
В) Дамудагы секiрiстер
С) Эволюция мен инволюция үйлесiмi
D) Өзгермейтiн құбылыс
Е) Өзгермелі құбылыс
434.Сенім мен сенімсіздік ең алғаш қай жаста туындайды:
А) Нәрестелік шақта
В) Жасөспірімдік шақта
С) Ерте балалық шақта
D) Жеткіншектік шақта
Е) Қарттық шақта
435. Нәрестелік жастағы әлеуметтендірудің басты мәні:
A) Адамдар арасындағы қатынас нормаларын меңгеру
B) Заттар мен әрекет тәсілдерін меңгеру
C) Адамдар арасындағы өз ара қатынас, әлеуметтік рольдерді меңгеру
D) Білімді меңгеру, тұлғаның интеллектуалдық танымдық сферасының дамуы
Е) Жыныстық рольдік рифференциация адамдар арасындағы қатынас нормаларын меңгеру
436. Ерте балалық шақтағы әлеуметтанудың басты мәні:
A) Заттармен әрекет тәсілдерін меңгеру
B) Адамдар арасындағы қатынас нормаларын меңгеру
C) Заттармен әрекет тәсілдерін жүзеге асыру дамыту
D) Адамдар арасындағы өзара қатынас әлеуметтік рольдерді меңгеру
Е) Білімді меңгеру тұлғаның интеллектуалдық танымдық сферасының дамуы
437. Мектеп жасына дейінгі әлеуметтендірудің басты мәні:
A) Әлеуметтік рольдерді адамдар арасындағы қатынастарды меңгеру
B) Заттар мен әрекет тәсілдерін меңгеру
C) Адамдар арасынадғы өзара қатынас әлеуметтік рольдерді меңгеру
D) Заттар мен әрекет тәсілдерін меңгеру
Е) Білімді меңгеру тұлғаның интеллектуалдық танымдық сферасының дамуы
438. Кіші мектеп жасындағы әлеуметтенудің басты мәні:
A) Білім алу тұлғаның интеллектуалдық танымдық сферасының дамуы
B) Адамдар арасындағы қатынас нормаларын меңгеру
C) Заттар мен әрекет тәсілдерін меңгеру
D) Жыныстық рольдік деференсация адамдар арасындағы қатынас нормаларын меңгеру
Е) Әлеуметтік рольдерді адамдар арасындағы қатынастарды меңгеру
439.SYMBOL 178 \f "Symbol" \s 16ІМенSYMBOL 178 \f "Symbol" \s 16І деген ұғымды адам өзiне өзi тең екенiн бiлу деп анықтама берген қай психолог?
А) Б.С.Мерлин
В) Д.Ж.Бруно
С) Л.С.Выготский
D) Ж.Пиаже
Е) М.Г.Ярошевский
440. Дамудағы анықтаушы өзгерiстер?
А) Жеке бас бағдарының жалпы қасиеттерi, сана механизмдерiнiң даму дәрежесi
В) Әлеуметтiк орта мен даму
С) Жас кезеңдерi мен адамның мүмкiндiктерi
D) Өсiр сүрген ортасы
Е) Барлық жауабы дұрыс
441. Жана туған баланың шарттсыз рефлексi?
А) Сору, қорғану, бағдарлау
В) Жылау, қорғану
С) Жымию, жылау
D) Жүгiру, шаршау.
Е) Бағдарлау, жылау
442. Нәрестенiң сөздердi түсiне бастауын қандай қимылдан байқаймыз?
А) Аталған зат тұрған жаққа бас бұру
В) Ұрыс кезiнде жылау
С) Шақырған кезде жымию
D) Аталған нәрсеге қарамай түсiнбеу.
Е) Жылжып, затқа ұмтылу
443. Ерте және мектеп жасына дейінгі кезең орасындағы шекара, бала өмірінің қиын кезеңдерінің бірі:
A) 3 жас дағдарысы
B) 7 жас дағдарысы
C) 1 жас дағдарысы
D) Жаңа туылу дағдарысы
Е) Қалыптасу дағдарысы
444. Бала өмірінің алғашқы жылындағы басты жаңа түзініс:
A) Тік жүру
B) Мимика
C) Сайлау
D) Қуану
Е) Қарым-қатынас
445. Адам дамуының қандай аймақтары бар?
А) Денелiк, когнитивтiк, психоәлеуметтiк аймақтар.
В) Денелiк, динамикалық, тiлдiк аймақтар.
С) Сыртқы, аралық, iшкi аймақтар.
D) Заттық, нақтылы, елестiк аймақтар.
Е) Прогрессивті және регрессивті аймақтар
446. Денелiк даму аймағының сипаттамасы.
А) Адамның бойы мен дене бiтiмiнiң өсуi мен өзгеруi.
В) Адам баласының бойының өсуi.
С) Бүкiл тiрi арганизмдердiң дамуы.
D) Қатты денеден тұратын заттардың өзгеруi.
Е) Қимыл-қозғалыс белсенділігінің артуы
447. Когнитивтiк даму аймағының сипаттамасы не?
А) Ойлау мен мәселенi шешуге қатысы бар барлық психикалық процестер.
В) Есте сақтау қабiлетiнiң дамуына ерекше көңiл бөлу.
С) Ойлау мен зейiн процестерiнiң бiрлiкте болуы.
D) Мiнездiң жайлы болуы.
Е) Қабылдау мен түйсінуге қатысы бар психикалық процестер
448. Психоәлеуметтiк даму аймағының сипаттамасы.
А) Тұлға қасиеттерi мен әлеуметтiк дағдылар.
В) Адамның қоғамдық тапсырмаларды тиянақты орындай бiлуi.
С) Адамның қиындықсыз өмiр сүре бiлуi.
D) Талғамның заман талабына сай өзгеруi.
Е) Даму барысы
449. Баланың сезім органдары қай кезеңнен бастап қызмет атқарады:
A) 2 айдан кейін
B) Туылғанға дейін
C) Туылғаннан кейінгі 1-ші аптада
D) Туыла салып
Е) 3-ші айда
450. Когнитивтiк даму сатыларының авторы кiм?
А) Ж.Пиаже
В) Дж.Брунер
С) Р.С.Немов
D) Л.С.Выготский
Е) Қ.Б.Жарықбаев
451. З.Фрейдтiң психосексуалдық даму сатыларын ата.
А) Оральдык, анальдiк, фалликалық, генитальдiк.
В) Оральдык, анальдiк, моральдык, амалдық.
С) Анальдық, логикалық, эмбриональдык.
D) Генитальдык, фалликалық, құрылымдық, гармональдык.
Е) Дамудың барлық кезеңдері
452. Жас ерекшелiгi дегенiмiз не?
А) Өз құрылмы мен динамикасы бар дамудың циклi
В) Дамудың шекарасы
С) Әр жастағы өзгерiс
D) Дұрыс жауабы жоқ
Е) Баланың оқуға деген қабыілетін.
453. Керн Инерасека тестi ненi анықтауға арналған?
А) Баланың оқуға деген интеллектуалдық дайындығын
В) Баланың оқуға деген жекелiк дайындығын
С) Баланың жаңа режимге дайындығын
D) Барлық жауабы дұрыс
Е) Қорытындыны бағалау.
454. Н.М.Гуткина 6 жастағы балалар жөнiнде не дедi?
А) Балалардың аз бөлiгi ғана оқушының iшкi позициясына ие
В) Барлық балалар интеллектуалдық жағынан дайын
С) Барлық баллар жекелiк жағынан дайын
D) Барлық балалар дұрыс дамыған
Е) Даму үстіндегі өзгеріс.
455. Жасөмпiрiмдiк шақта кездесетiн даму варианттары
А) Қиындықсыз өтетiн акрiстi өзгерiс, өз жолын табуда қиналу
В) Вербализм, мазасыздық
С) Адасу, өзiн-өзi дұрыс басқара бiлу
D) Қызығушылық
Е) Сананың дамуы
456. Жасөспiрiмдiк шақта даму динамикасына тәуелдi жағдайлар:
А) Барлық жауабы дұрыс
В) Ересек адамдармен қарым-қатынас
С) Құрбы-құрдастармен қарым-қатынас
D) Махаббат сезiмiнiң пайда болуы
Е) Достық қарым-қатынас
457. Жастық шақта адамның өзiн қабылдау түрлерi:
А) Болашаққа қарыздарлық қателесуге құқылық, соңына дейiн түсiнбеушiлiк
В) Сенiмдiлiк, болашаққа қарыздарлық, өмiрде өз орнын табу
С) Қағаттану, қателсуге құқылық, бiлiм алуға қабiлеттiлiк
D) Ақыл тоқтату, соңына дейiн түсiнбеушiлiк
Е) Өзімшілділік
458. Баланың ата-анасына ұқсап туылуы:
A) Анатомиялық нышан
B) Шарты рефлекстер
C) Физиологиялық нышан
D) Шартсыз рефлекс
E) Рефлекс
459. Өзінің есту және көру түйсіктерінің толық болмауына қарамастан, шығармашылдық қабілеттіліктерін дамытқан ғалым:
A) О.С.Скороходова
B) Л.А.Орбели
C) К.М.Быков
D) И.М.Сеченов
E) П.К.Анохин
460. Кімнің анықтамасы бойынша, «мінез-бұл адамзат қабілеттілігін керемет көбейтушісі» деп көрсетеді:
A) К.Фишера
B) Б.М. Теплов
C) Н.Ф. Суворов
D) Н.С. Лейтес
E) И.П. Павлов
461. Іс-әрекет және қарым-қатынас барысында қалыптасқан жеке адамның тұрақты дара ерекшелігінің жиынтығы:
A) Мінез
B) Қабілет
C) Темперамент
D) Нышан
E) Дағды
461. «Стресс» сөзін алғаш қолданғаг ғалым:
A) Ганс Селье
B) Д.О.Хеббу
C) С.Шехнер
D) К.Ланге
E) Л.Фестингер
462. Эмоцияның ақпараттық теориясының авторы:
A) П.В. Симонов
B) Ф.Крюгер
C) В.Франкл
D) П.М.Якобсон
E) Б.И. Додонов
463. Эмпирикалық мәліметтерді жинаудағы психологиядағы негізгі әдіс:
A) Эксперимент
B) Анкета алу
C) Интервью
D) Бақылау
E) Әңгілемелесу
464. Топтың ұжым ретінде сипаттайтын критериі болып саналмайды:
A) Топтың мүшелерінің саны
B) топ мақсатының қоғам мақсатымен байланыстылығы
C) Топтың мүшелермен ұжымдық құндылықты және мақсаты қабылдау
D) Топтың қабілеті барлық мүшелерге толық гормонды дамумен қамтамассыз етеді
E) Олармен қоғамның функцияларын орындау
465. Бала әрекетімен байланысты екінші жарты жылда пайда болатын қайталанатын дыбыстық сәйкестік:
А) Былдырау
В) Уіллеу
С) Сөйлеу
D) Айқай
Е) Жылау
466. Нәрестенің мақсатқа көзделген алғашқы әрекеті:
А) Ойын әрекеті
В) Затты ұстауы
С) Тік жүру
D) Сөйлеу
Е) Монипуляциялық әрекет
467. Эльконин ұсынған оқу iс-әрекетiнiң компоненттерi
А) Мотивация, оқу тапсырмалары, оқу операциялары, бақылау
В) Оқу тапсырмалары, оқу операциялары, баға алу
С) Бақылау, тыңдау, үй жұмысын орындау
D) Мотивация, мұғалiмдi тыңдау, бақылау
Е) Бақылау, орындау, баға алу, үй тапсырмалары
468. Мектеп жасына дейінгі балалардың ойыны
А) Негізгі іс-әрекет болып табылады
В) Қолы бос кезіндегі әрекеті болып табылады
С) Қарым-қатынастың жетекші түрі болып табылады
D) Кәсіби әрекеттің түрі болып табылады
Е) Еліктеу болып табылады
469. Нәрестелік шақ қандай ерекшеліктің дамуына сензитивті болатынын анықтаңыз:
А) Сөйлеудің дамуы үшін
В) Оқу дағдыларының дамуы үшін
С) Қозғалу қабілетінің дамуы үшін
D) Кәсіби дағдыларының дамуы үшін
Е) Заттық әрекеттің дамуы үшін
470. Туылғаннан 1 жасқа дейінгі кезеңдегі балалардың ересектермен заттық әрекеттен тыс қарым қатынасы:
А) Эмоционалды тікелей қатынас
В) Заттық-манипуляциялық әрекет
С) Сюжеттік - рөлдік ойын
D) Оқу-танымдық әрекет
Е) Оқу әрекеті
471. Әлеуметтік жағдай мен рольдік қылық формасын 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға тән іс-әрекеттің қарым-қатынаспен үйлесуі:
A) Сюжетті – рольдік ойын
B) Эмоционалды – тікелей қарым-қатынас
C) Заттық – манипуляциялық іс-әрекет
D) Оқу – танымдық іс-әрекет
Е) Еңбек іс-әрекеті
472. Өзіндік бағаның төмендеуінің көрінуі қай жасқа тән:
А) Кіші мектеп жасына
В) Мектепке дейінгі жасқа
С) Жеткіншектік жасқа
D) Жоғары сыныптағыларға
Е) Жасөспірімдік шаққа
473. Көрнекі бейнелік ойлаудан сөздік-логикалық ойлауға ауысу қай жаста жүзеге асады:
А) Кіші мектеп жасында
В) Жоғары мектеп жасында
С) Мектепке дейінгі жаста
D) Ерте балалық шақта
Е) Мектеп алды шағында
474. Жиыныстық идентификация қашан пайда болады:
A) Мектеп жасына дейінгі кезде
B) Кіші мектеп жасында
C) Жасөспірімдік шақта
D) Жеткіншектік шақта
Е) Пубертаттық кезде
475. Баланың алғашқы мақсатты әрекеті:
А) Жармасу
В) Өтініш
С) Сипау
D) Манипуляция
Е) Уілдеу
476. 3 жас дағдарысының нәтижесінде қандай жаңа құрылым пайда болады:
A) Өзін көрсету
B) Тік жүру
C) Сөйлеу
D) Білуге ұмтылу
Е) Қиялдың дамуы
477. Мектеп алды жасындағы басты жаңа құрылым:
A) Мектепке дайындықтың қалыптасуы
B) Диалогтық сөйлеу
C) Қарым-қатынас дағдылары
D) Өзін көрсету
Е) Өз еркіндік
478. Мектепке дейінгі жаста тұлғалық және әлеуметтік сферадағы жаңа құрылымдар:
A) Құрдастарымен әрекеттесу қабілеті
B) Өзінің қимылдық белсендігін бақылай алу
C) Оқу мотивациясы
D) Сөздік қордың дамуы
Е) Ережеге бағыну
479. Баланың мектепте оқуға даярлығы неден құралады
A) Психологиялық денелік және ақыл-ойлық
B) Мотивациялық, денелік, интеллектуалдық
C) Жалпы дайындық
D) Интеллектуалдық және денелік
Е) Денелік, физиологиялық және ақыл-ойлық
480. Қай жаста мотивтер мен өзіндік сананың бағынуы орталық жаңа құрылым болып табылады:
А) Жеткіншектік шақ
В) Ерте сәбилік
С) Мектепке дейінгі
D) Кіші мектеп жасы
Е) Ересектік шақ
481. Жеткіншек кезеңнің өзіне тән анатомиялық ерекшелігі:
А) Бойы мен жеке салмағы, басы ұлғая бастайды
В) Мидың маңдай бөлігі едәуір қалыптасады
C) Бас миының салмағы 1400 гр жетеді
Д) Сөйлеуы жетіледі
Е) 10-12 жас аралығын қамтиды
482. Жеткiншек шақтағы биогенетикалық универсализмнiң негiзiн салушылар кiмдер ?
А) С.Холл, Л.Выгодский
В) З.Фрейд, Ж.Пиаже, С.Рубенштейн
С) Ә.Алдамұратов, Қ.Жарықбаев
D) А.Запорожец, В.Мухина
Е) Л.Леонтьев, Г.Петровский
483. Жеткiншектiк шаққа тән ең маңызы өзгерiс
А) Жыныстық толысу
В) Ересектiк сезiм
С) Таным процестерi қызметiнiң күрделенуi
D) Ересектерден мақтау есту
Е) Сыйлы болуға ұмтылу
484. Балалақ шақтан жасөспірімдік шаққа өтудің басталуына сай келетін онтогенездің кезеңі:
A) Жеткіншектік шақ
B) Кемел шақ
C) Ерте балалық шақ
D) Нәрестелік шақ
Е) Мектеп жасына дейінгі кезең
485. Операция қай жаста формальды логикалық сипатқа ие болады:
А) Жеткіншектік шақта
В) Мектепке дейінгі жаста
С) Жастық шақта
D) Кіші мектеп жасында
Е) Ерте балалық шақта
486. Жеткіншектік шақтағы басты жаңа құрылымдар:
А) Есею сезімі
В) Тұлғаның тұрақсыздық
С) Түсініктердің сәйкестігі
D) Көзқарастардың үстірттігі
Е) Сөйлеу
487. Пубертатты кезеңдегі қыздардың даму көрсеткіштері:
А) Ұлдарға қарағанда екі жылға ертерек
В) Өте кеш дамиды
С) Жекелеген ерекшеліктер байқалмайды
D) Өте баяу дамиды
Е) Баяу жүреді
488.Жасөспiрiм шақтағы негiзгi iс-әрекет:
А) Кәсiптiк мамандыққа дайындық
В) Оқу iсi
С) Еңбек
D) Ойын
Е) Отбасын құруға дайындық.
489. Жеткіншектік шақтағы әлеуметтенудің басты мәні:
A) Адамдар арасындығы қатынас нормаларын меңгеру, жыныстық рольдік диференциация
B) Мектеп жасына дейінгі балалар
C) Заттар мен әрекет тілдерін меңгеру
D) Білімді меңгеру, тұлғаның интеллектуалдық танымдық сферасының дамуы
Е) Жыныстық рольдің диференсация адамдар арасындағы қатынас нормаларын меңгеру
490. Жер шарында ұзақ өмiр сүрушiлер көп кездесетiн аймақтар
А) Кавказ, Вилькамбомба, Хунза
В) Кавказ, Египет, Мексика
С) Египет, Ресей, Болгария
D) Қазақстан, Кафказ
Е) Қазақстан, Ресей
491. Ұзақ өмiр сүрушiлердiң психикалық ерекшелiктерi:
А) Белсендiлiк және өмiрдi сүю, тепе-теңдiктi сақтай бiлу
В) Қабiлеттiлiк және материалдық жағдайдың жақсылығы
С) Көп дем алу, қалауыңша ұйықтау
D) Ренжiмеу және көре алмаушылықпен аулақ болу
Е) Байсалды болу, бірқалыпты жүру
492. Ұзақ өмiр сүрушiлер саны қазiргi уақытта өзгердi ме?
А) Ия, олардың саны көбеюде
В) Жоқ, олар азайып келедi
С) Өзгерiс жоқ, бiрқалыпта
D) Дұрыс жауабы жоқ
Е) белгісіз
493. Қарттық кезеңді зерттеуде психология ғылымына үлес қосқан ғалымдар:
А) Ф.Тизе, Р.А.Пэконн, Э.Эриксон
B) Д.В.Эльконин, П.Я.Гальперин, А.Алдамұратов
C) Л.С.Выготский, Ж.Пиаже, Ж.Руссо
Д) Қ.Жарықбаев, Х.Шерьязданова
Е) Аристолеь, Сократ, Платон
494. Ұзақ өмiр сүрушiлер жасының шекарасы:
А) 80 жастан жоғары
В) 60-80 жас
С) 70-90 жас
D) 80-90 жас
Е) 65-85 жас.
495. Есте сақтау қабiлетiнiң әлсiреуi қай жас кезеңiнде байқалады
А) Қарттық шақта
В) Кемел жасында
С) Жастық шақта
D) Балалық шақта
Е) жеткіншек жасқа.
496. Ф.Гизе ұсынған қарт адамдардың типтерi:
А) Қарт - негативист, қарт-экстраверт, қарт-интроверт
B) Қарт-позитивист, қарт-эктроверт, қарт-интроверт
C) Қарт-экстраверт, қарт-конструктив
D) Қарттар, қариялар,
Е) Қарт интроверт.
497. Қарттық шақта стресс болып табылады
А) Жалғыздық
В) Көңiлшектiк
С) Сенгiштiк
D) Ұмытшақтық
Е) Көнгіштік
498. Қартайған шақта жалғыз қалудың психологиялық аспектiсi
А) Түсiнбеушiлiк және немқұрайдылық
В) Туған туыстарының жоқтығы
С) Дисконфортты сезiну
D) Барлық жауабы дұрыс
Е) Достарының жоқтығы.
499. Геронтофобия дегенiмiз не?
А) Қарттарға деген өшпендiлiк сезiм
В) Қарттарға деген сүйiспеншiлiк сезiм
С) Қарттардың жалғыздықтан қорқуы
D) Ата-аналары мен балаларының түсiнiспеушiлiгi
Е) Есте сақтай алмау.
500. Қартаю теорияларын екі үлкен топқа бөлуге болады:
А) Стохастикалық теория және бағдарламаланған қартаю теориясы
В) Биологиялық сағат теориясы және стохастикалық теория
С) Даму теориясы және өсу теориясы
D) Хронологиялық теория және үйрету териясы
Е) Үйрету териясы және стохастикалық теория

Приложенные файлы

  • docx 8857391
    Размер файла: 177 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий