ТЕСТ ВОУД қаз тілі 600 сұрақ


ТЕСТ
1ТШ.Әуелбаевтың әдістемелік еңбегі
AДидактикалық материалдар
B+Қазақ тілі синтаксисі мен пунктуациясын оқытуға арналған құрылымдық схемалар
C Қазақ тілін оқыту методикасы
DҚазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері
EҚазақ тілі синтаксисін оқыту
2ТҚазақ тілін оқыту әдістемесінің негізін салушы ғалым
AӘ.Ермеков
BС.Жиенбаев
CӘ.Садуақасов
D+А.Байтұрсынов
EХ.Арғынов
3Т«Баяншы» еңбегінің авторы
AХ.Арғынов
BФ.Мұсабекова
CИ.Ұйықбаев
D+А.Байтұрсынов
E Ы.Алтынсарин
4ТҚазақ тілінің тұңғыш оқулығы
AҚазақ тілінің грамматикасы
B+Тіл – құрал
CҚазақ тілі
DСауат ашу методикасы
EҚазақ тілі синтаксисі
5ТПунктуацияны оқытуды зерттеген ғалымдар
AН.Оралбаева
BР. Сыздықова
CМ.Балақаев
DС.Исаев
E+Ш.Әуелбаев, Ф.Мұсабекова
6ТСинтаксисті оқытуға арналған еңбектің авторы
AС. Жиенбаев
BТ. Қордабаев
C+Х.Арғынов
DҚ.Жолымбетов
EК. Жақсылықова
7ТФонетиканы оқытуға арналған еңбектің авторыкөрнекілікAШ.Сарыбаев
BӘ.Хасенов
CБ.Кәтенбаева
D+М.Дүйсебаева
EФ.Оразбаева
8ТМорфологияны оқытуды зерттеген ғалымдар
A+Б.Кәтенбаева, М.Нұрғалиева
BӘ.Ермеков
CЕ.Көшірбаев
DШ.Әуелбаев
EФ.Оразбаева
9Т1930-40 жылдары әдістеме ғылымының дамуына үлес қосқан ғалымдар
AС.Рахметова
BҚ.Қадашева
C+С.Жиенбаев, Ғ.Бегалиев
DН.Оралбаева
EБ.Құлмағамбетова
10ТАхмет Байтұрсыновтың әдістемелік еңбегі
AҚазақ тілі методикасының кейбір мәселелері
BҚазақ тілін оқыту методикасы
CҮлкендерге хат танытудың методикасы
D+«Баяншы»
EҚазақ тілі синтаксисін оқыту әдістемесі
11ТҒали Бегалиевтің әдістемелік еңбегі
AҚазақ тілін оқыту әдістемесі
BЖай сөйлем синтаксисінің методикасы
CҚазақ орфографиясын игерудің негіздері
D+Бастауыш мектепте қазақ тілінің методикасы
EСинтаксисті оқыту методикасы
12ТҚұрмалас сөйлем синтаксисін оқытуды зерттеген ғалым
AИ.Ұйықбаев
BБ.Құлмағамбетова
CС.Исаев
D+Х.Арғынов
EН.Оралбаева
13ТОрфографияны оқытуды арнайы зерттеген ғалым
A+Қ.Жолымбетов
BӘ.Ермеков
CД.Әлімжанов
DЕ.Көшербаев
EС.Исаев
14ТШамғали Сарыбаевтың әдістемелік еңбегі
AГрамматиканы оқыту жөнінде
BБастауыш мектепте қазақ тілінің әдістемесі
C+Қазақ тілі методикасының кейбір мәселелері
DҚазақ тілі синтаксисін оқыту методикасы
EОрфографияны оқыту жөнінде
15ТҚазақ тілі әдістемесінде құрылымдық схема-таблицаның негізін салушы әдіскер
AБ.Құлмағамбетова
BЫ.Маманов
CД.Әлімжанов
DА.Әбілқаев
E+Ш.Әуелбаев
16Т«Тәрбиеге жетекші» (Орынбор, 1924), «Психология (Жан жүйесі) мен өнер таңдау» (Мәскеу, 1926) еңбектерінің авторы
A+Ж.Аймауытов
BА.Байтұрсынов
CМ.Жұмабаев
DШ.Сарыбаев
EС.Жиенбаев
17Т«Тіл мәдениеті және қазақ тілін оқыту» оқу құралының авторыкөрнекілік
AШ. Сарыбаев
BС.Исаев
C+М. Балақаев
DС. Аманжолов
EА. Байтұрсынов
18Т«Педагогика» оқулығының авторы
A+М.Жұмабаев
BС.Исаев
CӘ.Аблақов
DН.Оралбаева
E М.Балақаев
19Т«Ана тілінің әдісі», «Зерттеу мен сүгіретшілік әдісі туралы» мақалаларының авторы
AМ.Жұмабаев
BФ.Оразбаева
CБ.Құлмағанбетова
D+А.Байтұрсынов
EС.Исаев
20Т«Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман болмағы жұмсалатын орнының керек қылуына қарай» деген пікірдің авторы
A+А.Байтұрсынов
BШ.Сарыбаев
CМ.Дүйсебаева
DМ.Жұмабаев
EХ.Арғынов
21Т«Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі» еңбегінің авторы
AС.Жиенбаев
BБ.Құлмағамбетова
CХ.Арғынов
DС.Қазыбаев
E+Ф.Ш.Оразбаева
22Т«Ұлы дидактика» еңбегінің авторы
AА.Байтұрсынұлы
B+Я.А.Коменский
CМ.Жұмабаев
DК.Д.Ушинский
EЫ.Алтынсарин
23Т«Орыс тіліндегі мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесі» еңбегінің авторы
A+Н.Оралбаева,К.Жақсылықова
BФ.Оразбаева, Р.Рахметова
CТ.Әбдікәрімова
DӘ.Исаев
EХ.АрғыновСӨОЖ
24Т«Тіл – ішкі сырды сыртқа шығаратын құрал» деген нақыл сөздің авторы
A+ Ж.Аймауытов
BА.Байтұрсынов
CЛ.Н.Толстой
DА.Құнанбаев
EЫ.Алтынсарин
25ТҚазақ тілін оқыту әдістемесінің алғашқы негізін қалаған ғалымдар
A+А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев
BФ.Оразбаева, Н.Оралбаева
CН.Оралбаева, Б.Құлмағанбетова
DӘ.Исабаев, Д.Әлімжанов
EК.Жақсылықова, Б.Қасым
26ТҚазақ тілін оқытудың психологиялық негізін қарастырған ғалымдар
AҚ.Жолымбетов, С.Қазыбаев
BБ.Кәтенбаева, М.Нұрғалиева
C+М.Жұмабаев, Қ. Жарықбаев
DН.Құрманова, Қ.Қасабек
EГ.К.Селевко, Ш.А.Амонашвили
27Т«Тіл тағылымы» атты еңбектің авторы көрнекілік
AС.Жиенбаев
BШ.Сарыбаев
CЫ.Маманов
D+А.Байтұрсынов
EТ.Шонанов
28Т«Әдістеме» терминінің мәні
AПринцип
BӘдіс
CТәсіл
D+бір нәрсені зерттеу тәсілдерінің жиынтығы
EОқыту
29ТҚазақ тілін оқыту әдістемесінің қарастыратын нысаны
Aхимия саласының жетістіктерін қарастыратын ғылым
Bфизика саласындағы тәжірибелерді қарастыратын ғылым
C+ана тілінен білім берудің, оны меңгертудің жолдарын үйрететін ғылым
Dдүниетануды зерттейтін ғылым
Eқоршаған ортамен таныстыратын ғылым
30ТОқытудың ғылыми ұстанымы
Aоқу материалының логикалық жағынан сатылай құрылуы
Bоқушының дүниетану жөніндегі көзқарасын қалыптастыру
C+ана тілінің заңдылығы мен теориясын лингвистика ғылымымен байланыстыра түсіндіру
Dүйретілген материалды саналы меңгеру
Eбақылау жасау
31ТҚазақ тілі бағдарламасын құрастыруда сүйенетін ұстанымAкөрнекілік
B+Ғылыми
CСаналылық
DИндукция
EБелсенділік
32ТОқытудың саналылық ұстанымы
Aжаңа материалды өткен материалмен байланыстыру
Bғылыми негізге сүйену
Cматериалды меңгерудің тиімділігін болжау
Dоқу материалдарын бір-бірімен сабақтастыра орналастыру
E+үйретілген материалды толық түсініп, саналы меңгеру
33ТОқытудың жүйелілік ұстанымы
Aүлестірме қағаз арқылы үйрету
B+материалды жеңілден ауырға, қарапайымнан күрделіге қарай меңгерту
Cтеориялық білімге сүйену
Dоқушылардың белсенділігін арттыру
Eоқушылардың бейімділігін ескеру
34ТОқушылардың психикалық дара ерекшеліктерін ескеру ұстанымы
Aматериалдық логикалық бірізділікпен құрылуы
B+оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру
Cсаналылықты қалыптастыру
Dтеориялық білімді қолдана білуді дағдыландыру
Eкөрнекі материалды сапалы пайдалану
35ТАлдын-ала болжау ұстанымы
Aматериалдың бірізділікпен берілуі
Bоқушылардың темпераментін ескеру
Cбелсенділікті қалыптастыру
Dтеориялық білімді практикада қолдана білу
E+үйретіліп отырған материалдың келесі сабақтардағы материалды меңгерудегі тиімділігін білу
36ТКөрнекілік құралдарды қолдануда басшылыққа алынатын ұстаным
AЖүйелік
BҒылымилық
CСапалық
D+Дидактикалық
EСалыстыру
37ТБерілетін білімнің жүйелі болуы үшін қолданылатын ұстаным көрнекілік
AДидактикалық
BКөрнекілік
CҒылымилық
Dоқу мен тәрбие ісінің бірлігі
E+жүйелік пен жалғастық
38ТДидактиканың қарастыратын нысаны
AТүсіндіру
BБелгілеу
CАйту
DКөру
E+білім беру және оқыту
39ТКескінделген көрнекілік түрлері
Aкомпьютер, сурет
Bкодоскоп, сызба
C+сурет, сызба, үлестірмелі қағаз, күйтабақ
Dфонохрестоматия, күйтабақ
Eбейнетаспа, кесте
40ТӘдістеме ғылымының зерттеу әдістері
A+эксперимент әдісі
Bсұрақ-жауап әдісі, жазу әдісі
Cкөрнекілік әдісі, айту әдісі
Dмұғалімнің сөзі
Eәңгіме әдісі, оқушының сөзі
41ТОқыту әдістері
A+сұрақ-жауап әдісі, көрнекілік әдісі
Bкөрнекілік әдісі, айту әдісі
Cсұрақ-жауап әдісі, жазу әдісі
Dдидактикалық материалдар
Eдидактикалық ойындар
42ТТілдік іскерлікті қалыптастыру әдісі
AОйлау
B+Жаттығу
CМеңгеру
DҚабылдау
EТүсіну
43ТИндукция әдісі
AСинтез
BАнализ
C+жекеден жалпы қорытынды шығару
Dжалпыдан жеке қорытынды шығару
Eжалпы қорытындыдан жалпы қорытынды шығару
44ТДедукция әдісі
AСубъект
BФакты
C+жалпыдан жекеге
Dжекеден жалпыға
Eнақтыдан жекеге
45Т“Синтез” сөзінің анықтамасы
AИндукция
BДедукция
CТалдау
D+біріктіру, жинақтау
EСубъект
46ТАхмет Байтұрсынов негізін салған әдіс
Aтүсіндірмелі әдіс
Bсалыстырмалы әдіс
Cэвристикалық әдіс
D+әңгіме әдісі
EСубъект
47ТОқыту әдісінің анықтамасы
A+Мұғалім мен оқушының бірлескен әрекеті
BРепродуктивті әдіс
CЛексикалық талдау
DГрамматикалық талдау
EФонетикалық талдау
48ТЭксперимент әдісінің мақсаты
Aкітап оқу
Bәдістемелік әдебиеттерді талдау
CСалыстыру
D+ұсынылған әдістің тиімділігіне көз жеткізу
Eоқулықты талдау
49ТЫ.Алтынсарин ұсынған сауат ашу әдісі
Aдыбыстық әдіс
Bжазу әдісі
C+жаттау әдісі
Dталдау әдісі
Eжинақтау әдісі
50ТДыбыстық әдісті ұсынған ғалым-әдіскер
AМ.Дүйсебаева
BХ.Арғынов
C+А.Байтұрсынов
DБ.Құлмағамбетова
EЫ.Маманов
51ТЭвристикалық әдістің мақсаты
AБаяндау
BӘңгімелесу
C+сұрақ-жауап арқылы жаңа материалдарды оқушылардың өзіне меңгерту
Dөткен сабақты қайталау
Eүй тапсырмасын сұрау
52ТОртақ әдістерДидактика
Aмұғалімнің сөзі
BИндуктивті
C+ Талдау
D Ситуация
E жалпы сұрақ
53ТХабарлау әдісі
AЖұмыс жасау әдісі
BЖаттығумен жұмыс
C Түсініксіз құбылысты түсіндіру
DӨткенді қайталау
E+Ақпарат арқылы жүргізілетін білім беру құралы
54ТТәжірибе әдісі
A+Көрсету арқылы жүргізілетін білім беру құралы
BЖаттығумен жұмыс жасау
CӨткен сабақты түсіндіру
DӨткенді шолу
E Оқушылардың білімін толықтыру
55ТӘ.Исабаев ұсынған қазақ тілін теориялық жақтан үйрету әдістері
AСинтаксистік талдау әдісі, тәжірибе әдісі
BХабарлау әдісі, орфографиялық талдау әдісі
CМорфологиялық талдау әдісі, сөйлем құрату әдісі
DКөшіріп жазу әдісі, әңгіме әдісі
E+Әңгіме әдісі, хабарлау әдісі, түсіндіру әдісі, тәжірибе әдісі, кітапты пайдалану әдісі
56ТБілімді үйретуде қолданылатын әдістер
Aғылыми, мақсат, бақылау
B+әңгімелесу, зерттеу, бақылау, сұрау
Cқарастыру, жасау
Dлайықтық, сабақтастық
57ТЖаңа сабақты өткізуде қолданылатын әдіс түрлері
AАнықтау
BЖазу
C+Түсіндіру
DБайқау
EТәжірибе
58ТӘдістеме ғылымында әдістерді жіктеп көрсетудің мақсатыA+Оқушыға берілетін білімнің сапасы артып, оқушымен жүргізілетін жұмыстың дәлдігін нығайтады
Bесту қабілеті артады
Cсенімділік қабілеті күшейеді
Dөтіліп отырған материалдың тақырыбын аңғарады
Eтүсініксіз құбылыстарды меңгереді
59ТӘ.Исабаев ұсынған қазақ тілін практикалық жақтан үйрету әдістері
AӘңгіме әдісі, хабарлау әдісі, түсіндіру әдісі
Bмимика әдісі, қатысым әдісі, көрнекілік әдісі
Cаударма әдісі, тексеру әдісі
Dауызша мазмұндау әдісі, түсіндіру әдісі
E+дайын материалды талдау әдісі, фонетикалық талдау әдісі, морфологиялық талдау, синтаксистік талдау әдісі
60ТСабақтың анықтамасы
Aсыныптан тыс жүргізілетін жұмыс
B+оқу ісін ұйымдастырудың негізгі формасы
Cоқу жоспары
Dоқу бағдарламасы
Eоқу жүйесі
61ТЗертханалық сабақтың мақсаты
A+зерттеу жұмыстары, өз бетінше жұмыстар жүргізу
Bлекция мазмұнын талқылау, талдау
Cжаттығу жұмыстарын орындау
Dөздік жұмыс жасау
Eдәріс сабақ өткізу
62ТСеминар сабақтарының басты мақсаты
Aдәріс оқу, түсіндіру
B+дәріс мазмұнын тереңдету, кеңейту, талдау, т.б.
Cстуденттердің өздік жұмыстарын бақылау
Dбілімді бағалау
Eсабақ барысын бақылау
63ТТәсілдің анықтамасы
AӘдіс
BСабақ
CҚайталау
D+әдісті іске асырудың жолы
Eұғым атауы
64ТМектеп құжаттары
Aоқулық, оқу бағдарламасы
B+оқушы дәптері, күнделік, жоспар түрлері, сынып журналы, мінездеме
Cдидактикалық материалдар
Dкарточка, сурет, грамматикалық кестелер
Eжаттығулар жинағы
65ТКөрнекілік түрлері
A+көру көрнекілігі
BШығарма
CБағдарлама
DМазмұндама
EДиктант
66ТОқулықтың негізгі қызметі
A+білім, дағды, іскерлікті қалыптастыру
Bталдау жасау
Cкөрнекілік пайдалану
DАнықтағыш
Eсөздік жасау
67ТОқу кешені
A+оқу бағдарламасы, оқулық, дидактикалық материал
Bоқушы дәптері, күнделік
Cдидактикалық материал
Dтілдің салалары
Eдидактикалық ойындар
68ТОқытуға қажетті құрал-жабдықтар
AДидактикалық ұстанымдар
BОқытудың әдістері
C+Арнайы құрастырылған материалдар
DОқытудың тәсілдері
E Ойындар
69ТНегізгі құралдар
A+оқулық, оқу материалдары
BОйындар
Cбақылау жасау
Dдағды қалыптастыру
Eбіліктілікті арттыру
70ТОқулыққа берілетін сипаттама
A+Білім алу көзі
BБағдарлама
Cжаттығулар жинағы
Dдидактикалық материалдар
Eдиктанттар жинағы
71ТБағдарлама
A+Мемлекеттік құжат
Bдидактикалық материал
Cдидактикалық ойын
Dдидактикалық ұстаным
Eәдістемелік құрал
72ТОқыту құралдарының түрі
A+Негізгі және көмекші
BТехникалық құралдар
CДидактикалық материалдар
DҮлестірмелі карточкалар
EСхемалар
73ТОқулық жазғанда сүйенетін материал
AЖаттығулар жинағы
Bдидактикалық материал
Cәдістемелік нұсқаулар
DЗерттеулер
E+Оқу жоспары мен бағдарлама
74ТСабақ мазмұнын меңгертуде мұғалім ... қолданады
AЖаттығуды
BБекітуді
C+Әдістерді
DОқулықты
EДиктантты
75ТДәстүрлі сабақтар
A+аралас сабақ
Bлекция сабақ
Cсынақ сабағы
Dсаяхат сабағы
Eдебат сабағы
76ТҚазақ тілі пәнінің мазмұны
A+бағдарламада беріледі
Bәдістемелік нұсқауда
CЖаттығуларда
Dдидактикалық материалда
Eдидактикалық ойындарда
77ТЖаттығудың рөлі
A+іскерлікті қалыптастырудың негізгі жолы
Bдидактикалық материалдар
CТаблицалар
DКөрнекіліктер
EОйындар
78ТҚайталаудың түрлері
A+күнделікті қайталау
BБақылау
CМәтін
DСабақ
EЖаттығу
79ТСабақтың құрылымдық элементтері
AБақылау
Bмәтінмен жұмыс
C+жаңа материалды түсіндіру
DДиктант
EШығарма
80ТПрограммаланған тексеру
A+Даярланған сұрақтар бойынша бірнеше варианттардан бір жауапты таңдау
BБақылау жұмысы арқылы тексеру
CЖазбаша жұмыс арқылы тексеру
DЕмтихан, сынақ
EДиктант жазғызу арқылы тексеру
81ТМотив (уәж)
AСөйлеу әрекеті
BДағды қалыптастыру
CСөйлеуге үйрету
D+Мақсат қоюға дағдыландыратын түрткі
EШығарма жаздыру
82ТБір-біріне ұқсас материалдарды біріктіріп оқыту
AАльтернативті
B+блокты оқыту түрі
Cпрограммалап оқыту
Dаралас сабақ
Eбекіту сабағы
83ТОқу ісін ұйымдастырудың негізгі формасы
AСыныптан тыс жүргізілетін жұмыс
B+Сабақ
CОқу жоспары
DОқу бағдарламасы
EМектептен тыс іс-шаралар
84ТДиктанттың түрлеріҰстаным
AМазмұндама
Bкөшіріп жазу
CЖаттығу
D+Бақылау
Eөздік жұмыс
85ТЖазба жұмыс түрлері
AБелсенділік
B+Шығармашылық
CСаналылық
DТәрбиелік
EЖүйелілік
86ТҰжымдық оқыту технологиясының негізгі мақсаты
A+тапсырмамен алмасу
Bсөйлеуге үйрету
Cжаттығу жұмыстарын орындату
Dшығарма жұмыстарын жаздыру
Eмәтінмен жұмыс жүргізу
87ТПедагогика ғылымының білім беру және оны оқыту теориясын қарастыратын саласы
AЭтнопедагогика
B+Дидактика
CКоммуникация
DОқытудың жаңа технологиясы
EДамыта оқыту технологиясы
88ТДамыта оқыту технологиясындағы әрекеттің түрлері
AАйтылым, сөйлесім әрекеті
BЗерттеушілік, айтылым әрекеті
C+Ізденушілік, зерттеушілік әрекеті
DОқу, жазу әрекеті
EСөйлеу әрекетінің түрлері
89ТМәтіні өзгертілген диктанттың түрі
A+Творчестволық (шығармашылық) диктант, таңдау диктанты
BТаңдау диктанты, бақылау диктанты
CШығармашылық диктанты, сөздік диктанты
DБақылау диктанты, сөздік диктанты
EСөздік диктанты, таңдау диктанты
90ТОқытудың жаңа технологиясы
Aоқулықпен оқыту
B+компьютерлік оқыту
Cдәрісханада оқыту
Dсызба үлгілерін қолданып оқыту
Eкөрнекілікпен оқыту
91ТБіріккен сабақ түрі
Aжаңа білім беру
B+жаңа білім беру мен өткен сабақты бекіту
Cөткен сабақты қайталау
Dжаңа сабақты түсіндіру
EҮй тапсырмасын бекіту
92ТҚазақ тiлiнiң әдiстемесi енетін ғылым саласы
A+Педагогика
BСоциология
CПсихология
DФилософия
EФизиология
93ТСыныптан тыс жүргізілетін жұмыстың түрі
AҚазақ тілінің грамматикасы
BПунктуацияны оқыту
C+Қазақ тілінің үйірмесі
DШығарма жазу жұмысы
EСабақты бағалау
94ТДәстүрден тыс сабақтың түрі
Aаралас сабақ
B+прессконференция сабақ
Cқайталау сабақ
Dжаңа сабақ
Eбіріккен сабақ
95ТСабақтың құрылымы
AАралас сабақ, бақылау сабақ
B+Ұйымдастыру, үй тапсырмасын тексеру, жаңа сабақты түсіндіру, жаңа материалды бекіту, үйге тапсырма беру
CКөрнекілік, жаттығу, түсіндіру
DДиктант, мазмұндама, тест
EСыныптан тыс жұмыстар
96ТМектептегі қазақ тілі үйірмесін ұйымдастыруда басшылыққа алынатын ұстаным
AҒылыми ұстаным
BЖалғастық ұстанымы
C+Оқушылардың сұранысын ескеру, қызықтыру ұстанымы
DКөрнекілік ұстанымы
EЖеңілден ауырға қарай оқыту ұстанымы
97ТӘр сабақты өткізу үшін жазылатын жоспар түрі
AКүнтізбелік жоспар
BЖылдық жоспар
C+Тақырыптық жоспар
DЖалпы жоспар
EАйлық жоспар
98ТЖОО-да оқытуды ұйымдастырудың негізгі формалары
Aдәстүрлі сабақтар
B+лекция, семинар, зертханалық сабақтар
Cашық сабақтар
Dдипломдық жұмыс
Eкурстық жұмыс
99ТДебат технологиясындағы әрекет
AСабақты түсіндіру
BДидактикалық материал
CОқытудың ұстанымдары
D+Оқушылардың практикалық дағдысын қалыптастыру жолындағы мұғалімнің жүргізетін жұмыстарының тәсілі
EӘдістемелік нұсқауды талдау
100ТДеңгейлеп оқытудағы негізгі ұстаным
AСаналылық
BЖалғастық
CЖүйелілік
D+қарапайымнан күрделіге қарай
EКөрнекілік
101ТКелелі мәселе көтеріп оқыту
A+проблемды оқыту
Bблокты оқыту
Cпрограммалап оқыту
Dсан әдіспен оқыту
Eдеңгейлеп оқыту
102ТПедагогикалық технология
AОқыту
BСауаттылық
C+педагогикалық шеберлік
DЖаңалық
Eоқытуды ірілендіру
103ТБір жылға арналып жазылатын жоспар
AКүнделік
B+күнтізбелік жоспар
Cсабақ жоспары
Dтақырыптық жоспар
Eәдістемелік жоспар
104ТКүнделікті өтілетін сабаққа жазылатын жоспар
A+сабақ жоспары
BКүнделік
CОқулық
Dәдістемелік нұсқау
EКөрнекілік
105ТОқытудың кредиттік технологиясының негізгі ерекшеліктері
A+дәрісханалық сабақтардың өздік жұмысқа ауыстырылуы
Bсеминар, практикалық сабақтар
Cлекция, иллюстрация-түсіндіру технологиясы
Dбелсенді оқыту
Eпрактикалық сабақ
106ТҚазақ тілінен сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстарда басшылыққа алынатын ұстаным
A+Оқу мен тәрбие ісінің бірлігі ұстанымы
BСөздің қолдану жиілігі ұстанымы
CСөздердің сөзжасамдық қабілеті ұстанымы
DФункциональдық немесе тілдік бағыт ұстанымы
EКөрнекілік ұстанымы
107ТБуын үндестігін оқытукөрнекілік
Aорфоэпиялық нормаларды меңгерту
Bпунктуацияны оқыту
Cфонетикалық талдау жасау
D+дауысты дыбыстардың үндесу заңдылығын оқыту
Eорфографиялық заңдылықтарды игерту
108ТДыбыстардың ерекшелігін байқатуда қолданылатын тиімді әдіс
A+салыстыру әдісі
Bауызша баяндау әдісі
Cжаттығу әдісі
Dоқулықпен жұмыс әдісі
Eәңгіме әдісі
109ТФонетиканы оқытудың мақсаты
Aлексиканы игерту
Bсөйлем мүшелерін оқыту
Cсөз тіркесін оқыту
D+тіл дыбыстарын меңгерту
Eсөз құрамын меңгерту
110ТФонетиканы оқыту әдістемесінде жиі қолданылатын терминдер
A+дыбыс, дыбыс үндестігі
Bкүрделі сөздер, жалғау
Cнегіз сөз, қосымша морфема
Dнегізгі мағына, сема
Eфразеологизм, архаизм
111ТҚазақ тілі бағдарламасын құрастыруда басшылыққа алынатын принцип
AКөрнекілік
B+Ғылымилық
C Санаулық
D Индукция
EДедукция
112ТФонетиканы оқыту әдістемесінде пайдаланылатын тілдік бірліктер
Aнегіз сөз
BЛексема
C+фонема
DРема
EМәтін
113ТФонетиканы оқытуда пайдаланылатын мысалдар
Aожау – шөміш
Bкомпьютер, менеджер
Cқызыл әскер
D+Амангелді, Құсжолы
Eқияр – бадыран
114ТФонетиканы оқыту әдістемесінің негізгі нысандарының бірі
Aкөмектес септігі
Bкелтірінді мағына
Cсөз түрлендіруші тұлға
DСөйлем
E+дауыссыз дыбыстар
115ТФонетикалық жаттығуларда жүргізілетін талдау түрі
Aсөзге талдау
Bтүбірге талдау
Cсөз табына талдау
D+дыбыстық талдау
Eсөз тұлғасына талдау
116ТҮндестік заңы бойынша талдау
A+буын жігі, екпін, буын және дыбыс үндестігіне талдау
Bдыбыстар, сөз табына талдау
Cекпін, сөз құрамына талдау
Dсөз тұлғасына қарай талдау
Eэтимологиялық талдау
117ТДыбыс үндестігін оқытудың маңызы
Aлексикалық талдауды меңгертеді
Bсөйлем мүшелерін таба біледі
C+сауатты жазу мен дұрыс сөйлеуді қалыптастырады
Dсөз құрамына қарай талдай алады
Eэтимологиялық талдау жасай біледі
118ТФонетиканы оқытудағы іскерлік пен дағды
AСөз құрамын біледі
BСөздің мағыналарын ажырата алады
CСөз тіркестеріне талдай біледі
D+Тіл дыбыстарының тілдің негізгі құрылыс материалы екенін біледі
E Түсініксіз сөздерді меңгереді
119ТФонетикалық талдауда жүргізілетін жұмыстар
Aсөздің мағынасын табу
Bсөйлем мүшелерін табу
Cтүсініксіз сөзді табу
D+буын түрін табу
Eсөздің түбірін табу
120ТБуынға тән негізгі белгілерді ажырату жолдары
AҮн мен салдырдың қатысына байланыстылығы
BДауыссыз дыбыстардың жасалуына байланысты
C+Дыбыстардың жуан, жіңішкелігіне байланысты
DӨкпеден ауаның шығуына байланысты
EДауысты дыбыстардың қатысына байланысты
121ТӘріп Оқыту әдістемесі
AДыбыстардың айтылуы
BДыбыстарды есту
CСөз құраушы элемент
D+Фонемалардың таңбасы
EДыбыстардың жиынтығы
122ТДыбысты оқытудың ерекшелігі
A+Тілдегі сөз құрайтын фонема екендігі
BАуыспалы мағынада қолданылатындығы
CКөп мағыналылығы
DӘріптердің таңбасы
EТура мағынада айтылатындығы
123ТТолық фонетикалық талдау
Aсөздің мағынасына, сөз тіркесіне қарай талдау
Bсөйлем мүшелеріне, сөз таптарына қарай талдау
C+сөздің дыбыстық құрамына, буын түріне, тасымалдануына, екпінге қарай талдау
Dсөз құрамына қарай талдау
E сөздің түбірін, қосымшасын тауып талдау
124ТҚысаң дауыстыларды оқытуда мән берілетін ерекшелік
AЕзудің кейін тартылуы арқылы жасалатындығы
B+Жақтың тар ашылуына байланысты жасалатындығы
CЕріннің қатысына қарай жасалатындығы
DЖақтың кең ашылуына байланысты жасалатындығы
EЖелбезектің баяу дірілдеуі
125ТЕріндік дауыстыларды ажырату жолдары
A+Еріннің дөңгеленіп алға созылуы
BЕзудің қатысына қарай
CАуаның кедергіге ұшырап шығуы
DЖақтың кең ашылуына байланысты
EСалдыр дауыссыз дыбыстарға байланысты
126ТЛексикалық талдауТалдау
AДыбыстарға
Bбуын үндестігін
Cсөз құрамына
D +мағынасына қарай
Eнегізгі түбірге
127ТСөздердің дұрыс оқылуын қарастыратын сөздік
Aтүсіндірме сөздік
B+орфоэпиялық сөздік
Cорфографиялық сөздік
Dанықтағыштық сөздік
Eаударма сөздік
128ТСөздердің дұрыс жазылуын қарастыратын сөздік
Aомонимдік сөздік
Bсинонимдік сөздік
C+орфографиялық сөздік
Dорфоэпиялық сөздік
Eтүсіндірме сөздік
129ТЛексикалық қателердің түрі
Aсөйлемді дұрыс құрмау
Bдыбыстарды ажырата алмау
C+ сөздің мағынасын анық түсінбеу
Dсөзді құрамына қарай талдай алмау
Eсинтаксистік талдау жасай алмау
130ТЛексиканы оқытудағы диахрониялық принциптің мақсаты
A+ сөздің тарихын түсіндіру арқылы мағынасын анықтау
Bсалыстыра түсіндіру
Cсөзді болмыспен салыстыру
Dлексикалық мағына мен грамматикалық мағынаны қатар қойып салыстыру
Eсөз бен сөйлемді салыстыру
131ТЛексикалық жаттығулар
Aсөз тіркесін, сөйлем құрау
Bбуын үндестігі бойынша қосымшаларды жалғау
C+ сөздерді мағынасына қарай бөліп жазу
Dмәтінді оқу
Eграмматикалық талдау
132ТСөз мағынасы мен сөздің қолданылу аясын үйрететін сөздік
AОрфографиялық
BОрфоэпиялық
Cфразеологиялық
D+ түсіндірме сөздік
E синонимдер сөздігі
133ТЛексиканы оқытуда басшылыққа алынатын ұстаным
Aграмматикалық талдау ұстанымы
B+семантикалық ұстаным
Cсинтаксистік ұстаным
Dэтимологиялық ұстаным
Eбелсенділік ұстанымы
134ТЛексиканы меңгеруде оқушыға қойылатын талаптар
Aжұрнақ арқылы жасалған сөздерді тану
B+ауыспалы мағынадағы сөздер мен көп мағыналы сөздерді дұрыс қолдана алу
Cқазақ әліпбиінің құрамын, ретін білу
Dмәтіндерге өтілген тақырып бойынша талдау жасай білу
E әдеби тілдің жазу мен сөйлеудегі мәнін білу
135ТЛексиканы меңгеруде қалыптасатын білік-дағды
Aсөздердің байланысу тәсілдерін, түрлерін ажырата біледі
Bхабарлы, сұраулы сөйлемдердің тыныс белгісін қоя алады
C+тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдердің өзіндік белгілерін анықтай алады
Dтүбір сөз бен туынды сөзді айыра алады
E мәтіндердің тақырыбын түсініп, өзі тақырып қоя алады
136ТСөзжасамды меңгеруде қалыптасатын білік-дағды
Aқазақ тілінің сөздік құрам тармақтарының ішкі салаларын ажырата алады
B+бірігу, қосарлану, тіркесу жолымен жасалған сөздердің мағыналық тұтастығын, қолдану сипатын таниды
Cауыекі сөйлеу тілі мен жазба тілдің ерекшеліктерін пайымдай алады
Dдыбыстардың фонемалық қасиетін біледі
E неологизм сөздерді дұрыс қолданып, оның тілдегі орнын біледі
137ТСөзжасамды оқытуда оқушыға қойылатын талаптар
Aабзац, сөйлемдердегі тірек сөздерді табу
Bсөздердің тура және ауыспалы мағынасының айырмашылығын білу
Cсөздерді орфоэпиялық, орфографиялық нормаларға сай жазып, айта білу
D+сөздердің лексикалық тәсіл арқылы жасалатынын білу
E сөздерді лексикалық, фонетикалық нормаға сай орынды қолдана алу
138ТСөз тудырушы жұрнақтарды оқытудың тиімді жолы
Aсөз тіркесіне талдау
B+сөздің мағынасына талдау жасау
Cсөйлем мүшесіне талдау
Dсөздік арқылы талдау
Eсөз құрамына талдау
139ТСөзжасамды оқыту әдістемесінде жиі қолданылатын термин
A+туынды сөз
Bдыбыс жүйесі
CНеологизм
DМәтін
Eауыспалы мағына
140ТСөзжасамды оқыту әдістемесінің негізгі нысандарының бірі
AПротеза
B+туынды сөз
Cжуан дауыстылар
DСөйлем
Eкөнерген сөздер
141ТСөзжасамды оқыту әдістемесінде пайдаланылатын тілдік бірліктер
AЛексема
BФонема
C+түбір
DСемема
EМәтін
142ТСөзжасамды оқытуда пайдаланылатын мысалдар
Aметр, сантиметр
Bкомпьютер, менеджер
Cбөрене – бревно
D+баспахана, дәрігер
Eлексема, семема
143ТАтаулық тіркестерді ұсынған ғалым
AШ.Сарыбаев
BС.Жиенбаев
C И.Ұйықбаев
D С.Аманжолов
E+С.Исаев
144ТӨнімді немесе құнарлы жұрнақтарды меңгертуде қолданылатын мысал
A+сезгіш, көрермен, оқулық, адамгершілік, таулы
B

Cөзге, басқа
Dсәлемдеме, сипаттама
E көрсет, мінгес
145ТСөзжасамдық талдау
Aсөйлем мүшелеріне талдау
Bбуын, екпін түрлеріне қарай талдау
Cсөздердің байланысу тәсілдеріне қарай талдау
D+туынды сөздің қалай жасалғанын, туынды мағынаны жасаған бірліктерді талдау
E мәтіндегі тірек сөздерді табуға байланысты талдау
146ТСөзжасамның синтетикалық тәсілін меңгертуде қолданылатын мысал
A+көрермен, өнерпаз, ардагер
Bбаспасөз, бәрекелді
Cбүлдірген, айтыс
Dбүгін, биыл
E алып кел, алып бер
147ТКүрделі сөздерді оқытуда қолданылатын мысалдар
Aкедейлік, ұшқыш
Bқымызхана , дәріхана
C+қонақүй, елтаңба
Dбиік үй, ауыл маңы
E адамзат, асқазан
148ТКіріккен сөздерді оқытуда қолданылатын мысалдар
Aтеледидар, бозторғай
Bтеміржол, көкжал
Cжалақы, зейнетақы
Dкемпірқосақ, елбасы
E+ қарлығаш, биыл
149ТЗат есімнің сөзжасамдық жұрнақтарын оқытуда қолданылатын мысалдар
A+тыңшы, арбакеш, жақсылық
Bтаулы, қамқор, жылдық
Cтүнгі, ұғымтал, пайдалы
Dатақты, қалалық, инабатты
E тарихи, ұрысқақ, сөзшең
150ТСын есімнің сөзжасамын оқытуда қолданылатын мысалдар
Aқалашық, хандық, баяндама
Bқырықтай, балаша, қыстай
C+өзімшіл, әдеби, ашушаң
Dбиыл, бүгін, былтыр
E жаздыгүні, кешелі
151ТЕтістіктің сөзжасамын оқытуда қолданылатын мысалдар
A+көгер, сүйреле, бітір
Bқыстай, балаша, ілгері
Cтөрелік, билік, әкімдік
Dжетілік, айлық, сәнді
Eқазақы, ақтық, сыйлас
152ТМорфологияны оқыту ұстанымы
AАдамилық
BИнформатикалық
C+теорияны практикамен ұштастыру
DФилософиялық
EСтатистикалық
153ТМорфологиялық талдау
Aқызметіне қарай
B+ сөз құрамына
CДыбыстарға
Dсөз тұлғасына
Eтуынды сөзге
154ТМорфологияны оқытуда оқушыға қойылатын талаптар
Aмәтіндердің тақырыбын түсіну, өзі тақырып қоя білу
Bлексикалық терминдерді дұрыс ажыратып, қолдана алу
Cорфоэпиялық сөздікпен дұрыс жұмыс жасай алу
Dсөздерді лексикалық нормаға сай дұрыс қолдана алу
E+ сөздерді тұлғасына қарай айыра алу
155ТМорфологияны меңгеруде қалыптасатын білік-дағды
Aмәтіндерді түсініп оқып, сұрақтарға жауап бере алады
Bсөздерді түрлендіріп қолдана алады
C+сөз таптарын, олардың түрлену жолдарын біледі
Dмәтіндегі стильдік ерекшеліктерді ажырата алады
E шығарма жұмыстарын жазуға төселеді
156ТМорфологияны оқыту әдістемесінде қолданылатын термин
A+грамматикалық мағына
Bтуынды мағына
Cсөздің тура мағынасы
Dконнотациялық мағына
Eоккозионалді мағына
157ТАуызша оқыту әдісіне қайсысы жатады?
A+ әңгіме
Bсуретпен сипаттау
C Диктант
D Демонстрация
Eкітаппен жұмыс
158ТМорфологияны оқыту әдістемесінде пайдаланылатын тілдік бірліктер
AЛексема
BФонема
C+морфема
Dнегіз сөз
EСема
159ТТөл дыбыстарды оқытуда пайдаланылатын мысалдар
Aв, ф
Bа; ә;
Cю, я
D+ ұ; қ
Eь, ъ
160ТМорфологияны оқыту әдістемесінің негізгі нысандарының бірі
AӘріп
Bеріндік дауыстылар
Cнегізгі мағына
DМәтін
E+жалғау
161Т«Малды» сөзінің табыс септігінде қолданылуы.
AБіздің ауданда малды ауылдар көп
B+Асан малды бері қайырды
CБолат қолын суға малды
DОл қолын суға малады
E Малды ауылдар жайлауға көшуге дайындалуда
162ТСапалық сын есімді оқытуда қолданылатын мысалдар
A+бойшаң жігіт, қызыл алма
Bкешегі жиналыс, былтырғы той
Cтымақты жігіт, атты жолаушы
Dтөменгі ауыл, қалалық жігіт
E астыңғы орын, аудандық жарыс
163ТМорфологияны меңгертуде оқушыға қойылатын талаптар
Aсөз қолдану мәдениетіне бағытталған жазба жұмыстарын жүргізуBсөздердің жасалу жолдарын ажырата білу
C+сөз таптарын дұрыс ажырата білу
Dжұрт алдында сөйлеудің түрлерін аңғару
E мәтіннің түрлерін ажырата алу
164Т«Мектеп – қазақтарға білім берудің басты құралы, біздің барлық үмітіміз, қазақ халқының келешегі осы мектептерде» деген ғалым
A А.Құнанбаев
BК.Аханов
C+ Ы.Алтынсарин
D А.Байтұрсынұлы
EЖ.Аймауытов
165ТСинтаксистік материалдарды берудегі негізгі ұстаным
Aсөз құрамына
Bсөз тұлғасына
Cтүбір морфемаға
D+сөйлем мүшесіне
EДыбыстарға
166ТСөз тіркесін меңгертуде оқушыға қойылатын талаптар
Aетістіктің түрлену жүйесін меңгеру
Bсөздерді мағыналық топтарына қарай жіктеу
Cауызша, жазбаша тілде сөздерді талғап қолдана алу
DОйды түсіну
E+ қабыса байланысатын сөз таптарын анықтай алу
167ТСөз тіркесін меңгеруде қалыптасатын білік-дағды
Aсөздерді мақсатқа сай, мәтін мазмұнына лайық қолдана алады
B+синтаксистік қатынастың түрлерін біледі
Cсөз таптарының түрлену жолдарын біледі
Dмәтіндерді толық мазмұндай алады
E сөз жасаудағы морфологиялық тәсілдерді біледі
168ТМеңгеріле байланысқан сөз тіркесін оқытуда қолданылатын мысалдар
Aауылдың маңы, партаның үсті
Bбиік тау, алтын қасық
Cит арқасы қиянда, қас пен көздің арасында
D+үйге келді, әкеммен сөйлесті
E темір жол, боз кілем
169ТСинтетикалық тәсіл арқылы жасалған сөз тіркесін меңгертуде қолданылатын мысал
Aоқыған кітап
B+таулы жер
Cадам өмірі
Dкиіз үй
E кеше қайтты
170ТЕсімді сөз тіркесін меңгертуде қолданылатын мысал
Aжақын танысу
Bсөз айту
C+жақсы маман
DБесатар
E алма мойын
171ТҚиысудың жасалу жолдарын оқытуда мән беретін ерекшелік
AТолықтауыштың қатысына байланысты екендігі
BІлік септік арқылы жасалатындығы
CОрын тәртібі арқылы
D+Бастауыш пен баяндауыш арқылы жасалатындығы
EТабыс, барыс септігі арқылы жасалатындығы
172ТСөз тіркесін түсіндіруде таблица түрінде беруге болатын тіркестің жіктелу түрлері
Aфразеологиялық, атаулық тіркестер
Bсөз, сөз тіркесі, сөйлем
C+еркін тіркес, түйдекті тіркес, тұрақты тіркес
Dбағыныңқы, басыңқы
E сөз тіркесі, еркін тіркес
173ТЖай сөйлемді меңгеруде оқушыға қойылатын талаптар
Aсөз жасаудағы морфологиялық тәсілдерді білу
Bрай жұрнақтарын мәтіннен таба білу
Cәдеби тіл нормасына жатпайтын сөздердің ерекшелігін айта білу
D+сөйлемді сөйлем мүшелеріне, бірыңғай мүшелерге талдай алу
E орфоэпиялық нормалардың қолданылатын орындарын білу
174ТЖай сөйлемді меңгеруде қалыптасатын білік-дағды
Aшақ жасаудағы есімше мен көсемшенің қызметін біледі
Bөткен шақтың жасалу жолдарын игереді
Cморфологиялық талдау жасай біледі
D+сөйлемге толық синтаксистік талдау жасай алады
E стиль түрлерінің ерекшеліктерін ажырата алады
175ТСөйлемнің анықтамасыТехнология2СӨЖ
Aатрибутивтік қатынастағы толық мағыналы сөздер жиынтығы
B+предикаттық қатынас негізіндегі біршама аяқталған ойды білдіретін сөздер тізбегі
Cөзара сабақтаса байланысқан, белгілі бір сұрауға жауап беретін объектілік қатынастағы сөздер тізбегі
Dзаттың ісін, қимылын білдіріп сөйлемдегі ойды тиянақтайтын мүше
E адвербиальдық қатынастағы сөздер тізбегі
176ТАтаулы сөйлемді оқытуда қолданылатын мысал
A+Тау өзені.
BЖас та, кәрі де сонда
CҚызарып күн батып бара жатыр
DБір-бірінен айырғысыз жебе құлақ, күміс бақай қозылар
E Кеше оны көрген болатынбыз
177ТҚұрмалас сөйлемді оқытуда қолданылатын мысал
A+Ағаш көркі – жапырақ, Адам – көркі шүберек
B Тойға жиналған жастардың ортасында Ақан да бар
CАсқар – соның бірі
DКүн бата керуен жүріп кетті
E Түске таяу олар ауылдан шықты
178ТСұраулы сөйлемнің түрлері
Aжалаң, жайылма, атаулы
Bконтекстік, ситуациялық
C+ашық мәнді, демеу мәнді, риторикалық
Dарнаулы, ауыспалы, белгісіздік
E жалаң, жайылма, ситауациялық
179ТДидактикалық материалдардың мазмұнында неге көңіл бөлiнедi?
A+танымдық, бiлiмдiк, тәрбиелiк
BТәрбиелiк
Cәдiстемелiк нұсқауға
DБiлiмдiлiкке
Eойлай білуге
180ТСалалас сөйлемді түсіндіруде қолданылатын мысал
AТәңірі сұлулықтың ақын Сара, үйректің сұқсырындай тудың дара
BӨлеңім, шарла ауылды
CКүн күле шығып, арқан бойы көтерілді
DҚонақтар қырық-елуден, жиырма-отыздан лек-лек болып келе жатыр
E+ Түс ауып барады, алайда жаудың шабуылы күшеюде
181ТСебеп-салдар салаласты оқытуда қолданылатын мысал
A+Балжан Рабиғаға шошынған түрмен қарады, өйткені Әміржанның көзінде сорғалаған жас еді
BМұның мамандығы – дүниедегі ең бейбіт мамандық
CҚартаң адамдардың өнеге айтып, ақыл-кеңес беруге қақысы бар
DАна мен әке алдында шыншыл бол
E Бір күні теректің бұтағына бұлбұл келіп қонды да, тамылжытып сайрай бастады
182ТЖай сөйлемді салаластыра құрмаластыратын шылау
Aдейін, кейін, бері, сайын, үшін
Bшейін, соң, әрі, да, және
C+дегенмен, алайда, сондықтан
Dдейін, шейін, өйткені, бірақ
E соң, өйткені, бері
183ТСалалас құрмаласты меңгеруде қалыптасатын білік-дағды
A+мәтіндерге өтілген тақырыптар бойынша талдау жасай алады
Bдыбыс пен әріптің айырмашылығы мен бірлігін, арақатынасын біледі
Cбасқа тілден енген сөздердің емлесін біледі
Dтермин сөздер арқылы ұғымдарды дәл атай алады
E сабақтас құрмалас сөйлем көмпоненттерінің байланысу тәсілдерін жүйелей алады
184ТШартты сабақтасты меңгертуде қолданылатын мысал
AОққа ұшып жатса да, түспеді қолдан қылышы
B+Сын түзелмей, мін түзелмес
CБіз Мәскеуден оралсақ, бұл хабар қызу тарап жатыр екен
DДенесі қатты жүрістен жылынып қалған еді
E Абайдың қорқып отырғаны, ел арасына жік түсуі мүмкін еді
185ТСөйлем дегеніміз
Aережелер мен тапсырмалар
Bжаттығулар жинағы
Cтекстің микротекстік композициясы
Dкомпозициялық деңгейдегі бірлік
E+сөздердің басын құрастырып, айтылған тиянақты ой
186ТСабақтас құрмаласты меңгертуде оқушыға қойылатын талаптар
A+мағыналас салалас, сабақтас құрмалас сөйлемдердің жұмсалу жағдайын салыстырып, олардың бірінің орнына бірі жұмсалатын ерекшелігін анықтау
Bсөз тіркестерінің байланысу түрлерін, олардың тәсілдерін ажырата білу
Cомонимдер мен көп мағыналы сөздерді ажырата білу
Dсингормонизм туралы білімін сөйлеу тілінде дұрыс қолдану
E мәтіндегі сөйлемдердің байланысын тану
187ТЖай сөйлем синтаксисі бойынша қалыптасатын білім мен іскерлік, дағдылар
A+Сөз тіркесінің түрлерін ажырату, оны қолдану
BОқшау сөздерді қолдану
CОйдың әсерлі болуы
DТыныс белгілерін дұрыс қою
EМәтіндерді игеру
188ТҚазақ тiлiн оқыту әдiстемесi мен педагогиканың бірлігіAтiлдiк өзiндiк белгiлер
Bойлау ерекшелiгi
CЖаттығу
D+оқыту
EЛогика
189Т«Білім – адамның қанаты» атты сөйлемді оқытуда оның жеткізілу ерекшелігіне мән беру
AБұйрықты түрде
B+Хабарлы түрде
CСұраулы түрде
DКөтеріңкі көңіл күйде
EӨкіну мағынасында
190ТМезгілдес сабақтасты оқытуда қолданылатын мысал
AРахмет жүріп кеткеннен кейін, арызды прокурор тексере бастады
BСын түзелмей, мін түзелмес
C+ Шай ішіліп болған кезде, бала да оралып келіп қалды
DБүгін келгенін айтты
E Дәрменнің келетіні айдан анық еді
191ТТөл сөзді оқытуда қолданылатын мысал
AОл Әбіш туралы естігенін түгел баяндаған еді
B+«Бұл үйдің жаны нешеу»,- деп сұрады Итбай
CАқылды қария жазып қойған хатпен тең
DТалаптың мініп тұлпарын тас қияға өрледің
E Ақылды қарттан нақыл шығады
192ТТөлеу сөздің басты белгісі
Aбіреудің сөзін өзгеріссіз, қоспасыз айтып, я жазып беру
B+төл сөз бен автор сөзінің мазмұнын айтып беру
Cсөйлеушінің сөзін ешқандай өзгеріссіз айту
Dтөл сөзден айырмашылығы жоқ
E айтушының сөзін өзгертпей айту
193ТТөл сөз бен төлеу сөзді меңгеруде оқушыға қойылатын талаптар
Aсөзді дұрыс айту заңдылықтарын меңгеру
Bтіл құбылыстарын өзара салыстырып, талдай білу
C+төл, төлеу сөздерді мәтіннен, көркем шығармалардан таба білу
Dәдеби тілдің дамуын саналы түрде түсіне білу
E тіл ұстарту амалдарын дұрыс қолдана білу
194ТОрфоэпияны оқыту мақсаты:
Aсауатты жазу
B+дұрыс айту
Cграмматикалық талдау
DЖаттығу
Eмәтіндерді оқу
195ТДұрыс жазу нормаларын оқыту
AФонетика
BСинтаксис
CОрфоэпия
D+Орфография
EЛексикология
196ТҚазақ орфографиясын оқытудағы негізгі принцип
AЖүйелілік
BСаналылық
CЖалғастық
DДәстүрлі
E+Фонетикалық
197ТДұрыс айту нормаларын оқытукөрнекілік
AКейінді ықпал
BІлгерінді ықпал
CТоғыспалы ықпал
DОрфография
E+Орфоэпия
198ТОрфографияны оқытудың мазмұны
A+орфографиялық білім, ереже, факт, іскерлік
BПунктуация
CБелсенділік
DДиктант
Eөздік жұмыс
199ТОрфография мен орфоэпияны меңгертуде оқушыға қойылатын талаптар
Aкөп мағыналы сөздерді орынды жұмсай білу
B+сөздерді дұрыс айту мен дұрыс жазудың нормаларын игеру
Cомоним сөздердің өлең сөздерде қолданылу сипатын білу
Dдисфемизмдердің сөз мәдениетіне қатысын анықтау
Eкөркем шығармалардағы табу сөздердің мәнін айқындау
200ТПунктуацияны оқытудың мақсаты
Aфонемаларды меңгерту
Bдұрыс айтуға тәрбиелеу
C+сауаттылық дағды мен іскерлікті қалыптастыру
Dкөшіріп жазуға үйрету
Eшығарма жазуға үйрету

201ТТыныс белгісін қоюдағы принциптерОқыту әдістемесі2СӨЖAкөрнекілік
BҒылымилық
CСаналылық
D+грамматикалық, мағыналық
EБелсенділік
202ТСөйлемдегі үтірдің қойылу себебі: Былтыр да осы үйде, осы ортада жанған оттың екі жағында, көзімен қоштасып еді /Ғ.М./.Дидактика2СӨОЖ
Aқұрмалас сөйлем болғандықтан
B+оңашаланған айқындауышқа байланысты
Cқыстырма сөзге байланысты
Dбірыңғай мүшеге байланысты
E жай сөйлем болғандықтан
203ТБастауыштан кейін қойылатын сызықшаны меңгертуде қолданылатын мысалӘдіс-тәсіл1СӨЖ
A+ Көрмес – түйені де көрмес
BКөрмес түйені де – көрмес
CКөрмес түйені – де көрмес
DКөрмес – түйені – де – көрмес
E Көрмес түйені – де көрмес
204ТПунктуацияны меңгеруде оқушыға қойылатын талаптарҰстаным2СӨОЖ
Aбуын үндестігіне бағынбайтын қосымшаларды білу
Bкөне түркі ескерткіштеріндегі сөз тіркестерін табу
Cайқындауыш, оқшау сөздерді стильдік ерекшеліктеріне сай дұрыс қолдана білу
D+айқындауыш, оқшау сөздермен келген сөйлемнің тыныс белгілерін дұрыс қоя білу, оларды дауыс сазына қарай айта алу
E жазба жұмыстарға талдау жасай білу
205ТҚазақ тiлiнiң жүйелi түрде оқытылуы мен ғылыми мазмұнын анықталуы Технология2СӨОЖ
AДидактикаға
BПсихологияға
Cәдебиеттi оқыту бағдарламасына
D+қазақ тiлi бағдарламасы мен оқулығына
Eтүрлi ғылыми еңбектерге
206ТОқушыларға берiлетiн теориялық бiлiм мен практикалық дағдыТалдау1СӨЖ
AТәлiм
BТәжірибе
CӘңгiме
DДиспут
E+білім, тәрбие
207ТҚазақ тiлi пәнiнiң жалпы мазмұны, мiндетi, мақсаты анықталадыТіл білімі саласын оқыту3Лек
A+бағдарлама, оқулық арқылы
Bбасқа пән арқылы
Cкүнтізбелік жоспары арқылы
Dоқытудың мақсаты арқылы
Eпәнаралық байланыс
208ТҚазақ тiлiн оқытудың басқа ғылымдармен байланысы Жұмыс түрлері2СӨОЖ
Aпсихология және физиология
Bсоциология, психология, тiл
Cфилософия, тарих
D+лингвистика, логика, педагогика, психология
Eсоциология, экономика
209ТМәтін белгісі дегенімізПедагогикалық шеберлік2Лек
A+сөйлеу түрі, сөйлеу формасы, сөйлеу стилі, жанры, сөйлемнің функционалдық мағыналық типі, сөйлемнің эмоционалдығы мен экспрессивтілігі
Bжаттығулар жинағы
Cәдістемелік нұсқау
Dережелер жинағы
Eдиктанттар жинағы
210ТӘдістемелік тұрғыдан мәтіндердің бөлінуіОқыту әдістемесі2Лек
A+оқытуға арналған, тыңдауға арналған, ауызекі сөйлеу тілін дамытуға арналған, жазба тілін дамытуға арналған
Bсұрақтар қоюға, ережелер жаттауға арналған
Cөлең жазуға, баяндама жасауға арналған
Dдиалог құрастыруға, монолог құрастыруға арналған
Eжұрнақтарды ажырата білу
211ТМәтінмен жұмыс түрлері Дидактика3СӨОЖ
A+зерттеу бағытындағы оқу, танысу бағытындағы оқу, шолу бағытындағы оқу, іздену бағытындағы оқу
Bдұрыс жазу
Cжаттығулар жинағына қарау
Dәдістемелік нұсқауға назар аудару
EЖазба жұмыс түрлері
212ТСөз тiркесi оқушыны неге үйретедi?Әдіс-тәсіл2СӨОЖ
A+дұрыс сөйлем құруға
Bдұрыс сөйлеуге
Cдұрыс жазуға
Dдұрыс оқуға
Eдұрыс айтуға
213ТКөрнекiлiк принципiн қолдану Ұстаным3СӨОЖ
Aбарлық сабақтарда
Bжиi қолданғанда
Cмүлдем қолданба
D+белгiлi тақырып мақсатында
Eәр сабақта
214ТОқу материалдарының реті бойынша, бiр iзбен сатылай құрылу принципі Технология2СӨОЖ
A+Бiрiздiлiк
Bкөрнекiлiк
CҒылымилық
DТеория мен практиканың байланысы
EСаналық
215ТОқулық арқылы оқушыныңТалдау3Лек
A+бiлiмi жетiледi
Bесте сақтауы артады
Cжазуға үйренеді
Dжаттауға үйренедi
Eтыңдауға үйренеді
216ТСөз тiркесi жасалу үшiн сөздеркөрнекілік3Лек
A+өзара сабақтаса байланысады
Bөзара мазмұны арқылы байланысады
Cмағынасы арқылы байланысады
Dтақырыптар арқылы байланысады
Eмәтiн арқылы байланысады
217ТОқулықтың ең басты мiндетiТіл білімі саласын оқыту2Лек
A+оқушы бiлiмiн жетiлдiру
Bесте сақтау құрал ретiнде
Cдүниетанымды үйрету
Dмәнерлеп оқуға үйретедi
Eжаттығумен жұмыс
218ТЖазба жұмыстарының түрлеріПедагогикалық шеберлік1СӨОЖ
A+шығарма, мазмұндама, диктант
Bөлең талдау
Cереже жаттау, мазмұнын айту
Dбаяндау, мазмұнын айту
Eмақала, баяндама, жатқа айту
219ТЛексикалық толық мағыналы сөздерден құралатын Дидактика2Лек
AДыбыс
B+Сөйлем
CСөз
DӘрiп
EАльфавит
220ТДиалогтық сөйлеу Әдіс-тәсіл2СӨОЖ
Aбір адамның жеке сөйлеуі
B+бірнеше адамдардың сөйлесуі
Cмәнерлеп сөйлеу
Dтез сөйлеу техникасы
Eоқылым процесі арқылы сөйлесу
221ТСитуацияға құрылған диалог Ұстаным2СӨЖ
AТілдік
BДайындық
C+Коммуникативтік
DСинтетикалық
EАналитикалық
222ТОқытудың теориялық бiлiмдi, iс жүзiнде қолдана бiлуге дағдыландыратын принципіТехнология2Лек
Aсаналық принципi
Bкөрнекiлiк принципi
Cғылыми принцип
D+теория және практика, өмiрмен байланыстыру принципi
Eжүйелiк принципi
223ТСөз тiркесi, сөйлеммен жұмыс iстеу барысында орындалатын тапсырма түрі Талдау2СӨОЖ
AСөз тiркесiмен келген мекеме, ұжым аттарын қай сөз табында тұрғандығын табу арқылы орындату
BБастауышын табу арқылы орындату
C+Сөйлемдi талдау арқылы орындату
DШылауын табу арқылы орындату
EБаяндауышты табу арқылы
224ТТанымдық текстерді талдау әдістерікөрнекілік2Лек
Aшолулар, аннотациялар
Bбайланыстырып сөйлеу
Cмонологтық сөйлеу
D+анализ, синтез, индукция, дидукция, модельдеу, эксперимент, жіктеу, ұғым жасау, байымдау құру, белгілі бір ой қорытуларға келу
Eсауатты сөйлеу
225ТШапшаң оқуға қойылатын талапТіл білімі саласын оқыту1СӨЖ
A+Мәтіндегі сөздерді түсініп жылдам оқу
Bмәнерлеп оқу
Cіштей оқу
Dтаспаға жазып алу
Eмәтінді оқу
226ТМәнерлеп оқуды қалыптастыруға қойылатын талаптың біріЖұмыс түрлері2СӨОЖ
AБаяу оқу
BШапшаң оқу
CЖылдам, тез оқу
D+Дауыс екпіні мен интонацияны дұрыс қолдану
EҮзіп-үзіп оқу
227ТКөркем шығарманы оқу арқылы оқушы Педагогикалық шеберлік3Лек
AШапшаң оқиды
BПауза жасайды
CОй екпінін түсіреді
DТыныс белгілеріне мән береді
E+Кейіпкер мінезін, сөйлеу мәнерін бере білу керек
228ТОқушыларды өздік жұмыс жасауға үйретудің мақсатыДидактика3Лек
AҚосымша сабақ оқу
BСабақ үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс
C+ кітаппен жұмыс жасауға, тапсырманы өз бетімен үйретуге дағдыландыру
DСабақтан жиі қалатын оқушылармен жүргізілетін жұмыс
EСабақтың бағдарлама бойынша жүргізілуі
229ТШығармаға жоспар жасауӘдіс-тәсіл3Лек
AОқуға жеңілдік туғызады
BЭстетикалық тәрбие береді
CЭмоциясын білдіреді
D+Оқиғаның жүйесін білдіреді
EАуызша айтуға жеңілдік туғызады
230ТШығармаға жоспар жасаудың жүзеге асу тәсіліҰстаным3Лек
A+әңгімені бөлімге бөлу, оған ат қою
Bмәнерлеп оқу
Cжазуға дағдылану
Dсауат ашуға үйрету
Eсуретін салу
231ТТүсiнiк хаттың мұғалiмге тигiзер пайдасы Технология3Лек
A+мұғалiм қалай жұмыс iстеу керектiгiне нұсқау алып отырады
Bқұрылымдың тiлдiң жағын үйретедi
Cнәтижелi сабақ өте алмайды
Dмүлдем тигiзер пайдасы жоқ
Eкей жағдайда
232ТОқулық негiзiн құрайтынТалдау2СӨЖ
A+теориялық материалдар мен жаттығулар
Bоқу жоспары
CБағдарлама
Dмұғалiмнiң методикалық шеберлiгi
EЖаттығулар
233ТТіл дамыту жұмысының мақсатыкөрнекілік2СӨОЖ
A+Шебер, мәнерлі сөйлеу; сөздік қорының молаюы
BГрамматикалық талдау жасау
CСабақ үлгерімі нашар оқушымен жұмыс
DЕңбекке баулу
EТәрбие жұмысын жүргізу
234ТҒылыми стиль дегенімізТіл білімі саласын оқыту2Лек
A+оқу материалы текстер; мақалалар, монографиялар, баяндамалар, хабарламалар, рефераттар, шолулар, аннотациялар
Bөтініш, мінездеме, түсініктеме қағаз, ресми құттықтау, хабарландыру, сауалнама, автобиография, ұсыныстар
Cхроника, ақпарат, хабар, мақалалар, комментарийлер, очерк, фельетон
Dөлең, поэмалар, ертегі, әңгіме, повесть, роман
E жұмбақ, жаңылтпаш, өтірік өлең, батырлар жыры, ертегілер
235ТРесми стиль дегенімізЖұмыс түрлері2СӨОЖ
A+өтініш, мінездеме, түсініктеме қағаз, ресми құттықтау, хабарландыру, сауалнама, автобиография
Bоқу материалы текстер; мақалалар, монографиялар, баяндамалар,хабарламалар, рефераттар, шолулар, аннотациялар
Cмақалалар, комментарийлер, очерк, фельетон
Dөлең, поэмалар, ертегі, әңгіме, повесть, роман
E жұмбақ, жаңылтпаш, өтірік өлең, батырлар жыры, ертегілер
236ТПублицистикалық стиль дегенімізПедагогикалық шеберлік2Лек
Aжұмбақ, жаңылтпаш, өтірік өлең, батырлар жыры, ертегілер
Bөтініш, мінездеме, түсініктеме қағаз, ресми құттықтау, хабарландыру, сауалнама, автобиография, ұсыныстар
C+хроника, ақпарат, хабар, мақалалар, комментарийлер, очерк, фельетон
Dөлең, поэмалар, ертегі, әңгіме,повесть, роман
E оқу материалы текстер; мақалалар, монографиялар, баяндамалар, хабарламалар, рефераттар, шолулар, аннотациялар жұмбақ, жаңылтпаш, өтірік өлең, батырлар жыры, ертегілер
237ТСөйлеу тілінің негізгі қолданылатын орныОқыту әдістемесі2СӨОЖ
AІштей ойлау
B+Диалог
CОйлау
DЖазу
EОқу
238ТӘдеби шығарманы оқытудағы көркемдік құралДидактика3Лек
A+Тіл
BСөйлеу
CАйту
DТыңдау
EҒылыми стиль
239ТҒылыми стильді оқытудағы лексикалық ерекшелікӘдіс-тәсіл2Лек
AСөздің көп мағыналылығы
B+Сөздің негізгі мағынасында жұмсалуы
CБейнелі сөздердің көп кездесуі
DСинонимдердің жиі қолданылуы
EАуыспалы сөздердің қолданылуы
240ТТілді этнографиялық құбылыстармен байланысты оқытуҰстаным2СӨОЖ
AСиноним сөздер
BАнтоним сөздер
CТура мағыналы сөздер
D+Табу, эвфемизм
EОмоним сөздер
241ТГазет тілі қандай стильге жатадыТехнология2СӨЖ
AҒылыми стиль
B+Публицистикалық стиль
CРесми стиль
DІс қағаздар стилі
EКөркем әдебиет стилі
242ТПублицистикалық стильдің ауызша түрікөрнекілік2Лек
A+Шешендік сөз
BРесми тіл
CӘдеби тіл
DКәсіби тіл
EТермин сөз
243ТДидактикалық материал Тіл білімі саласын оқыту3Лек
A+қазақ тiлi оқулығын жетiлдiрудегi көмекшi құрал
Bәдiстемелiк нұсқау
Cжай көмекшi құрал
Dмұғалiмнiң түрлiше жұмыстарына қажет
Eжаттығулар жинағы
244ТҮлестiрме карточканың пайдасыЖұмыс түрлері3Лек
A+карточка мұғалiмнiң жеке оқушымен жұмыс iстеуiне мүмкiншiлiк бередi
Bнашар меңгерген мәселенi үйретедi
Cоқушыға тиiмдi жағы көп
Dмұғалiм мен оқушыны жақындастырады
Eоқушыға тиімсіз
245ТЖаңа технологияның түрлеріПедагогикалық шеберлік3СӨОЖ
AКомпьютерлік технология, көрнекілік технологиясы
BДебат технологиясы, педагог шеберлігі технологиясы
CМодульдік технология, лингафон кабинеті
DДамыта оқыту технологиясы, дәстүрлі оқыту технологиясы
E+Ізгілендіру технологиясы, модульдік технология
246Т Тілдің ұлттық болмысты танытатын басты нышан-белгінің байқалуыОқыту әдістемесі3Лек
AСөздік қорынан
BСөйлеу мәнерінен
CСауаттылық деңгейінен
D+Салт-дәстүрге т.б. қатысты лексикадан
EАялық білім қорынан
247ТМұғалiмдi әдiстемелiк құралдармен қамтамасыз етуДидактика2СӨОЖ
A+бiлiмнiң сапалы болуына әсерiн тигiзедi
Bтәрбиеге орасан зор пайдалы
Cпайдасы жан – жақты
DСабақ
EҚажетсіз
248ТҚазақ тiлiн оқытуда ерекше көп қолданылатын және өте өнiмдi көрнекiлiк:Әдіс-тәсіл2Лек
A+интерактивті тақта
BДиапозитивтiк
CАльбомдық
Dсурет
EКөрме
249ТХалық, этнос, ұлт ұғымдары мәнінің айқынырақ ашылуына тіл салаларының қызметіҰстаным2Лек
AФонетикалық
BМорфологиялық
C+Лексикалық
DСинтаксистік
EМорфонологиялық
250ТТіл мен қоғамның сабақтастығын дәлелдейтін негізгі теориялық қағида Технология2СӨОЖ
AМатериалистік
BИдеалистік
CДиахрондық
DСинхрондық
E+Мәдени антропологиялық
251ТТілдік тұлғаның иесі Талдау3Лек
AТілдік ұжым
BТілдік қауымдастық
C+Тіл тұтынушы
DҒалым
EОқушы
252ТТіл мен тіл тұтынушы байланысының көрінісікөрнекілік3Лек
A+Тіл және сөйлесім
BТіл және білім
CТіл және сауаттылық
DТіл және отбасы тәрбиесі
EТіл және тарих
253ТТілдік тұлғаның деңгейлік құрылымыТіл білімі саласын оқыту3Лек
A+Психолингвистикалық, лингводидактикалық;
BФилософиялық, психолингвистикалық
Cвервалды-семантикалық, лингвокогнитивтік, прагматикалық
Dлингводидактикалық, философиялық, семантикалық;
Eфилософиялық, прагматикалық, психолингвистикалық;
254ТСабақ барасында басшылыққа алынатын негізгі әдiсЖұмыс түрлері3Лек
A+оқулықпен жұмыс әдісі
Bқазақ тiл бiлiмi
Cдидактикалық материалдар
Dэксперимент әдiсi
EҒылымилық
255ТҚазақ тiлiнiң оқыту әдiстемесiнiң негiзгi тiрегiПедагогикалық шеберлік2СӨОЖ
A+қазақ тiлiнiң фактiлерi
BДиалект
CНеологизм
DИсторизм
EТерминдер
256ТОқытуды ұйымдастырудың негiзгi факторы Оқыту әдістемесі3СӨОЖ
A+Сабақ
BСеминар
CҮйiрме
DЛаборатория
EЛекция
257ТЖазбаша жұмыстарға творчестволық сипат бере бiлу, өз көзқарасын, әсерiн келiстiре қорытындылай бiлу іске асатын сала Дидактика3СӨОЖ
A+тiл ұстарту
Bсөз жасау
CПунктуациялау
DМорфология
EЛексикологияда
258ТЕмледен 1 жеңiл қатесi немесе тыныс белгiсiнен жеңiл бiр қатесi бар диктантқа қойылатын баға Әдіс-тәсіл3СӨОЖ
A+5
B4
C3
D2
E1
259ТСабақты бекіту кезеңінде қолданылатын әдісӘдістер3Лек
Aсұрақ қою
BЖаттығу
Cөз бетiнше жұмыс
Dтiл ұстарту
E+сұрақ-жауап
260ТҚай технологияның негізгі әдісі – тапсырмамен алмасуТехнология2СӨЖ
AКомпьютерлік
B+ Ұжымдық
C дамыта оқыту
D Дебат
EТоптастыра
261ТОқулыққа қосымша жинақталған материалТалдау1СӨОЖ
A+дидактикалық материал
Bкөрнекiлiк материал
Cсабақтық материал
Dәдiстемелiк материал
EДәптер
262ТБiлiмдi тексерудiң маңызды кезеңікөрнекілік2СӨОЖ
Aбақылау диктанты
Bауызша сұрау
Cкөшiрiп жазу
Dжаттығу орындау
E+тоқсандық қорытынды
263ТДиктанттар iшiндегi ең күрделiсiТіл білімі саласын оқыту2СӨОЖ
Aтүсiндiрмелi диктант
B+шығармашылық диктант
Cтаңдау диктанты
Dбақылау диктанты
Eжазба жұмыстар
264ТЖаттығу жұмыстары қалыптастыратын дағдыларЖұмыс түрлері2Лек
Aкөру қабiлетiн
BТеорияны
CҚайталауды
DҚорытынды
E+білімділік, сауатты жазу
265ТДәстүрлі сабақ түрiОқыту әдістемесі3СӨЖ
A+аралас сабақ
Bсаяхат
Cкүнделiк жазу
Dмақала жазу
EПікірсайыс
266ТҚазақ тіл біліміндегі «Тіл құрал» еңбегінің авторыДидактика2СӨОЖ
AҚ.Жұбанов
BТ.Қордабаев
C+А.Байтұрсынов
DС.Аманжолов
EМ.Балақаев
267ТМорфологияны оқытуда мұғалiмнiң талдау жұмыстары Әдіс-тәсіл3СӨОЖ
A+Грамматикалық
BФонетикалық
CСинтаксистік
DЖүйелілік
EӘріптік
268ТЕркiн сөз тiркесi оқытылатын салаҰстаным2СӨОЖ
AЛексикология
BФонетика
CМорфология
D+Синтаксис
EСөзжасам
269ТСөйлемнiң аяқталған тиянақты ойды бiлдiретiндiгiн оқушыға сапалы түсiндiру үшiн қолданылатын әдiсТехнология3СӨОЖ
A+Талдау
BТүсiндiру
CБаяндау
DХабарлау
EОқу
270ТМысалдан бiрыңғай жiңiшке айтылған сөздерді табыңызТалдау3Лек
Aаласа-аласа-лау, кiшi-кiшi-леу,
Bбала-бала-лау, жақсы-жақсы-лау,
C+дәптер-дәптер-лер, етiк-етiк-шi,
Dкiтап-кiтап-тар, қалам-қалам-сап,
Eкiтап-кiтап-тар, бала-бала-лау,
271ТЫ. Алтынсариннiң қазақ тiлiнiң оқыту әдiстемесiне қосқан еңбегiн атаңыз?көрнекілік2Лек
A+“Қазақ хрестоматиясы”
B“Бастауыш мектептерде қазақ тiлiн оқыту әдiстемесi”
C“Лексиканы оқытудың кейбiр”
D“Орфоэпиялық мәселелерi”
E “Фонетиканы оқыту
272ТӘріпті дұрыс жазу, дәптердің көлденең сызығынан ауытқымау қойылатын талапТіл білімі саласын оқыту2СӨОЖ
A+Жазуға
BСөйлеуге
CЖаттауға
DАйтуға
Eәріпке
273Т«Комплекспен оқыту жолдары» еңбегінің авторыЖұмыс түрлері3Лек
AА.Байтұрсынов
BМ.Жұмабаев
CС.Аманжолов
D+Ж.Аймауытов
EҚ.Қордабаев
274ТЖалғаулықсыз бірыңғай мүшелердің арасына қойылатын тыныс белгі Педагогикалық шеберлік1Лек
A қос нүкте
BНүкте
C+Үтір
Dжақшамен жабамыз
EСызықша
275ТБастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын тыныс белгіОқыту әдістемесі2Лек
A Жақша
B+Сызықша
CНүкте
Dкөп нүкте
EҮтір
276ТТыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзі бар сөйлемді табыңыз Синтаксис3Лек
A+« Бұл үйдің жаны нешеу?»,- деді Итбай.
B– Бұл үйдің жаны нешеу?, деді Итбай.
C“Бұл үйдің жаны нешеу”: деді Итбай.
D– Бұл үйдің жаны нешеу? деді: Итбай.
E– Бұл үйдің жаны нешеу?: деді Итбай.
277ТТұрлаулы мүшелердің екеуі де зат есімнен болғанда қойылатын тыныс белгісін табыңызМорфология3Лек
A+Сызықша
BҚос нүкте.
CКөп нүкте.
DҮтір.
EДефис.
278ТКөп нүкте қандай жағдайда қойылатынын табыңыз.Ұстаным1Лек
AОй санамалап айтылса.
BОқиға толық айтылса.
CСөйлем толық аяқталса.
DОй толық аяқталса.
E+Ойдың бас жағынан, арасынан, соңынан сөз қалдырылса.
279ТТыныс белгісі дұрыс қойылған қаратпа сөзді табыңыз.Технология2Лек
A+Көп сағындырдың ғой, қуатым!
BКөп сағындырдың ғой: қуатым!
CКөп, сағындырдың ғой қуатым!
DКөп сағындырдың ғой - қуатым!
EКөп, сағындырдың ғой - қуатым!
280ТПунктуация қай тілден енген?Талдау3Лек
AЛатынның «punktum» - «нүкте» сөзінен алыған
B+Гректің «punktum» - «тыныс белгі» сөзінен алынған
CАрабтың « жазу» сөзінен алынған
DИталияның « сөз» сөзінен алынған
EИспан тілінің «үтір» сөзінен алынған
281ТҮзінді түгел алынбаған жағдайда қойылатын тыныс белгі көрнекілік1СӨОЖ
A+көп нүкте
Bқос нүкте
CНүкте
Dлеп белгісі
EДефис
282ТСабақты оқытуда қолданылатын дыбыстық ақпараттарТіл білімі саласын оқыту3СӨОЖ
AМагнитофон, тақта
B Қарындаш
CҚалам , плакат
DКітаптар
E+Теледидар
283ТБір мәселе жайында айтылған ойдың кесек бөлшегін білдіретін белгі Жұмыс түрлері3Лек
A+Азат жол
BЖаңа буын
CТасымал
DКөп нүкте
EНүктелі үтір
284ТОқушыларға теориялық білім мен практикалық дағды беруде олардың психикалық қасиеттері, оқуға бейімділігі мен икемділігі ескерілетін ұстанымПедагогикалық шеберлік2Лек
Aоқытудың ғылымилық ұстанымы
Bоқытудың жүйелілік ұстанымы
Cоқытудың көрнекілік ұстанымы
D+оқушылардың психикалық ерекшелігін ескеру ұстанымы
Eперспективті ұстаным
285ТБілім мазмұнын белгілейтін нормативтік құжат Оқыту әдістемесі3Лек
A+оқу бағдарламасы
Bдидактикалық материалдар
CОқулық
DЕреже
Eәдістемелік нұсқау
286ТОйландыру әдісін жүзеге асыруда мұғалім көмегінің қажеттілігіДидактика3Лек
A+жетекші сұрақ беріп, оқушы ойының жемісті болуына жәрдем беруі үшін
Bшығармашылық қабілетін дамыту үшін
Cмұғалім тәжірибесін жетілдіру үшін
Dмұғалім көмегі қажет емес
Eтілдік материалды меңгеру үшін
287ТДәстүрлі сабақтың түрлеріӘдіс-тәсіл2СӨОЖ
A+жаңа сабақ, аралас сабақ, қорытынды сабақ
Bтексеру, бағалау сабағы, саяхат сабағы
Cбір мәселелі және комплексті сабағы, дебат
Dбекіту, жүйелеу, пікірсайыс
Eжалпылау, жүйелеу сабағы, өзара сабақ
288ТҮйге берілетін тапсырма қандай болуы тиіс?Ұстаным3Лек
A+түсінікті, айқын, тартымды болуы керек
Bоқушы ұғымына ауыр болуы керек
Cоңай тапсырма берілуі керек
Dқызықты болуы керек
Eмұғалім басшылығымен орындалуы керек
289ТКоммуникативті әдіске дейін қатар қолданылып жүрген әдісТехнология2СӨОЖ
A+дәстүрлі
Bдәстүрлі емес
Cинтенсивті
Dеркін
Eлексикалық
290ТМұғалімге қойылатын талаптар:Талдау1Лек
A+білімділік, зерттеушілік, іскерлік, ұйымдастырушылық
Bәдептілік
Cадалдық
D тәрбиешілік
Eойлылық
291ТБағалау көрнекілік3СӨОЖ
A+күнделікті сабақ элементі
Bпедагогикалық тәрбие
Cеңбек тәртібі
Dәрекет
Eморальдық көрсеткіш
292ТТілді оқыту проблемасына байланысты қатысымдық әдіс туралы мәселені арнайы қарастырған орыс ғалымы Тіл білімі саласын оқыту3Лек
A+Е.И. Пассов
BВ.В. Радлов
CВ.В. Виноградов
DС.А. Ахманов
EН.И.Ильминский
293ТҚазақтың әдіснама ғылымына «бүтіннен бастап бөлшекке қарай тереңдету», «ұтымды салыстыру», «көрнекі баяндау» әдістерін дүниеге әкелген ғалым :Жұмыс түрлері3Лек
AА.Байтұрсынов
BМ.Балақаев
C+Қ.Жұбанов
DІ.Кеңесбаев
EФ. Оразбаева
294ТҚалыптан тыс сабақтың түрі:Педагогикалық шеберлік2Лек
A+панорама сабақ
Bтексеру сабақ
Cбекіту сабақ
Dжаңа сабақ
Eаралас сабақ
295ТАдамдардың тікелей жүздесуі арқылы жүзеге асатын принципОқыту әдістері3Лек
A өзектілік
Bдинамикалық өзгеру
Cтұтастық
D+тіке байланыс
Eжүйелілік
296ТСөйлесім әрекетінің барлық түрлеріне тән ең басты көрсеткіш Тілдік қатынас 3Сем
A+түсіну
Bөзектілік
Cойдың қатысуы
Dбаяншының жауабы
Eмәтіннің болуы
297ТОқушының білімін бекіту үшін сабақтың қандай түрі қолданылады?Тілдік қатынас 3Сем
A+бекіту
Bқайталау
Cаукцион
Dсеминар
Eлекция
298ТСабақтың еркін түрі:Тілдік қатынас 3Сем
Aаралас сабақ
B+саяхат сабақ
Cсеминар сабақ
Dфакультативтік сабақ
Eкіріспе сабақ
299ТДауыстап оқуға арналған жаттығуларды орындау барысында Тілдік қатынас 3Сем
Aжазылым іске асады
Bмонолог іске асады
C+тыңдалым, айтылым іске асады
Dресми қарым-қатынас іске асады
EАуызекі сөйлеу іске асады
300ТОқушылардың есту-айту дағдыларын қалыптастыратын әрекет
AЖазылым
BОйлау әрекеті
CТүсіну әрекеті
D+Тыңдалым, айтылым
EБейнелеу әрекетіТілдік қатынас 2Сем
301ТДыбыстардың дұрыс айтылуын бағалағанда Тіл білімі саласын оқыту3Лек
AӘріп қателерін ажырата білу маңызды
BТура мағынаны айыра білу маңызды
CСтильдік қателерді айыру маңызды
DОйдың жүйелі жеткізілуін қадағалау маңызды
E+фонетикалық және фонологиялық қателерді айыра білу маңызды
302ТҚазақ тілінде сөздердің біртекті жуан не жіңішке буындардан құралу принципін сақтайды Тіл білімі саласын оқыту3Лек
A+сингармонизм заңы
BСөздердің орын тәртібі
CТыныс белгілері
DЫқпалдар
EДыбыстау мүшелері
303ТБілім беру технологиялары Оқыту технологиясы 3СӨЖ
AСабақтың түрлерін зерттеуге ықпал етеді
BОқушының сөйлеу техникасын дамытуға жетелейді
C+Сабақтың сапасын арттыруға ықпал етеді
DМұғалімнің көзқарасын қалыптастырады
EМұғалім мен оқушының тіл табысуын қамтамасыз етеді
304ТБаланың ұлттық тәрбие арқылы дара тұлғаға айналуына септігін тигізетін тұлғаМұғалім тұлғасы 2СӨЖ
AАйналасы
BДостары
C+Ұстазы
DСаяси қауымдастық
EӘлеуметтік қауымдастық
305ТМ.Жұмабаевтың «Тәрбияшы баланың қаһарлы қожасы болмасын, жұмсақ жолдасы болсын» деген пікірі бүгінгі күні педагогикадағы Зерттеуші ғалымдар 3СОӨЖ
AБір әдіс-тәсілмен шектелмеу керек деген ойдың ұшқыны
BПәнінің мазмұнын құруға негіз болған қағида
CМұғалімнің жетекшілігін негіздейді
DҰстаз рөлінің басымдығын көрсетеді
E+Субьект-субьектілік қатынастың негізі
306ТМ.Жұмабаев бүкіл іс-әрекетті Зерттеуші ғалымдар 3СОӨЖ
A+Баланың өзіне істетуді ұсынады
BӨзі істеуді қалайды
CҰстазға жүктейді
DАта-анаға міндеттейді
EҚоғамға артады
307ТБілім алушы мен мұғалім арасындағы ұлттық тәлім-тәрбиеге құрылған достық қарым-қатынасты орнату ұстанымы Педагогикалық негіздері 3Лек
AМұғалім мәртебесінің жоғары екенін білдіреді
BМұғалім дәрежесінің төмендігін білдіреді
CОқушының үстемдігін көрсетеді
D+Мұғалім мен оқушының сыйласымды, тең қарым-қатынасын білдіреді
EМұғалім мен оқушы мәртебесінің әр түрлілігін білдіреді
308ТЖ.Аймауытов «Айтпай-ақ белгілі, баланың мінез-қылығын байқаушы - оқытушылар балаларынан бақылаған, тапқан-таянғанын соларды амалға тәрбиелеу үшін құрал ету керектігі; амалға неше түрлі мақсатқа қолайлы болған серпілудің бәрі кіреді» дегенде Зерттеуші ғалымдар 3СОӨЖ
AОқушының білім туралы айтады
BМұғалімнің көзқарасы туралы айтады
CМұғалімнің сабақ жүргізу әдісі туралы айтады
DОқушының әрекеті туралы айтады
E+Мұғалімнің кәсіби дайындығы туралы айтады
309ТЖ.Аймауытовтың бала мiнезiн қалыптастырудағы отбасы мүшелерiнiң рөлін айқындаған пікіріЗерттеуші ғалымдар 3СОӨЖ
A«Айтпай-ақ белгілі, баланың мінез-қылығын байқаушы - оқытушылар балаларынан бақылаған, тапқан-таянғанын соларды амалға тәрбиелеу үшін құрал ету керектігі; амалға неше түрлі мақсатқа қолайлы болған серпілудің бәрі кіреді»
BҒалымның педагогика және психология саласындағы еңбектері бүгінгі білім беру мақсаттарымен үндеседі
C«Баланы бұзуға, яки түзетуге себеп болатын бiр шарт – жас күнiнде көрген өнегеге, ата-анасының берген тәрбиесiне байланысты «ұяда не көрсе, ұшқанда соны iледi»
D+«Бала аурулы, зағип болса, баладан емес, тәрбияшыдан; бала тар ойлы ақымақ болса, бала кінәлі емес, тәрбияшы кінәлі; бала сұлулықтан ляззат ала білмейтін мылқау жанды болса, бала айыпты емес, тәрбияшы жазалы»
EКүнделікті өмірде, қарым-қатынаста адамдар, ең алдымен, ауызша тілдеседі, сол арқылы бір-бірімен түсініседі.
310ТҚатысым әрекетінің негізгі мақсатыОқыту әдістері 3Сем
AГуманитарлық білімдерді меңгеру
BОқушыларды мәдениетке баулу
C+Тіл үйренушіні бірінші сабақтан бастап сөйлесім әрекетіне баулу
DКітап оқуға үйрету
EМұғалім мен оқушының тіл табысуын қамтамасыз ету
311ТҚазақ тілінің қарым-қатынас құралы ретіндегі практикалық мәнінен туындайтын жетекші әдісОқыту әдістері3Лекц
AДеңгейлеп оқыту әдісі
BТанымдық тұрғыдан оқыту әдісі
CСатылай кешенді талдау технологиясы
D+Қатысымдық тұрғыдан оқыту әдісі
EАралас сабақ
312ТОқыту әдістемесі дегеніміз Нәтижеге бағдарланған білім 3СОӨЖ
A+Белгілі бір пәнді оқып үйрену үшін мұғалімнің оқушы әрекетін ұйымдастыру тәсілі
BПсихологиялық ұғым, адамның психикалық әрекетінің ерекшелігі
CМұғалім проблеманы сипаттап оны шешу жолына бағыт береді.
DМатериалды өзінің бар ақыл-ойын жұмсап, күш салып, ойлау белсенділігі
EОқушылардың оқылатын материалды толық түсінуі
313ТМектепте берілетін білімНәтижеге бағдарланған білім 3СОӨЖ
AҚоғамды өзгертудің құралы болуы керек
BДағдыны меңгерту
C+Негізгі мақсатқа жетудің құралы болуы керек
DТілдік құзыреттілікті қалыптастыру
EСөйлесім әрекетін дамыту
314Т Қатысымдық құзыреттілікНәтижеге бағдарланған білім 3СОӨЖ
AШындық өмірінің ақиқат заңдары туралы білімнің жоғарғы формасы, теориялық ойлаудың жемісі
BОйлау мен оның заңдылығы –философияның негізгі проблемаларының бірі
CАдамдар өз ойын тіл арқылы басқа адамдарға білдіріп тіл арқылы, сөйлеу арқылы басқаның ойын біледі
D+Оқушының нақты қатысымдық жағдайларда адекватты түрде қарым-қатынас жасауға қабілеттілігі және оның қарым-қатынаста әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі
EТіл мен ойлаудың арақатынасы мәселесі
315ТТілдік (лингвистикалық) құзыреттілікҚұзырет және құзыреттілік 3Лек
AКөптеген тілдік таңбалар жүйесі
BОйлау заңдылықтарының тіл құрылысына әсер етуі
C+Оқушының тілдің жүйесі мен құрылымы туралы білімін қарым-қатынаста пайдалана алу; фонетикалық, лексика-грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық нормаларға сай сөйлей және жаза алу біліктілігі
DАдамдардың тілдесуі мен ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін құрал
EОқушының нақты қатысымдық жағдайларда адекватты түрде қарым-қатынас жасауға қабілеттілігі және оның қарым-қатынаста әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі
316ТҚазақ тілі пәнінің мазмұнына енетінҚұзырет және құзыреттілік 3Лек
A+Білім, дағды, іскерлік
BЖекелік, дағды
CТеориялық , эмпириялық
DЖалпы, жекелік
EДыбыс, буын
317ТҚазақ тiлiн оқыту әдiстемесi сүйенетін принцип Құзырет және құзыреттілік 3Лек
Aтеориялық принципке
Bпсихология ғылымына
Cтеориялық принципке
D+дидактикалық принципке
Eсұрақ-жауап
318ТОқулықтың ең басты мiндетiБасқа ғылымдармен байланысы 3Лек
A+оқушы бiлiмiн жетiлдiру
Bесте сақтау құрал ретiнде
Cдүниетанымды үйрету
Dмәнерлеп оқуға үйретедi
Eойлауға үйретеді
319ТТілдің функциялық негізгі қызметіТіл салаларын оқыту 3Лек
A+Тілдің қарым-қатынастық қызметі
BТілдің танымдық, экспрессивтік қызметі
CТілдің эмоционалдық қызметі
DТілдің метатілдік қызметі
EТілдің таңбалық қызметі.
320ТБілім дегеніміз
A+жалпы алғанда сыртқы дүниенің сәулесі, объективті шындықтың тілдік формадағы идеялық қайта көрінісі ретінде сипатталады

Bәрекеттің автоматты орындалуы болып есептеледіТіл салаларын оқыту 3Лек
Cәрекет тәсілі болып есептеледі

Dтілдік объектілердің сезім бейнелері
Eдүниені ойлаудағы сәулелену формаларының бірі, абстракт ойлаудың нәтижесінен ұғым пайда болады
321ТЖазба жұмыс түрлері Басқа ғылымдармен байланысы 3Лек
A+диктант
Bбақылау
Cөздік жұмыс
Dауызша баяндау

Eжаттау
322ТСабақ материалын мазмұндаудың ғылымилығы мұғалімнен ең басты талап ететіні Басқа ғылымдармен байланысы 3Лек
A+кәсіптік деңгейін көтеріп отыруды
Bкөрнекілікті тиімді қолдануды
Cоқушылардың ерекшеліктерін білуді.
Dоқу процесінде оқушылардың әрқайсымен жеке жұмыс істеуді.
Eоқу процесінің педагогикалық, психалогиялық заңдылықтарын білуді.
323ТОқу процесіндегі мұғалімнің басты міндетіБасқа ғылымдармен байланысы 3Лек
Aоқушылардың танымдық қызметін ұйымдастыру
Bоқылатын құбылыстың мәнін, заңдылықтарын түсіндіру
Cоқушылардың оқу жұмысының белсенділігін арттыру
D+нәтижеге бағытталған білім беру
Eжаңа сабақ түсіндіру
324ТБаспасөз конференциясы қандай сабақОқыту әдістері 3Лек
A+Дәстүрден тыс сабақ
Bғалымдар зерттеушілер ретінде өткізетін сабақ
Cтабиғат аясында өткізетін сабақ
Dсынақ сабақ
Eбірнеше пән мұғалімдері бірігіп өткізетін сабақ
325ТДидактика дегеніміз Оқыту әдістері 3Лек
A+білім беру теориясы
Bмұғалімнің іс - тәжірбиесі
Cпсихология
Dсабақтың міндеті
Eсабақтың бес элементі
326ТСабақта оқушыларды бағалау кезеңіТілдік қатынас 3СОӨЖ
A+Сабақты қорыту, бекіту кезінде
BЖаңа сабақты өтуде
CБілімді дағдыға айналдыру кезеңінде
DБілім беру кезінде
EКіріспе сабақ
327ТОқушы шығармасындағы дұрыс тасымал жасамау қатенің қандай түрі Оқыту әдістері 3Лек
A+жазудағы қате
Bмазмұнға байланысты қате
Cжоспарлау қатесі
Dстильдік қате
Eемлелік қате
328ТОқушының жазба жұмысын бағалауда 5 қойылатын жағдайОқыту әдістері 3Лек
A+бір тыныс белгі қатесі
Bмазмұнға байланысты қатеде
CҮш грамматикалық қатеде
Dстильдік қатеде
EБірнеше емлелік қатеде
329ТБір топтың немесе сыныптың біліміне, тәртібіне, тазалығына, үлгеріміне жауап беретін тұлғаТілдік қатынас 3СОӨЖ
A+Сынып жетекшісі
BМектеп директоры
CТәрбиеші
DОқушы
EМектептің оқу-ісі жөніндегі орынбасары
330ТҚатысымдық әдісте оқытушы қандай жаттығуларды пайдаланадыОқыту әдістері 3Лек
AЕреже сұрау
BСабақ түсіндіру
C+Рөлдік ойындар мен коммуникативтік жаттығулар
DМәтінді мәнерлеп оқу
EЖаттығуларды орындау
331ТҚазақ тiлiн оқыту әдiстемесiнiң зерттеу объектiсi неге байланысты Тілдік қатынас 3СӨЖ
Aтәрбиенi меңгертуге
Bбiлiмдi жетiлдiруге
Cдағдыны қалыптастыруға
D+ана тiлдi меңгертуге
Eсапаны жетiлдiруге
332ТҚазақ тiлi сабағында сауатты жазуға үйрету қалай жүзеге асады Тілдік қатынас 3СӨЖ
A+жаттығулар мен жазба жұмыстар арқылы
Bоқушының ойын дамыту
Cоқушының бiлiмiн дамыту
Dоқушының тiлiн дамыту
Eоқушының санасын қалыптастыру
333ТҚазақ тiлiнiң бағдарламасы мен оқулықтарын жазуда қандай принцип басшылыққа алынады Тілдік қатынас 3СӨЖ
Aлогикалық
Bкөрнекiлiк принцип
Cсауаттылық принцип
D+ғылыми принцип
Eсұрақ-жауап әдісі
334ТҚазақ тiлiн оқыту арқылы тәрбиенің қай түрі жүзеге асадыТілдік қатынас 3СӨЖ
A+ұлттық тәрбие
Bәдiстемелiк тәжiрибе
Cоқушы бiлiмiн талдау
Dорфоэпиялық мәселелердi анықтау
Eдене тәрбиесі
335ТОқыту мен бiлiм беру теориясы қалай аталадыМорфологияны оқыту әдістемесі 3Лек
Aфилософия
B+дидактика
Cпсихология
Dәлеуметтiк
Eқоғамтану
336ТКөмекші сөздердің құрамына енетіндер Морфологияны оқыту әдістемесі 3Лек
AОдағай сөздер
BҮстеулер
CЕтістіктер
D+Көмекші есімдер, шылау, көмекші етістіктер
EҚосымшалар
337ТМағыналар нақты емес, олар адамның алуан түрлі көңіл күйін эмоциялық сезімін білдіреді Морфологияны оқыту әдістемесі 3Лек
A+Одағайлар
BҚаратпа сөздер
CҚыстырма сөздер
DШылаулар
EЗат есімдер
338ТЛексиканы оқытудағы мұғалімнің мақсаты Қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясын оқыту3Лек
A+Қазақ тіліндегі сөзік қорды және оның ішкі салаларын таныту
BҚазақ тіліндегі грамматикалық құбылыстарды таныту
CҚазақ тіліндегі сөзжасамды меңгерту
DҚазақ тіліндегі сөздердің орналасу тәртібін ұғындыру
EҚазақ тіліндегі фонетикалық құбылыстарды түсіндіру
339ТОқыту үдерісіндегі басты міндет Қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясын оқыту3Лек
AБаланың көзқарасымен санасу
B+Баланың оқуға деген ынтасын ояту
CОқушының тапсырманы орындауын қадағалау
DОқушыны қоғамдық ортада өзін ұстай алуға үйрету
EҚұрдастарымен қарым-қатынас жасауға бейімдеу
340ТМұғалімнің ата-анамен бала тәрбиесінде жүргізетін жұмысыТіл салаларын оықту 3Лек
A+Ата-аналар жиналысы
BМектеп жиналысы
CСынып жиналысы
DБірлестіктің отырысы
EБаламен қарым-қатынас
341ТҚазақ тiлiн оқыту әдiстемесiнiң негiзгi объектiсiТіл білімі салаларын оқыту 3Лек
A+тiлдiк фактiлер
Bтақырып көлемi
Cтақырып психикасы
Dкөркем шығармалар
Eтерминдер
342ТСабақтың құрылымдық элементiн көрсетiңiзТіл білімі салаларын оқыту 3Лек
A+жаңа сабақты бекіту
Bкласс тазалығына назар аудару
Cоқушы тәртiбiн қадағалау
Dсабаққа қатысу
Eтыныш отырғызу
343ТПунктуацияны меңгеруде оқушыға қойылатын талаптарТіл білімі салаларын оқыту 3Лек
Aбуын үндестігіне бағынбайтын қосымшаларды білу
Bкөне түркі ескерткіштеріндегі сөз тіркестерін табу
Cайқындауыш, оқшау сөздерді стильдік ерекшеліктеріне сай дұрыс қолдана білу
D+тыныс белгілерін дұрыс қоя білу, оларды дауыс сазына қарай айта алу
Eжазба жұмыстарға талдау жасай білу
344ТТақтаға дәптермен шақыру тәсiлi қандай мақсатта жүргiзiледiТіл білімі салаларын оқыту 3Лек
A+үй тапсырмасын тексеру
Bоқушылардан сұрау
Cжаңа сабақ өту
Dоқушының тазалығын тексеру
Eүйге тапсырма беру
345ТПунктуациялық қатенiң түрi Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+тыныс белгiсiн қоймай кету
Bсөйлемнiң ерекше белгiсi
Cбас әрiппен жазылатын сөздер
Dжай әрiппен жазылатын сөздер
Eазат жолдан жазу
346ТТұрлаулы мүшелерді оқытуда мән берілетін ерекшелікТіл білімі салаларын оқыту 3Лек
A Ой тиянақсыздығы
B Сөйлем құрай алмайтындығы
C+ Негізгі ойды жеткізудің ұйытқысы екендігі
D Жүйелілік принципінің жоқтығы
E Деректі анықтап, пысықтауы
347ТҮш бірдей тыныс белгiсiнен және емледен 2 қатесi бар диктанттың бағалануы Тіл білімі салаларын оқыту 3Лек
A+4
B5
C3
D2
E1
348ТДидактикалық материалды қолданатын жағдайТіл білімі салаларын оқыту 3Лек
A+оқулықтағы жаттығулардың жеткіліксіздігінен
Bәдiстемелiк нұсқау
Cжай көмекшi құрал
Dмұғалiмнiң түрлiше жұмыстарына қажет
EМұғалім жұмысын жеңілдету үшін
349ТСалалас сөйлемді оқытуда оқушыға қойылатын талаптарТіл білімі салаларын оқыту 3Лек
A мағынасы жақын сөздермен салыстырып айта білу
B+ құрмалас сөйлемнің грамматикалық ерекшеліктерін білу
C фонетикалық терминдерді ажырата білу
D жұрнақ арқылы жасалған сөзді тану
E түбір сөз бен туынды түбірді таба білу
350ТМұғалiм мен оқушының морфологияны оқытудағы талдау жұмыстары Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+грамматикалық
Bсинтаксистiк
Cорфографиялық
Dфонетикалық
Eдыбыстық
351ТХабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің тыныс белгілерін ажырату ерекшеліктері Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A Синтаксиске байланысты
B Морфологияға байланысты
C+ Пунктуацияға байланысты
D Фонетикаға байланысты
E Лексикаға байланысты
352ТГрамматиканы оқыту жөнiнде пiкiр айтып, өз мақаласында арнайы тоқталған ғалым Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
AА.Байтұрсынов
BЫ.Алтынсарин
CА. Құнанбаев
D+Қ.Басымов
EА.Ысқақов
353ТСабақ жоспарын жасау неден басталады Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+сабақ мақсаты
Bсабақ әдiсi
Cсабақ қорытындысы
Dсабақ бекiту
Eсабақты қайталау
354ТСөздің тұтас жиынтығының тiл ғылымындағы аталуы Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
Aлексика
Bморфология
C+сөздiк құрам
Dдиахрония
Eсемантика
355ТМикротақырып дегенімізТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A синтаксистік байланыстар мен синтаксистік қызметтердің мол түрлілігі
B+ ойдың бір үзігін білдіретін бірнеше сөйлемнен тұратын мәтін бөлігі
C мәтін құрамындағы сөйлемдердің параллельдік түрдегі байланысқа негізделуі
D орфографиялық дағдыны қалыптастыру
E диалог немесе монолог құрастыру
356ТБаяндаудың түрлеріТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A жаттау, әңгімелеу
B+ әңгімелеу, сипаттау, ойталқы
C жаттығу жұмысы, қайталау
D мәнерлеп оқу, қайталау
E мәнерлеп оқу, мазмұндау
357ТАбзац дегеніміз Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+ мәтіннің (мейлі үлкен көлемді, мейлі кіші көлемді) кіші бірлігі, композициялық деңгейдегі бірлік
B тұрақты сөз тіркесі
C мәтіннің микрокомпозициясы
D мәтіннің тұрақты композициясы
E текстің құрылымдық, мағыналық табиғаты
358ТДикция дегенімізТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A дұрыс жазу нормасы
B+ дұрыс сөйлеу мәнері
C жатқа жазу
D сөздерді оқу
E тыңдау
359ТҚазақ тiлiн оқыту әдiстемесi ғылымының мақсаты Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
Aтәрбиелеу
B+ана тiлдi меңгерту,бiлiмдi жетiлдiру, дағдыны қалыптастыру
Cдағдыны қалыптастыру
Dана тiлдi меңгерту
Eсапаны жетiлдiру
360ТКарточканы сабақтың қай кезеңінде пайдаланған дұрысТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
Aa) карточка мұғалiмнiң жеке оқушымен жұмыс iстеуiне мүмкiншiлiк бередi
Bb) нашар меңгерген мәселенi үйретедi
Cc) оқушыға тиiмдi жағы көп
Dd) мұғалiм мен оқушыны жақындастырады
E+e) жаңа сабақты бекіту кезеңінде
361ТСөйлеудің түрлеріТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A байланыстырып сөйлеу
B+ монологтық сөйлеу
C мәнерлі сөйлеу
D дамыта сөйлеу
Eойланып сөйлеу
362ТДидактикалық материал неге сүйене отырып жасаладыТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
Aбағдарламаға, оқулыққа
B+оқулыққа
Cәдiстемелiк нұсқауға
Dбағдарламаға
Eоқушы біліміне
363ТАлғашқы «Қазақ тiлiнiң методикасы» атты оқулықтың шыққан жылыТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
Aа) 1944
Bb) 1948
C+c) 1965
Dd) 1946
Ee) 1945
364ТЕмле үйретуде көп қолданылатын әдiстiң бiрi Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+көшiрiп жазу
Bшығарма
Cдиктант
Dмазмұндама
Eауызша оқу
365ТҚазақ тiлiнен берiлетiн тiлдiк материалдардың топтары.Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+теориялық және дидактикалық
Bтеориялық
Cдидактикалық
Dфонетикалық
Eауызша
366ТАуызекi сөйлеу стилiне тән нәрсе Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+қарым-қатынас жасау
Bшығарма жазу
Cаннотация жасау
Dпiкiр жазу
Eдұрыс ойлау
367ТӨз бетiмен жұмыс iстеуге үйрететін жазба жұмыстың түрiТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+творчестволық диктант
Bкөру диктанты
Cбақылау диктанты
Dескеру диктанты
EАуызша диктант
368ТФонетиканы оқытуда қолданылатын терминТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A Синоним сөздер
B Антоним сөздер
C Тура мағыналы сөздер
D+ Фонема
E Омоним сөздер
369ТОқушының эстетикалық талғамын қалыптастыруТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A Ғылыми стиль
B Публицистикалық стиль
C Ресми стиль
D Іс қағаздар стилі
E+ Көркем әдебиет стилі
370ТӘдеби тілдің нормаларыТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A Варваризмдер
B Диалектизмдер
C Жаргон сөздер
D+ Белгілі бір қалыпқа түскен әдеби тіл нормасы
E Бейәдеби лексика
371ТҚазақ тiлi оқулықтарын жазу қолға алынған жылдар Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+1920
B1929
C1980
D1991
E1924
372ТТыныс белгінің түрлерiТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+қос нүкте, үтір, сызықша, тырнақша
Bсөйлемнiң ерекше белгiсi
Cбас әрiппен жазылатын сөздер
Dжай әрiппен жазылатын сөздер
EБас әріп
373ТСтиль ерекшелiктерiнiң түрiн ажырата бiлуді үйрететін сала Тіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+стилистика
Bсинтаксис
Cсөйлем мүшелерi
Dорфография
Eфонетика
374ТМұғалімге көмекші материалТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+дидактикалық материал
BСыныптан тыс жұмыстар
Cсабақтық материал
Dфакультатив
EЖазу дәптері
375ТТаза практикалық жұмыстарды орындауда жұмсалатын тәсiлдерТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+түсiнiксiз сөздердi түсiндiру
Bхабарлау
Cәңгiме
Dтәжiрибе
Eоқу
376ТОқушының анық сөйлеуiне, дұрыс әуенiнiң дұрыстығына, мәнерлi жағымды үнмен сөйлеуiнiң алғышартыТіл білімі салаларын оқыту 2Лек
A+орфоэпиялық норма
Bорфографиялық
Cстилистикалық норма
Dәдеби норма
Eжаттау
377ТТехнология қандай дидактикалық сұраққа жауап іздейді Технология 3Лек
AНені оқыту керек?
B+Қалай оқыту керек?
CНені алу керек?
DБілім мазмұны деген не?
EНәтиже деген не?
378ТБілім беру технологиясы Технология 3Лек
A+Педагогикалық шеберлікті жетілдірудің жолдары
BТәжірибе жинау жолдары
CТеориялық білімдерді игерудің көздері
DОй қорыту жолдары
EТүйін жасау жолдары
379ТБелгілі бір идея білім беру технологиясы болуы үшін Технология 3Лек
AБілім мазмұнын құру керек
BБілім нәтижесі анық болуы керек
C+Осылардың барлығы және әдіснамалық талаптарға жауап бере алуы қажет
DОқушыларға түсінікті болуы қажет
EҰстаздарға түсінікті болуы тиіс
380ТПедагогикалық технологияны меңгеру мұғалімнің Технология 3Лек
AШешендігі
BДаналығы
CАқындығы
D+Шеберлігі
EСауаттылығы
381ТОқушылардың ауызша тілінің дамуына әсер ететін пәндерҚазақ тілі, оның басқа пәндермен байланысы2 сем
AМузыка, ән
B+География

CХимия
DСурет
EДенешынықтыру
382ТПәндердің оқушылардың ауызша тіліне әсер етуіҚазақ тілі, оның басқа пәндермен байланысы2 сем
AМузыка, ән
BИнформатика

CХимия
DСурет
E+Әдебиет
383ТОқушылардың ауызша тіліне ықпал ететін пәндерҚазақ тілі, оның басқа пәндермен байланысы2 сем
AМузыка, ән
BИнформатика

CХимия
D+Тарих
EФизика
384ТОқушы сөйлегенде үнемі қолданылатын сөздерЛексикология мен фразиологияны оқыту3 сем
AКөнерген
B+Оқшау
CАрхаизм
DПассив
EБелсенді
385ТОқушының сөйлегенде жиі қолданатын сөздеріЛексикология мен фразиологияны оқыту3 сем
AКөнерген
B+Актив
CАрхаизм
DПассив
EБелсенді
386ТОқушы сөйлегенде үнемі қолданылатын сөздерОқыту әдістемесі2Лек
AКөнерген
B+Диалект
CАрхаизм
DПассив
EБелсенді
387ТҚазақ тіліндегі жалғау түрлеріЛексикология мен фразиологияны оқыту3 сем
A+Септік
BТүбір сөз
CҚосымша
DСөз тудырушы
EСөз түрлендіруші
388ТҚазақ тіліндегі жалғау түрлеріМорфологияны оқыту2 Лек
AТүбір сөз
B+Тәуелдік
CҚосымша
DСөз тудырушы
EСөз түрлендіруші
389ТҚазақ тіліндегі жалғау түрлеріМорфологияны оқыту2 Лек
AСөз түрлендіруші
BТүбір сөз
CҚосымша
DСөз тудырушы
E+Көптік
390ТСын есімге тән белгілерМорфологияны оқыту2 Лек
A+Қандай, қай сұрақтарына жауап береді
BЗаттың мекенін білдіреді
CБөлімдердің орнына қолданылады
DЗаттың қимыл-әрекетін, логикалық тұрғыда күйін білдіреді
EЕсімше, көсемше түрі бар
391ТСын есімге тән белгілерМорфологияны оқыту2 сем
AЗаттың мекенін білдіреді
BБөлімдердің орнына қолданылады
CЗаттың қимыл-әрекетін, логикалық тұрғыда күйін білдіреді
DЕсімше, көсемше түрі бар
E+Қанша, неше деген сұраққа жауап береді
392ТСын есімге тән белгілерМорфологияны оқыту2 сем
AЗаттың мекенін білдіреді
BБөлімдердің орнына қолданылады
CЗаттың қимыл-әрекетін, логикалық тұрғыда күйін білдіреді
D+Шырай жұрнақтарымен түрленеді
EЕсімше, көсемше түрі бар
393ТМәтінді дұрыс қабылдауға байланысты жүргізілетін жұмыс түрлеріМорфологияны оқыту2 сем
AСуреттеу
BЭкскурсия
CХабарлау
D+Қайталап оқу
EШығарманы мәнерлеп оқу
394ТМәтінді дұрыс қабылдауға байланысты жүргізілетін жұмыс түрлеріМәтінді оқыту әдістемесі3 Лек
AСуреттеу
BЭкскурсия
CШығарманы мәнерлеп оқу
DШығарманы іштей оқу
E+Мазмұндау
395ТМәтінді дұрыс қабылдауға байланысты жүргізілетін жұмыс түрлеріМәтінді оқыту әдістемесі3 Лек
AСуреттеу
B+Саралау
CШығарманы мәнерлеп оқу
DШығарманы іштей оқу
EЭкскурсия
396ТФонетика саласын оқытудағы мақсатМәтінді оқыту әдістемесі3 Лек
AСөз мағынасын меңгерту
B+Дыбыстар заңдылығын меңгерту
CСөйлем мүшелерін түсіндіру
DПрактикалық дағды қалыптастыру
EСөз құрамын меңгерту
397ТФонетика саласын оқытудағы мақсатФонетиканы оқыту әдістемесі1 Лек
AСөз мағынасын меңгерту
BСөз мағынасын ажырату
CСөйлем мүшелерін түсіндіру
D+Дауысты, дауыссыз дыбыстар жүйесін меңгерту
EСөз құрамын меңгерту
398ТФонетика саласын оқытудағы мақсатФонетиканы оқыту әдістемесі1 Лек
AСөз мағынасын ажырату
BСөз мағынасын ажырату
CСөйлем мүшелерін түсіндіру
DСөз құрамын меңгерту
E+Тіл дыбыстарын меңгерту
399ТҚазақ тілінің орфографиясын оқытудың принциптеріФонетиканы оқыту әдістемесі1 Лек
AСтилистикалық
B+Морфологиялық
CСаналылық
DГрамматикалық
EЖүйелілік
400ТҚазақ тілінің орфографиясын оқытудың принциптеріОрфографияны оқыту әдістемесі2 сем
AСтилистикалық
BСинтаксистік
CСаналылық
D+Дәстүрлі-тарихи
EЖүйелілік
401ТҚазақ тілінің орфографиясын оқытудың принциптеріОрфографияны оқыту әдістемесі2 сем
AСаналылық
BГрамматикалық
CЖүйелілік
DСтилистикалық
E+Фонетикалық
402ТТіл дамыту жұмыстарының негізгі принциптеріОрфографияны оқыту әдістемесі2 сем
A+Грамматика, орфография, пунктуация және әдебиетпен байланыстыра жүргізу принципі
BФонологиялық принцип
CДиахрониялық принцип
DСөйлеу мен ойлаудың бірлігі принципі
EБейімдеп оқу принципі
403ТТіл дамыту жұмыстарының негізгі принциптеріТіл дамыту әдістемесі3Лек
AБейімдеп оқу принципі
BФонологиялық принцип
CСөйлеу мен ойлаудың бірлігі принципі
D+Жүйелілік принципі
EБейімдеп оқу принципі
404ТТіл дамыту жұмыстарының негізгі принциптеріТіл дамыту әдістемесі3Лек
AФонологиялық принцип
BДиахрониялық принцип
C+Саналылық принципі
DБейімдеп оқу принципі
E Ауызекі сөйлеу мен жазба тілінің бір-бірімен сөйлеу байланыстық принципі
405ТТұрақты сөз тіркестерің түрлеріТіл дамыту әдістемесі3Лек
AҰласпалы тіркес
BСөйлем мүшелерін талдау
CҚабыспалы тіркес
DТұйық тіркес
E+Тізбекті тіркес
406ТТұрақты сөз тіркестерің түрлеріЛексикология мен фразеологияны оқыту әдістемесі3СӨЖ
A+Идиомалық тіркес
BСөйлем мүшелерін талдау
CҚабыспалы тіркес
DТұйық тіркес
EҰласпалы тіркес
407ТТұрақты сөз тіркестерің түрлеріЛексикология мен фразеологияны оқыту әдістемесі3СӨЖ
AМазмұндама жазғызу
BСөйлем мүшелерін талдау
CҚабыспалы тіркес
D+Түйдекті тіркес
EҰласпалы тіркес
408ТСинтаксистік қатынастың түрлеріЛексикология мен фразеологияны оқыту әдістемесі3СӨЖ
A+Пысықтауыштық қатынас
BЛексикалық қатынас
CТеориялық қатынас
DЛогикалық қатынас
EМорфологиялық қатынас
409ТСинтаксистік қатынастың түрлеріСөз тіркесін оқыту әдістемесі2Лек
AГрамматикалық қатынас
B+Толықтауыштық қатынас
CТеориялық қатынас
DЛогикалық қатынас
EМорфологиялық қатынас
410ТСинтаксистік қатынастың түрлеріСөз тіркесін оқыту әдістемесі2Лек
AЛексикалық қатынас
BТеориялық қатынас
CЛогикалық қатынас
DМорфологиялық қатынас
E+Анықтауыштық қатынас
411ТСөздердің байланысу формалары Сөз тіркесін оқыту әдістемесі2Лек
AСабақтаса байланысу арқылы
B+Қабысу
CҚосымшалар арқылы
DИнтонация арқылы
EСептеулік шылаулар арқылы
412ТСөздердің байланысу формалары Сөз тіркесін оқыту әдістемесі3Сем
AОрын тәртібі арқылы
BСабақтаса байланысу арқылы
C+Меңгеру
DИнтонация арқылы
EСептеулік шылаулар арқылы
413ТСөздердің байланысу формалары Сөз тіркесін оқыту әдістемесі3Сем
AСептеулік шылаулар арқылы
BҚабысу
CҚосымшалар арқылы
DИнтонация арқылы
E+Матасу
414ТТіл мәдениеті сабағында оқушының сөздік қорын толықтыру жолдарыСөз тіркесін оқыту әдістемесі3Сем
AНеологизмді қолдану
BКүрделі сөздерді қолдану
CҚысқарған сөздерді қолдану
DСөздікпен жұмыс
E+Тұрақты тіркестерді қолдану
415ТТіл мәдениеті сабағында оқушының сөздік қорын толықтыру жолдарыТіл мәдениеті және оқыту әдістемесі3 СОӨЖ
A+Көркем әдебиетті оқу
BПікірді ортаға салуда шектеу қою
CҚысқарған сөздерді қолдану
DСөздікпен жұмыс
EКүрделі сөздерді қолдану
416ТТіл мәдениеті сабағында оқушының сөздік қорын толықтыру жолдарыТіл мәдениеті және оқыту әдістемесі3 СОӨЖ
AҚысқарған сөздерді қолдану
BПікірді ортаға салуда шектеу қою
C+Тіл дамыту жұмыстарын орындау
DСөздікпен жұмыс
EКүрделі сөздерді қолдану
417ТҚазақ тілі әдістемесінің ғылыми-теориялық мәселелерінің негізгі көзіТіл мәдениеті және оқыту әдістемесі3 СОӨЖ
AСаяси-әлеуметтік мәселелер
B+Озық әдіскерлер еңбектері
CОқушы ынтасын арттыру
DПәндік олимпиада ұйымдастыру
EБелсенділікті дамыту
418ТҚазақ тілі әдістемесінің ғылыми-теориялық мәселелерінің негізгі көзіҚазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі2Сем
AСыныптан тыс жұмыс
BОқушы ынтасын арттыру
C+Психологиялық-педагогикалық зерттеулер
DПәндік олимпиада ұйымдастыру
EБелсенділікті дамыту
419ТҚазақ тілі әдістемесінің ғылыми-теориялық мәселелерінің негізгі көзіҚазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі2Сем
A+Мектеп тәжірибесі
BОқушы ынтасын арттыру
CБелсенділікті дамыту
DСыныптан тыс жұмыс
EПәндік олимпиада ұйымдастыру
420ТҚазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттеу әдісіҚазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі2Сем
A+Бақылау әдісі
BОрфографиялық мәселелерді анықтау
CОқыту жүйесін анықтау әдісі
DОрфоэпиялық мәселелерді анықтау
EЛексикалық талдау әдісі
421ТҚазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттеу әдісіҚазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі3 СӨЖ
AМатематикалық әдіс
B+Тарихи-зерттеу әдісі
CОқыту жүйесін анықтау әдісі
DОрфоэпиялық мәселелерді анықтау
EЛексикалық талдау әдісі
422ТҚазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттеу әдісіҚазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі3 СӨЖ
A+Білімді бағалау әдісі
BОқыту жүйесін анықтау әдісі
CОрфоэпиялық мәселелерді анықтау
DЛексикалық талдау әдісі
EМатематикалық әдіс
423ТТіл дыбыстарының ерекшеліктерін сипаттайтын терминдерҚазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі3 СӨЖ
AПсихологиялық
B+Физиологиялық
CМузыкалық
DБелсенділік
EАнимациялық
424ТТіл дыбыстарының ерекшеліктерін сипаттайтын терминдерФонетиканы оқыту әдістемесі3 Сем
A+Фонетикалық
BПсихологиялық
CМузыкалық
DБелсенділік
EАнимациялық
425ТТіл дыбыстарының ерекшеліктерін сипаттайтын терминдерФонетиканы оқыту әдістемесі3 Сем
AФилософиялық
BПсихологиялық
C+Акустикалық
DБелсенділік
EАнимациялық
426ТСинтаксисті оқытуда назар аударылатын тұрлаулы мүшелердің қызметіФонетиканы оқыту әдістемесі3 Сем
AІс-әрекет мақсатын көрсетеді
BСөз мағынасын өзгертеді
C+Іс-қимылдың өткенін хабарлайды
DІс-әрекет мезгілін көрсетеді
EҚосымша мекендік мағынаны үстейді
427ТСинтаксисті оқытуда назар аударылатын тұрлаулы мүшелердің қызметіСинтаксисті оқыту әдістемесі3 СӨЖ
AІс-әрекет себебін көрсетеді
BІс-әрекет мезгілін көрсетеді
C+Ойдың иесі кім екенін білдіреді
DҚосымша мекендік мағынаны үстейді
EСөз мағынасын өзгертеді
428ТСинтаксисті оқытуда назар аударылатын тұрлаулы мүшелердің қызметіСинтаксисті оқыту әдістемесі3 СӨЖ
AСөз мағынасын өзгертеді
BІс-әрекет мезгілін көрсетеді
CҚосымша мекендік мағынаны үстейді
D+Сөйлем жасауға ұйытқы болады
EІс-әрекет себебін көрсетеді
429ТЖалпылау есімдіктеріСинтаксисті оқыту әдістемесі3 СӨЖ
AӨзім, өзі
B+Барлық
CБірдеме, біреу
DЕшкім, ешқандай
EМен, мынау
430ТЖалпылау есімдіктеріМорфологияны оқыту әдістемесі2 сем
A+Бәрі, күллі
BӨзім, өзі
CБұл, сол
DЕшкім, ешқандай
EМен, мынау
431ТЖалпылау есімдіктеріМорфологияны оқыту әдістемесі2 сем
AМен, мынау
BБұл, сол
CӨзім, өзі
DЕшкім, ешқандай
E+ Бүкіл
432ТЖай сөйлемнің түрлеріМорфологияны оқыту әдістемесі2 сем
A+Толымды, толымсыз сөйлем
BАралас сөйлем
CСалалас сөйлем
DЫңғайлас сөйлем
EСабақтас сөйлем
433ТЖай сөйлемнің түрлеріСинтаксисті оқыту әдістемесі2 СӨЖ
AАралас сөйлем
BСалалас сөйлем
CСабақтас сөйлем
D+Жалаң және жайылма сөйлем
EЫңғайлас сөйлем
434ТЖай сөйлемнің түрлеріСинтаксисті оқыту әдістемесі2 СӨЖ
AСалалас сөйлем
BСабақтас сөйлем
C+Атаулы сөйлем
DЫңғайлас сөйлем
EТалғаулы сөйлем
435ТСөйлемнің тұрлаусыз мүшелеріСинтаксисті оқыту әдістемесі2 СӨЖ
AҮйірлі мүше
B+Пысықтауыш
CАйқындауыш мүше
DБірыңғай мүше
EБастауыш
436ТСөйлемнің тұрлаусыз мүшелеріСинтаксисті оқыту әдістемесі1 Сем
AБастауыш
BАйқындауыш мүше
C+Толықтауыш
DБірыңғай мүше
EҮйірлі мүше
437ТСөйлемнің тұрлаусыз мүшелеріСинтаксисті оқыту әдістемесі1 Сем
AБаяндауыш
BАйқындауыш мүше
CҮйірлі мүше
DБірыңғай мүше
E+Анықтауыш
438ТЖалпы адамдар арасындағы тілдесімСинтаксисті оқыту әдістемесі1 Сем
A+Қабылдамалық
BДербестік
CЖазып алу
DРесми
EЖазбаша сөйлеу
439ТЖалпы адамдар арасындағы тілдесімТілдік қатынысты оқыту әдістемесі3Лек
AОрфография
BЫқпалдылық
CЖазып алу
DРесми
EЖазбаша сөйлеу
440ТЖалпы адамдар арасындағы тілдесімТілдік қатынысты оқыту әдістемесі3Лек
AОрфоэпия
BДербестік
CЖазып алу
D+Ақпараттық
EРесми
441ТҚазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесін меңгеру дегенімізТілдік қатынысты оқыту әдістемесі3Лек
AАдамның тілдік қатынас құралы
B+Үйренушінің үйрену жағдайына кіруі
CОқушы жадында сақталатын білім
DОйлау мүмкіншілігі
EҮйрену кезеңі
442ТҚазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесін меңгеру дегенімізҚазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі2 Сем
AОқушы жадында сақталатын білім
BАдамның тілдік қатынас құралы
CҮйрену кезеңі
DОйлау мүмкіншілігі
E+Үйрету мен үйренудің нәтижесі
443ТҚазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесін меңгеру дегенімізҚазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі2 Сем
AОйлау мүмкіншілігі
BАдамның тілдік қатынас құралы
CҮйрену кезеңі
D+Үйрету мен үйренудің қорытындысы
EОқушы жадында сақталатын білім
444ТҚазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесі пәні бойынша тіл үйретудің құрамды жолдарыҚазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі2 Сем
A+Жазу
BКогнитивті үйрету
CБақылау
DСөйлеу
EАуызша түсіндіру
445ТҚазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесі пәні бойынша тіл үйретудің құрамды жолдарыТілдік қатынасты оқыту әдістемесі2 СӨОЖ
AБақылау
BКогнитивті үйрету
C+Тыңдау
DТүсіндіру
EАуызша түсіндіру
446ТҚазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесі пәні бойынша тіл үйретудің құрамды жолдарыТілдік қатынасты оқыту әдістемесі2 СӨОЖ
AАуызша түсіндіру
B+Оқу
CБақылау
DКогнитивті үйрету
EСөйлеу
447ТОрта мектепте фразеологияны оқытудың міндеттеріТілдік қатынасты оқыту әдістемесі2 СӨОЖ
A+Тұрақты сөз тіркестерінің мағынасымен таныстыру
BҰлттық дүниетаным ерекшеліктерін таныту
CИмандылыққа тәрбиелеу
DКәсіби сөздерді меңгерту
EТерминдерді меңгерту
448ТОрта мектепте фразеологияны оқытудың міндеттеріЛексикология мен фразеологияны оқыту әдістемесі2 Лек
AТерминдерді меңгерту
BСөздің морфемалық жігін ажырату
CИмандылыққа тәрбиелеу
DКәсіби сөздерді меңгерту
E+Табу, эфемизмдерді ажырату
449ТОрта мектепте фразеологияны оқытудың міндеттеріЛексикология мен фразеологияны оқыту әдістемесі2 Лек
AКәсіби сөздерді меңгерту
B+Тұрақты сөз тіркестерін таба білуді үйрету
CИмандылыққа тәрбиелеу
DҰлттық дүниетаным ерекшеліктерін таныту
EТерминдерді меңгерту
450ТСатылай комплексті талдау жасаудың мақсатыЛексикология мен фразеологияны оқыту әдістемесі2 Лек
A+Тіл заңдылықтарының байланысын ұғыну
BТақырып бойынша оқушы білімін қорытындылау
CСөзді үйрету арқылы баланы тіл нормасымен сөйлеуге үйрету
DДиалектологиялық зерттеу жүргізу
EБасқа пәндермен байланыстырып өту
451ТСатылай комплексті талдау жасаудың мақсатыБілім беру технологиялары3 Сем
AДиалектологиялық зерттеу жүргізу
BТақырып бойынша оқушы білімін қорытындылау
C+Тілдік құбылыстарға тұтастық ретінде қарау
DСөзді үйрету арқылы баланы тіл нормасымен сөйлеуге үйрету
EБасқа пәндермен байланыстырып өту
452ТСатылай комплексті талдау жасаудың мақсатыБілім беру технологиялары3
AДұрыс айту мен қатесіз жазуды үйрету
B+Басқа пәндермен байланыстырып өту
CСөзді үйрету арқылы баланы тіл нормасымен сөйлеуге үйрету
DДиалектологиялық зерттеу жүргізу
EТақырып бойынша оқушы білімін қорытындылау
453ТСөз тіркесінің назарға алынатын қызметіБілім беру технологиялары3 Сем
AЭкспресивтік
BМәтін құрауға негіз болатыны
CКоммуникативтік
D+Еркін мағыналық тіркесімділік
EЭмоционалдық
454ТСөз тіркесінің назарға алынатын қызметіСинтаксисті оқыту әдістемесі2 СӨЖ
A+Сөйлем құрау материалы болатыны
BЭмоционалдық
CКоммуникативтік
DЭкспресивтік
EМәтін құрауға негіз болатыны
455ТСөз тіркесінің назарға алынатын қызметіСинтаксисті оқыту әдістемесі2 СӨЖ
AКоммуникативтік
BМәтін құрауға негіз болатыны
CЭкспресивтік
DЭмоционалдық
E+Сөз тіркесін пайдаландыру
456Т8-сыныпта оқылатын қарсылықты бағыныңқының баяндауыштарының жасалу жолыСинтаксисті оқыту әдістемесі2 СӨЖ
AЕсімше арқылы
BТәуелдік жалғауының қосылуы арқылы
C+Шартты райлы етістік
DЕтістіктің жұрнақтары
EШартты райдың болымсыз түрінен
457Т8-сыныпта оқылатын қарсылықты бағыныңқының баяндауыштарының жасалу жолыСинтаксисті оқыту әдістемесі3 Сем
AШартты райдың болымсыз түрінен
BТәуелдік жалғауының қосылуы арқылы
CЕсімше арқылы
DЕтістіктің жұрнақтары
E+Көмектес септіктің жалғануы арқылы
458Т8-сыныпта оқылатын қарсылықты бағыныңқының баяндауыштарының жасалу жолыСинтаксисті оқыту әдістемесі3 Сем
AКелер шақтың болымсыз түрінен
BТәуелдік жалғауының қосылуы арқылы
CЕсімше арқылы
D+Барыс септігінің қосылу арқылы
EЕтістіктің жұрнақтары
459ТМектепте оқылатын құрмалас сөйлемнің түрлеріСинтаксисті оқыту әдістемесі3 Сем
A+Салалас
BЖалаң
CТолымды
DЛепті
EЖайылма
460ТМектепте оқылатын құрмалас сөйлемнің түрлеріСинтаксисті оқыту әдістемесі3 СӨОЖ
AЖайылма
BЖалаң
CБұйрықты
DЛепті
E+Сабақтас
461ТМектепте оқылатын құрмалас сөйлемнің түрлеріСинтаксисті оқыту әдістемесі3 СӨОЖ
AЛепті
B+Аралас
CТолымды
DЖайылма
EЖалаң
462ТСинтаксисті оқытқанда қолданылатын тіл дамыту жұмысының түріСинтаксисті оқыту әдістемесі3 СӨОЖ
AСөз мағынасын талдау
BМорфологиялық талдау
C+Сөйлем құрастыру
DСөз тұлғаларын құрастыру
EТіл дыбыстарын құрастыру
463ТСинтаксисті оқытқанда қолданылатын тіл дамыту жұмысының түріСинтаксисті оқыту әдістемесі3Сем
AСөз мағынасын талдау
BМорфологиялық талдау
C+ Мәтін құрастыру
DСөз тұлғаларын құрастыру
EТіл дыбыстарын құрастыру
464ТСинтаксисті оқытқанда қолданылатын тіл дамыту жұмысының түріСинтаксисті оқыту әдістемесі3Сем
A+Сөз тіркесін құрастыру
BМорфологиялық талдау
CСөз мағынасын талдау
DСөз тұлғаларын құрастыру
EСөз тұлғасын талдау
465ТБіріккен сөздің емлесін оқытуда:Синтаксисті оқыту әдістемесі3Сем
AИдиомалық тіркесті білу керек
B+Орфоэпиялық заңдылықтар ескеріледі
CТіркескен сөздер үндестігі еске түсіріледі
DФонетикадан өткенді қайталау керек
EШылаулар қарастырылады
466ТБіріккен сөздің емлесін оқытуда:Грамматиканы оқыту әдістемесі2 Сем
AШылаулар қарастырылады
BИдиомалық тіркесті білу керек
CТіркескен сөздер үндестігі еске түсіріледі
DҚосымшалы сөздің анықтамасы еске түсіріледі
E+Орфографиялық заңдылықтар қарастырылады
467ТБіріккен сөздің емлесін оқытуда:Грамматиканы оқыту әдістемесі2 Сем
AТіркескен сөздер үндестігі еске түсіріледі
BФонетикадан өткенді қайталау керек
CҚосымшалы сөздің анықтамасы еске түсіріледі
D+Дыбыс үндестігінің ілгерінді және кейінгі ықпалдары еске түсіріледі
EШылаулар қарастырылады
468ТСангвиник темпераменті басым оқушылармен жүргізілетін жұмыстарГрамматиканы оқыту әдістемесі2 Сем
A+Тапсырманы тиянақтап аяқтауға баулу керек
BБаяу мінезін түзетуге күш салу керек
CҚорқақтық, үндеместік мінезінен арылтуға күш салған жөн
DБаланың өзіне деген сенімін арттыру керек
EКөп алдында көтермелеп мақтаған жөн
469ТСангвиник темпераменті басым оқушылармен жүргізілетін жұмыстарҚазақ тілін оқытудың психологиямен байланысы 3 СӨОЖ
AҚорқақтық, үндеместік мінезінен арылтуға күш салған жөн
BБаланың өзіне деген сенімін арттыру керек
CБаяу мінезін түзетуге күш салу керек
DАуызша жауап беретін тапсырма орындату керек
E+Сабаққа жауапкершілікпен қарауға бағыт беру керек
470ТСангвиник темпераменті басым оқушылармен жүргізілетін жұмыстарҚазақ тілін оқытудың психологиямен байланысы 3 СӨОЖ
AКөп алдында көтермелеп мақтаған жөн
B+Берілген тапсырманы тез орындаса, қосымша тапсырма беру керек
CҚорқақтық, үндеместік мінезінен арылтуға күш салған жөн
DБаланың өзіне деген сенімін арттыру керек
EБаяу мінезін түзетуге күш салу керек
471ТМ.Махмутовтың «Современный урок» (Москва, 1985) кітабында көрсетілген сабақтың негізгі түрлеріҚазақ тілін оқытудың психологиямен байланысы 3 СӨОЖ
A+Білімді жүйелеу, жинақтау сабағы
BКонференция сабақ
CЖарыс сабағы
DЗертханалық жұмыс орындау сабағы
EСот сабағы
472ТМ.Махмутовтың «Современный урок» (Москва, 1985) кітабында көрсетілген сабақтың негізгі түрлеріҚазақ тілін оқыту үрдісін ұйымдастыру

3 Сем
AСот сабағы
BЛекция сабағы
C+Білім, іскерлік пен дағдыны жетілдіру сабағы
DЗертханалық жұмыс орындау сабағы
EЖарыс сабағы
473ТМ.Махмутовтың «Современный урок» (Москва, 1985) кітабында көрсетілген сабақтың негізгі түрлеріҚазақ тілін оқыту үрдісін ұйымдастыру

3 Сем
AЛекция сабағы
BКонференция сабақ
CСот сабағы
D+Жаңа оқу материалын оқып-үйрену сабағы
EЖарыс сабағы
474ТПедагог-әдіскер Ә.Исабаев ғылыми ұстаным төмендегі өлшемдерге сай болуы қажет деп есептейдіҚазақ тілін оқыту үрдісін ұйымдастыру

3 Сем
AОқушыларға қазақ тілінен берілетін білім лингвистикаға байланысты қаралады
B+Меңгерілетін объектінің термині анық болуы қажет
CТеория мен практика арасындағы диалектикалық байланысты естен шығармау керек
DҒылыми ұстаным жүйелілік ұстаныммен тығыз байланысты
EТілдік тақырыптарға байланысты берілетін практикалық дағдылардың көлемі дәл болмағаны жөн
475ТПедагог-әдіскер Ә.Исабаев ғылыми ұстаным төмендегі өлшемдерге сай болуы қажет деп есептейдіОқытудың ұстанымдары3 Лек
AТілдік тақырыптарға байланысты берілетін практикалық дағдылардың көлемі дәл болмағаны жөн
BОқушыларға қазақ тілінен берілетін білім лингвистикаға байланысты қаралады
C+Меңгерілетін материалдың нақтылығы болуы қажет
DҒылыми ұстаным жүйелілік ұстаныммен тығыз байланысты
EТеория мен практика арасындағы диалектикалық байланысты естен шығармау керек
476ТПедагог-әдіскер Ә.Исабаев ғылыми ұстаным төмендегі өлшемдерге сай болуы қажет деп есептейдіОқытудың ұстанымдары3 Лек
A+Қазақ тілінен берілетін тақырыптардың дәлділігі талап етіледі
BОқушыларға қазақ тілінен берілетін білім лингвистикаға байланысты қаралады
CТілдік тақырыптарға байланысты берілетін практикалық дағдылардың көлемі дәл болмағаны жөн
DТеория мен практика арасындағы диалектикалық байланысты естен шығармау керек
EҒылыми ұстаным жүйелілік ұстаныммен тығыз байланысты
477ТОқушының бастауыш сыныпта меңгеретін тыныс белгілеріОқытудың ұстанымдары3 Лек
AДефис
BКөп нүкте
C+Нүкте
DСызықша
EНүктелі үтір
478ТОқушының бастауыш сыныпта меңгеретін тыныс белгілеріОрфографияны оқыту әдістемесі3 СӨЖ
AСызықша
BНүктелі үтір
CДефис
DКөп нүкте
E+Сұрау белгісі
479ТОқушының бастауыш сыныпта меңгеретін тыныс белгілеріОрфографияны оқыту әдістемесі3 СӨЖ
AНүктелі үтір
BКөп нүкте
C+Үтір
DСызықша
EДефис
480ТОқытудың көрнекілік ұстанымдары Орфографияны оқыту әдістемесі3 СӨЖ
AҚосымша материалдар
B+Суреттер
CГрамматикалық карта
DОқулықтар
EЖаттығулар
481ТОқытудың көрнекілік ұстанымдары Оқытудың ұстанымдары 2 Сем
AЖаттығулар
BҚосымша материалдар
CОқулықтар
D+Грамматикалық кесте
EГрамматикалық карта
482ТОқытудың көрнекілік ұстанымдары Оқытудың ұстанымдары 2 Сем
AГазет-журналдар
BҚосымша материалдар
CОқулықтар
DЖаттығулар
E+Схема
483ТҚазақ тілінен білім беру әдістерінің мәні Оқытудың ұстанымдары 2 Сем
AҮйрену жолдары
BТіларалық байланыс
C+Білім сапасы мен жұмыс дәлдігі
DЖұмыс тәртібі
EОқыту түрлері
484ТҚазақ тілінен білім беру әдістерінің мәні Қазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі
3 СОӨЖ
AЖұмыс тәртібі
BТіларалық байланыс
C+Оқу-білім сапасының мәнділігі, жұмыс жасау тәртібі
DОқыту түрлері
EҮйрену жолдары
485ТҚазақ тілінен білім беру әдістерінің мәні Қазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі
3 СОӨЖ
A+Берілген білімнің сапалы нәтижесі
BОқыту түрлері
CТіларалық байланыс
DҮйрену жолдары
EЖұмыс тәртібі
486ТМеланхолик темпераменті басым оқушыға тән мініз-құлықҚазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі
3 СОӨЖ
AКөпшіл
BҚызуқанды
C+Сәл нәрсеге бола ренжігіш
DҚайратты
EСөзшең
487ТМеланхолик темпераменті басым оқушыға тән мініз-құлықҚазақ тілін оқтудың психологиямен байланысы3 СӨЖ
AҚайратты
BҚызуқанды
CСөзшең
D+Сөзге сараң
EКөпшіл
488ТМеланхолик темпераменті басым оқушыға тән мініз-құлықҚазақ тілін оқтудың психологиямен байланысы3 СӨЖ
AСөзшең
BҚызуқанды
C+Аса баяу қозғалады
DКөпшіл
EҚайратты
489ТБастауыштың әртүрлі сөз табынан болатынын көрсетудің тиімді тәсіліҚазақ тілін оқтудың психологиямен байланысы3 СӨЖ
AПроблемалық сұрақ қою арқылы
BДыбыс үндестігін көрсету арқылы
CСөздің антонимін табу арқылы
D+Сөз тұлғасын талдау арқылы
EСинонимдерін көрсету арқылы
490ТБастауыштың әртүрлі сөз табынан болатынын көрсетудің тиімді тәсіліСинтаксисті оқыту әдістемесі3 Сем
AСинонимдерін көрсету арқылы
B+Түбір қосымшаны ажырату арқылы
CПроблемалық сүрақ қою арқылы
DДыбыс үндестігін көрсету арқылы
EСөздің антонимін табу арқылы
491ТБастауыштың әртүрлі сөз табынан болатынын көрсетудің тиімді тәсіліСинтаксисті оқыту әдістемесі3 Сем
AСөздің антонимін табу арқылы
BСинонимдерін көрсету арқылы
CДыбыс үндестігін көрсету арқылы
DПроблемалық сұрақ қою арқылы
E+Түрлі сөз таптарын салыстыру арқылы
492ТҚазақ тілін оқыту әдістемесінің негізгі объектісіСинтаксисті оқыту әдістемесі3 Сем
AҚоғамдық пікірлер
B+Әдістемелік әдебиеттер
CӘдеби шығармалар
DТарихи деректер
EТілдік материалдар
493ТҚазақ тілін оқыту әдістемесінің негізгі объектісіҚазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі1Лек
AТехникалық сұрақтар
BТілдік материалдар
CӘдеби шығармалар
DТарихи деректер
E+Тілдік фактілер
494ТҚазақ тілін оқыту әдістемесінің негізгі объектісіҚазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі1 Лек
AТехникалыққұралдар
BТілдікматериалдар
CӘдебишығармалар
D+Тілдік бірліктер, оның жұмсалу қызметі
EТарихи деректер
495ТҚазақ тілін басқа ұлтқа оқыту кезеңдері:Қазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі1Лек
A+Қазан төңкерісіне дейінгі кезең
BАлғашқы қауымдық кезең
CТарихи кезең
DФеодализм кезеңі
EКапитализм кезеңі
496ТҚазақ тілін басқа ұлтқа оқыту кезеңдері:Қазақ тілін оқыту үрдісін ұйымдастыру 3 Лек
AЕжелгі дәуір кезеңі
BАлғашқықауымдықкезең
C+Қазан төңкерісінен кейінгі кезең
DФеодализм кезеңі
EКапитализм кезеңі
497ТҚазақ тілін басқа ұлтқа оқыту кезеңдері:Қазақ тілін оқыту үрдісін ұйымдастыру3 Лек
AЕжелгі дәуір кезеңі
BАлғашқы қауымдық кезең
CТарихи кезең
D+Қазіргі кезең
EКапитализм кезеңі
498ТМектепте фонетиканы оқытудың міндеті:Қазақ тілін оқыту үрдісін ұйымдастыру 3Лек
AОқушылардың білімін дамыту
BБақылау жұмыстарын жазуға үйрету
C+Оқушыларды сауатты жазуға үйрету
DОқушыларды сөйлем құрай білуге үйрету
EОқушыларды шешен сөйлеуге үйрету
499ТМектепте фонетиканы оқытудың түрлері:Фонетиканы оқыту әдістемесі3 лек
AОқушылардың білімін дамыту
B+Оқушыны діл дыбыстарын ажырата білуге үйрету
CОқушыларды сабаққа бейімдеу
DОқушыларды сөйлем құрай білуге үйрету
EОқушыларды шешен сөйлеуге үйрету
500ТМектепте фонетиканы оқытудың түрлері:Фонетиканы оқыту әдістемесі3 лек
A+Сөздерді дұрыс айтуға үйрету
BБақылаужұмыстарынжазуғаүйрету
CОқушыларды сабаққа бейімдеу
DОқушыларды сөйлем құрай білуге үйрету
EОқушыларды шешен сөйлеуге үйрету
501ТОқушыларды диктант, шығарма, мазмұндама жұмыстарында жіберген қателерін түзеуге дағдыландыратын сөздік:Фонетиканы оқыту әдістемесі3лек
A+Фразеологиялық сөздік
BДұрыс жазу сөздігі
CОрфоэпиялық сөздік
DАнтонимдік сөздік
EДиалектологиялық сөздік
502ТОқушыларды диктант шығарма, мазмұндама жұмыстарында жіберген қателерін түзеуге дағдыландыратын сөздік:Орфографияны оқыту әдістемесі2 Лек
AЖазылуы қиын сөздер сөздігі
BДұрыс жазу сөздігі
CОрфоэпиялықсөздік
D+Орфографиялық сөздік
EДиалектологиялық сөздік
503ТОқушыларды диктант ,шығарма, мазмұндамажұмыстарында жіберген қателерін түзеуге дағдыландыратын сөздік:Орфографияныоқытуәдістемесі2 Лек
AОрфоэпиялық сөздік
BДұрыс жазу сөздігі
CЖазылуы қиын сөздер сөздігі
DАнтонимдіксөздік
E+Терминологиялық сөздік
504ТСөз тудырушы жұрнақтарды оқытудың тиімді жолы:Орфографияны оқыту әдістемесі2лек
AКөптік мағынаны анықтау
BСөз тіркесіне талдау
C+Жұрнақтардың өнімділігін ескеру
DСөз мағынасына талдау жасау
EСөйлемдерді талдау арқылы
505ТСөз тудырушы жұрнақтарды оқытудың тиімді жолы:Морфологияны оқыту әдістемесі2 СӨЖ
AКөптік мағынаны анықтау
BСөз тіркесіне талдау
CКөрнекілікті пайдалану
D+Сөз түрлендіретін жұрнақтармен салыстыру
EСөйлемдерді талдау арқылы
506ТСөз тудырушы жұрнақтарды оқытудың тиімді жолы:Морфологияны оқыту әдістемесі2СӨЖ
A+Сөз құрамына талдау
BСөз тіркесіне талдау
CКөрнекілікті пайдалану
DСөз мағынасына талдау жасау
EСөйлемдерді талдау арқылы
507ТҚаншадан? нешеден? Қаншасыншы? Нешінші? деген сұрақтарға жауап беретін сан есім:Морфологияны
Оқыту әдістемесі2 СӨЖ
A+Үш-үштен
BТоғыз,сегіз
CЕкіден, бір
DОн шақты
EЖүз, екі жүз
508ТҚаншадан? нешеден? Қаншасыншы? Нешінші? Деген сұрақтарға жауап беретін сан есім:Морфологияны оқыту әдістемесі1Сем
AТоғыз, сегіз
B+Жетінші
CЕкіден, бір
DОн шақты
EЖүз, екіжүз
509ТҚаншадан? нешеден? Қаншасыншы? Нешінші? деген сұрақтарға жауап беретін сан есім:Морфологияны оқыту әдістемесі1Сем
AЕкіден, бір
BТоғыз,сегіз
C+Бесеуден
DОн шақты
EАлтау
510ТМәтінді дұрыс қабылдауға байланысты жүргізілетін жұмыс түрі:Морфологияны оқыту әдістемесі1сем
AСаралау
BХабарлау
CЭкскурсия
D+Мазмұндау
EШығарманы іштей оқу
511ТМәтінді дұрыс қабылдауға байланысты жүргізілетін жұмыс түрі:Мәтінді оқыту әдістемесі2лек
AСаралау
BХабарлау
CЭкскурсия
DШығарманы іштей оқу
E+Суреттеу
512ТМәтінді дұрыс қабылдауға байланысты жүргізілетін жұмыс түрі:Мәтінді оқыту әдістемесі2лек
A+Қайталап оқу
BХабарлау
CЭкскурсия
DШығарманыіштейоқу
EСаралау
513ТОйталқы мәтін типінің формасы:Мәтінді оқыту әдістемесі2лек
AОқырманға сұрақ қою
B+Болған оқиғаны сипаттау
CАдам мінезін суреттеу
DАдам портретін суреттеу
EОқиға тізбегін санамалау
514ТОйталқы мәтін типінің формасы:Тіл дамыту әдістемесі2лек
A+Белгілі бір мәселенің шешімін шығару
BОқиға тізбегімен таныстыру
CАдам мінезінсуреттеу
DАдам портретінсуреттеу
EОқиға тізбегін санамалау
515ТОйталқы мәтін типінің формасы:Тіл дамыту әдістемесі2Лек
AОқиға тізбегімен таныстыру
BАдам мінезін сипаттау
C+Қорытынды жасау
DАдам портретінсуреттеу
EОқиға тізбегін санамалау
516ТОрфографияны оқытудың ғылыми-практикалық маңызы:Тіл дамыту әдістемесі2лек
AСөйлем құрастыра білу
B+Сөздің түбір, қосымшасын ажырата білу
CЕмле ережелерін қолдану дағдысын қалыптастыру
DДыбыстардың жасалуын білу
EШығарма жазу

517ТОрфографияны оқытудың ғылыми-практикалықмаңызы:Орфографияны оқыту әдістемесі1 лек
AСөйлем құрастыра білу
BМазмұндама жазып үйрену
CЕмле ережелерін қолдану дағдысын қалыптастыру
D+Емле ережелерімен таныстыру
EШығармажазу
518ТОрфографияны оқытудың ғылыми-практикалықмаңызы:Орфографияны оқыту әдістемесі1
AСөйлем құрастыра білу
BМазмұндама жазып үйрену
C+Сауатты жазу дағдысын қалыптастыру
DДыбыстардың жасалуын білу+
EШығарма жазу
519ТБөгде сөздің тыныс белгілерін оқытуда жиі қолданылатын әдіс:Орфографияны оқыту әдістемесі1
A+Әңгімелеу
BПерфокарта
CҚатесіз жазу+
DТақта
EЖаттығуды көшіру
520ТБөгде сөздің тыныс белгілерін оқытуда жиі қолданылатын әдіс:Пунктуацияны меңгерту әдістемесі3 лек
AКестелер
B+Топтастыру
CҚатесізжазу
DТақта
EЖаттығуды көшіру
521ТБөгде сөздің тыныс белгілерін оқытуда жиіқолданылатын әдіс:Пунктуацияны меңгерту әдістемесі3 лек
AКестелер
Bперфокарта
C+Хабарлау
DТақта
EЖаттығуды көшіру
522ТСөз тіркесін оқыту әдістемесі кезіндегі назар аударатын айрықша белгілер:Пунктуацияны меңгерту әдістемесі3лек
AФонетикалық ерекшеліктерге мән беріледі
BБір мағыналы сөзден болады
C+Толық мағыналы екі сөзден тұрады
DСалаласа байланысады
EСөз мағынасына мән беріледі
523ТСөз тіркесін оқыту әдістемесі кезіндегі назар аударатын айрықша белгілер:Сөз тіркесін оқыту әдістемесі3 Лек
AФонетикалық ерекшеліктерге мән беріледі
BБір мағыналы сөзден болады
CГрамматикалық сөздердің қатысы болмайды
D+Синтаксистік қатынасты білдіреді
EСөз мағынасына мән беріледі
524ТСөз тіркесін оқыту әдістемесі кезіндегі назар аударатын айрықша белгілер:Сөз тіркесін оқыту әдістемесі3 Лек
AФонетикалық ерекшеліктерге мән беріледі
BБір мағыналы сөзден болады
CСөз мағынасына мән беріледі
DСалаласа байланысады
E+Сабақтаса да байланысады
525ТБастауышты оқытуда ерекше назар аударуды қажет ететін сөз табы:Сөз тіркесін оқыту әдістемесі3Лек
AҮстеу
B+Зат есім
CЕтістік
DОдағай
EМодаль сөздер
526ТБастауышты оқытуда ерекше назар аударуды қажет ететін сөз табы:Морфологияны оқыту әдістемесі1 Лек
A+Сын есім
BШылау
CЕтістік
DОдағай
EМодаль сөздер
527ТБастауышты оқытуда ерекше назар аударуды қажет ететін сөз табы:Морфологияны оқыту әдістемесі1 Лек
AҮстеу
BШылау
C+Есімдік
DОдағай
EМодаль сөздер
528ТТіл мен сөйлеу процесін жіктей оқыту, оқушының дұрыс сөйлей білуіне көңіл бөлу:Морфологияны оқыту әдістемесі1Лек
AТіл ширату
BТіл ерекшеліктері
CТіл тарихы
D+Тіл дамыту
EТіл теориясы
529ТТіл мен сөйлеу процесін жіктей оқыту, оқушының дұрыс сөйлей білуіне көңіл бөлу:Тіл дамыту әдістемесі2 Лек
AТіл ширату
BТіл ерекшеліктері
CТіл тарихы
DӘдебиет теориясы
E+Тіл ұстарту
530ТТіл мен сөйлеу процесін жіктей оқыту, оқушының дұрыс сөйлей білуіне көңіл бөлу:Тіл дамыту әдістемесі2 Лек
AТіл ширату
BТіл ерекшеліктері
CТіл тарихы
DТіл теориясы
E+Грамматика
531ТАуызша әдеби сөйлеу дағдыларын қалыптастыратын тілдің саласы:Тіл дамыту әдістемесі2 Лек
AСтатистикалық лингвистика
BТіл тарихы
C+Фонетика мен орфоэпия
DДұрыс сөйлеу заңдылығы
EМорфология
532ТАуызша әдеби сөйлеу дағдыларын қалыптастыратын тілдің саласы:Тіл дамыту әдістемесі2 Лек
AСтатистикалық лингвистика
BТілтарихы
Cлингвистика
D+Сөйлеу мәдениеті
EМорфология
533ТАуызша әдеби сөйлеу дағдыларын қалыптастыратын тілдің саласы:Тіл дамыту әдістемесі2 Лек
AСтатистикалық лингвистика
BТілтарихы
C+Психолингвистика
DДұрыс сөйлеу заңдылығы
EМорфология
534ТҚазақ тілін оқытудың өзекті мәселелерін зерттеген жаңашыл педагогтар және оқулық авторлары:Тіл дамыту әдістемесі2Лек
A+Б.Құлмағамбетова
BМ.Мақатаев
CГ.Жолжақсынов
DФ.Оңғарсынова
EМ.Әуезов
535ТҚазақ тілін оқытудың өзекті мәселелерін зерттеген жаңашыл
педагогтар және оқулық авторлары:Қазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі3 Лек
AФ.Оңғарсынова
BМ.Мақатаев
CГ.Жолжақсынов
D+Б.Кәтембаева
EМ.Әуезов
536ТҚазақ тілін оқытудың өзекті мәселелерін зерттеген жаңашыл педагогтар және оқулық авторлары:Қазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі3 Лек
AФ.Оңғарсынова
BМ.Мақатаев
CГ.Жолжақсынов
DМ.Әуезов
E+Ф.Ш. Оразбаева
537ТЖай сөйлемнің анықтамасы:Қазақ тілін оқыту әдістемесінің зерттелуі3 Лек
AЖалғаулық шылаулар арқылы байланысады
BКемінде үш сөйлемнен құралады
C+Сөздердің лексика-грамматикалық байланысынан тұрады
DСалаласа байланысады
EКүрделі ойды білдіреді
538ТЖай сөйлемнің анықтамасы:Жай сөйлемді оқыту әдістемесі3 Лек
AЖалғаулық шылаулар арқылы байланысады
BКемінде үш сөйлемнен құралады
CСалаласа байланысады
D+Бір ғана интонациямен айтылады
EКүрделі ойды білдіреді
539ТЖай сөйлемнің анықтамасы:Жай сөйлемді оқыту әдістемесі3 Лек
A+Бір ғана ойды білдіреді
BКемінде үш сөйлемнен құралады
CСалаласа байланысады
DЖалғаулық шылаулар арқылы байланысады
EКүрделі ойды білдіреді
540ТКөп компонентті құрмаластың мектепте оқылатын түрлері:Жай сөйлемді оқыту әдістемесі3Лек
AШартты бағыныңқылы сабақтас
B+Аралас құрмалас
CМезгіл бағыныңқылы сабақтас
DЖапсарлас құрмалас
EҚарсылықты салалас
541ТКөп компонентті құрмаластың мектепте оқылатын түрлері:Құрмалас сөйлемді оқыту әдістемесі3 Лек
AШартты бағыныңқылы сабақтас
BХабарлас құрмалас
C+Көп бағыныңқылы сабақтас құрмалас
DЖапсарлас құрмалас
EҚарсылықты салалас
542ТКөп компонентті құрмаластың мектепте оқылатын түрлері:Құрмалас сөйлемді оқыту әдістемесі3 Лек
AШартты бағыныңқылы сабақтас
BХабарлас құрмалас
C+Көп компонентті салалас құрмалас
DЖапсарласқұрмалас
EҚарсылықты салалас
543ТОрыс мектептерінде қазақ тілін оқыту әдістемесіне арналған оқулықтың авторыОқыту әдістемесі1Лек
AДәулетбекова Ж.
B+Б.Құлмағамбетова
C Аханов А.
DАрғынов Х.
EӘрінова Б.
544ТОрыс мектептерінде қазақ тілін оқыту әдістемесіне арналған оқулықтың авторыДидактика1СӨОЖ
AӘ.Ермеков
BС.Жиенбаев
CӘ.Садуақасов
D+А.Адамбаева
EТ. Қордабаев
545ТОрыс мектептерінде қазақ тілін оқыту әдістемесіне арналған оқулықтың авторыӘдіс-тәсіл1Сем
AХ.Арғынов
BФ.Мұсабекова
CИ.Ұйықбаев
D+Ф.Оразбаева
E Б.Әрінова
546ТОқулық Ұстаным1Сем
AДидактикалық материалдар
B+Білім негізін беретін құрал
CҒылымыи ұстанымдар жинағы
DСинтаксисті зерттейді
EОқушылардың еңбектегі дамуы
547ТОқулық Технология1Сем
AӨндіріс туралы мағлұмат береді
BТест жинағы
CСтандарт
DТек жаттығулар жинағы
E+Сабақ берудің іргетасы
548ТОқулық Талдау1Сем
AТапсырмалар жинағы
BДиктанттар жинағы
C+Білім алу көзі
DБағдарлама
EМазмұндамалар жинағы
549ТОрфоэпияны оқытудың мақсаты көрнекілік1Сем
AОқушының өзін-өзі басқаруы
BСуреттеуге үйрету
CСауатты жазуға үйрету
D+Сауатты сөйлеуге талаптандыру
EСұрақ қоюға үйрету
550ТОрфоэпияны оқытудың мақсатыТіл білімі саласын оқыту1СӨОЖ
A+Екпінді дұрыс қоя білуге үйрету
BСөйлем талдауды үйрету
CМазмұндауға жаттықтыру
DФонетикалық талдауды үйрету
EМонологті меңгерту
551ТОрфоэпияны оқытудың мақсатыЖұмыс түрлері1СӨОЖ
AСауатты жазуға үйрету
BБаяндауға икемдеу
C+Дұрыс айтуға үйрету
DЖаттығу орындауға бейімдеу
EӨзін-өзі тануға бейімдеу
552ТМәтінді дұрыс қабылдауға байланысты жүргізілетін жұмыс түріПедагогикалық шеберлік1Лек
AХабарлау
BЖаңа жолға бөлу
CХат таныту
D+Қайталап оқу
EСинтаксисті оқыту
553ТМәтінді дұрыс қабылдауға байланысты жүргізілетін жұмыс түріОқыту әдістемесі1СӨОЖ
AСаралап оқу
BЖайлап оқу
CБәсекелестікті күшейту
D+Шығарманы мәнерлеп оқу
EОйын ойнату
554ТМәтінді дұрыс қабылдауға байланысты жүргізілетін жұмыс түріДидактика1СӨОЖ
AСуреттеу
BМазмұндау
CПікірталасу
D+Шығарманы іштей оқу
EШығарманы жүйелеу
555ТМорфологияны оқытуда ең бірінші назар аударуды қажет етеді.Әдіс-тәсіл1Лек
A+Түбірлес сөздер
BЖаңа сөздер
CТүрақты тіркестер
DБастауыштар
EҮтір
556ТМорфологияны оқытуда ең бірінші назар аударуды қажет етеді.Ұстаным1СӨОЖ
AГрамматиканы оқыту жөніндегі еңбектер
BНеологизмдер
C+Түбір
DМетафора
EОрфография
557ТМорфологияны оқытуда ең бірінші назар аударуды қажет етеді.Технология1СӨЖ
AТроптарды қолдану
BСинекдоха
CСуреттеу
DТалдау
E+Сөз құрамы
558ТҚазақ орфографиясы мен орфоэпиясын зерттеген ғалым Талдау1СӨОЖ
A+Ә.Жүнісбеков
BЖ.Адамбаева
CМ.Жұмабаев
DШ.Сарыбаев
EС.Жиенбаев
559ТҚазақ орфографиясы мен орфоэпиясын зерттеген ғалымкөрнекілік1Лек
AФ.Оразбаева
BС.Исаев
C+К.Жолымбетов
DС. Аманжолов
EМ.Дулатов
560ТҚазақ орфографиясы мен орфоэпиясын зерттеген ғалымТіл білімі саласын оқыту1Лек
A+А.Байтұрсынов
BК:Ниетәлиева
CӘ.Аблақов
DН.Оралбаева
E К.Кәтенбаева
561ТОқушының бастауыш сыныпта меңгеретін тыныс белгілері Жұмыс түрлері1Лек
AЖақша
BНүктелі үтір
CСызықша
D+Үтір
EБас әріп
562ТОқушының бастауыш сыныпта меңгеретін тыныс белгілері Педагогикалық шеберлік1Лек
A+Нүкте
BКөп нүкте
CДефис
DАбзац
EҚос нүкте
563ТОқушының бастауыш сыныпта меңгеретін тыныс белгілеріОқыту әдістемесі1Сем
AТырнақша
BНүктелі үтір
CСызықша
DОй үзігі
E+Сұрау белгісі
564ТТіл дамыту жұмыстарының негізгі принципі Дидактика1Лек
AҒылымилық ұстаным
B+Сөйлеу мен ойлаудың бірлігі принципі
CТеориялық білімдер ұстанымы
DСатылай дамыту принципі
EФонологиялық принцип
565ТТіл дамыту жұмыстарының негізгі принципі Әдіс-тәсіл1Лек
A+Саналылық принципі
BБейімдеп оқыту принципі
CИнтербелсенді принцип
DБелсенділік принципі
EГрамматикалық принципСӨОЖ
566ТТіл дамыту жұмыстарының негізгі принципі Ұстаным1СӨОЖ
A+ Жүйелілік принципі
BДиохрониялық
CФонологиялық принцим
DМорфологиялық принцип
EАуызекі сөйлеу мен жазба тілдің білігі принципі
567ТЖалпы адамдар арасындағы тілдесімТехнология1СӨОЖ
A+Ықпалдастық
BЖазбаша сөйлеу жазып алу
CОрфограяиы
DДербестік
EЖекелік
568ТЖалпы адамдар арасындағы тілдесімТалдау1СӨОЖ
AОрфоэпия
BЖазылымдық
C+Ақпараттық
DТыңдалымдық
EБейресми
569ТЖалпы адамдар арасындағы тілдесімкөрнекілік1Лек
AРесми
BМодульдік
CТалғамды
D+Қабылдамалық
EЖүйелілік
570ТҚазақ тілін оқыту әдістемесі сүйенетін принцип Тіл білімі саласын оқыту1Лек
AМатериалдық
BЫқпалдастық
CЖұмыс түрлерін орындау
D+Дидактикалық
E Саналылық
571ТҚазақ тілін оқыту әдістемесі сүйенетін принципЖұмыс түрлері1СӨЖ
AФонетикалық
BМоральдық
C+Оқытудың ғылымилығы
DДүниетанымдық
EҚоршаған ортамен байланыс
572ТҚазақ тілін оқыту әдістемесі сүйенетін принцип Педагогикалық шеберлік2Лек
AМорфологиялық
BОқушының дүниетану жөніндегі көзқарасын қалыптастыру
C+Оқытудың жүйелілік
DСөздерді меңгеру
EБақылау жасау
573ТТеорияны практикамен байланыстыру принципіне сай оқушының атқаратын жұмысыОқыту әдістемесі2Лек
AЖүйелі меңгеру
B+Ауызша және жазбаша тіл дамыту
CСаналылықпен жұмыс істеу
DАна тілінің заңдылығы мен теориясын лингвистика ғылымымен байланыстыра түсіндіру
EБелсенділікпен жұмыс істеу
574ТТеорияны практикамен байланыстыру принципіне сай оқушының атқаратын жұмысыДидактика2Лек
AПсихологиялық тестер
BҒылыми негіздейді
CМатериалды тиімділігін болжайды
DОқу материалдарын бір-бірімен сабақтастыра орналастырады
E+Грамматикалық сөзжұмбақтар шешеді
575ТТеорияны практикамен байланыстыру принципіне сай оқушының атқаратын жұмысыӘдіс-тәсіл2Лек
AСаяхат
B+Жаңа тақырыппен байланыстырып жаттығу орындау
CТеорияны жатқа айту
DБелсенді болу
EСабаққа бейімділік
576ТҚазақ тілін оқытуда компьютерлік технологияның қажеттігі Ұстаным2СӨОЖ
AМатериалдың логикалық бірізділікпен құрылуы үшін
B+Тест тапсырмалары бойынша білім тексеруге болады
CСаналылықты қалыптастыруға болады
DТеориялық білімді қолдануға дағдыландыру
EОқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру үшін
577ТҚазақ тілін оқытуда компьютерлік технологияның қажеттігі Технология2СӨОЖ
AСабақ түсіндіруге түрлі мазмұндағы қажеттілік
BОқушылардың темпераментін ескеру үшін
CБелсенділікті қалыптастыруға қажет
DЖаттығу орындауға керек
E+Ақпараттар алмасуға мүмкіндік береді
578ТҚазақ тілін оқытуда компьютерлік технологияның қажеттігі Талдау2СӨЖ
AЖаңа сабақты бекітуге мүмкіндік береді
BТілдің салалары бойынша құрылған материалдарды пайдалануға мүмкіндік береді
CСабақты жүйелі түсіндіруде қажет
D+Оқушының сабаққа қызығушылығын арттырады
Eсалыстыру
579ТПрофессор Е.Я.Голант оқыту әдісінің түрі көрнекілік2Лек
AДидактикалық әдіс
BКөрнекілік әдісі
CҒылымилық әдісі
DОқу мен тәрбие ісінің бірлігі әдісі
E+Жазу-сызу жұмыстары әдісі
580ТПрофессор Е.Я.Голант оқыту әдісінің түрі Тіл білімі саласын оқыту1Лек
AТүсіндіру әдісі
BБелгілеу әдісі
CБаяндау әдісі
DКөру әдісі
E+Практикалық жұмыс әдісі
581ТПрофессор Е.Я.Голант оқыту әдісінің түрі Жұмыс түрлері1СӨОЖ
AКомпьютер, сурет әдісі
BХабарлау әдісі
C+Экскурсия әдісі
DТүсіндіру әдісі
EСипаттау әдісі
582ТМ.Махмутовтың берген сабақ типтері мен түрлеріПедагогикалық шеберлік2Лек
A+Білім, іскерлік пен дағдыны жетілдіру сабағы
BСұрақ -жауап сабағы
CКөрнекілік сабағы
DАрнайы сабақ
EӘңгіме сабағы
583ТМ.Махмутовтың берген сабақ типтері мен түрлеріОқыту әдістемесі1СӨОЖ
A Практикалық дағды сабағы
B+Жаңа оқу материалын оқып-үйрену сабағы
CПрактикалық іскерлік сабағы
DҚосымша сабақ
EДидактикалық ойындар сабағы
584ТМ.Махмутовтың берген сабақ типтері мен түрлеріДидактика1СӨОЖ
AОйлау сабағы
B+Білімді жүйелеу, жинақтау сабағы
CМеңгеру сабағы
DӨздік сабағы
EӨткенді пысықтау сабағы
585ТЛексиканы оқытуда қолданылатын жұмыс түрі Әдіс-тәсіл1СӨОЖ
AСинтездік талдау
BАнализ
C+Омонимді талдау
DЖалпыдан жеке қорытынды шығару
EМәтін типтерімен жұмыс
586ТЛексиканы оқытуда қолданылатын жұмыс түрі Ұстаным1Лек
A+Синонимдерді талдау
BФактілерді ескеру
CҚосымша морфемамен жұмыс
DСинтаксистік талдау
EСөйлем мүшелерін ескеру
587ТЛексиканы оқытуда қолданылатын жұмыс түрі Технология1СӨЖ
AМәтін талдау
BДедукциялық талдау
CСөйлем интонациясымен жұмыс
D+Антонимдерді талдау
EЖеке жұмыс жүргізу
588ТҚазақ фразеологиясындағы ұлттық дүниетаным ерекшеліктерін толыққанды түрде таныту құралдары Талдау1Лек
AХалық тұрмысын түсіндіру
BСөйлем талдау
CЭвристикалық жұмыстар
D+Көркем бұйымдар көресімн ұйымдастыру
EТест құрастыру
589ТҚазақ фразеологиясындағы ұлттық дүниетаным ерекшеліктерін толыққанды түрде таныту құралдары көрнекілік1Лек
A+Этнолингвистикалық материал жинау
BСпорттық үйірмелер ұйымдастыру
CФонетикалық талдау ұйымдастыру
DГрамматикалық талдау ұйымдастыру
EФонетикалық талдау ұйымдастыру
590ТҚазақ фразеологиясындағы ұлттық дүниетаным ерекшеліктерін толыққанды түрде таныту құралдары Тіл білімі саласын оқыту1Лек
AКітап оқу
BӘдістемелік әдебиеттерді талдау
CСалыстыру
D+Ауыз әдебиеті нұсқаларын оқу
EОқулықты талдау
591ТФонетиканы оқытуда қолданылатын терминдер қатары
Фонетиканы оқыту әдістемесі2СӨЖ
A+Интонема, фонология
BТұтасым, байласым
CТема, рема
DКоммуникация, психолингвистика
EСтатистика, прагмалингвистика
592ТСөз тіркесі мен тұрақты тіркестердің айырмашылығын меңгертуде ұтымды болатын әдісСинтаксисті оқыту әдістемесі3Сем
AЖинақтау әдісі
B+Салыстыру әдісі
CБақылау әдісі
DБаяндау әдісі
EӘңгімелесу әдісі
593ТТілдік қатынастың сабақта іске асырылу жолдарыӘдістер
AДара, күрделі
BЖалқы, жалпы
CТоптау, баяндау
D+Жұптық, топтық, ұжымдық
EҮйрету, оқыту
594ТГрамматикалық талдаудың түрлеріГрамматиканы оқыту әдістемесі2сем
Aфонетикалық
Bлексикалық
CТарихи-алыстырмалы
D+морфологиялық
Eдәстүрлі
595ТДәстүрден тыс сабақтың түрі
A+Дебат сабағыОқу үрдісін ұйымдастыру2СӨЖ
BАралас сабақ
CЖаңа сабақ
DТарихи сабақ
EФакультативтік сабақ
596ТСөз тіркесіне қатысты терминдерСинтаксисті оқыту әдістемесі 2СӨОЖ
Aассонанс
Bпротеза
Cтабу
Dэфемизм
E+Бағыныңқы
597ТСөз тіркесін меңгертуде қолданылатын мысалСинтаксисті оқыту әдістемесі2сем
AЖүрегінің түгі бар
BЖүрегі тас төбесінен түсу
CҚоян жүрек
D+Жүрегі соғу
EСужүрек
598ТЫңғайлас салаласты меңгертуде пайдаланатын мысалСинтаксисті оқыту әдістемесі2сем
A+Таң атты, мен ояндым.
BАуылда бірде шам болады, бірде болмайды.
CРиза болғаны сондай – мені құшақтай берді.
DҚалаға мен барсам, сен болмай шықтың.
EҚалаға не мен барамын, не сен барасың.
599ТТұрақты сөз тіркесін меңгертуде қолданылатын мысалФразеологияны оқыту әдістемесі3СӨЖ
AКөркем-ай
BКөпті көрген
CКөп түкірсе көл
D+Көзі ашық
EАжарлы
600ТЖайылма сөйлемді меңгертуде қолданылатын мысалСинтаксисті оқыту әдістемесі2Сем
AТүн. Үй толы адам.
BБұлар олардың қастарына келген болатын.
CАйсыз, қап-қараңғы түн.
D+Ақыл – дос, ашу – дүшпан.
EҚыс. Үскірік аяз. Ұзақ жол.

Приложенные файлы

  • docx 8857434
    Размер файла: 197 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий