+Педагогика_1к4ж_каз_300в_барл.маман_Жумашева_ВОУД


№ об по Тело вопроса - варианты ответов Тема вопроса балл тип
1 Т Білім беру дегеніміз Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A + Педагогикалық тұрғыдан ұйымдастырылған әлеуметтендіру процесі B Түрлі сапалы материалдық құндылықтарды жасаудағы адамның әрекеті C Нақты міндеттерді шешудегі түрлі көзқарастарды салыстыратын процесс D Адам мен табиғат арасындағы қатынастарды үйлесімді қарастыратын үрдіс E Адамның дүниетанымын зерттейтін философиялық ілімдер нәтижесі F Кейбір материалдық құндылықтарды жасаудағы қадамдар G + Жеке тұлғаның қабілеттіліктері мен мінез – құлқын жетілдіру процесі H + Адам, қоғам, мемлекет мүддесіне, мақсатына бағыттаған тәрбие және оқыту процесі 2 Т Білім беру мазмұнын мынадай аспектілерде қарастыруға болады: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A + Білім беру құндылық ретінде B Білім беру құрал ретінде C Білім беру мақсат ретінде D Білім беру мазмұн ретінде E + Білім беру процесс ретінде F Білім беру фактілер ретінде G + Білім беру нәтиже ретінде H Білім беру міндет ретінде 3 Т Білім беру деңгейлерін көрсетіңдер: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Бала- бақшалық B + Орта білім C Аяқталмаған білім D + Жоғарғы оқу орнынан кейінгі E Экономикалық F Университеттік G + Жоғары білім H Үзіліссіз білім 4 Т Білім берудің нәтижелері ретінде нелерді қарастырамыз: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A + Сауаттылық, білімділік B Ғылыми жаңалықтар, заңдар C Оқулықтар, кітаптар D + Мәдениет, діл E Нәтижеге қол жеткізу F + Кәсіби құзіреттілік G Заңдар, заңдылықтар H Білім беру мекемелері 5 Т Педагогикалық парадигма - бұл: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Педагогикалық қатынастарды жақсартуға бағытталған ақпараттық құралдар жүйесі B Педагогикалық міндеттерді шешудегі заңдарды реттеу, кіріктіру, әдістерді енгізу жүйесі C Әдістер, құралдар, білім мазмұнын жүзеге асыру, технологияларды енгізу жүйесі D + Модель ретінде негізгі қалыптасып қалған ғылыми жетістіктер, әдістер, теориялар жүйесі E Адамның тәрбиесі, дамуы, қалыптасуы үшін құрастырылған жаңа технологиялар жүйесі F Педагогикалық қатынастарды жақсартуға әрекет жасайтын құрал – жабдықтар жүйесі 6 Т Білім беру философиясының мәндері: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A + Құндылық-бағдарлықтар жайлы ғылым аралық білімдер жүйесі B Гуманитарлық ғылымдарды ықпалдастырудағы философия жүйесі C Білім беру саласында философиялық мәселелерді қалыптастыру жүйесі D Адамдардың басқа адамдармен қарым қатынасын зерттеу жүйесі E Жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру жүйесі F + Нәтижелілік компоненттері жайлы ғылым аралық білімдер жүйесі G Адамның дүниетанымының қалыптасу барысын зерттеу жүйесі H + Мазмұндық-процессуалдық жайлы ғылым аралық білімдер жүйесі 7 Т Білім беру саласындағы дағдарыстың мәні: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 сем
A + Құзіретті мамандардың жетіспеушілігі B Мектептің материалдық базасының нашарлауы C Білім берудегі қарама-қайшылықтардың күшеюі D Оқушылардың білімді қабылдамауы E Ата-аналардың балалар тәрбиесіне дұрыс көңіл бөлмеуі F Мектептің рухани базасының нашарлауы 8 Т Білім берудегі жеке тұлғалық-бағдарлық тұрғыдан қарау теориясының мәні: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A + Педагогтардың баланы жеке тұлға ретінде және тәрбиелік ықпалдың саналы, жауапты субъектісі ретінде қабылдайтын бірізді қатынасы B Отбасында ата-аналардың бала тәрбиесіндегі субъектісі ретінде қабылдайтын бірізді қатынасы C Қоғамдағы әлеуметтік, экономикалық жағдайлардың жасөспірімдер санасына әсер етпеу барысы D Ұжымдық тәрбиенің қажеттілігі және тәрбиелік ықпалдың жауапты субъектісі ретінде қабылдайтын бірізді қатынасы E Үнемі мұғалім – субъект, оқушы – объект, ата-ана жауапты болып отыратын қарым-қатынасы F Қоғамдағы экологиялық және мәдени жағдайлардың жасөспірім санасына әсер етуі 9 Т Білім берудің іс-әрекеттік тұрғыдан қарау мәндері: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Әр балаға жақсы білім беру үшін көрнекілік құралдардың жеткілікті қолданылуы B + Әр баланың өзін-өзі дамытуы үшін белсенді іс-әрекетке қатысуының қамтамасыз етілуі C Білім беру барысында балалардың өзара қарым-қатынастарының шектеулі болуының қамтамасыз етілуі D Оқушылар үлгерімдерінің пайыздық көрсеткіштерінің жоғары болуының қамтамасыз етілуі E Мұғалімдердің әр баланың үй тапсырмасын өз бетінше орындай алуын қамтамасыз етуі F + Әр баланың өзін-өзі дамытуы үшін саналы іс-әрекетке қатысуының қамтамасыз етілуі G Оқушылар үлгерімдерінің пайыздық көрсеткіштерінің төмен болуының қамтамасыз етілмеуі 10 Т Іс-әрекеттің құрылымдық компоненттері: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Іскерлік, қабілеттілік B Арман, мұрат C Өнер, шығармашылық D Дағды, іс – әрекет E + Мақсат, мотив F + Нәтиже, бағалау G Іс-әрекетке қызығушылық H + Әрекет, құрал 11 Т Аксиология дегеніміз : Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Аксиома ретінде қабылданатын педагогикалық заңдар мен заңдылықтар B Мұғалімнің балалар еңбегін асыра бағалауы C Білім беру мекемелерінің материалдық базасын күшейту D + Ғылымдағы зерттеу әдістері жайлы ілім E Құндылықтар жүйесі туралы философиялық ілім F Аксиома ретінде қабылданатын педагогикалық жағдаяттар; 12 Т Білім берудің аксиологиялық тұрғыдан қараудың мәндері: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A + Жас ұрпаққа ұлттық құндылықтарды меңгерту B Жас ұрпақтың экономикалық білімдерін жетілдіру C Оқушылардың білімдерін тексеру жүйесін жетілдіру D + Жас ұрпақтың адам тұлғасын жетілдіру E Мұғалімдердің біліктілігін жетілдіру курстарының жұмыстарын дамыту F + Жас ұрпаққа жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгерту G Жас ұрпақтың технологиялық білімдерін жетілдіру H Оқушылар мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты жетілдіру 13 Т Құзіреттілік –ол Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Заңдар мен заңдылықтар B Постулаттар мен ережелер C Фактілер мен жағдайлар D Идеялар мен болжамдар E + Білім мен біліктіліктің бірлігі F Оқиғалар мен жағдаяттар 14 Т Білім берудің құзіреттілік мәні: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Оқушы мен мұғалім арасындағы сыйласымды қарым-қатынас B + Теориялық білімдердің іс жүзінде қолданылып, табысты нәтиже көрсетуі C Отбасы мен мектептің бірлігін күшейту D Теориялық білімдердің практикада қолданыс таба алмауы E Білім беру саласындағы құзырлы органдардың жұмысын жетілдіру F Ата – аналар мен ұстаздар қарым – қатынасын жақсарту 15 Т Әлеметтендіру дегеніміз: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 сем
A Әлеуметтану ғылымы мен педагогика ғылымының ықпалдастығы B Әлеуметтік мәселелердің күрделенуіне бейімделуі C + Жеке тұлғаның қоғамдық қатынастарға бейімделуі D Қоғамдағы әлеуметтік жағдайлардың өзгеруіне бейімсіздігі E Білім беруде мұғалімдердің педагогикалық жауапкершілігі F Әлеуметтану ғылымы мен психология ғылымының ықпалдастығы 16 Т Білім берудің әлеуметтік-гуманитарлық тұрғыдан қараудың мәні: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A + Тұлғаның әлеуметтенуіне бағытталған гуманитарлық іс-шаралардың іске асырылуы B Түрлі ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыттарына өзгерістер еңгізу C Түрлі ғылымдарының даму барысы және оның әлеуметтенуге ықпалы D Қоғамға бейімдеу үшін балаларға жүргізілетін танымдық шаралар E Мәселелерді шешудегі философиялық білімнің қажеттілігі мен оның жүзеге асырылуы F Қоғамға бейімдеу үшін балаларға жүргізілетін мәдени іс – шаралар 17 Т Жеке тұлғаның сапалар деңгейіне жатпайды Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Жоғары деңгей B Тәжірбиелік деңгей C + Элементарлық деңгей D Биологиялық деңгей E Құрылымдық деңгей F Төменгі деңгей 18 Т Жеке тұлғаның өзегі: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 сем
A + Жеке тұлғаның «Мен»-жүйесі B Жеке тұлғаның ойлауы C Адамдардың басқалармен қарым-қатынасы D Адамның жас ерекшеліктері E Адамның білімділігі F Жеке тұлғаның сезінуі 19 Т «Жеке тұлға» ұғымына анықтама берген Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A + К.К Платонов B А.Г Калашников C П.П Блонский D С.Е Гайсинович E М.М Пистрак F Ю.П Азаров 20 Т Жеке тұлғалық сипаттамасына кірмейді Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A Белсенділігі, құлшынысы B Бағыттылығы,сенімдері C Әлеуметтік топтармен әрекеттестігі D Ұжымдармен өзара әрекеттестігі E + Адамның жүйріктігі, шапшаңдығы F Жеке адаммен қарым – қатынасы 21 Т Жеке тұлғаның дүниетанымы дегеніміз: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Адамның мінез-құлықтары мен іс әрекетінің арасындағы қарым - қатынас жүйесі B Адамның жас ерекшеліктерін біріктіретін педагогикалық жүйесі C + Адамның дүниеге, табиғатқа деген көзқарастар жүйесі D Адамның шығармашылық қабілеттері деген көзқарастарының жүйесі E Адамдар мен қоршаған ортаға деген көзқарастарын қамтамасыз ету жүйесі F Адамның дербес ерекшеліктерін біріктіретін педагогикалық жүйесі G + Адамның қоғамдық қатынастарға, өзіне деген көзқарастар жүйесі 22 Т Жалпы адамзаттық құндылықтар: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Қоғамдағы адамдардың ғылыми, мәдени, тарихи білімдер жүйесін меңгеру дәрежелері B Балаларды оқытуға байланысты көпшілік адамдардың қабылдайтын нақты құндылықтары C + Тарихи кезеңге байланысты көпшілік адамдардың қабылдайтын құндылықтары D Адамдардың тарихи кезеңге байланысты қабылдайтын немесе қабылдамайтын құндылықтары E + Нақты қоғамға байланысты көпшілік адамдардың қабылдайтын құндылықтары F Қоғамдағы адамдардың рухани, экономикалық білімдер жүйесін меңгеру дәрежелері G + Мәдениетке байланысты көпшілік адамдардың қабылдайтын құндылықтары H Балаларды тарихи кезеңге байланысты оқытуға бағытталған іс-шаралардан тұратын құндылықтар 23 Т Ұлттық құндылықтар: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 сем
A + Ұлттық салт-дәстүрлер, тілі B Әр ұлт үшін ұлттық орталықтардың жұмысы C Халықтың ділі, кәсібі, тұрмысы D Халықтық қарым-қатынас мәдениеті E Ұлттық саясаты, экономикасы F + Діні, мәдени мұрасы G Ұлттық рәміздері, әнұраны 24 Т Көпмәдени тұлға – Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A Әдепті, тәрбиелі, адамдармен қарым-қатынасқа түсетін адам B Білімі, білігі жоғары, құзіретті, маман C Мәдениетті, шығармашыл, зиялы ұстаз D Барлық ғылымдардан хабары бар, өнерге, спортқа жақын адам E + Түрлі мәдениеттер арасындағы ынтымақтастықта өмір сүруге бейімделген тұлға F Білімді, саналы, жан – жақты үйлесімді дамыған адам 25 Т Жеке тұлғаның негізгі қасиеттеріне жатпайды: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Саналылығы B Жауапкершілігі C Адамгершілігі D Жеке «Менінің» болуы E + Бағыныштылығы F Даралығы 26 Т Вербальды қарым-қатынас – Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A + Сөз арқылы қарым-қатынас B Мимика, жест арқылды қарым-қатынас C Адамның басқа адамды сезіне алуы D Интерактивті қарым-қатынас E Перцептивті қарым-қатынас F Адамның басқа адамды сезіне алмауы 27 Т Вербальсыз қарым-қатынас – Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері 2 Лек
A Сөз арқылы қарым-қатынас B + Мимика, жест арқылы қарым-қатынас C Адамның басқа адамды сезіне алуы D Перцептивті қарым-қатынас E Адамның басқа адамды сезіне алмауы F Интерактивті қарым-қатынас 28 Т Перцептивті қарым-қатынас - Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A Адамның басқа адамды сезіне алмауы B Интерактивті қарым-қатынас C Сөз арқылы қарым-қатынас D + Адамның басқа адамды сезіне алуы E Авторитарлық қарым-қатынас F Мимика, жест арқылы қарым-қатынас 29 Т Интерактивті қарым-қатынас - Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A + Өзара тығыз байланысқан қарым-қатынас B Мимика, жест арқылы қарым-қатынас C Сөз арқылы қарым-қатынас D Адамның басқа адамды сезіне алуы E Либеральды қарым-қатынас F Авторитарлық қарым – қатынас 30 Т Педагогикалық қарым-қатынастағы авторитарлық стиль - Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A + Мұғалімнің оқушыларға үстемдігін көрсетуі, балалар пікірімен санаспауы B Оқушыларды өз еркімен жіберу, басқармау C Оқушылармен тең қарым-қатынаста болу D Жауапкершіліктен бастарту, әріптестеріне ысыру E Балалармен сыйласымды, өзара тең қарым-қатынаста болу F Мұғалімнің оқушыларға үстемдігін көрсетуі, балалар пікірімен санасуы 31 Т Педагогикалық қарым-қатынастағы либеральдық стиль – Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A Мұғалімнің оқушыларға үстемдігін көрсетуі B + Оқушыларды өз еркімен жіберу, басқармау C Оқушылармен тең қарым-қатынаста болу D Жауапкершілікті әріптестеріне ысыру E Балалармен өзара тең қарым-қатынаста болу F Оқушыларды өз еркімен жібермеу, басқару 32 Т Педагогикалық қарым-қатынастағы демократиялық стиль - Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A Мұғалімнің оқушылар пікірімен санаспауы B Оқушыларды өз еркімен жіберу, басқармау C + Мұғалімнің балалармен сыйласымды, өзара тең қарым-қатынаста болуы D Жауапкершіліктен бастарту, әріптестеріне ысыру E Мұғалімнің тек өзінің бұйырығын ғана орындатуы F Мұғалімнің балалармен сыйласымды, өзара тең қарым-қатынаста болмауы 33 Т Аксиалды қарым-қатынас - Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A Ұжым мен ұжым арасындағы пікірталас B Мұғалімнің тек біреудің бұйырығын ғана орындатуы C + Бір адаммен екінші бір адам арасындағы қарым-қатынас D Бір адам мен бір топ адам арасындағы қарым-қатынас E Мұғалімнің тек өзінің бұйырығын ғана орындатуы F Ұжым мен тұлға арасындағы қарым-қатынас 34 Т Ретиалды қарым-қатынас - Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A Мұғалімнің тек біреудің бұйырығын ғана орындатуы B Ұжым мен тұлға арасындағы қарым-қатынас C Бір адам мен екінші бір адам арасындағы қарым-қатынас D + Бір адам мен бір топ адам арасындағы қарым-қатынас E Мұғалімнің тек өзінің бұйырығын ғана орындатуы F Ұжым мен ұжым арасындағы пікірталас 35 Т Мұғалім профессиограммасын айқындаған ғалым Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A + В.А. Сластенин B К.Д.Ушинский C А.С.Макаренко D Р.Г. Лемберг E Н.Д.Хмель F Е.И Синица 36 Т Мұғалімнің танымдық іскерліктеріне жатады: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A + Қабылдауы, есте сақтауы B Модельдеу, жоспарлау C Қарым-қатынас жасай алуы D Ұйымдастырушылық қабілеті E Мұғалімнің ақпаратты жеткізе білуі F Ұйымдамдастыруы G + Зейіні, ойлауы 37 Т Мұғалімнің конструктивтік іскерлігіне жатады: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Сем
A Қабылдауы, есте сақтауы т.б психикалық процесстер B + Модельдеу, жоспарлау құра білу іскерлігі C Мұғалімнің адамдармен қарым-қатынас жасай алуы D Ұйымдастырушылық қабілеті E Мұғалімнің ақпаратты жеткізудегі дауысын үйлестіре білуі F Қабылдауы, есте сақтауы 38 Т Мұғалімнің коммуникативтік іскерлігіне жатады: Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері
2 Лек
A Қабылдауы, есте сақтауы, т.б психикалық процесстер B Модельдеу, жоспарлау C + Мұғалімнің адамдармен қарым-қатынас жасай алуы D Ұйымдастырушылық қабілеті E Мұғалімнің ақпаратты жеткізудегі дауысын үйлестіре білуі F Мұғалімнің ақпаратты жеткізе білуі 39 Т Мұғалімнің хабарлау іскерлігіне жатады: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Қабылдауы, есте сақтауы, зейіні, ойлауы B Модельдеу, жоспарлау, ұйымдамдастыруы C Мұғалімнің адамдармен қарым-қатынас жасай алуы D Мұғалімнің ұйымдастырушылық қабілеті E + Мұғалімнің ақпаратты жеткізудегі дауысын үйлестіре білуі F Әр – түрлі психикалық процесстер 40 Т Мұғалімнің ұйымдастырушылық іскерлігіне жатады: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы құзіреттілік
2 Лек
A Қабылдауы, есте сақтауы, зейіні, ойлауы B Модельдеу, жоспарлау, ұйымдамдастыруы C Мұғалімнің адамдармен қарым-қатынас жасай алуы D + Мұғалімнің педагогикалық үдерісті ұйымдастыра білу қабілеті E Мұғалімнің ақпаратты жеткізудегі дауысын үйлестіре білуі F Әр – түрлі психикалық процесстерді ұйымдастыра алуы 41 Т «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәні жатады: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A жаратылыстану ғылымдарына B + әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарға C техникалық ғылымдарға D арнайы ғылымдарға E экономикалық ғылымдарға F математикалық ғылымдарға 42 Т Мұғалімнің зерттеушілік іскерліктеріне жатады: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Қабылдауы, есте сақтауы, зейіні ойлауы, т.б психикалық процесстерді талдай білуі B + Әрбір педагогикалық құбылысты ғылыми тұрғыдан талдай алуы C Мұғалімнің ата аналармен қарым-қатынасты талдап, зерттеу жұмыстарын жасай алуы D Жұмыстың мақсатын анықтап, нәтижесіне дейін жеткізуді басқаруы E Мұғалімнің ақпаратты жан - жақты талдап, құбылысқа сәйкес үйлестіре білуі F + Әрбір педагогикалық құбылысқа ғылыми тұрғыдан эксперимент жүргізе алуы G Жұмыстың мақсатын анықтап, нәтижесіне дейін жеткізуді ұйымдастыруы 43 Т Адамның өзін-өзі тәрбиелеуі басталады: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 сем
A + Өзін-өзі бағалаудан B Өзін-өзі түзетуден C Өзіне өзі бұйырудан D Өзін-өзі танудан E Өзін-өзі бақылаудан F Өзін – өзі сезінуден 44 Т Дүниежүзілік білім беру кеңістігін құрайды Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 сем
A + Ұлттық білім беру жүйелері B Материалистік диалектика жүйелері C Психикалық құбылыстар жүйелері D Әлеуметтік үдерістер жүйелері E Ғылыми-зерттеу жүйелері F Дүниежүзілік білім беру жүйелері 45 Т 12 жылдық жалпы орта білім беру жүйесі мына деңгейге бөлінеді ҚР-да 12-жылдық білім беру моделіне көшу жағдайындағы білім беруді басқарудың жаңа тәсілдері
2 Лек
A + 3 деңгей B 4 деңгей C 5 деңгей D 2 деңгей E 12 деңгей F 6 деңгей 46 Т Оқудағы регрессия: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A + Бір нәрсені бірнеше қайталап оқу B Оқу жылдамдығын көбейту C Оқудағы дауыс қойылымы D Көрнекілік құралдарды қолдану E Оқытудың дәстүрлі барысы F Оқу жылдамдығын бөлу 47 Т Педагогикалық практиканың түрі Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 сем
A Семестрлік B + Негізгі C Жылдық D Тоқсандық E Апталық F Қосымша 48 Т Педагогикалық іс-әрекеттің құрылымын айқындаған ғалым Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A + Н.В Кузьмина B Ю.П Азаров C В.А Сластенин D О.А Абдуллина E Е.И Синица F К.Д.Ушинский 49 Т Оқушы мен мұғалімнің кәсіби сауатты қарым-қатынас стилі: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Либералдық B Авторитарлық C + Демократиялық D Өктемшілдік E Либералдық F Тоталитарлы 50 Т «Толеранттық» ұғымы аударғанда мына мағынаны білдіреді Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Менмендік B + Шыдамдылық C Көкіректік D Едірендеушілік E Кешірімділік F Мейірімділік 51 Т Мұғалімнің кәсіби қызметінің қиындығы байланысты: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Сем
A Табиғаттың даму заңдылығын білмеуіне B Қоғамның даму заңдылығын білмеуіне C + Білім беру туралы деректі құжаттарды білмеуіне D Оқушылардың жас ерекшелігін білмеуіне E Статистикалық мәліметтерді білмеуіне F Табиғаттың даму заңдылығын білуіне 52 Т Гуманизм-ол Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Адамдар арасындағы авторитарлық қарым-қатынас B Адам бойындағы бәсекеге қабілеттілік қасиетінің көрінісі C + Адам тұлғасын ең жоғарғы құндылық ретінде негізделген қөзқарастар жиынтығы D Маманның құзіреттілігінің көрінісі мен сипаты E Адам бойындағы білім мен біліктің бірлігі, үйлесімділігі F Адам бойындағы бәсекеге қабілетсіздік қасиеті 53 Т Мұғалімнің негізгі іс-әрекеттері: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A + Тәрбиелеу B Байқау C + Білім беру D Өздігінен оқу E Ойын іс әрекеті F + Оқыту G Бақылау H Жазалау 54 Т «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәні тығыз байланысты Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Информатикамен B + Педагогикамен C Технологиямен D Физикамен E Математикамен F Биологиямен 55 Т Педагог маманы еңбегінің негізі болып саналады: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы
2 Сем
A Конструктивтік іскерлік B Коммуникативтік іскерлік C Хабарлау іскерлігі D Рефлессивтік іскерлік E + Танымдық іскерлік F Түсіндіру іскерлік 56 Т Маманның тұлғалық және іскерлік қасиеттерінің интегралдық сипаттамасы Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A + Кәсіби құзыреттілік B Экологиялық құзыреттілік C Валеологиялық құзыреттілік D Ақпараттық құзыреттілік E Коммуникативтік құзыреттілік F Экономикалық құзыреттілік 57 Т Педагогтың гностикалық іскерлігі дегеніміз Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Сем
A Оқу- тәрбие жұмысын модельдеу және жоспарлау B Мұғалімнің адамдармен қарым-қатынас жасай білуі C Мұғалімнің дауысты үйлестіре білуі D + Мұғалімнің интеллектуалдық мүмкіндігі E Мұғалімнің жұмыстың орындалуын талап етуі F Мұғалімнің балалардың қарым-қатынас жасай білуі 58 Т Педагогикалық біліктілік: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A педагогикалық жобалау дағдысы мен тәжірибесінің барлығы B мәліметттердің, ұғымдардың, түсініктердің жиынтығы C қызығушылықты тәжірибе жүзінде орындауға бағытталған әрекет D адам санасы, сенім мен көзқарас жүйелерін игеруге негізделген әрекет E + оқыту мақсатын жүзеге асырудағы мұғалімнің тиімді іс-әрекеті F мұғалімнің жұмыстың орындалуын талап етуі, бақылау 59 Т Педагогтың зерттеушілік іскерлігі: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Сем
A + Мұғалімнің әрбір әлеуметтік-педагогикалық құбылысқа ғылыми тұрғыдан қарауы B Мұғалімнің оқыту және тәрбиелеу процесінің жаңа жобасын құрастыра білуі C Мұғалімнің өз іс-әрекетін бақылап және бағалай білуі, өзін –өзі жетілдіре алуы D Мұғалімнің тапсырылған жұмысты бақылау және орындалуын ұйымдастыра білуі E Мұғалімнің оқу-тәрбие жұмысын модельдеу және жоспарлай білуі F Мұғалімнің өз іс-әрекетін бақылап және талдай білуі, болашаққа жоспар құра алуы 60 Т «Әлеуметтік- этикалық трактаттар» еңбегінің авторы Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Сократ B Қожа Ахмет Яссауи C әл-Хорезми D Аристотель E + әл-Фараби F Геродот 61 Т Мұғалімнің ойлау процесінің дамуы үшін талдау жасау, салыстыру, нақтылай білу дағдылары- Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Сем
A Педагогтың конструктивті іскерлігі B Педагогтың қарым-қатынас іскерлігі C Педагогтың хабарлау іскерлігі D Педагогтың ұйымдастырушылық іскерлігі E + Педагогтың танымдық іскерлігі F Педагогтың ескерту іскерлігі 62 Т Мұғалімнің білімін жетілдірудің негізгі формасы: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Әдістемелік бірлестік B + Біліктілікті жетілдіру курстары C Өздігінен білім алу D Ақпараттық сауаттылық курсы E Бұқаралық ақпарат құралдары F Ғаламтор көздері 63 Т Педагогикалық білімдерге жатады: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A + педагогиканың категориялары, ұғым B жалпы, мектепке дейінгі педагогика C педагогика тарихы, антропология, педагогика D әлеуметтану, психология, педология, физиология, актология E мәдениеттану, философиялық категориялары F кәсіби салыстырмалы, әскери, коррекциялық педагогика G + заңдылық, әдістер мен оқу-тәрбие қағидалары 64 Т Халқымыздың болашағы - балалар тәрбиесіне жауапты қоғамның сенімді өкілі Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Қызметкер B Басшы C Кәсіпкер D Ғалым E + Мұғалім F Дәрігер 65 Т Білім алушының оқу жетістіктері мен әлеуметтенуі маңызды Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Дәстүрлі тұрғыдан оқытуда B + Құзыреттілік тұрғыдан оқытуда C Педоцентрикалық тұрғыдан оқытуда D Кибернетикалық тұрғыдан оқытуда E Парадигмалық тұрғыдан оқытуда F Инновация тұрғыдан оқытуда 66 Т Мұғалімнің профессиограммасына жатпайды: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Сем
A Болашақ маман жұмысының түрі мен жағдайларына қысқаша сипаттама B Кәсіби қажеттіліктің нормативтері мен көрсеткіштері C Жас маманды таңдауға қойылатын талаптар D Болашақ кәсіби мұғалімдерді даярлауға қойылатын талаптар E Өз мамандығын жетік білуі, құштарлығы F + Мұғалімдерді даярлау мақсатындағы приоритеттердің алмасуы 67 Т Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайтыны: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Конструктивтілік B Ұйымдастырушылық C Мазмұндық D Ізденушілік E + Коммуникативтілік F Білім берушілік 68 Т Мұғалімнің инновациялық әрекетіне жатады: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Сем
A Оқушылармен ойын әрекетін ұйымдастыру B Танымдық әрекетін белсендіру C Оқытудың дәстүрлі әдісін қолдану D + Мұғалімдердің озық тәжірибесін оқып үйренуі E Оқытудың авторлық моделін жасау F Оқытудың ғылыми таным әдістерін қолдану 69 Т Әлеуметтік фрустрациялар: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A + Адамдардың мақсатқа жете алмауындағы торығып күйзелуі, сезінуі B Адамның бір мақсатқа қол жеткізуі, соған деген ұмтылысы C Адамдардың өзара жағымды қарым-қатынас орната алу қабілеттері D Әлеуметтік қатынастарға бейімделу, үйрену E Әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайдың жақсаруы F Адамның бір мақсатқа қол жеткізе алмауы G + Жеке тұлғаның өзін дәрменсіз сезінуі H + Жеке тұлғаның өзін ешкімге қажетсіз сезінуі 70 Т Ой еңбегінің мәдениеттері: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Сем
A + Білімді дұрыс іздестіру өнері B Шешендік өнер, риторика C Мерзімді педагогикалық басылымдармен танысу D Ғылыми-зерттеу жұмысымен айналасу E Қоғамдық пайдалы іс-шаралармен айналысу F + Білімді дұрыс қолдану өнері G Ғылыми конференцияға қатысу 71 Т Оқушылардың өзін-өздері іске асыруға даярлықтарын қалыптастыратын мұғалімнің басқарушылық іс-әрекеті- ол Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Ақпараттық құзыреттілік B Экологиялық құзыреттілік C Валеологиялық құзыреттілік D Әлеуметтік құзыреттілік E + Кәсіби құзыреттілік F Экономикалық құзыреттілік 72 Т Өздігінен білім алу: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Сем
A оқытудан тыс өздік жұмыс арқылы оқу білім алу процесі B білім беру мекемелерінде жүйелі білім алу процесі C адамның білім беру мекемелерінде білім алу процесі D жүйелі оқыту барысында білім алу процесі E + білім беру мекемелерінде жүйелі оқытудан тыс өздік жұмысы арқылы білім алу процесі F адамның мектептен тыс мекемелерде білім алу процессі 73 Т Жеке тұлғаның ғылыми ақиқат жүйесі ретіндегі пікірінің құрастырушылық сипатының формасы болып табылады: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A + Білім B Көз жеткізуі C Көзқарасы D Идеалдары E Құндылықтары F Танымдары 74 Т Ынталандыруды өзгертуге бағытталған реакциялардың өзгерістері сипатталатын теориялар: Педагогикалық кәсіп пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамасы 2 Лек
A Когнитивтік B Бихевиористтік C Ассоциативті D Прагматизм E + Іс-әректтік F Танымдық 75 Т Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A салауатты қоғамдық пікір қалыптастыру B мадақтау және жазалау C ұжымда жағымды дәстүр туғызу D оқушының тәртібін қадағалау E + өзін-өзі мақұлдау F оқушының білімін қадағалау 76 Т Кредиттік оқу технологиясы қолданылады Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Лек
A + Жоғарғы оқу орынының студенттері үшін B Мектеп оқушылары үшін C Лицей, коледж мұғалімдері үшін D Кез келген білім алушылар үшін E Білімді жетілдіру институттарында F Мектепке дейінгі мекемелерде 77 Т «Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәнінің міндеті: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Баланың даму заңдылығын және оны тәрбиелеу жолдарын айқындайды B Ұстаз ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтармен айналысады C Бұл тәрбиешінің тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасына қалыптастыру D Жеткіншек ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтармен айналысады E Адамды тәрбиелеу туралы заңдылықтарды қалыптастырады F + Мұғалімдік кәсіпті меңгеруге деген жағымды ынтаны қалыптастыру 78 Т Кредиттік оқыту технологиясы бойынша қолданылады ҚР-да 12-жылдық білім беру моделіне көшу жағдайындағы білім беруді басқарудың жаңа тәсілдері
2 Лек
A 5 баллдық бағалау жүйесі B 10 баллдық бағалау жүйесі C 25 баллдық бағалау жүйесі D 50 баллдық бағалау жүйесі E + 100 баллдық бағалау жүйесі F 12 баллдық бағалау жүйесі 79 Т Жеке тұлғаның дамуының негізгі қозғаушы күші болып табылады: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Тұқымқуалаушылық B Тәрбиенің принциптері C Тәрбие әдісі D + Өзін - өзі тәрбиелеу E Қайта тәрбиелеу F Оқыту әдістері 80 Т Білім беру философиясын жан – жақты зерттеген ғалымдар: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A + Б.С Гершунский B Қ. Жарықбаев C М.Жұмабаев D Р.Г. Лемберг E Н.Д Хмель F Ә. Тәжібаев G + В.В. Краевский H + Б.Л. Вульфсон 81 Т Өзіндік адамгершілік сапаларды қалыптастыру бойынша тұлғаның саналы іс-әрекеті: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A өзін-өзі қаржыландыру B өзін-өзі бағалау C өздігінен білімін көтеру D + өзін-өзі басқару E өзін-өзі жетілдіру F өзін – өзі тану 82 Т Қарым-қатынас ол: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Лек
A + Айнала қоршаған дүниемен адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы B Адамның қоршаған орта мен мінез-құлқын ұйымдастыруды тұрақтандырушы C Алған білімді меңгеру мен жеткізуді және оны ұйымдастыра білуді қамтамасыз етуші D Қазіргі заман проблемасын, мәселесін түсіне білуін қамтамасыз ете білуі E Адамның дұрастығына көзін жеткізу үшін ұйымдастырылатын шараларды көрсете білуші F Адамның қоршаған орта мен мінез-құлқын ұйымдастыруды тұрақтандырмаушы 83 Т Мұғалімдердің кәсіби маңызды қасиеттеріне жатпайды Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Лек
A Оқушыларға деген сүйіспеншілігі B Педагогикалық процесті жүйелі жүргізу C Педагогикалық ойлаудың қалыптасуы D Педагогикалық құбылыстарды талдауы E + Педагогтың бағалау әділетсіздігі F Оқушыларға деген мейірімділігі 84 Т Оқыту – бұл: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A + оқыту процесіндегі мұғалімнің іс-әрекеті B оқытудағы педагогтық қажеттілігі C оқыту процесінде тұлғаның білім алуы D педагогикалық процесстегі педагогтың кәсіби мүмкіндігі E жаңа материалды түсіндіру, ұғындыру F өткен материалды түсіндіру, үйрету 85 Т Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қатынасқа бейімделуі: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Лек
A Әдеттену B Дағдылану C Даму D + Әлеуметтену E Біліктілік F Жетілу 86 Т Ең маңызды педагогикалық кәсіби қасиет: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Ерекшелік B + Өз мамандығын сүю C Ынталылық D Азаматтылық E Мейірімділік F Адамгершілік 87 Т Педагогтың конструктивті іскерліктеріне жатады: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A + Мұғалімнің оқу-тәрбие жұмысын модельдеу қабілеті B + Мұғалімнің оқу-тәрбие жұмысын алдын-ала ойластыру қабілеті C Педагогтың білім беру жұмысын хабарлау қабілеті D Мұғалімнің оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру қабілеті E Педагогикалық процесті жүйелі жүргізу қабілеті F Мұғалімнің педагогикалық ұжыммен қарым – қатынас құру қабілеті G + Мұғалімнің оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау, жобалау қабілеттері H Мұғалімнің мерзімді педагогикалық басылымдармен танысу қабілеті 88 Т Бала тұлғасы дамуының жағдайлары: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Лек
A + жеке гигиена мен дұрыс тамақтандырудың бірлестігі B өзара қатынасудың қалыптасуы C оқушының даму ортасының сипаттамасы D дене шынықтырумен айналысу E сезімдері мен көңілін тәрбиелеу F технолнгиямен айналысу 89 Т Жеке тұлғаның ішкі және сыртқы ресурстарын тиімді жұмсай алу қабілеті – ол Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Сенім B Талап C Қабілет D + Құзырет E Қасиет F Білім 90 Т Мұғалімнің адамдармен қарым-қатынас барысында толеранттылыққа негізделіп оң шешім таба білуі Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Лек
A Педагогтың конструктивті іскерлігі B + Педагогтың қарым-қатынас іскерлігі C Педагогтың хабарлау іскерлігі D Педагогтың ұйымдастырушылық іскерлігі E Педагогтың танымдық іскерлігі F Педагогтың ескерту іскерлігі 91 Т Педагогикалық іс-әрекеттің субьектісі Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі
2 Лек
A Өзін – өзі басқару B Мектеп директоры C Оқу-ісінің меңгерушісі D Әдістемелік бірлестік E Кәсіподақ ұйымы F + Мұғалім 92 Т Мұғалімнің жеке басына қойылатын психологиялық талаптар: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Лек
A + Педагогикалық байқағыштық B Оқытудың әдістерін білу C Тәрбиелеу әдістерін білу D Дидактикалық принциптерді білу E Педагогикалық зерттеушілік F Ғылыми-таным әдістерін білу 93 Т Педагогикалық әдеп-бұл Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Педагогикалық шындық B Шығармашылығын дамыту C + Педагогикалық талапты ұстану D Оқушыны адамгершілікке үйрету E Оқушының жеке ерекшеліктерін зерттеу F Құзыреттілігін дамыту 94 Т Мұғалім тұлғасының ізгілік сапаларына жататыны: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Жайдарлық B Әзілқойлық C Әртістік D + Адамгершілік E Құрметтеушілік F Тапқырлық 95 Т Педагогтың кәсіби компонентінің құрылымына жатады: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі
2 Лек
A Кәсіби ойлау біліктілігі B + Толеранттылық C Талап етушілік D Өз-өзіне сенушілік E Педанттылық F Өзін – өзін танушылық 96 Т Педагогикалық техника деген - Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A + мұғалімнің сөйлеу мәдениеті B оқушыны басқару біліктілігінің жиынтығы C педагогтың психологиялық жағдайы D эмоциональды көңіл-күйі E жағымды жағдай жасау F мұғалімнің ойлау мәдениеті 97 Т Маманның бұл кәсіпке жарамдылығын немесе жарамсыздығын анықтайтын құжат Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A + Мұғалім профессиограммасы B Мұғалімнің қарым-қатынасы C Мұғалімнің өтілімі D Мұғалімнің білімі E Мұғалімнің тәжірибесі F Мұғалімнің циклограммасы 98 Т Педагогикалық мамандық проблемаларын зерттеген ғалымдар: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Лек
A + Л.И. Рувинский B Д.Эльконин C Ж. Пиаже D К. Роджерс E Э.Эриксон F В. Ломоносов G + И. Кукушин H + В.А. Мижериков 99 Т Педагогтың ұйымдастырушылық қызметі жүзеге асырылады: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A + оқушының әр-түрлі іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы B мұғалімнің ирудициясы арқылы C мейірімді-қарым-қатынас арқылы D оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігі арқылы E оқу, тәрбиелеу, дамыту жұмысы арқылы F сыйласты қарым-қатынас арқылы 100 Т Коммуникативті қызмет : Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Лек
A мұғалімнің мінез-құлқымен үйлесуі B оқушы ортасымен үйлесе білуі C + оқушылармен өзара дұрыс қарым – қатынас құру D оқу әрекетін ұйымдастыра білуі E тәрбие жұмысын ұйымдастыру білуі F оқушымен мен мұғалімнің қарым-қатынасы 101 Т Педагогтың зерттеушілік қызметтеріне жататыны: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A сабаққа дайындық B инновациялық әдістер C + эксперименттік жұмыстары D шығармашылық даму E сынып сағаттарын зерттей білуі F сабақ жоспарын құрастыру 102 Т Мұғалімнің педагогикалық біліктілігінің түрі: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Практикалық дағдылары B + Дидактикалық біліктілік C Психологиялық дайындық D Технологиялық бақылау E Зерттеушілік әрекеттестік F Педагогикалық тәжірбиесі 103 Т Педагогикалық процестің оқыту, тәрбиелеу іс-әрекетіндегі өзара байланысы: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Жеке тұлғаға білім береді B Адамды тәрбиелейді C + Жеке тұлғаны қалыптастырады D Жеке тұлғаның бойындағы қасиеттерді көреді E Жақсы қасиеттерді дамытады F Адамгершілік қасиеттерді бағалайды 104 Т Мұғалімнің дауысты үйлестіре білуі, бет қимылдар ерекшеліктерін меңгере білуі Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Педагогтың конструктивті іскерлігі B Педагогтың қарым-қатынас іскерлігі C + Педагогтың хабарлау іскерлігі D Педагогтың ұйымдастырушылық іскерлігі E Педагогтың танымдық іскерлігі F Педагогтің дамытушылық іскерлігі 105 Т Авториторлы қарым-қатынас стилі көрсетеді: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Лек
A + мұғалімнің оқушылардың қызығушылығын ескерусіз шешім қабылдауынан B ұсынылатын талаптардың орындауын қатал бақылау болмаған жағдайын C тұлғаның психологиялық тұрғыдан өздігінен дамуын, қалыптасуын D мұғалімнің оқушыларға білімді меңгерту белсенділігінен E мұғалімнің мектепте сыныптан тыс шаралардың жүзеге асырылуынан F мұғалімнің оқушының пікірімен санасуынан, ой бөлісуінен 106 Т Либеральды қарым-қатынас көрсетеді: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Лек
A + Мұғалім шешім қабылдаудан бас тартып, инициативаны оқушыларға ысыруынан B Мектеп пен оқушыларға бағытталған әсердің жоқтығынан C Мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынастың басыңқы диалогтық формасынан D Мұғалім мен оқушылардың бірлескен шығармашылық іс-әрекеттің жүзеге асырылуынан E Мұғалімнің қарым-қатынаста, шешім қабылдауда арақашықтықтың сақталуынан F Мұғалімнің оқушылардың қызығушылығын ескерусіз шешім қабылдауынан 107 Т Педагогикалық шеберлік мәнін зерттеген: Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Н.Д. Хмель B И.П.Пидкасистый C М.Н. Скаткин D + И.Я. Зязюн E А.И. Захаров F Г.Т.Хайруллин 108 Т Педагогикалық шеберліктің негізі, бұл - Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A + педагогикалық білім B кәсіби іс-әрекет C оқыту байқағыштығы D тәрбиелеу байсалдылығы E жоғары кәсіпшіліктің шарттары F ғылыми-зерттеу әдістері 109 Т Кәсіп-бұл Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Тұлғаға қойылатын оқу, тәрбиелеу, дамытуға байланысты қызмет түрі B Мектептегі ұйымдастыру, зерттеу, бақылау, бағалау жұмыстарын ұйымдастыра білуі C Тұлғаның физикалық, психологиялық, шығармашылық қызмет түрлерінің бірі D Тұлғаның жеке басының ақыл-ой еңбегінің мүмкіндіктерін көрсететін қызмет түрі E + Тұлғаға қойылатын талаптардың жиынтығын сипаттайтын еңбек іс-әрекетінің түрі F Қоғамдағы мәдени, экологиялық мәселелерді шешуді ұйымдастыра білуі 110 Т Мұғалім мамандығына деген құштарлығынан туындайтын іс-әрекеттер жиынтығы бұл- Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Педагогикалық коммуникация B + Педагогикалық шеберлік C Педагогикалық тәжірибе D Педагогикалық мәдениет E Педагогикалық әдеп F Педагогикалық білім 111 Т Болашақ мұғалімдерідің кәсіби маңызды қасиеттерін және қажетті құзіреттерін қалыптастыру Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі 2 Сем
A Аралық бақылаудың нәтижесі B Жазғы семестрдің нәтижесі C + Үздіксіз педагогикалық практиканың нәтижесі D Бақылау жұмыстарының нәтижесі E Лабораториялық жұмыс нәтижесі F Бақылау тесттердің нәтижесі 112 Т Мұғалімнің сөйлеу техникасының негізгі белгілері: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A суырып салма сөйлеуін дамыту B тұспалдап сөйлеуін дамыту C + сөз байлығы D жұмбақтап сөйлеуін дамыту E тіл байлығын дамыту F + дыбыстың тазалығы G сөз байлығын дамыту H + дауыс ырғағы 113 Т Қарым-қатынас құралы: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A Оқу B Жазу C + Сөйлеу D Сызу E Ұғыну F Тыңдау 114 Т Педагогикалық шығармашылық кезеңдеріне жатпайды Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A Шығармашылық педагогикалық міндеттерді анықтау B Педагогикалық ықпал ету әдістерін жобалау C Балалармен тікелей әрекеттесу арқылы жоспарды жүзеге асыру D Қол жеткен педагогикалық нәтижелерді талдау E + Білімдерді үстіртін меңгеріп, диплом алуға тырысу F Балаларға тікелей ықпал ету нәтижеге қол жеткізу 115 Т Мұғалімдік мамандықтың басты сапаларының бірі: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A Өздігінен зерттеу жүргізу B Түрлі байланыстарды орнату C + Өз пәнін жетік білуі D Қосымша білім беру E Сана-сезімді жетілдіру F Ғылыми жобамен айналысу 116 Т Құндылық түрлері: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A Ұлтаралық,әлеуметтік B + Жалпыадамзаттық, ұлттық C Кәсіптік, мамандық D Білімділік, зерттеушілік E Қоғамдық, мәдени F Экономикалық,экологиялық 117 Т Мұғалімдік мамандыққа бейімделудің алғы шарттары: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A + Ізденушілік B Байқағыштық C Артистизм D Ұйымдастырушылық E Эксперимен жасай білушілік F + Зерттеушілік G Болжағыштық H + Шығармашылық 118 Т Әлеуметтену – бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары
2 Лек
A Тәрбиелену ықпалдастығы B Дамудың барысы C Қалыптасудың алғышарттары D Танып-білудің алғышарттыр E + Адамдардың ықпалдастығы F Қоғамға бейімдеруі 119 Т Педагогтың ұйымдастырушылық іскерліктеріне жатады: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A Мұғалімнің оқу-тәрбие жұмысын модельдеу қабілеті B Педагогикалық процесті жүйелі жүргізу қабілеті C Педагогтың білім беру жұмысын хабарлау қабілеті D + Мұғалімнің жұмыстың мақсатын белгілеу қабілеті E Мұғалімнің педагогикалық ұжыммен қарым – қатынас құру қабілеті F Мұғалімнің оқу-тәрбие жұмысын алдын-ала ойластыру қабілеті G + Мұғалімнің жұмыстың орындалуын талап ету қабілеті H + Мұғалімнің тапсырылған жұмысты бақылау қабілеті 120 Т «Кәсіби құзіреттілік» ұғымдары: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A Жеке тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуі, жеке қабілеттерін жетілдірмеуі, теориялық білімдерін іс жүзінде тиімді қолдана алмауы B Жеке тұлғаның, өзін-өзі жетілдіруі, өз ісіне қатаң шығармашылығымен, практикалық білімдерін теорияда тиімді қолдана алуы C + Жеке тұлғаның кәсіби білімінің деңгейімен теориялық білімдерін практикада тиімді қолдана алуы D Жеке тұлғаның ұстамдылығымен және үздіксіз іскерлігімен, теориялық білімдерін практикада тиімді қолдана алуы E Маман ретінде мұғалімнің өсуімен, өзін-өзі жетілдіру және үздіксіз іскерлігімен, өз ісіне деген саналылығымен, теориялық білімдерін практикада тиімді қолдана алуы F Жеке тұлғаның өз әрекеттерін жоспарлай білуі, өзін-өзі жетілдіруі G + Жеке тұлғаның жеке қабілеттерімен теориялық білімдерін практикада тиімді қолдана алуы H + Жеке тұлғаның өз ісіне деген жауапкершілігімен теориялық білімдерін практикада тиімді қолдана алуы 121 Т Педагогтың өзін-өзі тәрбиелеуі- Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A өздігінен білім алу ісін ұйымдастыру B өзін-өзі көрсету үшін шараларға қатысу C оқу міндеттерін жүзеге асыру, қалыптастыру D жаттығу арқылы біліктіліктерін дамыту, ұйымдастыру E + тұлғаның кәсіби дамуын қалыптастыруға мүмкіндік беретін механизм F мәдени шараларды ұйымдастыру 122 Т Оқушыларды зерттеп, зерделеу барысында мұғалімнің қызметтері қолданылады: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A бағдар беру B мадақтау C ынталандыру D талдама-бағалау E + зерттеушілік F жазалау,әңгімелеу G + шығармашылық 123 Т Педагогикалық білім беру – бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының жиынтығы B тәрбиенің түрлері мен оқыту туралы жиынтығы C оқу мекемелері мен оқушылар туралы жиынтығы D білім беру мекемелерінің үлгі беру жиынтығы E + оқу бағдарламаларына сәйкес білім стандарттарының жиынтығы F оқу мекемелері мен оқыту туралы жиынтығы 124 Т Мұғалім мамандығының басты даму перспективасы: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A Авторитаризм B + Гуманизм C Индивидуализм D Ұжымшылдық E Ұйымшылдық F Басқарушылық 125 Т Мұғалімнің әлеуметтік-педагогикалық құбылысқа ғылыми болжам жасай алуы-ол Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A + Педагогтың зерттеушілік іскерлігі B Педагогтың қарым-қатынас іскерлігі C Педагогтың хабарлау іскерлігі D Педагогтың ұйымдастырушылық іскерлігі E Педагогтың танымдық іскерлігі F Педагогтың білімділік іскерлігі 126 Т Мұғалімнің оқыту және тәрбиелеу процесінің жаңа жобасын құрастыруы-бұл Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A Педагогтың конструктивті іскерлігі B Педагогтың қарым-қатынас іскерлігі C + Педагогтың прективтік іскерлігі D Педагогтың ұйымдастырушылық іскерлігі E Педагогтың танымдық іскерлігі F Педагогтың хабарлау іскерлігі 127 Т Педагогикалық қарым-қатынастың даму сатыларына мүлдем жатпайтындары Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A Жобалау сатысы B Ұйымдастыру сатысы C Басқару сатысы D Нәтижелерді талдау сатысы E + Төмен сатысы F Жоғарғы сатысы G + Бағалау сатысы 128 Т «Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, күн астында одан жоғары тұрған ешнәрсе жоқ» - деген Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A К.Д Ушинский B М.Жұмабаев C + Я.А Коменский D А. Байтұрсынов E Ж.Аймауытов F Н.Д.Хмель 129 Т Педагогикалық қабілеттілік – бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A + Кәсіби педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыруға бағытталған педагогтың тұлғалық сапалар жиынтығы B Педагогикалық үдерісті бағдарлауға байланысты мұғалімнің тұлғалық өсуі мен сапаларының жиынтығы C Кәсіби деңгейлерінің, санаттарының, қабылдау, зейіндерінің, психологиялық қабілеттерінің жиынтығы D Эмперикалық тәжірибесінің, педагогикалық үдерісті бағдарлауға байланысты мұғалімнің тұлғалық сапалар жиынтығы E Педагогикалық шеберліктерінің, үдерісті бағдарлауға байланысты тұлғалық өсуі мен сапалары F Педагогтың кәсіби деңгейлерінің эмперикалық тәжірибесінің сапалық жиынтығы 130 Т Педагогикалық процесс – бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары
2 Сем
A + Оқушы мен мұғалімнің өзара әрекеті B Шығармашылық әрекеті C Кәсіби мәдениеті D Қызметкердің іс-әрекеті E Технологиялық әрекеті F Ұйымдастырушылық әрекеті 131 Т Мұғалімнің іс-әрекет объектісі Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A Оқу жұмысы B Жас ерекшелігі C Педагогикалық тәжірибе D Зерттеушілік іс-әрекет E + Педагогикалық процесс F Оқушылар 132 Т Шығармашылық – бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A Жаттау техникасын жасау B Білімді бағалау бағдарламасын жасау C Адамгершілік тәрбиелеу мақсатын құру D Өз әрекеттерін ұйымдастыра білу E + Іс-әрекет нәтижесі F + Жаңа материалдық құндылықты жасау G Жаңа техниканы жасау H + Жаңа рухани құндылықты жасау 133 Т Мұғалімнің сөйлеу мәдениеті – бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A + Әдеби тілдің нормаларына сәйкес сөздік әңгімелеуді қалыптастыру B Әңгімелесудің нормаларын қалыптастыру C Әңгімелесу барысында мәтелдері қолдану D Қарым -қатынас орната білу E Ақпараттарды жеткізе білу F Мәліметті түсіндіре білу 134 Т Мұғалімнің әрекеттерін бағалауы, өзіне сырт көзбен қарап іс-әрекет нәтижесін талдауы Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A + Педагогтың рефлексивтік іскерлігі B Педагогтың қарым-қатынас іскерлігі C Педагогтың хабарлау іскерлігі D Педагогтың ұйымдастырушылық іскерлігі E Педагогтың танымдық іскерлігі F Педагогтың прективтік іскерлігі 135 Т Үздіксіз педагогикалық білім беру – бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A + Мұғалімнің өзінің өмірінде кәсіби іс-әрекет субъектісі ретінде қабілеттерін дамыту процесі B Оқытушылардың әдістерді үнемі қолданып, қасиеттерін дамыту, жетілдіру, қалыптастыру процессі C Мұғалімнің тұлғаны дамыту құралын жетілдіру, ұйымдастыру, бағындыру қабілеттерін жетілдіру процессі D Оқытушылар мен оқушылардың кәсіби білімін үнемі білімін жетілдіру процессі E Жоғары оқу орындарының педагогикалық үдерісінде үнемі біліктіліктерін арттыру процессі F Педагогтардың өздерінің жұмысын жақсарту мақсатында кәсіби шеберліктерін арттыру процесі 136 Т Ізгілік – бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A + Қайырымдылық B Құзыреттілік C Компетентілік D Тәртіптілік E Жауапкершілік F Сауаттылық 137 Т Шығармашылық іс-әрекет: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A мәселені анықтау және айқындау B білімді пайдалану C + біліктілікті қалыптастыру D жағдаятты қабылдау E кәсіби іс-әрекетті пайдалану F ақпаратты түсіндіру 138 Т Мұғалімнің жобалау қызметтері олар: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A тәрбие жұмысына жұмылдыру B оқушыларды зерттеп білу C + бағыт-бағдар беру D қарым-қатынас жасау E тәрбие деңгейін анықтау F зерттеушілік жұмыспен айналысу G + болжам жасау 139 Т Өзін-өзі бағдарлау процесі – бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A Сенім B Әдет C Ерік D Қалыптасу E + Өзіндік болжау F Даму 140 Т Өзін-өзі кәсіби тәрбиелеу-бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A Қажеттілік, қайта тәрбиелеу B Ынталандыру, басқалардан үйрену C Мұғалімнің қызметінің барысы D Озық тәжірибелерді көрсету және дамыту E + Кәсіби маңызды сапаларды дамытудағы жұмыс F Мадақтау,басқаларға үйрету 141 Т Педагогикалық эмпатия- бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары
2 Лек
A + Тәрбиешінің ойша тәрбиеленушінің орнында болып көруі, түсінуі, қиындықты бөлісуі B Шығармашылық қабілетті түсінуі, дамытуы, ұғынуы меңгеруді бөлісуі C Мұғалімнің тапсырмаларды беруде оқушының орнында болып көруі D Тәрбиешінің бағыт-бағдар беру барысын қадағалап отыруы E Тәрбиешінің оқушыларына сүйіспеншілік көрсетіп, орнына басқа оқушыларды қоя білуі F Оқушының тапсырманы орындау барысында мұғалімнің орнында болып көруі 142 Т Адамдардың бірін-бірі тануы, қабылдауы- бұл: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A + перцептивті функция B коммуникативті функция C интерактивті функция D эмпатиялық функция E мобильдік функция F эмперикалық функция 143 Т Мұғалім этикасының компоненті: Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары
2 Лек
A + Педагогикалық оптимизм B Психологиялық дайындық C Педагогикалық болжау D Психологиялық қолдау E Педагогикалық бақылау F Педагогикалық хабарлау 144 Т Мұғалімнің өздігінен жаңа білімдерді іздестіру,жинақтау қызметі- Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A Бағдарлық B + Экстенсивтік C Компенсаторлық D Эдіснамалық E Психологиялық F Педагогикалық 145 Т Болашақ мұғалімдер үшін өздігінен білім алудың негізгі көздеріне жатпайды Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A Кітапханадағы электрондық және кітап қорын пайдалану B Студенттердің ғылыми-зерттеушілік іс-әрекеттері C Білімді іскерліктерді жан-жақты курстарына қатысу D Кәсіби бағытында жұмыс істеп көру E + Білім алушылардың оқу жетістіктерін сырттай бағалау F Интернет жүйесін пайдалану 146 Т Мәдениет және қоғам ішінде өз орнын анықтау- Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Лек
A + Бағдарлық қызмет B Дамытушылық қызмет C Әдіснамалық қызмет D Коммуникативтік қызмет E Жаңашылдық қызмет F Болжалдық қызмет 147 Т Мектептік білімнің олқылықтарын толықтыру,өз біліміндегі кемшіліктерді жою- Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары
2 Сем
A Геронтологиялық қызмет B Экстенсивтік қызмет C Әдіснамалық қызмет D Дамытушылық қызмет E + Компенсаторлық қызмет F Бағдарлық қызмет 148 Т Қалыптасып қалған пікірлерге жаңаша көзқарастардың туындауы,ескілікті жою- Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары 2 Сем
A Әдіснамалық қызмет B + Жаңашылдық қызмет C Компенсаторлық қызмет D Геронтологиялық қызмет E Шығармашылық қызмет F Дамытушылық қызмет 149 Т Жаңашыл мұғалімнің қарым-қатынас стилі Педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары
2 Сем
A + Демократиялық B Өктемшілдік C Классикалық D Либералдық E Авторитарлық F Тоталитарлық 150 Т Педагогика - Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде 2 Лек
A + Тәрбие туралы ғылым B Адам психикасы туралы ғылым C Баланың денсаулығы туралы ғылым D Саясат мәселелерімен айналысатын ғылым E Техникалық жетістіктерін зерттейтін ғылым F Дененің қозғалысын зерттейтін ғылым 151 Т Педагогиканың зерттеу нысанасы - Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде 2 Лек
A Адам психологиясы B + Қоршаған педагогикалық шындық C Студенттердің ғылыми қоғамы D Іскерлік қарым – қатынас E Ұжымдық тәжірибе F Оқушы мен мұғылімнің қарым – қатынасы 152 Т Педагогиканың негiзгi категорияларын көрсетіңіз: Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде 2 Лек
A + Тәрбие, оқыту B Тұлға, іс-әрекет C Ұлттық мәдениет D Аттестаттау, аккредиттеу E Бақылау, бағдарлау F + Бiлiм беру G Құзыреттілік, ынтымақтастық H + Педагогикалық үдеріс 153 Т Тәрбие (кең мағынада) - Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде 2 Лек
A Тәжірибені игеру процесі B Құнды бағдарлау процесі C Психикалық даярлық кезеңі D Студенттерді қосымша мамандандыру E + Адамзат тәжірибесін жас ұрпаққа беру процесі F Тәжірибені меңгеру кезені 154 Т Тәрбие (тар мағынада) - Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде 2 Лек
A Балаларды түрлі өмірлік жағдайларға дайындау жүйесі B Психикалық даярлықтың негізгі кезеңдері C Білім беру деңгейінің көрсеткіштері мен сапасы D Студенттің білімінің нәтижесін тексеру құралдары және технологиясы E + Тәрбие міндеттерін шешуге бағытталған процесс және оның нәтижелері F Әдіскердің арнайы бағытталған әсері негізіндегі жүйе 155 Т Педагогикалық ғылымдар жүйесiне енетіндер: Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде 2 Лек
A Медицина, эстетика B + Педагогика тарихы C Әлеуметтану, мәдениеттану D + Жалпы педагогика E Антропология, этика F + Жас ерекшелiктер педагогикасы G Биохимия, биомеханика. H Өнертану, саясаттану 156 Т Тәрбие туралы ғылымның қызмет саласын дәлме-дәл анықтайтын термин: Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде 2 Лек
A Андрогогика. B Педология. C Антропогогика. D Антропология. E + Педагогика. F Психология 157 Т Әдіснама деген: Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде 2 Лек
A + Ғылыми таным әдістері туралы философиялық ілім B Педагогикалық қызметтi ұйымдастыру тәсiлдерi C Педагогикалық зерттеу әдiстерiнiң жүйесi D Педагогиканың ұғымдары мен терминдерiнiң жүйесi E Ғылыми-педагогикалық бiлiмнiң мәнi мен мазмұны F Педагогикалық қызметтi ұйымдастыру әдістері 158 Т Педагогика алғашқы рет осы ғылымның аясында қалыптаса бастады: Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде 2 Лек
A Физиология. B Мәдениеттану. C Әлеуметтану. D + Философия E Психология F Экономика 159 Т Педагогиканың зерттеу пәнi: Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде 2 Лек
A Кредиттер жүйесі B Өндірістік практика C + Тұтас педагогикалық процесс D Өзін-өзі тану E Болон процесі F Қоршаған педагогикалық шындық 160 Т Педагогика әдiснамасының зерттеу пәні - Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде 2 Лек
A + Педагогикалық білімдер жұйесі B Этнопсихология негіздері C Неопозитивизм тұжырымдамасы D Экзистенциализм бағыттары E Бихевиоризм ұстанымдары F Этнопедагогика негіздері 161 Т ҚР “Бiлiм туралы” Заңына (2007ж.) жаңа өзгерістер мен толықтырулар еңгізілді: Бiлiм беру – кәсiби iс-әрекет жүйесi және бiлiктi маманды дайындау нәтижесi ретiнде
2 СРС
A + 2011ж. B 2010ж. C 2009 ж. D 2008ж. E 2012ж. F 2013ж. 162 Т Қазақстан Республикасының бiлiм беру жүйесiнiң бастауыш сатысы: Бiлiм беру – кәсiби iс-әрекет жүйесi және бiлiктi маманды дайындау нәтижесi ретiнде
2 Сем
A Мектепке дейiнгi тәрбие B Инклюзивті білім беру C + Бастауыш білім беру D Қосымша бiлiм беру E Арнаулы орта бiлiм беру F Орта білім беру 163 Т Қазақстан Республикасындағы жалпы орта білім беретін оқу мекемесі: Бiлiм беру – кәсiби iс-әрекет жүйесi және бiлiктi маманды дайындау нәтижесi ретiнде
2 Сем
A Кәсіптік лицей B + Жалпы білім беретін мектеп C Оқу орталықтары D Мектепке дейiнгi балалар мекемелерi E Жоғары оқу орындары F Қосымша білім беретін мектеп 164 Т Жеке тұлға - Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Лек
A + Әлеуметтiк қатынастар мен саналы iс-әрекеттiң субъектiсi B Биологиялық тіршілік иесі C Адами қасиеттер комплексi D Индивидтiң психофизиологиялық қасиеттерi E Адамның даму ерекшелiктерi F Адами сапалар комплексi 165 Т Даралық - Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы
2 Лек
A Тұлғаның өзін-өзі анықтауы B Адамның әлеуметтік тәжірибені меңгеруі C + Бір тұлғаның басқа бір тұлғадан айырмашылығы D Тұлғаның өзін-өзі анықтамауы E Адамның әлеуметтік мәртебесі F Жеке адам тұрғысынан қарау 166 Т Индивид - Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Лек
A + Адамзат тұқымының еш қасиеттері ескерілмеген бір өкілі. B Ойлау, сөйлеу қабілеті бар тіршілік иесі. C Адам әлеуметтік қатынастар иесі ретінде. D Адамның мінез – құлық нормаларын меңгеруі. E Бұл адамның тек өзіндік жеке сапалары. F Ойлау, сөйлеу қабілеті жоқ тіршілік иесі. 167 Т Тұлғаның дамуы Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Лек
A + Адамның танымдық іс-әрекетіндегі сандық және сапалық өзгерістер . B Физиологиялық және анатомиялық тұрғыдан сандық өзгеру процесі. C Адамның белсенділік әрекет түрі. D Адамның логикалық ойлауының бір түрі. E Адамның әлеуметтік құбылыс ретінде қалыптасуын есепке алу. F Адамның пассивті әрекет түрі. 168 Т Тұлғаны қалыптастыру - Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы
2 Лек
A Адамға моралдық ықпал ету. B Психологиялық ойлаудың бір түрі. C Логикалық ойлаудың бір түрі. D Адамның психикасының өзгеруі. E Адамның әлеуметтік құбылыс ретінде дамуы. F + Жеке тұлғаның дамуының нәтижесі. 169 Т Тұқым қуалаушылық - Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Лек
A Білім алушылардың жас ерекшеліктерінің сипаттамасы B + Балалардың ата – анасынан қалған биологиялық ерекшеліктері C Әлеуметтік ортаның адамның қалыптасуына ықпалы D Жеке адамды жетілдірудің өте күрделі процесі E Адамның дамуына ықпал жасайтын әлеуметтік қатынас F Білім алушылардың білімдерінің сипаттамасы 170 Т Ата – анадан балаға даралық тұқым қуалаушылық арқылы беріледі: Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Лек
A Әлеуметтік тәжірибе B Ойлау ерекшеліктері C Танымдық өзгерістер D + Жүйке жүйесінің түрі E Адамгершілік қасиеттері F Психологиялық қасиеттері 171 Т Әлеуметтік орта- Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Лек
A Мұғалімнің кәсіби-педагогикалық іс-әрекетінің объектісі B Мектеп өміріндегі кездесетін проблемалық жағдаяттар C + Адам өміріндегі әлеуметтік-экономикалық жағдайлар D Ғылыми жаңартудағы морфологиялық белгілер жүйесі E Педагогикалық іс-әрекетінің функционалдық ерекшеліктері F Мұғалімнің кәсіби-педагогикалық іс-әрекетінің субъектісі 172 Т Тұлғаның дамуына әсер ететін негізгі объективті факторлар: Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Лек
A + Тұқым қуалаушылық B Ғылыми дәлел, заңдылықтар C Жоғары жүйке қызметі D Тұлғаның үміттенуі E Психологиялық зерттеулер F + Орта, тәрбие G Қалыптасуы,дамуы 173 Т Жеке тұлғаның қалыптасуының шешуші факторы: Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Лек
A Материалдық қажеттіліктер B Тұқым қуалаушылық C + Тәрбие D Іс-әрекет E Әлеуметтік орта F Білім 174 Т Акселерация- Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы.
2 Лек
A Адамның өзіндік жеке – дара дамуының кезеңдері B Жеке тұлғаның алдына қойған мақсатқа жетудегі табандылық корсетуі C Адамның әлеуметтік тәжірибесінің жинақталу процесі D + Жасөспірімнің физиологиялық- психологиялық тұрғысынан жылдам дамуы E Жеке тұлғаның белсенді іс-әрекет ету кезіндегі процесс F Жеке тұлғаның алдына қойған мақсатқа жетудегі табандылық корсетпеуі 175 Т Жас ерекшеліктері - Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Сем
A Адамның бір нәрсеге ерекше құмарлығы B + Белгілі бір жастағы балаларға тән ерекшеліктер C Барлық жастағы балаларға тән ерекшеліктер D Стратегиялық құндылықтардың адамның санасына енуі E Адам организміндегі өзгерістер процесі F Қоғамға тән құндылықтарды әр жеке адамның ұғынуы 176 Т Дарындылық- Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Сем
A Адамның әлеуметтік жағынан өсіп-жетілмеу қабілеттілігі B Адамның рухани көзқарасының дұрыс қалыптаспағандығы C + Адамның интеллектуалдық мүмкіндігімен байланысты қабілеттіліктер D Адамның азаматтық позициясын есепке алу қабілеттілігі E Адамның әлеуметтік жағынан өсіп-жетілуі қабілеттілігі F Адамның ғылыми дүниетанымының негізін анықтау қабілеттілігі 177 Т Балалардың педагогикалық өсу кезеңдері бойынша 6-10 жас аралығы: Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Сем
A Мектепке дейінгі балалық шақ B Жасөспірімдік балалық шақ C Жоғары мектеп жасы D + Бастауыш мектеп балалық шағы E Кемелдену кезеңі F Орта мектеп жасы 178 Т Балалардың педагогикалық өсу кезеңдерi бойынша 11-15 жас аралығы: Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Сем
A Мектепке дейінгі балалық шақ B Жоғары мектеп жасы C Кемелдену кезеңі D + Жеткіншек шақ E Бастауыш мектеп балалық шағы F ЖОО жасы 179 Т Балалардың өсу кезеңдерi бойынша 16-18 жас аралығы: Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы
2 Сем
A Мектепке дейінгі балалық шақ B Бастауыш мектеп балалық шағы C Бозбалалық шақ D Сәбилік шақ E + Ерте жастық шақ F Орта мектеп жасы 180 Т Балалардың педагогикалық өсу кезеңдерi бойынша 3-7 жас аралығы: Жеке тұлға тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен қалыптасуының факторы 2 Сем
A Жасөспірімдік балалық шақ B Бастауыш мектеп балалық шағы C Жоғары мектеп жасы D + Мектепке дейінгі балалық шағы E Сәбилік шақ F Орта мектеп жасы 181 Т Зерттеу әдiстерi деген-ол Мұғалімнің зерттеушілік мәдениеті-оқу-тәрбие үдерісі нәтижелігінің шарты
2 Лек
A Ішінара қайта жаңғырту әдістемесі B Тұлғаға тәрбиелік ықпал жасаудың бір әдістері C Оқу-тәрбие процесіндегі қарама-қайшылықтарды шешу жолдары D Тұлғаға тәрбиелік ықпал жасаудың әр түрлі тәсілдері E + Зерттеудiң тәртiбiн белгiлейтiн әр түрлi әдiс-тәсiлдерiнiң жиынтығы F Педагогикалық әрекеттестік әдістері және тәсілдері 182 Т Әңгiме әдiсi - Мұғалімнің зертттеушілік мәдениеті –оқу-тәрбие үдерісі нәтижелігінің шарты
2 Сем
A Ғылыми әдебиеттерді талдау, сараптау әдісі B Адамдардың қатынастарын зерттеу, талдау әдісі C Педагогикалық құбылыстарды талдау және баға беру әдісі D Тұлғаның дамуына жағдай жасау әдіс - тәсілі E + Адамның өзінен және оны қоршаған адамдардан сөздік мәліметтер алу F Педагогикалық материалдарды талдау, зерттеу әдісі 183 Т Бақылау әдiсi: Мұғалімнің зертттеушілік мәдениеті –оқу-тәрбие үдерісі нәтижелігінің шарты
2 Сем
A + Зерттеу объектісінің сыртқы жақтары туралы мәлімет алу B Тұлғаның мінездемесін жасау, талдау әдісі C Тұлғаға әсерін тигізу тәсілдері және баға беру әдісі D Балаларды салыстырмалы зерттеу және талдау әдісі E Коэффиценттерді есептеу бағалау әдісі F Тұлғаға әсерін тигізу әдісі және тәсілі 184 Т Эксперименталды-эмпирикалық деңгей әдiстер тобына кiрмейтiндер: Мұғалімнің зертттеушілік мәдениеті –оқу-тәрбие үдерісі нәтижелігінің шарты
2 Сем
A Педагогикалық зерттеу B Педагогикалық эксперимент C Сұрақ әдістері D Мұғалімдердің озық тәжірибелерін зерттеу E + Жинақтау F Бақылау әдісі G + Талдау 185 Т Зерттеудiң теориялық деңгей әдiстерi тобына кiрмейтiндер: Мұғалімнің зертттеушілік мәдениеті –оқу-тәрбие үдерісі нәтижелігінің шарты
2 Сем
A Математикалық әдістер B Индуктивтік әдістер C Моделдеу әдістері D Әдебиет көздерін зерттеу E + Сұқбат жүргізу F Бақылау әдісі G + Cауалнама жүргізу 186 Т Педагогикалық құбылыстарды нақты белгіленген жағдайларында зерттеуге бағытталған: Мұғалімнің зертттеушілік мәдениеті –оқу-тәрбие үдерісі нәтижелігінің шарты
2 Сем
A Ранжерлеу әдісі B Талдау және жинақтау C + Педагогикалық эксперимент D Абстракциялау,жалпылау E Аналогия әдісі F Бақылау әдісі 187 Т Теориялық зерттеу әдістерін табыңыз: Мұғалімнің зертттеушілік мәдениеті –оқу-тәрбие үдерісі нәтижелігінің шарты
2 Сем
A Мұғалімдердің озық тәжірибелерін зерттеу B Мектептің педагогикалық құжаттарын зерттеу C + Математикалық әдістер D Педагогикалық-дәрігерлік зерттеу E Сұрақ-жауап зерттеу әдістері F Педагогикалық эксперимент әдістері G + Cтатистикалық әдістер 188 Т Педагогикалық процесс - Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A + Оқушылардың ұстаздың қатысуы және басшылығымен жүзеге асатын бiрлескен іс-әрекеті B Оқушыларға бағытталған менеджерлердің ақпараттық бағдарлау нәтижелілік iс-әрекеті C Мектептiң әкiмшiлiк диагностикалық жұмысының жүйесі D Оқушылардың сабақ кезiндегi өзiндiк бірлескен ұжымдық- танымдық іс- әрекетi E Мұғалiмнiң өзін-өзі жетілдіруге бағытталған танымдық iс-әрекетi. F Мектептiң әкiмшiлiк инновациялық жұмысын жүргізу процесі 189 Т “Педагогикалық процесс” ұғымын тұңғыш рет ғылымға енгiзген: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A + П.Ф. Каптерев B Я.А. Коменский C М.А. Данилов D Н.Д. Хмель E Р.Г. Лемберг F В.Ломоносов 190 Т Жалпы бiлiм беретiн орта мектептiң педагогикалық процесiнiң мақсаттары: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Жасөспiрiмдердiң жалпыеңбектiк iскерлiгiн дамыту B + Оқушылар тұлғасын қалыптастыру C Оқушылардың өзiндiк саяси санасын қалыптастыру D Балалардың құқықтық мәдениетiн дамыту E Жарыстар кезiнде жас спортшыларға көмек көрсету F Мәдени іс шаралар кезінде оқушыларға көмектему G + Оқушылар тұлғасын дамыту 191 Т Педагогикалық процестiң компоненттерiн құрайтын: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Білім беру технологиялары B Тұлғааралық әрекеттестік C + Педагог, оқушылар, мақсат D Педагогикалық құзыреттілік E Педагогикалық менеджмент F Мектепті басқару, педагогикалық ой-пікір G + Мiндеттер, мазмұн, құралдар H + Формалар, әдiстер, тапсырмалар 192 Т Жалпы бiлiм беретiн орта мектеп педагогикалық процесiнiң ең басты бөлiктерi: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Мақсат B Әдістер C Мазмұны D + Педагогтар E Құралдар F + Оқушылар G Формалар 193 Т Педагогикалық процестің қозғаушы күштерi: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Мұғалімдердің кәсіби іс – әрекеті B Ғылыми- педагогикалық зерттеулер C Жаңа педагогикалық технологиялар D + Процеске тән қарама – қайшылықтар E Тұлғаның өзін іс жүзінде көрсетуі F Қол жеткізген нәтижелерді талдау 194 Т Педагогикалық процестiң заңдылықтары деген: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Сем
A + Оның жақтары мен құбылыстары арасындағы объективтi байланыстар B Педагогтың жаңашылдығының негізгі сипаттамасы C Ғаламтор ресурстарының жүйелілік қағидасы D Оқушы дүниетанымының ғылымилық қағидасы E Оқу-жаттықтыру процесін болжаудың басты бағыттары F Педагогтың инновациялық технологияларды қолдану қағидасы 195 Т “Оқу орнының педагогикалық процесi қоғамның әлеуметтiк қажеттiлiгiне сай болады”-ол Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Сем
A Тәрбие принципі B Мемлекет саясатының принциптері C Оқыту принципі D Тәрбиелеу ережелері E + Педагогикалық процестің заңдылығы F Дамыту принципі 196 Т “Педагогикалық процестiң мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетедi,” – деген Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Сем
A Педагогикалық процестің формасы B Тәрбиелеу принципі C + Педагогикалық процестің заңдылығы D Пән мұғаліміне арналған әдістемелік нұсқау E Педагогикалық басқаруға қолданбалы ұсыныс F Оқыту принципі. 197 Т “Педагогикалық процесс міндетті түрдегі екі жақты іс-әрекет»-бұл Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Сем
A Зерттеу әдісі B Педагогикалық басқару ережесі C Тәрбие принципі D + Педагогикалық процестің заңдылығы E Тәрбиелеу ережесі F Оқыту принципі 198 Т “Оқушылардың белсендiлiгi мұғалiмнiң ұйымдастырылған iс-әрекеттiң нәтижесi”. Бұл - Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Сем
A Тәрбиелеу ережесі B + Педагогикалық процестің заңдылығы C Әдістемелік нұсқау D Жас спортшыларды жаттықтыру тәсілі E Мұғалімдерге әдістемелік ұсыныс F Оқыту ережесі. 199 Т “Педагогикалық қызметi оқушылардың жас ерекшелiктерiне байланысты” - деген Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Сем
A Мұғалімдерге қойылатын педагогикалық талап B Басқару және дамыту ережесi C + Педагогикалық процестiң заңдылығы D Бiлiм саласындағы мемекеттiк саясаттың принципi E Спорттық жарыстар ережесi F Тәрбиелеу және оқыту ережесі 200 Т “Педагогикалық процесс бөлiктерiнiң бiр-бiрiне бағыныштылығы мен әсерi бар”. Бұл - Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Сем
A Кәсiби-педагогикалық түсiнiк B Тәрбиелеу ережесi C Қазіргі сабаққа қойылатын әдiстемелiк талап D Педагогикалық менеджмент ережесi E + Педагогикалық процесс заңдылығы F Спорттық жарыстар ережесi 201 Т “Педагогикалық процесс бiр қас қағым сәттiк емес, ол ұзақ мерзiмге бағытталған”. Бұл: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Сем
A Ақыл-ой тәрбиесіне қойылатын талап B Оқыту анықтамасы C Тәрбиелеу ережесі D + Педагогикалық процесс заңдылығы E Ұжым ережесі F Педагогикалық менеджмент ережесi 202 Т “Педагогикалық процестiң бағыттарының әсерi көптеген факторларды тудырады”-ол Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Сем
A Ақыл-ой тәрбиесінің принципі B Басқару талабы C Тәрбиелеу тәсілі D + Педагогикалық процесс заңдылығы E Басқару ережесі F Педагогикалық менеджмент ережесi 203 Т Педагогикалық процестiң тәрбиелеушi тетіктері: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Сем
A + Мұғалiмдер мен оқушылардың өзара iс-әрекеттерi B Тәрбие формалары мен құралдары C Тәрбие әдiстерi мен тәсiлдерi D Оқушыларға берiлетiн түрлi тапсырмалар E Мектептен тыс көпшiлiк шаралар F Тәрбие әдістері мен формалары 204 Т Тәрбие мақсаты: Тәрбиенің мақсаты,оның әлеуметтік тұрғыдан негізделуі
2 Лек
A Ғылыми-педагогикалық зерттеу мiндеттерiнiң жүйесi B Нақты педагогикалық жағдайды ұғыну C Тәрбиелеу процесiнiң заңдылықтары D Әлеуметтiк сұранысқа бағытталған бiлiм беру идеалы E + Нақты тәрбие мiндеттерiнiң жүйесi F Қосымша педагогикалық жағдайды ұғыну 205 Т Тәрбие мақсаттарының түрлерi: Тәрбие мақсаты,оның әлеуметтік тұрғыдан негізделуі
2 Лек
A Классикалық B Сыныптық C + Жалпы D Негізгі E Ұжымдық F + Жеке G Қосымша 206 Т Тәрбиенiң жалпы мақсатын нақтылағанда негiзгi факторлары болып есептеледі Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік тұрғыда негізделуі
2 Лек
A Ата-аналардың талаптары B + Саясат идеологиясы C Өндiрiстiң сұранысы D Өркениеттi қоғамның даму деңгейi E Әлемдік тәжірибе. F Табиғаттың сұранысы G + Mемлекет идеологиясы 207 Т Әлеуметтендіру деген-ол Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік тұрғыда негізделуі
2 Лек
A Тұлға болуға қажеттілік механизмін анықтау B Адамның нақты мақсатқа сәйкес өз тұлғасын қалыптастыруы C Тұлға болуға қажет емес механизмді анықтау D + Әлеуметтiк қатынастар жүйелерiмен жеке адамның ықпалдасуы E Тұлғаның сандық және сапалық өзгеруi F Адамның өз көзқарастарын айқындау және жіктеуі 208 Т Тәрбиенiң ең басты стратегиялық мақсаты: Тәрбие мақсаты,оның әлеуметтік тұрғыда негізделуі
2 Лек
A Оқушыларға қосымша білім беру жүйесін дамыту B Оқушының жобалау-зерттеушілік қабілеттерін дамыту C + Тұлғаны жан-жақты және үйлесiмдi дамыту D Тұлғаның түйінді құзыреттілігін жан-жақты дамыту E Тұлғаның салауаттылыққа құндылық қатынасын дамыту F Оқушыларға негізгі білім беру жүйесін дамыту 209 Т Тәрбие мiндеттерi деген: Тәрбие мақсаты,оның әлеуметтік тұрғыда негізделуі
2 Лек
A Тәрбиелеу процесiн ұйымдастыру заңдылықтары мен бастапқы ережелерi B Тұлғаны қалыптастырудың диагностикасы C + Тәрбиенiң нақты мақсатына жетуге әсерiн тигiзетiн талаптардың жүйесi D Сынып жетекшісінің кәсіби құзыреттілігі мен дайындығы E Тәрбие проблемаларын шешу жолдары мен әдіс - тәсілдері F Тұлғаны қалыптастырудың нәтижелері мен жолдары 210 Т Тәрбиенің дәстүрлі түрлері: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны.
2 Лек
A Этникааралық толеранттылыққа тәрбиелеу B Экономикалық, экологиялық C Құндылық қатынасты қалыптастыру D Денсаулыққа бейімдеу тәрбиесі E + Адамгершілік, ақыл-ой тәрбиесі F + Эстетикалық тәрбие G Көпмәдениелік тәрбиесі H + Еңбек және дене тәрбиесі 211 Т Тәрбие принциптерiне жатады: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Лек
A + Тәрбиелiк ықпалдарының бiрлiгi B Тәрбиенiң объективтiлiгi мен тәуелдiлiгi C Тәрбиеленушiлердiң белсендiлiгi мен әрекеттенуi D Ғылымилылық пен жеткiлiктiлiк E Өзiн-өзi тәрбиелеу мен қайта тәрбиелеу F Этникааралық толеранттылыққа тәрбиелеу 212 Т Тәрбие принциптерін көрсетіңіз: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Лек
A + Оқушылардың жас ерекшелiктерiне сәйкестiлiк B Білімді,іскерлікті меңгеру біріктілігі C Күрделіктің жоғары деңгейінде окыту принципі D Тәрбиеленушiлердiң белсендiлiгi мен өзiндiк әрекеттенуi E Өзiн-өзi тәрбиелеу мен қайта тәрбиелеу F + Оқушылардың дербес ерекшелiктерiне сәйкестiлiк G Білімді, дағдыны меңгеру біріктілігі 213 Т Тәрбие принциптері: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Лек
A + Тәрбиенiң қоғамдық бағыттылығы B Жаңалық ашу арқылы оқыту C Ойлау компоненттерінің үйлесімді дамуы D Ғылымилылық пен жеткiлiктiлiк. E Өзiн-өзi тәрбиелеу тәрбиелеу F Өзiн-өзi қайта тәрбиелеу G + Жеке тұлғаға бағыттау принципі 214 Т Педагогикалық процестiң қозғаушы “механизмдерi”: Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A Тәрбиенiң мазмұны B Тәрбиешiнiң талаптары C Оқытудың әдiстерi D + Тәрбиенiң тәсiлдерi E Мұғалiмдер ұжымы F + Тәрбиенiң әдiстерi G Бағалау формалары H + Тәрбиенiң формалары 215 Т Тәрбие әдiстерi деген- Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A Тәрбиешiлерге арналған әдістемелік нұсқаулар мен оқу-әдістемелік кешен B Тәрбиелiлiк ықпал және өзі оқу жұмысының тәсiлдерi және әдістері C + Тәрбие мiндеттерiне бағытталған тәрбиешi мен оқушылардың өзара байланысты әрекетi D Адамгершiлiк сенiммен балаларды қаруландыратын тәрбиешiнiң көмекшi құралдары E Оқушыларда белгiлi қасиеттердi қалыптастыруға арналған жаңа ұсынбалар F Оқыту мiндеттерiне бағытталған тәрбиешi мен оқушылардың өзара байланысты әрекетi 216 Т Тәрбиелеу тәсiлдерi - Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A Оқушылар iс-әрекетiнiң сыртқы көрiнiсi B Тәрбиелiлiк шараны өткiзуге нормативтiк талаптар C Мұғалiмнiң iс-әрекетiн бағалау жөнiнде ұсыныстар D + Тәрбие әдiсiнiң жеке көрiнiсi E Тұлғаға ықпал ету ережелерi F Мәдени шараны өткiзуге нормативтiк талаптар 217 Т Тәрбиелеу құралдары деген: Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A Тәрбие әдістерінің сипаттамасы мен жіктеуі B Тұлғаға ықпал ету ережелері мен қағидалары C Тәрбиенiң жалпы әдiсiнiң құрамдас бөлiгi D + Жеке тұлғаның әрекеттестік жасайтын ортасы E Тәрбиелiлiк ықпалдың тиiмдiлiгiн көтеру тәсiлдерi F Мәдени шараны өткiзуге нормативтiк талаптар 218 Т Тәрбиелеу формасы: Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A Тәрбиенiң жалпы әдiсiнiң бөлiгi B Тәрбиелiлiк ықпалдың тиiмдiлiгiн көтеру тәсiлдерi C + Тәрбиелеу процесiнiң сыртқы көрiнiсi D Тұлғаға ықпал ету ережелерi E Пән мұғалiмiне арналған әдiстемелiк құрал F Жеке тұлғаның әрекеттестік жасайтын ортасы 219 Т Тұлғаның санасын қалыптастыру әдiстерiне жататындары: Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A + Насихат B Жаттығу C Үйрету D Тапсырма беру E Қоғамдық пiкiр F Жаттату G + Пікірсайыс 220 Т Тұлғаның санасын қалыптастыру әдiстерi тобына кіретіндер: Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A + Әңгіме-сұқбат B Жаттығу C Үйрету D Тапсырма беру E Жазалау F + Үлгіге негізделген әдіс G Мадақтау 221 Т Сананы қалыптастыру әдiстері : Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A + Сендіру B Жаттығу C Үйрету D Тапсырма беру E Тәрбиелік жағдай F Әдеттену. G + Түсiніктеме 222 Т Iс-әрекеттi ұйымдастыру және мiнез-құлықты қалыптастыру әдiстері: Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A + Тапсырма беру B Әңгiме C + Тәрбиелiк жағдайлар D Ұғындыру E Лекция F Cеминар G Түсiндiру 223 Т Ынталандыру әдiстерi тобына кіретіндер: Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A + Жазалау B Насихат C + Жарыстар D Әдеттену E + Мадақтау F Дәріс G Әңгімелеу H Ұғындыру 224 Т Мадақтау - Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A + Баланың жақсы қасиеттерiн дамыту мақсатында педагогикалық ықпал тигiзу тәсiлi B Заттардың жалпылығын айқындау үшін қолданылатын әдiсi C Балалардың жағымсыз әрекетiн алдын алу тәсiлi D Тәрбиелiлiк деңгейдi бағалау түрі E Оқушыларға адамгершілік нормаларын түсіндіру тәсілі F Жағымсыз әрекеттердің алдын алып,оларды тежеу 225 Т Жазалау дегеніміз Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A Оқушының психикасына астыртын әсерін тигізетін дұрыс тәсіл B + Жағымсыз әрекеттердің алдын алып,оларды тежеу C Оқушының бәсекелестікке, алда болуға ықпал тигізетін тәсіл D Тәрбиеленушiге өздігінен жаттығу туралы ұсыныстар беру E Пән мұғалiмiнiң “қиын” баламен жұмыстану ұстанымы F Баланың жақсы қасиеттерiн дамыту мақсатында ықпал тигiзу тәсiлi 226 Т Жарыс әдісі-ол Тәрбиенің құралдары, формалары мен әдістері 2 Лек
A Қол жеткен нәтижелердi бекiту жолы мен әдісі B + Оқушының бәсекелестік, алда болу қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған C Түрлi жолдармен басымдыққа тырысу тәсілі D Белгiлi бағдарлама бойынша спорттық жарысу E Оқушыларға сөз арқылы әсер ету тәсілі F Тәрбиеленушiге өздігінен жаттығу туралы ұсыныстар беру 227 Т Дүниетаным - Ғылыми дүниетаным – оқушының интеллектуалды дамуының негізі 2 Сем
A + Адамның табиғатқа, қоғамға, таным процесіне көзқарастарының жүйесі B Адамның жас ерекшелігіне сай қиял- сезімдері C Әр жеке тұлғаның құнды бағдарлауы D Ережені жаттауға негіздеу жодары E Тұлғаның ой-өрісі дамуының көрсеткіші F Оқушыларға сөз арқылы әсер ету тәсілі 228 Т Дүниетанымның құрылымына енетіндер: Ғылыми дүниетаным-оқушының интеллектуалды дамуының негізі
2 Сем
A Ойын B + Білім C Білік D Мақсат E Әдістер F + Көзқарас G + Сенім H Тұжырым 229 Т Азаматтық тәрбие - Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Лек
A + Тұлғаның интегративтік қасиеті ретіндегі азаматтылықты қалыптастыру B Адамгершілік санасын қалыптастыру процесі C Еңбек мәдениетін қалыптастыру жолдары D Мінез-құлық, тұлғалық қасиеттерін тәрбиелеу E Балалардың салауатты өмір салтын қалыптастыру F Дене шынықтыру мәдениетін қалыптастыру жолдары 230 Т Азаматтық тәрбиенің негізгі мақсаты: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Сем
A Еңбекке позитивтік қарым-қатынасты қалыптастыру B Гигиена негіздері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру C Балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру D Спортпен шұғылдануға мотивацияны қалыптастыру E + Әр адамда адамгершілік идеалдарын тәрбиелеу F Тазалық негіздері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру G + Әр адамда Отанға деген сезімдерін тәрбиелеу 231 Т Азаматтылықтың басты элементі: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Сем
A + Адамгершіліктің негізі B Салауатты өмір салты C Интеллектуалды мәдениет D Экологиялық мәдениет E Шығармашылық қабілеттері F Спортпен шұғылдына алуы 232 Т Азаматтық сананы қалыптастыру – бұл: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Сем
A Дене тәрбиесінің міндеті B Адамгершілік тәрбиесінің міндеті C + Азаматтық тәрбиесінің міндеті D Экологиялық тәрбиесінің міндеті E Экономикалық тәрбиесінің міндеті F Эстетикалық тәрбиесінің міндеті 233 Т Әлеуметтік белсенділікті, азаматтық мінез-құлық пен тәжірибесін қалыптастыру – бұл: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Сем
A Дене тәрбиесінің міндеті B Адамгершілік тәрбиесінің міндеті C Эстетикалық тәрбиесінің міндеті D Экологиялық тәрбиесінің міндеті E + Азаматтық тәрбиесінің міндеті F Экономикалық тәрбиесінің міндеті 234 Т Адамгершілік тәрбиесі - Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Лек
A Табиғатты қорғау, аялау сезімін қалыптастыру B Балалардың құқықтық сана- сезімін құрметтеу дағдыларын дамыту C + Адамгершілік идеалдарды қалыптастыру D Еңбекке деген дұрыс көзқарастарын қалыптастыру E Дененің дұрыс дамып қалыптасуына жеткізу F Әр адамда Отанға деген сезімдерін тәрбиелеу G + Адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру 235 Т Адамгершілік сана-сезімді қалыптастыру – бұл: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Сем
A Дене тәрбиесінің міндеті B + Адамгершілік тәрбиесінің міндеті C Еңбек тәрбиесінің міндеті D Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті E Эстетикалық тәрбиесінің міндеті F Экономикалық тәрбиесінің міндеті 236 Т Қоғамның адамгершілік талаптарымен таныстыру – бұл: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Сем
A Эстетикалық тәрбиесінің міндеті B Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті C Еңбек тәрбиесінің міндеті D + Адамгершілік тәрбиесінің міндеті E Дене тәрбиесінің міндеті F Экономикалық тәрбиесінің міндеті 237 Т Адамгершілік мінез-құлықтың әдеттерін қалыптастыру – бұл: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Лек
A Эстетикалық тәрбиенің міндеті. B Дене тәрбиесінің міндеті. C Ақыл-ай тәрбиесінің міндеті. D Еңбек тәрбиесінің міндеті. E + Адамгершілік тәрбиесінің міндеті. F Экономикалық тәрбиесінің міндеті. 238 Т Өз өмірін сұлулық заңдарына сай құра алу қажеттіліктерін дамыту дегеніміз ол- Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны.
2 Сем
A + Эстетикалық тәрбие. B Адамгершілік тәрбиесі. C Еңбек тәрбиесі. D Азаматтық тәрбие. E Экономикалық тәрбие. F Адамгершілік тәрбие. 239 Т Эстетикалық тәрбиенің міндеттерін атаңыз: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Лек
A + Эстетикалық мәдениетке тәрбиелеу. B Салауатты өмір салтын қалыптастыру. C + Эстетикалық сезімдерді қалыптастыру. D Саясаттық мәдениетін қалыптастыру. E Білім, икемділік пен дағдыларды қалыптастыру. F Еңбекке деген дұрыс көзқарастарын қалыптастыру. G Адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру. 240 Т Эстетикалық тәрбиенің құралы: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Сем
A Дене жаттығулары. B Гигиена. C Табиғат. D + Өнер. E Туризм. F Білім. 241 Т Еңбек етуге даярлықты, еңбекке дұрыс көзқарасты қалыптастыру дегеніміз-ол Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Лек
A Дене тәрбиесі. B + Еңбек тәрбиесі. C Құқықтық тәрбие. D Экологиялық тәрбие. E Экономикалық тәрбие. F Ақыл – ой тәрбиесі. 242 Т Оқушыларды еңбек іс-әрекет түрлерімен уақытылы таныстыру – бұл: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Сем
A Адамгершілік тәрбиесінің міндеті. B + Еңбек тәрбиесінің міндеті. C Экономикалық тәрбиенің міндеті. D Экологиялық тәрбиенің міндеті. E Толеранттылыққа тәрбиелеу міндеті. F Дене тәрбиесінің міндеті. 243 Т Еңбекті құрметтеу, іскерлік қасиеттерін дамыту – бұл: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Лек
A Салауаттылық тәрбиесінің міндеті. B Экономикалық тәрбиенің міндеті. C + Еңбек тәрбиесінің міндеті. D Экологиялық тәрбиесінің міндеті. E Адамгершілік тәрбиесінің міндеті. F Толеранттылыққа тәрбиелеу міндеті. 244 Т Тұтас педагогикалық процестегі оқушылардың дене тәрбиесі - Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Лек
A + Адам денсаулығын нығайту және дененің дұрыс қалыптасуына бағытталған процесс. B Балалардың құқықтық сана-сезімін, құқықтық мәдениетін қалыптастыру процесі. C Оқушылардың қолданбалы икемділіктері қалыптастыру жұмысы. D Оқушылардың жоғарғы экологикалық мәдениетін қөлыптастыру E Заңгерлік сауаттылықты меңгеру дағдыларын қалыптастыру. F Оқушылардың қолданбалы дағдыларының қалыптастыру жұмысы. 245 Т Дене тәрбиесінің мақсаты: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Сем
A Жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген жаңа дүниетанымды қалыптастыру. B + Өз еркімен дене шынықтыру және спортпен шұғылдану дағдыларын қалыптастыру. C Жеке тұлғаның шығармашылық мүмкіндігін ашу, оның пісіп-жетілуіне жағдай жасау. D Оқушылардың қолданбалы дағдыларының қалыптастыру, дамыту. E Тұлғаның ақыл-ойы, адамгершілігін, дене бітімінің дамуына ықпал ету. F Жеткіншек ұрпақтың азаматтық санасын қалыптастыру. 246 Т Спортпен шұғылдануға, салауатты өмір сүруге қажеттіліктерді қалыптастыру – бұл: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Сем
A Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері. B Эстетикалық тәрбиенің міндеттері. C + Дене тәрбиесінің мақсаты. D Еңбек тәрбиесінің міндеттері. E Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері. F Экономикалық тәрбиенің міндеттері. 247 Т Дене шынықтырумен жүйелі шұғылдануға қажеттілікті тәрбиелеу – бұл: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны.
2 Лек
A Эстетикалық тәрбиенің міндеттері. B Адамгершілік тәрбиенің міндеттері. C Экономикалық тәрбиенің міндеттері. D + Дене тәрбиесінің міндеттері. E Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері. F Еңбек тәрбиесінің міндеттері. 248 Т Дене тәрбиесінің міндеттерін жүзеге асыратын: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Лек
A Технология сабақтары B Физика сабақтары C Информатика сабақтары. D Математика сабақтары E + Дене шынықтыру сабақтары F Биология сабақтары 249 Т Дене тәрбиесінің негізгі құралдарының ішінде: Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
2 Сем
A Бейнелеу өнері B + Дене жаттығулары C Қарым-қатынас D Ғаламтор E Үй тұрмысы F Еңбек G + Спорт 250 Т Жанұя тәрбиесі - Отбасы тәрбиесінің негіздері
2 Сем
A Мұғалім мен балалардың өзара қарым-қатынас жүйесі. B + Ата-аналар мен отбасы мүшелері тарапынан балаларға әсер ету процесі. C Жастарға кәсіптік бағдар беру, қалыптастыру процесі. D Балалардың өзін-өзі дамытуға өздігінен жүргізетін іс-әрекеті. E Мұғалім мен балалардың ынтымақтастығының, бірлестігінің жүйесі. F Оқушылардың қолданбалы дағдыларының қалыптастыру жүйесі. 251 Т Жанұя тәрбиесін дұрыс ұйымдастыру жағдайларына жататындар: Отбасы тәрбиесінің негіздері
2 Лек
A + Отбасы өмірінің тәртібі. B Баланың әр әрекетін үнемі қадағалау. C Жанұядағы қарым-қатынастар. D Жанұядағы кикілжіңдер. E Балаларды үнемі жазалау. F Балаларды мадақтамау. G + Отбасы өмірінің тұрмысы. H + Oтбасылық дәстүр. 252 Т Жанұя тәрбиесін дұрыс ұйымдастыру жағдайларының ішінде: Отбасы тәрбиесінің негіздері
2 Лек
A Баланың әрекеті мен жүріс-тұрысын үнемі қадағалау. B Балаларды үнемі формальді жазалау. C Ұжымдағы кездесетін түрлі кикілжіңдер. D Жастармен ымырашылдық қарым-қатынас. E + Баланың өмірлік кеңістігін ұйымдастыру. F Балалардың жеткен жетістіктерін мадақтамау. 253 Т Ата-аналардың мақсатталған педагогикалық әсерін тигізуге көмектесетін тәсілдер– бұл: Отбасы тәрбиесінің негіздері
2 Лек
A Оқыту әдістері. B + Жанұяда тәрбиелеу әдістері. C Басқару әдістері. D Зерттеу әдістері. E Болжау әдістері. F Оқыту әдістері. 254 Т Жанұяда тәрбиелеудің жалпы әдістеріне жататындар: Отбасы тәрбиесінің негіздері
2 Лек
A + Жеке өнеге. B Абстракциялау. C Тестілеу. D + Мадақтау. E Рейтинг әдісі. F + Сендіру. G Сұхбат алу. H Моделдеу. 255 Т Дидактика - Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Жеке оқу пәнінің мазмұнын зерттеуіне қарап оқыту әдістемесі. B Жеткіншек ұрпақты тәрбиелеу туралы жалпы педагогиканың бір тарауы. C + Оқыту және білім беру теориясы. D Адам психикасының даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым. E Философиялық бастау идеялар жиынтығы. F Тәрбиелеу және дамыту теориясы. 256 Т Грек тілінен аударғанда «дидактика» терминінің түсінігі: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Тәрбиелеуші. B + Үйретуші. C Дамытушы. D Қалыптастырушы. E Бағыттаушы. F Зерттеуші. 257 Т «Дидактика» терминін тұңғыш рет ғылымға енгізген: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Ы.Алтынсарин. B П. Каптерев. C + В.Ратке. D К. Ушинский. E И.Песталоцци. F А. Макаренко. 258 Т Я.А. Коменскийдің «Ұлы дидактика» атты негізгі еңбегі Амстердамда шықты: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A + 1657 ж. B 1571 ж. C 1635 ж. D 1748 ж. E 1861 ж. F 1585 ж. 259 Т Дидактиканың негізгі сұрақтары: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Кімді оқыту керек? B + Қандай ұйымдастыру формаларында оқыту керек? C Қайда оқыту керек? D + Неге оқыту керек? E Оқыту әдістемесі деген не ? F Қашан оқыту керек? G + Қалай оқыту керек? H Заман талаптары деген не? 260 Т Дидактиканың негізін қалаушы ғалым: Тұтас педагогикалық ұдерістің құрылымындағы оқыту
2 Лек
A Ы.Алтынсарин. B К.Д. Ушинский. C Р.Г.Лемберг D Ю.К. Бабанский. E + Я.А. Коменский. F А.С. Макаренко 261 Т Дидактиканың негізгі категориялары: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Тұлғааралық әрекеттестік. B Педагогика ықпалы. C + Білім беру. D Тәрбиелеудің тиімділігі. E Білім баламалылығы. F Тұлғаішілік әрекеттестік. G + Oқу, оқыту. 262 Т Оқыту үдерісі- Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Оқыту формасының жетекші түрі, формасы. B Оқушылардың танымдық дербестігін басқару. C Оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру. D + Мақсатты бағытталған мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттестігі. E Оқушылардың ұжымдық танымдық іс-әрекеті. F Тәрбиелеу мен оқытудың тиімділігі. 263 Т Оқытудың әдіснамалық негізі: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Бихевиоризм тұжырымдамасы B Праксиология негіздері C + Таным философиясы D Неотомизм қағидалары E Экзистенциализм бағыттары F Тәрбиелеу мен оқыту 264 Т Оқыту заңдылықтары деген- Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Оқыту процесінің қарқыны. B Оқыту үрдісінің бағыттары. C + Оқыту процесіндегі тұрақты байланыстар. D Оқыту процесінің түрпішіндері. E Оқыту жүмысының түрлері. F Оқыту процесінің реті. 265 Т Оқыту принциптері деген- Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Еңбекті ұйымдастыру ережелерінің қалыптасқан жүйесі. B + Оқытудың мазмұнына қойылатын талаптарды анықтайтын негізгі қағидалар. C Оқушылардың танымдық әрекеттерін ұйымдастыру жолдарын айқындайтын заңдылықтар. D Қоғамдық-экономикалық формацияның қажеттілігіне лайық мұғалімнің білім беру жұмысының әдістері. E Оқытуды оңтайландыру жағдайлары туралы түсініктер, ұғымдар. F Адамгершілікті ұйымдастыру ережелерінің қалыптасқан жүйесі. 266 Т Жеке оқыту принципін қолданудың белгілі бір жағын сипаттайтын басшы қағидалар – Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Педагогикалық басқару заңдары. B Тәрбиелеу заңдылықтары. C Басқару принциптері. D + Оқыту заңдылықтары. E Оқыту ережелері. F Оқыту формалары. 267 Т Оқу жоспары, оқу бағдарламасы және оқулықты құрастырудағы негізгі принципі- Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A + Ғылымилылық. B Техникамен байланысы. C Жоспарлау. D Өзектілік. E Оңтайландыру. F Дамыту. 268 Т Оқыту принциптерін белгілеңіз: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Жоспарлау. B + Оқытудың топтық тәсілдері. C Өзектілік. D Ұжымдылық. E Нақтылық. F Аналогия. G + Оқытудың жеке тәсілдері. 269 Т Оқыту принциптеріне жататын: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Қарым-қатынас түрлерін анықтау. B Практика мен техниканың байланысы. C + Оқытудың саналылық, белсенділік принципі. D Тәрбиелілік іс-әрекеттің нәтижесін зерттеу. E Іс-әрекет құралдары мен тәсілдерін таңдау. F Теория мен инновация байланысы. 270 Т «Дидактиканың алтын ережесі» ретіндегі оқыту принципі- Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Ұжымдылық. B Үйлесімділік. C Оңтайландыру. D + Көрнекілік. E Нақтылық. F Аналогия. 271 Т Оқыту принциптеріне жататындар: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Шектеулік, анықтылық және белгісіздік. B + Жүйелік, бірізділік және кешенділік. C Диалектикалық, тарихилық және логикалық. D Мүмкіншілік, объективтілік және субъективтілік. E Шамалық, абстракталық және нақтылық. F Теория мен инновация байланысы. G + Білімді, іскерлікті және дағдыны меңгеру беріктілігі. H + Күрделіліктің жоғарғы деңгейінде оқыту. 272 Т Оқыту принциптерінің ішінде: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Өзектілік, нақтылық, инварианттық. B Практика мен техниканың байланысы. C Жоспарлау, талдау және бақылау. D Теория мен инновация байланысы. E Ұжымдылық; нәтиже мен тәжірибенің бірлігі. F + Білімді, іскерлікті және дағдыны меңгеру беріктілігі. 273 Т Оқыту принципі: Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы 2 Лек
A Басқаруды ақпаратпен қамтамас ету. B Практика мен техниканың байланысы. C Практика мен тәжірибенің бірлігі. D Шешімді орындау процесін сараптау. E + Күрделіліктің жоғарғы деңгейінде оқыту. F Теория мен инновация байланысы. 274 Т Білім беру мазмұны - Қазіргі мектептегі білім мазмұнының ғылыми негізі 2 Лек
A Мектепте оқылатын пәндердің тізімі және оларға бөлінген сағаттар саны. B Әр оқушының өз қажеттіліктері мен қызығушылығына сай таңдаған пәндері. C + Мектепте оқытуға іріктелген білімдер, икемдiлiктер мен дағдылардың жүйесі. D Пән мұғалімі іріктеген пайдалы икемдiлiктер мен дағдылардың сипаттамасы. E Ақпарат түріндегі ұрпақтың қоғамдық тәжірибесінің бір бөлігі. F Оқу пәндерінің саны, сонымен бірге әр оқу пәнінен білімнің мазмұны. 275 Т Оқу жоспары - Қазіргі мектептегі білім мазмұнының ғылыми негізі 2 Лек
A + Мектептегі пәндердің тәртібін, сағат санын белгілейтін құжат. B Оқу пәндерінің саны, сонымен бірге әр оқу пәнінен білімнің мазмұны. C Оқу жылының басталуы, оқушылар демалысының ұзақтылығы туралы құжат. D Мектепті тексеру нәтижелері туралы анықтамалар, баяндама хаттарының көшірмелері. E Мектеп аттестациясының материалдары, бұйрықтық-ақпараттық құжаттама. F Ақпарат түріндегі ұрпақтың қоғамдық тәжірибесінің бір бөлігі. G + Мектептегі пәндердің құрамын, оқу жылының құрылымын белгілейтін құжат. 276 Т Оқу бағдарламасы - Қазіргі мектептегі білім мазмұнының ғылыми негізі 2 Лек
A Оқу пәндерінің оқытылу тәртібін, оларға бөлінген сағаттар санын, әр тоқсанның басталуы мен аяқталуын белгілейді. B + Оқу бағдарламасында әр оқу пәні бойынша білімнің мазмұны мен көлемі, тақырыптар бойынша сағаттар саны анықталады. C Нақты сыныпта оқылатын пәндер тізімі және оларға бөлінген сағат сандары көрсетілген құжат. D Белгілі сыныпта берілетін білімнің көлемі туралы хаттамалар көшірмелері. E Мектеп ішіндегі ақпарат және қаржы-шаруашылық құжаттамалар. F Мектеп аттестациясының материалдары, бұйрықтық-ақпараттық құжаттама. 277 Т Оқыту әдістері: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде
2 Лек
A Оқу процесінің ұйымдастырылуын анықтайтын бастапқы заңдылықтар. B Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру жолын көрсететін логикалық категория. C + Оқыту мақсатына жетуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың бірлескен іс-әрекеті. D Оқушыларға педагогикалық ықпал ету тәсілдері, әдістері. E Пәнді оқытудың ережелер жүйесі және оқыту теориясын қолдану. F Күрделіліктің жоғарғы деңгейінде оқыту әдістері, тәсілдері. 278 Т Оқыту әдісінің жеке көрінісі, немесе құрамдас бөлігі – бұл: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A Оқыту принциптері. B Оқыту ережелері. C Оқыту заңдылықтары. D + Оқыту тәсілдері. E Оқыту құралдары. F Оқыту формалары. 279 Т Сөздік, көрнекілік және практикалық әдістерді жіктеу белгісі: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A + Білімнің «көзі». B Дидактикалық мақсат. C Оқу танымының логикалық жолдары. D Оқытудағы ынтымақтастық формалары. E Танымдық іс-әрекет түрі. F Оқыту құралдары. 280 Т Түсіндірмелі-иллюстривтік және зерттеушілік әдістерін жіктеудің негізгі белгісі: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A + Танымдық іс-әрекет түрі. B Мақсаттылы белгілеу. C Танымдық белсенділігінің деңгейі. D Білімнің «көзі». E Оқытудағы ынтымақтастықтың формасы. F Оқу танымының логикалық жолдары. 281 Т Оқытудың сөздік әдістері тобына кіретіндер: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A Жаттығу. B + Әңгіме. C Лабораториялық әдіс. D Есеп шығару. E Тренинг. F Ойын. G + Дәріс. 282 Т Оқытудың сөздік әдістері тобына кіретіндер: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A + Әңгімелесу. B Тренинг. C Лабораториялық әдіс. D + Пікірталас. E Танымдық ойындар. F Ойын. G Безендіру. 283 Т Оқытудың практикалық әдістері тобына жататындар: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A Демонстрациялау. B Безендіру. C + Есеп шығару D Әңгіме. E Әңгімелесу. F + Лабораториялық әдіс. G Дәріс 284 Т Оқытудың практикалық әдісі ретінде қарастырылатындар: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A Әңгіме. B Видео әдіс. C Дәріс. D Пікірталас. E + Өзіндік оқу жұмыстары. F Семинар. G + Жаттығу. 285 Т Оқытудың көрнекілік әдістері тобына кіретіндер: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A + Бақылау. B Дәріс. C Жаттығу. D + Бейне әдісі. E Танымдық ойындар. F Ойын. G + Демонстрациялау. H Лабораториялық әдіс. 286 Т Педагогикалық технология: Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі оқыту технологиялары 2 Лек
A Оқыту процесінің техникалық жарақтандыруы. B Әлеуметтік тәжірибені тарату тәсілі. C + Педагогикалық міндеттерді шешетін алгоритмдердің бірізділік жүйесі. D Педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру және реттеу ережелері. E Тәрбиелеу процесін басқару шаралары мен құжаттамасы. F Тәрбиелеу процесінің техникалық жарақтандыруы. 287 Т Педагогикалық технологияларына кірмейді: Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі оқыту технологиялары 2 Лек
A Дистанциялық оқыту технологиясы. B Бағдарламалық оқыту технологиясы. C Проблемалық оқыту технологиясы. D Модульді оқыту технологиясы. E + Өндіріс технологиясы. F Инновация оқыту технологиясы. 288 Т Интербелсенді оқыту әдістеріне жатпайды: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A Кейс-стади B Тренинг C + Баяндау D Жобалау E «Миға шабуыл» F Рөлдік ойын 289 Т Дәстүрлі оқыту технологиясы: Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі оқыту технологиялары
2 Лек
A Компьютерлік оқыту. B + Сынып-сабақтық оқыту. C Проблемалы оқыту. D Бағдарламалық оқыту. E Концентрлік оқыту. F Кейс-стади. 290 Т Оқытуда кері байланысқа, оқу процесінің жоғары сапасына кепілдік береді: Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі оқыту технологиялары
2 Лек
A Педагогикалық зерттеулер әдістемесі. B Ұжымдық тәрбиелеу әдістемесі. C Сабақтағы топтық жұмыс. D Оқыту әдістемесі. E + Оқыту технологиясы. F Проблемалы оқыту. 291 Т «Ғаламтор арқылы оқу мекемелеріне қатыспай білім алу» - бұл технология: Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі оқыту технологиялары 2 Лек
A Проблемалы оқыту. B Бағдарламалық оқыту. C + Ара қашықтық оқыту. D Модульді оқыту. E Дамыта оқыту. F Оқыту әдістемесі. 292 Т Оқыту формасы - Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A Белгілі режимде өткізілетін мұғалім мен оқушылар әрекетінің жағдайын диагностикалау. B + Жүзеге асыру тәртібі белгілі оқу процесін ұйымдастырудың сыртқы көрінісі. C Дидактикалық міндеттерді шешуге бағытталған мұғалімнің оқыту жұмысының тәсілдері. D Оқушылардың сабақтан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру. E Мұғалім мен оқушылардың бірлескен іс-әрекеттің тәсілдері. F Оқушылардың сабақтағы тәрбие жұмысын ұйымдастыру. 293 Т Дүниежүзілік практикада кең таралған оқыту жүйесі: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A + Сыныптық-сабақтық B Мангейімдік C Лекциялық-семинарлық. D Трамп- жоспары E Лабораториялық-бригадалық F Модульді 294 Т Қазіргі мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A + Сабақ. B Семинар. C Лекция. D Практикум. E Факультатив. F Сынақ. 295 Т Көпшілік тәжірибеде кең таралған сабақтың түрі: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A Жаңа материалды үйрету. B + Аралас сабақ. C Жүйелеу және қорытындылау сабағы. D Икемдiлiк пен дағдыларды қалыптастыру сабағы. E Білім, икемдiлiк пен дағдыларды бақылау сабағы. F Өткен материалды жүйелеу мен қайталау сабағы. 296 Т Сабақтың дәстүрлі түрлері: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A Пәнаралық сабақ. B + Өткен материалды жүйелеу мен қайталау сабағы. C Оқушылардың өздері өткізетін сабақ. D Сынақ сабағы. E Жаппай жаттығу сабағы. F Лабораториялық сабақ. G + Аралас сабақ. 297 Т Сабақтың дәстүрлі түрлеріне жататындар: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A + Білім мен біліктерді бақылау сабағы. B Пәнаралық сабақ. C Оқушылардың өздері өткізетін сабақ. D Сынақ сабағы. E Жаппай жаттығу сабағы. F Ойын сабағы. G + Жаңа білім беру сабағы. 298 Т Сабақтың «дәстүрлі емес» түрлеріне жататындар: Оқыту формалары, әдістері мен құралдары ТПҮ қозғаушы механизмі ретінде 2 Лек
A + Сайыс сабағы. B Икемдiлiктердi қалыптастыру сабағы. C Өткен материалдарды қайталау сабағы. D + Ойын сабағы. E Білімдердi практикада қолдану сабағы. F Жаңа білім беру сабағы. G + Оқушылардың өздерi өткiзетiн сабақ. H Икемдiлiктердi бақылау сабағы. 299 Т Дидактикалық процестің нәтижесін дәл анықтау: Оқытудағы диагностика және бақылау 2 Лек
A + Диагностика. B Ранжирлеу. C Тестілеу. D Болжау. E Аттестациялау. F Модельдеу. 300 Т Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау мен бағалаудың жаңа формасы- Оқытудағы диагностика және бақылау 2 Лек
A + Оқу жетістіктерін сырттай бағалау B Әкімшілік бақылау жұмыстары C Мемлекеттік емтихан D Дипломдық жұмыс E Дифференциалды сынақ F Аттестациялау

Приложенные файлы

  • docx 8857501
    Размер файла: 320 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий