Методичка — ВЭД

Root Entry МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра адміністративного та господарського права
Програма курсу та методичні рекомендації
до вивчення навчальної дисципліни


«Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»

Для студентів денної форми навчання
економіко-правового факультету

Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»


Одеса - 2016
Укладач:

Чайковська В.В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та господарського права

Рецензенти:

Миколенко О.І., д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права, академік АПрНУ
Білик П.П., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та господарського права

Затверджено
рішенням кафедри адміністративного та господарського права,
протокол № 1 від «29» серпня 2016 р.

Схвалено Навчально-методичною комісією ЕПФ
Протокол від «29» серпня 2016 року № 1

Голова _______________ (Масін В.М.)
«_____»___________________ 2016 рокуРекомендовано до друку Вченою Радою економіко-правового факультету, протокол № 1 від «30» серпня 2016 р.


( В.В. Чайковська, 2016
Зміст

1
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
4

2
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
5

3
ПРОГРАМА КУРСУ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
10

4
Структура навчальної дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»
14

5
Засоби поточного контролю та методичні вказівки
16

6
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ і
ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ і
17
35

7
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ іі
ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ іі
39
69

8
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ііі
ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ііі
71
81

9
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ іv
ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ іv
86
94

10
Питання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»
95


11
Засоби підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»
98

12
Перелік навчально-методичної літератури до вивчення курсу навчальної дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»
101УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ


Відомості Верховної Ради УРСР – ВВР УРСР
Відомості Верховної Ради України – ВВРУ
Голос України – ГУ
Урядовий кур’єр – УК
Офіційний вісник України - ОВУ
Кабінет Міністрів України – КМУ
Національний банк України – НБУ
Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність» – Закон «Про ЗЕД»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Формування ринкової економічної системи в Україні потребує її інтегрування до світового економічного простору. Це можливо тільки за умов створення високоефективного механізму функціонування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), належної підготовки фахівців у даній галузі. Тому трансформація системи економічного навчання з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно працювати не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку, передбачає викладання фахової дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є положення відповідно до структури курсу, що складається трьох частин: загальної, особливої та спеціальної. В загальній частині вивчаються: ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки, поняття, принципи та види ЗЕД, суб'єкти ЗЕД та зовнішньоекономічна правосуб’єктність, режими ЗЕД, організація та регулювання ЗЕД, джерела правового регулювання ЗЕД, ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій як метод державного регулювання ЗЕД, заборони, обмеження і забезпечувальні міри у відношенні імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг, експортний контроль.
В особливій частині вивчаються характеристика системи нетарифних обмежень в сфері ЗЕД, контроль якості експортно-імпортних товарів, сертифікація продукції і послуг, валютне регулювання ЗЕД, регулювання цін і тарифів при здійсненні експортно-імпортних операцій, митне регулювання як метод державного регулювання ЗЕД, правове регулювання іноземного інвестування, страхування у ЗЕД.
В спеціальній частині розглядаються зовнішньоекономічний договір (контракт), використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС), правові умови здійснення окремих зовнішньоекономічних операцій, захист прав і законних інтересів держави і суб'єктів ЗЕД України, відповідальність в ЗЕД, санкції за порушення законодавства про ЗЕД.
Метою викладання дисципліни є надання студентам цілісної уяви щодо умов і принципів здійснення ЗЕД в Україні, розкриття особливостей правового регулювання при здійсненні окремих зовнішньоекономічних операцій, висвітлення ролі і місця державних та недержавних національних та міжнародних органів в регулюванні ЗЕД, що розглядаються окремими навчальними дисциплінами, зокрема, «Податкове право», «Господарське процесуальне право», «Банківське право», «Страхове право», «Правові основи інвестиційної діяльності», «Корпоративне право», тощо. Подання матеріалу курсу передбачає оволодіння знаннями з адміністративного, цивільного та фінансового права.
Завдання викладання дисципліни – це засвоєння майбутніми фахівцями теоретичних основ зовнішньої діяльності в Україні, а також вирішення конкретних питань щодо управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Нормативна дисципліна «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» вивчається студентами п’ятого курсу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в дев’ятому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 3,5 кредити (126 годин учбових занять). З них на лекції передбачено – 40 годин, на практичні та семінарські заняття – 14 години, на самостійну роботу – 72 години. Формою контролю є іспит. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з трьох модулів. Перший модуль складають теми 1-5, другий 6-13, третій-теми 14-18.
До іспиту допускаються студенти, що відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовні модулі.
Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до практичних занять. Для цього студентам необхідно ознайомитися з рекомендованою учбовою, учбово-методичною літературою, нормативно-правовими актами з кожної теми. Виконання завдань по темам курсу є обов'язковою умовою підготовки до практичних занять. При підготовці до практичних занять необхідно:
ознайомитись з питаннями теми;
прочитати відповідні питання в підручнику або конспекті;
ознайомитись з нормативними матеріалами;
ознайомитись з літературними джерелами, які додаються в плані практичних занять; розв'язати завдання до теми.
Для розв'язання завдань необхідно завести окремий зошит, при необхідності записати тези відповідей на питання практичних занять. Розв'язання завдань має бути чітким, повним, обов'язкова присутність посилання на статті нормативних актів з позначкою, коли і ким він був виданий; має бути особисте тлумачення проблеми на підставі чинного законодавства.
Студентам необхідно постійно проводити моніторинг нових нормативно-правових актів, що приймаються Верховною Радою, Урядом, Президентом України.
Щоб успішно скласти іспит, студент повинен не тільки володіти теоретичним матеріалом, але і розібратися в законодавстві про зовнішньоекономічну діяльність, що містить у собі значний масив актів загальнодержавного і відомчого характеру. Студент має вміти використовувати як джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності міжнародні договори України специфічної групи норм, іменованої lex mercatoria, оволодіти правилами Інкотермс 2010 р.
Студент повинен бути в курсі поточних теоретичних розробок і проблем в галузі зовнішньоекономічної діяльності, що приводяться в журналах «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Правова держава», «Економіка та право» (усі – Україна), «Збірнику наукових праць ЭПФ ОНУ ім. І.І. Мечникова», «Ринкова економіка: сучасна теорія и практика управління», у газетах «Юридичний вісник», «Закон і Бізнес», щотижневику «Бухгалтерія» (вид-во Бліц-Інформ).
Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з курсу «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» призначені для студентів економіко-правового факультету (спеціальність: 7.03040101 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»).

У результаті вивчення курсу студенти мають:
знати:
поняття зовнішньоекономічної діяльності. Принципи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності;
організація та регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій як метод державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
заборони, обмеження і забезпечувальні міри у відношенні імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль;
валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
правове регулювання іноземного інвестування;
митне регулювання як метод державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС);
захист прав і законних інтересів держави і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;
відповідальність в зовнішньоекономічній діяльності. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

вміти:
правильно застосовувати норми зовнішньоекономічної діяльності у практичній діяльності;
сприяти забезпеченню захисту прав і законних інтересів держави і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).
Дана система впроваджується з метою досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, затребування українських освітянських кваліфікацій європейським ринком праці, упровадження стандартизованого додатка до диплома, модель якого розроблено Європейською системою та стимулювання викладачів і студентів вищих навчальних закладів до вдосконалення системи об'єктивної оцінки якості знань.
Модульне навчання сприяє комплексному підходу до розгляду та розв'язання таких завдань: формування змісту навчання, здатного гнучко реагувати на конкретні умови навчання, потреби практики; стимулювання самостійності та відповідальності студентів; забезпечення індивідуалізації навчання щодо темпу, рівня допомоги та диференціації змісту навчання; здійснення якісного процесу навчання, унаслідок якого досконало оволодівають знаннями, навичками та вміннями всі студенти або переважна їх більшість.
Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною шкалою оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати студент за всіма видами контролю знань з дисципліни). Дисципліна має три модулі, та 4 змістові модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. Програма курсу передбачає проведення модульного контролю по кожному з модулів.
Поточно-модульний контроль (ПМК) - це один з видів контролю стану засвоєння знань та вмінь студента з модуля навчальної дисципліни. Поточно-модульний контроль включає оцінювання знань студента під час проведення практичних (семінарських) занять, виконання завдань самостійної роботи тощо і проведення модульного контролю (тестування, опитування, контрольна робота тощо).
Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один модуль дорівнює 17-ти балам. За три модулі студент може одержати максимум 50 балів (по 16 балів за перший модуль та по 17 балів за два наступних), які додаються до наступних максимально можливих 50 балів, що одержуються ним протягом навчального процесу.
У разі, коли студент не з'явився на проведення модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів.
Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем.
До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі модульні контролі, передбачені для даної навчальної дисципліни і за рейтинговим показником набрали не менш як 35 балів.
Якщо у підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку "FX", то він допускається до повторного складання підсумкового контролю з дисципліни. Студент, допущений до повторного складання підсумкового контролю зобов'язаний у терміни, визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання поточно-модульного контролю, виконати модульні контролі і скласти підсумковий контроль. Рейтинговий показник студента з навчальної дисципліни при цьому визначається за результатами повторного складання підсумкового контролю і не впливає на загальний рейтинг студента.
У разі отримання студентом за рейтинговим показником оцінки "F", то він повинен пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни протягом наступного семестру (навчального року) за графіком, встановленим деканатом. Бали, отримані студентом при вивченні дисципліни у попередній період, анулюються.
Розподіл і затвердження за кожним видом робіт балів поточно-модульного контролю:
модульний контроль у вигляді письмових тестів – 50 балів.
робота на практичних заняттях – 40 балів.
самостійна робота, яка оцінюється написанням рефератів, доповідей, виконанням практичних завдань, кожне з яких оцінюють максимально 5 балів.
При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульний контроль може проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв'язання практичних завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань.
За рішенням кафедри студентам, які брали участь в позанавчальній науковій діяльності (в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій, у турі олімпіади ВНЗ, у конкурсі студентських наукових робіт, у всеукраїнських предметних олімпіадах) можуть присуджуватись додаткові бали за результати поточного контролю. При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.
Підсумковий контроль – іспит, який оформлюють за результатами поточного та модульного контролю упродовж семестру.

Орієнтовні форми поточного контролю (ПМК) знань на семінарських заняттях та їх оцінка:
доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;
доповнення доповіді – до 3 балів;
експрес опитування – до 3 балів;
самостійна робота – до 4 балів;
вирішення задач – до 4 балів;
тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;
доповідь, реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 5 балів;
участь в дискусії – до 2 балів.

Рейтинговий показник з дисципліни - це числова величина, яка дорівнює сумі набраних студентом балів під час вивчення та контролю знань з усіх модулів дисципліни за встановленою для даної  дисципліни шкалою розподілу балів.
У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.
Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці.
Шкала оцінювання знань студента встановлює взаємозв'язки між рейтинговим показником з дисципліни, національною шкалою оцінювання знань студента і шкалою оцінок ECTS.
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку

90-100
А
відмінно
зараховано

82-89
В
добре


74-81
С64-73
D
задовільно


60-63

Е35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання

0-34
F
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


Оцінка ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалоюЕкзаменаційна оцінка
іспит

А
90-100
5
Відмінно


В
81-89
4
Дуже добре


С
71-80

Добре


D
61-70
3
Задовільно


Е
51-60

ДостатньоЗараховано – студент добре знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його, не допускає суттєвих неточностей, вибирає правильну відповідь, правильно застосовує теоретичні знання під час розв’язання практичних завдань. Знає основні завдання безпеки життєдіяльності та визначає оптимальні умови для життя і діяльності людини. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав не менше 51%.
Не зараховано – студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає багато суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичні завдання. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав менше, ніж 51%.

Програма КУРСУ
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Модуль 1.
Змістовий модуль 1.
Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки.
Сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та фінансової кризи. Характеристика причин та умов розвитку зовнішньоекономічних зв'язків держави. Поняття зовнішньоекономічної політики, її основні складові. Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Тема 2. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття зовнішньоекономічної діяльності, її співвідношення з господарською діяльністю. Співвідношення зовнішньоекономічної діяльності з господарською діяльністю. Ознаки ЗЕД (територіальна ознака, наявність іноземного елемента). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД (метод автономних рішень, метод владних приписів, метод рекомендацій). Імперативний і диспозитивний методи правового регулювання ЗЕД. Принципи організації зовнішньоекономічної діяльності. Загальна характеристика різновидів ЗЕД.

Тема 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна правосуб'єктність. Режими ЗЕД.

Класифікація суб'єктів ЗЕД. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Обмеження зовнішньоекономічної правосуб'єктності. Режими здійснення зовнішньоекономічної діяльності (види). Сприяння зовнішньоекономічній діяльності. Застосування режиму сприяння при здійсненні ЗЕД.

Тема 4. Організація ЗЕД. Регулювання ЗЕД.

Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Систематизація методів державного регулювання ЗЕД (адміністративні та економічні методи; методи тарифного і нетарифного регулювання). Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, їх структура і компетенція. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному і місцевому рівнях. Представництво економічних інтересів України за кордоном. Відділи з економічних питань у складі дипломатичних представництв як державний орган по захисту прав та законних інтересів суб’єктів ЗЕД за межами України. Участь України в багатосторонніх міжнародних інституціях регулювання зовнішньої торгівлі.

Тема 5. Джерела правового регулювання ЗЕД

Особливості нормативно-правових джерел ЗЕД, їх різновиди. Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності. Міжнародні договори – найважливіше правове джерело в сфері ЗЕД. «М'яке право» і Lex mercatoria. Джерела Lex mercatoria. Середньовічне Lex mercatoria. Сучасне Lex mercatoria.

Модуль 2.
Змістовий модуль 2. Організація зовнішньоекономічної діяльності, методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Тема 6. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій як метод державного регулювання ЗЕД

Сутність та класифікація нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, особливості їх використання. Характеристика системи кількісних обмежень експортно-імпортних операцій. Введення режиму ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Автоматичне та неавтоматичне ліцензування. Види ліцензій і квот. Особливості окремих видів ліцензій і квот. Порядок і процедура одержання ліцензій і квот суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування валютних операцій. Індивідуальний режим ліцензування як спеціальна санкція за порушення законодавства при здійсненні ЗЕД.

Тема 7. Заборони, обмеження і забезпечувальні міри у відношенні імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль

Заборона деяких видів експорту й імпорту в Україні. Забезпечувальні міри при експортно-імпортних операціях. Застосування процедури міжнародних торгів. Режим попередніх імпортних депозитів. Експортний контроль. Предмет ДЕК (товари військового призначення, товари подвійного використання). Міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю. Повноваження Державної служби експортного контролю України.


Тема 8. Характеристика системи нетарифних обмежень в сфері ЗЕД. Контроль якості експортно-імпортних товарів. Сертифікація продукції і послуг

Приховані методи протекціонізму, їх класифікація. Ветеринарний контроль. Фітосанітарний контроль. Екологічний контроль. Санітарно-гігієнічний контроль. Контроль якості експортно-імпортних товарів. Сертифікація продукції і послуг. Система сертифікації продукції в Україні. Національні і міжнародні стандарти і вимоги. Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні й екологічні стандарти і вимоги. Митне оформлення товарів (продукції), підлягаючих обов'язковій сертифікації в Україні. Види (перелік) сертифікатів, необхідних при митному оформленні вантажів.

Тема 9. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Сутність валютних відносин. Валютне регулювання в сфері ЗЕД. Регулювання валютних операцій (поняття, види, суб’єкти). Поняття іноземних валют. Класифікатор іноземних валют. Валютні ризики і способи їх усунення.

Тема 10. Регулювання цін і тарифів при здійсненні експортно-імпортних операцій

Цінова політика на зовнішньому ринку. Види цін та порядок їх встановлення в сфері експортно-імпортних операцій в Україні. Цінові та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів.

Тема 11. Митне регулювання як метод державного регулювання ЗЕД

Характеристика системи митного регулювання в Україні. Митний тариф як інструмент економічної політики країни. Митна територія України. Порядок переміщення товарів і інших предметів через митну територію України. Декларування. Митні платежі в сфері ЗЕД. Митні збори. Мито, його види. Увізне, вивізне, сезонне мито. Особливі види мита. ПДВ та акцизний податок в сфері ЗЕД. Єдиний збір у пунктах пропуску через митний кордон. Митна вартість та методи її визначення. Ставки мита. Преференційні, пільгові і повні (загальні) ставки мита. Звільнення від сплати мита і зниження його ставок.

Тема 12. Правове регулювання іноземного інвестування

Поняття іноземних інвестицій. Види і форми іноземних інвестицій. Оцінка іноземних інвестицій. Правовий режим іноземного інвестування. Державна реєстрація іноземних інвестицій. Правове становище суб’єктів господарювання с іноземними інвестиціями. Правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора. Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів. Правове регулювання здійснення інвестицій резидентами України за її межами.

Тема 13. Страхування у зовнішньоекономічній діяльності

Сутність страхування та його види. Регулювання страхування в сфері ЗЕД. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та способи їх страхування, основні ризики. Державний нагляд за страховою діяльністю. Основні напрями страхування у зовнішньоекономічній діяльності (страхування експортного та кредитного ризиків, страхування зовнішньоторговельних вантажів, страхування інвестицій, страхування відповідальності).


Модуль 3.
Змістовий модуль 3.
Організація укладання та виконання зовнішньоекономічних операцій.

Тема 14. Зовнішньоекономічний договір (контракт)

Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту). Сутність, особливості, функції і види зовнішньоекономічного контракту. Правове регулювання форми, порядку висновку і виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Форма зовнішньоекономічного договору (контракту). Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). Застосовуване до зовнішньоекономічного договору (контракту) право. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічного договору (контракту). Колізійні норми зовнішньоекономічних угод. Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних угод (контрактів).

Тема 15. Використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС)

Поняття і цілі правил ІНКОТЕРМС. Історія формування і розвитку правил ІНКОТЕРМС. Нормативна регламентація й обов'язковість застосування ІНКОТЕРМС при складанні зовнішньоторговельних контрактів. Базисні умови ІНКОТЕРМС. Торгові терміни. Класифікація базисних умов ІНКОТЕРМС. Умови групи “Е”. Умови групи “F”. Умови групи “C”. Умови групи “D”. Порівняльний аналіз ІНКОТЕРМС-2000, ІНКОТЕРМС-2010.


Тема 16. Правові умови здійснення окремих зовнішньоекономічних
операцій

Зовнішньоекономічний контракт (договір) купівлі-продажу. Форма, зміст, умови; права й обов'язки, відповідальність сторін. Зовнішньоторговельна агентська угода. Предмет і зміст, права та обов'язки сторін. Контракти доручення і комісії як види зовнішньоторговельної агентської угоди. Товарообмінні (бартерні) операції в області зовнішньоекономічної діяльності як вид зустрічної торгівлі:поняття товарообмінних (бартерних) операцій, основні положення здійснення товарообмінних (бартерних) операцій; Оцінка товарів по бартерних договорах. Загальна вартість товарів, що підлягають зустрічному постачанню;
Розмежування операцій з векселями і бартерними операціями в зовнішньоекономічній діяльності; Товари (роботи, послуги), з використанням яких здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності заборонено. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, їх різновиди. Характеристика операцій промислового співробітництва.Змістовий модуль 4.
Відповідальність у сфері Зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 17. Захист прав і законних інтересів держави і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Здійснення захисту прав і законних інтересів суб'єктів ЗЕД за межами України. Заходи України у відповідь на дискримінаційні і/чи недружні дії інших держав, митних союзів або економічних груп. Міри проти несумлінної конкуренції і зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Поняття і види (склад) несумлінної конкуренції при здійсненні ЗЕД. Підстави, порядок порушення і проведення антидемпінгових розслідувань, застосування антидемпінгових мір. Порядок порушення і проведення антисубсидиційних розслідувань, застосування компенсаційних мір. Поняття спеціального розслідування і спеціальних мір.

Тема 18. Відповідальність в зовнішньоекономічній діяльності. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність

Відповідальність суб'єктів ЗЕД (основні положення). Види і форми відповідальності в зовнішньоекономічній діяльності. Спеціальні санкції. Індивідуальний режим ліцензування. Тимчасове припинення здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Порядок їх застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України й іноземних суб'єктів господарської діяльності. Штрафні санкції за порушення валютного законодавства.


Робоча програма навчальної дисципліни “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності ”

Форма навчання
Курс
Лекції
Семінари
Форма контролю

денна
5
40
14
іспит

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Денна форма навчання
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин


Усього
у тому числіЛекції
Практичні
Самостійна робота

Модуль 1

Змістовий модуль 1.
Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки.
9
2
-
7

Тема 2. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності.
6
2
1
3

Тема 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна правосуб’єктність. Режими зовнішньоекономічної діяльності.
4
2
-
2

Тема 4. Організація зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
10
4
1
5

Тема 5. Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
6
2
-
4

Модульна контрольна робота
1
-
-
1

Разом за змістовим модулем 1
36
12
2
22

Всього за модулем 1
36
12
2
22

Модуль 2

Змістовий модуль 2.
Організація зовнішньоекономічної діяльності, методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 6. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій як метод державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
6
2
2
2

Тема 7. Заборони, обмеження і забезпечувальні міри у відношенні імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль.
7
2
2
3

Тема 8. Характеристика системи нетарифних обмежень в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Контроль якості експортно-імпортних товарів. Сертифікація продукції і послуг.
7
2
2
3

Тема 9. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
8
2
2
4

Тема 10. Регулювання цін і тарифів при здійсненні експортно-імпортних операцій.
5
2
-
3

Тема 11. Митне регулювання як метод державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
9
2
2
5

Тема 12. Правове регулювання іноземного інвестування.
6
2
-
4

Тема 13. Страхування у зовнішньоекономічній діяльності.
7
2
-
5

Модульна контрольна робота
1
-
-
1

Разом за змістовим модулем 2
56
16
10
30

Всього за модулем 2
56
16
10
30

Модуль 3

Змістовий модуль 3.
Організація укладання та виконання зовнішньоекономічних операцій.

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 14. Зовнішньоекономічний договір (контракт).
6
2
2
2

Тема 15. Використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС).
6
2
-
4

Тема 16. Правові умови здійснення окремих зовнішньоекономічних операцій.
6
2
-
4

Модульна контрольна робота
1
-
-
1

Разом за змістовим модулем 3
19
6
2
11

Всього за модулем 3
19
6
2
11

Змістовий модуль 4.
Відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 17. Захист прав і законних інтересів держави і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
8
4
-
4

Тема 18. Відповідальність в зовнішньоекономічній діяльності. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.
6
2
-
4

Модульна контрольна робота
1
-
-
1

Разом за змістовим модулем 4
15
6
-
9

Всього за модулем 4
15
6
-
9

Усього годин
126
40
14
72ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Проведення практичних занять з правового регулювання ЗЕД має за мету, крім сприяння глибшому засвоєнню основних теоретичних положень господарського права, навчити майбутніх спеціалістів юрисконсультів, слідчих, суддів, прокурорів правильно і свідомо застосовувати набуті знання та діючі правові норми при вирішенні конкретних справ, що виникають у процесі здійснення суб’єктами господарювання зовнішньоекономічної діяльності, у відносинах їх з іноземними суб’єктами господарювання, з органами державного управління різних держав.
Розв'язуючи ситуації, студент повинен навчитися відшуковувати необхідні правові норми в кодексах і збірниках законів, також має вміти використовувати як джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності міжнародні договори України специфічної групи норм, іменованої lex mercatoria, оволодіти правилами Інкотермс 2010 р., і, як результат проведеної роботи, в належній формі скласти проекти зовнішньоекономічного договору, відповіді на скаргу від імені органу державного управління в випадку виявлення порушень законодавства про ЗЕД і т. ін.
Практичні заняття найефективніша форма самостійної роботи студентів. При підготовці до них студент повинен:
вивчити і засвоїти відповідну тему за підручником, а також спеціальну літературу, рекомендовану програмою і викладачем;
вивчити і засвоїти записи, зроблені під час лекції та при опрацюванні літератури;
знайти і проаналізувати законодавчі та інші нормативні акти з даної теми, засвоївши назви нормативних актів, основні їх положення і рік видання.
При підготовці до практичних занять необхідно користуватись, крім підручника, збірниками законодавчих актів, періодичними виданнями, в яких друкуються новоприйняті нормативні акти, журналами, де висвітлюються нові теоретичні питання права та практика його застосування. Важливе значення при підготовці до занять має також ознайомлення з практикою.
Основним підручником є «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Практичні заняття з правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності проводяться в такому порядку:
усний виклад студентом змісту завдання (не наводячи всієї умови задачі, студент у стислій формі передає її зміст, висвітлюючи всі обставини справи);
розв'язання ситуацій (студент відповідь по суті ситуації обґрунтовує теоретичними положеннями, посилаючись на відповідні правові норми, що регулюють дані конкретні відносини);
запитання студентів відповідаючому з метою уточнення змісту ситуації та по суті його вирішення;
запитання викладача, який проводить практичні заняття;
обговорення вирішення ситуації (при обговоренні рішення студенти поправляють виступаючого, доповнюють рішення новими доводами та додатковими посиланнями на нормативно-правові акти);
вирішення тестових завдань;
висновок викладача.
Вирішення задач на практичних заняттях повинно бути грамотним, достатньо повним і теоретично обґрунтованим з посиланнями на відповідні правові норми. На практичних заняттях студенти в спеціальному зошиті роблять записи щодо вирішення ситуацій.


Змістовий модуль 1.
Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності.

ТЕМА 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

Лекція 2 год.
Сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та фінансової кризи. Характеристика причин та умов розвитку зовнішньоекономічних зв'язків держави. Поняття зовнішньоекономічної політики, її основні складові. Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Самостійна робота – 7 годин.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та фінансової кризи. 2. Характеристика причин та умов розвитку зовнішньоекономічних зв'язків держави. 3. Поняття зовнішньоекономічної політики, її основні складові. 4. Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та фінансової кризи.
Серед процесів, які визначають особливості розвитку сучасного світу, провідним є процес інтернаціоналізації господарського життя. Його суть полягає в тому, що національні економічні системи можуть ефективно розвиватися лише за умови їх міжнародної взаємодії та переплетіння. Тому нині важко назвати країну, яка б не була суб’єктом міжнародних економічних відносин і не зазнавала впливу зовнішнього середовища. Таким чином, необхідність існування зовнішньоекономічних зв’язків обумовлюється тим, що вони є продуктом цивілізації, оскільки виникають із появою держави й еволюціонують разом з тим з її розвитком. Для того, щоб вірно відповісти на це питання студент повинен охарактеризувати поняття глобалізації, навести, спираючись на думку науковців позитивні та негативні сторони цього процесу, виділити два полюси моделювання зовнішньоекономічної політики: ліберальну систему (вільна торгівля) і автаркію (національна самодостатність), охарактеризувати значення процесу глобалізації для України у зв’язку зі вступом нашої країни до СОТ та Європейською інтеграцією, навести проблемні питання, що виникають на шляху України до світового співтовариства, навести складові поняття «зовнішньоекономічна діяльність».
Характеристика причин та умов розвитку зовнішньоекономічних зв'язків держави. Для повної відповіді на зазначене питання студенту необхідно знати співвідношення понять «зовнішньоекономічні зв’язки» та «зовнішньоекономічна діяльність», розкрити основні причини, які стимулюють розвиток зовнішньоекономічних зв’язків, вказати їх напрямки та форми. Обов’язково слід звернути увагу на мотиви розвитку зовнішньоекономічної діяльності. В самому кінці свого виступу студент повинен проаналізувати та вказати на ключові проблеми розвитку українських зовнішніх зв’язків, які потребують першочергового розв’язання (підвищення якості продукції й надання товарного виду; зниження рівня інфляції в українській економіці; знаходження нових ринків збуту для українських товарів та ін..)
Поняття зовнішньоекономічної політики, її основні складові. Зовнішньоекономічна політика - сукупність цілеспрямованих державних методів щодо реалізації економічного потенціалу держави на зовнішньому ринку та задоволення власних потреб за рахунок товарів і послуг іноземного виробника. Саме з визначення зовнішньоекономічної політики студентові слід розпочинати відповідь на це питання. Також слід навести перелік основних елементів зовнішньоекономічної політики держави та дати їх основну характеристику, зазначивши при цьому, який саме тип зовнішньоекономічної політики використовує Україна та з якою метою.
Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Економічний розвиток суспільства являє собою багатоплановий процес, який охоплює економічне зростання, структурні зрушення в економіці, вдосконалення умов та якості життя населення. Міжнародний менеджмент і менеджмент ЗЕД виникли приблизно в 60-х роках ХХ століття під впливом бурхливого розвитку міжнародної і комерційної діяльності транснаціональних корпорацій, поглиблення міжнародного розподілу праці, розвитку міжнародної економічної інтеграції. Для розуміння становлення менеджменту ЗЕД, розробки підходів і принципів до його формування і використання на сучасному етапі розвитку країни необхідно коротко розглянути основні етапи розвитку ЗЕД в Україні. Студенту слід зазначити, що сучасні дослідники виділяють три етапи розвитку цього процесу.
Перший етап (1918-1987 рр..) - зовнішньоекономічні зв'язки колишнього Радянського Союзу.
Другий етап (1987-1991) – етап, що характеризується ліквідацією державної монополії на зовнішню торгівлю та зміною принципів організації управління ЗЕД.
Третій етап (з 1991 року по нинішній час) - це період реформування і розвитку ЗЕД і управління нею в Україні, як суверенній державі.
Необхідно дати загальну характеристику кожному із етапів, охарактеризувати кількісні та якісні зміни в економіці, направленість змін, позитивні та негативні тенденції.

Нормативна література:

Конституція України, № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // ВВР України від 23.07.1996р., № 30, Ст. 141.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 // ВВСУ. – 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, Ст.144
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, Ст. 377.

Спеціальна література:

Господарське законодавство України [текст] практ. посібник.  К.: «Центр учбової літератури», 2016.  576 с.
Господарське право України: Навчальний посібник / А.М. Апаров, О.М. Онищенко. Т.1.Загальна частина. К.: КДАВТ ім. Гетьмана Конашевича-Сагайдачного. К.: Істина, 2016. 452 с.
Господарське право України [текст] : Навчальний посібник для підготовки до іспитів К. : «Центр учбової літератури», 2016. 208 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [текст] / за заг. ред. Грудницької С.М. К.: «Центр учбової літератури», 2016.  496 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Калетнік Г.М., Козловський, В.О., Заболотний Г.М., Козловський С.В. Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти. Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек-Прес», 2012. – 352с.
Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. К.: Знання, 2006. 463 с.
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльності” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л. Новак В.О. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. 372 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Лекція 2 год.
Поняття зовнішньоекономічної діяльності, її співвідношення з господарською діяльністю. Ознаки ЗЕД (територіальна ознака, наявність іноземного елемента). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД. Принципи організації зовнішньоекономічної діяльності. Загальна характеристика різновидів ЗЕД.
Практичне заняття – 1 година, самостійна робота – 3 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Практичне заняття:
1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності, її співвідношення з господарською діяльністю. 2. Ознаки ЗЕД (територіальна ознака, наявність іноземного елемента).

Самостійна робота:
3. Предмет і методи правового регулювання ЗЕД. 4. Принципи організації зовнішньоекономічної діяльності. 5. Загальна характеристика різновидів ЗЕД.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Поняття зовнішньоекономічної діяльності, її співвідношення з господарською діяльністю. Студенту для того, щоб правильно відповісти на питання, що таке зовнішньоекономічна діяльність, потрібно проаналізувати декілька нормативних актів, а саме: Господарський кодекс України (ГК), закон України «Про економічну самостійність Української РСР», закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності ми находимо в ст. 1 Закону «Про ЗЕД» від 16.04.91р. (зі змін. та доп.) та в ст.377 ГК, від 16.01.03. (зі змін. та доп.)
Студенту під час своєї відповіді необхідно перш за все порівняти легальні поняття зовнішньоекономічної діяльності, а також звернути увагу на визначення, яке дають науковці в юридичній літературі.
Студент повинен знати, що розуміється під зовнішньоекономічною діяльністю та господарською діяльністю. Для цього необхідно також проаналізувати ст.3 Господарського кодексу України де дається поняття господарської діяльності.
У вказаних законодавчих вище актах студент знайде відповідь не тільки на питання, що таке ЗЕД і господарська діяльність, а і основні їх ознаки. Студент повинен звернути увагу, що відповідно до ГК та ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» хоч саме поняття ЗЕД базується на здійсненні суб’єктами ЗЕД господарської діяльності, але все-таки існують особливості у предметі та складі правовідносин у сфері ЗЕД. При відповіді потрібно указати чому так відбувається, в чому ж полягає відмінність між двома цими видами діяльності, яка дозволяє віднести ЗЕД до особливого виду господарської діяльності зі спеціальним правовим регулюванням.
Після того, як буде з’ясовано, що розуміється під ЗЕД, потрібно освітити місце ЗЕД в регулюванні державної політики, освітити головні цілі та завдання. Підкреслити основні напрямки та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
В самому кінці свого виступу студент повинен ще раз узагальнити, проаналізувати особливості ЗЕД, вказати її значимість, як для внутрішнього розвитку держави, так і для її зовнішнього становлення.
Ознаки ЗЕД (територіальна ознака, наявність іноземного елемента). Відповідаючи на це питання, студент повинен добре засвоїти, що є ЗЕД і розпочати свою відповідь з визначення поняття ЗЕД. Саме з цього тлумачення і будуть витікати її ознаки.
Для того щоб віднести вид діяльності до ЗЕД, потрібно щоб їй було притаманно 2 ознаки: це такі як територіальна ознака та наявність іноземного елемента.
При характеристиці територіальної ознаки, студент повинен знати, що відноситься до території держави, а також знати визначення державного кордону, вказати коли можливі випадки здійснення ЗЕД на території України, а коли за її межами.
Наявність іноземного елемента – це ще одна з головних ознак ЗЕД. Студенту потрібно звернути увагу, що розуміється під іноземним елементом, освітити такі питання, як іноземний товар, іноземний суб’єкт, здійснення діяльності на іноземній території, зазначити, чи входять всі вони в поняття ЗЕД.
Виходячи з вищезазначеного, студент має зробити висновок, що такі ознаки, як наявність іноземного елемента та територіальна ознака повинні обов’язково бути притаманні ЗЕД, і відсутність хоча б одного із них говорить про те, що дана діяльність не є зовнішньоекономічною.
Предмет правового регулювання ЗЕД. Зовнішньоекономічну діяльність як і будь-яку іншу юридичну дисципліну можна визначити, насамперед, за предметною ознакою.
Для того, щоб визначити предмет ЗЕД, студент може звернутися до Теорії держави та права, де дається наукове поняття, що саме є «предметом», тільки після цього визначитися з предметом ЗЕД. Сам закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» не дає нам визначення предмету ЗЕД, тому необхідно звернутися до поняття ЗЕД за ГК, але студент повинен самостійно зробити висновок, що є предметом зовнішньоекономічної діяльності, зазначити, які основні риси лежать в основі предмету ЗЕД, освітити, чи завжди предмет зовнішньоекономічної діяльності є сталим, тобто раз і назавжди даним, чи він може змінюватися під впливом різноманітних факторів.
Нарешті, студент повинен вказати, що саме предмет є головною ознакою, яка відносить вид діяльності до різних галузей права, а також те, що саме відсутність предмета говорить про відсутність галузі.
Обов’язково звернути увагу на співвідношення ЗЕД з іншими галузями права, при цьому основну увагу слід приділити взаємодії ЗЕД з господарською діяльністю. Для цього необхідно визначити основні ознаки цих двох видів діяльності. Вказавши на ознаки, студент повинен їх проаналізувати, зазначити спільні та протилежні моменти, що лежать в основі поділу ознак, підкреслити з однієї стороні їх однорідність, а з іншої – різноманітність.
Завершуючи свою відповідь, студент повинен зробити висновок, обґрунтовано зазначивши, чи є ЗЕД самостійною галуззю права, або ЗЕД і господарська діяльність – це дві окремі галузі права, тому що ознаки, які характеризують їх – індивідуальні для кожного цього виду, але за своєю природою вони є спорідненими і взаємодіють між собою. Це питання дуже добре розкривається в літературі, а саме – в підручнику по господарському праву під редакцією В.К. Мамутова, де наводяться аргументи на користь розмежування понять господарської та зовнішньоекономічної діяльності. При відповіді студент має навести власні висновки, а також висловлювання науковців, зокрема звернути увагу на спеціалізовану літературу по господарському праву.
Метод правового регулювання ЗЕД. Саме поняття «методу» є загальнообов’язковим, але для кожної науки воно є особливим.
Спочатку студент має зазначити, що таке метод будь-якої науки, його визначення можна знайти в науковій літературі, а саме в підручнику Теорії держави та права.
Слід звернути увагу, що сама наука розробила безліч засобів пізнання, але для відповіді потрібно зазначити саме ті засоби, які регулюють зовнішньоекономічною діяльність. Студенту слід визначити, в чому полягає їх відмінність від інших методів.
Належність зовнішньоекономічних відносин до господарських визначає і методологію регулювання цих відносин. У господарському праві як комплексній галузі права (а відтак і щодо ЗЕД) діють три основні методи правового регулювання: метод автономних рішень, метод владних приписів і метод рекомендацій. Студенту потрібно охарактеризувати кожен із них та вказати на публічно правовий та приватно правовий характер такого регулювання.
Дати тлумачення диспозитивного методу, розкрити його сутність, показати на прикладі, як він діє в реальному житті. Виділити його позитивні та негативні моменти.
Імперативний метод також потрібно охарактеризувати, розповісти поняття цього методу, розкрити як він виявляється на горизонтальному та вертикальному рівні. Студенту слід знати, що саме під ними розуміється, вказати на відмінність та схожість цих двох рівнів, а також як вони впливають на здійснення ЗЕД.
Також студент повинен зазначити, де ще, тобто в яких науках виділяються ці два методи, і чи носять вони схожість з методами ЗЕД.
В кінці своєї розповіді студент зазначає, що метод, як і предмет, відіграє важливу роль в формуванні самої науки, що саме метод розробляє та реалізує основні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
Принципи організації зовнішньоекономічної діяльності. В ГК та законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зосереджені основні принципи ЗЕД, вивчивши та проаналізувавши їх, студенти матимуть змогу визначити ідейний розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Але при відповіді не достатньо лише їх перелічити, необхідно також дати характеристику кожному із принципів.
Роблячи висновок, студент має проаналізувати, узагальнити принципи, які зосереджені в ГК та законі «Про ЗЕД», а також освітити ті принципи, які є в Конституції нашої держави, вони також закріплюють основні ідейні постулати правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
При підготовці цього питання бажано використовувати підручник «Господарське право: Курс лекцій» / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с., в якому висвітлюються питання не тільки ЗЕД, але й конкурентного права.
Завершуючи свою доповідь, студент має вказати, що окрім принципів ЗЕД існують і принципи держаного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; що саме вони розробляють основну стратегію розвитку ЗЕД.
Загальна характеристика різновидів ЗЕД. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» закріплює основні види ЗЕД. Тому при відповіді студент має дати загальну характеристику основних видів ЗЕД. Обов’язково слід звернути увагу на те, як науковці освітлюють це питання, було б доцільно, щоб студент звернувся до підручника по господарському праву під редакцією Мамутова В.К., в ньому достатньо добре розкрите це питання для відповіді.
Висвітлюючи кожний із видів ЗЕД, студент має вказати його особливості та освітити специфіку при здійснені зовнішньоекономічної діяльності; звернути свою увагу на те, що закон не дає вичерпного переліку видів ЗЕД, а навпаки, вказує на те, що перелік видів ЗЕД може бути розширено, якщо вони не заборонені законами нашої держави.
Студент може зазначити свої особливі види, які не перераховуються в законі, внести пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з приводу цього питання. Всі ці моменти мають вміститися у підсумку студента.
Завершуючи свою відповідь, студент має узагальнити, та зробити висновок, щодо кожного із окремих різновидів зовнішньоекономічної діяльності.

Нормативна література:

Конституція України, № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // ВВР України від 23.07.1996р., № 30, ст. 141.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 // ВВСУ. – 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, ст. 377.
Про економічну самостійність Української РСР : Закон УРСР від 03.08.1990 г. //ВВСУ.-1990.-№ 34.- Ст.499.

Спеціальна література:

Господарське законодавство України [текст] практ. посібник.  К.: «Центр учбової літератури», 2016.  576 с.
Господарське право України: Навчальний посібник / А.М. Апаров, О.М. Онищенко. Т.1.Загальна частина. К.: КДАВТ ім. Гетьмана Конашевича-Сагайдачного. К.: Істина, 2016. 452 с.
Господарське право України [текст] : Навчальний посібник для підготовки до іспитів К. : «Центр учбової літератури», 2016. 208 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [текст] / за заг. ред. Грудницької С.М. К.: «Центр учбової літератури», 2016.  496 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Калетнік Г.М., Козловський, В.О., Заболотний Г.М., Козловський С.В. Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти. Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек-Прес», 2012. – 352с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльності” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л. Новак В.О. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. 372 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2006. – 512с.
Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. К.: ВД «Професіонал», 2005. 152с.
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.
“Хозяйственное право”: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, О.П. Подцерковний и др.; под. ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.


ТЕМА 3. СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ. РЕЖИМ ЗЕД.

Лекція 2 год.
Класифікація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Обмеження зовнішньоекономічної правосуб'єктності. Режими здійснення зовнішньоекономічної діяльності (види). Сприяння зовнішньоекономічної діяльності.
Самостійна робота – 2 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Класифікація суб'єктів ЗЕД.
Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Обмеження зовнішньоекономічної правосуб'єктності.
Режими здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Види.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.
ІІІ. ЗАДАЧА:
ТОВ і фізична особа-підприємець уклали договір про спільну діяльність без створення юридичної особи з метою експорту товару за митну територію України.
До укладання договору про спільну діяльність ТОВ одержало у встановленому законом порядку ліцензію на здійснення експорту зазначеного товару. Митні органи відмовилися здійснювати митне оформлення на експорт товару, мотивуючи тим, що до однієї зі сторін договору, а саме - ФОП були застосовані санкції в порядку статті 37 ЗУ «ПРО ЗЕД» у вигляді застосування індивідуального режиму ліцензування. Відповідно, експорт товару не може здійснюватися на підставі незаконного договору про спільну діяльність. ТОВ і ФОП звернулися в суд з позовом, у якому оскаржені дії митних органів.
В обґрунтування позову позивачі вказали, що укладання договору про спільну діяльність було законним і відповідало принципу волі договору.
У ЗУ «ПРО ЗЕД» немає прямої заборони на укладання договору про спільну діяльність між суб'єктами ЗЕД, якщо до одного з них застосовувалися санкції в порядку статті 37 ЗУ «ПРО ЗЕД».
Така заборона вказується тільки в підзаконному акті, що має меншу юридичну чинність, чим Закон.
Крім того, ТОВ має генеральну ліцензію на здійснення експорту зазначеного товару. Відповідно експорт виробляється на законних підставах.
Яке рішення повинен прийняти суд?


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Класифікація суб’єктів ЗЕД. Розгляд теми про суб’єктів ЗЕД потрібно розпочати з аналізу самого поняття «суб’єкт», для цього потрібно звернутися до підручників по Теорії держави та права, де розкривається сутність цього поняття. Після того як буде з’ясовано, що розуміється під суб’єктом варто розпочати аналіз суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Для цієї мети необхідно проаналізувати перелік осіб, які мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з ГК та законом України «Про ЗЕД» та вказати, в чому полягає відмінність між суб’єктивним складом по вищезазначеним нормативним актом. Ст.378, п.п.1,2 частини 2 ст.55 ГК, а також ст.3 цього закону дають нам класифікацію суб’єктів ЗЕД.
Потім необхідно перелічити і провести аналіз кожного із суб’єктів; розкрити категорії фізичної та юридичної особи, провести класифікацію юридичних осіб-суб’єктів, освітити сутність понять «резиденти» і «нерезиденти», вказати в чому полягає відмінність між цими категоріями. Для студента є важливим сформулювати правове значення правосуб’єктності, поняття загальної та спеціальної правосуб’єктності. Студент має охарактеризувати діяльність об’єднань фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами, навести приклади таких об’єднань. Для повноти відповіді доцільно було б зупинитися на такому суб’єкті як Держава, зазначити в чому полягає особливість її діяльності в зовнішньоекономічній сфері.
Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Розглядаючи питання про право на здійснення ЗЕД, студент з самого початку має виділити коло осіб, які згідно з чинним законодавством наділені таким правом. Це питання добре висвітлено у підручнику «Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика» під ред., А.Р. Дунської. В залежності від виду суб’єкта потрібно вказати, коли у тих чи інших осіб виникає право на здійснення ЗЕД. Студенту варто було б сформулювати правове значення правосуб’єктності як для фізичних так і юридичних осіб, зазначити чи є відмінності під час виникнення правосуб’єктності для цих двох категорій осіб, дати роз’яснення, що розуміється під правосуб'єктністю, і з чого вона складається, вказати момент її виникнення. Наприкінці відповіді було б доцільно згадати відмінності в регулюванні цього питання в системі континентального та англо-американського права.
Відомо, що зовнішньоекономічна діяльність базується на взаємовідносинах з іноземними суб’єктами, варто зазначити як саме і коли виникає у цих осіб право на здійснення ЗЕД. Для цього потрібно проаналізувати ряд нормативних актів, в тому числі і Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні» №30 від 18.01.1996 р, а також Постанову Кабінету Міністрів «Про порядок надання суб’єктам ЗЕД повноважень на право здійснення експорту, імпорту, товарів військового призначення і товарів, які містять відомості про державну таємницю» №1228 від 12.07.99 р. Проаналізувавши ці нормативні акти, студент буде мати змогу повноцінно відповісти на це питання.
Обмеження зовнішньоекономічної правосуб’єктності. При відповіді на це питання студент має чітко знати, що розуміється під правосуб’єктністю. Студент повинен вказати, в яких випадках можливе обмеження ЗЕД і в чому воно полягає. Обмеження в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності необхідно розглядати як для певного кола осіб, так і щодо певних видів діяльності. Було б доцільно зазначити, що Держава як до суб’єктів ЗЕД України так і до суб’єктів іноземних держав може примінити санкції у випадках порушення закону України «Про ЗЕД», варто було б зазначити ці види санкцій, дати кожному виду характеристику. Студент при відповіді має знати, що розуміється під індивідуальним режимом ліцензування, розкрити сутність даного режиму, охарактеризувати тимчасове припинення зовнішньоекономічної діяльності, відповісти на питання, що розуміється під національною економічною безпекою.
Було б цікаво почути міркування студента відносно тих подій, які відбуваються в нашій країні на зовнішньоекономічній арені, та відносно тих санкцій, які обмежують реалізацію прав громадян України за межами нашої держави, цікаво було б почути аргументовану думку відносно цього питання.
Режими здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Види. Розглядаючи питання про режими здійснення зовнішньоекономічної діяльності, студент має ретельно вивчити положення статті 1 закону України «Про ЗЕД», саме там дається перелік режимів для іноземних суб’єктів господарської діяльності. Але спочатку студент має відновити в пам’яті, які взагалі існують види режимів на Україні, та які режими застосовуються до наших суб’єктів господарювання за межами території нашої держави.
Вказуючи кожний вид режиму, студент має більш детальніше на ньому зупинитися і дати йому правову оцінку. Перший вид режиму, який виділяє закон – це національний режим, студент має розкрити його сутність, вказати відносно яких імпортованих товарів походженням з яких держав застосовується цей режим, розкрити сам процес використання режиму, до яких видів господарської діяльності він застосовується. Наступний вид – це режим найбільшого сприяння, студенту варто зазначити, що він означає, розповісти, які переваги, сприяння чи імунітет надаються імпортованим товарам походженням з іноземних держав-СОТ, вказати, чи на всіх іноземних держав господарювання поширюється цей режим. Для повноти відповіді студент, має узагальнити вищезазначене, тобто зробити власний висновок щодо цього питання.
Сприяння зовнішньоекономічної діяльності. Застосування режиму сприяння при здійсненні ЗЕД. Під час своєї відповіді, студенту варто звернутися до ст. 7 закону України «Про ЗЕД», де на законодавчому рівні закріплений такий вид режиму, як режим найбільшого сприяння. Студент має підкреслити, що даний вид режиму з усіх інших має найбільше значення для становлення зовнішньоекономічної діяльності, тому потрібно розкрити його понятійний зміст, вказати яким обсягом прав, преференцій та пільг користуються іноземні суб’єкти щодо мит, податків та зборів. Чи існує зворотна реакція з боку іноземних держав відносно наших суб’єктів господарювання? Чи завжди застосовується режим найбільшого сприяння, якщо ні, то в яких випадках? При підготовці до цього питання студент має проаналізувати взаємні угоди нашої держави з іншими країнами, в яких йдеться про встановлення режиму найбільшого сприяння між двома державами.

Нормативна література:

Господарський кодекс України від 16.01.2003// ВВСУ. – 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, Ст.144
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, Ст. 377.
Про господарські товариства: Закон України вiд 19.09.1991р. № 1576-XII // ВВР України, 1991р., № 49, Ст.682.
Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій: Наказ Мінекономіки України, Положення вiд 17.04.2000р. № 47 // ОВУ №19 стор. 129 від 26.05.2000 р.
Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": Наказ Мінекономіки, Положення вiд 17.04.2000р. № 52 // ОВУ №19 стор.177 від 26.05.2000 р.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі Украйни від 18.01.1996г. № 30

Спеціальна література:

Господарське законодавство України [текст] практ. посібник.  К.: «Центр учбової літератури», 2016.  576 с.
Господарське право України: Навчальний посібник / А.М. Апаров, О.М. Онищенко. Т.1.Загальна частина. К.: КДАВТ ім. Гетьмана Конашевича-Сагайдачного. К.: Істина, 2016. 452 с.
Господарське право України [текст] : Навчальний посібник для підготовки до іспитів К. : «Центр учбової літератури», 2016. 208 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [текст] / за заг. ред. Грудницької С.М. К.: «Центр учбової літератури», 2016.  496 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Калетнік Г.М., Козловський, В.О., Заболотний Г.М., Козловський С.В. Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти. Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек-Прес», 2012. – 352с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000 ”, 2006. – 512 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;
Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. К.: ВД «Професіонал», 2005. 152с.
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.


ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕД. РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД.

Лекція 4 год.
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Систематизація методів державного регулювання ЗЕД (адміністративні та економічні методи; методи тарифного та нетарифного регулювання). Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, їхня структура і компетенція. Органи місцевого керування зовнішньоекономічної діяльності. Керування зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному і місцевому рівнях. Відділи з економічних питань у складі дипломатичних представництв як державний орган по захисту прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України. Торгові (торгово-промислові) палати як органи недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Участь України в багатосторонніх міжнародних інституціях регулювання зовнішньої торгівлі.

Практичне заняття – 1 година, самостійна робота – 5 годин.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Практичне заняття:
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Систематизація методів державного регулювання ЗЕД (адміністративні та економічні методи; методи тарифного та нетарифного регулювання).

Самостійна робота:

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, їхня структура і компетенція.
Органи місцевого керування зовнішньоекономічної діяльності. Керування зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному і місцевому рівнях.
Представництво економічних інтересів України за кордоном.
Торгові (торгово-промислові) палати як органи недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Участь України в багатосторонніх міжнародних інституціях регулювання зовнішньої торгівлі.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

ІІІ. ЗАВДАННЯ:
Завдання 1 Українська будівельна компанія Твест вирішує відкрити філію на території Іспанії, для чого звертається за консультацією до відділу з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном.
Після проведення досліджень відділ з економічних питань вимагає покриття витрат фірмою. Чи правомірна дана вимога?

Завдання 2 Для здійснення експортних операцій підприємству Енран необхідно здійснити сертифікацію якості власної продукції. Куди можна звернутися підприємству?

Завдання 3 ТОВ «УкрТехСтрой» веде переговори з німецькою фірмою, що виготовляє торговельне устаткування, із приводу поставки даного товару на Україну, на суму 200 тис. євро. Українській стороні необхідно впевнитися в надійності партнера. Хто може надати необхідну інформацію?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Формування ринкової моделі господарювання в Україні передбачає створення ефективної системи регулювання ЗЕД. Розглядаючи питання, студент має перш за все вказати на основні цілі даної системи регулювання, коротко охарактеризувати ієрархічну структуру управління та регулювання ЗЕД. Під час своєї відповіді студенту слід показати диференціацію всієї системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності (державне та недержавне регулювання), розкрити її особливості. Наприкінці доповіді студент повинен зробити висновок стосовно ефективності чи неефективності сучасної моделі управління ЗЕД в Україні для становлення національної економіки.
Державне та недержане регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вивчення вказаної теми потребує аналізу наукової літератури, в якій обґрунтовується необхідність державного та недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Розгляд поняття державного регулювання було б правильно простежити на декількох рівнях, тобто це і на національному, на місцевому та міжнародному рівнях. Для цього потрібно розглянути сутність державного регулювання, визначити мету державного впливу, вивчити співвідношення між державним регулюванням та соціальним. Студент має бути обізнаним з поняттям та видами органів державного регулювання, визначати ті з них, котрі здійснюють управлінські функції в зовнішньоекономічній сфері, при цьому студенту потрібно звернути увагу на методи, які використовує держава для регулювання ЗЕД.
Також студент має зазначити, на що в першу чергу впливає держава, тобто на які саме сектори економіки.
Стосовно другої частини питання студенту потрібно з’ясувати, з якою метою здійснюється недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, дати характеристику недержавних органів управління ЗЕД, розкрити їх компетенцію в цій сфері, вказати на основні напрямки контролю за ЗЕД.
Наприкінці своєї відповіді студент повинен не тільки сформулювати перелік суспільних цінностей, які досягаються у випадку державного та недержавного регулювання зовнішньоекономічних відносини, але й вказати межі цього впливу, запропонувати свої особливі думки щодо цього питання.
Систематизація методів державного регулювання ЗЕД. Україна має у своєму розпорядженні чималий арсенал регуляторів зовнішньоекономічної діяльності, серед яких основними є правові, адміністративні, економічні. Під час своєї відповіді студенту потрібно детально зупинитися на класифікації методів державного регулювання ЗЕД, розкрити сферу їх застосування. Висвітлюючи це питання, студенту було б доцільно дати характеристику тарифних та нетарифних методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, з виділенням особливостей кожного із них. Під кінець студент має зробити висновок яка із запропонованих класифікацій методів державного регулювання є найбільш обґрунтованою для національної правової системи України.
Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Їхня структура і компетенція. Відповідаючи на це питання, студент повинен проаналізувати низку нормативних актів, на першому місці яких стоїть Конституція нашої держави, закон України «Про ЗЕД», та інші закони і підзаконні нормативні акти. Вказавши на те, що держава в особі державних органів регулює зовнішньоекономічну діяльність, студент не зможе дати повну відповідь на це запитання. Йому необхідно перелічити ієрархічну структуру державних органів, які впливають на здійснення ЗЕД, вказати їх розміщення по впливу на регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Називаючи орган державного впливу, студент має відразу вказати його особливості, освітити механізм здійснення впливу на формування зовнішньоекономічної діяльності. Було б доцільно розглянути методи та форми державного регулювання ЗЕД, вказати завдяки чому державні органи контролюють зовнішньоекономічну сферу.
Під час відповіді студент повинен прослідкувати як змінюється (розширюється чи навпаки звужується) компетенція органів державного регулювання ЗЕД по ієрархічній піраміді.
Під кінець студент має зробити висновок про значимість державного регулювання ЗЕД, а особливо, те, яке місце в цьому відведене державним органам влади.
Органи місцевого регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Керування зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному та місцевому рівнях. Розглядаючи це питання студент повинен обов’язково проаналізувати чимало нормативних актів, це такі як закон України «Про ЗЕД», закон «Про місцеве самоврядування в Україні», закон «Про місцеві державні адміністрації» та ін.
Виходячи з даних нормативних актів, студент матиме змогу проаналізувати діяльність органів місцевого самоврядування в зовнішньоекономічній сфері, завдяки яким у нього складеться уявлення про структуру зазначених органів. Студент має зазначити, яке місце посідають органи місцевого самоврядування в системі державних органів, також відповісти на питання, чи існують обмеження в здійсненні органами місцевого самоврядування повноважень на зовнішньоекономічній арені. Обов’язково при відповіді має бути згадано про функції органів місцевого самоврядування, вказано хто саме здійснює керування ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях. Чи завжди органи місцевого самоврядування можуть самостійно приймати рішення, чи існують певні обмеження? Свою відповідь потрібно обґрунтувати переконливими доказами. Студент також може зазначити свою думку щодо діяльності органів місцевого самоврядування в зовнішньоекономічній сфері.
Представництво економічних інтересів України за кордоном. Відділи з економічних питань у складі дипломатичних представництв як державний орган по захисту прав та законних інтересів суб’єктів ЗЕД за межами України. Зазначене питання для України є надзвичайно важливим, тому що за допомогою відділів з економічних питань наша держава має змогу прокладати вихід на економіку інших держав. Студенту для відповіді було б доречно проаналізувати Конвенцію ООН «Про спеціальні місії». Конвенція заклала фундамент діяльності торгових місій, на основі неї держави розробили свою власну правову базу. Доречно було б, щоб студент згадав сам процес перетворення торгових представництв в торгові місії, а згодом і у відділи з економічних питань, з чим була пов’язана зміна статусу цих суб’єктів. Обов’язково потрібно, щоб були зазначені вимоги, які пред’являються до працівників відділів, вказані позитивні та негативні моменти в їх діяльності.
Студент також має вказати кому підконтрольні відділи з економічних питань, та від кого залежить їх повноцінне функціонування.
Підсумовуючи вищесказане, студенту варто вказати те значення, яке відіграють відділи з економічних питань як для розвитку економічних відносин, так і для становлення зовнішньоекономічної діяльності нашої держави з іноземними партнерами.
Торгові (торгово-промислові) палати як органи недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Для того щоб вірно відповісти на це питання, студент має вивчити положення статей закону «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.97 р. Саме закон визначає основні засади, функції, правовий статус торгово-промислових палат.
Студент також може звернутися до історії становлення торгово-промислових палат, вказати де вперше вони виникли, зазначити мету їх діяльності.
При відповіді студент повинен зупинитися на сутності торгово-промислових палат, тобто дати визначення цього поняття, розповісти в чому ж полягає їх особливість, знати, чи являються торгово-промислові палати юридичними особами чи ні, вказати на основі чого вони провадять свою діяльність. Також студент має обов’язково зупинитися на тій ролі, яку відіграють торгово-промислові палати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. При розповіді студент може вказати спорідненість торгових представництв з торгово-промисловими палатами, свою відповідь базувати на основі повноважень, якими вони наділені, більш детальніше зупинитися на кожному із повноважень. Студент повинен розібратися в порядку створення та припинення діяльності торгово-промислових палат, обмеженість сфери їх діяльності, та процедури управління торгово-промисловими палатами.
У висновку обов’язково має бути зазначено місце торгово-промислових палат у системі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Участь України в багатосторонніх міжнародних інституціях регулювання зовнішньої торгівлі. Це питання є надзвичайно цікавим і посідає особливе місце не тільки в зовнішньоекономічних відносинах, а й в політичних, економічних стосунках нашої держави з міжнародними організаціями. Тому студент має ретельно підійти до вивчення цього питання. По-перше, ним мають бути зазначені ті міжнародні економічні організації учасником яких є Україна. Кожній з організацій потрібно дати характеристику, розкрити в чому заключається їх діяльність. Такими організаціями є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, ЮНКТАД, Міжнародний валютний фонд, Міжнародна організація праці, ВТО та інш. По-друге, студенту варто зазначити, яке значення для України мають відносини з цими організаціями, який вплив ці відносини відіграють на економіку нашої держави. По-третє, студентові варто зазначити і те, що Україна на сьогоднішній день не є членом Європейського Союзу. Доцільно було б зазначити, які вимоги перед Україною ставить Європейський Союз, було б також цікаво почути думки студента, щодо прогнозу вступу до цієї організації.
Роблячи висновок, студент повинен підкреслити ту роль, яку відіграють міжнародні економічні організації для становлення національної економіки.

Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, Ст.144.
Митний кодекс України, № 92-IV від 13.03.2012 // Голос України  від 21.04.2012 № 73, / № 73-74
Податковий кодекс України, № 2755-VІ від 02.12.2010 р. // ВВР України, 2011, 13-14, 15-16, 17, Ст. 112
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, Ст. 377.
Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України вiд 02.12.1997р. № 671/97-ВР // ВВР України, 1998р., № 13, Ст.52.
Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України вiд 21.05.1997р. № 280/97-ВР // ВВР України, 1997р., № 24, Ст.170.
Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15.01.2015 р. № 124-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 14. – Ст.96.
Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII // Відомості Верховної Ради України.  2014. - № 31. - Ст.1058.
Про ціни і ціноутворення: Закон України від від 21.06.2012 № 5007-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 19-20. - Ст.190.
Про карантин рослин: Закон України вiд 30.06.1993р. № 3348-XII (в редакції Закону України від 19.01.2006р.) // ВВР України, 2006р., № 19-20, Ст.167.
Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992р. № 2498-XII (в редакції Закону України від 16.11.2006) // ВВР України, 2007р., № 5-6 , Ст.53.
Про місцеві державні адміністрації: Закон України вiд 09.04.1999р. № 586-XIV // ВВР України, 1999р., № 20-21, Ст. 190.
Положення про Державну службу експортного контролю України: Указ Президента України від 08.04.11. р. № 448/2011 // Урядовий кур'єр від 11.05.2011 р. № 83
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 08.04.2010 № 522/2010
Про спеціальні місії: Міжнародна конвенція від.08.12.1969 р., ратифікована Постановою ВР України № 3383-XII від 14.071993р. // ВВР України, 1993р., № 36, ст.369.

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А.,Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000 ”, 2006. – 512 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л. Новак В.О. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. 372 с.
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.

Додадкова література:

Гейко Л.М., Марущак В.П. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие. Одесса: ВМВ, 2006. 280 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / Ю.В. Макогон, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, О.О. Коваленко, В.М. Грідасов, С.В. Чемерис, А.В. Гончарова / За ред. д.е.н., проф. Ю.В. Макогона. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 424 с.
Агєєв Є.Я., Чепінога В.І. Зовнішньоекономічна діяльність: основи, маркетинг, менеджмент, облік, ефект
3ивність: Навч. пос.: Харків, 2006. – 480 с.: Табл., іл., бібліограф. 50 назв.
Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. К.: Знання, 2006. 463 с.


ТЕМА 5. ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД.

Лекція 2 год.
Особливості нормативно-правових джерел ЗЕД, їх різновиди. Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності. Міжнародні договори – найважливіше правове джерело в сфері ЗЕД. «М'яке право» і Lex mercatoria. Джерела Lex mercatoria. Середньовічне Lex mercatoria. Сучасне Lex mercatoria.
Самостійна робота – 4 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Особливості нормативно-правових джерел ЗЕД, їх різновидність.
Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності.
Міжнародні договори – найважливіше правове джерело в сфері ЗЕД.
«М'яке право» Lex mercatoria.
Джерела Lex mercatoria.
Середньовічне Lex mercatoria.
Сучасне Lex mercatoria.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Особливості нормативно-правових джерел ЗЕД. Розгляд цієї теми варто розпочати з аналізу самого поняття «джерела», тобто студент має засвоїти, що розуміється під джерелом, що відноситься, становить структуру джерел нашого законодавства. Після того, як буде відновлено загальне положення про джерела з курсу Теорії держави та права, студент повинен більш детальніше зупинитися на особливостях нормативно-правових джерел ЗЕД. Джерела зовнішньоекономічної діяльності потребують визначення їх поняття та обсягу. Зокрема, необхідно показати ту роль, яку займають норми Конституції, корпоративні норми, норми міжнародного законодавства, міжнародної комерційної практики, звичаї та ділові звичайності в регулюванні сучасної зовнішньоекономічної діяльності. Студенту слід класифікувати нормативні акти в сфері зовнішньоекономічної діяльності, систематизувати їх за юридичною силою, назвати основні з них. Важливо, щоб студент зазначив і те, що Україна стала правонаступницею Союзу РСР, і що багато нормативних актів Союзу, які не суперечать чинному законодавству поширюють свою дію і на нашу територію; для цього було б доцільно, щоб студент проаналізував закон України «Про правонаступництво України» від 12.09.1991 р.
Міжнародні договори – найважливіше правове джерело в сфері ЗЕД. Перш ніж підійти до розгляду питання про міжнародні договори, студентові варто зазначити систему джерел зовнішньоекономічної діяльності, та вказати, яке місце посідають міжнародні договори в їх структурі. Необхідно також зазначити, як Конституція нашої держави підходить до цього питання, проаналізувати закон України «Про міжнародні договори в Україні» від 29.06.2004 р. При відповіді студент має знати, чи всі міжнародні договори носять обов’язковий характер, чи можливо існують якісь можливості щодо набрання ними статусу «невід’ємної частини законодавства України». Необхідно також зазначити як відбувається сам процес ратифікації міжнародних договорів, вказати на їх вищу силу по відношенню до законів України. Було б цікаво почути про співвідношення міжнародних договорів з Конституцією.
Для повноти відповіді студент повинен назвати основні двосторонні договори нашої держави з іноземними, вказати також на багатосторонні договори, назвати основні з них, проаналізувати, розповісти про позитивні наслідки для України, які впливають з цих договорів.
Під кінець відповіді, студент повинен наголосити на тому, що саме міжнародні договори є найважливішим правовим джерелом в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності. Підходячи до вивчення цього питання, студент має розуміти його глибокий зміст. Міжнародно-правове регулювання займає особливе місце в системі джерел зовнішньоекономічної діяльності. При відповіді на це питання студент повинен орієнтуватися не тільки в законодавстві, яке регулює ЗЕД, а й в міжнародних договорах, нормах міжнародних організацій, учасниками яких є Україна.
Освітлюючи це питання, студент має визначити механізм, тобто за допомогою чого відбувається міжнародно-правове регулювання економічної діяльності. Тому варто було б, щоб при відповіді студент вказав значимість міжнародних договорів, як для економіки нашої держави, так і благоустрою в цілому, також зазначити первинне місце договорів по відношенню до національного законодавства. Обов’язково навести приклади і вміти їх охарактеризувати. Що стосується норм міжнародних організацій, то студентові потрібно перелічити хоча б декілька масштабних організацій з якими взаємодіє Україна і вказати, як їхні норми впливають на формування економічної політики нашої держави.
Підводячи підсумок, студентові варто наголосити на тому, що Україна прагне вийти на міжнародний рівень розвитку економіки, тому вона і сприяє міжнародно-правовому регулюванню економічної діяльності.
«М’яке право» Lex mercatoria. Це питання для вивчення є дуже цікавим і в якійсь мірі новим для ознайомлення. Тому студентам варто звернутися до літератури, щоб повноцінно уяснити це питання. Розкриттю змісту «м’якого права» багато уваги приділив Мережко О.О., саме він в своїх працях показує процес реалізації м’якого права, зазначає сутність, вказує на джерела м’якого права. Було б доцільно, щоб студенти проаналізували праці Мережка А.А. для того, щоб мати змогу вірно відповісти на питання.
Обов’язково під час відповіді має бути зазначено в якій сфері найбільше застосовується «м’яке право». Студент повинен розкрити зміст м’якого права, вказати на структуру його основних та допоміжних джерел. Також розповісти, хто саме є творцями м’якого права, як воно вливається в національне законодавство, який характер носить.
Завершуючи свою відповідь, студенту варто наголосити на тому, що «м’яке право» Lex mercatoria – є особливими джерелами правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, і що саме вони сприяють процесу глобалізації національного законодавства.
Джерела Lex mercatoria. Перш ніж відповісти на це питання, студент повинен розкрити поняття Lex mercatoria, вказати, що це є відокремлена від національних систем права сукупність юридичних норм, регламентуючих зовнішньоекономічні операції, яка виникає в результаті саморегуляції учасників міжнародного торгового обігу. Також має бути зазначено і те, що Lex mercatoria має переваги перед національним законодавством, так як воно відображає інтереси сторін і не є насадженим з боку держави, тому й сторін задовольняє існування Lex mercatoria; студентові варто вказати свою думку, щодо цього питання, освітити плюси та мінуси такого джерела.
Підходячи при відповіді до джерел Lex mercatoria потрібно вказати, що доктрина розподіляє їх на: основні та додаткові. В науковій літературі до основних джерел відносяться: міжнародні торгові звичаї; норми міжнародного публічного права; типові проформи і типові контракті. Під час розповіді мають бути наведені приклади та дані роз’яснення кожному із джерел. Додаткові джерела становлять: кодекси поведінки, ділова практика та ін.
Роблячи висновок, студенту варто зупинитися ще на одному джерелі – це Міжнародні правила по уніфікації тлумачення торгових термінів, тобто ІНКОТЕРМС, вказати їх зміст та значимість.
Сучасне Lex mercatoria. Аналіз сучасного Lex mercatoria варто розпочати з визначення його поняття та обсягу. Зокрема необхідно показати роль Lex mercatoria в регулюванні сучасної зовнішньоекономічної діяльності, необхідно розкрити основні положення цього джерела, вказати як саме проходить процес становлення сучасного Lex mercatoria, освітити його вигляд. Також зазначити структуру та систему джерел Lex mercatoria. Студент має назвати з чого складаються джерела м’якого права, в чому їх особливість.
Обов’язково під час відповіді студент повинен зупинитися на прийнятті, утвердженні правил ІНКОТЕРМС 2010р., розповісти про будову, розкрити їх значення для торгового обігу. (Вказати і те, що хоч вони не носять обов’язкового характеру, але в деяких випадках законодавець прямо передбачає їх дію. ч. 4 статті 265 ГК України, яка говорить, що умови договорів поставки повинні викладатися сторонами відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «ІНКОТЕРМС».)
Сучасне Lex mercatoria не є категорією сталою, навпаки, воно змінюється доповнюється, з урахуванням реальних вимог сьогодення – всі ці моменти студент повинен освітити в підсумку відповіді.

Нормативна література:

Конституція України, № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // ВВР України від 23.07.1996р., № 30, ст. 141.
Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, ст.144.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, ст. 377.
Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004р. № 1906-IV // ВВР України від 10.12.2004р., № 50, ст. 540.
Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005р. № 2709 – IV // ВВР України.-2005.-№ 32, Ст. 422.
Про правонаступництво України: Закон України вiд 12.09.1991р. № 1543-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., №46, ст.617.


Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Мережко А.А. Lex mercatoria: теория и принципы транснационального торгового права. – К.: “Таксон”, 1999 – 415 с.
Мережко А.А. Транснациональное торговое право (Lex mercatoria). – К.: “Таксон”, 2002 – 464 с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А.,Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000 ”, 2006. – 512 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І
Сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та фінансової кризи.
Поняття зовнішньоекономічної політики, її основні складові.
Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Характеристика причин та умов розвитку зовнішньоекономічних зв'язків держави.
Предмет і метод правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Принципи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття (визначення) та принципи зовнішньоекономічної діяльності
Основні поняття (терміни) і види зовнішньоекономічної діяльності.
Система законодавчих актів, в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Особливості нормативно-правових джерел регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в Україні, їх класифікація.
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Органи місцевого управління зовнішньоекономічної діяльності.
Систематизація методів державного регулювання ЗЕД (адміністративні та економічні методи; методи тарифного та нетарифного регулювання).
Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному і місцевому рівнях.
Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності.
«М'яке право» і Lex mercatoria в системі джерел регулювання ЗЕД.
Участь України в багатосторонніх міжнародних інституціях регулювання зовнішньої торгівлі.
Торгово-промислові палати як органи недержавного регулювання ЗЕД.
Концесії, угоди про розділ продукції.
Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Обмеження зовнішньоекономічної правосуб'єктності.
Поняття та види режимів здійснення зовнішньоекономічної діяльності.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Основним елементом зовнішньоекономічної політики держави є: А. Зовнішньоторговельна політика.
Б. Валютна політика.
В. Політика у сфері залучення іноземних інвестицій.
Г. Митно-тарифна політика.
Д. Всі варіанти є правильними.

2. Зовнішньоекономічна політика – це:
А. Державна політика, яка впливає на зовнішню торгівлю через податки, субсидії, прямі обмеження експортних та імпортних операцій.
Б. Сукупність цілеспрямованих державних методів щодо реалізації економічного потенціалу держави на зовнішньому ринку та задоволення власних потреб за рахунок товарів і послуг іноземного виробника.
В. Комплекс заходів держави для залучення і використання іноземних інвестицій і територій держави, а також регулювання вивозу інвестицій за кордон.
Г. Сукупність дій держави з метою підтримки економічної стабільності та утворення основних принципів розвитку міжнародних економічних відносин за рахунок впливу на валютний курс і на валютні відносини.
Д. Всі варіанти є правильними.

3. Розрахункові ціни – це:
А. Ціни, які формуються при закупівлі товарів в межах кредитних ліній
Б. Ціни, за якими проводяться великі комерційні експортно-імпортні угоди в основних центрах світової торгівлі з платежами у вільно конвертованій валюті.
В. Ціни товарів, які є об'єктом біржової торгівлі, які в основному відображають фактичні угоди.
Г. Ціни в контрактах на нестандартне обладнання, що виробляється, як правило, за індивідуальними замовленнями. Такі ціни розраховуються й обгрунтовуються постачальником для кожного конкретного замовлення з урахуванням технічних і комерційних умов конкретного контракту. У деяких випадках конкретна ціна встановлюється остаточно лише після виконання замовлення.
Д. Всі варіанти є правильними.

4. Автаркічна модель зовнішньоекономічної політики характеризується:
А. Відсутністю зовнішньоекономічних відносин з іншими країнами.
Б. Відсутністю державних перешкод у сфері зовнішньоекономічних відносин.
В. Відсутністю протекціоністських методів регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.
Г. Відсутністю державних перешкод у зовнішньоекономічній діяльності.
Д. Всі варіанти є правильними.

5. Застосування протекціоністських інструментів вважається доцільним за наявності наступних причин:
А. Необхідність забезпечення обороноздатності держави.
Б. Збільшення внутрішньої зайнятості.
В. Диверсифікація заради стабільності (захист митом і квотами потрібний для стимулювання промислової диверсифікації, що зменшує залежність держави від світових процесів).
Г. Всі варіанти є правильними.
Д. Варіанти Б і В.

6. Який із перелічених методів відноситься до економічних інструментів регулювання?
А. Нетарифне регулювання.
Б. Тарифне регулювання.
В. Митне регулювання.
Г. Оперативне регулювання.
Д. Всі варіанти є правильними.

7. Міжнародна торгівля товарами може здійснюватися в таких формах:
А. За разовими контрактами.
Б. За договорами поставки.
В. У формі зустрічної торгівлі.
Г. Всі варіанти є правильними.
Д. Варіанти А і В.

8. Франчайзинг - це:
А. Форма співробітництва, коли виробничий цикл здійснюється всіма співпрацюючими партнерами. А кожен з них виконує лише свою частку робіт щодо виробництва певних конструктивних елементів і складання готових виробів.
Б. Угода по якій одна сторона надає іншій право використовувати ім'я свого бізнесу (товарний знак, назву), право виробляти свої товари і свою технологію і т.д. за відповідну плату.
В. Процес управління товарним знаком.
Г. Договір на право користування устаткуванням та іншим майном на основі орендних відносин.
Д. Всі варіанти є правильними.

9. До основних видів тарифного регулювання ЗЕД належать:
А. Ліцензування і квотування.
Б. Фітосанітарний та ветеринарний контроль, екологічний контроль, експортний контроль, сертифікація продукції.
В. Регулювання цін і тарифів, митних платежів
Г. Регулювання ціноутворення в ЗЕД.
Д. Всі варіанти є правильними.

10. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється:
А. Україною як державою в особі її органів в межах їх компетенції.
Б. Недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими, валютними біржами, торговельними палатами, асоціаціями, спілками, іншими організаціями координаційного типу), що діють на підставі їх статутних документів.
В. Самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних координаційних угод, що укладаються між ними.
Г. Всі варіанти є правильними.
Д. Варіанти А і Б.

11. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється за допомогою:
А. Передбачених в законах України актів тарифного і нетарифного регулювання, які видаються державними органами України в межах їх компетенції.
Б. Економічних заходів оперативного регулювання (валютно-фінансового, кредитного та іншого) в межах законів України
В. Рішень недержавних органів управління економікою, які приймаються за їх статутними документами в межах законів України
Г. Угод, що укладаються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і які не суперечать законам України.
Д. Всі варіанти є правильними.

12. Центральним органом функціонального управління ЗЕД є:
А. Кабінет Міністрів України.
Б. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
В. Державна служба експортного контролю України.
Г. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.
Д. Верховна Рада України.

13. Особливістю використання нетарифних методів є:
А. Вони застосовуються, як правило, органами державної влади на основі міжнародних стандартів та досягнутих домовленостей.
Б. Вони встановлюються відповідно до стандартної міжнародної торговельної класифікації.
В. Вони застосовуються, як правило, органами державної влади та мають автономний характер, їх обсяги та методика застосування повністю регулюються національними органами і національними правилами
Г. Всі варіанти є правильними.
Д. Варіанти А і В.

14. Рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, в тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень), приймається:
А. Кабінетом Міністрів України.
Б. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
В. Державною службою експортного контролю України.
Г. Верховною Радою України.
Д. А і Б.

15. Застосування індивідуального режиму ліцензування як санкції за порушення у сфері ЗЕД регламентується:
А. ч. 1 ст. 245 ГК України.
Б. «Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" », затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та з питань європейської інтеграції України від 17.04.2000 N 52..
В. «Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та з питань європейської інтеграції України від 17.04.2000 № 47.
Г. Всі варіанти є правильними.
Д. Варіанти А і Б.

16. Тимчасове припинення ЗЕД щодо українських суб'єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів господарської діяльності означає позбавлення права займатися всіма видами ЗЕД, передбаченими ст. 4 Закону України "Про ЗЕД", за винятком:
А. Завершення розрахунків по поточних операціях експорту та імпорту, що були заплановані суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності.
Б. Завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, при яких з боку українських суб'єктів ЗЕД або іноземних суб'єктів господарювання були перераховані кошти до застосування цієї санкції.
В. Завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за продукцію, що була відправлена за межі України українськими суб'єктами ЗЕД чи відправлена в Україну іноземними суб'єктами господарської діяльності до застосування цієї санкції.
Г. Варіанти Б і В.
Д. Всі варіанти є правильними.

17. Які функції виконує Верховна Рада України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності?
А. Виступає гарантом кредитів, що надаються суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного фонду та іншого державного майна України.
Б. Забезпечує виконання рішень Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з питань зовнішньоекономічної діяльності.
В. Встановлює спеціальні режими зовнішньоекономічної діяльності на території України
Г. Проводить переговори і укладає міжурядові договори України з питань зовнішньоекономічної діяльності.
Д. Всі варіанти є правильними.

18. Яку з наведених функцій виконує Національний банк України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності?
А. Здійснює облік і розрахунки по наданих і одержаних державних кредитах і позиках, провадить операції з централізованими валютними ресурсами, які виділяються з Державного валютного фонду України.
Б. Забезпечує складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України.
В. Затверджує нормативи обов'язкового розподілу валютної виручки державі та місцевим Радам народних депутатів України, ставки та умови оподаткування, митний тариф, митні збори та митні процедури України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Г. Здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів Державного валютного фонду України.
Д. Всі варіанти є правильними.

19. Який з наведених органів регулювання зовнішньоекономічної діяльності належить до недержавних?
А. Торговельні представництва за кордоном.
Б. Відділи з економічних питань у складі дипломатичних представництв.
В. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.
Г. Торговельно-промислові палати.
Д. А і Г.

Змістовий модуль 2.
Організація зовнішньоекономічної діяльності, методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

ТЕМА 6. ЛІЦЕНЗУВАННЯ І КВОТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК МЕТОД ДЕРЖАВНОГО РЕГУДЛЮВАННЯ ЗЕД.

Лекція 2 год.
Сутність та класифікація нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, особливості їх використання. Характеристика системи кількісних обмежень експортно-імпортних операцій. Введення режиму ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Автоматичне та неавтоматичне ліцензування. Види ліцензій і квот. Особливості окремих видів ліцензій і квот. Порядок і процедура одержання ліцензій і квот суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування валютних операцій. Індивідуальний режим ліцензування як спеціальна санкція за порушення законодавства при здійсненні ЗЕД.

Практичне заняття – 2 години, самостійна робота – 2 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Практичне заняття:
Сутність та класифікація нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, особливості їх використання.
Характеристика системи кількісних обмежень експортно-імпортних операцій.
Введення режиму ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.
Автоматичне та неавтоматичне ліцензування.

Самостійна робота:

Види ліцензій і квот. Особливості окремих видів ліцензій і квот.
Порядок і процедура одержання ліцензій і квот суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Ліцензування валютних операцій.
Індивідуальний режим ліцензування як спеціальна санкція за порушення законодавства при здійсненні ЗЕД.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

ІІІ. ЗАДАЧІ:
Задача 1 ТОВ «Медиаком» звернулося в Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації із заявою встановленої форми на одержання генеральної ліцензії на імпорт товару, а саме медичних сильнодіючих речовин.
Розглянувши подану заяву й прикладені до нього документи, управління прийняло рішення про відмову в одержанні ліцензії. У мотивувальній частині рішення було зазначено, що у відповідності зі статтями 16, 20 Закону України «ПРО ЗЕД» імпорт зазначених товарів може здійснюватися винятково суб'єктами ЗЕД, які вповноважені Україною як державою на здійснення імпортних операцій, і на цей товар не поширюється режим ліцензування.
ТОВ «Медиаком» оскаржило рішення про відмову в одержанні ліцензії в суд.
Яке рішення повинен прийняти суд по дійсній суперечці?

Задача 2 Державне комерційне підприємство «Аргентум» здійснює переробку дорогоцінних металів (основний вид діяльності). Після виготовлення партії продукції 31 березня 2013 року підприємством «Аргентум» було укладено контракти про поставку відходів дорогоцінних металів з турецькою фірмою.
Чи необхідно одержання ліцензії на експорт товару?
Перелічити можливі варіанти оплати цього товару.

Завдання 1 Фірма «УкрБуд» займається експортом/імпортом будівельних робіт/послуг у Польщу протягом 5 років. У різні періоди своєї роботи фірмі надавалися різні види ліцензій. Які ліцензії надавалися в нижче наведених випадках:
а) фірма виграла тендер на будівництво магістральної дороги між Краковом і Варшавою, строком на 1 рік;
б) відповідно до контракту з польською фірмою «УкрБуд» зобов'язалася поставити в Польщу протягом 2 місяців дерев'яні бруси, у загальному обсязі 2400 м кв.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Сутність та класифікація нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності,особливості їх використання. У сучасній практиці державного регулювання зовнішньої торгівлі поряд з тарифними заходами досить широко застосовуються й інші, не пов’язані з митним оподаткуванням інструменти зовнішньоторговельної політики, які дістали назву нетарифних. Для того щоб вірно відповісти на це питання студенту необхідно, перш за все, дати визначення нетарифних методів, вказати випадки застосування державою вищезазначених заходів, розкрити їх особливості. Під час виступу було б доречно коротко розглянути основні класифікації нетарифних обмежень та наприкінці на основі аналізу діючого законодавства зробити власний висновок відносно ефективності їх нормативно-правового забезпечення.
Характеристика системи кількісних обмежень експортно-імпортних операцій. З усіх різновидів нетарифних бар’єрів найбільшого поширення набули кількісні обмеження, тобто адміністративні форми нетарифного державного регулювання торгового обороту, що визначають кількість і номенклатуру товарів, які дозволено до експорту чи імпорту. При відповіді на це запитання студенту потрібно вказати головну мету застосування кількісних обмежень, проаналізувати чим відрізняються вищезазначені обмеження за характером впливу на товарообіг від мита, податків та інших заходів протекціонізму. Для повноти відповіді необхідно виділити еволюційні етапи системи кількісних обмежень зовнішньоекономічних зв’язків, детально зупинитися на трьох основних видах кількісних обмежень, які склалися в сучасній торговельно-політичній практиці. В кінці доповіді слід зауважити який із інструментів зовнішньоторговельної політики досить часто використовується Україною стосовно до своїх конкурентів.
Введення режиму ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. При розгляді теми студент має, насамперед, зазначити, що ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій здійснюється всіма країнами, митними союзами і економічними групами держав, також повинно бути зазначено з якою метою і на що впливає введення режиму ліцензування і квотування, чи сприяє даний режим становленню економіки в країні.
Далі було б доцільно, щоб студент проаналізував нормативно-правову базу, яка існує на міжнародному рівні та ту, яка існує в нашій державі. Було б цікаво заслухати коментар до ст. 16 закону «Про ЗЕД». Коли буде дана характеристика всім поставленим питанням, студент повинен перелічити в яких випадках вводиться режим ліцензування і квотування, кожна із наведених ситуацій має бути освітлена для повноти відповіді. Добре було б, щоб були наведені приклади щодо кожного випадку.
Завершуючи доповідь, студент може зазначити що до кожного окремого товару застосовується лише один вид ліцензій чи квот. Підводячи підсумок, студент має вказати на значимість режиму ліцензування і квотування при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.
Автоматичне та неавтоматичне ліцензування. У відповідності зі ст. 16 закону “Про ЗЕД” ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у формі автоматичного або неавтоматичного ліцензування. Для того щоб правильно відповісти на це питання студенту необхідно дати визначення вищевказаних понять, указати якими державними органами та в який строк видаються відповідні ліцензії в рамках режиму ліцензування та квотування. Під час виступу було б доречно коротко розглянути випадки, при яких правила ліцензування не розповсюджуються на експорт та імпорт деяких товарів, здійснюваних уповноваженими суб'єктами ЗЕД, на експорт і реалізацію компенсаційної та прибуткової продукції, на операції Національного банку та ін. У кінці відповіді, керуючись діючим законодавством, потрібно навести приклади експорту та імпорту товарів до яких в 2015 році застосовувалося автоматичне та неавтоматичне ліцензування.
Види ліцензій і квот. Особливості окремих видів ліценцій і квот. Для того щоб вірно відповісти на це питання студент повинен проаналізувати ст.1 закону України «Про ЗЕД», саме ця стаття закріплює основні моменти щодо особливостей та видів ліцензій і квот.
Перелічення ліцензій і квот, тобто тільки їх зазначення не є повною відповіддю. Відповідь має складатися з наданням характеристики кожному із видів. Спочатку студент має зупинитись на видах ліцензій та їх особливостях, а вже потім на квотах та їх видах. При розповіді про квоти потрібно звернути увагу на те, що вони підрозділяються на основні та додаткові, вказати які з видів квот входять до цих підрозділів, підкреслити їх особливості, зазначити чому саме відбувається такий розподіл, в чому полягає їх відмінність від ліцензій, навести приклади.
Для того щоб відповідь була повноцінною, студенту необхідно звернути свою увагу на такі нормативні акти, як закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» 22.12.1998 р., закон «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» та інші – всі вони дадуть змогу повно відповісти на питання.
В кінці відповіді студент обов’язково повинен зупинитися на ролі та значення яке відіграють ліцензії та квоти для регулювання ЗЕД.
Порядок і процедура отримання ліцензій і квот суб’єктами ЗЕД. Підходячи до вивчення цього питання, студент повинен проаналізувати ст. 16 закону «Про ЗЕД». Саме цей нормативно-правовий акт закріплює основні положення порядку і процедури, отримання ліцензій і квот.
Під час відповіді студент має звернути свою увагу, яким саме органом приймається рішення про введення режиму ліцензування і квотування, хто встановлює термін даного режиму. Також повинно бути зазначено, чи режим ліцензування і квотування розповсюджує свою дію на всі види продукції, чи, можливо, існують якісь обмеження, хто саме здійснює видачу ліцензій і квот.
Відповідаючи на другу частину питання про процедуру отримання ліцензій і квот, студент має охарактеризувати процес видачі, зазначити особливості. Насамперед, доцільно зупинитися на формуванні та складанні заявки, вказати основні їх реквізити. Для позитивної оцінки цікаво було б, щоб студент самостійно склав заявку по окремому виду продукції.
Завершуючи, доповідач має вказати на сам процес завершення видачі ліцензій і яке значення відіграє ліцензія на митниці при здійсненні суб’єктами ЗЕД.
Ліцензування валютних операцій. Вивчаючи це питання, студент повинен проаналізувати Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і контролю» від 19.02.93 р. Цей Декрет закріплює основні засади ліцензування валютних операцій. Має бути зазначено при яких випадках вимагається наявність індивідуальної ліцензії НБУ, а в яких ні. Навести приклади. Також потрібно, щоб студент мав змогу відповісти на питання кого ми розуміємо під резидентами та нерезидентами; необхідно вказати поняття валютних цінностей, було б доцільно, щоб студент навів саме те визначення, яке дається в Декреті КМУ від 19.02.93 р.
Далі доречно, щоб студент зупинився на п.4 ст.5 Декрету, де перелічуються операції з валютними цінностями, при здійсненні яких вимагається наявність індивідуальної ліцензії. При відповіді потрібно зупинитися на кожному окремому виду операцій, розкрити їх зміст, вказати винятки, тобто в яких випадках проведення операцій з валютними цінностями не потребує отримання індивідуальної ліцензії.
Підсумовуючи вищесказане, студент має ще раз підкреслити особливості ліцензування валютних операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Індивідуальний режим ліцензування як спеціальна санкція за порушення законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Відповідаючи на це питання, студент має проаналізувати, насамперед, ст.37 закону України «Про ЗЕД», також Положення «Про порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст.37 закону України «Про ЗЕД» від 17.04.2000 р. №52, та Положення «Про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій» від 17.04.2000 р. №47. Проаналізувавши ці два положення, студент матиме змогу відповісти на питання, що розуміється під спеціальними санкціями, ким вони застосовуються і в яких випадках, на яких строк вони діють, які обмеження виникають для суб’єктів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Після того як студент відповість на всі питання, обов’язково потрібно, звернути увагу на спеціальні санкції, які встановлені законом «Про ЗЕД», охарактеризувати кожну із них. Закон «Про ЗЕД» не дає визначення, тобто повно не розкриває основні положення індивідуального режиму ліцензування, все це потрібно шукати в підзаконному нормативному акті, а саме в Положенні від 17.04.00 р.№52.
Саме п. 2 розкриває зміст індивідуального режиму ліцензування, вказує з якою митою вводиться даний вид ліцензії, в якому порядку відбуваються оформлення разової (індивідуальної) ліцензії.
Далі студенту необхідно зупинитися на Положенні «Про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій» від 17.04.00 р. №47, в цьому положенні студент зможе знайти порядок видачі разових ліцензій, також те, які критерії існують, згідно з якими Міністерство економічного розвитку і торгівлі України передає право оформлення та видачі ліцензії відповідним управлінням, а коли це право належить виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, навести ці випадки; при відповіді має бути зазначено, які документи потрібні для одержання ліцензії, на який період видається ліцензія, і кому саме вона видається, ким приймається рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії, і в який строк це відбувається, зазначити основні положення при яких виноситься відмова у видачі ліцензії.
Підводячи підсумок, студент повинен зупинитися на застосуванні (скасуванні, зміні, призупиненні дії) індивідуального режиму ліцензування, вказати його значимість для встановлення та повноцінного здійснення ЗЕД.

Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, Ст.144.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, Ст. 377.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994р. № 185/94-ВР // ВВР України, 1994р., № 40, Ст.364.
Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України вiд 22.12.1998 р. № 330-XIV // ВВР України, 1999 р., № 9-10, ст. 65.
Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998 р. № 331-XIV // ВВР України, 1999 р., № 12-13, ст. 80.
Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 22.12.1998 р. № 332-XIV // ВВР України, 1999 р., № 11, ст. 78.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 // ВВР України 1993, № 17, ст.184.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Постанова Кабінету Міністрів України // ОВУ від 22.01.2016р., №4, Ст. 57
Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій: Наказ Мінекономіки України, Положення від 17.04.2000р. № 47 // ОВУ №19 стор. 129 від 26.05.2000 р.
Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": Наказ Мінекономіки, Положення від 17.04.2000р. № 52 // ОВУ №19 стор.177 від 26.05.2000 р.

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А.,Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності» // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л. Новак В.О. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. 372 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000 ”, 2006. – 512 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.


ТЕМА 7. ЗАБОРОНИ, ОБМЕЖЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ МІРИ У ВІДНОШЕННІ ІМПОРТУ, ЕКСПОРТУ І ТРАНЗИТУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ.

Лекція 2 год.
Заборона деяких видів експорту й імпорту в Україні. Забезпечувальні міри при експортно-імпортних операціях. Застосування процедури міжнародних торгів. Режим попередніх імпортних депозитів. Експортний контроль. Предмет ДЕК (товари військового призначення, товари подвійного використання). Міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю. Повноваження Державної служби експортного контролю України.

Практичне заняття – 2 години, самостійна робота – 3 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Практичне заняття:
1. Заборона деяких видів експорту й імпорту в Україні.
2. Забезпечувальні міри при експортно-імпортних операціях.
3. Застосування процедури міжнародних торгів.

Самостійна робота:

1. Режим попередніх імпортних депозитів.
2. Експортний контроль.
3. Предмет ДЕК (товари військового призначення, товари подвійного використання).
4. Міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю.
5. Повноваження Державної служби експортного контролю України.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

ІІІ. ЗАДАЧІ.
Задача 1 Російське підприємство ТОВ «Світло» уклало договір (контракт) від 25 січня 2014 року з українським підприємством ТОВ «Ранок» на купівлю товару - свинина свіжа, охолоджена, або морожена. Датою вступу договору купівлі-продажу товару між ТОВ «Світло» і ООО «Ранок» у юридичну чинність є 02 лютого 2014 року.
ТОВ «Світло» відкриває попередній імпортний депозит 04 лютого 2014 року. Відповідним банком була видана довідка, установленої форми, що є підставою для пропуску товару через митний кордон України.
При оформленні пропускних документів на митному кордоні України, працівники Митних органів зажадали ліцензію, що видається з узгодження з Міністерством аграрної промисловості.
Чи законні дії працівників митних органів?

Задача 2 Петров і Сидоров створили ТОВ «Экстримнебо» з метою виготовлення спеціально призначеного для парашутів устаткування (костюмів, шоломів, систем подиху). Коли виробництво продукції було повністю налагоджене, вони зареєструвалися як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів і одержали разовий дозвіл на експорт своєї продукції в країни СНД. Після закінчення терміну дії дозволу, переконавшись у вигідності здійснення такої діяльності, Петров і Сидоров вирішили оформити генеральний дозвіл. Зібравши необхідний пакет документів, вони відіслали його в Держекспортконтроль України. Але через 10 днів їм повідомили про відмову в оформленні генерального дозволу, мотивуючи це тим, що в ООО не створена система внутрішньфірмового експортного контролю.
Чи мав право Держекспортконтроль відмовити в оформленні генерального дозволу по даній підставі? У яких випадках і для чого створюється система внутрішньфірмового експортного контролю?

Задача 3 АТ «Технокампані», будучи суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, одержало генеральний дозвіл на експорт оптичних комп'ютерів. На підставі даного дозволу підприємство поставило в Польщу партію таких комп'ютерів на суму 250 тис. гривень. Але в скоріше з'ясувалося, що при оформленні генерального дозволу директор АТ Іванов подав у Держекспортконтроль України підроблену копію свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньфірмового експортного контролю. За таке порушення на АТ «Технокампани» був накладений штраф.
Обчисліть суму штрафу.

Завдання 1 У 2014р. ТОВ «Фармацея» уклало договір з російською фірмою «Россмед» на поставку лікарських препаратів в Україну.
Чи буде в цьому випадку до підприємства застосовуватися режим попередніх імпортних депозитів?

Завдання 2 Підприємство «Харківський танковий завод» бажає брати участь у виставці військової техніки в Саудівській Аравії.
У який орган державної влади вона повинна звернутися для одержання дозволу на участь у виставці, які документи вона повинна надати?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Заборона деяких видів експорту й імпорту в Україні. Щоб з’ясувати це питання студент повинен звернутися до закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Митного кодексу України. Закон вказує на об’єкти (предмети, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу; продукція та послуги, які містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду, тощо), так об’єкти, які переміщаються через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності або можуть завдати шкоди здоров’ю, життю громадян та інше.
Забезпечувальні міри при експортно-імпортних операціях. Студент повинен розуміти, в яких випадках та які саме забезпечувальні заходи повинні застосовуватися. Одним з таких засобів є спеціальні імпортні процедури: застосування процедури міжнародних торгів або аналогічних процедур; режим попередніх імпортних депозитів. Також до забезпечувальних мір відносять фінансові гарантії (гарантійний лист банку, грошова застава, страхування фінансової відповідальності перевізника).
Застосування процедур міжнародних торгів. Відповідно до вищезгаданого закону, можуть застосовуватися процедури міжнародних торгів. У сфері державної закупівлі передбачено проведення торгів за участю суб’єктів господарської діяльності будь-якої державної належності. Необхідно дати аналіз поняттю «торги» та «міжнародні торги». Також потрібно звернути увагу на те, які саме види міжнародних торгів застосовуються у світовій практиці та які використовує Україна в сфері зовнішньоекономічної діяльності: публічні, неоголошені та одиничні торги. Студент повинен розкрити характерні риси кожного виду торгів, роз’яснити сутність цих торгів, визначити коло суб’єктів, які приймають участь в тендерах (в цьому пункті найбільше видно різницю між трьома даними видами торгів). Також необхідно згадати документи, в яких містяться умови підготовки, організації та проведення міжнародних торгів. Студенту варто стисло розкрити процедуру проведення цих торгів.
Режим попередніх імпортних депозитів. Студент має з’ясувати, що режим попередніх імпортних депозитів застосовується як тимчасовий захід захисту ринку. Відповідно до закону України «Про ЗЕД», студент повинен знати, яка мета даного режиму, хто вводить і встановлює умови відкриття режиму, який максимальний розмір сум депозитів. Також потрібно звернути увагу на процедуру обертання коштів (довідка комерційного банку про надходження сум є підставою для пропуску товару через митну територію України).
Експортний контроль. Відповідати на дане питання слід таким чином, щоб з’ясувати, що експортний контроль є комплексом заходів з контролю за міжнародними передачами товарів, їх використанням юридичною чи фізичною особою, що здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю та іншими державними органами з метою забезпечення захисту інтересів національної безпеки та відповідно до міжнародних зобов'язань України. Також треба визначити поняття та особливості системи внутрішньофірмового експортного контролю. Питання ДЕК регулюються, насамперед, законом України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та кількома іншими нормативними актами.
Предмет ДЕК (товари військового призначення, товари подвійного використання). При вивчені даного питання необхідно звернутися до вищезгаданого закону та Положення «Про державний експортний контроль в Україні». Необхідно визначити коло предметів, які є об’єктом ДЕК (озброєння, військова та спеціальна техніка, окремі види сировини, матеріали, обладнання та технології, які можуть бути використані для їх створення), та винятки з нього. Список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю наведено у Постанові КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки закріплено в Постанові КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання».
Міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю. Дане питання регулюється законом України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, що затверджені вищезгаданими Постановами КМУ. Необхідно розкрити порядок та етапи здійснення ДЕК (під час ведення переговорів про укладання зовнішньоекономічних договорів щодо міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю та ДЕК за кінцевим використанням товарів). Потрібно зауважити, що експортно-імпортні операції з військовою технікою, товарами військового та подвійного призначення, та іншими товарами і предметами, які підлягають експортному контролю, як правило, здійснюють зареєстровані спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю суб'єкти підприємницької діяльності України, які мають намір здійснювати або здійснюють міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність. Під час відповіді потрібно розкрити процедуру та строки отримання дозволу чи висновку на право експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення чи реекспорту товарів суб'єктом ЗЕД, який бажає здійснювати міжнародні передачі товарів, що підлягають ДЕК.
Повноваження Державної служби експортного контролю України. Статус державної служби експортного контролю України регулюється Указами Президента України «Про Державну службу експортного контролю України» від 27.12.2001 року № 1265/2001 та від 08.04.2011р.року №448/2011. Студентові слід звернути увагу на такі важливі її повноваження, як дозвіл та висновки щодо товарів, які підлягають ДЕК, участь даної служби у складанні переліку товарів, міжнародний обіг яких підлягає експортному контролю. Потрібно визначитись з колом суб’єктів, які складають даний перелік, хто його затверджує, строки його перегляду.

Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, Ст.144.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, Ст. 377.
Митний кодекс України, № 92-IV від 13.03.2012 // Голос України  від 21.04.2012 № 73, / № 73-74
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 21.05.2012 № 436 // Урядовий кур'єр  від 30.05.2012 р. № 95
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 15.07.1994 № 117/94-ВР // Голос України  від 27.07.1994
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV // Голос України від 20.03.2003 № 54
Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.09.2000 № 1469 // УК від 10.10.00 р. / ОВУ №39, стор. 57 від 13.10.00 р.
Положення про Державну службу експортного контролю України. – затв. Указом Президента України від 08.04.11. № 448/2011
Про Державну службу експортного контролю України. – затв. Указом Президента України від 27.12.01. № 1265/2001
Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання: Постанова КМУ від 28.01.04. № 86
Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення: Постанова КМУ від 20.11.03. № 1807 зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ від 28.10.2004 № 1432, від 23.12.2004 № 1721.
Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 08.06.1998 № 838 // ОВУ №23 стор. 47 від 25.06.98р.

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.

Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А.,Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л. Новак В.О. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. 372 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000 ”, 2006. – 512 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.
Ершов А.Д., Роденков А.И., Тараторин А.Г. Экспортный контроль и нетарифное регулирование ВЭД / Научн. Редактор А.Д. Ершов. –СПб.: ИВЭСЭП, Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА СЗТУ России, «Знание» 2001. – 280с.


ТЕМА 8. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ НЕТАРИФНИХ ОБМЕЖЕНЬ У СФЕРІ ЗЕД. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ. СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ.

Лекція 2 год.
Приховані методи протекціонізму, їх класифікація. Ветеринарний контроль. Фітосанітарний контроль. Екологічний контроль. Санітарно-гігієнічний контроль. Контроль якості експортно-імпортних товарів. Сертифікація продукції і послуг. Система сертифікації продукції в Україні. Національні і міжнародні стандарти і вимоги. Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні й екологічні стандарти і вимоги. Митне оформлення товарів (продукції), підлягаючих обов'язковій сертифікації в Україні. Види (перелік) сертифікатів, необхідних при митному оформленні вантажів.

Практичне заняття – 2 години, самостійна робота – 3 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Практичне заняття:
Приховані методи протекціонізму, їх класифікація.
Ветеринарний контроль.
Фітосанітарний контроль.
Екологічний контроль.
Санітарно-гігієнічний контроль.

Самостійна робота:

Контроль якості експортно-імпортних товарів.
Сертифікація продукції і послуг.
Система сертифікації продукції в Україні.
Національні і міжнародні стандарти і вимоги.
Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні й екологічні стандарти і вимоги.
Митне оформлення товарів (продукції), підлягаючих обов'язковій сертифікації в Україні.
Види (перелік) сертифікатів, необхідних при митному оформленні вантажів.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

ІІІ. ЗАВДАННЯ:
Завдання 1 При наявності яких документів дозволяється ввіз на Україну насіння, рослинної продукції?
Завдання 2 При перетині митного кордону фізична особа стверджує, що їде в Київ на сільськогосподарську виставку зі зразками злаків, надаючи підтверджувальні документи.
Чи поширюється на дану особу порядок митного оформлення імпортованих товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації в Україні?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Приховані методи протекціонізму, їх класифікація. Кількісні обмеження є альтернативою тарифів при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності, однак існують інші нетарифні методи, які застосовуються стосовно імпортної продукції паралельно із системою митного регулювання. Контроль за застосуванням деяких із них покладено на митні органи. Дану групу обмежень інколи називають «прихованими методами протекціонізму». При відповіді на запитання студенту потрібно дати їх визначення, розкрити класифікацію нетарифних обмежень, назвати основні показники ефективності використання бар’єрів та навести приклади найбільш поширених технічних заходів, які використовує наша держава при реалізації зовнішньоекономічної політики.
Ветеринарний, фітосанітарний, екологічний та санітарно-гігієнічний контроль. Ветеринарний контроль експортних та імпортних товарів здійснюється згідно з положеннями Закону України «Про ветеринарну медицину», фітосанітарний - Законом України «Про карантин рослин», екологічний –Постановою КМУ «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон», та санітарно-гігієнічний - Законом «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення». Щоб з’ясувати це питання студенту необхідно ознайомитися і проаналізувати вищевказані нормативні джерела, назвати контролюючі державні органи в цій сфері, на основі прочитаного вказати мету та значення введення державою всіх видів контролю. Далі студенту потрібно коротко зупинитися на визначенні понять «ветеринарний», «фітосанітарний», «екологічний», «санітарно-гігієнічний» контроль, розкрити процедури проходження суб’єктами ЗЕД відносно імпортованих (експортованих) ними товарів вищезазначених видів контролю.
Контроль якості експортно-імпортних товарів. При розгляді загальних засад ведення контролю за якістю експортно-імпортних товарів в Україні треба, перш за все, визначитися із сутністю даного виду державного контролю, а також загальною метою, яку переслідує держава, впроваджуючи подібні заходи, тобто студент має знати та вміти вказати, на що, у першу чергу, спрямовані вимоги із стандартизації та сертифікації, що застосовуються до експортно-імпортних товарів. Для цього необхідно проаналізувати зміст статті 18 закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», положення Закону «Про стандартизацію» та Декрету «Про стандартизацію та сертифікацію», зокрема, статтю 2, а також деякі інші норми (у тому числі - Наказ Державного комітету ветеринарної медицини № 85 від 13.04.2009р.- Про затвердження Правил видачі ветеринарних документів) Студент має знати, з урахуванням яких правових, економічних, екологічних та інших показників має проходити як безпосередньо процес стандартизації та сертифікації, так і, зокрема, реалізація політики державного контролю за додержанням цих офіційних вимог.
Сертифікація продукції і послуг. Система сертифікації продукції в Україні. Національні і міжнародні стандарти і вимоги. Починаючи відповідати на це запитання, студент має вказати на мету сертифікації як одного з проявів державної політики у сфері контролю за якістю експортно-імпортних товарів. При розгляді цього питання студент також повинен, зокрема, дати поняття та склад системи (у т.ч. державної) сертифікації, поняття сертифікату відповідності державної системи сертифікації, визначитися щодо обов’язкової сертифікації, згідно із ст.ст. 14 – 16, 19 Декрету КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію». Студенту треба вказати, коли та за яких умов, у відповідності до статті 18 Закону «Про ЗЕД», при імпорті продукції на територію України застосовуються національні стандарти й вимоги нашої держави, а коли – міжнародні чи іноземні, і, відповідно, які сертифікати (чи свідоцтва про визнання іноземного сертифікату) підлягають пред’явленню при імпорті такої продукції на територію України. Для цього студент також повинен ознайомитися з деякими іншими нормативними джерелами, зокрема, з Наказом Державного комітету ветеринарної медицини № 85 від 13.04.2009р.- Про затвердження Правил видачі ветеринарних документів. Необхідно окреслити особливості сертифікації товарів, коли це пов’язане з відібранням проб чи зразків товару (продукції) або з проведенням випробувань руйнівними методами, а також визначитися з подальшою долею товару, який не пройшов сертифікацію. Для цього студенту треба керуватися Постановою КМ №446 від 14.05.2008 «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» п. 7.
Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні й екологічні стандарти й вимоги. Основною нормою, якою повинен керуватися студент при розгляді даного питання, є вищезазначена стаття 18 Закону «Про ЗЕД», яка визначає загальний порядок встановлення і використання технічних, фармакологічних, санітарних, ветеринарних, фітосанітарних та екологічних стандартів та вимог до якості експортно-імпортних товарів. Студент має знати, що встановлення цих стандартів і вимог не може застосовуватися компетентними державними органами у якості нетарифних бар’єрів на шляху законного здійснення зовнішньоекономічної діяльності її суб’єктами. Треба визначитися, яких строків мають дотримуватися органи державного управління України при запровадженні вказаних вимог. Також студент повинен вказати поняття та загальні положення (об’єкт, суб’єкт та ін.) застосування окремих видів контролю, у відповідності із вищезазначеними стандартами й вимогами, пояснити, у чому полягає їхня сутність. Для цього він має ознайомитися із законами «Про карантин рослин» (ст.ст. 11, 12), «Про ветеринарну медицину» (зокрема, ст.ст. 17, 18, 22), «Про металобрухт» (ст.ст. 9, 10, 12), постановою уряду «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон» (п. 1), Правилами фітосанітарного контролю на державному кордоні України та Правилами видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов’язковому ветеринарному контролю (пп. 5 - 8).
Митне оформлення товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні. Види (перелік) сертифікатів, необхідних при митному оформленні вантажів. Перш за все, студент повинен вказати, що встановлені чинним законодавством України процедури щодо митного оформлення експорту, імпорту чи транзиту підконтрольних товарів мають проводитися лише після закінчення необхідного контролю щодо цих товарів. Необхідно зазначити, які саме документи мають бути у суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності при проведенні ним експорту-імпорту товарів, що підлягають тому чи іншому виду обов’язкового державного контролю якості (ст. 11 закону «Про карантин рослин», ст. 22 закону «Про ветеринарну медицину», ст. 1, 9 закону «Про металобрухт», пп. 3, 5 Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні). Варто також згадати про особливості у здійсненні експортно-імпортних операцій з металобрухтом. Студент повинен вказати, що обов’язковій сертифікації не підлягає певний перелік товарів. Для цього йому треба знати зміст п. 2 вказаного Порядку.

Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, Ст.144.
Митний кодекс України, № 92-IV від 13.03.2012 // Голос України  від 21.04.2012 № 73, / № 73-74
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, Ст. 377.
Про стандартизацію: Закон України вiд 05.06.2014 р. № 1315- VII // ВВР України, 2014 р., № 31, Ст. 1058. (набирає чинності 03.01.2015 р.).
Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15.01.2015 р. № 124-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 14. – Ст.96.
Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Відомості Верховної Ради, 1998, №19,ст..98//Закон від 23.12.1997 №771/97-ВР
Про карантин рослин: Закон України вiд 30.06.1993р. № 3348-XII (в редакції Закону України від 19.01.2006р.) // ВВР України, 2006р., № 19-20, Ст.167.
Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992р. № 2498-XII (в редакції Закону України від 16.11.2006) // ВВР України, 2007р., № 5-6 , Ст.53.
Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994р. №4004-ХІІ // ВВР України, 1994 р., № 27. Ст. 218)
Про металобрухт: Закон України від 05.05.1999р. № 619-XIV // ВВР України, 1999р., № 25, Ст.212.
Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України вiд 10.05.1993р. № 46-93 // ВВР України, 1993р., № 27, ст.289
Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку: Мінагрополітики України, Наказ від 01.08.2014р. №288 // Офіційний Вісник України від 24.10.2014 №83
Про деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин»: Постанова від 12.05.2007 №705 // Урядовий кур’єр від 30.05.2007 №93
Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон: Кабінет Міністрів України, Постанова від 24.10.2002 №1569 // Офіційний Вісник України від 15.11.2002 №44
Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів: Наказ Державний комітет ветеринарної медицини України від 13.04.2009 р. №85
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Президент України; Указ, Положення від 13.04.2011 № 465/2011 // Офіційний вісник України  від 26.04.2011 р., № 29, стор. 340, стаття 1271
Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів: Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України вiд 23.08.2005 № 414 // ОВУ №40, ст.2571 від 21.10.2005 р.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Мінекобезпеки України; Наказ, Положення від 08.09.1999 № 204 // Офіційний вісник України  від 10.12.1999 р., № 47, стор. 156
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.1995 № 198.

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л. Новак В.О. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. 372 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000 ”, 2006. – 512 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;ТЕМА 9. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.

Лекція 4 год.
Сутність валютних відносин. Валютне регулювання в сфері ЗЕД. Регулювання валютних операцій (поняття, види, суб’єкти). Поняття іноземних валют. Класифікатор іноземних валют. Валютні ризики і способи їх усунення.

Практичне заняття – 2 години, самостійна робота – 4 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Практичне заняття:
Сутність валютних відносин.
Валютне регулювання в сфері ЗЕД.

Самостійна робота:

Регулювання валютних операцій (поняття, види, суб’єкти) .
Поняття іноземних валют.
Класифікатор іноземних валют.
Валютні ризики і способи їх усунення.
Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:
1. Нормативно-правова основа валютного регулювання ЗЕД.
2. Механізм валютного контролю.
3. Штафні санкції за порушення валютного законодавства.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Сутність валютних відносин, суб’єкти валютного регулювання. Становлення і розвиток світових господарських зв’язків неможливо уявити без функціонування системи валютних відносин, основою якої є розвиток законів грошового обігу, що діють у національній економіці. Валютні відносини – це форма організації грошових відносин (розрахунків та платежів ) на міжнародному, міждержавному рівні. Формами прояву даних відносин є: валютні цінності, валютні операції, валютний обмін, експорт та імпорт капіталу, надання займів та субсидій, інвестування прибутків, міжнародний туризм та ін. Система валютного регулювання – це регламентація режиму здійснення валютних операцій, міжнародних розрахунків, визначення загальних принципів валютного регулювання, повноважень державних органів і функцій банків та інших кредитно-фінансових установ у регулюванні валютних операцій, прав та обов’язків суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства, які встановлюються Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю». При розгляді цього питання студенту, на основі вищевказаного нормативно-правового акту, потрібно дати визначення поняття «валютних відносин», розкрити сутність системи валютного регулювання та охарактеризувати коло суб’єктів валютного регулювання. Далі було б доречно розглянути повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю.
Валютне регулювання в сфері ЗЕД. Регулювання валютних операцій. Валютне регулювання в сфері ЗЕД – це, насамперед, регулювання валютних операцій. Відповідно до Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю», треба дати поняття цих операцій, зазначити які операції з валютою є виключенням з валютних операцій у сфері ЗЕД (операції між резидентами в валюті України та інші), що розуміють під терміном «валютні цінності» (дати перелік предметів, які вважаються валютними цінностями). Навести приклади валютних операцій (кредитні та розрахункові операції між суб’єктами ЗЕД). Валютні операції є об’єктом валютного регулювання та валютного контролю. Підсумовуючи вищевказане студент має дати визначення понять «валютне регулювання» і «валютний контроль» та охарактеризувати їх правовий характер.
Ліцензування валютних операцій. Вивчаючи це питання, студент повинен проаналізувати Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і контролю» від 19.02.93 р. Цей Декрет закріплює основні засади ліцензування валютних операцій. Має бути зазначено при яких випадках вимагається наявність індивідуальної ліцензії НБУ, а в яких ні. Навести приклади.
Далі доречно, щоб студент зупинився на п.4 ст.5 Декрету, де перечислюються операції з валютними цінностями, при здійсненні яких вимагається наявність індивідуальної ліцензії. При відповіді потрібно зупинитися на кожному окремому виді операцій, розкрити їх зміст, вказати винятки, тобто в яких випадках проведення операцій з валютними цінностями не потребує отримання індивідуальної ліцензії.
Підсумовуючи вищесказане, студент має ще раз підкреслити особливості ліцензування валютних операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття іноземних валют. Класифікатор іноземних валют. При проведенні валютних операцій українські підприємства та організації керуються Класифікатором іноземних валют, що перебувають в обігу, є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави та можуть бути використані при здійсненні торговельних та неторговельних платежів суб’єктами підприємницької діяльності та банками України. Користуючись класифікатором іноземних валют, перш за все потрібно дати поняття «іноземні валюти» та розповісти про їх поділення на групи: вільно конвертована валюта, яка широко застосовується для здійснення платежів за міжнародними операціями та продається на головних валютних ринках світу (1 група); вільноконвертована валюта, яка не застосовується широко для здійснення платежів за міжнародними операціями та не продається на головних валютних ринках світу (2 група); неконвертована валюта (3 група). Необхідно навести приклади країн до кожної групи іноземної валюти.
Порядок організації розрахунків в іноземній валюті. Об’єктом валютного контролю в сфері ЗЕД виступають і розрахункові операції в іноземній валюті в межах експортно-імпортних операцій, які регламентуються Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 29.09.1994 р. При вивченні цього питання студенту потрібно назвати і охарактеризувати порядок організації розрахунків в іноземній валюті при здійсненні резидентами України зовнішньоекономічних операцій, зазначити їх особливості. Далі студенту потрібно засвоїти якими є строки повернення в Україну валютної виручки резидентів за експортними операціями, визначити чи встановлені граничні строки ввезення в Україну товарів за імпортними операціями, які здійснюються на умовах попередньої оплати. В кінці відповіді було б доречно розповісти про відповідальність, яка настає в разі перевищення резидентами строків розрахунків за зовнішньоекономічними договорами та зазначити за яких умов допускається перевищення строків розрахунків за зовнішньоекономічними договорами.
Валютні ризики і способи їх усунення. При укладенні довготривалих контрактів виникають валютні ризики, що пов’язано зі змінами курсу валюти, унаслідок чого змінюється реальна вартість платежу. При вивченні цього питання студенту потрібно дати визначення валютних ризиків, вказати які існують види валютних застережень та охарактеризувати основні методи страхування валютних ризиків.

Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, Ст.144.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, Ст. 377.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994р. № 185/94-ВР // ВВР України, 1994р., № 40, Ст.364.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 // ВВР України 1993, № 17, Ст.184.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Голос України від 23.01.2001 № 12 // Голос України  від 23.01.2001 № 12
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Голос України від 22.06.1999 р.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Верховна Рада України; Закон від 05.04.2001 № 2346-III // Голос України від 16.05.2001 № 84
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII // Голос України від 18.11.2014 № 216
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України, Національний банк; Постанова від 12.12.1998 № 1968 // Офіційний вісник України від 31.12.1998р., № 50, стор. 100
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Положення від 08.02.2000 № 49 // Офіційний вісник України  від 21.04.2000 р., № 14, стор. 41
Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Національного банку України вiд 04.02.1998 р. № 34 // ОВУ від 15.11.2002 - 2002 р., № 44, стор. 204, Ст. 2047.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Положення, Перелік від 12.11.2003 № 496 Офіційний вісник України від 19.12.2003 р., № 49, стор. 229.

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / Ю.В. Макогон, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, О.О. Коваленко, В.М. Грідасов, С.В. Чемерис, А.В. Гончарова / За ред. д.е.н., проф. Ю.В. Макогона. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 424 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.
Трапезников В.А. Валютне регулювання в міжнародном інвестиційном праві .- М.: Волтерс Клівер, 2004.-176с.


ТЕМА 10. РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН І ТАРИФІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ.

Лекція 2 год.
Цінова політика на зовнішньому ринку. Види цін та порядок їх встановлення в сфері експортно-імпортних операцій в Україні. Цінові та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів.

Самостійна робота – 3 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Цінова політика на зовнішньому ринку.
Види цін та порядок їх встановлення в сфері експортно-імпортних операцій в Україні.
Цінові та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів. Цінова політика на зовнішньому ринку.
Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:
1. Фактори ціноутворення в ЗЕД.
2. Цінові стратегії на зовнішньому ринку.
3. Послідовність дій у міжнародному ціноутворенні.
ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Цінова політика на зовнішньому ринку. Поняття світової ціни. Ціни і цінова політика – найважливіші елементи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Ціна є вирішальним чинником в експортній діяльності, оскільки вона визначає її економічну доцільність. Формування цінових рішень на зовнішніх ринках пов’язане зі значними труднощами, які полягають насамперед у визначенні ступеня свободи при формуванні власної ціни продажу товару (що має спектр від адміністративної фіксації до повної свободи). У кожній країні існують свої критерії оптимальної ціни, на яку впливають витрати, купівельна спроможність,соціальна цінність товару тощо. Цінова політика – це визначення рівня цін і можливих варіантів їх зміни залежно від цілей та завдань, що стоять при здійсненні експортно-імпортних операцій в короткотерміновому плані та в перспективі. При вивченні цього питання студенту необхідно перш за все дати визначення ціни, цінової політики, світової ціни, назвати та розкрити критерії за якими можна класифікувати світові ціни. В кінці доповіді доречно зазначити, що визначення рівня ціни в ЗЕД відбувається на основі двох видів цін: що публікуються та розрахункових, потім навести приклади сфери їх застосування.
Тенденції взаємозв’язку внутрішніх та зовнішніх цін. Перехід від внутрішнього ринку до світового не є прямим і безпосереднім. Між внутрішніми ринками і світовою торгівлею існують економічні кордони у формі тарифних та нетарифних бар’єрів, що створюють перешкоди на шляху вирівнювання норм прибутку і рівня витрат та регулюють ціни внутрішньої і міжнародної торгівлі, відокремлюють внутрішні ринки окремих країн. Характер і ступінь відокремлення значно впливає на взаємозв’язок цін. На практиці можна виділити три типи відокремлення внутрішніх ринків окремих країн. Студент має ретельно проаналізувати вказані типи та назвати головні причини розбіжностей між внутрішніми і світовими цінами.
Контрактні (договірні ) ціни в сфері ЗЕД. Даний вид ціни відноситься до групи вільно утворених цін. Студент має розповісти про значення й практичну необхідність встановлення саме договірних цін в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Необхідно зауважити, що договірні ціни в сфері ЗЕД формуються відповідно до цін та тарифів світового ринку. Також треба зазначити, хто саме регулює внутрішнє ціноутворення на експортну та імпортну продукцію в Україні.
Контроль за підтримкою дисципліни цін і відповідальність за її порушення. Відповідно до Конституції України суб’єктам ЗЕД не дозволяється зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. З огляду на це, студенту треба визначитись з колом нормативних актів, які регулюють дані питання (антимонопольне законодавство), суб’єктами, які контролюють діяльність на ринку (Антимонопольний комітет України). Відповідно до Інструкції «Про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санкцій органами держаного контролю за цінами» студенту треба навести випадки, коли застосовуються санкції, та які саме санкції застосовуються.
Ціни зовнішньоекономічних контрактів. Ціна товару – одна із найважливіших умов контракту купівлі-продажу. Кожна зовнішньоторговельна операція повинна обов’язково містити умову про ціну, за якою продається товар, або вказівку способу визначення ціни цього товару. Поширеним способом визначення ціни є встановлення її за біржовим котируванням на день поставки. При визначенні ціни товару у контракті купівлі-продажу називаються: одиниця виміру ціни, базис ціни, валюта ціни, засіб фіксації ціни і рівень ціни. При вивченні цього питання студент має ретельно зупинитися та охарактеризувати всі вищевказані елементи визначення ціни.
Цінові та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів. Цінова політика на зовнішньому ринку. Розглядаючи види цін відносно до експортно-імпортних операцій не можна не торкнутися питання щодо ціни зовнішньоекономічних контрактів, як одного з найважливіших елементів даного контракту. При здійсненні експортних та імпортних операцій безпосередньо або через зовнішньоторговельного посередника в розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні (зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку. Студенту слід зазначити, що кожна зовнішньоекономічна операція повинна обов'язково містити умови про ціну, за якою продається товар чи вказувати спосіб визначення ціни товару. Поширеним способом визначення ціни є встановлення її за біржовим котируванням на день поставки. При визначенні ціни товару у контракті купівлі-продажу найчастіше вказуються: одиниця виміру ціни, базис ціни, валюта ціни, спосіб фіксації ціни та рівень ціни, знижки, валюта платежу. Кожному із цих показників необхідно дати характеристику та зазначити його значення для зовнішньоекономічного контракту. До фінансових умов контракту відносяться способи платежу, форми розрахунків та засоби розрахунків.

Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, ст.144.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, ст. 377.
Про ціни і ціноутворення:Закон України від 21.06.2012 р. № 5007-XI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013 р., № 19-20, ст. 190.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 // ВВР України 1993, № 17, ст.184.
Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Національного банку України вiд 12.11.2003р. № 492 // ОВУ від 02.01.2004 - 2003 р., № 51, том 1, стор. 316, ст. 2707.
Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Національного банку України вiд 04.02.1998 р. № 34 // ОВУ від 15.11.2002 - 2002 р., № 44, стор. 204, ст. 2047.

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. / За ред. О.В. Шкурупій. – К.: Центр учбової літератури, 2012, – 248с.
Калетнік Г.М., Козловський, В.О., Заболотний Г.М., Козловський С.В. Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти. Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек-Прес», 2012. – 352с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л. Новак В.О. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. 372 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.


ТЕМА 11. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД.

Лекція 2 год.
Характеристика системи митного регулювання в Україні. Митний тариф як інструмент економічної політики країни. Митна територія України. Порядок переміщення товарів і інших предметів через митну територію України. Декларування. Митні платежі в сфері ЗЕД (митні збори, мито, його види (увізне, вивізне, сезонне мито, особливі види мита). ПДВ та акцизний податок в сфері ЗЕД. Єдиний збір у пунктах пропуску через митний кордон). Митна вартість та методи її визначення. Ставки мита (преференційні, пільгові, повні (загальні) ставки мита). Звільнення від сплати мита і зниження її ставок.

Практичне заняття – 2 години, самостійна робота – 5 годин.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Практичне заняття:
Характеристика системи митного регулювання в Україні.
Митний тариф як інструмент економічної політики країни.
Митна територія України.
Порядок переміщення товарів і інших предметів через митну територію України.
Декларування.
Митні платежі в сфері ЗЕД:
Митні збори.
Мито, його види (увізне, вивізне, сезонне мито, особливі види мита).
ПДВ та акцизний податок в сфері ЗЕД.
Єдиний збір у пунктах пропуску через митний кордон.

Самостійна робота:

Митна вартість та методи її визначення.
Ставки мита:
Преференційні.
Пільгові.
Повні (загальні) ставки мита.
Звільнення від сплати мита і зниження її ставок.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

ІІІ. ЗАДАЧІ:
Задача 1
Іноземна фірма «Adidas» здійснила поставку товарів для підготовки й участі членів Олімпійської збірної для участі в Олімпійських іграх у Турині 2006 р.
Також ця фірма здійснила поставку товарів у спортивний магазин «Все для спорту».
Чи буде стягуватися мито при імпорті товарів «Adidas» в Україну?
Завдання 1 Польська фірма «Снайт» здійснює перевезення гуманітарної допомоги з Німеччини в Україну. Всі товаросупроводжувальні документи оформлені на одержувача України. При перетині митного кордону України, митна служба поставила за обов'язок перевізникові сплатити єдиний збір із транспортного засобу.
Чому митна служба поставила за обов'язок перевізникові це зробити, адже він везе гуманітарну допомогу?

Завдання 2 Дві країни: Україна й Чехія. Поставка в Україну ювелірних виробів і легкових автомобілів.
Чи потрібно стягувати акцизний податок?
Яким митом будуть обкладатися ювелірні вироби?
Ким установлюються мита?
Чи буде в даної випадку заповнюватися ВМД?
У якій формі буде встановлюватися заява про точні дані про товар?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Характеристика системи митного регулювання в Україні. В сукупності міжнародних економічних відносин задіяні і взаємопов’язані інтереси не тільки різних соціальних груп та верств населення, а й різних країн. Держава неминуче стає одним із основних суб’єктів регулювання даного виду взаємовідносин. При цьому становлення митної системи як одного з чинників розвитку держави залежить від взаємодії як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. Оскільки організація митної системи – це складова політики держави і частина економічної системи, то її реформування відбувається відповідно до еволюції економіки в цілому. Починаючи відповідати на це питання, студенту потрібно коротко охарактеризувати еволюційний процес формування сучасної системи митного регулювання в Україні, проаналізувати значення прийняття Верховною Радою нового Митного кодексу та навести перелік основних нововведень та принципових положень. При цьому слід назвати структуру органів влади управління митною справою, дати визначення «митних відносин» та «митної політики» як могутнього інструмента регулювання зовнішньоекономічної діяльності. В кінці відповіді студенту необхідно зазначити, що майбутнє української економіки, темпи її зростання значною мірою залежать від ефективності функціонування митної системи, досконалості її механізму, який необхідно формувати з урахуванням специфіки національної системи нашої держави.
Митний тариф як інструмент економічної політики країни. Одним із найбільш поширених регуляторів зовнішньоекономічної діяльності є митний тариф. Практично всі країни світу за його допомогою вирішують різнобічні завдання: від захисту вітчизняного виробника до поповнення державного бюджету за рахунок коштів, вилучених на кордоні. Розглядаючи це питання студент повинен визначити економічну і торговельно-політичну роль митного тарифу, засвоїти мету його використання, розкрити поняття та назвати основні функції даного тарифу, навести поняття ставок митного тарифу. В кінці відповіді необхідно проаналізувати механізм застосування митного тарифу.
Митна територія України. При вивчені цього питання студент повинен дати законодавче визначення митної території України та митного кордону України, що наведені у Митному кодексі України (від 13.03.12 р.). Необхідно звернути увагу на розмежування між термінами «митний кордон» та «держаний кордон», зокрема вказати на те, що останній визначається законом України «Про державний кордон України» (4.11.91 р.). У митному праві прийнято виділяти зовнішній та внутрішній кордони. Необхідно знати в чому їх розбіжності.
Порядок переміщення товарів і інших предметів через митну територію України. Студент повинен знати основні положення – принципи, за допомогою яких здійснюється перетин товарів та предметів через митний кордон України (виключної юрисдикції України на її митній території; виключних повноважень митних органів України щодо здійснення державної митної справи; законності та презумпції невинуватості; єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України; спрощення законної торгівлі; визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності; додержання прав та охоронюваних законом інтересів осіб; заохочення доброчесності; гласності та прозорості; відповідальності всіх учасників відносин). Потім необхідно навести поняття митного контролю, зон здійснення митного контролю, навести перелік процедур, шляхом яких здійснюється реалізація митного контролю. Також потрібно звернути увагу на те, які товари не підлягають пропуску через митний кордон України, які лише обмежуються для ввозу та вивозу. Також треба знати порядок переміщення товарів і інших предметів через митну територію України ( відомості, які необхідно оголосити при переміщенні). Останні положення даного питання дуже ретельно розписані у Митному кодексі України у Розділі VІ.
Декларування, реквізити та значення ВМД. Однією з умов пропуску товарів і транспортних засобів через кордон є їхнє декларування. Необхідно зазначити функції декларування (забезпечення митних органів необхідними відомостями про товари і транспортні засоби; підтвердження декларантом законності вчинених дій відносно товарів і транспортних засобів, до яких застосовується обраний режим; контрольна функція). Необхідно виділити, що декларування шляхом подання в митний орган ВМД є однією з форм митного декларування. Для повної відповіді на зазначене питання необхідно також звернутися до Інструкції Про порядок заповнення вантажної митної декларації: Наказ Держмитслужби України вiд 09.07.1997 р. № 307 // ОВУ № 40, стр.120 від 20.10.97 р.
Митні платежі в сфері ЗЕД. При розгляді цього питання студенту потрібно указати, що митне оформлення товарів в повному обсязі та їх пропуск через митний кордон України здійснюється тільки після сплати відповідних митних платежів. Далі студент повинен назвати та коротко охарактеризувати групу митних платежів, які стягуються на митниці (мито, акцизний податок, податок на додану вартість). Потрібно дати тлумачення кожній частині цієї групи. В кінці відповіді студент повинен роз’яснити порядок сплати вищезазначених платежів та навести приклади видів і форм відповідальності суб’єктів, які не дотримуються особливостей процедур митного оформлення товарів.
Мито, його види. Відповідаючи на зазначене питання, необхідно дати легальне поняття «мита». Студентові потрібно запам’ятати, що види мита є єдиними для всієї території України. Ввізне, вивізне, сезонне мито. Особливі види мита. Митний кодекс дає класифікацію мита за видами. Це такі види, як ввізне, вивізне та сезонне мито. Необхідно зазначити основні критерії їх розмежування, з’ясувати їхню сутність. В окремих випадках при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі території товарів, незалежно від інших видів мита, можуть застосовуватися: спеціальне, антидемпінгове та компенсаційне мито. Керуючись законами України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», студент має дати характеристику кожному виду мита та звернути увагу на процедуру застосування спеціального, антидемпінгового і компенсаційного мита (розслідування для встановлення фактів, що дають підстави для застосування даних видів мита).
ПДВ та акцизний податок у ЗЕД. Студент повинен роз’яснити, що як ПДВ, так і акцизний податок є різновидами непрямих податків. Поняття обох податків наведене у Податковому кодексі України від 02.12.2010 р. №2755 (Розділи V та VІ). Також потрібно звернути увагу на суб’єктів вказаних податку, об’єкти, ставки. Даючи відповідь на питання, студенту необхідно перелічити групи товарів, які за тих чи інших умов звільняються від сплати податку, не є об’єктом оподаткування ті ін. Акцизний податок по деяким пунктам співпадає з податком на додану вартість: це побічні податки; обидва включаються в ціну товару; і один і інший оплачується споживачем. Однак їх розділяє декілька принципових моментів. Необхідно ці моменти з’ясувати та навести.
Єдиний збір у пунктах пропуску через митний кордон. Студент повинен знати та охарактеризувати складові частини єдиного збору (збору за здійснення митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю, плата за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси особливих навантажень та габаритних параметрів). Ці поняття можна визначити за допомогою закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України». Варто звернути увагу на такі моменти як валюта, в якій сплачується єдиний збір, ставки єдиного збору, особливості справляння єдиного збору з перевізників – нерезидентів, які здійснюють свою діяльність на підставі міжнародних договорів України та з перевізників-резидентів, які сплачують податок з власників транспортних засобів.
Митна вартість. Згідно з Митним кодексом потрібно навести законодавче визначення терміну «митна вартість» та розкрити мету та значення відомостей про митну вартість товарів, перелічити методи визначення митної вартості та дати їх характеристику. Студенту треба вміти перерахувати та роз’яснити сутність складових частин митної вартості (ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, фактичні витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування; комісійні та брокерські та інші).
Ставки мита. Преференційні, пільгові і повні (загальні ставки мита). З’ясування терміну «ставка мита» (вказаний у митному тарифі грошовий розмір плати) – основа відповіді на це запитання. Для цього треба проаналізувати закон України «Про митний тариф України». Також потрібно розуміти сутність поняття «країни походження товарів». Ставки ввізного мита в Єдиному тарифі мають три колонки, в яких розмір ставок різниться між собою по одній товарній позиції, тобто ввізні ставки є диференційованими. Ця диференціація залежить від країни походження товарів. Згідно з цим критерієм, ввізні ставки поділяють на: преференційні, пільгові і повні ставки. Студент повинен вказати підстави розмежування між даними ставками мита.
Звільнення від сплати мита і зниження його ставок. Митний кодекс містить перелік випадків встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) за ставками Митного тарифу України у вигляді звільнення від обкладення ввізним митом, зниження ставок ввізного мита або встановлення митних квот відповідно до законодавства України і для ввезення товарів, що походять з держав, з якими укладено відповідні міжнародні договори. Студент має ці випадки ретельно проаналізувати і навести приклади.

Нормативна література:

Митний кодекс України, № 92-IV від 13.03.2012 // Голос України  від 21.04.2012 № 73, / № 73-74.
Податковий кодекс України, № 2755-VІ від 02.12.2010 р. // ВВР України, 2011, 13-14, 15-16, 17, Ст. 112.
Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України: Закон України від 04.11.1999р. № 1212-XIV, в редакції Закону № 2659-III ( 2659-14 ) від 12.07.2001 // ВВР України, 1999р., № 51, ст.454. 1999, N 51, Ст.454.
Про Митний тариф України: Закон України від 19.09.2013 № 584-VII// ВВР України, 2014р., № 20-21, ст.740. //Голос України від 22.10.2013 №197.
Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996р. № 236/96-ВР // ВВР України від 03.09.1996р., № 36, Ст. 164.
Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України вiд 22.12.1998р. № 330-XIV // ВВР України, 1999р., № 9-10, Ст.65.
Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998р. № 331-XIV // ВВР України, 1999р., № 12-13, Ст.80.
Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 22.12.1998р. № 332-XIV // ВВР України, 1999р., № 11, Ст.78.
Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон: Постанова Кабінету Міністрів України, Порядок вiд 24.10.2002р. № 1569 // ОВУ №44 ст. 2004 від 15.11.2002 р.

Спеціальна література:

Бойко В.М. Митне право України. Т.1: Навч. посіб. К.: Алерта, 2015. 528 с.
Бойко В.М. Митне право України. Т.2: Навч. посіб. К.: Алерта, 2015. 618 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л. Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. 372 с.
Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2006. 394 с. (Митна справа в Україні).


ТЕМА 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ.

Лекція 2 год.
Поняття іноземних інвестицій. Види і форми іноземних інвестицій. Оцінка іноземних інвестицій. Правовий режим іноземного інвестування. Державна реєстрація іноземних інвестицій. Правове становище суб’єктів господарювання с іноземними інвестиціями. Правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора. Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів. Правове регулювання здійснення інвестицій резидентами України за її межами.

Самостійна робота – 4 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Поняття іноземних інвестицій.
Види і форми іноземних інвестицій.
Оцінка іноземних інвестицій.
Правовий режим іноземного інвестування.
Державна реєстрація іноземних інвестицій.
Правове становище суб’єктів господарювання с іноземними інвестиціями.
Правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.
Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів.
Правове регулювання здійснення інвестицій резидентами України за її межами.
Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:
1. Поняття й оцінка інвестиційного клімату.
2. Особливості іноземного інвестування в економіку України.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Поняття іноземних інвестицій. Інвестиції є фундаментальною економіко-правовою категорією. Починаючи відповідати на це питання студенту потрібно з’ясувати, що таке інвестиції та іноземні інвестиції згідно зі ст. 1 Закону України від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність» та главою 38 «Іноземні інвестиції» ГК України, визначити основи правового режиму іноземних інвестицій. Далі було б доречно відповідно до законодавства України (ст. 390 ГК, ст. 1 Закону «Про режим іноземного інвестування») розкрити, які суб’єкти визнаються іноземними інвесторами та надати їх класифікацію.
Види і форми іноземних інвестицій. Оцінка іноземних інвестицій. Під видами іноземних інвестицій український законодавець розуміє види майнових цінностей (майна), які можуть виступати іноземними інвестиціями (ст. 391 ГК, ст.2 Закону «Про режим іноземного інвестування». Під час своєї відповіді студенту необхідно назвати види іноземних інвестицій, які можуть здійснюватися в Україні та охарактеризувати їх. Далі, розглядаючи вищевказані питання, студенту необхідно згідно зі ст. 392 ГК України, Закону України «Про режим іноземного інвестування» розкрити головні форми здійснення інвестицій іноземними інвесторами в нашій державі. В кінці відповіді студенту необхідно зазначити, що іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи внески до статутного фонду підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України.
Правовий режим іноземного інвестування. Державна реєстрація іноземних інвестицій. Правовий режим іноземних інвестицій визначено ст. 394 ГК України, відповідно до якої на території України щодо іноземних інвестицій встановлюється національний режим інвестиційної діяльності, за винятками, передбаченими цим Кодексом, іншими законами і чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Питання правового режиму іноземних інвестицій є досить актуальним як на практиці, так і в теорії. Студенту потрібно дати визначення правового режиму як особливого порядку регулювання, який полягає у застосуванні певної сукупності правових засобів, та охарактеризувати ці засоби. Потім зупинитися на національному, пільговому та обмежувальному режимах щодо іноземного інвестування, які закріплені в нормах національного права. Розкриваючи це питання студенту необхідно назвати сприятливі умови та перешкоди для залучення іноземних інвестицій на територію України. В кінці відповіді потрібно зосередитись на державній реєстрації іноземних інвестицій, яка здійснюється відповідними державними органами в рамках їх компетенції. Студент має вказати які органи, в який строк здійснюють реєстрацію, назвати всі необхідні документи для державної реєстрації і встановити наслідки в разі відмови в державній реєстрації.
Правове становище суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями. Відповідно до ч.1 ст. 396 ГК України на території України можуть створюватися і діяти суб’єкти господарювання з іноземними інвестиціями, які здійснюють свою діяльність у формах: підприємства з іноземними інвестиціями; іноземного підприємства; інших формах, не заборонених законом. Студенту під час відповіді на це питання необхідно розкрити особливості правового становища як іноземних підприємств так і підприємств з іноземними інвестиціями, та в кінці зосередитись на інститутах спільного інвестування, страхових компаніях, промислово-фінансових групах.
Правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора. Інвестиційна діяльність може здійснюватися на підставі будь-яких видів господарських договорів, не заборонених законодавством України, зокрема договорів про спільну інвестиційну діяльність (ст. 23 Закону України «Про режим іноземного інвестування»), концесійних договорів, угод про розподіл продукції. Господарська діяльність на підставі зазначених договорів регулюється законодавством України. Сторони за такими договорами повинні вести окремий бухгалтерський облік та складати звітність про операції, пов’язані з виконанням умов цих договорів, та відкрити окремі рахунки в установах банків України для проведення розрахунків за цими договорами. Студент під час своєї відповіді повинен вказати термін, розкрити порядок державної реєстрації та назвати орган, який видає картку державної реєстрації вищезазначених договорів згідно з постановою Кабінету Міністрів України Про затвердження положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від 30 січня 1997 р. № 112, та зробити висновок складності правового режиму спільної інвестиційної діяльності, переобтяженої адміністративними процедурами, що становить перешкоду надходженню іноземних інвестицій в економіку України.
Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів. Гарантії прав та законних інтересів інвесторів – це система господарсько-правових засобів, спрямованих на створення спеціальних можливостей реалізації та захисту прав та законних інтересів інвесторів з метою компенсації певних інвестиційних ризиків.
Частина 1 ст. 397 ГК, а також розділ II Закону України «Про режим іноземного інвестування» встановлюють такі гарантії для іноземних інвесторів. Студент має їх назвати та охарактеризувати.
Правове регулювання здійснення інвестицій резидентами України за її межами. Частина 2 ст. 6 Закону України «Про інвестиційну діяльність» вказує, що інвестиційна діяльність суб’єктів України за її межами регулюється законодавством іноземної держави, на території якої ця діяльність здійснюється, відповідними договорами України, а також спеціальним законодавством України. Спеціальне законодавство України про здійснення резидентами інвестицій за кордон можна поділити на дві частини: 1)законодавство про інвестування майнових цінностей за межами України; 2) законодавство про інвестування валютних цінностей за межами України. При вивченні цього питання студенту потрібно розкрити порядок майнових інвестицій резидентами України за її межами та відповісти на запитання у якому порядку здійснюється інвестування валютних цінностей резидентами України за її межами.
Підсумовуючи вищесказане, студент має вказати на недоліки діючого законодавства в цій сфері, які призводять до незацікавленості суб’єктів господарювання України у використанні легального порядку здійснення інвестицій за межами України та зумовлюють масштабне переведення капіталу за межі України з використанням тіньових фінансових схем.

Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, Ст.144.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, Ст. 377.
Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91р. // ВВР України. - 1991.-№ 47. – Ст. 646.
Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.1992р. №2673-XII// ВВР України . – 1992. -№ 50 . – Ст.676.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 // ВВР України 1993, № 17, Ст.184.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI // Голос України  від 18.08.2012 № 153
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 07.07.1998 № 748/98 // Офіційний вісник України від 20.07.1998 р., № 27, стор. 24
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Положення від 10.08.2005 № 280 // Офіційний вісник України  від 16.09.2005 р., № 35, стор. 115
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 05.09.1996 № 1061 // Урядовий кур'єр від 19.09.1996
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 30.01.1997 № 112 // Офіційний вісник України 1997 р., № 6, стор. 41
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 22.02.2001 № 108/2001 // Урядовий кур'єр від 28.02.2001 № 38
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 13.09.1995 № 839/95
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 19.02.1996 № 229 // Урядовий кур'єр  від 07.03.1996
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Інструкція, Форма типового документа від 16.03.1999 № 122 // Офіційний вісник України  від 14.05.1999 р., № 17, стор. 147

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Інвестування: підручник / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, Т.Є. Воронкова, О.А. Кириченко, С.А. Єрохін, М.М. Єрмошенко, О.Ф. Іткін, С.В. Палиця, Ю.Б. Пінчук, Ю.І. Вегівська / За ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. – К.: Алерта, 2012. – 272с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної навчальної літератури, 2008. 432 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000 ”, 2006. – 512 с.
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука .- 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД « Університетська книга »; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005.- 384 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;
Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины: Уч. Пособие. Изд. 2-е доп. и испр.- Харьков: Эспада, 2003.- 160 с.

ТЕМА 13. СТРАХУВАННЯ В СФЕРІ ЗЕД.

Лекція 2 год.
Сутність страхування та його види. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності. Державний нагляд за страховою діяльністю. Страхування експортного та кредитного ризиків. Страхування зовнішньоторговельних вантажів. Страхування інвестицій. Страхування відповідальності.

Самостійна робота – 5 годин.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Сутність страхування та його види. 2. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності. 3. Державний нагляд за страховою діяльністю. 4. Страхування експортного та кредитного ризиків. 5. Страхування зовнішньоторговельних вантажів. 6. Страхування інвестицій. 7. Страхування відповідальності.
Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:
1. Страховий ризик, його види, оцінка та методи управління.
2. Валютні ризики та їх страхування.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Сутність страхування та його види. Було б доречно відповідно до законодавства України (ст. 1-3 Закону «Про страхування») розкрити поняття страхування та визначити які суб’єкти визнаються страховиками та страхувальниками, а також надати характеристику страховим посередникам: страховим агентам і брокерам. Студент має виявити знання та розуміння термінології, що застосовується для вираження сутності і специфіки страхових відносин. Навести види страхування. Показати важливість та актуальність страхового захисту, обґрунтувати економічну необхідність і роль страхування в ринковій економіці. Важливо освітити правове регулювання страхування на міжнародному та державному рівнях
Ризики у зовнішньоекономічній діяльності. Закон України «Про страхування» у ст. 8 розкриває поняття страховог1о ризику Необхідно виділити певні групи методів, спрямованих на зменшення можливих збитків, які можуть бути викликані цими ризиками. Необхідно також навести види страхових випадків у зовнішньоекономічній діяльності.
Державний нагляд за страховою діяльністю. Відповідаючи на зазначене питання студенту потрібно обґрунтувати необхідність державного регулювання страхової діяльності. Окреслити правовий статус та компетенцію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Страхування експортного та кредитного ризиків. Студенту потрібно охарактеризувати передумови для виникнення ризиків, навести приклади об’єктів даного виду страхування. Актуальність зазначеного питання підтверджується Постановою КМУ «Про впровадження механізму страхування експортних та імпортних ризиків» від 17.08.1998р. №1280 з якою студентові слід ознайомитися для надання повної відповіді.
Для підвищення надійності при поставках на умовах кредиту у всьому світі отримало поширення страхування дебіторської заборгованості - страхування делькредере. Студенту треба охарактеризувати основні умови цього виду страхування.
Страхування зовнішньоторговельних вантажів. Сучасна зовнішня торгівля і морські перевезення не можуть обходитися без страхування. У більшості випадків договір страхування є невід'ємною частиною торгової угоди. Для надання повної відповіді студенту необхідно звернутися та проаналізувати умови поставок за Міжнародними правилами "Інкотермс-2010», ознайомитися з обов’язками сторін по страхуванню вантажів, а особливу увагу звернути на правила СIF та СIP
Страхування інвестицій. Для відповіді на це питання студенту необхідно пригадати визначення прямих та портфельних інвестицій та виділити основні напрями страхування інвестицій у міжнародній практиці, окреслити основні страхові ризики, на випадок яких може проводитися страхування та окреслити їх специфіку, навести основні групи страхових компаній, що здійснюють страхування такого виду ризиків. Слід також звернути увагу на проблеми та специфіку страхування іноземних інвесторів від політичних ризиків.
Страхування відповідальності. Відповідь на це питання слід починати з загальної характеристики договорів страхування відповідальності, на підставі яких страховик приймає на себе зобов'язання по компенсації шкоди життю, здоров'ю або майну третіх осіб, заподіяної ненавмисними діями страхувальника. Згодом охарактеризувати основні поняття страхування автодорожньої відповідальності, значення загальнообов’язкового страхування, та дати загальну характеристику міжнародній системі страхування цього виду відповідальності, широко відомій як «система Зеленої карти» вказати на позитивні риси та переваги системи, країн-учасниць.
Характеризуючи страхування відповідальності судновласників слід охарактеризувати його значення для зовнішньоекономічної діяльності України та у всьому світи, перелічити, назвати переваги та недоліки та розкрити сутність страхування такого виду відповідальності у страхових компаніях та клубах взаємного страхування судновласників.
Відповідаючи на питання щодо страхування відповідальності авіаперевізників слід спочатку звернутися до положень розділу ХVІ нещодавно прийнятого Верховною Радою України Повітряного кодексу, виділити основні види збитків, що покриваються даним видом страхування та перейти до міжнародного законодавства у цій галузі, а саме до Варшавської конвенції 1929, вказати на її вплив у розвитку міжнародних перевезень, навести положення конвенції.
Страхування відповідальності автоперевізників на відміну від страхування автодорожньої відповідальності є добровільним видом страхування саме на це потрібно звернути увагу в першу чергу.

Нормативна література:

Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень від 12.10.1929р.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 19.05.2011 № 3393-VI // Голос України  від 18.06.2011 № 110
Про страхування: Закон України, № 85/96-вр від 07.03.1996 р. // ВВР України, 1996, №18, ст. 78
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, ст. 377.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Президент України; Указ, Положення від 23.11.2011 № 1070/2011 // Офіційний вісник Президента України  від 23.11.2011 р., № 31
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1280 // Урядовий кур'єр від 27.08.1998
Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року)

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 792с.
Правові основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник: // Л.С. Сміян. К.: КНТ, 2008. 416 с.
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л., Новак В.О. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2008. Сузір’я, 2007. 372 с.
Саллі В.І., Трифонов О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. К.: ВД «Професіонал», 2005. 152 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник // за ред.. Ю.В. Макогона. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 424 с.;


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІ
Сутність та класифікація нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, особливості їх використання.
Характеристика системи кількісних обмежень експортно-імпортних операцій.
Введення режиму ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.
Автоматичне та неавтоматичне ліцензування.
Види ліцензій і квот. Особливості окремих видів ліцензій і квот.
Порядок одержання ліцензій і квот суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Ліцензування валютних операцій.
Індивідуальний режим ліцензування як спеціальна санкція за порушення законодавства при здійсненні ЗЕД.
Цінова політика на зовнішньому ринку.
Види цін та порядок їх встановлення в сфері експортно-імпортних операцій в Україні.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Здійснення суб'єктами ЗЕД зовнішньоекономічних операцій без відповідних ліцензій тягне за собою накладення штрафів в порядку ст. 37 Закону про ЗЕД в сумі:
А. 3% вартості проведеної операції.
Б. 10% вартості проведеної операції.
В. 20% вартості проведеної операції.
Г. 50% вартості проведеної операції.
Д. 15% вартості проведеної операції.

2. В розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовується як засіб платежу.
А. Тільки іноземна валюта.
Б. Тільки грошова одиниця України - гривня.
В. Іноземна валюта та грошова одиниця України - гривня.
Г. Безготівкові кошти.
Д. А і Г.

3. У якому з наведених випадків суб'єкту ЗЕД необхідно отримати індивідуальну ліцензію НБУ для здійснення операцій з валютними цінностями.
А. Вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах.
Б. Відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками
В. Розміщення валютних цінностей на рахунках і на вкладах за межами України
Г. Платежі в іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій.
Д. Всі варіанти є правильними.

4. Для здійснення ліцензованої валютної операції достатньо, щоб:
А. Ліцензія була отримана однією зі сторін зовнішньоекономічної угоди.
Б. Ліцензія була отримана обома сторонами зовнішньоекономічної угоди.
В. Ліцензія була отримана резидентом України.
Г. Ліцензія була отримана іноземним суб’єктом господарської діяльності.
Д. Всі варіанти є правильними.

5. Негласні торги – це торги у яких:
А. Тендери оголошуються тільки для спеціально запрошений-них осіб, відібраних організаторами торгів
Б. Коло учасників яких точно не визначене, але обмежене якимись умовами, наприклад країною, наявністю спеціального допуску і т.п.
В. Беруть участь усі бажаючі фірми, у тому числі іноземні.
Г. Варіанти А і Б.
Д. Всі варіанти є правильними.

6. Режим попередніх імпортних депозитів запроваджується Національним Банком України з метою:
А. Збереження і використання золотовалютного резерву України та інших державних коштовностей, які забезпечують платоспроможність України.
Б. Здійснення обліку і розрахунків по наданих і одержаних державних кредитах і позиках.
В. Регулювання курсу національної валюти України до грошових одиниць інших держав.
Г. Регулювання платіжного балансу України.
Д. Всі варіанти є правильними.

7. Забороняється застосування режиму попередніх імпортних депозитів до товарів:
А. Які потребують проходження фітосанітарного та ветеринарного контролю.
Б. До яких запроваджується режим ліцензування і квотування імпорту.
В. Які потребують проходження сертифікації та стандартизації.
Г. Які перебувають у режимі митного складу.
Д. Всі варіанти є правильними.

8. Основними цілями системи експортного контролю є:
А. Захист інтересів України.
Б. Створення умов для інтеграції економіки України в світову економіку.
В. Реалізація вимог міжнародних договорів в області нерозповсюдження зброї масового Ураження, засобів її доставки, а також в галузі контролю за експортом продукції. Військового призначення та товарів подвійного використання.
Г. Всі варіанти є правильними.
Д. Варіанти А і В.

9. Внутрішньофірмовий експортний контроль представляє собою:
А. Комплекс заходів з контролю за міжнародними передачами товарів, їх використанням юридичною чи фізичною особою, який здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю та іншими державними органами.
Б. Комплекс заходів організаційного, правового, інформаційного та іншого характеру, виконуваний суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів з метою дотримання ним підпорядкованими йому структурами вимог законодавства у сфері експортного контролю.
В. Контроль країн економічних спільнот, митних союзів за дотриманням встановлених загальних принципів і правових основ державної політики в галузі експортного контролю.
Г. Законодавчо-правові основи контролю держави за експортом товарів, послуг та інтелектуальної власності (при захисті інтересів держави).
Д. Всі варіанти є правильними.

10. Технологіями військового призначення є:
А. Спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком загальнодоступної інформації), необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення та надання послуг військового призначення.
Б. Технології, що визначають принцип роботи і використання техніки, та елементи технологій, без яких військова техніка не може бути створена і використана.
В. Надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, демілітаризації, знищення , збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення.
Г. Окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також пов'язані з ними роботи і послуги, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки такої зброї або ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів.
Д. Всі варіанти є правильними.


Змістовий модуль 3.
Організація укладання та виконання зовнішньоекономічних операцій.

ТЕМА 14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ).

Лекція 2 год.
Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту). Сутність, особливості, функції і види зовнішньоекономічного контракту. Правове регулювання форми, порядку висновку і виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Форма зовнішньоекономічного договору (контракту). Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). Застосовуване до зовнішньоекономічного договору (контракту) право. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічного договору (контракту). Колізійні норми зовнішньоекономічних угод. Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних угод (контрактів).

Практичне заняття – 2 години, самостійна робота – 2 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Практичне заняття:
Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту).
Сутність, особливості, функції і види зовнішньоекономічного контракту.
Правове регулювання форми, порядку висновку і виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Самостійна робота:

Форма зовнішньоекономічного договору (контракту).
Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту).
Застосовуване до зовнішньоекономічного договору (контракту) право.
Облік (реєстрація) зовнішньоекономічного договору (контракту).
Колізійні норми зовнішньоекономічних угод.
Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних угод (контрактів).

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту). Правове регулювання форми, порядку висновку і виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Закон України «Про ЗЕД» дає чітке тлумачення поняття зовнішньоекономічного договору (контракту), згідно з яким це матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів ЗЕД та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну, або припинення їх взаємних прав та обов’язків у ЗЕД. Характеристика загальних правил оформлення та змістовного наповнення, виконання зовнішньоекономічних контрактів потребує звернення як до загального і спеціальних законів про ЗЕД, так і до Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Правовому регулюванню зовнішньоекономічного договору (контракту) слід приділити особливу увагу, що обумовлено значенням зовнішньоекономічних контрактів у розвитку зовнішньоекономічних відносин, суб’єктами яких виступають особи різної державної належності.
Сутність, особливості, функції і види зовнішньоекономічного контракту. Для характеристики зовнішньоекономічного договору, його сутності, змісту і форми студенту необхідно перш за все з’ясувати і розмежувати поняття «договір» та «угода», визначити їх співвідношення, а також усвідомити правову природу вищевказаного договору (контракту). Далі було б доречно зупинитися на різновидах зовнішньоекономічних контрактів, коротко проаналізувати їх особливості.
Форма зовнішньоекономічного договору (контракту). Законодавством України для зовнішньоекономічних договорів передбачена обов’язкова письмова форма. Однак слід звернути увагу на те, що форма окремих зовнішньоекономічних угод, наприклад з приводу будівель, іншого нерухомого майна, визначається законами України, тобто вимагає їх нотаріального посвідчення. Якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів, він може бути визнаний недійсним у судовому порядку. Відповідний аналіз питання неможливий без вивчення Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 2001 р., яке має значні зміни від попереднього Положення 1995 р.
Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). При вивчені даного питання необхідно визначити особливості закріплення реквізитів зовнішньоекономічних договорів, без узгодження яких останні можуть вважатися недійсними. До обов’язкових умов зовнішньоекономічного договору слід віднести: преамбулу, предмет угоди, кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг), базисні умови поставки товару (приймання – здавання виконаних робіт або послуг), ціну та загальну вартість угоди, умови платежів, умови приймання – здавання товару, робіт, послуг, упаковки та маркування, форс-мажорні обставини, санкції та рекламації, порядок врегулювання спорів, реквізити сторін. За домовленістю в договорі можуть передбачатися додаткові умови, такі як: страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців, агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, митних зборів, різного роду захисні застереження, момент початку дії договору, порядок внесення змін (припинення) договору (контракту) та інш. Студент повинен вміти змоделювати як обов’язкові та і додаткові умови угод у ЗЕД.
Застосовуване до зовнішньоекономічного договору (контракту) право. Питання про право, яке застосовується до зовнішньоекономічного договору, має особливе значення, та грає важливу роль саме тоді, коли між сторонами договору виникла суперечна ситуація. Закон “Про ЗЕД” закріплює можливість сторін самостійно вибрати право країни, яким будуть визначатися права та обов’язки сторін. Але студент уважно повинен розглянути правила, закріплені Законом України «Про міжнародне приватне право», які повинні бути застосовувані при виборі права, якщо відсутнє погодження про це між сторонами договору. Для цього також необхідно розглянути такі поняття, закріплені в законі як «місцезнаходження» або «місце проживання», тому що до прав і обов’язків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), не зазначеними в Законі, застосовується право країни, де засновано (місце реєстрації) чи має місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка здійснює виконання такого договору (контракту), що має вирішальне значення для його змісту.
Облік, реєстрація зовнішньоекономічного договору (контракту). Орієнтиром на порядок державної реєстрації певних контрактів у ЗЕД є ст.383 ГК України, Постанови Кабінету Міністрів від 15.02.2002 р. та від 15.02.2002 р., які закріплюють перелік товарних груп і держав, в зв’язку з експортом у які, контракти підлягають обов’язковій реєстрації. Необхідно приділити увагу переліку документів, які повинні бути пред’явлені для реєстрації договору, та підстав відмови у реєстрації. Слід також визначити, що контракти, за якими здійснюються операції з давальницькою сировиною українського замовника, підлягають обліку лише в разі реалізації готової продукції за межами України.
Колізійні норми зовнішньоекономічних угод. Для врегулювання відносин з «іноземним елементом» застосовуються 2 юридичних метода: колізійно-правовий та матеріально-правовий. Необхідно визначити, що є два типи колізійних норм: односторонні – які безпосередньо вказують на застосування до зовнішньоекономічних відносин законодавства конкретної держави та двосторонні колізійні норми – які закріплюють загальне правило встановлення держави, закон якої слід застосувати до правовідносин з «іноземним елементом». Студент має знати, які саме є прив’язки колізійних норм у міжнародному приватному праві і яке вони мають тлумачення по законодавству України. Важливо пояснити значення цих колізійних прив’язок при здійсненні ЗЕД.
Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних угод (контрактів). Для ретельного вивчення цього питання студенту необхідно ознайомитися з міжнародними нормативно-правовими актами, які мають найважливіше значення для ЗЕД. Це, насамперед, Віденська конвенція про Уніфікований Закон про міжнародну купівлю-продаж товарів 1980 р. та Нью-Йоркська конвенція про позовну давність в міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р. Слід зазначити, що ці конвенції носять диспозитивний характер, та застосовуються лише за згодою сторін зовнішньоекономічної угоди. Необхідно визначити, які товари не входять в перелік товарів по конвенції, а також ознайомитись з поправками, які здійснила Україна при підписанні цих конвенцій. Орієнтиром на міжнародне правове регулювання інших зовнішньоекономічних угод є також міжнародні конвенції про морське перевезення вантажів, Європейська конвенція про зовнішньоторговий арбітраж та інші міжнародно-правові джерела.

Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, Ст.144.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, Ст. 377.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV // Голос України  від 29.07.2005 № 138
Про ціни і ціноутворення:Закон України від 21.06.2012 р. № 5007-XI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013 р., № 19-20, ст. 190.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Верховна Рада України; Закон від 24.02.1994 № 4002-XII // Голос України  від 20.04.1994
Щодо набрання чинності новою редакцією ІНКОТЕРМС-2010: Лист Міністерства економіки України від 10.06.2011 р. № 4201–24/939. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджено Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції вiд 06.09.2001 р. № 201// ОВУ №39, стор. 158 від 12.10.2001 р.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України, Національний банк; Постанова від 21.06.1995 № 444
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 19.05.2011 № 589/2011 // Урядовий кур'єр від 26.05.2011 № 94
Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Національного банку України вiд 04.02.1998 р. № 34 // ОВУ від 15.11.2002 - 2002 р., № 44, стор. 204, ст. 2047.


Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Калетнік Г.М., Козловський, В.О., Заболотний Г.М., Козловський С.В. Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти. Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек-Прес», 2012. – 352с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО «Одіссей», 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник «Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі» // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. «Основи зовнішньоекономічної діяльності». 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с. .
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л. Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. 372 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 512 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО «Одиссей», 2005. 256 с.;
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.
Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения . Разрешение споров. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. – 656 с.
Внешнеторговые сделки /Составитель И.С. Гринько. – Сумы: Фирма «Реал», 1994.- 464 с.:ил.


ТЕМА 15. ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ (ІНКОТЕРМС).

Лекція 2 год.
Поняття і ціль правил ІНКОТЕРМС. Історія формування і розвитку правил ІНКОТЕРМС. Нормативна регламентація й обов'язковість застосування ІНКОТЕРМС при складанні зовнішньоторговельних контрактів. Базисні умови ІНКОТЕРМС. Торгові терміни. Класифікація базисних умов ІНКОТЕРМС (умови групи “Е”, умови групи “F”, умови групи “C”, умови групи “D”).

Самостійна робота – 4 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Поняття і ціль правил ІНКОТЕРМС.
Історія формування і розвитку правил ІНКОТЕРМС.
Нормативна регламентація й обов'язковість застосування ІНКОТЕРМС при складанні зовнішньоторговельних контрактів.
Базисні умови ІНКОТЕРМС. Торгові терміни.
Класифікація базисних умов ІНКОТЕРМС:
Умови групи “Е”.
Умови групи “F”.
Умови групи “C”.
Умови групи “D”.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Поняття і ціль правил ІНКОТЕРМС. В понятті міжнародної торгівлі склалися норми та правила, які регулюють міжнародні торговельні відносини між комерційними підприємствами різних держав. Такі правила зосереджені у цілому ряді документів, одним із важливіших серед них є правила ІНКОТЕРМС, які представляють собою збірник типових умов зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу. Слід визначити головну ціль правил ІНКОТЕРМС – створення зводу міжнародних правил тлумачення найбільш поширених торгових термінів для усунення їх подвійного тлумачення різними державами. Студенту необхідно визначити коло дії правил ІНКОТЕРМС, перелік комерційних та юридичних питань, які ним урегульовані, а також коло питань, які залишаються за межами дії ІНКОТЕРМС.
Історія формування і розвитку правил ІНКОТЕРМС. Для дослідження історії формування правил ІНКОТЕРМС необхідно визначити причини і передумови їх появлення, прослідити процес їх створення Міжнародною торговою палатою за ініціативою Асоціації міжнародного права, результат першого опублікування правил ІНКОТЕРМС у 1936 р. Студент повинен вміти пояснити причини внесення у правила змін та доповнень у 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 рр., та прийняття нової редакції правил ІНКОТЕРМС у 2010 році, виявити фактори, які потягнули необхідність адаптації правил ІНКОТЕРМС в сучасній комерційній практиці.
Нормативна регламентація й обов’язковість застосування ІНКОТЕРМС при складанні зовнішньоторговельних контрактів. При вивчені цього питання необхідно визначити, що з юридичної точки зору правила ІНКОТЕРМС не відносяться до типу міжнародно-правових нормативних актів, та їх застосування не являється обов’язковим в зовнішньоторговельній практиці, вони носять рекомендований характер. Однак, ряд держав, в тому числі Україна, нормами внутрішнього законодавства передбачили для своїх резидентів обов’язковість застосування правил ІНКОТЕРМС при укладанні усіх договорів купівлі-продажу, предметом яких є товар. Студенту необхідно ознайомитись з ч. 4 ст. 265 ГК, згідно з якою умови договорів поставки повинні викладатися сторонами відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів ІНКОТЕРМС. А також п. 1.5 наказу Мінекономіки "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)", що вимагає, щоб базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг) визначалися відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів. Вказані нормативні акти встановлюють обов’язковість застосування правил ІНКОТЕРМС для українських резидентів при укладанні усіх внутрішніх та зовнішньоекономічних угод (контрактів), предметом яких є товар. Окрім вищезазначеного студенту необхідно зазначити, що суб'єкти господарської діяльності мають можливість укладуть контракти, використовуючи при цьому правила ІНКОТЕРМС будь-якої редакції, узгодженої сторонами контракту та пояснити з якими змінами це пов’язано. Також студенту необхідно зазначити доцільність застосування ІНКОТЕРМС при укладанні зовнішньоторговельних договорів купівлі-продажу, незалежно від його обов’язковості на державному рівні, усіма комерційними підприємствами, які є суб’єктами ЗЕД.
Базисні умови ІНКОТЕРМС. Торгові терміни. Вивчення базисних умов ІНКОТЕРМС, які застосовуються при укладанні зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу, вимагає аналізу Міжнародних правил Інтерпретації комерційних термінів в редакції 2010 р. Потрібно розуміти, що базисні умови ІНКОТЕРМС представляють собою застосовувані на практиці варіанти розподілення ризику, витрат та певних обов’язків між учасниками торговельної угоди по купівлі-продажу товарів. Кожний варіант базисних умов має своє визначення (абревіатуру), які студент повинен знати та вміти розкрити їх зміст. При вивчені даного питання особливу увагу необхідно приділити спеціальній термінології ІНКОТЕРМС 2010 р., яка вживається у комерційній практиці для спростування різних формулювань одних й тих самих обставин. Це такі терміни, як «вантажовідправник», «поставка», «митне очищення» та інші.
Класифікація базисних умов ІНКОТЕРМС. ІНКОТЕРМС 2010 р. містить 11 торгових термінів, розділених на 4 групи (“Е”, “F”, “C”,”D”), які розміщені на основі зростання договірних зобов’язань продавця по відношенню до покупця. Також новим для правил ІНКОТЕРМ є систематизація термінів у дві категорії в залежності від застосовуваного транспорту. Студент має класифікувати основні групи умов постачання, провести різницю між ними, пояснити зміст таких умов, як EXW, CPT, CIF, FCA, FOB, DDP, співвіднести зобов’язання покупця та продавця згідно цих умов в контексті переходу права власності на товар, розподілу зобов’язань по організації страхування, перевезення, митного «очищення» товару, запропонувати формулювання про базисну умову постачання в зовнішньоекономічному контракті. Також студент повинен вміти класифікувати умови ІНКОТЕРМС в залежності від видів транспорту, який застосовується для постачання товару, оскільки деякі з торгових термінів (базисних умов) підходять лише до окремих видів транспорту.

Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, ст.144.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, ст. 377.
Щодо набрання чинності новою редакцією ІНКОТЕРМС-2010: Лист Міністерства економіки України від 10.06.2011 р. № 4201–24/939. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджено Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції вiд 06.09.2001 р. № 201// ОВУ №39, стор. 158 від 12.10.2001 р.

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Калетнік Г.М., Козловський, В.О., Заболотний Г.М., Козловський С.В. Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти. Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек-Прес», 2012. – 352с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО «Одіссей», 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник «Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі» // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. «Основи зовнішньоекономічної діяльності».3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л. Новак В.О. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. 372 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 512 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО «Одиссей», 2005. 256 с.;
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.


ТЕМА 16. ПРАВОВІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ.

Лекція 2 год.
Зовнішньоекономічний контракт (договір) купівлі-продажу. Форма, зміст, умови; права й обов'язки, відповідальність сторін. Зовнішньоторговельна агентська угода. Предмет і зміст, права та обов'язки сторін. Контракти доручення і комісії як види зовнішньоторговельної агентської угоди. Товарообмінні (бартерні) операції в області зовнішньоекономічної діяльності як вид зустрічної торгівлі: поняття товарообмінних (бартерних) операцій, основні положення здійснення товарообмінних (бартерних) операцій. Оцінка товарів по бартерних договорах. Загальна вартість товарів, що підлягають зустрічному постачанню. Розмежування операцій з векселями і бартерними операціями в зовнішньоекономічній діяльності. Товари (роботи, послуги), з використанням яких здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності заборонено. Терміни бартерних операцій. Санкції за порушення термінів бартерних операцій. Специфіка правового регулювання зміни (переоформлення) бартерного договору в зовнішньоекономічній діяльності. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів,іх різновиди. Характеристика операцій промислового співробітництва.Самостійна робота – 4 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Зовнішньоекономічний контракт (договір) купівлі-продажу. Форма, зміст, умови; права й обов'язки, відповідальність сторін.
Зовнішньоторговельна агентська угода. Предмет і зміст, права та обов'язки сторін.
Контракти доручення і комісії як види зовнішньоторговельної агентської угоди.
Товарообмінні (бартерні) операції в області зовнішньоекономічної діяльності:
Поняття товарообмінних (бартерних) операцій, основні положення здійснення товарообмінних (бартерних) операцій;
Оцінка товарів по бартерних договорах. Загальна вартість товарів, що підлягають зустрічному постачанню;
Розмежування операцій з векселями і бартерними операціями в зовнішньоекономічній діяльності;
Товари (роботи, послуги), з використанням яких здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності заборонено;
Терміни бартерних операцій.
Санкції за порушення термінів бартерних операцій;
Особливості правового регулювання зміни (переоформлення) бартерного договору в зовнішньоекономічній діяльності.
Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів,їх різновиди.
Характеристика операцій промислового співробітництва.


ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу, форма, зміст, умови, права й обов’язки, відповідальність сторін. Для детального вивчення цього питання необхідно звернути увагу на такі правові акти, як закон України “Про ЗЕД”, Правила тлумачення ІНКОТЕРМС –2010, Положення про форму зовнішньоекономічних договорів, які, насамперед, регулюють правові відносини, що виникають при укладанні, зміні та припиненні дії зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу. Студент повинен вміти пояснити значення кожного з необхідних реквізитів договору та вміти регулювати в контракті колізійно-правові питання. Потрібно зазначити, що права і обов’язки сторін (продавця та покупця) зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу частково врегульовані правилами ІНКОТЕРМС–2010, однак відповідальність сторін контрагенти встановлюють самостійно, виходячи з положень національного законодавства, міжнародно-правових актів та права, яке застосовується до цього договору.
Зовнішньоторговельна агентська угода. Предмет і зміст. Права та обв’язки сторін. Законодавством України (ЦКУ) не визначено поняття агентської угоди та не врегульовані відносини між комітентом та торговим агентом, однак в міжнародній практиці найбільш поширеною угодою є зовнішньоторговельна агентська угода, яка врегульована законодавством багатьох держав (Англія, Франція, Німеччина, США, РФ та ін.). Слід зазначити, що при різному тлумаченні поняття агентської угоди різними країнами зміст її однаковий – забезпечення інтересів однієї особи діями іншої особи. Предметом будь-якої агентської угоди завжди є юридично значимі дії уповноваженої особи (агента), які здійснюються в інтересах поручителя (комітента). В угоді важливо вказати, які саме дії повинен здійснити агент, на якій території, можливість залучення субагентів. Основними обов’язками сторін є належним чином в строк здійснення агентом юридичних дій в інтересах комітента та виплата за це комітентом встановленого в угоді нагородження агенту. Студент повинен також визначити інші права та обов’язки сторін по зовнішньоторговельній агентській угоді та вміти протиставити між собою агентську та брокерську угоду, які характеризуються в юридичній літературі.
Контракти доручення і комісії, як види зовнішньоторговельної агентської угоди. Для вивчення цього питання студенту необхідно звернутися до ЦК України, у статтях 1000 та 1011 якого відповідно закріплені поняття договору доручення та договору комісії. Не дивлячись на те, що контракти доручення та комісії є різновидами зовнішньоторговельної агентської угоди між ними є певна різниця. Перш за все, за договором доручення агент діє від імені та за рахунок поручителя, а за договором комісії агент діє від свого імені. Крім того, договір комісії має відплатний характер в силу закону, а договір доручення має відплатний характер лише в тому разі, якщо це передбачено самою угодою. Також слід зазначити, що договір доручення характеризує внутрішні відносини між сторонами угоди, а договір комісії – як внутрішні та і зовнішні відносини. Студенту потрібно вказати основні права й обов’язки та відповідальність сторін по вказаним контрактам згідно з ЦК України, їх значення при здійсненні ЗЕД.
Товарообмінні (бартерні) операції в області зовнішньоекономічної діяльності як вид зустрічної торгівлі. Зустрічна торгівля охоплює широкий діапазон форм зовнішньоторговельних угод, які можна класифікувати за трьома групами: операції натурального обміну(бартер); операції, що передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем; операції в рамках промислового співробітництва.
Для вивчення питання щодо здійснення товарообмінних (бартерних) операцій в сфері ЗЕД студенту потрібно ознайомитись з чисельними нормативно-правовими актами, які регулюють відносини в товарообмінних (бартерних) операцій, основним з яких є закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі ЗЕД» від 1998 р. із змінами на 2014 р. Пункт 1 ст. 1 цього Закону дає визначення бартерній операції, а також мету та умови визначення оцінки товарів за бартерними договорами. Закон закріплює обов’язковість вираження загальної вартості товарів, що імпортується та експортується за цим договором, в іноземній валюті, віднесений НБУ до 1 групи Класифікатора іноземних валют.
Студент повинен вміти розмежувати операції з векселями і бартерні операції в ЗЕД, оскільки бартерні операції передбачають натуральну або змішану форму оплати відповідно до цього регулюються окремими нормативно-правовими актами. Зовнішньоекономічні операції з векселями мають місце лише тоді, коли розрахунки здійснюються в іноземній валюті, але з відстрочкою платежу шляхом виставлення векселя кредитору, тобто законодавством України передбачена можливість використання суб’єктами ЗЕД вексельної форми розрахунків, а коли має місце натуральна форма розрахунків – це повинно бути оформлено бартерною угодою.
Слід зазначити, що КМ України, постановою Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності від 29.04.1999 р. №756 затвердив перелік товарів (робіт, послуг), експорт і імпорт яких за бартерними операціями забороняється. Строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій закріплені в ст. 2 зазначеного закону студент має роз’яснити, що строк зазначається самостійно сторонами договору, але Закон закріплює граничний строк (180 календарних днів) проведення бартерних операцій.
Студент повинен знати розміри пені, яка нараховується у разі порушення суб’єктом ЗЕД України законодавства про бартерні операції, обставини зупинення строку її нарахування та поновлення зазначеного строку, загальний розмір нарахованої пені. Слід зазначити, що у разі переоформлення бартерного договору на інші види зовнішньоекономічного договору строки, передбачені законом, не поновлюються і не перериваються. Студент має вказати, які саме документи необхідно подати до митного органу для зняття з контролю бартерної операції.
Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів.
До операцій, що передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем, належать:
комерційна компенсація;
зустрічні закупівлі;
авансові закупівлі;
угоди типу «світч»;
угоди типу «оффсет»;
рамочні угоди;
угоди позитивної зустрічної торгівлі;
угоди щодо зворотного експорту;
програми пов’язування імпорту та експорту;
обоз’язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни-імпортера.
Студент уважно повинен розглянути вищезазначені операції та охарактеризивути їх. Характеристика операцій промислового співробітництва. На відміну від попередніх, операції в рамках промислового співробітництва (співробітництво на компенсаційній основі, виробнича кооперація) пов’язані з виробничою сферою: передбачають особливий вид зустрічних поставок.
Угоди про співробітництво на компенсаційній основі передбачають поставку іноземним партнерам на умовах кредиту комплектного обладнання та інжинірингових послуг з подальшим його погашенням коштом виручки від зустрічної поставки виробленої на цьму обладнанні продукції.Найтриваліші стійкі зв’язки між торговими партнерами, за яких торгівля виступає частиною промислового співробітництва, забезпечують виробниче кооперування. Найпоширенішими видами його є:
підрядне кооперування;
договірна спеціалізація;
спільне виробництво.

При вивчені цього питання студенту необхідно визначити особливості проведення операцій промислового співробітництва.
Отже, різновиди товарообмінних угод и форм зустрічної торгівлі різноманітні.Уміле використання цих форм виробниками-учасниками ЗЕД може стати запорукою їх успішної діяльності на зовнішньому ринку.


Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, ст.144.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, ст. 377.
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998р. № 351-XIV // ВВР України, 1998р., №5-6, ст.44.
Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 29.04.1999 р. № 756 // ОВУ №18, стор.50 від 21.05.99 р.

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000 ”, 2006. – 512 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;
Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. К.: ВД «Професіонал», 2005. 152с.
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.
Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
Внешнеторговые сделки /Составитель И.С. Гринько. – Сумы: Фирма «Реал», 1994.- 464 с.:ил.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІІ
Цінові умови зовнішньоекономічних контрактів.
Фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів.
Характеристика системи митного регулювання в Україні.
Митний тариф як інструмент економічної політики країни.
Порядок звільнення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності від сплати мита і зниження його ставок.
Порядок переміщення товарів і інших предметів через митну територію України. Митна територія України.
Митні платежі в сфері ЗЕД.
Єдиний збір у пунктах пропуску через митний кордон.
Мито, його види.
Увізне, вивізне, сезонне мито. Особливі види мита.
Ставки мита. Преференційні, пільгові і повні (загальні) ставки мита.
Митна вартість.
Встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) за ставками Митного тарифу України.
Порядок декларування, реквізити та значення. Митна декларація.
Акцизний податок в системі митних платежів.
Податок на додану вартість в системі митних платежів. Особливе значення ПДВ для експортно-імпортних операцій.
Усунення подвійного оподатковування і запобігання ухиляння від сплати податків. Міжнародні договори України в цій сфері.
Сутність валютних відносин. Валютне регулювання в сфері ЗЕД.
Регулювання валютних операцій. Іноземні валюти. Класифікатор іноземних валют.
Валютні ризики та способи їх усунення.
Порядок використання іноземної валюти при проведенні зовнішньоекономічних розрахунків. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.
Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Терміни проведення розрахунків.
Цінова політика на зовнішньому ринку. Поняття світової ціни.
Види цін і порядок їхнього встановлення в сфері експортно-імпортних операцій.
Контрактні (договірні ціни) в сфері ЗЕД.
Ціни зовнішньоекономічних контрактів (цінові і валютні умови зовнішньоторгових контрактів).
Контроль якості експортно-імпортних операцій. Сертифікація та стандартизація продукції і послуг при митному оформленні вантажів.
Приховані методи протекціонізму, їх класифікація.
Заборони, обмеження і захисні міри у відношенні імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль.
Правовий режим іноземного інвестування. Види і форми іноземних інвестицій.
Правове регулювання здійснення інвестицій резидентами України за її межами.
Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
Оцінка товарів по бартерних договорах. Загальна вартість товарів, що підлягають зустрічному постачанню.
Основні положення здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Розмежування операцій з векселями і бартерними операціями в зовнішньоекономічній діяльності.
Товари (роботи, послуги), з використанням яких здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності заборонено.
Терміни здійснення бартерних операцій.
Санкції за порушення термінів бартерних операцій.
Специфіка правового регулювання зміни (переоформлення) бартерного договору в зовнішньоекономічній діяльності.
Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів.
Характеристика операцій промислового співробітництва.
Поняття і види зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Правове регулювання порядку укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Форма зовнішньоекономічного договору.
Зміст зовнішньоекономічного договору (контрактів).
Право, що застосовується до зовнішньоекономічного договору (контракту).
Правове регулювання та порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Колізійні норми в сфері зовнішньоекономічних угод.
Поняття, мета і значення Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правил ІНКОТЕРМС).
Історія формування і розвитку правил ІНКОТЕРМС.
Базисні умови ІНКОТЕРМС. Торгові терміни. Класифікація базисних умов ІНКОТЕРМС.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. За загальним правилом, терміни розгляду заяв на надання дозволів або висновків щодо експорту (реекспорту) товарів подвійного використання та тимчасового вивезення (ввезення) будь-яких товарів, що підпадають під режим контролю складають:
А. 30 днів.
Б. 45 днів.
В. 15 днів.
Г. 90 днів.
Д. 60 днів.

2. За загальним правилом, терміни розгляду заяв на надання дозволів або висновків щодо експорту (реекспорту) товарів військового призначення складають:
А. 30 днів.
Б. 45 днів.
В. 15 днів.
Г. 90 днів.
Д. 60 днів.

3. За загальним правилом, терміни розгляду заяв на надання дозволів або висновків щодо імпорту та транзиту товарів, а також тимчасового вивезення або ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з іншою подібною метою, якщо це не передбачає передачу права власності на товар складають:
А. 30 днів.
Б. 45 днів.
В. 15 днів.
Г. 90 днів.
Д. 60 днів.

4. Політика в рамках державних закупівель – це:
А. Комплекс заходів держави для залучення і використання іноземних інвестицій і територій держави, а також регулювання вивозу інвестицій за кордон.
Б. Один з методів прихованого протекціонізму за яким держави законодавчо встановлюють певний відсоток вартості товару, який повинен забезпечуватися місцевим виробництвом.
В. Сукупність цілеспрямованих державних методів щодо реалізації економічного потенціалу держави на зовнішньому ринку та задоволення власних потреб за рахунок товарів і послуг іноземного виробника.
Г. Один з методів прихованого протекціонізму, який базується на тезі «купуй тільки вітчизняні товари» (навіть якщо вони дорожчі, ніж імпортні).
Д. Всі варіанти є правильними.

5. До технічних бар’єрів відносяться:
А. Немає правильної відповіді.
Б. Сертифікація, стандартизація.
В. Внутрішні податки та сбори.
Г. Вимоги про вміст місцевих компонентів.
Д. Б і Г.

6. Під стандартизацією розуміється:
А. Діяльність по встановленню положень для загального і багаторазового застосування щодо явним чи можливих завдань з метою досягнення оптимального рівня упередженості у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.
Б. Документ, що містить практичні правила чи процедури проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів.
В. Закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим.
Г. Процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.
Д. Всі варіанти є правильними.

7. Підтвердження відповідності продукції – це:
А. Процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.
Б. Документ, що містить практичні правила чи процедури проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів.
В. Діяльність з метою гарантування того, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам.
Г. Процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.
Д. Всі варіанти є правильними

8. Екологічний контроль на державному кордоні та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць здійснюють:
А. Відділ екологічного контролю на державному кордоні державної екологічної інспекції Мінприроди.
Б. Відділи екологічного контролю на митному кордоні Рескомресурсов Автономної Республіки Крим, державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, інспекцій охорони Чорного і Азовського морів.
В. Пости екологічного контролю територіальних органів Мінприроди в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності ре-регіональних митниць і митниць.
Г. Всі варіанти є правильними.
Д. Б і В.
9. Функції регулювання міжнародних валютних відносин покладені світовою спільнотою на:
А. Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС).
Б. Світовий банк.
В. Міжнародний валютний фонд (МВФ)
Г. Конференцію Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).
Д. А і В.

10. Валютне регулювання – це:
А. Визначення правового режиму валютних цінностей, правил проведення валютних операцій, правового становища їх суб'єктів, порядку здійснення валютного контролю та відповідальності за порушення валютного законодавства.
Б. Це операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України
В. Діяльність уповноважених органів державної влади та банків, спрямована на перевірку дотримання суб'єктами валютних операцій валютного законодавства, виявлення правопорушень і застосування санкцій до правопорушників.
Г. Варіанти А і В.
Д. Всі варіанти є правильними.

11. Повноваженнями у сфері валютного контролю крім Національно Банку України наділені також:
А. Державна митна служба України
Б. Міністерство інфраструктури України
В. Державна податкова служба України
Г. Всі варіанти є правильними.
Д. А і В.

12. Генеральні ліцензії видаються:
А. Комерційним банкам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальна ліцензія потрібна для таких операцій.
Б. Резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальна ліцензія потрібна для таких операцій.
В. Лише комерційним банкам та іншим фінансовим установам України на здійснення валютних операцій у комплексі, крім тих валютних операцій, які потребують індивідуальної ліцензії на весь період дії режиму валютного регулювання.
Г. Резидентам і нерезидентам на здійснення валютних операцій у комплексі, крім тих валютних операцій, які потребують індивідуальної ліцензії на весь період дії режиму валютного регулювання.
Д. Всі варіанти є правильними.

13. Індивідуальні ліцензії видаються:
А. Резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальна ліцензія потрібна для таких операцій.
Б. Лише комерційним банкам та іншим фінансовим установам України на здійснення валютних операцій у комплексі, крім тих валютних операцій, які потребують індивідуальної ліцензії на весь період дії режиму валютного регулювання.
В. Резидентам і нерезидентам на здійснення валютних операцій у комплексі, крім тих валютних операцій, які потребують індивідуальної ліцензії на весь період дії режиму валютного регулювання.
Г. Комерційним банкам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальна ліцензія потрібна для таких операцій.
Д. Всі варіанти є правильними.

14. Фізичні особи мають право ввозити в Україну та вивозити за межі України без письмового декларування митному органу готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті:
А. 15 000 євро.
Б. 5 000 євро.
В. 1 000 євро.
Г. 10 000 євро.
Д. 3 000 євро.

15. Поточний рахунок – це:
А. Рахунок, призначений для розрахунків, які здійснюються однією кредитною установою за дорученням і за кошти іншої кредитної установи.
Б. Рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів у відповідності до умов договору та вимог законодавства України.
В. Рахунок особи в банківській установі, на якому нагромаджуються та витрачаються їхні кошти в іноземній (конвертованій) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Г. Рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.
Д. Всі варіанти є правильними.

16. Поточними торговельними операціями за поточними рахунками в іноземній валюті є такі розрахунки:
А. Між юридичними особами-нерезидентами та юридичними особами-резидентами через юридичних особи-резидентів (посередників) відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно законодавства України
Б. Між юридичними особами-резидентами і юридично-ми особами-нерезидентами під час здійснення ЗЕД за торговельними операціями.
В. Між юридичними особами-резидентами на території України за умови наявності індивідуальної ліцензії НБУ.
Г. Всі варіанти є правильними.
Д. А і Б.

17. При здійсненні експортних операцій виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в українських банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше з дати митного оформлення (виписки вивізної ВМД) продукції, що експортується:
А. 45 календарних днів.
Б. 90 календарних днів.
В. 180 календарних днів.
Г. 360 календарних днів.
Д. 60 календарних днів.


Змістовий модуль 4.
Відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

ТЕМА 17. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВДЕРЖАВИ І СУБ'ЕКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ.

Лекція 4 год.
Здійснення захисту прав і законних інтересів суб'єктів ЗЕД за межами України. Міри України у відповідь на дискримінаційні і/чи недружні дії інших держав, митних союзів або економічних груп. Застосування мір. Міри проти недобросовісної конкуренції і зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Поняття і види (склад) недобросовісної конкуренції при здійсненні ЗЕД. Підстави, порядок порушення і проведення антидемпінгових розслідувань, застосування антидемпінгових мір. Порядок порушення і проведення антисубсидиційних розслідувань, застосування компенсаційних мір. Поняття спеціального розслідування і спеціальних мір.

Самостійна робота – 4 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Здійснення захисту прав і законних інтересів суб'єктів ЗЕД за межами України.
Міри України у відповідь на дискримінаційні і/чи недружні дії інших держав, митних союзів або економічних груп. Застосування мір.
Міри проти недобросовісної конкуренції і зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Поняття і види (склад) недобросовісної конкуренції при здійсненні ЗЕД.
Підстави, порядок порушення і проведення антидемпінгових розслідувань, застосування антидемпінгових мір.
Порядок порушення і проведення антисубсидиційних розслідувань, застосування компенсаційних мір.
Поняття спеціального розслідування і спеціальних мір.
Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:
1. Антидемпінг і законодавство про конкуренцію.
2. Принципи антидемпінгового процесу та його стадії.
3. Антидемпінгові правила Центральної та Південної Америки.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Здійснення захисту прав і законних інтересів суб’єктів ЗЕД за межами України. Організація будь-якої діяльності, особливо державної, будується на основних, вихідних началах, які мають назву принципів. Якщо торкатися безпосередньо зовнішньоекономічної діяльності, то такі принципи містяться у ст. 2 закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». І одним з цих принципів, який студент повинен ретельно проаналізувати при підготовці до відповіді на дане запитання, є принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Він полягає у тому, що Україна як держава не тільки забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території, згідно з законами України, але й здійснює рівний захист всіх суб'єктів ЗЕД України за межами України, згідно з нормами міжнародного права. Також Україна здійснює захист Державних інтересів України як на її території, так і за її межами, але лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права. Саме на цьому має базуватися відповідь студента. Також він має розкрити зміст, умови та сутність практичного втілення зазначеного принципу у житті, зокрема, він має торкнутися змісту ст. 28 закону «Про ЗЕД».
Міри України у відповідь на дискримінаційні і/чи недружні дії інших держав, митних союзів або економічних груп. Застосування мір. Стаття 11 закону “Про ЗЕД” встановлює, що забороняється одночасне застосування щодо одного товару податку на експорт і імпорт та режиму ліцензування і квотування експорту, за винятком випадків встановлення режиму ліцензування і квотування як заходу у відповідь на дискримінаційні дії інших держав. Студент повинен знати, що ця норма передбачає лише одиничний випадок ситуації, вказаної у ст. 29 цього закону. Він має вказати, у чому саме полягає відповідь України на подібні дії іноземних суб’єктів (та її припинення), її умови, підстави, процедура, а також суб’єкти, тобто хто приймає кінцеве рішення (Парламент, уряд чи Міністерство фінансів), строки його судового оскарження.
Міри проти недобросовісної конкуренції і зростаючого імпорту при здійсненні ЗЕД. Поняття і види (склад) недобросовісної конкуренції при здійсненні ЗЕД. Поняття недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту мають бути відомі студентові. Для цього він повинен проаналізувати, перш за все, статтю 1 закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» та статтю 31 закону «Про зовнішньоекономічну діяльність». Процедуру прийняття компетентними органами рішень про застосування спеціальних заходів щодо захисту національного товаровиробника від зростаючого імпорту освітлено у статтях 5 – 10 закону «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну». У результаті порушення чинного законодавства України про захист від недобросовісної конкуренції визнана винною особа притягується до відповідальності, згідно із статей 20 – 26 закону «Про захист від недобросовісної конкуренції». Студентові варто коротко охарактеризувати види цієї відповідальності порушника (стягнення штрафу, притягнення до адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності), до яких він притягується відповідним рішенням Антимонопольного комітету України (згідно із ст. 30 останнього закону) чи іншого компетентного органу. Для повної відповіді на зазначене питання студент також зобов’язаний ознайомитися і з законом України «Про захист економічної конкуренції», що у сукупності здійснюють правове регулювання щодо недобросовісної конкуренції. Студент має вказати на те, що існує три групи дій, що відносяться до складу недобросовісної конкуренції (статті 4 – 19 закону «Про захист від недобросовісної конкуренції», а також вказана ст. 31 закону «Про ЗЕД»), та показати знання їхньої сутності.
Підстави, порядок порушення і проведення антидемпінгових розслідувань, застосування антидемпінгових мір. Студент має чітко знати, що єдиною підставою для прийняття рішення про застосування антидемпінгових заходів є результати антидемпінгового розслідування, що проводиться визначеними статтею 3 закону “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” органами та у відповідності із статей 12 – 13, 23 закону. Студент має вміти доповісти про основні положення вказаних норм. Він також повинен знати строки судового оскарження цього рішення, а також те, що застосування режимів вільної торгівлі, преференцій, спеціальних пільгових режимів, а також податкових, митних та інших пільг, що діють при імпорті в Україну товарів, щодо яких застосовуються антидемпінгові заходи, зупиняється на строк до закінчення їх застосування (ст. 31 закону «Про ЗЕД»). Ключове поняття антидемпінгових заходів повинно бути наведене студентом у відповідності із ст. 1 закону «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту». Для розуміння процедури та особливостей (видів, строків дії та ін.) застосування та припинення антидемпінгових заходів студенту доречно проаналізувати зміст статей 14 - 25 цього закону.
Порядок порушення і проведення антисубсидиційних розслідувань, застосування компенсаційних мір. При підготовці до відповіді на це запитання студентові варто, перш за все, визначитися з офіційним тлумаченням понять антисубсидиційного розслідування та компенсаційних заходів, що містяться у ст. 1 закону «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту». Для ознайомлення з умовами, цілями та порядком порушення й проведення антисубсидиційної процедури студенту слід проаналізувати розділ 5 (статті 15 - 16) вказаного закону. Студент повинен зазначити, що, згідно із ст. 31 закону «Про зовнішньоекономічну діяльність», за результатами антисубсидиційного розслідування приймається рішення про застосування компенсаційних заходів. Це рішення може бути оскаржено в судовому порядку, про що студент повинен доповісти. Застосування різноманітних режимів, преференцій, пільг, що діють при імпорті в Україну товарів, щодо яких застосовуються компенсаційні заходи, зупиняється на строк застосування цих заходів. Підстави, умови, процедура, сутність, строки та особливості застосування та припинення компенсаційних заходів (у тому числі попередніх, остаточних) доречно характеризувати згідно із статей 17 – 25 та ін. закону «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».
Поняття спеціального розслідування і спеціальних мір. Законодавче визначення спеціального розслідування наведене в п. 15 ст. 1 закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», з яким студенту треба бути ознайомленим. За результатами спеціального розслідування відповідними органами приймається рішення про застосування спеціальних заходів, яке може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця від дати запровадження відповідних заходів. Застосування режимів вільної торгівлі, преференцій, спеціальних пільгових режимів, а також податкових, митних та інших пільг, що діють при імпорті в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи, зупиняється на строк до закінчення застосування зазначених заходів. Це студент повинен знати у результаті аналізу ст. 31 закону України «Про ЗЕД». Ознайомившись із ст. 11, 14, 15 та – особливо – 16 – 21 закону «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», студент зможе розповісти про особливості (умови, підстави, строки та т.п.) застосування спеціальних заходів.

Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, Ст.144.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, Ст. 377.
Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996р. № 236/96-ВР // ВВР України від 03.09.1996р., № 36, Ст. 164.
Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України вiд 22.12.1998р. № 330-XIV // ВВР України, 1999р., № 9-10, Ст.65.
Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998р. № 331-XIV // ВВР України, 1999р., № 12-13, Ст.80.
Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну : Закон України від 22.12.1998р. № 332-XV // ВВР України 1999р., № 11, Ст. 78.
Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.01р. № 2210-ІІІ // ВВР України, 2001, №12, Ст. 64.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Президент України Указ, Порядок від 03.03.2011 № 261/2011 // Урядовий кур'єр від 15.03.2011 № 46
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Президент України; Указ, Порядок від 25.06.2002 № 581/2002 // Урядовий кур'єр від 03.07.2002 № 118
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 22.11.1999 № 2120 // Офіційний вісник України  від 10.12.1999 р., № 47, стор. 45

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Сіваченко І.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.
Шепенко Р.А. Антидемпинговый процесс. М.: Дело, 2002. - 616с.


ТЕМА 18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.

Лекція 2 год.
Відповідальність суб'єктів ЗЕД. Основні положення. Загальна характеристика різновидів і форм відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Застосування спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. (штраф, індивідуальний режим ліцензування, тимчасове припинення здійснення зовнішньоекономічної діяльності). Особливості розгляду спорів за участю іноземних осіб.

Самостійна робота – 4 години.
І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Відповідальність суб'єктів ЗЕД. Основні положення.
Загальна характеристика різновидів і форм відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Застосування спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.
штраф;
індивідуальний режим ліцензування;
тимчасове припинення здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Особливості розгляду спорів за участю іноземних осіб.

ІІ. Завдання.

Задача №1. Компанія, яка випускає електропобутове обладнання і комплектувальні вироби звернулася до випробувальної лабораторії для отримання сертифіката відповідності. Після проведення сертифікації було винесено позитивне рішення та заявникові видали сертифікат та право маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності. Але згодом виявилося, що видача сертифіката була неправомірною.
Яку відповідальність буде нести випробувальна лабораторія за недостовірність результатів випробувань, якщо цей центр (випробувальна лабораторія) вже вдруге має таке порушення? Хто буде нести завдані збитки?

Задача №2. Єгипетська фірма «Махмуд Потато Трейдінг» імпортує до України 2 контейнери з картоплею та 1 контейнер з авокадо. Карантинний дозвіл на імпорт отримано згідно ЗУ «Про карантин рослин» та Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації під карантинних матеріалів.
Під час оформлення на митній території України через відсутність фітосанітарного сертифікату на контейнер з авокадо інспектор з карантину рослин в зоні митного контролю заборонив ввезення даного контейнеру, вказавши, що він підлягає поверненню до країни-експортера, проігнорувавши звернення української компанії-контрагента до Укрголовдержкарантину щодо отримання карантинного сертифікату.
При здійсненні карантинного огляду інспектор відкрив и розпломбував 1 з контейнерів з картоплею, побачивши на картоплі землю, інспектор, керуючись п.п. 2.27.3 Правил видав розпорядження українській компанії-контрагенту видалити частини ґрунту з картоплі, вказуючи на те, що грунт не дозволено ввозити на територію України. Після чого, для проведення фітосанітарного контролю, направив 2 контейнери з картоплею для проведення фітосанітарної експертизи, склавши акт фітосанітарного контролю в одному примірнику і залишив його на ППКД.
Після проведення експертизи картоплі, експертною установою був виданий карантинний сертифікат у 4-х примірниках:
один надали вантажовласнику;
два – держінспектору;
один – залишили на ППКР.

Завдання:
1. Знайти помилки, які допустив держінспектор.
2. Виразити свою думку, про те, що робити Вам як представнику української компанії-контрагента у даній ситуації. (Дискусійне питання)
Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:
1. Поняття юридичної відповідальності в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
2. Майнова відповідальність.
3. Кримінальна відповідальність.
4. Правопорушення як складова неправомірної дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
5. Злочини як складова неправомірної дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Відповідальність суб’єктів ЗЕД. Основні положення. При відповіді на це запитання студент повинен виходити з того, що основним нормативним актом, що регулює відносини у зовнішньоекономічній сфері, у тому числі основні умови відповідальності її суб’єктів, є закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Саме у його статті 32 (а також у статтях 34, 35) визначені основні положення цієї відповідальності. Студентові доречно ознайомитися з ними. Особливу увагу йому варто приділити положенню норми, згідно з якою держава Україна не несе відповідальності навіть за незаконні дії суб’єктів ЗЕД, і навпаки. Для більш глибокого розуміння теми студент може проаналізувати відповідну учбову літературу. Він повинен знати, у чому знаходить свій вираз сутність та мета відповідальності як такої, на яких загальноправових принципах будується її практичне втілення у житті та як ці принципи відображаються у теорії зовнішньоекономічної діяльності, виконанням яких функцій (стимулюючої, штрафної, попереджувальної, компенсаційної, інформаційної чи сигналізаційної) характеризується інститут відповідальності та на яких підставах вона реалізується у ЗЕД.
Загальна характеристика різновидів і форм відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Розгляду цього питання присвячені статті 33, 35 закону «Про зовнішньоекономічну діяльність». Студент повинен доповісти, що майнова відповідальність (як вид відповідальності у ЗЕД) винних суб’єктів ЗЕД реалізується у формах накладення на них обов’язку матеріального відшкодування прямих збитків, побічних збитків чи упущеної вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди або інших майнових санкцій. Сутність вказаних форм майнової відповідальності визнаних винними суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності має бути відома студентові. Також він повинен зазначити, у чому виражається специфіка кримінальної відповідальності, у тому числі у відношенні суб’єктів ЗЕД, а саме – у принципі: дозволено усе те, що прямо не заборонено кримінальним законом. Для повноти відповіді студенту варто навести кілька статей Кримінального кодексу України 2001 року (наприклад, статті 201, 203-1 та 333), якими законодавець передбачив кримінальну відповідальність суб’єктів ЗЕД. Йому також слід вказати на загальний порядок здійснення відповідальності суб’єктів ЗЕД, згідно із ст. 36 відповідного закону. Також студенту слід зазначити, що хоча в ст. 33 Закону України «Про ЗЕД», яка передбачає основні види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності, адміністративна відповідальність не названа, вона досить широко застосовується в сфері зовнішньоекономічної діяльності та навести приклади такої відповідальності.
Застосування спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. Перш за все, студенту доречно визначитися з поняттям спеціальних санкцій, яке закріплене законодавцем у п. 1 Положення «Про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"». Вказана ст. 37 є загальною підставою для застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України спеціальних санкцій за порушення чинного законодавства про ЗЕД. Студент повинен навести коротку загальну характеристику цих санкцій (індивідуального режиму ліцензування та тимчасового припинення здійснення зовнішньоекономічної діяльності) та умови їх накладання компетентними органами (Міністерством економіки за рішеннями судових органів чи поданнями інших органів). Він має вказати, у чому саме полягають та чому застосовуються до українських суб’єктів, щодо яких діють спеціальні санкції, певні обмеження, згідно з п. 1.5 Положення «Про порядок застосування до суб'єктів ЗЕД України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про ЗЕД»». Студенту треба пам’ятати, що ці санкції мають застосовуватися лише до появи достовірної інформації щодо прийняття зацікавленими суб’єктами практичних заходів, які дають достатні підстави (гарантії) вважати, що надалі порушення законодавства про ЗЕД будуть припинені (зокрема, пп. 1.3 та 4.12 вказаного Положення).
Індивідуальний режим ліцензування. Індивідуальний режим ліцензування є одним з двох (разом з тимчасовим призупиненням здійснення ЗЕД) основних спеціальних санкцій, що застосовуються до суб’єктів – порушників чинного законодавства про ЗЕД, згідно з п. 1.1 Положення «Про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про ЗЕД"». Студент має знати, що саме передбачається встановленням щодо певного суб’єкта індивідуального режиму ліцензування (п. 2 вищевказаного Положення та п. 1.1 Положення «Про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій»), та повинен вміти коротко, але змістовно охарактеризувати, зокрема, порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій (п. 2 Положення «Про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій», ст. 16 закону «Про ЗЕД»).
Тимчасове припинення здійснення ЗЕД. У відповідності з п. 1 Положення «Про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про ЗЕД"», тимчасове припинення здійснення ЗЕД є одним з двох (разом з індивідуальним режимом ліцензування) основних спеціальних санкцій, що застосовуються до суб’єктів – порушників чинного законодавства про ЗЕД. Зміст тимчасового припинення здійснення ЗЕД полягає у накладенні офіційної заборони на здійснення будь-яких законних видів зовнішньоекономічної діяльності, про що має доповісти студент при відповіді на дане запитання, як і про умови застосування цієї спеціальної санкції та про винятки з вказаного правила. Це він зможе зробити, ознайомившись з п. 3 згадуваного вище Положення.
Порядок застосування до суб’єктів ЗЕД України й іноземних суб’єктів господарської діяльності спеціальних санкцій. Положення «Про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність» є основним у законодавчому врегулюванні цього питання. При характеристиці зазначеного порядку студент, перш за все, має вказати, на які види зовнішньоекономічної діяльності розповсюджується дія спеціальних санкцій (п. 1.6 вищевказаного Положення та ст. 4 закону «Про ЗЕД»). Безпосередньо порядок застосування спеціальних санкцій (оформлення, скасування та ін.) має бути охарактеризований у відповідності з п. 4 Положення. Особливу увагу студенту слід приділити положенню п. 4.7, згідно з яким застосуванню спеціальних санкцій може передувати офіційне попередження порушників з боку Міністерства відносно можливості накладення на них цих санкцій.
Особливості розгляду спорів за участю іноземних осіб. Відповідь на зазначене питання студентові слід розпочати з положень ст.33 Закону «Про ЗЕД», яка встановлює, що спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарювання у процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України. Також студентові варто розглянути питання підсудності судам України справ з іноземним елементом, надати перелік випадків виключної підсудності, визначити право право сторін на самостійне визначення місця розгляду спору, надати характеристику поняття пророгаційної угоди, принципу абсолютного судового імунітету іноземної держави, розглянути питання взаємодії судів України із судовими органами інших держав.

Нормативна література:

Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, ст.144.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, ст. 377.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 // ВВР України 1993, № 17, ст.184.
Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV// Відомості Верховної Ради України, 2005, №32, ст..442
Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України, 1994, №25,ст..198
Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Указ Президента України вiд 27.06.1999 № 734/99 // УК 01.07.99 /ОВУ від 23.07.1999 р. №27 стор.79.
Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій: Наказ МінекономікиУкраїни, Положення вiд 17.04.2000р. № 47 // ОВУ №19 стор. 129 від 26.05.2000 р.
Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": Наказ Мінекономіки, Положення вiд 17.04.2000р. № 52 // ОВУ №19 стор.177 від 26.05.2000 р.

Спеціальна література:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К.: Кондор-Видавництво, 2013, – 495 с.
Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст]: підручник. / 4-те вид. перероб. та доп. / О.П. Гребельник – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 452 с.
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. – Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с.
Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Правові основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник: // Л.С. Сміян. К.: КНТ, 2008. 416 с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с. .
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІV
Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактам), що передбачають розрахунки в іноземній валюті.
Відповідальності суб'єктів ЗЕД. Основні положення. Види і форми відповідальності в зовнішньоекономічній діяльності.
Спеціальні санкції в ЗЕД. Порядок їх застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України й іноземних суб'єктів господарської діяльності.
Штрафні санкції за порушення валютного законодавства.
Захист прав і законних інтересів держави й інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Здійснення захисту прав і законних інтересів суб'єктів ЗЕД за межами України.
Заходи України у відповідь на дискримінаційні і/чи недружні дії інших держав, митних союзів або економічних груп. Міри проти зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття антидемпінгового розслідування й антидемпінгових мір. Підстави, порядок порушення і проведення антидемпінгових розслідувань, застосування антидемпінгових мір.
Поняття субсидованого імпорту. Порядок порушення і проведення антисубсидиційних розслідувань, застосування компенсаційних мір.
Поняття спеціального розслідування і спеціальних мір.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Допускається перевищення термінів повернення валютної виручки (імпорту продукції, робіт, послуг) у разі:
А. Виконання резидентами договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та за умови одержання індивідуальної ліцензії НБУ.
Б. Виконання резидентами договорів натурального обміну (бартеру).
В. Виконання резидентами операцій зустрічних закупівель, авансових закупівель, компенсаційних угод та ін.
Г. Всі варіанти є правильними.
Д. А і В.

2. Валютний опціон – це:
А. Валютна операція, яка поєднує купівлю-продаж двох валют на умовах негативної поставки з одночасною контругодою на певний строк з цими ж валютами.
Б. Угода на купівлю-продаж іноземної валюти на короткотерміновий період.
В. Строкова валютна угода, при якій сторони домовляються про поставку обумовленої суми іноземної валюти через певний строк після укладення угоди за курсом, який зафіксовано в момент її укладення.
Г. Угода між покупцем і продавцем валют, що надає право покупцю опціону купувати чи продавати за узгодженим курсом певну суму валюти протягом обумовленого періоду часу за винагороду.
Д. Всі варіанти є правильними.

3. Форвардна і ф'ючерсна валютні операції – це:
А. Валютна операція, яка поєднує купівлю-продаж двох валют на умовах негативної поставки з одночасною контругодою на певний строк з цими ж валютами.
Б. Угода на купівлю-продаж іноземної валюти на короткотерміновий преріод.
В. Строкова валютна угода, при якій сторони домовляються про поставку обумовленої суми іноземної валюти через певний строк після укладення угоди за курсом, який зафіксовано в момент її укладення.
Г. Угода між покупцем і продавцем валют, що надає право покупцю опціону купувати чи продавати за узгодженим курсом певну суму валюти протягом обумовленого періоду часу за винагороду.
Д. Всі варіанти є правильними.

4. Ціна – це:
А. Процес формування вартості на товар або послугу
Б. Форма грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), що реалізуються суб'єктами господарювання.
В. Категорія, яка формується на підставі контрактів, які укладають між собою незалежні підприємства
Г. Варіанти Б і В.
Д. Всі варіанти є правильними.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та фінансової кризи.
Характеристика причин та умов розвитку зовнішньоекономічних зв'язків держави.
Поняття зовнішньоекономічної політики, її основні складові.
Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Предмет і методи правового регулювання ЗЕД.
Принципи організації зовнішньоекономічної діяльності.
Загальна характеристика різновидів ЗЕД.
Класифікація суб'єктів ЗЕД.
Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Обмеження зовнішньоекономічної правосуб'єктності.
Режими здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Види.
Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, їхня структура і компетенція.
Органи місцевого керування зовнішньоекономічної діяльності. Керування зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному і місцевому рівнях.
Представництво економічних інтересів України за кордоном.
Торгові (торгово-промислові) палати як органи недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Участь України в багатосторонніх міжнародних інституціях регулювання зовнішньої торгівлі.
Особливості нормативно-правових джерел ЗЕД, їх різновидність.
Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності.
Міжнародні договори – найважливіше правове джерело в сфері ЗЕД.
«М'яке право» Lex mercatoria.
Джерела Lex mercatoria.
Середньовічне Lex mercatoria.
Сучасне Lex mercatoria.
Види ліцензій і квот. Особливості окремих видів ліцензій і квот.
Порядок і процедура одержання ліцензій і квот суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Ліцензування валютних операцій.
Індивідуальний режим ліцензування як спеціальна санкція за порушення законодавства при здійсненні ЗЕД.
Режим попередніх імпортних депозитів.
Експортний контроль.
Предмет ДЕК (товари військового призначення, товари подвійного використання).
Міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Повноваження Державної служби експортного контролю України.
Контроль якості експортно-імпортних товарів.
Сертифікація продукції і послуг.
Система сертифікації продукції в Україні.
Національні і міжнародні стандарти і вимоги.
Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні й екологічні стандарти і вимоги.
Митне оформлення товарів (продукції), підлягаючих обов'язковій сертифікації в Україні.
Види (перелік) сертифікатів, необхідних при митному оформленні вантажів.
Регулювання валютних операцій (поняття, види, суб’єкти) .
Поняття іноземних валют.
Класифікатор іноземних валют.
Валютні ризики і способи їх усунення.
Цінова політика на зовнішньому ринку.
Види цін та порядок їх встановлення в сфері експортно-імпортних операцій в Україні.
Цінові та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів. Цінова політика на зовнішньому ринку.
Митна вартість та методи її визначення.
Ставки мита:
Преференційні.
Пільгові.
Повні (загальні) ставки мита.
Звільнення від сплати мита і зниження її ставок.
Поняття іноземних інвестицій.
Види і форми іноземних інвестицій.
Оцінка іноземних інвестицій.
Правовий режим іноземного інвестування.
Державна реєстрація іноземних інвестицій.
Правове становище суб’єктів господарювання с іноземними інвестиціями.
Правовий режим договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.
Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів.
Правове регулювання здійснення інвестицій резидентами України за її межами.
Сутність страхування та його види.
Ризики у зовнішньоекономічній діяльності.
Державний нагляд за страховою діяльністю.
Страхування експортного та кредитного ризиків.
Страхування зовнішньоторговельних вантажів.
Страхування інвестицій.
Страхування відповідальності.
Форма зовнішньоекономічного договору (контракту).
Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту).
Застосовуване до зовнішньоекономічного договору (контракту) право.
Облік (реєстрація) зовнішньоекономічного договору (контракту).
Колізійні норми зовнішньоекономічних угод.
Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних угод (контрактів).
Поняття і ціль правил ІНКОТЕРМС.
Історія формування і розвитку правил ІНКОТЕРМС.
Нормативна регламентація й обов'язковість застосування ІНКОТЕРМС при складанні зовнішньоторговельних контрактів.
Базисні умови ІНКОТЕРМС. Торгові терміни.
Класифікація базисних умов ІНКОТЕРМС:
Умови групи “Е”.
Умови групи “F”.
Умови групи “C”.
Умови групи “D”.
Зовнішньоекономічний контракт (договір) купівлі-продажу. Форма, зміст, умови; права й обов'язки, відповідальність сторін.
Зовнішньоторговельна агентська угода. Предмет і зміст, права та обов'язки сторін.
Контракти доручення і комісії як види зовнішньоторговельної агентської угоди.
Товарообмінні (бартерні) операції в області зовнішньоекономічної діяльності:
Поняття товарообмінних (бартерних) операцій, основні положення здійснення товарообмінних (бартерних) операцій;
Оцінка товарів по бартерних договорах. Загальна вартість товарів, що підлягають зустрічному постачанню;
Розмежування операцій з векселями і бартерними операціями в зовнішньоекономічній діяльності;
Товари (роботи, послуги), з використанням яких здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності заборонено;
Терміни бартерних операцій.
Санкції за порушення термінів бартерних операцій;
Специфіка правового регулювання зміни (переоформлення) бартерного договору в зовнішньоекономічній діяльності.
Здійснення захисту прав і законних інтересів суб'єктів ЗЕД за межами України.
Міри України у відповідь на дискримінаційні і/чи недружні дії інших держав, митних союзів або економічних груп. Застосування мір.
Міри проти недобросовісної конкуренції і зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Поняття і види (склад) недобросовісної конкуренції при здійсненні ЗЕД.
Підстави, порядок порушення і проведення антидемпінгових розслідувань, застосування антидемпінгових мір.
Порядок порушення і проведення антисубсидиційних розслідувань, застосування компенсаційних мір.
Поняття спеціального розслідування і спеціальних мір.
Відповідальність суб'єктів ЗЕД. Основні положення.
Загальна характеристика різновидів і форм відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Застосування спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.
штраф;
індивідуальний режим ліцензування;
тимчасове припинення здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Особливості розгляду спорів за участю іноземних осіб.

ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та фінансової кризи.
Поняття зовнішньоекономічної політики, її основні складові.
Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Характеристика причин та умов розвитку зовнішньоекономічних зв'язків держави.
Предмет і метод правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Принципи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття (визначення) та принципи зовнішньоекономічної діяльності
Основні поняття (терміни) і види зовнішньоекономічної діяльності.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в Україні, їх класифікація.
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Органи місцевого управління зовнішньоекономічної діяльності.
Систематизація методів державного регулювання ЗЕД (адміністративні та економічні методи; методи тарифного та нетарифного регулювання).
Державне та недержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Особливості нормативно-правових джерел ЗЕД, їх різновидність.
Міжнародні договори – найважливіше правове джерело в сфері ЗЕД.
Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності.
«М'яке право» Lex mercatoria в системі джерел регулювання ЗЕД.
Участь України в багатосторонніх міжнародних інституціях регулювання зовнішньої торгівлі.
Торгово-промислові палати як органи недержавного регулювання ЗЕД.
Представництво економічних інтересів України за кордоном.
Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Обмеження зовнішньоекономічної правосуб'єктності.
Поняття та види режимів здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Сутність та класифікація нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, особливості їх використання.
Характеристика системи кількісних обмежень експортно-імпортних операцій.
Введення режиму ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.
Автоматичне та неавтоматичне ліцензування.
Види ліцензій і квот. Особливості окремих видів ліцензій і квот.
Порядок одержання ліцензій і квот суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Ліцензування валютних операцій.
Індивідуальний режим ліцензування як спеціальна санкція за порушення законодавства при здійсненні ЗЕД.
Характеристика системи митного регулювання в Україні.
Митний тариф як інструмент економічної політики країни.
Порядок переміщення товарів і інших предметів через митну територію України. Митна територія України.
Митні платежі в сфері ЗЕД.
Єдиний збір у пунктах пропуску через митний кордон.
Мито, його види.
Порядок звільнення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності від сплати мита і зниження його ставок.
Ставки мита. Преференційні, пільгові і повні (загальні) ставки мита.
Митна вартість та методи її визначення.
Акцизний податок в системі митних платежів.
Податок на додану вартість в системі митних платежів. Особливе значення ПДВ для експортно-імпортних операцій.
Усунення подвійного оподатковування і запобігання ухиляння від сплати податків. Міжнародні договори України в цій сфері.
Сутність валютних відносин. Валютне регулювання в сфері ЗЕД.
Регулювання валютних операцій. Іноземні валюти. Класифікатор іноземних валют.
Валютні ризики та способи їх усунення.
Порядок використання іноземної валюти при проведенні зовнішньоекономічних розрахунків. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.
Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Терміни проведення розрахунків.
Цінова політика на зовнішньому ринку. Поняття світової ціни.
Види цін та порядок їхнього встановлення в сфері експортно-імпортних операцій в Україні.
Ціни зовнішньоекономічних контрактів (цінові і валютні умови зовнішньоторгових контрактів).
Контроль якості експортно-імпортних операцій. Сертифікація та стандартизація продукції і послуг при митному оформленні вантажів.
Види (перелік) сертифікатів, необхідних при митному оформленні вантажів.
Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні й екологічні стандарти і вимоги.
Здійснення ветеринарного та фітосанітарного контролю в сфері ЗЕД.
Екологічний та санітарно-гігієнічний контроль в сфері ЗЕД.
Приховані методи протекціонізму, їх класифікація.
Заборони, обмеження і захисні міри у відношенні імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг.
Експортний контроль в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Правовий режим іноземного інвестування. Види і форми іноземних інвестицій.
Правове регулювання здійснення інвестицій резидентами України за її межами.
Державна реєстрація іноземних інвестицій.
Правове становище суб’єктів господарювання с іноземними інвестиціями.
Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів.
Державний нагляд за страховою діяльністю.
Страхування зовнішньоторговельних вантажів.
Страхування інвестицій.
Страхування відповідальності.
Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
Основні положення здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Терміни здійснення бартерних операцій.
Санкції за порушення термінів бартерних операцій.
Специфіка правового регулювання зміни (переоформлення) бартерного договору в зовнішньоекономічній діяльності.
Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів.
Характеристика операцій промислового співробітництва.
Поняття і види зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Правове регулювання порядку укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Форма та зміст зовнішньоекономічного договору (контракту).
Виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Право, що застосовується до зовнішньоекономічного договору (контракту).
Правове регулювання та порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Колізійні норми в сфері зовнішньоекономічних угод.
Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних угод (контрактів).
Зовнішньоекономічний контракт (договір) купівлі-продажу. Форма, зміст, умови; права й обов'язки, відповідальність сторін.
Зовнішньоторговельна агентська угода. Предмет і зміст, права та обов'язки сторін.
Контракти доручення і комісії як види зовнішньоторговельної агентської угоди.
Поняття, мета і значення Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правил ІНКОТЕРМС).
Історія формування і розвитку правил ІНКОТЕРМС.
Базисні умови ІНКОТЕРМС. Торгові терміни. Класифікація базисних умов ІНКОТЕРМС.
Нормативна регламентація й обов'язковість застосування ІНКОТЕРМС при складанні зовнішньоторговельних контрактів.
Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактам), що передбачають розрахунки в іноземній валюті.
Відповідальності суб'єктів ЗЕД. Основні положення. Види і форми відповідальності в зовнішньоекономічній діяльності.
Спеціальні санкції в ЗЕД. Порядок їх застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України й іноземних суб'єктів господарської діяльності.
Штрафні санкції за порушення валютного законодавства.
Захист прав і законних інтересів держави й інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Здійснення захисту прав і законних інтересів суб'єктів ЗЕД за межами України.
Заходи України у відповідь на дискримінаційні і/чи недружні дії інших держав, митних союзів або економічних груп. Міри проти зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Міри проти недобросовісної конкуренції і зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Поняття і види (склад) недобросовісної конкуренції при здійсненні ЗЕД.
Поняття антидемпінгового розслідування й антидемпінгових мір. Підстави, порядок порушення і проведення антидемпінгових розслідувань, застосування антидемпінгових мір.
Поняття субсидованого імпорту. Порядок порушення і проведення антисубсидиційних розслідувань, застосування компенсаційних мір.
Поняття спеціального розслідування і спеціальних мір.
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Нормативні акти:

Про спеціальні місії: Міжнародна конвенція від 16.12.1969 р., ратифікована Постановою ВР України № 3383-XII від 14.06.1993 р. // ВВР України, 1993 р., № 36, ст. 369.
Конституція України, № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // ВВР України від 23.07.1996 р., № 30, ст. 141.
Митний кодекс України, № 92-IV від 13.03.2012 р. // Голос України  від 21.04.2012 р. № 73, № 73-74.
Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 р. // ВВР України 2003 р., № 18, №19-20, № 21-22, ст. 144.
Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 // Голос України  від 04.12.2010 р. № 229, / № 229-230.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] № 3393-VI від 19.05.2011 // Голос України  від 18.06.2011 р. № 110.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991 р., № 29, ст. 377.
Про правонаступництво України: Закон України вiд 12.09.1991 р. № 1543-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991 р.,№ 46, ст. 617.
Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР // ВВР України від 03.09.1996 р., № 36, ст. 164.
Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-14 // ВВР України, 2001 р. № 12, ст. 64.
Про господарські товариства: Закон України вiд 19.09.1991 р. № 1576-XII // ВВР України, 1991 р., № 49, ст. 682.
Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України вiд 02.12.1997 р. № 671/97-ВР // ВВР України, 1998 р., № 13, ст. 52.
Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України вiд 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // ВВР України, 1997 р., № 24, ст. 170.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV // Голос України  від 29.07.2005 р. № 138.
Про місцеві державні адміністрації: Закон України вiд 09.04.1999 р. № 586-XIV // ВВР України, 1999 р., № 20-21, ст. 190.
Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV // ВВР України від 10.12.2004 р., № 50, ст. 540.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV // Голос України від 24.06.2003 р. № 115.
Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України: Закон України від 04.11.1999 р. № 1212-XIV // ВВР України, 1999 р., № 51, ст. 454. 1999, N 51, ст. 454.
Про Митний тариф України: Закон України від 19.09.2013 р. № 584- VII // ВВР України, 2014 р., № 20-21, ст. 740.
Про ціни і ціноутворення:Закон України від 21.06.2012 р. № 5007-XI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013 р., № 19-20, ст. 190.
Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України вiд 22.12.1998 р. № 330-XIV // ВВР України, 1999 р., № 9-10, ст. 65.
Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998 р. № 331-XIV // ВВР України, 1999 р., № 12-13, ст. 80.
Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 22.12.1998 р. № 332-XIV // ВВР України, 1999 р., № 11, ст. 78.
Про стандартизацію: Закон України вiд 05.06.2014р. № 1315-VII // ВВР України, 2014 р., № 31, ст. 1058.
Про карантин рослин: Закон України вiд 30.06.1993 р. № 3348-XII // ВВР України, 2006 р., № 19-20, ст. 167.
Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 р. № 2498-XII // ВВР України, 2007 р., № 5-6, ст. 53.
Про металобрухт: Закон України від 05.05.1999 р. № 619-XIV // ВВР України, 1999 р., № 25, ст. 212.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР // ВВР України, 1994 р., № 40, ст. 364.
Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // ВВР України, 1996 р., № 19, ст. 80.
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998 р. № 351-XIV // ВВР України, 1998 р., №5-6, ст. 44.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 24.02.1994 р. № 4002-XII // Голос України  від 20.04.1994 р.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 15.07.1994 р. № 117/94-ВР // Голос України  від 27.07.1994 р.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 20.02.2003 р. № 549-IV // Голос України від 20.03.2003 р. № 54.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 26.11.1993 р. № 3659-XII // Відомості Верховної Ради України  від 14.12.1993 р., № 50.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Голос України від 23.01.2001 р., № 12.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Голос України від 22.06.1999 р.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III // Голос України від 16.05.2001 р. № 84.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VII// Голос України від 08.11.2014 р. № 216.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 03.04.1997 р. № 170/97-ВР // Офіційний вісник України  1997 р., № 18, стор. 24.
Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р. № 5080-VI// Голос України  від 18.08.2012 р. № 153.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI // Голос України від 25.10.2011 р. № 199.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 03.06.1992 р. № 2402-XII // Відомості Верховної Ради України  від 18.08.1992 р., № 33.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III // Офіційний вісник України  від 07.09.2001 р., № 34.
Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України: Указ Президента України вiд 04.10.1994 р. № 566/94.
Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Указ Президента України вiд 27.06.1999 р. № 734/99 // УК 01.07.99 /ОВУ від 23.07.1999 р. №27 стор. 79.
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 27.12.2001 р. № 1265/2001.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 08.04.2010 р. № 522/2010.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 05.02.2002 р. № 104/2002.
Положення про Державну службу експортного контролю України: Указ Президента України від 08.04.11. р. № 448/2011.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 13.04.2011 р. № 465/2011 // Офіційний вісник України  від 26.04.2011 р., № 29, стор. 340.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 07.07.1998 № 748/98 // Офіційний вісник України від 20.07.1998 р., № 27, стор. 24.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 22.02.2001 р. № 108/2001 // Урядовий кур'єр від 28.02.2001 р. № 38.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 13.09.1995 р. № 839/95.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Президент України; Указ, Положення від 23.11.2011 р. № 1070/2011 // Офіційний вісник Президента України  від 23.11.2011 р., № 31.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 25.06.2002 р. № 581/2002 // Урядовий кур'єр від 03.07.2002 р. № 118.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Указ Президента України від 03.03.2011 р. № 261/2011 // Урядовий кур'єр від 15.03.2011 р. № 46.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України Постанова від 27.02.1995 р. № 146.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 // ВВР України 1993, № 17, ст.184.
Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України вiд 10.05.1993 р. № 46-93 // ВВР України, 1993 р., № 27, ст. 289.
Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 08.06.1998 р. № 838 // ОВУ від ... №23, ст. 47.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Постанова Кабінету Міністрів України // ОВУ від 22.01.2016р., №4, ст. 57 .
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 29.04.1999 г. № 756.
Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон: Постанова Кабінету Міністрів України, Порядок вiд 24.10.2002р. № 1569 // ОВУ №44 ст.2004 від 15.11.2002 р.
Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.09.2000 № 1469 // УК від 10.10.00 р. / ОВУ №39, стор. 57 від 13.10.00 р.
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 №756 та визнання,що втратили чинність: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 13.08.1999 р. № 1489 // Офіційний Вісник України, 1999, №33. Ст.1729.
Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.11.2003 № 1807 // ОВУ №48, ст.2506 від 12.12.2003р.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік від 04.03.2015 р. № 77.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 21.05.2012 № 436 // Урядовий кур'єр  від 30.05.2012 р. № 95.
Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання: Постанова КМУ від 28.01.04. № 86.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України; Постанова від 27.05.1999 № 920 // Офіційний вісник України  від 18.06.1999 р., № 22, стор. 97.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.1995 р., № 198.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України, Національний банк; Постанова від 12.12.1998 р. № 1968 // Офіційний вісник України від 31.12.1998 р., № 50, стор. 100.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 29.12.2007, № 1409 // Урядовий кур'єр  від 09.01.2007 № 3.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України, Національний банк; Постанова від 21.06.1995 р., № 444.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 21.05.2012 № 428 // Урядовий кур'єр  від 29.05.2012 р., № 94.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]них: Міндоходів України, Наказ від 16.12.2013 № 804 // Офіційний Вісник України від 07.02.2014 р., №10.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 05.09.1996 р., № 1061 // Урядовий кур'єр від 19.09.1996.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 30.01.1997 № 112 // Офіційний вісник України 1997 р., № 6, стор. 41.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 19.02.1996 р., № 22 // Урядовий кур'єр  від 07.03.1996.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1280 // Урядовий кур'єр від 27.08.1998р.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 22.11.1999 № 2120 // Офіційний вісник України  від 10.12.1999 р., № 47, стор. 45.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Інструкція, Форма типового документа від 16.03.1999 № 122 // Офіційний вісник України  від 14.05.1999 р., № 17, стор. 147.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Інструкція, Форма типового документа, Дозвіл, Заява від 27.05.2008 № 148 // Офіційний вісник України  від 23.06.2008 р., № 43, стор. 124
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Правила від 27.10.2005 № 396 // Офіційний вісник України від 30.11.2005 р., № 46, стор. 36.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Положення, Форма типового документа від 17.06.2004 р., № 270 // Офіційний вісник України  від 06.08.2004 р., № 29, стор. 85
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Інструкція від 24.03.1999 № 136 // Офіційний вісник України від 18.06.1999 р., № 22, стор. 131.
Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Національного банку України вiд 12.11.2003р. № 492 // ОВУ від 02.01.2004 - 2003 р., № 51, том 1, стор. 316, ст. 2707.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Положення від 08.02.2000 № 49 // Офіційний вісник України  від 21.04.2000 р., № 14, стор. 41.
Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Національного банку України вiд 04.02.1998 р. № 34 // ОВУ від 15.11.2002 - 2002 р., № 44, стор. 204, ст. 2047.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Положення, Перелік від 12.11.2003 № 496 Офіційний вісник України від 19.12.2003 р., № 49, стор. 229.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Національний банк; Постанова, Положення від 10.08.2005 № 280 // Офіційний вісник України  від 16.09.2005 р., № 35, стор. 115.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Правила Національного банку України від 10.08.2005 № 281 // Офіційний вісник України від 16.09.2005 р., № 35, стор. 141.
Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій: Наказ Мінекономіки України, Положення вiд 17.04.2000р. № 47 // ОВУ №19 стор. 129 від 26.05.2000 р.
Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": Наказ Мінекономіки, Положення вiд 17.04.2000р. № 52 // ОВУ №19 стор.177 від 26.05.2000 р.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі Украйни від 18.01.1996г. № 30.
Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів: Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України вiд 23.08.2005 № 414 // ОВУ №40, ст.2571 від 21.10.2005 р.
Інструкція про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту): Затверджено Наказом Міністерства економіки України вiд 15.12.2005 р. № 505 // ОВУ №1-2, ст.61 від 25.01.2006 р.
Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджено Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції вiд 06.09.2001 р. № 201// ОВУ №39, стор. 158 від 12.10.2001 р.
Щодо набрання чинності новою редакцією ІНКОТЕРМС-2010: Лист Міністерства економіки України від 10.06.2011 р. № 4201–24/939. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Мінекобезпеки України; Наказ, Положення від 08.09.1999 № 204 // Офіційний вісник України  від 10.12.1999 р., № 47, стор. 156
 Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа: Мінфін України Наказ, Перелік від 30.05.2012 №651 // Офіційний Вісник України від 31.08.2012 р., №64
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа: Мінфін України, Наказ, Порядок від 30.05.2012 №631 // Офіційний Вісник України від 31.08.2012 р., №64.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Держмитслужба України; Наказ, Порядок від 21.11.2001 № 755 // Офіційний вісник України  від 04.01.2002, 2001 р., № 51, стор. 551, стаття 2325.

Спеціальна література

Господарське законодавство України [текст] практ. посібник.  К.: «Центр учбової літератури», 2016.  576 с.
Господарське право України: Навчальний посібник / А.М. Апаров, О.М. Онищенко. Т.1.Загальна частина. К.: КДАВТ ім. Гетьмана Конашевича-Сагайдачного. К.: Істина, 2016. 452 с.
Господарське право України [текст] : Навчальний посібник для підготовки до іспитів К. : «Центр учбової літератури», 2016. 208 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [текст] / за заг. ред. Грудницької С.М. К.: «Центр учбової літератури», 2016.  496 с.
Бойко В.М. Митне право України. Т.1: Навч. посіб. К.: Алерта, 2015. 528 с.
Бойко В.М. Митне право України. Т.2: Навч. посіб. К.: Алерта, 2015. 618 с.
Господарське право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / В. С. Мілаш. Х. : Право, 2015. 328 с.
Господарське право України [текст] : Навчальний посібник для підготовки до іспитів. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 208 с.
Державне регулювання економіки / За ред. І. Р. Михасюка.  К.: Атіка, 2000.  305 с.
Дуднік Л.М. Українське господарське право та господарське процесуальне право: курс лекцій: Навчальний посібник К.: Поліграфцентр «Геопрінт», 2015. 569 с.
Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт», 2012. – 408с.
Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного Х.: ООО “Одіссей”, 2011. 640 с.
Калетнік Г.М., Козловський, В.О., Заболотний Г.М., Козловський С.В. Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти. Навч. посіб. – К.: «Хай-Тек-Прес», 2012. – 352с.
Рум`янцев А.П., Рум`яйцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність. Навч. посіб./2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. / За ред. О.В. Шкурупій. – К.: Центр учбової літератури, 2012, – 248с.
Несинова С.В., Воронко В.С., Чебикіна Т.С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.
Щербина В.С. Господарське право: підручник / 5-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600с.
Інвестування: підручник / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, Т.Є. Воронкова, О.А. Кириченко, С.А. Єрохін, М.М. Єрмошенко, О.Ф. Іткін, С.В. Палиця, Ю.Б.Пінчук, Ю.Б. Пінчук, Ю.І. Вегівська / За редакцією В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. – К.: Алерта, 2012. – 272с.
Добровольська В.В. Правове забезпечення державного регулювання економіки: моногр./В.В. Добровольська. – Одеса: Фенікс, 2010. – 258с.
Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т.В. Степанова та ін..; за ред.. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Х.: Одіссей, 2011. – 400с.
Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. К.: Видавництво «Кондор», 2009. 432 с.
Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. –ISBN;
Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 432 с.
Пазуха М.Д. Зовнішньоекономіцна діяльність ( загальні положення). Навчально-методичний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. – 230с.
Зеркалов Д.В. Международные расчёты. Условия поставки товара: Пособие. К.: Дакор, КНТ, 2007. 432 с. (Серия: Внешнеэкономическая деятельность).
Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л. Новак В.О. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Сузір’я, 2007. 372 с.
Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 288 с.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000”,2006. – 512 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / Ю.В. Макогон, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, О.О. Коваленко, В.М. Грідасов, С.В. Чемерис, А.В. Гончарова / За ред. д.е.н., проф. Ю.В. Макогона. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 424 с.
Агєєв Є.Я., Чепінога В.І. Зовнішньоекономічна діяльність: основи, маркетинг, менеджмент, облік, ефективність: Навч. пос.: Харків, 2006. – 480 с.: Табл., іл., бібліограф. 50 назв.
Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. К.: Знання, 2006. 463 с.
Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. К.: Знання, 2006. 462 с. (Вища освіта XXI століття).
Л.М. Гейко, В.П. Марущак. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие. Одесса: ВМВ, 2006. 280 с.
Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулюваннязовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2006. 394 с. (Митна справа в Україні).
Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, І.Ю. Сіваченко Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. К.: ВД «Професіонал», 2005. 152с.
Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие Х. : ООО “Одиссей”, 2005. 256 с.;
Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 696 с.
Вінник О.М. Господарське право. – К.: Атіка, 2004. – 624 с.
Кавторєва Я. Все про організацію та облік ЗЕД. – Х.: Фактор, 2004. – 320с.
Хозяйственное право: учебное пособие / Под общей ред. Проф. Н.А. Саниахметовой. – Х.: „Одиссей”, 2004. – 640 с.
Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. – К.: Кондор, 2003. – 400 с.
Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.А. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; под. ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912с.
Кредісов А.І. Навч. посібник: друге видавництво; випр. та доп. // За ред. А.І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 2002. – 558 с.
Мережко А.А. Транснациональное торговое право(Lex mercatoria). – К.: “Таксон”, 2002 – 464 с.
Солошенко Л.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: организация и документальное оформление - Х.: Фактор, 2001.- 173 с.
Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник. - К.: А.С.К., 2001.-704 с.
Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. Издание второе, переработанное и дополненное. – Харьков, ООО ”Одиссей”, 2000. -768 с.
Мережко А.А. Lex mercatoria: теория и принципы транснационального торгового права. – К.: “Таксон”, 1999 – 415 с.
Щербина В.С. Господарське право України. - К, 1999. - Розділ ХIХ.
Макогон Ю.В. Внешнеэкономическая деятельность: практика, управление, организация, регулирование: Учеб. Пособие. - Донецк: ДонГУ, 1997.-220 с.
Расчеты по документарным внешнеторговым сделкам. Аккредитивы. Документарные инкассо. Банковские гарантии: Практ. пособие.- М.: Банкцент, 1995.-112 с.


13PAGE 141815
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 8861414
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий