методичні вказівки до написання та оформлення д..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н.М. Коваленко

О.О. Головань

О.М. Олійник

Н.М. Куреда

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Методичні вказівки

до написання та оф
ормлення дипломної роботи магістраЗатверджено

Вченою радою ЗНУ
Протокол №
6

від
26.02.2013

р.
Запоріжжя

20
1
32
УДК: 339.54:
00
5 (076)

ББК: У9

(4 Укр)
821

я

73Коваленко Н.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:
м
етодичн
і вказівки до написання
та оформлення дипломної роботи магістра

/
Н.М.
Коваленко
,
О.О. Головань, О.М. Олійник, Н.М. Куреда
.


Запоріжжя:
ЗНУ, 20
1
3
.


60

с.Дипломна робота м
агістра є науковою роботою, яка дає змогу виявити
рівень засвоєння
студентами

тео
ретичних знань з
і

спеціальності
«
Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності
»

та практичної підготовки,
а також
здатність

до самостійної роботи за обраною спеціальністю
.

У методичних вказівках наводяться загальні вимоги до написання
магістерської роботи; по
рядку вибору теми дипломної роботи магістра та
рекомендована тематика; к
омпозицію дипломної роботи магістра;
обґрунтування студентом актуальності теми дипломної роботи магістра;

ф
ормулювання мети й завдань роботи; в
изначення об’єкта й предмета
дослідження;

порядку роботи магістранта з бібліографічними джерелами;
вивчення студентом літератури та вибору фактичного матеріалу; схему роботи
над рукописом; вимоги до оформлення дипломної роботи магістра; механізм
в
провадження результатів дослідження;

порядку захис
ту дипломної роботи
магістра; список рекомендованої літератури та додатки.
Рецензент

Маказан

Є.

В.


Відповідальний

за випуск

Григор’єв

С.

М.


3
ЗМІСТ

Вступ...............................................................................................
...
.......................
....
4

1
.

Загальні вимоги до написання
дипломної роботи магістра
........
........................
5

2
.

Вибір теми
дипломної роботи магістра.
....................................................
............6

3. Композиція
дипломної

роботи

магістра......
……………………………………
..7

4
. Обґрунтування актуальності
теми
дипломної роботи магістра………………
12

5. Формулювання мети й завдань…………………
………………………………13

6. Визначення об’єкта й предмета дослідження………………………………

.
15

7.
Робота з бібліографічними джерелами...
............
.....
................
............................1
5

8
.

Вивчення літератури та вибір фактичного матеріалу......
.....
..
...........................16

9
.

Робота над рукописом..........................
.....
..............................
.............
.................17

10
.

Вимоги до оформлення
дипломної роботи магістра.
.............
..........................18

11
.

Впровадження результатів дослідження....
...
...................................................
.22

1
2
.

Порядок захисту
дипломної роботи магі
стра………..
.........
............................23

1
3
.

Список рекомендованої літератури......
.....
............................
............................26

1
4
.

Додатки..............................................
.....
.................................
......
.......................27

Додаток А

Рекомендована тематика
дипломних

робіт

магістрів.
.............
..............................27

Додаток Б

Форма заяви студента на виконання
дипломної роботи магістра
..
......................32

Додаток В

Приклад оформлення
титульного аркуша
…..
...........................
........................
......33

Додаток Г

Приклад оформлення завдання на дипломну роботу магістра.…………
...
…….34

Додаток Д

Приклад складання реферату..............
.....
..........................................
......
................36

Додаток Ж

Приклад
оформлення
змісту
дипломної роботи магістра
.......................
..............37

Додаток З

Приклад оформлення переліку умовних позначень, символів, одиниць,
скорочень і термінів.........
.....
....................
....................................
............................
38

Додаток К

Приклад оформлення
вступу……………………………………………………....39

Додаток Л

Приклад оформлення висновків і рекомендацій……………………
……………42

Додаток М

Приклад оформлення
бібліографічного опису
.
......
.....
...............
............................49

Додаток Н

Приклад оформлення подання Голові державн
ої екзаменаційної комісії..…….55

Додаток П

Приклад оформлення відгуку наукового керівник
а……………………………...56

Додаток
Р

Приклад оформлення листа
-
відгуку

з під
приємства.
……………………………5
7

Додаток С

Схема рецензії на
дипломну роботу магістра.
...........................
.............................58


4
ВСТУПУ сучасній англо
-
американській системі вищої освіти ступінь магістра
займає проміжне положення між бакалавром
і доктором наук. Присуджується
особам, що закінчили університет, мають академічний ступінь бакалавра,
прослухали додатковий курс впродовж 1
-
2 років, склали спеціальні іспити і
захистили
дипломну

роботу

магістра
. Перелік і зміст дисциплін для іспитів, а
так
ож вимоги до обсягу
дипломної

роботи

магістра

встановлюються самими
вищими навчальними закладами.

У структурі української освіти ступінь магістра є не науковою, а
академічною, оскільки,
у

першу чергу, в
ін

відображає освітній рівень
випускника вищої школи і

свідчить про наявність у нього нави
чок
, властивих
науковцю
-
початківцю
.

Ступінь магістра присуджується після закінчення навчання за
відповідною освітньо
-
професійною програмою, що орієнтована на науково
-
дослідну або науково
-
педагогічну діяльність.

Дипломна

робота

магістраце випускна кваліфікаційна робота наукового
змісту, що має внутрішню єдність і логічно відображає порядок та результати
розробки обраної теми. Вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку
науки, а її тема бути актуальною.

У
дипломній

роботі
магістра
необхідно повно відобразити й обґрунтувати
основні положення, висновки і рекомендації, їх новизну та значення.

Дипломна робота магістра
є самостійним науковим дослідженням, але ж,
на відміну від кандидатських дисертацій, належить до
навчал
ьно
-
дослідницьких робіт,
у

ній моделюються вже відомі рішення. Виконання
роботи повинно свідчити

про те
, що її автор навчився самостійно здійснювати
науковий пошук, бачити професійні проблеми, знати загальні методи і засоби їх
вирішення; її науковий рівень

повинен відповідати програмі навчання.


5
1
.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДО НАПИСАННЯ
ДИПЛОМНОЇ

РОБОТИ

МАГІСТРА


Дипломна робота магістра
готується з метою публічного захисту, тому
її
автор повинен продемонструвати своє
у
міння вести науковий пошук і
вирішувати конкретн
і завдання. Отримана інформація надається у
дипломній
роботі магістра
у вигляді текстового та ілюстр
ативного

матеріалу, у якому
упорядковані наукові факти й доведена наукова цінність та практичне значення
положень.

Зміст
дипломної роботи магістра
фіксує як

вихідні положення наукового
дослідження, так і послідовність роботи та отриманий результат. При цьому
наводиться аналіз фактів, розглядаються типові ситуації, обговорюються
альтернативи та причини вибору того чи іншого рішення.

Дипломна робота магістра по
винна
відобража
ти декілька

концепці
й

чи
точ
о
к зору

з обраної студентом проблеми
, і тому
,

робот
а

завжди

має містити
дискусійний та полемічний матеріал.

Форма викладу матеріалу роботи має вищ
ий

ступ
і
нь абстрагування,

застосовується математичний апарат, засоб
и логічного мислення, комп'ютерні
методики тощо.

Виклад матеріалу повинен будуватися на засадах логічної
послідовності й безперервності. Наступна думка має витікати з попередньої, а
остання готувати майбутню. Неприпустимим є «нанизування» прикладів без їх
аналізу.
При викладенні матеріалу висновки повинні бути аргументовані, а дані
ретельно перевірені.

Автор дипломної роботи магістра повинен виявити добру обізнаність з
доступною літературою з проблеми, уміння її аналізувати, робити зіставлення й
висновки. Р
обота має базуватися на самостійно дібраному матеріалі,
підкріпленому відомими науковими положеннями, або по
-
новому
інтерпретованому. Студент мусить чітко визначити мету й завдання роботи,
відповідно до цього систематизувати й аналізувати матеріал, уміти
у
загальнювати результати пошуків, обґрунтовано формулювати висновки.

Робота має бути написана грамотно, з дотриманням усіх норм наукового
стилю, ретельно вичитана, бездоганно оформлена.

Текст наукової роботи не повинен містити риторичних запитань, вигуків,
розмовних конструкцій типу «між іншим», «принагідно зауважимо», «хочеться
додати до сказаного» тощо. Не допускається виклад матеріалу від першої
особи: «Я спостерігав», «Я вважаю», «Мені здається», «На мою думку».
У
дипломній роботі магістра

автор відображ
ає думку групи людей,

наукової
школи чи напрямку, тому
завжди
потрібно вживати займенник "ми".

Важливи
м

стан
ом наукового дослідження є

вибір методів дослідження,
які дозволяють досягти поставленої мети.

Опис процесу дослідження


це
головна частина
дипломн
ої

роботи

магістра
, у якій висвітлюється методика та техніка дослідження з
використанням логічних законів і правил.


6
Важливи
м

етап
ом наукового дослідження є

обговорення результатів.
Воно проходить на засіданнях
випускаючих

кафедр, де
на
дається попередня
оці
нка теоретичної та практичної цінності
дипломної роботи магістра
.

Заключни
м

етап
ом

наукового дослідження
є формулювання висновків
,
які вміщують усе нове та суттєве, що складає
теоретичні

та практичні
результати проведеної
студентом роботи.

Загальн
а

схем
а

д
ипломної роботи магістра

є такою
:

1)

вибір теми дослідження та
обґрунтування
її
актуальності;

2)

постановка мети й конкретних завдань дослідження;

3)

визначення об'єкту та предмету дослідження;

4)

вибір методу (методики) дослідження;

5)

опис процесу дослідження;

6)

обговоре
ння результатів дослідження;

7)

форму
лю
вання висновків і оцінка отриманих результатів.2.
ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА


Вибір теми дослідження


перший і дуже відповідальний крок у науковій
роботі. Правильно

вибрана тема забезпечує успішне її викона
ння. Тема
наукової
роботи


це те головне, про що
у

ній говориться. Тема визначається на
початку магістерської підготовки. Студент може обрати тему з
запропонованого переліку
(див.
Д
одаток А)
чи внести свої пропозиції,

враховуючи попередню роботу над курсо
вими та дипломною роботами, досвід
виступів у наукових гуртках та конференціях

тощо
.

Студент, який береться за виконання дипломної роботи магістра, повинен
критично оцінити рівень своїх знань і навичок, з’ясувати коло найближчих
йому інтересів. У науковій
роботі дуже важливо, щоб тема дослідження
відповідала нахилам студента, подобалася йому, викликала інтерес. Вибір теми
має бути вмотивованим. Для цього треба мати хоча б приблизні уявлення про
неї. Зазвичай студенти намагаються взяти широку тему й бояться
вузьких, бо на
перший погляд їм здається, що тут немає про що писати. Це дуже часто зовсім
не так! Навпаки, роботи на широкі теми, де нібито відразу зрозуміло, у якому
ракурсі вести пошук, часто бувають поверховими, несамостійними. Натомість
вузька тема оп
рацьовується глибше, детальніше.

Отже, доцільно обирати завдання порівняно вузького плану, щоб була
можливість глибоко його проробити. Обрати тему допомагає ознайомлення з
новими результатами досліджень у суміжних галузях науки, оцінка стану
розробки мето
дів дослідження, застосування нових фактів, що виявлені
магістрантом, нових методів для вирішення відомих проблем.

Обираючи тему, необхідно ознайомитися з аналітичними оглядами та
статтями у спеціалізованій періодичній літературі, новими статистичними
дани
ми, проконсультуватися зі спеціалістами
-
практиками у даній галузі.

Необхідно зважати й на те, що успішне виконання дипломної роботи
магістра часто диктується можливостями університетської чи іншої доступної
бібліотеки.


7
Не забувайте й про те, що
виконання д
ипломної роботи магістраце
перший крок студента у науці, де він ознайомлюється з методикою та технікою
наукової праці.

Перед вибором теми дослідження слід проконсультуватись з науковим
керівником та окреслити можливі напрямки дослідження. Але, за будь
-
я
ких
умов, слід обґрунтувати напрямок дослідження та його джерельну базу.

Науковий керівник спрямовує роботу магістерського дослідження,
допомагає дати оцінку варіантам рішень, але вибір рішень


це завдання
магістранта, який, як автор, відповідає за правил
ьність отриманих результатів
та їх фактичну достовірність.

Тема роботи закріплюється на підставі заяви студента
на ім’я завідувача
випуск
ової

кафедри
(див.
Д
одаток

Б
).

Обрана
студентом
тема затверджується наказом ректора
навчального

закладу.


3. КОМПОЗИЦІЯ

ДИПЛОМНОЇ

РОБОТИ

МАГІСТРА


Якість наукової роботи залежить не лише від вдалого добору необхідних
матеріалів, а й від умілого використання їх, чіткої організації, систематичності
й послідовності викладу, правильного оформлення наукового апарату. Тому
важли
вим етапом у підготовці наукової роботи є складання її плану,
продумування композиції.

Оскільки дипломна робота магістра є випускною кваліфікаційною
працею, її оцінюють не лише за теоретичною науковою цінністю, актуальністю
теми дослідження і прикладного з
начення отриманих результатів, але й за
рівнем загально
-
методичної підготовки наукового твору, що, насамперед,
знаходить висвітлення у його композиції.

Композиція роботи


це послідовність розташування її основних частин,
до яких відносять основний текст (
тобто розділи і підрозділи), а також частини
її довідково
-
супровідного апарату.

Традиційно склалася певна композиційна структура
дипломної роботи
магістра
,
основними елементами

яко
ї
,

у порядку їх розташування
,

є
такі
:

1.

Титульний лист.

2.

Завдання на дипломну р
оботу магістра.

3.

Реферат.

4.

Зміст.

5.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

6.

Вступ.

7.

Розділи основної частини.

8.

Висновки

і р
екомендації
.

9.

Перелік посилань.

10.

Додатки.

План дипломної роботи магістра

розробляється при безпосередній участі
н
аукового керівника. План може мати вільну форму. Спочатку надається

8
характеристика предмета дослідження, попередній план уточнюється у ході
дослідження, але ж завдання залишаються незмінними.

У плані повинні відображатися основні структурні частини роботи,

кожна
з яких має свої цілі та зміст.

На подальших стадіях роботи складається план
-
проспект, у якому у
реферативному вигляді подається логічне, послідовне висвітлення питань,
згідно з якими буде систематизуватися фактичний матеріал. Це дає змогу
керівников
і виявити відповідність дослідження

поставленим меті та завданням.
Науковий керівник бере участь у розробці плану, рекомендує літературу,
статистичні матеріали, згідно графіку проводить бесіди та консультації, надає
оцінку змісту роботи в цілому та окремим

її частинам, а також дає згоду на
представлення роботи до захисту.

Незалежно від обраної теми, у практиці виконання студентських
наукових робіт склалися певні вимоги щодо наявності
у

них обов’язкових
елементів.
Після титульної сторінки (зразок див. у
Д
ода
тку В) розміщується
завдання на дипломну роботу магістра

(див.
Д
одаток Г)
.
Далі подається

реферат дипломної роботи магістра, що містить короткі

відомості про роботу в
цілому.

У
рефераті

мають бути дані про обсяг праці, кількість ілюстрацій,
таблиць, кількі
сть джерел згідно з переліком посилань, додатків, відображені

всі структурні елементи вступу (об’єкт дослідження, мета і завдання, методи
дослідження, наукова новизна і сфера застосування), а також перелік ключових
слів. Ключові слова


це основні поняття,

терміни, що характеризують суть
роботи, їх перелік може включати від 5 до 16 слів (словосполучень),
надрукованих великими літерами у називному відмінку у рядок через коми.
Обсяг реферату має становити не більше однієї сторінки (зразок див. у
Додатку

Д).

Д
алі йде
зміст

(див. Додаток Ж). Він
відбиває структуру роботи:

завдання на дипломну роботу магістра, реферат, вступ, розділи основної
частини, висновки,
рекомендації
, перелік посилань
. При необхідності подається
п
ерелік умовних позначень, символів, одиниць
, скорочень і термінів

(після
реферату перед змістом),
додатки

(схеми, таблиці, графіки і т. ін.)

(Додаток З)
.

У
вступі

(Додаток
К
)
обґрунтовується актуальність і практична

значущість обраної теми роботи, визначається мета та завдання роботи,
предмет

та

об
'єкт дослідження і надається коротка інформацію про нього;
стисло характеризуються використані методи
та прийоми дослідження,
інформаційні джерела дослідження

(при потребі надається загальна
характеристика цих джерел), відзначають новизну, значення одержан
их
результатів, наводять дані про апробацію (якщо вони мають місце)
.

Якщо у роботі не будуть аналізуватися деякі аспекти теми, про це також
зазначається у вступі.

Обов’язковим елементом вступу має бути розкриття стану вивчення
обраної теми (0,5

1,5 сторінк
и), а тому огляд наукової літератури (вітчизняної
та зарубіжної) повинен засвідчити ґрунтовне ознайомлення дослідника з
проблематикою дослідження, уміння критично осмислювати надбання

9
попередників у цій царині, виокремлювати суттєве, визначати головне для
подальших досліджень.

Завершує вступну частину короткий виклад структури наукової роботи.
Наприклад:
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків,
рекомендацій
, переліку посилань, додатків. Загальний обсяг роботи120

сторінок, перелік посилань

включає 95 найменувань
.

Основна частина наукової роботи складається з окремих розділів,
підрозділів, між ними має бути тісний зв’язок. Кожний розділ починають з
нової сторінки.

У
першому


теоретичному

розділі
,
як правило, розкривається історія
питання, в
изначається понятійний апарат дослідження (термінологія, якою
оперуватиме дослідник),

розглядаються загальні підходи до теми, що
досліджується, з використанням різноманітних літературних джерел, у тому
числі й
зарубіжних
, з обов'язковим порівнянням різних
точок зору,
використанням опублікованих статистичних
даних із посиланням на джерела.

У
цьому
розділі надається тео
ретичне обґрунтування, наводя
ться: суть,
значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета
дослідження, методолог
ічні підходи.
Усе викладене повинно мати певні
елементи наукової новизни, обґрунтування власної позиції щодо обраних
методів дослідження.
Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце
явищ та процесів, що досліджуються, у діяльності організації.

Отже
, у першому розділі подається своєрідний реферативний виклад
наукових здобутків у тій чи іншій галузі, проте він не зводиться лише до
переказу думок вчених, виконавець дипломної роботи магістра має зіставляти
різні погляди, заперечувати чи стверджувати

їх
і обов’язково окреслити коло
нерозв’язаних питань, розкрити теоретичні передумови вивчення проблеми.
Неприпустимим є анотування праць за темою роботи без викладу власної
позиції дослідника. Якщо автор наукової праці не погоджується з позиціями
попередників
, то треба не тільки відхиляти їх, а й давати обґрунтовані докази
неправильності підходів, і навпаки, якщо він поділяє думку когось з учених,
приєднується до неї, йому необхідно це також аргументувати.

При згадуванні у тексті прізвищ учених
-
дослідників іні
ціали, як правило,
ставляться перед прізвищем (І.А. Бланк, а не Бланк І.А., як це прийнято у
переліку посилань).

Інші розділи присвячені описові фактичного матеріалу. Усі положення,
висунуті у роботі, мусять бути добре аргументовані, тобто підкріплені
дост
атньою кількістю мовних фактів із залученням переконливих думок інших
авторів.
У кінці кожного розділу формулюють короткі висновки
, щоб
вивільнити загальні висновки від зайвих подробиць.

Другий


а
налітико
-
дослідницький розділ

містить опис, характеристику
сучасного стану питання, що досліджується, на об'єкті дослідження,
діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження,
ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із
залученням усіх теоретичних знань

і

певн
ого методичного інструментарію.


10

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають
супроводжуватися поясненнями та висновками, які дозволяють визначити
сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх
особливості, тенденції, с
творити базу для виявлення невикористаних резервів.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської
діяльності

підприємства


об’єкта дослідження
, статистична та бухгалтерська
звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опит
увань і
обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує
студент під час
проходження виробничої та
переддипломно
ї практик
.

Випускник має продемонструвати уміння робити правильне узагальнення
накопиченого матеріалу,
навички
групува
ння та обробк
и

даних, на основі яких
здійснюється аналіз
, робляться висновки та

обґрунтовуються
рекомендації
.

У
третьому


проектно
-
рекомендаційному розділі

надаються детальні
пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напряму
дослі
дження. Кожна
з
пропозиці
й
повинна мати розгорнуте обґрунтування на
основі аналізу, проведеного в аналітико
-
дослідницькій частині, виявлених
відхилень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації
повинні мати розрахунково
-
кількісне обґру
нтування.

Пропозиції студента щодо науково
-
практичного вирішення
досліджуваного питання повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової
ефективності та практичної втіленості.

Висновки
і рекомендації
(Додаток
Л
)
містять стислий виклад підсумків

роботи

студента (вони можуть бути сформульовані
у вигляді тез
)
. Наводяться
найбільш важливі теоретичні положення,
відображаються найважливіші
результати студентського дослідження,
які містять оцінку результатів
дослідження з точки зору відповідності меті
дипломн
ої

роботи

магістра

та
поставлених у вступі завдань
.

У заключні частині

наукової роботи подаються
стислі
рекомендації
,

у

яких
акцентуються елементи наукової новизни

та

пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації.

Завершується

текст роботи
переліком посиланьу порядку появи
посилань у тексті (він є найзручнішим для користування). Кожне джерело
нумерується арабськими цифрами. Якщо використано дві та більше робіт
одного автора, то вони подаються у хронологічній послідовності їх

публікацій.
Описи джерел у «Переліку посилань» повинні бути повними і точними з
дотриманням вимог державного стандарту. Найтиповіші випадки
бібліографічних описів наведені у Додатку
М
.

Ілюстративний матеріал можна подавати як у тексті роботи, так і у
вигл
яді додатків. Це можуть бути таблиці, схеми, графіки і т. ін., але якщо
рисунок чи таблиця за розміром більше ніж на одну сторінку, то краще їх
розміщувати у додатках.

Усі додатки повинні нумеруватися та мати назви, що
відповідають їхньому змісту. Наприкла
д:
Додаток А «Динаміка цін на
металопродукцію у 2010

2012 рр.»
. Нумерація аркушів з додатками продовжує
загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи.

Обсяг дипломної роботи магістра має бути в межах 100

120

сторінок без
урахування додатків і перелік
у посилань.


11

Д
ипломна робота магістра подається до

захисту
разом

і
з відгуком

наукового керівника, листом
-
відгуком

з організаціїоб'єкт
у
дослідження
,

зовнішньою
рецензією

та поданням Голові державної екзаменаційної комісії
(ДЕК) щодо захисту дипломної робо
ти магістра

(Додаток
Н
)
.

Відгук наукового керівника

(Додаток П)

має свідчити про самостійність

дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи плану; оцінювати
якість виконання роботи і працю студента над нею, містити висновок про

можливість до
пуску
дипломної

роботи

магістра

до захисту у
ДЕК
.

Лист
-
відгук

з організації
-
об'єкта дослідження

(Додаток
Р
)
має свідчити
про достовірність наведеної
у

роботі інформації, правдивість фактичних даних;
підтверджувати актуальність теми для підприємства, самост
ійність роботи
автора дослідження, практичну значущість аналітично
-
дослідницького та
проектно
-
рекомендаційного розділів, а також можливість і перспективи
впровадження запропонованих
магістрантом
рекомендацій.

Р
ецензентами

можуть бути провідні спеціалісти,
які працюють на
підприємствах, у наукових установах, викладачі
тієї ж або
інших
кафедр
відповідного профілю та інших
вищих навчальних закладів.

Р
ецензія

(Додаток
С
)

має містити такі складові:висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості
в
иконаної
дипломної
роботи

магістра
;характеристика повноти завдання щодо розкриття теми
дипломної
роботи магістра
, відповідність змісту роботи завданню;висновки щодо використання
у

роботі сучасних методів
дослідження, методичних підходів до вдосконалення
діяльності підприємства
згідно з напрямом теми
дипломної роботи магістра
, наявності елементів
наукової новизни;оцінка конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення
управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;загальне вр
аження від
дипломної роботи магістра
(оформлення;
стиль, грамотність викладення
матеріалу
тощо);висновок рецензента про відповідність якості виконаної
дипломної
роботи магістра
вимогам, що висуваються до таких робіт, про можливість
допущення її до захисту
.

Подання Голові державної екзаменаційної комісії

щодо захисту
дипломної роботи магістра

містить довідку про успішність, яку готує деканат,
висновок наукового керівника і висновок кафедри про роботу.

Захист
дипломної роботи магістра
відбувається на відкрит
ому засіданні
Державної екзаменаційної комісії.

4
. ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ

ТЕМИ
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА


Початковим етапом дослідження є
обґрунтування актуальності теми
.
Наукове дослідження проводиться для того, щоб знайти
ви
рішення проблеми.
Тому
пра
вильне

визначення проблеми, її чітке форму
лю
вання мають важливе

12

значення,


вони

задають напрям
о
к наукового пошуку.

При обґрунтуванні
актуальності теми дипломної роботи магістра, перш за все,
роботу слід
пов’язати із загальним ходом проведених у даному нап
рямку досліджень.
Зазвичай тут говорять про те, що йде розбудова відповідної галузі:
розгорнулася
широка робота, набуває першочергового значення, помітно (значно) зріс
(посилився, пожвавився) інтерес (увага), спостерігається пожвавлення
(повороту) інтересу
, значну увагу приділяють, особливу увагу привертають,
все ширше розвивається вчення, послідовно обстоюється ідея,
характеризується посиленою увагою, однією з найважливіших проблем є

тощо.
Для цього студентові необхідно опрацюват
и відповідну фахову літерат
уру.

Далі, як правило, йдеться про те, що назріли умови для виконання
дипломного дослідження з обраної студентом теми. Тут коротко перераховують
основні здобутки вітчизняного (а при потребі


і зарубіжного) досвіду в обраній
галузі, називаючи при цьому прі
звища відомих науковців в алфавітному або
хронологічному порядку. Нерідко у цій частині надається коротка, але влучна
характеристика окремих вагомих праць, які є значним здобутком у даній галузі
науки і відкрили перспективи її розвитку.

Після цього із зага
льної проблематики тієї галузі, про яку йде мова,
виокремлюється проблема, яку досліджує
студент і говориться про те,
що

тут
ще не зроблено. Ця частина тексту, як правило, подається з нового абзацу й
розпочинається словами
але, однак, проте, разом з

тим
то
що, бо зміст цієї
частини деякою мірою протиставляється сказаному вище


після певної
кількості слів майже обов’язково йтиме заперечна частка (префікс)
не (не
-
)

(назвемо цю частину
заперечною
):
до цього часу (поки що)
не

була (
не

стала)
предметом (спеціаль
ного, монографічного) дослідження (ще
не

досліджена),
не
має спеціальних (узагальнюючих) праць, певне коло питань ще
не

(досі
не

було,
не

знайшло) належного висвітлення, залишається низка
не
розв’язаних
питань, досі
не
має синтезуючої (узагальнюючої) праці,
н
е
має єдиного погляду,
коло питань залишаються
не

вивченими (
не

розробленими
),
не
достатній
рівень опрацювання проблеми, характеризується неоднозначністю наукової
інтерпретації
і т. ін.

Зважте на те, що протиставлення цієї частини тексту
попередній може пере
даватися й без заперечної частки
не
:
(однак, проте, але)
дана проблема висвітлена фрагментарно, є однією з найменш досліджених,
увагу вчених привертали лише окремі часткові питання, присвячені лише
окремі статті, є лише окремі часткові питання, залишилися
поза увагою,
багато питань залишаються дискусійними, потребує глибокого й детального
вивчення, назріла потреба виділити й описати, відкритою залишається
проблема, залишається важливим об’єктом наукового вивчення, вимагає
всебічного вивчення (опрацювання),
на кожному етапі наукового пізнання
з’являються нові аспекти дослідження

тощо. Утім ця частина тексту може
передувати
заперечній

частині або стояти після неї.

У багатьох роботах обґрунтування на цьому не завершується, після
згаданих компонентів обґрунтуван
ня часто коротко інформують про важливість
очікуваних результатів для розвитку науки:
дослідження
на
дасть
можливість
виявити особливості (закономірності, провідні тенденції), розкрити й

13

поглибити уявлення; надасть ґрунт для узагальнень (вироблення послідов
ної
теорії); допоможе розкрити сутність; сприятиме розкриттю природи;
дозволить з’ясувати глибинні процеси; надасть додатковий матеріал;
дозволить з достатньою достовірністю вивчити (дослідити); сприятиме
збагаченню теорії (практики), надасть змогу виявити

тощо. Зверніть увагу на
те, що опорні дієслова тут стоять, як правило, у майбутньому часі.
Не слід
захоплюватися детальною розповіддю про перспективи чи значення
в
ашої
роботи, не забувайте, що
в
ам ще належить сформулювати її мету й завдання,
вказати на те
оретичне й практичне значення результатів.5. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ Й ЗАВДАНЬ


Після о
бґрунтува
ння

актуальн
о
ст
і

теми

наукової роботи

слід переходити
до
форму
лю
вання

мети дослідження та за
в
да
нь
, які необхідно вирішити для
досягнення
поставленої
мети.

Мета роб
оти


це
сукупний
кінцевий її результат, якого ми хочемо
досягти. Але мета досягається поетапним виконанням певних
завдань.

Слід
підкреслити, що завдання у процесі їх виконання можуть розширюватися й
уточнюватися. У наукових працях кожна думка формулюється

дуже
скрупульозно, щоб вона звучала однозначно й точно.

У науковій роботі є своя специфіка у формулюванні мети й завдань.
Ключовими словами у формулюванні мети виступають або дієслова у
неозначеній формі (
дослідити, описати, здійснити, вивчити, розкрити

і

т. ін.),
або відповідні
віддієслівні іменники (
дослідження, опис

тощо). Оскільки метаце поняття ширше, ніж завдання, тут часто вживаються означення
комплексний,
всебічний (комплексне дослідження, всебічне вивчення), монографічний
.
Намагайтеся формулюва
ти мету якомога компактніше, бажано, щоб у ній
проглядалася головна думка наукової розвідки, а при визначенні завдань не
доводилося іншими словами повторювати вже сказане


мету. Наведемо
приклад вдалого формулювання мети: «
визначити ефективність
інвестиці
йного проекту
ТОВ

«Будсервіс»
з будівництва заводу облицювальних
матеріалів та сформулювати основні напрями стимулювання надходження
іноземних інвестицій
у

будівельну галузь України
».

Завдання потрібно не лише правильно й чітко сформулювати, а й
поставити
їх у певному порядку, так, щоб перед читачем розгорталася програма
дій науковця.
Спостереження показують, що у дослідженнях зазвичай
ставляться завдання, які можна поділити на чотири групи.
Перша група завдань

може бути пов’язана з розглядом стану досліджу
ваної проблеми у теорії і
практиці, виробленні теоретичних засад дослідження.
Друга група завдань

спрямована на більш чітке окреслення предмета й об’єкта вивчення. Завдання
третьої групи

(їх, як правило, кілька), мають у більшості випадків
процесуальний ха
рактер


це безпосередній аналіз досліджуваного
підприємства та статистичних даних щодо динаміки його розвитку
, а

та
кож

динаміки розвитку галузі,
у

якій
працює підприємство


об’єкт дослідження.

14

Завдання
четвертої групиузагальню вального, підсумкового т
ипу.
Розглянемо ці завдання детальніше.

Будь
-
яка наукова робота починається з вивчення наукової літератури з
проблеми


це питання техніки роботи. Тому не варто формулювати перше
завдання, як це інколи буває, так:
вивчити й проаналізувати літературу з
проб
леми

(називається проблема). Наукове дослідження може починатися з
аналізу різних теорій, на базі чого будується власне розуміння предмета
дослідження, концепція роботи. Цілком сприйнятливий вигляд мають завдання,
що починаються словами
розробити (обґрунту
вати) теоретичні засади

(вказується чого),
з’ясувати статус (категоріальних понять), визначити
поняття

(називається об’єкт),
визначити природу

(називаються економічні
явища),
обґрунтувати

(принципи, підходи, методику тощо).

Приклад формулювання завдань:

-

з’ясувати

теоретичні засади

залучення іноземних інвестицій в
економіку України;

-

вивчити

основн
і

тенденці
ї

іноземного інвестування
в
економік
у

України, а саме використання коштів міжнародної технічної допомоги за
програмами T
ACIS, USAID та міжнародних уго
д;

-

дослідити

вплив міжнародних фінансових організацій на ставлення
інвесторів до України;

-

проаналіз
увати

стан та перспективи підприємницької діяльності у
будівельному комплексі України;

-

визначити

обсяги попиту і пропозиції на ринку
облицювальних
мате
ріалів
;

-

обґрунтувати

ефективність інвестиційного проекту з будівництва
заводу облицювальних матеріал
ів ТОВ «Б
удсервіс
»;

-

довести

необхідність інвестування коштів у будівництво
заводу
облицювальних матеріалів
;

-

запропонувати

напрями

стимулювання іноземн
ого інвестування

у
будівельну галузь України
.

І на завершення розмови про формулювання мети й завдань хочемо
наголосити: наукове дослідження


це творча, але досить копітка праця, до
формулювання окремих положень, а тим більше тих положень, що визначають
х
арактер, напрямок роботи, ви повертатиметеся не раз, мета й завдання
обов’язково зазнають певних змін, уточнень, деталізації тощо як на етапах
підготовки матеріалів, так і під час виконання роботи, її остаточного
редагування.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА Й ПРЕДМЕ
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ


Якщо у роботі добре сформульовано мету й завдання, то визначення
об’єкта й предмета дослідження, як правило, не викликає труднощів.
Визначення об’єкта й предмета роботи певною мірою конкретизує її мету й
завдання.

Об'єкт дослідженняце пр
оцес чи явище, що породжує проблемну
ситуацію.

Предмет дослідженняце те, що знаходиться у межах об'єкту, це те,

15

на що спрямована увага дипломної роботи магістра. Предмет визначає тему
дослідження.

Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою я
к поняття
родове і видове відповідно. Тому коли виникає потреба уточнити об’єкт
дослідження, визначають ще й його предмет.

Наведемо приклади формулювання об’єкту й предмету дослідження:

Об’єкт дослідження: інвестиційний проект

ТОВ «Будсервіс»

з
будівництва

заводу облицювальних матеріалів.

Предмет дослідження: сукупність теоретичних, методичних і
практичних аспектів залучення іноземних інвестицій у будівельну галузь
України.

Отже, в об’єкті виділяється та його частина, яка й є предметом
дослідження. Саме пре
дмет дослідження визначає тему наукової роботи і тому
на нього спрямована основна увага дослідника.


7. РОБОТА З БІБЛІОГРАФІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ


Знайомство з опублікованою по темі роботи літературою починається з
розробки ідеї, тобто задуму передбачуваного на
укового дослідження, що, як
уже вказувалося раніше, знаходить своє відображення у темі та робочому плані
дипломної роботи магістра
. Така постановка завдань дозволяє більш
цілеспрямовано шукати літературні джерела за обраною темою і глибше
осмислювати той м
атеріал, що міститься в опублікованих роботах інших
у
чених, тому що основні питання проблеми майже завжди викладені
у

попередніх дослідженнях.

Далі варто продумати порядок пошуку та приступити до укладання
картотеки (або списку) літературних джерел за темо
ю. Добре складена
картотека (список) навіть при швидкому огляді заголовків джерел дозволяє
охопити тему в цілому. На основі списку можна вже на початку дослідження
уточнити цілі.

Необхідно переглянути усі види джерел, зміст яких пов'язан
ий

з темою

дослідже
ння. До них належать матеріали, опубліковані у різних вітчизняних та
за
рубіжних

виданнях, документи, що не публікуються (звіти про пошуково
-
дослідницькі та дослідно
-
конструкторські роботи, дисертації, депоновані
рукописи, звіти фахівців про закордонні відр
ядження, матеріали закордонних
фірм), офіційні матеріали тощо.

Стан вивченості теми доцільно
роз
поч
ин
ати зі знайомства з
інформаційними виданнями, мета випуску яких


оперативна інформація як про
самі публікації, так і про найбільш істотні сторони їх зміст
у. Інформаційні
видання, на відміну від звичайних бібліографічних видань, оперують не тільки
відомостями про друкарські твори, але й ідеями та фактами, які
у

них містяться.

Основну масу посібників чітко підрозділяють на три види видань:
бібліографічні, реф
еративні й оглядові.

Бібліографічні видання

містять упорядковану сукупність бібліографічних
описів, що сповіщають фахівців про те, що видано по питанню, яке їх цікавить.

16

Бібліографічний опис виконує тут дві функції. З одного боку, він оповіщає про
появу до
кументів (сигнальна функція), а з іншого боку


повідомляє необхідні
відомості для їхнього пошуку (адресна функція).

Реферативні видання

містять публікації рефератів, що включають
скорочений виклад змісту первинних документів (або їхніх частин) з
основними

фактичними відомостями та висновками. До реферативних видань
відносять реферативні журнали, реферативні збірники, експрес
-
інформацію,
інформаційні листки.

До
оглядових видань

відносять огляд по одній проблемі, напрямку та
збірник оглядів. Огляди узагальню
ють відомості, що містяться
у

первинних
документах, будучи вищим ступенем їхньої аналітико
-
синтетичної переробки.
Такі видання
за
звичай повідомляють про стан або розвиток якоїсь науки або
практичної діяльності, відображаючи все нове, що зроблено
у

ній за п
евний час.

Приклад
оформлення бібліографічного опису наведено у Додатку
М
.


8. ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИБІР ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ


Вивчення літератури за обраною темою потрібно починати з загальних
робіт, щоб одержати уявлення про основні питання, до яких н
алежить обрана
тема, а потім вже вести пошук нового матеріалу. Вивчення наукових публікацій
бажано
здійснювати

по

таких
етап
ах
:загальне ознайомлення з твором у цілому за його змістом;швидкий перегляд всього змісту;читання
у

порядку послідовності розташу
вання матеріалу;вибіркове читання якоїсь частини твору;виписка матеріалів, що представляють інтерес;критична оцінка записаного, його редагування та «чистовий» запис
як фрагмент тексту майбутньої ди
пломної
роботи

магістра
.

При вивченні літератури не потр
ібно прагнути тільки до запозичення
матеріалу. Паралельно варто обміркувати знайдену інформацію. Цей процес
повинен відбуватися протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, що
виникнули
у

ході знайомства з чужими роботами, слу
гуватимуть

основою для
одержання нового знання.

При вивченні літератури по обраній темі використовується не вся
інформація, а
лише

та, що має безпосереднє відношення до теми роботи і тому
є найбільш цінною та корисною.
Отже
, критерієм оцінки прочитаного є
можливість його практич
ного використання
у дипломній роботі магістра
.

Потрібно збирати не будь
-
які факти, а тільки наукові факти. Поняття
«науковий факт» значно ширше й багатогранніше, ніж поняття «факт», яке
застосовується у повсякденному
в
жит
ку
. Коли говорять про наукові факти
, то
розуміють їх як елементи, що складають основу наукового знання, які
відбивають об'єктивні властивості речей і процесів. На підставі наукових фактів
визначаються закономірності явищ, будуються теорії і виводяться закони.


17

Наукові факти характеризуються
такими властивостями, як новизна,
точність, об'єктивність та вірогідність. Новизна наукового факту
свідчить

про

принципово новий, невідомий
до цього часу

предмет, явище або процес. Це не

обов'язково наукове відкриття, але це нове знання про те, чого ми дот
епер не
знали.

Про вірогідність вихідної інформації може свідчити не
лише

характер
першоджерела, але і науковий, професійний авторитет його автора, його
приналежність до тієї або іншої наукової школи.

В усіх випадках варто відбирати тільки останні дані, ви
бирати самі
авторитетні джерела, точно вказувати, звідки взяті матеріали. При доборі
фактів із літературних джерел потрібно підходити до них критично. Не можна
забувати, що життя постійно йде вперед, розвиваються наука, техніка і
культура. Те, що вважалося

абсолютно точним учора, сьогодні може опинитися
неточним, а іноді й невірним.


9. РОБОТА НАД РУКОПИСОМ


Спочатку готується чорновий рукопис, у якому викладаються наукові
матеріали. Чорновий рукопис бажано виконувати на стандартних листах. Такі
листи треба

заповнювати тільки на одн
ій стороні
, щоб у разі потреби можна
було робити різні текстові вставки

на звороті
.

Необхідно постійно стежити за тим, щоб не відхилятися від заданої теми.
Захопитися яким
-
небудь одним
-
двома аспектами й одержати
у

результаті текст
,
в

якому не висвітлено ціл
у низку

ключових моментів, надзвичайно легко.

Не починайте зі вступу, вступ краще написати пізніше.

Продумайте, що вам вже відомо
стосовно теми
роботи і чого ви ще не

знаєте і повинні будете з'ясувати. Результати своїх міркувань
на цьому етапі
записуйте не повними фразами, а ключовими словами.

Визначте
найбільш логічну послідовність викладу. Розглянувши різні

варіанти, визначте, з чого було б краще
роз
почати, що повинно йти після цього
і т.

д.

Приступайте до компонування центральн
ої частини роботи. Відберіть ті
положення, які ви вважаєте доцільним помістити
у

центральній частині, і
запишіть кожне з них у ви
гля
ді короткого абзацу (на окремому аркуші паперу

або
у

текстовому редакторі).

Після того як ви склали більшу частину основної
роботи у чорновому

варіанті, напишіть заключну частину. Тепер ви можете бути впевнені
,

що ваш
і

висновк
и дійсно резюмують

зміст роботи.

Тепер, коли ви точно знаєте, про що написана

робота та якими є
висновки, напишіть вступ, який повинен вказувати на те, що

ви вже написали,
тоді він автоматично буде відповідати змісту.

В арсеналі авторів
дипломних

робіт

магістрів

є декілька методичних
прийомів викладу наукових матеріалів. Найбільш часто використовуються
наступні прийоми: строго послідовний, цілісний (із наст
упною обробкою

18

кожно
го розділу
), вибірковий (
розділи

пишуться окремо
у

будь
-
якій
послідовності).

Робота над типовим рукописом. Цей прийом доцільно використовувати,
коли макет чорнового рукопису готовий. Усі
необхідні

матеріали зібрані,
зроблені
відповідні

узагальнення, які одержали схвалення наукового керівника.
Тепер починається детальне шліфування тексту рукопису. Перевіряється і
критично оцінюється кожний висновок, формула, таблиця, кожна пропозиція,
кожне окреме слово.

Магістрант ще раз перевіряє, наскі
льки заголовок його роботи та назва
її
розділів

і п
ідрозділів

відповідає їх змісту, уточнює композицію твору,

розташування матеріалів і їхньої рубрикації. Бажано також ще раз перевірити
переконливість аргументів у захист своїх наукових положень. Тут доціль
но
подивитися на свій твір нібито «чужими очима», строго критично, вимогливо і
без будь
-
яких послаблень.


10
. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ДИПЛОМНОЇ

РОБОТИ

МАГІСТРА


10
.1 Загальні вимоги

Загальними вимогами до викладення матеріалу
дипломної

роботи
магістра
є чіткі
сть побудови, логічна послідовність, переконлива аргументація,
точність у визначеннях, конкретність у викладенні результатів роботи,
доведеність висновків й обґрунтування рекомендацій.

Дипломну роботу магістра
о
формлюють на аркушах формату
А4

(210

x

297

мм
). За необхідності допускається викор
истання аркушів
формату А3

(297

x

420

мм).

Роботу виконують машинним (за допомогою комп’ютерної техніки)
способ
о
м на одному боці аркуша білого паперу.

Т
екст друкують через півтора інтервали
,

з розрахунку не більше 40 ря
дків
на
одній
сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр
не менш, ніж 1,8

мм.

Допускається окремі частини (титульний
аркуш
, завдання на
дипломну
роботу магістра
, додатки) виконувати іншим способом, ніж основна частина, а
також вкл
ючення сторінок, виконаних методом репрографії.

Оптимальний обсяг
дипломної роботи магістра
становить 100

120

сторінок (5,5

6,5 авторських аркушів).

Текст слід друкувати, додержуючись так
ої ширини полів: верхнє і
нижнє20

мм, ліве


25

мм, праве


1
5

мм.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти
підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місті,
або між рядками виправленого зображення машинним способом або від руки.
Виправлення повинне бути такого ж кольору як і
основний текст.

Структурні елементи
«
Завдання

на дипломну роботу магістра»
,
«
Реферат
»
,
«
Зміст
»
,
«
Перелік умовних позначень, символів, одиниць,
скор
очень і термінів»

не нумерують
, але включають до загальної нумерації
сторінок
.


19

Розділи та підрозділи повинні
мати заголовки. Пункти і підпункти
можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів та заголовки розділів
слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапок
у

кінці, не підкреслюючи

та не виділяючи жирним чи курсивом
.

Заголо
вки підрозділів, пунктів та підпунктів слід починати з абзацного
відступу та друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не
підкреслюючи

та не виділяючи
, без крапки
у

кінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим
у
продовж усього тексту і
дорівнюва
ти п’яти знакам

(1,25

см)
.

Відстань між заголовками
структурних елементів та назв розділів
та
подальшим текстом має бути два рядки.

Відстань між назвою підрозділів та
подальшим чи попереднім текстом


один рядок.

Не допускається розміщувати назву розділу,
підрозділу, а також пункту
та підпункту
в

нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один

рядок тексту.

10
.2 Нумерація сторінок

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись
наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторі
нки проставляють у
правому верхньому куті без крапки
у

кінці.

Титульний
аркуш

включають до загальної нумерації сторінок. Номер
сторінок на титульному
аркуші

не проставляють.

Завдання на
дипломну роботу магістра
включають до загальної нумерації
сторінок. Пр
и двосторонньому типографському бланку завдання враховують як
дві сторінки. Номери сторінок на завданні не проставляють.

Реферат, текст змісту та перелік умовних позначень також включають до
загальної нумерації сторінок. Номери сторінок на них не проставля
ють.
Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної
нумерації сторінок.

10
.3

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Розділи повинні мати порядкову нумерацію
у

межах виклад
е
ння суті
дипломної роботи магістра
та по
значатися арабськими цифрами без крапки,
наприклад: РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2, РОЗДІЛ 3. Слово «РОЗДІЛ__» розміщується
на початку сторінки по центру. Назва розділу друкується з наступного рядка
великими буквами з вирівнюванням по центру.

Підрозділи повинні мати п
орядкову нумерацію
у

межах кожного розділу.
Номер підрозділу складається з номер
а

розділу і порядкового номер
а

підрозділу, відокремлених крапкою, наприклад 1.1, 1.2 і т.д. Назва підрозділу
друкується через два рядки після назви розділу з абзацу з великої л
ітери,
наприклад
:

«1.1 Зміст асортиментної політики підприємства


суб’єкта

ЗЕД».

Пункти повинні мати порядкову нумерацію
у

межах кожного розділу або
підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу та порядкового номера
пункту, або з номера розділу,
порядкового номера підрозділу та порядкового
номера пункту, відокремлених крапкою, наприклад 1.1.1, 1.1.2 і т.д.

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера
підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту,

20

відокрем
лених крапкою, наприклад 1.1.1.1, 1.1.1.2 і т.д.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт

складається з одного підпункту, його не нумерують.

10
.4

Ілюстрації та таблиці

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотозн
імки) та
таблиці слід розміщувати безпосередньо після тексту через один рядок, де вони
згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації та таблиці
мають бути посилання
у

тексті.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.
І
люстрація починається словом "Рис. __", яке разом з назвою розміщують під
ілюстрацією, вирівню
ючи по центру, наприклад, «
Рис. 2.1 Динаміка обсягів
експорту металопродукції

ВАТ «Запоріжсталь»

у

20
1
0

20
12 рр.».

Ілюстрації та таблиці слід нумерувати арабським
и цифрами порядковою
нумерацією
у

межах розділу, за винятком тих, що наведені у додатках.

Номер ілюстрації складається з номер
а

розділу та порядкового номер
а

ілюстрації, від
окремлених крапкою, наприклад: «Рис. 2.1»
.

Цифровий матеріал, як правило, оформл
юют
ь у вигляді таблиць,
наприклад:

Таблиця 2.1

Обсяг експорту металопродукції
ВАТ «Запоріжсталь» у

20
1
0
-
2012

р
р.
, млн. т

№ з/п

Найменування продукції

2010

2011

2012
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона
згадується в
перше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути
посилання
у

тексті у
такому
вигляді
:

(табл. 2.1).

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією
у

межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці
скл
адається з номер
а

розділу та порядкового номер
а

таблиці, відокремлених

крапкою, наприклад, Таблиця 2.1


перша таблиця другого розділу.

Таблиця також повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім
першої великої), та розміщують
безпосередньо
над та
блицею.

Якщо таблиця не вміщується на од
ній сторінці, можна перенести її на
інші. Слово «
Таблиця __
»

вказують один раз, вирівнюючи його по правому
краю над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть:
«
Продовження таблиці __
»

і
з зазначенням номер
а

таблиці.

10
.5

Примітки

розташовують за необхідності пояснення змісту тексту,
таблиці чи ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумеруют
ь.
Друкують слово «Примітка»

з великої літери з абзацного відступу, після слова
«
Примітка
»

ставлять крапку т
а з великої літери
у

тому ж рядку подають текст
примітки.

Якщо приміток декілька, то їх нумерують послідовно арабськими
цифрами з крапкою. Після сло
ва «
Примітки
»

ставлять двокрапку, та з нового
рядка з абзацу після номер
а

примітки з великої літери подають
текст примітки.


21

Приклад:

Примітка._______________________________________________________
_________________________________________________________
______
___

Примітки:

1.______________________________
______________________________

2._________________________
_____________________________________
_________________________________________________________
______
_____


10
.6

Виноски

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблиці,
допускається оформляти виносками. Виноски позначають надрукованими
знаками у

вигляді арабських цифр з дужкою. Нумерація виносок


окрема для
кожної сторінки. Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова,
числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом
пояснення.

Текст виноски вміщують під таблицею
або
у

кінці сторінки та
відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30

40

мм, проведеною
у

лівій частині сторінки. Текст виноски починають з абзацного відступу і
друкують за машинного способу


з мінімальним міжрядковим інтервалом.

10
.7

Формули та

рівняння

Формули та рівняння розташовують після тексту,
у

якому вони
згадуються, посередині сторінки. Вище та нижче кожної формули або рівняння
повинно бути залишено не менш
е

одного вільного рядка. Номер формули або
рівняння складається з номер
а

розділу т
а порядкового номер
а

формули або

рівняння, відокремлених крапкою, р
озташовується на рівні формули у

дужках у
крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів, що входять до
формули чи рівняння, слід наводити безпосе
редньо під формулою у тій
послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення
кожного символу слід
подавати
з нового рядка, починаючи з абзацу символом

«
де
»

без двокрапки. Формули, що йдуть одна за одною і розділені текстом,
відок
ремлюють комою.

Наприклад:

i
n
j
A
ij
j
A
ij
j
ij
C
T
S
T
S
N
1
,

(2.2)


де
ij
Nкількість покупців
у

районі
i
, які, ймовірно, відвідають магазин
на ділянці
j
, чол.;

i
Cкількість

візитів покупців
з району
i
на день, чол.;

j
Sрозмір торгівельного підприємства на ділянці
j
, м
2
;


22

ij
Tчас, який необхідний покупцю на дорогу з району
i

до магазину на
ділянці
j
, хв.;

Aемпіричний параметр, що характеризує вплив часу на дорогу до
магазину на поведінку споживачів.

10
.8

Посилання

у

тексті на джерела слід зазначати порядковим номером
за пер
еліком посилань, виділеним квадратними дужками [ ].

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації,
таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.11. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ


Результативність досліджень ст
удента у процесі виконання
дипломної

роботи
магістра
визначається, перш за все, ступенем її реалізації, тобто
впровадженням у практику.

Форма впровадження результатів дослідження визначається характером
теми. Прикладні, у тому числі методичні роботи, реалі
зуються шляхом
безпосереднього впровадження у практику
підприємства


суб’єкт
а
зовнішньоекономічн
ої діяльності, на матеріалах якого була

виконана дипломна
робота магістра
.

Система впровадження економіко
-
організаційних досліджень складається
з трьох стадій.

Перша


процес підготовки до впровадження. Спільно з консультантом
від підприємства, на матеріалах якого написано роботу, складається план
впровадження, визначаються строки та послідовність впровадження по
об’єктах, готується необхідна документація.

Другабезпосереднє впровадження. Воно включає використання систем
обліку, планування
й
управління. На цій стадії уточнюються окремі положення
дослідження.

Третя


завершення впровадження. На цій стадії усуваються виявлені
у

рекомендаціях дефекти, пропозиції д
оводяться до відповідних
фахівців
.
Формою впровадження результатів дослідження може бути виступ
і
з
рекомендаціями на підприємствах, конференціях тощо.


23

1
2
.

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА


Закінчивши роботу з технічного оформлення роботи, магістр
ант повинен
приділити достатню увагу останньому і вирішальному етапу навчання в
магістратурі


підготовці до захисту
дипломної

роботи

магістра
. Така
підготовка включає оформлення документів та матеріалів, пов'язаних із її
захистом, підготовку до виступу на

засіданні Державної
екзаменаційної

комісії
та саму процедуру захисту випускної
кваліфікаційної
роботи.

Підготовлена
дипломна робота магістра
подається науковому
керівник
ові
, який ще раз переглядає її
у

цілому. Свої розуміння він викладає у
письмовому висн
овку, який пишеться
у

довільній формі. Насамперед, у
висновку вказується на відповідність виконаної роботи спеціальност
і
, за як
ою

Державній
екзаменаційній

комісії

надане право проведення захисту
дипломних
робіт магістрів
. Потім науковий керівник коротко ха
рактеризує виконану
роботу, відзначає її актуальність, теоретичний рівень і практичну знач
ущість
,
повноту, глибину й оригінальність вирішення поставлених
завдань
, а також дає
оцінку готовності такої роботи до захисту. Закінчується письмовий висновок
науков
ого керівника вказівкою на ступінь
її
відповідності вимогам,
що
висуваються до дипломної роботи магістра
.

Дипломна робота магістра
піддається обов'язковому рецензуванню.
Рецензент призначається з фахівців тієї
галузі

знан
ь
, за тематикою якої
виконан
а дипло
мна робота магістра
. Такий рецензент зобов'язаний провести
кваліфік
ований

аналіз суті та основних положень роботи, що рецензується, а
також оцінити актуальність обраної теми, самостійність підходу
студента
до її
розкриття, наявність
у студента
власної точк
и зору, уміння користуватися
методами наукового дослідження, ступінь обґрунтованості висновків та
рекомендацій
, вірогідність отриманих результатів, їхню новизну і практичну
знач
ущість
.

Поряд із позитивними сторонами такої роботи відзначаються і негативні,

зокрема
,

вказуються ймовірні відступи від логічності й грамотності викладення
матеріалу, виявляються фактичні помилки і т.

ін
.

Рецензія має
містит
и

аргументований критичний
аналіз

позитивних і

негативних

сторін

роботи, оголошується на засіданні Державної
е
кзаменаційної

комісії під час обговорення результатів захисту.

При підготовці магістранта до виступу на засіданні Державної
екзаменаційної

комісії, перш за все, він повинен приділити увагу своїй роботі
над виступом за результатами
виконання дипломної робот
и
магіст
ра

у формі
доповіді, покликано
ї

розкрити сутність, теоретичне й практичне значення
результатів проведеної роботи.

У структурному відношенні доповідь можна розділити на три частини,
кожна з як
их

являє собою самостійний смисловий блок, хоча вони логі
чно

взаємозалежні і представляють єдність, яка,
у

цілому, характеризує зміст
проведеного дослідження. Перша частина доповіді в основних моментах
повторює вступ роботи. Рубрики цієї частини відповідають тим смисловим
аспектам, стосовно яких характеризується

актуальність обраної теми, надається

24

опис наукової проблеми, а також формулюється мета роботи. Тут необхідно
зазначити методи, за допомогою яких отримано фактичний матеріал роботи, а
також охарактеризувати її зміст та загальну структуру.

Після першої всту
пної частини йде друга, найбільша за обсягом частина,
яка у послідовності, встановленій логікою проведеного дослідження,
характеризує кожн
ий розділ дипломної роботи магістра
. При цьому особлива
увага звертається на підсумкові результати. Відзначаються тако
ж критичні
зіставлення й оцінки.

Закінчується доповідь заключною частиною, яка будується на основі
тексту висновк
ів і рекомендацій дипломної роботи магістра
. Тут доцільно
перерахувати загальні висновки з її тексту і зібрати воєдино основні
рекомендації.

До

тексту доповіді можуть бути прикладені додаткові матеріали (схеми,
таблиці, графіки, діаграми і т.

ін
.), які необхідні для доказу висунутих положень
і обґрунтування зроблених висновків та запропонованих рекомендацій.

Захист
дипломної роботи магістра
відбу
вається на засіданні Державної
екзаменаційної

комісії. Така комісія складається з
членів
екзаменаційних
комісій прийому підсумкових екзаменів з окремих дисциплін, прийому
підсумкового міждисциплінарного екзамену з
і
спеціальності та захисту
дипломних

робіт
магістрів
відповідно до переліку атестаційних випробувань,
що включаються до складу підсумкової Державної атестації за освітньо
-
професійною

програм
ою підготовки магістрів зі спеціальності «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності»
.

Захист
дипломної робот
и магістра
відбувається публічно. Він носить
характер наукової дискусії і відбувається в обстановці високих вимог,
принциповості та дотримання наукової етики; при цьому, докладному аналізу
повинні піддаватися вірогідність й обґрунтованість усіх висновків т
а
рекомендацій наукового і практичного характеру, які містяться
у

роботі.

Свій виступ магістрант будує на основі читання (
або

краще переказу)
заздалегідь підготовлен
ої

доповіді, покликано
ї

показати високий рівень
його
теоретичної підготовки, ерудицію й зда
тність доступно викласти основні
наукові результати проведеного дослідження.

Бажано ілюструвати свою
доповідь презентацією, виконаною у Power Point.

Автор роботи доповідає за кафедрою, звертаючи увагу на об'єкти,
відображені на плакатах, рисунках
, у презен
тації
. При потребі він може
написати формули на дошці, пояснити особливості експонату. Після виступу
надається слово науковому керівникові (якщо він присутній), у разі відсутності
головуючий зачитує
його
відгук. Після цього починається наукова дискусія, у
якій можуть брати участь
у
сі присутні на захисті. Члени Д
ержавної
екзаменаційної комісії

і особи, запрошені на захист, в усній формі можуть
ставити запитання з проблем роботи, методів дослідження, уточнюючи
результати й процедуру експериментальної роботи і

т.д.

Відповідаючи на поставлені запитання, слід торкатися суті справи.
Авторам робіт слід виявляти скромність в оцінці своїх наукових результатів і
тактовність до тих, хто ставить запитання.


25

Перш ніж відповідати на запитання, необхідно його вислухати або,

за

потреб
и
, й записати. При цьому слід враховувати, що чітка, логічна,
аргументована відповідь на попереднє питання може виключити наступне.

Інколи виникають наступні ситуації:питання зрозуміле і
в
и даєте на нього відповідь. Від
в
ас чекають
розгорнутої в
ідповіді, яка демонструє
в
ашу ерудицію;питання незрозуміле. Тоді слід попросити уточнити або повторити
його, а потім відповісти на нього;питання зрозуміле, але відповісти на нього
в
и не можете. У ц
ьому
випадку можливі репліки: «
Це не входило
у

завдання д
аної роботи
»
;
«
Це
виходить за рамки цієї роботи
»
;
«
Це питання, н
а жаль, не розглядалося нами


якоїсь причини)
»

і т.

ін
.

Далі надається слово рецензентові (при
його
відсутності


зачитується
рецензія).

Після закінчення дискусії за бажанням автора роботи й
ому може
надаватися заключне слово, після
чого

можна вважати, що основна частина

процедури захисту завершена.

На закритому засіданні Д
ержавної екзаменаційної
комісії

підводяться
підсумки захисту і прий
мається рішення про її оцінку («
відмінно
»
,
«
добре
»
,
«
за
довільно
»
,
«
незадовільно
»
). Це рішення приймається простою більшістю
голосів членів комісії, що беруть участь у засіданні. При рівн
ій

кількості

голосів голос Голови є вирішальним.

Далі Голова
Державної екзаменаційної
комісії
оголошує
у
сім присутнім

оцінк
и
,

повідомляючи, що кожному, хто захистився, присуджується

кваліфікаційний рівень магістра.


26

1
3
.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.

Крушельницька О.

В. Методологія та організація наукових досліджень:
н
авчальний посібник.


К.

: Кондор,

2003.


192 с. (Тема 7.Методика
підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт).

2.

Кузин Ф.

А. Магистерская диссертация:
м
етодика написания, правила
оформления и порядок защиты:
п
рактическое пособие для студентов

магистрантов.


М.

: Ось

19, 1997.


304 с.

3.

К
овальчук В.

В. Основи наукових досліджень:
н
авч
.

посіб.


3
-
є

вид.,
перероб. і допов.

/ В.

В. Ковальчук, Л.

М. Моїсєєв.К.

: ВД

«
Професіонал
»
,
2005.


240 с. (Розділ 6.


Оформлення результатів досліджень у вигляді
наукових робіт).

4.

Цехмістрова Т.

С. Осно
ви наукових досліджень
:

н
авч. посіб.


Київ:
Видавничий Дім
«
Слово
»
, 2003.


240 с. (Тема 5.


Курсова, дипломна,
магістерська робота: написання, оформлення і захист).

5.

Шейко В.

М. Організація та методика науково
-
дослідницької діяльності:
Підручник.


3
-
є

в
ид.
/ В.

М. Шейко, Н.

М. Кушнаренко.


К.

: Знання

Прес,

2003.


295 с. (Розділ ІІІ.


Курсова, дипломна, магістерська робота:
написання, оформлення і захист).

6.

Технологія наукових досліджень:
н
авчальний посібник / Укладач
М.

С.

Дороніна.


2
-
е вид., випр.
і доп.


Х.

: ВД «
ІНЖЕК
»
, 2006.


104

с.


27

1
4
.

ДОДАТКИ


ДОДАТОК А

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИ
КА
ДИПЛОМНИХ

РОБІТ

МАГІСТРІВ


1.

Управління процесом імпортних закупівель на підприємстві.

2.

Ефективність імпортних закупівель на підприємстві.

3.

Застосування логістичних моделей

управління запасами в ЗЕД
підприємства.

4.

Організація системи складування при здійсненні ЗЕД підприємства.

5.

Ефективність використання логістики на підприємствах


суб’єктах ЗЕД.

6.

Логістичний підхід до організації збуту готової продукції підприємством


суб’єк
том ЗЕД.

7.

Організація міжнародних перевезень.

8.

Організація процесу міжнародних перевезень.

9.

Ефективність інформаційної логістики в ЗЕД.

10.

Організація маркетингової та логістичної діяльності на підприємствах


суб’єктах ЗЕД.

11.

Управління іноземним кредитуванням ма
лого і середнього бізнесу в
Україні.

12.

Управління інтеграцією України в ЄС.

13.

Управління економічними процесами в міжнародних державних
інтеграційних союзах.

14.

Бар’єри зарубіжного інвестування економіки України.

15.

Технології управління ЗЕД малого і середнього бізн
есу.

16.

Напрямки реформування управління ЗЕД в конкретній галузі економіки
України (назвати конкретну галузь).

17.

Управління якістю в ЗЕД українських підприємств.

18.

Механізм комунікації в ЗЕД підприємства.

19.

Особливості формування ціни в конкретній галузі України.

20.

М
еханізм оцінки конкурентоспроможності експортної продукції.

21.

Управління інвестиційною діяльністю зовнішньоекономічного комплексу.

22.

Управління інноваціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

23.

Управління ефективністю інвестиційного проекту в зовнішньоекономічній
діяльності підприємства.

24.

Управління якістю продукції експортоорієнтованого підприємства.

25.

Ефективність залучення інвестицій підприємством


суб’єктом ЗЕД.

26.

Організація інноваційного процес
у на підприємстві


суб’єкті ЗЕД.

27.

Ефективність використання іноземних інвестицій на підприємстві


суб’єкті ЗЕД.

28.

Організація реінжинірингу на підприємствах зовнішньоекономічного
комплексу.

29.

Управління інвестиційним проектом впровадження інноваційних
техноло
гій на підприємстві


суб’єкті ЗЕД.


28

30.

Організація інноваційного процесу вдосконалення якості експортної
продукції.

31.

Управління конкурентоспроможністю продукції експортоорієнтованого
підприємства.

32.

Управління ціноутворенням на міжнародному ринку для забезпеченн
я
конкурентоспроможності продукції.

33.

Управління інноваційними технологіями розвитку підприємства


суб’єкта
ЗЕД.

34.

Ефективність інвестиційної діяльності підприємства з іноземним
капіталом.

35.

Управління інвестиціями в каналах збуту продукції на зовнішні ринки.

36.

У
правління інвестиціями в стимулюванні збуту продукції на зовнішні
ринки.

37.

Управління інноваціями на підприємствах туристичного комплексу.

38.

Ефективність інноваційного менеджменту підприємства


суб’єкта ЗЕД.

39.

Реорганізація і модернізація системи управління під
приємством
зовнішньоекономічного комплексу.

40.

Ефективність інвестиційного проекту за участю іноземних інвесторів.

41.

Формування цінової політики підприємства


суб’єкта ЗЕД.

42.

Акціонування як організаційно
-
економічний та правовий механізм
залучення іноземного кап
італу.

43.

Стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства на зовнішніх
ринках.

44.

Оцінка та основні напрямки підвищення конкурентоспроможності
підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

45.

Управління конкурентоспроможністю експортної продук
ції на
зовнішньому ринку.

46.

Управління ефективністю сервісного обслуговування в експорті продукції.

47.

Процес вибору постачальника на зовнішньому ринку.

48.

Стратегії зовнішньоекономічної діяльності на зарубіжних ринках.

49.

Управління просуванням експортної продукції
підприємства.

50.

Організація каналів розподілу при виході фірми на зовнішні ринки.

51.

Проведення міжнародних маркетингових досліджень як передумова
успішної збутової політики підприємства на зарубіжних ринках.

52.

Оптимізація ефективності зовнішньоекономічної діяльн
ості підприємства.

53.

Розробка комплексу маркетингу на підприємстві


суб’єкті
зовнішньоекономічної діяльності.

54.

Управління інформаційним забезпеченням зовнішньоекономічної
діяльності фірми.

55.

Управління ефективністю імпортних закупівель.

56.

Визначення маркетингово
ї стратегії діяльності підприємства


суб’єкта
ЗЕД на зовнішньому ринку.

57.

Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності на
підприємстві.

58.

Управління ціновою політикою експортної продукції підприємства.


29

59.

Стратегічне планування діяльності туристичної
фірми.

60.

Управління ефективністю імпортної діяльності фірми.

61.

Управління ефективністю експорту на підприємстві.

62.

Механізм управління конкурентоспроможністю суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності.

63.

Механізм оптимізації зовнішньоекономічної діяльності
регіону

т
оргово
-
промисловою палатою.

64.

Кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

65.

Особливості менеджменту експортної діяльності підприємства в умовах
ризику.

66.

Організація моніторингу зовнішньоекономічної діяльності.

67.

Менеджмент ефективності імпортних оп
ерацій на ринку будівельних
матеріалів України.

68.

Вплив державної політики на процес залучення іноземних інвестицій
підприємствами Запорізького
регіону
.

69.

Управління просуванням товарного бренду на зовнішній ринок.

70.

Управління конкурентоспроможністю банківських

послуг на
міжнародному ринку.

71.

Управління економічною ефективністю багатонаціональних кампаній.

72.

Управління економічною ефективністю діяльності підприємства з
іноземною інвестицією.

73.

Управління економічною ефективністю українських філій
транснаціональних ком
паній.

74.

Міжнародний менеджмент
-
маркетинг в діяльності підприємства.

75.

Взаємозв’язок різних рівнів менеджменту ЗЕД

на підприємстві.

76.

Управління інноваційними технологіями розвитку підприємства


суб’єкта
ЗЕД.

77.

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в у
мовах світової
галузевої кризи.

78.

Діагностика виробничої діяльн
ості підприємства суб’єкта ЗЕД.

79.

Розробка стратегії промислових підприємств щодо залучення іноземних
інвестиційних ресурсів.

80.

Інвестиційні стратегії українських підприємств у міжнародному бізнесі.

81.

Розробка стратегії управління інвестиційними р
изиками у міжнародному
бізнесі.

82.

Формування мотивації та розробки стратегії прямого інвестування у
міжнародному конкурентному середовищі.

83.

Розробка інноваційної стратег
ії підприємства


суб'єкта ЗЕД.

84.

Політика інв
естиційного контролінгу
у

міжнародному бізнесі.

85.

Розробка цінової стратегії підприємства


суб'єкта ЗЕД.

86.

Розробка маркетингової стратегії підприєм
ства з іноземними інвестиціями.

87.

Управління експортним (імпор
тним) потенціалом підприємства.

88.

Управління обігови
м
и активами при здійсненні ЗЕД.

89.

Реструктуризація податкової заборгованості підприємства


суб'єкта

З
ЕД.

90.

Управління ефективністю міжн
ародних інвестиційних проектів.


30

91.

Управління формуванням власних фінансових ресурсів п
ідприємства при
здійсненні ЗЕД.

92.

Впровадже
ння системи фінансового контролінгу на підприємствісуб'єкті
ЗЕД.

93.

Розробка фінансової стратегії
підприємствасуб'єкта ЗЕД.

94.

Формування політики рефінансування дебіторської заборгован
ості
підприємствасуб'єкта

ЗЕД.

95.

Розробка стратегії реструктуризац
ії п
ідприємства


суб'єкта ЗЕД.

96.

Організація виходу підприємства на м
іжнародні ринки цінних паперів.

97.

Розробка інвестиційних проектів підприємств із залученням міжн
ародних
фінансових організацій.

98.

Розробка стратегії зовнішніх запозичень д
ля підприємств


суб'єкті
в ЗЕД.

99.

Форми організаційних стратегій інтернаціоналізації підприємства.

100.

Аналіз джерел залучення фінансових ресурсів на зовнішньому ринку.

101.

Економічне обґрунтування експортно
-
імпортних операцій на підприємстві.

102.

Економічне обґрунтування імпорту матеріалів та
комплектуючих
підприємством автомобілебудівної галузі.

103.

Обґрунтування ефективності імпорту комплектуючих підприємством


суб’єктом ЗЕД.

104.

Управління науково
-
виробничою кооперацією та її роль у
зовнішньоекономічних зв’язках українських підприємств.

105.

Управління

ціновою політикою в системі міжнародного маркетингу.

106.

Шляхи і методи забезпечення конкурентоспроможності продукції (на
прикладі підприємства).

107.

Управління інвестиційним процесом на підприємствісуб’єкті ЗЕД.

108.

Формування інфраструктури забезпечення зовнішньо
економічної
діяльності підприємств галузі.

109.

Управління інноваційними технологіями розвитку підприємствасуб’єкта
ЗЕД.

110.

Управління конкурентоспроможністю діяльності дистриб’юторів
зарубіжних фірм в Україні.

111.

Управління конкурентоспроможністю підприємства в у
мовах членства
України в СОТ.

112.

Управління економічною ефективністю українських філій
транснаціональних компаній.

113.

Специфіка менеджменту ЗЕД при експорті товару в різні країни.

114.

Міжнародний менеджмент
-
маркетинг діяльності підприємства.

115.

Взаємозв’язок
різних

рів
нів менеджменту ЗЕД на підприємстві.

116.

Формування системи ефективного управління міжнародними
транспортними (транспортно
-
експедиторс
ькими) операціями
підприємства.

117.

Управління ефективністю м
іжнародних лізингових операцій.

118.

Управління ефективністю

операцій з ек
спорту (імпорту).

119.

Підвищення ефективності здійснення опер
ацій з давальницькою
сировиною.


31

120.

Підвищення ефективності здійснення міжна
родних посередницьких
операцій.

121.

Вдосконалення управління міжн
ародними бартерними операціями.

122.

Формування системи управління зовн
ішньоекономічною діяльністю в
межах між
народної виробничої кооперації.

123.

Формування системи управління зовнішньоекономічною діяльністю в
межах м
іжнародної збутової кооперації.

124.

Вдосконалення механізму управління мі
жнародною аукціонною торгівлею.

125.

Формування еф
ективної системи управління міжнаро
дними
інвестиційними проектами.

126.

Формування системи ефективного управління

валютно
-
кредитними
операціями.

127.

Обґрунтування управлінських рішень при здійснен
ні ЗЕД на підставі
консалтингу.

128.

Підвищення ефективності управління мі
жнародними операціями з
об'єк
тами інтелектуальної власності.

129.

Підвищення ефективності управління п
рямими іноземними інвестиціями.

130.

Підвищення ефективності управління портфе
льними іноземними
інвестиціями.


32

ДОДАТОК Б

ФОРМА ЗАЯВИ СТУДЕНТА

НА ВИКОНАННЯ
ДИПЛОМНОЇ

РОБОТИ
МАГІСТРАЗавідувачу кафедр
и

теорії


та практики менеджменту


проф. Григор’єву С.М.студента магістратурифакультету менеджменту


Васильєва Г.В.Заява


Прошу дозволити мені виконання
дипломної

роботи

магістра

на тему:
«
Організація каналі
в розподілу при виході
ВАТ «Дніпроспецсталь»
на зовнішні
ринки
»
.
«
___
»

________________20__р.


_______________

(дата)


(підпис)
33

ДОДАТОК В

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ Т
ИТУЛЬНОГО АРКУША


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ
Т»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра теорії та практики менеджменту

Дипломна робота магістра


на тему «Організація каналів розподілу

при виході ВАТ «Дніпроспецсталь» на зовнішні ринки»


Виконав: студент

1
курсу, групи
8
-
3612
-
1


спеціальності
8.03060104 «Менеджмент


зовнішньоекономічної діяльності»С.О. ІвановКерівник
доцент кафедри теорії та практики
менеджменту, кандидат економічних наук,

доцент Куреда Н.М.

Рецензент
доцент кафедри теорії та

практики
менеджменту, кандидат економічних наук,

доцент Маказан Є.В.


Запоріжжя


20
13


34

ДОДАТОК Г

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ

РОБОТУ МАГІСТРАДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА О
СВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ФАКУЛЬТЕТ

менеджменту

КАФЕДРА
теорії та практики менеджментуОсвітньо
-
кваліфікаційний рівень

магістр
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

8.03060104

«
Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності
»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

С.М. Г
ригор’єв

«____»_____________
20
13

року


З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ
МАГІСТРА


Іванову Сергієві Олександровичу

1. Тема роботи
«Організація каналів розподілу при виході
ВАТ

«Дніпроспецсталь» на зовнішні ринки»к
ерівник роботи

К
уреда Ніна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент,

затверджені наказом ЗНУ від «

»
20
13

року

2. Строк подання студентом роботи

3. Вихідні дані до роботи4. Зміст розрахунк
ово
-
пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно
розробити)5. Перелік графічного матеріалу (
з точним зазначенням обов’язкових креслень
)


6. Консультанти розділів
роботи


35

Розділ

Прізвище, ініціали та

посада

консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання

прийняв


7. Дата видачі завдання

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
з/п

Назва етапів дипломно
ї
роботи

Строк виконання

етапів роботи

ПриміткаСтудент( підпис ) (ініціали та прізвище)

Керівник роботи (проекту)(підпис )


(ініціали т
а прізвище)


Нормоконтроль пройдено

Нормоконтролер( підпис ) (ініціали та прізвище)


36

ДОДАТОК
Д

ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ РЕ
ФЕРАТУРЕФЕРАТДипломна роботи магістра
: 120 с., 10 рис., 11 табл., 5 додатків,
95

джерел.

Предмет дослідження: суку
пність теоретичних, методичних і практичних
аспектів залучення іноземних інвестицій у будівельну галузь України.

Об’єкт дослідження: інвестиційний проект
ТОВ «Будсервіс»
з
будівництва заводу облицювальних матеріалів.

Мета роботи


визначити ефективність ін
вестиційного проекту
ТОВ

«Будсервіс» з будівництва заводу облицювальних матеріалів та
сформулювати основні напрями стимулювання надходження іноземних
інвестицій у будівельну галузь України.

Методи дослідження: описовий, аналітичний, моделювання.

Специфіка
роботи


у детальному аналізі динаміки інвестиційних
процесів в Україні

в цілому та будівельному

комплекс
і зокрема
.

Під час написання роботи було проведено аналіз основних тенденцій
іноземного інвестування
в
економік
у

України, а саме використання коштів
мі
жнародної технічної допомоги за програмами TACIS, USAID,
виявлено

вплив
міжнародних фінансових організацій на ставлення інвесторів до України;
досліджено

стан та перспективи підприємницької діяльності у будівельному
комплексі України;
визначено

ефективніст
ь інвестиційного проекту
ТОВ

«Будсервіс»
з будівництва заводу облицювальних матеріалів та
розроблено рекомендації

щодо стимулювання
надходження
іноземн
их

інвест
ицій у будівельну галузь України
.


ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ,
І
НВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ,
БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ


37

ДОДАТОК
Ж

ПРИКЛАД
ОФОРМЛЕННЯ
ЗМІСТУ
ДИПЛОМНОЇ

РОБОТИ

МАГІСТРАЗМІСТЗАВДАННЯ НА
ДИПЛОМНУ

РОБОТУ

МАГІСТРА.
...........…………………….2

РЕФЕРАТ………………………………………………
…………
………………….
4

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ I
ТЕРМІНІВ........…………………………………………………………………
……6

ВСТУП……………………
………………………………………………..................7

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.....
.........................................9

1.1

Теоретичні підходи українських та зарубіжних учених до визначення
понять «потенціал», «експортний потенціал» та їх класифікації...........................9

1.2

Механізм реалізації експортного потенціалу підпри
ємства.......................18

1.3

Методика діагностики експортного потенціалу підприємства…….……..36

РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТАЛУРГІЙНОГО
КОМБІНАТУ ВАТ

«ЗАПОРІЖСТАЛЬ»……………………………………….....49

2.1

Аналіз розвитку українського ринку металопрод
укції…………………....49

2.2

Аналіз розвитку світового ринку металопродукції………………………..62

2.3

Характеристика експортної діяльності ВАТ «Запоріжсталь»……….……69

2.4

Діагностика експортного потенціалу ВАТ «Запоріжсталь»……………...76

РОЗДІЛ 3

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕК
СПОРТНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
……………………………………...87

3.1

Розробка механізму реалізації експортного потенціалу
ВАТ

«Запоріжсталь»
……………………………………………………………….87

3.2

Визначення ефективності структури експортного асортименту
ВАТ

«Запоріжсталь» на основі АВС
-
аналізу
………………………………….….95

3.3

Розробка перспективного експортного товарного асортименту
ВАТ

«Запоріжсталь»……………………………………………………………...100

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................106

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ....
.......................................................................................109

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………115


38

ДОДАТОК
З

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ П
ЕРЕЛІКУ УМОВНИХ ПОЗН
АЧЕНЬ,
СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, С
КОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВАПК


аграрно
-
промисловий
комплекс

АТП


автотранспортне підприємство

ВАТ


відкрите акціонерне товариство

ЄБРР


Європейський банк реконструкції та розвитку

ЖЦТ


життєвий цикл товару

КБ


конструкторське бюро

НБУ


Національний банк України

НДДКР


науково
-
дослідницькі та дослідн
о
-
конструкторські роботи

НТР


науково
-
технічний розвиток

ОФ


основні фонди

ПДВ


податок на додану вартість

П
ІІпрямі іноземні інвестиції

СП


спільне підприємство

ТНК


транснаціональна корпорація

УФ


уставний фонд

ФПГ


фінансово
-
промислова група


39

Д
ОДАТОК К

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ В
СТУПУ


ВСТУПТорговельно
-
посередницькі операції займають основне місце у зовнішній
торгівлі. Вони здійснюються з різними цілями, що обумовлює їх розмаїття у
зовнішньоекономічній діяльності. Так, торговельно
-
посередницькі опер
ації
сприяють здійсненню угод купівлі
-
продажу, постачання, підряду, розвитку
орендних та лізингових операцій, забезпеченню виробничої та збутової
кооперації, наданню страхових, транспортних, побутових та інших послуг.

З перерахованого видно, що сфера діяль
ності посередницьких фірм
досить широка. Однак, в основному, вони займаються комерційною діяльністю.
Хоча деякі великі фірми виконують і виробничі операції, пов'язані, як правило,
з обробкою товарів, які купуються та реалізуються.

Практично неможливо знайт
и галузь комерційної діяльності, пов’язану з
обміном товарами та послугами, в якій посередники не відігравали б
вирішальної ролі. Кількість посередників у промислово
-
розвинутих країнах
досягає десятків, а то і сотень тисяч. Посередницькі послуги може надав
ати і
одна фізична особа, і великі компанії, річні обороти якої можна зіставити з
зовнішньоторговим оборотом України.

Вплив посередницьких компаній по країнах і товарних потоках різний. В
більшій мірі він простежується в Японії, Південній Кореї і Англії, а

також у
Скандинавських країнах. Так, в Японії 8 тис. торгових компаній контролюють
67

% імпорту і 60

% експорту. У Південній Кореї три торгових доми
обслуговують 40

% зовнішньої торгівлі країни. У США, Франції та інших
країнах багато великих компаній здій
снюють продажі своєї продукції на
світових ринках через посередників. В той же час у США 3/4 малих фірм
здійснюють експорт самостійно.

Головна мета залучення посередників полягає у підвищенні економічної
ефективності зовнішньоторгових операцій. Відтак залу
чення торгових
посередників має такі основні переваги:

1) використання капіталу торгових посередників для здійснення
транспортних, страхових, і сервісних операцій, що дає можливість експортеру
економити власні кошти;

2) покладання на посередника обов'язків

по

достав
ці

товару у країну
експортера, підготовці його до збуту, сортуванню, упаковці, маркуванню тощо;

3) економія коштів експортерів при здійсненні збуту товарів за рахунок
того, що посередники часто мають власну мережу збуту, складські приміщення,
роз
дрібні магазини тощо;

4) посередники, як правило, мають більше інформації про стан ринку,
можуть оперативніше реагувати на зміни кон’юнктури, що дає їм можливість
успішніше працювати на ринку в інтересах експортера;

5) посередники мають більш тісні контакт
и зі споживачами, володіють

40

більшою інформацією про їх вимоги до якості, конкурентоздатності товару,
знають ситуацію на ринку і можуть активніше реагувати на зміни попиту.

Останнім часом використання посередників стає необхідністю, зокрема
зважаючи на такі

обставини, коли:

-

окремі ринки збуту монополізовані і закриті для самостійного
проникнення виробників
-
експортерів;

-

підприємства не можуть самостійно здійснювати дослідження
закордонних ринків, пошук партнерів, грамотно розробляти умови
угод

тощо;

-

під
приємства, які виходять на зовнішній ринок, змушені
використовувати посередників, оскільки так вимагають міжнародні торгівельні
звичаї (наприклад, при операціях на аукціонах, при торгівлі на біржі тощо).

Доцільно також залучати посередників при виході на в
іддалені і слабше
вивчені ринки, а також на відомий ринок з новими товарами. Це дає можливість
не витрачати додаткові кошти на просування товару на новий ринок, знижує
ступінь ризику підприємницької діяльності експортера.

Все це обумовлює актуальність обра
ної теми дипломної роботи магістра.

Предметом дипломної роботи магістра є зовнішньоекономічна діяльність
торговельно
-
посередницької фірми.

Об’єктом
дипломної роботи магістра
є
торговельно
-
посередницька

фірма
ТОВ

«Метал
-
Трейд».

Метою дипломної роботи магіст
ра є розробка пропозицій щодо
підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності посередницької
фірми ТОВ

«Метал
-
Трейд».

Для досягнення цієї мети у дипломній роботі магістра поставлено такі
завдання:

1) вивчити механізм здійснення зовнішньоекономічної

торгово
-
посередницької діяльності. Зокрема, дослідити основні методи міжнародної
торгівлі, сутність та види посередницьких операцій, основні типи торгово
-
посередницьких фірм, а також методи розрахунку винагороди посередникам;

2) проаналізувати сучасний ст
ан розвитку металургійної галузі України;

3) визначити перспективи розвитку металургійної галузі України;

4) охарактеризувати організаційно
-
економічну діяльність посередницької
фірми ТОВ

«Метал
-
Трейд»;

5) проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність посер
едницької фірми
ТОВ

«Метал
-
Трейд»;

6) в
изначити ефективність експортних операцій посередницької фірми
ТОВ

«Метал
-
Трейд»;

7) запропонувати шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної
торгово
-
посередницької діяльності ТОВ

«Метал
-
Трейд»
;

8) розробити р
екомендації
ТОВ

«Метал
-
Трейд»
щодо забезпечення
конкурентоспроможності металопродукції на зовнішніх ринках;

9) в
изначити ефективність структури експортного асортименту
металопродукції ТОВ

«Метал
-
Трейд» на основі АВС
-
аналізу.


41

Методи дослідження


історични
й, діалектичний, системного і
ситуаційного аналізу, логічного узагальнення, динамічних рядів, моделювання,
бенчмаркінг.

Інформаційною базою дослідження стали: нормативно
-
правові акти

України, статистична звітність Державного комітету статистики України,
Го
ловного управління статистики у Запорізькій області, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, Головного управління економіки
Запорізької обласної державної адміністрації, навчальні посібники, монографії,
періодичні українські та зарубіжні вид
ання, матеріали Інтернет
-
джерел.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці
рекомендацій та методичних положень, які можуть бути використані у
практичній діяльності
торговельно
-
посередницької фірми
ТОВ

«Метал
-
Трейд»
.

Структура та обсяг роб
оти. Ди
пломна робота магістра

складається зі
вступу, трьох розділів, висновків

і рекомендацій
,
переліку посилань та додатків
.
Загальний обсяг роботи


1
2
0

сторін
о
к
, перелік посилань включає
95

найменувань.


42

ДОДАТОК Л

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ В
ИСНОВКІВ І РЕКОМЕНД
АЦІЙВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇНа основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки.

Міжнародна торгівля здійснюється за допомогою двох методів, які
представляють собою організаційну форму та порядок здійснення
зовнішньоторгової операції.

Першийпрямий метод торгівлі


утворюють ті форми, що реалізуються
самими компаніями та підприємствами, які зазвичай мають достатній рівень
фінансових активів для створення й утримання власного зовнішньоторгового
апарату, який складається зі спеціалізованих сл
ужб та органів, що виконують
організаційні, кредитно
-
розрахункові, транспортні, рекламні, аналітичні та інші
зовнішньоторгові функції. Такі компанії реалізують свою продукцію на
зарубіжних ринках через створені там філії і дочірні фірми, які на світовому
р
инку мають статус оптових або роздрібних підприємств, а їх функціональні
завдання, права та обов'язки визначаються за домовленістю із засновниками.

До другого методу


непрямої торгівлі належать:

-

торгівля через посередників (торгові компанії та посередни
цькі фірми);

-

торгівля через організовані товарні ринки, тобто через міжнародні
товарні біржі, тендери (торги), аукціони та виставки/ярмарки.

Торгівля через посередників використовується, як правило, середніми та
малими підприємствами, до яких також належ
ать різного типу товариства, які,
для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у своїй управлінській
структурі створюють так званий вмонтований експортний відділ. Такий відділ
складається з двох
-
трьох співробітників, які займаються підготовкою
зовнішньо
торгових контрактів, митної, кредитної та іншої необхідної
документації, а також укладають та здійснюють зовнішньоекономічні угоди
купівлі
-
продажу товарів.

До торгово
-
посередницьких належать фірми, які в юридичному і
господарському відношенні незалежні від

виробника та споживача товарів і
діють з метою одержання прибутку, джерелами якого є або різниця між цінами
закупівлі товарів в експортерів і цінами, за якими ці товари продаються
покупцям, або винагорода за надані послуги з просування товарів на зовнішні

ринки.

У міжнародній торгівлі практикується кілька методів розрахунку і
виплати винагороди посередникам:

-

різниця між цінами реалізації товарів на ринку збуту та цінами
експортерів;

-

відсоток з експортної ціни;

-

змішана форма (відсоток з експортної цін
и та різниця в цінах);

-

узгоджена тверда сума;


43

-

сума, розрахована за системою «cost plus»;

-

додаткові заохочувальні виплати.

Якщо формою винагороди буде різниця цін (про що посередник і
експортер домовляються заздалегідь), то експортна ціна визначається

відрахуванням з наведених цін реалізації товарів на ринку суми витрат і витрат
посередника. Якщо ж винагорода виплачується у вигляді відсотків, то
узгоджена сума витрат включається до експортної ціни. При змішаній формі
винагороди експортер і посередник п
огоджують між собою які витрати
посередника відшкодовуються як різниця цін і які як відсотки до експортних
цін. І ціни, і розміри винагороди повинні визначатися економічно
обґрунтовано: експортер зацікавлений в активній роботі посередника на ринку,
і обоє
вони прагнуть до ефективної торгівлі.

Аналізуючи сучасний стан розвитку металургійної галузі України
,

слід

зазначити, що м
еталургійний комплекс є базовою галуззю економіки України,
оскільки забезпечує понад 25

% промислового виробництва, 34

% загального
ек
спорту товарів. Частка України у світовому виробництві сталі становить
2,4

%. Серед країн
-
виробників металургійної продукції Україна посідає восьме
місце.

Обсяги експорту металопродукції групи УКТ ЗЕД 72 «Чорні метали» у
2010

р. були вище показників 2009

р
. на 5,8

%. Найбільше зростання
спостерігалося щодо експорту феросплавів


на 42,8

%, прутків, брусків та
арматури


на 16,9

%.

Основну частку (42

%) українського експорту металів у 2010

р. складали:
чавун переробний у чушках, зливки, напівфабрикати з неле
гованої сталі,
феросплави, відходи та брухт чорних металів.

Відновленню позитивної динаміки щодо присутності вітчизняної
продукції металургії на світових ринках у 2010

р. сприяли наступні чинники.
Сприятлива кон`юнктура цін на металопродукцію, яка утворила
ся у результаті
виходу світового господарства зі стану кризи. Зокрема, підвищувались ціни на
сталь на світових товарних ринках у зв'язку із зростанням попиту на тлі
погіршення конкурентоспроможності продукції європейських постачальників
через зростання кур
су євро до долара США. У січні
-
травні 2011

р. відбулося
підвищення експортних цін на гарячекатані та холоднокатані листи та рулони,
зливки, прутки та кутики, фасонні і спеціальні профілі з нелегованої сталі.

На тлі постійного попиту закордонних споживачів
українські виробники
металу та металопродукції у січні 2011

р. значно збільшили обсяги
виробництва. Так, з
а даними Держкомстату за січень
-
травень 2011

р.
порівняно

з

відповідним

місяцем

попереднього

року
приріст

промислового

виробництва

становив 8,5

%.

У т
ой же час б
ільша частина українських підприємств використовує
застарілі технології, такі як мартенівське виробництво та блюмінг, що
спричинило негативну ситуацію, за якої собівартість їх продукції значно
перевищує аналогічний показник західних виробників.

Стан устаткування, введеного в експлуатацію на початку минулого
століття обходиться підприємствам значно дорожче, ніж будівництво нових,

44

енергозберігаючих і економічно вигідних технологій, які відповідають вимогам
світових стандартів. У зв'язку з цим, гост
ро виникає питання інвестиційної
забезпеченості металургійної галузі України.

В умовах фінансової кризи інвестування процесів модернізації та
технічного переоснащення металургійних підприємств різко скоротилося:
річний обсяг інвестицій в основний капітал у

2010

р. порівняно з 2007

р.,
зменшився на 41

%, а прямих іноземних інвестицій


майже у 3,5 рази.

На сьогодні підприємства галузі не готові йти на глобальні заходи щодо
реконструкції і реорганізації виробництва, а залучені інвестиції переважно
спрямовують
ся на завершення раніше розпочатих проектів і здійснення
короткострокових високорентабельних заходів.

Слід зазначити, що висока енергоємність виробництва пояснюється
неефективним споживанням паливно
-
енергетичних ресурсів, що спонукає
додатково витрачати по
над 8,5 млрд. куб. м природного газу і збільшує
залежність галузі від імпорту енергоресурсів. Надвисокі витрати енергоносіїв
призводять до зниження конкурентоспроможності української металопродукції.

Відтак, в Україні панують застарілі технології виплавки
сталі (в мартенах
виплавляється 41

%, конвертерах


55

% і лише 4

% сталі виплавляється у
електросталеплавильних печах). Практично не застосовуються на українських
підприємствах прогресивне електронно
-
променеве плавлення сталі та методи
прямого відновлення

залізних руд, які належать до п'ятого технологічного
укладу. Використання безперервного литва заготівок в Україні складає лише
40

% загального обсягу виробництва прокату, тоді як у РФ


майже дві третини,
а у Німеччині


98

%.

Мартенівський спосіб виробни
цтва сталі ліквідований у всіх розвинутих
країнах світу ще в 1980
-
1990
-
их

рр., а в Китаї


у 2003

р. На сьогодні такий
спосіб є малоефективним як з економічної, так і з екологічної точки зору.
Станом на 2010

р. частка мартенівської сталі становить лише 3,6

% світового
виробництва сталі та припадає, в основному, на Росію (40

%) і Україну (46

%),
тобто ці дві країни у сукупності виробляють 86

% світового обсягу
мартенівської сталі.

Отже, в
Україні відсутня цілісна система підтримки експорту,
недостатнім є зах
ист інтересів експортерів на зовнішніх ринках, нерозвинений
механізм експортного кредитування, зберігаються суттєві проблеми з
відшкодуванням ПДВ.

Проведений аналіз свідчить про значні проблеми, нагромаджені у
металургійній галузі України. Для реформування

вітчизняної металургійної
галузі необхідно створити умови для ефективного використання наукового
потенціалу та підвищення ролі держави у реалізації інвестиційно
-
інноваційної
моделі розвитку галузі. Пріоритетами реформ мають бути зменшення
енергоємності ви
робництва, збільшення попиту на внутрішньому ринку на
вітчизняну продукцію металургійної галузі, стимулювання експорту,
забезпечення конкурентоспроможності металургійної продукції.

Від ефективності інвестиційної політики сьогодні залежить стан
виробництва,

рівень технічної оснащеності основних засобів металургійних

45

підприємств. Наша держава має одні з найбільших родовищ залізної руди, саме
тому потрібно не допустити занепаду галузі, яка може вивести Україну на
новий рівень економічного розвитку.

Об’єктом ди
пломної роботи магістра обрано посередницьку фірму
ТОВ

«Метал
-
Трейд», основним видом діяльності якої є оптова
торгівля
металопродукцією.

Одним з напрямків діяльності компанії є виробництво та реалізація
металоконструкцій.
Компанія також активно розвиває ви
робничий напрям в
області виготовлення металоконструкцій для зведення фотогальванічних
фабрик, а також систем кріплення сонячних панелей.

Зовнішньоекономічна діяльність ТОВ

«Метал
-
Трейд», в основному,
спрямована на експорт металопродукції.

Традиційно основ
ними ринками збуту металопродукції компанії є країни
ЄС, СНД, Ближнього Сходу, а також Туреччина. Н
айбільші обсяги експорту
металопродукції у 2011 р. приходяться на Чехію (29

%), на другому місціТуреччина (23

%), на третьому


Словаччина (21

%), далі йд
е Польща (19

%) і
на останньому місці


Німеччина (8

%), тобто у всі країни, крім Німеччини,
ТОВ

«Метал
-
Трейд»

відвантажує приблизно однакові обсяги металопродукції.
А це, в свою чергу, дозволяє компанії диверсифікувати ризики.

Одним із пріоритетних ринків

збуту компанії є ринок країн ЄС. Компанія
регулярно відвантажує металопродукцію у цей регіон. Так, у період з 2008 р. по
2010 р. у країни ЄС було відвантажено більше 2

000

тонн трубної продукції.

У лютому 2011 р. було засновано новий для компанії напрям р
оботи з
країнами ЄС в області виробництва металоконструкцій для підприємств
будівельного, машинобудівного і сільськогосподарського сектора.

ТОВ

«Метал
-
Трейд» укладає зовнішньоекономічні контракти на експорт
металопродукції на умовах постачання FCA, CPT, DA
P та DDP.

Після проведення переговорів з потенційними імпортерами
металопродукції ТОВ

«Метал
-
Трейд» здійснює закупівлі необхідної продукції
на виробничих металургійних підприємствах України. В експортні ціни на
постачання металопродукції компанія закладає
прибуток, який формується як
різниця ціни закупівлі продукції та ціни її реалізації, з урахуванням витрат на
завантаження та перевезення.

Таким чином, експортна ціна на металопродукцію, яку поставляє
ТОВ

«Метал
-
Трейд», складається з ціни виробника металопр
одукції (це є
закупівельною ціною для ТОВ

«Метал
-
Трейд»), витрат у країні експортера,
витрат на основне перевезення, витрат у країні імпортера та прибутку
ТОВ

«Метал
-
Трейд». Отже, свої експортні ціни компанія формує за методом
«cost plus».

У роботі ми розр
ахували та порівняли вартість експорту 50 тонн труби
стальної прямошовної у Чехію на умовах постачання DAP (м. Копржівніце) та
на умовах FCA (Чоп). Проведені розрахунки показали:

1) згідно контракту, на умовах постачання FCA

(Чоп) компанія економить
на вит
ратах на транспортування продукції після кордону 1980,50 євро;


46

2) на умовах постачання FСА

(Чоп) ціна експорту 1

т т
руби прямошовної
є нижчою на 4,51

% (або на 43,57 євро) та, відповідно, більш конкуренто
-
спроможною, ніж на умовах постачання
DAP

(Чехія, м.

Копржівніце);

3) попит на експортну продукцію за ціною більший одиниці і є
еластичним.

На основі дослідження експортної діяльності посередницької фірми
ТОВ

«Метал
-
Трейд», проведеного у роботі, можна рекомендувати компанії такі
заходи:

1. За результатами р
озрахунку вартості експорту металопродукції на
різних умовах постачання, вважаємо, що компанії ТОВ

«Метал
-
Трейд» слід
укладати зовнішньоторгові контракти на умовах постачання FСА (Чоп) та за
рахунок більш конкурентоспроможної ціни збільшувати обсяги експор
тних
постачань продукції, що, в свою чергу, вплине на зростання прибутку та
ефективності експортної діяльності.

2. Проведені у роботі розрахунки ефективності зовнішньоекономічної
торгово
-
посередницької діяльності ТОВ

«Метал
-
Трейд» показали, що протягом
200
9

2011

років експортні операції приносили прибуток компанії, при чому
абсолютний ефект від експорту зростав щороку. Так, у 2010 році він зріс на
110538,88

грн. у порівнянні з 2009 роком, а у 2011 році відбулося зростання на
82605,30

грн. у порівнянні з 201
0

роком і на 193144,18

грн. у порівнянні з
2009

роком.

З метою підвищення ефективності експортної діяльності компанії
ТОВ

«Метал
-
Трейд» необхідно нарощувати обсяги експорту металопродукції у
країни, з якими вже налагоджені зв’язки, а також розширювати свою

експортну
діяльність і виходити на нові ринки збуту продукції.

3. Для підвищення ефективності експортної діяльності компанії
ТОВ

«Метал
-
Трейд» необхідно у структурі відділу ЗЕД створити
спеціалізований підрозділ, який би займався саме експортною діяльніст
ю
компанії, а саме,експортну службу.

Головною метою роботи такої експортної служби є максимізація
прибутку компанії за рахунок виходу на нові ринки збуту та зростання обсягів
експорту конкурентоспроможної металопродукції.

Для досягнення цієї мети фахівц
і експортної служби повинні виконувати
такі функції:

-

збір інформації про продукцію, що експортується;

-

складання калькуляції витрат на експорт металопродукції;

-

підготовка рекламних матеріалів;

-

аналіз даних експорту металопродукції за попередні періо
ди;

-

збір інформації про потенційних споживачів;

-

ведення кореспонденції з питань укладання експортних контрактів;

-

проведення переговорів за контрактом і його укладання;

-

забезпечення транспортування;

-

виконання митних формальностей щодо експорту мет
алопродукції;

-

забезпечення одержання платежів за поставлену на експорт продукцію;

-

проведення аналізу ефективності експортної діяльності.


47

Таким чином, створення спеціалізованого підрозділу у структурі відділу
ЗЕД ТОВ

«Метал
-
Трейд»


експортної служби та

належне виконання
фахівцями цієї служби зазначених функцій дозволить компанії вийти на нові
ринки збуту, наростити обсяги експорту металопродукції та забезпечити там
самим максимізацію прибутку від експорту та підвищення ефективності
експортної діяльності

компанії.

4. У роботі визначено інтегральний показник конкурентоспроможності,
який є найвищим у компанії ТОВ

«Метал
-
Трейд», не зважаючи на те, що труба
стальна прямошовна 76х3х9000

мм (ГОСТ 10704
-
91), яку експортує
ТОВ

«Метал
-
Трейд», має найнижчий показни
к конкурентоспроможності за
ціною.

Розрахунки показали, що найбільш конкурентоспроможною є труба
стальна прямошовна 76х3х9000

мм (ГОСТ 10704
-
91), яку експортує
ТОВ

«Метал
-
Трейд». На другому місці


труба стальна прямошовна
76х3х9000

мм (ГОСТ 10704
-
91), яку

експортує ТОВ «Металмаш». На третьому
місці


труба стальна прямошовна 76х3х9000

мм (ГОСТ 10704
-
91), яку
експортує ТОВ «УкрДніпроМетал».

5. З побудованого багатокутника конкурентоспроможності бачимо, що
основними конкурентними перевагами труби стальної пр
ямошовної
76х3х9000

мм (ГОСТ 10704
-
91), яку поставляє на експорт ТОВ

«Метал
-
Трейд»,
у порівнянні з трубами інших двох конкурентів є: марка сталі для прокату
труби стальної прямошовноїСт3пс, а також механічні властивості основного
металу, а саме: тимчасо
вий опір


372 (38) sв, Н/мм2 (кгс/мм2) та межа
плинності


225 (23) sт Н/мм2 (кгс/мм2).

Однак, серед недоліків можна відзначити більш високу у порівнянні з
основними конкурентами ціну експорту труби стальної прямошовної
76х3х9000

мм (ГОСТ 10704
-
91)


792,
20 євро.

6. Виходячи з побудованих у роботі профілів конкурентів можна
побачити, що ТОВ

«Метал
-
Трейд» та ТОВ «УкрДніпроМетал» є майже рівними
по відношенню один до одного. У той же час ТОВ

«Метал
-
Трейд» має
конкурентні переваги за всіма показниками якості
труб стальних прямошовних
76х3х9000

мм (ГОСТ

10704
-
91), які дозволили компанії вийти за межі зони
рівності конкурентів (від
-
2 до 2). Водночас ТОВ

«Метал
-
Трейд» має недолік за
ціною експорту труб порівняно з ТОВ «УкрДніпроМетал» (
-
1).

Порівнюючи профілі ко
нкурентів ТОВ

«Метал
-
Трейд» та
ТОВ

«Металмаш»
,

можна сказати, що також за всіма якісними ознаками труби

стальні прямошовні 76х3х9000

мм (ГОСТ

10704
-
91), які поставляє на експорт
ТОВ

«Метал
-
Трейд», мають конкурентні переваги (значення за всіма ознаками
є по
зитивними), але за ціною ТОВ

«Метал
-
Трейд» має значення
-
4, тобто ціна
експорту труб стальних прямошовних компанією ТОВ «Металмаш» є більш
конкурентоспроможною.

Отже, головним завданням керівництва ТОВ

«Метал
-
Трейд» у
майбутньому має бути перегляд цінової
політики на експортну продукцію,
оскільки за рахунок зниження ціни у порівнянні з конкурентами компанія може
збільшити обсяги постачання металопродукції на експорт та, відповідно,

48

наростити прибуток від експорту, а також підвищити ефективність експортної
д
іяльності.

7. Основу експортного асортименту продукції ТОВ

«Метал
-
Трейд»
складають товарні позиції, які входять у групу А, а саме труби електрозварні
прямошовні (76 х 3 х 9

м). Відповідно, компанії слід нарощувати обсяги збуту
саме цієї металопродукції.

З
метою стимулювання збуту металопродукції ТОВ

«Метал
-
Трейд», яка
входить у групу В, і подальшого нарощування обсягів її реалізації на експорт,
компанії необхідно більш ретельно проводити маркетингові дослідження
ринків збуту, активізувати пошук споживачів,
брати участь у виставках з метою
укладання контрактів тощо.

Товарні позиції, які входять у групу С, приносять незначний дохід
компанії, але вони необхідні для широти асортименту. Для просування цієї
металопродукції компанії можна вкладати менше коштів, одн
ак залишити її у
своєму експортному асортименті.


49

ДОДАТОК
М

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ Б
ІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИС
У


Характеристика
джерела

Приклад оформлення

Книги:


Один автор

1.

Василій Великий. Гомілії / Василій Великий

; [пер. з давньогрец. Л.
Звонська].Львів :
Свічадо, 2006.


307 с.


(Джерела
християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV

V ст. ; № 14).

2.

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого
шуму в неперервних та дискретних динамічних системах /
Коренівський Д. Г.К. : Ін
-
т математик
и, 2006.


111 с.


(Математика та її застосування) (Праці / Ін
-
т математики НАН
України ; т. 59).

3.

Матюх Н. Д. Що дорожче срібла
-
золота / Наталія Дмитрівна Матюх.


К. : Асамблея діл. кіл : Ін
-
т соц. іміджмейкінгу, 2006.


311 с
.


(Ювеліри України ; т. 1)
.

4.

Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр.


Львів : Кальварія,
2005.


196, [1] с
.(Першотвір).

Два автори

1.

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в
Угорщині
: історія, спогади, арх. док.

/ І. Матяш, Ю. Мушка.


К. :
Києво
-
Могил
ян. акад., 2005.


397, [1] с
.


(Бібліотека наукового
щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

2.

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю.
В. Черняк.


К. : Прецедент, 2006.


93 с.


(Юридична бібліотека.
Бібліотека адвоката) (
Матеріали до складання кваліфікаційних
іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю ; вип. 11).

3.

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних
матеріалів
: підруч
. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберл
як, П. І.
Баштанник.


Львів : Растр
-
7, 2007.


375 с.

Три автори

1.

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить
завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф
Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.
; пер. с англ. Ф. П. Тарасе
нко
.


Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007.


XLIII, 265 с.

Чотири автори

1.

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції
рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В.,
Нечипорук А. А.].


К. : НДІ "Украгропромпродуктивн
ість", 2006.


106 с.


(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2.

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч.
для учнів проф.
-
техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю.
П. Рогач, М. М. Сердюк.


К. : Вища освіта
, 2006.


478, [1] с.


(ПТО: Професійно
-
технічна освіта).

П’ять і більше
авторів

1.

Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В.,
Лущихина И. М. и др.]
; под ред. Г. С. Никифорова
.


[3
-
е изд.].


Х. : Гуманитар. центр, 2007.


510 с.

2.

Формування

здорового способу життя молоді
: навч.
-
метод. посіб.
для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді

/ [Т. В. Бондар,
О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова
-
Фаворська та ін.].


К. : Укр. ін
-
т соц.
дослідж., 2005.


115 с.


(Серія "Формування здорового спосо
бу
життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).


50

Продовження Додатк
а

М

Без автора

1.

Історія Свято
-
Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту
В. Клос].


К. : Грані
-
Т, 2007.


119 с.


(Грані світу).

2.

Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антолог
ія /
[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук].


К. : Грамота, 2007.


638, [1] с.

3.

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській
прозі та графіці кінця ХІХ


початку ХХ століття : [антологія /
упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко].


К
. : Грані
-
Т, 2007.


190, [1] с.

4.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології :
[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.].


Чернівці : Рута,
2007.


310 с.

Багатотомний
документ

1.

Історія Національної академії наук України, 1941

1945 / [упо
ряд. Л.
М. Яременко та ін.].


К. : Нац. б
-
ка України ім. В. І. Вернадського,
2007


.


(Джерела з історії науки в Україні).


Ч. 2 : Додатки


2007.


573, [1] c.

2.

Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.
В., Рубцов
а Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.].


Львов : НТЦ "Леонорм
-
Стандарт", 2005


.


(Серия "Нормативная база предприятия").


Т. 1.


2005.


277 с.

3.

Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) :
трилогия / А. Дарова.


Одесса : А
стропринт, 2006


.


(Сочинения :
в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

4.

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. /
Н. П. Кучерявенко.


Х. Право, 2002


.
Т. 4: Косвенные налоги.


2007.


534 с
.

5.

Реабілітовані історією. Житомирська

область : [у 7 т.].


Житомир :
Полісся, 2006


.


(Науково
-
документальна серія книг "Реабілітовані
історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).

Кн.
1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.].


2006.


721, [2] с
.

6.

Бо
ндаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 /
В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова.


К. : НТУУ
"КПІ", 2006.


125 с.

Препринти

1.

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения
материалов нейтронами источника Н
НЦ ХФТИ/ANL USA с
подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов /
Шиляев Б. А., Воеводин В. Н.


Х. ННЦ ХФТИ, 2006.


19 с.


(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.
-
техн. ин
-
т"
; ХФТИ 2006
-
4).

2.

Панасюк М. І. Про точність визначе
ння активності твердих
радіоактивних відходів гамма
-
методами / Панасюк М. І., Скорбун А.
Д., Сплошной Б. М.


Чорнобиль : Ін
-
т пробл. безпеки АЕС НАН
України, 2006.


7, [1] с
.


(Препринт / НАН України, Ін
-
т пробл.
безпеки АЕС ; 06
-
1)
.

Депоновані
наукові

праці

1.

Социологическое исследование малых групп населения / В. И.
Иванов [и др.] ; М
-
во образования Рос. Федерации, Финансовая
академия.


М., 2002.


110 с.


Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2.

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследов
а
ниями в
регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев.


М., 2002.


210 с.


Деп.
в ИН
И
ОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.


51

Продовження Додатк
а

М

МАТЕРІАЛИ
КОНФЕРЕНЦІЙ,
З’ЇЗДІВ

1.

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування
агропромислового комплексу :
мат
еріали Всеукр. конф. молодих
учених
-
аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків,
11

13 жовт. 2000 р.)

/ М
-
во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун
-
т
ім. В. В. Докучаєва.


Х. : Харк. держ. аграр. ун
-
т ім. В. В.
Докучаєва, 2000.


167 с.

2.

Кібер
нетика в сучасних економічних процесах
: зб. текстів виступів
на республік. міжвуз. наук.
-
практ. конф.

/ Держкомстат України, Ін
-
т
статистики, обліку та аудиту.


К. : ІСОА, 2002.


147 с.

3.

Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р.

інформ. бюл
.К. : Асоц. укр. банків, 2000.


117 с.


(Спецвип.:
10 років АУБ).

4.

Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій
: праці конф., 6

9 черв. 2000 р., Київ
. Т. 2 / відп. Ред. В. Т.
Трощенко.


К. : НАН України, Ін
-
т пробл. мі
цності, 2000.


С.
559

956, ХІІІ, [2] с.


(Ресурс 2000).

5.

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук.
праць / наук. ред. В. І. Моссаковський.


Дніпропетровськ : Навч.
кн., 1999.


215 с.

6.

Ризикологія в економіці та підприємництві :
зб. наук. праць за
матеріалами міжнар. наук.
-
практ. конф., 27
-
28 берез. 2001 р. / М
-
во
освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]
.


К. :
КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001.


452 с.

Законодавчі та
нормативні
документи

1.

Кримінально
-
процесуаль
ний кодекс України : за станом на 1 груд.
2005 р. / Верховна Рада України.


Офіц. вид.


К. : Парлам. вид
-
во,
2006.


207 с.


(Бібліотека офіційних видань).

2.

Медична статистика статистика
: зб. нормат. док
. / упоряд. та голов.
ред. В. М. Заболотько.


К.
: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ,
2006.


459 с.


(Нормативні директивні правові документи).

3.

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв
посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ
-
Н
ЕЕ 39.501:2007.


Офіц. вид.


К. : ГРІФРЕ : М
-
во палива та
енергетики України, 2007.


VІ, 74 с
.


(Нормативний документ
Мінпаливенерго України. Інструкція).

Словники

1.

Географія : словник
-
довідник / [авт.
-
уклад. Ципін В. Л.].


Х. :
Халімон, 2006.


175, [1] с.

2.

Тимошенко З. І. Болонсь
кий процес в дії : словник
-
довідник основ.
термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І.
Тимошенко, О. І. Тимошенко.


К. : Європ. ун
-
т, 2007.


57 с.

3.

Українсько
-
німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.].


К. : Карпенко, 200
7.


219 с.

4.

Європейський Союз : словник
-
довідник / [ред.
-
упоряд. М. Марченко].


2
-
ге вид., оновл.


К. : К.І.С., 2006.


138 с
.


52

Продовження Додатк
а

М

АТЛАСИ

1.

Україна
: екол.
-
геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру
та розвитку згідно з ріше
нням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО

/ [наук.
редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ;

Рада по вивч. продукт. сил України
НАН України [та ін.]
.


К. : Варта, 2006.


217, [1] с.

2.

Анатомія пам’яті
: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур
нервової системи, що

беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для
студ. та лікарів

/ О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д.
Маковецький.


2
-
ге вид., розшир. та доповн.


Дніпропетровськ :
Пороги, 2005.


218 с.

3.

Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В
. Й. Шовкун].


Х. : Ранок, 2005.


96 с
.

Стандарти

1.

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик
та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004
.[Чинний від
2006
-
01
-
01].


К. : Держспоживстандарт України 2006.


ІV, 231 с.


(Нац
іональний стандарт України).

2.

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107
-
1:2004


ДСТУ ISO
6107
-
9:2004.


[Чинний від 2005
-
04
-
01].


К. : Держспоживстандарт
України, 2006.


181 с
.(Національні стандарти України).

3.

Вимоги щодо безпечності контрольно
-
вим
ірювального та
лабораторного електричного устаткування. Частина 2
-
020. Додаткові
вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010
-
2
-
020:1994, IDT) :
ДСТУ EN 61010
-
2
-
020:2005
.[Чинний від 2007
-
01
-
01].


К. :
Держспоживстандарт України, 2007.


IV, 18 с.


(Наці
ональний
стандарт України).

Каталоги

1.

Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И.
В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.].


Львов : НТЦ "Леонорм
-
стандарт, 2006


.


(Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 5.


2007.


264 с
.


Т. 6.


2007.


277 с
.

2.

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог
-
довідник /
[авт.
-
упоряд. М. Зобків та ін.].


Львів : Новий час, 2003.


160 с
.

3.

Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог].


[Суми : Унів. кн.,
2003].


11 с.

4.

Г
орницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну /
Горницкая И. П., Ткачук Л. П.


Донецк : Лебедь, 2005.


228 с.

Бібліографічні
показчики

1.

Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських
дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій

раді Львівського
державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О.
Вацеба.


Львів : Укр. технології, 2007.


74 с
.

2.

Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права,
опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997

2
005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.].


Львів : Львів.
держ. ун
-
т внутр. справ, 2006.


11 с.


(Серія: Бібліографічні
довідники ; вип. 2).

Дисертації

1.

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ...
доктора фіз.
-
мат. наук : 01.03.
02 / Петров Петро Петрович.


К., 2005.


276 с.


53

Продовження Додатк
а

М

Автореферати
дисертацій

1.

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих
органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. техн. на
ук : спец. 05.02.08 „Технологія
машинобудування” / І. Я. Новосад
.Тернопіль, 2007.


20, [1] с.

2.

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних
показників в системі підтримки прийняття рішень управління
державними фінансами : автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес.
інформ. технології” / Нгуен Ші Данг.


К., 2007.


20 с.

Авторські
свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ
3

В 25 J 15/00. Устройство для захвата
неориентированных
деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г.
К
е
майкин (СССР).


№ 3360585/25

08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл.
30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7
H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00.
Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель

и
патентообладатель Воронеж. науч.
-
исслед. ин
-
т связи.2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

ЧАСТИНА
КНИГИ,
ПЕРІОДИЧНОГО,
ПРОДОВЖУВА
-
НОГО ВИДАННЯ

1.

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного
застосування сис
темного аналізу в наукових дослідженнях в області
спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного
виховання.


2007.


№ 6.


С. 15

18, 35

38.

2.

Гранчак Т. Інформаційно
-
аналітичні структури бібліотек в умовах
демократичних перетворень / Тетяна

Гранчак, Валерій Горовий //
Бібліотечний вісник.


2006.


№ 6.


С. 14

17.

3.

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ
-
факторов


основа
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В.
С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційн
і
технології.


2007.


№ 1.


С. 39

61
.

4.

Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі
фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного
виховання.


2007.


№ 5.


С. 12

14.

5.

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А.
Ч
епелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник
соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України.


2007.


№ 1.


С. 25

29
.

6.

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М.
Середи // Банки та банківські си
стеми.


2007.


Т. 2, № 2.


С.
13

20
.

7.

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ
ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр.,
письменства) : статті / Микола Зеров.


Дрогобич, 2007.


С. 245


291.

8.

Третьяк В. В. Возможн
ости использования баз знаний для
проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С.
А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования
импульсных источников энергии в промышленности : междунар.
науч.
-
техн. конф., 3
-
5 окт. 2007

г. : тезисы докл.


Х., 2007.


С. 33.

9.

Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади
цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми
модернізації міст України : (кінець XIX

початок XX ст. / Д. М.
Чорний.


Х., 2007.


Розд. 3.


С.
137

202.


54

Закінчення Додатк
а

М

Електронні
ресурси

1.

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний
ресурс] ]
: навч. посіб. для студ. мед. вузів III

IV рівнів акредитації
/ Б.
Р.

Бо
гомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв.


80 Min / 700 MB.


Одеса :

Одес. мед. ун
-
т, 2003.


(Бібліотека студента
-
медика)


1
електрон. опт. диск (CD
-
ROM) ; 12 см.


Систем.
вимоги: Pentium ; 32
Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97
-
2000.


Назва з
контейнера.

2.

Розподіл населення найбільш численних націонал
ьностей за статтю
та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
[Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р.
/ Держ. ком. ста
тистики України ; ред. О. Г. Осауленко.


К. : CD
-
вид
-
во "Інфодиск",

2004.


1 електрон. опт.
диск (CD
-
ROM) : кольор. ; 12
см.


(Всеукр. перепис населення, 2001).


Систем. вимоги:
Pentium
-
266 ; 32 Mb RAM ; CD
-
ROM Windows 98/2000/NT/XP.


Назва з титул. екрану.

3.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні
ресурси в науці, куль
турі та освіті : (підсумки 10
-
ї Міжнар. конф.
„Крим
-
2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О.
Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник


2003.


№ 4.


С. 43.


Режим доступу до журн. :


http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm
.55

ДОДАТОК
Н

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТ
И І НАУКИ УКРАЇНИ


ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА


Направляється студент

С.О. Іванов


до захисту дипломної роботи магістра

за спеціальністю

8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»н
а тему:
«Організація каналів розподілу при виході ВАТ

«Дніпроспецсталь» на зовнішні


ринки»

Дипломна робота магістра і рецензія додаються.

Декан факультету

І.Г. Шавкун(підпис)(ініціали та прізвище)


Довідка про успішністьС.О. Ів
анов


за період навчання на факультеті
менеджменту
з 20


року по 20


рік повністю виконав навчальний план за спеціальністю
8.03060104

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

з таким розподілом оцінок за:
національною шкалою: відмінно


%, добре

%,

задовільно

%;

шкалою ECTS: А


%; В


%; С


%; D


%; Е


%.

Секретар факультету

(підпис)


(ініціали та прізвище)


Висновок керівника дипломної роботи магістра

Студент (ка)Керівник роботи

(підпис)


(ініціали та прізвище)

«

»
20
13

року


Висновок кафедри про дипломну роботу
магістра

Дипломна робота магістра розглянута. Студент (ка)

С.О. Іванов
(ініціали та прізвище)

допускається д
о захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри
теорії та практики менеджменту


С.М. Григор’єв
(підпис)(ініціали та прізвище)

«

»
20
13

року

56

ДОДАТОК П

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ В
ІДГУК
У

НАУКОВОГО КЕРІВНИКА


ВІДГУК

на дип
ломну роботу

магістра

студентки групи
8
-
5261
-
1 факультету менеджменту

Якушевої Зої Валеріївни

на тему «
Управління експортним потенціалом

металургійного підприємства ВАТ «Запоріжсталь»
»Актуальність теми
дипломної роботи
магістра
полягає в тому, що
е
кспор
тний потенціал підприємства визначається обсягами товарів і послуг, які
можуть бути вироблені в економічній та соціальній сферах і реалізовані на
світовому ринку з максимальною користю для підприємства.
Експортний
потенціал є основою для розробки стратегії

виходу підприємства на зовнішній
ринок. Отже, фактори, які впливають на розвиток експортного потенціалу
також опосередковано впливають і визначають процедуру формування стратегії
виходу підприємства на зовнішній ринок та рівень репрезентативності
підприєм
ства на зовнішньому ринку.

У роботі досліджено
теоретичні
засади формування та реалізації
експортного потенціалу підприємства, а саме: визначення терміну «потенціал»,
«експортний потенціал підприємства», видову класифікацію потенціалу і його
роль в управлі
нні підприємством.

У практичній частині проаналізовано внутрішній та світовий ринки
металопродукції, експортну діяльність металургійного комбінату
ВАТ

«Запоріжсталь», проведено SWOT
-
аналіз, розроблено механізм реалізації
експортного потенціалу підприємства
, а також перспективний товарний
асортимент ВАТ

«Запоріжсталь» на основі АВС
-
аналізу.

Д
ипломна робота
магістра
повністю розкриває зміст. Висновки, зроблені
у роботі, аргументовані і переконливі.

Робота виконана у відповідності до всіх вимог щодо оформлення

і може
бути допущена до захисту.Науковий керівник:

канд. екон. наук, доцент

кафедри теорії та практики менеджменту ЗНУН.М. Коваленко57

ДОДАТОК Р

ПРИКЛАД
ОФОРМЛЕННЯ
ЛИСТА
-
ВІДГУК
У

З ПІДПРИЄМСТВА


ЛИСТ
-
ВІДГУК

до
дипломної

роботи

магістра

Якушевої Зої В
алеріївни

на тему
«
Організація каналів розподілу

при виході ВАТ

«
Запоріжсталь
» на зовнішні ринки
»


Актуальність теми дипломної роботи
магістра
полягає в тому, що для
ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності
підприємства необхідно ро
звивати матеріально
-
технічні, структурно
-
функціональні, соціально
-
трудові та інші елементи його потенціалу. Це
зумовлює виключну увагу керівників підприємств до ефективного управління
технологічними й організаційними змінами, а особливо до алгоритмів
визна
чення та використання їхніх потенційних соціально
-
економічних
можливостей.

Теоретичні питання у даній роботі розкриті повністю та містять вичерпну
інформацію щодо управління експортним потенціалом підприємства.

Робота виконана на матеріалах підприємства


ВАТ «Запоріжсталь». Дані
з підприємства використані автором коректно.

У дипломній роботі
магістра Якушевої З.В.
розроблено доцільні для
практичного впровадження пропозиції щодо покращення управління
експортним потенціалом на ВАТ

«Запоріжсталь», розроблено
перспективний
експортний товарний асортимент металопродукції, розроблений механізм
реалізації експортного потенціалу металопродукції.

Економічним ефектом від використання даного механізму експортного
потенціалу та перспективного товарного асортименту метал
опродукції є
підвищення обсягів експорту та збільшення доходності підприємства.

У дипломній роботі
магістра
проведений аналіз конкурентоспроможності
у порівнянні з провідними виробниками металопродукції. З аналізу можна
побачити, у чому металопродукція ВАТ

«Запоріжсталь» поступається
конкурентам та намагатися
підприємству
ліквідувати слабкі сторони задля
підвищення якості та збільшення обсягів експорту.

У цілому
, дипломна

робота
магістра Якушевої З.В.
виконана на високому
теоретичному та практичному рівні і

заслуговує оцінки «відмінно».


Начальник експортного відділу

ВАТ

«Запоріжсталь»


І.С. Іванов


58

ДОДАТОК
С

СХЕМА РЕЦЕНЗІЇ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ МАГІСТРАРецензія на дипломну роботу магістра має містити критичний аналіз і
подається у такій послідовності:

1.

А
ктуальність теми.

2.

Глибина викладання теоретичних питань.

3.

Вагомість даних, покладених в основу виконання роботи.

4.

Використання сучасних методів дослідження.

5.

Глибина аналізу дослідження даних.

6.

Вірність і обґрунтованість окремих висновків.

7.

Практичне значення р
екомендацій.

8.

Перелік рекомендацій, які можна практично впровадити на
підприємстві, заплановані до впровадження, форми впровадження.

9.

Економічний ефект від впровадження рекомендацій
у

розрахунку на
рік.

10.

Загальна оцінка виконаної
дипломної

роботи

магістра
.

Посада рецензента__________
_

___________________


(підпис)

(ініціали

та

прізвище)

“___”_________20__р.

(дата)
Завіряється печаткою підприємства або організації,
у

якій працює
рецензент.


59

Продовження додатка

С


РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну
роботу магістра

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по
-
батькові студента)


Рецензент ___________________________________________________________

Тема дипломної роботи магістра ______________________________
__________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

виконана на матеріалах ________________________________________________

___________________________________
_________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1. Актуальність теми дипломної роботи магістра __________________________

__________
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
______
____________________________________________________________________

2.Найбільш суттєві висновки і рекомендації:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Практична цінність розроблених питань: _______________________________

______________________________________________
______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Наявність недоліків: _____
___________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________
____________________________________________________________

5. Загальний висновок:_________________________________________________

____________________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Рецензент ___________________________________________________________

(посада, місце роботи, вчений ступін
ь, звання)

____________________________________________________________________

«_____»_______________20__ р.

__________________

(підпис рецензента)


60

Н
авчально
-
методичне видання

(українською мовою)Коваленко Наталія Миколаївна

Головань Ольга Олексіївн
а

Олійник Олександр Миколайович

Куреда Ніна Миколаївна


МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІМетодичні вказівки

до написання та оформлення дипломної роботи магістра


Рецензент
Є.В. Маказан

Відповідальний за випуск
С
.М.
Григор’єв

Коректор
Н.
М. Коваленко


Приложенные файлы

  • pdf 8861786
    Размер файла: 457 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий