КТЖ_География_7 сынып новый


«География» пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар
7 сынып1 тоқсан
№ Тақырып Оқу мақсаты Сағат саны Күні
7 “А” 7 “Б”
1. Географияны зерттеу тәсілдері
1 Географияны зерттеу нысандары 7.1.1.1 - географияның зерттеу нысандарын анықтайды 1
2 Географияны зерттеу нысандары 7.1.1.1 - географияның зерттеу нысандарын анықтайды 1
3 География ғылымының дамуы 7.1.1.2 -саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан үлесін сипаттап, баға береді 1 4 Географиялық дерек көздері 7.1.1.3 -географиялық дереккөздермен жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар 1 5 Географиялық тәжірибелер 7.1.1.4- географиялық нысандардың қасиеттерін тәжірибелік жолмен анықтайды 1 6 Далалық зерттеулер әдістері 7.1.1.5- географиялық далалық зерттеу әдістерін қолданады, көрсеткіштерді тіркейді, жинақтайды, өңдейді, талдайды 1 7 Географияда графикалық әдістердің қолданылуы7.1.1.6- географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсете алады:диаграмма, профиль, график 1 2. Картография және географиялық деректер базасы
8 Географиялық картосхемаларды қолдану 7.2.1.1- тақырып бойынша картосхемаларды жасай алады 1 9 Географиялық номенклатура7.2.1.2- географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді 1 10 Географиялық деректерді ұйымдастыру 7.2.2.1- географиялық нысандарды топтастырып кесте түрінде көрсетеді 1 3. Физикалық география
3.1 Литосфера
11 Литосфераның құрылысы мен заттық құрамы7.3.1.1 -литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтайды
1
12 Литосфераның құрылысы мен заттық құрамы 7.3.1.1 -литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтайды 1
13 Жердің тектоникалық құрылысы7.3.1.2 -Жердің тектоникалық құрылымы мен литосфералық плиталардың орналасуын картадан көрсетеді және сипаттайды 1 14 Бақылау жұмысы 1
15 Бақылау жұмысы 1
16 Литосфераның тектоникалық қозғалыстары7.3.1.3 -Жер қыртысының тектоникалық қозғалыстарын талдайды: дрейф, коллизия, субдукция, спрединг 1 16 сағ 2 тоқсан
17 Литосфералық катаклизмдер7.3.1.4 -литосфералық катаклизмдердің себеп-салдарын, таралуын түсіндіреді 1 18 Литосфералық катаклизмдер 7.3.1.5 - жергілікті компонент негізінде литосфералық катаклизмдер барысында өзін өзі ұстау ережелерін түсіндіреді 1 3. Физикалық география
3.2 Атмосфера
19 Атмосфера және оның құрамдас бөліктері 7.3.2.1- атмосфераның құрамын сипаттайды1 20 Атмосфера және оның құрамдас бөліктері 7.3.2.2- атмосфераның құрылысы мен қабаттарының ерекшеліктерін графикалық түрде бейнелеп, түсіндіреді 1 21 Ауа райы және метеорологиялық элементтер 7.3.2.3 -«ауа райы» ұғымын түсіндіреді 1 7.3.2.4 температура, қысым, жел, бұлттылық, жауын-шашын, ылғалдылық метеорологиялық элементтер мен құбылыстарын сипаттап, зерттеу маңыздылығын анықтайды 22 Ауа райы және метеорологиялық элементтер 7.3.2.5 - температура, қысым, жел, бұлттылық, жауын-шашын, ылғалдылық метеорологиялық элементтерінің көрсеткіштерін өлшеп, метеорологиялық құрал-жабдықтарды қолданумен тіркейді 1 7.3.2.6 - жергілікті жер мүмкіндігі бойынша температура, қысым, жел, бұлттылық, жауын-шашын, ылғалдылық метеорологиялық элементтерінің көрсеткіштері бойынша синоптикалық графикалық материалдарды жасайды 23 Қолайсыз атмосфералық құбылыстар 7.3.2.7 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде қолайсыз атмосфералық құбылыстарды талдай отырып, сақтану шараларын ұсынады 1 3.3 Гидросфера
24 Гидросфера және оның құрамдас бөлігі 7.3.3.1- гидросфера және оның құрамдас бөліктерін сипаттайды 1
25 Су ресурстарының маңыздылығы 7.3.3.2- су ресурстарының маңыздылығын түсіндіреді 1 26 Дүниежүзілік мұхиттың географиялық 7.3.3.3 -Дүниежүзілік мұхиттың құрамын, географиялық жағдайын сипаттайды 1 жағдайы 7.3.3.4 -мұхит және оның құрамдас бөліктерін жоспар бойынша сипаттайды 27 Дүниежүзілік мұхит суларының қасиеттері 7.3.3.5 -мұхит суының қасиеттеріне әсер ететін факторларды анықтайды 1 28 Мұхит суларының қозғалыстары 7.3.3.6- мұхит суының қозғалыстарын жіктеп, түсіндіреді 1 29 Мұхиттармен байланысты апаттар 7.3.3.7- мұхитар мен теңіздермен байланысты апаттарды топтастырып, сақтану шараларын ұсынады 1 30 Бақылау жұмысы 1 31 Бақылау жұмысы 1 32
Дүниежүзілік мұхиттың проблемалары 7.3.3.8 -Дүниежүзілік мұхит проблемаларын топтастырып, шешу жолдарын ұсынады 1 16 сағ 3 тоқсан
3. Физикалық география
3.4 Биосфера 33 Биосфера және оның құрамдас бөліктері7.3.4.1 -биосфераның құрамын, құрылымын, шекаралары мен қасиеттерін анықтайды 1 34 Топырақ және оның құрамы мен құрылымы7.3.4.2 -топырақ құрамын, түрлерін анықтап, құрылымын графикалық түрде көрсетеді 1 35 Қазақстанның топырақ түрлері7.3.4.3- Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын анықтайды; 1 36 Қазақстанның топырақ түрлері 7.3.4.4 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде топырақ ресурстарына баға береді 1 37 Топырақтың экологиялық проблемалары7.3.4.5- топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады 1
38 Топырақтың экологиялық проблемалары 7.3.4.5- топырақтардың экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады 1 3.5 Табиғи-аумақтық кешендер39 Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы7.3.5.1- географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және белдеулер, ландшафтар табиғи-аумақтық кешендерінің қалыптасуын түсіндіреді 1
40 Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы 7.3.5.1- географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және белдеулер, ландшафтар табиғи-аумақтық кешендерінің қалыптасуын түсіндіреді 1
41 Табиғи-аумақтық кешендердің түрлері7.3.5.2 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде түрлі деңгейдегі табиғи кешендерді жоспар бойынша сипаттайды 1
42 Табиғи-аумақтық кешендердің түрлері 7.3.5.2 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде түрлі деңгейдегі табиғи кешендерді жоспар бойынша сипаттайды 1
4. Әлеуметтік география
4.1 Халық географиясы
43 Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары 7.4.1.1 -дүниежүзі халқықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін түсіндіреді
1 44 Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары 7.4.1.1 -дүниежүзі халқықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін түсіндіреді
1 45 Дүниежүзі халқының діни құрамы 7.4.1.2 -дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын анықтайды 1 46 Дүниежүзі халқының діни құрамы 7.4.1.2 -дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын анықтайды 1 47 Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары 7.4.1.3 -халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-мәдени/ өркениеттік аймақтарының қалыптасуын түсіндіреді 1 48 Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары 7.4.1.3 -халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-мәдени/ өркениеттік аймақтарының қалыптасуын түсіндіреді 1 49 Ұлтаралық және дінаралық келісім 7.4.1.4 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ұлтаралық және дінаралық келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын ұсынады 1 50 Ұлтаралық және дінаралық келісім 7.4.1.4 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ұлтаралық және дінаралық келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын ұсынады 1 51 Бақылау жұмысы 1
52 Бақылау жұмысы 1 53 Табиғи ресурстардың жіктелуі 7.5.1.1 -табиғи ресурстарды жіктейді 1 21 сағ 4 тоқсан
5. Экономикалық география
5.1 Табиғи ресурстар 54 Табиғи ресурстардың жіктелуі7.5.1.2 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын талдайды 1 55 Табиғи ресурстардың жіктелуі 7.5.1.3- табиғи ресурстардың шоғырлануын картада көрсетеді; 1 56 Табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемалар7.5.1.4 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемаларды талдап, шешу жолдарын ұсынады 1
57 Табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемалар 7.5.1.4 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемаларды талдап, шешу жолдарын ұсынады 1
5.2 Әлеуметтік-экономикалық ресурстар
58 Көлік инфрақұрылымы 7.5.2.1 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде көлік инфрақұрылымының элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға береді 1 Әлеуметтік инфрақұрылым 7.5.2.2 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде әлеуметтік инфрақұрылым элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға береді 1 5.3 Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымы
59 Дүниежүзілік шаруашылықтың салалары: ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп 7.5.3.1 - ауыл шаруашылық, өнеркәсіп шаруашылық салаларын жіктеу арқылы маңыздылығын түсіндіреді
1 60 Дүниежүзілік шаруашылықтың салалары: ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп 7.5.3.1 - ауыл шаруашылық, өнеркәсіп шаруашылық салаларын жіктеу арқылы маңыздылығын түсіндіреді
1 6. Елтану және саяси география негіздері
6.1 Дүние жүзі елдері61 Дүниежүзі елдерінің географиялық жағдайы7.6.1.1 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдерді географиялық орнына байланысты топтастырады 1 62 Дүниежүзі елдерінің географиялық жағдайы 7.6.1.2 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдердің географиялық орнын жоспар бойынша сипаттайды 1 63 Елдердің экономикалық географиялық жағдайы7.6.1.3 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдерді экономикалық-географиялық орнына байланысты топтастырады 1
64 Елдердің экономикалық географиялық жағдайы 7.6.1.4 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдердің экономикалық-географиялық жағдайын жоспар бойынша сипаттайды 1
65 Елдердің экономикалық географиялық жағдайы 7.6.1.5 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдердің экономикалық-географиялық жағдайына баға береді 1
66 Бақылау жұмысы 1
67 Бақылау жұмысы 1 68 Елдердің экономикалық географиялық жағдайы 7.6.1.6 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдердің географиялық, экономикалық-географиялық жағдайын жақсарту жөнінде ұсыныс жасайды 1 15 сағ Барлығы: 68 сағ

Приложенные файлы

  • docx 8863632
    Размер файла: 37 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий