ГЕОДЕЗИЯ АД- НОК Садвакасова А.Р.


1. Барлық бұрыштары мен барлық жақтары өлшенетін ломдық сызық түріндегі геодезиялық желілердің жалғасу әдісін таңдаңыз
A) көлденеңдерді бөлу
B) нивелирлеу
C) триангуляция
D) трилатерация
E)* полигонометрия
2. Ылдидың төмен жағында, сондай-ақ шұңқырлар бейнесінің тау бейнесінен айырмашылығы үшін не көрсетілген?
A) тальвег
B) көлденең
C)* берхштрихтар
D) тікшіл сызық
E) ені
3. Трассаның басынан бастап қисықтың басына дейін немесе бір қисықтың аяғынан кейінгілердің басына дейінгі қашықтық былайша аталады
A) төмпешік
B) ойық
C)* түзу
D) қисық
E) барлық санамаланғандар
4. Трассалар мен оқиғаның барлық негізгі элементтерін көрсететін журнал қалай аталады?
A) координатты есептеу ведомосы
B) профиль
C) карта
D) техникалық нивелирлеу журналы
E)* пикетажды журнал
5. Тау бөктерлерін және жартас шықпаларын қию кезінде мыналар төселеді
A) виадук
B) жолөткізгіш
C) науакөпір
D)* тоннель
E) көпірлер
6. Масштабтың графикалық түрлері қалай бөлінеді?
A) түсірімді, контурлық
B) атаулы, масштабты
C) атаулы, сандық
D) масштабтан тыс масштабты
E)* көлденең, сызықты
7. Объективтің тор жіптерінің орталығымен тікелей жалғастыратын оптикалық орталық қалай аталады
A) тор жібі
B) параллакс
C) оптикалық ось
D) геометриялық ось
E)* құбырдың көздеуіш осі
8. Тік жазықтықтағы көлденеңдердің арасындағы қашықтық қалай аталады?
A) қалау
B)* қиылыс биіктігі
C) еңіс
D) асыру
E) белгі
9. Жергілікті жерлердегі бастапқыға берілген бағытты айқындау қалай аталады?
A) азимут
B) масштаб
C)* бағыттау
D) еңкейген магниттік көрсеткіш
E) румбо
10. Трассадағы нүктелерді жергілікті жерде тұрақты мәндерге немесе арнайы орнатылған реперлерге байлау
A)* Трассаны бекіту
B) Трассаны дайындау
C) Барлық санамаланғандар
D) Трассаны қалпына келиіру
E) Трассаны аяқтау
11. Құбырдың объективтік бөлігі арқылы тікелей өтетін көлденең қималарының орталығы қалай аталады
A) параллакс
B) құбырдың көздеуіш осі
C) тор жіптері
D) оптикалық ось
E)* құбырдың көздеуіш осі
12. Жер бетінің әртүрлі тегіс еместігінің жиынтығы қалай аталады?
A) объект
B) контур
C) жергілікті жер
D) жағдай
E)* рельеф
13. Құралды орнату нүктесі:
A) белгі
B)* станция
C) пикет
D) тану белгісі
E) координат
14. Теодолиттің көру құбыры не нәрседе ұсталынады?
A) мойынтіректерде
B) стандық бұрамда
C) аунақтарда
D)* колонкаларда
E) көлденең шеңберде15. Нүктелер биіктігін және олардың арасындағы айырмашылықты анықтау үшін арналған түсірім
A)* нивелирлеу
B) аэрофототүсіруC) буссольді түсіруD) теодолитті түсіруE) мензульді түсіру16. Жергілікті жердегі желінің көолденең жазықтыққа проециясы
A) көлденең кашыктык
B)* көлденең жагдай
C) көлденең өту
D) көлденең салу
E) көлденең жагдай
17. Көлденең профильдерді не үшін бөледі?
A) белгі салуды анықтау үшін
B)* жергілікті жердегі көлденең еңістіктің сипаттамасы
C) пикетажды бөлу үшін
D) трасса элементтерін анықтау үшін
E) арттыруды анықтау үшін
18. Нөлдік жұмыстардың нүкте квадратының жағында қандай әдіспен анықталады?
A) далалық
B)* интерполирлеу
C) геометриялық
D) желілік
E) створлық
19. Лимбомның үстіне орнатылған теодолиттің айналмалы шеңберінің атауы?
A) верньер
B) кремальер
C)* алидада
D) стандық бұрамда
E) цилиндрлі деңгей
20. Лимбаға не салынған?
A)* градустық немесе градтық бөлу
B) штрих
C) сантиметрлік бөлінісі бар шкала
D) ештеңе салынбаған
E) миллиметрлік бөлінісі бар шкала
21. Тікбұрышты жүйедегі координаттар қалай аталады?
A)* Х және УB) қосарлас және меридиан
C) ендік және бойлық
D) экватор және бастапқы меридиан
E) ені мен ұзындығы
22. Жергілікті жердің заттары карталардың немесе жоспарлардың масштабын сақтай отырып, бейнелейтін шартты белгілер қалай аталады?
A) сандық
B)* масштабты
C) сызықты
D) контурлы
E) масштабтан тыс23. Топографиялық-геодезиялық жұмыстарды орындау үшін іздестіру партиясын қандай аспаптармен қамтамасыз етеді
A) теодолит
B) рейка
C) болат таспа, рулетка
D) нивелир
E)* барлық санамаланғандар
24. Бұрыш өлшегіш буынның жұмысы
A)* желілерді өлшеу, бұрылыс бұрыштарын өлшеу
B) жұмыстарды өндіру, қиылыстарды нивелирлеу, нивелирлеу
C) жергілікті жерді алдын ала тексеріп алу, трассаның тірек нүктелерін бекіту
D) қиылыстарды бөлу және нивелирлеу
E) трассаны өлшеу, пикетажды бөлу, қиылыстарды бөлу
25. Нивелирлеуші буынның жұмысы
A) жергілікті жерді алдын ала тексеріп алу, трассаның тірек нүктелерін бекіту
B)* жұмыстарды өндіру, қиылыстарды нивелирлеу, нивелирлеу
C) пикетажды және қиылыстарды бөлу
D) трассаны өлшеу, пикетажды бөлу, қиылыстарды бөлу
E) бұрылыс бұрышын өлшеу, сызықты өлшеу
26. Құбырға кіру жолының бітелгені қадағаланатын және кірер жердегі судың бетінде саңылау бар режим?
A) жартылай арынды
B) арынды-гидравликалық
C) арынды
D) гидравликалық
E)* арынсыз
27. Трассадағы нүктелерді жергілікті жерде тұрақты мәндерге немесе арнайы орнатылған реперлерге байлау
A) трассаны қалпына келтіру
B) трассаны аяқтау
C)* трассаны бекіту
D) трассаны дайындау
E) барлық санамаланғандар
28. Магнитті азимуттарды өлшеуге арналған құрал
A)* буссоль
B) теодолит
C) эккер
D) эклиметр
E) нивелир
29. Геодезияның негізгі қағидаты
A)* жалпыдан жекеге
B) одан мынаған
C) неғұрлым көп болса, солғұрлым жақсы болады
D) ақырын жүрсең, ұзаққа барасың
E) ойлан және жаса
30. Жердің айналу осьі арқылы өтетін қиылысатын жазықтықтан пайда болатын елестетер сызық не деп аталады?
A) белгі
B)* меридиан
C) биіктікD) параллель
E) ендік
31. Техникалық нивелирлеу журналының әрбір бетінде не жасалады?
A) қаріптік бақылау
B) мөр басады
C) қол қояды
D)* беттік бақылау
E) парақтық бақылау
32. Абсолютті деңгейлік беттің жер бетіне дейінгі қашықтық бұл...
A) еңіс
B) геоид
C) масштаб
D)* нүктенің биіктігі
E) көлденең
33. Кешенді инженерлік құрылыс-бұл
A)* автомобиль жолы
B) жол өткізгіштер
C) көпір
D) су бөлу құрылысы
E) автовокзалдар
34. АВ сызығының ұзындығы жергілікті жерлерде 243,20 метрді құраса, масштаб 1:2000. Жоспардағы АВ сызықтың ұзындығы неге тең?
A)* 12,16 см
B) 1,21 см
C) 10 см
D) 121,60 см
E) 13,42 см
35. Барлық жердің немесе оның жекелеген бөліктерінің нысаны мен көлемін зерделейтін ғылым, оларды есептеп өңдеу, карталар, жоспарлар, пішіндер жасау жолымен инженерлік міндеттерді шешу кезінде оларды пайдаланудың әдістері:
A) гидрология
B) картография
C)* геодезия
D) геология
E) география
36. Көлденең бұрыштар мен еңіс бұрыштарды өлшеу үшін арналған аспап
A) нивелир
B) өлшеу таспасы
C) кипрегель
D) буссоль
E)* теодолит
37. Лимбаға не салынады?
A) штрих
B) ештеңе салынбаған
C)* градустық немесе граддық бөлу
D) миллиметрлік бөлінісі бар шкала
E) сантиметрлік бөлінісі бар шкала
38. Егер теодолиттің оны тіктеуіш салып орнатқаннан кейін өлшенген бұрыштың төбесі арқылы өтпейтін тік ось пайда болғандағы қателік қалай аталады?
A) бұрыштарды есептеу қателігі
B) бұрышты жеке өлшеу қателігі
C) дөңгелету қателігі
D)* оталықтандыру қателігі
E) көздеу мақсатына арналған хабардарлық қателігі
39. Топографиялық карталардың номенклатурасы деген не?
A) картаның атауы
B)* халықаралық разграфкадағы парақтың адресі
C) картадағы тор
D) картаны құрастыру
E) картаның нөмірі
40. Бірдей ендіктері бар нүктелер арқылы өтетін сызықтар былайша аталады:
A) координатпен
B) ендікпен
C) ұзақтықпен
D)* қосарлас
E) меридиандармен
41. Жанар тақтатастарды өңдеуге қалған қалдықтардан алынған органикалық тұтқыр материалдарды білдіретін битумдар
A) эмульсия
B) концентрацияланған
C) сұйық
D)* тақтатастар
E) тұтқыр
42. Жоғары температура мен қысымның әсерінен магматикалық немесе шөгінді тау жыныстарының өзгеруінің нәтижесінде пайда болған тау жыныстары
A) тереңдік
B) шөгінді
C) магматикалық
D)* метаморфтық
E) сынғыштық
43. Нивелирлеуші буынның жұмысы
A)* жұмыстарды өндіру, қиылыстарды нивелирлеу, нивелирлеу
B) жергілікті жерді алдын ала тексеріп алу, трассаның тірек нүктелерін бекіту
C) пикетажды және қиылыстарды бөлу
D) бұрылыс бұрышын өлшеу, сызықты өлшеу
E) трассаны өлшеу, пикетажды бөлу, қиылыстарды бөлу
44. Бұрыш өлшегіш буынның жұмысы
A)* желілерді өлшеу, бұрылыс бұрыштарын өлшеу
B) қиылыстарды бөлу және нивелирлеу
C) трассаны өлшеу, пикетажды бөлу, қиылыстарды бөлу
D) жұмыстарды өндіру, қиылыстарды нивелирлеу, нивелирлеу
E) жергілікті жерді алдын ала тексеріп алу, трассаның тірек нүктелерін бекіту
45. Нивелирлеу процесіндегі қандай нүктелер аралық?
A) талап қою нүктелері арасында
B) реперлер арасында
C) байланыстырушы және талап қоюшы арасында
D)* байланыстырушылар арасында
E) нәтижелер бойынша қажет еместер
46. Кішірейтілген заңды бұрмалану (жер қисығының әсерінен) барлық жер бетінің немесе оның едәуір бөлігінің жазықтығына арналған бейне
A) жоспар
B) профиль
C) проекция
D)* карта
E) атлас
47. Рельефтің қима биіктігі әрқашан еселік көлденеңдерді белгілеу. Осы параметрлердің қайсысы дұрыс?
A)* көлденең белгілер: 120, 125, 130 м., рельефтің қима биіктігі: 5,0 м
B) көлденең белгілер: 120, 125, 130 м., рельефтің қима биіктігі: 1,0 м
C) көлденең белгілер: 120, 125, 130 м., рельефтің қима биіктігі: 0,5 м
D) көлденең белгілер: 120, 125, 130 м., рельефтің қима биіктігі: 2,5 м
E) көлденең белгілер: 120, 121, 122 м., рельефтің қима биіктігі: 0,5 м
48. Сұйықтықтың қозғалыс заңдары зерделенетін бөлім былайша аталады
A)* гидродинамика
B) гидравлика
C) гидростатика
D) гидрометрия
E) гидрология
49. Деңгей тармағының нөл дегені не?
A) кері көзқарас
B)* ампул орталығындағы деңгейлеуіш үлбіреуігінің болуы
C) деңгейлеуіш үлбіреуігі жағдайының нөлдік болуының лимбаның нөліне қатынасы
D) деңгейлеуіш осі
E) тригопункт
50. Көлденең сәуленің көмегімен нүктелер арасындағы көздеуіш асуын анықтауға негізделетін нивелирлеудің түрлері
A) барометриялық
B) механикалық
C) гидростатикалық
D)* геометриялық
E) тригонометриялық
51. Ойша жалғастырылған құрғатылған әлемдік мұхит суларының шектелген бет денесі былайша аталады
A) шар
B) квазигеоид
C)* геоид
D) эллипсоид
E) сфероид
52. Санамаланғандардың қайсысы рельефтің негізгі нысандарына жатпайды?
A) шұңқыр
B)* батпақ
C) кезең
D) жота
E) өзек
53. Көлденең жазықтықпен және көздеу желілермен жасалған бұрыш қалай аталады?
A) көлденең бұрыш
B)* еңіс бұрыш
C) алидада
D) бұрылыс бұрышы
E) азимут
54. Трассаның басынан бастап қисықтың басына дейін немесе бір қисықтың аяғынан кейінгілердің басына дейінгі қашықтық былайша аталады
A) барлық санамаланғандар
B) төмпешік
C)* түзу
D) ойық
E) қисық
55. Координатты тордың тіке сызықтары бар нақты меридианның сәйкес келмеуінің салдарынан пайда болған бұрыш қалай аталады?
A) дирекциялық бұрыш
B)* меридиандардың жақындасу бұрышы
C) румбо
D) кері азимут
E) азимут
56. Аралық нүкте қалай аталады...
A) нөлдік нүкте
B) алдында нивелир тұратын нүкте
C) белгі беруге қатысушы нүкте
D) пикетті бекітетін нүкте
E)* жергілікті жердегі рельефтің тән нүктесі
57. Реперде немесе маркіде қандай белгі
A) қатысты
B) асқан
C) жақындалған
D)* абсолютті
E) ойдан шығарылған
58. Оптикалық құралдардағы байқалатын мәндердің кескіні ненің көмегімен фокустеледі?
A) компенсатор
B) компаратор
C)* кремальер
D) кривальер
E) крематьер
59. Тікбұрышты жүйедегі координаттар қалай аталады?
A) экватор және бастапқы меридиан
B) ені мен ұзындығы
C)* Х және УD) Ендік және бойлық
E) Қосарлас және меридиан
60. Трасса нүктелері биіктігінің айырмашылықтарын анықтау
A) жобалық белгі
B)* нивелирлеу
C) трассалау
D) болжамдау
E) пішіндеу
61. Графиялық жұмыстардың дәлдігін арттыру үшін қандай масштаб қолданылады?
A) сандық
B) бөлшек түрінде жазылған
C) сызықтық
D) сызғыш
E)* көлденең
62. Геодезиядағы желілік өлшемдердің бірлігі үшін не қолданылады?
A)* метр
B) километр
C) дециметр
D) миллиметр
E) сантиметр
63. Объективтің және окулярдың тікелей жалғастыратын оптикалық орталық қалай аталады
A) геометриялық ось
B) құбырдың көздеуіш осі
C) параллакс
D)* оптикалық ось
E) тор жіптері
64. Нивелирдің бір қондырғысы былайша аталады...
A) полигонометрия
B)* станция
C) триангуляция
D) бұрыштық қиылыстыру
E) трегер
65. Жер төсемінің жиегі бойынша жобалау белгілерінің және жол осі бойынша жердің белгісі арасындағы айырмашылық
A) бақылау белгісі
B) жобалау белгісі
C) барлық санамаланғандар
D) ұсынылған белгі
E)* жұмысшы белгісі
66. Көлденең бұрыштар мен еңіс бұрыштарды өлшеу үшін арналған аспап
A) теодолит
B) кипрегель
C) өлшеу таспасы
D) нивелир
E)* буссоль
67. Нивелирлеу процесіндегі қандай нүктелер аралық?
A) байланыстырушылар арасында
B) реперлер арасында
C) нәтижелер бойынша қажет еместер
D) байланыстырушы және талап қоюшы арасында
E)* талап қою нүктелері арасында
68. Жердің нақты бетінің тегіс есемтігінің жиынтығы бұл...
A) салу
B)* рельеф
C) еңіс
D) асыру
E) биіктіктің айырмашылығы
69. Нивелирлік жүрістер жергілікті жердерге қандай белгілермен бекітіледі?
A) пирамидалар
B) сигналдар
C) координаттармен
D) кольялар
E)* реперлер мен маркалар
70. Кронштат футштогының нөл арқылы өтетін тегістелген беті не деп аталады?
A) асқан
B) шартты
C)* абсолютті
D) параллельді
E) қатысты
71. Нивелирдің деңгейінің түзеткіш бұрандалары не үшін қызмет етеді?
A) жерді тегістеу үшін
B) құралды орталықтандыру үшін
C) фокусирлеу үшін
D)* деңгей үлдірегін түзету үшін
E) жылжымалы бөліктерді жылжымайтын жағдайға келтіру үшін
72. Серпантиндердің түрлері
A) барлық санамаланғандар
B) бірінші, екінші және үшінші қатар
C)* бірінші және екінші қатар
D) бірінші қатар
E) симметриялық және симметриялық емес
73. Жердің бетіндегі нүктелердің жағдайы қандай координаттың көмегімен айқындалады?
A) қатыстық
B)* жағрафиялық
C) тікбұрышты
D) еркін
E) абсолютті
74. Теодолиттің көру құбыры не нәрседе ұсталынады?
A) мойын тіректерде
B) стандық бұрамда
C) аунақтарда
D)* колонкаларда
E) көлденең шеңберде75. Полигондағы қандай қатысты қате желілердің қолайлы жағдайларда өлшеу кезінде жол берілетін деп есептеуге болады?
A) 1:3000
B)* 1:2000
C) 1:2500
D) 1:1500
E) 1:1000
76. Нивелирдің негізгі геометриялық шарттары:
A)* көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне қатарлас болуға тиісB) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне перпендикуляр болуға тиісC) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне тіке болуға тиісD) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне тік болуға тиісE) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне қатарлас емес болуға тиіс77. Мүмкін болатын үзілістермен ұзақ уақыт жөндеуге арналған киімнің қасиеті, бұзылғанға дейін жұмыс қабілетін сақтау
A) сенімділігі
B)* ұзақ тұруы
C) жұмыс қабілеттілігі және ұзақ тұруы
D) жөндеу-жарамдылығы
E) жұмыс қабілеті
78. Барлық бұрыштары мен барлық жақтары өлшенетін ломдық сызық түріндегі геодезиялық желілердің жалғасу әдісін таңдаңыз
A) трилатерация
B) көлденеңдерді бөлу
C)* полигонометрия
D) триангуляция
E) нивелирлеу
79. Қандай нивелирлеу еңкейген көздеу сәулесінің көмегімен орындалады?
A) геометриялық
B) стереофотограмметрикалық
C) барометриялық
D)* тригонометриялық
E) гидростатикалық
80. 1:1000 масштаб нені белгілейді?
A) жоспардағы 1 см жергілікті жерлердегі 1 м-ге сәйкес келеді
B) жоспардағы 1 см жергілікті жерлердегі 100 м-ге сәйкес келеді
C) жоспардағы 1 см жергілікті жерлердегі 20 м-ге сәйкес келеді
D)* жоспардағы 1 см жергілікті жерлердегі 10 м-ге сәйкес келеді
E) жоспардағы 1 см жергілікті жерлердегі 1000 м-ге сәйкес келеді
81. Белгілеу жүйесі және трасса нүктелерін бекіту қалай аталады?
A)* пикетаж
B) асыру
C) нөлдік жұмыстың сызығы
D) еңіс
E) радиус
82. Теодолиттің шифрындағы К әрпі нені білдіреді?
A)* компенсаторы бар
B) бақылауы бар
C) ештеңені білдірмейді
D) компараторы бар
E) кремальерасы бар
83. Жердің айналу осі арқылы өтетін қиылысатын жазықтықтан пайда болатын елестетер сызық не деп аталады?
A)* меридиан
B) белгі
C) ендік
D) параллель
E) биіктік84. Биіктіктер шоты басталғаны үшін нүктеден деңгейлес бетке дейін қабылданатын тіктеуіш сызықтың кесіндісі былайша аталады
A) асыру
B) салу
C) биіктіктердің ұлғаюы
D) еңіс
E)* нүктенің биіктігі
85. Теодолиттің көру құбырындағы оны салудың жылжымауы кезіндегі көрінетін кеңістік?
A) құбыр осьі
B) дәлдік
C)* көру өрісі
D) параллакс
E) көздеуіштің дәлдігі
86. Ылдидың төмен жағында, сондай-ақ шұңқырлар бейнесінің тау бейнесінен айырмашылығы үшін не көрсетілген?
A)* берхштрихтар
B) тікшіл сызық
C) ені
D) көлденең
E) тальвег
87. Салынған объектінің барлық элементтерінің жазықтығында графикалық жағдайы бейнеленген сызба не деп аталады?
A)* атқарушы сызба
B) карта
C) жоспар
D) профиль
E) масштаб
88. Лимбаға не салынған?
A)* градустық немесе граддық бөлу
B) штрих
C) сантиметрлік бөлінісі бар шкала
D) миллиметрлік бөлінісі бар шкала
E) ештеңе салынбаған
89. Уақыттың осы сәтінде берілген функциялардың қалыпты орындалуын сипаттайтын негізгі көрсеткіштерге қатысты қанағаттандырылған барлық талаптарды қанағаттандыру қасиеті немесе киім қабілеті
A) ұзақ тұруы
B)* жұмыс қабілеттілігі
C) сенімділігі
D) жұмыс қабілеттілігі және ұзақ тұруы
E) жөндеу-жарамдылығы
90. Ең жоғары нүктелер арқылы өтетін жотаның бойлық сызығы
A) суағар
B)* субөлгіш
C) тальвег
D) жиек
E) ылди
91. Берілген бағыт бойынша жердің тік кесігінің кішірейтілген көрінісі
A) жоспар
B) масштаб
C) белгі
D) атқарушы сызба
E)* профиль
92. Салынған объектінің барлық элементтерінің жазықтығында графикалық жағдайы бейнеленген сызба не деп аталады?
A) карта
B) профиль
C) масштаб
D)* атқарушы сызба
E) жоспар
93. Бұрыштарды өлшеу кезінде жылжымайтын лимбамен екінші шеңбер айналады, ол былай аталады...
A) цилиндрлі деңгей
B) нониус
C) верньер
D)* алидада
E) көлденең және тігінен анықтау
94. Нивелирдің негізгі геометриялық шарттары:
A) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне тік болуға тиісB)* көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне қатарлас болуға тиісC) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне тіке болуға тиісD) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне қатарлас емес болуға тиісE) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне перпендикуляр болуға тиіс95. Жергілікті жерлердегі бастапқыға берілген бағытты айқындау қалай аталады?
A) азимут
B) масштуб
C) румбо
D) еңкейген магниттік көрсеткіш
E)* бағыттау
96. Тегіс бетте пайда болған денені не деп атайды?
A)* геоид
B) ромб
C) шар
D) эллипс
E) конус
97. Жердің айналу осі арқылы өтетін қиылысатын жазықтықтан пайда болатын елестетер сызық не деп аталады?
A) паралель
B) ендік
C)* меридиан
D) биіктікE) белгі
98. Теодолит қандай бұрамамен штативтің басына бекітіледі?
A) бекіткіш
B) цилиндрлі
C) көтергіш
D) бағыттағыш
E)* стандық
99. Нивелирдің деңгейінің түзеткіш бұрандалары не үшін қызмет етеді?
A) фокусирлеу үшін
B) жылжымалы бөліктерді жылжымайтын жағдайға келтіру үшін
C)* деңгей үлдірегін түзету үшін
D) құралды орталықтандыру үшін
E) жерді тегістеу үшін
100. Санамаланған тізбелердің қайсысы жоспар үшін тұрақты болып табылады
A) салу
B) асыру
C) еңіс сызық
D) масштаб
E)* қиманың биіктігі
101. Нүктелердің биіктігінің айырмашылығы былай аталады...
A)* белгі
B) асыру
C) еңіс
D) масштаб
E) салу
102. Биіктіктің сандық бейнесі былайша аталады...
A) асыру
B) еңіс
C) абсолютті байланыссыз
D) салыстырмалы байланыссыз
E)* таңбалау
103. Нөмірді немесе атауды белгілеуге арналған, негізгімен қатар соғылған екінші қазық қалай аталады?
A)* күзету
B) тану белгісі
C) ілме
D) нүкте
E) күзет
104. Реперде немесе маркіде қандай белгі?
A)* абсолютті
B) ойдан шығарылған
C) қатысты
D) жақындалған
E) асқан
105. Ойша жалғастырылған құрғатылған әлемдік мұхит суларының шектелген бет денесі былайша аталады
A)* геоид
B) квазигеоид
C) сфероид
D) шар
E) эллипсоид
106. Аралық нүкте қалай аталады...
A) алдында нивелир тұратын нүкте
B) нөлдік нүкте
C) пикетті бекітетін нүкте
D) белгі беруге қатысушы нүкте
E)* жергілікті жердегі рельефті тән нүктесі
107. Жылдамдығы әрбір бекітілген контурда бірдей ток желісінің жиынтығы былайша аталады
A) сұйықтықтың жылдамдығы
B) қозғалыстың троекториясы
C)* сұйықтықтың элементарлық ағыны
D) токтың желісі
E) сұйықтықтың ағысы
108. Пикеттің нөмірі нені білдіреді?
A) жүздеген метрлердің саны
B) бұрылыс бұрышы
C) станция нөмірі
D)* нүкте нөмірі
E) ондаған метрлердің саны
109. Нивелирлеу процесіндегі қандай нүктелер аралық?
A) талап қою нүктелері арасында
B)* байланыстырушылар арасында
C) байланыстырушы және талап қоюшы арасында
D) репералар арасында
E) нәтижелер бойынша қажет еместер
110. Теодолитті лимба мен алидадтағы орталықтардың сәйкессіздігі қалай аталады?
A) деңгейлеуіштің нультармағы
B) кремальер
C) параллакс
D) коллимациялық қателік
E)* алидаданың эксцентрижүйесі
111. Құрал осьтерінің геометриялық жағдайын түзету:
A) байланыстыру
B)* юстировка
C) байланысы жоқ
D) тексеру
E) жинақтау
112. Автомобиль жолы не үшін арналған?
A) автокөліктің оқуға арналған жылжуы
B) автокөліктің үздіксіз жылжуы
C) автокөліктің оқуға арналған жылжуы
D) автокөліктің қауіпсіз жылжуы
E)* барлық санамаланғандар
113. Нүктелердің биіктігінің айырмашылығы былай аталады...
A) масштаб
B) асыру
C) еңіс
D)* белгі
E) салу
114. Көлік құралдарының тікелей қозғалысына арналған жолдың негізгі элементі
A) жол жағасы
B) жол киімі
C) бұру жолағы
D)* жүру бөлігі
E) земляное полотна
115. Геодезиядағы желілік өлшемдердің бірлігі үшін не қолданады?
A) километр
B) дециметр
C) сантиметр
D) миллиметр
E)* метр
116. Есептеу алдындағы көлденең салынатын нивелир құбырының көздеу осін дәл орнатуға арналған бұрында былайша аталады....
A)* элевационды
B) стопорлы
C) нөл тармақ
D) эскалаторлы
E) элеваторлы
117. Реперде немесе маркіде қандай белгі?
A)* абсолютті
B) ойдан шығарылған
C) асқан
D) қатысты
E) жақындалған
118. Кішірейтілген заңды бұрмалану (Жер қисығының әсерінен) барлық жер бетінің немесе оның едәуір бөлігінің жазықтығына арналған бейне
A)* карта
B) проекция
C) жоспар
D) профиль
E) атлас
119. Трасса жоспарының геометриялық элементтері
A) бұрылыс бұрышы
B) бұрыштың төбесі
C)* барлық санамаланғандар
D) қисықтар
E) түзулер
120. Магнитті азимуттарды өлшеуге арналған құрал
A) эклиметр
B) теодолит
C) нивелир
D)* буссоль
E) эккер
121. Тор жіптерінің параллаксі немен жойылады?
A) көздеуші құбырды қайталау
B) құралдың орталықтануы
C) деңгейдің сезмталдығы
D) көздеуіштің дәлдігі
E)* кермальерді шамалы қайталау
122. Есептеу алдындағы көлденең салынатын нивелир құбырының көздеу осі дәл орнатуға арналған бұранда былайша аталады...
A) элеваторлы
B) стопорлы
C) эскалаторлы
D)* элевационды
E) нөл тармақ
123. Құралдың көкжиегі неге тең?
A) нүкте биіктігі миус рейка бойынша есеп
B) нүкте биіктігі плюс алдыңғы есеп
C)* нүкте биіктігі плюс құрал биіктігі
D) рейка бойынша есеп минус артқы есеп
E) құрал тұратын нүктенің биіктігі
124. Лимбомның үстіне орнатылған теодолиттің айнымалы шеңберінің атауы:
A) цилиндрлі деңгей
B) кремальер
C) верньер
D) стандық бұрама
E)* алидада
125. Геодезияның негізгі қағидат
A) неғұрлым көп болса, солғұрлым жақсы болады
B) ақырын жүрсең, ұзаққа барасын
C) ойлан және жаса
D)* жалпыдан жекеге
E) одан мынаған
126. Жолдардың бао\рлық элементтері есептелетін аса үлкен жылдамдық
A) Ең төмен жылдамдық
B)* Есептік жылдамдық
C) Қозғалыс жылдамдығы
D) Ең жоғары жылдамдық
E) Қозғалыс интенсивтілігі
127. Осы нүктенің биіктігі плюс немесе минус олардың арасындағы арттыру неге тең?
A) Нүкте координаты
B) Рейка бойынша есептеу
C) Рейкалардың өкшесі
D) Аспаптың көкжиегі
E)* Кейфінгі нүктелердің биіктігі
128. Трассалар мен оқиғаның барлық негізгі элементтерін көрсететін журнал қалай аталады?
A) Карта
B) Координатты есептеу ведомосы
C) Профиль
D)* Пикетажды журнал
E) Техникалық нивелирлеу журналы
129. Құбырдың обьективтік бөлігі арқылы тікелей өтетін көлденең қималарының орталығы қалай аталады
A) Оптикалық ось
B) Паралакс
C) Топ жіптер
D)* Құбырдың көздеуіш осі
E) Құбырдың көдемейтін осі
130. Тік жазықтықтағы көлденеңдердің арасындағы қашықтық қалай аталады?
A) Қалау
B)* Қиылыс биіктігі
C) Белгі
D) Еңіс
E) Асыру
131. Арттырулардың сомасы, егер нивелирлеу жүрісі бір нүктеден басталып, бір нүктеден аяқталса неге тең болуға тиіс?
A) 5 мм
B)* 0 мм
C) 100 мм
D) 50 мм
E) 10 мм
132. Тегіс бетте пайда болған денені не деп атайды?
A) конус
B) шар
C) ромб
D)* геоид
E) эллипс
133. Нивелирдің негізгі геометриялық шарттары:
A) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне қатарлас емес болуға тиісB)* көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне қатарлас болуға тиісC) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне қатарлас тіке болуға тиісD) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне перпендикуляр болуға тиісE) көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне тік болуға тиі
134. Көлденеңдердің арасындағы қысқа қашықтық былайша аталады?
A) белгі
B) асыру
C) еңіс сызық
D)* салу
E) қиманың биіктігі
135. Графикалық масштабтың негізі қалай аталады?
A) қарапайым бөлшек
B)* сызықтық масштаб
C) қалау масштабы
D) масштаб
E) көлденең масштаб
136. Теодолиттегі лимба мен алидадтағы орталықтардың сәйкессіздігі қалай аталады?
A) параллакс
B) коллимациялық қателік
C) кремальер
D)* алидаданың эксцентрижүйесі
E) деңгейлеуіштің нультармағы
137. Рельефтің қима биіктігі әрқашан еселік көлденеңдерді белгілеу. Осы параметрлердің қайсысы дұрыс?
A) көлденең белгілер: 120,125,130 м., рельефтің қима биіктігі: 1,0 м
B)* көлденең белгілер: 120,125,130 м., рельефтің қима биіктігі: 5,0 м
C) көлденең белгілер: 120,125,130 м., рельефтің қима биіктігі: 0,5м
D) көлденең белгілер: 120,125,130 м., рельефтің қима биіктігі: 2,5 м
E) көлденең белгілер: 120,121,122 м., рельефтің қима биіктігі: 0,5 м
138. Нивелирлеу трассасының барынша тиімді бағытын анықтау былайша аталады?
A) сыртқы
B) компарирлеу
C) тексеру
D) нивелирлеу
E)* рекогносцирлеу
139. Жол жағасының жүру бөлігінің енін, құламалардың ауытқуын және т.б. қандай пішінін анықтайды?
A) бүйірлік пішін
B) бойлық пішін
C) трасса жоспары
D)* көлденең пішін
E) жол жоспары
140. Тік жазық жолдардың бөлінісіндегі графикалық кескіндер, оның перпендикулярлық осьтері - бұл
A) көлденең пішіні
B)* көлденең пішіні
C) перпендикуляр пішіні
D) тік пішіні
E) бойлық пішіні
141. Жолдардың жұмысын сипаттайтын маңызды көрсеткіштердің бірі:
A)* қозғалыстың интенсивтілігі
B) жолдардың санаттары
C) жолдарды жіктеу
D) есептік жылдамдық
E) жол киімі
142. Теодолиттің шифрындағы К әрпі нені білдіреді?
A) ештеңені білдірмейді
B)* компенсаторы бар
C) компараторы бар
D) бақылауы бар
E) кремальерасы бар
143. Суды бұру үшін не қажет?
A)* құрылыстан суды бұру үшін
B) суды құрылысқа бұру үшін
C) барлық санамаланғандар
D) құрылыстан желді бұру үшін
E) құрылысты сумен жабдықтау үшін
144. Кронштат футштогының нөл арқылы өтетін тегістелген беті не деп аталады?
A) шартты
B)* абсолютты
C) қатысты
D) асқан
E) параллельді
145. Сұйықтықтың элементарлық ағыны былайша аталады?
A) токтың желісі
B) сұйықтықтың элементарлық ағыны
C) сұйықтықтың жылдамдығы
D)* сұйықтықтың ағысы
E) қозғалыстың троекториясы
146. Лимбомның үстіне орнатылған теодолиттің айналмалы шеңберінің атауы?
A) верньер
B) кремальер
C) цилиндрлі деңгей
D)* алидада
E) стандық бұрама
147. Теодолит қандай бұрамамен штативтің басына бекітіледі?
A)* стандық
B) бекіткіш
C) бағыттағыш
D) цилиндрлі
E) көтергіш
148. Барлық нүктелердің жер бетінің деңгейінен бірдей биіктігі бар толқынды қисық сызық
A)* көлденең
B) еңіс
C) белгі
D) асыру
E) деңгейлес бет
149. Уақыт бөлігінде жол арқылы тасымалданған жүктердің тоннасының саны немесе жолаушылардың саны мыналарды құрайды
A)* жүк және жолаушылар ағынының жолдары
B) жолдардың жүк кернеулілігі
C) қозғалыс интенсивтілігі
D) қозғалыс ағыны
E) жүк айналымы
150. Лимбаға не салынған?
A) штрих
B)* градустық немесе граддық бөлу
C) сантиметрлік бөлінісі бар шкала
D) миллиметрлік бөлінісі бар шкала
E) ештеңе салынбаған
151. Екі нүкте арасындағы қашықтықты жанама тәсілдің көмегімен өлшейтін геодезиялық құрал қалай аталады?
A) буссоль
B) рейки
C)* алыстан өлшегіш
D) тіктеуіш
E) рулеткалар
152. Осы сәтте 1 км қашықтықта әртүрлі жылдамдықпен жүретін әртүрлі маркадағы, әртүрлі көлемдегі автомобильдердің саны - бұл
A) ағынның ені
B) өткізу қабілеті
C) автомобильдің габариті
D)* ағынның тығыздығы
E) ағынның жылдамдығы
153. Топографиялық карталардың номенклатурасы деген не?
A) картадағы тор
B) картаның номері
C)* халықаралық разграфкадағы парақтың адресі
D) картаны құрастыру
E) картаның атауы
154. Топографиялық-геодезиялық жұмыстарды орындау үшін іздестіру партиясын қандай аспаптармен қамтамасыз теді
A)* барлық санамаланғандар
B) рейка
C) болат таспа, рулетка
D) теодолит
E) нивелир
155. Арттырудың сомасы,егер нивелирлеу жүрісі бір нүктеден басталып, бір нүктеден аяқталса неге тең болуға тиіс?
A)* 0 мм
B) 50 мм
C) 10 мм
D) 5 мм
E) 100 мм
156. Тік шеңберді жұмыс жағдайына автоматты түрде келтіруді есептегіш құрылғы құралы
A)* Компенсатор
B) Вариаратор
C) Тербелткіш
D) Вариатор
E) Компаратор
157. Көлденең жазықтықпе және көздеу желілермен жасалған бұрыш қалай аталады?
A) Алидада
B) Көлденең бұрыш
C)* Еңіс бұрыш
D) Бұрылыс бұрышы
E) Азимут
158. Теодолит қандай бұрамамен штативтің басына бекітіледі?
A)* Стандық
B) Көтергіш
C) Бекіткіш
D) Цилиндрлі
E) Бағыттағыш
159. Геодезиядағы желілік өлшемдердің бірлігі үшін не қолданады
A) Километр
B) Миллиметр
C)* Метр
D) Дециметр
E) Сантиметр
160. Берілген бағыт бойынша жердің тік кесігінің кішірейтілген көрінісі
A) Атқарушы сызба
B)* Профиль
C) Жоспар
D) Масштаб
E) Белгі
161. Көлденең профильдерді не үшін бөледі?
A) Арттыруды анықтау үшін
B) Белгі салуды анықтау үшін
C)* Жергілікті жердегі көлденең еңістіктің сипаттамасы
D) Пикеттажды бөлу үшін
E) Трасса элементтерін анықтау үшін
162. АВ сызығының ұзындығы жергілікті жерлерде 243,20 метрді құраса, масшаб 1:2000. Жоспардағы АВ сызықтың ұзындығы неге тең?
A) 10 см
B) 1,21 см
C)* 12,16 см
D) 121,60 см
E) 13,42 см
163. Нөл-тармақта цилиндрлік деңгей үлдірлігі немен жасалады?
A) Кремальер
B) Көтеру бұрандалары
C) Окулярлы бұранда
D)* Элевациялық бұранда
E) Көру құбырын туралаушы бұранда
164. Көлденең бұрыштар мен еңіс бұрыштарды өлшеу үшін арналған аспан
A) Буссоль
B) Нивелир
C) Өлшеу таспасы
D)* Теодолит
E) Кипрегель
165. Нөмірді немесе атауды белгілеуге арналған, негізгімен қатар соғылған екінші қазық қалай аталады?
A) Нүкте
B)* Күзету
C) Тану белгісі
D) Күзет
E) Ілме
166. Нивелирлеу процесіндегі қандай нүктелер аралық?
A) Байланыстырушы және талап қоюшы арасында
B) Талап қою нүктелері арасында
C) Нәтижелер бойынша қажет еместер
D)* Байланыстырушылар арасында
E) Репералар арасында
167. Жердің бетіндегі нүктелердің жағдайы қандай координаттың көмегімен айқындалады?
A) Қатыстық
B)* Жағрафиялық
C) Тікбұрышты
D) Абсолютты
E) Еркін
168. Осьтің юолуының геометриялық шарттарының орындалуын бақылауы
A) Байланысты
B) Тексеру
C) Салыстыру
D)* Тексеру
E) Байланыссыз
169. Берілген бағыт бойынша екі тізбекті көлденеңдер арасындағы көлденең жағдай:
A) Профиль
B)* Салу
C) Еңіс
D) Тальвег
E) Изогипс
170. Белгілеу беріліміне қатысатын нивелирлік жүрістің нүктесі қалай аталады?
A) Жан-жақты
B) ДәлC)* Байланыстырушы
D) Басты
E) Аралық
171. Полигондағы қандай қатысты қате желілерді қолайлы жағдайларда өлшеу кезінде жол берілетін деп есептеуге болады?
A) 1:2500
B)* 1:2000
C) 1:1000
D) 1:3000
E) 1:1500
172. Ниверилеу трассасының барынша тиімді бағытын анықтау былайша аталады...
A) Тексеру
B) Компарирлеу
C) Сыртқы
D)* Рекогноцирлеу
E) Невелирлеу
173. Магнитті азимуттарды өлшеуге арналған құрал
A) Нивелир
B)* Буссоль
C) Теодолит
D) Эккер
E) Эклиметр
174. Нивелирдің негізгі геометриялық шарттары:
A) Көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне қатарлас емес болуға тиісB) Көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне перпендикуляр болуға тиісC) Көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне тік болуға тиісD) Көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне тіке болуға тиісE)* Көру құбырының көздеуіш осі цилиндрлік деңгейдің осіне қатарлас болуға тиіс175. Аспаптың көкжиегі минус рейка бойынша есеп неге тең?
A) Құралдың көкжиегіне
B)* Нүктенің биіктігіне
C) Нүктені арттыруға
D) Координатқа
E) Рейкалардың өкшесіне
176. Нивелирдің деңгейінің түзеткіш бұрандалары не үшін қызмет етеді?
A) Жылжымалы бөліктерді жылжымайтын жағдайға клтіру үшін
B) Жерді тегістеу үшін
C)* Деңгей үлдірегін түзету үшін
D) Құралды ортылықтандыру үшін
E) Фокусирлеу үшін
177. Нақты ұзын таспа мен қалыпты ұзын таспаның арасындағы айырмашылық?
A) Компасирлеу үшін түзету
B) Компенсирлеу үшін түзету
C) Компусирлеу үшін түзету
D)* Компарирлеу үшін түзету
E) Компарирлемеу үшін түзету
178. Нивелирлеу процесіндегі қандай нүктелер аралық?
A) Репералар арасында
B) Нәтижелер бойынша қажет еместер
C)* Байланыстырушылар арасында
D) Байланыстырушы және талап қоюшы арасында
E) Талап қою нүктелері арасында
179. Арттырулардың сомасы, егер нивелирлеу жүрісі бір нүктеден басталып, бір нүктеден аяқталса неге тең болуға тиіс?
A) 50 мм
B) 10 мм
C) 100 мм
D)* 0 мм
E) 5 мм
180. Ілм ектің жанынан кесілетін нөлдік штрихты таспа қалай аталады?
A) Шкалалық
B) Өлщемдік
C)* Штрихты
D) Болат
E) Түптік
181. Обьективтің және окулярдің тікелей жалғастыратын оптикалық орталық қалай аталады
A)* Оптикалық ось
B) Параллакс
C) Геометриялық ось
D) Құбырдың көздеуіш осі
E) Топ жіптері
182. Нивелирдегі қандай бұрандамен цилиндрлі деңгей үлдіргілері үйлеседі?
A) Көтергіштер
B) Бекіткіштер
C) Жасаушы
D) Окулярлы сақина
E)* Элевациялық
183. Көлденең сәуленің көмегімен нүктелер арасындағы көздеуш асуын анықтауға негізделетін нивелирледің түрлері:
A) Барометриялық
B)* Геометриялық
C) Гидростатикалық
D) Тригонометриялық
E) Механикалық
184. 1ші жолдардың санаттары 2-ші жолдардың санаттарынан несімен ерекшеленеді
A)* Есептік жылдамдық және қозғалыстың интенсивтілігі
B) Ағыстармен
C) Қозғалыстың интенсивтілігі
D) Ең төмен жылдамдық
E) Есептік жылдамдық
185. Тік жазықтықтағы көлденеңдердің арасындағы қашықтық қалай аталады?
A)* Биіктігі
B) Белгі
C) Қалау
D) Асыру
E) Еңіс
186. Ұзындықты өлшегіш құралдарын эталонмен салыстыру былайша аталады...
A) Ілу
B)* Компарирлеу
C) Салу
D) Нивелирлеу
187. Таулы жерлер үшін бойлық пішін қандай масштабпен жасалады
A) 1:4000
B) 1:1000
C) 1:3000
D) 1:5000
E)* 1:2000
188. Жоғары температура мен қысымның әсерінен магматикалық немесе шөгінді тау жыныстарының өзгеруінің нәтижесінде пайда болған тау жыныстары
A) Магматикалық
B) Сынғыштар
C) Иереңдік
D)* Метаморфтық
E) Шөгінді
189. Пикетажист буынның жұмысы
A) Жұмыстарды өндіру
B) Көлденеңдерді нивелирлеу, нивелирлеу
C) Жергілікті жерді алдын ала тексеріп алу, трассаның тірек нүктелерін бекіту
D) Желілерді өлшеу, бұрылыс бұрыштарын өлшеу
E)* Трассаны өлшеу, пикетажды бөлу, көлденеңдерді бөлу
E) Көкжиекке әкелі
190. Ілм ектің жанынан кесілетін нөлдік штрихты таспа қалай аталады?
A) Өлшемдік
B) Болат
C) Түптік
D)* Штрихты
E) Шкалалық
191. Жоспардағы бірдей биіктігі бар
A) Изотерма
B)* Көлденең
C) Жағалық сызық
D) Изосызық
E) Изобар
192. Теодолит қандай бұрамамен штативтің басына бекітіледі?
A) Бекіткіш
B) Көтергіш
C) Бағыттағыш
D) Цилиндрлі
E)* Стандық
193. астрономиялық және магнитті меридиандардың бағыттарымен пйда болған бұрыш
A) Магнитті стрелканың еңкеюі
B) Еңіс
C) Румб
D)* Дирекциялық бұрыш
E) Азимут
194. Полигондағы қандай қатысты қате желілерді қолайлы жағдайларда өлшеу кезінде жол берілетін деп есептеуге болады?
A) 1:1500
B) 1:2500
C) 1:3000
D) 1:1000
E)* 1:2000
195. Нивелирдегі қандай бұрандамен цилиндрлі деңгей үлдіргілері үйлеседі?
A)* Элевациялық
B) Жасаушы
C) Окулярлық сақина
D) Көтергіштер
E) Бекіткіштер
196. Арттырудың сомасы, егер нивелирлеу жүрісі бір нүктеден басталдып, бір нүктеден аяқталса неге тең болуға тиіс?
A)* 0 мм
B) 50 мм
C) 5 мм
D) 10 мм
E) 100 мм
197. Геодезияның негізгі қағидаты
A)* Жалпыдан жекеге
B) Одан мынаған
C) Ақырын жүрсең, ұзаққа барасын
D) Неғұрлым көп болса, солғұрлым жақсы болады
E) Ойлан және жаса
198. Градустың бөлулері бар шеңберлі шкала салынған тоедолиттегі көлденең шеңбер қалай аталады:
A)* Лимбо
B) Верьньер
C) Эклер
D) Алидада
E) Ганиометр
199. Теодолиттың шифрындағы К әрпі нені білдіреді?
A) Компараторы бар
B)* Компенсаторы бар
C) Бақылауы бар
D) Ештеңені білдірмейді
E) Кремальерасы бар
200. Қазіргі бар автомобиль жолдары арқылы қиылыстарды нивелирлеу кезінде қандай нүктелер нивелирлеуге т тиісA) Жол осьтері арқылы
B) Резервтердің түбі
C) Жер төсемінің жиегі
D) Барлық санамаланғандар
E)* Жол қаптамасының жиегі
201. Шеңбер доғасын білдіретін (өтпелі қисықсыз) жоспардағы қисық учаске
A)* Айала қисық
B) Жоспардағы қисық
C) Өтпелі қисық
D) Негізгі қисық
E) Бойлық пішіндегі қисық
202. Табиғи жағдайдағы поралар мен қуыстары бар құрғақ материалдың көлем бірлігінің масссасы
A) Үймелі сызықтық
B) Абсолютті тығыздық
C)* Орташа тығыздық
D) Кеуектілік
E) Ақиқат тығыздық
203. Осы нүктенің биіктігі плюс немесе минус олардың арасындағы арттыру неге тең?
A) Рейка бойынша есептеу
B) Нүкте координаты
C) Рейкалардың өкшесі
D)* Кейінгі нүктелердің биіктігі
E) Аспаптың көкжиегі
204. Барлық нүктелердің жер бетінің деңгейінен бірдей биіктігі бар толқынды қисық сызық
A) Деңгейлес бет
B) Еңіс
C)* Көлденең
D) Белгі
E) Асыру
205. Теодолиттің шифрындағы К әрпі нені білдіреді?
A) Ештеңені білдірмейді
B) Бақылауы бар
C) Кремальерасы бар
D) Компараторы бар
E)* Компенсаторы бар
206. Реперде немесе маркіде қандай белгі
A) Қатысты
B) Жақындалған
C) Асқан
D)* Абсолютті
E) Ойдан шығарылған
207. Теодолиттегі лимба мен алидадтағы орталықтардың сәйкессіздігі қалай аталады?
A) Параллакс
B)* Алидаданың эксцентрижүйесі
C) Коллимациялық қателік
D) Деңгейлеуіштің нүлтармағы
E) Кремальер
208. Ілмектің жанынан кесілетін нөлдік штрихты таспа қалай аталады?
A)* Штрихты
B) Болат
C) Өлшемдік
D) Шкалалық
E) Түптік
209. Астрономиялық және магнитті меридиандардың бағыттарымен пайда болған бұрыш
A)* Дирекциялық бұрыш
B) Румб
C) Азимут
D) Магнитті стрелканың еңкеюі
E) Еңіс
210. Координатты тордың тіке сызықтары бар нақты меридианның сәйкес келмеуінің салдарынан пайда болған бүрыш қалай аталады?
A) Румбо
B) Дирекциялық бұрыш
C) Кері азимут
D) Азимут
E)* Меридиандардың жақындасу бұрышы
211. Суды бұру не үшін қажет?
A) Құрылысты сумен жабдықтау үшін
B) Барлық санамаланғандар
C)* Құрылыстан суды бұру үшін
D) Суды құрылысқа бұру үшін
E) Құрылыстан желді бұру үшін
212. Обьективтің тор жіптерінің орталығымен тікелей жалғастыратын оптикалық орталық қалай аталады
A) Геометриялық ось
B) Оптикалық ось
C)* Құбырдың көздеуіш осі
D) Параллакс
E) Тор жібі
213. Егер теодолиттің оны тіктеуіш салып орнатқаннан кейін өлшенген бұрыштың төбесі арқылы өтпейтін тік ось пайда болғандағы қателік қалай аталады?
A) Бұрыштарды есептеу қателілігі
B)* Орталықтандыру қателігі
C) Көздеу мақсатына арналған хабардарлық қателігі
D) Дөңгелету қателігі
E) Бұрышты жеке өлшеу қателігі
214. Аспаптың көкжиегі минус рейка бойынша есеп неге тең?
A) Құралдың көкжиегі
B) Рейкалардың өкшесіне
C) Координатқа
D) Нүктені арттыруға
E)* Нүктенің биіктігі
215. Бұрыш өлшегіш буынның жұмысы
A) Жергілікті жерді алдын ала тексеріп алу, трассаның тірек нүктелеріне бекіту
B) Қиылыстарды бөлу және нивелирлеу
C) Трассаны өлшеу, пикетажды бөлу, қиылыстарды бөлу
D) Жұмыстарды өндіру, қиылыстарды нивелирлеу, нивелирлеу
E)* Желілерді өлшеу, бұрылыс бұрыштарын өлшеу
216. Деңгей тармағының нөль дегені неге тең?
A) Деңгейлеуіш осі
B) Кері көзқарас
C) Тригопункт
D) Деңгейлеуіш үлбіреуігі жағдайының нөльдік болуының лимбаның нөліне қатынасы
E)* Ампул орталығындағы деңгейлеуіш үлбіреуінің болуы
217. Ең жоғары нүктелер арқылы өтетін жотаның бойлық сызығы
A)* Субөлгіш
B) Суағар
C) Тальвег
D) Жиек
E) Ылди
218. Барлық нүктелердің жер бетінің деңгейінен бірдей биіктігі бар толқынды қисық сызық
A) Деңгейлес бет
B) Асыру
C) Еңіс
D)* Көлденең
E) Белгі
219. Құралды орнату нүктесі:
A) Белгі
B) Пикет
C)* Станция
D) Тану белгісі
E) Координат
220. Көлденең сәуленің көмегінен нүктелер арасындағы көздеуіш асуын анықтауға негізделетін нивелирлеудің түрлері
A)* Геометриялық
B) Гидростатикалық
C) Барометриялық
D) Тригонометриялық
E) Механикалық
221. Сұйықтықтың қозғалыс заңдары зерделенетін бөлім былайша аталады
A)* Гидродинамика
B) Гидрология
C) Гидростатика
D) Гидрометрия
E) Гидавлика
222. Қандай нивелирлеу еңкейген көздеу сәулесінің көмегімен орындалады?
A)* Тригонометриялық
B) Геометриялық
C) Гидростатикалық
D) Стереофотограмметрикалық
E) Барометриялық
223. Деңгей тармағының нөль дегені неге тең?
A) Деңгейлеуіш осі
B) Кері көзқарас
C) Тригопункт
D) Деңгейлеуіш үлбіреуігі жағдайының нөльдік болуының лимбаның нөліне қатынасы
E)* Ампул орталығындағы деңгейлеуіш үлбіреуінің болуы
224. Қандай нивелирлеу еңкейген көздеу сәулесінің көмегімен орындалады?
A)* Тригонометриялық
B) Геометриялық
C) Гидростатикалық
D) Стереофотограмметрикалық
E) Барометриялық
225. Геодезияның негізгі қағидаты
A)* Жалпыдан жекеге
B) Одан мынаған
C) Неғұрлым көп болса, солғұрлым жақсы болды
D) Ойлан және жаса
E) Ақырын жүрсең,ұзаққа барасын
226. Жазықтыққа кез келген нүкте салу былайша анықталады?
A) Еңістермен
B) Промиллемен
C) Радиуспен
D) Көлденеңдермен
E)* Координаттармен
227. Жер төсемі жиектерінің арасын не анықтайды?
A) Жер төсемі жиектерінің арасын не анықтайды
B) Бұру жолағының ені
C) Үйіндінің биіктігі
D)* Жер төсемінің ені
E) Жеткі жолақ
228. 1:1 немесе төмен масштабтағы жердің қабысқан жерінесептемегенде жердің қағазда бейнеленген шағын учаскенің бөлігі не деп аталады?
A) Профиль
B) Сызба
C)* Жоспар
D) Карта
E) Проекция
229. Жол жағасының жүру бөлігінің енін, құламалардың ауытқуын және т.б. қандай пішін анықтайды
A) Жол жоспары
B) Трасса жоспары
C) Бүйірлік пішін
D)* Көлденең пішін
E) Бойлық пішін
230. Көлденең профильдерді не үшін бөледі?
A) Арттыруды анықтау үшін
B) Белгі салуды анықтау үшін
C)* Жергілікті жердегі көлденең еңістіктің сипаттамасы
D) Трасса элементтерін анықтау үшін
E) Пикетажды бөлу үшін
231. Бұру төсемі, жер төсемі,жол киімі, еңіс, жол жағасы мыналарға.... жатады
A) Жолдардың санаттары
B) Баздарды жектеу
C)* Жолдардың элементтері
D) Жолдарды жікеу
E) Баздардың элементтері
232. Масштабтың графикалық түрлері қалай бөлінеді?
A) Атаулы, сандық
B) Атаулы, масштабты
C)* Көлденең, сызықты
D) Масштабтан тыс, масштабты
E) Түсірімді,контурлық
233. Топырақты судың ағыны жуып кетудің салдарынан не пайда болады?
A) Овраг
B) Ойық
C)* Жылжыма
D) Карст
E) Жарық
234. Астрономиялық және магнитті меридиандардың бағыттарымен пайда болған бұрыш
A) Еңіс
B) Магнитті стрелканың еңкеюі
C) Азимут
D) Румб
E)* Дирекциялық бұрыш
235. Ілмектің жанынан кесілетін нөлдік штрихты таспа қалай аталады?
A) Болат
B) Түптік
C) Шкалалық
D)* Штрихты
E) Өлшемдік
236. Биіктіктің сандық бейнесі былайша аталады...
A) Еңіс
B)* Таңбалау
C) Салыстырмалы байланыссыз
D) Абсолютті байланыссыз
E) Асыру
237. Ылдидың төмен жағында, сондай-ақ шұңқырлар бейнесінің тау бейнесінен айырмашылығы үшін не көрсетіледі?
A) Ені
B) Көлденең
C)* Берхштрихтар
D) Тальвег
E) Тікшіл сызық
238. Суды бұру не үшін қажет?
A) Құрылыстан желді бұру үшін
B)* Құрылыстан суды бұру үшін
C) Құрылысты сумен жабдықтау үшін
D) Барлық санамаланғандар
E) Суды құрылысқа бұру үшін
239. Жергілікті жердегі желінің көлденең жазықтыққа проекция
A) Көлденең жағдай
B) Көлденең салу
C) Көлденең қашықтық
D) Көлденең өту
E)* Көлденең жазықтық
240. Бұру жолағына не орналастырады?
A) Жолдарға қызмет көрсетуге арналған құрлыстар
B) Жер төсемі
C) Жолдарға қызмет көрсетуге арналған ғимараттар
D)* Барлық санамаланғандар
E) Жасанды құрылыстар
241. Нивелирлеуші буынның жұмысы
A) Трассаы өлшеу, пикетажды бөлу, қиылыстарды бөлу
B) Жергілікті жерді алдын ала тексеріп алу, трассаның тірек нүктелерін бекіту
C) Пикетажды және қиылыстарды бөлу
D) Бұрылыс бұрышын өлшеу, сызықты өлшеу
E)* Жұмыстарды өндіру, қиылыстарды нивелирлеу, нивелирлеу
242. Трассаның бағытын өзгерту кеінде салынып жатқан жоспардағы жолдың қисық желілі учаскесі
A) Негізгі қисық
B) Өтпелі қисық
C)* Жоспардағы қисық
D) Айнала қисық
E) Бойлық пішіндегі қисық
243. Реперлердің арақашықтығы тұрғызу және бекіту трассасы
A)* 2000-3000м
B) 50-500м
C) 500-1000м
D) 1000-1500м
E) 1000-2000м
244. Ілм ектің жанынан кесілетін нөлдік штрихты таспа қалай аталаді.і '
A) Шкалалық
B) Түптік
C)* штрихты
D) Болат
E) өлшемдік
245. Жергілікті жерлердегі бастапқыға берілген бағытты айқындау қалай аталады?
A) Румбо
B)* Бағыттау
C) еңкейген магниттік көрсеткіш
D) масштаб
E) азимут
246. Жергілікті жерлердегі жоспардағы рельефті былайша белгілеуге болады:
A) сызықтардың бөліктерімен
B) еңістермен
C)* көлденеңдермен
D) бұрыштармен
E) асулармен
247. Тебелер бұл тау биіктігі кем дегенде... м?
A) 800 м
B) 1000 м
C) 500 м
D) 300 м
E)* 200 м
248. Егер теодолиттің оны тіктеуіш салып орнатқаннан кейін өлшенген бұрыштың төбесі арқылы өтпейтін тік ось пайда болғандагы қателік калай аталады?
A) бұрыштарды ессптеу қателігі
B) көздеу мақсатына арналған хабардарлық қателігі
C) дөңгелету қателігі
D) бұрышты жеке өлшеу қателігі
E)* орталықтандыру қателігі
249. Абсолютті деңгейлік бсттің жер бетіне дейінгі қашықтық бүл...
A) масштаб
B) геоид
C) еңіс
D)* нүктенің биіктігі
E) көлденең
250. Жолдың бойлық пішінінің негэізгі элементтері
A) ойысты кисық
B) қисық төмпешіктер
C) түзу көлденең
D) еңкіш
E)* барлық санамалангандар
251. Санамаланғандардың қайсысы рельефтің негізгі нысандарына жатпайды?
A) кезең
B) шүңқыр
C) жота
D)* батгтақ
E) өзек
252. ()тпе жолдардыц автоматты толык профилінің кұралы қазір бар ма. Егср м.> болса, онда қандай нивелирлеудің көмегімен ол жүзеге асырылады?
A) ридростатикалық
B) тригонометриялық
C) геометриялык
D)* механикалық
E) барометриялық
253. Нивелирлік жүрістер жергілікті жерлерге кандай белгілермен бекітіледі?
A) сигналдар
B) кольялар
C) пирамидалар
D) координаттармен
E)* репералар мен маркалар
254. Жылдамдыгы эрбір бекітілгсн контурда бірдей ток желісінің жиынтыгы былайша агалады
A) козгалыстың троекториясы
B) токтың желісі
C) сұйыктықтың ағысы
D) сүйыктыктың жылдамдығы
E)* сүйыктыктың элемен гарлык ағыны
255. 1:1000 масштаб нені белгілейді?
A) жоспардагы 1 см жергілікті жерлердегі 1 м-ге сәйкес келеді
B) жоспардагы 1 см жергілікті жерлердегі 20 м-ге сэйкес келеді
C) жоспардагы 1 см жергілікті жерлердегі 100 м-ге сәйкес келеді
D)* жоспардагы 1 см жергілікті жерлердегі 10 м-ге сэйкес келеді
E) жоспардагы 1 см жергілікті жерлердегі 1000 м-ге сәйкес келеді
256. Егер сызықтың негізі 2 см, масштабы 1:1000 болса, колденең масштабтың дэлдігі иеге тең:
A) 2 см
B)* 0,2 м
C) 0,1 м
D) 0,05 м
E) 2 м
257. Трасса жоспарының геометриялық элементтері
A) бүрыштыц төбесі
B) қисықтар
C) түзулер
D)* барлык санамалангандар
E) бүрылыс бүрышы
258. Сұйыктықтыц козгалыс запдары зерделенетін бөлім былайша аталады
A) гидавлика
B) гидрология
C)* гидродинамика
D) гидрометрия
E) гидростатика
259. Нивелирдегі кандай бұрандамен цилиндрлі деңгей үлдіргілері үйлеседі?
A) бекіткіштер
B) окулярлы сақина
C) жасаушы
D)* элевациялық
E) көтергіштер
260. Суды бүру күрылыстары мен бүру жолағы шекараларының артық жолақтары
A) бекіткіш жолақ
B) бүру жолағы
C) өңірлік жолақ
D)* кесінді
E) қиябет
261. Есептеу алдындагы көлденең салынатын нивелир құбырының көздеу осін дәл орнатуға арналган бүранда былайша аталады...
A) нөл тармақ
B)* элевационды
C) эскалаторлы
D) элеваторлы
E) стопорлы
262. Координатты тордың тіке сызықтары бар нақты меридианның сэйкес келмеуінің салдарынан пайда болған бүрыш қалай аталады?
A) кері азимут
B) дирекциялық бүрыш
C) азимут
D)* меридиандардың жақындасу бүрышы
E) румбо
263. Көлденең сәуленің көмегімен нүктелер арасындағы көздеуіш асуын аныктауға негізделетін нивелирлеудің түрлері:
A) барометриялык
B) тригонометриялық
C) механикалык
D) гидростатикалық
E)* геометриялық
264. Жердің бетіндегі нүктелердің жағдайы қандай координаттың көмегімен айқындалады?
A) катыстық
B) еркін
C) тікбүрышты
D)* жағрафиялық
E) абсолютты
265. Графикалық масштабтың негізі қалай аталады?
A) қалау масштабы
B) масштаб
C) көлденең масштаб
D) қарапайым бәлшек
E)* сызықтық масштаб
266. Полигондағы қандай қатысты қате желілерді колайлы жағдайларда өлшеу кезінде жол берілетін деп есептеуге болады?
A) 1:3000
B) 1:2500
C)* 1:2000
D) 1:1000
E) 1:1500
267. Кішірейтілген заңды бұрмалану (Жер кисығының эсерінен) барлық жер бетінің немесе оның едәуір бөлігінің жазықтығына арналған бейне
A) профиль
B) атлас
C) жоспар
D) проекция
E)* карта
268. Жоспардағы жергілікті желілер проекцияларыныц кішірею дэрежесі қалай аталады?
A) проекция
B)* масштаб
C) карта
D) профиль
E) жоспар
269. Ойша жалғастырылған кұрғатылған әлемдік мұхит суларының шектелген бет денесі былайша аталады
A) эллипсоид
B)* геоид
C) квазигеоид
D) сфероид
E) шар
270. Төбелер бұл тау биіктігі кем дегенде... м?
A) 800 м
B) 300 м
C)* 200 м
D) 1000 м
E) 500 м
271. Жергілікті жерлердегі жоспардағы рельефті былайша белгілеуге болады:
A) асулармен
B)* көлденендермен
C) еңістермен
D) бұрыштармен
E) сызыктардың бөліктерімен
272. Ілм ектің жаныиан кесілетін нөлдік ш грихты таспа қалай аталады?
A) шкалалық
B) болат
C) өлшемдік
D)* штрихты
E) Түптік
273. Меридианның солтүстік соңынан сағат тілі бойынша осы сызыктьщ 0? -нант 360-на дейінгі багытка елшенген бүрыш калай агалады?
A) магнитті азимут
B) румбо
C) дирекционды бүрыш
D)* нағыз азимут
E) кері азимут
274. Хабардар ететін тамырлардағы сұйықтардың еркін бетінің қасиеттеріне негізделген нивелирлеудің түрлері:
A)* гидростатикалық
B) геометриялық
C) радиолокациялық
D) механикалық
E) тригонометриялық
275. Қателіктердің қайсысы тұракты жэне ауыспалы болып белінеді?
A)* жүйелі
B) салыстырмалы
C) кездейсоқ
D) түрпайы
E) абсолютті
276. Осьтің юолуының геометрикалық шарттарыиың орындалуын бакылауц
A) тексеру
B) салыстыру
C) байланысты
D) байланыссыз
E)* тексеру
277. Масштабтардың түрі
A) контурлық, масштабты
B) масштабтан тыс, контурлык
C)* графикалық, аталған, сандық
D) түсірімді, контурлык, цифрлық
E) масштабтан тыс, масштабты
278. Бастапқыда жеңілқүйма, одан кейін зорта балқитын битум скі жағынан сіңірілген минсралдық үнтағы бар құм қоспасы, талько, слюда себілетін, арнайы картоннан жасалған шатыр орамы жэне гидрооқшаулағыш материал
A) қара қағаз
B) металлоизол
C)* рубероид
D) жағымдар
E) пергамин
279. Нивелирлеуші буынынң жүмысы
A) жергілікті жерді алдын ала тексеріп алу, трассаның тірек нүктелерін бекіту
B) трассаны өлшеу, пикетажды бөлу, қиылыстарды бөлу
C) пикетажды жэне қиылыстарды бөлу
D)* жұмыстарды ендіру, қиылыстарды нивелирлеу, нивелирлеу
E) бүрылыс бүрышын олшеу, сызықты өлшеу
280. Трассаныцц жоспары капдай масштабта сызылады?
A) 1:100
B) 1:50
C) 1:20
D) 1:1000
E)* 1:10 000
281. Бүрыштарды олшеу ксзінде жылжымайтын лимбамен екінші шеңбер айналады, ол былай аталады...
A) колденец жэнс тігінен анықтау
B) нониус
C) цилиндрлі деңгей
D) верньер
E)* алидада
282. Хабардар ететін тамырлардагы сұйыктардың еркін бетінің касиеттсріне негізделген нивелирлеудіцтүрлері:
A)* гидростатикалық
B) радиолокациялық
C) тригонометриялык
D) механикалық
E) геомегриялық
283. Белгілеу жүйесі жэне трасса нүктелерін бекіту қалай аталады?
A)* пикетаж
B) асыру
C) еңіс
D) радиус
E) Нольдік жұмыстың сызығы
284. Рельефтің қима биіктігі эрқашан еселік колденеңдерді белгілеу. Осы гіараметрлердің кайсысы дүрыс?
A)* колденең белгілер: 120, 125, 130 м., рельефтің қима биіктігі: 5,
B) көлденең белгілер: 120, 121, 122 м., рельефтің қима биіктігі: 0,5 м
C) көлденең белгілер: 120, 125, 130 м., рельефтің қима биіктігі: 0,5 м
D) көлденең белгілср:: 120, 125, 130 м., рельефтің қима биіктігі: 1,0 м
E) көлденең белгілер: 120, 125, 130 м., рельефтің қима биіктігі: 2,5 м
285. Топографиялық карталардың номенклатурасы деген не?
A) картаны құрастыру
B) картаныц нөмірі
C) картадагы тор
D) картаның атауы
E)* Халықаралық разграфкадағы парақтыц адресі
286. Бойлық пішін қандай масштабпен жасапады
A) 1:3000
B) 1:4000
C) 1:2000
D)* 1:5000
E) 1:1000
287. Техникалық ізденістердіц қүрамына қандай жүмыстар кіреді
A) гидрологиялық
B)* барлык санамалангандар
C) гидрометриялық жұмыстар
D) инженерлік-геологиялык зерттеулер
E) топография-геодезиялық жұмыстар
288. Таулы жерлер үшін бойлық пішін қандай масштабпен жасалады
A) 1:4000
B) 1:5000
C)* 1:2000
D) 1:3000
E) 1:1000
289. Қандай қиылыстар орталық аралдың кем дегенде 25м радиусы бар қиылыстарды жасайды?
A) барлык санамалангандар
B)* өтпе-жылдамдықты жолақтары бар қиылыс
C) қарапайым қиылыс
D) сақиналық қиылыс
E) клеверлік көпір" типі бойынша қиылыс
290. Жер бетінің әртүрлі тегіс еместігінің жиынтығы қалай аталады?
A)* контур
B) Обьект
C) Жағдай
D) Жергілікті жер
E) Рельеф
291. Аспаптың көкжиегі минус рейка бойынша есеп неге тең?
A) Рейкалардың өкшесіне
B) Нүктені арттыруға
C) Координатқа
D)* нүктенің биіктігіне
E) Құралдың көкжиегіне
292. Геодезиядағы желілік өлшемдердің бірлігі үшін не қолданады?
A)* миллиметр
B) Дециметр
C) Километр
D) Сантиметр
E) Метр
293. Трассалар мен оқиғаның барлық негізгі элементтерін көрсететін журнал қалай аталады?
A)* пикетажды журнал
B) Карта
C) Профиль
D) Координатты есептеу ведомосы
E) Техникалық невилирлеу журналы
294. Серпантин элементтері
A) 2 бүрылуга экелу жэне түзу
B)* негізгі қисық, кері қисық , түзу ендірмелер
C) қисық, отпелі қисықтар
D) түзу жэне қисық
E) солға жэне оңға бұрылыстар
295. Нивелирдің деңгейінің түзеткіш бүрандалары не үшін кызмет етеді?
A) фокусирлеу үшін
B)* деңгей үлдірегін түзету үшін
C) жерді тегістеу үшін
D) жылжымалы бөліктерді жылжымайтын жагдайга келтіру үшін
E) кұралды ортылыктандыру үшін
296. Салуға артудың катынасы мыңдаган үлестерде көрсетіледі
A) жүмыс белгісі
B) бойлык пішін
C) жобалау белгісі
D) көлденең пішін
E)* бойлық еңіс
297. Жергілікті жсрдің заттары карталардың немесе жоспардлардың масштабын сақтай отырып, бейнелейгін шартты белгілер қалай аталады ?A) контурлы
B) масштабтан тысC)* масштабты
D) сандык
E) сызықты
298. Жер бетіндегі тік бөліністің кішірейтілген бейнесі
A) ось
B) трасса
C)* профиль
D) жоспар
E) карта
299. Нивслирден рейкага дейінгі қашмқтық калай аталады?
A) домер
B) шынтак
C)* иык
D) окше
E) жен
300. өлшенген шаманың накты мэнінен олшем нэтижесінің ауытқитын қатсліктср калай аталады?
A) жүйелі
B) абсолютті
C) салыстырмалы
D)* түрпайы
E) кездейсоқ
301. Қандай бағыт тік бұрыштарды өлшеу кезінде бастапқы болып табылады?
A)* көлденең
B) еңіс
C) жердің беті
D) деңгейлеуіг бет
E) тік
302. Мемлекеттік, облыстык, қалалық мэні бар жолдар мыналарга жатады
A) жолдардыц элементтері
B) жолдардың сипаттамасы
C) жолдардыц санаттары
D)* жолдарды жіктеу
E) жолдардың әдістері
303. Барлык жердің немесе оның жекелеген бөліктерінің нысаны мен көлемін зерделейтін ғылым, оларды есептеп өндеу, карталар, жоспарлар, пішіндер жасау жолымен инженерлік міндеттерді шешу кезінде оларды пайдаланудың әдістері:
A)* геодезия
B) география
C) картография
D) гидрология
E) геология
304. 1 см-дегі метрлердің санын анықтау кезінде сандық масштабтың соңында қанша нөльді алып тастау қажет?
A)* 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 5
305. Техникалык нивелирлеу журналының әрбір бетінде не жасалады?
A)* беттік бақылау
B) парақтык бақылау
C) кол қояды
D) каріптік бақылау
E) мөр басады
306. Қатты жол киіміне мыналардан жасалган жабындылар жатады
A) тасшақпа материалдар, өңжелген органикалык тұтқыр
B) табиги материалдардан жасалган тасшақпалык
C) топырақты, эртүрлі жергілікті материалдармен бекітілген
D) асфальтобетон
E)* цементобетон жэне темірбетон
307. Барлық нүкгелердің жер бетінің деңгейіне бірдей биіктігі бар толкынды қисык
A) еңіс
B) белгі
C)* көлденең
D) асыру
E) деңгейлес бет
308. Суды бүруга жэне өткізуге арналған құрылыс
A) сапаржай
B) жол өтпесі
C) жасамды гимарат
D)* су бөлі қүрылысы
E) көгіір309. Жолдардың жүмысын сипаттайтын маңызды көрсеткіштердің бірі
A) есептік жылдамдык
B)* қозғалыстың интенсивтілігі
C) жолдарды жіктеу
D) жол киімі
E) жолдардың санаттары
310. Рельефтің негізгі нысандары...
A) жиек
B) суағар, жиек тальвег
C)* тау, шүңқыр, жота, өзек, кезең
D) ылди, жиек, тальвег
E) тальвег, жиек
311. Ұзындыкты өлшегіш кұралдарыи эталонмен салыстыру былайша аталады...
A) ілу
B) көкжиекке әкеледі
C) салу
D)* компарирлеу
E) нивелирлеу

Приложенные файлы

  • docx 8864041
    Размер файла: 76 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий