ГИДРАВЛИКА БИСЕКЕНОВ Руслан


Батырханов Тимур
Предмет:Гидравлика
Преподователь: Бисекенов Руслан
«Гидравликалық кедергілер» бөлімі нені оқытады?құбырдағы арын шығынын
«Гидродинамика» тарауы нені оқытады?сұйықтың қозғалыс заңдылықтарын
«Қысым центрі» дегеніміз:,,артық гидростатикалық қысымның әсер ету нүктесі
1 м3 көлемдегі сұйықтың массасы - оның:,,,тығыздығы
125 тонна мұнайдың тығыздығы 850 кг/м3 болса, оның алатын көлемін есепте.,,147м3 ;
Абсолюттік нөлден есептелген қысымның аталуы:,,абсолюттік қысым
Ағынның кез-келген екі қимасына жазылған Бернулли теңдеуі қандай байланысты көрсетеді?қысым, жылдамдық және геометриялық биіктік байланысын
Ағынның көлденең қиам ауданы қандай әріппен белгіленеді?
Ағынның көлденең қимасы арқылы белгілі-бір уақытта өтетін сұйықтың көлемі:,,сұйықтың ағыс көлемі
Ағыс көлемінің өлшем бірлігі:,,м3/с;
Ағыс көлемінің коэффициенті қандай әріппен белгіленеді?μ
Ағыс көлемінің көлденең қима ауданына қатынасы:,,ағынның орташа жылдамдығы
Ағыс түтікшесі ішімен қозғалатын сұйықтығ массасы:,,элементар жылын
Артық қысым дегеніміз не және ол немен өлшенеді?ол атмосфералық қысымнан артық қысым және манометрмен өлшенеді
Артық қысым нені көрсетеді?абсолюттік және атмосфералық қысымның айырмасы
Арын шығынын есептеуге қай ғалымның теңдеуін қолданады?Дарси-Вейсбах ;
Арын шығынының ұзындыққа қатынасы:гидравликалық ылдый
Атмосфералық қысымның мәні: ,,100 кПа ;
Ашық пьезометрмен қандай қысым өлшенеді?артық
Әсер етуші қысым сұйықтың ішінде барлық бағытта бірдей таралады. Бұл кімнің заңы?Паскаль
Белгілі-бір бағытқа қозғалған шексіз көп элементар жылындардың қосындысы:,,,сұйықтың ағыны
Бернулли теңдеуін қандай теңдеу деп қаврастырамыз?толық энергия
Бернулли теңдеуіндегі Кориолиса коэффициенті () неге тәуелді болады?сұйықтың ағыс режиміне
Бернулли теңдеуінің әрпімен белгіленетін мүшесі:,,,пьезометрлік биіктік
Бернулли теңдеуінің әрпімен белгіленетін мүшесі:,,геометриялық биіктік
Бернулли теңдеуінің әрпімен белгіленетін мүшесі:,,жылдамдық биіктігі
Бернулли теңдеуінің әрпімен белгіленетін мүшесі:,,энергия (арын) шығыны
Берілген қашықтықтағы жалпы арын шығынын есептейтін теңдеу:
Берілген көлемдегі сұйықтың салмағы – оның:,,,үлес салмағы
Берілген көлемді еш қуыс қалдырмай, түгел толтыратын үздіксіз ортаның аталуы:,,тамшылы сұйықтар
Беткі деңгейі болмайтын құбырлардағы сұйықтың қозғалысын қалай атайды?арынды;
Беткі деңгейі ашық болатын сұйықтың қозғалысын қалай атайды?арынсыз ;
Бүкіл ұзындықта тармақталып жалғанған, жолшыбай ағыс көлемі өзгеретін құбырлар:,,күрделі құбыр
Бір ыдыстан екінші ыдысқа тасымалдайтын:,,тұйықталмаған құбыр
Бір-бірімен байланысты екі ыдыстағы су деңгейлерінің теңесу уақыты неге тәуелді болады?екі ыдыстың көлемдеріне, тесік ауданына және су деңгейлерінің айырмасына
Вакууметрлік қысым дегеніміз не және ол немен өлшенеді?ол атмосфералық қысымнан кем қысым және вакууметрмен өлшенеді
Вакуумметрмен қандай қысым өлшенеді?вакууметрлік
Ватерсызықпен шектелген кеменің ішкі жазықтығы:,,жүзу жазықтығы
Гидравлика жалпы қандай бөлімдерден тұрады?гидростатика және гидродинамика
Гидравликада «сұйықтық» деп қандай ортаны қарастырады?аққыштық қасиеті бар ортаны
2076450153670Гидравликалық үйкеліс коэффициентін қай әріппен белгілейді?
Гидравликалық пресстен алатын қысым күші неге тәуелді болады?жұмсалатын қысым мен поршен аудандарының қатынасына
Гидравликалық пресстің жұмыс жасау принципі кімнің заңына негізделген?Паскаль
Гидравликалық соққының пайда болу себебі:,,құбырдағы ысырманы, жаппаны (задвижка) тез жапқаннан
Гидравликалық бұдыр құбырдағы үйкеліс коэффициентін қай теңдеумен есептейміз?
Гидравликалық кедергілердің қандай түрлері бар?жергілікті және үйкеліске жұмсалатын
Гидравликалық пресстің жұмыс жасау принципі кімнің заңына негізделген? Паскаль
Гидравликалық соққы кезіндегі қысымның өсуін есептеу үшін қандай теңдеу қолданады?Н.Е.Жуковский теңдеуін
Гидравликалық соққыдан пайда болатын толқын – ол:,,қысымның көбею аймағы
Гидравликалық соққының тік емес түрінде (яғни tзак>Т ) қысымның өсуін қай теңдеумен есептеу қажет?
Гидравликалық соққының тік түрінде (яғни tзак<Т) қысымның өсуін қай теңдеумен есептеу қажет?
Гидравликалық тегіс құбырдағы үйкеліс коэффициентін қай теңдеумен есептейміз?
Гидростатикалық қысым әсер ету ауданының көлбеу бұрышына байланысты бола ма?қысым көлбеу бұрышқа байланысты емес
Гидростатикалық қысым әсерінен сұйықтың қай тереңдіктегі бөлшектері көп сығылады?ыдыстың ең түбіндегі
Гидростатикалық қысым:,,сұйықтың толық тепе-теңдігі кезіндегі қысымы
Гидростатикалық қысымның әсер ету ауданына бағыты:,,перпендикуляр (тік)
Гидростатиканың негізгі теңдеуі арқылы нені есептейді?абсолюттік (толық) гидростатикалық қысымды
Гидростатиканың негізгі теңдеуімен нені анықтайды?сұйықтың кез-келген нүктесіндегі қысымды
Гидростатиканың негізгі теңдеуін көрсет:
Дарси-Вейсбаха теңдеуімен нені анықтайды?арын шығынын
Денелердің сұйықтықта жүзу теориясы қай ғалымның заңына негізделген?Архимед
Диаметрлері d= 125 (мм) және d= 100 (мм) болатын жай құбырдың бойымен су тасымалдануда. Егер алғашқы құбырдағы жылдамдық υ=0,8м/с болса, υ-ні табыңдар.,,υ= 1,25 м/с.
Диаметрлері бірдей немесе әртүрлі, бірақ еш тармақталмай бір бағытта тізбектей тартылған құбырлар:,,жай құбыр
Динамикалық коэффициенттің тығыздыққа қатынасы:,,сұйық тұтқырлығының кинематикалық коэффициенті
Егер болса қозғалыстың қандай режимі?өтпелі;
Егер болса қозғалыстың қандай режимі?ламинарлық;
Егер болса қозғалыстың қандай режимі?турбуленттік;
Егер сұйық тұрақты көлемде құбыр бойымен айналмалы қозғалыста болса, онда ол:,,тұйықталған құбыр
Жергілікті кедергілерге жұисалатын арын шығынын есептейтін Дарси теңдеуі:
Жергілікті кедергінің мәні неге байланысты болады?кедергінің түрі мен өлшеміне
Жолшыбай шығыны бар 1, 2 және 3 құбырлардағы жалпы арын шығыны:,,;
Жолшыбай шығыны бар 1, 2 және 3 құбырлардағы сұйықтың ағыс көлемі:,Q=Qтр+ Qпут
Жылдамдық коэффициенті қандай әріппен белгіленеді?φ
Идеал сұйықтың тұтас ағынына арналған Бернулли теңдеуі:;
Идеал сұйықтың элементар жылынына арналған Бернулли теңдеуі:;
Кеменің бату көлеміне тең болатын судың салмағы:,,суығыстырғышы
Кинематиканың нені оқытады?әсер етуші күштерді ескерере отырып, сұйық қозғалысын оқытады
Көлденең қима арқылы белгілі-бір уақытта өтетін сұйықтың көлемі:,,сұйықтың ағыс көлемі
Көлденең қима ауданының сулану периметріне қатынасы:,,гидравликалық радиус
Көлденең қима ауданының сулану периметріне қатынасы:,,ағынның гидравликалық радиусы
Көлденең қимадағы сұйықтың арна қабырғаларымен жанасу периметрін не деп атайды?сулану периметрі
Көлденең қимасы толық өлшемді болатын ағын:,,тұтас ағын
Көлемдік сығылу коэффициентін есептеу теңдеуі: ;
Кіші тесіктен аққан судың ағыс көлемінің коэффициенті нешеге тең болады?0,62
Қай суретте конфузор көрсетілген?

Қай суретте ағынның кенеттен кеңеюі көрсетілген?

Қай суретте ағынның кенеттен сығылуы көрсетілген?

Қай суретте диффузор көрсетілген?

Қай суретте судың әсер ету «қысым көлемі» дұрыс көрсетілген?
Қай суретте коноидальдық қондырма көрсетілген?

Қай суретте конустық кеңею қондырмасы көрсетілген?

Қай суретте конустық сығылу қондырмасы көрсетілген?

Қай суретте Пито түтікшесі дұрыс орнатылған? (ағыс бағыты көрсетілген)
Қай суретте сыртқы цилиндрлі қондырма көрсетілген?

Қай суретте ішкі цилиндрлі қондырма көрсетілген?

Қандай құбырдың бұдырлығы ең аз мәнге ие?әйнек
Қандай құбырларда ағыс көлемі тұрақты сақталып, олардағы арын шығыны әртүрлі болады?егер құбырлар тізбектей жалғанса
Қандай құбырларда арын шығыны тұрақты сақталып, ағыс көлемдері әртүрлі болады?егер құбырлар параллель жалғанса
Қандай режим кезінде жылдамдық пен қысымның ауытқуы (пульсация) байқалады?турбуленттік;
Қандай режим кезінде жылдамдық пен қысымның ауытқуы (пульсация) болмайды?ламинарлық;
Қатты қабырғалармен шектелмеген сұйық массасы:,,сұйықтағы элементар жылыны
Қозғалыс бағытына тік (перпендикуляр) болатын ағынның көлденең қима ауданы:,,қима ауданы
Қозғалыс бағытына тік (перпендикуляр) болатын көлденең қима ауданы:,,ағын қимасы живое сечение потока
Қозғалыс кезінде ағыс элементтері кеңістікте және уақытқа байланысты еш өзгермей, тұрақты сақталса, ол:,,,бірқалыпты қозғалыс
Қозғалыс кезінде әрбір қабаттардың бір-бірімен салыстырмалы жылжуына кедергі келтіретін қасиеті – сұйықтың:,,,тұтқырлығы
Қозғалыс кезінде сұйықтың әрбір қабаттары бір-бірімен араласпай, бірқалыпты жылжыса, ол қандай режим?ламинарлық
Қозғалыс кезінде сұйықтың әрбір қабаттары өте күрделі, кез-келген уақытта өзгеріп отыратын траектория-мен қозғалып, бір-бірімен араласып отырса - ол қандай режим?турбуленттік
Қозғалыс режимі турбуленттік деп аталады, егер:,,Рейнольдс саны 4000-ден артық болса
Қозғалыс режимін анықтайтын не?Рейнольдс саны
Қозғалыстағы сұйық энергиясының азаюына негізгі себеп – оның:,,тұтқырлығы
Қондырмадан аққан судың ағыс көлемінің коэффициенті неліктен көбейеді?қондырмаға кірер жерде қысымның азаюынан
Құбырдағы ағыс көлемінің мінездемесі қай теңдеумен есептеледі?
Құбырдағы гидравликалық соққы дегеніміз:,,ондағы қысымның күрт өсуі
Құбырдағы сұйық бір диаметрден екінші диаметрге өткен кезде арын шығыны:,,көбейеді
Құбырдағы сұйықтың кенеттен тоқтауынан ондағы қысымның күрт өсуі қалай аталады?гидравликалық соққы
Құбырдағы үйкеліске жұмсалатын шығынды есептейтін Дарси-Вейсбаха теңдеуі:;
Құбырдың өткізгіштігі қай теңдеумен есептеледі?
Құбырдың бұдырлығы (мм) және ламинарлық қабаттың қалыңдығы (мм) белгілі болса, қай уақытта құбырды «гидравликалық тегіс» деп атайды?егер
Құбырдың бұдырлығы (мм) және ламинарлық қабаттың қалыңдығы (мм) белгілі болса, қай уақытта құбырды «гидравликалық бұдыр» деп атайды?егер
Құбырдың кез-келген қимасындағы жылдамдықты есептеуге қолданылатын:,,Бернулли теңдеуі
Лабораториялық жағдайда сұйықтың тұтқырлығын өлшейтін құрал:,,вискозиметр
Ламинарлық қозғалыс кезінде Кориолисс коэффициентін нешеге тең деп аламыз?,,2
Ламинарлық режим кезінде гидравликалық үйкеліс коэффициентін қай теңдеумен есептейміз?
Ламинарлық режим кезінде гидравликалық үйкеліс коэффициенті неге тәуелді болады?Рейнольдс санына
Ламинарлық режим кезінде жылдамдықтың ең үлкен мәні қай жерде болады?құбырдың центрінде
Ламинарлық режимнен турбуленттікке өту байқалатын жылдамдықтың шектік мәні:
Манометр қандай қысымды көрсетеді?артық қысымды
Манометрлік қысым дегеніміз:,,,артық гидростатикалық қысым
Массалық күшке жататын күштер:,,ауырлық күші және инерция күші
Массасы 320 тонн мұнай көлемі 380 м3 ыдыста сыйып тұрса, оның тығыздығы қанша болады?C)842кг/м3 ;
Мәні атмосфералық қысымнан аз болса, ол:,,вакуумметрлік қысым
Определить расход воды через внешний цилиндрический насадок площадью 0,00785 (м2), если поддерживается постоянный напор, равным Н=1,2 м.,,Q=0,030 м3/с
2091690403860Параллель жалғанған 1, 2 және 3 құбырлардағы жалпы арын шығыны:
Параллель жалғанған 1, 2 және 3 құбырлардағы сұйықтың ағыс көлемі:,Q=Q1+ Q2 +Q3
Паскаль заңына сәйкес гидростатикалық қысым сұйық ішінде қалай таралады?барлық бағытта бірдей
Пито түтікшесін нені өлшеу үшін қолданады?орташа ағыс жылдамдығын
Пито түтікшесіндегі судың көтерілуі нені көрсетеді?жылдамдық энергиясы
Пьезометрлік биіктік деп нені атайды?салыстырма жазықтығы мен пьезометрдегі сұйық деңгейінің биіктігі
Пьезометрлік биіктік:,,мәні потенциальдық қысымға тең болатын сұйықтың көтерілу биіктігі
2105025170180Пьезометрлік түтікшені нені өлшеу үшін қолданады?сұйық қысымын
Рейнольдс саны неге байланысты болады?ағын пішіні мен ағыс жылдамдығына
Рейнольдс санын анықтайтын теңдеу: ;
Рейнольдс санының шектік мәні нешеге тең?2320
Су бетінде жүзіп жүрген дене мен судың беткі деңгейінің қиылысу сызығы:,,ватерсызық
2286000-3175Судағы гидравликалық соққыдан пайда болған толқынның таралу жылдамдығы:,,1435 м/с
Суды бір ыдыстан екінші ыдысқа тек вакуумнің көмегімен тасымалдайтын қысқа құбыр:,,сифон
Судың сығылу коэффициенті (ε) нені көрсетеді?судың сығылу дәрежесін
Судың сығылу коэффициенті қандай әріппен белгіленеді?ε
Судың сығылу коэффициентін анықтайтын теңдеу:;
232410099060834390146685Судың түтікшемен көтерілу биіктігі h (м) болса, жабық ыдыстағы вакуумнің мәнін қай теңдеумен есептейді ?
Судың ыдыстағы тесіктен ағуы кезінде оның ағыс жылдамдығы ескеріледі ме?әруақытта ескеріледі
Суреттегі тікбұрышты арнаның ені мен судың тереңдігі белгілі болса гидравликалық радиусты қай
723908890
теңдеумен есептейді? R=
Суреттегі тікбұрышты арнаның ені мен судың тереңдігі белгілі болса сулану периметрін қай теңдеумен есептейді?
χ =
305435563245Суреттен қысыммен айдау құбырларын табыңдар,,,3+4
Суреттен сораптың геометриялық көтеру биіктігін табыңдар.,,1
Суреттен сораптың геометриялық
сору биіктігін табыңдар.,,2
Суреттен сору құбырларын табыңдар.,,1+2

Сұйық қозғалысының үздіксіз, біртұтастығын білдіретін теңдеу:,,;
Сұйық тұтқырлығының кинематикалық коэффициенті қалай анықталады? ;
Сұйық ағынының нүктесіндегі жылдамдықты өлшейтін:,,Пито түтікшесі
Сұйық көлемінің кез-келген нүктесіндегі қысымның таралуы:,,барлық бағытта бірдей, өзгеріссіз болады
Сұйық қозғалысы кезінде ағын элементтері мәні немесе бағытымен өзгерсе, ондай қозғалыс:,,бірқалыпсыз
Сұйық қозғалысы кезінде ағын энергиясының бір бөлігі неге жұмсалады?үйкеліс күші мен жергілікті кедергілерге
Сұйық қозғалысы кезінде жылдамдық пен қысым уақытқа байланысты еш өзгермей, тұрақты сақталса – ол:,,реттелген қозғалыс
Сұйық қозғалысы кезінде оның жылдамдығы мен қысымы тек координата емес,уақытқа да тәуелді болса –оның аты:,,реттелмеген қозғалыс
Сұйық қозғалысы кезінде оның жылдамдығы мен қысымы уақытқа байланысты өзгермей,тұрақты болса -ол:,,,реттелген қозғалыс
Сұйық қозғалысы кезінде оның жылдамдығы мен қысымы уақытқа тәуелді болып, өзгеріп тұрса – ол:,,реттелмеген қозғалыс
Сұйық қозғалысы кезінде пайда болатын жанама кернеу («үйкеліс кернеуі») оның:,,,тұтқырлығы
Сұйық қозғалысын оқытудағы негізгі тәсілдің авторы:,,Эйлер ;
Сұйық немесе газды ортаның ағынын құрастырушы:,,элементар жылын
Сұйық нүктесіндегі толық гидростатикалық қысым неге тең?сұйық бетіндегі қысым мен артық қысымның қосындысына
Сұйық сығылуының көрсеткіші:,,көлемдік сығылу коэффициенті
Сұйық температурасының өсуі оның тұтқырлығына әсер етеді ме?тұтқырлығы азаяды
Сұйық үлес салмағының өлшем бірлігі:,,D)Н/м2 ;
Сұйыққа әсер етуші сыртқы күштерге қайсысы жатады?массалық және сұйық бетіндегі
Сұйыққа батырылған денеге әсер етуші көтергіш күш:,,дене ығыстырған сұйық көлемінің салмағына тең
Сұйықта жүзуші дененің тепе-теңдік күйінен ауытқығаннан кейін, өзінің бастапқы қалпына дәл қайта оралуы – дененің қандай қасиеті?орнықты жүзуі
Сұйықта жүзіп жүрген денеге әсер етуші Архимед күші қай нүктеге түседі?дененің сұйыққа бату центріне
Сұйықта шексіз шағын тұйықталған контур алып, оның барлық нүктелері арқылы ағыс сызығын жүргізсек нені аламыз?ағыс түтікшесін
Сұйықтағы қысымның өлшем бірлігі:,,Па
Сұйықтардың тепе-теңдік күйдегі және қозғалыстағы заңдылықтары мен оларды іс жүзінде қолдану туралы ғылымның аталуы:,,гидравлика
Сұйықтардың тепе-теңдік күйдегі және оның қозғалыстағы заңдылықтарын оқытатын механиканың бөлімі:,,,сүйық пен газдардың механикасы
Сұйықтың ағыс жылдамдығын өлшеуге қандай прибор қолданады?Пито түтікшесі
Сұйықтың ағыс көлемі қандай әріппен белгіленеді?
Сұйықтың ағыс көлемін өлшеуге қандай прибор қолданады?Вентури ағыс өлшеуіші
Сұйықтың орташа ағыс жылдамдығы қандай әріппен белгіленеді?
Сұйықтың бөлшектеріне басқа денелерден түсетін күшті қалай атайды?сыртқы күштер
Сұйықтың жазық беткейге әсер етуші қысым күшін есептейтін теңдеу:
Сұйықтың кез-келген нүктесіндегі пьезометрлік қысым неге байланысты болады?сұйық бетіндегі қысым мен нүктенің бату тереңдігіне
Сұйықтың кез-келген нүктесіндегі қысымды есептеуге арналған теідеу қалай аталады?гидростатиканың негізгі теңдеуі
Сұйықтың қисық беткейге әсер ету қысым күшінің тік құрастырушысы:
Сұйықтың қисық беткейге әсер ету қысым күшінің жазық құрастырушысы:,,
Сұйықтың қисық беткейге әсер етуші қысымын есептеу үшін нені табу керек?сол қысымның жазық және тік құрастырушыларын
Сұйықтың қисық беткейге әсер етуші толық артық қысым күші қай теңдеумен анықталады?
Сұйықтың қозғалыс режимін анықтайтын параметр:,,Рейнольдс саны
Сұйықтың температуралық коэффициенті:,,,сұйық көлемінің салыстырмалы көбеюінің температура өзгерісіне қатынасы
Сұйықтың тепе-теңдік күйі мен оның осы жағдайда басқа денелермен және газбен әсерлесу заңдылықтарын оқытатын гидравликаның бөлімі:,,гидростатика
Сұйықтың тесік пен қондырмадан ағу көлемін есептейтін теңдеуіндегі - нені білдіреді?ақыс көлемінің коэффициенті
Сұйықтың тесік пен қондырмадан ағу көлемін есептейтін теңдеуіндегі – Н нені білдіреді?сұйық арыны
Сұйықтың тесік пен қондырмадан ағу көлемін есептейтін теңдеуіндегі – нені білдіреді?тесік ауданы
Сұйықтың тесіктен ағу жылдамдығы теңдеуіндегі -дің белгіленуі:,,жылдамдық коэффициенті
Сұйықтың тесіктен ағу жылдамдығы теңдеуіндегі Н:,,арын
Сұйықтың тесіктен ағу жылдамдығын анықтау теңдеуі:
Сұйықтың тесіктен ағу көлемін анықтау теңдеуі:
Сұйықтың тұтқырлығы неге тәуелді болады?температураға
Сұйықтың үлес салмағын есептейтін теңдеу: ;
Сұйықтың ыдыстағы тесіктен ағысы кезінде негізгі сұрақ:,,ағыс жылдамдығы мен ағыс көлемін есептеу
Сұйықтың ыдыстан толық ағуы – оның тесіктен немесе қондырмадан қалай ағуы?айнымалы арын жағдайында
Сығылмайтын ортаға не жатады?мұнай және су
Сыртқы күштердің әсерінен сұйықтың шексіз қозғалуы (деформациялануы) - оның:,,аққыштығы
Сыртқы цилиндрлі қондырмадан аққан судың ағыс көлемінің коэффициенті нешеге тең болады?0,82
Сырттан әсер етуші қысымның өсуіне байланысты сұйық көлемінің өзгеруі – сұйықтың:,,,сығылуы
Тамшылы сұйық пен газдардың негізгі айырмашылығы:,,,газдар тамшылы сұйықтармен салыстырғанда аз сығылады
Температуралық көбею коэффициентін есептеу теңдеуі:,
Турбуленттік режим кезінде жылдамдықтың ең үлкен мәні қай жерде болады?кез-келген жерде
Турбуленттік қозғалыс кезінде Кориолисс коэффициентін нешеге тең деп аламыз?,,,1
Тұрақты арын Н=1,2 (м) жағдайында, ауданы 0,00785 (м2) болатын дөңгелек тесіктен судың ағыс көлемін есепте.,,Q=0,24 м3/с
Тұрақты арын Н=1,2 (м) жағдайында, ауданы 0,00785 (м2) болатын сыртқы цилиндрлі қондырмадан судың ағыс көлемін есепте.
Тұтқырлы сұйықтың ағынына арналған Бернулли теңдеуі:
Тұтқырлықтың динамикалық коэффициентін қандай әріппен белгілейді?μ ;
Тұтқырлықтың кинематикалық коэффициентін қандай әріппен белгілейді?ν ;
Түтікшедегі сұйық оның ыдыстағы деңгейінен биік орналасса, ол:,,капиллярлық
Тығыздығы ρ=1250 кг/м3 болатын сазды ерітіндімен толтырылған ұңғының h=85 м., тереңдігіндегі қысымын есепте.,,1,0 МП а
Тізбектей жалғанған 1, 2 және 3 құбырлардағы жалпы арын шығыны:
Тізбектей жалғанған 1, 2 және 3 құбырлардағы сұйықтың ағыс көлемі:,,Q=Q1= Q2 =Q3
Тік бұрышты жазық қабырғаның ауырлық центрі (АЦ) мен қысым центрі (ҚЦ) өзара қалай орналасады?ҚЦ төмен, АЦ жоғары орналасады
Тік жазық қабырғаға әсер етуші гидростатикалық қысым қалай бөлінеді?нүктенің бату тереңдігі өскен сайын қысым да көбейеді
Тік қабырғаға әсер етуші артық гидростатикалық қысымның бөліну эпюрасы қай суретте дұрыс көрсетілген?

21590340996Тік қабырғалы арнадағы судың тереңдігі - Н (м) белгілі болса, қысым ценрін қалай есептейміз?

Ұзын құбырларды өз кезегінде қалай бөледі?жай және күрделі құбырлар
Ұзындығы метр құбырдағы гидравликалық ылдый кай теңдеумен есептеледі?,,i=;
Ұзындығы метр құбырдағы пьезометрлік ылдый кай теңдеумен есептеледі?,,i= ;
Ұзындығы 100 м- ден көп, ал жергілікті шығыны жалпы арын шығынының 510 % аспайтын құбыр:,,ұзын құбыр
Ұзындығы 50 м-ге жетпейтін, ал жергілікті шығыны жалпы арын шығынының 510 % көп болатын құбыр:,,қысқа құбыр
Үлкен ыдысқа тереңдігі 1,5 м. су және тереңдігі 4,2 м., ал тығыздығы 900 кг/ м3 болатын мұнай құйылды. Осы ыдыстың түбіне түсетін артық гидростатикалық қысымды есепте.,,52 000 Па ;
Ыдыс түбіне әсер етуші қысым күші неге тәуелді болады?қысым мен ыдыс түбінің ауданына
Ыдыс түбіне әсер етуші толық қысым неге тәуелді болады?ыдыстағы сұйықтың тығыздығы мен тереңдігіне және сұйық бетіне әсер етуші қысымға
Ыдыстағы сұйықтың арыны (Н), қима ауданы () бірдей болғанда судың тесіктен және қондырмадан ағуында айырмашылық бола ма?судың қондырмадан ағуы тесіктен 20 % -ке көп
Ыдыстағы тесіктен судың ағу көлемін арттыру мақсатында оған жалғанатын қысқа тұрба:,,қондырма
Ыдыстың жазық қабырғасына түсетін қысым центрі оның ауырлық центрімен салыстырғанда қалай орналасады?төмен
Эпюр – графикалық тәсілмен ненің бөлінуін көрсетеді?сұйықтан қабырғаға әсер ету қысымын

Приложенные файлы

  • docx 8867907
    Размер файла: 624 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий