тесты гистология

Жануарлар лпаларыны рылысын, ызметін дамуын зерттейтін єылым:
гистология
анатомия
физиология
цитология
эмбриология

Белгілі функцияны ат аруєа арналєан рылысы  сас тарихи алыптас ан клеткалар мен клеткааралы заттарды комплексі:
лпа
м_ше
аєза
жасуша
аморфты зат

ѕлпаларды бірінші классификациясын 1853 жылы жасаєан єалым
Франс Лейдиг
Роберт Браун
Дюбуа-Реймон
М.Шлейден
Роберт Гук

Ф.Лейдиг пен А.Келликер лпаларды неше топ а бґлген:
4
5
3
2
6

А.А.Заварзинні лпаларєа жасаєан топтамасында жалпы маызды лпаєа не жатады:
эпителиальды лпа мен днекер лпа
днекер лпа мен жїйке лпасы
блшы ет лпасы пен эпителиальды лпа
блшы ет лпасы пен жїйке лпасы
ретикулалы лпа пен борпылда лпа

Шала жіктелген клеткаларды А.А.Заварзин алай атаєан:
камбиялы клеткалар
жїйке клеткалары
эндодермалы клеткалар
энтодермалы клеткалар
гистиоцит клеткалары

Histos грек сґзі:
лпа
жасуша
мїше
аєза
органоид

Аєылшын математигі 1665 ж. ґзі жасаєан микроскоппен тоз аєашыны рылысын зерттеп, "клетка" терминін енгізген єалым:
Роберт Гук
А.А.Заварзин
Ф.Лейдиг
Дюбуа-Реймон
М.Шлейден

Микроскопты алєаш растырєан кім:
З.Янсен, 1590 ж.
А.Заварзин, 1592 ж.
Р.Гук, 1665 ж.
Х.Гюйгенс, 1659 ж.
Л.Эйлер, 1620 ж.

Ресейдегі алєаш ы гистолог:
Н.М.Якубович
П.В.Горянинов
В.И.Беляева
И.И.Герасимова
И.Д.Чистякова

Гистология технологиясында олданылатын бояєыш табиєи заттар:
кармин жне гематоксилин
аналинді
фуксин
сафранин
метил кґгерткіші

Биологияда, медицинада жне ауыл шаруашылыєында кґп олданылатын діс:
радиография дісі
лпаларды ґсіру дісі
гистохимиялы діс
микрофотометрия
витальды бояу дісі

Алєаш ы жануарлар обьектісіне зерттеу жїргізген:
М.Мальпиги
А.Заварзин
А.М.Шумлянский
М.М.Тереховский
М.В.Ломоносов

Табиєи генетикалы лпа жїйесін сынєан єалым:
А.Рауберу
Ф.Лейдиг
Ф.Лейдиг
А.Заварзин
Ч.Дарвин

Цитоплазмада белоктар неше пайыз райды:
10-20
30-35
-2
8-9
4-5

Жасуша рылысын зерттеуде їлес ос ан єалым:
Н.Д.Насонова
Н.Г.Хлопин
А.А.Заварзин
Б.И.Лаврентьев
А.Н.Миславский

Салыстырмалы гистологияда лейкоцитарлы жїйені зерттеген єалым:
Г.К.Хрущева
А.А.Заварзин
А.Н.Миславский
В.А.Александрова
А.Л.Шабадаш

Гистохимияєа їлес ос ан єалым:
А.Л.Шабадаш
А.А.Заварзин
Б.И.Лаврентьев
В.А.Александрова
Г.К.Хрущева

Жїйке жїйесі бґліміні на ты рылысын аш ан єалым:
Б.И.Лаврентьев
К.Биша
К.Биша
Т.Шванн
Я.Пуркинье

Алєаш ы єылыми трєыдан лпа туралы тїсінік берген француз дрігері:
К.Биша
А.Л.Шабадаш
Т.Шванн
М.Шлейден
Я.Пуркинье

Эритроциттерді ай жылы, ай єалым ашты:
Левенгук, 1673
М.Мальпиги, 1671
Г.Галилей, 1612
Р.Гук, 1665
Мечников, 1600

Эпителиальды лпа бас алай алай аталады:
шекаралы лпа
ішкі орта лпасы
серозалы лпа
мамандалєан лпа
жалпа лпа

Днекер лпалар еміздікшелеріні їстінде орналас ан лпаны алєаш рет терминін сынєан єалым Рюйеш. Ол андай лпа:
эпителий
днекер
шеміршек
сїйек
мезенхима

Эпителиальды лпа клеткаларын алай атайды:
эпителиоцит
гранулоцит
агранулоцит
гистиоцит
эритроцит

Эпителийді бл тїрі адам мен сїт оректілерді ґкпе альвеолаларын, серозалы уыстарды жне серозалы абы шаларды беттерін астарлап трады:
мезотелий
бездік эпителий
мезенхима
тері эпителийі
ішек эпителийі

Эпителийді рылыс ерекшелігіне арай тїрлері:
бір абатты жне кґп абатты
кґп абатты жне екі абатты
їш абатты жне кґп абатты
тґрт абатты жне бір абатты
ос абатты жне дара абатты

Эпителийді онто жне филогенетикалы классификациясын жасаєан єалым:
Н.Г.Хлопин
А.А.Заварзин
Ф.Лейдиг
Дюбуа-Реймон
М.Шлейден

Эпителиальды лпаны негізін не райды:
клеткалар
аморфты заттар
талшы тар
сйы
тіндер

Эпителий їнемі сырт ы ортаны серінде болады. Осыєан байланысты оларды андай абілеті жоєары:
регенерациялы
орєанышты
трофикалы
ґткізгіштік
рефлекстік

Днді зона жалпа клеткаларды неше атарынан трады:
3-4
1-2
5-6
8-9
5-8

Жылтырлы абатыны клеткалары неше атар райды:
2-4
6-7
5-6
8-9
10-11

Теріде денемізді кеуіп кетуден, механикалы за ымданудан жне микробтарды енуінен орєайтын зат:
кератин
тропонин
тропомиозин
секреторлы клетка
сііруші клетка

Тарма талмаєан бір єана ґзегі бар без:
жабайы без
кїрделі без
ішек безі
экзокриндік без
эндоэпителиалды без

Егер ґзекті тарма талєан жїйесі болса, ол андай без:
кїрделі без
жабайы без
ішек безі
эндоэпителиалды без
экзокриндік без

Секреция процесі кезінде клетка толы тай бзылып, ґліп, ішкі рылымы секретке айналады. Бл ай без:
голокриндік без
апокриндік
мерокриндік
жабайы без
кїрделі без

Секрет тїзілу кезінде цитоплазманы їстігі бґліктері бґлініп, секрет рамына кіреді. Бл андай без:
апокриндік
мерокриндік
голокриндік
кїрделі без
жабайы без

Ішек эпителийіні барлы клеткалары неше саєатта жаарады:
30-36 саєат
2-3 саєат
40-45 саєат
40-45 саєат
6-9 саєат

Ауыз бен ґешті ішкі уысын, ынапты, кґзді мїйіз абыєыны бетін, тік ішекті арт ы бґлігін астарлайтын эпителий тїрі:
кґп абатты эпителий
бір абатты эпителий
целомды эпителий
бір абатты цилиндр пішінді эпителий
кґп абатты мїйізделуші эпителий

Адам мен жануарлар организмінде мезенхимадан дамитын лпа:
днекер лпасы
эпителий лпасы
сїйек лпасы
блшы ет лпасы
жїйке лпасы

Ат аратын ызметіне арай днекер лпасы андай тїрлерге бґлінеді:
ретикулярлы , борпылда , тыєыз днекер лпасы
бездік, са иналы, тыєыз днекер лпасы
целомды , мезенхималы днекер лпасы
сїйекті, шеміршекті, ретикулярлы днекер лпасы
ретикулярлы , борпылда , мезенхималы днекер лпасы

Днекер лпасыны рамы неден трады:
клетка, талшы , оймалжы-сйы зат, аморфты матракс
клетка, талшы , тор
клетка, тор, сйы ты
клетка, талшы , аморфты матракс
тор, талшы , оймалжы-сйы зат

Днекер лпасы андай ызмет ат армайды:
секрет бґлу ызметі
тґсеніш ызмет
механикалы ызмет
тірек ызметі
заттарды алмасуы

Фибробласттар мен гистиоциттер ай лпаны рамына кіреді:
днекер лпасы
эпителий лпасы
лимфа тїйіні
жїйке лпасы
блшы ет лпасы

Днекер лпасында андай талшы тар кездеседі:
коллагенді, эластиндік
коллагенді, хондральды
коллагенді, активті
коллагендік, механикалы
коллагенді, гистиолды

Май клеткалары немесе липоциттер неден пайда болады:
ретикулярлы клеткалар мен гистиоциттерден
ретикулярлы клеткалардан жне ядродан
ретикулярлы клеткалардан
клетка сйы тыєынан
ретикулярлы клеткалар мен фибриобласттардан

А май лпасы адамны ай бґлігінде орналас ан:
санда, бґкседе, бїйрек майында
ол, бас, жауырында
ала ан, ол, тырна та
жауырын, сан, бґкседе
жауырын, сан, бґкседе

Жаа туєан нрестеде немесе ыс ы й ыєа кететін сїт оректілерде андай май бай алады:
оыр май
а май
ызыл май
сары май
клетка тїзуші май

Организмде жара аттан т.б. себептерден жойылєан лпа орнын толтырып отыратын лпа:
днекер лпасы
жїйке лпасы
эпетилий лпасы
тері абаты
блшы ет лпасы

Склеротинні мезенхимасынан дамитын лпа:
шеміршек лпасы
борпылда лпа
ретикулярлы лпа
тыєыз днекер лпасы
блшы ет лпасы

Шеміршек лпасыны їш тїрі бар:
гиалиндік, серпілмелі, талшы ты
гиалиндік, талшы ты, ретикулалы
фибриобласттар мен гистиоциттер
гиалиндік, гистиоциттік
эластинді, гистиоциттік, ретикулалы

Сїйекті тыєыз затыны рылымды бірлігі:
остеон
остеоцит
остеобласт
эндост
остеокласт

Жануарларды сїйек лпасында организмде болатын барлы кальцийді неше пайызы жина талєан:
97%
63%
20%
15%
10%

Сїйекті жлдыз пішінді, кґп ґсінділі клеткасы:
остеоцит
остеокласт
остеобласт
остеон
периост

Ортасында Гаверс каналы бар пластинкаларды барлы жїйесін Гаверс жїйесі немесе алай атайды:
остеон
остеобласт
остеоцит
остеокласт
периост

Эритроциттерді рамыны 66% су, 33% не райды:
гемоглобиндер
ферменттер
липидтер
фагоциттер
моноциттер

Нейтрофилдер микроорганизмді стап алып орыта алады. И.И.Мечников оларды алай атаєан:
микрофагтар
макрофагтар
гранулоциттер
моноциттер
лимфоциттер

Днсіз лейкоциттерді 2 тїрі бар:
лимфоциттер, моноциттер
агранулоциттер, гранулоциттер
нейтрофилдер, моноциттер
фагоциттер, лимфа
моноциттер, гранулоциттер

Эритроциттерді ґмір сїру за тыєы:
100-120 кїн
variant>90-100 кїн
200-250 кїн
1 кїн
1-4 кїн

Ересек организмде гранулоциттерді дамуы айда жїреді:
сїйекті кемік ызыл майында
сїйекті а майында
сары уыз апшыєында
ґкпеде
жїректе

1мм3 андаєы тромбоциттер саны анша:
250 000 - 350 000
150 000 - 250 000
300 000 - 350 000
100 000 - 200 000
250 000 - 300 000

Лейкоциттерді ай жылы, ай єалым ашты:
1673 ж. Левенгук
1671 ж. Мальпиги
1600 ж. Мечников
1612 ж. Галилей
1665 ж. Гук


Жаа туєан нрестелерді 1 мм3 анындаєы эритроциттер саны анша:
6-7 млн.
2-3 млн.
1-2 млн.
8-9 млн.
1-1,5 млн.

Нейтрофилдер лейкоциттерді неше процентін райды:
50-70%
60-80%
10-20%
15-20%
20-25%

јанны дамуы:
гемопоэз
остеогенез
гомеостаз
гемолиз
эмбриогенез

јан жасалатын учаскелерде мезенхиманы клеткалары топтасып, дґгелектене жина талуын алай атайды:
ан аралшалары
ан пластинкалары
эритроциттер
лейкоциттер
гранулоциттер

Сары уыз апшыєы жойылєаннан кейін ан айда жасалады:
бауырда
бауырда
лимфа тїйіндерінде
кґкбауырда
ґкпеде

јрамы жаєынан анєа жа ын сйы плазма:
лимфа
ан тамырлары
тїтіктер
талшы тар
гемоглобин

Лимфа бездері ай жерде топталып орналасады:
ірі ан тамырларында
капилляр тамырларда
днекер лпада
эластикалы талшы тарда
лимфа тамырларында

Лимфа капилляр KабырCасы тек бір Kабат aлпадан тaрады. Ол Kандай aлпа
эндотелий
мезенхима
ретикуляры aлпасы
эпителий aлпасы
борпылдаK д‰некер aлпасы

Ересек адамда лимфа тїйіндері нешеу болады:
450-700
200-250
900
150-200
600-800

јрамында лимфа лпасы бар аєзалар:
тимус, кґкбауыр
ґкпе, бауыр
бїйрек
арын
жїрек

Бірыєай салалы блшы етті жиырылу ызметін андай жїйке жїйесі реттейді:
вегетативтік
соматикалы
жлын
сопа ша ми
вароли кґпірі

Бірыєай салалы блшы ет лпасыны рылымды элементі:
бірыєай салалы ет клеткасы
тропомиозин
тропонин
симпласт
симпласт

Сомалы ет деп ай лпаны атайды:
кґлдене жола ты блшы ет
бірыєай салалы клетка
жїректі ет лпасы
жїректі ет клеткасы
бірыєай салалы блшы ет лпасы

Кґлдене салалы блшы етті рылымды элементі:
симпласт
сарколемма
актин
миозин
саркоплазма

Саркоплазма дегеніміз:
блшы ет талшыєыны цитоплазмасы
блшы ет клеткасы
блшы ет ядросы
блшы ет белогы
блшы ет талшыєы

Кґлдене жола ты блшы еттерді зерттеген анатомик:
П.Ф.Лесгафт
И.П.Павлов
С.И.Лебедкина
Н.Я.Герне
А.А.Заварзин

Сарколеманы «саркос» деген грек тілінен алай аударылады:
ет
абы ша
сіір
талшы
клетка

Блшы еттерді зерттейтін єылым:
миология
остеология
миокардия
кардиология
ангиология

Адам денесіндегі блшы еттер саны:
600-ден астам
200-ден астам
300-ден астам
100-ден астам
800-ден астам

Жаа туєан нрестені блшы етіні тїсі:
ашы ызыл
кїре ызыл
ош ыл ызыл
шиедей ызыл
сарєылт ызыл

Бір-біріне арама- арсы жмыс істейтін блшы еттер:
антогонистер
синергистер
фиксаторлар
атайтушы фиксатор
локомоция

Бір алыпты имылсыз атайтып стайтын еттер:
фиксаторлар
антогонистер
синергистер
локомоция
хронаксия

Блшы ет жиырылуына ажетті энергия кґзі:
гликоген
миозин
актин
тироксин
тропонин

Жїрек блшы ет клеткасы:
миокард
симпласт
кардиомиоцит
эндокард
эпикард

Блшы ет талшыєында кґлдене жола ты алай атайды:
аралы жола
орталы жола
шеткі жола
алдыєы жола
медиальді жола

Жїйке жїйесіні негізгі рылымды элементі:
жїйке лпасы
сїйек лпасы
шеміршек лпасы
эпителиальды лпа
днекер лпасы

Орталы а тебетін жїйкені аты:
афференттік
эфференттік
сезімдік, аралы
адаптивті
ассоциативтік

Нейрондарды байланысы:
синапс
аксон
дендрит
глия
эффектор

Жїйке клеткаларыны алыпты ызметтеріні іске асуында маызды рольді ат аратын денесі мен талшы тарына жабысып тратын рылымды алай атайды:
нейроглия
талшы тар
дендриттер
биополярлы нейрондар
невриттер

Орталы жїйке жїйесіндегі тежелуді аш ан єалым:
И.М.Сеченов
И.П.Павлов
И.К.Анохин
А.Шеррингтон
М.Жмабаев

Нейронны рылысына кіретіндер:
дендрит, аксон, сома
сома, дене
эффектор, дендрит
аксон, глия
дене, эффектор

Импульстарды клетканы денесіне ґткізетін ґсінділерді алай атайды:
дендрит
аксон
неврит
синапс
ацетилхолин

Импульстарды клетканы денесінен бас а клеткаларєа немесе шеткі органдарєа ґткізетін ґсінділер:
аксон
синапс
дендрит
неврит
ацетихолин

Тері негізіні еміздікше абатында сипап сезетін денешік:
Мейснер
Гольджи-Мацциони
Фатер-Пачини
Гуффини
генитальды денешіктер

Денешікті капсуласы ґте ж а андай талшы тан трады:
коллагендік
ретикулалы
эластикалы
фиброзды
кілегейлі

јозудан пайда болєан тітіркендіргіштерді абылдап импульске айналдыратын рылым алай аталады:
рецепторлар
синапс
гормондар
жїйке талшы тары
нейрондар

Вегетативтік жїйке жїйесіні ызметі бойынша бґлімдері:
симпатикалы жне парасимпатикалы
соматикалы жне парасимпатикалы
диффузиялы жне ганглиозды
ганглиозды жне симпатикалы
тїтікшелі жне симпатикалы

Тітіркендіруге аєзаны жїйке жїйесі ар ылы жауап беру асиетін алай атайды:
рефлекc
тітіркену
айєыру
кїйзелу
озу

Бір єана ґсінді болатын омырт асыз жануарларда жне омырт алы жануарларды эмбриональды даму кезеінде кездесетін нейрондарды алай атайды:
униполярлы
мультиполярлы
биополярлы
диполярлы
псевдоуниполярлы

Эритроцит дамуы ересек сїт оректілер мен адамда негізінен айда жїреді
јызыл май
Сары май
Нейтрофиль
гелоабинде
Базофиль

Эозиофилдер мен базофиль арасындаєы тїссіз клетка
Нейтрофилдер
Лимфоцит
Моноциттер
Геопоэз
Тромбоцит

јан жасалуыны неше тїрі ажыратылады
2
3
1
4
5

Эритроцитті неше (%) гемоглабин алады?
30
40
50
60
20

Ретикула сґзіні латын тілінен аудармасы?
Тор
Куб
Пирамида
Дґгелек
Дрыс жауабы жо

јанны тїссіз клеткасы
Лейкоцит
Эритроцит
Тромбоцит
Моноцит
Гемопоэз

јан пластинкасы
Тромбоцит
Лейкоцит
Тимус
Лейкоцит
Базофиль

Лимфацит нрестеде
60%
70%
50%
40%
30%

Базофильдер лейкоциттерді неше (%) райды?
0,5-тен 1%
0,6-тен 1%
0,7-тен 1%
0,5-тен 3%
4-тен 1%

Кіші лимфоциттерді неше популяцияєа ажырайды
2
3
4
5
1

Жоєары сатыдаєы жануарларды организмінде ке таралєан лпа
Меншікті
Днекер лпа
Тыєыз
Борпылда
Бріде

Морфологиялы жне физиологиялы ерекшелігіне байланысты нешеге бґлінеді?
2
7
4
6
5

Тыєыз днекер лпа нешеге бґлінеді?
2
7
4
6
5

Борпылда алыптаспаєан днекер лпаны негізгі клеткаларыны бірі
гистиоциттер
Бріде дрыс
меншікті
алыптас ан
Тыєыз

Гистиоциттерді пішіні
Тра сыз
Куб
Пирамида
Дґгелек
Жарты ай

Мезинхимадан немесе перициттерден пайда болады
Фибробластлер
Тыєыз днекер лпа
Борпылда днекер лпа
Липоциттер
Дрыс жауабы жо

Фибробласт неше зонаєа ажырайды
2
3
4
5
6

Гистиоциттерден не пайда болады?
май клеткалары
тыєыз
борпылда
алыптас ан
јалыптаспаєан

Тіршілікке ажетті энергия кґзі
май лпасы
алыптас ан
алыптаспаєан
тыєыз
Дрыс жауабы жо

Толы клетка айда бай алады
кґмей безінде
Жыныс безі
јал ан безі
ерін жиегінде
јла маында

Толы клеткаларды цитоплазмасында тїйіндер.
variant>кґп болады
Аз болады
Жауап жок
болмайды
Цитоплазмасы болмайды

Пішіні сопа ша немесе жмыр клетка
плазмалы
толы
пигменттік
перициттер
Дрыс жауабы жо

В-лимфоциттерден пайда болады
плазмациттер
толы
перициттер
пигменттер
Дрыс жауабы жо

Нені кґп болуына байланысты цитоплазмасы базофильді болып келеді
РНј-ны
ДНј-ны
лизосома
пластид
Ядро

Перициттерді бас аша алай атайды?
адвентициялы клетка
Пигменттік клетка
плазмациттер
толы клетка
Дрыс жауабы жо

Оптикалы микроскоппен араєанда ядросы сопа ша келетін клетка
адвентициялы клетка
Пигменттік клетка
плазмациттер
толы клетка
Дрыс жауабы жо

јалыптаспаєан днекер лпа кездесетін клетка
Пигменттік
пигменттіксіз
плазмациттер
толы клетка
Майлы

Латыннан аударєанда «сырттан келген» клетка деп аталады?
перициттер
толы
плазмалы
майлы
Пигменттік

Организмні иммунды жїйесіні маызды компоненті - антиденелерді бґледі
плазмалы
толы
перициттер
майлы
Пигменттік

ѕры тануда алдымен не тїзіледі?
шеміршек а асы
сїйек
диафиз
майлы дене
јан тамырлары

Адамны шеміршегі анша жас а дейін сїйекке айналады?
23-25
30-35
18-19
40-45
50-53

Сїйек неше жолмен дамиды?
2
3
4
5
6

Остеобластлер не тїзеді?
аморфты клеткааралы зат пен коллаген талшы тар
Сїйек лпасын
мукопротоид
мукополисахарид
Барлыєы дрыс

Ірі талша ты сїйек лпасыны ішінде не пайда болады?
остеондар
остеоциттер
остеобластлер
майлы
Шеміршек

Остеокластлер неге байланысты
ферменттерге
оттегіне
перициттерге
артерияєа
Кґмір ыш ыл газына

Сїйек шыбы тарыны арасында не болады?
ан тамырлары
Сїйек тїзуші лпа
перициттер
шеміршек
Днекер лпа

Сїйек дамуындаєы бірінші жолды ата
ры ты днекер лпасыны жне мезинхимада
Шеміршекті орнына
Сїйекті шеміршекке айналуы
сїйекті пайда болуы
Дїрыс жауабы жо

Сїйек дамуындаєы екінші кезе
шеміршекті орнына дамуы
Сїйекті шеміршекке айналуы
ры ты днекер лпасыны жне мезинхимада
сїйекті пайда болуы
Дїрыс жауабы жо

Сїйекті дамуы
остеогенез
мезинхима
перимердия
периостеогенез
Остионгенез

Эпифизді диафизден б ліп тратын сызы ты,ата
эпифиздік сызы
Диафиздік сызы
Эпидиафиздік сызы
мезинхима
Периостеобласт

Коллаген талшы тарына андай элемент жиналуына кедергі жасайды?
Ca
Fe
Al
K
O

Клеткааралы затты органикалы бґлігі анша процеті коллаген талшы тарынан трады?
95-99%
80-85%
95-100%
70-75%
60-65%

Сїйек андай лпадан пайда болєан?
днекер
Блшы ет
эпителий
жїйке
Дрыс жауабы жо

Коллаген талшы тарында кальцийді жиналуына кедергі болатын не?
мукополисахарид
липид
Минералды тздар
фосфотаза
Дрыс жауабы жо

Шеміршекте ан тамырлары бола ма?
жо
иа
Коп болады
аз болады
Дрыс жауабы жо

Жабайы ірі талшы ты сїйектен тратын шын маєынасында днекер лпалы сїйек не?
сїйек манжеткасы
сїйек
тіс
шаш
Барлыєы дрыс

Диафизді ортасынан басталєан шеміршекті бзылуы неше эпифизге тарайды?
2
3
4
5
6

Остеокластлерді їлкендігі нешеге жетеді?
100мкм
200мкм
50мкм
150мкм
300мкм

Шеміршек а асыны ґсуі белгілі шекте єана жїреді, кейін ґсуі то тап, ыдырап неге айналады?
сїйек
сїйек манжеткасы
тіс
шаш
Барлыєы дрыс

Нерв клеткаларыны цитоплазмасына тн арнаулы органеллалар
Ниссль тїйіршіктері мен нейрофибрилла
нейрофибрилла
Ниссль тїйіршіктері
рефлекторлы доєа
Нервттер

Сїт оректілерді миындаєы белокты брі неше кїнде жаарып отырады?
14
15
13
5
20

Нейрондарды ґзара жанас ан жерін алай атайды?
синапс
нейрон манжеткасы
белок
сенастер
нейрида

Синапс сґзін грек тілінен аударєанда андай маєына білдіреді?
байланыс
сезім
рефлектор
аралы
Сезімдік

Нейроглияны клеткалар саны нейрондарєа араєанда андай?
10 есе кґп
15 есе кґп
20 есе кем
20 есе кґп
10 есе кем

Синапсты саылауыны ені?
15-20нм
20-25нм
30-35нм
5-10нм
10- 15нм

Ацетилхолинді бґлетін нейрондарды ылый атайды?
холинэргалы
адренэргалы
серотонинэргалы
пептидэргалы
Дрыс жауабы жо

Нейрофибриллалар нерв лпасын кїміс тздарымен ґдеген кезде цитоплазма бай алатын жііщке жіптер нейрофибриллалар невр клеткаларыны денесінде не райды?
тор
їшбрыш
шар
ромб
Пирамида

Бір клетканы ґзінде секундына орта есеппен анша белок синтезделеді?
15000
20000
12500
25000
16000

Синапсиы кґпіршіктерде не болады?
медиаторлар
нейрофибриллалар
озєаушы
нерві
байланыс

Глиалы абы шалармен апталєан нерв клеткаларыны ґсінділерін алай атайды?
нерв талшы тары
периваскуляр
нейрон
нейрон басы
нейрофибрилла

Миелин невр талшыєын толы тай аптамайды, белгілі аралы та їзіледі. Їзілген жерін алай атайды?
Ранвьен
Шмидт-Лантерман
Шванн
Гассер
Дрыс жауабы жо

Плазмалы мембрананы осы ос абатын мезаксон» деп айт ан кім?
Гассе
Шмидт-Лантерман
Шванн
Ранвьен
Дарвин

Миелиндік абы шада ґзілістер арасында кішкене саылаулар болады, ол кімні кесіндісі деп атайды?
Шмидт-Лантерман
Ранвьен
Шванн
Гассер
Дрыс жауабы жо

Кґзде шамамен анша тая ша болады?
125млн
200млн
150млн
100млн
50млн

ѕлуда рецепторлы клеткаларды неше тїрі бар?
2
3
4
5
6

Рецепторларды пішіні мен функциялы ерекшеліктері андай?
тїрліше
бірдей
Алма трізді
алмрт трізді
Шар

Меркельді клеткаларыны цитоплазма тїсі?
а шыл
ара
ызыл
кґк
Жасыл

Гассер термині ай жылы єылымєа енгізді?
1959 ж
1960 ж
1961 ж
1958 ж
1957 ж

Меркель клеткаларыны диаметрі?
65 -80 нм
19-60 нм
0-75 нм
60-65нм
20-45нм

Сїт оректілер рыєыны дамуы жґніндегі маєлматтарды ай елді єалымдарынан кездестіруге болады?
Їндістан, јытай
јаза стан, Ресей
Сирия.Вавилон
Франция, Испания
Египет, јаза стан

Жануарларды жаралуы мен эмбрионды даму фактілерін тїсіндіруге рекет істеген
Кґне Грекия єалымдары
Їнді єалымдары
Ассирия єалымдары
Франция єалымдары
јаза стан єалымдары

Аристотельді ебегі
Жануарларды пайда болуы туралы
Жануарлар лемі
Жануарлар тіршілігі
Жануарлар туралы
Брі дрыс

Трні брі жмырт адан дамыды»-деген кім?
Гарвей
Аристотель
Дарвин
Линней
Демокрит

јазіргі эмбриология єылымыны негізін салушы
Бэр
Аристотель
Вольф
Эмпидокс
Дарвин

К.М.Бэрді «Жануарлар дамуыны тарихы» деген еібегі ай жылы шы ты?
1828 ж
1860 ж
1881 ж
1848 ж
1829 ж

Адамны хромосома саны анша?
46
23
50
60
15

јстарды жмырт а клеткасы
жмырт аны сары уызы
сперматозоид
жмырт а
гаплоидты
Диплоидты

Сперматозоидтар мен жмырт а клеткаларына тн
гаплоидты
диплоидты
ядролы
осарлы
Дрыс жауап жо

Жануар шуетіндегі сперматозоидтарды кґрген єалым?
Левенгук
Гарвий
Дарвин
Аристотель
Демокрит

Аналы жыныс клеткасын алай атайды?
Жмырт а клеткасы
сперматогенез
сперматозоид
спермия
Аналы спермия

Жмырт а клеткаларыны ерекшелігі
сары уызды болуы
Ядрошыты болуы
Ірі болуы
озєалєыштыєы
Мґлдір болуы

Сарыуыз неден тїзіледі?
белоктан
жмырт адан
аталы тан
калийден
Фасфалиннен

Бірінші абы шаны алай атайды?
сарыуыз
аталы
аналы
гаметогенез
Зигота

Сарыуызы жо болса, алай атайды?
альцитальды
гомолецитальды
изоцетальды
полярлы
Полярсыз

Аталы гаметаларды даму циклін алай атайды?
сперматогенез
гаметогенез
Жмырт а клеткасы
жасушалы
Зиготолия

Сперматогенез неше дуірге бґлінеді?
5
6
6
4
3

Пісіп-жетілу дуірінде интерфаза андай ызмет ат арады?
клетка 2 рет бґлінеді
јыс ырып, жуандайды
ѕзарып,жіішкереді
ѕзарады
Экваторєа жиналады

Хромосомаларды саны 2 есе кемиді ай кезеде
мейоз
митоз
профаза
метафаза
Анафаза

Пісіп жетілуден кейін андай кезе алыптасады?
алыптасу
ґсу
даму
кґбею
Жетілу

Жыныс органыны кїрделі бґлігі
аталы жыныс бездері
Аналы жыныс бездері
ѕры
гамета
Зигота

Аталы жыныс безіндегі ирек шует талшы тары
1-2
2-3
3-4
6-8
6-9

Ирек каналшы тары андай талшы тарєа айналады?
тік
Кґлденен
тай
жазы
Экваторлы

Ирек талшы тарды арасын не алып жатады?
ан тамырлары
аталы
лпа
ядро
Жасуша

Аналы жыныс бездері андай органдар?
жп
та
Дара
кїрделі
Дрыс жауап жо

Овуляция деген не?
Жмырт а клеткасыны т ым безінен рса уысына тїсу
Аналы жыныс безі
Аталы жыныс безі
Графф кґпіршігі
Микель штары

Овуляция йелдерде неше кїнде жїріп отырады?
28
60
30
19
15

Графф кґпіршігіні пісіп жетілу тртібі неше жас а созылады?
45-50
15-20
15-20
58-68
78-98

ѕры тануды нтижесінде не тїзіледі?
зигота
ры
аталы
аналы
гамета

ѕры тану деген не?
аталы жне аналы жыныс клеткаларыны осылуы
Жетілу
даму
кґбею
ґсу

ѕры тану айда жїреді?
жмырт а ґзегінде
аталы та
Жмырт а мойнында
аналы ауызда
Дрыс жауабы жо

Цитологияны алыптасуы неге байланысты
микроскоп а
лупаєа
электронды микроскоп а
жасушаны бояу дісіне
радиоавтографияєа

Жасушаны алєаш рет тап ан
Р.Гук
М.Мальпиги
А. Левенгук
Н. Грю
Моль

Жасуша теориясыны негізін алаєан
Шлейден, Шванн
Шванн,Моль
Шлейден, Моль
Шлейден, Вирхов
Моль ,Вирхов

ёр «жасушадан жасуша» пайда болады принципіні авторы
Вирхов
Шлейден
Моль
Тюрпен
Шлейден

Жасуша теориясы ай жылы ашылды
1838
1750
1890
1931
1841

Жасушаны зерттеу дістері
флуоресцентті
центрифугалау
спектроскопия
жылыту жаєдайында
айнату жаєдайында

Радиоавтография дісі андай ма сатта олданылады
жасушадаєы биосинтез процесіне
жасушаны бґліну процесіне
озєалыс процесіне
жтылу процесіне
сііру процесіне

Алєаш рет жасушаны неден кґрді
тыєын лпасынан
эпидермистен
эвгленадан
амебадан
эпиблемадан

Алєаш ы ядро неден табылды
тауы жмырт асынан
ґсімдік жасушасынан
жлын лпасынан
эпидермистен
эндодермадан

Табаланєан изотоп дісі айда олданылады
радиоавтографияда
жары микроскопында
электронды микроскопта
араєы ала дісінде
арама арсы фазалау дісінде

Жасушаны рєа салмаєын андай діспен аны тайды
интерференционды микроскоппен
араєы ала дісімен
флюоресцентті микроскоппен
полярлы микроскоп дісімен
центрифугалау дісіне

Жасушаны рамына енетін заттарды негізін не райды
су
а уыз
кґмірсулар
нуклеин ыш ылдары
майлар

Нуклеин ыш ылдары жасушаны анша бґлігін райды
1%
10%
20%
5 %
7%

Суды ат аратын ызметі
Тасымалдаушы жне еріткіш
катализатор
а паратты
энергетикалы
орлы

Жасушадаєы катализаторлар ызметін не ат арады
а уыз
майлар
кґмірсулар
спирт
нуклепротеидтер

Жасушадаєы биополимерлер деген не
макромолекулалары мономерлерден ралєан, жоєары молекулалы органикалы рылымдар
бейорганикалы заттар
минералды тздар
ахроматин ршыєыны жіптері
кґмірсулар

Майлар андай ызмет ат армайды
катализатор
рылысты
энергетикалы
орлы
зат алмасу

ДНј мен РНј рамына не кіреді
фосфор ыш ылыны алдыєы
рибоза
урацил
тимин
глюкоза

Жасушада орєаныш ызметін ат армайды
акуыз
нуклеин ыш ылдары
майлар
спирт
сулар

Жасушаны химиялы рылымыны 95% райтын элементтер
оттегі, кґміртегі, сутегі, азот
оттегі, кальций, фосфор, азот
сутегі, кґміртегі, азот, кїкірт
кґміртегі, темір, сутегі, азот
·iant>темір,оттегі, азот

Моносахаридтер мыналарды айсысы?
триоза, тетроза, пентоза, гексоза, гептода
сахароза, мальтоза, лактоза, крахмал
гликоген, целлюлоза, хитин, инулин
лактоза, каллоза, инулин, сахароза
инулин, хитин, сахароза

Майлар мен кґмірсуларды синтезі айда жїреді?
эндоплазмалы тор
лизосома
гольджи комплексі
вакуоль
клетка орталыєында

Тегіс эндоплазмалы торды бетінде ай заттарды молекулалары синтезделеді?
минералды тздар
нуклеотидтер
кґмірсу
белоктар
майлар

Пентоза антыны пуринді немесе пиримидинді негіздермен осылысы алай аталады:
нуклеин ыш ылы
нуклеотид
ДНј
нуклепротеид
гликопротеид

ДНј-ны мономері мыналарды айсысы:
нуклеотид
амин ыш ылы
лизосома
нулисомик
моносомик

Жасуша осындылары дегеніміз не?
ор жинау функциясын ат аратын, болуы міндетті емес, клетканы ґлі компоненттері
барлы клеткаларєа орта функцияларды ат аратын, міндетті, тірі компоненттер
барлы клеткаларєа орта функцияларды ат аратын, міндетті, клетканы ґлі бґлімдері
ор жинау функциясын ат аратын, міндетті емес клетканы ґлі бґлімдері
клетканы ґлі бґлімдері «клетканы рамы»

Жасушаны химиялы рамыны 1,9% алатын элементтер:
K, Mg, Na, Ca, Fe, S, P, Cl
Na, Ca, Cl, Pb, Zn, Mo, Fe, H
Fe, S, Cl, P, Mo, Pb, N, O
H, O, C, N, Na, Ca, Fe, K
Р, С, Т,К, Fe Na, Са, Сд.

Жасушаны бейорганикалы рамына кіретін маызды катиондар:
K+, Na+, Ca2+, Mg2+
K+, Cl-, HCO-3
Fe2+, Mg2+, Na+, Ca2+
Ca2+, Zn2+, Cl-, Mg2+
Cl-, Mg2+Na+, Ca2+

Жасушаны мембраналы рылымы
митохондрия
рибосома
хромосома
жасуша орталыєы
центриоль

Жасушаны мембранасыз рылымы
рибосома
пластид
митохондрия
аппарат Гольджи
микротїтікше

А уызды тїзілуі айда ґтеді
полирибосомада
ірі рылым бґлігінде
пластидте
барлы жауабы дрыс
центриольда

Полирибосома тїзілуіне ажетті ион
магний
темір
калий
мыс
кальций

Рибосоманы ат аратын ызметі
а уыз тїзу
кґмірсу тїзілуі
майды тїзілуі
а парат тасушы
орєаныш

Жануар жасушасында кездеспейтін рылым
пластид
рибосом
митохондрия
Гольджи аппараты
митохондрия

Рибосома айда шоєырланєан
эндоплазмалы торда
митохондрияда
пластидте
цитоплазмада
пластидте

Полисома тїзілуі їшін не ажет
магний
хлор
темір
калий
мыс

Жасушадан секретті бґліну жолдары
апокринді, голокринді, мерокринді
митозды, амитозды, эндомитозды
фагоцитоз, пиноцитоз
десмосомды, мезокринді, сингалды
эндомитозды, сигалды

Жасушаны секреторлы функциясын мына органоидтарды айсысы ат арады
Гольджи комплексі
ядрошы
эндоплазмалы тор
лизосома
пластид

Секрецияны ай тїрінде жасушаны тїгел рамы секретті ґніміне айналады
голокринді
апокринді
мерокринді
мезокринді
монокринді

Гольджи комплексіні рылымы
тїтікшелер, кґпіршіктер, цистерналар
кґпіршіктер, рибосомдар
тїтікшелер, фибрилдер
кґпіршіктер, рибосомдар
цистерналар, макрофибрилдер

Гольджи комплексіні ат аратын ызметі
секреторлы
тыныс алу
озєалу
фотосинтез
кґбею

Лизосома рамында болатын фермент
гидролаза
синтетаза
редуктолаза
лиаза
протеаза

Лизосома андай діспен аны талды
центрифугалау
жасушаны ґсіру ар ылы
электронды микроскоп ар ылы
араєы ала дісі
фазалы контрастылы

Рибосома рамына не кіреді
а уыз, РНК, су
РНК, майлар, су
РНК, мыс, су
ДНК, а уыз,су
мыс, су, майлар

Гольджи аппаратындаєы кґпіршіктер
1 мембраналы
2 мембраналы
мембранасы жо
жартылай жарєа ты
їш мембраналы

Гольджи аппаратында андай ґнім жина талады
секрет, май тамшылары, сары зат
секрет ґнімі
а уыз тїзіледі
сары зат тїзіледі
майлар тїзіледі

Хлоропласты рылымы
грана, тилакоид,строма, ламелла, ос мембраналы
строма, бір мембраналы,грана, ламелла, тилакоид
криста, бір мембраналы, грана, матрикс
ос мембраналы ,строма, ламелла
криста, строма, грана, ламелла

Хлорофилл айда орналасады
тилакоидта
стромада
ламеллада
абы шада
матриксте

Хлоропласта кґмірсуды тїзілуі айда ґтеді
стромада
ламеллада
гранада
тилакоидта
матриксте

Хлоропластпен митохондрияны  састыєы
ос мембраналы,стромалы, ДНК, рибосом
ос мембраналы, стромалы, ДНК, хлорфилл
стромалы, абы шалы, кристалл, ДНК
стромалы,ДНК, рибосом
ДНК, стромалы, кристалл

Хлорпласты сырты немен апталады
їш абатты ос мембраналы
їш абатты бір мембраналы
целлюлозалы
кутикулалы
эпиблемалы

Хлоропласты іші неден трады
стромадан
цитоплазмадан
гиалоплазмадан
кариоплазмадан
миксоплазмадан

Хлоропласты мембраналы рылымы неден трады
ламелладан, тилакоидтан
тилакоидтан, гранадан
кристадан, ламелладан
гранадан, кристадан
тилакоидтан, матрикстен

Ламелла деген не
жіішке каналшалар
тегіс апшы шалар
тилакоидтар жиынтыєы
жасуша шырыны
тїтікшелер

Тилакоид деген не
тйы аптар
жіішке каналшалар
граналар
жасуша шырыны
тїтікшелер

Грана деген не?
тилакоидтар жиынтыєы
ламелла жиынтыєы
жасуша шырыны
каналшалар
матрикс

Кїн сулесін сііру айда ґтеді
тилакоидта
ламеллада
стромада
матриксте
лейкопласта

Хлоропласты тїсі неге байланысты
хлорофиллге
каротинєа
ксантофиллєа
флавоноид а
лейкопласт а

Хлорофилл айда шоєырланады
тилакоидта
ламеллада
стромада
матриксте
хромопласта

Хлорофилл молекуласы неден трады
магний
мыс
темір
калий
кальций

Фотосинтезді жары сатысы айда ґтеді
гранада
стромада
ламеллада
тилакоидта
матриксте

Хлоропластар айда кездеседі
ґсімдік жасушасында
жануар жасушасында
бактерияда
вируста
амебада

Хлоропласты стромасы
тїссіз
жасыл тїсті
сары тїсті
ызєылт тїсті
а тїсті

Ядроны рамы неден трады
хромосома, ядрошы
хромосома, пластид
рибосома, пластид
рибосома, хромосома
хлоропласт, пластид

Ядроны іші немен толтырылєан
нуклеплазма
миксоплазма
гиалоплазма
цитоплазма
плазмалемма

Интерфазалы ядроны ат аратын ызметі
бґлінуге даярлы кезеі
бґлінуді бірінші кезеі
бґлінуді соєы кезеі
цитоплазманы бґлінуі
ядрошы синтездеу

Интерфазалы ядро неше кезенен трады
3
2
4
5
6

Интерфазаны е за кезеі
пресинтетикалы
синтез
постсинтетикалы
синтез соы
метасинтетикалы

Интерфазаны е ыс а кезеі
постсинтетикалы
синтез
пресинтетикалы
ДНК синтезі
метасинтетикалы

Перенуклеарлы кеістік деген не
Ядроны екі мембранасыны аралыєы
ішкі мембраналы кеістік
ядро мембранасыны сырты
нуклеоплазма
плазмалемма

Ядролы рылым
эукариоттылар
прокариоттылар
вирустар
кґк жасыл балдырлар
бактериялар

Жасушадаєы ядро саны
бірнешеу
жо
екеу
кґп
їшеу

Интерфазалы ядроны жары микроскобындаєы кґрінісі
тїссіз, рылымсыз
ою тїсті
ыртысты
атпарлы
сызы ты

Ядроны мґлшері
1 мкмнен 1 мм
1мм
3мкм
1мкмнен аз
5 мкм

Митохондрия неден трады
ос мембраналы, строма, криста, рибосомадан
бір мембраналы, строма, ламелла
ос мембраналы, граналы, рибосомды
ос мембраналы, стромалы
перенуклеарлы кеістік, стромалы

Криста деген не
ішке арай майыс ан ґсінді
цитоплазма бґлімі
сырт ы мембрана ґсіндісі
химиялы компонент
пластид

Митохондрияны ат аратын ызметі
кїш беретін станция
май тїзу
кґмірсу тїзу
а уыз тїзу
липид тїзу

Митохондрия андай рылым
мембраналы
мембранасыз
тїтікшелі
каналдар мен тїтікшелерден тратын
цистерналардан

Ішкі мембрана тїзетін рылым
криста
тилакоидты
атпарлы
тегіс
граналы

Митохондрияны іші неден трады
стромадан
цитоплазмадан
гиалоплазмадан
ауадан
плазмалеммадан

Митохондрия неге абілетті
ісініп ,кґлемін лєайтуєа
ісініп кґлемін лєайтпауєа
ісінуге абілетсіз
кґлемін лєайтпайды
ісінуге абілетті

А уыз, май жне кґмірсуларды энергия бґле отырып тотыєуы айда ґтеді?
митохондрияда
лейкопласттарда
эндоплазмалы торда
гольджи комплексінде
рибосомада

Миксоплазма деген не?
гиалоплазма
кариоплазма мен цитоплазманы осындысы
митохондрияны гомогенді сйы тыєы
ядро сґлі
ядро шырыны

Ядрошы ты ат аратын ызметі
рибосомаларды ґндіру
клетканы бґлінуіне тікелей атысу
хромосоманы рамына ену
генетикалы маєлматты тасымалдайды
хромосоманы тїзеді

Ядроны рєа салмаєыны 70-96% не райды?
а уыз
кґмірсу, липидтер
нуклеин ыш ылдары
майлар, кґмірсулар, ферменттер
ферменттер,липидтер

Ядроны ай бґлігінде ДНј молекуласы орналас ан
хромосомада
ядро сґлінде
ядрошы та
ядро абы шасында
ядро шырынында

Рибосоманы рылымы
мембранасыз
мембраналы
жартылай ерітінді
коацерват
коагуляция

Эндоплазмалы тор
мембраналы рылым
мембранасыз рылым
борпылда рылым
саылаулы рылым
торлы рылым

Эндоплазмалы торды ашылуы неге байланысты
электронды микроскоп а
жары микроскопына
авторадиографияєа
центрифугалауєа
радиографияєа

Эндоплазмалы торды абырєалары неше абатты
їш абатты бір мембраналы
їш абатты екі мембраналы
бір абатты екі мембраналы
бір абатты бір мембраналы
бір абатты,мембраналы

Гранулярлы эндоплазмалы торды рылымына мыналарды айсысы енеді
каналдар, вакуольдер, цистерналар
каналдар, тїтікшелер, микрофибрилдер
десмосома, граналар, ламеллалар
рибосомалар, ламеллалар, граналар
цистерналар, вакуольдер

Тїйіршікті эндоплазмалы торды бетінде не орналасады
рибосома
ыртыстар
каналдар
граналар
кристалар

Тегіс эндоплазмалы торды бетінде не болады
еш андай тїзінді болмайды
рибосома орналасады
атпарлар болады
шры тар болады
саылаулар болады

Эндоплазмалы торды рылымы
жасушаны барлы бґлімдерімен байланысады
жасушаны барлы бґлімдерімен байланыспайды
рибосомамен байланысады
ядромен, цитоплазмамен байланысады
рибосомамен байланыспайды

Кариотип неге байланысты
аєзаны рылым дегейіне
ат аратын ызметіне
эндоплазмалы торєа
цитоплазмалы мембранаєа
рибосомаєа

Электронды микроскоп кґмегімен алєаш ашылєан органоид
эндоплазмалы тор
митохондрия
лизосома
аппарат гольджи
рибосомаєа

Жасуша осындылары деген не
осымша ызмет ат аратын, міндетті емес ґлі компоненттер
тїрлі ызмет ат аруєа маманданєан , міндетті тірі компоненттер
тїрлі ызмет ат аруєа маманданєан , міндетті ґлі компоненттер
ґлі компоненттер , осымша ызмет ат арады
міндетті емес ґлі компоненттер

Жасушаны рылым бґлігі деген не
тїрлі ызмет ат аруєа маманданєан, міндетті тірі компоненттер
осымша ызмет ат аратын, міндетті емес, ґлі компоненттер
тїрлі ызмет ат аруєа маманданєан, міндетті ґлі компоненттер
осымша ызмет ат аратын, міндетті емес, ґлі компоненттер
міндетті емес, ґлі компоненттер

Жасуша осындыларына не жатады
крахмал, алейрон дндері
алейрон дндері, митохондрия
май тамшылары, рибосома
крахмал дні, рибосома
митохондрия, рибосома

Ядролы мембрананы бас а мембраналардан айырмашылыєы
шры тарыны кґптігімен
шры тарыны болмауымен
тїсімен
абы шасымен
абыршаєымен

Їш абатты мембраналы рылым неден трады
Екі а уызды абатты аралыєында майлы абат орналасады
Екі майлы абатты аралыєында а уызды абат орналасады
кґмірсулы абатты аралыєында а уызды абат орналасады
бір а уызды, бір майлы бір кґмірсулы
екі кґмірсулы абатты аралыєында майлар орналасады

Ядро абы шасы, митохондрия, пластидті  састыєы
перенуклеарлы кеістік болады
перенуклеарлы кеістік болмайды
бетінде рибосома орналасады
шры тары болады
каналшалардан трады

Ядро абы шасыны шры тары неден трады
їш атарлы гранула мен фибрилдан трады, тесіктерден трады
тесіктерден трады
їш атарлы грануладан, фибрилдан
тесіктерден, грануладан, фибрилдан трады
фибрилдан, грануладан трады

Микротїтікшелер андай ызмет ат арады
клетка а асы
клетканы орєау
органикалы заттарды жиынтыєы
ор заттарын жинау
крахмал тїзу


Цитоплазманы органоидтары генетикалы маєлматты тасымалдау їшін мына талаптарды айсысына жауап беруі ажет
жоєарыда айтылєан талаптарды бріне жауап беруі керек
ґмірлік маызды функция ат аруы тиіс
екі жасушаєа те бґлінуі керек
ґзіне ґзі тріздіні ґндіре білуі керек
жасушада маызды ызмет ат арады

Гиалоплазманы рылымына андай ерекшеліктер тн
жасушаны органоидтары орналасатын, са тїйіршікті, жартылай сйы орта
микрофибрилдер а а тїзетін жартылай атты орта
десмосома, кірпікшелер талшы тар орналас ан жасушаны нзік сырты абаты
жасушаєа тн емес рылым
жасушаєа тн рылым

Ахроматин ршыєыны жібі айдан пайда болады
центриольдан
хромосомадан
ядрошы тан
ядродан
центромерадан

Цитоплазмалы мембрананы рылысы жне алыдыєы
а уызды липидті а уызды, р абатты алыдыєы 25А0
а уызды кґмірсулы а уызды, р абатты алыдыєы 25А0
а уызды липидті кґмірсулы, р абатты алыдыєы 25А0
кґмірсулы а уызды кґмірсулы, р абатты алыдыєы 25А0
кґмірсулы ,липидті, а уызды 25 А

Цитоплазмалы мембрана
3 абатты
2 абатты
1 абатты
абатсыз
мембраналы

Кариотип деген -
дене жасушаларыны диплондты хромосома жиынтыєы
жыныс жасушаларыны хромосома жиынтыєы
ядроны хромосома жиынтыєы
дене, жыныс жасушаларыны хромосома жиынтыєы
ядроны хромосомасыз жиынтыєы

Иммунитетті фагоцитарлы теориясын аш ан єалым
И.И. Мечников
Ж.Б. Ламарк
Н.И. Вавилов
В.В. Иванов
Ч Дарвин

Фагоцитоз деген не-
клетканы атты заттарды сііруі
озєалыс дісі
бґліну дісі
кґбею дісі
клетканы сйы ортасы

Фагоцитоз нені кґмегімен жїзеге асады
цитоплазмалы мембранамен
жалєан ая тармен
клетка абы шасымен
цитоплазмамен
кірпікшелерімен

Фагоцитозды ат аратын ызметі
оректену, орєаныш
озєалыс, орєаныш
кґбею, оректену
орєаныш
кґбею

Фагоцитозды негізі
иммунитет
тыныс алу
фотосинтез
орєаныш
озєалыс

Жасушаны озєалыс тїрлері
циклоз
амеба трізді, циклоз, талшы тары мен кірпікшелері
амеба трізді глобулярлы
циклоз, фибриллярлы
фибрилярлы

Амебоидты озєалыс кезінде
жасушаны формасы ґзгереді
жасушаны размері ґзгереді
цитоплазма озєалады
цитоплазма озєалмайды
жасушаны кґлемі ґзгереді

Талшы тар мен кірпікшелерді айырмашылыєы
кґлемі, санына байланысты
рылысы санына байланысты
тїсі мен кґлемі
тїсі мен рылысы
формасына байланысты

Талшы тар алай озєалады
спиральды, синус трізді
спираль, ескек трізді
синус трізді ескек трізді
тол ын трізді
ескек трізді

Амеба трізді озєалу їшін
атты субстрат ажет
ылєалды орта болу ажет
t ажетті болуы керек
t рн болуы керек
температура олайлы болуы керек

Жасушаєа андай озєалыс тн
цитоплазма озєалысы
кірпікшелі
амеба трізді
аты аталєандар
талшы ты

Хромосоманы морфологиясын не бойынша аны тайды
центромераны хромосома бойында орналасуы бойынша
екі иініні зындыєына арай
химиялы рама бойынша
серігіні болмауы бойынша
центриольдарєа байланысты

Адамны кариотипінде мына хромосомаларды ай тїрі болады:
метацентрлі, субметацентрлі жне акроцентрлі
метацентрлі, спутникті, тая ша
химиялы рама бойынша
спутникті, телоцентрлі, тая ша
метацентрлі, спутникті

Хромосоманы химиялы табиєатыны 90% не тїзеді?
ДНК мен негіздік белокты жїйесі-дезоксирибонуклеопротеид
кґмірсу, липид, белок
РНК жне ыш ылды белоктар
Са2+, Мg2+, негіздік белоктар
Са2+, Мg2+, негіздік белоктар

Хромосома саныны ауыт улары:
полиплоидия, анеуплоидия
делеция, дефишенция
инверсия, дупликация
эндорепродукция, рекогниция
делеция, реконструкция

Хромосоманы рамына ДНК-ны неше молекуласы енеді:
1
2
3
4
5

Хромосоманы морфологиясын не бойынша аны тайды
центромераны хромосома бойында орналасу бойынша
екі иініні зындыєына арай
химиялы рамы бойынша
ахроматин жібі бойынша
ахроматин аппараты

Эндомитозєа мыналарды айсысы жатады?
политения
репродукция
амитоз
редупликация
реконструкция

ДНК- репликациясыны неше тїрі бар?
консервативті, жартылай консервативті, дисперсионды
дисперсионды, эндомитозды
консервативті, дисперсионды
жартылай консервативті, дисперсионды
дисперсионды , консервативті, эндомитозды

ДНК-ны мономері мыналарды айсысы:
нуклеотид
амин ыш ылы
лизосома
нулисомик
нуклейн ыш ылы

Митозды арама арсы фазалары
профаза мен телофаза
прометафаза мен телофаза
профаза мен анафаза
телофаза мен анафаза
профаза , метафаза

Клеткалы цикл андай кезедерден трады?
пресинтетикалы Cr1 ДНК синтезі S постсинтетикалы Cr2
ДНК синтезі S постсинтетикалы Cr2
ДНК синтезі S постсинтетикалы Cr2ДНК синтезі S постсинтетикалы Cr2
АТФ синтезі оректік заттар жне ДНК синтезі S
постсинтетикалы , ДНК синтезі

ДНК- репликациясы жїретін интерфазалы кезені S сатысыны за тыєы
6-8 саєат
2-4 саєат
1 тулік
10-12 саєат
9-10 саєат

Бастап ы жасушаларєа айнымай  сайтын жасушалар ай процесті нтижесінде пайда болады
митоз
мейоз
жынысты кґбею
сингамия
эндомитоз

Митозды тїрлері андай
баєаналы, асимметриялы, трансформациялаушы
амитоз, эндомитоз
эндорепродукция, амитоз
голокринді, апокринді
ассиметриялы, амитоз

Интерфазалы кезені ай сатысында АТФ синтезделеді
постсинтетикалы
пресинтетикалы
синтездік
профазалы
метафазалы

Интерфазалы ядродаєы жїретін е маызды процесс
ДНК синтезі
а уыз бен РНК синтезі
АТФ синтезі
кґмірсу синтезі
майлар тїзілуі

Ґсімдіктегі осарлана ры тану дегеніміз не?
бір спермияны жмырт а жасушасымен, екінші спермияны орталы ядромен осылуы
спермияны антиподтарымен осылуы
спермияны синергидтермен осылуы
2 спермияны орталы ядромен осылуы
екі спермияны антиподпен осылуы

Жмырт а жасушасы мен сперматозоидты осылуыны нтижесінде мынадай рылымны айсысы тн жасуша тїзіледі:
жмырт а жасушасында болатын хромосомаларды кездейсо осылуынан тїзілетін жпты жиынты
бір толы гаплоидты хромосома жиынтыєы
р хромосоманы бір кґшірмесі
р хромосоманы екі кґшірмесі
хромосома кґшірмесі

Хромосоманы морфологиясы митозды ай фазасында аны кґрінеді
метафаза
профаза
телофаза
прометафазада
анафазада

Егер аналы клеткада 20 хромосома болса, митоздан кейін р сілілі клеткада неше хромосомадан болады
20
10
5
40
30

Телофаза I кезінде бастап ы жасушаны полюсінде мына рылымны айсысы болады
р айсысы екі хроматидтен тратын хромосманы біртолы рылымы
екі хроматидтен тратын хромосоманы екі толы рылымы
хромосоманы жиынтыєы тїрге байланысты
4 хромосомасы бар хромосоманы екі толы рылымы
бихроматтан трады

Мейоз дегеніміз не?
нтижесінде жыныс жасушалары пайда болатын бґліну процесі
жыныс жасушаларыны бґлінуі
сомалы жасушаларыны бґлінуі
ісік жасушасыны бґлінуі
дене жасушалары пайда болуы

Интеркинезді интерфазадан айырмашылыєы неде
хромосомалар редупликациясы мен ДНК репликациясы жїрмейді
жасушаєа ажетті оректік заттар жиналады
еш андай айырмашылыєы жо
ор заттарыны синтезі жїреді
ДНК репликациясы жїреді

Мейозды редукциялы бґлінуіні мні неде
хромосомалар диплоидты кїйден гаплоидтыєа ґтеді
коньюгация мен хиазманы ґтуі
миксоплазма мен ахроматин жібіні тїзілуі
интеркенезді жїруі
хромосомаларды гаплоидтыдан диплоидтыєа кїйге ґтуі

Мейозды профаза I-ні профаза II-ден айырмашылыєы неде?
5 стадиядан тру жне 0,4% ДНК синтезіні жїруі
миксоплазма тїзіліп, хромосомаларды спиральдануы
хромосомаларды диплоидтыдан гаплоидтыєа ґтуі
еш андай айырмашылыєы жо
хромосомалар деспиральданады, экватор жазы тыєына жина талады

Мейозды 2 кезеінде жїретін маызды процесс
сілілі хроматидтерді бґлініп, арама- арсы полюстерге кетуі
жасушаны ортасында бґліну ршыєыны тїзілуі
хромосомаларды гомологиялы жптарыны жа ындасуы
ядролы мембрана мен хромосоманы жойылуы
хромосомаларды экватор жазы тыєына жина талуы

Жануар гаметогенезіні ай фазасында мейоз басталады:
ґсу
пісіп-жетілуі
кґбею
алыптасу
даму

Мейозды эквациялы бґлінуінде хромосоманы андай жиынтыєы са талады:
гаплоидты
диплоидты
їшплоидты
екі еселенген
осарланєан

Митоз дегеніміз не?
Диплоидты хромосома жиынтыєы бар, дене жасушасыны пайда болуы
Гаплоидты хромосома жиынтыєы бар, дене жасушасыны пайда болуы
Диплоидты хромосома жиынтыєы бар, жыныс жасушасыны пайда болуы
Гаплоидты хромосома жиынтыєы бар, жыныс жасушасыны пайда болуы
Жыныс жасушаларыны тїзілу процесі

Адамны кариотипінде мына хромосомаларды ай тїрі болады:
метацентрлі, субметацентрлі жне акроцентрлі
метацентрлі, спутникті, тая ша
субметацентрлі, телоцентрлі, тая ша
спутникті, телоцентрлі, тая ша
спутникті, акроцентрлі

Жануарлар онтогенезіні ґсімдік гаметогенезінен айырмашылыєы неде:
гонийлерды пайда болуы
митозды жїруі
мейозды жїруі
айырмашылыєы жо
амитозды жїруі

Бірінші атардаєы 200 ооциттен неше гамета тїзіледі
200
800
300
30
150

Жмырт а жасушасы мен сперматозоидты осылуыны нтижесінде мынадай рылымны айсысы тн жасуша тїзіледі:
жмырт а жасушасында болатын хромосомаларды кездейсо осылуынан тїзілетін жпты жиынты
бір толы гаплоидты хромосома жиынтыєы
р хромосоманы бір кґшірмесі
р хромосоманы екі кґшірмесі
бір толы диплоидты хромосома жиынтыєы

ѕры жасушаларында хромосомаларды жиынтыєы анша болады
1n
3n
2n
4 n
5 n

Гїлді ґсімдіктерді ры апшыєыны рамына андай рылымдар кіреді
жмырт а жасушасы
генеративті жасуша
вегетативті жасуша
соматикалы жасуша
генеративті жґне вегетативті жасуша

Гїлді ґсімдіктерді ры апшыєыны ры танєан орталы жасушасынан не дамиды
эндосперм
зигота
бластула
ры
синергидті

Рибосома айда орналас ан?
эндоплазмалы торды бетіндегі денешік
гиолоплазмадаєы днді тїйіршік
хромосомадаєы гендерде
аєзаны бґгде заттарды за ымдануынан орєайтын тыєыз денешік
кариоплазмадаєы днді тїйіршік

Гендер -
а уызды І-реттік рылымы туралы хабары бар ДНј молекуласыны бґлігі
эволюциялы процесс їшін материал
а уыз молекуласыны мономері
ата-ананы рпаєына белгілерді беру аситеі
а уыз молекуласыны кґшірмесі

Кариотип нені жиынтыєы
хромсомдарды жиынтыєыны санды , мґлшерлік, формалы белгілеріні жиынтыєы
гаметаларды хромосом жиынтыєы
аєзаны гендеріні жиынтыєы
хромсомдарды санды белгілеріні жиынтыєы
хромсомдарды сапалы белгілеріні жиынтыєы

Бірінші ретті рылымды а уыз молекуласында амин ыш ылдары бір-бірімен андай химиялы байланыс ар ылы байланысады
пептидті
ионды
сутект
дисульфидті
ионды-сутекті

Жасушаларды ай бґлінуі кезінде хромосомаларды саны азаяды
мейоз
митоз
митоз жне амитоз
митоз жне мейоз
амитоз жне мейоз

Онтогенез дегеніміз не?
жмырт а жасушасыны ры тануынан бастап артайып ґлгенге дейінгі аєзаны
аєзаны ересек формаєа ауыс ан кезі
эволюциялы дамуды бастап ы сатысы.
популяциядаєы микроэволюция
популяциядаєы макроэволюция

Ци Цитоплазмалы мутацияны жїруі андай ґзгеріске туелді:
Плазмогенні ґзгеруіне
геномны ґзгеруіне
генотипті ґзгеруіне
кариоплазманы ґзгеруіне
фенотипті ґзгеруіне

Нуллисомик деген не?
диплоидты жиынтыєында бір жп хромосомасы жетіспейтін аєза
гаплоидты жиынтыєында бір жп хромосомасы жетіспейтін аєза
диплоидты жиынтыєында бір жп хромосомасы арты аєза
клеткасында алты хромосома жиынтыєы бар аєза
тетроплоидты жиынтыєында бір жп хромосомасы арты аєза

Клеткалы цикл андай кезедерден трады?
пресинтетикалы - Cr1, ДНК синтезі - S, постсинтетикалы - Cr
АТФ синтезі, оректік заттар жне ДНК синтезі - S
ДНК синтезі - S, постсинтетикалы - Cr2
ДНК синтезі -S, постсинтетикалы - Cr2
АТФ синтезі, РНј жне ДНК синтезі - S

ДНК- репликациясы жїретін интерфазалы кезені “S” сатысыны за тыєы
6-8 саєат
2-4 саєат
1-тулік
10-12 саєат
1-2 саєат

Хромосоманы морфологиясы митозды ай фазасында аны кґрінеді
метафаза
профаза
телофаза
прометафаза
анафаза

Егер аналы клеткада 20 хромосома болса, митоздан кейін р сілілі клеткада неше хромосомадан болады
20
10
5
40
80

Диплоидты ядроны митозды жолымен бґлінеген кезде хромосомаларды андай жиынтыєы тїзіледі
диплоидты
триплоидты
гаплоидты
тетраплоидты
пентаплоидты

Профаза басталєан кезде хромосомаларда неше хроматид болады
2
1
3
4
5

Пентоза антыны пуринді немесе перимидинді негіздермен осылысы алай аталады:
нуклеин ыш ылы
нуклеотид
ДНК
нуклепротеид
нуклеоазида

Рн -ны синтезделу процесі
транскрипция
редупликация
редукция
матрицалы синтез
рекогниция

ДНК молекуласына тиісті келтірілген длелдерді айсысы дрыс емес
ДНј бір нуклеотидтен трады
ДНј екі тізбекті спираль
ДНј-ны рамына дезоксирибоза кіреді
ДНј-ны рамына тимин кіреді
ДНј-ны рамына аденин кіреді

ДНј нуклеотидтеріні бір-бірінен айырмашылыєы неде
азотты негіздерді рылысында
кґмірсутектеріні рылысында
азотты негіздерді санында
фосфор ыш ылы молекуласыны санында
дезоксирибоза рылысында

јай аєзалар біржасушалы ядролы болады
амебалар
фагтар
вирустар
бактериялар
саырау ла та

Интерфазада андай заттарды синтезі жїреді
ДНј, РНј, белок, АТФ
РНј, белок
РНј, белок
РНј, АТФ, белок
ґректі заттар синтезі

Интерфазаны ай стадиясы маызды роль ат арады
S
G1
G2
A
G1 жне G2

Ядрошы ты ат аратын ызметі:
рибосомаларды ґндіру
клетканы бґлінуіне тікелей атысу
хромосоманы рамына ену
генетикалы маєлматты тасмалдайды
лизосоманы рамына ену

Бір а уызды синтезі туралы маєлмат ядроны ай рлымында болады
ген
ядро сґлі
нуклеотид триплеті
ДНК молекуласы
РНК молекуласы

Клетка-барлы аєзаларды рылысыны негізгі бірлігі, себебі
барлы заттар клеткадан трады
клетканы бґлінуі аєзаны ґсуіні негізінде жатыр
клеткада зат алмасуды реакциялары ґтіп жатады
аєзаларды кґбеюі негізінде клетканы бґлінуі жатыр
клеткада зат алмасуды реакциялары жїрмейді

Клетка-аєзаны генетикалы бірлігі, себебі
аєзаларды ґсуі мен кґбеюіні негізінде клетканы бґлінуі процесі жатыр
клетка ґседі
клеткада зат алмасуды реакциялары жїреді
барлы заттар клеткадан трады
клеткада физиологиялы процесстер жїреді

ѕры танбаєан жмырт а клеткадан жаа аналы организмні дамуы
партеногенез
филогенез
мутагенез
эмбриология
цитокенез

Нуклеотидтерді рылысын андай схема ар ылы кґрсетуге болады
азот негізі- ант-фосфор ыш ылы
азот негізі-АТФ- ант
ант-фосфор ыш ылы-амин ыш ылы
азот негізі-фосфор ыш ылы
азот негізі-АТФ- ант- фосфор ыш ылы

Сперматазоидтарда анша хромосомаларды жиынтыєы болады
1n
2n
3n
4 n
5n

Зигота ядросындаєы хромосомаларды жиынтыєы анша
2n
1n
3n
4 n
5n

Сомалы жасушаларды ядросында хромосомаларды жиынтыєы анша
2n
1n
3n
4 n
5n

Оогенез кезінде не тїзіледі
жмырт а жасушалары
сперматазоидтар
сомалы жасушалар
зигота
сперматогоний

Гомологты хромосомаларды бірігу процесі
коньюгация
градация
регенерация
редукция
рекогниция

Дене клеткаларыны бґлінуі нтижесінде диплоидты хромосома жиынтыєы бар 2 клеткаларды пайда болуы
митоз
мейоз
спорогенез
гаметогенез
сперматогенез

Егер де адамны жынысты хромосомасыны жиынтыєы ХХУ болса, онда адам ай жынысты болады
рєашы
еркек
интерсекс
мета рєашы
гермофродит

Аталы жне аналы жыныстарды айырмашылыєын кґрсетпейтін хромосомалар...
аутосомалар
жыныс хромосомалары
метацентрлік
субметацентрлік
акроцентрлік

Ер адамны клеткасында хромосоманын андай жиынтыєы кездесед
ХУ
ХХ
ХХ, ХО
ХХХ


ёртїрлі гендерден тратын генотипті тїрі
гетерозигота
гомозиготалы
гемизигота
дигомозигота
гомогаметалы

Генді - «т ым уалайтын бастама» деп алєаш айт ан єалым?
Г. Мендель
Т. Морган
К. Бриджес
Т. Бензер
А. Айт ожин

Егер дене жасушаларында ґзгеріс бай алса, бл онда кроссинговерді ай тїріні жїргені?
митозды
мейозды
амитозды
генеративтік
эндомитозды

Ґсімдік жне жануар селекциясындаєы будандасу жїйелері
инбридинг, аутбридинг, алша будандасу
инбридинг
аутбридинг
алша будандасу
инцухт

Дене клеткаларыны бґлінуі нтижесінде диплоидты хромосома жиынтыєы бар 2 клеткаларпды пайда болуы
митоз
мейоз
спорогенез
гаметогенез
сперматогенез

Оогенез кезінде не тїзіледі
жмырт а жасушалары
сперматазоидтар
сомалы жасушалар
зигота
сперматогоний

Гендерді салыстырмалы тїрде орналасу схемасын алай айтады?
хромосомалы карта
хиазмалы карта
биологиялы карта
рекомбинативті карта
гомологты карта















15

Приложенные файлы

  • doc 8871500
    Размер файла: 442 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий