03_03_Детская хирургия каз

03_03 _ каз Хирурги я 03_ Таќырып « Балалар хирургиясы » 03_0 3 _ $$$001 Балалардаєы шыбыќ сїйегініѕ шыєуына тјн белгі : A) Ш ынтаќ буынындаєы патологиялыќ ќозєалыс B) Ш ынтаќ буынында ќозєалыстыѕ болмауы C) Ш ынтаќтаєы ротаци ялыќ ќозєалыстаєы ауырсыну D) П ерифери ялыќ нервтердіѕ салдануы E) Фолькманныѕ ишем иялыќ контрактурасы Дўрыс жауабы = B Кїрделілігі = 1 Оќулыќ = ( Балалар х ирургиясы . А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Аубакиров, Семей, 2012 ж. ) Курс =7 Семестр =14 $$$002 4 жасар ќы з бала , апп ендэктомиядан кейін 3-ші кїн. Шаєымдары : зјр шыєарудыѕ жјне дефекацияныѕ ауырсыну ы. Нјжіс а з кґлемде, шырыш аралас. Кейде іштіѕ толєаќ тјрізді ауырсынуы. Ректальды т ексергенде – ќатты ауырсынатын, тыєыз, жоєары орналасќан инфильтрат. Д и агноз ќой ыѕыз : A) Ішек аралыќ абсцесс B) Жедел аппендицит C) Перитонит D) Дуглас кеѕістігініѕ абсцессі E) Диафрагма асты абсцесс Дўрыс жауабы = A Кїрделілігі = 2 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$003 Жаѕа туєан нјрестеде кіндіктіѕ тїсуінен кейін алєашќы кїндерден баста п кіндіктен ішектік бґлініс шыєуы байќалды. Кіндік домбыќќан, ќызарєан. Бала салма ќты аз ќосады. Жїдеген. Физикалыќ дамуы жаєынан ќалыс ќалєан. Жалпы ж аєдайы кїннен кїнге нашарлауда. Ќандай ауру жґнінде айтылєан: A) Флегма нозды омфалит B) Кіндік жарыєы C) Кіндік бауы жарыєы D) Меккел дивертикулы E) Кіндіктіѕ толыќ жыланкґзі Дўрыс жауабы = E Кїрделілігі = 2 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$004 Бір айлы ќ балада јлсіздік, селќостыќ, 3 кїн бойы нјжістіѕ болмауы байќалєан. Анамн езінде туєаннан бері н ј жісі ґз еркімен болмаєан, тек тазалау клизмасынан ке йін. Кейінгі кезде ата - анасы нјжіс пен газ д ы ѕ шыєуы ќиындыќпен. Баланыѕ жаєдайы ауырлаєан, тамаќтан удан бас тарт ады . Ішініѕ кґлемі ўлє айєан. Болжам диагноз : A) Гиршпр унг а уруы B) П илоростеноз C) Мегакол он D) Мега дол ихосигма E) Созылмалы іш ќату Дўрыс жауабы = A Кїрделілігі = 2 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$005 6 жасар ќы з бала іштіѕ оѕ жаќ аймаєындаєы тўраќты сыздап ауырсынуєа шаєымданады. С оѕєы 2 жылда науќаста пиурия байќалады. Баланыѕ жалпы жаєдайы ќанаєаттан арлыќ. Физикалыќ зерттеу барысында патология сыз . Зјр анализінде – белок, лейкоцитурия. Цистоскопия барысында патология аныќталмады, урог раммада оѕ жаќта тостаєаншалар мен тїбек айќын тїрде ўлєайєан, тїбек-нес епаєар сегменті тарылєан, несепаєар тїзу, тарылєан, орналасуы ќалыпты. Б олжам диагноз : A) Бїйрек ісігі B) Гидронефроз C) Гидрокалиоз D) Пионефроз E) Уретерогидронефроз Дўрыс жауабы = B Кїрделілігі = 2 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$006 10 жастаєы бала. Ішініѕ жјне ќуыќтыѕ тўсынан ауырсын уєа шаєымданады. Жаєдайы орташа ауырл ыќта. Дене температурасы 37,5 0 С. Ауырсынуы зјр шыєару каналы мен тік ішекке тарайд ы. Кіші дјретке отырєанда ашы п ауыра ды. Ішті пальпа циялаєанда ќуыќтыѕ тўсында жјне оѕ жаќ мы ќынында ауырсыну байќалады. Ќанында: лейкоцитоз - 11x10 9 г/л, нейтрофилез-78. Ті к ішекті тексерген кезде - алдынєы жаєы ау ы рады жјне бїлкілдейді. Сіздіѕ болжам диа гнозыныз : A) Ретроцекалді жедел аппендицит B) Жедел цистит C) Жамбас ќуысында єы жедел аппендицит D) Бауыр аст ында єы жедел аппендицит E) Мыќын аймаєында єы жедел аппендицит Дўрыс жауабы = C Кїрделілігі = 2 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$00 7 Жеті жастаєы ўл бала іштіѕ тґменгі бґлігіндегі ауырсынумен, ґздігінен зјр шы єарудыѕ болмауы шаєымдарымен шўєыл тїрде жеткізілді. Ќарау кезінде ќуы ќ ўлєайєан жјне ауырсынады. Зјр шыєару он саєатќа дейін болмаєан. Емдік т актика : A) Эпицист остома, уретролитотомия B) Инфузионды терапия, нефростомия C) Консервативті ем, диуретиктерді таєай ындау D) Эпицистостома, ќуыќќа пункция жасау E) Эпицистостома , антибиотиктерді таєайындау Дў рыс жауабы = A Кїрделілігі = 3 Оќулыќ = (Балалар хир у ргиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Аубак иров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$00 8 Бала 3 жа ста. Анамнезі бойынша анасы байќаусызда баланыѕ сол жаќ ќолын ан тартып ќ алєан, содан кейін б ала да маза сыздан у . Ќа раєан кезде сол жаќ ќолы кеуде бойымен сјл созылєан, шамалы бїгілген жјн е пронацияланєан. Шынтаќ буынындаєы ќозєалыс жедел ауырсыну шаќырып, ба ла жылайды. Сіздіѕ емдік тактикаѕыз, неге : A) Таѕєышты тыєыз орап таѕу – ќолдыѕ ісінуін басады B) Ќаѕќ алы созу – буыннан шыєуды біртіндеп орнына келті реді C) Шыєуды жабыќ орнына келтіру – физиолог иялыќ, азыраќ жараќаттайды D) Шыєуды ашыќ жолмен орнына келтіру – тол ыќ орнына келтіруге мїмкіндік E) Лейкопластырлыќ со зу – терініѕ ќабынуына жол бермейді Дў рыс жауабы = C Кїрделілігі = 3 Оќулыќ = (Балалар хир у ргиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Аубак иров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$00 9 Ўл бала, 6 ай бойы сырќат. Шаєымдары: дене ќызуыныѕ жоєарылауы, оѕ жаќ санныѕ ортаѕєы 1 /3 бґлімінд егі жыланкґзден, ўсаќ сўйек тїйіршіктерімен іріѕді бґлініс шыєады, сан ж уандаєан. Р ентгенограммада : санныѕ ортаѕєы 1/3 бґлімінде остеосклерозды остеопор оз ошаќтары, ўсаќ сїйектері бар капсула аныќталады. Дјрігердіѕ диагност икасы жјне емдік тактикасы : A) Юинг сарко масы, операция-сїйек ошаєын резекциялау B) О стеоид-остеома, оп ерация-сїйек ошаєын резекциялау C) Сан сїйегініѕ тїберкулезі, заќымданєан о шаќты алып тастау D) С озылмалы остеомие лит, операция- секвес трді алып тастау E) Остеомиелиттіѕ скле роздаушы тїрі, сїйек ошаєын резекциялау Дў рыс жауабы = E Кїрделілігі = 3 Оќулыќ = (Балалар хир у ргиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Аубак иров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$ 0 10 Науќас З ., 3,5 жас та . Та бан деформациясы келесі компоненттерден тўрады: эквинус, супинация, аддукция. Балтыр бўлшыќ еттерініѕ гипотрофиясы, балтыр сїйектерініѕ ішк і торсиясы. Сіздіѕ тактикаѕыз A) Консервативтік, табанды дўрыс ќалпында бинтп ен орау B) Консервативтік, кезеѕді коррекциялаушы таѕєышт ар C) Консервативтік, емдік денешыныќтыру, мас саж D) Операция- Зацепин бойынша лигаментокапс улотомия E) Табан сїйектерін іѕ сына тјрізді резекциясы, лигаментокапсулотомия Дў рыс жауабы = E Кїрделілігі = 3 Оќулыќ = (Балалар хир у ргиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Аубак иров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$0 11 Анасыны ѕ айтуы бойынша 5 айлыќ балада мазасыздану, анус аймаєында тыєыз тїзіліс байќалады. Дене температурасы 38 0 С. Жергілікті: анус аймаєында 9 саєат тілі мґлшерінде кґлемі 2см болатын тїзіліс аныќталады. Емдік тактик а: A) Жўмсаќ ті нді кесу, дренаждау, УВЧ, антибактериалды терапия B) Жўмсаќ тінді кесу, инфузиялыќ терапия, ан тибактериальды терапия C) И нфильтратты радик альды кесу, УВЧ, антибактериальды терапия D) Ж мсаќ тінді кесу, УВ Ч, антибактериалды терапия E) Жўмсаќ тінді кесу, Ви шневский майымен таѕєыш, антибактериалды терапия Дўрыс жауабы = A Кїрделілігі = 3 Оќулыќ = (Балалар хир у ргиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Аубак иров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $ $$012 Аталє ан аурула рдыѕ ішінде ќайсысы ќаѕќа дисплазиясына жатады: A) Дисхон дроплазия, Блаунт ауруы, Моделунг ауруы, сїйек-шеміршек экзостоздары B) Рахиттік деформациялар, остеохондропатиялар, сїйек-шеміршек экзостоз дары C) Д истрофиялыќ сїйек кисталары, М оделунг ауруы, рахиттік деформациялар D) О стеохондропатиялар, Б лаунт ауруы, дистрофиялыќ сї йек кисталары E) Рахиттік деформациялар, осте охондропатиялар , ди строфиялыќ сїйек кисталары Дўрыс жауабы = A Кїрделілігі = 1 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$013 Ў л бала 7 жаста. Шає ымдары: аз уаќыт ќ а дене темпера турасыныѕ јредік-јредік кґтерілуі, мазасыздану, нјжісініѕ ќараюы. А намнезінде: 2 жыл бў рын Боткин ауруымен ауырєан. Сіздіѕ зерттеу жоспарыѕыз: A) ФГДС, ќанныѕ би охимиялыќ анализі B) ќанныѕ жалпы анализі, ќанныѕ биохимиялыќ анализі C) ФГДС, спленопортография, бауыр биопсиясы D) колоноскопия, ирригография, бауыр УДТ E) АІЖ-н контрастты зерттеу, бауырдыѕ МРТ Дўрыс жауабы = B Кїрделілігі = 2 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$014 Бала 5 жаста. Ауру 6 саєат бўрын басталєан. Оѕ жаќ ша п аймаєында ісік тјрізді тїзілістіѕ пайда болуына, жїрек айнуына, ќўсуєа шаєымданады. Жергілікті: оѕ жаќ шап аймаєында кґлемі 3х4см ісік тјрізді тї зіліс аныќталады, тыєыз, консистенциясы эластикалы, ауырсынады, іш ќуысы на ќайта енбейді. Сіздіѕ болжам диагнозыѕыз: A) Ўрыќ бауыныѕ жедел кистасы B) Ќысылмаєан шап жарыєы C) Шап лимфадениті D) Шап крипторхизмі E) Ќысылєан шап жарыєы Дўрыс жауабы = E Кїрделілігі = 2 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$015 Нјресте 2400 г. Туєанна н 2 саєаттан кейін дјрігер кезенді тїрде пайда болаты н кґгеруді, шырышпен ќўсуды, аузынан жјне мўрынынан кґбікті бґлініс шыєу ын байќады. Диагноз ќою їшін ќандай тексерулер керек: A) Ґнешке зонд енгізу B) Тік ішекке зонд енгізу C) Іш ќуысыныѕ рентгені D) Кеуде ќуысыныѕ рентгені E) Трахеобронхоскопия Дўрыс жауабы = A Кїрделілігі = 2 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$016 Аппенди цит. Операция кезінде аш ішектен Меккель дивертикулы табылды. Сіздіѕ та ктикаѕыз: A) Аппендэктомия, дивертикулды ќалтыру B) Аппендэктомия, девертикулды алып тастау C) Дивертикул тўсынан стома салып кету D) Дивертикулды 3 айдан кейін алып тастау E) Дивертикулды 1 айдан кейін алып тастау Дўрыс жауабы = A Кїрделілігі = 2 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$017 Јкесі 1жасар баласын жоєары лаќтырып тўрып, байќаусы зда еденге ќўлатып алды. Бала басымен соєылып, ќысќа уаќытќа есінен тану, тынысыныѕ тоќтауы, тері жабындары бозаруы, бір ретті ќўсу болды. Соѕынан бала ўйыќтап ќалды. Ќараєанда оѕ жаќ тґбе кґлемі 3х2 см аймаєында ішке ќар ай, тереѕдігі 0,7 см-ге кіріп тўр. Сол жаќ білектіѕ деформациясы, пальпацияд а ќатты ауырсынады. Неврологиялыќ статусында патологиялыќ белгілер жо ќ. Диагноз ќою їшін ќандай тексеру жїргізу керек: A) Бас сїйегініѕ жјне білек сїйектерініѕ рентгено графиясы, бастыѕ КТ B) Бас жјне білек сїйектерініѕ рентгенографиясы, люм балды пункция C) Бас жјне білек сїйектерініѕ рентгенографиясы, бас миын УДТ D) Бас жјне білек сїйектерініѕ рентгенографиясы, артериалды ќысымды ґлше у E) Бас жјн е білек сїйектерініѕ рентгенографиясы, кґз тїбін тексеру Дўрыс жауабы = A Кїрделілігі = 2 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$018 Ќыз бал а 4 жаста. Ауырєаннан екі саєаттан соѕ тїсті. Ауыру о ѕ жаќ шап айма єында ісік тјрізді тїзіліс пайда бол удан жедел баст алды . Ќўсу мен ауырсынуєа шаєымданады. Жер гілікті: оѕ жаќ шап аймаєындаєы ісік тјрізді тїзіліс 3х4 см, тыєыз , консистенциясы элас тикалы, ауырсынады, іш ќуысына енбейді . Емдеу тактикасы: A) Тренделенбург ќалпы, спазмолитиктер, ауырсынуды басатын препарататар B) Шап аймаєындаєы ісік тјрізді ќўрылымды ќўрсаќ ќуысына кїшпен енгізу C) Жедел опера ция - жарыќты кесу, Красно баев бойынша пластика D) Спазмолитиктер мен анальгетиктер таєайындау, шап аумаєына жеѕіл масса ж E) Шап аймаєына жеѕіл массаж жасау, шап аймаєына жы лытќыш салу Дўрыс жауабы = D Кїрделілігі = 3 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$019 9 жастає ы бала жол апаты орнынан ауруханаєа жеткізілді. Шаєымы: ішініѕ ауырсынуы . Зјр шыєарєан жоќ. Жергілікті: ішінде аздаєан кебу, п альпация кезінде ќа тты ауырсыну, іш пердесініѕ тітіркену белгісі оѕ. Ќуыќќа катетер енгізге нде ќан аралас зјр шыєады. Жалпы ќан анализінде - Нв – 80г/л, эритроциттер -2,89*10 12 г/л, ле йкоциттер -12*10 9 г/л. Сіздіѕ тактикаѕыз : A) Ќуыќты пальпациялау, экскреторлыќ урография, B) Шолу рентгенографиясы, ќуыќты катетеризациялау, цистоскопия C) Шолу рентгенографиясы, ќуыќты катетеризациялау, цистография D) Шолу рентгенографиясы, ќуыќты катетеризациялау E) Шолу рентгенографиясы, ќуыќты катетеризациялау, х ромоцистоскопия Дўрыс жауабы = D Кїрделілігі = 3 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$020 9 жастає ы ўл балада тексеру кезінде бетініѕ асимметриясы, басыныѕ алдыєа еѕкеюі жјне оѕєа ќарай бўрылуы байќалды. М ойын аймаєында оѕ жаќтан тері астында тыєыз бўлшыќ ет контуры кґрінеді. Сіз діѕ емдеу тактикаѕыз жјне неге : A) О ртопед тіѕ диспансерлік баќыл ауында болу - емде усіз, ґз бетімен жазылады B) Ф изиотерапия таєайындау – мойын бўлш ыќет аймаєындаєы гематоманыѕ сорылуы C) М аќталы-гипстік «жаєа» салу – басты ќ алыпты жаєдай да фиксациялайды D) ЛФК жјне массаж таєайындау – бастыѕ ж аєдайын жаќсартады E) Микулич бойынш а миотомия – ќалыпты жаєдайєа келтіруге жол береді Дўрыс жауабы = E Кїрделілігі = 3 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$021 Н јресте . Туєанн ан кейін 3 -ш і аптада «фонтан» тјрізді ќўсу, тері сініѕ ќўрєауы, еѕбегіні ѕ батыѕќылыєы , салмаєын жоєалту аныќталады. Іші эпигастрий аймає ында ўлєайєан, «ќўм саєат» тјрізді перистальтиканыѕ кїшеюі. Диурездіѕ а заюы. Сіздіѕ диагнозыѕыз: A) С пазмолитик тер та єайындау , ґйткені б алада пилороспазм B) Диуретик таєайындау, ґйткені балада туєан кездегі жараќат C) О перация – пилоро мио томия, ґйткені б алада пилоростеноз D) Шўєыл лапоротомия, ґйткені балада туа біткен шек ґтімсіздігі E) Ішектерді стимуляциялау, ґйткені балада туа біткен паралитикалыќ ішек ґтімсіздігі Дўрыс жауабы = C Кїрделілігі = 3 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14 $$$022 Емханад а профилактикалыќ ќарау кезінде 3 айлыќ баланыѕ сол жаќ шап аймаєында со паќ, ісік тјріздес, жўмсаќ, консистенциясы эластикалы, ауырсынусыз тїзі ліс аныќталды. Ќўрсаќ ќуысына женіл енеді. Ќандай емдеу тактикасын ќолд анасыз, неге : A) Диспансерлік есепке алу, 6 айлыєында операция жасау – ќысылмаєан шап жа рыєы B) Диспансерлік есепке алу, 1 жасында операция жасау – шап жарыєыныѕ ќысыл уы байќалады C) Диспансерлік есепке алу, 3 жастан асќанда операция жасау – шап жылєасын ыѕ айќын деформациясы D) Диспансерлік есепке алу, 5 жасында операция жаса у – ќысылмаєан шап жарыєы// E) Шўєыл операция жасау – шап жарыєыныѕ ќысылуы байќалады Дўрыс жауабы = A Кїрделілігі = 3 Оќулыќ = (Балалар хирургиясы. А.А.Дюсембав, К.С.Ормантаев, М.Санбаев, М.Т.Ауба киров, Семей, 2012 ж.) Курс =7 Семестр =14

Приложенные файлы

  • rtf 8880615
    Размер файла: 157 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий