02_05_Детская хирургия_казJАЗАJСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ Ж€НЕ BЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

JараCанды мемлекеттік медицина университеті
«Бекітемін»
JММУ ректоры, м.C.д., профессор
ДосмаCамбетова Р.С. __________

«Жалпы медицина» мамандыCы
«Педиатрия» дайындау баCыты
«Балалар хирургиясы» п‰ні бойынша
тесттік тапсырмалар
JaрастырCан:
Балалар хирургиясы кафедрасыныS
ассистенттері:
Ерболганов Е.Е., Елубаев Ж.К.Б
Балалар хирургиясы кафедрасыныS
меSгерушісі,
м.C.д., профессор Аскаров М.С.
02_05_ Балалар хирургиясы_каз

$$$001
Iшек инвагинациясымен Kай жастаCы балалар жиi ауырады
A) екi айCа дейiн
В) 3 айдан бiр жасKа дейiн
С) 1 жастан 3 жасKа дейiн
D) 3 жастан 7 жасKа дейiн
Е) 7 жастан жоCары
{Дaрыс жауап} = B
{К_рделілігі} = 1
{ОKулыK}= («Хирургические болезни детского возраста» под редакцией акад. РАМН Ю.Ф. Исакова М.:ГЭОТАР – Медиа, 2006г. Т – 1, 341 б.)
{Курс}=7
{Семестр}=14

$$$002
Шап жарыCыныS операцияCа негізгі к™рсеткіші болып табылады:
A) ЖарыK KапшыCын алып тастау
B) ЖарыK KапшыCын алып тастау, шап ™зегініS пластикасы
C) ЖарыK KапшыCын ашу, іштіS сыртKы KиCаш бaлшыK етін тілу
D) Беткей шап ™зегін тілмей, алдынCы шап ™зегініS KабырCасын тілу
E) ЖарыK KапшыCын ашу ж‰не оныS Kaрамына ревизия жасау
{Дaрыс жауап}= B
{JиындыCы} = 1
{ОKулыK}= (Детская хирургия: национальное руководство /под ред. Ю.Ф.Исакова, А.Ф. Дронова – М.: ГЭОТАР – Медиа;)
{Курс}=7
{Семестр}=14

$$$003
Jабылдау б™ліміне 5 к_ндік н‰ресте ауыр жаCдайда т_сті, дене Kызуы 39-40С, н‰ресте KозCалыссыз, тілі KaрCаK, Kанында лейкоцитоз 18 мыSCа дейін. Жиі Kaсады. Терісі KaрCаK. Бел-сегізк™з аймаCында шектелген гиперемия, диаметрі 2,5 см. СіздіS диагнозыSыз
A) гипертермиялыK синдром
В) эксикоз
С) токсикоз
D) н‰ресте флегмонасы
Е) сепсис
{Дaрыс жауап} = D
{К_рделілігі} = 2
{ОKулыK} = («Хирургические болезни детского возраста» под редакцией акад. РАМН Ю.Ф. Исакова М.:ГЭОТАР – Медиа, 2006г. Т – 1, 545 б.)
{Курс}=7
{Семестр}=14

$$$004
2 айлыK Kаз балада шап жарыCыныS KысылCанына 1,5 саCат ™тті. Jандай шара Kолданасыз
A) промедол ж‰не атропин ерітінділерін енгізу
В) шaCыл операция
С) KaрсаK KуысыныS рентгенографиясы
D) дезинтоксикациялыK терапия
Е) жамбас-аяK жаCын к™теріSкі жаCдайда жатKызу
{Дaрыс жауап}= B
{К_рделілігі} = 2
{ОKулыK} = («Хирургические болезни детского возраста» под редакцией акад. РАМН Ю.Ф. Исакова М.:ГЭОТАР – Медиа, 2006г. Т – 1, 511 б.)
{Курс}=7
{Семестр}=14

$$$005
8 айлыK бала 6 саCат бойы мазасыз, 2 рет Kaсу болды, н‰жісі «таSKурай Kоймалжыны» т‰різдес. Jарау барысында бала ™те мазасыз. Диагнозы?
A) жедел ішек инфекциясы
В) ішек инвагинациясы
С) тік ішек полипі
D) Меккель дивертикулы
Е) ойыK жаралы – некротикалыK колит
{Дaрыс жауап} = B
{К_рделілігі}=
·2
{ОKулыK} = («Хирургические болезни детского возраста» под редакцией акад. РАМН Ю.Ф. Исакова М.:ГЭОТАР – Медиа, 2006г. Т – 1, 341 б.)
{Курс}=7
{Семестр}=14

$$$006
АталыK безініS aмаCа т_суініS бaзылысымен Kатар ж_реді:
A) Шап жарыCыныS Kысылуы
B) АталыK безініS температуралыK режимініS бaзылысы
C) `ма ісігі
D) Лимфа т_йіндерініS Kабынуы
E) АталыK безініS жедел ауруы
{Дaрыс жауап}= B
{JиындыCы}= 2
{ОKулыK}= (Детская хирургия: национальное руководство /под ред. Ю.Ф.Исакова, А.Ф. Дронова – М.: ГЭОТАР – Медиа.;)
{Курс}=7
{Семестр}=14

$$$007
Балаларда шап жарыCыныS Kай т_рі жиі кездеседі:
A) JиCаш
B) Тік
C) JысылCан
D) СырCымалы
E) Енгізілмейтін
{Дaрыс жауап}= A
{JиындыCы}= 2
{ОKулыK}= (Детская хирургия: национальное руководство /под ред. Ю.Ф.Исакова, А.Ф. Дронова – М.: ГЭОТАР – Медиа.;)
{Курс}=7
{Семестр}=14

$$$008
З‰р шыCару ж_йесініS Kандай жараKаты ануриямен к™рінеді:
A) УретраныS жыртылуы
B) НесепаCардыS жыртылуы
C) Б_йректіS жыртылуы
D) Б_йректіS соKKысы
E) JуыKтыS соKKысы
{Дaрыс жауап}= A
{JиындыCы}= 2
{ОKулыK}= (Детская хирургия: национальное руководство /под ред. Ю.Ф.Исакова, А.Ф. Дронова – М.: ГЭОТАР – Медиа.;)
{Курс}=7
{Семестр}=14

$$$009
Крипторхизмде орнына т_спеген аталыK бездерінде дегенерациялыK процестер Kай кезде аныK к™рінеді:
A) Туа салысымен
B) 2 жастан
C) 12 жастан
D) 6 жастан
E) 6 жастан
{Дaрыс жауап}= D
{JиындыCы}= 3
{ОKулыK}= (Детская хирургия: национальное руководство /под ред. Ю.Ф.Исакова, А.Ф. Дронова – М.: ГЭОТАР – Медиа.;)
{Курс}=7
{Семестр}=14

$$$010
АталыK без шеменініS еS айKын белгісі
A) `ма аймаCында ауырсыну
B) Шап аймаCында ауырсыну
C) Диафоносокпия кезінде жарыK ™ткізу
D) `мада жaмсаK эластикалыK т_зілісттіS болуы
E) `ма терісініS гиперемиясы
{Дaрыс жауап}= С
{JиындыCы}= 3
{ОKулыK}= (Детская хирургия: национальное руководство /под ред. Ю.Ф.Исакова, А.Ф. Дронова – М.: ГЭОТАР – Медиа.;)
{Курс}=7
{Семестр}=14

$$$011
ЖараKат алCан науKаста экскреторлыK урограммасында контрасты заттыS б_йрек аймаCында тaрып Kалуы.Диагноз:
A) Б_йрек соKKысы
B) Б_рек жарылуымен тостаCаншаныS заKымдалуымен
C) Б_рек жарылуы
D) JуыKтыS соKKысы
E) JуыKтыS жарылуы
{Дaрыс жауап}= В
{JиындыCы}= 3
{ОKулыK}= (Детская хирургия: национальное руководство /под ред. Ю.Ф.Исакова, А.Ф. Дронова – М.: ГЭОТАР – Медиа.;)
{Курс}=7
{Семестр}=14

$$$012
Балада KысылCан шап жараCы, ауысынатын ісік, _стінде перкуторлы тимпанит . Jандай м_шеніS Kысылуы туралы ойлауCа болады?
A) JуыK
B) Ішек ілмектері
C) ^лкен шарбы
D) Ішек шажырKайы
E) JосалKы
{Дaрыс жауап}= B
{JиындыCы}= 3
{ОKулыK}= (Детская хирургия: национальное руководство /под ред. Ю.Ф.Исакова, А.Ф. Дронова – М.: ГЭОТАР – Медиа.;)
{Курс}=7
{Семестр}=14<ђ Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 8880656
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий