детские болезни,детские инфекции, амб-полик пед..

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ БІЛІМ ЖЄНЕ ЃЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ МЕББМ ЌАЗАЌСТАН-РЕСЕЙ НУО КАЗАХСТАНСКО - МЕДИЦИНАЛЫЌ РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ___________________________________________________________________ « Бекітемін » Руководитель организации образования __________________________________ Ѓылыми дєрежесі , лауазымы , Т . А . Є . 2010-2011 оќы жылына арналѓан «Педиат рия» Мамандыѓы бойынша дєрігер-интерндердіњ ќорытынды Мемлекеттік аттестациясына арналѓан балалар аурулары , амбулаториялыќ-емханалыќ педиатрия , балалар ж±ќпалы аурулары бойынша тест тапсырмалары Ќ±растырѓан: Доцент Шабдарова С.К. Доцент Нугманова А.М . Балалар аурулары каф.мењгерушісі Проф.Долматова И.А. Алматы 2010 Нєрестелік кезењініњ физиологиясы мен патологиясы $$$001 Ќ±рсаќ ішілік дамудыњ тоќтауына алып келетін ата-анасыныњ м аск‰немдігі , шылым шегуі ќай ќауіп - ќатер факторына жатады ? A) Т±ќымќуалаушылыќ B) Плацентарлыќ C) Єлеуметтік – биологиялыќ D) Аналыќ E) ¦рыќтыќ Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = Z О $$$002 Пренатальды гипотрафия диагнозы ќ±рсаќ ішілік дамудыњ тоќтауыныњ ќай т‰ріне жатады : A) Гипопласти ялыќ B) Гипотрофия лыќ C) Диспласти ялыќ D) Симметри ялыќ E) Д изэмбриогенез с тигма сы Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$003 Бала 2 апталыќ , салмаѓы 2,450, бойы 41 см , гестация уаќыты 37 аптада туылды . Туылу анамнезінде асфиксия болѓан . Ќарап тексергенде : терісі ќ±рѓаќ , бозѓылт , сарѓайѓан , петехиалды бµртпелер , ішінде тері асты май ќабаты жоќ . Тіндердіњ тургоры тµмендеген , аяќ-ќолдарында борпылдаќ кµлденењ ќатпарлар , ‰лкен ењбегі т‰скен , шеті ж ± мсаќ , тігістері кењейген , бас µлшемі кеуде µлшемінен 3 см артыќ , гипорефлексия , ќозѓыштыѓы жоѓары . Нєрестеде ќ±рсаќ ішілік дамудыњ тоќтауыныњ ќай т‰рі жєне ауырлыќ дєрежесі байќалады ? A) Гипотрофиялыќ , жењіл B) Гипопластиялыќ , жењіл C) Гипотрофиялыќ , орташа ауыр D) Ги попласти ялыќ , орташа ауыр E) Диспласти ялыќ , жењіл Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$004 Ќ±рсаќ ішілік дамудыњ тоќтауымен болѓан балал арда ќанда билирубинніњ ќай дењгейі (мкмоль /л ) «ядролыќ сарѓаюѓа» алып келеді ? A) 90 B) 100 C) 150 D) 160 E) 180 Д±рыс жауап = E Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$005 Бала салмаѓы 2,450, бойы 48 см мерзіміне жетіп туылды . Пропорциональды ќ±растырылѓан , дизэмбриогенез стигмалары бар : микрогнатия , мањдайы тµмен , синдактилия , басында тігістері жабылмаѓан . Бас жєне кеуде ќатынасы б±зылмаѓан . Нєрестеде ќ±рсаќ ішілік дамудыњ тоќтауыныњ ќай т‰рі жєне ауырлыќ дєрежесі байќалады ? A) Гипотрофиялыќ , жењіл B) Гипопластиялыќ , жењіл C) Гипотрофиялыќ , орташа ауыр D) Гипопласти ялыќ , орташа ауыр E) Диспласти ялыќ , жењіл Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$006 Жетіліп туылѓан баладаѓы салмаќ-бойлыќ индекс тењ : A) 20-30 B) 40-50 C) 60-70 D) 80-90 E) 100-110 Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$007 Нєресте Апгар шкаласы бойынша 6 баллмен , салмаѓы 3,600, 37 апталыќ гестация мерзімінде туылды . Анасы ќант диабетімен ауырады , шылым шегеді жєне алкоголь ќолда нады . Баланы ќарап тексергенде : денесі ‰лкен , аяќ ќолдары жіњішке жєне ќысќа , беті ай тєрізді , тері ќабаттары к‰њгірт т‰сті , шеткі жєне периоральды цианоз , басында , иыѓында , ќ±лаќ ќалќандарында кµп т‰кті ќабатты , табандарында ісіктер , б±лшыќет тонусы тµме н деген , физиологиялыќ рефлекстері тежелген , ТЖ 70 мин . Ќанда гипогликемия . Б±л патологияда ќандай клиникалыќ синдром жиі байќалады ? A) Кардиомегалия B) Гидроцефалия C) Микроцефалия D) Ж±лын ми жарыѓы E) Краниотабес Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$008 Нєресте Апгар шкаласы бойынша 6 балмен , салиаѓы 3,600, 37 апталыќ гестация мерзімінде туылды . Анасы ќант диабетімен ауырады , шылым шегеді жєне алког оль ќолданады . Баланы ќарап тексергенде : денесі ‰лкен , аяќ ќолдары жіњішке жєне ќысќа , беті ай тєрізді , тері ќабаттары к‰њгірт т‰сті , шеткі жєне периоральды цианоз , басында , иыѓында , ќ±лаќ ќалќандарында кµп т‰кті ќабатты , табандарында ісіктер , б±лшыќет то н усы тµмендеген , физиологиялыќ рефлекстері тежелген , ТЖ 70 мин . Ќанда гипогликемия . Нєрестеде ќандай патология байќалады ? A) Алкоголь ды эмбриофетопатия B) Диабет тік фетопатия C) Диабет тік эмбриопатия D) На шаќорлыќ эмбриофетопатия E) Дєрілік эмбриопатия Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$009 Нєресте 7 к‰ндік , бірінші босанудан , салмаѓы 3,800, Апгар шкаласы бойынша 7-8 баллмен туылды . Анасында ќан то бы О (I), нєрестеде А (II). Анамнезінде : мекония шыѓуыныњ тоќтауы , ќ±су . Ќарап тексергенде : тері ќабаттары жєне склерасы сарѓайѓан , ќ±рѓаќ , денесінде петихиальды бµртпелер , кіндік жарыѓы , беті шамалы ісінген , переносица ќатайѓан , макроглоссия , сирек нєжіс, брадикардия , кезењді ахолиялыќ нєжіс . Сарѓаю синдромыныњ себебі ќайсысы ? A) Туа біткен холеста здыќ гепатит B) Туа біткен гемоли здік анемия C) Криглер-Найяр с индром ы D) Гемохроматоз E) Нєрестеніњ гемолиздік ауруы Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$010 Нєресте 7 к‰ндік , бірінші босанудан , салмаѓы 3,800, Апгар шкаласы бойынша 7-8 баллмен туылды . Анасында ќан тобы О (I), нєрестеде А (II). Анамнезінде : мекония шыѓуыныњ тоќтауы , ќ±су . Ќарап тексергенде : тері ќабаттары жєне склерасы сарѓайѓан , ќ±рѓаќ , денесінде петихиальды бµртпелер , кіндік жарыѓы , беті шамалы ісінген , переносица ќатайѓан , макроглоссия , сирек нєжіс , брадикардия , кезењді ахолиялыќ нєжіс . Н ауќаста ќандай диагноз байќалады ? A) Туа біткен гипотиреоз B) Токсик алыќ гепатит C) Криглер-Найяр с индром ы D) Даймонд-Блэкфман а немия сы E) Туа біткен ќызамыќ с индром ы Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Сем естр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$011 Нєресте 12 к‰ндік , салмаѓы 3,800, Апгар шкаласы бойынша 8 баллмен мерзіміне жетіп туылды . Шаѓымдары : кіндік жарасынан іріњді бµліністер , субфебрилитет . Объективті : нєресте єлсіз , лоќсиды , нашар ем еді , кіндік саќинасында ісік жєне гиперемия , кіндік айналасындаѓы тері шел майдыњ инфильтрациясы , терісі ыстыќ , іштіњ алдыњѓы ќабырѓасында ќантамырлар кењейген . Науќаста ќандай диагноз байќалады ? A) Кіндік жарасы B) Кіндіктіњ гангренасы C) Кіндік тамырларыныњ ауруы D) Омфалит E) Суланѓан кіндік Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$012 Нєресте егіздіњ біреуі, бірінші ж‰ктілік, бірінші босанудан, Апгар шкаласы бойынша 6 балл туылды. Туылѓаннан кейін бірден ентігу пайда болды. ТЖ 60 мин, экспираторлы шу (ќорсылдаѓан тыныс шыѓару). Ќарап тексергенде : дем шыѓарѓанда кеуде торыныњ ішке кіруі, м±рын ќанатыныњ ќатаюы, тері ќабаттарыныњ бозаруы кезінде периоральды цианоз, жаќтыњ ‰рленуі, ж‰рек ырѓаѓыныњ ригид ті , тыныс алѓанда алдынѓы іш ќабырѓасыныњ ішке кіруі, ауызда кµбік шыѓуы, білезік жєне табандарыныњ ісінуі. Б±л патология негізіне ќандай себеп жатады? A) С урфактант жетіспеуі B) ¤кпеге ќан ќ±йылу C) Ателектаз D) Пневмоторакс E) меконим ен аспираци я с индром ы Д±рыс жауап =A Ќиындыќ =3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = PA $$$013 Жања туѓан егіздіњ сыњары , 1 ж‰ктіліктен , 1 туыттан , Апгар шкаласы бойынша 6 балл . Туа салысымен ентігу , ТЖ 60 минутына , экспираторлы шу (ќорсылдаѓан дем шыѓару ) болѓан . Ќарарп тексергенде : дем шыѓарѓанда кеуде куысы тµмен т‰суі , м±рын кернелуі , тері жабындыларыныњ боз ѓ ылт фонында периоральді цианоз байќалады , бет ±ртыныњ ‰рленуі , ж‰рек ырѓаѓыныњ ригидтілігі , тыныс алѓанда іштіњ жоѓары бµлігініњ тартылуы байќалады , аузыныњ кµбіктенуі , білезік буыны мен тобыќ буыныныњ ісінуі байќалады . Жедкл єлсіреген тыныс , тахик а рдия , ж‰рек ‰ндерініњ т±йыќтлуы аныќталады . Науќаста ќандай клиникалыќ диагноз ќоюѓа болады ? A) Пневмония B) Пневмоторакс C) Тыныс б±зылу синдромы D) Ателектаз E) Меконимен аспирация синдромы Д±рыс жауап =C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = PA $$$014 Жања туѓан нєрестеге 10 к‰н, ауруханаѓа дене ќызуыныњ Т39в—¦С жоѓарлауымен ауыр жаѓдайда келіп т‰сті. Ќарап тексергенде : айќын интоксикация, ТЖ, рен т генде - µкпесінде деструкция ошаќтары, басќа аѓзаларыныњ метастаз беретін іріњді ошаќтары аныќталады. ЖЌА: эритроциттер 2,5*10 12 /л, Нв 90 г/л, лейкоциттер 30*10 9 /л, нейтрофилдер - 70, лимфоциттер - 25, моноциттер - 5, ЭТЖ 40 мм / с аѓ . Осы пат о логияны ќай ќоздырѓыш шаќыруы м‰мкін? A) Стрептококк B) Вирус C) Стафилококк D) Клебсиелла E) Кµк іріњ тая ќшасы Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$015 Жања туѓан нєрестелерде триада симптомыныњ: ана с‰тін кµтере алмауы, бауыр ±лѓаюы, туа біткен катаракта болуымен алѓашќы к‰ндері ќандай себептерден ќ±сыќ шаќырады ? A) Лактаз алыќ жетіспеушілі к B) Муковисцедоз C) Целиакия D) Галактоземия E) А дреногениталь ді синдром ыныњ т±з жоѓалту формасы Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = PA $$$016 Жања туѓан нєрестелед е ќандай т ±ќымќуалайтын амино ќышќылды алмасу б±зылы сына тєн келесі симптом дар жатады : бірінші к‰нінен бастап ќ±су , «‰йенкі шєрбаті» секілді зєр д іњ иісі ? A) Фенилкетонурия B) Тирозинемия C) Лейциноз D) Гипервалинемия E) Гиперлизинемия Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = PA $$$017 Жања туѓан нє рестелерде ќ андай ќоздырѓыш симптом дар шаќырады: конъюнктивит, ринит, ылѓалды жµтел, µкпеде ќ±рѓаќ жене ылѓалды сырылдар? A) РС-вирус B) Аденовирус C) Энтеровирус D) Т±мау вирус ы E) Герпе стік инфекция Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$018 Ќандай коздырѓыш нєрестеде келесі симптомокомплекс тудырады: энцефалит, жедел бауыр, б‰йрек , б‰йрук ‰сті жетіспеушілігі ? A) РС-вирус B) Аденовирус C) Энтеровирус D) Т±мау вирус ы E) Герпе стік инфекция Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$019 Жања туѓан нєресте 3 созылынќы туыттан, жам басымен жатуы арќылы туылѓан . Анасы 48 жаста. Ќарап тексергенде: оњ ќолы денесіне жабысќан, шынтаќ буынында б‰гілген, ішке б±р ы лѓан, иыќ буынында б±р ы лѓан, білегі артќа жєне ішке ќара л ѓан. Балада ќандай болжамды диагноз болуы м‰мкін ? A) Б±ѓананыњ сынуы B) Дюшен -Эрб а салы C) Иыќтыњ о стеомиелит і D) Туа біткен миопатия E) Туа біткен гемигипоплазия Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = PA $$$020 Нєрестеде Дюшен-Эрба салы кезінде ж±лынныњ ќай дењгейі заќымдал ады? A) С I -С IV B) С IV -С VI C) С VII - T I D) C II -T I E) T I -T XII Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$021 Нєрестеніњ ж‰йке ж‰йесініњ ќанадай патологиясына келесі симптомдыќ кешен тєн : спиналды шок , тыныс алу , ќозѓалу , сезім , сфинктрлердіњ ќызметініњ б±зылысы ? A) Ќарынша ішілік ќан кету B) Субарахноидал ды ќан кету C) Ж±лынѓа ќан кету D) Кефалогематома E) Иыќ µрімініњ жараќаттыќ заќымдануы Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$022 Иммунды емес микробтар ѓа ќарсы єйел с‰ттіндегі субстанцияларѓы жатады? A) Ig A B) Лактоферрин C) Т-лимфоцит тер D) В-лимфоцит тер E) Гистаминаза Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM Пульмонология жєне ерте жастаѓы балалардыњ физиологиясы мен патологиясы $$$001 Иммуногенездіњ орталыќ аѓзасына жатады? A) Тимус B) Кµкбауырдыњ аќ пульпа сы C) Лимфа бездері D) Шырышты ќабатта жєне м±рын-ж±тќыншаќта лимфоциттердіњ жиналуы E) Асќорыту жолдарыныњ шырышты ќабатында лимфоциттердіњ жиналуы Д±рыс жауап = А Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$0 02 ¤кпеде сурфактантты т‰зіп жасайды : A) 1 тип тегі альвелоциттер B) 2 тип тегі альвеолоциттер C) Базаль ды мембрана D) Интерстициал ды т ін E) Эндотел ьді капил л ярлар Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$003 Ќандай ауруѓа келесі с имптом дыќ кешен тєн : субфебрилді дене ќызуы, физикалыќ дамуынан ќалуы, физикалыќ белесенділіктен ќалуы, цианоз, «барабан тєріздес саусаќтар» ? A) Ќайталамалы бронхит B) Созылмалы бронхит C) Жедел бронхит D) Бронхиолит E) Обструктив ті бронхит Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$004 Ерте жастаѓы балалардаѓы бронхиолиттіњ ењ жиі себебі болатын ќандай ќ о здырѓыш ? A) Энтеровирус B) Т±мау вирус ы C) Аденовирус D) РС-вирус E) Герпе стік инфекция Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$005 Бронхит кезінде макролидтер тобындаѓы антибиотикке ќандай ќоздырѓыш сезімтал ? A) Микоплазма B) Грам теріс флора C) Стафилококк D) Пневмококк E) Гемофиль ді т аяќша Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$006 Балаларда ќандай ауруѓа мына симптамокомплекс тєн: ќаќырыќпен жµтел, µкпедегі т±раќты сырылдар 3 айы бойы, жылына µршуі 3 реттен артыќ ? A) Ќ айталамалы бронхит B) Біріншілік созылмалы бронхит C) Бронх демікпесі D) Бронхоэкта здыќ ауру E) Обструктив ті бронхит Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$007 Балаларда антенатальды инфицирлеу кезінде болатын туа пайда болѓан пневмонияныњ дамуыныњ себебі ќандай ќоздырѓыш бола алады ? A) Цитомегаловирус B) В тобындаѓы с трептококк C) Грам теріс бактери ялар D) Стафилококк E) Микоплазма Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$008 Балалардыњ алѓашќы 3 жасындаѓы пневмонияныњ ауырлыѓы н сипаттайтын ќандай симптомдар ? A) токсикоз, ТЖ, ќанныњ жоѓарѓы фибри нолиздік белсенділігі B) ќызба, перкуторлы дыбыстыњ ќысќаруы C) жиі жµтел, єлсіз тыныс, сыќыр D) ќалтыраумен ќызба, интерстициалды эмфизема E) токсикоз, о шаќталѓан майда кµпіршікті сырылдар Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$009 Тыныс аѓзаларыныњ ќан дай ауруына мына симпто мокомплекс тєн: бронхтардыњ деформациясымен болатын ошаќталѓан пневмосклероз ? A) Созылмалы бронхит B) Созылмалы пневмония C) Ќайталамалы бронхит D) Облитер ациялаушы бронхиолит E) Бронх демікпесі Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабало в Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$010 Мына симптомокомплекс ќандай ауруѓа тєн: кеуде клеткасыныњ деформациясы іріњді ќаќырыќ таралѓан сырылдар «барабан тєрізді саусаќтар», µкпелік гипертензия ? A) Созылмалы бронхит B) Ќайталамалы бронхит C) Облитер ациялаушы бронхиолит D) Созылмалы пневмония E) Бронх демікпесі Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = PA $$$011 М ы н а симптомокомплекс ќандай ауруѓа тєн: жµтелдіњ кен е ттен пайда болуы, ж±тылѓан ауа кµлемініњ тµмендеуі , бронхолитиктерге єсерініњ болмауы, кеуде аралыќтыњ ыѓысуымен «ауаныњ ±сталуы» ? A) Бронх демікпесі B) Бронхиолит C) Бµгде зат D) Пневмония E) Бронхит Д±рыс жауап = C Ќиы ндыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$012 Балалардаѓы бронх демікпені емдеу кезінде ќандай препарат тыныс жолдарындаѓы ќабынуды тµмендетеді, бронхты гиперреактивтілікті азайтады, µршудіњ жиілігін жєне ауырлыѓын тµмендетеді, µкпеніњ ќызметін жєне тіршілік сапасын жаќсартады? A) Метилксантин дер B) Холинолитик тер C) Фитопрепарат тар D) Ингаляци ялыќ кортикостероид тар E) Антигистамин ді препарат тар Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$013 Балардаѓы бронх демікпеніњ базистік терапиясыныњ препаратына жатады : A) Сальбутамол B) Триамсинолон C) Эуфиллин D) Атровент E) Адреналин Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$014 Балалардаѓы тыныс алу аѓзаларыныњ ќандай т±ќым ќуалайтын патологиясына мына симптомокомплекс тєн: ішкі аѓзалардыњ керісінше орналасуы, бронхоэктаздар, созылмалы синуситтер, риниттер, отиттер? A) Гудпасчер синдромы B) ¤кпеніњ гемосидерозы C) Біріншілік цилиар лы дискинезия (Картагенер синдром ы ) D) Альвеоляр лы микролитиаз E) Жа н ±ялыќ µкпелік эмфизема Д±р ыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$015 Салмаѓы 1, 800 г шала туылѓан бала басын ќай кезден бастап ±стайды (ай)? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$016 Ана с‰тініњ ќай аќуызы кµптеген ауыстырылмайтын аминќышќылдарын т‰зеді? A) в- лактоглобулин B) казеин C) б- лактоальбумин D) Ig A E) Аполактоферрин Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$017 Балаларда анемияны емдеудіњ ќандаѓы негізгі кµрсеткіші болып табылады : A) Ретикулоцит тер B) Ќан сарысуындаѓы темір C) Ќан сарысуыныњ жалпы темірді байланыстырушы ќасиеті ( ОЖСС ) D) Ферритин E) Трансферрин Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$018 Дені сау жетілген балада мешелдіњ ( рахит ) арнайы алдын алуы басталады (ай): A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$019 Д г ипервитаминоз ы бар балалард ы диспансерлік есепте ќарау мерзімі (жыл) : A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$0 20 Экссудативты-катаральды диатезі бар балаларѓа ќандай дєрілік препарат ты ±заќ таѓайындалады? A) Димедрол B) Фенистил C) Тавегил D) Кетотифен E) Зетринал Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$021 Диатездіњ ќай т‰ріне б‰йрек ‰сті безі ќызметініњ, су, хлоридтер алмасуыныњ µзгеруі, иммундыќ статустыњ µзгеруі жатады? A) Экссудатив ты -катараль ды диатез B) Нерв тік -артрит тік диатез C) Аллерги ялыќ диатез D) Геморраги ялыќ диатез E) Лимфатико-гипопласти калыќ диатез Д±рыс жауап = E Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$022 Диатездіњ ќай т‰ріне зєр ќышќылдар алмасуыныњ б±зылуы, жоѓары ж‰йкелі ќозѓыштыќ, буын ауруларына бейімділік жатады? A) Экссудатив ты -катараль ды диатез B) Нерв тік -артрит тік диатез C) Аллерги ялыќ диатез D) Геморраги ялыќ диатез E) Лимфатико-гипопласти калыќ диатез Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н . П ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$0 23 Балалардаѓы аќуыз – энергетикалыќ жеткіліксіздіктіњ ќай т‰ріне симптомдыќ кешен тєн : кµптеген дизэмбриогенез стигмасы-дµњгелек бет, дененіњ ж±мсаќ домалаќ формасы жатады? A) Гипотрофия ныњ 1 дєрежесі B) Гипотрофия ныњ 2 дєрежесі C) Гипостатура D) Паратрофия, ісінген (пастозная ) т‰рі E) Паратрофия, липоматоз ды т‰рі Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$024 Бала 4 жаста , шаѓымдары : ќозѓыштыќ , тез шаршаѓыштыќ, ±йќысы ныњ б±зылуы , ішт іњ ауруы. Ќарап тексергенде : тамаќтануы тµмендеген, тері ќабаттары бозѓылт, гиперестезия, тілі к‰нгірт-ќызыл т‰сті, ќ±рѓаќ, емізікшелері тегістелген. Б алада ќай витаминніњ жетіспеуі болуы м‰мкін ? A) В 1 B) В 2 C) РР D) А E) Е Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$025 ОЖ Ж перинатальды заќымдануы бар балаларда ќозѓалыс б±зылысы синдромы кезінде ќандай дєрілік препараттар таѓайындалады? A) Викасол, этамзилат натрия B) Фенобарбитал, лоразепам C) Витамин В6, фенобарбитал D) Глицерол, магне В6 E) Актовегин, пироцетам Д±рыс жауап =E Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$026 Ана с‰тініњ ќай аминќышќылы балаларда О Ж Ж , кµз тор лы ќабатыныњ, б‰ й рек ‰сті безі ніњ , эпифиз жєне гипофиз діњ дифференциаци ясын ынталандырады ? A) Цистеин B) Триптофан C) Валин D) Таурин E) Тирозин Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM Кардиоревматология $$$001 Бала 11 жаста, шаѓымдары: тізе, сираќ - табан, білезік буындарыныњ ауруы, ќозѓалысыныњ шектелуі, субфебрилитет, 4 к‰ннен бері ауырады. Анамнезінде : 2 апта б±рын ЖРВИ-мен ауырѓан, созылмалы тонзиллит. Ќарап тексергенде : улану белгілері, ж‰рек т‰рткісі ортањѓы б±ѓана сызыѓынан сыртќа ќарай 5 ќабырѓааралыѓында , єл сіреген , ж‰рек т±йыќтыѓы : оњ жаѓы - оњ жаќ стернальды сызыќ, жоѓарѓы - 3 ќабырѓааралыѓы, сол жа ѓы - сол жаќ б±ѓана сызыѓынан 2 см сыртќа ќарай, 1-ші ‰н дыбысыныњ тµмендеуі. Пульс 100 рет минутына. Науќаста ќандай диагноз ды болжауѓа болады ? A) Инфекци ялы -аллерги ялыќ миокардит B) Тонзилоген ді миокардиодистрофия C) Ювениль д і созылмалы артрит D) Реактив ті артрит E) Жедел ревмати змдік ќызба , миокардит Д±рыс жауап =E Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =РА $$$002 Ќыз бала 12 жаста , шаѓымдары : шаршаѓыштыќ , дімкєстік , тєбетіні њ тµмендеуі , тізе жєне білезік буындарында ±шпалы ауру сезімі , ќозѓалысыныњ шектелуі . Бір ай кµлемінде ауырады , дєрігерге ќаралмаѓан . Анамнезінде : 2 ай б±рын скарлатинамен ауырѓан , лор дєрігерінде созылмалы тонзиллит диагнозымен тіркеуде т±рады . Объективт і : тері жамылѓылары боз , буындары µзгермеген , тамыр соѓысы минутына 90. Ж‰рек ±шы т‰рткісі VI ќабырѓа аралыѓында , к‰шейген , оњ жаќ шекарасы - оњ жаќ тµс сызыѓынан 0,5см сыртќа , жоѓарѓысы - III ќабырѓа аралыѓында , сол жаќ шекарасы – сол жаќ б±ѓана орта сы з ыѓынан 2,5см сыртќа ыѓысќан . Ж‰рек ±шында ‰рлеген систолалыќ шуыл , сол жаќ ќолтыќ асты аймаѓына µткізіледі , I тон єлсіреген , II тон акценті µкпе артериясы ‰стінде . Кеуде ќуысы рентгенограммасында ќандай µзгерістер осы ауруѓа тєн ? А ) Сол ж‰рекшеніњ жєне екі ќарыншаныњ ±лѓайюы В ) Ж‰рек µлшемдері ќалыпты С ) Ж‰ректіњ кµлденењнен кењейюі жєне белініњ тегістігі Д ) Ж‰рек шекаралары солѓа кењейген , белі бірден айрыќшаланѓан Е ) Ж‰рек формасы шар тєрізді Д±рыс жауап =С Ќиынды ќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =PA $$$003 Ќыз бала 12 жаста , шаѓымдары : шаршаѓыштыќ , дімкєстік , тєбетініњ тµмендеуі , тізе жєне білезік буындарында ±шпалы аур у сезімі , ќозѓалысыныњ шектелуі . Бір ай кµлемінде ауырады , дєрігерге ќаралмаѓан . Анамнезінде : 2 ай б±рын скарлатинамен ауырѓан , лор дєрігерінде созылмалы тонзиллит диагнозымен тіркеуде т±рады . Объективті : тері жамылѓылары боз , буындары µзгермеген , тамыр соѓысы минутына 90. Ж‰рек ±шы т‰рткісі VI ќабырѓа аралыѓында , к‰шейген , оњ жаќ шекарасы - оњ жаќ тµс сызыѓынан 0,5см сыртќа , жоѓарѓысы - III ќабырѓа аралыѓында , сол жаќ шекарасы – сол жаќ б±ѓана орта сызыѓынан 2,5см сыртќа ыѓысќан . Ж‰рек ±шында ‰рлеген си с толалыќ шуыл , сол жаќ ќолтыќ асты аймаѓына µткізіледі , I тон єлсіреген , II тон акценті µкпе артериясы ‰стінде . Берілген патологияѓа ФКГ - ѓы ќандай µзгерістер тєн ? А ) I тон бірден к‰шейген , µспелі пресистолалыќ шуыл , I тонмен ќосарланѓан В ) Систола лыќ шуыл , єлсіреген I тонмен ќосарланѓан С ) Диастолалыќ шуыл , єлсіреген II тонмен ќосарланѓан Д ) Ж‰рек тондары ќалыпты , ромб тєрізді , ±ршыќ тєрізді шуыл Е ) Семсер тєрізді µсінді аймаѓындаѓы жоѓары амплитудалы жєне жоѓары жиілікті пансистолал ыќ шуыл. Д±рыс жауап =B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =NS $$$004 Балалардаѓы жедел ревматикалыќ ќызбаныњ , біріншілік профилактикасы кезінде ќандай антибиотиктердіњ топтары кµбірек тиімді : А ) Пенициллиндер В ) Цефалоспориндер С ) Аминогликозидтер Д ) Макролидтер Е ) Амфотерициндер Д±рыс жауап =A Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =ZO $$$005 Жыл сайын жасалатын екіншілік бициллинпрофилактикасы , біріншілік жедел ревматикалыќ ќызбамен , ж‰ректіњ ќаќпаќшалыќ заќымдалуынсыз , созылмалы инфекциялардыњ санацияланѓан ошаќтарымен ауырѓан н ауќастарѓа неше жыл ж‰ргізіледі : A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$006 Жыл сайын жасалатын екіншілік бициллинпрофилактикасы , біріншілік ревмокардитпен жєне ж‰рек ќаќпаќшаларыныњ заќымдалуы бар науќастарѓа неше жыл ж‰ргізіледі : A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Д±рыс жауап =E Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$007 Бала 10 жаста , 2 жыл кµлемінде ревматизм себебімен кардиоревматологта тіркеуде т±рады . Соњѓы 2 айда ентігу , ж‰рек соѓуы жєне ќарапайым физикалыќ к‰ш т‰скен кезінде ж‰рек аймаѓыныњ ауыруы пайда болѓан . Оъективті : тері жамылѓылары боз , еріндерініњ жењіл цианозы . Тамыр соѓысы минутына 80, АЌЌ 100/60 мм.сн.баѓ . Ж‰рек ±шы т‰рткісі єлсіреген , ж‰рек т‰рткісі айќын , пресистолалыќ дірілдеу , ж‰ректіњ жоѓарѓы шекарасы – II ќабырѓа аралыѓынд а , шапалаќты I тон , ж‰рек ±шында пресистолалыќ шуыл , II тон акценті µкпе артериясы ‰стінде . Науќаста ќандай ж‰рек аќауы ќалыптасќан ? А ) Митральды ќаќпаќшаныњ жеткіліксіздігі В ) Митральды стеноз С ) Аорталыќ ќаќпаќшаныњ жеткіліксіздігі Д ) А орталыќ ќаќпаќшаныњ стенозы Е ) ‡ш жармалы ќаќпаќшаныњ жеткіліксіздігі Д±рыс жауап =B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$008 Балалардаѓы ж‰рек ж еткіліксіздігін емдеу ‰шін , миокардтыњ оттегіне ќажеттілігін арттыруынсыз , жиырылу ќабілетін кµбейтетін ќандай дєрілік заттар ќолданады ? А ) Дигоксин В ) Панангин С ) Калий хлориді Д ) Унитиол Е ) Новокаинамид Д±рыс жауап =A Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$009 Ќыз бала 13 жаста , 3 жыл кардиоревматологта тіркеуте т±рады . 2 ай б±рын ЖРВИ ауырѓан , содан кейін физикалыќ к‰ш т‰скенде ентігу , ж‰рек соѓуы , ж‰рек аймаѓыныњ ауыруы , єлсіздік , тез шаршаѓыштыќ пайда болѓан . Объективті : тері жамылѓылары боз , «ж‰рек т‰рткісі» , кµтеріњкі жєне жайылѓан ж‰рек ±шы т‰рткісі VI ќабырѓа аралыѓында , б±ѓана орта сызыѓынан сыртќа , I тонныњ єлсіреуі , т µ гілген диастолалыќ шуыл II тоннан кейін , кеудені алѓа ењкейткенде IV ќабырѓа аралыѓында тµстіњ сол жаќ жиегінде жаќсы естіледі . Берілген ж‰рек аќауына ќандай рентгенологиялыќ кµрініс тєн ? А ) Сол ж‰рекшеніњ жєне екі ќарыншаныњ ±лѓайюы В ) Ж‰рек µлшем дері ќалыпты С ) Ж‰ректіњ кµлденењнен кењейюі жєне белініњ тегістігі Д ) Ж‰рек шекаралары солѓа кењейген , белі бірден айрыќшаланѓан Е ) Ж‰рек формасы шар тєрізді Д±рыс жауап =D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2 008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =РА $$$010 Ќыз бала 13 жаста , 3 жыл кардиоревматологта тіркеуте т±рады . 2 ай б±рын ЖРВИ ауырѓан , содан кейін физикалыќ к‰ш т‰скенде ентігу , ж‰рек соѓуы , ж‰рек аймаѓыныњ ауыруы , єлсіздік , тез шаршаѓыштыќ пайда болѓан . Объективті : тері жамылѓылары боз , «ж‰рек т‰рткісі» , кµтеріњкі жєне жайылѓан ж‰рек ±шы т‰рткісі VI ќабырѓа аралыѓында , б±ѓана орта сызыѓынан сыртќа , I тонныњ єлсіреуі , тµгілген диастолалыќ шуыл II тоннан кейін , кеудені алѓа е њкейткенде IV ќабырѓа аралыѓында тµстіњ сол жаќ жиегінде жаќсы естіледі . Берілген патологияѓа ФКГ - ѓы ќандай µзгерістер тєн ? А ) I тон бірден к‰шейген , µспелі пресистолалыќ шуыл , I тонмен ќосарланѓан В ) Систолалыќ шуыл , єлсіреген I тонмен ќосарланѓ ан С ) Диастолалыќ шуыл , єлсіреген II тонмен ќосарланѓан Д ) Ж‰рек тондары ќалыпты , ромб тєрізді , ±ршыќ тєрізді шуыл Е ) Семсер тєрізді µсінді аймаѓындаѓы жоѓары амплитудалы жєне жоѓары жиілікті пансистолалыќ шуыл. Д±рыс жауап =C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =РА $$$011 Ќандай туа біткен ж‰рек аќауына ‰лкен ќан айналым шењберінде ќан аѓысына кедергі болу тєн ? А ) ЖАПД (ДМПП ) В ) ЌАПД (ДМЖП ) С ) Аорта коарктациясы Д ) ¤кпе артериясыныњ стенозы Е ) Ашыќ боталлов т‰тігі Д±рыс жауап =C Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =ZO $$$01 2 Ќандай туа біткен ж‰рек аќауына кіші ќан айналым шењберін ќанмен ќамтамасыз ете алмау тєн ? А ) ЖАЌД (ДМПП ) В ) ЌАЌД (ДМЖП ) С ) Аорта коарктациясы Д ) ¤кпе артериясыныњ стенозы Е ) Ашыќ боталлов т‰тігі Д±рыс жауап =D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =ZO $$$013 Фалло тетрадасына тєн : А ) Кіші ќан айналым шењберін ќанмен байыту В ) Кіші ќан айналым шењберін ќанмен ќамтамасыз ете алмау С ) ‡лкен ќан айналым шењберінде ќан аѓысына кедергі болу Д ) ‡лкен жєне кіші ќан айналым шењберінде ќан аѓысына кедергі болу Е ) Гемодинамиканыњ б±зылуынсыз Д±рыс жауап =B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =PA $$$014 Бала 1,2 жаста . Шаѓымдары єлсіздік , шаршаѓыштыќ , тєбеттініњ тµмендеуі . Физикалыќ дамуында ќалуы . Жиі тыныс алу жолдарыныњ аурураымен аурады . Анасына 40 жас , єкесіне 47 жас . Ж‰ктіліктін бірінші жартысында ауыр токсивкоз.Терісі бозѓылт , пальпация кезінде 2 ќабырѓааралыѓында систоликалыќ дірілдеу , ж‰рек т‰рткісі жайылѓан,ыѓысќан , ж‰ректін шекарасы ; оњ жаѓы-оњ парастернальды сызыќпен , жоѓарѓы - 2 ќабырѓааралыѓында , сол жаѓы 2,5см б±ѓана ортањѓы сызыѓымен.Ќатањ состоликалыќ-диастоликалыќ шу 2 ќабырѓааралыѓында сол жаѓынан ж‰рек ±шында , мойын тамырларында , аортада жєне жауырын аралыќта естіледі . Ќандай болжамды диагноз болуы м‰мкін ? A) ЌАПД ( ДМЖП ) B) ЖАПД ( ДМПП ) C) Ќолќаныњ к оарктация D) Ашыќ боталлов µзегі E) Фалло тетрадасы Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$015 Бала 1,2 жаста . Шаѓымдары єлсіздік , шаршаѓышты ќ , тєбеттініњ тµмендеуі . Физикалыќ дамуында ќалуы . Жиі тыныс алу жолдарыныњ аурураымен аурады . Анасына 40 жас , єкесіне 47 жас . Ж‰ктіліктін бірінші жартысында ауыр токсивкоз.Терісі бозѓылт , пальпация кезінде 2 ќабырѓааралыѓында систоликалыќ дірілдеу , ж‰рек т‰рткісі жайылѓан,ыѓысќан , ж‰ректін шекарасы ; оњ жаѓы-оњ парастернальды сызыќпен , жоѓарѓы - 2 ќабырѓааралыѓында , сол жаѓы 2,5см б±ѓана ортањѓы сызыѓымен.Ќатањ состоликалыќ-диастоликалыќ шу 2 ќабырѓааралыѓында сол жаѓынан ж‰рек ±шында , мойын тамырларында , а ортада жєне жауырын аралыќта естіледі . Осы патологияѓа тєн ЭКГ ќандай µзгерістер болады ? A) Сол жаќ ж‰рекшеніњ жєне ќарыншаныњ гипертрофиясы B) Оњ жаќ ж‰рекшеніњ г ипертрофия сы C) Ж‰ректіњ оњ жєне сол жаќ бµліктерініњ г ипертрофия сы D) Оњ жаќ ж‰рекшеніњ жєне ќарыншаныњ г ипертрофия сы E) Сол жаќ ќарыншаныњ г ипертрофия сы Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$016 Ќандай ж‰ректіњ туа біткен аќа уына ерте кеуде ќуысыныњ деформациясыныњ пайда болуы (сердечный горб-ж‰рек тµмпешігі ) тєн ? A) ЖАПД ( ДМПП ) B) ЌАПД ( ДМЖП ) C) Ашыќ боталлов µзегі D) Фалло тетрадасы E) Ќолќаныњ коарктациясы Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$017 Ќандай туа біткен ж‰рек аќауында Эйзенменгер комплексі пайда болады (оњѓа-солѓа ќан лаќтыруы )? A) Фалло т етрада сы B) ЖАПД ( ДМПП ) C) ЌАПД ( ДМЖП ) D) Декстрокардия E) Ќолќаныњ коарктациясы Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = NS $$$018 Эбштейн туа біткен ж‰рек аќауы, ќандай ќаќп аѓыныњ патологиясына байланысты болады ? A) µкпе артериясыныњ B) ќолќаныњ C) ‰ш жармалы D) митралды E) тµменгі ќуыс венаныњ Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = PA $$$019 Энергетикалыќ-динамикалыќ µзгерістер ќандай ж‰рек жетіспеушілігне тєн A) Перикардит B) Миокардит C) ЌАПД ( ДМЖП ) D) Фалло т етрада сы E) Митралды ќаќпаѓыныњ жетіспеушілігі Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$020 13 жастаѓы ќыз, шаѓымдары: дене ќызуынын кµтерілуі, мойын аймаѓында, денесінде, шынтаќ аймаѓында, тырнаќ асты геморрагиялыќ бµртпелер пайда болуына, саусаќ ±штарында ауру сезімінніњ пайда болуы, 4 апта бойы ентігуіне. Анамнезінде; созылмалы тонзиллит, 2 ай б±рын іріњді отит. Ќарау кезінде; терісінін бозѓылттыѓы кµзге кµрінетін шырышты ќабаттарынын с±рсары т‰сті, жгут жєне щипка симптомдарынын бар болуы.Ж‰рек ‰ндерініњ т±йыкталуы, тобыќтыњ ісінуі , ж‰рек шекараларынын солѓа ыѓысуы.Бауыр ќабырѓа доѓасынын астынан 2,5 - 3,0- 3,5 см шыѓуы , кµкбауыр 6см.УДЗ : ќолќаныњ ќаќпаќтарында тромбоздыќ вегетациялар . Осы патологияѓа ќандай асќынулар тєн ? A) Ж‰рек аќауыныњ дамуы B) Буындардыњ заќымдалуы C) Ж‰йелі ќызыл жегініњ пайда болуы D) Тромбоэмболи ялыќ асќынулар E) Ревматикалыќ кардиттіњ дамуы Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$021 13 жастаѓы ќыз, шаѓымдары: дене ќызуынын кµтерілуі, мойын аймаѓында, денесінде, шынтаќ аймаѓында, тырнаќ асты геморрагиялыќ бµртпелер пайда болуына, саусаќ ±штарында ауру сезімінніњ пайда болуы, 4 апта бойы ентігуіне. Анамнезінде; созылмалы тонзиллит, 2 ай б±рын іріњді отит. Ќарау кезінде; терісінін бозѓылттыѓы кµзге кµрінетін шырышты ќабаттарынын с±рсары т‰сті, жгут жєне щипка симптомдарынын бар болуы.Ж‰рек ‰ндерініњ т±йыкталуы, тобыќтыњ ісінуі , ж‰рек шекараларынын солѓа ыѓысуы.Бауыр ќабырѓа доѓасынын астынан 2,5 - 3,0- 3,5 см шыѓуы , кµкбауыр 6см . УДЗ ќандай µзгерістер болады ? A) Перикард ж апыраќшаларыныњ ф ибриноз ды заќымдануы B) Ж‰рек ќуыстарыныњ д илятация сы C) Ж‰ректіњ оњ жаќ бµлігініњ шамадан тыс ж‰ктеме белгілері D) Ќолќа ќаќпаѓында т ромбо здыќ вегетаци ялардыњ болуы E) Оњ жаќ ќарыншаныњ гипертрофиясы Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$022 Ќандай ауру инфекциялыќ эндокардитті тудыру каупін туѓызады? A) Митралды ќаќпаѓыныњ про лапс ы B) Жабыспалы перикардит C) М иокард ф иброэластоз ы D) Аритмия E) Кардиомиопатия Д±рыс жауап =А Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM Гематология $$$001 Балаѓа 2 ай, туылѓан кездегі салмаѓы 2600, аздаѓан туа пайда болѓан аќаулар бар, ер тоќым тєріздес м±рын (седловидный нос), синдактилия, шаштары ќалдыќ талшыќ тєріздес. Шаѓымдары: терініњ кµзге кµрінетін шырышты ќабаттарынан бозѓылт болуы,ему кезіндегі тез шаршаѓыштыќ жалпы ќан анализінде эритроциттер – 2*10 12 / л , Нв 70 г / л , ТК 0,8, лейкоциттер 10*10 9 / л , тромбоциттер 180*10 9 / л , Э ТЖ 20 мм/час. Диагнозды негіздеу ‰шін ќандай клинико-лабораториялыќ ќажет? A) Г ематокрит ті аныќтау , трепанобиопсия B) Ф еталь ды гемоглобин ді , гематокрит ті аныќтау C) Трепанобиопсия, гемопоэ здік жасушалардыњ цитохими ялыќ зерттеуі D) Ретикулоцит ерді жєне гематокритті аныќтау E) С‰йек кемігініњ пункциясы , гемопоздік жасушалардыњ цитогенети калыќ анализ і Д±рыс жауап = E Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = РА $$$002 7 жастаѓы бала денесіндегі бµртпелерге, буындардын ауру сезіміне жєне іштін ауруны шаѓымданады.Екі апта б±рын фоликулярлы ангинамен ауырѓан. Ќараѓан кезде аяќтарында аздаѓан симметриялыќ петехиалды-папулезды бµртпелер, тобыќ буындарынын ісінуі. Лимфа т‰йіндері ‰лкеймеген. Пальпация кезінді іштін аздаѓан ауру сезім. Бауры мен кµкбауыр пальпацияланбайды. Жалпы ќан анализінде аздаѓан лейкоцитоз. Клиникалыќ диагнозды негіздегеннен кейњн ем таѓайындалды. Науќастын жаѓдайына ќарай ќандай препарат таѓайындалады? A) Курантил, Трентал B) Гепаринотерапия C) Плазмоферез D) Иммунодепресивті ем E) Преднизолон Д±рыс жауап =А Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$003 Ќанда ретикулоцитердіњ жоѓарѓы кµрсеткіштері ќандай анемияѓа тєн A) Гемоли здік B) Темір жетіспеушілікті C) Витаминжетіспеушілікті D) В 12 тапшылыќты E) Апласти калыќ Д±рыс жауап =А Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$004 Эритроциттіњ минимальді осмостыќ т±раќтылыѓы мына ауру кезінде тµмендейді : А ) Талассемия В ) Ораќтєрізді клеткалы анемия С ) Фавизм Д ) Микросфероцитарлы анемия Е ) Пароксизмальді т‰нгі гемоглобинурия Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$005 Бала 7ж , шаѓымдары : терідегі бµртпелерге , ішініњ жєне буындарыныњ ауру сезіміне , 2 апта б±рын фоликулярлы баспамен ауырѓан . Ќараѓан кезде аяѓыныњ тµменгі жаѓында кµп мµлшердегі симметриялы петехиальді-папулезді бµртпе , тобыќ буыныныњ ісінуі байќалады . Лимфа т‰иіндері ±лѓаймаѓан . Пальпацияда іші аздап ауырсынады . Бауыры мен кµк бауыры пальпацияланбайды . ЖЌА : эрироцит -4,0*10 12 /л , Нв -120г /л , ТК -0,9, т ромбоцит -150*10 9 /л , лейкоцит -10*10 9 /л , нейтрофил -54%, лимфоциттер -23%, моноциттер -5%, эоз -8%. Клиникалыќ диагноздардыњ ќайсысын ќоюѓа болады ? А ) Верльгоф ауруы В ) Шенлейн-Генох ауруы С ) Виллебранд ауруы Д ) Рандю-Ослер ауруы Е ) Вискотт синдромы Д±рыс жауап =B Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = РА $$$006 Ауруханаѓа 1ж .8айлыќ бала жеткізілді , Грециядан туысќандарына ќонаќќа келген , жаѓдайы ауыр . 3 к‰н б±рын ЖР ВИ-мен ауырѓан , парацетамол , сульфаниламид ќабылдаѓан . Ауру анамнезінен : шешесі мен ‰лкен ќызында периодты т‰рдегі (недомогание ) жайсыз сезіну байќалады . Терісі мен склерасы бозѓылт , сарѓайѓан , дєрігерге ќаралмаѓан . Объективті : терісініњ айќын бозаруы жєн е шырыштарыныњ сарѓыш рењділігі , єлсіздік , адинамия , зєрініњ т‰сі « шие ликері » , ЖЌА : эритроцит -2,1*10 12 /л , Нв -60г /л , ТК -0,9. ЖЗА : заќымдалѓан эритроциттер б‰кіл кµру аймаѓын жауып т±р , осы науќасќа кµрсетілген дагноздардыњ ќайсысы сєйкес келеді ? А ) Т±ќым ќуалайтын микросфероцитоз В ) Т±ќым ќуалайтын энзимопениялыќ , сфероцитарлыќ емес анемия С ) Т±ќым ќуалайтын овалоцитоз Д ) Белок жетіспеушілік анемия Е ) Ораќтєрізді клеткалы анемия Д±рыс жауап =B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = РА $$$007 Ауруханаѓа 1ж .8айлыќ бала жеткізілді , Грециядан туысќандарына ќонаќќа келген , жаѓдайы ауыр . 3 к‰н б±рын ЖРВИ-мен ауырѓан , парацетамол , сульфаниламид ќабылдаѓан . Ауру анамнезінен : шешесі мен ‰лкен ќызында периодты т‰рдегі (недомогание ) жайсыз сезіну байќалады . Терісі мен склерасы бозѓылт , сарѓайѓан , дєрігерге ќаралмаѓан . Объективті : терісініњ айќын бозаруы жєне шырыштарыныњ с а рѓыш рењділігі , єлсіздік , адинамия , зєрініњ т‰сі « шие ликері » , ЖЌА : эритроцит -2,1*10 12 /л , Нв -60г /л , ТК -0,9. ЖЗА : заќымдалѓан эритроциттер б‰кіл кµру аймаѓын жауып т±р . Зєр т‰сініњ µзгеру себебі ? А ) Гематурия В ) Уробилинурия С ) Гемоглобинурия Д ) Уратурия Е ) Оксалатурия Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = РА $$$008 Жедел постгеморрагиялыќ анемияны мына анемияѓа жатќызамыз : А ) Микроцитарлы-ги похромды В ) Микроцитарлы-нормохромды С ) Мегалобласты Д ) Макроцитарлы-гипохромды Е ) Макроцитарлы-нормохромды Д±рыс жауап =А Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$009 Бала 2айлыќ , ±лты европалыќ , туѓандаѓы салмаѓы 2,600, жењіл даму аќауы бар : ертоќым тєрізді м±рын , синдактилия , шашы паклю тєрізді . Шаѓымы : тері т‰сі мен шырышты ќабаттарыныњ µршіген бозѓылттыѓына , емген кездегі тез шаршауѓа . ЖЌА : эрироцит -2*10 12 /л , Нв -70г /л , ТК -0,8, тромбоцит -180*10 9 /л , лейкоцит -10*10 9 /л , ЭТЖ -20мм /саѓ . Клиникалыќ диагноздардыњ ќайсысын ќоюѓа болады ? А ) Фанкони анемиясы В ) Эстрен-Дамеш ек анемиясы С ) Даймонд-Блэкфман анемиясы Д ) Минковский-Шоффар анемиясы Е ) Талассемия Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = РА $$$010 Бала 10айлыќ , жасанды тамаќтандырады , сиыр с‰тін береді , Объективті : апатиялы , тері-шырышты ќабаттарыныњ бозѓылттыѓы мен ќ±рѓаќтыѓы , б±лшыќет гипотониясы , ж‰рек шекарасы : оњ жаѓы-парастернальді сызыќ бойымен , жоѓарѓы жаѓы -2 ќабырѓа аралыќта , сол жаѓы-сол ж аќ б±ѓана ортањѓы сызыѓынан сыртќа ќарай 2,5см , журек ‰ні т±йыќталѓан , ж‰рек ±шында систолалыќ шу , мойын венасында «зырылдауыќ» шуы («шум волчка» ). ЖЌА : эрироцит -3,2*10 12 /л , Нв -80г /л , ТК -0,7, тромбоцит -180*10 9 /л , лейкоцит -8*10 9 /л , ЭТЖ -12мм /саѓ . Ж‰рек жаѓы нан µзгеруге ќандай себеп бар ? А ) Гематокриттіњ тµмендеуі , ќанныњ ќоюлануы , ќан аѓысыныњ жоѓарылауы В ) Нв азаюы , ќан ќоюлануыныњ жєне аѓу жылдамдыѓыныњ жоѓарылауы С ) Ќан ќоюлануыныњ жоѓарылауы жєне аѓу жылдамдыѓыныњ жоѓарылауы Д ) Ќан ќоюлануымен Нв тµменд еуі , ќан аѓу жылдамдыѓыныњ тµмендеуі Е ) Гематокриттіњ , ќан ќоюлануыныњ жєне аѓу жылдамдыѓыныњ тµмендеуі Д±рыс жауап =А Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$011 Темірдіњ ионды емес препараттарына ќандай дєрілік препараттар жатады , жанама єсерсіз ? А ) Геиофер В ) Ферроплекс С ) Тардиферон Д ) Мальтофер Е ) Актиферрин Д±рыс жауап =D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$012 Анемияныњ ќандай т‰рін емдеу кезінде ретикулоцит кµрсеткішініњ ±лѓаюы таѓайындаѓан емніњ эффективтілігініњ кµрсеткіші болып табылады ? А ) Белоктапшылыќты В ) Теміртапшылыќты С ) Фолитапшы лыќты Д ) Витамин В 1 тапшылыќты анемия Е ) Микросфероцитарлы Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$013 Ќандай анемия кезінде ем басталѓан нан соњ 3-4к‰ннен кейін оњ нєтиже береді ? А ) Теміртапшылыќты В ) Белоктапшылыќты С ) Витамин В 1 тапшылыќты анемия Д ) Фолитапшылыќты Е ) Микросфероцитарлы Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$014 Жања туѓан нєресте , 12саѓ болѓан , жедел босанѓан , туылѓандаѓы салмаѓы 3200гр , Апгар шкаласы бойынша 8-10 бал . Туѓан соњ 2саѓ кейін терісінде петехиальді бµртпелер пайда болды , 1-ші к‰нініњ соњ ында-шырыштарыныњ канталауы , мелена болды . Аздаѓан спленомегалия байќалды . Анасыныњ ќан сары суында баланыњ ќан пластинкасыныњ тромбоаглютинация реакциясы оњ . ЖЌА : тромбоцит -100*10 9 /л . Баланыњ клинико - лабораториялыќ кµрсеткіштеріне ќандай клиникалыќ диа гноз сєйкес келеді ? А ) Туа п.б трансиммунды тромбоцитопения В ) Т±ќым ќуалайтын тромбоцитопениялыќ пурпура С ) Т±ќым ќуалайтын тромболитикалыќ пурпура Д ) Т±ќым ќуалайтын тромбоцитопатия Е ) Жедел лейкоз Д±рыс жауап =А Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = РА $$$015 Бала 4,5 аилыќ , шопан жан±ясында 1,550г салмаќпен гестацияныњ 32-ші аптасында шала туылѓан (2 дєрежесі ) , жасанды тамаќта ндыруда , жиі ешкі с‰тін береді . 1,5 айдыњ ішінде анорексия , єлсіздік , лоќсу , дене салмаѓыныњ µсуініњ баяулауы , терісініњ кµгерулері байќалѓан . ЖЌА : гиперхромды анемия , нейтрофильдердіњ гиперсегментациясы , мегалобластар . Науќасќа клиникалыќ диагноздардыњ ќ а йсысын ќоюѓа болады ? А ) В 12 тапшылыќты анемия В ) Сидероахрестикалыќ анемия С ) Фолитапшылыќты анемия Д ) Эритролейкоз Е ) Апластикалыќ анемия Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П ., 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тес тілеушініњ болжамды білім дењгейі = РА $$$016 Бала 6 жаста , т‰скен кездегі шаѓымдары : жалпы єлсіздік , терідегі геморрагиялар , м±рыннан ќан кету , с‰йектердіњ ауыруы . Ќарап тексергенде : жаѓдайдыњ ауырлыѓы анемиялыќ , геморрагиялыќ , с‰йек-буын жєне гепатолиена лды синдромдарына байланысты . ЖЌА : эритроциттер – 2,5*10 12 / л , Нв 50 г / л , ТК 0,8, лейкоциттер 3,2*10 9 / л , нейтрофилдер 32%, бласттар 12%, лимфоциттер 51%, моноциттер 4%, эозинофилдер 1%, ЭТЖ 45 мм /саѓ . Осы ауруѓа таѓы ќандай клиникалыќ симптом тєн ? A) Пролифера циялыќ B) Диаре ялыќ C) Полидипси я D) Полифаги я E) Геофаги я Д±рыс жауап =А Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$017 Бала 10 ай , жасанды тамаќтануда , кµбінесе сиыр с‰тін ќабылдайды . Ќарап тексергенде : апатиялыќ , терісі жєне шырышты ќабаттары бозѓылт , ќ±рѓаќ , б±лшыќеттік гипотония , ж‰ректіњ шекаралары : оњ жаѓы – парастерналды сызыќ , жоѓарѓы – ІІ ќабырѓааралыќ , сол жаѓы – 2,5 см сол жаќ б±ѓана орта сызыѓынан сыртќа ќ а рай . Ж‰рек ‰ндері бєсењделген , ±шында систолалыќ шу , мойын кµк тамырында «зырылдауыќ» шуы (шум «волчка» ). ЖЌА : эритроциттер – 3,2*10 12 / л , Нв 80 г / л , ТК 0,7, тромбоциттер 180*10 9 / л , лейкоциттер 8*10 9 / л , ЭТЖ 12 мм /саѓ . Осы патологияѓа гематокриттіњ (%) ќанд ай кµрсеткіші тєн ? A) 50 B) 45 C) 40 D) 35 E) 30 Д±рыс жауап =Е Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$018 Бала 6 жаста , клиникаѓа т‰скен кезде : жаѓдайы ауыр , єлсіз , адинамиялыќ , терісі бозѓылт-сарѓайѓан , склерасы сарѓыш , м±нара тєрізді басс‰йегі , жоѓарѓы готикалыќ тањдай аныќталады . Бауыры ќабырѓа доѓасыныњ шетінде , ауру сезімсіз , кµкбауыры ќабырѓа асты доѓас ы нан 5 см шыѓып , консистенциясы тыѓыз . 3 жастан бастап гематологтыњ тіркеуінде т±рады . Осы патологияѓа ќанныњ ќандай кµрсеткіштері тєн ? A) Анизоцитоз B) Пойкилоцитоз C) Лимфоцитоз D) Микросфероцитоз E) Мегалобластоз Д±рыс жауап =D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM Нефрология $$$001 Б‰йрек ќызметініњ б±зылысын сипаттайтын ќандай кµрсеткіштіњ жоѓарлауы кµрсетеді ? A) Натрий B) Альбумин C) Холестерин D) Креатинин E) Калий Д±рыс жауап =D Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =ZO $$$002 Зимницкий сынамасы б‰йректіњ ќандай ќызметін аныќтайды ? A) Секре циялыќ B) Фильтраци ялыќ C) Реабсорбци ялыќ D) Концентраци ялыќ E) Азот шыѓарушы Д±рыс жауап =D Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =ZO $$$003 Балаларда гипернатриемия кезінде ќандай клиникалыќ кµріністер байќалады ? A) Анурия B) Анасарка C) Гипотония D) Аритмии E) Неврологи ялыќ симптомдар Д±рыс жауап =Е Ќиындыќ = 2 Учебник = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$004 Стационарда 12 жастаѓы балаѓа Б‰йректіњ созылмалы ауруы диагноз ќойылдыды : А Ќ 150/95 мм.сын.баѓ. ; Нв 100г/л, Э ТЖ 26 мм / с аѓ ; зєрде - аќуыз 0,33 г/л, лейкоцит тер 5-10 к / а , эритроцит тер 10-20 к / а ; б/х анализі - креатинин 0,5 ммоль/л, ШФЖ ( шумаќтыќ фильтрацияныњ жылдамд ыѓы ) 25 мл/мин; У ДЗ вЂ“ б‰йрек мµлшерініњ кішіреюі , ТТЖ деформациясы , б‰йрек парнехимасыныњ жоѓарѓы жањѓырыѓы . Науќаста ќандай болжамды диагноз болуы м‰мкін ? A) БСА, 4р дєрежесі B) БСА, 3b дєрежесі C) Созылмалы пиелонефрит, БСЖ D) Созылмалы гломерулонефрит, БСЖ E) Гломерулонефриттіњ гипертониялыќ т‰рі Д±рыс жауап =А Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =РА $$$005 8 жастаѓы бала , клиникаѓа т‰скен кездегі шаѓымдары : ісіну , бастыњ ауыруы , зєр т‰сініњ µзгеруі . Ќарап тексергенде : аяќтыњ , беттіњ ісінуі , АЌ 140/90 мм.сын.баѓ ., ЖЗА : аќуыз 2,5г /л , эритроциттер б‰кіл к /а . Ќандай патология туралы ойлауѓа болады ? A) Пиелонефрит B) Интерстициалды нефрит C) Гломерулонефрит D) Б‰йрек туберкулезі E) Несеп-тас ауруы Д±рыс жауап =С Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжам ды білім дењгейі = FM $$$006 Жедел гломерулонефриттіњ клиникасына ќандай симптомдар тєн ? A) 1 мл зєрде 100 000 аса бактериурия B) Лейкоцитурия, оксалатурия C) Дизурия, ЖЗА лейкоциттердіњ жиналуы D) Ісіктер , АЌ жоѓары болуы , протеинурия 2 г/т єу , гематурия E) Лейкоцит тер б‰кіл к /а Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$007 Ќуыќтыњ шырышты ќабатындаѓы ќабынулыќ µзгерістерді аныќтау ‰шін ќандай зерттеу ж‰ргізіледі ? A) Ќуыќтыњ У ДЗ B) Цистоскопи я C) Экскретор лы урографи я D) Микцион ды цистографи я E) Радиоизотоп ты цистографи я Д±рыс жауап =В Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 бас ылым , Шабалов Н.П . 2008ж .; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$008 Б‰йректіњ созылмалы ауруында нефропротективті терапияда «алтын стан дарт» ретінде ќолданылатын дєрілік заттар ? A) Антибиотик тер B) Фермент тер C) Витамин дер D) Глюкокортикоид тар E) Ангиотензинайналдырушы ферменттіњ ингибиторлары Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = ( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$009 Балаларда БСЖ дамуына єкелетін жиі болатын себептердіњ бірі : A) Скарлатина B) Жараќат C) Артериал ды гипертония D) Ќантсыз диабет E) Зєр ж‰йесініњ туа біткен даму аќаулары Д±рыс жауап = Е Ќиындыќ = 2 Оќулыќ =( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$010 Ќандай асќыну балалардаѓы ЖБЖ-њ диализдік терапиясына сєйкес емес ? А ) Ісіктер В ) Анемия С ) Ацидоз D) Гиперкалиемия Е ) Уремия Д±рыс жауап = В Ќиындыќ = 2 Оќулыќ =( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$011 Балалардаѓы СБЖ-не жатпайтын симптомдар ? А ) физикалыќ дамудан артта ќалу В ) остеопатия С ) Анемия , гиперкреатинемия D) Єрдайым гипостенурия Е ) Гематурия , лейкоцитурия Д±рыс жауап =Е Ќиындыќ = 3 Оќулыќ =( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .; Методы исследования при заболеваниях поче к . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$012 4 жасар бала ауруханаѓа кµбінесе оњ жаќтыќ сегізкµз аймаѓындаѓы ауру сезіміне , Т вЂ“ 37,5 С , зєрініњ лайлы болуына шаѓымданып келіп т‰сті . Анамнезіне 2 апта б±рын ішек инфекциясымен ауырѓан . Ќарап тексергенде аздап улану симптомы , ісік жоќ . Пальпация кезінде оњ жаќ б‰йрек проекциясында ауру сезім , АЌЌ - 90/60 мм с /б . ЖЌА : лейкоциттер 16*10 9/л , ЭТЖ 35 мм /саѓ , ЖЗА : белок 0,66г /л , лейкоциттер к µп , эритроциттер 3-4 кµру аймаѓында , гиалин цилиндрлері бірлі-жарым . Ќандай диагноз б±л науќасќа сай келеді ? А ) Нефроптоз В ) Зєр тас ауруы С ) Жедел пиелонефрит D) Созылмалы пиелонефрит Е ) Жедел гломерулонефрит Д±рыс жауап = С Ќиындыќ = 2 Оќулыќ =( Бала лар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$013 8 жасар науќастыњ анамнезінде протеинурияныњ жоќ болуымен ж‰ретін артериялыќ гипертензияныњ ќандай айќын себебі зєр жолыныњ инфекциясы ? А ) Созылмалы гломерулонефрит В ) Б‰йрек амилоидозы С ) Б‰йрек пойкилокистозы D) Рефлюкс - нефропатия Е ) Люпус - нефрит Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ =( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$014 Жедел п остинфекциялыќ гломерулонефритіне ќандай дєрілік заттарды таѓайындамаѓан д±рыс ? А ) Диуретиктер В ) Гормондар С ) Антибиотиктер D) Витаминдер Е ) Гипотензивтілер Д±рыс жауап =B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ =( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$015 Балаларда ренальді жедел б‰йрек жетіспеушілігініњ себебі ќандай ? А ) Жараќаттыќ шок В ) Зєр жолы ныњ ќабынуы С ) Эксикозбен диареялыќ синдром D) Нефротоксикалыќ заттар Е ) Эритроциттер гемолизі Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ =( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаев а А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$016 Б‰йректіњ созылмалы ауруыныњ ењ басты себебі неде ? А ) Гиперфильтрация В ) Гиперхолестиринемия С ) Ќабыну процесініњ белсенділігі D) Иммунодефицит Е ) Жоѓарылаѓан реабсорбция Д±рыс жауап =С Ќиындыќ = 3 Оќулыќ =( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$017 9 жасар ±л бала , айќын ісінуге , асцитке , сирек зєр сындыруына , єлсіздікке , тєбетініњ тµмендеуіне шаѓымданды . Анамнезінде суыќ тигеннен жедел ауырѓан , АЌЌ 110/70 мм с /б , Зєрі - ашыќ т‰сті , ЖЗА : белок 6,8 г /л , лейкоциттер 1-2 кµру аймаѓында , эритроциттер жоќ , т±ныќтыѓы 1025. ЖЌА : лейкоциттер 16*10 9/л , Hb-110 г /л , т‰сті кµрсеткіші – 0,9, СОЭ вЂ“ 55 мм /саѓ , б /х ќан анализі - жалпы белок -48 г /л . Науќаста ќандай диагноз сєйкес келуі м‰мкін ? А ) Зєр шыѓару жолыныњ инфекциясы В ) Жедел пиел онефрит С ) Жедел цистит D) Нефритикалыќ синдром Е ) Нефротикалыќ синдром Д±рыс жауап = E Ќиындыќ = 3 Оќулыќ =( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс = 7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$018 Тез арада коррекциялауды ќажет ететін ЖБЖ-і бар науќас µміріне не ќауіпті болып саналады ? А ) Азотемия В ) Гиперкалиемия С ) Гипокалиемия D) Гипокальциемия Е ) Гипопротеинемия Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ =( Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж. ; Методы исследования при заболеваниях почек . Учебное пособие , Канатбаева А.Б ., 2010г .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM Гастроэнтерология $$$001 12 жа сар бала , тєбеті жаќсы , аш ќарынѓа немесе тамаќ ішкеннен кейін 1,5-2 саѓаттан соњ эпигастрий аймаѓында ауру сезіміне , ќыжылѓа , кекіруге , кейде жењілдік єкелетін ќышќыл дємді ќ±сыќќы шаѓымммданады . Пальпация кезінде іштіњ пилородуоденальді аймаѓы ауру се з іммен . 1 жыл бойы ауырады . М‰мкін диагноз : Хеликобактерлік этиологиядаѓы жаралыќ ауруы . Хеликобактерді диагностикалауда стандартты « алтын» єдісі ќандай ? А ) Гистологиялыќ В ) бактериологиялыќ С ) бактериоскопиялыќ D) биохимиялыќ Е ) Серологиялыќ Д±рыс жауап =А Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =PA $$$002 7 айлыќ сєби , аралас тамаќтанады . Адаптацияланѓан тамаќ ќабылдайды , біраќ , 2 к‰н б±рын анасы сєбиіне сиыр с‰тін берген , одан кейін тєулігіне 10 ретке дейін ‰лкен дєрет жєне 1-2 реттік ќайталамалы ќ±сыќ пайда болѓан . Ќарау кезінде сєби мазасыз , тері серпімділігі тµмендеген , кµзі кіртиген , жылау кезінде жас жоќ , ‰лкен ењбегі кіріњ к і , ылѓалды ќабаты ќ±рѓаќ , ерні ќызыл т‰сті , ж‰рек ‰ндері т±йыќталѓан . Дегидратация ауырлыѓын баѓалањыз : А ) жењіл В ) орташа ауырлыќта С ) ауыр D) дегидратация жоќ Е ) µте ауыр Д±рыс жауап =B Ќиындыќ =1 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н. П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =ZO $$$003 Бала , 10 к‰ндік , 3400 салмаќпен туылѓан , перзентханадан 4- ші к‰ні шыѓарылды . Емшек с‰тімен тамаќтанѓаннан кейін бірінші к‰ннен кµп реттік ќ±су , іш µту аныќталды , дене ќыз уы мен улану белгілері жоќ . Копрограммада нєжіс Ph-5,5-ке дейін тµмендеген , майлы ќышќыл ++. Клинико - лабораториялыќ белгілер ќандай ауруѓа сєйкес ? А ) сахароза жеткіліксіздігі В ) дисбактериоз С ) лактозды жетіспеушілік D) Целиакия Е ) Муковисцидоздыњ ішектік т‰рі Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$004 14 жасар ќыз бала педиатрѓа бас ауру , тез шаршаѓыштыќ , б±лшыќеттіњ тартылып ауруына , іші µтіп , ќатып ауысып отыруына , дефекациядан кейін толыќ ішегінњ тазармау сезіміне , ‰лкен дєреттен кейін ішініњ ауруына , тањертењгілік ешќандай сезілмейтін , біраќ , к‰нні њ аяѓында ішініњ желденуіне шаѓымданып келген . Копрограмма еш µзгеріссіз , нєжістіњ бак . себуі – теріс . Тµменде алдын ала ќойылѓан диагноздыњ ќайсысы осы науќаста болуы м‰мкін ? А ) Энтерит В ) Дуоденит С ) Ішектіњ тітіркену синдромы D) Іштіњ жара ауруы Е ) Коли т Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$005 Балалардаѓы Крон ауруыныњ арнайы емес жаралы колиттіњ дифференциальды диагностикасыныњ негізгі белгісі : А ) Іштіњ жайылмалы ауруы Б ) Нєжісте кенеттен ќанныњ пайда болуы С ) Ќан кетудіњ жасырын белгілері D) Анальдыќ сызаттар Е ) Парапроктит Д±рыс жауап =B Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =PA $$$006 Бала 11жаста , субфебрильді температура , оњ жаќ іш аймаѓында толѓаќ тєрізді ауру сезімініњ пайда болуы , жарты саѓаттан бері созылѓан , оњ жаќ ќырына жатќанда к‰шейеді , ќ±су , ж‰рек ай ну шаѓымдарымен келді . Тексеріп ќараѓанда интоксикация белгілері орташа , терісініњ т‰сі жєне шырышты ќабаттары сєл ѓана сарѓыштау , ќ±рѓаќ , тілі аќ жамылѓымен ќапталѓан , іші кепкен , дем алѓанда іштіњ жоѓарѓы б±лшыќ еттері ќалып отырады . Ортнер , Кэр симптом д ары оњ . ЖЌА : нейтрофильді лейкоцитоз , ЭТЖ жоѓарылауы . Б±л патологияѓа таѓы да ќандай клиникалыќ симптом тєн ? А ) Боас Б ) Опенховский С ) Мейо - Робсен D) Мендель Е ) Воскресенский Д±рыс жауап =D Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н .П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$007 Бала 2 жаста , дисбактериоз бойынша диспансерлік тіркеуде т±рады . Емхана жаѓдайында ќандай алдын алу мен емдеу шаралары керек ? А ) жылына 2 рет 2 апталыќ бификол курсы Б ) жылына 2 рет µт айдаѓыш терапия С ) жылына 1 рет 3 апталыќ лактобактериямен курс D) Санаториялыќ - курортты ем Е ) Емдік денешыныќтыру жєне массаж Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$008 Бала 13 жаста , ќуырылѓан сањырауќ±лаќты жеуіне байланысты ішініњ ауыру сезіміне , быжыѓан кµп мµлшерде ‰лкен дєреттіњ болуына байланысты шаѓымдарымен ќаралды . Гастроэнтерологта 2 жыл тіркеуде т±р , диета ны б±зуына байланысты (майлы таѓамдар жеумен ) ішініњ ауыру сезімі болып т±рады , спазмолитиктерді ќолданѓанда ќояды . Ауыру уаќыты 2-3 к‰нге созылады , содан соњ жоѓалып кетеді . Жан±яда єкесінде созылмалы панкреатит . Ќарап тексергенде : баланыњ тамаќтануы тµм е н , Де Жарден жєне Мейо – Робсен симптомдары оњ . Науќаста ќандай диагноз болуы м‰мкін ? А ) Асќазанныњ жара ауруы Б ) Гастрит С ) Ссозылмалы панкреатит D) Дуоденит Е ) Холецистит Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$009 Ферменттіњ ауытќу синдромы ќандай ауруѓа тєн ? А ) Гастродуоденит Б ) Ішектіњ ќозу синдромы С ) Майлы гепатоз D) Жедел панкреатит Е ) Рея синдромы Д±рыс жауап =D Ќиындыќ =3 Оќу лыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =NS $$$010 Ќыз 14 жаста экзогенді конституциональды семіздіктіњ ІІ дєрежесі мен ауырады , ж‰гіргеннен кейін , секіргеннен кейін , балм±здаќ ж егеннен кейін іштіњ оњ жаќ ќабырѓа астында ауыру сезімініњ пайда болуына шаѓымданады , жыл бойы ауырѓан . Ауыру субфебрилитетпен , ж‰рек айнумен , ќ±сумен ж‰реді . Ќарап тексергенде : кµзініњ склерасы сарѓайѓан , Шоффар аймаѓында Кэр , Греков-Ортнер , Мендель симп т омдары оњ . УДЗ : µт ќапшыѓыныњ ‰лкеюі , фокальдыќ т‰зіліспен , ќабырѓасыныњ деформациясы . гепатобилиарлы ж‰йеніњ ќандай ауруына осы клиникалыќ-аспаптыќ мєліметтер сєйкес келеді ? А ) созылмалы холецистит Б ) созылмалы холангит С ) бауыр циррозы D) µт тас ауруы Е ) µт шыѓарѓыш жолдарыныњ дискинезиясы Д±рыс жауап =D Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =PA $$$011 ¤ттіњ т‰зілу ќызметін ынталандыратын , µт айдаѓыш препараттарѓа ќандай дєрілер жатады ? А ) Аллохол , Холензим Б ) магний сульфаты , атропин С ) Фурозолидон , Никодин D) Хенофальк , Урсофальк Е ) Сорбит , Ксилит Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =1 Оќулыќ = (Балалар аурул ары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$012 Гастродуоденитпен ауыратын науќастардыњ еміне ќолданылатын ќандай дєрілік препараттар аѓын насостыњ ингибиторы болып табылады ? А ) Фамотидин Б ) Денол С ) Метранидозол D) Омепразол Е ) Алмагель Д±рыс жауап =D Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =PA Эндокринология $$$001 Кіші жастаѓы балаларда болат ын ќандай ауруѓа симптомдыќ кешен тєн : шаршаѓыштыќ , т‰нгі жєне к‰ндізгі энурездіњ пайда болуы , терініњ ќ±рѓауы , ойылу , тері асты шел майыныњ ж±ќаруы , бауырдыњ ‰лкеюі , алаќанда жєне табанда ксантомалар , шµлдеу ? А ) б‰йректік диабет Б ) ќантсыз диабет С ) ќантт ы диабет D) гипотиреоз Е ) гипопаратиреоз Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$002 Бала 8 жаста , ќантты диабетпен тіркеуде т±рады . Клиникаѓа ауыр жаѓдайда т‰сті , шаѓымдары басыныњ ауруы , іштіњ ауруы , ашуланѓыштыќ , кµруініњ б±зылуы , ±йќышылдыќ , сµйлеудіњ нашарлауы , тремор . Ќарап тексергенде : терісініњ т‰сі бозѓылт , ылѓал , тахикардия , ќар а шыќтарыныњ кењеюі . Науќаста ќантты диабеттіњ ќандай асќынуы бар ? А ) гипогликемия Б ) кетоацидоз С ) лактатацидоз D) диабеттік микроангиопатия Е ) ќанныњ гиперосмолярлыѓы Д±рыс жауап =A Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$003 Бала 11 жаста , ќантты диабетпен тіркеуде т±рады . Шаѓымдары шµлдеу , жоѓары диурез , кіндік аймаѓында толѓаќ тєрізді ауыру , ж‰рек айну , ќ±су , бас айналу , кµрудіњ б±зылуы . 2 к‰н ауырѓан . Ќарап тексергенде : шырышты ќабаттары ќ±рѓаќ , айќын , ауыз айналасында сызаттар , тілі аќ жамылѓымен ќапталѓан , бетінде ќызару . Науќаста аурудыњ ќандай асќынуы бар ? А ) диабеттік кетоацидоз І дєрежесі Б ) прекома С ) диабеттік кет оацидоздыќ кома D) лактатацидоздыќ кома Е ) гиперосмолярлы кома Д±рыс жауап =A Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =PA $$$004 Ќандай комаѓа тєн симптомдар : тырысу , айќын эксикоз , жайлап басталу (10-12 к‰нде ), глюкозурия , плазманыњ осмолярлыѓы 500 мОсм\кг ? А ) кетоацидоттыќ Б ) гиперосмолярлыќ С ) лактатацидоздыќ D) гипогликемиялыќ Е ) уремиялыќ Д±рыс жауап =B Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым, Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =PA $$$005 Бала 9 жаста , ќантты диабетпен тіркеуде т±рады . Клиникаѓа т‰скенде есі сопорозды , тыныс алуы шулы , тоќтамайтын ќ±су ``кофе тєрізді ``, іштіњ т±раќты ауруы . Ќарап тексергенде : жаѓдайы µте ауыр , терісі ќ±рѓаќ , мыжырайѓан с±р т‰сті , периоральды цианоз , шырышты ќабаттары ќ±рѓаќ , тілі ќоњыр ќаќпен ќапталѓан , тахикардия , АЌ тµмендеген , ж‰рек ‰ндері т±йыќталѓан . Науќаста ќантты диабеттіњ ќандай асќынуы бар ? А ) диабеттік кетоацидоз І дєреже Б ) диабеттік кетоацидоз ІІ дєреже С ) диабеттік кетоацидоздыќ кома D) лактатацидоздыќ Е ) гипогликемиялыќ Д±рыс жауап =B Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тесті леушініњ болжамды білім дењгейі =PA $$$006 Бала 14 жаста, ауырѓанына 3 жыл, эндокринологтыњ есебінде т±рады. Гиподинамияѓа, б±лшыќет єлсіздігіне, тєбетініњ тµмендеуіне, шµлге, полиурияѓа, кейде іштіњ ауыру сезіміне шаѓымданады. Ќарап тексергенде: науќас арыќтау келген, емізіктер терісінде, іштіњ аќ сызыѓында, мойында, шынтаќтарында айќын гиперпигментация, кей жерлерде депигментация байќалады. Ж‰рек ‰ндері бєсењдеген, ж‰рек ±шында систолалыќ шу естіледі. Науќаста ќандай ауруды болжауѓа болады? A) Б‰йрек ‰сті безініњ феохромоцитомасы B) Б‰йрек ‰сті безініњ ќыртысты ќабатыныњ туа біткен гиперплазиясы C) Жедел б‰йрек ‰сті безі жетіспеушілігі D) Созылмалы б‰йрек ‰сті безі жетіспеушілігі E) Гипоальдестеронизм Д±рыс жауап = D Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалар аурулары , 6 басылым , Шабалов Н.П . 2008ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =PA Балалар ж±ќпалы аурулары $$$001 Балаларда ж±тќыншаќ дифтериясын диагностикалаудыњ ењ мањызды синдромдар: A) Афония B) Стенотикалыќ тыныс C) Айќын интоксикация D) Афония, стенотикалыќ тыныс E) ‡рген жµтел Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$002 Бала 5 жаста жедел ауырып ќалды. Т- 38 С, бозѓылт, енжар, мойын клетчаткасыныњ ісінуі б±ѓанаѓа дейін, бадамшалары ортањѓы сызыќќа дейін ќабысќан, шамалы ќызарѓан, ‰стінде «+» тін т‰рінде, бадамшалардыњ шекарасынан асќан, тілшік пен доѓашыќта да орналасќан с±р жабынды бар. Б±л клиникалыќ кµрініс ќай патологияѓа сєйкес келеді? A) Некротикалыќ ангина B) Ауызж±тќыншак дифтериясы, жергілікті т‰рі C) Ауызж±тќыншак дифтериясы, токсикалыќ т‰рі, 2 дєреже D) Ауызж±тќыншак дифтериясы, токсикалыќ т‰рі, 3 дєреже E) Ауызж±тќыншак дифтериясы, токсикалыќ т‰рі, 1 дєреже Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$003 Ќызамыќпен ауырѓан балада, аурудыњ 6 к‰нінде дене температурасы 38,5 С, тырысу, ес жоѓалу пайда болды. Б±л ауруда ќандай асќынулар болуы м‰мкін? A) Энцефалит B) Субарахноидалды ќанќ±йылу C) Нейротоксикоз D) Менингит E) Спазмофилия Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$004 Жања туылѓан нєрестеде жµтелу ±стамасы кезінде тынысы тоќтап ќалады. Анамнезінде: ±заќ жµтелген аѓасымен байланыста болѓан. Б±л симптом ќандай ауруѓа тєн? A) Кµкжµтел , a уыр т‰рі B) Бµгде зат C) Асфиксия D) Спазмофилия E) Перинатальді энцефалопатия Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$005 4 жастаѓы бала стационарѓа ессіз єкелінді. АЌ тµмендеген, тынысы парадоксалды, тремор. Ауру жедел басталды, температурасы 40 С дейін кµтеріліп, б‰кіл денесіне тез таралатын геморрагиялыќ бµртпелер пайда болды. Науќаста ќандай диагноз болуы м‰мкін? A) Менингококкты инфекция B) Менингококкцемия, ИТШ І дєреже C) Грипп, гипертоксикалыќ т‰рі геморрагиялыќ синдроммен D) Менингококкты инфекция, менингококкцемия, найзаѓай аѓымды, ИТШ ІІІ дєреже E) М енин г ококк ты инфекция, менингит, менингококкцемия , ИТШ-ІІ дєреже Д±рыс жауап =D Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балал ардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = РА $$$006 11 жастаѓы ќыз, дене температурасы 36,8С кµтерілгенде кµзініњ т±мандануына, екі еселенуіне шаѓымдана бастады. Ќарап тексергенде: ауызыныњ ќ±рѓауы, шµл, б±лшыќет єлсіздігі, птоз. Екі к‰н б±рын ќонаќта консервіленген салат, вакуумдаѓы ш±жыќ жеген. Ќалѓан жан±я м‰шелері сау. Б±л науќаста ќандай патология? A) Сальмонелез, с‰зек типті т‰рі B) Полиомиелит, спинальді т‰рі C) Полиомиелит, бульбарлы т‰рі D) Менингоэнцефалит E) Ботулизм Д±рыс жауап = E Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$007 Кене энцефалитін емдеуге ќолданылады: A) Сульфодимизин, бактрим B) Кенеге ќарсы адам иммуноглобулині 3 к‰н бойы к‰ніне 1-2 рет C) Кенеге ќарсы адам иммуноглобулині 5 к‰н бойы 3 мл-ден D) Ќызу басатын дєрілер, дегидратациялыќ терапия E) Делагил Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$008 Бала 6 айда, емшек емеді, жедел ауырып ќалды, температурасы 38С, ќ±су, Ішініњ ауыруы, жиі сулы нєжіс (кµп мµлшерде газдармен). Ж±тќыншаќта шамалы ќызару, µкпесінде т±раќсыз ќ±рѓаќ сырылдар. Зєр шыѓаруы тµмендеген. ‡лкен ењбегі кіріњкі. Дене салмаѓы 7 кг. Б±л клиникалыќ сурет ќай ауруѓа тєн? A) Секреторлы диарея, эксикоз B) Инвазивті диарея, эксикоз C) Секреторлы диарея, эксикоз ІІ дєрежесі D) Секреторлы диарея, эксикоз ІІІ дєрежесі E) Инвазивті диарея, эксикоз І-ІІ дєрежесі Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = РА $$$009 Бала 6 айда, емшек емеді, жедел ауырып ќалды, температурасы 38С, ќ±су, Ішініњ ауыруы, жиі сулы нєжіс (кµп мµлшерде газдармен). Ж±тќыншаќта шамалы ќызару, µкпесінде т±раќсыз ќ±рѓаќ сырылдар. Зєр шыѓаруы тµмендеген. ‡лкен ењбегі кіріњкі. Дене салмаѓы 7 кг. Б±л патологияныњ не ќоздыра алады? A) Эшерихиоз B) Сальмонеллез C) Ротовирус ты инфекция D) Шигеллез E) Энтеровирус ты инфекция Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$010 Шигеллез ошаѓында бактериологиялыќ тексерісінде бала баќша тобыныњ 4 жастаѓы балада Флекснер бактериясы аныќталды. Клиникалыќ симптомдар аныќталмаѓан, 1 к‰н б±рын с±йыќ нєжіс болды. Ќандай диагнозды болжауѓа болады? A) Шигеллез, жењіл т‰рі B) Шигеллез, стёртая форма C) Шигеллез, субклини калыќ форма D) Ш игеллез діњ р еконвалесцент і E) Шигеллез тасымалдаушысы Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$011 5 жастаѓы балада шала пісірілген ‰црек ж±мыртќасын жегеннен 1 к‰н µткеннен кейін температурасы 39С дейін кµтерілді, кµп реттік ќ±су, «батпаќ балдыр» т‰стес нєжісі пайда болды. Б±л науќаста ќандай диагнозды болжамдауѓа болады? A) Стафилококк ты гастроэнтерит B) Энтеротоксиген ді эшерихиоз C) Сальмонеллез ді гастроэнтероколит D) Коли-протей лі гастроэнтерит E) Ротавирус ты инфекция Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$012 10 айлыќ бала , 3 к‰н б±рын ауырып ќалды . Тєуілігіне 8 -10 реттік ќ±су , жиі с±йыќ нєжіс . Ќарап тексергенде : т‰скен кезде жалпы жаѓдайы ауыр , енжар , адинамиялыќ , терісі бозѓылт мєрмєр суретімен , тері ќатпары 3 мин . кейін ќалпына келеді , ќолы суыќ . Пульсі минутына 150 рет . Олигурия . Гематокрит 50%. Ќандай синдр о м жаѓдайдыњ ауырлыѓын сипаттайды ? A) Гемолитико - уреми ялыќ B) Эксикоз II дєреже C) Гиповолеми ялыќ шок D) Нейротоксикоз E) ТШЌ¦ синдром ы Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$013 12 саѓат б±рын ауырѓан , 2 айлыќ бала инфекциялыќ бµлімшеге т‰седі . Ішек инфекциясы , секреторлы т‰рі , эксикоздыњ 1 дєрежесі диагнозы ќойылѓан . Тµменде кµрсетілгендердіњ ќай сысын балаѓа таѓайындауѓа болады ? A) Оральды регидратация + ана с‰ті B) Оральды регидратация + су - шай ‰зіліспен 4 саѓат т а C) Инфузионды терапия + ана с‰ті D) Оральды регидратация + ана с‰ті + антибиотиктер E) Инфузионды терапия + ана с‰ті + антибиотиктер Д±рыс жауап = A Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$014 6 айлыќ балада т±з тапшылыќты эксикоз 2 дєрежесі диагнозы ќойылѓан , ќандай симптом осы патологияда аќпаратты болып келеді ? A) Шµлдеу B) Ењбегініњ т‰суі C) Терініњ с±р т‰стілігі жєне аяќ-ќолдарыныњ суыќ болуы. D) Шырышты ќабаттарыныњ ќ±рѓаќтылыѓы. E) Диурездіњ тµмендеуі Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$015 5 айлыќ балада т±з тапшылыќты эксикоз 2 дєрежесі диагноз ќойылѓан . Осы жаѓдайѓа ќандай симптом тєн емес ? A) Диурезініњ тµмендеуі B) )Ењбегініњ т‰суі C) Ќозѓыштыќ D) Тахикардия E) Дене ќызуыныњ ќалыпты болуы Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$016 Бала ерте жасында сальмоноллезбен ауырѓан,клиникалыќ сауыѓумен . Ќорытынды те ксеру кезінде сальмоноллез бµлінген.Дєрігердіњ ±сынысы ќандай болу керек ? A) Антибиотиктермен емдеу , микробтыњ сезімталдыѓын ескере отырып. B) Бактериологиялыќ зерттеуді ќайталау. C) Антибиотиктермен емдеу курсын µткізу , микробтыњ сезімталдаѓын ескере отырып.Бактериологиялыќ зерттеуді ќайталау. D) Сальмоналлез бактериофагын таѓайындау. E) Клиникалыќ симптомдары пайда болѓанѓа дейін тексеру Д±рыс жауап =D Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$017 5 жасар бала гастроэнтеролог тексерілуіне жіберілген . Шаѓымдары тєбетініњ нашарлауы , ішініњ ауруы . Ќарап тексергенде : пал ьмарлы эритема , ±ртында капиллярит , гепатомегеалия . Диагнозды д±рыс ќою ‰шін ењ бірінші ќандай тексеріс таѓайындау ќажет ? A) Фиброгастродуоденоскопия. B) Дисбактериозѓа нєжіс тапсыру. C) Ќан б /х , ВГ макерлары. D) ЖЌА , ЖЗА , гельминттерге нєжіс тапсыру , капрограмма. E) Дуоденалды зондтау Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$018 Балабаќшада 3 баладан созылмалы гепатит В аныќталѓан . Жањадан бір бала келеді . Осы балаѓа ќандай профилактикалыќ шаралар ж‰ргізу ќажет ? A) Альфа – интерферон препаратын енгізу. B) ВГВ ќарсы екпе жасау. C) Иммуноглобулин енгізу. D) ВГА ќарсы екпе жасау. E) Гепатопртекторл ар таѓайындау Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$019 Бала 6 жаста , стационарѓа ауыруыныњ 3-ші к‰ні ауыр жаѓдайда т‰седі . Ауру жедел , Т 40С дейін кµтерілген , басыныњ ауруы , ішініњ ауруымен басталѓан.Тексергенде аныќ интокцикация , даќты-папулезды бµртпелер , аздаѓан петехиялар , ж‰рек тондары бєсењдеген , сираќ- а сыќ буыныныњ артриті , гепатоспленомегелия , ішек синдромы . Зєр мен нєжісінен - Iersinia Kristenseni себілген . Науќаста иерсиниоздыњ ќандай т‰рі ? A) Асќазан – ішектік , ауыр. B) Біріншілік жайылѓан , ауыр. C) Буындыќ , ауыр. D) Аймаќтыќ , орта ауырлыќта. E) Гепатитті , ауыр Д± рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$020 Грегг триадасы (кµз жєне ж‰рек аќаулары , керењдік ) ќандай ауруѓа тєн ? A) Желшешек B) Ќызылша C) Инфекциялыќ мононуклеоз D) Дифтерия E) Ќызамыќ Д±рыс жауап = E Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$021 Скарлатина кезінде балаларда ќандай асќыну жиі кездеседі ? A) Орхит B) Менингит C) Кардит D) Артрит E) Васкулит Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$022 Ќандай вирус балалардаѓы диареяныњ негізгі себебі болып табылады ? A) Грипп B) Парагрипп C) Ротавирус D) РС-вирус Е ) Аденовирус Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Балалардаѓы ж±ќпалы аурулары мен вакцинопрофилактикасы , В.Ф.Учайкин жєне басќалар .2006ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM Амбулаториялыќ-емханалыќ педиатрия $$$001 Инфекциялыќ ауру, улану, екпеге реакция болѓан кездерде ќандай жедел хабарландыру т‰рі ќолданылады? A) №112/у B) №058/у C) №063/у D) №50/у E) №076/у Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$002 Балаларѓа « келесі ќоспа» ќай жастан бастап таѓайындалады? A) 2-3 ай. B) 3-4 ай. C) 5-6 ай. D) 1-2 ай. E) 9-10 ай. Д±рыс жауап = C Ќиындыќ = 1 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$003 Пиелонефритпен диспансерленген балаларды нефрологтыњ ќарау жиілігі : А) Айына 1 рет. В) 2 айда 1 рет. С) 3 айда 1 рет. Д) 6 айда 1 рет. Е) Жылына 1 рет. Д±рыс жауап = C Ќиындыќ =1 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$004 ЖРВИ-мен ауыратын емшек жасындаѓы балаларды учаскелік педиатр баќылауы: A) К‰нделікті B) 2 к‰нде1 рет C) 3 к‰нде 1 рет D ) 4 к‰нде1 рет E ) 5к‰нде 1 рет Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =1 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = ZO $$$005 Ревматизмге байланысты ќауіпті балалар созылмалы инфекция ошаѓы санациясына дейін педиатр жєне ревматолог баќылауында болады: A) Айына1 рет B) Кварталына 1 рет C) Жылына 1 рет D ) Жылына 2 рет E ) 2 жылда 1 рет Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$006 Бала 2 айлыќ. Гестациялыќ мерзімі 32 апта, асфиксиямен туылѓан. Балалар емханасында проф.ќарау кезінде аныќталды: тері ќаптауыныњ бозѓылттыѓы, салмаѓыныњ 10% аздыѓы. ЖЌА: эритроцит 4,0*10 /л,Нв 82 г/л; Сарысулыќ темір 6,3 мкмоль/л. Ќандай болжам диагноз болуы м‰мкін? A) Гипотрофия B) Белоктапшылыќ анемия C) Туа біткен гипопластикалыќ анемия D) Шалатуылѓандардыњ “ерте” анемиясы E) Витаминтапшылыќ анемия Д±рыс жауап =D Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$007 1,5 жасар ±л балада анемияныњ клиникалыќ белгілері аныќталады. Ж±лын пунктатында – ќан т‰зудіњ мегалобластыќ т‰рі. Ќан т‰зудіњ м±ндай т‰рі анемияныњ ќай т‰ріне тєн? A) Постгеморрагиялыќ B) Витаминтапшылыќ C) Теміртапшылыќ D) Белоктапшылыќ E) Гемолитикалыќ Д±рыс жауап =B Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$008 3 айлыќ ќыз балада ќорќаќтыќ, тершењдік, ±йќысынан шошып ояну. Ќарау кезінде: басы д±рыс пішінді, ш‰йдесі таз, ‰лкен ењбегі 2 Г—2 см, шеттері аздап ж±мсарѓан. Б±лшыќет тонусы ќанаѓаттанарлыќ. Ішкі аѓзалары – µзгеріссіз. Балада ќандай диагноз болуы м‰мкін? A) Дені сау B) Рахит 1, баст апќ ы кезењ C) Рахит 1, µршу, жедел аѓым D) Энцефалопатия E) Д г ипервитаминоз ы Д±рыс жауап =B Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$009 6 айлыќ балаѓа « Рахит 2, µршу, жеделдеу аѓым» диагнозы ќойылѓан. Д витамині њ ќандай мµлшерде таѓайындау керек? A) 2500 ХБ B) 3000 ХБ C) 3500 ХБ D) 5000 ХБ E) 10 000 ХБ Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$010 Аќуыз – энергетикалыќ жеткіліксіздікке тєн: A) дене салмаѓыныњ ±зындыќќа ќараѓанда тµмендеуі B) дене ±зындыѓыныњ салмаќќа ќараѓанда тµмендеуі C) дене ±зындыѓыныњ жоѓарылап салмаќтыњ тµмендеуі D) дененіњ жеке бµліктерініњ дамуыныњ артта ќалуы E) дене ±зындыѓы мен салмаќтыњ жоѓарылауы Д±рыс жауап =A Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$011 Балаларда профилактикалыќ ќарау кезінде ЖЌЖ вЂ“ ніњ функциональдыќ жаѓдайын сипаттауѓа ќолданылатын сынаќ: A) Зимницкий B) Мартинэ - Кушелевский C) Мак – Клюр Олдрич D) Штанге E) Генч Д±рыс жауап =B Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$012 Темір препараттарын алушы балаларды педиатрдыњ ќарау жиілігі: A) Айына 1 рет B) Айына 2 рет C) 2 айда 1 рет D) 1,5 айда 1 рет E) Аптасына 1 рет Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$013 Лимфатико – гипопластикалыќ диатезбен балаларды профилактикалыќ ќарау жиілігі: A) алѓашќы 3 жылда жылына 2 рет B) алѓашќы 2 жылда жылына 1 рет C) алѓашќы 1 жылда 6 айда 1 рет D) алѓашќы 2 жылда жылына 2 рет E) алѓашќы 3 жылда жылына 1 рет Д±рыс жауап =A Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$014 Ревматизмге байланысты ќауіпті балалар созылмалы инфекция ошаѓы толыќ санациясынан кейін баќылау аяќталады: A) 3 айда B) 6 айда C) 1 жылда D) 1,5 жылда E) 2 жылда Д±рыс жауап =E Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$015 Туа біткен ж‰рек аќауына байланысты операция болѓан балаларды профилактикалыќ ќарау жиілігі: A) айына 1 рет B) 2 айда 1 рет C) 3 айда 1 рет D) 4 айда 1 рет E) 6 айда 1 рет Д±рыс жауап =B Ќиындыќ =2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестіл еушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$016 Бала 9 айлыќ. Анамнезінен: 2 рет ішек инфекциясымен ауырѓан. Ќарап тексергенде: Терісі жєне шырышты ќабаттары бозѓылт. Салмаќ жеткіліксіздігі 11%. Тіреу арќылы отырады, ењбектемейді. Периодты т‰рде ќ±су бар, нєжісі т±раќсыз. ЖЌА: эритроцит 4,6 Г—10 / л, Нв 83 г/л, ТК 0,75, лейкоцит 8.1 Г—10 9 /л ; аќуыз 60г/л, саруыздыќ темір 5,3 мкмоль/л. Балада ќандай болжам ды диагноз болуы м‰мкін? A) Ішек инфекциясы B) Гипотрофия C) Теміртапшылыќты анемия D) Белоктапшылыќ анемия E) Перинатальды энцефалопатия Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$017 Ќандай балаларѓа АКДС вакцинациясынан мед.ќарсылыќ беріледі : A) а фебриль ды тырысулар B) муковисцидоз C) гемофили я D) анеми я E) ќант диабет і Д±рыс жауап = A Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$018 Балаларѓа ќай аурудыњ ремиссиясы кезінде тірі вакциналарды егуге ќарсы кµрсеткіш болып табылады ? A) пиелонефрит B) жедел лейкоз C) гипотиреоз D) гемофилия E) туа біткен ж‰рек аќаулары Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Емханалыќ пе диатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$019 4 айлыќ бала , туѓан кездегі дене салмаѓы 2,200. Ќараѓан кезде терісі бозѓылт , 5% дене салмаѓыныњ жетіспеушілігі байќалады . ЖЌА : эритроциттер 2,9 Г— 10 12 /л , Нв 88г /л ; сарысулыќ темір 8,9 мкмоль /л . Ќандай болжамды диагноз болуы м‰мкін ? A) гемоли здік анемия B) шала туѓандардыњ « кеш » анемия сы C) ж‰ре пайда болѓан гипопласти калыќ анемия D) гипотрофия E) витамино тапшылыќты анемия Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$020 Мешелдіњ (рахит ) ауырлыќ шарттары : A) с‰йектіњ айќын деформациялары B) патологиялыќ ‰рдіске ќосылѓан с‰йек бµлімдерініњ саны C) ‰рдіске ќосылѓан аѓзалар мен ж‰йелердіњ (с‰йек ж‰йесінен басќасы ) саны D) б±лшыќеттіњ гипотония сы E) б±лшыќеттіњ гипертонус ы Д±рыс жауап =C Ќиындыќ =3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды біл ім дењгейі =FM $$$021 Созылмалы D гипервитаминоздыњ жиі болатын асќынуы : A) ж‰рек аќаулары B) ќолќаныњ ги поплазия сы C) Кардиосклероз D) Аќыл-ойдыњ мешеулігі E) Нефрокальциноз Д±рыс жауап = E Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$022 Аќуыз-энергетикалыќ жетіспеушіліктіњ ІІ дєрежесі бар балаларѓа диетотерапия кезінде таѓам ингредиенттерініњ есебін ж‰ргізеді: A) Наќты салмаќќа B) Шамамен тиісті салмаќќа C) Тиісті салмаќќа D) Наќты салмаќ + тиісті салмаќтан 30% E) тиісті + наќты салмаќтан 10% Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$023 Бала 2 айда, санасы тежелген , анорексия. Терісі єжімделген, ішінде, бетінде, аяќ-ќолында тері асты шел май ќабаты жоќ. Салмаќты ќоспайды. Туѓандаѓы дене салмаѓы 3,000 г, ќазір 3,350 г. Ќандай болжамды диагноз болуы м‰мкін? A) ш алалыќтыњ І дєрежесі B) паратрофия C) аќуыз-энергетикалыќ жетіспеушіліктіњ ІІ дєрежесі D) аќуыз-энергетикалыќ жетіспеушіліктіњ ІІІ дєрежесі E) физиологи ялыќ гипостатура Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$024 Созылмалы пневмониясы бар балаларѓа диспансерлік баќылау ж‰рігізеді : A) 3 жыл B) Ересек емханаѓа ауыстырѓанѓа дейін C) 4 жыл D) 5 жыл E) 7 жыл Д±рыс жауап = B Ќиындыќ = 2 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі = FM $$$025 D гипервитаминозбен стационарда жатќан балада шыѓарѓан кезде гиперкальциемия (2,9 ммоль /л ) саќталынды . Кальций дењгейініњ баќылаудыњ жиілігі ќандай ? A) Аптасына 1 рет B) К‰н сайын C) 3 аптада 1 рет D) 1,5 айда 1 рет E) Єр 3 ай сайын Д±рыс жауап =C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$026 Балаларда теріде геморрагиялыќ синдромыныњ эндотелиялыќ сынамалары теріс болуы ќай ауруѓа тєн ? A) Жедел лейкоз B) Тромбоцитопени ялыќ пурпура C) Гемофилия D) Гиповитаминоз К E) Геморраги ялыќ васкулит Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$027 D дєруменніњ емдік мµлшерін алѓан балада Сулкович сынамасында +++ аныќталды . Дєрігердіњ д±рыс н±сќауы ќандай ? A) D дєруменніњ мµлшерін тµмендету B) D дєруменніњ мµлшерін жєне цитрат ќоспасын тµмендету C) D дєруменніњ ќабылдауын тоќтату D) D дєруменмен емдеу ді жалѓасытыру , Сулкович сынамасын ќайталау E) Баланы D дєруменніњ профилактикалыќ мµлшеріне ауыстыру Д±рыс жауап =C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$028 Ж‰рек аќауы бойынша операция ж‰ргізілгеннен кейін созылмалы инфекция ошаќтарыныњ хирургиялыќ санациясы неше айдан ерте емес ж‰ргізіледі ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Д±рыс жауап = E Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$029 Д гипервитаминозыныњ б‰йректік т‰ріне тєн емес : A) Полиури я B) Протеинури я C) Гематури я D) Глюкозури я E) Гипоизостенури я Д±рыс жауап = D Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM $$$030 Туа біткен ж‰рек аќауы бойынша диспансерлік есепте т±рѓан балаларѓа кардиотропты дєрілермен емдеу курсыныњ жиілігі ќандай ? A) Жылына 1 рет B) 2 жылда 1 рет C) Жылына 2 рет D) 1,5 жылда 1 рет E) 3 ай да 1 рет Д±рыс жауап =C Ќиындыќ = 3 Оќулыќ = (Емханалыќ педиатрия , Калмыкова А.С ., 2008 ж .) Курс =7 Семестр =14 Тестілеушініњ болжамды білім дењгейі =FM

Приложенные файлы

  • rtf 8880747
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий