Питання до ДЕК бакалаврат ДМ 2016-2017 ГОТОВО-4

Перелік теоретичних питань, які виносяться на кваліфікаційний іспит з фаху (комплексний) у 2016-2017 н.р.

Документознавство як наукова та навчальна дисципліна.
К. Мітяєв і теоретичне оформлення документознавства. Основні етапи еволюції документознавства.
Розвиток документознавства в Україні. Сучасні концепції документознавства.
Терміносистема документознавства.
Документ як системний об’єкт. Властивості, ознаки, функції документа як системного об’єкта.
Кодування інформації. Мова як засіб кодування інформації.
Класифікація документів.
Документальна комунікація як складова соціальної комунікації, її учасники, форма, зміст. Підсистеми документальної комунікації.
Основні поняття управлінського документознавства.
Головні наукові напрями, завдання управлінського документознавства.
Зв’язок управлінського документознавства з іншими галузями знань.
Класифікація управлінських документів, систем документації. Нормативне регулювання класифікації документів.
Уніфікація та стандартизація управлінських документів.
Міжнародні організації у сфері керування документацією.
Стандарт ІSО 15489–2001 «Інформація та документація. Керування документацією»: завдання та структура. Нова редакція ІSО 15489–1:2016.
Керування документаційними процесами: зміст, моделі, перспективи розвитку.
Національний стандарт ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» і терміносистема управлінського документознавства.
Розвиток управлінського документознавства як наукової дисципліни.
Загальні вимоги до створення управлінських документів.
Особливості підготовки та оформлення розпорядчих документів.
Засвідчення копій та витягів службових документів.
Передавання справ до архіву установи.
Основні принципи організації паперового документообігу в установі.
Організація контролю за виконанням документів.
Інформаційно-довідкова робота з документами.
Зберігання документів у діловодстві.
Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню.
Основні поняття баз даних. Документальні та фактографічні бази даних.
Визначення СУБД, її функції.
Типи моделей даних – мережева, ієрархічна, реляційна.
Державна інформаційна інфраструктура.
Джерела і властивості інформації.
Експертні оцінки у підготовці інформації для прийняття управлінських рішень.
Інформаційне моделювання.
Інформаційний консалтинг.
Вимоги до кадрової документації.
Організація роботи кадрової служби з вхідними документами.
Поточне та архівне зберігання кадрової документації.
Функції та обов’язки кадрової служби. Номенклатура справ кадрової служби.
Класифікація кадрової документації за інформаційною складовою.
Патентний документ: історія, загальна характеристика.
Патентна інформація: поняття, види, алгоритм пошуку.
Нормативно-правове забезпечення патентно-ліцензійної діяльності.
Національна система інтелектуальної власності: етапи становлення, організаційна структура.
Міжнародна патентно-правова система: становлення, участь України.
Порядок одержання патенту на винахід і корисну модель.
Порядок одержання патенту на промисловий зразок.
Порядок одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг.
Ліцензування і передача майнових прав на об’єкти промислової власності.
Цивільно-процесуальні документи: поняття, функції, класифікація.
Інституції формування цивільно-процесуальної документації. Система судів в Україні.
Документи наказного, позовного та окремого провадження: порядок створення та функціонування.
Документи перегляду судових рішень: форми і зміст.
Форми і зміст документів, пов’язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах.
Фактори впливу на організацію документів НАФ на різних ієрархічних рівнях.
Джерела формування НАФ та джерела комплектування державних архівів.
Інформаційна інфраструктура державних архівів: загальна характеристика.
Організація документів у межах архіву.
Архівні каталоги: склад і призначення.
Джерела формування НАФ та джерела комплектування державних архівів.
Аналітико-синтетична переробка документної інформації: сутність, значення, види
Бібліографічний опис документів: сутність поняття, призначення, принципи, функції
Анотування документів: сутність, види, функції.
Загальна методика бібліографічного опису документів, її завдання і зміст
Спеціальна методика бібліографічного опису
Бібліотечно-бібліографічна класифікація як універсальна комбінаційна система
Універсальна десяткова класифікація: структура, зміст, призначення.
Поняття і завдання інформаційно-аналітичної діяльності. Вимоги до інформаційно-аналітичних продуктів.
Функції інформаційно-аналітичної служби. Суть і принципи організації інформаційно-аналітичного процесу.
Ключові поняття референтської діяльності, їх сутність.
Методика складання текстів службових документів(листів, наказів, протоколів).
Функції працівника-референта. Знання і навики, необхідні для референтської діяльності.
Основні положення національної системи сертифікації УкрСЕПРО.
Національна система стандартизації в Україні.
Стандартизація управлінських документів. Зміст уніфікації та стандартизації службових документів
13PAGE 15


13PAGE 14115
15

Приложенные файлы

  • doc 8884840
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий