Тесты по Доказательной медицине 1-5 для Бот..

Д‰лелді медицина - бaл:
А) наKты науKасты емдеуге дaрыс шешім Kабылдауда д‰л ж‰не маCыналы клиникалыK зерттеулердіS жаKсы н‰тижелерін Kолдану.
Б) жинаKтаудыS жаSа технологиясы,критикалыK анализі,Cылыми аKпараттыS жалпылануы мен интерпретациясы.
В) медициналыK білім берудіS еS Kиын п‰ндерініS бірі болып табылатын т‰уелсіз медициналыK Cылым.
Г) KоршаCан ортаныS кешенді биологиялыK ж‰не ‰леуметтік факторларыныS халыK денсаулыCына ‰сері.
Д) кеSестік денсаулыK саKтаудыS теориялыK базасы.

2)"Evidence-Based Medicine" (ЕВМ) немесе "Cылыми д‰лелденген медицина" (BДМ) терминологиясын Kашан ж‰не кім еS алCаш рет aсынCанын к™рсетіSіз:
А) 1990 ж. канадалыK Мак-Мастер университетініS бір топ Cалымдары;
Б) 1992 ж. канадалыK Мак-Мастер университетініS бір топ Cалымдары;
В) 1993 ж. канадалыK Мак-Мастер университетініS бір топ Cалымдары;
Г) 1990 ж. Оксфорд УниверситетініS бір топ Cалымдары;
Д)1992 ж. Ломоносов университетініS бір топ кеSес Cалымдары.

3) Д‰лелді медицинаныS дaрыс аныKтамасын к™рсетіSіз:
А) д_ние ж_зінде ж_ргізілетін,Kандай да бір емдеу ‰дісініS немесе д‰рілік заттыS артыKшылыCын объективті д‰лелдейтін Kолжетімді,тыCыз,жаKсы ж‰не сенімді клиникалыK зерттеулердіS н‰тижелерініS объективті аKпараттары.
Б) наKты науKасты емдеуге дaрыс шешім Kабылдауда д‰л ж‰не маCыналы клиникалыK зерттеулердіS жаKсы н‰тижелерін Kолдану.
В) KоршаCан ортаныS кешенді биологиялыK ж‰не ‰леуметтік факторларыныS халыK денсаулыCына ‰сері.
Г) кеSестік денсаулыK саKтаудыS теориялыK базасы.
Д) Cылыми аKпараттарды интерпретациялауда критикалыK анализдерді жинаKтау.

4) Д‰лелді медицинаныS дaрыс алCы шарттарын к™рсетіSіз:
А) Жылына 4 000 000 статьялар
Б) 20 мыSнан сатам медициналыK журналдар
В) Телекоммуникация торабыныS дамуына байланысты медициналыK аKпараттыS алмасуы артуда: 2 жылда екі еселенеді.
Г) БілімніS тез ескіруі
Д) барлыK жауап дaрыс

5) Д‰лелдік ж_йесін KолданудаCы дaрыс алCы шарттарды к™рсетіSіз:
А) Біз бір жаCдайларды есте жаKсы саKтаймыз басKаларына KараCанда, біраK маSызды жаCдайлар типтіге KараCанда есте жаKсы саKталады.
Б) Жеке т‰жрибені баCалауда біздіS біліміміз, к™зKарасымыз ‰сер етеді.
В) Біз іздегенімізді табамыз, естігіміз келгенді естиміз, елегіміз келмегенді елемейміз
Г) клиникалыK т‰жірибеге когортты зерттеудіS н‰тижелерін енгізу
Д) барлыK жауап дaрыс

6) Д‰лелдік ж_йесін KолданудаCы дaрыс алCы шарттарды к™рсетіSіз:

А) ЕшKашан сенімді болу м_мкін емес науKастыS сауыCуы осы араласуCа байланысты ма, ‰лде кездейсоK па немесе бізге белгісіз себептерге байланысты ма.
Б) БаKыланатын науKастардыS саны жиі аз болады, болашаKта Kорытынды алу _шін.

В) клиникалыK зерттеулердіS Kорытындылары мен н‰тижелерініS Kарама KайшылыCыныS болуы.
Г) клиникалыK зерттеулердіS Kорытындысы мен н‰тижелерініS KолайлыCы байKалады.
Д) клиникалыK т‰жірибеге когортты зерттеудіS н‰тижелерін енгізу.

7) Т™менде к™рсетілгендердіS Kайсысы д‰рігерлердіS шешім KабылдаудаCы негізгі т_рлерінде Kолданылады ( ДМ емес):
А) JысKа ‰Sгімеге негізделіп KабылданCан шешім (анекдотты медицина);
Б) Статьяларды кесу жолымен шешім Kабылдау;
В) ЭксперттердіS к™зKарасына негізделген шешімді Kолдану (атаKты адамдарCа негізделген медицина);
Г) ШыCында минимизациялауCа негізделіп, шешім Kабылдау
Д)барлыK жауаптар дaрыс.

8) Т™менде к™рсетілгендердіS Kайсысы ДМ - ніS негізгі аспектілері болып табылатынын к™рсетіSіз:
А) Жауабын табуCа болатын, аKпараттарCа Kажеттілікті сaраKтарCа алмастыру
Б) Осы сaраKтарCа жауап алуда жаKсы м‰ліметтерді негіздеу;
В) Д‰лелденетін м‰ліметтердіS сенімділік ж‰не пайдалылыK п‰ніне критикалыK баCа беру.
Г) Осы баCалау н‰тижелерін клиникалыK т‰жрибеге енгізу.
Д) эпидемиологияныS жаKсы н‰тижелерін к™рсету.

9) АраласудыS д‰лелділігін аныKтау ж_йесін к™рсетіSіз:
А) Тиімділігі д‰лелденген - араласу, олардыS тиімділігі д‰лелденген; к_тілетін зияндылыK пайдасымен салыстырCанда аз;
Б) Тиімділігі болжамданCан – жоCарыда аталCан араласуCа KараCанда тиімділігініS д‰лелділігі аз араласу;
В) АртыKшылыCы мен кемшіліктері салыстырылады – мaндай араласуды Kолдану алдында д‰рігер мен науKас наKты жаCдайды есепке ала отыра болжанатын пайдасы мен зияндылыCы арасындаCы Kатнасты салыстырады;
Г) араласудыS д‰лелділік ж_йесі KанаCаттанарлыKсыз;
Д) барлыK жауаптар дaрыс.

10) АраласудыS д‰лелділігін аныKтау ж_йесін к™рсетіSіз:
А) Тиімділігі аныKталмаCан – тиімділікі д‰лелділігі жеткіліксіз, немесе олардыS сенімділігі т™мен
Б) Тиімділігі т™мен – т™менде к™рсетілгендерге KараCанда, араласу тиімділігініS д‰лелділігі ™те аз;
В) Тиімсіздігі немесе зияндылыCы д‰лелденген – араласудыS тиімсіздігі немесе зияндылыCы толыK д‰лелденген.
Г) наKты емес араласуды ескере отырып эффективтілігі м_мкін емес болмаCанда;
Д) барлыK жауап дaрыс

11) Д‰лелді медицинаны KолданудаCы алгоритм элементтерін к™рсетіSіз;
А) Формулировка м‰селесі;
Б) Осы м‰селесе бойынша ‰деби аKпараттарды іздеу;
В) АKпараттыS Cылыми сенімділігі мен пайдалылыCына баCа беру;
Г) КлиникалыK диагнозды Kою;
Д) санитарлыK ™Sдеу.

12) Д‰лелді медицинаны KолданудаCы алгоритм элементтерін к™рсетіSіз;
А)т‰жірибеде Kолдану ж‰не/немесе алынCан н‰тижелерді;
Б) рандомизацияланCан баKылаулы зерттеулердіS ж_йелі шолуларыныS м‰ліметтер базасын топтастыру;
В) клиникалыK рекомендацияларды жасау;
Г) медициналыK м‰ліметтердіS дизайны;
Д) кездейсоK зерттеулердіS м‰ліметтері.

13) Д‰лелді медицинаны KолданудаCы алгоритм элементтерін к™рсетіSіз;
А) арнайы _йретуші ж‰не аныKтамалыK параKтыK ж‰не электрондыK журналдардыS басылымы;
Б) арнайы _йретуші кітаптар мен жетекшіліктердіS басылымы;
В) Интернет – ресурстары;
Г) эпидемиологиялыK м‰ліметтердіS формулировкасы;
Д) барлыK жауаптар дaрыс

14) Д‰лелді медицинаныS дaрыс Kадамдарын к™рсетіSіз:
А) жауабы бар дaрыс сaраK;
Б) м‰ліметтерді критикалыK баCалау;
В) ‰деби шолу;
Г) Журналды шолу;
Д) Газеттік шолу.

15. Т™менде к™рсетілгендердіS Kайсысы ДМ ніS дaрыс Kадамдары:
А) Интернеттік шолу;
Б) Интернет-ресурстар;
В) барлыK жауаптар дaрыс;
Г) м‰ліметтерді іздеу(айCаK);
Д) науKастыS белгілі ерекшеліктерімен алынCан м‰ліметтерді интеграциялау.

6) 1 – ші KадамдаCы д‰лелді медицина м‰селесініS формулировкасын к™рсетіSіз:
А) Пациенттерде Kайталама асKыну мен болжамныS м_мкіншілігі Kандай?
Б) НаKты патологиядаCы диагностикалыK моделдіS Kандай т_рі оптимальды?
В) €рт_рлі варианттаCы терапияныS тиімділігі немесе KауіпсіздігініS тиімділігі Kандай?
Г) не істеу керек сaраCыныS жоKKа шыCарылуы?
Д) антитерапия

17) КеS тараCан д‰рілік заттарды KолдануCа негізделмеген традициялыK к™зKарастар мысалдарын к™рсетіSіз:
А) ЖРВИ (жедел респираторлы вирусты инфекция) кезінде Kоданылатын микробKа Kарсы (антибиотиктер, сульфаниламидтер) заттарды Kолдану;
Б) Ішкі м_шелер ауруларын емдеуде д‰румендер препараттарын KосалKы ем маKсатында парентералды енгізу;
В) Ишемизирленген миокардта энергетикалыK алмасуыныS метаболиттік коррекциясы _шін Kолданылатын заттар;
Г) халыK медицинасы;
Д)барлыK жауаптар дaрыс.

18) КеS тараCан д‰рілік заттарды KолдануCа негізделмеген традициялыK к™зKарастар мысалдарын к™рсетіSіз:
А) Бауыр циррозыныS емінде гепатопротекторларды Kолдану;
Б) АГ емдеудіS бастапKы этаптарында комбинирленген препараттарды ж‰не клонидинді Kолдану;
В) €рт_рлі ауруларда инфузионды терапияны KолданудыS негізделмеуі.
Г) ш™ппен емдеу;
Д) тибет медицинасы.

19) €дебиеттік м‰ліметтерді іздеуді Kалай ж_зеге асыруCа болатынын к™рсетіSіз:
А) ПараKтау, KызыKтыратын м‰ліметтерді іздеу ‰дебиет беттерінен ж_гірте Kарап шыCу жолымен;
Б) KызыKтыратын м‰ліметтерді суретке т_сіру;
В)KызыKтыратын м‰ліметтерді бейне таспадан к™ру;
Г) KызыKтыратын м‰ліметке реферат жазу;
Д)барлыK жауап дaрыс.

20) €дебиеттік м‰ліметтерді іздеу – бaл:
А) ПараKтау, KызыKтыратын м‰ліметтерді іздеу ‰дебиет беттерінен ж_гірте Kарап шыCу жолымен;
Б) АKпарат алу _шін оKу, мaнда оKырманныS ™зекті м‰селесімен байланысты, ‰дебиеттен арнайы сaраKKа жауап іздеу;
В) ОKу – зерттеу, мaнда білімге, білімсіздікке ж‰не с‰йкес облыста белгісіздікке кеS жаKты к™зKарастыS т_зілуі _шін маKсатKа баCытталCан іздеу ж_ргізеді
Г) шыCарма жазу;
Д)барлыK жауап дaрыс.

21) €дебиеттік м‰ліметтерді іздеудегі дaрыс жауапты к™рсетіSіз:
А) АKпарат алу _шін оKу, мaнда оKырманныS ™зекті м‰селесімен байланысты, ‰дебиеттен арнайы сaраKKа жауап іздеу;
Б) ПараKтау, KызыKтыратын м‰ліметтерді іздеу ‰дебиет беттерінен ж_гірте Kарап шыCу жолымен;
В) KызыKтыратын м‰ліметтерді бейне таспадан к™ру;
Г) KызыKтыратын м‰ліметке реферат жазу;
Д) тек бір Cана дaрыс жауап.

22) Bылыми д‰лелдемелердіS к™зін к™рсетіSіз:
А) РоссиядаCы Кохран кітапханасы м‰ліметтерініS базасы дискіде немесе (www.cochrane.ru)
Б) Периодтты медициналыK жазбалардаCы публикацялар, сонымен Kатар «ХалыKаралыK медициналыK т‰жрибе Ж. «Evidence-based medicine”
В) тек отандыK ‰дебиеттерде;
Г) тек к™ркем ‰дебиеттерде;
Д) тек ертегілерде.

23) Bылыми д‰лелдемелердіS к™зін атаSыз:
А) Интернет DARE, MEDLINE www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/medline.html, EMBASE;
Б) архивтік к™здер;
В) статистикалыK к™рсеткіштер;
Г) заSдыK м‰ліметтерде;
Д) барлыK жауап дaрыс.

24) . MEDLINE – бaл м‰ліметтер базасы,ол мыналардан Kaралады...
А) 1966 жылдан бастап басылымнан шыKKан барлыK журналдыK статьялардыS толыK мазмaны;
Б) 1966 жылдан бастап басылымнан шыKKан барлыK медициналыK журналдыK статьялардыS рефераттары;
В мета-анализ ж‰не ауру сырKатнамасыныS н‰тижелерініS диаграммалары;
Г) 1966 жылдан бастап басылымнан шыKKан медициналыK журналдыK статьялардыS к™біне библиографиялыK ссылкалары,шамамен олардыS _штен біріне рефераттар келтірілген;
Д)барлыK жауап дaрыс.

25) С.Д.Асфендияров атындаCы Jаз`МУ ДМО Kашан KaрылCанын к™рсетіSіз:
А) 1 Kырк_йек 2009 ж. С.Д.Асфендияров атындаCы Jаз`МУ да д‰лелді медицина орталыCы ашылды;
Б) 29 Kырк_йек 2009 ж. С.Д.Асфендияров атындаCы Jаз`МУ да д‰лелді медицина орталыCы ашылды;
В) 1 Kырк_йек 2008 ж. С.Д.Асфендияров атындаCы Jаз`МУ да д‰лелді медицина орталыCы ашылды;
Г) 29 Kырк_йек 2008 ж. С.Д.Асфендияров атындаCы Jаз`МУ да д‰лелді медицина орталыCы ашылды;
Д) барлыK жауап дaрыс.

26) Кохран Ассоциациясы Kашан KaрылCанын к™рсетіSіз:
А) 1992 ж. Дж. Чалмер Кохран Ассоциациясын aйымдастырды, ол ‰рт_рлі елдерде бір бірімен байланысатын тор ретінде Kызмет етеді
Б) 1992 ж. Оксфордта Кохрана Ассоциациясы ашылды;
В) 1993 ж. Дж. Чалмер Кохран Ассоциациясын aйымдастырды, ол ‰рт_рлі елдерде бір бірімен байланысатын тор ретінде Kызмет етеді
Г) 1993 ж. Оксфордта Кохрана Ассоциациясы ашылды;
Д) екі жауап дaрыс.

27)АссоциацияныяныS маKсатын к™рсетіSіз:
А) мета-анализ негізінде ж_йелі шолулар жасау;
Б) барлыK рандомизирленген баKыланатын сынаKтар регистрі негізінде ж_йелік шолуды дайындайды.
В) ‰дебиеттік м‰ліметтер негізінде ж_йелі шолулар жасау;
Г) архивтік м‰ліметтер негізінде ж_йелі шолулар жасау;
Д) барлыK жауаптар дaрыс.

28) ДМ ніS негізгі базалары Kандай:
А) Medline м‰ліметтерініS базасы: АJШ `лттыK медициналыK кітапханасымен жасалCан ж‰не Kолдайды;
Б) ASAR м‰ліметтер базасы:JазаKстанныS республикалыK медициналыK кітапханасымен жасалCан ж‰не Kолдайды;
В) MEDIK м‰ліметтер базасы: НА республикалыK медициналыK кітапханасымен жасалCан ж‰не Kолдайды;
Г) JазаKстанныS кітаптыK палатасыныS м‰ліметтері;
Д)JырCызстанныS кітаптыK палатасыныS м‰ліметтері .

29) Medline м‰ліметтер базасында Kанша аKпарат индексирленген:
А) Онда ‰лемніS жетпіс елінде шыCатын 4000 журналдар индексацияланCан, аKпараттыS _ш версиясы бар;
Б) Онда ‰лемніS жетпіс елінде шыCатын 40000 журналдар индексацияланCан, аKпараттыS _ш версиясы бар
В) Онда ‰лемніS жетпіс елінде шыCатын 400000 журналдар индексацияланCан, аKпараттыS _ш версиясы бар
Г) Онда ‰лемніS жетпіс елінде шыCатын 4млн журналдар индексацияланCан, аKпараттыS _ш версиясы бар
Д) барлыK жауап дaрыс емес.

30) Т™менде кKрсетілгендердіS Kайсысы ДМ ніS негізгі базасы болып табылады:
А) Баспалы (Index Medicus, Kол к™рсеткіші, жыл сайын жаSартылады, оныS негізінде электронды версиясы жасалады);
Б) Онлайн-версия ( 1966жылдан бастап барлыK м‰ліметтер базасы, Интернет арKылы жол жетерлік)
В) Cылыми жинаKтамалар;
Г) Cылыми рефераттар;
Д) диссертациялыK м‰ліметтер.

31) Т™менде кKрсетілгендердіS Kайсысы ДМ ніS негізгі базасы болатынын к™рсетіSіз:
А) CD – ROM (™ндірушіге байланысты барлыK м‰ліметтер базасы 10-18 дискілерден тaрады).
Б) Кокран кітапханасы ж_здеген мыS ж_йелік шолулар ж‰не ж_з мыSдаCан рандомизирленген баKыланатын сынаKтардыS рецензияланатын аннотациялары бар.
В) Кокран Kызметтестігі Medline да дaрыс идентифицирленбеген, 60000 астам идентифицирленген зерттеулер жасалCан.
Г) Cылыми статьялардыS жинаKтары;
Д) Реферативті журналдар

32) КлиникалыK эпидемиология (clinical epidemiology) (КЭ) – бaл:
А) клиникалыK зерттеулер ‰дісін жасайтын Cылым, ж_йелі ж‰не кездейсоK KателердіS ‰серін баKылайтын ‰ділетті Kорытынды жасайды.
Б) бaл наKты пациентке KатаS Cылыми ‰дістерді Kолданып дерттіS клиникалыK аCымын зерттеу негізінде болжам жасауCа м_мкіндік беретін Cылым.
В) белгілі бір ортада зерттелуші KaбылыстыS ж_йелілігін іске асыратын Cылым;
Г) белгілі бір ортада зерттелуші KaбылыстыS ж_йелі еместігін іске асыратын Cылым;
Д)барлыK жауап дaрыс.

33. КлиникалыK эпидемиологияныS аныKтамасын к™рсетіSіз:
А) бaл наKты пациентке KатаS Cылыми ‰дістерді Kолданып дерттіS клиникалыK аCымын зерттеу негізінде болжам жасауCа м_мкіндік беретін Cылым.
Б) медициналыK практикада фундаменталды маCынасы бар мультидисциплинарлы клиникалыK Cылым;
В) ауруды зерттеу негізінде наKты пациентті ж_йелеуді ж_зеге асыратын Cылым;
Г) белгілі бір ортада зерттелуші KaбылыстыS ж_йелілігін іске асыратын Cылым;
Д) белгілі бір ортада зерттелуші KaбылыстыS ж_йелілігін іске асырмайтын Cылым.

34. КлиникалыK эпидемиологияныS маKсатын к™рсетіSіз:
А) дaрыс шешім Kабылдауды Kамтамасыз ететін м‰ліметтер анализін ж‰не клиникалыK баKылаудыS ‰дістерін енгізу;
Б) барлыK жауап дaрыс;
В) сенімді м‰ліметтер ‰дісін енгізу;
Г) дaрыс шешім Kабылдау;
Д) ж_йелі ж‰не кездейсоK KателердіS ‰серін болдырмай ‰ділетті Kорытынды жасауCа м_мкіндік беретін клиникалыK баKылаулар ‰дісін жасау ж‰не Kолдану.

35.КЭ ныS негізгі ережелері:
А) Дaрыс емес Kорытындыларды болдырмау _шін кездейсоK Kателерді ескеріп ж‰не ж_йелі Kатені т™мендету ‰дістерін Kолдана отырып , д‰рігерлер KатаS Cылыми принциптерге негізделген зерттеулерге с_йенуі керек.
Б) К™п жаCдайларда наKты науKастардыS диагнозы, болжамы ж‰не емдеу н‰тижелері толыK аныKталмаCан, сондыKтан олар м_мкіншілік арKылы аныKталады;
В) Дaрыс емес Kорытындыларды болдырмау _шін медбикелер KатаS емдеу принциптеріне негізделген зертеулерге с_йенуі керек;
Г) барлыK жауап дaрыс;
Д) Кез-келген баKылаулар, сонымен Kатар клиникалыK, кездейсоKтыK ‰серіне aшырайды;

36. КЭ ныS негізгі ережелеріне Kайсысы жатады:
А) Д‰рігерлер Kателік жібермеулері _шін эпидемиологиялыK анкета ж_ргізеді;
Б) Д‰рігерлер генералды жиынтыKта статистикалыK баaылаулар ж_ргізеді;
В)НаKты науKасKа арналCан бaл м_мкіншіліктер осындай науKастар тобына Kатысты жиналCан алдыSCы т‰жрибе негізінде баCаланады;
Г) Дaрыс емес Kорытындыларды болдырмау _шін кездейсоK Kателерді ескеріп ж‰не ж_йелі Kатені т™мендету ‰дістерін Kолдана отырып , д‰рігерлер KатаS Cылыми принциптерге негізделген зерттеулерге с_йенуі керек.
Д) барлыK жауап дaрыс.

37)Т™менде к™рсетілгендердіS Kайсысы клиникалыK аKыры болып табылады:
А) ™лім;
Б) сауыCуы;
В) тек лоKсу;
Г) нашар aйKы;
Д) Kантты диабет.

38) КлиникалыK аKыры –бaл:
А) KaлаKтаCы шу;
Б) Kалыптыдан ауытK;
В) Kaсу;
Г) м_гедектік;
Д) дискомфорт.

39) клиникалыK аKырын атап ™тіSіз:
А) м_гедектік;
Б) дискомфорт;
В) ™лім;
Г) дерт;
Д) барлыK жауап дaрыс.

40) ДМ ныS н‰тижелі т‰жірибесініS шарттарын атаSыз:
А) статистикалыK зерттеудіS бастау;
Б) Жаубын табуCа болатын клиникалыK сaраKтан бастау (PICO);
В) аKпараттыS тиімді дизайнын таSдау;
Г) тиімді м‰ліметтер базасын таSдау;
Д) статьлардыS анализі ж‰не олардыS критикалыK баCасы.

41)ДМ ныS зерттеу ‰дісін к™рсетіSіз:
А) ‰мбебап зерттеуші машиналар;
Б) мета-іздеуші машиналар;
В) сaхбат;
Г) диалог;
Д) барлыK жауап дaрыс.

42) ДМ ды Kандай зерттеу ‰дістерімен ж_ргізуге болады:
А) квартет;
Б) балет;
В) ТематикалыK каталог;
Г) арнайыланCан сайттар;
Д) Infoseek.com.

43) ДМ ныS н‰тижелі т‰жірибесі _шін элемент ‰дістерін к™рсетіSіз:
А) Кохран кітапханасы;
Б) JазаKстан кітапханасы;
В) Ресей кітапханасы;
Г) журналдардыS электронды версиялары;
Д) барлыK элементтер дaрыс емес.

44) ДМ ныS н‰тижелі т‰дірибесі _шін негізгі сaраKтарды атаSыз:
А) клиникалыK сaраK;
Б) PICO;
В) СтатьялардыS анализі;
Г) сырKатнаманы толтыру;
Д) ауруды сaрау.

45) Интернеттегі іздеуші машиналарды к™рсетіSіз:
А) Altavista – hittp: //www. Altavista.com
Б) Yahoo – hittp: //www. yahoo.com
В) Alla - hittp: //www. Alla.com
Г) Asia- hittp: //www. asia.com
Д) Asar – hittp: //www. asar.com

46) ДМ ныS іздеуші машиналарын атаSыз:
А) Tay– hittp: //www.tay.com
Б) Alma – hittp: //www. alma.com
В) Lycos– hittp: //www. lycos.com
Г) HotBot- hittp: //www. hotbot.com
Д) EuroSeek – hittp: //www. euroseek.net/page?ifl=uk

47) ДМ ныS интернеттік іздеуші машиналары к™рсетіSіз:
А) EuroSeek – hittp: //www. euroseek.net/page?ifl=uk
Б) Excite – hittp: //www. excite.com
В) Infoseek– hittp: //www. infoseek.com
Г) Almati - hittp: //www. almati.com
Д) Euros – hittp: //www. euros.com

48) Medline электронды базасында бір жылда ж_ргізілетін іздеулер санын к™рсетіSіз:
А)бір жылда 10 мыS іздеулер;
Б) бір жылда 50 млн. іздеулер;
В) бір жылда 100 млн. іздеулер;
Г) бір жылда 120 млн. іздеулер;
Д) бір жылда 150 млн. іздеулер;

49) Medline артыKшылыCын к™рсетіSіз:
А) басKа терминдер бойынша іздеу ж_ргізу м_мкіндігі;
Б) аKпаратты бірнеше рет іздеу м_мкіншілігі;
В) жылдам іздеу м_мкіншілігі;
Г) басKа терминдер бойынша іздеу ж_ргізу м_мкіндігі жоK;
Д) жылдам іздеу м_мкіншілігі жоK.

50) МедлайнныS м_мкін артыKшылыaтарын к™рсетіSіз:
А) зерттеушілермен байланысу м_мкіншілігі;
Б) жaмыстардыS авторларымен танысу _шін Kолайлы;
В) статьялар ж™нінде жылдам библиография табуCа болады;
Г) автомобиль сатып алуCа болады;
Д) кітап сатып алуCа болады.

51) ЗерттеулердіS н‰тижесіне сенімді болу _шін Kанша % журналдыK басылымдарды KамтуCа болатындыCын к™рсетіSіз:
А) 50-60%;
Б) 60-70 %;
В) 70-80 %;
Г) 80 % к™п;
Д) барлыK жауап дaрыс емес.

52). КлиникалыK эпидемиология – бaл:
А) аурудыS клиникалыK аCымын болжауCа м_мкіндік беретін Cылым;
Б) мультидисциплинарлы клиникалыK Cылым;
В) аурудыS статистикалыK аCымын зерттеу негізінде наKты науKасты ж_йелеуге м_мкіндік беретін Cылым;
Г) фундаменталды медициналыK т‰жірибе;
Д) барлыK жауап дaрыс.*

53). КлиникалыK эпидемиологияныS маKсатын к™рсетіSіз:
А) клиникалыK баKылаудыS ‰дістерін енгізу;
Б) зерттеулердіS сенімділігін аныKтау;
В) сенімді м‰ліметтер ‰дісін енгізу;
Г) дaрыс шешім Kабылдау;
Д) барлыK жауап дaрыс.

54). «evidence-based medicine» терминін алCаш рет aсынCан Cалымдарды атаSыз:
А) Торонто KаласындаCы Мак Мастер УниверситетініS бір топ канадалыK Cалымдары;
Б) Торонто KаласындаCы Мак Мастер УниверситетініS бір топ аCылшын Cалымдары;
В) ВашингтондыK бір топ Cалымдар;
Г) ЛондондыK бір топ Cалымдар;
Д) ХьюстондыK бір топ Cалымдар.

55). «evidence-based medicine» терминініS авторын атаSыз:
А) ТоронтодаCы Мак Мастер;
Б) ТоронтодаCы Луи Мастер ;
В) ТоронтодаCы Ли Мун;
Г) Мак Вашингтон;
Д) барлыK жауап дaрыс.

56). ДМ ныS статистикалыK ‰дістерін к™рсетіSіз:
А) ж_йелі анализ;
Б) мета-анализ;
В) рандомизацияланCан анализ;
Г) кагортты анализ;
Д) барлыK жауап дaрыс.*

57). ДМ ныS принциптерін к™рсетіSіз:
А) бaл аKпарат жинаудыS жаSа ‰дісі;
Б)бaл Cылыми аKпаратты интерпретациялаудыS жаSа ‰дісі;
В) бaл ‰рбір наKты науKасты емдеу _шінжаSа жаKсы жетістіктерді Kолдану;
Г) бaл медициналыK к™мек к™рсетудіS сапалыK оптимизациясы ;
Д)барлыK жауап дaрыс.

58).КлиникалыK сaраK типтерін аныKтаSыз:
А) PICO клиникалыK сaраKтарын формуляциялау;
Б) PICO принципін Kолдану;
В) Терапия;
Г) Болжам;
Д) Этиология/зиян.

59). КлиникалыK сaраK типтерін аныKтаSыз:
А) Диагноз;
Б) Дифференциалды диагноз;
В) ДиагностикалыK тест;
Г) Терапия;
Д) барлыK жауап дaрыс.

60). PIСO клиникалыK сaраKтарын к™рсетіSіз:
А) аKыры;
Б) болжам;
В) пациент;
Г) симптомы;
Д) клиникалыK картасы.

61). PIСO анатомиясын к™рсетіSіз:
А)салыстыру;
Б) м‰селе;
В) араласу;
Г) Физиология; .
Д) Эпидемиология.

62). ДенсаулыK саKтау т‰жірибсіндегі ДМ ныS м_мкін принциптерін к™рсетіSіз:
А)фармакотерапияныS барлыK аспектілеріне объективті критери KолдануCа м_мкіндік береді;
Б) жаSа ж‰не сенімді аKпаратпен м_мкіншілік береді;
В) тиімді,Kауіпсіз ж‰не экономикалыK терапевтік стратегияларды жасауCа м_мкіндік береді;
Г) д‰рігердіS т‰жірибесінде сaраKтарды шешуге м_мкіндік береді.
Д) барлыK жауап дaрыс.

63). Д‰лелді медицина (evidence-based medicine) – бaл:
А) д‰лелеге негізделген медицинаныS б™лімі;
Б) науKастыS пайдасына салыстыру,жалпылау ж‰не кеSінен таралып алынCан аKиKатты Kолдану;
В) барлыK жауап дaрыс;*
Г) Cылыми аKпараттыS жалпылануы мен интерпретациясы;
Д) наKты пациентке сапалы медициналыK к™мек к™рсету.

64). Арчи Кокран Кокран кітапханасында еS алCаш рет Kай жылы д_ние ж_зініS барлыK денсаулыK саKтау дисциплинасы бойынша Cылыми медициналыK шолу жасауды aсынды :
А) 1972 ж.
Б) 1973 ж.
В) 1998 ж.
Г) 1999 ж.
Д) 2000 ж.

65). Арчи Кокран д‰рігер-Cалым ж‰не негізін Kалаушы:
А)АJШ - тан;
Б) Бразилиядан;
В) Англиядан;
Г) Аргентинадан;
Д) Канададан.

66). Д‰лелді медицина – бaл:
А) диагностиканыS жаSа ‰дісі;
Б)ауруды емдеудіS жаSа ‰дісі;
В) рандомизацияланCан баKылаулы сынаK;
Г) бaл жинаKтаудыS жаSа технологиясы, критикалыK анализі,Cылыми аKпараттыS жалпылануы менинтерпретациясы;
Д) барлыK жауап дaрыс.

67).ДМ ныS медициналыK аспектін к™рсетіSіз:
А) Осы сияKты мыSдаCан науKастарда наKты зерттеулердіS н‰тижесінде ™з тиімділігін к™рсеткен емдеу ‰дістерін Cана д‰рігерлер Kолданады;
Б) Пациент ™зініS денсаулыCына Kатысты м‰селені шешуге Kатысады ж‰не ‰рKашан емніS дaрыс таCайындалCанын тексере алады;
В) ДМ д‰рігерді ж‰не науKасты ашыK ж‰не ‰ділетті етеді;
Г) медициналыK аспект бойынша д‰рігерлер тек интенсивті терапияны Cа таCайындайды;
Д) ауруды емдеудіS жаSа ‰дісі.

68) Д‰лелді медицинаныS экономкалыK аспектін к™рсетіSіз:
А) артыK KаржылыK шыCындалуды болдырмайды;
Б) АртыK Kаржыны тиімді пайдалануCа м_мкіндік береді;
В)медицина саласында кез келген іс- ‰рекетті баKылауCа м_мкіндік береді;
Г) АртыK Kаржыны тиімді пайдалануCа м_мкіндік бермейді;
Д)барлыK жауап дaрыс.

69). Д‰лелді медицинаныS білім беру аспектісі дегенімз не:
А)д‰рігерлік кадрларды тиімді ж‰не мамандандырылCан т_рде оKытуCа м_мкіндік береді;
Б) д‰рігерлерге уаKытылы квалификацияларын жоCарлатуCа м_мкіндік беретін еді;
В) науKастарды бір келкі тиімдірек ‰дістермен емдеуге м_мкіншілік береді;
Г) д‰рігерлерге уаKытылы квалификацияларын жоCарлатуCа м_мкіндік бермейді;
Д) АртыK Kаржыны тиімді пайдалануCа м_мкіндік бермейді.

70). «Limits» in PubMed те іздеу аймаCыныS кішіреюініS дaрыс жауабын к™рсетіSіз:
А) басылым бойынша іздеу аймаCын кішірейтеді;
Б) жасы мен жынысы бойынша іздеу аймаCын кішірейтеді;
В) жасы мен іздеудіS тереSдігі бойынша іздеу аймаCын кішірейту;
Г) басылымы,жасы,жынысы,іздеу тереSдігі мен объектісіне бойынша іздеу аймаCын кішірейтеді;
Д)барлыK жауап дaрыс.

71).PubMed іздеу базасында «Limits» дегеніміз не:
А) басылым бойынша іздеу аймаCын кішірейтеді;
Б) жасы мен жынысы бойынша іздеу аймаCын кішірейтеді;
В) м‰ліметтер базасыныS б™лімдері мен іздеудіS тереSдігі бойынша іздеу аймаCын кішірейту;
Г) басылымы,жасы,жынысы,іздеу тереSдігі бойынша іздеу аймаCын кішірейтеді;
Д) барлыK жауап дaрыс.

72).Д‰лелді медицинаны жалпы практика д‰рігерлерініS KолдануыныS тиімділігін к™рсетіSіз:
А) перспективті
Б) перспективті емес;
В)перспективті болуы м_мкін;
Г)жоCары перспективті;
Д) барлыK жауап дaрыс .

73). Д‰рілік заттардыS Kате жарнамалануыныS ‰серін к™рсетіSіз:
А) экономикалыK шыCын;
Б) экономикалыK пайда;
В) мемлекеттік KазынаныS KазынаныS экономикалыK ™суі;
Г) фармацевтика саласындаCы экономикалыK пайдасы;
Д)барлыK жауап дaрыс емес.

74). ДМ ныS бірінші KадамыныS дaрыс формулировкасын к™рсетSіз:
А) м‰селе формулировкасы;
Б) осы м‰селе бойынша ‰дебиеттік м‰ліметтер мен аKпараттарды іздеуді ж_ргізу;
В)Cылыми сенімділіктіS баCасы ж‰не аKпараттыS тиімділігі;
Г)т‰жірибеде Kолдану немесе алынCан н‰тижелерді _ш негізгі баCыт бойынша тарату;
Д)клиникалыK рекомендацияларды ™Sдеу.

75) ДМ ныS екінші KадамыныS дaрыс формулировкасын к™рсетSіз:
А) м‰селе формулировкасы;
Б) осы м‰селе бойынша ‰дебиеттік м‰ліметтер мен аKпараттарды іздеуді ж_ргізу;
В) Cылыми сенімділіктіS баCасы ж‰не аKпараттыS тиімділігі
Г) т‰жірибеде Kолдану немесе алынCан н‰тижелерді _ш негізгі баCыт бойынша тарату;
Д) клиникалыK рекомендацияларды ™Sдеу.


76) ДМ ныS _шінші KадамыныS дaрыс формулировкасын к™рсетSіз:
А) м‰селе формулировкасы;
Б) осы м‰селе бойынша ‰дебиеттік м‰ліметтер мен аKпараттарды іздеуді ж_ргізу;
В) Cылыми сенімділіктіS баCасы ж‰не аKпараттыS тиімділігі
Г) т‰жірибеде Kолдану немесе алынCан н‰тижелерді _ш негізгі баCыт бойынша тарату;
Д) клиникалыK рекомендацияларды ™Sдеу.


77) ДМ ныS т™ртінші KадамыныS дaрыс формулировкасын к™рсетSіз:
А) м‰селе формулировкасы;
Б) осы м‰селе бойынша ‰дебиеттік м‰ліметтер мен аKпараттарды іздеуді ж_ргізу;
В) Cылыми сенімділіктіS баCасы ж‰не аKпараттыS тиімділігі
Г) т‰жірибеде Kолдану немесе алынCан н‰тижелерді _ш негізгі баCыт бойынша тарату;
Д) клиникалыK рекомендацияларды ™Sдеу.


78) Определите достойнства Medline артыKшылыCын аныKтаSыз:
А) 70-ші жылдардан 2005 жылCа дейін статьялар туралы библиографиялыK м‰ліметтерді жылдам табуCа болады,Kолмен жасауCа болмайды;
Б) берілген таKырып бойынша 70-80 % барлыK журналдыK статьялардыS басылымдарын KамтуCа болады,ж‰не бaл жеткілікті;
В) сізді KызыKтыратын м‰селе бойынша абстракты статьялармен жылдам танысуCа болады;
Г) басKа терминдер бойынша іздеу ж_ргізу м_мкіндігініS болмауы;
Д) жылдам іздеу м_мкіндігініS болмауы.

79) Medline - бaл:
А) медицинадаCы _лкен библиографиялыK м‰ліметтер базасы;
Б) 67% жазбаларCа рефераттар бар;
В) 1966ж дан бастап 4300 журналдан 11 млн нан астам жазбалар;
Г) апта сайын жаSарып тaрады;
Д)барлыK жауап дaрыс.

80)Интернетте іздеуде жіберілетін Kателерді к™рсетіSіз:
А) логикалыK операторларды Kате Kолдану;
Б) артыK жалпы терминдер;
В) терминдердіS орналасуыныS жаKындыCы;
Г) клиникалыK рекомендацияларды ™Sдеу;
Д) м‰селе формулировкасы.

81) клиникалыK м‰селелерді тиімді шешуде Kажетті факторларды к™рсетіSіз:
А) КлиникалыK т‰жірибе;
Б) клиникалыK сaраKты дaрыс ™Sдеу Kабілеттілігі;
В) оCан жауап табу Kабілеттілігі;
Г) сaраныстыS дaрыс формулировкасы;
Д) іздеу бойынша инструкцияны оKып _йрену.

82) Т™менде к™рсетілгендердіS Kайсысы клиникалыK сaраK болып табылады:
А) клиникалыK м‰селені д‰рігерге тиімді шешуге м_мкіндік беретін сaраKKа жауап;
Б) алдын алу шараларыныS кемшіліктері мен артыKшылыKтарына Kатысты болады;
В) емдік араласулардыS кемшіліктері мен артыKшылыKтарына Kатысты болады;
Г) клиникалыK аKырына к™бірек м‰н береді;
Д)барлыK жауап дaрыс.

83) Bылыми д‰лелденген медицинаныS бірден бір негізгі принципі айтады..
А) клиникалыK шешім Kабылдауда д‰рігер интуициясы маSызды орын алуы керек;
Б) алдын ала ™Sделген стандарттарCа с‰йкес барлыK медициналыK процедуралвар ж_ргізілуі керек;
В) клиникалыK шешім Kабылдауда еS жаKсы Kолда бар д‰лелденген ‰деби м‰ліметтерді міндетті т_рде ескеру Kажет;
Г) ЕS жаKсы т‰жірибе –уаKытпен тексерілген т‰жірибе;
Д)барлыK жауап дaрыс.

Д‰лелді медицинаныS маSызды аспетісі болып табылады:
а) бар клиникалыK зерттеулердіS сенімділік деSгейлерін аныKтау
б) клиникалыK зерттеулердіS KатысушыларыныS сандыK таSдалуыныS сенімділік деSгейлерін аныKтау
в) клиникалыK зерттеу ж_ргізілетін мекеменіSдaрыс таSдалCандыCын аныKтау
г) аурудыS алдын алудыS дaрыстыSын аныKтау
д) клиникалыK зерттеулердіS ж_ргізілу aзаKтыCын аныKтау.

КлиникалыK сынаK – бaл
а) когорттыK зерттеулердіS арнай т_рі, оларды ж_ргізудіS шарттары ж_йелік Kателерді жоюды Kамтамасыз етеді(топтарды жинаKтау ж‰не аKырыныS баCалануы)
б) науKастарды негізгі (сынаK ж_ргізілетін) немесе баKылау (салыстыру) топтарCа еSгізіп медициналыK іс-‰рекеттер мен клиникалыK аKырыныS арасындаCы себепті мен н‰тижелік байланысын аныKтауCа арналCан келешек баCытта (проспективті) ж_ргізілетін Kандайда болмасын тексеріс.
в) науKастарды негізгі (сынаK ж_ргізілетін) топтарCа еSгізіп медициналыK іс-‰рекеттер мен клиникалыK аKырыныS арасындаCы себепті мен н‰тижелік байланысын аныKтауCа арналCан келешек баCытта (проспективті) ж_ргізілетін Kандайда болмасын тексеріс.
г) жаSа теориялыK білімніS аKиKаттылыCы тексерілетін клиникалыK зерттеудіS соSCы сатысы
д) зерттелетін болжамдыK фактор ретінде терапевтік араласу болып табылатын обсервациялыK зерттеудіS арнайы т_рі.

86.КлиникалыK сынаKтыS дизайны – бaл
а) сынаK ж_ргізілетін топKа медицналыK араласу ж_ргізетін ‰діс
б) сынаK ж_ргізілетін топKа немесе салыстырылатын топKа медицналыK араласу ж_ргізетін ‰діс
в) салыстырылатын топKа медицналыK араласу ж_ргізетін ‰діс
г) клиникада Cылыми зерттеу ж_ргізу ‰дісі,яCни Kaрылымы мен aйымдыстырылуы
д) эксперименталды зерттеу ж_ргізу ‰дісі

87. КС тыS тип дизайны – бaл
а) классификациялыK белгілерді жинаKтау
б)аныKталCан типтік клиникалыK іс ‰рекеттер
в) ем таCайындау
г) алдын алу шараларын жргізу
д) клиникалыK зерттеулер ж_ргізу _шін ауру топтарын жинаKтау.

88. Емдік іс ‰рекеттер дегеніміз не,к™рсетіSіз:
а) хирургиялыK операция жасау
б) д‰рі Kабылдау
в)физикалыK жаттыCулар жасау
г) диета aстау
д) д‰рігер маман ж_ргізетін лекцияларCа Kатысу

89.ДенсаулыKты жаKсарту ‰дістерін к™рсетіSіз:
а) халыK арасында аурудыS алдын алу шараларын ж_ргізу
б) денсаулыK саKтау ж_йесін Kаржыландыру ж‰не aйымдастырудаCы ™згерістер
в) диагностиканыS дaрыс ‰дістерін таSдау
г) емді дaрыс таCайындау
д) д‰рігер маманды дaрыс таSдау

90.КлиникалыK сынаKта Kанша баKылау ‰дісі бар екендігін к™рсетіSіз:
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
д) 5.

ОбсервациялыK зерттеу - бaл
а) бaл зерттеуде бір немесе одан да к™п науKастар тобы белгілі бір сипаты бойынша баKылауда болады, ал зерттеуші м‰ліметтерді жаCдайлардыS т‰биCи _рдісінде, белсенді араласпай ж‰й баKылау арKылы жинайды.
б) зерттелетін болжамдыK фактор ретінде терапевтік араласу болып табылатын обсервациялыK зерттеудіS арнайы т_рі.
в) жасалCан іс-‰рекеттіS (препарат, процедуру, ем) н‰тижесі баCаланады; бір, екі немесе одан к™п топтар Kатысады. Жасалатын іс-‰рекет баKыланады
г) арнайы жоспарланCан ж‰не ‰серді зерттеуге арналCан салыстырмалы зерттеу
д) клиникалыK зерттеулердіS дaрыс aйымдыстырылуын баCалау

Эксперименталды зерттеу– бaл
а) жасалCан іс-‰рекеттіS (препарат, процедуру, ем) н‰тижесі баCаланады; бір, екі немесе одан к™п топтар Kатысады. Жасалатын іс-‰рекет баKыланады
б) арнайы жоспарланCан ж‰не ‰серді зерттеуге арналCан салыстырмалы зерттеу
в) бaл зерттеуде бір немесе одан да к™п науKастар тобы белгілі бір сипаты бойынша баKылауда болады, ал зерттеуші м‰ліметтерді жаCдайлардыS т‰биCи _рдісінде, белсенді араласпай ж‰й баKылау арKылы жинайды
г) зерттелетін болжамдыK фактор ретінде терапевтік араласу болып табылатын обсервациялыK зерттеудіS арнайы т_рі.
д) клиникалыK зерттеулердіS дaрыс aйымдыстырылуын баCалауМедициналыK зерттеулерге Kойылатын талаптарды аныKтаSыз:
а) Зерттеуді дaрыс aйымдастыру (дизайн) ж‰не рандомизацияныS математикалыK жаCынан негізделген ‰дісі.
б) Зерттеуге енгізілетін ж‰не енгізілмейтін к™рсеткіштер к™лемі наKты аныKталады ж‰не саKталады.
в) орындаушылардыS еSбек аKысын aйымдастыру
г) жaмысты орындаудыS сапасын баKылау бойынша т‰жірибеге Kатысу
д) клиникалыK зерттеулердіS басKарушысын дaрыс таSдау
94. БаKыланатын клиникалыK сынаKтардыS Kaрамына не кіретіндігін к™рсетіSіз:
а) Препаратты немесе іс-‰рекеттерді (процедураларды) басKа препараттармен немесе іс-‰рекеттермен (процедуралармен) салыстыру
б) КеSінен таралCан, емдеу _рдісіндегі айырмашылыKты аныKтау м_мкіншілігі мол.
в) Іс-‰рекеттерді (процедураларды) немесе препараттарды Kолдану т‰жірибесі, біраK басKа ем т_рімен салыстырмай
г) Аз Kолданылады, наKтылыCы т™мен
д) Іс-‰рекеттерді (процедуралары) салыстыру м_мкіншілігі препараттарCа KараCанда жоCары
95. БаKыланбайтын клиникалыK сынаKтардыS Kaрамына не кіретіндігін к™рсетіSіз:
а) Препаратты немесе іс-‰рекеттерді (процедураларды) басKа препараттармен немесе іс-‰рекеттермен (процедуралармен) салыстыру
б) КеSінен таралCан, емдеу _рдісіндегі айырмашылыKты аныKтау м_мкіншілігі мол.
в) Іс-‰рекеттерді (процедураларды) немесе препараттарды Kолдану т‰жірибесі, біраK басKа ем т_рімен салыстырмай
г) Аз Kолданылады, наKтылыCы т™мен
д) Іс-‰рекеттерді (процедуралары) салыстыру м_мкіншілігі препараттарCа KараCанда жоCары


96.НауKасKа к™мек к™рсетуде д‰рігердіS алдында Kанша клиникалыK сaраKтар тaрады?
а) 1
б) 3
в) 6
г) 9
д) 12

97. НауKасKа медициналыK к™мек к™рсетуде Kалыптыдан ауытKу кезінде т™менде к™рсетілген сaраKтыS Kайсысы дaрыс KойылCандыCын к™рсетіSіз:
а) KаншалыKты наKты диагноз KойылCан?
б) науKас сау немесе ауру?
в) Осы дерт KаншалыKты жиі кездеседі ?
г) Осы дерттіS жиі дамуы Kандай Kатерлі жаCдайCа байланысты?
д) дерттіS салдарлары Kандай?

98. НауKасKа медициналыK к™мек к™рсетуде диагноз KойCанда т™менде к™рсетілген сaраKтыS Kайсысы дaрыс KойылCандыCын к™рсетіSіз:
а) науKас сау немесе ауру?
б) Осы дерт KаншалыKты жиі кездеседі ?
в) KаншалыKты наKты диагноз KойылCан?
г) Осы дерттіS жиі дамуы Kандай Kатерлі жаCдайCа байланысты?
д) дерттіS салдарлары Kандай?


99. НауKасKа медициналыK к™мек к™рсетуде Kауіп Kатер факторын аныKтау кезінде т™менде к™рсетілген сaраKтыS Kайсысы дaрыс KойылCандыCын к™рсетіSіз:
а) науKас сау немесе ауру?
б) дерттіS салдарлары Kандай?
в) Осы дерт KаншалыKты жиі кездеседі ?
г) дерттіS салдарлары Kандай?
д) Осы дерттіS жиі дамуы Kандай Kатерлі жаCдайCа байланысты?

100. НауKасKа медициналыK к™мек к™рсетуде аурудыS кездесу жиілігін аныKтау кезінде т™менде к™рсетілген сaраKтыS Kайсысы дaрыс KойылCандыCын к™рсетіSіз:
а) Сау адамдарда осы дерттіS алдын-алуCа шаралары бар ма?
б) Осы дерттіS жиі дамуы Kандай Kатерлі жаCдайCа байланысты?
в) Осы дерт KаншалыKты жиі кездеседі ?
г) Осы дертті ерте аныKтап ем ж_ргізілсе аCымы жаKсара ма?
д) дерттіS салдарлары Kандай?


101. НауKасKа медициналыK к™мек к™рсетуде аурудыS дaрыс болжам KойылCандыCын аныKтау кезінде т™менде к™рсетілген сaраKтыS Kайсысы дaрыс KойылCандыCын к™рсетіSіз:
а) науKас сау немесе ауру?
б) дерттіS салдарлары Kандай?
в) Осы дерт KаншалыKты жиі кездеседі ?
г) дерттіS салдарлары Kандай?
д) Осы дерттіS жиі дамуы Kандай Kатерлі жаCдайCа байланысты?


102. НауKасты емдеу кезінде т™менде к™рсетілген сaраKтыS Kайсысы дaрыс KойылCандыCын к™рсетіSіз:
а) науKас сау немесе ауру?
б) Емнен кейін дерт аCымы Kалай ™згереді?
в) Осы дерт KаншалыKты жиі кездеседі ?
г) дерттіS салдарлары Kандай?
д) Осы дерттіS жиі дамуы Kандай Kатерлі жаCдайCа байланысты?


103. АурудыS алдын алу кезінде т™менде к™рсетілген сaраKтыS Kайсысы дaрыс KойылCандыCын к™рсетіSіз:
а) науKас сау немесе ауру?
б) Сау адамдарда осы дерттіS алдын-алуCа шаралары бар ма?
в) Осы дертті ерте аныKтап ем ж_ргізілсе аCымы жаKсара ма?
г) дерттіS салдарлары Kандай?
д) Осы дерттіS жиі дамуы Kандай Kатерлі жаCдайCа байланысты?


104. АурудыS себебін аныKтау кезінде т™менде к™рсетілген сaраKтыS Kайсысы дaрыс KойылCандыCын к™рсетіSіз:
а) Осы дерттіS дамуына Kандай жаCдайлар ‰сер етеді?
б) Сау адамдарда осы дерттіS алдын-алуCа шаралары бар ма?
в) Осы дертті ерте аныKтап ем ж_ргізілсе аCымы жаKсара ма?
г) дерттіS салдарлары Kандай?
д) Осы дерттіS жиі дамуы Kандай Kатерлі жаCдайCа байланысты?


105. ауруды емдеудіS Kaнын аныKтау кезінде т™менде к™рсетілген сaраKтыS Kайсысы дaрыс KойылCандыCын к™рсетіSіз:
а) Осы дерттіS дамуына Kандай жаCдайлар ‰сер етеді?
б) Сау адамдарда осы дерттіS алдын-алуCа шаралары бар ма?
в) Осы дерт емініS Kaны Kанша?
г) дерттіS салдарлары Kандай?
д) Осы дерттіS жиі дамуы Kандай Kатерлі жаCдайCа байланысты?


106. КлиникалыK сaраKтардыS негізгі категорияларын к™рсетіSіз:
а) аурудыS к™п таралуы
б) Kауіп факторлары
в) аурудыS даму тарихы
г) клиникалыK сaраK KойCанда науKастыS туыстарыныS Kатысуы
д) емніS тиімсіздігі
107. МедициналыK зерттеулердіS типіне Kайсысы жатады?
а) ж_йелік шолу
б) Мета-анализ
в) сырKатнаманы толтыру
г) KойылCан м‰селе бойынша доклад жазу
д) емніS тиімділігі

108.Ж_йелі шолу– бaл
а) Бір жаCдай бойынша ерекше жасалCан бірнеше зерттеулер Kорытындысына ж_йелік ж‰не кездейсоK Kателер ‰серін м_мкіншілігінше азайтатын ‰дістер Kолданылынып ж_ргізілген Cылыми сараптама
б) аKиKаттыS шыSы ж‰не тыSCылыKты Cылыми зерттеулер
в) K‰зіргі уаKыттаCы медицина ілімінде клиникалыK тиімділікті баCалауда жалпы мойындалCан Cылыми зерттеулердіS бірден – бір наKты ‰дісі.
г) бaл сынаKKа Kатысушыларды топтарCа б™лінуініS кездейсоK реттілігін айKындауда Kолданылатын ‰діс
д) €дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы

109. Ж_йелі шолудыS маKсатын к™рсетіSіз:
а) €дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы
б) ерекше ж_ргізілген бірнеше зерттеулер Kорытындысы KаралCан, біраK статистикалыK сараптама ж_ргізілмеген.
в) K‰зіргі уаKыттаCы медицина ілімінде клиникалыK тиімділікті баCалауда жалпы мойындалCан Cылыми зерттеулердіS бірден – бір наKты ‰дісі.
г) бaл сынаKKа Kатысушыларды топтарCа б™лінуініS кездейсоK реттілігін айKындауда Kолданылатын ‰діс
д) бaрын ж_ргізілген сынаKтар н‰тижелерін жан-жаKты, KатаS ж‰не наKты зерттеу.

110. СапалыK ж_йелік шолу–бaл
а) €дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы

б) аKиKаттыS шыSы ж‰не тыSCылыKты Cылыми зерттеулер
в) K‰зіргі уаKыттаCы медицина ілімінде клиникалыK тиімділікті баCалауда жалпы мойындалCан Cылыми зерттеулердіS бірден – бір наKты ‰дісі.
г) бaл сынаKKа Kатысушыларды топтарCа б™лінуініS кездейсоK реттілігін айKындауда Kолданылатын ‰діс
д) бaрын ж_ргізілген сынаKтар н‰тижелерін жан-жаKты, KатаS ж‰не наKты зерттеу.
111. Мета-анализ дегеніміз не екенін к™рсетіSіз?
а) €дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы
б) БарлыK Cылыми зерттеулердіS Kорытындысына негізделген тиімділік туралы м‰ліметтер KосындысыныS сандыK к™рсеткіші, аKиKаттыS шыSы ж‰не тыSCылыKты Cылыми зерттеулер
в) K‰зіргі уаKыттаCы медицина ілімінде клиникалыK тиімділікті баCалауда жалпы мойындалCан Cылыми зерттеулердіS бірден – бір наKты ‰дісі.
г) бaл сынаKKа Kатысушыларды топтарCа б™лінуініS кездейсоK реттілігін айKындауда Kолданылатын ‰діс
д) ерекше ж_ргізілген бірнеше зерттеулер Kорытындысы KаралCан, біраK статистикалыK сараптама ж_ргізілмеген.
112.РАНДОМИЗАЦИЯЛЫJ БАJЫЛАУЛЫ СЫНАJТАР (зерттеулер) - РБС– бaл
а) €дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы
б) БарлыK Cылыми зерттеулердіS Kорытындысына негізделген тиімділік туралы м‰ліметтер KосындысыныS сандыK к™рсеткіші, аKиKаттыS шыSы ж‰не тыSCылыKты Cылыми зерттеулер
в) K‰зіргі уаKыттаCы медицина ілімінде клиникалыK тиімділікті баCалауда жалпы мойындалCан Cылыми зерттеулердіS бірден – бір наKты ‰дісі.
г) бaл сынаKKа Kатысушыларды топтарCа б™лінуініS кездейсоK реттілігін айKындауда Kолданылатын ‰діс
д) K‰зіргі уаKыттаCы медицина ілімінде клиникалыK тиімділікті баCалауда жалпы мойындалCан Cылыми зерттеулердіS бірден – бір наKты ‰дісі.

113. ЗерттеудіS Kaрылымына не жатады?
а) баKылау тобыныS болуы
б) науKастарды топтастырудыS наKты критерилері )енгізілетін ж‰не енгізілмейтін)
в) Kажетті беттердіS сандыK к™лемін саKтау
г) зертханалыK зерттеулерді баCалау
д) клиникалыK тиімділікті баCалау

114. СоSCы н‰тижелерді салыстыру _шін рандамизацияланCан баKылаулы сынаKтарCа Kанша пациент тобы болуы керек екенін к™рсетіSіз?
а) 1 топ
б) 2 топ
в) 3 топ
г) 4 топ
д) 5 топ

115.РБС баKылаулы топтары – бaл
а) ем ж_ргізілмейді немесе к‰дімгі, стандарттыK ем ж_ргізіледі ‰лде науKастар плацебо Kабылдайды
б) тиімділігі зерттелетін ем Kабылдайтын науKастар тобы
в) «_лкен» асKынулары бар науKастар тобы
г) ауруханаCа Kайта т_скен науKастар тобы
д) абсолютті сау науKастардыS тобы
116. РБС даCы белсенді емдеу тобы – бaл
а) ем ж_ргізілмейді немесе к‰дімгі, стандарттыK ем ж_ргізіледі ‰лде науKастар плацебо Kабылдайды
б) тиімділігі зерттелетін ем Kабылдайтын науKастар тобы
в) абсолютті сау науKастардыS тобы
г) «_лкен» асKынулары бар науKастар тобы
д) ауруханаCа Kайта т_скен науKастар тобы

117. Плацебо – бaл
а) зерттелетін к™рсеткішке тиімді ‰сер ететін д‰рі Kолданылады (жиі жаCдайда жаKсы зерттелген, aзаK уаKыт ж‰не т‰жірибеде кеSінен пайдаланудаCы д‰рі – «алтын» Kор д‰рісі).
б) бaл басKа наCыз д‰рініS немесе басKа шаралардыS тиімділігін тексеруде ‰серін салыстыратын бейтарап зат (іс-‰рекет).
в) аурудыS клиникалыK ерекшелігі ж‰не ілесуші патологиясы
г) топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
д) жасы,жынысы,рассалыK тегі

118.Белсенді баKылау – бaл
а) зерттелетін к™рсеткішке тиімді ‰сер ететін д‰рі Kолданылады (жиі жаCдайда жаKсы зерттелген, aзаK уаKыт ж‰не т‰жірибеде кеSінен пайдаланудаCы д‰рі – «алтын» Kор д‰рісі).
б) бaл басKа наCыз д‰рініS немесе басKа шаралардыS тиімділігін тексеруде ‰серін салыстыратын бейтарап зат (іс-‰рекет).
в) аурудыS клиникалыK ерекшелігі ж‰не ілесуші патологиясы
г) топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
д) жасы,жынысы,рассалыK тегі
119. ТоптардыS гомогенділігі Kандай белгі бойынша аныKталуы Kажет екендігін к™рсетіSіз.
а)аурудыS клиникалыK ерекшелігі бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
б) ілесуші патология бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
в) туыстыK Kатынас бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
г) ™мір с_ретін жері бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
д) ™мір с_ретін ауданы бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс групп.

120. Репрезентативті топ– (дaрыс жауапты таSдаSыз)
а) СтатистикалыK к™рсеткіштердіS наKты болуы _шін ‰р топтаCы науKастар саны жеткілікті болуы Kажет.
б) НауKастар топKа кездейсоK б™лінуі Kажет, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCы айырмашылыKтар жойылу Kажет (рандомизация ‰дісі).
в) ілесуші патология бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
г) жасы,жынысы бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
д) рассалыK тегі бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс

121. Jанша репрезентативті топ типтерініS кездесетінін к™рсетіSіз.
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
д) 5

122. СапалыK репрезентативтілік –
а) таSдамалы ж‰не негізгі жиынтыKтыS KaрылымдыK с‰йкес келуін білдіреді.Мысалы:егер негізгі топтаCы жиынтыKта ер кісілер 50% болса,онда таSдамалы топта да 50% болуы керек.
б) СтатистикалыK к™рсеткіштердіS наKты болуы _шін ‰р топтаCы науKастар саны жеткілікті болуы Kажет.
в) негізгі постулат болып табылатын _лкен сандар заSы - «баKылау саны к™п болCан сайын н‰тиже сенімдірек болады» немесе «баKылау саны к™п болCан сайын негізгі жиынтыKтыS с‰йкес келетін Kасиетіне таSдама жиынтыK Kасиеті соCaрлым жаKындай т_седі» деген статистикалыK сенімді м‰ліметтерді алуCа кепілдік беретін баKылау санымен аныKталады.
г) НауKастар топKа кездейсоK б™лінуі Kажет, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCы айырмашылыKтар жойылу Kажет (рандомизация ‰дісі).
д) бaл басKа наCыз д‰рініS немесе басKа шаралардыS тиімділігін тексеруде ‰серін салыстыратын бейтарап зат (іс-‰рекет).

123. `лттыK клиникалыK жетекшіліктіS ™Sдеу ‰дістеріне т™менде к™рсетілген Kандай ™Sдеу ‰дістерініS принциптері жатады?
а) клиникалыK жетекшілікті жасау процесі мультидисциплинарлы ж‰не тaтынушыларды еліктіре білуі Kажет
б) жеке ерекшеліктерді ескеретіндей жетекшілік адаптацияланCан ж‰не иілімді болуы керек
в) Белгілі бір KысKартуларды,ресурстыK,ескере отырып жетекшілік жасау Kажет. Ол жаSа стратегияларды енгізуге кедергі келтіруі тиіс
г) клиникалыK жетекшіліктіS ™Sдеу _рдісі базалыK CылымCа негізделген болуы керек
д) жетекшілік ж_йелік ‰деби шолу негізінде Kaрастырылуы тиіс
124. Негізгі ж‰не баKылау тобын Kaруда Kандай ‰діс Kолданылады?
а) жай жасырын ‰дісі
б)екі жаKты жасырын ‰дісі
в) _ш жаKты жасырын ‰дісі
г) ашыK зерттеу
д) стратификациясы ‰дісі.

125.Стратификация ‰дісі – бaл
а) Ж‰й немесе бір жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKас білмейді, біраK д‰рігер біледі;
б) KатысушылардыS зерттеу н‰тижесіне ескерілген ж‰не ескерілмеген ‰сер етуініS минимизирленген ‰дісі
в) ем н‰тижесіне наKты ‰сер ететін жаCдайларды есере отырып науKастарды топтар бойын теS б™луді Kамтамасыз ететін ‰діс
г) Екі жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKаста, д‰рігерде білмейді;
д) ^ш жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKаста, д‰рігерде ж‰не aйымдастырушыларда (статистикалыK сарапшылар) білмейді;

126. Жасырын ‰діс дегеніміз не,дaрыс жауабын к™рсетіSіз
а) Ж‰й немесе бір жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKас білмейді, біраK д‰рігер біледі;
б) Екі жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKаста, д‰рігерде білмейді;
в) ем н‰тижесіне наKты ‰сер ететін жаCдайларды есере отырып науKастарды топтар бойын теS б™луді Kамтамасыз ететін ‰діс
г) KатысушылардыS зерттеу н‰тижесіне ескерілген ж‰не ескерілмеген ‰сер етуініS минимизирленген ‰дісі
д) ^ш жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKаста, д‰рігерде ж‰не aйымдастырушыларда (статистикалыK сарапшылар) білмейді;


127. Жай жасырын ‰дістіS дaрыс аныKтамасын к™рсетіSіз
а) Ж‰й немесе бір жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKас білмейді, біраK д‰рігер біледі;
б) Екі жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKаста, д‰рігерде білмейді;
в) ем н‰тижесіне наKты ‰сер ететін жаCдайларды есере отырып науKастарды топтар бойын теS б™луді Kамтамасыз ететін ‰діс
г) KатысушылардыS зерттеу н‰тижесіне ескерілген ж‰не ескерілмеген ‰сер етуініS минимизирленген ‰дісі
д) ^ш жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKаста, д‰рігерде ж‰не aйымдастырушыларда (статистикалыK сарапшылар) білмейді;128. Екі жаKты жасырын ‰дісініS дaрыс аныKтамасын к™рсетіSіз а) Ж‰й немесе бір жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKас білмейді, біраK д‰рігер біледі;
б) Екі жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKаста, д‰рігерде білмейді;
в) ем н‰тижесіне наKты ‰сер ететін жаCдайларды есере отырып науKастарды топтар бойын теS б™луді Kамтамасыз ететін ‰діс
г) KатысушылардыS зерттеу н‰тижесіне ескерілген ж‰не ескерілмеген ‰сер етуініS минимизирленген ‰дісі
д) ^ш жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKаста, д‰рігерде ж‰не aйымдастырушыларда (статистикалыK сарапшылар) білмейді;


129. ^ш жаKты жасырын ‰дісініS дaрыс аныKтамасын к™рсетSіз
а) Ж‰й немесе бір жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKас білмейді, біраK д‰рігер біледі;
б) Екі жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKаста, д‰рігерде білмейді;
в) ем н‰тижесіне наKты ‰сер ететін жаCдайларды есере отырып науKастарды топтар бойын теS б™луді Kамтамасыз ететін ‰діс
г) KатысушылардыS зерттеу н‰тижесіне ескерілген ж‰не ескерілмеген ‰сер етуініS минимизирленген ‰дісі
д) ^ш жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKаста, д‰рігерде ж‰не aйымдастырушыларда (статистикалыK сарапшылар) білмейді;

130. АшыK зерттеудіS дaрыс аныKтамасын к™рсетіSіз
а) Ж‰й немесе бір жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKас білмейді, біраK д‰рігер біледі;
б) Екі жаKты «жасырын» ‰дісі - белгілі бір топKа жататынын науKаста, д‰рігерде білмейді;
в) ем н‰тижесіне наKты ‰сер ететін жаCдайларды есере отырып науKастарды топтар бойын теS б™луді Kамтамасыз ететін ‰діс
г) KатысушылардыS зерттеу н‰тижесіне ескерілген ж‰не ескерілмеген ‰сер етуініS минимизирленген ‰дісі
д) Kатысушылар зерттеу туралы хабардар.

131. РБС н‰тижелерініS м‰ліметтері маSызды ж‰не т‰жірибеде Kолдануда маCыналы _шін Kандай шарттар ескерілуі тиіс болуы Kажет?
а) Бaл жаCдай саKталады егерде науKастар жеткілікті aзаK уаKыт зерттеуге Kатысушылармен баKылауда болса (<10% )
б) Бaл жаCдай саKталады егерде сынаK барысында бас тартKандар саны аз болса (<10% )
в) Бaл жаCдай саKталады егерде науKастар жеткілікті aзаK уаKыт баKылауда болса ж‰не сынаK барысында бас тартKандар саны аз болса (<10% )
г) негізгі постулат болып табылатын _лкен сандар заSы - «баKылау саны к™п болCан сайын н‰тиже сенімдірек болады» немесе «баKылау саны к™п болCан сайын негізгі жиынтыKтыS с‰йкес келетін Kасиетіне таSдама жиынтыK Kасиеті соCaрлым жаKындай т_седі» деген статистикалыK сенімді м‰ліметтерді алуCа кепілдік беретін баKылау санымен аныKталады.
д) бaл науKастардыS топKа кездейсоK б™лінуі арKылы, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCы айырмашылыKтар жойылуы (рандомизация ‰дісі),зерттеу н‰тижесіне ‰сер ете алуы арKылы аныKталады

132. ЕмніS тиімділігін аKиKаттылыK критериін к™рсетіSіз
(2 дaрысжауап- а,б)
а) біріншілік
б) екіншілік
в) т™ртіншілік
г) бесінші деSгей
д) алтыншы деSгей

133. Біріншілік ем тиімділігініS наKты к™рсеткіштерініS с‰кес аныKтамасын к™рсетіSіз
а) ™мір тіршілік сапасыныS жаKсаруы, асKынулар жиілігін т™мендету, дерт белгілерініS жеSілдеуі
б) науKастыS ™мір тіршілігімен байланысты негізгі к™рсеткіштер(‰р т_рлі себептерден немесе негізгі зерттеудегі дерттен ™лім, зерттеудегі дерттен жазылу)
в) зертханалыK пен аспаптыK тексерістер Kорытындысы; болжам бойынша бaл к™рсеткіштер біріншілік ж‰не екіншілік к™рсеткіштермен байланысты
г) экспонирленген топтаCы факторлардыS уаKытKа байланысты (болашаKта) проспективті аныKтамасы
д) «Jауіп факторыныS ‰серіне aшыраса адамдар ауырады ма? (болашаKта)» деген сaраKKа жауап береді.

134. Екіншілік ем тиімділігініS наKты к™рсеткіштерініS с‰кес аныKтамасын к™рсетіSіз
а) ™мір тіршілік сапасыныS жаKсаруы, асKынулар жиілігін т™мендету, дерт белгілерініS жеSілдеуі
б) науKастыS ™мір тіршілігімен байланысты негізгі к™рсеткіштер(‰р т_рлі себептерден немесе негізгі зерттеудегі дерттен ™лім, зерттеудегі дерттен жазылу)
в) зертханалыK пен аспаптыK тексерістер Kорытындысы; болжам бойынша бaл к™рсеткіштер біріншілік ж‰не екіншілік к™рсеткіштермен байланысты
г) экспонирленген топтаCы факторлардыS уаKытKа байланысты (болашаKта) проспективті аныKтамасы
д) «Jауіп факторыныS ‰серіне aшыраса адамдар ауырады ма? (болашаKта)» деген сaраKKа жауап береді.


135. СуррогаттыK ем тиімділігініS наKты к™рсеткіштерініS с‰кес аныKтамасын к™рсетіSіз

а) ™мір тіршілік сапасыныS жаKсаруы, асKынулар жиілігін т™мендету, дерт белгілерініS жеSілдеуі
б) науKастыS ™мір тіршілігімен байланысты негізгі к™рсеткіштер(‰р т_рлі себептерден немесе негізгі зерттеудегі дерттен ™лім, зерттеудегі дерттен жазылу)
в) зертханалыK пен аспаптыK тексерістер Kорытындысы; болжам бойынша бaл к™рсеткіштер біріншілік ж‰не екіншілік к™рсеткіштермен байланысты
г) экспонирленген топтаCы факторлардыS уаKытKа байланысты (болашаKта) проспективті аныKтамасы
д) «Jауіп факторыныS ‰серіне aшыраса адамдар ауырады ма? (болашаKта)» деген сaраKKа жауап береді.


136. ^шіншілік ем тиімділігініS наKты к™рсеткіштерініS с‰кес аныKтамасын к™рсетіSіз

а) ™мір тіршілік сапасыныS жаKсаруы, асKынулар жиілігін т™мендету, дерт белгілерініS жеSілдеуі
б) науKастыS ™мір тіршілігімен байланысты негізгі к™рсеткіштер(‰р т_рлі себептерден немесе негізгі зерттеудегі дерттен ™лім, зерттеудегі дерттен жазылу)
в) зертханалыK пен аспаптыK тексерістер Kорытындысы; болжам бойынша бaл к™рсеткіштер біріншілік ж‰не екіншілік к™рсеткіштермен байланысты
г) экспонирленген топтаCы факторлардыS уаKытKа байланысты (болашаKта) проспективті аныKтамасы
д) «Jауіп факторыныS ‰серіне aшыраса адамдар ауырады ма? (болашаKта)» деген сaраKKа жауап береді.


137. РандомизациялыK клиникалыK сынаKтардыS (зерттеулер) аKырCы н‰тижесініS объективті критериін к™рсетіSіз
а) с‰би ™лімі
б) осы дерттен ™лім
в) жалпы ™лім
г) ана ™лімі
д) перинаталды ™лім

138. Когортты зерттеуге жататын б™лімді к™рсетіSіз (когорт-топ).
а) `Kсас белгілері бойынша топKа іріктеліп алынCан науKастар осы белгілердіS ‰рі Kарай келешекте дамуына баKыланып зерттеледі.
б) Jауып-Kатер ‰серін болжау немесе аKырын болжаудан басталады
в) Негізінде алдын (келешек-проспективті) болжау баCытта ™ткізіледі,
г) `Kсас белгілері жоK науKастар топKа іріктеліп алынады
д) KатысушылардыS зерттеу н‰тижесіне ескерілген ж‰не ескерілмеген ‰сер етуініS минимизирленген ‰дісі

139. Когортты зерттеуге Kандай науKастар тобы алынады
а) Kауіп факторы ‰серіне aшыраCан
б) Kауіп факторы ‰серіне aшырамаCан
в) бaл науKастардыS топKа кездейсоK б™лінуі арKылы, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCы айырмашылыKтар жойылуы (рандомизация ‰дісі),зерттеу н‰тижесіне ‰сер ете алуы арKылы аныKталады
г) бaл басKа наCыз д‰рініS немесе басKа шаралардыS тиімділігін тексеруде ‰серін салыстыратын бейтарап зат (іс-‰рекет).
д) СтатистикалыK к™рсеткіштердіS наKты болуы _шін ‰р топтаCы науKастар саны жеткілікті болуы Kажет.


140. БолCан жаCдай - баKылау тобы зерттеулеріне жататын дaрыс б™лімді к™рсетіSіз
а) Зерттеу Kауып – Kатер жаCдай мен клиникалыK жаCдай арасындаCы байланысты аныKтау _шін aйымдастырылады
б) Бaл зерттеуде екі топта (бірінде дерт дамыCан, ал екіншісінде дамымаCан) Kолайсыз ‰серге aшыраCан Kатысушылар к™лемі салыстырылады
в) Kауіп факторы ‰серіне aшыраCан
г) Kауіп факторы ‰серіне aшырамаCан
д) СтатистикалыK к™рсеткіштердіS наKты болуы _шін ‰р топтаCы науKастар саны жеткілікті болуы Kажет.

141. БолCан жаCдай - баKылау тобы зерттеулеріне жататын дaрыс б™лімді к™рсетіSіз
а) ЗерттеудіS басталуында аKыры белгісіз
б) ЖаCдайлар: дерт немесе аKыры бар
в) `Kсас белгілері бойынша топKа іріктеліп алынCан науKастар осы белгілердіS ‰рі Kарай келешекте дамуына баKыланып зерттеледі
г) Jауып-Kатер ‰серін болжау немесе аKырын болжаудан басталады
д) бaл науKастардыS топKа кездейсоK б™лінуі арKылы, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCы айырмашылыKтар жойылуы (рандомизация ‰дісі),зерттеу н‰тижесіне ‰сер ете алуы арKылы аныKталады

142. Бірнеше жаCдайларды зерттеу немесе сипатын зерттеу сынаKтарына жататын с‰йкес дaрыс б™лімдерді к™рсетіSіз
а)Зерттеу гипотезалары енгізілмейді
б) салыстырмалы топтары болмайды
в) ЗерттеудіS басталуында аKыры белгісіз
г) ЖаCдайлар: дерт немесе аKыры бар
д) науKастыS ™мір тіршілігімен байланысты негізгі к™рсеткіштер(‰р т_рлі себептерден немесе негізгі зерттеудегі дерттен ™лім, зерттеудегі дерттен жазылу)

143. Бірнеше жаCдайларды зерттеу немесе сипатын зерттеу сынаKтарына жататын с‰йкес дaрыс б™лімдерді к™рсетіSіз
а) Бірнеше жаCдайларды сипаттау - бір шараны (іс-‰рекетті) бірінен соS бірі тексеріске алынCан б™лек топтарда зерттеу (салыстырмалы топ болмайды)
б) Мысалы, Kантамырлар хирургі ми ишемиясы бар 100 аурудыS aйKы артериясына жасаCан реваскуляризацияныS Kорытындысын сипаттайды
в) Зерттеу гипотезалары енгізілмейді
г) Бaл зерттеу жеке науKастар м‰ліметтерімен шектеледі
д) салыстырмалы топтары болмайды
144. `лттыK клиникалыK т‰жірибелік жетекшілік – бaл
а) бaл к_нделікті медициналыK к™мек беру ж‰не aзаKKа саKталатн н‰тижелері мен емдеудіS ыSCайлы н‰тижелерін _здіксіз ж‰не ™лшеуге м_мкіндік беретін жаSCыртуCа арналCан эффективті Kaралдар
б) мысалы,Kан тамырлар хирургі созылмалы емдеу н‰тижелерін ж‰не емніS жаKсы аKырын сaреттеп бере алады
в) науKастардыS баKыланатын кіші топтарындаaы KызыKтыратын KасиеттерініS наKты санын к™рсетеді
в) бaл науKастардыS топKа кездейсоK б™лінуі арKылы, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCы айырмашылыKтар жойылуы (рандомизация ‰дісі),зерттеу н‰тижесіне ‰сер ете алуы арKылы аныKталады
д) KатысушылардыS зерттеу н‰тижесіне ескерілген ж‰не ескерілмеген ‰сер етуініS минимизирленген ‰дісі

145. `лттыK клиникалыK т‰жірибелік жетекшілік KaрудаCы д‰лелді медицинаныS принциптерін к™рсетіSіз.
а) клиникалыK ‰дістемелер клиникалыK шешім KабылдаудыS Kaралдары болып табылады
б) бaларды амбулаториялыK ж‰не стационардаCы д‰рігерлер мен менеджерлер,денсаулыK саKтау саласындаCы бастыKтар,экономистер ж‰не басKалар Kолданады.
в) егер басKару дaрыс Kaрастырылып енгізілген болса,ол медициналыK ж‰рдем к™рсету сапасын жоCарылатады ж‰не оныS баCасын т™мендетуде орасан зор _лесін Kосатын еді
г) бaл науKастардыS топKа кездейсоK б™лінуі арKылы, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCы айырмашылыKтар жойылуы (рандомизация ‰дісі),зерттеу н‰тижесіне ‰сер ете алуы арKылы аныKталады

д) бaл басKа наCыз д‰рініS немесе басKа шаралардыS тиімділігін тексеруде ‰серін салыстыратын бейтарап зат (іс-‰рекет).

146. КлиникалыK т‰жірибелік ‰дістемелер не _шін KолданылатындыCын к™рсетіSіз а) емніS эффективтілігі
б) емге жaмсалCан шыCынныS н‰тижелілігі
в) мекемені жаSCырту
г) сапасыныS _немі жаKсаруы
д) «Jауіп факторыныS ‰серіне aшыраса адамдар ауырады ма? (болашаKта)» деген сaраKKа жауап береді.


147. КлиникалыK т‰жірибелік ‰дістемелер не _шін KолданылатындыCын к™рсетіSіз
а) ™мір тіршілік сапасыныS жаKсаруы, асKынулар жиілігін т™мендету, дерт белгілерініS жеSілдеуі
б) мекемені жаSCырту
в)сапасыныS _немі жаKсаруы постоянное улучшение качества
г) науKастардыS KанаCаттылыCын жоCарылату
д) клиникалыK протоколдардыS негізінде

148. КлиникалыK т‰жірибелік жетекщілікіті KaрастыруCа Kойылатын талаптарды к™рсетіSіз
а) к™рсетілетін к™мек т_рлерініS ж‰не емніS деSгейін жеткілікті т_рде к™рсету керек
б) диагностикада,емдеуде,алдын алуда,реабилитациялауда _здіксіздікті Kамтамасыз ету керек
в) науKастардыS KанаCаттылыCын жоCарылату
г) ™мір тіршілік сапасыныS жаKсаруы, асKынулар жиілігін т™мендету, дерт белгілерініS жеSілдеуі
д)науKастыS ™мір тіршілігімен байланысты негізгі к™рсеткіштер(‰р т_рлі себептерден немесе негізгі зерттеудегі дерттен ™лім, зерттеудегі дерттен жазылу)

149. КлиникалыK ‰дістемелердіS типтерін к™рсетіSіз
а) еS _здік практика негізіндегі ‰дістеме
б) клиникалыK протоколдардыS негізінде
в) науKастыS ™мір тіршілігімен байланысты негізгі к™рсеткіштер(‰р т_рлі себептерден немесе негізгі зерттеудегі дерттен ™лім, зерттеудегі дерттен жазылу)
г) €дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы
д) БарлыK Cылыми зерттеулердіS Kорытындысына негізделген тиімділік туралы м‰ліметтер KосындысыныS сандыK к™рсеткіші,аKиKаттылыK шыSы ж‰не тыSCылыKты Cылыми зерттеу

150. КлиникалыK ‰дістемелердіS типтерін к™рсетіSіз
а) аKиKаттылыK шыSы ж‰не тыSCылыKты Cылыми зерттеу
б) консенсус негізіндегі
в) K‰зіргі уаKыттаCы медицина ілімінде клиникалыK тиімділікті баCалауда жалпы мойындалCан Cылыми зерттеулердіS бірден – бір наKты ‰дісі.
г) д‰йектемелер негізіндегі ‰дістемелер
д) д‰йектемелер негізіндегі ‰дістемелер


151. Д‰йектемелер негізіндегі клиникалыK ‰дістемелерді Kaрастыру сатыларын к™рсетіSіз.
а) аурушылдыKтыS еS маSызды сипаттамаларын негізге ала отырып КП€ жазу _шін таKырыпты таSдау (аурушылдыK,™лімнен басKа факторлар)
б) ‰дебиеттерден ж_йелік шолуды ж_ргізу
в) д‰йектемелер негізіндегі ‰дістемелер
г) консенсус негізіндегі
на основе консенсуса
д) €дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы

152. Д‰йектемелер негізіндегі клиникалыK ‰дістемелерді Kaрастыру сатыларын к™рсетіSіз.
а) €дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы
б) БарлыK Cылыми зерттеулердіS Kорытындысына негізделген тиімділік туралы м‰ліметтер KосындысыныS сандыK к™рсеткіші,аKиKаттылыK шыSы ж‰не тыSCылыKты Cылыми зерттеу
в) КП€ жасауды аяKтау ж‰не негізігі KызыKтыратын топтардан келісім алу
г) клиникалыK т‰жірибелік жетекшілікті енгізу
д) аудит ™ткізіп,КП€ Kайта Kaрастыру

153. Д‰йектемелер негізіндегі клиникалыK ‰дістемелердіS артыKшылыKтарын к™рсетіSіз
а) науKастарды негізгі (сынаK ж_ргізілетін) немесе баKылау (салыстыру) топтарCа еSгізіп медициналыK іс-‰рекеттер мен клиникалыK аKырыныS арасындаCы себепті мен н‰тижелік байланысын аныKтауCа арналCан келешек баCытта (проспективті) ж_ргізілетін Kандайда болмасын тексеріс
б) сатцинарлар мен амбулаториялардаCы менеджерлер пртоколдар мен стандарттарды шыCару моделі ретінде бюджеттерді Kaрастыру мен емдеу мекемелеріндегі штат жайындаCы сaраKтарды шешетін денсаулыK саKтау саласын жоспарлау ж‰не т.б рет Kолдануы м_мкін
в)денсаулыK саKтау саласындаCы практикалыK Kызметтерге арналCан KысKаша аныKтамаларды ж‰не пациенттерді _йретуге арналCан таратылатын материалдарды жасауCа KолдануCа болады
г) бaл науKастардыS топKа кездейсоK б™лінуі арKылы, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCы айырмашылыKтар жойылуы (рандомизация ‰дісі),зерттеу н‰тижесіне ‰сер ете алуы арKылы аныKталады
д) €дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы

154. `лттыK клиникалыK ‰дістемелерді жасауCа т™менде к™рсетілгендердіS Kайсысы жататындыCын к™рсетіSіз
а) клиникалыK ‰дістемелікті жасау енгізу ж‰не таралу жоспарын пайдалануы Kажет
б) жаSа жетекшіліктіS ‰сері мен пайдалылыCына баCалау ж_ргізілуі тиіс
в) жетекшіліктер _немі Kарастырылып ж‰не толыKтырылып тaруы Kажет
г) жалпылама статистикалыK к™рсеткіш алу _шін м‰ліметтердіS біріншілік сапалыK синтезіне негізделіп клиникалы™ жетекшілік жасалуы тиіс
д) клиникалыK жетекшілікті жасау ж_ргізілген медициналыK араласудыS анализіне негізделген болуы керек

155. Фармакоэпидемиология – бaл
а) K‰зіргі уаKыттаCы медицина ілімінде клиникалыK тиімділікті баCалауда жалпы мойындалCан Cылыми зерттеулердіS бірден – бір наKты ‰дісі.
б) адамдардыS _лкен топтарына д‰рілік заттардыS Kолданылуы мен ‰серін зерттейтін білімніS синтетикалыK аймаCы
в) бaл науKастардыS топKа кездейсоK б™лінуі арKылы, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCы айырмашылыKтар жойылуы (рандомизация ‰дісі),зерттеу н‰тижесіне ‰сер ете алуы арKылы аныKталады
г) БарлыK Cылыми зерттеулердіS Kорытындысына негізделген тиімділік туралы м‰ліметтер KосындысыныS сандыK к™рсеткіші,аKиKаттылыK шыSы ж‰не тыSCылыKты Cылыми зерттеу
д)€дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы

156. Фармакоэкономика т‰жірибелік д‰рігердіS к™зKарасы бойынша нені білдіретінін к™рсетіSіз.
а) бaл популяциядаCы аурудыS таралуы мен детерминантасын зерттеу
б) негізгі топтарCа медициналыK араласу ж_ргізетін ‰діс
в) негізгі топтарCа немесе салыстыру топтарына медициналыK араласу ж_ргізетін ‰діс
г) салыстыру топтарына медициналыK араласу ж_ргізетін ‰діс
д)бaл еS арзан препараттарды іздеу ж‰не оларды KолданудыS аKталуы,ал шыCын м™лшері керекті жетістікке жету ж‰не бaл шыCынныS м_мкіншілікпен с‰йкестендірілуі .

157. Т™менде к™рсетілген ‰дістердіS Kайсысын фармакоэкономикалыK зерттеу ж_ргізудіS дaрыс ‰дісіне жатKызасыз.
а) дерттіS KaныныS анализі
б) «шыCынды минимизациялау» анализі
в) бaл популяциядаCы аурудыS таралуы мен детерминантасын зерттеу
г) негізгі топтарCа медициналыK араласу ж_ргізетін ‰діс
д) салыстыру топтарына медициналыK араласу ж_ргізетін ‰діс

158 Т™менде к™рсетілген ‰дістердіS Kайсысын фармакоэкономикалыK зерттеу ж_ргізудіS дaрыс ‰дісіне жатKызасыз..
а) негізгі топKа медициналыK араласу ж_ргізу анализі
б) «шыCын- пайдалылыK» анализ
в) «шыCын - салдар» анализі
г) «шыCынды минимизациялау» анализі
д) дерттіS KaныныS анализі

159. Т™менде к™рсетілген анализ сатыларыныS Kайсысы фармакоэкономикалыK анализге жатады
а) зерттелетін м‰селені топтастыру ж‰не зерттеушініS к™зKарасы жаCынан аныKтау
б) зерттелетін м‰селені топтастыру ж‰не науKастыS к™зKарасы жаCынан аныKтау в) салыстыру _шін альтернативті технологияны таSдау
г) наCыз д‰рініS эффектісімен немесе басKа араласуды Kолданылатын іс ‰рекеттермен салыстыруды дaрыс таSдау
д) статистикалыK сенімді н‰тиже алу _шін ‰р бір топтаCы пациентер санын таSдау

160. Т™менде к™рсетілген анализ сатыларыныS Kайсысы фармакоэкономикалыK анализге жатады
а) зерттелуші заттыS тиімділігі мен KауіпсіздігініS анализі,критери таSдау(тиімділіктіS параметрлік баCалануы)
б) салыстыру тобына араласумен байланысты шыCын м™лшері в) тексерілетін араласуларды Kолданумен байланыс шыCын м™лшері
г) негізгі топтарCа медициналыK араласумен байланысты шыCын м™лшері
д) расчет фармакоэкономикалыK к™рсеткіштердіS аналиіз ж‰не м™лшері

161. Т™менде к™рсетілгендердіS Kайсысы aлттыK клиникалыK жетекшіліктіS ‰дістемелік принциптеріне жатады?
а)‰дістемелік процесс пен ‰дістемені баCалау тaтынушыларCа маSызды аKырымен бегіленуі тиіс
б) жетекшілік еS жаKсы д‰лелдемелерге негізделуі ж‰не клиникалыK жетекшілікпен берілетін сенімділік деSгейі бойынша ескертулерді енгізуі тиіс
в) д‰лелдемелердіS синтезін Kолдану м_мкіндігінше объективті болуы тиіс
г)жетекшілік CалымдардыS т‰жірибесіне негізделуі ж‰не клиникалыK жетекшілікпен берілетін сенімділік деSгейі бойынша ескертулерді енгізуі тиіс
д) негізгі ж‰не салыстырмалы топтарCа Kолданылатын ‰діс

162.СапалыK репрезентативтілік–
а) таSдамалы ж‰не негізгі жиынтыKтыS KaрылымдыK с‰йкес келуін білдіреді.Мысалы:егер негізгі топтаCы жиынтыKта ер кісілер 50% болса,онда таSдамалы топта да 50% болуы керек.
б) СтатистикалыK к™рсеткіштердіS наKты болуы _шін ‰р топтаCы науKастар саны жеткілікті болуы Kажет.
в) негізгі постулат болып табылатын _лкен сандар заSы - «баKылау саны к™п болCан сайын н‰тиже сенімдірек болады» немесе «баKылау саны к™п болCан сайын негізгі жиынтыKтыS с‰йкес келетін Kасиетіне таSдама жиынтыK Kасиеті соCaрлым жаKындай т_седі» деген статистикалыK сенімді м‰ліметтерді алуCа кепілдік беретін баKылау санымен аныKталады.
г) НауKастар топKа кездейсоK б™лінуі Kажет, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCы айырмашылыKтар жойылу Kажет (рандомизация ‰дісі).
д) бaл басKа наCыз д‰рініS немесе басKа шаралардыS тиімділігін тексеруде ‰серін салыстыратын бейтарап зат (іс-‰рекет).

163. Д‰йектемелер негізінде жасалCан клиникалыK жетекшіліктердіS Kателіктерін к™рсетіSіз
а) рандомизация бойынша науKастарды топтарCа б™лу _шін уаKыт Kажет,яCни науKастар топKа кездейсоK б™лінуі Kажет, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCызерттеу н‰тижесіне ‰сер ететін айырмашылыKтар жойылуын Kамтамасыз етеді
б) барлыK KызыKтыратын ™кілдерден жaмыс тобына кіретін топ KaруCа ™те к™п уаKыт кетеді
в) барлыK оS эффектер мен теріс ‰серлерді салыстыру _шін ™те к™п ресурстар ™ажет
г) €дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы _шін к™п уаKыт Kажет
д) клиникалыK зерттеуге алынCан KатысушылардыS санын таSдауда сенімділік деSгейін аныKтау _шін уаKыт Kажет

164. Н‰тижені к™рсету б™лімінде зерттеу Kaрылымына не жатады?
а) емніS жанама ‰серлері мен асKынулары туралы аKпарат
б) сынаK кезінде шыCып KалCан науKастардыS саны туралы аKпарат
в) сынаKKа KатысушылардыS туыстары туралы аKпарат
г) сынаK ж_ргізілетін орындаCы экологиялыK жаCдай туралы аKпарат
д) клиникалыK эффективтілікті баCалау


165.КлиникалыK зерттеулердіS дизайн типтерін к™рсетіSіз
а) ем таCайындау
б) алдын алу шараларын ж_ргізу
в) зерттеу ‰дістері
г) н‰тижені статистикалыK ™Sдеу ‰дістері
д) клиникалыK зерттеу ж_ргізу _шін науKастарды топтастыру

166. Емдеу шараларына жатады(к™рсетіSіз):
а) физикалыK жаттыCулар жасау
б)диета aстау
в) диета aстау
г) физикалыK жаттыCулар жасау
д) д‰рігер мамандармен ™ткізілетін д‰рістерге Kатысу

167. Т™менде к™рсетілгендердіS Kайсысы клиникалыK зерттеулердіS талаптары болып табылады?
а) орындаушылардыS еSбек аKысын т™леуді aйымдастыру
б) жaмыстыS орындалуыныS сапасын баKылайтын т‰жірибеге Kатысу
в) емніS ‰серімен немесе ‰серінсі аурудыS аKырын дaрыс таSдау
г) зерттеу ж_ргізілетін орын мен зерттеудіS aзаKтыCы
д) клиникалыK зерттеудіS басKарушысын дaрыс таSдау

168. Т™менде к™рсетілгендердіS Kайсысы негізгі клиникалыK сaраKKа жатады:
а) аурудыS даму тарихы
б)клиникалыK сKраK KойCанда науKастардыS туыстарыныS Kатысуы
в) Диагноз
г )пациенттіS жасы
д) ем эффективтілігі.

169.МедициналыK зерттеулердіS типтерін?
а) сырKатнаманы толтыру
б) KойылCан м‰селе бойынша доклад жазу
в) РандамизацияланCан баKылаулы сынаKтарисследования (РБС)
г) Когортты зерттеу
д) ем эффективтілігі.

170. Т™менде к™рсетілгендердіS Kайсысы зерттеу Kaрылымына жатады?
а) беттердіS Kажетті наKты к™лемін саKтау
б) зертханалыK зерттеулерді баCалау
в) науKастарды топKа зерттеуді рандомизация алдына дейін енгізу
г) науKастарды топтарCа кездейсоK б™лу ‰дісі (рандомизация)
д) клиникалыK эффективтілігін баCалау.

171. ТоптардыS гомогенділігі Kандай белгі бойынша аныKталуы Kажет екендігін к™рсетіSіз.
а) туыстыK Kатынас бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
б) ™мір с_ретін жері бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
в) жасы,жынысы бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс групп.
Г)рассалыK тегі бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
д)™мір с_ретін ауданы бойынша топ пациенттері бір келкі ж‰не с‰йкес келулері тиіс
172. ЕмніS тиімділік к™рсеткіштеріне жатады (к™рсетіSіз).
(3 дaрыс жауап - в,д)
а) бесінші деSгей
б) алтыншы деSгей
в) _шіншілік
г) т™ртіншілік
д) суррогаттыK

173. РандомизациялыK клиникалыK сынаKтардыS (зерттеулер) аKырCы н‰тижесініS объективті критериін к™рсетіSіз
а) с‰би ™лімі
б) ана ™лімі
в) перинаталды ™лім
г) «_лкен» асKынулардыS даму жиілігі
д) Kайта ауруханаCа т_су жиілігі.

174. Когортты зерттеуге жататын б™лімді к™рсетіSіз (когорт-топ).
а) Jауып-Kатер ‰серін болжау немесе аKырын болжаудан басталады
б) `Kсас белгілері жоK науKастар топKа іріктеліп алынады
в) экспонирленген топтаCы факторлард негізінде алдын (келешек-проспективті) болжау баCытында аныKталады
г) «Jауіп факторыныS ‰серіне aшыраса адамдар ауырады ма? (болашаKта)» деген сaраKKа жауап береді.
д) KатысушылардыS зерттеу н‰тижесіне ескерілген ж‰не ескерілмеген ‰сер етуініS минимизирленген ‰діс.

175. БолCан жаCдай–баKылау тобы дегеніміз не(к™рсетіSіз)?
а) Kауіп факторы ‰серіне aшыраCан
б) Kауіп факторы ‰серіне aшырамаCан
в) Негізгі мен салыстырмалы топ Kатерлі ‰сер бойынша бір популяцияCа жатады
г) Негізгі мен салыстырмалы топта ‰сер ететін жаCдай бірдей болу Kажет
д)СтатистикалыK к™рсеткіштердіS наKты болуы _шін ‰р топтаCы науKастар саны жеткілікті болуы Kажет

176. БолCан жаCдай - баKылау тобы зерттеулеріне жататын дaрыс б™лімді к™рсетіSіз
а) `Kсас белгілері бойынша топKа іріктеліп алынCан науKастар осы белгілердіS ‰рі Kарай келешекте дамуына баKыланып зерттеледі
б) Jауып-Kатер ‰серін болжау немесе аKырын болжаудан басталады
в)ЖаCдайлар: дерт немесе аKыры бар
г) «Не болды?» деген сaраKKа жауап береді
д) бaл науKастардыS топKа кездейсоK б™лінуі арKылы, яCни іріктелуде н‰тижеге ‰сер ететін топ арасындаCы айырмашылыKтар жойылуы (рандомизация ‰дісі),зерттеу н‰тижесіне ‰сер ете алуы арKылы аныKталады


177. Бірнеше жаCдайларды зерттеу немесе сипатын зерттеу дегеніміз к™рсетіSіз
а) ЗерттеудіS басталуында аKыры белгісіз
б) ЖаCдайлар: дерт немесе аKыры бар
в) БасKа зерттеулердіS бастамасы болуы м_мкін
г) Бaл зерттеу жеке науKастар м‰ліметтерімен шектеледі
д) науKастыS ™мір тіршілігімен байланысты негізгі к™рсеткіштер(‰р т_рлі себептерден немесе негізгі зерттеудегі дерттен ™лім, зерттеудегі дерттен жазылу)

178.Бірнеше жаCдайларды зерттеу немесе сипатын зерттеу сынаKтарына жататын с‰йкес дaрыс б™лімдерді к™рсетіSіз
а) Зерттеу гипотезалары енгізілмейді
б) Бaл зерттеу жеке науKастар м‰ліметтерімен шектеледі
в) науKастардыS баKыланатын кіші топтарындаCы KызыKтыратын KасиеттерініS санын аныKтау арKылы к™рсетіледі
г) Бaл зерттеу жеке науKастар м‰ліметтерімен шектеледі
д) Зерттеу KысKа уаKытта ж_ргізіледі

179. КлиникалыK жетекшілік Kолданылады – (дaрыс жауабын белгілеSіз)
а) мекемені жаSCырту
г) сапасыныS _немі жаKсаруы постоянное улучшение качества
в) ем сапасы
г) емге Cылым жаCынан Kарау
д) «Jауіп факторыныS ‰серіне aшыраса адамдар ауырады ма? (болашаKта)» деген сaраKKа жауап береді.

180. КлиникалыK т‰жірибелік ‰дістемелер не _шін KолданылатындыCын к™рсетіSіз
а) ™мір тіршілік сапасыныS жаKсаруы, асKынулар жиілігін т™мендету, дерт белгілерініS жеSілдеуі
б) науKастардыS KанаCаттылыCын жоCарылату
в) клиникалыK протоколдардыS негізінде
г) білім деSгейін к™теру
д) KaKыKтыK KорCаныс.

181. Д‰йектемелер негізіндегі клиникалыK ‰дістемелерді Kaрастыру сатыларын к™рсетіSіз.
а) д‰йектемелер негізіндегі ‰дістемелер
б) консенсус негізіндегі
в) нaсKаулар жобасын Kaрастыру
г) жоспарланатын ж‰не басKа да к™Sіл аударылCан мекемелер мен топтардаCы пациенттердіS,д‰рігерлердіS айтылCан ойын жинау
д) €дебиеттегі м‰ліметтердіS сандыK ж_йелік шолуы немесе м‰ліметтердіS статистикалыK к™рсеткіштер Kосындысын алуCа баCытталCан алCашKы н‰тижелердіS сандыK сараптамасы

182.Т™менде к™рсетілген ‰дістердіS Kайсысын фармакоэкономикалыK зерттеу ж_ргізудіS дaрыс ‰дісіне жатKызасыз.
а) «шыCынды минимизациялау» анализі
б) дерттіS KaныныS анализі
в) «шыCын - эффективтілік» анализі
г) «шыCын- пайдалылыK» анализ
д) салыстыру тобына медициналыK араласу ж_ргізу анализі

183.Т™менде к™рсетілген ‰дістердіS Kайсысын фармакоэкономикалыK зерттеу ж_ргізудіS дaрыс ‰дісіне жатKызасыз
а) негізгі топKа медициналыK араласу ж_ргізу анализі
б) наCыз д‰рініS эффектісімен немесе басKа араласуды Kолданылатын іс ‰рекеттермен салыстыруды дaрыс таSдау
в) статистикалыK сенімді н‰тиже алу _шін ‰р бір топтаCы науKастардыS санын таSдау.
г) бюджетке ‰сер ететін анализ
д) моделдеу.

184. Н‰тижені к™рсетудіS Kандай б™лімі зерттеудіS Kaрылымына жатады
а) сынаKKа KатысатындардыS туыстары туралы аKпарат
г) сынаKты ж_ргізетін орынныS экологиялыK жаCдайы туралы аKпарат
в) Адекватты статистикалыK анализ,баCдарламаларды,статьяларды KолдануCа нaсKау
г) зерттеудіS статистикалыK к_ші мен аныKталCан эффект к™лемі ж™ніндегS аKпарат
д)клиникалыK эффективтілікті баCалау.

Jандай араласу т_рлерінен(емдік,диагностикалыK) клиникалыK д‰лелдемелердіS сенімділігі байланысты болатындыCын к™рсетіSіз

а) клиникалыK сынаKтардыS дaрыс aйымдастырылуы
б)клиникалыK сынаKтыS таKырыбын дaрыс Kою
в) клиникалыK сынаK ™тетін орынды дaрыс таSдау
г) клиникалыK сынаKKа Kатысатын науKастардыS саны дaрыс таSдау
д) клиникалыK сынаKтыS ж_ргізілу aзаKтыCын дaрыс таSдау

186. КлиникалыK аудитке аныKтама беріSіз:
А)осы іс ‰рекетке с‰йкес келетіндігін аныKтайтын кешенді ж‰не т‰уелсіз докуметацияны ж‰не іс ‰рекетті Kатысты зерттеу
Б)алдын ала жоспарланCан Cылыми м‰ліметті наKтылау _шін ж_ргізілетін Cылыми еSбек
В) бір Cана м‰селе зерттеу объектісі болып табылатын Cылыми еSбек
Г) _лкен емес рандомизацияланCан зерттеулер Kарама Kарсы н‰тижелермен ж‰не орта Kателік м_мкіншілікпен
Д) барлыK жауап дaрыс

187. АудиттіS маKсаты не
А) _лкен рандомизацияланCан зерттеулер біркелкі н‰тижелер менминималды Kателік м_мкіншілігімен
Б) _лкен емес рандомизацияланCан зерттеулер Kарама Kарсы н‰тижелермен ж‰не орта Kателік м_мкіншілікпен
В) рандомизацияланбаCан ретроспективті баKыланатын зерттеулер
Г) Зерттеуге Kатысушылар KaKыCыныS саKталуы ж‰не Kауіпсіздігін Kамтамасыз етілуі _шін ‰рт_рлі шаралар ™ткізіледі;
Д) дaрыс жауап жоK

188.АудиттіS міндетін атаSыз:
А) КлиникалыK сынаKтар тaраKты баKылауда екендігі тексеріледі –жaмыс дaрыс, уаKытында ж‰не ICH GCP, спонсорлар талабына, клиникалыK сынаKтар ж‰не жергілікті заS мекемелері хаттамалары мен арнайы стандарттыK іс-‰рекетеріне сай ж_ргізіліп отыр.

Б) ™ткен периодKа эпидемиялыK процестіS статикасы мен динамикасына аныKтама береді
В) бaрынCы эпидемиялыK жаCдайдыS себебі мен ілестіруші тенденцияларын аныKтайды
Г) аурудыS пайда болCан деSгейініS ™згеру фактісін жылдам аныKтау
Д) барлыK жауап дaрыс

189. АудиттіS т_рлері:
А) секторалды
Б) ішкі
В) жасырын
Г) спаренный
Д) векторлыK

190. АудиттіS т_рлері:
А) секторалды
Б) ашыK
В) сыртKы
Г) спаренный
Д) векторлыK

191 АудиттіS т_рлері:
А) секторалды
Б) диаграммалыK
В) жасырын аудит
Г) жабыK аудит
Д) мекеме аудиті

192.АудиттіS т_рлері:
А) секторалды
Б) зерттеу орталыCыныS аудиті
В) фермалыK жабыK аудит
Г) спаренный
Д) векторлыK аудит

193. К‰сіпті аудитор не білуі Kажет?
А) Ресми меккемелердіS талаптары мен СапалыK КлиникалыK Т‰жірибелерін (ICH GCP), спонсорлар іс-‰рекеттерін ж‰не зерттеу хаттамаларын.
Б) ‰лемдік заSдарды білуі Kажет
В) ол табиCаттыS заSдарын білуі керек
Г) интуициясын Kолдана білуі керек
Д) барлыK жауап дaрыс

194. К‰сіпті аудитор не білуі Kажет?
А) ‰лемдік нарыKтыS сaранысын,спонсорлар іс-‰рекеттерін ж‰не зерттеу хаттамаларын білуі керек.
Б) ол ‰лемдік бизнестіS ж‰не бизнесмендердіS т‰жірибесін білуі керек
В) ол мекемеге т‰уелді ж‰не табиCаттыS заSдарын меSгерген
Г) Аудитор тексерудегі жобаCа т‰уелді болмауы ж‰не к™з Kарасы дaрыс, оS болу керек.
Д) барлыK жауап дaрыс

195. К‰сіпті аудитор не білуі Kажет?
А) ‰лемдік нарыKтыS сaранысын,спонсорлар іс-‰рекеттерін ж‰не зерттеу хаттамаларын білуі керек
Б) ол ‰лемдік бизнестіS ж‰не бизнесмендердіS т‰жірибесін білуі керек

В) ол табиCаттыS заSдарын білуі керек
Г) Зерттеудегі препарат туралы наKты білімі ж‰не зерттеушініS д‰птеріндегі м‰ліметтер туралы, зерттеу б™ліміндегі жaмыс барысын ж‰не зерттеуші Kaжаттарына баCа беру _шін Kажетті даCдысы болуы керек.
Д) барлыK жауап дaрыс


196. Аудитке жататын зертеу орталыKтары - жиі себеп
А) Зерттеуге кіргізілген науKастар саны ™те аз немесе бaл науKастар жоспары т_рде кіргізіледі
Б) Зерттеуге кіргізілген науKастар саны ™те к™п немесе бaл науKастар жедел т_рде кіргізіледі
В) Зерттеуге кіргізілген науKастар саны 2 немесе бaл науKастар кездейсоK т_рде кіргізіледі
Г) эксперименталды топ науKастарды таSдау ж‰не жоспарлы т_рде топтастырылады
Д) барлыK жауап дaрыс

197. Белгілі бір себепке байланысты аудит
А) Зерттеуге кіргізілген науKастар саны 2 немесе бaл науKастар кездейсоK т_рде кіргізіледі
Б) зерттеушініS бір мезгілде бірнеше зерттеулерге Kатысуы, ‰сіресе кірістіру/ шыCару критерилері aKсас немесе бірдей болCанда
В) Зерттеуге кіргізілген науKастар саны 2 немесе бaл науKастар кездейсоK т_рде кіргізіледі
Г) эксперименталды топ науKастарды таSдау ж‰не жоспарлы т_рде топтастырылады
Д) бір т‰жірибеде зерттеуші кездейсоK Kатысады

198. Аудитке жататын зертеу орталыKтары - жиі себеп
А) Зерттеуге кіргізілген науKастар саны ™те аз немесе бaл науKастар жоспары т_рде кіргізіледі
Б) зерттеу процедурасы ж‰не хаттамадан ауытKуларды жиі тіркеу, ICH GCP ережелерін ж‰не істегі нормативті талаптардыS бaзылуы
В) Зерттеуге кіргізілген науKастар саны 2 немесе бaл науKастар кездейсоK т_рде кіргізіледі
Г) эксперименталды топ науKастарды таSдау ж‰не жоспарлы т_рде топтастырылады
Д) барлыK жауап дaрыс199. Аудитке жататын зертеу орталыKтары - жиі себеп
А) зерттеулерді ж_ргізу т‰жрибесініS шектеулігі, зерттеулерді ж_ргізу барысында зерттеушілердіS тобындаCы анаCaрлым ™згерістер
Б) барлыK жауап дaрыс
В) Зерттеуге кіргізілген науKастар саны 2 немесе бaл науKастар кездейсоK т_рде кіргізіледі
Г) эксперименталды топ науKастарды таSдау ж‰не жоспарлы т_рде топтастырылады
Д) бір т‰жірибеде зерттеуші кездейсоK Kатысады13 PAGE \* MERGEFORMAT 14471515

Приложенные файлы

  • doc 8885158
    Размер файла: 398 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий