Типові задачі ЕП СТВ

Тема 4. Ринок праці. Соціально-трудові відносини зайнятості
Тема 5. Трудовий потенціал. Людський капітал

Задача 4-5. 1.

У базисному році чисельність населення області у віці від 15 до 70 років становила 681,2 тис. громадян, у тому числі 205,7 тис. усіх незайнятих, серед яких 48 тис. безробітних. У звітному році чисельність населення даної вікової категорії зменшилася на 6,3 тис. осіб, чисельність безробітних зросла на 8,2 тис. осіб. Загальна чисельність незайнятих не змінилася. Як змінилися рівень зайнятості та рівень економічної активності населення у звітному році?

Задача 4-5.2

В області налічується 2123 тис. жителів, серед них частка осіб у віці 15-70 років включно становить 72 %. З осіб цієї вікової категорії 223 тис. доглядають дітей і хворих; 92,6 тис. – школярів, студентів і курсанти військових училищ (усі на денному навчанні); 102,8 тис. незайнятих громадян, серед яких 29 тис. безробітні. Усі інші громадяни у віці від 15-70 років зайняті економічною діяльністю. Визначте:
1) чисельність економічно активного населення та рівень його економічної активності;
2) чисельність зайнятого населення та рівень його зайнятості;
3) рівень безробіття.

Задача 4-5.3.

У звітному місяці, в якому був 21 робочий день за графіком, підприємство, котре налічує 828 працівників, через низьку якість продукції мало проблеми з її збутом та завантаженням виробництва й у зв’язку з цим на відпустках з ініціативи адміністрації втратило 4830 людино-днів, проте у звітності цього не відобразило. Який рівень прихованого безробіття був на підприємстві у звітному місяці?
Задача 4-5.4. Автор:
У місті 215 тис. осіб у віці від 15 до 70 років включно працюють у різних галузях економіки; 24,2 тис. – ведуть індивідуальну трудову діяльність; 19,4 тис. громадян даної вікової категорії зайняті доглядом за дітьми та хворими; 48,3 тис. – незайняті, серед яких 24,6 тис. є безробітними.
Визначте:
чисельність економічно активного населення;
рівень економічної активності населення;
рівень безробіття в місті.

Задача 4-5.5.
Підприємство, на якому працюють 988 робітників, у звітному місяці через відключення струму мало простій 6 робочих днів з 22 за графіком. Лише 126 робітників отримали оплату з часткового безробіття, а всі інші – повністю як за відпрацьований час. Визначте рівень прихованого безробіття на даному підприємстві.Задача 4-5.6.

Використовуючи наведені в табл. статистичні дані, визначити показники та проаналізувати тенденції економічної активності, зайнятості та безробіття в Україні за 20052009 рр.
Таблиця 1
Населення України за економічною активністю (у віці 15-70 років, тис. осіб)
Показник
2005
2006
2007
2008
2009

Економічно активне населення
22 280,8
22 245,4
22322,3
22397,4
22150,3

працездатного віку
20 481,7
20 545,9
20 606,2
20 675,7
20321,6

Зайняті
20 680,0
20 730,4
20 904,7
20 972,3
20191,5

працездатного віку
18 886,5
19 032,2
19 189,5
19 251,7
18365,0

Безробітні
1600,8
1515,0
1417,6
1425,1
1958,8

працездатного віку
1595,2
1513,7
1416,7
1424,0
1956,6

зареєстровані у державній службі зайнятості
891,9
784,5
673,1
596,0
693,1

Економічно неактивне населення
13 540,4
13 518,9
13 312,0
12 971,1
12823,0

працездатного віку
8406,5
8310,7
8144,8
7909,5
8051,7


Задача 4-5.7.
У місті налічується 825,3 тис. жителів, з яких 29, 0 тис. – діти до 15 років; 25,2 тис. – особи старше від 70 років. У межах вікової категорії 15-70 років за даними обстеження робочої сили виявлено 122 тис. незайнятих осіб, серед яких 70,8 тис. безробітні. Крім того, серед громадян у віці 15-70 років 6,8 тис. школярів і студентів на денному навчанні; 21,9 тис. зайняті домогосподарством, доглядом за дітьми і хворими. Визначте: 1) чисельність і рівень економічно активного населення;
2) чисельність і рівень економічно неактивного населення; 3) рівень безробіття в місті.


Задача 4-5.8.
За даними таблиці знайдіть чисельність економічно активного населення та рівень економічної активності населення

Варіанти


1-й
2-й
3-й

Чисельність усього населення теорії, осіб
185400
1670000
728000

Питома вага населення у віці 15-70 років, %
72
73
74

З категорії населення 15-70 років:
усі незайняті, осіб
42000
328000
201600

В тому числі:
безробітні громадяни, осіб
13800
98300
42700

школярі старших класів і студенти, осіб
19800
156100
119400

домогосподарки і ті, хто доглядає дітей та хворих, осіб
7600
69000
38100
Задача 4-5.9.
За даними перепису населення із загальної чисельності населення області 3,5 млн. осіб 60 % припадає на населення у працездатному віці, а на те населення у працездатному віці, що не працювало за об’єктивними причинами (інваліди та пільгові пенсіонери), 1,5 %. Крім того, 13 % населення було зайнято у домашньому господарстві та в різноманітних видах підсобного господарства, перебували на навчанні або жили за рахунок перерозподілу доходів, а 8 % припадало на ту частину населення, яка працювала, перебуваючи за віковими межами працездатного віку.
Визначити: чисельність працездатного населення у працездатному віці, чисельність економічно активного населення, загальну чисельність трудових ресурсів області.

Задача 4-5.10.
У таблиці наведено дані щодо чисельності населення умовної країни.
Таблиця
чисельність населення, млн. осіб
Наймані працівники
30

Особи, що працюють індивідуально
2

Роботодавці
0,7

Неоплачувані працівники сімейних підприємств
0,5

Члени кооперативів та господарських товариств
6

Особи, що раніше не мали роботи та займаються її пошуком, готові приступити до роботи
1

Учні та студенти денної форми навчання
4

Домогосподарки
4,5

Пенсіонери за віком та утриманці
14

Особи, що припинили пошук роботи
0,1

Особи до 16 років
21

Визначити чисельність економічно активного та неактивного населення, чисельність зайнятих та безробітних у країні.
Тема 7. "продуктивність праці"
Задача 7.1.
Підрахуйте, як змінився виробіток у основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.

Базисний період
Звітний період
Коефіцієнт переводу в умовні тони
Вартість 1 кг, грн.

Цукор-сирець, тн.
3700
3200
1,0
2,0

Цукор-пісок, тн.
2050
2200
1,8
3,5

Цукор-рафінад, тн.
1750
1900
2,1
4,4

Чисельність основних робітників, осіб
170
170Чисельність ПВП, осіб
550
540
Задача 7.2.
Робота двох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризується даними, наведеними в табл. 1.
Цех
Базисний період
Звітний період


Обсяг
виробництва, грн.
Середньоспискова чисельність, осіб
Обсяг
виробництва, грн.
Середньоспискова чисельність, осіб

1-й
21000
51
19000
39

2-й
25000
48
32000
57

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці двох цехів.

Задача 7.3.
Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 3,5 млн. грн., на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 0,8 млн. грн., обсяг незавершеного виробництва становить 0,5 млн. грн. Середньоспискова чисельність працівників - 1220 осіб.

Задача 7.4.
Визначити зростання продуктивності праці за зниження виробничої трудомісткості, якщо планова виробнича трудомісткість 1 200 000 люд.-год, економія від впровадження комплексу заходів 150 000 люд.-год, планується збільшити реальний фонд робочого часу одного робітника з 1830 до 1850 год і частку робітників у загальній чисельності ПВП із 65 до 72 %.
Задача 7.5.
Для виробництва продукції у плановому періоді за збереження виробітку, досягнутого в базисному періоді, потрібно 1200 робітників. Упровадження нової технології дозволить скоротити потребу робітників на 5 %, модернізація діючого устаткування - на 7,5 %, скорочення внутрішньозмінних втрат робочого часу - на 1,5 %, удосконалення організації праці - на 4 %. Визначити зростання продуктивності праці за різними чинниками, ступінчатим методом та в цілому.

Задача 7.6.
Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3000 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 45 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва -38 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції - 25 осіб.

Задача 7.7.
Підрахуйте, як змінилася продуктивність праці в умовно-натуральному вимірі у звітному періоді на фабриці по виробництву консервів. Необхідні дні в таблиці

Базисний період
Звітний період
Коефіц. переводу в умовні банки

Вироблено овочевих консервів, банок
310 200
290 800
1

Вироблено м’ясних консервів, банок
110 000
135 000
1,8

Консервів дитячого харчування, банок
73800
74200
2,8

Затрати праці, людиноднів
275
282ТЕМА 8 "ОРГАНІЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ"

Задача 8.1.
Визначити рівень організації праці на підприємстві, якщо чисельність працівників становить 1680 осіб, у році 366 календарних днів, тривалість робочої зміни 8 год; планові неявки 228 560 люд.-днів; фактичні цілоденні неявки 252 000 люд. днів, а сума внутрішньо-змінних втрат становить 36 570 год.

Задача 8.2.
Визначити економічну ефективність заходів щодо поліпшення організації праці, якщо до впровадження заходів собівартість одного виробу становила 12 грн, після впровадження 11 грн 30 коп.; річний обсяг виробництва після впровадження заходів становить 40 500 одиниць, капітальні витрати 96 тис. грн, Ен 0,25.

Задача 8.3.
На підприємстві 1600 робітників, питома вага відрядників 67 %, коефіцієнт виконання норм у відрядників 1,15. Кожен робітник відпрацював по 170 год. Визначити частку науково обґрунтованих норм за трудомісткістю та чисельністю робітників, які працюють за цими нормами, якщо трудомісткість робіт, виконаних за дослідно-статистичними нормами, становить 75 000 нормо-год.

Задача 8.4.
Сукупний потенційний фонд робочого часу на підприємстві в базисному році становив 2658 тис. год, у звітному 2764 тис. год. Використаний фонд робочого часу становив відповідно 2115,6 та 2266,5 тис. год. Визначити, як змінився рівень організації праці на підприємстві.

ТЕМА 9. "ОПЛАТА ПРАЦІ"
Норма робочого часу при 40-му робочому тижні на 2010 рік – 2004 год.; 2011 рік – 1996 год.
Мінімальна заробітна плата з 01.10.2010 -907 грн., з 01.12. – 922 грн.

Задача 9.1.
Колективним договором з урахуванням вимог галузевої угоди встановлені мінімальні тарифні ставки робітників підприємства (таб.1) та мінімальні кваліфікаційні співвідношення для встановлення тарифних ставок робітників за розрядами (таб.2)
Таблиця 1
Мінімальні тарифні ставки робітників
№ сітки
Види виробництв та робіт, професії робітників

Коефіцієнти співвідношень тарифної ставки робітника
I розряду до розміру мінімальної заробітної плати, (розрахунково за місяць)

1.
Робітники основного виробництва.
1,421

2.
Робітники допоміжного виробництва, професії яких за характером роботи пов’язані з основним виробництвом.
1,391

3.
Робітники, зайняті на інших роботах, безпосередньо не зв'язаних з основним характером діяльності підприємства.
1,25

Таблиця 2
Мінімальні міжкваліфікаційні співвідношення

Розряди


1
2
3
4
5
6

Тарифні коефіцієнти
1,0
1,1
1,35
1,6
1,83
2,15

Побудуйте тарифну сітку робітників підприємства.Задача 9.2.
Провести аналіз тарифної сітки з точки зору виконання нею відтворювальної та мотиваційної функцій.
МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ РОБІТНИКІВ (грн.)

Розряди


1
2
3
4
5
6

Місячні тарифні ставки
920,00
1214,40
1372,27
1550,67
1628,20
1693,33
Задача 9.3.
Розрахуйте суму заробітної плати начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати – 3,2; розмір премії за виконання виробничої програми по всіх показниках – 20 %, надбавка за досягнення високих показників у роботі – 25 % посадового окладу. За порушення норм з охорони праці наказом по підприємству його позбавлено премії на 15 %. Визначте, яка система заробітної плати застосована у даному випадку.
Задача 9.4.
У таблиці наведені необхідні дані щодо підрахунку середніх тарифних розрядів та середніх тарифних ставок за шестирозрядною тарифною сіткою робітників і робіт. Підрахуйте їх та поясність:
можливі причини значних розбіжностей між середнім тарифним розрядом робітників і робіт;
які наслідки цього можуть бути в кожному з випадків;
підрахуйте збитки підприємств за місяць, у якому 176 робочих годин за планом.
Розряди
бригада (випадок)


Чисельність робітників, осіб
Трудомісткість робіт, тис. нормогодин

1.2.
5
1,2

3.
7
3,6

4.

7,5

5.
3
10,6

6.

7,2

ТАРИФНА СІТКА РОБІТНИКІВ

Розряди


1
2
3
4
5
6

Тарифний коефіцієнт
1
1,15
1,25
1,47
1,67
1,87

Тарифна ставка робітників 1 розряду за 40-годинного робочого тижня – 6,60 грн.

Задача 9.5. Регіональне відділення МПтаСП України дослідило тарифні сітки, які діють на підприємствах що займаються виробництвом хліба, булочних та кондитерських виробів. Результати обстеження подано в таблиці.

Розряди


1
2
3
4
5
6
7
8


Тарифні коефіцієнти

Підприємство 1
1,0
1,3
1,56
1,62
1,76
1,94
2,10
2,5

Підприємство 2
1,0
1,1
1,20
1,30
1,4
1,5
х
х

Підприємство 3
1,0
1,04
1,16
1,25
1,33
1,42
1,45
х


Чому підприємства використовують різну кількість розрядів в сітках? Які чинники могли
впливати на розробку кожної з моделей.
Розрахуйте абсолютне та відносне зростання тарифних коефіцієнтів на одному з підприємств.
Проведіть аналіз тарифної сітки.

Задача 9.6. Колективним договором підприємства "Будсервіс" передбачена схема посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, витяг з якої подано в таблиці.
Посада
Коефіцієнт співвідношень

Начальник виробничо-технічного відділу
1,20-1,50

Інженер-проектувальник, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з технічного нагляду
1,10-1,30

Кресляр, технік-лаборант, технік-проектувальник, технік
1,00-1,20


Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється на рівні 1120 грн. Визначте посадові оклади. Проаналізуйте схему посадових окладів приватного підприємства "Будсервіс" з точки зору виконання нею відтворювальної та мотиваційної функцій.

Задача 9.7.
Розрахувати заробітну плату майстра аварійно-диспетчерської служби, який відпрацював 120 год., з яких 12 год. – у вечірній час, 24 год. – у нічний час, 8 год. – у святкові дні. Нормативний фонд робочого часу відповідно до графіку – 168 год. Посадовий оклад – 2650 грн. В колективному договорі доплата за нічний та вечірні час встановлена у розмірах, передбачених Генеральною угодою. Майстру нарахована премія у розмірі 30% до основної заробітної плати.


Задача 9.8.
Робітник ІІІ розряду відпрацював за місяць 168 годин за графіком і виконав норму на 118 %. Працюючи за почасово-преміальною системою, він отримав 12 % премії за виконання та 1,6 % за кожен відсоток перевиконання норми. За економію електроенергії і сировини на суму 2600 грн. отримав премію в розмірі 20 % від даної суми. 26 годин він працював вночі з доплатою 35 % до тарифної ставки, мав 12 % надбавку до тарифної ставки за професійну майстерність. 6 змін з 21-ї підміняв робітника IV розряду, за що отримав доплату у розмірі 50%.
Розрахуйте його місячний заробіток і питому вагу тарифну в загальному заробітку. Зробіть висновки стосовно ролі тарифної ставки робітника в даному випадку.
Розряд
1
2
3
4
5
6


Задача 9.9. Розрахувати заробітну плату за місяць робітника VІ тарифного розряду за умови застосування почасово-преміальної системи оплати праці, якщо:
годинна тарифна ставка за VІ тарифним розрядом становить 9,80 грн.;
загальний відпрацьований час за місяць - 184 год.;
норма виробітку за зміну (8 год.) - 4 вироби;
за місяць працівник виготовив 85 виробів належної якості;
за умови високої якості робіт за виконання плану понад 105 % передбачається виплата премії у розмірі 15 % до тарифної ставки.
Проаналізувати, чи матиме стимулювальний ефект запровадження відрядно-преміальної системи порівняно з чинною почасово-преміальною системою оплати праці.


Задача 9.10.
Підрахуйте прямий відрядний заробіток слюсаря-складальника за складання вузлів. Дані в таблиці. Робота щодо збірки 1-го і 3-го вузлів має важкі умови з доплатою 8 % до тарифної ставки.
Показники
Кількість зібраних вузлів, шт.
Розряд роботи
Норма часу на один вузол, хв.

Вузол № 1
1200
ІІІ
5

Вузол № 2
300
ІV
12

Вузол № 3
50

20


Розряд
1
2
3
4
5
6

Тарифний коефіцієнт
1,0
1,16
1,38
1,65
1,98
2,4Задача 9.11.
Машиніст крана обслуговує дві бригади формувальників та арматурника. Кожна бригада формувальників виробляє за зміну по 35 куб. м залізобетону, змінна норма виробітку арматурника - 100 кг арматурних сіток. За місяць перша бригада формувальників виготовила 750 куб. м, друга - 800 куб. м, арматурник - 2550 кг арматурних сіток. Визначити заробіток кранівника на основі непрямих відрядних розцінок, якщо його денна тарифна ставка становить 82 грн.

Задача 9.12. Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці, виходячи з даних табл. 1.
Показник


Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв.
6

Норма виробітку деталей за годину, шт.
10

Розряд роботи
III

Місячна норма роботи за графіком, год.
176

Фактичний місячний виробіток деталей, шт.
1795

Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, %
11

Розмір премії за кожний процент перевиконання до прямого відрядного заробітку, %
1,5


Задача 9.13. В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 26888,0 грн. На основі даних в таблиці, розрахувати заробітну плату кожного працівника організації за безтарифною моделлю оплати праці. Опишіть умови для застосування “безтарифної” системи оплати праці.
Таблиця
Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників
організації за звітний місяць
Працівники
Кваліфікаційний рівень працівника
Кількість відпрацьованих годин
Коефіцієнт трудової участі

Керівник організації
4,64
193,7
1,1

Провідний фахівець
2,74
124,2
0,9

Фахівець 2 категорії
2,24
181,6
1,06

Робітник вищої кваліфікації
2,54
181,6
1,04

Робітник
1,38
131,0
0,9

Усього
Х
2103,3
ХЗадача 9.14.
Витрати заробітної плати на 1 грн. реалізованої продукції у базисному періоді становили 16 коп. У поточному році обсяг реалізованої продукції становив 28 млн. грн., а витрати на оплату праці - 4,2 млн. грн. Визначити економію коштів на оплату праці порівняно з базисним періодом та суму на заохочення працівників за умови, що частка працівників у використанні економії становить 75 % і 1/3 цієї суми спрямовується до резервного фонду.Задача 9.15.
За даними табл. 1 розподілити зароблену суму 11 000 грн. між членами бригади.
Таблиця 1
Працівник
Відпрацьований час, год.
Коефіцієнт трудової участі

А
160
2,1

Б
150
1,6

В
140
1,8

Задача 9.16.
На заохочення працівників за підвищення якості продукції витрачено 350 тис. грн. Підвищення якості забезпечило зниження витрат на виправлення браку у розмірі 420 тис. грн. та збільшення прибутку від реалізації продукції у розмірі 540 тис. грн. На реалізацію заходів поточні витрати збільшено на 300 тис. грн. Визначити економічну ефективність преміальної системи.


Тема 10. Планування та аналіз трудових показників

Задача 10.1.

На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:
Вироби
Кількість, шт.
Трудомісткість одного виробу, нормо-годин
Виконання норми за планом, %

А
1000
251
115

Б
5000
150
120

В
3000
100
130

Г
400
200
116

Визначте:
необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1750 годин;
чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 56 % загальної чисельності робітників;
чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців становить 17 % загальної чисельності робітників.

Задача 10.2.
Визначити годинний фонд заробітної плати і необхідну кількість робітників за професіями на основі даних табл.
Таблиця
Види робіт
Розряд робіт
Норма часу на виготовлення одного виробу, хв..

Токарні
2
15

Свердлильні
4
20

Шліфувальні
2
10

Річна виробнича програма підприємства – 140000 виробів. Реальний фонд робочого часу одного робітника за рік – 1740 год.


Задача 10.3.
Розподілити абсолютний приріст обсягу виробництва за рахунок зміни виробітку та чисельності працівників, якщо за планом обсяг виробництва становив 6000 тис. грн, фактично 6800 тис. грн. Планова чисельність ПВП - 250 осіб, фактично було зайнято 273 особи.

Задача 10.4.
Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків на поточний календарний рік з розбивкою по кварталах, якщо:
чисельність робітників-почасовиків за розрядами становить: І розряд - 5 осіб, ІІ - 6 осіб, ІІІ - 8 осіб, IV- 4 особи, V - 9 осіб, VI - 12 осіб, VIІ - 14 осіб, VIІІ - 10 осіб;
місячна тарифна ставка робітника І тарифного розряду з почасовою формою оплати праці встановлена на рівні 1,25 мінімальної заробітної плати;
тарифні коефіцієнти встановлені на основі 12-відсоткового зростання (відносне).

Задача 10.5.
Розрахувати планову чисельність робітників з обслуговування обладнання, виходячи з даних табл.
Таблиця
Види робіт
Кількість обладнання

Наладка обладнання (верстати-автомати)
50

Обслуговування верстатів-напівавтоматів
90

Обслуговування неавтоматичного обладнання
12 тис. одиниць ремонтної складності


Норми обслуговування для одного робітника: верстати-автомати- 10 шт., напівавтомати – 15 шт., неавтоматичного обладнання – 800 од. ремонтної складності.
У плановому році обсяг робіт з обслуговування збільшується у середньому на 20 %. Цех працює у 2 зміни; К об – 1,15.Задача 10.6.
Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків (табл..). Плановий фонд робочого часу – 1820 год.
Спеціальність
Планова чисельність робітників
Середній тарифний розряд

Слюсарі-ремонтники з ремонту обладнання
31
3,7

Електромонтери
42
3,4

Слюсарі-сантехники
17
4,1


Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 8887953
    Размер файла: 272 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий