ПЗП програма 2 (1) Земельне право

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи
___________ Лотюк О.С.
«____»____________20__ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

для студентів
галузь знань – 0304 «Право»
напрям підготовки – 8.03040101 «Правознавство»КИЇВ – 2013
Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми земельного права» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
«____» ______________ 2013 року – 74 с.

Розробники:
Заєць Олена Іванівна, доцент кафедри земельного та аграрного права
кандидат юридичних наук, доцент
Марусенко Роман Ігорович, доцент кафедри земельного та аграрного права
кандидат юридичних наук, доцент
Бахуринська Марія Михайлівна, доцент кафедри земельного та аграрного права
кандидат юридичних наук, доцент Старостенко Діана Миколаївна, доцент кафедри земельного та аграрного права,
кандидат юридичних наук
Саркісова Тамара Борисівна, асистент кафедри земельного та аграрного права, кандидат юридичних наук,


Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми земельного права» затверджена на засіданні кафедри земельного та аграрного права

Протокол № ___ від «___»_________ 20___ року

Завідувач кафедри земельного та аграрного права _________ Мірошниченко А.М.
«___» __________ 20___ року

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року
Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.
«___» __________ 20___ року


Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.
«___» __________ 20___ року© Заєць О.І. Марусенко Р.І.та ін., 2013

зміст
13LINK \l "_Toc233513340"14І. ВСТУП 415
13LINK \l "_Toc233513341"14ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 615
13LINK \l "_Toc233513342"141. Поточний контроль знань. 615
13LINK \l "_Toc233513343"142. Модульний контроль знань 715
13LINK \l "_Toc233513344"143. Підсумковий семестровий контроль. 715
13LINK \l "_Toc233513345"14ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 815
13LINK \l "_Toc233513346"14IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 1015
13LINK \l "_Toc233513347"14Змістовний модуль 1. Сучасні наукові тенденції розвитку земельного права як галузі права. Проблемні питання прав на землю, управління у галузі використання та охорони земель, відповідальності в земельному праві 1015
13LINK \l "_Toc233513348"141. Тематика лекцій, семінарських занять, 1015
13LINK \l "_Toc233513349"14самостійної роботи студента 13 PAGEREF _Toc233513349 \h 1431515
13LINK \l "_Toc233513350"142. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 1515
13LINK \l "_Toc233513351"143. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1.. 1518
13LINK \l "_Toc233513352"14Змістовний модуль 2. Актуальні питання Особливої частини земельного права України.19.15
13LINK \l "_Toc233513353"141. Тематика лекцій, семінарських занять,15
13LINK \l "_Toc233513354"14самостійної роботи студента 1915
13LINK \l "_Toc233513355"142. Контрольні запитання до змістовного модуля 2. 1522
13LINK \l "_Toc233513356"143. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2.. 1524
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ26
13LINK \l "_Toc233513357"14V. ЛІТЕРАТУРА 1530
13LINK \l "_Toc233513358"14VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ45 15
І. ВСТУП

Робоча навчальна програма з курсу "Проблеми земельного права" розроблена для студентів магістратури юридичного факультету спеціальності "Правознавство".
Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів, що є нормативними дисциплінами, та викладається студентам при підготовці за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 1 курсу денної, 1 курсу заочної форми навчання у 1 семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить 2 кредити ECTS:

1 курс д.ф. навч.
1 курс. з.ф. навч.

загальний обсяг викладання, год.
72
72

з них:
лекцій
18
4


самостійної роботи
36
66


семінарських занять
18
2

Форма підсумкового контролю – іспит.
Метою навчальної дисципліни є опанування студентами знань з сучасних проблем земельного права України.
Завданням навчальної дисципліни є надання студентам теоретичних знань щодо актуальних проблем та колізій у правовому регулюванні відносин з використання та охорони земель та земельних ділянок, що належать суб’єктам земельних правовідносин на різних юридичних титулах, управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, гарантій реалізації та захисту земельних прав суб’єктів тощо, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання складних та нетипових проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства.
Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: теоретичні розробки у сфері розв’язання колізійних проблем земельного права та розвитку його як галузі, основні спірні та проблемні положення Конституції України, Земельного кодексу України та інших нормативних актів, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо ефективного використання, відтворення та охорони земель, управління у зазначеній сфері, відповідальності за порушення земельного законодавства, правового режиму окремих категорій земель тощо. Студенти також мають знати доктринальні положення земельного права, фундаментальні наукові праці в даній сфері та їх авторів.
Студент повинен вміти: правильно застосовуючи неоднозначні положення нормативно-правових актів, вирішувати колізії норм, обґрунтовувати власну позицію з посиланням на нормативну базу, а в разі необхідності - доктринальні розробки, аналізувати практику застосування норм земельного законодавства та робити висновки тощо.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна "Проблеми земельного права" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Правознавство" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність ґрунтовних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо.
"Проблеми земельного права" як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін земельно-правового циклу та органічно пов’язана з такими дисциплінами як "Земельне право", "Екологічне право", "Містобудівне право" тощо.

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Контроль знань студентів з дисципліни "Проблеми земельного права" включає поточний, модульний (для студентів денної форми навчання) та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за кожен змістовний модуль, складає 20 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.
Підсумкова оцінка визначається:
1. для студентів денної форми навчання як сума балів, набраних студентом за кожен змістовний модуль (максимальна кількість балів - 40) та кількість балів, отриманих на іспиті (максимальна кількість балів – 60).
Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр:

Змістовний модуль 1
Змістовний модуль 2
Іспит
Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів
20 балів
20 балів
60 балів
100 (20+20+60) балів

2. для студентів заочної форми навчання – як кількість балів, отриманих на семінарських заняттях та за виконання індивідуального завдання (до 40 балів) та отримана на іспиті (до 60 балів).

Поточний контроль знань.
Поточний контроль включає обговорення наявних прогалин та колізій норм земельного законодавства, практики застосування цих норм, експрес-опитування, тестування, обговорення питань курсу, виступи з доповідями з актуальних питань, огляд результатів виконання студентами індивідуальних завдань тощо.
При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань курсу, рівень знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань курсу, активність та систематичність роботи, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, експрес-опитувань, тестування та письмових контрольних робіт.
Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному змістовному модулі здійснюється за наступною системою:
Форми контролю знань студентів при поточному контролі
Оцінка
(у балах)
Оцінка (у балах)
за семестрМінімальна
максимальна

Усна відповідь (відповідь на теоретичне питання)
4
1*4=4
2*4=8

Доповнення відповіді, до
4
1*4=4
2*4=8

Експрес-опитування
2
1*2=3
1*2=2

Самостійна робота
3
1*3=3
2*3=6

Тестування
2
1*2=2
1*2=2

Виконання індивідуального завдання
4
1*4=4
1*4=4

Модульна контрольна робота
10
2*5=10
2*5=10

Разом
29
30
40


2. Модульний контроль знань
Модульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульну контрольну роботу.
Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

3. Підсумковий семестровий контроль.
Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни "Проблеми земельного права" визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на іспиті.
Студент вважається таким, що склав іспит, якщо він набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:

За 100-бальною шкалою
Оцінка за національною шкалою

90 – 100
5
Відмінно

75 – 89
4
Добре

60 – 74
3
Задовільно

1 – 59
2
Незадовільно


Приклад розрахунку підсумкової оцінки студента за семестр


ЗМ1
ЗМ2
Оцінка, отримана на іспиті
Підсумкова оцінка

Поточні оцінки у балах
10
10
30
15(ЗМ1)+
20(ЗМ2)+ 30 іспит=65

Оцінка за модульну контрольну роботу
5
10Всього, у балах
10+5=15
10+10=20
ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема
Кількість годин, у тому числі1 курс денної форми навч.
1 курс заочної форми навч.


Лекції
Семінарські заняття
Самостійна робота

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота


Змістовний модуль1. Сучасні наукові тенденції розвитку земельного права як галузі права. Проблемні питання прав на землю, управління у галузі використання та охорони земель, відповідальності в земельному праві.

Тема 1. Розвиток юридичної науки про земельне право
2
2
4
2
-
7

Тема 2. Права на землю: проблемні питання та особливості
2
2
4
2
2
7

Тема 3. Актуальні аспекти набуття прав на землю
2
2
4
-
-
8

Тема 4. Правові проблеми управління в галузі використання, відтворення та охорони земель
2
2
4
-
-
8

Тема 5. Проблеми інституту юридичної відповідальності за земельні правопорушення
2
2
4
-
-
7

Модульна контрольна робота

1

-
-


Змістовний модуль 2. Актуальні питання Особливої частини
земельного права України.

Тема 6. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
2
2
4
-
-
7

Тема 7. Особливості правового режиму земель житлової та громадської забудови
2
1
4
-
-
7

Тема 8. Особливості правового режиму земель, що особливо охороняються
2
2
4
-
-
8

Тема 9. Особливості правового режиму земель спеціального призначення
2
1
4
-
-
7

Модульна контрольна робота

1

-
-


Всього:
18
18
36
4
2
66


IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовний модуль 1. Сучасні наукові тенденції розвитку земельного права як галузі права. Проблемні питання прав на землю, управління у галузі використання та охорони земель, відповідальності в земельному праві.

1. Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студента

Тема 1. Розвиток юридичної науки про земельне право (8 год).

Лекція 1. Розвиток науки земельного права (2 год.)
Розвиток наукової думки у сфері земельного права Україи: науково-правничі школи та науковці, їх концептуальні ідеї та практичні досягнення.
Об’єкти земельних правовідносин в умовах розвитку ринку землі.
Особливості та проблеми застосування земельного законодавства України.

Семінарське заняття 1. Розвиток науки земельного права (2 год.)
Розвиток наукової думки у сфері земельного права Україи: науково-правничі школи та науковці, їх концептуальні ідеї та практичні досягнення.
Об’єкти земельних правовідносин в умовах розвитку ринку землі.
Сутність предмету та методів правового регулювання земельних відносин як критеріїв самостійності земельного права.
Система та стан реалізації принципів земельного права.
Видова різноманітність джерел земельного права України. Сучасні та історичні джерела.
Дефекти законодавчо-правового регулювання земельних відносин та шляхи їх подолання. Систематизація земельного законодавства України.

Завдання для самостійної роботи (4 год).
Поняття та ознаки науково-правничої школи в Україні.
Земля як ключовий об’єкт земель-правового регулювання: наукові пошуки оптимального правового визначення та співвідношення з іншими об’єктами права.
Наукові варіанти періодизації розвитку земельно-правового регулювання.
Критерії класифікації земельних правовідносин та їх науково-практичне значення.
Проблеми методів правового регулювання земельних правовідносин.
Проблеми реалізації принципів земельного права.
Місце земельного права як галузі права в правовій системі України.
Проблеми законодавчого регулювання земельних відносин в контексті системи земельного законодавства.
Правовий прецедент як джерело земельного права України: наукові позиції.
Система нормативно-правових актів як джерел земельного права України. Нормативні документи в системі джерел земельного права України.

Рекомендована література:
41,44,55,59-62,76,86,87,93,97,104-107,115-119,131,142.

Тема 2. Права на землю: проблемні питання та особливості (8 год).

Лекція 1. Права на землю: проблемні питання та особливості (2 год).
Право власності на землю та міжнародно-правовий принцип суверенітету держави над природними ресурсами: співвідношення та законодавче закріплення. Ознаки (особливості) та форми права власності на землю.
Особливості змісту права власності на землю: законодавче регулювання та доктринальні підходи.
Юридичні титули користування земельними ділянками: законодавство та практика.
Правова природа та прогалини у правовому регулюванні земельних орендних відносин.
Речові права на чужі земельні ділянки.

Семінарське заняття 1. Права на землю: проблемні питання та особливості (2 год).
Особливості змісту права власності на землю.
Проблеми суб’єктно-об’єктного складу та реалізації права власності на землю.
Особливості права спільної власності на землю.
Юридичні титули користування земельними ділянками: законодавство та практика.
Правова природа та прогалини у регулюванні земельних орендних відносин.
Речові права на чужі земельні ділянки.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Право власності на землю Українського народу: проблеми здійснення.
Право приватної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.
Право державної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.
Право комунальної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.
Право колективної власності на землю: дефекти правового регулювання та шляхи їх подолання.
Право власності на землю іноземних держав: земельно- та міжнародно-правовий аспекти.
Проблеми виникнення, поновлення та припинення права на оренду земельної ділянки.
Сутність відчуження права оренди земельної ділянки та практична доцільність його здійснення.
Співвідношення правового режиму оренди землі, емфітевзису та суперфіцію.
Обмеження та допустимість встановлення земельних сервітутів.
Право постійного землекористування: питання доцільності існування.
Право загального землекористування: правові можливості здійснення.
Користування земельними ділянками на титулі зобов’язальних прав.
Обмеження та обтяження прав на землю: розмежування категорій та межі їх доцільного встановлення.
Правило добросусідства як оціночний критерій стабільного землекористування.

Рекомендована література:
5,18,36,37,52,98,100,101,104,107,108,128,129.

Тема 3. Актуальні аспекти набуття прав на землю (8 год.)

Лекція 1. Актуальні аспекти набуття прав на землю (2 год.)
Набуття, реалізація та припинення прав на землю: категоріальне співвідношення та сучасні правові форми. Підстави виникнення прав на землю.
Матеріально- та процесуально-правові особливості передачі земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або користування.
Правові проблеми приватизації земельних ділянок.
Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на житловий будинок, будівлю або споруду: історичний аспект та сучасний стан правового регулювання.
Припинення прав на землю: достатність та доцільність умов, підстав та правових форм.

Семінарське заняття 1. Актуальні аспекти набуття прав на землю(2 год.)
Набуття, реалізація та припинення прав на землю: категоріальне співвідношення та сучасні правові форми. Підстави виникнення прав на землю.
Матеріально- та процесуально-правові особливості передачі земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або користування.
Правові проблеми приватизації земельних ділянок.
Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на житловий будинок, будівлю або споруду: історичний аспект та сучасний стан правового регулювання.
Припинення прав на землю: достатність та доцільність умов, підстав та правових форм.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Правові моделі приватизації земельних ділянок та їх сучасні проблеми.
Правові особливості передачі земельних ділянок державної власності у комунальну власність і комунальної - у державну власність.
Набувальна давність у земельному праві: ілюзія чи реальність.
Відчуження земельних ділянок на підставі цивільно-правових договорів: особливості змісту і укладення.
Конкурентний продаж земельних ділянок та прав на них: випадки проведення та особливості процедурного забезпечення.
Порядок передачі земельних ділянок у постійне користування: особливості процедури.
Порядок передачі земельних ділянок в оренду: особливості процедури.
Порядок передачі земельних ділянок на умовах емфітевзису та суперфіцію.
Порядок встановлення земельних сервітутів: види та особливості правових форм.
Процедура примусового припинення права на земельну ділянку, яка використовується з порушенням земельного законодавства: колізії правового регулювання.
Правові засади вилучення, викупу та примусового відчуження земельних ділянок: спільне та відмінне.

Рекомендована література:
13,31-35,42,53,57,63,64,102,103,111,112,123,158,163.

Тема 4. Правові проблеми управління в галузі використання, відтворення та охорони земель (8 год.)

Лекція 1. Правові проблеми управління в галузі використання, відтворення та охорони земель (2 год.)
Сучасний стан організаційно-правового забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель.
Правові та організаційні проблеми здійснення планування використання земель та землеустрою.
Правові прогалини та недоліки системи державного земельного кадастру. Правові та організаційні проблеми взаємодії інформаційних систем.
Правові проблеми організації охорони землі в Україні.

Семінарське заняття 1. Правові проблеми управління в галузі використання, відтворення та охорони земель (2 год.)
Сучасний стан організаційно-правового забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель.
Правові та організаційні проблеми здійснення планування використання земель та землеустрою.
Правові прогалини та недоліки системи державного земельного кадастру. Правові та організаційні проблеми взаємодії інформаційних систем.
Правові проблеми організації охорони землі в Україні.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Управління у галузі використання, відтворення та охорони земель як функція державних та недержавних інституцій.
Ефективність перерозподілу земель як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.
Особливості здійснення моніторингу земель та моніторингу ґрунтів.
Проблеми здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель.
Державна землевпорядна експертиза: мета, ефективність, наслідки.
Розгляд земельних спорів як функція управління.

Рекомендована література:
12,14-17,23,24,27,38,39,43,45-47,54,65,66,68,72-74,81-83,89-92,95,136,164-173, 180.

Тема 5. Проблеми інституту юридичної відповідальності за земельні правопорушення (8 год.)

Лекція 1. Проблеми інституту юридичної відповідальності за земельні правопорушення (2 год.)
1. Юридична відповідальність за земельним законодавством: теоретико-правові підходи
2. Проблеми ефективності адміністративної та кримінальної відповідальності за земельні правопорушення. Розмежування земельних злочинів та проступків. Перспективи криміналізації та декриміналізації правопорушень в сфері використання та охорони земель
3. Особливості майнової відповідальності за порушення норм земельного законодавства
4. Проблеми реалізації земельно-правової, господарсько-правової та муніципально-правової відповідальності за земельні правопорушення.
5. Особливості кваліфікації деяких видів земельних правопорушень.
Семінарське заняття 1. Проблеми інституту юридичної відповідальності за земельні правопорушення (2 год.)
Самовільне зайняття земельної ділянки як підстава юридичної відповідальності
Особливості кваліфікації земельних правопорушень у сфері управління в галузі земельних відносин. Земельно-корупційні правопорушення як особливий вид земельних правопорушень
Особливості кваліфікації земельних правопорушень з екологічним забарвленням (псування, забруднення і засмічення земель; використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; використання земельної ділянки способами, що призводять до зниження родючості грунтів та погіршення екологічної обстановки).
4. Нераціональне використання земельних ресурсів: поняття та юридичні наслідки

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
1.Проблеми формування позитивної форми юридичної відповідальності за земельним законодавством
2. Зловживання правом та земельне правопорушення
3. Адаптація національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу в сфері юридичної відповідальності за земельні правопорушення
4.Проблема майнової відповідальності за «минулу шкоду», заподіяну земельним правопорушенням.
5. Припинення прав на земельну ділянку як санкція за порушення норм земельного законодавства: підстави та проблеми застосування
6. Органи місцевого самоврядування як суб’єкт земельного правопорушення: особливості деліктоздатності
7.Земельно-корупційні правопорушення як особливий вид земельних правопорушень

Рекомендована література:
1.3,4,8,19,28,30,49,71,99,122,126,130,148-152,179.

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.
Розвиток наукової думки у сфері земельного права Україи: науково-правничі школи та науковці, їх концептуальні ідеї та практичні досягнення.
Об’єкти земельних правовідносин в умовах розвитку ринку землі.
Земля як ключовий об’єкт земель-правового регулювання: наукові пошуки оптимального правового визначення та співвідношення з іншими об’єктами права.
Сутність предмету та методів правового регулювання земельних відносин як критеріїв самостійності земельного права.
Критерії класифікації земельних правовідносин та їх науково-практичне значення.
Система та проблеми реалізації принципів земельного права.
Місце земельного права як галузі права в правовій системі України.
Наукові варіанти періодизації розвитку земельно-правового регулювання.
Особливості та проблеми застосування земельного законодавства України.
Видова різноманітність джерел земельного права України. Сучасні та історичні джерела.
Дефекти законодавчо-правового регулювання земельних відносин та шляхи їх подолання. Систематизація земельного законодавства України.
Правовий прецедент як джерело земельного права України: наукові позиції.
Система нормативно-правових актів як джерел земельного права України. Нормативні документи в системі джерел земельного права України.
Право власності на землю та міжнародно-правовий принцип суверенітету держави над природними ресурсами: співвідношення та законодавче закріплення.
Ознаки (особливості) та форми права власності на землю.
Особливості змісту права власності на землю: законодавче регулювання та доктринальні підходи.
Особливості права спільної власності на землю.
Право власності на землю Українського народу: проблеми здійснення.
Право приватної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.
Право державної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.
Право комунальної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.
Право колективної власності на землю: дефекти правового регулювання та шляхи їх подолання.
Право власності на землю іноземних держав: земельно- та міжнародно-правовий аспекти.
Юридичні титули користування земельними ділянками: законодавство та практика.
Правова природа та прогалини у правовому регулюванні земельних орендних відносин.
Речові права на чужі земельні ділянки.
Проблеми виникнення, поновлення та припинення права на оренду земельної ділянки.
Сутність відчуження права оренди земельної ділянки та практична доцільність його здійснення.
Співвідношення правового режиму оренди землі, емфітевзису та суперфіцію.
Обмеження та допустимість встановлення земельних сервітутів.
Право постійного землекористування: питання доцільності існування.
Право загального землекористування: правові можливості здійснення.
Користування земельними ділянками на титулі зобов’язальних прав.
Обмеження та обтяження прав на землю: розмежування категорій та межі їх доцільного встановлення.
Правило добросусідства як оціночний критерій стабільного землекористування.
Набуття, реалізація та припинення прав на землю: категоріальне співвідношення та сучасні правові форми. Підстави виникнення прав на землю.
Матеріально- та процесуально-правові особливості передачі земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або користування.
Правові проблеми приватизації земельних ділянок.
Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на житловий будинок, будівлю або споруду: історичний аспект та сучасний стан правового регулювання.
Правові особливості передачі земельних ділянок державної власності у комунальну власність і комунальної - у державну власність.
Набувальна давність у земельному праві: ілюзія чи реальність.
Відчуження земельних ділянок на підставі цивільно-правових договорів: особливості змісту і укладення.
Конкурентний продаж земельних ділянок та прав на них: випадки проведення та особливості процедурного забезпечення.
Припинення прав на землю: достатність та доцільність умов, підстав та правових форм.
Правові засади вилучення, викупу та примусового відчуження земельних ділянок: спільне та відмінне.
Управління у галузі використання, відтворення та охорони земель як функція державних та недержавних інституцій.
Сучасний стан організаційно-правового забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель.
Правові та організаційні проблеми здійснення планування використання земель та землеустрою.
Правові прогалини та недоліки системи державного земельного кадастру. Правові та організаційні проблеми взаємодії інформаційних систем.
Правові проблеми організації охорони землі в Україні.
Ефективність перерозподілу земель як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.
Особливості здійснення моніторингу земель та моніторингу ґрунтів.
Проблеми здійснення контролю за використанням та охороною земель.
Державна землевпорядна експертиза: мета, ефективність, наслідки.
Розгляд земельних спорів як функція управління.
Юридична відповідальність за земельним законодавством: теоретико-правові підходи.
Проблеми ефективності адміністративної та кримінальної відповідальності за земельні правопорушення. Перспективи криміналізації та декриміналізації правопорушень в сфері використання та охорони земель.
Особливості майнової відповідальності за порушення норм земельного законодавства.
Проблеми реалізації земельно-правової, господарсько-правової та муніципально-правової відповідальності за земельні правопорушення.
Особливості кваліфікації деяких видів земельних правопорушень.

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1.

Тестові завдання.
Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути декілька або одна).

Які з цих видів земель не є категоріями в значенні статті 19 ЗКУ?
землі населених пунктів
землі житлової та громадської забудови
землі сільськогосподарського призначення
землі фермерського господарства

До предмету правового регулювання земельного права входять відносини щодо:
набуття та реалізації права на грунт для вазонів
купівлі-продажу ділянок на Місяці
визначення меж адміністративно-територіальних утворень
розпорядження ділянками намитих (штучно створених) островів
оренди площі підземних переходів для розміщення об’єктів торгівлі

Чи є практика Європейського суду з прав людини щодо земельно-правових спорів джерелом права в Україні?
так
ні
так, проте тільки якщо однією зі сторін у справі була Україна
лише в частині фактів встановлених у мотивувальній частині рішення Європейського суду с прав людини.

Право власності на земельну ділянку виникає з моменту:
підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки
відкриття спадщини
видачі та реєстрації державного акту на право власності на землю
нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки
державної реєстрації права власності

Які відомості обов’язково повинні бути зазначені у заяві про приватизацію земельної ділянки із земель державної або комунальної власності:
мета використання ділянки
розмір земельної ділянки
прізвище особи
зобов’язання вчасно одержати державний акт на право власності
____________________________________________________________

На якому праві може використовувати земельні ділянки Київський національний університет імені Тараса Шевченка?
1. право довічного успадковуваного володіння.
2. право приватної власності.
3. право постійного користування.
4. право оренди
5 ______________________________________________________________

2. Окресліть основні відомі Вам проблеми законодавчого регулювання процедур набуття прав на земельні ділянки.


Змістовний модуль 2. Актуальні питання особливої частини земельного права України.

1. Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студента

Тема 6. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення (8 год.)

Лекція 1. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення (2 год.).
Проблеми законодавчого визначення приналежності земельних ділянок до земель сільськогосподарського призначення.
Особливості управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.
Принцип пріоритету земель сільськогосподарського призначення та особливості їх правової охорони.
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення в межах інших категорій земель: проблеми правового режиму.

Семінарське заняття 1. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення (2 год.).
Проблеми законодавчого визначення приналежності земельних ділянок до земель сільськогосподарського призначення.
Особливості управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.
Принцип пріоритету земель сільськогосподарського призначення та особливості їх правової охорони.
Особливості використання меліорованих земель сільськогосподарського призначення, земель сільськогосподарського призначення у спеціальних сировинних зонах та зонах затоплення.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Класифікація земель сільськогосподарського призначення та особливості їх цільового призначення.
Особливості суб’єктного складу у відносинах з використання земель сільськогосподарського призначення.
Особливості та проблеми набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Рекомендована література:
7,25,26,48,56,58,75,77,78,80,84,94,96,134,138,147,170.

Тема7. Особливості правового режиму земель житлової та громадської забудови (7 год.)

Лекція 1. Особливості правового режиму земель житлової та громадської забудови (2 год.)
Землі житлової та громадської забудови: склад та співвідношення з землями населених пунктів.
Планування територій населених пунктів: проблемні правові питання та перспективи вдосконалення. Проблеми співвідношення з іншими функціями управління у сфері використання та охорони земель житлової та громадської забудови.
Правові засади та проблеми набуття та використання земель житлової і громадської забудови на різних юридичних титулах.
Правові особливості використання земель житлової і громадської забудови для благоустрою.

Семінарське заняття 1. Особливості правового режиму земель житлової та громадської забудови (1 год.)
Землі житлової та громадської забудови: склад та співвідношення з земляи населених пунктів.
Планування територій населених пунктів: проблемні правові питання та перспективи вдосконалення. Проблеми співвідношення з іншими функціями управління у сфері використання та охорони земель житлової та громадської забудови.
Правові засади та проблеми набуття та використання земель житлової і громадської забудови на різних юридичних титулах.
Правові особливості використання земель житлової і громадської забудови для благоустрою.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Особливості правового режиму приміської та зеленої зони населеного пункту.
Проблеми встановлення та зміни меж населених пунктів.
Особливості оподаткування земель населених пунктів.
Правовий режим присадибних земельних ділянок та земельних ділянок для гаражного будівництва.
Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів, багатоквартирних житлових будинків та їх правовий режим.
Проблеми правового режиму земельних ділянок під поселеннями за межами населених пунктів.

Рекомендована література:
50,51,70,113,114,140,141,143,145,156.

Тема 8. Особливості правового режиму земель, що підлягають особливій охороні (8 год.)

Лекція 1. Особливості правового режиму земель, що підлягають особливій охороні ( 2 год.)
1. Особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
2. Актуальні правові питання використання земель оздоровчого та рекреаційного призначення.
3. Землі історико-культурно призначення як основа правової охорони культурної та археологічної спадщини.
4. Землі водного фонду та лісогосподарського призначення: юридичні особливості використання.

Семінарське заняття 1. Особливості правового режиму земель, що підлягають особливій охороні (2 год.)
1. Правовий режим земель природно-заповідного фонду.
2. Особливості здійсннення права загального користування на землях курортів.
3. Правові проблеми використання земель культурної та археологічної спадщини.
4. Правові приорітети використання земель водного фонду та лісогосподарського призначення.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
1. Правові засади використання земель іншого природоохоронного призначення та ділянок в межах екологічної мережі.
2. Проблеми використання об"єктів та територій із подвійним правовим режимом.
3. Зони та смуги особливого правового режиму на землях водного фонду.
4. Співвідношення правового режиму використання земель та об"єктів культурної чи археологічної спадщини.
5. Юридичні особливості використання "штучно створених" земельних ділянок.

Рекомендована література:
6,11,22,29,40,67,69,85,88,110,124,135,137,155,157,174,178.

Тема 9. Особливості правового режиму земель спеціального призначення (7 год.)

Лекція 1. Особливості правового режиму земель спеціального призначення (2 год).
Землі спеціального призначення: проблеми класифікації та подвійність правового режиму.
Проблеми нормування та зонування земель спеціального призначення.
Публічні та приватні відносини у сфері використання земель спеціального призначення.
Особливості відведення земель спеціального призначення.
Перспективи розвитку правового режиму земель іншого спеціального призначення.
Семінарське заняття 1. Особливості правового режиму земель спеціального призначення (1 год).
Поняття, види та функціональне використання земель спеціального несільськогосподарського призначення.
Проблеми визначення правового режиму земельних ділянок, що підпадають одночасно під ознаки кількох різновидів зі складу земель промисловості, транспорту, звґязку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Правовий режим земель індустріальних парків.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Співвідношення правового режиму земель спеціального призначення та інших категорій земель.
Особливості правового режиму земель гірничодобувної промисловості.
Особливості правового режиму аеропортів.
Особливості правового режиму міжнародних автомобільних транспортних коридорів.
Особливості правового режиму земель нафтогазової промисловості.
Особливості правового режиму земель оборони.
Особливості правового режиму земель телекомунікаційного зв’язку .
Особливості правового режиму земель енергетики.
Особливості правового режиму земель космічного транспорту.
Правові аспекти інвентаризації земель спеціального призначення.

Рекомендована література:
2,9,10,20,21,79,133,146,160,175.

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2.

Проблеми законодавчого визначення приналежності земельних ділянок до земель сільськогосподарського призначення.
Особливості управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.
Принцип пріоритету земель сільськогосподарського призначення та особливості їх правової охорони.
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення в межах інших категорій земель: проблеми правового режиму.
Особливості використання меліорованих земель сільськогосподарського призначення, земель сільськогосподарського призначення у спеціальних сировинних зонах та зонах затоплення.
Класифікація земель сільськогосподарського призначення та особливості їх цільового призначення.
Особливості суб’єктного складу у відносинах з використання земель сільськогосподарського призначення.
Особливості та проблеми набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
Землі житлової та громадської забудови: склад та співвідношення з землями населених пунктів.
Планування територій населених пунктів: проблемні правові питання та перспективи вдосконалення. Проблеми співвідношення з іншими функціями управління у сфері використання та охорони земель житлової та громадської забудови.
Правові засади та проблеми набуття та використання земель житлової і громадської забудови на різних юридичних титулах.
12. Правові особливості використання земель житлової і громадської забудови для благоустрою.
13. Особливості правового режиму приміської та зеленої зони населеного пункту.
14. Проблеми встановлення та зміни меж населених пунктів.
15. Особливості оподаткування земель населених пунктів.
16. Правовий режим присадибних земельних ділянок та земельних ділянок для гаражного будівництва.
17. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів, багатоквартирних житлових будинків та їх правовий режим.
18. Проблеми правового режиму земельних ділянок під поселеннями за межами населених пунктів.
19. Особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
20. Актуальні правові питання використання земель оздоровчого та рекреаційного призначення.
21. Землі історико-культурно призначення як основа правової охорони культурної та археологічної спадщини.
22. Землі водного фонду та лісогосподарського призначення: юридичні особливості використання.
23. Особливості здійсннення права загального користування на землях курортів.
24. Проблеми використання об"єктів та територій із подвійним правовим режимом.
25. Зони та смуги особливого правового режиму на землях водного фонду.
26. Юридичні особливості використання "штучно створених" земельних ділянок.
27. Землі спеціального призначення: проблеми класифікації та подвійність правового режиму.
29. Проблеми нормування, відведення та зонування земель спеціального призначення.
30. Перспективи розвитку правового режиму земель іншого спеціального призначення.
31. Правовий режим земель індустріальних парків.
32. Особливості правового режиму земель гірничодобувної промисловості.
33. Особливості правового режиму аеропортів.
34. Особливості правового режиму міжнародних автомобільних транспортних коридорів.
35. Особливості правового режиму земель нафтогазової промисловості.
36. Особливості правового режиму земель оборони.
37. Особливості правового режиму земель телекомунікаційного зв’язку .
38. Особливості правового режиму земель енергетики.
39. Особливості правового режиму земель космічного транспорту.
40. Особливості правового режиму земель річкового та морського транспорту.

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2.

Тестові завдання.
Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути одна або декілька.)
Тимчасові правила розмежування компетенції органів щодо розпорядження землями державної власності, встановлені п. 12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, діяли до:
Прийняття Земельного кодексу в новій редакції.
Завершення земельної реформи в Україні.
Розмежування земель державної і комунальної власності.
Обрання Верховної Ради України у новому складі.
Прийняття Закону України "Про розмежування земель"
Яка максимальна площа земель сільськогосподарського призначення, які можуть мати на праві приватної власності громадяни та юридичні особи, встановлена нормами Земельного кодексу України?
1. таких обмежень немає.
2. до 100 га до 2015 року, а потім - без обмежень.
3. до 100 га.
4. до 10 га
5 до 10 га до 2010 року, а потім без обмежень площі
Громадяни - власники земельних ділянок с/г призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва мають право:
подарувати такі земельні ділянки
обміняти їх на інші земельні ділянки
змінити цільове призначення таких ділянок
використовувати за призначенням
не мають права вчиняти жодної з перелічених дій

Центральним органом виконавчої влади України у сфері регулювання земельних відносин є:
Державний комітет України із земельних ресурсів.
Державне агентство України по земельних ресурсах.
Міністерство земельних ресурсів України.
Державне агентство земельних ресурсів України.

Встановлення санітарно-захисних зон можливе навколо:
об’єктів промисловості.
ліній електропередачі
санаторіїв
джерел централізованого водопостачання
атомних електростанцій

Земельні ділянки морських портів відносяться до земель:
1. водного фонду.
2. водного транспорту.
3. промисловості
4.___________________________________________________________

Відкриття підприємцем в житловому будинку майстерні по ремонту взуття / перукарні:
1. не потребує зміни цільового призначення земельної ділянки
2. потребує зміни цільового призначення земельної ділянки на землі промисловості
3. може бути здійснене за умови сплати таким підприємцем земельного податку у 5 кратному розмірі
4. є у будь-якому разі таким, що не відповідає нормам земельного законодавства.
2. Розкрийте основні проблеми правового режиму земель житлової та громадської забудови.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

Розвиток наукової думки у сфері земельного права Україи: науково-правничі школи та науковці, їх концептуальні ідеї та практичні досягнення.
Об’єкти земельних правовідносин в умовах розвитку ринку землі.
Земля як ключовий об’єкт земель-правового регулювання: наукові пошуки оптимального правового визначення та співвідношення з іншими об’єктами права.
Сутність предмету та методів правового регулювання земельних відносин як критеріїв самостійності земельного права.
Критерії класифікації земельних правовідносин та їх науково-практичне значення.
Система та проблеми реалізації принципів земельного права.
Місце земельного права як галузі права в правовій системі України.
Наукові варіанти періодизації розвитку земельно-правового регулювання.
Особливості та проблеми застосування земельного законодавства України.
Видова різноманітність джерел земельного права України. Сучасні та історичні джерела.
Дефекти законодавчо-правового регулювання земельних відносин та шляхи їх подолання. Систематизація земельного законодавства України.
Правовий прецедент як джерело земельного права України: наукові позиції.
Система нормативно-правових актів як джерел земельного права України. Нормативні документи в системі джерел земельного права України.
Право власності на землю та міжнародно-правовий принцип суверенітету держави над природними ресурсами: співвідношення та законодавче закріплення.
Ознаки (особливості) та форми права власності на землю.
Особливості змісту права власності на землю: законодавче регулювання та доктринальні підходи.
Особливості права спільної власності на землю.
Право власності на землю Українського народу: проблеми здійснення.
Право приватної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.
Право державної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.
Право комунальної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.
Право колективної власності на землю: дефекти правового регулювання та шляхи їх подолання.
Право власності на землю іноземних держав: земельно- та міжнародно-правовий аспекти.
Юридичні титули користування земельними ділянками: законодавство та практика.
Правова природа та прогалини у правовому регулюванні земельних орендних відносин.
Речові права на чужі земельні ділянки.
Проблеми виникнення, поновлення та припинення права на оренду земельної ділянки.
Сутність відчуження права оренди земельної ділянки та практична доцільність його здійснення.
Співвідношення правового режиму оренди землі, емфітевзису та суперфіцію.
Обмеження та допустимість встановлення земельних сервітутів.
Право постійного землекористування: питання доцільності існування.
Право загального землекористування: правові можливості здійснення.
Користування земельними ділянками на титулі зобов’язальних прав.
Обмеження та обтяження прав на землю: розмежування категорій та межі їх доцільного встановлення.
Правило добросусідства як оціночний критерій стабільного землекористування.
Набуття, реалізація та припинення прав на землю: категоріальне співвідношення та сучасні правові форми. Підстави виникнення прав на землю.
Матеріально- та процесуально-правові особливості передачі земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або користування.
Правові проблеми приватизації земельних ділянок.
Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на житловий будинок, будівлю або споруду: історичний аспект та сучасний стан правового регулювання.
Правові особливості передачі земельних ділянок державної власності у комунальну власність і комунальної - у державну власність.
Набувальна давність у земельному праві: ілюзія чи реальність.
Відчуження земельних ділянок на підставі цивільно-правових договорів: особливості змісту і укладення.
Конкурентний продаж земельних ділянок та прав на них: випадки проведення та особливості процедурного забезпечення.
Припинення прав на землю: достатність та доцільність умов, підстав та правових форм.
Правові засади вилучення, викупу та примусового відчуження земельних ділянок: спільне та відмінне.
Управління у галузі використання, відтворення та охорони земель як функція державних та недержавних інституцій.
Сучасний стан організаційно-правового забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель.
Правові та організаційні проблеми здійснення планування використання земель та землеустрою.
Правові прогалини та недоліки системи державного земельного кадастру. Правові та організаційні проблеми взаємодії інформаційних систем.
Правові проблеми організації охорони землі в Україні.
Ефективність перерозподілу земель як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.
Особливості здійснення моніторингу земель та моніторингу ґрунтів.
Проблеми здійснення контролю за використанням та охороною земель.
Державна землевпорядна експертиза: мета, ефективність, наслідки.
Розгляд земельних спорів як функція управління.
Юридична відповідальність за земельним законодавством: теоретико-правові підходи.
Проблеми ефективності адміністративної та кримінальної відповідальності за земельні правопорушення. Перспективи криміналізації та декриміналізації правопорушень в сфері використання та охорони земель.
Особливості майнової відповідальності за порушення норм земельного законодавства.
Проблеми реалізації земельно-правової, господарсько-правової та муніципально-правової відповідальності за земельні правопорушення.
Особливості кваліфікації деяких видів земельних правопорушень.
Проблеми законодавчого визначення приналежності земельних ділянок до земель сільськогосподарського призначення.
Особливості управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.
Принцип пріоритету земель сільськогосподарського призначення та особливості їх правової охорони.
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення в межах інших категорій земель: проблеми правового режиму.
Особливості використання меліорованих земель сільськогосподарського призначення, земель сільськогосподарського призначення у спеціальних сировинних зонах та зонах затоплення.
Класифікація земель сільськогосподарського призначення та особливості їх цільового призначення.
Особливості суб’єктного складу у відносинах з використання земель сільськогосподарського призначення.
Особливості та проблеми набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
Землі житлової та громадської забудови: склад та співвідношення з землями населених пунктів.
Планування територій населених пунктів: проблемні правові питання та перспективи вдосконалення. Проблеми співвідношення з іншими функціями управління у сфері використання та охорони земель житлової та громадської забудови.
Правові засади та проблеми набуття та використання земель житлової і громадської забудови на різних юридичних титулах.
Правові особливості використання земель житлової і громадської забудови для благоустрою.
Особливості правового режиму приміської та зеленої зони населеного пункту.
Проблеми встановлення та зміни меж населених пунктів.
Особливості оподаткування земель населених пунктів.
Правовий режим присадибних земельних ділянок та земельних ділянок для гаражного будівництва.
Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів, багатоквартирних житлових будинків та їх правовий режим.
Проблеми правового режиму земельних ділянок під поселеннями за межами населених пунктів.
Особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
Актуальні правові питання використання земель оздоровчого та рекреаційного призначення.
Землі історико-культурно призначення як основа правової охорони культурної та археологічної спадщини.
Землі водного фонду: юридичні особливості використання.
Землі лісогосподарського призначення: юридичні особливості використання.
Особливості здійсннення права загального користування на землях курортів.
Проблеми використання об"єктів та територій із подвійним правовим режимом.
Зони та смуги особливого правового режиму на землях водного фонду.
Юридичні особливості використання "штучно створених" земельних ділянок.
Землі спеціального призначення: проблеми класифікації та подвійність правового режиму.
Проблеми нормування, відведення та зонування земель спеціального призначення.
Перспективи розвитку правового режиму земель іншого спеціального призначення.
Правовий режим земель індустріальних парків.
Особливості правового режиму земель гірничодобувної промисловості.
Особливості правового режиму аеропортів.
Особливості правового режиму міжнародних автомобільних транспортних коридорів.
Особливості правового режиму земель нафтогазової промисловості.
Особливості правового режиму земель оборони.
Особливості правового режиму земель телекомунікаційного зв’язку.
Особливості правового режиму земель енергетики.
Особливості правового режиму земель космічного транспорту.
Особливості правового режиму земель річкового та морського транспорту.
V. ЛІТЕРАТУРА

Андрущенко А.А. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони земель: автореф. дис. к.ю.н. 12.00.07/ Андрущенко Аліна Анатоліївна; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 20 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Правове забезпечення екологічної безпеки у діяльності залізничного транспорту: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / У.В. Антонюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К., 2009. 20 с.
Балюк Г.І., Лисенко Я.О. Земельно-правова відповідальність: поняття, підстави, порядок притягнення. В кн. Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та інш.; за ред. В.В. Носіка. – К.: ВПЦ «Київ. університет». – 2008. – C. 312-316.
Балюк Г.І., Медведєва Н.П. Поняття, підстави та види юридичної відповідальності в земельному праві України. В кн. Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та інш.; за ред. В.В. Носіка. – К.: ВПЦ «Київ. університет». – 2008.
Батуринська М. М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України / М. М. Бахуринська; за ред. В. І. Андрейцева. – К.: Знання, 2010. – 230 с
Бевз О.В. Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населених місць): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.В. Бевз; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2013. 18 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Г.М. Беженар ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2007. 20 с.
Берлач А.І. Кримінологічна характеристика зловживань на ринку землі в Україні // Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: монографія / Кол. авторів за ред. В.І. Семчика. – К.: ТОВ «Вид-цтво «Юридична думка», 2006. – С.220-238.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Правовий режим земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / В.В. Бондар ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2008. 19 с.
Бондарчук Н.В. Правовий режим земель авіаційного транспорту України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Н.В. Бондарчук; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2011. 19 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Правове регулювання використання та охорони земель оздоровчого призначення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / І.Г. Булах ; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН УКраїни. Донецьк, 2010. 19 с.
Бусуйок Д. В Вплив земельної реформи на розвиток державного управління в галузі використання й охорони земель України наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. / Д. В. Бусуйок // Підприємництво, господарство і
Бусуйок Д. В. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю: Навч. посібник / За заг. ред. П.Ф. Кулинича. – К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – 185 с
Бусуйок Д. В. Державне управління у сфері раціонального використання й охорони земель: межі регулювання земельного та адміністративного права / Д. В. Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – No 6. – С. 95-97.
Бусуйок Д. В. Поняття державного земельного кадастру / Д. В. Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – No 11. – С. 78-80.
Бусуйок Д. В. Правове регулювання процедури здійснення державного управління у сфері використання і охорони земель / Д.В. Бусуйок // Часопис Київського університету права. – 2010. – No 3. – С. 210-214.
Бусуйок Д. Види органів державного управління земельним фондом / Діана Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – No 5. – С. 92-95.
Ващишин М.Я. Юридичні ознаки суперфіцію / М. Я.Ващишин // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 136-139.
Гавриш Н.С. Відповідальність за забруднення та засмічення ґрунтів в Україні. Автореф. дис. ... к.ю.н. – К., 2001. – 20 С.
Гальчинська Н.Ю. Правовий режим земель промислових зон в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Н.Ю. Гальчинська; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2011. 19 с.
Гапотченко Т.М. Особливості правового регулювання земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Т.М. Гапоненко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2007. 20 с.
Голованюк А.Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / А.Й. Голованюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2008. – 21 с.
Грабовець Н. О. Правове забезпечення основних видів земельно-кадастрової діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Н.О. Грабовець. – К., 2011. – 18 с.
Грабовець Н. О.Порівнянність даних державного земельного кадастру з даними про земельні ділянки інших кадастрів / Н.О. Грабовець // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – No 2(21). – С. 224-226.
Дайнега М.А. Правове регулювання меліорації земель сільскогоспоарського призначення в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / М.А. Дайнега; Кабінет Міністрів України; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К., 2012. 19 с.
Даниленко Б.В. Еколого-правове забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Б.В. Даниленко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2012. 19 с.
Державний контроль за дотриманням земельного та екологічного законодавства: стан, проблеми та шляхи вдосконалення: Матеріали між нар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17 червня 2008 р.). – К.: Вид-во „Юридична думка”, 2009. – 208 с.
Джавадов Х.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства (на опыте Украины, Азербайджана и России): Монография. – К.: Издательство «Юридична думка», 2009. – 272 с.
Донець О.В. Правовий режим земель історико-культурного призначення: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.В. Донець; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2010. 20 с.
Дудоров О.В., Мельник М.І. Кримінально-правова характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва // Вісник Верховного суду України – 2007. - № 12.- С.29-36.
Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / А.С. Євстігнєєв; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2009. 18 с.
Єлісєєва О.В. Правові засади припинення права приватної власності на земельну ділянку у випадку її конфіскації за рішенням суду// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – серія „Юридичні науки” – 2005.- №63-64.- С. 44-48.
Єрмоленко В. Правові проблеми добровільної відмови від земельної ділянки сільськогосподарського призначення / Володимир Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – No 7. – С. 116-119
Заєць О. І. Набуття прав на землю за земельним законодавством України. //Бюллетень Міністерства Юстиції України. – 2005. - № 11. - С. 35-45.
Заєць О. І. Правосуб”єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2003. - № 54. – С. 111-113.
Заєць О. І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2005. - № 63. – С. 9-13.
Заєць О. Онтологічні та екологічні аспекти добросусідства за земельним законодавством України // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2012. - № 92. - С. 28-31.
Заєць О.І. Земельно-правові аспекти судової експертизи земельної ділянки. // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2013 р., м. Київ, Україна) / Упор. к.ю.н. Головко Л.О. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – 268 с. - С. 217-219.
Заєць О.І. Особливості застосування законодавства у землевпорядній практиці. // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2013. – 468 с. - С. 150-152.
Заєць О.І. Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об”єктів природно-заповідного фонду України. //Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник / За ред. Краснової М.В. – К.: Алерта, 2012. – 760 с. – С. 498-509.
Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні. – Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”. – 2006. - 185 с.
Заєць О.І. Правові наслідки приватизації земельних ділянок громадянами у період шлюбу. //Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права: матеріали «круглого столу» (Харків, 6 грудня 2013 р.): зб. тез наук. доп./ за заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. ун-т «Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2013. – 336 с. – С. 123-126.
Заєць О.І. Правові проблеми діяльності суб’єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою. // Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права: Збірник матеріалів круглого столу (24 травня 2013 року) / за ред. Шульги М.В., Саннікова Д.В. – 2013. – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національна академія правових наук України.–157 с. –С.36-37.
Заєць О.І. Розвиток науково-правової думки про сучасну земельну реформу в Україні.// Розвиток науки земельного, аграрного, екологічного та природоресурсового права [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / За ред. Г.І. Балюк, М.В. Краснової, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка. – 2012. – Режим доступу http://law.univ.kiev.ua/science.html
Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (початок). // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - № 12. – С. 34-43.
Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (продовження). // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - № 2. – С.45-55.
Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (закінчення). // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - № 3. – С. 64-71.
Законодавче забезпечення запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні: круглий стіл від 17.12.2009р./ Верховна Рада України, Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. – К., 2010 – 52с.
Измайлов О.В. Ответственность за нарушение земельного законодательства: Автореф. дис. к.ю.н.. М., 1973. – 23 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Є.О. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2007. 18 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Н.Л. Ільїна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2008. 20 с.
Ільків Н.В. Суперфіцій як альтернативний спосіб набуття права на забудову земельної ділянки / Н.В. Ільків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2010. – No 2. – С. 117-127.
Інютіна О. Примусове припинення прав власників на землю / Олена Інютіна // Земельне право України. Теорія і практика. – 2008. – No 4. – С. 31-34
Коваленко Т. О. Ефективність законодавчого забезпечення державного контролю у сфері використання та охорони земель // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 10. – С. 51-59.
Коваленко Т. О. Звичаєво-правове регулювання земельних відносин на території України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 9. – С. 63-73.
Коваленко Т. О. Охорона земель при вирощуванні сільськогосподарських культур для виробництва біопалива: дефекти правового регулювання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Право”. – 2010. – Вип. 156. – С. 137-147.
Коваленко Т. О. Проблеми гарантування земельних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Право України. – 2006. – № 12. – С. 83-86.
Коваленко Т. О. Проблеми набуття права власності на землю суб’єктами аграрного підприємництва // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 8. – С. 54-67.
Коваленко Т. О. Прогалини в земельному праві України : поняття та сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 85. – С. 54-59.
Коваленко Т. О. Роль правового звичаю в забезпеченні ефективності правового регулювання земельних відносин // Право України. – 2010. – № 2. – С. 135-142.
Коваленко Т. О. Систематизація як засіб підвищення ефективності правового регулювання земельних відносин в Україні // Юридична Україна. – 2011. – № 3. – С. 75-80.
Коваленко Т. О. Якість земельно-правової термінології як умова ефективності земельного законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 9. – С. 82-92.
Коваленко Т.О. Правові аспекти прискорення приватизації земель у сільському господарстві України // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 57. – 2004. – С. 68-70.
Ковальчук Т. Г., Коваленко Т. О., Мірошниченко А. М. Проблеми ефективності правового забезпечення приватизації земель в Україні // Юридична Україна. – 2009. – № 2. – С. 63-68.
Ковтун О. М. Проблеми правового регулювання програмування використання та охорони земель / О.М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – No 1(20). – С. 57-63.
Ковтун О. М. Правові засади планування використання та охорони земель в Україні / О.М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – No 1(17). – С. 6-11.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Правові аспекти охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.М. Ковтун ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2008. 16 с.
Конишева О. Державний земельний кадастр – основна передумова охорони земель / Олена Конишева // Юридична Україна. – 2008. – No 11. – С. 84-86.
Кононов В.В. Правовий режим земель природно-захисних смуг в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / В.В. Кононов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2013. 15 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Контроль за охороною та використанням земель житлової та громадської забудови в містах України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / С. Д. Кравченко ; Нац. акад. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2010. 16 с.
Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М.В. Краснова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 439 с.
Краснова М.В. Старостенко Д.М. Землеустрій: поняття, правові форми, види, порядок здійснення та юридичне значення (Параграф 2, Роздій 11) // Земельне право України: підруч. / / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.; за ред. В.В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – с. 247-253 (511с.)
Краснова М.В. Старостенко Д.М. Межування земель: поняття, порядок здійснення та юридичне значення (Параграф 10, Розділ 11) // Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.; за ред. В.В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – С. 285-288 (511с.).
Крат В. Державна реєстрація прав на нерухомість: досвід та перспективи . В. Крат // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2012. - № 2. – С. 49 -54.
Кулинич П. Сільськогосподарське зонування земель в Україні: Правові проблеми / П. Кулинич // Право України. – 2012. - №7. – С. 50-56.
Кулинич П. Чи можна змінити кадастровий номер земельної ділянки / П. Кулинич // Юридичний вісник України. – 2012. - №34. – С. 7.
Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.06 / П.Ф. Кулинич; Національна академія наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2012. 39 с.
Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: монографія / П.Ф. Кулинич; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К.: Логос, 2011. 688 с.
Лебедєва Т.М. Правовий режим земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства: монографія / Т.М. Лебедєва (під ред. проф. М.В. Шульги); Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара. – Х., 2009. – 192с.
Лисанець О.С. Земельно-правовые основы огородничества граждан: монографія / О.С. Лисанец; Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. Х., ФИНН, 2011. 176с.
Лісова Т. В. Правове забезпечення землеустрою в Україні: Монографія / Лісова Т. В. – Х.: ЗАТ „Харківська друкарня No 16”, 2005. – 168 с.
Лісова Т. В. Управління в галузі використання й охорони земель: сучасні проблеми правового регулювання / Т. В. Лісова // Проблеми законності. – 2010. – Вип. 107. – С. 100-105.
Лісова Т. Сучасні проблеми управління в галузі використання й охорони земель / Тетяна Лісова // Юридична Україна. – 2009. – No 6. – С. 93-97.
Луняченко А.В. Земли сельскохозяйственнго назначения: правовий режим использования гражданами на праве собственности. – О.: Латетар, 2002. - 180с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Правовий режим національних природних парків України (на матеріалах Карпатського регіону України): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Х.М. Марич ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2007. 20 с.
Марусенко Р., Мірошниченко А. Урядовий проект Закону України «Про ринок земель: за чи проти?» // Юридична Україна. – 2008. - № 6. – С. 79-84.
Марусенко Р.І. Деякі аспекти впливу юридичної науки та законодавчої техніки на термінологічний апарат // Українська наукова термінологія. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки». - №3. – К., 2010. – С. 156-165.
Марусенко Р.І. Деякі проблеми правового режиму свердловин на воду // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. - №12 [Електронний ресурс] // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Марусенко Р.І. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Європейські перспективи. – 2013. - №4. - С. 151 -157.
Марусенко Р.І. Погляд на запровадження Державного земельного кадастру крізь призму принципів останнього // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2012 - Вип. 92. - С. 53 - 58.
Марусенко Р.І. Правові проблеми геодезичної основи державного земельного кадастру // Право та управління . -2012. – №2. – С. 473-478 [Електронний ресурс]// Режим доступу. – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Марусенко Р.І. Проблеми змісту земельно-кадастрової інформації як основи державного земельного кадастру // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2010. - Вип. 4(26). – С. 272-276.
Марусенко Р.І. Формулювання дефініцій у правовій доктрині та практиці законотворення // Право і громадянське суспільство. – 2012. - №1. [Електронний ресурс]// Режим доступу. – law.univ.kiev.ua/20121-journal.html
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Право власності садівницького товариства та його членів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р.О. Машуков ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2010. 20 с.
Мерзляк А. В. Земельний кадастр у структурі державного управління земельними ресурсами: монографія / А. В. Мерзляк, В. А. Боклаг. – Запоріжжя, 2008. – 100 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]// Вестник Тюменского государственного университета. - 2013. - № 3. Право. - С. 24-33.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 2 (3). - С.164-167
Мірошниченко А. М. Зобов’язальні права користування земельною ділянкою / А. М. Мірошниченко, А. І. Ріпенко // Право України. – 2012. – No 7. – С. 40-49
Мірошниченко А. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної земельними правопорушеннями // Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. / За ред. проф. І. Безклубого. – К., 2010. – Чис. V. – С.340-343.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Землевпорядний вісник України. - 2012. - № 2. - С.34-39.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Право України. - 2012. - № 7. - С.40-49.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] / А. Мірошниченко, А. Шаіпов // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – 2011. – Вип. 86. – С. 30-32.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] / А.М. Мірошниченко // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природо ресурсного права [Електронний ресурс] : Збірник наукових праць Круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / за ред. Г.І. Балюк, М.В. Краснової, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка. – 2012. – С. 340-344. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2012. - 392 с
Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. - К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2009. - 268 с.;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. - Дис. ... д.ю.н. ... 12.00.06. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. - 401 с.
Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алеута, 2013. – 544 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Вісник Вищої ради юстиції. - 2012. - № 4. - С.78-89.
Мірошниченко А.М., Попов Ю.Ю. Суб'єкт реєстрації земельних ділянок у світлі вимог Конституції України // Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. - Вип. 107. - С. 94-99.
Мірошниченко А.М., Правдюк В.М. Досвід Німеччини щодо оголошення об’єктів природно-заповідного фонду / А.М. Мірошниченко, В.М. Правдюк // Юридична Україна. – 2011.
· № 7. – С.42
·46.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - № 10 (84). - С. 60-71.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5 (127). - С.59-66.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права: матеріали до круглого столу 9 грудня 2011 року / За заг. ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. - Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2011. - С.163-174.
Мірошниченко І.М. Міжнародно-правові аспекти використання та охорони земель житлової та громадської забудови міст: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / І.М. Мірошниченко; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 16с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – Дис. к.ю.н. 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 206 с
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №12 (50). – С. 42-51.
Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 680 с.
Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта, 2013. – 512 с.
Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. - 520 с.;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]// Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - № 16 (3’2012). – 24 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - №3 (77). – С. 54-63.
Мовчан Р.О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: автореф. дис. к.ю.н. 12.00.08./ Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2009. – 20 с.
Настечко К. О. Оформлення прав на земельні ділянки: монографія / К. О. Настечко. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 240 с.
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Академія правових наук України (та ін.); Балюк Г.І. (та ін.); за ред. І.Г. Балюк, д-ра юрид. наук, проф. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 367с.
Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. - № 3. – С. 48-53.
Носік В.В. Правові і законодавчі аспекти протидії корупції у сфері земельних відносин в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005р. - № 8 (46). – С.26-32.
Носік В.В. Старостенко Д.М. Державна реєстрація прав на землю: поняття, зміст, порядок ведення, юридичне значення (Параграф 5, Розділ 11) // Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.; за ред. В.В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – С. 261-266. (511с.).
Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу. – Дис. д. ю. н. 12.00.06. – К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 354 с.
Носік В.В. Самовільне зайняття земельних ділянок: теорія і практика // Земельне право України. – 2006. - № 5. – С. 47-58.
Носік В.В. Юридична природа сучасного земельного права України // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2008. - № 7-8. – С. 50-58.
Оверковська Т.К. Правові засади охорони земель від забруднення та засмічення Дис. ... к.ю.н. 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008 р. – 213 с.
Ониськів О.М. Правовий режим земель смуг відведення залізниць в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О.М. Ониськів; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2012. 19 с.
Онищенко О.С. Правові засади інноваційного розвитку в сільськогому господарстві України: монографія / за заг.ред. В.І. Семчик. – К., 2010 – 455с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Правове регулювання використання та охорони земель рекреаційного призначення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Н. І. Палій ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К., 2011. 18с.
Петлюк Ю. С. Правові аспекти здійснення моніторингу земель в Україні / Ю. С. Петлюк // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – No 2(21). – С. 246-247.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Правовий режим земель оздоровчого призначення: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Ю.С. Петлюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К., 2009. 16 с. .
Правдюк В. М. Особенности использования сельскохозяйственных земель по целевому назначению / В.М. Правдюк // Строительная деятельность
· 2009.
· № 17(41).– С. 24
·27.
Правдюк В.М. До історії теоретико-правових засад поділу земель за цільовим призначенням в 1918
·1970 роках / В.М. Правдюк // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – № 1: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Правдюк В.М. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]/ В.М. Правдюк // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Правдюк В.М. Особливості застосування земельних і містобудівних норм при реалізації проекту будівництва котеджного містечка / В.М. Правдюк // Юридичний Журнал.
· 2008.
· № 2. – С. 108
·111.
Правдюк В.М. Поділ земель України за цільовим призначенням за законодавством України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / В.М. Правдюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2012. 20 с.
Правдюк В.М. Порівняльний аналіз правового забезпечення планування та зонування земель у деяких країнах Західної Європи та в Україні / В.М. Правдюк // Порівняльно-правові дослідження. – 2009. – № 2. – С. 142–148.
Правдюк В.М. Проблемні питання, які пов’язані із цільовим призначенням земель України / В.М. Правдюк // Економіка та право. – 2010.
· № 3. – С. 90–93.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови для благоустрою: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / А. І. Ріпенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К., 2010. 20 с.
Романюк М.З. Правовий режим земель оборони України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / М.З. Романюк; Кабінет Міністрів України; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К., 2013. 20 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Правовий режим земельних ділянок для садівництва громадян: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Д.В. Санніков ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2009. 19 с.
Саркисова Т.Б. Проблема имущественной ответственности за «прошлый ущерб», нанесенный земельным правонарушением в условиях инновационного развития экономики// Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Беларусь: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (21-22 окт. 2010 г., г. Минск) / ред кол.: И.Н. Колядко (гл. ред.) [и др.] – Минск: Позитив-центр, 2010. – С. 518-521.
Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06/ Саркісова Тамара Борисівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – 17 с.
Саркісова Т.Б. Земельно-правова відповідальність: поняття, підстави та порядок застосування / Саркісова Тамара Борисівна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. - №2. – С.121-130.
Саркісова Т.Б. Органи місцевого самоврядування як особливий суб’єкт земельного правопорушення: особливості юридичної відповідальності // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні. Тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів: ЛьвДУВС, 2008 р. – С. 202-205.
Саркісова Т.Б. Проблеми ефективності адміністративної відповідальності за земельні правопорушення / Саркісова Тамара Борисівна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. - № 8. – С. 88-98.
Світличний О. Зміст управлінських відносин у галузі земельних ресурсів у контексті оптимізації системи органів виконавчої влади / О. Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – No 9. – С. 115-118.
Світличний О. Сутність управлінської діяльності у сфері земельних ресурсів / О. Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – No 11. – С. 41-44.
Семенець О.С. Правове регулювання використання природних ресурсів для туризму в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / В.В. Кононов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2012. 18 с.
Сіряченко І.І. Правове регулювання цільового використання земель в межах населених пунктів України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / І.І. Сіряченко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2013. 20 с.
Скляр М.М. Правовий режим земель рекреаційного призначення: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / М.М. Скляр; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. К., 2012. 24 с.
Скрипник В. Вилучення земельних ділянок для суспільних потреб як особлива підстава припинення права власності / Володимир Скрипник // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – No 6. – с. 28-31
Слободянюк С.О. Місце та роль інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовій системі / С. Слободянюк // Держава і право. – Вип.. 52. – С. 281 – 287
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Адміністративно-правове регулювання режиму земель оборони: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / С.В. Слюсаренко ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. К., 2009. 20 с.
Снідевич О.С. Позов у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.С. Снідевич; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2011. 18 с.
Спєсівцев Д. Новий порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень / Д. Спєсівцев // Нотаріат для вас. – 2013. - №1-2. – С. 41-72.
Старостенко Д.М. Земельно-межова правосуб’єктність учасників земельно-приватизаційного процесу // Збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів / Упоряди. Денисюк В.В., Степановський О.Є., Чанишева А.Р., Матвійко М.В.. // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2006. – С. 224;
Старостенко Д.М. Межування земель як спосіб захисту прав на землю // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року, м. Київ / за ред. О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. – К.: КЮІ МВС України, 2004. – Ч.1 – С. 150-151.
Старостенко Д.М. Онтологічний аспект правового регулювання межування земель / Старостенко Діана Миколаївна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – 2004. – С. 161-164.
Старостенко Д.М. Основні форми правового регулювання земельно-межових відносин / Старостенко Діана Миколаївна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 12 (38). – С. 115 - 123.
Старостенко Д.М. Правове регулювання земельно-межових відносин по визначенню та оформленню меж земель, що забезпечують потреби суспільства в сфері національної безпеки // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (19-20 квітня 2007 року). – К.: „Промінь”, 2007. – С. 244-245.
Старостенко Д.М. Правове регулювання земельно-межових відносин щодо визначення та оформлення меж адміністративно-територіальних утворень / Старостенко Діана Миколаївна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - № 5 (67). - С. 184-191.
Старостенко Д.М. Правове регулювання розвитку земельно-межової компетенції державних органів / Старостенко Діана Миколаївна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - № 7-8 (81-82). - С. 99-105.
Старостенко Д.М. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення (Розділ 34) // Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М. В. Гребенюк [та інші]; за загальною ред. В.М. Єрмоленко. – К: Юрінком Інтер, 2010. – 557-573с. (608с.).
Старостенко Д.М. Правові аспекти визначення поняття „межування земель” / Старостенко Діана Миколаївна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 67-69. – 2005. – С. 30-33.
Старостенко Д.М. Правові проблеми розмежування повноважень органів влади та органів місцевого самоврядування в сфері розподілу та перерозподілу земель // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : Збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011 р.). – К.: ВГЛ "Обрій", 2011. – C. 173-178.
Старостенко Д.М. Формування земельно-межового законодавства на сучасному етапів реформування земельних правовідносин / Старостенко Діана Миколаївна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - № 6 (56). - С. 96 – 104.
Ткаченко О.М. Право користування курортними, лікувально-оздоровчими та рекреаційними зонами: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.М. Ткаченко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 1999. 16 с.
Федотова О.С. Правовий режим земель річкового та морського транспорту України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.С. Федотова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2013. 16 с.
Холод В.В. Визнання права власності на реконструйоване нерухоме майно та особливості судового розгляду справ цієї категорії: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Холод В.В.; Нац. академія прав. наук України, НДІ приват. Права і підприємництва. – К, 2012. – 20с.
Шараєвська Т.А. Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні: автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06/ Шараєвська Тетяна Анатоліївна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2013. 19 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні та інших державах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О.М. Шмигова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2010. 20 с.
Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування. Дис. к.ю.н. 12.00.08. – Х.: Національний університет внутрішніх справ МВС України, 2004. – 207 с.
Шульга М. Юридичні засади державної реєстрації земельних ділянок та земельних прав / М. Шульга // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2012. - № 3. – С. 55 -61.

Рекомендовані Інтернет-сайти:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Список рекомендованої літератури із земельного права;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сторінка Державного агентства земельних ресурсів України, містить земельне законодавство;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сторінка Верховного Суду України, містить узагальнення судової практики, у тому числі із земельних спорів;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сторінка Вищого господарського суду України, в тому числі із земельних спорів;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - сторінка Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, містить судову практику, у тому числі із земельних спорів;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Єдиний державний реєстр судових рішень.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Сайт земельного законодавства та практики.


VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Конституція Автономної Республіки Крим. Затверджена Законом України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 43.
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – Ст. 198.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
Господарський процесуальний кодекс України від 16 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в редакції Закону Української РСР від 19 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 13. – Ст. 178.
Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.
Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.
Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 52. – Ст. 683.
Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 50. - ст.676.
Закон України "Про залізничний транспорт" від 04.07.96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - ст. 183.
Закон України "Про заставу" від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 47. - ст.642.
Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.02.92 // Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 20. -ст.272.
Закон України “Про цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 124.
Закон України “Про карантин рослин” від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 34. – Ст. 352.
Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 8 квітня 1993 р. № 30-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 247.
Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 22 травня.
Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.
Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.
Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.
Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – Ст. 446.
Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.
Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст. 91.
Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 21. – Ст. 152.
Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.
Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 27. – Ст. 198.
Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
Закон України “Про космічну діяльність” від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 1. – Ст. 2.
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
Закон України “Про електроенергетику” від 16 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 1. – Ст. 1.
Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 30-31. – Ст. 194.
Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.
Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.
Закон України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” від 11 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 4. – Ст. 33.
Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 46.
Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.
Закон України “Про гідрометеорологічну діяльність” від 18 лютого 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 16. – Ст. 95.
Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” від 18 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 18. – Ст. 139.
Закон України “Про війська Цивільної оборони України” від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 19. – Ст.172.
Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.
Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.
Закон України “Про угоди про розподіл продукції” від 14 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 44. – Ст. 391.
Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 50. – Ст. 433.
Закон України "Про концесії" від 14.07.99 // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 41, ст.372
Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 4. – Ст. 25.
Закон України “Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 11. – Ст. 90.
Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 13. – Ст. 99.
Закон України “Про мисливське господарство і полювання” від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 18. – Ст. 132.
Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.
Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності ” від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.
Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.
Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.
Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 248.
Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки” від 21 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. – Ст. 405.
Закон України “Про оборону України” в редакції Закону України від 5 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 49. – Ст. 420.
Закон України “Про курорти” від 5 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 50. – Ст. 435.
Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.
Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” від 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 28. – Ст. 135.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.
Закон України “Про стандартизацію” від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.
Закон України “Про підтвердження відповідності” від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 169.
Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 170.
Закон України “Про нафту і газ” від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 50. – Ст. 262.
Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.
Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 112.
Закон України “Про Генеральну схему планування території України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
Закон України “Про альтернативні джерела енергії” від 20 лютого 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 24. – Ст. 155.
Закон України “Про Державну прикордонну службу України” від 3 квітня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208.
Закон України “Про особисте селянське господарство” від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 29. – Ст. 232.
Закон України “Про землеустрій” від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 282.
Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.
Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.
Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
Закон України “Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 363.
Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" від 05.06.03 // Відомості Верховної Ради України - 2003.- № 38. - ст.314.
Закон України “Про оренду землі” в редакції Закону України від 02 жовтня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.
Закон України "Про використання земель оборони" від 27.11.03 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 14. - ст.209.
Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 267.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – Ст. 492.
Закон України “Про екологічну мережу України” від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 502.
Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст.471.
Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 01.07.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51, ст.553.
Закон України “Про теплопостачання” від 2 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 28. – Ст. 373.
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.
Закон України “Про дозвільну діяльність в сфері господарської діяльності” від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – Ст. 483.
Закон України “Про благоустрій населених пунктів” від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 49. – Ст. 517.
Закон України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” від 8 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 555.
Закон України “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року” від 18 жовтня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 1. – Ст. 17.
Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” від 1 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 12. – Ст. 101.
Закон України “Про карантин рослин” в редакції Закону України від 19 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 19-20. – Ст. 167.
Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 21. – Ст. 170.
Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 29. – Ст. 389.
Закон України “Про газ (метан) вугільних родовищ” від 21 травня 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 40. – Ст. 578.
Закон України “Про прикордонний контроль” від 5 листопада 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 6. – Ст. 46.
Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” від 1 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 527.
Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.
Закон України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів” від 9 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 1. – Ст. 1.
Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 7 жовтня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 9. – Ст. 58.
Податковий кодекс від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13 / № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.
Закон України “Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва” від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 18. – Ст. 121.
Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” від 21 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 26. – Ст. 218.
Закон України “Про інформацію” в редакції Закону України від 13 січня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 313.
Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13 січня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17 лютого 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 43. – Ст. 343.
Закон України “Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів” від 17 лютого 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 37. – Ст. 371.
Закон України “Про центральні органи виконавчої влади” від 17 березня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385.
Закон України “Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах” від 17 березня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 400.
Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року” від 21 квітня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 44. – Ст. 457.
Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 47. – Ст. 532.
Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536.
Закон України “Про безоплатну правову допомогу” від 6 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
Закон України “Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим” від 16 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 2-3. – Ст. 3.
Закон України “Про Державний земельний кадастр” від 7 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 8. – Ст. 61.
Закон України “Про Загальнодержавну цільову програму “Питна вода України на 2011 – 2020 роки” в редакції Закону України від 20 жовтня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 24. – Ст. 247.
Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44 – 45, № 46 – 47, № 48. – Ст. 552.
Закон України “Про громадські об’єднання” від 22 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370.
Закон України “Про морські порти” від 17 травня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1729.
Закон України “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року” від 24 травня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 40. – Ст. 1800.
Закон України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки” від 7 червня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 50. – Ст. 1955.
Закон України “Про адміністративні послуги” від 6 вересня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 76. – Ст. 3067.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності” від 6 вересня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 78. – Ст. 3152.
Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3589.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3591.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3592.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93. – Ст. 3766.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 95. – Ст. 3845.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 95. – Ст. 3846.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93. – Ст. 3767.
Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища” від 29 жовтня 1992 р. № 2751-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 46. – Ст. 637.
Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.
Постанова Верховної Ради України “Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля” від 4 листопада 2004 р. № 2169-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 72.
Постанова Верховної Ради України “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання” від 4 грудня 2007 р. № 4-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51. – Ст. 533.
Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України” від 6 жовтня 2009 р. № 1630-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 49. – Ст. 743.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Світязької сільської ради Шацького району Волинської області про офіційне тлумачення терміна “передача”, який вживається у підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України “Про податок на додану вартість” (справа про тлумачення терміна “передача земельних ділянок”). Справа № 1-5/2004 від 5 лютого 2004 р. № 2-рп/2004 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками). Справа № 1-17/2005 від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту http:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів „а”, „б”, „в”, „г” статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України. Справа № 1-6/2010 від 1 квітня 2010 р. № 10-рп/2010 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування). Справа № 1-9/2009 від 16 квітня 2009 р. № 7-рп/2009 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Указ Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 3 жовтня 1992 р. № 493/92 // Збірник указів Президента України. – 1992. – № 4.
Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997 р. № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11.
Указ Президента України “Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій” від 26 березня 1999 р. № 284/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 13. – Стор. 10.
Указ Президента України “Про заходи, щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 9 лютого 2001 р. № 80/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7. – Ст. 270.
Указ Президента України “Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року” від 19 грудня 2003 р. № 1467/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2759.
Указ Президента України “Питання Національного інституту стратегічних досліджень” від 16 грудня 2002 р. № 1158/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 51. – Ст. 2285.
Указ Президента України “Питання Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України” від 6 березня 2006 р. № 201/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 10. – Ст. 608.
Указ Президента України “Про охорону суверенних прав України в межах виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу у північно-західній частині Чорного моря” від 5 жовтня 2009 р. № 801/2009 // Офіційний вісник Президента України. – 2009. – № 31. – Ст. 1029.
Указ Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України” від 6 квітня 2011 р. № 382/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1221.
Указ Президента України “Про Положення про Державну службу геології та надр України” від 06 квітня 2011 р. № 391/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1228.
Указ Президента України “Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження” від 6 квітня 2011 р. № 393/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1230.
Указ Президента України “Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України” від 6 квітня 2011 р. № 399/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1234.
Указ Президента України “Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України” від 06 квітня 2011 р. № 400/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1235.
Указ Президента України “Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України” від 06 квітня 2011 р. № 403/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1237.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України” від 06 квітня 2011 р. № 406/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1240.
Указ Президента України “Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України” від 06 квітня 2011 р. № 408/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1241.
Указ Президента України “Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України” від 8 квітня 2011 р. № 439/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1247.
Указ Президента України “Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів” від 8 квітня 2011 р. № 440/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1248.
Указ Президента України “Питання Державного космічного агентства України” від 8 квітня 2011 р. № 442/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1250.
Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів” від 8 квітня 2011 р. № 444/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1252.
Указ Президента України “Про Державне агентство земельних ресурсів України” від 8 квітня 2011 р. № 445/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1253.
Указ Президента України “Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті” від 8 квітня 2011 р. № 447/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1255.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України” від 6 квітня 2011 р. № 452/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1258.
Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України” від 13 квітня 2011 р. № 453/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1259.
Указ Президента України “Про Положення про Державну екологічну інспекцію України” від 13 квітня 2011 р. № 454/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1260.
Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України” від 13 квітня 2011 р. № 455/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1261.
Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України” від 13 квітня 2011 р. № 456/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1262.
Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України” від 13 квітня 2011 р. № 458/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1264.
Указ Президента України “Про Державну інспекцію сільського господарства України” від 13 квітня 2011 р. № 459/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1265.
Указ Президента України “Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України” від 13 квітня 2011 р. № 464/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1270.
Указ Президента України “Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів” від 13 квітня 2011 р. № 465/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1271.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України” від 13 квітня 2011 р. № 467/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1273.
Указ Президента України “Про Державне агентство рибного господарства України” від 16 квітня 2011 р. № 484/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 31. – Ст. 1324.
Указ Президента України “Про Міністерство аграрної політики та продовольства України” від 23 квітня 2011 р. № 500/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 31. – Ст. 1326.
Указ Президента України “Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України” від 31 травня 2011 р. № 633/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1665.
Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року “Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України” від 8 червня 2012 р. № 389/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1749.
Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 р. “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” від 8 червня 2012 р. № 390/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1750.
Указ Президента України “Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій” від 16 січня 2013 р. № 20/2013 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 2. – Ст. 63.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення” від 10 серпня 1992 р. № 459 // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. – № 9. – Ст. 217.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” від 19 квітня 1993 р. № 284 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – Ст. 324.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про моніторинг земель” від 20 серпня 1993 р. № 661 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення” від 12 грудня 1994 р. № 827 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 2. – Ст. 42.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" від 23 березня 1995 року № 213. //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213-95-п.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку” від 27 липня 1995 р. № 554 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 10. – Ст. 252.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Санітарних правил в лісах України” від 27 липня 1995 р. № 555 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)" 12.10.95 № 801. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/801-95-п.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення 23.11.95 № 935. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/935-95-п.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил охорони ліній електрозв’язку" 29.01.96 № 135. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/135-96-п.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них” від 8 травня 1996 р. № 486 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні” від 12 червня 1996 р. № 642 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” від 17 вересня 1996 р. № 1147 // Зібрання Постанов Уряду України. – 1996. – № 18. – Ст. 505.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил охорони електричних мереж" 04.03.97 № 209 // Офіційний вісник України. - 1997 р. № 10, стор. 28.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними" 14.04.97 № 347 // Офіційний вісник України. - 1997 р. № 16, стор. 80.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу” від 28 червня 1997 р. № 637 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 27. – Ст. 65.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню" 17.11.97 № 1279 // Офіційний вісник України. - 1997 р. № 47, стор. 40.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16 лютого 1998 р. № 174 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 7. – Ст. 258.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” від 30 березня 1998 р. № 391 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 91.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України” від 21 квітня 1998 р. № 521 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 16. – Ст. 600.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів" 18.12.98 № 2024 // Офіційний вісник України. - 1998 р. № 51 від 08/01/1999, стор. 31.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про прикордонний режим" 27.07.98 № 1147 // Офіційний вісник України. - 1998 р. № 30 від 13/08/1998, стор. 33.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки” від 18 липня 1998 р. № 1122 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 29. – Ст. 57.
Постанова Кабінету Міністрів України від “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” від 3 серпня 1998 р. № 1198 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. – Ст. 41.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів” від 3 серпня 1998 р. № 1216 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. – Ст. 90.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків” від 4 лютого 1999 р. № 140 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 5. – Ст. 5.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову" 23.04.99 № 672 // Офіційний вісник України. - 1999 р. № 17 від 14/05/1999, стор. 35.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях” від 15 лютого 1999 р. № 192 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 31.– Ст. 131.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів” від 8 квітня 1999 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 14. – Ст. 579.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 16 серпня 1999 р. № 1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 168.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” від 1 листопада 1999 р. № 2034 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – Ст. 66.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок охорони геодезичних пунктів" 19.07.99 № 1284 // Офіційний вісник України. - 1999 р. № 29 від 06/08/1999, стор. 85.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення селянського (фермерського) або особистого підсобного господарства" 24.01.00 № 118 // Офіційний вісник України. - 2000 р. № 4 від 11/02/2000, стор. 19
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)" 24.01.00 №119.// Офіційний вісник України. - 2000 р. № 4 від 11/02/2000, стор. 21.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України” вiд 14 липня 2000 р. № 1127 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – Ст. 1121.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків" 31.01.01 № 87 // Офіційний вісник України. - 2001 р. № 5 від 16/02/2001, стор. 63.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня” від 16 листопада 2001 р. № 1567 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2100.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини" 28.12.01 № 1768 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 1 від 18/01/2002, стор. 77.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269” (Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення у новій редакції) від 29 березня 2002 р. № 431 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 741.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні” від 19 серпня 2002 р. № 1217 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1612.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб" 11.04.02 № 502 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 15 від 26/04/2002, стор. 87, стаття 818.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів" 16.11.02 № 1747 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 47 від 06/12/2002, стор. 96, стаття 2135.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)" 04.02.04 № 122 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 5 від 20/02/2004, стор. 39, стаття 241.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" 26.05.04 № 677 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 21 від 11/06/2004, стор. 44, стаття 1425.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення" 25.08.04 № 1094 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 34 від 10/09/2004, стор. 52, стаття 2261.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового договору оренди землі" 03.03.04 № 220 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 9 від 19/03/2004, стор. 30, стаття 527.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” від 24 березня 2004 р. № 368 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12. – Ст. 740.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" 04.03.04 № 266 // Офіційний вісник України 2004 р. № 10 від 26/03/2004, стор. 127, стаття 596.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду" 12.07.05 № 557 // Офіційний вісник України. - 2005 р. № 28 від 29/07/2005, стор. 42, стаття 1631.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил відтворення лісів” від 1 березня 2007 р. № 303 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 16. – Ст. 589.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів” від 12 травня 2007 р. № 724 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37. – Ст. 1478.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” від 23 травня 2007 р. № 761 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39. – Ст. 1550.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів” від 20 червня 2007 р. № 848 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 46. – Ст. 1885.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 19 березня 2008 р. № 212 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 23. – Ст. 686.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту” від 17 квітня 2008 р. № 365 // Офіційний вісник України. – 2008. – 31. – Ст. 976.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 3 вересня 2008 р. № 790 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 68. – Ст. 2279.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 10 вересня 2008 р. № 843 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 72. – Ст. 2427.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у галузі цивільної авіації та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 8 жовтня 2008 р. № 895 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 78. – Ст. 2609.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат” від 22 жовтня 2008 р. № 929 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 81. – Ст. 2735.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин” від 30 жовтня 2008 р. № 947 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 84. – Ст. 2820.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель” від 17 грудня 2008 р. № 1098 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 98. – Ст. 3236.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)” від 27 грудня 2008 р. № 1139 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 100. – Ст. 3330.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 27 грудня 2008 р. № 1164 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 4. – Ст. 99.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 14 січня 2009 р. № 16 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 4. – Ст. 100.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типової форми заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки" від 18.02.09 № 113 // Офіційний вісник України . – 2009. - № 12 від 27.02.2009.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності"від 22.04.09 № 381 // Офіційний вісник України . – 2009. - № 30 від 30.04.2009.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року” від 7 жовтня 2009 р. № 1307 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 94. – Ст. 3216.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про містобудівний кадастр” від 25 травня 2011 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1673.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) від 23 листопада 2011 р. № 1278 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1278-2011-п.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод” від 8 жовтня 2012 р. № 963 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 81. – Ст. 3257.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням, охороною і відтворенням державного мисливського фонду, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів” від 23 січня 2013 р. № 31 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 7. – Ст. 242.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення)” від 14 квітня 1995 р. № 67 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” від 19 червня 1996 р. № 173 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Т. 5. – Ч. 1. – К., 1996. – С. 6 – 94.
Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я України “Про Порядок проведення комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин” від 18 жовтня 2001 р. № 315/376/412 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 46. – Ст. 2053.
Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України “Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України” від 24 грудня 2001 р. № 226 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля” від 27 лютого 2002 р. № 88 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 631.
Наказ Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження Положення про громадських мисливських інспекторів” від 1 березня 2002 р. № 27 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 13. – Ст. 683.
Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України “Про затвердження Типового положення про технічний комітет стандартизації” від 20 травня 2002 р. № 298 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 29. – Ст. 1398.
Наказ Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження Положення про Українську державну лісонасіннєву інспекцію” від 10 липня 2003 р. № 124 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 38. – Ст. 2042.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля” від 18 грудня 2003 р. № 168 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 357.
Наказ Міністерства аграрної політики України “Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення” від 26 лютого 2004 р. № 51 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 922.
Наказ Держкомзему України "Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації" від 03.12.04 р. № 391 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 51 від 06/01/2005, стор. 326, стаття 3406.
Наказ Держкомзему "Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства" 14.12.04 № 407 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 52 від 14/01/2005, книга 2, стор. 525, стаття 3463.
Наказ Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України” вiд 27 грудня 2004 р. № 278 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – Ст. 680.
Наказ Держкомзему України "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок" від 04.01.05 № 1 // Офіційний вісник України. - 2005 р. № 4 від 11/02/2005, стор. 100, стаття 236.
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України” від 10 квітня 2006 р. № 105 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 31. – Ст. 2276.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про внесення змін до Методики визначення розмінів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства” від 4 квітня 2007 р. № 149 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 31. – Ст. 1265.
Наказ Держкомзему України"Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12.12.2003 р. № 312" від 28.04.2009 р. № 205. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження положень про територіальні органи Держекоінспекції України” від 4 листопада 2011 р. № 429 (включаючи Положення про морські екологічні інспекції) // Офіційний вісник України. – 2011. – № 92. – Ст. 3359.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі” від 23 грудня 2011 р. № 770 (зі змінами від 20 листопада 2012 р.) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Положення про територіальні органи Держсанепідслужби України” від 19 січня 2012 р. № 34 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 23. – Ст. 891.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони” від 24 лютого 2012 р. № 83 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 23. – Ст. 894.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження положень про територіальні органи Держземагенства” від 10 травня 2012 р. № 258 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1780.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містять перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 2 жовтня 2012 р. № 483 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 81. – Ст. 3291.
Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства від 25 лютого 2013 року  № 132 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України «Про затвердження Порядку консервації земель» від 26 квітня 2013 року № 283. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
ДСТУ 2156 – 93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення. – Затверджено наказом Держстандарту України від 27 грудня 1993 р. № 27. – Видання офіційне. – Держстандарт України, 1994. – 31 с.
ДСТУ 3891-99 Безпеки у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять; Чинний від 01.01.00. – К.: Держстандарт України, 1999. – 21 с.
Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019 – 2001. Видання офіційне. К.: Держстандарт України, 2002. – С. 16.
ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя грунта для землевания // Охрана природы. Почвы. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 17-21.
ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения. – М.: “Издательство стандартов”, 1984. – 9 с.
ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. – М.: “Издательство стандартов”, 1985. – 16 с.
ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов // Охрана природы. Земли. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 51-53.
ГОСТ 17.5.3.03-80. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации // Охрана природы. Земли. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 54-58.
ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель // Охрана природы. Земли. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 59-69.
ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию // Охрана природы. Земли. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 70-75.
ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя грунта при проведении земляных работ // Охрана природы. Земли. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 76-80.
ГОСТ 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения. – М.: “Издательство стандартов”. – 1987. – 8 с.
ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 3 с.
ГОСТ 26640-85. Земли. Термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1986. – 8 с.
ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень // Пожежна безпека. Протипожежні вимоги в галузі проектування і будівництва. – Т. 4. – Київ, 1998. – С. 189-220.
ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Видання офіційне. – К.: Держбуд України, 2004. – 56 с.
ДБН А.2.2–3–2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, затверджені наказом Державного комітету з будівництва та архітектури від 20 січня 2004 р. № 8 // Інформаційний бюлетень Держбуду України. – 2004. – № 5.
ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. – Затверджені наказом Держбуду України від 30 вересня 1999 р. № 236. – К.: Укрархбудінформ, 1999. – 22 с.
ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. – Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 5 жовтня 1994 р. № 48. – Видання офіційне. – К.: Видавництво “Укрархбудінформ”, 1994. – 29 с.
ДБН Б.1-2-95. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України // Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. – Київ, 1996. – 15 с.
ДБН Б.1-3-97. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів // Держбуд України. – Київ, 1997. – 37 с.
ДБН Б.2.4.1-94. Планування і забудова сільських поселень // Пожежна безпека. Протипожежні вимоги в галузі проектування і будівництва. – Т. 4. – Київ, 1998. – С. 164-176.
ДБН Б.2.4-2-94. Планування і забудова сільських поселень. Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень // Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. – Київ, 1994. – 37 с.
ДБН Б.2.4-3-95. Планування і забудова сільських поселень. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств. – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1995. – 55 с.
ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова сільських поселень. Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. – К.: Держкоммістобудування України, 1997. – 27 с.
ДБН В 2.2.5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. – К.: Держкоммістобудування, 1998. – 80 с.
ДБН В.2.2-7-98. Будинки та споруди. Будівлі і споруди по зберіганню мінеральних добрив та засобів захисту рослин. – К.: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 1998. – 14 с.
ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж // Київ: Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики України, 1999. – 20 с.
ВСН 43-85. Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования. – Госгражданстрой. – М.: Стройиздат, 1988. – 8 с.
ВСН 38-82. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов: (ВСН 38-82/ Госграждансрой). – Стройиздат: Москва, 1984. – 52 с.
РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР: (РСН 341-86/Госстрой УССР). – Государственный комитет Украинской ССР по делам строительства, 1986. – 16 с.
ДБН В. 2.2.5-97 Захисні споруди цивільної оборони. – На заміну СНіП ІІ-11-77. Видання офіційне. – К.: Держкоммістобудування, 1998. – 80 с.
СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. – Утвержденны 5 ноября 1971 года. – М.: Издательство литературы по строительству, 1972. – 97 с.
СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. – Утверждены постановлением Госстроя СССР от 19 сентября 1985 года № 154. – Издание официальное. – М.: Центральный институт типового проектирования (ЦИТП) Госстроя СССР, 1986. – 20 с.
СНиП 11-7-81 Строительство в сейсмических районах. – Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам гражданского строительства от 15 июня 1981 года № 94. – М.: Сторйстандарт, 1982. – 48 с.
СНиП 11-12-77 Защита от шума. – Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 июня 1977 года № 72. – М.: Стройиздат, 1978. – 49 с.
Оціночні показники санітарного стану ґрунтів населених місць. – Затверджені 7 липня 1977 р. – № 1739-77 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. У 6 т. Під заг. ред. проф. А. М. Сердюка. Т. 5. Ч. 1. – К.: МОЗ, Головне санітарно-епідеміологічне управління, 1996. – С. 276-281.
Лікувальні пляжі. Санітарні правила влаштування, обладнання та експлуатації. – Введені в дію з 1 січня 1987 р. // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 141-169.
Орієнтовно допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунтах (ОДК). – Затверджені 10 червня 1981 р. – № 2402-81 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 284-285.
Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання і водопроводів господарсько-питного призначення. – Затверджене 18 грудня 1982 р. – № 2640-82 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. – Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 250-267.
Санітарні правила влаштування і утримання полігонів для твердих побутових відходів. – Затверджені 16 травня 1983 р. – № 2811-83 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 187-197.
Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електричного поля, що створюється повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової частоти. – Затверджені 28 лютого 1984 р. – № 2971-84 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. – Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 227-243.
Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ГДК) № 3210-85. – Затверджені 1 лютого 1985 р.. – № 3210-85 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 282-283.
Гранична кількість накопичення токсичних промислових відходів на території підприємства (організації). – Затверджені 2 лютого 1985 р. – № 3209-85 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 254-261.
Гранична кількість токсичних промислових відходів, що допускається для складування в накопичувачах (на полігонах) твердих побутових відходів (нормативний документ). – Затверджені 30 травня 1985 р. – № 3897-85 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 267-275.
ОДК хімічних речовин у ґрунті. – Затверджені 10 червня 1986 р. – № 2402-81 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 284-285.
Санітарні норми допустимих концентрацій (ГДК) хімічних речовин у ґрунтах. – Затверджені Наказом Головного санітарного лікаря СРСР від 30 жовтня 1987 р. – № 4433-87 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 263-264.
СанПиН 42-128-4690-88. Санітарні правила утримання території населених місць. – Затверджені 5 серпня 1988 р. – № 4690-88 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 171-186.
СанПиН 42-128-4948-89 Санітарні норми допустимих рівнів інфразвуку та назькочастотного шуму на території житлової забудови. – Затверджені 24 січня 1989 р. № 4948-89 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. – Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 235-242.
СанПиН № 5.02-12/Н. Санітарні правила і норми розміщення, влаштування та експлуатації малих ферм для утримання тварин (худоби, птиці, звірів) у населених пунктах Української РСР. – Затверджені 12 липня 1989 р. // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. – Т. 5. – ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 210-226.
Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів. – Затверджені 19 червня 1996 р. – № 172 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 110-140.
Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. – Затверджені 19 червня 1996 р. – № 173 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 6-93.
Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. – Затверджені 1 серпня 1996 р. – № 239 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 286-307.
Норми радіаційної безпеки України. – Затверджені 1 грудня 1997 р. – № 62 (НРБУ-97) // Державні гігієнічні нормативи. – Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепідемнагляду МОЗ України, 1997. – 121 с.
Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. - Затверджені 3 серпня 1998 р. – № 1 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. Т. 9. Ч. 1. / Ред. Головний державний санітарний лікар України О. О. Бобильова. – Київ, 1999. – С. 77 – 189.
ДСанПіН 2.2.7. 029-99. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення класу їх небезпеки для здоров’я населення. – Затверджені 1 липня 1999 р. – № 29. – Київ. – 1999. – 39 с.
Щодо затвердження ДБН А.2.2. – 1 – 2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування: Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 15 грудня 2003 р. № 214 // Поточний архів Державного комітету України з будівництва та архітектури за 2003 р.
Постанова Держбуду СРСР СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. 30.03.73 № 45 // Бюллетень строительной техники. – 1973. - № 6. – С. 15-16.
Постанова Держбуду СРСР СН 455-73. Нормы отвода земель для предприятий рыбного хазяйства. 29.12.73 № 270 // Бюллетень строительной техники. – 1974. - № 7. – С.22-23.
Постанова Держбуду СРСР СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов. 28.12.73 № 256 // Бюллетень строительной техники. – 1974. - № 3 – С. 23-24.
Постанова Держбуду СРСР СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов. 16.01.74. – М.: .: Стройиздат, 1974. – 5 с.
Постанова Держбуду СРСР СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. 25.03.74 № 49 // Бюллетень строительной техники. – 1974. - № 7. – С. 24-25.
Постанова Держбуду СРСР СН 461-74. Нормы отвода земель для линий святи. 03.06.74 // Бюллетень строительной техники. – 1974. - № 12. – С. 11-12.
Постанова Держбуду СРСР СН 462-74. Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин. 05.06.74 № 116 // Бюллетень строительной техники. – 1974. - № 11. – С. 10-11.
Постанова Держбуду СРСР СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог. 19.12.74 № 248 // Бюллетень строительной техники. – 1975. - № 3. – С. 11-18.
Постанова Держбуду СРСР СН 468-74. Нормы отвода земель для железных дорог. 19.12.74 № 247 // Бюллетень строительной техники. – 1975. - № 3. – С. 21-24.
Постанова Держбуду СРСР СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы. 18.03.85 № 30 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Конвенція про відкрите море, 1958 р., Женева (дата ратифікації СРСР 20 жовтня 1960 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_180.
Конвенція про континентальний шельф, 1958 р., Женева (дата ратифікації СРСР 20 жовтня 1960 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_179.
Конвенція про територіальне море, та прилеглу зону, Женева, 1958 р. (дата ратифікації СРСР 20 жовтня 1960 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_178.
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як природне середовище водоплавних птахів, Рамсар, 1971 г. (Україна бере участь з 29 жовтня 1996 р.)// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_031.
Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів та в їх надрах ядерної зброї та іншої зброї масового знищення, Лондон, Москва, Вашингтон, 1971 р. (дата депонування ратифікаційної грамоти 18 травня 1972 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_385.
Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, Париж, 1972 р. (дата ратифікації Україною 04 жовтня 1988 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_089.
Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права, Монтего Бей, 1982 р. (дата приєднання України 03 червня 1999 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_057.
Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку, Ріо-де-Жанейро, 1992 р. (ратифікації/ приєднання не потребує) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_455.
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення, Бухарест, 1992 р. (дата ратифікації Україною 04 лютого 1994 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_065.
Конвенція про захист морського середовища району Балтійського моря, Гельсінкі, 1992 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987_009.
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, Орхус, 1998 р. (дата ратифікації Україною 06 липня 1999 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_015.
Європейська ландшафтна конвенція, Флоренція, 2000 р. (дата ратифікації Україною 07 вересня 2005 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_154.
Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат, Київ, 2003 р. (дата ратифікації Україною 07 квітня 2004 р.) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Пленуму Верховного Суду України “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 31 березня 1995 р. № 4 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного суду № 5 від 25травня 2001 р., № 1 від 27 лютого 2009 р.) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди” від 29 лютого 1996 р. № 02-5/95 (із змінами, внесеними згідно з роз’ясненнями Вищого арбітражного суду України № 02-5/445 від 18листопада 1997 р., № 02-5/433 від 13 листопада 1998 р., № 02-5/618 від 06 листопада 2000 р.) // http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/205/.
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ” від 16 квітня 2004 р. № 7 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля” від 10 грудня 2004 р. № 17 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Офіційний лист Верховного Суду України “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 29 жовтня 2008 р. № 19-3767/0/8-08 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 01 січня 2010 р. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рекомендації президії Вищого господарського суду України “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 02 лютого 2010 р. № 04-06/15 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Лист Вищого господарського суду “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 23 червня 2010 р. № 05-05/357 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 17 травня 2011 р. № 6 (із змінами і доповненнями) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Лист Вищого господарського суду “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 11 червня 2012 р. № 01-06/805/2012 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Лист Вищого господарського суду “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” 22 січня 2013 р. № 01-06/84/2013 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

 Порядкові номери джерел відповідають номерам у списку літератури.

13PAGE \* MERGEFORMAT14415
Заголовок 1,заголовок 1сђ Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 8891219
    Размер файла: 623 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий