технология программирования(с интернета)


COM-технология принципі бойынша құрылған бағдарламалық жабдықтың ерекшеліктері? Бағдарламалар әр түрлі тілдерде жазыла алады; Бағдарламалар орнатылған компьютерлер әр түрлі типті бола алады; Бағдарламалар әр түрлі операциялық жүйелердің басқаруларымен орындала алады;
ObjectPascal ережесі бойынша құрылымдық модульдің бірліктрі? хабарландырулар бөлімі; Инициализациялау бөлімі; іске асыру бөлімі
ObjectPascal ортасында модульдің интерфейсті бөлігінде қандай объектілер сипатталады?типтер; ішкі программалар тақырыбы;айныиалылар;
ObjectPascal тіліндегі қолданылыатын комментарийлер, "..." ішінде белгіленген текст?(*...*);//...;{...}
return операторы үшін төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс болады? return операторы функция денесінің соңында тұруы керек; return  операторы функцияның орындалуын тоқтатады; шақырудың артынан еретін нүктеге, шақырылған функцияға басқаруды қайтарады;
Temp мәні 1,32,16 мәндерін қабылдауүшін, val айнымалысы қанша разрядқа солға немесе оңға жылжуы керек? (intval = 4;int temp = val<< ? илиint temp = val>>? )? 3;2;1;
Алгоритм кластары?Есептеуіш; Ақпараттық; Басқарушы
Алгоритм қасиеттері?Нәтижелілік; Дискреттілік; Жалпылық
Алгоритм типтері? сызықтық; циклдық; пакетті;
Алгоритмде болуы тиіс қасиеттер?бірмәнділік; нәтижелілік; енгізімділік;
Алгоритмдер кластары? Есептеуіш; Ақпараттық; Басқарушы;
Алгоритмдер типтері?Сызықтық;Тармақталған; Циклді;
Алгоритмдерді жазу тәсілдері?табиғи тілде; схемы (блок-схема) түрінде; программалау тілінде;
Алгоритмдерді және бағдарламаларды жобалау негiзделедi? Программалық өнiмдердi құрылымдық жобалау; Бағдарламалық өнімді объектілі-бағытталған жобалау; Салалық аймақты және оған байланысты қосымшаларды ақпараттық пішіндеу
Алгоритмді жазбаға арналған жалпы методика? Енгізілетін және шығарылатын деректерді сипаттау; Алгоритмнің басы және аяғын міндетті түрде белгілеу; Әр алгоритм оның мағынасын ашатын атауы болу керек
Алгоритмдік тілдердегі программалаумен байланысты емес программалау? сызықты программалау; динамикалық программалау; сызықты емес программалау
Алгоритмердің жазылуының әдістері?Кәдімгі тілде;Схемалар түрінде; Бағдарламалу тілінде;
Алгоритмнің қасиеттері? Нәтижелілік; Дискреттік; Жалпылық;
Бағдарлама құрылымын бақылау?Статикалық; Аралас; Толассыз
Бағдарламадағы динамикалық айнымалылармен жұмыс жасау үшін төмендегідей шаралар атқарылу керк?Динамикалық айнымалыға жадыны бөлу; Динамикалық айнымалыны қолданғаннан кейін жадыны босату; Көрсеткiштi инициализациялау
Бағдарламалау жүйесі? Visual Basic; Delphi; Visual C++
Бағдарламалық жабдықты верификациялау әдістері?Статистикалық талдау; Динамикалық әдістер; Сараптама
Бағдарламалық жабдықтың валидациясы?Нақты шарттар үшін өнімді қолдану мүмкіндігі туралы қорытынды; Беделдi органның бағдарламаның сенiмдiлiгiнiң растауы; Бағдарламалық жабдықтың функционалды және функционалды еместігін сәйкесті тапсырушының талаптарына және күту қажетігін тексеру процесі;
Бағдарламалық жабдықтың верификациясы? Жүйе дұрыс құрылда ма? –деген сұраққа жауап беретін процесс; Спецификацияларға сәйкес келетін бағдарламалық жабдықтың дұрыс жұмысын қамтамасыз ететін процесс; Бағдарлама жұмысы нәтижесінің дұрыстығын тексеру мақсатында бағдарламаның орындалу процесі;
Бағдарламалық жабдықтың инспекциясы? Бағдарламалық модуль аяқталғанда қолданылатын формалды талдау методологиясы; ЭЕМ-ге арналған бағдарламалық жабдықтың және оған қатысты материалдардың дұрыстығын тексеру процесі; Жүйенің әр түрлі түрлерін талдау және тексеру
Бағдарламалық жабдықтың қызметі және сапалық техниканың кепілділігі қамтиды? Верификацияны; Валидацияны; Инспекцияны
Бағдарламалық жабдықтың сенімділігін қамтамасыз ету және арттыру әдістері? Бағдарламалау технологиясын жетілдіру; Есептеу процесiнің әр түрлi бұзуларына сезгiш емес алгоритмдерді таңдау; Бағдарламаны резервтеу
Бағдарламалық жабдықтың сенімділігіне әсер ететін факторлар?Бағдарламалық жабдықты ұйымдастыру; Адаммен өзара iс-әрекет; Тестілеу
Бағдарламалық жүйелердің функцияналды сенімділігінің негізгі құраушылары? Қорғалу; Жұмысқа қабiлеттiлiк; Қауiпсiздiк
Бағдарламалық кешеннің өмірлік циклы келесілерді қамтиды?Жобалау; Бақылап отыру; Пайдалану
Бағдарламалық кешеннің өмірлік циклы қамтиды?Жобалау; Бақылап отыру; Пайдалану
Бағдарламаны құрастыру (конструирования) процесі қамтиды?Қойылған мәселені орындауға арналған бағдарламаның өз мақсатын орындауын тексеру; Бағдарламаны белгілі бір мақсатқа байланысты құру; Бағдарламаның не істеу керектігін дәл анықтау;
Бағдарламаны құруда функцияны қолданудың мақсаттары? Бағдарламаны құруды басқарылатынырақ жасайды; Кодтың көлемін азайту мақсатында қайталатын фрагменттерін кеміту; Құру жылдамдығын арттыру мақсатында бағдарламалық кодтарды қайта қолдану;
Бағдарламаның құрылымын және бағдарламаның деректер құрылымын анықтайтын құжаттама? Сыртқы сипаттама; Бағдарламаның архитектурасын сипаттау, сыртқы спецификацияны қоса; Модулдiк жүйенi сипаттау, әр қосылған модульдың сыртқы спецификациясын қоса;
Бинарлы ағаштың айналып кетуінің әдістері? Ішкі; Қарама-қарсы;Тура;
Бинарлық ағаштың орындалу әдістері? Ішкі; Кері; Тура
Биттік амалдар болып табылады?&;^;~;Деректердің динамикалық құрылымдарымен жұмыс жасау барысында сілтемелік өрнек ретінде пайдалануға болады? Көрсеткіш; NULL (nil) тұрақтысы;Сілтемелік функция (яғни мәні көрсеткіш болатын функция).
Деректің абстракты типін құру үшін қамтамасыз ету керек? Әдістер көмегімен деректердің абстрактылық типтеріне қолданылатын амалдар; Тип атауы; Деректерді немесе объект данасының айнымалыларын көрсету;
Екілік ағаштағы іздеу қызылды-қаралы ағаш деп аталады, егер оның келесі қасиеттер болса? әрбір төбе қызыл немесе қара болса, бірақ барлық жапырақтар – қара; егер төбе қызыл, онда оның екі мұрагері де қара; барлық қызыл-қара ағаштың жапырақтары бір деңгейде орналасса
Екілік ағаштағы іздеудің операциялары?FIND; INSERT; REMOVE
Ескі объектілі ObjectPascal пішінінен енген жаңа енгізілген модельдің мінездемесі?рrotected- объектілі типінің құру интерфейсін хабарлайтын бөлімнің пайда болуымен;рroperty-қасиеттерінің пайда болуымен;
Жадыны толтыру және орналастыру принципі бойынша динамикалық объектілер класы? Тізбектер; Реттелген жиынтық; Реттелмеген жиынтық;
Жүйелік бағдарламалау?visual Basic;  Delphi;  visual C++
Жүйелік программалар қамтаманың қасиеттері?Үйлесімділік; Тасымалданғыштық; Масштабталатындық
Кез-келген курделіліктегі есептерді шешуге арналған программаны құруға көмектесетін құрылымдарды көрсетіңіздер?еру; тармақталу; цикл;
Келесілерден тұратын әртүрлі қарым-қатынас құралдарын тiл деп түсінуге болады?Таңбалау жүйесi, яғни белгiлердiң мүмкін болатын тiзбектерiнің жиыны; Мүмкін болатын тiзбектердi «мағынасы түсiнiлген» етіп жасайтын мағына және белгi тiзбектерінiң арасындағы сәйкестiк; Осы жүйе мағыналарының жиыны
Класс мүшелеріне қол жеткiзудiң спецификаторы келесі түрде белгіленеді?private; public; protected;
Классатар мүшесіне рұқсат етілген спецификатордың белгіленуі?private; public; protected;
Коммерциялық CASE – жүйелерінде қолданылатын, спецификация тілі? диаграмма объектілері - байланыстары; Деректер ағындарының диаграммасы; күйге өтетін диаграммалар;
Компиляция кезіндегі бағдарламаны синтездеу кезеңдері? Мақсатты кодты генерациялау; Машиналық-тәуелсіз тиімділеу; Машиналық-тәуелді тиімділеу
Компиляция кезіндегі қателерді өңдеудің сапалы критерийлері? Қателiктердi өңдеу құралдары анализатордың жұмысын айтарлықтай баяулатпауы керек; Мәтінді бір қарап шыққанда қате барынша көп анықталуы керек; Анализатор бағдарламасының өлшемі едәуiр өспеу керек;
Компиляция фазалары?Синтаксистік талдау; Семантикалық талдау; Лексикалық талдау
Компонент қасиеттерінің типтері? Ішкі (жиын); Қарапайым (сандар, жолдар); Саналымды
Компоненттің тиінің қасиеті? кірістірілген (жиындар); жай (сандар, қатарлар); саналымды
Компьютерде шешілетін есептердің кезеңдері?есептің құрылуы; модификация; есептерді алгоритмдеу
Көрінбейтін символдарды шығарған кезде қолданылатын С++ тіліндегі escape-тізбегі?\t;\n;\";
Қайсы өрнектерде бүтін санды айнымалылар дұрыс анықталған?unsigned int a = 2, b = 3; const char c; short x = 23;
Қайсы өрнектерде нақты типтерге амалдар дұрыс қолданылмаған?double a = 2.3, b = 242, c; c = 23 + b%a; float k = 44; k >>= 2; double dd = 2; long double s = 3; if (s ^ dd) {...};
Қандай өрнектерде қайтарылатын мән логикалық болады? (i> 3); (c == b); (!c);
Қандай өрнектерде унарлы арифметикалық амалдар қолданылады? --b; d++; c+++b;
Қатар түрлері?қысқа; ұзын; кең
Қолданбалы бағдарлама интерфейсінде (API) болады? "Адам-компьютер" өзара iс-әрекеттi қамтамасыз ету сервистерi; Коммуникациялық сервистер; Ақпараттық сервистер
Қолдану спецификациялары – спецификациялар, сипаттайды? Бағдарламаның жұмыс жылдамдығы; Қолданылатын ресурстар; Сенімділік пен қауіпсіздікке қолданылатын арнайы талаптар;
Қолдану спецификациялары келесі спецификацияларды сипаттайды?Бағдарламаның жұмыс жылдамдығы; Қолданылатын ресурстар; Сенімділік пен қауіпсіздікке қолданылатын арнайы талаптар
Құрастыру ортасында компоненттердің ерекше белгісі? компонент – бұл жүйеге орнатылған  класс; көбінесе бұл визуалды басқару элементі; әдеттегі класстарға қарағанда қосымшаларды өңдеу кезеңінде құру ортасы компонеттермен қарым-қатынас жасауды біледі;
Құрылымдық программалаудың маңызды ерекшеліктері болып табылатындар? базалық құрылымдардан олардың суперпозицияларын нақты бір есептің шарттарына сәйкес құру мүмкіндігі; модулділік; декомпозиция мүмкіндігі(ұқсамайиын жобалау);
Құрылымдық түрдегі деректер компонентіне дұрыс қатынау? массив компоненттеріне есептелетін i индексі бар селектордың көмегімен; жазба компоненттеріне – жолдар компонентінің  атауы бар селектордың көмегімен; көпмүше компоненттеріне – in арақатынас  операциясының керектігін тексерудің көмегімен
Лекисикалық анализатор функциялары? Лексемаларды ьану; Идентификаторлар және литерлер кестесін толтыру; Бастапқы бағдарламаның жолдарын енгізу
Логикалық емес амалдар болып табылады?=;&;%;Логикалық операциялардың С++ тіліндегі белгіленуі? !;||;&&
Массивтегі іздеу алгоритмінің келесі классификациялары бар? сызықты іздеу; барьерлі іздеу; екілік (бинарлы) іздеу
Массивтер түрлері?көп өлшемді; бір өлшемді; екі өлшемді
Математикалық модель – бұл? Теңдеулердiң жүйесi және объектiнiң мiнез-құлығын сипаттама үшiн пайдаланылатын тұжырымдамалар; Математикалық ұғымдардың көмекпен шындықтың ықшамдалған сипаттамасы; Шындықты математикалық түсіндіру;
Математикалық пішін- бұл? объектіні сипаттау үшін қолданылатын теңдеулер мен концепциялар жүйесі; математикалық түсініктер көмегімен нақты жағдайдың қысқартылған сипаттамасы; нақты жағдайға математикалық көзқарас;
Математикалық пішін дегеніміз? Теңдеулердiң жүйесi және объектiнiң мiнез-құлығын сипаттама үшiн пайдаланылатын тұжырымдамалар; Математикалық ұғымдардың көмекпен шындықтың ықшамдалған сипаттамасы; Шындықты математикалық түсіндіру
Машиналық-тәуелсіз тиімділеу типтері? Компиляция кезеңінде есептеу; Бульдік өрнектерді тиімділеу; Инвариантты есептеулердi цикл сыртына шығару
Нақты сандарды сақтауға арналған деректер типін көрсетіңіздер?float; double; long double;
Объекті-бағытталған бағдарламалау стилінің негізгі принциптеріне жатады?Мұрагерлік; Полиморфизм; Инкапсуляция
Объектіге бағытталған бағдарламалаудың іргелі принциптері?Инкапсуляция; Мұрагерлік; Полиморфизм;
Объектілі бағдарлама мынадай болуы керек? Араласқан машиналық командалар тізбегі; Ассемблер тілінде жазылған бағдарлама; Абсолютті машиналық командалар тізбегі;
Объектілі бағытталған программалаудың іргелі принциптері? инкапсуляция; мұрагерлік; полиморфизм
Операция типтері? Арифметикалық; Логикалық; Конкатенациялық
Орындалмайтын анықталмаған түрдегі арифметикалық түрлендіру типтерін  көрсетіңіз?кез-келген float және double типтері int типіне түрлендіріледі; float типі unsignedchar типіне түрлендіріледі; егер бір операнд  -unsignedintболса, ондаекіншісіunsignedshortтипінетүрлендіріледі;
Отладка әдістері? Дедукция әдісі; Индукция әдісі; Күштік әдістер
Отладканың күштік әдісі? Бағдарлама мәтінінде отладкалы баспаға шығаруды пацдалану; Автоматты отладка құралдарын пайдалану; Жады дампын пайдалану;
Өзгергіштік бойынша деректердің динамикалық құрылғыларының классификациясы?Статикалық; Динамикалық; Жартылай статикалық;
Өңдеу ортасының компоненттерінің басты ерекшеліктері?Компонент – бұл жүйеге инсталляциаланған класс; Көбінесе, бұл  басқарудың визуалды элементі болады; Қарапайым кластан айырмашылығы өңдеу ортасы қосымшаны өңдеу кезеңінде компоненттермен өзара әрекетттеседі;
Өрнек деп атауға болатын, код фрагментін көрсетіңіз? f + r*12 – 14; x = y = 13; cond = x < 2;
Пайдаланылатын спецификациялар- сипатталатын спецификациялар? программа жұмысын жылдамжығы; қолданылатын ресурстар; сенімділік пен қауіпсіздіктің арнайы талаптары
Паскаль тіліндегі рұқсат етілген циклдық операторлар? while; for; repeat...until
Паскаль тіліндегі таңдау операторындағы дұрыс рәсімделген констант-альтернативалар: case y of? 20,25:y:=y-k; 1..15:y:=y+k; else y:=y*k
Паскаль, С++ тілдеріндегі көшу операторы? continue; goto; break
Паскаль, С++ тілдеріндегі рұқсат етілген деректер типтері? символды; логикалық; қатарлық;
Подпрограммаға параметрлерді беру әдістері? мәні бойынша; сілтеме бойынша; аталуы бойынша;
Препроцессор директивасына тиісті? #define; #include; #pragma
Препроцессор директивасына төмендегі  кілттік сөздердің қайсысы жатады?#undef; #include; #define;
Программа құрылымын бақылау үшін үш түрлі бақылау қолданылады? статикалық бақылау; аралас бақылау; сквазовый бақылау
Программадағы динамикалық айнымалылармен жұмыс жасау үшін келесі шаралар атқарылу керек? Динамикалық айнымалыға жадыны бөлу; Динамикалық айнымалыны қолданғаннан кейін жадыны босату; Көрсеткiштi инициализациялау
Программалардағы қателер түрі? синтаксистік; семантикалық; логикалық;
Программалау методологиялары? операциональды- бағытталған; процедуралы-бағытталған; объектілі- бағытталған
Программалық кешеннің өмірлік циклі мыналарды қамтиды?Жобалау; Бақылап отыру; Пайдалану
Программалық қамтаманы тестілеу әдістері? ”қара жәшік ”әдісімен програмаларды тестілеу; ”ақ жәшік ”әдісімен ПҚ тестілеу; ”сұр жәшік” әдісімен софттарды тестілеу
Программалық қамтаманың сенімділігін қамтамасыз ету және арттыру әдістері? Бағдарламалау технологиясын жетілдіру; Есептеу процесiнің әр түрлi бұзуларына сезгiш емес алгоритмдерді таңдау; Бағдарламаны резервтеу
Программалық қамтаманың сенімділігіне әсер ететін факторлар?Бағдарламалық жабдықты ұйымдастыру; Адаммен өзара iс-әрекет; Тестілеу
Программалық модулдің мінездемесі?модуль өлшемі; модульдің бекемдігі; басқа модульдермен байланысуы;
Программаның құрылымын бақылау?статикалық; айқасқан; сквозной;
Программаның құрылымын және деректер құрылымын анықтайтын құжаттама?Сыртқы сипаттама; Бағдарламаның архитектурасын сипаттау, сыртқы спецификацияны қоса; Модулдiк жүйенi сипаттау, әр қосылған модульдың сыртқы спецификациясын қоса
Программдық модулдер келесі қасиеттермен сипатталады? бір кіріс және бір шығыстың бар болуы яғни стандартты IPO (Input-Process-Output)принципі таратылады; толық құрамда әрбір жеке функцияның таратылуы үшін регламенттелген операциялар тізімін орындайды; логикалық тәуелсіздік – прогарммалық модульдің жұмысының нәтижесі тек бастапқы деректерден ғана тәуелді болады, бірақ басқа модулдердің жұмысына тәуелді емес
Рекурсивті алгоритмдерді құру әдістері? Декомпозиция әдісі; Рекурренттік қатынастар әдісі; Динамикалық бағдарламалау әдісі;
Рекурсивті процедуралар қолданылады? Фракталды графикте; Жолдың ізденісінің мақсаттарында лабиринтте; контуры күрделі тұйық кеңістікті бояған кездегі графикте;
Рекурсивті процедураларды қолдануды жобалау барысында төмендегідей мәселелерді ойластыру керек? Процедураға параметрлерді жіберу әдістерін және оның жұмысының нәтижелерін қайтару; Процедурадан шығуды ұйымдастыру; Процедураның локалды айнымалыларын сақтау тәсілдері;
Рекурсивтік процедуралар қолданылады?Фракталды графикада; Лабиринтта жолды iздестiру есептерінде; Күрделі контурлы тұйық кеңістікті бояу графикасында
Рекурсия алгоритмдерын әзiрлеудiң әдiстер? Декомпозицияның әдiсi; Рекурренттiк байланыстардың әдiсi; Динамикалық программалаудың әдiсi;
Рекурсия процедураларының қолдануы жоспарлай отырып келесi сұрақты ойлау керек? Процедураға және оның жұмысының нәтижелерiн қайтарудың параметрлердi тапсырудың тәсiлдерi; Процедурадан шығу; Процедураның айнымалыларының сақтауын тәсiл;
С ++ тіліндегі for циклдық операторының дұрыс рәсімделген бастама бөлігі? for( /* бос бастама оператор */;  ... ); for(int i = 0;   ... ); for(int lo = 0, hi = max, mid = max/2; ...)
С++ тілінде "r" нақты санын консольда үтірден кейін 2 белгі түрінде шығару үшін келесі функция арқылы қолданылады? printf("%-6.2f",r); printf("% 6.2f",r); printf("%+6.2f",r);
С++ тілінде “A” класының “a” атрибутының дұрыс қолданылуы:class A{public:int a;};...A*obj;int*obj2;? obj->a; (*obj).a; obj2=&obj->a; *obj2;
С++ тілінде «А» класының «а» атрибутына дұрыс қатынасуы:class A{public:int a;};...A*obj;int*obj2;? obj->a; (*obj).a; сенімділік пен қауіпсіздіктің арнайы талаптары
С++ тілінде 5 саны келесі биттік операциялардың орындалу нәтижесінде алынады?11 >> 1; 1 | 4; 12 ^ 9
С++ тілінде for циклдік операторының мәнінің өзгеру бөлігінің жазылуы? for(...; ...; i /= 2 ); for(...; ...; ); for(...; ...; ++i)
С++ тілінде айнымалылардың көріну кеңістігі? Локалды, фигуралық жақшаға алынған бұлт аумағында көрінетін; Локалды, функция аумағында көрінетін; Глобалды, модуль аумағында көрінетін;
С++ тілінде бағдарлама void goop(int z[], int m = 1, int d =1){...}және массив:int x[10];берілген. Функцияның анықталуы?goop(x); goop(x, 10, 4); goop(x, 10);
С++ тілінде дұрыс жазылған функция?int main() {return 1;}; void main() {}; int main() {return true;}
С++ тілінде дұрыс идентификаторлар атаулары?Бас және кіші латын әріптері; "_" белгісі, сандар; "$" белгісі және латын әріптері
С++ тілінде дұрыс меншіктеу өрнегі?char a='123'; int a='123'; char a[]="123";
С++ тілінде келесі биттік операцияның нәтижесінде 5 саны алынады?11 >> 1; 1 | 4; 12 ^ 9
С++ тілінде консольға жаңа жолдан шығару үшін мыналар қолданылады?cout<<"\012"; cout<<"\n"; cout<<endl;
С++ тілінде консольға мәліметтерді шығару үшін келесі функциялар қолданылады? printf; print; cout;
С++ тілінде консольда "hello" сөзінің алдында табуляция шегінісін қою үшін мыналар қолданылады? cout<< "\11"<< "hello"; cout<< "\t"<< "hello"; cout<< "\x9"<< "hello";
С++ тілінде консольда мәліметтер енгізу үшін келесі функциялар қолданылады? cin; scanf; gets;
С++ тілінде қарапайым типтердің жариялануы?unsigned char; unsigned int; unsigned long
С++ тілінде қатарды инициализациялау мүмкіндігі? char a[]="123"; char* a="123"; char a[5]="123";
С++ тілінде қатарлармен жұмыс істеу функциялары?strncmp; strcpy; strcmp;
С++ тілінде массив элементтерін дұрыс қолданылуы:int a[2][8];char i,j;double k;? a[i*j][7]; a[i%j][1]; a[i/j][7];
С++ тілінде массивті дұрыс инициализациялау? int a[2][3]={1,2,3, 21,22,23}; int a[2][3]={1,2,3, 21}; int a[2][3]={{1,2,3},  {21,22,23}};
С++ тілінде мүмкін болатын деректер типтері?Символдық; Логикалық; Жолдық;
С++ тілінде мүмкін болатын циклдік операторлар?while;for;do...while;
С++ тілінде нақты типтердің жариялануы?float; long double; Double;
С++ тілінде оперативті жадыдағы екі байттың алатын орны?unsigned int; int; short int;
С++ тілінде операциялардың приоритеттері бойынша кему ретімен орналасуы? (), *, !=, &&, ||, +=,<<, <=, ==
С++ тілінде файлдармен жұмыс атқаратын функциялар? fsetpos; feof; fflush;
С++ тіліндегі for циклдық операторының дұрыс рәсімделген қайталау шарты? for(...; ch = fun(); ...); for(...; ; ...); for(...; index < arraysize; ...)
С++ тіліндегі for циклдық операторының дұрыс рәсімделген мәндердің өзгеру бөлігі? for(...; ...; i /= 2 ); for(...; ...; ); for(...; ...; ++i)
С++ тіліндегі идентификаторлардың рұқсат етілген нұсқалары?латын әріптерінің бас және кіші әріптері; "_" белгісі, цифрлар; "$" белгісі және латын әріптері;
С++ тіліндегі көшу операторлары?continue;goto;break;
С++ тіліндегі кілттік сөздер? sizeof; new; this;
С++ тіліндегі логикалық операциялардың белгілері? !||&&
С++ тіліндегі рұқсат етілген циклдық операторлар?while; for; do...while;
С++ тіліндегі тармақталған операторындағы дұрыс рәсімделген шарттар? if(a&b); if(a<b && c>d); if(a%b)
С++ тілінің тармақталу операторында шарттардың дұрыс жазылуы? if(a&b); if(a<b && c>d); if(a%b)
Сапалық мінездемеге тиісті?Қолдануға ыңғайлылық; Сенімділілік; Бақыланатындық;
Семантикалық анализатор келесі негізгі әрекеттерді атқарады? Енгізу тілінің семантикалық келісімін кіріс бағдарламасында сақталуын тексеру; Енгізу тілін семантикамен айқын емес қарастырылған, әрекеттермен және операторлармен бағдарламаларды компиляторда іштей бейнелеуді толықтыру; Енгізу тілімен тура байланыспаған бағдарламалау тілдерінің қарапайым семантикалық (мағыналы) нормаларын тексеру;
Семантикалық қателер мыналар? Программистің бағдарлама тілін білмеу немесе білімінің жеткіліксіздігінен пайда болатын қате; Қате мәліметтер шақыру салдарынан болатын қате; Логикалық қателер және кодтау қателері
Семантикалық қателер? Программистің бағдарлама тілін білмеу немесе білімінің жеткіліксіздігінен пайда болатын қате; Қате мәліметтер шақыру салдарынан болатын қате; Логикалық қателер және кодтау қателері
Си программалау тіліндегі амалдар томендегідей бөлінеді?унарлы; бинарлы; тернарлы;
Си тілінде бүтін сандар типін анықтайтын, бірнеше типтерді көрсетіңіз? char; short; long;
Синтаксистік талдау есептеріне мыналар жатады?Типін анықтап және әрбір синтаксистік құрылымның дұрыстығын тексеру; Нәтижеленетін бағдарламаның мәтінін ары қарай генерациялау үшін ыңғайлы түрдегі синтаксистік құрылымын таныстыру; Кіріс бағдарламасының мәтініндегі негізгі синтаксистік құрылымын табу және көрсету;
Сөздердiң жазылу пішіні? Постфикстік; Префикстік; Инфикстік;
Спецификация тілдері, коммерциялық CASE-жүйелерде қолданылатын?Объект – байланыстар диаграммасы; Деретер ағынының диаграммасы; Күйлердiң өту диаграммалары
Спецификация? Құжат, объектiлер үшiн маңызды техникалық талаптарды дәл және түсініктісуреттейдi; Қажеттi әрекеттерді және  ресурстарды дәл бағалауға мүмкіндік бередi; Енгiзiлген өзгерiстер туралы анықтама және келiсiлген құжаттар ретiнде болады;
Спецификация? объектілер үшін елеулі техникалық талаптарды түсінікті және дәл сипаттайтын, құжат; қорлар мен қажетті іс-әрекеттерді дәл бағалайды; енгізілген өзгертулер туралы анықтамалық және келісілген құжат ретінде;
Сызықты, тармақталған  және циклдық алгоритмдердің  дұрыс анықтамалары? алгоритм сызықты деп аталады, егер ол, оның орындалуы белгілі әрекеттердің  көп рет қайталануы керек екендігін көрсететіндей етіп құрылған болса; алгоритм тармақталған деп аталады, егер оның орындалу жолы қандай да бір шарттардың  шынайылығына тәуелді болса; алгоритм сызықты деп аталады, егер оның командалары қандай да бір шарттардан тәуелсіз табиғи түрде бірінен соң бірі тәртіппен орындалатын болса;
Тестілеу деңгейлері? Интеграциялық тестілеу; Жалпы жүйені тестілеу; Бөлек элементтерді тестілеу
Төмендегі программалау тілдерінің қайсысы процедуралыққа жатады?Си; Паскаль; Кобол;
Төмендегі тілдердің қайсысы төмен деңгейдегі тіл болып есептеледі?Forth; CIL; Ассемблер;
Төмендегідей жағдайда С++ тілінде функция жұмысын аяқтайды? функцияның денесін фигуралық жақшамен жабуға жеткенде; "exit(0)" функциясын шақырғанда; "return" операторын кездестіргенде;
Файлдан оқуды орындайтын C++ тіліндегі функциялар? fscanf; fread; fgets;
Файылдық жүйе принципі бойынша файл типтері? Арнайы файлдар, енгізу-шығару құрылғыларымен байланысты; Кәдімгі файлдар; Каталогтар;
Файылдың мінездемесі?Файлың құрылған күні; Файылдың атрибут; Байтпен өлшенген файл көлемі;
Функция прототипі  суреттейді?Берілетін параметрлердің келу ретін; Берілетін параметрлердің санын; Берілетін параметрлердің типтерін;
Функциялар. Қате тұжырымдарды көрсетіңіз? функцияға қарату кезінде фактілі параметрлер формальдыға ауысады; void ретінде бола алмайды; Си++ тіліндегі программа бірде-бір функциясыз құрыла алады;
Циклдарды қолдана отырып, есептеулерді тиімдеу үшін келесі тиімдеу әдістері қолданылады? циклдардан инвариантты есептеулерді шығару; индуктивті айнымалылары бар операцияларды ауыстыру; циклдарды біріктіру және ашу
Шығару коды деп аталатын С немесе С++ программасының текстінің файлға жазылатын кеіейтілуі? .с; .сс; .сpp;
ЭЕМ үшiн бағдарламаның сапасын негiзгi бағалау белгiлерi? Бағдарлама қойылған есептi жұмыс iстеп шешеді; Бағдарламаның икемдiлiгi; Әзiрлеуге шығындарының кiшiрейтуi
ЭЕМ-ге арналған бағдарлама сапасын бағалаудың негізгі критериялары? Бағдарлама жұмыс жасайды және қойылған есепті шығарады; Бағдарламаның икемділілігі (гибкость); Бағдарламаны құруда шығынды азайту;

Abzin DOS=))

Приложенные файлы

  • docx 8902510
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий