программа хоз. право СП%2C ИПС на 2012 — 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ
НУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Проректор з навчально-методичної роботи
Проф. _______________________Ю.Є. Полянський
«___» ______________________ 2012 р.


Робоча програма по дисципліні

„ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”СП, ІПС
кафедра господарського права і процесу
курс 4
лекції – 40 (годин)
практичне – 40 (годин)
підсумковий контроль: іспит

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри, протокол №___від _______ р.

Розробили програму:
д.ю.н. О.П. ПодцерковнийОдеса – 2012

Загальні положення

Програма навчальної дисципліни "Господарське право" складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за фахом: 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право.
Господарське право - це одна з провідних галузей права і законодавства в Україні, по своїм цілям і змісту багато в чому співпадає з таким поняттями, як "бізнес-право", "комерційне право", "підприємницьке право". Місце і значення цієї дисципліни в навчальному процесі визначаються розвитком господарського законодавства та господарсько-правової думки в суверенній Україні. Господарське право це не лише правова основа державної економічної політики, але й регулятор економічних взаємовідносин. Воно формує господарські процеси та визначає перспективний розвиток економічної політики держави. Своєрідність господарських відносин, що становлять предмет правового регулювання, та методів їх регулювання створюють господарське право як особливу галузь права.
Дисципліна вивчається на третьому та четвертому курсі. Її вивчення базується на вже одержаних знаннях з теорії держави та права, конституційного, адміністративного та цивільного права.
Основними формами вивчення курсу є лекції і семінарські заняття. Велике значення надається самостійній роботі студентів. До числа самостійних робіт входять: освоєння теоретичного матеріалу, підготовка до семінарських занять, написання курсових та рефератів.
Мета і завдання навчальної дисципліни: покликані забезпечити опанування основних положень господарського права, навичок застосування господарського законодавства в повсякденній правозастосовчій практиці. Вивчення цієї дисципліни має на своїй меті підготовку фахівців, здатних самостійно і ініціативно використовувати отримані правові знання для подальшої практичної роботи у господарській сфері.
Завданням учбової дисципліни є вивчення загальної та спеціальної частини господарського права, а саме поняття та видів господарських правовідносин, господарської діяльності, господарського законодавства, поняття та способів державного регулювання господарської діяльності, майнової основи господарювання, правового статусу суб’єктів господарювання, правового регулювання окремих видів господарських відносин, інституту банкрутства, зовнішньоекономічної діяльності, інвестування в Україні, законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції тощо з метою придбання теоретичних і практичних навиків у сфері господарювання, виявлення проблем, які виникають під час реалізації господарського законодавства.
Завданням є також розгляд системи функціонування суб'єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, вивчення форм і методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, знайомство з організацією і технікою зовнішньоекономічних операцій з метою придбання практичних навиків здійснення зовнішньоекономічних контрактів; вивчення та аналіз новітніх засобів і підходів до активізації інвестування в Україні, що в свою чергу пов’язано з необхідністю системного впровадження комплексних заходів з підготовки фахівців з проблем інвестування, удосконалення діючих навчальних програм.
Прийняття Господарського кодексу України потребує нового підходу до вивчення господарського права та господарського законодавства.
Господарське право як наука повинне формуватися на ефективних економічних і правових нормах, що регулюють господарську діяльність сучасного ринкового господарства, і потребує правового регулювання підприємництва, фінансово-кредитної політики, оподаткування, біржової та зовнішньоекономічної діяльності, фінансового контролю, обмеження монополізму, виникнення договірних, господарських зобов'язань та відповідальності за їх невиконання. Саме це є головним завданням навчальної дисципліни, яка повинна розглядати, передусім, питання регулювання господарської діяльності різних форм власності згідно з прийнятим Господарським кодексом України, законами України, постановами, декретами Кабінету Міністрів і указами Президента України.
Актуальність курсу: Протягом останніх років в Україні здійснюються заходи щодо створення умов, що сприяють підвищенню підприємницької активності, становлення відносно нової для України навчальної дисципліни “господарське право”. Актуальним завданням науки господарського права, як теорії господарського законодавства, є оцінка стану господарського законодавства та подальші перспективи його модернізації і розвитку.
Правова регламентація господарської діяльності в наш час у період переходу до соціальне орієнтованої ринкової економіки повинна спрямовуватися на закріплення в законодавстві економічно обґрунтованих принципів її функціонування в умовах конкуренції.
Світовий досвід свідчить, що на саморегулюючий механізм ринку не можна повністю покластися. Він сам по собі не може забезпечити здорових суспільних відносин і не гарантує довготермінової економічної стабільності. Держава повинна всіляко підтримувати малий і середній бізнес, забезпечувати громадське взаємопорозуміння у справах справедливого розподілу прибутків, використовуючи такі правові засоби, під впливом яких посилюється мотиваційне значення тих чи інших цілей господарської діяльності.
Всі ці чинники зумовлюють необхідність не тільки відповідного правового регулювання, а й вивчення правових засад господарської діяльності.
Перехід економіки України до розвинених ринкових відносин багато в чому залежить від правового забезпечення ринкових реформ, від створення належних умов функціонування суб'єктів господарської діяльності, від суворого додержання останніми вимог чинного законодавства.
Українська держава сьогодні потребує висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямах економічного розвитку та державного будівництва.
Тому вивчення загальних і особливих питань господарського права є безперечно необхідним та актуальними, що дозволить вивести на новий якісний рівень систему господарського законодавства в Україні, полегшити створення та діяльність суб’єктів господарювання, підвищити рівень господарських відносин та державного регулювання господарської діяльності.
Предмет навчальної дисципліни: є сукупність господарських відносин, що складається з двох елементів - організаційного (організація виробництва, обігу) і майнового. Таке поєднання зумовлено тим, що однією з правових підстав виникнення та функціонування господарських відносин є акти планування (державне замовлення, бізнес-плани підприємств тощо).
По завершенню навчання по дисципліні студент повинен :
знати основні дефініції господарського права ;
знати поняття, ознаки та види господарських відносин, господарської діяльності;
знати поняття, ознаки підприємницької діяльності, її основні види і мотиви розвитку з урахуванням особливостей перехідного періоду в Україні;
- мати повне уявлення про засоби та форми державного регулювання підприємницької діяльності;
- орієнтуватися в класифікації суб’єктів господарювання, знати їх правовий статус;
володіти достатньо об’ємним матеріалом нормативно-правових актів, регулюючих окремі галузі господарювання ;
знати поняття, ознаки окремих видів суб’єктів господарювання, порядок утворення та особливості їх діяльності;
бути обізнаними з питань майнової основи суб’єктів господарювання;
знати види господарських зобов’язань та підстави їх виникнення, виконання припинення.;
знати класифікацію господарських договорів, порядок укладення, зміни та розірвання, орієнтуватися в особливостях укладення господарських договорів;
мати навички у складанні різноманітних правових документів, які необхідні для проведення господарської діяльності (установчі документи, акти, договори, протоколи, рішення та інше);
- знати загальні засади відповідальності учасників господарських відносин за порушення норм господарського законодавства та орієнтуватися в господарських санкціях, їх видах, підставах та порядку застосування ;
- володіти основними базовими поняттями інституту банкрутства та знати основні характеристики судових процедур банкрутства;
- мати повне уявлення про кредитні та розрахункові відносини;
- орієнтуватися в особливостях правового регулювання окремих галузей господарювання, а саме господарсько-торгівельної діяльності, комерційного посередництва, капітального будівництва;
- знати базові поняття про зовнішньоекономічну діяльність, її основні види і мотиви розвитку з урахуванням особливостей перехідного періоду в Україні;
- мати повне уявлення про організаційну структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;
- орієнтуватися в методах державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і специфіці їх практичного вживання;
- розбиратися в теоретичних основах інвестиційної діяльності в Україні, інноваційної діяльності і спеціальних режимах господарювання;
- мати повне уявлення про договірні правовідносини в сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, умови, особливості та зміст інвестиційного та зовнішньоекономічного контракту .
- знати законодавство про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції, законодавство про рекламу.
Форми контролю:
поточний контроль (семінарські заняття, контрольні роботи);
проміжний контроль (тестові завдання, написання рефератів);
підсумковий контроль (у формі іспиту);
Головний принцип контролю: регулярність. Саме тому для ефективного контролю над ступенем засвоєння лекційного матеріалу проводяться контрольні роботи після розгляду кожної теми, а також підсумкові тести.
Іспит відбувається в усній формі у вигляді відповідей на вибрані білети з вирішенням практичних задач, які додаються до білету.
1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Загальна частина

Форма навчання


Курс
Семестр
Лекції
Практ
Всього ауд.год.
Контр.
роботи
Устан.
лекції
Сам .
роб.
Всього
годин
Іспит
Залік

Денна


3
6
20
20
40

2


Спеціальна частина

Форма навчання


Курс
Семестр
Лекції
Практ
Всього ауд.год.
Контр.
роботи
Устан.
лекції
Сам .
роб.
Всього
годин
Іспит
Залік

Денна


4
7
20
20
40
2
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН навчальної ДИСЦИПЛІНИ
(загальна частина)

№ п/п

Лекц.
годин
Прак.
годин
Сам.
раб
Всього
годин.

1.
Господарське право в системі права
4
42.
Державне регулювання господарської діяльності в Україні
2
23.
Легалізація (легітимація) господарської діяльності
2
24.
Загальна характеристика суб’єктів господарського права
4
45.
Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання
2
26.
Антимонопольно-конкурентне законодавство
2
27.
Відповідальність та банкрутство у сфері господарювання
4
4
Загалом
20
20

40


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН навчальної ДИСЦИПЛІНИ
(спеціальна частина)

№ п/п

Лекц.
годин
Прак.
годин
Сам.
Раб.
Всього
годин.


Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів
4
4
Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності
4
4
-Особливості господарсько-правового регулювання надання послуг та виконання робіт
2
2
-Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання
4
4
Правове регулювання інвестиційної діяльності та особливих режимів господарювання
2
2
Зовнішньоекономічна діяльність у сфері господарювання
2
2
-Правова робота в діяльності суб’єктів господарювання
2
2
Загалом
20
20
-
40


Програма КУРСУ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Господарське право в системі права
(4 години)
Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.
Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Метод, принципи та інші системоутворюючі елементи господарського права.
Поняття та ознаки підприємництва. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності.
Джерела (форми) господарського права. Загальна характеристика Господарського кодексу України.
Господарсько-правові норми: поняття та види.
Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні
(2 години)
Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки.
Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.
Методи та форми державного регулювання господарських відносин.
Поняття та форми державної господарської діяльності; державне замовлення та фінансування.
Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та способи. Заохочення малого підприємництва.

Тема 3. Легалізація (легітимація) господарської діяльності
(2 години)
Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.
Державна реєстрація суб'єктів господарювання: поняття, принципи, порядок
Установчі документи суб’єктів господарювання.
Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів господарювання.
Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання.
Ліцензування господарської діяльності.
Патентування деяких видів підприємництва.
Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарювання
(4 години)
Поняття та види суб'єктів господарювання.
Поняття та види підприємств, теорія „персоніфікації підприємств” („господарчого органу”).
Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.
Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.
Поняття, види та історія виникнення господарських товариств. Суб’єкти корпоративного права та порядок реалізації їх прав та обов’язків.
Правовий статус господарських об’єднань, холдингів та торгово-промислових палат.
Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.
Правовий статус біржових організацій та інших особливих суб’єктів.
Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.

Тема 5. Правові засади майнових відносин у сфері господарювання
(2 години)
Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.
Право власності в Україні: поняття. підстави виникнення, форми власності та форми права власності.
Право господарського відання та оперативного управління.
Право промислової власності в господарських відносинах.
Способи захисту майнових прав в господарських відносинах.

Тема 6. Антимонопольно-конкурентне законодавство
(2 години)
Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.
Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.
Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.
Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви.
Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.
Створення перешкод підприємцям в процесі конкуренції.
Неправомірне зібрання, розголошення і використання комерційної таємниці.
Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Тема 7. Відповідальність у сфері господарювання
(4 години)
Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.
Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.
Форми господарсько-правової відповідальності.
Склад господарського правопорушення.
Конфіскація та адміністративно-господарський штраф як форми господарсько-правової відповідальності.

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
Програма курсу

Тема 1. Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів
(4 години)
Лекція 1.
Специфіка господарсько-правового регулювання зобов’язальних відносин, окремих галузей економіки та видів економічної діяльності.
Поняття, функції та види господарських зобов'язань
Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види
Майново-господарські зобов’язання
Принципи виконання господарських зобов'язань
Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань

Лекція 2.
Поняття, види, функції та ознаки господарських договорів
Істотні умови господарських договорів
Форма господарських договорів та наслідки її недодержання
Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів
Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними

Тема 2. Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності
(4 години)
Лекція 1.
Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності
Договір поставки: зміст, форма, права та обов’язки сторін, відповідальність
Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення
Порядок прийняття продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки
Роздрібна торгівля: договірне забезпечення та умови здійснення.
Поставки на виконання державного замовлення.
договір енергопостачання.
Об’єкти, суб’єкти угод приватизації. Способи та стадії приватизаційного процесу.
Лекція 2.
Договір зберігання на товарному складі.
Договір енергопостачання.
Міна (бартер) в сфері господарювання та її податкові обмеження.
Особливість договору господарської оренди по відношенню до договору загальноцивільного найму.
Господарсько-правовий механізм організації зобов’язальних відносин та окремих видів економічної діяльності
Договір оренди державного та комунального майна.
Правове регулювання договору фінансового лізингу


Тема 3. Особливості господарсько-правового регулювання надання послуг та виконання робіт
(2 години)
Правові засади надання послуги та виконання робіт в сфері господарювання.
Правове регулювання посередницьких відносин в сфері господарювання.
Правові засади комерційної концесії
Договір концесії.
Правове регулювання господарської діяльності із перевезення вантажів.
Договірне забезпечення перевезення вантажів в сфері господарювання.
Правове регулювання господарських відносин при капітальному будівництві.
Порядок укладання та зміст договорів, що забезпечують капітальне будівництво.
Порядок фінансування будівництва. Особливість фінансування будівництва житла.


Тема 4. Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання
(4 години)

Лекція 1.
1. Поняття та види цін, порядок їх встановлення в сфері господарювання.
2. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами. Санкції за порушення порядку ціноутворення.
3. Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку)
4. Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій
5. Форми безготівкових розрахунків.

Лекція 2.
6. Правові засади банківської та фінансової діяльності
7. Поняття та види фінансових та банківських операцій
8. Поняття, ознаки та види кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу 1
9. Страхування у сфері господарювання
10. Правові засади діяльності фондової біржі
11. Правові засади аудиторської діяльності

Тема 5. Правове регулювання інвестиційної діяльності та особливих режимів господарювання
(2 години)
1. Поняття інвестиційної діяльності та джерела її регулювання
2. Поняття інноваційної діяльності, джерела її регулювання та стимулювання.
3. Види і форми здійснення інвестицій
4. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації
5. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій
6. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги
7. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України.
8. Поняття та види особливих режимів господарювання.

Тема 6. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері господарювання
(2 години)

1. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.
3. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно з ІНКОТЕРМС: поняття та групи.
4. Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.
5. Антидемпінгові, антисубсидаційні та спеціальні заходи в ЗЕД.
6. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Тема 7. Правова робота в діяльності суб’єктів господарювання
(2 години)
1. Поняття та функції юридичної служби (юрисконсульта) на підприємстві. Взаємодія юридичної служби (юрисконсульта) з іншими структурними підрозділами підприємства.
2. Обрання юридичною службою (юрисконсультом) способу захисту порушего права суб’єкта господарювання.
3. Організація договірної роботи на підприємстві.
4. Тактика та стратегія захисту прав та інтересів суб’єкта господарювання.
5. Організація взаємодії підприємства з контролюючими органами. Забезпечення законності при проведенні перевірок.
6. Організація заходів із попередження рейдерства та усунення його наслідків як функція юридичної служби (юрисконсульта).

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Господарське право
ІПС, СП – 2 семестр 2011/2012 н.р.
(загальна частина)

Тема 1. Господарське право в системі права
(4 години)

Заняття 1.
Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.
Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Метод, принципи та інші системоутворюючі елементи господарського права.
Поняття та ознаки підприємництва. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності.
Поняття та складові некомерційної господарської діяльності.
Заняття 2.
6. Джерела (форми) господарського права.
7. Загальна характеристика Господарського кодексу України.
8. Господарсько-правові норми: поняття та види.
9. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.


Завдання 2. Громадянка А з метою одержання прибутку скупила на ринку 12 пачок напою»ЮПІ» за ціною 2 грн. за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 1.50 коп. за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн. та 2 грн. за пачку. Наступного дня вона продала на ринку за вказаними цінами 10 пачок напою «ЮПІ» гр. «М» та 5 пачок лимонної кислоти гр. «Л», отримавши прибуток.
1. Чи є в її діях ознаки підприємницької діяльності?
2. Кваліфікуйте дії громадянки «А».

Завдання 1.
1. Порівняйте принципи господарського права та принципи цивільного права. Поясніть різницю.
2. Порівняйте структуру Комерційного кодексу Франції, Німецького торговельного уложення та Господарського кодексу України.

Завдання 2.
1. Визначте поняття та наведіть приклади каучукових норм у сфері господарсько-правового регулювання.
2. Випишіть з Господарського кодексу України 10 імперативних та 10 диспозитивних норм.
3. Визначте положення Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення, що застосовують поняття господарської або підприємницької діяльності


Основна література:
Конституція України із змінами // ВВР. – 1996. - № 30. - Ст. 141.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
Господарське право. Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного .- Х, 2010. – 640 с.
Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права. – М., 1969. – 175 с.
Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.
Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.
Пронская Г. О профессионализме и нравственности в научном споре. // 3акон и бизнес. - 1997. - 37-38.
Розовський Б. Про одну велику "неправду", або як не можна вести дискусію // Право України. – 2001. - № 1. С. 127-129.
Вінник О. Пам'ятник магдебурзькому праву в Києві // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. с. 3-5.
Подцерковний О. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи // Економіка та право : Науковий журнал.  2005.  № 1.
· С.10-14.
Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України.– 2010. – № 4. – С. 265-274.
- Саниахметова Н. Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 8. – С. 6-8.
Додаткова література: див. розділ V методичних рекомендацій.


Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні
(2 години)

1. Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки.
2. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.
3. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.
4. Поняття та форми участі держави у господарських відносинах.
5. Правове регулювання участі держави у господарській діяльності. Державне замовлення та державні закупівлі, державне фінансування, державні гарантії та запозичення.
6. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та засоби. Заохочення малого підприємництва.
7. Державно-приватне партнерство: поняття, принципи та форми.


Завдання1:
1. На підставі економічної літератури наведіть приклади державного регулювання економіки в індустріально-розвинутих країнах на прикладі однієї з країни США, Німеччини, Франції, Японії тощо. (у формі реферату)

Завдання 2.
2. Наведіть приклади та поясніть рішення Конституційного суду України, що стосуються участі держави у ринковій економіці.

Основна література:
Конституція України, статті 1, 42, 85, 92, 116.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. – Ст. 144
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України // ВВР. – 2004. – № 9. – Ст. 79.
Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 // ВВР. - 2001. - N 37-38. - Ст. 189.
Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.95 // ВВР. – 1996. - № 3. - Ст. 9.
Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // ВВР, 2010, N 33, ст.471
Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 19.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000 р.. - N 51-52. - ст. 447.
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:Закон України від 05.04.2007// Офіційний Вісник України 2007. - № 44. - Ст. 1771
Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К., 2002. – с. 183- 216.
Господарське право. Підручник / За ред. О.П. Подцерковного .- Х, 2010.
Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. - Одесса, 1998.
Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.
Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.
Подцерковный О.П. Правовая природа отношений в сфере государственного заказа // Підприємництво, господарство і право. – 2003 - № 5 – С. 8-10
Добровольська В.В. Правове забезпечення державного регулювання економіки. -Одеса, 2010.–258 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 3. Легалізація (легітимація) господарської діяльності
(2 години)

Заняття 1.
1. Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.
2. Установчі документи суб’єктів господарювання.
3. Державна реєстрація суб'єктів господарювання: поняття, принципи, порядок.
4. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів господарювання.
5. Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання.
6. Ліцензування та патентування господарської діяльності.
7. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

Задача 1. В 2008 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку мале підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
У січні 2012 року у підприємства виникла необхідність внести зміни в статут, пов’язані із зміною юридичної адреси, зміною статутного капіталу товариства. Були підготовлені усі необхідні документи і представлені для реєстрації. Проте державний реєстратор відмовився в прийомі документів. При цьому відмова мотивувалася наступним: необхідно оновити види економічної діяльності згідно з КВЕД та надати документ, що підтверджує правомірність володіння юридичною особою приміщеннями за новою адресою. Підприємство звернулося до суду з вимогою про спонукання державного реєстратора провести реєстраційні дії. Вирішить спір.

Задача 2. Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "Вектор" було зареєстровано за тимчасовим місцезнаходженням іноземної особи – засновника. Районна податкова інспекція, здійснюючи перевірку, не знайшла представників ТОВ "Вектор" за юридичною адресою. Перевірку було повторено за 2 тижні. Результати виявилися тотожними. Крім того, із надісланого в ДПІ фінансового звіту вбачалося, що на підприємстві змінився директор та головний бухгалтер, про що не був повідомлений державний реєстратор. На вказаних підставах ДПІ звернулося до суду з заявою про примусову ліквідацію ТОВ "Вектор". Вирішить спір.

Завдання 1
1. Оформіть реєстраційну картку про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література:
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців” // ВВР. – 2003. – N 31-32. – ст.263.
Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000. // ВВР. – 2000. - N 36. - ст.299.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 // ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 // ВВР, 2005, N 48, ст.483.
Господарське право. Підручник / За ред. О.П. Подцерковного .- Х, 2010.
Форми реєстраційних карток, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток»,
Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. - Одесса, 1998.
Квасніцька О.О. Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб'єктів підприємництва //Актуальні проблеми держави і права. – Одеса: Юрид. літ. - 2004. – Вип. 22. - С.663-669.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права
(4 години)

Заняття 1.
1. Поняття та види суб'єктів господарювання.
2. Поняття та види підприємств, теорія „персоніфікації підприємств” („господарчого органу”).
3. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.
4. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.
5. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.
6. Правовий статус торгово-промислових палат, біржових організацій та інших некомерційних суб’єктів господарювання.

Заняття 2.
6. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.
7. Правовий статус та порядок утворення акціонерного товариства.
8. Правовий статус та порядок утворення товариства з обмеженою відповідальністю.
7. Правовий статус господарських об’єднань, холдингів та.
8. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.
9. Правовий статус та порядок утворення банків та інших фінансових установ.

Задача 1. ВАТ "Прогрес" передало державному виконавцю виконавчий документ на стягнення 3500 грн. з громадянина Л. Кравцова. Державний виконавець з'ясував, що боржникові належить 30% частка в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю "Лана", сукупний розмір якого становить 20000 грн. За відсутності грошових коштів та іншого майна боржника державний виконавець звернувся до суду із заявою про стягнення з ТОВ "Лана" суми належного з Кравцова боргу. Чи правомірні вимоги державного виконавця.

Задача2. Публічне акціонерне товариство "Зірка" після зміни голови правління звернулося до господарського суду з позовом до Будівельного концерну "Містобуд" з позовом про визнання недійсним договору підряду на капітальне будівництво, укладеного попереднім керівником, на тій підставі, що загальна сума укладеного договору перевищує 1000000 гривень, проте підписаний договір не був затверджений загальними зборами акціонерів ВАТ "Зірка", як того вимагає статут. БК «Містобуд» заперечувало, вказавши, що не знало про обмеження цих повноважень. Вирішить спір.

Завдання 1.
Підготуйте проект документації, що подається до державного реєстратора у разі утворення товариства з обмеженою відповідальністю, із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література:
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 // ВВР. - 1991. - №49. – Ст. 682.
Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.08 // ВВР. - 2008.- №50- 51. – Ст. 384.
Про промислово-фінансові групи: Закон України від 21.11.95 // ВВР. – 1996. - N 23. - ст. 88
Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.97 // ВВР. – 2000. - № 51-52. – Ст. 451.
Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14. 02.92р. // ВВР. – 1992. - № 20. - ст. 272.
Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.03 // ВВР. – 2003. - № 45. – Ст. 363.
Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.01 // ВВР. – 2002. № - 15. – Ст. 101.
Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 // ВВР. – 2001. - N 21. – Ст. 103.
Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91// ВВР. - 1992. - №10. - ст. 139.
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23. 02. 06 // ВВР. – 2006. - № 31. – Ст. 268.
Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. – 2001. - N 5-6. - Ст. 30.
Про холдингові компанії: Закон України від 15.03.06 // ВВР. – 2006. - № 34. – Ст. 291.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні: Закон України від 12.07.01 // ВВР. - № 1. – Ст. 1.
Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 13. – Ст.. 52.
Господарське право. Підручник / За ред. О.П. Подцерковного .- Х, 2010.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.Тема 5. Правові засади майнових відносин у сфері господарювання
(2 години)

1. Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.
2. Поняття статутного фонду (капіталу) та його призначення, фонди господарської організації.
3. Право власності в Україні: поняття. підстави виникнення, форми власності та форми права власності.
4. Право господарського відання та оперативного управління.
5. Право промислової власності в господарських відносинах.
6. Цінні папери у сфері господарювання: поняття, види та порядок обігу.
7. Способи захисту майнових прав в господарських відносинах. Корпоративні права та порядок їх захисту.

Задача 1. Одеська міська рада (ОМР) звернулася до суду з вимогою про визнання недійсним договір купівлі продажу майна, укладений Одеською обласною радою (ООР) із третьою особою. У мотивувальній частині вказувалося, що ООР не погодила із ОМР питання відчуження майна, яке знаходиться на території міста Одеси, тоді як відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування» ООР здійснює управління об'єктами спільної власності територіальних громад, а отже за інститутом спільної власності має отримати згоду місцевих рад на розпорядження майном, яке розташоване на їх території. Вирішить спір.

Задача 2. За рішенням КМУ Державне підприємство по виготовленню військової зброї „Вимпел” було передано у комунальну власність. Генеральний прокурор України не погодився з цим рішенням і виніс протест. Дайте правову оцінку ситуації.

Завдання1: Оформіть акцію із модулюванням усіх необхідних її реквізитів

Основна література:
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.08 //ВВР. – 2008. - №50 – 51. – Ст. 384.
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268 .
Господарське право. Підручник / За ред. О.П. Подцерковного .- Х, 2010.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 6. Антимонопольно-конкурентне законодавство
(2 години)

1. Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.
2. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви.
3. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.
4. Неправомірне зібрання, розголошення і використання комерційної таємниці.
5. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
6. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Задача 1. Місцева рада заборонила приватному підприємству „Метал” виробляти гачки для любительської риболовлі, мотивуючи це тим, що в місті вже є підприємство, яке предметно займається виробництвом такої продукції. ПП „Метал” звернулося до юриста з проханням дати правову оцінку ситуації.

Задача 2. Приватне підприємство „Козак”, придбавши у м. Мукачеве мінеральну воду „Джерело”, виробником якої є ТОВ „Лікувальні води” та замінивши етикетки з надписом „Джерело-Лікувальні води” на інші, реалізовувало цю продукцію в Луганській області. ТОВ звернулося з позовом до господарського суду. Визначте юридичні перспективи розгляду справи.

Задача 3: ТОВ "Газдобування", яке займає монопольне становище, уклало угоду з ТОВ "Газозбутова організація", згідно з п. 4.4.5 якої у випадку, якщо будь-який споживач одночасно користується послугами сторін за цією угодою, з нього стягується додаткова плата у розмірі 10 відсотків від суми договору, яка у рівних частинах розподіляється між ТОВ " Газдобування" та ТОВ "Газозбутова організація". Чи відповідає пункт 4.4.5 зазначеної угоди вимогам законодавства України? Чи допустили зазначені ТОВ порушення антимонопольного законодавства України? Аргументуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.


Завдання 1. Змоделюйте заяву до Антимонопольного комітету про припинення дій, що становлять недобросовісну конкуренцію.


Основна література
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164.
Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 12. - Ст. 64.
Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 50. - Ст. 472.
Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 3. - Ст. 238.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.
Мельник С.Б. Антимонопольно-конкурентне законодавство: Навч.метод. посіб.// Одеськ. національн юрид.академія. – О.: Фенікс, 2007;
Скордамалья В., Саніахметова Н.О., Мельник С.Б. Конкурентне право ЄС. Навчальний посібник / Серія “Право ЄС”. Книга перша. – О.: ОНЮА, 2004. – 238 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Тема 7. Відповідальність та банкрутство у сфері господарювання
(4 години)
Заняття 1.
1. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.
2. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.
3. Форми господарсько-правової відповідальності.
4. Склад господарського правопорушення
5. Особливість стягнення збитків та штрафних санкцій в сфері господарювання.
6. Оперативно-господарські санкції.
7. Адміністративно-господарські санкції: поняття, види, гарантії та строки застосування.

Заняття 2.
1. Принципи комерційного розрахунку та власного комерційного ризику у господарській діяльності.
2. Історія виникнення та розвитку інституту неплатоспроможності (банкрутства)
3. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.
4. Підстави та наслідки порушення провадження у справі про банкрутство.
5. Основні суб’єкти та стадії провадження у справі про банкрутство
.

Задача 1. ВАТ "Мортранс", що є замовником будівництва торгівельного комплексу, невчасно розрахувалося з генеральним підрядником будівельно-монтажним управлінням "БД-1". Оплата в сумі 100 тисяч грн. повинна була надійти 01 травня 2009 року, проте надійшла 01 квітня 2010 року. БМУ "БД-1" 1-го червня 2010 року звернулося з позовом до ВАТ "Мортранс" про стягнення штрафних санкцій за період прострочення. Договором підряду на капітальне будівництво передбачена пеня в розмірі 0,06% за кожний день прострочення оплати. Розрахуйте розмір позовних вимог, якщо облікова ставка НБУ з 30.04.2008 – 12%; з 15.06.2009 – 11%, з 12.08.2009 – 10,25%, з 8.06.2010 – 9,5%, з 08.07.2010 – 8,5%, з 10.08.2010 – 7,75%. З'ясуйте також можливість компенсації інфляційних втрат та процентів, а у разі такої можливості – складіть розрахунок позову.

Завдання 1. Громадянин України Щирюк звернувся у січні 2012 року до господарського суду з заявою про визнання ТОВ "Сервіс" банкрутом, оскільки згідно з актом звірки розрахунків, підписаного директором ТОВ "Сервіс", заборгованість останнього за отриману від В. Щирюк сировину становила 320000 грн. та не була сплачена протягом 3х місяців. Яку ухвалу має винести суд?

Завдання 1
Складіть договір із умовою про застосування оперативно-господарської санкції.
Завдання 2. Розмежуйте правові наслідки банкрутства підприємств та громадян-підприємців


Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992// ВВР. – 1992. – № 31. – Ст.. 440.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.
Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
Абрамов Н. А. О хозяйственном расчете // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - № 11.ї
Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / за ред.. О.І. Харитонової. – 2-е видання. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
(спеціальна частина)

Тема 1. Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів
(4 години)
Заняття 1.
1. Специфіка господарсько-правового впливу на окремі види господарської діяльності, зобов’язання та договори.
Поняття, функції та види господарських зобов'язань
Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.
Майново- господарські забов`язання.
Принципи виконання господарських зобов'язань.
Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.
Заняття 2.
6. Поняття, види, функції та ознаки господарських договорів.
7. Істотні умови господарських договорів.
8. Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.
9. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.
10. Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними.

Задача 1. Позивач ТОВ „Н” звернулося з позовом до господарського суду з вимогою стягнути з ПП «К» 10000 грн. за поставлену сільгосппродукцію. ПП «К» заперечило проти позову, зазначаючи, що між сторонами відсутні договірні відносини – замість договору позивач надав суду товарно-транспортну накладну – єдиний письмовий документ, що був підписаний сторонами. Як має поставитися суд до поданих документів та вирішити справу?

Задача 2. Між Одеською обласною державною адміністрацією та АТ «Трансзерно» було укладено договір концесії про будівництво та управління зерновим елеватором на строк 49 років. Одеська обласна державна адміністрація протягом року не повідомила Фонд державного майна про укладання відповідного договору. На цій підставі АТ «Трансзерно» звернулася до суду із позовом про визнання договору концесії недійсним. Вирішить спір.

Завдання 1:
Наведіть приклади, визначте основні види та проблематику роз`яснень Вищого господарського суду в сфері господарського договірного права.

Завдання 2:
Складіть господарський договір та протокол розбіжностей до нього із модулюванням усіх реквізитів цих документів.Основна література:
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
- Про деякі питання практики застосування Цивільного та Господарського кодексів України: информационное письмо Высшего Хозяйственного суда Украины от 07.04.2008 г.
Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Верховного суду України від 06.11.2009 N 9 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-09
Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.
Беляневич О.А. Господарське договірне право (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 2. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності
(4 години)
Заняття 1:
1. Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності та її легалізації
2. Поняття та правові засади роздрібної торгівлі.
3. Поставка продукції та її правове забезпечення.
4 Особливість поставок для державних потреб та закупівель за державні кошти.
5. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.
6. Порядок прийняття продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.

Заняття 2.
7. Міна (бартер) в сфері господарювання та його податкові обмеження.
8. Види, особливість укладання та виконання біржових угод.
9. Особливість правового регулювання оренди в сфері господарювання.
10. Порядок оренди державного та комунального майна в сфері господарювання.
11. Особливість об’єктів, суб’єктів, способів та порядку укладання приватизаційних угод. Стадії приватизаційного процесу.
12. Лізинг у сфері господарювання.
13. Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.

Задача 1.
Голландська компанія "Nidera" закупила ячмінь в ТОВ "Арма" (Україна) на умовах CPT Odessa згідно з правилами Інкотермс 2000. Вагон з ячменем був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Компанія "Nidera" звернулася до ТОВ "Арма" з вимогою повернути попередню оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ "Арма" порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішить спір.

Задача 2.
Державна фінансова академія за тиждень до закінчення строку дії договору оренди державного майна повідомила орендаря щодо відсутності наміру продовжувати дію договору оренди з Підприємством А та необхідність припинення договору. За півтора місяці Підприємство відмовилося звільняти приміщення, посилаючись на те, що Академія попередила Товариство про припинення з ним орендних відносин із порушенням порядку та строків, передбачених статтею 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Академія звернулась до суду з вимогою про виселення Підприємства. Вирішить спір.

Завдання 1.
Складіть акт з прийняття продукції за кількістю та моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2.
Складіть зразок договору зберігання на елеваторі 150 тон зерна із використанням подвійного складського свідоцтва та моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995// ВВР. – 1995. - №493.
Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // № 2462-VI
Про товарну біржу: Закон України від 10. 12.1991//ВВР. – 1992. - №10. – Ст. 139.
Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 16. – Ст.. 68.
Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст.. 348.
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 350.
Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 № 847-XIV
Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - № 30. – Ст. 416.
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998// ВВР. – 1999. - № 5- 6. – Ст. 44.
Інструкції П-6 від 15.06.1965 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65
Інструкція П-7 від 25.04.66 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66.
Международные правила по толкованию коммерческих терминов "Инкотермс" (редакция 2000 г. або 2010 г.)
Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 3. Господарсько-правове регулювання надання послуг та виконання робіт
(2 години)
1. Правові засади надання послуги та виконання робіт в сфері господарювання.
2. Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських відносин в сфері господарювання.
3. Господарсько-правові умові здійснення діяльності з перевезення вантажів. Правове регулювання договору перевезення вантажів в сфері господарювання.
4. Господарсько-правові умови здійснення діяльності в сфері капітального будівництва.
Договори щодо фінансування будівництва житла та іншої нерухомості.
5. Правові засади комерційної концесії.
6. Договір концесії.

Задача 2.
Підприємство-замовник капітального будівництва уклало договір підряду на капітальне будівництво із будівельною компанією на зведення торговельного комплексу та здійснило попередню оплату. Натомість, до завершення будівництва будівельна компанія пред’явила вимогу до підприємства щодо збільшення кошторису у зв’язку із суттєвим збільшенням вартості будівельних матеріалів протягом будівництва. Підприємство відмовилося збільшувати оплату. Досудове врегулювання не вирішило спір. Будівельна компанія звернулося до суду із вимогою про розірвання договору. Вирішить спір.


Завдання 1.
Складіть акт готовності об'єкта будівництва до експлуатації та відповідний сертифікат із моделюванням усіх їх реквізитів.

Основна література
Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356
Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 16.11.1992 // ВВР. – 2011, N 34, ст.343
Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14.10.1994 // ВВР. – 1994. - №46.- Ст. 411.
Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 // ВВР. – 1999. - № 31. – Ст. 246.
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268 .
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 // ВВР. - №52. – Ст. 377.
- Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 16. – Ст. 706.
- Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. // ВВР. – 1996. - № 40. – Ст. 183.
- Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. в редакції Закону України від 23 лютого 2006 р. // Голос України. – 2006. – 7 квітня.
- Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – ГУ. – 7 вересня.
- Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 17 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 18. - Ст. 21.
Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. N 461
- Статут залізниць України: затв. постановою КМУ 6 квітня 1998 р. N 457 // Офіційний вісник України вiд 23.04.1998 - 1998 р., № 14, стор. 150, код акту 5167/1998
Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво (Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 20.11.92 N 01-8/1386)
Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 4. Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання
(4 години)
Заняття 1.
1. Поняття та види цін, порядок їх встановлення в господарських відносинах
2. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.
3. Правові засади валютних операцій в сфері господарювання та засоби їх обмеження.
4. Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунка).
5. Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.
6. Форми безготівкових розрахунків.

Заняття 2.
7. Грошові зобов’язання суб’єктів господарювання: поняття та види.
8. Правові засади банківських операцій та банківської діяльності, співвідношення з поняттям фінансових послуг та фінансової діяльності.
9. Поняття, ознаки та види кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.
10. Страхування у сфері господарювання, його види та правове забезпечення.
11. Правові засади діяльності фондової біржі. Біржові угоди.
12. Правові засади аудиторської діяльності.

Задача 1. Сільськогосподарський кооператив "Зоря" отримав від ТОВ "Довіра" чек з чекової книжки, оформленої АКБ "Норд Банк", на оплату 23000 грн за поставлену продовольчу пшеницю. Проте по пред’явленні чека до сплати виявилося, що банк не здатний здійснити платіж через відсутність коштів на кореспондентському рахунку. СК "Зоря" звернулося з позовом до банку про стягнення суми чека. Вирішить спір.

Задача 2.
Підприємство А уклало із Підприємством Б договір про купівлю металобрухту терміном платежу – 6 місяців з моменту поставки. Поставка відбулася 5 вересня 2009 року. Платіж було здійснено 8 березня 2010 р. Після отримання оплати Підприємство Б звернулося до підприємства А з вимогою про компенсацію процентів за користування комерційним кредитом протягом 6 місяців та 3 дні, визначивши ці проценти у розмірі облікової ставки НБУ за аналогією із статтею 1048 ЦК України. Спір розглядається судом. Запропонуйте рішення.

Завдання 1.
Складіть перелік документів, необхідних для відкриття підприємством банківського рахунка та проект договору банківського рахунка із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2.
Складіть зразок векселю, авалю та індосаменту на ньому із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про платіжні системи та переказ коштів в України: Закон України вiд 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 29, ст.137.
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. - 2001. - № 5-6, ст.30.
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України вiд 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст. 268.
Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет від 19.02.1993 // ВВР. – 1993. - № 17. - Ст. .184 .
- Про ціни та ціноутвореня: Закон України від 03 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 52. – Ст. 650.
- Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 1. - Ст. 1.
- Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 24. - Ст. 128.
- Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. в редакції Закону від 19 січня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993 - № 23 . – Ст. 243 .
- Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. в редакції Закону від 12 травня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.
- Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. в ред Закону від 6 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 33. - Ст. 155.
- Про безготівкові розрахунки в України в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21 січня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 13. – Ст. 908.
- Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 3. – Ст. 55.
- Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземній валютах: Постанова Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 51. – Ст. 316.
- Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. // Урядовий кур’єр від 23.01.1997.
Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.
Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.
Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса: "Студия "Негоциант", 2005. – 308 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів


Тема 5. Правове регулювання інвестиційної діяльності та особливих режимів господарювання
(2 години)

1. Поняття інвестиційної та інноваційної діяльності; джерела їх регулювання. Державні заходи щодо стимулювання інвестицій та інновацій.
2. Види і форми здійснення інвестицій та інновацій.
3. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.
4. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги.
5. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України.
6. Поняття та види особливих режимів господарювання.
7. Обмеження та стимули в особливих режимах господарювання.

Задача 1.
Іноземний інвестор – акціонер товариства "Росава", заснованого за рік до виникнення спірної ситуації, – подав позов до суду про визнання недійсним рішення загальних зборів АТ. У позові іноземний інвестор зазначив, що правління АТ позбавило його можливості брати участь у роботі загальних зборів АТ, посилаючись на те, що іноземний інвестор не повністю сплатив вартість акцій, на які він підписався. Вирішить спір.

Задача 2: Органи виконавчої влади м. Суми уклали з турецькою фірмою „К” договір концесії на будівництво автомобільної дороги, що забезпечує внутрідержавні перевезення пасажирів та вантажів. Згідно з умовами зазначеного договору працювати на будівництві дороги мають громадяни Туреччини. Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати договір концесії недійсним. Яке рішення має прийняти суд?

Завдання 1.
Складіть проект інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Податковий кодекс України від 2.12.2010 // ВВР), 2011, N 13-14, № 15-16, N 17, ст.112
Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 //ВВР. – 1991. - N 47. - Ст. 646.
Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року N 40-IV // ВВР. – 2002. - N 36. - Ст. 266.
Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р. // ВВР. – 1996 - N 19. - ст. 80
- Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 17 лютого 2000 р. // ВВР, 2000, N 12, ст.97
Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 // ВВР. – 2000. - № 23 - Ст. 176 .
Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 // ВВР. – 2000. - № 28. - Ст. 224.
Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України вiд 13.07.2000 // ВВР. – 2000. - № 42. - Ст.348.
Про виключну (морську) економічну зону України: Закон  вiд 16.05.1995  № 162/95-ВР// Відомості Верховної Ради України вiд 23.05.1995 - 1995 р., № 21, стаття 152
Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон  вiд 13.10.1992  № 2673-XII// Відомості Верховної Ради України вiд 15.12.1992 - 1992 р., № 50, стаття 676.
Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торгівельного порту: Закон України від 23.03.2000 // ВВР. – 2000. - № 26ю - Ст.208.
Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України у редакції від 12 січня 2006 року N 3333-IV // ВВР. – 1999. № 40. -Ст.363.
Про господарську діяльність у збройних силах України: Закон України вiд 21.09.1999 // ВВР. - 1999. - № 48. - Ст.408.
Вінник О. М. Інвестиційне право. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів


Тема 6. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері господарювання
(2 години)

1. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.
3. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно з ІНКОТЕРМС: поняття та групи.
4. Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.
5. Антидемпінгові, антисубсидаційні та спеціальні заходи в ЗЕД.
5. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Задача 1.
Підприємство – резидент здійснило експорт сільгосппродукції у Російську Федерацію із терміном розрахунку 90 днів. Натомість за 80 днів в погашення боргу нерезидентом було видано, а резидентом - отримано вексель, терміном платежу 70 днів. Податкова інспекція застосувала санкції до Підприємства - резидента в розмірі 0,3% за кожний день прострочення із моменту звершення 90 денного терміну від дати здійснення експорту. Підприємство звернулося з позовом про визнання рішення ДПІ недійсним, посилаючись на те, що видача векселя припиняє попереднє грошове зобов’язання. Податкова інспекція звернулась із позовом до підприємства про визнання векселю недійсним у зв’язку із тим, що розрахунок векселем в іноземній валюті у ЗЕД заборонено законодавством України, крім того вексель не містить підпису бухгалтеру векселедавця – нерезиденту та не легалізовано у встановленому порядку. Оцініть доводи сторін. Яка юридична перспектива позовів.


Завдання 1.
Складіть зовнішньоекономічний контракт на підставі правил Інкотермс із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.


Основна література
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. // ВВР. 1991. – №29. – Ст.377.
Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.1995 (в редакції Закону від 04.10.2001) // ВВР. – 2002. – N 6. –ст.40
Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 // ВВР. – 1999. - N 5-6. - Ст. 44.
Международные правила по толкованию коммерческих терминов "Інкотермс" (редакция 2000 г.)
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 // ВВР – 1994. – № 40. – ст. 364.
Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 06.09.01 N 201 // сайт www.rada.gov.ua
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов Международной торговой палаты, редакция 1993 г., публ. МТП № 500.// Бизнес.- 1997. - № 43, 45.
Унифицированные правила по инкассо международной торговой палаты, редакция 1978г., публ.МТП № 332. // Бизнес. – 1997. – №43
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів


Тема 7. Правова робота в діяльності суб’єктів господарювання
(2 години)
1. Поняття та види правової роботи на підприємстві
2. Функції юридичної служби на підприємстві. Взаємодія юридичної служби з іншими структурними підрозділами підприємства.
3. Обрання способу захисту порушеного права.
4. Особливість договірної роботи на підприємстві.
5. Тактика та стратегія захисту прав та інтересів суб’єкта господарювання юридичною службою (юристами).
6. Взаємодія юридичної служби з контролюючими органами/ Забезпечення законності при проведенні перевірок.
7. Попередження рейдерства та усунення його наслідків як функція юридичної служби.

Задача 1.
Керівництво суб’єкта господарювання не змогло потрапити в будинок правління господарського товариства, що було зайнято невідомими особами, які надали ухвалу суду про забезпечення позову шляхом встановлення тимчасового керівника підприємства. Які дії має запропонувати юридична служба для відновлення нормальної роботи підприємства?

Завдання 1.
Складіть положення про юридичну службу підприємства із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2: Наведіть приклад неправомірного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства), що обговорювалося в ЗМІ, та визначте основні види неправомірних дій та засоби їх попередження.

Основна література
Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
Господарський процесуальний кодекс від вiд 06.11.1991 № 1798-XII // ВВР. – 1992. - № 6. - Ст.56.
Податковий кодекс України від 2.12.2010 // ВВР), 2011, N 13-14, № 15-16, N 17, ст.112
Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 // ВВР. – 1996. - № 47. - Ст.256.
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 // ВВР. - 2007. - № 29. - Ст.389 .
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 // ВВР . - 2005. - №48. - Ст. 483.
ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації: ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1040.
Про практику розгляду судами корпоративних спорів: постанова № 13 від 24.10.2008 р. Пленуму Верховного суду України.
Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.
Головань В. І. Правова робота і захист прав підприємців: Монографія. – Донецьк: юго-Восток, Лтд», 2003. – 168 с.
Коростей В.І. Організація правової роботи на підприємстві. – Курс лекцій. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 158 с.
Смітюх А.В, Рейдерство, поглинання та загарблення: співвідношення понять та класифікацій // Вісник господарського судочинства. – 3/2008. – С. 92-101
Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Розділ 3 . Запитання для складання заліку
(загальна частина)

Поняття господарського права. Співвідношення господарського з іншими галузями права.
Предмет, метод, принципи правового регулювання господарського права.
Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.
Підприємництво: поняття, ознаки, класифікація. Сутність підприємництва в економічній теорії.
Господарська некомерційна діяльність як предмет регулювання господарського права: поняття, суб’єкти, значення.
Наука господарського права.
Поняття і загальна характеристика джерел господарського права.
Система господарського законодавства. Проблеми розвитку і вдосконалення господарського законодавства.
Загальна характеристика Господарського кодексу України. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.
. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.
Поняття та принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Поняття, заходи державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.
Правила і підстави проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.
Способи та форми підтримки малого підприємництва.
Поняття та складові легалізації (легітимації) суб’єктів господарювання
Загальна характеристика державної реєстрації, поняття, цілі та принципи.
Установчі документи юридичних осіб.
Порядок державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб.
Підстави та порядок припинення діяльності юридичних осіб.
Підстави та порядок припинення фізичних осіб –підприємців.
Поняття, строки та порядок видачі ліцензії.
Підстави відмови у видачі ліцензії.
Поняття, види патентування і види діяльності, що підлягають патентуванню.
Дозвільна система у сфері господарювання
Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права.
Поняття підприємства як самостійного суб’єкта господарювання та його види.
Правовий статус фізичної особи-підприємця.
Відособлені підрозділи суб’єктів господарювання, поняття, повноваження.
Правовий статус державних комерційних підприємств
Правовий статус казенних підприємств.
Правовий статус, види та порядок утворення акціонерного товариства.
Правовий статус та порядок утворення товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.
Господарські об’єднання – поняття, види, специфіка.
Холдингові компанії та дочірні підприємства
Кредитні спілки та інші фінансові установи у сфері господарювання.
Загальна характеристика та функції торгівельно-промислових палат.
Право власності - основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст.
Право господарського відання та оперативного управління.
Правовий режим та види цінних паперів у господарській діяльності.
Поняття та види господарських зобов’язань.
Підстави виникнення та припинення господарських зобов’язань.
Забезпечення виконання господарських зобов’язань.
Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.
Склад господарського правопорушення.
Загальна характеристика форм господарсько-правової відповідальності.
Стягнення збитків як основна форма господарсько-правової відповідальності.
Штрафні санкції в сфері господарювання: поняття та особливості у порівнянні з загально цивільною неустойкою.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Оперативно-господарські санкції, їх види та порядок застосування
Поняття та порядок застосування адміністративно-господарських санкцій
Загальна характеристика законодавства про захист економічної конкуренції.
Поняття та ознаки монопольного (домінуючого) положення на ринку.
. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції: види санкцій та порядок їх застосування
. Поняття недобросовісної конкуренції.
Загальна характеристика видів недобросовісної конкуренції.
.Неправомірне зібрання, розголошення і використання комерційної таємниці.
Види санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та порядок їх застосування.
Принципи комерційного розрахунку та власного комерційного ризику у господарській діяльності
Історія виникнення та поняття неплатоспроможності та банкрутства.
Основні суб’єкти та стадії провадження у справі про банкрутство.
Поняття та функції юридичної служби на підприємстві.

Розділ 4. Питання до іспиту з дисципліни „Господарське право”

Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.
Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.
Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень.
Метод правового регулювання господарської діяльності.
Джерела господарського права: поняття, види та система.
Господарсько-правові норми: структура, види.
Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.
Методи та форми державного впливу на господарські відносини.
Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.
Поняття та форми державної господарської діяльності; державне замовлення та фінансування.
Державна регуляторна політика: поняття, значення та процедури.
Сутність та складові поняття легалізації господарської діяльності.
Порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання.
Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб'єктів господарювання.
Порядок державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання
Порядок ліцензування та патентування господарської діяльності.
Поняття та види суб’єктів господарського права.
Поняття та види підприємств, теорія "персоніфікації підприємств" ("господарчого органу").
Установчі документи суб'єктів господарювання.
Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.
Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.
Правовий статус, види та порядок створення акціонерного товариства.
Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
Правовий статус командитного та повного товариств.
Правовий статус господарських об'єднань, холдингів.
Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.
Правовий статус біржових організацій.
Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.
Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.
Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми права власності.
Право господарського відання та оперативного управління.
Право промислової власності в господарських відносинах.
Правовий режим інвестицій в Україні, порядок та правові наслідки реєстрації іноземних інвестицій.
Поняття, функції та види господарських зобов'язань та договорів.
Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.
Принципи виконання господарських зобов’язань.
Правове регулювання господарської діяльності з постачання продукції та його договірного забезпечення.
Поняття та правові засади роздрібної торгівлі. Касові операції.
Особливість поставок для державних потреб та закупівель за державні кошти.
Порядок приймання продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.
Правове регулювання господарської діяльності з перевезення вантажів та її договірного забезпечення.
Господарсько-правові умови здійснення капітального будівництва.
Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво.
Види, особливість укладання та виконання біржових угод
Правове регулювання договору про спільну господарську діяльність.
Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.
Договір контрактації.
Договір енергопостачання.
Правове регулювання договору фінансового лізингу.
Співвідношення договору господарської оренди та договору загальноцивільного найму.
Договір концесії.
Правове регулювання комерційної концесії.
Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських відносин в сфері господарювання.
Правове регулювання особливих режимів господарювання.
Правовий режим інноваційної діяльності.
Пільги та гарантії іноземних інвесторів.
Господарсько-правові умови здійснення страхової діяльності в Україні.
Договір страхування в сфері господарювання: поняття, суттєві умови, порядок виконання.
Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.
Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.
Підстави визнання господарських договорів недійсними.
Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.
Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.Форми господарсько-правової відповідальності.
Оперативно-господарські санкції, відмежування від інших способів самозахисту цивільних прав.
Штрафні санкції у сфері господарювання.
Поняття та склад збитків, що підлягають стягненню за господарські правопорушення.
Адміністративно-господарські санкції майнового характеру.
Адміністративно-господарські санкції організаційного характеру.
Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.
Поняття та ознаки комерційного розрахунку.
Поняття, причини та наслідки банкрутства. Підстави порушення справи про банкрутство.
Поняття і роль приватизації, державна програма приватизації. Правові способи приватизації
Об’єкти та суб’єкти угод приватизації, стадії приватизаційного процесу.
Порядок оренди державного та комунального майна.
Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.
Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.
Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.
Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви.
Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.
Правове обмеження концентрації суб'єктів господарювання.
Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та порядок їх застосування.
Грошові зобов’язання суб’єктів господарювання та їх види.
Поняття та види цін, порядок їх встановлення.
Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.
Поняття та види банківської (фінансової) діяльності.
Суб’єкти банківської (фінансової) діяльності. Види та організаційно-правові форми банківських установ
Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку).
Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.
Форми безготівкових розрахунків.
Поняття та ознаки кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.
Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.
Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно з ІНКОТЕРМС 2000 р. або 2010 р: поняття та групи.
Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.
Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.
Поняття та види правової роботи на підприємстві. Функції юридичної служби на підприємстві.
Обрання способу захисту порушеного права (інтересу) юридичною службою підприємства.
Поняття рейдерства. Антирейдерські заходи з боку юридичної служби підприємства.
Організація правової роботи при проведенні перевірок суб’єктів господарювання з боку органів контролю та нагляду.
Розділ V. Додаткова література Спеціальна частинатема 1.

- Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов’язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -   № 2. – С. 78 - 81.
- Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.
- Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит., 1975. – 578 с.
- Коломієць Н. Становлення господарського зобов'язання як правової категорії // Право України. 2006. № 4. С. 48-52.
- Майданик Р. Місце зобов'язання в праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 4. – С. 3 – 7.
- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Знаменський Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 765 с.
- Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -   № 9. – 92 - 94.
- Про заходи щодо впорядкування розрахунків по договорам, які укладають суб'єкти підприємництва України: Указ Президента України від 04.10.94р. № 566 // Голос України. - 1994. - № 194.
- Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. - № 2. – С. 92-101.
- Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов’язань   // Підприємництво, господарство і право. – 2007. -   № 9. – С. 87 - 91.
- Танчук И.Е., Ефимочкин В.П., Абова Т.Е. Хозяйственные обязательства. – М.: Юрид. лит., 1970. – 456 с.       
- Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).
- Хозяйственное право / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 912 с.
- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.
- Щербина В.С. Господарське право. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 656 с.


Тема 2.

- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. / За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
- Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.
- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.
- Беляневич О.А. Господарське договірне право України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1997. – 682 с.
- Про затвердження Порядку провадження торгівельною діяльністю та правил торгівельного обслуговування населення: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. // Урядовий кур'єр. – 2006. - № 122.
- Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.96р. // Урядовий кур'єр. – 1996. - № 84-85.
- Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.98 р. в редакції від 17.08.2002 р. // Урядовий кур'єр. – 1998. - № 129-130.
- Про затвердження Правил торгівлі на ринках: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 26.02.2002 р. // Офіційний вісник. – 2002. - № 13.
- Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 11.07.2003 р. // Офіційний вісник. – 2003. - № 30.
51. Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 11.03.2004 р. // Офіційний вісник. – 2004. - № 13.
- Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та вдома у покупців: Затверджено Наказом МЗЕЗ України, Державним комітетом зв'язку України від 29.03.99р. // Офіційний вісник. – 1999. - № 97-98.
- Про затвердження Правил продажу товарів поштою: Затверджено Наказом МЗЕЗ України, Державним комітетом зв'язку України від 17.03.99 р. // Офіційний вісник. – 1999. - № 13.
- Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12.11.1993 р. // www. kiev.rada.gov.ua
- Алямкін В. Виконання договору поставки // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4. – С. 44-47.
- Белоусов И.К. К вопросу о правовом регулировании отношений по договору поставки // Хозяйство и право. – 1995. - № 3. – С. 37-39.
- Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

Тема 3.

- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. / За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
- Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.
- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.
- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1997. – 682 с.
- Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 25.03.2005 р. „Про практику Верховного суду України у справах зі спорів, пов’язаних з перевезенням вантажів морським транспортом” // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 87 - 90.
- Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 10.03.2005 р. „Про практику Верховного суду України у справах зі спорів, пов’язаних з виконанням зобов’язань за договорами підряду” // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 79-80.
- Типовій концесійний договір, затверджений постановою КМУ від 12 квітня 2000 р. // ОВУ. – 2000. - № 15.
- Быков А.Г. План и хозяйственный договор. – М., Изд-во Московского университета, 1975. – 158 с.
- Вердников В.Г. Хозяйственные договоры. – М.: ВЮЗИ, 1965. – 118 с.
- Веретельник Л.К. Систематизація договорів у цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Х., 2007. – 22 с.
- Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.
- Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.
- Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.
- Господарське право: Навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.
- Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.
- Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит., 1975. – 578 с.
18. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 37.
- Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. – Харків, 2007. – 456 с.
- Мережко А.А. Договор в частном праве. – К.: Юстиниан, 2003. – 389 с.
- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Знаменський Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 765 с.
- Апанасенко К. Правове регулювання оренди основних фондів // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 102-105.
- Косик С. Чи можливо укласти договір оренди з фізичною особою? // Економіка, фінанси, право. – 2002. - № 3. – С. 13-15.
- Смитюх А.В. Договор аренды: момент истины // Юридическая практика. – 15 ноября 2005. - № 46 (412). – С. 1, 20-21.
- Судовий розгляд спорів, пов'язаних з договорами оренди // Вісник господарського судочинства. – 2001. – 3 4. – С. 144-146.
- Ващенко Н., Кублій А. Структурні особливості розвитку транспортної ситеми України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 148-151.
- Квасницька О. Містобудівне законодавство України: проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7. – С. 12-16.
- Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: организационные формы, поиск и выбор партнеров // Бизнес - Информ. 1997. - № 10. – с. 34.
- Андрощук Г., Денисюк В. Типовые условия франчайзингового договора // ПХ и П. – 1997. - № 4. – с. 40.
- Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: права и обязанности партнеров // Бизнес Информ – 1997. - № 11. – с. 47.
- Бедринец Н. Д. Франчайзинг: мировой опыт и перспективы развития на Украине // Финансы предприятий. – 2001. - № 2. – с. 96.
- Величко О. Л. Договір франчайзингу // Юридичний журнал. – 2003. - № 1. – с. 75.

Тема 4.

- Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.
- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.
- Бервено С.М. Проблеми договірного права України. – К., 2006. – 340 с.
- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1997. – 682 с.
- Подцерковний О.П. Грошові зоов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстиніан, 2006.
- Про заходи щодо впорядкування розрахунків по договорам, які укладають суб'єкти підприємництва України: Указ Президента України від 04.10.94р. № 566 // Голос України. - 1994. - № 194.
- Про затвердження Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню: наказ Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 3 грудня 2001 р. № 480/294 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 51. – Ст.2323.
- Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку: постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 803 в редакції 13 квітня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 24. - Т.1. - Ст.1161.
- Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень: постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. № 135 в редакції від 13 червня 2002 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - № 5. – С. 12.
- Ерухимович И.Л. Ценообразование: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд. – К.: МАУП, 2003. - 108 с.
- Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і допов. – К.: МАУП, 2003. - 240 с.
- Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2000. - 224 с.
- Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. 2-ге вид., виправл. - К.: Кондор, 2004. - 214 с.
Иваниенко В.В. Ценообразование: Учебное пособие. – изд.2-е, перераб. и доп. – Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. - 152 с.
- Джумагельдієва Г.Д. Правове регулювання цін і ціноутворення. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2004. – 18 с.
- Чувпилин Е.Д., Дмитриев В.Г. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 323 c.


Тема 5.

- Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 17 лютого 2000 р. в редакції Закону від 31 березня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. - № 38.
- Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” та частини першої статті 19 Закону України „Про інвестиційну діяльність” (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями): справа Конституційного Суду України від 29 січня 2002 р. № 1-рп/2002 // Голос Украины. - 2002. - № 46.
- Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. – К.: Юридична думка. 2005. – 568 с.
- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.
- Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.
- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. / За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
- Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.
- Чабан О. Форма інвестиційного договору (контракту) // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 5. - С. 33.
- Кибенко Е. Международно-правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 5. – С. 3-10.
- Кудрявцева В. Проект Інвестиційного кодексу України: місце в системі господарського законодавства // Підприємництво. господарсьво і право. – 2005. - № 6. – С. 81-84.
-Грищенко Г. Законодавчі гарантії захисту іноземних інвестицій // Право України - 1996. - №7 - С. 28-31.
- Веселкова Е.Е. Некоторые правовые аспекты соглашений по защите инвестиций // Закон и право – 2002. - № 10. - С. 51-53.
- Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навчальний посібник.- К.: Атака.-1999. - 165 с.
- Симсон О. Критерии квалификации инвестиционных договоров // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2001. - № 1. - С. 30-33.
Семерак О. Дочірні підприємства - як форма здійснення іноземних інвестицій // Право України. - 1998. - № 3. - С. 27-30.

Тема 6.

- Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. - Ст. 377.
- Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.
- Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.
- Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 9-10. - Ст. 65.
- Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 12-13. - Ст. 80.
- Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. - Ст. 364.
- Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.95 р. в редакції Закону від 04 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 32. - Ст. 255.
- Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 р. // Урядовий кур'єр. – 1999. - № 11-12. від 21.01.99р.
- Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184.
- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.
- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1997. – 682 с.
- Про застосування Міжнародних правил інтерпритації комерційних термінів: Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. // www. kiev.rada.gov.ua
- Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. // www. kiev.rada.gov.ua
- Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: Наказ Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. № 52 в редакції від 19 квітня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 19. - Ст. 801.
- Бабак О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяільності // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 21-24.
- Богун В. Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Юридичний журнал. – 2004. - № 2.
- Внешнеэкономическая деятельность. Сб. научных трудов / Под общей ред. д-ра экон. наук, проф. академика АЕН Украины Ю.В. Макогона. – Донецк, 1998. – 292 с.
- Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.
- Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.
- Малиновська В. Поняття та місце захисного застереження у структурі зовнішньоекономічного контракту// Підприємництво, господарство і право. - 2001. -№ 4. - С. 61-63.
- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Знаменський Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 765 с.
- Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 234 с.
- Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).
- Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по составлению контрактов. – М. – 1994. – 234 с.


Тема 7.

Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. Харьков: "Одиссей", 2006. – 992 с.
Головань І. В. Правова робота у механізмі захисту прав суб'єктів підприємництва : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; – Донецк, 2003.
Коростей В.І. Організація правової роботи на підприємстві. – Курс лекцій. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 158 с.
Мамутов В.К. Михайлин В.З. Липницкий Д.Х. Организация хозяйственно-првовой работы на предприятии. – М.: Юрид. лит., 1975.
Скловский К.И. Гражданский спор: Практическая цивилистика. – М.: Дело, 2003. – 351 с.
Скловский К.И. Работа адвоката по обоснованию добросовестности в гражданських спорах. – М., 2004. – 64 с.
Гаррис Р. - Школа адвокатуры, пер. П. Сергеича. Автограф, 2001.
Смітюх А.В, Рейдерство, поглинання та загарблення: співвідношення понять та класифікацій // Вісник господарського судочинства. – 3/2008. – С. 92-101.
Смітюх А.В. Процесуальні диверсії та зловживання процесуальними правами в умовах правової реальності України // Вісник господарського судочинства. - 2007. - №1. - С. 89-92.
Смитюх А.В. Определения и решения судов в рейдерских технологиях в свете изменений процесуального закона // Юридичний радник. – 2007. - № 2 (16). – С. 10-14.
Симаков С. Рейдерство по-украински (краткий очерк) // Юридичний радник. – 2006. – № 6. – С. 23-24.
Смітюх А.В. Заходи щодо протидії акціонерного товариства корпоративному рейдерству: системний підхід // Вісник Одеського національного университету. – 2007. – Том 12. – Випуск 12 (Правознавство). – С. 78-85.
ДолгополовА.М. Організація юридичної служби на пыдприэмствах.: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.
Замойский И.Е. Эффективность хозяйственно-правовой работы. К.: Наук. думка, 1982.
Смітюх А.В. Стратагематика господарського процесу // Вісник господарського судочинства. - 2005. - №5. - С. 133-137.
Смітюх А.В. Створення та використання однорідних процесуальних ситуацій в господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 97-99.
Смітюх А.В. Процесуальний бліцкриг у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 100-102.
Смітюх А.В. Щодо змісту поняття “процесуальна диверсія” // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 103-105.
 
·

Приложенные файлы

  • doc 8909598
    Размер файла: 354 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий