Темы рефератов по истории Беларуси.DOC

КУРСАВЫЯ ПРАЕКТЫ (рэфераты)
па прадмету (Гiсторыя Беларусi i сусветная цывiлiзацыя(
для студэнта( I курса прыродазна(чых факультэта(
(2012/2013 навучальны год)

1. Праблема этнагенеза славян у сусветнай гiстарыяграфii. Этнагенез беларуса.
2. Першыя княствы на тэрыторыi Беларусi. Значэнне старажытнарускага этапа ( гiстарычных лёсах Беларусi.
3. Духо(нае жыццё i культура (сходнiх славян: агульнае i асаблiвае. Вiдныя дзеячы агульнаславянскай i беларускай культуры IХ–ХIII стст.
4. Беларускія землі складзе Вялiкага княства Лiто(скага (па творах мастацкай літаратуры).
5. Адраджэнне i Рэфармацыя. Вiдныя дзеячы Адраджэння i Рэфармацыi на Беларусi (Ф. Скарына, С. Будны, В. Цяпiнскi, М. Сматрыцкi i iнш.).
6. Становішча беларускiх зямель у складзе Рэчы Паспалiтай (па творах мастацкай літаратуры).
7. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (па творах мастацкай літаратуры).
8. Барацьба за дэмакратыю i нацыянальнае адраджэнне Беларусi (другая палова ХIХ – пачатак ХХ ст.). Утварэнне палiтычных арганiзацый і партый(БСГ).
9. Першая сусветная вайна як крызiс еурапейскай цывiлiзацыi. Беларусь у гады вайны.
10. Рэвалюцыi Расii пачатку ХХ ст. i iх значэнне ( гiстарычных лёсах Беларусi.
11. Стварэнне СССР i беларускай дзяржа(насцi (Аблвыкамзах, БНР, БССР).
12. Беларусь у складзе СССР у міжваенны перыяд (1921- 1939гг.).
13. Асаблiвасцi ажыцця(лення НЭП, iндустрыялiзацыi i калектывiзацыi ( Беларусi.
14. Грамадска-палiтычная сiстэма БССР у 20–30-я гады.
15. Культурнае i духо(нае жыццё Беларусi ( 20–30-я гады.
16. Другая сусветная вайна, яе прычыны, характар, вопыт i рокi.
17. Пачатак Вялiкай Айчыннай вайны. Удзел студэнта і выкладчыка БДУ у абарончых баях летам 1941г.
18. Маскоская бітва. Удзел у ей студэнта і выкладчыка БДУ.
19. Сталінградская бітва. Удзел у ей студэнта і выкладчыка БДУ.
20. Арлоска – Курская бітва. бітва. Удзел у ей студэнта і выкладчыка БДУ.
21. Аперацыя «Баграціён». бітва. Удзел у ей студэнта і выкладчыка БДУ.
22. Дзейнасць беларускіх партызанскіх фарміравання і падпольных арганізацый. Удзел у ей студэнта і выкладчыка БДУ.
23. Пасядзённае жыццё людзей у перыяд нацысцкай акупацыі Беларусі.
24. Дзеці Беларусі гады вайны.
25. Культура Беларусі гады вайны.
26. Памяць аб вайне (на прыкладах мемарыяльных комплекса, БДМГВАВ, гістарычнага музея БДУ альбо іншых ВНУ і школ).
27. Уклад беларускага народа ( Вялiкую Перамогу.
28. Беларусь на мiжнароднай арэне ( сярэдзiне 40-х – сярэдзiне 80-х гадо(.
29. Грамадска-палiтычнае i духо(нае жыццё Беларусi ( сярэдзiне 40-х – сярэдзiне 80-х гадо(.
30. Нарастанне крызiсных з’я( у СССР i краiнах сацыялiзма 80-х гадах. Распад СССР i стварэнне СНД.
31. Абвяшчэнне суверэнiтэта БССР i заканада(чае афармленне незалежнасцi Рэспублiкi Беларусь.
32. Эканамiчнае развiццё Рэспублікі Беларусь (1991–2012гг.).
33. Асно(ныя змяненнi духо(ным i культурным жыццi беларускага народа ( 1991–2012 гг.
34. Матэматыка ( альбо фізіка, геаграфія, іншая нвука) у садружнасці муза.
35. Знешнепалiтычныя кантакты, гандлева-эканамiчныя i навуковыя сувязi Рэспублiкi Беларусь з iншымi краiнамi на сучасным этапе (2010 – 2012гг.).
36. Гісторыя беларускай эміграцыі і стан сучаснай беларускай дыяспары.
37. Сучасны маладзёжны рух (у свеце і Рэспубліцы Беларусь, 2010 – 2012гг.).
38. Зараджэнне і развіццё Алімпійскага руху Беларусі.
39. Саюз Беларусi i Расii, праблемы стварэння адзiнай саюзнай дзяржавы (1997–2012 гг.)
40. Глабальныя праблемы сучаснай цывілізацыі i шляхi iх вырашэння ( Рэспублiцы Беларусь.


А. I. Кота(15

Приложенные файлы

 • doc 8914693
  Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий