Вопросы к дифзачету по истории Беларуси

Пытанні да экзамену па курсу с 1.09.2013 г.
«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ»

Прадмет, мэта і задачы курса «Гісторыя Беларусі». Крыніцы па гісторыі Беларусі.
Асноныя падыходы да вывучэння гісторыі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі.
Першапачатковае засяленне беларускіх зямель. Даіндаерапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі (каменны век).
Індаерапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі. Балты і славяне на тэрыторыі Беларусі.
Язычніцкія вераванні старажытных продка беларуса.
Палітычная гісторыя Полацкага і Тураскага княства у X-XIII стст.
Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у X – сярэдзіне XIII стст.
Прыняцце хрысціянства і яго плы на культуру беларускіх зямель у X-XIII стст.
Утварэнне Вялікага княства Літоскага і ваходжанне беларускіх зямель у яго склад.
Эвалюцыя дзяржана-палітычнага ладу і заканадаства Вялікага княства Літоскага.
Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоскага другой палове XIII – першай палове XVI стст.
Асноныя напрамкі нутранай і знешняй палітыкі Вялікага княства Літоскага другой палове XIII – першай палове XVI стст.
Вытокі беларускага этнасу. Культура беларускіх зямель другой палове XIII – першай палове XVI стст.
Царкона-рэлігійныя адносіны Вялікім княстве Літоскім і Рэчы Паспалітай. Становішча правасланай, каталіцкай, пратэстантскай, уніяцкай цэрква.
Люблінская нія і тварэнне Рэчы Паспалітай. Становішча Вялікага княства Літоскага палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай.
Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай.
Унутраная і знешняя палітыка Рэчы Паспалітай у другой палове ХVІ( першай палове ХVІІІ стст.
Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай у другой палове XVIII ст. і яе падзелы.
Культура беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай у другой палове XVI – XVIII стст.
Этапы і змест палітыкі расійскага рада на тэрыторыі Беларусі канцы XVIII – першай палове XIX стст.
Грамадска-палітычны рух на тэрыторыі Беларусі канцы XVIII – першай палове XIX стст.: тайныя таварыствы, шляхецкае пастанне 1830-1831 гг.
Вайна 1812 года і Беларусь.
Гаспадарка беларускіх зямель у канцы XVIII – першай палове XIX стст. Эканамічныя рэформы 1830-1840-х гг.
Культура беларускіх губерня у складзе Расійскай імперыі канцы XVIII – пачатку XX стст.
Адмена прыгоннага права і асаблівасці буржуазных рэформ 1860-1870-х гг.у Беларусі.
Развіццё капіталізму сельскай гаспадарцы і прамысловасці Беларусі другой палове XIX ст.
Пастанне1863-1864 гг. на тэрыторыі Беларусі: прычыны, ход, вынікі.
Фарміраванне беларускай нацыі другой палове XIX - пачатку XX стст.
Сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерня 1900-1914 гг. Сталыпінскія рэформы.
Народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух на тэрыторыі Беларусі другой палове XIX
· пачатку XX стст. Узнікненне і дзейнасць Беларускай сацыялістычнай грамады.
Рэвалюцыйныя падзеі 1905-1907 гг. на тэрыторыі Беларусі.
Беларусь у гады Першай сусветнай вайны і Лютаскай рэвалюцыі 1917 г.
Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. і сталяванне савецкай улады Беларусі.
Першы Усебеларускі з’езд. Абвяшчэнне і дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі.
Утварэнне ССРБ і Літоска-Беларускай ССР.
Беларусь у час польска-савецкай вайны. Другое абвяшчэнне БССР.
Новая эканамічная палітыка Беларусі.
Удзел БССР стварэнні СССР. Нацыянальна-дзяржанае буданіцтва БССР у 20-х гг. XX ст.
Палітыка беларусізацыі, яе асноныя напрамкі, ход і вынікі. Культура БССР у 1920-1930-х гг.
Правядзенне індустрыялізацыі і калектывізацыі БССР.
Фарміраванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы БССР у канцы 20-х – 30-я гг. XX ст. Палітычныя рэпрэсіі БССР.
Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939 гг.) Уз’яднанне Заходняй Беларусі і БССР.
Нападзенне нацыстскай Германіі на СССР і абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі .
Акупацыйны рэжым нацыста на тэрыторыі Беларусі.
Развіццё партызанскага руху і падполля Беларусі у гады Вялікай Айчыннай вайны.
Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопніка у канцы 1943-1944 гг. і заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны.
Адналенне і развіццё народнай гаспадаркі БССР у 1944-1954 гг. БССР на міжнароднай арэне.
Грамадска-палітычнае жыццё БССР ва мовах “адлігі”. Спробы рэфармавання эканомікі другой палове 50-х – першай палове 60-х гг. XX ст.
Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё БССР у другой палове 60-х – першай палове 80-х гг. XX ст.
Развіццё беларускай культуры і мастацтва пасляваенны час (1945-1985 гг.)
Палітыка перабудовы і спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай і эканамічнай сістэмы другой палове 1980-х гг.
Распад СССР. Абвяшчэнне суверэнітэту і станаленне дзяржанасці Рэспублікі Беларусь у першай палове 90-х гг. XX ст.
Грамадска-палітычныя змены Рэспубліцы Беларусь у другой палове 1990-х – пачатку XXI ст.
Беларуская мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця.
Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь. Інтэграцыйныя працэсы.
Культура Беларусі на сучасным этапе.

13PAGE 15


13PAGE 14115
15

Приложенные файлы

 • doc 8914753
  Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий