История Беларуси шпаргалки2

2. В 19 веке сложились два отдельных подхода в рассмотрении исторического процесса:
1. Фармацийный (Маркс и Энгельс). Уяулялі сабе гістарычны працесс, як працесс змены грамацка-эканамічнай фармацыі.
2. Цывілізацыйны (Данілеускі, Шпенглер, Тойнбі). Прапанавалі разглядаць працесс развіцця чалавечага грамадства як працесс узнікнення, развіцця, гібелі асобных культурна-гістарычных тыпау або цывілізацый
3. Перыадызацыя сусветнай гісторыі:
1. Археалагічны перыяд (крытэрый-матеріал для вырабы)
--Каменны век ( 2.5млн.-4тыс.да.н.э.)
--Палеаліт( 2.5млн.-12 тыс. да н.э.)
--Мезаліт (12-8 тыс.до н.э.)
--Неаліт (8-4 тыс да н.э.)
2. Век бронзы (4-1 тыс да н.э.)
3. Жалезны век (3-1 тыс да н.э.)
4. У 8-7 тыс да н.э. пачалася неалітычная рэвалюцыя – гэта пераход ад эпохі першабытнасці да эпохі першых цывілізацый. Асноуныя рысы: 1.пераход ад прысвойваючай да вытворчай гаспадаркі. 2. грамадскі падзел працы у трох формах: адзяленне земляробства ад жывёлагадоулі, выдзяленне абмену і гандлю у асобны від дзейнасці, адзяленне рамяства ад сельскай гаспадаркі. 3. Вертыкальная деференцыяцыя сялянскай абшчыны.

5. Узнікненне першых цывілізацый звязана з наступствамі неалітычнай рэвалюцыі. Н.Р.-пераход ад эпохі старажытнасці да эпохі першых цывілізацый. 1-я цывілізацыі зяуляліся раннеклассавымі дзяржавамі, у іх рабства насіла хатні характар.
Першыя цывілізыцыі у Еуропе зявіліся толькі у жалезным веку (старажытная Грэцыя, старажытны Рым). Перыяд развіцця-антычнасць. Старажытныя цывілізацыі-гэта дзяржауныя структуры, якія утварыліся на бауканскім палувострве, Егейскім моры, пауднёвай Італіі (Сіцылія).
1-й перыяд: Кріто-мекенскій (3-2 тыс до н.э.)
2-й перыяд: Гомеровскій (12-9 ст. До н.э.)
3-й перыяд: Архаічны (8-6 ст.да н.э.)
4-й перыяд: Классіческій перыяд
5-й перыяд: Эленестіческій
6-й перыяд: Рымскі.
Асноуныя дасягненні антычных цывілізацый:
1. Уведзена грашовая сыстэма
2. Узнікненне алфавіту
3. Адбыуся росквіт чалавечай асобы. Парытет духовнай сферы.
4. Узнікаюць розныя формы грамдска-палітычнага ладу (Дэмакратыя,Тэранія).
5. Узнікненне гарадоу-дзяржау (полісау), дзе пры любых формах улады захоуваюцца правы вольных грамадзян.

12. У 5 ст. На Беларускіх землях пачынаецца прцесс разлаження першаабшыннага ладу. Актыунае выкарыстанне жалеза і вораунай сістэмы земляробства павялічвае прадуцыйнасць прцы і садзейнічае атрыманню лішку прадуктау. У выніку гэтага адбываюцца наступныя змены у арганізацыі грамадска-палітычнага жыцця:
1. Здяйсняюцца разбуренні сваяцкай абшчыны і вазнікае сельская суседская абшчына.
2. Узнікаюць патрыархальныя рабауладальніцтва.
3. Развіваецца абмен і адбываецца узбагаченне у працессе абмена рода-плямянной вярхушкі.
4. павышаецца роля ваенных правадыроу і фарміруецца лад ваеннай дэмакратыі.
5. Радаство аддзяляецца ад сельскай гаспадаркі і вазнікаюць гарады як паселішча рамеснікау.
24. Пасля Люблінскай уніі актывізавауся працесс распаусюджвання каталіцтва на беларускіх землях. У Р.П. каталіцтва было прылігіраванай рэлігіяй. Для таго каб заняць дзяржауную пасаду трэба было быць католікам.
Па гэтай прычыне актывізавауся працес пераходу у каталіцтва беларускай шляхты і пачауся працесс яе каланізацыі. З мэтаю акаталічвання насельніцтва, была арганізавна ідэя уніі паміж касцёлам і праваслаунай царквой. У выніку уніі ствараецца новая уніяцкая царква, якая ад каталіцтва запазычала дагматы веры, а ад праваслауя абраднасць. Да сярэдзіны 17ст. 75% насельніцтва Беларусі сталі уніятамі, 12% былі каталікамі, 7-8%-праваслауныя.

29. Пасля таго як у 1807г. У скалад Расіі вайшла Беластоцкая акруга, усе этнічныя беларускія землі апынуліся у складзе гэтай дзяржавы. Расія заставалася абсалютнай манархіяй. У палітычным развіцці Расіі першай паловы 19 ст. Вызначаюцца перыяды: 1. 1801-1812-ліберальны перыяд, 2. 1812-1825-кансерватыуны перыяд. У 1815 Аляксандр 1 дау канстітуцыю Польшы. Перыяд был звязаны з дзейнасцю графа Аракчэева. У 1812-узнікае палітычная апазіцыя. Гэта быу рух дзекабрыстау. Выступленне дзекабрыстау 14 снежня 1825 паклала пачатак першаму этапу вызваленчай барацьбы у Расіі, які увайшоу у гісторыю як дваранскі этап. 3. 1825-1855-рэакцыйны перыяд. Звязан з іменем Мікалая 1. Мікалай 1 стварыу для барацбы з рэвалюцыйным рухам паліцейскую сістэму.
23. 1 ліпеня 1569 заключаецца Люблінская унія паміж В.К.Л. і Польшай. Па умовах Люблінскай уніі за княствам Літоускім захоуваецца права імець сваі органы кіравання, права выдаваць свае законы, права ствараць свае судовыя установы, права мець сваё войска на чале з гетманам, права біць манету, права захоуваць сваю дзяржауную беларускую мову. В.К.Л. імкнулася да пэунай адасобленасці. Наібольш значным крокам на гэтым шляху стала прыняцце 3 статута В.К.Л. у 1588. Статут абвяшчау самастойнасць і тэрытарыяльную целаснасць В.К.Л., недатыкальнасць яго межау, забараняу іншаземцам набываць землі і займаць пасады у княстве, забараняу замежным войскам знаходзіца на тэрыторыі В.К.Л.
32. Буржуазныя рэформы праводзіліся са спазненнем і з абмежаванасцю.
Земская рэформа на тэрыторыі Беларусі не праводзілася. Земствы на Беларусі былі створаны толькі у 1911.
Судовая рэформа праводзілася з абмежаваннямі. Міравыя суды былі створаны у 1972.
Рэформа гарацкога кіравання пачала рэалізавцца на Беларусі толькі у 1875.
На Беларусь распаусюджваліся шматлікія абмежавальныя законы, якія датычваліся яурэйскага насельніцтва.

Приложенные файлы

  • doc 8915102
    Размер файла: 44 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий