История Украины(тесты)

МІНіСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
Болбат Т.В., Токарева В.І., Шевченко В.О.


Тести І ЗАВДАННЯ з КУРСУ “історіЯ України”

Частина перша

Затверджено:
на засіданні навчально-
методичної ради ДонДУУ
Протокол № 5 від 02.06.2005ДонДУУ – 2005


Болбат Т.В., Токарева В.І., Шевченко В.О.
Тести і завдання з курсу “Історія України”: Методичний посібник для студентів I курсу усіх форм навчання та усіх спеціальностей. У 2 ч. Ч. 1. З найдавніших часів до кінця XIX ст. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – 102 с.

Містить тести та завдання з 9 тем курсу “Історія України” з найдавніших часів до кінця XIX ст. (частина перша), які відповідають навчальній програмі. Мета методичного посібника – перевірка якості засвоєння важливих для розуміння історичного процесу в Україні фактів і понять та стимулювання самостійної роботи студентів. Тести і завдання розміщені за проблемно-хронологічним принципом, призначені для студентів I курсу усіх форм навчання та усіх спеціальностей


Рецензенти: В.М. Нікольський – доктор іст. наук, професор
кафедри історії України ДонНУ;

Л.З. Мазітова – канд. іст. наук. ст. викл. кафедри
українознавства ДонДУУЗміст

Передмова

4

Тема 1. Стародавня історія України

5

Тема 2. Київська Русь (кінець IX – середина XIII ст.). Південно-західні, руські князівства (XII – перша половина XIV ст.)

14

Тема 3. Україна під владою Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVI ст.)

23

Тема 4. Україна у складі Речі Посполитої (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)

32

Тема 5. Українська національна революція під керівництвом Б. Хмельницького (1648 – 1657 рр.)

43

Тема 6. Українська козацька держава (друга половина ХVІІ –ХVІІІ століття)

54

Тема 7. Правобережні та Західноукраїнські землі під владою Польщі (друга половина ХVІІ-ХVІІІ століття)

66

тема 8. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської імперій у ХVІІІ ст.

78

Тема 9. Україна у ХІХ столітті

89

Література

102
ПЕРЕДМОВА

Історія України – наша дорогоцінна спадщина. Вона охоплює основні періоди історичного шляху українського народу, який протягом багатьох століть боровся за свою державну незалежність. Основна мета курсу “Історія України” – формування у студентів глибокого розуміння історичного процесу, уявлення про виникнення й розвиток народу України, української державності; прищеплення майбутнім економістам та управлінцям навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку. Навчальний курс покликаний також допомогти студентам у формуванні політичної культури, активної життєвої позиції.
Для вирішення цих питань, на нашу думку, студентам ДонДУУ в нагоді стане запропонований методичний посібник, який призначений для перевірки якості засвоєння важливих для розуміння історичного процесу в Україні фактів і понять та стимулювання самостійної роботи студентів. Тести і завдання можна використовувати у вигляді домашніх завдань студентам, або для проведення письмових контрольних робіт в аудиторії. В останньому випадку студенти повинні заздалегідь підготуватися з певного розділу курсу історії України. Слово “тест” у перекладі з англійської означає випробування. Це – коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується в різних галузях науки для отримання характеристики певних явищ. Тестування широко використовується в навчальних закладах, зокрема, для перевірки історичних знань.
Тести і завдання розташовані за темами курсу історії України від найдавніших часів до кінця XIX ст. (усього 9 тем), які відповідають навчальній програмі. Кожна тема містить 3 варіанти тестів та завдань із загальною кількістю – 75 (у кожному варіанті – 25 тестів та завдань). Всього, таким чином, маємо 27 варіантів із загальною кількістю 675 тестів і завдань.
Автори посібника ураховували специфіку Донецького державного університету управління: кожна тема містить тести та завдання щодо формування державних структур та соціально-економічного розвитку України у зазначені історичні періоди.
У кінці подано список рекомендованої літератури.
Тема 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Варіант 1.

1. Стародавня історія України охоплює період:
а) від часу заселення українських земель людиною – до IX ст.;
б) від часу заселення українських земель людиною – до VII ст.;
в) від II тис. до н.е. – до VII ст. н.е.

2. Встановити відповідність:
а) давній кам’яний вік 1) неоліт
б) середній кам’яний вік 2) енеоліт
в) новий кам’яний вік 3) палеоліт
г) міднокам’яний вік 4) мезоліт

3. Вся територія України була заселена людьми в епоху:
а) середнього палеоліту;
б) мезоліту;
в) неоліту.

4. Привласнювальне господарство – це сукупність занять людини, які дають змогу їй забезпечувати власне життя:
а) привласнюючи зроблене іншими людьми (чужоплемінниками, ворогами та ін.);
б) використовуючи природний рослинний і тваринний матеріал;
в) самостійно займаючись виробництвом (скотарством, землеробством, ремеслом та ін.).

5. Назвати часи існування на території України трипільській археологічної культури:
а) V – IV тис. до н.е.
б) IV – III тис. до н.е.
в) II – I тис. до н.е.

6. Уперше дослідив поселення носіїв трипільської археологічної культури:
а) С. Бібіков;
б) Я. Пастернак.
в) В. Хвойка;

7. Чи можна вважати трипільське суспільство на території України протоцивілізацією? Обгрунтуйте свою думку.


8. Найдавнішим народом на території України були:
а) кіммерійці;
б) скіфи;
в) греки.

9. Про кого йдеться у тексті?
“Ці люди займалися перегінним скотарством, відзначалися високою культурою бронзи та керамікою з кольоровими інкрустаціями. Їхні царі були племінними ватажками. Народ цей мав культурні зв’язки з Кавказом, Закавказзям, Малою Азією, Гальштадтом, Шлезьком. Він прийшов невідомо звідки і зник невідомо куди”:
а) кіммерійців;
в) скіфів;
г) сарматів.

10. Які племена почали заселяти українські степи в VII ст. до н.е.?

11. Скіфія займала:
а) степи Північного Причорномор’я та Подунав’я;
б) лісостепову та лісову зони Правобережної України;
в) степи Північного Причорномор’я та лісостепову зону Подніпров’я.

12. Що складало основу господарства переважної більшості сарматських племен?

13. Грецькі міста-держави існували в Північному Причорномор’ї у:
а) X ст. до н.е. – I ст. н.е.
б) VII ст. до н.е. – IV ст. н.е.
в) V ст. до н.е. – X ст. н.е.

14. Встановити місце розташування грецьких міст-держав в Північному Причорномор’ї:

а) Тіра
1) західне узбережжя Криму, поблизу сучасного Севастополя

б) Ольвія
2) західне узбережжя Криму, на місці Керчі

в) Херсонес
3) Таманський півострів

г) Фанагорія
4) район Дністровського лиману, на місці Білгорода-Дністровського

д) Пантікапей Таврійський
5) у гирлі Південного Бугу


15. Охарактеризувати спосіб життя та культуру грецьких полісів Північного Причорномор’я.

16. Дати визначення поняттям “монархія”, “республіка”.


17. Визначити, яким за формою державного правління були такі держави:
а) Тіра; 1) монархія
б) Херсонес; 2) республіка
в) Ольвія;
г) Боспорська держава

18. Уперше під іменем венедів слов’яни згадуються у:
а) I ст. до н.е.
б) I – II ст. н.е.
в) III ст. н.е.

19. Державу зі столицею на Дніпрі, наймогутнішим правителем якої був Германаріх, заснували:
а) анти;
б) готи;
в) гуни.

20. Встановити територію проживання слов’янських племінних союзів:
а) антів; 1) у басейні Вісли;
б) склавинів 2) між Дністром, Прип’яттю. та
верхів’ями Бугу;
в) венедів 3) між Дністром та середнім Дніпром

21. Серед перелічених східнослов’янських племен, інших союзів вибрати ті, які заселяли територію сучасної України: поляни, кривичі, деревляни, сіверяни, полочани, дреговичі, волиняни, бужани, тіверці, радимичі, уличі, білі хорвати, в’ятичі, словени.

22. Який племінний союз очолював напівлегендарний князь Кий, а також його брати Щек і Хорив?

23. Охарактеризувати заняття, побут та світогляд східних слов’ян у другій третині I тис. н.е.

24. Заповнити пропуски:
“Східні слов’яни, що жили на землях сучасної України, на початку ........н.е. об’єдналися в державну формацію ....................... .”

25. У літописах назва “Русь” вперше згадана під:
а) 852 р.;
б) 882 р.;
г) 912 р.

Варіант 2.

1. Заповнити пропуски:

“На території України найдавніші люди з’явилися ще в період ............, або .............. років тому”.

2. Люди, котрі населяли землі сучасної України, вели привласнювальне господарство в епоху:
а) палеоліту і мезоліту;
б) палеоліту та неоліту;
в) неоліту та енеоліту.

3. У чому сутність першого великого суспільного поділу праці?

4. Встановити відповідність:

а) анімізм
1) віра в спільного для конкретного колективу предка зі світу тварин чи рослин ;


б) магія
2) поклоніння предметам неживої природи ;


в) тотемізм
3) віра в існування невидимого, надприродного світу душі;


г) фетишизм
4) віра в те, що заклинаннями та обрядами можна вплинути на хід подій.


5. Визначити територію, заселену племенами трипільської культури від:
а) Пруту і Дунаю до Дніпра;
б) Дністра до Дону;
в) Дніпра до Дону.

6. Яка, на Вашу думку, роль трипільського населення у формуванні української культури?

7. Кіммерійці в Україні заселяли степові землі від:
а) Дністра до Дніпра, а також Кримський та Таманський півострови;
б) Дністра до Дону;
в) Дніпра до Дону.


8. Звичай якого народу описаний у тексті?
“Ці воїни були дуже дружними між собою. Зустрівши відважного і вірного товариша вони справляли обряд побратимства: до чаші з вином побратими крапали свою кров, занурювали туди зброю і випивали “чашу дружби”:
а) греків;
б) скіфів;
в) слов’ян.

9. Скіфська держава (Велика Скіфія) існувала в:
а) VII – III ст. до н.е.
б) V – II ст. до н.е.
в) VIII – I ст. до н.е.

10. Столицею Малої Скіфії було місто:
а) Ольвія (поблизу сучасного Миколаєва);
б) Тіра (поблизу сучасного Білгорода-Дністровського).
в) Неаполь (поблизу сучасного Сімферополя);

11. Племена сарматів кочували на території України в:
а) III ст. до н.е. – III ст. н.е.
б) III ст. до н.е. – I ст. н.е.
в) IV ст. до н.е. – II ст. н.е.

12. Основним заняттям сарматів було:
а) кочове скотарство;
б) орне землеробство;
в) осіле тваринництво.

13. У чому суть нижченазваних понять і якого періоду історії України вони стосуються?

а) поліс;
б) хори;
в) агора;
г) теменос;
д) некрополь.
14. Вписати у відповідні колонки таблиці назви продуктів та виробів (зерно, худоба, вино, олія, риба, посуд, тканини, шкіри, хутро, льон, предмети розкоші, вовна, віск, витвори мистецтва, раби):
Торгівля і продуктообмін між греками-колоністами і жителями Скіфії

Товари, імпортовані греками до Скіфії
Товари, експортовані греками зі Скіфїї
15. Столицею Боспорського царства було місто:
а) Ольвія;
б) Пантікапей;
в) Фанагорія.

16. Визначити спільне і відмінне в суспільному устрої греків та кочівників Північного Причорномор’я.

17. До остаточного занепаду грецьких колоній у Північному Причорномор’ї призвела навала:
а) сарматів;
б) готів;
в) гунів.

18. Значна частина науковців схиляється до думки, що свої початки слов’янський світ бере (коли?) ......................... .

19. У писемних джерелах слов’яни спочатку згадуються як:
а) склавини, готи та алани;
б) венеди, склавини та анти;
в) склавини, анти та алани.

20. Прабатьківщиною слов’ян більшість учених нині вважає територію:
а) Подунав’я;
б) у басейнах Вісли та Прип’яті;
г) Прибалтики.

21. Основним заняттям слов’ян наприкінці I тис. до н.е. – на початку I тис. н.е. було:
а) перегінне скотарство;
в) орне землеробство і тваринництво;
г) мисливство та рибальство.


22. Встановити відповідність:
а) Перун 1) бог сонця
б) Дажбог 2) бог вітрів
в) Сварог 3) бог блискавки та грому
г) Стрибог 4) бог – покровитель худоби, торгівлі,
та добробуту
д) Берегиня 5) бог неба і небесних світил
е) Велес 6) богиня краси та домашнього затишку.

23. Антське царство існувало у:
а) III – IV ст..;
б) IV – VII ст..
г) V – VIII ст..

24. У VIII ст. східнослов’янські племена полян, сіверян і в’ятичів були підкорені:
а) аварами;
б) хозарами;
в) печенігами.

25. Дописати речення:
“Згідно з “Повістю минулих літ” засновниками Києва були .............................”

Варіант 3.

1. Встановити відповідність у межах України:

а) бронзовий вік

1) ІІ – початок І тис. до н.е.

б) мезоліт

2) VI – ІІІ тис. до н.е.

в) неоліт

3) близько 1,5 млн. років тому – VIІІ тис. до н.е.

г) енеоліт

4) початок І тис. до н.е.

д) палеоліт

5) ІХ – VI тис до н.е.

е) залізний вік
6) ІV – ІІІ тис. до н.е.


2. Із перелічених вибрати заняття, які були основними для людей, що вели привласнювальне господарство:
землеробство, скотарство, рибальство, мисливство, збиральництво, ремесло, торгівля.

3. Що сучасні вчені називають “неолітичною революцією”?


4. У чому суть другого великого суспільного поділу праці? Третього?


5. Де і коли розвивалася трипільська культура?

6. Вибрати правильний варіант відповіді на питання “Які ознаки розкладу родового ладу?”:
а) існування спільної власності роду на знаряддя та продукт праці, панування родової общини в господарському житті, зародження міжплемінних об’єднань – союзів племен;
б) існування сусідської общини, панування патріархальної сім’ї в господарському житті, початок соціально-майнового розшарування, формування військової аристократії, утворення великих союзів племен на чолі з вождями;
в) спільна власність роду на знаряддя, предмети і продукти праці, панування сусідської общини в господарському житті, ієрархія родів, формування племен.

7. Скотарські племена індоєвропейської мовної групи прийшли на землі України в:
а) V тис. до н.е.;
б) III тис. до н.е.;
в) I тис. до н.е.

8. Пояснити поняття “осілий спосіб життя” та “кочовий спосіб життя”.


9. Кіммерійці вперше згадуються у:
а) “Працях і днях” Гесіода;
б) “Історії” Геродота;
в) “Одіссеї” Гомера.

10. До якого часу проіснувало військово-політичне об’єднання кіммерійців?


11. Племена, що жили на більшій частині сучасної України в VII ст. до н.н., давньогрецькі автори об’єднували під назвою:
а) кіммерійці;
б) скіфи;
в) сармати.

12. Про який народ, що колись населяв територію сучасної України, йде мова?
“Вони прорвалися в Передню Азію, розгромили Мідію, пронеслися по Сирії, Палестині, дійшли до володінь давнього Єгипту, встановивши там своє понад чвертьвікове володарювання. Вони перемогли перського царя Дарія, який намагався їх завоювати.”


13. У V ст. до н.е. Скіфію описав давньогрецький історик Геродот. Її населення він поділив на дві великі групи. На які?

14. Давньоримський історик Тацит писав, що “коли вони з’являються кінними загонами, ніякий інший стрій їм не може чинити опору”. Один сучасник їх описував так: “Вони високі на зріст, вродливі й світловолосі, а лють в їхніх очах вселяє жах”. Жодна їхня дівчина не мала права виходити заміж, “поки вона не вб’є якогось ворога”.
Про кого йде мова?

15. Племена сарматів займали в Україні степи:
а) від Дону до Дністра;
б) від Дніпра до Дністра та лісостепове Правобережжя;
в) від Дону до Дніпра та лісостепове Правобережжя.

16. Кому належала законодавча влада в античних містах-державах Північного Причорномор’я? Виконавча?

17. Заповнити пропуск:
“У VІ – ІІІ ст. до н.е. грецькі міста-держави бурхливо розвивалися на засадах ................... способу виробництва”.

18. У залежність від Римської імперії грецькі поліси потрапили у:
а) III ст. до н.е.
б) I ст. до н.е.
г) II ст. н.е.

19. Які наслідки мала антична цивілізація в Північному Причорномор’ї?

20. У VII ст. частина території сучасної України входила до складу:
а) Готської держави:
б) Аварського каганату;
в) Великої Скіфії.

21. Предками українців вважають:
а) венедів та антів;
б) антів та склавинів;
в) склавинів та венедів.

22. У VІІІ – ІХ ст., згідно з літописом “Повість времінних літ”, на території сучасної України проживали східнослов’янські племена.
Встановити відповідність:

а) поляни заселяли .......

1) Дніпровське Лівобережжя

б) древляни -------“-------

2) Південне Подніпров’я і Побужжя

в) сіверяни --------“-------

3) сучасні Київщину і Канівщину

г) уличі ---------“-------

4) Прикарпаття та Закарпаття

д) хорвати ---------“-------

5) Західну Волинь

е) волиняни (бужани) -----“----

6) Східну Волинь

ж) тиверці ----“----
7) землі над Дністром


23. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:
“У V – IX ст.. східні слов’яни були (християнами, мусульманами, язичниками). З молитвами вони зверталися до (Христа, Магомета, Дажбога), релігійні обряди відправляли в (храмах, капищах, печерах).

24. Хто такі Бож, Андрагаст, Мезамир, Доброгаст, Всегорд, Пирогаст?

25. У союзі з ким і задля чого анти вели так звані “Балканські війни”?


Тема 2. КИЇВСЬКА РУСЬ (кінець IX – середина XIII ст.). ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ РУСЬКІ КНЯЗІВСТВА
(XII –перша половина XIV ст.).

Варіант 1.


1. Викласти точки зору щодо походження Київської Русі:
а) “норманістів”;
б) “антинорманістів”;
в) прибічників хозарської гіпотези вченого О. Пріцака;
г) сучасної історичної науки.

2. Київська (Руська) земля (Куявія) у VIII – IX ст. охоплювала територію:
а) українського Поділля;
б) Середнього Подніпров’я, Понесення та Побужжя;
в) Понесення, Побужжя та Верхнього Поволжя.

3. Зміцнення Руської землі в середині IX ст. пов’язане з іменами князів:
а) Кия, Щека, Хорива;
б) Аскольда, Діра;
в) Рюрика, Синуса, Трувера.

4. Встановити відповідність:

Київські князі:
Роки князювання:

а) Олег
1) 964 – 972

б) Ігор
2) 1019 – 1054

в) Ольга
3) 1113 – 1125

г) Святослав Ігоревич
4) 882 – 912

д) Володимир Великий
5) 1125 – 1132

е) Ярослав Мудрий
6) 945 – 964

ж) Святополк Ізяславич
7) 1093 – 1113

з) Володимир Мономах
8) 912 – 945

к) Мстислав
9) 980 – 1015


5. За візантійськими джерелами, вперше поляни були охрещені за княжіння:
а) Аскольда;
б) Рюрика;
в) Олега.

6. Княгиня Ольга встановила “уроки”. Це означало, що було:
а) визначено розміри повинностей на користь київських князів;
б) запроваджено обов’язкове відвідування Києва князями сусідніх земель;
в) створено школи при церквах та монастирях, які давали початкову освіту.

7. Походи на Візантію здійснювали:
а) Олег, Ігор, Ольга;
б) Олег, Ольга, Святослав;
в) Олег, Ігор, Святослав.

8. “Не любо мені є в Києві жити. Хочу жити в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї. Адже там усі добра сходяться”. Такими були плани київського князя:
а) Олега;
б) Святослава;
в) Володимира.

9. Князем, що покорив радимичів і в’ятичів, приєднав до Русі Червенські міста, успішно воював проти ятвягів, ходив на болгар, боровся з печенігами, був:
а) Святослав;
б) Володимир;
в) Ярослав.

10. Знайти у тексті помилки історичного змісту:

“Згідно з літописом, Володимир Великий був хрещений у Константинополі і там же брав шлюб з сестрою імператора Ганною. Місто Корсунь у Криму дали за нею у придане і з того часу воно належало руським князям. Повернувшись до Києва у 998 р. Володимир велів нищити ідолів язичницьких богів, що викликало збройний опір жителів міста. Процес християнізації східних слов’ян проходив досить бурхливо, часто доводилося вдаватися до сили, однак він не зайняв багато часу”.

11. Битва з печенігами під Києвом у 1036 р. завершилася тим, що:

а) Ярослав Мудрий переміг печенігів і звільнив Русь від їхніх нападів;
б) Ярослав Мудрий зазнав поразки. Печеніги пограбували Київ;
в) Ярослав Мудрий домігся миру, виплативши печенігам певну данину.

12. Покаранням за порушення встановленого закону, яке передбачала “Руська Правда”, було:
а) віра;
б) кровна помста;
в) страта злочинця.

13. Основою господарства Київської Русі у IX – XIII ст. було:
а) скотарство;
б) землеробство;
в) ремесло та торгівля;
г) ваш варіант відповіді.

14. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:

“Рада бояр, що існувала в давньоруських князівствах, виконувала функції (законодавчого, виконавчого, судового, дорадчого) органу при князеві”.

15. Серед названих вибрати факти, які свідчать про феодальні відносини в давньоруському суспільстві:

а) виникнення давньоруської держави з центром у Києві;
б) значна кількість боярських отчин та князівських господарств;
в) розвиток міст як адміністративних і ремісничих центрів;
г) розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі;
д) розвиток різних форм залежності сільських господарств від землевласників.

16. Які історичні події стали сюжетом “Слова о полку Ігоревім”?

17. Дописати речення:
“Для означення військово-політичних конфліктів між удільними князями Київської Русі вживають термін .....................................................”.

18. Політику Володимира Мономаха, спрямовану на зміцнення влади великого князя київського, успішно продовжував:
а) його брат Олег Святославович;
б) його син Мстислав Великий;
в) його внук Юрій Долгорукий.

19. Де і коли сталося перше збройне зіткнення монголо-татар із русичами?

20. Монголо-татари захопили Київ у:
а) 1238 р.;
б) 1240 р.;
в) 1242 р.

21. Коли утворилося Галицько-Волинське князівство?

22. Чи не найбільш суттєвою особливістю політичного життя в галицькому князівстві у другій половині XI – у XIV ст. була:
а) обмежена влада місцевого князя. Остаточні рішення з усіх найважливіших питань тут приймало міське віче;
б) великий вплив на управління князівством багатих, військово і економічно самостійних бояр;
в) абсолютна залежність галицьких князів від місцевих єпископів.

23. Про кого писав літописець:
“Він кидався на поганих (половців) як лев, сердитий був як рись, нищив їх як крокодил, переходив їхні землі як орел, а хоробрий був як тур, наслідуючи діда свого Мономаха”.

24. Князя Данила Галицького було короновано в Дорогичині в:
а) 1245 р.;
б) 1253 р.;
в) 1258 р.

25. Останній князь Галицько-Волинської держави, мазовецький князь Болеслав посів галицький стіл під іменем:
а) Юрія;
б) Льва;
в) Андрія.


Варіант 2.

1. Проаналізуйте причини виникнення державності у східних слов’ян.

2. В арабських джерелах говориться про три великі політичні утворення східнослов’янських племен, які існували в середині ІХ ст. н.е. – Куявію, Славію та Арсанію. Вказати територію, яку, на думку сучасних вчених, охоплювало кожне з них.
а) Куявія (Куябія, Куяба) –....................
б) Славія – ...................
в) Арсанія (Артанія, Арта) –..................

3. Чому саме землі полян стали основою, а Київ – столицею держави Рюриковичів?

4. Варяги – це:
а) слов’яни, що обрали своїм заняттям військову справу і служили в дружинах руських князів;
б) жителі Скандинавії, відомі в Європі під іменем “нормани”, воїни-моряки, що вчиняли грабіжницькі походи, в тому числі в Руську землю;
в) жителі Візантії, ромеї, воїни і грабіжники, які часто наймалися на службу до руських князів.

5. Коли з’явилася так звана “норманська теорія”:
а) у IX ст.;
б) у XIV ст.
в) у XVIII ст.

6. Відомо, що у 860 р. правитель Руської землі ходив на Візантію, стояв облогою поблизу Константинополя і взяв контрибуцію з імператора. Цей похід пов’язаний з іменем князя:
а) Аскольда;
б) Рюрика;
в) Олега.

7. Перші князі – Рюриковичі підпорядкували своїй владі:
а) Олег 1) тиверців і уличів;
б) Ігор 2) полян, сіверян, деревлян, радимичів;
в) Святослав 3) в’ятичів;
г) Володимир Великий 4) радимичів, в’ятичів, полочан,
волинян, бужан (Червенські міста).

8. “І послали вони до нього мужів своїх, кажучи: “Чого ти йдеш знову? Ти забрав єси всю данину”. І не послухав їх Ігор, і древляни, вийшовши насупроти з города Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його, бо їх було мало”. Подія, про яку розповідає літопис, трапилася у :
а) 912 р.;
б) 945 р.;
в) 956 р.

9. Місце, яке було центром округи і в якому зупинялись князі під час збирання данини, називалося:
а) погостом;
б) становищем;
в) уроком.

10. “У походи не брав ні возів, ні військового обозу, навіть казана, щоб варити їжу, а пік м’ясо на розжареному вугіллі. Не мав і намету, а спати лягав, поклавши під голову сідло. Не любив підступності і зради. Йдучи війною на інші країни, наперед повідомляв: “Іду на вас!”
Про кого йде мова?

11. У 957 р. з дипломатичною місією до Константинополя прибув(ла) і був прийнятий (була) імператором:
а) князь Ігор;
б) княгиня Ольга;
в) князь Святослав.

12. У чому суть адміністративної реформи (близько 988 р.) Володимира Великого?

13. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:
“У (Києві, Новгороді, Вишгороді) християнство не зустріло ніякого опору. А ось у (Києві, Новгороді, Вишгороді) про Володимирових воєвод залишилася приказка: “Путята хрестив вогнем, а Добриня мечем”.

14. Найпершою із відомих християнських храмів у Києві була збудована церква:
а) святого Іллі;
б) Пресвятої Богородиці (Десятинна);
в) святої Софії.

15. Дописати речення:

“Ярослав Мудрий започаткував складання першого загально руського кодексу юридичних норм, який називався ..............................”

16. Скласти таблицю:
Торгівля в Київській Русі IX – XII ст.

Землі, з якими
торгувала Русь
Товари, що експорту-
валися з Русі
Товари, що імпорту-
вала Русь


17. Основною тенденцією політичного розвитку Київської Русі наприкінці XI – у XII ст. було:
а) ослаблення влади великого київського князя і зростання політичної самостійності удільних князів;
б) зростання ролі ради бояр при великому київському князеві та міського київського віча в політичному житті Русі;
в) посилення централізації управління та зосередження абсолютної влади в руках великого київського князя.

18. У якому році в Київському літописі вперше вживається назва “Україна”?

19. Поставити події в хронологічній послідовності:
а) монголо-татари завоювали Рязанське та Володимиро-Суздальське князівства, всю Північно-Східну Русь;
б) монголо-татари були змушені припинити своє просування у західному напрямку, оскільки були знекровлені на Русі;
в) сталося перше збройне зіткнення монголів із русичами;
г) монголо-татарське військо здобуло і зруйнувало Переяслав і Чернігів;
д) монголо-татари оволоділи Києвом;
е) завойовники вогнем і мечем пройшли галицькі та волинські землі, вторглися у Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, Трансільванію.

20. Сам він був одружений з дочкою англійського короля Гітою, його син Мстислав – зі шведською принцесою Христиною, сестра вийшла заміж за німецького імператора, одна донька – за угорського короля, а друга – за візантійського принца.”
Про кого йде мова?

21. Чи завжди, на Вашу думку, Галицька і Волинське землі виступали як одна держава? Свою відповідь обґрунтуйте.

22. Значні доходи у XI – XII ст. галицькі бояри отримували завдяки:
а) військовим походам Ростиславовичів, а пізніше Романовичів;
б) спеціальному податкові, який ввели ще Ростиславовичі;
в) торгівлі сіллю.

23. Єдине Галицько-Волинське князівство було створене в:
а) 1199 р.;
б) 1202 р.;
в) 1205 р.

24. Столицею своєї держави Данило Галицький обрав місто:
а) Галич;
б) Холм;
в) Львів.

25. У якому році Данило Галицький визнав васальну залежність від Золотої Орди?

Варіант 3.

1. Яка, на Вашу думку, роль варягів у формуванні державності східнослов’янських племен ?

2. Дописати пропуск:
“Починаючи з VІІ ст., постійним суперником Русі на південному сході стає могутня .................. держава, яка утворилась у пониззі Дону й Волги та на Північному Кавказі”.

3. Об’єднання Руської та Новгородської земель, що започаткувало велику державу – Київську Русь (Рюриковичів), відбулося у:
а) 866 р.;
б) 882 р.;
в) 907 р.

4. Арабський історик Х ст. Аль-Масуді зазначав:

“Перший між слов'янськими королями – король аль-Дир; він має великі міста, великі залюднені землі, до столиці його держави приходять мусульманські купці з різним крамом”.
Про кого йде мова?

5. У чому полягала політика інкорпорації князя Олега (882 – 912 рр.) ?

6. Першу угоду з Візантією у 907 р. уклав князь:
а) Олег
б) Ігор
в) Святослав

7. Запровадивши “устави” й “уроки”, спробував(ла) упорядкувати виплати підданих князям:
а) Ігор;
б) Ольга;
в) Святослав.

8. Який київський князь завдав у 968 р. поразки болгарам під Доростолом, здобув 80 подунайських міст і зробив Переяславець своєю резиденцією?

9. Чи можна стверджувати, що Русь, прийнявши в X ст. християнство, увійшла в лоно європейської цивілізації, стала “своєю” серед європейських держав?

10. Дописати речення:

“Відрахування в розмірі десяти відсотків від доходів на утримання храмів і духовенства, здійснене вперше Володимиром Великим для Десятинної церкви, називається ..”

11. Після смерті Володимира Великого київський престол посів:
а) Ярополк;
б) Святополк;
в) Ярослав.

12. Чи відповідають історичній правді такі твердження:

а) Ярослав Мудрий завдяки шлюбам своїх дітей підтримував династичні зв’язки з володарями наймогутніших держав Європи
1) так, 2) ні;
б) Софійський собор був пам’ятником перемоги русичів над печенігами
1) так, 2) ні;
в) Іларіон був першим митрополитом-русичем у Київській Русі
1) так, 2) ні.
13. Поставити події в хронологічній послідовності:
а) хрещення Русі;
б) князювання Володимира Мономаха;1113 1125
в) князювання Святослава Ігоревича;
г) упорядкування монахом-літописцем Нестором “Повісті времінних літ”;1112
д) поява “Слова о полку Ігоревім”;1185
е) Любецький з’їзд київських князів;1097
ж) прийняття “Правди Ярославичів”.1072

14. Гривна, кун, різани – це у часи Київської Русі назви одиниць:
а) грошових;
б) виміру ваги;
в) виміру довжини.

15. Князівське та боярське землеволодіння на Русі почало формуватися у:
а) IX ст.;
б) X ст.;
в) XI – ХII ст.

16. Чим є нижченаведені положення у сукупності?

а) прагнення окремих князівств до самостійності;
б) велика територія держави та етнічна неоднорідність населення;
в) відсутність сталого порядку успадкування князівської влади;
г) занепад торгівлі;
д) геополітичне розташування держави.

17. Володимир Мономах вів успішну боротьбу з:
а) печенігами;
б) половцями;
в) татарами.

18. Серед перелічених удільних князівств Київської Русі вибрати ті, які знаходилися на території сучасної України:

Новгородська земля, Полоцьке, Ростово-Суздальське, Київське, Чернігівське, Муромське, Новгород-Сіверське, Рязанське, Турово-Пінське, Переяславське, Смоленське, Волинське, Галицьке князівства.

19. Завоювання монголо-татарами території Південно-Західної Русі відбувалося у:
а) 1236 – 1236 рр.;
б) 1337 – 1238 рр.;
в) 1239 – 1242 рр.

20. “Ярлик” – це:
а) данина;
б) грамота на право князювання;
в) намісник хана і збирач данини.

21. Про кого говорив автор “ Слова о полку Ігоревім”:
“Ти високо сидиш на своїм золотокованім престолі, підперши гори Угорські своїми залізними полками, заступивши королеві дорогу, зачинивши ворота Дунаю, справляючи суди аж до Дунаю! Гроза твоя по землях тече! Ти відчиняєш ворота Києву, стріляєш з батьківського золотого престолу султанів у далеких землях” ?

22. Галицьку та Волинську землі в єдину державу вперше об’єднав:
а) Ярослав Осмомисл;
б) Роман Мстиславович;
в) Мстислав Удатний.

23. Вказати роки князювання Данила Романовича, прозваного Галицьким.

24. Із наведених у дужках варіантів вибрати правильний:
“Перша згадка про Львів, заснований, згідно з літописом, князем (Романом Мстиславовичем, Данилом Галицьким, Левом Даниловичем), припадає на (1205, 1256, 1265 ) рік.

25. Коли перестала існувати Галицько-Волинська держава?


Тема 3. УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ
(середина XIV – перша половина XVI ст.)

Варіант 1.

1. Назвати причини об’єднання литовських земель у сильну державу під керівництвом князя Міндовга:

2. Який князь і коли :
а) захопив Чернігово- Сіверщину;
б) остаточно приєднав до Литовської держави Київщину, Поділля і Переяславщину;
в) підпорядкував собі Берестейський, Володимирський і Луцький уділи?

3. Чи є підстави характеризувати Литовську державу як литовсько-руську, як це роблять деякі українські історики? Аргументуйте свою точку зору.

4. Кревську унію між Литвою і Польщею було укладено в:
а) 1385 р.;
б) 1413 р.;
в) 1569 р.

5. Встановити відповідність:
Литовські князі:
Роки князювання:

а) Гедимін
1) 1392 – 1430

б) Вітовт
2) 1345 – 1377

в) Міндовг
3) 1316 – 1341

г) Ольгерд
4) 1377 – 1392

д) Ягайло
5) 1230 – 1263


6. “Державні посади у Великому князівстві Литовському повинні обіймати лише католики. Литовські феодали-католики і польські пани мають рівні права”, – це умови:
а) Кревської унії;
б) Вільненської унії;
в) Городельської унії.

7. У 1387 р. землі Галичини потрапили під владу:
а) королівства Польського;
б) Великого князівства Литовського;
в) Угорського королівства.

8. Якого зовнішнього ворога було розгромлено у битві під Грюнвальдом у 1410 р.?

9. Кримське ханство визнало протекторат турецького султана в:
а) 1398 р.;
б) 1434 р.;
в) 1475 р.

10. Назвати територію України, яке охопило повстання під проводом Мухи в 1490 – 1492 рр.

11. Яка держава наприкінці XV cт. заявила про себе як про центр «збирання земель Русі»:
а) Кримське ханство;
б) Московське князівство;
в) Угорське королівство.

12. Велике князівство Литовське, до складу якого входили і руські князівства, наприкінці XV ст. було:

а) конгломератом майже самостійних напівдержав, пов’язаних між собою наявністю єдиного сюзерена – великого князя і єдністю зовнішньополітичних інтересів;
б) групою майже самостійних земель, кожна з яких мала свого суверенного володаря;
в) централізованою становою державою, вся влада в якій належала великому князю Литовському.

13. Назвати прізвища найбільш значних українських та литовських магнатів – найвищої верстви населення в Литовсько-Руській державі.

14. На протязі якого періоду на українських землях відбулося формування нового військово-службового стану (шляхти)?

15. Документ, який точно визначив розмір земельної площі селянського господарства (19,5) десятин) на дворище, а також обмежував права переходу селян і встановлював для них перелік феодальних повинностей, називався:
а) привілей Казимира IV;
б) Устав на волоки;
в) III Литовський статут.

16. Які міста в Україні першими отримали магдебурзьке право?

17. Дописати речення:

“Самоврядні громади ремісників однієї професії в Україні називалися ............”.

18. Визначити причини виникнення українського козацтва.

19. Дописати пропуски у тексті:

“Вирушаючи у “Дике поле”, козаки обирали................, а щоб краще оборонятися від татар та взаємодіяти на ловах і рибальстві, групувалися у тісно об’єднані загони – ..................Згодом у степу засновувалися укріплені табори – ............”

20. Хто був організатором Запорізької Січі у 1550-ті роки на о. Мала Хортиця:
а) Петро Сагайдачний;
б) Дмитро Вишневецький (Байда);
в) Самійло Кішка.

21. Хто такі міські козаки?

22. Коли було складено перший козацький реєстр і яку кількість козаків він налічував?

23. Що означає термін – “чайки”?

24. У якому році запорізькі козаки на чолі з гетьманом Богданом Ружинським прорвалися за Перекоп, смерчем пройшлися Кримським півостровом, потім дісталися турецького узбережжя Чорного моря, взяли Трапезунд, Синоп, налякали Константинополь і повернулися на Запоріжжя?

25. Який український вчений був доктором філософії та медицини у Болонському університеті, читав там у 1478 – 1482 рр. лекції з математики, посідав посаду ректора факультету медицини?


Варіант 2.

1. Назвати причини “оксамитового приєднання” українських земель до складу Великого князівства Литовського.

2. Вписати назву землі, про яку йдеться в такому уривку:

“Любарт зберіг для ............... виняткове становище: вона була “зовсім осібним світом”, не схожим на Велике князівство Литовське. Любарт дбав за розвиток торгівлі, будував церкви. А головне – за нього ................ залишалася українською землею”.

3. Назвати в історичній послідовності литовських князів, які приєднали руські землі до Литовського князівства:
а) Вітовт;
б) Міндовг;
в) Ольгерд;
г) Гедимін.

4. Якими словами розпочинався офіційний титул князя Ольгерда Гедиміновича?

5. Охарактеризувати становище православної церкви у Великому князівстві Литовському в XIV – XV ст.

6. Перемога над монголо-татарами на українських землях відбулася у битві:
а) на Куликовому полі;
б) на річці Сині Води;
в) під Грюнвальдом.

7. Коли відбулася подія, яку описав Новгородський літопис?

“Прийде король краковский со многою силою и взяша лестию землю Волынскую и Галицкую, и много зла христианам сотвориша, а церкви святые перетвориша на латинское богомерзкое служение”:
а) 1320 р.;
б) 1349 р.;
в) 1387 р.

8. Боротьба Польщі за Галичину і Волинь у XIV ст. проходила під гаслом:
а) порятунку братів-слов’ян від монголо-татар;
б) захисту українських земель від загрози з боку Литви;
в) хрестового походу проти схизматів-українців та язичників-литовців.

9. Який литовський князь уклав у 1385 р. Кревську унію з Польщею:
а) Вітовт;
б) Ягайло;.
в) Ольгерд.

10. У битві на річці Ворсклі в 1399 р. литовсько-руські війська:
а) перемогли монголо-татар, очолюваних ханом Тохтамишем;
б) зазнали поразки від військ азіатського войовника Тимура;
в) розгромили армію московського князя Дмитрія Донського.

11. Встановити відповідність:
а) остаточний перехід Галичини під владу Польщі 1) 1375 р.
б) Грюнвальдська битва 2) 1387 р.
в) заснування у Львові католицького архієпископства 3) 1439 р.
г) укладення Флорентійської церковної унії 4) 1410 р.

12. Однією з умов Городельської унії 1413 р. було:

а) закріплення за феодалами-католиками в Литві виключного права займати державні посади;
б) проголошення православ’я державною релігією Великого князівства Литовського;
в) закріплення за феодалами-православними в Литві рівних прав з феодалами-католиками.

13. Перший великий напад на Київ кримських татар на чолі із ханом Менглі-Гіреєм відбувся в:
а) 1447 р.;
б) 1468 р.;
в) 1482 р.

14. Які українські землі наприкінці XV ст. перейшли до складу Московського князівства:
а) Київщина і Переяславщина;
б) Галичина і Волинь;
в) Чернігово-Сіверщина.

15. Хто з перелічених осіб був учасником “князівської змови” 1481 р.?
а) Федір Більський;
б) Михайло Глинський;
в) Іван Гольшанський;
г) Михайло Олелькович;
д) Кирило Терлецький;
е) Михайло Рогоза.

16. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:
“Уже в XV ст. проти колонізації та утисків польської шляхти виступили спільно дрібна православна шляхта і селяни. Зокрема, в (1447, 1482, 1490) році на Поділлі і Покутті розгорнувся рух під керівництвом селянина (Косинського, Мухи, Лободи) з Волощини. Його загін захопив (Київ, Кам’янець, Галич) і рушив на Львів, однак був розбитий під Рогатином. Повстання тривало до (1449, 1487, 1492) року”.

17. Повстання під проводом Михайла Глинського – це:

а) рух народних низів проти утисків великих землевласників;
б) повстання української шляхти та козаків проти великого князя Сигізмунда, на захист православної віри та відновлення Київського князівства;
в) виступ українських міщан проти великого литовського князя.

18. Який з великих князів Литви XV ст. у своїй політиці спирався головно на “русинів” – православних українських ті білоруських феодалів і навіть уклав союз з Московією, спрямований проти Польщі:
а) Ягайло;
б) Вітовт;
в) Свидригайло;
г) Сигізмунд;
д) Казимир.

19. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:

“До кінця XIV ст. Велике князівство Литовське було (централізованою державою, федерацією земель-князівств, конфедерацією Русі та Литви). Руськими землями правили в той час князі із династії (Рюриковичів, Гедиміновичів, Ягайлонів)”.

20. Характерною тенденцією політичного життя у Великому князівстві Литовському наприкінці XIV – XV cт. було:

а) наростання процесів розпаду єдиної держави на удільні князівства;
б) поступова втрата автономії удільними князівствами і централізація великокнязівської влади;
в) посилення політичного впливу православної церкви, її ролі в державному житті.

21. Дописати речення:
“Міста виходили з-під юрисдикції місцевої адміністрації й отримували самоврядування на підставі ..............................................”.

22. Джерелом права Литовської держави в XIV – XV ст. було:
а) “Руська Правда”;
б) Литовські статути;
в) кодекс Юстиніана.

23. У якому році була створена незалежна Київська митрополія?

24. Що означає термін “козак”?

25. На протязі якого часу відбувався процес формування українського козацтва?
а) XIV – XV ст.;
б) XV – XVI ст.;
в) XVI – XVII ст.
Варіант 3.

1. Литовська держава утворилася у:
а) XII ст.;
б) XIII ст.;
в) XIV ст.

2. У XIV ст. Берестейщина, Пінщина, Волинь, Чернігово-Сіверщина, Київщина та Поділля потрапили під владу:
а) королівства Польського;
б) царства Московського;
в) Великого князівства Литовського.

3. Серед наведених суджень про причини успіхів Литви в її експансії на землі Русі вибрати правильні:
а) Литва не проводила культурно-національної та релігійної експансії, а навпаки, переймала руські звичаї та релігію;
б) Литва виступала як захисниця цих земель від монголо-татар;
в) Польща надала Литві суттєву підтримку, допомогла забезпечити порядок на приєднаних територіях;
г) литовські володарі дотримувалися правила “старовини не порушувати, а новини не вводити;
д) русичі за своєю ментальністю були схильні до іноземного панування, не вміли навести ладу у власній державі”.

4. Який польський король у 1340 р. починає експансію в Україну:
а) Сигізмунд II Август;
в) Казимир III Великий;
г) Ягайло.

5. Чому для поляків експансія в Україну відбувалася не так легко, як для литовців?

6. За оцінками українських вчених, метою політики польських королів у землях Галичини в XIV – XV ст. було:

а) утвердження її статусу як автономного “королівства Руського” в складі Польської держави;
б) перетворення її в одну з провінцій Польської держави – Руське воєводство.

7. Який литовський князь з допомогою українців розгромив монголо-татарське військо на р. Сині Води у 1362 р.?
а) Вітовт;
б) Міндовг;
в) Ольгерд;
г) Гедимін.

8. Однією з умов унії в Крево (1385 р.) було:

а) повернення незалежності Галицько-Волинській державі;
б) приєднання земель Литви й України до Польської держави;
в) збереження автономії Великого князівства Литовського у його тодішніх кордонах.

9. У XV ст. Великий князь литовський Казимир IV дарував привілей “земель, замків, міст або будь-яких маєтностей ... і ніяких урядів жодному чужинцеві не вручати...” на території:
а) Галичини;
б) Волині;
в) Буковини.

10. Угода, згідно з якою Велике князівство Литовське зберігало свою автономію, литовським панам-католикам дарувалися рівні права з польськими феодалами і закріплювалися виключні права на державні посади, була укладена у:
а) Крево в 1385 р.;
б) Вільно в 1401 р.;
в) Городлі в 1413 р.

11. Хто із литовських князів здійснив ґрунтовну реформу державного устрою, результатом якої було перетворення Литовсько-Руської землі в централізовану державу:
а) Ольгерд;
б) Гедимін;
в) Вітовт;
г) Ягайло.

12. У якому році сталася Грюнвальдська битва?

13. Визначити, які з наведених тверджень правильні, а які хибні:

а) литовсько-руське військо, очолене князем Вітовтом, розгромило війська монголо-татар на річці Ворсклі
1) так, 2) ні;
б) У результаті успішної дипломатії князя Вітовта до складу Великого князівства Литовського увійшли значні території Північного Причорномор’я:
1) так, 2) ні;
в) у битві під Грюнвальдом поряд з польськими та литовським військами брали участь військові загони українських, білоруських та російських земель
1) так, 2) ні.

14. Коли відбулося перше збройне повстання проти Польщі під проводом Мухи?

15. Дописати речення:

“Незаселена степова смуга України у проміжку між кочів’ями татарських орд і землями Київщини, яка часто ставала ареною дрібних сутичок і великих битв між мусульманами та християнами, отримала назву .........................”.

16. Під владою якої держави опинилися “землі Північного Причорномор’я та Приазов’я в XV ст. опинилися під владою?
а) Польщі;
б) Кримського ханства;
в) Московського князівства.


17. Який московський князь наприкінці XV ст. назвав себе “государ усієї Русі” і вперше зауважив великому князю литовському та польському королю: “Наши города, и волости, и земли, и воды король за собою держит»?


18. Назвати керівника повстання 1507 – 1508 рр., якому не вдалося відновити незалежність української держави:
а) Федір Більський;
б) Михайло Глинський;
в) Іваг Гольшанський;
г) Михайло Олелькович.

19. Дописати пропуски у реченні:
“У XV ст. в Литовській державі вся влада зосереджувалась у руках.................. Важливим органом була рада при князі, яка отримала назву ....................... Центральна адміністрація складалася з урядовців великого князя. Першою особою був........................Державною канцелярією відав...............................Фінансами завідував ...............................Військом командував........................

20. Як називався головний орган самоврядування у містах з магдебурзьким правом?

21. Мовою ділових документів Литовської держави в XIV – XV ст. була:
а) литовська мова;
б) латинь;
в) руська мова.

22. Як називалися зводи законів Великого князівства Литовського, які юридично оформили феодально-кріпацькі відносини?

23. Соціальну групу українців, які мали низку особливостей у побуті та звичаях і були одночасно воїнами, вільними землеробами та промисловиками, називають:
а) феодалами;
б) козаками;
в) ізгоями.

24. Дописати речення:
“Вважають, що Запорізька Січ була заснована князем ....................................”.

25. Коли відбувся перший напад українських козаків на татарські та турецькі укріплення на Чорноморському узбережжі, було частково зруйновано турецьку фортецю Очаків?
Тема 4. УКРАЇНА У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСТПОЛІТОЇ
(друга половина XVI – перша половина XVII ст.).

Варіант 1.

1. Визначити причини Люблінської унії (1569 р.) між Польщею та Литвою.

2. Люблінська унія містила такі положення (вибрати правильні):
а) об’єднання Польщі та Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу – Річ Посполиту;
б) Велике князівство Литовське зберігало певну автономію, маючи окремі закони – Литовський статут, судову систему, військо, уряд й адміністрацію;
в) об’єднання православної церкви з католицькою церквою;
г) під юрисдикцію Польщі, у складі якої вже перебували Галичина, Холмщина та Західне Поділля, відходили усі землі, що раніше належали литовцям;
д) українська шляхта зрівнювалася у правах із польською та литовською.

3. Як називалася територія, яку займали запорожці (охоплювала значну частину Півдня України)?

4. У якому році польський уряд офіційно затвердив військово-адміністративний устрій Війська Запорізького реєстрового, за яким воно поділялося на 6 полків по тисячі чоловік у кожному? Як називалися ці полки?

5. Дописати речення:

“За формою правління Запорізька Січ була ...................................................., що найбільше відповідало національному характеру українців”.

6. Встановити відповідність:

а) козацька рада
1) своєрідна казарма, адміністративна одиниця у Запорізькій Січі і бойовий підрозділ;

б) кошовий отаман
2) один з найвищих урядовців Запорізької Січі, стежив за виконанням судових вироків, відав забезпеченням Запорізького війська, розвідкою, організацією прикордонної служби;

в) військовий осавул
3) уособлював вищу виконавчу владу в Запорізькій Січі;

г) курінь
4) вища законодавча влада в Запорізькій Січі;

д) паланка
5)територія, що підпорядковувалася Запорізькій Січі; місце, де жили козаки разом із сім’ями.


7. Поставити події в хронологічній послідовності:

а) виникнення козацького реєстру;
б) повстання під проводом К. Косинського;
в) похід на Молдову І. Підкови;
г) похід козаків у Московію на чолі із П. Сагайдачним;
д) повстання під проводом С. Наливайка, Г. Лободи та М. Шаули;
е) морський похід запорожців на Кафу під проводом П. Сагайдачного.


8. Виявити у тексті помилки історичного змісту:

“Наприкінці 1591 р. повстання козаків, селян та міщан на Київщині, Поділлі, Волині та в Галичині підняв С. Наливайко. Повсталі взяли Білу Церкву, Київ, Трипілля, Богуслав, Переяслав. Шляхетське ополчення, зібране українськими магнатами Острозькими, Корецькими та Вишневецькими у 1596 р. зустрілося з повстанцями під містечком П’яткою на Волині. Битва закінчилась перемогою козаків, однак невдовзі С. Наливайко загинув у результаті підступних дій князя О. Вишневецького”.

9. Фортеця, збудована на Дніпрі французьким інженером Г. де Бопланом для того, щоб польський гарнізон міг швидко придушувати повстання, що розпочиналися з Запорожжя, була названа:
а) Кодак;
б) Трахтемирів;
в) Харків.

10. Який історичний документ містить такі положення: ”На вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, прав, доходів та інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер внаслідок заколотів утрачених...”:
а) Куруківської угоди 1625 р.;
б) Переяславської угоди 1630 р.;
в) “Ординації Війська Запорозького реєстрового” (1638 р.)

11. Вказати роки життя Петра Сагайдачного.

12. Про кого з відомих історичних осіб кінця XVI – першої третини XVII ст. пише історик О. Субтельний:

“Він дивився на козаків не лише під кутом зору їхніх особливих станових інтересів, а й як на потенційних рушіїв українського суспільства у цілому. Сам він об’єднав військову силу козацтва з політично слабкою церковною та культурною верхівкою України”:
а) І. Борецький;
б) П. Могила;
в) П. Сагайдачний.

13. Яка подія відбулась у 1616 році?

14. “Найбагатшими” на успішні морські походи козаків проти татар та турків були:
а) 1580 – 1590 рр.;
б) 1600 – 1620 рр.;
в) 1620 – 1640 рр.

15. Які країни брали участь у Хотинській війні 1620 – 1621 рр.?
а) Річ Посполита і Туреччина;
б) Угорщина і Річ Посполита;
в) Московія і Туреччина.

16. Які юридичні документи містили такі положення – “тривалість панщини визначалася волею пана, селяни позбавлялися прав розпоряджатися своїм майном, шляхтич отримав право карати на смерть своїх кріпаків, селян-утікачів розшукували протягом 20 років”:
а) Литовські статути (1529 р., 1566 р.);
б) Устав на волоки (1557 р.);
в) “Артикули” Генріха Валуа (1573 р.) та Литовський статут (1588 р.).

17. Дописати речення:

“Міста звільнялися від управління і суду державних урядовців і феодалів та отримували права на створення органів місцевого самоуправління згідно з ..................................................................”.

18. Визначити наслідки для українців польської католицької контрреформації та приходу на землі України єзуїтів у другій половині ХVІ ст.

19. Згідно з умовами Берестейської унії 1596 р. Руська церква:
а) визнала догми католицизму та зверхність над Київською митрополією папи римського, але зберегла непорушними православну літургію, церковнослов’янську мову богослужіння;
б) визнала зверхність над Київською митрополією папи римського, але зберегла непорушними догмати православної віри;
в) визнала догми католицизму та зверхність над Київською митрополією папи римського і католицький обряд, але зберігала свої догми віри.

20. Хто, де і коли відкрив перший вищий навчальний заклад в Україні? Як він називався?

21. Поставити події в хронологічній послідовності:

а) Берестейська унія;
б) затвердження статуту Успенського братства;
в) створення Богоявленського братства в Києві;
г) церковні реформи П. Могили;
д) відновлення ієрархії Руської православної церкви зусиллями П.Сагайдачного.

22. До Київського братства невдовзі після його створення вступив:
а) митрополит Київський з усіма єпископами та чернецтвом;
б) гетьман П. Сагайдачний з усім Кошем Запорозьким;
в) князь К. Острозький з усією православною шляхтою.

23. Перші книги кирилицею були надруковані в:
а) другій половині ХV ст.;
б) першій половині ХVІ ст.;
в) другій половині ХVІ ст.

24. Про яку книгу йде мова, хто її видав і коли?
“Ця книга стала першим повним виданням Біблії слов’янською мовою. Вона була поширена не тільки в Україні, а й у ряді інших країн, надійшла навіть до бібліотеки Оксфордського університету, до королівського двору Швеції”.

25. Коли було створено Києво-Могилянський колегіум?


Варіант 2.

1. Чому литовські та українські магнати виступали проти створення Речі Посполитої, а шляхта обох земель підтримувала цю ідею?

2. Люблінська унія між Королівством Польським та Великим князівством Литовським була укладена:
а) 1 липня 1513 р.;
б) 1 липня 1569 р.;
в) 1 липня 1586 р.

3. Встановити відповідність:
а) козаки, що осіли навколо Корсуня,
Черкас, Канева та інших містечок
порубіжних з Диким полем земель 1) низовики;
б) козаки, що перебували на королівській
службі і були вписані у спеціальні списки 2) городовики;
в) козаки, що проживали нижче дніпровсь-
ких порогів і гуртувалися на Січі 3) реєстровці;
г) переселенці-українці, що проживали
на Слобожанщині 4) черкеси.

4. Серед соціальних верств, з яких формувалося козацтво, найважливішими були:
а) збідніла українська православна шляхта і міщани;
б) промисловики-уходники та кріпаки-втікачі;
в) переселенці з Московії та інших земель, що межували з Україною.

5. Назвати орган вищої законодавчої влади на Січі.

6. Які функції виконували курінні отамани?

7. Охарактеризувати причини козацько-селянських повстань кінця XVI – першої половини XVII ст.

8. Встановити відповідність:

а) 1591 – 1593 рр.
1) повстання під керівництвом Івана Сулими;

б) 1594 – 1596 рр.
2) повстання під проводом Павла Павлюка (Бута);

в) 1620 – 1621 рр.
3) повстання під проводом Криштофа Косинського;

г) 1630 – 1631 рр.
4) Хотинська війна;

д) 1635 р.
5) повстання під керівництвом Северина Наливайка;

е) 1637 – 1638 рр.
6) повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила).


9. У результаті Куруківської угоди (1625 р.) між поляками та козаками:
а) зріс козацький реєстр і були затверджені платня та право на самоуправління реєстровців;
б) зменшився козацький реєстр, ліквідувалося козацьке самоуправління;
в) зменшився козацький реєстр, але поляки визнавали право козаків на самоуправління та вибори гетьмана.

10. Назвати символіку українського козацтва.

11. Слобідська Україна – це:
а) землі сучасних Київської, Чернігівської та частково Вінницької, Донецької і Харківської областей;
б) землі сучасних Харківської, Сумської та частково Донецької областей України і Воронезької та Курської областей Росії;
в) землі Київської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

12. Чия це біографія?

“Походив з родини українського шляхтича, навчався в Острозькій колегії, був організатором морських походів у межі Кримського ханства та Османської імперії, обирався козаками на найвищі посади у війську, відзначився як вмілий полководець у битвах з московітами (1618 р.) та турками (1621 р.), надавав підтримку Руській православній церкві та українському братському рухові:
а) К. Острозький;
б) С. Наливайко;
в) П. Конашевич-Сагайдачний.

13. Дописати пропуски у реченні:
“У .... році запорожці здобули турецьку фортецю Варну. У ... .році 3 тис. козаків, висадившись під Перекопом, розгромили загін яничарів, увірвалися до міста, визволили сотні полонених християн. У ... році козацький флот на чолі з П. Сагайдачним долає Чорне море і нападає на Трапезунд, штурмом бере Сіноп і спалює усю турецьку флотилію, що стояла в гавані”.

14. Яка битва відбулася у 1621 р., у якій брав участь П. Сагайдачний на чолі козацького війська?

15. Орган самоврядування міст України, які отримали магдебурзьке право, називався:
а) сеймом;
б) думою;
в) магістратом.


16. Відробіткова рента (панщина) наприкінці ХVІ – в першій половині ХVІІ ст. була панівною формою експлуатації селян:
а) на всій території України;
б) на території Галичини та Волині;
в) на Східному Поділлі, південній Київщині та Лівобережжі.


17. Занепад Руської церкви в Україні (та Білорусі) у XV – XVI ст. спричинився до:
а) збайдужіння багатьох українців до релігії та церкви;
б) поширення серед українців практики переходу до інших віросповідань, особливо в середовищі шляхти;
в) занепаду моральності та духовності українців;
г) посиленню конфліктів між братствами та єпископами.


18. На підтримку унії Руської церкви з Римом виступили:
а) більшість ієрархів церкви;
б) окремі українські магнати і шляхтичі, значна частина нижчого кліру;
в) козаки, міщани, селяни.


19. Владні кола Речі Посполитої:
а) підтримали унію 1596 р. і не визнали альтернативну Руську православну церкву;
б) відкинули унію 1596 р. і не визнали новостворену Руську уніатську церкву;
в) поставилися нейтрально до проблем церковного життя в Україні, вважаючи допустимим існування обох церков – православної та уніатської, конфлікти між якими послаблювали українське суспільство.

20. Коли князь Василь – Костянтин Острозький заснував у своєму маєтку на Волині славнозвісну Острозьку академію – першу українську школу вищого рівня, навколо якої згуртувалися найкращі культурно-освітні сили України?

21. Дописати пропуски у реченні:
“Культурному піднесенню в Україні наприкінці ХVІ – в першій половині ХVІІ ст., зокрема розвитку освіти, сприяли ...............................При кожному з них були засновані .................................

22. Найдавнішим за часом виникнення і найбільш значним в Україні наприкінці XVI – в першій половині XVII ст. вважають:
а) Львівське Успенське братство;
в) Чеснохрестське братство;
в) Богоявленське братство.

23. До Київського братства невдовзі після його створення вступив:
а) митрополит Київський з усіма єпископами та чернецтвом;
б) гетьман П. Сагайдачний з усім Кошем Запорозьким;
в) князь К. Острозький з усією православною шляхтою.

24. Встановити відповідність:
а) Острозька академія (К. Острозького) 1) 1576 р. чи 1578 р.
б) Київська колегія (П. Могили) 2) 1586 р.
в) Замосцька академія (Я. Заморського) 3) 1595 р.
г) Львівська братська школа 4) 1615 р.
д) Київська братська школа 5) 1632 р.

25. Хто був першим ректором Львівської братської школи?

Варіант 3.

1. Однією з причин об’єднання Польщі та Литви у єдину державу Річ Посполиту (Люблінська унія 1569 р.) було зростання зовнішньої загрози цим державам з боку:
а) Угорського королівства;
в) Швеції;
г) Кримського ханства та Московського князівства.

2. Дописати текст назвами воєводств:
“У результаті Люблінської унії давній адміністративний поділ українських земель був остаточно знищений. Усі українські землі в складі Польської держави в другій половині XVI – першій половині XVII ст. поділялися на шість воєводств...................................................................................................”.

3. Історики по-різному оцінюють наслідки Люблінської унії 1569 р. для українських земель. Які оцінки унії надавали, зокрема, польські історики, українські історики (М. Грушевський, І. Крип’якевич)?

4. Старости прикордонних з Диким полем земель часто використовували українських козаків для:
а) охорони купецьких шляхів, що йшли через Україну;
б) оборони порубіжжя від нападів татар;
в) придушення селянських заворушень у своїх староствах.

5. Чому Запорізьку Січ називають “козацькою християнською республікою”?

6. Які функції виконував кошовий отаман Січі?

7. До якої категорії українського козацтва можні віднести такі привілеї:

“Вони звільнялися від усіх податків і поборів, одержували землю на правах рангового володіння, військово-адміністративну незалежність від місцевого керівництва, підлягали владі й судові лише власної козацької старшини”.

8. Встановити відповідність:

а) Марко Жмайло

1) один з ватажків повстання 1594 – 1596 рр.;

б) Павло Павлюк (Бут)
2) керівник повстання 1635 р.;

в) Грицько Лобода
3) керівник повстання 1637 – 1638 рр.;

г) Криштоф Косинський
4) керівник повстання 1591 – 1593 рр.;

д) Тарас Федорович (Трясило)

5) один з ватажків повстання 1594 – 1596 рр.;

е) Северин Наливайко
6) керівник повстання 1625 р.;

є) Матвій Шаула
7) керівник повстання 1594 – 1596 рр.;

ж) Яків Острянин (Остряниця)
8) керівник повстання 1630 – 1631 рр.;

з) Іван Сулима
9) керівник повстання 1637 – 1638 рр.9. Яка угода була укладена 8 червня 1630 р. між козацькою старшиною та коронним гетьманом С. Конєцпольським? Переяславська

10. Коли запорожці здобули турецьку фортецю Варну, яка вважалася неприступною?

11. Яке місто у Кримському ханстві було найбільшим центром невільницького ринку?

12. В якому році П. Сагайдачного було вперше обрано гетьманом Війська Запорізького реєстрового?

13. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильні:

“Навіть польські хроністи та історики визнавали, що в (1616, 1620, 1621) році в битві з турецькою армією і татарами під (Цецорою, Хотином, Кафою) 40-тисячне козацьке військо під проводом П. Сагайдачного зробило вирішальний внесок у перемогу”.

14. Як називався мир, умови якого наведено нижче?

а) кордон Польщі з Туреччиною встановлювався по Дністру;
б) турки і татари зобов’язувалися не чинити грабіжницьких походів на територію Речі Посполитої;
в) польський уряд погодився заборонити козацькі експедиції проти Криму і Туреччини.

15. “Ординація Війська Запорозького реєстрового” (1638 р.):

а) збільшила кількість реєстрових до восьми тисяч і підтвердила право козаків на самоврядування та платню за службу;
б) зафіксувала реєстр у шість тисяч і ліквідувала право козаків на самоврядування;
в) зменшила реєстр до трьох тисяч і обмежила територію проживання козаків, але зберігала їхнє право на самоврядування і вибори старшини (крім гетьмана).

16. Які юридичні документи оформили систему прав, привілеїв та обов’язків шляхти?

17. “Рангове” землеволодіння – це землі, які:

а) видавалися за службу на певний строк або ж “до смерті”;
б) належали господарю на основі юридичних документів купівлі-продажу, дарування, застави;
в) захоплювалися з фонду вільних військових маєтностей.

18. Як називалися дрібні підприємства, в яких ще панувала ручна ремісницька техніка, але вже існував поділ праці, поступово розпочиналася механізація виробничих процесів?

19. Серед причин занепаду Руської церкви в Україні (та в Білорусії) у XV – XVI ст. треба назвати як найважливіші:

а) збайдужіння значної частини українців до релігії та церкви;
б) втрата православною церквою державної підтримки та підтримки константинопольського патріарха;
в) посилення втручання в справи церкви світських осіб, зокрема посідання світськими людьми вищих церковних посад;
г) втрата церквою частини маєтностей та доходів;
д) низький освітній рівень та моральний занепад православного духовенства.
20. Дописати аргументи на користь наведених тверджень, які б прозвучали переконливо для українців у XVI ст.:

а) унія між Руською православною церквою і Ватиканом необхідна, тому що ...........................................................................................................................
б) унія між Руською православною церквою і Ватиканом не допустима, тому що .................................................................................................................

21. Угода про об’єднання православної Київської митрополії та Римської католицької церкви була підписана у Ватикані і затверджена церковним собором:
а) у Флоренції;
б) у Бресті;
в) у Києві.

22. Визначити відповідність:

а) митрополит православної Київської
митрополії, який домігся визнання прав
Руської православної церкви в Речі Пос-
политій і провів церковну реформу; 1) Гедеон Балабан;
б) один з ініціаторів Берестейської унії 2) Петро Могила;
в) митрополит уніатської Київської мит-
рополії, провів реформу Руської уніатсь-
кої церкви, доклав зусиль для збереження
її як національної церкви. 3) Йосип Рутський.

23. Виправити помилки історичного змісту в тексті:

“На захист Руської церкви стали деякі українські магнати. Серед них, зокрема, польний гетьман Григорій Ходкевич, котрий у себе в Острозі дав притулок московському першому друкарю Ф. Скорині, підтримавши його друкарню. Найбільші заслуги перед православ’ям мав князь Константин-Василь Острозький. Це у його маєтку – в Заблудові, очевидно, в 1576 – 1578 рр. була заснована Могилянська академія, навколо якої ґрунтувалися вчені й письменники. У друкарні князя в 1590 р. було надруковано “Острозьку Біблію”. Однак більшість магнатів та шляхти, прагнучи почестей, посад і багатства, переходила у католицизм”.

24. Які релігійні та культурно-просвітницькі організації виникали при православних парафіях в Україні у ХV – ХVІІ ст.?

25. Хто був першим ректором Острозької академії?
Тема 5. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1648 – 1657 рр.)

Варіант 1.

1. Які факти свідчать про посилення соціального та національно-релігійного гноблення українців напередодні Української національної революції середини ХVІІ ст.?

2. Розкрити поняття:
а) повстання – це ..................
б) визвольна війна – це ..............................
в) національна революція – це ...................................

3. Вказати хронологічні рамки Української національної революції середини ХVІІ ст.

4. Соціальною базою національної революції були:
а) селяни, козаки, міщани;
б) селяни, козаки, міщани-українці, частина української шляхти;
в) селяни, козаки, міщани, духовенство.

5. Яку мету ставили перед собою у ході революції селяни, козацькі низи та міська біднота:
а) розширити станові привілеї;
б) ліквідувати соціальне та національно-релігійне гноблення;
в) отримати державні посади.

6. Назвати роки Селянської війни, яка відбувалася під час революції:
а) 1648 – 1652 рр.;
б) 1652 – 1654 рр.;
в) 1654 – 1657 рр..

7. Чия це біографія?
“Народився в родині українського шляхтича, навчався в Львівській єзуїтській колегії, брав участь у битві під Цецорою (1620 р.). де потрапив у полон, у козацьких повстаннях проти поляків та в морських походах козаків на турків, побував на службі у французького короля, аж до кінця свого життя обіймав високі посади в козацькому війську, мав славу хорошого полководця, політика та дипломата”:
а) Дмитро Вишневецький;
б) Петро Конашевич-Сагайдачний;
в) Богдан Хмельницький.

8. Назвати, з якою державою Богдан Хмельницький уклав військово-політичний союз у березні 1648 р.:
а) Кримське ханство;
в) Молдавія;
г) Росія.

9. Українська національна революція почалася серією блискучих воєнних перемог повсталих. У чому полягає одна з причин цих перемог?
а) відсутність у Речі Посполитої армії;
б) наявність талановитого українського лідера;
в) відсутність у Речі Посполитої союзників;
г) наявність стратегічного союзника України;

10. Встановити відповідність:

а) 2 – 6 травня 1648 р.
1) битва на Жовтих Водах

б) 15 – 16 травня 1648 р.
2) битва під Корсунем

в) 11 – 13 вересня 1648 р.
3) битва під Пилявцями

г) 26 вересня – 16 жовтня
1648 р.
4) облога м. Львова

д) 23 грудня 1648 р.
5) битва під Зборовим

е) 5 – 6 серпня 1649 р.
6) вступ військ Б. Хмельницького у Київ


11. Назвати, яка з умов входила до Зборівського мирного договору:
а) створення реєстрового козацтва;
б) визнання влади гетьмана над трьома воєводствами;
в) визнання влади гетьмана над Київським воєводством;
г) введення кафедри Київського митрополита;
д) звільнення селян від кріпацтва.

12. Битва під Берестечком на Волині між військами Богдана Хмельницького і Яна Казимира відбулася:
а) 18 – 30 травня 1649 р.;
б) 18 – 30 червня 1651 р.;
в) 18 – 30 липня 1652 р.

13. Під час національної революції проти Речі Посполитої у 1650 – 1651 рр. Україна зазнала серйозних воєнних поразок. Яка їхня головна причина?
а) зрада татарського хана;
б) відсутність у повсталих воєнного досвіду;
в) погане матеріальне забезпечення армії;
г) погані погодні умови.

14. Знайти помилки в тексті:

“Білоцерківський мирний договір, укладений у 1652 р., обмежував гетьманську владу лише Чернігівським воєводством, заборонив гетьману вступати в зовнішні зносини, особливо з татарами, скорочував реєстр до 40 тисяч осіб”.

15. “Березневі статті” 1654 р. Богдана Хмельницького були узгоджені й затверджені:
а) у Переяславі;
б) у Києві;
в) у Москві.

16. Вказати, які права втрачала Україна за “Березневими статтями” 1654 р.:
а) виборність козацької старшини;
б) адміністративний розподіл на полки;
в) автономія православної церкви;
г) збір податків на користь своєї держави.

17. Назвати, які зобов'язання брала перед Україною Росія за умовами українсько-російського договору 1654 р.:
а) військова допомога у війні з Річчю Посполитою;
б) наділення українських селян землею;
в) збереження територіальної цілісності України.

18. Союзниками Богдана Хмельницького у боротьбі проти Речі Посполитої у 1656 – 1657 рр. були:
а) московський цар і кримський хан;
б) кримський хан і самигородський князь;
в) семигородський князь і шведський король.

19. Яким був політичний результат Української національної революції?
а) масове звільнення селян і ослаблення феодальних відносин;
б) скасування станів, установлення рівноправності;
в) створення української національної державності;
г) завоювання незалежності України;
д) розподіл України на Правобережну і Лівобережну.

20. Продовжити перелік основних органів влади та управління Української держави часів Богдана Хмельницького:

Загальнокозацькі збори, гетьман ...................................................................

21. У ході Української національної революції була створена українська національна державність. У якій формі вона виникла?
а) ранньофеодальна монархія;
б) буржуазна республіка;
в) козацька республіка;
г) абсолютистська монархія.

22. Запорозьку Січ вважають зразком організації державного життя в Україні часів національної революції. Виявити спільне й відмінне в устрої Запорозької Січі та української козацької держави.

23. Територія держави Війська Запорозького в часи Богдана Хмельницького майже постійно охоплювали:
а) Київське, Брацлавське, Волинське і частину Руського воєводства;
б) Чернігівське, Брацлавське, Волинське та частину Руського воєводств, а також межові землі Білої Русі;
в) Чернігівське, Київське, Брацлавське воєводства.

24. Які факти засвідчують суверенітет Української держави, створеної Богданом Хмельницьким?

25. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:
“Державною емблемою України, як вважають, був герб Війська Запорозького (Юрій Змієборець на коні, золотий тризуб, козак з шаблею при боці та рушницею на лівому плечі), а прапор (червоно-білий, малиновий, ще остаточно не утвердився, існували лише прапори окремих військових підрозділів та міст)”.

Варіант 2.

1. У 1648 – 1657 рр. відбувалася Українська національна революція під керівництвом Богдана Хмельницького, яка була викликана комплексом причин. Назвати ту з них, яка відрізняє події в Україні від селянських війн у Німеччині, Франції, Росії:
а) феодальне гноблення;
б) обмеження самостійності міст;
в) поєднання національного, феодального і релігійного гноблення;
г) підсилення централізованої королівської влади;
д) зародження капіталістичних відносин.

2. Вказати термін, який відповідає цьому визначенню:

“Об’єднана спільністю соціального походження та досвіду організована група, що наділена владою або перебуває в опозиції до правлячої верхівки, усвідомлює свою відокремленість у суспільстві і відзначається солідарністю при захисті власних інтересів”.

3. Назвати роки життя Богдана Хмельницького.

4. Чи правильні такі твердження:
а) родовим помістям Богдана Хмельницького був хутір Суботів на Чигиринщині:
1) так, 2) ні;
б) Богдан Хмельницький очолив морський похід козаків у Туреччину в 1646 р.:
1) так, 2) ні;
в) дії Богдана Хмельницького супроти влади і сваволі шляхти у 1647 – 1648 рр. були дозволені королем Владиславом IV, який намагався зміцнити свою владу:
1) так, 2) ні;
г) Богдан Хмельницький використав королівський привілей, що дозволяв морський похід на турків, для організації козаків на захист своїх прав у Речі Посполитій:
1) так, 2) ні.

5. Богдан Хмельницький був обраний гетьманом Війська Запорозького в січні:
а) 1646 р.;
б) 1648 р.;
в) 1649 р.

6. Союзниками козаків у боротьбі проти польсько-шляхетської сваволі у 1648 р. були:
а) московіти;
б) молдавани;
в) татари.

7. Чим характеризувався перший етап Української національної революції (лютий 1648 р. – серпень 1657 р.)?

8. Назвати, з якою державою Богдан Хмельницький уклав військово-політичний союз у березні 1648 р.

9. Де відбулося перше військове зіткнення повсталих з польськими військовими частинами:
а) Жовті Води;
б) Корсунь;
в) Пилявці;
г) Зборів.

10. Встановити відповідність:

а) 1648 р.
1) поразка козацького війська в битві під Берестечком. Білоцерківський договір;

б) 1649 р.
2) битва під Жванцем;

в) 1651 р.
3) перемога козацького війська над поляками під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями;

г) 1652 р.
4) розгром польського війська під Зборовом. Зборівська мирна угода;

д) 1653 р.
5) військо Богдана Хмельницького розгромило під Батогом польську армію.11. Після якої перемоги Богдан Хмельницький почав визвольний похід на західноукраїнські землі?

12. Назвати, яка з причин призвела до поступок Богдана Хмельницького Речі Посполитої при укладенні Зборівської угоди:
а) повний розгром козацького війська польською армією;
б) зрада татарського хана;
в) загибель відомих козацьких полковників С. Морозенка і К. Бурлія.


13. Знайти у тексті історичні помилки:
“Зборівська угода Богдана Хмельницького з польським королем Владиславом IV, укладена в 1648 р., передбачала перехід під владу гетьмана трьох воєводств: Подільського, Чернігівського, Брацлавського, амністію козакам – учасникам повстання, можливість польській шляхті повернутись у свої маєтності, козацький реєстр у 20 тисяч та повне поновлення прав і привілеїв Руської православної церкви в Речі Посполитої”.


14. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:
“У червні 1651 р. у битві (під Пилявцями, Берестечком, Жванцем) війська (Богдана Хмельницького, Яна Казимира, Олексія Михайловича) зазнали поразки. У ній загинуло понад 30 тисяч (козацького, польського, московського) війська”.

15. Назвати одну з умов Білоцерківського мирного договору 1651 р.:
а) введення в Україні католицької церкви;
б) визнання влади гетьмана над трьома воєводствами;
в) визнання влади гетьмана над Київським воєводством;
г) звільнення селян від кріпосницької залежності.


16. У якій битві перемогу гетьмана Богдана Хмельницького сучасники порівнювали з перемогою Ганнібала під Каннами?


17. Статус України в складі Росії був оговорений у “Березневих статтях” Богдана Хмельницького 1654 р. Це була широка автономія. У чому вона проявлялася?
а) самостійна зовнішня політика без будь-яких обмежень;
б) участь у війнах, які веде Росія;
в) виборність козацької старшини;
г) повна фінансова незалежність;
д) відміна феодального землеволодіння.


18. Столицею держави Війська Запорозького в часи національної революції під керівництвом Богдана Хмельницького було місто:
а) Київ;
б) Чигирин;
в) Переяслав.

19. Які факти свідчать про зміцнення особистої влади Богдана Хмельницького? Чи можна вважати Україну часів його правління абсолютною монархією?

20. Продовжити речення:
“Гетьман очолював уряд і державну адміністрацію, скликав ради, був головнокомандувачем збройних сил, .................................................................
.....................................................................................”.
21. Який орган управління можна вважати своєрідним парламентом української козацької республіки:
а) Полкова рада;
б) “Чорна” рада;
в) Старшинська рада.

22. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:
“Територія гетьманської України поділялась на (воєводства, староства, полки, паланки, сотні, курені, волості), в межах яких вся адміністративна, військова і судова влада належала (воєводі, старості, полковнику, паланковому, сотнику, курінним отаманам, міським та волосним отаманам).


23. Який мирний договір уклали Росія і Річ Посполита у листопаді 1656 р., що свідчив про зраду московського царя Богдану Хмельницькому:
а) Віленське перемир’я;
б) “Вічний мир”;
в) Андрусівський мирний договір.


24. Назвати, які держави входили до антипольської коаліції 1656 р:
а) Туреччина, Кримське ханство;
б) Росія, Молдавія, Швеція;
в) Швеція, Трансільванія (Семигород), Молдавія, Валахія, Бранденбург.


25. Після смерті Богдана Хмельницького гетьманом України було проголошено:
а) Івана Виговського;
б) Юрія Хмельницького;
в) Петра Дорошенка.


Варіант 3.

1. Назвати найголовніші причини Української національної революції середини ХVІІ ст.

2. Пояснити, що дає змогу трактувати повстання українців середини ХVІІ ст. проти польської влади й еліти (панівних станів) як визвольну й антифеодальну боротьбу. Чи можна розцінювати це повстання як революцію?

3. Дописати речення:
“Безпосереднім приводом до виступу Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої була особиста образа, якої йому завдав чигиринський підстароста .......................................................”.

4. Назвати термін, який відповідає цьому визначенню:
“Особа, яка займає перші позиції в політичних структурах і здобула віру народу в свої особисті якості, талант та месіанську роль для суспільства”.

5. Яку мету ставили перед собою у ході національної революції заможне козацтво, українська шляхта та міський патриціат:
а) розширити станові привілеї;
б) ліквідувати соціальне та національно-релігійне гноблення.
в) скасувати кріпацтво.

6. Соратниками Богдана Хмельницького у національній революції були:
а) Єремія Вишневецький, Максим Кривоніс, Михайло Кричевський, Данило Нечай, Адам Кисіль, Григорій Лісницький;
б) Максим Кривоніс, Михайло Кричевський, Филон Джеджалій, Іван Богун, Данило Нечай, Семен Височан, Григорій Лісницький, Кіндрат Бурляй, Станіслав Мрозовицький (Морозенко);
в) Микола Потоцький, Данило Нечай, Данило Чаплінський.

7. Епіцентром повстання на початку 1648 р. став(ла):
а) хутір Суботів на Чигиринщині;
б) Київ;
в) Запорозька Січ.

8. Виявити помилку в твердженні:
“Заручившись підтримкою запорожців, у лютому 1649 р. Богдан Хмельницький оволодів Січчю і був обраний гетьманом Війська Запорізького. Саме ці події й ознаменували початок Національної революції. Її перший етап (лютий 1648 – червень 1663) характеризувався найбільшим розмахом національно-визвольної та соціальної боротьби і проходив під безпосереднім керівництвом Богдана Хмельницького.”


9. Встановити відповідність:

а) вересень 1651 р.
1) облога Жванця

б) травень 1652 р.
2) Зборівський мирний договір

в) вересень – грудень 1653 р.
3) Білоцерківський мирний договір

г) серпень 1649 р.
4) битва під Батогом

д) січень 1654 р.
5) Переяславська Рада10. У ході Української національної революції проти Речі Посполитої у 1650 – 1651 рр. Україна зазнала низку воєнних поразок. Назвати найбільшу з них:
а) Пилявці;
б) Зборів;
в) Збараж;
г) Берестечко;
д) Батіг.


11. Зборівська угода 1649 р. забезпечила умови для формування суверенітету Української держави, тому що:
а) була договором про мир, який давав змогу розпочати державне будівництво;
б) визнавала за гетьманом право на владу на певній території та окремі збройні сили;
в) визнавала за гетьманом право на окремі збройні сили та використання прибутків з колишніх шляхетських фільварків.

12. Вказати величину козацького реєстру згідно зі Зборівським договором 1649 р.


13. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:
“У 1650 р. Богдан Хмельницький вперше вирушив походом на (Кримське ханство, Московію, Молдавію, Литву), намагаючись забезпечити своїй державі союзника у боротьбі з поляками, а своєму родові – династичний зв’язок з родом володарів суверенної держави. Він одружує свого сина Тимоша з (донькою, сестрою, внучкою) господаря цієї землі і протягом кількох років бере активну участь у боротьбі між претендентами на владу в ній на боці Тимошевого тестя. Лише загибель Тимоша під час облоги Сучави в (1651 1652, 1653, 1654) році поклала край цій не дуже вдалій і надто дорогій кампанії”.

14. У якій битві з поляками у вирішальний момент татарські загони на чолі з ханом вийшли з поля бою, захопивши Богдана Хмельницького?


15. Назвати, коли відбулася Переяславська Рада:
а) 28 вересня 1651 р.;
б) 8 січня 1654 р.;
в) 18 серпня 1649 р.

16. Як називався українсько-московський договір 1654 р.:
а) “Березневі статті”;
б) “Московські статті”;
в) “Глухівські статті”.


17. Відомо, що в процесі і після укладення українсько-московського договору 1654 р. між українцями та росіянами не раз виникали конфлікти. Які ж причини того, що до смерті Богдана Хмельницького цей договір зберігав юридичну і фактичну силу?


18. Виправити в тексті історичні помилки:
”Березневі статті” Богдана Хмельницького, затверджені московським царем в 1657 р., містили 11 “пунктів”. Цар підтвердив права та вольності Війська Запорозького, українського шляхти, міщан та селян, визначив козацький реєстр у 40 тисяч, визнавав право обрання гетьмана козацтвом, повноваження місцевих органів влади, право контролю українського уряду над фінансами та податками і не обмежував можливостей гетьмана у зносинах з іншими державами. Українські землі під владою гетьмана перебували під протекторатом Москви, яка зобов’язувалася обороняти їх від Речі Посполитої. Для цього в усіх містах України мали постійно перебувати московські війська”.


19. Історики розходяться в оцінці українсько-російської угоди 1654 р. Обґрунтувати те трактування, до якого Ви схиляєтесь, або запропонувати власний варіант оцінки цієї угоди:
а) персональна унія між Московією та Україною, коли обидві держави мають єдиного монарха, але зберігають самостійність у державному управлінні;
б) “реальна унія” між Московією та Україною, в результаті якої виникла єдина держава;
в) форма васальної залежності, коли сюзерен захищає васала, за що васал зобов’язується надавати йому військову та фінансову підтримку;
г) тимчасовий військовий союз між Московією та Україною, спричинений історичними обставинами;
д) результат віковічного прагнення українців до злиття з росіянами в єдиний народ у єдиній державі, як це було в часи Київської Русі.


20. Встановити відповідність:
а) березень 1654 р.
1) облога поляками козацької фортеці Буші

б) жовтень 1654 р.
2) битва під Охматовим та городком, облога Львова

в) 1655 р.
3) Віленське перемир’я московітів з поляками

г) жовтень 1656 р.
4) укладення “Статей Богдана Хмельницького”

д) січень 1657 р.
5) створення українцями союзу зі шведами та Симигорддям

е) липень 1657 р.
6) смерть Богдана Хмельницького21. Серед перелічених держав, з якими Україна в часи Богдана Хмельницького підтримувала активні дипломатичні стосунки, зазначити ті, які пішли на укладення з нею військового чи політичного союзу:
Річ Посполита, Данія, Швеція, Московське царство, Кримське ханство, Османська держава, Молдова, Семигороддя, Австрійська імперія, Республіка Венеція.


22. За формою правління держава Війська Запорозького була:
а) становою монархією, спадковий володар якої – гетьман, а дорадчий орган влади – рада козацької старшини;
б) становою республікою, повновладним головою якої вважався виборний гетьман, а найвищим органом влади – загальнокозацькі збори;
в) абсолютною монархією, вся влада в якій зосереджувалася у руках гетьмана, що передавав її у спадок.


23. Гетьман Війська Запорозького:
а) очолював державну адміністрацію і військове командування;
б) очолював державну адміністрацію, військове командування, мав право розпоряджатись державною казною і майном;
в) очолював уряд, державну адміністрацію, військове командування, керував зовнішньої політикою, відав фінансами, скликав ради.


24. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:
“Збройні сили Української держави часів Богдана Хмельницького складалися з (козацьких полків, загонів найманців, стрільців, кварцяного війська, запорізьких куренів, гвардії)”.


25. Українська національна революція мала величезне історичне значення. Яким був її соціально-економічний результат?
а) масове визволення селян і послаблення феодальних відносин;
б) зруйнування феодальних і перемога буржуазних відносин;
в) повна відміна кріпацтва;
г) відміна станів, рівність прав;
д) створення української державності.


Тема 6. УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА
(друга половина ХVІІ –ХVІІІ століття)

Варіант 1.
Після смерті Богдана Хмельницького гетьманом України було обрано:
а) Павла Тетерю;
б) Дем’яна Многогрішного;
в) Юрія Хмельницького;
г) Івана Виговського.

Чия це біографія?
“Походив з православного шляхетського роду, навчався в Київській колегії, перейшов на службу до Богдана Хмельницького і завдяки природному розуму та освіті швидко став одним з його найближчих помічників – генеральним військовим писарем”:
а) Іван Виговський;
б) Павло Тетеря;
в) Петро Дорошенко

З якою країною і в якому році Іван Виговський уклав Гадяцький договір:
а) з Московською державою у 1654 р.;
б) з Туреччиною у 1655 р.;
в) з Швецією у 1659 р.;
г) з Польщею у 1658 р.;
д) з Угорщиною у 1660 р.

4. І. Крип’якевич вважав Гадяцький договір “хвилевою комбінацією, що не могла розраховувати на довговічність”. Чи згодні Ви з цією оцінкою? Обґрунтувати свою точку зору.

5. Чи правильні такі твердження:
а) Іван Виговський у своїй політиці спирався в основному на козацьку старшину і православну шляхту, охороняв і збільшував її привілеї
1) так, 2) ні;
б) Іван Виговський намагався укласти союз з Річчю Посполитою і забезпечити при цьому якомога більшу автономію України
1) так, 2) ні;
в) запорожці повністю підтримували політику Івана Виговського
1) так, 2) ні.

6. У травні 1659 р. під Конотопом:
а) козацька армія Івана Виговського зазнала поразки від поляків;
б) козацька армія Івана Виговського і татарська орда перемогли війська московського царя;
в) козацька армія Івана Виговського і татари завдали поразки війську польського короля.
7. Успіх в боротьбі за гетьманську булаву Івану Брюховецькому забезпечили:
а) активна підтримка московським урядом та козацькою старшиною з обіцянками нових привілеїв;
б) підтримка простолюдом за умови забезпечити порядок і справедливість;
в) активна підтримка запорожцями та простолюдом за умови забезпечити порядок та справедливість, і довіра до нього царських воєвод.

8. Коли і між якими державами був підписаний Слободищенський трактат?
а) у 1658 р. між Українською козацькою державою і Швецією;
б) 1668 р. між Українською козацькою державою і Туреччиною;
в) 1669 р. між Українською козацькою державою і Російською державою;
г) 1660 р. між Українською козацькою державою і Польщею.

9. Похід об’єднаних польських, козацьких (Павла Тетері) та татарських військ на Лівобережну Україну, що розпочався в 1663 р., завершився:
а) успішно (було захоплено Переяслав, Ніжин, Чернігів та інші міста й усунено від влади Івана Брюховецького);
б) поразкою (вибухнуло повстання проти Павла Тетері на Правобережжі та зріс опір українців лівого берега Дніпра полякам і татарам);
в) розпадом коаліції (татари взялися грабувати Лівобережжя, а козаки Павла Тетері, скинувши гетьмана, приєдналися до Івана Брюховецького).

10. Втрата Іваном Виговським, Юрієм Хмельницьким, Павлом Тетерею соціальної опори своєї влади, підтримки народу пояснюється:
а) їх пропольською орієнтацією та ігноруванням інтересів української шляхти й козацької старшини;
б) їх проросійською орієнтацією та прагненням до одноосібної влади;
в) їх пропольською орієнтацією та ігноруванням інтересів простих козаків, міщан, селян.

11. З часів Дем’яна Многогрішного до часів Івана Мазепи столицею Лівобережжя (Гетьманщини) було місто:
а) Гадяч;
б) Батурин;
в) Чигирин.

12. За роки свого правління Дем’ян Многогрішний:
а) “твердою рукою” навів порядок і забезпечив спокій на Лівобережжі, ліквідував тут “руїну”;
б) об’єднав, хоч і ненадовго, Лівобережжя та Правобережжя і припинив тут “руїну”;
в) ще дужче розпалив вогонь громадянської війни, загострив конфлікт між старшиною і простими козаками, чим поглибив “руїну”.

13. “Вічний мир” між Московським царством та Річчю Посполитою остаточно закріпив:
а) поділ України по Дніпру та підпорядкування Києва і Запоріжжя московському цареві;
б) поділ України по Дніпру та підпорядкування Києва московському цареві, а Запоріжжя – польському королеві;
в) поділ України по Дніпру і незалежність Запоріжжя.

14. Союз Івана Мазепи зі шведським королем Карлом ХІІ підтримали:
а) духовенство, частина козацтва;
б) частина козацької старшини;
в) прості козаки, запорожці, частина міщан і селян.

15. Як покарання за “зраду” Івана Мазепи російські війська під командуванням О. Меншикова захопили й повністю зруйнували:
а) Київ;
б) Батурин;
в) Глухів;
г) Конотоп;
д) Чернігів.

16. Кого з вказаних діячів історики вважають автором першої української Конституції?
а) Костянтина Острозького;
б) Петра Могилу;
в) Пилипа Орлика;
г) Мелентія Смотрицького;

17. Встановити відповідність між діячами та документами, які вони підписали:
а) Юрій Хмельницький 1) “Конотопські статті”;
б) Іван Брюховецький 2) “Глухівські статті”;
в) Дем’ян Многогрішний 3) “Московські статті”;
г) Іван Самойлович 4) “Коломацькі статті”;
д) Іван Мазепа 5) “Переяславські статті” 1659 р.

18. Що було загальне і основне у внутрішній політиці гетьманів Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Петра Дорошенка, Івана Виговського, Івана Самойловича, Дем’яна Многогрішного:
а) намагання укласти союз з Річчю Посполитою;
б) добитися для всіх українських міст Магдебурзького права;
в) ліквідувати фільварки;
г) об’єднати Лівобережжя і Правобережжя України в єдину державу.

19. Малоросійська колегія, створена Петром I, управляла Гетьманщиною в:
а) 1709 – 1722 рр.;
б) 1722 – 1727 рр.;
в) 1727 – 1734 рр.

20. Указ Петра I, який забороняв друкувати в українських друкарнях церковні книги або передруковувати їх з давніх українських видань і став, як вважають дослідники, першим кроком на шляху невизнання й ущемлення української мови та культури, вийшов у:
а) 1709 р.;
б) 1714 р.;
в) 1720 р.

21. Якому стану суспільства Гетьманщини відповідала судова реформа Кирила Розумовського?
а) кріпакам і хлопам (холопам);
б) державним селянам;
в) козацькій старшині та шляхті.

22. Юридичною основою існування п’яти полків Слобожанщини були:
а) царські жалувані грамоти для кожного полку, які надавали право козацького устрою;
б) царські грамоти білгородському воєводі, який затверджував козацьких полковників на їхніх посадах;
в) “Статті Богдана Хмельницького” та інші “договірні статті”, в яких йшлося про Слобожанщину.

23. Назвати основні причини ліквідації Запорізької Січі у 1775 р.

24. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:
“В адміністративно-територіальному і військовому відношенні Козацька держава поділялась на (воєводства і староства; полки і сотні; губернії і повіти). Адміністративне управління і суд організовувалися відповідно то територіального поділу. У селах управляли (старости, війти, курінні отамани). Міщани для управління і суду мали (сеймики, прикази, магістрати та ратуші)”.

25. Встановити відповідність:
а) генеральний писар 1) відав артилерією козацького війська;
б) генеральний обозний 2) відав фінансами війська та держави;
в) генеральний суддя 3) відав “привілейованими” судовими
справами;
г) генеральний підскарбій 4) очолював Генеральну військову
канцелярією,
д) генеральний осавул 5) відав військовими справами держави;
е) генеральний хорунжий,
генеральний бунчужний 6) виконував особливі доручення
гетьмана;
ж) генеральний гарматний
отаман 7) відповідав за клейноди Війська
Запорізького, виконував доручення
гетьмана.
Варіант 2.
1. Періодом Руїни в історії України називають:
а) 50 –80-ті роки ХVІІ ст.;
б) 60 – 80-ті роки ХVІІ ст.;
в) 70 – 90-ті роки ХVІІ ст.

2. Із перелічених нижче суджень про причини громадянської війни в Україні у 1658 – 1659 рр. вибрати правильні:
а) загострення соціальних протиріч в українському суспільстві;
б) загострення релігійного конфлікту між православними та уніатами;
в) наростання незгод щодо зовнішньополітичної орієнтації України серед еліти і простолюду;
г) ущемлення прав і привілеїв шляхти з боку козацтва;
д) втручання сусідів України в її внутрішні справи.

3. Автором програми об’єднання України з Польщею на державних засадах (первісного проекту Гадяцької угоди з Річчю Посполитою) та Корсунського договору зі Швецією (1657 р.) був:
а) Богдан Хмельницький;
б) Юрій Немирич;
в) Василь Золотаренко.

4. Вказати, який із документів було укладено у 1658 році:
а) “Ординація Війська Запорізького;”
б) Білоцерківський договір;
в) Гадяцький договір;
г) Зборівський договір.

5. Які воєводства за Гадяцьким договором мали увійти до Великого князівства Руського в складі Речі Посполитої?
а) Львівське, Бродське, Сокольське;
б) Чернігівське, Київське, Брацлавське;
в) Барське, Збаражське, Уманське, Гадяцьке.

6. Андрусівське перемир’я 1667 р. між Річчю Посполитою та Московським царством юридично оформило:
а) приєднання України до Московського царства;
б) поділ України на пропольську Правобережну та промосковську Лівобережну;
в) повернення всіх земель України, крім Чернігівщини та Запоріжжя, під владу польського короля.

7. Серед гетьманів України ХVІІ ст. гетьманами “обох берегів Дніпра” були:
а) Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Самойлович, Іван Мазепа;
б) Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Павло Тетеря, Іван Самойлович, Іван Мазепа;
в) Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, Юрій Хмельницький, Петро Дорошенко.
8. “Вічний мир” між Річчю Посполитою і Московським царством був укладений:
а) у 1667 р.;
б) у 1683 р.;
в) у 1686 р.;
г) у 1699 р.
9. Іван Мазепа був гетьманом Війська Запорозького у:
а) 1668 – 1676 рр.
б) 1676 – 1687 рр.
в) 1687 – 1709 рр.
10. Після переходу Івана Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ українці у своїй більшості:
а) підтримали гетьмана і почали надавати шведам допомогу в боротьбі з російськими військами;
б) залишилися байдужими до його дій і не підтримували ні шведів ні росіян;
в) продовжували допомагати російській армії у боротьбі проти шведів на всій території України.

11. Після зруйнування Петром І Старої (Чортомлицької) Січі у 1708 р. козаки-запорожці заснували:
а) Хортицьку Січ у російських володіннях поблизу сучасного Запоріжжя;
б) Олешківську Січ у татаро-турецьких володіннях, поблизу сучасного Цюрупінська на Херсонщині;
в) Нову Січ у російських володіннях на р. Підпільній.

12. Встановити відповідність:
а) похід Пилипа Орлика на Правобережну Україну
1) жовтень 1708 р.

б) перехід Івана Мазепи на бік Карла ХІІ
2) травень 1709 р.

в) битва під Полтавою російсько-української та шведсько-української армії
3) червень 1709 р.

г) обрання гетьманом Пилипа Орлика
4) квітень 1710 р.

д) зруйнування Запорозької Січі за наказом Петра І
5) початок 1711 р.


13. Із наведених у дужках варіантів відповіді виберіть правильний:
“Пакти й конституції законів і вольностей “Війська Запорозького”, укладені Пилипом Орликом, визначали кордони Української держави (в межах Південно-Західної Русі, в межах Козацької держави Богдана Хмельницького, в межах Гетьманщини), визнавали шведського короля (повновладним володарем України, сюзереном Війська Запорозького, в якого є певні обов’язки щодо свого васала, номінальним протектором України, покликаним боронити її інтереси), релігією державою (православ’я, уніатство, кальвінізм), а Україну (становою, громадянською, підданською) державою, в якій привілейована група (еліта) це –козаки, значні козаки, шляхта, а найвищий орган влади в Козацькій державі – (гетьман, Генеральна козацька рада, публічна рада генеральної і полкової старшини, до якої входили також значні козаки)”.

14. Кодифікація чинних на Лівобережжі норм українського права була здійснена у:
а) “Пактах й конституціях законів і вольностей Війська Запорозького”;
б) “Решительных пунктах”;
в) “Правах за якими судиться малоросійський народ”.

15. Запорожці повернулися під владу російського імператора і заснували Нову Січ у:
а) 1710 р.;
б) 1717 р.;
в) 1734 р.

16. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:
“У процесі історичного розвитку Нової Січі запорозька козацька старшина (нарощувала, обмежувала, втрачала) свій вплив і в той же час (зростала, зменшувалася, залишалася незмінною) роль рядових запорожців у розв’язанні важливих питань”.

17. Правління гетьманського уряду – це:
а) колегіальний орган, створений Петром I для управління Козацькою державою (Гетьманщиною);
б) колегіальний орган з росіян та українців, створений царем при гетьманові Данилі Апостолі для контролю за його діяльністю;
в) колегіальний орган, створений царицею Анною Іоанівною для управління козацькими землями (Гетьманщиною), що складався з представників російського уряду та козацької старшини.

18. Чия це біографія?
“Син козака, брат фаворита імператриці Єлизавети, у 18 років – президент імператорської Академії наук, граф, російський генерал-фельдмаршал, гетьман України”:
а) Івана Мазепи;
б) Кирило Розумовського;
в) Петра Калнишевського;
г) Івана Самойловича.

19. Генеральний з’їзд козацької старшини, скликаний гетьманом Кирилом Розумовським у Глухові в 1763 р., обговорював:
а) проекти судової реформи в Малоросії та закріплення за родом Розумовських гетьманської булави;
б) заходи на підтримку скинутого з престолу Петра III, із поверненням якого пов’язували відновлення “прав та вольностей” України в повному обсязі;
в) проекти відновлення “прав і вольностей” України в повному обсязі і створення в автономній Козацькій державі станового парламенту (сейму) та гетьманської династії Розумовських.

20. Запорозька Січ була остаточно зруйнована російською царицею Катериною II, тому що:
а) імператриця ненавиділа українців, а запорожці уособлювали в собі їхні кращі якості та були стійкими прихильниками української автономії;
б) Січ перестала бути військовим захистом Півдня після занепаду Кримського ханства й Османської імперії, але зберігала свій демократичний устрій, була опорним пунктом “бунтівників”;
в) Січ була потенційною союзницею татар під час неминучих російсько-турецьких війн за вихід до Чорного моря.

21. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був:
а) Кирило Розумовський;
б) Кость Гордієнко;
в) Петро Калнишевський;
г) Іван Сірко.

22. Козаки-запорожці, що проживали в слободах та зимівниках, після зруйнування Січі були переведені у розряд:
а) селян-кріпаків;
б) військових поселенців;
в) дрібнопомісних дворян.

23. Суспільство Української козацької держави (Гетьманщини) було:
а) громадським суспільством, в якому всі верстви і групи населення мали рівні права;
б) цілком замкнутим становим суспільством, у якому переходи з одного стану в інший були практично неможливі;
в) становим, але не цілком замкнутим суспільством. Українське право визнавало можливість переходу з одного стану в інший.

24. Правильні чи помилкові такі твердження:
а) крім реєстрових козаків, гетьмани мали полки найманих охотницьких військ (сердюки і компанійці), які складалися в основному з поляків, німців, сербів, волохів, греків
1) так, 2) ні;
б) джерелом державних прибутків у Гетьманщині були податки, оренди
1) так, 2) ні.

25. Органами влади в Козацькій державі другої половини ХVІІ ст. (Гетьманщини) були:
а) митрополит київський, гетьман, Рада старшини, Генеральна військова канцелярія;
б) гетьман, Рада старшини, Генеральна військова канцелярія, Малоросійська колегія;
в) Генеральна Рада, гетьман, Рада старшини, Генеральна військова канцелярія.

Варіант 3.

1. Назвати основні причини Руїни.

2. Назвати, хто очолив опозицію проти Івана Виговського:
а) Мартин Пушкар і Яків Барабаш;
б) Іван Сірко і Петро Дорошенко;
в) Іван Брюховецький і Яким Сомко.

3. “Київщина, Брацлавщина та Чернігівщина утворили Руське Князівство, що поряд з Польщею і Литвою ставало складовою Речі Посполитою. Його гетьман мав мати власне військо казну і монету. Унія на теренах князівства скасовувалась” Який документ містив такі положення:
а) Зборівська угода 1649 р.;
б) Корсунська угода 1657 р.;
в) Гадяцька угода 1658 р.;
г) Бучацький договір 1672 р.

4. Юрій Хмельницький уклав у жовтні 1659 р. з московським царем:
а) “Другі Переяславські статті”;
б) “Московські статті”;
в) “Глухівські статті”.

5. Чия це біографія?
“Запорозький козак, брав участь у Національній революції під керівництвом Богдана Хмельницького. Відзначався мужністю, винахідливістю і вмінням воювати. Часто обирався кошовим отаманом Січі. Як політик, часто змінював свої погляди, звинувачував гетьманів у пропольській та протурецькій позиціях. Уславився як борець проти турків і татар, який, за переказами, не програв жодної битви”:
а) Яків Барабаш;
б) Іван Брюховецький;
в) Іван Сірко.
6. На “чорній раді” біля Ніжина в 1663 р. гетьманом Лівобережжя було обрано:
а) Якима Сомка;
б) Івана Виговського;
г) Мартина Пушкаря;
д) Івана Брюховецького.

7. Слободищенський трактат було укладено після боїв:
а) під Чудновим;
б) під Конотопом;
в) під Переяславом.

8. Андрусівське перемир’я між Річчю Посполитою та Московською державою було укладено:
а) у 1658 р.;
б) у 1665 р.;
в) у 1667 р.
г) у 1676 р.

9. Змалювати історичний портрет гетьмана Лівобережжя Івана Мазепи.

10. Таємні переговори про федерацію України з Річчю Посполитою Іван Мазепа провів з:
а) Августом ІІ;
б) С. Лещинським;
в) Петром І.

11. Гетьман Іван Мазепа відкрито перейшов на бік шведського короля Карла ХІІ у:
а) 1701 р.;
б) 1706 р.;
в) 1708 р.

12. Після Івана Мазепи з волі царя Петра І гетьманом України став:
а) Павло Полуботок;
б) Данило Апостол;
в) Іван Скоропадський.

13. Проаналізувати причини провалу намірів гетьмана Івана Мазепи і його послідовників (“мазепінців”) забезпечити незалежність козацької держави.

14. “Пакти й конституції законів і вольностей війська Запорозького” були укладені Пилипом Орликом та його соратниками у:
а) 1703 р.;
б) 1710 р.;
в) 1711 р.

15. “Пакти й конституції законів і вольностей війська Запорозького”:
а) діяли в Україні у 1710 – 1742 рр.;
б) ніколи не діяли в Україні;
в) діяли в Україні в 1710 – 1711 рр.

16. Малоросійська колегія, створена указом Петра І, була:
а) найвищим фінансовим та адміністративним органом Малоросії після ліквідації козацького самоврядування;
б) апеляційною установою в судових справах, які розглядалися у судах Гетьманщини, контрольним фінансовим органом, а пізніше й найважливішою фіскальною та адміністративною інстанцією, яка могла діяти без відома Генеральної канцелярії;
в) вищою судовою інстанцією Гетьманщини та контрольно наглядовим органом, основним завданням якою було не допускати зносин козацької старшини з іноземними державами і попереджати антицарські змови.

17. Намагання козацької старшини на чолі з Павлом Полуботком відстояти “права і вільності” України завершилися:
а) компромісом з Петром І та призначенням Павла Полуботка новим гетьманом Війська Запорозького;
б) невдачею, деяких старшин та Павла Полуботка заарештованого через підозру в організації змови проти Петра І;
в) трагічно для наказаного гетьмана й окремих його сподвижників, однак з користю для Козацької держави. Петро І розпорядився ліквідувати Малоросійську колегію.

18. “Решительные пункты” 1728 р. – це:
а) “договірні статті”, що визначали межі автономії Гетьманщини в складі Росії, підписані Данилом Апостолом та Петром І;
б) низка указів імператора, які визначали статус Малоросії в Російській державі у період правління Данило Апостола;
в) низка універсалів гетьмана Данило Апостола, на основі яких здійснювалися реформи в Гетьманщині під час його правління.

19. Прогресуюча феодалізація українського суспільства в Гетьманщині та на Слобожанщині наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ ст. виявилися у:
а) зростанні старшинського та монастирського землеволодіння, посиленні особистої залежності селян від поміщиків, поступовому обмеженні “прав та вольностей” станів;
б) зростанні старшинського і монастирського землеволодіння та посилення особистої залежності селян від землевласників, впровадженні податків на козацький стан;
в) посиленні особистої залежності селян від поміщиків, руйнування станової демократії і концентрації влади в руках державної бюрократії та російських царів, впроваджені податків на козацький стан.

20. Суспільство Гетьманщини в другій половині XYII – XYIII ст.. складалося з:
а) магнатів, шляхти, міщан, козаків, селян;
б) козацької старшини і знатного військового товариства, духовенства, козаків, міщан та селян;

в) дворян, духовенства, козаків, міщан та селян.
21. Хто був останнім гетьманом України?
а) Олексій Розумовський;
б) Петро Калнишевський;
в) Кость Гордієнко;
г) Іван Сірко;
д) Кирило Розумовський.

22. Своєю політикою в Україні гетьман Кирило Розумовський намагався сприяти:
а) перебудові Гетьманщини на зразок європейських держав;
б) покращити відносини з Польщею і Швецією;
в) добитися самостійного політичного і соціально-економічного розвитку Гетьманщини.

23. В чому суть військової реформи гетьмана Кирило Розумовського:
а) у реорганізації козацьких полків у російські гусарські, драгунські, карабінерські формування;
б) введено однакову уніформу та озброєння, запроваджено систематичне військове навчання для козацької молоді, в усіх полках функціонували школи для обов’язкового навчання дітей козаків;
в) ввів обов’язкову військову повинність.

24. З якої причини Григорій Потьомкін в кінці ХVІІІ ст. закрив соляні заводи в Бахмуті (Артемівську) і Торі (Слов’янську) нині Донецької області:
а) із-за труднощів забезпечення промислів робочими руками;
б) із-за труднощів забезпечення виварки солі дровами і вугіллям;
в) з’явилась можливість після заключення у 1774 р. Кючук - Кайнарджийського миру увозити дешеву сіль із Криму.

25. Хто першим у 1721 р. відкрив поклади кам’яного вугілля в Донбасі:
а) Д. Менделєєв;
б) М. Демидов;
в) Г. Капустін.
Тема 7. ПРАВОБЕРЕЖНІ ТА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ (друга половина ХVІІ-ХVІІІ століття)

Варіант 1.
Андрусівське перемір’я 1667 р. юридично оформило:
а) приєднання України до Швеції;
б) повернення всіх земель України, крім Чернігівщини та Запоріжжя, під владу польського короля;
в)поділ України на пропольську Правобережну та промосковську Лівобережну;
г) приєднання України до Московського царства.

Встановити відповідність:
а) Бахчисарайський договір між Росією, Туреччиною та Кримом про 20-літнє перемир’я. Поділ України між цими державами
1) 1669 р.

б) облога Чигирина російськими і козацькими військами. Проголошення Івана Самойловича гетьманом України
2) 1672 р.

в) визнання Петром Дорошенком протекторату Туреччини над Правобережною Україною
3) 1676 р.

г) проголошення турками Юрія Хмельницького “князем Сарматії”. Облога турецько-татарським військами Чигирина
4) 1677 р.

д) Бучацький мир між Польщею і Туреччиною, за яким Поділля ставало провінцією останньої
5) 1678 р.

е) захоплення і знищення турками Чигирина
6) 1681 р.


3. Згідно “Вічного миру” 1686 р. між Московським царством і Річчю Посполитою правобережні землі Північної Київщини, Волині і Галичини переходили до:
а) Туреччини;
б) Кримського ханства;
в) Польщі;
г) Росії;
д) Молдавії.

4. Який гетьман продовжив боротьбу з Річчю Посполитою за незалежність України (цей період історії отримав назву “Нова Хмельниччина”):
а) Юрій Хмельницький;
б) Петро Дорошенко;
в) Михайло Ханенко;
г) Петро Суховій.

5. “Сьогодні ця Україна (Правобережна Україна) геть зруйнована. Війна немов гангрена, мало-помалу з’їдає все, що зустрічає на своєму шляху, перетворюючи найкращий куток Європи в пустинні поля”, – саме так описував становище правобережних земель у 70-х рр. ХVІІ ст.:
а) С. Величко;
б) Н. Божко;
в) Е. Лясота.

6. В останній третині ХVІІ ст. для відродження Правобережної України та її убезпечення від татар уряд Речі Посполитої:
а) організовував переселення туди польських селян і ремісників, надав їм пільги і забезпечив їх утримання і зброєю;
б) побудував на межі Дикого поля низку фортифікаційних споруд;
в) погодився на відродження козацтва і видав “приповідні листи” на право набирати полки.

7. Похід Пилипа Орлика разом з татарською ордою на Правобережну Україну в 1711 р.:
а) закінчився невдачею;
б) так і не відбувся;
в) завершився проголошенням Південної Київщини козацькою республікою на засадах “Конституції”.

8. Які землі в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. входили до складу Правобережної України:
а) землі Волині, Київщини, Поділля;
б) землі Чернігівщини, Полтавщини, Черкащини;
в) землі Львівщини, Тернопільщини, Закарпаття.

9. Державою, яка мала повне право на повернення даної території в кордони етнічної України в ХVІІ – ХVІІІ ст., була:
а) Швеція;
б) Московська держава;
в) Туреччина;
г) Гетьманщина;
д) Польща.

10. Повстання козаків та селян на Правобережній Україні, яке очолив Семен Палій, відбулось у:
а) 1685 – 1688 рр.;
б) 1695 – 1699 рр.;
в) 1702 – 1704 рр.

11. Які цілі переслідували члени Барської конфедерації?
а) бути союзником і підтримувати польського короля;
б) зрівняти православну віру з католицькою;
в) поглибити політичні та економічні зв’язки з Росією і Лівобережжям України;
г) боротися за збереження необмежених прав і привілеїв шляхти та католицької церкви. Конфедерати намагалися не допустити посилення королівської влади, запровадити уніатство для всього населення Правобережної України.

12. Назвати мету учасників гайдамацького руху. Чи можна стверджувати, що цей рух мав антифеодальний та національно-визвольний характер?

13. Рух гайдамаків у ХVІІІ ст. розпочався:
а) на Лівобережжі та Слобожанщині;
б) на Правобережній Україні;
г) в Галичині, Буковині та Закарпатті.

14. Повстання, під проводом сотника Верлана, а також Коліївщина були кульмінаційними моментами:
а) опришківського руху;
б) збройної боротьби козацтва за свої права;
в) гайдамацького руху.

15. Керівниками Коліївщини були:
а) запорожець Максим Залізняк і сотник Верлан;
б) сотник надвірних козаків Іван Гонта;
в) запорожець Максим Залізняк та сотник надвірних козаків Іван Гонта.

16. Які події стали одним із поштовхів до початку російсько-турецької війни 1768 – 1774 рр., яка мала відношення до Правобережжя України:
а) провокації на Чорному морі;
б) події, зв’язані з придушенням Коліївщини;
в) порушення митних угод між Росією і Туреччиною.

17. Визначити причини поразки гайдамацького руху.

18. На кінець ХVІІ ст. землі Правобережної України, які перебували в складі Речі Посполитої, були:
а) багатолюдним, економічно розвиненим, багатим та квітучим краєм;
б) майже безлюдним, економічно занедбаним та поруйнованим регіоном;
в) густонаселеним, але економічно відсталим і бідним краєм.

19. Порівняти соціально-економічний розвиток Лівобережної і Правобережної України наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ ст.

20. Яка кількість населення проживала на Правобережній Україні за переписом 1795 р.:
а) 1 млн. 400 тис. осіб;
б) 800 тис. осіб;
в) 2 млн. 100 тис. осіб;
г) 3 млн. 421 тис. 935 осіб.

21. Із наведених тверджень про стан торгівлі в Україні наприкінці ХVІІІ ст. вибрати правильні:
а) поширення товарно-грошових відносин лише на Правобережжі;
б) активніше, ніж на Правобережній Україні, поширення торгово-грошових відносин на Лівобережжі і на півдні України;
в) її перебування на Лівобережжі в основному, в руках євреїв і поляків;
г) її перебування на Лівобережжі в основному в руках росіян та євреїв;
д) збільшення кількості великих і дрібних ярмарків;
е) активні зовнішньоторговельні зносини українських купців з європейськими (до середини ХVІІІ ст.);
ж) розгортання зовнішньої торгівлі українців наприкінці ХVІІІ ст. (як правило через новозбудовані торгові міста);
з) наявність високих мит як на західних, так і на північно-східних кордонах Гетьманщини до середини ХVІІІ ст.

22. Велика родючість грунтів Правобережної України у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. пояснювалась:
а) значним вмістом піску в грунті;
б) значним вмістом у них гумусу;
в) особливим мікрокліматом в регіоні, віддаленістю морів і великих гірських масивів.

23. Яку переважно працю використовували федеральні господарства фільваркового типу на Правобережжі:
а) сезонних селян;
б) найманців;
в) общинну;
г) державних селян;
д) кріпацьку.

24. Головне місце у відновлені господарського життя в Правобережній Україні протягом кінця ХVІІ ст. – першої половині ХVІІІ ст. були:
а) передислокація сюди військових частин польської армії;
б) народна колонізація з Лівобережної України;
в) поселення військовополонених слов’ян: сербів, хорватів, македонців, болгар, словенців, боснійців, чорногорців.

25. Узгодити названі нижче регіони України та відомості про густоту населення в них у другій половині ХVІІІ ст.:
а) Галичина
1) 35 осіб на км2

б) Правобережна Україна
2) 25 осіб на км2

в) Лівобережна Україна
3) 20 осіб на км2

г) Південна Україна
4) 50 осіб на км2


Варіант 2.
1. Назвати ім’я автора цих слів, який в добу Руїни писав про Правобережну Україну:
“Від Корсуня і Білої Церкви, потім на Волинь і в князівство Руське, до Львова, Замостя, Бродів, далі подорожуючи, бачив я багато городів і замків безлюдних, і пусті вали, що стали пристановищем і житлом для диких звірів Бачив я там багато кісток людських, сухих і нагих, що тільки небо за покрівлю мали”
а) Павло Тетеря;
б) Іван Виговський;
в) Самійло Величко;
г) Семен Палій.

2. За Бучацьким договором 1672 р. між Річчю Посполитою та Туреччиною:
а) землі Правобережної України отримали незалежність;
б) Поділля та частина Галичини стали турецькою провінцією, а решта Правобережжя перебувала під владою гетьмана і протекторатом султана;
в) Правобережна Україна і частина Галичини переходила під владу Петра Дорошенка, але приймали протекторат турецького султана.

3. Чия це біографія?
“Син козацького полковника, онук гетьмана, соратник Богдана Хмельницького. Став гетьманом Правобережної України за наміром відродити міць козацтва та соборність Козацької держави. На деякий час об’єднав Україну обох берегів Дніпра. Чи не єдиний продовжив політику Богдана Хмельницького щодо козацтва та інших станів України. Спробував втілити в життя ще один його проект – союз з Оттоманською Портою (Туреччиною), але зазнав невдачі. Добровільно відмовився від булави. Доживав віку під Москвою”:
а) Павла Тетері;
б) Івана Самойловича;
в) Петра Дорошенка;
г) Івана Брюховецького;
д) Дем’яна Многогрішного.

4. Коли зрікся влади гетьман Правобережної України Петро Дорошенко:
а) вересень 1676 р.;
б) вересень 1681 р.;
в) жовтень 1688 р.

5. Який гетьман Лівобережжя, скориставшись антипольським повстанням на Правобережжі, у 1704 р. вступив на територію Київщини:
а) Іван Брюховецький;
б) Дем’ян Многогрішний;
в) Іван Мазепа.
6. Правобережна Україна у складі Речі Посполитої наприкінці ХVІІ – початку ХVІІІ ст. була поділена на:
а) Київське, Брацлавське, Волинське, Подільське воєводства; на території останнього перебували козацькі полки;
б) Чернігівське, Київське, Волинське та Подільське воєводства; на території першого перебували козацькі полки;
в) Київське, Брацлавське, Волинське та Подільське воєводства; на території першого перебували козацькі полки.
7. У зв’язку з чим в 1698 – 1699 рр. відбувся Карловицький конгрес:
а) після війни між Росією і Польщею;
б) після війни між Австрією і Польщею;
в) після війни між Австрією, Росією і Венецією;
г) після війни між Туреччиною і країнами “Священної ліги” – Росії, Польщі, Австрії і Венеції.

8. Якому гетьману Правобережжя турки присвоїли титул “князя Сарматії та України, володаря Війська Запорозького”:
а) Петрові Дорошенку;
б) Михайлу Ханенку;
в) Петру Суховію;
г) Юрію Хмельницькому;
д) Івану Самойловичу.

9. Які країни були найбільш зацікавлені і мали вплив на землі Правобережжя в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.:
а) Молдавія, Німеччина, Польща;
б) Росія, Туреччина, Угорщина;
в) Швеція, Словаччина, Валахія;
г) Туреччина, Росія, Польща.

10. Повстання козаків на Правобережній Україні в 1702 – 1704 рр. очолював:
а) Михайло Жмайло;
б) Максим Залізняк;
в) Семен Палій;
г) Пилип Орлик.

11. Що стало однією із причин виникнення антикріпосницького руху на Правобережжі у середині ХVІІІ ст.:
а) зменшення земельних наділів у селян;
б) збільшення і розширення номенклатури податків;
в) закінчення терміну звільнення (“слобод”) від “всіляких повинностей як замкових, орендних, так і громадських”.

12. Знайти у тексті помилки історичного змісту:
“Рушійну силу гайдамацького руху становили селяни, міщани, правобережні козаки, запорожці. Їх підтримувало і нижче православне та уніатське духівництво, формувалися гайдамацькі загони в основному на Запоріжжя. Від весни до осені вони нападали на феодальні маєтки, орендарів, корчмарів та інших гнобителів. Гайдамаки вели здебільшого відкриту боротьбу: діяли великими загонами, з’являлися раптово і швидко зникали в степах. Виступи гайдамацьких загонів, як правило, мали узгоджений і продуманий характер, завдяки чому втрати були мінімальними. Це, очевидно, найважливіша причина того, що гайдамацький рух тривав упродовж майже всього ХVІІІ ст.”.

13. Значні повстання гайдамаків на Правобережжі придушували:
а) польські війська;
б) польські та російські війська;
в) російські війська;
г) польські війська та загони татар;
д) російські та шведські війська.

14. Найбільшим успіхом повстанців – учасників Коліївщини – стало захоплення міста:
а) Острог;
б) Кам’янець;
в) Умань;
г) Бар;
д) Збараж.

15. Кому з українських письменників і поетів належить відомий поетичний твір про Коліївщину:
а) Івану Котляревському;
б) Тарасу Шевченку;
в) Панасу Мирному;
г) Павлу Грабовському.

16. Як називалися народні месники на західноукраїнських землях, яки боролися проти польської сваволі:
а) гайдамаки;
б) опришки;
в) народовці.

17. Загони опришків діяли:
а) лише у ХVІІ ст.;
б) на протязі ХVІ – ХІХ ст.;
в) у ХІV – ХVІІІ ст.

18. Коли була створена і діяла Барська конфедерація?
а) 1748 – 1750 рр.;
б) 1754 – 1758 рр.;
в) 1768 – 1772 рр.;
г) 1773 – 1778 рр.

19. Поразка конфедератів була однією з передумов:
а) посилення королівської влади в Польщі;
б) зміцнення своїх позицій на Правобережжі Туреччиною;
в) початку процесу поділу Польщі між сусідніми державами.

20. "Після довгих років “козацьких війн” на Правобережжі польська шляхта поверталася до своїх родових маєтків. Поміщики були змушені тут оголошувати так звані “слободи”, які стали оптимальними рішенням у відродженні економіки краю:
а) дітям селян створювалися умови для здобування освіти в недільних школах, гімназіях, колегіумах;
б) селяни примусово закріплялися за своїми маєтностями;
в) селяни на певний час звільнялися від усяких повинностей.

21. Магнатське землеволодіння протягом ХVІІІ ст. у правобережних регіонах зростало за рахунок:
а) освоєння цілинних земель;
б) роздачі феодалам королівських земель та примусового скорочення селянських наділів;
в) секуляризації, тобто перетворення церковної власності в світську.

22. Узгодити названі нижче регіони України та відомості про кількість українців у них наприкінці ХVІІІ ст. (приблизно, у відсотках від усього населення):
а) Лівобережна Україна
1) 95%

б) Південь України
2) 90%

в) Правобережна Україна
3) 75%

г) Галичина
4) 65%

23. Продовжити речення:
“В економічному житті Правобережжя у ХVІІІ ст. основну роль відігравало землеробство, досить розвинутим було тваринництво: Сіяли (які культури?)..............................................................................................,. розводили корів...........................................................................................”

24. Наприкінці ХVІІІ ст. на Правобережжі виникли мануфактури – у Тульчині, Немирові, Чуднові, Махновці, Корці, Таращі, Корсуні та в інших містах і містечках. Що вони виробляли:
а) сільськогосподарський реманент;
б) товари домашнього вжитку;
в) сукно, скло, зброю, порцелянові (фарфорові) та шкіряні вироби, поташ (вуглекислий калій, карбонат калію).

25. Виникнення і кількісне збільшення мануфактур на Правобережжі у ХVІІІ ст. переважно зумовлювало:
а) збільшення ремісничого виробництва;
б) залучення сільського населення в міста;
в) розклад традиційних феодальних засад поміщицьких господарств.

Варіант 3.
1. Назвати одне із головних рішень Корсунської Генеральної старшинської ради 1669 р.:
а) схвалення турецького протекторату;
б) скинуто с гетьманства Петра Дорошенка;
в) обрано гетьманом Правобережної України Михайло Ханенка.

2. Із перелічених нижче суджень про основні напрями політики гетьмана Правобережжя Петра Дорошенка, вибрати правильні:
а) вживав заходів для забезпечення собі підтримки рядового козацтва, міщан, селян;
б) роздавав посади та маєтності козацькій старшині;
в) дотримувався в основному промосковської орієнтації, завдяки чому став гетьманом обох берегів Дніпра;
г) шукав союзників у Криму та Туреччині і передав Україну під відносно символічну зверхність султана;
д) добивався об’єднання українських земель, проголосив це найвищою своєю метою і навіть став на деякий час гетьманом всієї України;
е) намагався обмежити залежність гетьманів від козацької старшини, для чого, зокрема, створив наймане військо (сердюків), яке підпорядковувалося лише йому особисто.

3. Коли було укладено Бучацьку угоду, за якою Поділля з Кам’янцем і частина Галичини відходили до Туреччини:
а) 18 жовтня 1672 р.;
б) 23 січня 1681 р.;
в) 16 травня 1686 р.

4. Хто очолив рух опозиції гетьману Правобережжя Петру Дорошенку і претендував на гетьманську владу:
а) полтавський полковник Мартин Пушкар;
б) кошовий Січі Яків Барабаш;
в) уманський полковник Михайло Ханенко.

5. Якому гетьману Лівобережжя у вересні 1676 р. здав гетьманську булаву Петро Дорошенко:
а) Івану Мазепі;
б) Івану Брюховецькому;
в) Івану Самойловичу.

6. Визначити основні причини поразки Української національної революції середини ХVІІ ст.

7. Назвати роки гетьманства на Правобережжі Юрія Хмельницького:
а) 1663 – 1665 рр.;
б) 1665 – 1676 рр.;
в) 1677 – 1681 рр.
8. За Бахчисарайським перемир’ям 1681 р. Правобережна Україна була поділена:
а) між Молдавією і Туреччиною;
б між Польщею і Росією;
в) між Туреччиною, Кримським ханством і Московською державою.

9. За “Вічним миром” 1686 р. між Росією і Річчю Посполитою нейтральною незаселеною територією визначалася:
а) Брацлавщина та Південна Київщина;
б) Північна Київщина, Волинь і Галичина;
в) Лівобережна Україна і Запорізька Січ.

10. Встановити відповідність:
а) похід Пилипа Орлика на Правобережну Україну
1) жовтень 1708 р.

б) перехід Івана Мазепи на бік Карла ХІІ
2) травень 1709 р.

в) битва під Полтавою російсько-української та шведсько-української армій
3) червень 1703 р.

г) обрання Пилипа Орлика гетьманом
4) квітень 1710 р.

д) зруйнування Запорозької Січі за наказом Петра І
5) початок 1711 р.


11. За рішенням Карловицького конгресу 1698 – 1699 рр. країни одержали:
а) Австрія частину Правобережної України;
б) Росія Словенію;
в) Туреччина Кримське ханство;
г) Австрія одержала Центральну Угорщину, Бачку, Семигороддя і майже всю Словенію; Венеція – Морею; Польща – частину Правобережної України, Росія закріпила за собою Азов.

12. Коли 40-тисячне козацьке військо на чолі з Іваном Мазепою здійснило похід вглиб Правобережжя і встановило там свою владу?
а) у 1705 р.;
б) у 1702 р.;
в) у 1689 р.;
г) у 1704 р.

13. Кого із козацьких полковників Правобережжя польський магнат Фелікс Потоцький порівнював з брандербургським курфюрстом і зазначав, що той мав “собі в голові удільну державу”:
а) Петра Дорошенка;
б) Михайла Ханенка;
в) Семена Палія;
г) Пилипа Орлика.
14. Для утвердження свого впливу першочерговим завданням у формуванні власної політики щодо Правобережної України панівні кола Речі Посполитої та Османської імперії вважали:
а) вирішення селянського питання;
б) вирішення козацького питання;
в) вирішення міщанського питання.
15. Правобережна Україна у ХVІІІ ст., спираючись на свій військовий потенціал, підтримувала дипломатичні відносини:
а) з Німеччиною, Англією, Францією;
б) з Литвою, Молдавією, Московським царством та Кримським ханством;
в) з Швецією, Данією, Голландією.

16. Адміністративні обов’язки щодо управління на Правобережжі у кінці ХVІІ –ХVІІІ ст. покладалися на:
а) воєводу;
б) сеймики;
в) воєводсько-повітові органи влади.

17. “Соціальними розбійниками”, які поєднували в собі звичайні розбійницькі інстинкти й прагнення помститися за гноблення співвітчизників шляхом експропріації власності у багатих, не мали чіткої ідеології чи планів, можна назвати:
а) гайдамаків та опришків;
б) опришків та козаків;
в) козаків та гайдамаків.

18. Коліївщина була придушена:
а) польською шляхтою, яка припинила боротьбу з королем і об’єднала свої загони з кварцяним військом;
б) російським військом, яке оточило табір повстанців і захопило в полон їхніх ватажків;
в) татарами, які з намови польського короля вдерлися на Правобережжя та погромили і повстанців і конфедератів.

19. Опришки у ХVІІ – ХVІІІ ст. діяли:
а) на Лівобережжі та Слобожанщині;
б) на Правобережжі;
в) в Галичині, Буковині та на Закарпатті.

20. Чия це біографія?
“Селянський син з Коломийщини, очолював загін у 30 – 50 осіб, що напавав на панські маєтки, купців і лихварів. Добуте майно роздавав людям. За легендою загинув він від срібної кулі, пущеною рукою зрадника, дружина якого була коханкою цього опришка”:
а) Івана Гонти;
б) Максима Залізняка;
в) Олекси Довбуша.

21. Незважаючи на успіхи Речі Посполитої в придушенні національно-визвольного руху на правобережних та західноукраїнських землях, її власні підвалини теж були розхитані:
а) Польщу роздирали соціальні і національні внутрішні суперечності;
б) Польща вела війну з Австрією та Росією;
в) Польщу загарбала Прусія.

22. Яка система господарювання на Правобережжі у кінці ХVІІ – ХVІІІ ст. була домінуючою:
а) фермерська;
б) фільваркова;
в) феодально-натуральна;
г) общинна.

23. У ХVІІ – ХVІІІ ст. Закарпаття перебувало в складі:
а) Польщі;
б) Угорського королівства під контролем Австрійської монархії;
в) Словенії;
г) Молдавського князівства.

24. Запровадження в Галичині земельного кадастру означало:
а) ліквідацію юридичної залежності селян від поміщиків;
б) наділення селян землею, яка переходить у їхню власність;
в) опис землеволодінь з визначенням дохідності і оцінкою землі для оподаткування.

25. В кінці ХVІІІ ст. адміністративним центром Північної Буковини стали:
а) Хотин;
б) Вижниця;
в) Чернівці;
г) Лужани.
Тема 8. ІНКОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ В ДЕРЖАВНУ СТРУКТУРУ РОСІЙСЬКОЇ І АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ У ХVІІІ ст.

Варіант 1.
Коли відбувся перший поділ Речі Посполитої:
а) у 1695 р.;
б) у 1772 р.;
в) у 1774 р.;
г) у 1776 р.

2. Визначити правильну відповідь.
Внаслідок першого поділу Польщі:
а) Австрія отримала частину Великої Польщі;
б) Росія отримала західну частину Волинського воєводства;
в) Австрія загарбала територію Руського (без Холмської землі), Белзького, західну частину Волинського та Подільського воєводства. До Прусії відійшла частина Великої Польщі. Росія отримала частину Східної Білорусії;
г) до Прусії відійшли Краківське, Сандомирське та Люблінське воєводства.

3. Які держави і коли уклали Кючук-Кайнарджійський мир:
а) Росія і Туреччина у 1774 р.;
б) Туреччина і Австрія у 1764 р.;
в) Болгарія і Туреччина у 1772 р.;
г) Туреччина і Польща у 1775.

4. Які питання вирішувала Константинопольська австро-турецька конвенція 1775 року щодо України:
а) до Угорського королівства було приєднане Закарпаття;
б) до складу Австрійської імперії увійшла Буковина;
в) до Росії відійшла Бессарабія.

5. Згідно якого поділу Речі Посполитої Правобережна Україна була приєднана до Росії:
а) першого;
б) другого;
в) третього.
6. Коли проходив (умовно) перший етап форсованого наступу на українську автономію:
а) 1710 – 1729 рр.;
б) 1712 – 1728 рр.;
в) 1708 – 1728 рр.;
г) 1714 – 1737 рр.

7. Визначити правильні відповіді.
Гетьман Кирило Розумовський в своїй діяльності намагався сприяти і відстоювати автономію України:
а) сприяв ліквідації митного кордону між Гетьманщиною та Росією;
б) складав фінансові звіти російському уряду про прибутки та витрати Гетьманщини;
в) сприяв переходу Києва під пряме імператорське правління;
г) до 1754 року самостійно призначав полковників;
д) зробив невдалу спробу поновити зовнішньополітичну функцію держави;
е) сприяв зміцненню центральних і місцевих органів влади;
ж) почав проведення судової реформи.

8. Коли було остаточно ліквідовано гетьманство в Україні:
а) у 1754 р.;
б) у 1765 р.;
в) у 1764 р.;
г) у 1774 р.;
д) у 1784 р.

9. Про що йшлося в маніфесті “Малороссийскому народу” Катерини ІІ 1764 р.
а) про надання українському народу “вольностей”;
б) про створення “Малоросійської колегії”;
в) про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною і Росією.

10. Згідно з таємною інструкцією Катерини ІІ, найважливіше завдання Малоросійської колегії та її президента графа Петра Рум’янцева полягало в тому, щоб:
а) не допустити незгоди між українцями і росіянами;
б) поступово ліквідувати всі відмінності в устрої Гетьманщини;
в) обороняти простих людей від місцевої адміністрації і землевласників;
г) не допускати створення опозиції царському режиму серед козацької старшини;
д) забезпечити більший притік прибутків Малоросії у державну казну імперії;
е) ваш варіант відповіді.

11. Протягом 1783 – 1784 рр. царський уряд реорганізував городових козаків:
а) в драгунські полки;
б) в полки карабінерів;
в) в гусарські полки;
г) в артилерійські з’єднання.

12. Царський уряд Росії 21 квітня 1785 р. вирішив:
а) додатково наділити козацьку старшину України землею;
б) розширити козацьке самоуправління;
в) зрівняти українську козацьку старшину з російським дворянством;
г) перетворити частину козаків у кріпаків.
13. На яку губернію було перетворене Лівобережжя за адміністративно-територіальною реформою 1796 р.:
а) Малоросійську;
б) Слобідсько-Українську;
в) Таврійську.

14. Більшість козацької старшини Гетьманщини та Слобожанщини після ліквідації української автономії:
а) чинила пасивний опір, тож була знищена чи переведена в рядові козаки;
б) отримала російське дворянство і підтвердження прав на володіння маєтностями та селянами;
в) змушена була покинути батьківщину і осіла в європейських країнах та Туреччині.

15. Інкорпорація західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії в кінці ХVІІІ ст. базувались на:
а) ідеях монархізму;
б) ідеях консерватизму;
в) ідеях освіченого абсолютизму;
г) ідеях утопізму.

16. Центром окремого коронного краю “Королівство Галіції і Лодомерії (Володимирії) у складі Австрійської імперії стало місто:
а) Галич;
б) Стрий;
в) Львів;
г) Броди;

17. “Королівство Галіції і Лодомерії” у 1786 р. було поділено на 18 округів. З них українська частина краю – Східна Галичина мала:
а) 15 округів;
б) 7 округів;
в) 9 округів;
г) 12 округів.

18. Буковина з центром у Чернівцях з 1787 р. на правах окремого (19-го) округу входила до складу:
а) Закарпаття;
б) Братиславського намісництва;
в) Галичини;
г) Краківського воєводства.
19. Яка територія України наприкінці ХVІІІ ст. була найбільш відсталою в економічному відношенні
а) Галичина, Буковина, Закарпаття у складі Австрійської імперії;
б) Правобережна Україна у складі Російської імперії;
в) Лівобережна Україна та Слобожанщина у складі Російської імперії.

20. На які п’ять полків була поділена Слобожанщина наприкінці ХVІІІ ст.:
а) Полтавський;
б) Сумський;
в) Ніжинський;
г) Прилуцький;
д) Охтирський;
е) Харківський;
ж) Ізюмський;
з) Острозький.

21. Наприкінці ХVІІІ ст. українці в Слобожанщині складали (від усієї кількості населення):
а) 52%;
б) 85,9%;
в) 60,3%;
г) 42%;
д) 37,8%.

22. Завершити речення:
“Після того як територія “Дикого поля” (в основному територія теперішнього Донбасу) відійшла до складу Російської держави, її заселяли ................................................................................................................”

23. Коли почався промисловий видобуток солі в Донбасі:
а) у 1664 р.;
б) у 1676 р.;
в) у 1714 р.

24. У зв’язку з якими промислами пов’язаний початок формування перших робочих кадрів у Донбасі в середині ХVІІІ ст.:
а) вугільними;
б) металургійними;
в) соляними.

25. Побудова якого металургійного заводу в Донбасі наприкінці ХVІІІ ст. стала початком розвитку металургійної промисловості:
а) Торського;
б) Бахмутського;
в) Петровського (Єнакіївського);
г) Луганського;
д) Лісічанського.

Варіант 2.

1. Які воєводства Речі Посполитої у 1772 р. були об’єднані у Королівство Галичини і Лодомерії:
а) Холмське, Белзьке, Волинське;
б) Краківське, Сандомирське, Любомирське;
в) Львівське, Краківське, Варшавське.
2. Коли відбувся другий поділ Речі Посполитої:
а) у 1777 р.;
б) у 1791 р.;
в) у 1793 р.;
г) у 1795 р.;
д) у 1799 р.

3. Дати вірну відповідь.
Внаслідок другого поділу Речі Посполитої:
а) до Прусії відійшли Холм і Білосток;
б) до Росії перейшли землі західної України;
в) до Росії приєдналась Правобережна Україна і центральна частина Білорусі. До Прусії відійшли польські землі (Гданськ, Познань).

4. В якому році Російський царський уряд уклав таємну угоду з Австрією про третій поділ Речі Посполитої:
а) у 1793 р.;
б) у 1794 р.;
в) у 1795 р.;
г) у 1796 р.;
д) у 1797 р.

5. Які землі відійшли до Росії згідно Кючук-Кайнарджійського мирного договору 1774 р.:
а) Буковина;
б) Поділля, Крим і Молдавія;
в) східна частина Керченського півострова з Керчю, Азов, фортеця Кінбурн у гирлі Дніпра, територія між Дніпром і Південним Бугом у їх нижній течії до узбережжя Чорного моря.

6. Коли була прийнята Константинопольська конвенція, рішення якої торкалось долі українських земель, зокрема Буковини?
а) у 1701 р.;
б) у 1727 р.;
в) у 1731 р.;
г) у 1743 р.;
д) у 1775 р.

7. Мирний договір 1791 р. у Яссах між Росією і Туреччиною вирішив питання:
а) приєднання до Росії Кубані;
б) приєднання до Росії Криму;
в) приєднання до Туреччини території між Південним Бугом і Дністром, а також Олешківської Січі.
8. Коли проходив (умовно) другий етап обмеження автономії України, особливістю якого було повернення України деяких її прав і вільностей:
а) 1730 – 1764 рр.;
б) 1728 – 1734 рр.;
в) 1734 – 1742 рр.;
г) 1738 – 1746 рр.

9. Замість гетьмана, посада якого була скасована Катериною ІІ, управляти Малоросією почала (почав):
а) Генеральна військова канцелярія;
б) Малоросійська колегія;
в) Гетьманський уряд.

10. Хто очолив другу Малоросійську колегію у 1764 році:
а) Петро Румянцев;
б) Кирило Розумовський;
в) Данило Апостол;
г) Іван Скоропадський.

11. Які пункти таємної інструкції Катерини ІІ президенту другої Малоросійської колегії відповідають її змісту:
а) про призначення полковників;
б) про сприяння зміцненню місцевих органів влади;
в) про проведення судової реформи;
г) про наведення в Малоросії належного “порядку”;
д) про розділення військової й адміністративної влади;
е) про контролювання находження податків до російської казни;
ж) про неухильність проводити “обрусіння краю”;
з) про самостійність Малоросії у проведенні внутрішньої і зовнішньої політики.

12. Коли проводився Генеральний опис Лівобережної України (“Румянцевська ревізія”):
а) 1764 – 1768 рр.;
б) 1765 – 1769 рр.;
в) 1766 – 1770 рр.;
г) 1770 – 1775 рр.;

13. Що собою представляв Генеральний опис Лівобережної України:
а) перепис мануфактурних виробництв на Лівобережжі;
б) взяття на облік кількість і якість орної землі в регіоні;
в) перепис майнового стану населення, проведений з метою запровадження загальноросійського законодавства і підвищення державного оподаткування;
г) перепис наявності великої рогатої худоби і коней на Лівобережжі.

14. Катериною ІІ у 1775 р. було ліквідовано:
а) автономію Малоросії;
б) Запорізьку Січ;
в) Донське козацьке військо;
г) Задунайську Січ.
15. Коли було ліквідовано полково-сотенний устрій на Гетьманщині:
а) у 1784 р.;
б) у 1781 р.;
в) у 1785 р.;
г) у 1787 р.;
д) у 1789 р.

16. “Жалована грамота дворянству” Катерини ІІ від 1781 р. проголошувала:
а) звільнення української знаті від військової служби та зрівнювання її у правах з російським дворянством;
б) виборність губернаторів на загальній старшинський раді;
в) розділення військової й адміністративної влади в Малоросійській колегії.

17. Царським указом 1783 р. було узаконено:
а) ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною і Росією;
б) перехід Києва під імперське правління;
в) закріпачення селянства на Лівобережжі і Слобожанщині;
г) відновлення на Україні гетьманства.

18. Кому підкорялися полковники на Слобожанщині:
а) російському царю;
б) гетьману Слобожанщини;
в) Білгородському столу Розрядного наказу в Москві.

19. Коли була утворена Слобідсько-Українська губернія з центром в Харкові:
а) у 1760 р.;
б) у 1765 р.;
в) у 1768 р.;
г) у 1770 р.

20. З козаків-добровольців було створено п’ять гусарських полків, а інші перетворено у “військових обивателів”, які мали сплачувати податки. Послідовно було заборонено “займанщину”, перехід козаків з полку в полк, селянські переходи. Козацький старшині було надано військові ранги. Ці та деякі інші “реформи” в Слобідській Україні були проведені:
а) Петром І;
б) Єлизаветою Петрівною;
в) Катериною ІІ.

21. Нова Сербія та Слов’яно-Сербія – це:
а) колонії іноземців-сербів, молдаван, волохів, болгар на території Кодацької, Самарської і Орільської паланок Запоріжжя, створені царським урядом у першій половині ХVІІІ ст.;
б) поселення іноземців: сербів, молдаван, волохів, болгар у так званих “задніпровських місцях” (територія сучасної Кіровоградщини), які виникли наприкінці ХVІІ ст.;
в) адміністративно-територіальні одиниці, створені урядом у середині ХVІІІ ст. після виникнення військових поселень іноземців – сербів, молдаван, волохів, болгар у так званих “задніпровських місцях” (територія сучасної Кіровоградщини).

22. У 1796 р. було проведено зміни в адміністративно-територіальному устрої Правобережної України. На які губернії вона була поділена:
а) Брацлавську;
б) Вінницьку;
в) Київську;
г) Черкаську;
д) Волинську;
е) Подільську.

23. На Півдні України в процесі його колонізації були засновані міста:
а) Херсон
1) 1754 р.

б) Миколаїв
2) 1770 р.

в) Одеса
3) 1777 р.

г) Катеринослав
4) 1778 р.

д) Єлисаветград
5) 1789 р.

е) Олександрівськ
6) 1794 р.


24. Кріпосне право на території Південної України (Новоросії) було запроваджене в:
а) 1775 р.;
б) 1783 р.;
в) 1796 р.

25. В якій місцевості Донбасу 1795 р. була закладена перша вугільна копальня:
а) у Єнакієві;
б) у Бахмуті;
в) у Лисичанську;
г) у Слов’янську;
д) у Луганську.
Варіант 3.
1. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильні:
Українські землі Галичини увійшли до складу (Росії, Австрії, Прусії) після поділу Речі Посполитої в (1772, 1793, 1795) році і разом із землями Польщі утворили в цій державі окремий коронний край під назвою (Царство Польське, Королівство Галіції та Лодомерії, Варшавське князівство).

2. Встановити відповідність:
а) приєднання до Росії Волині
1) 1774 р.

б) приєднання до Росії південноукраїнських земель між річками Південний Буг та Дніпро
2) 1783 р.

в) приєднання до Росії південноукраїнських земель між річками Південний Буг та Дністер
3) 1791 р.

г) приєднання до Росії земель Правобережжя – Київщини, Брацлавщини і Східної Волині
4) 1793 р.

д) приєднання до Росії Криму
5) 1795 р.


3. Внаслідок якого поділу Речі Посполитої до Росії ввійшла Західна Волинь:
а) першого;
б) другого;
в) третього.

4. Коли проходив (умовно) третій етап обмеження автономії України, особливістю якого було посилення імперського тиску на Гетьманщину:
а) 1734 – 1742 рр.;
б) 1735 – 1749 рр.;
в) 1734 – 1750 рр.;
г) 1749 – 1769 рр.

5. Коли проходив (умовно) четвертий етап обмеження автономії України (дозволено в останній раз обрати гетьмана України):
а) 1754 – 1764 рр.;
б) 1750 – 1764 рр.;
в) 1758 – 1768 рр.;
г) 1768 – 1778 рр.

6. Малоросійська колегія, створена Катериною ІІ, управляла Україною:
а) 1722 – 1727 рр.;
б) 1762 – 1775 рр.;
в) 1764 – 1786 рр.

7. Які заходи та реформи президента Малоросійської колегії та генерал-губернатора Малоросії графа Петра Рум’янцева означали ліквідацію ознак української автономії:
а) укладення “Генерального опису Малоросії”;
б) заміна натуральних повинностей на утримання російських військ грошовим податком;
в) налагодження роботи місцевої адміністрації;
г) розпорядження про обмеження переходів селян;
д) ліквідація Запорозької Січі;
е) поділ Гетьманщини на намісництва;
ж) ліквідація полково-сотенного адміністративного поділу і запровадження повітового;
з) перетворення козацьких полків у регулярні військові частини.
8. Коли проходив (умовно) п’ятий етап обмеження автономії України з остаточною її ліквідацією:
а) 1764 – 1786 рр.;
б) 1768 – 1778 рр.;
в) 1778 – 1788 рр.;
г) 1779 – 1794 рр.

9. В якому році царицею Катериною ІІ було ліквідовано слобідське козацтво:
а) 1760 р.;
б) 1762 р.;
в) 1765 р.;
г) 1777 р.;
д) 1779 р.

10. Представники української шляхти та міщан – депутати Комісії для укладення нових законів, створеної Катериною ІІ у 1767 р., висловлювалися:
а) за повернення станам Гетьманщини їхніх прав і вольностей;
б) за продовження і прискорення “русифікації” Гетьманщини;
в) за ліквідацію автономії Гетьманщини;

11. Жалувана грамота дворянству” 1785 р. Катерини ІІ:
а) з’єднувала всі привілеї дворянства;
б) козацькій старшині України був наданий дворянський стан;
в) зменшила термін служби до 25 років;
г) наділила дворян широкими громадянськими правами;
д) закріпила приватну власність на маєтки.

12. Встановити відповідність:
а) зруйнування Нової Січі за наказом Катерини ІІ
1) 1764 р.

б) ліквідація гетьманату
2) 1775 р.

в) створення намісництв і ліквідація полково-сотенного адміністративного поділу Лівобережжя
3) 1781 р.

г) зрівняння у правах української козацької “шляхти” з російськими дворянами
4) 1783 р.

д) впровадження кріпосного права на Лівобережжі
5) 1785 р.


13. Церква втратила свої землі й у фінансовому відношенні стала цілком залежною від уряду в:
а) 1686 р.;
б) 1721 р.;
в) 1786 р.

14. Військово-адміністративним центром козацького Чорноморського війська після переселення запорожців на р. Кубань став:
а) Харків;
б) Катеринодар;
в) Ставрополь.

15. Коли була утворена Бахмутська (Бахмут нині м. Артемівськ Донецької області) провінція у складі Слов’яносербської військово-адміністративної одиниці на Слобожанщині:
а) 1753 р.;
б) 1763 р.;
в) 1769 р.;
г) 1783 р.

16. Який із п’яти козацьких полків Слобожанщини мав більше значення для заселення і розвитку Донецького краю на перегоні ХVІІ – початку ХVІІІ ст.:
а) Сумський;
б) Ізюмський;
в) Охтирський;
г) Острозький;
д) Харківський.

17. Назвати найбільше місто Донецького краю на початку ХVІІІ ст.:
а) Айдар;
б) Ровеньки;
в) Бахмут (Артемівськ);
г) Лисичанськ;
д) Тор (Слов’янськ).

18. Яку назву мала Південна Україна в кінці ХVІІІ ст.:
а) Тмутараканська земля;
б) Олешківщина;
в) Новоросія;
г) Кримчанка.

19. Королівство Галичини і Лодомерії разом з Великим князівством Краківським та князівствами Освенцімським і Заторським – це:
а) генерал-губернаторство Австрійської імперії із центром у м. Перемишлі, яке населяли переважно українці;
б) коронний край Австрійської імперії, в якому майже половину населення становили українці, а адміністративним центром було м. Львів;
в) провінція Австрійської імперії, адміністративним центром якої було м. Краків, а більшість населення становили українці.

20. Із наведених у дужках варіантів відповіді вибрати правильний:
“Буковина, яка перебувала під контролем Туреччини, у (1772, 1775, 1783) році відійшла до (Росії, Австрії, Прусії).

21. У якому році Буковина була приєднана до Галичини на правах окремого коронного краю:
а) 1772 р.;
б) 1793 р.;
в) 1795 р.;
г) 1786 р.

22. Головним завданням реформ, здійснюваних австрійськими імператорами Марією Терезою та Йосифом ІІ в 70-80-х рр. ХVІІІ ст., були:
а) взяти на облік все майно жителів Галичини;
б) спираючись на ідеї “освіченого абсолютизму” пристосуватися до дедалі зростаючих ринкових відносин та нових тенденцій суспільного життя в імперії;
в) відновлення централізованої монархії, необмеженої влади імператора та зведення до мінімуму місцевого самоврядування.

23. Східна Галичина у ХVІІІ ст. залишалася окраїнною територією Австрії. Вищим державним органом управління тут були:
а) галицька придворна канцелярія;
б) становий сейм;
в) зібрання шляхти, що називалися контрактами.

24. Коли була проведена аграрна реформа австрійського імператора Йосифа ІІ, яка передбачала обмеження кріпацтва:
а) в 1781 – 1782 рр.;
б) в 1770 – 1780-х рр.;
в) в 1790 – 1792 рр.

25. Назвати, один із заходів освітньої реформи, яка була проведена наприкінці ХVІІІ ст. в Австрійській імперії:
а) запровадження єзуїтських колегіумів;
б) відкриття греко-католицьких семінарій для навчання українського духовенства;
в) запровадження обов’язкової середньої освіти.


Тема 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ В XIX ст.

Варіант 1.
1. Проаналізувати основні тенденції соціально-економічного розвитку України в першій половині ХІХ ст.

2. Українські землі в ХІХ – на початку ХХ ст. входили до складу:
а) Російської імперії, Речі Посполитої, Туреччини;
б) Російської імперії, Австро-Угорщини;
в) Австро-Угорщини, Російської імперії та Туреччини.

3. Вибрати серед названих ті терміни, які вживали для означення адміністративно-територіальних одиниць українських земель у складі Російської імперії:
а) коронний край;
б) губернія;
в) генерал-губернаторство;
г) дистрикт;
д) повіт;
е) округ;
ж) жупа.

4. На території Закарпаття, яке входило до складу Угорського королівства, адміністративна, фінансова, судова і військова влада в першій половині ХІХ ст. перебувала в руках:
а) губернаторів;
б) мандаторів;
в) жупанів.

5. З поміж наведених вибрати твердження, які містять зміст інвентарної реформи генерал-губернатора Правобережної України Д.Г. Бібікова у 1847–1848 рр.:
а) поміщики не мали права карати селян без суду, засилати їх в Сибір, здавати в рекрути, переводити в дворові;
б) частина поміщицьких земель переходила у тимчасове користування селян;
в) панщина була обмежена 14 тижнями на рік;
г) розміри панщинних робіт визначалось з урахуванням майнового стану кожного селянського господарства.

6. Уряд Росії дійшов висновку, що загони земського ополчення, які формувалися на східноукраїнських землях “должны именоваться непременно казацкими, по обычаю тамошнего народа”:
а) під час кампанії створення військових поселень;
б) під час російсько-французької війни 1812 р.;
в) після виступу декабристів.

7. У 1825 р. декабристи в Україні мали чотири управи:
а) Київську, Тульчинську, Васильківську та Слов’янську в Новограді-Волинському;
б) Тульчинську, Васильківську, Кам’янецьку та Слов’янську у Новограді-Волинському;
в) Київську, Кам’янецьку, Потавську та Слов’янську в Новограді-Волинському.

8. Поділ Росії на тринадцять федеративних штатів, два з яких – Чорноморський зі столицею в Києві та Український зі столицею в Харкові, що збігалися з територією колишніх Гетьманщини і Слобожанщини, передбачав(а):
а) «Катехизис автономіста» В. Лукашевича;
б) «Руська правда» П. Пестеля;
в) «Конституція» М. Муравйова.

9. Військові поселенці на східноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст. – це:
а) військовослужбовці, які отримали землі за свою службу;
б) військовослужбовці, що проживали в спеціальних поселеннях на кодонах Росії з Туреччиною;
в) військовослужбовці, які перебуваючи в спеціальних поселеннях на постійному казарменому режимі, виконували одночасно сільськогосподарські роботи.

10. Дрібномаєтна і безземельна польська шляхта Правобережної України була позбавлена прав та привілеїв і зруйнована як стан:
а) наприкінці ХVІІІ ст.;
б) у першій третині ХІХ ст.;
в) у другій третині ХІХ ст.

11. Встановити відповідність року заснування:
а) Харківський університет
1) 1661 р.

б) Київський університет св. Володимира
2) 1805 р.

в) Новоросійський університет
3) 1834 р.

г) Львівський університет
4) 1865 р.

д) Чернівецький університет
5) 1875 р.


12. Таємне Кирило-Мефодіївське братство було створено в:
а) Києві;
б) Харкові;
в) Санкт-Петербурзі.

13. Вибрати серед перелічених прізвища галичан, які відомі сьогодні як «Руська трійця»:
Д. Зубрицький, М. Левицький, Й. Лозинський, М. Шашкевич, І. Могильницький, Я. Головацький, А. Добрянський, І. Вагилевич, О. Духнович.

14. Головна руська рада в Галичині діяла в:
а) 1846 – 1848 рр.;
б) 1848 – 1849 рр.;
в) 1848 – 1851 рр.

15. Селянський рух на Буковині в 1848 р. очолював:
а) Григорій Яхимович;
б) Лук’ян Кобилиця;
в) Устим Кармелюк.

16. У квітні 1849 р. закарпатський політик та публіцист А. Добрянський обгрунтував проект:
а) входження Закарпаття до складу Угорщини із збереженням за краєм права на самоврядування;
б) об’єднання Закарпаття з Галичиною і утворення окремого коронного краю у складі Австрійської імперії;
в) утворення незалежної Української держави на землях Закарпаття, Буковини та Галичини.

17. У першій половині ХІХ ст. на східно- та західноукраїнських землях найбільша частка оброблюваної землі перебувала у власності:
а) поміщиків (дідичів);
б) селян;
в) держави.

18. Селянський рух, який відомий під назвою “Київська козаччина”, розгорнувся у:
а) 1848 р.;
б) 1855 р.;
в) 1860 р.

19. Більшість промислових підприємств в Україні у першій половині ХІХ ст. належали:
а) капіталістам-підприємцям і поміщикам;
б) поміщикам і державі;
в) державі і капіталістам-підприємцям.

20. Назвати особливості процесу урбанізації та промислового розвтку українських земель у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. порівняно з країнами Західної Європи.

21. Реформа 1861 р. забезпечила селянам східноукраїнських земель (назвати кілька варіантів):
а) особисту свободу;
б) отримання земельних наділів за справедливою ціною;
в) отримання наділів землі, достатніх лише для утримання родини;
г) збільшення земельних наділів за рахунок “відрізків”;
д) негайну ліквідацію всіх повинностей, які ті мали виконувати на поміщиків;
е) рівність прав з іншими верствами населення.

22. У земському самоврядуванні мали право брати участь:
а) всі постійні жителі – чоловіки;
б) всі хто мав нерухоме майно чи земельну власність;
в) всі верстви населення, крім селян.

23. У другій половині ХІХ ст. в українських землях у складі Росії провідними галузями економіки були:
а) вугледобувна, металургійна, цукрова;
б) хімічна, металургійна, цукрова;
в) хімічна, вугледобувна та цукрова.

24. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в українських землях у складі Австро-Угорщини розвивалися в основному:
а) вугледобувна, нафтово-озокиритна та машинобудівна галузі промисловості;
б) нафтово-озокиритна, лісопильна та борошномельна галузі промисловості;
в) вугледобувна, лісопильна та борошномельна галузі промисловості.

25. Дописати правильний варіант кінцівки речення:
“Досягнення Україною політичної самостійності визнавали своєю метою (Русько-українська радикальна партія, Українська національно-демократична пратія, Українська соціал-демократична партія, Русько-український християнський союз)”.

Варіант 2.
1. Розмістити у логічній послідовності назви адміністративно-територіальних одиниць, на які були поділені українські землі у складі Російської імперії у ХІХ ст.:
а) губернія;
б) повіт;
в) генерал-губернаторство;
г) стан.

2. Встановити відповідність, які українські землі в ХІХ ст. входили до складу трьох генерал-губернаторств Російської імперії:
а) землі Північного Причорномор’я від Бессарабії до Криму
1. Малоросійське генерал-губернаторство

б) землі Лівобережної України, колишні Гетьманщина та Слобожанщина
2. Новоросійське генерал-губернаторство

в) землі Правобережної України чи Південно-Західний край
3. Київське генерал-губернаторство


3. Визначити, чи правильні такі твердження:
а) у 1812 р. більшість дворян – вихідців з української козацької старшини підтримала формування загонів козацького ополчення.
1) так, 2) ні;
б) корпус військ Наполеона І під час кампанії 1812 р. прорвався до Києва і на деякий час взяв місто в облогу
1) так, 2) ні;
в) населення західних повітів Волині створювало дружини самозахисту та партизанські загони, що діяли в тилу наполеонівських військ
1) так, 2) ні;
г) селян-кріпаків з України, що брали участь у військових діях проти Наполеона, указом російського імператора було звільнено від кріпацтва і переведено в козацький стан
1) так, 2) ні.

4. “Руська правда” декабриста П. Пестеля, яка була програмним документом Південного товариства, передбачала:
а) створення двох українських “держав” у складі конституційної Росії”;
б) збереження цілковитої політичної єдності українських і російських земель у майбутній Російській республіці;
в) створення незалежної Української держави у складі слов’янської федерації.

5. У першій третині ХІХ ст. Правобережна Україна була тереном активного:
а) українського національно-визвольного руху;
б) польського національно-визвольного руху;
в) європейського національного руху.

6. Селянський рух проти визиску і кріпацтва у ХІХ ст. набув найбільшого розмаху на:
а) Правобережній Україні;
б) Лівобережній Україні;
в) Півдні України.

7. Русифікація Правобережної України урядом імперії була спровокована:
а) декабристським рухом 20-х років ХІХ ст.;
б) польським повстанням 1830 – 1831 рр.;
в) українським національним рухом.

8. “Інвентарні правила” на Правобережній Україні:
а) так і не набули чинності;
б) діяли лише сім років;
в) діяли аж до остаточного скасування кріпацтва.

9. Програмний документ Кирило-Мефодіївського братства – це:
а) “Книга буття українського народу (Закон божий)”;
б) “Катехізис автономіста”;
в) “Кобзар”.

10. На відміну від попереднього покоління “будителів” національної свідомості українців, “Руська трійця”:
а) була тісно пов’язана з церковними традиціями, відзначалася консервативними поглядами та лояльністю до влади;
б) стояла на радикальних позиціях, зокрема, будучи пов’язаною з польськими революційними гуртками, готувала антиурядове повстання;
в) прагнула внести революційні зміни в тогочасну літературу – запровадити в ній вживання народної мови.

11. Головою Головної руської ради відразу після її створення був обраний:
а) Я. Головацький;
б) Г. Яхимович;
в) І. Вагилевич;
г) М. Шашкевич;
д) М. Левицький.

12. Селяни на західноукраїнських землях, за словами І. Франка, перетворилися “в самостійну суспільну силу, якої не можна вже було недооцінювати” після:
а) реформи імператора Йосифа ІІ у 80-х роках ХVІІІ ст.;
б) скасування панщини в 1848 р.;
в) виступів опришків у 1810 – 1820 рр.

13. Люди, які на українських землях у складі Росії отримували в тимчасове розпорядження державні землі разом з приписними до них селянами називалися:
а) орендарями;
б) посесорами;
в) лихварями.

14. Товарообіг між Україною та Росією в першій половині ХІХ ст.:
а) був паритетним;
б) складався на користь Росії;
в) складався на користь України.

15. Родина Яхненків – Симиренків мала:
а) великі земельні володіння і сотні селян-кріпаків, була однією з найбільших поміщицьких родин України;
б) потужну торговельну-виробничу фірму в 1840 – 1850-х роках була відома в усій Російській імперії та за кордоном;
в) багаті родовища вугілля та руди і започаткувала вугледобування та металургію в Донбасі.

16. Назвати причини масової еміграції українців наприкінці ХІХ ст.

17. Кріпосне право на українських землях у складі Росії було ліквідовано:
а) у 1848 р.;
б) у 1853 р.;
в) у 1861 р.

18. Дописати речення:
Згідно з маніфестом Олександра ІІ “Про милостиве дарування кріпосним людям прав вільних сільських обивателів і влаштування їх побуту”, українські селяни оголошувались юридично вільними. Їх більше не можна було

19. Виборні органи місцевого самоуправління, що створювалися на українських землях у складі Росії після 1864 р., називали:
а) управами;
б) земствами;
в) слободами;
г) думами.

20. Встановити відповідність:
а) Донецько-Криворізький район
1) цукрова промисловість

б) губернії Правобережжя України
2) товарне виробництво зерна

в) губернії півдня України
3) вугледобування та металургія


21. Конфігурація (взаємне розміщення) залізниць наприкінці ХІХ ст. визначалася:
а) економічними потребами;
б) воєнно-стратегічними потребами;
в) потреби пасажирських перевезень.

22. Наприкінці ХІХ ст. лише 15% промислових підприємств в Україні:
а) виготовляли кінцеву продукцію;
б) постачали сировину та напівфабрикати для вироблення кінцевої продукції в Росії;
в) працювали на експорт.

23. Європейський капітал на українських землях у складі Росії найміцніші позиції мав у:
а) цукровій промисловості;
б) залізничному будівництві;
в) вугледобувній та металургійній промисловості;
г) хімічній промисловості та в машинобудуванні.

24. За даними перепису 1897 р., українці становили не більше 54% усього населення:
а) Лівобережжя України;
б) Правобережжя України;
в) Степової (південної) України.

25. Англійський підприємець Джон Юз (Хьюз) на безоплатній казенній землі на березі р.Кальміус в Бахмутському повіті Катеринославської губернії побудував металургійний завод у:
а) 1869 р.;
б) 1872 р.;
в) 1878 р.;
г) 1888 р.

Варіант 3.
1. Визначити, до складу якого із генерал-губернаторств Російської імперії входили 1) Волинська; 2) Київська; 3) Катеринославська; 4) Полтавська; 5) Подільська; 6) Таврійська; 7) Харківська; 8) Чернігівська; 9) Херсонська губернії з переважаючою кількістю українців:
а) Новоросійсько-Бессарабського;
б) Малоросійського;
в) Київського.

2. Російський уряд пообіцяв перевести в козацький стан тих українців з родинами, які:
а) брали участь у військових діях проти Наполеона І в складі козацького ополчення;
б) брали участь у придушенні руху декабристів та селянських бунтів у складі допоміжних загонів;
в) виявили готовність переїхати в Північне Причорномор’я на цілинні землі Новоросії.

3. У Тульчині на Поділлі у 1821 р. було створене:
а) Малоросійське товариство;
б) Південне товариство;
в) Новоград-Волинське товариство;
г) Слов’янське товариство.

4. Військові поселення (1810 – 1857 рр.) були запроваджені царем Олександром ІІ з метою:
а) удосконалення бойової майстерності воїнів;
б) збільшення армії і скорочення видатків на її утримання;
в) освоєння цілинних земель у Слобідсько-Українській, Катеринославській, Київській, Подільській і Херсонській губерніях.

5. Учасники польського повстання 1830 – 1831 рр. розглядали землі Правобережної України як:
а) територію, що після перемоги над царизмом повинна була увійти в Українську державу – складову відновленої Речі Посполитої;
б) споконвіку польські, а отже такі, що стануть невід’ємною складовою відновленої Речі Посполитої;
в) територією, яка не належить полякам, а значить, має залишитися у складі Росії після відновлення Речі Посполитої.

6. Інвентарна реформа на Правобережній України проводилась:
а) 1830 – 1831 рр.;
б) 1840 р.;
в) 1847 – 1848 рр.

7. Члени Кирило-Мефодіївського братства розраховували реалізувати свою програмну мету шляхом:
а) організації народних мас на революційну збройну боротьбу;
б) тривалої і наполегливої просвітницької діяльності й утвердження християнської етики;
в) провокування війни з Росією західноєвропейських держав.

8. Автором “Книги буття українського народу (Закону Божого)” вважають:
а) Т. Шевченка;
б) П. Куліша;
в) М. Костомарова.

9. У 1843 – 1844 рр. у Північній Буковині найбільшим був антифеодальний виступ під проводом Л. Кобилиці. Визначити, в яких формах це відбувалось:
а) повстанці захопили м. Чернівці;
б) відмовлялися від сплати податків;
в) займались потравою панських посівів та лук;
г) розправлялися з поміщиками;
д категорично відмовлялися від панщини;
е) самочинно переобрали сільську общину;
ж) висунули вимогу вільного користування лісами та пасовиськами;
з) виступали за відкриття українських шкіл.

10. З-поміж наведених вибрати ті заяви, які мав Маніфест Головної руської ради (1848 р.):
а) про існування 15-мільйонного українського народу, часткою якого є русини-галичани;
б) перехід земель, заселених українцями, до складу Російської імперії;
в) підтримку вимоги про забезпечення усім народам Австрійської держави їхні національні права;
г) необхідність адміністративного поділу Галичини та об’єднання всіх українських земель Австрії в окрему провінцію;
д) підтримку ідеї усунення від влади в Австрії династії Габсбургів і перетворення цієї держави на республіку;
е) необхідність введення в школах та адміністративних закладах Галичини української мови, реального зрівняння в правах греко-католицького та римсько-католицького духовенства.

11. Визначити, до яких положень зводилась селянська реформа 1848 р. в Західній Україні:
а) поміщики безплатно передавали частину своєї землі селянам;
б) селяни повинні викупити свої землі, якими вони користувалися до реформи за 10 років;
в) ліквідація юридичної залежності селянина від поміщика;
г) наділення селян землею, яка переходила і їх власність;
д) сплата селянами поміщикам вартості кріпосних повинностей;
е) поміщики безкоштовно передавали селянам сервітути (лісів і пасовищ).

12. Встановити відповідність:
а) 1861 р.
1) запровадження загальної військової повинності для жителів українських земель у складі Росії;

б) 1864 р.
2) створення земств на Лівобережній та Південній Україні;

в) 1870 р.
3) запровадження дум – органів самоврядування у східноукраїнських містах;

г) 1874 р.
4) ліквідація кріпацтва;


5) запровадження єдиної системи початкової освіти, початок розбудови мережі класичних та реальних гімназій на східноукраїнських землях;


6) запровадження в регіонах, підлеглих Російській імперії публічного суду за участю громадських представників (суд присяжних).


13. Реформа 1861 р.:
а) зберегла поміщицьке землеволодіння на східноукраїнських землях;
б) ліквідувала поміщицьке землеволодіння на східноукраїнських землях.

14. Вибрати серед наведених тверджень ті, що розкривають наслідки реформ 1860 – 1870-х років у Російській імперії для соціально-економічного життя населення України:
а) забезпечили провідну роль поміщицьких господарств у виробництві сільськогосподарської продукції та торгівлі нею;
б) стимулювали розгортання ринкових відносин;
в) прискорили формування ринку вільної робочої сили;
г) прискорили процес урбанізації в східноукраїнських землях;
д) активізували переведення селян на місячну та урочну систему;
е) забезпечили соціальну рівність селян;
ж) активізували промисловий розвиток східноукраїнських земель;
з) спричинили зростання прошарку інтелігенції.

15. Наприкінці ХІХ ст. у Східній Галичині володіли:
а) поміщики 1
40% всієї орної землі

б) селяни
60% всієї орної землі


16. Лихварство в другій половині ХІХ ст. набуло найбільшого поширення на:
а) Галичині, Буковині та Правобережжі;
б) Півдні України та Правобережжі;
в) Півдні України, Лівобережжі та Галичині.

17. До 90% акціонерного капіталу в кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. належало:
а) українцям;
б) євреям;
в) росіянам;
г) німцям, французам, англійцям, бельгійцям, голландцям та ін.

18. Основними чинниками зменшення частки українців серед населення дев’яти українських губерній Росії упродовж ХІХ – початку ХХ ст. були(ла) їх:
а) масова депортація та асиміляція;
б) асиміляція та імміграція;
в) імміграція та масова депортація;
г) русифікація та імміграція;
д) русифікація та еміграція.

19. Емігранти із західноукраїнських земель наприкінці ХІХ ст. в пошуках кращої долі вирушали:
а) на Далекій Схід та в Середню Азію;
б) в країни Північної та Південної Америки;
в) в країни Центральної та Південної Азії;

20. Наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХІХ ст. на українських землях у складі Росії завершився промисловий переворот, суть якого полягала в:
а) виникненні надпотужних промислових підприємств;
б) електрифікації сільськогосподарських і промислових регіонів;
в) переході від мануфактури до фабрики, від дрібного товарного виробництва до широкомасштабного, від ручної праці до застосування парових двигунів та системи машин.

21. Назвати, які індустріальні райони створювалися в Україні наприкінці ХІХ ст.:
а) Київсько-Чернігівський;
б) Харківсько-Катеринославський;
в) Чорноморський;
г) Донецько-вугільно-металургійний;
д) Криворізький залізорудний;
е) Нікопольський марганцевий.

22. Промисловий переворот та розвиток ринкових відносин в кінці ХІХ ст. своїм наслідком мали соціальні зміни:
а) завершився процес формування класів – постійних робітників і торгівельно-промислових підприємців (буржуазії);
б) дворянство масово переходило на капіталістичні методи господарювання;
в) заможні селяни, які господарювали на засадах фермерства, стали основною фігурою сільськогосподарського виробництва.

23. Клас найманих робітників в пореформену добу ХІХ ст. в основному, формувався з таких категорій населення (назвати кілька варіантів):
а) розорених дворян та поміщиків;
б) розорених купців, чумаків, скупників, сільських лихварів, кустарів;
в) вихідців із зубожілих селен (місцевих і прийшлих з різних губерній Російської імперії);
г) розорених кустарів.

24. Вважаючи капіталістичний шлях розвитку для Росії безперспективним, народники закликали:
а) ламати станки і машини на промислових підприємствах;
б) бойкотувати промисловий розвиток в Україні;
в) встановити соціалістичний устрій на основі селянської общини.

25. Вибрати з-поміж перелічених основні заборонні положення Емського указу Олександра II (кілька варіантів):
а) видання оригінальної та перекладеної літератури українською мовою (окрім наукових та художніх творів, які могли друкуватись російським прописом);
б) театральні вистави та публічні декламації українською мовою;
в) навчання будь-яких шкільних дисциплін українською мовою;
г) увіз до Російської імперії україномовних творів з-за кордону;
д) проголошував, що “малороссийского языка не было, нет и быть не может”.
ЛІТЕРАТУРА
1. Аркас М. Історія України-Русі. Підручник для навч. процесу. – 3-те вид. – К.: Вища шк., 1993.
2. Бойко О. Історія України: Навч. посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.
3. Болбат Т.В., Шевченко В.О. Конспект лекцій з курсу «Історія України»: Навч. посібник. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.
4. Борисенко В. Курс української історії. – К.: Либідь, 1996.
5. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. -– К.: Наук. думка, 1993.
6. Давня історія України . Навч. посібник: У 2 -х т. /Кер. авт. кол. П. Толочко. – К.: Либідь, 1994.
7. Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. – К.: Глобус, 1992.
8. Збірник документів та матеріалів з історії України /За заг. ред. Г. Пономаренка. – Донецьк: ООО «Доминанта», 1995.
9. История Украины: Уч. пособие /Под ред. Р.Д. Ляха. 2-е изд. – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 2001.
10. Історія України /Кер. авт. кол. В.Смолій – К.: Альтернативи, 1998.
11. Історія України /Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів: Світ, 1996.
12. Історія України в особах: XIX – XX ст. /Кер. авт. кол. І. Войцехівська. – К.: Україна, 1995.
13. Історія України: нове бачення: Навч. посібник: У 2 т. /Кер. авт. кол. В. Смолій. – К.: Україна, 1995.
14. История родного края: Уч. пособие: В 2 ч. / Рук. авт. кол. Р. Лях. - Донецк: Кардинал, 1998.
15. Кормич Л., Багацький В. Історія України від найдавніших часів до 2000 р.: Навч. посібник. – Харків: Одіссей, 2000.
16. Курс лекций по истории Украины /Рук. авт. кол. В. Носков. – Донецк: ЕАИ-Пресс, 1994.
17. Лановик Б., Лазарович М. Історія України: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2001.
18. Малик Я.. Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів: Світ, 1995.
19. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К.: Либідь, 1995.
20. Політична історія України: Навч. посіб. / За ред. В.І. Танцюри. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.
21. Семененко В., Радченко Л. История Украины с древнейших времен до наших дней. – Харьков: Торсинг, 1999.
22. Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1991.
23. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2- т.: Навч. посіб. / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий Дом “Ін Юре”, 2000.


13PAGE 14115


13PAGE
·
·
·
·d Заголовок 1h Заголовок 2H Заголовок 3l Заголовок 5d Заголовок 6h Заголовок 915т^ Основной текст 2z Основной текст с отступомd Основной текст с отступом 2| Основной текст с отступом 3Z Основной текстНижний колонтитулНомер страницыukrJC:\Kafedra\ИзданиеПособия\Історія України\Тести Болбат2005\ТестиІстУкр.docukrJC:\Kafedra\ИзданиеПособия\Історія України\Тести Болбат2005\ТестиІстУкр.docukrJC:\Kafedra\ИзданиеПособия\Історія України\Тести Болбат2005\ТестиІстУкр.docukrJC:\Kafedra\ИзданиеПособия\Історія України\Тести Болбат2005\ТестиІстУкр.docukrJC:\Kafedra\ИзданиеПособия\Історія України\Тести Болбат2005\ТестиІстУкр.docukrJC:\Kafedra\ИзданиеПособия\Історія України\Тести Болбат2005\ТестиІстУкр.docukrJC:\Kafedra\ИзданиеПособия\Історія України\Тести Болбат2005\ТестиІстУкр.docukrJC:\Kafedra\ИзданиеПособия\Історія України\Тести Болбат2005\ТестиІстУкр.docukrJC:\Kafedra\ИзданиеПособия\Історія України\Тести Болбат2005\ТестиІстУкр.docukrJC:\Kafedra\ИзданиеПособия\Історія України\Тести Болбат2005\ТестиІстУкр.doc+
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc 8921489
    Размер файла: 520 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий